You are on page 1of 45

Biblioteka kultury i duchowoci Indii

Tom 11

ri Awadhuta Dattatreja
Awadhuta Gita
czyli

pie wyzwolonego

Przekad: Wiesaw Sadurski, http://www.wisarts.com/poems/gita.html


Wstp: Swami Abhayananda, Dattatreyas Song of the AWADHUT,
http://themysticsvision.weebly.com/downloads.html

SPIS TRECI
Wstp
Rozdzia I - Pouczenia samowiedzy 1
Rozdzia II - Pouczenia samowiedzy 2
Rozdzia III - Pouczenia mdroci
Rozdzia IV - Definicja esencji
Rozdzia V - Przedstawienie Wgldu w Pokj
Rozdzia VI - Cel wyzwolenia
Rozdzia VII - Nauka Osobistej Jani
Rozdzia VIII - Nauka

WSTP

Spord wszystkich mistycznych rozpraw staroytnej literatury indyjskiej Awadhuta


Gita, czyli Pie Awadhuty, jest jedn z najbardziej wymownych i przekonujcych. Jej
tematem jest dowiadczenie fundamentalnej jednoci uzyskane dziki mistycznej wizji,
dowiadczenie wiecznej Jani. Dowiadczenie to nie ogranicza si do jednego z mistykw indyjskiej tradycji kulturowej, ale jest powszechne wrd wszystkich tych, ktrzy
osignli mistyczn wizj. We wszystkich krajach i we wszelkich tradycjach religijnych
istnieli ludzie, ktrzy osobicie dowiadczyli wiecznej rzeczywistoci, i zrozumieli, e
jest to ich wasna niezbywalna tosamo. Wrd najbardziej znanych mistykw goszcych t uniwersaln wiedz s riszi z okresu Upaniszad yjcy w tradycji wedanty, alHallaj i Dalaluddin Rumi z tradycji Sufi, Siakjamuni i Awagosza w tradycji buddyjskiej oraz Mistrz Eckhart z tradycji chrzecijaskiej. Wszyscy wyrazili objawion wiedz
o ich identycznoci z jedn wieczn Rzeczywistoci, i ogosili, w taki czy inny sposb,
ich zgodno ze sowami chrzecijaskiej witej, Katarzyny z Genui: Moim ja jest
Bg, nie widz adnej innej siebie z wyjtkiem mojego Boga.
W caej historii mistycy wszystkich tradycji kulturowych stwierdzili, e wizja Boga odsania zasadnicz jedno czowieka z Bytem Absolutnym, budzc go do prawdziwej,
wiecznej tosamoci. Zanim taka boska iluminacja nastpi - twierdz mistycy - czowiek
cierpi w bdnym przekonaniu, i jest ograniczon i skoczon istot, odrbn od innych
istot, ktra posiada wasn indywidualn tosamo. Rozwiewanie tej iluzji jest okrelane
w rnych tradycjach mistycznych rnymi nazwami, takimi jak owiecenie", jedno
z
Bogiem, wyzwolenie, zbawienie" itp., ale mimo rnych nazw, takie samo jest dowiadczenie, taka sama wiedza, ktra objawia si tym wszystkim, ktrzy uzyskali mistyczn wizj.
Zanim objawi si nasza absolutna tosamo, yjemy w ufnej pewnoci co do naszej (iluzorycznej) indywidualnoci, uznajc za "ja" kalejdoskop przemijajcych wrae psychicznych, ktre s obecne w naszej wiadomoci. Ale mistycy mwi, e ta powierzchowna gra myli, wspomnie, wrae zmysw na ekranie wiadomoci to tylko mira.
Ten ekran, sama wiadomo, to jest nasza prawdziwa tosamo. To wanie ta niezmienna wiadomo, odwieczny wiadek wszystkich ruchw mylowych i zewntrznych wrae jest tym, kim naprawd jestemy. To jest TO, co jest nasz prawdziw, nasz jedyn Jani.
Pie Awadhuty jest jedn z najbardziej wysublimowanych i bezkompromisowych wypowiedzi ukazujcych to mistyczne dowiadczenie, jakie kiedykolwiek zostay napisane.
Oczywicie, wywodzi si ona z kultury indyjskiej i mieci w tradycji Upaniszad, Bhagawadgity, pism ankary, i wszystkich innych duchowych traktatw z Indii, ktre mog
by klasyfikowane jako niedualistyczna wedanta; ale bdem jest traktowa j jedynie
jako wypowied szczeglnej szkoy filozoficznej czy konkretnej wiary religijnej. Jej podobiestwo do wszystkich traktatw o niedualistycznym charakterze poprzedzajcych j,
to zbieno wynikajca nie ze wsplnej tradycji filozoficznej, ale ze wsplnego bezporedniego dowiadczenia. Autor Awadhuta Gity zosta owiecony przez to samo bezpo-

rednie objawienie, ktre zainspirowao Upaniszady, Bhagawadgit i inne podobne dziea. Zatem naley odczytywa Pie nie jako powtrzenie koncepcji teoretycznej, lub jako
argument za wedantyjskim punktem widzenia, ale jak dzielenie si owieconego mdrca
bezporednio objawion mu prawd. Jego celem w tym dzieleniu si nie jest przekonanie
nas, ale obudzenie nas do prawdy i wyzwolenie z bdu.
Awadhuta Gita jest wezwaniem do poznania, do najwyszego poznania prawdy ostatecznej. Awadhuta traktuje iluzj bezkompromisowo, nie daje najmniejszego oparcia w dualimie, nie pozwala, by pozorny dualizm przylgn do naszego postrzegania rzeczywistoci. By moe jego wiedza jest dla zwykego czowieka, zbyt wzniosa, zbyt surowa,
zbyt prosta; ale jest to wiedza o ostatecznej, niepodwaalnej prawdzie egzystencji; i to
wanie jest prawda, ktra ma moc uczynienia nas wolnymi.
Autor Awadhuta Gity by z ca pewnoci urzeczywistnionym joginem i mistrzem sanskrytu. Poza tym wiemy o nim bardzo mao. Jego Pie przez wieki miaa wielu prekursorw i wiele potwierdzajcych jej prawd wiadectw. Jednak ze wszystkich takich deklaracji o poznaniu jednej Jani, adna nie jest bardziej wymowna i przekonujca, adna
nie jest bardziej elokwentna i pouczajca od tej. Kimkolwiek autor Pieni Awadhuty
mg by, nie ma wtpliwoci, e by to wietny nauczyciel, mocno osadzony w pewnoci co do swej najwyszej tosamoci. Nie tylko gbia i autentyczno jego wizji, ale poetyckie pikno jego Pieni sprawio, e staa si ona rdem radoci i inspiracj dla jego
wdzicznych czytelnikw na przestrzeni lat.
Autor Awadhuta Gity nie odnosi si do siebie po imieniu, ale na kocu kadego rozdziau
jestemy informowani, e zosta napisany przez ri Dattatrej. Moliwe jest, e s to sowa dopisane pniej do utworu, aby doda wagi i wiarygodnoci wypowiedziom w nim
zawartych, a take zapewni jego rozpowszechnienie. O legendarnym Dattatreji ze staroytnej mitologii mwiono, e by wcieleniem Wisznu, a jego rodzicami byli riszi Atri i
jego cnotliwa ona Anasuja; ale co do tego, czy taka osoba faktycznie ya i jakie byy
prawdziwe szczegy jej ycia nie wiemy zgoa nic. Wedug legendy, otrzyma epitet
Awadhuta, gdy wyrzek si swego krlewskiego dziedzictwa i sta si wdrownym
ascet, zacz y nagi i wolny, z dala od rozrywek ludzi przywizanych do doczesnoci.
Sowo Awadhuta stao si oglnym okreleniem dla wszystkich tych bezdomnych ascetw i joginw z Indii, ktrzy yj yciem cakowitego wyrzeczenia, nie zainteresowanych
wiatem i jego cywilizowanymi konwencjami, aby pozosta w stanie koncentracji na
utosamieniu si z odwieczn Jani.
Faktyczna data powstania Awadhuta Gity jest nieznana, ale sdzc po sownictwie i stylu,
wydaje si, e zostaa napisana nie tysiclecia przed obecn er, jak podaje legenda, lecz
okoo IX lub X wieku naszej ery. Nie zaprzecza to oczywicie moliwoci istnienia ustnego przekazu, ktry przybra tak wyrafinowan form w podanym czasie.
Przedmiot Pieni jest taki sam, jak w przypadku Upaniszad, Bhagawadgity i pism wszystkich owiecony wieszczw: jest nim Ja. Mwi ona nie o duszy i Bogu, ale przemawia
raczej z poziomu empirycznej wiadomoci, na ktrym relacja podmiot-przedmiot ju nie
istnieje. Jest to pie finalnej, ostatecznej i nieredukowalnej rzeczywistoci zrealizowanej
jako JA.

Chocia punkt widzenia autora jest niesekciarski i obrazoburczy, czsto uywa on takich
poj jak iwa, Brahman i Purusza do opisania absolutnej Jani; ale uywa tych
terminw tylko w celu wykazania ich niedoskonaoci. Jemu chodzi o to, by zniszczy
wszelkie poczucie dwoistoci wynikajce z pojcia Boga oddzielnego od wasnego ja,
wasnej niezbywalnej Istoty. Jego pogldy s identyczne, w gruncie rzeczy, z wizj wielkiego ankaraczarji, ktry y w tym samym czasie. Rzeczywicie, Pie Awadhuty jest
praktycznie nie do odrnienia od niektrych pism sawnego aczarji. Obaj gosili o potrzebie rozpoznania Brahmana-iwy-Puruszy jako atmana lub Jani; obaj twierdzili, e
ostatecznym duchowym osigniciem jest identyfikacja z Absolutem, ktrym nie jest
adne inne bstwo, ale wieczne JA. Dualistyczne oddanie, bhakti, moe rzeczywicie
prowadzi do wiedzy o Jani, ale od momentu dowiadczenia jej konieczne staje si porzucenie wszystkich iluzorycznych dualnoci i utwierdzenie si w wiadomoci aham
brahmasmi - jestem Brahmanem lub iwoham jestem iw.
Aby uzyska pewno, niewielu ludzi jest w stanie dosign takich wyyn wiedzy, a
jeszcze mniej jest zdolnych nieustannie trwa w rozrzedzonej atmosferze na takich wysokociach wiadomoci. Z tego powodu przewodnik, jakim jest Awadhuta jest dla nas jak
najbardziej
potrzebny
i
pokrzepiajcy.
Prowadzi nas pewnie w gr, po nierwnym terenie myli do odlegej krainy nieuwarunkowanej wiadomoci. Gdy podamy za nim na zawrotne wysokoci jednoczcej wiedzy, mamy zaszczyt do pewnego stopnia dzieli z Awadhut jego wzniosy stan. Po lekturze zaledwie kilku wersw Pieni Awadhuty, nasze umysy s natychmiast wzniesione
do sfery niezmierzonego spokoju i pewnoci. Kilka wicej wersetw, a stajemy si nieruchomi, niezachwiani, nieporuszeni, utwierdzeni raz jeszcze w przypomnianej nam wiedzy
o naszej wasnej wiecznej jani, ktr w jaki sposb zapomnielimy. Tak wic, po prostu
czytajc sowa tego mistrza i przewodnika, jestemy wznoszeni do wolnoci i radoci
jego czystej wiadomoci i stajemy si zdolni do zakosztowania odrobiny sodkiego nektaru naszej wasnej wewntrznej bogoci.
Swami Abhayananda.

Oto pie ri Awadhuta Dattatreji, wielkiego Guru:

Rozdzia I
Pouczenia samowiedzy 1

1
To z aski Najwyszego budzi si w ludziach tsknota

do zjednoczenia z Nim, by ocali ycie od udrki.


2
Jake mam si pokoni niezmiennej, niezmiernej, niepodzielnej Jani,
ktra wypenia sw natur wszystko z wasnej mocy?
3
Rzeczy zoone z piciu ywiow s jak mirae, nie maj substancji.
Ja jestem bez skazy, jeden bez drugiego - komu mam si kania?
4
Wszystko jest absolutn Jani; nie ma podziau, nie ma podobiestwa,
jake wic orzeka, e 'to' istnieje, 'tamto' nie istnieje?
5
Oto substancja nauk Wedy, esencja wszelkiej wiedzy i czucia jestem t jednorodn samowietln Jani, co przenika wszystko.
6
Zaprawd, jestem Bogiem, Jani wszelkiego stworzenia,
Tym, ktry jest, niepodzielny, z natury czysty i bezgraniczny jak niebo.
7
Jestem nieskoczon, niezmienn, jasn wiadomoci,
nie znam rozkoszy i blu; ciekawe, komu i dlaczego si one zdarzaj?
8
Nie myl le ani dobrze, nie czyni le ani dobrze, nie mwi le ani dobrze.
Jestem nektarem wiedzy, czystej, i poza zmysami.
9
Jestem poza umysem, ktry jak przestrze konfrontuje rzeczy,
zdaje si by przeszoci albo wszystkim - ale naprawd go nie ma.
10
Naprawd ja jeden jestem poza przestrzeni i kontynuacj.
Jaki dowd czy wniosek mgby pomc w pojciu, kim jestem?
11
Wiedz, jeste tym Jednym, yjesz kompletnie i rwno we wszystkim,
bezgranicznie i samowietlnie - jak moesz troszczy si o dnie i noce?

12
Wiedz, jeden mieszkasz zawsze i we wszystkich rzeczach.
Gdy medytujesz nad czym innym - dzielisz niepodzielne. Moesz?
13
Nigdy si nie rodzie, nie umierae;
nigdy nie miae ciaa ani nie bye ciaem.
Wedy ucz na wiele sposobw, e Duch wspaniay jest wszystkim.
14
Jeste olnieniem, najwyszym Dobrem, wewntrz i zewntrz,
w kadym miejscu i czasie.
Czemu si bkasz tam i tutaj, jak po nocy zmora?
15
Nie ma unii ani rozki - dla mnie, dla ciebie, dla jakiejkolwiek rzeczy.
Nie ma mnie ani ciebie, nie ma uniwersum. Ja jedna jest wszdzie.
16
Nie naleysz do zmysw; wiat zmysw nie naley do ciebie.
Jeste jedyn Prawd, najwysz realnoci - skde twoje smutki?
17
Nie ma narodzin i mierci, dobra i za, niewoli i wyzwolenia.
One s w umyle.
Synu mj, skd zy? Przecie nie mamy imion ani form.
18
O, umyle! Skd rozczarowania? Czemu si bkasz jak zmora po nocy?
Porzu pragnienia, sta si Jani, yj szczciem pokoju.
19
Jeste wszak odkupieniem, prawd niezmienn, bez sympatii i wstrtu,
dlaczego wic drczysz si pogoni za spenianiem zmysw?
20
Wedy ucz, e Ja jest bezimienna i czysta, bez przymiotw i cech,
bezcielesna przenika wszystko wszdzie. Wiedz - to ty ni jeste.
21
Nierzeczywiste jest, co przejawia si w formie. Nieprzejawione jest realne.
Kto pojmuje t prawd, nie wraca tu przez ono, nie rodzi si znowu.

22
Mdrcy mwi, e rzeczywisto jest jedna, wszdzie taka sama.
Umys, porzucajc pragnienia, nie myli o jedni ani o wieloci.
23
Jeli wszystko jest Tym, wolnym z natury - jak moe istnie owiecenie?
Jeli To zarazem 'jest' i 'nie jest' - gdzie ma by owiecenie?
24
Jeste t jednorodn zasad, niezmienn,
nienarodzon, niemierteln i czyst.
Jak moesz wic sdzi, e znasz siebie, lub, e siebie nie znasz?
25
Kiedy Wedy mwi 'Ty jeste To', To oznacza Ja, potwierdzenie ciebie.
Gdy mwi: 'ani to ani tamto', to znaczy,
e przedmioty zmysw s nierzeczywiste.
26
Ja jest speniona; ty speniasz wszystko w sobie
twoim wasnym kamstwem.
Umys nie jest podmiotem ani przedmiotem; jak nie wstyd ci medytowa?
27
Jak mog mwi, e nie znam Dobra; jeli Go nie znam, jak mog wielbi?
Jestem Nim przecie, najwysz prawd,
jake wic mwi o Nim, modli si do Niego?
28
Ego to nie Ja, ktra jest poza przyczyn i skutkiem,
poza intencj i wyobraeniem,
poza postrzegajcym i postrzeganym, jednorodna i samowiadoma.

29
aden przedmiot nie jest realny ani nie jest wieczny. Jedyn prawd
jest pikno Jani - poza zgod, niezgod, poza wspczuciem i krzywd.
30
Jeste t prost Realnoci, pewn, bezcielesn,

poza narodzinami i mierci.


Skd wic i po co szukanie siebie, skd rozczarowania, zudzenia?
31
Gdy dzban si tucze, jego wewntrzna przestrze roztapia si
w oglnej, poza rozpoznaniem.
Gdy umys jest oczyszczony, roztapia si w uniwersalnym,
poza rozpoznaniem.
32
Zaprawd, nie ma dzbana ani przestrzeni w dzbanie,
nie ma ciaa ani duszy w ciele.
Wiedz, Duch jeden istnieje - poza poznawalnym, poza poznajcym.
33
Wiedz, Ja jest zawsze i wszdzie, obecna i nieobecna,
istniejca i nieistniejca. To ja ni jestem, nie miej wtpliwoci.
34
Nie ma witych ksig ani wiatw, bogw ani ofiar, narodzin, kasty, rodziny.
Nie ma jasnej cieki po mierci ani ciemnej cieki.
Jest tylko pikno Ducha.
35
Ty Jeden jeste speniony, poza substancj i form, jak moesz wic myle,
e postrzegalny przez zmysy lub pozazmysowo?
36
Jedni szukaj jednoci, drudzy dualnoci; jedni i drudzy nie znaj
bezstronnej Rzeczywistoci, poza podziaem na jedno i wielo.
37
Jak mog rozprawia o Rzeczywistym, ktry jest poza kolorem i biel,
bez dwiku i bez jakoci, poza zasigiem rozumu i sw?

38
Gdy poznasz, e wszystko, wcznie z tob, jest zudne jak horyzont,
naogi dualnoci rozwiej si same, wtedy pojmiesz Ducha.
39

Nie rni si od Najwyszego - jest tylko jedno i to samo niebo.


Gdzie ma by wic medytujcy, gdzie przedmiot medytacji?
40
Cokolwiek czyni, dostaj, ofiaruj, cokolwiek mnie cieszy nic nie jest moje, gdy jestem bez skazy, bez narodzin i mierci.
41
Wiedz, wszystko w uniwersum jest bez formy, bez zmiany,
wszystko w tym uniwersum z natury jest absolutne, niewinne i pikne.
42
Zaprawd jeste Prawd, nie miej wtpliwoci. Jak moesz myle,
e znajdziesz prawd wewntrz, lub nie znajdziesz wcale?
43
Mj synu, gdzie jest zudzenie albo brak zudzenia, rdo wiata albo cie?
Nigdzie ich nie ma. Wszdzie jest Prawda, nieskazitelna jak niebo.
44
Jestem wolny w pocztku, porodku, w kocu,
z natury nieskazitelny i czysty.
Wiem z ca oczywistoci, e nigdy nie byem niewolny.
45
Od nieprzejawionego nasiona do przejawionego kosmosu
nic si nie pojawia,
wszystko jest Duchem. Jak mona by wierzcym, panem domu, mnichem?
46
Wiem, jestem niepodzielnie, peen sensu, jako wszystko, Ja.
Powietrze, woda, ogie, ziemia i eter nie maj znaczenia.
47
Ja nie jest mska, eska ani neutralna, nie jest pomysem ani domysem,
jak moesz wic myle, e jest radosna albo bez radoci?

48
Ja nie jest do znalezienia przez praktyk jogi, kontrol umysu, oddechu,
ani przez wykad z katedry. Jest, gdy jawi si sama, samowietlnie, z siebie.

49
Nie ma adnego ciaa materialnego ani duchowego,
wszystko jest jednym Duchem.
Jak moe wic istnie czuwanie, nienie, sen gboki lub stan owiecenia?
50
Nie jestem niewolnikiem ani wolnym czowiekiem,
w niczym nie rni si od Ducha.
Nie jestem czowiekiem czynu ani zabawy,
niczym szczeglnym ani te oglnym.
51
Jak woda, wlana do wody, jest niepodzielnie wod,
tak Duch i materialny kosmos s nie do odrnienia.
52
Doprawdy, nie jeste niewolny ani nie jeste wolny,
jak moesz wic myle, e Ja ma form albo nie ma formy?
53
Znam tw najwysz posta samo-oczywist jak niebo.
Znam tw cielesn posta - zmienn jak woda mirau.
54
Nie mam mistrza ani przepisw, nie mam prac ani obowizkw.
Wiedz, z natury prosty i bezcielesny, jestem nagi jak niebo.
55
Jeste absolutnie czysty, nie masz ciaa, rozumu i zudze.
Nie wstyd si, powiedz: - Jestem Jani, prawd wszystkich prawd
.
56
Czemu ten szloch, umyle? Sta si, sam z siebie, Jani, ktr jeste.
Mj synu, pij nektar nie-dualnoci, niezrwnany w smaku.
57
Zaprawd, nie ma wiedzy ani niewiedzy, ani zmieszania wiedzy i niewiedzy.
Kto to pojmuje, ten staje si wiedz, sam wiedz i niczym innym.
58
Nie ma argumentw ani dowodw,
nie ma uczenia si ani osigania owiecenia.

Jestem spontaniczn sta wiadomoci, naturaln jak niebo.


59
Nie jestem narodzony, nie jestem miertelny;
nie czyni dobrze, nie czyni le.
Jestem nieskazitelny, bez jakoci - jak moe istnie niewola albo wyzwolenie?
60
Jeeli bg jest wszdzie, doskonay, jednaki to nie znajduj rnicy midzy nim a mn.
Jake mgby by wewntrz? Jake mgby by zewntrz?
61
wiat pojawia si, raz za razem, jako niepodzielna cao, rzeka wiadomoci.
Uwaaj na zudzenia, naigrywania si, na fantazje o unii i rnorodnoci!
62
Gdy raz na zawsze wszystko materialne i niematerialne jest odrzucone,
wtedy tylko Absolut janieje, poza rnic i brakiem rnicy.
63
Nie masz matki ani ojca, ony ani syna, nie masz krewnych,
przyjaci ni wrogw.
Nie masz upodoba ani odrazy. Skd wic twa niepewno?
64
O umyle! nie ma dnia ani nocy, ani wschodu, ani zachodu soca.
Jake rozsdny czowiek moe myle o formie Tego, ktry bezcielesny?
65
Nie jestem podzielny ani niepodzielny, ani zadowolony, ani zrozpaczony,
nie jestem czci ani caoci. Niewyczerpalny, jestem Jani.
66
Nie siej ziarna czynw, nie zbieram niwa;
nigdy nie siaem, nie zbieraem, i nigdy nie bd.
Nie mam ciaa, nie jestem bezcielesny.
Jak mgbym mwi: to 'moje', a tamto 'nie moje'?

67
Nie znam poda ciaa i umysu,

nie znam cierpie powstajcych z ciaa i umysu.


Wiedz, jestem Jani, rozleg i prost jak niebo.
68
Drogi umyle, jaki poytek z gadania? Drogi umyle, To - jest poza dowodem.
Mwi ci oto esencj istnienia - jeste Prawd, porwnywaln tylko do nieba.
69
Gdziekolwiek jogin umiera, w jakimkolwiek stanie i okolicznociach rozpuszcza si w Duchu jak przestrze stuczonego dzbana
w oglnej przestrzeni.
70
Moe porzuci ciao w wityni albo w lepiance,
zapomniany przez wszystkich,
jego pokj niesie mu wolno, staje si jednym z Duchem.
71
Jogin patrzy na obowizki, ambicje, bogactwa, ludzi i zwierzta,
na wszystko ruchome, wszystko nieruchome, jak na wod w mirau.
72
Wiem z ca jasnoci - nie czyni pracy ani przyjemnoci,
i nie odpowiadam za nie
ani w przeszoci, ani dzisiaj, ani te w przyszoci.
73
Powicony wod rwnoci Awadhuta yje nagi w opuszczonej wiosce,
szczliwy, bez dumy, osiga w sobie Absolut.
74
Osiga Ja, gdzie nie ma czuwania, nienia, snu gbokiego
ani owiecenia,ani religii ani braku religii.
Jakie zniewolenie moe go dotkn,
jakie wyzwolenie?
75
W Jani nie ma zakl ani talizmanw; nic do uczenia si,
nic do studiowania.
W wiadomoci najwyszej Awadhuta pleciuga
piewa rozkosze serca, wspaniaoci prawdy.
76

Wszystko ani istnieje, ani nie istnieje.


Wszystko jest ani prawdziwe, ani nieprawdziwe.
Mwi o Jani spontanicznie, z mej wasnej natury. Mwi czyst wiedz.

Taki jest oto Pierwszy Rozdzia o Samowiedzy


w witym poemacie Awadhuta-Gita,
piewanym przez ri Awadhuta Dattatrej,
adresowanym do ri Kartika Swamiego.

Rozdzia II
Pouczenia samowiedzy 2

1
Nie sd, e nauczyciel to dziecko, gupek,
rozpustnik, pan domu, albo e nie zna pism witych.
Czy nie podniesiesz pery, gdy ley w brudnej muszli?
2
Nie rozwaaj jakoci, poetyckoci wykadu. Wraliwy rozpozna esencj.
dka zwyka, bez malunkw czy nie przeprawi wdrowca
do drugiego brzegu?
3
Wszechobecny bez trudu posiada wszystko obecne, wszystko nieobecne.
On to wiadomo, naturalny pokj, wszechogarniajcy jak niebo.
4
Nieporuszalny jak niebo, porusza wszystko ruchome i wszystko nieruchome.
Niewyrnialny, wyrnia i wzrusza - ten Jeden, bez drugiego.
5
To ja, najwysze Dobro, nigdy nie przychodz, nigdy nie odchodz,
jestem poza narodzinami i mierci, poza zem, dobrem, i poza zwtpieniem.
6
To ja, doskonay i cakowity, bez skadnikw, jestem
wielbiony przez bogw, cho nie odrniam boga od niebogi.
7
Jak baki na wodzie wznosz si i znikaj,
tak sentymenty przychodz, odchodz.
C moe osign bdzca w sentymentach dusza?
8
Przepeniam inteligencj kade istnienie i kosmos w rozwoju,
yj w ywioach, przenikam mikkie i twarde, sodkie i ostre substancje.
9
Jak smak, temperatura i mikko przebywaj w wodzie,
tak materia przebywa w nieskoczonym Duchu.

10
Wadam bezbdnie, wolny od atrybutw, niepokalany, pikniejszy ni pikno
poza wyobraeniem i wraeniem, poza i ponad osdem.
11
Gdy To jest spontanicznie, naturalnie, w kadym czasie i wszdzie gdzie miejsce dla mnie, dla ciebie, dla jakiejkolwiek rzeczy, dla wiata?
12
Porwnuj t wszechwiedzc Inteligencj do przestrzeni i nieba.
On jest zaprawd niebem, nieskazitelnym, czystym i jedynym.
13
Wiatr nie moe Go porwa ani woda utopi;
nie chodzi po ziemi, nie mieszka w ogniu.
Najdoskonalszy, peen wiata, yje w wietle, jest wiatem.
14
Przenika wszelk przestrze - On, nieprzenikalny.
yje wewntrz i zewntrz, niepodzielny i cigy.
15
Poniewa jest piknem bez jakoci, wasnoci i niewidzialny - jogowie
radz uywanie symboli, ktre ucznia prowadz stopie po stopniu do Niego.
16
Gdy ucze w cigej praktyce moe ju medytowa bez uycia symbolu,
roztapia si wraz z nim w Jani, porzuca dobro i zo.
17
Jest jeden lek na trucizny niewiedzy tego straszliwego wiata,
tworzce namitnoci i szalestwa - to nektar naturalnoci.
18
Dla oka widzialne, co obdarzone postaci,
umys moe oglda to, co bez postaci,
dlatego Ja, poza bytem i niebytem, okrelam tu jako 'poza'.
19
Zewntrzne - to uniwersum, wntrze nazywane jest dusz.
Poznaj bardziej wewntrzne od wntrza, co jest jak kropla ycia w nasieniu.

20
Wiedza zudna dotyczy zewntrznego, prawdziwa wiedza dotyczy wntrza.
Poznaj To wewntrz wntrza, co jest jak woda ycia w nasieniu.
21
Jeden w peni jest ksiyc na niebie; krzyujc oczy widzisz dwa, iluzj.
Zobacz Ja jak ten ksiyc, jedn. Dualno jest zud.
22
Przez takie skrzyowanie oczu wszechwiedzce istnienie zdaje si podzielne.
Jogin wszake osiga mdro i sawi Jedno tysicami imion.
23
Nieuk albo uczony, z aski mistrza albo bez mistrza,
wolny od zwizkw i nienawici
poznaje prawd, traci przywizanie do 'tego' i 'tamtego'.
24
Nie pragnie niczego, nie odrzuca niczego; dla dobra wszystkich stworze
skupiony w wiedzy, wytrway, osiga Najwysze.
25
Jak przestrze dzbana, gdy stuczony, rozpuszcza si w oglnej przestrzeni,
tak jogin, gdy porzuca ciao, rozpuszcza si w Jani,
w piknie najwyszego Ducha.
26
Mwi si, e los czowieka czynu rozstrzyga si w jego ostatniej myli.
Nie mwi si, e los jogina jest zaleny od jakiejkolwiek myli.
27
Czowiek, ktry pracuje i medytuje dla zadouczynienia
opisywalny jest w sowach.
Jogin, ktry pracuje i medytuje bez zadouczynienia - jest nieopisywalny.
28
Wiedzc to nie mwi si,
e jogin ma jak drog, albo e wie, jak ni kroczy.
On tylko porzuca dualno - Najwysze przychodzi do samo.

29
Czy umiera w wityni czy w norze, jogin nie wraca przez ono,
nie rodzi si znowu, rozpuszczony wspaniale w najwyszego Ducha.
30
Kto pojmie sw naturaln Ja, niepojmowaln,
temu uczynki nie przynosz brudu.
Wolny od skazy nigdy i w niczym nie dziaa.
Taki jogin jest bezgraniczny.
31
Osiga Ja najwysz, wszechpotn i czyst,
bez trwogi i pragnie, bez chorb,
bez porwnania, bez zudze, bez przyjemnoci i blu.
32
Osiga Ja najwysz, niemierteln i czyst, i zapomina nauki;
ju nie ma adnej inicjacji, szkoy, ucznia, nauczyciela,
pozycji w jodze, symbolu.
33
Osiga Ja najwysz, wieczn i czyst - i wtedy ju nie ma ciaa,
sfery ani obrazu, stopy ni twarzy
materialnej, duchowej ani te psychicznej.
34
Osiga Ja najwysz, niemierteln i czyst, z ktrej rodz si rzeczy
ruchome i nieruchome, w ktrej mieszkaj,
i w ktrej znikaj jak piana na wodzie.
35
Osiga Ja najwysz, wszechpotn i czyst;
ju nie ma wicze ciaa, kontroli oddechu,
nie ma wiedzy ani niewiedzy, ognia w nerwach ani adnych nerww.
36
Osiga Ja najwysz, gdzie nie ma wieloci ani jednoci,
innoci ani dualnoci,
trwania ani nicoci, wielkoci, rwnoczesnoci,
nie ma nauki ani poznawania.
37
Osiga Ja najwysz, bez wzgldu na to,

czy ma nad sob kontrol czy nie,


w dziaaniu lub bez dziaania,
w przepychu rzeczy albo bez niczego.
38
Osiga Ja najwysz, pikn i wieczn jak niebo,
w ktrej nie ma umysu i ciaa,
ani intelektu, ani zmysw, ani wielorakich wrae, gdzie ju nie ma jego.
39
Osiga Ja najwysz, gdzie nie ma rnicy midzy mczyzn i kobiet,
praw ani obowizkw, czystoci ani brudu,
gdzie moe czyni nawet zabronione.
40
Umys nie pojmie tego, jzyk nie opisze. Jak moe wic nauczyciel naucza?
To prosta Prawda wieci w sercu, sama, gdy piewam te sowa.

Taki jest oto Drugi Rozdzia o Samowiedzy


w witym poemacie Awadhuta-Gita,
piewanym przez ri Awadhuta Dattatrej,
adresowanym do ri Kartika Swamiego.

Rozdzia III
Pouczenia mdroci

1
Jak pokoni si Dobru, co zamieszkuje wszystko,
ktrego twarz ziemia, a piknem niebiosa,
bez jakoci i braku jakoci, bez rozrnienia,
bez skazy, bez lubienia i nielubienia, bez zawioci.
2
Drogi przyjacielu, jak pokoni si mej wasnej Jani,
bo przecie to ja jestem
tym czystym bezczasowym Dobrem,
bez bieli i koloru, niezmiennym, poza przyczyn i skutkiem.
3
Z paliwem czy bez paliwa, zawsze si arz;
z dymem czy bez dymu, zawsze pon;
z pomieniem czy bez pomienia, zawsze wiec;
jestem niemiertelnoci w wiedzy, harmoni w ekstazie, jestem jak niebo.
4
Jeden jest wszystkim; jak mwi, e jest jeden lub wicej ni jeden,
nieskoczony albo skoczony,
e jest substancj albo bez substancji?
Jestem niemiertelnoci w wiedzy, harmoni w ekstazie, jestem jak niebo.
5
Jak mog mwi, e To jest jednoci albo wieloci;
jak mog mwi, e To
trwa nieskoczenie albo przemija?
Jestem niemiertelnoci w wiedzy, harmoni w ekstazie, jestem jak niebo.
6
Ani cielesny ani bezcielesny, ani lepszy ani gorszy;
bez ruchu i bezruchu; bez pocztku, bez rodka, bez koca;

wszechobecny, piewam prawd, jestem prawd,


niemiertelnoci w wiedzy, harmoni w ekstazie, jestem jak niebo.

7
Wiedz, organy zmysw s zudne jak horyzont,
przedmioty zmysw zudne jak horyzont.
Wiedz, jestem nieskazitelny, poza wizami i wolnoci,
niemiertelnoci w wiedzy, harmoni w ekstazie, jestem jak niebo.
8
Mj synu, nie jestem ukryty, przecie jestem wszdzie;
nie jestem pojmowalny ani niepojmowalny;
nie jestem daleko ani blisko, wezwany pojawiam si wszdzie;
jestem niemiertelnoci w wiedzy, harmoni w ekstazie, jestem jak niebo.
9
Jestem bez dziaa, spalam czyn i bezczyn;
jestem bez wrae, spalam rozkosz i bl;
bezcielesny, bezdomny, spalam ciao i dom;
jestem niemiertelnoci w wiedzy, harmoni w ekstazie, jestem jak niebo.
10
Jestem ogniem, spalam religi i brak religii,
jestem ogniem, spalam cnot i grzech,
jestem ogniem, spalam przywileje i zwizki;
jestem niemiertelnoci w wiedzy, harmoni w ekstazie, jestem jak niebo.
11
Mj synu, nie ma stanu bytu ani niebytu,
nie ma ani mylenia, ani bezmylnoci,
nie ma unii ani rozki, bo przecie
jestem niemiertelnoci w wiedzy, harmoni w ekstazie, jestem jak niebo.
12
Znam stan zadowolenia, stan powcigliwoci,
znam stan szczcia, stan nieszczcia,
znam stan chciwoci, stan ofiarnoci;
jestem niemiertelnoci w wiedzy, harmoni w ekstazie, jestem jak niebo.

13
Pncza ziemskoci nie mog mnie oplta,
rozkosze ciaa nie mog mnie zwabi,
pta niewiedzy nie mog powstrzyma;
jestem niemiertelnoci w wiedzy, harmoni w ekstazie, jestem jak niebo.

14
Nie mam opinii o zaletach religii,
nie mam apetytu na uciechy zmysw,
nie mam okazji do utraty rwnowagi;
jestem niemiertelnoci w wiedzy, harmoni w ekstazie, jestem jak niebo.
15
Nie stwarzam alu i ndzy, nie budz furii w umyle;
to twoja prno tworzy cierpienie i lk;
ja pozostaj nietknity przez prno;
jestem niemiertelnoci w wiedzy, harmoni w ekstazie, jestem jak niebo.
16
Nie waham si ani nie decyduj, jestem mierci czynu i braku czynu;
nie chwal ani nie gani, jestem mierci dla planw i marze;
ani zabiegam ani si cofam, jestem mierci dla prawd i kamstw;
jestem niemiertelnoci w wiedzy, harmoni w ekstazie, jestem jak niebo.
17
Ja to nie podmiot poznania ani przedmiot poznania;
jest poza wyobraeniem, uczuciem, przekonaniem, mow.
Jake mam wic wyrazi t jedyn prawd?
Jestem niemiertelnoci w wiedzy, harmoni w ekstazie, jestem jak niebo.
18
Jeli Ja nie jest upin ani ziarnem,
poza uni i oddzieleniem, czym zatem?
Nie jest podmiotem, ktry si cieszy, zanim co stworzy,
ani przedmiotem, ktry cieszy, zanim si wyczerpie.
Jestem niemiertelnoci w wiedzy, harmoni w ekstazie, jestem jak niebo.
19
Jestem Rzeczywistoci poza upodobaniem i wstrtem,
poza szczciem i nieszczciem,
poza smutkiem i dz, poza przemijaniem.

Jestem niemiertelnoci w wiedzy, harmoni w ekstazie, jestem jak niebo.


20
Nie ma czuwania, snu, przebudzenia ani wdrwki poza! Nie ma
przeszego, obecnego, przyszego ani adnych stron wiata!
Jestem pokojow wielk zasad, ostatecznym celem,
niemiertelnoci w wiedzy, harmoni w ekstazie, jestem jak niebo.
21
Nie jestem duy ani may,
nie jestem krtki ani dugi,
nie jestem trjktny ani te kolisty;
jestem niemiertelnoci w wiedzy, harmoni w ekstazie, jestem jak niebo.
22
Nie mam matki, ojca, syna; nikt nigdy si nie urodzi, nikt nie umar.
Nigdy nie uywaem do mylenia umysu.
Nie do zranienia - jestem ska, ostateczn prawd,
niemiertelnoci w wiedzy, harmoni w ekstazie, jestem jak niebo.
23
Jest ignorancj mwi, e Prawda jest czysta lub zbrukana,
amliwa albo niezomna, podobna lub niepodobna do czego.
Prawda ma twarz nieskoczon.
Jestem niemiertelnoci w wiedzy, harmoni w ekstazie, jestem jak niebo.
24
Ostateczna zasada jest prosta i nieskazitelna gdzie wic ma istnie stworzyciel, opiekun, niszczyciel,
bogowie, bstwa i niebiaskie sfery?
Jestem niemiertelnoci w wiedzy, harmoni w ekstazie, jestem jak niebo.
25
Jake mi mwi, e On jest czysty,
gdy nie jest tym ani tamtym,
gdy jest poza atrybutem i brakiem atrybutu?
Jestem niemiertelnoci w wiedzy, harmoni w ekstazie, jestem jak niebo.
26
Pracuj jakby najcisza praca wcale nie bya prac,
szanuj ciao, przecie istnieje i nie istnieje zarazem;
mj najlepszy art to odrzucenie mego odrzucenia;

jestem niemiertelnoci w wiedzy, harmoni w ekstazie, jestem jak niebo.


27
Nie dotykaj mnie ziemskie zudy i komplikacje,
nie dotyka mnie spryt i hipokryzja,
nie dotyka mnie prawda ani nieprawda;
jestem niemiertelnoci w wiedzy, harmoni w ekstazie, jestem jak niebo.

28
Nie ma oddzielenia - Ja jest poza czasem, porankiem i wieczorem.
Nie jestem niemow ani guchym - Ja jest poza pytaniem i odpowiedzi.
Poza zwtpieniem, ponad wywyszeniem
jestem niemiertelnoci w wiedzy, harmoni w ekstazie, jestem jak niebo.
29
Jestem poza mistrzem i brakiem mistrza,
poza myleniem i brakiem mylenia.
Wierz mi, poza cierpieniem, poza wszystkim jestem niemiertelnoci w wiedzy, harmoni w ekstazie, jestem jak niebo.
30
Jake mi mwi, e co jest domem, co innego dungl?
Jake mi mwi, e co jest pewne, co inne niepewne?
Wszystko si dzieje w pokoju, bez adnego wysiku,
jestem niemiertelnoci w wiedzy, harmoni w ekstazie, jestem jak niebo.
31
Ja jest poza yciem i brakiem ycia, wieci zawsze;
jest poza nasieniem i bezpodnoci, wieci zawsze;
jest poza wolnoci i niewol, wieci zawsze;
jestem niemiertelnoci w wiedzy, harmoni w ekstazie, jestem jak niebo.
32
Wiem zawsze i czuj, e nic nigdy nie zostao stworzone,
nic nigdy nie zostao wspomoone,
nic nigdy nie zostao zniszczone.
Jestem niemiertelnoci w wiedzy, harmoni w ekstazie, jestem jak niebo.
33
Nic nie jest twoje, co ma imi lub ksztat;
nic nie jest twoje, co jest z tob lub z dala od ciebie.

Rozumie bezczelny, skd niepokj?


Jestem niemiertelnoci w wiedzy, harmoni w ekstazie, jestem jak niebo.
34
Przyjacielu, czemu ten szloch?
Nie znasz ndzy narodzin ani mierci,
choroby ani zdrowia, rozkoszy ani blu.
Jestem niemiertelnoci w wiedzy, harmoni w ekstazie, jestem jak niebo.

35
Przyjacielu, czemu ten szloch?
Nie masz twarzy ani urody,
wieku ani uomnoci.
Jestem niemiertelnoci w wiedzy, harmoni w ekstazie, jestem jak niebo.
36
Przyjacielu, czemu ten szloch?
Nie masz oczu, by widzie ani nosa, by wcha,
ani rozumu, by myle ani ycia, by y.
Jestem niemiertelnoci w wiedzy, harmoni w ekstazie, jestem jak niebo.
37
Przyjacielu, czemu ten szloch?
Nie masz pragnie i dz
ani gupawych przywidze.
Jestem niemiertelnoci w wiedzy, harmoni w ekstazie, jestem jak niebo.
38
Dlaczego akniesz dobrobytu?
Nic ci nie grozi, twj partner nie naley do ciebie;
nic nie naley do ciebie, nic nie naley do mnie;
jestem niemiertelnoci w wiedzy, harmoni w ekstazie, jestem jak niebo.
39
Ani ty ani ja nie mamy narodzin, pci, potomstwa to tylko uomny umys rnicuje i dzieli.
Nie naley do ciebie nic, co zna rnic albo brak rnicy.
Jestem niemiertelnoci w wiedzy, harmoni w ekstazie, jestem jak niebo.
40
Nie masz ambicji, nawet najmniejszej;

nie masz namitnoci, nawet najmniejszej;


nie masz odrazy, nawet najmniejszej;
jestem niemiertelnoci w wiedzy, harmoni w ekstazie, jestem jak niebo.
41
Nie ma w tobie nikogo do medytowania ani owiecenia do osignicia.
Nie ma wewntrznej medytacji ani niczego na zewntrz;
nie ma przedmiotu medytacji, czasu i przestrzeni.
Jestem niemiertelnoci w wiedzy, harmoni w ekstazie, jestem jak niebo.

42
Mwi ci oto wszystko, esencj wszystkiego.
To nie jest mn, tob, nauczycielem, uczniem lub wielkim czowiekiem.
Ostateczna Prawda jest prosta, ma urod artobliwej Jani,
jest niemiertelnoci w wiedzy, harmoni w ekstazie, jest jak niebo.
43
Gdy jestem najwysz prawd
jedyn jak niebo,
jak moe to by radosne albo bez radoci?
intelektualne lub nie-intelektualne?
44
Wiedz, jestem dowiadczeniem,
jestem jedynie piknem dowiadczenia,
bez wiatru, ognia, ziemi, wody,
bezstronnym, bezmiernym, niezmiennym jak niebo.
45
Nie jestem peny ani pusty, ani czysty
ani brudny, ani te adny, ani brzydki;
jestem ostateczn prawd,
jestem piknem pikna.
46
Wyrzeknij si przyziemnoci. Wyrzeknij si ziemskoci.
Wyrzeknij si wyrzeczenia.
Gdy rana si zagoi - zostanie naturalna, prosta,
nieubagana niemiertelno.

Taki jest oto Trzeci Rozdzia o Mdroci


w witym poemacie Awadhuta-Gita,
piewanym przez ri Awadhuta Dattatrej,
adresowanym do ri Kartika Swamiego.

Rozdzia IV
Definicja esencji

1
Tu si nie wzywa boga ani nie odegnuje od boga;
jaki sens maj twe ofiary, kwiaty, recytacje, kadzida,
medytacje, tosamo, forma i rnica?
Jak mona wielbi dobro?
2
Jestem nie tylko poza niewol i wyzwoleniem,
poza czystoci i nieczystoci,
poza uni i rozk, ale jestem Tym oto wolnoci nirwany, niezmiern jak niebo.
3
Jest prawd, e wszystko jest stworzone,
jest rwnie prawd, e nic nie jest stworzone;
nigdy nie miaem adnych wtpliwoci.
Jestem wolny, radosny, czysty jaki jestem.
4
Nie mam dystansu ani braku dystansu,
nie jestem podzielny ani niepodzielny,
nie jestem postaci ani bez postaci.
Jestem wolny, radosny, czysty jaki jestem.
5
Nigdy nie odkrywaem adnej wiedzy,

nigdy nie spojrzaem w twarz owieceniu;


jake mi mwi, e wiem albo nie wiem?
Jestem wolny, radosny, czysty jaki jestem.
6
Nie jestem zwizany ani rozwizy,
ani zczony ani rozczony;
jestem bez religii, bez grzechu.
Jestem wolny, radosny, czysty jaki jestem.

7
Nie mam przyjaciela, wroga ani nawet obojtnego;
nie mam pana ani poddanego;
jake mi mwi, e co dobre, co innego ze?
Jestem wolny, radosny, czysty jaki jestem.
8
Nie jestem wyznawc ani bstwem;
nigdy nic nie doradzam, nigdy nie praktykuj;
jestem natur wiadomoci; jake to opisa?
Jestem wolny, radosny, czysty jaki jestem.
9
Nie ma nic, co pojmuje, nic do pojmowania,
nic takiego jak dom albo te bezdomno;
jake mi mwi, e co jest pustk, co peni?
Jestem wolny, radosny, czysty jaki jestem.
10
Nie ma nikogo, kto rozumie, nie ma nic do rozumienia.
Nie jestem ani przyczyn, ani skutkiem.
Jake mi mwi, em poznawalny lub niepoznawalny?
Jestem wolny, radosny, czysty jaki jestem.
11
Nie ma nic, co dzieli, nic do podzielenia;
nie jestem wiedzcym ani wiedz.
Jake mi mwi o stawaniu si, o przemijaniu?
Jestem wolny, radosny, czysty jaki jestem.

12
Nie jestem cielesny ani bezcielesny;
nie mam adnej duszy, intelektu, zmysw;
jake mi mwi o wizi albo o braku wizi?
Jestem wolny, radosny, czysty jaki jestem.
13
Ja mog tylko napomkn, tym niemniej
jest ukryta, tym niemniej - objawiona.
Jake mi mwi, e jest inna albo identyczna?
Jestem wolny, radosny, czysty jaki jestem.

14
Ani podbiem zmysy, ani ich nie podbiem;
ani si powstrzymuj, ani sobie folguj.
Przyjacielu, jake mwi o sukcesie, o klsce?
Jestem wolny, radosny, czysty jaki jestem.
15
Nie mam adnej formy, nie jestem bez formy;
niczego nie zaczynam, nie kontynuuj, nie kocz.
Przyjacielu, c mwi o mocy albo o saboci?
Jestem wolny, radosny, czysty jaki jestem.
16
Mj synu, nie warz nektaru ani te trucizny;
nie jestem miertelny ani niemiertelny;
jake mi mwi, e co jest ze a co dobre?
Jestem wolny, radosny, czysty jaki jestem.
17
Nie ma dnia ani nocy; nigdy nie medytuj,
nie czuwam, nie ni, nie pi, nigdy nie przemijam;
jake mi mwi o transcendentalnym albo relatywnym?
Jestem wolny, radosny, czysty jaki jestem.
18
Jestem poza jedni i poza wieloci;
nie mam zudze, nie mam wolnoci od zudze;
jake mgbym zaleca rytuay, modlitwy?

Jestem wolny, radosny, czysty jaki jestem.


19
Wiedz, jestem owieceniem
wolnym od medytacji i braku medytacji.
Jake mi mwi o unii lub o separacji?
Jestem wolny, radosny, czysty jaki jestem.
20
Nie jestem uczonym ani nieukiem;
nigdy nie przestrzegam ciszy, nigdy nie posz ciszy.
Jake mi mwi o rozumie, o potrzebie logiki?
Jestem wolny, radosny, czysty jaki jestem.

21
Nie urodziem si z matki i ojca, w rodzinie lub klanie,
jake wic mgbym umrze?
Jak mwi o przejrzeniu albo zalepieniu?
Jestem wolny, radosny, czysty jaki jestem.
22
Nigdy nie wiec ani nie przestaj wieci;
nigdy nie pojawiam si, nigdy nie zanikam.
Jake mgbym poleca porann albo wieczorn modlitw?
Jestem wolny, radosny, czysty jaki jestem.
23
Wiedz, bez wtpliwoci, jestem bezgraniczny,
pamitaj, jestem niepodzielny
i nieskazitelny.
Jestem wolny, radosny, czysty jaki jestem.
24
Mj synu, odwany porzuca medytacje,
porzuca dobre uczynki, porzuca ze uczynki,
radonie pije nektar porzucenia.
Jestem wolny, radosny, czysty jaki jestem.

25
W Jani nie ma zakl ani talizmanw;

nic do uczenia si, nic do studiowania.


W wiadomoci najwyszej Awadhuta pleciuga
piewa prawd.

Taki jest oto Czwarty Rozdzia o Esencji


w witym poemacie Awadhuta-Gita,
piewanym przez ri Awadhuta Dattatrej,
adresowanym do ri Kartika Swamiego.

Rozdzia V
Przedstawienie Wgldu w Pokj

1
Jeli powtarzasz Om bez wiary, ono, puste jak niebo,
nie sprawi, e pojmiesz znaczenie tego lub przyszego ycia.
Jake powtarzanie jednego sowa
mogoby znie mie i niemie widoki tej ziemi?
2
Kiedy Wedy gosz: 'Ty jeste Tym',
znaczy, e jeste sam Prawd,
bez przymiotw, yjesz rwno i wszdzie;
dlaczego zy, umyle? wszystkie rzeczy jednakie!
3
Kiedy Prawda jest rozpostarta wszdzie
bez wzlotw i upadkw, bez wejcia i wyjcia,
kiedy jest Jedna bez jednoci, bez jakoci,
dlaczego zy, umyle? wszystkie rzeczy jednakie!
4
Nie ma nic do mylenia znowu i od nowa,
nie ma adnej przyczyny i adnego skutku.
Wszystko jest Jedno, tu nie ma dwch zda;

dlaczego zy, umyle? wszystkie rzeczy jednakie!


5
Nie ma wiedzy ani niewiedzy, aby ci oczarowa;
nie ma czasu ani wiecznoci, aby ci oczarowa;
nie ma ojczyzny ani obczyzny, aby ci oczarowa;
dlaczego zy, umyle? wszystkie rzeczy jednakie!
6
Nie ma adnego dzbana ni przestrzeni w dzbanie;
adnego ciaa, adnej duszy w ciele;
adnej rnicy midzy przyczyn i skutkiem;
dlaczego zy, umyle? wszystkie rzeczy jednakie!

7
Wszdzie jest tylko nieskoczona wolno,
nigdzie nie ma dzielenia na mae i due,
nigdzie nie ma trjkta ani te okrgu;
dlaczego zy, umyle? wszystkie rzeczy jednakie!
8
W Jani nie ma peni ani nie ma pustki;
nie ma czystoci, nie ma nieczystoci;
nie ma czego, nie ma niczego;
dlaczego zy, umyle? wszystkie rzeczy jednakie!
9
W Jani nie ma pytania o czenie wewntrz lub zewntrz;
adnego pytania o uni albo separacj;
nie ma pytania przyjani albo nieprzyjani;
dlaczego zy, umyle? wszystkie rzeczy jednakie!
10
Jani nie bawi ucze, nie zabawia brak ucznia;
nie ma idei odrniania midzy ruchomym i nieruchomym;
tutaj wszystko jest nieskoczenie swobodne;
dlaczego zy, umyle? wszystkie rzeczy jednakie!
11

Ja nie zna kreacji ani destrukcji;


adnego pikna, adnego kalectwa;
adnej harmonii, adnej dysharmonii;
dlaczego zy, umyle? wszystkie rzeczy jednakie!
12
Ja nie zna nagrody za zasug ani kary za grzech;
jak mgbym pracowa dla tego lub nastpnego wiata?
Wszdzie jest rwna czysto, bez skazy;
dlaczego zy, umyle? wszystkie rzeczy jednakie!
13
Ja nie zna wiary ani niewiary,
nie zna namitnoci ani obojtnoci.
Najwysza mdro tym samym jest, co wyzwolenie;
dlaczego zy, umyle? wszystkie rzeczy jednakie!

14
Prawda jest zawsze taka sama,
bez zwizku, bez braku zwizku,
yje rwno we wszystkim, jak i poza wszystkim;
dlaczego zy, umyle? wszystkie rzeczy jednakie!
15
Prawda yje bez domu albo w domu, wrd codziennych rzeczy;
bez przywizania, bez braku przywizania - poza nimi;
bez wiedzy, bez niewiedzy - poza nimi;
dlaczego zy, umyle? wszystkie rzeczy jednakie!
16
Wszystkie zmiany i niezmiennoci s faszem;
wszystkie definicje i braki definicji s faszem;
jedynie Prawda wszdzie w sobie mieszka;
dlaczego zy, umyle? wszystkie rzeczy jednakie!
17
Zaprawd, cokolwiek jest najlepszego we wszystkim - to tylko Duch;
cokolwiek jest powszechnego we wszystkim - to tylko Duch
jedyny, nieporuszalny;
dlaczego zy, umyle? wszystkie rzeczy jednakie!

18
Dyskrecja i niedyskrecja to czysta ignorancja;
decyzja i brak decyzji to czysta ignorancja;
kiedy wiedza jest jedna, zawsze dlaczego zy, umyle? wszystkie rzeczy jednakie!
19
Nie ma adnych uwarunkowa niewoli ani przywileju;
adnych uwarunkowa prawoci ani nieprawoci;
adnych uwarunkowa peni ani pustki;
dlaczego zy, umyle? wszystkie rzeczy jednakie!
20
Gdy Prawda jest jedna - bez postaci, bez braku postaci;
jedna - bez podziau, bez braku podziau;
jedna - bez przyczyny, bez skutku;
dlaczego zy, umyle? wszystkie rzeczy jednakie!

21
Sama niedotykalna jest utkana we wszystko;
ani dwunona ani czteronona
a stale przechodzi nad wszystkim;
dlaczego zy, umyle? wszystkie rzeczy jednakie!
22
Przebywa we wszystkim, gra ze wszystkim,
sprowadza wszystko do doskonaoci,
przekracza wszystko bez agitacji i korupcji, za dnia i w nocy;
dlaczego zy, umyle? wszystkie rzeczy jednakie!
23
Gdzie jest Prawda tam nie ma widokw na niewol ani wyzwolenie;
nie ma widokw na harmoni ani dysharmoni;
nie ma widokw na wtpliwoci, dyskusje;
dlaczego zy, umyle? wszystkie rzeczy jednakie!
24
Odrzuci czas i wieczno
to odrzuci jedynie iskr ognia,
co nie obala cao-pomiennej prawdy;
dlaczego zy, umyle? wszystkie rzeczy jednakie!

25
Prawda jest bez ciaa, bez braku ciaa - poza nimi;
Prawda jest bez imienia, bez braku imienia - poza nimi;
Prawda jest bez snu i bez nienia - poza nimi;
dlaczego zy, umyle? wszystkie rzeczy jednakie!
26
Prawda jest jak niebo czyste i niezmierne, rwno i wszdzie,
wewntrz i zewntrz; poza bladoci substancji i braku substancji spoglda na nie rwnym okiem;
dlaczego zy, umyle? wszystkie rzeczy jednakie!
27
Gdzie przebywa Prawda - ma miejsce
znaczce porzucenie religii i braku religii,
namitnoci i obojtnoci, posiadania i braku posiadania;
dlaczego zy, umyle? wszystkie rzeczy jednakie!

28
W oczach Prawdy wszystko jest rwne, poza przyjemnoci i blem.
Prawda nie niesie ulgi ani napomnienia - jest poza nimi.
yje poza nauczycielem i poza uczniem;
dlaczego zy, umyle? wszystkie rzeczy jednakie!
29
Nie ma adnego nasienia, ziarna w nasieniu ani upiny;
nic pewnego, nic niepewnego,
nic roztropnego, nic nieroztropnego;
dlaczego zy, umyle? wszystkie rzeczy jednakie!
30
Taka jest Prawda wszystkich prawd.
Gosz j, gdy jestem niepodlegy.
Nieprawd jest, e przedmioty zmysw mog pomc w osigniciu prawdy;
dlaczego zy, umyle? wszystkie rzeczy jednakie!
31
Wedy mwi na wiele sposobw,
e materialne ycie to rodzaj mirau.
Kiedy Prawda jest jedna, wszdzie rwnie obecna i wieczna -

dlaczego zy, umyle? wszystkie rzeczy jednakie!


32
W Jani nie ma zakl ani talizmanw;
nic do uczenia si, nic do studiowania.
W wiadomoci najwyszej Awadhuta Dattatreja
piewa prawd w rozkoszy czystego serca.

Taki jest oto Pity Rozdzia o Pokoju


w witym poemacie Awadhuta-Gita,
piewanym przez ri Awadhuta Dattatrej,
adresowanym do ri Kartika Swamiego.

Rozdzia VI
Cel wyzwolenia

1
Wedy traktuj rzeczy i ywioy, take mnie i ciebie
jako zudzenia, mirae w pustyni.
Kiedy wszystko jest Jedno, zawsze dobre i pikne jak dzieli podmiot i przedmiot, co porwnywa, do czego?
2
Najwysze jest bez dzielenia i jednoczenia - poza nimi,
bez dobrych i niedobrych uczynkw - poza nimi.
Kiedy wszystko jest Jedno, zawsze dobre i pikne,
jak moe tu by powaga albo naboestwo?
3
Ja jest bez zaniku i rozwoju, jest poza nimi
jest wiecznym dobrem, zawsze i wszdzie jak wic moesz uywa umysu jako narzdzia?
Jak moesz uywa sw, aby si wysowi?

4
Ja przeczy odrnieniu midzy noc i dniem,
ja przeczy odrnieniu midzy wschodem, zachodem.
Kiedy wszystko jest Jedno, zawsze dobre i pikne,
gdzie miejsce dla soca, ksiyca, pomienia?
5
Ja nie odrnia pragnienia od braku pragnienia,
ja nie odrnia czynu od bezczynu.
Kiedy wszystko jest Jedno, zawsze dobre i pikne,
jak moesz mwi, e jest wewntrz albo na zewntrz?
6
Gdy nie ma pochway ani porwnania,
gdy nie ma pustki ani braku pustki,
kiedy wszystko jest Jedno, zawsze dobre i pikne,
jak moesz mwi, e co najlepsze, e co jest najgorsze?

7
Gdy nie ma rnicy ani braku rnicy,
gdy nie ma niczego wiedzianego i nikogo kto wie,
kiedy wszystko jest Jedno, zawsze dobre i pikne,
jak moesz mwi o nieniu, o iluminacji?
8
Nieprawd jest nazwane, nieprawd nienazwane,
nieprawd znane, nieprawd nieznane.
Kiedy wszystko jest Jedno, zawsze dobre i pikne gdzie miejsce dla zmysw, przedmiotw zmysw, mylenia?
9
Nieprawd jest wiatr i powietrze,
nieprawd ziemia i pomie.
Kiedy wszystko jest Jedno, zawsze dobre i pikne,
gdzie miejsce dla deszczu i burzowych chmur?
10
Wszelkie bstwa to tylko fantazje,

wszelkie stany to tylko fantazje;


kiedy wszystko jest Jedno, zawsze dobre i pikne,
jak moesz czci jednego boga, wyklina innego?
11
Nie ma tu wolnej woli ani przeznaczenia,
nie ma tu miertelnoci i niemiertelnoci;
kiedy wszystko jest Jedno, zawsze dobre i pikne,
jak moesz mwi o umieraniu? o ponownym yciu?
12
Nie ma adnej rnicy midzy materi a duchem,
przyczyn i skutkiem, rdem i strumieniem;
kiedy wszystko jest Jedno, zawsze dobre i pikne,
jak mog ludzie rozprawia o jani albo braku jani?
13
Nie ma adnego wigoru modoci,
nie ma adnej agonii staroci;
kiedy wszystko jest Jedno, zawsze dobre i pikne,
jak moesz mwi o dziecku, dorosym, o starcu?

14
Ja jest bez kasty i bez statusu, poza nimi razem,
bez stwrcy i bez stworzenia, poza nimi razem;
kiedy wszystko jest Jedno, zawsze dobre i pikne,
jak moesz mwi o zysku? o stracie?
15
Nieprawd jest majtek i brak majtku,
nieprawd jest narodzone i nienarodzone;
kiedy wszystko jest Jedno, zawsze dobre i pikne,
jak moesz mwi o wasnoci? o braku wasnoci?
16
Ja przeczy mskoci i niemskoci,
przeczy kobiecoci i niekobiecoci;
kiedy wszystko jest Jedno, zawsze dobre i pikne,
gdzie miejsce na powag albo lekkomylno?
17

Ja jest poza smutkiem i poza pragnieniem,


poza zwtpieniem i rozczarowaniem;
kiedy wszystko jest Jedno, zawsze dobre i pikne,
jak moesz mwi 'ja' albo 'moje'?
18
Najwysze to koniec zasug i grzechw,
zniewolenia i wyzwolenia, aski i nieaski;
kiedy wszystko jest Jedno, zawsze dobre i pikne,
jak moesz myle o blu? o nieobecnoci blu?
19
Nie ma adnej rnicy midzy ofiar i ofiarujcym,
nie ma kapanw, modlitw, ogni, rytuaw;
kiedy wszystko jest Jedno, zawsze dobre i pikne,
jaki sens maj twoje odwitne obrzdki?
20
Ja jest wolna od radoci i smutkw,
wolna od prnoci i unionoci;
kiedy wszystko jest Jedno, zawsze dobre i pikne,
jak moesz by wiadom przywizania? braku przywizania?

21
Ja nie zna zudze ani wolnoci od zudze,
nie zna chciwoci ani wspaniaomylnoci;
kiedy wszystko jest Jedno, zawsze dobre i pikne,
jak moesz osdza? odrnia dobre i ze?
22
Zaprawd, 'ty' i 'ja' nie istniejemy jako - dwa;
zaprawd, pomysy o rasach, kastach, rodzinach - s faszem;
jestem najwysz Prawd, ostatecznym celem jake mam cze oddawa? komu bi pokony?
23
Ja nie odrnia ucznia od nauczyciela,
nie zna wskazwek ani te pomocy;
jestem najwysz Prawd, ostatecznym celem jake mam cze oddawa? komu bi pokony?

24
Ja nie ma wyobrae o rnicach pomidzy ciaami,
Ja nie ma wyobrae o rnicach pomidzy wiatami;
jestem najwysz Prawd, ostatecznym celem jake mam cze oddawa? komu bi pokony?
25
Nie ma namitnoci ani braku namitnoci,
nie ma wzburzenia, zanieczyszczenia ani oczyszczenia;
jestem najwysz Prawd, ostatecznym celem jake mam cze oddawa? komu bi pokony?
26
Nie ma wiadomoci ciaa i bezcielesnoci,
wszystko co pulsuje jest jedynie faszem;
jestem najwysz Prawd, ostatecznym celem jake mam cze oddawa? komu bi pokony?
27
W Jani nie ma zakl ani talizmanw;
nic do uczenia si, nic do studiowania.
W wiadomoci najwyszej Awadhuta pleciuga
piewa prawd.

Taki jest oto Szsty Rozdzia o Wyzwoleniu


w witym poemacie Awadhuta-Gita,
piewanym przez ri Awadhuta Dattatrej,
adresowanym do ri Kartika Swamiego.

Rozdzia VII
Nauka Osobistej Jani

1
Nagi albo ubrany w achy zebrane po drodze;
na jego ciece nie ma ladu cnoty ani grzechu;
samotny w chatce, jednorodny w harmonii,
owiecony, niewinny.
2

Oczyszczony energi poza celem i bezcelowoci,


uwany poza uwag i brakiem uwagi,
przytomny poza przyzwoitoci i nieprzyzwoitoci
- jake Awadhuta mgby bra udzia w dyskusji?
3
Wolny od wizw nadziei, poza konwencj czystoci,
ktry porzuci wszystko, ktry sta si wszystkim,
ten jogin jest Prawd, owiecony mieszka
w absolutnej prostocie.
4
Gdzie miejsce na dyskusje o ciele i bezcielesnoci,
o zniewoleniu i wyzwoleniu?
Tutaj jest Prawda sama w sobie, staa,
naturalna, nieskazitelna jak niebo.
5
Czy moe istnie pikne albo brzydkie
tam, gdzie jest tylko Prawda?
czy rozkosz zmysw moe by skoczona
w Najwyszym, nieskoczonym jak niebo?

6
Najwysza Ja jedna i zawsze obecna jak niebo
jest Prawd czyst i niepokalan.
Gdzie tu miejsce na zmian, przemian,
woln wol, niewol, rnic albo identyczno?
7
Tutaj jest Prawda absolutna co mieszka we wszystkim,
gdzie w niej miejsce na dum, uni i rozk?
Jeeli jest tylko Najwysze, w ktrym mieszka wszystko,
jake mwi, e ma substancj lub, e bez substancji?
8
Tutaj jest Prawda absolutna co yje we wszystkim
czysta i bezporednia jak niebo.
Gdzie miejsce na skojarzenie lub rozkojarzenie?

Jaki sens ma zabawa albo brak zabawy?


9
Owiecony jest poza jednoci, poza oddzieleniem,
radosny poza radoci i brakiem radoci
wdruje spokojnie przez ziemie, dowiadcza
wewntrznego szczcia w swym wntrzu.
10
Ten poza wiedz i postrzeganiem, dualnoci i uni,
jak moe by tutaj wyzwolony?
Jake ten naturalny, nieskazitelny, jednorodny Byt
moe by wolny od poda, wolny od braku poda?
11
Jest niszczeniem zniszczalnego i niezniszczalnego,
jest szczsn chwil poza szczsnym i nieszczsnym czasem.
Jest Prawd wszdzie rwn i obecn jak niebo.
Jake moe tu by co przyjemnego, co nieprzyjemnego?
12
Jest zawsze wszystkim, ze wszystkim albo bez niczego,
jest wszystkim, poza wszystkim, wolny od wszystkiego.
Gdzie mogoby by miejsce na ycie lub na mier dla Niego?
C On ma wsplnego z medytacj, z brakiem medytacji?

13
Widzialne jest zud jak mira w pustyni.
Naprawd jedynie istnieje Jedyny gotowy przyj form,
jak stworzy umys.
14
On jest obojtny religijnej praktyce,
jak i obowizkom owiecenia.
C miaby pocz z przywizaniem? z brakiem przywizania?
Jedynie wyksztacony wyobraa sobie takie sprawy.
15
W Jani nie ma zakl ani talizmanw;
nic do uczenia si, nic do studiowania.

W wiadomoci najwyszej Awadhuta pleciuga


piewa prawd.

Taki jest oto Sidmy Rozdzia o Nauce Osobistej Jani


w witym poemacie Awadhuta-Gita,
piewanym przez ri Awadhuta Dattatrej,
adresowanym do ri Kartika Swamiego.

Rozdzia VIII
Nauka

1
Jeste obecny wszdzie; moje poszukiwanie obraz dla Ciebie,
Jeste nieosigalny przez umys; moja medytacja obraz dla Ciebie,
Jeste niedotykalny przez mow; moja pie obraz dla Ciebie.
Wybacz mi, prosz, grzechy ciaa, umysu i mowy.
2
witym jest, ktrego umys nietknity przez namitno,
kto wada zmysami, spokojny i czysty, agodny i stay;
nie ma pienidzy ani poda, jada skromnie i oddaje si w moj opiek.

3
Bezstronny, wraliwy, powany, sympatyczny, odwany, przyjazny;
nie ma pragnie ani odraz, skpstwa, zazdroci, hipokryzji, afektw;
nie troszczy si o szacunek, oddaje szacunek wszystkiemu.
4
Jest miosierny, prawdomwny, yczliwy, bezbdny,
nikogo nie nienawidzi, toleruje kadego;
patrzy na wszystko takim samym okiem.
5
Najmdrzejsi ludzie, ksztaceni na tekstach i w duchu Wed,
ktrzy rozwaaj znaczenia i cel witych ksig,
winni rozumie imi Awadhuta.
6
'A' znaczy - wolny od side pragnienia,
czysty w pocztku, czysty w rodku, czysty w kocu,
ten, ktry yje w wiecznej radoci.
7
'WA' znaczy - wolny od namitnoci
i od zanieczyszcze,
ten, ktry yje w wiecznej wiadomoci siebie.

8
'DHU' znaczy - bez cierpie, chocia ciao w kurzu,
poza medytacj, poza koncentracj,
ten, ktry yje z czystym umysem.
9
'TA' znaczy - poza aktywnoci, poza niepokojem,
poza ignorancj i prnoci,
medytujcy prawd.

OM TAT SAT