Magazyn Europejski SOWA

27 stycznia 2017

Da iusz Piet ek ZECh o
Stefa Kosie ski FO SSetKh P oku atu a K ajo a
Biu o P ez dial e do iado os i Ko sula USA w Bre ie
Napisał sowa (») Wczoraj o 21:09 w kategorii Trybunal Konstytucyjny, czytaj: 12×
Radio: https://gloria.tv/audio/2aVmUbHh1dnf3n2mjANYEdi3B
Dymisja Macierewicza w drodze PDO438 po wypadku 140 kmh w terenie zabudowanym
Pidgi _A t po sa otażu a t a e kański ze zasadzka i a Dol
Sląsku Fas a ja
O łęde o Stefa Kosie ski poet & Le h Klekot pai ti g Studia Sla i a et Khaza i a
Rzecznik I te esu Społe z ego do
Prokuratura Krajowa Biuro
P ez dial e P ok. Sła o i
Szeleszczyk PK I Ko2 91.2016
Pismo z 23.01.2017 dot. m.in.:
wizyty Angeli Merkel, Antoniego
Ma ie e i za, Pa ła Ku t ki, i e.
Szanowny Panie Prokuratorze,
za sa otaż i iep z goto a ie
naszej Ojczyzny, Rzeczypospolitej
Polskiej do uczestnictwa w
partnerskiej Operation Atlantic
Resol e
odpo iedzial i są:
p e ie Beata Sz dło i i iste
Antoni Macierewicz.
24 stycznia "Wall Street Journal"
poi fo o ał .i . o t , że:
"kilka a e kański h pojazdó
pa e
h zostało uszkodzo h;
ost okazał się iższe, iż
pie ot ie zakłada o –
po iedzieli a e kańs
żoł ie ze", tuje się za o ete .
Nie a d ia, że
edia k ajo e
ie do iosł o kolej h pojazda h
a e kański h, któ e uległ
uszkodzeniu; o zniszczonych w
https://pl.scribd.com/skosiewski

Magazyn Europejski SOWA

27 stycznia 2017

Pols e osta h ie poz ala p z t pis ąć żad ego sło a totalita a łapa e zu tz .
pop a oś i polit z ej, dlatego pa i p e ie Sz dło ie ie jesz ze i o t , że ząd RP
ędzie usiał zapła ić sa o ządo
a Dol
Sląsku za ko ie z e e o t z isz zo h
dróg i mostów.
Nie oże pa i p e ie Sz dło po iedzieć od sie ie, z óż h zględó , ministrowi
Ma ie e i zo i, że te ie za st dzał Polski oto z ie patologi z
eskapiz e ; tak
z iejs a padku d ogo ego ostat io jak i u ie zką pospiesz ą, po zjedze iu ap ęd e
o iadu, p zed sied iu lisko lat , a iejs u katast of po iet z ej pod S oleńskie .
Al o ie żade iez a sp a a ie za ie zał doko ać z isz ze ia ie ia państ o ego,
jaki jest opa e zo a li uz a i ie doko ał za a hu a sa o hód i ist a Ma ie e i za,
a i a opa e zo sa o hód p ez de ta Dud spieszą ego a a t , a i a sa olot
p ez de ta Ka z ńskiego, a pla fil o do Kat ia, a t lko ho o li o ja sza żo ania
ez śl ego, Fas a ja O łęde , za hł ś ię ie się hł stka posiada ą h ilo o ładzą
jest każd
spo ia
padku p a dzi ą p z z ą iesz zęś ia z iąza ego z
o e oś ią ie łaś i ego zło ieka a ekspo o a
sta o isku państ o
; za
eskapizm, u ie zkę
ie ealist z ś iat o ażeń o łat oś i i p osto ie lądo a ia e
mgle, przy braku warunków atmosferyczn h do lądo a ia, p z szło zapła ić ś ie ią
ludzio , óle , ekshu o a
dodatku ik ze ie po lata h, ez żad ej
aź ej
potrzeb , p zez ędz h zło z ń ó , któ z ie u ieli podjąć a zas jed ej słusz ej
de zji o pog ze a iu sz stki h sz zątkó ludzki h z ta tej katast of
jed ej, spól ej
ogile. Jak po ho a o t sią e ofi e ó i ge e ałó polski h Kat iu. Tego p ostego
oz iąza ia ie u iał ządzą
Polską do adzić żade do ad a, natomiast potrzeba
plit z a akazała głuptako i
iesie ie s oi h, lepszego so tu a Wa el, zaś d ugi h
p ze osić pe a e t ie, po t o kisto sku, z g o u do g o u. Nieludzko.
Episkopat Polski ut a ił p a o do doko
a ia o e
o al h z h ilą pójś ia
ałoś i a
spółp a ę ze ż doko u ist z ą Służ ą Bezpie zeńst a, z h ilą o ie a ia, a ie
ko a ia żad ej lust a ji Ku ia h i po pa afia h. Hie a hia Koś ioła Rz skokatoli kiego
w Pols e stoi p zed pot ze ą p osto a ia s ojego łas ego k z ża o al ego.
Nato iast pot ze ą h ili Pols e, dla ządu RP, jest po oła ie Szta u K z so ego,
spółp a a ze zo a, ko k et a z a e kański i sojusz ika i, dlatego zapoz aję z
niniejszym pisme Ko sula USA B e ie, ktoś usi o ie po ó te u Czło ieko i
po adze iu so ie z p o le e
sła ia do Polski pozostał h Nie ze h ozó
pa e
h i z pla o a ą eloka ją ojsk, o któ ą już a i A to i Ma ie e i z, a i p e ie
Beata Sz dło po st pe diu ządu USA ie ędą h a ła ać so ie po p óż i gło , jak
a iało się
ojej łodoś i a ż doskiej Węg odzie Czeladzi, al o ie A gela Me kel,
z Kazi ie zakó
Pols e, spo ia a .i . p zez Pa a P oku ato a piś ie z st z ia
ogłosiła już za ia spotka ia się lutego . Pols e ze szefe jed ej t lko, ządzą ej
pa tii, Ja osła e Ka z ński , któ jako k ptop e ie zastąpi a t spotka iu
przedwyborczym Frau Merkel, szefów wszystkich innych partii demokratycznych w Polsce. W
tym i dra Mateusza Pisko skiego, p zet z
a ego a esz ie szefa pa tii Z ia a, ięź ia
polit z ego pa tii PiS. Bo p ze ież z a z ag es
oś i stosu ku do eu oposłó z Polski
ł szef Pa la e tu Eu opejskiego usi łat o g ać sta ie
o ze z iesz zęs ą F au
Me kel z Kaz ie zakó , któ a zdaje się ieć a it e zada ie pog ze a ia pa tii CDU, jak
Ja osła Ka z ński uda ie pog ze ał już to i o o (PC, AWS, Telegraf itd.) z po o ą S ola a,
ko a dosa s jo ist z ego z a a
., zło ieka z pie iędz i ż doskiego spekula ta
https://pl.scribd.com/skosiewski

Magazyn Europejski SOWA

Sorosza, któ

u iał zaszkodzić i te eso

27 stycznia 2017

Wielkiej B ta ii.

K z s ządo
Pols e
oła ko p o ita ją iędz a odo ą
ikłą z
iedosta ze ie asz sojusz iko
ilita
a zas dokład h, aktual h ap
te e o
h te to iu RP, po ieszał p opaga do
h p ze ó ie ia h ie ują
po sta ie st z io e z po sta ie
a sza ski , podpo iedział p z pisa ie D o skie u
Piłsudskiego po
., zeko e i spi o a ie się o u g o a h ku ktato st e
Skrzyneckiego, czy innych, czerwonych przywódców skazanej z gó
a klęskę e eli
.
p ze i ko ż do asońskiej potędze a skiej Rosji.
Szanowny Panie Prokuratorze,
zał. p zes ła u iegło o z
agaz SOWA, z st z ia
, o któ
p z po iał i
algo t
a fejs uku, zaś tak się złoż ło, że t pliku, opat zo
az ą: SZCZURY App
PDO256 FO von Stefan Kosiewski 70 WOŁYN F
Fałszywa Matka Solidar osci
Magazyn Europejski SOWA o a jest .i . o Ja osła ie i Le hu Ka z ński h i i
h
ko o a h: Mi h iku i Bo use i zu, któ z z ają a dzo do ze Ha ę Wale t o i z;
iedzą , że posiadała o a a Uk ai ie odzo ą siost ę ż doską i ata Rosji, so ie kiej
KGB, do o ili tej ż doko u ist e lege dę fałsz ej Matki Solida oś i z PZPR. A ie po to
t lko p ze ież, że ta pa i p e ie Sz dło
sie p iu
. poszła ja ie z k iatka i
pod po ik spo ia ej oszustki ie io ą so ie do se a ałej p a d o ko ie ie, któ ą
głosił i głosi od aż ie i iest udze ie p ez de t Le h Wałęsa.
W zał. pliku o a o taje
h z iązka h łą zą h sit ę/ układ Pols e, któ e
P oku atu a usi esz ie kied ś jaś ić od s. . , dlatego up zej ie ioskuję i iejsz ,
że Pa P oku ato ie po ta zał się już aga ie z pot ie dza ie
iep a d , że
korespondencja ta ma rzekomo "ogólnikowy charakter". Albowiem wszystko o czym tu
o a, to są z
k
i al e i ie oże ć tak, że jeśli ktokol iek osiąg ie t lko
układzie jakiś taje
pułap, to auto at z ie staje się taki oso ik iedot kal dla
P oku ato a RP. Pu liko a ie p zez Poli ję fotog afii o
ateli ko z stają h z
ko st tu j h zapisó jest aduż ie
ładz i żade Mi iste Sp a iedli oś i ie a
p a a k ć tego odzaju aduż ć, dlatego Z ig ie Zio o po i ie się po zuć za st dzo
za s oje oszukań ze t ad tak sa o, jak Mi iste Sp a We ęt z h Błasz zak po i ie
zasta o ić się, z ie ależ np. opu liko ać
edia h fotog afii zte e h fu k jo a iusz
z W o ła ia, któ z za ili a ko isa ia ie Igo a Sta ho iaka, a któ h uk t p e ie
Ka z ński k je, jak jego lata h osie dziesiąt h u . ieku k ł lokalu ko takto
ud ku WAT po u z ik Piot Polasz z k ofi e Wojsko
h Służ I fo a j h,
odpo iedzial za o h o ę o iekto ą WAT p z ul.Kaliskiego Wa sza ie i ko z stują
ten obiekt w taki sam sposób nikczemny, jak p ez de t Cli to z Mo i a Le i sk Biał Do
z t , że po u z ik Polasz z k z p ezese Ka z ński - ho oseksual ie, ale też do uzi, o
p ze ież sa a t h st Be goglio ie ie, z az ać g ze he sodo ii, ołają
o
po stę do Nie a, z jak ł Nad u ist z Be li a za ie za Kalksztaj po iedzieć
otwarcie: "JESTEM SZWUL I TAK JEST DOBRZE"
Tak, tz . a o al ie i ez st d ie a sta o isku aj ższ
państ ie polski , ż d i pedał
ku zgo sze iu alu zki h, a któ ego sz s
ają haka, a t lko ikt ie h e uja ić, o
p ze ież łat iej sza tażo ać, iż kalekie u po ó . A p ze ież, gd
z te /ta/to
Niesz zęś ie/ O oj a t o, z Ciota ło p z zd o
h z sła h, kied p zez pół oku ie
poszło po katast ofie S oleńsku z łas ej oli do P oku atu Wojsko ej, że zap tać:
https://pl.scribd.com/skosiewski

Magazyn Europejski SOWA

27 stycznia 2017

Kto i za ił ata? Tak alił po tki t hó z, tak ś ie dzą o ał się figu a t, że dadzą u
poś ie t ie posłu hać ata liź iaka z taś
ag etofo o ej, ostat iej oz o
telefo i z ej a i, któ a iała iezap ze zal ie iejs e. A sko o mamy obecnie Prezydenta,
o się pat z ! Na iego i p z ie za się a a ie Duda do fotki i kieli ha tak sa o, jak p z
Puti ie ał się do fotki z O a ą i tłu a zką a gielskiego za ple a i, że się ie dało,
jaki to jęz kie o
posługuje się A eryce prezydent doktor RP, bo w takich
Nie ze h p., to każd ko sul a e kański ó i po hińsku i japońsku, f a usku,
Italienisch, Spanisch und Deutsch, jak Mr. James Herman, Generalkonsul we Frankfurcie nad
Menem, którego nie zapytam po polsku, czy Herma a Węg odzie, do pięt o z
ze o ej egł , is a is do u d upięt o ego T ojaka żo atego z Sal i, to odzi a, z t lko
p z padko a z ież ość a e kański h az isk. Kopałe sta ą piłką do T ojaka, a
któ
ześ iej k edą a so ałe so ie a kę bez bramkarza, a T ojak ó ił: ie kop,
bo tynk obijasz. - Co to jest t k? P tałe , o ie ozu iałe z a ze ia sło a. - To szare, co
od ś ia płata i odpada, jaś iał udze u dzie ku ie pli ie. A każd kolej płat
od itego t ku uja iał p a dę o kamieniach wapiennych, nierównych kalksztajnach
złożo h jede a d ugi p zez Budo i zego, połą zo h taje ą o ą piasku iążą ego,
uż tego a zap a ę. Nagi u do u T ojaka p ze a iał p a dą k z
h ka ie i,
połą zeń; szo stki dotk ię iu, pięk , jak apa ś iata ie poz a ego do koń a, za i go
z o u pok ją sza
t kie
o ego ządu.
"P zep asza , że do Pa a piszę, o t lko Pański ad es z a , a se e zuję taką iszę, o
se e zosta iłe ta ..."
iaste zku Ho el, spo ie iu Węg od
Czeladzi, Pogoni w
Sos o u, Zą ko i , St ze iesz , Kazi ie za, Kata z , Peki u, A is ii, osiedli i dziel i
taki h, jak Ksa e a Będzi ie i Mało ądz, gdzie d ugi p z ja iel, ie He a żo at z siost ą
Cześka Boga za, dał i p zed lat
p eze ie pł tkę z piosenkami dla swoich, wybitnych
polit kó opoz j h pa tii, któ
ie a Czeladzi kto do adzać ał i Lista i do
Rzymian, rzymskokatolickich Polaków i Katolików.
Z Panem Bogiem
Z F a kfu tu ad Me e
ó ił Stefa Kosie ski
Radio: https://gloria.tv/audio/2aVmUbHh1dnf3n2mjANYEdi3B
od z tują jesz ze tekst auto a z Cho zo a, któ ego so ie
upodo ał a fejs uku plato i z ie dziś, łodszego ode
ie,
d a aś ie apostolski h lat. http://safari.blox.pl/2017/01/RISExilarchy-do-przedstawienia-Prokuraturze.html
Von: Biuro Podawcze [mailto:biuro.podawcze@pk.gov.pl]
Gesendet: Dienstag, 24. Januar 2017 14:31
An: skosiewski@gmail.com
Betreff: PK I Ko2 91.2016

Strona Komisji Bezstronnej do .:Sprawy Ustalenia
Przyczyny Zamachów
@komisjabezstronna
Strona Komisji Bezstronnej ds. Ustalenia Przyczyny Zamachów 2 godz.
https://pl.s i d. o /…/NA-POdupaDAJacego-NA-ZDROWIU-POSLA-…
http://sowa.quicksnake. z/…/NA-POdupaDAJacego-NA-ZDROWIU-PO…
https://pl.scribd.com/skosiewski

Magazyn Europejski SOWA

27 stycznia 2017

http://sej . lo .pl/…/Moje-pismo-do-marszalka-Ku h i skiego…
http://sowamagazyn.blogspot.de/…/jed os -ruchow-pro-life-whttps://gloria.tv/audio/HQinkZQgSswH1QXbZxb6tocJ4

Cięża ó ka a e kański h
żoł ie z utk ęła pod
wiaduktem w
Żaga iu Cięża ó ka
a e kańskiej a ii utk ęła pod
iadukte
Żaga iu To kolej
padek z udziałe żoł ie z
USA w tym tygodniu Dwa dni
te u… iado os i.gazeta.pl

https://www.facebook.com/komisjabezstronna/posts/1116045501837348

Aktualnoś i: Prawdziwi Narodowcy
Stefan Kosiewski udostęp ił film uż tko
140 kmh w terenie zabudowanym - kie o
niekompetentny
radio:

ika se.pl. 32 min Macierewicz - na czerwonym
u agi ie z ó ił, ie adaje się a i ist a,

https://gloria.tv/audio/wenBcVvfFXeo4KREE21LkkyhF

jeżeli hodzi o uż a ie sa o hodó ządo
h, sa o hodó oz a zo h, po usza ie się
kolu ie, tutaj o o iązują sz stki h te sa e zasad i te p zepis , któ e są do taki h
pojazdó dostoso a e i któ e o o iązują as sz stki h - po iedziała Sz dło.
http:// iado os i.o et.pl/…/ eata-szydlo-o-wypadku-…/ k ez -4:47248 581
ś ietleń se.pl 7 godz. Mamy film z miejsca wypadku Antoniego Macierewicza.
https://pl.scribd.com/skosiewski

Magazyn Europejski SOWA

27 stycznia 2017

Wst ząsają e zez a ia ś iadkó : je hali a ze o
kazali a
p***ć ... Ma ie e i z s ho ał gło ę ...

... z o ili ozp***ę ... poli ja i

Józef Kozło ski i Mo ika Ko alsk Komentarze
Leszek Mikrut Ba dzo ieka e, z u ezpie z iel sa o hodó ŻW u zględ i
odszkodo a ie, io ą pod u agę p ędkość, z jaką po uszał się pojazd ... Cieka e też, z
u ezpie z iel pła ił już z oże od ó ił odszkodo a ie za uszkodzo ą li uz ę
PAD, kied pękła opo a
iej ię ej ok te u... 1 8 min
https://www.facebook.com/groups/Prawdziwi.Narodowcy/permalink/1509928712381160/

Danka Nasr Lukasz, po dzisiejszym 'posiedzeniu' komisji zdrowia you are feeling
amused? Ja nie! Co jest z waszym Ministerstwem Zdrowia? 14 min
Stefan Kosiewski
http://sowa.typepad.com/.../dymisja-macierewicza-w-drodze...
D isja Ma ie e i za d odze PDO
sowa.typepad.com 14 min

jezdzi?...nigdy Pa
:) 8 min

po

padku

k h …

Liliana Magda Stefan Kosiewski a Pan tylko rowerem
ie zła ał p zepisó ?- to do O.F a iszka o eat fika je p osze sie zgłosić

Stefan Kosiewski @Liliana Magda - Pa a Lilia a od Lilith, he . ie ależ do
znajomych Exilarchy a fejs ., zate
osze so ie poz alać a i p et e ję po iesza ia
kompetencji Ministra Obrony Zagranicznej z komp. klucznika Bergoglio, to jest ostatnie
ost zeże ie Pa o Nie ozt op a, któ a ie ędziesz ola a spe ą p zez Ja osła a K. TW
"Balbina" https://gloria.tv/audio/wenBcVvfFXeo4KREE21LkkyhF ie za zepia się Polaka i
Katolika po ż dosku, tfe!
NA POdupaDAJa ego NA ZDROWIU POSLA f aszka z OF o Stefa … gloria.tv P zed h ilą
Strona Komisji Bezstronnej ds. Ustalenia Przyczyny Zamachów 1 godz.
Radio:

http://gloria.tv/media/mnDEtt9ckud

...Le h Ka z ński iał kap s ak ę ić so ie Kat iu ad g o a i po o do a
ż do skie KGB Polakó ekla o fil dla pot ze s ojej, p
at ej ka pa ii
https://pl.scribd.com/skosiewski

h p zez

Magazyn Europejski SOWA

27 stycznia 2017

p ez de kiej i
ał u dla pija u at Ja osła Ka z ński stat stó do tego fil u spoś ód
óż h, dzi
h osó poo sadza h a sta o iska h państ o
hip
at h, jak
p. ż dó ka A a Wale t o i z . Ok z za a p zez a i Ka z ski h Matka
Solidarnosci http://so a. log. ui ks ake.pl/…/SZCZURY-App-PDO256-FO-von-…
Zapo iadaliś uja ie ie uk
a ego p zed Polaka i p a dzi ego po hodze ia
et i z ego tej zasłużo ej akt istki Polskiej Zjed oczonej Partii Robotniczej, odznaczonej za
s oją działal ość pa t j ą ielok ot ie edala i państ o
i PRL-u, obdarzanej
zaufa ie p zełożo h
iejs u p a i zat ud io ej ostat io a a dzo do ze
opła a
sta o isku su i o ej Sto z i Gdańskiej im. Lenina (z dodatkiem do pensji za
tz . sokoś io e, itd. a t po a ej p zez Służ ę Bezpie zeńst a do p o oka j ego
z ol ie ia jej p zez D ek ję z p a , łaś i ie ez poda ia aj iejszego po odu,
taje i z h okoli z oś ia h o t ze a iedzieć, że takie, adz
zaj e z ol ie ia z p a
osó pa t j h ie od
ał się ez iedz i zgod SB! Każda kad o a każd zakładzie
pracy w PRL-u iedziała, o to jest o e klatu a i zego o a a się t z ać , ato iast
ok z za ej za to póź iej p zez a i Ka z ński h "Matką Solida oś i", ho iaż Ha
Wale t o i z p a dzi e i ię ż do skie jej ło: Ha a, ato iast uż ała katoli kiej
e sji A a, z do u Lu z k ie ło d iu ogłosze ia st ajku ś ód p otestują h
o ot ikó , jako się zekło, zaś póź iej ie peł iła igd żad ej fu k ji i ie odeg ała ta
oso a żad ej oli NSZZ "Solida ość", z któ ego została z esztą
zu o a za i t gi
pe so al e i skłó a ie ś odo iska,
z
ła zap a io a a ielogodzi
h ze a ia h
partyjnych i wyszkolona na kursach marksistowsko-le i o ski h, o p z dało jej się póź iej
p z oplu a iu Wałęs dla pot ze Ka z ński h, gd tz . Wol e Z iązki W zeża założo e
przez KOR-o a Bo use i za oz ił się dla pi u a d ie f ak je udają p zed Polaka i
ś ie tel ie skłó o h ze so ą, o zo e haza ski oz ijało t lko ta u tata ski h
ojo ó a d ie g up , że oto z ć osa za e ofia z d ó h st o ; Wale t o i z,
W szko ski, Ka z ńs i G iazd ha o ał
te sposó p ze i ko Wałęsie, któ
o ią
się ieudol ie p zed oska że ia i o p a ę dla SB jako TW "Bolek" odg
ał fakt z ie olę
NAGANICZA Polaków do sieci partyjnej PiS;
Copyright: © All Rights Reserved
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
SZCZURY App PDO256 FO von Stefan Kosiewski 70 WOLYN F0172 Falszywa Matka
Solidarnosci 20160126 Magazyn Europejski SOWA scribd.com PDF
https://www.facebook.com/komisjabezstronna/posts/1116097985165433
Dariusz Pietrek "Ucho prezesa"
Wsz s p tają
dlaczego.

ie, dla zego ie ś iesz

ie se ial "U ho p ezesa"? Po ie

Wa ,

PiS p akt z ie zlik ido ał T u ał Ko st tu j , jed ą z aj aż iejsz h i st tu ji
państ a de ok at z ego, o ią ą as, p zed sa o olą usta oda zą ładz , a
ś ieje się z posła Suskiego i jego Kata z
Wielkiej.
PIS z ie ił Tele izję pu li z ą, ają ą aj iększ zasięg a te o
k aju, o d a ą
tu ę p opaga do ą, układają so ie te sposó , iększą ześć społe zeńst a po s ojej
śli, a
pokazuje so ie e z Pa ło i z, jak ż e sałatkę pa la e ie.
https://pl.scribd.com/skosiewski

Magazyn Europejski SOWA

27 stycznia 2017

PiS p zejął sz stkie spółki Ska u Państ a, o sadzają je odda
i sługa i ez
kompetencji, a m ś ieje się z łodzi pod od ej Ma ie e i za.
PiS t o z pa t j ą a
Eskobar.

ię, złożo ą z

łodo ia

PiS oddał ki olo i a d to , ajś iętsze s
ś ie a
oszki pa i p e ie .

h fasz stó , a

a ija

się z Sa

ole polskiego pat iot z u, a

PiS dąż do z ia
p a ie
o z , g a a tują e
sz ze la h, a
ś ieje się z d a i ki p ezesa.

u o ję ie ładz

a sz stki h jej

PiS sp o adza polski Sej do oli asz ki do głoso a ia, ez p a a do d skusji i
zada a ia p tań p zez posłó opoz ji, g ożą p z okazji ieposłusz
ka a i i
i te e ją służ
u du o
h, a
leje z kota Alika.
PiS po iada usta ę a t p ze o o ą, zlik ido ał już ie ieską li ię i h e adal
p o adzić, zupeł zakaz a o ji o az zakaz sp zedaż ś odkó a t ko ep j ych, a my
ś ieje się z o de u Misie i za.
PiS z ie za do z a gi alizo a ia lu ałko itego usu ię ia
je p. ządo
i oszu a i t pu "W sie i" z "F o da", a

edió p
at h, zastępują
kpi z głupot Te le kiego.

PiS zadłuż ł Państ o stop iu dotąd ie
du ą i ą Błasz zaka.

p zes ła

o ażal

,a

so ie zdję ia z

PiS p zejął p oku atu ę i h e ieć eal

a
ó , a ko sek e ji a p a e
sędzió , a
pos ła so ie li k do kolej ego od i ka "U ha p ezesa".
I za każd
aze , ś ieją się do ozpuku, zadaje so ie p ta ie, jak o i - ządzą ,
się zuć, oglądają to sz stko i z tają ża t a s ój te at?

uszą

Otóż zują się dosko ale, ko sek e t ie i etod z ie ealizują s ój a sz ku ładz
a solut ej, totalita ej. Mają dupie asze i telige t e ża t i jątko ą iegłość
o słudze Photoshopa, u ożli iają ą a do o ie ie B udz ńskie u ałpiej gę .
Wie kied pokazuje i ktoś kolej ego e a, a któ
Ka z ński ki a się a d a i e,
albo prezydent Duda stoi w kasku Mali iaka,
ie p z po i a się Gogol i jego Re izo : "Z
zego się ś ieje ie? Z sa
h sie ie
Aktual ości

Stefan Kosiewski
37 min PENIS PREZESA PD0438 Dariusz Pietrek ZECh von Stefan Kosiewski FO SSetKh
P oku atu a K ajo a Biu o …
PDF: D isja Ma ie e i za d odze PDO
so a. log. ui ks ake.pl/…/PENIS-PREZESAhttps://pl.scribd.com/skosiewski

Magazyn Europejski SOWA

27 stycznia 2017

P… po padku
k h te e ie za udo a
Pidgi _A t po sa otażu
a t a e kański ze zasadzka i a Dol
Sląsku Fas a ja O łęde o Stefa
Kosiewski poetry & Lech Klekot painting Studia Slavica et Khazarica Rzecznik Interesu
Społe z ego safa i. lo .pl/…/RIS-Exilarchy-d…l do P oku atu a K ajo a Biu o P ez dial e
P ok. Sła o i Szelesz z k PK I Ko
.
Pis o z . .
dot. .i .: iz t A geli
Me kel, A to iego Ma ie e i za, Pa ła Ku t ki, i e.
PENIS PREZESA PD0438 Dariusz Pietrek ZECh von Stefan Kosiewski FO SSetKh Prokuratura
Krajowa Biuro Prezydialne do wiadomosci Konsula USA w Bremie 20170127 ME SOWA
Zapisz
gloria.tv
Komentarze
Dariusz Pietrek Ba dzo p zep asza

ale o to

a

ć 16 min

Stefan Kosiewski @Dariusz Pietrek - plik do

słu ha ia 16 min

Dariusz Pietrek Ba dzo dziękuje ale p oszę

i ie p z s ląć 12 min

Stefan Kosiewski @Dariusz Pietrek - a kto p z s ła? ko u? z ja o ie za ps hote apeutę,
czy Dariusz Pietrek? 9 min
Dariusz Pietrek Nie ż zę so ie i zego od pa a ot z

ać. Żeg a

Stefan Kosiewski @Dariusz Pietrek - z Pa jest t zeź , z pie sz
ie ędzie się g ze z ie za ho
ał, to potępię pu li z ie 7 min
Dariusz Pietrek Żeg a

8 min
az a fejs uku? Jeżeli

5 min

https://www.facebook.com/me.sowa/posts/204282420039096
http://safari.blox.pl/2017/01/RIS-Exilarchy-do-przedstawienia-Prokuraturze.html

Pikieta antyaborcyjna 2w1 Bestwina Czechowice
st zeń o :
Best i a ul.K ako ska e t u
KACZORY
Blog >
Komentarze
do wpisu
« Deresz
suge uje, że
https://pl.scribd.com/skosiewski

,Cze ho i e ul.Niepodległoś i okoli e d o a

Magazyn Europejski SOWA

27 stycznia 2017

ż d po i
sta ać się o ...
RIS Exilarchy do przedstawienia Prokuraturze Krajowej sprzeciwu Barbara Lenski - Dariusz
Pietrek w .:Sprawie Ucho Prezesa
PENIS PREZESA PD0438 Dariusz Pietrek ZECh von Stefan Kosiewski FO Studia Slavica et
Khazarica
Prokuratura Krajowa Biuro
P ez dial e P ok. Sła o i
Szeleszczyk PK I Ko2
91.2016 do wiadomosci
Konsula USA
Napisał sowa (») dzisiaj w
21:09 w kategorii Trybunal
Konstytucyjny, czytaj: 12×
Prokuratura Krajowa
PK I Ko2 91.2016
Barbara Lenski
Dariusz Pietrek
Kompletna niewiedza
Radze poczytac o
zadluzeniach poprzdniej
ekipy i wyprzedazy
wszystkiego, co tej mafii
tylko przynosilo zyski. Kto sie buntuje? Ci, ktorych rodzice pobierali esbeckie emerytury za
znecania sie nad prawdziwymi Polakami itp. Maci pan, manipuluje i mysli, ze zdobedzie
aprobate. Moze wsrod takich jak pan. Nigdy juz dawna mafia nie dojdzie do wladzy. A ze
krzyczycie , ze wszydtkim chce ÜiS zawladnac to i dobrze, ze chce i zawladnie. Bo tylko ten
rzad jest prawdziwy i chce dla Polakow dobrze. Wszyscy przeciwnicy walcza nie o ludzi , tylko
o przywileje swoje, co traca, o swoje stolki. Dorabiali sie nieuczciwie i po trupach. Ludzie na
to nie pozwola i nie pomoze KOD, ktory dawal tlumowi pieniadze, karnety, talony...nie
pomoga pseudostudenci i te "czarne parasolki" z ta Joanna Wielgus na czele, co wszedzie
lata i rozrabia. Jest chora. I komu sie chce Pan przypodobac? Zalosne. 1 godz.
Stefan Kosiewski @Barbara Lenski - p z k o i, że Ko isja Bezst o a ds. Ustale ia
Prz z
Za a hó zo o iąza a jest z u zędu RIS E ila h do p zedsta ie ia
Prokuraturze Krajowej sprzeciwu Sz. Pani w stosunku do wypowiedzi Pana Dariusz Pietrek z
Cho zo a, któ ą u z iła Pa i przed iote s ej u agi; do o u po iedzi oże Pa i
elu p zesła ia
ó ić, tu kliknij: http://sowa.blog.quicksnake.pl/Trybunal-Konstytucyjny/
Pa i Magaz u Eu opejskiego SOWA z tekste z a t
aszej ko espo de ji zgłasza
niniejszym zapotrzebowanie na adres internetowy do rozdzielnika dokumentacji, tu:
https://pl.scribd.com/seuropejski Archiwum Krajowe i Zagraniczne ME SOWA adres
redakcji: sowa-frankfurt@freenet.de Z szacunkiem /z up./ Donat Lusk
http://sowa.blog.quicksnake.pl/Trybunal-Konstytucyjny/PENIS-PREZESA-PD0438-DariuszPietrek-ZECh-von-Stefan-Kosiewski-FO-SSetKh-Prokuratura-Krajowa-Biuro-Prezydialne-dowiadomosci-Konsula-USA-w-Bremie
https://pl.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

26. Januar 2016

SZCZURY App PDO256 FO von Stefan Kosiewski 70 F0172

Okrzy za a przez ra i
Ka zyński h Matką Solidarnoś i
ZECh
Napisał Sowa.blog.quicksnake.pl (») dzisiaj w kategorii Lech Walesa, czytaj: 8×
Radio: gloria.tv/media/mnDEtt9ckud
...Le h Ka zyński iał kaprys akrę ić so ie Katy iu ad gro a i po ordo a y h przez żydo skie
KGB Polakó rekla o y fil dla potrze s ojej, pry at ej ka pa ii prezyde kiej i y rał mu dla
pijaru rat Jarosła Ka zyński statystó do tego fil u spośród róż y h, dzi y h osó
(poobsadzanych na stanowiskach państ o y h i pry at y h, jak p. żydó ka A a Wale ty o i z .
Stefan Kosiewski
293 obserwatorów|641 076
yś ietleń Kręgi rozszerzone Wczoraj o 23:38
Walesa: Pani powinna się ać a
prokuratorzy wyjaśnić od zaraz:
Hanna Walenty o i z, pie iądze
Sowa.blog.quicksnake.pl (») | dzisiaj |
czytaj: 4× |
Polski Komitet Narodowy Bóg,
Naród, Ojczyzna. Ojcowizna otwarta
a ś iat - ogólnonarodowe
zjednoczenie ugrupowań pod
history z ą az ą - Listy na adres:
Postfach 800626
65906
Frankfurt am Main
so ota,

rześ ia

Pa i po i a się ać a prokuratorzy
pu kt po pu k ie yjaś ić i to
propo uję od zaraz:
Anna Walentynowicz czytaj dalej
Pa ieńskie i ię Ha a żydó ki
Lu zyk, po ślu ie A a
Wale ty o i z, fałszy a Polka z
rodzo ą siostrą, fałszy ą Ukrai ką
FO65 ZR3 Written by sowa (») 18. 8.
2012 in category Tradycja, read:
1823×

http://sowa.quicksnake.org/Tradycja/Panieskie-imi-Hanna-ydowki-Lubczyk-po-lubie-Anna-Walentynowiczfaszywa-Polka-z-rodzon-siostr-faszyw-Ukraink-FO65-ZR3

https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

26. Januar 2016

Zapo iadaliś y
ujawnienie ukrywanego
przed Polakami
prawdziwego
pochodzenia etnicznego
tej zasłużo ej akty istki
Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej,
odz a zo ej za s oją
działal ość partyj ą
wielokrotnie medalami
państ o y i PRL-u,
obdarzanej zaufaniem
przełożo y h
iejs u
pracy i zatrudnionej
ostatnio na bardzo
do rze opłacanym
stanowisku suwnicowej
Sto z i Gdańskiej i .
Lenina (z dodatkiem do
pensji za tzw.
ysokoś io e, itd. a
wytypowanej przez
Służ ę Bezpie zeńst a
do prowokacyjnego
zwolnienia jej przez
Dyrek ję z pra y,
łaś i ie ez poda ia
najmniejszego powodu,
w tajemniczych
okoli z oś ia h o
trze a iedzieć, że takie,
nadzwyczajne zwolnienia
z pra y osó partyj y h ie od y ały się ez iedzy i zgody SB!

https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

26. Januar 2016

Każda kadro a każdy zakładzie pra y PRL-u iedziała, o to jest o e klatura i zego o a a się
trzy ać , ato iast okrzy za ej za to póź iej przez ra i Ka zyński h "Matką Solidar oś i", ho iaż Ha y
Wale ty o i z pra dzi e i ię żydo skie jej yło: Ha a, ato iast uży ała katoli kiej ersji A a, z do u
Lu zyk ie yło d iu ogłosze ia strajku śród protestują y h ro ot ikó , jako się rzekło, zaś póź iej ie
peł iła igdy żad ej fu k ji i ie odegrała ta oso a żad ej roli NSZZ "Solidar ość", z którego została zresztą
yrzu o a za i trygi perso al e i skłó a ie środo iska,
zy
yła zapra io a a ielogodzi y h
zebraniach partyjnych i wyszkolona na kursach marksistowsko-leninowski h, o przydało jej się póź iej przy
oplu a iu Wałęsy dla potrze Ka zyński h, gdy tz . Wol e Z iązki Wy rzeża założo e przez KOR-owca
Boruse i za roz iły się dla pi u a d ie frak je udają przed Polaka i ś iertel ie skłó o y h ze so ą, o
wzorem chazarski roz ijało tylko ta u tatarski h ojo ó a d ie grupy, że y oto zyć osa za e ofiary z
d ó h stro ; Wale ty o i z, Wyszko ski, Ka zyńs y i G iazdy har o ały te sposó prze i ko Wałęsie,
który ro ią się ieudol ie przed oskarże ia i o pra ę dla SB jako TW "Bolek" odgry ał fakty z ie rolę
NAGANICZA Polaków do sieci partyjnej PiS;
zaje y oskarże io
ik ze ikó ie yło koń a a et sąda h: zar a ygry a - czerwona
przegry a, a tej zasadzie przelaty ał przerzu a y pod plastiko y i trzema kubkami cukierek na
odpuś ie, tak sa o szy ko i oszukań zo dla o zu jak kostka, zy ka yk a parki gu auto usu z
Polaka i do pra y Nie ze h: jed a ielka sit a za a iała się pluraliz , uda ała spory
Sej ie, G i ie, Radzie Miejskiej, a to ył dy tylko, zady a, aże y zasło ić udo ę pira idki i
przepły y ajątku Narodu Polskiego : SKOK, ZUS-ie i w Amber Gold, w ubezpieczalni Filar i we
ielu, ielu i y h, podo y h, a jed o, dia elskie kopyto, a tra ił i tra i, przegry a iąż ty
bandyckim pro ederze o dziera y ezlitoś ie do gołej skóry Naród Polski ... .
Jarosła i Le h Ka zyńs y a także .i . Mi h ik oraz Boruse i z z KOR-u yli spółt ór a i
fałszy ej lege dy Ha y Wale ty o i z z Gdańska jako tz . Matki Polki, Matki Solidar oś i. Lech Ka zyński
za rał koń u tę iesz zęs ą ko ietę ze so ą do gro u łą zają ją do grupy statystów zabranych do Katynia
a pla realiza ji fil u propaga do ego, który iał ot orzyć jego pry at ą ka pa ię
prezyde ką. Wypła o e odszkodo a ia za ś ierć dużej grupy ałko i ie pry at y h osó , które Lech
Ka zyński pod pły e doradzają ej u oso y zaprosił ieodpo iedzial ie i yłą z ie
a s oje pry at e ko to a pokład tupole a, yło ezpra ą de yzją pre iera Tuska,
której ie tłu a zy i i ego, jak tylko taje e z iązki łą zą e sit ę/ układ w Polsce,
które Prokuratura i a resz ie kiedyś yjaś ić.

https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

26. Januar 2016

Ty zase Prokuratura zaj uje się ś ie ia ie i ata ze ie w sprawie Hanny
Wale ty o i z, z do u Lu zyk uży ają ej fałszy ie hrześ ijańskiego i ie ia A a
- przez ko ietę żydo skiego po hodze ia ukry ają ą przed Polaka i s oją rodzo ą
siostrę żyją ą a Ukrai ie, że y ie spo ieć o ra ie, który g. i for a ji
dostęp y h i ter e ie ro ił za ofi era KGB Z iązku So ie ki .
Rze z ik praso y arsza skiej prokuratury okręgo ej prok. Dariusz Ślepokura
przyz ał ostat io, że "...jest pro adzo e do hodze ie spra ie
rozpowszechniania ez zez ole ia iado oś i z postępo a ia przygoto a zego
na jednej ze stron internetowych...". Wo e tego h iał y jako dzie ikarz, yły
spółpra o ik Rozgłoś i Polskiej Radia Wol a Europa Mo a hiu zapytać, zy Wojskowa Prokuratura
Okręgo a Warsza ie, która pro adzi śledzt o spra ie ustale ia spra y katastrofy sa oloto ej pod
S oleńskie i ś ier i osó jest oże posiada iu i for a ji Radia S o oda a te at żydo skiego
pochodzenia etnicznego Hanny Walentynowicz?
Odrodzenie Koś ioła a Woły iu

Uploaded by Vitold-Yosif Kovaliv Views 21
Download
Po iżej przesyła tę i for a ję
ersji opu liko a ej przez po hodzą ego z Poro i a k. Zakopa ego ks.
Józefa Kowalo a uży a e az isko: Josif Ko ali po zrze ze iu się o y atelst a RP a rze z ukraińskiego
yda a y przezeń piś ie religij o-społe z y Rzy skokatoli kiej Die ezji Łu kiej "Woła ie z
Woły ia"/ Woła ja z Wołi i zaz a zają , że łą ze ie za arty h artykule prawdziwych informacji na
te at Ha y Lu zyk z ęża Wale ty o i z przez Prokuraturę do tz . iado oś i z postępo a ia
przygoto a zego, ie yłą za i h z po sze h ego o iegu i for a ji, zaś pró y pro adza ia ta u a
rze zy po sze h ie z a e są do ode
ar arzyńst a sit y, która ie li zą się z pra e
iędzy arodo y
ie skazała jesz ze Pols e ikogo a i za ezpra ą agresję a Irak, a i za a dy ką
z o ę
Magdalence,
a i za ałe
ara hło,
bezprawie
fałszy ie
nazywane
de okra ją
w Polsce.

https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

26. Januar 2016

Na ekshu a ję do zes y h sz zątkó Ha y Wale ty o icz wyznaczono nie przypadkiem, lecz
zapra dę ka alisty z y z iegie okoli z oś i dzień
rześ ia
r., ro z i ę zdradzie kiej apaś i a
Polskę przez Z iązek So ie ki ut orzo y
zasie I oj y ś iato ej a zle e ie i za pie iądze rządu Prus
przez żydoko u isty z ą a dę kry i alistó żydo ski h Le i a i Tro kiego uży ają ą az y
Wsze hz iązko a Ko u isty z a Partia Bolsze ikó .

W sprawie ekshumacji złożo y ył wniosek rodziny, jak ujawnia Prokuratura, ależy wię o zekiwać, że
DNA za itej w katastrofie powietrz ej pod S oleńskie Ha y Wale ty owi z zosta ie porów a e z
DNA jej starszej, żyją ej siostry Olhi Lu zyk i wykaza e zosta ie przy okazji przez aukę, zy DNA o u
ko iet wykazuje związki z e hami Chazarów turecko-tatarski h, zy też z cechami ludów semickich
(arabski, aramejski i i e) osiadły h od tysią le i a Bliski Ws hodzie?
Wojsko a prokuratura doko ała doty h zas ekshu a ji trze h ofiar tragedii; spe jaliś i edy y y
sądo ej zbadali sz zątki Z ig ie a Wasser a a, Prze ysła a Gosie skiego i Ja usza Kurtyki. Łań u hy DNA
ty h iesz zęs y h ofiar zostały ię za ezpie zo e i ogą posłużyć au e do potwierdzenia, lub
obalenia teorii o hazarski po hodze iu żydó
s hod ioeuropejski h, o zy pisała gazeta
Rzeczpospolita listopada
r. artykule: "Naród żydo ski został y yślo y".
Deta uiza ja to Oś ie e ie, o który
ó i od XVIII ieku aso eria. Pis o ś . zaś podaje
ądrość Bliskiego Ws hodu: „Nie zapala się też ś iatła i ie sta ia pod kor e , ale a
ś ie z iku, a y ś ie iło szystki , którzy są do u.” Mt , .
Dlatego spo i a się a ko ie , że Mi ister Spra iedli oś i Jarosła Go i ro z ik
,
pa pers PO o ro ił pra ę doktorską, której posta ił tezę, iż "...duży pły Koś ioła a
polskie ży ie pu li z e jest przeja e szerszego zja iska: odrodze ia się religii jako siły
społe z ej".
Tezę, iż tz . filozofo a ie z sufitu dla potrze spra o a ia ładzy jest auką, oż a o zy iś ie
o ro ić siłą, jeśli h e się p. udo od ić duży pły Koś ioła a okol iek e spół zes y ś ie ie
aso erii, glo alisty z ie zlai yzo a y przez So ór Watykański II przed 50 laty, a nie przez Urbana i
Kiszczaka, który tylko zaprosił trze h księży katoli ki h do asysty przy spisy a iu yrografu
Magdalence, natomiast póź iejsze trzy nominacje biskupie Watykanu dla uczestników tej antypolskiej
z o y yły zapłatą jp , srebrnikami za wykonanie przyznanej w 1983 r. do odegrania roli przez
iskupó : Gle pa i Dą ro skiego, jako tz . autoró ko pro iso ej ugody z Jaruzelski .

https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

26. Januar 2016

A także za to, że ie ó iło się za dużo ta ty zasie o odrzu e iu przez papieża z dalekiego
kraju do ry h rad iskupó : Ma harskiego i Gul i o i za, sta iają y h a ier ość Bogu
Narodzie Polski i a Solidar ość.
Z Panem Bogiem
Z Fra kfurtu ad Me e
ó ił Stefa Kosie ski
http://www.spreaker.com/user/mysowa/szczury-fo49-20120709
5 lat(a) temu "Ökumenismus, Assisi
oder die eine wahre Religion" Vortrag
des Philosophen, Prof. Walter
Hoeres, auf Einladung der "Initiative
katholischer Christen /Wien" am 5.
Juni in Wien.
http://gloria.tv/media/zPUe9QNyGjj

http://sowa.quicksnake.org/Polnisches-Kulturzentrum/Stefan-Kosiewski-do-pka-mgra-Ryszarda-FilipowiczaZastpcy-Wojskowego-Prokuratora-Okrgowego-w-Warszawie
Czy to z powodu de aty o "Bolku"? Coraz iększe er y Wałęsy. Były prezyde t atakuje... A
Wale ty o i z: "Ta grupa ez przer y ryła, przeszkadzała, ię ej złego zro ili iż SB"

ę

wpolityce.pl
"Ja ją ie dotykałe , sto z io

y idzą

o ypra ia, ez

ojej iedzy i zgody yrzu ili ją z Solidar oś i".

Stefan Kosiewski
https://plus.google.com/u/0/116748846165184263175/posts/dt2sLbi7UE8
SZCZURY Stefan Kosiewski do Prokuratury Generalnej DOTYCZY MEILA Z DNIA 2 LIPCA 2012R PG VII
Ko2 880 12 FO49 ZR7
(...) o ie Spra y dojrzały już do tego, że y Ka elaria Prezyde ta RP przyjrzała się działal oś i
zorga izo a y h grup przestęp zy h złożo y h z oso ikó żydo skiego po hodze ia et i z ego,
za eli o a y h struktura h MSWiA oraz MS , które desta ilizują państ o polskie urządza ie
so ie zao z y h polo ań a o y ateli polski h prze y ają y h ty zasie od lat a azylu
politycznym w Niemczech.
Pa Ro a Kuź iar peł i zasz zyt ą fu k ję Dorad y Prezyde ta RP ds.
Bezpie zeńst a jak iegdyś Z ig ie Brzeziński hy a jidisz oddaje tę az ę
sło o: Birke aier? przy a erykański przy ód y, a przy ołuję i iejszy tę postać do
Sprawy, albowiem Pan Ro a Kuź iar jest z a y
auko e i kolegą dra Marka
Głogo zo skiego, pisarza o ie o lepszego od Szy orskiej, zdol ego pa fle isty,
kreują ego się a ez oż ika i a tyżyda, które u poś ię iłe przed zoraj iersz łą zo y
do Aktu I Herodó a iązują do okoli z oś i poz a ia przeze
ie tegoż tater ika yś ie itego tak sa o
jak Pa Ro a Kuź iar, ysokoś io a zapra io ego trud y h spi a zka h, ie tra ą ego gło y
aj ardziej ie ezpie z y h sytua ja h, kiedy t hórze po pują s ród ga ie i trzęsą portka i, gdyż ała ta
zafajda a a da kryptosyjo isty z y h de ili, koleża ek i żydo ski h kolegó o listki ze Z iązku Polski h
Pisarzó po iera iąż Pols e ardzo ysokie uposaże ia jak u o y i e erytury poza jedy y hy a tylko

https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

26. Januar 2016

Sła o ire Mrożkie , który u iekł a starość do Ni ei a ie iado o łaś i ie, z zego o się ta utrzy uje,
jeśli Mrożkie
a ś ie ie ikt się już ie fas y uje, jak kraju ikt Kisiela ie zyta, o i po o ko u stara
akulatura postko u isty z a i yśl przez u hy przeżuta?
Zum Pater-Werenfried-Jahresgedächtnis in Köln - Kirche im Not

http://oswiata.weebly.com/blog/zum-pater-werenfried-jahresgedachtnis-in-koln-kirche-im-not

Wierzę Pa a Boga, ierzę Jezusa Chrystusa, Pa a i Odkupiela, ierzę Du ha
ś ., który od zasó żydo skiego proroka Eze hiela apeł ia as otu hą i ądroś ią
przykaza ia: "Sy u zło ie zy prorokuj o pasterza h Izraela, prorokuj i po iedz i ,
pasterzo : Tak ó i Jah e Pa : Biada pasterzo Izraela, którzy sa i sie ie pasą!
Czyż pasterze ie po i i paść o ie ? Nakar iliś ie się lekie , odzialiś ie się
eł ą, za iliś ie tłuste z ierzęta, jed akże o ie ie paśliś ie. Sła ej ie
z o iliś ie, o zdro ie horej ie d aliś ie, skale zo ej ie opatry aliś ie,
za łąka ej ie spro adziliś ie z po rote , zagu io ej ie odszukaliś ie, a z
przemocą i okru ieńst e o hodziliś ie się z i i " Ez , -4).

https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

26. Januar 2016
Kongress "Freude am Glauben" vom 22. bis 24. April 2016

Forum Deutscher Katholiken e.V. Postfach 1116 86912 Kaufering Vorsitzender Prof. Dr. Hubert Gindert do
Stefa Kosie ski, Prezes Pol is hes Kulturze tru e.V.: „ Wiel e Sza o y Pa ie Kosie ski, h ieli yś y
przedsta ić Pa u progra
Ko gresu i zaprosić ardzo serde z ie do zię ia
i udziału od do
kwietnia 201
As haffe urg. Jesteś y ś iado i, że zaprosze ie Biskupa Te artz a -Elst y oła y
sprze i . To ie po i o as zastraszyć. Jako Delegat Papieski ds. No ej E a geliza ji jest Biskup Te artz a Elst łaś i y zło iekie dla prze idzia ego te atu. Ma y adzieję, że Przyja iele Biskupa Te artz a -Elst
Die ezji Li urg dadzą do ód s ej solidar oś i udziałe
Ko gresie. Jeżeli u zest i t o
ałoś i
Ko gresu ie yło y ożli e, to preze ja ta
iedzielę, k iet ia
, kiedy Biskup ędzie prze a iał,
ędzie sz zegól ego z a ze ia.” PDF 10.11.2015 : http://de.scribd.com/doc/289274815/Helmut-Schmidt20151110-Magazyn-Europejski-SOWA-26-April-2016-Bischof-Tebartz-van-Elst-in-Aschaffenburg
europäisches magazin (») 8. 11. http://sowa.quicksnake.de/Forum-Deutscher-Katholiken/Kongress-Freude-amGlauben-vom-22-bis-24-April-2016
POLITYKA PALIATYWNA Prolego e a do Odżydza ia po Myśli prof. Feliksa Ko e z ego Hy
U ego Poety
Polski Na Radę Narodów Europy HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski Akt III CANTO DCXXV Zarys
Estetyki Chazarów FO20 + FO100 http://sowa-magazyn.blogspot.de/2015/11/pilityka-paliatywna-pdo225hymn-uwego.html http://oswiata.weebly.com/blog/kongress-freude-am-glauben-vom-22-bis-24-april-2016

Niesz zęs a grafo a ka krako ska akazała spalić s oje z łoki
kre atoriu , jak gdy y iała ty sa y zdjąć ta u z hitlero ski h o ozó
pra y przy uso ej za ie io y h po
r. przez opie a ą jej iersza h
żydoko u ę a iejs a pra y przy uso ej dla Polakó , aszy h Oj ó a

https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

26. Januar 2016

także dla ludzi z i y h Narodó . Ofi jal ie do
r. ist iały PRL-u Centralne Obozy Pracy: Warszawa,
Ja orz o, Nakło ad Note ią, który podlegały dziesiątki i y h o ozó pra y przy uso ej, .i .
Tomaszowie Mazowieckim, w Katowicach na Giszowcu i w Czeladzi. Jesz ze za Go ułki, lata h
sześćdziesiąty h dre ia y h araka h za kopal ią Satur
ieszkali ludzie zjeżdzają y pod zie ię do pra y z
la pka i kar ido y i, iały i grudka i kar idu środku, a który sikało się dla y oła ia reak ji
chemicznej i u ol ie ia z kar idu gaz pło ą ego żółty pło ie ie , y o ero y
łaś i ie, zer o ozłoty , a z usza y i do tego tak sa o ezpra y i yroka i sądó żydoko u isty z y h, jak ezpra y
jest a dy ki yrok, z który
lat po Magdale e połą zo o To aszo ie nazwisko syna Polaka skazanego
bezprawnie w 1945 r. (...) http://sowa.blog.quicksnake.pl/Stefan-Kosiewski/SZCZURY-Stefan-Kosiewski-doProkuratury-Generalnej-DOTYCZY-MEILA-Z-DNIA-2-LIPCA-2012R-PG-VII-Ko2-880-12-FO49-ZR7
talking about a revolution am 26. januar 2016 in berlin, bundesstiftung aufarbeitung
http://oswiata.weebly.com/blog/talking-about-a-revolution-am-26-januar-2016-in-berlin-bundesstiftungaufarbeitung

Rotmistrz Pilecki bp Milewski Nie Lekajcie Sie Zoll O uznanie z...
Czy ia o a y sty z ia
r. iskupe przez papieża Bergoglio ks. Mirosła
Mile ski, ur.
Cie ha o ie, to rodzi a z ge erałe SB Mirosła e
Mile ski od afery żelazo, zastęp ą Jaruzelskiego, TW "Wolski" z... Pages: 8
Reads: 32 Published about 17 hours ago
https://de.scribd.com/doc/296559815/Rotmistrz-Pilecki-bp-Milewski-Nie-LekajcieSie-Zoll-O-uznanie-za-strone-Talking-about-a-revolution-in-Berlin-BundesstiftungAufarbeitung-20160124-Maga

http://exclusiv.blox.pl/2016/01/Panienskie-imie-Hanna-zydowki-Lubczyk-po-slubie.html
http://sowa.blog.quicksnake.pl/Lech-Walesa/SZCZURY-App-PDO256-FO-von-Stefan-Kosiewski-70-F0172Okrzyczana-przez-braci-Kaczynskich-Matka-Solidarnosci-ZECh

https://de.scribd.com/skosiewski