Biblioteka kultury i duchowości Indii

Tom 11

Śri Awadhuta Dattatreja
Awadhuta Gita
czyli

pieśń wyzwolonego

Przekład: Wiesław Sadurski, http://www.wisarts.com/poems/gita.html
Wstęp: Swami Abhayananda, Dattatreya’s Song of the AWADHUT,
http://themysticsvision.weebly.com/downloads.html

SPIS TREŚCI
Wstęp
Rozdział I - Pouczenia samowiedzy 1
Rozdział II - Pouczenia samowiedzy 2
Rozdział III - Pouczenia mądrości
Rozdział IV - Definicja esencji
Rozdział V - Przedstawienie Wglądu w Pokój
Rozdział VI - Cel wyzwolenia
Rozdział VII - Nauka Osobistej Jaźni
Rozdział VIII - Nauka

WSTĘP

Spośród wszystkich mistycznych rozpraw starożytnej literatury indyjskiej Awadhuta
Gita, czyli „Pieśń Awadhuty”, jest jedną z najbardziej wymownych i przekonujących. Jej
tematem jest doświadczenie fundamentalnej jedności uzyskane dzięki mistycznej wizji,
doświadczenie wiecznej Jaźni. Doświadczenie to nie ogranicza się do jednego z mistyków indyjskiej tradycji kulturowej, ale jest powszechne wśród wszystkich tych, którzy
osiągnęli mistyczną wizję. We wszystkich krajach i we wszelkich tradycjach religijnych
istnieli ludzie, którzy osobiście doświadczyli wiecznej rzeczywistości, i zrozumieli, że
jest to ich własna niezbywalna tożsamość. Wśród najbardziej znanych mistyków głoszących tę uniwersalną wiedzę są riszi z okresu Upaniszad żyjący w tradycji wedanty, alHallaj i Dżalaluddin Rumi z tradycji Sufi, Siakjamuni i Aśwagosza w tradycji buddyjskiej oraz Mistrz Eckhart z tradycji chrześcijańskiej. Wszyscy wyrazili objawioną wiedzę
o ich identyczności z jedną wieczną Rzeczywistością, i ogłosili, w taki czy inny sposób,
ich zgodność ze słowami chrześcijańskiej świętej, Katarzyny z Genui: „Moim ‘ja’ jest
Bóg, nie widzę żadnej innej siebie z wyjątkiem mojego Boga”.
W całej historii mistycy wszystkich tradycji kulturowych stwierdzili, że wizja Boga odsłania zasadniczą jedność człowieka z Bytem Absolutnym, budząc go do prawdziwej,
wiecznej tożsamości. Zanim taka boska iluminacja nastąpi - twierdzą mistycy - człowiek
cierpi w błędnym przekonaniu, iż jest ograniczoną i skończoną istotą, odrębną od innych
istot, która posiada własną indywidualną tożsamość. Rozwiewanie tej iluzji jest określane
w różnych tradycjach mistycznych różnymi nazwami, takimi jak „oświecenie", „jedność
z
Bogiem”, „wyzwolenie”, „zbawienie" itp., ale mimo różnych nazw, takie samo jest doświadczenie, taka sama wiedza, która objawia się tym wszystkim, którzy uzyskali mistyczną wizję.
Zanim objawi się nasza absolutna tożsamość, żyjemy w ufnej pewności co do naszej (iluzorycznej) indywidualności, uznając za "ja" kalejdoskop przemijających wrażeń psychicznych, które są obecne w naszej świadomości. Ale mistycy mówią, że ta powierzchowna gra myśli, wspomnień, wrażeń zmysłów na ekranie świadomości to tylko miraż.
Ten ekran, sama świadomość, to jest nasza prawdziwa tożsamość. To właśnie ta niezmienna świadomość, odwieczny świadek wszystkich ruchów myślowych i zewnętrznych wrażeń jest tym, kim naprawdę jesteśmy. To jest TO, co jest naszą prawdziwą, naszą jedyną Jaźnią.
Pieśń Awadhuty jest jedną z najbardziej wysublimowanych i bezkompromisowych wypowiedzi ukazujących to mistyczne doświadczenie, jakie kiedykolwiek zostały napisane.
Oczywiście, wywodzi się ona z kultury indyjskiej i mieści w tradycji Upaniszad, Bhagawadgity, pism Śankary, i wszystkich innych duchowych traktatów z Indii, które mogą
być klasyfikowane jako „niedualistyczna wedanta”; ale błędem jest traktować ją jedynie
jako wypowiedź szczególnej szkoły filozoficznej czy konkretnej wiary religijnej. Jej podobieństwo do wszystkich traktatów o niedualistycznym charakterze poprzedzających ją,
to zbieżność wynikająca nie ze wspólnej tradycji filozoficznej, ale ze wspólnego bezpośredniego doświadczenia. Autor Awadhuta Gity został oświecony przez to samo bezpo-

średnie objawienie, które zainspirowało Upaniszady, Bhagawadgitę i inne podobne dzieła. Zatem należy odczytywać Pieśń nie jako powtórzenie koncepcji teoretycznej, lub jako
argument za wedantyjskim punktem widzenia, ale jak dzielenie się oświeconego mędrca
bezpośrednio objawioną mu prawdą. Jego celem w tym dzieleniu się nie jest przekonanie
nas, ale obudzenie nas do prawdy i wyzwolenie z błędu.
Awadhuta Gita jest wezwaniem do poznania, do najwyższego poznania prawdy ostatecznej. Awadhuta traktuje iluzję bezkompromisowo, nie daje najmniejszego oparcia w dualiźmie, nie pozwala, by pozorny dualizm przylgnął do naszego postrzegania rzeczywistości. Być może jego wiedza jest dla zwykłego człowieka, zbyt wzniosła, zbyt surowa,
zbyt prosta; ale jest to wiedza o ostatecznej, niepodważalnej prawdzie egzystencji; i to
właśnie jest prawda, która ma moc uczynienia nas wolnymi.
Autor Awadhuta Gity był z całą pewnością urzeczywistnionym joginem i mistrzem sanskrytu. Poza tym wiemy o nim bardzo mało. Jego Pieśń przez wieki miała wielu prekursorów i wiele potwierdzających jej prawdę świadectw. Jednak ze wszystkich takich deklaracji o poznaniu jednej Jaźni, żadna nie jest bardziej wymowna i przekonująca, żadna
nie jest bardziej elokwentna i pouczająca od tej. Kimkolwiek autor Pieśni Awadhuty
mógł być, nie ma wątpliwości, że był to świetny nauczyciel, mocno osadzony w pewności co do swej najwyższej tożsamości. Nie tylko głębia i autentyczność jego wizji, ale poetyckie piękno jego Pieśni sprawiło, że stała się ona źródłem radości i inspiracją dla jego
wdzięcznych czytelników na przestrzeni lat.
Autor Awadhuta Gity nie odnosi się do siebie po imieniu, ale na końcu każdego rozdziału
jesteśmy informowani, że został napisany przez Śri Dattatreję. Możliwe jest, że są to słowa dopisane później do utworu, aby dodać wagi i wiarygodności wypowiedziom w nim
zawartych, a także zapewnić jego rozpowszechnienie. O legendarnym Dattatreji ze starożytnej mitologii mówiono, że był wcieleniem Wisznu, a jego rodzicami byli riszi Atri i
jego cnotliwa żona Anasuja; ale co do tego, czy taka osoba faktycznie żyła i jakie były
prawdziwe szczegóły jej życia nie wiemy zgoła nic. Według legendy, otrzymał epitet
„Awadhuta”, gdy wyrzekł się swego królewskiego dziedzictwa i stał się wędrownym
ascetą, zaczął żyć nagi i wolny, z dala od rozrywek ludzi przywiązanych do doczesności.
Słowo Awadhuta stało się ogólnym określeniem dla wszystkich tych bezdomnych ascetów i joginów z Indii, którzy żyją życiem całkowitego wyrzeczenia, nie zainteresowanych
światem i jego „cywilizowanymi” konwencjami, aby pozostać w stanie koncentracji na
utożsamieniu się z odwieczną Jaźnią.
Faktyczna data powstania Awadhuta Gity jest nieznana, ale sądząc po słownictwie i stylu,
wydaje się, że została napisana nie tysiąclecia przed obecną erą, jak podaje legenda, lecz
około IX lub X wieku naszej ery. Nie zaprzecza to oczywiście możliwości istnienia ustnego przekazu, który przybrał taką wyrafinowaną formę w podanym czasie.
Przedmiot Pieśni jest taki sam, jak w przypadku Upaniszad, Bhagawadgity i pism wszystkich oświecony wieszczów: jest nim Jaźń. Mówi ona nie o duszy i Bogu, ale przemawia
raczej z poziomu empirycznej świadomości, na którym relacja podmiot-przedmiot już nie
istnieje. Jest to pieśń finalnej, ostatecznej i nieredukowalnej rzeczywistości zrealizowanej
jako JA.

Aby uzyskać pewność. Oto pieśń Śri Awadhuta Dattatreji. którym nie jest żadne inne bóstwo. jakim jest Awadhuta jest dla nas jak najbardziej potrzebny i pokrzepiający. mamy zaszczyt do pewnego stopnia dzielić z Awadhutą jego wzniosły stan. Jemu chodzi o to. z wizją wielkiego Śankaraczarji. Prowadzi nas pewnie w górę. a jeszcze mniej jest zdolnych nieustannie trwać w rozrzedzonej atmosferze na takich wysokościach świadomości. ale używa tych terminów tylko w celu wykazania ich niedoskonałości. którą w jakiś sposób zapomnieliśmy. Obaj głosili o potrzebie rozpoznania Brahmana-Śiwy-Puruszy jako atmana lub Jaźni. w gruncie rzeczy.Chociaż punkt widzenia autora jest niesekciarski i obrazoburczy. Gdy podążamy za nim na zawrotne wysokości jednoczącej wiedzy. ale od momentu doświadczenia jej konieczne staje się porzucenie wszystkich iluzorycznych dualności i utwierdzenie się w świadomości aham brahmasmi . Jego poglądy są identyczne. „Brahman” i „Purusza” do opisania absolutnej Jaźni. po nierównym terenie myśli do odległej krainy nieuwarunkowanej świadomości. Z tego powodu przewodnik. Kilka więcej wersetów. wielkiego Guru: Rozdział I Pouczenia samowiedzy 1 1 To z łaski Najwyższego budzi się w ludziach tęsknota . że ostatecznym duchowym osiągnięciem jest identyfikacja z Absolutem. bhakti. a stajemy się nieruchomi. Rzeczywiście. utwierdzeni raz jeszcze w przypomnianej nam wiedzy o naszej własnej wiecznej jaźni. ale wieczne JA. by zniszczyć wszelkie poczucie dwoistości wynikające z pojęcia Boga oddzielnego od własnego „ja”. Po lekturze zaledwie kilku wersów Pieśni Awadhuty. jesteśmy wznoszeni do wolności i radości jego czystej świadomości i stajemy się zdolni do zakosztowania odrobiny słodkiego nektaru naszej własnej wewnętrznej błogości. może rzeczywiście prowadzić do wiedzy o Jaźni. nasze umysły są natychmiast wzniesione do sfery niezmierzonego spokoju i pewności. Dualistyczne oddanie.jestem Brahmanem lub Śiwoham – jestem Śiwą. własnej niezbywalnej Istoty. niezachwiani. obaj twierdzili. nieporuszeni. Swami Abhayananda. Tak więc. który żył w tym samym czasie. Pieśń Awadhuty jest praktycznie nie do odróżnienia od niektórych pism sławnego aczarji. często używa on takich pojęć jak „Śiwa”. po prostu czytając słowa tego mistrza i przewodnika. niewielu ludzi jest w stanie dosięgnąć takich wyżyn wiedzy.

kim jestem? 11 Wiedz. Jaźnią wszelkiego stworzenia. niezmiernej. jesteś tym Jednym.ale naprawdę go nie ma. by ocalić życie od udręki. jeden bez drugiego . komu i dlaczego się one zdarzają? 8 Nie myślę źle ani dobrze. która wypełnia swą naturą wszystko z własnej mocy? 3 Rzeczy złożone z pięciu żywiołów są jak miraże. że 'to' istnieje. nie znam rozkoszy i bólu. 9 Jestem poza umysłem. który jest.do zjednoczenia z Nim. niezmienną. czystej. jestem Bogiem. niepodzielny. 7 Jestem nieskończoną. Jestem nektarem wiedzy. żyjesz kompletnie i równo we wszystkim. jasną Świadomością.jak możesz troszczyć się o dnie i noce? . zdaje się być przeszłością albo wszystkim . 2 Jakże mam się pokłonić niezmiennej. z natury czysty i bezgraniczny jak niebo. jakże więc orzekać. bezgranicznie i samoświetlnie . 6 Zaprawdę. Tym. nie mówię źle ani dobrze. nie mają substancji. co przenika wszystko. 10 Naprawdę ja jeden jestem poza przestrzenią i kontynuacją. i poza zmysłami. Ja jestem bez skazy. nie ma podziału. Jaki dowód czy wniosek mógłby pomóc w pojęciu. 'tamto' nie istnieje? 5 Oto substancja nauk Wedy. który jak przestrzeń konfrontuje rzeczy. niepodzielnej Jaźni. nie czynię źle ani dobrze. ciekawe. esencja wszelkiej wiedzy i czucia jestem tą jednorodną samoświetlną Jaźnią. nie ma podobieństwa.komu mam się kłaniać? 4 Wszystko jest absolutną Jaźnią.

12 Wiedz. Wiedz . co przejawia się w formie. Nieprzejawione jest realne. dlaczego więc dręczysz się pogonią za spełnianiem zmysłów? 20 Wedy uczą.dzielisz niepodzielne.to ty nią jesteś. Gdy medytujesz nad czymś innym . świat zmysłów nie należy do ciebie. niewoli i wyzwolenia. jak po nocy zmora? 15 Nie ma unii ani rozłąki . prawdą niezmienną. umyśle! Skąd rozczarowania? Czemu się błąkasz jak zmora po nocy? Porzuć pragnienia. nie rodzi się znowu. bez sympatii i wstrętu. najwyższym Dobrem. One są w umyśle. dla ciebie. najwyższą realnością .skądże twoje smutki? 17 Nie ma narodzin i śmierci. Kto pojmuje tę prawdę. Synu mój. dla jakiejkolwiek rzeczy. nie umierałeś. Jaźń jedna jest wszędzie. 18 O. stań się Jaźnią. nigdy nie miałeś ciała ani nie byłeś ciałem. Możesz? 13 Nigdy się nie rodziłeś. Nie ma mnie ani ciebie. dobra i zła. 19 Jesteś wszak odkupieniem. nie wraca tu przez łono. że Jaźń jest bezimienna i czysta. jeden mieszkasz zawsze i we wszystkich rzeczach. nie ma uniwersum.dla mnie. Jesteś jedyną Prawdą. Czemu się błąkasz tam i tutaj. skąd łzy? Przecież nie mamy imion ani form. żyj szczęściem pokoju. 21 Nierzeczywiste jest. bez przymiotów i cech. 14 Jesteś olśnieniem. że Duch wspaniały jest wszystkim. w każdym miejscu i czasie. . wewnątrz i zewnątrz. 16 Nie należysz do zmysłów. bezcielesna przenika wszystko wszędzie. Wedy uczą na wiele sposobów.

jak nie wstyd ci medytować? 27 Jak mogę mówić. niezgodą. to znaczy. poza współczuciem i krzywdą. potwierdzenie ciebie. bezcielesną. lub. . jakże więc mówić o Nim. że przedmioty zmysłów są nierzeczywiste. poza postrzegającym i postrzeganym. 30 Jesteś tą prostą Realnością. niezmienną. Jak możesz więc sądzić. 26 Jaźń jest spełniona. wolnym z natury . Gdy mówią: 'ani to ani tamto'.poza zgodą. porzucając pragnienia. Umysł nie jest podmiotem ani przedmiotem. nieśmiertelną i czystą. modlić się do Niego? 28 Ego to nie Jaźń. 23 Jeśli wszystko jest Tym.gdzie ma być oświecenie? 24 Jesteś tą jednorodną zasadą.22 Mędrcy mówią. że nie znam Dobra. że siebie nie znasz? 25 Kiedy Wedy mówią 'Ty jesteś To'. To oznacza Jaźń. która jest poza przyczyną i skutkiem. 29 Żaden przedmiot nie jest realny ani nie jest wieczny. jeśli Go nie znam. ty spełniasz wszystko w sobie twoim własnym kłamstwem. że znasz siebie. że rzeczywistość jest jedna. najwyższą prawdą. nie myśli o jedni ani o wielości. Umysł. jak mogę wielbić? Jestem Nim przecież.jak może istnieć oświecenie? Jeśli To zarazem 'jest' i 'nie jest' . poza intencją i wyobrażeniem. wszędzie taka sama. jednorodna i samoświadoma. pewną. Jedyną prawdą jest piękno Jaźni . nienarodzoną.

32 Zaprawdę. włącznie z tobą. poza rozpoznaniem. żeś postrzegalny przez zmysły lub pozazmysłowo? 36 Jedni szukają jedności. 33 Wiedz. narodzin. złudzenia? 31 Gdy dzban się tłucze.poza narodzinami i śmiercią. 34 Nie ma świętych ksiąg ani światów. drudzy dualności. nie ma ciała ani duszy w ciele. 39 . jedni i drudzy nie znają bezstronnej Rzeczywistości. że wszystko. poza substancją i formą.poza poznawalnym. nałogi dualności rozwieją się same. Jaźń jest zawsze i wszędzie. Duch jeden istnieje . Jest tylko piękno Ducha. jest złudne jak horyzont. Nie ma jasnej ścieżki po śmierci ani ciemnej ścieżki. roztapia się w uniwersalnym. istniejąca i nieistniejąca. To ja nią jestem. Gdy umysł jest oczyszczony. nie miej wątpliwości. poza rozpoznaniem. który jest poza kolorem i bielą. jego wewnętrzna przestrzeń roztapia się w ogólnej. skąd rozczarowania. 35 Ty Jeden jesteś spełniony. Wiedz. bez dźwięku i bez jakości. kasty. bogów ani ofiar. 37 Jak mogą rozprawiać o Rzeczywistym. nie ma dzbana ani przestrzeni w dzbanie. obecna i nieobecna. rodziny. Skąd więc i po co szukanie siebie. jak możesz więc myśleć. wtedy pojmiesz Ducha. poza poznającym. poza zasięgiem rozumu i słów? 38 Gdy poznasz. poza podziałem na jedność i wielość.

Jest. że znajdziesz prawdę wewnątrz. Jak możesz myśleć. ofiaruję. bez narodzin i śmierci. Wiem z całą oczywistością. woda. nie miej wątpliwości. że jest radosna albo bez radości? 48 Jaźń nie jest do znalezienia przez praktykę jogi. wszystko w uniwersum jest bez formy. Wszędzie jest Prawda. pełen sensu.Nie różnię się od Najwyższego . Jak można być wierzącym. wszystko jest Duchem. Powietrze. w końcu. jak możesz więc myśleć. wszystko w tym uniwersum z natury jest absolutne. 42 Zaprawdę jesteś Prawdą. jestem niepodzielnie. ziemia i eter nie mają znaczenia. oddechu. 44 Jestem wolny w początku. gdyż jestem bez skazy. samoświetlnie. jako wszystko. ani przez wykład z katedry. nieskazitelna jak niebo. gdzie przedmiot medytacji? 40 Cokolwiek czynię. ogień. niewinne i piękne. cokolwiek mnie cieszy nic nie jest moje. gdy jawi się sama. 47 Jaźń nie jest męska. 45 Od nieprzejawionego nasiona do przejawionego kosmosu – nic się nie pojawia. bez zmiany. panem domu. Jaźń. mnichem? 46 Wiem. Gdzie ma być więc medytujący. kontrolę umysłu. gdzie jest złudzenie albo brak złudzenia. lub nie znajdziesz wcale? 43 Mój synu. z siebie. z natury nieskazitelny i czysty. źródło światła albo cień? Nigdzie ich nie ma. pośrodku. 41 Wiedz. żeńska ani neutralna. . nie jest pomysłem ani domysłem. dostaję. że nigdy nie byłem niewolny.jest tylko jedno i to samo niebo.

nie ma wiedzy ani niewiedzy. 57 Zaprawdę. sen głęboki lub stan oświecenia? 50 Nie jestem niewolnikiem ani wolnym człowiekiem. Nie wstydź się. tak Duch i materialny kosmos są nie do odróżnienia. rozumu i złudzeń. Kto to pojmuje. nie masz ciała. ani zmieszania wiedzy i niewiedzy. umyśle? Stań się. 51 Jak woda. 55 Jesteś absolutnie czysty. Mój synu. że Jaźń ma formę albo nie ma formy? 53 Znam twą najwyższą postać – samo-oczywistą jak niebo. nie mam prac ani obowiązków. sam z siebie. 54 Nie mam mistrza ani przepisów. prawdą wszystkich prawd . wszystko jest jednym Duchem. Jaźnią. Jak może więc istnieć czuwanie. jest niepodzielnie wodą. jestem nagi jak niebo. 56 Czemu ten szloch. niezrównany w smaku. niczym szczególnym ani też ogólnym. wlana do wody.49 Nie ma żadnego ciała materialnego ani duchowego. . Znam twą cielesną postać . powiedz: . Nie jestem człowiekiem czynu ani zabawy. nie ma uczenia się ani osiągania oświecenia. jak możesz więc myśleć. nie jesteś niewolny ani nie jesteś wolny. pij nektar nie-dualności. śnienie.Jestem Jaźnią. z natury prosty i bezcielesny. w niczym nie różnię się od Ducha. Wiedz. 52 Doprawdy.zmienną jak woda mirażu. ten staje się wiedzą. którą jesteś. 58 Nie ma argumentów ani dowodów. samą wiedzą i niczym innym.

rzeka świadomości. ani zachodu słońca. jako niepodzielna całość. naturalną jak niebo. który bezcielesny? 65 Nie jestem podzielny ani niepodzielny. nie czynię źle. ani zrozpaczony. nie jestem śmiertelny. i nigdy nie będę. Jakże rozsądny człowiek może myśleć o formie Tego. 63 Nie masz matki ani ojca. 59 Nie jestem narodzony.jak może istnieć niewola albo wyzwolenie? 60 Jeżeli bóg jest wszędzie. ani zadowolony. jestem Jaźnią. doskonały. 66 Nie sieję ziarna czynów. Niewyczerpalny. Uważaj na złudzenia. Jakże mógłby być wewnątrz? Jakże mógłby być zewnątrz? 61 Świat pojawia się. żony ani syna. Skąd więc twa niepewność? 64 O umyśle! nie ma dnia ani nocy. ani wschodu. nie zbieram żniwa. jednaki to nie znajduję różnicy między nim a mną. Jak mógłbym mówić: to 'moje'. bez jakości . raz za razem. a tamto 'nie moje'? 67 Nie znam pożądań ciała i umysłu. na fantazje o unii i różnorodności! 62 Gdy raz na zawsze wszystko materialne i niematerialne jest odrzucone. Nie masz upodobań ani odrazy. nie jestem częścią ani całością. nie czynię dobrze. naigrywania się. poza różnicą i brakiem różnicy. nigdy nie siałem. nie masz krewnych. Jestem nieskazitelny. wtedy tylko Absolut jaśnieje. Nie mam ciała. nie jestem bezcielesny.Jestem spontaniczną stałą świadomością. przyjaciół ni wrogów. . nie zbierałem.

72 Wiem z całą jasnością . Mówię ci oto esencję istnienia . jaki pożytek z gadania? Drogi umyśle. ludzi i zwierzęta. bogactwa. jakie wyzwolenie? 75 W Jaźni nie ma zaklęć ani talizmanów. staje się jednym z Duchem.nie znam cierpień powstających z ciała i umysłu. ambicje. To . 68 Drogi umyśle. 73 Poświęcony wodą równości Awadhuta żyje nagi w opuszczonej wiosce. wspaniałości prawdy. 70 Może porzucić ciało w świątyni albo w lepiance. 69 Gdziekolwiek jogin umiera.jest poza dowodem. W świadomości najwyższej Awadhuta pleciuga śpiewa rozkosze serca. ani dzisiaj. szczęśliwy. śnienia. w jakimkolwiek stanie i okolicznościach rozpuszcza się w Duchu jak przestrzeń stłuczonego dzbana w ogólnej przestrzeni. 74 Osiąga Jaźń. snu głębokiego ani oświecenia.jesteś Prawdą. osiąga w sobie Absolut. jego pokój niesie mu wolność. porównywalną tylko do nieba. ani też w przyszłości. nic do uczenia się. zapomniany przez wszystkich. Jakie zniewolenie może go dotknąć.nie czynię pracy ani przyjemności. jestem Jaźnią. i nie odpowiadam za nie ani w przeszłości. Wiedz. wszystko nieruchome. 71 Jogin patrzy na obowiązki. bez dumy. jak na wodę w mirażu.ani religii ani braku religii. gdzie nie ma czuwania. nic do studiowania. rozległą i prostą jak niebo. na wszystko ruchome. 76 .

Taki jest oto Pierwszy Rozdział o Samowiedzy w świętym poemacie Awadhuta-Gita. Wszystko jest ani prawdziwe. . ani nie istnieje. adresowanym do Śri Kartika Swamiego. Mówię czystą wiedzę. Mówię o Jaźni spontanicznie. z mej własnej natury. ani nieprawdziwe.Wszystko ani istnieje. śpiewanym przez Śri Awadhuta Dattatreję.

rozpustnik. tak materia przebywa w nieskończonym Duchu. nigdy nie przychodzę. bez drugiego. Łódka zwykła. jestem wielbiony przez bogów. dobrem. bez składników. wszechogarniający jak niebo. tak sentymenty przychodzą. żyję w żywiołach. nigdy nie odchodzę. albo że nie zna pism świętych. Czyż nie podniesiesz perły. 5 To ja. Niewyróżnialny. poetyckości wykładu. naturalny pokój. .ten Jeden. porusza wszystko ruchome i wszystko nieruchome. jestem poza narodzinami i śmiercią. poza złem. odchodzą.Rozdział II Pouczenia samowiedzy 2 1 Nie sądź. przenikam miękkie i twarde. 4 Nieporuszalny jak niebo. 7 Jak bańki na wodzie wznoszą się i znikają. temperatura i miękkość przebywają w wodzie. i poza zwątpieniem. On to Świadomość. Cóż może osiągnąć błądząca w sentymentach dusza? 8 Przepełniam inteligencją każde istnienie i kosmos w rozwoju. 9 Jak smak. bez malunków – czyż nie przeprawi wędrowca do drugiego brzegu? 3 Wszechobecny bez trudu posiada wszystko obecne. wszystko nieobecne. słodkie i ostre substancje. choć nie odróżniam boga od niebogi. pan domu. gdy leży w brudnej muszli? 2 Nie rozważaj jakości. najwyższe Dobro. 6 To ja. Wrażliwy rozpozna esencję. że nauczyciel to dziecko. doskonały i całkowity. wyróżnia i wzrusza . głupek.

Poznaj bardziej wewnętrzne od wnętrza. nieskazitelnym. w każdym czasie i wszędzie gdzie miejsce dla mnie. które ucznia prowadzą stopień po stopniu do Niego. co jest jak kropla życia w nasieniu. tworzące namiętności i szaleństwa . On jest zaprawdę niebem. jest światłem. żyje w świetle. . Najdoskonalszy. własności i niewidzialny . poza bytem i niebytem. niepodzielny i ciągły. nieprzenikalny. Żyje wewnątrz i zewnątrz. 15 Ponieważ jest pięknem bez jakości. nie mieszka w ogniu. 17 Jest jeden lek na trucizny niewiedzy tego straszliwego świata.jogowie radzą używanie symboli. dlatego Jaźń.On. poza i ponad osądem. umysł może oglądać to. wnętrze nazywane jest duszą. roztapia się wraz z nim w Jaźni. niepokalany. piękniejszy niż piękno poza wyobrażeniem i wrażeniem. dla świata? 12 Porównuję tę wszechwiedzącą Inteligencję do przestrzeni i nieba. dla ciebie. czystym i jedynym.to nektar naturalności. dla jakiejkolwiek rzeczy. 13 Wiatr nie może Go porwać ani woda utopić.to uniwersum. co obdarzone postacią. określam tu jako 'poza'.10 Władam bezbłędnie. 14 Przenika wszelką przestrzeń . 18 Dla oka widzialne. naturalnie. pełen światła. porzuca dobro i zło. 16 Gdy uczeń w ciągłej praktyce może już medytować bez użycia symbolu. wolny od atrybutów. co bez postaci. 19 Zewnętrzne . nie chodzi po ziemi. 11 Gdy To jest spontanicznie.

21 Jeden w pełni jest księżyc na niebie. gdy porzuca ciało. jedną. dla dobra wszystkich stworzeń skupiony w wiedzy. On tylko porzuca dualność . tak jogin.20 Wiedza złudna dotyczy zewnętrznego. Zobacz Jaźń jak ten księżyc. iluzję. 22 Przez takie skrzyżowanie oczu wszechwiedzące istnienie zdaje się podzielne. który pracuje i medytuje dla zadośćuczynienia – opisywalny jest w słowach. 26 Mówi się.jest nieopisywalny. że jogin ma jakąś drogę. 23 Nieuk albo uczony. . co jest jak woda życia w nasieniu. nie odrzuca niczego. 24 Nie pragnie niczego. krzyżując oczy widzisz dwa. gdy stłuczony.Najwyższe przychodzi doń samo. 25 Jak przestrzeń dzbana. albo że wie. z łaski mistrza albo bez mistrza. Nie mówi się. Jogin wszakże osiąga mądrość i sławi Jedno tysiącami imion. Poznaj To wewnątrz wnętrza. Dualność jest złudą. prawdziwa wiedza dotyczy wnętrza. traci przywiązanie do 'tego' i 'tamtego'. 27 Człowiek. wytrwały. 28 Wiedząc to nie mówi się. rozpuszcza się w ogólnej przestrzeni. osiąga Najwyższe. który pracuje i medytuje bez zadośćuczynienia . że los człowieka czynu rozstrzyga się w jego ostatniej myśli. rozpuszcza się w Jaźni. wolny od związków i nienawiści poznaje prawdę. jak nią kroczyć. że los jogina jest zależny od jakiejkolwiek myśli. Jogin. w pięknie najwyższego Ducha.

wszechpotężną i czystą. 33 Osiąga Jaźń najwyższą. 37 Osiąga Jaźń najwyższą. bez przyjemności i bólu. i w której znikają jak piana na wodzie. stopy ni twarzy – materialnej. ucznia. ognia w nerwach ani żadnych nerwów. nie rodzi się znowu. niepojmowalną. 30 Kto pojmie swą naturalną Jaźń. nie ma wiedzy ani niewiedzy. 34 Osiąga Jaźń najwyższą. już nie ma żadnej inicjacji. 35 Osiąga Jaźń najwyższą. bez względu na to. nieśmiertelną i czystą.29 Czy umiera w świątyni czy w norze. gdzie nie ma wielości ani jedności. nie ma nauki ani poznawania. bez porównania. równoczesności. już nie ma ćwiczeń ciała. rozpuszczony wspaniale w najwyższego Ducha. wszechpotężną i czystą. kontroli oddechu. bez trwogi i pragnień.i wtedy już nie ma ciała. 36 Osiąga Jaźń najwyższą. bez złudzeń. . wielkości. duchowej ani też psychicznej. jogin nie wraca przez łono. nieśmiertelną i czystą. symbolu. w której mieszkają. 31 Osiąga Jaźń najwyższą. temu uczynki nie przynoszą brudu. trwania ani nicości. bez chorób. szkoły. wieczną i czystą . i zapomina nauki. Wolny od skazy nigdy i w niczym nie działa. z której rodzą się rzeczy ruchome i nieruchome. pozycji w jodze. nauczyciela. inności ani dualności. sfery ani obrazu. 32 Osiąga Jaźń najwyższą. Taki jogin jest bezgraniczny.

w działaniu lub bez działania. piękną i wieczną jak niebo. 39 Osiąga Jaźń najwyższą. ani intelektu. Jak może więc nauczyciel nauczać? To prosta Prawda świeci w sercu. w której nie ma umysłu i ciała.czy ma nad sobą kontrolę czy nie. gdzie nie ma różnicy między mężczyzną i kobietą. adresowanym do Śri Kartika Swamiego. ani zmysłów. 38 Osiąga Jaźń najwyższą. sama. gdzie już nie ma jego. język nie opisze. gdy śpiewam te słowa. praw ani obowiązków. 40 Umysł nie pojmie tego. w przepychu rzeczy albo bez niczego. . ani wielorakich wrażeń. śpiewanym przez Śri Awadhuta Dattatreję. Taki jest oto Drugi Rozdział o Samowiedzy w świętym poemacie Awadhuta-Gita. czystości ani brudu. gdzie może czynić nawet zabronione.

zawsze świecę. którego twarzą ziemia. jestem jak niebo. 4 Jeden jest wszystkim. 2 Drogi przyjacielu. bo przecież to ja jestem tym czystym bezczasowym Dobrem. bez rozróżnienia. że To jest jednością albo wielością. bez skazy. 6 Ani cielesny ani bezcielesny. bez lubienia i nielubienia. jak pokłonić się mej własnej Jaźni. jestem jak niebo. z płomieniem czy bez płomienia. bez końca. a pięknem niebiosa. bez zawiłości. zawsze płonę. bez jakości i braku jakości. poza przyczyną i skutkiem. jak mówić. zawsze się żarzę. bez bieli i koloru. jak mogę mówić. jestem jak niebo. . niezmiennym. że To trwa nieskończenie albo przemija? Jestem nieśmiertelnością w wiedzy.Rozdział III Pouczenia mądrości 1 Jak pokłonić się Dobru. bez początku. harmonią w ekstazie. bez środka. że jest jeden lub więcej niż jeden. harmonią w ekstazie. nieskończony albo skończony. 5 Jak mogę mówić. z dymem czy bez dymu. bez ruchu i bezruchu. 3 Z paliwem czy bez paliwa. co zamieszkuje wszystko. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. że jest substancją albo bez substancji? Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. ani lepszy ani gorszy. harmonią w ekstazie.

ani bezmyślności. nie ma unii ani rozłąki. harmonią w ekstazie. bo przecież jestem nieśmiertelnością w wiedzy. jestem ogniem. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. stan powściągliwości. Wiedz. 8 Mój synu. spalam cnotę i grzech. nie ma ani myślenia. harmonią w ekstazie. jestem nieskazitelny. nie jestem pojmowalny ani niepojmowalny. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. bezdomny. 12 Znam stan zadowolenia. stan nieszczęścia. 9 Jestem bez działań. bezcielesny. .wszechobecny. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. spalam ciało i dom. jestem bez wrażeń. harmonią w ekstazie. jestem jak niebo. znam stan szczęścia. 7 Wiedz. nie jestem ukryty. znam stan chciwości. spalam religię i brak religii. spalam czyn i bezczyn. nieśmiertelnością w wiedzy. przecież jestem wszędzie. nie jestem daleko ani blisko. nie ma stanu bytu ani niebytu. poza więzami i wolnością. harmonią w ekstazie. organy zmysłów są złudne jak horyzont. harmonią w ekstazie. przedmioty zmysłów złudne jak horyzont. 11 Mój synu. nieśmiertelnością w wiedzy. jestem jak niebo. jestem jak niebo. śpiewam prawdę. jestem jak niebo. jestem jak niebo. wezwany pojawiam się wszędzie. jestem prawdą. stan ofiarności. jestem jak niebo. harmonią w ekstazie. jestem ogniem. spalam przywileje i związki. jestem jak niebo. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. harmonią w ekstazie. 10 Jestem ogniem. spalam rozkosz i ból.

ani zabiegam ani się cofam. 14 Nie mam opinii o zaletach religii.13 Pnącza ziemskości nie mogą mnie oplątać. jestem jak niebo. zanim coś stworzy. jestem śmiercią czynu i braku czynu. poza unią i oddzieleniem. ja pozostaję nietknięty przez próżność. harmonią w ekstazie. przekonaniem. jestem jak niebo. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. to twoja próżność tworzy cierpienie i lęk. ani przedmiotem. uczuciem. 18 Jeśli Jaźń nie jest łupiną ani ziarnem. poza szczęściem i nieszczęściem. jestem jak niebo. Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. harmonią w ekstazie. jestem jak niebo. jestem jak niebo. jestem jak niebo. który się cieszy. 15 Nie stwarzam żalu i nędzy. 17 Jaźń to nie podmiot poznania ani przedmiot poznania. rozkosze ciała nie mogą mnie zwabić. harmonią w ekstazie. poza przemijaniem. Jakże mam więc wyrazić tę jedyną prawdę? Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. czym zatem? Nie jest podmiotem. jest poza wyobrażeniem. nie chwalę ani nie ganię. który cieszy. harmonią w ekstazie. mową. nie mam okazji do utraty równowagi. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. 16 Nie waham się ani nie decyduję. nie mam apetytu na uciechy zmysłów. harmonią w ekstazie. poza smutkiem i żądzą. jestem śmiercią dla planów i marzeń. pęta niewiedzy nie mogą powstrzymać. harmonią w ekstazie. . nie budzę furii w umyśle. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. jestem śmiercią dla prawd i kłamstw. 19 Jestem Rzeczywistością poza upodobaniem i wstrętem. zanim się wyczerpie.

bóstwa i niebiańskie sfery? Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. łamliwa albo niezłomna. nikt nigdy się nie urodził. opiekun. że On jest czysty. 24 Ostateczna zasada jest prosta i nieskazitelna gdzie więc ma istnieć stworzyciel. 23 Jest ignorancją mówić. jestem jak niebo. nieśmiertelnością w wiedzy. harmonią w ekstazie. snu. jestem jak niebo. nieśmiertelnością w wiedzy. gdy nie jest tym ani tamtym.Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. ostatecznym celem. harmonią w ekstazie. że Prawda jest czysta lub zbrukana. jestem jak niebo. harmonią w ekstazie. bogowie. syna. 22 Nie mam matki. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. podobna lub niepodobna do czegoś. Nie do zranienia . jestem jak niebo. ojca. mój najlepszy żart to odrzucenie mego odrzucenia. przebudzenia ani wędrówki poza! Nie ma przeszłego. harmonią w ekstazie. 25 Jakże mi mówić. jestem jak niebo. przecież istnieje i nie istnieje zarazem. gdy jest poza atrybutem i brakiem atrybutu? Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. nie jestem krótki ani długi. 21 Nie jestem duży ani mały. ostateczną prawdą. jestem jak niebo. Nigdy nie używałem do myślenia umysłu. obecnego. jestem jak niebo. .jestem skałą. nie jestem trójkątny ani też kolisty. nikt nie umarł. harmonią w ekstazie. Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. 26 Pracuję jakby najcięższa praca wcale nie była pracą. 20 Nie ma czuwania. szanuję ciało. harmonią w ekstazie. Prawda ma twarz nieskończoną. niszczyciel. harmonią w ekstazie. przyszłego ani żadnych stron świata! Jestem pokojową wielką zasadą.

harmonią w ekstazie. że nic nigdy nie zostało stworzone. harmonią w ekstazie. 28 Nie ma oddzielenia . 33 Nic nie jest twoje. harmonią w ekstazie.Jaźń jest poza pytaniem i odpowiedzią. świeci zawsze. świeci zawsze. że coś jest domem. poza myśleniem i brakiem myślenia. jestem jak niebo. jestem jak niebo. ponad wywyższeniem jestem nieśmiertelnością w wiedzy. nic nie jest twoje. Wierz mi. 29 Jestem poza mistrzem i brakiem mistrza. poza wszystkim jestem nieśmiertelnością w wiedzy. Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. jestem jak niebo. 27 Nie dotykają mnie ziemskie złudy i komplikacje. poza cierpieniem. harmonią w ekstazie. nie dotyka mnie prawda ani nieprawda. coś innego dżunglą? Jakże mi mówić.jestem nieśmiertelnością w wiedzy. nic nigdy nie zostało wspomożone. jestem jak niebo. harmonią w ekstazie. świeci zawsze. nic nigdy nie zostało zniszczone. jest poza nasieniem i bezpłodnością. Poza zwątpieniem. coś inne niepewne? Wszystko się dzieje w pokoju. harmonią w ekstazie. 32 Wiem zawsze i czuję. porankiem i wieczorem. 31 Jaźń jest poza życiem i brakiem życia. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. jestem jak niebo. 30 Jakże mi mówić. . jestem jak niebo. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. bez żadnego wysiłku. jest poza wolnością i niewolą. jestem jak niebo.Jaźń jest poza czasem. nie dotyka mnie spryt i hipokryzja. co ma imię lub kształt. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. że coś jest pewne. co jest z tobą lub z dala od ciebie. harmonią w ekstazie. Nie jestem niemową ani głuchym .

36 Przyjacielu. 40 Nie masz ambicji. czemu ten szloch? Nie masz twarzy ani urody. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. . nic nie należy do ciebie. Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. czemu ten szloch? Nie znasz nędzy narodzin ani śmierci. jestem jak niebo. harmonią w ekstazie. jestem jak niebo. co zna różnicę albo brak różnicy. 35 Przyjacielu. czemu ten szloch? Nie masz oczu. jestem jak niebo. potomstwa to tylko ułomny umysł różnicuje i dzieli. jestem jak niebo. harmonią w ekstazie. Nie należy do ciebie nic. rozkoszy ani bólu. 38 Dlaczego łakniesz dobrobytu? Nic ci nie grozi. Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. wieku ani ułomności. Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. harmonią w ekstazie. jestem jak niebo. twój partner nie należy do ciebie. jestem jak niebo. Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. by żyć. harmonią w ekstazie. jestem jak niebo. harmonią w ekstazie. nic nie należy do mnie. nawet najmniejszej. 34 Przyjacielu.Rozumie bezczelny. harmonią w ekstazie. Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. choroby ani zdrowia. 37 Przyjacielu. skąd niepokój? Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. by wąchać. ani rozumu. płci. harmonią w ekstazie. 39 Ani ty ani ja nie mamy narodzin. by myśleć ani życia. czemu ten szloch? Nie masz pragnień i żądz ani głupawych przywidzeń. by widzieć ani nosa.

jestem jak niebo. ma urodę żartobliwej Jaźni. bezmiernym. 46 Wyrzeknij się przyziemności. harmonią w ekstazie. nauczycielem. niezmiennym jak niebo. Gdy rana się zagoi . ziemi. 41 Nie ma w tobie nikogo do medytowania ani oświecenia do osiągnięcia. 45 Nie jestem pełny ani pusty. tobą. ani czysty ani brudny. nieubłagana nieśmiertelność. jestem jedynie pięknem doświadczenia. ani też ładny. jest nieśmiertelnością w wiedzy. To nie jest mną.zostanie naturalna. jak może to być radosne albo bez radości? intelektualne lub nie-intelektualne? 44 Wiedz. nie masz odrazy. jestem jak niebo. 42 Mówię ci oto wszystko. esencję wszystkiego. wody. bez wiatru.nie masz namiętności. 43 Gdy jestem najwyższą prawdą jedyną jak niebo. prosta. . Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. ani brzydki. jestem pięknem piękna. Wyrzeknij się ziemskości. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. czasu i przestrzeni. nie ma przedmiotu medytacji. nawet najmniejszej. harmonią w ekstazie. harmonią w ekstazie. jest jak niebo. jestem doświadczeniem. jestem ostateczną prawdą. ognia. Wyrzeknij się wyrzeczenia. uczniem lub wielkim człowiekiem. Ostateczna Prawda jest prosta. nawet najmniejszej. bezstronnym. Nie ma wewnętrznej medytacji ani niczego na zewnątrz.

że wszystko jest stworzone. recytacje. 5 Nigdy nie odkrywałem żadnej wiedzy. 3 Jest prawdą. niezmierną jak niebo. forma i różnica? Jak można wielbić dobro? 2 Jestem nie tylko poza niewolą i wyzwoleniem. Jestem wolny. czysty jaki jestem. czysty jaki jestem. radosny. nigdy nie miałem żadnych wątpliwości. śpiewanym przez Śri Awadhuta Dattatreję. Rozdział IV Definicja esencji 1 Tu się nie wzywa boga ani nie odżegnuje od boga. medytacje. Jestem wolny. poza czystością i nieczystością. nie jestem postacią ani bez postaci. nie jestem podzielny ani niepodzielny. adresowanym do Śri Kartika Swamiego. radosny. kwiaty.Taki jest oto Trzeci Rozdział o Mądrości w świętym poemacie Awadhuta-Gita. tożsamość. ale jestem Tym oto wolnością nirwany. jaki sens mają twe ofiary. . że nic nie jest stworzone. 4 Nie mam dystansu ani braku dystansu. jest również prawdą. kadzidła. poza unią i rozłąką.

nie jestem wiedzącym ani wiedzą. 10 Nie ma nikogo. jakże to opisać? Jestem wolny. czysty jaki jestem. żem poznawalny lub niepoznawalny? Jestem wolny. nic do podzielenia. . jestem naturą świadomości. co pojmuje. czysty jaki jestem. Jakże mi mówić. 9 Nie ma nic. kto rozumie. 8 Nie jestem wyznawcą ani bóstwem. że coś jest pustką. Jestem wolny. jestem bez religii. radosny. czysty jaki jestem. nigdy nie praktykuję. że coś dobre. 6 Nie jestem związany ani rozwiązły. radosny. że wiem albo nie wiem? Jestem wolny. radosny. coś innego złe? Jestem wolny. o przemijaniu? Jestem wolny. nic do pojmowania. 11 Nie ma nic. nie mam pana ani poddanego. coś pełnią? Jestem wolny. czysty jaki jestem. 7 Nie mam przyjaciela. nigdy nic nie doradzam. czysty jaki jestem. Jakże mi mówić o stawaniu się. radosny. radosny. ani skutkiem. wroga ani nawet obojętnego. co dzieli. jakże mi mówić. jakże mi mówić. nic takiego jak dom albo też bezdomność. jakże mi mówić. ani złączony ani rozłączony. czysty jaki jestem. radosny. bez grzechu. nie ma nic do rozumienia. radosny. czysty jaki jestem. Nie jestem ani przyczyną.nigdy nie spojrzałem w twarz oświeceniu.

zmysłów. Jakże mi mówić. 18 Jestem poza jednią i poza wielością. jakże mógłbym zalecać rytuały. tym niemniej jest ukryta. radosny. nie śnię. nie mam wolności od złudzeń.objawiona. 17 Nie ma dnia ani nocy. że jest inna albo identyczna? Jestem wolny. Przyjacielu. ani się powstrzymuję. Przyjacielu. 14 Ani podbiłem zmysły. nigdy nie medytuję. radosny. radosny. nie mam złudzeń. intelektu. cóż mówić o mocy albo o słabości? Jestem wolny. nie warzę nektaru ani też trucizny. jakże mi mówić.12 Nie jestem cielesny ani bezcielesny. nie jestem bez formy. ani ich nie podbiłem. jakże mi mówić o więzi albo o braku więzi? Jestem wolny. 15 Nie mam żadnej formy. czysty jaki jestem. o klęsce? Jestem wolny. 13 Jaźń mogę tylko napomknąć. niczego nie zaczynam. czysty jaki jestem. nie kontynuuję. nie kończę. tym niemniej . czysty jaki jestem. że coś jest złe a coś dobre? Jestem wolny. nie mam żadnej duszy. nigdy nie przemijam. jakże mówić o sukcesie. radosny. nie śpię. radosny. czysty jaki jestem. 16 Mój synu. nie jestem śmiertelny ani nieśmiertelny. jakże mi mówić o transcendentalnym albo relatywnym? Jestem wolny. radosny. ani sobie folguję. czysty jaki jestem. nie czuwam. czysty jaki jestem. modlitwy? .

jestem niepodzielny i nieskazitelny. odważny porzuca medytacje. 22 Nigdy nie świecę ani nie przestaję świecić. jestem bezgraniczny. Jestem wolny. . czysty jaki jestem. Jakże mi mówić o rozumie.Jestem wolny. porzuca złe uczynki. 20 Nie jestem uczonym ani nieukiem. porzuca dobre uczynki. radosny. 21 Nie urodziłem się z matki i ojca. radosny. o potrzebie logiki? Jestem wolny. pamiętaj. radosny. nigdy nie zanikam. nigdy nie płoszę ciszy. 25 W Jaźni nie ma zaklęć ani talizmanów. 23 Wiedz. nigdy nie pojawiam się. radośnie pije nektar porzucenia. radosny. czysty jaki jestem. 24 Mój synu. Jestem wolny. jestem oświeceniem wolnym od medytacji i braku medytacji. czysty jaki jestem. bez wątpliwości. czysty jaki jestem. Jakże mi mówić o unii lub o separacji? Jestem wolny. 19 Wiedz. w rodzinie lub klanie. czysty jaki jestem. radosny. Jakże mógłbym polecać poranną albo wieczorną modlitwę? Jestem wolny. radosny. czysty jaki jestem. jakże więc mógłbym umrzeć? Jak mówić o przejrzeniu albo zaślepieniu? Jestem wolny. czysty jaki jestem. radosny. nigdy nie przestrzegam ciszy.

śpiewanym przez Śri Awadhuta Dattatreję. tu nie ma dwóch zdań. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 3 Kiedy Prawda jest rozpostarta wszędzie bez wzlotów i upadków. dlaczego łzy. Wszystko jest Jedno. bez wejścia i wyjścia.nic do uczenia się. żyjesz równo i wszędzie. . umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 4 Nie ma nic do myślenia znowu i od nowa. adresowanym do Śri Kartika Swamiego. bez przymiotów. znaczy. ono. kiedy jest Jedna bez jedności. dlaczego łzy. puste jak niebo. W świadomości najwyższej Awadhuta pleciuga śpiewa prawdę. że jesteś samą Prawdą. Jakże powtarzanie jednego słowa mogłoby znieść miłe i niemiłe widoki tej ziemi? 2 Kiedy Wedy głoszą: 'Ty jesteś Tym'. nic do studiowania. nie ma żadnej przyczyny i żadnego skutku. bez jakości. że pojmiesz znaczenie tego lub przyszłego życia. Rozdział V Przedstawienie Wglądu w Pokój 1 Jeśli powtarzasz Om bez wiary. Taki jest oto Czwarty Rozdział o Esencji w świętym poemacie Awadhuta-Gita. nie sprawi.

nie ma czegoś. dlaczego łzy. żadnego ciała.dlaczego łzy. dlaczego łzy. nie ma ojczyzny ani obczyzny. nie ma pytania przyjaźni albo nieprzyjaźni. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 11 . żadnego pytania o unię albo separację. nigdzie nie ma dzielenia na małe i duże. nie ma czasu ani wieczności. żadnej różnicy między przyczyną i skutkiem. tutaj wszystko jest nieskończenie swobodne. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 9 W Jaźni nie ma pytania o łączenie wewnątrz lub zewnątrz. nie ma nieczystości. dlaczego łzy. nie ma niczego. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 5 Nie ma wiedzy ani niewiedzy. dlaczego łzy. dlaczego łzy. żadnej duszy w ciele. nie ma czystości. aby cię oczarować. dlaczego łzy. nie zabawia brak ucznia. aby cię oczarować. aby cię oczarować. nigdzie nie ma trójkąta ani też okręgu. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 6 Nie ma żadnego dzbana ni przestrzeni w dzbanie. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 8 W Jaźni nie ma pełni ani nie ma pustki. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 7 Wszędzie jest tylko nieskończona wolność. nie ma idei odróżniania między ruchomym i nieruchomym. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 10 Jaźni nie bawi uczeń.

żadnej harmonii. dlaczego łzy. żyje równo we wszystkim. bez wiedzy. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 15 Prawda żyje bez domu albo w domu. cokolwiek jest najlepszego we wszystkim . nie zna namiętności ani obojętności.Jaźń nie zna kreacji ani destrukcji. dlaczego łzy. wśród codziennych rzeczy. bez związku. żadnego piękna. wszystkie definicje i braki definicji są fałszem. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 17 Zaprawdę. bez niewiedzy . jedynie Prawda wszędzie w sobie mieszka. żadnej dysharmonii. nieporuszalny. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! .poza nimi. dlaczego łzy. dlaczego łzy. dlaczego łzy.to tylko Duch jedyny. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 13 Jaźń nie zna wiary ani niewiary. bez skazy. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 16 Wszystkie zmiany i niezmienności są fałszem. bez przywiązania. bez braku przywiązania . umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 12 Jaźń nie zna nagrody za zasługę ani kary za grzech. jak mógłbym pracować dla tego lub następnego świata? Wszędzie jest równa czystość. bez braku związku. dlaczego łzy. jak i poza wszystkim. cokolwiek jest powszechnego we wszystkim . umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 14 Prawda jest zawsze taka sama.poza nimi. żadnego kalectwa.to tylko Duch. Najwyższa mądrość tym samym jest. co wyzwolenie. dlaczego łzy.

nie ma widoków na wątpliwości. dlaczego łzy. bez skutku. dlaczego łzy. sprowadza wszystko do doskonałości. kiedy wiedza jest jedna. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! . jedna . umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 22 Przebywa we wszystkim. co nie obala cało-płomiennej prawdy. dlaczego łzy. decyzja i brak decyzji to czysta ignorancja. nie ma widoków na harmonię ani dysharmonię.18 Dyskrecja i niedyskrecja to czysta ignorancja. żadnych uwarunkowań prawości ani nieprawości. przekracza wszystko bez agitacji i korupcji. żadnych uwarunkowań pełni ani pustki. ani dwunożna ani czteronożna a stale przechodzi nad wszystkim. dlaczego łzy. zawsze dlaczego łzy. bez braku podziału.bez podziału. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 23 Gdzie jest Prawda tam nie ma widoków na niewolę ani wyzwolenie. dlaczego łzy.bez postaci. dlaczego łzy.bez przyczyny. gra ze wszystkim. dyskusje. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 19 Nie ma żadnych uwarunkowań niewoli ani przywileju. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 24 Odrzucić czas i wieczność to odrzucić jedynie iskrę ognia. jedna . umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 21 Sama niedotykalna jest utkana we wszystko. za dnia i w nocy. bez braku postaci. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 20 Gdy Prawda jest jedna .

nic pewnego. poza przyjemnością i bólem.ma miejsce znaczące porzucenie religii i braku religii. bez braku imienia . Prawda jest bez snu i bez śnienia . Kiedy Prawda jest jedna. Żyje poza nauczycielem i poza uczniem. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 28 W oczach Prawdy wszystko jest równe. gdyż jestem niepodległy. posiadania i braku posiadania. dlaczego łzy. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 31 Wedy mówią na wiele sposobów. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 27 Gdzie przebywa Prawda .jest poza nimi. poza bladością substancji i braku substancji spogląda na nie równym okiem. dlaczego łzy. Prawda jest bez imienia.poza nimi.poza nimi. nic nieroztropnego. wewnątrz i zewnątrz. dlaczego łzy. dlaczego łzy. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 29 Nie ma żadnego nasienia. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 30 Taka jest Prawda wszystkich prawd. bez braku ciała . umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 26 Prawda jest jak niebo czyste i niezmierne. Głoszę ją. ziarna w nasieniu ani łupiny. namiętności i obojętności.poza nimi.25 Prawda jest bez ciała. dlaczego łzy. Prawda nie niesie ulgi ani napomnienia . wszędzie równie obecna i wieczna - . że materialne życie to rodzaj mirażu. Nieprawdą jest. nic niepewnego. że przedmioty zmysłów mogą pomóc w osiągnięciu prawdy. równo i wszędzie. nic roztropnego. dlaczego łzy.

Kiedy wszystko jest Jedno. do czego? 2 Najwyższe jest bez dzielenia i jednoczenia .poza nimi. miraże w pustyni. W świadomości najwyższej Awadhuta Dattatreja śpiewa prawdę w rozkoszy czystego serca. Kiedy wszystko jest Jedno. zawsze i wszędzie jak więc możesz używać umysłu jako narzędzia? Jak możesz używać słów. adresowanym do Śri Kartika Swamiego. aby się wysłowić? . bez dobrych i niedobrych uczynków . zawsze dobre i piękne jak dzielić podmiot i przedmiot. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 32 W Jaźni nie ma zaklęć ani talizmanów. jest poza nimi jest wiecznym dobrem. zawsze dobre i piękne. Rozdział VI Cel wyzwolenia 1 Wedy traktują rzeczy i żywioły. co porównywać. Taki jest oto Piąty Rozdział o Pokoju w świętym poemacie Awadhuta-Gita. nic do studiowania. śpiewanym przez Śri Awadhuta Dattatreję. także mnie i ciebie jako złudzenia. nic do uczenia się.poza nimi.dlaczego łzy. jak może tu być powaga albo nabożeństwo? 3 Jaźń jest bez zaniku i rozwoju.

zawsze dobre i piękne. jak możesz mówić o śnieniu. gdy nie ma pustki ani braku pustki. gdzie miejsce dla słońca. kiedy wszystko jest Jedno.4 Jaźń przeczy odróżnieniu między nocą i dniem. gdzie miejsce dla deszczu i burzowych chmur? 10 Wszelkie bóstwa to tylko fantazje. jak możesz mówić. myślenia? 9 Nieprawdą jest wiatr i powietrze. nieprawdą ziemia i płomień. kiedy wszystko jest Jedno. zawsze dobre i piękne gdzie miejsce dla zmysłów. jaźń nie odróżnia czynu od bezczynu. Kiedy wszystko jest Jedno. . przedmiotów zmysłów. płomienia? 5 Jaźń nie odróżnia pragnienia od braku pragnienia. księżyca. zachodem. Kiedy wszystko jest Jedno. zawsze dobre i piękne. Kiedy wszystko jest Jedno. zawsze dobre i piękne. gdy nie ma niczego wiedzianego i nikogo kto wie. zawsze dobre i piękne. zawsze dobre i piękne. że jest wewnątrz albo na zewnątrz? 6 Gdy nie ma pochwały ani porównania. o iluminacji? 8 Nieprawdą jest nazwane. nieprawdą nieznane. Kiedy wszystko jest Jedno. jak możesz mówić. jaźń przeczy odróżnieniu między wschodem. że coś najlepsze. że coś jest najgorsze? 7 Gdy nie ma różnicy ani braku różnicy. nieprawdą znane. nieprawdą nienazwane.

dorosłym. kiedy wszystko jest Jedno. jak możesz mówić o dziecku. poza nimi razem. nie ma tu śmiertelności i nieśmiertelności. nie ma żadnej agonii starości. zawsze dobre i piękne. przyczyną i skutkiem. gdzie miejsce na powagę albo lekkomyślność? 17 . kiedy wszystko jest Jedno. kiedy wszystko jest Jedno. przeczy kobiecości i niekobiecości. jak możesz czcić jednego boga.wszelkie stany to tylko fantazje. bez stwórcy i bez stworzenia. kiedy wszystko jest Jedno. poza nimi razem. o starcu? 14 Jaźń jest bez kasty i bez statusu. jak możesz mówić o własności? o braku własności? 16 Jaźń przeczy męskości i niemęskości. nieprawdą jest narodzone i nienarodzone. zawsze dobre i piękne. zawsze dobre i piękne. jak możesz mówić o zysku? o stracie? 15 Nieprawdą jest majątek i brak majątku. jak mogą ludzie rozprawiać o jaźni albo braku jaźni? 13 Nie ma żadnego wigoru młodości. zawsze dobre i piękne. wyklinać innego? 11 Nie ma tu wolnej woli ani przeznaczenia. zawsze dobre i piękne. źródłem i strumieniem. zawsze dobre i piękne. jak możesz mówić o umieraniu? o ponownym życiu? 12 Nie ma żadnej różnicy między materią a duchem. zawsze dobre i piękne. kiedy wszystko jest Jedno. kiedy wszystko jest Jedno. kiedy wszystko jest Jedno.

wolna od próżności i uniżoności. zawsze dobre i piękne. ostatecznym celem jakże mam cześć oddawać? komu bić pokłony? .są fałszem. zawsze dobre i piękne. kiedy wszystko jest Jedno. zawsze dobre i piękne. 'ty' i 'ja' nie istniejemy jako . kiedy wszystko jest Jedno. nie zna wskazówek ani też pomocy. zaprawdę. kiedy wszystko jest Jedno. jestem najwyższą Prawdą. jak możesz osądzać? odróżniać dobre i złe? 22 Zaprawdę. nie ma kapłanów. kiedy wszystko jest Jedno. jak możesz być świadom przywiązania? braku przywiązania? 21 Jaźń nie zna złudzeń ani wolności od złudzeń. jak możesz mówić 'ja' albo 'moje'? 18 Najwyższe to koniec zasług i grzechów. ogni. kastach. rodzinach .Jaźń jest poza smutkiem i poza pragnieniem. kiedy wszystko jest Jedno. zniewolenia i wyzwolenia. zawsze dobre i piękne. zawsze dobre i piękne. jaki sens mają twoje odświętne obrządki? 20 Jaźń jest wolna od radości i smutków. jak możesz myśleć o bólu? o nieobecności bólu? 19 Nie ma żadnej różnicy między ofiarą i ofiarującym. modlitw. ostatecznym celem jakże mam cześć oddawać? komu bić pokłony? 23 Jaźń nie odróżnia ucznia od nauczyciela. jestem najwyższą Prawdą. poza zwątpieniem i rozczarowaniem. rytuałów. łaski i niełaski. nie zna chciwości ani wspaniałomyślności. pomysły o rasach.dwa.

nic do uczenia się. nie ma wzburzenia. Jaźń nie ma wyobrażeń o różnicach pomiędzy światami. jestem najwyższą Prawdą. Taki jest oto Szósty Rozdział o Wyzwoleniu w świętym poemacie Awadhuta-Gita. zanieczyszczenia ani oczyszczenia.24 Jaźń nie ma wyobrażeń o różnicach pomiędzy ciałami. nic do studiowania. ostatecznym celem jakże mam cześć oddawać? komu bić pokłony? 27 W Jaźni nie ma zaklęć ani talizmanów. wszystko co pulsuje jest jedynie fałszem. niewinny. 2 . adresowanym do Śri Kartika Swamiego. W świadomości najwyższej Awadhuta pleciuga śpiewa prawdę. jednorodny w harmonii. na jego ścieżce nie ma śladu cnoty ani grzechu. oświecony. samotny w chatce. Rozdział VII Nauka Osobistej Jaźni 1 Nagi albo ubrany w łachy zebrane po drodze. jestem najwyższą Prawdą. ostatecznym celem jakże mam cześć oddawać? komu bić pokłony? 26 Nie ma świadomości ciała i bezcielesności. śpiewanym przez Śri Awadhuta Dattatreję. jestem najwyższą Prawdą. ostatecznym celem jakże mam cześć oddawać? komu bić pokłony? 25 Nie ma namiętności ani braku namiętności.

przytomny poza przyzwoitością i nieprzyzwoitością . wolną wolę. różnicę albo identyczność? 7 Tutaj jest Prawda absolutna co mieszka we wszystkim. 4 Gdzie miejsce na dyskusje o ciele i bezcielesności. niewolę. o zniewoleniu i wyzwoleniu? Tutaj jest Prawda sama w sobie. naturalna. gdzie w niej miejsce na dumę. który porzucił wszystko. że bez substancji? 8 Tutaj jest Prawda absolutna co żyje we wszystkim czysta i bezpośrednia jak niebo. w którym mieszka wszystko. przemianę.Oczyszczony energią poza celem i bezcelowością. oświecony mieszka w absolutnej prostocie. uważny poza uwagą i brakiem uwagi. ten jogin jest Prawdą. Gdzie miejsce na skojarzenie lub rozkojarzenie? .jakże Awadhuta mógłby brać udział w dyskusji? 3 Wolny od więzów nadziei. 5 Czy może istnieć piękne albo brzydkie tam. nieskazitelna jak niebo. gdzie jest tylko Prawda? czy rozkosz zmysłów może być skończona w Najwyższym. stała. Gdzie tu miejsce na zmianę. unię i rozłąkę? Jeżeli jest tylko Najwyższe. jakże mówić. że ma substancję lub. nieskończonym jak niebo? 6 Najwyższa Jaźń jedna i zawsze obecna jak niebo jest Prawdą czystą i niepokalaną. poza konwencją czystości. który stał się wszystkim.

Cóż miałby począć z przywiązaniem? z brakiem przywiązania? Jedynie wykształcony wyobraża sobie takie sprawy. wolny od braku pożądań? 11 Jest niszczeniem zniszczalnego i niezniszczalnego. nieskazitelny. Gdzież mogłoby być miejsce na życie lub na śmierć dla Niego? Cóż On ma wspólnego z medytacją. jak może być tutaj wyzwolony? Jakże ten naturalny. coś nieprzyjemnego? 12 Jest zawsze wszystkim. poza oddzieleniem. poza wszystkim. jak i obowiązkom oświecenia.Jaki sens ma zabawa albo brak zabawy? 9 Oświecony jest poza jednością. nic do studiowania. wolny od wszystkiego. jaką stworzy umysł. 10 Ten poza wiedzą i postrzeganiem. jest wszystkim. nic do uczenia się. 15 W Jaźni nie ma zaklęć ani talizmanów. jednorodny Byt może być wolny od pożądań. jest szczęsną chwilą poza szczęsnym i nieszczęsnym czasem. ze wszystkim albo bez niczego. doświadcza wewnętrznego szczęścia w swym wnętrzu. z brakiem medytacji? 13 Widzialne jest złudą jak miraż w pustyni. . 14 On jest obojętny religijnej praktyce. Naprawdę jedynie istnieje Jedyny gotowy przyjąć formę. Jakże może tu być coś przyjemnego. dualnością i unią. Jest Prawdą wszędzie równą i obecną jak niebo. radosny poza radością i brakiem radości wędruje spokojnie przez ziemie.

umysłu i mowy. kto włada zmysłami. łagodny i stały. proszę. śpiewanym przez Śri Awadhuta Dattatreję. spokojny i czysty. . moja pieśń obrazą dla Ciebie. moje poszukiwanie obrazą dla Ciebie. Jesteś niedotykalny przez mowę.W świadomości najwyższej Awadhuta pleciuga śpiewa prawdę. Rozdział VIII Nauka 1 Jesteś obecny wszędzie. Wybacz mi. Taki jest oto Siódmy Rozdział o Nauce Osobistej Jaźni w świętym poemacie Awadhuta-Gita. nie ma pieniędzy ani pożądań. Jesteś nieosiągalny przez umysł. 2 Świętym jest. moja medytacja obrazą dla Ciebie. adresowanym do Śri Kartika Swamiego. jada skromnie i oddaje się w moją opiekę. grzechy ciała. którego umysł nietknięty przez namiętność.

czysty w końcu. wrażliwy. którzy rozważają znaczenia i cel świętych ksiąg.bez cierpień. 8 'DHU' znaczy . ten. poważny. poza koncentracją.wolny od namiętności i od zanieczyszczeń. 4 Jest miłosierny. nie ma pragnień ani odraz. czysty w środku.3 Bezstronny.poza aktywnością. winni rozumieć imię Awadhuta. medytujący prawdę. sympatyczny. prawdomówny. poza niepokojem. który żyje z czystym umysłem. 7 'WA' znaczy . chociaż ciało w kurzu. patrzy na wszystko takim samym okiem. który żyje w wiecznej świadomości siebie. afektów. kształceni na tekstach i w duchu Wed. toleruje każdego. nikogo nie nienawidzi. zazdrości. poza ignorancją i próżnością. czysty w początku. odważny. który żyje w wiecznej radości.wolny od sideł pragnienia. bezbłędny. ten. 9 'TA' znaczy . skąpstwa. poza medytacją. hipokryzji. życzliwy. przyjazny. OM TAT SAT . oddaje szacunek wszystkiemu. ten. nie troszczy się o szacunek. 6 'A' znaczy . 5 Najmądrzejsi ludzie.