You are on page 1of 1

ad auditorem (argument poprzez słuchacza) baculum (argument odwołujący się do kija) crumenam (argument odwołujący się do trzosu/łapówka

)
hominem (argument dostosowany do człowieka) ignorantiam (argument odwołujący się do niewiedzy) misericordiam (argument odwołujący się
do litości) personam (argument przeciwko osobie) populum (demagogia, argument odwołujący się do upodobań słuchaczy) vanitatem (argument
odwołujący się do próżności) veracundiam (argument odwołujący się do nieśmiałości)
Metafora konceptualna jest nowym sposobem postrzegania metafory zakładającym pojmowanie jednej domeny w terminach innej,np. pojmowanie
czasu w kategorii wartości pieniądza. Lakoff i Johnson wskazali liczne metafory, które organizują życie każdego człowieka pokazując tym samym,
że metafory nie są obecne tylko w poezji. Metafory te powstają na skutek powiązania dwóch różnych domen pojęciowych: domeny źródłowej
i domeny docelowej. W trakcie takiego powiązania ukryte lub uwypuklone zostać mogą pewne aspekty przedmiotu (wojna jako gra, ruchy wojsk i życie)
Błędy w definiowaniu: "to samo przez to samo" (idem per idem), błędne koło pośrednie (circulus in definiendo), "nieznane przez nieznane"
(ignotum per ignotum), za szerokie - "za mało", np. Żołnierz to osoba pełniąca służbę wojskową; za wąskie - "za dużo", krzyżuje – za dużo i za mało
Ikona – odnosi się do znaku(ciemna chmura=deszcz)
Indeks – materialna styczność znaku i przedstawionej rzeczy (dym=ogień)
Symbol – nie ma konkretnego styku z rzeczą (symbole matematyczne)
Amfibologia – składnia lub interpunkcja
Ekwiwokacja – dwa znaczenia

ad auditorem (argument poprzez słuchacza) baculum (argument odwołujący się do kija) crumenam (argument odwołujący się do trzosu/łapówka)
hominem (argument dostosowany do człowieka) ignorantiam (argument odwołujący się do niewiedzy) misericordiam (argument odwołujący się
do litości) personam (argument przeciwko osobie) populum (demagogia, argument odwołujący się do upodobań słuchaczy) vanitatem (argument
odwołujący się do próżności) veracundiam (argument odwołujący się do nieśmiałości)
Metafora konceptualna jest nowym sposobem postrzegania metafory zakładającym pojmowanie jednej domeny w terminach innej,np. pojmowanie
czasu w kategorii wartości pieniądza. Lakoff i Johnson wskazali liczne metafory, które organizują życie każdego człowieka pokazując tym samym,
że metafory nie są obecne tylko w poezji. Metafory te powstają na skutek powiązania dwóch różnych domen pojęciowych: domeny źródłowej
i domeny docelowej. W trakcie takiego powiązania ukryte lub uwypuklone zostać mogą pewne aspekty przedmiotu (wojna jako gra, ruchy wojsk i życie)
Błędy w definiowaniu: "to samo przez to samo" (idem per idem), błędne koło pośrednie (circulus in definiendo), "nieznane przez nieznane"
(ignotum per ignotum), za szerokie - "za mało", np. Żołnierz to osoba pełniąca służbę wojskową; za wąskie - "za dużo", krzyżuje – za dużo i za mało
Ikona – odnosi się do znaku(ciemna chmura=deszcz)
Indeks – materialna styczność znaku i przedstawionej rzeczy (dym=ogień)
Symbol – nie ma konkretnego styku z rzeczą (symbole matematyczne)
Amfibologia – składnia lub interpunkcja
Ekwiwokacja – dwa znaczenia