Biblioteka kultury i duchowości Indii

Tom 11

Śri Awadhuta Dattatreja
Awadhuta Gita
czyli

pieśń wyzwolonego

Przekład: Wiesław Sadurski, http://www.wisarts.com/poems/gita.html
Wstęp: Swami Abhayananda, Dattatreya’s Song of the AWADHUT,
http://themysticsvision.weebly.com/downloads.html

SPIS TREŚCI
Wstęp
Rozdział I - Pouczenia samowiedzy 1
Rozdział II - Pouczenia samowiedzy 2
Rozdział III - Pouczenia mądrości
Rozdział IV - Definicja esencji
Rozdział V - Przedstawienie Wglądu w Pokój
Rozdział VI - Cel wyzwolenia
Rozdział VII - Nauka Osobistej Jaźni
Rozdział VIII - Nauka

WSTĘP

Spośród wszystkich mistycznych rozpraw starożytnej literatury indyjskiej Awadhuta
Gita, czyli „Pieśń Awadhuty”, jest jedną z najbardziej wymownych i przekonujących. Jej
tematem jest doświadczenie fundamentalnej jedności uzyskane dzięki mistycznej wizji,
doświadczenie wiecznej Jaźni. Doświadczenie to nie ogranicza się do jednego z mistyków indyjskiej tradycji kulturowej, ale jest powszechne wśród wszystkich tych, którzy
osiągnęli mistyczną wizję. We wszystkich krajach i we wszelkich tradycjach religijnych
istnieli ludzie, którzy osobiście doświadczyli wiecznej rzeczywistości, i zrozumieli, że
jest to ich własna niezbywalna tożsamość. Wśród najbardziej znanych mistyków głoszących tę uniwersalną wiedzę są riszi z okresu Upaniszad żyjący w tradycji wedanty, alHallaj i Dżalaluddin Rumi z tradycji Sufi, Siakjamuni i Aśwagosza w tradycji buddyjskiej oraz Mistrz Eckhart z tradycji chrześcijańskiej. Wszyscy wyrazili objawioną wiedzę
o ich identyczności z jedną wieczną Rzeczywistością, i ogłosili, w taki czy inny sposób,
ich zgodność ze słowami chrześcijańskiej świętej, Katarzyny z Genui: „Moim ‘ja’ jest
Bóg, nie widzę żadnej innej siebie z wyjątkiem mojego Boga”.
W całej historii mistycy wszystkich tradycji kulturowych stwierdzili, że wizja Boga odsłania zasadniczą jedność człowieka z Bytem Absolutnym, budząc go do prawdziwej,
wiecznej tożsamości. Zanim taka boska iluminacja nastąpi - twierdzą mistycy - człowiek
cierpi w błędnym przekonaniu, iż jest ograniczoną i skończoną istotą, odrębną od innych
istot, która posiada własną indywidualną tożsamość. Rozwiewanie tej iluzji jest określane
w różnych tradycjach mistycznych różnymi nazwami, takimi jak „oświecenie", „jedność
z
Bogiem”, „wyzwolenie”, „zbawienie" itp., ale mimo różnych nazw, takie samo jest doświadczenie, taka sama wiedza, która objawia się tym wszystkim, którzy uzyskali mistyczną wizję.
Zanim objawi się nasza absolutna tożsamość, żyjemy w ufnej pewności co do naszej (iluzorycznej) indywidualności, uznając za "ja" kalejdoskop przemijających wrażeń psychicznych, które są obecne w naszej świadomości. Ale mistycy mówią, że ta powierzchowna gra myśli, wspomnień, wrażeń zmysłów na ekranie świadomości to tylko miraż.
Ten ekran, sama świadomość, to jest nasza prawdziwa tożsamość. To właśnie ta niezmienna świadomość, odwieczny świadek wszystkich ruchów myślowych i zewnętrznych wrażeń jest tym, kim naprawdę jesteśmy. To jest TO, co jest naszą prawdziwą, naszą jedyną Jaźnią.
Pieśń Awadhuty jest jedną z najbardziej wysublimowanych i bezkompromisowych wypowiedzi ukazujących to mistyczne doświadczenie, jakie kiedykolwiek zostały napisane.
Oczywiście, wywodzi się ona z kultury indyjskiej i mieści w tradycji Upaniszad, Bhagawadgity, pism Śankary, i wszystkich innych duchowych traktatów z Indii, które mogą
być klasyfikowane jako „niedualistyczna wedanta”; ale błędem jest traktować ją jedynie
jako wypowiedź szczególnej szkoły filozoficznej czy konkretnej wiary religijnej. Jej podobieństwo do wszystkich traktatów o niedualistycznym charakterze poprzedzających ją,
to zbieżność wynikająca nie ze wspólnej tradycji filozoficznej, ale ze wspólnego bezpośredniego doświadczenia. Autor Awadhuta Gity został oświecony przez to samo bezpo-

średnie objawienie, które zainspirowało Upaniszady, Bhagawadgitę i inne podobne dzieła. Zatem należy odczytywać Pieśń nie jako powtórzenie koncepcji teoretycznej, lub jako
argument za wedantyjskim punktem widzenia, ale jak dzielenie się oświeconego mędrca
bezpośrednio objawioną mu prawdą. Jego celem w tym dzieleniu się nie jest przekonanie
nas, ale obudzenie nas do prawdy i wyzwolenie z błędu.
Awadhuta Gita jest wezwaniem do poznania, do najwyższego poznania prawdy ostatecznej. Awadhuta traktuje iluzję bezkompromisowo, nie daje najmniejszego oparcia w dualiźmie, nie pozwala, by pozorny dualizm przylgnął do naszego postrzegania rzeczywistości. Być może jego wiedza jest dla zwykłego człowieka, zbyt wzniosła, zbyt surowa,
zbyt prosta; ale jest to wiedza o ostatecznej, niepodważalnej prawdzie egzystencji; i to
właśnie jest prawda, która ma moc uczynienia nas wolnymi.
Autor Awadhuta Gity był z całą pewnością urzeczywistnionym joginem i mistrzem sanskrytu. Poza tym wiemy o nim bardzo mało. Jego Pieśń przez wieki miała wielu prekursorów i wiele potwierdzających jej prawdę świadectw. Jednak ze wszystkich takich deklaracji o poznaniu jednej Jaźni, żadna nie jest bardziej wymowna i przekonująca, żadna
nie jest bardziej elokwentna i pouczająca od tej. Kimkolwiek autor Pieśni Awadhuty
mógł być, nie ma wątpliwości, że był to świetny nauczyciel, mocno osadzony w pewności co do swej najwyższej tożsamości. Nie tylko głębia i autentyczność jego wizji, ale poetyckie piękno jego Pieśni sprawiło, że stała się ona źródłem radości i inspiracją dla jego
wdzięcznych czytelników na przestrzeni lat.
Autor Awadhuta Gity nie odnosi się do siebie po imieniu, ale na końcu każdego rozdziału
jesteśmy informowani, że został napisany przez Śri Dattatreję. Możliwe jest, że są to słowa dopisane później do utworu, aby dodać wagi i wiarygodności wypowiedziom w nim
zawartych, a także zapewnić jego rozpowszechnienie. O legendarnym Dattatreji ze starożytnej mitologii mówiono, że był wcieleniem Wisznu, a jego rodzicami byli riszi Atri i
jego cnotliwa żona Anasuja; ale co do tego, czy taka osoba faktycznie żyła i jakie były
prawdziwe szczegóły jej życia nie wiemy zgoła nic. Według legendy, otrzymał epitet
„Awadhuta”, gdy wyrzekł się swego królewskiego dziedzictwa i stał się wędrownym
ascetą, zaczął żyć nagi i wolny, z dala od rozrywek ludzi przywiązanych do doczesności.
Słowo Awadhuta stało się ogólnym określeniem dla wszystkich tych bezdomnych ascetów i joginów z Indii, którzy żyją życiem całkowitego wyrzeczenia, nie zainteresowanych
światem i jego „cywilizowanymi” konwencjami, aby pozostać w stanie koncentracji na
utożsamieniu się z odwieczną Jaźnią.
Faktyczna data powstania Awadhuta Gity jest nieznana, ale sądząc po słownictwie i stylu,
wydaje się, że została napisana nie tysiąclecia przed obecną erą, jak podaje legenda, lecz
około IX lub X wieku naszej ery. Nie zaprzecza to oczywiście możliwości istnienia ustnego przekazu, który przybrał taką wyrafinowaną formę w podanym czasie.
Przedmiot Pieśni jest taki sam, jak w przypadku Upaniszad, Bhagawadgity i pism wszystkich oświecony wieszczów: jest nim Jaźń. Mówi ona nie o duszy i Bogu, ale przemawia
raczej z poziomu empirycznej świadomości, na którym relacja podmiot-przedmiot już nie
istnieje. Jest to pieśń finalnej, ostatecznej i nieredukowalnej rzeczywistości zrealizowanej
jako JA.

„Brahman” i „Purusza” do opisania absolutnej Jaźni. po prostu czytając słowa tego mistrza i przewodnika. po nierównym terenie myśli do odległej krainy nieuwarunkowanej świadomości. często używa on takich pojęć jak „Śiwa”. Rzeczywiście. z wizją wielkiego Śankaraczarji. mamy zaszczyt do pewnego stopnia dzielić z Awadhutą jego wzniosły stan. Z tego powodu przewodnik. Pieśń Awadhuty jest praktycznie nie do odróżnienia od niektórych pism sławnego aczarji. Obaj głosili o potrzebie rozpoznania Brahmana-Śiwy-Puruszy jako atmana lub Jaźni. Gdy podążamy za nim na zawrotne wysokości jednoczącej wiedzy.jestem Brahmanem lub Śiwoham – jestem Śiwą. niewielu ludzi jest w stanie dosięgnąć takich wyżyn wiedzy. obaj twierdzili. jakim jest Awadhuta jest dla nas jak najbardziej potrzebny i pokrzepiający. ale używa tych terminów tylko w celu wykazania ich niedoskonałości. Kilka więcej wersetów. który żył w tym samym czasie. Jego poglądy są identyczne. Jemu chodzi o to. ale od momentu doświadczenia jej konieczne staje się porzucenie wszystkich iluzorycznych dualności i utwierdzenie się w świadomości aham brahmasmi . Aby uzyskać pewność. nieporuszeni.Chociaż punkt widzenia autora jest niesekciarski i obrazoburczy. nasze umysły są natychmiast wzniesione do sfery niezmierzonego spokoju i pewności. którym nie jest żadne inne bóstwo. wielkiego Guru: Rozdział I Pouczenia samowiedzy 1 1 To z łaski Najwyższego budzi się w ludziach tęsknota . bhakti. że ostatecznym duchowym osiągnięciem jest identyfikacja z Absolutem. ale wieczne JA. Swami Abhayananda. może rzeczywiście prowadzić do wiedzy o Jaźni. własnej niezbywalnej Istoty. Dualistyczne oddanie. Prowadzi nas pewnie w górę. by zniszczyć wszelkie poczucie dwoistości wynikające z pojęcia Boga oddzielnego od własnego „ja”. jesteśmy wznoszeni do wolności i radości jego czystej świadomości i stajemy się zdolni do zakosztowania odrobiny słodkiego nektaru naszej własnej wewnętrznej błogości. utwierdzeni raz jeszcze w przypomnianej nam wiedzy o naszej własnej wiecznej jaźni. którą w jakiś sposób zapomnieliśmy. Tak więc. niezachwiani. a jeszcze mniej jest zdolnych nieustannie trwać w rozrzedzonej atmosferze na takich wysokościach świadomości. w gruncie rzeczy. Oto pieśń Śri Awadhuta Dattatreji. Po lekturze zaledwie kilku wersów Pieśni Awadhuty. a stajemy się nieruchomi.

niezmiernej. niepodzielny. co przenika wszystko. 10 Naprawdę ja jeden jestem poza przestrzenią i kontynuacją. i poza zmysłami. by ocalić życie od udręki.ale naprawdę go nie ma. 'tamto' nie istnieje? 5 Oto substancja nauk Wedy. jesteś tym Jednym. nie ma podziału. jeden bez drugiego . 9 Jestem poza umysłem. z natury czysty i bezgraniczny jak niebo. Jaźnią wszelkiego stworzenia. że 'to' istnieje. jasną Świadomością. nie mają substancji. nie czynię źle ani dobrze. nie ma podobieństwa. czystej. nie znam rozkoszy i bólu. żyjesz kompletnie i równo we wszystkim. 2 Jakże mam się pokłonić niezmiennej. kim jestem? 11 Wiedz. Ja jestem bez skazy. niepodzielnej Jaźni. jakże więc orzekać. 7 Jestem nieskończoną. nie mówię źle ani dobrze. 6 Zaprawdę.do zjednoczenia z Nim. bezgranicznie i samoświetlnie . jestem Bogiem. Jestem nektarem wiedzy.komu mam się kłaniać? 4 Wszystko jest absolutną Jaźnią. komu i dlaczego się one zdarzają? 8 Nie myślę źle ani dobrze. ciekawe. niezmienną. zdaje się być przeszłością albo wszystkim . który jak przestrzeń konfrontuje rzeczy. Jaki dowód czy wniosek mógłby pomóc w pojęciu. który jest. esencja wszelkiej wiedzy i czucia jestem tą jednorodną samoświetlną Jaźnią. która wypełnia swą naturą wszystko z własnej mocy? 3 Rzeczy złożone z pięciu żywiołów są jak miraże.jak możesz troszczyć się o dnie i noce? . Tym.

że Jaźń jest bezimienna i czysta. Gdy medytujesz nad czymś innym . nie rodzi się znowu. Wiedz . nigdy nie miałeś ciała ani nie byłeś ciałem. Jaźń jedna jest wszędzie. nie ma uniwersum. nie wraca tu przez łono. Nieprzejawione jest realne. dobra i zła. bez sympatii i wstrętu. jak po nocy zmora? 15 Nie ma unii ani rozłąki . co przejawia się w formie. że Duch wspaniały jest wszystkim. Jesteś jedyną Prawdą. Kto pojmuje tę prawdę. bezcielesna przenika wszystko wszędzie. 18 O. jeden mieszkasz zawsze i we wszystkich rzeczach.dzielisz niepodzielne. Wedy uczą na wiele sposobów. Nie ma mnie ani ciebie. stań się Jaźnią.dla mnie. świat zmysłów nie należy do ciebie. 14 Jesteś olśnieniem.to ty nią jesteś. . umyśle! Skąd rozczarowania? Czemu się błąkasz jak zmora po nocy? Porzuć pragnienia. bez przymiotów i cech. żyj szczęściem pokoju. 19 Jesteś wszak odkupieniem. najwyższym Dobrem.skądże twoje smutki? 17 Nie ma narodzin i śmierci. w każdym miejscu i czasie. skąd łzy? Przecież nie mamy imion ani form. One są w umyśle. niewoli i wyzwolenia. dla jakiejkolwiek rzeczy. 16 Nie należysz do zmysłów. najwyższą realnością . dlaczego więc dręczysz się pogonią za spełnianiem zmysłów? 20 Wedy uczą. prawdą niezmienną. nie umierałeś. 21 Nierzeczywiste jest. Możesz? 13 Nigdy się nie rodziłeś. dla ciebie.12 Wiedz. Synu mój. Czemu się błąkasz tam i tutaj. wewnątrz i zewnątrz.

Jak możesz więc sądzić. 29 Żaden przedmiot nie jest realny ani nie jest wieczny.poza zgodą. która jest poza przyczyną i skutkiem. 23 Jeśli wszystko jest Tym. bezcielesną. Umysł nie jest podmiotem ani przedmiotem. 30 Jesteś tą prostą Realnością. najwyższą prawdą. niezmienną.jak może istnieć oświecenie? Jeśli To zarazem 'jest' i 'nie jest' . że przedmioty zmysłów są nierzeczywiste.gdzie ma być oświecenie? 24 Jesteś tą jednorodną zasadą. poza intencją i wyobrażeniem. jakże więc mówić o Nim. niezgodą. jeśli Go nie znam. Jedyną prawdą jest piękno Jaźni . ty spełniasz wszystko w sobie twoim własnym kłamstwem. jednorodna i samoświadoma. 26 Jaźń jest spełniona. nienarodzoną. nieśmiertelną i czystą. jak mogę wielbić? Jestem Nim przecież. pewną. że siebie nie znasz? 25 Kiedy Wedy mówią 'Ty jesteś To'. lub. że znasz siebie. że nie znam Dobra. . poza współczuciem i krzywdą. wszędzie taka sama.22 Mędrcy mówią. poza postrzegającym i postrzeganym. porzucając pragnienia. jak nie wstyd ci medytować? 27 Jak mogę mówić. modlić się do Niego? 28 Ego to nie Jaźń. potwierdzenie ciebie. nie myśli o jedni ani o wielości. Umysł. że rzeczywistość jest jedna. Gdy mówią: 'ani to ani tamto'. wolnym z natury . To oznacza Jaźń. to znaczy.

poza rozpoznaniem. jak możesz więc myśleć. narodzin. bogów ani ofiar. jedni i drudzy nie znają bezstronnej Rzeczywistości. 37 Jak mogą rozprawiać o Rzeczywistym. poza rozpoznaniem.poza poznawalnym. nałogi dualności rozwieją się same. Skąd więc i po co szukanie siebie. istniejąca i nieistniejąca. roztapia się w uniwersalnym. poza poznającym.poza narodzinami i śmiercią. skąd rozczarowania. 35 Ty Jeden jesteś spełniony. Gdy umysł jest oczyszczony. To ja nią jestem. że wszystko. włącznie z tobą. złudzenia? 31 Gdy dzban się tłucze. który jest poza kolorem i bielą. poza podziałem na jedność i wielość. kasty. poza zasięgiem rozumu i słów? 38 Gdy poznasz. 34 Nie ma świętych ksiąg ani światów. jego wewnętrzna przestrzeń roztapia się w ogólnej. drudzy dualności. Duch jeden istnieje . nie miej wątpliwości. nie ma ciała ani duszy w ciele. poza substancją i formą. Wiedz. bez dźwięku i bez jakości. Jest tylko piękno Ducha. 33 Wiedz. nie ma dzbana ani przestrzeni w dzbanie. jest złudne jak horyzont. obecna i nieobecna. 32 Zaprawdę. Jaźń jest zawsze i wszędzie. wtedy pojmiesz Ducha. żeś postrzegalny przez zmysły lub pozazmysłowo? 36 Jedni szukają jedności. 39 . Nie ma jasnej ścieżki po śmierci ani ciemnej ścieżki. rodziny.

cokolwiek mnie cieszy nic nie jest moje.jest tylko jedno i to samo niebo. mnichem? 46 Wiem. samoświetlnie. niewinne i piękne. Jak możesz myśleć. pośrodku. źródło światła albo cień? Nigdzie ich nie ma. woda. Wiem z całą oczywistością. dostaję. jestem niepodzielnie. wszystko w tym uniwersum z natury jest absolutne. wszystko w uniwersum jest bez formy. ogień. nieskazitelna jak niebo. jak możesz więc myśleć. bez zmiany. nie jest pomysłem ani domysłem. Wszędzie jest Prawda. ofiaruję. lub nie znajdziesz wcale? 43 Mój synu. 41 Wiedz. że nigdy nie byłem niewolny. z siebie. w końcu. żeńska ani neutralna. że znajdziesz prawdę wewnątrz. gdzie jest złudzenie albo brak złudzenia. Jest. pełen sensu. . 42 Zaprawdę jesteś Prawdą. panem domu. gdyż jestem bez skazy. oddechu. gdy jawi się sama. bez narodzin i śmierci. wszystko jest Duchem. Gdzie ma być więc medytujący. Jaźń.Nie różnię się od Najwyższego . z natury nieskazitelny i czysty. 44 Jestem wolny w początku. kontrolę umysłu. nie miej wątpliwości. Powietrze. Jak można być wierzącym. 45 Od nieprzejawionego nasiona do przejawionego kosmosu – nic się nie pojawia. 47 Jaźń nie jest męska. ziemia i eter nie mają znaczenia. że jest radosna albo bez radości? 48 Jaźń nie jest do znalezienia przez praktykę jogi. gdzie przedmiot medytacji? 40 Cokolwiek czynię. ani przez wykład z katedry. jako wszystko.

jestem nagi jak niebo. rozumu i złudzeń. tak Duch i materialny kosmos są nie do odróżnienia. nie mam prac ani obowiązków. Znam twą cielesną postać . Jaźnią. Jak może więc istnieć czuwanie. 52 Doprawdy. nie masz ciała. niczym szczególnym ani też ogólnym. niezrównany w smaku. w niczym nie różnię się od Ducha. wszystko jest jednym Duchem. sen głęboki lub stan oświecenia? 50 Nie jestem niewolnikiem ani wolnym człowiekiem. że Jaźń ma formę albo nie ma formy? 53 Znam twą najwyższą postać – samo-oczywistą jak niebo. nie ma wiedzy ani niewiedzy. nie ma uczenia się ani osiągania oświecenia. powiedz: . Kto to pojmuje.49 Nie ma żadnego ciała materialnego ani duchowego. jest niepodzielnie wodą. prawdą wszystkich prawd . Mój synu. z natury prosty i bezcielesny. którą jesteś. Nie jestem człowiekiem czynu ani zabawy. nie jesteś niewolny ani nie jesteś wolny. 55 Jesteś absolutnie czysty. umyśle? Stań się. 58 Nie ma argumentów ani dowodów. Wiedz. śnienie. . wlana do wody. samą wiedzą i niczym innym. sam z siebie. ani zmieszania wiedzy i niewiedzy. pij nektar nie-dualności. jak możesz więc myśleć.zmienną jak woda mirażu. ten staje się wiedzą. 51 Jak woda. Nie wstydź się.Jestem Jaźnią. 57 Zaprawdę. 56 Czemu ten szloch. 54 Nie mam mistrza ani przepisów.

. Jakże mógłby być wewnątrz? Jakże mógłby być zewnątrz? 61 Świat pojawia się. 66 Nie sieję ziarna czynów. bez jakości . rzeka świadomości. Skąd więc twa niepewność? 64 O umyśle! nie ma dnia ani nocy. nie czynię dobrze. nigdy nie siałem. nie zbieram żniwa. nie masz krewnych. na fantazje o unii i różnorodności! 62 Gdy raz na zawsze wszystko materialne i niematerialne jest odrzucone. ani zrozpaczony. Nie mam ciała. żony ani syna. raz za razem. ani zachodu słońca. Jakże rozsądny człowiek może myśleć o formie Tego. ani zadowolony. 63 Nie masz matki ani ojca. naigrywania się. przyjaciół ni wrogów. jako niepodzielna całość.Jestem spontaniczną stałą świadomością. Uważaj na złudzenia. Jak mógłbym mówić: to 'moje'. nie jestem bezcielesny. Niewyczerpalny. nie zbierałem. jednaki to nie znajduję różnicy między nim a mną. i nigdy nie będę. a tamto 'nie moje'? 67 Nie znam pożądań ciała i umysłu.jak może istnieć niewola albo wyzwolenie? 60 Jeżeli bóg jest wszędzie. Nie masz upodobań ani odrazy. poza różnicą i brakiem różnicy. doskonały. nie jestem śmiertelny. 59 Nie jestem narodzony. wtedy tylko Absolut jaśnieje. ani wschodu. jestem Jaźnią. nie czynię źle. który bezcielesny? 65 Nie jestem podzielny ani niepodzielny. naturalną jak niebo. nie jestem częścią ani całością. Jestem nieskazitelny.

jak na wodę w mirażu. ani dzisiaj. jaki pożytek z gadania? Drogi umyśle. jego pokój niesie mu wolność. wszystko nieruchome. staje się jednym z Duchem. To .ani religii ani braku religii.nie czynię pracy ani przyjemności. 72 Wiem z całą jasnością .jest poza dowodem. bez dumy. Wiedz. nic do uczenia się. jakie wyzwolenie? 75 W Jaźni nie ma zaklęć ani talizmanów. 68 Drogi umyśle. rozległą i prostą jak niebo. ambicje. zapomniany przez wszystkich. gdzie nie ma czuwania. nic do studiowania.jesteś Prawdą. Mówię ci oto esencję istnienia . 71 Jogin patrzy na obowiązki. jestem Jaźnią. ludzi i zwierzęta. 69 Gdziekolwiek jogin umiera. osiąga w sobie Absolut. W świadomości najwyższej Awadhuta pleciuga śpiewa rozkosze serca. ani też w przyszłości.nie znam cierpień powstających z ciała i umysłu. bogactwa. 74 Osiąga Jaźń. 73 Poświęcony wodą równości Awadhuta żyje nagi w opuszczonej wiosce. Jakie zniewolenie może go dotknąć. śnienia. wspaniałości prawdy. porównywalną tylko do nieba. 76 . w jakimkolwiek stanie i okolicznościach rozpuszcza się w Duchu jak przestrzeń stłuczonego dzbana w ogólnej przestrzeni. 70 Może porzucić ciało w świątyni albo w lepiance. na wszystko ruchome. i nie odpowiadam za nie ani w przeszłości. szczęśliwy. snu głębokiego ani oświecenia.

Wszystko jest ani prawdziwe. śpiewanym przez Śri Awadhuta Dattatreję. Mówię czystą wiedzę. ani nie istnieje. Mówię o Jaźni spontanicznie. Taki jest oto Pierwszy Rozdział o Samowiedzy w świętym poemacie Awadhuta-Gita. . ani nieprawdziwe.Wszystko ani istnieje. adresowanym do Śri Kartika Swamiego. z mej własnej natury.

nigdy nie przychodzę. najwyższe Dobro. tak materia przebywa w nieskończonym Duchu. dobrem. porusza wszystko ruchome i wszystko nieruchome. Cóż może osiągnąć błądząca w sentymentach dusza? 8 Przepełniam inteligencją każde istnienie i kosmos w rozwoju. głupek. 9 Jak smak.Rozdział II Pouczenia samowiedzy 2 1 Nie sądź. słodkie i ostre substancje. poetyckości wykładu. że nauczyciel to dziecko. . 6 To ja. żyję w żywiołach. Niewyróżnialny.ten Jeden. 7 Jak bańki na wodzie wznoszą się i znikają. albo że nie zna pism świętych. naturalny pokój. 4 Nieporuszalny jak niebo. bez drugiego. bez malunków – czyż nie przeprawi wędrowca do drugiego brzegu? 3 Wszechobecny bez trudu posiada wszystko obecne. bez składników. rozpustnik. jestem wielbiony przez bogów. 5 To ja. odchodzą. choć nie odróżniam boga od niebogi. temperatura i miękkość przebywają w wodzie. wyróżnia i wzrusza . gdy leży w brudnej muszli? 2 Nie rozważaj jakości. poza złem. wszystko nieobecne. i poza zwątpieniem. Wrażliwy rozpozna esencję. pan domu. nigdy nie odchodzę. Czyż nie podniesiesz perły. On to Świadomość. doskonały i całkowity. wszechogarniający jak niebo. jestem poza narodzinami i śmiercią. przenikam miękkie i twarde. Łódka zwykła. tak sentymenty przychodzą.

Żyje wewnątrz i zewnątrz.to nektar naturalności. w każdym czasie i wszędzie gdzie miejsce dla mnie. naturalnie. Najdoskonalszy. nieskazitelnym. niepodzielny i ciągły. własności i niewidzialny . 18 Dla oka widzialne. tworzące namiętności i szaleństwa . poza i ponad osądem. poza bytem i niebytem. dla jakiejkolwiek rzeczy. nie mieszka w ogniu. wolny od atrybutów. dla ciebie. żyje w świetle. które ucznia prowadzą stopień po stopniu do Niego. czystym i jedynym. 17 Jest jeden lek na trucizny niewiedzy tego straszliwego świata. nie chodzi po ziemi. dla świata? 12 Porównuję tę wszechwiedzącą Inteligencję do przestrzeni i nieba. umysł może oglądać to. piękniejszy niż piękno poza wyobrażeniem i wrażeniem. On jest zaprawdę niebem. określam tu jako 'poza'. 19 Zewnętrzne . porzuca dobro i zło.to uniwersum. 14 Przenika wszelką przestrzeń . 11 Gdy To jest spontanicznie. pełen światła. co obdarzone postacią. co bez postaci. Poznaj bardziej wewnętrzne od wnętrza. 13 Wiatr nie może Go porwać ani woda utopić. niepokalany. dlatego Jaźń.10 Władam bezbłędnie. nieprzenikalny. 16 Gdy uczeń w ciągłej praktyce może już medytować bez użycia symbolu.jogowie radzą używanie symboli. jest światłem. roztapia się wraz z nim w Jaźni.On. . 15 Ponieważ jest pięknem bez jakości. wnętrze nazywane jest duszą. co jest jak kropla życia w nasieniu.

wytrwały. który pracuje i medytuje dla zadośćuczynienia – opisywalny jest w słowach. wolny od związków i nienawiści poznaje prawdę. Jogin wszakże osiąga mądrość i sławi Jedno tysiącami imion. osiąga Najwyższe. iluzję. dla dobra wszystkich stworzeń skupiony w wiedzy. rozpuszcza się w ogólnej przestrzeni. Zobacz Jaźń jak ten księżyc. Poznaj To wewnątrz wnętrza. nie odrzuca niczego. co jest jak woda życia w nasieniu. 27 Człowiek. 23 Nieuk albo uczony.20 Wiedza złudna dotyczy zewnętrznego. Nie mówi się. jedną. traci przywiązanie do 'tego' i 'tamtego'. w pięknie najwyższego Ducha. 26 Mówi się. rozpuszcza się w Jaźni. tak jogin. 22 Przez takie skrzyżowanie oczu wszechwiedzące istnienie zdaje się podzielne. 28 Wiedząc to nie mówi się. Dualność jest złudą. Jogin. jak nią kroczyć. 24 Nie pragnie niczego.Najwyższe przychodzi doń samo. On tylko porzuca dualność . że los jogina jest zależny od jakiejkolwiek myśli. gdy stłuczony. z łaski mistrza albo bez mistrza. albo że wie. który pracuje i medytuje bez zadośćuczynienia . 25 Jak przestrzeń dzbana. gdy porzuca ciało. . że jogin ma jakąś drogę. że los człowieka czynu rozstrzyga się w jego ostatniej myśli.jest nieopisywalny. prawdziwa wiedza dotyczy wnętrza. 21 Jeden w pełni jest księżyc na niebie. krzyżując oczy widzisz dwa.

ucznia. równoczesności. szkoły. Wolny od skazy nigdy i w niczym nie działa. wszechpotężną i czystą. temu uczynki nie przynoszą brudu. rozpuszczony wspaniale w najwyższego Ducha. 31 Osiąga Jaźń najwyższą. kontroli oddechu. wieczną i czystą . bez złudzeń. symbolu.29 Czy umiera w świątyni czy w norze. 33 Osiąga Jaźń najwyższą. nieśmiertelną i czystą. bez chorób. nie ma wiedzy ani niewiedzy. bez względu na to. nie rodzi się znowu. i w której znikają jak piana na wodzie. pozycji w jodze. wielkości. gdzie nie ma wielości ani jedności. stopy ni twarzy – materialnej. jogin nie wraca przez łono. nie ma nauki ani poznawania. 37 Osiąga Jaźń najwyższą. ognia w nerwach ani żadnych nerwów. duchowej ani też psychicznej. nauczyciela. 34 Osiąga Jaźń najwyższą. . z której rodzą się rzeczy ruchome i nieruchome. 36 Osiąga Jaźń najwyższą. w której mieszkają. i zapomina nauki. bez przyjemności i bólu. inności ani dualności. bez porównania. sfery ani obrazu. nieśmiertelną i czystą. już nie ma ćwiczeń ciała. bez trwogi i pragnień. wszechpotężną i czystą. niepojmowalną. już nie ma żadnej inicjacji.i wtedy już nie ma ciała. trwania ani nicości. 30 Kto pojmie swą naturalną Jaźń. 35 Osiąga Jaźń najwyższą. 32 Osiąga Jaźń najwyższą. Taki jogin jest bezgraniczny.

gdzie nie ma różnicy między mężczyzną i kobietą. gdzie już nie ma jego. w przepychu rzeczy albo bez niczego. ani wielorakich wrażeń. 39 Osiąga Jaźń najwyższą. Taki jest oto Drugi Rozdział o Samowiedzy w świętym poemacie Awadhuta-Gita. Jak może więc nauczyciel nauczać? To prosta Prawda świeci w sercu. gdy śpiewam te słowa. . w której nie ma umysłu i ciała.czy ma nad sobą kontrolę czy nie. język nie opisze. ani zmysłów. ani intelektu. piękną i wieczną jak niebo. gdzie może czynić nawet zabronione. adresowanym do Śri Kartika Swamiego. 40 Umysł nie pojmie tego. czystości ani brudu. praw ani obowiązków. śpiewanym przez Śri Awadhuta Dattatreję. sama. w działaniu lub bez działania. 38 Osiąga Jaźń najwyższą.

zawsze świecę. którego twarzą ziemia. bez środka. 5 Jak mogę mówić. 6 Ani cielesny ani bezcielesny. niezmiennym. bez jakości i braku jakości. jestem jak niebo. harmonią w ekstazie. ani lepszy ani gorszy. 4 Jeden jest wszystkim. . co zamieszkuje wszystko. że To trwa nieskończenie albo przemija? Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. jestem jak niebo. a pięknem niebiosa. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. 3 Z paliwem czy bez paliwa. zawsze płonę. bez końca. bez rozróżnienia. z dymem czy bez dymu. bez skazy. bez zawiłości. że To jest jednością albo wielością. bez lubienia i nielubienia.Rozdział III Pouczenia mądrości 1 Jak pokłonić się Dobru. harmonią w ekstazie. 2 Drogi przyjacielu. nieskończony albo skończony. jak mogę mówić. poza przyczyną i skutkiem. bez ruchu i bezruchu. jak pokłonić się mej własnej Jaźni. bo przecież to ja jestem tym czystym bezczasowym Dobrem. bez początku. że jest jeden lub więcej niż jeden. z płomieniem czy bez płomienia. harmonią w ekstazie. że jest substancją albo bez substancji? Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. bez bieli i koloru. jestem jak niebo. zawsze się żarzę. jak mówić.

jestem ogniem. nieśmiertelnością w wiedzy. jestem jak niebo. 8 Mój synu. harmonią w ekstazie. nie jestem ukryty. nie ma stanu bytu ani niebytu. poza więzami i wolnością. 10 Jestem ogniem. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. jestem prawdą. nie ma ani myślenia. jestem jak niebo. znam stan chciwości. bezdomny. spalam ciało i dom. jestem jak niebo. stan powściągliwości. bezcielesny. śpiewam prawdę. przecież jestem wszędzie.wszechobecny. 12 Znam stan zadowolenia. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. . spalam cnotę i grzech. 11 Mój synu. jestem jak niebo. spalam czyn i bezczyn. jestem jak niebo. nie ma unii ani rozłąki. ani bezmyślności. spalam rozkosz i ból. znam stan szczęścia. jestem nieskazitelny. spalam religię i brak religii. harmonią w ekstazie. jestem jak niebo. bo przecież jestem nieśmiertelnością w wiedzy. 7 Wiedz. harmonią w ekstazie. spalam przywileje i związki. 9 Jestem bez działań. organy zmysłów są złudne jak horyzont. stan nieszczęścia. harmonią w ekstazie. wezwany pojawiam się wszędzie. stan ofiarności. nie jestem daleko ani blisko. nie jestem pojmowalny ani niepojmowalny. jestem ogniem. nieśmiertelnością w wiedzy. przedmioty zmysłów złudne jak horyzont. harmonią w ekstazie. harmonią w ekstazie. harmonią w ekstazie. jestem jak niebo. jestem bez wrażeń. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. Wiedz.

jestem jak niebo. 18 Jeśli Jaźń nie jest łupiną ani ziarnem. harmonią w ekstazie. harmonią w ekstazie. jestem śmiercią czynu i braku czynu. pęta niewiedzy nie mogą powstrzymać. harmonią w ekstazie. ani przedmiotem. nie chwalę ani nie ganię. nie mam okazji do utraty równowagi. Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. 14 Nie mam opinii o zaletach religii. który się cieszy. nie mam apetytu na uciechy zmysłów. jestem jak niebo. jestem jak niebo. ja pozostaję nietknięty przez próżność.13 Pnącza ziemskości nie mogą mnie oplątać. zanim się wyczerpie. harmonią w ekstazie. 15 Nie stwarzam żalu i nędzy. Jakże mam więc wyrazić tę jedyną prawdę? Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. harmonią w ekstazie. zanim coś stworzy. harmonią w ekstazie. to twoja próżność tworzy cierpienie i lęk. uczuciem. poza przemijaniem. poza unią i oddzieleniem. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. nie budzę furii w umyśle. jestem śmiercią dla planów i marzeń. 16 Nie waham się ani nie decyduję. który cieszy. rozkosze ciała nie mogą mnie zwabić. jestem jak niebo. . 17 Jaźń to nie podmiot poznania ani przedmiot poznania. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. przekonaniem. jestem śmiercią dla prawd i kłamstw. poza szczęściem i nieszczęściem. jest poza wyobrażeniem. ani zabiegam ani się cofam. jestem jak niebo. czym zatem? Nie jest podmiotem. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. poza smutkiem i żądzą. mową. 19 Jestem Rzeczywistością poza upodobaniem i wstrętem. jestem jak niebo. jestem nieśmiertelnością w wiedzy.

jestem jak niebo.Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. jestem jak niebo. nie jestem krótki ani długi. obecnego. harmonią w ekstazie. syna. 25 Jakże mi mówić. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. jestem jak niebo. niszczyciel. ostatecznym celem. bóstwa i niebiańskie sfery? Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. harmonią w ekstazie. Nie do zranienia . nikt nigdy się nie urodził. nie jestem trójkątny ani też kolisty. 24 Ostateczna zasada jest prosta i nieskazitelna gdzie więc ma istnieć stworzyciel. harmonią w ekstazie. . że Prawda jest czysta lub zbrukana. ostateczną prawdą. ojca. że On jest czysty. jestem jak niebo. 22 Nie mam matki. Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. Prawda ma twarz nieskończoną.jestem skałą. przecież istnieje i nie istnieje zarazem. podobna lub niepodobna do czegoś. 21 Nie jestem duży ani mały. łamliwa albo niezłomna. nieśmiertelnością w wiedzy. szanuję ciało. harmonią w ekstazie. 23 Jest ignorancją mówić. gdy nie jest tym ani tamtym. 26 Pracuję jakby najcięższa praca wcale nie była pracą. harmonią w ekstazie. jestem jak niebo. harmonią w ekstazie. harmonią w ekstazie. gdy jest poza atrybutem i brakiem atrybutu? Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. mój najlepszy żart to odrzucenie mego odrzucenia. nieśmiertelnością w wiedzy. 20 Nie ma czuwania. snu. bogowie. opiekun. jestem jak niebo. jestem jak niebo. nikt nie umarł. przyszłego ani żadnych stron świata! Jestem pokojową wielką zasadą. Nigdy nie używałem do myślenia umysłu. przebudzenia ani wędrówki poza! Nie ma przeszłego.

Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. jestem jak niebo. harmonią w ekstazie. harmonią w ekstazie. jestem jak niebo. Wierz mi. świeci zawsze. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. Nie jestem niemową ani głuchym . jestem jak niebo. poza myśleniem i brakiem myślenia. coś innego dżunglą? Jakże mi mówić. 27 Nie dotykają mnie ziemskie złudy i komplikacje. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. 29 Jestem poza mistrzem i brakiem mistrza. jest poza wolnością i niewolą. poza cierpieniem. . 30 Jakże mi mówić. że coś jest domem.jestem nieśmiertelnością w wiedzy. ponad wywyższeniem jestem nieśmiertelnością w wiedzy. nic nigdy nie zostało zniszczone. nie dotyka mnie prawda ani nieprawda.Jaźń jest poza czasem. że coś jest pewne.Jaźń jest poza pytaniem i odpowiedzią. nic nigdy nie zostało wspomożone. co ma imię lub kształt. poza wszystkim jestem nieśmiertelnością w wiedzy. harmonią w ekstazie. 28 Nie ma oddzielenia . harmonią w ekstazie. że nic nigdy nie zostało stworzone. 31 Jaźń jest poza życiem i brakiem życia. jestem jak niebo. nie dotyka mnie spryt i hipokryzja. jestem jak niebo. co jest z tobą lub z dala od ciebie. coś inne niepewne? Wszystko się dzieje w pokoju. Poza zwątpieniem. 33 Nic nie jest twoje. bez żadnego wysiłku. świeci zawsze. harmonią w ekstazie. nic nie jest twoje. harmonią w ekstazie. harmonią w ekstazie. jestem jak niebo. jest poza nasieniem i bezpłodnością. jestem jak niebo. 32 Wiem zawsze i czuję. porankiem i wieczorem. świeci zawsze.

rozkoszy ani bólu. 35 Przyjacielu. jestem jak niebo. nic nie należy do mnie. by wąchać. harmonią w ekstazie.Rozumie bezczelny. harmonią w ekstazie. ani rozumu. Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. harmonią w ekstazie. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. by żyć. Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. jestem jak niebo. harmonią w ekstazie. 37 Przyjacielu. wieku ani ułomności. Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. . jestem jak niebo. co zna różnicę albo brak różnicy. Nie należy do ciebie nic. czemu ten szloch? Nie znasz nędzy narodzin ani śmierci. skąd niepokój? Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. 38 Dlaczego łakniesz dobrobytu? Nic ci nie grozi. by widzieć ani nosa. harmonią w ekstazie. harmonią w ekstazie. 39 Ani ty ani ja nie mamy narodzin. harmonią w ekstazie. twój partner nie należy do ciebie. 36 Przyjacielu. jestem jak niebo. jestem jak niebo. płci. Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. nic nie należy do ciebie. czemu ten szloch? Nie masz pragnień i żądz ani głupawych przywidzeń. czemu ten szloch? Nie masz oczu. by myśleć ani życia. czemu ten szloch? Nie masz twarzy ani urody. jestem jak niebo. potomstwa to tylko ułomny umysł różnicuje i dzieli. 40 Nie masz ambicji. jestem jak niebo. 34 Przyjacielu. nawet najmniejszej. choroby ani zdrowia.

wody. ziemi. jestem doświadczeniem. nieubłagana nieśmiertelność. harmonią w ekstazie. ognia.nie masz namiętności. bezmiernym. 41 Nie ma w tobie nikogo do medytowania ani oświecenia do osiągnięcia. bez wiatru. 42 Mówię ci oto wszystko. nawet najmniejszej. esencję wszystkiego. To nie jest mną. nawet najmniejszej. jestem nieśmiertelnością w wiedzy. prosta. ani brzydki. jak może to być radosne albo bez radości? intelektualne lub nie-intelektualne? 44 Wiedz. jestem pięknem piękna. jestem ostateczną prawdą. niezmiennym jak niebo. nauczycielem. Wyrzeknij się wyrzeczenia. 43 Gdy jestem najwyższą prawdą jedyną jak niebo. nie masz odrazy. Nie ma wewnętrznej medytacji ani niczego na zewnątrz. jestem jak niebo. ma urodę żartobliwej Jaźni. harmonią w ekstazie. jest nieśmiertelnością w wiedzy. ani czysty ani brudny. uczniem lub wielkim człowiekiem. nie ma przedmiotu medytacji. Jestem nieśmiertelnością w wiedzy. Wyrzeknij się ziemskości. czasu i przestrzeni. jestem jedynie pięknem doświadczenia. ani też ładny. 46 Wyrzeknij się przyziemności. Gdy rana się zagoi . tobą. bezstronnym. jestem jak niebo. harmonią w ekstazie.zostanie naturalna. Ostateczna Prawda jest prosta. 45 Nie jestem pełny ani pusty. jest jak niebo. .

Jestem wolny. nie jestem podzielny ani niepodzielny. adresowanym do Śri Kartika Swamiego. radosny. kwiaty. jest również prawdą. kadzidła.Taki jest oto Trzeci Rozdział o Mądrości w świętym poemacie Awadhuta-Gita. ale jestem Tym oto wolnością nirwany. recytacje. Jestem wolny. niezmierną jak niebo. 4 Nie mam dystansu ani braku dystansu. poza czystością i nieczystością. poza unią i rozłąką. Rozdział IV Definicja esencji 1 Tu się nie wzywa boga ani nie odżegnuje od boga. nie jestem postacią ani bez postaci. że wszystko jest stworzone. medytacje. 5 Nigdy nie odkrywałem żadnej wiedzy. radosny. . tożsamość. śpiewanym przez Śri Awadhuta Dattatreję. że nic nie jest stworzone. czysty jaki jestem. czysty jaki jestem. jaki sens mają twe ofiary. forma i różnica? Jak można wielbić dobro? 2 Jestem nie tylko poza niewolą i wyzwoleniem. nigdy nie miałem żadnych wątpliwości. 3 Jest prawdą.

radosny. że wiem albo nie wiem? Jestem wolny. 11 Nie ma nic. żem poznawalny lub niepoznawalny? Jestem wolny. nie ma nic do rozumienia. czysty jaki jestem. czysty jaki jestem. że coś jest pustką. coś innego złe? Jestem wolny. jakże mi mówić. . jakże mi mówić. co dzieli. ani skutkiem. radosny. co pojmuje. 7 Nie mam przyjaciela. 9 Nie ma nic. czysty jaki jestem. że coś dobre. coś pełnią? Jestem wolny. radosny. Jakże mi mówić. Jestem wolny. nigdy nic nie doradzam. nic takiego jak dom albo też bezdomność. jestem bez religii. jakże to opisać? Jestem wolny. ani złączony ani rozłączony. kto rozumie. czysty jaki jestem. nic do pojmowania. nie jestem wiedzącym ani wiedzą. czysty jaki jestem. Nie jestem ani przyczyną. bez grzechu. nigdy nie praktykuję. o przemijaniu? Jestem wolny. 10 Nie ma nikogo. radosny. czysty jaki jestem. nie mam pana ani poddanego. radosny. wroga ani nawet obojętnego. radosny. jakże mi mówić. radosny.nigdy nie spojrzałem w twarz oświeceniu. nic do podzielenia. jestem naturą świadomości. 8 Nie jestem wyznawcą ani bóstwem. 6 Nie jestem związany ani rozwiązły. Jakże mi mówić o stawaniu się. czysty jaki jestem.

czysty jaki jestem. 13 Jaźń mogę tylko napomknąć. jakże mi mówić. o klęsce? Jestem wolny. że coś jest złe a coś dobre? Jestem wolny. ani się powstrzymuję. czysty jaki jestem. nie mam złudzeń. nie śnię. radosny. nie jestem bez formy. czysty jaki jestem. zmysłów. nie mam wolności od złudzeń. niczego nie zaczynam. radosny. czysty jaki jestem. ani ich nie podbiłem. 17 Nie ma dnia ani nocy. jakże mi mówić o transcendentalnym albo relatywnym? Jestem wolny. nie śpię. 18 Jestem poza jednią i poza wielością.12 Nie jestem cielesny ani bezcielesny. 15 Nie mam żadnej formy. Przyjacielu. nie kończę. tym niemniej jest ukryta.objawiona. czysty jaki jestem. jakże mógłbym zalecać rytuały. jakże mówić o sukcesie. jakże mi mówić o więzi albo o braku więzi? Jestem wolny. nigdy nie medytuję. cóż mówić o mocy albo o słabości? Jestem wolny. nie warzę nektaru ani też trucizny. modlitwy? . 14 Ani podbiłem zmysły. Jakże mi mówić. Przyjacielu. nie mam żadnej duszy. nigdy nie przemijam. radosny. ani sobie folguję. intelektu. czysty jaki jestem. 16 Mój synu. nie kontynuuję. radosny. radosny. nie jestem śmiertelny ani nieśmiertelny. że jest inna albo identyczna? Jestem wolny. radosny. nie czuwam. tym niemniej .

Jestem wolny. pamiętaj. o potrzebie logiki? Jestem wolny. 22 Nigdy nie świecę ani nie przestaję świecić. radosny. radosny. jakże więc mógłbym umrzeć? Jak mówić o przejrzeniu albo zaślepieniu? Jestem wolny. Jakże mi mówić o unii lub o separacji? Jestem wolny. radosny. jestem niepodzielny i nieskazitelny. 24 Mój synu. . Jakże mi mówić o rozumie. porzuca dobre uczynki. nigdy nie pojawiam się. czysty jaki jestem. bez wątpliwości. 20 Nie jestem uczonym ani nieukiem. Jestem wolny. 25 W Jaźni nie ma zaklęć ani talizmanów. radosny. porzuca złe uczynki. Jakże mógłbym polecać poranną albo wieczorną modlitwę? Jestem wolny. czysty jaki jestem. czysty jaki jestem. w rodzinie lub klanie. radosny. nigdy nie przestrzegam ciszy. odważny porzuca medytacje. jestem bezgraniczny. czysty jaki jestem. czysty jaki jestem. 23 Wiedz. Jestem wolny. radosny. 19 Wiedz. czysty jaki jestem. nigdy nie zanikam. jestem oświeceniem wolnym od medytacji i braku medytacji. radośnie pije nektar porzucenia. nigdy nie płoszę ciszy. czysty jaki jestem. 21 Nie urodziłem się z matki i ojca. radosny.

nie sprawi. puste jak niebo. Rozdział V Przedstawienie Wglądu w Pokój 1 Jeśli powtarzasz Om bez wiary. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 3 Kiedy Prawda jest rozpostarta wszędzie bez wzlotów i upadków. Wszystko jest Jedno. bez przymiotów. adresowanym do Śri Kartika Swamiego. że jesteś samą Prawdą. nic do studiowania. bez wejścia i wyjścia. Taki jest oto Czwarty Rozdział o Esencji w świętym poemacie Awadhuta-Gita. . tu nie ma dwóch zdań. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 4 Nie ma nic do myślenia znowu i od nowa. dlaczego łzy. W świadomości najwyższej Awadhuta pleciuga śpiewa prawdę. dlaczego łzy. śpiewanym przez Śri Awadhuta Dattatreję. żyjesz równo i wszędzie. kiedy jest Jedna bez jedności. Jakże powtarzanie jednego słowa mogłoby znieść miłe i niemiłe widoki tej ziemi? 2 Kiedy Wedy głoszą: 'Ty jesteś Tym'. bez jakości. nie ma żadnej przyczyny i żadnego skutku. znaczy.nic do uczenia się. ono. że pojmiesz znaczenie tego lub przyszłego życia.

umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 8 W Jaźni nie ma pełni ani nie ma pustki. nie ma czasu ani wieczności. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 10 Jaźni nie bawi uczeń. dlaczego łzy. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 5 Nie ma wiedzy ani niewiedzy. dlaczego łzy. żadnego ciała. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 11 . żadnej duszy w ciele. nie ma nieczystości. żadnej różnicy między przyczyną i skutkiem. dlaczego łzy. nigdzie nie ma dzielenia na małe i duże. dlaczego łzy.dlaczego łzy. nie ma idei odróżniania między ruchomym i nieruchomym. dlaczego łzy. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 9 W Jaźni nie ma pytania o łączenie wewnątrz lub zewnątrz. żadnego pytania o unię albo separację. aby cię oczarować. tutaj wszystko jest nieskończenie swobodne. aby cię oczarować. dlaczego łzy. aby cię oczarować. nie ma czystości. nie zabawia brak ucznia. nie ma ojczyzny ani obczyzny. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 6 Nie ma żadnego dzbana ni przestrzeni w dzbanie. nie ma niczego. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 7 Wszędzie jest tylko nieskończona wolność. nigdzie nie ma trójkąta ani też okręgu. nie ma pytania przyjaźni albo nieprzyjaźni. nie ma czegoś.

żadnej harmonii. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 15 Prawda żyje bez domu albo w domu. dlaczego łzy. dlaczego łzy. bez niewiedzy . bez skazy. cokolwiek jest najlepszego we wszystkim . umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 16 Wszystkie zmiany i niezmienności są fałszem. jak i poza wszystkim. żadnego piękna. wśród codziennych rzeczy. bez przywiązania. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! . umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 14 Prawda jest zawsze taka sama. bez braku przywiązania . dlaczego łzy. żyje równo we wszystkim. bez związku. co wyzwolenie. cokolwiek jest powszechnego we wszystkim . jak mógłbym pracować dla tego lub następnego świata? Wszędzie jest równa czystość. jedynie Prawda wszędzie w sobie mieszka. żadnej dysharmonii. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 17 Zaprawdę.to tylko Duch jedyny. dlaczego łzy. Najwyższa mądrość tym samym jest. dlaczego łzy. nie zna namiętności ani obojętności.poza nimi.poza nimi. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 12 Jaźń nie zna nagrody za zasługę ani kary za grzech. bez braku związku.to tylko Duch. dlaczego łzy. żadnego kalectwa.Jaźń nie zna kreacji ani destrukcji. bez wiedzy. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 13 Jaźń nie zna wiary ani niewiary. nieporuszalny. wszystkie definicje i braki definicji są fałszem. dlaczego łzy.

umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 19 Nie ma żadnych uwarunkowań niewoli ani przywileju. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 21 Sama niedotykalna jest utkana we wszystko. żadnych uwarunkowań prawości ani nieprawości. jedna . sprowadza wszystko do doskonałości. bez skutku. nie ma widoków na harmonię ani dysharmonię. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 23 Gdzie jest Prawda tam nie ma widoków na niewolę ani wyzwolenie. żadnych uwarunkowań pełni ani pustki.18 Dyskrecja i niedyskrecja to czysta ignorancja. nie ma widoków na wątpliwości. dlaczego łzy. dlaczego łzy. decyzja i brak decyzji to czysta ignorancja. bez braku postaci.bez przyczyny. gra ze wszystkim. dlaczego łzy. ani dwunożna ani czteronożna a stale przechodzi nad wszystkim. zawsze dlaczego łzy.bez podziału. dlaczego łzy. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 24 Odrzucić czas i wieczność to odrzucić jedynie iskrę ognia. dlaczego łzy. dlaczego łzy. jedna . umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! . umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 20 Gdy Prawda jest jedna . co nie obala cało-płomiennej prawdy. dyskusje. za dnia i w nocy. przekracza wszystko bez agitacji i korupcji. kiedy wiedza jest jedna. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 22 Przebywa we wszystkim. bez braku podziału.bez postaci.

ma miejsce znaczące porzucenie religii i braku religii. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 28 W oczach Prawdy wszystko jest równe. Żyje poza nauczycielem i poza uczniem. Prawda nie niesie ulgi ani napomnienia . Głoszę ją. bez braku ciała . nic pewnego.poza nimi. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 29 Nie ma żadnego nasienia. bez braku imienia .poza nimi. wewnątrz i zewnątrz. równo i wszędzie. nic roztropnego. nic nieroztropnego. nic niepewnego. że przedmioty zmysłów mogą pomóc w osiągnięciu prawdy. dlaczego łzy. że materialne życie to rodzaj mirażu. poza bladością substancji i braku substancji spogląda na nie równym okiem.25 Prawda jest bez ciała. Prawda jest bez snu i bez śnienia . Prawda jest bez imienia. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 31 Wedy mówią na wiele sposobów. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 26 Prawda jest jak niebo czyste i niezmierne. dlaczego łzy. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 30 Taka jest Prawda wszystkich prawd. Kiedy Prawda jest jedna. wszędzie równie obecna i wieczna - . umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 27 Gdzie przebywa Prawda . dlaczego łzy. dlaczego łzy. dlaczego łzy. poza przyjemnością i bólem.jest poza nimi. Nieprawdą jest. posiadania i braku posiadania. dlaczego łzy.poza nimi. gdyż jestem niepodległy. ziarna w nasieniu ani łupiny. namiętności i obojętności.

W świadomości najwyższej Awadhuta Dattatreja śpiewa prawdę w rozkoszy czystego serca. miraże w pustyni.poza nimi. jak może tu być powaga albo nabożeństwo? 3 Jaźń jest bez zaniku i rozwoju. aby się wysłowić? . zawsze i wszędzie jak więc możesz używać umysłu jako narzędzia? Jak możesz używać słów.dlaczego łzy. Taki jest oto Piąty Rozdział o Pokoju w świętym poemacie Awadhuta-Gita. zawsze dobre i piękne. zawsze dobre i piękne jak dzielić podmiot i przedmiot. śpiewanym przez Śri Awadhuta Dattatreję. co porównywać. umyśle? wszystkie rzeczy jednakie! 32 W Jaźni nie ma zaklęć ani talizmanów. jest poza nimi jest wiecznym dobrem. nic do uczenia się. Kiedy wszystko jest Jedno. do czego? 2 Najwyższe jest bez dzielenia i jednoczenia . bez dobrych i niedobrych uczynków . Rozdział VI Cel wyzwolenia 1 Wedy traktują rzeczy i żywioły.poza nimi. Kiedy wszystko jest Jedno. także mnie i ciebie jako złudzenia. adresowanym do Śri Kartika Swamiego. nic do studiowania.

gdy nie ma niczego wiedzianego i nikogo kto wie. Kiedy wszystko jest Jedno. że coś najlepsze. nieprawdą nieznane. Kiedy wszystko jest Jedno. kiedy wszystko jest Jedno. gdzie miejsce dla słońca. nieprawdą znane. nieprawdą ziemia i płomień. że coś jest najgorsze? 7 Gdy nie ma różnicy ani braku różnicy. przedmiotów zmysłów. jak możesz mówić o śnieniu. jaźń nie odróżnia czynu od bezczynu. księżyca. zawsze dobre i piękne. płomienia? 5 Jaźń nie odróżnia pragnienia od braku pragnienia. o iluminacji? 8 Nieprawdą jest nazwane. jak możesz mówić. gdy nie ma pustki ani braku pustki. zawsze dobre i piękne. jak możesz mówić. Kiedy wszystko jest Jedno. zachodem. zawsze dobre i piękne. nieprawdą nienazwane. zawsze dobre i piękne. zawsze dobre i piękne. zawsze dobre i piękne gdzie miejsce dla zmysłów. jaźń przeczy odróżnieniu między wschodem. kiedy wszystko jest Jedno. myślenia? 9 Nieprawdą jest wiatr i powietrze. Kiedy wszystko jest Jedno.4 Jaźń przeczy odróżnieniu między nocą i dniem. . że jest wewnątrz albo na zewnątrz? 6 Gdy nie ma pochwały ani porównania. gdzie miejsce dla deszczu i burzowych chmur? 10 Wszelkie bóstwa to tylko fantazje.

poza nimi razem. zawsze dobre i piękne. kiedy wszystko jest Jedno. nie ma tu śmiertelności i nieśmiertelności. jak możesz mówić o dziecku. kiedy wszystko jest Jedno. dorosłym. o starcu? 14 Jaźń jest bez kasty i bez statusu. jak możesz mówić o własności? o braku własności? 16 Jaźń przeczy męskości i niemęskości. nieprawdą jest narodzone i nienarodzone. poza nimi razem. zawsze dobre i piękne. kiedy wszystko jest Jedno. gdzie miejsce na powagę albo lekkomyślność? 17 . kiedy wszystko jest Jedno. wyklinać innego? 11 Nie ma tu wolnej woli ani przeznaczenia. jak możesz czcić jednego boga.wszelkie stany to tylko fantazje. jak możesz mówić o umieraniu? o ponownym życiu? 12 Nie ma żadnej różnicy między materią a duchem. zawsze dobre i piękne. nie ma żadnej agonii starości. źródłem i strumieniem. jak mogą ludzie rozprawiać o jaźni albo braku jaźni? 13 Nie ma żadnego wigoru młodości. przyczyną i skutkiem. kiedy wszystko jest Jedno. kiedy wszystko jest Jedno. jak możesz mówić o zysku? o stracie? 15 Nieprawdą jest majątek i brak majątku. zawsze dobre i piękne. zawsze dobre i piękne. przeczy kobiecości i niekobiecości. kiedy wszystko jest Jedno. bez stwórcy i bez stworzenia. zawsze dobre i piękne. zawsze dobre i piękne.

jak możesz myśleć o bólu? o nieobecności bólu? 19 Nie ma żadnej różnicy między ofiarą i ofiarującym. nie zna wskazówek ani też pomocy. zawsze dobre i piękne. wolna od próżności i uniżoności. zawsze dobre i piękne. pomysły o rasach. ostatecznym celem jakże mam cześć oddawać? komu bić pokłony? 23 Jaźń nie odróżnia ucznia od nauczyciela. kiedy wszystko jest Jedno. jak możesz mówić 'ja' albo 'moje'? 18 Najwyższe to koniec zasług i grzechów.są fałszem. zaprawdę. nie ma kapłanów. kiedy wszystko jest Jedno. jaki sens mają twoje odświętne obrządki? 20 Jaźń jest wolna od radości i smutków. nie zna chciwości ani wspaniałomyślności. kiedy wszystko jest Jedno. zawsze dobre i piękne. jestem najwyższą Prawdą. zawsze dobre i piękne.dwa. łaski i niełaski. 'ty' i 'ja' nie istniejemy jako . ogni. zniewolenia i wyzwolenia. modlitw. zawsze dobre i piękne. jestem najwyższą Prawdą. kiedy wszystko jest Jedno. jak możesz być świadom przywiązania? braku przywiązania? 21 Jaźń nie zna złudzeń ani wolności od złudzeń. rytuałów. kiedy wszystko jest Jedno. kastach. jak możesz osądzać? odróżniać dobre i złe? 22 Zaprawdę.Jaźń jest poza smutkiem i poza pragnieniem. rodzinach . poza zwątpieniem i rozczarowaniem. ostatecznym celem jakże mam cześć oddawać? komu bić pokłony? .

zanieczyszczenia ani oczyszczenia. jestem najwyższą Prawdą. 2 .24 Jaźń nie ma wyobrażeń o różnicach pomiędzy ciałami. nic do uczenia się. Jaźń nie ma wyobrażeń o różnicach pomiędzy światami. ostatecznym celem jakże mam cześć oddawać? komu bić pokłony? 26 Nie ma świadomości ciała i bezcielesności. adresowanym do Śri Kartika Swamiego. samotny w chatce. ostatecznym celem jakże mam cześć oddawać? komu bić pokłony? 25 Nie ma namiętności ani braku namiętności. wszystko co pulsuje jest jedynie fałszem. śpiewanym przez Śri Awadhuta Dattatreję. ostatecznym celem jakże mam cześć oddawać? komu bić pokłony? 27 W Jaźni nie ma zaklęć ani talizmanów. jednorodny w harmonii. W świadomości najwyższej Awadhuta pleciuga śpiewa prawdę. nie ma wzburzenia. niewinny. oświecony. na jego ścieżce nie ma śladu cnoty ani grzechu. jestem najwyższą Prawdą. Rozdział VII Nauka Osobistej Jaźni 1 Nagi albo ubrany w łachy zebrane po drodze. Taki jest oto Szósty Rozdział o Wyzwoleniu w świętym poemacie Awadhuta-Gita. jestem najwyższą Prawdą. nic do studiowania.

nieskończonym jak niebo? 6 Najwyższa Jaźń jedna i zawsze obecna jak niebo jest Prawdą czystą i niepokalaną. który porzucił wszystko. Gdzie miejsce na skojarzenie lub rozkojarzenie? . poza konwencją czystości. unię i rozłąkę? Jeżeli jest tylko Najwyższe. przemianę. gdzie w niej miejsce na dumę. naturalna. przytomny poza przyzwoitością i nieprzyzwoitością . ten jogin jest Prawdą. że bez substancji? 8 Tutaj jest Prawda absolutna co żyje we wszystkim czysta i bezpośrednia jak niebo. stała. o zniewoleniu i wyzwoleniu? Tutaj jest Prawda sama w sobie. który stał się wszystkim. w którym mieszka wszystko. niewolę. wolną wolę. różnicę albo identyczność? 7 Tutaj jest Prawda absolutna co mieszka we wszystkim.jakże Awadhuta mógłby brać udział w dyskusji? 3 Wolny od więzów nadziei. nieskazitelna jak niebo. uważny poza uwagą i brakiem uwagi. jakże mówić. 5 Czy może istnieć piękne albo brzydkie tam. 4 Gdzie miejsce na dyskusje o ciele i bezcielesności. że ma substancję lub. gdzie jest tylko Prawda? czy rozkosz zmysłów może być skończona w Najwyższym.Oczyszczony energią poza celem i bezcelowością. Gdzie tu miejsce na zmianę. oświecony mieszka w absolutnej prostocie.

nic do uczenia się. nieskazitelny. ze wszystkim albo bez niczego. 10 Ten poza wiedzą i postrzeganiem. jest szczęsną chwilą poza szczęsnym i nieszczęsnym czasem. coś nieprzyjemnego? 12 Jest zawsze wszystkim. . jak i obowiązkom oświecenia. nic do studiowania. 15 W Jaźni nie ma zaklęć ani talizmanów. 14 On jest obojętny religijnej praktyce. Naprawdę jedynie istnieje Jedyny gotowy przyjąć formę. dualnością i unią.Jaki sens ma zabawa albo brak zabawy? 9 Oświecony jest poza jednością. z brakiem medytacji? 13 Widzialne jest złudą jak miraż w pustyni. poza oddzieleniem. jaką stworzy umysł. Jest Prawdą wszędzie równą i obecną jak niebo. Gdzież mogłoby być miejsce na życie lub na śmierć dla Niego? Cóż On ma wspólnego z medytacją. poza wszystkim. wolny od braku pożądań? 11 Jest niszczeniem zniszczalnego i niezniszczalnego. radosny poza radością i brakiem radości wędruje spokojnie przez ziemie. Cóż miałby począć z przywiązaniem? z brakiem przywiązania? Jedynie wykształcony wyobraża sobie takie sprawy. doświadcza wewnętrznego szczęścia w swym wnętrzu. jest wszystkim. wolny od wszystkiego. jednorodny Byt może być wolny od pożądań. Jakże może tu być coś przyjemnego. jak może być tutaj wyzwolony? Jakże ten naturalny.

2 Świętym jest.W świadomości najwyższej Awadhuta pleciuga śpiewa prawdę. Jesteś niedotykalny przez mowę. którego umysł nietknięty przez namiętność. Taki jest oto Siódmy Rozdział o Nauce Osobistej Jaźni w świętym poemacie Awadhuta-Gita. adresowanym do Śri Kartika Swamiego. Rozdział VIII Nauka 1 Jesteś obecny wszędzie. nie ma pieniędzy ani pożądań. umysłu i mowy. łagodny i stały. proszę. Jesteś nieosiągalny przez umysł. spokojny i czysty. moja medytacja obrazą dla Ciebie. jada skromnie i oddaje się w moją opiekę. śpiewanym przez Śri Awadhuta Dattatreję. moje poszukiwanie obrazą dla Ciebie. kto włada zmysłami. . Wybacz mi. grzechy ciała. moja pieśń obrazą dla Ciebie.

czysty w początku. nikogo nie nienawidzi. toleruje każdego. ten. przyjazny. nie troszczy się o szacunek. 5 Najmądrzejsi ludzie. poza koncentracją. bezbłędny. 8 'DHU' znaczy . czysty w końcu. który żyje w wiecznej radości.bez cierpień. wrażliwy. skąpstwa. poważny.3 Bezstronny. afektów. 6 'A' znaczy . który żyje w wiecznej świadomości siebie. medytujący prawdę.wolny od namiętności i od zanieczyszczeń. ten. kształceni na tekstach i w duchu Wed. 9 'TA' znaczy . odważny. ten. poza ignorancją i próżnością. oddaje szacunek wszystkiemu. poza niepokojem. którzy rozważają znaczenia i cel świętych ksiąg. 7 'WA' znaczy .poza aktywnością.wolny od sideł pragnienia. życzliwy. nie ma pragnień ani odraz. poza medytacją. chociaż ciało w kurzu. który żyje z czystym umysłem. prawdomówny. zazdrości. OM TAT SAT . czysty w środku. 4 Jest miłosierny. winni rozumieć imię Awadhuta. patrzy na wszystko takim samym okiem. hipokryzji. sympatyczny.