MIECZYSŁAW GOGACZ

ARTUR ANDRZEJUK

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
(ASPEKTY TEOLOGICZNE)

Edycja internetowa wydania pierwszego
 Mieczysław Gogacz, Artur Andrzejuk 2009

SPIS TREŚCI
PREZENTACJA KSIĄŻKI...............................................................................................3
REKOLEKCJE Z NIEPEŁNOSPRAWNYMI (Mieczysław Gogacz) ..............................5
WYCHOWUJĄCY KONTAKT Z NIEPEŁNOSPRAWNYMI (Artur Andrzejuk) .........9
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ LEKCJĄ MIŁOŚCI (Mieczysław Gogacz) ........................12
DYSKUSJA.....................................................................................................................29
SPRAWNOŚCI DOSTĘPNE NIEPEŁNOSPRAWNYM (Artur Andrzejuk).................36
DOPOWIEDZENIA (Mieczysław Gogacz) ....................................................................51
1. Kryzysy w życiu religijnym .................................................................................... 51
2. Modlitwa i duchowość chrześcijańska .................................................................... 67
3. Współczesny sens ascezy i mistyki ......................................................................... 75
4. Osoby domem człowieka ........................................................................................ 84
5. Jesteśmy Kościołem Chrystusa ............................................................................... 86
6. Matka Boża i Eucharystia ....................................................................................... 89
7. „Był sercem Chrystusa w świecie” ....................................................................... 105
SŁOWNIK TERMINÓW ..............................................................................................120

2

PREZENTACJA KSIĄŻKI
Człowiek powinien żyć godnie, ciekawie i uczciwie, gdy jest zdrowy i sprawny,
również

wtedy,

gdy

jest

chory

i

niepełnosprawny.

Ani

sprawność,

ani

niepełnosprawność nie zwalniają z dążenia do dobra i do życzliwego odnoszenia się do
osób, zarówno do osób ludzkich, jak i do Osób Boskich. Życzliwe, pełne miłości odnoszenie się do ludzi stanowi humanizm. Podobne odnoszenie się do Boga stanowi
religię. I humanizm i religia w życiu osób, głównie niepełnosprawnych, realizowanie
przez nich dobra i miłości do ludzi oraz do Boga, są tematem tej książki.
Książkę stanowią dwa teksty wstępne, dwa główne rozdziały na temat
niepełnosprawności i siedem tekstów o charakterze dopowiedzeń do wątków
problemowych przedstawionych w głównych rozdziałach. Chcąc ukazać genezę książki
i podejmowane w niej zagadnienia, autorzy książki poprzedzają jej główne rozdziały
dwoma krótkimi tekstami, pełniącymi w książce rolę wstępu. W tych tekstach omawiają
przebieg i atmosferę rekolekcji, w których uczestniczyli razem z niepełnosprawnymi w
Ustroniu-Polanie w dniach 6 i 7 sierpnia 1987. Dwa główne rozdziały książki to
wykłady, wygłoszone na tych rekolekcjach przez autorów książki na temat
niepełnosprawności. Temat ten jest ujęty z pozycji humanizmu i religii. Te dwa punkty
widzenia wyznaczyły podtytuł książki, gdyż i humanizm i religia współtworzą teologiczny aspekt niepełnosprawności. Teksty, stanowiące dopowiedzenia, te albo inne
wykłady, głoszone na rekolekcjach, albo rozwinięcia problemów podejmowanych w
wykładach i zgłaszanych w dyskusji. Kryzysy w życiu religijnym stanowiły temat
wykładu, podanego tu w jego dosłownym zapisie. Podobnie tematem wykładu było
zagadnienie modlitwy, podane tu w streszczeniu. O ascezę dopytywano w dyskusji.
Rozwijam więc szerzej ten te mat i uzupełniam go uwagami o mistyce, o którą także
zapytywano na spotkaniach poza kaplicą rekolekcyjną. Poruszany w dyskusji temat
objawień wzbogacam bliższym omówieniem widzeń św. Katarzyny Labouré i
rozważaniami o Matce Bożej i Eucharystii, by nawiązać zarazem do II Kongresu
Eucharystyczne go w Polsce i do Roku Maryjnego w Kościele Powszechnym. Dołączam też wykład o duchowości i działalności św. Wincentego à Paulo, który
zapoczątkował w Europie zorganizowaną opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi.

3

kierowane do wszystkich osób niepełnosprawnych. 4 .Niech ta książka wyraża nasz szacunek i miłość. szczególnie do podejmujących pytanie o humanistyczny i religijny sens ich życia.

gdy nie była wyraźna.gdy popołudniowe słońce skłoniło do spaceru w dolinie. otoczonej górami. Odbywają się tam cztery serie takich rekolekcji w ciągu dwu wakacyjnych miesięcy. Pracuje zarazem w jednej z parafii i prowadzi w niej duszpasterstwo młodzieży oparte na programie oazowym. układanie do snu. Krzysztof Bąk zaradzający kłopotom duchowym i organizacyjnym. na wózkach i na szczudłach. by wygłosić trzy konferencje w ciągu dwu dni na trwających dwa tygodnie rekolekcjach dla młodzieży niepełnosprawnej.Mieczysław Gogacz REKOLEKCJE Z NIEPEŁNOSPRAWNYMI Ksiądz Krzysztof Bąk jest diecezjalnym duszpasterzem niepełnosprawnych w diecezji katowickiej. których wypowiedź. Podczas posiłków śmiech i gwar rozmów. Około południa Msza święta. dziewcząt i chłopców. bez kompleksów. bez dziwienia się. o godzinie czternastej konferencja. ubieranie i rozbieranie. a po konferencjach dyskusja. powtarzał opiekun. kąpanie ich. stały się programem diecezjalnym. a obok nich opiekunki i opiekunów. Naturalny rytm dnia. lecz konkretna obecność młodych ludzi przy ich niepełnosprawnych rówieśnikach. koledzy kolegom. potem obiad. W sumie sto dwadzieścia osób. wynikające w jego parafii z kontaktu młodzieży sprawnej z młodzieżą niepełnosprawną. którzy nie mają sprawnych rąk. Koleżanki pomagały koleżankom. Pytania stawiali sprawni i niepełnosprawni. fachowe pielęgniarki do trudniejszych spraw. lub o dwudziestej po kolacji . Mieszkania w domu parafialnym.gdy nie było pogody. Nie jest to właściwie program. po podwieczorku o szesnastej druga konferencja . Wspólne rozmowy. W ławkach twarze opiekunek i opiekunów. Na konferencje do obszernej kaplicy wprowadzono wózki inwalidzkie. jadalnia w wielkim namiocie. Zobaczyłem to wszystko w Ustroniu-Polanie. zaproszony tam. Doświadczenia. W swoich trzech konferencjach podjąłem wcześniej uzgodnione tematy: „Życie 5 . karmienie tych. Wciąż stała pomoc niepełnosprawnym. Było też kilku alumnów z seminarium duchownego w Katowicach. Religijne wychowanie tej grupy związał z opieką nad niepełnosprawnymi. rówieśniczki i rówieśników ze szkół średnich i wyższych Katowic. ks. Ujrzałem czterdzieści osób.

wzrost. wzrostu. o wyraźniejsze wiązanie się z nimi miłością. przekazujących je innym. dotyk. te zakłócenia niczego nie zmieniają. wymiarach. ze swoistej konieczności jasnego postawienia sprawy. Tematy życia religijnego i modlitwy wiązały się z moimi. wzroście. duszę i ciało. „Teologiczne aspekty niepełnosprawności”. Wszyscy mamy intelekt i wolę. Człowiek jest człowiekiem. wymiary. o spojrzenie na nich jako na osoby. Ktoś nie może wyrazić swych myśli ani podejmować decyzji. Ktoś nie operuje ruchem lub wzrokiem. ruchu. książkami: „Jak traci się miłość” oraz „Modlitwa i mistyka”. kolor. Kultura jest przede wszystkim życiem duchowym ludzi i zarazem sumą wytworów. Niepełnosprawni. Istnienie przejawia się w człowieku jako jego realność. dotyku. co go czyni człowiekiem. wiarę. słuch.wynikał z potrzeb słuchaczy. gdyż istnienie i jego przejawy . Wszyscy mamy w tym samym stopniu istnienie. We wszystkich nas jednakowo przejawia się istnienie. Mówiłem więc. Z punktu widzenia kultury jako sumy tego. „Zagadnienie modlitwy”. nadzieję. że należy ujmować człowieka z trzech punktów widzenia: w tych. ułatwiającego określenie miejsca niepełnosprawnych we wspólnocie osób.a na nich owe relacje się 6 . wymiarów. kształtu. co wytworzone. wiary i nadziei. oczekiwanie (dobro). ruch. gdyż jego stworzone istnienie ogarnia duszę i ciało. takich jak kształt. Z punktu widzenia tego. Temat niepełnosprawności . gdy zawodzi ich intelekt i wola. tym usilniej kierują do nas miłość. kształt. Zdarzają się jednak zakłócenia w obszarze przejawów duszy i ciała. kolor. otwartość (prawda). Dusza przejawia się w intelekcie jako zdolności rozumienia i w woli jako zdolności decydowania. wzroku. Ciało przejawia się w fizyczności. Dusza i ciało stanowią istotę człowieka. utrwalających to życie duchowe. Co wynika z tego dla powiązań z innymi ludźmi? Co wynika dla nas lub kim są dla nas niepełnosprawni? W każdym przypadku są dla nas apelem o humanizm. słuchem. słuchu. Zmieniają tylko nasze miejsce w kulturze. możemy mówić o niepełnosprawności. w powiązaniach z innymi ludźmi. a także fizyczność. w jakościach.trudny dla mnie . odrębność. jedność. dotykiem.religijne i jego kryzysy”. Wszyscy tak samo na przejawach istnienia budujemy relacje miłości. w przejawach jego człowieczeństwa. Niekiedy ktoś nie przejawia w pełni swego intelektu lub woli. wzrok. Te relacje zawsze można nawiązać. ruch. że jesteśmy ludźmi. wiarą i nadzieją. już znanymi w tej grupie. Tak rozumiałem swoje zadanie.

nigdy nie ulegają uszkodzeniu. Pojawia się tu problem zrozumienia swego losu. słuchem. gdyż w Eucharystii przebywa Chrystus umęczony. to mobilizujemy się do pełnego humanizmu. swej drogi życiowej. Wymagał ponadto pokazania tych sprawności. trapiści dla umartwienia się rezygnują z używania mowy. wtedy zauważamy. swego powołania. Najkrócej mówiąc. wiarą i nadzieją. Świadczą swym cierpieniem. które uczą nas kierowania się w życiu miłością. Np. cierpiący. chrześcijanina jest głoszenie spełniającej się w Chrystusie miłości Boga do człowieka. przychodzi. Apostołowie i kapłani są świadkami życia i zmartwychwstania Chrystusa. że niepełnosprawni są głoszeniem Eucharystii. Niepełnosprawni. A wyrażamy miłość ludziom służąc im z czcią swym szczegółowym świadectwem. uczą nas przetrwania ciemnej nocy tęsknoty. Niepełnosprawność jest czymś ogromnie względnym. o zbawieniu nas przez Chrystusa. dotykiem. Są niepełnosprawni ze względu na oczekiwanie przez nas wytwarzania rzeczy. Cierpienie to ból świadomie przeniesiony w duszę i dzięki temu stający się umartwieniem. Niepełnosprawni są więc lekcją humanizmu. wzrokiem. że tym szczegółowym świadectwem np. Są skłanianiem nas do wewnętrznej przemiany. Gdy odnosimy się do nich jako do wytwarzających rzeczy. Powiedział mi. Bólem osób jest tęskno ta. wiarą i nadzieją. że niesprawnie operują intelektem. czym są. o zbawieniu przez Jego krzyż i mękę.wspierają . Później w Warszawie opowiadałem treść tego wykładu ks. o nietypowych zachowaniach. Gdy odnosimy się do niepełnosprawnych jako do osób. dopominaniem się. że człowiek ma dążyć do życia wiecznego. ruchem. Niepełnosprawni są tylko kimś o nietypowej urodzie. Najdotkliwszą tęsknotą jest brak Boga. mimo że nie używają mowy i ruchu. prawdą i dobrem. nawrócenia. które są dostępne niepełnosprawnym. Są osobami. Nie nazywamy ich niepełnosprawnymi. znoszący swój ból jako umartwienie. wynikającym z ich ułomności. docentowi Bronisławowi Dembowskiemu. sakramentki ograniczają ruch zamykając się za klauzurą. Zakony świadczą o tym. Można powiedzieć. do metanoi. 7 . A niepełnosprawni mają świadczyć swym umartwieniem. lecz Bóg wzywany. byśmy kierowali się w kulturze miłością. Wykład o niepełnosprawności wymagał ukazania także sprawności w tym. Tylko tyle. powołaniem człowieka jest świadczenie o Bogu przez kierowanie do Boga miłości i podobnie przez kierowanie miłości do ludzi. gdyż umartwienie jest podjęciem cierpienia.

Z dużą znajomością tematu przedstawił nie tylko sprawności przyrodzone. niepełnosprawność fizyczna staje się drugoplanowa.Omówienie tego zagadnienia powierzyłem Arturowi Andrzejukowi. w kulturze i Kościele. W kulturze. o prawdzie. tematu powołania i posług duchowych. zorientowanej na wytwarzanie rzeczy. lecz także sprawności nadprzyrodzone. choć nie tylko. Zresztą fizyczna niepełnosprawność liczy się tylko w kulturze. to mnie obdarowano przejmującym przykładem chrześcijańskiej niepełnosprawnych i ich opiekunów. o szansie dobrego życia w służbie Bogu i ludziom. łączącej wzajemnie . jakie niepełnosprawni mogą pełnić we wspólnotach osób. Głosiłem w Ustroniu-Polanie konferencje na rekolekcjach dla młodzieży niepełnosprawnej i jej opiekunów. Ale tak naprawdę. Dyskusje w kuluarach dotyczyły głównie. zorientowanej na życie duchowe i humanizm. po kilku rzeczowych pytaniach. 8 więzi. Dzięki temu pełniej zarysował się obraz szans człowieka. nawet gdy jest fizycznie niepełnosprawny. Natomiast dyskusje po wykładach w kaplicy. stawały się wymaganiem świadczenia o Chrystusie.

niechęć do nauki. że z młodzieżą jest źle. wykonywania czynności manualnych. dwóch kleryków. nałogi. otwartość. otwartość i zaufanie odniesie do swego chorego brata. uwięzionymi. Kilkudziesięciu ich rówieśników. Mówi się. godzien jest miłości. które jest świadczeniem.Artur Andrzejuk WYCHOWUJĄCY KONTAKT Z NIEPEŁNOSPRAWNYMI Jeśli serce rozumielibyśmy nie jako siedlisko uczuć. mówienia. Krzysztof Bąk. z trudnościami poruszania się. uczniów szkół średnich głównie z Katowic. dwie pielęgniarki. o kulach. czyli o tzw. zgaszonego. ale gdy swoją życzliwość. Kilkadziesiąt młodych osób na wózkach. Zarazem w tym momencie dzieje się prawdziwa religia. chrześcijaństwo. lecz jako źródło najgłębszych odruchów człowieka wobec drugiego człowieka. Stać bowiem człowieka na życzliwość. że na Śląsku i w Zagłębiu ta sytuacja wygląda najgorzej: doszczętne zmaterializowanie. sam w sobie. Jezus Chrystus. dwie panie z kuchni. co ujrzałem w Ustroniu. Dorosłych niewielu: ks. otwierających nowe perspektywy. biednego. zaufanie wobec osób ważnych. skrajny utylitaryzm. zamkniętego w sobie. postawy konsumpcyjne. wtedy właśnie realizuje się humanizm. który jest świadczeniem. że Bóg godzien jest miłości. chorymi. ale i z innych miast. Kilka tygodni temu byłem uczestnikiem rekolekcji dla młodzieży niepełnosprawnej w Ustroniu-Polanie. o co pytam zwykle na koloniach. „problemy wychowawcze”. Nie zadałem tego pytania. Po powrocie z Ustronia przyjaciołom i znajomym opowiadam swój zachwyt serca wywołany tym. Bąk. niekiedy trudnego w kontakcie. i że ta miłość jest największą wartością. ale gdybym zapytał kogoś z dorosłych. I mówi się jeszcze. Zaprosił nas tam diecezjalny duszpasterz niepełnosprawnych ks. obozach czy oazach. atrakcyjnych. a Profesor Mieczysław Gogacz powierzył mi temat o niepełnosprawnych w świetle teorii sprawności. głodnymi. Krzysztofa Bąka z diecezji katowickiej należałoby nazwać wychowawcą serc. nagimi. to każdy z dorosłych zdziwiłby się lub zbył mnie pobłażliwym uśmiechem. gdyż już po kilku minutach pobytu w Ustroniu zorientowałem się o co tu 9 . utożsamia się z tymi najbiedniejszymi. to ks. opuszczonego. Dominuje więc młodzież. że człowiek. Nazywa się ją straconym pokoleniem.

że jest tu zupełnie normalnie. Talerze. inni tamto. Jedni robią to. Tu. (Zob. czasu jest dość dla wszystkich. Krzysztof robi wszystko zwyczajnie. Krzysztof Bąk zaproponował grupie oazowej z parafii w Halembie zajęcie się niepełnosprawnymi i więcej: jak to zrobił. w drugiej kolejności. a nie natury człowieka . zajmują się biednymi chorymi. gdy przyszliśmy. gwar. s. Problem sprawności i niepełnosprawności zanika.. 60-70). poważnych i wesołych. Zjedzą. daleki jestem od uznawania problemów ludzi chorych za problem sztucznie wywołany. Nic bardziej fałszywego. flirty. uszytym własnymi siłami i sumptem. którzy się dopiero uczą. żarty. kapelana i. I myliłby się ktoś. a dokładniej. że rozmowy ogniskują się wokół problemów niepełnosprawnych. Wielu wymaga przy tym asysty swoich opiekunów. niektórzy na swoich wózkach. Kolejka przy drzwiach. więc nie wiem. jak wszyscy pozostali ludzie: na kobiety i mężczyzn. Recepta jest prosta. Wszystko odbywa się spokojnie i sprawnie. Tu. podział ten nie wykracza poza ramy organizacji życia. kto uważałby. Trzeba tylko trochę wysiłku. silniejsi pomagają słabszym. Oczywiście nie byłem przy tym. że propozycja została przyjęta.że użyję słynnego już rozróżnienia Profesora Gogacza. jak doszło do powstania tej wspólnoty. błyskawicznie roznoszą zupę. Zwyczajnie więc powiedział i po prostu zorganizował nową oazę pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Podział funkcji występował już we wspólnotach pierwotnych. Po prostu wstaje jako pierwszy. że wspaniały organizator. młodszych i starszych. „Życie chrześcijańskie”. Kilka osób trzeba karmić. Oczywiście. 10 . Naszkicowany tu obraz może wywołać jednak fałszywe wrażenie. zaopatrzeniowca. w Ustroniu. stały już na stołach. a spać chodzi ostatni.. Pomyślałem sobie. 4/84. Mówiłem o tym w swoim wykładzie. też wszystko robi zwyczajnie. Talerze wielu opiekunów są jeszcze puste. w stołówce. Dziewczyny. dobra młodzież. Mimo organizacyjnie koniecznego podziału na pełnosprawnych i niepełnosprawnych. rozmowy. Nie wszyscy jedzą przy stołach. Kluczem do jego zrozumienia jest analiza ludzkiej kultury. wszyscy są takimi samymi ludźmi i dzielą się tak. tylko trochę więcej niż wymaga tego puste mówienie. dyżurujące w kuchni. Choćby posiłek w dużym namiocie. wykonanie łatwe. mogę się jednak domyślać zważywszy. jak ks. sprawniejsi tym. Jak w każdej stołówce. Nikt nikogo tu nie pogania. Pełni obowiązki kierownika. Najpierw wprowadzenie wózków. Trzeba postawić pytanie.chodzi. że ks. W rozmowach dominuje temat wychowania młodzieży.

z obydwu stron. Ludzie chorzy bowiem są apelem o naszą pomoc. wychowanie przez nauczanie dzielenia się sobą z ludźmi chorymi. Tu tkwi klucz do zrozumienia tego. harcerstwa. są wychowawcami i ks. że kontakt z niepełnosprawnymi wychowuje. szkoły lub parafii? A najlepiej ze wszystkich tych stron. Trzeba tylko czyjejś inicjatywy. Uczą więc odnoszenia się z nadzieją do osób. by oduczać swych rówieśników egoizmu. Zmuszeni do ufania ludziom przez swoje kalectwo. może właśnie ze strony ruchu oazowego. przywoływanego już dwukrotnie w tej wypowiedzi. Dlatego w dobrych szkołach dzieci chore są rozdzielone po klasach. że jeszcze raz użyję zwrotu Profesora Gogacza. Dlatego w świadomości wychowawców tkwi przeświadczenie. jest bardzo dużo. Chciałbym na zakończenie zaproponować wychowawcom młodzieży. niepełnosprawni. co opisałem wyżej. Są „strażnikami humanizmu”. uczą tego zaufania.To oni. Uczą więc humanizmu. Krzysztofa. 11 . Uczą nas dzielenia się troską i miłością. jakże często wynoszonego z rodzinnych domów. Potrzeb. Dużo jest bowiem potrzeb ludzi chorych i dużo zaniedbań wychowawczych. i swoich opiekunów.

Mieczysław Gogacz

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ LEKCJĄ MIŁOŚCI
1. Miłość sposobem służenia osobom
Chcę od razu podać aspekt i kryterium ujmowania w tym wykładzie człowieka w
jego odniesieniach do innych ludzi. Kryterium to jest oczywiście religijne i zarazem
humanistyczne. Polega ono na tezie, że jesteśmy dla innych osób, że jesteśmy na to, aby
służyć z czcią innym osobom: ludziom i Bogu. Tak rozumiem w ogóle człowieka w
jego działaniach.
Proszę sobie wyobrazić człowieka, który wszystko kieruje do siebie, wszystko
orientuje na siebie nie służąc innym ludziom. Jest to przecież wręcz nieeleganckie, ma
coś z kradzieży. Nie biorę jawnie rzeczy cudzych, tak jednak manipuluję ludźmi, że
wszystko jest dla mnie, tak wszystkim kieruję, że korzyści płyną do mnie. Znamy takie
zachowania człowieka.
Przypomnijmy dla potrzeb tego wykładu, że miłość ludzka może mieć kilka
poziomów. Pierwszy poziom miłości jest poziomem odpowiedności natury: człowiek człowiek, człowiek - Bóg. Osoby odpowiadają sobie. Nawiązuje się kontakt między
nimi na zasadzie tej ich odpowiedniości. Jest to kontakt bardzo powszechny, najniższy
zresztą poziom odniesień, wiążących osoby.
Drugi poziom to miłość, w której chodzi o dobro dla mnie. Nawet to ładnie się
nazywa: dobro dla mnie. Owszem, należy dbać o siebie, należy odnosić się do siebie z
miłością, z troską i nawet z wyrozumiałością. A w okresie głębokiego stresu, załamania,
należy odnieść się do siebie nawet z miłosierdziem. Trzeba i wobec siebie zajmować
postawę miłosierną, to znaczy spojrzeć życzliwie na własne cierpienie, nie złościć się na
dokuczające nam stresy. Kierowanie się dobrem dla mnie jest swoiście szlachetną
postawą. Zawiera się w niej jednak niebezpieczeństwo manipulowania ludźmi i to, że
wszystko podporządkuję sobie. Może płynie to z tego, że ta miłość, ten drugi jej poziom
(pierwszy jest odpowiedniością natury), jest wyzwalany pięknem. Z powodu piękna
osób chcemy tego piękna dla siebie. Pragniemy piękna duchowego, fizycznego, piękna
rzeczy, jakiegokolwiek. Piękno budzi w nas potrzebę, wprost pożądanie tych pięknych

12

rzeczy, wartości i cech. Chcemy z kimś być, bo ładnie mówi, bo lubimy jego głos, bo
jest zabawny, bo żartuje. Jest to słuszne. Wolno nam chcieć tych rzeczy, lecz nie tylko
do tego ma sprowadzać się nasze odniesienie do człowieka.
Musi pojawić się trzeci poziom ludzkiej miłości, który nazywa się umiłowaniem.
Jest to poziom, który polega na tym, że chcę dobra drugiej osoby. To jest dopiero
ludzka miłość. Chcę tu wrócić do kryterium ujmowania działań człowieka. Tym
poważnym, normalnym kryterium, przy pomocy którego trzeba rozstrzygać różne
odpowiedzi i sprawy, jest dobro drugiego człowieka. Jesteśmy dla kogoś, nie dla siebie.
Rozważmy to dobro, którym jest służenie wiedzą o Bogu, wiedzą na poziomie
profesora. Często już mówiłem, że nigdy nie wątpiłem w istnienie Boga. Natomiast jestem specjalistą od tego tematu. Znaczy to, że z racji zawodu i specjalizacji wiem
więcej niż tego osobiście potrzebuję. Jaki więc jest sens mojego, tak zaawansowanego
uczenia się tego tematu, poznawania literatury, metod badawczych, identyfikowania
rzeczywistości, pokazywania tego, że Bóg istnieje i kim jest. Powtórzmy, ta wiedza, tak
szeroka, nie jest mi potrzebna. Jest potrzebna innym. Tak to rozumiem. Jest potrzebna
studentom, których nauczam, ludziom, którzy mnie słuchają. Jesteśmy tak pomyśleni
przez Boga, że w swych dziełach mamy być dla innych. Mamy zastąpić Boga w
mówieniu, który będąc duchem nie przemawia bezpośrednio słowami. Przemówił w
Jezusie Chrystusie, który jest teraz w sytuacji uwielbionej po prawicy Ojca i jest wśród
nas w postaci eucharystycznej. Nie występuje w postaci widzialnego człowieka. Wobec
tego przyjaciele Chrystusa muszą Go zastąpić wobec innych. Jesteśmy przecież
Kościołem, to znaczy jesteśmy realnie ciałem mistycznym Chrystusa. Nasz związek z
Chrystusem nie jest więc tylko związkiem koleżeńskim, przyjacielskim. Jest związkiem
głębszym: jesteśmy częścią Mistycznego Ciała Chrystusa. Zastępujemy Chrystusa w
działaniach fizycznych. Proszę zobaczyć, jaka to wspaniała rola, jeżeli umie się ją
zobaczyć w perspektywie religijnej. Tę rolę widzę także w perspektywie filozoficznej.
A Objawienie mi to jeszcze ujaśnia, poszerza, pogłębia. Taka więc jest nasza rola:
zastąpić Chrystusa. Zastępujemy Go w różnych sprawach: w nauczaniu, w pomaganiu
ludziom, w leczeniu i w cierpieniu.
Najtrudniej zastąpić Chrystusa w cierpieniu. Cierpienie jest mu potrzebne.
Chrystus bowiem zbawił świat przez mękę i śmierć krzyżową i teraz już nie cierpi, gdyż

13

jest w sytuacji uwielbionej. I jest w Eucharystii podczas Mszy świętej. Msza święta jest
uobecnieniem realnej Ofiary, która stała się na Kalwarii. We Mszy świętej Chrystus jest
ukrzyżowany, umiera i zmartwychwstaje. To wszystko uobecnia się we Mszy świętej i
zarazem realnie dzieje. Chrystus jest, lecz nie cierpi. Teraz my cierpimy. Uzupełniamy
to, czego nie ma w uobecniającej się męce Chrystusowej. Przez nas dzieją się skutki
Odkupienia.

Przez

nas,

gdyż

wszyscy jesteśmy

kapłanami

w

kapłaństwie

powszechnym. Niektórzy z nas są kapłanami w kapłaństwie służebnym, żeby było
wiadomo, że ta osoba udziela sakramentów. Sami bowiem pewnych sakramentów nie
możemy udzielać, np. nie możemy rozgrzeszać, nie możemy przeistaczać nie będąc
konsekrowani na kapłanów. Jednak według św. Piotra jesteśmy dosłownie kapłanami
czyli pośredniczymy między wspólnotą i Bogiem w ofiarowaniu Bogu miłości.
W tajemnicy miłości Boga do nas zawiera się odpowiedź na pytanie, dlaczego
urodziłem się w Rypinie, dlaczego studiowałem na KUL, dlaczego jestem zawsze w
środowisku katolickim, dlaczego wykładam na ATK. Oczywiście, dzięki filozofii mam
argumenty i powody, dla których wiem, że tak trzeba rozwiązać zagadnienie i wybrać
to, a nie inne stanowisko i pracę. Jednak zostałem umieszczony w określonym
środowisku, gdyż nasza rola polega na tym, aby być dla innych. Ta rola współstanowi
eschaton człowieka. Eschatonem jest to wszystko, co dla człowieka najważniejsze i
najcenniejsze. Eschatonem katolika jest to, co dla niego najważniejsze. Jest to jednak
zarazem trudne: być zawsze dla innych, zawsze służyć osobom w środowisku, w
którym Bóg nas umieścił.
Gdy już odnosimy się do ludzi z miłością na poziomie takim, że im służymy, to
mamy jeszcze kilka odmian tej służby. Może to być miłość, która nazywa się
przyjaźnią. Przyjaźń jest miłością, która łączy dwie osoby w taki sposób, że są pewne
swojej miłości. Według św. Tomasza z Akwinu, przyjaźń tym się charakteryzuje, że
bardzo nas cieszy spotkanie, a nie boli rozstanie. Nie boli, gdyż wiadomo, że znowu się
spotkamy, że nic się nie stanie, że tu miłość się nie zerwie, że będzie trwała. Przyjaźń
więc jest pełną miłością, pełną i trwałą niezależnie od tego, czy rozstajemy się, czy nie.
Jest inna odmiana miłości, która nazywa się „amor”. Tłumaczę „amor” w ten
sposób, że jest to miłość, której towarzyszy cierpienie. Ta miłość bowiem wymaga
obecności drugiej osoby. Bez tej drugiej osoby umieramy z tęsknoty, z zazdrości, z

14

Właściwie bez Boga umieramy. Jesteśmy pewni. Jest to miłość trwała. W porządku religijnym czynienie przez nas dobra musi być połączone z działaniem Ducha Świętego. Przy okazji chcę powiedzieć. W Nim.rodzice. Natomiast „amor”. a więc miłość. zdrad. gdy wiąże nas z nią miłość na poziomie „amor”. tak jak umieramy bez każdej kochanej osoby. w rodzinach: rodzice . Przyjaźń jest bogatsza. Bez Niego jesteśmy swoiście zagrożeni. której towarzyszy cierpienie.dzieci. ta miłość. Wciąż brakuje nam Boga. Potrzebujemy Boga na co dzień. Tomasz tak ją charakteryzuje: jest to miłość. żyjemy i jesteśmy. Uczono mnie tej miłości w dzieciństwie przy pomocy opowieści. Taka jest miłość bezinteresowna. Jesteśmy w stanie czynić dobro w porządku humanistycznym. gdyż nie będzie żadnych zaniedbań. przewraca się i słyszy: czy nie potłukłeś się synku. Tak zareagowało serce matki. musimy być ciągle przez nią potwierdzani. która cieszy przy spotkaniu i sprawia cierpienie przy rozstaniu. wyrywa jej serce i niesie to serce swojej dziewczynie. Tak nie jest. Syn ma dziewczynę. że „amor” jest postacią naszej miłości do Boga. Po drodze potyka się o kamień. A my potrzebujemy obecności Boga na co dzień. Miłość bezinteresowna jest wspaniała. Typowo ludzką miłością człowieka do Boga jest właśnie „amor”. że mogę wyjechać. W protestantyzmie mówi się nawet tak radykalnie. nie oczekuje rewanżu. że syn ma przestać odnosić się życzliwie do matki. Ta odmiana miłości występuje w narzeczeństwach. W opowieści jednak syn zabija matkę. Nic dla siebie. a całą miłość skupić na tej dziewczynie. dzieci . 15 . poruszamy się. boli przy rozstaniu. która mnie zawsze wzrusza: Jest ukochany syn jakiejś matki. w małżeństwach. W pewnym stopniu ta protestancka intuicja jest słuszna. wymaga na co dzień obecności drugiej osoby. Jest to przykład bezinteresowności.lęku. Skrzywdzone serce matki pyta: czy nie potłukłeś się synku. Św. Ta dziewczyna wymaga. Nie możemy żyć bez tej drugiej osoby. jak mówi św. Caritas to miłość bezinteresowna. która potrzebuje obecności osoby kochanej. Jest też inna jeszcze postać miłości: „caritas”. żeby przyniósł jej serce matki. Przykładem tej miłości zawsze są matki. Odwrotnie niż przyjaźń. Wtedy to dobro jest owocem darów i owocem cnót teologicznych. Po tym się ją poznaje. Może to oznaczać. że bez obecności i pomocy Boga czynimy samo zło. jest głębsza. Paweł.

którą jest dusza i ciało. które właściwie przypisuje się Bogu. Trzy ujęcia niepełnosprawności Można spojrzeć na niepełnosprawność z trzech punktów widzenia. Nie mogą opuścić swego miejsca. który nas współstanowi. Drzewa nie mają w swej duszy intelektualności. nie mogą się poruszać. Wiadomo. ani nie z powodu pochodzenia społecznego. Jest zarazem duszą i ciałem. To są stworzenia swoiście niepełnosprawne. Ta miłość polega na odniesieniu. Nie z powodu koloru ludzie są ludźmi. ale chodzi nam o pewne porównanie. Jest to poetyckie ujęcie. a przez to poznanie . są podstawą zachowań. że tym. co czyni człowieka człowiekiem. Stoją w tej jednej dolince zawsze i nas cieszą.Jest miłość w postaci agape. akt istnienia. Jest bowiem pełnią wszystkiego. Najkrócej mówiąc. dzięki czemu jesteśmy ludźmi. W tej perspektywie mamy służyć innym. działań. różnych władz. gdy są to świerki. który nas stanowi razem z istotą. Tym powodem jest nasza wewnętrzna kompozycja bytowa. To jest agape. Jest to odniesienie czysto religijne. co czyni mnie człowiekiem nie jest kolor. Nie ma człowieka bez duszy i ciała. 16 . Jest to ujęcie ściśle filozoficzne: chodzi w nim o bytową zawartość człowieka. lecz po prostu z czystej dobroci nic za to nie chcąc. I jest też dla nas wzorem.od obecności prawie w całym kosmosie. 2. Kim więc jest człowiek? Z punktu widzenia bycia człowiekiem wszyscy są tymi samymi ludźmi. aktualizuje w tej istocie duszę rozumną i ciało. Każdy z nas jest duszą wyposażoną w intelektualność i jest zarazem ciałem. że z racji intelektualności człowiek jest zdolny do ogarnięcia swym poznaniem wszystkich bytów. Często też robimy coś nie dla rewanżu. gdyż nie potrzebuje od nas rewanżu. Dusza rozumna czyli intelektualna i ciało objęte istnieniem razem z duszą stanowią człowieka. jesteśmy duszą wyposażoną w intelektualność i zarazem jesteśmy ciałem. Pierwszy punkt widzenia: ze względu na to. Św. Jego duszę rozumną i ciało ogarnia powód realności. smukłe i piękne. To istnienie i istota. Nie mają także zdolności chodzenia. Tomasz pomógł nam uporządkować spojrzenie na miłość. Dokładna kolejność tego wyposażenia jest następująca: akt istnienia. Znaczy to. Bóg jest bezinteresowny.

Przejawiają one duszę i ciało. Na tym wzajemnym otwieraniu się wobec siebie buduje się wiara.różnych własności. A wiąże osoby relacja miłości. druga osoba. także władze poznawcze zmysłowe: wzrok. Dzięki tym władzom poznawczym odbieramy wrażenia. relacja wiary. relacja nadziei. zarazem Boga wobec nas. Jest to sytuacja. dzięki woli podejmujemy decyzję. Osoby są domem człowieka. a polega na tym. dobru. która na bodziec z zewnątrz przejawia się w odpowiednim uczuciu. że jestem jednością. że człowiek jest domem człowieka. jednym bytem. 17 . Musimy być kochani. musimy być obdarzani zaufaniem. W tym domu osób dobrze się czujemy. Akceptujemy się wzajemnie. Jest to najgłębsze i pierwsze odniesienie. Jest to odniesienie niczym nie motywowane. Wiara więc jest w swej naturze otwarciem się na siebie osób: człowieka wobec człowieka. musimy być akceptowani. Zarazem mamy własności istotowe. Mamy zatem własności ze względu na istnienie i ze względu na istotę. które przejawiają duszę. która nazywa się prawdą. oparte na przejawach naszego istnienia: na realności. Poza tym mamy własności fizyczne z powodu ciała. Kościół też jest domem człowieka. Otwieram się wobec kogoś i ktoś otwiera się wobec mnie. Dzięki intelektowi poznajemy. Ze względu na istnienie mamy taką własność jak jedność. gdyż naturalnym środowiskiem człowieka jest drugi człowiek. Szerzej powiemy: jest w nas uczuciowość. że mogę otwierać się wobec innych ludzi. dotyk. wypadków. bez której się umiera. Kościół jest zespołem osób. I są w nas władze pożądawcze. wiążące ludzi. że chcę być w sytuacji. A miłość? Miłość jest podstawowym odniesieniem się życzliwie do drugiej osoby. Mamy taką własność ze względu na istnienie. jakości. Własności fizyczne to wymiary. Wynika tylko z tego. to intelekt i wola. Jest to trudne. w której ktoś mnie akceptuje i mi wierzy. słuch. Oczywiście umiera się z powodu chorób. trucizn w środowisku. Często w swoich książkach piszę o tym. że istnieje ten oto człowiek. To jest wiara. ale umiera się i z tego powodu. Bóg jest osobą. Odnosimy się do siebie życzliwie. że się jest niekochanym. jest więc domem człowieka. I trudne zadanie: być niekochanym i jednak nie umrzeć. to więc. powiązanych miłością z Chrystusem. Te. które nazywają się uczuciami. a więc własności duchowe. człowieka wobec Boga. Trzeba tylko umieć z godnością być niekochanym. prawdzie. A nadzieja polega na tym.

jak ważne jest to odróżnienie. oszust. że dzieje się dobro drugiej osoby. Uczucia są zawsze czymś dla mnie. łagodna. Patrzy na niego jak na ideał. że funkcjonuje w nim dotyk. Drugi punkt widzenia na niepełnosprawność: ze względu na władze człowieka. że naprawdę jest taki. czy mamy ruchliwość mniejszą czy większą. na przykład o to. Odnoszę do jakiejś osoby wyobrażenie i budzi to we mnie szereg uczuć. zdolny. czy mamy wzrok lepszy czy gorszy. opiekuńczy. Na przykład dziewczyna patrzy na chłopca przez swoje wyobrażenia o nim. To wyobrażenie. Tomasza. opartym na analizie tekstów św. że słyszy. że szybko uczy się pamięciowo. Gdy więc patrzymy na człowieka od strony Jego władz i różnych jego zachowań. Przykłada do niego wyobrażenia. dotyk. nie ma to większego znaczenia. przyłożone do tego człowieka. zawsze wszystko przetrwa. że zmniejszają wysiłek i trud. że jest szlachetny. że wybacza. łobuz. to liczy się wyćwiczenie tych władz. wywołuje cały zespół pozytywnych uczuć. pracowity. nie ma znaczenia. To są zupełnie różne stany bytowe. Tu nie ma wprost wyraźnych zależności. uczciwy. smak. Tak się rozpoznaje relację miłości. słuch. że miłość jest cierpliwa. Nie ma też znaczenia to. że uczucia są więzią między wyobrażeniem a sferą uczuciową człowieka. takiej jaka jest. że ogromnie nam pomagają w pracy. Możemy te władze wyćwiczyć lub możemy ich nie wyćwiczyć. Jednak z tego ułatwienia nam życia nie zawsze wynika.Są więc relacje miłości i uczucia miłości. Z punktu widzenia bycia człowiekiem to. bo właśnie wyobrażenia wywołują uczucia. Władze zmysłowe: wzrok. że budzą entuzjazm. że decyduje. Są to władze poznawcze zmysłowe i umysłowe. że wszystko znosi. Paweł mówi. na władze podmiotowane przez naszą istotę. Św. że chodzi w nich o coś dla mnie. Jednak z tego punktu widzenia. jest twierdzenie. Natomiast uczucia są takie. że poznaje. że się jest człowiekiem. nie zawiedzie. że rusza palcami i gra na fortepianie. I załóżmy. I jest to ten niższy poziom odniesień do ludzi. że intelektualnie rozumie rzeczywistość i rozumnie odnosi się do 18 . Człowiek wyraża się w tym przede wszystkim. powonienie. że chcę dobra drugiej osoby. podczas gdy relacja miłości jest więzią między realnymi przejawami istnienia osób. Można coś świetnie rozumieć mniej się ruszając i można świetnie rozumieć coś będąc biegaczem. że widzi. Tymczasem jest to leń. Pomysłem właśnie Artura Andrzejuka. Teraz niech państwo zobaczą. dobry. Relacja miłości polega na tym.

Często mówi się o kulturze fizycznej.pełnosprawnych. to i wyrażające ją dzieła są słabe. Są ludzie. Zmienia się w porządku kultury ujętej przedmiotowo. Kultura jednak przede wszystkim jest usprawnieniem władz poznawczych i decyzyjnych. mądre. w dziedzinie więc wykonania dzieł. Jednak realne. trzeba jednak uderzać młotkiem. lepiej skacze. że odnosi się z miłością i wiarą do osób. która jest zadaniem chrześcijanina. to rozważmy bliżej. w dziełach nauki. mieć na to siłę. istniejące byty nie należą do kultury i my też do niej nie należymy. w obrazie. że bez uprawianej przez filozofów metafizyki nie można uprawiać teologii. wyrażających życie duchowe osób. rodzą się przydatności i nieprzydatności. co daje nam rozpoznać. że ktoś lepiej biega. a więc do ludzi i do Boga. Jest to jednak ogromnie względne. jest kulturą duchową. Żeby wykonać w marmurze Apollina.wszystkich bytów oraz że kocha i wierzy osobom. niełatwo głosić chwałę Bożą. wyraża się w tym. że kultura duchowa jest zapisana na zewnątrz w dziełach. Jeżeli kultura wewnętrzna jest niska. że bardzo jesteśmy przydatni. a nam się wydaje. Jeżeli więc kulturowy punkt widzenia na niepełnosprawność tak zmienia pozycję nie. Z kolei bez rozumień. książce. Nauki także należą do kultury i należy do niej metafizyka bytu. nie zmienia się rola niepełnosprawnych. To jest kultura w sensie podmiotowym. choćby dlatego. I to spojrzenie na człowieka z punktu widzenia 19 . I najpełniej człowiek wyraża się w relacjach osobowych. Z kolei w sensie przedmiotowym kultura jest zespołem dzieł. Jest tym. Jednak ze względu na swoje władze duchowe i cielesne człowiek wyraża się w kulturze i ją tworzy. czyli zapisania życia duchowego ludzi w utworze muzycznym. motywujących decyzje. w tym. lepiej rzuca dyskiem. Jako osoba nie wyraża się w tym. że kocha i wierzy. o tym. w porządku kultury ujętej podmiotowo. takie dzieła na zewnątrz. Bez teologii trudno do końca zrozumieć Boga. że dobrze widzi lub dobrze słyszy. Gdy spojrzymy na człowieka z pozycji współczesnej kultury. że filozofowie nie bardzo są dziś przydatni w kulturze. którzy sądzą. w dziełach sztuki. co to jest kultura? Kultura jest najpierw sumą sprawności duchowych: intelektualnych i wolitywnych. Jesteśmy bytami tworzącymi kulturę. w dziełach techniki. Znaczy to. Jaka kultura oraz sprawności osobiste. Z punktu widzenia tej kultury. w dziele architektury. czym są byty i podjąć decyzje poważne. kulturą intelektu i kulturą woli. gdyż zapis zależy od sprawności fizycznej.

Właśnie ktoś może mieć nietypową urodę. podając sobie rękę. że niektórzy ludzie nie operują wzrokiem. Jan XXIII odpowiedział. Inny konwenans. Taki jest tam sposób witania się. nikt tego nie widział. gdyż jesteśmy we wspólnotach. I wszyscy to uznali. Nie należy więc poddać się jakiemuś konwenansowi. Nie wierzyła. że papież na powitanie musiał pocierać nos z rodziną wodza. inna norma: witamy kogoś kłaniając się sobie. że niepełnosprawni dla nas sprawnych są wielką lekcją humanizmu. Tak przejmowała się tą swoją inną. że jest brzydka. wołaniem o humanizm. Często obowiązuje nas jakiś konwenans. Jestem kimś o nietypowym wyglądzie. że nie przetrwała tego poczucia. Wszyscy widzieli jego dobroć czarującą i porywającą. I nie należy tego traktować jako nieprzydatności. że kardynałowie nie powinni byli wybierać papieża tak brzydkiego i tak grubego. którzy mają ograniczone możliwości intelektualne. że jest brzydka. Otóż niepełnosprawni są to osoby o niekonwencjonalnej urodzie. Wydawało się nam. niekonwencjonalną urodą. Ta nietypowość jest z jednej strony dopominaniem się tego. pogląd. a z drugiej strony jest wnoszeniem do kultury działań wzbogacających 20 . choćby z opisu podróży Jana Pawła II po Afryce. niektórzy nie operują słuchem. są tacy. Zaufała temu mylącemu poczuciu. U nas funkcjonuje inny konwenans. Nikt nie uważał. że popełniła samobójstwo. A jeszcze inny konwenans: za moich czasów studenckich modni byli studenci wysocy i bladzi. Jak spojrzeć na niepełnosprawnych? Niech państwo wyobrażą sobie kogoś o nietypowej urodzie. że jest ładna. Teraz zapewne obowiązuje inny model. Tymczasem wiemy. że o urodzie decyduje nos proporcjonalny do twarzy. jak na ludzi o nietypowym wyglądzie? Owszem. gdy jej mówiliśmy. niektórzy nie operują ruchem. że jest gruby i brzydki. Czym są w społeczeństwie? Czym są dla nas? Odpowiedziałbym wprost. że ta właśnie otyłość jest jego wdziękiem. Wiadomo.kultury odsyła do trzeciego aspektu. Trzeba je dystansować. żeby na nią pozytywnie reagować. Moja koleżanka z historii sztuki na KUL uważała. Dlaczego więc nie spojrzeć na niepełnosprawnych. że Jan XXIII jest gruby. np. że murzynki o szerokim nosie są najpiękniejsze. niekonwencjonalna uroda może być źródłem cierpień. Trzeci punkt widzenia na niepełnosprawność: ze względu na odniesienie do społeczeństwa. Jakaś pani powiedziała o Janie XXIII. Tymczasem nie wolno tak zamknąć się w swoich wyobrażeniach. apelem o humanizm.

Teraz już są piękne wózki inwalidzkie i są serca. i to chorzy bardzo ciężko. wiarą i nadzieją. dzięki tym odniesieniom da się uratować pokój. Czują się dobrze w tej naszej miłości. Wiara buduje się na naszym otwarciu się wobec siebie. W człowieku jako osobie ważne jest jego istnienie i jego istota. On sam zawsze jest osobą. która polega na tym. Nie wiem jak było 100. jednocześnie tym zdrowym bardzo potrzebni. które towarzyszą osobom mniej niż my ruchliwym. że czymś wartościowym jest miłość. że czymś wartościowym jest wiara. To miłość powoduje. Niepełnosprawność to zarazem nieustanny głos. Proszę wyobrazić sobie coś wspanialszego na świecie. że człowiek jest. Właśnie miłość buduje się na naszym istnieniu. prawdzie. od ich wiary i miłości. Niepełnosprawność apelem o humanizm Niepełnosprawność to wspaniałe wołanie. 3. decyzjach i w fizycznych własnościach. na tym. jak traktujemy niemowlęta: nie umieją chodzić. dobru. 200 lat temu. Może dzięki tej lekcji. Istota to dusza i ciało człowieka. i zależą. zwracające uwagę społeczeństw na to. Zamienia się tylko jego udział w życiu społecznym. Są to wspólnoty. a nie jak rzeczy. Nosimy je na rękach. niczego nie umieją. że spotykamy się w swojej realności. w akceptacji i w ufaniu sobie. czyli na tej 21 . że ludzie odnoszą się do siebie z miłością. realności. Istnienie to w ogóle powód. Dzieje się tam w pełni humanistyczne życie: ludzie kontaktują się w wierze i w miłości. że czymś wartościowym jest nadzieja. że nie można człowieka niczym zastąpić. Jego istnienie przejawia się w jedności. chorzy o opóźnionym rozwoju.kulturę. żeby jedni drugich nie niszczyli? Właśnie tym. że ważniejszy jest człowiek od tego co umie i robi. aby traktować ludzi jak osoby. Jest to pełniejsze liczenie się z człowiekiem. Jest to także domaganie się. Znamy wszyscy wspólnoty „Arka”. Rozważmy. Takie wołanie zmienia kulturę. Istota człowieka przejawia się w myśleniu. nie daje się niczym zastąpić. Ten apel zmusza też do odkrywczości technicznej. Człowiek nie jest kółkiem w maszynie. do czego przyzwyczaił nas heglizm i cały neoplatonizm. w których mieszkają razem zdrowi i chorzy. że chcemy i musimy żyć w miłości i w wierze. Ci niepełnosprawni kontaktują się ze zdrowymi samą miłością i wiarą.

Michał Archanioł musiał walczyć z tymi aniołami. trzeba w odniesieniu do nich zmienić język i skojarzenia. Relacje miłości i wiary są typowo ludzkie. posługują się językiem migowym. Dają wyraz swojej miłości do ludzi i miłości do Boga podejmując jakieś umartwienie. nawet najwspanialsze rzeczy są drugorzędne. Michał Archanioł. że najważniejszy jest człowiek i że wszystkie. Bić się na rozumowania. Używamy takiego języka: człowiek ułomny. Występuje jako podstawa fizyczności. na przykład zakonnice. Są to terminy. Aniołowie są istnieniem i istotą. która nazywa się prawdą. że św. po korytarzu. Aby pozytywnie odbierać niepełnosprawnych. np. niepoważne. Wobec tego powinniśmy jakoś inaczej określać niepełnosprawności. I ten element nie jest w człowieku najważniejszy. ograniczające działania zmysłowe. Kierowanie się przez niepełnosprawnych tylko tymi relacjami jest wciąż przypominaniem kulturze współczesnej. I wiemy. Jednak nie jest to element samodzielny. Jest to przecież śmieszne. nie widuje nikogo. I niektóre istoty zawierają element materialny. a one nie są ani fizyczne. Wybiera to jako sposób doskonalenia się. Niech i dziś ludzie biją się rozumowaniami. Zakonnice klauzurowe rezygnują z ruchu. pustelnicy. którego rozumowanie stanowi jego imię: Któż jak Bóg. w której nie ma materii. człowiek kaleki. Materialność jest wobec tego mniej powszechna niż bytowość. wskazujące tylko na ciało człowieka. Są bowiem byty nie mające fizyczności. samotnie mieszka w pustelni. ani materialne. Michała Archanioła. Są więc rozumnymi duchami. zupełnie jak ktoś niewidomy. nie spotyka. jak św. zgodnie z tym. Chodzą po swym małym ogródeczku.własności. Żeby uzyskać pewną klasę duchowości. Ich działaniem jest myślenie. rozumowanie jako imię św. Bytowanie jest bogatsze. (Po hebrajsku Mi-Ha-El). którzy sprzeciwili się Bogu. niektórzy ludzie ograniczają swoje działania zmysłowe. człowiek niemy. Zawsze natomiast zasadniczą strukturę bytów stanowi istnienie i istota. aniołowie. decydowanie. Tymczasem biją się karabinem z ukrycia.. jakby ciało było jedynym elementem strukturalnym człowieka. kim jest niepełnosprawny jako osoba. Jest jednym z elementów. jako materia jest w człowieku elementem istotowym. 22 . człowiek głuchy. Owszem. Są realne. Trapiści nie mówią. Pustelnik odchodzi od ludzi. To rozumowanie jest zapisane w Piśmie św. Ale jak walczyli? Na rozumowania.

jak niepełnosprawni odbierani są przez nas. Zwróćmy uwagę na to. Uważa. że Jan Paweł II wskazuje na wielką rolę niepełnosprawnych w Kościele i w społeczeństwie. to mamy szereg kłopotów. Teraz nie cierpi. Zależy.4. wtedy staje się on cierpieniem. Starcy i niemowlęta też są swoiście niepełnosprawni. jak się do tego odniosę. Chrystus zbawił świat przez cierpienie. Jednak nie wszystkim z nas Chrystus każe cierpieć. Niemowlę to przecież niepełnosprawny: ani nie chodzi. uważa. lecz jak do osób. jak odnosimy się do niepełnosprawnych jako społeczeństwo. że mobilizują nas do zachowań w miłości i w wierze. Dlaczego? Jeżeli będziemy uważali. Mogą sobie to uświadomić jako nieszczęście i mogą to sobie uświadomić jako szansę. Mnie każe 23 . Boli mnie ręka. Nasze odniesienia do niepełnosprawnych Rozważaliśmy to. Indywidualnie rozważmy teraz. Mogę więc cierpieć i mogę nie cierpieć. to w naszej kulturze mamy o to swoistą pretensję. Ciała niepełnosprawnych są często niesprawne. Właśnie Jan Paweł II. Gdy przyjmę cierpienie z myślą o ludziach. karabiny. jakie ponoszą ci ludzie. wtedy będziemy uważali niepełnosprawnych za nieużytecznych. że nie sprostałby swojej roli. Czym więc jest cierpienie? Cierpienie to uświadomiony ból fizyczny. Gdy jednak odniesiemy się do niepełnosprawnych nie jak do rzeczy i maszyn wytwarzających. by ich wspomagać. I nie mamy do niego o to żalu. że jego moc i siła płynie z cierpienia. że być w społeczeństwie. Jeżeli dorosły używa mniej ruchu. którego wszyscy kochają i mu wierzą. uszczęśliwiać. to wytwarzać rzeczy. to zauważymy. Zależy wszystko od punktu widzenia. Moja niepełnosprawność fizyczna czy intelektualna może stać się dla kogoś źródłem siły. Ból sam w sobie jest bólem. jak na nie spojrzę. Wszyscy wobec tego powinni wytwarzać rzeczy: kopać węgiel. jak ważny i zarazem względny jest punkt widzenia. ani nie stoi. boli mnie oko. Są niesprawne u osób dosłownie niepełnosprawnych. gdyby ludzie nie cierpieli. lecz gdy to sobie uświadomię. gdy przeniosę ból na poziom duchowy. to mogę nim służyć ludziom. robić samochody. nadaję cierpieniu sens religijny. Musimy więc zastąpić Chrystusa. Jeżeli cierpienie jest dla mnie uświadomionym bólem. Jeżeli odnosimy się do nich ze względu na ich ciało. I to cierpienie może zabijać lub zbawiać. gdy więc go sobie uświadamiam. Zależy. Chodzi mi o pokazanie.

Komu innemu zleca inne zadanie. Każdy z nas musi świadczyć o Chrystusie. jako zadanie. I czy chcę. jedynymi osobami. Jak jednak mieszają się te różne sprawy i punkty widzenia. na emeryturę. że moim świadczeniem o Chrystusie jest pisanie książek. 5. Każdy ma jakiś swój sposób świadczenia o Chrystusie. żeby było ciekawe. W jednej z dedykacji na książce dla Jana Pawła II napisałem. jako wytwarzającego rzeczy. czyli świadczenie sobą o Bogu. że ta wrażliwość jest za mała. że tak zostaliśmy wyróżnieni. świadczenie o Chrystusie. Pisanie książek wcale nie jest łatwe. wciąż im potrzebni. Takie mam zadanie. jak świadczę o Chrystusie. wygodniejszy. zdrowi i chorzy. jakie to wręcz wspaniałe: być osobą niezastąpioną. to jego niepełnosprawność uważamy za nieprzydatność. Jeszcze raz tu powiedzmy. że niepełnosprawni manifestują nam swoją miłość. że trzeba w parafiach ożywić wrażliwość na niepełnosprawnych. Rozdziela je sam Duch Święty. oczekiwanie. od których zależy ich życie. że z punktu widzenia teologicznego niepełnosprawność jest swoistą posługą duchową w Kościele. Gdy jednak odnosimy się do osób niepełnosprawnych jako do osób. którzy się nimi opiekują). Też trzeba się napracować. swoje zaufanie. żeby zwróciło uwagę. gdy przechodzą na rentę. Zastanawiałem się nad tym. ks. ile to wymaga pracy. czy nie chcę. żeby zachęcało do dobra. mniej wygodny. I jesteśmy dla nich. Obie strony. muszą 24 wychowywać się dla rozumienia . Proszę zobaczyć. Dowiadują się. Prymas Glemp w swoich wystąpieniach mówi. Jesteśmy niezastąpieni. swoją wiarę. Są bowiem różne posługi duchowe. Często dzisiaj ludzie przeżywają dramat. Nie pamięta się o tym. Gdy odnosimy się do kogoś. Przydziela też komuś niepełnosprawność jako posługę duchową. Niepełnosprawność jako posługa duchowa w Kościele Można by tu powiedzieć. muszę czytać książki. Jakie to jest zadanie? Naszym zadaniem jest chwała Boża. średniowiecznych 12 tomów po łacinie. Wobec niepełnosprawnych mogą być kimś niezastąpionym. że są już niepotrzebni. to znika problem nieprzydatności. że tu jestem potrzebny. Opatrzność uważa. Zwróćmy uwagę na to. Wiemy.nauczać. że np. (ci.

Chodzi o uznanie Opatrzności. Przyjmuję. to dalszym elementem pokory jest umieć przyjąć czyjąś pomoc. czy uniemożliwić nam spełnienie naszych ambicji. Bojąc się tej opinii nie podejmujemy szeregu działań. Kto z nas wierzy. że Bóg opiekuje się nami na co dzień. Pokora to przyjąć czyjąś pomoc. Prawda o sobie jest pokorą. to jesteśmy razem z Nim. która zarazem skłania do przyjęcia słusznego punktu widzenia. tego nie umiem. I nie można żyć bez tego zaufania. że pokora jest warunkiem uczenia się. a tego nie umiem. Prawda o mnie jest taka. źle ocenią. Przyjęcie czyichś poglądów. uznaję wynik tego rozpoznania: to umiem. Trzeba mieć tyle pokory. Nie umiem i nie mogę sam się zbawić. czego nie umiemy jeszcze uznać za lepsze dla nas. że każdy wykład jest jasny i zrozumiały. W szkole wiktorynów w XII wieku uważano. zaufać Opatrzności. żeby przyjąć skutki tych nieudanych. że nas np. bo wciąż chodzi o prawdziwość. Trzeba mieć zaufanie do ludzi. Stało się nam coś nie dlatego. Cierpliwość i zaufanie do Boga to ważne sposoby bycia w kulturze. zdrowi i chorzy. Czasem się nie udaje. że nas otoczy swymi ramionami. Często z powodu próżności nie ufamy ludziom i boimy się. Bóg zapowiada. Trzeba umieć uznać swoje miejsce w kulturze. Zarazem jest to potrzeba cierpliwości. piękną cnotą. Przeczekać. że się nam nic złego nie stanie. przemyśleć. a nie umiem wbić gwoździa. Jeżeli nie umiem. o to. np. Tomasza. że tak jest naprawdę? Naprawdę nic nam się nie stanie. Przede wszystkim umieć przyjąć czyjś punkt widzenia. że Bóg chciał nas skrzywdzić. nie byłoby nauczania i uczenia się. sprawni i niepełnosprawni. do ich wyrozumiałości. Być pokornym to znaczy uznać wynik rozeznania: umiem to. lecz że wybrał dla nas coś lepszego. Jest ona bardzo piękną zaletą. gdy jesteśmy razem z Bogiem. Przecież nie jest tak. „Kto się w opiekę”. Pokorą jest przede wszystkim kierowanie się prawdą. Jest ono czymś. że w pewnych dziedzinach czegoś nie umiem. usprawnić się i ufać ludziom. Tomasz Merton 25 . A prawda jest wynikiem rozpoznania czegoś. Trzeba kierować się prawdą. Jeżeli bowiem nie umiem rozważyć czyjegoś punktu widzenia. Uznanie tego także należy do postawy pokory. że umiem napisać książkę. Potrzebuję Chrystusa. wymaga właśnie pokory. A jeżeli coś się nam stanie. Arystotelesa. co wszyscy muszą realizować. zaufać Bogu. to nie mogę niczego się nauczyć.niepełnosprawności. św. przyznać się do tego. Gdyby więc nie było w nas pokory. I muszą najpierw nauczyć się kierowania się prawdą. przyjąć czyjś punkt widzenia. W pięknym psalmie 90. To zaufanie ma perspektywy religijne.

jakie Bóg nam wyznaczył. to program naszego życia na ziemi. który był obok mnie. poważnie religijne. Brakuje wrażliwości na osoby. Trzeba wychować społeczeństwo. Wobec tego zadanie. Profesor musi wychować swoich studentów. I chodzi o udział w Jego zmartwychwstaniu nie tylko po śmierci w życiu wiecznym. Ksiądz musi wychować swoich parafian. Podczas mojego wystąpienia w telewizji w programie dla niepełnosprawnych upominałem się o traktowanie niepełnosprawnych jako osób. że Duch Święty zamienia nam to męczeństwo na życie pustelnicze. że właściwie dojście do Boga spełnia się przez krzyż. W niczym nie umniejsza to pozycji człowieka. Nie ma domów dla dorosłych niepełnosprawnych. nauczyć ich filozofii. Nietypowość jest tylko nietypowością. Niesprawność w jakiejś dziedzinie jest tylko niesprawnością w tej dziedzinie. żeby zaopiekować się tymi. że jeżeli nie zmieni się myślenia ludzi. Chrystus bowiem w ten sposób przeszedł do Ojca. Ta posługa polega na tym. Najważniejsze jest by przyjąć to. a życie pustelnicze. by zrozumiało i zdecydowało potrzebne rozwiązania. jest posługą duchową we wspólnocie Kościoła. Tomasz Merton mówi dalej. jest pełne trudu i zaufania Bogu. Trzeba obudzić wrażliwość na takie zagadnienie. Zaufać Chrystusowi mając udział w całym Jego życiu. nauczyć ich słuchania słowa Bożego i modlitwy. żeby dalej pracowali w tej dziedzinie. Pan. ukrzyżowanie i śmierć na krzyżu. 26 . a z kolei w Jego zmartwychwstaniu. Moja intencja była taka. droga krzyżowa. także w Jego męce. Wciąż zachodzi tu jakieś wzajemne służenie sobie. Rozumiał. aby być w społeczeństwie kimś o nietypowych zaletach i przez to budzić w ludziach postawy miłości. a nie o traktowanie ich jako użytecznych lub nieużytecznych w produkcji rzeczy. gdyż inaczej nie powstanie wspólnota parafialna. który już podejmowaliśmy: nietypowość nie jest wadą. że nasze wystąpienie w telewizji ma służyć obudzeniu wrażliwości na tę problematykę. co wybrała dla mnie Opatrzność.mówi. Nie ma bowiem dla nich specjalnych domów. lecz także przez uzyskanie wartości innych niż konwencjonalne. wciąż słusznie upominał się o to. I spełnia się jakieś powołanie. przez mękę krzyżową. to nie powstaną domy potrzebne pełnoletnim niepełnosprawnym. którzy przechodzą z wieku młodzieńczego w wiek dojrzały. Dochodzimy tu do momentu. Są tylko domy starców i dla przewlekle chorych. Naszą więc drogą do Boga jest droga męczeństwa.

Przynoszę komuś kwiaty nie dlatego. że ktoś lubi te kwiaty. co mi się wydaje. Ta miłość jest przez to wychowawcza i jeszcze przez to potrzebna światu. wyznaczonym przez brak jakiejś zdolności. Jeżeli reaguję na to. według Jana Pawła II. budzi w nas właśnie poczucie bycia człowieka. która. która jest miłosierdziem. że taki jest konwenans. Reaguję bowiem na aktualną potrzebę. Trzeba więc budzić inną wrażliwość. co naprawdę komuś potrzebne. Czyni jest miłosierdzie? Miłosierdzie jest to miłość reagująca natychmiast na potrzeby człowieka. lecz dlatego.które służą nam tylko miłością i wiarą. nie kogoś innego. Wobec tego uważam ze powołaniem niepełnosprawnych jest świadczenie o Chrystusie w nietypowym umartwieniu. I dzięki temu miłosierdzie. a nie inne. 6. to jest miłosierdzie. nie społecznym. że jest mu potrzebne. to jakoś liczę się z człowiekiem. co człowiekowi teraz potrzebne. Moje normalne reagowanie na świat jest reagowaniem religijnym. a nie na to. według Jana Pawła II personalizuje. nie model człowieka. Inaczej mówiąc. że bez tego odnoszenia się do ludzi z miłością nie wyciągniemy ich z zafascynowania rzeczami w kierunku zafascynowania ludźmi. Niepełnosprawność jako eschaton i powołanie Popatrzmy też na niepełnosprawnych z punktu widzenia eschatonu. czyli tego. jeżeli to umartwienie odbiera się jako cierpienie dzięki uświadomieniu sobie sensu doznawanego bólu. Ucieszyłaby nas herbata i zeszyt. że jest mi teraz potrzebna szklanka herbaty. zareagować na to. co 27 . mianowicie taką: mam w tej chwili służyć dobru innych osób. Umieć trafić w to. Oczekujemy wciąż wyników produkowania rzeczy. Jak widziałbym powołanie niepełnosprawnych? Moje myślenie jest religijne. a nie jest nam potrzebna długa wycieczka. Budzi w człowieku poczucie godności ludzkiej. nie ideologicznym. biorę go poważnie. czyli miłość. Jan Paweł II uważa w swojej Encyklice o miłosierdziu. Czyniąc to wyrażam miłość. jego. Przypuśćmy. Jan Paweł II z tego względu między innymi przypomina miłosierdzie. powołaniem niepełnosprawnych jest świadczenie o Chrystusie swoim cierpieniem. poczucie godności osobistej. dziecku zeszyt czy tornister. z powodu czego cierpi. która jest reagowaniem na konkretną potrzebę czy na konkretne cierpienie.

to jaki może być ponadto typowo ludzki ból w odniesieniu do miłości. Zarazem życie zakonne jest związane z celibatem. Ktoś musi świadczyć o tym. wiara i nadzieja jako potrzeba bycia w tych odniesieniach. Trzeba przetrwać tęsknotę do Boga. I trzeba nie dać się ciemnej nocy miłości. o tym. Ktoś swym cierpieniem musi świadczyć. żeby służyć prawdzie. Przy okazji dodajmy. aby nie cierpieć. że dla zbawienia człowieka podjął mękę i śmierć na krzyżu. pracownicy nauki świadczą o Chrystusie wiernością prawdzie. Trzeba właśnie przetrwać pokusę rezygnacji z więzi z Bogiem. Eschatonem chrześcijanina jest świadczenie o miłości Boga do człowieka. Świadczą oni wobec tego o Bogu spełniającym tęsknotę. miłość. Zakony świadczą o tym. nawet jeżeli tak się nazywa. Niepełnosprawni są wyróżniani naszą miłością i naszą troską. W przetrwaniu ciemnej nocy miłości pomagają nam niepełnosprawni. że Bóg nie istnieje.dla człowieka najważniejsze. że jesteśmy zbawieni. że Bóg kocha człowieka. w którym znikają relacje fizyczne. Brak osób wywołuje tęsknotę. Przedmiotem tęsknoty jest osoba. albo wycofamy się z walki o miłość. Z kolei profesorowie. że uniwersytet jest na to. Mają naszą miłość. Brak Boga przejawia się w tęsknocie. Wycofując się z tej walki przyjmujemy pogląd. Trzeba przetrwać tęsknotę. Jakie były wielkie eschatony? Na przykład apostołowie byli świadkami zmartwychwstania Chrystusa. biskupi. że najgodmejszym przedmiotem wyboru jest Chrystus. Brak tych odniesień wywołuje ciemną noc miłości. Rezygnujemy z życia religijnego. Celibat jest świadczeniem o życiu przyszłym. A niepełnosprawni maja świadczyć o zbawieniu. Jest to tęsknota do osób. ból uświadomiony. Kapłani. że cierpienie to ból przeniesiony w duszę. To jest ich powołanie i eschaton: uczyć przyjmowania miłości i obdarowywania miłością 28 . że Chrystus zbawił świat przez mękę i śmierć na krzyżu. Jeżeli mówimy. me tylko o prawdzie i o Zmartwychwstaniu. Nie muszą do niej tęsknić. W ciemnej nocy zdarza się bowiem. że albo przetrwamy tę tęsknotę. Jeżeli na uniwersytecie nie służy się prawdzie to taki uniwersytet nie jest uniwersytetem. Takie właśnie jest zadanie katolików: świadczyć o tym. gdyż uczą nas pełnego przyjmowania miłości i służenia miłością. tęsknocie i kryzysom. że Chrystus przyszedł na świat dla naszego zbawienia. apostołowie są świadkami Zmartwychwstania. tęsknotę do Boga.

Człowiek wierzący gubi się w ten sposób. Żal więc jest poważną decyzją. Jeżeli niepełnosprawność jest taka. A dopisywanie rachunków w restauracjach. Przypomnijmy tu Helenę Keller. Raczej chodzi o kryzysy w życiu religijnym. Bo grzechy się powtarzają. trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje. Żal wobec tego jest nawróceniem. jak się podnieść. Żal nie jest uczuciem. Nie chodzi tu o pomylenie na przykład drogi życiowej. kiedyś związanym z Chrystusem. Nie polega na biadoleniu: Ach. aby na nowo się odnaleźć? . które sądzą.Czy człowiek niepełnosprawny może zostać animatorem albo katechetą? Czy człowiek może otrzymać objawienie. o jakie zagubienie chodzi. To jest właśnie nawrócenie.Ustalmy najpierw kim jest animator.jest żalem za grzechy. Powrotem do Boga jest miłość. kim jest katecheta? Jakie zadania i jaką pracę musi wykonać? Żeby móc wykonać jakąś pracę. że nie przeszkadza w nauczaniu. która posługiwała się tylko jednym zmysłem: dotykiem. a jednak ukończyła uniwersytet. Jest decyzją skierowania się do Boga.Jeżeli człowiek wierzący zagubi się. z powodu słabości popełniają wciąż te same grzechy. Zwracam uwagę na normalny rytm pozostawania katolikiem. Powoduje zmianę relacji. Biedne są te wszystkie panie sprzedające. nie nauczyłem się dobrze łaciny. wzroku. Brzydkie jest to okradanie i zarazem udawanie. Jest zmianą odniesienia. najważniejsza jest nieustanna poprawa. a w miłości najprostszą postacią powrotu jest żal za grzechy. Przestać to robić. jest procesem tego nawrócenia. którzy z powodu nawyków. Wciąż przecież w sklepach powtarza się to.Bardzo proste. że się nie okrada. nieustanna mimo niepowodzeń i powtarzania się grzechów. że nie wydają nam drobnych pieniędzy i dają trochę mniejszą wagę różnych towarów. to niepełnosprawny może być katechetą. nie umiem angielskiego czy francuskie-go. . trzeba umieć ją wykonać. czy też stygmaty? . szczera. Nie miała słuchu. Tak człowiek umacnia się w życiu religijnym. Dla tych. zmianę działania. traci zrozumienie swojego odniesienia do Boga. Porozumiewała się z ludźmi kładąc dłoń na krtani 29 .DYSKUSJA . Ustalmy jednak najpierw. Decyzja wyboru dobra . Ten rytm to nieustanna poprawa. że nie oddając tej drobnej reszty uzbierają sobie na dom czy na samochód.

nie są też podsumowaniem życia religijnego. to były zadania. A tu w autentycznym objawieniu Matka Boża prosi. żeby nas zachęcić do wierności Bogu. że się miało objawienie. Matka Boska sama musi przyjść i uczyć nas wiary. Nie są one wyróżnieniem. że są one związane z modlitwą wynagrodzenia. by przekazać to innym.rozmówcy. Objawienia religijne np. Dodajmy też. Nie bardzo bym państwu polecał otrzymywanie objawień. Stygmaty są to rany na ciele człowieka. o ile wiem. choć. a ona rozpoznawała głos w drganiach krtani. nie są nagrodą. św. Wiemy to na pewno. czy Bernadety Soubirous w Lourdes. co wiemy od osób. Ta misja i rola to świadczenie o Chrystusie takim podobieństwem i bólem. Sądzę. Objawienia maja charakter katechetyczny. to dowiadujemy się. Tymczasem spowiednik nie wierzy. Kościół jeszcze nie potwierdził tego formalnie. także biskup nie wierzy. że zasadnicza i pierwsza jest więź z Bogiem przez miłość. Bernadeta Soubirous i Katarzyna Labouré musiały bronić tego. Słyszący ją słyszeli. może działanie diabelskie. Wszyscy najpierw twierdzą. Jeżeli chodzi o objawienia. Trzeba potem walczyć o przekazywanie ich treści. Cudowny medalik jest przecież króciutkim zapisem podstawowych prawd wiary. jakie zadano Chrystusowi podczas ukrzyżowania. Franciszek otrzymał stygmaty. co zostało im objawione. przez dary Ducha Świętego i przez łaskę w sakramentach. aby wykonać jej polecenie. rolą w Kościele. Dlaczego są objawienia? Może także dlatego. Objawienia są zlecanym człowiekowi zadaniem. czy o stygmaty. Objawienia nie są nagrodą. który jest ponadto misją. że nie chcą przyjąć od nas wyjaśnień. potrzebnym ludziom. Czasem jednak nie możemy nikogo nauczyć. które otrzymały stygmaty. to należy pamiętać. Wtedy Matka Boża poprzez dzieci. Są zadaniem do spełnienia. że nagrodą dla nas i naszym losem jest Bóg. Miał je też Ojciec Pio. że są to złudzenia. Stygmaty bowiem bolą. że nie uczymy ludzi religii. z pewnym umartwieniem i cierpieniem potrzebnym w Kościele. której Matka Boża podała swoje imię: Niepokalane Poczęcie. która miała widzenie cudownego medalika. Katarzyny Laboure. że Matka Boska objawia się. bo ludzie są tak zniechęceni. niekiedy bardzo trudnym. Różnych więc działań można się nauczyć pod jakąś dobrą opieką. Katarzyny Laboure i w opis jej objawień. podobne do ran. wiarę i nadzieję. Gdy się wczytamy w życiorys św. I trzeba 30 . którym się objawia. Stygmaty. Jest to zarazem bolesne upodobnienie do Chrystusa w sposób. Św. przebłagania. sama uczy nas katechizmu.

Dlaczego Chrystus daje ludziom takie upodobnienia do siebie? Myślę. To jest przyszłość nie tylko niepełnosprawnych. że po to aby nam pomóc Mu zaufać. chory to jego umartwienie nie może polegać na unikaniu witamin i właściwego odżywiania. 31 . Pielęgniarki przychodzą raz w tygodniu lub częściej. Są one bardzo ważne w życiu duchowym. robią zakupy. Dla uwyraźnienia tego rozważmy konkretny przykład. To jest sprawa zbyt poważna i wiąże się z odpowiedzialnością za skutek umartwienia. Bez wzmocnienia sił musiałby umrzeć. Oczywiście Czerwony Krzyż przysyła pielęgniarki. zawsze jednak za radą doświadczonych ludzi Nie wolno nam podejmować umartwień z własnego wyboru. . to umartwienie może być łagodne. które wynika z zafascynowania Bogiem. Trzeba organizować im pomoc. czyli takim. Franciszek na górze Alwerno pościł. W moim bloku. że się modlił i nie mógł przerwać modlitwy. Św. Są to dosłownie rany po gwoździach. którym płaci 5 tysięcy zł miesięcznie. że nie spełnił do końca życzeń Pana Boga. co przeszkadza w miłości do ludzi i do Boga A jeżeli nic w tym nie przeszkadza. Takie umartwienie jest bardzo potrzebne. kto nie na najbliższej rodziny. Znoszenie takich warunków jest umartwieniem biernym. . I mogłoby się zdarzyć. które przebiły ręce i stopy Chrystusa. że osoba niepełnosprawna może sobie poradzić tak jak każdy człowiek. Dzielą się na dwie grupy: mogą być umartwienia wyrażające miłość do Boga i mogą być umartwienia skłaniające do miłości.Jak osoba niepełnosprawna może sobie poradzić ze strachem przed przyszłością. beznadziejnością. ktoś jest anemiczny. to trzeba ostrzej usuwać przeszkodę. żeby żył dalej i służył innym ludziom. bezcelowością życia? Jak zwalczyć. pomagają sprzątać lub same sprzątają.Jak Pan ocenia znaczenie ascezy dla życia duchowego? . że rozpadają się małżeństwa. lękiem przed samotnością. W Polsce tak jakoś dzieje się nieszczęśliwie. Są skazane na przebywa-nie w domu. Jeżeli natomiast coś bardzo przeszkadza. że rozpadają się rodziny.Myślę. lecz każdego z nas. A Pan Bóg chce. gdy trzeba pominąć lub usunąć coś. jest bardzo dużo samotnych pań zdrowych które mając lat 80 czy 90 nie mogą chodzić. bezradnością. w którym mieszkam na Jelonkach w Warszawie. Jeżeli np. nie jadł dlatego.Co to jest asceza? Asceza jest podejmowaniem umartwień. prze-móc w sobie ten strach? . Może też być powodem umartwienia chęć zmobilizowania się do czegoś.znieść realny ból przebitych rąk i przebitych stóp.

Wcale tak nie jest. grozi nam samotność. Tak się przecież dzieje. a nawet należy zaakceptować każdą bierną postawę. trzeba przemóc w sobie strach. szans. jest referatem ideologii. to wolno być nieodpowiedzialnym. nie należy wyobrażać sobie. Jest to przecież wspaniały sposób życia. Wygląda to na egzystencjalizm. że wolno. to są jeszcze inni ludzie wciąż spragnieni mojej miłości. że postawiono takie pytanie. że są one wyolbrzymione. który czeka na mnie z otwartymi ramionami i mówi: jeszcze chwilę poczekaj. Nie ma bezcelowego życia. Dzięki wiedzy o tym. z Bogiem. Służymy więc ludziom miłością. że lęk jest naturalnym sposobem bycia na świecie. że wcale nie jest tak źle. Gdy jesteśmy nieodpowiedzialni. A jeżeli już ktoś nie wierzy w Boga tak mocno. Gdy jesteśmy smutni. to znaczy. to wolno być smutnym. który jest filozofią prymitywną. ale „grozi” nam też szczęście bycia wśród osób bliskich. Owszem. to wolno nie planować. Nie jest. Niechęć. podsuwanej nam przez kiepskich filozofów i teoretyków perspektywy życiowej. Czy chodzi o beznadziejność w tym sensie. Nie ma żadnej beznadziejności. aby ich kochać. jak gdyby planować nieszczęśliwej przyszłości. jeszcze to zrób. Prawidłowe rozpoznanie siebie wydatnie nam pomaga. że nie należy zbytnio martwić się tym. nie ulegamy prymitywnym teoriom. To tylko egzystencjalizm wmówił nam. a na istnieniu bezpośrednio wspiera się akceptacja i miłość. Nie rozumiem takiego terminu. Można przecież planować także przyszłość szczęśliwą. jeszcze zrób tamto i potem spotkamy się twarzą w twarz. Lęk został nam narzucony przez teorię. to pierwszym odniesieniem człowieka do człowieka jest życzliwość. porzuceni mężowie. Owszem. że nie widzę żadnej perspektywy. przemóc w sobie lęk przy pomocy zrozumienia. Jak sobie poradzić? Myślę. To tylko egzystencjalizm głosi. To. Jesteśmy duszą rozumną i ciałem. gdyż zwalnia od jakiejkolwiek aktywności. Z analizy metafizycznej wynika.że pozostają samotne dzieci. celu życia? Widzę przecież tę szansę i cel w realnym Bogu. że pierwotne odniesienie człowieka do człowieka jest wrogie. działamy. nawiązujemy relacje z osobami. Beznadziejność. Nie ma żadnej beznadziejności. kim jest człowiek. kim jesteśmy. Można bowiem odpowiedzieć. Gdy nie planujemy. oczekujący tego. że jeżeli pierwszym w nas elementem strukturalnym jest istnienie. Nieprawda. gdy istniejemy. o co ktoś tu był łaskaw zapytać. Bardzo dobrze. samotne żony. co nastąpi. 32 .

Za książki polskie w województwie Bydgoskim. jak szczęśliwie się stało: miałem Psalmy. w aspekcie wychowywania człowieka przez Boga. umiałem czytać i czytałem „Rycerza Niepokalanej”. Wydaje mi się. Jakże to 33 . I znam Psalmy. chciałem zarazem studiować teologię. Oczywiście. że zawartą w tych listach teologię czuję i rozumiem. Uczyłem się dogmatyki z „Rycerza Niepokalanej”. Nietypowe. 11. którego me cenili ateizujący intelektualiści. Zawierało ono różne materiały. Codziennie przez pięć. Pawła. Przejąłem wiedzę. jaką Bóg objawił o sobie i o człowieku w Psalmach. Wtedy jednak jeszcze nie było mody na studiowanie przez świec-kich teologii. Jana. Przestudiowałem wszystkie jego listy. gdyż jest ona zawarta głównie w psalmach. przed II wojną światową. Nauczyłem się teorii odniesień Boga do człowieka i człowieka do Boga. gdy patrzę na młodzież. Ukończyłem 5 klas szkoły powszechnej. to w ogóle nie rozumiem sytuacji: jak można nie być wrażliwym na wspaniałe teksty Pisma św. w którym mieszkałem. głównie Ewangelię św. W moim Rypinie trzeba było mówić po niemiecku. Nauczyłem się z nich ascetyki katolickiej. Uczyłem się od Niego wspaniałej teologii Trójcy Świętej i wspaniałej Mariologii. To są moje zainteresowania. Pawła. czytałem potem Nowy Testament. teorii życia religijnego. A było to wspaniałe pismo religijne. pisaną przez Ojca Kolbe. sześć. szło się do więzienia.Urodziłem się w roku 1926. także jednak podaną jasno dogmatykę katolicką. I trzeba to wiedzieć. która po prostu nie jest wrażliwa na tematy religijne. Jak się uczyłem? Czytałem listy św. w tym aspekcie ascetycznym. Teraz. Czytałem jego teksty mając lat 10. Nie wynikają z bytowania. Sam więc uczyłem się teologii. Nie wolno było mówić po polsku. Były jednak książki.nienawiść. co w kulturze mylące. Maksymilian Kolbe. I wobec tego mając 12 lat zacząłem czytać Psalmy. walka klasowa są wymyślone przez ludzi. zawarte w „Małym Oficjum o Najświętszej Pannie”. Potem była wojna. W „Rycerzu Niepokalanej” pisał św. Przez 9 lat czytałem Psalmy. Wiem.Jakie były Pana zainteresowania w wieku lat 20? . Wydział Teologiczny na KUL nie przyjął mnie na studia. . czy ileś tam lat czytałem listy św. ale normalnie katolickie. łatwiej zdystansować to. Jakie miałem książki? Niech państwo zwrócą uwagę. Gdy byłem na studiach filozoficznych. jak Bóg wychowuje nas do więzi z sobą. Do dzisiaj czytam Pismo św. Było mało polskich książek. Łatwej nam wtedy nie poddać się lękom.

nie jest przyczyną tego zjawiska. Natomiast szukanie na siłę argumentów. dowiedzieć się. Czytanie wielkich tekstów Chrześcijaństwa. to te teksty w stosunku do wielkości myśli religijnej w Nowym Testamencie wydają się być dziecinnym gaworzeniem. jakie były zniszczenia kultury muzycznej. to są dla mnie typowe zainteresowania młodych ludzi. Jest to przecież normalnie śpiewający zespół. czy nie jest Bogiem? Takie były moje przeświadczenia. z tekstami religii pozachrześcijańskich. Tymczasem wiemy z logiki. że Chrystus nie jest Bogiem? Przede wszystkim poważny człowiek musi się dowiedzieć. sprawdzić. Bardzo cenię grupę ministrancką dobrze prowadzoną. że Chrystus nie jest Bogiem. Tak przecież postępuje się nawet w sądzie. aby zdobyć argumenty. Trzeba się dowiedzieć. Proszę więc sobie wyobrazić. czy jej nie było. wystąpił pierwszy raz z koncertem zespół „Mazowsze”. czy Chrystus jest. z Upaniszadami. Ten koncert „Mazowsza” po okresie stalinowskim był czymś zachwycającym. Jakie były zainteresowania uczniów w moim gimnazjum? Niektórzy moi koledzy czytali Renana. rozważanie ich. A niektórzy jednak utracili wiarę. tekstami świętymi. było dla mnie wyborem kłamstwa. że to. Zdarza się jednak. nawet z Koranem. I właśnie ten argument: Jeżeli socjalizm jest w stanie wychować i przygotować tak wspaniały zespół. Wielu moich kolegów podzielało takie zainteresowania. jak naprawdę jest. Trzeba się dowiedzieć. Ja to już wiedziałem. co towarzyszy jakiemuś zjawisku. czy Chrystus jest Bogiem. Sądziłem. to jest prawdziwy. Jest to kontakt ze Mszą św. że w wieku 20 lat 34 . taki argument: Gdy odbywał się w Polsce Festiwal Młodzieży. Takie jest ustalenie logików. Porzucili więc wiarę i wybrali ateizm utożsamiając socjalizm z ateizmem. Jak może młody człowiek tak się zakłamać! Co to znaczy szukać argumentów. zarazem poznawanie kultury. że dajemy się złapać na błędy logiczne i układamy według tego swoje życie. Takie zainteresowania kształtowało gimnazjum i księża prefekci w moim Rypinie. Przez czytanie różnych tekstów świętych nabywa się smaku teologicznego. to według mnie pasje i zainteresowania młodych ludzi. że należy czytać.. czy była wina. Zaskakiwało mnie to i zupełnie zdumiewało. Dlaczego ją porzucili? Podawali mi np. a zarazem jej prawdziwość.wspaniały tekst! Gdy się go czyta i porównuje np. czy Nim nie jest. Były one takie dzięki etapowi ministranckiemu. że nie jest Bogiem. liturgią. Dziś wiem także i to. Klasa i wielkość myśli.

Czy już tyle nauczył się i przemyślał. Najpierw ciekawość wszystkiego i otwarcie się wobec osób. Jest. co szalenie proste i wielkiej klasy: Boga. Argumentem. To wielki argument. odpowiadamy za to. Nie pojmuję. Co jest źródłem radości? Bóg. że ceni naiwne. małe. A otwartość stanowiąc dostępność bytu podmiotuje między osobami relację wiary. sama dobroć. Cechą młodości jest wiara. 35 . Zdarzyło się jednak tak szczęśliwie. sama mądrość. Bóg jest weselem młodości człowieka. W jakimś stopniu mniej mnie jej nauczono. ile teraz umieją moi studenci. I nie nauczono mnie teologii w stopniu. Dziś nie ma w liturgii mszalnej tego wspaniałego psalmu: „I przystąpię do ołtarza Bożego. Cechą młodości jest wiara. Gdzieś tu jest błąd. Wiara w ludzi i wiara w Boga. że rozstrzygnął np. a wynika to z rozpoznania rzeczywistości i z naszej miłości. Bóg bowiem istnieje. że Bóg jest dla mnie najmocniejszym. że rozstrzygnął trudne problemy. potrzebnym młodemu człowiekowi. jak 20-letni człowiek może być niewierzący. że młodzież tego nie wie.nie umiałem tyle z filozofii. Czyż nie jest to szansa dla młodego człowieka? Skontaktować się z taką Osobą. Jakie powinny być zainteresowania 20-letniego człowieka? Wydaje się. a wśród jego szans i perspektyw uszczęśliwiający kontakt z Bogiem. Byłem ministrantem i codziennie na początku Mszy św. jakieś drugorzędne wartości. razem z kapłanem odmawiałem psalm 42. niezależnie od tego. Cechą młodości jest radość. że Bóg jest kochany. Kim bowiem jest Bóg? Jest to najrozumniejsza Osoba. sama wielkość. Na tym otwarciu się osób wobec siebie buduje się wiara. czy się to tak. jest to. problem istnienia Boga? Jakoś skrócił drogę. dorośli. Wiara jest wzajemnym otwieraniem się na siebie osób i dowiadywaniem się wszystkiego o świecie. My. Jest. czy inaczej argumentuje. W związku z tym radość. do Boga. że cechą młodości jest otwartość jako swoista ciekawość świata. Proszę sobie wyobrazić: Człowiek młody z ideałami. To jest szansa i nie wolno tego nie wiedzieć. że trafiłem na wspaniałe teksty Ojca Kolbego i na Psalmy. który uwesela młodość moją”. że nie umie zobaczyć tego.

Natomiast dzięki sprawnościom to myślenie uzewnętrznia się w dziełach. chciałbym więc najpierw zobaczyć. czym są sprawności w człowieku i byłoby to ujęcie statyczne. nóg itd. Czym są sprawności? Jaki jest ich status bytowy? Otóż dotyczą one w człowieku tego. jest ludzkie myślenie. to znaczy nie tego. jak tragiczna jest sytuacja człowieka pozbawionego dominujących w danej kulturze sprawności. Nawet mówi się o sprawnej produkcji. rąk. że przez nie tworzy on kulturę. a potem rozważę. czy dzieł materialnych. w różnych epokach. co byłoby ujęciem dynamicznym. A dotyczące tego. Mniej ceni się dzieła przejawiające życie duchowe.Artur Andrzejuk SPRAWNOŚCI DOSTĘPNE NIEPEŁNOSPRAWNYM Mam mówić o niepełnosprawnych w świetle zagadnienia sprawności. czy nią nie jest. dominowały pewne dzieła. uzyskuje. Wynika z tego cały tragizm niepełnosprawnych jako ludzi pozbawionych ważnej części ciała. co istotne. Taka produkcja wymaga usprawnienia. technika. których powstanie związane było z określonymi sprawnościami. 36 . Zwróćmy uwagę na to. że na przestrzeni czasu. wynalazki. Ważne są przedmioty. iż dzisiaj ważne są sprawności. czy jest osobą. jakie są ich wzajemne zależności. Sprawna produkcja oznacza szybką produkcję. ponieważ chodzi o to szybkie robienie rzeczy. Zastanówmy się. jak się je kształtuje. oczywiście. Same sprawności są kulturą w sensie wewnętrznym. czym są sprawności i z kolei na czym polegałaby niepełnosprawność. czy dominują w kulturze współczesnej? Wydaje się. Źródłem kultury. Te sprawności jednak są bardzo ważne w człowieku ze względu na to. sprawności naszych władz. które służą wytwarzaniu dzieł materialnych. Kultura ludzka tym się charakteryzuje. czy ktoś jest człowiekiem. natomiast dzięki sprawności wytwarzane dzieła zewnętrzne stanowią kulturę w sensie zewnętrznym. wyrobienia nawyków. nie decydują o tym. co przypadłościowe. czy nim nie jest. I jeszcze drugi moment: liczy się szybkie wytwarzanie tych rzeczy. Wykład podzieliłem na dwie części: najpierw ukażę. co przypadłościowe. jakie grupy sprawności liczą się. Wymaga bardzo dokładnych usprawnień. Ponieważ sam termin „niepełnosprawni” jest ukuty na bazie teorii sprawności.

Pożądanie umysłowe nazywamy wolą. że chcę czegoś. co dobre moralnie. że sprawności są stałymi ukierunkowaniami władz człowieka ku temu. I teraz tylko dla informacji podam. że czegoś chcemy albo dla siebie. jakie one są. Te usprawnienia czy sprawności 37 są - powtórzmy - stałymi . odkrywanie. Dotyczy to każdego stworzonego bytu. Zarazem jest w nas inne jeszcze pożądanie. ale ją wyjaśnimy. Są władze na poziomie zmysłów i są władze umysłowe czy duchowe. potrzebnych do wytwarzania dzieł dominujących dziś w kulturze. Pożądawcze dlatego. ja kie w człowieku są inne jeszcze sprawności oprócz tych fizycznych sprawności wytwarzania. Są to zasadnicze. smak jako władze zmysłowe zewnętrzne i mamy zmysły wewnętrzne jak wyobraźnia i pamięć) i mamy poznanie umysłowe. Występują w tej definicji dwa terminy. czy coś jest i czym jest. na to co korzystne. która w oparciu o rozpoznanie intelektu podejmuje decyzje. dotyk. pochodzące od Boga. Może ta definicja wyda się na początku trudna. czy główne władze człowieka. To. są to oddzielne czynności. Mamy na przykład zasadniczo władze poznawcze i decyzyjne: coś poznaję. wzroku. czym w ogóle są sprawności i jak się je definiuje.Akurat są pozbawieni tych sprawności. albo dla kogoś innego. słuch. słuchu. Władzą umysłową jest zasadniczo intelekt. Kultura bowiem wymaga umiejętności wytwarzania. węch. Jest to w bytach ukierunkowanie. nawyków czy władz. które dotyczą usprawnień. potem co to jest dobro. które należy wyjaśnić: najpierw co to są władze i jakie mamy władze. I analogicznie do tego mamy umysłowe władze decyzyjne czy pożądawcze. którym jest w nas cała sfera uczuciowości. Władze są to w człowieku pewne szczegółowe zdolności do różnych działań. o czymś decyduję. Ta dominacja w kulturze wytwarzania jest punktem wyjścia do pokazania. które nazywa się pożądaniem naturalnym lub podstawowym. jest istotą decydowania: chcę czegoś dla siebie lub dla kogoś. możliwości prawidłowego rozumowania. W teologii moralnej mówi się. którego działaniem jest rozpoznawanie rzeczywistości. zdolności do pracy. Mamy według tego podziału poznanie zmysłowe (wzrok. Najpierw chciałbym powiedzieć. Odpowiednio do umysłowych władz decyzyjnych mamy pożądanie zmysłowe. Zarazem są różne poziomy tych władz ze względu na strukturę bytową człowieka. Ze względu na istniejącą kulturę jest dla nich tak bolesny brak sprawności ruchu. Oddzielną czynnością w człowieku jest poznawanie i oddzielną czynnością jest decydowanie.

że człowiek na przykład różni się do rzeczy. W poziomie niewyraźnym. powiązanych ze sobą. Często zresztą ten poziom uświadomień uzyskuje przewagę. czy tego spotkanego bytu. Usprawnienia intelektu. Usprawnienia właśnie eliminują błąd w poznaniu. Najpierw problem poznania. Chodzi tu o to. Wykluczają grzech w sensie religijnym. oczywiście. o spotkanym człowieku czy o spotkanym bycie. co zgodne z intelektem lub rozumem. drugi poznaniem wyraźnym lub poziomem świadomym. czy grzech w sensie religijnym. dobro jest tym. czy usprawnienia całego poznania wykluczają błąd. czerpana np. czyli porządku uświadomień. z książki. Ważna jest tutaj wiedza. które dotyczą poznania wyraźnego. wykształceni przez kulturę. a zarazem to. Nie oznacza to. Otóż wyróżniamy dwa niejako etapy tego poznania. na poziomie. Występują w nim zasadniczo dwie sprawności: wiedza i mądrość. Sfery poznania dotyczą sprawności. usprawnieni. Natomiast ludzie dorośli. każdego przedmiotu. Jeden z etapów nazywa się poznaniem niewyraźnym. Krócej mówiąc. Jak określa się dobro moralne? Zasadniczo dobrem jest to. że ten człowiek jest tu po prostu i że jakaś jego część nie znajduje się poza nim. nie mają pojęć. funkcjonują na tych dwóch poziomach: na poziomie niewyraźnym i na poziomie wyraźnym czyli na poziomie uświadomień. jednego bytu od drugiego. Widzimy własność odrębności. Tu wraca temat usprawnień. który w sensie religijnym jest grzechem. To 38 . Łatwo to odróżnić na przykładzie różnicy między dziećmi i dorosłymi. Sprawność wiedzy jest umiejętnością zebrania jakichś sensownych informacji. Ważniejsze są dla nas te sprawności. w tym poziomie jeszcze nieuświadomionym. z encyklopedii. co jest dobre. na którym nie ma jeszcze uświadomień. co rozumne lub intelektualnie prawidłowe. Co to jest sprawność wiedzy? Nie jest to na pewno erudycja. którą nazywa się sprawnością pierwszych zasad. które dotyczą intelektu i które dotyczą woli czyli władz poznania i decydowania. Reagują na poziomie niewyraźnym. Jest to umiejętność zbudowania pewnego obrazu tego spotkanego człowieka. Małe dzieci nie mają jeszcze wiedzy. dających pewien obraz o spotkanej osobie. W ta kim razie najpierw omówię te usprawnienia.ukierunkowaniami do tego. Ta sprawność pierwszych zasad to swoiste rozpoznawanie i odróżnianie jednego człowieka od drugiego. ale są ludźmi i mają typowo ludzkie władze. Rozpoznajemy go w jego bytowej własnej odrębności. jest taka sprawność. do którego dąży rozum. Wyklucza się tutaj błąd świadomy.

że niepełnosprawność w aktualnym pojęciu czy ujęciu dotyczy najczęściej tej sprawności: sprawności sztuki. Nie jest ona jakąś całą erudycją książkową. umiarkowanie. Natomiast mądrość jest sprawnością widzenia razem przyczyn i skutków jakiegoś działania. Jak się ją wyjaśnia. Z kolei w poziomie poznania wyraźnego są to sprawności. że wybieramy to. Podobnie jest z energią nuklearną. polega na utrwalaniu w materiale fizycznym tego. Takie jest podstawowe dążenie człowieka. Najpierw w poziomie poznania niewyraźnego jest sprawność pierwszych zasad postępowania. dotyczące postępowania. które już wszyscy znają. Decyduje ona o dobru moralnym. sprawiedliwość i męstwo. Jest to wytwarzanie dzieł. czym ona jest? Można ją ukazać na przykładzie działania. są następujące. Znaczy to. Na przykład nóż. Nawet jeśli wybiera coś. Mądrość więc i wiedza są sprawnościami. czyli sprawność wytwarzania. czy tym nożem będę kroił chleb. Tu wyjaśnia się. Można nawet powiedzieć. czyli niejako konfrontowanie prawdy z dobrem. Jest tu jeszcze sprawność wytwarzania. ani złe. Ta sprawność polega na tym. że jest to widzenie jednoczesne prawdy i dobra. Zauważmy. to chce przez to uzyskać jakieś dobro. Samo 39 . To od mojej mądrości zależy. Sprawność sztuki. mianowicie roztropność. czy zabiję człowieka. co dobre. Chciałbym jednak omówić szerzej cztery główne sprawności. sprawiedliwość i męstwo. a mianowicie roztropność. że pokój jest skutkiem mądrości. Mądrze muszę wybrać sobie cel działania czy jakiś cel dążeń. która też jest potrzebna. Otóż bardzo ważną cnotą czy sprawnością jest roztropność. Bez mądrości trudno sobie wyobrazić i funkcjonowanie człowieka. Każde działanie ma jakiś cel i wybranie tego celu jest skutkiem mądrości. różne dzieła czy przedmioty same w sobie nie są ani dobre. to wyraźnie widać. że każdy człowiek pragnie dla siebie dobra. i jakiejkolwiek wspólnoty. że np. co nie jest faktycznie dobrem. które dotyczą poznania. Natomiast sprawności. lecz w innym porządku. które są najpierw pomyślane. Mówi się także. Gdy się studiuje historię wojen. prawdy o kimś z dobrem dla niego.jest sprawność wiedzy. co się wymyśli. o dobru człowieka. które wymieniłem. umiarkowanie. czy na przykład ujmowania skutków mojego działania. że wszystkie są po prostu skutkiem głupoty. bo są to katechizmowe cnoty. nazywana też sprawnością sztuki. Mądrość jest bardzo ważną sprawą. przy pomocy przykładów.

Człowiekowi co innego. że powodem tego jest w nas akt istnienia. Cel działania lub dążenia będzie osiągnięty dobrze pod dwoma warunkami: jeśli będzie mądrze obrany i roztropnie osiągnięty. Coś każdemu się od nas należy. że w ogóle jestem. czym jakiś byt jest. ale dotycząca postępowania. to uczucia nie powinny w nas dominować. relacjach. żebyśmy się zastanowili po co są sprawności? Czy one są tak same dla siebie. że w danej sytuacji potrafię wybrać lepsze wyjście. Istnienie. Właśnie te relacje istnieniowe. Wtedy do zwalczania tak silnego uczucia potrzebne jest męstwo. ponieważ budują się na tym. że wiemy. gdy jednak nie pozwala.co nazywamy religią. że czymś jestem. co zgodne z intelektem mądrym. jest właśnie sprawiedliwość. czy między ludźmi . i między człowiekiem i Bogiem . Chodzi o to. co dobre. czy służą jakiemuś celowi? Powiedziałem na wstępie. ostatnią z tych sprawności jest sprawiedliwość. co się komu należy i że nam łatwo ten podział dóbr realizować. Nie wystarczy bowiem zwykłe umiarkowanie. powstrzymanie uczucia. Budują poważne związki między osobami. Natomiast umiarkowanie dotyczy uczuć. czy umiejętnością oddania każdemu tego. jakieś namiętności. Umiarkowanie nie wystarcza. jeżeli są to uczucia silne. gdy rozum czy intelekt na to pozwala. są zasadniczo relacjami. Natomiast oprócz tego. że sprawności dotyczą władz. czyli ku temu. Chodzi teraz o to. Wyzwala relacje istnieniowe. jest jeszcze we mnie czynnik decydujący o tym. Dowiedzieliśmy się już.to dążenie musi być roztropne. 40 . I sprawnością. co w człowieku jest podstawą tego. czy raczej kimś jestem. żeby człowiek nie dawał się za bardzo poddawać uczuciom. ponieważ są niezbywalne. np. Jest to bardzo ważna sprawność sytuująca się gdzieś na pograniczu intelektu i woli. czyli dotyczą tego. Bogu co innego. decyduje także o pewnych odniesieniach. nie jestem wyobrażony. Kolejną. takie jak wiara. W związku z tym potrzebne jest umiarkowanie jako cnota opanowania lub pohamowania uczuć. głęboka nienawiść. a władze dotyczą istotowej warstwy człowieka. Oczywiście. czym człowiek jest. Roztropność jest taką sprawnością sytuacyjną decydującą o tym. Nie jestem pomyślany. która powoduje. Definicja sprawności jest więc jasna: sprawności są stałymi ukierunkowaniami władz ku temu. tylko jestem.co nazywamy humanizmem. że jest on realny. nadzieja i miłość. może im ulegać. które budują wspólnotę. podobnie jak istota. co się mu należy. Sprawiedliwość jest sprawnością.

dotycząc istotowej warstwy człowieka. o czym często się mówi. i ochrona religii. czyli ochrona humanizmu . co istnieje.nie jest w stanie dotrzeć do Boga. że sprawności nie są same dla siebie. są apelem o wlane powiązania (to się tak nazywa w teologii). wiarą i nadzieją osiągnąć jakoś drugiego człowieka czy dotrzeć do niego .Jeśli tak się to widzi. moja naturalna miłość. skierowane do Boga. czyli służą trwaniu lub intensyfikowaniu relacji osobowych. możemy omówić relacje stwarzania czy stwarzanie. mówiąc takim prostym językiem. z ludźmi w ogóle. Nie są to jakieś ozdobniki człowieka. natomiast o charakterze tych relacji dowiadujemy się z Objawienia. W filozofii stwierdzam. Teraz chciałbym trochę powiedzieć na temat powiązań z Bogiem. Chrystus dokonał w sobie poprzez Wcielenie połączenia natury ludzkiej i 41 . Potrzeba było osoby. Jest to najbardziej skrótowe ukazanie. W Objawieniu Bóg objawia swą miłość i zaprasza zarazem do przyjaźni.jakkolwiek jest w stanie swą naturalną miłością. Takie nawet jest wyróżnienie liturgiczne: „przez Chrystusa”. Spójrzmy od tej strony na Objawienie. służą temu. Dzięki narodzinom Chrystusa możemy łączyć się z Bogiem. wiążących Go ze mną. ponieważ Bóg właśnie je daje. że człowiek . W Objawieniu Bóg mówi mi o swoich relacjach. wiara i nadzieja. W związku z tym. to łatwo wskazać. Nazywa się je też cnotami teologicznymi. po prostu budowaniu humanizmu i budowaniu religii. Sprawności w związku z tym. czy łączył powiązania człowieka z Bogiem. możemy nawet wskazać na atrybuty Boga. czy łatwo sformułować tezę. w tym dotarciu do Niego.powiązań z innymi osobami. czy potrzeba było kogoś. Te wlane powiązania nazywa się cnotami Boskimi. Celem więc sprawności jest ochrona relacji istnieniowych. wiarę i nadzieję. kto by w sobie przekazywał niejako te powiązania. Potrzebny był ktoś. że Bóg istnieje i określam naturę Boga. o jakichś tarciach pomiędzy filozofią i teologią. czyli powiązań z Bogiem. Każdą modlitwę katolicką kończy się tym wyrażeniem. Na czym polegają relacje człowieka z Bogiem? Różnice w budowie bytowej czy ontycznej relacji między człowiekiem i Bogiem są tak duże. czyli wiążących Go z człowiekiem. czyli o wlaną miłość. Otóż z pozycji filozofii możemy stwierdzić. kto by był zarazem Bogiem i człowiekiem. Nie ma czegoś takiego. To jest cel sprawności. o co chodzi w filozofii i w teologii. To Bóg musi pomóc. że Bóg istnieje.

Także znamy je wszyscy z katechizmu. I zarazem ta łaska uświęcająca ukonkretnia się w tym. Są jeszcze inne sposoby pomocy Boga człowiekowi w budowaniu powiązań z Bogiem. Są one możliwe tylko przez Kościół. co w teologii nazywa się organizmem nadprzyrodzonym. Sprawności. Są to sprawności naturalne. omawiane poprzednio. lecz jest wspólnotą miłości. wierze i nadziei. Słyszeliśmy już tę definicję. czyli zwycięstwo. które polegało na cierpieniu dlatego. powiązanych z Chrystusem relacjami osobowy mi. Jego działalność na ziemi obejmuje trzy momenty. W kościele więc dzieją się nasze powiązania z Bogiem. mądrość. zmartwychwstanie i Kościół. Kościół więc jest dla wszystkich ludzi miejscem zbawienia. aby właśnie chronić powiązania z Bogiem.23: „jeżeli ktoś Mnie umiłuje. ani socjologiczną. poszczególnym. aby w jakiś sposób chronić te powiązania z Bogiem. roztropność. analogiczną w pewnym sensie do naturalnej struktury usprawnień. ale je wymieńmy: bojaźń Boża. we wlanej miłości. Bóg wywołuje coś. przyjdziemy doń i zamieszkam w nim”). Stał się swoistym środowiskiem. Podstawą tego „organizmu” nadprzyrodzonego. chroniącego w nas powiązania z Bogiem. czy cnotach Boskich. analogiczne do sprawności naturalnych. co powiedziałem we wstępie. w cnotach teologicznych. to znaczy nauczanie. tym miejscem. Natomiast to. chroni w nas nasze powiązania z Bogiem. pobożność. czyli chronią humanizm. w którym człowiek może dotrzeć do Boga. chronią zasadniczo relacje ludzi. Łaska uświęcająca jest to obecność Boga w nas (Jan 14. wspólnotą wiary i nadziei. że był grzech. wiążąca nas z Bogiem.Boskiej. co nazywamy organizmem nadprzyrodzonym. bo miłość. który jest Jego mistycznym ciałem. wspólnotą relacji istnieniowych. męstwo. ale wywołaną w nas przez Boga po to. Odchodząc Chrystus pozostawia Kościół. rada. męstwo. albo cnoty moralne i są one analogiczne do sprawności naturalnych. Chrystus musiał powiedzieć o odkupieniu. umiarkowanie. Szczegółową pomocą są cnoty wlane. ponieważ Kościół nie jest wspólnotą ani polityczną. mianowicie dary Ducha Świętego. to znaczy strukturę. Ten organizm nadprzyrodzony stanowią następujące elementy: najpierw łaska uświęcająca. To jest właśnie struktura 42 . jest łaska uświęcająca. jest zbawieniem. umiejętność. sprawiedliwość. że Kościół jest wspólnotą ludzi. rozum. Znane powszechnie jako katechizmowe cnoty kardynalne. a porzucenie grzechu zawsze dokonuje się w jakimś bólu. Natomiast w każdym człowieku. Potem następuje Zmartwychwstanie.

Natomiast wydaje się bardziej. czy czegoś nie potrafisz.ukazuje się niepełnosprawnym ich jakieś nieprzystosowanie i nieprzydatność. które utracił. czy jakoś rekompensować te sprawności. na który się składają. z książki „Modlitwa i mistyka”. w porządku tych głównie psychologicznych momentów. natomiast innych jest dużo więcej i sądzę. Takie zresztą programy widziałem w telewizji. cały czas mając na uwadze cel sprawności. Następnie tych ludzi lokuje się w sferze działalności charytatywnej. W człowieku podlegają wykształceniu i wychowaniu trzy sfery lub trzy grupy władz. ale tylko w porządku tych utraconych sprawności. powiązań z ludźmi. jaki jest charakter tej działalności na rzecz niepełnosprawnych. że nie masz czegoś. ale najpierw zastanówmy się. a także uczucia. w sferze pewnej pomocy. Jest ona szeroka instytucjonalnie. wola. skąd one się biorą? Otóż najbardziej zwyczajnie. których się uważa za niepełnosprawnych. To jest smutne. powiązań z Bogiem. w której bardzo ładnie i jasno jest to pokazane. co wiem. które po prostu w nas są. I to jest pewien moment psychologiczny.tego organizmu nadprzyrodzonego. Chciałbym omówić to. jak funkcjonuje w nas ten organizm nadprzyrodzony. że człowiek niepełnosprawny jest nieprzydatny. cnoty wlane. Nasza kultura robi to znakomicie i z całą mocą.i nie wiem. To jest ochrona powiązań z osobami. co pewne nawyki. Nic nie zastąpi tych utraconych. Na czym polega wykształcenie intelektu? Wykształcenie 43 . jak we współczesnej kulturze próbuje się pomagać tym. ponieważ w tej pierwszej części wyszliśmy od rozważań nad kulturą. czy się państwo ze mną zgodzą . Na siłę próbuje się zastąpić. Jeszcze przez moment zastanawiamy się. za pozbawionych pewnych sprawności. że należy rozwijać inne sprawności. Korzystam tu z ujęcia profesora Gogacza. życie takiego usprawnianego człowieka. jak można to sobie wyobrazić: poprzez wykształcenie i wychowanie. Wydaje się. Jednak uczuć dotyczą nie tylko sprawności. Najpierw intelekt. dary Ducha Świętego. łaska uświęcająca. jeżeli są utracone. że należy rozwijać wtedy te sprawności. ale z tego. Ale to jest już mniej ważne. Wykazuje się. trzeba się o wszystko bardzo starać. Zarazem próbuje się go za wszelką cenę unormalnić. Jak się uzyskuje te sprawności. że najpierw . I teraz chciałbym omówić wykształcenie i wychowanie tych poszczególnych władz. jeszcze raz powtórzmy. że z tym można sobie jakoś poradzić. że to nic. mianowicie intelekt. Otóż punktem wyjścia w tej działalności jest przekonanie.

gdyż niekiedy trwanie przy jakimś dobru wymaga męstwa. czyli zwierzęciem. Są różne prawdy: jedne są cenniejsze. Natomiast wychowanie woli polega na jej umiejętności trwania przy tym. że trwa ona przy tym. że jest władzą pożądania. i tego. że intelekt trwa przy prawdzie. Wolność nie polega. że coś jest. jak sądzą egzystencja-liści. Otóż jej także dotyczy wykształcenie. co jest cenne. czym to jest. od którego nigdy nie można się wyzwolić. drzewo jest drzewem. bo te wybory zawsze są ograniczone. Zarazem jest to klasyczna teoria wolności. Musi być w tym usprawniona. natomiast przy dobru musi trwać wola. a pies jest psem. Trwał przy prawdzie. co cenne. Jeśli intelekt trwa przy tym. Mówi się o niej. na szerokiej możliwości wyboru. Uczucia. lecz tylko to. przy prawdzie. Wola. pozostał wolny. Natomiast wychowanie intelektu jest uzyskaniem takiej sprawności. A więc wychowanie woli to takie jej usprawnienie. w życiorysach ojca Kolbe. że prawda w sensie intelektualnym jest ujęciem pryncypiów . co intelekt wskazuje jako cenne. Dlaczego na piękno? Uwrażliwienie na piękno uczy wyboru tego. o czym poinformuje ją intelekt. przy tym. którą rozpoznał jako cenną.czyli jest ujęciem tego. chociażby od przyciągania ziemskiego. Wykształcenie polegałoby w tym przypadku na takiej sprawności woli. Takie są przeczucia poetów: można być człowiekiem uwięzionym i zarazem głęboko wolnym. Sam intelekt może trwać przy prawdzie. co dobre. przy Bogu przede wszystkim. Człowiek jest człowiekiem. Ukazuje się to np. to na skutek wychowania intelektu. Męstwo dotyczy woli. czy klasyczna definicja wolności. czyli władza decydowania. Wykształceniem woli byłaby więc taka sprawność. bo zawsze będę od czegoś zależny. co najmniej 44 . inne mniej cenne. A mówiliśmy. który będąc w obozie.tak się to określa w języku filozoficznym . co jej na przykład podsuną uczucia czy władze zmysłowe. lecz tylko to.intelektu polega na uzyskaniu takiej sprawności. co uważał za cenne. Następnie wola. Wykształcenie uczuć to po prostu uwrażliwienie ich na piękno. że trafia on na prawdę. czyli chcenia czegoś dla mnie lub dla kogoś innego. jako ważną. którą rozpoznał i którą zaakceptował jako cenną. co jej wskaże intelekt jako cenne. Wolność nie polega też na niezależności od czegokolwiek. nie dał się odsunąć od tego. W klasycznej definicji wolność polega na trwaniu przy prawdzie i dobru zarazem. że nie wybiera ona sobie czegokolwiek. jeśli przy niej trwa. że nie wybiera ona czegokolwiek.

Uczucia więc nie są najważniejszą w nas władzą. stoicy radzili niszczyć uczucia. On rozpoznaje prawdę. że wychowanie i wykształcenie człowieka są uzyskaniem takiej wewnętrznej struktury. Zasadniczą wartością w człowieku. Niektóre pedagogiki głosiły negację uczuć. co ma najmniej skaz. Nie mogą jednak w nim dominować. Natomiast uczucia mają być podporządkowane. do czego dążę i czego unikam. co nazywa się metanoią i zarazem uzyskaniem mądrości. by dominującą władzą w człowieku był intelekt. lecz tylko to. który towarzyszy człowiekowi. Uczucia są odniesieniem do pewnych moich wyobrażeń.niedoskonałe. natomiast dary Ducha Świętego pozwalają nam odbierać natchnienia Boże. tak łaska uświęcająca jest istotą organizmu nadprzyrodzonego. zarazem sprzężona jest z nim wola. W związku z tym uczucia muszą być tak wychowane. To jest element. niedoskonałości. Mądrością jest wiązanie prawdy z dobrem. jak się niektórym zdaje. One tylko muszą być podporządkowane intelektowi i woli. Nie radzi się ich niszczyć. czy tego. czy widzenia dobra w tym. a nie uczucia. braków. co nazywaliśmy organizmem nadprzyrodzonym? Tak jak usprawnienia intelektu są istotą wykształcenia i wychowania człowieka. Uwrażliwienie to jakiś smak estetyczny. Uzyskanie takiej struktury podporządkowań w człowieku jest spowodowaniem przemiany człowieka. Uczuciami nie da się dotrzeć do drugiego człowieka. Czy tak samo funkcjonuje ten nadprzyrodzony układ sprawności w człowieku. czy najważniejszymi władzami w człowieku są intelekt i wola. Nie wybieram wtedy czegokolwiek. wtedy nie różnilibyśmy się od zwierząt. co wybieram i czego nie wybieram. zresztą stanowią pewne piękno człowieka. Cnoty wlane pozwalają nam na kierowanie się do Boga. podstawą naszych odniesień do Boga. a nie niszczone. Jaki jest ważny tutaj moment? Ta naturalna warstwa w 45 . żeby słuchały intelektu i woli. czy najmniej niedoskonałości. czyli to. bo wtedy może być podstawą niszczenia. Są potrzebne. Nie są one niepotrzebne w człowieku. Najważniejszy jest intelekt i wola. który stanowi jego piękno. co może wywołać konflikty. co na przykład posiada najmniej braków. Rzeczywistość może okazać się inna niż moje wyobrażenia. lecz nie może w nim dominować. czyli władza decydowania o tym. Polega na panowaniu nad uczuciami. Gdybyśmy kierowali się tylko uczuciami. np. Natomiast wychowanie uczuć polega na czym innym. co rozpoznaję. Dlatego uczucia kształci kontakt z pięknem. Ujmując to wszystko całościowo trzeba powiedzieć.

Następnym okresem. buduje się na tym. kryzys życia 46 . a tylko pomodlę się i Bóg mi da wszystko. Droga oświecenia jest to ta droga. co nadnaturalne.biczowania się. że Kościół bardziej zabiega. Umartwienia to nie są jakieś . przygotowanie się do tego.człowieku i ta nadprzyrodzona nie istnieją obok siebie. pokorę. Nie zawsze idzie to łatwo. co innego powinien usunąć. To. że w tym okresie może nastąpić. co nadprzyrodzone. używając terminu Karola Wojtyły. Umartwienia wobec tego są indywidualne.powiedzmy . usprawnienia. I to usuwanie wad uzyskuje się przez umartwienia. bo nie będzie miał na czym tego zbudować. co przyrodzone. Karol Wojtyła w swoim „Elementarzu etycznym” mówi. czy bardziej walczy o to. więc mówi się.nie będę się wychowywał. Na czym to przygotowanie polega? Najpierw jest to usuwanie wad. To jest ważny moment. bo protestanci widzą to inaczej. czy to. Tę drogę charakteryzuje dominacja moich działań w życiu religijnym. że po prostu gmach trzeba budować na jakimś solidnym fundamencie. To są właśnie owoce. wewnętrzną ciszę. także w kontaktach z ludźmi. władze. Na naturze ludzkiej buduje się. Przygotowuję fundament. jest to usuwanie tego. Inaczej mówiąc. czyli właśnie usuwanie wad. czy skutki sprawności nabytych. Nie jest tak. Tym fundamentem całej nadprzyrodzonej warstwy człowieka muszą być naturalne sprawności. jak funkcjonują właśnie sprawności. na której Bóg włącza się w nasze działania i próbuje poprawić różne pomysły człowieka. Każdemu człowiekowi coś innego przeszkadza w kontakcie z Bogiem. aby Bóg mógł we mnie działać. bardzo zresztą trudnym w życiu religijnym jest droga oświecenia. zarazem cnoty teologiczne na trzech drogach życia religijnego. ponieważ ten podział był już tu zasygnalizowany. cierpliwość. nie da. czy na niej zasadza łaska uświęcająca. Otóż mówiono. stanowiących w sensie religijnym podstawę grzechów głównych. na sprawnościach nabytych budują się cnoty wlane.powiedzmy . czy następuje często. że w tym czcigodnym podziale życia religijnego (bo pochodzi on z VI wieku) pierwszą drogą jest droga oczyszczenia. A ten paradoks wynika z tego. Nie dla każdego jest dobry ten sam sposób. co naturalne niż o to. takie na przykład jak łagodność. co nadnaturalne. W drodze oszczędzania nabywamy zasadniczo tych sprawności nabytych. Teraz chciałbym omówić pokrótce. że . Uzyskujemy też owoce tej działalności. co przeszkadza mi w kontakcie z Bogiem.

Te wymagane tu usprawnienia czy pewne sprawności decydują o tym. Identycznie jest w relacjach między ludźmi: albo kończą się one takim zadzierzgnięciem tej przyjaźni czy miłości. W tej miłości też musi nastąpić. aby ten okres jakoś przejść. przejdę w okres zjednoczenia. w których załamało się życie religijne. to według Ewagriusza z Pontu. który podzielił życie religijne na trzy okresy.używając starotestamentowego porównania . Oczywiście. następuje okres zjednoczenia. czy . Paweł mówi. nazywany ciemną nocą duszy. Jeżeli jednak jest to kryzys w miłości z Bogiem. tak się mówi. Zarazem jest potrzebna cierpliwość. Na przykład taką potrzebną teraz sprawnością jest męstwo. jeśli okres tego kryzysu jakoś przetrwam. to żyje i działa we mnie Chrystus. jak św. W tym 47 . to potrzebne jest także posłuszeństwo. Jeśli oczywiście to przejdę bez większych kłopotów. że przetrwam okres kryzysu.konfliktu z Bogiem lub walki z Bogiem . Aby to przetrwać. To. czyli zaczęcia się w nas oczyszczeń biernych. Cierpliwość łączy się z męstwem. o głupstwo nie ma się co kłócić. że zupełnie podobnie dzieje się w miłości między ludźmi. wzajemnego uzgodnienia. albo jej przezwyciężeniem i jakimś większym zaprzyjaźnieniem się z Bogiem. Jeśli ono się nie załamie. Tak jak ciemna noc w sensie religijnym kończy się. który jest drogą oświecenia. Zarówno w okresie tych konfliktów między ludźmi. ten okres trochę inaczej tu przebiega niż w przypadku Boga. bo tak się nazywał autor. jak i w okresie ciemnej nocy duszy. Jeśli przejdzie się ten kryzys. żyję ja. Natomiast w przypadku kryzysów miłości między ludźmi potrzebna jest łagodność. ponieważ Bóg niejako oświeca człowieka. W sprawach więc nieważnych mogę ustąpić. trzeba także mieć pewne usprawnienia.potrzebne jest męstwo. Jest to jednak podobne w sumie zjawisko i podobnie się ono kończy. Człowiek bowiem jako ktoś mający dużo gorsze rozeznanie w sprawach swej więzi z Bogiem musi Bogu zawierzyć. już nie ja. natomiast w przypadku ludzi trzeba sobie nawzajem ustąpić. żeby poradzić sobie jakoś z własną psychiką i nie zrobić głupstwa. bo w przypadku Boga jest tak. bo inaczej może się skończyć ateizmem.religijnego. czy go poprawia.jak się mówi . Jak się okazuje. Okres zjednoczenia charakteryzuje się przewagą działań Boga w życiu człowieka. gdyż ciemna noc duszy jest psychicznie bardzo ciężkim okresem. albo rozstaniem czyli ateizmem. albo po prostu rozejściem się czy zerwaniem. „okres dotarcia”. Chciałem zwrócić uwagę. że to ja muszę Bogu zawierzyć we wszystkim. większość polskich ateistów to ludzie. Jest ono potrzebne.

Dar pobożności jest sprawnością właściwego postępowania wobec ludzi i Boga. Następny dar to dar umiejętności. czy obrazem tęsknoty. „Błogosławieni ubodzy w duchu”. dar bojaźni Bożej? To. na przykład poczekać na zjednoczenie z Bogiem. Dar męstwa. że mam zaufać. Dar umiejętności wspomaga nadzieję. I dlatego są „błogosławieni pragnący sprawiedliwości”. Dlaczego płaczący? Otóż płacz jest najpierw przejawem tęsknoty. Ubodzy w duchu cenią tylko tę relację z Bogiem. Co to jest ta bojaźń Boża. które są ujęte w osiem błogosławieństw. Ubodzy w duchu to właśnie ci. Darem Ducha świętego jest bojaźń Boża. Zarazem płacz jest pewnym obrazem żalu za grzechy. Mimo że tęsknię. Jest to umiejętność widzenia wszystkiego w odpowiednich proporcjach. że wychodzi tak mało korzystnie. coś ciężkiego. co mnie boli. Skutkiem tego jest pokuta. Z te go względu chciałbym teraz omówić dary Ducha Świętego. Człowiek jest kimś dużo mniej doskonałym od Boga. połączone z ich owocami. do kontemplacji Boga. Wywołuje to w nas pokutę. bo tak chce Bóg. Otóż mądrość przygotowuje nas do kontemplacji jako pewnej formy modlitwy. Człowiek porównuje siebie z świętością Boga i widzi. Potem dar pobożności. Jego skutkiem jest głównie wytrwałość. A to jest właśnie ubóstwo. która wymaga męstwa. Jest to ujęcie o dużej urodzie i dlatego chciałbym je przedstawić. oczywiście. Te owoce daru bojaźni Bożej ujęte są w błogosławieństwo „ubodzy w duchu”. są ujęte w błogosławieństwa. Łączy się go z błogosławieństwem: „błogosławieni płaczący”. którzy wybrali Boga. Dlaczego? Dlatego. Muszę przetrwać coś. To jest istota zaufania. Otóż on mnie uczy. podanych w Ewangelii. nie jest strach przed Bogiem jako mściwym Zeusem. Ten dar wiąże się więc z błogosławieństwem „błogosławieni cisi". To owoce darów Ducha Świętego. ją głównie stawiają na piedestale. Z tego wynikają wnioski: pierwszym wnioskiem jest tu pokora. Ta sprawność postępowania wobec ludzi i Boga to pokora i łagodność.okresie dominują dary Ducha Świętego i przejawia się ta dominacja przez owoce darów Ducha Świętego. mam czekać. że mam poczekać. ale zarazem różnice między relacją z Bogiem a relacją z kimkolwiek innym. czy najważniejsze z tych owoców. Sprawiedliwość łączy się z wytrwałością. że mądrość jest to 48 . Piątym darem Ducha Świętego jest dar mądrości. zaczekać i mieć nadzieję. zauważyli Go i widzą ten swój dystans. Zarazem kontemplacja i mądrość pogłębiają miłość.

że niepełnosprawni będąc niejako skazani na życzliwość drugich ludzi są strażnikami humanizmu . jak one się budują i jak rozwijają.zarazem ujęcie prawdy i dobra. I wiąże się z nim błogosławieństwo „błogosławieni czystego serca”. że Bóg jest dla mnie najważniejszy. Zauważmy. czy wychowuje przez przypominanie. pomagają nam w nabyciu pewnych sprawności. Otóż najbardziej widać to w osobowej relacji nadziei. że są nauczycielami humanizmu. Jest to niezbędny dar. To jest istota działalności apostolskiej. Jest to właśnie bardzo głębokie i zarazem bardzo wychowawcze uczenie np.to jest także wyrażenie profesora Gogacza z jakiegoś 49 . Profesor Gogacz mówił. że Bóg istnieje. których nazywa się niepełnosprawnymi. Niepełnosprawni wręcz pomagają ludziom. My często nie ufamy. może dotyczyć tak zwanych niepełnosprawnych. czy pewnym przygotowaniu do bycia w kontakcie tylko z Bogiem. że wszystko. Dlatego zawsze ufają i uczą nas zaufania. W związku z tym można powiedzieć. ponieważ jest to szalenie ważna sprawność. To jest istota czystości. Tym. że niepełnosprawni uczą humanizmu. a wszystko inne mniej ważne. Skutki mądrości. powtarzanie. Jest prawdą. Na czym to polega? Polega to właśnie na pewnej umiejętności człowieka. obraz całej tej struktury. jak to ciekawie jest ujęte i jak prawdziwie. są ujęte w dwa błogosławieństwa: „błogosławieni pokój czyniący” i „błogosławieni prześladowani”. czyli w czynieniu dobra drugiemu człowiekowi ze względu na Boga. jeśli spojrzę na to od strony dobra. w uzyskaniu darów Ducha Świętego. nadziei przez powtarzanie. Co więcej. lecz dana jest nam jeszcze jedna szansa. Na czym to polega? Tylko przypomnę te wczorajsze ujęcia. ponieważ czystość polega na tym. jest to dla mnie dobro. I mimo wszystko znów jesteśmy obdarzeni tym zaufaniem. co tu przedstawiłem. Wiąże się z tym darem błogosławieństwo „błogosławieni miłosierni”. Historia nam wykazuje. Uczy się. Teraz mamy obraz wszystkich tych sprawności nabytych i wlanych oraz darów. nic nie przeszkadza np. czy podważamy zaufanie. a zarazem tego. Natomiast dar rady wspomaga w działalności apostolskiej. że jest to głęboko słuszne. Pokój czyniący i prześladowani. Jeśli uznam to za dobro. że chce się z nami wiązać. ta więź z Bogiem jest dla mnie bardzo cenna. Zauważmy. Nie spisaliśmy się dobrze. to oczywiście. Kolejny dar rozumu przygotowuje człowieka do oglądania Boga.

Bo właśnie w sensie teologicznym miłość. może mieścić się w planach Bożej Opatrzności. po prostu sytuują nas w Zbawieniu.wywiadu. czy wprost uczą nas zarazem miłości wobec osób. Ktoś na przykład nie ma jakiejś sprawności w tym celu. jako cnoty nadprzyrodzone. Można powiedzieć tak: to. albo by uratować czyjąś nadzieję. to znaczy do Boga i do ludzi. że wymagając życzliwości od nas uczą nas tej życzliwości. Z tego punktu widzenia niepełnosprawni byliby takimi ludźmi. że niepełnosprawni mają także możliwość aktywnego wkładu w relacje między osobami na miarę tego. Na tym to polega. wiara i nadzieja. Należy to zakończyć myślą. że pewni ludzie są pozbawieni pewnych przypadłoś ci czy pewnej sprawności. co potrafią wykonać. czy zaufanie. Jest to ważne w sensie religijnym. 50 . by uratować czyjąś miłość. którzy pomagają nam w Zbawieniu. Robią to zawsze z wielką radością.

Stać człowieka na takie zachowanie pełne miłości. To. Żeby to uwyraźnić. Mówiąc językiem technicznym. Człowiek kształtuje tu swoje odniesienia do ludzi. To jest humanizm. czy terminologią fachową. ogłoszonym w „Polityce” w okresie Bożego Narodzenia 1987. w codziennym życiu. dominowaniem tego wszystkiego. Humanizm polega na tym. że życie religijne jest więzią z Bogiem. Gdy tę więź w nas kształtuje Bóg. co sprawia Duch Święty. czy postawie. I jeszcze raz powiedzmy. dodajmy. ale kształtowaną w nas przez Ducha Świętego. że w swoim wywiadzie. Żebyśmy mogli dalej prowadzić rozważania. co kształtujemy. Wincenty à Paulo nazywa miłość jeszcze inaczej. odniesieniem jednak również kształtowanym przez Ducha świętego. zachęcam do zapamiętania tej formuły. czy szerzej . która nazywa się humanizmem.stawa. coś 51 .Mieczysław Gogacz DOPOWIEDZENIA 1.do ludzi. że jesteśmy życzliwie odniesieni do człowieka i do Boga. Jest tak ważna. Żeby to było bardziej jeszcze przekonujące. albo służeniem z czcią ludziom i Bogu. że życie religijne jest owocowaniem w nas powoli darów Ducha świętego. Zarazem jest odniesieniem do człowieka. Na czym ona polega? Na tym. Jest to bardzo ważna po. Kryzysy w życiu religijnym Życie religijne jest powiązaniem przez miłość Boga z człowiekiem. jest humanizmem. że gdy my kształtujemy odniesienia do Boga i do ludzi. bo człowiek jest osobą i Bóg jest osobą. czyli więź z ludźmi i tak samo z Bogiem. że się nigdy nie występuje przeciw człowiekowi. służeniem z czcią człowiekowi. że właśnie całe piękno człowieka jest wewnątrz nas. powiemy. czy takie. ale to odniesienie my kształtujemy. przeciwstawmy to ujęciu. Życie religijne jest więc w naszym zwykłym życiu. że się zawsze chroni człowieka. to powstaje humanizm. nad czym warto się zastanowić. ale kształtowanym w nas przez Ducha Świętego. nazwałem ją duchową elegancją. Jest ona odnoszeniem się z czcią do osób. Św. W nas dzieje się niezwykłość odniesień do ludzi i do Boga. My możemy ukształtować odniesienia do Boga i do ludzi jedynie humanistycznie. wtedy właśnie jest życie religijne. to znaczy chronieniem człowieka.

w tę więź. nadzieją i miłością. A człowiek jest właśnie i duszą i ciałem. wiarą i nadzieją. gdy jest w nas łaska uświęcająca. W to odniesienie.Duch Święty w nas utworzył. Pierwszym sposobem są cnoty teologiczne. W katolicyzmie polskim jest moda na pewien aktywizm religijny. że coś obmyśliłem. który tworzy nasze odniesienia do Boga. swoiście przegrać. Wymaga ona posiadania duszy. który w nas sprawia Duch Święty. powstaje życie religijne. Drugim sposobem naszego kontaktowania się z Bogiem są dary Ducha Świętego.wyróżniającego ludzi. Teraz proszę zobaczyć. Z kolei musi nastąpić w nas swoiste uzgodnienie się tych dwu treści. to obie strony mają tu coś do powiedzenia: Bóg i my. Musimy właśnie. wniesiona w osobę ludzką przez chrzest. doskonała jest propozycja Boga. coś 52 . na czym polega zagrożenie życia religijnego (nie humanistycznego. Musimy zrezygnować ze swojego punktu widzenia w dziedzinie powiązań z Bogiem. w tę relację wnosimy to. Inaczej jeszcze mówiąc. Są to nasze sposoby kierowania się do Boga i wnoszenia wszystkiego z naszej strony w więzi z Bogiem. Są to dane nam przez Ducha Świętego zdolności przyjmowania wszystkiego. na to. Sami. Gdy to wszystko kształtuje w nas Duch Święty. decyzje. Wszystkie nasze najlepsze pomysły kontaktu z Bogiem są niedoskonałe. co uważa za słuszne i czym chce nas obdarować. więzią łączącą człowieka z Bogiem. swymi siłami. Zarazem Bóg ze swojej strony wnosi w to odniesienie to. Służyć z czcią osobom. Mamy dwa takie sposoby. (które Bóg . Jeżeli życie religijne jest odniesieniem. Bóg musi nam dać sposoby kontaktowania się z Nim. nazywane wiarą. wycofać swoją propozycję. to humanizm. Ileż to może sprawić kłopotów. życie religijne człowieka to szlachetny niezwykle konflikt między humanizmem i Duchem Świętym. Życie religijne daje się wytłumaczyć jako dzieje tego uzgodnienia propozycji Boga z naszymi propozycjami. abyśmy się ku Bogu kierowali) ponadto przyjąć dary Ducha Świętego. co uważamy za najlepsze: różne postawy. przemyślenia. co Bóg w nas wnosi. to znaczy przyjąć wpływ Boga i zgodzić się na ten kształt życia religijnego. nie jesteśmy w stanie dosięgnąć Boga. Inne stworzenia nie mogą takiej postawy uzyskać. odnosząc się do Boga z miłością. co jest zupełnie inną sprawą): otóż musimy przyjąć do końca propozycję Boga.

Uzyskujemy pewne sprawności. Potem pracujemy (zaraz powiem. Wtórnym środowiskiem jest środowisko przyrodnicze. żeby miłość i wiara stały się w nas mocne. że się nam wierzy. Jest to bowiem wciąż ta sama więź. potrzebne nam do tego. Żeby je uwyraźnić. Właśnie środowisko osób. gdy nie odnosimy się do niego z takim właśnie zaufaniem. cnotami. swoją uwagą. co w nas najlepsze. Nadzieja to potrzeba trwania w takich warunkach. czym jesteśmy. lub na trzy drogi. jeszcze młodzieńczy. swoimi rozumieniami. że się nas akceptuje. Mamy z czcią służyć osobom: i ludziom i Bogu. czcigodny w teologii ascetycznej Kościoła katolickiego. które jest uznaniem pozycji człowieka bez żadnych dodatkowych motywów. abyśmy istnieli. gdy właśnie tego nie czynimy. Zanim to nastąpi. Człowiek ponadto żyje tym. Nazywam często te więzi właściwym środowiskiem człowieka. Miłość to życzliwe. wiemy co robić. i z punktu widzenia religii czy życia religijnego. są różne zagrożenia tych prawidłowych odniesień do Boga. Dopiero zabiegamy o to. Te działania muszą stawać się w nas coraz pełniejsze. jeszcze nieugruntowany. Człowiek jednak nie tylko istnieje. że zarazem nam wierzą i nas akceptują. tak bezinteresownie. że kocha i wierzy. Gdy bowiem człowiek nie jest akceptowany. która jest miłością. musi ukształtować w nas Bóg. swoim czasem. Ale sposób tej służby. Wszystko to jest słuszne w dziedzinie humanizmu. kochany. giną. przyjmijmy taki. coraz intensywniejsze. To są dwa najpoważniejsze działania w zachowaniach człowieka i z punktu widzenia humanizmu. Nazywa się on w języku ascetycznym droga oczyszczenia. który chce uzyskać pewną „elegancję duchową”. I odwrotnie. są różne kryzysy. żeby był życiem religijnym. albo na trzy poziomy intensywności powiązań. ludzie chorują. coś robię. wiarą i nadzieją.realizuję. 53 . jak się pracuje na tym etapie) i następuje okres pewnych osiągnięć. Może my wobec tego wyróżnić poziom tych odniesień jeszcze dziecięcy. Możemy obdarowywać swoimi przemyśleniami. Wiara to otwarcie się i obdarowywanie tym. to być w warunkach takich. rozumiemy kim jest człowiek. gdy się mu nie wierzy. sami giniemy. podział tych odniesień człowieka do Boga na trzy etapy. akceptujące odniesienie się do kogoś. Nie ma innej drogi dla wierzących: mamy służyć z czcią ludziom i Bogu. Nie ma innej drogi dla człowieka. swoimi sprawnościami. że wierzymy ludziom i że akceptujemy ludzi. tym wszystkim.

teologii. Człowiek jednak żyje i działa w tym poziomie. Wielu moich znajomych jest na takim poziomie.rozumiemy Objawienie. taką intensywność miłości. grania na jakimś instrumencie. a o modlitwie będę mówił innym razem). I jest dostępna nam wszystkim. a zarazem takie owoce darów Ducha Świętego. jak brzęczący za oknem jakiś motor. wiary i nadziei. Potem człowiek je mija. o co chodzi Bogu. że to jest otumanienie ludzi. Rozumiemy ich wartość. Jest to droga zjednoczenia po okresie utrwalania się więzi z Bogiem. kim jest człowiek i kim jest Bóg. który nie pozwala się do końca słyszeć. nauczenie się języków. argumenty. Proste zjednoczenie jest takim etapem w życiu religijnym. Wtedy literatura ateistyczna w Polsce. lecz nie dlatego. nazywanym drogą oświecenia. tak zwany okres zjednoczenia. Wobec tego w tym drugim okresie. czyli rozumiemy prawdy wiary. Czeka nas na drodze zjednoczenia najpierw bolesna. umiemy określić zadania. Rozumiemy też to. prawdy wiary. bo wiemy. Wtedy następuje trzeci okres w życiu religijnym. czy opium dla ludzi. Przyjaźnimy się z Bogiem. czy droga zjednoczenia. że nie możemy się cofnąć. To bowiem uczenie się jeszcze trwa dalej. zarazem jednak nie rozumiemy wszystkiego do końca. decydujemy się na humanizm. Kończy tę drogę utrwalaniem się zaprzyjaźnienia. Na tej drodze trzeba jednak najpierw jeszcze raz spojrzeć na siebie. który kończy drogę oświecenia. w niczym nie narusza więzi z Bogiem. chcemy. ciężka praca. żeby Duch Święty kształtował nasze życie religijne. utrwala się życie religijne. chcemy z czcią służyć ludziom. wszystko poprawić. uzyskać taki poziom. Z kolei następuje okres apostolski. Droga zjednoczenia staje się więc dopiero właściwą drogą dojrzewania religijnego. czyli drogę tego już uzgodnienia wszystkiego z Bogiem. W tych warunkach dojrzewa. (Termin „proste zjednoczenie” należy do tematu modlitwy. że stajemy się ludźmi dojrzałymi. Jest to wspaniała sytuacja. Przecież nauczenie się np. przytrafiają mu się właśnie te największe kryzysy. To w niczym nie narusza powiązań z ludźmi. to znaczy taki. że jesteśmy pochwyceni. wymaga czasu. jakoś uwikłani. Na tym poziomie prostego zjednoczenia już nie ma odwrotu. jaką głoszą marksiści. wiemy jak je chronić. Te więzi są już nie do cofnięcia. Już właśnie chcemy być w kontakcie z Bogiem. filozofii. że Bóg nie istnieje. Już nie ma odwrotu. w którym głosimy 54 . śmieszna teoria religii. to wszystko jest dla nas czymś takim. Kończą się tak zwanym prostym zjednoczeniem. dorasta.

Następuje zaakceptowanie naszego życzliwego odniesienia do Boga. życzliwe odniesienie do ludzi. chcę powiedzieć. a więc ja i Bóg .Duch Święty chronimy łączącą mnie więź z Bogiem. ja kie ta więź przynosi. W związku z tym możemy powiedzieć. Wszystkie inne działania są wielkie. że modlitwa jest właśnie najwspanialszym. Jak wspaniale rysuje się życie katolickie. ten kontakt wspaniale wzbogacający człowieka. Dla mnie jest to oczywiste. bo jesteśmy w kulturze zlaicyzowanej. musimy ją chronić. Miłość jest więzią. tę więź zachodzącą między nimi. Żeby ta miłość w nas się realizowała. coś ogromnie godnego człowieka. To nie miłość powoduje. ale są one wielkie o tyle. które w metafizyce nazywa się właśnie relacją. że zawsze bronimy ludzi i zawsze bronimy Boga. że nigdy nie krzywdzimy nikogo.radość bycia w kontakcie z Bogiem. Reagując na ten aktywizm. w którym nasza więź z Trójcą Świętą jest naszym codziennym sposobem bycia na świecie. ale więź. To jest moje odniesienie do określonej osoby i tej osoby do mnie. gdy jesteśmy ochrzczeni i zaczynamy żyć życiem świadomym. Chrystusem. Sposobem uzyskiwania tego wszystkiego jest modlitwa. to znaczy w poziomie naszego przejawiającego się życia religijnego. To osoby chronią miłość. jakaś rzecz. Człowiek chroni miłość łączącą go z drugim człowiekiem. Te skutki owocują w porządku humanizmu właśnie tą szlachetnością i elegancją. jest relacją. Jest to bytowanie narażone na zagrożenia. która polega na tym. To zaakceptowanie jest skierowanym do Boga. więź z Duchem świętym. Są to wszystkie skutki. najszlachetniejszym działaniem człowieka. Teraz rozważmy. Osoba wobec tego musi chronić miłość. odniesienie. Sama osoba podlega jak gdyby mniej tym zagrożeniom. świadomym w nas aktem miłości. że modlitwa jest najszlachetniejszym działaniem ludzkim. To nie jest coś. Nie można tego kontaktu ukryć. co w nas się dzieje. Modlitwa jest wyrażaniem się na zewnątrz tego. że mamy pozytywne. To nie miłość nas chroni. więź z Synem Bożym. poza tym w tych tendencjach aktywistycznych. Zaczynamy tą wiarą promieniować. co dzieje się na tych różnych drogach. Nie wiem jak państwo to odbierają. Jest to coś wyróżniającego ludzi. o ile uczestniczą w modlitwie. Potem jest trzeci już na tej drodze zjednoczenia okres tak zwanego zjednoczenia przemieniającego. Osoby chronią miłość. która łączy osoby tym zagrożeniom podlega. 55 . życie religijne katolika: jest to jego więź z Bogiem Ojcem.

Ta obecność w nas Boga to łaska. Dzięki temu zaczynamy się ja koś rozwijać. Chrystus jest głową Kościoła. kształtować. Proszę zwrócić uwagę. to znaczy tą oso bą. tego. Tę miłość kształtuje Duch Święty. Może ta formuła się przyda. I każda pełni inną rolę. Trzeba się uczyć rzeczywistości. Jest to obecność darmo dana. na której Kościół się wspiera: Ojciec Święty. Uczy jej nas filozofia bytu. to znaczy realną wśród nas obecnością Chrystusa jako Głowy Kościoła. że zaczynamy uświadamiać sobie naszą więź z Bogiem. to musi w nas być jako byt i jako Osoba. Piotr jego opoką. stąd Duch Święty jest duszą Kościoła. nas i Chrystusa. Jest osoba. to nie jest struktura pomyślana. jest Duch Święty. Jest nam dana dlatego. mieszka. Proszę zobaczyć. Ojciec Święty. ujęty w swoim istnieniu. czego sami nie odkryjemy. bez żadnych naszych zasług. Na nim wspiera się cała ta wspólnota. Jako katolicy stanowimy Kościół. Jest w nas Trój ca Święta. że Bóg nas kocha. wciąż budowana Eucharystią. przebywa w nas. czym ona jest. na której wspiera się cała ta wspólnota. realne osoby kochające Chrystusa. nazywana też metafizyką. Jesteśmy więc wspólnotą osób kochających Chrystusa. Uczy nas rzeczywistości także teologia. Jeżeli Bóg kontaktuje się z nami. a w swej istocie jest trzema Osobami. To nie jest instytucja. Bóg powiedział nam o swoim wewnętrznym życiu. mój biskup i mój proboszcz. Papież więc jest opoką Kościoła. że Bóg. gdy jesteśmy w więzi z papieżem przez swojego biskupa i przez swojego proboszcza.To my sprawiamy. natomiast ujęty w swojej istocie jest trzema Osobami: Ojcem. Kościół to Chrystus i my. że odnosimy się życzliwie do ludzi. wszystko w Nim jest bytem osobowym. Mówiąc to wszystko wskazuję także na źródła pewnych zagrożeń. jakie są tego konsekwencje w naszym odniesieniu do Kościoła. tego. Jeżeli świadome życie religijne w pierwszym etapie polega na tym. to są żywe osoby. to powinniśmy pogłębić te uświadomienia. i razem z Nim stanowiący wspólnotę. Ponieważ Bóg jest bytem prostym. jest jeden. Jesteśmy więc w Kościele tylko wtedy. jak personalnie zbudowany jest Kościół katolicki. Pogłębiamy je dzięki uczeniu się. W jaki sposób? A więc chcemy być wierni 56 . to znaczy odnosimy się do Chrystusa z miłością. Stanowimy Kościół. a uczy tego. Wtedy ta więź jest realna. Duszą jednoczącą tę wspólnotę. Łaską więc nazywamy obecność w nas Boga. To miłość nas wiąże. Stąd w swoim istnieniu Bóg jest jednym bytem. jest jednym bytem. co Bóg powiedział o sobie i o nas. Widzialną opoką tej wspólnoty jest Piotr i każdy jego następca. Synem i Duchem Świętym.

Bogu. Tę moc Chrystus zawarł w sakramentach. Jest nam w tym potrzebna pomoc. co niszczące. Nie bardzo wiemy.) przez sakrament pokuty. Wobec tego przyjmijmy to. Cechą grzechu jest to. nie uczy się nas precyzyjnej. co niszczy ludzi i nas. które niszczą odniesienie do Boga w 57 . Unikanie grzechu to czynienie dobra. Po tym się go poznaje. Tym samym unikamy grzechu. aby czynić dobro. pierwszy i centralny w katolicyzmie jest Chrystus. Korzystamy z tej pomocy. poczucie grzeszności. że przed miłością i grzechem. W tej więzi z Chrystusem dochodzi do nas najpierw poczucie grzeszności. że nas rozgrzesza. Najpierw zauważmy. Pierwszą trudnością w życiu religijnym jest właśnie poczucie grzeszności. co dobre. Tak obiecuje Pismo Św. co dobre. Wszystko inne jest czymś potrzebnym i ważnym tylko dzięki więzi z Chrystusem. czym jest miłość. i tak się dzieje naprawdę. lecz o sobie. Nie zawsze wiemy. że nie czyniąc dobra. to przeżyjmy żal. jak się ją buduje. Powinniśmy być wierni Bogu. na co dzień. jak się ją chroni. gdyż Eucharystia to żywy Chrystus. przez żal za grzechy. Jeżeli nie uda się nam uczynić dobra. teologii miłości. siła. Wychowawcy życia religijnego znają skutki niezachowania równowagi między myśleniem o grzechu i o Chrystusie. Właśnie Chrystus. o swych grzechach. Eucharystia coraz pełniej buduje i wprowadza nas w Kościół. Spowiednik zapewnia tam w imię Chrystusa. że jest niszczeniem. popełniamy grzech. W książce „Modlitwa i mistyka” poświęciłem dużo uwagi zagadnieniu tak zwanych skrupułów. że łatwo stać się białym jak śnieg (tak mówi Pismo Św. Mamy poczucie nieudanych wysiłków. Ponadto sam z nami pozostał w sakramencie Eucharystii. że akt miłości oczyścił nas z grzechów. jednak nie wolno nam dać się zdominować temu poczuciu. i napotykamy na pierwsze trudności. Naszym zadaniem jest myślenie o Chrystusie. realna moc Chrystusa. Kontakt z Nim jest naszym kontaktem z samym źródłem życia religijnego. Staniemy się czyści jak śnieg. to jest konfesjonał. bo grzechem jest czynić nie to. I nie pamiętamy. jak się powoduje intensywność miłości. Przeszkadza nam w tym dążeniu przypuszczenie. niszczeniem siebie i niszczeniem ludzi. Owszem. lecz to. że nie uczy się nas precyzyjnej teologii grzechu. jesteśmy grzeszni. Jednak poczucie grzeszności każe nam myśleć nie o Chrystusie. A gdy nie jesteśmy pewni. Wobec tego koniec z myśleniem o grzechu. W naszym myśleniu ma dominować Chrystus i dążenie do więzi z Nim.

I grozi nam to. a wokół nich piękne krajobrazy. Sami ukształtujemy je tylko na naszą miarę. To Chrystus ma je wyznaczać. które w nas niekiedy wybuchają do poziomu namiętności. które są normalnym zareagowaniem na to. Wydaje nam się to takie nietaktowne. Potem mamy wyrzuty sumienia. że będę czynił dobro. a mamy myśleć o Bogu. Jak sobie z tym poradzić? Otóż nie jest tak źle. 58 . aby Duch Święty ukształtował w nas nasze życie religijne. Wobec tego przyjmuję ten punkt widzenia. Nagle spodoba się nam piękny obraz. Tak reagujemy. o ludziach. dla siebie. lecz kontakt z pięknem. Chrystus chce. że organizowanie życia religijnego podejmujemy ze względu na siebie. niedoskonałą. a więcej rzeczom. Właśnie przeżywamy fascynacje. co piękne. Proszę zwrócić uwagę: piękno jest sposobem kształtowania w nas ładu emocjonalnego. W jej świetle widzimy swą grzeszność. jest nam potrzebne piękno. są to ambicje szlachetne. Często zawodzi wiedza. a Chrystusa zostawiamy samego w tabernakulum w kościele. Oczywiście. Nie umiemy odróżnić grzechu od pokusy. kto u nas jest zawsze. Zapominamy o Bogu. Rachunki sumienia. Według klasyków ascetyki nie ma innego środka.samym początku. Trzeba pójść drogą fascynacji. nawet nie gościa. Życie religijne rodzi się w świadomej warstwie z zafascynowania Bogiem. wrażliwi. jeżeli są źle prowadzone. Niełatwo realizować takie postanowienie. Mamy gościa. aby mnie ono wiązało z Bogiem. że za mało poświęcamy uwagi Bogu. może dlatego jest w nich świetna muzyka. Musimy dojść do tego. Postanawiam sobie. I często bardziej lubimy piękny krajobraz niż być przed Eucharystią. że to ja muszę mieć sukcesy. Mamy wyrzuty sumienia. Jednak zafascynowanie jest tylko mobilizacją. osiągnięcia. że Bóg musi mnie kochać. Mówię to na odpowiedzialność Tomasza Mertona. lecz kogoś. wychowuje piękno. Może dlatego w kościołach i klasztorach są dzieła sztuki. Będzie się nam wydawało. To piękno wprowadza ład moralny. i gospodarz wychodzi z domu. abym był z Nim powiązany. a zarazem zależna od niej decyzja. Mylimy pokusę z fascynacją. Według niego nie rachunki sumienia kształtują prawość sumienia. małą. Właśnie uczucia. uwrażliwia sumienie na dobro. w życiu religijnym. jednak nie mogą one wyznaczać naszego życia. Wymaga ono wiedzy i decyzji. Marzymy o tym czymś pięknym. W drodze do Boga. o swych obowiązkach. Kontakt z Bogiem ujawnia bowiem świętość Boga. przyzwyczajają nas do myślenia o grzechach. Takie niepokoje mają ludzie delikatni. Wiążą nas z nimi nawet uczucia. że idziemy na wycieczkę górską.

Hieronima i mamy jego przekład Pisma św. służyć im. Bardzo świetna pokuta. Wszyscy. który inaczej rozumie człowieka i inaczej go wychowuje. sprawiedliwość. Tomasz z Akwinu i Tomasz Merton wspomagają nas w tym przeświadczeniu. męstwo. Są to jednak dopiero osiągnięcia naturalne. Jeżeli na przykład młody człowiek jest bardzo żywiołowy. nieustępliwe kierowanie się sprawiedliwością. że gdy zdecydował się pójść na pustynię. Nie wolno mierzyć się grzesznością. kształtuje ład wewnętrzny. do łagodnego odnoszenia się do ludzi. że wreszcie nie będzie w Rzymie kłótni i wybuchów. wyzwala wrażliwość na dobro i tworzy w nas prawe sumienie. Życie religijne sprawdza się inaczej. Augustyna. wprost cnoty. takie jak roztropność. który z trudem dochodzi do jakiejś łagodności. czy jeszcze nie? Inne kryterium: silny charakter. czy odpowiedziałem na tę miłość do końca. Nie świadczą o życiu religijnym. Wiedziano. że piękno wychowuje. na łacinę. to cała kuria rzymska ucieszyła się. męstwem.Jeżeli będę myślał o jakiejś rzeczy. Na pustyni za pokutę św. Jego zagrożeniem są sprawdzające je błędne kryteria. to ten młody człowiek w opinii wychowawców i we własnej opinii byłby wciąż na niskim poziomie życia religijnego. pozwala chronić ludzi. Tym znakiem jest modlitwa. Hieronim był tak wybuchowy. a nie o Bogu. Owszem. Św. Należy mierzyć się miłością Chrystusa do nas. że Duch Święty ukształtował nasze więzi z Bogiem. Duch Święty skorzystał z pokuty św. Tak był trudny. uzyskane w oczyszczeniu czynnym naszym wysiłkiem. Budujemy też myśl ascetyczną na filozofii św. które są znakiem charakteru i wychowania w porządku humanistycznym. To bardzo proste. Uznanie ich za miarę życia religijnego jest zagrożeniem w wychowaniu religijnym. ponadto o temperamencie cholerycznym. to będę wciąż kierował się do tej rzeczy. dopiero cechy moralne. Takim błędnym kryterium jest poczucie grzeszności. Jednak w tradycji chrześcijańskiej zaleca się rachunki sumienia. to stopnia jego opanowania nie należy uważać za znak życia religijnego. Silny charakter nie jest jednak znakiem. którzy się uczą języków. Cnoty naturalne nie są znakiem rozwoju życia religijnego. umiarkowanie. Ta tradycja bowiem często budowała wychowanie religijne na myśli św. Należą więc do poziomu humanizmu. Hieronim zaczął się uczyć języka hebrajskiego. Gdyby więc za ten znak uważało się cnoty naturalne. 59 . Należy sprawdzać. Tomasza. na innym rozumieniu człowieka. niech sobie pomyślą: za pokutę uczę się języka obcego.

Nie damy im rady. Zarazem tę osiągnięcia nas cieszą. w który. że posiada wysoki poziom życia religijne go. Na przykład ustalam. że . jest wspaniałe humanistycznie. umiarkowaniu. który nazywa się drogą oczyszczenia. Właściwie jesteśmy grzeszni. być w pięknym krajobrazie. nie wynika. Słusznie więc przyjeżdżamy do pięknej miejscowości. kształtowanej w nas przez Ducha Świętego. wchodzą wszyscy na ogół ludzie. normalnie się odżywiać. i sądzę. Nie polega na myśleniu o Bogu. to nie powinien jeść tylko chleba i wody. charakteryzuje się naszą aktywnością.odwrotnie . po okresie oczyszczenia. męstwie. I mamy tu duże osiągnięcia. Naturą życia religijnego jest więź z Osobami Trójcy Świętej. Jednak w tym okresie naszej aktywności uzyskujemy cnoty moralne. Musimy więc pozostawać w kontakcie z pięknem.w okresie oświecenia. Powinien pić mleko. Nie jest znakiem religijności. Inaczej nie przezwyciężymy swojej grzeszności i poczucia grzeszności. Na myśleniu o Bogu polega modlitwa myślna. I często nie mamy poczucia. Da im radę piękno. Trudno to przed sobą ukryć.mamy w swej psychice głębokie poczucie grzeszności. Może być alumn w seminarium duchownym nie umiejący teologii i posiadający pełne życie religijne. Modlitwa jest sposobem wzmacniania życia religijnego. sprawiedliwości. Wreszcie jestem opanowany. że jest to najlepszy pomysł pogłębienia życia religijnego. nie ma co kryć. poznanie teologii. nie jest naturą życia religijnego. Ćwiczymy się w roztropności. że nie jest całkiem eleganckie takie wysuwanie siebie na pierwsze miejsce. że rozumienie do końca prawd wiary. brać witaminy. że gdy ktoś jest anemiczny. Okres życia religijnego. sprawiedliwy. A różne odmiany piękna kształtują w nas 60 . mężny. Życie religijne polega na realnej więzi z Bogiem. Należy akcentować konieczność wiązania się z Chrystusem. że kształtuję i realizuję mój pomysł odniesień do Boga. bo inaczej w ogóle nie będzie mógł się rozwijać religijnie. Nasze pomysły często są nie najlepsze. Moja próżność tym się żywi. W pojęciu tego oczyszczenia przeszkadzają nasze fascynacje i nasze uczucia. Czy do końca rozumiem prawdy wiary? Oczywiście. jeżeli religijnie normalnie się rozwijają. To wszystko kształtuje się w tak zwanym drugim okresie . Tymczasem wiemy. Właśnie Chrystus nas oczyszcza i Chrystus nas doskonali. że będę pościł o chlebie i wodzie. że ktoś zna pewne dziedziny teologii w sposób specjalistyczny. Z tego. Okres oświecenia jest tym okresem. Zdarza się jednak.Kryteria jeszcze inne: pogłębione rozumienia. Nie wolno jedynie tego w sobie zbyt akcentować. Znaczy to.

sakramenty i ze zdumieniem stwierdza. Może się zdarzyć. Jednak zapomina o tym. za małe dochody. dokonuje się w nas zarazem poważniejsza praca. Źle czuje się w świecie rzeczy. że ktoś opuszcza seminarium duchowne. Mogą też jednak odchodzić zachowując poziom modlitwy myślnej. jest uczeniem się. I często się zdarza. że rozmyślanie uczy nas prawd wiary. Nie wolno więc pozostać na etapie rozmyślania. Cierpi. że dramatem kultury współczesnej jest właśnie 61 . Jan Paweł II w swoich encyklikach uważa. za mało piękne krajobrazy. Jest też pięknem. Wszystko stanie się mniej zadowalające. że obniża się w tych. najmodniejsze maszyny. Cechą dojrzewania religijnego jest utrata tego zadowolenia z rzeczy. wyboru tego. bo wszystko rzeczywiście jest mniej wartościowe niż Bóg. rzeczy. kulturze i technice nie gubiąc szerokiego odniesienia do Boga. Gdy to wszystko uzyskujemy. że wciąż owocuje w nim rozmyślanie. Wobec tego należy pójść dalej. Niektórym się wydaje. samochód. Ta modlitwa już nie jest modlitwą słów. co wartościowe. to będziemy musieli przeżyć życie w ciągłym niezadowoleniu z tego. że rozmyślanie jest studium teologii. jest już rozmyślaniem. bo już nabyliśmy smaku rzeczy bardziej wartościowych. jest nabywaniem dystansu wobec tego. bo zobaczył. Jest przemyśliwaniem prawd wiary. a tym samym uczy nas wyboru Boga. Trzeba je minąć. Studium teologii jest studium. Natomiast rozmyślanie. Wciąż za małe będą dla nas pensje. za mało piękne mieszkania. Uczy nas cenienia tego. co nas spotyka. Jeżeli nie przejdziemy do wyższych poziomów modlitwy. Trzeba pójść dalej. że to nie jego droga. Gdy ktoś nie przejdzie na wyższy poziom modlitwy. co wartościowe i dobre. a mianowicie pogłębienie się naszej modlitwy. że przestaje przygotowywać się do kapłaństwa. że wartościowy jest Bóg. że nie cieszą go dobra ziemskie. będzie umiał służyć rzeczom. Rozmyślanie religijne uczy nas dystansu wobec rzeczy.prawość sumienia. Zapomina. czyli rozmyślania. prawdy wiary. co słuszne. Wtedy. Dobrem jest przede wszystkim Bóg. może pozostać w postawie typowej dla malkontenta. gdyż rozmyślanie uczy głównie dystansu. co mniej wartościowe. która jest umiejętnością kierowania się do dobra. na innym etapie modlitwy. życie religijne. owocującego zdystansowaniem rzeczy. którzy odchodzą. według Tomasza Mertona. Jednak nie wolno zostać na tym etapie. I uczy nas cenienia tego. Nic go już nie cieszy. gdy będziemy umieli to odnaleźć. dalej w odniesieniach do Boga.

powieści. Brak umiejętności na tym etapie dystansowania rzeczy. Podobnie buduje się w nas miłość do Boga. że wszystko zniekształca nam obraz Boga. mieszkań. a mianowicie nastawienie na osoby i zdystansowanie rzeczy. nadzieja i miłość. na ludzi i Boga. a zaniedbanie nastawienia na osoby. że milczy. głównie literatura.takt z Bogiem jest ponadto czymś na wieki uszczęśliwiającym. Jest fałszujące. Filozof bowiem wie. Na naszą modlitwę bezpośrednio 62 . a więc samochodów. żeby swoją uwagę skupić na człowieku i na Bogu. Naszym losem są bowiem osoby. czasopisma. Dodajmy. rozprawy. A Bóg nas wychowuje w ten sposób. że naszym losem i szczęściem są osoby. Bóg przychodzi do nas jako Ojciec. jest zaniedbaniem troski o szczęście. Zmiana myślenia nazywa się po grecku „metanoia” lub po polsku nawróceniem. co nie jest cenne. Oczywiście. to zmienić myślenie. Wszystko to jest potrzebne.nastawienie na rzeczy. Szczęście znajduje się w osobach. nawet jeśli kultura ukazuje nam to jako cenne. Zmienić myślenie to zacząć rozpoznawać to. trzeba to zrobić. dlatego. skutkiem tego spotkania będzie szczęście wieczne. gdyż Bóg jest też osobą. a polega to na tym. nie rozkwita w pełni. że źródłem dramatu jest brak modlitwy myślnej. Jest ateizujące poprzez literaturę. Między osobami musi zaistnieć wiara. nastawienia się na osoby. że Bóg istnieje i że wynikają z tego konsekwencje. Chcę być szczęśliwy. Czas więc zmienić myślenie. Jest ono postulatem humanistycznym. Kon. Nie jest postulatem religijnym. Bóg nie obiecuje nam szczęścia. Wiąże się to z ogromnym trudem. z Bogiem. że współczesna kultura przyzwyczaja nas do szukania właśnie rzeczy. które też jest ateizujące poza środowiskami katolickimi. Nawrócić się. co cenniejsze. poezję. Jest to tym bardziej trudne. Trudno nawrócić się. kierującej do tego. to go nie znajdziemy. W małżeństwach i rodzinach to szczęście gdzieś się chowa. co naprawdę jest cenne i dystansować to. wartościowsze. wykształcenie uniwersyteckie. lecz jako środek. Porzucenie rzeczy jest w kulturze obecnej bardzo trudnym nawróceniem. Jest religią. Żeby dojrzewać religijnie. inaczej to wszystko po-klasyfikować. Jeżeli nastawimy się na szczęście. I jakoś nie widać tego szczęścia. tematy. Miłość nie jest rzeczą. a nie rzeczy. Bóg obiecuje nam siebie. która buduje się w nas przez lata. spełniające się w trwałej obecności z osobami. Jest to środek do służenia osobom. I trzeba wywoływać w sobie zgodę na to. a nie jako cel życia. Syn i Duch Święty. Jest ono skutkiem kontaktu z osobami.

szczęścia. porównywanej do głodu. Jest to jakaś ogromnie elegancka droga w życiu religijnym. To tylko Bóg chce zwrócić naszą uwagę na siebie i chce. co robimy. Nie widzieliśmy Go bezpośrednio. ma być służeniem z czcią osobom. Jest to poziom odniesień humanistycznych. czy nas kocha czy nie. Następuje wtedy typowa w Polsce ateizacja. dzięki Objawieniu. byśmy nie szukali wdzięczności. sprawia cierpienie. nie cieszy. że już jestem bardziej sprawiedliwy. Nie budzi to żadnej wdzięczności. nie słyszeliśmy. Jak to na co dzień robić? Wszystko. W psalmach mówi się o takiej tęsknocie do Boga. Człowiek umiera z głodu i z pragnienia. I te kryteria rozwalają się w pogłębionym życiu religijnym. Ta tęsknota jest bardzo bolesna. że wszystko robimy źle. to cieszyć się tym darem. nikt nie chce naszej pomocy. Nie jest tak. wynagrodzenia. Tak samo umiera z tęsknoty. Są znaki tego spełnienia. że ta miłość się spełnia. Odnosić się do Boga z miłością i niczego za to nie oczekiwać. tak zwany wtórny ateizm. Ten poziom wychowuje nas zarazem do pełnego kontaktu z Bogiem. mimo niepewności. Takie mamy kryteria. Są to znaki takie. Wiemy. że ludzie wycofują się z życia religijnego. Nic nas nie raduje. Proszę zwrócić uwagę na to. Chce nam dać siebie. zadowolenie z życia religijnego. pokój. znak sukcesu w dziedzinie cnót. że to. odwzajemnienia uczuć.nie odpowiada. Jednak każdy z nas chce już mieć bezpośrednią odpowiedź. a nawet uważa. jest do niczego. Nie wiemy. Chce wiedzieć. Bóg też milczy. co robimy. Służyć z czcią osobom i niczego za to nie oczekiwać. Proszę pomyśleć wtedy. że w naszym dojrzewaniu religijnym obserwujemy ogromną tęsknotę do Boga. jakie występują w modlitwie: znak zadowolenia z życia religijnego. ma często charakter właśnie tej bolesnej. mimo cierpienia. idziemy dobrą drogą. którą porównuje się aż z głodem. pełnej cierpienia postawy. że to nie jest tak. skupienie. Czasem nikt nie umie nam tej drogi ukazać. Tęsknimy ogromnie. 63 . W miłości młodych ludzi tęsknota chłopca do dziewczyny. bardziej opanowany. czy dziewczyny do narzeczonego. W miłości człowieka do Boga także obserwujemy tęsknotę na poziomie bolesnego głodu. Przetrwanie tego głodu jest tak trudne. Gdy na serio chodzi nam o Boga. Jeżeli coś otrzymamy. chcemy z Nim kontaktu. że nas kocha tylko dzięki wierze. Nie jesteśmy skupieni. Przemija radość. Wtedy cała metanoia da w wyniku nastawienie na osoby i nastawienie na Boga. znak radości z tego wszystkiego.

To jest dobra formuła tego zagadnienia: spełnić do końca życzenia Boga. żebym zajmował się czym innym. że to. nasze umartwienia takie czy inne. Jeżeli Bóg chce. Potrzebuję głębokiej miłości. w sposób odpowiedzialny. W pełnym zjednoczeniu jest nam tak dobrze. to nas zabierze. czy dzieje się ta miłość. Jeżeli Bóg chce. ani głód. Ateizm w Polsce to skutki przegranej w życiu religijnym z powodu braku wiedzy o tym życiu i z powodu nieprzetrwania tęsknoty do Boga. Jeżeli będzie chciał. Modlitwa mnie nuży. od miłości. aby Go było widać. W biografiach świętych pisze się o tym. Jest to prawda wynikająca z miłości. co z nimi będzie. Nic mnie nie zachwyci. abyśmy mogli oglądać Go twarzą w twarz. lecz spełnienia życzeń Boga. czy umrzeć. to znaczy chce. następuje wtedy pełne zjednoczenie. byle tylko z Chrystusem. czy nie. Nie wolno pragnąć śmierci. Taka bowiem jest konsekwencja wycofania się z życia religijnego na etapie rozmyślania. aby już być z Bogiem. Mogą cierpieć w ogniu. to będę ją wykładał. że jest im wszystko jedno. co robię. Uświęcają nas właśnie 64 . Stąd niektórzy święci mówili. tak. że nic nas od Niego nie odłączy. ani jakiekolwiek nieszczęście. jeżeli będzie z nimi Chrystus. żeby taką postawę w sobie wybronić. Tak wierzyć Chrystusowi. uważając. jest nieciekawe. To Chrystus decyduje. to podejmuję tę pracę. Mogą być nawet w piekle. I to jest też zagrożenie. niedobre. Wtedy chcemy umrzeć. Jeżeli nie zabiera. żebyśmy żyli. Gdy ją wybronimy. na przykład zamiataniem ulic. Nic nas nie odłączy od miłości do Boga. że chcą umrzeć. Szukam miłości autentycznej. gdyż jako życzenie Boga nas uświęca. I nie wystarcza mi jakakolwiek miłość. ile tu trzeba mieć wiedzy. żeby studenci tę filozofię poznali i rozumieli ją tak. której nikt nie lubi. nie przeżywam żadnej radości. wielkiej i to ze strony aż Boga. Nie poniża. żebym wykładał filozofię. Nie wolno umrzeć. to żadna z nich już mnie nie cieszy. że nas ona poniża. Stąd sposobem przetrwania jest ufność pokładana w Bogu. Wszyscy mi mówią. Będę się jej uczył poważnie. Proszę zobaczyć. Jak się tu nie załamać. by Bóg nam się odsłonił. jak trzeba ją rozumieć. życie religijne mnie nuży.U nas nie ma aż tak wielu osób wychowanych w ateizmie od początku. I nagle nie wiem. że chcielibyśmy. Jeżeli umiem dystansować rzeczy. Uświęca nas spełnienie życzeń Bożych. która jest w Chrystusie albo która jest Chrystusem. Nie uświęcają nas nasze czynności. niewłaściwe. czy mamy żyć. nic nie zaimponuje. ile przekonań.

i jeżeli to zrobię. Zobaczyć sens życia w tych okolicznościach. to spełnię życzenia Boże i to mnie uświęci. przed załamaniem się. Przez te znaki Bóg mówi. Wykluczają one inne możliwości. co wyznaczyły okoliczności. w jakiej proporcji jest ta więź do mojego pomysłu. wygląda właściwie jak gdyby nieefektywnie. Jeżeli Bóg chce. muszę też tam mieszkać. życzeń Boga. Jak to się dzieje. jakie charyzmatycznie Bóg nam wyznacza. aby Bóg zmienił nasz los. To. żeby uśmiechnąć się do kogoś. które Sobór Watykański II i Jan XXIII nazywają znakami czasu. że mamy spełniać posługi duchowe takie. co może niszczyć naszą więź z Bogiem. Czasem Bóg ustępuje dzieciom. To właśnie dlatego nie dostaję przydziału mieszkania wygodnego. Nie uświęcają nas wielkie działania. Możemy ujmować życie religijne albo od strony naszej aktywności. Jest sztuką zobaczenie w swym losie głębokiego sensu. ta kie właśnie. komu grozi załamanie wewnętrzne. w jakim stopniu coś tutaj zyskuję. Św. żebym raz w życiu uśmiechnął się do kogoś mieszkając wśród smutnych ludzi i żeby ten uśmiech uratował kogoś przed pomysłem samobójstwa. gdy niecierpliwie chciał zobaczyć w Niebie Matkę Bożą w dniu Jej Wniebowzięcia. znaki czasu. Uświęca nas właśnie to życzenie Boże. Te raz chciałem tylko powiedzieć. lecz tylko mały pokoik na poddaszu. a ten ktoś mieszka na poddaszu. to aby go spotykać. Są one przekazywaniem nam woli Bożej. Tę więź z Bogiem niszczy nasze nastawienie na siebie. pozwolić Duchowi Świętemu. Uświęcają nas życzenia Boże. Na przykład wciąż badam. Znaki czasu to okoliczności. Co mamy zrobić? Mamy oczywiście uzyskać cnoty naturalne. Bóg ich nie zmienia. a nie tylko przegranej życiowej. Potem powinniśmy przy pomocy różnych środków naturalnych uzyskać wrażliwość na dobro i spełniać życzenia Boże. jakie są Jego życzenia. co mamy zrobić. które jako zadania są nam rozdzielane. Mogę zrobić tylko to.życzenia Boże. Jego życzenia są bardzo proste: pozwolić na kształtowanie w sobie więzi z Bogiem. Jeżeli Bóg wyznacza nam małe zadanie. Często dopominamy się. Tymczasem to Chrystus musi 65 . będziemy mówili na innym wykładzie. albo od strony tego. Spełniamy swoje zadania i zgodnie z wolą Boga wykonujemy nasze małe prace. co Bóg przy naszej pomocy i we współpracy z nami chce w nas osiągnąć. w jakich się znaleźliśmy. aby zmienił wobec nas swoje życzenia. Stanisławowi Kostce ustąpił i pozwolił mu umrzeć 14 sierpnia. Paweł VI mówił.

aby rozpoznać powołanie. co robimy. Człowiek bowiem jest traktowany przez Boga poważnie. co dla człowieka najważniejsze. Wszystko inne jest środkiem. Bóg chce. cenić bardziej ludzi i Boga niż cokolwiek innego. że 66 . W ten sposób nabywam humanistycznej postawy. Trzeba to poznać i wiedzieć. Jednak nie najważniejsze jest to. Trzeba więc się dowiedzieć. Często bowiem nam się wydaje. że sukcesem jest Chrystus. Sukcesem w życiu religijnym jest Chrystus. podporządkowanie sobie nawet Kościoła. Dla niego pracujemy. a nie do siebie. Nie ma innych sukcesów. nawet Chrystusa. Proszę zobaczyć. abym nauczał i był profesorem. Nieustanne nawrócenie. pokazuję tu. nastawienie na siebie. że coś niewłaściwego się zdarzyło. czym są dary. zarazem życia religijnego. nasz bliźni. że w obydwu działaniach my jesteśmy ich autorami. co trzeba poprawić. zarazem wiedza filozoficzna. Dla niego pracujemy. albo chce. Tymczasem są to drobne. Zagrożeniem jesteśmy my. jeżeli ktoś stawia pytanie o to. czy nie.był kapłanem. Trzeba się tylko z tym zapoznać i zmienić punkt widzenia. aby wciąż było czymś dobrym dla osób: dla ludzi i dla Boga. Bóg objawia wszystko. Ce nić wszystko zgodnie z powołaniem. Bóg mu udostępnia i ujawnia. Jakie są kryteria. że zagrożeniem życia religijnego są jakieś wielkie rzeczy. że kierujemy się do Chrystusa. co Bóg w nas wnosi. Ma swój intelekt i wszystko. jak te dary w nas się przejawiają. abym przeistaczał . że te dwa wysiłki są różne. nasz egoizm. aby to. W tym celu dane jest nam Objawienie. pewnej duchowej elegancji. Ta wiedza. czym jest umiejętność przyjmowania tego. albo Bóg chce. I nie oceniamy tego. jest nim raczej niepokój. to znaczy jakiś niepokój. Oczekuję. Trzeba wiedzieć. Ocenia to Chrystus. coś. Najważniejsze jest to. Sumienie bowiem zawsze mówi. nasze życie religijne kształtuje w nas Duch Święty przez sakramenty i przez swoje dary. która pomaga rozpoznać to. że nie ukazałem czegoś ważnego. znaki rozpoznawcze. wciąż było kierowane do Boga. co ważne. Kończąc muszę powiedzieć. to ciągłe robienie lepiej. nawrócić się. nawet Boga. małe rzeczy. abym na przykład wypiekał chleb.zyskiwać. Nie znaczy to. Celem wysiłku jest także Chrystus. Chodzi o to. Tymczasem prawdziwe. Normalne życie religijne katolika jest właśnie nieustannym nawróceniem. Tym znakiem nie jest spokój sumienia. Celem wysiłku jest drugi człowiek. czy jego życie religijne rozwija się dobrze. że przeżywam pewien niedosyt. My tylko podejmujemy wysiłek. jak bardzo potrzebna jest nam wiedza religijna. nieustanne nawrócenie.

żeby wiedza i decyzje były prawidłowe. Nawrócenie polega na tym. 2. Stąd. przestaje już być problemem. Wcale nie. Trzeba dbać o swój intelekt. są spowiednicy. Nastawienie na siebie jest pierwszym zagrożeniem życia religijnego. Stąd początkiem wszystkich szans jest miłość. odejść od rzeczy i odejść od siebie. Modlitwa i duchowość chrześcijańska Natura i odmiany modlitwy Naszą bardziej ascetyczną niż ściśle teologiczną analizę tematu modlitwy i duchowości chrześcijańskiej rozpocznijmy od określenia modlitwy. Da sobie radę. Jednak. Przeszkadza. często wycofujemy się z życia religijnego.Chrystus da mi wewnętrzny spokój. czy nie istnieje. czy są one służbą Bogu i ludziom. 1) Modlitwa jako przejawianie się miłości do Boga Rozważmy modlitwę najpierw jako przejawianie się poziomu miłości człowieka 67 . wszystkie działania. Chrystus nie jest narzędziem. gdy brakuje nam wiedzy. najpełniej służyć Bogu? Problem bowiem. jest zagrożeniem w porządku wiedzy. żeby nas wyprowadzać z zagrożeń. To wymaga myślenia i wymaga czyjejś rady. a nie w porządku życia religijnego. zapewni szczęście na ziemi i szczęście wieczne. To On jest pierwszy. Trzeba tak samo poddać kontroli wszystkie przemyślenia. trzeba mieć o Nim wiedzę i głosić ludziom Boga. czy Bóg istnieje. co Duch Święty swoimi darami we mnie kształtuje. Zresztą to. żeby w decyzjach wiedza nas wspomagała. że umiem przestawić się. że człowiek nie daje sobie rady niekiedy z tymi trudnościami. Są dlatego wychowawcy religijni. który istnieje. żeby w pełni służyć Bogu. spełniającym nasze oczekiwania. służyć z czcią ludziom i Bogu według tego. gdy kocha. czy służbą sobie. Wiedza pozorna przeszkadza w odnoszeniu się normalnym ludzi do Boga. Modlitwa jest przejawianiem się poziomu miłości człowieka do Boga oraz sposobem upraszania tej miłości. Nastawienie na Chrystusa jest uchyleniem tego zagrożenia. bo sugeruje że Boga nie ma. czy nie istnieje. o swoją wolę. czy Bóg istnieje. Gdy ich unikniemy i gdy utrwali się nasza więź z Bogiem. to powstaje taki problem: jak najszlachetniej. trzeba sprawdzić. nie ja. Stwarza takie trudności intelektowi.

W relacji miłości pomiędzy więc oczyszczeniem czynnym i oczyszczeniem biernym pojawia się etap uzgodnień. Znaczy to. przepięknych 68 . łączącą człowieka z Bogiem. która wspiera się na samym istnieniu człowieka i istnieniu Boga. modlitwa afektywna lub aktów strzelistych i modlitwa prostego wejrzenia lub kontemplacji nabytej. człowiek wnosi to. np. ma cztery postaci lub odmiany: modlitwa ustna. z etapu ciemnej nocy jako okresu przejmowania doskonalących nas życzeń Boga lub przejmowania oczyszczeń biernych i z etapu nie tyle już oświecających nas. nazywany okresem oświecenia czyli przyjmowania punktu widzenia Boga. Jest to jednak trudny okres. Modlitwa w etapie oczyszczeń czynnych. Te dwie treści: przyrodzone treści życia człowieka i nadprzyrodzone treści wewnętrznego życia Boga. a więc podejmowanych przez nas wysiłków uzyskania cnót moralnych. co z pozycji aktywności człowieka nazywa się oczyszczeniem biernym.do Boga. czym żyje. ile jednoczących nas z Bogiem oczyszczeń biernych. modlitwa myślna. a ta więź miłości wraz z wiarą i nadzieją stanowi religię. modlitwa jest przejawianiem się poziomu naszego życia religijnego. Nasza aktywność jako oczyszczenie czynne polega tylko na udostępnieniu Bogu naszej osoby. Życie religijne jako relację miłości możemy więc opisywać najpierw jako oczyszczenie czynne. Przejawia naszą aktywność w życiu religijnym. by w niej Bóg ukształtował przez oczyszczenia bierne naszą miłość na miarę swej woli. co nazywa się oczyszczeniem czynnym i przejawia wywoływane w nas przez Boga pogłębianie miłości. że w tę relację. i Bóg wnosi swoje życie nadprzyrodzone. a) Modlitwa z etapu oczyszczeń czynnych. Znaczy to. że pogłębianie miłości i życia religijnego jest w nas skutkiem działania w nas Boga. Ukazując modlitwę jako zespół przejawów życia religijnego możemy wyróżnić jej odmiany z etapu oczyszczenia czynnego. muszą się dostosować. Ponieważ miłość jest więzią lub relacją. Modlitwa ustna to używanie słów dla wyrażania Bogu miłości. a z kolei jako oczyszczenie bierne. Od strony przeżywania go przez człowieka nazywa się ciemną nocą miłości lub zwyczajnie kryzysem w życiu religijnym.

ujętych w różaniec wydarzeń z życia Chrystusa. zdań. że Bóg nie chce z nim kontaktu. Modlitwa prostego wejrzenia lub kontemplacji nabytej. Z czasem wątpi w to. po prostu Bóg na swój sposób kształtuje nasze z Nim więzy miłości. że Bóg nie chce więzi osobowej z nami. że ten kontakt jest możliwy. że Bóg istnieje. Wstydzi się tego. treści Pisma św. co nie jest Bogiem. naszych inicjatyw. Skutkiem tej modlitwy jest nie tyle poznawanie prawd wiary. tak jak umieją być z sobą kochające się osoby. zarazem jednak z poczuciem. myśli). 69 . wciąż jednak jeszcze z dużym ładunkiem naszych propozycji. Człowiek w tej sytuacji nabywa przekonania. i Duchowi Świętemu. i Ducha Świętego. Modlitwa w etapie przejmowania oczyszczeń biernych. nazywana też prostym zjednoczeniem. nawet rozpaczy. Modlitwa kontemplacji wlanej czynnej jest trwaniem wobec Boga. Jest to trwa nie wobec Boga bez słów. Jest odnoszeniem do Boga aktów strzelistych (krótkich westchnień. Jest współprzebywaniem człowieka z Bogiem. to trwanie wobec Boga bez słów. swoisty kryzys miłości.. modlitwa kontemplacji wlanej biernej doskonalącej wolę i modlitwa kontemplacji wlanej biernej doskonalącej intelekt. Człowiek cierpi. treści wypowiadanych słów.słów. ma trzy postaci lub odmiany: modlitwa kontemplacji wlanej czynnej. naszego sterowania życiem religijnym. które są wymienianiem imion osób Trójcy Świętej: w imię Ojca i Syna. lecz z powodu przyciągania nas przez Boga. Trzeba tu cierpliwości. Modlitwa afektywna to już postać i przejaw naszej potrzeby częstszego kierowania do Boga myśli i uczuć. ale nie z naszej inicjatywy. Modlitwa myślna jest rozważaniem np. powodujących ciemną noc miłości. Wątpi. myśli i uczuć. że Bóg nie akceptuje naszych propozycji. ile uzyskiwanie dystansu wobec wszystkiego. by człowiek przetrwał ten okres niepewności. buncie. że są niepotrzebne. Modlitwa kontemplacji wlanej czynnej jest trwaniem wobec Boga w swoistym konflikcie. ciemnej nocy. albo: chwała Ojcu i Synowi. myśli i uczuć. że nas odrzuca. mądrej rady. Tymczasem dokonuje się tylko oczyszczenie bierne. b) Modlitwa z etapu ciemnej nocy.

Modlitwa kontemplacji wlanej biernej doskonalącej wolę, to już przejmowanie
życzeń Boga, uznawanie ich za swój program życia. Już chcę spełnić te życzenia, lecz
jeszcze ich nie rozpoznaję, jeszcze nie do końca rozumiem.
Modlitwa kontemplacji wlanej biernej doskonalącej intelekt jest nabywaniem
rozumienia prawd wiary, Boga i Jego życzeń. Już nastąpiło porozumienie. Już chcę
tego, czego chce Bóg i wiem, czego Bóg ode mnie oczekuje. Już ustają wątpliwości,
bunty. Utrwaliła się więź z Bogiem. Dokonało się proste zjednoczenie naszej woli z
wolą Boga, naszej myśli z myślą Boga, zjednoczenie przez miłość. Zaczyna się życie w
trwałej więzi z Bogiem, etap zjednoczenia lub pełnego przejmowania doskonalących
nas oczyszczeń biernych.
c) Modlitwa z etapu jednoczących oczyszczeń biernych.
Modlitwa w etapie jednoczących nas coraz głębiej z Bogiem oczyszczeń biernych,
ma także trzy postaci lub odmiany: modlitwa zjednoczenia bolesnego, modlitwa
zjednoczenia

apostolskiego

lub

ekstatycznego,

modlitwa

zjednoczenia

przemieniającego.
Modlitwa zjednoczenia bolesnego to z miłości do Boga przyjmowanie biernego
oczyszczenia z korzeni grzechów, to okres pokuty i przejęcia się męką krzyżową
Chrystusa. Zarazem jest to okres głębokiego zaufania Bogu, głębokiej wiary i nadziei,
że Bóg spełni w nas swoje życzenia.
Modlitwa zjednoczenia apostolskiego jest głoszeniem radości, że wiąże nas z
Bogiem miłość i zarazem służenie ludziom tym, czym Bóg chce ich wspomóc. To już
nie działalność społeczna, lecz wznoszenie odczytywanego w Bogu dobra, trafiającego
w potrzeby człowieka.
Modlitwa zjednoczenia przemieniającego jest ugruntowaniem miłości, jej
udoskonaleniem, wewnętrznym widzeniem Osób Trójcy Świętej i trwaniem we
współobecności z Bogiem w pełnym szczęściu, lecz jeszcze nie „twarzą w twarz”,
jeszcze w relacji wiary i nadziei. Zauważmy tu w związku z modlitwą zjednoczenia
przemieniającego, że charakteryzujące tę modlitwę widzenia Osób Trójcy Świętej nie
jest doświadczeniem mistycznym. Widzenie Osób Trójcy Świętej jest współobecnością
człowieka przez miłość z Osobami Trójcy Świętej. To widzenie oznacza realną więź już

70

utrwaloną i ujmowaną przez intelekt w jej kresie, łącznie więc z wyznaczającym tę więź
Bogiem. Jest stałym widzeniem przez obrazy zmysłowe lub przez pojęcia i
rozumowania udostępniającej się nam Trójcy Świętej.
Doświadczenie mistyczne jest krótkotrwałe, nagłe, nie wypracowywane, bez
obrazów i pojęć, wewnętrzne i bezpośrednie. Jest jednak doznaniem przez nasz intelekt
Boga jako Istnienia, a nie jako Osób Trójcy Świętej. Doświadczenie mistyczne nie
należy do etapów modlitwy i pogłębiania się miłości. Nie jest wydarzeniem w
przebiegu życia religijnego. Jest raczej ze strony Boga bezpośrednim upewnieniem
wierzącego człowieka, że Bóg istnieje, że należy przeczekać ciemną noc i trwać w
więzi z Bogiem przez miłość.
Do etapów modlitwy i pogłębiania się miłości należy kontemplacja. Jest
wydarzeniem w przebiegu życia religijnego. Kontemplacja we wszystkich odmianach z
okresu ciemnej nocy miłości jest doświadczeniem przez intelekt i wolę, że trwają
łączące nas z Bogiem osobowe relacje miłości, wiary i nadziei mimo niepewności,
nieufności, buntów, cierpienia i zwątpień. Świadczymy w kontemplacji, że te relacje
trwają. Nie jesteśmy tylko pewni, czy istnieje kres relacji, właśnie Bóg, lub czy istniejąc
chce, byśmy wiązali się z Nim relacją miłości. W tej sytuacji wspomaga nas czasem
doświadczenie mistyczne, upewniające, że Bóg jest, gdy nie wystarcza nam nasza
wiedza filozoficzna o istnieniu Boga i gdy nie ufamy Objawieniu chrześcijańskiemu.
Doświadczenie mistyczne umacnia nasz intelekt, który wzmacnia naszą wolę do
pozostawania z Bogiem w relacji miłości, wiary i nadziei. Trwa nasze życie religijne i
po okresie ciemnej nocy uzyskuje etap modlitwy zjednoczenia przemieniającego,
udostępniającego widzenie Osób Trójcy Świętej.
2) Modlitwa jako prośba o miłość do Boga
Rozważmy teraz modlitwę jako prośbę o trwanie wiążącej nas z Bogiem miłości.
Modlitwa jako prośba stanowi cztery odmiany: modlitwa uwielbienia, modlitwa
dziękczynienia, modlitwa przebłagania, modlitwa błagania.
Modlitwa uwielbienia jest wyrażaniem podziwu, że Bóg jest, że istnieje, że jest
Trójca Osób, że w Drugiej Osobie Syn stał się człowiekiem przyjmując ciało z Maryi
Panny, że nas odkupił, że razem z Bogiem Ojcem posłał do nas Ducha Świętego, by nas

71

uświęcił, że stanowimy Kościół jako wspólnota osób, powiązanych przez miłość z
Chrystusem, że Chrystus jest głową Kościoła a jego duszą Duch Święty, że przez
sakramenty Chrystus uobecnia się w nas, że są święci, że są dobrzy ludzie, że my
istniejemy.
Modlitwa dziękczynienia to wyrastająca z podziwu i uwielbienia wdzięczność za
wszystko, co istnieje. Jest to jakby do wielbienia ze strony intelektu dodana
wdzięczność woli, jej dar, duchowa postawa akceptacji.
Modlitwa przebłagania jest dostrzeganiem i wyrównywaniem niedoskonałości
naszego uwielbienia i dziękczynienia. Przepraszamy za siebie i za innych. Bolejemy z
powodu grzechu, oddalającego od nas Boga.
Modlitwa błagania to nieustanne kierowanie się do Boga. Nie jest to prośba o
konkretne rzeczy. Jest to nieprzerwane zwierzanie Bogu tego, czym w tej chwili
żyjemy. Jest ofiarowywaniem wszystkiego. Jest spełnianiem miłości. Nic dla mnie.
Wszystko oddaję Bogu, gdyż miłość czyni nas darem dla osoby kochanej, darem dla
Boga, ofiarowywanym w Eucharystii.
Wszystkie te odmiany modlitwy jako prośby mogą towarzyszyć każdej modlitwie
jako przejawiającej określony poziom naszego życia religijnego. Trudniej je stosować w
ciemnej nocy, są w niej jednak często ratunkiem i pociechą. W pełni wypełniają
odmiany modlitwy zjednoczenia.
3) Ascetyczna rola duchowości
Źródłem modlitwy jest życie religijne. Stanowi ono także źródło duchowości
chrześcijanina. Modlitwa jest przejawianiem się poziomu życia religijnego. Ze względu
na pogłębianie się w nas życia religijnego ma wiele odmian.
Duchowość chrześcijańska jest przejawianiem się w nim danej odmiany
modlitwy. Ze względu na tę odmianę, modlitwa współstanowi tę duchowość razem z
typem umartwiania i pokuty, stylu życia i pracy. Dana odmiana modlitwy wyznacza
więc stosowną ascezę i dominowanie w naszej duchowości jednej z prawd wiary.
Przyjmujemy wszystkie prawdy wiary, lecz którąś z nich czynimy zasadą, organizującą
nasze myślenie i decyzje, uczucia i służenie ludziom. W okresie ciemnej nocy
przejmuje nas tajemnica Krzyża. W okresie oczyszczenia czynnego i modlitwy

72

Ascetyczne środki nadprzyrodzone to wniesione w nas przez Boga i wynikające z łaski uświęcającej cnoty wlane jako dane nam do dyspozycji sposoby kierowania się do 73 . wiążącej człowieka z Bogiem. u sióstr miłosierdzia lub u sióstr sakramentek. Cechą wspólną wszystkich odmian duchowości chrześcijańskiej i zarazem wszystkich odmian modlitwy jest ich charakter chrystocentryczny i trynitarny. że przejawia poziom relacji miłości. Asceza jest stosowaniem środków chronienia życia religijnego.zjednoczenia bolesnego podejmujemy ćwiczenia pokutne. albo wyborem odosobnienia w wersji zakonu lub prywatnej. Ascetyczne środki przyrodzone zmienne to wynikające z oczyszczenia czynnego i stylu życia szczegółowe umartwiania jako przezwyciężanie powiązań. To tak-że trudy wynikające ze spełnianej przez nas pracy. ustalane w refleksji filozoficznej i teologicznej. Właśnie dana odmiana modlitwy wyznacza typ podejmowanego przez nas umartwienia i pokuty. z kolei korzystając z wiedzy o bytowej strukturze człowieka. zakonnego u pasjonistów lub u trapistów. Jest w związku z tym zawsze maryjna. Ascetyczne środki przyrodzone stałe to właśnie oczyszczenie czynne jako uzyskiwane naszym wysiłkiem cnoty i początkowe odmiany modlitwy. To także w naszej duchowości styl życia. że organizuje ją dana odmiana modlitwy. Jest wyborem Boga i pomijaniem wszystkiego. życia osoby samotnej. wprowadzająca w określoną ascezę. ponadto czerpiąc z mądrości Kościoła wyjaśniającej naturę naszych powiązań z Bogiem. Gdyż Chrystus jako człowiek wskazuje na Matkę a zarazem na Ojca i Ducha Świętego. Duchowość chrześcijańska jest więc chrystocentryczna i trynitarna. styl życia i pracy. W ascetyce odróżnia się wspierające nasze więzi z Bogiem środki przyrodzone i nadprzyrodzone. Może proporcjonalnie do tego wybieramy styl życia np. Ascetyka określa te środki opierając się na metafizycznej identyfikacji przyczyn i skutków. wyznaczony sakramentom małżeństwa lub kapłaństwa. Cechą wyróżniającą modlitwę jest to. zarazem poziom relacji wiary i relacji nadziei. Wszystkie bowiem modlitwy kieruje my do Boga przez Chrystusa i kierujemy je do Boga jako Trójcy Osób. zarazem rozważając religijne wyznania świętych i objawienie odnoszących się do nas życzeń Boga. co oddala od Boga. Cechą wyróżniającą duchowość chrześcijanina jest to. zagrażających życiu religijnemu w danej chwili.

Aby te wyjaśnienia i tłumaczenia były skuteczne. może bardziej niż teologia. Nie ustala bytowej struktury człowieka. gdyż najpierw należy dokładnie ustalić. Określa człowieka jako zbawionego i ukazu je Boga jako zbawiającego. Refleksja filozoficzna jest dociekaniem tego. To zarazem przykazania i rady ewangeliczne. Ascetyka musi więc posługiwać się zarówno filozofią jak i teologią. muszą uwzględniać podmiotowość człowieka i wszystkie relacje. ani bytowej struktury Boga. co Bóg w nas wnosi. jak go stosować. czym jest modlitwa i duchowość. Powołujemy się tu choćby na św. którego duszą jest Duch Święty. czym jest dany środek ascetyczny. stanowiących z Nim jedno mistyczne ciało. czym jest i o czym informuje Objawienie. ale nie może nas zbawić bez nas. co Bóg proponuje w Objawieniu i co w nas realnie wnosi. udzielane w Kościele. Tę bytową strukturę człowieka rozpoznaje się w metafizyce bytu. wiążące Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem. gdy ukochamy Chrystusa. daje miejsce refleksji i filozoficznej. Bada skutki tego zbawczego odniesienia i jego przyczyny. co ma czynić wola. co pozwala odpowiednio je kształtować i stosować. co Bóg w nas wnosi i czym oczyszcza naszą miłość. co pozwala ustalić. To także sama łaska uświęcająca jako obecność w nas Trójcy Świętej. Refleksja teologiczna jest wyjaśnianiem od strony Objawienia odniesień Boga do człowieka i tłumaczeniem skierowanych do nas życzeń Boga. Ascetyka ogarniając zarówno przyrodzone jak i nadprzyrodzone środki chronienia życia religijnego. a głównie metafizyka bytu. kochających Chrystusa. dane naszemu intelektowi jako wskazania. który mówi. kim jest Bóg i kim jest człowiek. Jest dociekaniem także. Wspomaga ją filozofia. by człowiek nie mijał się z życzeniami Boga i pogłębiał miłość do Boga podejmując wszystko. by umieć skorzystać z tego. że Bóg może nas stworzyć bez nas. wynikające z jego bytowej struktury. To zarazem dary Ducha Świętego jako wynikające z łaski uświęcającej sposoby odbierania wszystkiego. To z kolei Kościół jako zespół osób.Boga. A prawidłowy rozwój życia religijnego tych ustaleń potrzebuje. uobecniające w nas Chrystusa. 74 . Teologia stanowi refleksję nad zbawiającym nas odniesieniem się do nas Boga. czym są relacje. Augustyna. i teologicznej. Dalekim skutkiem tej prawdy jest rola w ascetyce filozofii i teologii. To ponadto sakramenty.

do bakterii lub odległych planet. trzeba je w sobie realizować czerpiąc motywy z mądrości: z nabytej przez nas mądrości jako intelektualnego spojrzenia na człowieka z pozycji prawdy i dobra oraz z udzielanej nam przez Boga mądrości jako daru Ducha Świętego. Współczesny sens ascezy i mistyki Idąc za formułą podjętego tematu chciałbym jego treść sprowadzić do trzech pytań: O czym mówimy.W zakończeniu zauważmy. jak coś poznajemy. gdy dziś używamy terminów „asceza” i „mistyka”? W jaki sposób dzisiaj. Jest ono jednak oparte dziś najczęściej na bazie teoriopoznawczej. Inne przecież sposoby poznania stosujemy w odniesieniu do poznawanego drzewa. lecz za jego treścią. czym jest mistyka i czego dotyczy. o co by w niej chodziło. bardzo zajęty. W problemie Boga trzeba dostosować sposoby poznania Boga do poznawanego przedmiotu. że właściwie tylko zasygnalizowałem tematykę modlitw i duchowości. 3. nastawiony na konkrety. Ustalenie bowiem. Pomijanie ich nie jest łatwe. Aby jednak w pełni poznać całą wspaniałość modlitwy i duchowości katolickiej. ma poważnie brać pod uwagę dziedziny nazywane mistyką? Poszukiwanie odpowiedzi na postawione pytania należy zacząć od problemu mistyki idąc więc nie za formułą tematu. Podstawą rozwiązania jest na ogół rozumowanie. aby je bliżej zarysować. stosować ascezę. albo pozytywne. Stanie się też bardziej zrozumiała rola w naszym życiu ascezy i mistyki. to znaczy na wyjaśnianiu. Jest to wyjaśnianie od strony podmiotu poznającego. w naszych czasach. potrzeba przynajmniej jednej książki. Życie religijne i doświadczenie mistyczne Najważniejszym problemem dla człowieka jest problem Boga. 75 . jaką rolę pełniłaby w naszym życiu? Czy współczesny człowiek. o czym mówi metafizyka bytu i religia. wyznaczy nasze zachowania i dziedziny. a więc do natury Boga. Tymczasem trzeba brać pod uwagę także sam poznawany przedmiot. Podobnie nie w każdym rozumowaniu rozstrzygamy istnienie Boga. które należy pominąć. Po tych ustaleniach stanie się jasne znaczenie terminów „asceza” i „mistyka”. i inne w odniesieniu np. co można nazwać ascezą. Wymaga ograniczenia wyborów. Uzyskuje on rozwiązanie albo negatywne.

a więc nadprzyrodzone i stanowią religię. dostępne także poznaniu. Gdy relacje istnieniowe wiążą człowieka z Bogiem. który wnosi z sobą cnoty i dary Ducha Świętego. jakimi wewnętrzna zawartość bytu pozwala wiązać się danemu bytowi z innymi bytami. a więc przyrodzone. gdyż winien być rozwiązany przez ustąpienie człowieka ze swoich roszczeń i przyjęcie punktu widzenia Boga. treści uobecniających relacji są ludzkie i wyznaczają humanizm. W wypadku relacji człowieka z Bogiem ten kryzys bywa dość bolesny. Może wprowadzić treści nadprzyrodzone. treści uobecniających relacji ze strony człowieka są ludzkie. W te relacje istnieniowe obydwa byty wnoszą treści. wiążących człowieka z Bogiem. właściwe ich istotom. wiążących człowieka z Bogiem. gdyż tylko Bóg może wprowadzić do relacji uobecniających to wszystko. że relacje poznawania są oparte na własnościach istoty człowieka. Informację o łasce. lecz realne relacje współobecności. To natomiast. na badaniu własności. czym jest relacja istnieniową. czym Bóg go obdarowuje. Metafizyk bytu musi więc dokładnie podać cechy różniące te relacje. czyli obecność w nas samego Boga. byśmy nie pomylili poznania Boga i wiedzy o Bogu z samym Bogiem i z tymi realnymi relacjami współobecności. Gdy relacje istnieniowe wiążą człowieka z człowiekiem. ustalamy w 76 . Tym darem są sprawności dosięgania Boga. Religia polega na zespole relacji. co nazywamy cnotami wlanymi i tym darem są sprawności odbierania tego. cnotach wlanych i darach Ducha Świętego czerpiemy z teologii. co Bóg w nas wnosi. Treści istotowe wnoszone przez dwie osoby w istnieniową relację uobecniającą.Metafizyka bytu polega na ustalaniu wewnętrznej zawartości. a tylko nimi dosięgamy realnie Boga. Nie są to jednak relacje poznawania. nie człowiek. które stanowią religię. przejawiających tę wewnętrzną zawartość i zarazem na badaniu relacji. co realnie powiąże człowieka z Bogiem. a nazywamy je darami Ducha Świętego. Okazuje się bowiem. by stanowić jedno wspólne życie dwu osób. Wywołuje to swoisty kryzys i dotyczy zarówno relacji istnieniowych. jak i relacji. natomiast ze strony Boga są Boskie. Uzyskujemy ponadto najpierw łaskę. muszą się uzgodnić. Człowiek jest tylko odbiorcą tego. Bóg bowiem jest autorem religii. stanowiącej byt. wiążących człowieka z człowiekiem. a relacje współobecności na własnościach przejawiających istnienie dwu bytów. wiążąca człowieka z Bogiem.

są powszechnie nazywane mistyką. co Bóg w nas wnosi. bezpośrednim. że nazywa się je ciemną nocą miłości. Obydwa zachowania są błędne. gdyż przyjęcie darów Boga wymaga pominięcia wszystkiego. chroniących życie religijne jako zespół realnych relacji. zacznie się w nas kształtować realne i nadprzyrodzone powiązanie z Bogiem. dzięki więc odpowiedniej wiedzy i pomocy Boga przetrwamy ciemną noc miłości. Nie wiedząc tego. że budowane przez nas więzi z Bogiem rozpadają się. pojęć i rozumowań. tworzone w nas przez Boga. czym będziemy mogli w pełni z Nim się wiązać. nie wypracowanym przez nas. nagłym. wewnętrznym. Jest także węższe. właściwe jej rozumienie. W udręczeniach wątpliwościami Bóg uspokaja nasz intelekt. A sam człowiek informuje nas o tym. nazwane ciemny nocą miłości i następujące po niej pogłębianie się istnieniowych relacji z Bogiem. Umacnia się natomiast właściwe życie religijne. I mamy poczucie. że Bóg nie istnieje.metafizyce bytu. Należy wobec tego do zespołu środków. Zdarza się ono w ciemnej nocy miłości i polega na krótkotrwałym. Odnosimy wtedy wrażenie. a wniosek. Gdy jednak dzięki metafizyce bytu. aż Bóg zbuduje w nas to wszystko. albo wycofujemy się ze współpracy z Bogiem z poczuciem utraty życia religijnego. bez pomocy wyobrażeń. że stanowiące religię 77 . czym chcemy z naszej strony wiązać się z Bogiem. Ujęte od strony przeżyć jest cierpieniem i niekiedy tak wielkim. że ginie w nas życie religijne. Doświadczenie mistyczne jest więc ze strony Boga pomocą w przetrwaniu ciemnej nocy miłości. sytuuje nas w ateizmie. jak boleśnie przebiega to uzgodnienie. jak przyjąć i czy przyjąć to. Wydarzenia. że Bóg istnieje. giną. lecz się zdarzają. Środki lub sposoby chronienia życia religijnego stanowią ascezę. Dzięki też metafizyce wiemy. Ta ciemna noc polega na tym. że nie wiemy. że treści istotowe relacji istnieniowych muszą się uzgodnić. starajmy się uświadomić sobie to. Może więc spokojniej czekać. który już teraz wie. Tymczasem ginie w nas tylko nasza wersja powiązań z Bogiem. albo dochodzimy do wniosku. Zanim podejmiemy problem ascezy. Poczucie utraty więzi z Bogiem powoduje właśnie wycofanie się z życia religijnego. W tym węższym znaczeniu nazywamy mistyką tylko doświadczenie mistyczne. Jest to tak zwane szerokie rozumienie mistyki. skoro nie mogę nawiązać z nim budowanego przeze mnie kontaktu. teologii dogmatycznej. wiążących człowieka z Bogiem. doznaniu Boga jako istnienia. że Bóg nie istnieje.

Stosuje się ją ponadto w odniesieniach człowieka do 78 . które muszą się uzgodnić. Jest to tylko pomoc. Siłą rzeczy dochodzi do etapu ciemnej nocy miłości. Na tym etapie albo do końca przyjmuje to. Gdy człowiek ustąpi. łączące człowieka z Bogiem. Obszar ascezy Asceza w powszechnym jej rozumieniu dotyczy przede wszystkim życia religijnego. które jest udziałem w wewnętrznym życiu Boga poprzez łaskę. wchodzi coraz głębiej w życie religijne. W każdych więc czasach. I to doświadczenie i cnoty moralne są tylko środkami chronienia życia religijnego. albo wycofuje się z życia religijnego. wiążące go z Bogiem. gdy człowiek z oporem przyjmuje to. cnoty wlane i dary Ducha Świętego.podobnie nazywającymi się . co Bóg w nim tworzy. wspierane . Jako zespół środków chroniących relacje osobowe występuje także w odniesieniach między ludźmi. Życie religijne człowieka nie polega na doświadczeniu mistycznym. a polega na pogłębianiu się miłości i na wypełnianiu miłością odniesień do Boga i ludzi. co Bóg wnosi i gdy broni swego ładunku treści sądząc.cnotami wlanymi i darami Ducha Świętego. także współcześnie. To trudności i sposoby ich przezwyciężania stanowią przedmiot ascezy. że życie religijne polega na tym. ani nawet na oczyszczeniu czynnym czyli na nabywaniu cnót moralnych. W te relacje człowiek i Bóg wnoszą treści istotowe. Gdy przetrwa ten trudny i jakże normalny etap dzięki ascezie. wiara i nadzieja. realne relacje istnieniowe. powodujące współobecność Boga i człowieka. który polega na kierowaniu się w życiu owocami cnót wlanych i darów Ducha Świętego. gdy wolę Boga uzna za swoją wolę. To uzgodnienie jest ciemną nocą miłości. są bytowo te same. pogłębi się w nim miłość. a nie właściwe życie religijne. są oparte na przejawach istnienia człowieka i Boga. Przejawem poziomu miłości są odmiany modlitwy. Także więc dziś żyjący człowiek. jeżeli pozytywnie rozstrzyga problem Boga i podejmuje relacje. W tym wyrażeniu zgody na propozycję Boga pomaga sam Bóg i niekiedy wspiera nas aż doświadczeniem mistycznym. zaczyna się w nim religijny rozwój.istnieniowe relacje uobecniające. Zależne od epoki są tylko trudności w podjęciu życia religijnego. co człowiek proponuje Bogu.

Skutki lub owoce darów. Dary Ducha Świętego pomagają naszym naturalnym władzom poznania i decyzji w odczytywaniu i spełnianiu życzeń Boga. czego Bóg nam udziela.Dary Ducha Świętego jako wynikające z łaski i wniesione w nas przez Niego sposoby odbierania wszystkiego. które razem wyrażają współobecność osób. 1) Nadprzyrodzone środki ascetyczne Wśród nadprzyrodzonych. I właśnie w różnych czasach.Cnoty wlane jako wynikające z łaski i wraz z nią stworzone dla nas przez Boga oraz wniesione przez Niego w naszą naturalną miłość. wywołująca cnoty wlane i dary Ducha 79 . uzyskania zaplanowanych wyników w sporcie lub działalności społecznej. która chroni życie religijne. dane nam do dyspozycji sposoby kierowania się do Boga. o co nam chodzi. Zawsze więc asceza jest zespołem środków chroniących nasze więzi z wybranymi bytami lub wytworami. Życie religijne w swej warstwie istotowej jest miłością. Trzeba właśnie pominąć jakieś zachowania lub dziedziny. że życie religijne w swej istnieniowej warstwie jest zespołem realnych relacji. co pozwala uzyskiwać i obronić to. Przypomnijmy dla jasności obrazu.rzeczy lub idei np. w sporcie lub działalności społecznej. ujęte są w Ewangelii w osiem błogosławieństw. danych nam przez Boga. . wspartych na przejawach istnienia człowieka i Boga. Polega przecież na wyrzeczeniu się tego. wiary i nadziei. . środków chronienia życia religijnego wymienia się następujące: . łączących człowieka z Bogiem jako relacji miłości. Cnoty i dary są już danymi nam przez Boga nadprzyrodzonymi środkami chronienia życia religijnego. w rzemiośle i sztuce. Wśród przyrodzonych są stałe i zmienne. wynikającą z obecności (łaska) w nas Boga i wspieraną cnotami wlanymi oraz darami Ducha Świętego. wiarę i nadzieję. obejmuje środki nadprzyrodzone i przyrodzone.Łaska jako sama obecność w nas Trójcy Świętej. ograniczać je i skupić się na tym. obecność zapoczątkowująca nasze nadprzyrodzone odniesienia do Boga. co innego trzeba pomijać lub ograniczać. te najdonioślejsze. co utrudnia trwanie w więzi z Bogiem i z ludźmi oraz co utrudnia wykonanie realizowanego dzieła techniki lub sztuki. Asceza.

że Bóg jest najgodniejszy miłości. nasze życie religijne chwałą Bożą. W Chrystusie a więc i w Kościele staje się nam dostępna łaska. co oddziela lub oddala nas od Boga.Świętego. którego duszą jest Duch Święty. gdy tylko szczerze poszukujemy prawdy i bezinteresownie czynimy dobro. właśnie w Kościele.Sakramenty jako widzialne znaki niewidzialnego uobecnienia się w nas Chrystusa.Oczyszczenie czynne czyli pomijanie lub ograniczanie przez nas tego. Skutkiem oczyszczenia czynnego są cnoty naturalne jako sprawności trwania przy tym. Te cnoty to roztropność. Aby je uzyskać. powodującego zbawiające nas więzi z Bogiem. pomijamy lub ograniczamy szczegółowe zachowania. nawet zresztą wtedy. . Świadomość i rozumność pozwalają uczynić nasze realne więzi z Bogiem. przeciwne tym sprawnościom.Przykazania jako podane naszemu intelektowi wskazania. powiązanych z Chrystusem nadprzyrodzoną miłością. cnoty i dary. a głową Chrystus. co ma czynić wola. tworzonych przez nas środków chronienia życia religijnego wymienia się najpierw środki stałe: . stanowiących jedno mistyczne ciało. lecz realność relacji. . Dzięki sakramentom jesteśmy w zasięgu Chrystusa. odrzucenie błędu) wynika z 80 . Umartwienie (etymologicznie biorąc uśmiercenie. umiarkowanie. Tylko w Chrystusie człowiek może przejąć wewnętrzne życie Trójcy Świętej.Rady ewangeliczne jako ukazywanie sposobów pełniejszego kierowania się do Boga i pogłębiania miłości. w posłudze widzialnie zastępujących Chrystusa kapłanów. czyli przez samego Chrystusa. gdyż Chrystus jako Bóg i Człowiek w jednej Osobie Boskiej jest „miejscem” w którym nieskończoność Boga może spotkać się realnie ze skończonością człowieka. to znaczy świadectwem. O więzi z Chrystusem nie decyduje bowiem świadomość. by nie mijała się z życzeniami Boga. co prawdziwe i dobre. . . sprawiedliwość. męstwo. Ze względu na te szczegółowe zachowania oczyszczenie czynne wyraża się w odmianach umartwienia. 2) Przyrodzone środki ascetyczne stałe Wśród przyrodzonych.Kościół jako zespół osób. Rozdawane tylko w Kościele.

Przejawia też swoje istnienie jako dobro dla osób w postaci realnej.jakiegoś dobra lub kieruje do dobra. życiem zakonnym lub życiem osoby samotnej. winniśmy wszystko poprzez Eucharystię ofiarowywać Bogu. Człowiek jako osoba i jako byt przejawia swoje istnienie w otwarciu się na inne byty. . co nazywamy prawdą ontyczną. Winien im służyć prawdą i dobrem. Zgodnie więc z tym. o nieustanną modlitwę. by mogły trwać w więzi wiary. Nasze życie religijne przejawia się w odmianach modlitwy. To umartwienie wynika właśnie z naszej wierności dobru. Na mocy chrztu. nadziei i wspartej na realności wzajemnej miłości. Gdy z kolei najpierw ograniczamy chodzenie do kina lub czytanie kryminałów. małżeństwem. kim jest. to umartwienie jest sposobem usprawniania się w pomijaniu tego. odpada pójście do kina lub czytanie książki. wyzwalającej więź życzliwości. Umartwienie w tym wypadku jest wprost ochroną godnego życia. które wspierają się na realności. . o pełnienie funkcji kapłaństwa wspólnego. wiarą i nadzieją oraz ukazując wartości powiązań człowieka z Bogiem. Każdy z tych stylów życia wyznacza inny przedmiot umartwienia. by utrwaliła się na zawsze w radości i szczęściu ich miłość do osób. trudno nam przerwać modlitwę lub nie możemy przerwać udzielanej komuś pomocy. o obdarowywanie ludzi prawdą i dobrem. co mniej ważne i w gotowości na wybór tego.Styl życia. a więc pomijania działań nie licujących z kapłaństwem. wiążącego nas w sposób nadprzyrodzony z Chrystusem. nawet kochających nas bliskich.Zawsze obowiązujące nas starania o pogłębianie miłości. W sposób naturalny pomijamy lub ograniczamy działania utrudniające modlitwę lub udzielanie pomocy. Świadcząc o Chrystusie naszą miłością. uczestniczymy w kapłaństwie Chrystusa. Najpierw sami w oczyszczeniu czynnym wypracowujemy w sobie umiejętność modlitwy ustnej. by mieć czas na modlitwę i uzyskiwać wewnętrzną gotowość do pomagania ludziom. wyznaczony sakramentami jak kapłaństwo lub małżeństwo. z kolei 81 . człowiek winien wiązać się z innymi osobami tymi relacjami. Ponieważ miłość jest zasadniczym sposobem i treścią kontaktowania się ludzi z ludźmi (humanizm) i ludzi z Bogiem (religia). prawdzie i dobru. co słuszniejsze i lepsze. Gdy np. albo życie odosobnione publiczne w zakonach lub prywatne osób samotnych. nigdy człowiek nie może zaniedbać starań o rozwój i pogłębianie relacji miłości.

że stał się człowiekiem w Osobie Syna Bożego. co dziedziczymy w grzechu pierworodnym. że jest. że i my możemy się uświęcić przez działanie w nas Ducha Świętego na chwałę Boga Ojca.modlitwy myślnej. Ma ona najpierw postać kontemplacji wlanej czynnej czyli jeszcze przez nas kierowanej z racji nawyku sterowania swym życiem religijnym. Uwielbiamy Boga ciesząc się. lecz jeszcze nie rozumiemy do końca Jego życzeń. Zgłaszamy w błaganiu wszystko. Wreszcie uzyskujemy poziom modlitwy zjednoczenia przemieniającego. czego Bóg sobie życzy. przebłagania. Przechodzimy z kolei do modlitwy zjednoczenia ekstatycznego. Człowiek nie porzuci już życia religijnego. że wiąże się z nami relacją miłości. Nasza modlitwa staje się kontemplacją wlaną bierną doskonalącą intelekt. wreszcie modlitwy nabytego skupienia. Pod wpływem daru rozumu zaczynamy wreszcie rozumieć Boga i Jego życzenia. Ta modlitwa nabytego skupienia jest już uzyskaną przez nas i wypracowaną kontemplacją. Nieustanna modlitwa błagalna usprawnia nas w staraniach o pełnię życia religijnego. ponadto modlitwy afektywnej jako krótkich aktów strzelistych. Dziękujemy. Na tej drodze zjednoczenia czeka go jeszcze modlitwa zjednoczenia bolesnego jako leczenie ze skłonności do niewierności Bogu. Ustają wątpliwości. aby te relacje trwały. takich więc powiązań z Bogiem. musimy nieustannie prosić o to Boga. Umacnia się nasza decyzja powiązań z Bogiem na zawsze. 82 . jakie Bóg dla nas obmyślił. dziękczynienia. Niektórzy teoretycy modlitwy nazywają ten etap prostym zjednoczeniem. do manifestowania naszej radości z powiązań z Bogiem i służenia ludziom prawdą i dobrem. czym żyjemy. wiary i nadziei. Aby wszystko to się stało. odczytanymi dla nas w Bogu. że Chrystus nas odkupił. wyrażających Bogu nasze oddanie. Jako prośba ma postać modlitwy uwielbienia. gdy już bez pojęć i obrazów trwamy wobec Boga. lecz jest także prośbą. by Bóg to oczyścił i uczynił godną Siebie treścią naszych do Niego odniesień. Na tym etapie zaczyna przejawiać się w nas kontemplacja wlana czyli wniesiona w nas przez Boga. Nasza modlitwa nie tylko więc przejawia poziom naszych relacji z Bogiem. że jest z nami w Eucharystii. błagania. Przepraszamy za błędy i grzechy swoje i innych ludzi. Przekształca się ta kontemplacja w kontemplację wlaną bierną doskonalącą wolę i wtedy chcemy już tego. że w swej Matce dał nam wzór oraz spełnienie świętości i zbawienia.

wychowania dzieci. np. Trzeba więc podjąć większy wysiłek.3) Przyrodzone środki ascetyczne zmienne Wśród przyrodzonych. w której stanowiące ją osoby są przykre. Zawsze chodzi o to. filozofię oraz teologię ascezy i mistyki. zarówno kapłanów jak i świeckich. a zawsze aktualne jest realne istnienie. 4) Określenie ascezy i mistyki Podsumowując te rozważania zauważmy najpierw. pomijając z żalem inne wymarzone studia. 83 . radzeniem sobie w życiu. nasilenie postaw ateizujących. Asceza jest więc czymś nieodłącznym od życia w każdych czasach. wnoszące sprawy i problemy np. bardziej trudem niż oglądaniem wyników. zagrażającym naszemu powiązaniu z Bogiem. by chronić intelekt. udręczające. Zmienia się jedynie w różnych epokach przedmiot wyboru i przedmiot pomijany. Należy tu wymienić też cały trud utrzymania dziś rodziny. Czymś udręczającym może tak samo stać się odosobnienie osób samotnych. teologię dogmatyczną. stałe przebywanie we wspólnocie. W życiu religijnym dzieje się podobnie. Aby trwać w powiązaniach z Bogiem przez relacje miłości. Gdy wybieramy. wyznaczone dziś aktualnym przedmiotem. co zawsze aktualne. wymagać od siebie wysiłku umartwienia i usuwać to wszystko. zarazem coś innego pomijamy lub ograniczamy.Szczegółowe umartwienia. podjąć pomoc w postaci cnót wlanych i darów Ducha Świętego. by coś wybrać. Takim przedmiotem jest np. by je rozwiązać na miarę emocji pytających osób. . Nazywa się ją dziś pokonywaniem trudności.Skutki wybranego stylu życia. wiary i nadziei. co oddala od Boga. trzeba odpowiedzieć na dar łaski. przy obniżonym poziomie środków ekonomicznych i intelektualnych. by wybronić w sobie życie religijne. która jest wysiłkiem i pomysłowością. prawda i dobro. tworzonych przez nas środków chronienia życia religijnego wymienia się z kolei środki zmienne: .Praca. Trzeba go staranniej kształtować w wiedzy o Bogu. nieznośne. prymitywne lub zbyt trudne. Trzeba dokładniej studiować metafizykę bytu. . że współczesne jest to wszystko. Niekiedy trzeba podjąć tylko te dziedziny.

Jest otoczony wytworami. Zatrzymując na sobie naszą uwagę oddzielają nas od ludzi. dochodem. o sens życia. niepewności. bez gniewu. Boga jako Samoistnego Istnienia. pozycją społeczną. dochodem. swą pozycją wśród ludzi. wiara i nadzieja. Miłość jest pełnym czci służeniem ludziom. izolują. w swych kłopotach. bezdomni. nasza pozycja osób. przyjaźnią. Asceza jest wyborem Boga w Chrystusie. Są martwe.miłość. Przebywa z nimi. dobroci. zagubieni w podróży. niezmienna Teraźniejszość Samoistnego Istnienia. wiedzą. W drugim i właściwym znaczeniu sprowadza się tylko do doświadczenia mistycznego. dobrem. właśnie izolują. aby być z nimi. co oddala od Boga. miejscem. są to ważne sposoby służenia ludziom. aby ludzie nie byli głodni. Dramat zorientowania życia na wytwory polega na tym. To służenie polega na dzieleniu się prawdą. Polega też na dzieleniu się naszymi rzeczami. chorzy. swym stanowiskiem. z pozycją człowieka. którego wewnętrznym życiem jest miłość. Pragnie doznawania wdzięczności. wyłączają nas z tej służby. Zawsze też aktualny jest Bóg. że nie odwzajemniają one przyjaźni. stanowiskiem. od Chrystusa i miłości. fascynacji. 84 . Człowiek może mieć udział w tej miłości. są kompozycjami. sytuują w samotności. uwięzieni. miłości. przyjaźni. Jest doznaniem bezpośrednim i nagłym. bezinteresownie. wytworzonymi przez naszą myśl i wysiłek fizyczny. Gdy stają się celem naszego życia. Owszem. z wystarczającym lub wysokim dochodem. w swych pytaniach także o swój los. 4. Tymczasem człowiek potrzebuje i pragnie odwzajemnienia fascynacji. stanowiskiem. Mamy służyć ludziom cierpliwie. Służy rzeczom. Osoby domem człowieka Przyzwyczajono nas do wiązania naszego losu z potrzebami lub cennymi rzeczami. gdyż są potrzebnym nam domem. naszym czasem. bez spodziewania się rewanżu. w którym ujawnia się nasze człowieczeństwo. naszego im oddania. gdy ją podejmie przez Osobę Chrystusa. Człowiek bowiem żyje wtedy fascynacją rzeczami. wiążą wyłącznie z sobą. niewypracowanym i krótkotrwałym przez nasz intelekt. oddania. Polega na pomijaniu tego. Mistyka w pierwszym znaczeniu to etapy i przejawy pogłębionego życia religijnego. oddaniem. wdzięcznością. z wyrozumiałością.

lecz w jego istocie oprócz rozumnej duszy znajduje się także materia jako podstawa własności fizycznych. udostępnieniem siebie. a różnią się między sobą zawartością swej istoty. Istnienie i istota są podstawowym i wystarczającym tworzywem osób i wszystkich bytów. które są miłością.Osoba jest samodzielnie istniejącym bytem rozumnym. istnienia. z ludźmi. we właściwym dla mnie domu. pełnym bytem. Sytuuje mnie w więzi miłości. Nadzieja jest spodziewaniem się. ktoś ceniony. Stąd Bóg jest tylko Samoistnym Istnieniem. więzią. wiarą i nadzieją. różną od istnienia. której istota jest tożsama z istnieniem. Bóg jest osobą. nie są osobami. a zarazem chronienie miłości. Człowiek jako osoba przejawia się nie tylko w rozumności. wiary. że będę obdarowywany życzliwością i zaufaniem oraz że będę obdarowywał miłością i wiarą. Zwierzęta i rośliny nie przejawiają rozumienia innych bytów i siebie. kochany. wprowadza nas w humanizm. Przejawiają tylko zmysłowe lub fizyczne powiązania z nami. dobrym 85 . wybrany. prawdy. Powiązania z osobami ludzkimi przez miłość. że będzie trwała miłość i wiara. Czynię te relacje miejscem spotkania osób. wiedzą. gdy Bóg je w nas wywoła. Aby trwała miłość i wiara. która upodabnia do siebie osoby. lecz także i przede wszystkim w zdolności wiązania się z osobami miłością. lecz jest także wiązaniem się ze wszystkimi osobami. Człowiek jest osobą. do rozumienia osób i siebie. powoduje ich współprzebywanie. stanowią religię. dobra. Rozumność czyni istotę osoby zdolną do myślowego ogarnięcia świata. wiarę i nadzieję. z Bogiem. Chronimy ją swoją wiernością Bogu. jestem rozpoznany jako ktoś obdarowywany miłością i wiarą. wyróżniony. Aniołowie są osobami. Muszę uczynić to trwanie celem swych działań. stanowiących z tą materią ciało ludzkie. Nie przejawiając więc rozumności. wiarę i nadzieję. muszę je chronić rozumnymi działaniami intelektu i woli. zawierzeniem. wiary i nadziei. wiarą i nadzieją. a ich istotę. zawsze posiadają realne istnienie. gdy takie powiązania podejmiemy. gdyż właśnie osoby są domem człowieka. z aniołami. autorem odniesień i działań. Istnienie czyni ją czymś realnym. by z nimi i w nich przebywać. staje się dla mnie wartością. Byty i wśród nich osoby. aby więc spełniała się też nadzieja. czymś cennym. doznaję życzliwości i zaufania. sensownym celem życia. W tym domu odpoczywam. zaufaniem. Powiązania z Osobami Trójcy Świętej przez miłość. Miłość jest służeniem z czcią ludziom. Wiara jest otwarciem się. Trwanie powiązań. nadziei. stanowi rozumna dusza.

Miłość. Umacnia je i czyni naszym życiem wiecznym. 5. Należąc do Kościoła przebywamy w Bogu. wiary i nadziei. to przebywanie we właściwym domu człowieka. duszą Kościoła. Przejawia je nasza modlitwa. Gdy przyjmujemy inne sakramenty. Tak powiązani z Bogiem służymy ludziom naszą wiarą. Zarazem chroni ją Bóg. które są udzielony mi nam sprawnościami odbioru tego. nadzieją i miłością. przebłaganiem za grzechy i prośbą. wiarę i nadzieję. wiarę i nadzieję. nasze powiązania z Bogiem. darami Ducha Świętego. Chroni swe więzi z nami łaską uświęcającą. struktury charyzmatycznej. Dzięki sakramentalnemu kontaktowi z Chrystusem w Jego Kościele. to znaczy naszego powiązania z Bogiem przez Chrystusa na mocy powołania nas do wspólnoty z Bogiem dzięki Odkupieniu. powiązani więc przez Chrystusa z Trójcą Świętą także miłością. A łaska uświęcająca to sama w nas obecność Boga. stanowiąca podstawę nadprzyrodzonej miłości. a więc znakiem i faktem naszego powiązania z Bogiem. Chrystus jest głową Kościoła. że Duch Święty przebywa jednocześnie w Chrystusie i w nas. Chrystus nas odkupił. Powyższe ujęcie jest określeniem niewidzialnej struktury Kościoła. Przebywanie wśród osób ludzkich w powiązaniu z nimi przez miłość. Duch Święty pogłębia i umacnia naszą miłość. Tym domem człowieka są właśnie osoby ludzkie i boskie. i darów Ducha Świętego. a Bóg przebywa w nas. Daje nam znak pewności i sprawia. Jesteśmy Kościołem Chrystusa Według teologii katolickiej. a przez Chrystusa z całą Trójcą Świętą. gdy ukochamy Chrystusa. Duch Święty jest duszą tego zespołu osób. która jest zawsze uwielbieniem Boga. Kościół jest zespołem osób. wprowadził w Jego ojcowską miłość. My w tym Kościele stanowimy mistyczne ciało. Chrystus za każdym razem staje się w nas zbawczo obecny.życiem. wiarą i nadzieją. powiązanych w taki sposób. gdy staje się w nas obecny. wiara i nadzieja to sprawność kierowania się do Boga. powiązanych miłością z Chrystusem. Stało się to dzięki Wcieleniu. co Bóg w nas wnosi. a z czasem owocami darów 86 . czyli przywrócił nas Bogu Ojcu. aby trwały nasze więzi z Bogiem. dziękczynieniem. a głównie Eucharystię. czyli skierowaniu się do nas i spełnieniu w Chrystusie ojcowskiej miłości Boga. przebywanie zarazem w Bogu. Z tego względu Kościół jest sakramentem. że trwa nasze z Nim powiązanie.

Miłosierdzie jest miłością reagującą na to. by Bóg nas zbawił. że teolog. następca Apostołów. jest naszą moralną świętością. I może się zdarzyć. takimi jak np. w istocie osoby ludzkiej. reagowanie miłością wspomagającą w cierpieniu. nadzieją i miłością. lecz nimi nie żyje. gdy szczerze poszukuje prawdy i bezinteresownie czyni dobro. Przypomnijmy tu wspaniałe wyjaśnienie Jana XXIII. nie jest w Kościele. nie jest w zasięgu Chrystusa. Poza tym powiązaniem nie można zetknąć się z Bogiem. Kierowanie się dobrem i prawdą. Stajemy się Kościołem. W tym sensie mówimy. 87 . ujęta w naszą wierność biskupowi. gdy ukochamy Chrystusa. Gdy świadomie jesteśmy w Kościele kochając Chrystusa. który dzień i noc rozważa prawdy wiary dla ich naukowego wyjaśnienia. zgodność naszej woli z wolą Boga. następca św. to właśnie widzialna struktura Kościoła. szukanie prawdy i czynienie dobra można uznać za chrzest pragnienia. że poza Kościołem nie ma zbawienia. wyświęceni przez biskupa kapłani. to już widzialna struktura Kościoła. byśmy byli w Jego zasięgu. ustalenia prawne i instytucjonalne. co teraz komuś sprawia cierpienie. którzy są w zasięgu Chrystusa. zalecenia ascetyczne. Przez Ducha Świętego Bóg umacnia swe powiązania z nami i skłania do tego. że każde nasze kierowanie się do prawdy i szczere czynienie dobra stawia nas w zasięgu Chrystusa niezależnie od tego. lecz aby dojrzewała nasza miłość do Boga i uzyskała miarę świętości. Spełnienie tego programu. Biskup. Wyraża ją modlitwa. Samą miłość. jest w zasięgu Chrystusa. gdyż będąc Samoistnym Istnieniem jest tam. promieniowanie wiarą. Dzięki temu wszyscy. style życia religijnego. byśmy uczynili jego wolę i życzenia naszymi życzeniami i programem życia. zwiększa się chwała Boża. jak intelektualnie i słownie formułujemy naszą wiarę. gdy ukochamy Chrystusa. wspólnoty realizujące odpowiadającą im duchowość i umartwienie. Może więc się zdarzyć. kto uważa się za niewierzącego. są w Kościele.Ducha Świętego. który jest ustanowionym przez Chrystusa nauczycielem wiary. gdzie działa. Piotra. A pokój to kierowanie się we wszystkich działaniach dobrem i prawdą. gdyż pogłębia się nasza miłość. Tę miłość realnie i nieomylnie zapoczątkowuje w nas sakrament chrztu. i papież. który widzialnie zastępuje na ziemi Chrystusa. że ktoś. Nie chodzi bowiem tylko o to. wyznaczone tradycją. Bóg w nas przebywa. jest w Kościele. to znaczy są powiązani z Chrystusem. Według teologii katolickiej. miłosierdzie i pokój.

co w nas Boskie. że trzeba zapytać autora orędzia zbawienia. Przemiana człowieka polega na uwyraźnieniu się w naszej naturze tego. że jestem w Kościele katolickim. że gdy mamy wątpliwości. On teraz zastępuje Chrystusa na ziemi i on rozstrzyga wątpliwości. wyjaśniającą treść prawd wiary. skoro są aż trzy główne jej wykładnie? Należy po prostu zapytać Chrystusa. gdy mam wątpliwości. Z naszej strony potrzebna jest tylko wiara. Jak więc rozumieć Ewangelię. gdy mam wątpliwości. Tak postępuje się w normalnej. Bóg więc jest nieskończenie odległy. co ludzkie i Boskie. że razem z Chrystusem jestem Kościołem dzięki przebywaniu w tej wspólnocie Ducha Świętego. A Chrystus odsyła mnie do Piotra. Ten wpływ nas przemienia. Wiem jednak. jedność odległości i bliskości. Cieszę się. że Bóg nie może w nas przebywać. ani nas przemieniać. Tę jedność ujawniają nam sakramenty: jedność tego. że Chrystus wytłumaczy nas przed Ojcem i wprowadzi po śmierci w życie wieczne. którego następcą we władzy kluczy w zastępowaniu Chrystusa na ziemi jest biskup Rzymu. byśmy trwali w więzi z 88 . Jemu bowiem zostały dane klucze Królestwa Niebieskiego. Według teologii prawosławnej. Bóg jest nieskończenie odległy. jedność duszy i ciała. ani się z Nim powiązać. Także ta prawda różni Kościoły chrześcijańskie. W Kościele prawosławnym wątpliwości rozstrzygają wielkie osobowości religijne: świątobliwi starcy. co chciał powiedzieć. powinniśmy zapytać Piotra. Nie możemy Go ani poznać. Nie są więc możliwe sakramenty jako uobecnianie się w nas Chrystusa i nie jest możliwa świętość. Tak rozumiem prawdę o nieomylności papieża. Trzeba powiedzieć. lecz wpływa na nas. W Kościele protestanckim decyduje o rozwiązaniach teoria człowieka. że Chrystus wskazał osobę. jesteśmy tak zniszczeni przez grzech pierworodny. Możliwe jest tylko zbawienie dla zasług Chrystusa. nazywane sakramentami. Chrystus w Ewangelii podał. jedność niewidzialnej i widzialnej strony Kościoła. Autor wie. zniszczonego przez grzech pierworodny. co Boskie. a więc autora orędzia zbawienia. posłanego przez Ojca i Syna. Wyraża się ona w osiągnięciu jedności z Bogiem. Według teologii protestanckiej. Bóg tylko oddziaływa na nas swymi mocami i dzięki temu odsłania się w nas to.a umożliwia zbawcze uobecnianie się w nas Chrystusa. Cieszę się. Ta przemiana jest celem życia religijnego. realistycznej metodologii.

Trójcą Świętą.

6. Matka Boża i Eucharystia
(Medytacja w związku z objawieniem się Matki Bożej Św. Katarzynie Labouré z 18 na
19 lipca 1830)

1) Św. Katarzyna Labouré widzi Chrystusa w Hostii
Papież Jan Paweł II obdarował rok 1987 dwoma wielkimi wydarzeniami
religijnymi: uczestniczył w Kongresie Eucharystycznym II w Polsce i ogłosił ten rok
rokiem maryjnym w Kościele Powszechnym. Swoiście związał Eucharystię z Matką
Bożą. Matka Boża jako Matka zawsze ukazuje swego Syna. Od kilku wieków
nieprzerwanie ukazuje Go nam w Obrazie Częstochowskim. W tym roku z większą
mocą ukazuje nam Chrystusa, utajonego w Eucharystii.
Natychmiast w każdej kaplicy sióstr miłosierdzia kojarzy się nam rok 1830.
Późnym wieczorem z 18 na 19 lipca 1830 na rue du Bac w Paryżu Matka Boża
rozmawia ze Św. Katarzyną Labouré w kaplicy sióstr miłosierdzia przy ołtarzu, na
którym przebywa w tabernaculum realny Chrystus, utajony w Eucharystii.
Matka Boża mówi: „Czasy będą złe... Cały świat upadnie pod brzemieniem
nieszczęść wszelkiego rodzaju... Ale przychodź do stopni tego ołtarza”.1 W tym
zaproszeniu: „przychodź do stopni tego ołtarza”, Matka Boża wzywa do kontaktu i z
Nią, i z Chrystusem w Eucharystii.
Zanim nastąpiło to przepiękne spotkanie z 18 na 19 lipca 1830, Św. Katarzyna
Labouré widziała poprzez Hostię żywego Chrystusa. Stwierdziła krótko: „widziałam
Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie przez cały czas nowicjatu”.2 Ks. R.
Laurentin tłumacząc to widzenie pisze, że „podczas mszy, nagle, Hostia stała się
przeźroczysta jak welon. Poza postacią chleba Katarzyna widzi Pana Jezusa”.3 Ks. R.
Laurentin dodaje też, że jeżeli te widzenia trwały podczas całego nowicjatu Św.
1

R. Laurentin: „Powiernica Niepokalanej”, tłum. E. Jogałła, Kraków 1985, s. 51.
„J’ai vu ... Notre Seigneur dans le Très-Saint-Sacrement ... tout le temps de mon Séminaire”. R.
Laurentin, Vie authentique de Catherine Labouré, t.l: Récit, Paris 1980, s. 78.
3
„A la messe, soudain, l’hostie devient transparente comme un woile. Audelà des apparences du pain,
Catherine voit Notre Seigneur”. R. Laurentin, Vie authentique de Catherine Laboure, t.l: Réćit, Paris
1980, s. 78.
2

89

Katarzyny Labouré, to zaczęły się po l maja 1830 i trwały, albo do dnia ukończenia
nowicjatu 30 stycznia 1831, albo do ostatniego objawienia cudownego medalika w
grudniu 1830.4
Znamy też widzenie z dnia 6 czerwca 1830. Było to w dniu Trójcy Świętej. Św.
Katarzyna Labouré pisze: „Pan nasz pojawił mi się jako Król, z krzyżem na piersi
(nadal) w Przenajświętszym Sakramencie. Było to... w czasie Mszy św. w chwili
ewangelii. Wydało mi się, że Krzyż spływał (z piersi) na nogi Pana. I wydało mi się, że
Pan nasz pozbawiony był wszelkich ozdób. Wszystko spłynęło na ziemię. Wtedy
właśnie ogarnęły mnie najczarniejsze i najbardziej ponure myśli”.5 Św. Katarzyna
Labouré, w swych skojarzeniach, tłumaczyła sobie to widzenie jako proroctwo,
dotyczące Francji. Myślała o tym, że król francuski zostanie pozbawiony szat
królewskich i stracony.
My przenieśmy to widzenie w nasze skojarzenia. To wprost Chrystus jest
atakowany. Odziera się Go z królewskiej szaty czci. Odmawia się szacunku krzyżowi
Chrystusa. Neguje się godność Najświętszego Sakramentu. Wiele osób nie wierzy, że
pod postacią przeistoczonego Chleba znajduje się realny Chrystus. A negowanie
realności ciała Chrystusa w Chlebie Eucharystycznym, jest zarazem atakiem na Kościół,
który jest Mistycznym Ciałem Chrystusa, budowanym i jednoczonym w przyjmowaniu
Komunii Świętej.
Widzenie Matki Bożej przez Św. Katarzynę Labouré z 18 na 19 lipca zdarzyło się
w czasie, w którym powtarzały się widzenia Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
Swoiście więc wiąże się Eucharystia z Matka Bożą.

2) Treści pierwszego widzenia Matki Bożej
Temat Matki Bożej i Eucharystii podejmiemy za chwilę. Teraz rozważmy
wydarzenie religijne na rue du Bac z 18 na 19 lipca, między godziną 11.30 wieczorem a
2 w nocy. Było to w domu sióstr miłosierdzia. Siostra Katarzyna Labouré pragnęła
zobaczyć Matkę Bożą. Prosiła o takie widzenie św. Wincentego à Paulo i swojego
4

„Si les yisions durèrent ‘tout le temps’ du ‘séminaire’ selon Catherine ... le ‘et puis’... invite à penser
que ces visions commencèrent après celles du coeur de saint Vincent, donc, après le l mai; dans ce cas,
elle durèrent environ 9 mois (de ce début-mai au 30 janvier 1831, date de la prise d’habit) ... on mieux 7 à
8 mois ... si la dernière apparition est bien celle de la médaille en décembre”. R. La urentin, Vie
authentique d Catherine Labouré, t.2: Preuves, Paris 1980, s. 149.
5
R. Laurentin: Powiernica Niepokalanej, tłum. E. Jogałła, Kraków 1985, s. 44.

90

anioła stróża. Wieczorem, 18 lipca, zasypiała z przekonaniem, że to widzenie nastąpi.
Myślę, że w tej modlitwie o zobaczenie Matki Bożej nie chodziło o spełnianie się już
teraz pragnień głęboko religijnej dziewczyny, która żyła prawdami wiary. Kształtowały
one jej postępowanie, wypełniały wyobraźnię i pamięć. Te pragnienia widzenia osób
świętych spełniają się po naszej śmierci. Tak Bóg zdecydował. Także Bóg zdecydował,
że jeszcze w tym życiu siostra Katarzyna Labouré zobaczy Matkę Bożą, która objawia
się w tym celu, aby uratować lub ożywić wiarę w Boga i miłość do Boga, zachęcić do
pokuty i modlitwy. W tym pragnieniu siostry Katarzyny Labouré zobaczenia Matki
Bożej chodziło więc o to, aby nie była zaskoczona, aby była wewnętrznie przygotowana
do tego spotkania, aby ze spokojem przejęła całą treść posłania, przekazanego jej przez
Matkę Bożą.
Pragnę wyrazić tu pogląd, że widzenie Matki Bożej lub osób świętych nie jest
wyróżnieniem lub nagrodą. Jest powierzeniem zadania, często bardzo trudnego. Bóg
powierza to zadanie osobom, które Go szczerze kochają i z głęboką wiarą spełnią
powierzone im zadanie. Matka Boża objawia się zawsze w tym celu, aby ożywić życie
religijne. Jak gdyby zastępuje nas w naszych zadaniach katechetycznych, gdy je
zaniedbamy lub gdy nie jesteśmy w stanie przełamać zewnętrznych przeszkód w
głoszeniu wiary. Takie przekonanie wynika z historii objawień.
Dziś obserwujemy inne jeszcze zjawisko w protestanckich i katolickich grupach
charyzmatycznych. Często nie wystarcza nauczanie wiary. Nie wystarczają działania
katechetyczne nasze i może nawet Matki Bożej. Wkracza sam Bóg w osobie Ducha
Świętego i wiąże z osobą oporne serca, niewrażliwe na nauczanie. Grupy
charyzmatyczne żyją radością tego nawrócenia i z czasem, powoli otwierają się na głos
nauczania, by poznać codzienną, szerszą drogę wiernego zdążania do Boga. Cudowny
medalik, objawiony przez Matkę Bożą na rue du Bac, zawiera w swym rysunku postać
Matki Boskiej, Krzyż i dwa serca co stanowi skrót prawd wiary, łatwy do zapamiętania
w okresie załamania się wiary.
Właśnie siostra Katarzyna Labouré jest przygotowana do bezpośredniego
widzenia Matki Bożej. Miała już widzenie serca św. Wincentego à Paulo. Widzi przez
cały okres nowicjatu Chrystusa, jawiącego się jej za postaciami eucharystycznego
Chleba. Jest przyzwyczajona do widzeń. Teraz głęboko pragnie zobaczenia Matki

91

Bożej. Jogałła. 11. że to jej anioł stróż. siedzącej w fotelu. s. Jak to było wtedy u sióstr szarytek? Przecież tego wszystkiego powinna nauczyć mistrzyni nowicjatu.6 Odsunęła firankę. gdy anioł dotknął je palcem.30. że rozmowa dotyczyła . czy to naprawdę Matka Boża. by była zdolna przyjąć i spełnić zadania. Około godz. 46-56. Ale w Zgromadzeniu „nie przestrzega się reguł”. Anny. Siostra Katarzyna Labouré już spała w klasztornym dormitorium. gdyż tam czeka na nią Matka Boża. Pomyślmy. bo ma w oczach obraz św. 18 lipca. a siostra Katarzyna Labouré wie. I za chwilę powiedział: „oto Najświętsza Panna. proszę siostry”. że wszyscy śpią. t. że przecież może to ktoś usłyszeć. niczego nie usłyszą.l: Récit. 6 Opis widzenia Matki Bożej podaję za ujęciem R. Swoje objawienia siostra Katarzyna Labouré zwierzała spowiednikowi. Znamy dalsze wydarzenia. Siostra Katarzyna Labouré już nie waha się. jak ma odnosić się do swego spowiednika. Z tej pisanej wersji dowiadujemy się. To dziecko. które jej zleci Matka Boża. tego autora. Laurentin. Siostra Katarzyna Labouré nie wie. tłum. Por. księży. Klęka przy Matce Bożej i opiera ręce na jej kolanach. tym razem głosem mocnym i rozstrzygającym mówi: „To jest Najświętsza Panna”. Dodaje. „Powiernica Niepokalanej”. Komu? Na ołtarzu jest Chrystus w Eucharystii. E. W fotelu siedziała Matka Boża. Kraków 1985. Zaczyna się rozmowa. Drzwi kaplicy otwierają się. że nastąpi prześladowanie zakonów. s. 92 . Pomyślała. Anioł zaprowadził siostrę Katarzynę Labouré do ołtarza. reagując na jej myśl. o godz. zasłaniające łóżko. Ma przychodzić do stóp ołtarza i tu zwierzać swe troski. W rozmowie tej Matka Boża uczyła siostrę Katarzynę Labouré. Anioł jednak. Dziecko odpowiedziało. jak ma postępować w swoich zmartwieniach.formacji zakonnej. Sama uczy siostrę Katarzynę życia zakonnego. W kaplicy są zapalone wszystkie światła. że ze wzgardą ludzie będą odnosili się do Krzyża Chrystusa. Siostra Katarzyna Labouré musiała prawidłowo rozwinąć swoje życie religijne w wersji zakonnej. Matka Boża jest smutna.30 zbudził ją głos: „Proszę siostry. I stanie się to wieczorem. Siostra Katarzyna Labouré usłyszała szelest jakby jedwabnej sukni. Opisała je po 46 latach. oto ona”. właśnie dziś. blisko fotela ojca duchownego. 11.szeroko mówiąc . które jej powiedziało. prowadzi ją do kaplicy. Anioł jest rozświetlony. Wszędzie jest widno. żeby wstała i udała się do kaplicy. 80-90. Vie authentique de Catherine Labouré. Paris 1980. i zobaczyła pięcioletnie dziecko.

w białej sukni i błękitnym płaszczu. W Krzyżu poznaliśmy miłość.8 Nie zobaczę Cię.. 5. ostatnie. jakby wokół obrazu. skierowane do Krzyża Chrystusa przez Jana Pawła II podczas Mszy Świętej w Krakowie w czasie III pielgrzymki papieskiej do Polski. 93 . Bądź pozdrowiony. I informacja: „Nie zobaczysz mnie już więcej. 5. E. Po chwili obraz odwrócił się i na jego odwrocie siostra Katarzyna Labouré zobaczyła literę „M” z małym Krzyżem umieszczonym powyżej.30 po południu. To w Krzyżu Chrystusa Bóg Trójjedyny: Ojciec. napis: „O Maryjo bez grzechu poczęta. „Przegląd Katolicki” 75. Matka Boża ukazała się jej obok obrazu św.Zacytujmy natychmiast słowa uwielbienia. także o godz. Odprowadził ją w widzialnej postaci jej anioł stróż. a na dole Najświętsze Serce Jezusa i Maryi". Katedra Wawelska.7 Po rozmowie z Matką Bożą siostra Katarzyna Labouré wróciła do dormitorium.. w życiu wiecznym. w grudniu 1830. Jest ubrana tak samo jak w widzeniu z 27 listopada. A potem było widzenie 27 listopada 1830 roku. Siostra Katarzyna Labouré ujrzała Matkę Bożą o godz.... którzy się do ciebie uciekamy”. I czy usłyszę Twój głos w czasie modlitw? Czy usłyszymy 7 Ave Crux. s. Matko Boża.VII. Kraków 1985. Zrozumiała. o Chryste. 8 Widzenie z 27 listopada i z grudnia 1830 opisuję zgodnie z tekstem przekładu książki R. z rękami wyciągniętymi ku ludziom. ale w czasie modlitw usłyszysz mój głos”. Tylko „włosy w dwu pasmach przykryte są czymś w rodzaju naczółka przybranego koroneczką szeroką na dwa palce". módl się za nami. tę miłość aż do końca”. nr 27.. 10 czerwca 1987. Józefa. w jasnym welonie na głowie.30 po południu. I módlmy się słowami Ojca Świętego: „Bądź pozdrowiony. że tak ma wyglądać cudowny medalik. Nie zobaczymy Cię. Jogałła. Homilia Ojca Świętego podczas Mszy świętej podniesienia relikwii Błogosławionej Jadwigi. To w Krzyżu jest Ci dana. Matka Boża ukazuje się za tabernaculum na środku ołtarza. Z rąk wychodziły promienie jako symbole łask. Była godz. wszelka władza.. Krzyżu Chrystusa!.. 1987.. gdy o nie prosimy. To w Krzyżu jest moc odkupienia człowieka. 46-60. Syn i Duch Święty stał się życiem dusz nieśmiertelnych. 5. Krzyżu Chrystusa!. 2 w nocy. tłum.. w tym życiu. Było jeszcze jedno objawienie. tak dużo. wzniesiona nad ziemią.. Laurentin: „Powiernica Niepokalanej”. z dn.. Tylko z rąk wychodzi więcej promieni. Wokół postaci Matki Bożej. że zasłaniają stopy Matki Bożej. Zobaczymy Cię po śmierci. Siostra Katarzyna tej nocy już nie zasnęła.

a uwyraźnia człowieczeństwo. Ojciec i Syn są jednym Bogiem i w związku z tym są jednym pryncypium Ducha Świętego. a Syn nieustannie kocha Ojca. Św. a nie w Jego Osobie. który teraz „siedzi na prawicy Boga Ojca Wszechmogącego" i zarazem przebywa w Najświętszym Sakramencie. w jej przejrzystej osobowości Duch Święty swoiście się przejawia. ludzkie ciało. Jeden Bóg co do istnienia jest w swej istocie Trzema Osobami.wewnętrznie Twój głos? Skieruj na nas promienie. Bóg jest aktualną teraźniejszością. Bóg Ojciec rozumiejąc siebie tym rozumieniem rodzi Słowo. wychodzące z Twych rąk! Matka Boża uprasza nam łaski. Chrystus jako jedna Osoba Boska o naturze Boskiej i ludzkiej przyjmuje z racji natury ludzkiej.: „Rozumienie Eucharystii” (w druku). Teraz po zmartwychwstaniu Chrystus swoiście kryje swe człowieczeństwo. Wszystko w Nim aktualnie się „dzieje”. Maksymilian stwierdza.9 Jest to wciąż więź między Matką i Synem. 94 . a od Ojca i Syna nieustannie pochodzi Duch Święty. Tym imieniem Duch Święty „podzielił się” z Matką Bożą. że dzięki Wcieleniu Chrystus jako Bóg i Człowiek jest utajony w ludzkim ciele. należące do tej natury. Bóg Ojciec nieustannie rodzi Syna. Skierujmy więc na chwilę naszą myśl do Trójcy Świętej. Można powiedzieć. ujętego w Jego pochodzeniu. Tomasz z Akwinu dopowiada tu. Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna jako jednego Boga będąc w istocie Boga Trzecią Osobą Boską. gdyż w Niej. trzy Osoby Boskie są jednym Bogiem co do istnienia. Niepokalane Poczęcie to najpierw imię Ducha Świętego. a uwyraźnia 9 Przeczytam tu fragment swego artykułu pt. gdy o nie prosimy. Niepokalane Poczęcie jest z kolei imieniem Matki Bożej. że dzięki Przeistoczeniu Chrystus jako Bóg i Człowiek jest utajony w postaciach Chleba i Wina. między Wcieleniem i Przeistoczeniem. 3) Ascetyczne aspekty Wcielenia i Przeistoczenia Rozważmy więź między Matką Bożą i Eucharystią. Można też powiedzieć. że ponieważ w Bogu wszystko jest Bogiem. Ta więź wskazuje na Trójcę Świętą. Od Ojca i Syna jako ich wzajemna miłość pochodzi Duch Święty. Żyjąc na ziemi Chrystus swoiście kryje swą Boskość. Niepokalanym Poczęciem w Bogu. Uprasza łaski Chrystusa. Duch Święty sprawił dziewicze poczęcie Chrystusa w łonie Maryi. jako Swego Syna. Ojciec zarazem nieustannie kocha Syna. że Duch Święty jest nieustannym Niepokalanym Pochodzeniem od Ojca i Syna. a inaczej mówiąc.

Św.. Według św. A Duch Święty jest duszą Kościoła. że: „przyczyną naszego uświęcenia jest męka Chrystusa. Chrystus jako Bóg ma w sakramencie moc sprawcy. co zawiera w sobie coś świętego (aliquid sacrum). gdyż wszyscy zostaliśmy zbawieni i przez Eucharystię mamy dostępować zbawienia uczestnicząc w Jego męce. Sakrament więc wskazuje na mękę Chrystusa jako na to. (solus Deus operatur interiorem effectum sacramenti). I dodajmy. Tomasza „sakramentem nazywamy to. co wskazuje na nasze uświęcenie”. że według św. ujawnia łaskę jako to. także jednak jako człowiek. jako człowiek sprawia go przez zasługę i sprawczo. Jest Eucharystia zarazem spełnieniem się życia duchowego. lecz instrumentalnie. co wyprzedza nasze uświęcenia. gdyż nie ma zbawienia poza Kościołem. kresem wszystkich sakramentów i otrzymywaniem Chrystusa w Kościele. Ciało Mistyczne Chrystusa to my wszyscy. która jest wewnętrznym skutkiem sakramentu. bez którego nie spełnia się zbawienie.Bóg.swą Boskość i w Eucharystii udostępnia nam swą mękę krzyżową. Zauważmy tu. Tomasz mówi ponadto. celem naszego uświęcenia jest życie wieczne”. Dzięki temu Eucharystia sprawia jedność Ciała Mistycznego. Chce być dostępny każdemu człowiekowi. mianowicie samego Chrystusa (ipsum Chri-stum)”. że „sakramentem nazywamy to. W tym Kościele jest nam dostępny Najświętszy Sakrament. I tym różni się Eucharystia od innych sakramentów. aby to życie 95 . kochający Chrystusa i przez to razem z Chrystusem stanowiący Kościół. stąd łaska. Sakrament wskazuje więc na słowo Wcielone jako na przyczynę uświęcenia przez mękę krzyżową. To życie duchowe jest podobne do życia cielesnego. że zawiera w sobie coś absolutnie świętego. gdyż ludzka natura Chrystusa jest narzędziem jego Boskości (humanitas est instrumentum divinitatis eius). Św. że „sam Bóg sprawia wewnętrzny skutek sakramentu. co w nas sprawia męka Chrystusa i zapowiada przyszłą chwilę... Rozwija się i osiąga dojrzałość. wprost w Jego Osobie stając się Mistycznym Ciałem Chrystusa. Chrzest jest urodzeniem się człowieka do życia duchowego. jako człowiek ma moc szafarza sakramentu. formą (lub mocą) naszego uświęcenia jest łaska i cnoty. Jako Bóg sprawia ten skutek swą mocą. pochodzi od samego Boga (est a solo Deo)”.. Tomasza „sakramenty Kościoła są ustanowione dla wspomagania człowieka w życiu duchowym”. W tym Kościele Chrystus jest Głową. Tomasz dopowiada też. Ten wewnętrzny skutek sakramentu sprawia Chrystus .

a zarazem wzajemnie jako części Mistycznego Ciała kontaktujemy się między sobą i ze sobą jednoczymy. co wyprzedza nasze uświęcenie. Tomasz ukazuje Najświętszy Sakrament jako ofiarę. Tym pokarmem duchowym jest wnosząca łaskę Eucharystia. podobnie jak potrzebny jest pokarm w życiu cielesnym. który jako łaska niestworzona. pokarmem wspomagającym nas w drodze do niebieskiej ojczyzny. to znaczy łaską (bona gratia). Ze względu na nas. 1) Imię: Najświętsza Ofiara Jest Najświętszy Sakrament prawdziwą ofiarą (sacrificium). ukazuje ten Sakrament jako Eucharystię. gdyż w niej kontaktujemy się z Chrystusem uczestnicząc w Jego ciele i Boskości. Jest to ujęcie z pozycji tego. jako pełny łaski. Św. jej stałą wśród nas obecnością. 3) Imię: Pokarm duchowy Jest Najświętszy Sakrament. św. w tym Sakramencie realnie obcym. co się aktualnie stanie. potrzebny jest pokarm. a spełnia się nasze uświęcenie. co w Najświętszym Sakramencie wyprzedza nasze uświęcenie. Jest Eucharystią. 2) Imię: Komunia święta Jest Najświętszy Sakrament spełnianiem się jedności Kościoła.rozwijało się. które zaczęło się dla nas w Chrystusie. komunię i wiatyk. wiatykiem i hostią. Najświętszy Sakrament jest wnoszącą łaskę Eucharystią. na Chrystusa dla nas. Ze względu więc na to. Wskazując na łaskę. Jest wiatykiem (viaticum). jest tym pokarmem i jest już w nim doznawaniem Boga. Communio oznacza tu dar dawany i przyjmowany. Jest z tego względu Komunią świętą (communio). 4) Imię: Eucharystia Jest Najświętszy Sakrament z tego względu zarazem Eucharystią. co je spełnia i co zapowiada przyszłą chwałę. Stanowi to podstawę różnych imion Eucharystii. Jest bowiem pamiątką męki Pańskiej. komunią. zawartego w Najświętszym Sakramencie. na wspomaganie nas w życiu duchowym. gdyż łaską Boga jest życie wieczne. 96 . Tomasz ujmuje Najświętszy Sakrament właśnie z kilku punktów widzenia. Jest także zarazem ofiarą. Jest to ujęcie Najświętszego Sakramentu ze względu na jedność Kościoła. ujęty ze względu na nasze przyszłe zbawienie. udziela się nam przez Najświętszy Sakrament. gdyż doznajemy łaski i samego Chrystusa. na to.

(Pojawia się) gorące i bolesne pragnienie. umęczonego na krzyżu kogoś najbliższego. aliquid sacrum absolute). zastępując Chrystusa. od bezpośredniego i tak nam potrzebnego teraz widzenia Go ‘twarzą w twarz’. otaczać opieką jak gościa lub jak małego synka położonego w żłobie.. oddzieli od Boga i odbierze opisaną powyżej tęsknotę”. Tomasz. żywy i obecny. że Najświętszy Sakrament istnieje nie tylko ze względu na nas. Gdy o tym pamiętamy. i tam trwać na zawsze w milczącej modlitwie. Oddziela nas od Niego. zawierzyła milczeniu Chleba..zwyciężywszy śmierć swym zmartwychwstaniem . ile powinien płakać człowiek. miłość o kształcie tęsknoty. nasza struktura cielesno-duchowych bytów. zupełnie blisko w eucharystycznym Chlebie. Powinienem więc ‘roztoczyć wzruszającą opiekę nad utajonym w Eucharystii Ciałem Jezusa zupełnie bezbronnym’.. bezbronny i dostępny. które niech nam scharakteryzuje cytat z mojej książki „On ma wzrastać”: „Czasem pojawia się w człowieku tęsknota. wypowie nad chlebem Jego słowa: ‘To jest . widzialnego Chleba. gdy kapłan. jak zranionego. tak pisałem o Eucharystii w roku 1984 w książce „Dziesiątek różańca refleksji”: „Kieruje nas do Chrystusa wiara. Teraz pociechą jest ogląda. danego nam do ręki na zawsze. Jest Chrystus Najświętszą Hostią. Reagując na to ujęcie z roku 1965. nadzieja. W Eucharystii jest wprost Chrystus sam w sobie (ipse Christus. lecz jeszcze nie posiadających władzy poznawczej. bronić Cię. Zawsze powinienem być przy Tobie.moc swej miłości. nie zawieść zaufania Boga. powierzony przez Ojca naszej opiece. którą kiedyś otrzymamy: bezpośredniego widzenia Boga. zarazem jako osobę. która . Bóg je powierzył ludziom z całkowitym zaufaniem. znakomita struktura osób. Jezu Chryste. powinienem ‘pobiec do 97 .5) Imię: Hostia Dodaje św. Ciało moje’”. Trudno wyobrazić sobie. którego powali grzech. aby pobiec do kościoła natychmiast. aby z oczami pełnymi łez pochylić się nad Hostią i roztoczyć wzruszającą opiekę nad utajonym w Eucharystii Ciałem Jezusa zupełnie bezbronnym.. „Jesteś tu. rzuciwszy wszystko. I ze względu na to Najświętszy Sakrament jest ponadto Hostią.nie Hostii. czymś zawierającym samego Chrystusa: inquantum continet ipsum Christum. może pojawić się w nas odniesienie. miłości do nas. który jest Ciałem Jezusa.

Ojciec Święty dodaje też w ‘Liście (z roku 1980) do biskupów o tajemnicy i kulcie Eucharystii’. Jeżeli praktykujemy autentyczny kult eucharystyczny.. aby zabezpieczyli ‘sakralną godność posługi eucharystycznej. wychowanych w ‘szkole Krzyża’ (Odkupienia) i Eucharystii’”.. Dodajmy także. że ‘sakralną godność’ kapłańskiej ‘posługi eucharystycznej’ zabezpiecza także nasza wiara i nasza miłość do Chrystusa. a przez Niego i w Nim z całym Kościołem. W związku z tym Ojciec Święty prosi biskupów i kapłanów... że ‘w tym sakramentalnym znaku On . tęsknotą i potrzebą... naszym wargom i ustom: jako pokarm’. powierza się nam z tak bezgranicznym zaufaniem jakby liczył się z naszą ludzką słabością. naszemu sumieniu. nasz brat i siostra. Poczucie ‘eucharystycznej Komunii’ z Chrystusem.kościoła natychmiast. rzuciwszy wszystko... w encyklice Redemptor hominis (20) napisał . powtarza (w Liście do biskupów). niegodnością. „Możemy zapewnić Ojca Świętego Jana Pawła II. że ‘jest zatem powierzona ta wielka Tajemnica wiary . a często heroicznych wyznawców Chrystusa.. że Chrystus ‘w Komunii eucharystycznej zawierza siebie każdemu z nas. niebezpieczeństwa 98 ... I Ojciec Święty .. szczególnym naszym dziedzictwem po Apostołach. w oczach naszych musi rosnąć godność każdego człowieka’. Chcemy przeżywać ‘kult eucharystyczny’ z czcią i miłością.. Chrystus rzeczywiście obecny . a także owego głębokiego ducha eucharystycznej Komunii.. a także przyzwyczajeniami. że „Ojciec Święty Jan Paweł II . czy wręcz możliwością zniewagi’. naszemu sercu. naszą troską. również za moją książką „Dziesiątek różańca refleksji”. i tam trwać na zawsze w milczącej modlitwie’”. Biskupom i kapłanom . niegodności. z ogromną miłością wciąż zdumieni ‘bezgranicznym zaufaniem’ do nas Chrystusa i starający się nie zawieść tego zaufania mimo słabości. skoro każdemu w taki sam sposób Chrystus daje siebie samego pod postaciami chleba i wina. naszym przeżywaniem Eucharystii. Jest ona powierzona także całemu Ludowi Bożemu. rutyną. po różnych tradycjach liturgicznych i tylu pokoleniach wiernych. jaką wartość w oczach Bożych ma każdy człowiek.. aby ‘pochylić się nad Hostią i roztoczyć wzruszającą opiekę nad ... jest także ‘naszym dziedzictwem’.. Ciałem Jezusa zupełnie bezbronnym’ i tak ‘trwać na zawsze w milczącej modlitwie’... wszystkim wierzącym w Chrystusa’ i ‘ukazuje . który jest szczególnym dobrem Kościoła jako Ludu Bożego.

czyniąc ich w ten sposób synami. Pawła w liście do Galatów 4. że według Soboru Watykańskiego II Najświętsza Maryja Panna jest „Rodzicielką Syna Bożego. Powtórzmy to ujęcie zbawienia: Realizowanie zamysłu Boga Ojca przez Chrystusa i dzięki Chrystusowi. Inaczej mówiąc. dobra i miłości. gdy powali nas grzech. podkreślany także przez teologów.. gdyż zawsze tęskni do prawdy. Warszawa 1988. stwórca przymierza. 84-102. w jaki sposób Matka Boża uprasza nam łaski. rozważając te prawdy wiary uświadomić sobie. stwórca porozumienia z ludźmi. Jak to się dzieje? 1) Przypomnijmy sobie najpierw. zaskakujący i piękny moment: to dynamicznie realizujące się zbawienie ma postać statyczną w osobie Matki Bożej. s.. że Chrystus zaufał ‘naszemu sercu. To serce tęskni do Chrystusa. Takie jest ukazanie zbawienia przez św.53. Wiemy i wierzymy. Matka Boża statycznie zawiera w 10 K. Trzeba teraz.K. dzięki czemu stajemy się przybranymi dziećmi Boga. że całe zbawienie człowieka jest faktem trynitarnym lub że ma strukturę trynitarną. Serce i sumienie przywrócą nas Chrystusowi obecnemu w Eucharystii. naszemu sumieniu’. Zbawienia bowiem dokonuje Bóg. wywoła łzy żalu i w miłosiernej miłości Chrystusa podejmiemy pokutę: zmianę myślenia i tęsknot. 4) Osoby Trójcy Świętej i Matka Boża Więź Matki Bożej z Trójcą Świętą wyjaśnia też nam. zabezpieczą ‘godność posługi eucharystycznej’ i sprawowanie kultu eucharystycznego z czcią i miłością”. Jest to dynamiczne ujęcie zbawienia. Bóg Ojciec napełnia Duchem Świętym ludzi. Bóg Ojciec posyła swojego Syna jako Zbawiciela.10 To są prawdy wiary.16. Dzięki Chrystusowi. który zbawia człowieka.rutyny i możliwości zniewagi.4-5 i w liście do Rzymian 8. które tylko Chrystus przez Wcielenie i Odkupienie czyni ukrytym w Bogu nieutracalnym środowiskiem człowieka. Nasze sumienie. Teraz występuje.: Największa jest miłość (l Kor 13. Gdy w Raju załamały się kontakty człowieka z Bogiem i gdy nadszedł właściwy czas (gdy nadeszła pełnia czasu). każde ludzkie serce. a przez to najbardziej umiłowaną Córą Ojca i świętym Przybytkiem Ducha Świętego”. 99 . powołując ich czy przybierając ich za synów.13). Zarazem posłanie Ducha Świętego przez Ojca i Syna do nas. Tak to określają teologowie. Rozważanie więzi między Osobami Trójcy Świętej i Matką Bożą jest fragmentem książki pt.

Łukasza 1. dzięki poczęciu i urodzeniu Chrystusa. cała działalność Chrystusa. które się dzieją w osobach. że jest święty. Jego myśl. że w swoim przeżywaniu więzi z Bogiem. Matka Boga. podkreśla się w tym miejscu. służy Ojcu z czcią. Zobaczmy to rozważając Matkę Bożą wobec Trzech Osób Trójcy Świętej. która polega na odkupieniu nas i zbawieniu. a zarazem Jej rolę służenia w całym dziele Zbawienia. Jego wolę. Zarazem przez swoje macierzyństwo Matka Boża objawia Boga Ojca. Odkupienie jest naszym powrotem do Boga. do przyjęcia już Zbawiciela. albo wprowadzanie nas z powrotem w miłość Ojca. które Kościół odnosi do Matki Bożej: Umiłowana Córa Ojca. Bóg zaproponował nam miłość. które wyrażają w skrócie prawdy wiary. Wszystkie te wydarzenia zbawcze spełniają się dzięki macierzyństwu Matki Bożej. Niepokalana. ujawnia Boga Ojca. a) Bóg Ojciec jest autorem całego planu zbawienia. jak mówi Jan Paweł II. I 100 . Wcielenie jest tym otwarciem się i wciąż nieustannym otwieraniem się Boga wobec nas. kiedyś odwróciliśmy się od Boga. Jest to układ osobowy.sobie to dynamicznie spełniające się zbawienie. zmierza z powrotem do Boga Ojca. że jest miłosierny. całego pomysłu zbawienia już objawionego nam w pierwszych księgach Starego Testamentu. ujawniają służebną rolę Matki Bożej wobec Ojca. Wyraża Jego zamysł. Przede wszystkim objawia Boga Ojca. Duch Święty sprawia poczęcie Chrystusa. że jest obrońcą ubogich. We współczesnej teologii.46-55). lecz dla dobra całego rodzaju ludzkiego. W Jej osobie spełnia się zbawienie. Jest to. ujawnia to. A w swym osobistym kontakcie z Synem Matka Boża dostrzega i swoiście ujmuje w wierze to. Te tytuły. że Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi. od której odwróciliśmy się w Raju. Wracamy w Duchu Świętym. Matka Boża wciąż odkrywa oblicze Boga Ojca. przywracanie nas Bogu. Zarazem Matka Boża w odniesieniu do Boga Ojca wyraża pełne przygotowanie Izraela. Dosłownie Bóg Ojciec otwiera się wobec nas i dzięki odkupieniu przez Chrystusa możemy wrócić do miłości Boga. Wskazują na to tytuły. a więc w swoim przeżywaniu religii. nie przyjęliśmy tej propozycji. potężny. narodu izraelskiego. To są wydarzenia. Bóg w dalszym ciągu ponawiał i ostatecznie ponowił tę prośbę stając się w drugiej osobie człowiekiem. Całe dzieło zbawcze Chrystusa. że Matka Boża jest wybrana i wyjątkowa nie dla niej samej. a zarazem służy Ojcu. głównie na obszarach protestanckich. Podkreśla się też w teologii maryjnej. wierny (to ze św.

To są akcenty mariologiczne. Następnie Matka Boża towarzyszy Jezusowi w całej Jego działalności. to jest moja ulubiona myśl. Jest to ujęcie o ogromnej urodzie teologicznej. Uświadamia sobie wszystko. co się zdarzyło i co usłyszała. słyszy proroctwo Anny Prorokini. cokolwiek wam powie. Zbawienie nie jest układem relacji. aby pomagać w dziele zbawiania ludzi. że jedynym Zbawicielem jest Chrystus. w pierwszym liście do Tymoteusza 2. Jest Matką Odkupiciela. Znowu to wspaniałe osobowe rozwiązanie.6. doskonale rozumie. którą wyraziłem w książce „Dziesiątek różańca refleksji”. jest ośrodkiem całego planu czy pomysłu zbawienia. Niech mi się stanie tak. Tę tajemnicę. Skoro Chrystus jest Zbawicielem. co nam powie.Matka Boża jest zgodna z Bogiem Ojcem w poglądzie na nasze więzi z Chrystusem. wszystko to zapamiętuje i rozważa. zróbcie wszystko. b) Syn Boży. to rola Matki Bożej polega na tym. Odpowiedziała raczej. Dokonuje refleksji teologicznej. Ta myśl zawiera się w liście do Efezjan 1. Niech się stanie tak. Nie powiedziała do anioła: dobrze. nie jest apostołem. tak. Otóż Matka Boża ukazuje nam swoistą tajemnicę Chrystusa. u św. przyjmuje wizytę mędrców. ukazujące więzi Matki Bożej z Bogiem Ojcem. czuje to. Bóg Ojciec podobnie prezentuje nam Chrystusa na górze Tabor: „Jego słuchajcie” (Mt 17. że to nie ja rozstrzygam. która nimi żyje. aby być Służebnicą Pańską. Na przykład odniesienie się Matki Bożej do Chrystusa w Kanie Galilejskiej: „Zróbcie wszystko. Powiedziała: „Niech mi się stanie według słowa Twego”. procesów. spełnić wszystko. Zbawienie to Chrystus. Można by powiedzieć. Słyszy proroctwo Symeona.5). aby być Matką Odkupiciela. Tak określiła siebie w sytuacji Zwiastowania. słuchać Go. Matka Najświętsza jest właśnie Służebnicą Pańską. że Chrystus jest Zbawicielem.5). Jest pierwszą osobą spośród ludzi. jak Bóg proponuje. Chrystus. lecz Bóg.5-6. Jest matką. Pomysł zbawienia jest taki. jak mamy odnosić się do Chrystusa. zgadzam się. Jana 4. że Matka Boża jest pierwszym teologiem świeckim. cokolwiek wam powie” (J 2. jak powiedziałeś. co się wydarzyło. Jest świadoma tego. która je spełnia. Nie jest bowiem kapłanem. Pierwsza rozważa w swoim sercu wszystko. w liście do Żydów 8. Matka Boża doskonale wyraża. Teologowie ukazują tutaj ogromną delikatność Matki Bożej. Zarazem macierzyństwo Matki Bożej jest 101 . która zna prawdy wiary Nowego Testamentu. I Chrystus jest jedynym Zbawicielem.42. że rodzi Syna Bożego w ludzkim ciele. jak sobie życzy.18-23.

może nie z trudem. w Duchu Świętym. że jest jedynym Bogiem w Trójcy Osób. I podobnie Bóg mieszka w nas dzięki miłości i przez miłość. Wypełnia się zarazem przez Chrystusa w Duchu Świętym. dzięki temu właśnie kultowi. Nasze pozytywne odniesienie do Matki Bożej. że Matka Najświętsza jest Matką. Według Nowego Testamentu Duch Święty przebywa w każdym ochrzczonym człowieku. właśnie Matką. Inne są pomocnicze. że „w Najświętszej Pannie wszystko się odnosi do Chrystusa i wszystko zależy od Niego”. wszystko prowadzi nas do Boga Ojca. gdy z miłością odnosimy się do Chrystusa. W ten sposób: przez Chrystusa. To są działania chrześcijanina. Paweł VI podkreślał w swoim tekście Marialis cultus 25. Nigdy Matka Boża nie była uważana za Boga. w każdym chrześcijaninie. tak sądzę. musiała podjąć wysiłek pogłębienia wiary. W związku z tym także nasze osobiste odniesienie do Matki Bożej. tak jak Ona. Tak jak każdy z nas musi pogłębiać relacje wiary w odniesieniu do wszystkich osób. ale wypracować swoją wiarę. Odnowić serce to z powrotem ożywić w człowieku podstawy jego odniesień do Boga. ale Syn Boży jest zarazem Chrystusem. Polska zawsze realizowała religijność katolicką trynitarną. c) Duch Święty. chroni Polskę przed odejściem do objawionej informacji Boga. odniesienie religijne ma początek w Chrystusie. aby odnowić serce. można by powiedzieć. Duch Święty mieszka w nas właśnie w tym celu. że dzięki temu lekceważonemu kultowi maryjnemu. aby być dziećmi Boga. W Chrystusie uzyskuje swój pełny wymiar. Duch Święty 102 . tak mocnemu w Polsce. Przebywa w każdym chrześcijaninie. do ludzi i do Boga. Znaczy to. Matka Boża doskonale zna prawdy wiary Nowego Testamentu. wiązania się z Bogiem przez miłość. że zostaliśmy powołani do podejmowania z Bogiem odniesień przez miłość. który kwestionuje kult maryjny. Zostaliśmy bowiem powołani do tego. Dzięki temu nie było u nas szans na rozwój protestantyzmu. Mała dygresja: Sądzę. ale człowiekiem. jest Jej Synem i Matka Boża musiała z trudem. Dobrze ujęta świętość i osoba Matki Bożej wprowadza nas w kontakt z Trójcą Świętą. Nasze odniesienie do Matki Bożej spełnia się więc w swoim największym wymiarze wtedy. aby odnowić serce. Nie ma innych ważniejszych działań.w Niej głęboką podstawą więzi wiary z Chrystusem. Zawsze Polacy mieli świadomość. kimś wyjątkowym w Kościele. uzdolnić nas do działań właściwych dziecku Bożemu.

Tak jest według św. Duch Święty więc swoiście chroni Matkę Bożą przed różnymi zniekształceniami kulturowymi. nowe serce. jak dokonuje się zbawienie. które pozwala Jej dać Bogu odpowiedź pełną wiary. c) Duch Święty daje Matce Bożej natchnienie. d) Duch Święty włącza Matkę Bożą do jedności wierzących. b) Duch Święty dokonuje w Maryi dziewiczego poczęcia Chrystusa (św.zamieszkał też w Matce Bożej przez miłość. Jest to zarazem bardzo ciekawy moment w osobowości Matki Bożej. Z całym spokojem i odwagą dopytuje więc o to: jak to się stanie.19. Problem ten tylko w wypadku Matki Bożej jest tak rozwiązany. I anioł odpowiada. że Duch Święty to sprawi. na czym ono polega. Matka Boża pomyślała swoje życie jako wyłączne odniesienie do Boga i otrzymuje propozycję stania się Matką Syna Bożego. utrwalając w Niej podstawową wrażliwość intelektu możnościowego. Taka jest odpowiedź. jest budzeniem w nas poczucia godności (Łk 1.38.46-55 . głębokie rozumienie właśnie tego. a) Duch Święty tworzy w Matce Bożej nowe serce. Miłość do Boga spełnia się w całym Jej człowieczeństwie i w całej Jej duszy. dzięki czemu wypowiada Ona „Magnificat”. gdyż Jej Synem jest Syn Boży.51).Łk 2. Mateusz 1. Łukasz 1. które pozwala Jej na skierowanie się do Boga z wiarą. że miłosierdzie jest wciąż miłością natychmiast nas wspomagającą. Rozwiązanie niezwykle wspaniałe. do całej Trójcy Świętej. dzięki któremu rodzi się w Niej słowo serca. Jak bliżej teologia ujmuje te więzi Ducha Świętego z Matkę Boża? 2) Bliżej ujęte powiązania Ducha świętego z Matką Bożą. jak zapowiedział to już Abrahamowi. nie zostaje zmieniona. że przecież Jej pomysłem życia jest wyłączność miłości skierowanej do Boga. A jest w tym i ta myśl. Ta pieśń ukazuje nam głębokie rozumienie prawd wiary. że Duch Święty rozwiąże ten problem. jest Bóg. Moglibyśmy 103 . jak odnosić się do Boga. jaki jest los ludzi.20). miłość wyłączna. Zaplanowała dziewictwo i widzi swoiste zakłócenie Jej planu. nie znam męża. Łuka sza 1. Duch Święty daje Jej nowe serce. Matka Najświętsza daje Bogu odpowiedź pełną wiary. który w miłosierdziu swoim kieruje się do nas.35 i św. W wypadku Matki Bożej nawiązujące do wszystkich Jej umiłowanych projektów życia. Znaczy to. że Jej miłość do Boga. co mają robić.

że zmartwychwstanie ciał nie jest naturalnym procesem. że Duch Święty jest w nas i modli się w nas wzdychaniem niewymownym. że włącza Matkę Najświętszą do jedności ludu Bożego. Jest to akcent teologiczny. gdyż kod jest podstawą zgromadzenia wszystkich tych elementów fizycznych. W starych przekładach Pisma św. wstawiania się Matki Bożej za nami. że wszystkie tytuły. Duch święty bo wiem wskrzesza ciało. Duch Święty jest dawcą życia. Matka Boża ma w tym udział przez Ducha Świętego i w Nim wstawia się za nami do Boga. w godzinkach. gdy została wprowadzona do jedności wierzących (J 14. jest pierwszą w tym Kościele osobą zbawioną. te które na przykład odnajdujemy w litanii. 16. Taka jest prawda wiary i świadomość religijna Kościoła.13-14). że Chrystus pozostawia Kościołowi w darze Ducha Świętego i Najświętszą Maryję Pannę. które odnosimy do Matki Bożej. wszystkie tytuły Matki Bożej wyjaśniają Jej udział w dziele zbawienia. sprawił poczęcie Chrystusa. W związku z tym cała rola Matki Bożej polega na współuczestnictwie w dziele zbawienia i zarazem na swoistym wstawiennictwie czyli na pośredniczeniu w Chrystusie między ludźmi i Bogiem. wydarzenie specjalne. czyni je ciałami nieśmiertelnymi i dawcami życia. Maryja jest dzięki temu wciąż w Kościele. To Duch Święty nieustannie wstawia się do Ojca za nami. Jaki udział i jaka rolę? Tę rolę pełni w Kościele Duch Święty. że ta rola pośredniczenia. Jego zadanie. czytamy. która jest zasadą lub kodem ciała. jest zrozumiała tylko w świetle wstawiennictwa Ducha Świętego. odtworzy potem ciało człowieka po zmartwychwstaniu bez większego trudu. To Duch Święty wskrzesza ciała. Taka jest myśl wydobyta przez teologów z pierwszego listu do Koryntian 15. lecz że jest to proces specjalny. Bardzo lubię to wyrażenie. Wszystkie tytuły Matki Bożej są opisaniem.16.42-45. że forma. która jest pryncypium. Duch Święty modli się w nas do Boga. To On wstawia się za nami i to jest Jego rola. e) Duch Święty powoduje zabranie Maryi do nieba. w której skutki Odkupienia spełniają się w jakiejś największej mierze. które stanowią nasze ciało. Znowu teologowie zwracają uwagę na to. jaką Duch 104 . W analizach filozoficznych mówi się.powiedzieć. wskazaniem na rolę. Teologowie zwracają tu uwagę na to. Mówi się też. Zarazem teologowie mówią też rzecz wzruszającą. Matka Boża wstawia się za nami.

zmiłuj się nad nami. To jest pełniejszy niż związek przyjaźni. gdyż stanowimy Ciało Mistyczne Chrystusa. Amen. rolę uświęcającą dzięki odkupieniu przez Chrystusa. Módlmy się Ojcze z Nieba Boże. którzy się do Ciebie uciekamy. Wincentego à Paulo Ojciec Święty Jan Paweł II w liście do przełożonego generalnego Zgromadzenia 11 List Ojca Świętego Jana Pawła II do przełożonego generalnego Zgromadzenia Misji. Duchu Święty Boże. O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami. Synu Odkupicielu świata Boże. t. W: W nurcie zagadnień posoborowych.11 Tak określił św. stanowiąc Kościół. więc Matką Chrystusa zbawiającego. Warszawa 1983. Jesteśmy jak gdyby wbudowani w Chrystusa stanowiąc Jego mistyczne ciało. teraz i zawsze i na wieki wieków.Święty pełni w Kościele. który jest spowodowaniem poczęcia Syna Bożego. Święta Boża Rodzicielko. Święta Panno nad pannami. zmiłuj się nad nami. módl się za nami. Nasz związek z Chrystusem jest pełniejszy niż związek przyjaźni. Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament. 105 . w istocie Jej osoby. módl się za nami. Wincentego à Paulo) „Był sercem Chrystusa w święcie ubogich”. zmiłuj się nad nami. Uczynił ją pierwszą wierzącą osobą według prawd Nowego Testamentu. 7. Święta Trójco jedyny Boże. 186. „Był sercem Chrystusa w świecie” (Miłosierdzie jako rys postawy chrześcijańskiej u św. Uczynił zarazem Matkę Bożą matką wszystkich wierzących. módl się za nami. Właśnie uczynił Maryję Matką Chrystusa Mesjasza. zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo. To jest stanowienie mistycznego Ciała Chrystusa. Krótko zestawmy powiązania Ducha świętego z Matką Bożą: Duch Święty zamieszkał w osobie Matki Bożej. 15. Napełnił sobą Maryję. Zamieszkał w Niej także w ten niezwykły sposób. s.

I-XIV. ich opiekunki i wychowawczyni. Dla usprawiedliwienia polskiego przekładu tekstu x. jest dla sióstr miłosierdzia trwałe zaufanie Opatrzności i ofiarowanie wszystkiego. Pour cellule . Kaplicą klasztorną jest kościół parafialny. List Ojca Świętego Jana Pawła II.. (seria Maitres Spirituels). Paris 1920-1925. édition publiée et annotée par Pierre Coste. Krużgankami klasztornymi są ulice miasta. Wincenty à Paulo i pani Ludwika de Marillac. 661. Winszuję tej rocznicy i zarazem życzę. s. Sygnowane cyfrą rzymską i arabską cytaty z tekstów św. przez swój styl życia i służbę ubogim. t. później głównie ks. s. Pour cloître . która już w 1630 roku „zgłosiła się do ks. dziś 21 rue Monge. 15. 14 Św. Ks. 29 listopada 1633 w Paryżu. gdyż nie zamknięte kratą klauzury.les 13 106 . wprost rewelacyjny tekst św. s. 36-38. 199. St. by wraz z grupą innych dziewcząt stać się Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia.les maison des malades et celle ou reste la supérieure. Po trzech latach w 1633.. Dodin. X. zdecydowana na bezinteresowną pracę wśród ubogich”. Wincenty à Paulo . Życiem religijnym pani Ludwiki de Marillac kierował najpierw jej spowiednik ks. była już przygotowana. Wincenty à Paulo założył zgromadzenie zakonne. Vincent de Paul et la charité. J. Klauzurą jest posłuszeństwo. t. czym się jest. Wincenty a Paulo. Wincentego klasztorem sióstr miłosierdzia są sale chorych i dom w którym przebywa ich przełożona. Profesją zakonną.l église paroissiale.13 Jej życie religijne kształtował ks.skromność. Korzystam z tego określenia i czynię z niego dar gratulacyjny dla Sióstr Miłosierdzia w 350 rocznicę założenia Zgromadzenia. Wincenty à Paulo tworzy Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia przekształcając w grupę zakonną zespół dziewcząt. Św. które pod opieką pani Ludwik de Marillac. Wincentego à Paulo: „Elles auront pour monastère . Małgorzata Naseau.Doświadczenia duchowe i dzieło.Misji. Celę siostry miłosierdzia stanowi wynajęta izdebka. 186. Dukała. Bourges 1976. Honoré de Champigny. Correspondance . a przez tę posługę wyłącznie Bogu. Wincenty à Paulo.12 Drogą do utworzenia Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia była osobowość Małgorzaty Naseau.une chambre de louage. bp Franciszek Salezy i ks. zdecydowały się służyć wyłącznie biednym i chorym. W: W nurcie zagadnień posoborowych. welonem . Wincentego à Paulo odnoszą do dzieła: Saint Vincent de Paul. 661 por. aby także Siostry Miłosierdzia były zawsze „sercem Chrystusa w świecie”. kratą klauzury jest bojaźń Boża. pierwsza siostra miłosierdzia. w domu przy Faubourg Saint-Victor.14 12 A. Według ks. wiejskiej dziewczyny. Wybronił to zgromadzenie i uzyskał dla niego zatwierdzenia kościelne. sytuującą zakonnicę w społeczeństwie. ks. Wincentego. Pour chapelle .Entretiens-Documents. zdumiewające w tamtych czasach. A oto piękny.

Wincentego a Paulo sytuuje się w jej osobowości. ma źródło nasze odnoszenie się do Boga i do ludzi. Kozłowski. to rozumie się. lecz Duch Święty.la crainte de Dieu. krużganki. wiedzą. roztropnością. łagodnością. 15 T. A „gdy się mówi.15 Ten piękny akcent. nadzieją. służba ludziom „cierpiącym i pragnącym zbawienia”. t. skromność. mądrością. Pour grille . W: „W nurcie zagadnień posoborowych”. Wincentego. tożsame z pełnym chrześcijaństwem. druga dotyczy wielkości życia i dzieła św.17 W naszej osobowości. cierpliwością. Kozłowski. Pour profession . że ten Duch obecny w tej osobie. 342. Bogu poprzez służenie cierpiącym i pragnącym zbawienia”. l’offrande de tout ce qu’elles sont” (x. wyrażającym się w pominięciu siebie i ofiarowaniu wszystkiego. że Duch Święty działa w kimś. Pour clŏture — l’obéissance. odnoszenie się naśladujące Chrystusa. 17 T. 107 . że w nas. że człowiek czyni to samo”. one sprawiają. Nie wywołuje w nas tych postaw klasztor. Pour voile . gwałtowne atakowanie ludzi.Zauważmy. „W nas dzieje się życie zakonne. 235. Nie klasztor. Daje to nam w wyniku pełnię osobowości. umiarkowaniem. 524. daje jej te same skłonności. że życie zakonne siostry miłosierdzia. zaufanie Opatrzności i służba chorym. Może dlatego wciąż są wojny. który przebywa w nas. wprowadza nas w dwie perspektywy: pierwsza dotyczy nas.16 Naśladowanie więc Chrystusa jest odtwarzaniem Jego postaw z okresu Jego ziemskiego życia. A „pełnia osobowości. programu życia dla każdego z nas: wewnętrzna wierność Bogu. gdy ukochamy Chrystusa. ks. posługiwanie się kłamstwem. które miał Jezus Chrystus na ziemi. według św. cela. miłością. „Bądźcie miłosierni”. prawdą. to autentyczna świętość”. niecierpliwość w dialogu i negocjacjach. wdzięcznością.la sainte modestie. wiarą. Wincentego a Paulo. s. Perspektywa. która nas dotyczy. w naszej osobowości spełnia się życie poświęcone Bogu przez służenie ludziom. sprawiedliwością. kształtowanej przez Ducha Świętego. lecz wewnętrzna bojaźń Boża. 15. instytucja. brak zaufania. męstwem. 661). W naszej świętości ma więc źródło służenie ludziom dobrocią. 16 Św. to odczytanie w propozycjach św. organizacja społeczna. sformułowanych dla sióstr miłosierdzia. który w nas tworzy postawy Chrystusa z okresu Jego ziemskiego życia. niechęcią. pokojem. klauzura. Wincenty à Paulo. sercem. zaufanie Opatrzności. VIII. nie w sytuacjach zewnętrznych. czym się jest. skromność. Wincentego. zapominanie o doznanym dobru.la confiance continuelle dans la Providence. s. wykluczanie rues de la ville.

Owoce tych darów. czyli zbawienie. że najpilniejszą potrzebą naszych czasów jest świętość ludzi. odbudowującą i chroniącą miłość. Potrzebna nam jest religia. jeżeli nie będzie w nas świętości. atak na człowieka i Boga stał się tak powszechny. Powiedzmy więc wyraźnie. (co nazywa się ubóstwem). widział spełnianie się chrześcijaństwa i życia zakonnego. to pragnie zbawienia. to także sprawianie pokoju. Poprzez nas. czyli 108 . nie uchronimy świata przed grożącą nam katastrofą nuklearną. że może temu wszystkiemu zapobiec tylko świętość ludzi. to czynienie miłosierdzia czyli reagowanie miłością na najpilniejsze potrzeby człowieka. jak najgłębszą potrzebą człowieka jest trwanie miłości. tak też najpilniejszą potrzebą społeczną jest dzisiaj świętość. które akcentują w zespole wartości tylko dobra materialne. to między innymi: nieposzukiwanie rzeczy lecz osób. która stanowiąc zespół realnych więzi człowieka z Bogiem . o świętości mówi teologia. Ostatecznie bowiem każdy człowiek pragnie trwania miłości. poprzez którą przechodzą w świat owoce darów Ducha Świętego. które Ewangelia nazywa błogosławieństwami. Nieutracalne trwanie miłości to najgłębsza i podstawowa potrzeba człowieka. których brak sprawia cierpienie. techniczne. dochody. że nie ma w nas świętości.umożliwia Duchowi Świętemu kształtowanie w nas świętości. teorie społeczne. łączącej ludzi z ludźmi i ludzi z Bogiem. Wincenty à Paulo w osobowości Katarzyny Naseau. teologia dogmatyczna. kierowanie się aż nienawiścią do ludzi i do Boga. bez świętości nie będą owocowały w nas dary Ducha Świętego. Bez pogłębionego życia religijnego. moralna i mistyczna. poprzez naszą osobowość Bóg wnosi w świat swą miłość i pokój. Potrzebna więc nam jest na co dzień metafizyka bytu. to łagodność i cichość wobec osób.porozumienia. Gdy pragnie nieutracalności jej trwania. kłamstwo i nienawiść tak opanowały serca. te. wygodniejsze życie. te najwznioślejsze. Nie obronimy pokoju. Konflikty między ludźmi tak się pogłębiły. O trwaniu miłości mówi metafizyka bytu. Nie ukazują tego niektóre współczesne psychologie. Wynika to z analizy tego. może to wszystko dzieje się dlatego. czym człowiek naprawdę żyje. gdyż one ratują humanizm i religię. Słusznie św. w osobowości sióstr miłosierdzia. która wyznaczy służenie ludziom z bezgraniczną miłością. to kierowanie się sprawiedliwością. taka ich osobowość. Tak więc. gdyż zbawienie jest właśnie sprawioną przez Boga nieutracalnością trwania miłości. Spełnia się ona poprzez świętość.

56. II avait été un des plus habiles et peut-être le meilleur des réformateurs du clergé. Wincenty à Paulo był „sercem Chrystusa w świecie”. Perspektywa. Wincentego à Paulo. Najpierw właśnie był pełny serca i postaw Chrystusa. spotkał ks. durant quel-ques années. a w majątkach des Gondi duszpasterzem zatrudnionych tam ludzi. un peu de simplicité. oddziaływał na episkopat francuski. wychowawcą studentów. Dodin. Son action s était étendue aux religieux qu’il avait encouragés et à l’Episcopat qu’il avait épuré. grupy Pań Miłosierdzia. Pierre de Bérulle oraz bpa Franciszka de Sales i pozostawał pod ich duchowym wpływem. słusznie widział w osobowości człowieka drogę człowieka do Boga i drogę Boga do człowieka i świata.186. objął parafię. potem się kształcił. l’invisible amitie de Dieu s’était visiblement nouée à travers les coeurs et le corps des hommes”. s. zreformował we Francji wychowanie księży. Dodin.. 109 . wprowadził do kazań prostotę Ewangelii. wprowadził prostsze formy życia religijnego. 19 List Ojca Świętego Jana Pawła II. A. en un mot. Owszem. Wincentego jest prawdziwa i słuszna. Wincentego à Paulo i Siostry Miłosierdzia „sercem Chrystusa w świecie ubogich”. Wypełnił swą osobowość Chrystusem. W wielu biografiach i opracowaniach stosuje się chronologiczną prezentację życia i dzieł św..19 Św.18 Słusznie Ojciec święty Jan Paweł II w swym liście do przełożonego generalnego Zgromadzenia Misji nazwał św. został księdzem. która dotyczy wielkości życia i dzieła św. wszystkim dostępne. w 1617. Grâce à lui. jej kapelanem. wynikająca z akcentu. w 1633 Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia. był najpierw synem biednych rodziców. dzięki niemu niewidzialna miłość Boża stała się widzialna w trosce o serca i ciała ludzi. I gdy Duch 18 „Il avait introduit une nouvelle forme de la vie religieuse. tworzył nawę zgromadzenia zakonne i oddziaływał na dawne. Wincentego innej kolejności wydarzeń niż podają to biografie i większość opracowań. był wychowawcą dzieci rodziny des Gondi. że w naszej osobowości spełnia się życie poświęcone Bogu przez służenie ludziom. w 1626 założył Zgromadzenie Misji. Wincentego. le ton et le sens de l’Évangile. a wcześniej. polega na odczytaniu w życiu i dziele św. il avait redonné à la prédication le bon goût. umęczonego cierpieniem i pragnącego zbawienia. które wizytowała Ludwika de Marillac jeszcze przed założeniem Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. s. Pomaga nam ogarnąć życie tak aktywne i owocujące dziełami o światowym wymiarze. jak pisze A. Św. Ta chronologiczna prezentacja życia i dzieł św. Plus qu’un autre. Wincenty à Paulo.poświęconego ludziom i Bogu.

A. Francja liczyła od siedemnastu do dwudziestu milionów mieszkańców. 110 . ich niewiarę. ich cierpienie i pragnienie zbawienia. które miał Jezus Chrystus na ziemi”. zapewniających kontynuowanie ujawniania niewidzialnej miłości Boga w widzialnej trosce o ludzi ze strony osób kochających Boga. Wincentego à Paulo. z kolei ratowanie zdrowia ciała i duszy człowieka. Zaczęło się od wewnętrznego upodobnienia się ks. Zaczął „czynić to. „co Syn Boży czynił. To dzieło zaczęło się od momentu czynienia tego. przebywając na ziemi”. To upodobnienie do Chrystusa w głębi osobowości. potem dostrzeganie nędzy i niewiary ludzi. Wincenty à Paulo zaczai dostrzegać otaczającą go nędzę ludzi. Chronologiczne wyjaśnianie życia i dzieła św. zgodność tego. a dokładniej za panowania Henryka IV. co czynił na ziemi Chrystus. jest świętością. Wciągnął w swe prace ludzi. Taka więc jest kolejność wydarzeń w życiu i dziele św. VIII. Powtórzmy więc. Z powodu niedożywienia i chorób umierało pięćdziesiąt procent dzieci przed osiągnięciem pierwszego roku życia.Święty ukształtował w nim „te same skłonności. zgodność więc naszej woli z wolą Boga. Wincentego à Paulo ukazuje go nam prawdziwie i zrozumiale. że chronologiczna prezentacja życia i dzieła św. Nie widział jej. Utworzył z nich zgromadzenia zakonne.20 wtedy ks. Częste wojny powodują migracje rodzin. przebywając na ziemi”. Nie tłumaczy jednak dzieła jego życia. Średnia 20 Por. Św. 524. Zaczął też na to wszystko reagować. Wincentego à Paulo. Wincentego à Paulo Przez 36 lat swego życia (od roku urodzenia w 1581 do pełnego nawrócenia w 1617) ks. Dodin podaje. podobnie jak on dobrych i naśladujących Chrystusa. co czynię. życia ciała i życia duszy. ich potrzeby materialne i duchowe. Wincenty à Paulo nie uświadamiał sobie materialnej i duchowej nędzy ludzi. wreszcie tworzenie struktur. że w czasach św. aby właśnie niewidzialna miłość Boża stała się widzialna w naszej trosce o duszę i ciało człowieka. Wincentego à Paulo: najpierw jeszcze nikomu nie znana jego świętość. z tego. wybuchanie epidemii. Wincentego à Paulo. aby trwało chronienie życia ludzi. brak stałej pracy. Wincentego à Paulo do Chrystusa. Rozważmy bliżej tę chronologiczną i przyczynową prezentację życia i dzieła św. A przecież trwała ona we Francji od dawna. W prowincjach umiera do czterdziestu procent ludzi. co Syn Boży czynił.

Mobilizuje z kolei księży do ratowania myślenia ludzi i ich wiary w Boga.wieku mieszkańców wsi wynosi od dwudziestu do dwudziestu pięciu lat. zdrowie i życie. I przypomnijmy. Oblicza się. że około roku 1660 jest we Francji dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy duchownych oraz sto osiemdziesiąt jeden tysięcy zakonników i zakonnic. 6-9 oraz 44-52. Dla porównania zauważmy. Ks. tracą wiarę. że jest we Francji dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy księży i sto osiemdziesiąt jeden tysięcy zakonników oraz zakonnic. sto pięćdziesiąt dwa tysiące kościołów i kaplic. że dwie trzecie ziemi należy do kleru. przeciętnie od czterdziestu do czterdziestu pięciu lat. Nauczają kapucyni. cztery tysiące klasztorów. Zakłada stowarzyszenia Pań Miłosierdzia.21 Owszem. Ta duża liczba dzieci powoduje. a umiera co miesiąc dziesięć tysięcy ludzi. Pierre de Berulle. Jest ponadto jeden milion protestantów. W tej liczbie tylko trzy do czterech milionów osób umie czytać i pisać. Już organizuje pomoc dla chorych i głodnych. Od dziewiętnastu lat działające siostry miłosierdzia żywią w swym domu tysiąc pięćset biednych. dwa razy dziennie rozdają zupę pięciu tysiącom głodnych. że są sto dwadzieścia trzy diecezje. już prowadzi misje. opiekują się ośmiuset emigrantami. s. w momentach zmartwienia. Wincenty a Paulo najpierw mobilizuje kobiety do ratowania zdrowia ciała i duszy ludzi biednych. Jest rok 1652. Sam prowadzi rekolekcje dla księży i sławne konferencje 21 A. bp Franciszek Salezy. którzy w kolegium w Clermont liczą dwa tysiące osób. Ogłasza swoje pisma kard. Zakłada Zgromadzenie Misji. Nie ma bowiem zorganizowanego nauczania i wychowania. którzy mają siedemset świątyń i cztery akademie teologiczne. jedenaście tysięcy osiemset rodzin w nędzy. działają jezuici. Od roku 1638 przyjmują pod swą opiekę rocznie około trzysta sierot. Rozwijają się urszulanki i kształcą młodzież. Dane liczbowe powtarzam za książką A. którzy żyją. Ks. Ci. mimo. Przypuszcza. Dodina. że za sto lub sto pięćdziesiąt lat we Francji Kościół przestanie istnieć. Dodin. Ludzie jednak popadają w analfabetyzm i nędzę. 111 . 9. Wincenty à Paulo już wszystko to wie od roku 1617. mają przeciętnie dziesięcioro lub dwanaścioro dzieci. s. W miastach ludzie żyją dłużej. Co roku wydaje się dzieło Tomasza à Kempis „O naśladowaniu Chrystusa”. że w samym Paryżu jest w tym czasie pięćdziesiąt tysięcy niewierzących. z czasem Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia. że na ogół mimo dużej umieralności ludzi ludność Francji wciąż liczy od siedemnastu do dwudziestu milionów. sto tysięcy złodziei.

Zareagował na wszystkie odmiany materialnej i duchowej biedy ludzi. kapłana. lecz „po święceniach kapłańskich. który niepokoi się niskim poziomem życia religijnego duchownych. której wszyscy członkowie byli chorzy. Towarzysząc państwu de Gondi w ich podróżach do poszczególnych ich pałaców i wsi. który pozwala się prowadzić wydarzeniom albo raczej Opatrzności Bożej”. poprzez serię inicjatyw. s. Opatrzność Boża miała swoje w tym zamiary..wtorkowe. Wtedy to.. Ks.. 183-184. de Berulle pośle najpierw Wincentego do pracy w parafii na przedmieściu Paryża w Clichy-la-Garenne. To. de Bérulle posyła go na proboszcza do Chatillonles-Dombes.. Zna bowiem wielu księży. proponuje kandydatów na biskupów. które staną się początkiem wielkich realizacji jego życia. biedzie.. Wezwany pewnej niedzieli w sierpniu 1617 roku do rodziny. przejętych troskę o religijne potrzeby ludzi. Udało mu się otrzymać urząd jałmużnika królowej Małgorzaty. Do tej troski i walki o człowieka. pozornie mających ze sobą niewiele wspólnego. Wincentego à Paulo. które posłuży za wzór tylu innym. aby ratować biedny lud wiejski. które ukierunkuje jego życie.. da mu okazję dokonania odkryć... ukazuje nam kapłana ogromnie uważnego na znaki czasu. Na prośbę króla Ludwika XIII. Proponuje kandydatów odpowiedzialnych.. o zdrowie jego ciała i duszy. Opatrzność troskliwie przygotowuje św. Wziął do pomocy księży. Ojciec Święty Jan Paweł II sadzi... każe mu zająć miejsce nauczyciela dzieci w rodzinie generała galer de Gondi. Wincentego nie było przypadkowe. Ks. W tej zaniedbanej parafii nowy proboszcz przeżyje doświadczenie. jakby odwrócił się od ubogich udając się do Paryża w nadziei otrzymania dobrego beneficjum. ksiądz de Berulle.. Stawia czoła grzechowi. stara się ująć w ramy dobrze zorganizowane poświęcenie sąsiadów i ludzi dobrej woli: powstaje pierwsze ‘Bractwo Miłosierdzia’.22 Św.. Wincenty à Paulo nie zawiódł Opatrzności. Wincenty à Paulo odkrywa straszną nędzę materialną i duchową ubogiego ludu wiejskiego. „Nie przestawał wpajać 22 List Ojca Świętego Jana Pawła II. że nic w życiu św. z których utworzył Zgromadzenie Misji. Pozwoliło mu to zetknąć się z nędzą ludzką. Wyszedł z ubogiej rodziny. W latach 1628-1660 odprawiło u niego rekolekcje lub słuchało jego wtorkowych konferencji około czternaście tysięcy księży.. W cztery miesiące później. chorobom. 112 .

et aujourd'hui. które wychowywały i kształciły.. To prawda. Utworzył grupy Pań Miłosierdzia. naszej pełnej.. 24 113 . konkretne gesty i język ognia rozświetlającego miłość zapaloną przez Boga”. jest widzialnym znakiem niewidzialnej miłości Bożej. w swej epoce. a następnie. 184-185. I mimo wszystko stawiamy pytania: Dlaczego chciał tego wszystkiego dokonać? Skąd czerpał siły do dokonania dzieł tak ogromnych. bezinteresownej miłości.à son épogne. jako warunki tych trzech cnót. skrzywdzonych. s. Widzimy to dopiero z pozycji dokonań.. założył Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia. Ludwika de Marillac swym przykładem całkowitego poświęcenia się Bogu przez służbę ubogim. pociągnęła za sobą kilka dziewcząt. a su trouver les gestes concrets et un langage de feu pour rayonner l’amour brûlant de Dieu qui le consumait dèsirait tant partager”.. 165. kalekich. że „św. dè Taisé. Wincenty à Paulo.. lecz tak że umiał zaradzić tej nędzy. Zorganizował instytucje.24 Umiał więc nie tylko dostrzec nędzę duchową i materialną ludzi swych czasów. Wincenty à Paulo 27 września 1660. które ratowały głodnych i chorych. łagodności w stosunku do bliźniego...-Vincent-de-Paul. Frere Roger. smutnych. Wychowywał i kształcił. uwięzionych.. naszej prostoty i łagodności. Znalazł sposoby ulżenia ludziom w cierpieniu. Wincentego à Paulo i jego walka o zdrowie duszy i ciała człowieka.. jak zorganizowanie w skali światowej opieki nad chorymi i głodnymi? Jakie wewnętrzne moce i motywy pozwoliły mu tak wrażliwie odczytać wskazania Opa23 List Ojca Świętego Jana Pawła II. jak wiemy. Zalecił Zgromadzeniu Misji nauczanie i wychowywanie księży przez prowadzenie seminariów duchownych. Opatrzność przygotowywała św. umiał znaleźć. Bordeux 1981. „Saint Vincent de Paul. oczekujących dobroci. chorych. że w ogóle potrzebni są „księża dostatecznie wykształceni i gorliwi”. A zmarł św. umartwieniu i gorliwości”. który według niego można było streścić w pięciu zasadniczych cnotach: prostocie. osieroconych. Dziś już w wielu krajach i na wielu kontynentach troska św. s. W: Au temps de St. zagubionych w podróży.swym towarzyszom 'ducha Pana naszego'. wprost „sercem Chrystusa w świecie ubogich”. kontynuowana przez Siostry Miłosierdzia.. Wincentego do tych działań. Zarazem uświadamiał sobie. A gdy. Brat Roger z Taisé pisze.23 Zalecił przemawianie w sposób prosty. pokorze wobec siebie. głodnych. Wziął też do pomocy kobiety. Prezentując jednak chronologicznie jego życie i działania jeszcze tego nie widzimy. Zorganizował instytucje społeczne. z pozycji kresu jego życia.

Dodin akcentuje też to. Wincentego. Ks.trzności?” Przyczynowe wyjaśnienie życia i dzieła Św. s. dirait-on. T. Wincentego à Paulo Ks. s. Wincentego à Paulo pierwsza jest miłość i Chrystus. Kozłowski zwraca uwagę. jeżeli nie kochał Boga jego bliźni. że: „po swoim nawróceniu w 1617 roku Wincenty zobaczy w ubogich tajemniczą obecność Jezusa Chrystusa”. Dukała. lecz odwrotnie. Dodin. a mianowicie: radykalne wyrzeczenie samego siebie i przylgnięcie do Chrystusa”. de Taise. Wincenty ukochał i do którego „przylgnął”. nie wynika z jego myślenia. Wyrzekł się siebie i całą miłość skierował do 25 J. 208 27 T. s. Wincenty „chrześcijańska miłość położył u podstaw wszelkiej działalności społecznej” i że według niego „działanie charytatywne koniecznie domaga się świętości”. Wincenty za kard. Miłość i Chrystus wyznaczyły działalność charytatywną i społeczną św. 26 114 . pisze. s. s. 30 Por. którą św.30 Kolejność więc wydarzeń w życiu i dziele św.27 A. s. P. Frère Roger. którego św. Franciszkiem Salezym. S. 29 „L’amour n’est pas une conséquence de sa pensée. to myślenie i reagowanie na biedę i choroby zarówno cielesne. Wincentego à Paulo była inna niż ukazuje to prezentacja chronologiczna: pierwszy był Chrystus. jest przejawem jego miłości”. A. J. 165. z rozeznania sytuacji społecznej. 65. W: „W nurcie zagadnień posoborowych”. S. 28 A. w swym artykule o doświadczeniach duchowych i dziele św.25 Ks. 26. że św.29 Według nawet tych kilku przytoczonych tu świadectw. I nie tylko dlatego. jak i duchowe. Wincentemu przekonanie. Dukała. Nie mógł cieszyć się kochaniem Boga. de Berulle dostrzeże w Słowie Wcielonym „największy program chrześcijański. 15. la pensée n’est qu’une filie et une expression de son amour". że chciał ratować ludzi. Kozłowski. że świeccy mogą się uświęcić wypełniając obowiązki swego zawodu. że miłość. grzesznych i czyniących dobro. „Źródła duchowości wincentyńskiej”. lecz że zobaczył w nich obecność Chrystusa i zapragnął. Dodin przypisuje św. w osobowości św. Wincentego à Paulo.26 Ks. aby mieli udział w szczęściu kochania Chrystusa.28 A. Wincenty ogarnia chorych i biednych. au contraire. wspólne ze św. że św. 231-232. Dodin. t. Nowak. Nowak podkreśla. 191.

A korzystając ze swego intelektu. matki. oskarżenie. a przede wszystkim i najpierw skierować do Chrystusa. zakonnicy. ludzkość. W każdym także dziś cierpiącym. biednym. Wincentego à Paulo. aktualnie dokuczającemu cierpieniu. Zobaczył więc w człowieku i przy człowieku kochającego nas Chrystusa. jeżeli nie niszczy nas jeszcze wojna. Może są. wśród nas święci. jak obiecał to Abrahamowi i ratuje od zagłady naród. w latach więc życia ks. ojca. gdy ten człowiek cierpi. O Boże. Wincentego à Paulo. siły decyzji i wytrwałości. sposobem służenia człowiekowi. Bóg nam wybacza. że nie ma świętych. miała swych dziesięciu sprawiedliwych. zapomnianym. kryzysów ekonomicznych i moralnych. katastrofa nuklearna. kontynentów wciągając w to wielu ludzi. a wśród nich. co dziś już wiemy. w błąkającym się. w emigrancie i w uwięzionym. a z kolei tam. potrzebującego naszej miłości i zbawiającej nas miłości Bożej. ze wszystkich sił swoich. ze swej pomysłowości. głód i ogień. zagubionym. w każdym chorym. kraj. zagubienia. dobroci. w pozbawionym dochodów lub mieszkania i w pozbawionym czci przez zakwestionowanie. w alkoholiku i narkomanie. A Chrystus kierował ją do człowieka. Może dlatego tyle u nas biedy. że było 115 . Francji. dla których. Przekonał zainteresowanych. Jego odnoszenie się do chorych i biednych z miłością. czy to możliwe? Czyż nie ma wśród nas świętych? Módlmy się o świętych. ujawnia nam. któremu wyznaczył poziom świętości. którzy odnieśliby się do nas z miłością. że mogą się uświęcić spełniając swe codzienne obowiązki pielęgniarki. z całej duszy swojej. Zaczął więc służyć człowiekowi. potrzebującemu pełnego uzdrowienia. jest obecny Chrystus. Kierował ich do Chrystusa z pełną odpowiedzialnością za ich życie duchowe. w wypędzonym z domu. głodnym. w sierotach i w poszukujących wiedzy. jeżeli choć dziesięć osób będzie kochało Chrystusa z całego swego serca. księdza. gdy jest ich choćby dziesięciu. św. która zaradzała nędzy i grzechowi. Obecnego w cierpiącym człowieku Chrystusa dostrzegę tylko kochający Go święci. a bliźniego swego jak siebie samego. gdzie Chrystus kierował swoją miłość. Francja w latach 1581-1660. potrzebującego zdrowia ciała i duszy. których umiał zachęcić. gdy obowiązki te uczynią sposobem wyrażania miłości Bogu i ludziom.Chrystusa. Nie zdarzą się te klęski. prawdy. tę służbę zorganizował na skalę Paryża. z uzdolnień organizacyjnych. zagrożeń i lęku. w którym jest obecny Chrystus.

s. przywracającej człowiekowi jego ludzką godność przez włączenie go w świat kochających go osób.31 Miłosierdzie. Dopowiedzmy za ks. że korzystamy z doświadczenia nabytego w przeszłości. potrzebujemy wyższego światła. gdyż miłosierdzie polega na miłości zaradzającej cierpieniu. 116 . że gdy „zaskoczy nas na drodze zbawienia coś niezwykłego i nieprzewidzialnego. człowiek wydaje sądy trafne o tym. „Rozważania filozoficzno-teologiczne”. 431-432. który mieszka w duszy. które by kierowało czynami naszymi według zasad Bożych i nas pouczało o tym. św. Mają one dla rozwoju miłości i życia wewnętrznego znaczenie pierwszorzędne. nazywanym w Ewangelii błogosławieństwem: „błogosławieni miłosierni.. Tomasz łączy błogosławieństwo ewangeliczne dotyczące miłosierdzia z darem rady. by dojść do celu. uświęca je i poucza przez serce. co w zawiłych okolicznościach czynić wypada. wówczas rozstrzyga.. które św. Wincentym à Paulo owocują dary Ducha Świętego i głównie dar rady. co należy uczynić. kiedy chodzi o czynności ważne dla osiągnięcia celu ostatecznego. Natomiast z darem rady rzecz ma się zupełnie inaczej: on sprawia.. który uzdalnia rozum do wyboru trafnych działań.. wskazuje. A. Żychlińskim. by powzięć rozumne postanowienie.. który też jaśniał niezwykłym blaskiem w duszy i życiu apostoła i mistyka miłosierdzia. wspierane tym darem rady.7). owocującym dobrocią i miłosierdziem. Pod kierunkiem Ducha Świętego. że w ks. przebywającego w duszy sprawiedliwej. albowiem oni miłosierdzia dostępie” (Mt 5. Kiedy rozum wzbogacony cnotę roztropności stoi bezradny na rozdrożu życia. czego Bóg od nas w danej chwili wymaga. a przy tym wymagają wiele przezorności i roztropności. czyli szczęścia wiecznego. Poznań 1959. Cnota roztropności sprawia. Żychliński. 420.to odnoszenie się z miłością miłosierne.. Duch Święty. kierowanych cnotę roztropności. s. Wincentego à Paulo”... Wymieniony bowiem dar jest najbardziej potrzebny. że Duch Święty staje się bezpośrednim doradcę duszy. które łączę rany ciała i duszy. że w 31 A. Por.. Przez dar rady Duch Święty opanowuje teren naszego działania praktycznego dając nam uczestnictwo w naszym Bożym rozsądku. I dlatego w dziedzinie miłosierdzia chrześcijańskiego potrzebny jest w szczególniejszy sposób dar rady. Św.. że zastanawiamy się i pilnie szukamy najodpowiedniejszych środków.. Czynnościami zaś tymi są uczynki miłosierdzia. To miłosierne odnoszenie się do człowieka ujawnia z kolei. Wincenty à Paulo przejawiał wobec ludzi..

lecz sprawione w nas przez Boga. A jeżeli w jego duszy działają dary Ducha Świętego. Bóg i Człowiek. to są w niej także cnoty miłości. „drogą codziennego życia Kościoła”. kieruje nas do Boga. który nazywamy modlitwę zjednoczenia ekstatycznego. tylko naszym życiem intelektualnym.14. Bóg je 32 Redemptor hominis 13. że człowiek cierpiący. to On jest drogą człowieka do Boga i zarazem jest drogą Boga do każdego człowieka. kierowane do Chrystusa. gdyż są wtedy wyłącznie teologią i filozofią. Por. Z taką siłą zachęcał do ukochania Chrystusa. nadzieja. aby i inni kochali osobę. To miłosierdzie ujawnia warunkujący je dar rady. „Aktualność ascetyki św. mógł w nas tę miłość kształtować. zresztą każdy człowiek. M. którą on kocha. Wiąże nas realnie z Bogiem miłość. że do dziś jego miłość zapala serca i wprowadza ludzi do Zgromadzenia Misji i Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia ukazując im w cierpiącym człowieku obecność Chrystusa. Z tego względu człowiek jest naszą drogą do Chrystusa. Warto zająć się bliżej takim tematem w pismach i myśli św. t. To ukazywanie obecności Chrystusa w cierpiącym człowieku jest bliskie dzisiaj budzącej się świadomości teologicznej. łaska uświęcająca i właśnie Trójca Święta. Możemy też tyle już powiedzieć. Gogacz. W sumie jest to wewnętrzna świętość.jego duszy przebywa Duch Święty. aby przez naszą miłość do Chrystusa umacniała się w osobie człowieka obecność Trójcy świętej. 282. Chodzi wtedy o to. Przejawiała się ona poprzez miłosierdzie tym poziomem modlitwy. jeżeli Chrystus. W: „W nurcie zagadnień posoborowych”. Tak właśnie zachowywał się św. Wincentego a Paulo. kontaktuje nas w sobie z Trójcą Świętą. przywołany przez miłość. To zarazem uszlachetnianie odniesień między ludźmi miłością Bożą. posłany przez Ojca i Syna. Człowiek sakramentem obecności Chrystusa. że według encykliki Redemptor hominis. 15. jest sakramentem zbawczego uobecniania się Chrystusa. lecz nie wiąże nas z Bogiem realnie. aby innym głosić radość swego ukochania Chrystusa i zachęcać do podobnej miłości. Nasze odniesienia do Boga nie mogą więc być tylko pomyślane. aby Duch Święty. To życie jest dla nas korzystne. Wincentego à Paulo”. s. wiara. Wincenty à Paulo.32 Codzienne życie Kościoła to powodowanie. Kochający bowiem pragnie. Wywoływanie tych uszlachetnień wymaga właśnie przebywania w nas Trójcy Świętej. wiary i nadziei. 117 .

a w Chrystusie ze wszystkimi ludźmi. „Aktualność ascetyki św. Kochając więc Boga. z tekstem artykułu: M. bardziej niż ojca. mère.. plus que père. a w Nim Boga w Trzech Osobach. s. czystość. a w odniesieniu do Boga. przyjaciół. parents. dobro. przyjaźń. Wincenty à Paulo. bardziej niż siebie. kochamy pełniej człowieka i dlatego w powiązania z ludźmi wnosimy wierność. t. pokój. Św. IX. aby cały świat kochał Boga i Mu służył.36 33 Ten fragment na temat codziennego życia Kościoła por. 43. że nieustannie modlimy się za cały świat. c’est L’aimer plus que soi-même”. Gogacz. zaufanie. amis. Wincentego à Paulo”. 36 Por. Sprawia. powiązanych z Chrystusem miłością. gdyż Boga odnajduje się przez miłość i w miłości. aby stawała się w nas Jego zbawcza obecność. Selon cela.35 Miłość sprawia. 255-257. jako rozmowa człowieka z Osobami Trójcy Świętej.33 Tę miłość św.. w której przekazuje sprawiedliwym swą chwałę i sprawia. tak i na ziemi.qu’il regne sur la terre. Gdy tą osobą jest Bóg. Św. que sa Volonté soit faite en la terre comme au ciel”. że kochamy Boga całą mocą uczuć. jest naszym wewnętrznym rozwojem. aimer Notre-Seigneur veut dire vouloit que son Nom soit connu et manifesté à tout le monde.Wincenty à Paulo. niezmierzoność. 15. Pragniemy wtedy. Ta obecność wymaga rozmów. kocha się Go bardziej niż jakąkolwiek rzecz. 34 „Aimer quelqu’un. ujęta z naszej strony staje się wyrażaniem Bogu miłości. że idzie się ku Bogu. dobroć. a ujęta do strony Boga jest kształtowaniem i pogłębianiem w nas tej miłości przez Ducha Świętego dzięki Chrystusowi na życzenie Ojca. Znakiem tego jest chrzest i pokuta. jest więc w odniesieniu do ludzi służeniem im miłością. Eucharystia i inne sakramenty. aby imię Boga było znane i głoszone w całym świecie. nasze życie jako wspólnoty osób. W: „W nurcie zagadnień posoborowych”.34 Kochając Boga ponad wszystko. aby Bóg królował na ziemi. c’est lui youloir du bien. matkę. 19. Wincenty określa jako pragnienie dobra dla osoby kochanej. gdy właśnie ukochamy Chrystusa i gdy dzięki temu staje się w nas realnie obecny. że pragnie się. Codzienne życie Kościoła. ujawniającym się w odmianach modlitwy. jako Boską opatrzność i wierność. dzięki spotkaniu Chrystusa w sakramentach. aby spełniana była Jego wola jako w niebie. wyrażającej Bogu miłość przez służenie ludziom miłością. 35 „Aimer Dieu souverainement: c’est L’aimer plus que toute chose. Ta miłość powoduje. że kochając Chrystusa. Św. IX. mądrość. Modlitwa. Wincenty à Paulo. aby Go znał jako odwieczną prawdę. prawdę. W tej miłości do człowieka zastajemy Chrystusa. ou une créature quelquonque. kochamy także człowieka. ustanowione przez Chrystusa. XI. 355.wywołuje. 118 . wtedy ta miłość polega na tym.

37 Cytuję za książką A. która spełniając cel. wyznaczony jej przez Chrystusa. 127. Wszyscy Słuchacze tęga apelu niech będą święci. Dodin. którym tą miłością służymy. z całej duszy swojej. 119 . jeżeli „będziesz miłował Pana Boga swego ze wszystkiego serca swego.Miłosierdzie jest tą miłością. Będziesz święty. Niech Siostry Miłosierdzia będą święte. s.37 Niech Księża Misjonarze będą święci. ze wszystkiej myśli swojej i ze wszystkich sił swoich. a bliźniego swego jak siebie samego”. tworzy na tym świecie świętych i dobro w tych.

Intelekt czynny lub działający - władza intelektualnopoznawcza wytwarzająca na podstawie jednostkowych przedstawień zmysłowych ogólną postać poznawczą. co jest najważniejsze dla człowieka. wywołana w nas przez Boga.przemiana intelektu i woli człowieka.osoba pobudzająca do myślenia lub działania. wywoływana oddziałującymi na nas bytami.SŁOWNIK TERMINÓW Animator . bezpośrednie. pojawiające się nagle. Mistyka . Przemiana także religijna. Intelekt . których głównym przedmiotem zainteresowania jest byt ludzki. z którym przed śmiercią człowieka stanowiła jedną substancję (commensuratio ad hoc corpus). filozofia bytu). zapis w duszy fizycznej struktury ciała. wyznaczonych warunkami zewnętrznymi (kondycja ludzka). które już się w nas realizują. Metanoia . która sama z siebie nie wytwarza przedmiotu poznania. skierowującymi do prawdy i dobra. eschatologia .1) nie wywołane przez człowieka doświadczenie Boga wewnątrz osoby ludzkiej. o charakterze intelektualno-wolitywnym.to. Intelekt mądry . stałe w duszy jej nastawienie na to ciało. Metafizyka ogólna -jest to ogólna teoria bytu (zwana niekiedy ontologią). ogólny.forma. Metafizyka .(filozofia pierwsza. Przez metafizykę rozumie się na ogół główny dział filozofii. dostępne świadomości.duchowa władza poznawcza do ujmowania czegoś w sposób nienaoczny. który można scharakteryzować jako wskazywanie na podstawowe elementy lub zasady poznawanego bytu. Inaczej: umiejętność widzenia skutku w więzi z jej przyczyną. Egzystencjalizm ogólne określenie doktryn i poglądów. Intelekt bierny lub możnościowy to władza intelektualnopoznawcza. rozumiany jako kompozycja przeżyć. to znaczy umiejętności patrzenia na rzeczy z pozycji prawdy i zarazem dobra. lecz odbiera go jako przedmiot istniejący i pozostaje w stosunku do niego w stanie możności. który uzyskał sprawność mądrości. Eschaton . Kod ciała .intelekt. 2) Dziedzina przeżyć i stanów psychicznych wywołanych 120 .nauka o rzeczach ostatecznych. W ujęciu psychologicznym: całokształt uzdolnień człowieka do procesów poznawczych.

Taki poziom miłości. Sprawności wolitywne (moralne) . w którym ustają wątpliwości w wierze.uświadomienie sobie skutków spotkania. także zasada poznania lub postępowania. W zagadnieniach religijnych ważne są relacje istnieniowe wyznaczone istnieniem osób.trwała zdolność do czegoś. praw. Sprawności praktyczne: techniczne lub estetyczne (rzemiosło. lub doznań z poziomu mowy serca i wrażeń. malarstwo).wyróżniający się.duchowa władza poznawcza. Moment bytowy współelement jakiegoś sposobu istnienia. oddziałujący na intelekt możnościowy i udostępniający innemu bytowi to. akt istnienia.wiarą w bezpośrednie i doświadczalne zjednoczenie duszy ludzkiej z Bogiem. a wola jest zgodna z wolą Boga.zdolności woli człowieka do osiągania wyznaczonych sobie celów. nabyta przez działanie. Mogą być wyznaczone istnieniem bytu lub jego istotą. co stanowi podstawę komunikowalnej wiedzy.konieczny w bycie element strukturalny (np.opanowanie wiedzy w określonych dziedzinach. Pryncypium . Rozum . przejawiająca się w odrębnej i wyższej od poznania zmysłowego zdolności abstrakcyjnego i dyskursywnego myślenia tj.wśród odmian modlitwy stan pełnego zaufania do Boga i rozumienie Jego życzeń.więzi zachodzące między bytami. czym jest i że jest. oraz formułowania zasad. 121 . niesamodzielny element bytu. odebranych przez zewnętrzne władze zmysłowe. materia). Poznanie wyraźne . Moment . Poznanie niewyraźne . Inaczej intelekt w swym działaniu. Proste zjednoczenie . forma. ustalenia koniecznych w bycie elementów strukturalnych. Sprawności intelektualne . Sprawność . wywołanych przez byt. w szczególności właściwa człowiekowi. Relacje ontyczne . także relacji między przedmiotami.zespół realnych relacji istotowych.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful