Biblioteka kultury i duchowości Indii

Tom 11

Śri Awadhuta Dattatreja
Awadhuta Gita
czyli

pieśń wyzwolonego

Przekład: Wiesław Sadurski, http://www.wisarts.com/poems/gita.html
Wstęp: Swami Abhayananda, Dattatreya’s Song of the AWADHUT,
http://themysticsvision.weebly.com/downloads.html

SPIS TREŚCI
Wstęp
Rozdział I - Pouczenia samowiedzy 1
Rozdział II - Pouczenia samowiedzy 2
Rozdział III - Pouczenia mądrości
Rozdział IV - Definicja esencji
Rozdział V - Przedstawienie Wglądu w Pokój
Rozdział VI - Cel wyzwolenia
Rozdział VII - Nauka Osobistej Jaźni
Rozdział VIII - Nauka

WSTĘP

Spośród wszystkich mistycznych rozpraw starożytnej literatury indyjskiej Awadhuta
Gita, czyli „Pieśń Awadhuty”, jest jedną z najbardziej wymownych i przekonujących. Jej
tematem jest doświadczenie fundamentalnej jedności uzyskane dzięki mistycznej wizji,
doświadczenie wiecznej Jaźni. Doświadczenie to nie ogranicza się do jednego z mistyków indyjskiej tradycji kulturowej, ale jest powszechne wśród wszystkich tych, którzy
osiągnęli mistyczną wizję. We wszystkich krajach i we wszelkich tradycjach religijnych
istnieli ludzie, którzy osobiście doświadczyli wiecznej rzeczywistości, i zrozumieli, że
jest to ich własna niezbywalna tożsamość. Wśród najbardziej znanych mistyków głoszących tę uniwersalną wiedzę są riszi z okresu Upaniszad żyjący w tradycji wedanty, alHallaj i Dżalaluddin Rumi z tradycji Sufi, Siakjamuni i Aśwagosza w tradycji buddyjskiej oraz Mistrz Eckhart z tradycji chrześcijańskiej. Wszyscy wyrazili objawioną wiedzę
o ich identyczności z jedną wieczną Rzeczywistością, i ogłosili, w taki czy inny sposób,
ich zgodność ze słowami chrześcijańskiej świętej, Katarzyny z Genui: „Moim ‘ja’ jest
Bóg, nie widzę żadnej innej siebie z wyjątkiem mojego Boga”.
W całej historii mistycy wszystkich tradycji kulturowych stwierdzili, że wizja Boga odsłania zasadniczą jedność człowieka z Bytem Absolutnym, budząc go do prawdziwej,
wiecznej tożsamości. Zanim taka boska iluminacja nastąpi - twierdzą mistycy - człowiek
cierpi w błędnym przekonaniu, iż jest ograniczoną i skończoną istotą, odrębną od innych
istot, która posiada własną indywidualną tożsamość. Rozwiewanie tej iluzji jest określane
w różnych tradycjach mistycznych różnymi nazwami, takimi jak „oświecenie", „jedność
z
Bogiem”, „wyzwolenie”, „zbawienie" itp., ale mimo różnych nazw, takie samo jest doświadczenie, taka sama wiedza, która objawia się tym wszystkim, którzy uzyskali mistyczną wizję.
Zanim objawi się nasza absolutna tożsamość, żyjemy w ufnej pewności co do naszej (iluzorycznej) indywidualności, uznając za "ja" kalejdoskop przemijających wrażeń psychicznych, które są obecne w naszej świadomości. Ale mistycy mówią, że ta powierzchowna gra myśli, wspomnień, wrażeń zmysłów na ekranie świadomości to tylko miraż.
Ten ekran, sama świadomość, to jest nasza prawdziwa tożsamość. To właśnie ta niezmienna świadomość, odwieczny świadek wszystkich ruchów myślowych i zewnętrznych wrażeń jest tym, kim naprawdę jesteśmy. To jest TO, co jest naszą prawdziwą, naszą jedyną Jaźnią.
Pieśń Awadhuty jest jedną z najbardziej wysublimowanych i bezkompromisowych wypowiedzi ukazujących to mistyczne doświadczenie, jakie kiedykolwiek zostały napisane.
Oczywiście, wywodzi się ona z kultury indyjskiej i mieści w tradycji Upaniszad, Bhagawadgity, pism Śankary, i wszystkich innych duchowych traktatów z Indii, które mogą
być klasyfikowane jako „niedualistyczna wedanta”; ale błędem jest traktować ją jedynie
jako wypowiedź szczególnej szkoły filozoficznej czy konkretnej wiary religijnej. Jej podobieństwo do wszystkich traktatów o niedualistycznym charakterze poprzedzających ją,
to zbieżność wynikająca nie ze wspólnej tradycji filozoficznej, ale ze wspólnego bezpośredniego doświadczenia. Autor Awadhuta Gity został oświecony przez to samo bezpo-

średnie objawienie, które zainspirowało Upaniszady, Bhagawadgitę i inne podobne dzieła. Zatem należy odczytywać Pieśń nie jako powtórzenie koncepcji teoretycznej, lub jako
argument za wedantyjskim punktem widzenia, ale jak dzielenie się oświeconego mędrca
bezpośrednio objawioną mu prawdą. Jego celem w tym dzieleniu się nie jest przekonanie
nas, ale obudzenie nas do prawdy i wyzwolenie z błędu.
Awadhuta Gita jest wezwaniem do poznania, do najwyższego poznania prawdy ostatecznej. Awadhuta traktuje iluzję bezkompromisowo, nie daje najmniejszego oparcia w dualiźmie, nie pozwala, by pozorny dualizm przylgnął do naszego postrzegania rzeczywistości. Być może jego wiedza jest dla zwykłego człowieka, zbyt wzniosła, zbyt surowa,
zbyt prosta; ale jest to wiedza o ostatecznej, niepodważalnej prawdzie egzystencji; i to
właśnie jest prawda, która ma moc uczynienia nas wolnymi.
Autor Awadhuta Gity był z całą pewnością urzeczywistnionym joginem i mistrzem sanskrytu. Poza tym wiemy o nim bardzo mało. Jego Pieśń przez wieki miała wielu prekursorów i wiele potwierdzających jej prawdę świadectw. Jednak ze wszystkich takich deklaracji o poznaniu jednej Jaźni, żadna nie jest bardziej wymowna i przekonująca, żadna
nie jest bardziej elokwentna i pouczająca od tej. Kimkolwiek autor Pieśni Awadhuty
mógł być, nie ma wątpliwości, że był to świetny nauczyciel, mocno osadzony w pewności co do swej najwyższej tożsamości. Nie tylko głębia i autentyczność jego wizji, ale poetyckie piękno jego Pieśni sprawiło, że stała się ona źródłem radości i inspiracją dla jego
wdzięcznych czytelników na przestrzeni lat.
Autor Awadhuta Gity nie odnosi się do siebie po imieniu, ale na końcu każdego rozdziału
jesteśmy informowani, że został napisany przez Śri Dattatreję. Możliwe jest, że są to słowa dopisane później do utworu, aby dodać wagi i wiarygodności wypowiedziom w nim
zawartych, a także zapewnić jego rozpowszechnienie. O legendarnym Dattatreji ze starożytnej mitologii mówiono, że był wcieleniem Wisznu, a jego rodzicami byli riszi Atri i
jego cnotliwa żona Anasuja; ale co do tego, czy taka osoba faktycznie żyła i jakie były
prawdziwe szczegóły jej życia nie wiemy zgoła nic. Według legendy, otrzymał epitet
„Awadhuta”, gdy wyrzekł się swego królewskiego dziedzictwa i stał się wędrownym
ascetą, zaczął żyć nagi i wolny, z dala od rozrywek ludzi przywiązanych do doczesności.
Słowo Awadhuta stało się ogólnym określeniem dla wszystkich tych bezdomnych ascetów i joginów z Indii, którzy żyją życiem całkowitego wyrzeczenia, nie zainteresowanych
światem i jego „cywilizowanymi” konwencjami, aby pozostać w stanie koncentracji na
utożsamieniu się z odwieczną Jaźnią.
Faktyczna data powstania Awadhuta Gity jest nieznana, ale sądząc po słownictwie i stylu,
wydaje się, że została napisana nie tysiąclecia przed obecną erą, jak podaje legenda, lecz
około IX lub X wieku naszej ery. Nie zaprzecza to oczywiście możliwości istnienia ustnego przekazu, który przybrał taką wyrafinowaną formę w podanym czasie.
Przedmiot Pieśni jest taki sam, jak w przypadku Upaniszad, Bhagawadgity i pism wszystkich oświecony wieszczów: jest nim Jaźń. Mówi ona nie o duszy i Bogu, ale przemawia
raczej z poziomu empirycznej świadomości, na którym relacja podmiot-przedmiot już nie
istnieje. Jest to pieśń finalnej, ostatecznej i nieredukowalnej rzeczywistości zrealizowanej
jako JA.

Chociaż punkt widzenia autora jest niesekciarski i obrazoburczy. a stajemy się nieruchomi. Po lekturze zaledwie kilku wersów Pieśni Awadhuty. Rzeczywiście. Tak więc. obaj twierdzili. utwierdzeni raz jeszcze w przypomnianej nam wiedzy o naszej własnej wiecznej jaźni. ale od momentu doświadczenia jej konieczne staje się porzucenie wszystkich iluzorycznych dualności i utwierdzenie się w świadomości aham brahmasmi . nieporuszeni. Prowadzi nas pewnie w górę. po nierównym terenie myśli do odległej krainy nieuwarunkowanej świadomości. że ostatecznym duchowym osiągnięciem jest identyfikacja z Absolutem. Kilka więcej wersetów. jesteśmy wznoszeni do wolności i radości jego czystej świadomości i stajemy się zdolni do zakosztowania odrobiny słodkiego nektaru naszej własnej wewnętrznej błogości. Gdy podążamy za nim na zawrotne wysokości jednoczącej wiedzy. Dualistyczne oddanie. Obaj głosili o potrzebie rozpoznania Brahmana-Śiwy-Puruszy jako atmana lub Jaźni.jestem Brahmanem lub Śiwoham – jestem Śiwą. nasze umysły są natychmiast wzniesione do sfery niezmierzonego spokoju i pewności. by zniszczyć wszelkie poczucie dwoistości wynikające z pojęcia Boga oddzielnego od własnego „ja”. wielkiego Guru: Rozdział I Pouczenia samowiedzy 1 1 To z łaski Najwyższego budzi się w ludziach tęsknota . którą w jakiś sposób zapomnieliśmy. niewielu ludzi jest w stanie dosięgnąć takich wyżyn wiedzy. Aby uzyskać pewność. który żył w tym samym czasie. po prostu czytając słowa tego mistrza i przewodnika. którym nie jest żadne inne bóstwo. niezachwiani. w gruncie rzeczy. ale wieczne JA. a jeszcze mniej jest zdolnych nieustannie trwać w rozrzedzonej atmosferze na takich wysokościach świadomości. z wizją wielkiego Śankaraczarji. Swami Abhayananda. Oto pieśń Śri Awadhuta Dattatreji. często używa on takich pojęć jak „Śiwa”. własnej niezbywalnej Istoty. Z tego powodu przewodnik. Jego poglądy są identyczne. Jemu chodzi o to. Pieśń Awadhuty jest praktycznie nie do odróżnienia od niektórych pism sławnego aczarji. jakim jest Awadhuta jest dla nas jak najbardziej potrzebny i pokrzepiający. mamy zaszczyt do pewnego stopnia dzielić z Awadhutą jego wzniosły stan. bhakti. „Brahman” i „Purusza” do opisania absolutnej Jaźni. może rzeczywiście prowadzić do wiedzy o Jaźni. ale używa tych terminów tylko w celu wykazania ich niedoskonałości.

jeden bez drugiego . jestem Bogiem. który jest. jakże więc orzekać. 7 Jestem nieskończoną. ciekawe. że 'to' istnieje. 10 Naprawdę ja jeden jestem poza przestrzenią i kontynuacją. co przenika wszystko. nie czynię źle ani dobrze. z natury czysty i bezgraniczny jak niebo. 9 Jestem poza umysłem. jesteś tym Jednym. który jak przestrzeń konfrontuje rzeczy.ale naprawdę go nie ma. niezmienną. esencja wszelkiej wiedzy i czucia jestem tą jednorodną samoświetlną Jaźnią.komu mam się kłaniać? 4 Wszystko jest absolutną Jaźnią. komu i dlaczego się one zdarzają? 8 Nie myślę źle ani dobrze. Ja jestem bez skazy. nie mają substancji. nie mówię źle ani dobrze. bezgranicznie i samoświetlnie . nie znam rozkoszy i bólu. i poza zmysłami. która wypełnia swą naturą wszystko z własnej mocy? 3 Rzeczy złożone z pięciu żywiołów są jak miraże. Jaki dowód czy wniosek mógłby pomóc w pojęciu. 'tamto' nie istnieje? 5 Oto substancja nauk Wedy.jak możesz troszczyć się o dnie i noce? . nie ma podziału. niezmiernej. Tym.do zjednoczenia z Nim. Jaźnią wszelkiego stworzenia. 6 Zaprawdę. żyjesz kompletnie i równo we wszystkim. nie ma podobieństwa. niepodzielnej Jaźni. Jestem nektarem wiedzy. czystej. 2 Jakże mam się pokłonić niezmiennej. zdaje się być przeszłością albo wszystkim . niepodzielny. kim jestem? 11 Wiedz. jasną Świadomością. by ocalić życie od udręki.

21 Nierzeczywiste jest. nie wraca tu przez łono. Nieprzejawione jest realne. . Możesz? 13 Nigdy się nie rodziłeś. 14 Jesteś olśnieniem. dobra i zła. świat zmysłów nie należy do ciebie. Jaźń jedna jest wszędzie.dzielisz niepodzielne. niewoli i wyzwolenia. Jesteś jedyną Prawdą. stań się Jaźnią. nie ma uniwersum. skąd łzy? Przecież nie mamy imion ani form. bez sympatii i wstrętu. Kto pojmuje tę prawdę. najwyższą realnością . najwyższym Dobrem. 16 Nie należysz do zmysłów. 18 O. One są w umyśle.to ty nią jesteś. prawdą niezmienną. bez przymiotów i cech. nie umierałeś. w każdym miejscu i czasie. umyśle! Skąd rozczarowania? Czemu się błąkasz jak zmora po nocy? Porzuć pragnienia. dla ciebie. że Jaźń jest bezimienna i czysta. nigdy nie miałeś ciała ani nie byłeś ciałem. nie rodzi się znowu. żyj szczęściem pokoju. Gdy medytujesz nad czymś innym . że Duch wspaniały jest wszystkim. jak po nocy zmora? 15 Nie ma unii ani rozłąki . Nie ma mnie ani ciebie. bezcielesna przenika wszystko wszędzie. dlaczego więc dręczysz się pogonią za spełnianiem zmysłów? 20 Wedy uczą. co przejawia się w formie.12 Wiedz.skądże twoje smutki? 17 Nie ma narodzin i śmierci. dla jakiejkolwiek rzeczy. jeden mieszkasz zawsze i we wszystkich rzeczach. Wedy uczą na wiele sposobów. Synu mój. wewnątrz i zewnątrz. Czemu się błąkasz tam i tutaj. Wiedz . 19 Jesteś wszak odkupieniem.dla mnie.

gdzie ma być oświecenie? 24 Jesteś tą jednorodną zasadą. modlić się do Niego? 28 Ego to nie Jaźń. 30 Jesteś tą prostą Realnością. . niezmienną. ty spełniasz wszystko w sobie twoim własnym kłamstwem. Gdy mówią: 'ani to ani tamto'. Umysł nie jest podmiotem ani przedmiotem. że przedmioty zmysłów są nierzeczywiste. Umysł. jednorodna i samoświadoma. potwierdzenie ciebie. 26 Jaźń jest spełniona. niezgodą.jak może istnieć oświecenie? Jeśli To zarazem 'jest' i 'nie jest' . która jest poza przyczyną i skutkiem. bezcielesną. nieśmiertelną i czystą. To oznacza Jaźń. Jak możesz więc sądzić. że znasz siebie. lub. poza współczuciem i krzywdą. Jedyną prawdą jest piękno Jaźni . poza intencją i wyobrażeniem. 23 Jeśli wszystko jest Tym. poza postrzegającym i postrzeganym. to znaczy. jeśli Go nie znam. że rzeczywistość jest jedna. że nie znam Dobra. wolnym z natury . 29 Żaden przedmiot nie jest realny ani nie jest wieczny. nienarodzoną.22 Mędrcy mówią. pewną.poza zgodą. nie myśli o jedni ani o wielości. wszędzie taka sama. że siebie nie znasz? 25 Kiedy Wedy mówią 'Ty jesteś To'. najwyższą prawdą. jak mogę wielbić? Jestem Nim przecież. jakże więc mówić o Nim. porzucając pragnienia. jak nie wstyd ci medytować? 27 Jak mogę mówić.

który jest poza kolorem i bielą. obecna i nieobecna. jak możesz więc myśleć. 35 Ty Jeden jesteś spełniony. skąd rozczarowania. nie miej wątpliwości. To ja nią jestem. Skąd więc i po co szukanie siebie. bez dźwięku i bez jakości. Duch jeden istnieje . nie ma ciała ani duszy w ciele. drudzy dualności. Jest tylko piękno Ducha. rodziny. jedni i drudzy nie znają bezstronnej Rzeczywistości.poza narodzinami i śmiercią. poza podziałem na jedność i wielość. włącznie z tobą. 34 Nie ma świętych ksiąg ani światów. roztapia się w uniwersalnym. kasty. złudzenia? 31 Gdy dzban się tłucze. 37 Jak mogą rozprawiać o Rzeczywistym. 32 Zaprawdę. poza zasięgiem rozumu i słów? 38 Gdy poznasz. bogów ani ofiar. 33 Wiedz. Gdy umysł jest oczyszczony. 39 . istniejąca i nieistniejąca. żeś postrzegalny przez zmysły lub pozazmysłowo? 36 Jedni szukają jedności. nie ma dzbana ani przestrzeni w dzbanie. wtedy pojmiesz Ducha. że wszystko. Nie ma jasnej ścieżki po śmierci ani ciemnej ścieżki. poza rozpoznaniem. poza poznającym. narodzin. nałogi dualności rozwieją się same. poza substancją i formą. poza rozpoznaniem. Jaźń jest zawsze i wszędzie. jego wewnętrzna przestrzeń roztapia się w ogólnej.poza poznawalnym. jest złudne jak horyzont. Wiedz.

że znajdziesz prawdę wewnątrz. że jest radosna albo bez radości? 48 Jaźń nie jest do znalezienia przez praktykę jogi.jest tylko jedno i to samo niebo. nie miej wątpliwości. Wiem z całą oczywistością. ofiaruję. bez narodzin i śmierci. ani przez wykład z katedry. Powietrze. nieskazitelna jak niebo. panem domu. Wszędzie jest Prawda. cokolwiek mnie cieszy nic nie jest moje. żeńska ani neutralna. jako wszystko. oddechu. woda.Nie różnię się od Najwyższego . wszystko w uniwersum jest bez formy. 42 Zaprawdę jesteś Prawdą. pośrodku. gdy jawi się sama. Jest. 41 Wiedz. niewinne i piękne. samoświetlnie. z siebie. 47 Jaźń nie jest męska. źródło światła albo cień? Nigdzie ich nie ma. wszystko jest Duchem. w końcu. że nigdy nie byłem niewolny. Jaźń. wszystko w tym uniwersum z natury jest absolutne. Gdzie ma być więc medytujący. . kontrolę umysłu. bez zmiany. gdzie przedmiot medytacji? 40 Cokolwiek czynię. Jak można być wierzącym. 45 Od nieprzejawionego nasiona do przejawionego kosmosu – nic się nie pojawia. gdyż jestem bez skazy. jestem niepodzielnie. ogień. nie jest pomysłem ani domysłem. gdzie jest złudzenie albo brak złudzenia. 44 Jestem wolny w początku. Jak możesz myśleć. z natury nieskazitelny i czysty. lub nie znajdziesz wcale? 43 Mój synu. dostaję. jak możesz więc myśleć. pełen sensu. mnichem? 46 Wiem. ziemia i eter nie mają znaczenia.

niczym szczególnym ani też ogólnym. tak Duch i materialny kosmos są nie do odróżnienia. ten staje się wiedzą. nie ma wiedzy ani niewiedzy.49 Nie ma żadnego ciała materialnego ani duchowego. prawdą wszystkich prawd . śnienie. jak możesz więc myśleć. nie mam prac ani obowiązków. nie masz ciała. nie ma uczenia się ani osiągania oświecenia. umyśle? Stań się. sam z siebie. 56 Czemu ten szloch. Nie jestem człowiekiem czynu ani zabawy. Nie wstydź się. Wiedz. Jak może więc istnieć czuwanie. niezrównany w smaku. samą wiedzą i niczym innym. ani zmieszania wiedzy i niewiedzy. którą jesteś. 55 Jesteś absolutnie czysty. Mój synu.zmienną jak woda mirażu. sen głęboki lub stan oświecenia? 50 Nie jestem niewolnikiem ani wolnym człowiekiem. z natury prosty i bezcielesny. wlana do wody. pij nektar nie-dualności. w niczym nie różnię się od Ducha. 51 Jak woda. Jaźnią. 54 Nie mam mistrza ani przepisów. nie jesteś niewolny ani nie jesteś wolny. 52 Doprawdy. . powiedz: . Znam twą cielesną postać . jest niepodzielnie wodą. Kto to pojmuje. jestem nagi jak niebo. wszystko jest jednym Duchem. rozumu i złudzeń. że Jaźń ma formę albo nie ma formy? 53 Znam twą najwyższą postać – samo-oczywistą jak niebo. 57 Zaprawdę.Jestem Jaźnią. 58 Nie ma argumentów ani dowodów.

Skąd więc twa niepewność? 64 O umyśle! nie ma dnia ani nocy. nie masz krewnych. ani zachodu słońca.Jestem spontaniczną stałą świadomością. Jak mógłbym mówić: to 'moje'. a tamto 'nie moje'? 67 Nie znam pożądań ciała i umysłu. jednaki to nie znajduję różnicy między nim a mną. naturalną jak niebo. nie zbierałem. żony ani syna. bez jakości . nie jestem śmiertelny. . jako niepodzielna całość. nie jestem bezcielesny. nie czynię źle. nigdy nie siałem. naigrywania się. Nie mam ciała. wtedy tylko Absolut jaśnieje. 59 Nie jestem narodzony.jak może istnieć niewola albo wyzwolenie? 60 Jeżeli bóg jest wszędzie. nie zbieram żniwa. nie jestem częścią ani całością. ani zadowolony. 66 Nie sieję ziarna czynów. ani wschodu. Niewyczerpalny. 63 Nie masz matki ani ojca. poza różnicą i brakiem różnicy. Jestem nieskazitelny. doskonały. nie czynię dobrze. przyjaciół ni wrogów. który bezcielesny? 65 Nie jestem podzielny ani niepodzielny. na fantazje o unii i różnorodności! 62 Gdy raz na zawsze wszystko materialne i niematerialne jest odrzucone. rzeka świadomości. raz za razem. jestem Jaźnią. Jakże rozsądny człowiek może myśleć o formie Tego. Jakże mógłby być wewnątrz? Jakże mógłby być zewnątrz? 61 Świat pojawia się. Uważaj na złudzenia. i nigdy nie będę. Nie masz upodobań ani odrazy. ani zrozpaczony.

ambicje. jak na wodę w mirażu. 68 Drogi umyśle. gdzie nie ma czuwania. w jakimkolwiek stanie i okolicznościach rozpuszcza się w Duchu jak przestrzeń stłuczonego dzbana w ogólnej przestrzeni. ani dzisiaj. śnienia. szczęśliwy. osiąga w sobie Absolut. Mówię ci oto esencję istnienia . na wszystko ruchome. ludzi i zwierzęta. jestem Jaźnią. Wiedz.jesteś Prawdą. rozległą i prostą jak niebo. wspaniałości prawdy.jest poza dowodem. nic do studiowania. 71 Jogin patrzy na obowiązki. jakie wyzwolenie? 75 W Jaźni nie ma zaklęć ani talizmanów. bogactwa. i nie odpowiadam za nie ani w przeszłości. jaki pożytek z gadania? Drogi umyśle. 70 Może porzucić ciało w świątyni albo w lepiance. 76 .ani religii ani braku religii. ani też w przyszłości. snu głębokiego ani oświecenia. 74 Osiąga Jaźń. 72 Wiem z całą jasnością . 73 Poświęcony wodą równości Awadhuta żyje nagi w opuszczonej wiosce. bez dumy. To . staje się jednym z Duchem. 69 Gdziekolwiek jogin umiera.nie czynię pracy ani przyjemności. zapomniany przez wszystkich. Jakie zniewolenie może go dotknąć. porównywalną tylko do nieba.nie znam cierpień powstających z ciała i umysłu. wszystko nieruchome. nic do uczenia się. jego pokój niesie mu wolność. W świadomości najwyższej Awadhuta pleciuga śpiewa rozkosze serca.

Mówię o Jaźni spontanicznie. . ani nie istnieje. z mej własnej natury. śpiewanym przez Śri Awadhuta Dattatreję. Wszystko jest ani prawdziwe. Mówię czystą wiedzę. Taki jest oto Pierwszy Rozdział o Samowiedzy w świętym poemacie Awadhuta-Gita.Wszystko ani istnieje. ani nieprawdziwe. adresowanym do Śri Kartika Swamiego.

tak materia przebywa w nieskończonym Duchu. choć nie odróżniam boga od niebogi.ten Jeden. On to Świadomość. poetyckości wykładu. Niewyróżnialny. wszystko nieobecne. tak sentymenty przychodzą.Rozdział II Pouczenia samowiedzy 2 1 Nie sądź. wszechogarniający jak niebo. Cóż może osiągnąć błądząca w sentymentach dusza? 8 Przepełniam inteligencją każde istnienie i kosmos w rozwoju. jestem wielbiony przez bogów. że nauczyciel to dziecko. głupek. albo że nie zna pism świętych. gdy leży w brudnej muszli? 2 Nie rozważaj jakości. temperatura i miękkość przebywają w wodzie. i poza zwątpieniem. bez malunków – czyż nie przeprawi wędrowca do drugiego brzegu? 3 Wszechobecny bez trudu posiada wszystko obecne. żyję w żywiołach. przenikam miękkie i twarde. nigdy nie przychodzę. 9 Jak smak. 4 Nieporuszalny jak niebo. bez składników. porusza wszystko ruchome i wszystko nieruchome. pan domu. Wrażliwy rozpozna esencję. 5 To ja. dobrem. bez drugiego. naturalny pokój. . jestem poza narodzinami i śmiercią. wyróżnia i wzrusza . odchodzą. Łódka zwykła. poza złem. najwyższe Dobro. Czyż nie podniesiesz perły. doskonały i całkowity. 6 To ja. 7 Jak bańki na wodzie wznoszą się i znikają. rozpustnik. słodkie i ostre substancje. nigdy nie odchodzę.

13 Wiatr nie może Go porwać ani woda utopić. określam tu jako 'poza'. dla świata? 12 Porównuję tę wszechwiedzącą Inteligencję do przestrzeni i nieba.10 Władam bezbłędnie. umysł może oglądać to. nie mieszka w ogniu. 17 Jest jeden lek na trucizny niewiedzy tego straszliwego świata. własności i niewidzialny . dla ciebie. co obdarzone postacią. naturalnie. wolny od atrybutów. niepodzielny i ciągły. 16 Gdy uczeń w ciągłej praktyce może już medytować bez użycia symbolu. dla jakiejkolwiek rzeczy. które ucznia prowadzą stopień po stopniu do Niego. dlatego Jaźń. 14 Przenika wszelką przestrzeń . w każdym czasie i wszędzie gdzie miejsce dla mnie. tworzące namiętności i szaleństwa . poza i ponad osądem. 11 Gdy To jest spontanicznie. nieskazitelnym. pełen światła. roztapia się wraz z nim w Jaźni. poza bytem i niebytem. 19 Zewnętrzne . Najdoskonalszy. Poznaj bardziej wewnętrzne od wnętrza. czystym i jedynym. piękniejszy niż piękno poza wyobrażeniem i wrażeniem. . żyje w świetle. niepokalany. jest światłem.On. porzuca dobro i zło.jogowie radzą używanie symboli. 15 Ponieważ jest pięknem bez jakości. wnętrze nazywane jest duszą. Żyje wewnątrz i zewnątrz. 18 Dla oka widzialne. On jest zaprawdę niebem. co jest jak kropla życia w nasieniu.to nektar naturalności. nieprzenikalny. co bez postaci.to uniwersum. nie chodzi po ziemi.

iluzję. że los człowieka czynu rozstrzyga się w jego ostatniej myśli. gdy porzuca ciało. jak nią kroczyć. On tylko porzuca dualność . Dualność jest złudą. z łaski mistrza albo bez mistrza. 27 Człowiek. że jogin ma jakąś drogę. traci przywiązanie do 'tego' i 'tamtego'. co jest jak woda życia w nasieniu. krzyżując oczy widzisz dwa. . który pracuje i medytuje dla zadośćuczynienia – opisywalny jest w słowach. osiąga Najwyższe. Jogin wszakże osiąga mądrość i sławi Jedno tysiącami imion. 23 Nieuk albo uczony. wolny od związków i nienawiści poznaje prawdę. tak jogin. albo że wie. jedną. 25 Jak przestrzeń dzbana. prawdziwa wiedza dotyczy wnętrza. Zobacz Jaźń jak ten księżyc. nie odrzuca niczego. gdy stłuczony. który pracuje i medytuje bez zadośćuczynienia . Jogin.20 Wiedza złudna dotyczy zewnętrznego. w pięknie najwyższego Ducha. 24 Nie pragnie niczego. 21 Jeden w pełni jest księżyc na niebie. 26 Mówi się.Najwyższe przychodzi doń samo. rozpuszcza się w ogólnej przestrzeni. 22 Przez takie skrzyżowanie oczu wszechwiedzące istnienie zdaje się podzielne. Nie mówi się. Poznaj To wewnątrz wnętrza. że los jogina jest zależny od jakiejkolwiek myśli. 28 Wiedząc to nie mówi się. wytrwały.jest nieopisywalny. rozpuszcza się w Jaźni. dla dobra wszystkich stworzeń skupiony w wiedzy.

z której rodzą się rzeczy ruchome i nieruchome.i wtedy już nie ma ciała. nie rodzi się znowu. bez złudzeń. rozpuszczony wspaniale w najwyższego Ducha. nieśmiertelną i czystą. ucznia. wieczną i czystą . w której mieszkają. szkoły. trwania ani nicości. gdzie nie ma wielości ani jedności. bez trwogi i pragnień. 36 Osiąga Jaźń najwyższą. bez względu na to. bez przyjemności i bólu. duchowej ani też psychicznej. wielkości. 31 Osiąga Jaźń najwyższą. wszechpotężną i czystą. już nie ma ćwiczeń ciała. kontroli oddechu. . inności ani dualności.29 Czy umiera w świątyni czy w norze. Taki jogin jest bezgraniczny. 35 Osiąga Jaźń najwyższą. nie ma wiedzy ani niewiedzy. bez porównania. Wolny od skazy nigdy i w niczym nie działa. już nie ma żadnej inicjacji. nauczyciela. 30 Kto pojmie swą naturalną Jaźń. 32 Osiąga Jaźń najwyższą. 34 Osiąga Jaźń najwyższą. symbolu. bez chorób. pozycji w jodze. ognia w nerwach ani żadnych nerwów. nie ma nauki ani poznawania. sfery ani obrazu. 33 Osiąga Jaźń najwyższą. wszechpotężną i czystą. 37 Osiąga Jaźń najwyższą. i w której znikają jak piana na wodzie. temu uczynki nie przynoszą brudu. stopy ni twarzy – materialnej. nieśmiertelną i czystą. równoczesności. niepojmowalną. i zapomina nauki. jogin nie wraca przez łono.

Taki jest oto Drugi Rozdział o Samowiedzy w świętym poemacie Awadhuta-Gita.czy ma nad sobą kontrolę czy nie. 39 Osiąga Jaźń najwyższą. Jak może więc nauczyciel nauczać? To prosta Prawda świeci w sercu. praw ani obowiązków. w której nie ma umysłu i ciała. gdzie może czynić nawet zabronione. 38 Osiąga Jaźń najwyższą. śpiewanym przez Śri Awadhuta Dattatreję. ani zmysłów. 40 Umysł nie pojmie tego. w działaniu lub bez działania. czystości ani brudu. ani wielorakich wrażeń. sama. język nie opisze. . gdzie już nie ma jego. ani intelektu. gdzie nie ma różnicy między mężczyzną i kobietą. gdy śpiewam te słowa. piękną i wieczną jak niebo. w przepychu rzeczy albo bez niczego. adresowanym do Śri Kartika Swamiego.

harmonią w ekstazie. co zamieszkuje wszystko. harmonią w ekstazie. bez rozróżnienia. zawsze świecę. jestem nieśmiertelnością w wiedzy.Rozdział III Pouczenia mądrości 1 Jak pokłonić się Dobru. zawsze się żarzę. 6 Ani cielesny ani bezcielesny. że To trwa nieskończenie albo przemija? Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. a pięknem niebiosa. 2 Drogi przyjacielu. zawsze płonę. jak mówić. bez początku. bez ruchu i bezruchu. harmonią w ekstazie. niezmiennym. bez skazy. nieskończony albo skończony. bez lubienia i nielubienia. jak pokłonić się mej własnej Jaźni. jestem jak niebo. jestem jak niebo. że jest jeden lub więcej niż jeden. . bez jakości i braku jakości. jak mogę mówić. bez bieli i koloru. bo przecież to ja jestem tym czystym bezczasowym Dobrem. poza przyczyną i skutkiem. 5 Jak mogę mówić. którego twarzą ziemia. bez środka. że To jest jednością albo wielością. 4 Jeden jest wszystkim. jestem jak niebo. że jest substancją albo bez substancji? Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. z płomieniem czy bez płomienia. bez zawiłości. z dymem czy bez dymu. ani lepszy ani gorszy. bez końca. 3 Z paliwem czy bez paliwa.

8 Mój synu. harmonią w ekstazie. jestem jak niebo.wszechobecny. znam stan chciwości. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. harmonią w ekstazie. jestem jak niebo. jestem nieskazitelny. nieśmiertelnością w wiedzy. harmonią w ekstazie. poza więzami i wolnością. harmonią w ekstazie. spalam czyn i bezczyn. śpiewam prawdę. przecież jestem wszędzie. bezcielesny. nieśmiertelnością w wiedzy. znam stan szczęścia. bo przecież jestem nieśmiertelnością w wiedzy. harmonią w ekstazie. . spalam przywileje i związki. nie ma unii ani rozłąki. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. jestem ogniem. 11 Mój synu. jestem jak niebo. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. spalam rozkosz i ból. organy zmysłów są złudne jak horyzont. stan ofiarności. 10 Jestem ogniem. jestem prawdą. nie jestem daleko ani blisko. Wiedz. spalam religię i brak religii. jestem jak niebo. 12 Znam stan zadowolenia. bezdomny. nie jestem pojmowalny ani niepojmowalny. jestem jak niebo. jestem jak niebo. nie ma stanu bytu ani niebytu. 9 Jestem bez działań. nie jestem ukryty. ani bezmyślności. harmonią w ekstazie. przedmioty zmysłów złudne jak horyzont. stan powściągliwości. nie ma ani myślenia. stan nieszczęścia. harmonią w ekstazie. 7 Wiedz. wezwany pojawiam się wszędzie. spalam ciało i dom. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. spalam cnotę i grzech. jestem ogniem. jestem jak niebo. jestem bez wrażeń.

ja pozostaję nietknięty przez próżność. poza unią i oddzieleniem. jestem jak niebo. poza przemijaniem.13 Pnącza ziemskości nie mogą mnie oplątać. zanim coś stworzy. mową. 17 Jaźń to nie podmiot poznania ani przedmiot poznania. uczuciem. jestem jak niebo. 16 Nie waham się ani nie decyduję. rozkosze ciała nie mogą mnie zwabić. harmonią w ekstazie. Jakże mam więc wyrazić tę jedyną prawdę? Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. harmonią w ekstazie. . jestem śmiercią dla prawd i kłamstw. nie mam okazji do utraty równowagi. jestem jak niebo. nie mam apetytu na uciechy zmysłów. 14 Nie mam opinii o zaletach religii. nie budzę furii w umyśle. 18 Jeśli Jaźń nie jest łupiną ani ziarnem. jestem jak niebo. nie chwalę ani nie ganię. 19 Jestem Rzeczywistością poza upodobaniem i wstrętem. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. przekonaniem. jest poza wyobrażeniem. jestem śmiercią dla planów i marzeń. który cieszy. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. który się cieszy. ani przedmiotem. harmonią w ekstazie. harmonią w ekstazie. zanim się wyczerpie. jestem jak niebo. 15 Nie stwarzam żalu i nędzy. czym zatem? Nie jest podmiotem. harmonią w ekstazie. pęta niewiedzy nie mogą powstrzymać. jestem jak niebo. harmonią w ekstazie. jestem śmiercią czynu i braku czynu. Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. to twoja próżność tworzy cierpienie i lęk. ani zabiegam ani się cofam. poza szczęściem i nieszczęściem. poza smutkiem i żądzą.

Nigdy nie używałem do myślenia umysłu. 22 Nie mam matki. ojca. ostateczną prawdą. nie jestem krótki ani długi. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. gdy nie jest tym ani tamtym. . opiekun. jestem jak niebo. nieśmiertelnością w wiedzy. 20 Nie ma czuwania. że On jest czysty. syna. obecnego. nikt nigdy się nie urodził. 25 Jakże mi mówić. jestem jak niebo. Nie do zranienia . Prawda ma twarz nieskończoną. niszczyciel. nikt nie umarł. jestem jak niebo. szanuję ciało. nieśmiertelnością w wiedzy. jestem jak niebo. ostatecznym celem. przecież istnieje i nie istnieje zarazem. harmonią w ekstazie. przebudzenia ani wędrówki poza! Nie ma przeszłego. łamliwa albo niezłomna. że Prawda jest czysta lub zbrukana. podobna lub niepodobna do czegoś. 23 Jest ignorancją mówić. harmonią w ekstazie. jestem jak niebo. przyszłego ani żadnych stron świata! Jestem pokojową wielką zasadą. harmonią w ekstazie. harmonią w ekstazie. nie jestem trójkątny ani też kolisty. 21 Nie jestem duży ani mały.Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. 26 Pracuję jakby najcięższa praca wcale nie była pracą. bogowie. Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. gdy jest poza atrybutem i brakiem atrybutu? Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. harmonią w ekstazie. mój najlepszy żart to odrzucenie mego odrzucenia. 24 Ostateczna zasada jest prosta i nieskazitelna gdzie więc ma istnieć stworzyciel. bóstwa i niebiańskie sfery? Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. snu. jestem jak niebo. harmonią w ekstazie. harmonią w ekstazie.jestem skałą. jestem jak niebo.

co jest z tobą lub z dala od ciebie. świeci zawsze. 28 Nie ma oddzielenia . nie dotyka mnie spryt i hipokryzja. harmonią w ekstazie. 29 Jestem poza mistrzem i brakiem mistrza. Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. jestem jak niebo. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. że nic nigdy nie zostało stworzone. poza myśleniem i brakiem myślenia. jestem jak niebo.jestem nieśmiertelnością w wiedzy. jestem jak niebo. Poza zwątpieniem. Nie jestem niemową ani głuchym . świeci zawsze. jestem jak niebo. jestem jak niebo. 32 Wiem zawsze i czuję. porankiem i wieczorem. harmonią w ekstazie. Wierz mi. świeci zawsze. poza cierpieniem.Jaźń jest poza pytaniem i odpowiedzią. poza wszystkim jestem nieśmiertelnością w wiedzy. 31 Jaźń jest poza życiem i brakiem życia. co ma imię lub kształt. harmonią w ekstazie. jestem jak niebo. harmonią w ekstazie. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. . 27 Nie dotykają mnie ziemskie złudy i komplikacje. jest poza nasieniem i bezpłodnością. harmonią w ekstazie. nie dotyka mnie prawda ani nieprawda. że coś jest domem. 33 Nic nie jest twoje. ponad wywyższeniem jestem nieśmiertelnością w wiedzy. coś inne niepewne? Wszystko się dzieje w pokoju. bez żadnego wysiłku. harmonią w ekstazie. harmonią w ekstazie. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. jestem jak niebo. nic nie jest twoje. coś innego dżunglą? Jakże mi mówić. że coś jest pewne. nic nigdy nie zostało zniszczone.Jaźń jest poza czasem. 30 Jakże mi mówić. nic nigdy nie zostało wspomożone. jest poza wolnością i niewolą.

Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. jestem jak niebo. 34 Przyjacielu. czemu ten szloch? Nie znasz nędzy narodzin ani śmierci. 35 Przyjacielu. rozkoszy ani bólu. harmonią w ekstazie. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. jestem jak niebo. jestem jak niebo. jestem jak niebo. Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. 38 Dlaczego łakniesz dobrobytu? Nic ci nie grozi. czemu ten szloch? Nie masz pragnień i żądz ani głupawych przywidzeń. by widzieć ani nosa. by wąchać. nic nie należy do mnie. twój partner nie należy do ciebie. Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. nawet najmniejszej. harmonią w ekstazie. płci. harmonią w ekstazie. potomstwa to tylko ułomny umysł różnicuje i dzieli. ani rozumu. harmonią w ekstazie.Rozumie bezczelny. 36 Przyjacielu. 40 Nie masz ambicji. . Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. czemu ten szloch? Nie masz twarzy ani urody. nic nie należy do ciebie. harmonią w ekstazie. Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. harmonią w ekstazie. jestem jak niebo. harmonią w ekstazie. czemu ten szloch? Nie masz oczu. wieku ani ułomności. 39 Ani ty ani ja nie mamy narodzin. co zna różnicę albo brak różnicy. jestem jak niebo. jestem jak niebo. choroby ani zdrowia. by myśleć ani życia. 37 Przyjacielu. by żyć. Nie należy do ciebie nic. skąd niepokój? Jestem nieśmiertelnością w wiedzy.

46 Wyrzeknij się przyziemności. To nie jest mną. ziemi. jestem jak niebo. jestem jedynie pięknem doświadczenia. prosta. jestem pięknem piękna. ani też ładny. 41 Nie ma w tobie nikogo do medytowania ani oświecenia do osiągnięcia. niezmiennym jak niebo. Wyrzeknij się ziemskości. esencję wszystkiego.nie masz namiętności. nauczycielem. Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. bezstronnym. czasu i przestrzeni. nieubłagana nieśmiertelność. jestem ostateczną prawdą. ma urodę żartobliwej Jaźni. harmonią w ekstazie. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. jestem jak niebo. tobą. jest nieśmiertelnością w wiedzy. 43 Gdy jestem najwyższą prawdą jedyną jak niebo. ani czysty ani brudny. nie ma przedmiotu medytacji. . ognia.zostanie naturalna. nie masz odrazy. bezmiernym. 42 Mówię ci oto wszystko. Ostateczna Prawda jest prosta. Wyrzeknij się wyrzeczenia. harmonią w ekstazie. wody. harmonią w ekstazie. nawet najmniejszej. 45 Nie jestem pełny ani pusty. bez wiatru. jestem doświadczeniem. nawet najmniejszej. jak może to być radosne albo bez radości? intelektualne lub nie-intelektualne? 44 Wiedz. uczniem lub wielkim człowiekiem. ani brzydki. Gdy rana się zagoi . Nie ma wewnętrznej medytacji ani niczego na zewnątrz. jest jak niebo.

śpiewanym przez Śri Awadhuta Dattatreję. 5 Nigdy nie odkrywałem żadnej wiedzy. ale jestem Tym oto wolnością nirwany. że nic nie jest stworzone. jaki sens mają twe ofiary. recytacje. forma i różnica? Jak można wielbić dobro? 2 Jestem nie tylko poza niewolą i wyzwoleniem. czysty jaki jestem. poza czystością i nieczystością. tożsamość. nie jestem podzielny ani niepodzielny. radosny. radosny. medytacje. Jestem wolny. nigdy nie miałem żadnych wątpliwości. czysty jaki jestem. . Rozdział IV Definicja esencji 1 Tu się nie wzywa boga ani nie odżegnuje od boga. poza unią i rozłąką. kwiaty. że wszystko jest stworzone. adresowanym do Śri Kartika Swamiego. 3 Jest prawdą. niezmierną jak niebo. 4 Nie mam dystansu ani braku dystansu. jest również prawdą. Jestem wolny. nie jestem postacią ani bez postaci. kadzidła.Taki jest oto Trzeci Rozdział o Mądrości w świętym poemacie Awadhuta-Gita.

Jakże mi mówić o stawaniu się. czysty jaki jestem. Nie jestem ani przyczyną. 11 Nie ma nic. radosny. jakże mi mówić. coś innego złe? Jestem wolny. Jakże mi mówić. czysty jaki jestem. nigdy nic nie doradzam. o przemijaniu? Jestem wolny. Jestem wolny. co dzieli. czysty jaki jestem. radosny. ani złączony ani rozłączony. czysty jaki jestem. 7 Nie mam przyjaciela. nigdy nie praktykuję. nie mam pana ani poddanego. nic do pojmowania. nie ma nic do rozumienia. czysty jaki jestem. 10 Nie ma nikogo. coś pełnią? Jestem wolny. co pojmuje. 6 Nie jestem związany ani rozwiązły. kto rozumie.nigdy nie spojrzałem w twarz oświeceniu. czysty jaki jestem. że wiem albo nie wiem? Jestem wolny. . radosny. że coś dobre. jakże to opisać? Jestem wolny. ani skutkiem. radosny. bez grzechu. 9 Nie ma nic. nic takiego jak dom albo też bezdomność. jestem naturą świadomości. radosny. radosny. jakże mi mówić. wroga ani nawet obojętnego. czysty jaki jestem. że coś jest pustką. żem poznawalny lub niepoznawalny? Jestem wolny. nie jestem wiedzącym ani wiedzą. jakże mi mówić. nic do podzielenia. 8 Nie jestem wyznawcą ani bóstwem. radosny. jestem bez religii.

że jest inna albo identyczna? Jestem wolny. tym niemniej . czysty jaki jestem. nie śnię. zmysłów. nigdy nie przemijam. czysty jaki jestem. czysty jaki jestem. 13 Jaźń mogę tylko napomknąć. ani się powstrzymuję. nie kontynuuję. 14 Ani podbiłem zmysły. nie śpię. Przyjacielu. że coś jest złe a coś dobre? Jestem wolny. jakże mówić o sukcesie. 18 Jestem poza jednią i poza wielością. nie mam złudzeń. radosny. czysty jaki jestem. nie kończę.12 Nie jestem cielesny ani bezcielesny. radosny. nie jestem śmiertelny ani nieśmiertelny. 16 Mój synu. radosny. radosny. tym niemniej jest ukryta. Jakże mi mówić. nie mam żadnej duszy. jakże mi mówić. ani ich nie podbiłem. jakże mi mówić o transcendentalnym albo relatywnym? Jestem wolny. 15 Nie mam żadnej formy. czysty jaki jestem.objawiona. o klęsce? Jestem wolny. jakże mi mówić o więzi albo o braku więzi? Jestem wolny. nie jestem bez formy. Przyjacielu. radosny. nigdy nie medytuję. intelektu. nie mam wolności od złudzeń. 17 Nie ma dnia ani nocy. niczego nie zaczynam. czysty jaki jestem. modlitwy? . ani sobie folguję. cóż mówić o mocy albo o słabości? Jestem wolny. nie warzę nektaru ani też trucizny. jakże mógłbym zalecać rytuały. radosny. nie czuwam.

radośnie pije nektar porzucenia. czysty jaki jestem. Jestem wolny.Jestem wolny. radosny. czysty jaki jestem. radosny. porzuca złe uczynki. pamiętaj. o potrzebie logiki? Jestem wolny. radosny. radosny. . Jakże mógłbym polecać poranną albo wieczorną modlitwę? Jestem wolny. w rodzinie lub klanie. 20 Nie jestem uczonym ani nieukiem. 19 Wiedz. czysty jaki jestem. 22 Nigdy nie świecę ani nie przestaję świecić. radosny. jakże więc mógłbym umrzeć? Jak mówić o przejrzeniu albo zaślepieniu? Jestem wolny. czysty jaki jestem. czysty jaki jestem. czysty jaki jestem. 23 Wiedz. porzuca dobre uczynki. nigdy nie przestrzegam ciszy. 21 Nie urodziłem się z matki i ojca. Jestem wolny. jestem bezgraniczny. radosny. nigdy nie zanikam. nigdy nie pojawiam się. 24 Mój synu. nigdy nie płoszę ciszy. 25 W Jaźni nie ma zaklęć ani talizmanów. jestem oświeceniem wolnym od medytacji i braku medytacji. Jakże mi mówić o rozumie. bez wątpliwości. czysty jaki jestem. Jakże mi mówić o unii lub o separacji? Jestem wolny. radosny. odważny porzuca medytacje. jestem niepodzielny i nieskazitelny.

adresowanym do Śri Kartika Swamiego. Wszystko jest Jedno. nie ma żadnej przyczyny i żadnego skutku. nic do studiowania. puste jak niebo. bez wejścia i wyjścia. Rozdział V Przedstawienie Wglądu w Pokój 1 Jeśli powtarzasz Om bez wiary. żyjesz równo i wszędzie. bez jakości. śpiewanym przez Śri Awadhuta Dattatreję. Jakże powtarzanie jednego słowa mogłoby znieść miłe i niemiłe widoki tej ziemi? 2 Kiedy Wedy głoszą: 'Ty jesteś Tym'. że pojmiesz znaczenie tego lub przyszłego życia. że jesteś samą Prawdą. dlaczego łzy. dlaczego łzy. znaczy. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 4 Nie ma nic do myślenia znowu i od nowa. . umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 3 Kiedy Prawda jest rozpostarta wszędzie bez wzlotów i upadków. bez przymiotów. tu nie ma dwóch zdań. kiedy jest Jedna bez jedności.nic do uczenia się. nie sprawi. Taki jest oto Czwarty Rozdział o Esencji w świętym poemacie Awadhuta-Gita. ono. W świadomości najwyższej Awadhuta pleciuga śpiewa prawdę.

aby cię oczarować. nigdzie nie ma trójkąta ani też okręgu. aby cię oczarować. dlaczego łzy. nie ma ojczyzny ani obczyzny. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 8 W Jaźni nie ma pełni ani nie ma pustki. dlaczego łzy. nie ma niczego. aby cię oczarować. nie ma pytania przyjaźni albo nieprzyjaźni. żadnej różnicy między przyczyną i skutkiem. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 7 Wszędzie jest tylko nieskończona wolność. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 10 Jaźni nie bawi uczeń. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 11 . nie ma czasu ani wieczności.dlaczego łzy. żadnego ciała. nie zabawia brak ucznia. dlaczego łzy. nie ma czystości. dlaczego łzy. żadnego pytania o unię albo separację. tutaj wszystko jest nieskończenie swobodne. nie ma czegoś. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 9 W Jaźni nie ma pytania o łączenie wewnątrz lub zewnątrz. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 5 Nie ma wiedzy ani niewiedzy. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 6 Nie ma żadnego dzbana ni przestrzeni w dzbanie. nie ma idei odróżniania między ruchomym i nieruchomym. dlaczego łzy. dlaczego łzy. nigdzie nie ma dzielenia na małe i duże. żadnej duszy w ciele. nie ma nieczystości.

dlaczego łzy. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 14 Prawda jest zawsze taka sama.poza nimi. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 12 Jaźń nie zna nagrody za zasługę ani kary za grzech. wszystkie definicje i braki definicji są fałszem. dlaczego łzy.to tylko Duch. bez braku związku. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 15 Prawda żyje bez domu albo w domu. żadnego piękna. cokolwiek jest powszechnego we wszystkim . żadnej dysharmonii. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! . cokolwiek jest najlepszego we wszystkim . dlaczego łzy. bez skazy.poza nimi. bez związku. żyje równo we wszystkim. jak i poza wszystkim. bez braku przywiązania . wśród codziennych rzeczy. jedynie Prawda wszędzie w sobie mieszka. bez wiedzy.Jaźń nie zna kreacji ani destrukcji. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 13 Jaźń nie zna wiary ani niewiary. dlaczego łzy. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 17 Zaprawdę. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 16 Wszystkie zmiany i niezmienności są fałszem. bez niewiedzy . żadnej harmonii. dlaczego łzy. żadnego kalectwa. nieporuszalny. nie zna namiętności ani obojętności. Najwyższa mądrość tym samym jest.to tylko Duch jedyny. dlaczego łzy. jak mógłbym pracować dla tego lub następnego świata? Wszędzie jest równa czystość. co wyzwolenie. bez przywiązania. dlaczego łzy.

ani dwunożna ani czteronożna a stale przechodzi nad wszystkim. dlaczego łzy. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 22 Przebywa we wszystkim. żadnych uwarunkowań pełni ani pustki. dlaczego łzy. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 21 Sama niedotykalna jest utkana we wszystko. zawsze dlaczego łzy.18 Dyskrecja i niedyskrecja to czysta ignorancja. dlaczego łzy. dlaczego łzy. przekracza wszystko bez agitacji i korupcji. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! . żadnych uwarunkowań prawości ani nieprawości. sprowadza wszystko do doskonałości. decyzja i brak decyzji to czysta ignorancja. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 24 Odrzucić czas i wieczność to odrzucić jedynie iskrę ognia. bez skutku. dlaczego łzy. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 23 Gdzie jest Prawda tam nie ma widoków na niewolę ani wyzwolenie. bez braku podziału. za dnia i w nocy. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 20 Gdy Prawda jest jedna .bez postaci. jedna . nie ma widoków na wątpliwości. dyskusje. dlaczego łzy. nie ma widoków na harmonię ani dysharmonię. kiedy wiedza jest jedna.bez przyczyny.bez podziału. bez braku postaci. gra ze wszystkim. jedna . co nie obala cało-płomiennej prawdy. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 19 Nie ma żadnych uwarunkowań niewoli ani przywileju.

Prawda jest bez snu i bez śnienia . Kiedy Prawda jest jedna.poza nimi. wewnątrz i zewnątrz.jest poza nimi. bez braku imienia . Nieprawdą jest. że przedmioty zmysłów mogą pomóc w osiągnięciu prawdy. dlaczego łzy. dlaczego łzy. dlaczego łzy. bez braku ciała . umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 29 Nie ma żadnego nasienia. dlaczego łzy.poza nimi. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 26 Prawda jest jak niebo czyste i niezmierne. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 28 W oczach Prawdy wszystko jest równe. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 30 Taka jest Prawda wszystkich prawd. wszędzie równie obecna i wieczna - . poza przyjemnością i bólem. że materialne życie to rodzaj mirażu.poza nimi. Prawda nie niesie ulgi ani napomnienia .ma miejsce znaczące porzucenie religii i braku religii. równo i wszędzie. nic niepewnego. nic roztropnego. Prawda jest bez imienia. posiadania i braku posiadania. gdyż jestem niepodległy. Głoszę ją. dlaczego łzy. ziarna w nasieniu ani łupiny.25 Prawda jest bez ciała. namiętności i obojętności. Żyje poza nauczycielem i poza uczniem. nic pewnego. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 27 Gdzie przebywa Prawda . umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 31 Wedy mówią na wiele sposobów. poza bladością substancji i braku substancji spogląda na nie równym okiem. nic nieroztropnego. dlaczego łzy.

zawsze dobre i piękne. jest poza nimi jest wiecznym dobrem. Taki jest oto Piąty Rozdział o Pokoju w świętym poemacie Awadhuta-Gita. zawsze dobre i piękne jak dzielić podmiot i przedmiot. adresowanym do Śri Kartika Swamiego. co porównywać.poza nimi. także mnie i ciebie jako złudzenia. aby się wysłowić? .poza nimi. bez dobrych i niedobrych uczynków . W świadomości najwyższej Awadhuta Dattatreja śpiewa prawdę w rozkoszy czystego serca. śpiewanym przez Śri Awadhuta Dattatreję. do czego? 2 Najwyższe jest bez dzielenia i jednoczenia . nic do uczenia się. Kiedy wszystko jest Jedno. jak może tu być powaga albo nabożeństwo? 3 Jaźń jest bez zaniku i rozwoju.dlaczego łzy. Kiedy wszystko jest Jedno. miraże w pustyni. nic do studiowania. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 32 W Jaźni nie ma zaklęć ani talizmanów. Rozdział VI Cel wyzwolenia 1 Wedy traktują rzeczy i żywioły. zawsze i wszędzie jak więc możesz używać umysłu jako narzędzia? Jak możesz używać słów.

jak możesz mówić. zawsze dobre i piękne. gdzie miejsce dla słońca. nieprawdą ziemia i płomień.4 Jaźń przeczy odróżnieniu między nocą i dniem. Kiedy wszystko jest Jedno. gdy nie ma pustki ani braku pustki. nieprawdą znane. że coś jest najgorsze? 7 Gdy nie ma różnicy ani braku różnicy. zawsze dobre i piękne. . że jest wewnątrz albo na zewnątrz? 6 Gdy nie ma pochwały ani porównania. o iluminacji? 8 Nieprawdą jest nazwane. gdy nie ma niczego wiedzianego i nikogo kto wie. księżyca. Kiedy wszystko jest Jedno. przedmiotów zmysłów. kiedy wszystko jest Jedno. nieprawdą nieznane. zawsze dobre i piękne. jaźń nie odróżnia czynu od bezczynu. płomienia? 5 Jaźń nie odróżnia pragnienia od braku pragnienia. kiedy wszystko jest Jedno. jak możesz mówić. zawsze dobre i piękne. nieprawdą nienazwane. jak możesz mówić o śnieniu. gdzie miejsce dla deszczu i burzowych chmur? 10 Wszelkie bóstwa to tylko fantazje. myślenia? 9 Nieprawdą jest wiatr i powietrze. Kiedy wszystko jest Jedno. zawsze dobre i piękne gdzie miejsce dla zmysłów. zawsze dobre i piękne. Kiedy wszystko jest Jedno. jaźń przeczy odróżnieniu między wschodem. że coś najlepsze. zachodem.

nieprawdą jest narodzone i nienarodzone. jak mogą ludzie rozprawiać o jaźni albo braku jaźni? 13 Nie ma żadnego wigoru młodości. o starcu? 14 Jaźń jest bez kasty i bez statusu.wszelkie stany to tylko fantazje. zawsze dobre i piękne. poza nimi razem. kiedy wszystko jest Jedno. jak możesz mówić o dziecku. kiedy wszystko jest Jedno. zawsze dobre i piękne. przeczy kobiecości i niekobiecości. dorosłym. gdzie miejsce na powagę albo lekkomyślność? 17 . bez stwórcy i bez stworzenia. jak możesz mówić o własności? o braku własności? 16 Jaźń przeczy męskości i niemęskości. źródłem i strumieniem. wyklinać innego? 11 Nie ma tu wolnej woli ani przeznaczenia. jak możesz czcić jednego boga. zawsze dobre i piękne. jak możesz mówić o zysku? o stracie? 15 Nieprawdą jest majątek i brak majątku. kiedy wszystko jest Jedno. kiedy wszystko jest Jedno. zawsze dobre i piękne. poza nimi razem. kiedy wszystko jest Jedno. zawsze dobre i piękne. nie ma tu śmiertelności i nieśmiertelności. jak możesz mówić o umieraniu? o ponownym życiu? 12 Nie ma żadnej różnicy między materią a duchem. nie ma żadnej agonii starości. przyczyną i skutkiem. zawsze dobre i piękne. zawsze dobre i piękne. kiedy wszystko jest Jedno. kiedy wszystko jest Jedno.

nie ma kapłanów. zawsze dobre i piękne. zawsze dobre i piękne. łaski i niełaski. kiedy wszystko jest Jedno. kastach. wolna od próżności i uniżoności. jak możesz być świadom przywiązania? braku przywiązania? 21 Jaźń nie zna złudzeń ani wolności od złudzeń. zawsze dobre i piękne.Jaźń jest poza smutkiem i poza pragnieniem. zawsze dobre i piękne. zawsze dobre i piękne. poza zwątpieniem i rozczarowaniem. jak możesz mówić 'ja' albo 'moje'? 18 Najwyższe to koniec zasług i grzechów. jak możesz osądzać? odróżniać dobre i złe? 22 Zaprawdę. ogni. kiedy wszystko jest Jedno. kiedy wszystko jest Jedno. nie zna chciwości ani wspaniałomyślności. jestem najwyższą Prawdą.dwa. rytuałów. kiedy wszystko jest Jedno. ostatecznym celem jakże mam cześć oddawać? komu bić pokłony? 23 Jaźń nie odróżnia ucznia od nauczyciela. ostatecznym celem jakże mam cześć oddawać? komu bić pokłony? . modlitw. jaki sens mają twoje odświętne obrządki? 20 Jaźń jest wolna od radości i smutków. jestem najwyższą Prawdą. zniewolenia i wyzwolenia. kiedy wszystko jest Jedno. rodzinach . zaprawdę.są fałszem. pomysły o rasach. nie zna wskazówek ani też pomocy. 'ty' i 'ja' nie istniejemy jako . jak możesz myśleć o bólu? o nieobecności bólu? 19 Nie ma żadnej różnicy między ofiarą i ofiarującym.

na jego ścieżce nie ma śladu cnoty ani grzechu. 2 . Rozdział VII Nauka Osobistej Jaźni 1 Nagi albo ubrany w łachy zebrane po drodze. wszystko co pulsuje jest jedynie fałszem. samotny w chatce. jestem najwyższą Prawdą. niewinny. jestem najwyższą Prawdą. ostatecznym celem jakże mam cześć oddawać? komu bić pokłony? 26 Nie ma świadomości ciała i bezcielesności. oświecony. ostatecznym celem jakże mam cześć oddawać? komu bić pokłony? 27 W Jaźni nie ma zaklęć ani talizmanów. ostatecznym celem jakże mam cześć oddawać? komu bić pokłony? 25 Nie ma namiętności ani braku namiętności. nic do uczenia się. adresowanym do Śri Kartika Swamiego. Jaźń nie ma wyobrażeń o różnicach pomiędzy światami. nie ma wzburzenia. jednorodny w harmonii. śpiewanym przez Śri Awadhuta Dattatreję. W świadomości najwyższej Awadhuta pleciuga śpiewa prawdę. jestem najwyższą Prawdą. zanieczyszczenia ani oczyszczenia.24 Jaźń nie ma wyobrażeń o różnicach pomiędzy ciałami. Taki jest oto Szósty Rozdział o Wyzwoleniu w świętym poemacie Awadhuta-Gita. nic do studiowania.

różnicę albo identyczność? 7 Tutaj jest Prawda absolutna co mieszka we wszystkim. poza konwencją czystości.jakże Awadhuta mógłby brać udział w dyskusji? 3 Wolny od więzów nadziei. który stał się wszystkim. że ma substancję lub. oświecony mieszka w absolutnej prostocie. przemianę. jakże mówić. o zniewoleniu i wyzwoleniu? Tutaj jest Prawda sama w sobie. gdzie w niej miejsce na dumę. że bez substancji? 8 Tutaj jest Prawda absolutna co żyje we wszystkim czysta i bezpośrednia jak niebo. stała. który porzucił wszystko. Gdzie miejsce na skojarzenie lub rozkojarzenie? . naturalna. Gdzie tu miejsce na zmianę.Oczyszczony energią poza celem i bezcelowością. przytomny poza przyzwoitością i nieprzyzwoitością . ten jogin jest Prawdą. 4 Gdzie miejsce na dyskusje o ciele i bezcielesności. unię i rozłąkę? Jeżeli jest tylko Najwyższe. nieskończonym jak niebo? 6 Najwyższa Jaźń jedna i zawsze obecna jak niebo jest Prawdą czystą i niepokalaną. niewolę. 5 Czy może istnieć piękne albo brzydkie tam. nieskazitelna jak niebo. uważny poza uwagą i brakiem uwagi. wolną wolę. w którym mieszka wszystko. gdzie jest tylko Prawda? czy rozkosz zmysłów może być skończona w Najwyższym.

Naprawdę jedynie istnieje Jedyny gotowy przyjąć formę. dualnością i unią. jest wszystkim. nic do uczenia się. Jest Prawdą wszędzie równą i obecną jak niebo. nic do studiowania. jak może być tutaj wyzwolony? Jakże ten naturalny. Jakże może tu być coś przyjemnego. jest szczęsną chwilą poza szczęsnym i nieszczęsnym czasem. Cóż miałby począć z przywiązaniem? z brakiem przywiązania? Jedynie wykształcony wyobraża sobie takie sprawy.Jaki sens ma zabawa albo brak zabawy? 9 Oświecony jest poza jednością. 14 On jest obojętny religijnej praktyce. wolny od wszystkiego. poza oddzieleniem. jaką stworzy umysł. radosny poza radością i brakiem radości wędruje spokojnie przez ziemie. . z brakiem medytacji? 13 Widzialne jest złudą jak miraż w pustyni. nieskazitelny. jednorodny Byt może być wolny od pożądań. jak i obowiązkom oświecenia. poza wszystkim. Gdzież mogłoby być miejsce na życie lub na śmierć dla Niego? Cóż On ma wspólnego z medytacją. ze wszystkim albo bez niczego. 10 Ten poza wiedzą i postrzeganiem. wolny od braku pożądań? 11 Jest niszczeniem zniszczalnego i niezniszczalnego. doświadcza wewnętrznego szczęścia w swym wnętrzu. coś nieprzyjemnego? 12 Jest zawsze wszystkim. 15 W Jaźni nie ma zaklęć ani talizmanów.

umysłu i mowy. moje poszukiwanie obrazą dla Ciebie. spokojny i czysty. śpiewanym przez Śri Awadhuta Dattatreję. proszę. moja pieśń obrazą dla Ciebie. którego umysł nietknięty przez namiętność. grzechy ciała. kto włada zmysłami. moja medytacja obrazą dla Ciebie. Rozdział VIII Nauka 1 Jesteś obecny wszędzie. nie ma pieniędzy ani pożądań. jada skromnie i oddaje się w moją opiekę. Jesteś niedotykalny przez mowę. Taki jest oto Siódmy Rozdział o Nauce Osobistej Jaźni w świętym poemacie Awadhuta-Gita. Wybacz mi. 2 Świętym jest. adresowanym do Śri Kartika Swamiego. łagodny i stały. .W świadomości najwyższej Awadhuta pleciuga śpiewa prawdę. Jesteś nieosiągalny przez umysł.

8 'DHU' znaczy . 9 'TA' znaczy . skąpstwa. ten. 4 Jest miłosierny. oddaje szacunek wszystkiemu. czysty w końcu. bezbłędny. afektów. kształceni na tekstach i w duchu Wed. zazdrości. winni rozumieć imię Awadhuta. hipokryzji. toleruje każdego. nikogo nie nienawidzi. chociaż ciało w kurzu. wrażliwy. odważny. poważny.bez cierpień. poza koncentracją. poza ignorancją i próżnością. który żyje z czystym umysłem. czysty w początku. 6 'A' znaczy . życzliwy.wolny od namiętności i od zanieczyszczeń. ten. patrzy na wszystko takim samym okiem.wolny od sideł pragnienia. którzy rozważają znaczenia i cel świętych ksiąg. medytujący prawdę. który żyje w wiecznej radości. poza niepokojem. nie troszczy się o szacunek. sympatyczny. ten. który żyje w wiecznej świadomości siebie.3 Bezstronny. poza medytacją. czysty w środku.poza aktywnością. 7 'WA' znaczy . OM TAT SAT . prawdomówny. nie ma pragnień ani odraz. 5 Najmądrzejsi ludzie. przyjazny.