You are on page 1of 45

Biblioteka kultury i duchowości Indii

Tom 11

Śri Awadhuta Dattatreja
Awadhuta Gita
czyli

pieśń wyzwolonego

Przekład: Wiesław Sadurski, http://www.wisarts.com/poems/gita.html
Wstęp: Swami Abhayananda, Dattatreya’s Song of the AWADHUT,
http://themysticsvision.weebly.com/downloads.html

SPIS TREŚCI
Wstęp
Rozdział I - Pouczenia samowiedzy 1
Rozdział II - Pouczenia samowiedzy 2
Rozdział III - Pouczenia mądrości
Rozdział IV - Definicja esencji
Rozdział V - Przedstawienie Wglądu w Pokój
Rozdział VI - Cel wyzwolenia
Rozdział VII - Nauka Osobistej Jaźni
Rozdział VIII - Nauka

WSTĘP

Spośród wszystkich mistycznych rozpraw starożytnej literatury indyjskiej Awadhuta
Gita, czyli „Pieśń Awadhuty”, jest jedną z najbardziej wymownych i przekonujących. Jej
tematem jest doświadczenie fundamentalnej jedności uzyskane dzięki mistycznej wizji,
doświadczenie wiecznej Jaźni. Doświadczenie to nie ogranicza się do jednego z mistyków indyjskiej tradycji kulturowej, ale jest powszechne wśród wszystkich tych, którzy
osiągnęli mistyczną wizję. We wszystkich krajach i we wszelkich tradycjach religijnych
istnieli ludzie, którzy osobiście doświadczyli wiecznej rzeczywistości, i zrozumieli, że
jest to ich własna niezbywalna tożsamość. Wśród najbardziej znanych mistyków głoszących tę uniwersalną wiedzę są riszi z okresu Upaniszad żyjący w tradycji wedanty, alHallaj i Dżalaluddin Rumi z tradycji Sufi, Siakjamuni i Aśwagosza w tradycji buddyjskiej oraz Mistrz Eckhart z tradycji chrześcijańskiej. Wszyscy wyrazili objawioną wiedzę
o ich identyczności z jedną wieczną Rzeczywistością, i ogłosili, w taki czy inny sposób,
ich zgodność ze słowami chrześcijańskiej świętej, Katarzyny z Genui: „Moim ‘ja’ jest
Bóg, nie widzę żadnej innej siebie z wyjątkiem mojego Boga”.
W całej historii mistycy wszystkich tradycji kulturowych stwierdzili, że wizja Boga odsłania zasadniczą jedność człowieka z Bytem Absolutnym, budząc go do prawdziwej,
wiecznej tożsamości. Zanim taka boska iluminacja nastąpi - twierdzą mistycy - człowiek
cierpi w błędnym przekonaniu, iż jest ograniczoną i skończoną istotą, odrębną od innych
istot, która posiada własną indywidualną tożsamość. Rozwiewanie tej iluzji jest określane
w różnych tradycjach mistycznych różnymi nazwami, takimi jak „oświecenie", „jedność
z
Bogiem”, „wyzwolenie”, „zbawienie" itp., ale mimo różnych nazw, takie samo jest doświadczenie, taka sama wiedza, która objawia się tym wszystkim, którzy uzyskali mistyczną wizję.
Zanim objawi się nasza absolutna tożsamość, żyjemy w ufnej pewności co do naszej (iluzorycznej) indywidualności, uznając za "ja" kalejdoskop przemijających wrażeń psychicznych, które są obecne w naszej świadomości. Ale mistycy mówią, że ta powierzchowna gra myśli, wspomnień, wrażeń zmysłów na ekranie świadomości to tylko miraż.
Ten ekran, sama świadomość, to jest nasza prawdziwa tożsamość. To właśnie ta niezmienna świadomość, odwieczny świadek wszystkich ruchów myślowych i zewnętrznych wrażeń jest tym, kim naprawdę jesteśmy. To jest TO, co jest naszą prawdziwą, naszą jedyną Jaźnią.
Pieśń Awadhuty jest jedną z najbardziej wysublimowanych i bezkompromisowych wypowiedzi ukazujących to mistyczne doświadczenie, jakie kiedykolwiek zostały napisane.
Oczywiście, wywodzi się ona z kultury indyjskiej i mieści w tradycji Upaniszad, Bhagawadgity, pism Śankary, i wszystkich innych duchowych traktatów z Indii, które mogą
być klasyfikowane jako „niedualistyczna wedanta”; ale błędem jest traktować ją jedynie
jako wypowiedź szczególnej szkoły filozoficznej czy konkretnej wiary religijnej. Jej podobieństwo do wszystkich traktatów o niedualistycznym charakterze poprzedzających ją,
to zbieżność wynikająca nie ze wspólnej tradycji filozoficznej, ale ze wspólnego bezpośredniego doświadczenia. Autor Awadhuta Gity został oświecony przez to samo bezpo-

średnie objawienie, które zainspirowało Upaniszady, Bhagawadgitę i inne podobne dzieła. Zatem należy odczytywać Pieśń nie jako powtórzenie koncepcji teoretycznej, lub jako
argument za wedantyjskim punktem widzenia, ale jak dzielenie się oświeconego mędrca
bezpośrednio objawioną mu prawdą. Jego celem w tym dzieleniu się nie jest przekonanie
nas, ale obudzenie nas do prawdy i wyzwolenie z błędu.
Awadhuta Gita jest wezwaniem do poznania, do najwyższego poznania prawdy ostatecznej. Awadhuta traktuje iluzję bezkompromisowo, nie daje najmniejszego oparcia w dualiźmie, nie pozwala, by pozorny dualizm przylgnął do naszego postrzegania rzeczywistości. Być może jego wiedza jest dla zwykłego człowieka, zbyt wzniosła, zbyt surowa,
zbyt prosta; ale jest to wiedza o ostatecznej, niepodważalnej prawdzie egzystencji; i to
właśnie jest prawda, która ma moc uczynienia nas wolnymi.
Autor Awadhuta Gity był z całą pewnością urzeczywistnionym joginem i mistrzem sanskrytu. Poza tym wiemy o nim bardzo mało. Jego Pieśń przez wieki miała wielu prekursorów i wiele potwierdzających jej prawdę świadectw. Jednak ze wszystkich takich deklaracji o poznaniu jednej Jaźni, żadna nie jest bardziej wymowna i przekonująca, żadna
nie jest bardziej elokwentna i pouczająca od tej. Kimkolwiek autor Pieśni Awadhuty
mógł być, nie ma wątpliwości, że był to świetny nauczyciel, mocno osadzony w pewności co do swej najwyższej tożsamości. Nie tylko głębia i autentyczność jego wizji, ale poetyckie piękno jego Pieśni sprawiło, że stała się ona źródłem radości i inspiracją dla jego
wdzięcznych czytelników na przestrzeni lat.
Autor Awadhuta Gity nie odnosi się do siebie po imieniu, ale na końcu każdego rozdziału
jesteśmy informowani, że został napisany przez Śri Dattatreję. Możliwe jest, że są to słowa dopisane później do utworu, aby dodać wagi i wiarygodności wypowiedziom w nim
zawartych, a także zapewnić jego rozpowszechnienie. O legendarnym Dattatreji ze starożytnej mitologii mówiono, że był wcieleniem Wisznu, a jego rodzicami byli riszi Atri i
jego cnotliwa żona Anasuja; ale co do tego, czy taka osoba faktycznie żyła i jakie były
prawdziwe szczegóły jej życia nie wiemy zgoła nic. Według legendy, otrzymał epitet
„Awadhuta”, gdy wyrzekł się swego królewskiego dziedzictwa i stał się wędrownym
ascetą, zaczął żyć nagi i wolny, z dala od rozrywek ludzi przywiązanych do doczesności.
Słowo Awadhuta stało się ogólnym określeniem dla wszystkich tych bezdomnych ascetów i joginów z Indii, którzy żyją życiem całkowitego wyrzeczenia, nie zainteresowanych
światem i jego „cywilizowanymi” konwencjami, aby pozostać w stanie koncentracji na
utożsamieniu się z odwieczną Jaźnią.
Faktyczna data powstania Awadhuta Gity jest nieznana, ale sądząc po słownictwie i stylu,
wydaje się, że została napisana nie tysiąclecia przed obecną erą, jak podaje legenda, lecz
około IX lub X wieku naszej ery. Nie zaprzecza to oczywiście możliwości istnienia ustnego przekazu, który przybrał taką wyrafinowaną formę w podanym czasie.
Przedmiot Pieśni jest taki sam, jak w przypadku Upaniszad, Bhagawadgity i pism wszystkich oświecony wieszczów: jest nim Jaźń. Mówi ona nie o duszy i Bogu, ale przemawia
raczej z poziomu empirycznej świadomości, na którym relacja podmiot-przedmiot już nie
istnieje. Jest to pieśń finalnej, ostatecznej i nieredukowalnej rzeczywistości zrealizowanej
jako JA.

Obaj głosili o potrzebie rozpoznania Brahmana-Śiwy-Puruszy jako atmana lub Jaźni. ale wieczne JA. własnej niezbywalnej Istoty. a stajemy się nieruchomi. ale od momentu doświadczenia jej konieczne staje się porzucenie wszystkich iluzorycznych dualności i utwierdzenie się w świadomości aham brahmasmi . którą w jakiś sposób zapomnieliśmy. Po lekturze zaledwie kilku wersów Pieśni Awadhuty. by zniszczyć wszelkie poczucie dwoistości wynikające z pojęcia Boga oddzielnego od własnego „ja”. niezachwiani. Jemu chodzi o to. Aby uzyskać pewność. utwierdzeni raz jeszcze w przypomnianej nam wiedzy o naszej własnej wiecznej jaźni. może rzeczywiście prowadzić do wiedzy o Jaźni. Z tego powodu przewodnik. ale używa tych terminów tylko w celu wykazania ich niedoskonałości. mamy zaszczyt do pewnego stopnia dzielić z Awadhutą jego wzniosły stan. którym nie jest żadne inne bóstwo.Chociaż punkt widzenia autora jest niesekciarski i obrazoburczy. że ostatecznym duchowym osiągnięciem jest identyfikacja z Absolutem. Rzeczywiście. Pieśń Awadhuty jest praktycznie nie do odróżnienia od niektórych pism sławnego aczarji. jesteśmy wznoszeni do wolności i radości jego czystej świadomości i stajemy się zdolni do zakosztowania odrobiny słodkiego nektaru naszej własnej wewnętrznej błogości. często używa on takich pojęć jak „Śiwa”. nieporuszeni. Prowadzi nas pewnie w górę. Swami Abhayananda.jestem Brahmanem lub Śiwoham – jestem Śiwą. Kilka więcej wersetów. Jego poglądy są identyczne. „Brahman” i „Purusza” do opisania absolutnej Jaźni. Dualistyczne oddanie. a jeszcze mniej jest zdolnych nieustannie trwać w rozrzedzonej atmosferze na takich wysokościach świadomości. w gruncie rzeczy. niewielu ludzi jest w stanie dosięgnąć takich wyżyn wiedzy. bhakti. który żył w tym samym czasie. po prostu czytając słowa tego mistrza i przewodnika. z wizją wielkiego Śankaraczarji. po nierównym terenie myśli do odległej krainy nieuwarunkowanej świadomości. Gdy podążamy za nim na zawrotne wysokości jednoczącej wiedzy. nasze umysły są natychmiast wzniesione do sfery niezmierzonego spokoju i pewności. Oto pieśń Śri Awadhuta Dattatreji. wielkiego Guru: Rozdział I Pouczenia samowiedzy 1 1 To z łaski Najwyższego budzi się w ludziach tęsknota . obaj twierdzili. Tak więc. jakim jest Awadhuta jest dla nas jak najbardziej potrzebny i pokrzepiający.

że 'to' istnieje. esencja wszelkiej wiedzy i czucia jestem tą jednorodną samoświetlną Jaźnią. 7 Jestem nieskończoną. niepodzielnej Jaźni. nie ma podziału. niezmienną. nie czynię źle ani dobrze. by ocalić życie od udręki. 10 Naprawdę ja jeden jestem poza przestrzenią i kontynuacją. co przenika wszystko. niezmiernej. Tym. jestem Bogiem. niepodzielny. jeden bez drugiego . nie mają substancji. nie ma podobieństwa. 'tamto' nie istnieje? 5 Oto substancja nauk Wedy. komu i dlaczego się one zdarzają? 8 Nie myślę źle ani dobrze. jesteś tym Jednym. z natury czysty i bezgraniczny jak niebo. jakże więc orzekać. i poza zmysłami.komu mam się kłaniać? 4 Wszystko jest absolutną Jaźnią. Jaki dowód czy wniosek mógłby pomóc w pojęciu. żyjesz kompletnie i równo we wszystkim. Ja jestem bez skazy. kim jestem? 11 Wiedz. zdaje się być przeszłością albo wszystkim . który jest.ale naprawdę go nie ma. 2 Jakże mam się pokłonić niezmiennej. nie mówię źle ani dobrze.jak możesz troszczyć się o dnie i noce? . ciekawe. 9 Jestem poza umysłem. czystej. nie znam rozkoszy i bólu. Jestem nektarem wiedzy. która wypełnia swą naturą wszystko z własnej mocy? 3 Rzeczy złożone z pięciu żywiołów są jak miraże. który jak przestrzeń konfrontuje rzeczy.do zjednoczenia z Nim. Jaźnią wszelkiego stworzenia. 6 Zaprawdę. jasną Świadomością. bezgranicznie i samoświetlnie .

19 Jesteś wszak odkupieniem. dla jakiejkolwiek rzeczy. Wiedz . 16 Nie należysz do zmysłów. nie umierałeś. 21 Nierzeczywiste jest.to ty nią jesteś. nigdy nie miałeś ciała ani nie byłeś ciałem. jak po nocy zmora? 15 Nie ma unii ani rozłąki .dla mnie. Nieprzejawione jest realne. Gdy medytujesz nad czymś innym . umyśle! Skąd rozczarowania? Czemu się błąkasz jak zmora po nocy? Porzuć pragnienia. nie rodzi się znowu. . dlaczego więc dręczysz się pogonią za spełnianiem zmysłów? 20 Wedy uczą. najwyższą realnością . Czemu się błąkasz tam i tutaj. dla ciebie. wewnątrz i zewnątrz. Nie ma mnie ani ciebie. najwyższym Dobrem. bez sympatii i wstrętu. One są w umyśle.skądże twoje smutki? 17 Nie ma narodzin i śmierci. Jesteś jedyną Prawdą. Kto pojmuje tę prawdę. dobra i zła. że Jaźń jest bezimienna i czysta. co przejawia się w formie. żyj szczęściem pokoju.dzielisz niepodzielne. 18 O. Jaźń jedna jest wszędzie. Synu mój. Możesz? 13 Nigdy się nie rodziłeś. świat zmysłów nie należy do ciebie. prawdą niezmienną. nie wraca tu przez łono. Wedy uczą na wiele sposobów.12 Wiedz. stań się Jaźnią. niewoli i wyzwolenia. nie ma uniwersum. bez przymiotów i cech. bezcielesna przenika wszystko wszędzie. 14 Jesteś olśnieniem. jeden mieszkasz zawsze i we wszystkich rzeczach. w każdym miejscu i czasie. skąd łzy? Przecież nie mamy imion ani form. że Duch wspaniały jest wszystkim.

która jest poza przyczyną i skutkiem. . że siebie nie znasz? 25 Kiedy Wedy mówią 'Ty jesteś To'. 29 Żaden przedmiot nie jest realny ani nie jest wieczny. jakże więc mówić o Nim. że nie znam Dobra. bezcielesną.gdzie ma być oświecenie? 24 Jesteś tą jednorodną zasadą. 26 Jaźń jest spełniona. niezmienną. modlić się do Niego? 28 Ego to nie Jaźń. pewną. lub. To oznacza Jaźń. że znasz siebie. to znaczy. niezgodą. jednorodna i samoświadoma. Umysł nie jest podmiotem ani przedmiotem. 30 Jesteś tą prostą Realnością. potwierdzenie ciebie. nieśmiertelną i czystą. poza postrzegającym i postrzeganym. że rzeczywistość jest jedna. jak mogę wielbić? Jestem Nim przecież. Jak możesz więc sądzić. najwyższą prawdą. Umysł. poza współczuciem i krzywdą. 23 Jeśli wszystko jest Tym. Gdy mówią: 'ani to ani tamto'. jak nie wstyd ci medytować? 27 Jak mogę mówić. nie myśli o jedni ani o wielości. ty spełniasz wszystko w sobie twoim własnym kłamstwem. nienarodzoną.jak może istnieć oświecenie? Jeśli To zarazem 'jest' i 'nie jest' . porzucając pragnienia.poza zgodą. Jedyną prawdą jest piękno Jaźni .22 Mędrcy mówią. wszędzie taka sama. że przedmioty zmysłów są nierzeczywiste. poza intencją i wyobrażeniem. wolnym z natury . jeśli Go nie znam.

37 Jak mogą rozprawiać o Rzeczywistym. Wiedz. To ja nią jestem. włącznie z tobą. Nie ma jasnej ścieżki po śmierci ani ciemnej ścieżki. kasty. jest złudne jak horyzont.poza poznawalnym. jedni i drudzy nie znają bezstronnej Rzeczywistości. obecna i nieobecna. nie miej wątpliwości. żeś postrzegalny przez zmysły lub pozazmysłowo? 36 Jedni szukają jedności. 34 Nie ma świętych ksiąg ani światów. 32 Zaprawdę. jego wewnętrzna przestrzeń roztapia się w ogólnej. poza podziałem na jedność i wielość. nałogi dualności rozwieją się same. nie ma dzbana ani przestrzeni w dzbanie. Jest tylko piękno Ducha. 35 Ty Jeden jesteś spełniony. skąd rozczarowania. roztapia się w uniwersalnym. bogów ani ofiar. że wszystko. rodziny. drudzy dualności. istniejąca i nieistniejąca. jak możesz więc myśleć. 33 Wiedz. nie ma ciała ani duszy w ciele. Jaźń jest zawsze i wszędzie. poza substancją i formą. 39 . Gdy umysł jest oczyszczony. poza poznającym. narodzin. który jest poza kolorem i bielą. Duch jeden istnieje . Skąd więc i po co szukanie siebie. wtedy pojmiesz Ducha. poza zasięgiem rozumu i słów? 38 Gdy poznasz. poza rozpoznaniem. bez dźwięku i bez jakości. złudzenia? 31 Gdy dzban się tłucze.poza narodzinami i śmiercią. poza rozpoznaniem.

nie jest pomysłem ani domysłem. Jaźń. woda. Wiem z całą oczywistością. Wszędzie jest Prawda. Jak możesz myśleć. samoświetlnie. z siebie. wszystko w uniwersum jest bez formy. lub nie znajdziesz wcale? 43 Mój synu. pośrodku. jako wszystko. kontrolę umysłu. 41 Wiedz. pełen sensu. wszystko w tym uniwersum z natury jest absolutne. nie miej wątpliwości. Gdzie ma być więc medytujący. w końcu. 47 Jaźń nie jest męska. Jest. żeńska ani neutralna. dostaję. z natury nieskazitelny i czysty. niewinne i piękne. jestem niepodzielnie. ani przez wykład z katedry. mnichem? 46 Wiem. 42 Zaprawdę jesteś Prawdą.Nie różnię się od Najwyższego . bez narodzin i śmierci. gdzie jest złudzenie albo brak złudzenia. Powietrze. gdyż jestem bez skazy. źródło światła albo cień? Nigdzie ich nie ma. bez zmiany. ziemia i eter nie mają znaczenia. ofiaruję. cokolwiek mnie cieszy nic nie jest moje. że nigdy nie byłem niewolny. . ogień.jest tylko jedno i to samo niebo. panem domu. gdzie przedmiot medytacji? 40 Cokolwiek czynię. 44 Jestem wolny w początku. oddechu. 45 Od nieprzejawionego nasiona do przejawionego kosmosu – nic się nie pojawia. wszystko jest Duchem. nieskazitelna jak niebo. gdy jawi się sama. jak możesz więc myśleć. że jest radosna albo bez radości? 48 Jaźń nie jest do znalezienia przez praktykę jogi. Jak można być wierzącym. że znajdziesz prawdę wewnątrz.

Kto to pojmuje. śnienie.Jestem Jaźnią. tak Duch i materialny kosmos są nie do odróżnienia. pij nektar nie-dualności. samą wiedzą i niczym innym. 58 Nie ma argumentów ani dowodów. nie ma uczenia się ani osiągania oświecenia. Jaźnią. jak możesz więc myśleć. jest niepodzielnie wodą. z natury prosty i bezcielesny. 57 Zaprawdę. że Jaźń ma formę albo nie ma formy? 53 Znam twą najwyższą postać – samo-oczywistą jak niebo. 52 Doprawdy. sam z siebie. nie mam prac ani obowiązków. Wiedz. 54 Nie mam mistrza ani przepisów. 55 Jesteś absolutnie czysty. 56 Czemu ten szloch. niezrównany w smaku.49 Nie ma żadnego ciała materialnego ani duchowego. Jak może więc istnieć czuwanie. wszystko jest jednym Duchem. w niczym nie różnię się od Ducha. którą jesteś. 51 Jak woda. rozumu i złudzeń.zmienną jak woda mirażu. nie masz ciała. Mój synu. ten staje się wiedzą. . Znam twą cielesną postać . nie jesteś niewolny ani nie jesteś wolny. jestem nagi jak niebo. Nie jestem człowiekiem czynu ani zabawy. Nie wstydź się. prawdą wszystkich prawd . niczym szczególnym ani też ogólnym. powiedz: . ani zmieszania wiedzy i niewiedzy. wlana do wody. sen głęboki lub stan oświecenia? 50 Nie jestem niewolnikiem ani wolnym człowiekiem. nie ma wiedzy ani niewiedzy. umyśle? Stań się.

Nie masz upodobań ani odrazy. nie jestem śmiertelny. nigdy nie siałem. jednaki to nie znajduję różnicy między nim a mną. Niewyczerpalny. Jakże rozsądny człowiek może myśleć o formie Tego. 63 Nie masz matki ani ojca. nie czynię źle. rzeka świadomości. 66 Nie sieję ziarna czynów. raz za razem. na fantazje o unii i różnorodności! 62 Gdy raz na zawsze wszystko materialne i niematerialne jest odrzucone. nie czynię dobrze. poza różnicą i brakiem różnicy. a tamto 'nie moje'? 67 Nie znam pożądań ciała i umysłu. nie masz krewnych. nie zbieram żniwa. który bezcielesny? 65 Nie jestem podzielny ani niepodzielny. nie jestem bezcielesny. nie zbierałem. ani wschodu. naturalną jak niebo. ani zadowolony.jak może istnieć niewola albo wyzwolenie? 60 Jeżeli bóg jest wszędzie. 59 Nie jestem narodzony. doskonały. Skąd więc twa niepewność? 64 O umyśle! nie ma dnia ani nocy. ani zrozpaczony.Jestem spontaniczną stałą świadomością. Jakże mógłby być wewnątrz? Jakże mógłby być zewnątrz? 61 Świat pojawia się. żony ani syna. nie jestem częścią ani całością. . wtedy tylko Absolut jaśnieje. Jestem nieskazitelny. Nie mam ciała. ani zachodu słońca. przyjaciół ni wrogów. jako niepodzielna całość. jestem Jaźnią. Uważaj na złudzenia. bez jakości . Jak mógłbym mówić: to 'moje'. naigrywania się. i nigdy nie będę.

68 Drogi umyśle. rozległą i prostą jak niebo. nic do uczenia się. porównywalną tylko do nieba. To . szczęśliwy. 69 Gdziekolwiek jogin umiera.jest poza dowodem. jaki pożytek z gadania? Drogi umyśle. nic do studiowania. wspaniałości prawdy. ani dzisiaj.nie znam cierpień powstających z ciała i umysłu. 71 Jogin patrzy na obowiązki. staje się jednym z Duchem.nie czynię pracy ani przyjemności. jakie wyzwolenie? 75 W Jaźni nie ma zaklęć ani talizmanów. 76 . ludzi i zwierzęta. bez dumy. i nie odpowiadam za nie ani w przeszłości. w jakimkolwiek stanie i okolicznościach rozpuszcza się w Duchu jak przestrzeń stłuczonego dzbana w ogólnej przestrzeni. osiąga w sobie Absolut.ani religii ani braku religii. 73 Poświęcony wodą równości Awadhuta żyje nagi w opuszczonej wiosce. jestem Jaźnią. ambicje. śnienia. 70 Może porzucić ciało w świątyni albo w lepiance. na wszystko ruchome. ani też w przyszłości.jesteś Prawdą. snu głębokiego ani oświecenia. Mówię ci oto esencję istnienia . jak na wodę w mirażu. W świadomości najwyższej Awadhuta pleciuga śpiewa rozkosze serca. jego pokój niesie mu wolność. Wiedz. 72 Wiem z całą jasnością . bogactwa. 74 Osiąga Jaźń. zapomniany przez wszystkich. Jakie zniewolenie może go dotknąć. wszystko nieruchome. gdzie nie ma czuwania.

. ani nieprawdziwe. ani nie istnieje. z mej własnej natury. śpiewanym przez Śri Awadhuta Dattatreję. Mówię o Jaźni spontanicznie.Wszystko ani istnieje. Mówię czystą wiedzę. Taki jest oto Pierwszy Rozdział o Samowiedzy w świętym poemacie Awadhuta-Gita. Wszystko jest ani prawdziwe. adresowanym do Śri Kartika Swamiego.

słodkie i ostre substancje. Niewyróżnialny. rozpustnik. 4 Nieporuszalny jak niebo. Wrażliwy rozpozna esencję. temperatura i miękkość przebywają w wodzie.ten Jeden. głupek. bez składników. gdy leży w brudnej muszli? 2 Nie rozważaj jakości. tak materia przebywa w nieskończonym Duchu. że nauczyciel to dziecko. Cóż może osiągnąć błądząca w sentymentach dusza? 8 Przepełniam inteligencją każde istnienie i kosmos w rozwoju.Rozdział II Pouczenia samowiedzy 2 1 Nie sądź. pan domu. naturalny pokój. najwyższe Dobro. i poza zwątpieniem. 7 Jak bańki na wodzie wznoszą się i znikają. odchodzą. 5 To ja. 9 Jak smak. żyję w żywiołach. wszechogarniający jak niebo. tak sentymenty przychodzą. bez drugiego. poetyckości wykładu. 6 To ja. choć nie odróżniam boga od niebogi. dobrem. wszystko nieobecne. nigdy nie przychodzę. wyróżnia i wzrusza . doskonały i całkowity. Czyż nie podniesiesz perły. jestem wielbiony przez bogów. jestem poza narodzinami i śmiercią. nigdy nie odchodzę. Łódka zwykła. albo że nie zna pism świętych. porusza wszystko ruchome i wszystko nieruchome. przenikam miękkie i twarde. On to Świadomość. . bez malunków – czyż nie przeprawi wędrowca do drugiego brzegu? 3 Wszechobecny bez trudu posiada wszystko obecne. poza złem.

15 Ponieważ jest pięknem bez jakości. 17 Jest jeden lek na trucizny niewiedzy tego straszliwego świata.to uniwersum. co bez postaci. niepokalany.10 Władam bezbłędnie. wolny od atrybutów.to nektar naturalności. które ucznia prowadzą stopień po stopniu do Niego. czystym i jedynym.On. wnętrze nazywane jest duszą. co jest jak kropla życia w nasieniu. nie chodzi po ziemi. nieprzenikalny. 19 Zewnętrzne . Żyje wewnątrz i zewnątrz. naturalnie. określam tu jako 'poza'. 13 Wiatr nie może Go porwać ani woda utopić. dla świata? 12 Porównuję tę wszechwiedzącą Inteligencję do przestrzeni i nieba. 16 Gdy uczeń w ciągłej praktyce może już medytować bez użycia symbolu. roztapia się wraz z nim w Jaźni. porzuca dobro i zło. umysł może oglądać to. w każdym czasie i wszędzie gdzie miejsce dla mnie. piękniejszy niż piękno poza wyobrażeniem i wrażeniem. co obdarzone postacią. Poznaj bardziej wewnętrzne od wnętrza. poza i ponad osądem. Najdoskonalszy. dla jakiejkolwiek rzeczy. 14 Przenika wszelką przestrzeń . nieskazitelnym. . 18 Dla oka widzialne. własności i niewidzialny . dla ciebie. pełen światła. jest światłem.jogowie radzą używanie symboli. nie mieszka w ogniu. dlatego Jaźń. żyje w świetle. poza bytem i niebytem. niepodzielny i ciągły. On jest zaprawdę niebem. tworzące namiętności i szaleństwa . 11 Gdy To jest spontanicznie.

iluzję. gdy porzuca ciało. 23 Nieuk albo uczony. wytrwały. traci przywiązanie do 'tego' i 'tamtego'. krzyżując oczy widzisz dwa. 26 Mówi się. że los jogina jest zależny od jakiejkolwiek myśli. 21 Jeden w pełni jest księżyc na niebie. 25 Jak przestrzeń dzbana. Poznaj To wewnątrz wnętrza. z łaski mistrza albo bez mistrza. . jak nią kroczyć. Jogin wszakże osiąga mądrość i sławi Jedno tysiącami imion. Nie mówi się. który pracuje i medytuje dla zadośćuczynienia – opisywalny jest w słowach. 24 Nie pragnie niczego. rozpuszcza się w ogólnej przestrzeni. co jest jak woda życia w nasieniu. albo że wie.Najwyższe przychodzi doń samo. który pracuje i medytuje bez zadośćuczynienia . dla dobra wszystkich stworzeń skupiony w wiedzy. wolny od związków i nienawiści poznaje prawdę. tak jogin. że los człowieka czynu rozstrzyga się w jego ostatniej myśli. 28 Wiedząc to nie mówi się.jest nieopisywalny. nie odrzuca niczego. Dualność jest złudą. Jogin. prawdziwa wiedza dotyczy wnętrza. rozpuszcza się w Jaźni. w pięknie najwyższego Ducha. 27 Człowiek. gdy stłuczony. osiąga Najwyższe. Zobacz Jaźń jak ten księżyc. jedną.20 Wiedza złudna dotyczy zewnętrznego. 22 Przez takie skrzyżowanie oczu wszechwiedzące istnienie zdaje się podzielne. że jogin ma jakąś drogę. On tylko porzuca dualność .

bez przyjemności i bólu. nie ma nauki ani poznawania. 33 Osiąga Jaźń najwyższą. 37 Osiąga Jaźń najwyższą. niepojmowalną. bez trwogi i pragnień. bez względu na to. nie ma wiedzy ani niewiedzy. bez chorób. duchowej ani też psychicznej. inności ani dualności. 35 Osiąga Jaźń najwyższą. pozycji w jodze. 36 Osiąga Jaźń najwyższą. temu uczynki nie przynoszą brudu. . z której rodzą się rzeczy ruchome i nieruchome. Taki jogin jest bezgraniczny. wielkości. bez porównania. trwania ani nicości. już nie ma żadnej inicjacji. jogin nie wraca przez łono. nieśmiertelną i czystą. Wolny od skazy nigdy i w niczym nie działa. rozpuszczony wspaniale w najwyższego Ducha. stopy ni twarzy – materialnej.29 Czy umiera w świątyni czy w norze. wieczną i czystą . równoczesności. ognia w nerwach ani żadnych nerwów. i w której znikają jak piana na wodzie. i zapomina nauki. szkoły. 31 Osiąga Jaźń najwyższą. 30 Kto pojmie swą naturalną Jaźń. wszechpotężną i czystą. sfery ani obrazu. ucznia. gdzie nie ma wielości ani jedności. 32 Osiąga Jaźń najwyższą. nauczyciela. wszechpotężną i czystą. w której mieszkają. kontroli oddechu. już nie ma ćwiczeń ciała.i wtedy już nie ma ciała. bez złudzeń. nieśmiertelną i czystą. 34 Osiąga Jaźń najwyższą. nie rodzi się znowu. symbolu.

piękną i wieczną jak niebo. gdzie może czynić nawet zabronione. ani wielorakich wrażeń. sama. . ani zmysłów. Taki jest oto Drugi Rozdział o Samowiedzy w świętym poemacie Awadhuta-Gita. czystości ani brudu. 39 Osiąga Jaźń najwyższą. gdy śpiewam te słowa. gdzie nie ma różnicy między mężczyzną i kobietą. w przepychu rzeczy albo bez niczego. gdzie już nie ma jego. język nie opisze. w działaniu lub bez działania. Jak może więc nauczyciel nauczać? To prosta Prawda świeci w sercu. 38 Osiąga Jaźń najwyższą.czy ma nad sobą kontrolę czy nie. adresowanym do Śri Kartika Swamiego. w której nie ma umysłu i ciała. praw ani obowiązków. śpiewanym przez Śri Awadhuta Dattatreję. ani intelektu. 40 Umysł nie pojmie tego.

5 Jak mogę mówić. bez bieli i koloru. że jest jeden lub więcej niż jeden. niezmiennym. bez skazy. nieskończony albo skończony. jestem jak niebo. 3 Z paliwem czy bez paliwa.Rozdział III Pouczenia mądrości 1 Jak pokłonić się Dobru. jak mogę mówić. jestem jak niebo. zawsze się żarzę. bez lubienia i nielubienia. bez końca. poza przyczyną i skutkiem. bo przecież to ja jestem tym czystym bezczasowym Dobrem. zawsze świecę. że jest substancją albo bez substancji? Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. bez początku. . 4 Jeden jest wszystkim. jestem jak niebo. którego twarzą ziemia. bez jakości i braku jakości. harmonią w ekstazie. bez środka. bez ruchu i bezruchu. jak pokłonić się mej własnej Jaźni. co zamieszkuje wszystko. z dymem czy bez dymu. że To jest jednością albo wielością. 6 Ani cielesny ani bezcielesny. bez zawiłości. a pięknem niebiosa. jak mówić. zawsze płonę. 2 Drogi przyjacielu. że To trwa nieskończenie albo przemija? Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. ani lepszy ani gorszy. harmonią w ekstazie. bez rozróżnienia. harmonią w ekstazie. z płomieniem czy bez płomienia. jestem nieśmiertelnością w wiedzy.

jestem ogniem. harmonią w ekstazie. nie ma ani myślenia. nie ma stanu bytu ani niebytu. spalam cnotę i grzech. przedmioty zmysłów złudne jak horyzont.wszechobecny. przecież jestem wszędzie. bo przecież jestem nieśmiertelnością w wiedzy. spalam przywileje i związki. organy zmysłów są złudne jak horyzont. jestem nieskazitelny. nieśmiertelnością w wiedzy. jestem jak niebo. 11 Mój synu. jestem ogniem. harmonią w ekstazie. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. spalam czyn i bezczyn. harmonią w ekstazie. znam stan chciwości. bezcielesny. jestem jak niebo. stan powściągliwości. harmonią w ekstazie. harmonią w ekstazie. jestem bez wrażeń. jestem jak niebo. 8 Mój synu. nie ma unii ani rozłąki. jestem jak niebo. bezdomny. jestem jak niebo. stan nieszczęścia. 7 Wiedz. jestem prawdą. 12 Znam stan zadowolenia. nie jestem pojmowalny ani niepojmowalny. znam stan szczęścia. ani bezmyślności. . śpiewam prawdę. 9 Jestem bez działań. Wiedz. harmonią w ekstazie. nie jestem daleko ani blisko. spalam rozkosz i ból. nieśmiertelnością w wiedzy. wezwany pojawiam się wszędzie. spalam religię i brak religii. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. poza więzami i wolnością. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. stan ofiarności. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. nie jestem ukryty. 10 Jestem ogniem. jestem jak niebo. harmonią w ekstazie. jestem jak niebo. spalam ciało i dom.

18 Jeśli Jaźń nie jest łupiną ani ziarnem. ani przedmiotem.13 Pnącza ziemskości nie mogą mnie oplątać. mową. jestem jak niebo. 19 Jestem Rzeczywistością poza upodobaniem i wstrętem. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. pęta niewiedzy nie mogą powstrzymać. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. rozkosze ciała nie mogą mnie zwabić. ja pozostaję nietknięty przez próżność. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. harmonią w ekstazie. nie chwalę ani nie ganię. który się cieszy. jestem jak niebo. Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. czym zatem? Nie jest podmiotem. harmonią w ekstazie. harmonią w ekstazie. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. jestem jak niebo. poza przemijaniem. nie mam okazji do utraty równowagi. 16 Nie waham się ani nie decyduję. zanim się wyczerpie. przekonaniem. poza smutkiem i żądzą. ani zabiegam ani się cofam. jestem jak niebo. poza unią i oddzieleniem. Jakże mam więc wyrazić tę jedyną prawdę? Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. nie budzę furii w umyśle. jest poza wyobrażeniem. poza szczęściem i nieszczęściem. jestem jak niebo. zanim coś stworzy. . nie mam apetytu na uciechy zmysłów. 17 Jaźń to nie podmiot poznania ani przedmiot poznania. harmonią w ekstazie. harmonią w ekstazie. 14 Nie mam opinii o zaletach religii. harmonią w ekstazie. to twoja próżność tworzy cierpienie i lęk. jestem jak niebo. jestem śmiercią dla prawd i kłamstw. jestem śmiercią dla planów i marzeń. 15 Nie stwarzam żalu i nędzy. który cieszy. jestem śmiercią czynu i braku czynu. uczuciem.

nieśmiertelnością w wiedzy. snu. nie jestem krótki ani długi. mój najlepszy żart to odrzucenie mego odrzucenia. jestem jak niebo. jestem jak niebo. harmonią w ekstazie. harmonią w ekstazie. 25 Jakże mi mówić. Nigdy nie używałem do myślenia umysłu. 26 Pracuję jakby najcięższa praca wcale nie była pracą. jestem jak niebo. harmonią w ekstazie. 21 Nie jestem duży ani mały. Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. łamliwa albo niezłomna. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. Prawda ma twarz nieskończoną. opiekun. jestem jak niebo. 23 Jest ignorancją mówić. harmonią w ekstazie. gdy nie jest tym ani tamtym. 20 Nie ma czuwania. szanuję ciało. harmonią w ekstazie. nikt nie umarł. harmonią w ekstazie. jestem jak niebo. nieśmiertelnością w wiedzy. przebudzenia ani wędrówki poza! Nie ma przeszłego. że Prawda jest czysta lub zbrukana. nie jestem trójkątny ani też kolisty. syna.Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. gdy jest poza atrybutem i brakiem atrybutu? Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. 22 Nie mam matki. przecież istnieje i nie istnieje zarazem. ostatecznym celem. podobna lub niepodobna do czegoś. ojca.jestem skałą. niszczyciel. Nie do zranienia . 24 Ostateczna zasada jest prosta i nieskazitelna gdzie więc ma istnieć stworzyciel. jestem jak niebo. . ostateczną prawdą. harmonią w ekstazie. przyszłego ani żadnych stron świata! Jestem pokojową wielką zasadą. bóstwa i niebiańskie sfery? Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. jestem jak niebo. obecnego. że On jest czysty. bogowie. nikt nigdy się nie urodził.

. jestem jak niebo. nic nigdy nie zostało zniszczone.Jaźń jest poza pytaniem i odpowiedzią. że nic nigdy nie zostało stworzone. 33 Nic nie jest twoje. poza myśleniem i brakiem myślenia. jestem jak niebo. świeci zawsze. Wierz mi. porankiem i wieczorem. 32 Wiem zawsze i czuję. jestem jak niebo. ponad wywyższeniem jestem nieśmiertelnością w wiedzy. jest poza nasieniem i bezpłodnością. 31 Jaźń jest poza życiem i brakiem życia. Poza zwątpieniem. jestem jak niebo. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. nie dotyka mnie spryt i hipokryzja. harmonią w ekstazie. że coś jest domem. harmonią w ekstazie. poza wszystkim jestem nieśmiertelnością w wiedzy. co jest z tobą lub z dala od ciebie. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. harmonią w ekstazie. poza cierpieniem. harmonią w ekstazie. nic nie jest twoje. jestem jak niebo. Jestem nieśmiertelnością w wiedzy.Jaźń jest poza czasem. Nie jestem niemową ani głuchym . 28 Nie ma oddzielenia . harmonią w ekstazie. 29 Jestem poza mistrzem i brakiem mistrza. jestem jak niebo. nic nigdy nie zostało wspomożone. coś innego dżunglą? Jakże mi mówić. 27 Nie dotykają mnie ziemskie złudy i komplikacje. nie dotyka mnie prawda ani nieprawda. co ma imię lub kształt. świeci zawsze. bez żadnego wysiłku. coś inne niepewne? Wszystko się dzieje w pokoju. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. harmonią w ekstazie. jestem jak niebo. że coś jest pewne. 30 Jakże mi mówić.jestem nieśmiertelnością w wiedzy. harmonią w ekstazie. świeci zawsze. jest poza wolnością i niewolą.

Rozumie bezczelny. 34 Przyjacielu. harmonią w ekstazie. skąd niepokój? Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. harmonią w ekstazie. nic nie należy do mnie. jestem jak niebo. . Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. jestem jak niebo. harmonią w ekstazie. jestem jak niebo. Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. twój partner nie należy do ciebie. jestem jak niebo. 37 Przyjacielu. Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. rozkoszy ani bólu. 39 Ani ty ani ja nie mamy narodzin. Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. czemu ten szloch? Nie masz pragnień i żądz ani głupawych przywidzeń. 38 Dlaczego łakniesz dobrobytu? Nic ci nie grozi. czemu ten szloch? Nie masz oczu. co zna różnicę albo brak różnicy. płci. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. czemu ten szloch? Nie masz twarzy ani urody. by żyć. czemu ten szloch? Nie znasz nędzy narodzin ani śmierci. by widzieć ani nosa. harmonią w ekstazie. Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. potomstwa to tylko ułomny umysł różnicuje i dzieli. by myśleć ani życia. nic nie należy do ciebie. 35 Przyjacielu. choroby ani zdrowia. jestem jak niebo. wieku ani ułomności. jestem jak niebo. 40 Nie masz ambicji. ani rozumu. harmonią w ekstazie. nawet najmniejszej. by wąchać. harmonią w ekstazie. Nie należy do ciebie nic. 36 Przyjacielu. harmonią w ekstazie. jestem jak niebo.

jestem jedynie pięknem doświadczenia. ani czysty ani brudny. Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. Nie ma wewnętrznej medytacji ani niczego na zewnątrz. ani też ładny. nie ma przedmiotu medytacji. Ostateczna Prawda jest prosta. nawet najmniejszej. jestem doświadczeniem. Gdy rana się zagoi . jestem jak niebo.nie masz namiętności. jestem pięknem piękna. jak może to być radosne albo bez radości? intelektualne lub nie-intelektualne? 44 Wiedz. tobą. jest jak niebo. harmonią w ekstazie. bez wiatru. Wyrzeknij się ziemskości. uczniem lub wielkim człowiekiem. 43 Gdy jestem najwyższą prawdą jedyną jak niebo. 45 Nie jestem pełny ani pusty. Wyrzeknij się wyrzeczenia. ognia. nauczycielem. 41 Nie ma w tobie nikogo do medytowania ani oświecenia do osiągnięcia. esencję wszystkiego. ma urodę żartobliwej Jaźni. jest nieśmiertelnością w wiedzy. nie masz odrazy.zostanie naturalna. nawet najmniejszej. bezmiernym. ziemi. . 42 Mówię ci oto wszystko. jestem ostateczną prawdą. jestem jak niebo. wody. harmonią w ekstazie. To nie jest mną. harmonią w ekstazie. niezmiennym jak niebo. prosta. ani brzydki. czasu i przestrzeni. bezstronnym. nieubłagana nieśmiertelność. 46 Wyrzeknij się przyziemności. jestem nieśmiertelnością w wiedzy.

. recytacje. ale jestem Tym oto wolnością nirwany. nigdy nie miałem żadnych wątpliwości. forma i różnica? Jak można wielbić dobro? 2 Jestem nie tylko poza niewolą i wyzwoleniem. jest również prawdą. czysty jaki jestem. 4 Nie mam dystansu ani braku dystansu. czysty jaki jestem. nie jestem podzielny ani niepodzielny. Rozdział IV Definicja esencji 1 Tu się nie wzywa boga ani nie odżegnuje od boga.Taki jest oto Trzeci Rozdział o Mądrości w świętym poemacie Awadhuta-Gita. kadzidła. adresowanym do Śri Kartika Swamiego. niezmierną jak niebo. poza czystością i nieczystością. jaki sens mają twe ofiary. 3 Jest prawdą. Jestem wolny. że nic nie jest stworzone. tożsamość. że wszystko jest stworzone. 5 Nigdy nie odkrywałem żadnej wiedzy. radosny. nie jestem postacią ani bez postaci. radosny. poza unią i rozłąką. medytacje. kwiaty. śpiewanym przez Śri Awadhuta Dattatreję. Jestem wolny.

radosny. nigdy nie praktykuję. radosny. nigdy nic nie doradzam. bez grzechu. kto rozumie. ani złączony ani rozłączony. Jakże mi mówić o stawaniu się.nigdy nie spojrzałem w twarz oświeceniu. 8 Nie jestem wyznawcą ani bóstwem. że wiem albo nie wiem? Jestem wolny. Nie jestem ani przyczyną. jakże mi mówić. czysty jaki jestem. czysty jaki jestem. . coś pełnią? Jestem wolny. radosny. nic do pojmowania. czysty jaki jestem. czysty jaki jestem. 6 Nie jestem związany ani rozwiązły. czysty jaki jestem. nic takiego jak dom albo też bezdomność. jestem bez religii. jakże mi mówić. radosny. ani skutkiem. wroga ani nawet obojętnego. czysty jaki jestem. coś innego złe? Jestem wolny. że coś jest pustką. czysty jaki jestem. jakże mi mówić. co dzieli. jestem naturą świadomości. 9 Nie ma nic. że coś dobre. o przemijaniu? Jestem wolny. nie jestem wiedzącym ani wiedzą. radosny. nie ma nic do rozumienia. 10 Nie ma nikogo. radosny. co pojmuje. jakże to opisać? Jestem wolny. nie mam pana ani poddanego. Jakże mi mówić. Jestem wolny. żem poznawalny lub niepoznawalny? Jestem wolny. 11 Nie ma nic. nic do podzielenia. radosny. 7 Nie mam przyjaciela.

14 Ani podbiłem zmysły. nie mam złudzeń. radosny. czysty jaki jestem. ani się powstrzymuję. ani sobie folguję. że jest inna albo identyczna? Jestem wolny. nie śnię. o klęsce? Jestem wolny. modlitwy? . jakże mi mówić. nigdy nie przemijam. nie śpię. czysty jaki jestem. Przyjacielu. 17 Nie ma dnia ani nocy. radosny. cóż mówić o mocy albo o słabości? Jestem wolny. nie mam wolności od złudzeń. jakże mówić o sukcesie. nie jestem bez formy.objawiona. nie kończę. czysty jaki jestem. nie warzę nektaru ani też trucizny. jakże mi mówić o transcendentalnym albo relatywnym? Jestem wolny. ani ich nie podbiłem. tym niemniej jest ukryta. czysty jaki jestem. nie mam żadnej duszy. radosny. radosny. 15 Nie mam żadnej formy. radosny. tym niemniej . Przyjacielu. radosny. jakże mi mówić o więzi albo o braku więzi? Jestem wolny. zmysłów. 18 Jestem poza jednią i poza wielością. jakże mógłbym zalecać rytuały. nie czuwam. niczego nie zaczynam. czysty jaki jestem. 13 Jaźń mogę tylko napomknąć. nigdy nie medytuję. czysty jaki jestem. intelektu. nie jestem śmiertelny ani nieśmiertelny. nie kontynuuję. że coś jest złe a coś dobre? Jestem wolny.12 Nie jestem cielesny ani bezcielesny. Jakże mi mówić. 16 Mój synu.

czysty jaki jestem. Jakże mógłbym polecać poranną albo wieczorną modlitwę? Jestem wolny. 24 Mój synu. czysty jaki jestem. jestem bezgraniczny. bez wątpliwości. czysty jaki jestem. nigdy nie przestrzegam ciszy. radośnie pije nektar porzucenia. radosny. nigdy nie zanikam. . nigdy nie płoszę ciszy. pamiętaj. Jakże mi mówić o unii lub o separacji? Jestem wolny. radosny. 22 Nigdy nie świecę ani nie przestaję świecić. radosny. nigdy nie pojawiam się.Jestem wolny. czysty jaki jestem. 20 Nie jestem uczonym ani nieukiem. radosny. Jestem wolny. radosny. porzuca złe uczynki. radosny. w rodzinie lub klanie. czysty jaki jestem. czysty jaki jestem. radosny. czysty jaki jestem. 25 W Jaźni nie ma zaklęć ani talizmanów. Jakże mi mówić o rozumie. jestem niepodzielny i nieskazitelny. o potrzebie logiki? Jestem wolny. porzuca dobre uczynki. Jestem wolny. 21 Nie urodziłem się z matki i ojca. jestem oświeceniem wolnym od medytacji i braku medytacji. 19 Wiedz. odważny porzuca medytacje. 23 Wiedz. jakże więc mógłbym umrzeć? Jak mówić o przejrzeniu albo zaślepieniu? Jestem wolny.

że pojmiesz znaczenie tego lub przyszłego życia. śpiewanym przez Śri Awadhuta Dattatreję. dlaczego łzy. W świadomości najwyższej Awadhuta pleciuga śpiewa prawdę. nie ma żadnej przyczyny i żadnego skutku. Rozdział V Przedstawienie Wglądu w Pokój 1 Jeśli powtarzasz Om bez wiary. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 3 Kiedy Prawda jest rozpostarta wszędzie bez wzlotów i upadków. Taki jest oto Czwarty Rozdział o Esencji w świętym poemacie Awadhuta-Gita. bez jakości. Wszystko jest Jedno. nic do studiowania. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 4 Nie ma nic do myślenia znowu i od nowa. adresowanym do Śri Kartika Swamiego. że jesteś samą Prawdą. ono. Jakże powtarzanie jednego słowa mogłoby znieść miłe i niemiłe widoki tej ziemi? 2 Kiedy Wedy głoszą: 'Ty jesteś Tym'. kiedy jest Jedna bez jedności. żyjesz równo i wszędzie. bez wejścia i wyjścia. nie sprawi. . znaczy. tu nie ma dwóch zdań. dlaczego łzy.nic do uczenia się. puste jak niebo. bez przymiotów.

nie ma niczego. nie ma nieczystości. nie ma idei odróżniania między ruchomym i nieruchomym. dlaczego łzy. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 6 Nie ma żadnego dzbana ni przestrzeni w dzbanie. żadnej różnicy między przyczyną i skutkiem. tutaj wszystko jest nieskończenie swobodne. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 10 Jaźni nie bawi uczeń. aby cię oczarować. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 8 W Jaźni nie ma pełni ani nie ma pustki. dlaczego łzy. nie zabawia brak ucznia. aby cię oczarować. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 11 . żadnego ciała. dlaczego łzy. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 5 Nie ma wiedzy ani niewiedzy. aby cię oczarować. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 7 Wszędzie jest tylko nieskończona wolność. nie ma czegoś. nigdzie nie ma trójkąta ani też okręgu. dlaczego łzy. nie ma czasu ani wieczności. żadnego pytania o unię albo separację. nie ma czystości. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 9 W Jaźni nie ma pytania o łączenie wewnątrz lub zewnątrz. nie ma ojczyzny ani obczyzny. dlaczego łzy. dlaczego łzy. nigdzie nie ma dzielenia na małe i duże. żadnej duszy w ciele.dlaczego łzy. nie ma pytania przyjaźni albo nieprzyjaźni.

cokolwiek jest najlepszego we wszystkim . wśród codziennych rzeczy.Jaźń nie zna kreacji ani destrukcji. cokolwiek jest powszechnego we wszystkim . żadnej dysharmonii. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 14 Prawda jest zawsze taka sama. żadnego kalectwa. jak i poza wszystkim. Najwyższa mądrość tym samym jest. dlaczego łzy. dlaczego łzy. nie zna namiętności ani obojętności. wszystkie definicje i braki definicji są fałszem. dlaczego łzy. bez braku związku. dlaczego łzy. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 15 Prawda żyje bez domu albo w domu. bez związku. bez przywiązania. żadnego piękna. żyje równo we wszystkim.to tylko Duch jedyny. dlaczego łzy. bez niewiedzy . bez skazy. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 13 Jaźń nie zna wiary ani niewiary. co wyzwolenie. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! .poza nimi. jak mógłbym pracować dla tego lub następnego świata? Wszędzie jest równa czystość. bez braku przywiązania . umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 17 Zaprawdę. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 16 Wszystkie zmiany i niezmienności są fałszem. dlaczego łzy.poza nimi. jedynie Prawda wszędzie w sobie mieszka. żadnej harmonii. nieporuszalny. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 12 Jaźń nie zna nagrody za zasługę ani kary za grzech. dlaczego łzy. bez wiedzy.to tylko Duch.

bez przyczyny. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 24 Odrzucić czas i wieczność to odrzucić jedynie iskrę ognia. gra ze wszystkim. dlaczego łzy. nie ma widoków na wątpliwości. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! . kiedy wiedza jest jedna. jedna . dlaczego łzy. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 22 Przebywa we wszystkim. ani dwunożna ani czteronożna a stale przechodzi nad wszystkim. dlaczego łzy. dlaczego łzy. za dnia i w nocy. bez skutku.bez podziału. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 21 Sama niedotykalna jest utkana we wszystko. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 19 Nie ma żadnych uwarunkowań niewoli ani przywileju. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 20 Gdy Prawda jest jedna . decyzja i brak decyzji to czysta ignorancja.bez postaci.18 Dyskrecja i niedyskrecja to czysta ignorancja. dlaczego łzy. przekracza wszystko bez agitacji i korupcji. zawsze dlaczego łzy. jedna . nie ma widoków na harmonię ani dysharmonię. żadnych uwarunkowań pełni ani pustki. bez braku postaci. co nie obala cało-płomiennej prawdy. sprowadza wszystko do doskonałości. dlaczego łzy. żadnych uwarunkowań prawości ani nieprawości. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 23 Gdzie jest Prawda tam nie ma widoków na niewolę ani wyzwolenie. dyskusje. bez braku podziału.

poza nimi. gdyż jestem niepodległy. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 28 W oczach Prawdy wszystko jest równe. Prawda nie niesie ulgi ani napomnienia . poza bladością substancji i braku substancji spogląda na nie równym okiem. dlaczego łzy. równo i wszędzie. nic nieroztropnego. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 30 Taka jest Prawda wszystkich prawd. dlaczego łzy. posiadania i braku posiadania. poza przyjemnością i bólem.poza nimi. namiętności i obojętności. Kiedy Prawda jest jedna. Nieprawdą jest. dlaczego łzy. Prawda jest bez imienia. dlaczego łzy.poza nimi. nic roztropnego.ma miejsce znaczące porzucenie religii i braku religii. ziarna w nasieniu ani łupiny. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 29 Nie ma żadnego nasienia.jest poza nimi. że materialne życie to rodzaj mirażu. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 31 Wedy mówią na wiele sposobów. dlaczego łzy. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 27 Gdzie przebywa Prawda . Głoszę ją. wewnątrz i zewnątrz. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 26 Prawda jest jak niebo czyste i niezmierne. bez braku ciała . Żyje poza nauczycielem i poza uczniem. bez braku imienia . że przedmioty zmysłów mogą pomóc w osiągnięciu prawdy. dlaczego łzy. nic pewnego.25 Prawda jest bez ciała. nic niepewnego. wszędzie równie obecna i wieczna - . Prawda jest bez snu i bez śnienia .

śpiewanym przez Śri Awadhuta Dattatreję. nic do studiowania. adresowanym do Śri Kartika Swamiego. Rozdział VI Cel wyzwolenia 1 Wedy traktują rzeczy i żywioły. Taki jest oto Piąty Rozdział o Pokoju w świętym poemacie Awadhuta-Gita.poza nimi. bez dobrych i niedobrych uczynków . zawsze i wszędzie jak więc możesz używać umysłu jako narzędzia? Jak możesz używać słów. także mnie i ciebie jako złudzenia. zawsze dobre i piękne jak dzielić podmiot i przedmiot. co porównywać. zawsze dobre i piękne. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 32 W Jaźni nie ma zaklęć ani talizmanów.poza nimi. do czego? 2 Najwyższe jest bez dzielenia i jednoczenia . aby się wysłowić? . nic do uczenia się. jest poza nimi jest wiecznym dobrem. W świadomości najwyższej Awadhuta Dattatreja śpiewa prawdę w rozkoszy czystego serca.dlaczego łzy. Kiedy wszystko jest Jedno. miraże w pustyni. jak może tu być powaga albo nabożeństwo? 3 Jaźń jest bez zaniku i rozwoju. Kiedy wszystko jest Jedno.

kiedy wszystko jest Jedno.4 Jaźń przeczy odróżnieniu między nocą i dniem. że coś jest najgorsze? 7 Gdy nie ma różnicy ani braku różnicy. kiedy wszystko jest Jedno. nieprawdą ziemia i płomień. gdzie miejsce dla deszczu i burzowych chmur? 10 Wszelkie bóstwa to tylko fantazje. jaźń nie odróżnia czynu od bezczynu. Kiedy wszystko jest Jedno. gdzie miejsce dla słońca. gdy nie ma niczego wiedzianego i nikogo kto wie. . jak możesz mówić. nieprawdą nieznane. że jest wewnątrz albo na zewnątrz? 6 Gdy nie ma pochwały ani porównania. zawsze dobre i piękne. zawsze dobre i piękne gdzie miejsce dla zmysłów. że coś najlepsze. Kiedy wszystko jest Jedno. Kiedy wszystko jest Jedno. zachodem. nieprawdą znane. o iluminacji? 8 Nieprawdą jest nazwane. przedmiotów zmysłów. jak możesz mówić o śnieniu. Kiedy wszystko jest Jedno. księżyca. płomienia? 5 Jaźń nie odróżnia pragnienia od braku pragnienia. zawsze dobre i piękne. jaźń przeczy odróżnieniu między wschodem. zawsze dobre i piękne. zawsze dobre i piękne. myślenia? 9 Nieprawdą jest wiatr i powietrze. nieprawdą nienazwane. zawsze dobre i piękne. jak możesz mówić. gdy nie ma pustki ani braku pustki.

jak możesz czcić jednego boga. poza nimi razem. zawsze dobre i piękne. kiedy wszystko jest Jedno.wszelkie stany to tylko fantazje. gdzie miejsce na powagę albo lekkomyślność? 17 . kiedy wszystko jest Jedno. jak możesz mówić o umieraniu? o ponownym życiu? 12 Nie ma żadnej różnicy między materią a duchem. jak możesz mówić o własności? o braku własności? 16 Jaźń przeczy męskości i niemęskości. kiedy wszystko jest Jedno. zawsze dobre i piękne. dorosłym. kiedy wszystko jest Jedno. jak możesz mówić o zysku? o stracie? 15 Nieprawdą jest majątek i brak majątku. jak możesz mówić o dziecku. przeczy kobiecości i niekobiecości. zawsze dobre i piękne. jak mogą ludzie rozprawiać o jaźni albo braku jaźni? 13 Nie ma żadnego wigoru młodości. kiedy wszystko jest Jedno. poza nimi razem. nie ma tu śmiertelności i nieśmiertelności. zawsze dobre i piękne. nieprawdą jest narodzone i nienarodzone. nie ma żadnej agonii starości. bez stwórcy i bez stworzenia. zawsze dobre i piękne. zawsze dobre i piękne. źródłem i strumieniem. wyklinać innego? 11 Nie ma tu wolnej woli ani przeznaczenia. przyczyną i skutkiem. zawsze dobre i piękne. kiedy wszystko jest Jedno. o starcu? 14 Jaźń jest bez kasty i bez statusu. kiedy wszystko jest Jedno.

jak możesz myśleć o bólu? o nieobecności bólu? 19 Nie ma żadnej różnicy między ofiarą i ofiarującym. zawsze dobre i piękne. rodzinach . wolna od próżności i uniżoności. jestem najwyższą Prawdą. jak możesz osądzać? odróżniać dobre i złe? 22 Zaprawdę. 'ty' i 'ja' nie istniejemy jako . nie zna chciwości ani wspaniałomyślności. modlitw. pomysły o rasach. zawsze dobre i piękne. jaki sens mają twoje odświętne obrządki? 20 Jaźń jest wolna od radości i smutków. kiedy wszystko jest Jedno. jak możesz być świadom przywiązania? braku przywiązania? 21 Jaźń nie zna złudzeń ani wolności od złudzeń. zawsze dobre i piękne. kiedy wszystko jest Jedno. jak możesz mówić 'ja' albo 'moje'? 18 Najwyższe to koniec zasług i grzechów.dwa. zniewolenia i wyzwolenia. nie ma kapłanów. kiedy wszystko jest Jedno. zawsze dobre i piękne. ogni. kiedy wszystko jest Jedno. łaski i niełaski. nie zna wskazówek ani też pomocy. zawsze dobre i piękne. kastach. poza zwątpieniem i rozczarowaniem. kiedy wszystko jest Jedno. rytuałów.Jaźń jest poza smutkiem i poza pragnieniem. jestem najwyższą Prawdą. zaprawdę.są fałszem. ostatecznym celem jakże mam cześć oddawać? komu bić pokłony? 23 Jaźń nie odróżnia ucznia od nauczyciela. ostatecznym celem jakże mam cześć oddawać? komu bić pokłony? .

2 . zanieczyszczenia ani oczyszczenia. jestem najwyższą Prawdą. niewinny. jestem najwyższą Prawdą. nic do uczenia się. W świadomości najwyższej Awadhuta pleciuga śpiewa prawdę. jednorodny w harmonii. wszystko co pulsuje jest jedynie fałszem. samotny w chatce. nic do studiowania. ostatecznym celem jakże mam cześć oddawać? komu bić pokłony? 27 W Jaźni nie ma zaklęć ani talizmanów. nie ma wzburzenia. jestem najwyższą Prawdą. adresowanym do Śri Kartika Swamiego.24 Jaźń nie ma wyobrażeń o różnicach pomiędzy ciałami. ostatecznym celem jakże mam cześć oddawać? komu bić pokłony? 26 Nie ma świadomości ciała i bezcielesności. na jego ścieżce nie ma śladu cnoty ani grzechu. śpiewanym przez Śri Awadhuta Dattatreję. Taki jest oto Szósty Rozdział o Wyzwoleniu w świętym poemacie Awadhuta-Gita. oświecony. ostatecznym celem jakże mam cześć oddawać? komu bić pokłony? 25 Nie ma namiętności ani braku namiętności. Jaźń nie ma wyobrażeń o różnicach pomiędzy światami. Rozdział VII Nauka Osobistej Jaźni 1 Nagi albo ubrany w łachy zebrane po drodze.

jakże mówić. ten jogin jest Prawdą. Gdzie miejsce na skojarzenie lub rozkojarzenie? . który stał się wszystkim. gdzie jest tylko Prawda? czy rozkosz zmysłów może być skończona w Najwyższym. że bez substancji? 8 Tutaj jest Prawda absolutna co żyje we wszystkim czysta i bezpośrednia jak niebo. uważny poza uwagą i brakiem uwagi. w którym mieszka wszystko.jakże Awadhuta mógłby brać udział w dyskusji? 3 Wolny od więzów nadziei. poza konwencją czystości. 5 Czy może istnieć piękne albo brzydkie tam. gdzie w niej miejsce na dumę. unię i rozłąkę? Jeżeli jest tylko Najwyższe. że ma substancję lub. nieskazitelna jak niebo. przytomny poza przyzwoitością i nieprzyzwoitością . różnicę albo identyczność? 7 Tutaj jest Prawda absolutna co mieszka we wszystkim. który porzucił wszystko. 4 Gdzie miejsce na dyskusje o ciele i bezcielesności. przemianę. nieskończonym jak niebo? 6 Najwyższa Jaźń jedna i zawsze obecna jak niebo jest Prawdą czystą i niepokalaną. stała. o zniewoleniu i wyzwoleniu? Tutaj jest Prawda sama w sobie.Oczyszczony energią poza celem i bezcelowością. naturalna. oświecony mieszka w absolutnej prostocie. niewolę. Gdzie tu miejsce na zmianę. wolną wolę.

wolny od braku pożądań? 11 Jest niszczeniem zniszczalnego i niezniszczalnego. coś nieprzyjemnego? 12 Jest zawsze wszystkim. Naprawdę jedynie istnieje Jedyny gotowy przyjąć formę. wolny od wszystkiego. z brakiem medytacji? 13 Widzialne jest złudą jak miraż w pustyni. Gdzież mogłoby być miejsce na życie lub na śmierć dla Niego? Cóż On ma wspólnego z medytacją. poza oddzieleniem. jaką stworzy umysł. 15 W Jaźni nie ma zaklęć ani talizmanów. nic do studiowania. radosny poza radością i brakiem radości wędruje spokojnie przez ziemie. 10 Ten poza wiedzą i postrzeganiem. Jakże może tu być coś przyjemnego. jest wszystkim. jest szczęsną chwilą poza szczęsnym i nieszczęsnym czasem. poza wszystkim. Jest Prawdą wszędzie równą i obecną jak niebo.Jaki sens ma zabawa albo brak zabawy? 9 Oświecony jest poza jednością. . 14 On jest obojętny religijnej praktyce. doświadcza wewnętrznego szczęścia w swym wnętrzu. nic do uczenia się. dualnością i unią. Cóż miałby począć z przywiązaniem? z brakiem przywiązania? Jedynie wykształcony wyobraża sobie takie sprawy. jak może być tutaj wyzwolony? Jakże ten naturalny. ze wszystkim albo bez niczego. jednorodny Byt może być wolny od pożądań. jak i obowiązkom oświecenia. nieskazitelny.

nie ma pieniędzy ani pożądań. śpiewanym przez Śri Awadhuta Dattatreję. moja medytacja obrazą dla Ciebie. moje poszukiwanie obrazą dla Ciebie. adresowanym do Śri Kartika Swamiego. którego umysł nietknięty przez namiętność. Rozdział VIII Nauka 1 Jesteś obecny wszędzie. Jesteś niedotykalny przez mowę. proszę. Jesteś nieosiągalny przez umysł. Wybacz mi. moja pieśń obrazą dla Ciebie. Taki jest oto Siódmy Rozdział o Nauce Osobistej Jaźni w świętym poemacie Awadhuta-Gita. umysłu i mowy.W świadomości najwyższej Awadhuta pleciuga śpiewa prawdę. łagodny i stały. 2 Świętym jest. spokojny i czysty. kto włada zmysłami. jada skromnie i oddaje się w moją opiekę. . grzechy ciała.

ten. OM TAT SAT . nie ma pragnień ani odraz.wolny od sideł pragnienia.wolny od namiętności i od zanieczyszczeń. przyjazny.bez cierpień. czysty w środku. prawdomówny. który żyje z czystym umysłem. sympatyczny. zazdrości. poza medytacją. skąpstwa. poważny. chociaż ciało w kurzu. bezbłędny. poza koncentracją. oddaje szacunek wszystkiemu.poza aktywnością. 7 'WA' znaczy . poza niepokojem. 5 Najmądrzejsi ludzie. nikogo nie nienawidzi. hipokryzji. 4 Jest miłosierny. którzy rozważają znaczenia i cel świętych ksiąg. ten. 6 'A' znaczy . toleruje każdego. życzliwy. ten. afektów. odważny. poza ignorancją i próżnością. wrażliwy. patrzy na wszystko takim samym okiem. winni rozumieć imię Awadhuta.3 Bezstronny. który żyje w wiecznej radości. czysty w początku. 8 'DHU' znaczy . nie troszczy się o szacunek. medytujący prawdę. 9 'TA' znaczy . który żyje w wiecznej świadomości siebie. kształceni na tekstach i w duchu Wed. czysty w końcu.