You are on page 1of 4

ODKRYCIE JAPOCZYKA

WODA POWIE JAK POSIADASZ DUCHOWO


Przed kilkunastu laty Japoczyk Masaru Emoto w wyniku swoich eksperymentw odkry, e woda reaguje
na nasze myli i sowa, oraz potrafi je odzwierciedli w swojej duchowoci. Zalenie od tego, jak j zaprogramowano, jakie wysyano sowa w kierunku kropli wody, jej krysztaki po zamroeniu uksztatoway si w zupenie rne formy krystaliczne.
Masaru Emoto urodzi si w 1943 roku w Jokohamie. Ukoczy kierunek Stosunkw Midzynarodowych na
Wydziale Nauk cisych i Humanistycznych Uniwersytetu Jokohama. Pracowa w firmie Chisan, potem w gazecie Chubu Yomiuru Shimbun, a w 1986 roku zaoy firm IHM. W padzierniku 1992 roku otrzyma tytu i licencj
doktora medycyny alternatywnej w Open International University. Zacz bada zagadki wody po zetkniciu si
z MRA - Analizatorem Rezonansu Magnetycznego w USA. Masaru, jako pierwszemu udao si potwierdzi
dowiadczalnie moliwo energetyzowania tzw. "materii nieoywionej" za pomoc naszych myli. Wszystko jest
wibracj, energia jest wibracj. Wahadem radiestezyjnym magnetycznym mona wir i si jej odczytywa.
Czym zatem jest wibracja? Wibracja jest yciem. Tak twierdzi japoski badacz. To twierdzenie popiera powtarzalnymi dowiadczeniami, zwizanymi ze sposobem krystalizacji prbek wody. Wykona on szereg eksperymentw, ktre przeprowadza wraz ze swoim zespoem badawczym. Rezultaty jego dowiadcze s
zdumiewajce, wrcz niewiarygodne. Prbki wody poddane wczeniej pozytywnym sowom czy mylom krystalizuj zdecydowanie inaczej (wykazuj niezwyke pikno form) od tych, ktre poddane zostay myleniu
negatywnemu (s po prostu brzydkie). Wielkim osigniciem badacza jest to, e znalaz stosunkowo prosty
sposb na wykazanie poprzez wizualizacj, e woda magazynuje informacje. Wizualizacj uzyska poprzez
zamroenie prbki wody w temperaturze -5 stopni C. Tak skrystalizowan wod naley obejrze pod
mikroskopem powikszajcym, co najmniej 400-krotnie.
Wod pochodzc z tego samego rda poddawano oddziaywaniu rnych rodzajw muzyki, naklejano na
pojemniki napisy o rnym zabarwieniu emocjonalnym, ustawiano naczynia na rnych fotografiach i po jej
zamroeniu okazywao si, e obraz krystaliczny jest w kadym przypadku inny, co potwierdzio, e woda ma
waciwo zapisywania w swojej strukturze dwikw, obrazw, myli i emocji. Jego rewolucyjna metoda fotografowania zamroonych czsteczek wody przekonuje nawet wielu najwikszych sceptykw.

Emoto z zespoem naukowym przeprowadzi dowiadczenie, jak myli i sowa wpywaj na ksztat krysztaw destylowanej wody. Okazao si, e istnieje dua rnica pomidzy wykrzyczanym ze zoci - "Ty gupku",
a powiedzianym przyjanie - "Ty guptasie". Zdecydowano si wic przeprowadzi badania wody poddanej dziaaniu sowa pisanego. Wod rozlewano do dwch takich samych szklanych buteleczek. Potem na jedn z nich
naklejano kartk z wydrukowanym sowem np. "dzikuj". Na drug butelk naklejano sowa np. "ty gupcze" i
pozostawiano butelki na jedn noc. Nastpnego dnia wod zamraano i fotografowano uformowane krysztay.
Powstae z wody opisanej hasem "Adolf Hitler" wygldaj podobnie, jak krysztay, ktre poddane zostay dziaaniu sw - "Czynisz mnie chorym" i "Zabij ci". Za kadym razem rezultat badania potwierdza si, e midzy
dwiema butelkami wykryto zauwaalne rnice. Przeprowadzi tysice bada wody znajdujcej si w rodowisku
czowieka na powierzchni Ziemi biorc jej prbki z rzek, staww, jezior, oraz z miejsc sakralnych.
Biorc wod destylowan zacz j programowa energi modlitwy a nawet sowem wymieniajc nazwiska
Hitlera czy Matki Teresy z Kalkuty. Za kadym razem woda sfotografowana w piciuset krotnym powikszeniu
pokazywaa PRAWD - ile jest Boga, a ile demona na badanym obiekcie.
Okazao si, e woda to yjcy stwr, ktry ma swj symbol chemiczny, ale moe zmienia swoj struktur
i waciwoci energetyczne - moe sta si lekarstwem dla organizmu lub trucizn. Proponuj obejrzenie filmu
Woda - Wielka Tajemnica /www.youtube.com/watch?v=uA9Ub9vwNy8
1

wite Wody mistyczne


Woda wicona - aby takow stworzy, potrzebne s trzy pierwiastki z trzech wiatw: sl, jako pierwiastek
ze wiata materialnego, wod, ktra jest pierwiastkiem astralnym, wystpujca w trzech stanach: staym, ciekym
i gazowym, uwicona energi modlitwy, ma swoj moc nawet nad istotami demonicznymi - podobnie, jak woda
egzorcyzmujca.
wita Woda - ktr wywica w dniu 19 stycznia w Dniu Chrztu Paskiego, Koci Prawosawny /http://prawoslawnikatolicy.pl/woda-swieta-w-dniu-chrztu-panskiego/ - ma niesamowite waciwoci: uzdrawiajce,
oczyszczajce i uduchowiajce (patrz Internet).
W ostatnich latach ludzko otrzymaa Dar Ojca Niebieskiego: Wod z 13, 14, 15-go kosmosu, ktry jest Kocioem Wspomagajcym, zamieszkaym przez Dusze ziemskie, ktre wyszy ju z Krgu Wciele tj. reinkarnacji i wspomagaj Koci Pielgrzymujcy w duchowej energetyce - nazywamy to witych Obcowaniem.
Wod energetyczn z Krzya - wystarczy potrjnie skropi produkty, napoje nawet lekarstwa, zrobi nad
tym znak Krzya a podnios one swoj energetyk i staj si oczyszczajce i leczce organizm.
Z wasnych dowiadcze zauwayem, e st zastawiony rnymi produktami spoywczymi, skropiony
wit wod energetyczn nie podwysza energetyki nad: misem, sodyczami a nawet Coca-col. Energetyka
wzrasta tylko w produktach, ktre s zdrowe i poywne dla czowieka. Zaprogramowana ropa do napdu samochodu zwiksza swoj energetyk, gdy na zaprogramowanym zbiorniku z paliwem pojazd robi o 30% wicej
kilometrw.

Programowanie wody energi z Krzya Energetycznego.


Co to jest Krzy Energetyczny i z czym si wie?
W Pimie w. czytamy, e Bg stworzy czowieka na obraz i swoje podobiestwo. Wszystkie ukady naszego
ciaa podtrzymuje krzy ukadu kostnego, ktry jest fundamentem naszego jestestwa. Podobnie te wiat zosta
zbudowany na fundamencie Krzya. Mwi o tym Chrystus w jednym ze swoich przekazw. Krzy energetyczny
zosta przekazany przez Jezusa Chrystusa dla naszej cywilizacji, jako potna wiedza o naszym wiecie.
Nasz wiat to potna elipsoida o wielkoci ponad 800mln lat wietlnych, gdzie w niezliczonych galaktykach,
planetach, yje wiele cywilizacji, o ktrych mamy dopiero mgliste pojcie. Lecz istnieje wiele znakw na Ziemi,
mwicych o tym, e w przeszoci byy interwencje z kosmosu a dzi w dobie techniki, naukowo niedajcych
si wytumaczy. To stare budowle piramid, murw, gdzie budulcem s potne gazy, przylegajce tak cile
do siebie, e nie mona w szczeliny woy paska papieru. Nasczone wod energetyczn day si ksztatowa
i nie podlegay grawitacji. S te krgi zboowe doskonaych figur geometrycznych, pragnce da nam pewne
informacje, ktrych nie potrafimy odczyta, ale daj nam do zrozumienia, e nie jestemy na wiecie sami. Na
razie nie jestemy dla nich partnerami, ale wiedz duo o nas, programujc nas i bieg czasw. Maj nas za
2

dostawcw energii, o ktrych mamy dopiero mgliste pojcie.


Krzy Energetyczny zbudowany jest z 450 krzyykw, z ktrych jest tylko 400 aktywnych, opatrzonych numerycznie. Rami aktywne (pionowe) opatrzone jest 250 krzyykami w piciu rzdach po pi w jednym rzdzie.
Ramiona boczne (grne) to 150 krzyykw rozoonych horyzontalne w piciu rzdach opatrzonych numerologiczne, oraz dolny krzy zwany krzyem w. Piotra, gdy umar take na krzyu, lecz w pozycji gow w d,
co symbolizuj ramiona boczne, w sumie 50-ciu a zakodowane jest w Krzyu kocioa prawosawnego w pozycji ukonej. Gdy Kocioy si pocz tj. prawosawie z katolicyzmem, zacznie by aktywny. Otrzymamy wiksz pomoc i energi w Budowie Krlestwa Boego na Ziemi, o co modlimy si w modlitwie doskonaej Ojcze
nasz, przyjd (tu na Ziemi) Krlestwo Twoje.
Poszczeglne krzyyki tworz trzy okrgi, co ma symbolizowa trzy wiaty; materialny, astralny i duchowy.
tj. Koci Pielgrzymujcy, Koci Wspomagajco- pokutujcy oraz Koci Tryumfujcy, czyli Niebiaski.
W wle krzya grnego, w jego centrum jest umieszczony krzyyk z numerem 400; jest to centrum, Nadenergia w. aski Wina, co na Ziemi symbolizuje Miosierdzie - Mio Przebaczajc. Nasz wiat zosta
stworzony ze sowa, a w alfabecie hebrajskim jest 400 goni i skadw. Std Krzy zakoczony jest numerologicznie cyfr 400 - Taw.
Nastpnym okrgiem w centrum krzya, jest Krg Tronowy Trjcy w. Nastpny krg to wiat Baranka, dalej
to krg 24 Starcw, oraz Duchw ywiow; Ziemi, Ognia, Wody i Powietrza. Dalsze krgi centralne Kocioa
Tryumfujcego to krgi anielskie; Serafiny, Cherubiny, Panowania, Potgi, Moce, Archanioowie, Anioowie,
duchy opiekucze, czyli Anioowie Strowie, duszki przyrody. Cao numerologiczna Krzya posiada 15
blokw kosmicznych z numerologi trzech wiatw: materialnego, astralnego i duchowego tj. Kocioa Tryumfujcego. Numerologia krzya zaczyna si od nr.1, ktry jest w rodku grnego ramieniu krzya, a przedstawia
nasz Ziemi, jako najwaniejsz planet na wiecie - tu zoona jest energia na oczyszczenie wiata.
Numerologia biegnie po okrgach zewntrznych krzyy i zamyka si przed nr.1 na numerze 166. Sumujc
1+6+6 = 13. Trzynastka jest oglnie pod dziaaniem si demonicznych i koczy ukad wiata materialnego.
Wynika to z Ran Chrystusa. wita Brygida szwedzka, pytaa, ile ran otrzyma Chrystus podczas swej mki.
Otrzymaa odpowied 5480. Z objanieniem i Modlitwami zwanymi Tajemnic Szczcia oraz zapewnieniem,
e kto podczas roku odmwi dziennie te 15 modlitw, (co symbolizuj stacje drogi krzyowej) otrzyma pierwszy
stopie doskonaoci duchowej a wic podwojenie umysu wiedz. Papie Grzegorz XIII, na podstawie dzielenia ciosw przez modlitwy, otrzyma; ile powinien trwa rok kalendarzowy 5480:15=365.33. I ten kalendarz
wprowadzi w ycie, zwany jest gregoriaskim.
Gdy podzielimy rany Chrystusa 5480 na lata, ktre y na Ziemi w ciele materialnym, otrzymamy cyfr 166,
co kabalistycznie tworzy pechow trzynastk, w ktr szatan ma specjalny wgld. Z Ksigi Urantii - wiedzy
przekazanej nam przez Istoty niebiaskie wiemy, e numer naszego wiata skada si z trzynastu cyfr, a
kocwk jest 666 - w numerologii biblijnej. Gdy ten Krzy wpleciemy gwiezdn map wiata, - naszego wiata,
wyania si obraz numerologiczny cznoci z poszczeglnymi kosmosami, galaktykami, ukadami gwiezdnymi,
gdzie yje wg Ksigi Urantii ponad 600 cywilizacji.
Nasz wiat to elipsoida ponad 800 miliardw lat wietnych; wci si rozszerza - ronie. Dalej to
Wszechwiat, ktry take skada si z krgw wspomnianych w Ksidze Urantii.
Energetycznie szefem naszego wiata jest Bg Wszechmogcy. Mogcy dziaa tak dobro, jak i zo, wg
naszej woli. Prawic Boga Wszechmogcego jest Bg Ojciec w Trjcy - Bg Mioci i Miosierdzia, nie mogcy
czyni adnego za.
Skoro prawic jest Ojciec Mioci, lewic jego jest przeciwwaga - Ojciec kamstwa.
Przeciwwag Chrystusa materialnie jest antychryst, w wiecie ducha Lucyfer, Caligastia - buntownicy.
Skoro prawic Trjcy jest Duch wity, lewic jest - zy duch, ktrego JP-II cign na Ziemi - t ziemi.
Energetyka podziau Wszechmogcego zakodowana jest w symbolice ydowskiej menory.
Skoro jest Najwitsza Matka Niepokalana - lewic jest Wszetecznica, na Ziemi zwana czarn madonn.
I dalej energetycznie wiat rozkada si na dobro i zo, poszczeglnych zbuntowanych aniow, ktre rzdz
kosmosami, a ktrych my czsto nazywamy ufoludkami; koczc na demonach, duchach zmarych ludzi, ktre
nie mog oderwa si od ziemi i przedosta si poprzez paszczyzny oczyszczania do wiata niebiaskiego.
Tunele energetyczne, jakimi byy relikwie w. mczennikw w otarzach, niestety zostay zlikwidowane przez
antychrysta JP-II, ktry zarzdzi odwrcenie otarzy, a co si z tym wie, zlikwidowane tuneli energetycznych.
Nie dziwmy si, zatem optaniu demonicznemu i wzrastajcej przestpczoci, ktremu podlega wiksza cz
ludzkoci. Dla szerszego zrozumienia podajemy email, ktry zosta przesany do TVP Info z wyjanieniem.
3

Zosta zlikwidowany ju po kilku minutach. Oto tre, ktr mona odtworzy na mojej stronie internetowej;
Jakie sakramentalia, takie uwiecenie - i co wy na to?
Dnia 11.12.2012r. w TVP Info zamieszczono informacj, e wandalista chcia sprofanowa obraz Czarnej
madonny, rzucajc arwk marki Osram z czarn farb w obraz. Wandala ukarano aresztem. Bya informacja, aby napisa w tej sprawie swj komentarz. Napisaem
Czarna madonna (13 liter - energia diaboliczna), jak informuje Apokalipsa w. Jana (pod wersetem 13 widnieje informacja) Bestia - wszetecznica wlaa si w obraz, ktry ma ran cit od miecza. - Kady, kto houbi,
oddaje obrazowi cze z wasnej woli, deklaruje podlego siom ciemnoci. Szczeglnie w pieni czarna
madonno jak dobrze twym dzieckiem by.
Zadeklarowa t podlego Woj-od-tya, w sowach Totus-Tuus (Cay Twj). Wedug Lucyferycznego Planu
Zniszczenia Kocioa spowodowa mistyczny jego rozkad. Znis klkanie przy przyjmowaniu Komunii w.. Na
klczco, co byo zadeklarowaniem podlegoci Jezusowi Chrystusowi a akceptowa klkanie przed sob,
caowanie po rkach, stawianie sobie pomnikw. I tak na wasne yczenie mamy boka i oglne optanie.
Wicej informacji znajdziesz na; www.powrotdonatury.net.pl - w czytelni i tematach: Antychryst zdemaskowany,
wity czy anty-wity, Rabin Watykanu. Sowa Boga Ojca do ludzkoci. itp. tematyka.
Po ok. 20 minutach artyku ze strony skasowano z informacj, e jest niezgodny z regulaminem. Czyby
TVP Info popierao; boka, optanie i nasilajc si przestpczo w naszym Narodzie podlegym czarnej
madonnie - krlowej Polski? Powinno sta si wiadomym, dlaczego ten Kraj ma pod strom grk!
Jak dotychczas korzystamy z Energii Krzya, a zakres dziaania jest potny.
Budujemy przepromienniki magnetyczno-piramidalne z krzyem energetycznym i zot wod aktywn, ktre
likwiduj ze promieniowanie w domach: siatki geopatycznej, ciekw wodnych, pentagramw szataskich, wszelkich zych przekanikw demonicznych, aby stworzy dobr energi pod budow Krlestwa Niebieskiego na
Ziemi, co zaleca Jezus Chrystus w ksice Pola Promieniowa.
W podstaw takiego odpromiennika wbudowany jest grawerowany blok numerologiczny Kocioa Tryumfujcego, oraz Kocioa Wspomagajcego wraz ze witymi olejami - zami Matki Boej z paczcej ikony.
Podobnie zbudowane jest wahado kosmiczne, w ktrym mamy zakodowany numerologicznie Koci Tryumfujcy i Wspomagajcy. Takim wahaem moemy pobiera energi z danego kosmosu- cywilizacji i programowa
WOD, ywno, ktra staje si uzdrawiajcym nonikiem energetycznym.
To wanie udowodni japoski naukowiec, na zdjciach krysztakw wody. Woda jest najdoskonalszym
nonikiem energii kosmicznych, ktre spywaj w niewidzialnych ultimatonach, nie podlegajcych grawitacji
ziemskiej. Prawdopodobnie na bazie tej wody aktywnej nad czakramami magnetyczno-piramidalnymi bdzie
powstawao nowe wodne budownictwo pod przychodzce Krlestwo Boe na Ziemi, gdy jak mwi Chrystus:
Materia zaklta jest duchowoci, czekajc na swoje wyzwolenie.
Nie jest przypadkowym, e nasze ciao (jako Mikrokosmos) skada si w 70-80% z wody. Podobnie, jak na
naszej planecie zbiorniki wodne zajmuj tyle samo procent.
Energetyka programowania doskonale si to sprawdza na wodach koloidalnych, traktowanych wahadem
kosmicznym, ktre po pobraniu energii z krzya i zaprogramowaniu nimi wody z naklejeniem na butelkach
blokw numerologicznych z Krzya, staj si lekami uzdrawiajcymi - mwimy tu o srebrze, zocie, magnezie,
miedzi i krzemie. Energetyczne koloidy przekazuj energi zdrowotn, uzdrawiajc do poszczeglnych
schorowanych ukadw ciaa. Szczeglnie napoje koloidalne maj moc uzdrawiajc, gdy wczymy swoj modlitw. Wystarczy zwily donie wod obj butelk i odmwi: Zdrowa Maryjo - zwracamy si do Ciebie, jako
Uzdrowienie Chorych; modlimy si z Tob i przez Ciebie, do witej Trjcy, proszc o energi zdrowia, ycia,
oraz regeneracyjn organizmu - energetyka lecznicza wody - wzrasta.
Jestemy teraz na etapie kompletowania laboratorium, aby kontynuowa prace Emoto i sprawdza pod
mikroskopem odbicia krysztakw wody zaprogramowanej Energi, tak ze wiata astralnego jak i duchowego.
Take bdziemy t metod sprawdza poszczeglne bloki Krzya Energetycznego, ktre s Kosmosami w
naszym wiecie, aby mie rozeznanie, ktre cywilizacje s nam przyjazne i yczliwe w przekazach energetycznych. Woda w swoich zamroonych krysztakach powinna pokaza nam obraz duchowoci poszczeglnych
kosmosw w Krzyu, promieniwana (przewartociowanego przez masoneri) obrazu czarnej madonny i rnicy
w promieniowaniu obrazw Matki Boej Kaszubskiej, czy Ostrobramskiej, a nawet duszy czowieka; w jakim procencie dziaa przez czowieka demon, a w jakim Bosko
Zbigniew Kozowski