You are on page 1of 322

RapoRt I edycja czerwIec 2010

Internet 2k10
° Ranking frm internetowych
° Geografa rynku
° Wyniki oglądalności witryn
° Finansowanie e-biznesu
° Katalog polskich frm
internetowych
Partner merytoryczny Partner wydania
Patroni medialni
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Bezpieczne płatności elektroniczne
Natychmiastowe potwierdzenie transakcji
Prosta i szybka instalacja
Automatyczne wpłaty i wypłaty 24/7
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
www.internetstandard.pl
Spis treści
3. Wprowadzenie
6. Ranking polskich firm internetowych
6. Ranking ogólny
6.Metodologia
7.Wartośćrynku
16.Geografiarynku
18.Zestawienieogólne
18.Rentownośćpolskiegoe-biznesu

23.Serwisy i usługi internetowe
23.Wartośćrynku
27.Geografiarynku
29.Największefirmy
29. Platformyaukcyjne
30. Portale
31. Serwisyogłoszeniowe,rekrutacyjneikatalogifirm
34. Serwisyspołecznościowe
35. Serwisytematyczne
38. Serwisywideo
40. Porównywarkicen
41. Wywiad:QXLPoland
43. Wywiad:GrupaOnet.pl
45. Wywiad:GrupaPracuj
47. Wywiad:NaszaKlasa
49. Wywiad:Money.pl
51. Marketing i reklama internetowa
51. Wartośćrynku
55. Geografiarynku
58. Największefirmy
58. Domymediowe,agencjeinteraktywne
61. AgencjeSEM/SEO
61. Siecireklamowe
65. Wywiad:ArbomediaPolska
67. Wywiad:K2Internet
71. E-commerce
71. Wartośćrynku
76. Geografiarynku
78. Największefirmy
80. Przeglądbranżowy
89. Wywiad:Neo24.pl
91. Usługi dla firm internetowych
91. Płatnościinternetowe
91. Wartośćrynku
93. Największefirmy
94. Oprogramowanie
94. Wartośćrynku
95. Największefirmy
97. Hostingidomeny
97. Wartośćrynku
99. Geografiarynku
100. Największefirmy
103. Wywiad:Home.pl
105. Megapanel: podsumowanie 2009 roku
105. Rankingogólny
108. Kategorietematyczne
124. Finansowanie e-biznesu w Polsce
124. Dotacjeunijne
129. Giełda
139. Katalog polskich firm internetowych
321. O raporcie
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
www.internetstandard.pl
Wprowadzenie
Internet 2k10topierwszaedycjaraportuserwisuInternetStandard
okondycjifinansowejpolskiegoe-biznesu.Naszapublikacjatocenne
źródłoinformacjidlaprzedsiębiorców:
prowadzącychdziałalnośćwbranżyinternetowej
planującychrozpocząćtakądziałalność
inwestującychwprzedsięwzięciainternetowe
oferującychrozwiązaniawspierającee-biznes
poszukującychwiedzynatematróżnychaspektówdziałańe-
biznesowych
zainteresowanychstrategiamiliderówpolskiejbranżyinternetowej
chcącychznaleźćfirmyzajmującesięposzczególnymiobszarami
biznesuinternetowego
Raport składa się z czterech części:
W pierwszym rozdziale prezentujemy ranking polskiego e-biznesu
w czterech głównych grupach. Przeanalizowaliśmy szczegółowo wyniki
finansowe 275 najważniejszych przedsiębiorstw działających w polskiej
branży internetowej, zebraliśmy też podstawowe informacje o rynkach,
na których działają. Dodatkowym elementem naszej analizy są wywiady
z przedstawicielami firm, które uplasowały się na pierwszym miejscu w
poszczególnych tabelach rankingowych.
Druga część raportu to podsumowanie minionego roku, opracowane na
podstawie wyników badania Megapanel PBI/Gemius. Sprawdziliśmy,
które serwisy zwiększyły swoją oglądalność, a które zanotowały spadek
popularności w ciągu dwunastu miesięcy 2009 r.
Trzeci rozdział poświęcony jest finansowaniu e-biznesu w naszym kraju.
Przyjrzeliśmy się działalności spółek internetowych notowanych na
Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, przygotowaliśmy
również krótkie podsumowanie trzech rund naboru wniosków na
dofinansowanie w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka.
Ostatnią część raportu stanowi katalog polskich firm internetowych.
W pięciu głównych grupach branżowych, podzielonych na mniejsze
kategorie zebraliśmy wizytówki ponad 1400 najważniejszych
przedsiębiorstw z branży.
1
2
3
4
www.internetstandard.pl 6
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Metodologia
Jak powstały rankingi prezentowa-
ne w niniejszej publikacji? Prace
nad raportem „Internet 2k10”
podzieliliśmy na kilka etapów.
Pierwszym zadaniem, jakie musieli-
śmy wykonać, było stworzenie bazy
najważniejszych firm działających
w polskiej branży internetowej
– potencjalnych liderów rynku.
Baza firm internetowych
Przyjęta przez nas definicja „dzia-
łalności internetowej” jest dosyć
szeroka. Pod tym pojęciem rozu-
miemy każdą działalność, która
opiera się na wykorzystaniu inter-
netu, lub taką, która bez światowej
sieci nie mogłaby istnieć. Z definicji
wyłączyliśmy dostawców usług
internetowych, tj. firmy telekomu-
nikacyjne, które znaleźć można
w rankingu TOP 200, przygoto-
wywanym co roku przez redakcję
magazynu Computerworld.
Zanim zaczęliśmy zbierać dane
o firmach, stworzyliśmy własną kla-
syfikację działalności internetowej.
Podzieliliśmy branżę na pięć grup:
„Serwisy i usługi internetowe”,
„Marketing i reklama internetowa”,
„E-commerce”, „Usługi dla firm
internetowych” oraz „Finansowanie
e-biznesu”.
W pierwszej grupie znalazły się
firmy, które zajmują się prowadze-
niem rozmaitych serwisów inter-
netowych (np. portali, serwisów
społecznościowych, tematycznych)
lub oferują wszelkiego rodzaju
narzędzia i aplikacje internetowe
(np. wyszukiwarki, hosting plików,
lokalizatory). W grupie drugiej
umieściliśmy agencje interaktywne,
internetowe domy mediowe, firmy
badawcze i konsultingowe, a także
sieci reklamowe. Trzecią kategorię
przeznaczyliśmy dla właścicieli
W ubiegłym roku łączne obroty z działalności internetowej 275 najważniejszych polskich
przedsiębiorstw z branży mogły wynieść 4 mld zł! Prezentujemy wyniki pierwszego
w historii rankingu polskiego e-biznesu na podstawie wyników finansowych firm.
6
Ranking ogólny
W przygotowanej
przez nas bazie
znalazło się ponad
1 400 przedsiębiorstw
i prawie 1 700 osób,
przede wszystkim
przedstawiciele
kadry zarządzającej
i właściciele firm.
www.internetstandard.pl 7
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
sklepów internetowych i inter-
netowych punktów sprzedaży usług
(np. usług turystycznych), natomiast
w czwartej zebraliśmy firmy, które
oferują usługi przeznaczone głów-
nie dla firm z pierwszych trzech
grup, czyli przede wszystkim dla
dostawców hostingu, oprogramo-
wania i internetowych agentów
rozliczeniowych. Ostatnią grupę
stworzyliśmy z myślą o instytucjach
finansowych, których obszarem
zainteresowania jest biznes inter-
netowy. Znalazły się tutaj fundusze
venture capital i private equity.
Po opracowaniu klasyfikacji
przeszliśmy do drugiego etapu prac,
w którym należało odnaleźć naj-
ważniejsze firmy działające w pol-
skiej branży internetowej i umieścić
je w poszczególnych kategoriach.
Tworząc bazę przedsiębiorstw,
korzystaliśmy z własnych opraco-
wań, ogólnodostępnych katalogów
firm, rejestrów państwowych (KRS,
REGON) i zasobów wyszukiwarek.
Ponieważ naszym celem nie było
zebranie informacji o wszystkich
istniejących firmach z branży,
a raczej skatalogowanie najważniej-
szych przedsiębiorstw, w grupach
„Serwisy i usługi internetowe” oraz
„E-commerce” znaleźli się tylko
właściciele tych serwisów i sklepów
internetowych, które widoczne są
w wynikach badań oglądalności
witryn (Megapanel PBI/Gemius,
Doubleclick AdPlanner).
Choć jest to raczej mało praw-
dopodobne, istnieje możliwość,
że w pozostałych dwóch częściach
katalogu brakuje którejś z ważniej-
szych firm, na pewno nie dotyczy
to jednak czołówki poszczególnych
branż. Przy analizie tabel rankin-
gowych w kategoriach „Marketing
i reklama internetowa” oraz „Usługi
dla firm internetowych” trzeba
też zwrócić szczególną uwagę na
problemy związane z dostępnoś-
cią danych finansowych – sze-
rzej piszemy o tym w artykułach
poświęconych konkretnym grupom.
Przygotowana przez nas baza zawie-
ra informacje o 1 404 przedsiębior-
stwach i 1683 osobach, wśród któ-
rych znaleźli się przede wszystkim
przedstawiciele kadry zarządzającej
i właściciele firm.
Rankingi firm
Kolejnym krokiem do opracowania
tabel rankingowych była analiza
wyników finansowych spółek prawa
handlowego, które dostarczyła nam
firma Info Veriti Polska. Na podsta-
wie tych danych, a także wyników
oglądalności witryn i własnych
informacji przygotowaliśmy wstęp-
ne zestawienie potencjalnych lide-
rów w poszczególnych branżach.
Do wszystkich firm z bazy wysła-
liśmy następnie ankiety, w których
prosiliśmy o podanie najważniej-
szych informacji o prowadzonej
działalności i najważniejszych pozy-
cji ze sprawozdań finansowych za
2009 i 2008 rok. Te pierwsze trafiły
do wizytówek firm, które publikuje-
my w drugiej części raportu, drugie
zaś wykorzystaliśmy przy tworzeniu
rankingu.
Dane finansowe pozyskane przez
Info Veriti oraz z ankiet uzupełnili-
śmy następnie informacjami pocho-
dzącymi ze wszystkich ogólnodo-
stępnych źródeł – raportów spółek
giełdowych i licznych artykułów
prasowych, zebraliśmy też sporo
niejawnych informacji od eksper-
tów, analityków i przedstawicieli
branży. Na tej podstawie dokona-
liśmy ostatecznej selekcji firm do
rankingu i przygotowaliśmy własne
szacunki odnośnie do wielkości
przychodów z działalności inter-
netowej dla tych przedsiębiorstw,
które nie chciały ujawnić danych
finansowych w ankiecie.
W naszych rankingach znalazło
się ostatecznie 275 firm. Ponieważ
większość nie chciała ujawnić
dokładnej wartości sprzedaży
w 2009 r., wszystkie tabele ran-
kingowe posortowaliśmy według
wielkości przychodów z działalności
internetowej w roku poprzednim.
Dane za 2008 rok pochodzą głównie
ze sprawozdań finansowych spółek
złożonych w Krajowym Rejestrze
Sądowym, a więc można je uznać za
całkowicie pewne. Dane za rok ubie-
gły to wprawdzie w większej części
nasze szacunki, niemniej jednak
dołożyliśmy wszelkich starań, aby
były one możliwie dokładne.
Nasze rankingi zawierają także
pozycje: kapitał własny i aktywa
razem. Dzięki temu dla wielu spó-
łek można obliczyć najważniejsze
wskaźniki finansowe, takie jak
zwrot z kapitału własnego (ROE)
czy rentowność aktywów (ROA).
Należy zwrócić uwagę na to, że
wszystkie kwoty w tabelach pocho-
dzą ze sprawozdań jednostkowych
(nie są w nich uwzględnione war-
tości dla spółek zależnych), a rok
powstania firmy odnosi się do firmy
jako podmiotu gospodarczego, a nie
do daty rozpoczęcia działalności
internetowej.
WaRtość Rynku
O wartości poszczególnych gałęzi
polskiej branży internetowej mówi-
my więcej w poświęconych im arty-
kułach. Na początek wystarczy kilka
najważniejszych informacji.
Obroty krajowego rynku inter-
netowego handlu mogły wynieść
w ubiegłym roku 13,4 mld zł, rynek
reklamy online zwiększył wartość
do 1,3 mld zł, a branża agencji inter-
aktywnych szacowana jest na mini-
mum 200 mln zł w 2009 r. Dodajmy
do tego estymowaną przez nas
kwotę przychodów
W tabelach rankingowych
prezentowanych
w niniejszym raporcie
umieściliśmy dane
finansowe 275
najważniejszych firm
działających w polskiej
branży internetowej.
(cd. na str. 16)
www.internetstandard.pl 8
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Właściciele firm działających w branży internetowej
Pozycja
w rankingu
Nazwa firmy
Przychody netto
(2009)
Przychody netto
(2008)
Wynik
netto
(2009)
Wynik
netto
(2008)
Kapitał
własny
(2009)
Kapitał
własny
(2008)
Aktywa
razem
(2009)
Aktywa
razem
(2008) Adres strony WWW
Rok
powstania
2009 2008
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
1 1
QXL Poland
sp. z o.o.
550 000* 470 398 470 398 148 428 149 474 294 639 allegro.pl 2000
2 2
Grupa
Onet.pl SA
203 482 203 482 202 808 202 808 64 119 49 000 399 694 334 314 447 774 398 700 onet.pl 1996
7 3 Agito SA 100 919 95 313 180 514 173 928 88 -3 455 1 857 1 769 11 477 13 332 agito.pl 2002
4
Euro-Net
sp. z o.o.
2 157 827 160 000* 94 484 140 983 647 475
euro.com.pl, ole-
ole.pl
1993
3 5
Wirtualna Polska
SA
151 652 151 652 150 822 150 822 9 931 15 096 73 079 64 314 121 911 110 886 wp.pl 1999
6
Electro.pl
sp. z o.o.
108 300 electro.pl 2007
5 7 Komputronik SA 798 969 120 000* 700 297 107 200 2 509 10 578 119 076 114 833 309 377 293 446 komputronik.pl 2002
6 9 Merlin.pl SA 101 000 101 000 96 857 96 857 -660 -10 148 42 19 391 merlin.pl 1998
9 8 Oponeo.pl SA 85 664 85 664 94 282 94 282 1 780 6 018 50 902 49 123 59 337 63 445 oponeo.pl 2003
8 10 Interia.pl SA 89 000* 82 294 82 294 10 155 33 364 45 737 interia.pl 1999
12 11 Agora SA 857 824 69 728 997 225 66 956 36 356 26 365 1 084 506 1 058 533 1 364 429 1 399 495 gazeta.pl 1989
18 12
Grupa Pracuj
sp. z o.o.
48 000* 52 916 52 916 716 3 155 41 174 pracuj.pl 2000
10 13
Empik
sp. z o.o.
1 043 125 73 250* 958 746 52 500* 80 016 19 483 226 622 211 382 805 834 790 687 empik.com 1991
4 14
Neo24.pl
sp. z o.o.
145 550 145 550 52 067 52 067 91 323 4 580 neo24.pl 2006
13 15
MIX Electronics
SA
1 032 185 67 500* 1 323 875 52 000 13 555 41 501 292 116 zadowolenie.pl 1997
16 16
Inwestycje
Alternatywne
Profit SA
50 000* 50 599 50 599 e-numizmatyka.pl 1991
24 17 Telpol sp. z o.o. 40 000* 94 926 50 000* 1 671 5 224 26 420 maximedia.pl 1998
21 18
Grupa O2
sp. z o.o.
43 500* 40 261 40 261 6 390 17 757 31 902 o2.pl 2000
17 19 Home.pl sp.j. 48 701 48 701 39 310 39 310 9 979 10 979 13 890 home.pl 1997
20 20 Morele.net sp.j. 44 098 44 098 38 902 38 902 494 70 465 465 3 976 3 173 morele.net 2002
19 21
Arbomedia
Polska
sp. z o.o.
57 700 47300* 46 911 38 500* 1 466 1 941 20 579 arbointeractive.pl 2000
22 22
Eniro Polska
sp. z o.o.
175 589 43 184 173 565 38 367 pf.pl 1992
23 23
Tradedoubler
sp. z o.o.
41 000* 35 205 35 205 1 800 1 850 9 989 tradedoubler.com 2004
31 24
Topmarket
sp. z o.o.
24 000 24 000 33 187 33 187 811 770 3 150 3 015 topmarket.pl 2007
25 25 GG Network SA 37 000* 29 153 29 153 9 253 102 140 112 790 gadu-gadu.pl 2000
29 26
Cyfrowe.pl
sp. z o.o.
27 382 27 326 28 146 28 146 cyfrowe.pl 2007
14 27
Nasza Klasa
sp. z o.o.
62 800 62 800 27 754 27 754 18 500 9 977 19 733 26 907 nasza-klasa.pl 2007
27 28 NetArt SA S.K.A. 32 500* 27 000* netart.pl 1997
15 29
Domo24
sp. z o.o.
51 362 51 362 26 791 26 791 1 110 1 160 2 772 domo24.pl 2008
40 30
Megamedia
sp. z o.o.
21 000* 25 428 25 428 479 1 325 4 490 megamedia.pl 2003
48 31 Ad.net SA 17 500* 25 255 25 255 3 435 7 858 19 226 adnet.pl 2000
36 32 Opony.pl SA 22 000 22 000 25 000* opony.pl 2008
32 33 K2 Internet SA 23 642 23 642 24 966 24 966 1 118 3 689 17 876 16 740 25 243 22 111 k2.pl 2000
42 34
Presco Media
sp. z o.o.
20 697 20 697 22 164 22 164 19 534 515 1 900 2 459 e-cyfrowe.pl 2006
30 35
Bauer-Weltbild
Media sp. z o.o.
sp. k.
25 000* 21 458 kdc.pl 2000
33 36 Vobis SA 800 000 23 500* 875 000 20 000 15 000 2 500 75 272 201 931 vobis.pl 1992
37 37
Internetowy Dom
Mediowy Net SA
22 000* 19 980 19 980 -1 512 1 501 7 970 idmnet.pl 2000
* dane szacunkowe
www.internetstandard.pl 9
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Właściciele firm działających w branży internetowej (cd.)
Pozycja
w rankingu
Nazwa firmy
Przychody netto
(2009)
Przychody netto
(2008)
Wynik
netto
(2009)
Wynik
netto
(2008)
Kapitał
własny
(2009)
Kapitał
własny
(2008)
Aktywa
razem
(2009)
Aktywa
razem
(2008) Adres strony WWW
Rok
powstania
2009 2008
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
41 38
Money.pl
sp. z o.o.
21 000* 19 534 19 534 2 902 9 376 11 207 money.pl 2000
46 39 Bankier.pl SA 18 495 18 495 19 163 19 163 -83 2 843 14 684 17 584 17 415 19 878 bankier.pl 2001
26 40
Pkt.pl Polskie
Książki
Telefoniczne
sp. z o.o.
33 251* 77 304 18 000* -20 060 134 377 203 044 pkt.pl 2006
38 41
Otomoto
sp. z o.o.
22 000* 17 946 17 946 4 711 4 829 10 311 otomoto.pl 2004
43 42
Grupa
Stereo SA
20 000* 17 849 17 849 1 062 13 722 23 797 stereo.pl, pstryk.pl 2000
50 43
MRM Worldwide
sp. z o.o.
17 000* 17 461 17 461 773 3 217 8 811 mrm.pl 1995
11 44
Redcoon Polska
sp. z o.o.
71 041 69 901 16 910 16 784 redcoon.pl 2008
35 45
Ram.net Rafał
Modzelewski
22 500* 16 700 ram.net.pl 2001
47 46
Emonety.pl
SA
18 000* 16 230 emonety.pl 1990
45 47
Proline Sebastian
Ponikowski
19 000* 16 000* proline.pl 1996
28 48
PO Capital
sp. z o.o.
28 910 28 910 15 492 15 492 82 132 668 portone.pl 2007
34 49
Internet Mall
Polska sp. z o.o.
23 000* 15 000* agdexpert.pl 2005
56 50 Piotr i Paweł SA 15 500 365 061 15 000 14 798 101 738 199 145 e-piotripawel.pl 1990
53 51
Performance
Media
sp. z o.o.
16 300* 14 488 14 488 677 1 820 4 027
performance-
media.pl
2006
51 52
Openmedia
sp. z o.o.
17 000* 14 188 14 188 70 117 2 814 megamarket.org.pl 2006
57 53
Firma Handlowa
Tm Tomasz
Filipiak
14 500* 14 000 militaria.pl 1998
70 54
Emarket
sp. z o.o.
12 000* 14 000 emarket.pl 2000
49 55 Ceneo SA 17 500* 13 933 13 933 1 528 2 590 4 354 ceneo.pl 2005
52 56
Gratka
sp. z o.o.
17000* 13 565 13 565 2 729 6 285 7 548 gratka.pl 2000
96 57
Quelle Polska
sp. z o.o.
8 500* 13 500* halens.pl 1992
73 58
Noteo.pl Grzegorz
Michalak
11 000* 12 800 noteo.pl 2005
55 59 ACR SA 15 537 15 537 12 557 12 557 549 1 324 6 890 5 193 acr.pl 2000
60 60
Fotozakupy.pl
Kwiecińscy sp.j.
13 500* 12 500 fotozakupy.pl 2003
80 61 PL Systems sp.j. 10 000* 12 500* galeriadom.pl 2008
61 62
Polskapresse
sp. z o.o.
13 500* 392 716 12 300* -128 065 323 127 558 080
polskatimes.pl,
naszemiasto.pl
1991
86 63
Kwitnąca
sp. z o.o.
9 600* 212 855 12 000* 4 317 9 935 33 663 hipernet24.pl 2000
63 64
Monster
Worldwide Polska
sp. z o.o.
13 000* 11 758 11 758 -7 171 -24 566 9 243 monsterpolska.pl 1999
64 65 KEI Jump sp.j. 13 000* 11 500* kei.pl 2002
39 66 ATM SA 192 450 21 660 188 795 11 408 10 388 10 452 247 834 233 543 317 972 334 742 atm.com.pl 1994
66 67
United Titans
sp. z o.o.
12 500* 11 032 11 032 133 173 2 440 unitedtitans.com 2004
81 68
Główna
Księgarnia
Naukowa sp.j.
10 000* 11 000* eksiegarnia.pl 1998
* dane szacunkowe
www.internetstandard.pl 1û
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Właściciele firm działających w branży internetowej (cd.)
Pozycja
w rankingu
Nazwa firmy
Przychody netto
(2009)
Przychody netto
(2008)
Wynik
netto
(2009)
Wynik
netto
(2008)
Kapitał
własny
(2009)
Kapitał
własny
(2008)
Aktywa
razem
(2009)
Aktywa
razem
(2008) Adres strony WWW
Rok
powstania
2009 2008
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
87 69
Fotka.pl
sp. z o.o.
9 500* 10 268 10 268 3 837 6 954 fotka.pl 2001
59 70 Netcar s.c. 14 000* 10 000* netcar.pl 2006
74 71
Bon Prix
sp. z o.o.
11 000* 282 515 10 000* 28 190 47 346 84 821 bonprix.pl 1990
58 72
Inter Alnet Adam
Albiński
16 114 14 078 9 997 9 965 564 702 702 2 093 3 002 prono.com.pl 2003
72 73 Baltrade sp.j. 11 500* 9 705 hurt.com.pl 1996
62 74
Netsprint.pl
sp. z o.o.
13 100 13 100 9 700 9 700 netsprint.eu 2000
109 75
Omnibus
sp. z o.o.
7 000* 9 500 mediapasaz.pl 1996
105 76
Interactive
Marketing Partner
Polska
sp. z o.o.
7 400* 9 355 9 355 191 1 543 4 568 impartner.pl 2003
77 Cube Group SA 10 500* 9 131 9 131 114 1 696 2 725 cubegroup.pl 2006
44 78
Frisco.pl
sp. z o.o.
19 500* 9 066 9 066 -4 910 -4 729 2 840 frisco.pl 2006
84 79
Artegence
sp. z o.o.
9 972 9 972 8 957 8 957 1 313 1 331 4 253 3 440 5 364 4 482 artegence.com 1995
91 80
Ogicom
sp. z o.o.
9 633 9 385 9 165 8 846 898 1 529 1 754 1 943 4 497 3 133 ogicom.pl 2002
76 81
Grupa Biznes
Polska
Wnorowski
i Wspólnicy sp.j.
10 696 10 696 8 299 8 299 3 093 2 392 1 593 792 4 128 3 000 biznes-polska.pl 2002
118 82
Venti R.
Wierzbicki,
M. Rytch sp.j.
6 187 6 187 8 075 8 075 1 213 1 117 venti.com.pl 2000
240 83 Marketeo.com SA 1 261 1 261 8 026 8 026 -89 56 2 569 2 657 2 633 2 983 marketeo.com 2004
54 84 Alma Market SA 686 492 16 000 526 860 8 000 -49 917 5 718 212 837 163 711 547 567 429 562 alma24.pl 1995
67 85
Trader.com
(Polska)
sp. z o.o.
16 700 12 300 11 102 8 000* 541 -3 206 -4 241 -4 782 4 848 5 495 trader.pl 1993
78 86 3Dots.pl s.c. 10 500* 8 000* 3kropki.pl 2004
82 87 Az.pl sp.j. 10 000* 8 000* az.pl 1996
88 88
Agma Marek
Przybył
9 500* 8 000* lazienkaplus.pl 2007
92 89
GoldenSubmarine
sp. z o.o. S.K.A.
9 000* 8 000 goldensubmarine.com 2001
95 90
Kontri
sp. z o.o.
8 790 8 742 7 951 7 827 280 243 800 1 910 kontri.pl 2006
89 91
Beyond.pl
sp. z o.o.
9 500* 8 242 7 500* 190 2 119 16 742 beyond.pl 2007
99 92 Animalia.pl s.c. 8 000* 7 500* animalia.pl 2007
110 93
Gandalf
Księgarnia
Internetowa
Anetta
Wilczyńska
7 000* 7 500* gandalf.com.pl 2004
101 94
Cefarm Białystok
SA
7 900* 270 000 7 477 5 981 37 145 86 081 cefarm24.pl 1975
75 95 OVH sp. z o.o. 11 000* 7 310 7 310 95 267 1 679 ovh.pl 2004
107 96
Domzdrowia.
pl SA
7 152 7 152 7 219 7 219 -485 -774 -171 314 915 1 348 domzdrowia.pl 1999
102 97 Adv.pl sp. z o.o. 7 716 7 716 7 185 7 185 -600 -41 6 566 7 165 9 044 8 762 adv.pl 2007
94 98 Perfumeria.pl s.c. 8 791 8 791 7 149 7 149 perfumeria.pl 2000
108 99 Helion SA 36 254 7 058 33 083 6 980 10 788 19 605 helion.pl 1991
104 100
Firefly Creation
M. Piotrowski i J.
Piotrowska sp.j.
7500* 6 925 6 925 743 1 266 3 160 fireflycreation.com 2003
97 101
Axel Springer
Polska sp. z o.o.
8 500* 545 742 6 800* -47 979 128 352 232 296
efakt.pl, auto-
swiat.pl
1994
* dane szacunkowe
www.internetstandard.pl 11
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Właściciele firm działających w branży internetowej (cd.)
Pozycja
w rankingu
Nazwa firmy
Przychody netto
(2009)
Przychody netto
(2008)
Wynik
netto
(2009)
Wynik
netto
(2008)
Kapitał
własny
(2009)
Kapitał
własny
(2008)
Aktywa
razem
(2009)
Aktywa
razem
(2008) Adres strony WWW
Rok
powstania
2009 2008
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
79 102
Media Regionalne
sp. z o.o.
10 500* 202 291 6 500* 1 769 146 388 173 729 nto.pl, pomorska.pl 1995
106 103 OS3 sp. z o.o. 7 200* 6 472 6 472 938 2 531 3 851 os3.pl 1996
111 104 Multizakupy SA 7 000* 6 369 6 369 -816 213 1 063 multizakupy.pl 2007
127 105
International
Data Group
Poland SA
34 083 5 445 40 281 6 181 -544 526 2 441 2 985 11 375 13 289 idg.pl 1990
114 106
Ataxo Poland
sp. z o.o.
6 900* 6 158 6 158 -2 304 -3 252 2 331 ataxo.pl 2005
119 107 Ultima s.c. 6 000* 6 100 ultima.pl 1998
112 108
Optiner Brzyski
i Stadnicki sp.j.
7 000* 6 000* mmo.pl 2006
124 109
Firma Kolter
Mirosław Klekot
5 500* 6 000* bron.pl 1992
98 110
G + J Gruner+Jahr
Polska sp. z o.o.
8 200* 5 600* kobieta.pl, stylio.pl 1992
116 111
Intymna.pl
sp. z o.o.
6 479 6 479 5 570 5 570 97 -264 75 75 2 196 2 077 intymna.pl 2002
85 112 Afilo sp. z o.o. 9 900* 5 520 5 520 -790 -714 3 332 afilo.pl 1995
120 113
Gral Bronisław
Kaczorkiewicz
6 000* 5 500* gral.pl 1995
138 114
Pixelate Ventures
sp. z o.o.
4 300* 5 404 5 404 108 epuls.pl 2006
123 115
Interactive
Solutions
sp. z o.o.
5 600* 5 226 5 226 29 562 1 408
interactive-solu-
tions.pl
2004
121 116
Point Of View
sp. z o.o.
6 000* 5 061 5 061 405 1 308 1 983 pointofview.pl 1998
68 117 Narzedzia.pl SA 12 114 12 114 5 000 5 000 373 170 narzedzia.pl 2008
93 118 Orzeł SA 17 434 9 000 11 733 5 000 -392 -358 5 313 6 176 13 133 9 696 salon-opon.com 1984
113 119
Toys4Boys.pl
sp. z o.o.
7 000 7 000 5 000 5 000 460 toys4boys.pl 2005
125 120 Agawa.pl sp. z o.o. 20 000 5 500 18 000 5 000 -545 701 2 446 agawa.pl 1999
130 121 Ad-Vice sp. z o.o. 5 000 4 900 300 ad-vice.pl 2007
128 122
Sunrise System
sp. z o.o.
5 300* 4 855 4 855 1 490 1 046 1 495 sunrisesystem.pl 2003
136 123
Grupa
Marketingowa TAI
sp. z o.o.
4 519 4 852 tai.pl 1989
90 124 Novem sp. z o.o. 9 400* 4 626 4 626 -240 385 1 461 novem.pl 2006
126 125
P.H.U. PROTAX
„Hurtownia
Motoryzacyjna”
Piotr Dembowski
5 500* 4 500* czesci24.pl 2005
133 126
PPHU Luminar
Anna Katarzyna
Prokopowicz
4 900* 4 500* narzedziowy.pl 2005
131 127 Agnat sp. z o.o. 5 000* 4 412 4 412 274 1 100 1 891 domena.pl 2002
69 128 Szkla.com s.c. 12 101 12 101 4 300 4 300 szkla.com 2008
135 129
Nowoczesna
Firma sp. z o.o.
4 700* 6 268 4 300* 317 1 492 2 999 nf.pl 2005
115 130
Selkar Michał
Stypułkowski
6 549 6 549 4 182 4 182 269 332 788 399 1 200 642 selkar.pl 2004
103 131
Firma Handlowa
„Presto” Dominik
Szastak
7 820 7 622 4 201 4 111 123 201 sklep-presto.pl 2004
143 132 Icomp.pl sp.j. 4 172 4 088 31 38 icomp.pl 2006
139 133 Jobs.pl SA 4 300* 4 056 4 056 -966 624 1 010 jobs.pl 2000
129 134
Apteki Rudolf
Wojtala
5 200* 4 000* i-apteka.pl 1991
132 135
Wysylkowa Witold
Wiercioch
5 000* 4 000* wysylkowa.pl 2003
* dane szacunkowe
www.internetstandard.pl 12
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Właściciele firm działających w branży internetowej (cd.)
Pozycja
w rankingu
Nazwa firmy
Przychody netto
(2009)
Przychody netto
(2008)
Wynik
netto
(2009)
Wynik
netto
(2008)
Kapitał
własny
(2009)
Kapitał
własny
(2008)
Aktywa
razem
(2009)
Aktywa
razem
(2008) Adres strony WWW
Rok
powstania
2009 2008
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
117. 136.
Presspublica
sp. z o.o.
6300* 159 723 3900* 1 045 100 573 156 208 rp.pl 1991
147 137 Lideria s.c. 4 000* 3 890* lideria.pl 1998
158 138
Euro RSCG 4D
Digital sp. z o.o.
3 500* 3 885 3 885 -853 126 870 digitalone.pl 1999
172 139
Moto-Akcesoria.pl
sp. z o.o.
3 000* 3 868 moto-akcesoria.pl 2010
142 140
Ostrowski-Biz.pl
sp. z o.o.
4 200* 3 435 3 800* 86 428 luxmarket.pl 2005
164 141 Inbook SA 3 380 3 380 3 795 3 795 14 59 1 166 1 151 inbook.pl 2000
140 142
Supermedia
Interactive
sp. z o.o.
4 300* 3 782 3 782 -2 303 177 2 458 smi.pl 1993
134 143 Netizens sp. z o.o. 4 800* 3 777 3 777 306 435 913 netizens.pl 1989
141 144 A.pl sp. z o.o. 4 300* 6 866 3 700* -4 162 -4 203 -1 485 11 252 a.pl 2006
144 145
Domainmaker
sp. z o.o.
4 100* 3 570 3 570 32 758 1 352 domainmaker.pl 2003
122 146
Edipresse Polska
SA
6 000* 277 464 3 500* 21 511 67 242 102 651
polki.pl, babyon-
line.pl
1993
155 147 PRV.PL sp. z o.o. 3 634 3 634 3 456 3 456 146 -2 644 8 500 pino.pl 2006
137 148 Ideo sp. z o.o. 4 400* 3 334 3 334 596 1 276 1 603 ideo.pl 1999
145 149
Goldenline
sp. z o.o.
4 100* 3 306 3 306 560 862 1 298 goldenline.pl 2005
150 150
Activeweb
sp. z o.o.
3 700* 3 296 3 296 -22 976 1 435 activeweb.pl 2002
151 151
Nawigacja Polska
sp. z o.o. sp. k.
3 700* 3 200 gps24.pl 2007
154 152
Internet Designers
sp. z o.o.
3 685 3 685 3 183 3 183 -406 -262 874 id.pl 1997
152 153
Omnigence
sp. z o.o.
3 700* 3 118 3 118 726 1 452 1 833 filmweb.pl 1998
156 154
Mobile.internatio-
nal Gmbh
3 600* 3 100* mobile.eu 1996
162 155
Domeny.pl
sp. z o.o.
3 400* 3 100* domeny.pl 2003
153 156 Gry-Online SA 3 694 3 694 3 066 3 066 695 846 6 085 5 990 6 325 6 319 gry-online.pl 2000
165 157 Active 24 sp. z o.o. 3 300* 3 000* active24.pl 2005
204 158 HRK SA 2 000* 3 000* hrk.pl 2000
168 159 Praca.pl sp. z o.o. 3 200* 2 987 2 987 -148 9 852 10 133 praca.pl 2007
169 160 Red Age sp. z o.o. 3 200* 2 933 2 933 383 437 637 redage.pl 2007
166 161
Janmedia
Interactive
sp. z o.o.
3300* 2 912 2 912 235 959 1 657 janmedia.pl 2003
177 162
180Heartbeats
Gaworski,
Sadowski,
Berezowski sp.j.
2 850 2 830 180hb.com 2007
167 163
Telewizja Polska
SA
3 300* 1 985 673 2 700* 100 510 1 281 041 1 785 945 tvp.pl 1994
178 164
Polskastrefa.eu
sp. z o.o.
2 800* 2 600* polskastrefa.eu 2009
179 165 Inwestycje.pl SA 2 800* 2 558 2 558 -477 -181 555 inwestycje.pl 2004
146 166
Symetria
W. Wrzaskała,
D. Golenia sp.j.
4 089 4 089 2 541 2 541 symetria.pl 1998
181 167 Engine sp. z o.o. 2 700* 2 529 2 529 504 2 727 3 125 engine.pl 2001
182 168 Uniwersal.pl s.c. 2 700* 2 500* 4cars.pl 2006
243 169 Zakupy.com SA 1 200* 2 500* mareno.pl 2007
175 170
Dvdmax.pl
sp. z o.o.
2 900* 2 457 2 457 173 469 1 092 dvdmax.pl 2006
161 171 Nokaut sp. z o.o. 3 436 3 436 2 435 2 435 947 404 2 632 996 2 868 1 341 nokaut.pl 2006
* dane szacunkowe
www.internetstandard.pl 13
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Właściciele firm działających w branży internetowej (cd.)
Pozycja
w rankingu
Nazwa firmy
Przychody netto
(2009)
Przychody netto
(2008)
Wynik
netto
(2009)
Wynik
netto
(2008)
Kapitał
własny
(2009)
Kapitał
własny
(2008)
Aktywa
razem
(2009)
Aktywa
razem
(2008) Adres strony WWW
Rok
powstania
2009 2008
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
148 172
Sport-Shop.pl
Doradztwo
Sportowe s.c.
4 000 4 000 2 400 2 400 sport-shop.pl 2002
183 173 OF.PL sp. z o.o. 2 700* 2 400* of.pl 2003
149 174 Murator SA 3 800* 2 300*
muratordom.pl,
se.pl
1991
159 175
Melog.com
sp. z o.o.
3 500* 3 266 2 300* -283 2 654 2 830 oferty.net 2000
185 176
Active Pharma
sp. z o.o.
2 600* 2 288 2 288 26 204 615 activepharma.pl 2007
187 177 Dante s.c. 2 570 2 214 poczytaj.pl 1996
163 178 Autogiełda sp.j. 3 400* 11 437 2 200* 966 1 766 5 043 autogielda.pl 1989
193 179
Infopraca
sp. z o.o.
2 400* 2 182 2 182 -941 -1 032 1 455 infopraca.pl 2006
188 180
Zjednoczenie.com
sp. z o.o.
2 500* 2 126 2 126 -125 268 473
zjednoczenie.
com.pl
2001
176 181
Matterhorn
Weronika Jaromin
2 900 2 100 intymnie.com 2004
194 182 Grono.net SA 2 400* 2 100* grono.net 2007
197 183
Kando Andrzej
Nowak
2 200* 2 100 bobomarket.pl 2003
184 184
Direct Traffic
sp. z o.o.
2 700* 2 096 2 096 155 -226 748 directtraffic.pl 2005
171 185 SARE sp. z o.o. 3 088 3 088 2 018 2 018 293 121 694 517 956 653 sare.pl 2005
170 186
Kolporter
E-Biznes SA
3 200 3 200 2 000 2 000 1 391 33 377 532 402 kolporter.pl 1994
173 187 Czarnik sp. z o.o. 3 000 15 474 2 000 350 1 596 6 126 meble.pl 1997
217 188
Świat Książki
sp. z o.o.
1 700* 2 000* swiatksiazki.pl 2008
202 189 YOYO sp. z o.o. 2 100* 1 992 1 992 15 590 759 oceniacz.pl 2003
221 190
Punkt44.pl
sp. z o.o.
1 500* 1 990 punkt44.pl 2008
174 191 Synerway SA 3 045 2 978 2 043 1 949 364 406 2 343 1 379 3 231 2 493 synerway.pl 2002
189 192
Deezee Dominika
Żak
2 500* 1 919 deezee.pl 2005
180 193
Insignia Net
Tomasz Michalik
2 800 2 800 1 900 1 900 600 350 insignia.pl 1999
195 194
Edipresse-Wizaż
sp. z o.o.
2 400* 1 900* wizaz.pl 2009
201 195
Yellowpages
sp. z o.o.
2 180* 1 824 1 824 0 -178 359 yellowpages.pl 1994
71 196
Codemedia
sp. z o.o.
11 604 11 604 1 800 1 800 733 270 codemedia.pl 2000
198 197
Xenium Kędzior
Leszek
2 200* 1 800* dobreprogramy.pl 2002
205 198
Lisiewski Group
sp. z o.o.
2 000* 1 800* sklepjubilerski.com 2000
229 199
Online
Advertising
sp. z o.o.
2 384 1 450* 2 916 1 750* 247 -150 361 114 1 303 1 190 teleadreson.pl 2000
206 200 Cormedia sp. z o.o. 2 000* 1 700* cormedia.pl 2009
207 201
AWR „Wprost”
sp. z o.o.
2 000* 1 700* wprost.pl 1990
212 202 Stopklatka SA 1 900* 1 956 1 700* 219 606 1 056 stopklatka.pl 2000
190 203
Best-Farm
sp. z o.o.
2 500* 35 025 1 600 -86 548 5 808 tanie-leczenie.pl 2003
199 204
Euroadres Polska
Marek Grel
2 200* 1 600* euroadres.pl 2004
208 205 Softhis sp. z o.o. 2 000 2 000 1 600 1 600 40 143 460 420 520 800 softhis.pl 2005
160 206
E-Lady Anna
Marynowska
3 500* 1 500* e-lady.pl 2003
213 207 Feminet sp. z o.o. 1 900* 1 500* we-dwoje.pl 2008
* dane szacunkowe
www.internetstandard.pl 14
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Właściciele firm działających w branży internetowej (cd.)
Pozycja
w rankingu
Nazwa firmy
Przychody netto
(2009)
Przychody netto
(2008)
Wynik
netto
(2009)
Wynik
netto
(2008)
Kapitał
własny
(2009)
Kapitał
własny
(2008)
Aktywa
razem
(2009)
Aktywa
razem
(2008) Adres strony WWW
Rok
powstania
2009 2008
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
196 208
Infornext.pl
sp. z o.o.
2 400* 1 492 1 492 -1 926 -1 826 959
prawnik.pl,
wieszjak.pl
2008
209 209
Skąpiec.pl
Mariusz
Janiszewski
2 000* 1 400* skapiec.pl 2004
215 210
2Future Rafał
Konarzewski
1 800* 1 400* 2future.pl 2003
222 211
Rozmus Marcin
FHU „Web-Com”
1 500* 1 400 asport.pl 2003
218 212
A.B.C. P.H.U.
Hanna
Chałupczak
2 750 1 700 3 049 1 350 20 70 570 612 1 452 1 454 e-bielizna.pl 1993
230 213
HostingCenter
sp. z o.o.
1 400* 1 304 1 304 hostingcenter.pl 1999
219 214 Hostersi sp. z o.o. 1 600* 1 461 1 300* 3 125 586 hostersi.pl 2007
223 215 Smyk sp. z o.o. 1 500* 1 300* smyk.com 2000
258 216
Conceptia
Mateusz
Wojczakowski
1 000* 1 300* pakamera.pl 2007
224 217 Medousa sp. z o.o. 1 500 1 500 1 289 1 289 -83 790 1 204 fotosik.pl 2005
191 218 Arete s.c. 2 500* 1 280*
taniaksiazka.pl,
czarymary.pl
2006
225 219
Sisco IT Group
Polska sp. z o.o.
1 500* 1 262 1 262 12 178 454 sisco.com.pl 1995
231 220
Visual Media
Polska sp. z o.o.
1 400* 1 256 1 256 110 160 324 visualmedia.pl 2008
226 221 Veneo sp. z o.o. 1 500* 1 234 1 234 -112 27 412 veneo.pl 2004
232 222
Freshmind
sp. z o.o.
1 400* 1 212 1 212 334 1 073 1 269 sciaga.pl 2005
220 223 Polskie Radio SA 1 600* 246 420 1 200* -14 068 132 203 270 662 polskieradio.pl 1994
241 224
Ósemka.pl
sp. z o.o.
1 250* 1 179 1 179 -3 097 -3 050 5 324 osemka.pl 2007
203 225
Paweł
Bogutyn Młyn
Gospodarczy
2 038 2 038 1 135 1 135 270 76 bogutynmlyn.pl 1983
227 226
Trojmiasto.pl
sp. z o.o.
1 500* 1 100* trojmiasto.pl 1998
228 227
Autocentrum.pl
SA
1 500* 1 100* autocentrum.pl 2000
244 228 Etrade s.c. 1 200* 1 100 highclass.pl 2007
216 229 Bluerank sp. z o.o. 1 800 1 800 1 000 1 000 -13 bluerank.pl 2005
245 230
Wydawnictwo
Steinborn sp.j.
1 200* 13 625 1 000* 3 224 1 739 2 996 anonse.pl 1995
246 231 IQ Pl sp. z o.o. 1 200* 1 000* iq.pl 2000
247 232
Bonnier Business
(Polska) sp. z o.o.
1 200* 950* pb.pl 1996
252 233 Kasat sp. z o.o. 1 100* 950* egospodarka.pl 1999
253 234 E-Buty sp. z o.o. 1 100* 932 932 -214 542 728 ebuty.pl 2005
248 235 Brand s.c. 1 200* 900* okazje.info.pl 1992
249 236
Inetmedia s.c.
Młodawski Jacek,
Matula Mateusz
1 182 1 182 900 900 inetmedia.pl 2003
238 237
Media
Nieruchomości
SA
1 300* 850* nportal.pl 2005
233 238
Poszkole.pl
sp. z o.o.
1 400* 845 845 -191 2 307 2 453 poszkole.pl 2007
262 239
Swistak.pl
sp. z o.o.
850 811 811 20 236 273 swistak.pl 2005
200 240 G7 Media sp. z o.o. 2 200* 800* papilot.pl 2008
259 241 Pit.pl sp. z o.o. 1 000* 800* pit.pl 2006
* dane szacunkowe
www.internetstandard.pl 15
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Właściciele firm działających w branży internetowej (cd.)
Pozycja
w rankingu
Nazwa firmy
Przychody netto
(2009)
Przychody netto
(2008)
Wynik
netto
(2009)
Wynik
netto
(2008)
Kapitał
własny
(2009)
Kapitał
własny
(2008)
Aktywa
razem
(2009)
Aktywa
razem
(2008) Adres strony WWW
Rok
powstania
2009 2008
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
192 242 Uselab sp. z o.o. 2 500 778 778 61 122 332 uselab.pl 2007
263 243
Mojanauka.pl
sp. z o.o.
800* 750* nauka.pl 2002
267 244
Biuro Podróży
Reklamy Robert
Sosnowski
640 640 740 740 160 270
biuropodrozyrekla-
my.eu
2003
250 245
Avt Korporacja
sp. z o.o.
1 173 727
budujemydom.pl,
eis.com.pl
1991
239 246
Krn Media
sp. z o.o.
1 300* 700* krn.pl 2006
260 247 PixNet sp. z o.o. 900* 700* photoblog.pl 2009
264 248
Szybko.pl
sp. z o.o.
800* 695 695 -389 652 715 szybko.pl 2005
256 249
FHU Vmp Piotr
Grochowski
1 082 1 082 680 680 olive.pl 2006
211 250 Artefakt sp. z o.o. 1 983 1 983 676 676 711 177 790 252 829 334 artefakt.pl 2005
265 251
Internet Service
SA
780* 600* mojeauto.pl 1999
257 252
SI Książki.pl
sp. z o.o.
1 053 1 053 524 524 -142 280 -57 280 568 amazonka.pl 1997
234 253 Barline sp.j. 1 500 1 400 585 521 268 92 1 150 750 1 150 750 barline.eu 2000
186 254
PHU „Ewix”
Andrzej
Kosieradzki
2 600* 500* gowork.pl 1990
214 255
Harder Group
sp. z o.o.
2 450 1 850 1 000 500 425 100 300 50 harderandharder.pl 2007
266 256
Alejka Piotr
Gutowski
700* 500* alejka.pl 2007
268 257 Akonet sp. z o.o. 600* 3 889 500* 190 649 1 483 scigacz.pl 2000
269 258
Komptel Kopania
Michał
550 550 500 500 fajnezabawki.pl 2002
270 259
Netradus Polska
sp. z o.o.
500* 500* babyclub.pl 2007
261 260
PH „Tomi”
Michalski Tomasz
900 450 tomi.pl 1996
273 261
Advanced
Network
Technologies
sp. z o.o.
400* 350* kupujemy.pl 1999
235 262
Innovaweb
sp. z o.o.
1 400* 300*
opentravel.com,
przepisy.net
2008
254 263 Wykop sp. z o.o. 1 100* 280 280 -780 -803 426 wykop.pl 2007
242 264
Fourcreate
sp. z o.o.
1 250 1 250 250 250 -220 -100 stylea.pl 2006
255 265 Kariera.pl SA 1 100* 250* 122 4 459 4 499 kariera.pl 1994
251 266
Trendmaker sp.j.
M. Piwowarczyk,
B. Skraba,
R. Żochowski
1 115 1 115 154 154 320 43 trendmaker.pl 2008
237 267 NNV sp. z o.o. 1 306 1 306 38 38 2 -43 1 152 100 1 432 73 nnv.pl 2008
65 P & M sp.j. 13 000* electromarket.pl 2006
83 X-Kom sp.j. 10 000* x-kom.pl 2009
100
Mix-Media
sp. z o.o.
8 000* 57 940 102 -215 4 130 mixmedia.pl 1994
157 Oponix.pl SA 3 557 3 557 97 1 648 oponix.pl 2008
210
Styl.media
sp. z o.o.
2 000 2 000 273 styl.fm 2008
236
Pride And Glory
Heureka sp. z o.o.
S.K.A.
1 400 1 400 prideandglory.pl 2009
271
4 MM Solutions
Marcello Miletić
500 500 swiat-zabawek.pl 2009
272 Iparts sp. z o.o. 520 480 3 203 479 iparts.pl 2009
274 AdTaily sp. z o.o. 354 354 -429 115 346 adtaily.pl 2009
275 Megastore.pl SA 171 171 696 1 215 1 564 2 163 megastore.pl 2008
* dane szacunkowe
www.internetstandard.pl 16
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
internetowych agen-
tów rozliczeniowych (50–70 mln
zł w ub.r.) oraz szacowaną wartość
rynku usług hostingowych (około
120 mln zł) i rejestracji domen
(około 100 mln zł).
Sumując wszystkie te kwoty, uzy-
skamy około 15 mld zł – właśnie
tyle mogły wynieść w 2009 r. łączne
obroty przedsiębiorstw działających
w najważniejszych segmentach pol-
skiej branży internetowej. Łączna
wartość ubiegłorocznych przycho-
dów 275 firm obecnych w naszych
rankingach to 4 mld zł, czyli 27%
obliczonej sumy.
geogRafia Rynku
Gdzie lokują swoje siedziby firmy
z polskiej branży internetowej? Jak
się okazuje, nie tylko w największych
miastach. Oczywiście koncentrują się
przede wszystkim w obrębie dużych
aglomeracji, np. warszawskiej, kra-
kowskiej czy gdańskiej, ale wiele
punktów zaznaczonych na mapie to
niewielkie ośrodki miejskie. Duże
rozproszenie widoczne jest zwłaszcza
w województwie śląskim, a najwięk-
szą koncentrację wokół dużych miast
obserwujemy w biedniejszych woje-
wództwach (np. w lubelskim, podla-
skim czy warmińsko-mazurskim).
Mapa, na której zaznaczyliśmy
275 przedsiębiorstw obecnych
w tabelach rankingowych, wygląda
już nieco inaczej. Tutaj dominują
stolice województw, choć ponownie
nie dotyczy to województwa śląskie-
go. Trzy największe firmy z polskiej
branży internetowej to zarazem
trzy największe podmioty z grupy
„Serwisy i usługi internetowe”:
QXL Poland, Grupa Onet.pl
oraz Wirtualna Polska. Zatem
nie Warszawa, a przede wszystkim
Poznań, Kraków i Gdańsk
– to właśnie najważniejsze miasta
dla tej branży.
Obroty przedsiębiorstw
działających
w najważniejszych
segmentach polskiej
branży internetowej
w 2009 r. mogły wynieść
około 15 mld zł. Łączna
wartość ubiegłorocznych
przychodów 275 firm
obecnych w naszych
rankingach to 4 mld zł,
czyli 27% obliczonej sumy.
Najważniejsze miasta
dla polskiej branży
internetowej to Poznań,
Kraków i Gdańsk. To
właśnie tam swoje biura
mają trzy największe firmy
z naszego rankingu.
Źródło: Baza firm internetowych 2009, Internet Standard, czerwiec 2010 r.
Geografia rynku: baza firm
(cd. ze str. 7)
Płatności on-line w rękach profesjonalistów
R E K L A M A
www.internetstandard.pl 17
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
StRuktuRa WłaSnościoWa,
foRMy pRaWne
Około 82% wszystkich przedsię-
biorstw z naszej bazy ma polskich
właścicieli, a nieco ponad 6,5% sta-
nowi własność mieszaną z przewagą
polskiego kapitału. Przedsiębiorstwa
należące w całości do zagranicznych
podmiotów to tylko 7,3% ogółu,
a 2,1% jest pod kontrolą zagranicz-
nego kapitału, ale częściowy udział
w firmach z tej grupy mają też kra-
jowe osoby fizyczne i prawne.
Struktura własnościowa 275
największych przedsiębiorstw,
obecnych w naszych rankingach,
niewiele się różni. Tutaj całkowitą
własność polskich obywateli stanowi
73% firm, a w niecałych 11% Polacy
kontrolują więcej niż połowę kapi-
tału. Udział własności zagranicznej
rośnie do niecałych 10% i, podobnie
jak w całej bazie, 2,1% przedsię-
biorstw jest własnością mieszaną
z przewagą własności zagranicznej.
Około 39% z 1,4 tys. najważniej-
szych polskich firm internetowych
prowadzonych jest w formie
jednoosobowej działalności gospo-
darczej, drugą najczęściej wybie-
raną formą prawną jest natomiast
spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością (38%). Sporą grupę
wśród przedsiębiorstw z naszej bazy
Formy prawne: baza firm
ród³o: Baza polskich firm internetowych 2009 (Internet Standard),
Rejestr REGON (GUS), czerwiec 2010 r.
Osoba fizyczna prowadz¹ca
dzia³alnoœæ gospodarcz¹
Spó³ki z ograniczon¹
odpowiedzialnoœci¹
Spó³ki cywilne
Spó³ki akcyjne
Spó³ki jawne
Pozosta³e
39,2%
38,1%
8,5%
8,1%
4,3%
1,8%
82% wszystkich
najważniejszych
przedsiębiorstw z branży
ma polskich właścicieli,
a nieco ponad 6,5%
stanowi własność
mieszaną z przewagą
polskiego kapitału.
Polacy kontrolują też
84% przedsiębiorstw
z 274 obecnych w tabeli
rankingowej.
* na podstawie rankingu za 2009 r.
Geografia rynku: liderzy*
Źródło: Baza i ranking firm internetowych 2009, Internet Standard, czerwiec 2010 r.
QXL Poland sp. z o.o.
Grupa Onet.pl SA
Wirtualna Polska SA
Formy w³asnoœci: liderzy rynku
ród³o: Baza polskich firm internetowych 2009 (Internet Standard),
Rejestr REGON (GUS), czerwiec 2010 r.
W³asnoœæ krajowych osób fizycznych
W³asnoœæ prywatna krajowa pozosta³a
W³asnoœæ zagraniczna
W³asnoœæ mieszana w sektorze
prywatnym z przewag¹ w³asnoœci
prywatnej krajowej pozosta³ej
W³asnoœæ mieszana w sektorze
prywatnym z przewag¹ w³asnoœci
zagranicznej
W³asnoœæ mieszana w sektorze
prywatnym z przewag¹ w³asnoœci
krajowych osób fizycznych
Pozosta³e
59,9%
13,1%
9,6%
5,3%
5,3%
3,9%
2,8%
www.internetstandard.pl 18
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
stanowią też spółki akcyjne (9%)
i cywilne (8%).
ZeStaWienie ogólne
Wyniki i ubiegłoroczne dokonania
wiodących firm biorących udział
w zestawieniu opisujemy szczegółowo
przy analizie tabel rankingowych dla
poszczególnych grup branżowych.
W tym miejscu ograniczymy się tylko
do pierwszej dziesiątki największych
polskich przedsiębiorstw interne-
towych, które znalazły się w tabeli
zbiorczej.
Zwycięzcą całego rankingu jest
QXL Poland, właściciel platformy
Allegro.pl i kilku ważnych spółek
z branży internetowej – otoMoto,
PayU i Ceneo. W 2008 r. aukcyjny
gigant miał 470 mln zł przychodu
i aż 148 mln zł czystego zysku. To
wyniki nieosiągalne dla pozosta-
łych firm działających w polskiej
sieci, a wszystko wskazuje na to, że
w 2009 r. poznańska spółka ponow-
nie podwyższyła poprzeczkę – osza-
cowaliśmy jej ubiegłoroczne obroty
na około 550 mln zł.
Druga w zestawieniu Grupa Onet.
pl miała w 2008 r. o ponad połowę
niższe przychody (203 mln zł). Na
tym przykładzie widać dobitnie
różnicę między krajowym rynkiem
reklamy online a rynkiem interneto-
wego handlu. Wydawca największego
polskiego portalu internetowego
w 2009 r. utrzymał sprzedaż prak-
tycznie na takim samym poziomie,
jak rok wcześniej.
To samo tyczy się też piątej w ran-
kingu Wirtualnej Polski (151 mln zł
obrotu w 2008 r. i 152 mln zł rok póź-
niej). Wśród obecnych w pierwszej
dziesiątce firm prowadzących por-
tale internetowe tylko Interia mogła
naszym zdaniem zwiększyć swe przy-
chody (z 82 mln zł do około 89 mln zł
w zeszłym roku).
Poza QXL Poland i trzema
wydawcami portali, w czołówce
zestawienia za 2008 rok znajdzie-
my właścicieli sklepów interne-
towych. Trzecia lokata przypadła
warszawskiej spółce Agito SA,
do której należy sklep Agito.pl.
Niestety imponujące przychody
z 2008 r. stopniały w roku ubiegłym
ze 174 mln zł do 95 mln zł, czego
powodem były problemy finansowe
największego akcjonariusza Agito.
Spółka Euro-net (sieć RTV Euro
AGD), według naszych szacunków
osiągnęła w 2008 r. około 160 mln
zł przychodu ze sprzedaży interne-
towej, a kolejna z firm z polskiego
rynku e-handlu – Electro.pl – miała
obrót rzędu 108 mln zł. Dla obu
spółek nie opublikowaliśmy szaco-
wanej wielkości sprzedaży za 2009
rok. Dlaczego? Powody tej decyzji
opisujemy w rozdziale poświęconym
grupie „E-commerce”.
W pierwszej dziesiątce rankingu
ogólnego znaleźli się też dwaj inni
liderzy rynku internetowego handlu
– Merlin.pl i Oponeo.pl. Przychody
pierwszej spółki wzrosły w zeszłym
roku z 97 mln zł do 101 mln zł, jed-
nemu z najstarszych polskich skle-
pów online udało się też znacznie
zredukować stratę netto (z 10 mln zł
do 660 tys. zł). Lider branży moto-
ryzacyjnej dla odmiany zmniejszył
w 2009 r. swoją sprzedaż z 94 mln zł
do 86 mln zł, odnotował też wyraźny
spadek zysku netto (z 6 mln zł do
niecałych 2 mln zł).
RentoWność polSkiego
e-BiZneSu
Na podstawie wyników finanso-
wych, do których udało się nam
dotrzeć, przeprowadziliśmy analizę
rentowności polskich firm inter-
netowych w 2008 r. W zestawieniu
umieściliśmy 125 podmiotów, które
z działalności internetowej (defini-
cja na początku artykułu) osiągnęły
w tym okresie więcej niż 50% swo-
ich przychodów. Pod uwagę wzięli-
śmy tylko te przedsiębiorstwa, dla
których dysponowaliśmy informacją
o wyniku netto.
W którą gałąź polskiego rynku
internetowego najbardziej opłaca
się inwestować? Aby znaleźć odpo-
wiedź na to pytanie, obliczyli-
śmy wartości trzech wskaźników
finansowych dla wszystkich ana-
lizowanych firm. Najważniejszym
wskaźnikiem, według którego
posortowaliśmy tabelę, jest rentow-
ność kapitałów własnych (Return
on Equity lub ROE), czyli iloraz
wyniku netto i wartości kapitałów
własnych spółki.
Formy w³asnoœci: baza firm
ród³o: Baza polskich firm internetowych 2009 (Internet Standard),
Rejestr REGON (GUS), czerwiec 2010 r.
W³asnoœæ krajowych osób fizycznych
W³asnoœæ prywatna krajowa pozosta³a
W³asnoœæ zagraniczna
W³asnoœæ mieszana w sektorze
prywatnym z przewag¹ w³asnoœci
prywatnej krajowej pozosta³ej
W³asnoœæ mieszana w sektorze
prywatnym z przewag¹ w³asnoœci
zagranicznej
W³asnoœæ mieszana w sektorze
prywatnym z przewag¹ w³asnoœci
krajowych osób fizycznych
Pozosta³e
74,1%
8,1%
7,3%
3,9%
2,4%
2,1%
2,1%
Według GUS średnia
rentowność kapitałów
własnych w polskich
przedsiębiorstwach
wyniosła 8,1%. Nieco
więcej niż połowa ze
125 analizowanych pod
kątem firm internetowych
osiągnęła większą wartość
wskaźnika ROE.
(cd. na str. 22)
www.internetstandard.pl 19
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Rentowność polskich firm internetowych w 2008 r.
Lp. Nazwa firmy
Przychody netto
Wynik
netto
Kapitał
własny
Aktywa
razem
ROE ROA ROS
Adres strony WWW
Rok
powsta-
nia
Grupa
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
tys. zł tys. zł tys. zł % % %
1
Grupa Biznes
Polska Wnorowski
i Wspólnicy sp.j.
8 299 8 299 2 392 792 3 000 302,0 79,7 28,8 biznes-polska.pl 2002 Serwisy i usługi internetowe
2
Sunrise System
sp. z o.o.
4 855 4 855 1 490 1 046 1 495 142,5 99,7 30,7 sunrisesystem.pl 2003 Marketing i reklama internetowa
3
Inter Alnet Adam
Albiński
9 997 9 965 702 702 3 002 100,0 23,4 7,0 prono.com.pl 2003 E-commerce
4
QXL Poland
sp. z o.o.
470 398 470 398 148 428 149 474 294 639 99,3 50,4 31,6 allegro.pl 2000 Serwisy i usługi internetowe
5 Otomoto sp. z o.o. 17 946 17 946 4 711 4 829 10 311 97,6 45,7 26,2 otomoto.pl 2004 Serwisy i usługi internetowe
6
Tradedoubler
sp. z o.o.
35 205 35 205 1 800 1 850 9 989 97,3 18,0 5,1 tradedoubler.com 2004 Marketing i reklama internetowa
7 Domo24 sp. z o.o. 26 791 26 791 1 110 1 160 2 772 95,7 40,0 4,1 domo24.pl 2008 E-commerce
8 Home.pl sp.j. 39 310 39 310 9 979 10 979 13 890 90,9 71,8 25,4 home.pl 1997 Usługi dla firm internetowych
9 Red Age sp. z o.o. 2 933 2 933 383 437 637 87,6 60,2 13,1 redage.pl 2007 Marketing i reklama internetowa
10
Selkar Michał
Stypułkowski
4 182 4 182 332 399 642 83,1 51,7 7,9 selkar.pl 2004 E-commerce
11 Ogicom sp. z o.o. 9 165 8 846 1 529 1 943 3 133 78,7 48,8 16,7 ogicom.pl 2002 Usługi dla firm internetowych
12
United Titans
sp. z o.o.
11 032 11 032 133 173 2 440 76,8 5,4 1,2 unitedtitans.com 2004 Marketing i reklama internetowa
13
Arbomedia Polska
sp. z o.o.
46 911 38 500* 1 466 1 941 20 579 75,5 7,1 3,1 arbointeractive.pl 2000 Marketing i reklama internetowa
14 Netizens sp. z o.o. 3 777 3 777 306 435 913 70,5 33,6 8,1 netizens.pl 1989 Marketing i reklama internetowa
15 Artefakt sp. z o.o. 676 676 177 252 334 70,2 52,9 26,2 artefakt.pl 2005 Marketing i reklama internetowa
16
Visual Media
Polska sp. z o.o.
1 256 1 256 110 160 324 68,8 34,0 8,8 visualmedia.pl 2008 Marketing i reklama internetowa
17
Goldenline
sp. z o.o.
3 306 3 306 560 862 1 298 64,9 43,1 16,9 goldenline.pl 2005 Marketing i reklama internetowa
18 PO Capital sp. z o.o. 15 492 15 492 82 132 668 62,1 12,3 0,5 portone.pl 2007 E-commerce
19
Openmedia
sp. z o.o.
14 188 14 188 70 117 2 814 59,7 2,5 0,5 megamarket.org.pl 2006 E-commerce
20 Ceneo SA 13 933 13 933 1 528 2 590 4 354 59,0 35,1 11,0 ceneo.pl 2005 Serwisy i usługi internetowe
21
Firefly Creation
M. Piotrowski
i J. Piotrowska sp.j.
6 925 6 925 743 1 266 3 160 58,7 23,5 10,7 fireflycreation.com 2003
Marketing i reklama interne-
towa
22 Fotka.pl sp. z o.o. 10 268 10 268 3 837 6 954 55,2 37,4 fotka.pl 2001 Serwisy i usługi internetowe
23 Nasza Klasa sp. z o.o. 27 754 27 754 9 977 19 733 26 907 50,6 37,1 35,9 nasza-klasa.pl 2007 Serwisy i usługi internetowe
24 Omnigence sp. z o.o. 3 118 3 118 726 1 452 1 833 50,0 39,6 23,3 filmweb.pl 1998 Serwisy i usługi internetowe
25 Uselab sp. z o.o. 778 778 61 122 332 49,9 18,3 7,8 uselab.pl 2007 Marketing i reklama internetowa
26 Ideo sp. z o.o. 3 334 3 334 596 1 276 1 603 46,7 37,2 17,9 ideo.pl 1999 Marketing i reklama internetowa
27 Ad.net SA 25 255 25 255 3 435 7 858 19 226 43,7 17,9 13,6 adnet.pl 2000 Marketing i reklama internetowa
28 Gratka sp. z o.o. 13 565 13 565 2 729 6 285 7 548 43,4 36,2 20,1 gratka.pl 2000 Serwisy i usługi internetowe
29 ACR SA 12 557 12 557 549 1 324 5 193 41,5 10,6 4,4 acr.pl 2000 Marketing i reklama internetowa
30 Nokaut sp. z o.o. 2 435 2 435 404 996 1 341 40,5 30,1 16,6 nokaut.pl 2006 Serwisy i usługi internetowe
31 Artegence sp. z o.o. 8 957 8 957 1 331 3 440 4 482 38,7 29,7 14,9 artegence.com 1995 Marketing i reklama internetowa
32
Performance Media
sp. z o.o.
14 488 14 488 677 1 820 4 027 37,2 16,8 4,7 performance-media.pl 2006 Marketing i reklama internetowa
33 OS3 sp. z o.o. 6 472 6 472 938 2 531 3 851 37,1 24,4 14,5 os3.pl 1996 Marketing i reklama internetowa
34 Dvdmax.pl sp. z o.o. 2 457 2 457 173 469 1 092 37,0 15,9 7,1 dvdmax.pl 2006 E-commerce
35
Megamedia
sp. z o.o.
25 428 25 428 479 1 325 4 490 36,2 10,7 1,9 megamedia.pl 2003 E-commerce
36 Stopklatka SA 1 956 1 700* 219 606 1 056 36,1 20,7 11,2 stopklatka.pl 2000 Serwisy i usługi internetowe
37 Grupa O2 sp. z o.o. 40 261 40 261 6 390 17 757 31 902 36,0 20,0 15,9 o2.pl 2000 Serwisy i usługi internetowe
38 OVH sp. z o.o. 7 310 7 310 95 267 1 679 35,5 5,6 1,3 ovh.pl 2004 Usługi dla firm internetowych
39 Softhis sp. z o.o. 1 600 1 600 143 420 800 34,0 17,9 8,9 softhis.pl 2005 Marketing i reklama internetowa
40 Telpol sp. z o.o. 94 926 50 000* 1 671 5 224 26 420 32,0 6,3 1,8 maximedia.pl 1998 E-commerce
ROE – rentowność kapitału własnego (wynik netto/kapitał własny); ROA – rentowność aktywów (wynik netto/aktywa razem); ROS – rentowność sprzedaży (wynik netto/przychody netto)
* dane szacunkowe
www.internetstandard.pl 2û
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Rentowność polskich firm internetowych w 2008 r. (cd.)
Lp. Nazwa firmy
Przychody netto
Wynik
netto
Kapitał
własny
Aktywa
razem
ROE ROA ROS
Adres strony WWW
Rok
powsta-
nia
Grupa
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
tys. zł tys. zł tys. zł % % %
41 Freshmind sp. z o.o. 1 212 1 212 334 1 073 1 269 31,1 26,3 27,6 sciaga.pl 2005 Serwisy i usługi internetowe
42 Money.pl sp. z o.o. 19 534 19 534 2 902 9 376 11 207 31,0 25,9 14,9 money.pl 2000 Serwisy i usługi internetowe
43
Point Of View
sp. z o.o.
5 061 5 061 405 1 308 1 983 30,9 20,4 8,0 pointofview.pl 1998 Marketing i reklama internetowa
44 Interia.pl SA 82 294 82 294 10 155 33 364 45 737 30,4 22,2 12,3 interia.pl 1999 Serwisy i usługi internetowe
45 Kontri sp. z o.o. 7 951 7 827 243 800 1 910 30,3 12,7 3,1 kontri.pl 2006 E-commerce
46 Synerway SA 2 043 1 949 406 1 379 2 493 29,4 16,3 19,9 synerway.pl 2002 Marketing i reklama internetowa
47 Neo24.pl sp. z o.o. 52 067 52 067 91 323 4 580 28,3 2,0 0,2 neo24.pl 2006 E-commerce
48 Agnat sp. z o.o. 4 412 4 412 274 1 100 1 891 24,9 14,5 6,2 domena.pl 2002 Usługi dla firm internetowych
49
Janmedia
Interactive sp. z o.o.
2 912 2 912 235 959 1 657 24,5 14,2 8,1 janmedia.pl 2003 Marketing i reklama internetowa
50
MRM Worldwide
sp. z o.o.
17 461 17 461 773 3 217 8 811 24,0 8,8 4,4 mrm.pl 1995 Marketing i reklama internetowa
51 Wirtualna Polska SA 150 822 150 822 15 096 64 314 110 886 23,5 13,6 10,0 wp.pl 1999 Serwisy i usługi internetowe
52 SARE sp. z o.o. 2 018 2 018 121 517 653 23,3 18,5 6,0 sare.pl 2005 Marketing i reklama internetowa
53
Grupa Pracuj
sp. z o.o.
52 916 52 916 716 3 155 41 174 22,7 1,7 1,4 pracuj.pl 2000 Serwisy i usługi internetowe
54 K2 Internet SA 24 966 24 966 3 689 16 740 22 111 22,0 16,7 14,8 k2.pl 2000 Marketing i reklama internetowa
55
Nowoczesna Firma
sp. z o.o.
6 268 4300* 317 1 492 2 999 21,3 10,6 5,1 nf.pl 2005 Serwisy i usługi internetowe
56 Engine sp. z o.o. 2 529 2 529 504 2 727 3 125 18,5 16,1 19,9 engine.pl 2001 Marketing i reklama internetowa
57 Bankier.pl SA 19 163 19 163 2 843 17 584 19 878 16,2 14,3 14,8 bankier.pl 2001 Serwisy i usługi internetowe
58 Morele.net sp.j. 38 902 38 902 70 465 3 173 15,0 2,2 0,2 morele.net 2002 E-commerce
59 Grupa Onet.pl SA 202 808 202 808 49 000 334 314 398 700 14,7 12,3 24,2 onet.pl 1996 Serwisy i usługi internetowe
60 Gry-Online SA 3 066 3 066 846 5 990 6 319 14,1 13,4 27,6 gry-online.pl 2000 Serwisy i usługi internetowe
61
Active Pharma
sp. z o.o.
2 288 2 288 26 204 615 12,9 4,3 1,1 activepharma.pl 2007 Marketing i reklama internetowa
62
Interactive
Marketing Partner
Polska sp. z o.o.
9 355 9 355 191 1 543 4 568 12,4 4,2 2,0 impartner.pl 2003 Marketing i reklama internetowa
63 Barline sp.j. 585 521 92 750 750 12,3 12,3 15,7 barline.eu 2000 E-commerce
64 Oponeo.pl SA 94 282 94 282 6 018 49 123 63 445 12,3 9,5 6,4 oponeo.pl 2003 E-commerce
65 GG Network SA 29 153 29 153 9 253 102 140 112 790 9,1 8,2 31,7 gadu-gadu.pl 2000 Serwisy i usługi internetowe
66 Beyond.pl sp. z o.o. 8 242 7500* 190 2 119 16 742 9,0 1,1 2,3 beyond.pl 2007 Usługi dla firm internetowych
67 Swistak.pl sp. z o.o. 811 811 20 236 273 8,3 7,2 2,4 swistak.pl 2005 Serwisy i usługi internetowe
68 Grupa Stereo SA 17 849 17 849 1 062 13 722 23 797 7,7 4,5 5,9 stereo.pl, pstryk.pl 2000 E-commerce
69
Sisco IT Group
Polska sp. z o.o.
1 262 1 262 12 178 454 6,8 2,7 1,0 sisco.com.pl 1995 Usługi dla firm internetowych
70 Cube Group SA 9 131 9 131 114 1 696 2 725 6,7 4,2 1,2 cubegroup.pl 2006 Marketing i reklama internetowa
71 Inbook SA 3 795 3 795 59 1 151 5,1 1,6 inbook.pl 2000 E-commerce
72
Interactive
Solutions sp. z o.o.
5 226 5 226 29 562 1 408 5,1 2,0 0,5 interactive-solutions.pl 2004 Marketing i reklama internetowa
74 Kolporter E-Biznes SA 2 000 2 000 1 391 33 377 532 402 4,2 0,3 69,6 kolporter.pl 1994 E-commerce
73
Domainmaker
sp. z o.o.
3 570 3 570 32 758 1 352 4,2 2,4 0,9 domainmaker.pl 2003 Usługi dla firm internetowych
76 YOYO sp. z o.o. 1 992 1 992 15 590 759 2,6 2,0 0,8 oceniacz.pl 2003 Serwisy i usługi internetowe
75 Hostersi sp. z o.o. 1 461 1300* 3 125 586 2,6 0,6 0,2 hostersi.pl 2007 Usługi dla firm internetowych
77 Marketeo.com SA 8 026 8 026 56 2 657 2 983 2,1 1,9 0,7 marketeo.com 2004 Serwisy i usługi internetowe
78 Adv.pl sp. z o.o. 7 185 7 185 -41 7 165 8 762 -0,6 -0,5 -0,6 adv.pl 2007 Marketing i reklama internetowa
79 Praca.pl sp. z o.o. 2 987 2 987 -148 9 852 10 133 -1,5 -1,5 -4,9 praca.pl 2007 Serwisy i usługi internetowe
80 Activeweb sp. z o.o. 3 296 3 296 -22 976 1 435 -2,2 -1,5 -0,7 activeweb.pl 2002 Marketing i reklama internetowa
81 Poszkole.pl sp. z o.o. 845 845 -191 2 307 2 453 -8,3 -7,8 -22,6 poszkole.pl 2007 Serwisy i usługi internetowe
82 Medousa sp. z o.o. 1 289 1 289 -83 790 1 204 -10,5 -6,9 -6,5 fotosik.pl 2005 Serwisy i usługi internetowe
83 Melog.com sp. z o.o. 3 266 2300* -283 2 654 2 830 -10,7 -10,0 -8,7 oferty.net 2000 Serwisy i usługi internetowe
84 E-Buty sp. z o.o. 932 932 -214 542 728 -39,5 -29,4 -23,0 ebuty.pl 2005 E-commerce
85 NNV sp. z o.o. 38 38 -43 100 73 -43,4 -59,2 -114,1 nnv.pl 2008 Serwisy i usługi internetowe
86
Zjednoczenie.com
sp. z o.o.
2 126 2 126 -125 268 473 -46,6 -26,4 -5,9 zjednoczenie.com.pl 2001 Marketing i reklama internetowa
87 Szybko.pl sp. z o.o. 695 695 -389 652 715 -59,6 -54,3 -55,9 szybko.pl 2005 Serwisy i usługi internetowe
88 Novem sp. z o.o. 4 626 4 626 -240 385 1 461 -62,3 -16,4 -5,2 novem.pl 2006 Marketing i reklama internetowa
ROE – rentowność kapitału własnego (wynik netto/kapitał własny); ROA – rentowność aktywów (wynik netto/aktywa razem); ROS – rentowność sprzedaży (wynik netto/przychody netto)
* dane szacunkowe
www.internetstandard.pl 21
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Rentowność polskich firm internetowych w 2008 r. (cd.)
Lp. Nazwa firmy
Przychody netto
Wynik
netto
Kapitał
własny
Aktywa
razem
ROE ROA ROS
Adres strony WWW
Rok
powsta-
nia
Grupa
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
tys. zł tys. zł tys. zł % % %
89
Internetowy Dom
Mediowy Net SA
19 980 19 980 -1 512 1 501 7 970 -100,7 -19,0 -7,6 idmnet.pl 2000 Marketing i reklama internetowa
90
Online Advertising
sp. z o.o.
2 916 1750* -150 114 1 190 -131,4 -12,6 -5,1 teleadreson.pl 2000 Serwisy i usługi internetowe
91 Jobs.pl SA 4 056 4 056 -966 624 1 010 -154,8 -95,6 -23,8 jobs.pl 2000 Serwisy i usługi internetowe
92 Agito SA 180 514 173 928 -3 455 1 769 13 332 -195,3 -25,9 -1,9 agito.pl 2002 E-commerce
93 Domzdrowia.pl SA 7 219 7 219 -774 314 1 348 -246,6 -57,4 -10,7 domzdrowia.pl 1999 E-commerce
94 Intymna.pl sp. z o.o. 5 570 5 570 -264 75 2 077 -354,2 -12,7 -4,7 intymna.pl 2002 E-commerce
95 Multizakupy SA 6 369 6 369 -816 213 1 063 -383,6 -76,7 -12,8 multizakupy.pl 2007 E-commerce
96 Veneo sp. z o.o. 1 234 1 234 -112 27 412 -406,8 -27,1 -9,1 veneo.pl 2004 Marketing i reklama internetowa
97
Euro RSCG 4D
Digital sp. z o.o.
3 885 3 885 -853 126 870 -677,6 -98,0 -21,9 digitalone.pl 1999 Marketing i reklama internetowa
98
Supermedia
Interactive sp. z o.o.
3 782 3 782 -2 303 177 2 458 -1 299,0 -93,7 -60,9 smi.pl 1993 Marketing i reklama internetowa
99 Merlin.pl SA 96 857 96 857 -10 148 42 19 391 -23 981,8 -52,3 -10,5 merlin.pl 1998 E-commerce
103
SI Książki.pl
sp. z o.o.
524 524 -142 -57 568 -24,9 -27,0 amazonka.pl 1997 E-commerce
104 A.pl sp. z o.o. 6 866 3 700* -4 203 -1 485 11 252 -37,4 -61,2 a.pl 2006 E-commerce
112 Frisco.pl sp. z o.o. 9 066 9 066 -4 910 -4 729 2 840 -172,9 -54,2 frisco.pl 2006 E-commerce
120
Paweł Bogutyn
Młyn Gospodarczy
1 135 1 135 76 6,7 bogutynmlyn.pl 1983 E-commerce
121
Firma Handlowa
„Presto” Dominik
Szastak
4 201 4 111 201 4,8 sklep-presto.pl 2004 E-commerce
122 Narzedzia.pl SA 5 000 5 000 170 3,4 narzedzia.pl 2008 E-commerce
124 Fourcreate sp. z o.o. 250 250 -100 -40,0 stylea.pl 2006 E-commerce
Direct Traffic
sp. z o.o.
2 096 2 096 155 -226 748 20,8 7,4 directtraffic.pl 2005 Marketing i reklama internetowa
102 Afilo sp. z o.o. 5 520 5 520 -790 -714 3 332 -23,7 -14,3 afilo.pl 1995 Marketing i reklama internetowa
105
Internet Designers
sp. z o.o.
3 183 3 183 -406 -262 874 -46,5 -12,8 id.pl 1997 Marketing i reklama internetowa
111
Ataxo Poland
sp. z o.o.
6 158 6 158 -2 304 -3 252 2 331 -98,8 -37,4 ataxo.pl 2005 Marketing i reklama internetowa
115
Biuro Podróży
Reklamy Robert
Sosnowski
740 740 270 36,5
biuropodrozyrekla-
my.eu
2003 Marketing i reklama internetowa
116
Trendmaker sp.j.
M. Piwowarczyk,
B. Skraba,
R. Żochowski
154 154 43 28,1 trendmaker.pl 2008 Marketing i reklama internetowa
117
Insignia Net Tomasz
Michalik
1 900 1 900 350 18,4 insignia.pl 1999 Marketing i reklama internetowa
118 Codemedia sp. z o.o. 1 800 1 800 270 15,0 codemedia.pl 2000 Marketing i reklama internetowa
119
Venti R. Wierzbicki,
M. Rytch sp.j.
8 075 8 075 1 117 13,8 venti.com.pl 2000 Marketing i reklama internetowa
101 Yellowpages sp. z o.o. 1 824 1 824 0 -178 359 0,1 0,0 yellowpages.pl 1994 Serwisy i usługi internetowe
106 Ósemka.pl sp. z o.o. 1 179 1 179 -3 097 -3 050 5 324 -58,2 -262,7 osemka.pl 2007 Serwisy i usługi internetowe
107
Trader.com (Polska)
sp. z o.o.
11 102 8 000* -3 206 -4 782 5 495 -58,3 -28,9 trader.pl 1993 Serwisy i usługi internetowe
108 Infopraca sp. z o.o. 2 182 2 182 -941 -1 032 1 455 -64,7 -43,1 infopraca.pl 2006 Serwisy i usługi internetowe
109
Monster Worldwide
Polska sp. z o.o.
11 758 11 758 -7 171 -24 566 9 243 -77,6 -61,0 monsterpolska.pl 1999 Serwisy i usługi internetowe
110 Inwestycje.pl SA 2 558 2 558 -477 -181 555 -86,1 -18,7 inwestycje.pl 2004 Serwisy i usługi internetowe
113 Wykop sp. z o.o. 280 280 -780 -803 426 -183,3 -278,7 wykop.pl 2007 Serwisy i usługi internetowe
114
Infornext.pl
sp. z o.o.
1 492 1 492 -1 926 -1 826 959 -200,9 -129,1 prawnik.pl, wieszjak.pl 2008 Serwisy i usługi internetowe
123
Pixelate Ventures
sp. z o.o.
5 404 5 404 108 2,0 epuls.pl 2006 Serwisy i usługi internetowe
125 PRV.PL sp. z o.o. 3 456 3 456 -2 644 -76,5 pino.pl 2006 Serwisy i usługi internetowe
ROE – rentowność kapitału własnego (wynik netto/kapitał własny); ROA – rentowność aktywów (wynik netto/aktywa razem); ROS – rentowność sprzedaży (wynik netto/przychody netto)
* dane szacunkowe
www.internetstandard.pl 22
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Jak interpretować
uzyskane w ten sposób wartości?
Wskaźnik ROE mówi nam po prostu,
jaką część zainwestowanego kapitału
spółka wygenerowała w danym okre-
sie. Wyliczoną stopę zwrotu możemy
porównywać z rentownością innych
inwestycji, trzeba jednak pamiętać
o tym, że inwestycje mają różny
poziom ryzyka. Czym innym jest
5-proc. zwrot z kapitału w spółce zaj-
mującej się internetowym handlem,
czym innym jest 5-proc. zwrot z kapi-
tału na lokacie bankowej – pierwsza
inwestycja jest z całą pewnością dużo
bardziej ryzykowna od drugiej.
Według danych GUS, w 2008 r.
średnia rentowność kapitałów włas-
nych w polskich przedsiębiorstwach
wyniosła 8,1%. Jak widać w przygo-
towanej przez nas tabeli, nieco wię-
cej niż połowa analizowanych firm
osiągnęła lepszy wynik. W pierwszej
dwudziestce podmiotów o najwięk-
szej rentowności naliczyliśmy
aż 9 przedsiębiorstw z grupy
„Marketing i reklama internetowa”
(agencje interaktywne, internetowe
domy mediowe i sieci reklamowe),
5 spółek z kategorii „E-commer-
ce” (sklepy internetowe), 4 firmy
z grupy „Serwisy i usługi interne-
towe” i 2 podmioty sklasyfikowane
w kategorii „Usługi dla firm inter-
netowych”.
W 2008 r. polską firmą interneto-
wą o najwyższej stopie zwrotu z kapi-
tałów własnych była Grupa Biznes
Polska Wnorowski i Wspólnicy sp.j.,
która prowadzi serwis ogłoszeniowy
Biznes-polska.pl. Spółka w ciągu
roku wygenerowała na czysto trzy
razy większą kwotę niż wartość zain-
westowanego w nią kapitału, należą-
cego do jej właścicieli. Drugą lokatę
w zestawieniu zajęła Agencja SEM
Sunrise System, dla której wskaźnik
ROE wyniósł prawie 143%. Trzecie
miejsce, ze 100-proc. rentownością
kapitału, przypadło firmie Inter
Alnet, właścicielowi sklepu kompute-
rowego Prono.com.pl.
Choć wartości ROE dla pierwszej
trójki robią wrażenie, zauważmy, że
mamy do czynienia z niewielkimi
przedsiębiorstwami, których przy-
chody w 2008 r. nie przekroczyły
10 mln zł. Warto zatem sprawdzić,
kto zajął czwarte miejsce. Kto?
Czarny koń naszego rankingu, czyli
największa polska firma internetowa
– QXL Poland. Nie dość, że właści-
ciel platformy Allegro.pl generuje
ponad 0,5 mld zł przychodu rocznie,
to jeszcze w tym samym okresie
zwraca swoim właścicielom prawie
100% zainwestowanego kapitału.
Nie jest to jednorazowe osiągnięcie
– w 2007 r. wskaźnik ROE dla tej
spółki uzyskał prawie taką samą
wartość. Co ciekawe, na kolejnej
pozycji po QXL widzimy kontrolo-
waną przez nią spółkę otoMoto
(serwisy otoMoto.pl, otoDom.pl),
która w 2008 r. także wygenero-
wała w formie zysku netto prawie
całą wartość swoich kapitałów
własnych.
Ponad 90-proc. rentowność
osiągają trzy następne firmy:
Tradedoubler, Domo24 i Home.
pl. Wszystkie trzy zajmują czo-
łowe pozycje w swoich branżach,
a szczególną uwagę warto zwrócić
na Domo24 – spółkę, która handluje
w sieci sprzętem elektronicznym. Jak
widać, nawet na tak trudnym rynku
da się zarabiać. Z właścicieli skle-
pów internetowych wysoką wartość
wskaźnika ROE (ponad 50%) miały
też w 2008 r. firmy Selkar (Selkar.pl),
PO Capital (Portone.pl) i Openmedia
(Megamarket.org.pl).
Pośród agencji interaktywnych
najbardziej rentowną firmą była
Red Age (88-proc. zwrot z kapitału),
spore zyski w relacji do kapitałów
własnych (69-88-proc. zwrot) przy-
niosły też agencje United Titans,
Netizens, Artefakt i Visual Media.
Ponad 50-proc. wartość wskaźnika
ROE mieli w 2008 r. trzej właści-
ciele serwisów społecznościowych:
Golden Line (65%), Fotka.pl (55%)
i Nasza Klasa (50%), a prawie 76%
kapitałów własnych wygenerowała
na czysto ARBOmedia Polska sp.
z o.o., do której należy najwięk-
sza polska sieć reklamy graficznej
– ARBOnetwork.
Zerknijmy jeszcze na dolną część
tabeli. Które firmy w 2008 r. były
nierentowne? Pod względem warto-
ści wskaźniki ROE ostatnie miejsce
zajął Merlin.pl, który na czysto stracił
wówczas aż 10 mln zł. Wyraźnie pod
kreską były też trzy przedsiębiorstwa
z grupy „Marketing i reklama inter-
netowa”: Supermedia Interactive,
Euro RSCG 4D Digital oraz Veneo,
które poniosły w 2008 r. stratę kilka
razy większą niż wartość ich kapi-
tałów. Słabo radziły sobie też cztery
znane podmioty z polskiego rynku
e-commerce: Multizakupy, Intymna.pl,
DomZdrowia.pl oraz Agito.
W jakie spółki z branży interne-
towej warto zatem inwestować? Nie
liczyliśmy średnich wartości wskaź-
ników finansowych dla poszczegól-
nych branż, bo danych jest w dal-
szym ciągu zbyt mało, aby z takich
statystyk można było wyciągnąć
konkretne wnioski. W tym krótkim
przeglądzie chcieliśmy pokazać,
że praktycznie w każdej gałęzi pol-
skiej branży internetowej da się
zarabiać pieniądze, choć oczywiście
nie wszystkim firmom wychodzi
to tak dobrze, jak liderom naszego
zestawienia. 
W 2008 r. polską firmą
internetową o najwyższej
wartości wskaźnika
ROE była Grupa Biznes
Polska, właściciel serwisu
ogłoszeniowego Biznes-
polska.pl. Spółka w ciągu
roku wygenerowała na
czysto trzy razy większą
kwotę niż wartość
zainwestowanego w nią
kapitału.
(cd. ze str. 18)
www.internetstandard.pl 23
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Wartość rynku
Dla firm z grupy „Serwisy i usługi
internetowe” najważniejszym rynkiem
jest rynek reklamy internetowej. Wiele
przedsiębiorstw osiąga sporą część
przychodów także z innych źródeł,
takich jak opłaty za dostęp lub moż-
liwość korzystania z dodatkowych
funkcji serwisów, nie istnieją jednak
żadne wiarygodne badania, na które
moglibyśmy się tutaj powołać.
Od 2007 r. organizacja branżowa
IAB Polska we współpracy z firmą
PricewaterhouseCoopers prowadzi
cykliczne badanie wydatków rekla-
mowych w branży internetowej. Do
udziału w badaniu zapraszane są
najważniejsze firmy z poszczególnych
segmentów rynku, które przekazu-
ją w ankiecie informacje o wartości
sprzedanych usług reklamowych róż-
nego typu w danym okresie. Kwoty te
są następnie sumowane i prezentowa-
ne w raportach IAB AdEx. Należy je
traktować jako minimalne możliwe
wartości, ponieważ IAB i PwC, poza
nielicznymi wyjątkami (np. Google),
nie dodają do obliczonych kwot osza-
cowanej wartości sprzedaży dla firm,
które nie biorą udziału w badaniu.
W ubiegłym roku obroty pol-
skiego rynku reklamy internetowej
wyniosły co najmniej 1,37 mld zł.
Biorąc pod uwagę te same podmioty,
które wzięły udział w badaniu AdEx
w 2009 i 2008 r., rynek wzrósł o 11%.
Jak widać na wykresie, dynamika
była mniejsza niż między 2008 a 2007
rokiem. Różnicę można tłumaczyć
pogorszeniem się sytuacji gospodar-
czej w kraju, ale też nieco innym dobo-
rem badanych firm w dwóch pierw-
szych falach badania.
Rynek reklamy online można podzie-
lić na kilka segmentów ,w zależności od
rodzaju sprzedawanych usług reklamo-
wych. Zarówno w 2009 r., jak i rok wcze-
śniej połowę łącznych
W ubiegłym roku obroty polskiego rynku reklamy internetowej wyniosły co najmniej 1,37 mld zł.
Łączne przychody właścicieli pięciu największych portali już w 2008 r. przekroczyły 0,5 mld zł,
ale prawie taką samą kwotę wygenerował rok później aukcyjny gigant – Allegro.pl.
23
Serwisy i usługi
internetowe
Wartość polskiego rynku
reklamy internetowej
w 2009 r. wyniosła
1,37 mld zł. Przychody
tych samych podmiotów,
które wzięły udział
w badaniu AdEx w 2008
i 2009 r., wzrosły o 11%.
(cd. na str. 27)
www.internetstandard.pl 24
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Wydawcy serwisów internetowych
Pozycja
w rankingu
Nazwa firmy
Przychody netto
(2009)
Przychody netto
(2008)
Wynik
netto
(2009)
Wynik
netto
(2008)
Kapitał
własny
(2009)
Kapitał
własny
(2008)
Aktywa
razem
(2009)
Aktywa
razem
(2008)
Adres strony
WWW
Rok
powsta-
nia
2009 2008
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
1 1 QXL Poland sp. z o.o. 550 000* 470 398 470 398 148 428 149 474 294 639 allegro.pl 2000
2 2 Grupa Onet.pl SA 203 482 203 482 202 808 202 808 64 119 49 000 399 694 334 314 447 774 398 700 onet.pl 1996
3 3 Wirtualna Polska SA 151 652 151 652 150 822 150 822 9 931 15 096 73 079 64 314 121 911 110 886 wp.pl 1999
4 4 Interia.pl SA 89 000* 82 294 82 294 10 155 33 364 45 737 interia.pl 1999
5 5 Agora SA 857 824 69 728 997 225 66 956 36 356 26 365 1 084 506 1 058 533 1 364 429 1 399 495 gazeta.pl 1989
7 6 Grupa Pracuj sp. z o.o. 48 000* 52 916 52 916 716 3 155 41 174 pracuj.pl 2000
8 7 Grupa O2 sp. z o.o. 43 500* 40 261 40 261 6 390 17 757 31 902 o2.pl 2000
9 8 Eniro Polska sp. z o.o. 175 589 43 184 173 565 38 367 pf.pl 1992
10 9 GG Network SA 37 000* 29 153 29 153 9 253 102 140 112 790 gadu-gadu.pl 2000
6 10 Nasza Klasa sp. z o.o. 62 800 62 800 27 754 27 754 18 500 9 977 19 733 26 907 nasza-klasa.pl 2007
13 11 Money.pl sp. z o.o. 21 000* 19 534 19 534 2 902 9 376 11 207 money.pl 2000
14 12 Bankier.pl SA 18 495 18 495 19 163 19 163 -83 2 843 14 684 17 584 17 415 19 878 bankier.pl 2001
11 13
Pkt.pl Polskie Książki
Telefoniczne sp. z o.o.
33 251* 77 304 18 000* -20 060 134 377 203 044 pkt.pl 2006
12 14 Otomoto sp. z o.o. 22 000* 17 946 17 946 4 711 4 829 10 311 otomoto.pl 2004
15 15 Ceneo SA 17 500* 13 933 13 933 1 528 2 590 4 354 ceneo.pl 2005
16 16 Gratka sp. z o.o. 17 000* 13 565 13 565 2 729 6 285 7 548 gratka.pl 2000
17 17 Polskapresse sp. z o.o. 13 500* 392 716 12 300* -128 065 323 127 558 080
polskatimes.pl,
naszemiasto.pl
1991
18 18
Monster Worldwide
Polska sp. z o.o.
13 000* 11 758 11 758 -7 171 -24 566 9 243
monster-
polska.pl
1999
22 19 Fotka.pl sp. z o.o. 9 500* 10 268 10 268 3 837 6 954 fotka.pl 2001
20 20
Grupa Biznes Polska
Wnorowski i Wspólnicy
sp.j.
10 696 10 696 8 299 8 299 3 093 2 392 1 593 792 4 128 3 000 biznes-polska.pl 2002
73 21 Marketeo.com SA 1 261 1 261 8 026 8 026 -89 56 2 569 2 657 2 633 2 983 marketeo.com 2004
19 22
Trader.com (Polska)
sp. z o.o.
16 700 12 300 11 102 8 000* 541 -3 206 -4 241 -4 782 4 848 5 495 trader.pl 1993
23 23
Axel Springer Polska
sp. z o.o.
8 500* 545 742 6 800* -47 979 128 352 232 296
efakt.pl, auto-
swiat.pl
1994
21 24
Media Regionalne
sp. z o.o.
10 500* 202 291 6 500* 1 769 146 388 173 729
nto.pl, pomor-
ska.pl
1995
27 25
International Data
Group Poland SA
34 083 5 445 40 281 6 181 -544 526 2 441 2 985 11 375 13 289 idg.pl 1990
24 26
G + J Gruner+Jahr
Polska sp. z o.o.
8200* 5 600*
kobieta.pl, sty-
lio.pl
1992
30 27
Pixelate Ventures
sp. z o.o.
4300* 5 404 5 404 108 epuls.pl 2006
29 28
Grupa Marketingowa
TAI sp. z o.o.
4 519 4 852 tai.pl 1989
28 29
Nowoczesna Firma
sp. z o.o.
4700* 6 268 4300* 317 1 492 2 999 nf.pl 2005
31 30 Jobs.pl SA 4 300* 4 056 4 056 -966 624 1 010 jobs.pl 2000
25 31 Presspublica sp. z o.o. 6 300* 159 723 3900* 1 045 100 573 156 208 rp.pl 1991
26 32 Edipresse Polska SA 6 000* 277 464 3500* 21 511 67 242 102 651
polki.pl, babyon-
line.pl
1993
36 33 PRV.PL sp. z o.o. 3 634 3 634 3 456 3 456 146 -2 644 8 500 pino.pl 2006
32 34 Goldenline sp. z o.o. 4 100* 3 306 3 306 560 862 1 298 goldenline.pl 2005
34 35 Omnigence sp. z o.o. 3 700* 3 118 3 118 726 1 452 1 833 filmweb.pl 1998
37 36
Mobile.international
Gmbh
3 600* 3100* mobile.eu 1996
35 37 Gry-Online SA 3 694 3 694 3 066 3 066 695 846 6 085 5 990 6 325 6 319 gry-online.pl 2000
56 38 HRK SA 2 000* 3 000* hrk.pl 2000
42 39 Praca.pl sp. z o.o. 3 200* 2 987 2 987 -148 9 852 10 133 praca.pl 2007
41 40 Telewizja Polska SA 3 300* 1 985 673 2 700* 100 510 1 281 041 1 785 945 tvp.pl 1994
44 41 Polskastrefa.eu sp. z o.o. 2 800* 2 600* polskastrefa.eu 2009
45 42 Inwestycje.pl SA 2 800* 2 558 2 558 -477 -181 555 inwestycje.pl 2004
* dane szacunkowe
www.internetstandard.pl 25
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Wydawcy serwisów internetowych (cd.)
Pozycja
w rankingu
Nazwa firmy
Przychody netto
(2009)
Przychody netto
(2008)
Wynik
netto
(2009)
Wynik
netto
(2008)
Kapitał
własny
(2009)
Kapitał
własny
(2008)
Aktywa
razem
(2009)
Aktywa
razem
(2008)
Adres strony
WWW
Rok
powsta-
nia
2009 2008
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
39 43 Nokaut sp. z o.o. 3 436 3 436 2 435 2 435 947 404 2 632 996 2 868 1 341 nokaut.pl 2006
33 44 Murator SA 3 800* 2 300*
muratordom.pl,
se.pl
1991
38 45 Melog.com sp. z o.o. 3 500* 3 266 2 300* -283 2 654 2 830 oferty.net 2000
40 46 Autogiełda sp.j. 3 400* 11 437 2 200* 966 1 766 5 043 autogielda.pl 1989
47 47 Infopraca sp. z o.o. 2 400* 2 182 2 182 -941 -1 032 1 455 infopraca.pl 2006
48 48 Grono.net SA 2 400* 2 100* grono.net 2007
43 49 Czarnik sp. z o.o. 3 000 15 474 2 000 350 1 596 6 126 meble.pl 1997
55 50 YOYO sp. z o.o. 2 100* 1 992 1 992 15 590 759 oceniacz.pl 2003
49 51 Edipresse-Wizaż sp. z o.o. 2 400* 1 900* wizaz.pl 2009
54 52 Yellowpages sp. z o.o. 2 180* 1 824 1 824 0 -178 359 yellowpages.pl 1994
51 53 Xenium Kędzior Leszek 2 200* 1 800*
dobrepro-
gramy.pl
2002
66 54
Online Advertising
sp. z o.o.
2 384 1 450* 2 916 1 750* 247 -150 361 114 1 303 1 190 teleadreson.pl 2000
57 55 AWR „Wprost” sp. z o.o. 2 000* 1 700* wprost.pl 1990
60 56 Stopklatka SA 1 900* 1 956 1 700* 219 606 1 056 stopklatka.pl 2000
52 57
Euroadres Polska
Marek Grel
2 200* 1 600* euroadres.pl 2004
61 58 Feminet sp. z o.o. 1 900* 1 500* we-dwoje.pl 2008
50 59 Infornext.pl sp. z o.o. 2 400* 1 492 1 492 -1 926 -1 826 959
prawnik.pl,
wieszjak.pl
2008
58 60
Skąpiec.pl Mariusz
Janiszewski
2 000* 1400* skapiec.pl 2004
63 61 Medousa sp. z o.o. 1 500 1 500 1 289 1 289 -83 790 1 204 fotosik.pl 2005
67 62 Freshmind sp. z o.o. 1 400* 1 212 1 212 334 1 073 1 269 sciaga.pl 2005
62 63 Polskie Radio SA 1 600* 246 420 1 200* -14 068 132 203 270 662 polskieradio.pl 1994
74 64 Ósemka.pl sp. z o.o. 1 250* 1 179 1 179 -3 097 -3 050 5 324 osemka.pl 2007
64 65 Trojmiasto.pl sp. z o.o. 1 500* 1 100* trojmiasto.pl 1998
65 66 Autocentrum.pl SA 1 500* 1 100* autocentrum.pl 2000
75 67
Wydawnictwo
Steinborn sp.j.
1 200* 13 625 1 000* 3 224 1 739 2 996 anonse.pl 1995
76 68
Bonnier Business
(Polska) sp. z o.o.
1 200* 950* pb.pl 1996
79 69 Kasat sp. z o.o. 1 100* 950* egospodarka.pl 1999
77 70 Brand s.c. 1 200* 900* okazje.info.pl 1992
71 71 Media Nieruchomości SA 1 300* 850* nportal.pl 2005
68 72 Poszkole.pl sp. z o.o. 1 400* 845 845 -191 2 307 2 453 poszkole.pl 2007
84 73 Swistak.pl sp. z o.o. 850 811 811 20 236 273 swistak.pl 2005
53 74 G7 Media sp. z o.o. 2 200* 800* papilot.pl 2008
82 75 Pit.pl sp. z o.o. 1 000* 800* pit.pl 2006
85 76 Mojanauka.pl sp. z o.o. 800* 750* nauka.pl 2002
78 77 Avt Korporacja sp. z o.o. 1 173 727
budujemydom.pl,
eis.com.pl
1991
72 78 Krn Media sp. z o.o. 1 300* 700* krn.pl 2006
83 79 PixNet sp. z o.o. 900* 700* photoblog.pl 2009
86 80 Szybko.pl sp. z o.o. 800* 695 695 -389 652 715 szybko.pl 2005
87 81 Internet Service SA 780* 600* mojeauto.pl 1999
46 82
PHU „Ewix” Andrzej
Kosieradzki
2 600* 500* gowork.pl 1990
88 83 Alejka Piotr Gutowski 700* 500* alejka.pl 2007
89 84 Akonet sp. z o.o. 600* 3 889 500* 190 649 1 483 scigacz.pl 2000
90 85
Advanced Network
Technologies sp. z o.o.
400* 350* kupujemy.pl 1999
69 86 Innovaweb sp. z o.o. 1 400* 300*
opentravel.com,
przepisy.net
2008
80 87 Wykop sp. z o.o. 1 100* 280 280 -780 -803 426 wykop.pl 2007
81 88 Kariera.pl SA 1 100* 250* 122 4 459 4 499 kariera.pl 1994
70 89 NNV sp. z o.o. 1 306 1 306 38 38 2 -43 1 152 100 1 432 73 nnv.pl 2008
59 Styl.media sp. z o.o. 2 000 2 000 273 styl.fm 2008
* dane szacunkowe
www.internetstandard.pl 26
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
przychodów badanych
firm stanowiła tradycyjna reklama gra-
ficzna, choć jej udział nieznacznie się
zmniejszył. Drugi największy segment to
marketing w wyszukiwarkach (SEM). Ta
grupa usług wygenerowała wyraźnie wyż-
sze przychody niż przed rokiem i zwięk-
szyła w 2009 r. swój udział w strukturze
przychodów z 23,4% do 26%. Segment
ogłoszeń płatnych, istotny zwłaszcza dla
serwisów ogłoszeniowych, rekrutacyjnych
czy katalogów firm, urósł nieco mniej niż
cały rynek i w 2009 r. odpowiadał za 15%
obrotów rynku. Odsetek przychodów
pochodzących z e-mail marketingu utrzy-
mał się na poziomie niecałych 3%.
Liczba firm
Oszacowanie całkowitej liczby firm,
które prowadzą komercyjne serwisy
internetowe w polskiej sieci, jest zada-
niem praktycznie niewykonalnym.
Nie ma to jednak większego znaczenia,
ponieważ ważnych przedsiębiorstw
o zauważalnym udziale w krajowym
rynku reklamy online jest stosunkowo
niewiele. Cała reszta, czyli tzw. długi
ogon, próbuje zarabiać na swoich ser-
wisach najczęściej za pośrednictwem
sieci reklamowych, którym przyglą-
damy się bliżej w sekcji „Marketing
i reklama internetowa”.
Na początku 2010 r. w badaniu
Megapanel PBI/Gemius widocznych
było 4,4 tys. domen, z czego 3,4 tys.
to domeny z końcówką.pl. Z kolei
w serwisie DoubleClick Adplanner
możemy uzyskać przybliżone wyniki
oglądalności dla około 11 tys. naj-
popularniejszych witryn w polskiej
sieci, w tym dla 6 tys. w domenie .pl.
Trudno oszacować jaka część polskich
serwisów widocznych w Megapanelu
i Adplannerze to serwisy komercyjne,
ale uwzględniając przytoczone staty-
styki i fakt, że kilka różnych witryn
może mieć tego samego właściciela,
liczbę polskich przedsiębiorstw poten-
cjalnie zainteresowanych obecnością
na rynku reklamy online szacujemy
na 1,5–3 tys.
Na potwierdzenie tych estymacji
możemy przytoczyć dane pochodzące
z rejestru REGON. W czwartym kwar-
tale ubiegłego roku zarejestrowanych
w nim było 3 675 firm, dla których
podstawowym rodzajem wykonywanej
działalności była „działalność portali
internetowych” (podklasa 63 21 Z
w Polskiej Klasyfikacji Działalności
2007). Według przyjętej przez GUS
definicji, podklasa 63 21 Z obejmuje
„działanie witryn internetowych, które
wykorzystują wyszukiwarki, aby gene-
rować i utrzymywać obszerne bazy
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
2007
(
m
l
d
z
³
)
2008 2009
WartoϾ polskiego rynku reklamy internetowej
ród³o: IAB AdEx, IAB Polska, PricewaterhouseCoopers, marzec 2010 r.
7
4
3
1
2
1
6
1
3
7
3
Struktura polskiego rynku reklamy internetowej
ród³o: IAB AdEx, IAB Polska, PricewaterhouseCoopers, marzec 2010 r.
2008 2009
2,7%
50,02%
6,44%
14,86%
26,03%
2,65%
23,36%
51,85%
6,19%
15,9%
display e-mail og³oszenia SEM inne
Liczbę polskich
przedsiębiorstw
zainteresowanych
obecnością na rynku
reklamy online można
szacować na 1,5–3 tys.
Połowa wydatków
na reklamę online
w Polsce przeznaczana
jest na reklamę
graficzną, a jedna
czwarta na marketing
w wyszukiwarkach.
(cd. ze str. 24)
www.internetstandard.pl 27
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
danych internetowych adresów i treści
w formacie łatwym do wyszukania”
oraz „działanie pozostałych witryn
internetowych, które działają jak por-
tale internetowe, tj.: strony mediów
dostarczających aktualne informacje”.
Choć definicja określa dokładnie tę
działalność, która nas interesuje, dane
z rejestru REGON należy analizować
ostrożnie – zapewne nie dla wszyst-
kich firm przypisanych do tej podklasy
„działalność portali internetowych”
jest działalnością najważniejszą.
GeoGrafia rynku
Jedna trzecia z 3 675 przedsiębiorstw
z podklasy 63 21 Z działa w wojewódz-
twie mazowieckim. Są to, podobnie
jak w innych województwach, głów-
nie firmy zatrudniające do 9 osób.
W mazowieckim znajdziemy także 24
z 56 przedsiębiorstw z tej branży z dru-
giego przedziału (10–49 pracowników),
a także 3 z 6 dużych firm, w których
pracuje od 50 do 249 osób.
Dwa kolejne województwa, w któ-
rych zarejestrowanych jest najwięcej
właścicieli serwisów internetowych, to
małopolskie (10,4% firm) oraz śląskie
(9,3%). W tym pierwszym, podobnie
jak w pomorskim i śląskim, ulokowało
się 7 przedsiębiorstw o zatrudnieniu
większym niż 9 i mniejszym niż 49
osób, a także dwie największe firmy
zatrudniające ponad 250 pracowni-
ków. Jedna z nich to Grupa Onet.pl SA,
gdzie w 2009 r. pracowały 722 osoby.
„Najsłabsze” województwa w podkla-
sie 63 21 Z to lubuskie, gdzie swoje
siedziby ma 45 firm, i świętokrzyskie
(53 firmy).
W przygotowanej przez nas bazie
firm znalazło się 310 najważniej-
szych polskich przedsiębiorstw,
Lokalizacja firm: REGON
Œwiêtokrzyskie
Warmiñsko
-mazurskie
Opolskie
Lubuskie
Podlaskie
Lubelskie
Podkarpackie
Kujawsko
-pomorskie
Zachodnio
-pomorskie
£ódzkie
Pomorskie
Dolnoœl¹skie
Wielkopolskie
Ma³opolskie
Mazowieckie
Œl¹skie
1,7%
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
Zatrudnienie
(iloœæ osób)
0-9
10-49
50-249
250+
290
126
107
46
147
384
1231
63
99
62
221
341 53
67
332
106
7,9%
3,4%
2,9%
1,3%
4,0%
10,4%
33,5%
2,7%
1,7%
6,0%
9,3%
1,4%
1,8%
9,0%
2,9%
287
124
107
45
146
374
1204
63
99
61
213
334
53
67
328
106
3
1
1
7
24
1
7
7
4
0
1
1
3
0
2
ród³o: Rejestr REGON, GUS, stan na koniec 2009 r.
Lokalizacja firm dla których przewa¿aj¹cy rodzaj dzia³alnoœci wed³ug
Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci 2007 to: 4791Z – sprzeda¿ detaliczna
prowadzona przez domy sprzeda¿y wysy³kowej lub internet
Firmy z grupy „Serwisy
i usługi internetowe”
koncentrują się głównie
wokół dużych ośrodków
miejskich.
Źródło: Baza firm internetowych 2009, Internet Standard, czerwiec 2010 r.
Geografia rynku: baza firm
www.internetstandard.pl 28
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
które można sklasyfikować w grupie
„Serwisy i usługi internetowe”. Firmy
te koncentrują się głównie wokół
dużych ośrodków miejskich – przede
wszystkim w aglomeracji warszaw-
skiej, w Trójmieście, Poznaniu,
Wrocławiu i Krakowie. Jedna trzecia
przedsiębiorstw z naszej bazy ma
siedziby w mniejszych miejscowo-
ściach, spore rozproszenie widać
przede wszystkim w województwie
śląskim. „Białe plamy” na mapie to
województwa świętokrzyskie, gdzie
nie znaleźliśmy ani jednej liczącej się
firmy z branży, a także pomorskie,
gdzie dla firm prowadzących serwisy
internetowe istnieje praktycznie tylko
aglomeracja gdańska.
Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko
te przedsiębiorstwa, które znalazły
się w tabeli rankingowej, na mapie
zostaną w zasadzie tylko stolice woje-
wództw, i to też nie wszystkich. Co
ciekawe, trzy największe firmy zlo-
kalizowane są poza Warszawą. Lider
kategorii „Serwisy i usługi interne-
towe”, a także rankingu ogólnego
– QXL Poland – działa w Poznaniu.
Od początku istnienia Grupa
Onet.pl swoją siedzibę ma
w Krakowie, a główne biuro trzeciej
w zestawieniu Wirtualnej Polski znaj-
duje się w Gdańsku. W Warszawie
ulokowało się sporo firm z kolejnych
pozycji rankingu, kilka większych
przedsiębiorstw z branży działa też
we Wrocławiu. Firmy z pozostałych
miejscowości to pojedyncze punkty
na mapie.
Struktura WłaSnościoWa,
formy praWne
Aż 81% najważniejszych polskich
przedsiębiorstw zajmujących się
Trzy miasta najważniejsze
na mapie właścicieli
polskich serwisów
internetowych to Poznań,
Kraków i Gdańsk.
Formy w³asnoœci: liderzy rynku
ród³o: Baza polskich firm internetowych 2009 (Internet Standard),
Rejestr REGON (GUS), czerwiec 2010 r.
W³asnoœæ krajowych osób fizycznych
W³asnoœæ prywatna krajowa pozosta³a
W³asnoœæ zagraniczna
W³asnoœæ mieszana w sektorze
prywatnym z przewag¹ w³asnoœci
zagranicznej
W³asnoœæ mieszana w sektorze
prywatnym z przewag¹ w³asnoœci
prywatnej krajowej pozosta³ej
W³asnoœæ mieszana w sektorze
prywatnym z przewag¹ w³asnoœci
krajowych osób fizycznych
W³asnoœæ mieszana w sektorze
prywatnym z przewag¹ w³asnoœci
prywatnej krajowej pozosta³ej
Pozosta³e
3,2%
40,9%
15,1%
14,0%
10,8%
5,4%
5,4%
5,4%
Formy w³asnoœci: baza firm
ród³o: Baza polskich firm internetowych 2009 (Internet Standard),
Rejestr REGON (GUS), czerwiec 2010 r.
W³asnoœæ krajowych osób fizycznych
W³asnoœæ prywatna krajowa pozosta³a
W³asnoœæ zagraniczna
W³asnoœæ mieszana w sektorze
prywatnym z przewag¹ w³asnoœci
prywatnej krajowej pozosta³ej
W³asnoœæ mieszana w sektorze
prywatnym z przewag¹ w³asnoœci
zagranicznej
W³asnoœæ mieszana w sektorze
prywatnym z przewag¹ w³asnoœci
krajowych osób fizycznych
Pozosta³e
60,3%
10,7%
10,1%
6,5%
4,9%
3,3%
4,2%
* na podstawie rankingu za 2009 r.
Geografia rynku: liderzy*
Źródło: Baza i ranking firm internetowych 2009, Internet Standard, czerwiec 2010 r.
QXL Poland sp. z o.o.
Grupa Onet.pl SA
Wirtualna Polska SA
www.internetstandard.pl 29
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania

prowadzeniem serwisów interneto-
wych w polskiej sieci jest kontrolowa-
nych przez polskich obywateli – 71%
jest ich całkowitą własnością, w pozo-
stałych 10% firm mają oni ponad 50%
kapitału. Pod zagraniczną kontrolą
znajduje się 15% z 310 przedsiębiorstw
znajdujących się w naszej bazie. Nieco
ponad 10% w całości należy do pod-
miotów zagranicznych, a w 5% prze-
waża kapitał zagraniczny.
W grupie największych firm,
które umieściliśmy w tabeli ran-
kingowej, proporcje są nieco inne.
Przedsiębiorstwa w całości należące
do Polaków stanowią tylko nieco
ponad połowę ogółu, a kolejne 16% to
firmy z przewagą polskiego kapitału.
Wyraźnie większy niż wśród wszyst-
kich firm z bazy jest tu odsetek firm
będących własnością zagraniczną.
Osoby prawne i fizyczne spoza Polski
mają 14% największych firm, a kolejne
11% jest pod ich kontrolą.
Nieco więcej niż połowa z 310 firm
z grupy „Serwisy i usługi internetowe”
z naszej bazy to spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością. Osoby fizyczne
prowadzące indywidualną działalność
gospodarczą stanowią prawie jedną
czwartą ogółu, a co ósme przedsiębior-
stwo prowadzone jest w formie spółki
akcyjnej.
najWiękSze firmy
platformy aukcyjne
Bezkonkurencyjnym liderem pol-
skiej branży internetowej jest spółka
QXL Poland z Poznania, właściciel
platformy aukcyjnej Allegro.pl i kilku
mniejszych, ale również znanych firm
i serwisów z branży (m.in. Bankier.pl,
otoMoto, Ceneo, PayU, Platności.pl,
BuyVip). Całkowita wartość transakcji
przeprowadzonych na Allegro.pl
Formy prawne: baza firm
ród³o: Baza polskich firm internetowych 2009 (Internet Standard),
Rejestr REGON (GUS), czerwiec 2010 r.
Spó³ki z ograniczon¹
odpowiedzialnoœci¹
Osoba fizyczna prowadz¹ca
dzia³alnoœæ gospodarcz¹
Spó³ki akcyjne
Spó³ki cywilne
Spó³ki jawne
Pozosta³e
53,0%
24,3%
11,8%
5,1%
2,2%
3,5%
Właściciele platform aukcyjnych
Pozycja
w rankingu
Nazwa firmy
Przychody netto
(2009)
Przychody netto
(2008)
Wynik
netto
(2009)
Wynik
netto
(2008)
Kapitał
własny
(2009)
Kapitał
własny
(2008)
Aktywa
razem
(2009)
Aktywa
razem
(2008)
Adres strony
WWW
Rok
powstania
2009 2008
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
1 1
QXL Poland
sp. z o.o.
550 000* 470 398 470 398 148 428 149 474 294 639 allegro.pl 2000
2 2
Swistak.pl
sp. z o.o.
850 811 811 20 236 273 swistak.pl 2005
* dane szacunkowe
Bezkonkurencyjnym
liderem polskiej branży
internetowej jest spółka
QXL Poland, właściciel
platformy aukcyjnej
Allegro.pl.
Zagraniczne podmioty
kontrolują jedną czwartą
największych firm
prowadzących serwisy
internetowe w polskiej
sieci.
Największy wybór metod płatności
www.internetstandard.pl 30
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
wzrosła z 5,2 mld zł w 2008 r. do
6,4 mld zł w roku ubiegłym. Według
szacunków Stowarzyszenia
Marketingu Bezpośredniego, o któ-
rych więcej w rozdziale „E-commer-
ce”, obroty z internetowego handlu
na platformach aukcyjnych wzrosły
w ubiegłym roku z 6,5 mld zł do
8,1 mld zł. Flagowy serwis QXL Poland
utrzymuje zatem około 80-procentowy
udział w rynku. Jak się to przełożyło
na wyniki spółki?
W roku obrachunkowym zakoń-
czonym 31 marca 2009 r. QXL Poland
miała nieco ponad 470 mln zł przy-
chodu netto. Oznacza to, że z każdej
złotówki obrotu na Allegro.pl do
spółki trafia przeciętnie około 8-9
groszy prowizji (QXL Poland prowa-
dzi także serwisy Cokupic.pl, Oferia.
pl oraz platformę sklepową iStore.pl,
ich udział w strukturze przychodów
jest jednak niewielki). Zakładając, że
w ciągu następnych dwunastu miesię-
cy średnia prowizja się nie zmieniła,
szacujemy przychody QXL Poland za
rok zakończony 31 marca 2010 r. na
około 550 mln zł.
Wróćmy jednak do wyników za
2008 rok. Nie dość, że QXL Poland
generuje największe obroty w całej
branży (prawie 270 mln zł różnicy
w stosunku do drugiej w zestawieniu
Grupy Onet.pl), to osiąga też znako-
mitą rentowność. W 2008 r. spółka
miała 148 mln zł zysku, co oznacza, że
w ciągu jednego roku wygenerowała
na czysto prawie 100% wartości kapi-
tału własnego (149,5 mln zł)! Grupa
Naspers, która w 2007 r. przejęła
spółkę QXL Ricardo LLC – właściciela
QXL Poland, ma w swoim portfelu
kurę znoszącą złote jajka.
O tym, jak silna jest dominacja QXL
Poland na polskim rynku platform
aukcyjnych, najlepiej świadczy tabela
rankingowa właścicieli tego typu ser-
wisów, w której mogliśmy umieścić
tylko dwa przedsiębiorstwa. eBay
zamknął swoje biuro w Polsce, a jedy-
ną krajową firmą z branży, która się na
tym rynku jeszcze liczy, jest Swistak.pl.
W ubiegłym roku wartość trans-
akcji przeprowadzonych w tym ser-
wisie mogła wynieść około 40 mln zł.
Ponieważ Świstak nie pobiera opłat za
wystawienie przedmiotu na aukcję,
a zarabia na płatnych opcjach promo-
wania oferty, średnia prowizja od każ-
dej transakcji jest tutaj znacznie niższa
niż w Allegro. W 2008 r. przychody
spółki osiągnęły wartość 811 tys. zł,
a rok później utrzymały się na zbliżo-
nym poziomie.
portale
Drugie miejsce w zestawieniu właści-
cieli serwisów internetowych zajęła
Grupa Onet.pl. W 2008 r. przychody
spółki wyniosły prawie 203 mln zł, zaś
w roku ubiegłym wzrosły o niecałe 700
tys. zł. Gros tej kwoty (około 180 mln zł)
generuje portal Onet.pl, a pozostała
część pochodzi ze sprzedaży usług
reklamowych w innych serwisach
grupy (m.in. TVN24.pl, Sympatia.pl,
Zumi.pl).
Grupa Onet.pl, jak przystało na
lidera rynku, jest rentowna i przynosi
swoim właścicielom solidne zyski.
W 2009 r. udało się jej zwiększyć
wynik netto z 49 do 64 mln zł, a ren-
towność kapitału własnego utrzymała
się na poziomie z roku poprzedniego
(około 16%). Do najważniejszych dzia-
łań spółki w minionym roku można
zaliczyć przede wszystkim urucho-
mienie nowej serwerowni w Krakowie
(koszty wyniosły około 70 mln zł),
a także przejęcie wortalu PCLab.pl.
Trzecią pozycję na podium zajęła
Wirtualna Polska. Spółka, do któ-
rej należy drugi najpopularniejszy
polski portal internetowy (WP.pl),
miała w 2008 r. prawie 151 mln zł
przychodu netto. W ubiegłym roku
obroty Wirtualnej Polski utrzymały
się na podobnym poziomie, co daje
jej także trzecią pozycję w zestawie-
niu za 2009 rok. Wynik netto spółki
w 2008 r. wyniósł 15 mln zł (23%
wartości jej kapitałów własnych),
a rok później zmniejszył się do nieca-
łych 10 mln zł.
Wydawcy portali internetowych
Pozycja w ran-
kingu
Nazwa firmy
Przychody netto
(2009)
Przychody netto
(2008)
Wynik
netto
(2009)
Wynik
netto
(2008)
Kapitał
własny
(2009)
Kapitał
własny
(2008)
Aktywa
razem
(2009)
Aktywa
razem
(2008)
Adres
strony
WWW
Rok
powsta-
nia
2009 2008
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
1 1
Grupa Onet.
pl SA
203 482 203 482 202 808 202 808 64 119 49 000 399 694 334 314 447 774 398 700 onet.pl 1996
2 2
Wirtualna
Polska SA
151 652 151 652 150 822 150 822 9 931 15 096 73 079 64 314 121 911 110 886 wp.pl 1999
3 3 Interia.pl SA 89 000* 82 294 82 294 10 155 33 364 45 737 interia.pl 1999
4 4 Agora SA 857 824 69 728 997 225 66 956 36 356 26 365 1 084 506 1 058 533 1 364 429 1 399 495 gazeta.pl 1989
5 5
Grupa O2
sp. z o.o.
43 500* 40 261 40 261 6 390 17 757 31 902 o2.pl 2000
* dane szacunkowe
W zeszłym roku żaden
z polskich portali
prawdopodobnie nie
zwiększył sprzedaży
o więcej niż 10%.
Łączne przychody
właścicieli pięciu
najpopularniejszych
polskich portali wyniosły
w 2008 r. ponad
0,5 mld zł.
www.internetstandard.pl 31
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
W zeszłym roku Wirtualna Polska
starała się powiększyć portfel serwi-
sów, choć głównie własnymi siłami,
a nie poprzez akwizycje – urucho-
miła blisko 30 nowych witryn (np.
ToSieWytnie.pl czy JegoEgo.pl), a także
przebudowała lub odświeżyła kilkana-
ście innych, już działających wcześniej.
Przypomnijmy też, że 2009 rok to pre-
miera i spora kampania promocyjna
porównywarki cen Tanio.pl.
Na czwartej pozycji w rankingu
ogólnym i trzecim w zestawie-
niu firm prowadzących portale
internetowe znalazła się Interia.pl.
Dystans jaki w 2008 r. dzielił ją od
Wirtualnej Polski był spory – przy-
chody Interii stanowiły niecałe 55%
obrotów WP. Krakowska spółka
osiągnęła jednak wyższą rentow-
ność sprzedaży (12%) i stopę zwrotu
z kapitałów własnych (30%).
W ubiegłym roku właściciel trze-
ciego największego polskiego portalu
mógł zwiększyć swoje przychody do
około 89 mln zł. Interia skutecznie
wykorzystuje obecność w dużej grupie
medialnej – portfolio serwisów rozwi-
jała przede wszystkim własnymi siłami
i przy dziennikarskim wsparciu popu-
larnych tytułów prasowych wydawnic-
twa Bauer (np. Styl.pl, SwiatSeriali.pl,
Poboczem.pl). Oglądalność portalu
wzrosła też dzięki akwizycjom (np.
MaxModels.pl) i umowom part-
nerskim na sprzedaż reklam (np.
Chomikuj.pl).
Agora z portalem Gazeta.pl upla-
sowała się na piątym miejscu w zesta-
wieniu ogólnym i na czwartym w gru-
pie wydawców portali. Przychody
koncernu z działalności internetowej
wzrosły z 67 mln zł w 2008 r. do nie-
całych 70 mln zł w roku ubiegłym,
przy czym w obu tych kwotach nie są
ujęte przychody internetowych spół-
ek zależnych Agory (np. Trader.com
czy AdTaily). Agora nie ma oddziel-
nej spółki dla swoich przedsięwzięć
internetowych, dlatego też dokładny
wynik finansowy netto tego segmentu
nie jest znany. W skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym spółka
podaje jednak dla wszystkich seg-
mentów wynik operacyjny – w 2009 r.
roku strata operacyjna z działalno-
ści internetowej zmniejszyła się do
10,4 mln zł, z 35,5 mln zł w roku
poprzednim.
Te wyniki mogą zastanawiać,
zwłaszcza że w 2009 r. Agora radziła
sobie w sieci całkiem nieźle. Znacznie
zwiększyła zasięg swoich serwisów,
dzięki czemu wyprzedziła pod tym
względem Interię, rozwijała współ-
pracę z MSN Polska, zawarła umowy
partnerskie z kilkoma popularnymi
serwisami (np. Sfd.pl, Kulturystyka.pl)
i, podobnie jak Onet, postawiła na tre-
ści multimedialne.
Ostatnia lokata w rankingu por-
tali i siódma w zestawieniu ogólnym
przypadła Grupie O2.pl, której przy-
chody mogły w 2009 r. wzrosnąć do
około 43,5 mln zł, z 40 mln zł w roku
poprzednim. Ta spółka także jest ren-
towna, i to na bardzo przyzwoitym
poziomie. Rentowność sprzedaży
Grupy O2.pl w 2008 r. wyniosła 16%,
a rentowność kapitałów własnych
około 35%.
Miniony rok był dla O2.pl okresem
bardzo owocnym, jeśli weźmiemy pod
uwagę liczbę uruchomionych przez
firmę nowych serwisów, głównie anga-
żujących społeczności. Spółka stworzyła
m.in. kilka witryn opartych na zasadzie
pytanie-odpowiedź (np. DobraMama.
pl, DobryTata.pl, Kowbojki.pl), a także
będący konkurencją dla Wykopu Kciuk.
pl, typowo społecznościowy Kumple.pl
i mikroblog Fejm.pl.
SerWiSy oGłoSzenioWe,
rekrutacyjne i kataLoGi firm
W pierwszej dziesiątce zestawienia
największych firm z grupy „Serwisy
i usługi internetowe” zmieściły się
dwa najsilniejsze podmioty dzia-
łające na rynku płatnych ogłoszeń.
Prawdopodobnie wydawcy serwisów
rekrutacyjnych nie mogą zaliczyć
ubiegłego roku do udanych – słab-
sza koniunktura w całej gospodarce
spowodowała spadek popytu na tego
rodzaju usługi.
Szóste miejsce w rankingu ogólnym
zajęła Grupa Pracuj, która według
naszych szacunków w 2009 r. zano-
towała spadek sprzedaży do około
48 mln zł (z 52 mln zł w 2008 r.).
Liczba ofert pracy w najbardziej zna-
nym serwisie grupy – Pracuj.pl
–zmniejszyła się w ubiegłym roku
z 206 tys. do 161 tys. (spadek o 22%).
Spółka w 2008 r. była rentowna, a jej
wynik netto (716 tys.) w tym okre-
sie stanowił niecałe 23% kapitałów
własnych. O sytuacji w branży i dzia-
łalności Grupy Pracuj.pl w ubiegłym
roku rozmawiamy z Przemysławem
Gackiem, jej prezesem zarządu, w dal-
szej części raportu.
Druga w zestawieniu wydawców
serwisów ogłoszeniowych, rekruta-
cyjnych i katalogów firm, a zarazem
ósma w tabeli ogólnej, była spółka
Eniro Polska. Wydawca Panoramy
Firm z roku na rok umacnia swoją
pozycję w branży internetowej.
Segment online spółki wygenerował
w 2009 r. 43 mln zł przychodu, o 13%
więcej niż rok wcześniej. W okresie
od stycznia do grudnia ub.r. Eniro
Polska uruchomiła nową wersję swo-
jego flagowego serwisu – Pf.pl, zwięk-
szyła zasięg w Megapanelu i uru-
chomiła nowy serwis B2B, będący
odpowiednikiem jednego z wydawa-
nych przez firmę katalogów drukowa-
nych (Budownictwo.pl).
Liderem rynku serwisów
rekrutacyjnych pozostaje
Grupa Pracuj z rocznymi
przychodami rzędu
50 mln zł.
Poza internetowym
segmentem Agory
wszystkie spółki
prowadzące portale
generują zysk.
(cd. na str. 34)
www.internetstandard.pl 32
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Wydawcy serwisów ogłoszeniowych, rekrutacyjnych i katalogów firm
Pozycja
w rankingu
Nazwa firmy
Przychody netto
(2009)
Przychody netto
(2008)
Wynik
netto
(2009)
Wynik
netto
(2008)
Kapitał
własny
(2009)
Kapitał
własny
(2008)
Aktywa
razem
(2009)
Aktywa
razem
(2008)
Adres strony
WWW
Rok
powsta-
nia
2009 2008
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
1 1
Grupa Pracuj
sp. z o.o.
48 000* 52 916 52 916 716 3 155 41 174 pracuj.pl 2000
2 2
Eniro Polska
sp. z o.o.
175 589 43 184 173 565 38 367 pf.pl 1992
3 3
Pkt.pl Polskie
Książki Telefoniczne
sp. z o.o.
33 251* 77 304 18 000* -20 060 134 377 203 044 pkt.pl 2006
4 4 Otomoto sp. z o.o. 22 000* 17 946 17 946 4 711 4 829 10 311 otomoto.pl 2004
5 5 Gratka sp. z o.o. 17 000* 13 565 13 565 2 729 6 285 7 548 gratka.pl 2000
6 6
Monster Worldwide
Polska sp. z o.o.
13 000* 11 758 11 758 -7 171 -24 566 9 243 monsterpolska.pl 1999
8 7
Grupa Biznes
Polska Wnorowski
i Wspólnicy sp.j.
10 696 10 696 8 299 8 299 3 093 2 392 1 593 792 4 128 3 000 biznes-polska.pl 2002
25 8 Marketeo.com SA 1 261 1 261 8 026 8 026 -89 56 2 569 2 657 2 633 2 983 marketeo.com 2004
7 9
Trader.com (Polska)
sp. z o.o.
16 700 12 300 11 102 8 000* 541 -3 206 -4 241 -4 782 4 848 5 495 trader.pl 1993
9 10
Grupa
Marketingowa TAI
sp. z o.o.
4 519 4 852 tai.pl 1989
10 11 Jobs.pl SA 4 300* 4 056 4 056 -966 624 1 010 jobs.pl 2000
11 12
Mobile.international
Gmbh
3 600* 3 100* mobile.eu 1996
20 13 HRK SA 2 000* 3 000* hrk.pl 2000
14 14 Praca.pl sp. z o.o. 3 200* 2 987 2 987 -148 9 852 10 133 praca.pl 2007
15 15
Polskastrefa.eu
sp. z o.o.
2 800* 2 600* polskastrefa.eu 2009
12 16 Melog.com sp. z o.o. 3 500* 3 266 2 300* -283 2 654 2 830 oferty.net 2000
13 17 Autogiełda sp.j. 3 400* 11 437 2 200* 966 1 766 5 043 autogielda.pl 1989
17 18 Infopraca sp. z o.o. 2 400* 2 182 2 182 -941 -1 032 1 455 infopraca.pl 2006
19 19
Yellowpages
sp. z o.o.
2 180* 1 824 1 824 0 -178 359 yellowpages.pl 1994
21 20
Online Advertising
sp. z o.o.
1 450* 2 916 1 750* 247 -150 361 114 1 303 1 190 teleadreson.pl 2000
18 21
Euroadres Polska
Marek Grel
2 200* 1 600* euroadres.pl 2004
26 22
Wydawnictwo
Steinborn sp.j.
1 200* 13 625 1 000* 3 224 1 739 2 996 anonse.pl 1995
23 23
Media
Nieruchomości SA
1 300* 850* nportal.pl 2005
24 24 Krn Media sp. z o.o. 1 300* 700* krn.pl 2006
28 25 Szybko.pl sp. z o.o. 8 00* 695 695 -389 652 715 szybko.pl 2005
16 26
PHU „Ewix” Andrzej
Kosieradzki
2 600* 500* gowork.pl 1990
27 27 Kariera.pl SA 1 100* 250* 122 4 459 4 499 kariera.pl 1994
22 28 NNV sp. z o.o. 1 306 1 306 38 38 2 -43 1 152 100 1 432 73 nnv.pl 2008
* dane szacunkowe
www.internetstandard.pl 33
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Internetową
Panoramę Firm powoli doganiają Polskie
Książki Telefoniczne. Jak wynika z zebra-
nych przez nas informacji, internetowy
segment spółki mógł w 2009 r. zwiększyć
obroty z około 18 mln zł do 33 mln zł.
W Pkt.pl pojawiły się m.in. dokładne
mapy aglomeracji miejskich, przybyło też
sporo nowych funkcjonalności, takich
jak Wirtualny Spacer (nawigacja po
głównych ulicach miast z wykorzysta-
niem zdjęć panoramicznych) czy reklama
wideo w profilach firm.
Na czwartej i piątej pozycji w ran-
kingu wydawców serwisów ogłosze-
niowych znaleźli się dwaj bezpośred-
ni konkurenci – otoMoto i Gratka.pl.
Pierwsza spółka, która ma w swoim
portfelu m.in. takie witryny jak
otoMoto.pl, otoPraca.pl czy otoDom.
pl, miała w 2008 r. prawie 18 mln zł
przychodu i 4,7 mln zł zysku netto.
Druga, znana z serwisów Gratka.pl
czy AleGratka.pl, zamknęła 2008 rok
przychodami w wysokości 13,5 mln zł
i dodatnim wynikiem netto na pozio-
mie 2,7 mln zł. Co się mogło zmienić
w roku ubiegłym? Szacujemy, że
sprzedaż obu firm wzrosła – w oto-
Moto mogła wynieść około 22 mln
zł, a 17 mln zł w Gratce.
Drugi po Grupie Pracuj najwięk-
szy gracz w branży serwisów rekru-
tacyjnych – Monster Worldwide
Polska – miał w 2008 r. ponad
7 mln zł straty, ale w roku ubiegłym
prawdopodobnie zwiększył swoje
internetowe przychody o około 10%.
Poprawiła się też sytuacja finansowa
Grupy Biznes Polska (serwis Biznes-
Polska.pl) i należącej do Agory spół-
ki Trader.com, której serwisy wyge-
nerowały w 2009 r. ponad 12 mln zł
przychodu.
Spadek sprzedaży zanotowa-
ła zamykająca pierwszą dziesiątkę
wydawców serwisów ogłoszeniowych
Grupa Marketingowa TAI. Wyraźnie
zmniejszyły się też przychody
Marketeo.com, właściciela serwi-
su ogłoszeniowego B2B o tej samej
nazwie. Przedstawiciele spółki tłuma-
czą ten spadek trudną sytuacją rynko-
wą i zaangażowaniem w nowe projek-
ty, które mają korzystnie wpłynąć na
wyniki już w roku bieżącym.
Kryzys odczuli głównie
właściciele serwisów
rekrutacyjnych.
W segmencie ogłoszeń
drobnych i yellow pages
miniony rok przyniósł
dalszy wzrost sprzedaży.
Największy gracz
z branży yellow pages
– Eniro Polska –
w 2009 r. zwiększył swoje
internetowe przychody
do 43 mln zł.
(cd. ze str. 32)
www.internetstandard.pl 34
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
SerWiSy SpołecznościoWe
Pierwszą dziesiątkę zestawienia
największych polskich wydawców
internetowych za 2008 rok zamykają
GG Network (komunikator Gadu-
Gadu) i Nasza Klasa (Nasza-Klasa.pl).
Obie spółki osiągnęły w tym okresie
obroty i rentowność sprzedaży na
porównywalnym poziomie, znacznie
różniły się jednak pod względem ren-
towności kapitału. GG Network SA
miała prawie 9,3 mln zł czystego zysku
przy kapitałach własnych w wysoko-
ści 102 mln zł (około 9-procentowy
zwrot). Wynik netto Naszej Klasy był
podobny, ale w jej przypadku zwrot
z kapitału wyniósł aż 50% – miała
znacznie niższe kapitały własne.
Miniony rok z całą pewnością
należał właśnie do tej drugiej spółki.
W 2009 r. Nasza Klasa miała pra-
wie 63 mln zł przychodu i przynio-
sła 18,5 mln zł czystego zysku. GG
Network SA nie chciała ujawnić swoich
wyników, jej ubiegłoroczną sprzedaż
oszacowaliśmy na 37 mln zł.
Trzecie miejsce w rankingu wydaw-
ców serwisów społecznościowych
przypadło Fotce. Najważniejszy serwis
spółki, czyli Fotka.pl, czasy dynamicz-
nego wzrostu ma już najwyraźniej
za sobą, choć dzięki niesłabnącemu
zainteresowaniu użytkowników
w 2009 r. wygenerował, podobnie jak
rok wcześniej, około 10 mln zł przy-
chodu. Z danych za 2008 rok wynika
też, że firma Rafała Agnieszczaka
i Andrzeja Ciesielskiego to solidny biz-
nes – w ciągu roku przyniosła swoim
właścicielom niecałe 4 mln zł czystego
zysku, czyli aż 55% wartości kapitału
własnego.
Prawie wszyscy wydawcy spoza
pierwszej trójki w tej grupie firm
osiągnęli naszym zdaniem wzrost
sprzedaży, choć dynamika w każdym
przypadku była nieco inna. Udanym
biznesem można na pewno nazwać
Golden Line (GoldenLine.pl), spółkę,
która z roku na rok zwiększa obroty
i przynosi stabilne zyski. Także ostat-
ni w zestawieniu Wykop osiągnął
w 2009 r. próg rentowności.
Prawdopodobnie najsłabiej pora-
dziła sobie spółka Pixelate Ventures,
właściciel serwisu Epuls.pl, który
w badaniu Megapanel PBI/Gemius od
stycznia do grudnia 2009 r. stracił pra-
wie dwie trzecie użytkowników. Spadek
zainteresowania Epulsem mógł zostać
częściowo zrekompensowany wzrostem
popularności witryny Stylio.pl. Tak
czy inaczej, według naszych esty-
macji przychody Pixelate Ventures
zmniejszyły się w ubiegłym roku
o około 20%.
Na podstawie wszystkich dostęp-
nych danych spróbowaliśmy też
oszacować wielkość sprzedaży Grono.
net SA, która po 2007 roku przestała
składać swoje sprawozdania finanso-
we w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Tamten rok przyniósł spółce 3,6 mln zł
i aż 5,5 mln zł straty netto. Spadająca
popularność serwisu i problemy finan-
sowe w 2008 r. mogły naszym zda-
niem spowodować spadek sprzedaży
o ponad jedną trzecią, do poziomu
2,1 mln zł. W roku ubiegłym, mimo
trudności z regulowaniem zobowią-
zań (wniosek o upadłość we wrześniu
2009 r.), Grono mogło się nieco odbić,
co widać np. w wynikach oglądalno-
ści serwisu.
SerWiSy tematyczne
Najwięcej trudności w przygoto-
waniu rankingu przysporzyli nam
wydawcy serwisów tematycznych.
W grupie tej znalazły się wszystkie
firmy, które prowadzą maksymal-
nie kilkanaście witryn o różnej
tematyce – za mało by umieścić je
w jednej tabelce z dużymi portalami.
Przedsiębiorstwa możemy tu podzie-
lić na dwie grupy: wydawców stricte
internetowych i grupy medialne,
obecne także na rynku prasowym,
radiowym i telewizyjnym.
Dwa pierwsze miejsca w zestawieniu
zajęli wydawcy dwóch konkurujących
ze sobą wortali finansowych. W 2008 r.
wyniki Money.pl i Bankiera były bardzo
zbliżone. Obie firmy
Ubiegły rok należał do
Naszej Klasy. Spółka
wygenerowała 63 mln
zł przychodu i 18,5 mln
zysku netto.
Wydawcy serwisów społecznościowych
Pozycja
w rankingu
Nazwa firmy
Przychody netto
(2009)
Przychody netto
(2008)
Wynik
netto
(2009)
Wynik
netto
(2008)
Kapitał
własny
(2009)
Kapitał
własny
(2008)
Aktywa
razem
(2009)
Aktywa
razem
(2008)
Adres strony
WWW
Rok
powsta-
nia
2009 2008
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
2 1 GG Network SA 37 000* 29 153 29 153 9 253 102 140 112 790 gadu-gadu.pl 2000
1 2 Nasza Klasa sp. z o.o. 62 800 62 800 27 754 27 754 18 500 9 977 19 733 26 907 nasza-klasa.pl 2007
3 3 Fotka.pl sp. z o.o. 9 500* 10 268 10 268 3 837 6 954 fotka.pl 2001
4 4 Pixelate Ventures sp. z o.o. 4 300* 5 404 5 404 108 epuls.pl 2006
6 5 PRV.PL sp. z o.o. 3 634 3 634 3 456 3 456 146 -2 644 8 500 pino.pl 2006
5 6 Goldenline sp. z o.o. 4 100* 3 306 3 306 560 862 1 298 goldenline.pl 2005
7 7 Grono.net SA 2 400* 2 100* grono.net 2007
8 8 Poszkole.pl sp. z o.o. 1 400* 845 845 -191 2 307 2 453 poszkole.pl 2007
9 9 Wykop sp. z o.o. 1 100* 280 280 -780 -803 426 wykop.pl 2007
* dane szacunkowe
Fotka.pl bez zmian,
Pixelate Ventures
zmniejsza obroty, Grono
próbuje odbudować
swoją pozycję.
(cd. na str. 38)
www.internetstandard.pl 35
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Wydawcy serwisów tematycznych
Pozycja w ran-
kingu ogólnym
Nazwa firmy
Przychody netto
(2009)
Przychody netto
(2008)
Wynik
netto
(2009)
Wynik
netto
(2008)
Kapitał
własny
(2009)
Kapitał
własny
(2008)
Aktywa
razem
(2009)
Aktywa
razem
(2008)
Adres strony WWW
Rok
powsta-
nia
2009 2008
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
1 1 Money.pl sp. z o.o. 21 000* 19 534 19 534 2 902 9 376 11 207 money.pl 2000
2 2 Bankier.pl SA 18 495 18 495 19 163 19 163 -83 2 843 14 684 17 584 17 415 19 878 bankier.pl 2001
3 3 Polskapresse sp. z o.o. 13 500* 392 716 12 300* -128 065 323 127 558 080
polskatimes.pl,
naszemiasto.pl
1991
5 4
Axel Springer Polska
sp. z o.o.
8 500* 545 742 6 800* -47 979 128 352 232 296
efakt.pl,
auto-swiat.pl
1994
4 5 Media Regionalne sp. z o.o. 10500* 202 291 6 500* 1 769 146 388 173 729 nto.pl, pomorska.pl 1995
9 6
International Data Group
Poland SA
34 083 5 445 40 281 6 181 -544 526 2 441 2 985 11 375 13 289 idg.pl 1990
6 7
G + J Gruner+Jahr Polska
sp. z o.o.
8 200* 5 600* kobieta.pl, stylio.pl 1992
10 8 Nowoczesna Firma sp. z o.o. 4 700* 6 268 4 300* 317 1 492 2 999 nf.pl 2005
7 9 Presspublica sp. z o.o. 6 300* 159 723 3 900* 1 045 100 573 156 208 rp.pl 1991
8 10 Edipresse Polska SA 6 000* 277 464 3 500* 21 511 67 242 102 651
polki.pl, babyon-
line.pl
1993
12 11 Omnigence sp. z o.o. 3 700* 3 118 3 118 726 1 452 1 833 filmweb.pl 1998
13 12 Gry-Online SA 3 694 3 694 3 066 3 066 695 846 6 085 5 990 6 325 6 319 gry-online.pl 2000
14 13 Telewizja Polska SA 3 300* 1 985 673 2 700* 100 510 1 281 041 1 785 945 tvp.pl 1994
16 14. Inwestycje.pl SA 2 800* 2 558 2 558 -477 -181 555 inwestycje.pl 2004
11 15 Murator SA 3 800* 2 300*
muratordom.pl,
se.pl
1991
15 16 Czarnik sp. z o.o. 3 000 15 474 2 000 350 1 596 6 126 meble.pl 1997
21 17 YOYO sp. z o.o. 2 100* 1 992 1 992 15 590 759 oceniacz.pl 2003
17 18 Edipresse-Wizaż sp. z o.o. 2 400* 1 900* wizaz.pl 2009
19 19 Xenium Kędzior Leszek 2 200* 1 800* dobreprogramy.pl 2002
22 20 AWR „Wprost” sp. z o.o. 2 000* 1 700* wprost.pl 1990
24 21 Stopklatka SA 1 900* 1 956 1 700* 219 606 1 056 stopklatka.pl 2000
25 22 Feminet sp. z o.o. 1 900* 1 500* we-dwoje.pl 2008
18 23 Infornext.pl sp. z o.o. 2 400* 1 492 1 492 -1 926 -1 826 959
prawnik.pl,
wieszjak.pl
2008
27 24 Medousa sp. z o.o. 1 500 1 500 1 289 1 289 -83 790 1 204 fotosik.pl 2005
30 25 Freshmind sp. z o.o. 1 400* 1 212 1 212 334 1 073 1 269 sciaga.pl 2005
26 26 Polskie Radio SA 1 600* 246 420 1 200* -14 068 132 203 270 662 polskieradio.pl 1994
32 27 Ósemka.pl sp. z o.o. 1 250* 1 179 1 179 -3 097 -3 050 5 324 osemka.pl 2007
28 28 Trojmiasto.pl sp. z o.o. 1 500* 1 100* trojmiasto.pl 1998
29 29 Autocentrum.pl SA 1 500* 1 100* autocentrum.pl 2000
33 30
Bonnier Business (Polska)
sp. z o.o.
1 200* 950* pb.pl 1996
35 31 Kasat sp. z o.o. 1 100* 950* egospodarka.pl 1999
20 32 G7 Media sp. z o.o. 2 200* 800* papilot.pl 2008
36 33 Pit.pl sp. z o.o. 1 000* 800* pit.pl 2006
38 34 Mojanauka.pl sp. z o.o. 800* 750* nauka.pl 2002
34 35 Avt Korporacja sp. z o.o. 1 173 727
budujemydom.pl,
eis.com.pl
1991
37 36 PixNet sp. z o.o. 900* 700* photoblog.pl 2009
39 37 Internet Service SA 780* 600* mojeauto.pl 1999
40 38 Akonet sp. z o.o. 600* 3 889 500* 190 649 1 483 scigacz.pl 2000
31 39 Innovaweb sp. z o.o. 1 400* 300*
opentravel.com,
przepisy.net
2008
23 Styl.media sp. z o.o. 2 000 2 000 273 styl.fm 2008
* dane szacunkowe
www.internetstandard.pl 37
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
osiągnęły blisko
20 mln zł przychodu i prawie 3 mln
zł czystego zysku. Kapitały własne
Bankiera były dwa razy wyższe niż
w Money.pl, a więc tę drugą spółkę
możemy uznać za bardziej efektywną.
W roku ubiegłym przychody
Bankiera spadły o 700 tys. zł, a zysk
zamienił się w stratę, choć na szczęście
tylko symboliczną (83 tys. zł). Joanna
Kuzdak, pełniąca funkcję prezesa
spółki, tłumaczy spadek sprzedaży
i ujemny wynik netto trudną sytuacją
na rynku reklamy online i usług finan-
sowych, a także kosztami, jakie trzeba
było ponieść w procesie poszukiwania
inwestora. Przedstawiciele Money.pl
nie chcieli ujawnić wyników za rok
ubiegły, według naszych informacji
były one jednak lepsze niż wyniki
Bankiera (przychody na poziomie
21 mln zł).
Dalszą część tabeli zdominowały
duże grupy wydawnicze. Te bardzo
niechętnie dzielą się informacjami
o wynikach finansowych interne-
towych segmentów. Oszacowania
przychodów przygotowaliśmy głów-
nie na podstawie analizy potencjału
reklamowego i cenników reklamowych
poszczególnych serwisów, uwzględni-
liśmy też drobne informacje „przemy-
cane” przez przedstawicieli tych spółek
w wypowiedziach dla prasy i mediów
branżowych.
Na podstawie zebranego materia-
łu oceniamy, że z grup medialnych
najlepiej mogą sobie radzić w sieci
Polskapresse, Axel Springer i Media
Regionalne. Internetowe przychody
grupy Polskapresse w 2010 r. będą
prawdopodobnie dużo wyższe ze
względu na wchłonięcie w struktu-
ry spółki serwisów prowadzonych
wcześniej przez spółkę Gratka.
pl. Pozostałe witryny spółki (np.
PolskaTimes.pl, NaszeMiasto.pl czy
Motofakty.pl) mogły wygenerować
w ubiegłym roku około 13,4 mln zł
przychodu.
Media Regionalne swoją pozycję
w sieci zawdzięczają serwisom swoich
dzienników regionalnych (np. NTO.
pl, Pomorska.pl, Poranny.pl), a także
szybko rozwijającej się sieci MM
Moje Miasto. Grupa Axel Springer
AG w 2009 r. około 21% swoich skon-
solidowanych przychodów osiągnęła
z mediów elektronicznych. Według
naszych informacji segment online
polskiego oddziału koncernu jest jed-
nak dużo słabszy, a jego obroty w ubie-
głym roku raczej nie przekroczyły
10 mln zł. Jak ustaliliśmy, we wszyst-
kich grupach wydawniczych obecnych
w zestawieniu przychody internetowe
stanowią maksymalnie kilka procent
całej sprzedaży.
Na co warto jeszcze zwrócić uwagę
w analizowanej tabeli? Wśród mniej-
szych wydawców całkiem nieźle radzą
sobie spółki takie jak Omnigence
(Filmweb.pl), Gry-Online SA (Gry-
Online.pl) czy Freshmind (Sciaga.pl).
Pozostałe firmy, których wyniki finan-
sowe udało się nam zdobyć, miały
w 2008 r. symboliczne zyski albo też
zanotowały straty.
(cd. ze str. 34)
www.internetstandard.pl 38
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
SerWiSy Wideo
Telewizja internetowa w polskiej sieci
dopiero raczkuje. Nie udało się nam
niestety wydzielić odrębnej kategorii
z firmami, które działają na tym polu
– albo są to bardzo młode podmioty,
które postawiły na razie na budowanie
widowni, a nie „monetyzację” swych
serwisów, albo duzi gracze (portale,
koncerny mediowe), którzy poza publi-
kowaniem danych finansowych doty-
czących całej działalności nie zamie-
rzają ujawniać struktury przychodów,
zwłaszcza, że rynek treści wideo dopie-
ro się u nas tworzy.
Kto się liczy na tym rynku? Może
najpierw: co właściwie nazywamy tele-
wizją internetową? Pierwsza grupa ser-
wisów wideo, to serwisy umożliwiające
użytkownikom publikację własnych
klipów. Chyba nie ma sensu ukrywać,
że do sporej części wysyłanych mate-
riałów użytkownicy ci nie posiadają
praw autorskich, niemniej jednak do
tej pory żadna z większych witryn tego
rodzaju nie miała z tego powodu więk-
szych problemów. Druga część rynku
to serwisy lub aplikacje, w których
można znaleźć legalne treści wideo,
dostarczane przez jednego lub kilku
wybranych producentów.
Pierwszy model wykorzystuje
przede wszystkim YouTube.com,
a z polskich podmiotów także Grupa
O2.pl (Wrzuta.pl), PRV.PL (Patrz.
pl) i, od niedawna, Wirtualna Polska
(ToSieWytnie.pl). Do popularnych
serwisów hostujących pliki wideo
należy też Maxior.pl. Liczące się pod-
mioty, które oferują użytkownikom
profesjonalnie wyprodukowane tre-
ści wideo, to Redefine (iPla) z grupy
Polsat Media, Grupa Onet.pl (Onet.tv,
OnetVOD), Wirtualna Polska (WP.tv),
Agora (TiVi.pl) oraz Iplex (Iplex.pl)
i Spryciarze.pl, choć ten ostatni serwis
stara się łączyć oba podejścia (przyj-
muje też klipy od użytkowników).
Można też przyjąć inne kryterium
podziału. Prawie wszystkie z dużych
podmiotów działających na rynku
internetowych treści wideo serwują
swoje materiały w odtwarzaczu będą-
cym elementem serwisu, na odtwa-
rzacz będący odrębną aplikacją zdecy-
dowało się tylko Redefine.
Jak można zarabiać na telewizji
internetowej? Duzi gracze starają się
łączyć dwa modele: część przychodów
(przypuszczalnie większą) osiągają
ze sprzedaży reklam, a część z opłat
pobieranych od użytkowników.
Reklamy to klasyczne displayowe
kreacje, proste banery i linki tekstowe
Właściciele porównywarek cen
Pozycja
w rankingu
Nazwa firmy
Przychody netto
(2009)
Przychody netto
(2008)
Wynik
netto
(2009)
Wynik
netto
(2008)
Kapitał
własny
(2009)
Kapitał
własny
(2008)
Aktywa
razem
(2009)
Aktywa
razem
(2008)
Adres strony
WWW
Rok
powsta-
nia
2009 2008
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
1 1 Ceneo SA 17500* 13 933 13 933 1 528 2 590 4 354 ceneo.pl 2005
2 2 Nokaut sp. z o.o. 3 436 3 436 2 435 2 435 947 404 2 632 996 2 868 1 341 nokaut.pl 2006
3 3
Skąpiec.pl Mariusz
Janiszewski
2 000* 1 400* skapiec.pl 2004
4 4 Brand s.c. 1 200* 900*
okazje.info.
pl
1992
5 5 Alejka Piotr Gutowski 700* 500* alejka.pl 2007
6 6
Advanced Network
Technologies sp. z o.o.
400* 350* kupujemy.pl 1999
* dane szacunkowe
Łączne obroty polskich
serwisów wideo
z reklamy emitowanej
w odtwarzaczu i opłat
od użytkowników mogły
wynieść w ubiegłym roku
10-20 mln zł.
Prosta i szybka instalacja
www.internetstandard.pl 39
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Artykuł reklamowy
40
RAPORT INTERNET 2K10
Czym różnią się poszczególne wersje aplikacji ipla?
Wersją podstawową, która jest najbardziej rozbudowana
i na której testowane są wszystkie nowe rozwiązania
jest ipla na Windows. Ona też powstała jako pierwsza.
Rozwiązania i funkcje, które sprawdzają się w tej
wersji są później wprowadzane na kolejne platformy.
Różnice pomiędzy wielkością bazy w poszczególnych
wersjach wynikają w głównej mierze z ograniczeń
technicznych. Przykładowo, kanały tematyczne
iplaMINI i iplaFILM, które oferują treści płatne dostępne
są w chwili obecnej tylko w wersji Windows. Właściciele
praw do filmów pełnometrażowych i innych treści
oferowanych w modelu płatnym oczekują od nadawcy
internetowego zapewnienia bezpieczeństwa systemu
udostępnianych treści, aby zminimalizować ryzyko
pobierania treści na komputer. Technologie wykorzy-
stane do udostępnienia ipla na Windows różnią się
od tych stosowanych przy wersji na Mac OS czy Linux.
Oznacza to, że zabezpieczenia typu DRM muszą być
przygotowywane oddzielnie na każdą z wyżej wymie-
nionych platform, podobnie jak wszystkie filmy muszą
być przygotowane w innym systemie. Zatem nowa
wersja ipla to nie tylko nowa zmieniona aplikacja, ale
także udoskonalony system obsługujący ją, jak
również nowa baza treści VOD.
Możliwość oglądania treści telewizyjnych w metrze,
samolocie, na ulicy za pomocą różnych nośników
i urządzeń jest niewątpliwie zapowiedzią rewolucji.
Ipla z założenia ma dawać użytkownikom pełną
dowolność korzystania z treści, bez względów na to
co go interesuje, kiedy i jak chce z nich korzystać.
Realizacje tej wizji konsekwentnie widać od kilkudzie-
sięciu miesięcy, co przekłada się na pierwszą pozycję
na rynku telewizji internetowych w Polsce.
Jaki jest potencjał reklamowy ipla na iPhone?
Temat wykorzystania reklamowego telefonów
iPhone w Polsce wciąż jest w powijakach i jeśli chodzi
o reklamy wideo to jesteśmy pierwsi na rynku.
Trudno też oszacować dokładną wielkość tego rynku,
ponieważ brakuje jednolitych danych na temat ilości
iPhonów w Polsce. Natomiast nasze doświadczenia
pokazują, że produkt dobrze przyjęty przez użytkow-
ników daje bardzo duże możliwości. Użytkownicy
ipla na iPhone chwalą ją za wysoką jakość materia-
łów, wygodę i ciekawe treści. Mówią, że w końcu
mamy prawdziwą telewizję mobilną. Natomiast
klienci rozumieją, że taka reklama jest w pewien
sposób przełomowa. To w pełni mierzalna telewizja
mobilna. Mamy całkowitą kontrolę nad tym, ilu
użytkowników z niej korzysta, ile materiałów dziennie
oglądają itd.
Od połowy czerwca wprowadzamy możliwość emisji
reklam w tej wersji aplikacji. W pierwszym etapie
będą to reklamy wideo, pracujemy też nad kolejnymi
formatami. Zainteresowanie reklamodawców jest tak
duże, że jeszcze przed rozpoczęciem emisji mamy już
rezerwacje na dwa miesiące wprzód.
Rafał Karczewski, Dyrektor Sprzedaży ds. Internetu Polsat Media
pojawiające się w oknie odtwarzacza albo też klipy wideo
emitowane, tak jak w tradycyjnej telewizji, przed, po lub
w środku odtwarzanego materiału.
Niestety dane dotyczące wartości polskiego rynku
reklamy wideo są mało precyzyjne. W badaniu IAB AdEx
tylko 16 z 29 uczestników przekazało informację o przy-
chodach ze sprzedaży tego rodzaju reklamy. Suma stano-
wiła w 2009 r. tylko 1% całkowitych obrotów polskiego
rynku reklamy, czyli nieco ponad 13 mln zł. Nie można
tej kwoty odnieść wprost do serwisów wideo, bo klipy
wideo pojawiają się również w tradycyjnych kreacjach
graficznych (Billboard, Rectangle etc.). Nie wiadomo też
dokładnie ile polscy internauci wydali w ubiegłym roku
na oglądanie płatnych materiałów filmowych. Z naszych
estymacji wynika, że wartość całego rynku (suma przy-
chodów z reklamy wideo i opłat od użytkowników)
w 2009 r. mogła wynieść 10-20 mln zł, nie uwzględniając
przychodów z emisji klasycznych formatów reklamowych
poza odtwarzaczem.
Zdobyliśmy też sprawozdania finansowe za 2008 r.
dwóch podmiotów z branży. Spryciarze.pl sp. z o.o. miała
w ubiegłym roku tylko 17 tys. zł, choć sprawozdanie obej-
muje tylko okres od 19 sierpnia do 31 grudnia 2008 r.
Z kolei przychody Redefine sp. z o.o. w ciągu całego roku
osiągnęły wartość 2,5 mln zł i, jak przypuszczamy, ubie-
gły rok mógł przynieść kwotę kilkakrotnie większą – iPla
wystartowała pełną parą dopiero pod koniec 2008 r.
poróWnyWarki cen
Ostatnia grupa firm, którą udało się nam wydzielić z pod-
stawowej tabeli, to właściciele porównywarek cen. Wygląda
na to, że ten rynek dawno już został podzielony między
kilku graczy. Największa część przychodów trafia do Ceneo
SA z grupy QXL Poland. Przychody spółki w 2008 r. wynio-
sły prawie 14 mln zł – to ponad sześć razy większa kwota
niż obroty drugiego w zestawieniu Nokautu.
W roku ubiegłym lider rynku mógł zwiększyć sprzedaż
o około 25% do 17,5 mln zł, podczas gdy Nokaut urósł aż
o 41% osiągając prawie 3,5 mln zł przychodu. Obie najwięk-
sze firmy z branży były w 2008 r. rentowne i przyniosły
swoim właścicielom satysfakcjonujący zwrot z kapitału.
Wartość rynku porównywarek cen w 2009 r. wyniosła
około 25-30 mln zł. Ponad 50% przychodów trafia
do Ceneo.
Pozostałe przedsiębiorstwa, poza ostatnim, nie są spół-
kami prawa handlowego i nie mają obowiązku składania
sprawozdań finansowych w KRSie. Ich obroty można jed-
nak z dużą dokładnością oszacować na podstawie wyników
oglądalności należących do nich serwisów. W ten sposób
można wskazać dwie kolejne firmy, które prawdopodobnie
przekroczyły w zeszłym roku próg 1 mln zł przychodu, są
to Skąpiec.pl i Brand s.c., właściciel witryny Okazje.info.pl.
Biorąc pod uwagę zebrane przez nas informacje, wartość
całego polskiego rynku porównywarek cen w 2009 r. może-
my oszacować na 25-30 mln zł. 
Artykuł reklamowy
www.internetstandard.pl 41
RAPORT E-COMMERCE 2009
QXL Poland:
przyszłość e-commerce
to prostota
i łatwość użycia
O tym, jak udało się zbudować największą polską firmę
internetową i jak utrzymać pozycję lidera w tej branży,
rozmawiamy z Łukaszem Zychem, dyrektorem platform
transakcyjnych Grupy Allegro w QXL Poland sp. z o.o.
Łukasz zych
Dyrektor Platform Transakcyjnych Grupy
allegro, QXL Poland sp. z o.o.]
Dla QXL Poland rozpoczęła się
już druga dekada na internetowym
rynku w Polsce. Z perspektywy
minionych lat, jakie wydarzenia
były dla spółki przełomowe i naj-
bardziej znaczące w tym okresie?
Dziesięć lat to w świecie online bar-
dzo długi czas. Wiele przedsięwzięć
internetowych nie było w stanie
przetrwać minionej dekady. Nam,
dzięki konsekwentnej polityce,
udało się osiągnąć sukces. To, co nas
cieszy, to stały wzrost, który odno-
towaliśmy w tym okresie. Niemniej
nie oznacza to spoczynku na lau-
rach. Minione dziesięć lat obfitowa-
ło w ciekawe wydarzenia dotyczące
naszej firmy.
Z pewnością przełomowa byłą
pierwsza naprawdę duża umowa
podpisana z portalem Onet.pl. Start
naszych kolejnych serwisów (np.
otoMoto.pl, Platnosci.pl) czy eks-
pansja na rynki Europy Środkowo-
Wschodniej są elementami bardzo
przemyślanej strategii. Jak widać
przynosi ona efekty. Dlatego śmiało
można uznać te wydarzenia za prze-
łomowe. Ogromne znaczenie miało
dla nas związanie się z Naspersem.
Pozwoliło nam to na wymianę
doświadczeń z ludźmi zajmującymi
się nowymi technologiami na całym
świecie.
A jaki był miniony rok dla QXL
w Polsce?
Miniony rok był rokiem dynamicz-
nym. Z jednej strony recesja na
świecie, z drugiej kolejny rok wzro-
stu rynku e-commerce. Cieszy nas
fakt, iż udało nam się przejść przez
ten rok zwiększając nasz udział
w rynku. Ubiegły rok to także czas
wprowadzenia ważnych narzędzi
ułatwiających dokonywanie zaku-
pów poprzez Allegro.pl.
Przyszłość serwisów transak-
cyjnych to maksymalna prostota
i przyjazność dla użytkownika.
Dlatego wprowadziliśmy np. taką
usługę jak Płacę z Allegro, umożli-
wiającą szybkie, wygodne, a przede
wszystkim bezpieczne płacenie
za zakupy w serwisie. Będzie ona
rozwijana, tak by płatności inter-
netowe w Allegro stanowiły jeszcze
łatwiejszy, szybszy i bezpieczniejszy
element całej transakcji.

Jak spowolnienie gospodarcze
wpłynęło na rozwój platformy
handlowo-aukcyjnej oraz innych
serwisów z portfela spółki?
Platforma transakcyjna Allegro.pl
bez problemu przeszła przez recesję.
Spowolnienie w najmniejszym stop-
niu dotknęło handel internetowy, co
jest spowodowane wciąż rosnącym
udziałem zakupów online w łącz-
nym handlu detalicznym. Kryzys
wymusza oszczędzanie, a to sprzyja
zakupom w internecie.
Myślę, że kupujący już dawno
przekonali się, że zakupy online są
doskonałą alternatywą dla tych trady-
cyjnych i, co najważniejsze, pozwalają
oszczędzać. Trzeba podkreślić, że Al-
legro.pl znalazło się w komfortowej
Ogromne znaczenie miało
dla nas związanie się z
Naspersem. Pozwoliło
nam na wymianę
doświadczeń z ludźmi
zajmującymi się nowymi
technologiami na całym
świecie.
www.internetstandard.pl 42
RAPORT E-COMMERCE 2009
sytuacji, ponieważ działa w kraju,
który jako jedyny w swoim regio-
nie przeszedł przez ogólnoświatowy
kryzys obronną ręką.
Wzrost obrotów polskiego e-com-
merce, pomimo rozbudzonego tren-
du kryzysowego, może dziwić, należy
jednak pamiętać, że udział sprzedaży
online w handlu detalicznym cały
czas rośnie – w Polsce w porównaniu
z lepiej rozwiniętymi krajami jest
wciąż niewielki. Biorąc pod lupę np.
rynek brytyjski, na którym e-han-
del zajmuje około 15% całkowitej
sprzedaży detalicznej, możemy spo-
dziewać się, że w perspektywie kilku
przyszłych lat polski e-commerce
będzie nadal zwiększał obroty.
W 2009 r. Grupa Allegro w ka-
tegorii „E-commerce” zanoto-
wała 25-proc. wzrost w liczbie
użytkowników (wg Megapanel
PBI/Gemius), podczas gdy Ebay.pl
stracił na zasięgu. Co według Pana
wpłynęło na niepowodzenie mię-
dzynarodowego serwisu na rynku
polskim?
Konsekwentnie podtrzymujemy
politykę nie komentowania posu-
nięć oraz osiągnięć innych serwisów
z naszej branży.
Jaka jest wartość transakcji
przeprowadzonych w 2009 r. na
platformie Allegro i jak zmienia
się ona na przestrzeni lat?
Rok 2009 zakończyliśmy obrotem
na poziomie 6,4 miliarda złotych.
To wzrost do poprzedniego roku
o 1,2 miliarda złotych. Obserwując
wszystkie wskaźniki, czyli ilość
transakcji, obrót, liczbę użytkow-
ników czy też aukcji i przedmio-
tów dostępnych w serwisie, śmiało
można powiedzieć, iż kolejne lata
przyniosą nam stabilny wzrost oraz
utrzymanie pozycji lidera. I taka
też będzie nasza przyszłość. Nadal
będziemy pracować nad rozwojem
serwisu, utrzymaniem jego stabilnej
pozycji i wzrostu.

Jaki odsetek przychodów spółki
generuje platforma Allegro.pl?
obserwując wszystkie
wskaźniki, czyli ilość
transakcji, obrót, liczbę
użytkowników czy też
aukcji i przedmiotów
dostępnych w serwisie,
śmiało można
powiedzieć, iż kolejne
lata przyniosą nam
stabilny wzrost oraz
utrzymanie pozycji lidera.
www. i nternetstandard. pl /konferencj e
zaprasza co roku na uznane branżowe konferencje:
Strategi e na kryzys
Społeczności internetowe
Który z pozostałych projektów
z portfela spółki jest najbardziej
dochodowy?
Zgodnie z naszą polityką komuni-
kacyjną, nigdy nie udzielaliśmy tego
typu informacji. Są one wewnętrz-
ną informacją firmy. Mogę jednak
powiedzieć, że bardzo mocno kon-
centrujemy się na rozwoju naszych
serwisów na rynkach zagranicznych.

Jaką strategię rozwoju ma bezdy-
skusyjny lider rynku e-commerce
w Polsce w obliczu ustabilizowanej
dynamiki wzrostu liczby internau-
tów? Co obecnie stanowi priorytety
w rozwoju firmy?
Rzeczywiście, można śmiało
powiedzieć, iż dynamika wzrostu
jest bardzo stabilna. W tej chwi-
li mamy świadomość, w jakim
miejscu jesteśmy. Widzimy jak
duży potencjał ma w sobie polski
rynek.
Musimy jednakże aktywnie
reagować na zmiany. Nasza przy-
szłość to coraz łatwiejsze i przyjem-
niejsze zakupy. Pracujemy nad tym,
aby serwis Allegro.pl był jeszcze
bardziej przyjazny użytkownikowi.
Przyszłość każdego podmiotu e-
commerce w handlu detalicznym to
prostota i łatwość użycia. Tego ocze-
kują i będą oczekiwać od nas, i od
każdego sprzedawcy internauci. Nad
tym pracujemy i pracować będziemy
w przyszłości. 
www.internetstandard.pl 43
RAPORT E-COMMERCE 2009
Grupa Onet.pl:
To będzie rok VOD
Jakie zmiany przyniósł ubiegły rok w Grupie Onet.
pl, jak portale mogą współpracować z Facebookiem
i dlaczego warto inwestować w serwisy Video on Demand?
Rozmawiamy z Łukaszem Wejchertem, prezesem zarządu
Grupy Onet.pl SA.
łUkasz wejCherT
prezes zarządu Grupy Onet.pl SA
Jaki był rok 2009 dla Onetu?
Nasze przychody w tym okresie delikatnie
wzrosły, o jeden procent. W ubiegłym
roku, gdy zauważyliśmy, że rynek jest
w słabej kondycji, a konkurencja zwalnia
tempo – zmniejsza swoje budżety rekla-
mowe, zmniejsza inwestycje w nowe pro-
jekty – postanowiliśmy zrobić wszystko
odwrotnie.
Oczywiście w ciągu roku były jakieś
redukcje, ale de facto mocno zainwe-
stowaliśmy w produkt. Nie chcemy się
rozdrabniać, dlatego zainwestowaliśmy
w nasze najsilniejsze obszary, czyli w Onet,
Sympatię i Zumi. Zwiększyliśmy też nasze
wydatki reklamowe, aby wzmocnić siłę
marki na rynku.
Zainwestowaliśmy w OnetVOD, które
wystartowało w lutym 2010, i to jest
naprawdę olbrzymi projekt, który pochło-
nął duże inwestycje. Nie wolno też zapo-
minać, że zainwestowaliśmy 70 mln zł
w nową serwerownię w strefie ekonomicz-
nej w Krakowie. Wzmocniło to od strony
technologicznej nasze produkty i miało
też wpływ finansowy, bo w obszarze tech-
nologiczym korzysta się z różnych przy-
wilejów podatkowych. Inwestowaliśmy
w zespół. W ciągu roku redukcje były nie-
wielkie, a pod koniec dużo ponad kilka-
dziesiąt osób zatrudniliśmy w sprzedaży.
Mimo to, nie obyło się u was
bez redukcji. Marek Soból, Michał
Bonarowski...
No tak, ale z całym szacunkiem dla tych
osobowości, gdy patrzymy na firmę, która
ma 800 osób i mówimy o odejściu kilku
pracowników, a potem zatrudnieniu 80, to
i tak head-count jest dodatni. To normal-
na rotacja.
Kto zatem zastąpił te osoby?
Teraz w portalu mamy nieco inną struk-
turę. Jest dyrektor departamentu portalu,
Jarek Grabowski, i dyrektor wydawni-
czy, który zarządza stroną główną, czyli
Marek Dziewięcki. Nie ma stanowiska
redaktora naczelnego, którym był Michał
Bonarowski. Kompletnie nowa struktura
została także wprowadzona w sprzedaży.
Czy widać już efekty tych zmian?
Widać już w tym kwartale. Rynek rośnie
o 13–14%, a my jako lider rośniemy dwa
razy szybciej. Zazwyczaj jest tak, że pod-
mioty rosną razem z rynkiem, ewentual-
nie kilka punktów procentowych mniej
lub kilka więcej.
Facebook coraz silniej zaznacza swoją
pozycję w naszym kraju. Z pewnością
zmienia to sposób, w jaki użytkownicy
korzystają z portali. Jak wy reagujecie na
ten trend?
A jak portale zareagowały na ekosystem
stworzony przez Google? Zmieniły się.
Wpisały się w nowy sposób korzystania
z internetu. Kiedyś portale miały wła-
sne wyszukiwarki, miały ambicję, żeby
tworzyć własne wyszukiwarki. Przecież
kilka lat temu 40–50% ruchu na Onecie
generowały wyszukiwarka i katalog. Teraz
idziemy mocno w kontent.
Jeżeli chodzi o Facebooka, to wpisujemy się
w ten system. Facebook sam nie dostarcza
treści, dlatego patrząc z tej perspektywy, nasz
główny biznes jest wciąż zdrowy, a patrząc
po wynikach oglądalności, wciąż atrakcyjny.
Ludzie wciąż szukają dobrych informacji,
nadal szukają dobrej rozrywki, a jeżeli taką
znajdą, to się nią podzielą na Facebooku.
Czyli nie macie zamiaru konkurować
z Facebookiem?
Są różne kategorie podmiotów na rynku.
My nie jesteśmy konkurencją.
Ale macie własne serwisy społeczno-
ściowe. Jak np. uruchomiony pod koniec
ubiegłego roku Ludzie Onetu.
No tak, w porównaniu z Facebookiem
to marginalna sprawa, ale mechanizm
w ubiegłym roku,
gdy zauważyliśmy,
że rynek jest w słabej
kondycji, a konkurencja
zwalnia tempo, my
postanowiliśmy zrobić
wszystko odwrotnie.
www.internetstandard.pl 44
RAPORT E-COMMERCE 2009
LudzieOnet wykorzystujemy w serwisach
tematycznych, których mamy kilkadzie-
siąt. Poza tym w społecznościach Onetu
jest randkowa Sympatia.pl z ponad trzema
milionami kont.
Czy Facebook sprawi, że ludzie nagle
przestaną randkować? Mamy też i inne
silne społecznościowe miejsca, jak blogi.
Chcemy wyrzucić nasz kontent na
zewnątrz, dlatego Sympatia tworzy swoje
kluby na Facebooku. Chcemy zachęcać
ludzi z Facebooka, żeby do nas przycho-
dzili. To jest swoista wymiana.
I to się udaje?
Trzeba pamiętać, że na jesieni ubiegłego
roku jeszcze połowy polskich użyt-
kowników Facebooka tam nie było, to
„młody”, w sensie masowej popularności
w Polsce, serwis i trudno w perspektywie
jednego miesiąca czy dwóch powiedzieć,
że to się udaje.
Ale nie jest trochę tak, że pompujecie
sobie wroga? Przecież w perspektywie
kilku lat Facebook może zacząć przejmo-
wać funkcje waszych serwisów. Już teraz
pracuje nad funkcjonalnością Q&A,
podobną do Yahoo Answers.
Yahoo Answers czy Q&A na Facebooku to
nadal funkcjonalności społecznościowe,
polegające na wymianie wiedzy pomiędzy
użytkownikami. Tak jak powiedziałem,
Google zmieniło internet, jeszcze wcześniej
wszyscy myśleliśmy, że Microsoft zdomi-
nuje całą sieć. Tak się nie stało. Dziś podob-
nie postrzegany bywa właśnie Facebook.
Myślę, że zmieni on podobnie jak Google
obraz rynku, ale wszyscy, w tym portale,
odnajdą się i w tej rzeczywistości.
Jakie perspektywy mają przed sobą
polskie portale? Patrząc na Yahoo!,
wygląda na to, że mogą was czekać pro-
blemy.
Okres, gdy Yahoo miało problem, już minął.
Teraz portal jest na etapie, gdy próbuje
ten problem rozwiązać. Trudności Yahoo
są wynikiem tego, że portal ten poszedł
bardzo szerokim frontem. Zdefiniowali
swój rynek, jako cały rynek internetowy.
Inwestowali przecież wiele lat w wyszuki-
warkę. Jeżeli inwestuje się w wyszukiwarkę,
to trzeba wyłożyć na stół olbrzymie pienią-
dze. Proszę zauważyć, że oni starali się kon-
kurować algorytmem z Google. Przecież
za taką usługą stoją duże zespoły. To się nie
udało. A przecież mogliby przeznaczyć te
środki, żeby wybudować lepszy kontent. Są
też inne przykłady tej szerokiej strategii –
poszli w społeczności, kupując Flickr.com. A my
staramy się robić odwrotnie. Inwestujemy
ogromną środki w treści informacyjne
i rozrywkę. Koncentrujemy się też na
obszarach, na których mamy olbrzymią
przewagę, jak np. OnetVOD. Innym por-
talom nie jest łatwo zreplikować tę jakość
i ilość materiałów, którą mamy nie tylko
jako Onet, ale też jako Grupa TVN. To jest
nasza baza.
Ale macie też Zumi. Usługę nienasta-
wioną na dostarczanie treści.
Zumi działa jak oddzielna firma, tak samo
Sympatia – to oddzielne zespoły. Onet
mógłby istnieć bez tych biznesów, ale cała
grupa TVN dywersyfikuje przychody, żeby
się uodpornić na wahania rynku rekla-
mowego. My też tak postępujemy. Biznesy
poboczne wpływają na stabilizację bazy.
Jednocześnie zagospodarowujemy nisze,
które wydają się nam atrakcyjne, w których
możemy zostać liderem w niedługim czasie,
oraz umiejętnie integrujemy je z naszym
głównym biznesem, czyli portalem.
Waszym oczkiem w głowie jest obec-
nie OnetVOD? Jakie są założenia dla
tego projektu?
Projekt działa stosunkowo krótko i zain-
teresowanie jest olbrzymie. Na rentow-
ność będziemy musieli jeszcze poczekać.
W marcu, według danych Megapanel PBI/
Gemius przyciągnęliśmy 2,6 mln użytkow-
ników a po sześciu tygodniach od startu
serwisu mamy już 15% zasięgu w Polsce.
Dlaczego akurat teraz weszliście
w VOD?
W niektórych kategoriach, jak np. internet
mobilny, warto jest być pierwszym. Taka
była nasza strategia dla OnetLajt czy Zumi.
Jeżeli chodzi o VOD, nie trzeba być pierw-
szym, żeby stać się liderem. Jeżeli się wcho-
dzi za wcześnie, to napotkać można duże
bariery technologiczne. Dwa, trzy lata temu
technologia była znacznie gorsza. Serwisy
VOD rozwijały się w kierunku aplikacji.
Tak zrobił Joost.com, tak zrobiła Ipla.
Tak naprawdę, to projekt wideo mieliśmy
już w Onecie dużo wcześniej, w 2004 r.
nazywało się to OnetVideo. Tam były
kontent telewizyjny, teledyski, ale techno-
logia była za słaba. Sądzę, że teraz całkiem
dobrze się wstrzeliliśmy. Infrastruktura
jest dziś wystarczająca, zasięg duży, tech-
nologie streamingu są już adekwatne. No
i firmy, które produkują kontent, chcą
przenieść ten kontent do internetu.
No właśnie. Skąd wzięła się ta zmiana
w myśleniu u szefów wytwórni filmo-
wych?
Ja myślę, że to jest sukces takich projektów
jak Hulu czy BBC iPlayer. Pokazaliśmy
wytwórniom, że ich kontent jest dobrze
zabezpieczony. Wprowadziliśmy najnow-
sze technologie od Microsoftu, takie jak
Silverlight, Play-Ready i Smooth Streaming.
Poza tym Polska to obiecujący rynek.
Czy można powiedzieć, że rok 2010 to
będzie rok VOD?
Zdecydowanie tak. Myślę, że cała kate-
goria będzie budowana w tym roku. To
będzie podobnie jak wtedy, gdy powstały
portale. Cała kategoria portali została
zbudowana przez Wirtualną Polskę,
Onet, Interię, Gazetę, Arenę, Ahoj, Hogę
i wiele innych. I tak też będzie z VOD,
pojawi dużo wiele takich projektów. Na
rynku europejskim tych produktów już
jest kilkaset. 
koncentrujemy się
na obszarach, na
których mamy olbrzymią
przewagę, np. onetVoD.
innym portalom
nie jest łatwo
zreplikować tę jakość
i ilość materiałów,
którą mamy nie tylko
jako onet, ale też jako
Grupa TVn.
www.internetstandard.pl 45
RAPORT E-COMMERCE 2009
W 2009 r. Grupa Pracuj po raz kolejny
znalazła się w rankingu Deloitte Fast
50, a tymczasem w kategorii „Praca
w Megapanelu” utraciła pozycję lidera na
rzecz Gazety. Dlaczego?
Pracuj.pl nie utraciło pozycji lidera na
rynku rekrutacji online ani pod wzglę-
dem przychodów, ani poziomu znajo-
mości marki.
Zawsze powtarzałem, że klasyfikacja
serwisów ogłoszeniowych – takich jak
Pracuj.pl – wg liczby użytkowników jest
nieporozumieniem. W przeciwieństwie do
największych graczy na rynku, do których
należy koncern Agora, nie mamy możliwości
przekierowania na Pracuj.pl ruchu z innych,
własnych serwisów, więc skupiamy się na
pozyskiwaniu osób rzeczywiście zaintereso-
wanych tematem pracy, kariery i edukacji.
Jestem przekonany, że takie działania się
sprawdzają i widać to chociażby po danych
z międzynarodowego systemu statystyczne-
go Alexa.com, gdzie obserwujemy bardzo
pozytywne zmiany statystyk (liczba wizyt,
odsłon stron, czas na stronie itp.) w porów-
naniu z naszą bezpośrednią konkurencją.
Na szczęście nasi klienci także coraz
częściej zdają sobie sprawę, że tylko użyt-
kownik rzeczywiście zainteresowany
znalezieniem pracy i poszukiwaniem ofert
jest użytkownikiem wysokiej jakości.
Pracodawcy są coraz bardziej świadomi
– ważna jest dla nich już nie tylko liczba
osób, które w ogóle odwiedziły serwis,
ale także liczba osób, które zapoznały się
z konkretną ofertą pracy, i jakość aplikacji,
które spłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie.
W tym roku mija 10-lecie działalności
portalu Pracuj.pl. To najbardziej rozpozna-
walna marka na rynku rekrutacji
online w Polsce. Według badania, przepro-
wadzonego przez Gemius w marcu tego
roku, nazwę i logo Pracuj.pl rozpoznaje
70% internautów w grupie wiekowej 24–45
lat z co najmniej średnim wykształceniem.
Jesteśmy też najczęściej wymienianym ser-
wisem w badaniu spontanicznej znajomo-
ści portali pracy (33% badanych wymieniło
Pracuj.pl, 13% serwis GazetaPraca.pl).
W ciągu dekady, liczba zarejestrowanych
użytkowników Pracuj.pl wzrosła do
1,8 mln. W I kwartale tego roku liczba
umieszczonych na Pracuj.pl ofert sięgnęła
54 tysięcy. GazetaPraca.pl nie może się
pochwalić takimi wynikami. Oprócz
tych liczb wyróżnia nas również profil
użytkowników oraz dodatkowe usługi,
oferowane zarówno poszukującym pracy,
jak i pracodawcom.
Czym Pracuj.pl konkuruje z innymi
popularnymi serwisami rekrutacyjny-
mi? Co jest obecnie priorytetem w roz-
woju serwisu?
Pracuj.pl jest dla poszukujących pracy nie
tylko źródłem aktualnych ogłoszeń, ale
także narzędzi i porad ułatwiających zna-
lezienie pracy, zdobywanie dodatkowych
kwalifikacji czy rozwój kariery zawodo-
wej. Dbamy o usability serwisu – łatwe
i dokładne wyszukiwanie ofert, intuicyjną
nawigację na stronie czy dostęp do naj-
nowszych ofert przesyłanych na skrzynkę
mailową zarejestrowanego kandydata.
Zdecydowana większość naszych użyt-
kowników to osoby z wyższym i średnim
wykształceniem.
Jeżeli chodzi o naszych klientów, postawi-
liśmy na kompleksowość oferty rekruta-
cyjnej – firma ma dzięki Pracuj.pl dostęp
do najlepszych kandydatów, może opubli-
kować ofertę pracy, skorzystać z bazy CV
bądź dotrzeć do pasywnego kandydata
zarejestrowanego w Profeo.pl. Oferujemy
pracodawcom także doradztwo rekruta-
cyjne i kompleksowe usługi wizerunkowe.
Właśnie w tym ostatnim elemencie oraz
w systemach wspierających rekrutację,
jak np. eRecruiter – oprogramowaniu do
Cała branża rekrutacyjna
odczuła w 2009 roku
skutki dekoniunktury.
Grupa Pracuj dobrze
poradziła sobie w tym
czasie, choć przyznam,
że był to pewnie do tej
pory najtrudniejszy okres
w naszej historii.
Przemysław GaCek
prezes zarządu Grupy Pracuj sp. z o.o.
Grupa Pracuj:
branża rekrutacji online
może odetchnąć
O historii Grupy Pracuj, sytuacji w branży serwisów
rekrutacyjnych i strategii rozwoju biznesu rozmawiamy
z Przemysławem Gackiem, prezesem zarządu spółki.
www.internetstandard.pl 46
RAPORT E-COMMERCE 2009
zarządzania procesem rekrutacji, widzimy
duży potencjał rozwoju.
Już dziesięć lat Pracuj.pl pomaga w zna-
lezieniu miejsca zatrudnienia
oraz pracowników. Co zaliczy Pan do
największych osiągnięć tego okresu,
a co było najtrudniejsze?
Jak w każdym biznesie trudne oczywiście
były początki. Szczególnie, że tego typu
portale w zasadzie nie istniały w Polsce,
więc musieliśmy przekonywać naszych
przyszłych klientów nie tyle do naszej
firmy, ile w ogóle do samego pomysłu
rekrutacji przez internet. Zaczynaliśmy
z kapitałem zaledwie 4 tys. zł. Każdy ze
wspólników ryzykował, bo koszty urucho-
mienia, a także przez jakiś czas działal-
ności serwisu, pokrywaliśmy z własnych
oszczędności.
Mówiąc o początkach, warto wspomnieć
pierwsze Wirtualne Targi Pracy Pracuj.pl.
W 2002 r., gdy zdecydowaliśmy się na
uruchomienie tej formy spotkania z pra-
codawcami w sieci, nikt nie zakładał, że
ten innowacyjny wtedy pomysł spotka
się z tak dużym zainteresowaniem kan-
dydatów i pracodawców. I będzie miał
w przyszłości tylu naśladowców. Miło jest
pomyśleć, że jako pierwsi w Polsce i jedni
z pierwszych w naszej części Europy zor-
ganizowaliśmy takie wydarzenie.
Tym, co się udało w czasie tej dekady, jest
z pewnością realizacja założenia, by być
właścicielem portali pracy nr 1 na rynkach,
na których jesteśmy obecni – w Polsce
(Pracuj.pl) i na Ukrainie (Rabota.ua).
Niewątpliwie jednym z naszych najwięk-
szych sukcesów jest również rozwinięcie
działalności, którą powołało do życia kilku
pasjonatów, w prężnie funkcjonującą firmę,
zatrudniającą obecnie ponad 230 osób i sku-
piającą kilka liczących się marek z obszaru
rekrutacji, HR i employer brandingu.
Jak miniony rok i okres spowolnienia
gospodarczego wpłynął na rynek serwi-
sów rekrutacyjnych oraz kondycję Grupy
Pracuj?
Nie da się ukryć, że cała branża rekrutacyjna
odczuła w 2009 roku skutki dekoniunktury.
Obecnie sytuacja zaczyna się poprawiać.
Z naszych danych wynika, że liczba ogło-
szeń w I kwartale tego roku była podobna
do tej z III kwartału 2008 r., czyli tuż przed
kryzysem. Trudno w tej chwili oceniać czy
jest to już stały trend poprawy sytuacji na
rynku pracy, ale wydaje się, że firmy z bran-
ży rekrutacji online mogą odetchnąć.
Grupa Pracuj dobrze poradziła sobie w tym
trudnym czasie, choć przyznam, że był
to pewnie, oprócz początkowych lat dzia-
łalności firmy, do tej pory najtrudniejszy
okres w naszej historii. Myślę, że zarówno
kierownicy, jak i pracownicy firmy,pora-
dzili sobie doskonale, czego rezultatem jest
obecnie dynamicznie rosnąca sprzedaż
i ciekawe projekty, nad którymi pracujemy.
Obecnie Grupa Pracuj, to nie tylko
Pracuj.pl – to już platforma pośredniczą-
ca w procesach rekrutacyjnych, a także
inne projekty. Waszą własnością jest
także Rabota.ua. Jaką pozycję na rodzi-
mym rynku ma ten serwis?
Oprócz serwisów rekrutacyjnych
w Polsce (Pracuj.pl i Jobs4.pl) Grupa
Pracuj jest również właścicielem serwisu
rekrutacyjnego na Ukrainie. Rabota.
ua jest największym pod względem
przychodów serwisem rekrutacyjnym
na Ukrainie, mając ponad 50% udziału
w rynku. Rok 2009 był na tym rynku
bardzo trudny, ale wyraźnie widać już
ożywienie i liczymy na to, że ten rok
przyniesie bardzo duży wzrost i umoc-
nienie naszej pozycji na Ukrainie.
Grupa Pracuj oferuje także dwa inter-
netowe systemy wspierające rekrutację:
eRecruiter i MrTed TalentLink. Dzięki
zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań
technologicznych, oba systemy umoż-
liwiają efektywną kosztowo i czasowo
rekrutację i selekcję kandydatów do pracy.
W Stanach Zjednoczonych takie systemy
to już standard, a nasz rynek jest na wstęp-
nym etapie rozwoju, więc widzimy tutaj
duży potencjał wzrostu.
Jesteśmy także współwłaścicielem wir-
tualnego centrum doradztwa w karierze
ArchitekciKariery.pl, który pomaga oso-
bom indywidualnym w przygotowaniu
się do zmiany pracodawcy, czy wejścia na
rynek pracy.
Do firmy należą także dwa serwisy społecz-
nościowe dla profesjonalistów: Profeo.ua
na Ukrainie i Profeo.pl w Polsce. Każdy
z tych serwisów czeka zapewne inna droga
rozwoju i właśnie nad tymi kierunkami
pracujemy.
W jakim kierunku rozwijać się będą
Pana zdaniem serwisy rekrutacyjne i czy
ten trend obecny jest również w strategii
rozwoju spółki?
Przyszłość e-biznesu rekrutacyjnego
w Polsce to dalsza ekspansja – zdobycie
przewagi nad ogłoszeniami zamieszcza-
nymi np. w prasie wydaje się tylko kwe-
stią czasu. Patrząc na dużą pracę, którą
wraz z innymi serwisami wykonaliśmy
w Polsce, myślę, że taka zmiana nastąpi
szybciej niż w wielu krajach Europy
Zachodniej. Serwisy rekrutacyjne będą
coraz silniej wspierane przez społeczno-
ści, także te skupiające profesjonalistów,
tzw. kandydatów pasywnych, którzy nie
poszukują pracy, ale chętnie rozważą
atrakcyjną ofertę – stąd nasza inwestycja
w serwis Profeo.
Stawiamy na rozwój rekrutacyjnych serwi-
sów branżowych, dedykowanych konkret-
nym grupom zawodowym. W Stanach
Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii
własne portale ma większość specjalistów.
Czas dekoniunktury nie sprzyjał specja-
lizacji rynku rekrutacyjnego, ale jestem
przekonany, że wkrótce to się zmieni.
W kolejnych latach internet w jeszcze
większym stopniu będzie wspierał pracę
specjalistów HR, liczba rekrutacji w sieci
będzie rosła, dlatego coraz więcej firm
zdecyduje się na automatyzację procesu
rekrutacji i wykorzystanie w pracy pro-
fesjonalnych systemów rekrutacyjnych.
Jako wyłączny przedstawiciel firmy
MrTed, oferującej system TalentLink,
i właściciel systemu eRecruiter jesteśmy
na to przygotowani. 
Przyszłość e-biznesu
rekrutacyjnego w Polsce
to dalsza ekspansja
– zdobycie przewagi
nad ogłoszeniami
zamieszczanymi np.
w prasie wydaje się być
tylko kwestią czasu.
www.internetstandard.pl 47
RAPORT E-COMMERCE 2009
Nasza Klasa:
przychody wzrosły
o 126%!
O niesamowitym wzroście zysków i przychodów
Naszej Klasy, a także o tym, że polska administracja
państwowa promuje Facebooka i ogranicza możliwości
rozwoju rodzimych serwisów społecznościowych
rozmawiamy z Dominikiem Kaznowskim, pełnomocnikiem
zarządu Naszej Klasy sp. z o.o. ds. marketingu i PR.
Pytanie, które ostatnio elektryzu-
je polską sieć, brzmi: czy Facebook
prześcignie w Polsce Naszą Klasę
pod względem liczby użytkowników?
Jeżeli tak, to kiedy?
To raczej pytanie do Facebooka.
Chętnie poznamy ich opinię na ten
temat.
Jakia jest wasza przewaga wzglę-
dem zachodniego konkurenta? Na
których odcinkach czujecie się silniej-
si, a na których słabsi?
Niewątpliwie Nasza Klasa, jak i inne
podmioty działające w Polsce, są
pokrzywdzone w zakresie nierów-
nych szans rynkowych, związanych
z koniecznością przestrzegania restryk-
cyjnych przepisów dotyczących ochro-
ny prywatności i zapewnienia bez-
pieczeństwa użytkownikom. Ma to
wymiar zarówno biznesowy – ograni-
cza nas od strony rozwoju produkto-
wego, jak i czysto kosztowy – musimy
ponosić nakłady finansowe związane
z wypełnianiem zapisów ustaw i innych
aktów prawnych.
Facebook nie podlega kontroli GIODO,
może więc robić co chce z danymi
użytkowników, co jest oczywiście
sprzeczne z intencją ustawodawcy.
Warto też zwrócić uwagę, że państwo
polskie legitymizuje tego typu podejście
do ochrony danych swoich obywateli,
zamieszczając na stronach najwyż-
szych urzędów linki do Facebooka
i jawnie go promując.
Co do innych obszarów biznesowych,
które pozostają w ramach naszych moż-
liwości, takich jak rozwój produktu,
angażowanie użytkowników czy wzrost
przychodów, jesteśmy raczej spokojni.
Mamy plan działań, nasza organizacja
zatrudnia wysoko wykwalifikowa-
nych inżynierów i pracowników innych
specjalności.
W jaki sposób będziecie się starali
utrzymać użytkowników w serwisie,
by nie dopuścić do ich odpływu na
Facebooka? A może użytkownicy
będą korzystali z obu serwisów?
Według ostatniej dostępnej fali badania
Megapanel z marca 2010 r., to Nasza
Klasa zyskała więcej użytkowników niż
Facebook, skąd więc taka teza w pyta-
niu? Marzec również według naszych
wewnętrznych statystyk był rekordo-
wym miesiącem w historii portalu.
W marcu br. Nasza Klasa zanotowa-
ła 13,9 mln logowań do kont (z czego
tylko 6% stanowią konta fikcyjne).
W styczniu 2010 r. na Naszej Klasie zało-
żono 313 tys. nowych kont.
Ile wyniosły przychody Naszej Klasy
w 2009 r. i jaki wynik netto udało się
wam osiągnąć w tym okresie?
Przychody spółki w roku 2009 wynio-
sły 62,8 mln zł i były o 126% wyższe
niż w roku zakończonym 31 grudnia
2008 r. Spółka wypracowała zysk
netto na poziomie 18,5 mln zł, czyli
o ponad 85% więcej niż rok wcześniej.
Naszym zdaniem pokazuje to, iż osią-
gamy wyniki niedostępne dla naszych
konkurentów rynkowych i jesteśmy
w kondycji finansowej pozwalają-
cej myśleć o dalszym dynamicznym
rozwoju.
Wyniki te zostały wypracowane, pomi-
mo ponoszenia wysokich nakładów
na inwestycje i wzrostu zatrudnienia
w tym czasie. Tylko w 2009 roku spółka
zatrudniła 72 osoby. Zainwestowaliśmy
m.in. w rozwój infrastruktury, zaplecza
technicznego, rozwój produktów mobil-
nych czy, od strony biznesowej, w roz-
Dominik kaznowski
pełnomocnik zarządu Naszej Klasy sp. z o.o.
ds. marektingu i PR
w marcu br. nasza klasa
zanotowała 13,9 mln
logowań do kont. Tylko
6% kont stanowią konta
fikcyjne.
www.internetstandard.pl 48
RAPORT E-COMMERCE 2009
wój departamentu badań, zarządzanego
przez Krzysztofa Sobieszka.
Od kilku miesięcy realizujemy już
badania testowe z wybranymi partnera-
mi. Myślę, że wkrótce będziemy gotowi
do pełnej premiery rynkowej. To oczy-
wiście kolejny krok w dywersyfikacji
przychodów. Obecnie planujemy dalsze
inwestycje – zarówno w NK jak i new
business – niekoniecznie związany
z naszą podstawową działalnością.
Jakie są Wasze prognozy finansowe
na ten rok? Będzie wzrost?
Oczywiście. Planujemy wzrost przy-
chodów. Wyniki pierwszych miesięcy
tego roku nastrajają nas pozytywnie.
Zapewne utrzymanie dynamiki na
poziomie 100% będzie trudne, ale pla-
nujemy, że bieżący rok zakończy się
znaczącym wzrostem względem 2009 r.
Konkurowanie z amerykańskim
gigantem, który pożera kolejne euro-
pejskie rynki, wymaga dużych nakła-
dów finansowych. Nasza Klasa nie ma
takiej skali działania, jak Facebook.
Skąd będziecie czerpali fundusze na
rozwój?
Jesteśmy spokojni o stronę finansową.
Jak wspomniałem wcześniej, znacznie
bardziej ogranicza nas nierówne trakto-
wanie polskich podmiotów przez rodzi-
mą administrację i rząd.
Myślicie o debiucie giełdowym? Być
może jest to dobry moment?
Nie mamy żadnych informacji od
naszych udziałowców, które wskazy-
wałyby na giełdę jako prawdopodobny
scenariusz dla spółki w najbliższej przy-
szłości.
Czy planujecie jakieś przejęcia lub
akwizycje w najbliższym czasie?
Nie wykluczamy opcji zewnętrznego
wzrostu. Przypatrujemy się sytuacji
rynkowej i jeżeli jakieś przedsięwzięcia
ocenimy jako interesujące strategicznie
dla naszej spółki, będziemy rozważać
możliwości przejęć lub innych modelów
ścisłej współpracy.
Czy planujecie ekspansję na inne
kraje?
Do tej pory nie myśleliśmy o ekspansji
na zewnętrzne rynki. Nie wykluczamy
jednak tego scenariusza w przyszłości.
Dla jakiej grupy wiekowej jest
obecnie przeznaczona Nasza Klasa?
Bardziej koncentrujecie się na
ludziach młodych czy raczej star-
szych?
Z Naszej Klasy korzystają wszystkie
grupy wiekowe. Przy 14 milionach
aktywnych użytkowników nie ma
możliwości na nadreprezentację jakiej-
kolwiek z grup. Nasze plany są jeszcze
ambitne.
Jak widzicie przyszłość Naszej
Klasy za 10 lat?
Myślę, że dążymy do osiągnię-
cia pozycji firmy, która będzie mocno
zorientowana na budowanie dochodo-
wych biznesów wokół rozwiązań tech-
nologicznych.
Które z obecnych trendów w świecie
serwisów społecznościowych uważacie
za najważniejsze?
Określenie „serwis społecznościo-
wy” nie jest już dłużej aktualne. Nie
oddaje ono bowiem istoty tych roz-
wiązań obecnie. Wiodące portale
social networking w coraz większym
stopniu odzwierciedlają wszystko, co
znajduje się w sieci. Wyszły oczywiście
od idei komunikacji, ale dzisiaj oferują
rozrywkę (aplikacje, gry itp.), a także
są agregatorami treści i feedbacku jej
dotyczącego.
Tym, co najważniejsze z mojego
punktu widzenia, jest przejmowanie
przez social networking funkcji syste-
mu operacyjnego, tyle że działającego
po stronie przeglądarki. Niektóre grupy
naszych użytkowników przez cały
dzień mają włączoną Naszą Klasę na
zakładce w przeglądarce. To istotny
trend i dotyczy on już nie setek tysięcy
użytkowników, lecz milionów. 
Przychody spółki
w 2009 r. wyniosły
62,8 mln zł. Utrzymanie
dynamiki na poziomie
100% będzie trudne, ale
planujemy, że bieżący rok
zakończy się znaczącym
wzrostem.
standard jest jeden
www. i nternetstandard. pl
www.internetstandard.pl 49
RAPORT E-COMMERCE 2009
Money.pl:
rosną przychody
z nowych źródeł
O prześcignięciu Bankier, o sieci Business Ad Network
i nowych projektach rozmawiamy z Arkadiuszem Osiakiem,
prezesem zarządu Money.pl sp. z o.o.
ARKADIuSz OSIAK
prezes zarządu Money.pl sp. z o.o.
W 2008 r. obroty spółki Money.pl
wyniosły 19,5 mln zł. Według naszych
szacunków w 2009 r. Wasz przychód
wzrósł do 21 mln zł. Czy tak było
w rzeczywistości?
Nie publikowaliśmy jeszcze w tym roku
wyników spółki, więc nie mogę ich
podać. Mogę jednak potwierdzić, że
przychody całej Grupy Money.pl wzro-
sły w stosunku do 2008 r. Największy
wpływ na wzrost miały tutaj nowe spół-
ki i nowe modele biznesowe.
Patrząc na waszą strukturę przy-
chodów, która z działalności ma
obecnie największy udział procentowy
w przychodach wortalu Money.pl?
Zarówno w Money.pl, jak i w całej
Grupie Money.pl, głównym źródłem
przychodów wciąż pozostaje reklama.
Najbardziej dynamicznie rosną jednak
przychody z nowych źródeł.
W ubiegłym roku serwisy należą-
ce do Money.pl prześcignęły Grupę
Bankier.pl w rankingu Megapanel
PBI/Gemius. Jaką przyjęliście stra-
tegię, żeby prześcignąć konkurenta?
A może to Bankier.pl przestał się
rozwijać i stał się mniej atrakcyjny dla
użytkownika?
Jeśli prześledzi się popularność obu
grup, to widać porównywalne wyniki
w 2006 r., od 2007 r. przewaga Money.pl
zaczęła rosnąć, a lata 2008–2009 poka-
zują już zdecydowaną różnicę. Obie
grupy powiększały się w tamtym czasie.
W Polsce jest skończona grupa inter-
nautów, którzy interesują się finansami
w wąskim kontekście inwestowania.
Jeśli chce się rosnąć, trzeba rozwi-
jać również pochodne obszary, to
była i jest nasza strategia. W naszym
przypadku na wzrost oglądalności
miały wpływ E-prawnik.pl, Favore.
pl, serwisy w portalu Money.pl – MSP,
Manager, ale też Praca, Nieruchomości
i pozostałe.
W kwietniu br. Agora została
wspólnikiem Money.pl, obejmując
połowę udziałów w sieci reklamy
internetowej Business Ad Network.
Nieoficjalnie wiem, że ta sieć od
początku była wspólnym projektem
Money.pl i Agory. Dlaczego dopiero
teraz więc Agora stała się jej udzia-
łowcem?
To kwestia techniczna. Money.pl powo-
łała spółkę Business Ad Network sp.
z o.o., ale BAN jest wspólnym projek-
tem Money.pl i Agory, gdyż to serwisy
obu grup tworzą sieć od początku.
BAN miała z założenia oferować
powierzchnie reklamowe na serwisach
biznesowych. Jak się ma do tego obec-
ność w Waszej ofercie Wyborcza.pl?
Chodziło o zwiększenie zasięgu sieci?
Ideą BAN-a jest współpraca z wydaw-
cami tworzącymi profesjonalne serwisy
o uznanej marce i dużym zasięgu. Dzięki
jakościowym serwisom, jak Money.
pl czy Wyborcza.pl affinity index sieci
BAN dla charakterystyki „wiek 25+,
wykształcenie średnie+, stanowisko:
właściciel, zarząd, dyrektor, menedżer,
kierownik, przedsiębiorca” wynosi aż
129 z zasięgiem ponad 6,5 mln real users
miesięcznie.
Ideą Business Ad Network jest współ-
praca z wydawcami tworzącymi pro-
fesjonalne serwisy o uznanej marce
i dużym zasięgu. Nie zamykamy sieci
tylko dla serwisów Money.pl i Agory.
Czy sieć BAN pozostanie złożona
jedynie z serwisów Money i Agory?
Wcześniej zapowiadaliście też inne
podmioty?
Nie zamykamy sieci tylko dla serwisów
Money.pl i Agory. Przy podejmowa-
niu decyzji będziemy jednak brali pod
Przychody całej Grupy
money.pl wzrosły
w stosunku do 2008 r.
największy wpływ miały
tutaj nowe spółki i nowe
modele biznesowe.
www.internetstandard.pl 50
RAPORT E-COMMERCE 2009
uwagę przede wszystkim jakość serwi-
sów i charakterystykę użytkowników.
Oprócz portalu i BAN do grupy
Money.pl należą E-prawnik.pl,
Mystock.pl, iWoman, Favore.pl,
BBlog.pl, BussinesClick, Blogvertising,
Zixo.pl, iBroker.pl i Interaktywnie.pl.
Który z tych projektów przynosi naj-
większe przychody?
Niestety nie podajemy takich infor-
macji. Nie chciałbym również dzielić
naszych projektów i spółek na lepsze
i gorsze. Część z nich radzi sobie świet-
nie, inne potrzebują jeszcze trochę
czasu, gdyż rynek nie zawsze zachowuje
się tak, jakbyśmy sobie życzyli.
W ubiegłym roku przejęliście iBro-
ker.pl. Czy również w tym roku szyko-
wały się jakieś przejęcia? Patrząc na
wasz portfel, można odnieść wrażenie,
że brakuje tam tylko e-commere.
Chętnie zainwestujemy w ciekawy pro-
jekt e-commerce, jeśli tylko pojawi się
taka propozycja.
Jakie macie plany na najbliższe
lata?
Skupienie się na spółkach i projek-
tach, które rokują najlepiej. Sprzedaż
tych, w których horyzont inwesty-
cyjny będzie zbytnio się wydłużał.
Dalsze rozszerzanie portalu Money.
pl o nowe treści i narzędzia, kolejne
Pakiety Partnerskie i reklama w raporcie:
Dominika Borowik
Dominika_Borowik@internetstandard.pl
22 32 17 725
Business Development:
Dariusz Sokołowski
Dariusz_Sokolowski@internetstandard.pl
22 32 17 765
W programie między innymi:
Skontaktuj się z nami już dziś!
Pytaj o zniżkę
Early Bird Standard!
Rejestracja:
www.internetstandard.pl/konferencje/ecommerce2010/zgloszenie.html
premiera Raportu E- commerce 2010
targi rozwiązań dla e-commerce
social shopping i social commerce
mobile commerce
zwiększanie wartości koszyka
nowe trendy i nowe rozwiązania
logistyka, płatności, platformy
reklama dla e-commerce
IV edycja
E-commerceStandard 2010,
największej konferencji
branżowej
polskiego e-commerce
już 31.09-01.10.2010
w Warszawie!
inwestycje w ciekawe projekty, jeśli
takie się pojawią.
Jakie będą najważniejsze trendy
w 2010 r. na rynku serwisów finansowych?
W czasach, gdy internauci prawie nie
wychodzą z Facebooka czy Naszej Klasy,
serwisy finansowe muszą nauczyć się
przyciągać użytkowników nowymi
narzędziami i treściami, niekoniecznie
stricte finansowymi, czy też po prostu
bardziej integrować się z social media.
Jeśli chodzi o wzajemne konkurowanie
serwisów, to ten rok będzie jeszcze pod
znakiem walki o statystyki popularności,
konsolidacji, w kolejnych trzeba będzie
umieć przełożyć to na wyniki. 
www.internetstandard.pl 51
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Wartość rynku
W grupie „Marketing i reklama 
internetowa” znalazły się firmy 
świadczące usługi e-marketingowe: 
agencje interaktywne, internetowe 
domy mediowe, firmy badawcze, 
a także sieci reklamowe, które 
pośredniczą między wydawcami ser-
wisów internetowych a reklamodaw-
cami. Najważniejszym rynkiem dla 
sieci reklamowych jest rynek rekla-
my online, o którym mówiliśmy już 
w rozdziale poświęconym „Serwisom 
internetowym i usługom”. 
W niniejszej części raportu zajmie-
my się przede wszystkim polskim 
rynkiem agencji interaktywnych.
W ubiegłym roku IAB Polska wraz 
z PricewaterhouseCoopers przepro-
wadziły pierwsze w historii badanie 
wartości tego rynku (IAB CreativeEx). 
Przyjęta metodologia była podobna 
jak w omawianym wcześniej badaniu 
wydatków na reklamę online (IAB 
AdEx) – najpierw wyselekcjonowano 
najważniejsze firmy z branży, następnie 
przesłano im ankietę z prośbą o podanie 
przychodów z różnego rodzaju usług 
e-marketingowych i na koniec zsumo-
wano wielkość sprzedaży podmiotów, 
które tę ankietę wypełniły. Tak samo 
jak w przypadku badania IAB AdEx, 
wyniki badania CreativeEx dotyczą 
tylko i wyłącznie biorących w nim udział 
Z badania IAB CreativeEx 2009 wynika, że obroty polskiego rynku agencji interaktywnych
sięgają co najmniej 74,2 mln zł lub 91,4 mln zł z uwzględnieniem sprzedanych mediów.
Realna kwota jest zapewne dużo wyższa, o czym świadczą chociażby wyniki naszego rankingu
– suma obrotów analizowanych firm z tej kategorii wyniosła w 2008 r. aż 172 mln zł.
51
Marketing
i reklama internetowa
40 50 60 70 90 100 110 120 80 0 10 (mln z³)* 30 20
WartoϾ polskiego rynku agencji interaktywnych
2009
2008
ród³o: IAB CreativeEx 2009, IAB Polska, PricewaterhouseCoopers, maj 2010 r.
Bez mediów Z mediami
* suma przychodów 14 agencji interaktywnych,
które wziê³y udzia³ w badaniu IAB CreativeEx
69,9
74,2
85,5
91,4
www.internetstandard.pl 52
przedsiębiorstw. Ich łączne przychody 
należy zatem uznać za minimalną, moż-
liwą wartość całego rynku.
W pierwszej fali badania CreativeEx 
wzięło udział 18 spośród największych 
polskich agencji interaktywnych i sie-
ciowych agencji reklamowych. Suma 
przychodów ankietowanych firm 
wyniosła w 2008 r. 101,9 mln zł lub 
126,6 mln zł z uwzględnieniem sprze-
danych mediów. W stosunku do roku 
poprzedniego oznaczało to wzrost aż 
o 47% (o 48% z mediami).
Na początku br. IAB i PwC po 
raz drugi przeprowadziły badanie 
CreativeEx. Niestety dobór firm, które 
wzięły w nim udział, trochę się zmienił 
i, co za tym idzie, zmieniły się też rapor-
towane kwoty. Łączne obroty 14 ankie-
towanych przedsiębiorstw wyniosły 
w ubiegłym roku 74,2 mln zł (91,4 mln zł 
z mediami) i były większe o 6,3% niż 
rok wcześniej (o 6,9% z uwzględnieniem 
mediów). Aby odnieść się w jakiś sposób 
do wyników za 2008 r., podano też stopę 
wzrostu przychodów 8 firm, które wzię-
ły udział w obu falach badania – 3,8% 
lub 5,3% z mediami.
Jak można interpretować te wyni-
ki? Po pierwsze, na pewno realna 
wartość rynku polskich agencji 
interaktywnych jest dużo wyższa niż 
kwota 101,9 mln zł, która pojawiła 
się w ubiegłorocznym raporcie IAB 
CreativeEx. Jeśli doliczylibyśmy do 
tej sumy szacowane obroty ważniej-
szych firm z branży, bardzo prawdo-
podobne, że ich całkowita wartość 
zbliżyłaby się do 200 mln zł w 2008 r. 
Biorąc pod uwagę dynamikę wzro-
stu firm z ostatniej fali badania, 
w 2009 r. ta kwota raczej znacząco 
się nie zwiększyła.
Takie estymacje są oczywiście obar-
czone sporym błędem. Po pierwsze, 
oprócz dużych podmiotów na rynku 
działa również sporo jednoosobowych 
firm, które mimo niewielkiej skali 
działalności mogą generować zauwa-
żalny obrót. Po drugie zaś, trudno 
znaleźć sensowną definicję „agencji 
interaktywnej” i „usług e-marketingo-
wych” – nie do końca wiadomo, co tak 
naprawdę powinniśmy liczyć.
O tym, że agencje interaktywne 
mogą działać na wielu odcinkach, 
świadczy struktura przychodów firm 
z ostatniej fali badania CreativeEx. 
Prawie 17% przypadło na media, które 
powinniśmy wyłączyć z tej sumy. 
Czysta kreacja, czyli np. projekty gra-
ficzne, reklamy display, wygenerowała 
prawie połowę obrotów ankietowanych 
przedsiębiorstw. Nieco mniej niż jedna 
czwarta łącznej sprzedaży pochodziła 
z usług IT (np. integracja systemów, 
obsługa programistyczna kreacji, CMS), 
8% z usług doradczych, a pozostałe 5% 
z hostingu (utrzymywanie serwisów 
i prowizje od zlecania tego rodzaju 
usług na zewnątrz). Jak widać, agencje 
interaktywne działają de facto na kilku 
różnych rynkach.
Połowa wydatków na usługi
e-marketingowe w Polsce
przypada na kreację,
a nieco mniej niż jedna
czwarta – na usługi IT.
Struktura przychodów polskich
agencji interaktywnych* w 2009 r.
ród³o: IAB CreativeEx 2009, IAB Polska, PricewaterhouseCoopers,
maj 2010 r
kreacja media
IT hosting
strategia i doradztwo
* 14 agencji interaktywnych, które wziê³y udzia³ w badaniu
IAB CreativeEx
48%
17%
22%
5%
8%
(cd. na str. 56)
RAPORT INTERNET 2K10
www.internetstandard.pl 53
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Firmy świadczące usługi e-marketingowe
Pozycja
w rankingu
Nazwa firmy
Przychody netto
(2009)
Przychody netto
(2008)
Wynik
netto
(2009)
Wynik
netto
(2008)
Kapitał
własny
(2009)
Kapitał
własny
(2008)
Aktywa
razem
(2009)
Aktywa
razem
(2008)
Adres strony WWW
Rok
powstania
2009 2008
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
1. 1.
Arbomedia Polska
sp. z o.o.
57 700 47 300* 46 911 38 500* 1 466 1 941 20 579 arbointeractive.pl 2000
2. 2.
Tradedoubler
sp. z o.o.
41 000* 35 205 35 205 1 800 1 850 9 989 tradedoubler.com 2004
5. 3. Ad.net SA 17 500* 25 255 25 255 3 435 7 858 19 226 adnet.pl 2000
3. 4. K2 Internet SA 23 642 23 642 24 966 24 966 1 118 3 689 17 876 16 740 25 243 22 111 k2.pl 2000
4. 5.
Internetowy Dom
Mediowy Net SA
22 000* 19 980 19 980 -1 512 1 501 7 970 idmnet.pl 2000
6. 6.
MRM Worldwide
sp. z o.o.
17 000* 17 461 17 461 773 3 217 8 811 mrm.pl 1995
7. 7.
Performance Media
sp. z o.o.
16 300* 14 488 14 488 677 1 820 4 027 performance-media.pl 2006
8. 8. ACR SA 15 537 15 537 12 557 12 557 549 1 324 6 890 5 193 acr.pl 2000
10. 9.
United Titans
sp. z o.o.
12 500* 11 032 11 032 133 173 2 440 unitedtitans.com 2004
9. 10. Netsprint.pl sp. z o.o. 13 100 13 100 9 700 9 700 netsprint.eu 2000
19. 11.
Interactive Marketing
Partner Polska
sp. z o.o.
7400* 9 355 9 355 191 1 543 4 568 impartner.pl 2003
12. 12. Cube Group SA 10 500* 9 131 9 131 114 1 696 2 725 cubegroup.pl 2006
13. 13. Artegence sp. z o.o. 9 972 9 972 8 957 8 957 1 313 1 331 4 253 3 440 5 364 4 482 artegence.com 1995
22. 14.
Venti R. Wierzbicki,
M. Rytch sp.j.
6 187 6 187 8 075 8 075 1 213 1 117 venti.com.pl 2000
16. 15.
GoldenSubmarine
sp. z o.o. S.K.A.
9 000* 8 000 goldensubmarine.com 2001
17. 16. Adv.pl sp. z o.o. 7 716 7 716 7 185 7 185 -600 -41 6 566 7 165 9 044 8 762 adv.pl 2007
18. 17.
Firefly Creation
M. Piotrowski
i J. Piotrowska sp.j.
7 500* 6 925 6 925 743 1 266 3 160 fireflycreation.com 2003
20. 18. OS3 sp. z o.o. 7200* 6 472 6 472 938 2 531 3 851 os3.pl 1996
21. 19. Ataxo Poland sp. z o.o. 6 900* 6 158 6 158 -2 304 -3 252 2 331 ataxo.pl 2005
14. 20. Afilo sp. z o.o. 9 900* 5 520 5 520 -790 -714 3 332 afilo.pl 1995
24. 21.
Interactive Solutions
sp. z o.o.
5 600* 5 226 5 226 29 562 1 408 interactive-solutions.pl 2004
23. 22.
Point Of View
sp. z o.o.
6 000* 5 061 5 061 405 1 308 1 983 pointofview.pl 1998
26. 23. Ad-Vice sp. z o.o. 5 000 4 900 300 ad-vice.pl 2007
25. 24.
Sunrise System
sp. z o.o.
5 300* 4 855 4 855 1 490 1 046 1 495 sunrisesystem.pl 2003
15. 25. Novem sp. z o.o. 9 400* 4 626 4 626 -240 385 1 461 novem.pl 2006
33. 26.
Euro RSCG 4D Digital
sp. z o.o.
3 500* 3 885 3 885 -853 126 870 digitalone.pl 1999
29. 27.
Supermedia
Interactive sp. z o.o.
4 300* 3 782 3 782 -2 303 177 2 458 smi.pl 1993
27. 28. Netizens sp. z o.o. 4 800* 3 777 3 777 306 435 913 netizens.pl 1989
28. 29. Ideo sp. z o.o. 4 400* 3 334 3 334 596 1 276 1 603 ideo.pl 1999
31. 30. Activeweb sp. z o.o. 3 700* 3 296 3 296 -22 976 1 435 activeweb.pl 2002
32. 31.
Internet Designers
sp. z o.o.
3 685 3 685 3 183 3 183 -406 -262 874 id.pl 1997
* dane szacunkowe
www.internetstandard.pl 54
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Firmy świadczące usługi e-marketingowe (cd.)
Pozycja
w rankingu
Nazwa firmy
Przychody netto
(2009)
Przychody netto
(2008)
Wynik
netto
(2009)
Wynik
netto
(2008)
Kapitał
własny
(2009)
Kapitał
własny
(2008)
Aktywa
razem
(2009)
Aktywa
razem
(2008)
Adres strony WWW
Rok
powstania
2009 2008
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
35. 32. Red Age sp. z o.o. 3 200* 2 933 2 933 383 437 637 redage.pl 2007
34. 33.
Janmedia Interactive
sp. z o.o.
3 300* 2 912 2 912 235 959 1 657 janmedia.pl 2003
38. 34.
180Heartbeats
Gaworski, Sadowski,
Berezowski sp.j.
2 850 2 830 180hb.com 2007
30. 35.
Symetria
W. Wrzaskała,
D. Golenia sp.j.
4 089 4 089 2 541 2 541 symetria.pl 1998
40. 36. Engine sp. z o.o. 2 700* 2 529 2 529 504 2 727 3 125 engine.pl 2001
42. 37.
Active Pharma
sp. z o.o.
2 600* 2 288 2 288 26 204 615 activepharma.pl 2007
43. 38.
Zjednoczenie.com
sp. z o.o.
2 500* 2 126 2 126 -125 268 473 zjednoczenie.com.pl 2001
41. 39. Direct Traffic sp. z o.o. 2 700* 2 096 2 096 155 -226 748 directtraffic.pl 2005
36. 40. SARE sp. z o.o. 3 088 3 088 2 018 2 018 293 121 694 517 956 653 sare.pl 2005
37. 41. Synerway SA 3 045 2 978 2 043 1 949 364 406 2 343 1 379 3 231 2 493 synerway.pl 2002
39. 42.
Insignia Net Tomasz
Michalik
2 800 2 800 1 900 1 900 600 350 insignia.pl 1999
11. 43. Codemedia sp. z o.o. 11 604 11 604 1 800 1 800 733 270 codemedia.pl 2000
45. 44. Cormedia sp. z o.o. 2 000* 1 700* cormedia.pl 2009
46. 45. Softhis sp. z o.o. 2 000 2 000 1 600 1 600 40 143 460 420 520 800 softhis.pl 2005
51. 46.
Visual Media Polska
sp. z o.o.
1 400* 1 256 1 256 110 160 324 visualmedia.pl 2008
50. 47. Veneo sp. z o.o. 1 500* 1 234 1 234 -112 27 412 veneo.pl 2004
49. 48. Bluerank sp. z o.o. 1 800 1 800 1 000 1 000 -13 bluerank.pl 2005
53. 49.
Inetmedia s.c.
Młodawski Jacek,
Matula Mateusz
1 182 1 182 900 900 inetmedia.pl 2003
44. 50. Uselab sp. z o.o. 2 500 778 778 61 122 332 uselab.pl 2007
55. 51.
Biuro Podróży
Reklamy Robert
Sosnowski
640 640 740 740 160 270 biuropodrozyreklamy.eu 2003
47. 52. Artefakt sp. z o.o. 1 983 1 983 676 676 711 177 790 252 829 334 artefakt.pl 2005
48. 53.
Harder Group
sp. z o.o.
2 450 1 850 1 000 500 425 100 300 50 harderandharder.pl 2007
54. 54.
Trendmaker sp.j.
M. Piwowarczyk, B.
Skraba, R. Żochowski
1 115 1 115 154 154 320 43 trendmaker.pl 2008
52.
Pride And Glory
Heureka sp. z o.o.
S.K.A.
1 400 1 400 prideandglory.pl 2009
56. AdTaily sp. z o.o. 354 354 -429 115 346 adtaily.pl 2009
* dane szacunkowe
www.internetstandard.pl 55
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Liczba firm
Ile mamy w naszym kraju przed-
siębiorstw, które oferują podobny 
wachlarz usług, jak podmioty z ba-
dania CreativeEx? W bazie serwisu 
Interaktywne.info znajdziemy obecnie 
(czerwiec 2010 r.) informacje o 296 
firmach. Nieco więcej, bo 322 rekor-
dy liczy katalog Interacta.pl, a więc 
można powiedzieć, że co najmniej 
300–350 firm z tej branży traktuje 
swój biznes poważnie (zależy im na 
promocji), a sprzedaż szeroko rozu-
mianych usług e-marketingowych jest 
ich podstawową działalnością.
Warto też zajrzeć do nieco już 
zapomnianych katalogów stron inter-
netowych w dużych portalach. W bazie 
Onetu, w kategorii „Tworzenie stron 
WWW”, znajdziemy ponad 4 tys. 
odnośników. Nie wiemy jednak, jaka 
część to adresy aktywne i mające coś 
wspólnego z analizowaną branżą. 
Przytoczony przykładowy opis serwisu 
z tej kategorii: „rezerwacja kortów teni-
sowych przez internet, autokomis inter-
netowy, projektowanie stron WWW”.
W Polskiej Klasyfikacji Działalności 
2007 znaleźliśmy dwie podklasy, które 
mają związek z działalnością agen-
cji interaktywnych i internetowych 
domów mediowych. Podklasa 73 11 Z  
„działalność agencji reklamowych” 
obejmuje niestety wszystkie agen-
cje, niezależnie od tego, na którym 
medium najbardziej się koncentrują. 
Druga podklasa – 73 12 C „pośred-
nictwo w sprzedaży miejsca na cele 
reklamowe w mediach elektronicznych 
(internet)” – nieco lepiej definiuje inte-
resującą nas działalność, choć można 
przypuszczać, że w rejestrze REGON 
podmioty z tej grupy to przede wszyst-
kim domy mediowe. Na koniec 2009 r. 
w Polsce działały 753 takie przedsię-
biorstwa.
GeoGrafia rynku
Nieco mniej niż jedna trzecia firm 
z podklasy 73 12 Z działa w woje-
wództwie mazowieckim. Prawie 
wszystkie (95%) zatrudniały w 2009 r. 
do 9 osób, co zresztą dotyczy też całej 
branży. Drugie miejsce pod wzglę-
dem liczby przedsiębiorstw zajmują 
województwa małopolskie i śląskie 
(75–78 firm), a trzecie – województwo 
dolnośląskie (66 firm). W rejestrze 
REGON można znaleźć 22 firmy z tej 
branży o zatrudnieniu większym niż 
10 i mniejszym niż 49 pracowników, 
a także trzy duże podmioty, zatrud-
niające ponad 50 osób.
W naszym katalogu firm z drugiej 
części raportu umieściliśmy 388 przed-
siębiorstw sklasyfikowanych w grupie 
„Marketing i reklama internetowa”, 
z czego 352 trafiło do podgrupy „Domy 
mediowe, agencje interaktywne i e-PR”. 
W grupie 36 pozostałych przedsię-
biorstw znalazło się 16 firm badawczych 
i konsultingowych oraz 20 właścicieli 
sieci reklamowych.
Jak widać na pierwszej mapie, przed-
siębiorstwa z analizowanej grupy roz-
proszyły się po całym kraju. Spora część 
skoncentrowała się wokół aglomeracji 
warszawskiej, gdańskiej, poznańskiej 
i krakowskiej, ale wiele firm wybrało 
na swoją siedzibę także mniejsze miej-
scowości. Silna koncentracja w pobliżu 
dużych ośrodków widoczna jest przede 
wszystkim w biedniejszych wojewódz-
twach (lubelskie, podlaskie czy war-
mińsko-mazurskie).
Lokalizacja firm: REGON
Œwiêtokrzyskie
Warmiñsko
-mazurskie
Opolskie
Lubuskie
Podlaskie
Lubelskie
Podkarpackie
Kujawsko
-pomorskie
Zachodnio
-pomorskie
£ódzkie
Pomorskie
Dolnoœl¹skie
Wielkopolskie
Ma³opolskie
Mazowieckie
Œl¹skie
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
Zatrudnienie
(iloœæ osób)
0-9
10-49
50-249
250+
28
1
0
0
68
26
29
14
54
80
232
5
23
8
43
80
8
13
42
28
9,0%
3,5%
3,9%
1,9%
7,2%
10,6%
30,8%
0,7%
3,1%
1,1%
5,7%
10,6%
1,1%
1,7%
5,6%
3,7%
66
25
29
14
52
78
220
5
23
8
42
75
8
13
42
2
2
1
1
11
4
1
1
0
ród³o: Rejestr REGON, GUS, stan na koniec 2009 r.
Lokalizacja firm dla których przewa¿aj¹cy rodzaj dzia³alnoœci wed³ug
Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci 2007 to: 7312C poœrednictwo w sprzeda¿y
miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

Polski rynek agencji
interaktywnych
tworzy co najmniej
300–350 firm.
Przedsiębiorstwa z grupy
„Marketing i reklama
internetowa” rozproszyły
się po całym kraju, ale
dla najważniejszych
firm liczy się przede
wszystkim aglomeracja
warszawska.
(cd. ze str. 53)
www.internetstandard.pl 56
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Zupełnie inaczej wygląda mapa, na 
której zaznaczyliśmy liderów rynku, 
obecnych w tabeli rankingowej. Dla 
największych firm z grupy „Marketing 
i reklama internetowa” liczy się przede 
wszystkim aglomeracja warszawska, 
gdzie swoje biura mają trzy największe 
przedsiębiorstwa: Arbomedia Polska, 
Tradedoubler i K2 Internet. Pod wzglę-
dem wielkości sprzedaży (odzwier-
ciedla ją wielkość punktów na mapie), 
większe firmy znajdziemy też w Po-
znaniu, Krakowie, Łodzi i Trójmieście.
Struktura WłaSnościoWa,
formy praWne
Polscy przedsiębiorcy stanowią aż 83% 
ogółu w analizowanej kategorii, a jeśli 
doliczymy tu firmy, w których krajowe 
osoby fizyczne kontrolują ponad 50% 
kapitału, ich udział w strukturze włas-
nościowej rynku wzrośnie do 90%. Tylko 
niecałe 8%, czyli 29 przedsiębiorstw z tej 
branży, jest własnością zagraniczną.
Proporcje w grupie największych 
firm zmieniają się tylko nieznacznie. 
Źródło: Baza firm internetowych 2009, Internet Standard, czerwiec 2010 r.
Geografia rynku: baza firm
Źródło: Baza firm internetowych 2009, Internet Standard, czerwiec 2010 r.
Geografia rynku: liderzy*
* na podstawie rankingu za 2009 r.
Arbomedia Polska sp. z o.o.
Tradedoubler sp. z o.o.
K2 Internet SA
Formy w³asnoœci: baza firm
ród³o: Baza polskich firm internetowych 2009 (Internet Standard),
Rejestr REGON (GUS), czerwiec 2010 r.
W³asnoœæ krajowych osób fizycznych
W³asnoœæ prywatna krajowa pozosta³a
W³asnoœæ zagraniczna
W³asnoœæ mieszana w sektorze
prywatnym z przewag¹ w³asnoœci
prywatnej krajowej pozosta³ej
W³asnoœæ mieszana w sektorze
prywatnym z przewag¹ w³asnoœci
krajowych osób fizycznych
Pozosta³e
74,6%
8,5%
7,5%
4,1%
2,6%
2,8%
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
www.internetstandard.pl 58
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Udział polskich przedsiębiorców spada 
do 86%, a udział kapitału zagranicz-
nego nieznacznie przekracza 10%. 
Zapewne wykres wyglądałby inaczej, 
gdybyśmy uwzględnili także wiel-
kość przychodu analizowanych firm. 
Dwie największe spółki w zestawieniu 
– Arbomedia Polska i Tradedoubler 
– mają zagranicznych właścicieli.
Najchętniej wybierane formy praw-
ne przez firmy z grupy „Marketing 
i reklama internetowa” to indywidu-
alna działalność gospodarcza i spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością 
(w sumie 84% przedsiębiorstw). Wśród 
pozostałych 16% firm najwięcej nali-
czyliśmy spółek cywilnych (7%).
najWiękSze firmy
W rankingu ogólnym w kategorii 
„Marketing i reklama internetowa” 
znalazły się 53 podmioty. To jedna 
z najlepiej zbadanych przez nas branż 
– prawie wszystkie wyniki finansowe 
za 2008 rok pochodzą ze sprawozdań 
finansowych spółek, złożonych w Kra-
jowym Rejestrze Sądowym. Nie obyło 
się jednak bez problemów.
O ile w przypadku właścicieli ser-
wisów czy sklepów internetowych 
o pozycji danej firmy w branży wiele 
mówią wyniki oglądalności ich witryn, 
o tyle w przypadku agencji interak-
tywnych i innych przedsiębiorstw 
z analizowanej w tym rozdziale grupy 
potrzebna jest solidna baza, aby 
można było podjąć próbę szacowania 
przychodów. W zestawieniu zabrakło 
zatem kilku większych podmiotów, 
które nie przestrzegają przepisów 
Ustawy o rachunkowości i nie skła-
dają swoich sprawozdań finansowych 
w KRS-ie, kilku mniejszych, prowa-
dzonych w formie indywidualnej dzia-
łalności gospodarczej, które nie mają 
takiego obowiązku, a także paru liczą-
cych się w branży agencji reklamo-
wych, dla których internet jest tylko 
jednym z obsługiwanych mediów. 
Próbowaliśmy wprawdzie ustalić wiel-
kość ich sprzedaży, estymacje te były 
jednak niezbyt precyzyjne i ostatecznie 
nie zostały opublikowane.
Domy mediowe,
agencje interaktywne
W 2008 r. największą firmą spośród 
działających w Polsce agencji inter-
aktywnych i internetowych domów 
mediowych była K2 Internet SA. 
Spółka osiągnęła prawie 25 mln zł 
przychodu oraz 3,7 mln zł zysku netto, 
ale wypada dodać, że są to wyniki 
jednostkowe. K2 ma kilka podmiotów 
zależnych, jak np. K2 Web Systems  
sp. z o.o. (projekty internetowe dla sek-
tora finansowego, outsourcing e-com-
merce), system3.pl sp. z o.o. (programy 
afiliacyjne) czy obecny na trzecim 
miejscu zestawienia interaktywny dom 
mediowy ACR SA. W 2008 r. skonso-
lidowane przychody K2 Internet SA 
wyniosły 40,8 mln zł, a skonsolidowa-
ny wynik netto – 2,7 mln zł.
Co przyniósł miniony rok grupie 
K2? Podobnie jak wiele firm z branży, 
K2 także odczuła skutki spowolnie-
nia gospodarczego. Klienci znacznie 
ostrożniej niż przed rokiem wydawali 
pieniądze na usługi e-marketingowe, 
Formy w³asnoœci: liderzy rynku
ród³o: Baza polskich firm internetowych 2009 (Internet Standard),
Rejestr REGON (GUS), czerwiec 2010 r.
W³asnoœæ krajowych osób fizycznych
W³asnoœæ prywatna krajowa pozosta³a
W³asnoœæ zagraniczna
W³asnoœæ mieszana w sektorze
prywatnym z przewag¹ w³asnoœci
prywatnej krajowej pozosta³ej
W³asnoœæ mieszana w sektorze
prywatnym z przewag¹ w³asnoœci
krajowych osób fizycznych
Pozosta³e
51,0%
18,4%
10,2%
10,2%
6,1%
4,1%
Formy prawne: baza firm
ród³o: Baza polskich firm internetowych 2009 (Internet Standard),
Rejestr REGON (GUS), czerwiec 2010 r.
Osoba fizyczna prowadz¹ca
dzia³alnoœæ gospodarcz¹
Spó³ki z ograniczon¹
odpowiedzialnoœci¹
Spó³ki cywilne
Spó³ki akcyjne
Spó³ki jawne
Pozosta³e
41,7%
41,5%
7,1%
4,2%
3,4%
2,1%
Polscy przedsiębiorcy
kontrolują aż 90%
działających w naszym
kraju agencji
interaktywnych
i internetowych domów
mediowych.
W ubiegłym roku
K2 Internet była
największą polską
agencją interaktywną.
Jej obroty wyniosły
prawie 24 mln zł,
a skonsolidowane
przychody całej grupy K2
wzrosły do 43 mln zł.
www.internetstandard.pl 59
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Agencje interaktywne i internetowe domy mediowe
Pozycja
w rankingu
Nazwa firmy
Przychody netto
(2009)
Przychody netto
(2008)
Wynik
netto
(2009)
Wynik
netto
(2008)
Kapitał
własny
(2009)
Kapitał
własny
(2008)
Aktywa
razem
(2009)
Aktywa
razem
(2008)
Adres strony
WWW
Rok
powsta-
nia
2009 2008
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
1 1 K2 Internet SA 23 642 23 642 24 966 24 966 1 118 3 689 17 876 16 740 25 243 22 111 k2.pl 2000
2 2 MRM Worldwide sp. z o.o. 17 000* 17 461 17 461 773 3 217 8 811 mrm.pl 1995
3 3 ACR SA 15 537 15 537 12 557 12 557 549 1 324 6 890 5 193 acr.pl 2000
9 4
Interactive Marketing
Partner Polska sp. z o.o.
7 400* 9 355 9 355 191 1 543 4 568 impartner.pl 2003
5 5 Artegence sp. z o.o. 9 972 9 972 8 957 8 957 1 313 1 331 4 253 3 440 5 364 4 482 artegence.com 1995
11 6
Venti R. Wierzbicki,
M. Rytch sp.j.
6 187 6 187 8 075 8 075 1 213 1 117 venti.com.pl 2000
6 7
GoldenSubmarine
sp. z o.o. S.K.A.
9000* 8 000
goldensubma-
rine.com
2001
7 8 Adv.pl sp. z o.o. 7 716 7 716 7 185 7 185 -600 -41 6 566 7 165 9 044 8 762 adv.pl 2007
8 9
Firefly Creation M. Piotrowski
i J. Piotrowska sp.j.
7 500* 6 925 6 925 743 1 266 3 160
fireflycreation.
com
2003
10 10 OS3 sp. z o.o. 7 200* 6 472 6 472 938 2 531 3 851 os3.pl 1996
13 11
Interactive Solutions
sp. z o.o.
5 600* 5 226 5 226 29 562 1 408
interactive-
solutions.pl
2004
12 12 Point Of View sp. z o.o. 6 000* 5 061 5 061 405 1 308 1 983 pointofview.pl 1998
20 13
Euro RSCG 4D Digital
sp. z o.o.
3 500* 3 885 3 885 -853 126 870 digitalone.pl 1999
16 14
Supermedia Interactive
sp. z o.o.
4 300* 3 782 3 782 -2 303 177 2 458 smi.pl 1993
14 15 Netizens sp. z o.o. 4 800* 3 777 3 777 306 435 913 netizens.pl 1989
15 16 Ideo sp. z o.o. 4 400* 3 334 3 334 596 1 276 1 603 ideo.pl 1999
18 17 Activeweb sp. z o.o. 3 700* 3 296 3 296 -22 976 1 435 activeweb.pl 2002
19 18
Internet Designers
sp. z o.o.
3 685 3 685 3 183 3 183 -406 -262 874 id.pl 1997
22 19 Red Age sp. z o.o. 3 200* 2 933 2 933 383 437 637 redage.pl 2007
21 20
Janmedia Interactive
sp. z o.o.
3 300* 2 912 2 912 235 959 1 657 janmedia.pl 2003
24 21
180Heartbeats
Gaworski, Sadowski,
Berezowski sp.j.
2 850 2 830 180hb.com 2007
17 22
Symetria W. Wrzaskała,
D. Golenia sp.j.
4 089 4 089 2 541 2 541 symetria.pl 1998
26 23 Engine sp. z o.o. 2 700* 2 529 2 529 504 2 727 3 125 engine.pl 2001
27 24 Active Pharma sp. z o.o. 2 600* 2 288 2 288 26 204 615 activepharma.pl 2007
29 25
Zjednoczenie.com
sp. z o.o.
2 500* 2 126 2 126 -125 268 473
zjednoczenie.
com.pl
2001
23 26 SARE sp. z o.o. 3 088 3 088 2 018 2 018 293 121 694 517 956 653 sare.pl 2005
25 27
Insignia Net Tomasz
Michalik
2 800 2 800 1 900 1 900 600 350 insignia.pl 1999
4 28 Codemedia sp. z o.o. 11 604 11 604 1 800 1 800 733 270 codemedia.pl 2000
29 29 Softhis sp. z o.o. 2 000 2 000 1 600 1 600 40 143 460 420 520 800 softhis.pl 2005
32 30
Visual Media Polska
sp. z o.o.
1 400* 1 256 1 256 110 160 324 visualmedia.pl 2008
31 31 Veneo sp. z o.o. 1 500* 1 234 1 234 -112 27 412 veneo.pl 2004
28 32 Uselab sp. z o.o. 2 500 778 778 61 122 332 uselab.pl 2007
35 33
Biuro Podróży Reklamy
Robert Sosnowski
640 640 740 740 160 270
biuropodrozyre-
klamy.eu
2003
30 34 Harder Group sp. z o.o. 2 450 1 850 1 000 500 425 100 300 50
harderandhar-
der.pl
2007
34 35
Trendmaker sp.j.
M. Piwowarczyk,
B. Skraba, R. Żochowski
1 115 1 115 154 154 320 43 trendmaker.pl 2008
33
Pride And Glory Heureka
sp. z o.o. S.K.A.
1 400 1 400 prideandglory.pl 2009
* dane szacunkowe
www.internetstandard.pl 60
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
zwiększyła się presja na obniżanie cen, 
a agencje musiały podjąć ostrą walkę 
o budżety marketingowe. Wszystko 
to sprawiło, że w 2009 r. jednostko-
we przychody K2 Internet SA spadły 
o około 5%, do 23,9 mln zł, a zysk 
netto zmniejszył się do 1,2 mln zł. 
Spółki zależne K2 radziły sobie nieco 
lepiej, co w efekcie pozwoliło zwięk-
szyć skonsolidowane przychody do 
43,2 mln zł, miały jednak negatywny 
wpływ na zysk netto całej grupy, który 
wyniósł tylko 80 tys. zł.
Mimo nieco słabszych wyników, 
grupa K2 nie przespała ubiegłego roku. 
Zainwestowała w agencję reklamową 
Brainshop U-boot, rozwijała nowe 
działy (np. K2 WOMM odpowie- 
dzialny za marketing w mediach spo-
łecznościowych) i spółki zależne  
(np. System3.pl czy MDPL, która 
prowadzi serwis Audioteka.pl). 
W zestawieniu największych agencji 
interaktywnych i domów mediowych 
za 2009 rok K2 Internet nadal zajmuje 
pierwszą lokatę.
Druga lokata w tym rankingu 
przypadła agencji MRM Worldwide, 
należącej do międzynarodowej grupy 
McCann Worldgroup. W 2008 r. spół-
ka wygenerowała prawie 17,5 mln zł 
przychodu i 773 tys. czystego zysku. 
Następne 12 miesięcy było dla MRM 
prawdopodobnie nieco trudniejszym 
okresem. We wrześniu 2009 r. zwol-
niła dwóch kluczowych pracowników 
– Małgorzatę Olszewską z funkcji pre-
zesa spółki i Damiana Hejduka, dyrek-
tora zarządzającego agencji. Z naszych 
informacji wynika, że drugiej naj-
większej firmie z zestawienia udało się 
jednak utrzymać sprzedaż na poziomie 
sprzed roku.
Na trzeciej pozycji w zestawieniu 
za 2008 rok uplasował się interne-
towy dom mediowy ACR należący 
do grupy K2 Internet, a na czwartej 
– Internet Marketing Partner, spółka 
wchodząca w skład grupy kapitało-
wej Internet Group. Marketingowy 
segment Internet Group już jakiś 
czas temu wpadł w poważne tarapaty 
finansowe – w 2009 r. utracił blisko 
połowę przychodów sprzed roku, 
a największa spółka z grupy – CR 
Media Consulting – na początku 
br. złożyła w warszawskim sądzie 
rejonowym wniosek o upadłość. Nie 
pozostało to bez wpływu na wyniki 
kolejnych firm należących do Internet 
Group. Jak zdołaliśmy ustalić, przy-
chody IMP w 2009 r. mogły spaść 
o około 2 mln zł.
Dla odmiany, ubiegły rok do uda-
nych z całą pewnością może zaliczyć 
Artegence. Mimo trudnej sytuacji na 
rynku reklamowym, zwiększyła swoją 
sprzedaż o 11%, do niecałych 10 mln zł,  
a jej wynik netto zmniejszył się 
tylko o 20 tys. zł w stosunku do roku 
poprzedniego. Z grona ubiegłorocz-
nych klientów agencji warto wymienić 
np. Alior Bank, Danone, Kompanię 
Piwowarską czy Unilever Polska.
Szósta w 2008 r. agencja Venti 
w rankingu za 2009 rok wypadła 
nieco gorzej. Obroty spółki spad-
ły prawie o 24%, do 6,2 mln zł, ale 
jednocześnie udało się jej nieco 
poprawić wynik netto i tym samym 
rentowność sprzedaży. W ubiegłym 
roku Venti współpracowała m.in. 
z siecią Real, Echo Investment 
i UOKiK-iem.
Cztery kolejne firmy z zesta-
wienia agencji interaktywnych 
i internetowych domów mediowych 
prawdopodobnie zwiększyły swoje 
przychody w 2009 r., choć raczej 
żadnej nie udało się przekroczyć 
progu 10 mln zł. Na miejscu ósmym 
w rankingu za 2008 rok uplasowała 
się Adv.pl sp. z o.o. z notowanej na 
rynku NewConnect Grupy ADV SA. 
Obroty agencji wzrosły w zeszłym 
roku do 7,7 mln zł, co stanowi około 
26% skonsolidowanych przycho-
dów całej grupy kapitałowej, do 
której należą także takie spółki, jak 
Codemedia, Iweii czy SMT Software. 
Dom mediowy Codemedia znacznie 
zwiększył sprzedaż w 2009 r. i wsko-
czył na czwartą pozycję w rankingu 
za ubiegły rok.
W tabeli rankingowej umieścili-
śmy firmę SARE, która wprawdzie 
nie jest typową agencją interaktyw-
ną czy domem mediowym, ale też 
świadczy usługi e-marketingowe  
– to jedna z najważniejszych  
polskich firm zajmujących się e-mail 
marketingiem. W 2009 r. udało  
się jej osiągnąć sporą dynamikę 
wzrostu przychodów (53%), a także 
poprawić wynik netto ze 121 tys. zł 
do 293 tys. zł.
Dynamika wzrostu
przychodów agencji
interaktywnych nie była
już tak duża, jak w 2008 r.
Tylko trzy firmy
z rankingu agencji
interaktywnych i domów
mediowych przekroczyły
w ubiegłym roku próg
10 mln zł obrotu.
Prosta i szybka instalacja
R E K L A M A
www.internetstandard.pl 61
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
agencje Sem/Seo
Ze zbiorczej tabeli rankingowej 
udało się nam wydzielić firmy 
zajmujące się marketingiem w wy-
szukiwarkach internetowych. Jest 
ich dziewięć, a kolejność, biorąc 
pod uwagę ich przychody, w 2009 r. 
zmieniła się tylko nieznacznie.
Liderem w tej branży jest 
Performance Media, spółka, która 
w 2008 r. miała 14,5 mln zł przy-
chodu i 677 tys. zł. Jak wynika 
z naszych szacunków, w roku 
ubiegłym mogła zwiększyć sprze-
daż o około 12% do 16,3 mln zł. 
Agencja otrzymała nagrodę MIXX 
Awards Polska 2009 w kategorii 
„Marketing wyszukiwarek” za 
działania SEO dla serwisów 
wydawnictwa Murator.
Oprócz Performance Media 
w zestawieniu znalazła się jeszcze 
jedna firma, która przekroczyła 
w 2008 r. próg 10 mln zł obrotu 
– United Titans. Trzecia w zestawie-
niu Cube Group SA była blisko tej 
kwoty, a w 2009 r. prawdopodobnie 
ją przekroczyła. Spółka z portfela 
funduszy Xevin Investments i IQ 
Partners nawiązała w ubiegłym roku 
współpracę z zagranicznymi partne-
rami (Omniture, Bigmouthmedia), 
a także uruchomiła własną sieć afi-
liacyjną (NetSales).
Co warto podkreślić, prawie 
wszystkie analizowane agencje 
SEM/SEO były w tym okresie nad 
kreską, choć różniły się rentow-
nością. Najlepiej wypadła pod tym 
względem agencja Sunrise System, 
która w 2008 r. wygenerowała pra-
wie 1,5 mln zł czystego zysku.
Sieci reklamowe
W trzeciej tabeli rankingowej dla 
grupy „Marketing i reklama inter-
netowa” umieściliśmy właścicieli 
działających w Polsce sieci rekla-
mowych. Pierwsze miejsce w tej 
kategorii zajęła ARBOmedia Polska 
sp. z o.o., która zwiększyła swoje 
przychody z 47 mln zł w 2008 r. do 
Agencje SEO/SEM
Pozycja
w rankingu
Nazwa firmy
Przychody netto
(2009)
Przychody netto
(2008)
Wynik
netto
(2009)
Wynik
netto
(2008)
Kapitał
własny
(2009)
Kapitał
własny
(2008)
Aktywa
razem
(2009)
Aktywa
razem
(2008)
Adres strony
WWW
Rok
powsta-
nia
2009 2008
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
1 1
Performance
Media
sp. z o.o.
16 300* 14 488 14 488 677 1 820 4 027
performance-
media.pl
2006
2 2
United
Titans
sp. z o.o.
12 500* 11 032 11 032 133 173 2 440 unitedtitans.com 2004
3 3
Cube
Group SA
10 500* 9 131 9 131 114 1 696 2 725 cubegroup.pl 2006
4 4
Ataxo
Poland
sp. z o.o.
6 900* 6 158 6 158 -2 304 -3 252 2 331 ataxo.pl 2005
5 5
Sunrise
System
sp. z o.o.
5 300* 4 855 4 855 1 490 1 046 1 495 sunrisesystem.pl 2003
7 6
Direct Traffic
sp. z o.o.
2 700* 2 096 2 096 155 -226 748 directtraffic.pl 2005
6 7 Synerway SA 3 045 2 978 2 043 1 949 364 406 2 343 1 379 3 231 2 493 synerway.pl 2002
9 8
Bluerank
sp. z o.o.
1 800 1 800 1 000 1 000 -13 bluerank.pl 2005
10 9
Inetmedia
s.c.
Młodawski
Jacek,
Matula
Mateusz
1 182 1 182 900 900 inetmedia.pl 2003
8 10
Artefakt
sp. z o.o.
1 983 1 983 676 676 711 177 790 252 829 334 artefakt.pl 2005
* dane szacunkowe
Liderem wśród
działających w Polsce
agencji SEM i SEO była
w ubiegłym roku spółka
Performance Media.
Drugiej miejsce należało
do United Titans.
W rankingu właścicieli
sieci reklamowych
zwyciężyła ARBOmedia
Polska, której
internetowe przychody
mogły wynieść około
47 mln zł. Druga lokata
należy do Tradedoublera
– lidera wśród sieci
afiliacyjnych.
www.internetstandard.pl 62
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Właściciele internetowych sieci reklamowych
Pozycja
w rankingu
Nazwa firmy
Przychody netto
(2009)
Przychody netto
(2008)
Wynik
netto
(2009)
Wynik
netto
(2008)
Kapitał
własny
(2009)
Kapitał
własny
(2008)
Aktywa
razem
(2009)
Aktywa
razem
(2008)
Adres
strony WWW
Rok
powsta-
nia
2009 2008
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
1 1
Arbomedia
Polska sp. z o.o.
57 700 47 300* 46 911 38 500* 1 466 1 941 20 579 arbointeractive.pl 2000
2 2
Tradedoubler
sp. z o.o.
41 000* 35 205 35 205 1 800 1 850 9 989 tradedoubler.com 2004
4 3 Ad.net SA 17 500* 25 255 25 255 3 435 7 858 19 226 adnet.pl 2000
3 4
Internetowy Dom
Mediowy Net SA
22 000* 19 980 19 980 -1 512 1 501 7 970 idmnet.pl 2000
5 5
Netsprint.pl
sp. z o.o.
13 100 13 100 9 700 9 700 netsprint.eu 2000
6 6 Afilo sp. z o.o. 9 900* 5 520 5 520 -790 -714 3 332 afilo.pl 1995
8 7 Ad-Vice sp. z o.o. 5 000 4 900 300 ad-vice.pl 2007
7 8 Novem sp. z o.o. 9 400* 4 626 4 626 -240 385 1 461 novem.pl 2006
9 9
Cormedia
sp. z o.o.
2 000* 1 700* cormedia.pl 2009
10 10 AdTaily sp. z o.o. 354 354 -429 115 346 adtaily.pl 2009
* dane szacunkowe
R E K L A M A
www.internetstandard.pl 63
58 mln zł w roku ubiegłym. Według 
naszych informacji, odpowiedzial-
ny za przedsięwzięcia internetowe 
dział ARBOinteractive wygenerował 
w obu okresach nieco ponad 80% 
całkowitych przychodów spółki.
ARBOinteractive to przede 
wszystkim sieci reklamy graficz-
nej ARBOnetwork i BizOn media, 
ale też sieć reklamy kontekstowej 
SmartContext, sieć wideo V2 Media 
czy też agencja interaktywna 
adKing. Mimo trudnej sytuacji na 
rynku, ARBOmedia ubiegły rok 
może z całą pewnością zaliczyć 
do udanych. W obu największych 
sieciach spółki – ARBOnetwork 
i BizOn media – przybyło kilkana-
ście popularnych witryn, z których 
warto wymienić np. Filmweb.pl czy 
serwisy wydawnictwa Gruner+Jahr. 
Pod koniec roku powstał też E-dra-
pacz, produkt zasięgowy będący 
wspólną ofertą ARBOnetwork  
i Ad.netu.
Drugie miejsce w tabeli zajął 
polski oddział Tradedoublera. 
Lider wśród sieci afiliacyjnych 
miał w 2008 r. 35 mln zł przy-
chodu i niecałe 2 mln zł czystego 
zysku. W roku ubiegłym obroty 
Tradedoublera z całą pewnością 
wzrosły, my oszacowaliśmy je na 
41 mln zł. Świetnie radzą sobie 
także konkurujące z nim polskie 
firmy. W 2008 r. Afilo sp. z o.o. 
miała obrót w wysokości 5,5 mln zł, 
a przychody sieci Novem były  
o niecały milion zł niższe. 
Wprawdzie obie spółki były  
wówczas pod kreską, ale nie prze-
szkodziło im to w osiągnięciu  
wysokiej dynamiki wzrostu przy-
chodów. Te według naszych estyma-
cji zbliżyły się w zeszłym roku do 
10 mln zł.
Trzecią i czwartą lokatę w ran-
kingu zajęli właściciele dwóch 
dużych sieci reklamowych: Ad.net 
i IDMnet. Dla Ad.netu miniony  
rok był okresem sporych proble-
mów, które dotknęły też cały  
marketingowy segment Internet 
Group. Część współpracujących 
z siecią wydawców skarżyła się  
na problemy z uzyskaniem należ-
nych im kwot za przeprowadzone 
kampanie, a pod koniec roku  
pojawiły się pogłoski, że Internet 
Group myśli o sprzedaży spółki. 
W 2008 r. roku przychody Ad.net 
SA wyniosły 25 mln zł, zaś w roku 
ubiegłym, jak udało się nam  
ustalić, mogły spaść o około 30%. 
Z całą pewnością zmienił się  
też wynik netto, który jeszcze 
w 2008 r. był całkiem przyzwoity 
– 3,4 mln zł do ponad 43% wartości 
kapitałów własnych Ad.netu  
w tym okresie.
IDMnet prawdopodobnie zwięk-
szył w ubiegłym roku swoje przy-
chody z 20 mln zł do 22 mln zł  
i tym samym wskoczył na drugie 
miejsce wśród właścicieli polskich 
sieci reklamowych. Portfolio  
sieci powiększyło się m.in. o takie 
serwisy jak Agrotrader.pl, Szybko.
pl czy witryny grupy Stylistka 
(Stylistka.pl, Fryzury.info),  
powstała też adRakieta  
– wspólny produkt zasięgowy 
IDMnet i portalu O2.pl.
Na piątej pozycji w tabeli poja- 
wił się Netsprint.pl, który pro-
wadzi sieć reklamy kontekstowej 
AdKontekst. Przychody spółki 
wyniosły w 2009 r. 13,1 mln zł, 
o 35% więcej niż rok wcześniej, choć 
oczywiście sama sieć generuje tylko 
część tej kwoty. Nie dotarliśmy 
niestety do sprawozdania spółki 
BusinessClick, która powinna się 
tutaj pojawić. Warto natomiast 
zwrócić uwagę na szybko rozwija-
jącą się sieć AdTaily – w dziewięć 
IDMnet w górę, Ad.net
w dół. Przychody
pierwszej sieci mogły
wzrosnąć o co najmniej
10%, obroty drugiej
prawdopodobnie spadły
o około 30%.
RAPORT INTERNET 2K10
www.internetstandard.pl 64
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
miesięcy od powstania spółki  
udało się jej wygenerować 354 tys. zł 
przychodu.
Wielki nieobecny
W rankingu dla grupy „Marke- 
ting i reklama internetowa”   
zabrakło jednej z najważniej- 
szych polskich firm dla polskiego 
rynku reklamy online. Mowa   
oczywiście o Google Poland. 
Dlaczego nie umieściliśmy   
polskiego oddziału Google w ta-
beli rankingowej? Przyczyna tkwi 
w sposobie księgowania przez   
spółkę przychodów.
W swoim sprawozdaniu finan-
sowym za 2008 r., które można 
obejrzeć w warszawskim Sądzie 
Rejonowym, Google Poland 
wykazała 63,6 mln zł przychodu 
i 2,8 mln zł zysku netto. Spółka 
opublikowała też informacje 
o strukturze przychodów: prawie 
dwie trzecie przypadło na „marke-
ting i sprzedaż”, a pozostała część 
na „badania i rozwój”.   
Czy w 2008 r. Google mógł osiąg-
nąć z polskiego rynku tylko   
41 mln zł przychodu?
Naszym zdaniem ta kwota jest 
mocno zaniżona. Po pierwsze,   
pieniądze od polskich klientów   
trafiają najpierw na konto   
irlandzkiej filii Google, a dopiero 
potem wracają do Polski.   
Być może takie rozwiązanie jest 
korzystne ze względów podatko-
wych. Po drugie, także IAB Polska 
i PricewaterhouseCoopers szacują 
w badaniu AdEx przychody Google 
z polskiej sieci na znacznie większą 
kwotę.
Z naszych obliczeń wynika,   
że w 2008 r. IAB i PwC oszaco- 
wały obroty polskiego Google   
na około 200–230 mln zł, 
a w 2009 r. na 270–300 mln zł. 
Nieco większe wielkości poja-
wiły się też w artykule Gazety 
Wyborczej z marca br. „Gazeta” 
powołuje się w nim na informa-
torów „zbliżonych do spółki ”, 
według których w ub.r. interne-
towy gigant osiągnął w Polsce 
105–115 mln dol., co przelicza-
jąc według średniego kursu NBP 
(3,12 zł), dałoby kwotę rzędu   
327–359 mln zł. 
Ile naprawdę zarabia
polski oddział Google?
Wiele wskazuje
na to, że ubiegłoroczne
przychody Google
Poland mogły się zbliżyć
do 300 mln zł!
R E K L A M A
www.internetstandard.pl 65
RAPORT E-COMMERCE 2009
ARBOinteractive:
klienci mówią dziś tylko
o społecznościach
Co przyniósł miniony rok w branży reklamowej i jak
w trudnym dla całego rynku okresie poradziła sobie spółka
zarządzająca największą siecią reklamy online w Polsce?
Na nasze pytania odpowiadają Małgorzata Lakowska,
Agency Sales Director, i Rafał Szychowski, Deputy
Managing Director z ARBOinteractive, interaktywnego
działu ARBOmedia Polska sp. z o.o.
rafał szyChowski
Deputy Managing Director w dziale
ARBOinteractive, ARBOmedia Polska
sp. z o.o.
W momencie pojawiania się pierwszych
symptomów spowolnienia gospodarczego,
mówiło się, że kryzys może internetowi
pomóc i że dokładna mierzalność rekla-
my w sieci przyciągnie reklamodawców
do tej pory ostrożnych z promowaniem
swych marek online. Czy dziś możemy już
powiedzieć, że tak się faktycznie stało? Jak
spowolnienie gospodarcze wpłynęło bezpo-
średnio na funkcjonowanie Państwa firmy?
Małgorzata Lakowska: Kryzys roku 2009
rzeczywiście zmienił obraz rynku rekla-
my. Pozycja mediów tradycyjnych, przede
wszystkim prasy, lecz nie tylko, została
mocno osłabiona. Wzrosło natomiast zna-
czenie i intensywność działań reklamowych
prowadzonych w internecie. Podobny trend
ma miejsce w całej Europie. Nie możemy
jednak stwierdzić, iż spowolnienie gospo-
darcze nie miało w internecie tak drastycz-
nych skutków, jak w innych sektorach ryn-
kowych, wyłącznie z powodu mierzalności
działań online.
Jako sektor gospodarki, reklama interne-
towa przeszła już długą drogę. Polski rynek
małGorzaTa Lakowska
Agency Sales Director w dziale
ARBOinteractive, ARBOmedia Polska
sp. z o.o.
jest rynkiem rozwiniętym, a oferta e-mar-
ketingu – bogata i mocno zdywersyfikowa-
na. ARBOinteractive stanowi tutaj dosko-
nały przykład – jako jedna firma jesteśmy
w stanie pokryć wszystkie zapotrzebowania
klienta na reklamę online. Takie synergicz-
ne podejście świadczy o stopniu rozwoju
internetu jako medium i fakt ten staje się
coraz częściej kartą przetargową w procesie
wyboru ofert przez klientów.
W ubiegłym roku, mimo kryzysu konty-
nuowaliśmy objętą strategię rozwojową.
Przede wszystkim rozbudowaliśmy ofertę,
podejmując współpracę z nowymi witry-
nami oraz wprowadzając nowe formy
reklamowe. Zintensyfikowaliśmy także
działania międzynarodowe, realizując wiele
ciekawych kampanii zarówno na polskich,
jak i obcojęzycznych serwisach. Dodatkowo
uruchomiliśmy kolejne europejskie biura
naszych brandów. W wyniku rozwoju całej
grupy konieczne okazały się również zmia-
ny strukturalne, a dokładnie wyodrębnienie
zespołu, który odciążył członków zarządu
z działań operacyjnych. Ubiegły rok był
zatem dla całej naszej grupy rokiem zmian
i testów, z których dziś śmiało możemy
powiedzieć, że wyszliśmy obronną ręką.
Rafał Szychowski: Zeszły rok nie należał
do najłatwiejszych. Udało nam się nie tylko
przetrwać, ale wręcz rozwinąć biznes. Wynika
to przede wszystkim z jasno określonych
celów, jakie sobie wyznaczyliśmy – budowanie
wysokiej jakości produktów reklamowych,
utrzymywanie dobrych relacji z marketerami
i agencjami oraz wydawcami. Na sukces grupy
ARBOinteactive składają się także z pewno-
ścią doświadczenie i intuicja zarządu, wymia-
na know-how z naszymi europejskimi part-
nerami, jak również zaangażowanie całego
zespołu, który liczy dziś już ponad 100 osób.
Które z wydarzeń 2009 r. uznają więc
Państwo za najbardziej znaczące dla roz-
woju spółki oraz samej sieci reklamowej
ARBOnetwork?
RS: W obliczu bardzo trudnej sytuacji,
w jakiej w zeszłym roku znalazła się niejed-
na firma z powodu kryzysu gospodarczego,
cały ubiegły rok muszę uznać za znaczący
dla naszej grupy. Nie tylko przetrwaliśmy
na rynku, ale i umocniliśmy naszą pozycję
na rynku. Mimo aury niesprzyjającej inwe-
Ubiegły rok był dla całej
naszej grupy rokiem
zmian i testów, z których
dziś śmiało możemy
powiedzieć, że wyszliśmy
obronną ręką.
www.internetstandard.pl 66
RAPORT E-COMMERCE 2009
stycjom, udało nam się w zeszłym roku uru-
chomić kolejne europejskie biura naszych
brandów, o czym wspomniała już Gosia.
Agencja LogicSearch rozpoczęła działalność
w Rumunii, sieć reklamy wideo V2 Media
– w Rumunii i Rosji, zaś sieć reklamy
behawioralnej behavia – w Czechach.
W Polsce natomiast podpisaliśmy kilka
kluczowych kontraktów z wydawcami, m.in.
z Dziennik.pl (Grupa Infor), który wzmocnił
sieć ARBOnetwork, czy grupami Bankier.
pl, Money.pl i stroną PulsBiznesu.pl, które
dołączyły do sieci BizOn media, umacniając
jej pozycję lidera w kategorii biznesowej.
W minionym roku byliśmy świadkami
z jednej strony dużej fragmentaryzacji
rynku reklamy (np. w postaci sieci tema-
tycznych), a z drugiej – powstawania wiel-
kich zasięgowych produktów typu E-dra-
pacz czy adRakieta. Eksperymentowaliśmy
też z wielkimi formatami. Czy zdaniem
Państwa w tym kierunku nadal będzie się
rozwijać rynek sieci reklamowych?
ML: W nadchodzącej przyszłości kluczo-
wy dla rynku będzie z pewnością rozwój
wertykalnych sieci tematycznych. W ten
trend wpisują się zarówno portale – Agora
stworzyła wraz z Money.pl sieć Business
Ad Network – jak i sieci reklamowe
– ARBOmedia ma sieci ARBOnetwork,
BizOn media, V2 Media, Behavia, nasza
konkurencja także nie śpi – IDMnet uru-
chomił sieć kobiecą 4clover itd.
Wzrastająca liczba konkurencyjnych podmio-
tów przyczynia się do podnoszenia jakości
ofert, jest to więc proces korzystny dla rekla-
modawców i całej branży. Natomiast zmiany
w wielkościach formatów reklamowych,
a dokładnie wielkoformatowość jest nieunik-
niona i wypływa naturalnie z rozwoju tech-
nologicznego internetu. Początki tego procesu
mogliśmy obserwować już w 2005 roku,
kiedy ARBO wprowadziło na rynek Double
Billboarda, czyli format dwukrotnie więk-
szy od powszechnego wówczas Billboarda.
Wielkie, płaskie reklamy będą nadal skutecz-
nie zastępowały formy layerowe.
Przyszłość branży to tematyczne sieci rekla-
mowe oraz specjalistyczne produkty, także
jak reklama behawioralna.
RS: Zgodzę się z tym, że przyszłość branży
to wertykalne, a więc tematyczne sieci rekla-
mowe oraz specjalistyczne produkty, jak
reklama behawioralna. Miejsca na rynku dla
podmiotów specjalizujących się w tego typu
rozwiązaniach jest sporo. Z dużych hory-
zontalnych podmiotów przetrwa dosłownie
kilka z najlepszymi ofertami. Oczywiście
nadal istnieje w Polsce zapotrzebowanie na
kampanie masowe, stąd produkty zasięgowe.
Można zaryzykować stwierdzenie, że konku-
rują one poniekąd z podobnymi produktami
telewizyjnymi – oczywiście nie mam tu
na myśli zasięgu, gdyż internet to w Polsce
nadal 50% zasięgu telewizji.
Rok 2009 upłynął w polskim internecie pod
znakiem społeczności, a social media wywal-
czyły sobie zasłużone miejsce w budżetach
reklamowych, czego odzwierciedleniem jest
m.in. współpraca ARBO z Facebookiem.
Czy ten społecznościowy boom w e-reklamie
będzie nam towarzyszył również w 2010,
a może i 2011 r.? Co wówczas dominować
będzie w tego typu reklamie?
ML: Ten boom się dopiero zaczy-
na. Jesteśmy na etapie ewangelizacji,
ponieważ polski rynek uczy się social
marketingowego myślenia. Najważniejsze
jest wyczulenie reklamodawców na fakt, że
reklama w social media to nie display na
danym profilu tylko dynamiczny dialog
z użytkownikiem, prowadzony przy użyciu
form charakterystycznych tylko i wyłącznie
dla mediów społecznościowych.
Na szczęście jako inspirację mamy dużo
przykładów zachodnich marek, które
odnoszą niewątpliwe sukcesy (jak i spek-
takularne porażki) w działaniach spo-
łecznościowych, a wspomniana inspiracja
wraz z dedykowanymi budżetami, które
do bieżącego roku włącznie nie były ujmo-
wane oddzielnie, sprawi, że trend związany
z social mediami będzie dominował przez
kilka nadchodzących lat.
RS: To prawda. Proszę sobie wyobrazić, że
każdy klient mówi tylko o społecznościach.
Każdy reklamodawca chce dziś zaistnieć
w tym trendzie. Podobnej sytuacji jeszcze
nigdy nie było. Stąd jak grzyby po deszczu
mnożą się agencje i firmy skupione na obsłu-
dze takich klientów,
a także nagminnie organizowane są szko-
lenia i konferencje poświęcone właśnie
socialowi. Rynek potrzebuje i domaga się
edukacji. Właśnie wróciliśmy z Kongresu
IAB w Barcelonie, gdzie także duży blok
programowy poświęcono społecznościom.
Mówiono tam głównie o jednym – działania
w społecznościach są skuteczne i mają sens
tylko przy pełnym wykorzystaniu „sociala”
i jego specyfiki.
ML: Jedna z głównych przyczyn to wysokie
koszty produkcji materiału wideo, nieporów-
nywalne wręcz z kosztami stworzenia banera.
Duże korporacje wykorzystują materiały
nagrane dla reklamy telewizyjnej, jednak
nie zawsze mają one przełożenie na internet.
Poza tym w Polsce, mimo sukcesywnych
wzrostów w tym zakresie, nadal odnotowuje-
my niską penetrację internetu szerokopasmo-
wego. Pamiętajmy też, że nie każdy produky
czy kampania nadaje się do reklamy wideo.
RS: Warto dodać tylko, że na szczęście
wysokie koszty produkcji spotu wideo
powoli spadają. Za kilkanaście tys. zł można
już nakręcić porządny materiał wideo do
kampanii online.
Jakie są priorytety rozwoju sieci rekla-
mowej ARBOnetwork o tak ustabilizowa-
nej i silnej pozycji na rynku na najbliższe
lata? Czy taniejąca reklama zasięgowa
poradzi sobie z coraz bardziej popularną
reklamą efektywnościową?
ML: Naszym nadrzędnym celem jest syner-
gia działań całej grupy ARBOinteractive.
Zamierzamy rozwijać najciekawsze produkty
i dążyć do perfekcyjnej oferty na obsługę
kompleksowych kampanii reklamowych
w Internecie i nowych mediach.
RS: Priorytetem jest zachowanie pozycji
lidera w różnych aspektach naszej pracy.
Konkurencja jest ogromna i musimy uważnie
śledzić jej kroki. Poza tym stawiamy mocno
na new business – dotychczas koncentrowali-
śmy się na współpracy z domami mediowymi
i agencjami. W 2010 r. uruchomimy też kilka
nowych projektów, dotyczących produktów,
których do tej pory nie mieliśmy w ofercie.
Planujemy też uruchomienie kolejnych
zagranicznych oddziałów naszych marek.
Stawiamy zatem na dalszy rozwój. 
każdy reklamodawca
chce dziś zaistnieć
w tym trendzie. Podobnej
sytuacji jeszcze nigdy
nie było.
www.internetstandard.pl 67
RAPORT E-COMMERCE 2009
Koszt kampanii
StandardWeek:
Statystyki
tygodniowe
InternetStandard.pl:
Kampania
StandardWeek
SPECJALNE PAKIETY REKLAMOWE NA InternetStandard.pl
Tygodni owa, wył ączna obecność w naj skuteczni ej szych formatach rekl amowych.
Kampani e StandardWeek doci eraj ą do wszystki ch użytkowni ków I nternetStandard. pl
odwi edzaj ących ser wi s w ci ągu tygodni a. StandardWeek ski erowany j est przede
wszystki m do dostawców technol ogi i i rozwi ązań wspi eraj ących ebi znes,
domów medi owych, agencj i , venture capi tal s, wydawców i producentów
dzi ał aj ących w segmentach:
rekl ama i nternetowa i i nterakt y-
wna, kreacj a, pl anowani e, zakup
medi ów
seo/sem/smo, strategi a, anal i t yka,
doradzt wo
ecommerce, l ogi st yka, pł atności ,
pl atformy aukcyj ne i ogł oszeni owe
systemy wspi erani a bi znesu
i nternetowego
si eci rekl amy graf i cznej , af i l i acyj ne,
kontekstowe, bezobsł ugowe
f i nansowani e pr zedsi ęwzi ęć
i nternetowych, pri vate equi t y,
busi ness angel s
anal i za ogl ądal ności , anal i zy
r ynkowe i badani a i nternetu, audyt y
wydawani e i produkcj a ser wi sów
i nternetowych
programy l oj al ności owe, mobi l e
marketi ng, adver tgami ng
mapy i l okal i zator y, porównywarki
cen, wyszuki warki i katal ogi
usabi l i t y, eyetracki ng, user
experi ence, systemy obsł ugi
kampani i rekl amowych
tel ewi zj a i nterakt ywna, mobi l na,
VOD
soci al medi a, budowa społ eczności ,
marketi ng w społ eczności ach,
womm
GWARANTUJEMY DOSKONALE
'23$62:$1â*583ö'2&(/2:â
KAMPANII!
LICZBA PAKIETÓW
OGRANICZONA, DECYDUJE
.2/(-12IJä=*Ğ26=(Ġ
Ofer ta ważna do końca
wakacj i 2010 r.
0RőOLZH
formaty:
Doubl eBi l l board 3 000 zł FF t ydzi eń (prognozowany CPM=30 zł )
Large Rectangl e 4 000 zł FF t ydzi eń (prognozowany CPM=40 zł )
Skyscraper 3 000 zł FF t ydzi eń (prognozowany CPM=30 zł )
40 338 uni kal nych użytkowni ków 108 023 odsł ony
Źródł o: gemi usTraf f i c, średni a dl a ostatni ch 18 t ygodni : 29. 12. 2009 do 4. 05. 2010
Dominika
Borowik
Dariusz
Sokołowski
Doubl ebi l l board (750x200)
Large Rectangl e (336x280)
Skyscraper (125x600)
0RőOLZ\
W\G]LHġHPLVML
:L÷FHM
LQIRUPDFML
XG]LHOã
Key Account Manager
tel.: 22 32 17 762
kom.: 662 287 762
Dominika_Borowik@idg.com.pl
Online Business Development Director
tel.: 22 32 17 765
kom.: 662 287 765
Dariusz_Sokolowski@idg.com.pl
I nternetStandard. pl
www.internetstandard.pl 68
RAPORT E-COMMERCE 2009
K2 Internet:
jesteśmy największą
agencją w Polsce
O pozycji grupy K2 Internet SA, wartości polskiego rynku
usług e-marketingowych i planach spółki na 2010 rok
rozmawiamy z jej prezesem, Januszem Żebrowskim.
janUsz Żebrowski
prezes zarządu K2 Internet SA
Na początku tego roku przewidy-
wał Pan, że Grupa K2 Internet
osiągnie w 2010 r. 3 mln zł zysku
netto, a obroty miały zwiększyć się
o 20–30% i wynieść 50 mln zł. Potem
unieważniono jeden istotnych dla
Was przetargów. Czy założenia
finansowe zostaną zrealizowane?
Unieważnienie wspomnianego prze-
targu czyni nasze prognozy bardziej
ambitnymi, ale z realnymi szansami
realizacji.
Co było przyczyną unieważnienia
przetargu i o budżet jakiego klienta
chodziło?
Klient, a jest nim jeden z najwięk-
szych polskich banków, nie wyjawił
nam przyczyn unieważnienia przetargu.
Czy to z tego powodu kurs
Waszych akcji na GPW po rozpoczę-
tej w styczniu dobrej passie zaczął
nagle spadać?
Cena naszych akcji, nawet po zwyż-
kach z początku roku nie odpowiadała,
w moim przekonaniu, potencjałowi
grupy K2. W tym kontekście koncen-
trujemy się w tym roku na realizacji
jak najlepszych wyników po to by
m.in. przekonać do siebie inwestorów.
Z badania IAB CreativeEx 2009
wynika, że suma przychodów netto
agencji interaktywnych z mediami
wyniosła co najmniej 91 mln zł. Jaką
realną wartość mógł osiągnąć ten rynek
i jaki udział miała w nim grupa K2?
Z jednej strony jest wiele agencji,
które wstydzą się podawać swoje
dane. Każda spółka kapitałowa musi
składać sprawozdania w KRS, dlatego
sądzę, że wstyd lub lenistwo zaciemnia
obraz rynku. Z drugiej zaś strony na
rynku działa masa mniejszych agencji,
które nie spełniają wymogów wzięcia
udziału w badaniu. Myślę, że można
spokojnie założyć, że polski rynek usług
interaktywnych to więcej niż 200 mln zł.
Niemniej mamy przekonanie, że jeste-
śmy największą agencją w Polsce.
Wachlarz Waszych usług jest bar-
dzo szeroki. Oprócz usług e-marke-
tingowych tworzycie systemy e-com-
merce, aplikacje mobilne, oferujecie
hosting. Czy K2 Internet to wciąż
agencja interaktywna czy też spółka
technologiczna?
Podziały tego typu są być może cieka-
we dla nas, ale nie dla klientów. Nasza
oferta stara się po prostu podążać
za potrzebami klienta, który czasem
potrzebuje jak najtańszych rozwiązań,
a czasem gotów jest zapłacić więcej
za niepowtarzalny pomysł i wybitną
kreację. Stąd równolegle inwestuje-
my choćby w coraz lepszych ludzi
w agencyjnej strategii i kreacji, a także
w nowe przedsięwzięcia, takie jak
Platforma3.pl i System3.pl.
W którym z segmentów Waszej
działalności pokładacie największe
nadzieje? W którą z Waszych marek
zamierzacie najwięcej zainwestować?
Naszą najważniejszą marką było
i jest K2. Niemniej widzimy poten-
cjał rozwoju dla wszystkich naszych
przedsięwzięć. W tym roku na pewno
będzie głośno o K2 Search, o nowej
w grupie usłudze e-mail marketingu
(Platforma3.pl) i oczywiście o wspólnej
ofercie Brainshop U-Boot i K2.
Co Pan sądzi o takich trendach,
jak augmented reality, fotokody i 3D?
Na pierwszy rzut oka niewiele mają
one wspólnego z reklamą interneto-
wą, a to właśnie agencje interaktywne
wprowadzają te usługi do oferty.
Znudzenie klienta i przesyt reklamą
skazuje nas na innowacje tego typu.
Jak powszechnie wiadomo, niektóre
myślę, że można
spokojnie założyć,
że polski rynek usług
interaktywnych to więcej
niż 200 mln zł.
www.internetstandard.pl 69
RAPORT E-COMMERCE 2009
z nich zostaną z nami na dłużej, inne
będą passe już po wakacjach.
W marcu zainwestowaliście
w agencję reklamową Brainshop
U-boot. Czy w tym roku szykują się
kolejne przejęcia?
Nie mamy takich planów, chcemy
poświęcić uwagę integracji usług
i wewnętrznemu rozwojowi.
Rynek audiobooków w 2009 r. wart
był prawie 20 mln zł. Jaką część z tego
tortu uszczknęła Wasza Audioteka.pl?
Jakie są założenia na ten rok?
Audioteka jest największym graczem
na tym rynku i powinna rosnąć o wię-
cej niż 100% rocznie jeszcze przez
wiele lat.
Większość firm internetowych
kieruje swoje kroki na Zachód, gdzie
rynek jest jeszcze nierozwinięty, ale
też nie opanowany przez konkuren-
cję. Wy zaś planujecie ekspansję na
rozwinięte zachodnie kraje, gdzie
rynek jest dużo trudniejszy.
Nie planujemy szeroko zakrojonej
ekspansji na rynki zachodnie, ale uwa-
żamy, że budowa obecności na nich
może być szansą na pozyskanie nowych
zleceń i zdobywanie doświadczenia.
Jaki trend na rynku reklamy inte-
raktywnej będzie Pana zdaniem naj-
bardziej obiecujący w 2010 r.?
Inteligentne serwowanie reklam, łączą-
ce informacje o użytkownikach, i sku-
teczność przekazu. 
w tym roku na pewno
będzie głośno o k2
search, o nowej w grupie
usłudze e-mail marketingu
(Platforma3.pl)
i o wspólnej ofercie
brainshop U-boot i k2.
Rejestracja: www.internetstandard.pl/konferencje/techstandard2010/zgloszenie.html
Pierwsza edycja TechnologyStandard 2010, Konferencji Internet Standard
poświęconej technologiom wspierania biznesu internetowego
już 2-3.09.2010 w Warszawie!
Nowe trendy na rynku
technologii wspierających biznes
internetowy
Języki programowania serwisów
Rynek serwerów i serwerowni, najwięksi hosterzy
Frameworki, CMSy, systemy streamingowe, webcasty,
podcasty
Usability, design, systemy analizy interfejsów
Systemy transakcyjne, bramki
SMS, dedykowane systemy ecommerce
Narzędzia analityczne, systemy analizy oglądalności,
przepustowości łącz, badania ruchu w sieci
Usability, design, systemy analizy interfejsów
Urządzenia dostępowe, tablety, smartfony, notebooki,
mobilny internet
Bezpieczeństwo danych, bezpieczeństwo sieci
W programie między innymi:
Pakiety Partnerskie i reklama:
Dominika Borowik
Dominika_Borowik@internetstandard.pl
22 32 17 725
Business Development:
Dariusz Sokołowski
Dariusz_Sokolowski@internetstandard.pl
22 32 17 765
Skontaktuj się z nami już dziś!
Pytaj o zniżkę
Early Bird Standard!
www.internetstandard.pl 71
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Wartość rynku
Polski rynek internetowego handlu to
rynek bardzo rozdrobniony. Nie udało
się dotychczas przeprowadzić wiary-
godnego badania jego wartości, a ist-
niejące dane na ten temat są, zwłaszcza
dla segmentu sklepów internetowych,
niezbyt precyzyjne. Według szacun-
ków Stowarzyszenia Marketingu
Bezpośredniego, obroty polskiego
rynku e-commerce wzrosły z 11 mld zł
w 2008 r. do 13,4 mld zł w roku ubie-
głym. Około 60% tej kwoty wygenero-
wały platformy aukcyjne, gdzie łączna
wartość transakcji wzrosła o około
25%, z 6,5 mld zł do 8,1 mld zł
w 2009 r. Całkowite przychody skle-
pów internetowych rosły w nieco wol-
niejszym tempie (17,7% r/r), osiągając
na koniec roku wartość 5,3 mld zł.
Rynek handlu elektronicznego to pod względem wielkości obrotów największa część
polskiej branży internetowej. Wartość rynku w 2009 r. szacowana jest na 13,4 mld zł,
z czego 5,3 mld zł wygenerowały sklepy internetowe. Ponad 30% tej drugiej kwoty
przypadło firmom z naszego rankingu.
71
E-commerce
7
8
9
10
6
5
4
3
2
1
0
2006 2007 2008 2009 2010*
Wartoœæ polskiego rynku e-commerce (mln z³)
ród³o: Polski rynek e-commerce, SMB, kwiecieñ 2010 r.
Sklepy internetowe Platformy aukcyjne
* prognoza
2
,
0 2
,
5
4
,
5
5
,
3
6
,
2
3
,
0
4
,
6
6
,
5
8
,
1
9
,
5
www.internetstandard.pl 72
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Choć polski rynek e-commerce nie
zwiększa już swoich obrotów w takim
tempie, jak jeszcze parę lat wcześniej,
to 22-procentową zmianę całkowitej
wartości sprzedaży online, przy słab-
szej kondycji polskiej gospodarki niż
w 2008 r., możemy uznać za bardzo
dobry wynik. Jak słusznie zauważa
SMB w swoim opracowaniu, spowol-
nienie gospodarcze miało wprawdzie
negatywny wpływ na wydatki kon-
sumpcyjne Polaków, ale z drugiej stro-
ny dało im większą zachętę do szuka-
nia towarów w jak najlepszych cenach.
Gdzie ich szukać, jeśli nie w sieci?
Uwzględniając słabszą koniunktu-
rę w handlu tradycyjnym, SMB sza-
cuje, że udział sprzedaży interneto-
wej w całkowitej sprzedaży
detalicznej mógł przekroczyć w ubie-
głym roku 2%. Oczywiście odsetek
ten jest różny dla poszczególnych
grup asortymentowych. O ile
w przypadku sprzętu RTV i AGD
może przekraczać nawet 20%, o tyle
dla sprzedaży produktów spożyw-
czych nie jest większy niż 0,2%.
Optymistyczne wnioski płyną także
z danych dotyczących liczby e-klien-
tów. Jak wynika z badań Eurostatu,
odsetek Polaków, którzy w ciągu
12 miesięcy zrobili choć raz zakupy
w sieci, wzrósł z 18% w 2008 r. do 23%
w roku ubiegłym. To nadal niewiele
w porównaniu z czołówką – w Wiel-
kiej Brytanii, Holandii i Danii klienci
sklepów internetowych stanowią
ponad 60% ogółu mieszkańców,
a w Norwegii aż 70% (dane za 2009 r.).
Biorąc pod uwagę dystans, jaki
dzieli naszą elektroniczną gospodarkę
od bardziej rozwiniętych krajów
Europy, można się spodziewać dalsze-
go wzrostu wartości polskiego rynku
e-commerce. SMB prognozuje, że
w 2010 r. łączne obroty sklepów inter-
netowych i platform aukcyjnych
zwiększą się o 17–18% i osiągną war-
tość 15,5 mld zł. Firmy zajmujące się
handlem w sieci mają przed sobą cał-
kiem dobre perspektywy, choć konku-
rencja na rynku jest spora.
Liczba firm
Ile firm zarejestrowanych w Polsce
sprzedaje towary w sieci? Zanim
odpowiemy na to pytanie, warto
przytoczyć statystyki dotyczące licz-
by polskich sklepów internetowych.
Na potrzeby ubiegłorocznego rapor-
tu „e-commerce 2009” stworzyliśmy
bazę zawierającą 7,2 tys. adresów,
w tym 7,1 tys. witryn działających
w 2008 r. Ile nowych sklepów mogło
powstać w 2009 r.? Liczba adresów
w katalogu Sklepy24.pl wzrosła o po-
nad 40%, z 4,6 tys. w grudniu 2008 r.
do 6,5 tys. w 2009 r. Z kolei w kwiet-
niu br. serwis Opineo.pl podał infor-
mację, że współpracuje z nim ponad
9,5 tys. sklepów. Naszym zdaniem
jest to liczba jak najbardziej realna,
choć istnieje możliwość, że część
witryn zarejestrowanych w Opineo.
pl nie odpowiada definicji sklepu
internetowego przyjętej np. przez
Sklepy24.pl.
Liczba aktywnych sklepów nie jest
tożsama z liczbą firm, które je pro-
wadzą. Ta druga liczba jest oczywi-
ście niższa, a wynika to z faktu, że
wiele przedsiębiorstw prowadzi
internetową sprzedaż pod kilkoma
różnymi adresami. W raporcie
„e-commerce 2009” szacowaliśmy, że
łączna liczba firm handlujących
w sieci jest o 15–20% niższa niż licz-
ba witryn „sklepowych”. Jeśli przyj-
miemy, że w 2009 r. działało około 9
tys. sklepów internetowych, to liczba
przedsiębiorstw działających w tym
segmencie rynku e-commerce mogła
wynieść 7,2–7,7 tys.
Ciekawych wniosków dostarczają
też dane GUS pochodzące z rejestru
REGON. Na koniec 2009 r. zareje-
strowanych w nim było prawie
18 tys. przedsiębiorstw, dla których
podstawową działalnością była
„sprzedaż detaliczna prowadzona
przez domy sprzedaży wysyłkowej
lub internet” (podklasa 47 91 Z
w Polskiej Klasyfikacji Działalności
2007). Zgodnie z definicją podklasa
47 91 Z obejmuje „sprzedaż detalicz-
ną: dowolnego towaru drogą zamó-
wienia pocztowego, dowolnego pro-
duktu przez internet, bezpośrednią
przez telewizję, radio i telefon, pro-
wadzoną na aukcjach interneto-
wych”. Jak widać, jest to dość szero-
ka definicja, ponadto nie ma
gwarancji, że dane pochodzące z re-
jestru REGON odpowiadają stanowi
faktycznemu – część firm przypisa-
nych do tej kategorii może w rze-
czywistości prowadzić inną działal-
ność. Warto się jednak bliżej
przyjrzeć tym danym, bo na pewno
mówią coś o strukturze przedsię-
biorstw działających na polskim
rynku e-commerce.
Według SMB, wartość
polskiego rynku
e-commerce wzrosła
w 2009 r. do 13,4 mld zł.
Przychody sklepów
internetowych wyniosły
5,3 mld zł.
Natychmiastowe potwierdzenie transakcji
R E K L A M A
www.internetstandard.pl 73
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Właściciele sklepów internetowych
Pozycja
w rankingu
Nazwa firmy
Przychody netto
(2009)
Przychody netto
(2008)
Wynik
netto
(2009)
Wynik
netto
(2008)
Kapitał
własny
(2009)
Kapitał
własny
(2008)
Aktywa
razem
(2009)
Aktywa
razem
(2008)
Adres strony
WWW
Rok
powsta-
nia
2009 2008
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
4 1 Agito SA 100 919 95 313 180 514 173 928 88 -3 455 1 857 1 769 11 477 13 332 agito.pl 2002
2 Euro-Net sp. z o.o. 2 157 827 160 000* 94 484 140 983 647 475
euro.com.pl,
oleole.pl
1993
3 Electro.pl sp. z o.o. 108 300 electro.pl 2007
2 4 Komputronik SA 798 969 120 000** 700 297 107 200 2 509 10 578 119 076 114 833 309 377 293 446 komputronik.pl 2002
3 5 Merlin.pl SA 101 000 101 000 96 857 96 857 -660 -10 148 42 19 391 merlin.pl 1998
5 6 Oponeo.pl SA 85 664 85 664 94 282 94 282 1 780 6 018 50 902 49 123 59 337 63 445 oponeo.pl 2003
6 7 Empik sp. z o.o. 1 043 125 73 250** 958 746 52 500* 80 016 19 483 226 622 211 382 805 834 790 687 empik.com 1991
1 8 Neo24.pl sp. z o.o. 145 550 145 550 52 067 52 067 91 323 4 580 neo24.pl 2006
8 9 MIX Electronics SA 1 032 185 67500* 1 323 875 52 000 13 555 41 501 292 116 zadowolenie.pl 1997
10 10
Inwestycje
Alternatywne
Profit SA
50 000* 50 599 50 599
e-numizmaty-
ka.pl
1991
12 11 Telpol sp. z o.o. 40 000* 94 926 50 000* 1 671 5 224 26 420 maximedia.pl 1998
11 12 Morele.net sp.j. 44 098 44 098 38 902 38 902 494 70 465 465 3 976 3 173 morele.net 2002
16 13
Topmarket sp.
z o.o.
24 000 24 000 33 187 33 187 811 770 3 150 3 015 topmarket.pl 2007
14 14
Cyfrowe.pl sp.
z o.o.
27 382 27 326 28 146 28 146 cyfrowe.pl 2007
9 15 Domo24 sp. z o.o. 51 362 51 362 26 791 26 791 1 110 1 160 2 772 domo24.pl 2008
21 16
Megamedia
sp. z o.o.
21 000* 25 428 25 428 479 1 325 4 490 megamedia.pl 2003
20 17 Opony.pl SA 22 000 22 000 25 000* opony.pl 2008
22 18
Presco Media
sp. z o.o.
20 697 20 697 22 164 22 164 19 534 515 1 900 2 459 e-cyfrowe.pl 2006
15 19
Bauer-Weltbild
Media sp. z o.o.
sp. k.
25 000* 21 458 kdc.pl 2000
17 20 Vobis SA 800 000 23 500* 875 000 20 000 15 000 2 500 75 272 201 931 vobis.pl 1992
23 21 Grupa Stereo SA 20 000* 17 849 17 849 1 062 13 722 23 797
stereo.pl,
pstryk.pl
2000
7 22
Redcoon Polska
sp. z o.o.
71 041 69 901 16 910 16 784 redcoon.pl 2008
19 23
Ram.net Rafał
Modzelewski
22 500* 16 700 ram.net.pl 2001
26 24 Emonety.pl SA 18 000* 16 230 emonety.pl 1990
25 25
Proline Sebastian
Ponikowski
19 000* 16 000* proline.pl 1996
13 26
PO Capital
sp. z o.o.
28 910 28 910 15 492 15 492 82 132 668 portone.pl 2007
18 27
Internet Mall
Polska sp. z o.o.
23 000* 15 000* agdexpert.pl 2005
29 28 Piotr i Paweł SA 15 500 365 061 15 000 14 798 101 738 199 145 e-piotripawel.pl 1990
27 29
Openmedia
sp. z o.o.
17 000* 14 188 14 188 70 117 2 814
megamarket.
org.pl
2006
30 30
Firma Handlowa
Tm Tomasz Filipiak
14 500* 14 000 militaria.pl 1998
37 31 Emarket sp. z o.o. 12 000* 14 000 emarket.pl 2000
50 32
Quelle Polska
sp. z o.o.
8 500* 13 500* halens.pl 1992
39 33
Noteo.pl Grzegorz
Michalak
11 000* 12 800 noteo.pl 2005
33 34
Fotozakupy.pl
Kwiecińscy sp.j.
13 500* 12 500 fotozakupy.pl 2003
42 35 PL Systems sp.j. 10 000* 12 500* galeriadom.pl 2008
45 36 Kwitnąca sp. z o.o. 9 600* 212 855 12 000* 4 317 9 935 33 663 hipernet24.pl 2000
43 37
Główna Księgarnia
Naukowa sp.j.
10 000* 11 000* eksiegarnia.pl 1998
32 38 Netcar s.c. 14 000* 10 000* netcar.pl 2006
40 39 Bon Prix sp. z o.o. 11 000* 282 515 10 000* 28 190 47 346 84 821 bonprix.pl 1990
* dane szacunkowe
www.internetstandard.pl 74
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
31 40
Inter Alnet Adam
Albiński
16 114 14 078 9 997 9 965 564 702 702 2 093 3 002 prono.com.pl 2003
38 41 Baltrade sp.j. 11 500* 9 705 hurt.com.pl 1996
57 42 Omnibus sp. z o.o. 7 000* 9 500 mediapasaz.pl 1996
24 43 Frisco.pl sp. z o.o. 19 500* 9 066 9 066 -4 910 -4 729 2 840 frisco.pl 2006
28 44 Alma Market SA 686 492 16 000 526 860 8 000 -49 917 5 718 212 837 163 711 547 567 429 562 alma24.pl 1995
41 45 3Dots.pl s.c. 10500* 8 000* 3kropki.pl 2004
46 46
Agma Marek
Przybył
9 500* 8 000* lazienkaplus.pl 2007
49 47 Kontri sp. z o.o. 8 790 8 742 7 951 7 827 280 243 800 1 910 kontri.pl 2006
51 49 Animalia.pl s.c. 8 000* 7 500* animalia.pl 2007
58 48
Gandalf Księgarnia
Internetowa Anetta
Wilczyńska
7 000* 7 500* gandalf.com.pl 2004
53 50
Cefarm Białystok
SA
7900* 270 000 7 477 5 981 37 145 86 081 cefarm24.pl 1975
55 51 Domzdrowia.pl SA 7 152 7 152 7 219 7 219 -485 -774 -171 314 915 1 348 domzdrowia.pl 1999
48 52 Perfumeria.pl s.c. 8 791 8 791 7 149 7 149 perfumeria.pl 2000
56 53 Helion SA 36 254 7 058 33 083 6 980 10 788 19 605 helion.pl 1991
59 54 Multizakupy SA 7 000* 6 369 6 369 -816 213 1 063 multizakupy.pl 2007
64 55 Ultima s.c. 6 000* 6 100 ultima.pl 1998
60 56
Optiner Brzyski
i Stadnicki sp.j.
7 000* 6 000* mmo.pl 2006
66 57
Firma Kolter
Mirosław Klekot
5 500* 6 000* bron.pl 1992
63 58
Intymna.pl
sp. z o.o.
6 479 6 479 5 570 5 570 97 -264 75 75 2 196 2 077 intymna.pl 2002
65 59
Gral Bronisław
Kaczorkiewicz
6 000* 5 500* gral.pl 1995
35 60 Narzedzia.pl SA 12 114 12 114 5 000 5 000 373 170 narzedzia.pl 2008
47 61 Orzeł SA 17 434 9 000 11 733 5 000 -392 -358 5 313 6 176 13 133 9 696 salon-opon.com 1984
61 62
Toys4Boys.pl
sp. z o.o.
7 000 7 000 5 000 5 000 460 toys4boys.pl 2005
67 63 Agawa.pl sp. z o.o. 20 000 5 500 18 000 5 000 -545 701 2 446 agawa.pl 1999
68 64
P.H.U. PROTAX
„Hurtownia
Motoryzacyjna”
Piotr Dembowski
5 500* 4 500* czesci24.pl 2005
71 65
PPHU Luminar
Anna Katarzyna
Prokopowicz
4 900* 4 500* narzedziowy.pl 2005
36 66 Szkla.com s.c. 12 101 12 101 4 300 4 300 szkla.com 2008
62 67
Selkar Michał
Stypułkowski
6 549 6 549 4 182 4 182 269 332 788 399 1 200 642 selkar.pl 2004
54 68
Firma Handlowa
„Presto” Dominik
Szastak
7 820 7 622 4 201 4 111 123 201 sklep-presto.pl 2004
74 69 Icomp.pl sp.j. 4 172 4 088 31 38 icomp.pl 2006
69 70
Apteki Rudolf
Wojtala
5 200* 4 000* i-apteka.pl 1991
70. 71.
Wysylkowa Witold
Wiercioch
5 000* 4 000* wysylkowa.pl 2003
75 72 Lideria s.c. 4 000* 3 890* lideria.pl 1998
82 73
Moto-Akcesoria.pl
sp. z o.o.
3 000* 3 868
moto-akceso-
ria.pl
2010
73 74
Ostrowski-Biz.pl
sp. z o.o.
4 200* 3 435 3 800* 86 428 luxmarket.pl 2005
80 75 Inbook SA 3 380 3 380 3 795 3 795 14 59 1 166 1 151 inbook.pl 2000
72 76 A.pl sp. z o.o. 4 300* 6 866 3 700* -4 162 -4 203 -1 485 11 252 a.pl 2006
77 77
Nawigacja Polska
sp. z o.o. sp. k.
3 700* 3 200 gps24.pl 2007
85 78 Uniwersal.pl s.c. 2 700* 2 500* 4cars.pl 2006
* dane szacunkowe
Właściciele sklepów internetowych (cd.)
Pozycja
w rankingu
Nazwa firmy
Przychody netto
(2009)
Przychody netto
(2008)
Wynik
netto
(2009)
Wynik
netto
(2008)
Kapitał
własny
(2009)
Kapitał
własny
(2008)
Aktywa
razem
(2009)
Aktywa
razem
(2008)
Adres strony
WWW
Rok
powsta-
nia
2009 2008
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
www.internetstandard.pl 75
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
101 79 Zakupy.com SA 1200* 2 500* mareno.pl 2007
83 80
Dvdmax.pl
sp. z o.o.
2 900* 2 457 2 457 173 469 1 092 dvdmax.pl 2006
76 81
Sport-Shop.
pl Doradztwo
Sportowe s.c.
4 000 4 000 2 400 2 400 sport-shop.pl 2002
86 82 Dante s.c. 2 570 2 214 poczytaj.pl 1996
84 83
Matterhorn
Weronika Jaromin
2 900 2 100 intymnie.com 2004
90 84
Kando Andrzej
Nowak
2200* 2 100 bobomarket.pl 2003
81 85
Kolporter E-Biznes
SA
3 200 3 200 2 000 2 000 1 391 33 377 532 402 kolporter.pl 1994
94 86
Świat Książki
sp. z o.o.
1 700* 2 000* swiatksiazki.pl 2008
96 87
Punkt44.pl
sp. z o.o.
1 500* 1 990 punkt44.pl 2008
87 88
Deezee Dominika
Żak
2 500* 1 919 deezee.pl 2005
92 89
Lisiewski Group
sp. z o.o.
2 000* 1 800*
sklepjubilerski.
com
2000
88 90
Best-Farm
sp. z o.o.
2 500* 35 025 1 600 -86 548 5 808
tanie-leczenie.
pl
2003
79 91
E-Lady Anna
Marynowska
3 500* 1 500* e-lady.pl 2003
93 92
2Future Rafał
Konarzewski
1 800* 1 400* 2future.pl 2003
97 93
Rozmus Marcin
FHU „Web-Com”
15 00* 1 400 asport.pl 2003
95 94
A.B.C. P.H.U.
Hanna Chałupczak
2 750 1 700 3 049 1 350 20 70 570 612 1 452 1 454 e-bielizna.pl 1993
98 95 Smyk sp. z o.o. 1 500* 1 300* smyk.com 2000
106 96
Conceptia Mateusz
Wojczakowski
1 000* 1 300* pakamera.pl 2007
89 97 Arete s.c. 2 500* 1 280*
taniaksiazka.pl,
czarymary.pl
2006
91 98
Paweł Bogutyn
Młyn Gospodarczy
2 038 2 038 1 135 1 135 270 76 bogutynmlyn.pl 1983
102 99 Etrade s.c. 1 200* 1 100 highclass.pl 2007
103 100 E-Buty sp. z o.o. 1 100* 932 932 -214 542 728 ebuty.pl 2005
104 101
FHU Vmp Piotr
Grochowski
1 082 1 082 680 680 olive.pl 2006
105 102
SI Książki.pl
sp. z o.o.
1 053 1 053 524 524 -142 280 -57 280 568 amazonka.pl 1997
99 103 Barline sp.j. 1 500 1 400 585 521 268 92 1 150 750 1 150 750 barline.eu 2000
108 104
Komptel Kopania
Michał
550 550 500 500 fajnezabawki.pl 2002
109 105
Netradus Polska
sp. z o.o.
500* 500* babyclub.pl 2007
107 106
PH „Tomi”
Michalski Tomasz
900 450 tomi.pl 1996
100 107
Fourcreate
sp. z o.o.
1 250 1 250 250 250 -220 -100 stylea.pl 2006
34 P & M sp.j. 13 000*
electromarket.
pl
2006
44 X-Kom sp.j. 10 000* x-kom.pl 2009
52
Mix-Media
sp. z o.o.
8 000* 57 940 102 -215 4 130 mixmedia.pl 1994
78 Oponix.pl SA 3 557 3 557 97 1 648 oponix.pl 2008
110
4 MM Solutions
Marcello Miletić
500 500
swiat-zabawek.
pl
2009
111 Iparts sp. z o.o. 520 480 3 203 479 iparts.pl 2009
112 Megastore.pl SA 171 171 696 1 215 1 564 2 163 megastore.pl 2008
* dane szacunkowe
Właściciele sklepów internetowych (cd.)
Pozycja
w rankingu
Nazwa firmy
Przychody netto
(2009)
Przychody netto
(2008)
Wynik
netto
(2009)
Wynik
netto
(2008)
Kapitał
własny
(2009)
Kapitał
własny
(2008)
Aktywa
razem
(2009)
Aktywa
razem
(2008)
Adres strony
WWW
Rok
powsta-
nia
2009 2008
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
www.internetstandard.pl 76
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
GeoGrafia rynku
Z 18 tys. przedsiębiorstw przypisa-
nych w rejestrze REGON do podkla-
sy 47 91 Z największe grupy uloko-
wały się w województwach
mazowieckim (21%), śląskim (13%)
i wielkopolskim (9%), najmniejsze
zaś w opolskim, świętokrzyskim
(w obu niecałe 2%) i warmińsko-
-mazurskim (2%). Dzieląc firmy na
grupy pod względem zatrudnienia,
widzimy całkowitą dominację
małych przedsiębiorstw zatrudniają-
cych do 9 osób – stanowią ponad
99% ogółu. Do 49 pracowników
zatrudnia 91 firm z tej branży, a od
50 do 249 osób pracuje tylko w 13
przedsiębiorstwach. Ze 108 firm
zatrudniających ponad 10 pracowni-
ków więcej niż połowa ulokowała się
w województwach: mazowieckim
(22), śląskim (20), łódzkim i pomor-
skim (po 10). Warto też zauważyć, że
żadna z firm przypisanych do pod-
klasy 47 91 Z nie przekroczyła
w 2009 r. liczby 250 zatrudnionych.
W bazie przygotowanej na potrze-
by raportu „Internet 2k10” zebraliśmy
571 najważniejszych przedsiębiorstw
z polskiego rynku e-commerce. Jak
można zauważyć na mapie, z czterech
analizowanych przez nas branż
powiązanych z internetem, branża
sklepów internetowych prawdopo-
dobnie najlepiej wykorzystuje fakt
„wirtualności” e-biznesu. Mimo
wyraźnej koncentracji firm w pobliżu
największych aglomeracji, spora część
ma swoje siedziby w mniejszych miej-
scowościach. Duże rozproszenie
przedsiębiorstw widoczne jest zwłasz-
cza w województwach śląskim, dolno-
śląskim i małopolskim, natomiast
największą koncentrację wokół
dużych ośrodków miejskich obserwu-
jemy przede wszystkim w mazowie-
ckim i pomorskim, a także tam, gdzie
ważnych firm zajmujących się han-
dlem w sieci jest niewiele – „białe
plamy” w województwach zachodnio-
pomorskim, warmińsko-mazurskim
czy lubelskim.
Mapa wygląda nieco inaczej, jeśli
zaznaczymy na niej tylko największe
Źródło: Baza firm internetowych 2009, Internet Standard, czerwiec 2010 r.
Geografia rynku: baza firm
ród³o: Rejestr REGON, GUS, stan na koniec 2009 r.
Geografia rynku: REGON
Œwiêtokrzyskie
Warmiñsko
-mazurskie
Opolskie
Lubuskie
Podlaskie
Lubelskie
Podkarpackie
Kujawsko
-pomorskie
Zachodnio
-pomorskie
£ódzkie
Pomorskie
Dolnoœl¹skie
Wielkopolskie
Ma³opolskie
Mazowieckie
Œl¹skie
8,4%
1520
669
642
556
1394
1585
3814
306
512
433
1053
2416 302
373
1664
755
3,7%
3,6%
3,1%
7,7%
8,8%
21,2%
1,7%
2,8%
2,4%
5,9%
13,4%
1,7%
2,1%
9,2%
4,2%
1512
666
639
555
1384
1577
3792
304
512
430
1043
2396
301
372
1658
749
2
3
3
1
9
8
21
2
3
9
17
1
1
5
6
6
0
0
0
1
1
0
0
1
3
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zatrudnienie
(iloœæ osób)
0-9
10-49
50-249
250+
Lokalizacja firm dla których przewa¿aj¹cy rodzaj dzia³alnoœci wed³ug
Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci 2007 to: 4791Z – sprzeda¿ detaliczna
prowadzona przez domy sprzeda¿y wysy³kowej lub internet
www.internetstandard.pl 77
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
firmy obecne w naszym rankingu.
Tutaj koncentracja wokół najwięk-
szych miast jest już wyraźnie większa.
Trzy największe firmy z branży ulo-
kowały swoje siedziby we Wrocławiu
(Neo24.pl sp. z o.o.), Poznaniu
(Komputronik SA) i Warszawie
(Merlin.pl SA). Z ważniejszych miast
na mapie polskiego rynku e-commerce
warto też wymienić Bydgoszcz
(Oponeo.pl SA), Skawinę (MIX
Electronics SA), Konin (Domo24
sp. z o.o.) i Zawiercie (Telpol sp. z o.o.).
Źródło: Baza firm internetowych 2009, Internet Standard, czerwiec 2010 r.
Geografia rynku: liderzy*
* na podstawie rankingu za 2009 r.
Neo24.pl sp. z o.o.
Komputronik SA
Merlin.pl SA
Branża e-commerce
najlepiej wykorzystuje
fakt „wirtualności”
e-biznesu – spośród
najważniejszych firm wiele
siedzib ma w mniejszych
miejscowościach.
R E K L A M A
www.internetstandard.pl 78
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Struktura WłaSnościoWa,
formy praWne
Najważniejsze przedsiębiorstwa dzia-
łające na polskim rynku e-commerce
należą w przeważającej większości do
Polaków. Spośród 571 firm znajdują-
cych się w naszej bazie aż 90% jest cał-
kowitą własnością krajowych osób
fizycznych, a w 4% obywatele polscy
kontrolują ponad 50% kapitału.
Podobny odsetek stanowią przedsię-
biorstwa z kapitałem zagranicznym.
Proporcje nieco się zmieniają
w grupie największych firm, które
zostały uwzględnione w tabeli rankin-
gowej. Tutaj całkowitą własność krajo-
wych osób fizycznych stanowi nieco
ponad 78% przedsiębiorstw. Kolejne
9% firm także kontrolują Polacy (włas-
ność mieszana), również taki sam
odsetek ma zagranicznych właścicieli.
Równo połowa z 571 najważniej-
szych przedsiębiorstw z polskiego
rynku e-commerce to przedsiębior-
stwa prowadzone w formie indywidu-
alnej działalności gospodarczej.
Przypomnijmy wyniki naszych analiz
prezentowane w raporcie „e-commer-
ce 2009” – wśród właścicieli 7 tys.
e-sklepów działających w 2008 r. aż
81% stanowiły jednoosobowe firmy.
Drugą najchętniej wybieraną formą
prawną okazała się spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością (26% firm
z bazy), naliczyliśmy też sporo przed-
siębiorstw działających w formie
spółki cywilnej (11%).
najWiękSze firmy
W tabeli rankingowej zebraliśmy dane
finansowe 114 firm działających na
polskim rynku e-commerce. Łączna
wartość ich przychodów z tego rynku
w 2009 r. mogła wynieść prawie
1,7 mld zł, co w porównaniu z sumą
przychodów za 2008 r. oznacza wzrost
o niecałe 17%. Ze względu na proble-
my z szacowaniem i porównywaniem
wyników przedsiębiorstw sprzedają-
cych w sieci usługi (np. turystyczne),
ograniczyliśmy naszą analizę do firm
handlujących towarami.
Jak wygląda pierwsza dziesiątka
największych polskich przedsiębiorstw
z rynku e-commerce i jak się zmieniła
w 2009 r.? W roku 2008 najwyższe
miejsce na podium należało do Agito,
właściciela sklepu Agito.pl, który
wygenerował wówczas 174 mln zł
przychodu. Spore problemy finansowe
spółki Pronox Technology, największe-
go akcjonariusza Agito SA, nie pozo-
stały bez wpływu na wyniki dotych-
czasowego lidera branży. Sprzedaż
w Agito.pl spadła do 95 mln zł, co daje
firmie czwartą lokatę w zestawieniu za
2009 rok. Mimo niedawnych spekula-
cji prasowych o zbliżającej się plajcie,
Agito SA poradziła sobie z problema-
mi i nawet udało się jej wygenerować
symboliczny zysk, w wysokości
88 tys. zł (rok wcześniej strata netto
wyniosła prawie 3,5 mln zł).
Drugie i trzecie miejsce w rankingu
za 2008 rok zajęła spółka Euro-net.
Właściciel sieci RTV Euro AGD posia-
da sklep internetowy Euro.com.pl,
który w badaniu Megapanel PBI/
Gemius pod względem liczby użyt-
kowników znajduje się w czołówce
witryn zgrupowanych w kategorii
Formy prawne: baza firm
Osoba fizyczna prowadz¹ca
dzia³alnoœæ gospodarcz¹
Spó³ki z ograniczon¹
odpowiedzialnoœci¹
Spó³ki cywilne
Spó³ki akcyjne
Spó³ki jawne
Spó³ki komandytowe
50,0%
25,6%
10,8%
6,5%
5,8%
1,2%
ród³o: Baza polskich firm internetowych 2009 (Internet Standard),
Rejestr REGON (GUS), czerwiec 2010 r.
Formy w³asnoœci: liderzy rynku
ród³o: Baza polskich firm internetowych 2009 (Internet Standard),
Rejestr REGON (GUS), czerwiec 2010 r.
W³asnoœæ krajowych osób fizycznych
W³asnoœæ prywatna krajowa pozosta³a
W³asnoœæ mieszana w sektorze
prywatnym z przewag¹ w³asnoœci
krajowych osób fizycznych
W³asnoœæ zagraniczna
W³asnoœæ mieszana w sektorze
prywatnym z przewag¹ w³asnoœci
prywatnej krajowej pozosta³ej
Pozosta³e
65,2%
13,0%
4,3%
8,7%
4,3%
4,3%
Formy w³asnoœci: baza firm
ród³o: Baza polskich firm internetowych 2009 (Internet Standard),
Rejestr REGON (GUS), czerwiec 2010 r.
W³asnoœæ krajowych osób fizycznych
W³asnoœæ prywatna krajowa pozosta³a
W³asnoœæ mieszana w sektorze
prywatnym z przewag¹ w³asnoœci
krajowych osób fizycznych
W³asnoœæ zagraniczna
W³asnoœæ mieszana w sektorze
prywatnym z przewag¹ w³asnoœci
prywatnej krajowej pozosta³ej
Pozosta³e
85,1%
5,1%
4,2%
2,1%
1,9%
1,6%
www.internetstandard.pl 79
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
„E-commerce”. W raporcie „e-com-
merce 2009” szacowaliśmy, że sklep
ten wygenerował w 2008 r. około
160 mln zł przychodu. W ubiegłym
roku oglądalność witryny Euro.com.pl
wzrosła, ale nie byliśmy w stanie osza-
cować wpływu tej zmiany na wyniki
sklepu. Estymację obrotów w tym
przypadku znacznie utrudnia też fakt,
że witryna sklepu jest często wykorzy-
stywana do zamawiania chwilowo nie-
dostępnych towarów dla klientów sta-
cjonarnych sklepów.
Druga spółka, dla której brakuje
danych za 2009 rok – Electro.pl sp. z o.
o. – także prowadzi w sieci sklep ze
sprzętem elektronicznym. Jak poinfor-
mował nas jej prezes w trakcie zbierania
danych do raportu „e-commerce 2009”,
w 2008 r. sklep Electro.pl wygenerował
nieco ponad 108 mln zł przychodu, co
zagwarantowało firmie trzecią pozycję
w rankingu. Ponieważ ostatnie sprawo-
zdanie finansowe spółki złożone w Kra-
jowym Rejestrze Sądowym dotyczy
wyników za 2007 rok, a zadeklarowana
w nim wartość sprzedaży jest znacznie
niższa, nie zdecydowaliśmy się na pub-
likowanie naszych szacunków odnośnie
do wielkości jej sprzedaży internetowej
w 2009 r.
Na czwartym miejscu pod wzglę-
dem przychodów z internetowej sprze-
daży w 2008 r. znalazł się
Komputronik. Sklep Komputronik.pl
w 2009 r. mógł zwiększyć sprzedaż do
120 mln zł ze 107 mln zł rok wcześniej,
co w zestawieniu za 2009 rok daje fir-
mie drugie miejsce na podium.
Przychody z handlu online to około
15% łącznych obrotów poznańskiego
dystrybutora sprzętu IT.
Piąte miejsce w rankingu za 2008
rok należało do Merlin – jednego
z najstarszych polskich sklepów inter-
netowych. Przychody Merlin.pl SA
wzrosły w ubiegłym roku z 83 mln zł
do 101 mln zł, co oznacza awans na
trzecią lokatę. W 2008 r. spółka zano-
towała stratę netto przekraczającą
10 mln zł, ale przez następnych dwa-
naście miesięcy udało się jej poprawić
rentowność – strata zmniejszyła się
do 660 tys. zł. Do ważniejszych zmian
w ofercie Merlin wprowadzonych
w ubiegłym roku można zaliczyć
przede wszystkim uruchomienie
działu „Sport” z odzieżą i artykułami
sportowymi.
Spadek przychodów zanotowała
bydgoska spółka Oponeo.pl.
Należące do niej sklepy z oponami (np.
Oponeo.pl, Opony.com) wygenerowały
w 2009 r. prawie 86 mln zł obrotu,
o 8,5 mln zł mniej niż rok wcześniej.
Mniejsza sprzedaż przyniosła też
mniejszy wynik netto, ale, co w gronie
liderów polskiego rynku e-commerce
wcale nie jest regułą, nadal był to
wynik dodatni (1,8 mln zł). W lutym
br. Oponeo.pl SA poinformowała
o przejęciu za 13,2 mln spółki Favonia
Polska – prawdopodobnie swojego naj-
większego konkurenta, którego sklepy
(Opony.pl i Ogumienie.pl) sprzedały
w ubiegłym roku towary o wartości
około 22 mln zł. W obu zestawieniach
za 2008 i 2009 rok spółka uplasowała
się na piątej pozycji.
W 2008 r. siódma lokata przypadła
Empikowi, który rok później mógł
zwiększyć swoje przychody ze sprzeda-
ży internetowej o około 40%, do
73,3 mln zł. Jak wynika z informacji,
do których dotarliśmy, handel interne-
towy odpowiadał w 2009 r. za około
7% obrotów całej sieci.
Komu udało się w zeszłym roku
zdobyć największy kawałek rynku?
Pierwsze miejsce przypadło wrocław-
skiej spółce Neo24.pl, która prowadzi
internetowy sklep o tej samej nazwie.
20 25 0 5 (%) 15 10
ród³o: Polski rynek e-commerce, SMB, kwiecieñ 2010 r.
Struktura asortymentowa polskich sklepów internetowych
kwiecieñ 2010 r. grudzieñ 2008 r.
Delikatesy
Ksi¹¿ki i multimedia
Motoryzacja
Hobby
Sport i turystyka
Komputer
Dziecko
Foto, RTV, GD
Zdrowie i uroda
Odzie¿
Prezenty i akcesoria
Dom i ogród
17,7
10,7
9,8
10,6
9,4
7,3
8,8
6,9
6,2
5,0
4,9
2,6
17,3
10,9
10,6
10,0
8,7
8,2
8,2
7,1
5,9
5,3
4,9
2,8
Łączna wartość
przychodów ze sprzedaży
internetowej firm
obecnych w rankingu to
prawie 1,7 mld zł.
www.internetstandard.pl 80
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Firma zwiększyła swoje przychody
z internetowej sprzedaży z 52 mln zł
w 2008 r. do 145,6 mln zł w roku ubie-
głym i tym samym przeskoczyła
z miejsca ósmego na pierwszą pozycję
na podium. O tym, jak udało się
osiągnąć tak imponujący wzrost, roz-
mawiamy z Maciejem Idzikowskim,
prezesem spółki, w dalszej części
raportu.
Na dziewiątym miejscu w rankingu
za 2008 rok uplasował się dystrybutor
sprzętu elektronicznego MIX
Electronics ze Skawiny. Firma prowa-
dzi dwa znane sklepy internetowe:
Zadowolenie.pl i MixElectronics.pl.
W 2008 r. sklepy te wygenerowały
52 mln zł obrotu, a w roku ubiegłym
ich przychody mogły wynieść około
68 mln zł.
Pierwszą dziesiątkę w obu zesta-
wieniach zamykają Inwestycje
Alternatywne Profit SA. W 2008 r.
należący do spółki sklep E-numizma-
tyka.pl obsłużył 17 tys. zamówień
o łącznej wartości 50 mln zł. Jak
udało się nam ustalić, w ubiegłym
roku obroty spółki ze sprzedaży
internetowej utrzymały się na podob-
nym poziomie.
Wśród dziesięciu firm o najwięk-
szych przychodach z internetowej
sprzedaży w 2009 r. znajdziemy rów-
nież dwóch innych dystrybutorów
sprzętu elektronicznego. Swoje miejsce
na rynku bardzo szybko odnalazła sieć
Redcoon, która swój internetowy sklep
w Polsce (Redcoon.pl) uruchomiła pod
koniec 2008 r. W minionym roku spół-
ka ponad czterokrotnie zwiększyła
sprzedaż z niecałych 17 mln zł do
70 mln zł (siódma lokata w 2009 r.), co
więcej udało się jej osiągnąć próg ren-
towności – dokładnego wyniku nieste-
ty nie ujawniono.
Dwa duże sklepy prowadzi także
spółka z dziewiątej pozycji w rankingu
za 2009 rok – Domo24.
MagicznaPlaneta.pl i MediaLux.pl ofe-
rują taki sam asortyment i, to co chyba
najbardziej rzuca się w oczy, ich
wygląd wyraźnie wzorowany był na
internetowych stronach sieci Saturn
i MediaMarkt. Być może podobień-
stwo wizualne pomogło spółce osiąg-
nąć ponad 51 mln zł obrotu ze sprze-
daży internetowej w 2009 r. Co także
warto podkreślić, spółka już w 2008 r.
była rentowna przy przychodach rzędu
27 mln zł.
przeGLąd branżoWy
Zanim przejdziemy do analizy szcze-
gółowych tabel rankingowych, przyj-
rzyjmy się strukturze branżowej pol-
skich sklepów internetowych.
Zestawienie przygotowało SMB na
podstawie danych serwisu Sklepy24.pl.
Jak widać na wykresie, trzy największe
grupy asortymentowe to „Dom
i ogród”, „Prezenty i akcesoria”
oraz „Odzież”, a trzy najmniejsze
– „Motoryzacja”, „Książki i multime-
dia” oraz „Delikatesy”.
W ciągu roku udziały poszczegól-
nych branż zmieniły się tylko nie-
znacznie. Najbardziej wzrósł odsetek
sklepów odzieżowych i oferujących
artykuły dla dzieci, zmniejszył się
natomiast udział sklepów kompute-
rowych i sprzedających sklep elek-
troniczny.
dom i ogród
Z firm, które moglibyśmy sklasyfiko-
wać w największej kategorii – „Dom
i ogród” – największe przychody
(12,1 mln zł) osiągnęła w 2009 r. spół-
ka Narzedzia.pl SA, należąca do noto-
wanej na rynku NewConnect spółki
Marketeo.com SA. Ta spółka kontrolo-
wana jest z kolei przez Ryszarda
Zawieruszyńskiego i Dariusza
Topolewskiego – głównych akcjona-
riuszy Oponeo.pl SA.
Drugą pozycję w grupie „Dom
i ogród” mogła zająć spółka PL
Systems ze sklepem GaleriaDOM.pl.
Z naszych analiz wynika, że jej
internetowe przychody w 2009 r.
wyniosły około 10 mln zł (o 20%
mniej niż rok wcześniej).
W kwietniu br. właściciele
GaleriiDOM próbowali sprzedać
swój sklep za pośrednictwem serwi-
su Allegro.pl. Cena wywoławcza
została ustalona na 0,5 mln zł, ale
nie było zainteresowanych licytacją.
Trzecie miejsce w tym rankingu
przypadło firmie Agma, która
prowadzi jeden z największych skle-
pów z wyposażeniem łazienek.
LazienkaPlus.pl mogła zwiększyć
swoje obroty z 8 mln zł w 2008 r.
do około 9,5 mln zł w roku
ubiegłym.
prezenty i akcesoria
W grupie „Prezenty i akcesoria” lide-
rem zarówno w 2009, jak i w 2008 r.
był sklep Toys4boys.pl. Spółka o tej
samej nazwie w ubiegłym roku zwięk-
szyła swoje przychody z 5 do 7 mln zł.
Dla firm z kolejnych miejsc dyspo-
nujemy tylko przybliżonymi szacun-
kami przychodów. Druga pozycja
mogła przypaść spółce Lisiewski
Group, która prowadzi w sieci sklep
z biżuterią (SklepJubilerski.com), zaś
na trzecim miejscu znalazł się prawdo-
podobnie największy bezpośredni
konkurent Toys4boys.pl – 2Future
(sklep 2future.pl).
Dostawa w 24 godziny!
Filmy
Książki
najniższe
ce
n
y
w
internecie!
dobry sklep internetowy
www.amazonka.pl
Multimedia
Muzyka
R E K L A M A
www.internetstandard.pl 81
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Właściciele sklepów internetowych: Prezenty i akcesoria
Pozycja
w rankingu
Nazwa firmy
Przychody netto
(2009)
Przychody netto
(2008)
Wynik
netto
(2009)
Wynik
netto
(2008)
Kapitał
własny
(2009)
Kapitał
własny
(2008)
Aktywa
razem
(2009)
Aktywa
razem
(2008)
Adres strony WWW
Rok
powsta-
nia
2009 2008
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
1 1
Toys4boys.pl
sp. z o.o.
7 000 7 000 5 000 5 000 460 toys4boys.pl 2005
2 2
Lisiewski Group
sp. z o.o.
2 000* 1 800* sklepjubilerski.com 2000
3 3
2Future Rafał
Konarzewski
1 800* 1 400* 2future.pl 2003
5 4
Conceptia
Mateusz
Wojczakowski
1 000* 1 300* pakamera.pl 2007
6 5 Etrade s.c. 1 200* 1 100 highclass.pl 2007
4 6
Fourcreate
sp. z o.o.
1 250 1 250 250 250 -220 -100 stylea.pl 2006
Właściciele sklepów internetowych: Dom i ogród
Pozycja
w rankingu
Nazwa firmy
Przychody netto
(2009)
Przychody netto
(2008)
Wynik
netto
(2009)
Wynik
netto
(2008)
Kapitał
własny
(2009)
Kapitał
własny
(2008)
Aktywa
razem
(2009)
Aktywa
razem
(2008)
Adres strony WWW
Rok
powsta-
nia
2009 2008
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
2 1 PL Systems sp.j. 10 000* 12 500* galeriadom.pl 2008
3 2 Agma Marek Przybył 9 500* 8 000* lazienkaplus.pl 2007
4 3 Multizakupy SA 7 000* 6 369 6 369 -816 213 1 063 multizakupy.pl 2007
1 4 Narzedzia.pl SA 12 114 12 114 5 000 5 000 373 170 narzedzia.pl 2008
5 5
PPHU Luminar Anna
Katarzyna Prokopowicz
4 900* 4 500* narzedziowy.pl 2005
6 6
Ostrowski-Biz.pl
sp. z o.o.
4 200* 3 435 3 800* 86 428 luxmarket.pl 2005
7 Megastore.pl SA 171 171 696 1 215 1 564 2 163 megastore.pl 2008
Właściciele sklepów internetowych: Odzież
Pozycja
w rankingu
Nazwa firmy
Przychody netto
(2009)
Przychody netto
(2008)
Wynik
netto
(2009)
Wynik
netto
(2008)
Kapitał
własny
(2009)
Kapitał
własny
(2008)
Aktywa
razem
(2009)
Aktywa
razem
(2008)
Adres strony
WWW
Rok
powsta-
nia
2009 2008
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
3 1
Quelle Polska
sp. z o.o.
8 500* 13 500* halens.pl 1992
1 2 Bon Prix sp. z o.o. 11 000* 282 515 10 000* 28 190 47 346 84 821 bonprix.pl 1990
2 3 Kontri sp. z o.o. 8 790 8 742 7 951 7 827 280 243 800 1 910 kontri.pl 2006
4 4
Intymna.pl
sp. z o.o.
6 479 6 479 5 570 5 570 97 -264 75 75 2 196 2 077 intymna.pl 2002
6 5
Matterhorn
Weronika Jaromin
2 900 2 100 intymnie.com 2004
7 6
Deezee Dominika
Żak
2 500* 1 919 deezee.pl 2005
5 7
E-Lady Anna
Marynowska
3 500* 1 500* e-lady.pl 2003
8 8
A.B.C. P.H.U.
Hanna Chałupczak
2 750 1 700 3 049 1 350 20 70 570 612 1 452 1 454 e-bielizna.pl 1993
10 9 E-Buty sp. z o.o. 1 100* 932 932 -214 542 728 ebuty.pl 2005
11 10
FHU Vmp Piotr
Grochowski
1 082 1 082 680 680 olive.pl 2006
9 11 Barline sp.j. 1 500 1 400 585 521 268 92 1 150 750 1 150 750 barline.eu 2000
* dane szacunkowe
www.internetstandard.pl 82
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
odzież
Trzecia, największa kategoria asor-
tymentowa – „Odzież” – pozostaje
jedną z najsłabiej zbadanych branż
polskiego rynku e-commerce.
Bardzo prawdopodobne, że najważ-
niejszą firmą w tej kategorii jest
Bon Prix, która według naszych sza-
cunków osiąga przychody ze sprze-
daży internetowej na poziomie
11 mln zł.
Lider zestawienia za 2008 rok –
Quelle Polska – w wyniku bankructwa
niemieckiej spółki-matki pod koniec
ub. r. został przejęty przez szwedzką
grupę Halens. W efekcie zmian włas-
nościowych internetowy sklep Quelle
zmienił nazwę i porzucił dotychczaso-
wą domenę Quelle.pl (nowy adres to
Halens.pl). Internetowe przychody
spółki Quelle Polska w 2009 r. prawdo-
podobnie spadły, oszacowaliśmy je na
8,5 mln zł.
Warto zwrócić uwagę na wyniki
firm handlujących bielizną: białosto-
cka spółka Kontri zwiększyła inter-
netowe przychody z 7,8 do 8,7 mln zł,
z kolei Intymna.pl wygenerowała
w zeszłym roku 6,5 mln zł obrotu,
o niecały milion więcej niż w 2008 r.
Obie firmy miały w 2009 r. dodatni
wynik netto.
zdrowie i uroda
Dobrze radziły sobie w ubiegłym roku
przedsiębiorstwa, które możemy przypi-
sać do kategorii „Zdrowie i uroda”.
Widoczny jest zwłaszcza imponujący
wzrost przychodów firmy Szkla.com s.c.
(12,1 mln zł w stosunku do 4,3 mln zł
w 2008 r.), sprzedającej w sieci soczew-
ki kontaktowe i znacznie mniejsza, ale
też zauważalna, zmiana przychodów
Perfumerii.pl (8,8 mln zł z 7,1 mln zł
w 2008 r.).
Co z aptekami internetowymi?
W 2009 r. największy sklep z tej
kategorii – Cefarm24.pl – prawdo-
podobnie zwiększył swoje przychody
do niecałych 8 mln zł. Wzrosły też
obroty apteki I-apteka.pl, a nieco
słabiej wypadł DomZdrowia.pl,
który zanotował niewielki spadek
sprzedaży i nadal jest pod kreską
(prawie 0,5 mln zł straty netto
w 2009 r.).
foto, rtV, aGd
Liderzy czterech największych grup
asortymentowych pozostają daleko
poza czołówką polskich firm e-com-
merce. Oczywiście kryterium wiel-
kości przychodów nie jest tu do
końca najszczęśliwsze, bo przypusz-
czalnie łatwiej jest wygenerować
duży obrót, sprzedając w sieci
np. sprzęt elektroniczny niż odzież
czy meble. To właśnie firmy handlu-
jące elektroniką i sprzętem kompute-
rowym zdominowały górną część
tabeli rankingowej.
O największych przedsiębior-
stwach z tej branży mówiliśmy
już wcześniej, przy analizie pierw-
szej dziesiątki zestawienia. W tym
Właściciele sklepów internetowych: Zdrowie i uroda
Pozycja
w rankingu
Nazwa firmy
Przychody netto
(2009)
Przychody netto
(2008)
Wynik
netto
(2009)
Wynik
netto
(2008)
Kapitał
własny
(2009)
Kapitał
własny
(2008)
Aktywa
razem
(2009)
Aktywa
razem
(2008)
Adres strony
WWW
Rok
powsta-
nia
2009 2008
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
3 1 Cefarm Białystok SA 7 900* 270 000 7 477 5 981 37 145 86 081 cefarm24.pl 1975
4 2 DomZdrowia.pl SA 7 152 7 152 7 219 7 219 -485 -774 -171 314 915 1 348 domzdrowia.pl 1999
2 3 Perfumeria.pl s.c. 8 791 8 791 7 149 7 149 perfumeria.pl 2000
5 4
Optiner Brzyski
i Stadnicki sp.j.
7 000* 6 000* mmo.pl 2006
1 5 Szkla.com s.c. 12 101 12 101 4 300 4 300 szkla.com 2008
6 6 Apteki Rudolf Wojtala 5 200* 4 000* i-apteka.pl 1991
7 7 Best-Farm sp. z o.o. 2 500* 35 025 1 600 -86 548 5 808 tanie-leczenie.pl 2003
* dane szacunkowe
Spora część firm
handlujących elektroniką
w 2009 r. zanotowała
spadek przychodów ze
sprzedaży internetowej.
Profesjonalne narzędzia wsparcia sprzedaży
R E K L A M A
www.internetstandard.pl 83
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
miejscu dodajmy jeszcze tylko,
że spora część firm handlujących
w sieci sprzętem elektronicznym
zanotowała w 2009 r. spadek
przychodów – niskie marże
i liczna konkurencja najwyraźniej
robią swoje.
dziecko
Ze wszystkich firm działających na
polskim rynku e-commerce najniż-
sze przychody osiągają te, które pro-
wadzą sklepy z artykułami dla dzie-
ci. Internetowa sprzedaż firmy
Kando, właściciela sklepu
Bobomarket.pl, według naszych
estymacji nie przekroczyła w ubie-
głym roku 2,2 mln zł. Drugie miej-
sce w tej tabeli przypadło spółce
Smyk, która ze sprzedaży interneto-
wej mogła osiągnąć około 1,5 mln zł.
Przychody pozostałych firm
w zestawieniu wyniosły od 450
do 900 tys. zł.
komputer
Pierwszą trójkę największych przedsię-
biorstw handlujących w sieci sprzętem
i akcesoriami komputerowymi tworzą
Komputronik, Morele.net i Vobis.
Wszystkie trzy firmy zwiększyły
w ubiegłym roku swoje przychody
z internetowej sprzedaży.
Czołówkę gonią trzej kolejni gracze
o przychodach za 2008 rok przekra-
czających 10 mln zł – Proline, Emarket
i Noteo.pl. Szacujemy, że dwie ostatnie
Właściciele sklepów internetowych: Foto, RTV, AGD
Pozycja
w rankingu
Nazwa firmy
Przychody netto
(2009)
Przychody netto
(2008)
Wynik
netto
(2009)
Wynik
netto
(2008)
Kapitał
własny
(2009)
Kapitał
własny
(2008)
Aktywa
razem
(2009)
Aktywa
razem
(2008)
Adres strony
WWW
Rok
powstania
2009 2008
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
2 1 Agito SA 100 919 95 313 180 514 173 928 88 -3 455 1 857 1 769 11 477 13 332 agito.pl 2002
2
Euro-Net
sp. z o.o.
2 157 827
160
000*
94 484 140 983 647 475
euro.com.pl,
oleole.pl
1993
3
Electro.pl
sp. z o.o.
108 300 electro.pl 2007
1 4
Neo24.pl
sp. z o.o.
145 550 145 550 52 067 52 067 91 323 4 580 neo24.pl 2006
4 5
MIX Electronics
SA
1 032 185 67 500* 1 323 875 52 000 13 555 41 501 292 116 zadowolenie.pl 1997
6 6 Telpol sp. z o.o. 40 000* 94 926 50 000* 1 671 5 224 26 420 maximedia.pl 1998
9 7
Topmarket
sp. z o.o.
24 000 24 000 33 187 33 187 811 770 3 150 3 015 topmarket.pl 2007
8 8
Cyfrowe.pl
sp. z o.o.
27 382 27 326 28 146 28 146 cyfrowe.pl 2007
5 9
Domo24
sp. z o.o.
51 362 51 362 26 791 26 791 1 110 1 160 2 772 domo24.pl 2008
12 10
Megamedia
sp. z o.o.
21 000* 25 428 25 428 479 1 325 4 490 megamedia.pl 2003
13 11
Presco Media
sp. z o.o.
20 697 20 697 22 164 22 164 19 534 515 1 900 2 459 e-cyfrowe.pl 2006
3 12
Redcoon
Polska
sp. z o.o.
71 041 69 901 16 910 16 784 redcoon.pl 2008
11 13
Ram.net Rafał
Modzelewski
22 500* 16 700 ram.net.pl 2001
7 14
PO Capital
sp. z o.o.
28 910 28 910 15 492 15 492 82 132 668 portone.pl 2007
10 15
Internet Mall
Polska sp.
z o.o.
23 000* 15000* agdexpert.pl 2005
14 16
Openmedia
sp. z o.o.
17 000* 14 188 14 188 70 117 2 814
megamarket.
org.pl
2006
15 17
Fotozakupy.
pl Kwiecińscy
sp.j.
13 500* 12 500 fotozakupy.pl 2003
17 18 Baltrade sp.j. 11 500* 9 705 hurt.com.pl 1996
19 19
Omnibus
sp. z o.o.
7 000* 9 500 mediapasaz.pl 1996
20 20
Agawa.pl
sp. z o.o.
20 000 5 500 18 000 5 000 -545 701 2 446 agawa.pl 1999
16 P & M sp.j. 13 000* electromarket.pl 2006
18
Mix-Media
sp. z o.o.
8 000* 57 940 102 -215 4 130 mixmedia.pl 1994
* dane szacunkowe
www.internetstandard.pl 84
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Właściciele sklepów internetowych: Dziecko
Pozycja
w rankingu
Nazwa firmy
Przychody netto
(2009)
Przychody netto
(2008)
Wynik
netto
(2009)
Wynik
netto
(2008)
Kapitał
własny
(2009)
Kapitał
własny
(2008)
Aktywa
razem
(2009)
Aktywa
razem
(2008)
Adres strony
WWW
Rok
powstania
2009 2008
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
1 1
Kando Andrzej
Nowak
2 200* 2 100 bobomarket.pl 2003
2 2 Smyk sp. z o.o. 1 500* 1 300* smyk.com 2000
4 3
Komptel
Kopania Michał
550 550 500 500 fajnezabawki.pl 2002
5 4
Netradus Polska
sp. z o.o.
500* 500* babyclub.pl 2007
3 5
PH „Tomi”
Michalski
Tomasz
900 450 tomi.pl 1996
6
4 MM Solutions
Marcello Miletić
500 500 swiat-zabawek.pl 2009
Właściciele sklepów internetowych: Komputer
Pozycja
w rankingu
Nazwa firmy
Przychody netto
(2009)
Przychody netto
(2008)
Wynik
netto
(2009)
Wynik
netto
(2008)
Kapitał
własny
(2009)
Kapitał
własny
(2008)
Aktywa
razem
(2009)
Aktywa
razem
(2008)
Adres strony
WWW
Rok
powsta-
nia
2009 2008
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
1 1 Komputronik SA 798 969 120 000* 700 297 107 200 2 509 10 578 119 076 114 833 309 377 293 446 komputronik.pl 2002
2 2 Morele.net sp.j. 44 098 44 098 38 902 38 902 494 70 465 465 3 976 3 173 morele.net 2002
3 3 Vobis SA 800 000 23 500* 875 000 20 000 15 000 2 500 75 272 201 931 vobis.pl 1992
4 4
Proline
Sebastian
Ponikowski
19 000* 16 000* proline.pl 1996
6 5
Emarket
sp. z o.o.
12 000* 14 000 emarket.pl 2000
7 6
Noteo.pl
Grzegorz
Michalak
11 000* 12 800 noteo.pl 2005
5 7
Inter Alnet Adam
Albiński
16 114 14 078 9 997 9 965 564 702 702 2 093 3 002 prono.com.pl 2003
8 8 3Dots.pl s.c. 10 500* 8 000* 3kropki.pl 2004
10 9 Ultima s.c. 6 000* 6 100 ultima.pl 1998
11 10
Gral Bronisław
Kaczorkiewicz
6 000* 5 500* gral.pl 1995
12 11 Icomp.pl sp.j. 4 172 4 088 31 38 icomp.pl 2006
9 X-Kom sp.j. 10 000* x-kom.pl 2009
Właściciele sklepów internetowych: Sport i turystyka
Pozycja
w rankingu
Nazwa firmy
Przychody netto
(2009)
Przychody netto
(2008)
Wynik
netto
(2009)
Wynik
netto
(2008)
Kapitał
własny
(2009)
Kapitał
własny
(2008)
Aktywa
razem
(2009)
Aktywa
razem
(2008)
Adres strony
WWW
Rok
powsta-
nia
2009 2008
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
1 1
Firma Handlowa
„Presto”
Dominik Szastak
7 820 7 622 4 201 4 111 123 201 sklep-presto.pl 2004
2 2
Sport-Shop.
pl Doradztwo
Sportowe s.c.
4 000 4 000 2 400 2 400 sport-shop.pl 2002
3 3
Rozmus Marcin
FHU „Web-Com”
1500* 1 400 asport.pl 2003
* dane szacunkowe
www.internetstandard.pl 86
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
firmy nieznacznie zmniejszyły swój
udział w rynku, wyraźnie wzrosła nato-
miast sprzedaż sklepu Prono.com.pl
należącego do firmy Inter Alnet.
Sport i turystyka
W grupie firm z tabeli rankingowej,
które możemy przypisać do kategorii
„Sport i turystyka”, znalazły się tylko
trzy przedsiębiorstwa. Lider branży
– Firma Handlowa „Presto” (Sklep-
presto.pl) – zanotował w ubiegłym
rok wzrost obrotów z 4,1 mln zł do
7,6 mln zł. Swoją pozycję umocniła
także spółka Sport-Shop.pl, która
zwiększyła przychody z internetowej
sprzedaży z 2,4 mln zł w 2008 r. do
4 mln zł.
Hobby
Grupa „Hobby” to przede wszystkim
firmy prowadzące sklepy z bronią i ak-
cesoriami strzeleckimi oraz sklepy
numizmatyczne. Inwestycje
Alternatywne Profit i Emonety.pl
sprzedają w sieci monety, złoto inwe-
stycyjne i brylanty. Z zebranych przez
nas informacji wynika, że pierwsza
utrzymała swoje przychody na podob-
nym poziomie jak przed rokiem, a ob-
roty drugiej nieznacznie wzrosły. IAP
SA być może zadebiutuje w tym roku
na warszawskim parkiecie, o czym
informuje jeden z jej akcjonariuszy
– giełdowa spółka Netmedia – w swo-
im raporcie rocznym.
Wśród trzech pozostałych firm
z kategorii „Hobby” dwie prowadzą
znane sklepy z bronią: Militaria.pl
i Bron.pl, a trzecia jest właścicielem
najpopularniejszego w polskiej sieci
sklepu zoologicznego (Animalia.pl).
W 2009 r. ich obroty utrzymały się
prawdopodobnie na podobnym pozio-
mie co rok wcześniej.
Właściciele sklepów internetowych: Hobby
Pozycja
w rankingu
Nazwa firmy
Przychody netto
(2009)
Przychody netto
(2008)
Wynik
netto
(2009)
Wynik
netto
(2008)
Kapitał
własny
(2009)
Kapitał
własny
(2008)
Aktywa
razem
(2009)
Aktywa
razem
(2008)
Adres strony
WWW
Rok
powsta-
nia
2009 2008
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
1 1
Inwestycje
Alternatywne Profit SA
50 000* 50 599 50 599
e-numizmaty-
ka.pl
1991
3 2 Emonety.pl SA 18 000* 16 230 emonety.pl 1990
2 3
Firma Handlowa Tm
Tomasz Filipiak
14 500* 14 000 militaria.pl 1998
4 4 Animalia.pl s.c. 8 000* 7 500* animalia.pl 2007
5 5
Firma Kolter Mirosław
Klekot
5 500* 6 000* bron.pl 1992
* dane szacunkowe
Właściciele sklepów internetowych: Motoryzacja
Pozycja
w rankingu
Nazwa firmy
Przychody netto
(2009)
Przychody netto
(2008)
Wynik
netto
(2009)
Wynik
netto
(2008)
Kapitał
własny
(2009)
Kapitał
własny
(2008)
Aktywa
razem
(2009)
Aktywa
razem
(2008)
Adres strony
WWW
Rok powsta-
nia
2009 2008
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
1 1 Oponeo.pl SA 85 664 85 664 94 282 94 282 1 780 6 018 50 902 49 123 59 337 63 445 oponeo.pl 2003
2 2 Opony.pl SA 22 000 22 000 25 000* opony.pl 2008
3 3 Netcar s.c. 14 000* 10 000* netcar.pl 2006
4 4 Orzeł SA 17 434 9 000 11 733 5 000 -392 -358 5 313 6 176 13 133 9 696 salon-opon.com 1984
5 5
P.H.U. PROTAX
„Hurtownia
Motoryzacyjna”
Piotr Dembowski
5 500* 4 500* czesci24.pl 2005
8 6
Moto-Akcesoria.pl
sp. z o.o.
3 000* 3 868 moto-akcesoria.pl 2010
6 7
Nawigacja Polska
sp. z o.o. sp. k.
3 700* 3 200 gps24.pl 2007
9 8 Uniwersal.pl s.c. 2 700* 2 500* 4cars.pl 2006
7 Oponix.pl SA 3 557 3 557 97 1 648 oponix.pl 2008
10 Iparts sp. z o.o. 520 480 3 203 479 iparts.pl 2009
* dane szacunkowe
www.internetstandard.pl 87
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Właściciele sklepów internetowych: Książki i multimedia
Pozycja
w rankingu
Nazwa firmy
Przychody netto
(2009)
Przychody netto
(2008)
Wynik
netto
(2009)
Wynik
netto
(2008)
Kapitał
własny
(2009)
Kapitał
własny
(2008)
Aktywa
razem
(2009)
Aktywa
razem
(2008)
Adres strony
WWW
Rok
powsta-
nia
2009 2008
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
1 1 Merlin.pl SA 101 000 101 000 96 857 96 857 -660 -10 148 42 19 391 merlin.pl 1998
2 2 Empik sp. z o.o. 1 043 125 73 250* 958 746 52 500* 80 016 19 483 226 622 211 382 805 834 790 687 empik.com 1991
3 3
Bauer-Weltbild
Media sp. z o.o.
sp. k.
25 000* 21 458 kdc.pl 2000
4 4 Grupa Stereo SA 20 000* 17 849 17 849 1 062 13 722 23 797
stereo.pl,
pstryk.pl
2000
5 5
Główna Księgarnia
Naukowa sp.j.
10 000* 11 000* eksiegarnia.pl 1998
7 6
Gandalf Księgarnia
Internetowa Anetta
Wilczyńska
7 000* 7500* gandalf.com.pl 2004
6 7 Helion SA 36 254 7 058 33 083 6 980 10 788 19 605 helion.pl 1991
8 8
Selkar Michał
Stypułkowski
6 549 6 549 4 182 4 182 269 332 788 399 1 200 642 selkar.pl 2004
9 9
Wysylkowa Witold
Wiercioch
5 000* 4 000* wysylkowa.pl 2003
10 10 Lideria s.c. 4 000* 3 890* lideria.pl 1998
11 11 Inbook SA 3 380 3 380 3 795 3 795 14 59 1 166 1 151 inbook.pl 2000
18 12 Zakupy.com SA 1200* 2 500* mareno.pl 2007
13 13 Dvdmax.pl sp. z o.o. 2 900* 2 457 2 457 173 469 1 092 dvdmax.pl 2006
14 14 Dante s.c. 2 570 2 214 poczytaj.pl 1996
12 15
Kolporter
E-Biznes SA
3 200 3 200 2 000 2 000 1 391 33 377 532 402 kolporter.pl 1994
16 16
Świat Książki
sp. z o.o.
1 700* 2000* swiatksiazki.pl 2008
17 17 Punkt44.pl sp. z o.o. 1 500* 1 990 punkt44.pl 2008
15 18 Arete s.c. 2 500* 1 280*
taniaksiazka.pl,
czarymary.pl
2006
19 19
SI Książki.pl
sp. z o.o.
1 053 1 053 524 524 -142 280 -57 280 568 amazonka.pl 1997
* dane szacunkowe
Właściciele sklepów internetowych: Delikatesy
Pozycja
w rankingu
Nazwa firmy
Przychody netto
(2009)
Przychody netto
(2008)
Wynik
netto
(2009)
Wynik
netto
(2008)
Kapitał
własny
(2009)
Kapitał
własny
(2008)
Aktywa
razem
(2009)
Aktywa
razem
(2008)
Adres strony
WWW
Rok
powsta-
nia
2009 2008
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
3 1 Piotr i Paweł SA 15 500 365 061 15 000 14 798 101 738 199 145 e-piotripawel.pl 1990
4 2
Kwitnąca
sp. z o.o.
9 600* 212 855 12000* 4 317 9 935 33 663 hipernet24.pl 2000
1 3
Frisco.pl
sp. z o.o.
19 500* 9 066 9 066 -4 910 -4 729 2 840 frisco.pl 2006
2 4 Alma Market SA 686 492 16 000 526 860 8 000 -49 917 5 718 212 837 163 711 547 567 429 562 alma24.pl 1995
5 5 A.pl sp. z o.o. 4 300* 6 866 3 700* -4 162 -4 203 -1 485 11 252 a.pl 2006
6 6
Paweł
Bogutyn Młyn
Gospodarczy
2 038 2 038 1 135 1 135 270 76 bogutynmlyn.pl 1983
* dane szacunkowe
www.internetstandard.pl 88
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
motoryzacja
Właściciele czterech kółek najchętniej
kupują przez internet opony, co
widać w tabeli rankingowej dla
grupy „Motoryzacja”. Zarówno
w 2008, jak i w 2009 r. trzy pierwsze
pozycje należały do firm, które
handlują w sieci oponami i felgami.
Bezsprzecznie liderem branży
pozostaje Oponeo.pl, której przy-
chody były w ubiegłym roku
prawie cztery razy wyższe niż jej naj-
większego konkurenta (Opony.pl).
Konkurenta, który zresztą już nim
nie jest – domena Opony.pl została
przejęta przez Oponeo.pl SA na
początku br.
Internetowa sprzedaż części
samochodowych to jak na razie
niezbyt duży rynek. Sklep
Czesci24.pl należący do firmy PHU
PROTAX mógł wygenerować
w 2009 r. około 5,5 mln zł obrotu
i był to prawdopodobnie najlepszy
wynik wśród sklepów o podobnym
asortymencie.
książki i multimedia
Rynek internetowej sprzedaży ksią-
żek i multimediów (muzyka, filmy,
gry komputerowe) zdominowały
dwie firmy – Merlin.pl i Empik,
który z roku na rok zmniejsza
dystans do lidera. Trzy następne
przedsiębiorstwa – Bauer-Weltbild
Media, Grupa Stereo i Główna
Księgarnia Naukowa – miały w 2008
i 2009 r. ponad 10 mln zł z interneto-
wej sprzedaży i możemy je nazwać
„drugą ligą” tej branży. Trzecią grupę
stanowią właściciele mniejszych
sklepów, z których największymi
w 2009 r. mogły być księgarnie
Helion.pl i Gandalf.com.pl (około
7 mln zł przychodu).
delikatesy
Dość wysoko w zestawieniu ogól-
nym znalazły się firmy, które pro-
wadzą internetowe sklepy spożyw-
cze. Ten rynek ma przed sobą
bardzo dobre perspektywy, o czym
najlepiej świadczy dynamika wzro-
stu przychodów Frisco.pl (9 mln zł
w 2008 r. i 19,5 mln zł rok później)
czy sklepu Alma24.pl, należącego
do sieci Alma (wzrost z 8 do
16 mln zł w 2009 r.) – obie firmy
zwiększyły swoją internetową sprze-
daż o ponad 100%. Nieco gorzej jest
z rentownością, spółka Frisco.pl
zamknęła 2008 rok stratą rzędu
5 mln zł. Warto natomiast zwrócić
uwagę na dobre wyniki sklepu ze
zdrową żywnością BogutynMlyn.pl,
który w 2009 r. zwiększył swoje
obroty do 2 mln zł i osiągnął dodat-
ni wynik netto. 
Jedna platforma – tysiące możliwości
Prowadzisz firmę i poszukujesz sposobu,
który pomoże w dotarciu do nowych
Klientów? A może obsługujesz obecnych
Odbiorców w zakresie, który ich nie satys-
fakcjonuje? Jeśli sam jesteś Klientem to
wiesz, jak trudno znaleźć Dostawcę, który
spełni Twoje wymagania. Rozwiązaniem
dla tych wszystkich dylematów jest
MarketIT – internetowa platforma wymia-
ny Ofert i Zleceń.
innowacyJność marketit
MarketIT to sztandarowy projekt firmy
konsultingowej Hardnet.pl, który zyskał
poparcie finansowe Unii Europejskiej w
ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka. Zamysł rozwią-
zania był prosty – stworzenie intuicyjnej w
obsłudze platformy internetowej, za
pośrednictwem której możliwa będzie
wymiana Zleceń i Ofert. Ogłoszenia zebra-
ne w jednym miejscu, przypisane konkret-
nym kategoriom pozwalają na efektywną
współpracę na linii Zleceniodawca-
Zleceniobiorca. Stanowiska te są wymienne
– dana firma może utrzymywać w bazie
zarówno Oferty, jak i Zlecenia, czyli być
jednocześnie podmiotem poszukującym
usługi i proponującym własne rozwiązania.
Platforma przeznaczona jest także do użyt-
ku Klientom Finalnym – za jej pośrednic-
twem z powodzeniem mogą poszukiwać
Dostawcy potrzebnej usługi lub produktu.
MarketIT posiada także funkcjonalności
sprzyjające resellingowi, czyli składaniu
zamówień z poziomu firmy, która dane
rozwiązanie udostępni swoim Klientom.
ZareJestruJ się w marketit
Platforma MarketIT powstaje w ramach
unijnego Programu Operacyjnego Inno-
wacyjna Gospodarka. To projekt firmy
konsultingowej Hardnet.pl, która każdego
dnia dba o to, by jej Klienci otrzymywali
rozwiązania na najwyższym poziomie.
Zarejestruj się na www.marketit.pl i w ra-
mach promocji bezpłatnie korzystaj ze
wszystkich funkcjonalności! Zapraszamy
do rejestracji i oceny systemu.
Hardnet.pl
www.hardnet.pl
ul.Gdańska 174/2
85–674 Bydgoszcz
tel.(52) 366-77-58
fax (52) 552-40-31
Rynek internetowych
księgarni zdominowały
dwie firmy – Merlin.pl
i Empik, który z roku na
rok zmniejsza dystans
do lidera.
A R t y K u ł             R E K L A M o w y
www.internetstandard.pl 89
RAPORT E-COMMERCE 2009
NeO24.pl:
2009 rok był dla nas
przełomowy
Jak w ciągu jednego roku zwiększyć przychody
o 180%, a także jak przeżyć i zwyciężyć wśród wielu
firm handlujących w sieci sprzętem elektronicznym?
Rozmawiamy z Maciejem Idzikowskim, prezesem zarządu
Neo24.pl sp. z o.o.
maCiej iDzikowski
prezes zarządu NeO24.pl sp. z o.o.
W ubiegłym roku zwiększyliście
przychody z 52 mln zł do prawie
146 mln zł. Jak udało się Wam osiągnąć
tak imponującą dynamikę wzrostu?
Dynamika faktycznie jest imponująca.
Przez te wszystkie lata uczymy się roz-
poznawać potrzeby naszych klientów
i oferować im produkty, w atrakcyjnych
cenach opakowanych w profesjonalnie
przeprowadzoną transakcję. Mam wra-
żenie, że rok 2009 był dla nas przełomo-
wy – użytkownicy internetu przekonali
się do wartości, jakie niesie ze sobą
marka NEO24.pl i coraz bardziej nam
ufają. Postrzeganie marki w internecie ma,
moim zdaniem, takie samo znaczenie, jak
w świecie rzeczywistym. Oczywiście na
nasz wzrost ma też wpływ sytuacja w bran-
ży commerce, która oparła się fali kryzysu,
jaki dotknął inne gałęzie gospodarki.
Handel sprzętem elektronicznym
w sieci to ciężki kawałek chleba
– duża konkurencja, niskie marże.
Czym oprócz maksymalnego obniża-
nia cen można przekonać potencjal-
nego klienta do zakupów?
Polski klient e-commerce staje się coraz
bardziej wymagający. Oczywiście cena,
niższa niż w sklepach naziemnych, jest
niewątpliwie dużym magnesem przy-
ciągającym użytkowników do zakupów
w sieci. Klienci, ku naszemu zadowo-
leniu, coraz większą uwagę zwracają
na jakość obsługi, dodatkowe usługi,
możliwość skorzystania z fachowego
doradztwa oraz obsługę posprzedażową.
Tak naprawdę to właśnie te czynniki
decydują i coraz bardziej będą decy-
dować o wyborze sklepu. Oszczędność
10 zł bardzo często jest nieopłacalna
w porównaniu do strat, które może
ponieść klient kupując w niesprawdzo-
nym sklepie. W naszym przypadku
praca nad jakością obsługi jest celem
nadrzędnym – o naszej skuteczności
niech świadczą zdobyte trzy razy pod
rząd Laury Klienta (2008-2010).
Nie osiadamy jednak na laurach
i zdajemy sobie sprawę z faktu, że proces
obsługi klienta w naszej firmie musi być
ciągle doskonalony. Dążymy do celu,
którym jest stuprocentowe zadowolenie
naszych klientów. Mamy jeszcze wiele
do zrobienia, ale stale identyfikujemy
elementy procesu, które należy poprawić.
Pomagają nam w tym nasi klienci (rów-
nież ci, którzy wyrażają krytyczne opinie)
– motywują nas do coraz lepszej pracy.
Nie zamierzamy być jednorocznym
liderem, ale każdego roku pragniemy
dawać klientom pewność, że przepro-
wadzona transakcja zostanie profesjo-
nalnie zrealizowana.
Stosujecie różne formy marke-
tingu i wsparcia sprzedaży (rekla-
ma banerowa, mailingi, płatne
linki w wyszukiwarkach, obecność
w porównywarkach cen). Które dają
Wam największą konwersję?
Wszystkie środki komunikacji trak-
tujemy tak samo. Każde źródło pozy-
skiwania klienta jest dla nas ważne
i w każdym miejscu, w którym pojawia
się nasza działalność marketingowa,
mamy swoją strategię i jasne cele do
osiągnięcia.
Fakt, że jesteście powiązani
z siecią stacjonarnych sklepów
(NEONET) utrudnia czy ułatwia
Wam prowadzenie biznesu?
Jesteśmy niezależnymi organizacja-
mi, niemającymi części wspólnych.
rok 2009 był dla
nas przełomowy
– użytkownicy internetu
przekonali się do
wartości, jakie niesie ze
sobą marka neo24.PL
i coraz bardziej nam ufają.
RAPORT E-COMMERCE 2009
Oczywiście korzystamy z doświadczeń
i wiedzy NEONET, który w moim
odczuciu jest firmą o światowych stan-
dardach zarządzania. Co prawda nie
wszystkie zasady i procesy obowiązujące
w świecie „naziemnym” da się prosto
przełożyć na rzeczywistość internetową,
ale uważam, że taka symbioza stworzyła
pozytywną „mieszankę wybuchową”,
która doprowadziła nas do pozycji jedne-
go z liderów rynku e-commerce w Polsce
po niecałych 4 latach działalności.
Problemy z dostawcami i firmami
kurierskimi to największa bolączka
polskiego e-handlu. Czy Was też to
dotyczy? Jeśli nie logistyka, to które
obszary Waszej działalności wyma-
gają ulepszeń?
Logistyka istotnie jest wciąż najwięk-
szą bolączką polskiego e-commerce.
Sprzedajemy ok. 20 tys. indeksów,
z czego w magazynie mamy ok. 14 tys.
Podstawową rzeczą jest rzetelna informa-
cja, którą powinien otrzymać klient po zło-
żeniu zamówienia. Staramy się tak zorga-
nizować proces logistyczny, aby 80% naszej
oferty dotarło do klienta w ciągu 2 dni od
daty złożenia zamówienia. Pozostałe 20%
to produkty, w przypadku których infor-
mujemy klienta o dacie dostępności naj-
później 2 dni po dokonaniu zamówienia.
Przy naszej skali obrotu dostawa
towaru do klienta jest również zada-
niem dość trudnym. Na szczęście
korzystamy z pomocy profesjonalistów
– firma SCHENKER, z którą współpra-
cujemy od początku istnienia sklepu
NEO24.pl, również ciągle doskonali
swoje usługi, dopasowując je do wciąż
rosnących wymagań klientów.
W jakim kierunku chcecie roz-
wijać NEO24.pl? Wejdziecie w nowe
branże czy ograniczycie się do elek-
troniki i tutaj będziecie umacniać
swoją pozycję?
Podstawą naszej działalności od
pierwszego dnia działania jest
Elektronika i AGD. Trudno odcinać
się od korzeni. Nie mamy takiego
zamiaru, bo wiemy, że każdego dnia
jesteśmy coraz lepszymi specjalistami
mogącymi służyć naszym klientom
fachową poradą. Oczywiście oferta
stale się zwiększa. Chcemy zaoferować
klientowi możliwie najwięcej produk-
tów z branż komplementarnych – od
czasu uruchomienia sklepu wpro-
wadziliśmy branże IT, Dom i ogród,
Elektronarzędzia oraz Artykuły dla
dzieci. Dbamy o to, żeby w każdej
z nich zaproponować klientom atrak-
cyjną ofertę.
Plany finansowe na 2010 rok?
Przekroczycie 200 mln zł przychodu?
Obrót jest pochodną naszej wiary-
godności, a nie celem samym
w sobie. Pracujemy ciężko nad rozwo-
jem naszego sklepu i marki NEO24.pl.
Obrót przychodzi sam. 
obrót jest pochodną
naszej wiarygodności,
a nie celem samym
w sobie. Pracujemy ciężko
nad rozwojem naszego
sklepu i marki neo24.PL.
obrót przychodzi sam.
Biznes Technologia Rozrywka
Indywidualne roz ka dego reklamodawcy l Grupy celowe
Biznes
Technologia
En
IDG.pl
IDG.pl
Internet
Standard
Internet
Standard
Networld
Networld
PC World
PC World
CXO
CXO
COMPUTERWORLD
COMPUTERWORLD
Prof
International Data Group Poland SA
ul. Jordanowska 12
04-204 Warszawa
e-mail: reklama@idg.com.pl
www.idg.com.pl
Tel (22) 321 78 00
Fax (22) 321 78 88
BIURO REKLAMY I MARKETINGU IDG POLAND S.A.
2 619 178 real users
odzwiedza witryny IDG!
( ród o: Megapanel/PBI, marzec 2010 )
www.internetstandard.pl 91
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
C
zwarta kategoria w naszym
katalogu przeznaczona jest dla
przedsiębiorstw, które świad-
czą usługi dla firm internetowych.
Oczywiście mamy tu na myśli usługi,
które również w jakiś sposób związane
są z internetem.
Firmy, które znalazły się w tej kate-
gorii, podzieliliśmy ostatecznie na trzy
mniejsze grupy. W pierwszej umieści-
liśmy internetowych agentów rozlicze-
niowych, w drugiej zebraliśmy firmy
tworzące specjalistyczne oprogramo-
wanie, ułatwiające prowadzenie dzia-
łalności w sieci, do trzeciej natomiast
trafiły przedsiębiorstwa świadczące
usługi hostingu i rejestracji domen.
Tylko dla ostatniej grupy udało się
nam opracować tabelę rankingową.
Zdobycie danych finansowych firm
z dwóch pierwszych grup okazało się
niemożliwe – większość unika lub nie
ma obowiązku składania rocznych
sprawozdań w Krajowym Rejestrze
Sądowym, nie chciały też ujawnić tych
informacji w naszej ankiecie, a nasze
oszacowania przychodów były mało
precyzyjne.
Płatności internetowe
wartość rynku
W podgrupie „Płatności interneto-
we” znaleźli się głównie internetowi
agenci rozliczeniowi, czyli firmy, które
ułatwiają transferowanie środków
pieniężnych między klientami a wła-
ścicielami internetowych sklepów
i serwisów. Agent rozliczeniowy ma
za zadanie przyjąć płatność od klien-
ta, co można zrealizować na kilka
różnych sposobów – kartą płatniczą
lub kredytową, szybkim przelewem
czy np. korzystając z elektronicznej
portmonetki (PayPal, Moneybookers),
poinformować o tym fakcie firmę, na
rzecz której dokonywana jest płat-
ność, i przekazać środki na jej konto,
najczęściej tradycyjnym przelewem
bankowym. Istotne są tutaj dwa
aspekty: klient ma do wyboru kilka
różnych opcji płatności, a druga strona
transakcji nie musi czekać z realizacją
zamówionej usługi – może ją zreali-
zować od razu, gdy otrzyma potwier-
dzenie przyjęcia środków od agenta
rozliczeniowego.
Jak wygląda w Polsce internetowy
rynek usług bankowych? Z danych
Związku Banków Polskich wynika,
że na koniec ubiegłego roku liczba
aktywnych klientów bankowo-
ści elektronicznej w naszym kraju
wyniosła 8,4 mln (o ponad milion
W czwartej części rankingu polskich firm internetowych analizujemy trzy branże: rynek
internetowych agentów rozliczeniowych, dostawców rozwiązań informatycznych dla e-handlu,
a także rynek hostingu i rejestracji domen.
91
Usługi dla firm
internetowych
www.internetstandard.pl 92
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
www.internetstandard.pl 93
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
więcej niż przed rokiem), z czego
930 tys. to małe i średnie przedsię-
biorstwa, a 104 tys. to duzi klienci
korporacyjni. Liczba klientów, z któ-
rymi banki mają podpisaną umowę
na tego rodzaju usługi, przekroczyła
już 14 mln. Wartość przelewów elek-
tronicznych wykonywanych miesięcz-
nie w ubiegłym roku przez klientów
bankowości elektronicznej sięgała
44 mld zł, a klienci indywidualni
(osoby fizyczne) dokonywali średnio 8
takich transakcji w ciągu miesiąca.
Oczywiście łączna liczba i wartość
wykonanych przelewów interneto-
wych ma niewiele wspólnego z samą
branżą internetową. Polski rynek
e-commerce szacowany jest na nieco
ponad 13 mld zł obrotu w 2009 r., ale
trzeba pamiętać, że w dalszym ciągu
znaczna część kupujących w skle-
pach internetowych i na platformach
aukcyjnych decyduje się na płatność
gotówką przy odbiorze towaru, część
płaci też na poczcie lub w stacjonarnej
placówce banku. Z kolei przychody
wydawców polskich serwisów inter-
netowych z płatnych usług to kwota
rzędu kilkudziesięciu-kilkuset mln zł.
Z jednej strony mamy 44 mld zł będą-
ce przeciętną wartością wszystkich prze-
lewów elektronicznych wykonywanych
miesięcznie w Polsce w 2009 r., z drugiej
zaś kwotę, która z pewnością jest znacz-
nie niższa niż szacowane 13 mld zł obro-
tu krajowego rynku e-handlu. O jaki
rynek walczą więc internetowi agenci
rozliczeniowi? Jak twierdzą przedsta-
wiciele największych firm z tej branży,
handel online i opłaty za usługi interne-
towe to tylko niewielki wycinek tortu,
który ich interesuje. Ten wycinek ma na
razie jednak kluczowe znaczenie.
Wprawdzie trudno oszacować
kwotę przelewów internetowych, któ-
rymi opłacono w ubiegłym roku roz-
maite transakcje w polskich sklepach
i serwisach internetowych, ale znana
jest liczba i wartość transakcji interne-
towych przeprowadzonych za pomo-
cą kart płatniczych. Jak informuje
Narodowy Bank Polski, w 2009 r. Polacy
wykonali prawie 3,4 mln takich operacji
o łącznej wartości 691 mln zł (wzrost
o 14,5% w porównaniu z 2008 r.).
To nadal tylko niecały 1% wartości
wszystkich transakcji kartowych
przeprowadzonych w tym okresie
w naszym kraju, ale warto zauważyć,
że po słabszym 2008 roku w kolejnych
kwartałach 2009 r. zarówno liczba,
jak i wartość transakcji dokonywa-
nych kartami płatniczymi w sieci
wyraźnie rosła.
Największe firmy
PayU, właściciel systemu Platnosci.pl,
informował jakiś czas temu, że w 2009 r.
obsłużył transakcje o łącznej wartości
przekraczającej 1 mld zł. Firma obsłu-
guje obecnie około 5 tys. klientów
– właścicieli sklepów i serwisów inter-
netowych, do tego grona możemy zali-
czyć również użytkowników platformy
Allegro.pl.
W ubiegłym roku obsługiwana
przez PayU usługa „Płacę z Allegro”
nie była jeszcze obowiązkowym ele-
mentem transakcji aukcyjnej (na
aukcjach, w których jedyną dostępną
metodą płatności jest przelew), ale
na pewno część użytkowników z niej
korzystała. Niektórzy przedstawiciele
branży szacują, że transakcje dokona-
ne przez osoby fizyczne stanowiły wię-
cej niż połowę ubiegłorocznego obrotu
PayU – spółka nie chciała się do tego
odnieść.
Jak miliardowy obrót przekłada
się na przychody? Internetowi agenci
rozliczeniowi zarabiają na prowizji
liczonej od wartości każdej transakcji,
zazwyczaj jest to 2–3% od przekazy-
wanej kwoty. Przeważnie też im więk-
sze obroty generuje współpracująca
firma, tym prowizja jest niższa. Prosta
arytmetyka pozwala zatem oszacować
ubiegłoroczne przychody PayU
na 20-30 mln zł. Spółka, mimo praw-
nego obowiązku, nie składa spra-
wozdań finansowych w KRS-ie, więc
musimy poprzestać na szacunkach.
Z przedsiębiorstw działających na
polskim rynku internetowych płat-
ności poza PayU zauważalny udział
w rynku mają też takie podmioty, jak
Dotpay, Dialcom24 (Przelewy24.pl),
Na koniec ubiegłego
roku liczba aktywnych
klientów bankowości
elektronicznej w naszym
kraju wyniosła 8,4 mln,
o ponad milion więcej
niż przed rokiem.
Wartość przelewów
elektronicznych
wykonywanych
miesięcznie
w ubiegłym roku przez
klientów bankowości
elektronicznej sięgała
44 mld zł.
W 2009 r. Polacy
wykonali prawie
3,4 mln internetowych
transakcji kartami
płatniczymi o łącznej
wartości 691 mln zł.
To nadal tylko niecały
1% wartości wszystkich
transakcji kartowych
przeprowadzonych w tym
okresie w naszym kraju.
Internetowi agenci
rozliczeniowi zarabiają
na prowizji liczonej
od wartości każdej
transakcji, zazwyczaj
jest to 2-3% od
przekazywanej kwoty.
94
RAPORT INTERNET 2K10
Partner wydania
Ecard i First Data Poland (Polcard). Ecard SA jako spółka
giełdowa musi publikować swoje sprawozdania finansowe,
a więc jej wyniki są znane. W 2009 r. zwiększyła swoje przy-
chody z 16,2 mln zł do 25,8 mln zł, z czego 5,7 mln zł osią-
gnęła z rozliczania transakcji internetowych (4,4 mln zł rok
wcześniej). Łączna wartość prowizji uzyskanych w tym okre-
sie przez Dotpay i Dialcom24 wyniosła prawdopodobnie od
kilku do kilkunastu mln zł w obu przypadkach, zaś First Data
Poland SA mogła z tego tytułu osiągnąć 10-20 mln zł.
Biorąc pod uwagę wszystkie te kwoty, łączną wartość przy-
chodów internetowych agentów rozliczeniowych w 2009 r.
można szacować na 50-70 mln zł.
oProgramowanie
Druga z podgrup w kategorii „Usługi dla firm internetowych”
miała być przeznaczona dla przedsiębiorstw, które zajmują się
produkcją i dystrybucją specjalistycznego oprogramowania,
ułatwiającego prowadzenie internetowego biznesu.
Pomysł na wydzielenie podgrupy „Oprogramowanie”
okazał się trochę niefortunny. W nadesłanych ankietach
często wybierały ją agencje interaktywne oraz firmy ofe-
rujące rozmaite usługi programistyczne i gotowe opro-
gramowanie, przeznaczone nie tylko dla przedsiębiorstw
osiągających przychody z szeroko rozumianej działalno-
ści internetowej.
Prawdopodobnie powinniśmy taką podgrupę stworzyć
w kategorii „Marketing i reklama internetowa” i umieścić
tam firmy klasyfikowane jako agencje interaktywne, ale kon-
centrujące się bardziej na usługach IT niż na kreacji. W tym
miejscu ograniczymy naszą analizę do producentów oprogra-
mowania dla sklepów internetowych, a ściślej – produktów
gotowych.
wartość rynku
Każdy sklep internetowy wymaga do działania specjalistycz-
nego systemu informatycznego. Biorąc pod uwagę fakt, że
w 2009 r. liczba witryn umożliwiających złożenie zamówienia
online na różne towary mogła się zbliżyć do 10 tys., rynek
oprogramowania dla e-handlu jest w Polsce całkiem spory.
Podobnie jak przed rokiem, na potrzeby naszych badań
przygotowaliśmy własną bazę polskich sklepów interneto-
wych. Do czasu publikacji raportu „Internet 2k10” dyspono-
waliśmy liczącą 9957 rekordów wstępną wersją bazy, która nie
została jeszcze oczyszczona z duplikatów i niedziałających
adresów. Przypuszczalnie po wykonaniu tych czynności
z katalogu powinno zniknąć kilkaset witryn.
Łączną wartość przychodów
internetowych agentów rozliczeniowych
w ubiegłym roku można szacować
na 50–70 mln zł.
W SIECI LICZY SIĘ
BEZPIECZEŃSTWO
Każdy Klient sklepu czy serwisu internetowego oferującego
możliwość nabycia towaru bądź usługi zastanawia się
niejednokrotnie, czy dokonując transakcji ma pewność
bezpieczeństwa swoich danych. Mimo obaw (szczególnie
osób, które zdecydowały się na zakup w Internecie po
raz pierwszy), obroty polskich sklepów internetowych
systematycznie rosną. Świadczy to o coraz większym zaufaniu
konsumentów: tak do podmiotów oferujących swoje towary
i usługi w Sieci, jak i do nowoczesnych form płatności.

Dokonując transakcji należy jednak pamiętać o zachowaniu
ostrożności. Nie mamy oczywiście obaw zamawiając
towar w sklepie, który istnieje na rynku od kilku lat czy
ma rozpoznawalną markę. Często jednak trafamy na
sklep czy serwis, o którym nic nie wiemy. Warto w takim
wypadku samodzielnie sprawdzić, czy podmiot gospodarczy
prowadzący sklep podał szczegółowe dane kontaktowe na
stronie, czy sklep posiada regulamin i jaki jest tryb składania
reklamacji, jakie są opłaty i warunki zakupu. Należy również
sprawdzić, jak wygląda sprawa wysyłki towaru i terminy
z tym związane. Jeżeli sklep umożliwia odbiór osobisty
towaru, oznacza to najczęściej, że frma rzeczywiście istnieje
i jest wiarygodna.
eCard S.A. jako dostawca rozwiązań płatności w Internecie,
podpisując ze sklepami umowy na obsługę transakcji,
każdorazowo weryfkuje sklep przed zawarciem umowy.
Wymaga wielu istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa
informacji, których umieszczenie na stronie internetowej
sklepu podnosi bezpieczeństwo obsługi transakcji, przez
co bezpieczeństwo samego Klienta dokonującego zakupu.
Klient każdorazowo widząc logo eCard S.A. na stronie sklepu
może mieć pewność, że jest to sprawdzony i wiarygodny
partner.
eCard S.A.
Biuro Handlowe
Ul. Królewska 16
00-103 Warszawa
Tel. 22 493 44 90
Fax. 22 493 44 00
www.ecard.pl
Juliusz Stawiński
Doradca Zarządu
ds. Rynku
eCard S.A.
Agent Rozliczeniowy
www.ecard.pl
Artykuł reklamowy
www.internetstandard.pl 95
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Ile polskich firm handlujących
w sieci używa własnych systemów
informatycznych, ile decyduje się
na oprogramowanie przygotowane
na indywidualne zamówienie, a ile
korzysta z produktów „pudełkowych”?
W raporcie „e-commerce 2009” zada-
liśmy firmom takie pytanie. Na wła-
snych rozwiązań pracowała w 2008 r.
prawie jedna czwarta przebadanych
sklepów, 23% ankietowanych używało
gotowych lub samodzielnie zmodyfi-
kowanych rozwiązań na licencji open
source, a największa grupa, licząca
54% podmiotów, wybrała platformy
sklepowe, rozwiązania „pudełkowe”
bądź zleciła przygotowanie oprogra-
mowania zewnętrznej firmie.
W marcu 2009 r. zidentyfikowali-
śmy oprogramowanie 43% z 7,2 tys.
sklepów obecnych wówczas w naszej
bazie. W czerwcu 2010 r. powtórzyli-
śmy to badanie i tym razem w katalo-
gu liczącym już prawie 10 tys. adresów
udało się nam rozpoznać systemy
i platformy handlowe wykorzystywa-
ne w 4 tys. internetowych punktach
handlowych. Jak wcześniej wspomnie-
liśmy, badanie zostało przeprowadzo-
ne na „nieoczyszczonej” wersji bazy,
a więc wyniki mogą być obarczone
niewielkim błędem. Ile wart jest rynek
gotowych rozwiązań dla e-commerce?
Sprawdźmy najpierw, które systemy są
wśród handlujących w sieci firm naj-
popularniejsze.
największe firmy
Gotowe systemy do obsługi interne-
towego handlu możemy podzielić na
rozwiązania „pudełkowe”
– pieniądze wydajemy jednorazowo
(ew. na aktualizacje) i sami troszczymy
się o hosting witryny sklepu; bezpłatne
oprogramowanie dostępne na licencji
open source oraz platformy handlo-
we, czyli połączenie oprogramowania
z usługą hostingu – w tym przypadku
przeważnie płacimy co miesiąc pro-
centową prowizję od wartości wygene-
rowanego przez sklep obrotu.
W zestawieniu dziesięciu najpo-
pularniejszych w 2010 r. gotowych
rozwiązań dla e-handlu znalazły
się cztery rozwiązania „pudełkowe”
(SOTESHOP, KQS.store, Shoper.pl,
oscGold), dwa systemy open source
(osCommerce, OpenSoluton.org)
i cztery platformy sklepowe (iStore.pl,
IAI-Shop.com, Home.pl Business
Shop, Otwarte24.pl).
Podobnie jak przed rokiem, najwięk-
szą popularnością cieszyły się trzy pro-
dukty z pierwszej grupy – SOTESHOP,
KQS.store i Shoper.pl – choć udział
rynkowy dwóch pierwszych wyraźnie
się zmniejszył. Z systemów „pudeł-
kowych” najwięcej zyskał oscGold
wykorzystywany w 2010 r. przez 5,5%
sklepów (wzrost 2,2 pkt proc.).
W porównaniu z rokiem ubiegłym
wzrosło zainteresowanie platformami
handlowymi IAI-Shop.com i Home.pl
Business Shop, zmalał natomiast
udział iStore.pl (QXL Poland)
i Otwarte24.pl (Grupa O2.pl). Od
marca 2009 r. do czerwca 2010 r.
zmniejszył się odsetek sklepów wyko-
rzystujących oprogramowanie osCom-
merce, a zainteresowanie darmowym
systemem OpenSolution.org tylko
nieznacznie się zwiększyło.
Co najmniej 3,9 tys.
polskich sklepów
internetowych używa
obecnie oprogramowania
„pudełkowego” lub
wykorzystuje platformy
handlowe.
6 10 12 14 16 8 0 2 (%) 4
ród³o: Badanie polskich sklepów internetowych, Internet Standard/PBI, marzec 2009 r., czerwiec 2010 r.
Udzia³ w rynku oprogramowania dla polskich sklepów
internetowych (estymacja)
czerwiec 2010 marzec 2009
OpenSolution.org
Otwarte24.pl
oscGold
Home.pl Business Shop
IAI-Shop.com
osCommerce
iStore.pl
Shoper.pl
KQS.store
SOTESHOP
3,9
6,0
3,3
5,1
5,0
8,9
9,3
8,6
13,4
13,8
4,1
5,1
5,5
5,6
5,6
5,9
8,5
9,2
11,1
11,6
Trzy najpopularniejsze
w Polsce gotowe
rozwiązania do obsługi
handlu internetowego
to podobnie jak przed
rokiem SOTESHOP,
KQS.store i Shoper.pl.
www.internetstandard.pl 96
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
www.internetstandard.pl 97
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Jak to się przekłada na przychody
firm oferujących poszczególne roz-
wiązania? Szacowanie wartości ich
sprzedaży nie jest łatwe, zwłaszcza
gdy mówimy o rozwiązaniach „pudeł-
kowych”. Praktyka pokazuje, że pro-
ducenci oprogramowania sprzedają
dużo więcej licencji niż mogłoby to
wynikać z naszego badania. Spora
część klientów decyduje się na zakup,
ale albo rezygnuje później z urucho-
mienia sklepu, albo też szybko wypada
z biznesu.
W naszej bazie naliczyliśmy 449
witryn działających na najpopularniej-
szym w zestawieniu oprogramowaniu
SOTESHOP, jednocześnie wiemy
też, że firma Sote sprzedała w 2008 r.
ponad 800 licencji. Z innymi rozwią-
zaniami „pudełkowymi” może być
podobnie.
Przychody właścicieli platform
handlowych można szacować na pod-
stawie liczby obsługiwanych witryn,
przypuszczalnej średniej sprzedaży
pojedynczego sklepu i średniej prowi-
zji od obrotu. Można też odnieść się do
wyników IAI SA (platforma IAI-
Shop.com), która od niedawna notowa-
na jest na rynku NewConnect i publi-
kuje swoje sprawozdania finansowe.
W 2009 r. firma osiągnęła 2,1 mln zł
przychodu netto, co oznacza wzrost
o około 40% w porównaniu do roku
poprzedniego.
Cztery najpopularniejsze rozwiąza-
nia z pierwszej dziesiątki prezentowa-
nej na wykresie prawdopodobnie nie
przynoszą swoim właścicielem dużo
wyższych kwot. Doliczając przychody
mniejszych firm, które w większości
osiągają sprzedaż rzędu kilkuset tys. zł
rocznie, możemy oszacować wartość
polskiego rynku gotowych rozwiązań
dla e-commerce na około 15–20 mln zł
w 2009 r.
Hosting i domeny
wartość rynku
Jakie obroty generuje polski rynek
usług hostingowych? Trudno powie-
dzieć, gdyż jak ustaliliśmy, do tej
pory nie podjęto ani jednej próby
dokładnego zbadania tego rynku.
Na początku wypadałoby określić,
co rozumiemy pod pojęciem „usługi
hostingowej”.
Największe firmy z branży oferują
pełen wachlarz usług, z których naj-
ważniejsze to utrzymywanie skrzynek
pocztowych, serwery wirtualne, ser-
wery dedykowane i kolokacja. Ważną
częścią biznesu są także usługi reje-
stracji domen, które jednak możemy
uznać za oddzielny rynek – prawie
wszyscy dostawcy hostingu oferują
Wartość polskiego rynku
gotowych rozwiązań
dla e-handlu w 2009 r.
mogła wynieść około
15–20 mln zł.
&YUFOEFE4JUFT to unikalna na polskim
rynku usluga oferowana przez sklep inter-
netowyLPMQPSUFSQM. Polega ona na urucho-
mieniu i obsludze sklepu internetowego
we wskazanej przez partnera biznesowego
domenie.
Uruchomienie e-sklepu trwa ǧrednio dwa
tvgodnie i nie generuje ǻadnvch kosztow
po stronie frmv, ktora korzvsta z tej uslugi.
Z ofertv kolporter.pl korzvstajƾ czolowi wv-
dawcv, m.in. Axel Springer Polska, Edipresse
Polska, G+I oraz ponad 50 serwisow interne-
towvch m.in. Biblionetka, Chip.pl, Dziennik
Internautow i Granice.pl.
- Wdroǻenie Extended Sites to prostv sposob
monetvzowania ruchu w serwisie, ktorv wcze-
ǧniej mial niekomercvjnv charakter - mowi
Robert Solkiewicz, pelnomocnik zarzƾdu
ds. strategii i rozwoju w Kolporterze e-biz-
nes - spolce, ktora jest wlaǧcicielem sklepu
kolporter.pl. - Sprzedaǻ generowana przez
wspolpracujƾce z nami serwisv dvnamicznie
roǧnie, co daje wvmierne korzvǧci fnanso-
we naszvm partnerom. Wdroǻenie takiego
rozwiƾzania ,na wlasnƾ rNjkNj" bvlobv dla nich
kosztowne i czasochlonne. A mv, dziNjki na-
szvm wieloletnim doǧwiadczeniom i posiada-
nej technologii, bezkosztowo zapewniamv im
bogatƾ ofertNj i dobre warunki handlowe.
Sklepv oparte na technologii kolporter.pl
sƾ w pelni dostosowane grafcznie do wvmo-
gow biznesowego partnera, w przvpadku juǻ
funkcjonujƾcvch serwisow wvglƾdajƾ jak ich
integralna czNjǧǀ. DziNjki usludze Extended
Sites wlaǧciciele portali i serwisow mogƾ
przedstawiǀ swoim uǻvtkownikom bogatƾ
ofertNj handlowƾ przv jednoczesnvm zacho-
waniu swojej domenv, lavoutu i niezaleǻnoǧci.
Majƾ teǻ gwarancjNj pelnego bezpieczeǝstwa
i suwerennoǧci baz wlasnvch uǻvtkownikow.
Oferowanv przez kolportera.pl uniwersalnv
asortvment pozwala na przvgotowanie ofertv
dopasowanej do prawie kaǻdej tematvki
serwisu.
- Bardzo istotnvm argumentem, przema-
wiajƾcvm za skorzvstaniem z Extended Sites
oferowanego przez kolporter.pl jest fakt,
ǻe nie tvlko zvskujemv dodatkowe Ǻrodlo
przvchodow, lecz dajemv naszvm uǻvtkow-
nikom moǻliwoǧǀ skorzvstania z nowej
funkcjonalnoǧci - podkreǧla Rafal Kamiǝski
z Axel Springer. - Wspolpraca z kolporter.pl
daje uǻvtkownikom naszvch serwisow dostNjp
do 170 tvsiNjcv pozvcji, przede wszvstkim
ksiƾǻek, plvt CD, flmow, gier i programow
multimedialnvch. DziNjki usludze Extended
Sites uǻvtkownicv mogƾ robiǀ zakupv,
a co waǻniejsze, pod naszƾ markƾ.
kolporter.pl zapewnia:
- narzNjdzia integracvjne
- wvkorzvstanie narzNjdzi wvszukiwania
NetSprint.pl
- pelnƾ obslugNj logistvcznƾ klientow sklepu
internetowego
- Biuro Obslugi Klienta
- udostNjpnienie wlasnvch serwerow i lƾcz
- proste i transparentne rozliczenia.
zawsze blisko Ciebie
Jak szybko i bezkosztowo skomercjalizowaǀ serwis internetowy
F$PNNFSDFOBTLSÓUZ
Definicja Extended Sites:
UdostNjpnienie za darmo pelnowartoǧciowego sklepu w lavoucie i z produktami
dostosowanvmi do wvmogow partnera we wskazanej domenie przv wspolpracv rozli-
czanej w modelu prowizji od sprzedaǻv.
Artykuł reklamowy
www.internetstandard.pl 98
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
rejestrację domen, ale nie wszyscy reje-
stratorzy zajmują się hostingiem.
Dostawców usług hostingowych
warto podzielić na dwie grupy. Do
pierwszej zaliczymy firmy, które
pobierają opłaty za swoje usługi bez-
pośrednio od swoich klientów, w dru-
giej natomiast znajdą się dostawcy
darmowego hostingu, którzy czerpią
przychody z emisji reklam w utrzymy-
wanych serwisach. Druga grupa leży
w zasadzie poza obszarem naszych
zainteresowań – dla tych przedsię-
biorstw ważny jest przede wszystkim
rynek reklamy online.
Co dalej? Aby oszacować łączne
przychody polskich firm ze sprzedaży
usług hostingowych należałoby zsu-
mować ich obroty i odjąć tę ich część,
która pochodziła z usług rejestracji
domen. Warto zatem w pierwszej
kolejności przeanalizować polski
rynek rejestratorów.
Tę część branży od pewnego czasu
stara się badać NASK, choć z oczywi-
stych względów w swoich badaniach
uwzględnia tylko domeny z końców-
ką .PL. Ponieważ jednak rejestracja
i utrzymywanie tych domen generuje
gros obrotów polskich rejestratorów,
dane NASK na pewno mają też przeło-
żenie na cały krajowy rynek domenowy.
Na koniec ubiegłego roku całkowita
liczba aktywnych domen .PL wyniosła
1,63 mln (wzrost o 23,4% r/r), z czego
prawie 880 tys. to domeny zarejestrowa-
ne po raz pierwszy w okresie od stycznia
do grudnia 2009 r. Biorąc pod uwagę
fakt, że około 97% domen .PL obsłu-
gują partnerzy NASK i uwzględniając
oficjalny cennik tej instytucji, wartość
jej przychodu z usług rejestracji domen
szacujemy na około 40 mln zł. Z drugiej
strony, Marcin Kuźmierz pełniący funkcję
dyrektora zarządzającego w Home.pl sp.j.,
W 2009 r. polskie rynek
usług hostingowych mógł
osiągnąć obroty rzędu
120 mln zł. Wartość
rynku usług rejestracji
i utrzymania domen
szacowana jest na 100
mln zł, z czego około 40%
mogą stanowić przychody
NASK.
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
1 600 000
1 800 000
0
Liczba aktywnych nazw domeny .PL w DNS
ród³o: Rynek domen w Polsce, NASK, luty 2010 r.
2006 2007 2008 1 kw.
2009
2 kw.
2009
3 kw.
2009
4 kw.
2009
5
5
7
0
9
1
7
6
2
6
5
6
1
3
2
3
4
5
4
1
3
7
0
9
4
2
1
4
3
8
0
2
3
1
5
3
8
7
4
2
1
6
2
9
9
2
9
Firmy oferujące usługi hostingowe i rejestratorzy domen
Pozycja
w rankingu
Nazwa firmy
Przychody netto
(2009)
Przychody netto
(2008)
Wynik
netto
(2009)
Wynik
netto
(2008)
Kapitał
własny
(2009)
Kapitał
własny
(2008)
Aktywa
razem
(2009)
Aktywa
razem
(2008)
Adres strony
WWW
Rok
powsta-
nia
2009 2008
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
ogółem
(tys. zł)
internet
(tys. zł)
tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
1 1
Home.pl Jurczyk, Stypuła,
Kapcio sp.j.
48 701 48 701 39 310 39 310 9 979 10 979 13 890 home.pl 1997
2 2 NetArt SA S.K.A. 32 500* 27 000* netart.pl 1997
4 3 KEI Jump sp.j. 13 000* 11 500* kei.pl 2002
3 4 ATM SA 192 450 21 660 188 795 11 408 10 388 10 452 247 834 233 543 317 972 334 742 atm.com.pl 1994
8 5 Ogicom sp. z o.o. 9 633 9 385 9 165 8 846 898 1 529 1 754 1 943 4 497 3 133 ogicom.pl 2002
6 6 Az.pl sp.j. 10 000* 8 000* az.pl 1996
7 7 Beyond.pl sp. z o.o. 9 500* 8 242 75 00* 190 2 119 16 742 beyond.pl 2007
5 8 OVH sp. z o.o. 11 000* 7 310 7 310 95 267 1 679 ovh.pl 2004
9 9 Agnat sp. z o.o. 5 000* 4 412 4 412 274 1 100 1 891 domena.pl 2002
10 10 Domainmaker sp. z o.o. 4 100* 3 570 3 570 32 758 1 352 domainmaker.pl 2003
11 11 Domeny.pl sp. z o.o. 3 400* 3 100* domeny.pl 2003
12 12 Active 24 sp. z o.o. 3 300* 3 000* active24.pl 2005
13 13 OF.PL sp. z o.o. 2 700* 2 400* of.pl 2003
16 14 HostingCenter sp. z o.o. 1 400* 1 304 1 304 hostingcenter.pl 1999
14 15 Hostersi sp. z o.o. 1 600* 1 461 1 300* 3 125 586 hostersi.pl 2007
15 16
Sisco IT Group Polska
sp. z o.o.
1 500* 1 262 1 262 12 178 454 sisco.com.pl 1995
17 17 IQ Pl sp. z o.o. 1 200* 1 000* iq.pl 2000
* dane szacunkowe
www.internetstandard.pl 99
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
uważa (patrz wywiad w dalszej części
raportu), że obroty całego polskiego
rynku rejestracji i utrzymania domen
to około 100 mln zł rocznie, wliczając
przychody NASK. Zakładając, że to
oszacowanie może odpowiadać rzeczy-
wistej wartości rynku, około 60 mln zł
ze sprzedaży takich usług przypada na
partnerów NASK.
W 2009 r. łączne przychody polskich
firm hostingowych obecnych w naszej
tabeli rankingowej mogły wynieść około
180 mln zł. Odejmując od tej kwoty
60 mln zł, czyli szacowaną wartość
sprzedaży usług rejestracji i utrzymania
domen, zostaje nam około 120 mln zł na
usługi hostingowe i poboczną działalność
dostawców hostingu (np. pakiety zawie-
rające oprócz hostingu oprogramowanie
serwisu czy sklepu internetowego). Trzeba
jednak dodać, że ze względu na trudności
ze zdobyciem danych w naszym rankin-
gu zabrakło kilku ważniejszych firm,
głównie firm telekomunikacyjnych ofe-
rujących usługi kolokacji, a przychody za
2009 rok dla większości przedsiębiorstw
obecnych w zestawieniu zostały przez nas
oszacowane.
Liczba firm
Ile podmiotów działa na polskim
rynku hostingu i rejestracji domen?
Odpowiedź ponownie próbowaliśmy
znaleźć, zaglądając najpierw do dedy-
kowanych branży katalogów firm. Baza
serwisu PolskiHosting.pl liczy 34 wpisy,
a w katalogu Hostingi.pl jest ich 60.
W czerwcu 2010 r. na liście partnerów
NASK było 58 przedsiębiorstw z Polski,
my natomiast naliczyliśmy 48 organi-
zacji, które prawdopodobnie mają naj-
większy udział w obrotach rynku.
Usługi hostingowe oferuje też całkiem
sporo małych, jednoosobowych firm,
które wynajmują tanie serwery za gra-
nicą i odsprzedają przestrzeń dyskową
klientom z Polski, doliczając sobie oczy-
wiście pewną marżę. Niestety tutaj rejestr
REGON do niczego się nam nie przyda.
Wprawdzie znajdziemy w nim 5 tys.
przedsiębiorstw przypisanych do podkla-
sy PKD 63 11 Z „przetwarzanie danych;
zarządzanie stronami internetowymi
(hosting) i podobna działalność”, spraw-
dziliśmy jednak, że słowo „hosting” w tej
definicji ma niewiele wspólnego z ryn-
kiem usług hostingowych – podklasę
63 11 Z wybierają firmy prowadzące bar-
dzo zróżnicowaną działalność.
geografia rynku
Ze względu na niewielką liczbę firm w tej
grupie, przygotowaliśmy tylko jedną
mapę, na której znalazły się wszystkie
przedsiębiorstwa z naszego katalogu. Jak
widać, dwaj liderzy rynku usług hostin-
gowych – Home.pl i NetArt – mają siedzi-
by poza stolicą, pierwsza firma ulokowała
się w Szczecinie, druga zaś w Krakowie.
W Warszawie swoje biuro ma natomiast
trzecia w rankingu spółka ATM.
Najważniejsze polskie przedsiębior-
stwa zajmujące się sprzedażą usług
hostingowych i rejestracji domen
działają tylko w kilku regionach kraju.
Najwięcej znajdziemy ich w wojewódz-
twie śląskim, choć są to głównie małe
firmy. Trzy większe podmioty z branży
działają też w Szczecinie, Wrocławiu
i Poznaniu, a żadnego liczącego się
dostawcy usług hostingowych nie znaj-
dziemy w województwach opolskim,
lubuskim, łódzkim, podkarpackim,
podlaskim i warmińsko-mazurskim.
Na polskim rynku usług
hostingowych i rejestracji
domen liczy się mniej niż
50 przedsiębiorstw.
* na podstawie rankingu za 2009 r.
Home.pl Jurczyk,
Stypuła,
Kapcio sp.j.
NetArt SA S.K.A.
ATM SA
Geografia rynku: baza firm i liderzy rynku usług hostingowych*
Źródło: Baza i ranking firm internetowych 2009, Internet Standard, czerwiec 2010 r.
Dwaj liderzy rynku usług
hostingowych działają
poza Warszawą. Home.pl
ma siedzibę w Szczecinie,
a NetArt w Krakowie.
Na koniec ubiegłego
roku całkowita liczba
aktywnych domen .PL
wyniosła 1,63 mln.
www.internetstandard.pl 100
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Wieloletnie doświadczenie w branży e-commerce
struktura własnościowa,
formy prawne
Równo 80% firm hostingowych z nasze-
go katalogu znajduje się pod kontrolą
polskiego kapitału. Tylko 4 z 48 analizo-
wanych przedsiębiorstw są własnością
zagraniczną, a pozostałe firmy stanowiły
własność mieszaną. Zrezygnowaliśmy
z publikowania oddzielnego wykresu dla
firm z tabeli rankingowej – różnice były
bardzo niewielkie.
Wśród przedsiębiorstw działających
w analizowanej branży, najchętniej
wybieraną formą prawną była spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością,
a tylko 17% firm to jednoosobowe
działalności gospodarcze. Stosunkowo
popularna jest też spółka cywilna –
w tej formie działa około 11% dostaw-
ców usług hostingowych.
największe firmy
W tabeli rankingowej zebraliśmy dane
finansowe dla 17 podmiotów działa-
jących na krajowym rynku hostingu
i rejestracji domen internetowych. Ich
łączne przychody mogły się zwiększyć
w ubiegłym roku ze 142 mln zł do nieca-
łych 180 mln zł (wzrost o 26,7%). Należy
jednak zwrócić uwagę na to, że przewa-
żająca część kwot za 2009 rok to wartości
szacunkowe. Skąd się wzięły te oszaco-
wania? Wykorzystaliśmy informacje
pochodzące z raportów NASK o polskim
rynku rejestracji domen, a także wyniki
własnych badań, w których sprawdzili-
śmy m.in. które przedsiębiorstwa hostu-
ją ponad 14 tys. najpopularniejszych
w Polsce serwisów internetowych (lista
z DoubleClick Adplannera).
Formy prawne: rynek us³ug
hostingowych
ród³o: Baza polskich firm internetowych 2009 (Internet Standard),
Rejestr REGON (GUS), czerwiec 2010 r.
Osoba fizyczna prowadz¹ca
dzia³alnoœæ gospodarcz¹
Spó³ki z ograniczon¹
odpowiedzialnoœci¹
Spó³ki cywilne
Spó³ki akcyjne
Spó³ki jawne
Pozosta³e
52,2%
17,4%
8,7%
10,9%
6,5%
4,3%
Równo 80% firm
hostingowych z naszego
katalogu znajduje się
pod kontrolą polskiego
kapitału.
Liderem polskiego rynku
usług hostingowych
w 2009 r. była firma
Home.pl z 49 mln zł
przychodu. Drugie
miejsce zajął krakowski
Formy w³asnoœci: rynek us³ug
hostingowych
ród³o: Baza polskich firm internetowych 2009 (Internet Standard),
Rejestr REGON (GUS), czerwiec 2010 r.
W³asnoœæ krajowych osób fizycznych
W³asnoœæ prywatna krajowa pozosta³a
W³asnoœæ zagraniczna
Pozosta³e
69,6%
10,9%
8,7%
10,9%
Formy w³asnoœci: liderzy rynku
us³ug hostingowych
ród³o: Baza polskich firm internetowych 2009 (Internet Standard),
Rejestr REGON (GUS), czerwiec 2010 r.
W³asnoœæ krajowych osób fizycznych
W³asnoœæ prywatna krajowa pozosta³a
W³asnoœæ zagraniczna
Pozosta³e
62,5%
12,5%
12,5%
12,5%
www.internetstandard.pl 101
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Wśród polskich dostawców hostin-
gu mamy dwóch niekwestionowanych
liderów. Pierwsze miejsce należy do
Home.pl sp.j., która w zeszłym roku
zanotowała 24-proc. wzrost obrotów
z 39,3 mln zł do 48,7 mln zł. Zwróćmy
uwagę na wynik netto spółki za 2008 rok
– prawie 10 mln zł, co odpowiadało
91% wartości jej kapitałów własnych.
W ubiegłym roku szczecińska spółka
zaoferowała swoim klientom kilka
nowych usług (np. livechat, opro-
gramowanie sklepu internetowego
ProfitCRM, hosting dedykowany), kilka
innych rozwinęła (np. poczta, zwiększe-
nie pojemności serwerów wirtualnych),
a także zdobyła Złoty Laur Konsumenta
2009 w kategorii „Usługi hostingowe
– Rejestracja domen, Serwery WWW,
Sklepy internetowe”.
Na drugim miejscu zestawienia znalazł
się krakowski NetArt (m.in. Nazwa.pl,
Serwery.pl). Firma nie chciała ujawnić
swoich wyników finansowych, więc
spróbowaliśmy je oszacować. Z naszych
analiz wynika, że w 2009 r. NetArt
mógł osiągnąć 32,5 mln zł przychodu,
o około 20% więcej niż rok wcześniej.
Wprawdzie udział NetArt w pol-
skim rynku rejestracji domen jest
prawie taki sam jak udział Home.pl
(25–26%), ale nasze badania wykazały,
że spółka z Krakowa hostuje o połowę
mniej najpopularniejszych polskich
witryn niż lider rankingu. W czerwcu
2009 r. drugi największy dostawca
hostingu w Polsce uzyskał akredy-
tację ICANN, która umożliwia mu
rejestrację domen globalnych (.com,
.net, .org, .info, .biz) bezpośrednio
u operatorów poszczególnych rozsze-
rzeń, a we wrześniu uruchomił własną
giełdę domen.
Trzecia lokata w rankingu za 2008
rok przypadła innej spółce z Krakowa,
KEI Jump, której obroty mogły wów-
czas wynieść nieco ponad 11 mln zł.
Szacujemy, że w 2009 r. KEI zwiększyło
sprzedaż do około 13 mln zł. Miniony rok
przyniósł kilka zmian w ofercie spółki
– pojawiły się nowe funkcje w panelu
administracyjnym serwerów, spadły rów-
nież ceny transferu oraz pasma dla serwe-
rów fizycznych i kolokacji. KEI zdobyło
też Srebrny Laur Konsumenta 2009 w tej
samej kategorii co Home.pl.
W naszym zestawieniu firm hostingo-
wych znalazły się trzy przedsiębiorstwa,
które zarabiają głównie na usługach kolo-
kacji serwerów – ATM, Beyond.pl
i HostingCenter. Pierwsza spółka upla-
sowała się na czwartym miejscu w tabeli
z przychodami rzędu 11,4 mln zł.
W 2009 r. ATM zwiększyła obroty ze
sprzedaży usług hostingowych aż o 89%.
Pozostałe przedsiębiorstwa z rankin-
gu prawdopodobnie nie przekroczyły
w 2008 r. progu 10 mln zł przychodu, ale
rok później tę barierę mogły naszym zda-
niem pokonać Az.pl i OVH. W rankingu
zabrakło niestety dużych firm teleko-
munikacyjnych (np. GTS Polska, Netia,
Telekomunikacja Polska czy Exatel), które
w ramach jednego podmiotu świadczą
wiele różnych usług, w tym usługi kolo-
kacji. Nie chciały ujawnić, jaką część
przychodu osiągają z rynku hostingu.
Na koniec analizy warto jeszcze
rzucić okiem na udział poszczególnych
partnerów NASK w rynku rejestracji
domen. Zakładając, że obroty krajowego
rynku rejestracji i utrzymania domen
z wyłączeniem przychodów NASK osią-
gnęły w ubiegłym roku wartość rzędu
60 mln zł, a udział poszczególnych firm
w całym rynku odpowiada mniej wię-
cej ich udziałowi w rynku domen .PL,
można stwierdzić, że największe polskie
przedsiębiorstwa hostingowe osiągają
maksymalnie kilkanaście mln zł przy-
chodu z usług związanych z domenami.
Do zbadania pozostaje jeszcze dyna-
micznie rozwijający się rynek wtórny,
którego obroty na chwilę obecną trudno
oszacować. 
20 30 25 0 5 (%) 15 10
ród³o: Rynek domen w Polsce, NASK, luty 2010 r
Udzia³ rejestratorów* w rynku domen .PL
4 kw. 2009 4 kw. 2008
Pozostali
Varia
Onet.pl
Active24
DomainMaker
Dinfo Systemy Internetowe
Michau Enterprises
Consulting Service
AZ.pl
NetArt
Home.pl
* dziesiêciu najwiêkszych partnerów NASK spoœród tych,
którzy zgodzili siê na publikacjê informacji o wartoœci
ich udzia³u w rynku
14,91
0,88
1,41
2,28
3,40
3,86
4,93
7,96
9,76
24,80
25,81
17
b.d.
2
b.d.
4
4
3
8
9
24
27
Największe polskie
przedsiębiorstwa
hostingowe osiągają
maksymalnie kilkanaście
mln zł przychodu z usług
związanych z domenami.
www.internetstandard.pl 102
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
cdldXoZhcZgdol^|oVc^ViZaZ`dbjc^`VXn_cZ
6IB6CYaVW^ocZhj
niezawodny. qwarantowany dostep do lnternetu l1D. 1DD. 1DDD hb/sI
kolokao|a i hostinq w nowoozesnyoh oentraoh danyoh
transnis|a danyoh i sieoi rozleqIe
usIuqi telefoniozne.
6IB6CYaVedgiVa^^bZY^‹l
dostęp do lnternetu dostosowany do wynaqań portali ldo 1D Ob/sI
kolokao|a szaf serwerowyoh w nowoozesnyoh oentraoh danyoh.
Pozna| nasza oferte i sprawdz nasze
refereno|e na lll#VibVc#ea
tel. PP 61 6E 1DD. biznes(atnan.pl

Telewiz|a Polska S.A.
TVN S.A.
Telewiz|a Polsat S.A.
hTV Networks Polska
HEO Polska
Canal÷ Cyfrowy
Aqora S.A.
Presspublioa
Polskapresse
Axel Sprinqer Polska
lEO Poland S.A.
Eonnier Eusiness lPolskaI
Oadu-Oadu lOO Network S.A.I
Nasza Klasa
oP.pl
Orono.net
Orupa Onet.pl S.A.
lNTERlA.PL S.A.
Wirtualna Polska S.A.
Hone.pl
hinisterstwo Finansów lportal internetowyI
hinisterstwo Obrony Narodowe|
Urząd Patentowy RP
Fotka.pl
Shooters.PL
OVj[Va^cVbb#^c#/
AThAN |est narka handlowa ATh S.A.
www.internetstandard.pl 103
RAPORT E-COMMERCE 2009
Home.pl:
walka o 3.–4. pozycję
będzie zażarta
O finansach, cenach rejestracji domen, rynku pierwotnym
oraz układzie sił wśród polskich rejestratorów domen
rozmawiamy z Marcinem Kuśmierzem, dyrektorem
zarządzającym Home.pl sp.j.
Jakie usługi świadczycie klientom?
Która z Waszych działalności ma najwięk-
szy procentowy udział w przychodach?
Home.pl posiada najszerszą ofertę usług
spośród krajowych dostawców usług
hostingowych. W ofercie są m.in. hosting
linux, hosting windows, serwery dedyko-
wane, domeny (krajowe, zagraniczne, glo-
balne), poczta elektroniczna, sklepy inter-
netowe, certyfikaty SSL, oprogramowanie
Kaspersky Lab, e-marketing (AdWords,
pozycjonowanie stron WWW). W bieżą-
cym roku zamierzamy rozszerzyć ofertę
usług w każdej z wymienionych powyżej
kategorii. Największy udział w przycho-
dach generują usługi serwerów wirtualnych
(hosting linux) oraz rejestracji i utrzymania
domen internetowych, w szczególności .PL.
Jakie wyniki finansowe mieliście
w 2009 r. i jakie są wasze prognozy finan-
sowe na ten rok?
Odnotowaliśmy istotny wzrost zarów-
no w przychodach jak i zyskach firmy.
W 2009 r. przychody wyniosły 48,8 mln
zł, zysk brutto – 14,6 mln zł, rok wcześniej
było to odpowiednio 39,3 mln zł i 9,97 mln
zł. W 2010 r. również spodziewamy się
wzrostu przychodów oraz zysku firmy.
Jakie korzyści dla siebie widzicie
w akcji „Internetowa Rewolucja”
– wspólnej inicjatywie Google, PKPP
Lewiatan i Home.pl, objętej patronatem
Ministerstwa Gospodarki? O ile chcecie
za pomocą tej akcji zwiększyć liczbę swo-
ich klientów?
Obecnie około 50% polskich firm nie
posiada własnej strony internetowej.
Celem „Internetowej Rewolucji” jest edu-
kacja przedsiębiorców w zakresie wyko-
rzystywania usług internetowych jako
narzędzi do wspomagania prowadzonej
działalności gospodarczej. Posiadanie
serwisu WWW i wykorzystywanie usług
reklamowych w internecie to najtańsze
i najbardziej efektywne formy dotarcia do
potencjalnych klientów.
Co na rynku domen zmieni wpro-
wadzenie przez ICCAN nowych koń-
cówek domen? Czy długoterminowe
inwestowanie w domeny, w celu póź-
niejszego odsprzedania będzie miało
wciąż jakiś sens?
Wprowadzenie nowych typów domen
przez ICANN będzie miało raczej niewiel-
ki wpływ na przyspieszenie tempa rozwoju
rynku domen. Najbardziej lukratywne jest
wciąż inwestowanie w popularne dome-
ny TLD (.com, .net, .org), krajowe oraz
europejską. Przebojem najbliższych lat ma
szansę stać się domena .CO (domena kra-
jowa – Kolumbia), która traktowana jest
jako alternatywa dla .COM.
W odróżnieniu od konkurencji nie
prowadzicie giełdy domen, dlaczego?
Tak zwany rynek wtórny w Polsce jest na
bardzo wczesnym etapie rozwoju i cechuje
się niewielką i trudną do oszacowania war-
tością. Oczywiście przyglądamy się uważ-
nie rynkowym trendom oraz działaniom
konkurencji i być może będziemy w przy-
szłości obecni na tym rynku. Skupiamy się
jednak na wdrożeniu nowych usług, które
ze strony klientów cieszą się większym
zainteresowaniem.
Ile wart w 2010 r. będzie w Polsce
rynek rejestracji domen?
Wartość rynku rejestracji i utrzymania
domen internetowych szacujemy na około
100 mln zł, wliczając przychody NASK
osiągane z tytułu rejestracji i utrzymywa-
nia domen .PL.
Największym waszym konkuren-
tem jest NetArt. Wspólnie zajmujecie
połowę rynku rejestracji domen. Czy
ten układ może się w przyszłości zmie-
nić? Zwłaszcza że coraz śmielej poczy-
na sobie Az.pl, który jako pierwszy
duży rejestrator domen w Polsce udo-
stępnił bezpłatnie Authinfo i dostał
MARcIN KuśMIeRz
dyrektor zarządzający Home.pl sp.j.
obecnie około 50%
polskich firm nie
ma własnej strony
internetowej.
www.internetstandard.pl 104
RAPORT E-COMMERCE 2009
zastrzyk gotówki od zagranicznego
inwestora.
Na większości rynków Europy
Zachodniej wiodącą rolę na rynku reje-
stracji i utrzymania domen odgrywa 2–3
dostawców usług. Sądzimy, że zbliżony
stan rynku będzie również kształtował się
w Polsce. Trudno dziś prognozować, kto
i kiedy ewentualnie dołączy do Home.pl
i NetArt jako liderów rynku usług dome-
nowych. Spodziewamy się, że walka
o 3.,4. pozycję będzie zażarta, a włączyć się
do niej mogą nowi gracze, którzy pojawią
się na polskim rynku.
Inwestorom domenowym zapropono-
waliście ostatnio niższe ceny za przedłu-
żenie domen. Czy Wasi mniejsi klienci
też będą mogli liczyć na obniżenie tej
wartości w przyszłości?
Stale analizujemy oczekiwania naszych
klientów, również w zakresie cen usług.
Cena odnowień usług domenowych jest
pochodną wielu czynników, m.in. jakości
wsparcia czy stabilności infrastruktury
technicznej dostawcy usług. W najbliż-
szych miesiącach pojawi się wiele możli-
wości obniżenia kosztów przedłużeń usług
domenowych dla klientów Home.pl.
Jakie macie plany na najbliższe lata?
Zaoferujecie swoim klientom nowe
usługi? Przejmiecie jakiś podmiot?
W najbliższych miesiącach poszerzymy
ofertę o co najmniej kilkanaście nowych
usług.
Jakie są obecnie najważniejsze trendy
na rynku domen?
W ostatnich kilku kwartałach spadał
poziom odnowień dla domen .PL. Było
to wynikiem wysokiej dysproporcji
cenowej między kosztami rejestra-
cji i przedłużeń w NASK dla domen
.PL (rejestracja jest 4-krotnie tańsza).
W pierwszym kwartale 2010 r. ten trend
wyhamował, ale spodziewamy się, że
bez zmiany polityki cenowej NASK
będziemy obserwowali dalszy spadek
odnowień dla domeny .PL.
niebawem
QRZDRGVâRQD
InternetStandard.pl
Kliknij…
Kampanie przygotowuje: Dominika Borowik, e-mail: Dominika_Borowik@internetstandard.pl, tel. 22 32 17 725
InternetStandard.pl
skierowany jest do osób
zainteresowanych polskim
i światowym rynkiem
internetowym, badaniami
internetu, e-commerce,
rynkiem wyszukiwarek,
reklamą online, technologiami
internetowymi, problematyką
SEM i nowymi e-usługami.
Serwis InternetStandard.pl
czyta kadra zarządzająca
– afnity index 413.
(prezes, dyrektor wyższego szczebla,
kierownik zakładu wg Megapanel/PBI,
marzec 2010)
Business Development: Dariusz Sokołowski, e-mail: Dariusz_Sokolowski@internetstandard.pl, tel 22 32 17 765
wartość rynku rejestracji
i utrzymania domen
internetowych szacujemy
na około 100 mln zł
na większości rynków
europy zachodniej
wiodącą rolę na rynku
rejestracji i utrzymania
domen odgrywa
2-3 dostawców usług.
sądzimy, że zbliżony stan
rynku będzie również
kształtował się w Polsce.
www.internetstandard.pl 105
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
K
ażda prezentowana w niniej-
szym artykule tabela zawiera
wyniki oglądalności najpo-
pularniejszych polskich serwisów
i grup witryn w grudniu 2008 i 2009 r.
Przy analizie wyników za rok 2009
należy uwzględnić wprowadzoną
w maju zmianę metodologii badania
Megapanel PBI/Gemius, której efektem
był kilkunastoprocentowy wzrost zasię-
gu dla objętych nim serwisów.
Ranking ogólny
Serwisy i grupy witryn, które w grud-
niu 2009 r. zaliczone były do TOP20
najpopularniejszych miejsc w sieci,
docierają obecnie do blisko 99% użyt-
kowników internetu. W grudniu ponad
17,1 mln internautów wygenerowa-
ło w tych serwisach blisko 27,5 mld
odsłon (o 16% mniej niż rok wcześniej),
spędzając tam 32 godz. miesięcznie.
Trudno w TOP20 o spektakularne wzro-
sty – niniejszy ranking od lat tworzą
przede wszystkim gracze o ugruntowa-
nej pozycji na rynku, którzy rozbudo-
wując i uatrakcyjniając swoje portfolio,
dbają o zachowanie pozycji. Trzycyfrowe
wzrosty odnotowała jedynie Grupa
Infor, dla której rok 2009 był okresem
intensyfikacji obecności w sieci i doko-
nywania intratnych przejęć.
Liderem zestawienia, który w ubie-
głym roku odnotował wzrosty zarówno
w liczbie użytkowników (+18%), odsłon
(+5%), a także zasięgu (+7%), jest Google.
Gigant z Mountain View, wzbogacając
wachlarz ofert i usług dla użytkowni-
ków, plasuje się na niezagrożonej, pierw-
szej lokacie z 92-proc. zasięgiem. Jeszcze
lepsze wyniki uzyskała inna platforma
z portfela Brina i spółki. Youtube.com,
na który właściciele wciąż nie znaleźli
optymalnego modelu biznesowego,
przyciągnął w grudniu 2009 r. o 41%
użytkowników więcej niż rok wcześniej,
poprawiając także liczbę odsłon (+20%),
zasięg (+27%) oraz czas (+25%).
Onet.pl utrzymał hegemonię oraz
koszulkę lidera wśród rodzimych
Kto zyskał, a kto stracił użytkowników w ubiegłym roku? W których serwisach internauci
spędzają więcej czasu niż rok wcześniej, a w których mniej? Prezentujemy analizę zmian,
jakie zaszły w ciągu roku w rankingu ogólnym i w czternastu kategoriach tematycznych
Megapanelu.
105
Megapanel
W grudniu 2009 r. ponad
17,1 mln internautów
wygenerowało
w serwisach tworzących
ranking TOP20 blisko
27,5 mld odsłon, co
przekłada się na 99-proc.
zasięg.
Megapanel
podsumowanie 2009 roku
www.internetstandard.pl 106
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
portali. Co dla grupy, przyciągającej
w grudniu ponad 12,3 mln użytkowni-
ków było najważniejsze w 2009 r.?
Do najważniejszych wydarzeń
ostatniego roku w Onecie należy bez
wątpienia otwarcie nowej serwerowni
w Krakowie. Kosztem ponad 70 milio-
nów złotych zapewniliśmy sobie solidne
zaplecze technologiczne, pozwalające
nam ze spokojem planować dalszy
rozwój portalu i usług. Na uwagę
zasługuje sfinalizowana w tym roku
akwizycja PCLab.pl. W ten sposób
znacznie rozbudowaliśmy nasze kom-
petencje w segmencie technologicznym,
który dziś oprócz PCLab.pl składa się
z Technowinek.Onet.pl i TrocheTechniki.pl.
Znaczącym krokiem był awans Zumi.pl
do pierwszej 15. najpopularniejszych
stron w Polsce, już w niespełna 3 lata
po uruchomieniu – powiedział Łukasz
Wejchert, prezes Grupy Onet.pl.
Onet.pl w 2009 r. postawił też na
redesign – zarówno w niewielkim stop-
niu strony głównej portalu, jak i grun-
towną przebudowę kategorii Biznes
oraz Motoryzacja, a także OnetCzat.
Dodatkowo w portfolio Onetu poja-
wiło się kilka nowych projektów (np.
JakElvis.pl, Zagraj.tv, Quizon.pl).
Sukcesem okazała się nowa aplika-
cja newsowa na iPhone – najdłużej ze
wszystkich podobnych znajdowała się
na czele rankingu darmowych aplikacji
newsowych w iTunes. Za chwilę wypu-
ścimy jej wersję na telefony z systemem
Android – komentował na początku
2010 r. Łukasz Wejchert.
Dobrą passę kontynuowała też
w 2009 r. Grupa Allegro.pl. W grudniu
w jej portfelu znajdowało się kilkanaście
witryn, gdzie obok bezdyskusyjnego
lidera e-commerce – platformy handlo-
wo-aukcyjnej Allegro.pl – znajdują się
również takie serwisy, jak porównywar-
ka Ceneo.pl, serwis social shoppingo-
wy Cokupic.pl oraz witryny z branży
classifieds: Otomoto.pl, Otodom.pl
Ranking ogólny
Lp. Nazwa
Liczba użytkowników
(real users)
Liczba odsłon Zasięg wśród internautów
Średni czas na użytkownika
[godz.:min:s]
Grudzień
2009 (tys.)
Grudzień
2008 (tys.)
Zmiana
(%)
Grudzień
2009 (tys.)
Grudzień
2008 (tys.)
Zmiana
(%)
Grudzień
2009 (%)
Grudzień
2008 (%)
Zmiana
(%)
Grudzień
2009
Grudzień
2008
Zmiana
(%)
1 Grupa Google 15 790 13 343 18 3 861 896 3 668 185 5 91,73 85,96 7 7:04:43 6:31:24 9
2 Grupa Onet.pl 12 307 9 541 29 3 464 352 3 546 795 -2 71,50 61,46 16 5:15:53 6:25:39 -18
3 Grupa Allegro.pl 10 938 8 108 35 3 592 942 4 476 196 -20 63,55 52,24 22 4:11:51 4:57:46 -15
4 nasza-klasa.pl 10 894 8 410 30 8 479 642 11 846 191 -28 63,29 54,18 17 8:19:53 14:05:49 -41
5
Grupa Wirtualna
Polska
10 801 8 571 26 2 254 301 2 264 811 -0 62,75 55,21 14 5:52:50 5:02:48 17
6 Grupa Gazeta.pl 10 460 6 926 51 919 909 671 954 37 60,77 44,62 36 1:47:14 1:47:40 -0
7 Grupa Interia.pl 10 369 7 497 38 1 261 564 1 176 891 7 60,24 48,30 25 3:34:25 3:33:27 0
8 youtube.com 9 727 6 910 41 1 166 822 969 906 20 56,51 44,51 27 5:13:47 4:10:31 25
9 Grupa O2.pl 9 463 7 405 28 1 195 338 1 172 830 2 54,98 47,71 15 3:28:44 4:06:17 -15
10 Grupa Wikipedia
1
8 193 6 068 35 199 821 197 164 1 47,60 39,09 22 0:50:00 0:46:53 7
11
Grupa GG
Network
6 301 4 235 49 181 500 117 447 55 36,61 27,28 34 1:19:44 0:41:55 90
12 Grupa Microsoft 5 799 5 002 16 68 215 61 537 11 33,69 32,22 5 0:08:04 0:06:59 16
13 Grupa Mozilla 5 723 3 930 46 25 181 18 545 36 33,25 25,32 31 0:04:55 0:03:28 42
14 Grupa Infor 4 494 1 318 241 61 350 19 236 219 26,11 8,49 208 0:14:38 0:17:16 -15
15
Grupa
Polskapresse
2
4 217 3 490 21 112 401 115 666 -3 24,50 22,49 9 0:19:41 0:25:26 -23
16
Grupa
Spilgames
3
4 142 3 093 34 463 401 621 724 -25 24,07 19,93 21 2:51:23 3:36:11 -21
17
Grupa Axel
Springer
3 841 2 218 73 58 706 39 010 50 22,32 14,29 56 0:10:36 0:19:50 -47
18 dobreprogramy.pl 3 717 3 019 23 31 016 33 256 -7 21,60 19,45 11 0:09:04 0:11:59 -24
19 Grupa Money.pl 3 710 2 550 46 48 293 39 973 21 21,56 16,43 31 0:14:04 0:18:19 -23
20 Grupa Pino.pl 3 705 2 770 34 37 823 25 663 47 21,53 17,85 21 0:13:11 0:07:38 73
cała kategoria 17 187 15 317 12 27 484 482 32 690 778 -16 99,85 98,67 1 32:00:00 31:53:33 0
1
w grudniu 2008 r. wikipedia.org;
2
w grudniu 2008 r. podano wyniki dla nieautoryzowanego przez Gemius agregatu Grupy Polskapresse;
3
w grudniu 2008 r. serwis gry.pl
Serwis YouTube.com
osiągnął w 2009 r. ponad
dwukrotnie wyższą
dynamikę wzrostu
oglądalności od lidera
zestawienia – grupy
Google.
www.internetstandard.pl 107
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
i Otopraca.pl. Warto dodać, że w 2009 r.
Grupa Allegro.pl uporządkowała swój
portfel, oddzielając serwisy ogłoszenio-
we od tych typowo e-commerce’owych.
Przewidywania sceptyków, którzy
plasującej się w grudniu 2009 r. tuż
poza podium naszej-klasie wieścili
nieuchronny koniec, nie sprawdziły
się. Przynajmniej w ciągu minionych
12 miesięcy. Serwis zwiększył liczbę
użytkowników (+30%) oraz zasięg
(+17%), a stracił w liczbie odsłon i śred-
nim czasie, co jednak jest ogólnym
trendem widocznym w statystykach
większości omawianych serwisów
i grup. Twórcy NK rozbudowali ofertę
dla swych użytkowników, uruchamia-
jąc pod koniec roku mikroblog Śledzik,
a także skupili się na przygotowaniu
odpalonego w styczniu 2010 r. komu-
nikatora i wprowadzaniu mobilnych
wersji serwisu. Z wypowiedzi przed-
stawicieli NK dotyczących rywalizacji
z Facebookiem wynika, że rodzimy
serwis nie boi się konkurencji, wierzy
w swój produkt, aczkolwiek bacznie
przygląda się rywalowi. Na rok 2010
zapowiedziane jest m.in. częściowe
udostępnienie API.
Drugim najpopularniejszym pol-
skim portalem internetowym pozostaje
Wirtualna Polska. Rok 2009 to dla WP
okres wytężonej pracy, czego efektem
było uruchomienie blisko 30 nowych
serwisów, a także przebudowa i rede-
sign kilkunastu istniejących witryn.
Z portfela grupy najpopularniejszy
jest oczywiście sam portal, który na
początku 2009 r. zaprezentowany został
w nowej odsłonie. Na uwagę zasługuje
również platforma blogowa Bloog.pl
oraz świetnie rozwijająca się pod
względem merytorycznym i technolo-
gicznym telewizja internetowa WP.tv,
która w grudniu 2009 przyciągnęła
ponad 2,4 mln użytkowników. Czy
uruchomiona z wielką pompą i rekla-
mowana przez „zatanistów” porówny-
warka cen Tanio.pl osiągnęła sukces?
W grudniu 2009 r. serwis odwiedziło
796 tys. real users, co w obliczu 1 mln
fanów innej premierowej witryny WP.pl
– ToSieWytnie.pl nie wydaje się oszała-
miającym wynikiem.
Grupa Gazeta.pl spośród wszyst-
kich portali zyskała najwięcej w 2009
roku. Pod względem zasięgu udało
jej się wyprzedzić Grupę o2.pl oraz
Interię, a w grudniu 2009 r. różnica
dzieląca ją od Grupy WP wyniosła
niecałe 2 pkt proc. Grupa Gazeta.pl
o 50% zwiększyła liczbę użytkowni-
ków i o ponad 36% zasięg oraz liczbę
generowanych odsłon, udało się jej
też zatrzymać internautów na swoich
witrynach tak długo, jak 12 miesięcy
wcześniej. Co jest źródłem tego sukce-
su? Niewątpliwie dużą rolę w osiągnię-
ciu dobrych wyników odegrały współ-
praca z MSN Polska oraz dokonane
przejęcia (m.in. Sfd.pl i inne serwisy
z portfela Kulturystyka.pl). W rozwoju
Grupy Gazeta.pl daje się też zauwa-
żyć wykorzystanie synergii z innymi
mediami Agory, a także postawienie
na treści multimedialne (projekty
„n1ckola” i „Bee like Avril Lavinge”).
Agora jest jednym z największych
twórców i dostawców treści na polskim
rynku medialnym. Treści te dzięki udanej
współpracy z innymi mediami Grupy
Agora, jak gazety, radio i czasopisma czy
nawet outdoor, wykorzystujemy do budo-
wania nowych, ciekawych propozycji dla
naszych odbiorców. Przykłady tej współ-
pracy to między innymi serwis biznesowy
Wyborcza.biz, nowa strona Czterykąty.pl,
uruchomiona we współpracy z pionem
czasopism, wortal radiowy Tuba.fm
czy Cityinfotv w warszawskim metrze
– powiedział Tomasz Józefacki, członek
zarządu Agory. – Cieszy nas też zaufanie
globalnych partnerów, jak Microsoft Inc.
i Samsung. Dla pierwszego z nich pod
adresem MSN.gazeta.pl od września
rozwijamy polską wersję portalu MSN,
a w przypadku Samsunga zostaliśmy
pierwszym i na razie jedynym dostawcą
polskojęzycznych treści do widgetów
w telewizorach tej marki.
W rozwoju kolejnego portalu – Interii
– zauważyć można wykorzystywa-
nie synergii w obrębie Grupy Bauer
(radia oraz rozrywkowych magazynów
Wydawnictwa), a także udane umowy
(np. z Chomikuj.pl) i przejęcia (np.
MaxModels.pl). Rok 2009 Grupa
Interia.pl kończy oczko niżej niż 12 mie-
sięcy wcześniej, poprawiając jednak
wyniki w liczbie internautów (+38%),
liczbie odsłon (+7%), zasięgu (+25%)
i utrzymując średni czas, jaki internauci
poświęcają na korzystanie z jej serwisów.
Plasujący się na 7. miejscu w grud-
niu 2008 r. portal o2.pl ubiegły rok
Nasza-klasa wciąż
na topie w 2009 r.
Spadek liczby odsłon
i zasięg wynagrodzony
został wzrostem liczby
użytkowników i zasięgu.
Liderem wśród portali
wciąż pozostaje
Onet.pl. Na drugim
miejscu plasuje się
Wirtualna Polska,
a o miejsce trzecie
skutecznie w 2009 r.
walczyła Gazeta.pl.
SMS Premium i płatności mobilne
R E K L A M A
www.internetstandard.pl 108
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
zakończył na 9. pozycji, poprawiając
wyniki w liczbie użytkowników (+28%),
nieznacznie w liczbie odsłon (+2%) oraz
zasięgu (+15%). Inni rośli jednak szyb-
ciej, czego efektem jest spadek o dwa
oczka w TOP20. Co ciekawe, według
wyników Megapanelu za grudzień
2009 r., największą popularność Grupa
o2.pl zawdzięcza nie samemu portalowi
(który w tej rywalizacji jest drugi), ale
serwisowi Wrzuta.pl, który przyciąga
4,7 mln real users miesięcznie.
Dużym zainteresowaniem cie-
szą się sztandarowe serwisy Grupy:
Kafeteria.pl i Pudelek.pl. W 2009 r.
spółka o2.pl uruchomiła kilkanaście
nowych serwisów. Obok opartych na
zasadzie „pytanie – odpowiedź grupy”
społecznościowych witryn poradniko-
wych (DobraMama.pl/DobryTata.pl,
Kowbojki.pl, PrawoSOS.pl, XBoxer.pl
i kilka innych) w portfolio Grupy o2.pl
w 2009 r. pojawiły się takie projekty jak
Kciuk.pl (konkurencja dla Wykop.pl)
czy Kumple.pl (wielofunkcyjny serwis
społecznościowy), zapowiadany od
dłuższego czasu mikroblog fejm.pl
ujrzał światło dzienne dopiero w 2010 r.
Średnio 271 artykułów dziennie
przybywało w 2009 r. w polskiej edycji
Wikipedii, a w listopadzie ich liczba
przekroczyła 650 tys. Polska Wikipedia
jest czwartą pod względem wielkości
wersją językową na świecie, co prze-
kłada się na jej popularność wśród
internautów z kraju. W 2009 r. liczba
użytkowników największej encyklopedii
w sieci (oraz serwisów dodatkowych,
takich jak Wikimedia, WikiFoundation,
Wiktionary, Wikiquote i in.) zwiększyła
się o 35%, co pozwoliło serwisowi utrzy-
mać miejsce zamykające pierwszą dzie-
siątkę zestawienia najpopularniejszych
witryn polskiego internetu.
Jeśli chodzi o drugą dziesiątkę, to
najbardziej imponujące wzrosty (powy-
żej 200% w liczbie użytkowników,
odsłon oraz zasięgu) ma na swoim kon-
cie Grupa Infor. Stało się tak głównie
dzięki udanym akwizycjom. Przejęcie
„Dziennika” sprawiło, że domena
Dziennik.pl odwiedzana w grudniu
2009 przez ponad 1,7 mln real users
zasiliła szeregi Grupy, stając się jej naj-
popularniejszym serwisem. Drugi pod
względem popularności serwis z obec-
nego portfela Infor – Gotujmy.pl – rów-
nież został przejęty w 2009 r. Dopiero
następne w kolejności, jeśli chodzi
o popularność, są tematyczne serwisy
Grupy: Infor.pl oraz GazetaPrawna.pl.
Co ciekawe, przy tak znaczących wzro-
stach zasięgowych Grupa notuje spadek
w czasie, jaki internauci poświęcają na
korzystanie z jej serwisów.
Najlepszy wynik pod względem
średniego czasu, jaki internauci spę-
dzają na witrynach, zanotowała z kolei
Grupa GG Network (+90%). To przede
wszystkim efekt rosnącej słuchalności
radia Open.fm. Podczas gdy w grudniu
2008 r. na witrynie Open.fm internau-
ci spędzali 13 minut i 4 sekundy, tak
12 miesięcy później było to prawie 3
godziny i 20 minut. Warto odnotować,
że Grupa GG Network w znaczący
sposób poprawiła też wyniki zasięgowe
i odsłonowe. W ciągu 2009 r. z serwi-
sów Grupy skorzystało o 49% użyt-
kowników więcej niż rok wcześniej.
Rok 2009 do udanych zaliczyć
może także Grupa Axel Springer: 73-
proc. wzrost w liczbie użytkowników
i ponad 50-proc. w liczbie generowa-
nych odsłon i zasięgu. Portfel serwisów
internetowych Axel Spinger zwiększył
się o połowę.
Rok 2009 był dla nas czasem wyjąt-
kowo intensywnych inwestycji w inter-
net. Uruchomiliśmy trzy nowe serwisy
dla kobiet, portal rekrutacyjny, trzy ser-
wisy motoryzacyjne, dwa serwisy sporto-
we i aż sześć serwisów komputerowych,
czyli w sumie 15 nowych przedsięwzięć.
W ten sposób znacząco poszerzyliśmy
nasze portfolio internetowe, które obec-
nie liczy 30 serwisów – informuje Anna
Gancarz-Luboń, PR manager.
Z grup witryn, których w TOP20 nie
było w grudniu 2008 r., a które poja-
wiają się na zakończenie roku 2009 r.,
warto wymienić Grupę Polskapresse,
której najpopularniejszymi serwisa-
mi są Gratka.pl oraz NaszeMiasto.pl,
Grupę Money.pl z portalem finansowym
o takiej samej nazwie oraz Grupę Pino,
obecną w zestawieniu przede wszystkim
dzięki serwisom Patrz.pl i Prv.pl.
Z TOP20 najpopularniejszych witryn
w porównaniu z grudniem 2008 r. wypa-
dły grupy: Fotka.pl, IDG oraz Medousa.
kategoRie tematyczne
Wraz z prezentacją wyników badania
Megapanel PBI/Gemius za maj 2009 r.
wprowadzono kilka dodatkowych
kategorii tematycznych. Z uwagi na
to, że poniższa analiza opiera się na
porównaniu wyników popularności
serwisów za grudzień 2008 r. i gru-
dzień 2009 r., uwzględniliśmy katego-
rie tematyczne obowiązujące na koniec
2008 r. Wyjątkiem jest kategoria „E-
commerce”, dla której samodzielnie
zebraliśmy wyniki z grudnia 2008 r.,
z zastrzeżeniem, że nie jest to oficjalne
zestawienie autoryzowane przez Radę
Badania Megapanel PBI/Gemius.
Biznes, finanse, pRawo
Większość serwisów poświęconych
tematyce biznesowej i prawniczej
w ciągu 2009 r. zanotowała wzrost
liczby użytkowników (+31%) i gene-
Mimo intensywnego
rozwoju i rozbudowy
własnego portfolio,
Grupa o2.pl kończy
2009 rok dwa oczka niżej
w rankingu TOP20 niż
12 miesięcy wcześniej.
Udane przejęcia
i rozbudowa własnych
serwisów sprawiły,
że Grupa Infor w ciągu
całego 2009 roku
zanotowała ponad
200-proc. wzrost
w zasięgu, liczbie
użytkowników oraz
liczbie odsłon.
www.internetstandard.pl 109
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
rowanych przez nich odsłon (+3%).
Znamienny jest znaczny spadek śred-
niego czasu, jaki internauci poświęcają
na korzystanie z tych witryn (-22%). Ta
tendencja widoczna jest we wszystkich
kategoriach tematycznych i jest pochod-
ną coraz większej liczby różnorodnych
serwisów internetowych, a także faktu,
że internauci swój czas dzielą teraz mię-
dzy wiele form aktywności, m.in. serwi-
sy społecznościowe, mikroblogi.
Liderem wśród wydawców bizneso-
wych jest Grupa Onet.pl, która przez
cały 2009 rok utrzymała swe przywódz-
two, sukcesywnie zwiększając liczbę
użytkowników (+40%) i zasięg (+27%),
tracąc jednak – jak większość graczy
– na średnim czasie spędzanym przez
internautów w serwisach. Zmalała rów-
nież (-26%) łączna liczba odsłon bizne-
sowych witryn Onetu.
Do ścisłej czołówki zestawienia prze-
bojem wdarła się Grupa Infor, podwajając
liczbę użytkowników i zwiększając swój
zasięg aż o 80%. Warto odnotować impo-
nujący sukces witryny ForumPrawne.
org – zapewne zawiłości polskiego prawa
i społecznościowy charakter serwisu są
istotnymi czynnikami sprzyjającymi
jego popularności. Z zestawienia jedynie
ForumPrawne.org oraz znajdujące się
w dole tabeli Dziennik internautów (prze-
jęty pod koniec 2009 r. przez Grupę Infor)
i serwis PortalFK.pl zanotowały wzrost
średniego czasu korzystania.
Z serwisów biznesowych
korzysta już ponad 53%
internautów, którzy
miesięcznie spędzają
na tych witrynach
średnio 35 minut.
Biznes, finanse, prawo
Lp. Nazwa
Liczba użytkowników
(real users)
Liczba odsłon Zasięg wśród internautów
Średni czas na użytkownika
[godz.:min:s]
Grudzień
2009 (tys.)
Grudzień
2008 (tys.)
Zmiana
()
Grudzień
2009 (tys.)
Grudzień
2008 (tys.)
Zmiana
()
Grudzień
2009 ()
Grudzień
2008()
Zmiana
()
Grudzień
2009
Grudzień
2008
Zmiana
()
1
Grupa Onet.pl – Serwisy
biznesowe
3 385 2 411 40 49 145 66 810 -26 19,67 15,53 27 0:22:04 0:36:48 -40
2
Grupa Money.pl – Serwisy
biznesowe
2 590 1 995 30 28 671 26 427 8 15,05 12,86 17 0:14:30 0:18:10 -20
3
Grupa Infor – Serwisy biz-
nesowe
2 334 1 173 99 21 402 16 922 26 13,56 7,56 79 0:11:10 0:18:05 -38
4
Grupa Wirtualna Polska
– Serwisy biznesowe
2 207 1 647 34 32 634 30 603 7 12,83 10,61 21 0:19:32 0:28:41 -32
5
Grupa Bankier.pl – Serwisy
biznesowe
1 572 1 346 17 36 454 30 510 19 9,13 8,67 5 0:23:52 0:26:43 -11
6
Grupa Interia.pl – Serwisy
biznesowe
1 480 1 148 29 22 951 22 489 2 8,60 7,40 16 0:20:27 0:27:05 -24
7
Grupa Gazeta.pl – Serwisy
biznesowe
1 336 945 41 14 889 13 294 12 7,76 6,09 27 0:18:06 0:22:48 -21
8
eGospodarka.pl – Serwisy
biznesowe
1 064 756 41 5 904 4 550 30 6,18 4,88 27 0:05:34 0:05:54 -6
9 ForumPrawne.org 696 221 214 5 920 906 553 4,05 1,43 183 0:14:05 0:04:48 193
10
Grupa Wolters Kluwer Polska
– Serwisy biznesowe
645 512 26 3 527 3 970 -11 3,75 3,30 14 0:05:20 0:07:21 -27
11
Grupa o2.pl
– Serwisy biznesowe
624 361 73 4 885 2 694 81 3,63 2,33 56 0:11:17 0:12:11 -7
12 Grupa Media2.pl – media2.pl 575 381 51 2 561 6 324 -59 3,34 2,45 36 0:05:28 0:37:02 -85
13
Grupa PTWP – Biznes, finan-
se, prawo
463 239 93 4 419 2 754 60 2,69 1,54 75 0:09:16 0:12:13 -24
14
Grupa Inwestycje.pl
– Serwisy biznesowe
426 434 -2 2 788 3 531 -21 2,48 2,80 -11 0:06:23 0:06:44 -5
15 wirtualnemedia.pl 412 400 3 2 019 2 168 -7 2,39 2,58 -7 0:04:42 0:05:01 -6
16 nf.pl 411 440 -7 2 217 3 400 -35 2,39 2,84 -16 0:04:40 0:05:45 -19
17 biznesforum.pl 367 209 75 1 477 1 118 32 2,13 1,35 58 0:05:18 0:10:54 -51
18 Grupa Infor-di.com.pl
1
353 249 42 1 778 904 97 2,05 1,61 2 0:06:19 0:03:22 88
19 pb.pl 267 184 45 5 594 5 085 10 1,55 1,19 30 0:52:07 0:55:21 -6
20 PortalFk.pl 231 77 197 1 645 568 189 1,34 0,50 168 0:05:50 0:05:10 13
cała kategoria 9 249 7 038 31 249 113 241 246 3 53,73 45,34 19 0:35:46 0:46:08 –22
1
w grudniu 2008 r. serwis di.com.pl zaszeregowany był w kategorii „Nowe Technologie” Źródło: Megapanel PBI/Gemius
www.internetstandard.pl 110
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
społeczności
Podobnie jak 2008 rok, również minio-
ny rok upłynął w polskim internecie
pod znakiem społeczności. To nie tylko
czas utrzymującej się popularności
naszej-klasy, ale również początek eks-
pansji na krajowym rynku Facebooka
oraz rozbudowa społecznościowego
portfolio przez portale. Rosła liczba
internautów i zasięg (+36% i +22%),
malała w większości przypadków liczba
odsłon (-23%) i średni czas korzystania
z serwisów (-33%), który teraz internauci
dzielą pomiędzy wiele różnych witryn.
Jedynie dla Grupy Fotka rok 2009 nie
był zbyt przychylny – okres największej
popularności serwis prawdopodobnie
ma już za sobą i jego twórcy powinni
teraz dbać o utrzymywanie zasięgu
i ewentualną dywersyfikację źródeł
przychodu, co zresztą ma już miejsce
w postaci utworzonej na początku
2010 r. sieci reklamowej Społeczności.pl.
Dzięki umowie z Chomikuj.pl zna-
czący wzrost w kategorii społecznościo-
wej odnotowała Grupa Interia.pl,
która z pozycji 11. w grudniu 2008 r.
przesunęła się aż na miejsce 4.
Najbardziej spektakularny wzrost
przypadł jednak Facebookowi – 367%
w liczbie użytkowników i aż 867%
w liczbie generowanych odsłon.
W grudniu 2009 r. internauci spędzali
na Facebooku średnio ponad 6 godzin
miesięcznie, podczas gdy 12 miesięcy
wcześniej była to 1 godz. 49 minut.
Warto podkreślić równie znaczący
wzrost popularności serwisu Zapytaj.
com.pl, który w prosty sposób pomaga
znaleźć odpowiedź na nurtujące inter-
nautów pytania, a także forum Precyl.
pl, które zanotowało 232-proc. wzrost
w liczbie użytkowników.
W 2009 r. liczba odsłon
generowanych przez
polskich internautów
na Facebooku wzrosła
aż o 867%.
Społeczności
Lp. Nazwa
Liczba użytkowników
(real users)
Liczba odsłon Zasięg wśród internautów
Średni czas na użytkownika
[godz.:min:s]
Grudzień
2009 (tys.)
Grudzień
2008 (tys.)
Zmiana
(%)
Grudzień
2009 (tys.)
Grudzień
2008 (tys.)
Zmiana
(%)
Grudzień
2009 (%)
Grudzień
2008 (%)
Zmiana
(%)
Grudzień
2009
Grudzień
2008
Zmiana
(%)
1 nasza-klasa.pl 10 894 8 410 30 8 479 642 11 846 191 -28 63,29 54,18 17 8:19:53 14:05:49 -41
2
Grupa Gazeta.pl
– Społeczności
5 969 3 936 52 345 433 276 592 25 34,68 25,36 37 0:54:06 1:07:03 -19
3
Grupa Onet.pl
– Społeczności
5 096 3 346 52 85 430 98 625 -13 29,61 21,56 37 0:43:50 1:01:33 -29
4
Grupa Interia.pl
– Społeczności
4 602 1 656 178 150 309 48 459 210 26,74 10,67 151 1:24:54 2:28:06 -43
5
Grupa Google
– Społeczności
4 544 2 362 92 43 027 18 600 131 26,40 15,22 73 0:09:06 0:09:25 -3
6
Grupa Wirtualna
Polska – Społeczności
4 538 3 234 40 51 429 49 149 5 26,37 20,83 27 0:49:16 1:08:24 -28
7
Grupa GG Network
– Społeczności
4 117 2 945 40 111 785 97 895 14 23,92 18,98 26 0:40:13 0:51:03 -21
8
Grupa o2.pl
– Społeczności
3 285 2 070 59 67 658 62 765 8 19,09 13,33 43 0:17:12 0:23:04 -25
9 facebook.com 3 122 668 367 711 214 73 545 867 18,14 4,31 321 6:11:20 1:49:43 238
10 peb.pl 2 371 2 086 14 31 256 73 449 -57 13,78 13,44 3 0:15:21 0:39:53 -62
11 zapytaj.com.pl 2 137 620 245 67 153 5 562 1107 12,42 4,00 211 0:17:23 0:05:24 222
12 wordpress.com 2 072 1 397 48 10 540 9 083 16 12,04 9,00 34 0:05:20 0:08:21 -36
13
Grupa Fotka.pl-
fotka.pl
2 001 2 217 -10 1 047 567 1 574 830 -33 11,63 14,28 -19 4:59:15 6:10:49 -19
14 precyl.pl 1 652 497 232 16 048 6 849 134 9,60 3,21 199 0:10:12 0:14:47 -31
15 grono.net 1 530 770 99 251 656 295 084 -15 8,89 4,96 79 1:54:52 6:53:03 -72
16
Grupa Allegro.pl-
cokupic.pl
1 290 579 123 5 215 5 030 4 7,50 3,73 101 0:03:22 0:05:50 -42
17 wykop.pl 1 199 737 63 14 521 11 292 29 6,97 4,75 47 0:17:17 0:23:52 -28
18 goldenline.pl 1 094 708 54 35 090 38 922 -10 6,36 4,57 39 0:28:57 1:29:11 -68
19
myspace.com-
myspace.com - pozo-
stałe
1 017 988 3 19 224 36 051 -47 5,91 6,37 -7 0:19:17 0:40:36 -53
20 Grupa Odpowiedz.pl 734 534 38 1 742 1 517 15 4,27 3,44 24 0:02:13 0:02:56 -24
cała kategoria 16 279 11 986 36 11 545 946 14 980 560 -23 94,58 77,22 22 9:11:51 13:48:13 -33
Źródło: Megapanel PBI/Gemius
www.internetstandard.pl 111
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
nowe technologie
Serwisy poświęcone nowym technolo-
giom w 2009 r. cieszyły się niesłabnącą
popularnością wśród polskich internau-
tów. Witryny powiększały liczbę użyt-
kowników (+40%) i generowanych przez
nich odsłon (+23%), a także zasięg, który
wzrósł o 26%. O kilka minut zmniej-
szył się jednak czas, który użytkownicy
spędzają na witrynach z tej kategorii
– w grudniu 2009 r. było to blisko
23 minuty miesięcznie. Kilka serwisów
odnotowało spektakularny, trzycyfrowy
wzrost oglądalności.
Pozycja lidera przez cały rok należała
do serwisów Grupy Interia.pl, z których
najbardziej popularny (Elektroda.pl)
przyciągnął w grudniu 2009 r. ponad
2,6 mln użytkowników. Imponujące
wzrosty z czołówki stawki zanotowały na
swym koncie grupy Onet.pl i Gazeta.pl.
Ta pierwsza dzięki przejęciu PClab.pl
(1,8 mln real users i 14,7 mln pv w grud-
niu 2009 r.) z 6. miejsca w grudniu
2008 r. przesunęła się o trzy oczka wyżej.
Grupa Gazeta.pl (267-proc. wzrost w licz-
bie użytkowników) z dalekiego, 16. miej-
sca wskoczyła na piątą lokatę, co stało się
możliwe m.in. dzięki przejęciu domeny
Komputery.Katalogi.pl oraz rozwojowi
własnego portfolio.
Nie sposób nie zauważyć trendu
wzrastającej popularności serwisów
udostępniających bezpłatne oprogramo-
wanie i pliki: Pobierz.pl, który w liczbie
O zmianach w rankingu
witryn poświęconych
nowym technologiom
zadecydowały w wielu
przypadkach udane
przejęcia i partnerskie
umowy podpisywane
pomiędzy graczami.
Nowe technologie
Lp. Nazwa
Liczba użytkowników
(real users)
Liczba odsłon Zasięg wśród internautów
Średni czas na użytkownika
[godz.:min:s]
Grudzień
2009 (tys.)
Grudzień
2008 (tys.)
Zmiana
(%)
Grudzień
2009 (tys.)
Grudzień
2008 (tys.)
Zmiana
(%)
Grudzień
2009 (%)
Grudzień
2008 (%)
Zmiana
(%)
Grudzień
2009
Grudzień
2008
Zmiana
(%)
1
Grupa Interia.pl
– Nowe technologie
4 608 3 201 622 44 41 950 35 552 18 26,78 20,62 30 0:15:07 0:17:08 -12
2 dobreprogramy.pl 3 717 3 019 759 23 31 016 33 256 -7 21,60 19,45 11 0:09:04 0:11:59 -24
3
Grupa Onet.pl
– Nowe technologie
3 428 1 271 878 170 43 558 16 868 158 19,92 8,19 143 0:16:44 0:13:35 23
4
Grupa IDG – Nowe
technologie
3 004 2 797 331 7 16 697 20 341 -18 17,45 18,02 -3 0:05:13 0:07:28 -30
5
Grupa Gazeta.pl
– Nowe technologie
2 231 608 387 267 10 591 5 860 81 12,96 3,92 231 0:06:13 0:12:25 -50
6
Grupa Wirtualna
Polska – Nowe tech-
nologie
2 077 1 498 39 19 803 13 897 43 12,07 9,65 25 0:10:01 0:12:40 -21
7 instalki.pl 2 003 1 547 29 9 083 9 018 1 11,64 9,97 17 0:04:52 0:06:48 -28
8 frazpc.pl 1 281 1 110 15 4 567 4 978 -8 7,45 7,15 4 0:04:07 0:05:17 -22
9 pobierz.pl 1 268 143 783 10 017 1 823 449 7,37 0,93 692 0:06:25 0:04:34 41
10
Grupa
SoftMania.eu
1 260 672 87 6 505 3 837 70 7,32 4,33 69 0:03:35 0:03:47 -5
11
Grupa CATALIST.pl
– Nowe Technologie
1
1 156 606 91 9 059 6 625 37 6,72 3,91 72 0:05:46 0:11:51 -51
12 programosy.pl 1 131 1 013 12 6 852 5 953 15 6,57 6,53 1 0:05:34 0:06:53 -19
13 brothersoft.com 1 101 345 219 5 585 1 701 228 6,40 2,23 187 0:03:29 0:03:32 -1
14 pobieraczek.pl 887 6 503 5,16 0:08:11
15
Grupa Axel
Springer – Nowe
technologie
2
843 320 163 4 109 2 088 97 4,90 2,06 138 0:04:23 0:05:26 -19
16 bfmsa.com.pl 842 625 35 3 622 3 725 -3 4,90 4,03 22 0:05:36 0:06:51 -18
17 download.net.pl 727 628 16 5 199 4 415 18 4,22 4,05 4 0:06:03 0:06:15 -3
18 telepolis.pl 710 580 22 6 974 6 505 7 4,12 3,74 10 0:10:41 0:11:33 -8
19 chip.eu 708 384 84 4 727 2 693 76 4,12 2,48 66 0:03:57 0:04:28 -12
20 chip.pl 707 166 325 3 432 1 315 161 4,11 1,07 284 0:05:12 0:08:44 -40
cała kategoria 12 662 9 034 40 249 860 202 825 23 73,57 58,20 26 0:22:53 0:25:50 -11
1
wyniki za wrzesień 2008 r. uwzględniają witryny: magazyn.pl oraz 4free.pl
2
wyniki za wrzesień 2008 r. uwzględniają witryny: komputerswiat.pl oraz ks-ekspert.pl
Źródło: Megapanel PBI/Gemius
www.internetstandard.pl 112
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
RU wzrósł o 783%, czy Brothersoft.com
(+219%). Swoje pięć minut miał rów-
nież Pobieraczek.pl, który jednak może
mieć spore problemy z przetrwaniem ze
względu na orzeczenie UOKiK o złama-
niu prawa przez jego właściciela – spół-
kę Eller Service. Dwudziestkę zamyka
Chip.pl, który wyraźnie zwiększył
w ciągu roku swoją oglądalność.
styl życia
O ponad połowę wzrosła liczba użytkow-
ników serwisów z kategorii „Styl życia”
w ciągu 12 miesięcy 2009 r. W grudniu
2009 r. internauci wygenerowali o 36%
więcej odsłon niż w analogicznym okre-
sie roku poprzedniego, spędzając na
serwisach średnio 15 minut miesięcznie
(mniej o 33%).Pozycję lidera utraciła na
rzecz Onetu Grupa o2.pl – wzrost liczby
użytkowników notowany przez wła-
ściciela Pudelka był w tym przypadku
mniejszy niż u konkurenta, czego skut-
kiem jest druga lokata w zestawieniu.
Dzięki przejęciu Wizaz.pl trzy-
cyfrową dynamikę wzrostu liczby
użytkowników, odsłon i zasięgu
odnotowała Grupa Edipresse, w której
portfelu w grudniu 2009 r. znajdowały
się również takie serwisy, jak Polki.pl,
Babyonline.pl i Uroda.pl.
Imponującego skoku w omawia-
nym okresie dokonała też Grupa
Axel Springer. Dysponując w grudniu
2008 r. trzema witrynami (Dziewczyna.
pl, Popcorn.pl i Students.pl), których
oglądalność zamykała się liczbą 144 RU,
rok 2009 Grupa zakończyła 824-proc.
wzrostem (m.in. dzięki nowym serwisom
adresowanym do kobiet: Koktajl24.pl
Grupa o2.pl traci pozycję
lidera w kategorii „Styl
życia” na rzecz Onetu.
Styl życia
Lp. Nazwa
Liczba użytkowników
(real users)
Liczba odsłon Zasięg wśród internautów
Średni czas na użytkownika
[godz:min:s]
Grudzień
2009 (tys.)
Grudzień
2008 (tys.)
Zmiana
(%)
Grudzień
2009 (tys.)
Grudzień
2008 (tys.)
Zmiana
(%)
Grudzień
2009 (%)
Grudzień
2008 (%)
Zmiana
(%)
Grudzień
2009
Grudzień
2008
Zmiana
(%)
1
Grupa Onet.pl
– Styl życia
5 602 3 557 58 280 314 193 188 45 32,55 22,91 42 0:37:45 0:34:59 8
2
Grupa o2.pl
– Styl życia
4 799 3 569 34 210 919 210 735 0 27,88 22,99 21 0:55:58 1:07:17 -17
3
Grupa Wirtualna
Polska – Styl życia
4 695 3 177 48 356 560 229 609 55 27,28 20,47 33 0:31:11 0:38:35 -19
4
Grupa Gazeta.pl
– Styl życia
4 552 2 426 88 107 760 64 539 67 26,45 15,63 69 0:23:05 0:24:41 -6
5
Grupa Interia.pl
– Styl życia
3 277 2 251 46 120 415 84 715 42 19,04 14,50 31 0:22:04 0:24:25 -10
6
Grupa Edipresse
– Styl życia
2 353 589 299 42 497 9 711 338 13,67 3,80 260 0:21:21 0:12:09 76
7
Grupa G+J Polska
– Styl życia
1 870 917 104 30 857 16 765 84 10,87 5,91 84 0:10:19 0:12:32 -18
8
Grupa We-dwoje.pl
– Styl życia
1 399 986 42 9 608 7 474 29 8,13 6,35 28 0:04:29 0:05:10 -13
9
Grupa Axel Springer
– Styl życia
1 335 144 824 9 311 1 632 470 7,76 0,93 734 0:05:05 0:09:10 -45
10
Grupa Infor – Styl
życia
1
1 212 123 886 8 210 1 098 648 7,04 0,79 791 0:06:12 0:06:04 2
11 kozaczek.pl 1 130 1 082 4 20 702 17 022 22 6,57 6,97 -6 0:15:20 0:13:04 17
12
Grupa Innovaweb
– Styl życia
2
909 290 213 10 978 2 345 368 5,28 1,87 182 0:07:07 0:06:27 10
13 opoka.org.pl
3
895 706 27 7 884 8 222 -4 5,20 4,55 14 0:06:58 0:10:58 -36
14 wielkiezarcie.com 863 8 592 5,02 0:10:01
15 dlastudenta.pl 853 589 45 5 408 5 265 3 4,96 3,79 31 0:04:24 0:06:20 -31
16
Grupa G7media
– Styl Życia
4
847 453 87 14 714 10 206 44 4,92 2,92 68 0:18:31 0:24:27 -24
17 biomedical.pl 831 395 110 5 156 1 671 208 4,83 2,55 89 0:05:05 0:03:43 37
18
Grupa Murator
– Styl życia
831 434 91 2 479 1 828 36 4,83 2,80 73 0:02:42 0:03:55 -31
19 smaczny.pl 694 481 44 11 578 6 912 68 4,04 3,10 30 0:16:29 0:13:50 19
20 Grupa Styl.fm 690 585 18 29 465 43 769 -33 4,01 3,77 6 0:15:33 0:23:23 -33
cała kategoria 13 426 8 856 52 1 293 415 949 603 36 78,00 57,05 37 1:13:04 1:22:11 -11
1
w grudniu 2008 r. serwis wieszjak.pl;
2
w grudniu 2008 r. serwis stylistka.pl;
3
w grudniu 2008 r. serwis opoka.org.pl zakwalifikowany był do kategorii Informacje;
4
w grudniu 2008 r. serwis papilot.pl
Źródło: Megapanel PBI/Gemius
www.internetstandard.pl 113
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
i W-spodnicy.pl). Nad rozbudową swej
oferty pracowała w 2009 r. także Grupa
Innovaweb. Oprócz potrojenia liczby
użytkowników serwisu Stylistka.pl
uruchomiła nowe witryny poświęcone
urodzie i zdrowemu stylowi życia, m.in.
Fryzury.info, MagazynDomowy.pl oraz
FitnessOnline.pl.
edukacja
Analiza wyników oglądalności ser-
wisów edukacyjnych nie dostarcza
optymistycznych wniosków na temat
polskiego szkolnictwa. Wyraźne wzrosty
popularności notują przede wszystkim
witryny dostarczające darmowe „gotow-
ce” i ściągi. Ebuda.pl wzrosła w liczbie
użytkowników o ponad 1000%, notując
jeszcze większe sukcesy w przyroście
odsłon i zasięgu, a Sciaga.pl odwiedzana
na koniec 2009 przez ponad 2,8 mln
internautów plasuje się na drugim miej-
scu w rankingu. W zestawieniu z grud-
nia 2009 r. pojawiła się nienotowana
w 2008 r. witryna Zadane.pl. Imponujący
wzrost zainteresowania serwisem spra-
wił, że na początku 2010 r. witryna pozy-
skała inwestora w osobie Marcina Pytla
(wiceprezesa zarządu TransmisjeOnline.
pl). Wśród portali najbardziej intensyw-
ny rozwój portfela edukacyjnego ma za
Edukacja
Lp. Nazwa
Liczba użytkowników
(real users)
Liczba odsłon Zasięg wśród internautów
Średni czas na użytkownika
[godz.:min:s]
Grudzień
2009 (tys.)
Grudzień
2008 (tys.)
Zmiana
(%)
Grudzień
2009 (tys.)
Grudzień
2008 (tys.)
Zmiana
(%)
Grudzień
2009 (%)
Grudzień
2008 (%)
Zmiana
(%)
Grudzień
2009
Grudzień
2008
Zmiana
(%)
1
Grupa Wikipedia
– Edukacja
1
8 190 6 163 33 198 721 210 767 -6 47,58 39,70 20 0:49:55 0:49:00 2
2 sciaga.pl 2 856 2 379 20 18 457 20 835 -11 16,59 15,33 8 0:12:33 0:15:20 -18
3
Grupa Google
– Edukacja
2
2 782 1 472 89 101 608 8 173 1143 16,16 9,48 70 0:17:30 0:08:07 116
4
Grupa Onet.pl – Serwisy
edukacyjne
2 630 2 382 10 25 083 28 547 -12 15,28 15,35 -0 0:13:03 0:17:16 -24
5 bryk.pl 1 702 1 248 36 7 897 6 906 14 9,89 8,04 23 0:08:35 0:09:49 -13
6
Grupa Wirtualna Polska
– Serwisy edukacyjne
1 270 488 160 15 984 7 236 121 7,38 3,15 134 0:08:07 0:09:55 -18
7 translate.pl 1 206 957 26 20 361 18 441 10 7,01 6,17 14 0:17:25 0:21:51 -20
8
Grupa GG Network
– Serwisy edukacyjne
3
1 046 788 33 12 141 7 290 67 6,08 5,08 20 0:13:20 0:09:56 34
9 pl.shvoong.com 986 553 78 2 242 1 713 31 5,73 3,57 61 0:03:06 0:03:12 -3
10
Grupa Gazeta.pl
– Serwisy edukacyjne
985 502 96 4 848 3 348 45 5,72 3,23 77 0:07:18 0:07:29 -2
11 zgapa.pl 970 576 68 2 693 1 820 48 5,64 3,71 52 0:02:37 0:02:50 -8
12 ebuda.pl 966 82 1074 4 958 389 1172 5,62 0,53 960 0:05:43 0:01:29 285
13 klp.pl 862 476 81 13 944 6 294 122 5,01 3,07 63 0:26:00 0:24:09 8
14
pwn.pl – Serwisy eduka-
cyjne PWN
4
793 619 28 5 052 5 399 -6 4,61 3,99 16 0:05:28 0:07:40 -29
15 Grupa Ling.pl 745 537 39 18 875 22 600 -16 4,33 3,46 25 0:39:28 1:09:55 -44
16 ang.pl 699 531 32 7 161 7 199 -1 4,06 3,43 18 0:09:59 0:12:42 -21
17 szkolnictwo.pl 692 571 21 4 357 2 690 62 4,03 3,68 10 0:04:17 0:03:57 8
18 eszkola.pl 647 338 91 2 296 1 353 70 3,76 2,18 72 0:04:15 0:04:44 -10
19 zadane.pl 625 17 594 3,63 0:27:45 0:00:01
20
Grupa o2.pl – Serwisy
edukacyjne
5
565 355 59 13 933 10 913 28 3,28 2,29 43 0:12:19 0:14:39 -16
cała kategoria 11 001 8 013 37 498 215 374 028 33 63,91 51,62 24 1:03:33 1:04:06 -1
1
w grudniu 2008 serwisy z obecnej Grupy Wikimedia figurowały w zestawieniu odddzielnie, w tabeli podano wyniki współoglądalności: wikimedia.org, wikipedia.org, wikisource.org,
wikibooks, wikiquote;
2
w wynikach za grudzień 2008 r. uwzględniono witryny tłumacz i tłumaczenia stron dla google.com i google.pl, a także wyszukiwarkę materiałów edukacyjnych oraz serwis Answers
i zdjęcia księżyca;
3
w grudniu 2008 r. – grupa Nauka.pl;
4
w wynikach za grudzień 2008 r. serwis pwn.pl nie był zakwalifikowany do kategorii „Edukacja”;
5
w grudniu 2008 r. – serwis sjp.pl;
Źródło: Megapanel PBI/Gemius
W grudniu 2009 r.
internauci poświęcili na
korzystanie z serwisów
edukacyjnych średnio
około godziny.
www.internetstandard.pl 114
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
sobą Wirtualna Polska, której udało się
zwiększyć w tej kategorii liczbę użytkow-
ników, odsłon i zasięgu o ponad 100%.
Na szczególną uwagę zasługują tu serwi-
sy Future.wp.pl oraz TestWiedzy.pl.
Co ciekawe, podczas gdy serwisom
z większości pozostałych kategorii
tematycznych wyraźnie spada średni
czas korzystania, w przypadku witryn
edukacyjnych odnotowano zaledwie
1-proc. spadek. Internauci wciąż ponad
godzinę miesięcznie poświęcają na
korzystanie z różnego rodzaju witryn
pomagających im w nauce.
infoRmacje, puBlicystyka,
media
Serwisy informacyjne odwiedzane były
pod koniec 2009 r. przez blisko 13,4 mln
internautów (35-proc. wzrost w porów-
naniu do grudnia 2008), którzy w grud-
niu ub.r. wygenerowali ponad 920 mln
odsłon (+128%). Wzrosty popularności
odzwierciedlają widoczny na całym
świecie trend przesuwania się zaintere-
sowania i stopnia wykorzystania trady-
cyjnych mediów informacyjnych w kie-
runku internetu. Duża liczba serwisów
o charakterze informacyjnym i publicy-
stycznym wpływa jednak na nieznaczny
spadek średniego miesięcznego czasu,
jaki użytkownicy sieci poświęcają na
korzystanie z nich (-8%).
Informacje, publicystyka, media
Lp. Nazwa
Liczba użytkowników
(real users)
Liczba odsłon Zasięg wśród internautów
Średni czas na użytkownika
[godz.:min:s]
Grudzień
2009 (tys.)
Grudzień
2008 (tys.)
Zmiana
(%)
Grudzień
2009 (tys.)
Grudzień
2008 (tys.)
Zmiana
(%)
Grudzień
2009 (%)
Grudzień
2008 (%)
Zmiana
(%)
Grudzień
2009
Grudzień
2008
Zmiana
(%)
1
Grupa Onet.pl – Serwisy
informacyjne
5 829 4 384 33 226 784 211 994 7 33,87 28,24 20 0:50:31 1:00:54 -17
2
Grupa Gazeta.pl – Serwisy
informacyjne
5 007 3 094 62 124 801 94 641 32 29,09 19,93 46 0:35:08 0:40:59 -14
3
Grupa Wirtualna Polska
– Serwisy informacyjne
4 762 3 773 26 183 117 134 837 36 27,67 24,31 14 0:34:25 0:44:02 -22
4
Grupa Interia.pl – Serwisy
informacyjne
3 369 2 631 28 75 716 70 923 7 19,57 16,95 15 0:20:29 0:25:02 -18
5
Grupa Polskapresse –
Informacje i publicystyka
1
2 730 1 650 65 32 323 12 165 166 15,86 10,63 49 0:09:33 0:06:06 57
6
Grupa Media Regionalne
– Serwisy informacyjne
2 626 1 549 69 61 244 34 885 76 15,26 9,98 53 0:22:50 0:20:24 12
7
Grupa TVN – Serwisy infor-
macyjne
1 697 1 961 -13 54 581 47 278 15 9,86 12,64 -22 0:58:02 0:45:33 27
8
Grupa Axel Springer
– Serwisy informacyjne
1 290 1 160 11 29 747 24 322 22 7,50 7,47 0 0:12:22 0:26:17 -53
9
Grupa Google – Serwisy
informacyjne
1 285 656 96 3 231 2 170 49 7,47 4,23 77 0:05:37 0:05:42 -1
10 Grupa Infor – Informacje 1 255 24 650 7,29 0:21:45
11
Grupa o2.pl – Serwisy infor-
macyjne
1 122 1 023 10 17 318 14 289 21 6,52 6,60 -1 0:18:27 0:18:38 -1
12
Grupa Presspublica
– Serwisy informacyjne
2
1 072 786 36 17 541 14 848 18 6,23 5,07 23 0:21:06 0:24:17 -13
13
Grupa TVP – Serwisy infor-
macyjne
1 004 730 38 10 055 7 674 31 5,84 4,71 24 0:09:52 0:09:34 3
14 Grupa Murator-se.pl 873 342 155 6 577 3 428 92 5,08 2,21 130 0:05:57 0:08:15 -28
15 trojmiasto.pl 653 423 54 25 945 16 318 59 3,79 2,73 39 0:31:28 0:34:19 -8
16
Grupa Gery.pl – Serwisy
informacyjne
557 216 158 5 269 4 556 16 3,24 1,39 133 0:08:23 0:12:15 -32
17 eioba.pl 530 280 89 1 710 1 561 10 3,08 1,81 70 0:05:18 0:08:57 -41
18 Grupa Polskie Radio 443 371 19 12 776 6 816 87 2,58 2,39 8 0:25:53 0:18:10 42
19 Grupa Eurozet-radiozet.pl 393 263 50 4 720 2 529 87 2,29 1,70 35 2:18:09 0:10:36 1203
20 hbo.pl
3
373 21 1605 2 382 277 760 2,17 0,14 1450 0:05:50 0:13:19 -56
cała kategoria 13 393 9 932 35 920 496 721 635 128 77,81 63,99 22 1:21:36 1:28:37 -8
1
w wynikach za grudzień 2008 r. uwzględniono współoglądalność serwisów naszemiasto.pl i wiadomosci24.pl;
2
w grudniu 2008 r. witryna rzeczpospolita.pl;
3
w grudniu 2008 r. – HBO
Źródło: Megapanel PBI/Gemius
Prawie 88% internautów korzysta z serwisów
informacyjnych i publicystycznych. W 2009 r. o 128%
wzrosła liczba odsłon dokonywanych na tych witrynach.
www.internetstandard.pl 115
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Rozbudowa portfolio serwisów
dostarczających wiadomości przez Grupę
Gazeta.pl (m.in. witryny Wyborcza.
pl oraz regionalnych wersji Gazeta.pl)
pozwoliła awansować jej na drugie miej-
sce w zestawieniu przy stracie ok. 4 pkt
proc. do lidera stawki – Grupy Onet.pl.
Imponujące wzrosty mają na swoim kon-
cie także serwisy informacyjne Google,
a z drugiej dziesiątki: Grupa Murator
z serwisem Se.pl, który ponad dwukrot-
nie zwiększył swoją popularność, oraz
Grupa Gery.pl. Ranking TOP20 zamyka
rozwijające się w niebywałym tempie
HBO.pl – wzrost liczby jego użytkow-
ników (+1606%) robi wrażenie. Nie spo-
sób też przejść obojętnie obok sukcesu
witryn Radia Zet, które przywiązują
internautów do siebie już na ponad 2
godz. 18 minut miesięcznie (+1203%).
Mniej udany rok ma za sobą Grupa
TVN, która tracąc użytkowników (-13%),
nie zyskała również na zasięgu.
spoRt
Narodowa fascynacja sportem wśród
Polaków znajduje odzwierciedlenie
w wynikach oglądalności internetowych
serwisów sportowych, z których każdy
zanotował wzrost w liczbie użytkowni-
ków, generowanych odsłon oraz zasięgu.
Średnio o 8 min skrócił się jednak czas,
jaki internauci miesięcznie poświęcają
na korzystanie z tych witryn.
W ciągu 2009 roku w kategorii spor-
towej swoją pozycję wyraźnie poprawiły
grupy: Gazeta.pl, Axel Springer oraz
Eurosport. Gazeta.pl, zajmująca w grud-
niu 2008 r. piąte miejsce w zestawieniu,
o 223% zwiększyła liczbę użytkowników,
o 100% liczbę generowanych odsłon
i ostatecznie wdarła się na podium,
zostawiając daleko w tle Grupę Interia.pl.
Nie bez znaczenia była tu umowa z wła-
ścicielem m.in. forum Sfd.pl oraz innych
witryn z Grupy Kulturystyka.pl, które
wpłynęły na zwiększenie jej zasięgu.
Imponujące, trzycyfrowe wzrosty
zanotowała też Grupa Axel Springer
Sport
Lp. Nazwa
Liczba użytkowników
(real users)
Liczba odsłon Zasięg wśród internautów
Średni czas na użytkownika
[godz:min:s]
Grudzień
2009 (tys.)
Grudzień
2008 (tys.)
Zmiana
(%)
Grudzień
2009 (tys.)
Grudzień
2008 (tys.)
Zmiana
(%)
Grudzień
2009 (%)
Grudzień
2008 (%)
Zmiana
(%)
Grudzień
2009
Grudzień
2008
Zmiana
(%)
1
Grupa Onet.pl
– Serwisy sportowe
3 617 2 526 43 148 226 139 645 6 21,01 16,28 29 1:01:36 1:09:02 -11
2
Grupa Wirtualna
Polska – Serwisy
sportowe
3 590 1 949 84 123 558 85 434 45 20,86 12,56 66 0:46:10 0:56:08 -18
3
Grupa Gazeta.pl
– Serwisy sportowe
3 013 933 223 56 057 27 843 101 17,51 6,01 191 0:29:02 0:44:49 -35
4
Grupa Interia.pl
– Serwisy sportowe
1 643 1 155 42 82 308 57 670 43 9,55 7,45 28 0:42:19 0:41:40 2
5
Grupa o2.pl
– Serwisy sportowe
605 444 36 5 407 5 245 3 3,52 2,87 23 0:11:57 0:11:02 8
6
Grupa Axel Springer
– Serwisy sportowe
413 124 233 4 516 2 911 55 2,40 0,80 200 0:10:55 0:23:27 -53
7 90minut.pl 303 236 28 14 654 10 914 34 1,76 1,52 16 0:50:19 0:46:48 8
8 kfd.pl 281 146 93 1 140 1 053 8 1,64 0,94 74 0:03:02 0:17:00 -82
9 livesports.pl 266 172 55 18 885 14 183 33 1,55 1,11 40 3:08:06 3:38:49 -14
10 futbolowo.pl 252 93 169 11 018 4 075 170 1,47 0,60 145 0:33:53 0:40:30 -16
11 sportowefakty.pl 246 160 53 18 328 11 725 56 1,43 1,04 38 1:44:35 1:35:37
12 Grupa Fit.pl – Sport 229 147 56 1 226 674 82 1,33 0,95 40 0:04:35 0:04:47 -4
13 Grupa Eurosport 210 45 361 5 561 2 359 136 1,22 0,29 321 0:58:57 1:04:48 -9
14 livescore.com 176 139 26 20 047 18 372 9 1,03 0,90 14 2:54:37 3:26:20 -15
15
Grupa Innovaweb
– Sport
3
175 126 38 1 932 1 392 39 1,02 0,82 24 0:14:12 0:14:12 0
16 skionline.pl 173 132 31 3 376 3 316 2 1,01 0,85 19 0:16:50 0:18:57 -11
17 Grupa Sport24.pl 172 89 92 6 375 2 303 177 1,00 0,58 72 0:57:42 0:33:16 73
18 skijumping.pl 166 133 25 3 871 2 648 46 0,97 0,86 13 0:30:30 0:25:50 18
19
Grupa TVP-tvp.pl
-tvp.pl – sport
157 93 69 2 437 863 182 0,92 0,60 53 0:16:10 0:08:21 94
20 legia.com 153 40 276 2 881 1 835 57 0,89 0,26 242 0:14:42 0:44:05 -67
cała kategoria 9 266 5 913 57 531 813 404 747 31 53,84 38,09 41 1:18:29 1:26:18 -9
3
w grudniu 2008 r. witryna skiforum.pl
Źródło: Megapanel PBI/Gemius
Gazeta.pl, Axel Springer
i Eurosport to grupy, które
wyraźnie poprawiły wyniki
popularności swoich
serwisów sportowych.
www.internetstandard.pl 116
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
(+233% w liczbie RU oraz +200%
w zasięgu), która w grudniu 2008 r.
była zaledwie 15., a także niefigurująca
wcześniej w sportowym TOP20 Grupa
Eurosport. Brak spektakularnych suk-
cesów reprezentacji w piłce nożnej oraz
wątpliwa widowiskowość rodzimego
futbolu nie przeszkadzają serwisowi
Futbolowo.pl w zdobywaniu popular-
ności i przyciąganiu użytkowników,
których liczba w omawianym okresie
wzrosła o 169%. Jeszcze bardziej w obli-
czu całkowitego załamania formy piłka-
rzy Legii zaskakuje trzycyfrowy wzrost
fanów witryny Legia.com.
motoRyzacja
Analiza wyników oglądalności serwisów
motoryzacyjnych, z których większość to
z reguły witryny ogłoszeniowe, pozwala
stwierdzić, że spowolnienie gospodarcze
dało o sobie znać i internauci z mniej-
szym zaangażowaniem poszukiwali dla
siebie „czterech kółek”. Strony motory-
zacyjne w porównaniu z pozostałymi
kategoriami tematycznymi odnotowały
umiarkowane wzrosty (+27% w liczbie
użytkowników i +15% w zasięgu), tracąc
na generowanych odsłonach oraz czasie.
Na tle innych serwisów wybija się
Grupa Wirtualna Polska, która zwięk-
szyła o 94% liczbę użytkowników,
w podobnym stopniu poprawiła liczbę
generowanych odsłon i zasięg, a także
– co należy do wyjątków – średni czas
korzystania. W 2009 r. swe motoryza-
cyjne portfolio rozwijała Grupa Axel
Springer, dzięki czemu podwoiła liczbę
użytkowników i zwiększyła o 80% zasięg.
Najpopularniejszy serwis motoryzacyjny
Axel Springer – Auto-Swiat.pl – przycią-
gnął w grudniu 2009 r. ponad 470 tys.
real users. Warto zauważyć również trzy-
cyfrowe wzrosty dyskusyjnej platformy
ForumSamochodowe.pl, a także dobre
wyniki (zwłaszcza w liczbie odsłon)
Grupy V10.pl.
Motoryzacja
Lp. Nazwa
Liczba użytkowników
(real users)
Liczba odsłon Zasięg wśród internautów
Średni czas na użytkownika
[godz.:min:s]
Grudzień
2009 (tys.)
Grudzień
2008 (tys.)
Zmiana
(%)
Grudzień
2009 (tys.)
Grudzień
2008 (tys.)
Zmiana
(%)
Grudzień
2009 (%)
Grudzień
2008 (%)
Zmiana
(%)
Grudzień
2009
Grudzień
2008
Zmiana
(%)
1
Grupa Allegro.pl-oto-
moto.pl
3 246 2 685 21 182 326 195 147 -7 18,86 17,30 9 1:17:00 1:41:55 -24
2
Grupa Onet.pl – Serwisy
motoryzacyjne
2 009 1 695 19 31 005 49 008 -37 11,67 10,92 7 0:21:01 0:21:45 -3
3
Grupa Wirtualna Polska
– Serwisy motoryzacyjne
1 653 851 94 31 038 15 857 96 9,61 5,48 75 0:13:20 0:12:07 10
4
Grupa Interia.pl
– Serwisy motoryzacyjne
1 589 1 234 29 37 165 37 523 -1 9,23 7,95 16 0:17:52 0:20:07 -11
5
Grupa Gazeta.pl
– Serwisy motoryzacyjne
1 018 866 17 15 862 14 922 6 5,92 5,58 6 0:12:54 0:14:04 -8
6
Grupa Polskapresse
– Motoryzacja
1

892 875 2 26 942 42 554 -37 5,18 5,64 -8 0:21:48 0:32:39 -33
7 autocentrum.pl 852 510 67 18 126 10 456 73 4,95 3,29 50 0:17:22 0:16:01 8
8
Grupa Axel Springer
– Serwisy motoryzacyjne
683 336 103 5 851 3 257 80 3,97 2,17 83 0:07:46 0:10:53 -29
9 Grupa V10.pl 631 530 19 8 532 4 132 107 3,67 3,42 7 0:04:41 0:04:47 -2
10 Grupa Mobile 507 507 0 67 889 78 512 -14 2,95 3,27 -10 1:11:48 1:12:36 -1
11
Grupa o2.pl – Serwisy
motoryzacyjne
504 497 1 6 573 7 791 -16 2,93 3,21 -9 0:13:02 0:14:25 -10
12 Grupa Auto.pl 500 373 34 5 136 4 934 4 2,91 2,41 21 0:10:01 0:11:17 -11
13
Grupa Bankier.pl
– Serwisy motoryzacyjne
472 353 34 5 469 6 412 -15 2,75 2,27 21 0:09:03 0:12:29 -28
14 autogielda.pl 414 254 63 11 942 13 660 -13 2,41 1,64 47 0:20:56 0:31:44 -34
15 forumsamochodowe.pl 321 88 263 1 202 381 215 1,87 0,57 228 0:04:00 0:03:42 8
16 scigacz.pl 316 283 12 3 503 3 336 5 1,84 1,83 1 0:10:48 0:11:31 -6
17 Grupa Wroom.pl 295 328 -10 2 948 3 150 -6 1,72 2,12 -19 0:08:19 0:08:35 -3
18 motonews.pl 291 215 35 2 073 2 365 -12 1,69 1,39 22 0:07:20 0:11:01 -33
19 Grupa NNV-autoteam.pl 267 143 87 1 497 832 80 1,56 0,92 70 0:03:55 0:03:59 -2
20 autogaleria.pl 215 91 136 3 060 1 783 72 1,25 0,59 112 0:09:31 0:15:21 -38
cała kategoria 7 782 6 106 27 468 150 517 141 -9 45,21 39,34 15 1:00:37 1:20:11 -24
1
w grudniu 2008 r. Grupa Gratka Źródło: Megapanel PBI/Gemius
ForumSamochodowe.org
o ponad 200% poprawiło
zasięg, a także wyniki
w liczbie użytkowników
i generowanych przez
nich odsłon.
www.internetstandard.pl 117
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Turystyka
Lp. Nazwa
Liczba użytkowników
(real users)
Liczba odsłon Zasięg wśród internautów
Średni czas na użytkownika
[godz.:min:s]
Grudzień
2009 (tys.)
Grudzień
2008 (tys.)
Zmiana
(%)
Grudzień
2009 (tys.)
Grudzień
2008 (tys.)
Zmiana
(%)
Grudzień
2009 (%)
Grudzień
2008 (%)
Zmiana
(%)
Grudzień
2009
Grudzień
2008
Zmiana
(%)
1
Grupa Onet.pl – Serwisy
turystyczne
2 006 1 499 34 34 097 32 628 5 11,65 9,66 21 0:14:25 0:15:27 -7
2 rozklad-pkp.pl 1 849 1 100 68 61 713 37 329 65 10,74 7,09 51 0:24:24 0:17:39 38
3
Grupa Wirtualna Polska
– Serwisy turystyczne
852 739 15 9 784 5 408 81 4,95 4,76 4 0:08:08 0:06:25 27
4 Grupa Eholiday.pl 586 617 -5 4 168 5 308 -21 3,41 3,98 -14 0:05:58 0:07:11 -17
5 e-podroznik.pl 518 139 273 5 496 1 152 377 3,01 0,90 234 0:09:56 0:08:00 24
6 rozklady.com.pl 471 2 613 2,74 0:05:39
7 Grupa Nocowanie.pl 438 190 130 3 766 1 897 99 2,55 1,23 107 0:06:27 0:08:07 -21
8 sylwesteroferty.pl 418 206 102 3 762 2 139 76 2,43 1,33 83 0:08:53 0:07:42 15
9
Grupa G+J Polska
– Serwisy turystyczne
388 276 40 3 137 1 732 81 2,25 1,78 26 0:05:49 0:05:20 9
10 urlopia.pl 327 98 234 2 825 1 375 105 1,90 0,63 202 0:08:08 0:12:06 -33
11 odleglosci.pl 312 299 4 1 303 1 454 -10 1,82 1,93 -6 0:02:58 0:03:43 -20
12
Grupa Gazeta.pl
– Serwisy turystyczne
300 299 0 2 824 3 453 -18 1,74 1,93 -10 0:08:29 0:09:47 -13
13 esky.pl 295 119 148 809 1 768 -54 1,72 0,77 123 0:02:02 0:21:15 -90
14 rozklady.pl 289 239 21 1 467 1 486 -1 1,68 1,55 8 0:05:15 0:05:29 -4
15 Grupa Meteor24.pl
1
274 88 209 3 376 1 000 238 1,59 0,57 179 0:09:15 0:08:47 5
16 Grupa Travelplanet.pl SA 261 361 -28 3 291 3 533 -7 1,52 2,33 -35 0:16:36 0:09:07 82
17
Grupa Interia.pl
– Serwisy turystyczne
255 535 -52 1 849 7 026 -74 1,48 3,45 -57 0:05:06 0:08:58 -43
18 tur-info.pl 253 331 -24 1 092 1 427 -23 1,47 2,14 -31 0:06:27 0:06:42 -4
19 Grupa Fajnewczasy.pl
2
247 63 288 2 016 823 145 1,44 0,41 251 0:06:36 0:10:38 -38
20 Grupa Wakacje.pl 238 218 9 4 309 4 421 -3 1,39 1,41 -1 0:19:05 0:22:04 -14
cała kategoria 6 115 4 218 45 153 708 86 167 78 35,53 27,17 31 0:20:30 0:16:58 21
1
w grudniu 2008 r. serwis meteor.turystyka.pl;
2
w grudniu 2008 r. serwis fajnewczasy.pl Źródło: Megapanel PBI/Gemius
www.internetstandard.pl 118
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
tuRystyka
O ile na podstawie wyników popu-
larności serwisów motoryzacyjnych
można było przypuszczać, że kryzys
wymusił na Polakach powściągliwość
w zakresie wydawania pieniędzy na
samochody, o tyle analiza wykorzysty-
wania w 2009 r. witryn turystycznych
przeczy tezie o zaciśnięciu pasa nad
Wisłą. Serwisy turystyczne zanotowały
imponujące wzrosty, przekraczające
w niektórych przypadkach nawet 300%.
Serwis E-podroznik.pl, umożliwiają-
cy zaplanowanie podróży z punktu A do
punktu B za pośrednictwem różnorod-
nych środków transportu publicznego,
zwiększył liczbę użytkowników o 273%,
liczbę generowanych odsłon o 777%
i zasięg o 234%. Porównywalny sukces
ma na swoim koncie Urlopia.pl, a także
grupy Meteor24.pl i Fajnewczasy.pl.
W sumie serwisy turystyczne docierają
obecnie do ponad 6,1 mln użytkow-
ników, co przekłada się na 35,5-proc.
zasięg. Internauci spędzają na nich śred-
nio 20 min miesięcznie i generują ponad
153 mln odsłon.
pRaca
Grupa Pracuj.pl już chyba bezpow-
rotnie utraciła pozycję lidera w kate-
Praca
Lp. Nazwa
Liczba użytkowników
(real users)
Liczba odsłon Zasięg wśród internautów
Średni czas na użytkownika
[godz.:min:s]
Grudzień
2009 (tys.)
Grudzień
2008 (tys.)
Zmiana
(%)
Grudzień
2009 (tys.)
Grudzień
2008 (tys.)
Zmiana
(%)
Grudzień
2009 (%)
Grudzień
2008 (%)
Zmiana
(%)
Grudzień
2009
Grudzień
2008
Zmiana
(%)
1 Grupa Gazeta.pl – Praca 1 575 1 023 54 30 682 26 214 17 9,15 6,59 39 0:16:18 0:19:32 -17
2 Grupa Pracuj – Praca 1 250 1 157 8 34 294 28 608 20 7,27 7,45 -2 0:22:19 0:20:18 10
3
Grupa Wirtualna Polska
– Praca
1 199 592 102 8 293 5 248 58 6,97 3,82 82 0:09:28 0:09:25 1
4 infopraca.pl 1 187 528 125 28 414 15 100 88 6,90 3,40 103 0:15:11 0:27:04 -44
5 jobrapido.pl 782 283 176 13 286 3 473 282 4,55 1,83 149 0:16:27 0:17:04 -4
6 gowork.pl 727 64 1030 6 950 610 1039 4,22 0,41 929 0:12:23 0:05:35 122
7
Grupa Money.pl-money.pl
-praca.money.pl
631 500 26 10 050 8 774 15 3,67 3,22 14 0:13:56 0:14:09 -2
8 praca.pl 617 481 28 8 368 5 342 57 3,59 3,10 16 0:08:56 0:08:22 7
9
Grupa Polskapresse
– Praca
1
497 365 36 8 408 7 402 14 2,89 2,35 23 0:12:53 0:16:39 -23
10 Grupa Allegro – Praca
2
484 462 5 3 849 8 128 -53 2,82 2,98 -5 0:05:22 0:08:30 -37
11 monsterpolska.pl 396 2 386 2,30 0:06:10 0:00:00
12
egospodarka.pl
-praca.egospodarka.pl
360 286 26 3 725 2 749 36 2,10 1,84 14 0:08:13 0:08:14 -0
13 Grupa Axel Springer – Praca 360 179 101 2 997 1 786 68 2,09 1,15 82 0:06:38 0:09:29 -30
14 szybkopraca.pl 305 330 -8 2 657 4 574 -42 1,78 2,13 -16 0:08:12 0:12:53 -36
15 jobisjob.pl 224 1 879 1,30 0:07:10 0:00:00
16 Grupa Onet.pl - Praca 178 125 43 2 824 2 747 3 1,04 0,81 28 0:10:30 0:18:03 -42
17
Grupa Presspublica-karie-
ra.pl
3
166 75 120 1 039 528 97 0,97 0,49 98 0:04:36 0:05:03 -9
18 jobexpress.pl 130 726 0,76 0:03:18
19 Grupa jobs.pl – Praca 114 101 13 560 989 -43 0,67 0,65 3 0:04:18 0:07:15 -41
20 eu-praca.pl 114 35 223 344 180 90 0,66 0,23 187 0:02:16 0:04:38 -51
cała kategoria 4 685 3 432 37 171 740 131 627 30 27,22 22,11 23 0:30:43 0:32:15 -5
1
w grudniu 2008 r. Grupa Gratka.pl/praca
2
w grudniu 2008 r. pracaallegro.pl
3
w grudniu 2008 r. serwis kariera.pl
Źródło: Megapanel PBI/Gemius
Monsterpolska.pl,
Jobisjob.pl i Jobexpress.pl
to trójka debiutantów
w zestawieniu
najpopularniejszych
witryn rekrutacyjnych.
Pozycję lidera umacnia
Grupa Gazeta.pl.
E-podroznik.pl,
Urlopia.pl oraz
grupy Meteor24.pl
i Fajnewczasy.pl
zanotowały w 2009 r.
największe wzrosty
w liczbie użytkowników
i generowanych odsłon.
www.internetstandard.pl 119
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
gorii tematycznej „Praca”. Podczas
gdy liczba jej użytkowników w ciągu
całego 2009 r. wzrosła zaledwie o 8%,
konkurencyjna Grupa Gazeta.pl przy-
ciągnęła o 54% internautów więcej niż
w grudniu 2008 r., co dało jej pierwszą
lokatę w zestawieniu. Wirtualna Polska
także nie składa broni i intensywnie
rozbudowuje swoją rekrutacyjną ofertę,
czego efektem jest ponad 100-proc.
wzrost w liczbie użytkowników i blisko
60-proc. w liczbie odsłon.
W zestawieniu wyróżnia się jeszcze
kilka serwisów, które zanotowały
trzycyfrowe wzrosty: Infopraca.pl
i Jobrapido.pl, a także rekordowy
GoWork.pl, który w grudniu 2009 r.
przyciągnął dziesięć razy więcej inter-
nautów niż 12 miesięcy wcześniej.
„Twoje powołanie cię wzywa” – głosi
z kolei Monterpolska.pl – serwis nie-
notowany w grudniu 2008 r., który
rok 2009 zamknął z wynikiem
396 tys. real users. Z innych debiu-
tantów w TOP20 wymienić należy:
Jobisjob.pl i Jobexpress.pl.
W sumie witryny zakwalifikowane
do kategorii tematycznej „Praca” zwięk-
szyły swój zasięg o 23%, przyciągając
ponad 4,6 mln internautów, generują-
cych 131 mln odsłon. Nieznacznie obni-
żył się średni czas poświęcany miesięcz-
nie na korzystanie z tych serwisów, co
może być spowodowane m.in. zmniej-
szoną liczbą ofert lub udoskonalonymi
narzędziami wyszukiwawczymi.
kultuRa, RozRywka
O ile witryny stale obecne w TOP20
kategorii „Kultura, rozrywka” zanotowa-
ły umiarkowane wzrosty, tak niewątpli-
wie na miano zwycięzców 2009 r. zasłu-
guje kilka innych, nowych w zestawieniu
serwisów. Adresowany do fanów gry
Kultura, rozrywka
Lp. Nazwa
Liczba użytkowników
(real users)
Liczba odsłon Zasięg wśród internautów
Średni czas na użytkownika
[godz.:min:s]
Grudzień
2009 (tys.)
Grudzień
2008 (tys.)
Zmiana
(%)
Grudzień 2009
(tys.)
Grudzień 2008
(tys.)
Zmiana
(%)
Grudzień
2009 (%)
Grudzień
2008 (%)
Zmiana
(%)
Grudzień
2009
Grudzień
2008
Zmiana
(%)
1 youtube.com 9 727 6 910 41 1 166 822 969 906 20 56,51 44,51 27 5:13:47 4:10:31 25
2
Grupa Onet.pl – Serwisy
rozrywkowe
6 937 5 046 37 1 334 185 1 341 931 -1 40,30 32,51 24 1:40:29 2:18:57 -28
3
Grupa o2.pl – Serwisy
rozrywkowe
6 331 5 092 24 510 288 531 091 -4 36,78 32,80 12 2:53:02 3:26:29 -16
4
Grupa Wirtualna Polska
– Serwisy rozrywkowe
5 774 4 140 39 406 339 455 089 -11 33,55 26,67 26 1:02:28 1:24:09 -26
5
Grupa Interia.pl
– Serwisy rozrywkowe
4 230 3 035 39 322 847 285 413 13 24,58 19,55 26 2:37:39 2:36:49 1
6 Grupa Spilgames
1
4 142 3 093 34 463 401 621 724 -25 24,07 19,93 21 2:51:23 3:36:11 -21
7
Grupa Google – Serwisy
rozrywkowe
3 944 2 610 51 83 575 65 903 27 22,92 16,82 36 0:14:56 0:13:52 8
8
Grupa Gazeta.pl
– Serwisy rozrywkowe
3 090 1 875 65 54 852 44 653 23 17,95 12,08 49 0:20:55 0:26:29 -21
9 filmweb.pl 3 046 2 151 42 143 411 78 451 83 17,70 13,86 28 0:30:56 0:29:32 5
10 imageshack.us 2 701 2 432 11 22 653 31 130 -27 15,69 15,67 0 0:09:16 0:10:06 -8
11 warofdragons.pl 2 610 25 586 15,17 0:17:07
12 wyspagier.pl 2 511 1 743 44 227 192 235 135 -3 14,59 11,23 30 3:38:18 3:35:24 1
13
Grupa Pino.pl – Serwisy
rozrywkowe
2 498 1 433 74 20 492 13 906 47 14,52 9,23 57 0:07:29 0:07:43 -3
14
Grupa Medousa.pl
– Serwisy rozrywkowe
2 414 2 699 -11 37 927 60 811 -38 14,02 17,39 -19 0:08:30 0:10:38 -20
15 wiaderko.com 2 363 829 185 15 809 9 231 71 13,73 5,35 157 0:07:17 0:11:13 -35
16 demotywatory.pl 2 257 278 958 13,12 4:34:39
17 tekstowo.pl 1 926 1 116 73 32 731 20 686 58 11,19 7,19 56 0:22:15 0:22:55 -3
18 Grupa Gry-online.pl
2
1 843 1 405 31 44 633 52 694 -15 10,71 9,06 18 0:19:51 0:25:10 -21
19 poszkole.pl 1 835 1 562 17 282 455 201 996 40 10,66 10,07 6 1:45:28 1:53:30 -7
20 e-zyczenia.pl 1 776 1 667 2 7 16 583 13 532 23 10,32 10,74 -4 0:10:35 0:09:10 15
cała kategoria 16 665 12 170 37 5 490 749 5 994 962 -8 96,82 78,40 23 8:23:14 8:38:42 -3
1
w grudniu 2008 r. serwis gry.pl;
2
w grudniu 2008 r. serwis gry-online.pl
Źródło: Megapanel PBI/Gemius
To jest prawdziwy demot!
Demotywatory.pl
rok 2009 zamykają liczbą
2,2 mln użytkowników
generujących blisko
279 mln odsłon.
www.internetstandard.pl 120
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
MMORPG „Legenda: Wojna Smoków”
serwis Warofdragons.pl przyciągnął
w ciągu 12 miesięcy ponad 2,6 mln
internautów generujących 25 mln odsłon
miesięcznie. Drugim przebojem sezonu
została witryna o charakterze społecz-
nościowym Demotywatory.pl, zamy-
kająca rok 2009 z liczbą ponad 2,2 mln
użytkowników i blisko 279 mln odsłon.
Na uwagę zasługuje również Grupa
Pino (wraz z najpopularniejszym swoim
serwisem Patrz.pl) oraz skierowany do
fanów Counter Strike Wiaderko.com.
Oczywiście nie sposób przemilczeć stale
znajdującego nowych odbiorców, lidera
zestawienia YouTube.com, z którego
korzysta już ponad 9,7 mln internautów,
co przekłada się na 57-proc. zasięg.
Wśród portali swe kulturalno-
rozrywkowe portfolio najskuteczniej
rozbudowała Grupa Gazeta.pl, która
w tej kategorii zwiększyła o 65% liczbę
użytkowników i o 23% liczbę odsłon.
Budownictwo, nieruchomości
Lp. Nazwa
Liczba użytkowników
(real users)
Liczba odsłon Zasięg wśród internautów
Średni czas na użytkownika
[godz.:min:s]
Grudzień
2009 (tys.)
Grudzień
2008 (tys.)
Zmiana
(%)
Grudzień
2009 (tys.)
Grudzień
2008 (tys.)
Zmiana
(%)
Grudzień
2009 (%)
Grudzień
2008 (%)
Zmiana
(%)
Grudzień
2009
Grudzień
2008
Zmiana
(%)
1
Grupa Murator
– Budownictwo
1 208 780 55 14 229 11 879 20 7,02 5,03 40 0:15:05 0:17:27 -14
2
Grupa Gazeta.pl
– Budownictwo
1 150 850 35 17 161 14 333 20 6,68 5,48 22 0:11:49 0:13:08 -10
3 Grupa Allegro.pl-otodom.pl 722 429 68 8 935 12 818 -30 4,20 2,77 52 0:17:20 0:36:35 -53
4
Grupa Wirtualna Polska
– Budownictwo
553 205 169 8 272 3 456 139 3,22 1,33 142 0:07:32 0:09:44 -23
5
Grupa Interia.pl
– Budownictwo
485 98 394 22 710 2 359 862 2,82 0,63 348 0:17:57 0:19:34 -8
6
Grupa Polskapresse
– Budownictwo i nierucho-
mości
1
469 415 13 25 349 22 798 11 2,72 2,68 1 0:44:06 0:46:28 -5
7
Grupa NNV-nieruchomosci-
online.pl
418 275 52 7 048 4 457 58 2,43 1,78 37 0:12:13 0:13:57 -12
8
Grupa Meble.pl
– Budownictwo
413 314 32 3 168 3 588 -12 2,40 2,02 19 0:05:23 0:07:09 -25
9
Grupa Gazeta.pl
-domiporta.pl
2
396 288 38 11 516 10 113 14 2,30 1,86 24 0:23:56 0:29:02 -18
10 Grupa Oferty.net 392 238 65 7 645 4 868 57 2,28 1,54 48 0:15:29 0:15:41 -1
11
Grupa AVT – Budownic-two
i nieruchomości
3
363 196 85 2 161 1 806 20 2,11 1,27 66 0:06:19 0:09:17 -32
12 Grupa e-budownictwo.pl 341 305 12 3 070 5 757 -47 1,98 1,97 1 0:09:05 0:27:53 -67
13 skyscrapercity.com 323 186 74 8 983 7 030 28 1,88 1,20 57 0:33:18 0:50:21 -34
14
Grupa o2.pl –
Budownictwo
278 208 34 2 397 2 723 -12 1,62 1,34 21 0:07:57 0:10:16 -23
15
Grupa Dom.pl
– Budownictwo
207 148 39 3 819 3 554 7 1,20 0,96 25 0:13:51 0:17:10 -19
16 szybko.pl 201 195 3 3 442 3 491 -1 1,17 1,26 -7 0:15:07 0:16:14 -7
17
Grupa Money.pl
-money.pl-dom.money.pl
190 169 12 3 054 2 300 33 1,11 1,09 2 0:08:37 0:09:53 -13
18
Grupa Onet.pl
– Budownictwo
182 163 12 5 137 6 015 -15 1,06 1,06 0 0:19:10 0:23:47 -19
19 budnet.pl 163 73 123 451 251 80 0,95 0,47 102 0:02:25 0:03:03 -21
20 nportal.pl 162 82 97 1 804 823 119 0,94 0,53 77 0:10:43 0:08:27 27
cała kategoria 4 538 3 275 39 160 363 124 423 29 26,37 21,10 25 0:29:10 0:35:24 -18
1
w grudniu 2008 r. Grupa Gratka-gratka.pl-gratka.pl/dom;
2
w grudniu 2008 r. Grupa Trader - domiporta.pl;
3
w grudniu 2008 r. serwis budujemydom.pl
Źródło: Megapanel PBI/Gemius
Dzięki przesunięciu serwisu Deccoria.pl z kategorii
„Społeczności” do „Budownictwo”, Grupa Interia
zanotowała 394-proc. wzrost w liczbie użytkowników
oraz 862-proc. w odsłonach i wyraźnie poprawiła swą
pozycję w omawianej kategorii.
www.internetstandard.pl 122
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Największą popularnością wśród roz-
rywkowych serwisów Grupy cieszy się
Dailymotion.pl (1 mln RU i 6,6 mln
PV). W podobnym tempie rozwijały się
w omawianej kategorii grupy Wirtualna
Polska i Interia.pl.
Budownictwo, nieRuchomości
Grupa Murator odzyskała utraconą
kosztem Grupy Gazeta.pl pozycję lide-
ra – w 2009 r. o 55% zwiększyła liczbę
swoich użytkowników, a jej zasięg
wzrósł o 40%. Wyraźnie zauważyć
można intensyfikację działań portali,
które w ubiegłym roku rozbudowały
dotychczas nieco zaniedbywane port-
fele serwisów budowlanych. Grupa
Interia.pl, dzięki przesunięciu witryny
Deccoria.pl z kategorii „Społeczności”
do „Budownictwo”, poprawiła wyniki
o 394% w liczbie użytkowników i zasię-
gu oraz o 862% w liczbie odsłon. Nieco
mniej, acz dzięki organicznym wzro-
stom serwisów Dom i Ogłoszenia, ma
na swoim koncie Wirtualna Polska.
Znacząco wzrosła popularność
Grupy AVT i jej najważniejszego ser-
wisu BudujemyDom.pl, a także mię-
dzynarodowego forum dyskusyjnego
Skyscrapercity.com i witryny Budnet.
pl. W sumie z serwisów budowlanych
korzysta obecnie ponad 4,5 mln inter-
nautów (+39%), co przekłada się na 26-
proc. zasięg. Użytkownicy witryn z bran-
ży budowlanej generują ponad 160 mln
odsłon (+29%) i spędzają na nich średnio
29 minut (-18%) miesięcznie.
mapy i lokalizatoRy
Z internetowych map i lokalizatorów
korzystało na koniec 2009 r. ponad
7,5 mln użytkowników (+37%), którzy
wygenerowali 65 mln odsłon i spędzali
w serwisach blisko pół godziny mie-
sięcznie.
Liderem kategorii wciąż pozostaje
Google, który ma na swym koncie
wzrost zarówno w liczbie użytkowni-
ków i odsłon, jak i w zasięgu i średnim
czasie. Są jednak serwisy, które rosły
szybciej. Przede wszystkim warto
zwrócić uwagę na serwis Targeo.pl,
który poprawił liczbę użytkowników
o 87%, a czas aż o 738% – miesięcznie
internauci korzystają z witryny śred-
nio przez 56 minut. Nie sposób nie
zauważyć również Wikimapy z portfela
Grupy o2.pl, która zanotowała trzycy-
frowe wzrosty, przyciągając na koniec
2009 r. ponad 223 tys. użytkowników
generujących 1,4 mln odsłon.
Debiutantem w zestawieniu jest star-
tup Jakdojade.pl, za pośrednictwem któ-
rego zaplanować można podróż komu-
nikacją miejską w sześciu największych
aglomeracjach w kraju. Zaskoczeniem
jest natomiast wynik należącego do
Wirtualnej Polski lokalizatora Docelu.pl.
Serwis, który miał stać się konkurencją
dla onetowego Zumi.pl, traci na popu-
Mapy, lokalizatory
Lp. Nazwa
Liczba użytkowników
(real users)
Liczba odsłon Zasięg wśród internautów
Średni czas na użytkownika
[godz.:min:s]
Grudzień
2009 (tys.)
Grudzień
2008 (tys.)
Zmiana
(%)
Grudzień
2009 (tys.)
Grudzień
2008 (tys.)
Zmiana
(%)
Grudzień
2009 (%)
Grudzień
2008 (%)
Zmiana
(%)
Grudzień
2009
Grudzień
2008
Zmiana
(%)
1
Grupa Google
– Mapy i lokalizatory
4 782 2 739 75 14 686 9 268 58 27,79 17,65 57 0:07:39 0:07:24 3
2
Grupa Onet.pl
– Lokalizator zumi.pl
3 825 2 712 41 31 109 24 411 27 22,22 17,47 27 0:11:37 0:12:44 -9
3 targeo.pl 846 451 87 2 560 2 867 -11 4,92 2,91 69 0:56:10 0:06:42 738
4
szukacz.pl-szukacz.pl
– mapy
717 726 -1 2 557 2 714 -6 4,17 4,68 -11 1:51:17 1:48:43 2
5
Grupa Pf.pl-pf.pl
-mapa.pf.pl
380 631 -40 895 1 852 -52 2,21 4,07 -46 0:02:52 0:03:37 -21
6
Grupa Interia.pl – map24.
interia.pl
248 279 -11 8 937 12 410 -28 1,44 1,80 -20 0:15:49 0:17:57 -12
7 jakdojade.pl 237 1 293 1,38 0:05:32
8 miplo.pl
1
228 103 119 1 030 1 049 -2 1,32 0,67 97 0:03:18 0:10:30 -69
9 wikimapia.org 223 52 330 1 411 535 164 1,30 0,34 282 0:01:37 0:08:04 -80
10
Grupa Wirtualna Polska
– Lokalizator Docelu.pl
178 194 -8 557 778 -28 1,04 1,25 -17 0:47:39 0:47:54 -1
cała kategoria 7 532 5 486 37 65 039 55 488 17 43,76 35,34 24 0:29:47 0:28:12 6
1
w grudniu 2008 r. miplo.pl figurował w kategorii „Turystyka” Źródło: Megapanel PBI/Gemius
Podczas gdy z Zumi.pl
na koniec 2009 r.
korzystało już ponad
3,8 mln internautów,
lokalizatora Docelu.pl
używało zaledwie 178 tys.
real users i liczba ta cały
czas maleje.
To już chyba koniec
marzeń o silnej pozycji
Ebay.pl na rynku
polskim: wyraźne
spadki popularności
nie pozostawiają złudzeń.
Allegro.pl jest wciąż
niekwestionowanym
liderem kategorii
„E-commerce”.
www.internetstandard.pl 123
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
E-commerce
Lp. Nazwa
Liczba użytkowników
(real users)
Liczba odsłon Zasięg wśród internautów
Średni czas na użytkownika
[godz.:min:s]
Grudzień
2009 (tys.)
Grudzień
2008 (tys.)
Zmiana
(%)
Grudzień
2009 (tys.)
Grudzień
2008 (tys.)
Zmiana
(%)
Grudzień
2009 (%)
Grudzień
2008 (%)
Zmiana
(%)
Grudzień
2009
Grudzień
2008
Zmiana
(%)
1
Grupa Allegro
– E-commerce
2
10 129 8 108 25 3 301 519 4 476 196 -26 58,85 52,24 13 3:57:22 4:57:46 -20
2 Grupa Allegro.pl-ceneo.pl 4 275 3 460 24 82 367 81 938 1 24,84 22,29 11 0:16:35 0:21:38 -23
3 nokaut.pl 2 801 2 139 31 12 609 11 249 12 16,28 13,78 18 0:27:21 0:26:24 4
4 euro.com.pl 2 405 1 237 94 42 647 24 762 72 13,97 7,97 75 0:11:36 0:10:55 6
5
Grupa Onet.pl
– E-commerce
3
1 882 1 193 58 163 619 224 993 -27 10,93 7,69 42 0:49:41 1:32:22 -46
6 merlin.pl 1 730 1 370 26 30 250 24 949 21 10,05 8,83 14 0:13:21 0:14:03 -5
7 Grupa Aukcjoner.pl 1 533 964 59 9 914 6 466 53 8,91 6,22 43 0:05:28 0:05:35 -2
8 Skapiec.pl 1 320 1 005 31 12 255 15 196 -19 7,67 6,48 18 0:10:32 0:12:10 -13
9 empik.com 1 229 1 017 21 25 287 19 704 28 7,14 6,55 9 0:13:52 0:13:03 6
10 Grupa Ebay 1 182 1 437 -18 43 545 60 959 -29 6,87 9,26 -26 0:27:21 0:32:19 -15
11 Grupa Fotka.pl-swistak.pl 1 160 965 20 10 669 8 600 24 6,74 6,22 8 0:06:11 0:06:37 -7
12
Grupa Wirtualna Polska
– E-Commerce
4
1 046 1 019 3 79 708 83 301 -4 6,08 6,57 -7 0:41:52 0:44:32 -6
13 bazarek.pl 946 367 157 7 182 2 807 156 5,50 2,37 132 0:06:00 0:06:23 -6
14 bonprix.pl 909 635 43 23 604 29 109 -19 5,29 4,10 29 0:13:22 0:22:28 -41
15
Grupa o2.pl – E-com-
merce
5
895 387 131 7 359 1 945 278 5,20 2,49 109 0:06:17 0:04:52 29
16 twenga.pl 891 603 48 4 493 3 316 36 5,18 3,89 33 0:05:36 0:04:19 30
17 okazje.info.pl 872 684 28 6 955 7 898 -12 5,07 4,41 15 0:05:19 0:05:15 1
18 quelle.pl 815 547 49 28 122 15 981 76 4,74 3,53 34 0:18:05 0:18:16 -1
19 komputronik.pl 712 593 20 14 208 12 238 16 4,14 3,82 8 0:18:22 0:19:56 -8
20
Grupa Interia.pl
– E-commerce
6
708 505 40 13 996 14 028 -0 4,12 3,26 26 0:13:02 0:16:43 -22
1
w grudniu 2008 r. nie było kategorii e-commerce, podano wyniki oglądalności serwisów za grudzień 2008 r.;
2
w grudniu 2008 r. uwzględniono wyniki witryny allegro.pl;
3
w grudniu 2008 r. Onet.pl-Ecommerce/Zakupy;
4
w grudniu 2008 r. Wirtualna Polska-E-commerce/Zakupy;
5
w grudniu 2008 r. podano wyniki wspołoglądalności dla radar.pl i otwarte24.pl;
6
w grudniu 2008 r. Interia.pl-Zakupy
Źródło: Megapanel PBI/Gemius
larności. W grudniu 2009 r. odwiedziło
go zaledwie 178 tys. internautów (-8%),
spadła także liczba odsłon oraz czas.
e-commeRce
Blisko 12,4 mln internautów korzystało
pod koniec 2009 r. z 20 najpopularniej-
szych witryn z kategorii „E-commerce”.
Zasięg i popularność zwiększały zarów-
no platformy e-handlu i porównywarki
cenowe, jak i same sklepy internetowe.
Z tych pierwszych uwagę przyciąga
oczywiście niekwestionowany lider
kategorii – Allegro.pl. Witryna, która
w maju 2009 r. przeszła budzący wiele
kontrowersji redesign, o 25% zwiększyła
liczbę swych użytkowników, tracąc jed-
nak w liczbie odsłon i czasie, jaki inter-
nauci spędzają na wyszukiwaniu i kupo-
waniu produktów. Prawdopodobnie
wzrost zasięgu Allegro.pl odbył się
kosztem Ebay.pl. Kreowana na groź-
nego konkurenta rodzimego serwisu,
międzynarodowa platforma aukcyjna
nie poradziła sobie na rynku polskim
– Ebay traci w liczbie użytkowników (-
18%) i odsłon (-29%), a także na zasięgu
(-26%) i czasie (-15%). Co ciekawe, broni
nie składa Świstak.pl. Platforma handlo-
wo-aukcyjna z Grupy Fotka.pl przycią-
gnęła w grudniu 2009 r. o 20% internau-
tów więcej niż 12 miesięcy wcześniej,
poprawiając także wynik w liczbie
odsłon (+24%) i w zasięgu (+8%).
Wszystkie porównywarki obecne
w zestawieniu TOP20 także zwiększyły
liczbę swoich użytkowników – Twenga.pl
o 48%, Nokaut.pl i Skapiec.pl o 31%,
okazje.info.pl o 28%, a ceneo.pl o 24%.
Najwyżej w rankingu plasuje się serwis
Ceneo.pl, z którego na koniec 2009 r.
korzystało ponad 4,2 mln internautów.
Wśród sklepów internetowych
wyniki imponująco poprawił sklep
ze sprzętem RTV i AGD Euro.com.pl
(+94% w liczbie użytkowników i +72%
w odsłonach). Jeśli chodzi o portale,
najefektywniej rok 2009 przepracowa-
ła Grupa o2.pl, której serwisy – przede
wszystkim Radar.pl i Otwarte24.pl
– zanotowały wysoki wzrost licz-
by użytkowników (+131%), odsłon
(+278%), zasięgu (+109%), a także
średniego czasu (+29%). 
www.internetstandard.pl 124
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
W
raz z wejściem Polski
do Unii Europejskiej
twórcy internetowych
projektów otrzymali szansę dofi-
nansowania własnego biznesu
w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka i dzia-
łania 8.1 „Wspieranie działalności
gospodarczej w dziedzinie gospo-
darki elektronicznej”. Na taką
możliwość liczyć mogą mikro i mali
przedsiębiorcy, którzy tworzą „pro-
jekty mające na celu świadczenie
usług drogą elektroniczną (usług
cyfrowych), w tym wytworzenie
produktów cyfrowych niezbęd-
nych do świadczenia tych usług”.
Wymaganym rezultatem kwalifi-
kowanego do wsparcia projektu jest
wytworzenie, świadczenie i aktuali-
zacja usług cyfrowych.
W latach 2007–2013 łącz-
na kwota dofinansowania
w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka
ma wynieść 3,9 mld euro.
Wnioskodawca działania 8.1, który
musi pokryć minimum 15% inwe-
stycji, liczyć może na wsparcie
w wysokości od 20 tys. do 1 mln zł.
W 2009 r. odbyły się trzy rundy
składania wniosków działania 8.1,
w ramach których zatwierdzono
ponad 1000 wniosków.
W każdej rundzie zainteresowanie
było bardzo duże, do tego stopnia, że
po kilku dniach konkurs był zawie-
szany z powodu przekroczenia wie-
lokrotności budżetu przeznaczonego
na daną rundę konkursową – mówi-
ła w grudniu 2009 r. Monika Karwat
Bury, ówczesna rzeczniczka Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(PARP). – Każdorazowo jednak po
ocenie projektów pula pieniędzy
była zwiększana, ponieważ wartość
projektów prawidłowych, czyli kwa-
lifikujących się do dofinansowania,
była większa niż zakładany budżet.
Najwięcej zatwierdzonych
wniosków przypadło na wojewódz-
two mazowieckie, a także wielko-
polskie i dolnośląskie. Najmniej
aktywni w zakresie pozyskiwania
dofinansowania byli internetowi
Jedną z bardziej atrakcyjnych możliwości finansowania e-biznesu są środki unijne.
Choć uzyskanie wsparcia w ramach działania 8.1 nie jest łatwe, podstawowa korzyść
jest oczywista – dotacji nie trzeba zwracać.
124
Finansowanie
e-biznesu w Polsce:
dotacje unijne
Wnioskodawca działania
8.1 może liczyć na
wsparcie w wysokości
od 20 tys. do 1 mln zł.
www.internetstandard.pl 125
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
przedsiębiorcy z województw:
świętokrzyskiego, warmińsko-
-mazurskiego i opolskiego. Warto
jednak podkreślić, że zgodnie z do-
kumentacją programową
budżet działania nie jest wcześniej
dzielony na poszczególne wojewódz-
twa i wysokość dofinansowania
zależna jest w tym przypadku od
liczby złożonych i zatwierdzonych
wniosków.
Chętnych na unijne wsparcie dla
e-biznesu było wielu przez cały rok.
Szczyt zainteresowania działaniem
8.1 przypadł jednak na październik
2009 r. Wówczas przedsiębiorcy,
przekonani, że o przyjęciu i dofi-
nansowaniu ich projektu decydo-
wać będzie data złożenia wniosku,
w niektórych miastach ustawiali się
w długich kolejkach przed placów-
kami PARP (często tworząc społecz-
ne listy lub wynajmując specjalnych
„staczy”) nawet na kilka dni przed
wymaganym terminem. I choć
PARP zapewniała, że liczyć się
będzie jedynie jakość, a więc mery-
toryczna strona projektu, to osta-
tecznie jednak zadecydował czas.
Złożono wówczas blisko 3 tys. wnio-
sków na sumę 1,9 mld zł. Ponieważ
do rozdania było jedynie 135 mln zł,
zwiększono kwotę dofinansowania,
która jednak (233 mln zł) i tak osta-
tecznie przeznaczona została tylko
dla tych, którzy złożyli wnioski
w pierwszych dniach naboru.
Średnie kwoty dofinansowania
w ramach zatwierdzonych wnio-
sków wyniosły w trzech rundach
aplikacyjnych kolejno: 550 tys. zł,
647 tys. zł oraz 675 tys. zł dla jedne-
go projektu.
Jakie błędy najczęściej popeł-
niają wnioskodawcy starający się
o dofinansowanie swojego e-biznesu
w ramach działania 8.1? Kwestię tę
należy rozpatrywać w dwóch obsza-
rach: oceny formalnej oraz oceny
merytorycznej wniosków. W tej
pierwszej pojawiały się m.in. niespój-
ności pomiędzy różnymi punktami
wniosku i deklaracją wnioskodawcy,
dotyczące uwzględnienia podatku
VAT i operowania w budżecie kwo-
tami brutto/netto, składano wnioski
podpisane niezgodnie ze sposobem
reprezentacji spółki wnioskodawcy,
zdarzały się też niespójności danych
dotyczących terminów realizacji pro-
jektu w poszczególnych punktach we
wniosku.
Jeśli chodzi o ocenę merytorycz-
ną, urzędnicy PARP stwierdzali
przede wszystkim brak jednoznacz-
nie określonej grupy odbiorców
e-usługi i posługiwanie się ogólni-
kami i nieprecyzyjnymi stwierdze-
niami, niespójne z treścią wniosku
wskaźniki produktu i rezultatu,
niezgodność usługi z definicją
e-usługi czy przeszacowanie lub
zły opis budżetu, a także nierealny
model biznesowy wnioskowanego
projektu.
W 2009 r. około 31 % wszystkich
złożonych wniosków przeszło pozy-
tywnie cały proces oceny i zostało
rekomendowanych do dofinansowa-
nia – informuje Dariusz Wojtaszek,
W 2009 r. w ramach
działania 8.1 przyznano
dofinansowanie dla 1139
wniosków na łączną kwotę
740 049 787,17 zł.
Wnioski zatwierdzone do podpisania w ramach działania 8.1 PO IG
Województwo
I runda II runda III runda
Liczba
zatwierdzonych
wniosków
Suma
dofinansowania
(tys. zł)
Średnia
kwota dofinan-
sowania (tys. zł)
Liczba
zatwierdzonych
wniosków
Suma
dofinansowania
(tys. zł)
Średnia
kwota dofinan-
sowania (tys. zł)
Liczba
zatwierdzonych
wniosków
Suma
dofinansowania
(tys. zł)
Średnia
kwota dofi-
nansowania
(tys. zł)
Dolnośląskie 21 12 481 594 32 18 078 565 24 15 034 626
Kujawsko-pomorskie 7 4 898 700 9 5 863 651 7 5 271 753
Lubelskie 9 5 226 581 8 5 928 741 3 2 287 762
Lubuskie 6 2 393 399 12 6 712 559 14 10 976 784
Łódzkie 16 10 640 665 22 14 033 638 9 5 864 652
Małopolskie 56 35 126 627 22 13 922 633 24 16 167 674
Mazowieckie 127 79 934 629 123 82 390 670 77 53 491 695
Opolskie 7 3 237 462 4 2 517 629 10 6 269 627
Podkarpackie 7 3 470 496 18 9 821 546 4 1 894 474
Podlaskie 5 1 457 291 9 3 967 441 4 2 426 606
Pomorskie 17 12 019 707 12 7 890 657 17 12 043 708
Śląskie 42 23 776 566 49 33 574 685 32 22 729 710
Świętokrzyskie 2 490 245 15 11 056 737 9 5 833 648
Warmińsko-mazurskie 4 2 120 530 1 849 849 6 4 242 707
Wielkopolskie 41 24 075 587 81 55 101 680 86 62 787 730
Zachodniopomorskie 5 3 608 722 10 6 799 680 8 5 174 647
Suma 372 225 427 279 334 232
Średnia kwota dofinanso-
wania wniosku we wszyst-
kich województwach (tys. zł)
550 648 675
Źródło: Dane dotyczące wysokości dofinansowania dostępne na stronie PARP
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
• kompleksowy program obejmujĆcy
caâoğý zagadnieĕ z obszaru e-biznesu
• praktyczne rozwiĆzania,
nowoczesne narzċdzia, sprawdzone koncepcje
• wysokiej klasy eksperci – praktycy
• szkolenia tradycyjne oraz szkolenia e-learningowe
• potwierdzenie kompetencji uczestników certyfikatem PME
• niski koszt udziaâu w programie
– projekt dofinansowany z UE
PROFESJONALNY
MENEDĪER E-BIZNESU
w w w . e b i z n e s . p r o f e s j o n a l n y m e n e d z e r . p l
Projekt wspóâfinansowany przez Uniċ EuropejskĆ
z Europejskiego Funduszu Spoâecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitaâ Ludzki (PO KL 2.1.1)
realizacja
certyfikacja
rozwijaj E-BIZNES
maksymalizuj zyski
www.internetstandard.pl 127
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
obecny rzecznik prasowy PARP.
– Dofinansowanie przyznano dla
1139 wniosków na łączną kwotę
740 049 787, 17 PLN.
Do maja 2010 r. podpisano
umowy z przedsiębiorcami zatwier-
dzonych wniosków w dwóch pierw-
szych rundach. Zestawienie podpi-
sanych umów zawiera tabela obok.
Wielokrotnie w środowi-
sku branżowym dyskutowano
i poddawano w wątpliwość mery-
toryczną jakość dofinansowanych
w ramach działania 8.1 wniosków.
Pojawiały się głosy krytyki, że pro-
jekty nie są innowacyjne, że brak im
kreatywności, a w wielu przypad-
kach także ich twórcy nie są przygo-
towani do efektywnego prowadzenia
swoich biznesów. Wprowadzone
w grudniu 2009 r. przez PARP zmia-
ny w ocenie formalnej wniosków,
tj. podział kryteriów na kryteria
merytoryczne obligatoryjne i kryte-
ria merytoryczne fakultatywne, być
może zminimalizują podobne dys-
kusje w przyszłości.
Przeprowadzone dotychczas kon-
kursy na najbardziej innowacyjny pro-
jekt (serwis internetowy lub e-usługę)
potwierdzają, że wśród projektów zgła-
szanych do dofinansowania nie bra-
kuje ciekawych i nowatorskich pomy-
słów – zapewnia Dariusz Wojtaszek.
W 2009 r. Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości przeprowadziła
pierwszą edycję ogólnopolskiego
konkursu na innowacyjną e-usługę.
Celem konkursu było wyróżnienie
najbardziej wartościowych rozwią-
zań i pomysłów służących rozwojowi
usług świadczonych drogą elek-
troniczną, które realizowane były
w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka (PO IG),
działanie 8.1.
I miejsce w konkursie zdo-
była firma AB Industry za pro-
jekt „Wdrożenie innowacyjnej
e-usługi: bazy danych i aplikacji
online do optymalizacji zużycia
mediów”, II miejsce przypadło
„Samorządowemu Informatorowi
SMS – SISMS.pl” adresowanemu
do mieszkańców gmin, a III miej-
sce spółce Benhauer Grzegorz
Błażewicz za projekt „Jobmatch.pl
– Scoringowa platforma rekruta-
cyjna nowej generacji dla polskiego
sektora Małych i Średnich Firm”.
Budżet działania 8.1 PO IG na
rok 2010 wynosi 77 127 058,80
euro. W ramach działania 8.1 PO
IG w 2010 r. uruchomiony zostanie
jeden konkurs wniosków o dofi-
nansowanie. Ogłoszenie o naborze
wniosków będzie opublikowane
w dniu 15 lipca 2010 r. Nabór
wniosków zostanie przeprowadzo-
ny w terminie od 30 lipca 2010 r.
do 30 września 2010 r. 
Budżet działania
8.1 PO IG na rok 2010
wynosi
77 127 058,80 euro.
W 2009 r. średnie kwoty
dofinansowania
z działania 8.1 wyniosły
550–675 tys. zł.
Podpisane umowy o dofinansowanie dla wniosków złożonych w ramach trzech rund aplikacyjnych działania
8.1 PO IG w 2009 r.
Województwo
I runda II runda III runda
Liczba
podpisanych
umów
Suma
dofinansowa-
nia (tys. zł)
Średnia kwota
dofinansowa-
nia (tys. zł)
Liczba
podpisanych
umów
Suma
dofinansowa-
nia (tys. zł)
Średnia kwota
dofinansowa-
nia (tys. zł)
Liczba
podpisanych
umów
Suma dofi-
nansowania
(tys. zł)
Średnia kwota
dofinansowa-
nia (tys. zł)
Dolnośląskie 31 17 023 549 16 9 086 568 20 12 499 625
Kujawsko-pomorskie 7 4 141 592 7 4 898 700 8 5 890 736
Lubelskie 7 5 078 725 10 5 715 571 4 2 872 718
Lubuskie 10 5 548 555 5 2 249 450 6 4 773 795
Łódzkie 19 12 197 642 16 10 594 662 7 4 673 668
Małopolskie 20 13 320 666 55 32 873 598 16 10 612 663
Mazowieckie 117 76 334 652 120 70 400 587 18 11 752 653
Opolskie 4 2 492 623 6 3 237 540 9 5 675 631
Podkarpackie 18 9 428 524 7 3 470 496 1 258 258
Podlaskie 7 3 342 477 3 560 187 4 2 388 597
Pomorskie 14 8 514 608 16 3 026 189 14 9 836 703
Śląskie 44 30 330 689 38 20 147 530 15 11 065 738
Świętokrzyskie 15 10 368 691 2 490 245 1 270 270
Warmińsko-mazurskie 2 1 162 581 3 534 178 3 2 156 719
Wielkopolskie 74 49 283 666 40 23 637 591 55 37 319 679
Zachodniopomorskie 9 5 826 647 5 3 608 722 6 3 553 592
Suma 398 254 349 195 187 126
Średnia kwota dofinan-
sowania podpisanego
wniosku we wszystkich
województwach (tys. zł)
618 488 1
Źródło: Dane dotyczące podpisanych umów dostępne na internetowej stronie PARP
www.internetstandard.pl 128
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Lista beneficjentów (podpisane umowy), którzy otrzymali najwyższe dofinansowanie w ramach trzech rund działania 8.1 w 2009 r.
Nazwa beneficjenta
Siedziba (miasto,
województwo)
Tytuł projektu
Kwota dofinan-
sowania (tys. zł)
Intradex sp. z o.o. Przysiek, Kujawsko-pomorskie
Stworzenie internetowego serwisu – porównywarki cenowej z możliwością automatycznej
rezerwacji usług turystycznych
850
Similaria sp. z o.o. Julianów, Mazowieckie
Similaria – portal społecznościowy, wykorzystujący sieciowy system tworzenia, dopasowy-
wania i analizy społecznej percepcji użytkownika
850
ResPublic sp. z o.o. Warszawa, Mazowieckie
Stworzenie platformy internetowej obsługującej konsultacje społeczne prowadzone przez
instytucje publiczne i firmy projektowe dla obywateli
850
AngelFund sp. z o.o. Gdynia, Pomorskie Stworzenie serwisu prognozy pogody na żądanie 850
Techbaza.pl sp. z o.o. Gliwice, Śląskie Techbaza – dane sprzętu RTV i AGD w twoim komputerze 850
Polska Akademia Rozwoju Projektów sp. z o.o. Szczecin, Zachodniopomorskie Innowacyjny portal projektów e-usług 850
Prokliencki sp. z o.o. Łódź, Łódzkie Opracowanie i rozwój programu lojalnościowego nowej generacji: Prokliencki.eu 850
Cuebid Investment sp. z o.o. Warszawa, Mazowieckie Stworzenie semantycznej wyszukiwarki i porównywarki produktów w Internecie 850
Edukacja Polska sp. z o.o. Poznań, Wielkopolskie Innowacyjne e-usługi dla szkolnictwa wyższego 850
Visioon sp. z o.o. Toruń, Kujawsko-pomorskie Multimedialny system dynamicznie zarządzający nośnikami Digital Signage 850
WORK.NET DORADZTWO KADROWE Katarzyna
Bielak-Kanigowska – WORKNET
Żyrardów, Mazowieckie
Wdrożenie internetowego portalu ułatwiającego komunikację i kojarzenie podmiotów na
rynku pracy
850
WOŚ Mirosław Karol Doradztwo-Marketing-
Inwestycje-EXAGO
Kraków, Małopolskie Stworzenie internetowej platformy e-rekrutacja 850
SONO Oleś Marek Dąbrowa Górnicza, Śląskie
Stworzenie inteligentnej wyszukiwarki nieruchomości oraz kalkulatora kredytowego
i inwestora
850
Bileteo sp. z o.o. Poznań, Wielkopolskie
Stworzenie internetowego systemu automatycznej kompleksowej rezerwacji usług tury-
stycznych
850
i3D Science sp. z o.o. Gliwice, Śląskie Edukacja przyszłości 850
Weblify sp. z o.o. Warszawa, Mazowieckie Stworzenie mobilnej usługi informacji lokalnych Tu i Teraz 849
DCO4 sp. z o.o. Kraków, Małopolskie
Stworzenie innowacyjnego systemu ochrony wirtualnych tożsamości z wykorzystaniem
urządzeń mobilnych
849
Active Way Izabela Styczyńska-Jankowska Wrocław, Dolnośląskie
Stworzenie platformy internetowej umożliwiającej samodzielne zaprojektowanie domu
przez użytkownika przy użyciu w pełni zautomatyzowanego kreatora
849
HOS sp. z o.o. sp. k. Wrocław, Dolnośląskie
Nowoczesny portal z e-usługami w zakresie optymalizacji opłat telefonów komórkowych
Billinger
849
Emedico sp. z o.o. Kraków, Małopolskie
Portal zdronet.pl oferujący usługi związane ze wsparciem przy podejmowaniu decyzji
medycznych
849
VERTIS.PL INTERNETOWE LABORATORIUM
FOTOGRAFICZNE B.MAKAR, P.ZMYSŁOWSKI sp. j.
Gliwice, Śląskie
Rozbudowa platformy fotograficznej VERTIS.pl o profesjonalne e-usługi do zarządzania
cyfrowymi zasobami fotograficznymi i automatycznej korekcji zdjęć
849
Art Inwestycje Rafał Kamecki Warszawa, Mazowieckie
Stworzenie i prowadzenie internetowego serwisu Fotografia Kolekcjonerska, prezentujące-
go i promującego twórczość artystów fotografów
848
GRIT sp. z o.o. Gdańsk, Pomorskie Serwis dla kół i organizacji naukowych innowacją na rynku produktów i usług cyfrowych 850
www.wizy24.pl sp. z o.o. Warszawa, Mazowieckie
Stworzenie internetowego systemu wspomagającego poprawne wypełnianie wniosków
wizowych
850
Surfpeople sp. z o.o. Lublin, Lubelskie
Stworzenie pierwszego w Polsce profesjonalnego portalu dostarczającego kompleksową
usługę e-surfpeople dla ludzi nadających na tych samych falach
843
E-medic sp. z o.o. Poznań, Wielkopolskie Wdrożenie innowacyjnego portalu internetowego e-Medic 841
Floynet sp. z o.o. Złotniki, Wielkopolskie Uruchomienie internetowego portalu świadczącego e-usługę pośrednictwa pracy drobnej 841
E-wydawnictwo sp. z o.o. Poznań, Wielkopolskie
Stworzenie nowoczesnego portalu e-wydawnictwo w celu zarządzania publikacjami
naukowymi
840
Centrum Biznesowo-Administracyjne sp. z o.o. Katowice, Śląskie
eKreatorFirmy – stworzenie internetowego serwisu wspomagającego tworzenie
nowej firmy
837
Media Obywatelskie sp. z o.o. Warszawa, Mazowieckie Uruchomienie agregatorów blogowo-informacyjnych na platformie Media Obywatelskie 837
Mikroaudyt sp. z o.o. Szczecin, Zachodniopomorskie
Mikroaudyt.pl – zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie e-usługi audytu legalności
oprogramowania, sprzętu i multimediów
837
Isis System sp. z o.o. Kraków, Świętokrzyskie Internetowy system zarządzania flotą – FLOTAX 837
VODO Gała Paulina Zielona Góra, Lubuskie VoDo – platforma on-line do zarządzania ruchomymi obiektami 836
Idealia sp. z o.o. Kielce, Świętokrzyskie Utworzenie Wirtualnego Doradcy Usług Turystyczno–Rekreacyjnych 836
MEDIA DZIECI Marlena Jagła-Zamojcin Poznań, Wielkopolskie Stworzenie portalu edukacyjno-rozrywkowego z utworami audio–wizualnymi dla dzieci 836
Sales Finanse sp. z o.o. Mosina, Wielkopolskie Stworzenie systemu elektronicznych bonów premiowych 836
E-learing Institute Sp. z o.o. Łódź, Łódzkie EQ-learning – platforma rozwijająca kompetencje z zakresu inteligencji emocjonalnej 823
Use It Better sp. z o.o. Gdańsk, Pomorskie
Stworzenie e-usługi umożliwiającej analizę użyteczności serwisów internetowych i aplikacji
wykonanych w technologii Adobe Flash
823
Auto-Backup sp. z o.o. Warszawa, Mazowieckie Wdrożenie usługi automatycznych kopii zapasowych online dla MSP 823
Ewa Kulita PR Support Opole, Opolskie
Stworzenie platformy internetowej PR SUPPORT, wspomagającej prace firm z branży Public
Relations (PR)
823
Gamewin sp. z o.o. Warszawa, Mazowieckie
Stworzenie platformy wymiany informacji o grach wspartej konsumenckim narzędziem
gustomierz
823
Profitup sp. z o.o. Poznań, Wielkopolskie Stworzenie inteligentnej platformy do zautomatyzowanego przeprowadzania przetargów 823
TK Internet sp. z o.o. Poznań, Wielkopolskie Stworzenie internetowego serwisu fotograficznego 823
Mobiguide.pl sp. z o.o. Bielsko-Biała, Śląskie MobiGuide.pl – internetowa platforma mobilnych przewodników turystycznych 823
MDA Group s.c. Krzysztof Janiak, Mateusz Sitarz Poznań, Wielkopolskie
Nowoczesne e-usługi do zarządzania w organizacjach krokiem ku przyszłości i innowacyj-
ności polskiego biznesu
823
Źródło: Dane dotyczące podpisanych umów dostępne na internetowej stronie PARP
www.internetstandard.pl 129
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania Artykuł przygotowany przez:
N
a Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie
notowanych jest wiele spółek,
których działalność związana jest
z internetem. Znaczące podmioty,
takie jak Grupa Onet.pl czy Wirtualna
Polska, są częścią większych grup kapi-
tałowych, ale na warszawskim parkiecie
znajdziemy też kilka samodzielnych
podmiotów, które można nazwać
internetowymi. Są to: Netmedia,
Oponeo.pl, Travelplanet.pl, Internet
Group, K2 Internet, One-2-One, Ecard,
Bankier.pl, a także – ze względu na zna-
czący udział w polskim rynku e-com-
merce – Komputronik.
Zważywszy, że główny rynek GPW
liczy obecnie prawie 400 spółek, bran-
ża internetowa nie ma tu zbyt dużej
reprezentacji. Nie doczekała się jesz-
cze swojego indeksu, a poszczególne
podmioty klasyfikowane są w różnych
sektorach (głównie media i handel
detaliczny).
Dla polskich firm internetowych
giełda często jest tylko przystankiem
na drodze rozwoju. Oprócz wspomnia-
nej Grupy Onet.pl, na głównym rynku
warszawskiej giełdy notowane były
także GG Network i Interia.pl, które
opuściły parkiet w wyniku zmian wła-
ścicielskich. Obecnie z giełdy wycofuje
się przejęty przez Naspersa Bankier.pl,
a także Ecard, wykupiony niedawno
przez SKOK-i.
Przedstawiciele branży internetowej
na głównym rynku GPW prawdopo-
dobnie długo jeszcze będą stanowić
nieliczną grupę, głównie ze względu na
kryteria umożliwiające wejście na ten
rynek. Dla wielu spółek internetowych
barierą nie do pokonania jest chociażby
warunek dotyczący minimalnej warto-
ści firmy w momencie debiutu (łączna
wartość akcji spółki lub jej kapitałów
własnych musi wynosić co najmniej
10 mln euro). Szansą w tym przypadku
może być rynek NewConnect przezna-
czony dla firm w początkowym stadium
rozwoju, o którym piszemy w dalszej
części artykułu.
Niewiele polskich spółek internetowych decyduje się na pozyskanie kapitału z giełdy,
mimo że często jest to znacznie tańsza opcja niż kredyt bankowy i inne możliwości
finansowania. Cała nadzieja w rynku NewConnect, na którym już teraz notowanych
jest kilkanaście firm działających w sieci.
129
Finansowanie
e-biznesu w Polsce:
Dla polskich firm
internetowych giełda
często jest tylko
przystankiem na drodze
rozwoju.
Artykuł przygotowany przez:
Finansowanie
e-biznesu w Polsce:
giełda
www.internetstandard.pl 130
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania Artykuł przygotowany przez:
Ekskluzywny klub lidErów
Obecne na GPW spółki internetowe
są przeważnie liderami w swoich kate-
goriach. Internetowa sprzedaż opon
to domena Oponeo.pl. Spółka z ponad
dziesięcioletnim stażem dzięki doko-
nanym przejęciom może, wykorzy-
stując kapitał z debiutu, zwiększyć
swój udział w rynku z obecnych około
60% do ponad 70%. Ponadto jej sklepy
corocznie znajdują się w ścisłej czołów-
ce rankingów specjalistycznych skle-
pów internetowych.
Wiodący e-sklep z komputerami
i częściami komputerowymi należy
do Komputronika, który swój sukces
w znacznej mierze zbudował na onli-
ne’owym detalu, wspartym rozległą
siecią sklepów tradycyjnych w całej
Polsce. Czołową pozycję w e-turystyce
zajmuje internetowe biuro podróży
Travelplanet.pl, które według rankin-
gów tygodnika Wprost jest numerem
jeden w tej kategorii. Podobnie jak
Komputronik ma stacjonarne pla-
cówki, ale przychody czerpie przede
wszystkim ze sprzedaży internetowej.
Bankier.pl i Netmedia to spółki
zajmujące się dostarczaniem treści
i usług. Bankier.pl specjalizuje się
w tematyce finansowej, a jego dwa
podstawowe źródła przychodów to
sprzedaż reklam w swoich serwisach
i prowizje za pośrednictwo w sprzeda-
ży produktów i usług kilkudziesięciu
współpracujących z nim instytucji
finansowych. Oprócz wortalu Bankier.
pl do spółki należą też (bezpośrednio
lub poprzez spółki zależne) takie ser-
wisy, jak VAT.pl, PIT.pl, MamBiznes.
pl, PRnews.pl czy MojeAuto.pl.
Nieco inaczej wygląda działalność
firmy Netmedia, która koncentruje
się przede wszystkim na e-turystyce
– jest liderem w sprzedaży miejsc hote-
lowych oraz rejsów wycieczkowych.
Spółka ma również kilka serwisów
tematycznych, a jedna z jej spółek
zależnych – Inwestycje Alternatywne
Profit – prowadzi popularny serwis
i sklep internetowy E-numizmatyka.pl.
Giełdowe firmy internetowe wyko-
rzystują rozmaite modele biznesowe.
Oprócz przedstawionych przedsię-
biorstw, sprzedających usługi dla koń-
cowego odbiorcy lub pośredniczących
w tej sprzedaży, na giełdzie znajduje się
też wiele firm oferujących usługi orga-
nizacjom. Jedną z nich jest agencja K2
Internet, która świadczy kompleksowe
usługi marketingu interaktywnego.
Z kolei Ecard jest wiodącym dostarczy-
cielem usług rozliczania kartowych płat-
ności internetowych, oferuje też dołado-
wania telefonów i ma sieć bankomatów.
One-2-One dostarcza interaktywne roz-
wiązania dla sektora mediów i marke-
tingu m.in. z wykorzystaniem SMS-ów,
MMS-ów i Web 2.0, natomiast Internet
Group to grupa spółek wyspecjalizowa-
nych w projektowaniu i wdrażaniu pro-
gramów marketingowych wspierających
sprzedaż. Firma oferuje zarządzanie
kontaktami z klientem poprzez call
center, a także dostarcza narzędzia do
pozyskiwania klientów przez sieć.
w tEj branży trudno
o zarobEk?
Analizując zwrot z akcji notowanych
spółek internetowych, można stwierdzić
jedno – inwestorzy długofalowi mogli
się tutaj srogo przeliczyć. Kupno akcji
spółek w ofercie publicznej i trzyma-
nie ich do końca kwietnia 2010, kiedy
powstawał niniejszy tekst, to strategia
przynosząca duże straty. W przypadku
Komputronika strata sięgałaby 83%,
podobnie byłoby z Ecardem. Zarobić
dało się tylko na Travelplanet.pl i na
Bankierze, którego akcje będą jednak
wkrótce wycofane z obrotu.
Inwestorzy liczący na wypłaty
dywidend także mocno się zawiedli.
Symboliczną dywidendę w 2008 r.
wypłaciła tylko spółka Oponeo.pl
(stopa dywidendy 0,63%), zaś w 2009 r.
– tylko Bankier.pl (stopa dywidendy
4,31%). Spółki internetowe nie mogą
się też pochwalić dużą kapitalizacją.
Tylko w przypadku spółki Netmedia
jest to ponad 100 mln zł.
Na tle wymienionych podmiotów
wielkością przychodów wyróżnia się
Komputronik, trzeba jednak pamiętać,
że jest to firma handlowa, która ma skle-
py detaliczne i prowadzi sprzedaż hurto-
wą. W 2009 r. przychody analizowanych
spółek zmieniły się tylko nieznacznie,
największy wzrost (8,6% r/r) zanotował
Ecard, a największy spadek (21,8% r/r)
miał miejsce w Internet Group.
Bardzo źle wygląda zyskowność
wymienionych firm. Większość cały
czas generuje straty, mimo że nie są to
spółki młode. Być może to wynik prze-
inwestowania, nietrafionego modelu
biznesowego lub braku przewagi kon-
kurencyjnej. Spółki zyskowne, takie
jak Interia.pl, Grupa Onet.pl czy GG
Większość spółek
internetowych z GPW
nie nadaje się na
długoterminową
inwestycję.
Spośród wszystkich
spółek z branży
internetowej notowanych
na głównym rynku GPW
najlepiej radzi sobie
Netmedia.
Innowacyjne technologie dla e-biznesu
R E K L A M A
www.internetstandard.pl 131
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania Artykuł przygotowany przez:
Network, zostały już z giełdy wycofane,
a pozostały te, które na razie nie budują
wartości dla akcjonariuszy. Na tym
tle pozytywnie wyróżnia się spółka
Netmedia, która wykazuje blisko 6-proc.
rentowność netto i ponad 17-proc. ren-
towność kapitałów własnych.
Analiza poziomu zadłużenia i typo-
wo giełdowych wskaźników, takich jak
Cena/Zysk czy Cena/Wartość księgowa,
pokazuje, że internetowe spółki są bar-
dzo drogie. Nic więc dziwnego, że bran-
ża ta nie cieszy się szczególnym zaintere-
sowaniem inwestorów indywidualnych
ani instytucjonalnych. Ponadto dwie
spółki – Ecard i Internet Group – znaj-
dują się w bardzo trudnej kondycji
finansowej i ocierają się o zagrożenie
upadłością. Fatalne wyniki oraz ujemne
kapitały własne sprawiają, że wartości
ich wskaźników są absurdalne i nie
nadają się do wycen i porównań.
nEwConnECt – szybko i tanio
po niEduży kapitał
Rynek NewConnect jest wręcz stwo-
rzony dla startujących spółek inter-
netowych. Z założenia miał być prze-
znaczony dla małych, dynamicznie
rozwijających się firm, które poszukują
kapitału od kilkuset tys. do kilkunastu
mln złotych. Wzorem były istniejące
zachodnie platformy, takie jak londyń-
ski AIM czy skandynawski First North.
Władze GPW, tworząc NewConnect,
chciały przyciągnąć na giełdę firmy
reprezentujące sektory innowacyjne,
oparte na aktywach niematerialnych.
I chyba to się udało – rzeczywiście, na
mniejszym parkiecie GPW takich spół-
ek jest najwięcej. Wśród 125 emitentów
na koniec kwietnia 2010 roku można
znaleźć kilkunastu, których działalność
skoncentrowana jest na internecie. Są
to: Adv.pl, Digital Avenue, DomZdro-
wia.pl, E-kiosk, IAI, Inbook, Index
Copernicus International, InteliWise,
Marketeo.com, Oponix.pl, Urlopy.pl
i Zakupy.com. Jak widać, grono spółek
internetowych notowanych także na
NewConnect nie jest zbyt duże, a do
tego tylko jedna – InteliWise – zalicza-
na jest przez giełdę do tzw. segmentu
prymusów (NewConnect Lead).
Mała giEłda dla MałyCh spółEk
Małe i młode spółki wybierają
NewConnect z kilku powodów. Po
pierwsze, nie ma tu ograniczeń doty-
czących wielkości oferty. Często zdarza
się, że pozyskany na „małej giełdzie”
kapitał to kilkaset tys. złotych. Aby
wejść na NewConnect, nie trzeba mieć
długiej historii i szczególnie dobrych
wyników finansowych. Debiut na tym
rynku nie wiąże się z załatwianiem
wielu formalności, a same spółki mają
znacznie mniejsze obowiązki infor-
macyjne niż podmioty notowane na
głównym rynku GPW. Wreszcie to,
co też ma duże znaczenie – debiut na
NewConnect jest po prostu tańszy niż
IPO na „dużej” giełdzie.
Emitent może wejść na NewConnect
w drodze oferty prywatnej lub publicz-
nej. W pierwszym przypadku akcje
sprzedawane są mniej niż stu inwe-
storom. To rozwiązanie wybierane
jest najczęściej ze względu na niższe
koszty debiutu. Cały proces upublicz-
nienia spółki zajmuje mniej czasu niż
w ofercie publicznej, w której akcje
może kupić każdy zainteresowany.
Dodatkowo w przypadku oferty pry-
Spółki internetowe na głównym rynku GPW
Nazwa spółki
Kapitalizacja na
30.04.2010 r.
(mln zł)
Data
debiutu
Stopa
zwrotu
od debiutu
(%)
Przychody
w 2009 r.
(mln zł)
Zmiana
przychodów
(2009/2008)
(%)
Wynik finan-
sowy netto
w 2009 r.
(mln zł)
Marża
zysku netto
w 2009 r.
(%)
ROE
w 2009 r.
(%)
Wskaźnik
zadłużenia
w 2009 r.
(%) C/Z C/WK EV/EBITDA
Bankier.pl SA 63,86 6/19/2006 24,5 20,32 1,4 0,42 2,4 3,0 17 131,68 4,04
eCard SA 31,68 7/12/2006 -77,8 24,58 8,6 -9,34 -38,0 -500,5 111 -3,39 -8,25
Internet Group SA
1
36,75 – – 174,76 -21,8 -158,16 -89,3 -124,9 108 -0,24 -2,65 -683
K2 Internet SA 35,52 4/24/2008 -26,6 43,16 -0,4 0,08 0,2 0,6 47 433,23 2,28 27,29
Komputronik SA 81,13 7/9/2007 -83,7 811,05 -1,8 -3,46 -0,4 -2,6 58 -23,46 0,6 42,77
Netmedia SA 103,15 11/6/2006 -10,2 133,4 0,1 7,86 5,9 17,4 37 13,12 2,14 25,88
Oponeo.pl SA 81,38 9/12/2007 -19,4 85,66 -2,4 1,78 2,1 3,6 14 45,72 1,6 20,23
Travelplanet.pl SA 46,06 7/12/2005 18,1 17,76 0,7 -0,63 -3,6 -18,6 66 -72,77 13,96 47,51
1
spółka Internet Group przebranżowiła się w 2000 r., wcześniej zajmowała się m.in. produkcją obuwia
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych StockWatch.pl, kwiecień 2010 r.
ZNacZeNie i WykorZyStaNie
WSkaźNikóW GiełDoWych
Ze wskaźników finansowych wybraliśmy trzy
istotne do oceny rentowności i struktury kapi-
tału własnego oraz stabilności spółki.
roE, return on Equity – zwrot z kapitałów
własnych. Wynik w procentach pokazuje
stopę zwrotu z punktu widzenia właściciela-
akcjonariusza, w odniesieniu do inwestycji
alternatywnych. Alternatywą bezpieczną jest
lokata bankowa lub bony skarbowe o opro-
centowaniu około 6%, natomiast inwestycja
w jakąkolwiek działalność biznesową, z zało-
żenia bardziej ryzykowną, powinna przyno-
sić odpowiednio większy zwrot. Dla spółki
o ustabilizowanej działalności minimalne
ROE powinno wynosić 10–12%. Rekordowe
poziomy ROE osiągane trwale przez amery-
kańskie spółki potrafiły sięgać 40% (Dell,
aktualnie 29%, czyli ciągle wysoko).
wskaźnik ogólnego zadłużenia – propor-
cja kapitałów obcych do aktywów ogółem,
pokazuje, jaki procent majątku firmy jest
sfinansowany ze źródeł innych niż kapitał
własny (zakładowy i zapasowy). Te źródła
to kredyty bankowe, pożyczki oraz kredyty
kupieckie, czyli zakupy na odroczoną płat-
ność. Wskaźnik potrafi znacznie się wahać
w zależności od branży, np. jest bardzo niski
w firmach usługowych (które zwykle nie
mają majątku na zabezpieczenie kredytów,
ale też nie potrzebują znaczącego kapitału
do rozwoju), a bardzo wysoki w budowlance
i deweloperce (gdzie wkłady właścicieli są
www.internetstandard.pl 132
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania Artykuł przygotowany przez:
watnej z emitentem współpracuje
Autoryzowany Doradca, a nie, jak
w przypadku oferty publicznej, obli-
gatoryjnie Dom Maklerski. To tańsze
i mniej sformalizowane rozwiązanie.
Emitent nie musi sporządzać pro-
spektu emisyjnego czy memorandum
informacyjnego – wystarczy dokument
informacyjny, który ma uproszczoną
formę w stosunku do dokumentów
wymaganych przy ofercie publicznej.
Ostatnią, a być może najważniejszą
sprawą, jest również fakt, że dokumentu
informacyjnego nie musi zatwierdzać
Komisja Nadzoru Finansowego, jak ma
to miejsce przy prospekcie emisyjnym.
W ten sposób znacznie skraca się czas
trwania całego procesu IPO.
Dlaczego spółki internetowe decy-
dują się na NewConnect? Głównym
czynnikiem jest chęć pozyskania
kapitału na dalszy rozwój. Nie można
jednak zapominać o efektach marke-
tingowych, takich jak zwiększona roz-
poznawalność, dodatkowa promocja,
prestiż itp. Ponadto spółki mogą pod-
dać się ocenie przez inwestorów, mają
szansę zwiększyć swoją rynkową war-
tość, a stąd już prosta droga do debiutu
na głównym parkiecie GPW.
intErnEtowE niszE
Część internetowych spółek noto-
wanych na NewConnect to firmy
niszowe, których produkty nie są
powszechnie znane. Adv.pl jest jedną
z czołowych agencji działających
na rynku mediów interaktywnych
w Polsce. Początkowo zajmowała się
projektowaniem stron WWW oraz
handlem internetowym. Obecnie
oferuje wiele dodatkowych usług,
takich jak interaktywna komunikacja
marketingowa, tworzenie narzędzi
do e-marketingu, wsparcie procesów
sprzedażowych w sieci czy doradztwo
w zakresie wykorzystania internetu
i usług powiązanych.
Digital Avenue była jedną
z pierwszych spółek debiutujących na
NewConnect. Spółka została założona
przez MCI Management w 2007 r.,
koncentruje się na szeroko rozumianym
rynku cyfrowej muzyki. Przychody
generowane są głównie z reklam,
sprzedaży produktów mobilnych i pro-
duktów oraz usług dla klientów kor-
poracyjnych. Obecnie największą wagę
przywiązuje do rozwoju spółki zależnej
Medousa, która jest m.in. właścicielem
serwisów Fotosik.pl i Sms.pl.
Bardzo niszową firmą w tym
gronie jest Index Copernicus
International, do której należy serwis
IC Scientists – globalna platforma spo-
łecznościowa dla naukowców z blisko
300 tys. aktywnych profili. ICI prowa-
dzi również działalność wydawniczą
Spółki internetowe na rynku Newconnect
Nazwa spółki
Kapitalizacja
na 30.04.2010 r.
(mln zł)
Data
debiutu
Stopa zwrotu
od debiutu
(%)
Przychody
w 2009 r.
(tys. zł)
Zmiana
przychodów
(2008/2009)
(%)
Wynik finanso-
wy netto
w 2009 r.
(tys. zł)
Środki pozy-
skane z emi-
sji (mln zł)
Adv.pl SA
1
41 10/9/2007 59 29 846 149 258 6,6
Digital Avenue SA 6 8/30/2007 -74 2 308 15 265 5,87
DomZdrowia.pl SA 10 9/16/2008 -20 7 152 -1 -485 1,48
E-kiosk SA
4
3 12/9/2009 – 754 75 -88 0,258
IAI SA 27 12/16/2009 5 2 113 36 -82 1,7
Inbook SA
3
5 11/27/2008 -47 1 726 19 34 0,5
Index Copernicus International SA
3
4 4/8/2008 -48 673 -25 -506 1,6
InteliWISE SA 37 4/15/2008 -12 859 336 -13 4,89
Marketeo.com SA 5 7/3/2008 -77 13 374 67 461 2
Oponix.pl SA
2
5 1/26/2010 -17 1 728 – 107 0,14
Urlopy.pl SA
3
29 9/2/2008 -38 599 -52 -492 3,8
Zakupy.com SA
3
7 6/24/2008 -58 5 480 -15 -954 4,98
1
wyniki skonsolidowane
2
Oponix.pl SA powstała w 2008 roku, dlatego nie ma porównywalnego okresu sprawozdawczego
3
dane finansowe za pierwsze półrocze 2009 roku
4
na dzień 30 kwietnia 2010 r. notowane były Prawa do Akcji
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych StockWatch.pl, kwiecień 2010 r.
nieduże, a większość projektów finansu-
je się kredytem). Im większe zadłużenie
(dźwignia), tym efektywniej pracuje kapitał
własny – o ile spółka jest w stanie zapra-
cować na odsetki od zadłużenia i cały
czas przynosić właścicielom wystarczają-
ce zyski.
rating altmana – aktualizowany co kwartał
i przyznawany przez serwis StockWatch.pl,
na licencji profesora Edwarda Altmana
z New York University, wskaźnik określa-
jący stabilność finansową i przewidujący
ewentualne zagrożenie bankructwem.
Oznaczenia C i D mówią o dużym ryzyku
nie-utrzymania się spółki bez pomocy
z zewnątrz. W wypadku analizowanych spół-
ek internetowych zmaterializowało się to
w postaci interwencji głównego wierzyciela,
banku BRE, który wymusił restrukturyzację
zadłużenia, oraz dokapitalizowania spółki
Internet Group przez fundusz MCI. W przy-
padku eCard sytuacja była prostsza, będzie
on wchłonięty przez SKOK. Rating wskazuje
też na trudną sytuację Travelplanet.pl, wyni-
kającą ze strat operacyjnych i znacznego
krótkoterminowego zadłużenia. Jednak od
roku sytuacja systematycznie się poprawia
i rating powoli rośnie.
www.internetstandard.pl 133
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania Artykuł przygotowany przez:
przez elektroniczną platformę do zarzą-
dzania czasopismami naukowymi.
InteliWise zajmuje się produkcją
oprogramowania wykorzystującego
algorytmy sztucznej inteligencji. Jej
produkty to przede wszystkim wirtual-
ni agenci, sprzedawcy oraz konsultan-
ci. Firma ma oddział w kalifornijskiej
Dolinie Krzemowej i z powodzeniem
zdobywa amerykański rynek.
handEl intErnEtowy
Wśród notowanych na NewConnect
spółek internetowych sporą grupę stano-
wią firmy związane z handlem w sieci.
DomZdrowia.pl zajmuje się sprzedażą
leków, kosmetyków oraz suplemen-
tów diety za pośrednictwem sklepów
DomZdrowia.pl oraz DomUrody.pl.
Inbook.pl sprzedaje przez internet przede
wszystkim książki, muzykę i filmy.
Oprócz sklepu Inbook.pl ma też kilka
innych witryn, m.in. CasioMarket.pl, E-
zegarki.pl, Prezenty.cud.pl, Goldmarket.
pl czy Foteria.pl.
Spółka Urlopy.pl koncentruje
swoją działalność na sprzedaży usług
turystycznych, tj. wyjazdów wakacyj-
nych, rezerwacji miejsc hotelowych
oraz biletów lotniczych. Podobnie
jak Travelplanet.pl z głównego rynku
GPW, sprzedaje swoje usługi przez
internet i w punktach stacjonarnych.
E-kiosk to jedna z kilku polskich firm
zajmujących się dystrybucją elektronicz-
nych wersji prasy, książek cyfrowych
i audiobooków. Spółka opracowała wła-
sny czytnik e-wydań – E-kiosk Reader.
Oponix.pl skupia się na handlu oponami
oraz felgami, a w najbliższej przyszłości
zamierza uruchomić innowacyjny pro-
jekt wypożyczalni aut Rent65.pl.
Trzy kolejne spółki internetowe
z NewConnect zajmują się dostarcza-
niem narzędzi niezbędnych do handlu
w sieci. IAI SA jest właścicielem
jednej z największych platform do
prowadzenia sklepu internetowego
– IAI-Shop.com. Z kolei Marketeo.
com prowadzi kilkanaście portali
branżowych oraz platformę handlową
Marketeo.com. Przychody spółki
pochodzą z reklam i opłat za usługi
dodatkowe, takie jak pozycjonowanie.
Spółka ma silną pozycję na polskim
rynku platform ogłoszeniowych B2B.
trzymanie akcji
od debiutu do końca
kwietnia br. przyniosło
ponad 70-proc.
stratę w przypadku
Marketeo.com i Digital
avenue i aż 60-proc.
zysk w przypadku adv.pl.
iPo spółek internetowych na głównym rynku GPW
Liczba akcji
nowej emisji
Liczba akcji
sprzedawa-
nych
Popyt
(liczba akcji) Popyt (tys. zł)
Cena
emisyjna
(zł)
Wartość oferty
(tys. zł)
Stopa
redukcji
(%) Dom maklerski
Rok zało-
żenia Data debiutu
Bankier.pl SA 1 500 000 1 850 000 29 952 790 224 646 7,50 25 125 89 DM IDM SA 2000 6/19/2006
Ecard SA 4 000 000 3 000 000 19 941 426 39 883 2,00 14 000 65
DM PKO BP,
Capital Partners
2000 7/12/2006
GG Network SA
1
3 708 611 1 250 000 105 249 375 2 210 237 21,00 104 131 95 DM IDM SA 2000 3/26/2007
Interia.pl SA
1
1 642 200 0 7 041 473 161 954 23,00 37 770 77
Centrum Operacji
Kapitałowych Banku
Handlowego
1999 4/2/2001
Netmedia SA 1 000 000 0 13 855 905 69 280 5,00 5 000 93 DM BOŚ SA 1995 11/3/2006
Oponeo.pl SA 4 000 000 0 7 770 082 62 161 8,00 32 000 49 DM PKO BP 1999 9/12/2007
Travelplanet.pl SA 370 370 0 1 008 670 18 156 18,00 6 666 63 DM IDM SA 2001 7/12/2005
K2 Internet SA 420 000 330 000 588 523 14 713 25,00 18 750 -27 DM Penetrator 1997 4/24/2008
Komputronik SA 1 450 000 180 000 5 706 623 223 129 39,10 63 733 71
Dom Inwestycyjny
BRE Banku SA
1996 7/9/2007
One-2-One SA 1 300 000 0 3 733 655 37 337 10,00 13 000 65 DM IDM SA 2001 8/22/2006
1
spółka Internet Group przebranżowiła się w 2000 r., wcześniej zajmowała się m.in. produkcją obuwia
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych StockWatch.pl, kwiecień 2010 r.
Wskaźniki spółek można porównywać mię-
dzy sobą, a także obserwować ich zmiany
w czasie w serwisie StockWatch.pl.
Drugą grupą wskaźników są wskaźniki
cenowe, czyli tak zwane mnożniki, służące
www.internetstandard.pl 134
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania Artykuł przygotowany przez:
Ostatnia analizowana przez nas
firma to Zakupy.com. Początkowo zaj-
mowała się sprzedażą różnego rodzaju
produktów przez internet za pośrednic-
twem kilku sklepów, z których najbar-
dziej znane to Ultima.pl i Mareno.pl.
W marcu 2009 r. spółka zmieniła
strategię – obecnie koncentruje się na
programach lojalnościowych, wsparciu
sprzedaży i programach pracowniczych.
wyniki? słabE, alE są
pErspEktywy
Niełatwo było zarobić na spółkach inter-
netowych notowanych na NewConnect.
Z tabeli poniżej jasno wynika, że kupno
akcji spółek na debiucie i trzymanie ich
do końca kwietnia 2010 r. mogło przy-
sporzyć gigantycznych strat. W przypad-
ku Marketeo.com i Digital Avenue sięga-
łyby one ponad 70%. Najwięcej można
było zarobić na Adv.pl – blisko 60%,
symboliczny zysk przyniosła też inwe-
stycja w akcje IAI. Rynek NewConnect
charakteryzuje się dużą zmiennością
i wybranie odpowiednich momentów
do zakupu mogło się zakończyć sporymi
zyskami. Strategia polegająca na inwesto-
waniu długoterminowym nie znajduje
jednak tutaj zastosowania.
Lepiej niż stopy zwrotu z inwestycji
w akcje wyglądają przychody, które
w każdej z firm rosną w porównaniu
z analogicznycmi okresami sprzed
roku. Większość spółek generuje straty,
ale firmy znajdują się w początkowej
fazie rozwoju, kiedy to zazwyczaj kosz-
ty przewyższają przychody.
Struktura kosztów emisji na głównym rynku GPW
Udział kosztów
debiutu w wartości
emisji
(%)
Koszty przygoto-
wania i przepro-
wadzenia oferty
(tys. zł)
Koszty sporzą-
dzenia prospektu
emisyjnego
i doradztwa
( tys. zł)
Koszty wynagro-
dzenia subemi-
tenta (tys. zł)
Koszty pomocji
(tys. zł)
Koszty poniesione
przez spółkę
(tys. zł)
Koszty poniesione
przez sprzedających
(tys. zł)
Bankier.pl SA 5,5 959 196 0 568 1 723 347
Ecard SA 5,1 416 91 0 201 708 0
GG Network SA
1
3,5 2 510 383 0 729 3 622 0
Interia.pl SA
1
6,5 416 424 458 1 171 2 469 0
Netmedia SA 4,8 48 160 0 33 241 0
Oponeo.pl SA 4,6 971 295 0 198 1 464 0
Travelplanet.pl SA 12,9 474 132 0 256 861 0
K2 Internet SA 5,9 520 348 0 234 1 102 0
Komputronik SA 4,4 1 657 268 0 400 2 325 0
One-2-One SA 10,9 1 093 203 0 127 1 423 0
1
spółki zostały wycofane z obrotu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych StockWatch.pl, kwiecień 2010 r.
do porównania między spółkami poszcze-
gólnych parametrów biznesowych przysta-
wionych do aktualnego kursu akcji. Stąd
można wywnioskować, która spółka jest
„droższa”, a która „tańsza” wskaźnikowo.
Wybraliśmy do analizy trzy popularne wskaź-
niki cenowe:
C/z, cena do zysku – jest proporcją war-
tości rynkowej (kapitalizacji) do zysku
netto za ostatnie 12 miesięcy i określa,
po ilu latach spółka odpracuje inwesty-
cję w jej akcje w postaci akumulowania
zysku. Mówiąc prościej, pokazuje iluletni
zysk należałoby zapłacić za całą spółkę po
jej aktualnej wycenie rynkowej. Wskaźnik
bardzo upraszcza sprawę, ale sprawdza się
do porównania wyceny rynkowej podobnych
spółek na podstawie osiąganych przez nie
wyników.
C/wk, cena do wartości księgowej – jest
proporcją kapitalizacji do kapitałów wła-
snych, zwanych też aktywami netto (aktywa
minus zobowiązania). Mówi o tym, ile trze-
ba aktualnie zapłacić na rynku za 1 złotów-
kę księgowej wartości spółki. Ten wskaźnik
również upraszcza sprawę, lecz jest bardzo
lubiany z uwagi na jego prostotę: wartości
poniżej 1 wprost wskazują na niedowarto-
ściowanie, a powyżej 1 na przewartościowa-
nie akcji spółki. Jest to prawdą tylko wtedy,
gdy spełnione są trzy warunki: aktywa są
Struktura kosztów emisji na g³ównym rynku GPW
Koszty promocji
Koszty wynagrodzenia subemitenta
Koszty sporz¹dzenia prospektu emisyjnego i doradztwa
Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty
40 60 70 80 50 0 10 (%) 30 20 90 100 *Prognoza
Bankier.pl SA
Oponeo.pl SA
Travelplanet.pl SA
GG Network SA*
Interia.pl SA*
Ecard SA
K2 Internet SA
Komputronik SA
One-2-One SA
Netmedia SA
www.internetstandard.pl 135
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania Artykuł przygotowany przez:
Wypełnianie celów emisyj-
nych większości spółek się udało.
Adv.pl dokonała zapowiadanych
przejęć, ponadto rozbudowała
Centrum Operacyjne we Wrocławiu.
DomZdrowia.pl wprawdzie zawiesił
pomysł budowy sieci aptek stacjonar-
nych, ale pracuje nad nowym projek-
tem portalu E-odchudzanie.pl.
E-kiosk kilka tygodni po debiucie
zaoferował gazety codzienne. Inbook
otworzył nowe sklepy i współpra-
cuje w zakresie dystrybucji z Grupą
Onet.pl, ponadto udało się mu pozy-
skać ponad 600 tys. zł dotacji z UE.
Obietnice z nawiązką wypełniła też
spółka InteliWise, która powołała
oddział w Dolinie Krzemowej i zdobyła
prestiżowy kontrakt od Kraft Foods,
natomiast spółka Urlopy.pl uruchomiła
swój oddział na Ukrainie i sporo zain-
westowała w marketing.
Niestety, pod względem pierwotnych
zamierzeń, inwestorów zawiodły Digital
Avenue i Zakupy.com. Obie firmy popa-
dły w kłopoty i były niejako zmuszone
do zmiany planów inwestycyjnych.
Digital Avenue w ramach restruktu-
ryzacji sprzedała spółki Streemo oraz
Can’t Stop Games. Na plus trzeba jej
zapisać udany rozwój spółki zależ-
nej Medousa i jej serwisu Fotosik.pl.
Najbardziej rozczarować mogła spółka
Zakupy.com. Firma sprzedała posia-
dane sklepy internetowe i całkowicie
zmieniła swoją strategię.
Spółki internetowe pozyskały dzięki
NewConnect łącznie ponad 30 mln zł.
Ich kondycja finansowa poprawia
się. Wprawdzie nie osiągnęły trwałej
zyskowności operacyjnej, ale większość
jest już tego bliska.
koszty debiutu na
głównym rynku GPW to
około 5% wartości emisji.
Największą część stanowią
koszty przygotowania
i przeprowadzenia oferty.
iPo spółek internetowych na rynku Newconnect
Liczba akcji
nowej emisji
Liczba akcji
sprzedawa-
nych
Popyt
(liczba
akcji)
Wartość środ-
ków, które
spółka chciała
pozyskać (tys. zł)
Cena
emisyjna
(zł)
Wartość oferty
(tys. zł)
Powodzenie
oferty
(%)
Autoryzowany
doradca
Rok
założenia
Data debiutu
Adv.pl SA 2 000 000 0 2 000 000 6 600 3,30 6 600 100 Investin 1999 10/9/2007
DomZdrowia.pl SA 700 000 0 510 345 2 030 2,90 1 480 73
Beskidzki Dom
Maklerski SA
2004 9/16/2008
E-kiosk SA bd. bd. bd. bd. 0,35 259 bd. InvestCon Group 2005 12/9/2009
IAI SA 656 235 bd. 656 235 1 673 2,55 1 673 100
Doradztwo
Ekonomiczne
Dariusz Zarzecki
2000 12/16/2009
Index Copernicus
International SA
1 650 000 bd. 1 650 000 1 596 1,65 1 596 100
IPO Doradztwo
Strategiczne
1995 4/8/2008
Inbook SA 8 300 000 0 2 778 300 1 494 0,18 500 33 InvestCon Group 2001 11/27/2008
InteliWISE SA 488 915 0 488 915 4 889 10,00 4 889 100 DM Penetrator 2005 4/15/2008
Marketeo.com SA 1 000 000 0 1 000 000 2 000 2,00 2 000 100
Kancelaria Radców
Prawnych, Leszek
Czarny, Wojciech
Budny i Wspólnicy
1998 7/3/2008
Oponix.pl SA 200 000 1 000 000 1 200 000 840 0,70 840 100 BTFG Audit 2008 1/26/2010
Urlopy.pl SA 10 000 000 0 0 3 800 0,80 3 800 100
ŁUCZYŃSKI i
WSPÓLNICY
Kancelaria
Prawnicza sp. k.
1990 9/2/2008
Zakupy.com SA 4 240 000 0 4 240 000 4 980 2,00 4 980 100
Kancelaria
Prawnicza
Łuczyński
i Wspólnicy sp. k.
2007 6/24/2008
Digital Avenue SA 209 332 0 209 332 5 861 28,00 5 861 100
Wrocławski Dom
Maklerski SA
2007 8/30/2007
1
spółka Internet Group przebranżowiła się w 2000 r., wcześniej zajmowała się m.in. produkcją obuwia
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych StockWatch.pl, kwiecień 2010 r.
rzetelnie wycenione (ich wartość w księgach
nie zawyżona), spółka jest zyskowna lub
przynajmniej wychodzi na zero (nie pokrywa
strat z kapitałów własnych) oraz wszystkie
zobowiązania są ujawnione.
EV/Ebitda – ulubiony mnożnik anality-
ków, którego nazwanie nie ma sensu, bo
nie jest zbudowany z wielkości bizneso-
wych, tylko wtórnie przetworzonych. EV,
czyli Enterprise Value, to odpowiednik
sumy bilansowej, w której wartość księgo-
wą zastąpiono wartością rynkową, a usu-
nięto gotówkę – jest to więc suma wyceny
rynkowej kapitałów oraz zadłużenia netto
spółki. Wielkość nie ma sensu fizycznego,
natomiast w porównaniu między spółka-
mi pozwala na uwzględnienie zadłużenia,
co jest pomijane przy wyżej wymienionych
prostszych wskaźnikach. Z kolei EBITDA
to gotówkowa część zysku operacyjnego
www.internetstandard.pl 136
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania Artykuł przygotowany przez:
koszty wEjśCia na giEłdę
W ciągu minionych dziesięciu lat
na głównym parkiecie GPW i na
NewConnect zadebiutowało kilkanaście
spółek internetowych. Łącznie wartość
ofert wyniosła ponad 360 mln zł.
Przeciętne koszty debiutu spółek
internetowych na głównym parkiecie
wyniosły około 5% wartości całej ofer-
ty. Wejście na NewConnect w więk-
szości przypadków było nieco tańsze.
Trudno porównać te koszty z oprocen-
towaniem kredytów inwestycyjnych
dla spółek, głównie ze względu na bar-
dzo długi okres, który poddany został
analizie – sytuacja na rynku banko-
wym była zupełnie inna w 2001 r.,
w 2006 r. czy w 2008 r. Ponadto wydaje
się, że większości analizowanych
firm trudniej byłoby uzyskać kredyt
inwestycyjny niż przeprowadzić ofertę
publiczną (zwłaszcza na NewConnect).
Wejście na giełdę, co już wiemy,
nie jest tanie. Spółka ponosi koszty
stałe, takie jak opłacenie usług domu
maklerskiego albo autoryzowanego
doradcy czy przygotowanie prospektu
emisyjnego lub dokumentu informa-
cyjnego. Koszty zmienne to w dużej
mierze tzw. success fee, czyli opłata od
wartości pozyskanych środków, czy też
koszty promocji, które zależą od tego,
do jak szerokiego grona inwestorów
emitent chce dotrzeć.
Spółki debiutujące na głównym par-
kiecie przeprowadzają zdecydowanie
większe oferty niż na NewConnect.
Największą wartość miała oferta GG
Network (ponad 100 mln zł), naj-
mniejszą zaś pierwsza emisja spółki
Netmedia (5 mln zł), która tym samym
wpisała się w wielkości emisji spoty-
kane na NewConnect, gdzie zresztą
normą są jeszcze mniejsze oferty. Trzy
spółki – sprzedawca elektronicznych
wersji gazet E-kiosk, handlujący opo-
nami Oponix.pl oraz sprzedawca głów-
nie książek i zegarków Inbook – prze-
prowadziły emisje o wartości poniżej
miliona złotych.
Warto zwrócić uwagę na to, jak
długo firma istniała zanim zdecy-
dowała się na IPO. W teorii rynek
NewConnect jest przeznaczony dla
młodych firm. Jednak w przypadku
spółek internetowych nie widać, by tra-
fiały tam podmioty młodsze od tych,
które debiutowały na głównym parkie-
cie GPW. Najszybciej na giełdę wszedł
Oponix.pl – mniej więcej po roku
istnienia. W zestawieniu debiutantów
nie brakuje też firm, które na IPO zde-
cydowały się po więcej niż dziesięciu
latach działalności (np. Netmedia, K2
Internet czy Komputronik).
gpw – dużE EMisjE, CzęstE
rEdukCjE
Wymogi informacyjne stawiane emi-
tentom pozwalają bliżej przyjrzeć się
debiutom na podstawowym rynku.
Dane wskazują, że pierwsze oferty
spółek internetowych cieszyły się spo-
rym zainteresowaniem inwestorów.
Redukcje rzędu 90% były zjawiskiem
normalnym i tylko agencja K2 Internet
nie sprzedała tylu akcji, ile zamierzała.
Koszty debiutu oscylują w okolicach
5% wartości całej oferty. Emisje, które
kosztowały powyżej 10% przeprowa-
dziły Travelplanet.pl i One-2-One.
Struktura kosztów debiutu dla każdej
spółki jest inna, jednak największą
pozycję dla większości spółek stanowi-
ły koszty przygotowania i przeprowa-
dzania oferty.
Koszty te wyniosły przeważnie
około 50% wszystkich kosztów IPO.
Jedynie w przypadku Netmedii oraz
Interii były niższe (20%). Giełdowy
debiut Interii był zresztą dość specy-
ficzny. Miał miejsce w 2001 r., czyli
po krachu dotcomów. Interia musia-
ła wydać sporo na promocję oferty,
a także zapłacić subemitentowi, który
zabezpieczał całą emisję.
Koszty napisania prospektu są
zazwyczaj stałe. Ich udział we wszyst-
kich wydatkach związanych z emisją
zależy od wielkości oferty. Im mniej-
Debiut na Newconnect
można przeprowadzić
nawet za około 1%
wartości emisji.
(przed odjęciem amortyzacji). Tutaj również
nie jest istotna konkretna wielkość, tylko
sprowadzenie wszystkich spółek do wspól-
nego mianownika, tym razem od strony
amortyzacji środków trwałych, w które zain-
westowano, a które mogą być bardzo różne.
Tak więc EV/EBITDA to aktualny mnożnik
rynkowy uwzględniający zadłużenie i amor-
tyzację. Jeśli mamy jego średnią z sektora
(dla sektora mediowego wynosi on obecnie
11,6) i z szerokiego rynku (aktualnie 11,4),
potrafimy wycenić kapitały własne wskaza-
nej spółki, znając jej zadłużenie oraz amor-
tyzację.
Należy podkreślić, że nie ma „właściwych”
wielkości poszczególnych wskaźników,
bowiem zależą one w dużej mierze od
sentymentu inwestorów do rynku akcji.
Podczas hossy nie dziwiły wartości C/Z
ponad 20 i C/WK ponad 2, natomiast w dole
bessy większość spółek miała C/Z poniżej
5 i C/WK poniżej 0,5, mimo że były to cały
czas te same spółki na tym samym rynku.
www.internetstandard.pl 138
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania Artykuł przygotowany przez:
sza, tym wydatki te mają wyższy
udział. Warto zwrócić przy tym uwagę
na GG Network – firmę znaną przede
wszystkim z popularnego komunika-
tora. Była to największa oferta spółki
internetowej. Powszechna znajomość
firmy sprawiła, że na koszty samej
promocji wydano mniej niż 20%,
a i tak redukcja w zapisach inwestorów
wyniosła ponad 90%. Jak widać marka,
a dokładniej jej siła, ma podczas gieł-
dowego debiutu ogromne znaczenie.
nEwConnECt – niEdużE EMisjE,
niEkoMplEtnE danE
Debiuty na rynku NewConnect są tań-
sze niż na głównym parkiecie. Wynika
to z faktu, że są to oferty prywatne
– emisje skierowane do mniej niż 100
inwestorów. Przy takiej ofercie nie
trzeba sporządzać obszernego prospek-
tu emisyjnego, wystarczy uproszczony
dokument informacyjny. Ponadto
ofertę przeprowadzają Autoryzowani
Doradcy, którymi oprócz Domów
Maklerskich mogą być też inne firmy.
Autoryzowanych Doradców jest więcej,
co przyczynia się do większej konku-
rencji i niższych cen usług.
Niestety ograniczone w stosunku
do głównego parkietu GPW obo-
wiązki informacyjne na NewConnect
oraz niechęć spółek do dzielenia się
szczegółowymi danymi powodują, że
dokładna analiza kosztów debiutów
jest trudna i mniej precyzyjna.
Debiut na NewConnect można
przeprowadzić nawet za około 1% war-
tości emisji, choć zdarzają się i takie
emisje, których koszt przekracza nawet
10% ich wartości. W dużej mierze
ostateczny koszt IPO zależy od powo-
dzenia oferty. W pełni sprzedać akcji
nie udało się spółkom Inbook oraz
DomZdrowia.pl. Pierwsza sprzedała
tylko 33% oferowanych akcji, druga
znalazła nabywców na 73% oferowa-
nych papierów.
Tylko niektóre spółki z NewConnect
udostępniły dokładne dane dotyczące
kosztów giełdowego debiutu. Z zebra-
nych przez nas informacji wynika, że
najwięcej kosztowało zorganizowanie
IPO. Na koszty przeprowadzenia oferty
składa się również opłata uzależnio-
na od jej powodzenia (odpowiedni
procent od pozyskanego kapitału).
Mniejszy udział miało przygotowa-
nie prospektu emisyjnego, co średnio
kosztowało kilkadziesiąt tys. zł. Mały
udział w kosztach miały natomiast
wydatki na promocje.
Przykłady internetowych spół-
ek debiutujących na NewConnect
pokazują, że wejście na ten rynek
może kosztować od kilkudziesięciu
do ponad stu tys. zł. Wszystko zależy
od konkretnej oferty, której war-
tość w skrajnych przypadkach nie
przekracza kilkuset tys. zł (E-kiosk
czy Oponix.pl). Widać zatem, że na
NewConnect nie muszą wchodzić
giganci. Wydaje się, że rynek ten
jest idealnym miejscem właśnie dla
młodych spółek internetowych, które
poszukują kapitału na rozwój. 
Porównanie podstawowych wskaźników
cenowych dla poszczególnych spółek, a także
do różnych gałęzi rynku dostarcza serwis
StockWatch.pl.
Struktura kosztów emisji na rynku NewConnect
Udział kosztów
debiutu w war-
tości emisji
(%)
Koszty przygotowania
i przeprowadzenia
oferty
Koszty sporządzenia
prospektu emisyjne-
go i doradztwa
Koszty wynagro-
dzenia subemi-
tenta Koszty pomocji
Koszty poniesione
przez spółkę
Koszty poniesione
przez sprzedających
Adv.pl SA 11 603 000,00 80 000,00 0 10 000,00 693 000,00 0
DomZdrowia.pl SA 9 102 000,00 bd. bd. bd. 128 800,00 bd.
E-kiosk SA 12 16 000,00 bd. bd. bd. 32 000,00 bd.
IAI SA bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.
Index Copernicus International SA 3 20 000,00 bd. bd. bd. 50 000,00 bd.
Inbook SA 10 15 000,00 bd. bd. bd. 52 000,00 bd.
InteliWise SA 1 17 000,00 14 000,00 bd. bd. 31 000,00 bd.
Marketeo.com SA 5 33 334,00 bd. bd. bd. 100 000,00 bd.
Oponix.pl SA 14 30 000,00 30 000,00 bd. bd. 115 000,00 bd.
Urlopy.pl SA 1 24 400,00 bd. bd. bd. 45 800,00 bd.
Zakupy.com SA 1 36 600,00 bd. bd. bd. 40 505,00 bd.
Digital Avenue SA 3 49 840,00 7 120,00 103 240,00 17 800,00 178 000,00 0
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych StockWatch.pl, kwiecień 2010 r.
139 www.internetstandard.pl
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Katalog polskich firm internetowych
1 Serwisy i usługi internetowe
1 Bankowość internetowa, usługi finansowe online
1 Gry online
1 Hosting plików
1 Komunikatory internetowe, VoIP
1 Mapy i lokalizatory
2 Narzędzia internetowe
4 Platformy aukcyjne
4 Platformy ogłoszeniowe, Yellow Pages, e-rekrutacja
11 Poczta elektroniczna
11 Porównywarki cen
12 Portale
13 Serwisy społecznościowe, blogi, fora dyskusyjne
15 Serwisy tematyczne
39 Serwisy wideo, telewizja internetowa
40 Wyszukiwarki, katalogi
40 Marketing i reklama internetowa
40 Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR
72 E-mail marketing
72 e-PR, social media marketing, WOMM
75 Kreacja
76 Mobile marketing
77 Obsługa techniczna kampanii
78 Planowanie, zakup mediów
80 Programy lojalnościowe
81 SEM, SEO
88 Strategia marketingowa, doradztwo
89 Firmy badawcze i konsultingowe
89 Audyt oglądalności serwisów
90 Badanie internautów
90 Konsulting
91 Usability i user experience
93 Sieci reklamowe
94 Sieci afiliacyjne
96 Sieci kontekstowe
97 Sieci reklamy graficznej
98 E-commerce
98 Towary
98 Delikatesy
99 Dom i ogród
108 Dziecko
112 Foto, RTV, AGD
121 Hobby
124 Komputer
129 Książki i multimedia
136 Motoryzacja
139 Odzież
145 Prezenty i akcesoria
149 Sport i turystyka
154 Zdrowie i uroda
159 Usługi
159 Bilety
159 Treści elektroniczne
160 Wycieczki, bilety lotnicze
163 Usługi dla firm internetowych
163 Hosting, kolokacja, domeny
170 Oprogramowanie
176 Płatności internetowe
178 Finansowanie e-biznesu
Serwisy i usługi internetowe
1
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Serwisy i usługi internetowe
Bankowość
internetowa, usługi
fnansowe online
Euro-Tax.pl sp. z o.o.
Rok powstania: 2004
Rok rozpoczęcia działalności
internetowej: 2006
Numer NIP: 897-16-89-847
Numer REGON: 932-963-926
Numer KRS: 0000189044
Forma własności: 214 – własność
krajowych osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
8299z – pozostała działalność
wspomagająca prowadzenie
działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfkowana
Województwo: dolnośląskie
Adres: ul. Szewska 8
Poczta: 50-122 Wrocław
Telefon: +48 71 799 06 00
Faks: +48 61 828 81 22
Adres strony WWW: euro-tax.pl
E-mail: info@euro-tax.pl
Kadra zarządzająca:
Tomasz Czuczos, Prezes Zarządu, info@euro-
tax.pl, +48 71 790 06 00
Adam Powiertowski, Wiceprezes Zarządu,
info@euro-tax.pl, +48 71 790 06 00
Opis działalności frmy: Euro-Tax.pl sp. z o.
o. jest największą polską frmą zajmującą
się doradztwem w zakresie zwrotu podatku
płaconego przez osoby legalnie pracujące
za granicą. Do tej pory odzyskaliśmy
ponad 100 mln złotych podatków dla
ponad 40 tysięcy Polaków pracujących
poza granicami Polski. Celem działalnosci
frmy jest dostarczenie atrakcyjnych
produktów fnansowych przeznaczonych
dla emigrantów.
Oferta/zakres usług: Euro-Tax.pl sp. z o.o.
zajmuje się odzyskiwaniem nadpłaconych
podatków z 6 krajów: Wielkiej Brytanii,
Irlandii, Holandii, Niemiec, USA oraz
Norwegii.
Inna działalność:
E-commerce > Usługi
Gry online
Garmory sp. z o.o.
Rok powstania: 2009
Numer NIP: 548-25-81-184
Numer REGON: 241-114-139
Numer KRS: 0000322540
Forma własności: 214 – własność
krajowych osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5821z – działalność wydawnicza w zakresie
gier komputerowych
Województwo: śląskie
Adres: ul. Stawowa 71
Poczta: 43-400 Cieszyn
Adres strony WWW: margonem.pl
E-mail: thinker@margonem.pl
Kadra zarządzająca:
Sebastian Sokół, Prezes Zarządu
Sławomir Koczy, Członek Zarządu
Hosting plików
@-Satnet Arkadiusz Stasiak
Rok powstania: 2005
Numer NIP: 738-14-88-283
Numer REGON: 140-024-615
Forma własności: 214 – własność
krajowych osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Górna Droga 10 Lok.521
Poczta: 02-495 Warszawa
Adres strony WWW: wrzuc.to
E-mail: b4x@wrzuc.to
Due Maluszczak Marcin
Rok powstania: 2005
Numer NIP: 894-24-67-191
Numer REGON: 020-144-108
Forma własności: 214 – własność
krajowych osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5829z – działalność wydawnicza w zakresie
pozostałego oprogramowania
Województwo: dolnośląskie
Adres: ul. Bukowa 16
Poczta: 54-115 Wrocław
Adres strony WWW: lua.pl
E-mail: info@lua.pl
Transdata sp. z o.o.
Rok powstania: 2008
Numer NIP: 628-21-94-075
Numer REGON: 120-724-423
Numer KRS: 0000312758
Forma własności: 226 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą
własności zagranicznej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: małopolskie
Adres: ul. Jana Matejki 2
Poczta: 32-500 Chrzanów
Adres strony WWW: sendspace.pl
E-mail: kontakt@sendspace.eu
Kadra zarządzająca:
Damian Sikora, Prezes Zarządu
Komunikatory
internetowe, VoIP
Easycall.pl SA
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 701-00-49-750
Numer REGON: 140-738-830
Numer KRS: 0000342202
Forma własności: 215 – własność prywatna
krajowa pozostała
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6110z – działalność w zakresie
telekomunikacji przewodowej
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Poniecka 2 Lok.16
Poczta: 02-310 Warszawa
Adres strony WWW: easycall.pl
E-mail: pomoc@easycall.pl
Kadra zarządzająca:
Michał Jakubowski, Prezes Zarządu
Mapy i lokalizatory
Ecreative Michał Zagórski
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 583-27-20-517
Numer REGON: 220-215-629
Forma własności: 214 – własność
krajowych osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: pomorskie
Adres: ul. Garncarska 33 Lok.13
Poczta: 80-894 Gdańsk
Adres strony WWW: maperia.pl
E-mail: info@maperia.pl
Inventors.pl
Andrzej Soroczyński,
Jakub Stuglik,
Tomasz Hajnos,
Dariusz Filek s.c.
Rok powstania: 2007
Rok rozpoczęcia działalności
1
Bankowość internetowa, usługi fnansowe online Gry online Hosting plików Komunikatory internetowe, VoIP Mapy i lokalizatory
Serwisy i usługi internetowe
2
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Serwisy i usługi internetowe
internetowej: 2008
Numer NIP: 549-22-95-534
Numer REGON: 120-390-028
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: małopolskie
Adres: ul. Klucznikowska 3
Poczta: 32-600 Oświęcim
Telefon: +48 12 399 44 10
Faks: +48 33 842 28 89
Adres strony WWW: e-podroznik.pl
E-mail: biuro@e-podroznik.pl
Kadra zarządzająca:
Andrzej Soroczyński, Dyrektor Zarządzający,
andrzej.soroczynski@inventors.pl, +48 604
926 490
Opis działalności frmy: Firma Inventors.
pl prowadzi serwis e-podróżnik.pl. Służy on
do planowania podróży różnymi środkami
komunikacji publicznej. Najważniejszą
częścią portalu jest wyszukiwarka
prezentująca rozkłady jazdy polskich
przewoźników autobusowych oraz
kolejowych. Obecnie e-podróżnik.pl posiada
rozkłady jazdy ponad 360 przewoźników.
Jest to wyszukiwarka największa na polskim
rynku, jedyna pokazująca połączenia
z przesiadką i jedyna, która prezentuje dane
zarówno przewoźników drogowych, jak
i kolejowych.
Oferta/zakres usług: Najważniejsze usługi
oferowane przez serwis e-podróżnik.pl:
internetowa wyszukiwarka rozkładów jazdy,
internetowa sprzedaż biletów wybranych
PKS-ów (usługa wprowadzona w 2010 roku,
w fazie rozwoju), telefoniczna informacja
o rozkładach jazdy prowadzona przy
współpracy z TP SA pod numerem 118 000,
serwis rozkład jazdy przez SMS, internetowa
sprzedaż biletów w międzynarodowej
komunikacji autokarowej, rezerwacja
biletów lotniczych
Naviexpert sp. z o.o.
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 778-14-40-268
Numer REGON: 300-420-224
Numer KRS: 0000272157
Forma własności: 225 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
prywatnej krajowej pozostałej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6209z – pozostała działalność usługowa
w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych
Województwo: wielkopolskie
Adres: ul. Kłosowa 17
Poczta: 61-625 Poznań
Adres strony WWW: naviexpert.pl
E-mail: biuro@naviexpert.pl
Kadra zarządzająca:
Andrzej Jaszkiewicz, Prezes Zarządu
Paweł Kozłowski, Członek Zarządu
Mirosław Krajewski, Członek Zarządu
Narzędzia
internetowe
Cafe News SA
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 779-22-97-610
Numer REGON: 300-439-749
Numer KRS: 0000268525
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6209z – pozostała działalność usługowa
w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych
Województwo: wielkopolskie
Adres: ul. Głogowska 277/279
Poczta: 60-104 Poznań
Adres strony WWW: cafenews.pl
E-mail: cafenews@cafenews.pl
Ebros Mariusz Rosa
Rok powstania: 2002
Numer NIP: 952-18-75-734
Numer REGON: 015-163-101
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Olimpijska 27
Poczta: 05-220 Zielonka
Adres strony WWW: snajper.net
E-mail: snajper@snajper.net
Michał Drapiewski
Rok powstania: 2005
Numer NIP: 779-22-26-159
Numer REGON: 300-065-450
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: wielkopolskie
Adres: ul. Zgoda 16 Lok.3
Poczta: 60-122 Poznań
Adres strony WWW: aukcjoner.pl
Power Media SA
Rok powstania: 1997
Numer NIP: 898-16-47-572
Numer REGON: 931-082-394
Numer KRS: 0000281947
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: dolnośląskie
Adres: ul. Kiełbaśnicza 24
Poczta: 50-110 Wrocław
Adres strony WWW: ifrma.pl
E-mail: bok@ifrma.pl
Kadra zarządzająca:
Wojciech Narczyński, Prezes Zarządu
Marta Przewłocka, Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Kozłowska, Członek Zarządu
Web.seven Zbigniew
Nowicki
Rok powstania: 2003
Rok rozpoczęcia działalności
internetowej: 2003
Numer NIP: 729-14-68-420
Numer REGON: 473-168-084
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6202z – działalność związana z doradztwem
w zakresie informatyki
Województwo: łódzkie
Adres: ul. Długa 13
Poczta: 95-041 Gałków Duży
Telefon: +48 502 593 293
Adres strony WWW: opiniac.com
E-mail: z.nowicki@opiniac.com
Kadra zarządzająca:
Zbigniew Nowicki, CEO,
z.nowicki@opiniac.com, +48 502 593 293
Piotr Wojnarowicz, CTO,
p.wojnarowicz@opiniac.com,
+48 661 627 620
Opis działalności frmy: Opiniac.com
– platforma badań satysfakcji użytkowników
Oferta/zakres usług: Badania satysfakcji
i jakości serwisów internetowych poprzez
gromadzenie opinii użytkowników
Inna działalność:
Serwisy i usługi internetowe > Internetowe
bazy danych
Marketing i reklama internetowa > Domy
mediowe, agencje interaktywne i e-PR >
SEM, SEO
Mapy i lokalizatory Narzędzia internetowe
Serwisy i usługi internetowe
4
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Serwisy i usługi internetowe
Platformy aukcyjne
Aukcje Finansowe.pl
sp. z o.o.
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 525-23-89-112
Numer REGON: 140-813-915
Numer KRS: 0000269321
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6499z – pozostała fnansowa działalność
usługowa, gdzie indziej niesklasyfkowana,
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
emerytalnych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Marii Dąbrowskiej 5 Lok.90
Poczta: 01-903 Warszawa
Adres strony WWW: aukcjekredytowe.pl
Kadra zarządzająca:
Marcin Malinowski, Prezes Zarządu
Rafał Skarżyński, Członek Zarządu
Chilloo sp. z o.o.
Rok powstania: 2009
Numer NIP: 954-26-82-874
Numer REGON: 241-304-680
Numer KRS: 0000347126
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: śląskie
Adres: ul. Kolista 25
Poczta: 40-486 Katowice
Adres strony WWW: chilloo.pl
E-mail: chilloo@chilloo.pl
Kadra zarządzająca:
Wojciech Kowalski, Prezes Zarządu
Witold Szpak, Członek Zarządu
Sylwia Szpak, Członek Zarządu
Ebay Polska sp. z o.o.
Rok powstania: 2003
Numer NIP: 107-00-00-460
Numer REGON: 015-600-961
Numer KRS: 0000178545
Forma własności: 216 – własność
zagraniczna
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Aleje Jerozolimskie 148
Poczta: 02-326 Warszawa
Adres strony WWW: ebay.pl
QXL Poland sp. z o.o.
Rok powstania: 2000
Numer NIP: 779-21-25-257
Numer REGON: 639-775-752
Numer KRS: 0000104322
Forma własności: 225 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
prywatnej krajowej pozostałej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: wielkopolskie
Adres: ul. Marcelińska 90
Poczta: 60-324 Poznań
Adres strony WWW:
allegro.pl, cokupic.pl
E-mail: kontakt@allegro.pl
Kadra zarządzająca:
Hein Pretorius, Prezes Zarządu
Adriaan Bakker, Członek Zarządu
Craig Allwright, Członek Zarządu
Grzegorz Brochocki, Członek Zarządu
Sławomir Kubicki, Członek Zarządu
Vasileios Sgourdos, Członek Zarządu
Swistak.pl sp. z o.o.
Rok powstania: 2005
Numer NIP: 113-25-67-365
Numer REGON: 140-220-084
Numer KRS: 0000239865
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5829z – działalność wydawnicza w zakresie
pozostałego oprogramowania
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 22
Poczta: 03-717 Warszawa
Adres strony WWW: swistak.pl
E-mail: piotr@swistak.pl
Kadra zarządzająca:
Rafał Agnieszczak, Prezes Zarządu
Platformy
ogłoszeniowe,
Yellow Pages,
e-rekrutacja
2Cd Multimedia Krzysztof
Piasecki
Rok powstania: 2009
Numer NIP: 784-00-06-296
Numer REGON: 410-350-116
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie
stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność
Województwo: wielkopolskie
Adres: ul. Młyńska 12 B Lok.10
Poczta: 64-000 Kościan
Adres strony WWW: gielda-czesci.com
E-mail: info@gielda-czesci.pl
Autogiełda M. Majski,
J. Styrna sp.j.
Rok powstania: 1989
Numer NIP: 894-00-05-629
Numer REGON: 008-088-320
Numer KRS: 0000270500
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5814z – wydawanie czasopism i pozostałych
periodyków
Województwo: dolnośląskie
Adres: Al. Jana Kasprowicza 46
Poczta: 51-137 Wrocław
Adres strony WWW: autogielda.pl
Kadra zarządzająca:
Mariusz Majski, Wspólnik
Janusz Styrna, Wspólnik
Bazagmin.pl sp. z o.o.
Rok powstania: 2002
Numer NIP: 779-21-69-214
Numer REGON: 634-273-827
Numer KRS: 0000100492
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5829z – działalność wydawnicza w zakresie
pozostałego oprogramowania
Województwo: wielkopolskie
Adres: ul. Piotra Wawrzyniaka 10
Poczta: 60-505 Poznań
Adres strony WWW: bazagmin.pl
E-mail: biuro@bazagmin.pl
Kadra zarządzająca:
Filip Andrzejczak, Prezes Zarządu
Biznes Serwis sp. z o.o.
Rok powstania: 1991
Numer NIP: 729-25-08-156
Numer REGON: 470-780-382
Numer KRS: 0000136451
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: łódzkie
Platformy aukcyjne Platformy ogłoszeniowe, Yellow Pages, e-rekrutacja
Serwisy i usługi internetowe
5
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Serwisy i usługi internetowe
Adres: ul. Zawiszy Czarnego 8/10
Poczta: 91-829 Łódź
Adres strony WWW: 4b.pl
E-mail: admin@4b.pl
Kadra zarządzająca:
Magdalena Morawiec, Prezes Zarządu
Arkadiusz Więch, V-Ce Prezes Zarządu
Business Navigator
Serwatka, Nowak,
Jędrkowiak sp.j.
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 898-20-90-539
Numer REGON: 020-329-285
Numer KRS: 0000260208
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: dolnośląskie
Adres: ul. Braci Gierymskich 156
Poczta: 51-640 Wrocław
Adres strony WWW: baza-frm.com.pl
E-mail: navigator@baza-frm.com.pl
Kadra zarządzająca:
Marek Serwatka, Wspólnik
Leszek Jędrkowiak, Wspólnik
Krzysztof Nowak, Wspólnik
Celnet Tomasz Wiśnik
Rok powstania: 2004
Numer NIP: 583-24-72-522
Numer REGON: 191-992-588
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6203z – działalność związana z zarządzaniem
urządzeniami informatycznymi
Województwo: pomorskie
Adres: ul. Jacka Soplicy 7 A
Poczta: 80-119 Gdańsk
Adres strony WWW: odi.pl
City24 Polska sp. z o.o.
Rok powstania: 1999
Numer NIP: 527-23-10-852
Numer REGON: 016-300-853
Numer KRS: 0000199052
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
4110z – realizacja projektów budowlanych
związanych ze wznoszeniem budynków
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Erazma Ciołka 11A Lok.306
Poczta: 01-445 Warszawa
Adres strony WWW: citydom24.pl
E-mail: info@citydom24.pl
Kadra zarządzająca:
Monika Horeczy, Członek Zarządu
Domoklik sp. z o.o.
Rok powstania: 2009
Numer NIP: 527-26-03-376
Numer REGON: 141-866-799
Numer KRS: 0000330625
Forma własności: 216 – własność
zagraniczna
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Leszno 14 Lok.viiip
Poczta: 01-192 Warszawa
Adres strony WWW: domoklik.pl
E-mail: domoklik@domoklik.pl
Kadra zarządzająca:
Mariola Nowakowska, Prezes Zarządu
E-Sieci sp. z o.o.
Rok powstania: 2008
Numer NIP: 946-25-44-696
Numer REGON: 060-324-701
Numer KRS: 0000303101
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: lubelskie
Adres: Kazimierzówka 47E
Poczta: 21-040 Świdnik
Adres strony WWW: e-sieci.pl
E-mail: biuro@e-sieci.pl
Kadra zarządzająca:
Piotr Trześniak, Prezes Zarządu
Paweł Golianek, Wice Prezes Zarządu
Eniro Polska sp. z o.o.
Rok powstania: 1992
Numer NIP: 521-01-25-377
Numer REGON: 012-110-943
Numer KRS: 0000116894
Forma własności: 216 – własność
zagraniczna
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7312b – pośrednictwo w sprzedaży miejsca
na cele reklamowe w mediach drukowanych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Domaniewska 41
Poczta: 02-672 Warszawa
Adres strony WWW: pf.pl
E-mail: eniro@eniro.pl
Kadra zarządzająca:
Roger Asplund, Prezes Zarządu
Magdalena Wypychowicz, Członek Zarządu
Jarosław Zdrojewski, Członek Zarządu
Krzysztof Sutkowski, Członek Zarządu
Marek Kujawiński, Członek Zarządu
Euroadres Polska
Marek Grel
Rok powstania: 2004
Numer NIP: 965-15-93-410
Numer REGON: 110-723-561
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Aleje Jerozolimskie 81
Poczta: 02-001 Warszawa
Adres strony WWW: euroadres.pl
E-mail: info@euroadres.pl
Favore sp. z o.o.
Rok powstania: 2007
Rok rozpoczęcia działalności
internetowej: 2007
Numer NIP: 894-28-96-578
Numer REGON: 020-463-859
Numer KRS: 0000276368
Forma własności: 225 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
prywatnej krajowej pozostałej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: dolnośląskie
Adres: ul. Sterowcowa 20 A
Poczta: 54-130 Wrocław
Telefon: +48 71 721 18 88
Faks: +48 71 721 18 89
Adres strony WWW: favore.pl
E-mail: favore@favore.pl
Kadra zarządzająca:
Klara Dyczkowska, Prezes Zarządu,
favore@favore.pl, +48 71 721 18 88
Aleksander Kusz, Członek Zarządu,
news@money.pl, +48 71 337 42 60
Opis działalności frmy: Favore.pl jest
portalem internetowym przeznaczonym
dla usługodawców oraz dla osób
poszukujących wykonawców prac ze
wszystkich branż. Serwis jest porównywarką
usług, pozwalającą frmom usługowym
na prezentację swojej oferty i dotarcie do
nowych klientów.
Oferta/zakres usług: Każdy
z zarejestrowanych usługodawców
może za pośrednictwem Favore.pl
zaprezentować swoją ofertę klientom.
Podstawowy (bezpłatny) wpis umożliwia
przypisanie oferty frmy do konkretnej
branży, wyświetlanie danych kontaktowych,
dodanie zdjęć, zamieszczenie szerokiego
opisu oferty, oznaczenie lokalizacji frmy
Platformy ogłoszeniowe, Yellow Pages, e-rekrutacja
Serwisy i usługi internetowe
6
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Serwisy i usługi internetowe
na mapie. Dodatkowo usługodawcy mogą
wykupić opcje promowania oferty, aby była
bardziej widoczna.
Zmiany w ofercie w 2009 r.: Serwis
Favore.pl został rozbudowany o nową
funkcjonalność – możliwość wprowadzania
zleceń prac do wykonania. Dzięki tej
nowej opcji użytkownicy mogą szybko
i wygodnie wysłać swoje zapytania do
wszystkich usługodawców z danej branży
świadczących usługi w wybranej okolicy.
Usługodawcy dostają informacje o nowych
zleceniach bezpośrednio do swojej skrzynki
mailowej, a następnie mogą się kontaktować
z klientem w temacie szczegółów realizacji.
Inna działalność:
Serwisy i usługi internetowe > Porównywarki
cen
Serwisy i usługi internetowe > Wyszukiwarki,
katalogi
Marketing i reklama internetowa
Freak Studio Maciej
Kolasiński
Rok powstania: 2001
Numer NIP: 782-21-58-794
Numer REGON: 634-212-139
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie
stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność
Województwo: wielkopolskie
Adres: ul. Książęca 1
Poczta: 61-361 Poznań
Adres strony WWW: agrotrader.pl
E-mail: info@agrotrader.pl
Gratka sp. z o.o.
Rok powstania: 2000
Numer NIP: 583-26-40-563
Numer REGON: 191-932-416
Numer KRS: 0000022993
Forma własności: 215 – własność prywatna
krajowa pozostała
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: pomorskie
Adres: ul. Połęże 3
Poczta: 80-720 Gdańsk
Adres strony WWW: gratka.pl
E-mail: gratka@gratka.pl
Kadra zarządzająca:
Artur Wiśniewski, Prezes Zarządu
Grupa Biznes Polska
Wnorowski
i Wspólnicy sp.j.
Rok powstania: 2002
Rok rozpoczęcia działalności
internetowej: 2002
Numer NIP: 722-15-04-903
Numer REGON: 451-199-239
Numer KRS: 0000305115
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie
stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność
Województwo: podlaskie
Adres: ul. Kościelna 44
Poczta: 18-200 Wysokie Mazowieckie
Telefon: +48 86 275 92 50
Faks: +48 86 275 27 95
Adres strony WWW: biznes-polska.pl
E-mail: biuro@biznes-polska.pl
Kadra zarządzająca:
Krzysztof Wnorowski,
Dyrektor Generalny,
biuro@gbp.pl, +48 800 140 460
Wojciech Wróblewski,
Dyrektor ds. Rozwoju,
wojtek@gbp.pl, +48 606 662 593
Łukasz Czarnowski, Dyrektor IT,
admin@gbp.pl, +48 800 140 460
Adam Bieluczyk, Dyrektor Sprzedaży,
galeria@gbp.pl, +48 800 140 460
Anna Konopka, Dyrektor Hr, annak@gbp.pl,
+48 86 275 85 08
Iwona Letko, Dyrektor Finansowy,
iwona@gbp.pl, +48 800 140 460
Opis działalności frmy: Misją frmy jest
tworzenie i rozwój serwisów internetowych
skierowanych do klienta biznesowego.
Oferta/zakres usług: W portfelu Grupy
BIZNES POLSKA znajdziemy takie serwisy
jak: biznes-polska.pl (baza ogłoszeń
o przetargach), prawnie.pl (porady prawne
on-line), galeriabiznesu.pl (baza frm,
produktów i usług), akademia.gbp.pl
(platforma e-learningowa)
Zmiany w ofercie w 2009 r.: Pod koniec
2009 roku uruchomiliśmy platformę e-
learningową akademia.gbp.pl.
Najważniejsi klienci w 2009 r.: Strabag,
Lubella, Giant, Bosch, Mostostal, York,
Husqvarna, Orlen, Toyota, Skanska, Crowley,
Novell, Olympus, PKP, Zeto SA
Inna działalność:
Serwisy i usługi internetowe > Serwisy
tematyczne
Serwisy i usługi internetowe > Platformy
ogłoszeniowe, Yellow Pages, e-rekrutacja
Serwisy i usługi internetowe > E-learning
Grupa Marketingowa TAI
sp. z o.o.
Rok powstania: 1989
Rok rozpoczęcia działalności
internetowej: 1997
Numer NIP: 113-23-93-178
Numer REGON: 015-309-912
Numer KRS: 0000145319
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
8220z – działalność centrów telefonicznych
(call center)
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Łukowska 46
Poczta: 04-133 Warszawa
Telefon: +48 22 612 12 60
Faks: +48 22 612 08 86
Adres strony WWW: tai.pl
E-mail: tai@tai.pl
Kadra zarządzająca:
Roman Dudek, Dyrektor Generalny, Prezes
Zarządu, rdudek@tai.pl, +48 22 612 12 60
Wojciech Rogański,
Dyrektor Produktu – Członek Zarządu,
wroganski@tai.pl, +48 22 612 12 60
Sylwia Jarosz,
Dyrektor ds. Finansowych, Członek Zarządu,
sjarosz@tai.pl, +48 22 612 12 60
Piotr Sikora, Dyrektor Produktu,
psikora@tai.pl, +48 22 612 23 07
Marta Sypuła,
Główny Specjalista ds. Marketingu,
msypula@tai.pl, +48 22 612 12 60
Anna Brzosko, Główny Specjalista ds. Pr,
abrzosko@tai.pl, +48 22 612 12 60
Anna Hejger, Główny Specjalista ds. Call
Center, ahejger@tai.pl, +48 22 612 12 60
Tomasz Zbierski, Główny Specjalista ds. IT,
tzbierski@tai.pl, +48 22 612 12 60
Elżbieta Wiązowska, Główny Specjalista ds.
Personalnych i Placowych,
ewiazowska@tai.pl, +48 22 612 13 24
Opis działalności frmy: Grupa
Marketingowa TAI działa na rynku informacji
gospodarczej, marketingu bezpośredniego
i monitoringu informacji tematycznych.
Tworzy ogólnopolską bazę informacji
gospodarczej dostępną pod numerem 61-
19477 oraz na www.9477.pl. Oferuje usługi
marketingu bezpośredniego: gromadzenie
i aktualizację baz danych, telemarketing, e-
mailing, infolinie dedykowane oraz badania
CATI. Ponadto oferuje monitoring informacji
tematycznych dotyczący inwestycji, dotacji,
przetargów dostępny na www.pressinfo.pl.
Oferta/zakres usług: Marketing
bezpośredni, wizytówki internetowe,
sprzedaż baz danych, badania CATI,
Mystery Shopping, badanie satysfakcji
klientów, infolinie dedykowane, reklama
Platformy ogłoszeniowe, Yellow Pages, e-rekrutacja
Serwisy i usługi internetowe
7
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Serwisy i usługi internetowe
bannerowa, monitoring przetargów z Polski
i UE, monitoring wyników przetargów,
monitoring inwestycji planowanych
i realizowanych, monitoring dotacji,
monitoring informacji o sprzedaży/zakupie/
wynajmie, analizy i raporty branżowe,
monitoring prasy i internetu
Najważniejsi klienci w 2009 r.:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, UNIZETO
TECHNOLOGIES SA, AstraZeneca Pharma
Poland sp. z o.o., STRABAG sp. z o.o., POLSKA
WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
SA, TELEFONIA DIALOG SA, Baxter Polska sp.
z o.o., SANOFI-Aventis sp. z o.o., SCHENKER
sp. z o.o., IMPEL SA, Novell Professional
Services sp. z o.o., SIA-NORMA-A, KAUFLAND
POLSKA MARKETY sp. z o.o. SP.k, ABBOTT
Laboratories Polska sp. z o.o., Sodexo Pass
Polska sp. z o.o., STRABAG sp. z o.o.
Inna działalność:
Serwisy i usługi internetowe > Internetowe
bazy danych
Marketing i reklama internetowa > Domy
mediowe, agencje interaktywne i e-PR >
E-mail marketing
Grupa Pracuj sp. z o.o.
Rok powstania: 2000
Rok rozpoczęcia działalności
internetowej: 2000
Numer NIP: 522-25-40-366
Numer REGON: 016-299-966
Numer KRS: 0000010862
Forma własności: 224 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
krajowych osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Prosta 51
Poczta: 00-838 Warszawa
Telefon: +48 22 373 73 00
Adres strony WWW: grupapracuj.pl
E-mail: biuro@pracuj.pl
Kadra zarządzająca:
Przemysław Gacek, Prezes Zarządu,
biuro@pracuj.pl, +48 22 373 73 00
Paweł Leks, Członek Zarządu,
biuro@pracuj.pl, +48 23 373 73 00
Maciej Noga, Członek Zarządu,
biuro@pracuj.pl, +48 24 373 73 00
Gracjan Fiedorowicz, Członek Zarządu,
biuro@pracuj.pl, +48 25 373 73 00
Opis działalności frmy: Grupa Pracuj
oferuje innowacyjne rozwiązania
rekrutacyjne, wspierające pracodawców
w skutecznej rekrutacji i budowaniu
wizerunku frm jako pracodawców.
W obszarze działalności frmy znajdują się
serwisy rekrutacyjne, systemy rekrutacji
on-line, usługi wizerunkowe oraz inne
przedsięwzięcia internetowe.
Oferta/zakres usług: Grupa Pracuj jest
właścicielem serwisów rekrutacyjnych
w Polsce (Pracuj.pl i Jobs4.pl) i na Ukrainie
(Rabota.ua). Działania rekrutacyjne wspierają
oferowane przez Grupę Pracuj usługi
wizerunkowe: Wirtualne Targi Pracuj.pl oraz
przewodniki „Pracodawcy”i „Praktyki”. Firma
oferuje także dwa internetowe systemy
rekrutacyjne: eRecruiter i MrTed TalentLink.
W portfolio spółki są także portale
społecznościowe Profeo.pl i Profeo.ua oraz
wirtualne centrum doradztwa w karierze
ArchitekciKariery.pl.
Inna działalność:
Serwisy i usługi internetowe > Serwisy
społecznościowe, blogi, fora dyskusyjne
Serwisy i usługi internetowe > Narzędzia
internetowe
Haxon SA
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 701-00-51-675
Numer REGON: 140-846-406
Numer KRS: 0000310163
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7022z – pozostałe doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Żurawia 6/12
Poczta: 00-503 Warszawa
Adres strony WWW: haxon.pl
E-mail: haxon@haxon.pl
Kadra zarządzająca:
Andrzej Zając, Prezes Zarządu
HRK SA
Rok powstania: 2000
Numer NIP: 525-21-88-862
Numer REGON: 016-415-964
Numer KRS: 0000022647
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7022z – pozostałe doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania
Województwo: mazowieckie
Adres: Pl. Bankowy 2
Poczta: 00-095 Warszawa
Adres strony WWW: hrk.pl
E-mail: hrk@hrk.pl
Kadra zarządzająca:
Zbigniew Woźniakowski, Prezes Zarządu
Tomasz Sokołowski, Członek Zarządu
Infopraca sp. z o.o.
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 525-23-77-847
Numer REGON: 140-727-682
Numer KRS: 0000268175
Forma własności: 216 – własność
zagraniczna
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Prosta 69
Poczta: 00-838 Warszawa
Adres strony WWW: infopraca.pl
E-mail: pracodawca@infopraca.pl
Kadra zarządzająca:
Ferran Espanol, Członek Zarządu
Jobexpress Ł. Habaj sp.j.
Rok powstania: 2003
Numer NIP: 954-24-71-083
Numer REGON: 278-176-462
Numer KRS: 0000184537
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7810z – działalność związana
z wyszukiwaniem miejsc pracy
i pozyskiwaniem pracowników
Województwo: śląskie
Adres: ul. Stawowa 3 Lok.5
Poczta: 40-095 Katowice
Adres strony WWW: jobexpress.pl
E-mail: info@jobexpress.pl
Kadra zarządzająca:
Łukasz Kręski, Wspólnik
Łukasz Habaj, Wspólnik
Jobs.pl SA
Rok powstania: 2000
Numer NIP: 867-19-60-688
Numer REGON: 830-472-558
Numer KRS: 0000095605
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7810z – działalność związana
z wyszukiwaniem miejsc pracy
i pozyskiwaniem pracowników
Województwo: mazowieckie
Adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 36A
Lok.93
Poczta: 02-797 Warszawa
Adres strony WWW: jobs.pl
E-mail: info@jobs.pl
Kadra zarządzająca:
Maciej Krzysztofk, Prezes Zarządu
Platformy ogłoszeniowe, Yellow Pages, e-rekrutacja
Serwisy i usługi internetowe
8
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Serwisy i usługi internetowe
Jobs4 sp. z o.o.
Rok powstania: 2008
Numer NIP: 527-25-67-574
Numer REGON: 141-307-491
Numer KRS: 0000300169
Forma własności: 225 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
prywatnej krajowej pozostałej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie
stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Prosta 51
Poczta: 00-838 Warszawa
Adres strony WWW: jobs4.pl, jobs4it.pl,
jobs4fnance.pl, jobs4sales.pl
E-mail: kontakt@jobs4.pl
Kadra zarządzająca:
Adam Wielebski, Prezes Zarządu
Gracjan Fiedorowicz, Członek Zarządu
Kariera.pl SA
Rok powstania: 1994
Numer NIP: 526-00-29-440
Numer REGON: 010-419-961
Numer KRS: 0000010265
Forma własności: 215 – własność prywatna
krajowa pozostała
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5813z – wydawanie gazet
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Prosta 51
Poczta: 00-838 Warszawa
Adres strony WWW: kariera.pl
E-mail: biuro@kariera.pl
Kadra zarządzająca:
Robert Jakubowski, Prezes Zarządu
Krn Media sp. z o.o.
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 676-23-21-131
Numer REGON: 120-257-016
Numer KRS: 0000258498
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5813z – wydawanie gazet
Województwo: małopolskie
Adres: Al. Juliusza Słowackiego 39
Poczta: 31-159 Kraków
Adres strony WWW: krn.pl
E-mail: kontakt@krn.pl
Kadra zarządzająca:
Krzysztof Janowski, Prezes Zarządu

Marketeo.com SA
Rok powstania: 2004
Numer NIP: 953-24-72-649
Numer REGON: 093-188-712
Numer KRS: 0000300709
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7312c – pośrednictwo w sprzedaży
miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (internet)
Województwo: kujawsko-pomorskie
Adres: ul. Wojska Polskiego 8
Poczta: 85-171 Bydgoszcz
Adres strony WWW: marketeo.com
E-mail: ofce@marketeo.com
Kadra zarządzająca:
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak,
Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński, Członek Zarządu
Media Nieruchomości SA
Rok powstania: 2005
Numer NIP: 676-22-95-511
Numer REGON: 120-054-543
Numer KRS: 0000287623
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5814z – wydawanie czasopism i pozostałych
periodyków
Województwo: małopolskie
Adres: ul. Golikówka 7
Poczta: 30-723 Kraków
Adres strony WWW: nportal.pl
E-mail: marketing@kn.com.pl
Kadra zarządzająca:
Marek Pawlik, Prezes Zarządu
Janusz Drożdż, Członek Zarządu
Melog.com sp. z o.o.
Rok powstania: 2000
Numer NIP: 521-31-07-693
Numer REGON: 016-394-720
Numer KRS: 0000125836
Forma własności: 224 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
krajowych osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Rakowiecka 36 Lok.341
Poczta: 02-532 Warszawa
Adres strony WWW: oferty.net
E-mail: info@melog.com
Kadra zarządzająca:
Jarosław Święcicki, Prezes Zarządu
Mobile.international Gmbh
Rok powstania: 1996
Rok rozpoczęcia działalności
internetowej: 2009
Forma własności: 216 – własność
zagraniczna
Adres: Marktplatz 1 D-14532 Europarc
Dreilinden
Telefon: +48 22 397 22 11
Faks: 8004911610
Adres strony WWW: mobile.eu
E-mail: pomoc@team.mobile.eu
Kadra zarządzająca:
Martin Tschopp, Dyrektor Zarządzający
Dr. Remigiusz Smolinski, Country Manager
Poland & Romania, pomoc@team.mobile.eu,
+48 22 397 22 11
Opis działalności frmy: Mobile.
international GmbH jest wydawcą
internetowych serwisów ogłoszeń
motoryzacyjnych w pięciu krajach: Polsce,
Niemczech, Włoszech, Francji i Rumunii.
Siedziba frmy znajduje się pod Berlinem
w Niemczech.
Oferta/zakres usług: Mobile.eu jest jednym
z najczęściej odwiedzanych internetowych
serwisów ogłoszeń motoryzacyjnych
w Polsce. W bazie Mobile.eu liczącej ponad
1,4 miliona ogłoszeń znajduje się szeroki
wybór samochodów, pojazdów użytkowych,
motocykli i przyczep kempingowych z Polski
i zagranicy. Mobile.eu jest częścią Mobile.
international GmbH, do którego należy także
świetnie znany w polskim użytkownikom
serwis Mobile.de.
Monster Worldwide Polska
sp. z o.o.
Rok powstania: 1999
Numer NIP: 527-22-29-937
Numer REGON: 014-963-940
Numer KRS: 0000026127
Forma własności: 216 – własność
zagraniczna
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6203z – działalność związana z zarządzaniem
urządzeniami informatycznymi
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Postępu 15B
Poczta: 02-676 Warszawa
Adres strony WWW: monsterpolska.pl
E-mail: informacje@monsterpolska.pl
Kadra zarządzająca:
Ladislav Hadacek, Prezes Zarządu
Robert Cornelis-Brouwer, Członek Zarządu

Platformy ogłoszeniowe, Yellow Pages, e-rekrutacja
Serwisy i usługi internetowe
9
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Serwisy i usługi internetowe
Morizon sp. z o.o.
Rok powstania: 2008
Numer NIP: 957-09-86-959
Numer REGON: 220-543-196
Numer KRS: 0000299674
Forma własności: 226 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
zagranicznej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: pomorskie
Adres: ul. Władysława Iv 43
Poczta: 81-395 Gdynia
Adres strony WWW: morizon.pl
E-mail: biuro@morizon.pl
Kadra zarządzająca:
Artur Jedliński, Członek Zarządu
NNV sp. z o.o.
Rok powstania: 2008
Rok rozpoczęcia działalności
internetowej: 2008
Numer NIP: 739-36-99-287
Numer REGON: 280-319-486
Numer KRS: 0000310781
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: warmińsko – mazurskie
Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
1 Lok.107
Poczta: 10-457 Olsztyn
Telefon: +48 89 533 70 33
Faks: +48 89 533 03 78
Adres strony WWW: nnv.pl
E-mail: biuro@nnv.pl
Kadra zarządzająca:
Michał Kurczycki, Prezes Zarządu,
michal.kurczycki@nnv.pl, +48 89 533 70 33
Krzysztof Rosner, Wiceprezes Zarządu,
krzysztof.rosner@nnv.pl, +48 33 816 31 21
Opis działalności frmy: Obsługa portali
internetowych
Online Advertising sp. z o.o.
Rok powstania: 2000
Numer NIP: 675-12-44-993
Numer REGON: 357-215-764
Numer KRS: 0000177262
Forma własności: 215 – własność prywatna
krajowa pozostała
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5812z – wydawanie wykazów oraz list (np.
adresowych, telefonicznych)
Województwo: małopolskie
Adres: Al. Pokoju 1A Lok.10
Poczta: 31-548 Kraków
Adres strony WWW: teleadreson.pl
E-mail: info@teleadreson.pl
Kadra zarządzająca:
Wojciech Skaba, Prezes Zarządu
Otomoto sp. z o.o.
Rok powstania: 2004
Numer NIP: 781-17-47-311
Numer REGON: 634-570-519
Numer KRS: 0000204665
Forma własności: 226 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
zagranicznej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: wielkopolskie
Adres: ul. Marcelińska 90
Poczta: 60-324 Poznań
Adres strony WWW: otomoto.pl
E-mail: pomoc@otomoto.pl
Kadra zarządzająca:
Hein Pretorius, Prezes Zarządu
Grzegorz Dąbkowski, Członek Zarządu
Vasileios Sgourdos, Członek Zarządu
P-Soft Polska sp. z o.o.
Rok powstania: 2001
Numer NIP: 894-26-76-569
Numer REGON: 932-651-948
Numer KRS: 0000010465
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: dolnośląskie
Adres: ul. Grabiszyńska 151
Poczta: 53-439 Wrocław
Adres strony WWW: hrc.pl
E-mail: hrc@hrc.pl
Kadra zarządzająca:
Tomasz Feluś, Prezes Zarządu
PHU „Ewix” Andrzej
Kosieradzki
Rok powstania: 1990
Numer NIP: 821-00-03-730
Numer REGON: 005-174-970
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
8559b – pozostałe pozaszkolne formy
edukacji, gdzie indziej niesklasyfkowane
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Aleje Jerozolimskie 44
Poczta: 00-024 Warszawa
Adres strony WWW: gowork.pl
E-mail: admin@gowork.pl
Pkt.pl Polskie Książki
Telefoniczne sp. z o.o.
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 701-00-46-065
Numer REGON: 140-756-502
Numer KRS: 0000268645
Forma własności: 215 – własność prywatna
krajowa pozostała
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5811z – wydawanie książek
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Jagiellońska 69
Poczta: 03-303 Warszawa
Adres strony WWW: pkt.pl
E-mail: biuro@pkt.pl
Kadra zarządzająca:
Piotr Strzałkowski, Prezes Zarządu
Mariusz Pietuszyński, Członek Zarządu
Joanna Misiak, Członek Zarządu
Polska Giełda sp. z o.o.
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 945-20-74-906
Numer REGON: 120-404-233
Numer KRS: 0000269446
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
1820z – reprodukcja zapisanych nośników
informacji
Województwo: małopolskie
Adres: ul. Gryczana 30A
Poczta: 31-266 Kraków
Adres strony WWW: polskagielda.pl
E-mail: biuro@polskagielda.pl
Kadra zarządzająca:
Sebastian Michalik, Prezes Zarządu
Polskastrefa.eu sp. z o.o.
Rok powstania: 2009
Numer NIP: 524-26-84-884
Numer REGON: 141-912-795
Numer KRS: 0000334801
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Dorodna 16
Poczta: 03-195 Warszawa
Adres strony WWW: polskastrefa.eu
Kadra zarządzająca:
Marcin Tańczyk, Prezes Zarządu
Grzegorz Tańczyk, Wiceprezes Zarządu
Platformy ogłoszeniowe, Yellow Pages, e-rekrutacja
Serwisy i usługi internetowe

RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Serwisy i usługi internetowe
Praca.pl sp. z o.o.
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 701-00-95-135
Numer REGON: 141-169-379
Numer KRS: 0000290935
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5813z – wydawanie gazet
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Bolesława Prusa 2
Poczta: 00-493 Warszawa
Adres strony WWW: praca.pl
E-mail: biuro@praca.pl
Kadra zarządzająca:
Krzysztof Kirejczyk, Prezes Zarządu
Krzysztof Kotowski, Wiceprezes Zarządu
Sl Systems Rafał Lidwin,
Stanisław Gąbarczyk
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 945-20-72-451
Numer REGON: 120-389-947
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: małopolskie
Adres: ul. Józefńska 4 Lok.9
Poczta: 30-529 Kraków
Adres strony WWW: hurtownie.pl
E-mail: biuro@hurtownie.pl
Szybko.pl sp. z o.o.
Rok powstania: 2005
Numer NIP: 951-21-56-046
Numer REGON: 140-207-020
Numer KRS: 0000238835
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6209z – pozostała działalność usługowa
w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Kazimierza Jeżewskiego 5D
Poczta: 02-796 Warszawa
Adres strony WWW: szybko.pl,
szybkowakacje.pl, szybkopraca.pl,
szybkokredyt.pl, szybkocv.pl
E-mail: info@szybko.pl
Kadra zarządzająca:
Daniel Kosiński, Prezes Zarządu
Tabelaofert.pl sp. z o.o.
Rok powstania: 2008
Numer NIP: 522-28-95-454
Numer REGON: 141-503-648
Numer KRS: 0000315301
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. 1 Sierpnia 6A Lok.bud.c
Poczta: 02-134 Warszawa
Adres strony WWW: tabelaofert.pl
E-mail: marketing@rednetproperty.com
Kadra zarządzająca:
Maciej Dymkowski, Prezes Zarządu
Robert Chojnacki, Wiceprezes Zarządu
Tekomp Pieszko Tomasz
Rok powstania: 1994
Numer NIP: 952-00-04-121
Numer REGON: 010-723-200
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
4120z – roboty budowlane związane ze
wznoszeniem budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Objazdowa 4A
Poczta: 05-077 Warszawa
Adres strony WWW: totu.pl
E-mail: reklama@totu.pl
Trader.com (Polska) sp. z o.o.
Rok powstania: 1993
Numer NIP: 522-01-02-863
Numer REGON: 010-121-747
Numer KRS: 0000087256
Forma własności: 215 – własność prywatna
krajowa pozostała
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7312c – pośrednictwo w sprzedaży
miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (internet)
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Czerska 8/10
Poczta: 00-732 Warszawa
Adres strony WWW: trader.pl, autotrader.
pl, domiporta.pl, kupsprzedaj.pl, tabor24.pl,
autofoto.pl
E-mail: info@trader.pl
Kadra zarządzająca:
Anna Podkowińska, Członek Zarządu
Marek Tretyn, Członek Zarządu
Iwona Połóg, Członek Zarządu
Tymex Andrzej Tymiński
Rok powstania: 1990
Numer NIP: 887-10-14-699
Numer REGON: 002-172-490
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność
(PKD 2007): 4690z – sprzedaż hurtowa
niewyspecjalizowana
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Saska 48A Lok.104
Poczta: 03-914 Warszawa
Adres strony WWW: naszestrony.pl
E-mail: info@naszestrony.pl
World Trade Center Poznań
sp. z o.o.
Rok powstania: 1996
Numer NIP: 779-19-66-026
Numer REGON: 630-675-635
Numer KRS: 0000127299
Forma własności: 234 – własność mieszana
między sektorami z przewagą własności
sektora prywatnego, w tym z przewagą
własności krajowych osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
8230z – działalność związana z organizacją
targów, wystaw i kongresów
Województwo: wielkopolskie
Adres: ul. Bukowska 12
Poczta: 60-810 Poznań
Adres strony WWW: ojej.pl
Kadra zarządzająca:
Paweł Burczyk, Prezes Zarządu
Wroom sp. z o.o.
Rok powstania: 2008
Numer NIP: 599-30-39-859
Numer REGON: 080-239-581
Numer KRS: 0000303679
Forma własności: 215 – własność prywatna
krajowa pozostała
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: lubuskie
Adres: ul. 30 Stycznia 15 Lok.10
Poczta: 66-400 Gorzów Wielkopolski
Adres strony WWW: wroom.pl
E-mail: reklama@wroom.pl
Kadra zarządzająca:
Piotr Oblicki, Prezes
Konrad Lewandowski, Członek
Wydawnictwo Jagiellonia SA
Rok powstania: 1991
Numer NIP: 676-00-79-341
Numer REGON: 350-512-536
Platformy ogłoszeniowe, Yellow Pages, e-rekrutacja
Serwisy i usługi internetowe
11
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Serwisy i usługi internetowe
Numer KRS: 0000047660
Forma własności: 235 – własność mieszana
między sektorami z przewagą własności
sektora prywatnego, w tym z przewagą
własności prywatnej krajowej pozostałej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5813z – wydawanie gazet
Województwo: małopolskie
Adres: ul. Wielopole 1
Poczta: 31-072 Kraków
Adres strony WWW: grosik24.pl
E-mail: grosik24@grosik24.pl
Kadra zarządzająca:
Wojciech Taczanowski, Prezes Zarządu
Tomasz Domalewski, Wiceprezes Zarządu
Antoni Kowalski, Wiceprezes Zarządu
Czesław Niemczyński, Wiceprezes Zarządu
Wydawnictwo Steinborn
sp.j.
Rok powstania: 1995
Numer NIP: 586-10-31-022
Numer REGON: 190-845-916
Numer KRS: 0000080188
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5813z – wydawanie gazet
Województwo: pomorskie
Adres: ul. Stefana Żeromskiego 26
Poczta: 81-346 Gdynia
Adres strony WWW: anonse.pl
E-mail: redakcja@anonse.pl
Kadra zarządzająca:
Tomasz Steinborn, Wspólnik
Urszula Steinborn, Wspólnik
Yellowpages sp. z o.o.
Rok powstania: 1994
Numer NIP: 547-10-01-527
Numer REGON: 070-455-602
Numer KRS: 0000069928
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie
stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność
Województwo: śląskie
Adres: Al. Armii Krajowej 220
Poczta: 43-300 Bielsko-Biała
Adres strony WWW: yellowpages.pl
Kadra zarządzająca:
Katarzyna Szubryt, Prezes Zarządu
Poczta
elektroniczna
Webtech s.c. Krzysztof
Kirejczyk, Kotowski
Krzysztof
Rok powstania: 2000
Numer NIP: 848-16-28-376
Numer REGON: 510-993-615
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6120z – działalność w zakresie
telekomunikacji bezprzewodowej,
z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
Województwo: warmińsko – mazurskie
Adres: ul. Gdańska 14 Lok.1
Poczta: 19-300 Ełk
Adres strony WWW: poczta.pl
E-mail: biuro@poczta.pl
Porównywarki cen
Advanced Network
Technologies sp. z o.o.
Rok powstania: 1999
Numer NIP: 648-23-05-148
Numer REGON: 276-461-282
Numer KRS: 0000216122
Forma własności: 224 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
krajowych osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5829z – działalność wydawnicza w zakresie
pozostałego oprogramowania
Województwo: śląskie
Adres: ul. Michała Archanioła 9 Lok.2
Poczta: 41-800 Zabrze
Adres strony WWW: kupujemy.pl
E-mail: info@kupujemy.pl
Kadra zarządzająca:
Arkadiusz Dydo, Prezes Zarządu
Patrik MaliŠ, Wiceprezes Zarządu
Mateusz Korniak, Członek Zarządu
Alejka Piotr Gutowski
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 588-18-69-679
Numer REGON: 193-007-647
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: pomorskie
Adres: ul. Armii Krajowej 11 Lok.7
Poczta: 81-372 Gdynia
Adres strony WWW: alejka.pl
E-mail: info@alejka.pl
Brand s.c. Anna
Broniarczyk, Andrzej
Broniarczyk, Łukasz
Broniarczyk
Rok powstania: 1992
Rok rozpoczęcia działalności
internetowej: 2007
Numer NIP: 727-26-67-006
Numer REGON: 100-129-653
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
1431z – produkcja wyrobów
pończoszniczych
Województwo: łódzkie
Adres: ul. Elektronowa 6
Poczta: 94-103 Łódź
Telefon: +48 42 235 13 11
Faks: +48 42 279 72 94
Adres strony WWW: okazje.info.pl
E-mail: kontakt@okazje.info.pl
Kadra zarządzająca:
Piotr Broniarczyk, CEO,
p.broniarczyk@okazje.info.pl
Magdalena Kobusińska, Managing Director,
m.kobusinska@okazje.info.pl
Dział Handlowy, Dział Handlowy,
kontakt@okazje.info.pl, +48 42 235 13 11
Dział Pr & Marketing, Dział Pr & Marketing,
pr@okazje.info.pl, +48 42 235 13 11
Opis działalności frmy: Okazje.info to
porównywarka cen prezentująca ponad
6,5 miliona ofert ze sklepów internetowych
i marketów. Dodatkowe atrakcje serwisu to
porady, blog zakupowy, a także społeczność
klientów, opiniujących produkty, sklepy czy
biorących udział w dyskusjach na forum.
Oferty z blisko 1700 sklepów przeglądać
można według regionów (województwa
i miasta), kategorii tematycznych (m.in.
RTV, AGD, zdrowie i uroda), jak również
„okolicznościowych”(prezenty urodzinowe,
prezenty ślubne etc.).
Oferta/zakres usług: Oferujemy:
bezpłatną rejestrację i integrację z Okazje.
info, bezpłatną aktualizację cen i oferty,
zwiększanie ruchu na witrynie sklepu,
możliwość bezpłatnego zamieszczania
informacji o sklepie, promocjach
publikowanie gazetek promocyjnych, ulotek,
katalogów, publikowanie stargetowanych
banerów reklamowych, prezentację ofert
szczególnie promowanych przez sklep,
Platformy ogłoszeniowe, Yellow Pages, e-rekrutacja Poczta elektroniczna Porównywarki cen
Serwisy i usługi internetowe
12
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Serwisy i usługi internetowe
patronowanie danej kategorii produktów,
możliwość opracowania pełnej strategii
promocji, udostępnienie widgetów
zachęcających do opiniowania
Zmiany w ofercie w 2009 r.: Nowości
w ofercie na rok 2009: OkazjeBoksy,
służące promocji wybranych produktów
obsługiwane przez sklep w Panelu
Sprzedawcy, pojawiają się w najbardziej
dopasowanych co do tematyki i treści
miejscach, zawierają logotyp sklepu,
nazwę i zdjęcie oferty oraz link do niej;
Patron Kategorii, czyli usługa służąca
promocji wizerunkowej obsługiwana przez
Opiekunów Handlowych, zawiera logotyp
sklepu umieszczony w górnej części serwisu,
odsyłający bezpośrednio do strony sklepu
Najważniejsi klienci w 2009 r.: Mix
Electronics SA, Euro-net sp. z o.o., Zmedia sp.
z o.o., Motoricus.com sp. Z o.o., ELECTRO.pl,
JYSK sp. z o.o., Leroy Merlin Polska sp. z o.o.
Inna działalność:
Marketing i reklama internetowa > Sieci
reklamowe > Sieci kontekstowe
Marketing i reklama internetowa > Sieci
reklamowe > Sieci reklamy grafcznej
Ceneo SA
Rok powstania: 2005
Numer NIP: 899-25-45-102
Numer REGON: 020-102-682
Numer KRS: 0000240979
Forma własności: 216 – własność
zagraniczna
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: dolnośląskie
Adres: ul. Aleksandra Ostrowskiego 13D
Lok.3
Poczta: 53-238 Wrocław
Adres strony WWW: ceneo.pl
E-mail: ofce@ceneo.pl
Kadra zarządzająca:
Hein Pretorius, Prezes Zarządu
Łukasz Zych, Członek Zarządu
Marcin Chwalik, Członek Zarządu
Vasileios Sgourdos, Członek Zarządu
Nokaut sp. z o.o.
Rok powstania: 2006
Rok rozpoczęcia działalności
internetowej: 2006
Numer NIP: 586-21-63-872
Numer REGON: 220-170-588
Numer KRS: 0000249573
Forma własności: 224 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
krajowych osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie
stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność
Województwo: pomorskie
Adres: ul. Władysława Iv 43
Poczta: 81-395 Gdynia
Telefon: +48 58 699 29 01
Faks: +48 58 699 29 02
Adres strony WWW: nokaut.pl
E-mail: kontakt@nokaut.pl
Kadra zarządzająca:
Wojciech Czernecki, Prezez Zarządu
Michał Jaskólski, Wiceprezes Zarządu
Opis działalności frmy: Nokaut sp. z o.
o. jest operatorem jednaj z największych
w Polsce porównywarek cen Nokaut.
pl odwiedzaną przez 3 mln unikalnych
użytkowników miesięcznie. Na stronach
internetowych spółki ponad 2800 sklepów
internetowych udostępnia prawie 20 mln
ofert.
Oferta/zakres usług: Reklama w modelu
efektywnościowym dla sprzedawców
internetowych, reklama display dla
producentów i usługodawców
Zmiany w ofercie w 2009 r.: Spółka
udostępniła Program Partnerski dla
właścicieli witryn internetowych, w którym
to za przekierowania użytkowników do
Nokaut.pl płaci prowizję w wysokości nawet
75% uzyskanych przychodów z danego
użytkownika.
Najważniejsi klienci w 2009 r.: EURO RTV
AGD, Komputronik, ELECTRO.pl, NEO24.pl,
Amica, Nokia, HP, LG, Play, Orange, Plus, Era,
Alior Bank, BZWBK
Inna działalność:
E-commerce > Usługi
Skąpiec.pl Mariusz
Janiszewski
Rok powstania: 2004
Numer NIP: 691-15-09-987
Numer REGON: 933-046-250
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: dolnośląskie
Adres: Pl. Grunwaldzki 4 Lok.17
Poczta: 50-384 Wrocław
Adres strony WWW: skapiec.pl
E-mail: skapiec@skapiec.pl
Tortura.pl SA
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 951-22-04-868
Numer REGON: 140-839-636
Numer KRS: 0000302052
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Tadeusza Makowskiego 13
Poczta: 02-784 Warszawa
Adres strony WWW: torturacen.pl
Kadra zarządzająca:
Marek Stodolak, Prezes Zarządu
Portale
Agora SA
Rok powstania: 1989
Rok rozpoczęcia działalności
internetowej: lata 90.
Numer NIP: 526-03-05-644
Numer REGON: 011-559-486
Numer KRS: 0000059944
Forma własności: 225 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
prywatnej krajowej pozostałej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5813z – wydawanie gazet
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Czerska 8/10
Poczta: 00-732 Warszawa
Telefon: +48 22 555 60 00
Faks: +48 22 555 48 50
Adres strony WWW: agora.pl
E-mail: press@agora.pl
Kadra zarządzająca:
Piotr Niemczycki, Prezes Zarządu,
press@agora.pl, +48 22 555 52 24
Zbigniew Bąk, Wiceprezes Zarządu,
press@agora.pl, +48 22 555 52 24
Tomasz Józefacki, Członek Zarządu,
press@agora.pl, +48 22 555 52 24
Grzegorz Kossakowski,
Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy,
press@agora.pl, +48 22 555 52 24
Paweł Wujec,
Dyrektor Wydawniczy Portalu Gazeta.pl
i Marketingu, dyrekcja_portalu@agora.pl
Maciej Wicha, Dyrektor ds. Transakcji i Usług,
Członek Zarządu A2 Multimedia,
dyrekcja_portalu@agora.pl
Przemysław Bartkowiak, Szef Sprzedaży,
dyrekcja_portalu@agora.pl
Krzysztof Mikulski, Dyrektor ds. Rozwoju
i Badań, dyrekcja_portalu@agora.pl
Robert Stalmach, Dyrektor ds.
Licencjonowania Treści i Usług Mobilnych,
dyrekcja_portalu@agora.pl
Opis działalności frmy: Agora SA jest jedną
z największych spółek medialnych w Polsce,
działającą w segmencie prasy, internetu,
radia i reklamy zewnętrznej.
Oferta/zakres usług: Agora jest wydawcą
„Gazety Wyborczej”– największej
Porównywarki cen Portale
Serwisy i usługi internetowe
13
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Serwisy i usługi internetowe
opiniotwórczej gazety w Polsce,
bezpłatnego dziennika „Metro”, 14 czasopism
oraz kolekcji wydawniczych. Serwisy
internetowe spółki to m.in.: portal Gazeta.pl,
serwisy Wyborcza.pl i Wyborcza.biz, wortale
Sport.pl, GazetaPraca.pl i GazetaDom.pl,
serwis TiVi.pl Seriale internetowe oraz Blox.
pl. Do Agory należą też: AMS, największa
polska frma reklamy zewnętrznej, grupa
radiostacji Złote Przeboje i Roxy FM, Radio
TOK FM oraz internetowe tuba.FM.
Inna działalność:
Serwisy i usługi internetowe > Platformy
ogłoszeniowe, Yellow Pages, e-rekrutacja
Serwisy i usługi internetowe > Serwisy
tematyczne
Serwisy i usługi internetowe > Serwisy
społecznościowe, blogi, fora dyskusyjne
Grupa O2 sp. z o.o.
Rok powstania: 2000
Numer NIP: 521-31-11-513
Numer REGON: 016-366-823
Numer KRS: 0000140518
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Jutrzenki 177
Poczta: 02-231 Warszawa
Adres strony WWW: o2.pl
E-mail: info@frma.o2.pl
Kadra zarządzająca:
Michał Brański, Członek Zarządu
Jacek Świderski, Członek Zarządu
Krzysztof Sierota, Członek Zarządu
Grupa Onet.pl SA
Rok powstania: 1996
Numer NIP: 734-00-09-469
Numer REGON: 001-337-730
Numer KRS: 0000007763
Forma własności: 226 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
zagranicznej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: małopolskie
Adres: ul. Gabrieli Zapolskiej 44
Poczta: 30-126 Kraków
Adres strony WWW: onet.pl
E-mail: onet@onet.pl
Kadra zarządzająca:
Jan Wejchert, Prezes Zarządu Spółki
Maciej Żak, Wiceprezes Zarządu
Robert Bednarski, Wiceprezes Zarządu
Paweł Leżański, Członek Zarządu
Interia.pl SA
Rok powstania: 1999
Rok rozpoczęcia działalności
internetowej: 1999
Numer NIP: 677-21-18-727
Numer REGON: 357-054-315
Numer KRS: 0000002117
Forma własności: 226 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
zagranicznej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: małopolskie
Adres: os. Teatralne 9A
Poczta: 31-946 Kraków
Telefon: +48 12 646 27 00
Faks: +48 12 646 27 10
Adres strony WWW: frma.interia.pl
E-mail: interia@frma.interia.pl
Kadra zarządzająca:
Tomasz Jażdżyński, Prezes Zarządu,
zarzad@frma.interia.pl, +48 12 646 27 15
Artur Potocki, Wiceprezes Zarządu,
zarzad@frma.interia.pl, +48 12 646 27 16
Paweł Chwaleba, Członek Zarządu,
zarzad@frma.interia.pl, +48 12 646 27 17
Radosław Kucko, Członek Zarządu,
zarzad@frma.interia.pl, +48 12 646 27 18
Robert Biegaj, Dyrektor Handlowy,
sprzedaz@frma.interia.pl, +48 22 595 16 00
Krzysztof Fijałek, Redaktor Naczelny,
krzysztof.fjalek@frma.interia.pl,
+48 12 646 27 00
Opis działalności frmy: Interia.pl jest
czołowym graczem polskiego rynku
mediów nowej generacji z bardzo dużym
doświadczeniem medialnym i unikalną
wiedzą technologiczną.
Oferta/zakres usług: Prowadzony przez
spółkę portal udostepnia indywidualnym
użytkownikom internetu pelną gamę
najwyższej jakości serwisów: informacyjnych,
multimedialnych, społecznościowych
i systemu pocztowego. Wiele z nich, to
projekty powstałe lub rozwijane w ramach
synergii w grupie Bauer Media. Interia.pl
zajmuje się również sprzedażą reklamy oraz
działalnością e-commerce, od niedawna
prowadzi również własną agencję SEM.
Zmiany w ofercie w 2009 r.: W 2009 roku
Interia.pl uruchomiła 3 kluczowe projekty
wortali tematycznych: poboczem.pl (wortal
motoryzacyjny), styl.pl (wortal kobiecy)
i swiatseriali.pl (wortal dla fanów seriali).
Oddano także nowy serwis pocztowy:
poczta.interia.pl, serwis z teledyskami:
teledyski.interia.pl oraz z wynikami
piłkarskimi na żywo: wyniki.interia.pl. Oprócz
tego, rozwijano działalność blogową –
powstał fotoblog 990px.pl oraz zafganistanu.pl.
Wirtualna Polska SA
Rok powstania: 1999
Numer NIP: 957-07-51-216
Numer REGON: 191-868-204
Numer KRS: 0000068548
Forma własności: 215 – własność prywatna
krajowa pozostała
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: pomorskie
Adres: ul. Romualda Traugutta 115 C
Poczta: 80-226 Gdańsk
Adres strony WWW: wp.pl
E-mail: wp@wp.pl
Kadra zarządzająca:
Grzegorz Tomasiak, Prezes Zarządu
Dominika Herburt-Heybowicz, Członek
Zarządu
Serwisy
społecznościowe,
blogi, fora
dyskusyjne
Blomedia sp. z o.o.
Rok powstania: 2007
Rok rozpoczęcia działalności
internetowej: 2007
Numer NIP: 951-22-59-102
Numer REGON: 141-506-078
Numer KRS: 0000311300
Forma własności: 216 – własność
zagraniczna
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Chocimska 14 Lok.19
Poczta: 00-791 Warszawa
Telefon: +48 22 646 32 30
Faks: +48 22 849 21 84
Adres strony WWW: blomedia.pl
E-mail: biuro@blomedia.pl
Kadra zarządzająca:
Jakub Zieliński, Prezes Zarządu,
jakub.zielinski@blomedia.pl,
+48 606 788 341
Agnieszka Pyrkowska, Business
Development Manager,
agnieszka.pyrkowska@blomedia.pl,
+48 606 789 246
Łukasz Klik, Kierownik Działu Sprzedaży,
lukasz.klik@blomedia.pl, +48 694 400 722
Opis działalności frmy: Blomedia to pierwsza
i największa w Polsce sieć profesjonalnych
blogów, tworzona przez zespół kilkudziesięciu
profesjonalnych bloggerów. Każdego dnia
Portale Serwisy społecznościowe, blogi, fora dyskusyjne
Serwisy i usługi internetowe
14
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Serwisy i usługi internetowe
na naszych blogach publikowanych jest
kilkadziesiąt informacji ze świata technologii,
lifestyle’u, motoryzacji i rozrywki.
Oferta/zakres usług: Tworzenie blogów
dla frm – blogi frmowe, tematyczne,
produktowe, prowadzenie kampanii
brandingowych, samplingowych na
blogach blomedia oraz na strony klienta,
testy sprzętu, uslugi z zakresu social media
optimazation (konta na FB i YT)
Zmiany w ofercie w 2009 r.: Dodaliśmy
akcje niestandardowe – konkursy,
akcje samplingowe: podukcja treści do
brandowanych podstron w domenie
blogów blomedia lub tylko na zlecenie
klienta (poradniki: audio, wideo, screencasty,
wideocasty)
Najważniejsi klienci w 2009 r.: Speak
Up, Nokia, Peugeot, Allegro, Plus, Orange,
Infopraca
Inna działalność:
Serwisy i usługi internetowe > Serwisy
tematyczne
Marketing i reklama internetowa > Sieci
reklamowe
GG Network SA
Rok powstania: 2000
Numer NIP: 867-19-48-977
Numer REGON: 830-470-105
Numer KRS: 0000264575
Forma własności: 216 – własność zagraniczna
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: mazowieckie
Adres: Al. Stanów Zjednoczonych 61
Poczta: 04-028 Warszawa
Adres strony WWW: gadu-gadu.pl
E-mail: biuro@gadu-gadu.pl
Kadra zarządzająca:
Krzysztof Szalwa, Członek Zarządu
Piotr Pokrzywa, Członek Zarządu
Goldenline sp. z o.o.
Rok powstania: 2005
Numer NIP: 526-28-91-445
Numer REGON: 140-216-958
Numer KRS: 0000241921
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 R. 7
Poczta: 02-366 Warszawa
Adres strony WWW: goldenline.pl
E-mail: info@goldenline.pl
Kadra zarządzająca:
Mariusz Gralewski, Prezes
Marcin Pytel, Wiceprezes Zarządu
Jacek Erd, Wiceprezes
Jakub Skoczylas, Wiceprezes
Radosław Kobus, Wiceprezes
Grono.net SA
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 929-17-39-015
Numer REGON: 141-197-097
Numer KRS: 0000292169
Forma własności: 226 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
zagranicznej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Wiertnicza 45A
Poczta: 02-952 Warszawa
Adres strony WWW: grono.net
E-mail: reklama@grono.net
Kadra zarządzająca:
Szczepan Ostasz, Prezes Zarządu
Human Kucharzak Paweł
Rok powstania: 1996
Numer NIP: 898-14-92-313
Numer REGON: 930-877-513
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6202z – działalność związana z doradztwem
w zakresie informatyki
Województwo: dolnośląskie
Adres: ul. Swobodna 78 Lok.18
Poczta: 50-089 Wrocław
Adres strony WWW: opineo.pl
E-mail: kontakt@opineo.pl
Kreativ sp. z o.o.
Rok powstania: 2004
Numer NIP: 113-24-65-162
Numer REGON: 015-669-734
Numer KRS: 0000192255
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5829z – działalność wydawnicza w zakresie
pozostałego oprogramowania
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 22
Poczta: 03-717 Warszawa
Adres strony WWW:
fnansowo.pl, salon.pl, media2.pl
E-mail: kreativ@kreativ.pl
Kadra zarządzająca:
Rafał Agnieszczak, Prezes Zarządu
Nasza Klasa sp. z o.o.
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 898-21-22-104
Numer REGON: 020-586-020
Numer KRS: 0000289629
Forma własności: 226 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
zagranicznej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7312c – pośrednictwo w sprzedaży
miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (internet)
Województwo: dolnośląskie
Adres: ul. Gen. Józefa Bema 2
Poczta: 50-265 Wrocław
Adres strony WWW: nasza-klasa.pl
E-mail: wspolpraca@nasza-klasa.pl
Kadra zarządzająca:
Arkadiusz Pernal, Prezes Zarządu
Marcin Chruszczyński, Członek Zarządu
Pixelate Ventures sp. z o.o.
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 945-20-60-212
Numer REGON: 120-278-751
Numer KRS: 0000259638
Forma własności: 215 – własność prywatna
krajowa pozostała
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: małopolskie
Adres: ul. Dobrego Pasterza 122A Lok.d
Poczta: 31-416 Kraków
Adres strony WWW: epuls.pl
E-mail: pomoc@epuls.pl
Kadra zarządzająca:
Grzegorz Gorczyca, Prezes
Marcin Kozioł, Członek Zarządu
Progman SA
Rok powstania: 1999
Numer NIP: 586-20-10-111
Numer REGON: 191-807-711
Numer KRS: 0000322718
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: pomorskie
Adres: Al. Zwycięstwa 96/98
Poczta: 81-451 Gdynia
Adres strony WWW: eduforum.pl
E-mail: redakcja@eduforum.pl
Kadra zarządzająca:
Jacek Kallas, Prezes Zarządu
Jan Trzciński, Wiceprezes Zarządu
Serwisy społecznościowe, blogi, fora dyskusyjne
Serwisy i usługi internetowe
15
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Serwisy i usługi internetowe
Socjum sp. z o.o.
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 967-12-92-046
Numer REGON: 340-413-977
Numer KRS: 0000310715
Forma własności: 227 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z brakiem przewagi
któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5814z – wydawanie czasopism i pozostałych
periodyków
Województwo: kujawsko-pomorskie
Adres: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 1
Poczta: 85-240 Bydgoszcz
Adres strony WWW: socjum.pl
E-mail: socjum@socjum.pl
Kadra zarządzająca:
Tomasz Schulz, Prezes Zarządu
Sstore Dr Anna Brzozowska
Rok powstania: 2008
Numer NIP: 577-18-03-797
Numer REGON: 241-063-904
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: śląskie
Adres: ul. Czecha 2C Lok.10
Poczta: 42-200 Częstochowa
Adres strony WWW: nasze-choroby.pl
E-mail: admin@nasze-choroby.pl
Szafa.pl sp. z o.o.
Rok powstania: 2009
Rok rozpoczęcia działalności
internetowej: 2009
Numer NIP: 813-36-03-411
Numer REGON: 180-486-840
Numer KRS: 0000339644
Forma własności: 227 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z brakiem przewagi
któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie
stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność
Województwo: podkarpackie
Adres: ul. Teofla Aleksandra Lenartowicza
19 Lok.4
Poczta: 35-051 Rzeszów
Telefon: +48 17 787 99 46
Adres strony WWW: szafa.pl
E-mail: info@szafa.pl
Kadra zarządzająca:
Rafał Agnieszczak, Członek Zarządu,
info@szafa.pl, +48 17 787 99 46
Andrzej Domagała, Członek Zarządu,
info@szafa.pl, +48 17 787 99 46
Tomasz Woźny, Członek Zarządu,
info@szafa.pl, +48 17 787 99 46
Opis działalności frmy: Zarządzanie
serwisami internetowymi szafa.pl, szafka.pl
Oferta/zakres usług: Działalność portali
internetowych
Wykop sp. z o.o.
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 779-23-08-851
Numer REGON: 300-556-633
Numer KRS: 0000280651
Forma własności: 226 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
zagranicznej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5829z – działalność wydawnicza w zakresie
pozostałego oprogramowania
Województwo: wielkopolskie
Adres: ul. Zakręt 8
Poczta: 60-351 Poznań
Adres strony WWW: wykop.pl
E-mail: biuro@wykop.pl
Kadra zarządzająca:
Arthur Van Wijck Jurriaanse, Prezes Zarządu
Tomasz Drożdżyński, Członek Zarządu
Serwisy tematyczne
28Dni.pl sp. z o.o.
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 949-20-60-856
Numer REGON: 240-741-874
Numer KRS: 0000292626
Forma własności: 225 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
prywatnej krajowej pozostałej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: śląskie
Adres: ul. Łódzka 8 Lok.12
Poczta: 42-202 Częstochowa
Adres strony WWW: 28dni.pl
E-mail: kontakt@28dni.pl
Kadra zarządzająca:
Adam Gładysz, Prezes Zarządu
AdMoto.pl sp. z o.o.
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 839-30-22-562
Numer REGON: 220-425-858
Numer KRS: 0000280828
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie
stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność
Województwo: pomorskie
Adres: Al. Henryka Sienkiewicza 5 A
Poczta: 76-200 Słupsk
Adres strony WWW: truck.pl
E-mail: warszawa@ct.com.pl
Kadra zarządzająca:
Paweł Trojanek, Prezes Zarządu
Daniel Jursza, Wiceprezes Zarządu
Danuta Hasulak, Wiceprezes Zarządu
Aeri.pl Usługi Internetowe
Maciej Urbański
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 891-15-42-448
Numer REGON: 340-128-001
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: kujawsko-pomorskie
Adres: ul. Stanisława Moniuszki 3
Poczta: 87-700 Aleksandrów Kujawski
Adres strony WWW: aeri.pl
E-mail: biuro@aeri.pl
Agencja Reklamowo-
Promocyjna sp. z o.o.
Rok powstania: 1998
Numer NIP: 779-19-69-875
Numer REGON: 631-086-237
Numer KRS: 0000102788
Forma własności: 215 – własność prywatna
krajowa pozostała
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: wielkopolskie
Adres: ul. Bolesława Krzywoustego 72
Poczta: 61-144 Poznań
Adres strony WWW: epoznan.pl
Kadra zarządzająca:
Monika Sierant, Prezes Zarządu
Agencja Wydawniczo-
Reklamowa „Wprost” sp. z o.o.
Rok powstania: 1990
Numer NIP: 779-00-01-166
Numer REGON: 630-528-845
Numer KRS: 0000008283
Forma własności: 225 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
prywatnej krajowej pozostałej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
Serwisy społecznościowe, blogi, fora dyskusyjne Serwisy tematyczne
Serwisy i usługi internetowe
16
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Serwisy i usługi internetowe
5819z – pozostała działalność wydawnicza
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Domaniewska 39A
Poczta: 02-672 Warszawa
Adres strony WWW: wprost.pl
E-mail: reklama@wprost.pl
Kadra zarządzająca:
Michał Lisiecki, Prezes Zarządu
Akcje.net Tomasz Kulawik
Rok powstania: 2002
Numer NIP: 547-11-88-000
Numer REGON: 072-801-570
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: śląskie
Adres: ul. Zwierzyniecka 28 Lok.3
Poczta: 43-382 Bielsko-Biała
Adres strony WWW: stooq.pl
E-mail: www@stooq.pl
Akonet sp. z o.o.
Rok powstania: 2000
Numer NIP: 522-25-51-660
Numer REGON: 016-336-377
Numer KRS: 0000031750
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Konduktorska 4 Lok.34
Poczta: 00-775 Warszawa
Adres strony WWW: scigacz.pl, akonet.pl
E-mail: reklama@scigacz.pl
Kadra zarządzająca:
Tomasz Jarosławski, Prezes Zarządu
Ap Edukacja sp. z o.o.
Rok powstania: 2004
Numer NIP: 725-18-86-909
Numer REGON: 473-279-085
Numer KRS: 0000218625
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
8541z – szkoły policealne
Województwo: łódzkie
Adres: ul. Piotrkowska 132 Lok.5
Poczta: 90-062 Łódź
Adres strony WWW: apedukacja.pl
E-mail: apedukacja@apedukacja.pl
Kadra zarządzająca:
Danuta Rynkiewicz, Prezes Zarządu
Architekci w Polsce
Rozalia Ottlewska
Rok powstania: 1997
Numer NIP: 898-13-21-847
Numer REGON: 930-943-960
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
4791z – sprzedaż detaliczna prowadzona
przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
internet
Województwo: dolnośląskie
Adres: ul. Czysta 2 Lok.7E
Poczta: 50-013 Wrocław
Adres strony WWW: architekci.pl
E-mail: redakcja@architekci.pl
Archon+ Biuro Projektów
Barbara Mendel
Rok powstania: 1990
Numer NIP: 681-10-03-225
Numer REGON: 350-786-877
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5811z – wydawanie książek
Województwo: małopolskie
Adres: ul. Juliusza Słowackiego 86
Poczta: 32-400 Myślenice
Adres strony WWW: archon.pl
E-mail: archon@archon.pl
Aria Technologie
sp. z o.o.
Rok powstania: 2004
Numer NIP: 588-21-13-819
Numer REGON: 193-111-238
Numer KRS: 0000226033
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: pomorskie
Adres: ul. Sobieskiego 85 A
Poczta: 84-230 Rumia
Adres strony WWW: i-ksiazka.pl
E-mail: serwis@i-ksiazka.pl
Kadra zarządzająca:
Artur Rosiak, Prezes Zarządu
Autocentrum.pl SA
Rok powstania: 2000
Rok rozpoczęcia działalności
internetowej: 2000
Numer NIP: 676-21-47-130
Numer REGON: 357-161-703
Numer KRS: 0000313131
Forma własności: 227 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z brakiem przewagi
któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z
– przetwarzanie danych; zarządzanie stronami
internetowymi (hosting) i podobna działalność
Województwo: małopolskie
Adres: ul. Zdunów 18 Lok.58
Poczta: 30-428 Kraków
Telefon: +48 12 267 02 37
Faks: +48 12 267 02 37
Adres strony WWW: autocentrum.pl
E-mail: redakcja@autocentrum.pl
Kadra zarządzająca:
Zachar Zawadzki, Prezes Zarządu,
zachar@autocentrum.pl, +48 12 267 02 37
Wioleta Sumorek, Business Development
Director, wiola@autocentrum.pl,
+48 660 704 776
Opis działalności frmy: AutoCentrum.
pl SA jest frmą działającą w obszarze
nowych mediów. Prowadzony przez spółkę
motoryzacyjny portal AutoCentrum.pl został
stworzony w oparciu o ideę „użytkownicy
dla użytkowników”. Od początku swojego
istnienia, czyli od 2000 roku, realizuje
strategię wiodącego internetowego medium
motoryzacyjnego w oparciu o rozwój
własnych serwisów i pozyskiwanie treści
od użytkowników. W 2009 roku odwiedziło
nasz portal ponad 11,3 mln unikalnych
użytkowników!
Oferta/zakres usług: Reklama w
AutoCentrum.pl, kontent z AutoCentrum.pl
Zmiany w ofercie w 2009 r.: Targetowanie
reklamy po markach samochodów
Inna działalność:
Serwisy i usługi internetowe > Internetowe
bazy danych
Serwisy i usługi internetowe > Serwisy
społecznościowe, blogi, fora dyskusyjne
Serwisy i usługi internetowe > Narzędzia
internetowe
Avt Korporacja sp. z o.o.
Rok powstania: 1991
Numer NIP: 527-02-00-177
Numer REGON: 012-089-491
Numer KRS: 0000035930
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5814z – wydawanie czasopism i pozostałych
periodyków
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Leszczynowa 11
Poczta: 03-197 Warszawa
Adres strony WWW: avt.pl
Serwisy tematyczne
Serwisy i usługi internetowe
17
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Serwisy i usługi internetowe
E-mail: avt@avt.pl
Kadra zarządzająca:
Lela Marciniak, Prezes Zarządu
Axel Springer Polska sp. z o.o.
Rok powstania: 1994
Rok rozpoczęcia działalności
internetowej: 2006
Numer NIP: 521-10-00-198
Numer REGON: 010-687-650
Numer KRS: 0000108017
Forma własności: 216 – własność
zagraniczna
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5814z – wydawanie czasopism i pozostałych
periodyków
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Domaniewska 52
Poczta: 02-672 Warszawa
Telefon: +48 22 232 00 00
Faks: +48 22 232 55 40
Adres strony WWW: axelspringer.pl
Kadra zarządzająca:
Marek Sowa, Prezes Zarządu,
marek.sowa@axelspringer.pl,
+48 22 232 14 00
Wiesław Podkański, Prezes Honorowy,
wieslaw.podkanski@axelspringer.pl,
+48 22 232 14 00
Edyta Sadowska, CFO,
edyta.sadowska@axelspringer.pl,
+48 22 232 14 00
Małgorzata Barankiewicz, Coo,
malgorzata.barankiewicz@axelspringer.pl,
+48 22 232 00 00
Jerzy Karwelis, Cmo,
jerzy.karwelis@axelspringer.pl,
+48 22 232 14 14
Roman Szczepanik, Dyrektor Hr
i Komunikacji Korporacyjnej,
roman.szczepanik@axelspringer.pl,
+48 22 232 14 36
Rafał Kamiński, Dyrektor Dystrybucji,
rafal.kaminski@axelspringer.pl,
+48 22 232 15 40
Mariusz Gajda, Dyrektor Produkcji,
mariusz.gajda@axelspringer.pl,
+48 22 232 12 02
Jacek Makowski,
Dyrektor Biura Reklamy Prasy Codziennej,
jacek.makowski@axelspringer.pl,
+48 22 232 13 83
Mariusz Wąsiński,
Dyrektor Biura Reklamy Magazynów,
mariusz.wasinski@axelspringer.pl,
+48 22 232 01 49
Opis działalności frmy: Axel Springer
Polska jest wydawcą licznych tytułów
prasowych (m.in. Fakt, Przegląd Sportowy,
Newsweek, Forbes, Auto Świat, Komputer
Świat, Popcorn, Dziewczyna) i ponad 30
serwisów internetowych (m.in. efakt.pl,
newsweek.pl, sports.pl, komputerswiat.
pl, autoswiat.pl, ofeminin.pl, stepstone.pl).
Firma posiada także 49% udziałów w spółce
INFOR Biznes, wydawcy Dziennika Gazety
Prawnej i serwisów internetowych dziennik.
pl, forsal.pl i gazetaprawna.pl.
Bankier.pl SA
Rok powstania: 2001
Rok rozpoczęcia działalności
internetowej: 2001
Numer NIP: 897-16-29-360
Numer REGON: 932-143-650
Numer KRS: 0000007720
Forma własności: 226 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
zagranicznej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Koszykowa 54
Poczta: 00-675 Warszawa
Telefon: +48 22 630 82 34
Faks: +48 22 630 82 37
Adres strony WWW: bankier.pl
E-mail: sekretariat@frma.bankier.pl
Kadra zarządzająca:
Joanna Kuzdak, Prezes Zarządu,
zarzad@frma.bankier.pl, +48 22 630 82 34
Bogusław Póltorak, Redakto Naczelny Grupy
Bankier.pl, b.poltorak@frma.bankier.pl,
+48 22 630 82 34
Monika Owczarczyk, Dyrektor Działu
Ecommerce, m.owczarczyk@frma.bankier.pl,
+48 22 630 82 34
Mariusz Kostowski, Dyrektor Działu Reklamy,
m.kostowski@frma.bankier.pl,
+48 22 630 82 34
Krzysztof Koziarek, Dyrektor IT,
m.koziarek@frma.bankier.pl,
+48 22 630 82 34
Beata Grabarczyk, Dyrektor Marketingu & Pr,
b.grabarczyk@frma.bankier.pl,
+48 22 630 82 34
Opis działalności frmy: Portal fnansowy
– informacyjny, wiadomości i informacje
gospodarcze, ekonomiczne i fnansowe.
Rozbudowany dział giełdowy, wszystko
o inwestowaniu, giełdzie, bieżące wskażniki
i notowania giełdowe. Kalkulatory
i narzędzia internetowe, porównywarki
produktów fnansowych.
Oferta/zakres usług: Sprzedaż produktów
i usług fnansowych, system partnerski,
reklama
Inna działalność:
Serwisy i usługi internetowe > Bankowość
internetowa, usługi fnansowe online
Serwisy i usługi internetowe > Serwisy
społecznościowe, blogi, fora dyskusyjne
Serwisy i usługi internetowe > Serwisy
wideo, telewizja internetowa
Beneft Systems sp. z o.o.
Rok powstania: 2000
Numer NIP: 836-16-76-510
Numer REGON: 750-721-670
Numer KRS: 0000254017
Forma własności: 226 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
zagranicznej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
9609z – pozostała działalność usługowa,
gdzie indziej niesklasyfkowana
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Aleksandra Fredry 6
Poczta: 00-097 Warszawa
Adres strony WWW: beneftsystems.pl
E-mail: info@beneftsystems.pl
Kadra zarządzająca:
James Van Bergh, Prezes Zarządu
Biuro Porad Prawnych
Femina Legis
Anna Szul-Szywała
Rok powstania: 2005
Numer NIP: 854-23-46-408
Numer REGON: 120-081-824
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
8559b – pozostałe pozaszkolne formy
edukacji, gdzie indziej niesklasyfkowane
Województwo: małopolskie
Adres: ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 16 Lok.142
Poczta: 31-234 Kraków
Adres strony WWW: kobietaiprawo.pl
E-mail: biuro@feminalegis.com
Bonnier Business (Polska)
sp. z o.o.
Rok powstania: 1996
Numer NIP: 113-01-55-210
Numer REGON: 011-823-316
Numer KRS: 0000024847
Forma własności: 216 – własność
zagraniczna
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5813z – wydawanie gazet
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Kijowska 1
Poczta: 03-738 Warszawa
Adres strony WWW:
bonnierbusinesspolska.pb.pl
E-mail: puls@pb.pl
Serwisy tematyczne
Serwisy i usługi internetowe
18
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Serwisy i usługi internetowe
Burda Media Polska sp. z o.o.
Rok powstania: 2005
Numer NIP: 101-00-01-332
Numer REGON: 020-290-650
Numer KRS: 0000257211
Forma własności: 216 – własność
zagraniczna
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: dolnośląskie
Adres: ul. Aleksandra Ostrowskiego 7
Poczta: 53-238 Wrocław
Adres strony WWW: burdamedia.pl
E-mail: kontakt@burdamedia.pl
Kadra zarządzająca:
Christian Fiedler, Członek Zarządu
Justyna Namięta, Członek Zarządu
Catalist Systemy
Multimedialne s.c. D. Z.
Stefaniak, K. P. Szymanek
Rok powstania: 1998
Numer NIP: 945-18-05-199
Numer REGON: 351-421-014
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: małopolskie
Adres: ul. Krowoderskich Zuchów 17 Lok.12
Poczta: 31-271 Kraków
Adres strony WWW: catalist.com.pl
E-mail: biuro@catalist.com.pl
Centranet s.c.
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 779-22-94-126
Numer REGON: 300-383-836
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: wielkopolskie
Adres: ul. Wronczyńska 10
Poczta: 60-102 Poznań
Adres strony WWW: galeriehandlowe.pl
E-mail: biuro@galeriehandlowe.pl
Comperia.pl sp. z o.o.
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 951-22-09-854
Numer REGON: 140-913-752
Numer KRS: 0000280165
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007): 6499z
– pozostała fnansowa działalność usługowa,
gdzie indziej niesklasyfkowana, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Filipiny Płaskowickiej 43 Lok.33
Poczta: 02-778 Warszawa
Adres strony WWW: comperia.pl
E-mail: biuro@comperia.pl
Kadra zarządzająca:
Bartosz Michałek, Prezes Zarządu
Wojciech Małek, Wiceprezes Zarządu
– Dyrektor Finansowy
Karol Wilczko, Członek Zarządu
Cuebid Investment sp. z o.o.
Rok powstania: 2008
Numer NIP: 951-22-66-125
Numer REGON: 141-484-030
Numer KRS: 0000310690
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
4652z – sprzedaż hurtowa sprzętu
elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz
części do niego
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Symfonii 5 Lok.55
Poczta: 02-786 Warszawa
Adres strony WWW: peryskop.pl
E-mail: kontakt@peryskop.pl
Kadra zarządzająca:
Jakub Połeć, Prezes Zarządu
Czarnik sp. z o.o.
Rok powstania: 1997
Numer NIP: 813-32-07-477
Numer REGON: 691-545-230
Numer KRS: 0000007223
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność
(PKD 2007): 4690z – sprzedaż hurtowa
niewyspecjalizowana
Województwo: podkarpackie
Adres: Rudna Mała 47A
Poczta: 36-060 Głogów Małopolski
Adres strony WWW: meble.pl
E-mail: info@meble.pl
Kadra zarządzająca:
Stanisław Czarnik, Prezes Zarządu
Jarosław Czarnik, Wiceprezes Zarzadu
Czasdzieci.pl Karp-
Szymańska, Pawełczyk s.c.
Rok powstania: 2008
Numer NIP: 676-23-65-306
Numer REGON: 120-603-091
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: małopolskie
Adres: ul. Felicjanek 4 Lok.5A
Poczta: 31-104 Kraków
Adres strony WWW: czasdzieci.pl
Człowiek-Dom-Środowisko
Jarosław Mirek
Rok powstania: 1999
Numer NIP: 944-11-09-392
Numer REGON: 357-109-559
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7490z – pozostała działalność profesjonalna,
naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfkowana
Województwo: małopolskie
Adres: ul. Eljasza Walerego Radzikowskiego
79 Lok.5
Poczta: 31-315 Kraków
Adres strony WWW: sylwesteroferty.pl
E-mail: biuro@sylwesteroferty.pl
Demart SA
Rok powstania: 2002
Numer NIP: 522-26-35-865
Numer REGON: 017-507-208
Numer KRS: 0000285820
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5811z – wydawanie książek
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Poczty Gdańskiej 22A
Poczta: 02-495 Warszawa
Adres strony WWW: polskaniezwykla.pl
E-mail: pn@polskaniezwykla.pl
Kadra zarządzająca:
Piotr Bednarski, Prezes Zarządu
Rafał Dylak, Wiceprezes Zarządu
Marzena Wieczorek, Członek Zarządu
Dgmedia Dariusz Górzny
Rok powstania: 2004
Numer NIP: 698-16-10-562
Numer REGON: 411-570-096
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: wielkopolskie
Adres: ul. Płowiecka 14
Poczta: 60-277 Poznań
Serwisy tematyczne
Serwisy i usługi internetowe
19
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Serwisy i usługi internetowe
Adres strony WWW: sportowefakty.pl
E-mail: redakcja@sportowefakty.pl
Dolnośląska Agencja
Rozwoju Regionalnego SA
Rok powstania: 1991
Numer NIP: 886-00-03-433
Numer REGON: 890-004-750
Numer KRS: 0000043944
Forma własności: 133 – własność mieszana
między sektorami z przewagą własności
sektora publicznego, w tym z przewagą
własności samorządowej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7022z – pozostałe doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania
Województwo: dolnośląskie
Adres: ul. Szczawieńska 2
Poczta: 58-310 Szczawno-Zdrój
Adres strony WWW: chomikuj.pl
E-mail: pr@team-solutions.pl
Kadra zarządzająca:
Sławomir Hunek, Prezes Zarządu
Artur Sawrycz, Członek Zarządu Wiceprezes
Druid Multimedia sp. z o.o.
Rok powstania: 2004
Numer NIP: 524-24-88-947
Numer REGON: 015-650-574
Numer KRS: 0000189966
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6209z – pozostała działalność usługowa
w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Aluzyjna 33D Lok.609
Poczta: 03-149 Warszawa
Adres strony WWW: ling.pl
E-mail: druid@druid.com.pl
Kadra zarządzająca:
Dariusz Jemielniak, Prezes Zarządu
Dziennik Internautów
sp. z o.o.
Rok powstania: 30
Numer NIP: 899-26-45-393
Numer REGON: 020-759-100
Numer KRS: 0000311299
Forma własności: 224 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
krajowych osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: dolnośląskie
Adres: ul. Powstańców Śląskich 5
Poczta: 53-332 Wrocław
Adres strony WWW: di.com.pl
E-mail: reklama@di.com.pl
E 404 Kamila Romanowska
Rok powstania: 2005
Numer NIP: 222-07-57-870
Numer REGON: 240-217-742
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: śląskie
Adres: ul. Mikołowska 42 C Lok.4
Poczta: 41-400 Mysłowice
Adres strony WWW: bash.org.pl
E-mail: kamila@e404.pl
E-Polityka.pl
Aleksander Wojtala
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 991-02-21-464
Numer REGON: 160-102-498
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5813z – wydawanie gazet
Województwo: opolskie
Adres: ul. Xx-Lecia Prl 4 Lok.4
Poczta: 49-156 Gracze
Adres strony WWW: biznes-frma.pl
E-mail: redakcja@biznes-frma.pl
E-Trade sp. z o.o.
Rok powstania: 2008
Numer NIP: 894-29-35-203
Numer REGON: 020-710-714
Numer KRS: 0000305202
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z
– przetwarzanie danych; zarządzanie stronami
internetowymi (hosting) i podobna działalność
Województwo: dolnośląskie
Adres: ul. Św. Mikołaja 8-11
Poczta: 50-125 Wrocław
Adres strony WWW: sybil.pl
E-mail: info@sybil.pl
Kadra zarządzająca:
Maciej Szczepaniak, Prezes Zarządu
Krzysztof Skiba, Wiceprezes Zarzadu
Edipresse Polska SA
Rok powstania: 1993
Numer NIP: 526-00-12-586
Numer REGON: 010-304-264
Numer KRS: 0000111462
Forma własności: 226 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
zagranicznej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5811z – wydawanie książek
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Wiejska 19
Poczta: 00-480 Warszawa
Adres strony WWW: edipresse.pl
E-mail: reklama@edipresse.pl
Edipresse-Wizaż sp. z o.o.
Rok powstania: 2009
Numer NIP: 701-01-87-050
Numer REGON: 141-921-943
Numer KRS: 0000331622
Forma własności: 215 – własność prywatna
krajowa pozostała
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Wiejska 19
Poczta: 00-480 Warszawa
Adres strony WWW: wizaz.pl
E-mail: wizaz@wizaz.pl
Kadra zarządzająca:
Ewa Redel-Bydłowska, Prezes Zarządu
Alicja Modzelewska, Członek Zarządu
Paweł Satkowski, Członek Zarządu
Agnieszka Zembrzycka, Członek Zarządu
Tomasz Zembrzycki, Członek Zarządu
Edustacja.pl sp. z o.o.
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 781-18-10-156
Numer REGON: 300-694-051
Numer KRS: 0000294276
Forma własności: 224 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
krajowych osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5819z – pozostała działalność wydawnicza
Województwo: wielkopolskie
Adres: ul. Władysława Stanisława Reymonta
29 Lok.2
Poczta: 60-791 Poznań
Adres strony WWW: edustacja.pl
E-mail: biuro@edustacja.pl
Kadra zarządzająca:
Błażej Łukomski, Prezes Zarządu
Edytor sp. z o.o.
Rok powstania: 1991
Numer NIP: 729-19-81-028
Numer REGON: 470-532-106
Serwisy tematyczne
Serwisy i usługi internetowe

RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Serwisy i usługi internetowe
Numer KRS: 0000009446
Forma własności: 226 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
zagranicznej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5813z – wydawanie gazet
Województwo: warmińsko – mazurskie
Adres: ul. Tracka 5
Poczta: 10-364 Olsztyn
Adres strony WWW: wm.pl
E-mail: redakcja@wm.pl
Kadra zarządzająca:
Jarosław Tokarczyk, Prezes Zarządu
Elfn sp. z o.o.
Rok powstania: 2000
Numer NIP: 679-26-26-556
Numer REGON: 357-164-937
Numer KRS: 0000155260
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: małopolskie
Adres: ul. Konfederacka 23
Poczta: 30-306 Kraków
Adres strony WWW: elfn.pl
E-mail: jupiter@elfn.pl
Kadra zarządzająca:
Wojciech Sobieraj, Prezes Zarządu
Eo Networks SA
Rok powstania: 2009
Numer NIP: 527-26-04-418
Numer REGON: 141-905-973
Numer KRS: 0000332547
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Jana Olbrachta 94
Poczta: 01-102 Warszawa
Adres strony WWW: wolnelektury.pl
E-mail: fundacja@nowoczesnapolska.org.pl
Kadra zarządzająca:
Stefan Batory, Prezes Zarządu
Błażej Piech, Wiceprezes Zarządu
Rafał Jagniewski, Wiceprezes Zarządu
Europejska Szkoła
Kształcenia Koresponden-
cyjnego sp. z o.o.
Rok powstania: 1991
Numer NIP: 782-00-21-387
Numer REGON: 004-875-445
Numer KRS: 0000000573
Forma własności: 216 – własność
zagraniczna
Przeważająca działalność (PKD 2007):
8559a – nauka języków obcych
Województwo: wielkopolskie
Adres: ul. Forteczna 17A
Poczta: 61-362 Poznań
Adres strony WWW: eskk.pl
E-mail: eskk@eskk.pl
Kadra zarządzająca:
Gerardus Van Hezewijk, Prezes
Johannes Huijnk, Wiceprezes
Express Media sp. z o.o.
Rok powstania: 1999
Numer NIP: 967-10-55-458
Numer REGON: 092-479-420
Numer KRS: 0000022049
Forma własności: 216 – własność
zagraniczna
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5813z – wydawanie gazet
Województwo: kujawsko-pomorskie
Adres: ul. Warszawska 13
Poczta: 85-058 Bydgoszcz
Adres strony WWW: bydgoski.pl
E-mail: zarzad@expressmedia.pl
Kadra zarządzająca:
Tomasz Wojciekiewicz, Prezes Zarządu
Feminet sp. z o.o.
Rok powstania: 2008
Numer NIP: 897-17-47-591
Numer REGON: 020-848-619
Numer KRS: 0000318417
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: dolnośląskie
Adres: ul. Nowa 6
Poczta: 50-082 Wrocław
Adres strony WWW: we-dwoje.pl
E-mail: redakcja@we-dwoje.pl
Kadra zarządzająca:
Wojciech Błażałek, Prezes Zarządu
Michał Mikołajczak, Vice Prezes Zarządu
Firma Handlowo-Usługowa
Eva & Peter sp. z o.o.
Rok powstania: 2009
Numer NIP: 954-26-81-426
Numer REGON: 241-274-529
Numer KRS: 0000333733
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
4211z – roboty związane z budową dróg
i autostrad
Województwo: śląskie
Adres: ul. Francuska 76 A
Poczta: 40-857 Katowice
Adres strony WWW: biznespolska.pl
E-mail: info@bizonmedia.pl
Kadra zarządzająca:
Mariusz Jeż, Prezes Zarządu
Fit.pl sp. z o.o.
Rok powstania: 2000
Numer NIP: 948-21-67-481
Numer REGON: 672-010-216
Numer KRS: 0000073364
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Toruńska 9
Poczta: 26-600 Radom
Adres strony WWW: ft.pl
E-mail: biuro@portal.ft.pl
Kadra zarządzająca:
Stefan Tatarek, Prezes Zarządu
Fobi Gadzimski Bartosz
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 573-25-82-240
Numer REGON: 240-482-467
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6209z – pozostała działalność usługowa
w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych
Województwo: śląskie
Adres: ul. Legnicka 80A
Poczta: 42-200 Częstochowa
Adres strony WWW: webhostingtalk.pl
E-mail: admin@webhostingtalk.pl
Frazpc.pl sp. z o.o.
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 701-00-85-266
Numer REGON: 141-068-840
Numer KRS: 0000287999
Forma własności: 216 – własność
zagraniczna
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Ostrobramska 75C
Poczta: 04-175 Warszawa
Adres strony WWW: frazpl.pl
Serwisy tematyczne
Serwisy i usługi internetowe
21
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Serwisy i usługi internetowe
E-mail: redakcja@frazpc.pl
Kadra zarządzająca:
Marcin Pery, Prezes Zarządu
Kazimierz Stachowicz, Członek Zarządu
Freshmind sp. z o.o.
Rok powstania: 2005
Numer NIP: 113-25-73-302
Numer REGON: 140-256-290
Numer KRS: 0000241916
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7312c – pośrednictwo w sprzedaży
miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (internet)
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Stefana Okrzei 23 Lok.42
Poczta: 03-715 Warszawa
Adres strony WWW: sciaga.pl
E-mail: frma@freshmind.pl
Kadra zarządzająca:
Piotr Krzaczkowski, Prezes Zarządu
Fundacja „Centrum
Edukacji Obywatelskiej”
Rok powstania: 1997
Numer NIP: 525-17-26-659
Numer REGON: 012-433-534
Numer KRS: 0000052758
Forma własności: 215 – własność prywatna
krajowa pozostała
Przeważająca działalność (PKD 2007):
9499z – działalność pozostałych
organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfkowana
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Stanisława Noakowskiego 10
Poczta: 00-666 Warszawa
Adres strony WWW: ceo.org.pl
E-mail: ceo@ceo.org.pl
Kadra zarządzająca:
Alicja Pacewicz, Członek Zarządu
Liliana Rzeżuska, Członek Zarządu
Jacek Strzemieczny, Dyrektor Centrum
Fundacja Podkarpackie
Hospicjum Dla Dzieci
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 813-34-76-177
Numer REGON: 180-168-889
Numer KRS: 0000265120
Forma własności: 215 – własność prywatna
krajowa pozostała
Przeważająca działalność (PKD 2007):
9499z – działalność pozostałych
organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfkowana
Województwo: podkarpackie
Adres: ul. Hetmańska 21
Poczta: 35-045 Rzeszów
Adres strony WWW: rzeszowiak.pl
E-mail: info@rzeszowiak.pl
Kadra zarządzająca:
Rafał Ciupiński, Prezes Zarządu
Czesław Matuła, Członek Zarządu
Fundacja Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym
„Słoneczko”
Rok powstania: 2004
Numer NIP: 767-15-85-965
Numer REGON: 572-125-388
Numer KRS: 0000186434
Forma własności: 215 – własność prywatna
krajowa pozostała
Przeważająca działalność (PKD 2007):
9499z – działalność pozostałych
organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfkowana
Województwo: wielkopolskie
Adres: Stawnica 33
Poczta: 77-400 Złotów
Adres strony WWW: urwis.pl
E-mail: ofce@urwis.pl
Kadra zarządzająca:
Zuzanna Pabińska, Prezes Zarządu
Wioletta Carewicz, Wiceprezes Zarządu
Dorota Szwąder, Wiceprezes Zarządu
G + J Gruner+Jahr Polska
sp. z o.o.
Rok powstania: 1992
Numer NIP: 526-03-06-980
Numer REGON: 010-021-046
Numer KRS: 0000036729
Forma własności: 216 – własność
zagraniczna
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5813z – wydawanie gazet
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Wynalazek 4
Poczta: 02-667 Warszawa
Adres strony WWW: guj.pl
E-mail: bok@guj.pl
Kadra zarządzająca:
Magdalena Malicka, Prezes Zarządu
G7 Media sp. z o.o.
Rok powstania: 2008
Numer NIP: 701-01-06-689
Numer REGON: 141-251-141
Numer KRS: 0000297174
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6209z – pozostała działalność usługowa
w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Dzika 19/23 Lok.20
Poczta: 00-172 Warszawa
Adres strony WWW: papilot.pl
E-mail: info@g7 media.pl
Kadra zarządzająca:
Krzysztof Gagacki, Prezes Zarządu
Gery.pl sp. z o.o. w likwidacji
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 701-00-63-767
Numer REGON: 140-904-032
Numer KRS: 0000277471
Forma własności: 216 – własność
zagraniczna
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Ostrobramska 75C
Poczta: 04-175 Warszawa
Adres strony WWW: gery.pl
E-mail: biuro@frma.gery.pl
Gildia Internet Services
sp. z o.o.
Rok powstania: 2005
Numer NIP: 521-33-59-408
Numer REGON: 140-228-281
Numer KRS: 0000239271
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
4754z – sprzedaż detaliczna elektrycznego
sprzętu gospodarstwa domowego
prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Artura Grottgera 9A Lok.7
Poczta: 00-785 Warszawa
Adres strony WWW: gildia.pl
E-mail: marketing@gildia.pl
Kadra zarządzająca:
Tomasz Meka, Prezes Zarządu
Artur Dobrowolski, Wiceprezes Zarządu
Grupa Around Imiałek
Maksymilian Krystian
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 637-19-14-298
Numer REGON: 340-254-444
Forma własności: 214 – własność krajowych
Serwisy tematyczne
Serwisy i usługi internetowe
22
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Serwisy i usługi internetowe
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
4791z – sprzedaż detaliczna prowadzona
przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
internet
Województwo: kujawsko-pomorskie
Adres: ul. Ludwika Waryńskiego 6 Lok.76
Poczta: 85-320 Bydgoszcz
Adres strony WWW: dodatkidogazet.pl
E-mail: redakcja@dodatkidogazet.pl
Grupa Kapitałowa Blitz
Proft sp. z o.o.
Rok powstania: 2002
Numer NIP: 782-22-41-466
Numer REGON: 634-353-963
Numer KRS: 0000114667
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7490z – pozostała działalność profesjonalna,
naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfkowana
Województwo: wielkopolskie
Adres: ul. Jasielska 8A
Poczta: 60-476 Poznań
Adres strony WWW: ta.pl
Kadra zarządzająca:
Jan Dudziak, Prezes Zarządu
Wojciech Stasiak, Wiceprezes Zarządu
Grupa STBI sp. z o.o.
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 679-28-98-208
Numer REGON: 120-285-277
Numer KRS: 0000259920
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: małopolskie
Adres: ul. Gołaśka 5 Lok.20
Poczta: 30-619 Kraków
Adres strony WWW: tur-info.pl
E-mail: l.odziewa@tur-info.pl
Kadra zarządzająca:
Łukasz Odziewa, Prezes Zarządu
Grupa Studentnews.pl
sp. z o.o.
Rok powstania: 2003
Numer NIP: 951-20-91-677
Numer REGON: 015-603-965
Numer KRS: 0000171226
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: małopolskie
Adres: ul. Ulubiona 34
Poczta: 32-085 Modlnica
Adres strony WWW: studentnews.pl
E-mail: redakcja@studentnews.pl
Kadra zarządzająca:
Sergiusz Dobosz, Prezes
Gry-Online SA
Rok powstania: 2000
Rok rozpoczęcia działalności
internetowej: 2001
Numer NIP: 677-21-54-611
Numer REGON: 357-217-958
Numer KRS: 0000294732
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6399z – pozostała działalność usługowa
w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfkowana
Województwo: małopolskie
Adres: ul. Królewska 57
Poczta: 30-081 Kraków
Telefon: +48 12 626 12 50
Faks: +48 12 626 12 70
Adres strony WWW: frma.gry-online.pl
E-mail: biuro@gry-online.pl
Kadra zarządzająca:
Mariusz Klamra, Prezes Zarządu,
mariusz.klamra@gry-online.pl,
+48 12 626 12 50
Wojciech Antonowicz, Członek Zarządu,
wojciech.antonowicz@gry-online.pl,
+48 12 626 12 50
Rafał Swaczyna, Członek Zarządu,
rafal.swaczyna@gry-online.pl,
+48 12 626 12 50
Opis działalności frmy: Firma GRY-
OnLine SA jest pionierem kompleksowych
rozwiązań biznesowych i technologicznych
służących oferowaniu płatnego kontentu
premium w internecie. Jako pierwszej
i jedynej w takiej skali w polskim internecie
udało jej się pogodzić wysoką oglądalność
z zamknięciem w strefe płatnej większości
oferowanego kontentu. Kluczowym
obszarem działalności jest rynek rozrywki
interaktywnej, gier komputerowych
i konsolowych.
Oferta/zakres usług: Tworzenie
i prowadzenie multimedialnych serwisów
internetowych, dostarczanie nowych
technologii, produkcja kontentu, e-
commerce.
Zmiany w ofercie w 2009 r.: Uruchomienie
autorskiej telewizji internetowej
poświęconej grom – tvgry.pl
Najważniejsi klienci w 2009 r.:
Telekomunikacja Polska, Avantis,
ARBOinteractive, Electronic Arts, CD Projekt,
Ubisoft, Microsoft
Inna działalność:
Serwisy i usługi internetowe > Gry online
Serwisy i usługi internetowe > Serwisy
wideo, telewizja internetowa
E-commerce
Han Bright sp. z o.o.
Rok powstania: 2008
Numer NIP: 677-23-17-929
Numer REGON: 120-782-640
Numer KRS: 0000316342
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: małopolskie
Adres: ul. Combrowa 5
Poczta: 31-409 Kraków
Adres strony WWW: ciufcia.pl
E-mail: info@ciufcia.pl
Kadra zarządzająca:
Rafał Han, Prezes Zarządu
Heise Media Polska
Management sp. z o.o.
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 897-17-32-371
Numer REGON: 020-564-780
Numer KRS: 0000287929
Forma własności: 216 – własność
zagraniczna
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: dolnośląskie
Adres: ul. Tęczowa 7
Poczta: 53-601 Wrocław
Adres strony WWW: heise-online.pl
E-mail: redakcja@heise-online.pl
Kadra zarządzająca:
Adam Chabiński, Prezes Zarządu
Hoblo sp. z o.o.
Rok powstania: 2008
Numer NIP: 837-17-59-746
Numer REGON: 141-438-879
Numer KRS: 0000306912
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Świerczewskiego 1B
Poczta: 96-500 Sochaczew
Adres strony WWW: wedkuje.pl
E-mail: poczta@wedkuje.pl
Serwisy tematyczne
Serwisy i usługi internetowe
23
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Serwisy i usługi internetowe
Kadra zarządzająca:
Rafał Jabłoński, Członek Zarządu-Prezes
I-Press Piotr Pielach
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 679-22-34-945
Numer REGON: 120-318-284
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: małopolskie
Adres: ul. Macieja Dębskiego 23 Lok.9
Poczta: 30-499 Kraków
Adres strony WWW: histmag.org
E-mail: histmag@histmag.org
ID Solutions Daniel
Kaczmarek
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 697-19-40-387
Numer REGON: 180-207-744
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7312c – pośrednictwo w sprzedaży
miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (internet)
Województwo: podkarpackie
Adres: Rynek Rynek 13
Poczta: 36-050 Sokołów Małopolski
Adres strony WWW: plotkara.pl
E-mail: admin@plotkara.pl
Igol Wojciech Kocjan
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 646-26-36-764
Numer REGON: 240-691-751
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: śląskie
Adres: ul. Ks. Prałata Eugeniusza Świerzego
11 Lok.11
Poczta: 43-100 Tychy
Adres strony WWW: igol.pl
Independent Bartłomiej
Rusiński
Rok powstania: 2000
Numer NIP: 951-16-52-518
Numer REGON: 016-859-000
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Stryjeńskich 19 Lok.443
Poczta: 02-791 Warszawa
Adres strony WWW: independent.pl
E-mail: info@independent.pl
Infofrma.pl Michał Ciałoń
Rok powstania: 1992
Numer NIP: 547-10-29-342
Numer REGON: 071-002-676
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: śląskie
Adres: ul. Bolesława Krzywoustego 12
Lok.17
Poczta: 43-300 Bielsko-Biała
Adres strony WWW: infofrma.pl
E-mail: biuro@infofrma.pl
Infornext.pl sp. z o.o.
Rok powstania: 2008
Numer NIP: 527-25-70-300
Numer REGON: 141-350-989
Numer KRS: 0000303210
Forma własności: 225 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
prywatnej krajowej pozostałej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Okopowa 58/72
Poczta: 01-042 Warszawa
Adres strony WWW: infornext.pl
E-mail: reklama@infornext.pl
Kadra zarządzająca:
Piotr Łuczak, Prezes Zarządu
Innopharm Paweł Kozaczuk
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 816-15-34-478
Numer REGON: 020-376-474
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
8690e – pozostała działalność w zakresie
opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfkowana
Województwo: dolnośląskie
Adres: ul. Sudecka 116 Lok.22
Poczta: 53-129 Wrocław
Adres strony WWW: leki-informacje.pl
E-mail: biuro@leki-informacje.pl
Innovaweb sp. z o.o.
Rok powstania: 2008
Numer NIP: 642-30-31-028
Numer REGON: 240-835-300
Numer KRS: 0000296627
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5821z – działalność wydawnicza w zakresie
gier komputerowych
Województwo: śląskie
Adres: ul. Jankowicka 23 Lok.25
Poczta: 44-200 Rybnik
Adres strony WWW: innovaweb.pl
E-mail: kontakt@innovaweb.pl
Kadra zarządzająca:
Witold Stawarz, Prezes Zarządu
Inspirander Media sp. z o.o.
Rok powstania: 2009
Numer NIP: 521-35-17-333
Numer REGON: 141-746-204
Numer KRS: 0000327580
Forma własności: 225 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
prywatnej krajowej pozostałej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie
stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Ignacego Krasickiego 24 A
Poczta: 02-611 Warszawa
Adres strony WWW: inspirandermedia.pl
Kadra zarządzająca:
Natalia Głowacka, Prezes Zarządu
Witold Lew-Starowicz, Członek Zarządu
Interaktywnie.com
sp. z o.o.
Rok powstania: 2009
Numer NIP: 898-21-51-979
Numer REGON: 020-896-541
Numer KRS: 0000322917
Forma własności: 225 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
prywatnej krajowej pozostałej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7312c – pośrednictwo w sprzedaży
miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (internet)
Województwo: dolnośląskie
Adres: Pl. Grunwaldzki 23
Poczta: 50-365 Wrocław
Adres strony WWW: interaktywnie.com
E-mail: redakcja@interaktywnie.com
Kadra zarządzająca:
Tomasz Bonek, Prezes Zarządu
Serwisy tematyczne
Serwisy i usługi internetowe
24
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Serwisy i usługi internetowe
Interhome Polska sp. z o.o.
Rok powstania: 1992
Numer NIP: 113-00-67-090
Numer REGON: 011-112-360
Numer KRS: 0000180334
Forma własności: 226 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
zagranicznej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7912z – działalność organizatorów turystyki
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Stanisława Kostki Potockiego 24B
Poczta: 02-958 Warszawa
Adres strony WWW: interhome.pl
E-mail: info@interhome.pl
Kadra zarządzająca:
Jadwiga Krzycka, Członek Zarządu
Simon Lehmann, Członek Zarządu
Intermedia Tomasz
Konopka
Rok powstania: 2005
Numer NIP: 687-17-28-417
Numer REGON: 180-059-031
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: podkarpackie
Adres: ul. Graniczna 4A Lok.97
Poczta: 35-326 Rzeszów
Adres strony WWW: gsmservice.pl
E-mail: prasa@gsmservice.pl
International Data Group
Poland SA
Rok powstania: 1990
Rok rozpoczęcia działalności
internetowej: 1999
Numer NIP: 113-00-16-276
Numer REGON: 002-180-638
Numer KRS: 0000156196
Forma własności: 215 – własność prywatna
krajowa pozostała
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5813z – wydawanie gazet
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Jordanowska 12
Poczta: 04-204 Warszawa
Adres strony WWW: idg.com.pl
E-mail: idg@idg.com.pl
Kadra zarządzająca:
Kazimierz Szot, Prezes Zarządu,
Kazimierz_Szot@idg.com.pl,
+48 22 321 78 00
Piotr Twardy, CFO,
Piotr_Twardy@idg.com.pl, +48 22 321 78 00
Krzysztof Frydrychowicz,
Dyrektor Wydawniczy Business Media,
Krzysztof_Frydrychowicz@idg.com.pl,
+48 22 321 78 00
Maciej Obuchowicz,
Dyrektor Consumer Media,
Maciej_Obuchowicz@idg.com.pl,
+48 22 321 78 00
Agnieszka Świtkowska,
Dyrektor Internet Standard,
Agnieszka _Switkowska@idg.com.pl,
+48 22 321 78 00
Jolanta Szot,
Dyrektor Sprzedaży Business Media, Jolanta_
Szot@idg.com.pl, +48 22 321 78 00
Agnieszka Cybulska,
Dyrektor Sprzedaży Consumer Media,
Agnieszka_Cybulska@idg.com.pl,
+48 22 321 78 00
Beata Kołecka,
Dyrektor Działu Wydawniczego,
Beata_Kolecka@idg.com.pl,
+48 22 321 78 00
Anna Stando,
Dyrektor TechNetwork,
Anna_Stando@idg.com.pl,
+48 22 321 78 00
Opis działalności frmy: Jesteśmy
wiodącym dostawcą informacji
o technologiach informacyjnych.
Dostarczamy rozwiązania marketingowe dla
branży ITC. Wydajemy prasę informatyczną,
organizujemy konferencje i przede
wszystkim prowadzimy serwisy internetowe
poświęcone nowym technologiom,
biznesowi i rozrywce elektronicznej.
Najważniejsi klienci w 2009 r.: Microsoft,
HP Polska, IBM Polska
International Masters
Publishers sp. z o.o.
Rok powstania: 1997
Numer NIP: 525-19-18-672
Numer REGON: 012-684-897
Numer KRS: 0000117740
Forma własności: 216 – własność
zagraniczna
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5811z – wydawanie książek
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Jana Czeczota 31
Poczta: 02-607 Warszawa
Adres strony WWW: imponline.pl
E-mail: bok@imponline.com
Internet Service SA
Rok powstania: 1999
Numer NIP: 899-23-05-906
Numer REGON: 932-070-298
Numer KRS: 0000078453
Forma własności: 215 – własność prywatna
krajowa pozostała
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: dolnośląskie
Adres: ul. Racławicka 15/19
Poczta: 53-149 Wrocław
Adres strony WWW: mojeauto.pl,
blogkierowcy.pl
E-mail: info@mojeauto.pl
Kadra zarządzająca:
Michał Kluba, Prezes Zarządu
Internet Wizards sp. z o.o.
Rok powstania: 1999
Numer NIP: 521-30-12-053
Numer REGON: 014-988-851
Numer KRS: 0000023930
Forma własności: 225 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
prywatnej krajowej pozostałej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
4619z – działalność agentów zajmujących
się sprzedażą towarów różnego rodzaju
Województwo: zachodniopomorskie
Adres: Pl. Orła Białego 1
Poczta: 70-562 Szczecin
Adres strony WWW: nuta.pl
E-mail: info@nuta.pl
Kadra zarządzająca:
Wiesława Barcikowska, Pełniąca Obowiązki
Prezesa Zarządu – Delegowany Członek
Rady Nadzorczej
Intertur Marek Tymosiak
Rok powstania: 2010
Numer NIP: 554-04-78-216
Numer REGON: 090-587-156
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z
– przetwarzanie danych; zarządzanie stronami
internetowymi (hosting) i podobna działalność
Województwo: kujawsko-pomorskie
Adres: ul. Słoneczna 3
Poczta: 86-005 Białe Błota
Adres strony WWW: przymorzu.pl
E-mail: biuro@przymorzu.pl
Inventori sp. z o.o.
Rok powstania: 2009
Numer NIP: 701-01-98-071
Serwisy tematyczne
Serwisy i usługi internetowe
25
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Serwisy i usługi internetowe
Numer REGON: 141-997-550
Numer KRS: 0000335728
Forma własności: 227 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z brakiem przewagi
któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6209z – pozostała działalność usługowa
w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Solec 81 B Lok.a-51
Poczta: 00-382 Warszawa
Adres strony WWW: dopasowani.pl
E-mail: info@dopasowani.pl
Kadra zarządzająca:
Janusz Bednarski, Prezes Zarządu
Piotr Drużcz, Wiceprezes Zarządu
Inwestycje.pl SA
Rok powstania: 2004
Rok rozpoczęcia działalności
internetowej: 2004
Numer NIP: 897-16-94-334
Numer REGON: 932-999-083
Numer KRS: 0000306232
Forma własności: 224 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
krajowych osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: dolnośląskie
Adres: ul. Nabycińska 19
Poczta: 50-986 Wrocław
Telefon: +48 71 788 29 90
Faks: +48 71 788 29 90
Adres strony WWW: spolka.inwestycje.pl
E-mail: ofce@inwestycje.pl
Kadra zarządzająca:
Grzegorz Czapla, Prezes Zarządu,
ofce@inwestycje.pl, +48 71 788 29 90
Łukasz Woziński, IT Manager,
it@inwestycje.pl, +48 71 788 29 91
Anna Sołowska-Łabaz, Redaktor Naczelna,
redakcja@inwestycje.pl, +48 71 788 29 91
Opis działalności frmy: Inwestycje.pl SA
jest właścicielem i wydawcą Grupy Mediowej
Inwestycje.pl. Portale Grupy zajmują czołowe
miejsce w Polsce w segmencie Biznes/
Finanse/Prawo.
Oferta/zakres usług: Główną gałęzią usług
Inwestycje.pl jest reklama internetowa. Poza
tym spółka działa w obszarze pośrednictwa
w sprzedaży produktów instytucji
fnansowych.
Najważniejsi klienci w 2009 r.: Toyota, DM
PKO BP, DM BOŚ, Aviva, LG, Lenovo, Skoda,
Nissan, Citi Handlowy, Bank BPH, Orange
Inna działalność:
Marketing i reklama internetowa
IPM Technologies &
Development sp. z o.o.
Rok powstania: 1997
Numer NIP: 899-24-15-730
Numer REGON: 930-979-691
Numer KRS: 0000129099
Forma własności: 225 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
prywatnej krajowej pozostałej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: dolnośląskie
Adres: ul. Racławicka 15/19
Poczta: 53-149 Wrocław
Adres strony WWW: moto24.tv
Kadra zarządzająca:
Mariusz Murzyński, Prezes Zarządu
IPO sp. z o.o.
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 899-26-09-747
Numer REGON: 020-532-307
Numer KRS: 0000284334
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7022z – pozostałe doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania
Województwo: dolnośląskie
Adres: ul. Braniborska 44-52
Poczta: 53-680 Wrocław
Adres strony WWW: ipo.pl
E-mail: info@ipo.pl
Kadra zarządzająca:
Anna Janus, Prezes Zarządu
Krzysztof Surowiecki, Wiceprezes Zarządu
Ipolisa.pl sp. z o.o.
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 895-18-99-139
Numer REGON: 020-648-613
Numer KRS: 0000297316
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6622z – działalność agentów i brokerów
ubezpieczeniowych
Województwo: dolnośląskie
Adres: ul. Mikołowska 5
Poczta: 51-515 Wrocław
Adres strony WWW: ipolisa.pl
E-mail: reklamacja@ipolisa.pl
Kadra zarządzająca:
Paweł Kuczyński, Prezes Zarządu
Ising sp. z o.o. w Organizacji
Rok powstania: 2008
Numer NIP: 853-14-91-124
Numer REGON: 320-479-897
Numer KRS: 0000310297
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: zachodniopomorskie
Adres: ul. Ciepłownicza 16
Poczta: 74-200 Pyrzyce
Adres strony WWW: ising.pl
E-mail: reklama@ising.pl
IT Info sp. z o.o.
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 676-21-64-973
Numer REGON: 300-562-556
Numer KRS: 0000283125
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: wielkopolskie
Adres: Brodnica 37
Poczta: 63-112 Brodnica
Adres strony WWW: e-prawnik.pl
E-mail: marta.jurowicz@e-prawnik.pl
Kadra zarządzająca:
Jarosław Jabłonowski, Prezes Zarządu
Damian Kopański, Wiceprezes Zarządu
ITc.org.pl sp. z o.o.
Rok powstania: 1989
Numer NIP: 522-16-60-542
Numer REGON: 001-340-181
Numer KRS: 0000008608
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Tkaczy 8 A
Poczta: 01-346 Warszawa
Adres strony WWW: cgm.pl
E-mail: redakcja@cgm.pl
Kadra zarządzająca:
Walter Chełstowski, Prezes Zarządu
Maria Michalecka, Członek Zarządu
Jakub Socha Rafael Studio
Rok powstania: 2009
Numer NIP: 797-19-94-840
Numer REGON: 141-911-896
Forma własności: 214 – własność krajowych
Serwisy tematyczne
Serwisy i usługi internetowe
26
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Serwisy i usługi internetowe
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6209z – pozostała działalność usługowa
w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Myśliwska 16
Poczta: 05-660 Warka
Adres strony WWW: footballteam.pl
E-mail: rafaelstudio@mixbox.pl
JC System Ćwiek Jarosław
Rok powstania: 1998
Numer NIP: 911-11-18-040
Numer REGON: 931-885-549
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7320z – badanie rynku i opinii publicznej
Województwo: dolnośląskie
Adres: ul. Rezedowa 1/3
Poczta: 54-515 Wrocław
Adres strony WWW: cda.pl
E-mail: cda@cda.pl
Kasat sp. z o.o.
Rok powstania: 1999
Numer NIP: 896-12-57-678
Numer REGON: 932-092-130
Numer KRS: 0000281562
Forma własności: 215 – własność prywatna
krajowa pozostała
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: dolnośląskie
Adres: ul. Jaśminowa 2 Lok.4
Poczta: 55-080 Kąty Wrocławskie
Adres strony WWW:
egospodarka.pl, eisp.pl, wybory.com.pl,
prenumerata.pl, kosciol.pl
E-mail: kontakt@egospodarka.pl
Kadra zarządzająca:
Sylwester Kołodyński, Prezes Zarządu
Joanna Paszkowska, Wiceprezes Zarządu
Kamil Kaczkowski, Wiceprezes Zarządu
Keos Media Łukasz Konina
Rok powstania: 2009
Numer NIP: 575-18-27-725
Numer REGON: 241-287-006
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: śląskie
Adres: ul. Śląska 1A
Poczta: 42-286 Koszęcin
Adres strony WWW: odzyskaj.info
E-mail: kontakt@odzyskaj.info
Kolorowe Media sp. z o.o.
Rok powstania: 2009
Numer NIP: 521-35-12-376
Numer REGON: 141-705-122
Numer KRS: 0000321382
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7312c – pośrednictwo w sprzedaży
miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (internet)
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Bernardyńska 22 Lok.12
Poczta: 02-904 Warszawa
Adres strony WWW: miastodzieci.pl
E-mail: redakcja@miastodzieci.pl
Kadra zarządzająca:
Małgorzata Corvalan, Prezes Zarządu
Korbanek sp. z o.o.
Rok powstania: 1994
Numer NIP: 777-10-01-113
Numer REGON: 630-233-481
Numer KRS: 0000208988
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
4778z – sprzedaż detaliczna pozostałych
nowych wyrobów prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
Województwo: wielkopolskie
Adres: ul. Poznańska 159
Poczta: 62-080 Tarnowo Podgórne
Adres strony WWW: korbanek.pl
E-mail: info@korbanek.pl
Kadra zarządzająca:
Paweł Korbanek, Prezes Zarządu
Krajniak.org
Przemysław Krajniak
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 764-23-78-399
Numer REGON: 300-417-179
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7312c – pośrednictwo w sprzedaży
miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (internet)
Województwo: wielkopolskie
Adres: Al. Powstańców Wielkopolskich 76A
Lok.3
Poczta: 64-920 Piła
Adres strony WWW: szkolnictwo.net
Krezel Jakub Krężel
Rok powstania: 2008
Numer NIP: 852-25-28-052
Numer REGON: 320-474-150
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: zachodniopomorskie
Adres: ul. Leopolda Okulickiego 24
Poczta: 71-031 Szczecin
Adres strony WWW: se-center.info
E-mail: admin@se-center.info
Kulturystyka.pl
Mateusz Pazdan
Rok powstania: 1999
Numer NIP: 754-25-31-453
Numer REGON: 531-541-035
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: opolskie
Adres: ul. Niezapominajek 11
Poczta: 45-225 Opole
Adres strony WWW: ifd.pl, sfd.pl,
komputery.katalogi.pl, insomnia.pl,
nauka.katalogi.pl, moto.ifd.pl, niewyjasnione.pl,
felektr.katalogi.pl, kulturystyka.pl
E-mail: admin@sfd.pl
Lama Media
Kuzborski Michał
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 898-20-11-132
Numer REGON: 020-392-160
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie
stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność
Województwo: dolnośląskie
Adres: ul. Krakowska 56-62 B Lok.bz
Poczta: 50-425 Wrocław
Adres strony WWW: studente.pl
E-mail: biuro@studente.pl
Lavorate sp. z o.o.
Rok powstania: 2008
Numer NIP: 676-23-84-806
Numer REGON: 120-776-740
Numer KRS: 0000273788
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Serwisy tematyczne
Serwisy i usługi internetowe
27
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Serwisy i usługi internetowe
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie
stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność
Województwo: małopolskie
Adres: ul. Stefana Batorego 4 Lok.2
Poczta: 31-135 Kraków
Adres strony WWW: odpowiedz.pl,
zadajpytanie.pl, mojdoradca.pl
E-mail: kontakt@zadajpytanie.pl
Light Hosting Marek Panek
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 781-17-05-548
Numer REGON: 300-277-057
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z
– przetwarzanie danych; zarządzanie stronami
internetowymi (hosting) i podobna działalność
Województwo: wielkopolskie
Adres: ul. Malborska 8
Poczta: 60-453 Poznań
Adres strony WWW: download.net.pl
LM Lokalne Media sp. z o.o.
Rok powstania: 1997
Numer NIP: 665-21-79-011
Numer REGON: 310-326-500
Numer KRS: 0000184076
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
2620z – produkcja komputerów i urządzeń
peryferyjnych
Województwo: wielkopolskie
Adres: ul. Przyjaźni 2
Poczta: 62-510 Konin
Adres strony WWW: lm.pl
E-mail: redakcja@portal.lm.pl
Kadra zarządzająca:
Michał Czajor, Członek Zarządu
Login Media sp. z o.o.
Rok powstania: 2008
Numer NIP: 521-35-14-122
Numer REGON: 141-637-716
Numer KRS: 0000320380
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5811z – wydawanie książek
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Pory 59 Lok.97
Poczta: 02-757 Warszawa
Adres strony WWW: e-budownictwo.pl
E-mail: redakcja@e-budownictwo.pl

Kadra zarządzająca:
Przemysław Kalicki, Prezes Zarządu
Ewa Kalicka, Członek Zarządu
Lukana Łukasz
Piernikarczyk
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 645-22-61-759
Numer REGON: 241-314-967
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
1412z – produkcja odzieży roboczej
Województwo: śląskie
Adres: ul. Powstańców Śląskich 8 Lok.5
Poczta: 42-600 Tarnowskie Góry
Adres strony WWW: polskieszlaki.pl
E-mail: admin@polskieszlaki.pl
Majewski Business
Consulting Piotr Majewski
Rok powstania: 2002
Numer NIP: 585-13-92-623
Numer REGON: 192-790-177
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7022z – pozostałe doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania
Województwo: pomorskie
Adres: ul. Łańcucka 12 a Lok.8
Poczta: 80-809 Gdańsk
Adres strony WWW: cneb.pl
E-mail: biuro@majewskibc.pl
MDPL sp. z o.o.
Rok powstania: 2008
Numer NIP: 521-34-89-157
Numer REGON: 141-438-454
Numer KRS: 0000305704
Forma własności: 215 – własność prywatna
krajowa pozostała
Przeważająca działalność (PKD 2007):
4791z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez
domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Puławska 182
Poczta: 02-670 Warszawa
Adres strony WWW: audioteka.pl
E-mail: biuro@audioteka.pl
Kadra zarządzająca:
Błażej Kukla, Prezes Zarządu
Medforum sp. z o.o.
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 634-26-20-358
Numer REGON: 240-518-656
Numer KRS: 0000269937
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
8230z – działalność związana z organizacją
targów, wystaw i kongresów
Województwo: śląskie
Adres: ul. Brynowska 70
Poczta: 40-584 Katowice
Adres strony WWW: psychiatria.pl
E-mail: biuro@medforum.pl
Kadra zarządzająca:
Maciej Matuszczyk, Prezes Zarządu
Michał Matuszczyk, Wiceprezes Zarządu
Medi Press sp. z o.o.
Rok powstania: 2004
Numer NIP: 521-32-92-503
Numer REGON: 015-726-194
Numer KRS: 0000210275
Forma własności: 215 – własność prywatna
krajowa pozostała
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5814z – wydawanie czasopism i pozostałych
periodyków
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Niedźwiedzia 12A
Poczta: 02-737 Warszawa
Adres strony WWW:
medigo.pl, resmedica.pl
E-mail: sekretariat@medi-press.pl
Kadra zarządzająca:
Andrzej Horoszczak, Prezes Zarządu
Magdalena Dzierzęcka, Członek Zarządu
Media Point Group sp. z o.o.
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 701-00-04-003
Numer REGON: 140-393-442
Numer KRS: 0000252473
Forma własności: 215 – własność prywatna
krajowa pozostała
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5814z – wydawanie czasopism i pozostałych
periodyków
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Aleje Jerozolimskie 146 C
Poczta: 02-305 Warszawa
Adres strony WWW: ocen.pl
E-mail: redakcja@dlaczego.com.pl
Kadra zarządzająca:
Michał Lisiecki, Prezes Zarządu
Robert Pstrokoński, Wiceprezes
Benita Jakubowska-Antonowicz,
Wiceprezes Zarządu
Serwisy tematyczne
Serwisy i usługi internetowe
28
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Serwisy i usługi internetowe
Media Regionalne sp. z o.o.
Rok powstania: 1995
Numer NIP: 897-10-10-229
Numer REGON: 930-701-694
Numer KRS: 0000052204
Forma własności: 216 – własność
zagraniczna
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5813z – wydawanie gazet
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Prosta 51
Poczta: 00-838 Warszawa
Adres strony WWW: mediaregionalne.pl
E-mail: reklamaonline@mediaregionalne.pl
Kadra zarządzająca:
Joanna Pilcicka, Prezes Zarządu
Roman Czarnuch, Wiceprezes Zarządu
Andrzej Pestkowski, Wiceprezes
Mediarun sp. z o.o.
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 521-34-07-001
Numer REGON: 140-663-404
Numer KRS: 0000262506
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Wita Stwosza 39
Poczta: 02-661 Warszawa
Adres strony WWW: mediarun.pl
E-mail: reklama@mediarun.pl
Kadra zarządzająca:
Paweł Netczuk, Prezes Zarządu
Łukasz Macheta, Członek Zarządu
Medicine Today Poland sp.
z o.o.
Rok powstania: 2000
Numer NIP: 525-21-79-679
Numer REGON: 016-342-768
Numer KRS: 0000099422
Forma własności: 216 – własność
zagraniczna
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5813z – wydawanie gazet
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Kijowska 1
Poczta: 03-738 Warszawa
Adres strony WWW: pulsmedycyny.com.pl
E-mail: redakcja@pulsmedycyny.com.pl
Kadra zarządzająca:
Bertil Lidholm, Prezes Zarządu
Medousa sp. z o.o.
Rok powstania: 2005
Numer NIP: 642-29-09-871
Numer REGON: 240-150-601
Numer KRS: 0000240344
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6209z – pozostała działalność usługowa
w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych
Województwo: śląskie
Adres: ul. Wiejska 2
Poczta: 44-200 Rybnik
Adres strony WWW: sms.pl, fotosik.pl
E-mail: biuro@medousa.pl
Kadra zarządzająca:
Tomasz Dwornicki, Prezes Zarządu
Medyceusz Jan Kowalik,
Marcin Kowalik sp.j.
Rok powstania: 1997
Numer NIP: 957-06-20-052
Numer REGON: 191-399-726
Numer KRS: 0000304867
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
4761z – sprzedaż detaliczna książek
prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
Województwo: pomorskie
Adres: ul. Józefa Hoene-Wrońskiego 1
Poczta: 80-210 Gdańsk
Adres strony WWW: medbook.com.pl
E-mail: biuro@medbook.com.pl
Kadra zarządzająca:
Jan Kowalik, Wspólnik
Marcin Kowalik, Wspólnik
Mentor Agencja Reklamy
i Dydaktyki s.c. Elżbieta
i Paweł Majchrzak
Rok powstania: 2003
Numer NIP: 672-18-82-542
Numer REGON: 331-392-788
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: zachodniopomorskie
Adres: ul. Grunwaldzka 27 A
Poczta: 78-320 Połczyn-Zdrój
Adres strony WWW: biolog.pl
E-mail: redakcja@biolog.pl
MFO Net Jacek Zemło
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 532-18-80-929
Numer REGON: 141-050-307
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Wspólna 17
Poczta: 05-462 Wiązowna
Adres strony WWW: my-fantasy.net
E-mail: admin@my-fantasy.net
Mojanauka.pl sp. z o.o.
Rok powstania: 2002
Numer NIP: 527-23-83-992
Numer REGON: 015-228-697
Numer KRS: 0000126868
Forma własności: 215 – własność prywatna
krajowa pozostała
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5814z – wydawanie czasopism i pozostałych
periodyków
Województwo: mazowieckie
Adres: Al. Stanów Zjednoczonych 61
Poczta: 04-028 Warszawa
Adres strony WWW:
nauka.pl, nastolatek.pl, eduszop.pl
E-mail: info@nauka.pl
Kadra zarządzająca:
Jakub Kucharski, Członek Zarządu
Jerzy Michalski, Członek Zarządu
Money.pl sp. z o.o.
Rok powstania: 2000
Numer NIP: 897-16-52-608
Numer REGON: 005-983-438
Numer KRS: 0000045348
Forma własności: 226 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
zagranicznej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7312c – pośrednictwo w sprzedaży
miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (internet)
Województwo: dolnośląskie
Adres: Pl. Grunwaldzki 23
Poczta: 50-365 Wrocław
Adres strony WWW: money.pl
E-mail: reklama@money.pl
Kadra zarządzająca:
Arkadiusz Osiak, Prezes Zarządu
Aleksander Kusz, Członek Zarządu
MTV Networks Polska
sp. z o.o.
Rok powstania: 2000
Numer NIP: 951-19-90-066
Serwisy tematyczne
Serwisy i usługi internetowe
29
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Serwisy i usługi internetowe
Numer REGON: 016-378-335
Numer KRS: 0000130592
Forma własności: 216 – własność
zagraniczna
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5911z – działalność związana z produkcją
flmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Domaniewska 49
Poczta: 02-672 Warszawa
Adres strony WWW: mtv.pl
E-mail: mtv@mtv.pl
Kadra zarządzająca:
James O`neill, Członek Zarządu
Bhavneet Singh, Członek Zarządu
Murator SA
Rok powstania: 1991
Numer NIP: 526-00-08-745
Numer REGON: 012-012-459
Numer KRS: 0000291159
Forma własności: 215 – własność prywatna
krajowa pozostała
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5814z – wydawanie czasopism i pozostałych
periodyków
Województwo: mazowieckie
Adres: Al. Wyzwolenia 14
Poczta: 00-570 Warszawa
Adres strony WWW: murator.pl
E-mail: muratordom@murator.com.pl
Kadra zarządzająca:
Agnieszka Anielska, Prezes Zarządu
Ewa Porębska, Wiceprezes Zarządu
Renata Krzewska, Wiceprezes Zarządu
Tomasz Szakiel, Wiceprezes Zarządu
Katarzyna Białek, Członek Zarządu
Małgorzata Golińska, Członek Zarządu
Naomisoft Dominik
Samojluk
Rok powstania: 2005
Numer NIP: 745-15-83-007
Numer REGON: 519-606-420
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: warmińsko – mazurskie
Adres: ul. Armii Krajowej 10
Poczta: 12-100 Szczytno
Adres strony WWW: vbs.pl
E-mail: info@vbs.com.pl

Netprof Piotr
Szczodrzyński
Rok powstania: 2004
Numer NIP: 782-21-08-678
Numer REGON: 634-560-136
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie
stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność
Województwo: wielkopolskie
Adres: os. Stare Żegrze 45 Lok.4
Poczta: 61-249 Poznań
Adres strony WWW: slub-wesele.pl
E-mail: frma@slub-wesele.pl
Netstel Software
Marcin Matusiak sp.j.
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 677-22-83-320
Numer REGON: 120-391-080
Numer KRS: 0000269073
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: małopolskie
Adres: ul. Zbożowa 3 Lok.18
Poczta: 30-002 Kraków
Adres strony WWW: matematyka.pl
E-mail: matematyka@matematyka.pl
Kadra zarządzająca:
Rafał Kaleta, Wspólnik
Rafał Fraś, Wspólnik
Marcin Matusiak, Wspólnik
Nettel Polska
Sylwester Woźniak,
Grzegorz Żeber
Rok powstania: 2001
Numer NIP: 725-18-18-836
Numer REGON: 472-917-402
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie
stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność
Województwo: łódzkie
Adres: ul. 6 Sierpnia 74
Poczta: 90-646 Łódź
Adres strony WWW: smyki.pl
E-mail: kontakt@smyki.pl
NEVO Konrad Lewandowski
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 599-19-38-134
Numer REGON: 080-072-891
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: lubuskie
Adres: ul. Willowa 6
Poczta: 66-400 Gorzów Wielkopolski
Adres strony WWW: v10.pl
E-mail: marketing@v10.pl
New Software s.c.
Marek Lubas,
Mateusz Ponikowski
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 924-18-19-798
Numer REGON: 080-091-144
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: lubuskie
Adres: Pl. Słowiański 6
Poczta: 68-100 Żagań
Adres strony WWW: instalki.pl, otofotki.pl,
estart.pl, zagan.net, azja.biz
E-mail: info@instalki.pl
Nowoczesna Firma sp. z o.o.
Rok powstania: 2005
Numer NIP: 526-28-43-736
Numer REGON: 140-047-036
Numer KRS: 0000229689
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Wiertnicza 141
Poczta: 02-952 Warszawa
Adres strony WWW: nf.pl
E-mail: info@nf.pl
Kadra zarządzająca:
Władysław Farafonow, Prezes Zarządu
oFeminin.pl sp. z o.o.
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 525-24-02-982
Numer REGON: 140-975-196
Numer KRS: 0000275781
Forma własności: 215 – własność prywatna
krajowa pozostała
Serwisy tematyczne
Serwisy i usługi internetowe

RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Serwisy i usługi internetowe
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5811z – wydawanie książek
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Aleksandra Fredry 6
Poczta: 00-097 Warszawa
Adres strony WWW: ofeminin.pl
E-mail: redakcja@ofeminin.pl
Kadra zarządzająca:
Michał Fijoł, Prezes Zarządu
Anne Luther, Wiceprezes Zarządu
Octus Business Partners
sp. z o.o.
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 646-28-04-925
Numer REGON: 240-796-125
Numer KRS: 0000304678
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5819z – pozostała działalność wydawnicza
Województwo: śląskie
Adres: ul. Lucjana Rydla 12
Poczta: 43-100 Tychy
Adres strony WWW: serwisprawa.pl
E-mail: biuro@serwisprawa.pl
Kadra zarządzająca:
Jarosław Olejarz, Prezes Zarządu
Sebastian Kondracki, Członek Zarządu
Ogólnopolski Katalog
Szkolnictwa
Www.szkolnictwo.pl
Kurłowicz Krzysztof
Rok powstania: 2002
Rok rozpoczęcia działalności
internetowej: 2002
Numer NIP: 669-21-41-701
Numer REGON: 331-353-133
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z
– przetwarzanie danych; zarządzanie stronami
internetowymi (hosting) i podobna działalność
Województwo: zachodniopomorskie
Adres: ul. Kaszubska 10 Lok.16
Poczta: 75-036 Koszalin
Telefon: +48 94 346 51 61
Adres strony WWW:
szkolnictwo.pl, eduforum
E-mail: info@szkolnictwo.pl
Opis działalności frmy: Tworzenie
i administrowanie największym w Polsce
katalogiem szkół i jednostek edukacyjnych
Oferta/zakres usług: Reklama jednostek
edukacyjnych
Zmiany w ofercie w 2009 r.: Rozpoczęcie
opracowywania kompletu podręczników
elektronicznych dla uczniów gimnazjum
i liceum
Inna działalność:
Serwisy i usługi internetowe > E-learning
Serwisy i usługi internetowe > Internetowe
bazy danych
Serwisy i usługi internetowe > Wyszukiwarki,
katalogi
Oknonet.pl sp. z o.o.
Rok powstania: 2000
Numer NIP: 886-25-70-900
Numer REGON: 891-132-183
Numer KRS: 0000118419
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: dolnośląskie
Adres: ul. Armii Krajowej 24C
Poczta: 58-302 Wałbrzych
Adres strony WWW: oknonet.pl
E-mail: oknonet@oknonet.pl
Kadra zarządzająca:
Andrzej Kubicki, Prezes Zarządu
Renata Rutkowska, Wiceprezes Zarządu
Okrętownictwo i Żegluga
sp. z o.o.
Rok powstania: 1992
Numer NIP: 584-02-03-765
Numer REGON: 190-586-840
Numer KRS: 0000154544
Forma własności: 225 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
prywatnej krajowej pozostałej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5814z – wydawanie czasopism i pozostałych
periodyków
Województwo: pomorskie
Adres: ul. Na Ostrowiu 1
Poczta: 80-958 Gdańsk
Adres strony WWW: portalmorski.pl
E-mail: info@portalmorski.pl
Kadra zarządzająca:
Grzegorz Landowski, Prezes Zarządu
Omnigence sp. z o.o.
Rok powstania: 1998
Rok rozpoczęcia działalności
internetowej: 1998
Numer NIP: 521-31-69-346
Numer REGON: 017-324-560
Numer KRS: 0000055432
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7312c – pośrednictwo w sprzedaży
miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (internet)
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Bukowińska 22 B
Poczta: 02-703 Warszawa
Telefon: +48 22 380 13 00
Faks: +48 22 380 13 14
Adres strony WWW: flmweb.pl
E-mail: redakcja@flmweb.pl
Kadra zarządzająca:
Artur Gortych, Prezes Zarządu, +48 22 380
13 00
Krzysztof Michałowski, Dyrektor
Zarządzający, kmichalowski@flmweb.pl,
+48 22 380 13 00
Opis działalności frmy: Prowadzenie
serwisu flmowego Filmweb.pl
Oferta/zakres usług: Przygotowywanie
i sprzedaż kampanii reklamowych
Zmiany w ofercie w 2009 r.: Wprowadzenie
nowych pakietów i form reklamowych
oraz rozwój niezależnego działu sprzedaży
agencyjnej
Oz Labs s.c.
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 894-29-04-266
Numer REGON: 020-538-913
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6209z – pozostała działalność usługowa
w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych
Województwo: dolnośląskie
Adres: ul. Modra 46 Lok.22
Poczta: 54-151 Wrocław
Adres strony WWW: szukajfachowca.pl
E-mail: info@szukajfachowca.pl
Ósemka.pl sp. z o.o.
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 701-00-63-804
Numer REGON: 140-904-078
Numer KRS: 0000277904
Forma własności: 216 – własność
zagraniczna
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Ostrobramska 75C
Poczta: 04-175 Warszawa
Adres strony WWW: osemka.pl
E-mail: biuro@osemka.pl
Kadra zarządzająca:
Marcin Pery, Prezes Zarządu
Kazimierz Stachowicz, Członek Zarządu
Serwisy tematyczne
Serwisy i usługi internetowe
31
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Serwisy i usługi internetowe
P&H Limited sp. z o.o.
Rok powstania: 1991
Numer NIP: 585-00-00-791
Numer REGON: 002-888-917
Numer KRS: 0000229167
Forma własności: 225 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
prywatnej krajowej pozostałej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5813z – wydawanie gazet
Województwo: pomorskie
Adres: ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 14 Lok.2
Poczta: 81-760 Sopot
Adres strony WWW: lowiecki.pl
Kadra zarządzająca:
Piotr Gawlicki, Prezes Zarządu Spółki
PC Arena.pl Kamil Babula
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 793-15-56-080
Numer REGON: 180-116-303
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: podkarpackie
Adres: os. Pod Kasztanami 5 Lok.19
Poczta: 37-630 Oleszyce
Adres strony WWW: pcarena.pl
E-mail: press@pcarena.pl
Perspektywy Press sp. z o.o.
Rok powstania: 1993
Numer NIP: 526-02-11-305
Numer REGON: 010-122-907
Numer KRS: 0000172725
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5811z – wydawanie książek
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Nowogrodzka 31
Poczta: 00-511 Warszawa
Adres strony WWW: perspektywy.pl
Kadra zarządzająca:
Wiesława Siwińska, Prezes Zarządu
Pit.pl sp. z o.o.
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 972-11-35-060
Numer REGON: 300-308-237
Numer KRS: 0000258659
Forma własności: 215 – własność prywatna
krajowa pozostała
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: wielkopolskie
Adres: ul. Bogusza 2
Poczta: 61-608 Poznań
Adres strony WWW: pit.pl, vat.pl
E-mail: biuro@pit.pl
Kadra zarządzająca:
Jacek Wawrowski, Prezes Zarządu
Artur Brzeziński, Wiceprezes Zarządu
PixNet sp. z o.o.
Rok powstania: 2009
Numer NIP: 586-22-36-370
Numer REGON: 220-787-580
Numer KRS: 0000329512
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: pomorskie
Adres: ul. Świętojańska 78 Lok.5
Poczta: 81-388 Gdynia
Adres strony WWW: photoblog.pl
E-mail: pomoc@photoblog.pl
Kadra zarządzająca:
Tomasz Chmielewski, Prezes
Sebastian Michałowski, Wiceprezes
Plastech Wiśniewski Paweł
Rok powstania: 1996
Numer NIP: 879-17-48-778
Numer REGON: 870-418-562
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: kujawsko-pomorskie
Adres: ul. Radosna 3
Poczta: 87-100 Toruń
Adres strony WWW: plastech.pl
E-mail: info@plastline.com.pl
Platforma Mediowa Point
Group SA
Rok powstania: 1997
Rok rozpoczęcia działalności
internetowej: 2001
Numer NIP: 521-00-88-831
Numer REGON: 010-768-408
Numer KRS: 0000051017
Forma własności: 215 – własność prywatna
krajowa pozostała
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Aleje Jerozolimskie 146C
Poczta: 02-305 Warszawa
Telefon: +48 22 347 50 00
Faks: +48 22 347 50 01
Adres strony WWW: point-group.pl
E-mail: pmpg@point-group.pl
Kadra zarządzająca:
Michał M. Lisiecki, Prezes Zarządu,
m.lisiecki@point-group.pl, +48 22 347 50 00
Benita Jakubowska-Antonowicz, Doradca
Zarządu ds. Rozwoju, Wiceprezes Media
Point Group, pr@point-group.pl,
+48 22 347 50 00
Paweł Czajkowski, Dyrektor Sprzedaży
Online, reklama_online@point-group.pl,
+48 22 347 50 00
Opis działalności frmy: Firma jest
właścicielem kilkunastu serwisów
internetowych, do których należą m.in.
Wprost24.pl, Smaki, Machina, Film,
Ototrend, Sport24. Firma jest również
wydawcą Wprost, Machiny, Dlaczego,
Filmu. PMPG działa także na rynku OOH,
gdzie reprezentuje na wyłączność takie
frmy jak np. MebiGroup. Ponadto w skład
Grupy PMPG SA wchodzi również agencja
marketingu zintegrowanego BTL Point
Group.
Oferta/zakres usług: Firma realizuje
kampanie reklamowe w internecie, prasie
i na nośnikach OOH.
Zmiany w ofercie w 2009 r.: Firma zakupiła
Wprost i podpisała umowę na wyłączonść
z PuntoFox (FOX INTERNATIONAL
CHANNELS). Tym samym w ofercie spółki
pojawiły się takie strony jak National
Geographic, FoxLife, Askmen, IGN.
Dodatkowo frma na wyłączność sprzedaje
MySpace, drugi co do wielkości serwis
społecznościowy na świecie. W grudniu
2009 frma uruchomiła stronę Ototrend.
pl, skierowaną do osób które interesują
się szeroko rozumianymi trendami.
Uruchomiono rownież nowy serwis
Dlaczego.com.pl, kierowany do studentów.
Najważniejsi klienci w 2009 r.: Orlen,
CoCa-Cola, Puma, Sony Ericsson Mobile
Communications, Telekomunikacja Polska,
Molkerei Alois Muller, Bank Ochrony
Środowiska, Unilever Polska
Inna działalność:
Serwisy i usługi internetowe > Narzędzia
internetowe
Serwisy i usługi internetowe > Platformy
ogłoszeniowe, Yellow Pages, e-rekrutacja
Poland Gateway sp. z o.o.
Rok powstania: 2002
Numer NIP: 694-15-85-390
Numer REGON: 390-987-366
Numer KRS: 0000102623
Forma własności: 224 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
krajowych osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
Serwisy tematyczne
Serwisy i usługi internetowe
32
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Serwisy i usługi internetowe
7312c – pośrednictwo w sprzedaży
miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (internet)
Województwo: dolnośląskie
Adres: Al. Kasztanowa 11 Lok.7
Poczta: 53-125 Wrocław
Adres strony WWW: polandgateway.com
Kadra zarządzająca:
Anna Głowiak, Prezes Zarządu
Polityka Spółdzielnia Pracy
Rok powstania: 1990
Numer NIP: 525-00-10-864
Numer REGON: 002-169-944
Numer KRS: 0000050652
Forma własności: 215 – własność prywatna
krajowa pozostała
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5814z – wydawanie czasopism i pozostałych
periodyków
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Słupecka 6
Poczta: 02-309 Warszawa
Adres strony WWW: polityka.com.pl
Kadra zarządzająca:
Jerzy Baczyński, Prezes Zarządu
Jacek Mojkowski, Wiceprezes Zarządu
Wiesław Władyka, Członek Zarządu
Jacek Poprzeczko, Członek Zarządu
Joanna Solska-Czerska, Członek Zarządu
Polskapresse sp. z o.o.
Rok powstania: 1991
Numer NIP: 522-01-03-609
Numer REGON: 012-047-699
Numer KRS: 0000002408
Forma własności: 216 – własność
zagraniczna
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5813z – wydawanie gazet
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Domaniewska 41
Poczta: 02-672 Warszawa
Adres strony WWW: polskapresse.pl
E-mail: sekretariat@polskapresse.pl
Kadra zarządzająca:
Dorota Stanek, Prezes Zarządu
Grzegorz Haftarczyk, Wiceprezes Zarządu
Dariusz Świąder, Wiceprezes Zarządu
Paweł Fąfara, Członek Zarządu
Polskie Radio SA
Rok powstania: 1994
Numer NIP: 521-04-14-265
Numer REGON: 010-420-591
Numer KRS: 0000017753
Forma własności: 111 – własność skarbu
państwa
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6010z – nadawanie programów
radiofonicznych
Województwo: mazowieckie
Adres: Al. Niepodległości 77/85
Poczta: 00-977 Warszawa
Adres strony WWW: polskieradio.pl
E-mail: reklama_online@polskieradio.pl
Kadra zarządzająca:
Jarosław Hasiński, Prezes Zarządu
Wojciech Poczachowski, Członek Zarządu
Władysław Bogdanowski, Członek Zarządu
Dariusz Sienkiewicz, Członek Zarządu
Paweł Majcher, Członek Zarządu
Poszkole.pl sp. z o.o.
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 701-00-85-243
Numer REGON: 141-066-461
Numer KRS: 0000287587
Forma własności: 215 – własność prywatna
krajowa pozostała
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Ostrobramska 75C
Poczta: 04-175 Warszawa
Adres strony WWW: poszkole.pl
Kadra zarządzająca:
Marcin Pery, Prezes Zarządu
Daniel Walendziak, Członek Zarządu
Kazimierz Stachowicz, Członek Zarządu
Pracanowo Dawid Janiak
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 599-29-13-260
Numer REGON: 080-187-677
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7312c – pośrednictwo w sprzedaży
miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (internet)
Województwo: lubuskie
Adres: ul. Plac Jana Pawła II 32 Lok.11
Poczta: 66-400 Gorzów Wielkopolski
Adres strony WWW: pracanowo.pl
E-mail: kontakt@pracanowo.pl
Press sp. z o.o. sp. k.
Rok powstania: 1997
Numer NIP: 779-17-44-917
Numer REGON: 630-944-696
Numer KRS: 0000316953
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: wielkopolskie
Adres: ul. Trybunalska 57
Poczta: 60-325 Poznań
Adres strony WWW: press.pl
E-mail: press@press.pl
Kadra zarządzająca:
Press sp. z o.o.,
Presspublica sp. z o.o.
Rok powstania: 1991
Numer NIP: 522-01-03-673
Numer REGON: 002-050-380
Numer KRS: 0000134482
Forma własności: 226 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
zagranicznej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5813z – wydawanie gazet
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Prosta 51
Poczta: 00-838 Warszawa
Adres strony WWW: rp.pl, zw.com.pl
E-mail: listy@rp.pl
Kadra zarządzająca:
Truls Velgaard, Prezes
Janusz Reiter, Wiceprezes Zarządu
Artur Sierant, Wiceprezes Zarządu
Paweł Bień, Wiceprezes Zarządu
Produkcja-Handel-Usługi
Pol-Wat
Sebastian Szostak
Rok powstania: 2008
Numer NIP: 687-13-39-153
Numer REGON: 180-339-517
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
4781z – sprzedaż detaliczna żywności,
napojów i wyrobów tytoniowych
prowadzona na straganach i targowiskach
Województwo: podkarpackie
Adres: ul. Rymanowska 4
Poczta: 38-500 Sanok
Adres strony WWW: okazje-cenowe.pl
E-mail: admin@okazje-cenowe.pl
Profeo sp. z o.o.
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 527-25-41-511
Numer REGON: 140-980-270
Numer KRS: 0000282554
Forma własności: 225 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
prywatnej krajowej pozostałej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Serwisy tematyczne
Serwisy i usługi internetowe
33
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Serwisy i usługi internetowe
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Prosta 51
Poczta: 00-838 Warszawa
Adres strony WWW: profeo.pl
E-mail: info@profeo.pl
Kadra zarządzająca:
Marcin Zabielski, Prezes Zarządu
Krzysztof Helak, Członek Zarządu
Proft System sp. z o.o.
Rok powstania: 2000
Numer NIP: 522-25-50-821
Numer REGON: 016-299-073
Numer KRS: 0000183748
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7022z – pozostałe doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Brązownicza 16
Poczta: 01-929 Warszawa
Adres strony WWW: franchising.pl
E-mail: redakcja@franchising.pl
Kadra zarządzająca:
Arkadiusz Słodkowski, Prezes Zarządu
Michał Wiśniewski, Członek Zarządu
Anna Smolińska, Członek Zarządu
Profus Management
Marek Profus
Rok powstania: 1990
Numer NIP: 527-00-00-107
Numer REGON: 008-483-506
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
4669z – sprzedaż hurtowa pozostałych
maszyn i urządzeń
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Stawki 2
Poczta: 00-193 Warszawa
Adres strony WWW: pilkanozna.pl
E-mail: naczelny@pilkanozna.pl
Programs.pl sp. z o.o.
Rok powstania: 2009
Numer REGON: 021-076-395
Numer KRS: 0000339126
Forma własności: 227 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z brakiem przewagi
któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7312c – pośrednictwo w sprzedaży
miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (internet)
Województwo: dolnośląskie
Adres: ul. Grabiszyńska 151
Poczta: 53-439 Wrocław
Adres strony WWW: programs.pl
E-mail: tomasz.misiewicz@programs.pl
Kadra zarządzająca:
Tomasz Misiewicz, Prezes Zarządu
Andrzej Hajduk, Wiceprezes Zarządu
Proweb Media Ariel Żentała
Rok powstania: 2009
Numer NIP: 499-05-72-682
Numer REGON: 320-636-405
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
4791z – sprzedaż detaliczna prowadzona
przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
internet
Województwo: zachodniopomorskie
Adres: ul. Zwycięstwa 40 Lok.89
Poczta: 75-037 Koszalin
Adres strony WWW: groszuj.pl
E-mail: kontakt@mediapressepolska.com.pl
PTWP-Online sp. z o.o.
Rok powstania: 2008
Numer NIP: 634-26-87-888
Numer REGON: 240-946-381
Numer KRS: 0000315695
Forma własności: 215 – własność prywatna
krajowa pozostała
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: śląskie
Adres: ul. Jana Matejki 3
Poczta: 40-077 Katowice
Adres strony WWW: ptwp.pl
E-mail: internet@wnp.pl
Kadra zarządzająca:
Wojciech Kuśpik, Prezes Zarządu
Publikator sp. z o.o.
Rok powstania: 1992
Numer NIP: 542-02-10-391
Numer REGON: 050-511-820
Numer KRS: 0000084741
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7312b – pośrednictwo w sprzedaży miejsca
na cele reklamowe w mediach drukowanych
Województwo: podlaskie
Adres: ul. Gen. Władysława Andersa 38
Poczta: 15-113 Białystok
Adres strony WWW: dobrzemieszkaj.pl
E-mail: dobrzemieszkaj@publikator.com.pl
Kadra zarządzająca:
Lech Gryko, Prezes Zarządu
Anita Frank, Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Masiewicz, Członek Zarządu
Jarosław Żukowski, Członek Zarządu
Qtarget Przemysław
Dziemieszkiewicz
Rok powstania: 2009
Numer NIP: 899-10-16-583
Numer REGON: 020-905-458
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6202z – działalność związana z doradztwem
w zakresie informatyki
Województwo: dolnośląskie
Adres: ul. Strońska 22 Lok.4C
Poczta: 50-540 Wrocław
Adres strony WWW: oferteo.pl
E-mail: kontakt@oferteo.pl
Radio Muzyka Fakty sp. z o.o.
Rok powstania: 1993
Numer NIP: 677-00-72-027
Numer REGON: 350-637-551
Numer KRS: 0000125197
Forma własności: 215 – własność prywatna
krajowa pozostała
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6010z – nadawanie programów
radiofonicznych
Województwo: małopolskie
Adres: Al. Jerzego Waszyngtona 1
Poczta: 30-204 Kraków
Adres strony WWW: rmf24.pl
E-mail: fakty@rmf.fm
Kadra zarządzająca:
Tadeusz Sołtys, Prezes Zarządu
Kazimierz Gródek, Wiceprezes Zarządu
Ewa Miszczak-Dziurdzik, Wiceprezes Zarządu
Refect Szymon Frieske
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 972-10-87-042
Numer REGON: 300-258-769
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
4791z – sprzedaż detaliczna prowadzona
przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
internet
Województwo: wielkopolskie
Adres: ul. Błażeja 50A
Poczta: 61-608 Poznań
Adres strony WWW: topdj.pl
E-mail: kontakt@topdj.pl
Serwisy tematyczne
Serwisy i usługi internetowe
34
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Serwisy i usługi internetowe
Rossmann Supermarkety
Drogeryjne Polska sp. z o.o.
Rok powstania: 1993
Numer NIP: 727-00-19-183
Numer REGON: 470-755-007
Numer KRS: 0000048967
Forma własności: 216 – własność
zagraniczna
Przeważająca działalność (PKD 2007):
4775z – sprzedaż detaliczna kosmetyków
i artykułów toaletowych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
Województwo: łódzkie
Adres: ul. Św. Teresy Od Dzieciątka Jezus 109
Poczta: 91-222 Łódź
Adres strony WWW: rossnet.pl
E-mail: redakcja@rossnet.pl
Kadra zarządzająca:
Marek Maruszak, Prezes
Marcin Grabara, Członek Zarządu
Sąsiedzi sp. z o.o.
Rok powstania: 2008
Numer NIP: 527-25-85-448
Numer REGON: 141-567-878
Numer KRS: 0000314343
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Żytnia 16 Lok.14
Poczta: 01-014 Warszawa
Adres strony WWW: ebobas.pl
E-mail: info@ebobas.pl
Kadra zarządzająca:
Robert Pachocki, Prezes Zarządu
Serveradmin.pl s.c.
Rok powstania: 2008
Numer NIP: 813-35-28-632
Numer REGON: 180-279-264
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie
stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność
Województwo: podkarpackie
Adres: ul. Staroniwska 73
Poczta: 35-101 Rzeszów
Adres strony WWW: linuxpl.com
E-mail: admin@linuxpl.com
Serwis Doboru
Partnerskiego Katarzyna
Bieber
Rok powstania: 1995
Numer NIP: 951-18-75-187
Numer REGON: 010-955-530
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
9609z – pozostała działalność usługowa,
gdzie indziej niesklasyfkowana
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Słonki 24
Poczta: 02-814 Warszawa
Adres strony WWW: mydwoje.pl
E-mail: biuro@mydwoje.pl
Serwis Informacyjny
E-Biznes.pl Sylwester Kozak
Rok powstania: 2001
Numer NIP: 586-16-04-245
Numer REGON: 192-496-644
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: pomorskie
Adres: ul. Korzenna 12 C Lok.7
Poczta: 81-587 Gdynia
Adres strony WWW: e-biznes.pl
E-mail: redakcja@e-biznes.pl
Serwis Ogłoszeń
Internetowych „Tooba.pl”
Bykowski Mikołaj Jerzy
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 953-18-80-300
Numer REGON: 340-283-109
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
4791z – sprzedaż detaliczna prowadzona
przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
internet
Województwo: kujawsko-pomorskie
Adres: ul. Galla Anonima 9 Lok.3
Poczta: 85-790 Bydgoszcz
Adres strony WWW: tooba.pl
E-mail: biuro@tooba.pl
Sobotnianoc.pl sp. z o.o.
Rok powstania: 2009
Numer NIP: 852-25-53-104
Numer REGON: 320-642-311
Numer KRS: 0000335007
Forma własności: 227 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z brakiem przewagi
któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: zachodniopomorskie
Adres: ul. Brzozowa 1
Poczta: 71-015 Szczecin
Adres strony WWW: sobotnianoc.pl
E-mail: info@sobotnianoc.pl
Kadra zarządzająca:
Piotr Jaworski, Prezes Zarządu
Paweł Jaworski, Członek Zarządu
Tomasz Chomyszyn, Członek Zarządu
Spectron Net Mateusz
Browiński
Rok powstania: 2008
Numer NIP: 559-19-52-194
Numer REGON: 340-494-680
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie
stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność
Województwo: kujawsko-pomorskie
Adres: ul. Ignacego Łukasiewicza 40
Poczta: 86-105 Świecie
Adres strony WWW: klubowa.pl
E-mail: info@klubowa.pl
Stopklatka SA
Rok powstania: 2000
Numer NIP: 851-26-64-658
Numer REGON: 811-994-790
Numer KRS: 0000184177
Forma własności: 225 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
prywatnej krajowej pozostałej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: zachodniopomorskie
Adres: ul. Tkacka 19-22
Poczta: 70-556 Szczecin
Adres strony WWW: stopklatka.pl
E-mail: biuro@stopklatka.pl
Styl.media sp. z o.o.
Rok powstania: 2008
Numer NIP: 525-24-41-611
Numer REGON: 141-587-480
Numer KRS: 0000314266
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Serwisy tematyczne
Serwisy i usługi internetowe
35
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Serwisy i usługi internetowe
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Smolna 10 Lok.15
Poczta: 00-375 Warszawa
Adres strony WWW: styl.fm
E-mail: biuro@styl.fm
Kadra zarządzająca:
Piotr Wąsowski, Członek Zarządu
Piotr Bocheńczak, Członek Zarządu
Świat Zdrowia SA
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 956-21-87-830
Numer REGON: 340-253-456
Numer KRS: 0000269265
Forma własności: 215 – własność prywatna
krajowa pozostała
Przeważająca działalność (PKD 2007):
4618z – działalność agentów
specjalizujących się w sprzedaży pozostałych
określonych towarów
Województwo: kujawsko-pomorskie
Adres: Szosa Bydgoska 52
Poczta: 87-100 Toruń
Adres strony WWW: swiat-zdrowia.pl
E-mail: marketing@swiat-zdrowia.pl
Kadra zarządzająca:
Wojciech Rosicki, Prezes Zarządu
Marcin Piechocki, Członek Zarządu
Krzysztof Bukowski, Członek Zarządu
Julietta Piątkowska, Członek Zarządu
Tax-Pol Chajęcki Krzysztof
Rok powstania: 2001
Numer NIP: 899-10-50-746
Numer REGON: 932-647-929
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
8211z – działalność usługowa związana
z administracyjną obsługą biura
Województwo: dolnośląskie
Adres: Al. Armii Krajowej 14 a Lok.2
Poczta: 50-541 Wrocław
Adres strony WWW: tax-pol.pl
E-mail: marketing@tax-pol.pl
Taxnet sp. z o.o.
Rok powstania: 2000
Numer NIP: 646-25-04-471
Numer REGON: 277-463-136
Numer KRS: 0000197413
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5829z – działalność wydawnicza w zakresie
pozostałego oprogramowania
Województwo: śląskie
Adres: ul. Młyńska 13 A
Poczta: 43-100 Tychy
Adres strony WWW: podatki.biz
E-mail: podatki@podatki.biz
Kadra zarządzająca:
Romuald Gabrysz, Prezes Zarządu
Wojciech Bigo, Wiceprezes Zarządu
Telecom Media sp. z o.o.
Rok powstania: 2003
Numer NIP: 526-26-95-000
Numer REGON: 015-454-666
Numer KRS: 0000156844
Forma własności: 225 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
prywatnej krajowej pozostałej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5920z – działalność w zakresie nagrań
dźwiękowych i muzycznych
Województwo: mazowieckie
Adres: Al. Jana Pawła II 15
Poczta: 00-124 Warszawa
Adres strony WWW: juup.com
E-mail: kontakt@juup.com
Kadra zarządzająca:
Sławomir Szymański, Prezes Zarządu
Telepolis.pl M. Kozłowski
& W. Tomaszewski s.c.
Rok powstania: 2004
Numer NIP: 583-28-60-968
Numer REGON: 193-049-500
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6391z – działalność agencji informacyjnych
Województwo: pomorskie
Adres: ul. Witolda Grabowskiego 15 Lok.9
Poczta: 80-809 Gdańsk
Adres strony WWW: telepolis.pl
Telewizja Polska SA
Rok powstania: 1994
Numer NIP: 521-04-12-987
Numer REGON: 010-418-973
Numer KRS: 0000100679
Forma własności: 111 – własność skarbu
państwa
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6020z – nadawanie programów
telewizyjnych ogólnodostępnych
i abonamentowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Jana Pawła Woronicza 17
Poczta: 00-999 Warszawa
Adres strony WWW: tvp.pl
E-mail: info@tvp.pl
Kadra zarządzająca:
Romuald Orzeł, Prezes Zarządu
Przemysław Tejkowski, Członek Zarządu
Paweł Paluch, Członek Zarządu
Włodzimierz Ławniczak, Członek Zarządu
Termoclima Dagmara
Machnicka-Walczak
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 947-11-30-801
Numer REGON: 471-161-652
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: łódzkie
Adres: ul. Morgowa 4
Poczta: 90-950 Łódź
Adres strony WWW: ogrzewnictwo.pl
E-mail: redakcja@ogrzewnictwo.pl
Tomdim Tomasz Kurlenko
Rok powstania: 2005
Numer NIP: 574-19-61-468
Numer REGON: 240-209-694
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
4782z – sprzedaż detaliczna wyrobów
tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona
na straganach i targowiskach
Województwo: śląskie
Adres: ul. Ks. Muznerowskiego 60
Poczta: 42-160 Krzepice
Adres strony WWW: nowafryzura.pl
E-mail: kontakt@tomdim.pl
Totalmoney.pl sp. z o.o.
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 108-00-03-997
Numer REGON: 141-219-640
Numer KRS: 0000294753
Forma własności: 225 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
prywatnej krajowej pozostałej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Bukowińska 22 Lok.9 Kl.d
Poczta: 02-703 Warszawa
Adres strony WWW: totalmoney.pl
E-mail: biuro@totalmoney.pl
Kadra zarządzająca:
Marcin Klukowski, Członek Zarządu
Dominik Tzimas, Członek Zarządu
Serwisy tematyczne
Serwisy i usługi internetowe
36
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Serwisy i usługi internetowe
Tro Media sp. z o.o.
Rok powstania: 2009
Rok rozpoczęcia działalności
internetowej: 2009
Numer REGON: 021-081-309
Numer KRS: 0000338580
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7312c – pośrednictwo w sprzedaży
miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (internet)
Województwo: dolnośląskie
Adres: ul. Szewska 8
Poczta: 50-122 Wrocław
Telefon: +48 71 788 67 42
Faks: +48 71 788 67 42
Adres strony WWW: tro.pl
E-mail: biuro@tro.pl
Kadra zarządzająca:
Marcin Misztal, Prezes Zarządu,
marcin.misztal@tro.pl
Andrzej Hajduk, Dyrektor Marketingu
i Reklamy, andrzej.hajduk@tro.pl
Krzysztof Hofmann, Dyrektor Techniczny,
krzystzof.hofmann@tro.pl
Opis działalności frmy: Tro Media sp. z o.o.
to młoda, dynamicznie rozwijająca się frma
działająca w branży internetowej. Zajmuje
się działalnością portali internetowych m.in.
Ajo.pl, Gram24.pl, Programs.pl, Oc-forum.
org i wielu innych. Tro Media specjalizuje się
również w kompleksowej obsłudze kampanii
reklamowych w mediach elektronicznych.
Oferta/zakres usług: Tro Media sp. z o.o.
oferuje zamieszczenie efektywnej reklamy
na potencjale swoich portali internetowych.
Jednocześnie oferuje kompleksową obsługę
w zarządzaniu powierzchnią reklamową
zewnętrznych serwisów internetowych
zwiększając przychody z tytułu sprzedaży
miejsca na cele reklamowe swoich
partnerów.
Najważniejsi klienci w 2009 r.: internetowy
Dom Mediowy NET SA, Bauer Weltbild
Media sp. z o.o., Novem sp. z o.o.
Inna działalność:
Marketing i reklama internetowa > Domy
mediowe, agencje interaktywne i e-PR >
Obsługa techniczna kampanii
Trojmiasto.pl sp. z o.o.
Rok powstania: 1998
Rok rozpoczęcia działalności
internetowej: 1998
Numer NIP: 583-30-12-490
Numer REGON: 220-563-678
Numer KRS: 0000300002
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: pomorskie
Adres: ul. Wały Piastowskie 1
Poczta: 80-855 Gdańsk
Telefon: +48 58 321 95 00
Faks: +48 58 321 95 13
Adres strony WWW: trojmiasto.pl
E-mail: info@trojmiasto.pl
Kadra zarządzająca:
Michał Kaczorowski, Prezes Zarządu,
m.kaczorowski@trojmiasto.pl,
+48 58 321 95 00
Agnieszka Bomba, Wiceprezes Zarządu,
a.bomba@trojmiasto.pl, +48 58 321 95 00
Marta Apanowicz, Kierownik Działu
Sprzedaży, m.apanowicz@trojmiasto.pl,
+48 58 321 95 11
Tomasz Rybczyński, Kierownik Działu IT,
t.rybczynski@trojmiasto.pl, +48 58 321 95 16
Michał Stąporek, Kierownik Działu Newsów,
m.staporek@trojmiasto.pl, +48 58 321 95 18
Magdalena Brocka, Główna Księgowa,
m.brocka@trojmiasto.pl, +48 58 321 95 43
Katarzyna Balcer, Content Manager,
k.balcer@trojmiasto.pl, +48 58 321 95 48
Opis działalności frmy: Trojmiasto.
pl to jedno z najważniejszych mediów
w Trójmieście. Na stronach portalu
prezentowane są aktualne informacje,
wydarzenia sportowe, kulturalne
i rozrywkowe z życia Trójmiasta. Ważnym
elementem portalu jest katalog trójmiejskich
frm. Liczba odwiedzających portal stale
rośnie, obecnie codziennie Trojmiasto.pl
odwiedza ponad 140 tys. osób.
Oferta/zakres usług: Portal Trojmiasto.
pl pełni przede wszystkim funkcję
informacyjną dla mieszkańców Trójmiasta.
To z jego stron, mieszkańcy Gdańska,
Sopotu i Gdyni mogą czerpać wiadomości
na każdy interesujący ich temat od życia
politycznego tych trzech miast poprzez
informacje biznesowe, motoryzacyjne
aż po wiadomości z życia rozrywkowego
czy kulturalnego. To doskonałe miejsce
na wypromowanie frm z możliwością
precyzyjnego dobrania miejsca reklamy
tak, by trafła ona do zainteresowanej grupy
osób.
Zmiany w ofercie w 2009 r.: W ramach
portalu powstają nowe serwisy: Serwis
Praca, Serwis Biznes oraz Serwis Omijamy
korki w Trójmieście. W związku z tym
powstają nowe miejsca umożliwiające
kontrahentom portalu zaistnienia na jego
stronach. W tym samym roku o nowe
funkcjonalności zostaje wzbogacony Serwis
Dziecko, a Serwis Ogłoszeniowy utrzymuje
nowy layout. Firmy promowane na stronach
katalogu frm mogą w ramach współpracy
zamieszczać przy swoich prezentacjach
– flmy na swój temat.
Inna działalność:
Serwisy i usługi internetowe > Wyszukiwarki,
katalogi
Ubezpieczenia Online.pl
sp. z o.o.
Rok powstania: 2004
Numer NIP: 895-18-21-918
Numer REGON: 933-023-875
Numer KRS: 0000216153
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6622z – działalność agentów i brokerów
ubezpieczeniowych
Województwo: dolnośląskie
Adres: ul. Sycowska 44
Poczta: 51-319 Wrocław
Adres strony WWW: ubezpieczenie.com.pl
E-mail: biuro@ubezpieczenie.com.pl
Kadra zarządzająca:
Magdalena Vogt-Komorowska, Wiceprezes
Zarządu
Konrad Piechota, Wiceprezes Zarządu
Valkea Media SA
Rok powstania: 2000
Numer NIP: 525-21-77-350
Numer REGON: 016-319-485
Numer KRS: 0000291933
Forma własności: 216 – własność zagraniczna
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5814z – wydawanie czasopism i pozostałych
periodyków
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Elbląska 15 Lok.17
Poczta: 01-747 Warszawa
Adres strony WWW: aktivist.pl
E-mail: feedback@aktivist.pl
Kadra zarządzająca:
Esko Kilpinen, Prezes Zarządu
Varia Przemysław Bojczuk
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 537-22-02-257
Numer REGON: 060-190-809
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7312c – pośrednictwo w sprzedaży
miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (internet)
Województwo: lubelskie
Adres: ul. Króla Rogera 4 Lok.10
Poczta: 20-857 Lublin
Adres strony WWW: ppd.pl
E-mail: info@ppd.pl
Serwisy tematyczne
Serwisy i usługi internetowe
37
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Serwisy i usługi internetowe
Vexigo Filip Kowarski,
Przemysław Pamuła s.c.
Rok powstania: 2008
Numer NIP: 954-26-48-699
Numer REGON: 241-011-907
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z
– przetwarzanie danych; zarządzanie stronami
internetowymi (hosting) i podobna działalność
Województwo: śląskie
Adres: ul. Zakopiańska 1
Poczta: 40-219 Katowice
Adres strony WWW: glitery.pl
E-mail: kontakt@glitery.pl
Via Medica sp. z o.o. sp. k.
Rok powstania: 2000
Numer NIP: 583-26-97-244
Numer REGON: 192-095-402
Numer KRS: 0000289051
Forma własności: 224 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
krajowych osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5811z – wydawanie książek
Województwo: pomorskie
Adres: ul. Świętokrzyska 73
Poczta: 80-180 Gdańsk
Adres strony WWW: viamedica.pl
E-mail: marketing@viamedica.pl
Web Fusion Technology
Piotr Klimczak
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 583-27-46-037
Numer REGON: 220-288-812
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6209z – pozostała działalność usługowa
w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych
Województwo: pomorskie
Adres: ul. Reduta Dzik 3 Lok.2
Poczta: 80-741 Gdańsk
Adres strony WWW: zgapa.pl
E-mail: poczta_admin@zgapa.pl
Web-Net Artur Ślesik
Rok powstania: 2009
Numer NIP: 536-15-88-968
Numer REGON: 141-873-470
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie
stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Leśna 4 Lok.94
Poczta: 05-120 Legionowo
Adres strony WWW:
informacja-lokalna.pl
E-mail: kontakt@informacja-lokalna.pl
Winfor sp. z o.o.
Rok powstania: 2002
Numer NIP: 852-23-54-988
Numer REGON: 812-452-297
Numer KRS: 0000097385
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6209z – pozostała działalność usługowa
w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych
Województwo: zachodniopomorskie
Adres: Al. Wojska Polskiego 184
Poczta: 71-256 Szczecin
Adres strony WWW: prawojazdy.com.pl
E-mail: poczta@winfor.pl
Kadra zarządzająca:
Krzysztof Giżycki, Członek Zarządu
Rafał Matuszak, Członek Zarządu
Wirtualnemedia.pl
Marcin Szumichora
Rok powstania: 2004
Numer NIP: 583-25-90-150
Numer REGON: 193-055-267
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: pomorskie
Adres: ul. Stolema 41 Lok.10
Poczta: 80-175 Gdańsk
Adres strony WWW: wirtualnemedia.pl
E-mail: redakcja@wirtualnemedia.pl
Wolters Kluwer Polska
sp. z o.o.
Rok powstania: 1992
Numer NIP: 583-00-18-931
Numer REGON: 190-610-277
Numer KRS: 0000105464
Forma własności: 216 – własność
zagraniczna
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5811z – wydawanie książek
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Płocka 5 A
Poczta: 01-231 Warszawa
Adres strony WWW: wolterskluwer.pl, lex.pl,
abc.com.pl
Kadra zarządzająca:
Włodzimierz Albin, Prezes Zarządu
Małgorzata Tłuchowska, Członek Zarządu
Grzegorz Giza, Członek Zarządu
Damian Zajkowski, Członek Zarządu
WS Entertainment
Szydłowski Wojciech
Rok powstania: 2004
Rok rozpoczęcia działalności
internetowej: 2004
Numer NIP: 882-16-42-749
Numer REGON: 891-558-574
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: dolnośląskie
Adres: ul. Fryderyka Chopina 7
Poczta: 58-200 Dzierżoniów
Telefon: +48 506 480 342
Adres strony WWW: kinomaniak.pl
E-mail: admin@kinomaniak.pl
Kadra zarządzająca:
Wojciech Szydłowski, Właściciel, Dyrektor
Generalny, admin@kinomaniak.pl,
+48 506 480 342
Opis działalności frmy: Firma prowadzi
portal internetowy o tematyce flmowej
Kinomaniak.pl.
Inna działalność:
Serwisy i usługi internetowe > Internetowe
bazy danych
Wspólny Rynek Medyczny
sp. z o.o.
Rok powstania: 2003
Rok rozpoczęcia działalności
internetowej: 2003
Numer NIP: 676-22-49-333
Numer REGON: 356-754-039
Numer KRS: 0000174593
Forma własności: 224 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
krajowych osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6391z – działalność agencji informacyjnych
Województwo: wielkopolskie
Adres: ul. Wenedów 9 Lok.1
Poczta: 61-614 Poznań
Telefon: +48 512 270 464
Adres strony WWW: rynekmedyczny.pl
E-mail: m.grzelka@rynekmedyczny.pl
Serwisy tematyczne
Serwisy i usługi internetowe
38
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Serwisy i usługi internetowe
Kadra zarządzająca:
Tomasz Mechliński, Prezes Zarządu
Monika Grzelka, Dział Marketingu
i Administracji,
m.grzelka@rynekmedyczny.pl,
+48 512 270 464
Opis działalności frmy: Kompletna
internetowa baza placówek opieki
zdrowotnej
Oferta/zakres usług: Reklama, marketing
Inna działalność:
Serwisy i usługi internetowe > Serwisy
społecznościowe, blogi, fora dyskusyjne
Serwisy i usługi internetowe > Wyszukiwarki,
katalogi
Marketing i reklama internetowa
Wwb Witkowski, Bober s.c.
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 813-34-77-389
Numer REGON: 180-167-884
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: podkarpackie
Adres: ul. Graniczna 5 Lok.2
Poczta: 35-326 Rzeszów
Adres strony WWW: tipy.pl
E-mail: bok@tipy.pl
Wydawnictwo C.H.BECK
sp. z o.o.
Rok powstania: 1993
Numer NIP: 522-01-05-028
Numer REGON: 010-178-701
Numer KRS: 0000155734
Forma własności: 216 – własność
zagraniczna
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5811z – wydawanie książek
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Bonifraterska 17
Poczta: 00-203 Warszawa
Adres strony WWW: beck.pl
Kadra zarządzająca:
Hans Beck, Członek Zarządu
Wydawnictwo Czasopism
i Książek Technicznych
Sigma-Not sp. z o.o.
Rok powstania: 1990
Numer NIP: 524-03-03-501
Numer REGON: 001-408-973
Numer KRS: 0000069968
Forma własności: 215 – własność prywatna
krajowa pozostała
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5814z – wydawanie czasopism i pozostałych
periodyków
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Ratuszowa 11
Poczta: 00-950 Warszawa
Adres strony WWW: sigma-not.pl
Kadra zarządzająca:
Andrzej Kusyk, Prezes
Elżbieta Bokus, Wiceprezes
Wydawnictwo Forum
sp. z o.o.
Rok powstania: 1997
Numer NIP: 781-15-51-223
Numer REGON: 631-046-924
Numer KRS: 0000037307
Forma własności: 216 – własność
zagraniczna
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5811z – wydawanie książek
Województwo: wielkopolskie
Adres: ul. Polska 13
Poczta: 60-595 Poznań
Adres strony WWW: literka.pl
E-mail: redakcja@literka.pl
Kadra zarządzająca:
Izabela Adamczyk, Członek Zarządu
Michał Skuba, Członek Zarządu
Wydawnictwo Naukowe
Pwn SA
Rok powstania: 1997
Numer NIP: 526-01-52-235
Numer REGON: 012-822-460
Numer KRS: 0000067444
Forma własności: 236 – własność mieszana
między sektorami z przewagą własności
sektora prywatnego, w tym z przewagą
własności zagranicznej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5811z – wydawanie książek
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Postępu 18
Poczta: 02-676 Warszawa
Adres strony WWW: ibuk.pl
E-mail: ibuk@pwn.pl
Kadra zarządzająca:
Barbara Jóźwiak, Prezes Zarządu
Andrzej Nadolski, Członek
Wydawnictwo Pascal sp. z o.o.
Rok powstania: 1999
Numer NIP: 521-29-68-973
Numer REGON: 014-853-973
Numer KRS: 0000098723
Forma własności: 216 – własność
zagraniczna
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5811z – wydawanie książek
Województwo: śląskie
Adres: ul. Kazimierza Wielkiego 26
Poczta: 43-300 Bielsko-Biała
Adres strony WWW: pascal.pl
E-mail: ptc@pascal.pl
Kadra zarządzająca:
Marek Stefaniak, Prezes Zarządu
Sławomir Brudny, Członek Zarządu
Wydawnictwo Podatkowe
„Gofn” sp. z o.o.
Rok powstania: 2000
Numer NIP: 599-26-85-818
Numer REGON: 211-070-371
Numer KRS: 0000052107
Forma własności: 215 – własność prywatna
krajowa pozostała
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5814z – wydawanie czasopism i pozostałych
periodyków
Województwo: lubuskie
Adres: ul. Owocowa 8
Poczta: 66-400 Gorzów Wielkopolski
Adres strony WWW: gofn.pl
E-mail: marketing@gofn.pl
Kadra zarządzająca:
Czesław Sławski, Prezes
Małgorzata Kłos, Wiceprezes
Izabela Bucholc, Wiceprezes Zarządu
Wydawnictwo Wiedza
i Praktyka sp. z o.o.
Rok powstania: 1997
Numer NIP: 526-19-92-256
Numer REGON: 012-725-225
Numer KRS: 0000098264
Forma własności: 227 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z brakiem przewagi
któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5811z – wydawanie książek
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Łotewska 9A
Poczta: 03-918 Warszawa
Adres strony WWW: wip.pl
Kadra zarządzająca:
Filip Nowicki, Prezes Zarządu
Xenium Kędzior Leszek
Rok powstania: 2002
Numer NIP: 898-10-36-880
Numer REGON: 932-784-141
Serwisy tematyczne
Serwisy i usługi internetowe
39
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Serwisy i usługi internetowe
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: dolnośląskie
Adres: ul. Aleksandra Świętochowskiego
11 A
Poczta: 51-606 Wrocław
Adres strony WWW: dobreprogramy.pl
E-mail: xenium@xenium.pl
YOYO sp. z o.o.
Rok powstania: 2003
Numer NIP: 937-23-82-818
Numer REGON: 072-854-074
Numer KRS: 0000155757
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7312c – pośrednictwo w sprzedaży
miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (internet)
Województwo: śląskie
Adres: ul. 3 Maja 25
Poczta: 43-300 Bielsko-Biała
Adres strony WWW: oceniacz.pl
E-mail: biuro@oceniacz.pl
Kadra zarządzająca:
Marcin Olczykowski, Prezes Zarządu
Wojciech Drewniak, Wiceprezes Zarządu
Serwisy wideo,
telewizja
internetowa
Iplex sp. z o.o.
Rok powstania: 1997
Numer NIP: 525-15-69-786
Numer REGON: 012-314-858
Numer KRS: 0000116293
Forma własności: 225 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
prywatnej krajowej pozostałej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5913z – działalność związana z dystrybucją
flmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych
Województwo: mazowieckie
Adres: Al. Stanów Zjednoczonych 61
Poczta: 04-028 Warszawa
Adres strony WWW: iplex.pl
E-mail: inne@iplex.pl
Kadra zarządzająca:
Łukasz Skrzypek, Prezes Zarządu
PRV.PL sp. z o.o.
Rok powstania: 2006
Rok rozpoczęcia działalności
internetowej: 2006
Numer NIP: 739-34-70-739
Numer REGON: 519-650-437
Numer KRS: 0000223105
Forma własności: 215 – własność prywatna
krajowa pozostała
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Młynarska 42
Poczta: 01-171 Warszawa
Telefon: +48 22 257 44 09
Faks: +48 22 257 44 09
Adres strony WWW: grupa-pino.pl
E-mail: kontakt@grupa-pino.pl
Kadra zarządzająca:
Michał Sadowski, Dyrektor Generalny,
michal.sadowski@team.pino.pl,
+48 605 394 355
Piotr Wierzejewski, Dyrektor ds. Rozwoju,
piotr.wierzejewski@team.pino.pl,
+48 600 248 771
Mateusz Górecki, Dyrektor Zarządzający ds.
Projektów Innowacyjnych,
mateusz.gorecki@team.pino.pl,
+48 600 244 288
Karol Wnukiewicz,
Dyrektor ds. Technicznych,
karol.wnukiewicz@team.pino.pl,
+48 601 248 771
Opis działalności frmy: Grupa serwisów
i narzędzi zintegrowana pod wspólnym
sztandarem. Rozwijamy projekty, dzięki
którym nasi użytkownicy będą mogli
pokazać się nie tylko w internecie, ale też
wykazać się swoją aktywnością. W skład
Grupy Pino wchodzi obecnie 16 serwisów
(m.in.: Prv.pl, Patrz.pl, iThink.pl, Osobie.pl,
Xoxo.pl, Slajdzik.pl, Shmooze.pl).
Oferta/zakres usług: W celu efektywnego
dotarcia z przekazem reklamowym, Grupa
Pino dysponuje szerokim wachlarzem form
reklamowych, z których najważniejsze
to: reklama wideo, newslettery/mailingi,
pozycjonowanie flmów sponsorowanych,
emisja reklam w formacie OnStream
(www.onstream.pl), profle sponsorowane,
reklama w telewizji interaktywnej PinoTV.
Wskazane powyżej formy reklamowe
dostępne są na serwisach wchodzących
w skład grupy Pino.
Zmiany w ofercie w 2009 r.: Wdrożenie
nowego formatu reklamowego
– OnStream (www.onstream.pl). Jest
to reklama emitowana w najbliższym
otoczeniu streamu video lub audio. Tego
typu reklamę cechuje przede wszystkim
duża postrzegalność kreacji. Uwaga
użytkownika, który trafa na serwis
z materiałami video/audio jest skupiona
na odtwarzaczu. Dlatego reklama
emitowana nad streamem jest tak dobrze
rozpoznawalna.
Najważniejsi klienci w 2009 r.: Simplus,
Home.pl, Euro RTV AGD, Play, SKOK,
Movenpick, Nazwa.pl, Nokia, IQ Sport,
Deutsche Bank, Orange, Samsung, Dialog,
IKEA, BZ WBK, Pepsi, Zipp
Inna działalność:
Serwisy i usługi internetowe > Gry online
Serwisy i usługi internetowe > Hosting
plików
Serwisy i usługi internetowe > Narzędzia
internetowe
Redefne sp. z o.o.
Rok powstania: 2008
Rok rozpoczęcia działalności
internetowej: 2008
Numer NIP: 701-00-87-331
Numer REGON: 141-066-449
Numer KRS: 0000287684
Forma własności: 216 – własność zagraniczna
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Ostrobramska 75C Lok.1
Poczta: 04-175 Warszawa
Telefon: +48 22 611 71 00
Faks: +48 22 611 71 01
Adres strony WWW: redefne.pl
E-mail: kontakt@redefne.pl
Kadra zarządzająca:
Marcin Pery, Prezes Zarządu
Grzegorz Janczura, Dyrektor Operacyjny,
grzegorz.janczura@redefne.pl
Tomasz Bluszko, Dyrektor Pionu IT,
tomasz.bluszko@redefne.pl
Jarosław Rawicki, Pełnomocnik Zarządu ds.
Pozyskiwania Treści,
jaroslaw.rawicki@redefne.pl
Ewelina Tomasik, Kierownik Redakcji,
ewelina.tomasik@redefne.pl
Teresa Wierzbowska,
Kierownik Działu Marketingu i Pr,
teresa.wierzbowska@redefne.pl
Rafał Karczewski, Dyrektor Sprzedaży ds.
Internetu, rafal.karczewski@redefne.pl
Opis działalności frmy: Redefne to
spółka założona przez właścicieli Telewizji
POLSAT S.A w celu wprowadzenia formatów
telewizyjnych do internetu. Odpowiada za
całość działań internetowych grupy Polsat,
realizuje także projekty niezależne.
Oferta/zakres usług: Telewizja internetowa
ipla, platforma reklamowa Netshare,
produkcja i promocja gier Nobagames,
rozwój serwisów internetowych: Poszkole.pl,
Frazpc.pl, Gery.pl, Osemka.pl, Gamerstation.
Serwisy tematyczne Serwisy wideo, telewizja internetowa
Serwisy i usługi internetowe

RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Serwisy i usługi internetowe
pl, Twojapogoda.pl, Twitt.pl
Inna działalność:
Serwisy i usługi internetowe > Serwisy
wideo, telewizja internetowa
Marketing i reklama internetowa > Sieci
reklamowe
Spryciarze.pl sp. z o.o.
Rok powstania: 2008
Numer NIP: 929-18-02-506
Numer REGON: 080-277-788
Numer KRS: 0000313716
Forma własności: 225 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
prywatnej krajowej pozostałej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: lubuskie
Adres: ul. Różana 2
Poczta: 65-778 Zielona Góra
Adres strony WWW: spryciarze.pl
E-mail: kontakt@spryciarze.pl
Kadra zarządzająca:
Marcin Radziwoń, Prezes Zarządu
Artur Olszewski, Wiceprezes Zarządu
TVS sp. z o.o.
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 634-26-17-215
Numer REGON: 240-448-097
Numer KRS: 0000261574
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6020z – nadawanie programów telewizyjnych
ogólnodostępnych i abonamentowych
Województwo: śląskie
Adres: Pl. Grunwaldzki 12
Poczta: 40-126 Katowice
Adres strony WWW: tvs.pl
E-mail: sekretariat@tvs.pl
Kadra zarządzająca:
Arkadiusz Hołda, Prezes Zarządu
Beata Hołda, Wiceprezes Zarządu
Wyszukiwarki,
katalogi
Como-IT
Zawiślak Jacek Ernest
Rok powstania: 2005
Numer NIP: 922-17-32-634
Numer REGON: 060-067-718
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5829z – działalność wydawnicza w zakresie
pozostałego oprogramowania
Województwo: lubelskie
Adres: ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 14 Lok.39
Poczta: 22-400 Zamość
Adres strony WWW: busy.info.pl
E-mail: info@busy.info.pl
Eller Service s.c.
Rok powstania: 2008
Numer NIP: 584-26-58-731
Numer REGON: 220-665-002
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: pomorskie
Adres: ul. Chłopska 72
Poczta: 80-350 Gdańsk
Adres strony WWW: pobieraczek.pl
E-mail: bok@pobieraczek.pl
Integrum Partners
Radosław Giz
Rok powstania: 2005
Numer NIP: 922-23-31-825
Numer REGON: 060-077-036
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: lubelskie
Adres: ul. Kasztanowa 12
Poczta: 22-400 Zamość
Adres strony WWW: iprezenty.pl
E-mail: biuro@iprezenty.pl 
Serwisy wideo, telewizja internetowa Wyszukiwarki, katalogi
Marketing i reklama internetowa
Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR
Domy mediowe,
agencje
interaktywne i e-PR
7.5.b Communications
Michał Bialik,
Michał Mietliński s.c.
Rok powstania: 2010
Rok rozpoczęcia działalności
internetowej: 2010
Numer REGON: 142-305-382
Forma własności: 214 - własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6311z - przetwarzanie danych; zarządzanie
stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Sonaty 6 lok. 501
Poczta: 02-744 Warszawa
Telefon: +48 663 224 587
Adres strony WWW: 75b.pl
E-mail: biuro@75b.pl
Kadra zarządzająca:
Michał Bialik, Właściciel,
michal.bialik@75b.pl
Michał Mietliński, Właściciel,
michal.mietlinski@75b.pl,
+48 663 224 587
Opis działalności frmy: Marketing
i e-marketing, optymalizacja kampanii
reklamowych, budowa, udoskonalanie
i prowadzenie stron www – w tym
pozycjonowanie. Usługi Public Relations,
copywriting i działania brandingowe.
180Heartbeats Gaworski,
Sadowski, Berezowski sp.j.
Rok powstania: 2007
Rok rozpoczęcia działalności
internetowej: 2007
Numer NIP: 701-00-79-202
Numer REGON: 141-065-680
Numer KRS: 0000285742
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Okrężna 99A
Hosting plików Komunikatory internetowe, VoIP Mapy i lokalizatory
Serwisy i usługi internetowe
41
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Marketing i reklama internetowa
Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR
Poczta: 02-933 Warszawa
Telefon: +48 22 550 80 00
Faks: +48 22 550 80 01
Adres strony WWW: 180hb.com
E-mail: kontakt@180hb.com
Kadra zarządzająca:
Marcin Gaworski,
Managing Director & Partner,
marcin@180hb.com, +48 603 939 741
Mikołaj Sadowski,
Creative Director & Partner,
mikojalj@180hb.com, +48 507 096 716
Grzegorz Berezowski,
Strategy Director & Partner,
grzegorz@180hb.com, +48 603 502 156
Opis działalności frmy: Odkrywamy,
tworzymy i stosujemy narzędzia
komunikacji cyfrowej. Eksperymentujemy
i wykorzystujemy w kreatywny sposób
innowacyjne technologie oraz nowoczesne
kanały marketingu interaktywnego. Jednak
zawsze najważniejsza jest idea, którą
realizujemy z najwyższą starannością po to
by ekscytowała i była zapamiętana. Agencja
interaktywna roku 2009 (Media&Marketing,
Impactor, Smile Check). Ponad 40 nagród
i wyróżnień zdobytych na festiwalach
reklamowych w kraju i za granicą.
Oferta/zakres usług: Reklama, tworzenie
serwisów internetowych, prezentacji
multimedialnych i gier, działania
promocyjne w mediach społecznościowych
Najważniejsi klienci w 2009 r.: Allegro,
ARBOmedia, ASUS, CIN CIN, ING Bank,
Samsung, Nokia, n (nFilmHD), Microsoft,
Netia, Opel, Pepsi, SAP
2Exist Michał Świtoń
Rok powstania: 2005
Numer NIP: 627-25-37-125
Numer REGON: 240-247-022
Forma własności: 214 – własność
krajowych osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: śląskie
Adres: ul. Odrowążów 1 Lok.8
Poczta: 41-506 Chorzów
Adres strony WWW: 2exist.pl
E-mail: biuro@2exist.pl
3 Mediaonline Robert
Piekarski
Rok powstania: 2005
Numer NIP: 851-25-88-696
Numer REGON: 320-102-968
Forma własności: 214 – własność
krajowych osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5819z – pozostała działalność wydawnicza
Województwo: zachodniopomorskie
Adres: ul. Heleny 4 Lok.5
Poczta: 71-557 Szczecin
Adres strony WWW: 3 mediaonline.pl
E-mail: info@3 mediaonline.pl
4Kroki Agencja
Internetowa,
Przemysław Chudkiewicz
Rok powstania: 2003
Numer NIP: 522-26-40-174
Numer REGON: 015-501-041
Forma własności: 214 – własność
krajowych osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Powstańców Śląskich 26A
Poczta: 01-381 Warszawa
Adres strony WWW: 4k.pl
E-mail: recepcja@4k.pl
4Studio sp. z o.o.
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 739-35-42-462
Numer REGON: 280-103-059
Numer KRS: 0000263371
Forma własności: 214 – własność
krajowych osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: warmińsko – mazurskie
Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
5 B Lok.211
Poczta: 10-455 Olsztyn
Adres strony WWW: 4studio.net
E-mail: biuro@4studio.net
Kadra zarządzająca:
Wojciech Szcześniak, Prezes Zarządu
Mariusz Kotecki, Członek Zarządu
7 Lab
Sebastian Richert
Rok powstania: 2008
Numer NIP: 587-15-90-214
Numer REGON: 220-588-023
Forma własności: 214 – własność
krajowych osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie
stronami internetowymi (hosting)
i podobna działalność
Województwo: pomorskie
Adres: ul. Przemysłowa 11 a Lok.34
Poczta: 84-200 Wejherowo
Adres strony WWW: 7lab.pl
E-mail: biuro@7lab.pl
A.net.pl sp. z o.o.
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 525-24-06-543
Numer REGON: 141-112-758
Numer KRS: 0000289946
Forma własności: 214 – własność
krajowych osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Aleje Jerozolimskie 44
Poczta: 00-024 Warszawa
Adres strony WWW: a.net.pl
E-mail: bok@a.net.pl
Kadra zarządzająca:
Maksymilian Wrzesiński, Prezes Zarządu
Spółki
Marcin Żyliński, Członek Zarządu Spółki
Michał Żyliński, Członek Zarządu Spółki
A.t.o.m. Tomasz Gołacki
Rok powstania: 2002
Numer NIP: 982-02-22-075
Numer REGON: 473-057-427
Forma własności: 214 – własność
krajowych osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: łódzkie
Adres: ul. Emilii Sczanieckiej 7 Lok.18
Poczta: 93-342 Łódź
Adres strony WWW: atom.lodz.pl
E-mail: atom@atom.lodz.pl
Abacus Internet Solutions
Więcko sp.j.
Rok powstania: 2003
Numer NIP: 957-08-71-618
Numer REGON: 192-988-608
Numer KRS: 0000167363
Forma własności: 214 – własność
krajowych osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: pomorskie
Adres: ul. Morenowe Wzgórze 4 Lok.17
Poczta: 80-283 Gdańsk
Adres strony WWW: abacus.pl
E-mail: info@abacus.pl
Hosting plików Komunikatory internetowe, VoIP Mapy i lokalizatory
Serwisy i usługi internetowe
42
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Marketing i reklama internetowa
Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR
Kadra zarządzająca:
Paweł Więcko, Wspólnik
Magdalena Więcko, Wspólnik
ACR SA
Rok powstania: 2000
Numer NIP: 527-23-42-036
Numer REGON: 016-617-969
Numer KRS: 0000065596
Forma własności: 225 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
prywatnej krajowej pozostałej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7312c – pośrednictwo w sprzedaży
miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (internet)
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Puławska 182
Poczta: 02-670 Warszawa
Adres strony WWW: acr.pl
E-mail: info@acr.pl
Kadra zarządzająca:
Jolanta Zaczek-Sakouhi, Prezes Zarządu
Active Pharma sp. z o.o.
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 536-18-10-065
Numer REGON: 140-831-250
Numer KRS: 0000274321
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Strużańska 7A
Poczta: 05-119 Legionowo
Adres strony WWW: activepharma.pl
E-mail: biuro@activepharma.pl
Kadra zarządzająca:
Przemysław Felicki, Prezes Zarządu
Radosław Marter, Wiceprezes Zarządu
Activeweb sp. z o.o.
Rok powstania: 2002
Numer NIP: 954-23-95-301
Numer REGON: 277-715-454
Numer KRS: 0000115227
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Ksawerego Bronikowskiego 3
Lok.2
Poczta: 02-796 Warszawa
Adres strony WWW: activeweb.pl
E-mail: biuro@activeweb.pl
Kadra zarządzająca:
Radosław Gnot, Prezes Zarządu
Activisio Michał
Kołodziejczak
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 925-19-92-647
Numer REGON: 080-224-020
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: lubuskie
Adres: ul. Lubuska 4
Poczta: 67-106 Otyń
Adres strony WWW: activisio.pl
E-mail: biuro@activisio.pl
AdInnovation sp. z o.o.
Rok powstania: 2009
Numer NIP: 525-24-49-825
Numer REGON: 141-762-829
Numer KRS: 0000324762
Forma własności: 225 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
prywatnej krajowej pozostałej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7312c – pośrednictwo w sprzedaży
miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (internet)
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Tamka 16 Lok.u5
Poczta: 00-349 Warszawa
Adres strony WWW: adinnovation.pl
E-mail: kontakt@adinnovation.pl
Kadra zarządzająca:
Artur Muszkiet, Prezes Zarządu
Paweł Orłowski, Członek Zarządu
Adm-Media s.c.
Adam Stanisław Kolibski
Dariusz Pawusiak
Rok powstania: 2003
Numer NIP: 712-28-15-103
Numer REGON: 432-670-460
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6312z – działalność portali internetowych
Województwo: lubelskie
Adres: ul. Długa 5 Lok.38
Poczta: 20-346 Lublin
Adres strony WWW: adm-media.pl
E-mail: biuro@adm-media.pl
Advantage sp. z o.o.
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 521-34-27-096
Numer REGON: 140-702-920
Numer KRS: 0000267402
Forma własności: 227 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z brakiem przewagi
któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Fasolowa 31 A
Poczta: 02-482 Warszawa
Adres strony WWW: advantagegroup.pl
Kadra zarządzająca:
Bartłomiej Kaliś, Prezes Zarządu
Agencja Fresh4U
Michał Kamosz
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 788-18-45-792
Numer REGON: 300-533-075
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
1723z – produkcja artykułów piśmiennych
Województwo: lubuskie
Adres: ul. Władysława Iv 12 Lok.112
Poczta: 65-229 Zielona Góra
Adres strony WWW: fresh4u.pl
E-mail: agencja@fresh4u.pl
Agencja Interaktywna
„Arsit” Mariusz
Orczykowski
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 732-12-79-587
Numer REGON: 100-357-779
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: łódzkie
Adres: ul. Brzozowa 23 Lok.1
Poczta: 95-073 Grotniki
Adres strony WWW: arsit.pl
E-mail: biuro@arsit.pl
Agencja Interaktywna
„Mindscape” Michał Bronka
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 672-19-75-226
Numer REGON: 320-313-808
Forma własności: 214 – własność krajowych
Hosting plików Komunikatory internetowe, VoIP Mapy i lokalizatory
Serwisy i usługi internetowe
43
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Marketing i reklama internetowa
Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5829z – działalność wydawnicza w zakresie
pozostałego oprogramowania
Województwo: zachodniopomorskie
Adres: ul. Bronowicka 27 Lok.pok.314
Poczta: 71-012 Szczecin
Adres strony WWW: mindscape.pl
E-mail: kontakt@mindscape.pl
Agencja Interaktywna
„Newcast” Anna Górska
Rok powstania: 2002
Numer NIP: 542-27-51-286
Numer REGON: 052-132-089
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: podlaskie
Adres: ul. Składowa 12
Poczta: 15-399 Białystok
Adres strony WWW: newcast.pl
E-mail: newcast@newcast.pl
Agencja Interaktywna Blue
Paprica Maciej Pałubicki
Rok powstania: 2005
Rok rozpoczęcia działalności
internetowej: 2005
Numer NIP: 688-12-40-373
Numer REGON: 180-087-398
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6202z – działalność związana z doradztwem
w zakresie informatyki
Województwo: podkarpackie
Adres: Orelec 83
Poczta: 38-623 Uherce Mineralne
Telefon: +48 12 633 85 45
Faks: +48 12 633 85 45
Adres strony WWW: bluepaprica.com
E-mail: info@bluepaprica.com
Kadra zarządzająca:
Maciej Pałubicki,
Dyrektor Zarządzający,
maciej.palubicki@bluepaprica.com,
+48 12 633 85 45
Opis działalności frmy: Naszą misją jest
dostarczanie dedykowanych rozwiązań
na potrzeby e-marketingu w oparciu
o trzy flary: technologię, strategię
i kreację. Wierzymy, że tylko równomierne
połączenie tych elementów gwarantuje
sukces w tak dynamicznie zmieniającym
się środowisku jak internet. Pracujemy „z”
a nie „dla” klientów. Jesteśmy przekonani, że
tylko partnerskie zasady, otwartość, a także
odwaga bronienia dobrych pomysłów daje
szanse na konkretne rezultaty biznesowe
dla naszych klientów.
Oferta/zakres usług: Zajmujemy się
tworzeniem zaawansowanych rozwiązań
dla e-biznesu. W naszej ofercie znajdują
się produkty oparte o społeczności,
systemy sprzedażowe i lojalnościowe,
portale korporacyjne. Nie boimy się
technologicznych wyzwań. Klientom
oferujemy także usługi doradcze związane
z e-biznesem.
Najważniejsi klienci w 2009 r.: RMF Maxxx,
Sigma Corp, Bookland.net, Lexar
Inna działalność:
Marketing i reklama internetowa > Domy
mediowe, agencje interaktywne i e-PR >
Strategia marketingowa, doradztwo
Marketing i reklama internetowa > Domy
mediowe, agencje interaktywne i e-PR >
Programy lojalnościowe
Serwisy i usługi internetowe > Serwisy
społecznościowe, blogi, fora dyskusyjne
Agencja Interaktywna
Digate Kossakowski Łukasz
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 879-23-36-204
Numer REGON: 340-257-780
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: kujawsko-pomorskie
Adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
Poczta: 87-100 Toruń
Adres strony WWW: digate.pl
E-mail: digate@digate.pl
Agencja Interaktywna
Gekos Tomasz Augustyn
Rok powstania: 2008
Numer NIP: 738-18-31-433
Numer REGON: 120-798-960
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: małopolskie
Adres: ul. Biecka 68 Lok.2
Poczta: 38-300 Gorlice
Adres strony WWW: gekos.pl
E-mail: gekos@gekos.pl
Agencja Interaktywna
Mug s.c. Dariusz Polarczyk
Natalia Stefaniak
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 781-17-99-986
Numer REGON: 300-564-590
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: wielkopolskie
Adres: ul. Wergiliusza 27 Lok.1
Poczta: 60-461 Poznań
Adres strony WWW: mug.pl
E-mail: biuro@mug.pl
Agencja Interaktywna
Webexperts
Marcin Wójtowicz
Rok powstania: 2005
Numer NIP: 712-28-52-601
Numer REGON: 060-066-937
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie
stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność
Województwo: lubelskie
Adres: ul. Sielankowa 12 Lok.9
Poczta: 20-802 Lublin
Adres strony WWW: webexperts.pl
E-mail: info@webexperts.pl
Agencja Kreatywna 4N
Rok powstania: 2004
Numer NIP: 813-18-18-774
Numer REGON: 691-789-251
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: podkarpackie
Adres: Strażów 347
Poczta: 36-073 Strażów
Adres strony WWW: 4n.pl
E-mail: info@4n.pl
Agencja Reklamowo-
Informatyczna Studio
Grafczne Crimson Oak
Kosiński Marek
Rok powstania: 2003
Hosting plików Komunikatory internetowe, VoIP Mapy i lokalizatory
Serwisy i usługi internetowe
44
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Marketing i reklama internetowa
Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR
Numer NIP: 645-20-00-266
Numer REGON: 278-069-312
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6202z – działalność związana z doradztwem
w zakresie informatyki
Województwo: śląskie
Adres: ul. Młodzieżowa 18
Poczta: 42-600 Tarnowskie Góry
Adres strony WWW: oak.com.pl
E-mail: biuro@oak.com.pl
Agencja Reklamy Eura7
Łukasz Wołek
Rok powstania: 1999
Rok rozpoczęcia działalności
internetowej: 1999
Numer NIP: 679-23-46-791
Numer REGON: 357-092-860
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6110z – działalność w zakresie
telekomunikacji przewodowej
Województwo: małopolskie
Adres: ul. Jakuba Bojki 8 Lok.59
Poczta: 30-611 Kraków
Telefon: +48 12 292 33 33
Faks: +48 12 292 39 39
Adres strony WWW: eura7.com
E-mail: info@eura7.com
Kadra zarządzająca:
Łukasz Wołek, Dyrektor Zarządzający,
lukasz.wolek@eura7.com,
+48 600 004 680
Grzegorz Skuza, Dyrektor Kreatywny,
grzegorz.skuza@eura7.com,
+48 784 802 220
Edward Skraba, Dyrektor ds. IT,
edi@eura7.com, +48 668 166 945
Opis działalności frmy: Eura7 specjalizuje
się w szeroko rozumianym marketingu
internetowym, skutecznie łącząc
kompetencje strategiczne, kreatywne
i technologiczne. Projekty agencji opierają
się na synergii różnorodnych działań
pozwalających maksymalizować ich
efektywność, co gwarantuje klientom
wysoki stopień zwrotu z ponoszonych
inwestycji.
Oferta/zakres usług: Eura7 zajmuje się
kompleksową obsługą marketingową
frm i marek w internecie w zakresie
całościowego tworzenia serwisów
i portali internetowych, kampaniami
reklamowymi online, SEO/SEM, social
media marketingiem, e-mail marketingiem
oraz usługami w zakresie doradztwa
strategicznego.
Zmiany w ofercie w 2009 r.: Wzmocnienie
kompetencji strategicznych Eura7
i poszerzenie oferty agencji o dodatkowe
elementy z tym związane. Rozwój
kompetencji w zakresie social media
marketingu oraz SEO/SEM.
Najważniejsi klienci w 2009 r.: IDC
Polonia (marki Verbena i Horalky),
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa,
Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego, Babiogórski Park Narodowy,
Trigranit Development sp. z o.o., Echo
Investment SA
Inna działalność:
Marketing i reklama internetowa > Domy
mediowe, agencje interaktywne i e-PR >
e-PR, social media marketing, WOMM
Marketing i reklama internetowa > Domy
mediowe, agencje interaktywne i e-PR >
Strategia marketingowa, doradztwo
Marketing i reklama internetowa > Domy
mediowe, agencje interaktywne i e-PR >
SEM, SEO
Agencja Społem sp. z o.o.
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 779-22-77-228
Numer REGON: 300-236-868
Numer KRS: 0000249809
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7312c – pośrednictwo w sprzedaży
miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (internet)
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Obrzeżna 5
Poczta: 02-691 Warszawa
Adres strony WWW: agencjaspolem.pl
E-mail: spolem@agencjaspolem.pl
Kadra zarządzająca:
Tadeusz Brzozowski, Prezes Zarządu
Piotr Jeziorowski, Członek Zarządu
Aida Polska sp. z o.o.
Rok powstania: 2005
Numer NIP: 701-00-00-212
Numer REGON: 140-330-536
Numer KRS: 0000247902
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6619z – pozostała działalność
wspomagająca usługi fnansowe,
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
emerytalnych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Suwak 4
Poczta: 02-676 Warszawa
Adres strony WWW: aidapolska.pl
E-mail: aidapolska@aidapolska.pl
Kadra zarządzająca:
Justyna Kowalczyk, Prezes Zarządu
Dariusz Tabała, Wiceprezes Zarządu
Akadamickie Inkubatory
Przedsiębiorczości
Rok powstania: 2004
Numer NIP: 524-24-95-143
Numer REGON: 015-690-013
Numer KRS: 0000199402
Forma własności: 215 – własność prywatna
krajowa pozostała
Przeważająca działalność (PKD 2007):
9499z – działalność pozostałych
organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfkowana
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Piękna 68
Poczta: 00-672 Warszawa
Adres strony WWW: altinet.pl
E-mail: info@altinet.pl
Kadra zarządzająca:
Dariusz Żuk, Prezes Zarządu
Mariusz Turski, Wiceprezes, Dyrektor
Generalny
Jacek Aleksandrowicz, Wiceprezes
Ampo Pphu s.c. Małgorzata
Ostojska, Piotr Ostojski
Rok powstania: 2002
Numer NIP: 731-18-23-150
Numer REGON: 472-945-054
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
1392z – produkcja gotowych wyrobów
tekstylnych
Województwo: łódzkie
Adres: ul. Armii Ludowej 65
Poczta: 98-100 Łask
Adres strony WWW: ampo.com.pl
E-mail: ampo@ampo.com.pl
Apeiro sp. z o.o.
Rok powstania: 2008
Numer NIP: 676-23-89-181
Numer REGON: 120-820-428
Numer KRS: 0000316169
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: małopolskie
Adres: ul. Jana Sobieskiego 3 Lok.3
Poczta: 31-136 Kraków
Adres strony WWW: apeiro.pl
Hosting plików Komunikatory internetowe, VoIP Mapy i lokalizatory
Serwisy i usługi internetowe
45
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Marketing i reklama internetowa
Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR
E-mail: kontakt@apeiro.pl
Kadra zarządzająca:
Artur Kacprzak, Prezes
Aptus s.c. Matlak Jerzy,
Ryś Piotr, Matula Marek
Rok powstania: 1999
Rok rozpoczęcia działalności
internetowej: 1999
Numer NIP: 634-23-45-395
Numer REGON: 276-594-362
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: śląskie
Adres: Pl. Grunwaldzki 8-10
Poczta: 40-950 Katowice
Telefon: +48 32 203 70 02
Faks: +48 32 607 31 88
Adres strony WWW: aptus.pl
E-mail: aptus@aptus.pl
Kadra zarządzająca:
Grzegorz Łachut, Dyrektor Handlowy,
g.lachut@aptus.pl, +48 32 607 31 81
Opis działalności frmy: Szeroki zakres
naszej oferty obejmuje wykonywanie
reklamowych i informacyjnych serwisów
WWW, portali internetowych oraz
rozbudowanych systemów aplikacyjnych
obejmujących rozwiązania z dziedziny
e-commerce. Posiadamy własne
produkty internetowe obejmujące sklep
internetowy oraz system zarządzania
treścią (CMS). Oferujemy również
rozwiązania z zakresu intranetu
obejmujące m.in. system obiegu
dokumentów, składowania dokumentów,
wewnętrzny portal korporacyjny.
Oferta/zakres usług: Tworzenie stron www,
tworzenie aplikacji internetowych, sklepy
internetowe, systemy CMS, systemy CRM,
systemy intranetowe
Najważniejsi klienci w 2009 r.: Agora SA,
ComputerLand SA, Telewizja Polska SA,
Drukarnia Cyfrowa Sowa sp. z o.o., Intrum
Iustitia, Europejska Grupa Finansowa sp.
z o.o., Kaczmarski Inkasso, TRW Braking
Systems Polska sp. z o.o., Farmacol SA,
GARR SA, Ditel SA, SMG/KRC Poland Human
Resources sp. z o.o
Inna działalność:
Marketing i reklama internetowa > Domy
mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Kreacja
Serwisy i usługi internetowe > Narzędzia
internetowe
Marketing i reklama internetowa > Domy
mediowe, agencje interaktywne i e-PR >
Strategia marketingowa, doradztwo
Arc Worldwide Polska
sp. z o.o.
Rok powstania: 1999
Numer NIP: 526-23-40-314
Numer REGON: 014-960-769
Numer KRS: 0000139988
Forma własności: 215 – własność prywatna
krajowa pozostała
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Wołoska 9
Poczta: 02-583 Warszawa
Adres strony WWW: arcww.com.pl
E-mail: info@arcww.com.pl
Kadra zarządzająca:
Jarosław Ziębiński, Członek Zarządu
Darren Norkett, Członek Zarządu
Artblue.pl Rafał Fedyna
Rok powstania: 2004
Numer NIP: 532-16-34-099
Numer REGON: 015-738-458
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Świderska 12
Poczta: 05-420 Józefów
Adres strony WWW: artblue.pl
E-mail: biuro@artblue.pl
Artedotum.pl Konrad
Kruczkowski
Rok powstania: 2008
Numer NIP: 683-18-91-944
Numer REGON: 120-722-424
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie
stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność
Województwo: małopolskie
Adres: Brzezie 278
Poczta: 32-014 Brzezie
Adres strony WWW: artedotum.pl
E-mail: biuro@artedotum.pl
Artegence sp. z o.o.
Rok powstania: 1995
Rok rozpoczęcia działalności
internetowej: 1995
Numer NIP: 521-30-18-541
Numer REGON: 014-988-443
Numer KRS: 0000066610
Forma własności: 224 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
krajowych osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Bukowińska 22 B
Poczta: 02-703 Warszawa
Telefon: +48 22 380 13 13
Faks: +48 22 380 13 14
Adres strony WWW: artegence.com
E-mail: kontakt@artegence.com
Kadra zarządzająca:
Artur Gortych, Prezes Zarządu,
artur.gortych@artegence.com
Bartłomiej Wyszyński,
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii,
bartlomiej.wyszynski@artegence.com
Izabella Gortych, Członek Zarządu,
iza.gortych@artegence.com>
Marcin Truszel, Członek Zarządu,
marcin@artegence.com
Andrzej Szewczyk, Dyrektor Zarządzający,
andrzej.szewczyk@artegence.com
Opis działalności frmy: Agencja
reklamowa wyspecjalizowana w marketingu
interaktywnym, na rynku od 1995 roku.
Artegence specjalizuje się w tworzeniu więzi
z marką dzięki budowaniu społeczności.
Oferta/zakres usług: Full service w zakresie
e-markingu i e-commerce, specjalizacja
– społeczności wokół marek
Najważniejsi klienci w 2009 r.: Alior Bank,
Bakoma – Bakuś i Twist, BRE Hipoteczny,
BZWBK, DM BZWBK, Danone – Activia,
Imperial Tobacco – West, Kompania
Piwowarska – Lech, Netia, Orange
– Populacja.pl, Polski Lek, Sage, Unilever
Polska – Knorr
Inna działalność:
Marketing i reklama internetowa > Domy
mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Kreacja
Marketing i reklama internetowa > Domy
mediowe, agencje interaktywne i e-PR >
Strategia marketingowa, doradztwo
Marketing i reklama internetowa > Firmy
badawcze i konsultingowe > Usability i user
experience
Artfash
Rok powstania: 2004
Rok rozpoczęcia działalności
internetowej: 2004
Numer NIP: 777-27-53-795
Numer REGON: 634-551-315
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Hosting plików Komunikatory internetowe, VoIP Mapy i lokalizatory
Serwisy i usługi internetowe
46
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Marketing i reklama internetowa
Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7312d – pośrednictwo w sprzedaży miejsca
na cele reklamowe w pozostałych mediach
Województwo: wielkopolskie
Adres: os. Kościuszkowców 1 Lok.16
Poczta: 62-020 Swarzędz
Telefon: +48 61 822 11 33
Adres strony WWW: artfash.pl
E-mail: biuro@artfash.pl
Opis działalności frmy: Artfash Interactive
od 2004 roku specjalizuje się w budowaniu
stron oraz serwisów www, kreacji
kampanii internetowych, opracowywaniu
strategii online oraz planowaniu działań
marketingowych i komunikacyjnych
w internecie.
Oferta/zakres usług: Kreacja,
programowanie, flm, multimedia, strategia,
doradztwo w internecie, komunikacja
i marketing
Zmiany w ofercie w 2009 r.: Strategia
i doradztwo
Najważniejsi klienci w 2009 r.: Animex,
Kompania Piwowarska, Wrigley, Hochland,
Lilly, Gedeon Richter, Chocolissimo,
EuroFlorist, Carlson Wagnolit Travel,
Edelman, Hill & Knowlton, Mróz
Inna działalność:
Usługi dla frm internetowych
Artgen Magdalena Redmer
Rok powstania: 1999
Numer NIP: 929-10-59-987
Numer REGON: 639-567-723
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: wielkopolskie
Adres: ul. Przemysłowa 37 Lok.4
Poczta: 61-541 Poznań
Adres strony WWW: artgen.pl
E-mail: info@artgen.pl
Atractif Media Mariusz
Kuczewski
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 113-22-96-883
Numer REGON: 141-024-008
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6391z – działalność agencji informacyjnych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Kazimierza Pułaskiego 55
Poczta: 05-270 Marki
Adres strony WWW: atractifmedia.pl
E-mail: info@atractif.pl
Autentika sp. z o.o.
Rok powstania: 2008
Numer NIP: 951-22-63-894
Numer REGON: 141-566-880
Numer KRS: 0000313146
Forma własności: 224 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
krajowych osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Nowoursynowska 143K Lok.3
Poczta: 02-776 Warszawa
Adres strony WWW: autentika.pl
Kadra zarządzająca:
Michał Samojlik, Prezes Zarządu
Avangardo Marcin Osak
Rok powstania: 2008
Numer NIP: 955-20-52-086
Numer REGON: 320-495-844
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: zachodniopomorskie
Adres: ul. Andrzeja Struga 44
Poczta: 70-784 Szczecin
Adres strony WWW: avangardo.pl
BBsoft Webdesign
Trawiński Zbigniew
Rok powstania: 2004
Numer NIP: 897-11-18-139
Numer REGON: 933-018-414
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie
stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność
Województwo: dolnośląskie
Adres: ul. Lubińska 30 Lok.10
Poczta: 53-624 Wrocław
Adres strony WWW: bbsoft.pl
E-mail: biuro@bbsoft.pl
Benhauer
Grzegorz Błażewicz
Rok powstania: 2008
Numer NIP: 873-26-91-692
Numer REGON: 120-672-583
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7022z – pozostałe doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania
Województwo: małopolskie
Adres: ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 28A
Poczta: 31-111 Kraków
Adres strony WWW: benhauer.pl
E-mail: biuro@benhauer.pl
Berber Mateusz Marczewski
Rok powstania: 2005
Numer NIP: 972-02-21-604
Numer REGON: 300-127-889
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: wielkopolskie
Adres: ul. Macieja Palacza 96 Lok.7
Poczta: 60-274 Poznań
Adres strony WWW: bbrr.pl
E-mail: ofce@bbrr.pl
Bitartis.pl s.c. T. Dul,
P. Kopeć, S. Świątek
Rok powstania: 2008
Numer NIP: 813-35-59-785
Numer REGON: 180-353-262
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie
stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność
Województwo: podkarpackie
Adres: ul. Przemysłowa 9A
Poczta: 35-105 Rzeszów
Adres strony WWW: bitartis.pl
Bitnoise Łukasz Roth
Rok powstania: 2009
Numer NIP: 781-17-57-054
Numer REGON: 301-070-401
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: wielkopolskie
Adres: ul. Mrowińska 18
Poczta: 60-427 Poznań
Adres strony WWW: bitnoise.pl
E-mail: info@bitnoise.pl
Hosting plików Komunikatory internetowe, VoIP Mapy i lokalizatory
Serwisy i usługi internetowe
47
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Marketing i reklama internetowa
Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR
Blue Angels sp. z o.o.
Rok powstania: 2008
Numer NIP: 701-01-27-183
Numer REGON: 141-452-603
Numer KRS: 0000307819
Forma własności: 225 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
prywatnej krajowej pozostałej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
1812z – pozostałe drukowanie
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Złoczowska 11
Poczta: 03-972 Warszawa
Adres strony WWW: rabbits.pl
E-mail: zagajnik@rabbits.pl
Kadra zarządzająca:
Mariusz Ryciak, Prezes Zarządu
Blueprint Marcin
Wesołowski
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 592-21-04-087
Numer REGON: 220-432-338
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: pomorskie
Adres: ul. Kaczewska 22 B Lok.7
Poczta: 81-476 Gdynia
Adres strony WWW: blueprintmedia.pl
E-mail: kontakt@blueprintmedia.pl
Bogna Design Bogusława
Chmielewska
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 074-71-05-636
Numer REGON: 300-496-470
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
9003z – artystyczna i literacka działalność
twórcza
Województwo: wielkopolskie
Adres: ul. Bosa 22 Lok.4
Poczta: 60-125 Poznań
Adres strony WWW: bogna-design.pl
E-mail: biuro@bogna-design.pl
Br-Design.pl Bartosz
Rychlicki
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 583-28-85-537
Numer REGON: 220-270-611
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: pomorskie
Adres: ul. Aksamitna 9 a Lok.2
Poczta: 80-858 Gdańsk
Adres strony WWW: br-design.pl
E-mail: info@br-design.pl
Bull Design Michał Korkosz
Rok powstania: 2005
Numer NIP: 524-23-70-915
Numer REGON: 140-018-371
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych

Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Ołówkowa 28
Poczta: 03-001 Warszawa
Adres strony WWW: bull-design.pl
E-mail: info@bull-design.pl
Byss Tomasz Sarnowski,
Grzegorz Moździerz
Rok powstania: 1998
Rok rozpoczęcia działalności
internetowej: 1998
Numer NIP: 851-24-60-878
Numer REGON: 811-219-044
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: zachodniopomorskie
Adres: ul. Kresowa 28
Poczta: 71-770 Szczecin
Telefon: +48 91 424 45 70
Faks: +48 91 424 45 79
Adres strony WWW: byss.pl
E-mail: info@byss.pl
Kadra zarządzająca:
Tomasz Sarnowski, Dyrektor Generalny,
tomek@byss.pl, +48 91 424 45 70
Grzegorz Moździerz, Dyrektor Operacyjny,
grzesiek@byss.pl, +48 91 424 45 70
Daniel Czapiewski, Dyrektor Strategiczny,
daniel@byss.pl, +48 91 424 45 70
Maciej Gąsiorowski, Dyrektor Departamentu
IT, maciej@byss.pl, +48 91 424 45 70
Radosław Dąbrowski, Dyrektor Kreatywny,
pr@byss.pl, +48 91 424 45 70
Opis działalności frmy: Agencja
Interaktywna Byss jest dostawcą rozwiązań
marketingowych opartych o technologie
internetowe, multimedialne i mobilne.
Priorytetem agencji jest stosowanie
innowacyjnych i efektownych rozwiązań,
które w pełni realizują cele stawiane przez
klientów. Od 1998 roku frma zrealizowała
ponad 500 projektów, współpracując
z największymi koncernami polskimi
i zagranicznymi. Byss.pl to zespół 22
specjalistów z różnych dziedzin z zakresu
interaktywnego marketingu.
Oferta/zakres usług: Tworzenie
kompleksowych strategii obecności
frm i marek w internecie, serwisy www
(produktowe, korporacyjne, portale,
społecznościowe), kampanie reklamowe
online, programy lojalnościowe online,
advergaming/gry online, e-mail marketing,
mobile – gry, aplikacje, systemy IT,
e-commerce, marketing wirusowy,
prezentacje multimedialne
Zmiany w ofercie w 2009 r.:
W odpowiedzi na dynamicznie rozwijający
się rynek aplikacji dedykowanych
urządzeniom mobilnym, Agencja
Interaktywna Byss utworzyła spółkę Byss
Mobile. Firma zajmuje się tworzeniem
najwyższej klasy aplikacji dla urządzeń
mobilnych, głównie iPhone’ów. Działalność
Byss Mobile nie ogranicza się tylko do
jednego typu urządzeń, w planach jest
realizacja projektów dla takich platform
jak Android czy Symbian. Najlepsze
realizacje byss mobile: http://byss.mobi/
caribbeanracing/i http://byss.mobi/w.o.l.f/
Najważniejsi klienci w 2009 r.: Agora,
Bayer Schering Pharma, Carlsberg Polska,
Dax Cosmetics, Gaspol, Magic Play, M&CC,
Momentum, Songbeat GMBH, TomTom, UPC
Polska, Wydawnictwo Buchalter
Cadabra s.c.
Rok powstania: 2001
Numer NIP: 123-09-32-742
Numer REGON: 017-230-238
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie
stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Nowa 2B
Poczta: 05-500 Piaseczno
Adres strony WWW: cadabra.pl, netarena.pl
E-mail: info@cadabra.pl
Cao Group sp. z o.o.
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 957-09-69-866
Numer REGON: 220-420-878
Hosting plików Komunikatory internetowe, VoIP Mapy i lokalizatory
Serwisy i usługi internetowe
48
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Marketing i reklama internetowa
Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR
Numer KRS: 0000278853
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: pomorskie
Adres: ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 25
Poczta: 80-376 Gdańsk
Adres strony WWW: caogroup.pl
E-mail: biuro@caogroup.pl
Kadra zarządzająca:
Łukasz Rosa, Prezes Zarządu
Cbr Systems sp. z o.o.
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 734-32-67-522
Numer REGON: 120-551-721
Numer KRS: 0000297846
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: małopolskie
Adres: ul. Stanisława Konarskiego 9
Poczta: 33-300 Nowy Sącz
Adres strony WWW: cbrsystems.eu
E-mail: biuro@cbrsystems.eu
Kadra zarządzająca:
Michał Abram, Prezes Zarządu
Jugopol Tabula, Zastępca Prezesa Zarządu
Change Communications
sp. z o.o.
Rok powstania: 1999
Numer NIP: 521-29-80-158
Numer REGON: 014-874-515
Numer KRS: 0000045427
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Łowicka 35
Poczta: 02-502 Warszawa
Adres strony WWW: goforchange.pl
E-mail: m.grzedzinskak@goforchange.pl
Kadra zarządzająca:
Anna Pańczyk, Prezes Zarządu
Clickad sp. z o.o.
Rok powstania: 2005
Numer NIP: 527-24-91-776
Numer REGON: 140-328-367
Numer KRS: 0000246389
Forma własności: 216 – własność
zagraniczna
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7312c – pośrednictwo w sprzedaży
miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (internet)
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Postępu 15A
Poczta: 02-676 Warszawa
Adres strony WWW: clickad.pl
E-mail: sprzedaz@clickad.pl
Kadra zarządzająca:
Maciej Teliszewski, Prezes Zarządu
Comtica sp. z o.o.
Rok powstania: 2000
Numer NIP: 951-19-99-759
Numer REGON: 017-178-696
Numer KRS: 0000180202
Forma własności: 226 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
zagranicznej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6202z – działalność związana z doradztwem
w zakresie informatyki
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Emilii Plater 25 Lok.8
Poczta: 00-688 Warszawa
Adres strony WWW: comtica.pl
Kadra zarządzająca:
Piotr Szostak, Prezes Zarządu
Concepto Dariusz Kowalski
Rok powstania: 2005
Numer NIP: 995-00-53-688
Numer REGON: 411-566-634
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: wielkopolskie
Adres: ul. 1 Maja 52
Poczta: 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Adres strony WWW: concepto.pl,
instrukcja.pl
E-mail: biuro@concepto.pl
Coolpage Wiesław Płotka
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 589-18-53-467
Numer REGON: 220-248-646
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6202z – działalność związana z doradztwem
w zakresie informatyki
Województwo: pomorskie
Adres: ul. Piwna 6
Poczta: 83-340 Sierakowice
Adres strony WWW: coolpage.pl
E-mail: biuro@coolpage.pl
Coyote SA
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 779-23-26-599
Numer REGON: 300-721-003
Numer KRS: 0000296432
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: wielkopolskie
Adres: ul. Józefa Hallera 6-8
Poczta: 60-951 Poznań
Adres strony WWW: coyote.pl

E-mail: info@coyote.pl
Kadra zarządzająca:
Michał Stopa, Prezes Zarządu
CR Media Consulting SA
Rok powstania: 2002
Numer NIP: 526-26-40-714
Numer REGON: 015-161-651
Numer KRS: 0000109590
Forma własności: 215 – własność prywatna
krajowa pozostała
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Młynarska 42
Poczta: 01-171 Warszawa
Adres strony WWW: crmedia.pl
E-mail: crmedia@crmedia.pl
Kadra zarządzająca:
Paweł Stachnik, Prezes Zarządu
Creative Media Group
Weronika Wróblewska
Rok powstania: 2005
Numer NIP: 522-22-39-690
Numer REGON: 140-311-562
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
8559a – nauka języków obcych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Widawska 11 Lok.63
Poczta: 01-494 Warszawa
Adres strony WWW:
creativemediagroup.pl
E-mail: biuro@creativemediagroup.pl
Cyberstudio sp. z o.o.
Hosting plików Komunikatory internetowe, VoIP Mapy i lokalizatory
Serwisy i usługi internetowe
49
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Marketing i reklama internetowa
Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR
Rok powstania: 1994
Numer NIP: 634-10-04-870
Numer REGON: 272-251-547
Numer KRS: 0000199999
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: śląskie
Adres: ul. Raciborska 24 Lok.1
Poczta: 40-074 Katowice
Adres strony WWW: cyberstudio.pl,
wysokapozycja.pl
E-mail: biuro@cyberstudio.pl
Kadra zarządzająca:
Zbigniew Olko, Prezes
Dab Hand Studio
Andrzej Gierszewski
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 588-17-35-950
Numer REGON: 220-465-935
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: pomorskie
Adres: ul. Jaśminowa 23
Poczta: 84-240 Reda
Adres strony WWW: dabhand.pl
E-mail: info@dabhand.pl
Designer Artur Niżnikiewicz
Rok powstania: 2001
Numer NIP: 522-18-42-579
Numer REGON: 017-406-648
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Waleriana Czumy 15 Lok.73
Poczta: 01-355 Warszawa
Adres strony WWW: designer.com.pl
E-mail: biuro@designer.com.pl
Desmart Piotr Duszyński
Rok powstania: 2003
Numer NIP: 584-22-92-773
Numer REGON: 192-893-167
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: pomorskie
Adres: ul. Płk. Stanisława Dąbka 227 A
Poczta: 81-155 Gdynia
Adres strony WWW: desmart.com
E-mail: ofce@desmart.com
Diface Karol Malinowski
Rok powstania: 2002
Numer NIP: 946-22-82-598
Numer REGON: 432-525-277
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: lubelskie
Adres: ul. Wrotkowska 2A Lok.12
Poczta: 20-469 Lublin
Adres strony WWW: diface.com
E-mail: info@diface.com
Dige Polska Artur Marcin
Sławnikowski
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 597-15-88-582
Numer REGON: 320-285-615
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5829z – działalność wydawnicza w zakresie
pozostałego oprogramowania
Województwo: zachodniopomorskie
Adres: ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 24
Poczta: 71-410 Szczecin
Adres strony WWW: dige.pl
E-mail: a@dige.pl
Dlf sp. z o.o.
Rok powstania: 2002
Numer NIP: 586-20-86-226
Numer REGON: 192-757-317
Numer KRS: 0000122929
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność
(PKD 2007): 4690z – sprzedaż hurtowa
niewyspecjalizowana
Województwo: pomorskie
Adres: ul. Inżynierska 87
Poczta: 81-529 Gdynia
Adres strony WWW: dlf-internet.com
E-mail: biuro@dlf-internet.com
Kadra zarządzająca:
Sławomir Radacki, Prezes Zarządu
Jarosław Milewski, Wiceprezes Zarządu
Maciej Waszczyk, Wiceprezes Zarządu
Dom Mediowy Intermedia
sp. z o.o.
Rok powstania: 2004
Numer NIP: 679-28-16-759
Numer REGON: 356-844-363
Numer KRS: 0000207879
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: małopolskie
Adres: ul. Kalwaryjska 63
Poczta: 30-504 Kraków
Adres strony WWW: dmintermedia.pl
E-mail: dmintermedia@dmintermedia.pl
Kadra zarządzająca:
Rafał Jaworski, Prezes Zarządu
Anna Paciepnik, Wiceprezes Zarządu
Double Brand sp. z o.o.
Rok powstania: 2005
Numer NIP: 779-22-58-596
Numer REGON: 300-058-384
Numer KRS: 0000236209
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: wielkopolskie
Adres: ul. Strzecha 38A
Poczta: 60-287 Poznań
Adres strony WWW: doublebrand.pl
E-mail: biuro@doublebrand.pl
Kadra zarządzająca:
Jan Kałasznikow, Członek Zarządu
Krzysztof Kozioł, Członek Zarządu
Błażej Wojtkowiak, Członek Zarządu
Dpl Agency Alicja Ławecka
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 784-11-11-693
Numer REGON: 300-472-882
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: wielkopolskie
Adres: ul. Jasna 3 Lok.13A
Poczta: 62-200 Gniezno
Adres strony WWW: dplagency.pl
E-mail: bok@dplagency.pl
Dude Artur Jazienicki
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 912-17-76-052
Numer REGON: 020-618-902
Hosting plików Komunikatory internetowe, VoIP Mapy i lokalizatory
Serwisy i usługi internetowe

RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Marketing i reklama internetowa
Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: dolnośląskie
Adres: ul. Wiejska 38 Lok.6
Poczta: 55-200 Oława
Adres strony WWW: dude.pl
E-mail: biuro@dude.pl
Dwd Systems Dribczak
Grzegorz
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 929-17-23-824
Numer REGON: 080-097-282
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: lubuskie
Adres: ul. Ignacego Krasickiego 7 Lok.7
Poczta: 65-512 Zielona Góra
Adres strony WWW: dwd-systems.com
E-Business Solutions
sp. z o.o.
Rok powstania: 2004
Rok rozpoczęcia działalności
internetowej: 2004
Numer NIP: 669-24-53-576
Numer REGON: 320-437-396
Numer KRS: 0000293207
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie
stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność
Województwo: zachodniopomorskie
Adres: ul. Szczecińska 25 a Lok.3
Poczta: 75-122 Koszalin
Telefon: +48 22 663 50 05
Faks: +48 22 663 50 05
Adres strony WWW: e-bs.pl
E-mail: info@e-bs.pl
Kadra zarządzająca:
Tomasz Szymański, Prezes Zarządu,
info@e-bs.pl
Wojciech Mendoń, Wiceprezes Zarządu,
info@e-bs.pl
Rafał Wójcik, Wiceprezes Zarządu,
info@e-bs.pl
Opis działalności frmy: e-Business
Solutions to agencja interaktywna
świadczącą profesjonalne usługi w zakresie
e-commerce, e-marketingu, kreowania
wizerunku w internecie oraz wykorzystania
nowych mediów i technologii IT w biznesie.
Oferta/zakres usług: Kreacja, projektowanie
stron internetowych, projektowanie
i badanie użyteczności, pozycjonowanie
stron internetowych (SEO/SEM), realizacja
i obsługa konkursów i promocji w internecie,
programy lojalnościowe, systemy
elektronicznego obiegu dokumentów,
systemy e-commerce, dedykowane aplikacje
internetowe, systemy e-learning
Najważniejsi klienci w 2009 r.: TVP SA,
Bayer, Procter&Gamble, Presspublica,
Schneider Electric, Świat Książki
Inna działalność:
Serwisy i usługi internetowe > Serwisy
społecznościowe, blogi, fora dyskusyjne
Marketing i reklama internetowa > Domy
mediowe, agencje interaktywne i e-PR >
Programy lojalnościowe
Marketing i reklama internetowa > Domy
mediowe, agencje interaktywne i e-PR >
Kreacja
E-Point SA
Rok powstania: 2000
Numer NIP: 521-30-96-914
Numer REGON: 016-330-363
Numer KRS: 0000024163
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Filona 16
Poczta: 02-658 Warszawa
Adres strony WWW: e-point.pl
E-mail: mail@e-point.pl
Kadra zarządzająca:
Marcin Żuchowicz, Prezes Zarządu
Grzegorz Ścisło, Wiceprezes Zarządu
Marcin Żelazek, Członek Zarządu
Jarosław Błąd, Członek Zarządu
E-Studio Edwin Drewnowski
Rok powstania: 2004
Numer NIP: 722-13-58-212
Numer REGON: 451-203-805
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7312b – pośrednictwo w sprzedaży miejsca
na cele reklamowe w mediach drukowanych
Województwo: podlaskie
Adres: ul. Zwycięstwa 26C Lok.9
Poczta: 15-703 Białystok
Adres strony WWW: e-studio.biz.pl
E-mail: biuro@e-studio.biz.pl
Efabrika Polska sp. z o.o.
Rok powstania: 2005
Numer NIP: 897-17-08-645
Numer REGON: 020-152-935
Numer KRS: 0000242921
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6209z – pozostała działalność usługowa
w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych
Województwo: dolnośląskie
Adres: ul. Bracka 9 A
Poczta: 58-100 Świdnica
Adres strony WWW: efabrika.pl
E-mail: info@efabrika.pl
Kadra zarządzająca:
Adam Jurczak, Prezes Zarządu
Dawid Per, Vice-Prezes Zarządu
Emarketing Experts s.c.,
Mariusz Lisiecki, Robert
Chocian, Michał Lubański
Rok powstania: 2004
Numer NIP: 522-27-21-375
Numer REGON: 015-651-480
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 22A
Lok.14
Poczta: 01-471 Warszawa
Adres strony WWW: emarketingexperts.pl
E-mail: biuro@emex.pl
Emicom Dawid Jasiński
Rok powstania: 1998
Numer NIP: 615-17-07-083
Numer REGON: 230-499-100
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: dolnośląskie
Adres: ul. Emilii Plater 4 Lok.2
Poczta: 59-900 Zgorzelec
Adres strony WWW: emicom.pl
E-mail: emicom@emicom.pl
Emocni sp. z o.o.
Rok powstania: 2009
Numer NIP: 967-13-01-207
Numer REGON: 340-535-947
Hosting plików Komunikatory internetowe, VoIP Mapy i lokalizatory
Serwisy i usługi internetowe
51
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Marketing i reklama internetowa
Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR
Numer KRS: 0000325793
Forma własności: 224 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
krajowych osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie
stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność
Województwo: kujawsko-pomorskie
Adres: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 1
Poczta: 85-240 Bydgoszcz
Adres strony WWW: emocni.pl
E-mail: biuro@emocni.pl
Kadra zarządzająca:
Monika Siewert, Prezes Zarządu
Emotive Polska Mariusz
Połowczuk
Rok powstania: 2004
Rok rozpoczęcia działalności
internetowej: 1999
Numer NIP: 887-13-72-743
Numer REGON: 891-531-049
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5829z – działalność wydawnicza w zakresie
pozostałego oprogramowania
Województwo: dolnośląskie
Adres: ul. Długa 17
Poczta: 55-040 Kobierzyce
Telefon: +48 601 414 363
Faks: +48 601 402 486
Adres strony WWW: emotive.pl
E-mail: info@emotive.pl
Kadra zarządzająca:
Mariusz Połowczuk, Właściciel,
mp@emotive.pl, +48 601 414 363
Opis działalności frmy: Agencja
interaktywna Emotive Polska oferuje
kompleksową ofertę obsługi internetowej
frm i organizacji. Zapewniamy
zaawansowane nowoczesne rozwiązania,
pełną realizację założeń wizerunkowych,
wygodę zarządzania oraz dostępność dla
użytkowników.
Oferta/zakres usług: Tworzenie serwisów
www: serwisy korporacyjne, serwisy
produktowe, portale tematyczne, serwisy
konsumenckie i inwestorskie, systemy e-
commerce: rozbudowane sklepy on-line,
systemy porównawcze i pośredniczące
w sprzedaży przez internet, pozycjonowanie
stron: promocja stron w wyszukiwarkach,
optymalizacja stron pod kątem
wyszukiwarek, audyt SEO
Zmiany w ofercie w 2009 r.: Rozwój działu
pozycjonowania stron
Najważniejsi klienci w 2009 r.: e-Grupa sp.
z o.o., Jelfa SA, KELMAN, LanguageCourse24
Inna działalność:
Serwisy i usługi internetowe > Porównywarki
cen
E-commerce > Usługi
Energe 21 Izabela
Ambroziak
Rok powstania: 2003
Numer NIP: 726-13-60-089
Numer REGON: 473-106-947
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: łódzkie
Adres: ul. Antoniego Książka 21
Poczta: 91-603 Łódź
Adres strony WWW: energe21.com
E-mail: agency@energe21.com
Engine sp. z o.o.
Rok powstania: 2001
Numer NIP: 583-27-53-965
Numer REGON: 192-572-090
Numer KRS: 0000038357
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: pomorskie
Adres: ul. Armii Krajowej 116
Poczta: 81-824 Sopot
Adres strony WWW: engine.pl
E-mail: biuro@engine.pl
Kadra zarządzająca:
Jacek Ojak, Prezes Zarządu
Ennovate sp. z o.o.
Rok powstania: 1999
Numer NIP: 945-19-12-191
Numer REGON: 351-621-055
Numer KRS: 0000110193
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5829z – działalność wydawnicza w zakresie
pozostałego oprogramowania
Województwo: małopolskie
Adres: ul. Mjr. Ryszarda Nuszkiewicza 17
Lok.22
Poczta: 31-422 Kraków
Adres strony WWW: ennovate.pl
E-mail: biuro@ennovate.pl
Kadra zarządzająca:
Tomasz Strzyżewski, Prezes Zarządu
Enzo sp. z o.o.
Rok powstania: 2003
Numer NIP: 712-27-86-850
Numer REGON: 432-643-812
Numer KRS: 0000154641
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie
stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność
Województwo: lubelskie
Adres: ul. Władysława Kunickiego 46 Lok.4
Poczta: 20-417 Lublin
Adres strony WWW: enzo.pl
E-mail: biuro@enzo.pl
Kadra zarządzająca:
Tomasz Kuryło, Prezes Zarządu
Krzysztof Kozieł, Wiceprezes Zarządu
Eol Group Jonasz Setlak
sp.j.
Rok powstania: 2005
Numer NIP: 564-17-05-820
Numer REGON: 060-078-604
Numer KRS: 0000296075
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6209z – pozostała działalność usługowa
w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych
Województwo: lubelskie
Adres: ul. 1 Maja 13
Poczta: 20-410 Lublin
Adres strony WWW: eol-group.com
E-mail: biuro@eol-group.com
Kadra zarządzająca:
Krzysztof Jonasz, Wspólnik
Marcin Setlak, Wspólnik
Dariusz Setlak, Wspólnik
Epidemia s.c. Łukasz
Sajpelt, Tomasz Czechowski
Rok powstania: 2009
Numer NIP: 725-19-91-693
Numer REGON: 100-624-482
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: łódzkie
Adres: ul. Zachodnia 70 Lok.115
Poczta: 90-403 Łódź
Adres strony WWW: epidemia.org.pl
E-mail: biuro@epidemia.org.pl
Hosting plików Komunikatory internetowe, VoIP Mapy i lokalizatory
Serwisy i usługi internetowe
52
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Marketing i reklama internetowa
Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR
Eppearance sp. z o.o.
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 852-24-87-560
Numer REGON: 320-236-858
Numer KRS: 0000265397
Forma własności: 227 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z brakiem przewagi
któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: zachodniopomorskie
Adres: ul. Kaszubska 13 Lok.4A
Poczta: 70-403 Szczecin
Adres strony WWW: eppearance.pl
E-mail: info@eppearance.pl
Kadra zarządzająca:
Ernest Antos, Członek Zarządu
Mikkel Thye, Członek Zarządu
Etendard sp. z o.o.
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 957-09-51-412
Numer REGON: 220-301-464
Numer KRS: 0000264479
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6209z – pozostała działalność usługowa
w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych
Województwo: pomorskie
Adres: ul. Bolesława Chrobrego 36/38A
Poczta: 80-423 Gdańsk
Adres strony WWW: etendard.pl
E-mail: etendard@etendard.pl
Kadra zarządzająca:
Rafał Zaorski, Prezes Zarządu
Euro RSCG 4D Digital
sp. z o.o.
Rok powstania: 1999
Numer NIP: 725-17-56-437
Numer REGON: 472-265-419
Numer KRS: 0000088640
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Marynarska 11
Poczta: 02-674 Warszawa
Adres strony WWW: digitalone.pl
E-mail: info@digitalone.pl
Kadra zarządzająca:
Tomasz Zakrzewski, Prezes
Wojciech Borowski, Wiceprezes
Excelo sp. z o.o.
Rok powstania: 2003
Numer NIP: 584-25-07-162
Numer REGON: 192-989-335
Numer KRS: 0000185885
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: pomorskie
Adres: ul. Żeglarska 4
Poczta: 80-273 Gdańsk
Adres strony WWW: excelo.pl
E-mail: kontakt@excelo.pl
Kadra zarządzająca:
Michał Forc, Prezes Zarządu
Exception Tomasz Krobski
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 777-27-60-134
Numer REGON: 300-471-569
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: wielkopolskie
Adres: ul. Topazowa 7
Poczta: 62-081 Przeźmierowo
Adres strony WWW: exception.com.pl
E-mail: biuro@exception.com.pl
F25 sp. z o.o.
Rok powstania: 2008
Numer NIP: 701-01-45-985
Numer REGON: 141-563-886
Numer KRS: 0000315145
Forma własności: 224 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
krajowych osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5911z – działalność związana z produkcją
flmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Usypiskowa 3A
Poczta: 02-386 Warszawa
Adres strony WWW: f25.pl
E-mail: contact@f25.pl
Kadra zarządzająca:
Marcin Dworucha, Prezes Zarządu
Marcin Gaworski, Członek Zarządu
Mikołaj Sadowski, Członek ZarząduFirma Click 5 s.c.
B. Gołębiowski, A.
Gołębiowska
Rok powstania: 2000
Numer NIP: 631-22-97-102
Numer REGON: 276-974-366
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: śląskie
Adres: ul. Zygmunta Starego 13
Poczta: 44-100 Gliwice
Adres strony WWW: click5.pl
E-mail: info@click5.pl
Firma Handlowo-Usługowa
Mad Studio Mateusz
Bałabański
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 655-17-80-936
Numer REGON: 260-112-973
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: świętokrzyskie
Adres: os. Gen. Władysława Sikorskiego 4
Lok.6
Poczta: 28-100 Busko-Zdrój
Adres strony WWW: excreative.pl
E-mail: info@excreative.pl
Firma Handlowo-Usługowa
Teresa Kosacz
Rok powstania: 2008
Numer NIP: 924-18-11-880
Numer REGON: 280-268-493
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
4779z – sprzedaż detaliczna
artykułów używanych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
Województwo: warmińsko – mazurskie
Adres: ul. Królewiecka 40A Lok.15
Poczta: 11-700 Mrągowo
Adres strony WWW: visualage.pl
E-mail: hello@visualage.plHosting plików Komunikatory internetowe, VoIP Mapy i lokalizatory
Serwisy i usługi internetowe
53
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Marketing i reklama internetowa
Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR
Freak Studio Maciej
Kolasiński
Rok powstania: 2001
Numer NIP: 782-21-58-794
Numer REGON: 634-212-139
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie
stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność
Województwo: wielkopolskie
Adres: ul. Książęca 1
Poczta: 61-361 Poznań
Adres strony WWW: freakstudio.pl
E-mail: info@freakstudio.pl
Fresh Solutions sp. z o.o.
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 782-24-13-281
Numer REGON: 300-563-219
Numer KRS: 0000291087
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: wielkopolskie
Adres: ul. Za Bramką 12A Lok.7
Poczta: 61-842 Poznań
Adres strony WWW: efresh.com.pl
E-mail: efresh@fresh.com.pl
Kadra zarządzająca:
Tomasz Dura, Prezes Zarządu
Jarosław Szczepankiewicz, Członek Zarządu
Szymon Wesołowski, Członek Zarządu
G-Forces Web Management
Polska. sp. z o.o.
Rok powstania: 2005
Numer NIP: 583-29-20-423
Numer REGON: 220-105-616
Numer KRS: 0000246596
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: pomorskie
Adres: ul. Leona Kruczkowskiego 12
Poczta: 80-288 Gdańsk
Adres strony WWW: gforces.pl
E-mail: kontakt@gforces.pl
Kadra zarządzająca:
Robert Janeczek, Prezes Zarządu
Paweł Grzona, Członek Zarządu
Marcin Ciunelis, Członek Zarządu
Michał Felski, Członek Zarządu
G3 Media Przemysław
Wądołowski
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 542-27-10-614
Numer REGON: 200-104-696
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: podlaskie
Adres: ul. Rumiankowa 1 Lok.47
Poczta: 15-665 Białystok
Adres strony WWW: g3 media.pl
Gammanet sp. z o.o.
Rok powstania: 2001
Numer NIP: 781-16-86-621
Numer REGON: 634-166-416
Numer KRS: 0000002758
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: wielkopolskie
Adres: ul. Jana Piekałkiewicza 17
Poczta: 61-695 Poznań
Adres strony WWW: gammanet.pl
E-mail: ofce@gammanet.pl
Kadra zarządzająca:
Robert Posiadała, Prezes
Piotr Podstawski, Członek Zarządu
Gawitel Jan Gawin-
Niesiołowski
Rok powstania: 2002
Numer NIP: 521-31-21-635
Numer REGON: 015-149-957
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6209z – pozostała działalność usługowa
w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Sardyńska 6 Lok.35
Poczta: 02-761 Warszawa
Adres strony WWW: gawinet.pl
E-mail: gawinet@gawinet.pl
Genero sp. z o.o.
Rok powstania: 2000
Numer NIP: 567-16-89-764
Numer REGON: 130-854-158
Numer KRS: 0000117054
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Ludwika Idzikowskiego 31
Poczta: 02-704 Warszawa
Adres strony WWW: genero.pl
E-mail: biuro@genero.pl
Kadra zarządzająca:
Paweł Jakubowski, Prezes
Dariusz Kieda, Wiceprezes Zarządu
Globalvanet sp. z o.o.
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 593-25-11-500
Numer REGON: 220-500-519
Numer KRS: 0000289958
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5829z – działalność wydawnicza w zakresie
pozostałego oprogramowania
Województwo: pomorskie
Adres: ul. Armii Krajowej 86
Poczta: 83-110 Tczew
Adres strony WWW: globalvanet.com
E-mail: info@globalvanet.com
Grand Media Rafał Zajko
Rok powstania: 2001
Numer NIP: 542-22-08-760
Numer REGON: 051-996-391
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: podlaskie
Adres: ul. Pińska 2
Poczta: 15-379 Białystok
Adres strony WWW: grandmedia.pl
E-mail: biuro@grandmedia.pl
Grit sp. z o.o.
Rok powstania: 2009
Numer NIP: 957-10-26-842
Numer REGON: 220-872-379
Numer KRS: 0000337517
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: pomorskie
Adres: ul. Trzy Lipy 3
Poczta: 80-172 Gdańsk
Adres strony WWW: grit.pl
E-mail: info@grit.pl
Hosting plików Komunikatory internetowe, VoIP Mapy i lokalizatory
Serwisy i usługi internetowe
54
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Marketing i reklama internetowa
Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR
Kadra zarządzająca:
Grzegorz Szajerka, Prezes Zarządu
Michał Jaskólski, Wiceprezes Zarządu
Grupa AMP Media sp. z o.o.
Rok powstania: 2005
Numer NIP: 631-24-66-125
Numer REGON: 240-135-671
Numer KRS: 0000238276
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: śląskie
Adres: ul. Ignacego Daszyńskiego 239 Lok.4
A
Poczta: 44-100 Gliwice
Adres strony WWW: ampmedia.com.pl
E-mail: biuro@ampmedia.com.pl
Kadra zarządzająca:
Piotr Kluczewski, Prezes Zarządu
Maciej Żmijewski, Członek Zarządu
Adam Nowak, Członek Zarządu
Grupa Cme Marcin
Safranow
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 742-18-58-422
Numer REGON: 220-341-156
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: pomorskie
Adres: ul. Budapesztańska 15 Lok.23
Poczta: 80-288 Gdańsk
Adres strony WWW: cme.pl
E-mail: poczta@cme.pl
Gruppa 66 Ogilvy sp. z o.o.
Rok powstania: 2002
Numer NIP: 113-23-44-346
Numer REGON: 017-490-809
Numer KRS: 0000105051
Forma własności: 225 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
prywatnej krajowej pozostałej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Angorska 13A
Poczta: 03-913 Warszawa
Adres strony WWW: ogilvy.com
Kadra zarządzająca:
Tomasz Bałuk, Prezes Zarządu
Robert Weeks, Członek Zarządu
James Young, Członek Zarządu
H.B.Z sp. z o.o.
Rok powstania: 1991
Numer NIP: 118-15-57-131
Numer REGON: 012-087-954
Numer KRS: 0000192254
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6209z – pozostała działalność usługowa
w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Stanisława Konarskiego 50
Poczta: 05-092 Łomianki
Adres strony WWW: easyweb.pl
E-mail: info@easyweb.pl
Kadra zarządzająca:
Tomasz Hipsz, Prezes Zarządu
Herbatha sp. z o.o.
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 952-20-09-973
Numer REGON: 140-792-030
Numer KRS: 0000268008
Forma własności: 225 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
prywatnej krajowej pozostałej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
1812z – pozostałe drukowanie
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Biała 4
Poczta: 00-895 Warszawa
Adres strony WWW: herbatha.pl
E-mail: info@herbatha.pl
Kadra zarządzająca:
Zbigniew Warakomski, Prezes Zarządu
Hint sp. z o.o.
Rok powstania: 2002
Numer NIP: 521-31-87-195
Numer REGON: 017-497-473
Numer KRS: 0000101900
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
1813z – działalność usługowa związana
z przygotowywaniem do druku
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Południowa 30 Bud.12 Lok.2
Poczta: 04-789 Warszawa
Adres strony WWW: hintintermedia.com
E-mail: info@hintintermedia.com
Kadra zarządzająca:
Dariusz Szplit, Członek Zarządu
Honki sp. z o.o.
Rok powstania: 2000
Numer NIP: 778-13-88-013
Numer REGON: 634-099-364
Numer KRS: 0000102826
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: wielkopolskie
Adres: ul. Franciszka Ratajczaka 26 Lok.5
Poczta: 61-815 Poznań
Adres strony WWW: honki.pl
E-mail: biuro@honki.pl
Kadra zarządzająca:
Marcin Rząca, Członek Zarządu
Bartłomiej Wizmur, Członek Zarządu
Hotchili Tomasz Glinka
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 952-18-81-189
Numer REGON: 140-411-051
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Zalipie 7A
Poczta: 04-625 Warszawa
Adres strony WWW: hotchili.pl
E-mail: posmakuj@hotchili.pl
Hotmind sp. z o.o.
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 681-19-72-013
Numer REGON: 120-591-028
Numer KRS: 0000306902
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6209z – pozostała działalność usługowa
w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych
Województwo: małopolskie
Adres: ul. Juliusza Słowackiego 77
Poczta: 32-400 Myślenice
Adres strony WWW: hotmind.pl
E-mail: biuro@hotmind.pl
Kadra zarządzająca:
Karol Jurek, Prezes Zarządu
Tomasz Brudziński, Wice Prezes Zarządu
Huevo Marek Szozda
Rok powstania: 2002
Rok rozpoczęcia działalności
internetowej: 2002
Numer NIP: 739-22-64-848
Hosting plików Komunikatory internetowe, VoIP Mapy i lokalizatory
Serwisy i usługi internetowe
55
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Marketing i reklama internetowa
Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR
Numer REGON: 634-376-473
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6209z – pozostała działalność usługowa
w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych
Województwo: wielkopolskie
Adres: ul. Stanisława Grochowiaka 3 Lok.i
Poczta: 60-461 Poznań
Telefon: +48 61 830 40 72
Faks: +48 61 830 40 72
Adres strony WWW: huevo.pl
E-mail: huevo@huevo.pl
Kadra zarządzająca:
Marek Szozda, Dyrektor Zarządzający,
huevo@huevo.pl, +48 61 830 40 72
Opis działalności frmy: Zespół huevo
współtworzy grupa specjalistów
doświadczonych w planowaniu i tworzeniu
rozwiązań e-marketingowych dla liderów
różnych branż w Polsce i poza jej granicami.
Pośród realizacji agencji znajdują się m.in.
prace dla takich klientów jak: Netia, Agito,
Solaris Bus&Coach, Kompania Piwowarska,
Huppe, sanof-aventis, Declare Switzerland,
Wrigley Poland, RedPlanet.
Oferta/zakres usług: Serwisy i aplikacje
internetowe, e-commerce – dedykowane
platformy sprzedażowe, tworzenie
wizerunku w sieci, testy użyteczności,
obsługa aktywności w mediach
społecznościowych, pozycjonowanie,
prezentacje multimedialne, e-mail
marketing
Inna działalność:
Marketing i reklama internetowa > Domy
mediowe, agencje interaktywne i e-PR >
Kreacja
Marketing i reklama internetowa > Domy
mediowe, agencje interaktywne i e-PR >
Strategia marketingowa, doradztwo
Marketing i reklama internetowa > Firmy
badawcze i konsultingowe > Usability i user
experience
Huge Idea sp. z o.o.
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 525-23-65-376
Numer REGON: 140-570-766
Numer KRS: 0000258228
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: mazowieckie
Adres: Al. Słowiańska 10B
Poczta: 01-695 Warszawa
Adres strony WWW: heureka.pl
E-mail: info@heureka.pl
Kadra zarządzająca:
Michał Adamkiewicz-Wolniak, Prezes
Zarządu
Joanna Adamkiewicz-Wolniak, Członek
Zarządu
Ibero Agencja Interaktywna
Łukasz Strzelec
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 886-27-51-317
Numer REGON: 020-548-780
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6209z – pozostała działalność usługowa
w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych
Województwo: dolnośląskie
Adres: Rynek Rynek 18 Lok.1
Poczta: 58-300 Wałbrzych
Adres strony WWW: ibero.pl
E-mail: biuro@ibero.pl
Ideo sp. z o.o.
Rok powstania: 1999
Rok rozpoczęcia działalności
internetowej: 1999
Numer NIP: 517-01-78-188
Numer REGON: 180-140-253
Numer KRS: 0000258459
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: podkarpackie
Adres: ul. Nad Przyrwą 13
Poczta: 35-234 Rzeszów
Telefon: +48 17 860 21 86
Faks: +48 17 861 11 71
Adres strony WWW: ideo.pl
E-mail: rzeszow@ideo.pl
Kadra zarządzająca:
Arkadiusz Michno, Dyrektor Generalny,
am@ideo.pl, 178602186 wew. 40
Ziemowit Michno, Dyrektor Strategiczny,
zm@ideo.pl, 178602186 wew. 41
Marcin Wojtoń, Dyrektor Obsługi Klienta,
mw@ideo.pl, 178602186 wew. 42
Krzysztof Kawalec, Kierownik Działu IT,
k.kawalec@ideo.pl, 178602186 wew. 25
Adrian Kaczor, Menadżer ds. Kluczowych
Klientów, ak@ideo.pl, +48 22 244 17 77
Marcin Kandefer, Menadżer ds. Kluczowych
Klientów, mk@ideo.pl, 178602186 wew. 23
Urszula Kandefer, Menadżer ds. Kluczowych
Klientów, uk@ideo.pl, 178602186 wew. 22
Wojciech Szymański, Kierownik Działu
Promocji w Wyszukiwarkach, ws@ideo.pl,
178602186 wew. 34
Opis działalności frmy: Działamy na
rynku usług i technologii internetowych
dostarczając skuteczne i konkurencyjne
rozwiązania w obszarze e-marketingu, e-
biznesu oraz e-government.
Oferta/zakres usług: Tworzenie
serwisów www (w tym m.in. projektów
funkcjonalnych, aplikacji dedykowanych),
intranetów, pozycjonowanie
w wyszukiwarkach internetowych,
prowadzenie działalności hostingowej,
konsulting i szkolenia
Najważniejsi klienci w 2009 r.: Interia.
pl Wirtualna Polska, Bank DnB NORD,
GlaxoSmithKlein, Koral, Śnieżka, mPunkt,
Asseco Poland, LexisNexis, Zelmer, Inter Cars,
Commercial Union Grupa Aviva., Reifeisen
Bank, Nestle
Inna działalność:
Serwisy i usługi internetowe > E-learning
Serwisy i usługi internetowe > Serwisy
społecznościowe, blogi, fora dyskusyjne
Usługi dla frm internetowych > Hosting,
kolokacja, domeny
Imagination Studio
sp. z o.o.
Rok powstania: 2003
Numer NIP: 754-27-38-013
Numer REGON: 532-381-906
Numer KRS: 0000151559
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: opolskie
Adres: ul. Łowicka 1
Poczta: 45-324 Opole
Adres strony WWW: imagination.pl
E-mail: biuro@imagination.pl
Kadra zarządzająca:
Piotr Musiał, Członek Zarządu – Prezes
Krzysztof Luboch, Członek Zarządu
– Wiceprezes
Infnity Group s.c. Konrad
Kudraszow, Grzegorz
Perkowski
Rok powstania: 2001
Numer NIP: 542-27-10-057
Numer REGON: 051-997-870
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5610a – restauracje i inne stałe placówki
gastronomiczne
Województwo: podlaskie
Adres: Rynek Kościuszki 17
Hosting plików Komunikatory internetowe, VoIP Mapy i lokalizatory
Serwisy i usługi internetowe
56
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Marketing i reklama internetowa
Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR
Poczta: 15-421 Białystok
Adres strony WWW: infnitygroup.pl
E-mail: biuro@infnitygroup.pl
Initiative Media Warszawa
sp. z o.o.
Rok powstania: 1998
Numer NIP: 526-22-15-106
Numer REGON: 013-102-934
Numer KRS: 0000081018
Forma własności: 215 – własność prywatna
krajowa pozostała
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Altowa 6
Poczta: 02-386 Warszawa
Adres strony WWW: fastbridge.pl
E-mail: ofce@fastbridge.pl
Kadra zarządzająca:
Bela Nemeth, Prezes Zarządu
Nicholas Camera, Członek Zarządu
Insee sp. z o.o.
Rok powstania: 2008
Numer NIP: 525-24-32-256
Numer REGON: 141-417-676
Numer KRS: 0000304663
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Mikołaja Kopernika 30
Poczta: 00-336 Warszawa
Adres strony WWW: insee.pl
E-mail: info@insee.pl
Kadra zarządzająca:
Krzysztof Aszkiełowicz, Prezes Zarządu
Tomasz Kopera, Wiceprezes Zarządu
Insignia Net Tomasz
Michalik
Rok powstania: 1999
Rok rozpoczęcia działalności
internetowej: 1999
Numer NIP: 944-15-57-966
Numer REGON: 357-116-803
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: małopolskie
Adres: ul. Św. Sebastiana 3 Lok.6
Poczta: 31-049 Kraków
Telefon: +48 12 625 47 44
Faks: +48 12 625 47 64
Adres strony WWW: insignia.pl
E-mail: ofce@insignia.pl
Kadra zarządzająca:
Michał Wiecha, Dyrektor Zarządzający,
m.wiecha@insignia.pl, +48 606 136 413
Tomasz Michalik, Dyrektor Kreatywny,
t.michalik@insignia.pl, +48 606 130 830
Karol Tyde, Dyrektor Działu Obsługi Klienta,
k.tyde@insignia.pl
Artur Grzybowski, Dyrektor IT,
a.grzybowski@insignia.pl
Marek Błyszczek, Dyrektor Działu Seo/sem,
m.blyszczek@insignia.pl
Opis działalności frmy: Insignia to
doświadczona agencja marketingu
interaktywnego działająca na rynku od 1999
roku. Zajmuje się analizą, budową
i wdrażaniem strategii komunikacji
marketingowej w mediach interaktywnych.
Wielokrotnie uhonorowana wyróżnieniami
oraz nagrodami w konkursach branżowych
m.in. Kreatura, Złote Orły i Webstar.
Oferta/zakres usług: Strategie działań
w internecie, kampanie reklamowe, budowa
i obsługa konkursów w internecie, serwisy
internetowe, portale i wortale, programy
lojalnościowe i konsumenckie, budowa
społeczności i działania na społecznościach,
niestandardowe działania z wykorzystaniem
potencjału internetu
Zmiany w ofercie w 2009 r.: Wydzielenie
samodzielnego działu SEO/SEM
Najważniejsi klienci w 2009 r.: Unilever,
Stowarzyszenie WIOSNA, Krakowskie Biuro
Festiwalowe, Urząd Miasta Krakowa, Grupa
Starwood Hotels & Resorts, Intersport,
Develey
Inna działalność:
Marketing i reklama internetowa > Domy
mediowe, agencje interaktywne i e-PR >
Kreacja
Marketing i reklama internetowa > Domy
mediowe, agencje interaktywne i e-PR > e-
PR, social media marketing, WOMM
Marketing i reklama internetowa > Domy
mediowe, agencje interaktywne i e-PR >
SEM, SEO
Instytut Rozwoju Reklamy
Rok powstania: 1999
Rok rozpoczęcia działalności
internetowej: 2000
Numer REGON: 351-609-500
Numer KRS: 0000200571
Adres: Ul. Baranieckiego 6, Kraków 30-227
Telefon: 12 425 13 22
Faks: 12 431 04 60
Adres strony WWW: irr.pl
E-mail: biuro@irr.pl
Kadra zarządzająca:
Tomasz Toporowicz, Prezes Zarządu,
tomasz.toporowicz@irr.pl, 12 425 13 22
Rafał Maryńczak, Wiceprezes Zarządu,
rafal.marynczak@irr.pl, 12 425 13 22
Opis działalności frmy: Usługi reklamowe
Oferta/zakres usług: Instytut Rozwoju
Reklamy to agencja typu full service,
oferująca kompletne rozwiązania
marketingowe, począwszy od strategii
i planowania, poprzez kreację, aż
po produkcję i media. Korzystając
z wiedzy marketingowej oraz bogatego
doświadczenia rynkowego, IRR efektywnie
wspiera procesy marketingowe klientów.
Pozostałe obszary działalności to usługi
w zakresie projektowania i wykonawstwa
materiałów poligrafcznych, portali
internetowych, stron WWW oraz narzędzi do
obsługi komunikacji internetowej.
Zmiany w ofercie w 2009 r.: Rozszerzenie
pakietu usług wykonywanych w zakresie
promocji i marketingu oraz działania PR
Najważniejsi klienci w 2009 r.: Wosana,
Honda, Castrol, Nestle, BGK, MGD, Pirelli
Interactive Solutions sp. z o.o.
Rok powstania: 2004
Numer NIP: 521-33-04-235
Numer REGON: 015-816-129
Numer KRS: 0000218425
Forma własności: 225 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
prywatnej krajowej pozostałej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7312c – pośrednictwo w sprzedaży
miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (internet)
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Pilicka 28
Poczta: 02-613 Warszawa
Adres strony WWW: interactive-solutions.pl
E-mail: biuro@interactive-solutions.pl
Kadra zarządzająca:
Piotr Gołąbiewski, Prezes Zarządu
Piotr Morkowski, Wiceprezes Zarządu
Intermedium Zbigniew
Krawczyk
Rok powstania: 1998
Numer NIP: 657-21-75-608
Numer REGON: 290-991-483
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
Hosting plików Komunikatory internetowe, VoIP Mapy i lokalizatory
Serwisy i usługi internetowe
57
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Marketing i reklama internetowa
Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: świętokrzyskie
Adres: ul. Wesoła 47/49
Poczta: 25-363 Kielce
Adres strony WWW: intermedium.com.pl
E-mail: katalog@intermedium.com.pl
Internet Marketing Andrzej
Kozłowski
Rok powstania: 1997
Numer NIP: 583-21-91-421
Numer REGON: 191-369-040
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: pomorskie
Adres: Al. Grunwaldzka 102
Poczta: 80-244 Gdańsk
Adres strony WWW: edia.pl
E-mail: im@im.com.pl
Invidia Kowalczyk Zbigniew
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 652-12-81-967
Numer REGON: 240-639-584
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6209z – pozostała działalność usługowa
w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych
Województwo: śląskie
Adres: ul. Stawowa 55
Poczta: 43-502 Czechowice-Dziedzice
Adres strony WWW: invidia.pl
E-mail: biuro@invidia.pl
IWD Group Krzysztof
Kiljański
Rok powstania: 2005
Numer NIP: 788-18-76-893
Numer REGON: 300-067-704
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: wielkopolskie
Adres: ul. Emilii Sczanieckiej 24
Poczta: 64-316 Kuślin
Adres strony WWW: iwd.pl
E-mail: biuro@iwd.pl

Jamel J. Formela,
M. Niewiadomski sp.j.
Rok powstania: 2009
Numer NIP: 584-26-74-718
Numer REGON: 220-776-820
Numer KRS: 0000328422
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: pomorskie
Adres: ul. Arenda Dickmana 12
Poczta: 80-339 Gdańsk
Adres strony WWW: jamel.pl
E-mail: biuro@jamel.pl
Kadra zarządzająca:
Jakub Formela, Wspólnik
Marcin Niewiadomski, Wspólnik
Janmedia Interactive
sp. z o.o.
Rok powstania: 2003
Rok rozpoczęcia działalności
internetowej: 2003
Numer NIP: 897-16-96-669
Numer REGON: 933-011-257
Numer KRS: 0000212463
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5829z – działalność wydawnicza w zakresie
pozostałego oprogramowania
Województwo: dolnośląskie
Adres: ul. Gen. Józefa Wybickiego 1
Poczta: 51-144 Wrocław
Telefon: +48 71 325 12 02
Faks: +48 71 325 00 20
Adres strony WWW: janmedia.pl
E-mail: polandinfo@janmedia.com
Kadra zarządzająca:
Tomasz Kulczycki, Dyrektor Operacyjny,
tkulczycki@janmedia.com, +48 71 320 79 43
Przemysław Kulik, Dyrektor Działu Realizacji,
pkulik@janmedia.com, +48 71 320 79 52
Lidia Kozik, Dyrektor Działu Pm i Analiz,
lkozik@janmedia.com, +48 71 320 79 60
Marcin Siwak, Dyrektor Działu Kreacji,
msiwak@janmedia.com, +48 71 320 79 71
Opis działalności frmy: Janmedia jest
międzynarodową frmą świadczącą
kompleksowe usługi z zakresu kreacji oraz
IT. Łączymy ze sobą kreatywne pomysły
oraz nowoczesną technologię. Projekty
realizujemy w metodyce User-Centered
Design, która w centrum zainteresowania
naszych projektantów stawia przyszłego
użytkownika systemu. Takie podejście
zapewnia wysoką użyteczność powstającego
produktu i realizację najważniejszych
potrzeb użytkowników, a naszym klientom
gwarantuje sukces ich działań w internecie.
Oferta/zakres usług: Analiza i strategia: user-
centered design, analiza potrzeb i wymagań,
usability, analiza funkcjonalna, projektowanie
interakcji, efektywne strategie e-biznesowe
i e-marketingowe; Kreacja: projekty
interfejsów (m. in. Flex, AIR), kampanie
promocyjne, marketingowe; identyfkacja
wizualna; serwisy prezentacyjne (m.in. Flash),
animacje multimedialne; Programowanie:
eCommerce, dedykowane aplikacje webowe,
portale, konsulting technologiczny; Hosting:
centrum hostingowe, streaming video,
outsourcing IT
Zmiany w ofercie w 2009 r.: Przejrzysta
i bardziej wyspecjalizowana oferta
przygotowana do świadczenia usług
w 4 obszarach: Strategia i konsulting,
Kreacja, Systemy informatyczne, Hosting;
W tym nowe usługi: projekty interfejsów
i aplikacji Flex, AIR; zaawansowane
moduły funkcjonalne platformy Rainforest
eCommerce; dedykowane szkolenia
usability, streaming i hosting video
Najważniejsi klienci w 2009 r.: Polska Grupa
Energetyczna (PL), PGNIG (PL), Ministerstwo
Finansów (PL), Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości (PL), Grupa Energetyczna
Energa (PL), Nivea (PL), Raifeisen Bank
Polska (PL), Bank Zachodni WBK (PL), Instytut
Wzornictwa Przemysłowego (PL), Travelplanet
(PL), Itaka (PL), Washington Gas (US),
Washington Times (US), Over-C (UK), Adobe
(PL), Wirtualna Polska (PL)
Inna działalność:
Marketing i reklama internetowa > Firmy
badawcze i konsultingowe > Usability i user
experience
Usługi dla frm internetowych > Hosting,
kolokacja, domeny
E-commerce
Justbemore Karol Zielinski
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 554-26-00-905
Numer REGON: 093-221-496
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
1820z – reprodukcja zapisanych nośników
informacji
Województwo: pomorskie
Adres: ul. Warszawska 12 Lok.8
Poczta: 81-314 Gdynia
Adres strony WWW: justbemore.pl
Hosting plików Komunikatory internetowe, VoIP Mapy i lokalizatory
Serwisy i usługi internetowe
58
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Marketing i reklama internetowa
Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR
K2 Internet SA
Rok powstania: 2000
Rok rozpoczęcia działalności
internetowej: 2000
Numer NIP: 951-19-83-801
Numer REGON: 016-378-720
Numer KRS: 0000059690
Forma własności: 224 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
krajowych osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6209z – pozostała działalność usługowa
w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych
Województwo: mazowieckie
Adres: Al. „solidarności”74A
Poczta: 00-145 Warszawa
Telefon: +48 22 448 70 00
Faks: +48 22 448 71 01
Adres strony WWW: k2.pl
E-mail: biuro@k2.pl
Kadra zarządzająca:
Janusz Żebrowski, Prezes Zarządu,
biuro@k2.pl, +48 23 343 06 00
Tymoteusz Chmielewski, Wiceprezes
Zarządu, biuro@k2.pl, +48 24 343 06 00
Tomasz Tomczyk, Wiceprezes Zarządu,
biuro@k2.pl, +48 22 448 70 00
Marta Krajenta,
Kierownik ds. Marketingu i Pr,
marta.krajenta@k2.pl,
23 448 70 00, 605 103 650
Katarzyna Wiśniewska,
New Business Director,
barbara.sawicka@k2.pl, +48 24 448 70 00
Barbara Sawicka-Szypszak, Sekretarz Spółki,
bs@k2.pl, +48 23 343 06 00
Opis działalności frmy: K2 internet
SA jest jedną z czołowych polskich
agencji interaktywnych, świadczącą
profesjonalne usługi w zakresie marketingu
interaktywnego oraz wykorzystania nowych
mediów oraz technologii w biznesie.
Oferta/zakres usług: Kreacja, strategia
on-line, planowanie mediów, serwisy www,
multimedia i video on-line, projektowanie
i badania użyteczności, programy
lojalnościowe, performance marketing,
systemy e-commerce, rozwiązania mobilne,
hosting zarządzany, aplikacje dedykowane,
word-of-mouth marketing, marketing
zintegrowany, SEM/SEO
Zmiany w ofercie w 2009 r.: Powołanie
działu K2 WOMM – planowanie i realizacja
kampanii Marketingu Szeptanego,
rozbudowa w ramach agencji działu K2 UX
– wyspecjalizowanego w USER-CENTERED
DESIGN, inwestycja we własny program
afliacyjny system3.pl, inwestycja kapitałowa
w agencję marketingu zintegorwanego
Brainshop U-boot, a tym samym poszerzenie
kompetencji o działania on i of line
Najważniejsi klienci w 2009 r.: Coca Cola,
IKEA, Nokia, Volvo, PZU, P4, PKN ORLEN,
PEUGEOT, AVIVA, Toyota, Microsoft, PEKAO,
Avon, Raifeisen Bank, Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Hochland,
Sanitec KOŁO, Allianz, Sanof-Aventis, PGE
Polska Grupa Energetyczna, Noble Bank
Inna działalność:
Marketing i reklama internetowa > Domy
mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Kreacja
Marketing i reklama internetowa > Domy
mediowe, agencje interaktywne i e-PR >
SEM, SEO
Marketing i reklama internetowa > Domy
mediowe, agencje interaktywne i e-PR >
e-PR, social media marketing, WOMM
Kamikaze sp. z o.o.
Rok powstania: 2006
Rok rozpoczęcia działalności
internetowej: 2006
Numer NIP: 727-27-38-835
Numer REGON: 100-630-353
Numer KRS: 0000326038
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: łódzkie
Adres: ul. Św. Jerzego 10/12
Poczta: 91-072 Łódź
Telefon: +48 42 663 05 80
Faks: +48 42 663 05 90
Adres strony WWW: kamikaze.com.pl
E-mail: info@kamikaze.com.pl
Kadra zarządzająca:
Michał Ryszkiewicz, Prezes Zarządu, info@
kamikaze.com.pl, +48 42 663 05 80
Joanna Dering, Dyrektor ds. Strategii, info@
kamikaze.com.pl, +48 43 663 05 80
Małgorzata Bogacka, Senior Account
Manager, info@kamikaze.com.pl, +48 44 663
05 80
Jarosław Augustyniak, Senior Account
Manager, info@kamikaze.com.pl, +48 456
630 580
Maria Skwarek, Senior Account Manager,
info@kamikaze.com.pl, +48 46 663 05 80
Mateusz Jabłoński, Art Director, info@
kamikaze.com.pl, +48 476 630 580
Maciej Fidor, Lead Programmer, info@
kamikaze.com.pl, +48 48 663 05 80
Damian Świerad, Lead Programmer, info@
kamikaze.com.pl, +48 496 630 580
Justyna Popek, Pr Manager, info@kamikaze.
com.pl, +48 506 630 580
Opis działalności frmy: Kamikaze Sp. z o. o.
zajmuje się w tworzeniem kompleksowych
strategii obecności marek w internecie oraz
ich realizacją.
Oferta/zakres usług: Tworzenie serwisów
internetowych, prowadzenie działań
promocyjnych i reklamowych w sieci,
marketing wirusowy, strategia, konsulting,
pozycjonowanie
Zmiany w ofercie w 2009 r.: Rozszerzenie
oferty o pozycjonowanie serwisów
Najważniejsi klienci w 2009 r.: Agros Nova
(Pysio, Łowicz, Fortuna, Tarczyn), Kamis,
Telefonia Dialog, Pawo, S3 Group, Redmere,
Port Lotniczy Łodź
Inna działalność:
Marketing i reklama internetowa > Domy
mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Kreacja
Marketing i reklama internetowa > Domy
mediowe, agencje interaktywne i e-PR >
Strategia marketingowa, doradztwo
Marketing i reklama internetowa > Domy
mediowe, agencje interaktywne i e-PR >
SEM, SEO
Kijuc Przemysław
E-Creation
Rok powstania: 2005
Numer NIP: 797-17-26-223
Numer REGON: 140-168-314
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie
stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Polna 6 Lok.3
Poczta: 05-660 Warka
Adres strony WWW: ecreation.pl
E-mail: info@ecreation.pl
Knasiecki.com Łukasz
Knasiecki
Rok powstania: 1999
Numer NIP: 669-15-16-352
Numer REGON: 639-619-934
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: wielkopolskie
Adres: ul. Skryta 10 Lok.9
Poczta: 60-779 Poznań
Adres strony WWW: huncwot.com
E-mail: info@huncwot.com
Kompan.pl sp. z o.o.
Rok powstania: 2004
Numer NIP: 525-22-89-623
Numer REGON: 015-661-589
Hosting plików Komunikatory internetowe, VoIP Mapy i lokalizatory
Serwisy i usługi internetowe
59
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Marketing i reklama internetowa
Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR
Numer KRS: 0000201051
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Puławska 469
Poczta: 02-844 Warszawa
Adres strony WWW: kompan.pl
E-mail: kompan@kompan.pl
Kadra zarządzająca:
Grzegorz Biolik, Członek Zarządu
Mateusz Ostachowski, Członek Zarządu
Leo Burnett sp. z o.o.
Rok powstania: 1991
Numer NIP: 113-00-07-900
Numer REGON: 012-069-301
Numer KRS: 0000100609
Forma własności: 216 – własność
zagraniczna
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Wołoska 9
Poczta: 02-583 Warszawa
Adres strony WWW: leoburnett.com.pl
Kadra zarządzająca:
Janusz Włodarski, Członek Zarządu
Marcin Barcz, Członek Zarządu
Nicola Novellone, Członek Zarządu
Leo Wonder Paweł
Pałczyński
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 532-18-39-370
Numer REGON: 141-209-430
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
4721z – sprzedaż detaliczna
owoców i warzyw prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Gen. Zygmunta Berlinga 9 Lok.32
Poczta: 05-480 Karczew
Adres strony WWW: imperion.pl
E-mail: studio@imperion.pl
Making Waves Polska
sp. z o.o.
Rok powstania: 2005
Numer NIP: 951-21-35-096
Numer REGON: 140-066-980
Numer KRS: 0000227000
Forma własności: 216 – własność zagraniczna
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6202z – działalność związana z doradztwem
w zakresie informatyki
Województwo: małopolskie
Adres: ul. Wygoda 5
Poczta: 31-106 Kraków
Adres strony WWW: makingwaves.pl
E-mail: biuro@makingwaves.pl
Kadra zarządzająca:
Dag Honningsvag, Prezes Zarządu
Eiliv Maehle, Członek Zarządu
Hans Hellem, Członek Zarządu
Makolab SA
Rok powstania: 1989
Rok rozpoczęcia działalności
internetowej: 1995
Numer NIP: 725-00-15-526
Numer REGON: 471-343-117
Numer KRS: 0000289179
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: łódzkie
Adres: ul. Demokratyczna 46
Poczta: 93-430 Łódź
Telefon: +48 42 683 74 60
Faks: +48 42 683 74 99
Adres strony WWW: makolab.pl
E-mail: info@makolab.pl
Kadra zarządzająca:
Wojciech Zieliński, Prezes Zarządu,
wojciech.zielinski@makolab.pl,
+48 42 683 74 60
Mirosław Sopek, Wiceprezes Zarządu,
miroslaw.sopek@makolab.pl,
+48 42 683 74 60
Jakub Jaguczański, Dyrektor Handlowy,
jakub.jaguczanski@makolab.pl,
+48 42 299 85 68
Michał Hertel, Dyrektor Marketingu,
michal.hertel@makolab.pl, +48 42 683 74 60
Paweł Cebula, Dyrektor Rozwoju
Oprogramowania,
pawel.cebula@makolab.pl, +48 42 683 74 71
Opis działalności frmy: MakoLab SA
jest frmą informatyczną zajmującą się
opracowywaniem zaawansowanych
rozwiązań dla biznesu tworzonych w oparciu
o nowoczesne technologie webowe. Firma
z sukcesem działa od ponad 20 lat na rynku
polskim i międzynarodowym. Od grudnia
2007 roku spółka jest notowana na rynku
New Connect GPW gdzie w 2009 r. znalazła
się w gronie 25 najbardziej innowacyjnych
frm. Ponad 40% przychodów stanowią
usługi świadczone na rzecz klientów
zagranicznych.
Oferta/zakres usług: Na ofertę MakoLab SA
składają się 1) autorskie systemy zarządzania:
Fractus, ColDis, eSchola; 2) dedykowane
rozwiązania webowe, w tym witryny www
oraz systemy e-commerce; 3) modułowe
aplikacje biznesowe; 4) wdrożenia
z obszaru Business Intelligence; 5) autorskie
oprogramowanie dla profesjonalistów;
6) outsourcing usług informatycznych; 7)
hosting i kolokacja w oparciu o własne Data
Center; 8) dystrybucja oprogramowania
Zmiany w ofercie w 2009 r.: W 2009 roku
została opracowana wersja 2.0 systemu
zarządzania Fractus oraz poczynione zostały
inwestycje mające na celu poszerzenie
i poprawę usług Data Center. System ColDis
został wzbogacony o nowe funkcjonalności.
Oferta dedykowanych rozwiązań webowych
jest stale poszerzana o nowe funkcjonalności
związane z rozwojem komunikacji
internetowej i rosnącą rolą funkcji
społecznościowych w internecie.
Najważniejsi klienci w 2009 r.: Sogesma
EURL (RCI Banque), Grupa Renault Europe
(Renault, Nissan, Dacia), Cefc Polska, PCH
„Ptak”SA, Arka BZ WBK Fundusz Rynku
Nieruchomości, Apsys Management sp. z o.o.
Inna działalność: E-commerce
Usługi dla frm internetowych > Hosting,
kolokacja, domeny
Usługi dla frm internetowych >
Oprogramowanie
Media Ambasador Blew
Dominika
Rok powstania: 2001
Numer NIP: 899-17-14-577
Numer REGON: 932-643-593
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: dolnośląskie
Adres: Al. Karkonoska 10
Poczta: 53-015 Wrocław
Adres strony WWW: mediaambassador.pl
E-mail: info@mediaambassador.pl
Media Com SA
Rok powstania: 1999
Numer NIP: 755-16-77-759
Numer REGON: 531-561-687
Numer KRS: 0000042938
Forma własności: 215 – własność prywatna
krajowa pozostała
Przeważająca działalność (PKD 2007):
4799z – pozostała sprzedaż detaliczna
prowadzona poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami
Hosting plików Komunikatory internetowe, VoIP Mapy i lokalizatory
Serwisy i usługi internetowe

RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Marketing i reklama internetowa
Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Tytusa Chałubińskiego 8
Poczta: 00-613 Warszawa
Adres strony WWW: mcw.com.pl
Kadra zarządzająca:
Jarosław Okrągły, Prezes
Media Concept sp. z o.o.
Rok powstania: 1994
Numer NIP: 899-11-08-078
Numer REGON: 930-310-025
Numer KRS: 0000044228
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7312a – pośrednictwo w sprzedaży czasu
i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Duchnicka 3
Poczta: 01-796 Warszawa
Adres strony WWW: mediaconcept.com.pl
Kadra zarządzająca:
Bartosz Nowakowski, Prezes Zarządu
Media Direction sp. z o.o.
Rok powstania: 1997
Numer NIP: 521-22-01-289
Numer REGON: 012-434-539
Numer KRS: 0000125817
Forma własności: 215 – własność prywatna
krajowa pozostała
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Ateńska 67
Poczta: 03-970 Warszawa
Adres strony WWW: mediadirection.com.pl
Kadra zarządzająca:
Piotr Niedziela, Członek Zarządu
Paweł Sawicki, Członek Zarządu
Jacek Hendigery, Członek Zarządu
Media Group sp. z o.o.
Rok powstania: 1995
Numer NIP: 113-01-01-065
Numer REGON: 010-856-213
Numer KRS: 0000023173
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Żurawia 6/12
Poczta: 00-503 Warszawa
Adres strony WWW: mediagroup.com.pl
Kadra zarządzająca:
Krzysztof Pełka, Członek Zarządu
Alexander Harris, Członek Zarządu
Mediacom-Warszawa
sp. z o.o.
Rok powstania: 1996
Rok rozpoczęcia działalności
internetowej: 2000
Numer NIP: 525-13-47-382
Numer REGON: 012-576-096
Numer KRS: 0000050676
Forma własności: 216 – własność
zagraniczna
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7312a – pośrednictwo w sprzedaży czasu
i miejsca na cele reklamowe w radio
i telewizji
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Postępu 6
Poczta: 02-676 Warszawa
Telefon: +48 22 310 00 00
Faks: +48 22 310 00 11
Adres strony WWW: mcw.com.pl,
mediacominteraction.pl
E-mail: mcw@mediacom.com
Kadra zarządzająca:
Stanisław Kejler, Mediacom Interaction
– Interaction Manager, stanislaw.kejelr@
mediacom.com, +48 664 192 125
Jarosław Pająk, Mediacom Interaction
– Interaction Manager, jaroslaw.pajak@
mediacom.com, +48 664 192 118
Agnieszka Kosik, Mediacom – CEO Poland,
agnieszka.kosik@mediacom.com
Jakub Kossut, Mediacom – Managing
Director, jakub.kossut@mediacom.com
Opis działalności frmy: MediaCom
Interaction Warszawa to jednostka
specjalizujaca się w komunikacji
interaktywnej i w nowych mediach,
działająca na polskim rynku juz od 2000
roku. Obecnie zatrudniamy 24 specjalistów
stanowiących miks doświadczonej
kadry menedżerskiej i młodych ludzi
o nieograniczonym potencjale kreatywności
z dostępem do międzynarodowego know-
how. Specjalizujemy się w zintegrowanych
strategiach interaktywnych mających na celu
osiąganie realnych i mierzalnych celów.
Oferta/zakres usług: Przedew szystkim
planowanie i zakup mediów interaktywnych,
ale w zakres naszych usług wchodzą też
m.in: strategie interaktywne, kampanie
display, SEM, SEO, social media, platformy
interaktywne, e-mail marketing,
performance marketing, WOMM, kreacja
interaktywna, mobile marketing
Zmiany w ofercie w 2009 r.: Rozwój
usług: realizacje projektów SEO, tworzenie
kreacji internetowych – MediaCom Create,
wprowadzenie narzędzia do integracji
i optymalizacji Performance Marketingu
QUISMA, tworzenia strategii w social media
Najważniejsi klienci w 2009 r.: P&G,
Danone, Mars, Skoda, Vectra, Bayer,
AgrosNova, Kamis, Akzo Nobel, Shell, Żywiec
Zdrój, Bahlsen
Inna działalność:
Marketing i reklama internetowa > Domy
mediowe, agencje interaktywne i e-PR >
Planowanie, zakup mediów
Marketing i reklama internetowa > Domy
mediowe, agencje interaktywne i e-PR >
SEM, SEO
Marketing i reklama internetowa > Domy
mediowe, agencje interaktywne i e-PR >
Strategia marketingowa, doradztwo
Mediaedge:cia sp. z o.o.
Rok powstania: 1999
Numer NIP: 525-21-94-029
Numer REGON: 016-369-046
Numer KRS: 0000058177
Forma własności: 225 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
prywatnej krajowej pozostałej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Dobra 56/66
Poczta: 00-312 Warszawa
Adres strony WWW: mecglobal.pl
E-mail:
tomasz.rzepniewski@mecglobal.com
Kadra zarządzająca:
Anna Lubowska, Prezes Zarządu
Izabela Albrychiewicz, Wiceprezes Zarządu
Tomasz Fochtman, Członek Zarządu
Anna Gawell, Członek Zarządu Dyrektor
Finansowy
Metaprojekt s.c. Rafał
Włodarczyk, Maciej Müller
Rok powstania: 2009
Numer NIP: 634-27-12-362
Numer REGON: 241-166-231
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: małopolskie
Adres: ul. Henryka Siemiradzkiego 19 Lok.13
Poczta: 31-137 Kraków
Adres strony WWW: metaprojekt.pl
E-mail: kontakt@metaprojekt.pl
Migomedia sp. z o.o.
Rok powstania: 2009
Numer NIP: 701-01-76-419
Numer REGON: 141-793-072
Numer KRS: 0000325739
Hosting plików Komunikatory internetowe, VoIP Mapy i lokalizatory
Serwisy i usługi internetowe
61
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Marketing i reklama internetowa
Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie
stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Filtrowa 9 Lok.17
Poczta: 00-611 Warszawa
Adres strony WWW: migomedia.pl
E-mail: warszawa@migomedia.pl
Kadra zarządzająca:
Małgorzata Bednarek, Prezes Zarządu
Michał Hryniszyn, V-Ce Prezes Zarządu
Mind Chili Małgorzata
Woźniakowska
Rok powstania: 2003
Numer NIP: 691-19-84-079
Numer REGON: 932-959-652
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6209z – pozostała działalność usługowa
w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych
Województwo: dolnośląskie
Adres: ul. Wietrzna 10A Lok.15
Poczta: 53-024 Wrocław
Adres strony WWW: mindchili.pl
E-mail: contact@mindchili.com
Mjdesign Marceli Janowski
Rok powstania: 2005
Numer NIP: 852-22-96-446
Numer REGON: 320-081-640
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: zachodniopomorskie
Adres: ul. Bł. Wincentego Kadłubka 28 Lok.12
Poczta: 71-521 Szczecin
Adres strony WWW: mjdesign.pl
E-mail: poczta@mjdesign.pl
MK Group Michał
Kosmowski
Rok powstania: 2005
Numer NIP: 675-13-24-344
Numer REGON: 120-012-214
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: małopolskie
Adres: ul. Ofar Dąbia 10 A
Poczta: 31-566 Kraków
Adres strony WWW: mkinteractive.pl
E-mail: info@mkinteractive.pl
Momint sp. z o.o.
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 725-19-60-600
Numer REGON: 100-441-586
Numer KRS: 0000294304
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5911z – działalność związana z produkcją
flmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych
Województwo: łódzkie
Adres: ul. Pomorska 83/85
Poczta: 90-224 Łódź
Adres strony WWW: momint.pl
Kadra zarządzająca:
Jakub Poteraj, Prezes Zarządu
MRM Worldwide sp. z o.o.
Rok powstania: 1995
Numer NIP: 951-00-62-602
Numer REGON: 011-178-399
Numer KRS: 0000034161
Forma własności: 225 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
prywatnej krajowej pozostałej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Cybernetyki 19
Poczta: 02-677 Warszawa
Adres strony WWW: mrm.pl
E-mail: kontakt@mrm.pl
Kadra zarządzająca:
Małgorzata Olszewska, Prezes Zarządu
Marek Janicki, Członek Zarządu
Mularczyk Ewa Kłosin
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 739-31-82-236
Numer REGON: 280-207-161
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6810z – kupno i sprzedaż nieruchomości na
własny rachunek
Województwo: warmińsko – mazurskie
Adres: Pl. Plac Jana Pawła II 4 Lok.2
Poczta: 10-102 Olsztyn
Adres strony WWW: pixelmedia.pl
E-mail: info@pixelmedia.pl
Netarch Plutecki Suma, sp.j.
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 945-20-89-138
Numer REGON: 120-522-903
Numer KRS: 0000286559
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: małopolskie
Adres: ul. Turystyczna 6 Lok.2
Poczta: 31-213 Kraków
Adres strony WWW: netarch.com.pl
E-mail: biuro@netarch.com.pl
Kadra zarządzająca:
Łukasz Plutecki, Wspólnik
Marcin Stańdo, Wspólnik
Sebastian Suma, Wspólnik
Michał Szmigielski, Wspólnik
Netcare Szewczyk Marcin
Rok powstania: 1997
Numer NIP: 665-18-90-305
Numer REGON: 310-301-285
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie
stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność
Województwo: wielkopolskie
Adres: ul. Zakładowa 4 D
Poczta: 62-510 Konin
Adres strony WWW: netcare.pl
E-mail: info@netcare.pl
Netface Michał Chołuj
Rok powstania: 2009
Numer NIP: 811-15-25-069
Numer REGON: 142-099-190
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Wiślana 89
Poczta: 26-700 Zwoleń
Adres strony WWW: netface.pl
E-mail: biuro@netface.pl
Netizens sp. z o.o.
Rok powstania: 1989
Numer NIP: 635-00-00-015
Numer REGON: 001-377-422
Numer KRS: 0000173040
Hosting plików Komunikatory internetowe, VoIP Mapy i lokalizatory
Serwisy i usługi internetowe
62
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Marketing i reklama internetowa
Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR
Forma własności: 225 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
prywatnej krajowej pozostałej
Przeważająca działalność (PKD 2007):
5829z – działalność wydawnicza w zakresie
pozostałego oprogramowania
Województwo: śląskie
Adres: ul. Ks. Bp. Herberta Bednorza 2A
Lok.6
Poczta: 40-384 Katowice
Adres strony WWW: netizens.pl
E-mail: warszawa@netizens.pl
Kadra zarządzająca:
Witold Kempa, Prezes Zarządu
Sebastian Nejfeld, Wiceprezes Zarządu
Netkoncept.com
Grzegorz Przewłocki,
Grzegorz Zieleźny,
Sławomir Milewski,
Mateusz Chudy sp.j.
Rok powstania: 2004
Numer NIP: 754-27-70-413
Numer REGON: 532-450-984
Numer KRS: 0000325599
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: opolskie
Adres: ul. Partyzancka 7
Poczta: 45-801 Opole
Adres strony WWW: netkoncept.com
E-mail: info@netkoncept.com
Kadra zarządzająca:
Sławomir Milewski, Wspólnik
Mateusz Chudy, Wspólnik
Grzegorz Przewłocki, Wspólnik
Grzegorz Zieleźny, Wspólnik
Netproject Arkadiusz Król
Rok powstania: 2000
Numer NIP: 957-07-35-625
Numer REGON: 192-470-389
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6202z – działalność związana z doradztwem
w zakresie informatyki
Województwo: pomorskie
Adres: ul. Tymiankowa 36
Poczta: 80-177 Gdańsk
Adres strony WWW: arasis.pl
E-mail: kontakt@arasis.pl
New4 Mat.com sp. z o.o.
Rok powstania: 1997
Numer NIP: 754-21-22-269
Numer REGON: 531-225-624
Numer KRS: 0000226406
Forma własności: 215 – własność prywatna
krajowa pozostała
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: opolskie
Adres: ul. Józefa Cygana 4 Lok.319
Poczta: 45-131 Opole
Adres strony WWW: new4 mat.com
E-mail: info@new4 mat.com
Kadra zarządzająca:
Adam Wojtyński, Prezes Zarządu
Piotr Skrzynkowski, Wiceprezes Zarządu
Nightweb R. Krawczyk,
R. Kochanowski sp.j.
Rok powstania: 2009
Numer NIP: 525-24-49-848
Numer REGON: 141-788-645
Numer KRS: 0000326761
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Długa 44/50
Poczta: 00-241 Warszawa
Adres strony WWW: intersupport.pl
Kadra zarządzająca:
Robert Krawczyk, Wspólnik
Rafał Kochanowski, Wspólnik
Nuorder sp. z o.o.
Rok powstania: 2009
Numer NIP: 521-35-22-564
Numer REGON: 141-730-887
Numer KRS: 0000327152
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Foksal 12/14 Lok.14
Poczta: 00-366 Warszawa
Adres strony WWW: nuorder.pl
E-mail: biuro@nuorder.pl
Kadra zarządzająca:
Krzysztof Winnik, Prezes Zarządu
Michał Siejak, Wiceprezes Zarządu
Ofset Systems Grzegorz
Kędzierski
Rok powstania: 2008
Numer NIP: 726-24-74-139
Numer REGON: 100-481-350
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: łódzkie
Adres: ul. Lutomierska 127 Lok.136
Poczta: 91-037 Łódź
Adres strony WWW: ofsetsystems.pl
E-mail: biuro@ofsetsystems.pl
Ogólnopolski Serwis
Internetowy Go3.pl
E. Orzechowska
Rok powstania: 2001
Numer NIP: 799-17-50-667
Numer REGON: 672-757-033
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie
stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność
Województwo: łódzkie
Adres: ul. Piotrkowska 270
Poczta: 90-361 Łódź
Adres strony WWW: go3.pl
E-mail: biuro@go3.pl
Omnia.pl Korecki Marcin
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 792-19-20-868
Numer REGON: 180-121-149
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6209z – pozostała działalność usługowa
w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych
Województwo: podkarpackie
Adres: ul. Racławicka 1A
Poczta: 37-500 Jarosław
Adres strony WWW: omnia.pl
E-mail: kontakt@omnia.pl
Opcom Grupa Eskadra
sp. z o.o.
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 679-29-17-489
Numer REGON: 120-358-007
Hosting plików Komunikatory internetowe, VoIP Mapy i lokalizatory
Serwisy i usługi internetowe
63
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Marketing i reklama internetowa
Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR
Numer KRS: 0000269482
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: małopolskie
Adres: ul. Jeleniogórska 17
Poczta: 30-422 Kraków
Adres strony WWW: opcom.pl
E-mail: info@opcom.pl
Kadra zarządzająca:
Przemysław Fuksa, Członek Zarządu
Krzysztof Adamus, Członek Zarządu
OS3 sp. z o.o.
Rok powstania: 1996
Numer NIP: 642-21-59-795
Numer REGON: 273-202-309
Numer KRS: 0000203860
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6209z – pozostała działalność usługowa
w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych
Województwo: śląskie
Adres: ul. Pck 26 A
Poczta: 44-200 Rybnik
Adres strony WWW: os3.pl
E-mail: ostrzy@os3.pl
Kadra zarządzająca:
Damian Rutkowski, Prezes Zarządu
Marcin Maj, Członek Zarządu
Pan Media Western sp. z o.o.
Rok powstania: 1997
Numer NIP: 526-21-55-611
Numer REGON: 012-847-081
Numer KRS: 0000045344
Forma własności: 216 – własność
zagraniczna
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Domaniewska 39
Poczta: 02-672 Warszawa
Adres strony WWW: pmw.com.pl
E-mail: biuro@pmw.com.pl
Kadra zarządzająca:
Jeremy Hine, Prezes Zarządu
Robert Winiarski, Członek Zarządu
Hugh Doherty, Członek Zarządu
Peo Development Group
Naruniec Wojciech
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 615-19-27-034
Numer REGON: 020-560-172
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: dolnośląskie
Adres: ul. Cypriana Kamila Norwida 1 Lok.3
Poczta: 59-903 Zgorzelec
Adres strony WWW: peo.com.pl
E-mail: info@peo.com.pl
Peppermint sp. z o.o.
Rok powstania: 2002
Numer NIP: 972-10-36-501
Numer REGON: 634-298-514
Numer KRS: 0000106206
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: wielkopolskie
Adres: ul. Sadowa 32
Poczta: 61-657 Poznań
Adres strony WWW: peppermint.pl
Kadra zarządzająca:
Bartosz Kluczyński, Członek Zarządu
Bartłomiej Gola, Członek Zarządu
Pixel Tree
Ewa Kubalka
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 899-23-00-228
Numer REGON: 020-583-470
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: dolnośląskie
Adres: ul. Buraczana 17E
Poczta: 52-311 Wrocław
Adres strony WWW: pixeltree.pl
E-mail: info@pixeltree.pl
Plum Jan Gorski
Rok powstania: 2005
Numer NIP: 521-21-46-082
Numer REGON: 140-234-637
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Kielecka 42 Lok.14
Poczta: 02-530 Warszawa
Adres strony WWW: plum.com.pl
E-mail: plum@plum.com.pl
Point Of View sp. z o.o.
Rok powstania: 1998
Numer NIP: 525-20-60-754
Numer REGON: 013-083-250
Numer KRS: 0000262286
Forma własności: 215 – własność prywatna
krajowa pozostała
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7490z – pozostała działalność profesjonalna,
naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfkowana
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Piękna 18
Poczta: 00-549 Warszawa
Adres strony WWW: pointofview.pl
E-mail: info@pointofview.pl
Kadra zarządzająca:
Aleksandra Olek-Pawłowska, Prezes Zarządu
Monika Janowska-Mleczko, Wiceprezes
Zarządu
Dariusz Sobczyński, Wiceprezes Zarządu
Positive Power sp. z o.o.
Rok powstania: 2008
Numer NIP: 631-25-79-929
Numer REGON: 241-085-751
Numer KRS: 0000319344
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: śląskie
Adres: ul. Ksawerego Dunikowskiego 10
Poczta: 44-100 Gliwice
Adres strony WWW: positive-power.pl
E-mail: info@positive-power.pl
Kadra zarządzająca:
Rafael Moucka, Prezes Zarządu
Katarzyna Czyrnek, Wiceprezes Zarządu
Pride And Glory Heureka
sp. z o.o. S.K.A.
Rok powstania: 2009
Rok rozpoczęcia działalności
internetowej: 2009
Numer NIP: 525-24-44-130
Numer REGON: 141-653-603
Numer KRS: 0000318246
Forma własności: 224 – własność mieszana
w sektorze prywatnym z przewagą własności
krajowych osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
Hosting plików Komunikatory internetowe, VoIP Mapy i lokalizatory
Serwisy i usługi internetowe
64
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Marketing i reklama internetowa
Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR
1812z – pozostałe drukowanie
Województwo: mazowieckie
Adres: Al. Słowiańska 10B
Poczta: 01-695 Warszawa
Telefon: +48 12 376 84 06
Faks: +48 12 376 83 62
Adres strony WWW: prideandglory.pl
E-mail: kontakt@prideandglory.pl
Kadra zarządzająca:
Piotr Friedberg, Managing Director,
piotr@prideandglory.pl, +48 510 163 267
Dawid Szczepaniak, Creative Director,
dawid@prideandglory.pl, +48 510 163 269
Opis działalności frmy: Agencja
interaktywna full service
Najważniejsi klienci w 2009 r.: Philips,
Nutricia, Knorr, Centrum, Budweiser, Big Star,
MTV
Inna działalność:
Marketing i reklama internetowa > Domy
mediowe, agencje interaktywne i e-PR >
Kreacja
Marketing i reklama internetowa > Domy
mediowe, agencje interaktywne i e-PR >
Strategia marketingowa, doradztwo
Pro Duct By Business
Friends sp. z o.o.
Rok powstania: 1998
Numer NIP: 521-28-52-041
Numer REGON: 012-998-450
Numer KRS: 0000004049
Forma własności: 215 – własność prywatna
krajowa pozostała
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Jankowska 10
Poczta: 02-129 Warszawa
Adres strony WWW: product.pl
E-mail: product@productbbf.pl
Kadra zarządzająca:
Mikołaj Janicki, Prezes Zarządu
Joanna Cichalewska-Piwek, Wiceprezes
Zarządu
Pro-Creation sp. z o.o.
Rok powstania: 2000
Numer NIP: 527-23-09-607
Numer REGON: 016-330-989
Numer KRS: 0000030724
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Rosy Bailly 18
Poczta: 01-494 Warszawa
Adres strony WWW: pro-creation.pl
E-mail: biuro@pro-creation.pl
Kadra zarządzająca:
Bartosz Michałowski, Prezes Zarządu
Damian Szalewicz, Wiceprezes Zarządu
Profabrica Janusz
Frankowski
Rok powstania: 2003
Numer NIP: 555-13-48-807
Numer REGON: 192-896-906
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7022z – pozostałe doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania
Województwo: pomorskie
Adres: ul. Gen. Władysława Andersa 14 Lok.7
Poczta: 81-831 Sopot
Adres strony WWW: profabrica.pl
E-mail: biuro@profabrica.pl
Prosurf Paweł Giżowski
Rok powstania: 2005
Numer NIP: 952-19-39-026
Numer REGON: 140-013-741
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
4764z – sprzedaż detaliczna
sprzętu sportowego prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Viii Poprzeczna 11
Poczta: 04-636 Warszawa
Adres strony WWW: prosurf.pl
E-mail: biuro@prosurf.pl
Przedsiębiorstwo „Digital
Sunset” Jędrzej Basiński
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 995-01-55-124
Numer REGON: 301-044-415
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie
stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność
Województwo: wielkopolskie
Adres: ul. Sarmacka 5A Lok.4
Poczta: 61-616 Poznań
Adres strony WWW: digitalsunset.pl
Przedsiębiorstwo
Handlowo-Transportowo-
Spedycyjna „Merix”
K. Śledzikowski
Rok powstania: 1993
Numer NIP: 783-00-28-971
Numer REGON: 630-161-095
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
4618z – działalność agentów
specjalizujących się w sprzedaży pozostałych
określonych towarów
Województwo: wielkopolskie
Adres: ul. Armii Poznań 28
Poczta: 62-030 Luboń
Adres strony WWW: merixstudio.com
E-mail: ofce@merixstudio.com
Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe Nueve
Przemysław Łuczak
Rok powstania: 2003
Numer NIP: 681-18-26-228
Numer REGON: 356-781-639
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6202z – działalność związana z doradztwem
w zakresie informatyki
Województwo: małopolskie
Adres: ul. Stanisława Pardyaka 11A
Poczta: 32-400 Myślenice
Adres strony WWW: moene.pl
E-mail: kontakt@moene.pl
Przedsiębiorstwo
Interaktywne sp. z o.o.
Rok powstania: 2000
Numer NIP: 894-26-11-446
Numer REGON: 932-182-436
Numer KRS: 0000130719
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6419z – pozostałe pośrednictwo pieniężne
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Solec 81B Lok.a-51
Poczta: 00-382 Warszawa
Adres strony WWW: maxweber.com
E-mail: max@maxweber.com
Kadra zarządzająca:
Grzegorz Mogilewski, Prezes Zarządu
Hosting plików Komunikatory internetowe, VoIP Mapy i lokalizatory
Serwisy i usługi internetowe
65
RAPORT INTERNET 2K10
Partner merytoryczny Partner wydania
Marketing i reklama internetowa
Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Netlift
Michał Karbowski
Rok powstania: 2009
Numer NIP: 637-20-45-396
Numer REGON: 120-935-114
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
4791z – sprzedaż detaliczna prowadzona
przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
internet
Województwo: małopolskie
Adres: ul. Marii Konopnickiej 8 Lok.44
Poczta: 32-300 Olkusz
Adres strony WWW: netlift.pl
E-mail: kontakt@netlift.pl
Qbe-Art Robert Blomka
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 951-13-98-445
Numer REGON: 140-817-570
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6202z – działalność związana z doradztwem
w zakresie informatyki
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Jana Miklaszewskiego 14 Lok.10
Poczta: 02-776 Warszawa
Adres strony WWW: qbe-art.com
E-mail: biuro@qbe-art.com
Quest Agency sp. z o.o.
w Organizacji
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 676-23-66-702
Numer REGON: 120-609-700
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6202z – działalność związana z doradztwem
w zakresie informatyki
Województwo: małopolskie
Adres: ul. Długa 82 Lok.6
Poczta: 31-146 Kraków
Adres strony WWW: questagency.pl
Red Age sp. z o.o.
Rok powstania: 2007
Numer NIP: 521-34-63-057
Numer REGON: 141-191-048
Numer KRS: 0000294360
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
7311z – działalność agencji reklamowych
Województwo: mazowieckie
Adres: ul. Zbigniewa Wasiutyńskiego 7
Poczta: 00-707 Warszawa
Adres strony WWW: redage.pl
E-mail: redage@redage.pl
Kadra zarządzająca:
Robert Kaczmarski, Członek Zarządu
Eliza Łuczak-Hołowczyc, Członek Zarządu
Red2Black sp. z o.o.
Rok powstania: 2008
Numer NIP: 677-23-17-177
Numer REGON: 120-773-522
Numer KRS: 0000314449
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: małopolskie
Adres: ul. Kazimierza Morawskiego 5
Poczta: 30-102 Kraków
Adres strony WWW: red2black.pl
Kadra zarządzająca:
Łukasz Krasnopolski, Prezes Zarządu
Respect Mariusz Czopek
Rok powstania: 2006
Numer NIP: 739-32-42-903
Numer REGON: 280-097-028
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6201z – działalność związana
z oprogramowaniem
Województwo: warmińsko – mazurskie
Adres: ul. Wincentego Pstrowskiego 38 B
Poczta: 10-602 Olsztyn
Adres strony WWW: r3spect.pl
E-mail: kontakt@r3spect.pl
Retis Internet Technology
Solutions sp. z o.o.
Rok powstania: 2008
Numer NIP: 627-26-44-200
Numer REGON: 240-912-123
Numer KRS: 0000304627
Forma własności: 214 – własność krajowych
osób fzycznych
Przeważająca działalność (PKD 2007):
6202z – działalność związana z doradztwem
w zakresie informatyki
Województwo: śląskie
A