BEZPŁATNA GAZETA TORUŃSKA | NR 82 | 17 LUTEGO 20171 | ISSN 4008-3456 | NAKŁAD 25 000 EGZ.

|

www.tylkotorun.pl

Nieludzka ziemia Wspomnień czar
Do tej pory na toruńskich Glinkach ekshumowano Legendarni cykliści z naszego regionu spotkali się
szczątki 1803 osób. po latach. Piszemy o tym w specjalnym dodatku.
Taki jest Tylko Toruń

Zawieś trochę ciepła
Spontaniczny pomysł Stowarzyszenia Wędka okazał się strzałem w dziesiątkę.
Wieszaki przy ulicy Jęczmiennej w ramach akcji „Wymiana ciepła” uginają się
od ubrań, które mieszkańcy Torunia przekazują potrzebującym

4

Tylko Toruń . 17 lutego 20171
2 FELIETONY
W ydawca „T ylko T oruń ” korzysta i poleca usługi kancelarii prawnej „P łaza i W spólnicy ”
stopka redakcyjna
ra Andrzeja Tomczaka, który tuż A był to niemal świadek koronny, Redakcja „Tylko Toruń”
po wojnie, jako student historii, uczeń i współpracownik pierw-
Ostatni świadek
Toruń, ul. Curie-Skłodowskiej 41
pomagał w ratowaniu resztek pol- szego rektora Ludwika Kolankow- redakcja@tylkotorun.pl
skich archiwów. Opowiadał nam skiego. Nie ma już ani jednej oso-
Wydawca
jak dano mu legowisko kątem by, która pamiętałaby tamte czasy.
tam, gdzie zwożono nadpalone, Profesor był ostatni. Pięknie mó- Fudancja MEDIUM
MARCIN zdziesiątkowane zbiory. Zim- wił na pogrzebie Profesora rektor Redaktor naczelny
CZYŻNIEWSKI no było i głodno, ale czytanie do UMK, że teraz uniwersytecka spo- Radosław Rzeszotek
snu oryginalnych listów do Ma- łeczność będzie musiała iść przed
Sekretarz redakcji
rysieńki, leżących na stosie tuż siebie sama, bo nikt już nie opowie
Co czytacie Państwo do snu? kę? A gdybyście mogli poczytać przy łóżku, na wyciągnięcie ręki, o przeszłości i nikt nie przypomni Łukasz Piecyk (GSM 733 842 795)
Powieść Davida Wallesa albo Olgi listy Jana III Sobieskiego? Ale nie wynagradzało wszystko. Pan Pro- wartości i cnót akademickich. Redaktor wydania
Tokarczuk? Biografię Trumana w wydaniu książkowym, orygi- fesor zmarł przed kilkoma dnia- Dzięki Bogu, że pozwolił temu Kinga Baranowska
Capote? Historię „Łowców nazi- nalne, gdzie „lepiej nie żyć, niżeli mi, mając 94 lata, do końca życia ostatniemu świadkowi żyć tak dłu-
stów”? Mroźny islandzki krymi- nie całować milion milionów ra- zachował świetną pamięć i dzielił go i zachował mu jasność umysłu,
Dział reportażu i publicystyki
nał Arnaldura Indridasona czy zów to, co jest najśliczniejszego…”, się z nami opowieściami o swoim by mógł jak najdłużej opowiadać Jacek Kiełpiński, Robert Kamiński
teksty Wojciecha Młynarskiego, pisane jest własną ręką samego życiu i o początkach toruńskiego swoją historię. Szczęśliwi ci, którzy Dział informacyjny
które w końcu zebrano w książ- hetmana! Wspominam Profeso- uniwersytetu, który współtworzył. mogli posłuchać. Michał Ciechowski,
Katarzyna Ochocka
Kultura
Michał Ciechowski
wie, że rozprawy w większości są nii pomógłby wpływ obywateli na
Zdjęcia

Dzieci do sądu
jawne z miejscami dla publiczno- wymierzanie sprawiedliwości. Bo
Łukasz Piecyk
ści? Ilu z Was jest przekonanych, nic nie motywuje ludzi do więk-
że u nas również prawnicy po- szej staranności jak publiczność. Sport
winni wstawać i krzyczeć głośne Uważam, że powinniśmy wy- Karol Żebrowski
„sprzeciw, wysoki sądzie”? słać nasz dzieci do sądów, żeby Korekta
mec. ŁUKASZ Nasz sąd to nie telewizja. rozumiały zasady działania tego Piotr Gajdowski
PŁAZA A może problem oceny pra- systemu. Czasami zabijając czas
cy wymiaru sprawiedliwości leży
Ostatnio wciąż słyszę, że sądy ceptę w postaci kolejnej rewolu- wejdźmy z ulicy na rozprawę, REKLAMA
gdzie indziej. Może trochę my,
to siedlisko wszelkiego zła poza cyjnej reformy. obywatele, do tak niskiej oceny zobaczmy jak to wszystko działa. Karol Przybylski
jakąkolwiek kontrolą. Używanie Ale ilu z Was, drodzy Czytel- pracy sądów się przyłożyliśmy? Teoretycy prawa mówią o udziale (GSM 665 169 292),
trudnych słów tylko ma podkre- nicy, było w sądzie więcej niż trzy Oczywiście, można byłoby upro- czynnika społecznego, ale tak na- Jakub Hryniewicki
ślić jak straszna panuje tam sytu- razy? Ilu z Was zainteresowało się ścić niektóre procedury i przy- prawdę obecność widowni zawsze (GSM 603 285 530)
acja. A, że oligarchia, że skostniały jak działa tak naprawdę wymiar spieszyć działania sądów w pew- poprawia wydajność. Aleksandra Grzegorzewska
system, że niesprawiedliwy (sic!). sprawiedliwości? Czy ktokolwiek nych sprawach. Ale tak naprawdę Nawet król zgodnie z obycza-
(GSM 512 202 240),
Na każdą z tych bolączek nasze z Was poszedł zobaczyć jak wy- naszym sądom zarówno w spraw- jem wymierzając sprawiedliwość
Agnieszka Korzeniewska
władze przedstawiają prostą re- gląda przebieg rozprawy? Kto ności pracy, jak i w poprawie opi- robił to na publicznym wiecu.
(GSM 534 206 683),
Małgorzata Kramarz
(GSM 607 908 607),
Iwona Zuchniak
(GSM 500 324 572)
reklama@tylkotorun.pl
Skład
Studio Tylko Toruń
Druk
Express Media

ISSN 4008-3456
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
***
Na podstawie art.25 ust. 1 pkt 1b ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych Fundacja MEDIUM
zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie ma-
teriałów opublikowanych w “Tylko Toruń”
jest zabronione bez zgody wydawcy.

Tylko Toruń . 17 lutego 20171
r TO CZYTAJ 3

Okno (nie)świadomości
Czy sytuacja z Ostrowa Wielkopolskiego zmieni postrzeganie Okien Życia?
Zdania są podzielone
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk
Kobieta oddająca swoje dziecko nikt więc nie powinien dochodzićwie Wielkopolskim odnalezienie
do Okna Życia z założenia robi tożsamości matki. A jednak. 17-letniej matki tłumaczyła faktem,
to anonimowo i bez żadnych kon- - Nie wiem, dlaczego policja od-
iż dziewczyna mogła znajdować
sekwencji. Ostatnie zdarzenie szukała 17-letnią rodzicielkę - ko-
się w stanie zagrażającym jej życiu
w Ostrowie Wielkopolskim, kiedy mentuje sprawę siostra elżbietanka
i zdrowiu.
17-letnią matkę odnalazła policja, Małgorzata Wenzel. - Nikt nie ma - Skąd ktoś wie, że matka mo-
podało w wątpliwość dyskretność prawa tego robić ani dochodzić, co
gła się w takim stanie znajdować?
takiego miejsca. Sprawdziliśmy, nią kierowało. W Oknie Życia nic- pyta elżbietanka. - Jeżeli nawet, to
jak sprawa komentowana jest złego się dziecku nie stanie. Lep-
jako dorosła osoba sama mogła się

‘‘
Okno Życia w Toruniu znajduje się przy ulicy Rabiańskiej.
w Toruniu, mie- zgłosić do lekarza. Jedyne dzia-
ście, w którym łania, które są podejmowane po
siostry elżbie- znalezieniu w oknie dziecka, to pracy socjalnej w zespole interwen- dziców.
tanki odnalazły rutynowe zawiadomienie służb cji kryzysowej toruńskiego MOPR- - W Oknie Życia pozostawia-
w Oknie już dwoje medycznych, które zbadają jego -u. - Jeżeli zdecyduje się wychować ne są dzieci, których matki nie
noworodków. stan zdrowia i policji, która dziecko, za każdym razem jej dzia- mają pełnej świadomości tego, co

Kiedy Okno Ży- W O knie Ż -
sprawdza, czy dziecko nie stało
ycia pozosta się ofiarą przestępstwa.
łania będą przez nas wspierane,
m.in. objęciem rodziny pomocą
się później z noworodkiem stanie
- podsumowuje przedstawicielka
cia zostaje otwarte, Opóźniony o dwie minuty asystenta. Gdy będzie pewna tego, MOPR-u. - Obojętnie jednak, jaką
,
matka ma jeszcze wiane są dzieci których matki nie alarm jest szansą dla matki na że chce maleństwo oddać, również decyzję podejmie, najważniejsze
dwie minuty, aby rezygnację z zamiaru oddania dołożymy wszelkich starań, aby jest to niewinne dziecko.

ważniejszych decy-
,
podjąć jedną z naj- mają pełnej świadomości tego co niemowlaka. Młode kobiety już
w ciąży wysyłają pierwsze sy-
były to czynności bezpieczne za-
równo dla niej, jak i potomka.
Czy sytuacja z Ostrowa Wiel-
kopolskiego zaważy na funkcjono-
zji w jej życiu. Po się później z noworodkiem stanie
upływie tego cza-
.
gnały o swoich planach. To wła-
śnie im Miejski Ośrodek Pomo-
Jak zaznacza jednak Dorota
Nowicka, jeżeli matka podejmuje
waniu Okien Życia? Jedni stanow-
czo mówią „nie”, inni sugerują, że
su uruchamia się cy Rodzinie w Toruniu udziela decyzję o pozostawieniu malucha, zapewnienie anonimowości stało
dyskretny alarm, który informuje szym rozwiązaniem jest oddanie wsparcia psychologiczno-prawne- lepiej dla dziecka, aby zostało ono się dla młodych matek niczym
o sytuacji siostry elżbietanki. Gdy go w ten sposób niż podobnie jak go i prowadzi specjalny azyl. oddane w szpitalu niż w Oknie Ży- niepopartym słowem. Czy jedno
rodzicielka decyduje się pozostawić kilka lat temu, kiedy noworodka - W zależności jaką decyzję po- cia. Wiąże się to z mniej skompli- zdarzenie będzie miało swoje kon-
maleństwo, rozpoczyna się długa znaleziono pod drzwiami jednego dejmie przyszła mama, pomagamy kowanym procesem adopcyjnym sekwencje w przyszłości i przesądzi
i skomplikowana procedura adop- z toruńskich kościołów. jej w rozwiązaniu tej kwestii - infor- i sprawami go poprzedzającymi. o bezpieczeństwie niechcianych
cyjna. Przy oknie nie ma kamer, Prokuratura Okręgowa w Ostro- muje Dorota Nowicka, specjalista Szybciej więc znajdzie nowych ro- maluchów?
REKLAMA

Tylko Toruń . 17 lutego 20171
4 TEMAT NUMERU

Historia pewnego nawrócenia
Drugiego takiego „Wieszaka” w Toruniu nie ma. Ten jest dla wszystkich. Można na nim zawie-
sić niepotrzebne nam rzeczy, by ktoś inny mógł się nimi cieszyć. Postawili go ludzie niezwykli
Katarzyna Ochocka | fot. Łukasz Piecyk
10 lat temu na toruńskiej starów- rzyszenia jest „Wieszak – wymia-
ce był sklep z ręcznie robioną bi- na ciepła”. Zaczęło się od tego, że
żuterią U la la. Przychodziło tam do Wędki trafiało mnóstwo ubrań.
dużo dzieci. Czasem coś kupić, Te, które nie zostały wzięte przez
częściej jednak coś ukraść. Woj- dzieci, były oddawane do Caritasu.
tek Przybysz, właściciel i sprze- Wojtek wpadł jednak na inny po-
dawca, nie gonił ich, nie wzywał mysł, zaczerpnięty z internetu.
policji... Dzieciaki wracały, od- - Wzięliśmy deski, zbiliśmy wie-
dawały skradzione rzeczy. A to szak, pomalowaliśmy go po swoje-
pomogły zamieść przed sklepem, mu, wystawiliśmy na chodnik i tak
a to sprzątnąć. Ktoś przyniósł sobie to funkcjonuje od 8 lutego.
piłkę, zaproponował wspólną grę Jak nikomu nie będzie przeszka-
w nogę. Tak nawiązała się nić po- dzał, to postoi jeszcze długo. On
rozumienia między Wojtkiem ściąga ludzi, staje się rozpoznawal-
a zbuntowanym, młodym poko- ny – śmieje się Wojtek. - Kilka dni
leniem. temu późną nocą porządkowałem
rzeczy na wieszaku. Nagle zza rogu
- Był to czas mojego nawraca- wypada kobieta, w wałkach, w gru-
nia się na Boga. Moje serce sta- bym futrze, w kapciach, z papiero-
wało się cieplejsze. Zacząłem czy- sem w lufce. Wiesza rzeczy i mówi
tać Pismo Święte, byłem bardziej do mnie „fajny wieszak, będziemy
otwarty – zwierza się. - Zacząłem tu rzeczy przynosić”.
organizować akcje, np. święto ulicy Jedną z osób, które odwiedziły
Podmurnej. Dzieci czuły się tu jak Wieszak, jest też pani Sofia.
u siebie, nawet pomagały w orga- - O Wieszaku dowiedziałam się
nizacji. Było mnóstwo atrakcji, wy- z Facebooka. Sama przyniosłam
stawców, kramów... dwa płaszcze – uśmiecha się. - Zro-
Integracja nabierała tempa bię pewnie dodatkowy porządek
i przyciągała coraz więcej zaintere- w szafie, żeby coś jeszcze mogło się
Pani Sofia bez wahania przyniosła nienoszone płaszcze.
sowanych. Tak powstało Stowarzy- tutaj pojawić. Serce rośnie, gdy wi-
szenie Dzieciom i Młodzieży Węd- mogą łamać. Jedną z nich jest zło- mechanik, wujek, brat, majsterko- - To jest miejsce, które zajmuje dzę takie inicjatywy.
ka im. każdego Człowieka. Dzięki tówka za przekleństwo. Czasem wicz, murarz, kierowca, uważny mój czas w dobry sposób. Odciąga Wojtek wraz z przyjaciółmi
staraniom zarządu stowarzyszenie pracuje teraz nad kolejną akcją
chętnie popracowałbym od 7 do 15 słuchacz... Czasem dzieci mówią od złego towarzystwa, narkotyków,
ma swoją siedzibę przy ul. Jęcz- - „Uczusiem”. Ma to być bus jeż-
miennej 10 i utrzymuje je z datków i koniec. Ale pewnie tygodnia bym mi o tak ciężkich sytuacjach z ich wśród których dorastałem – przy- dżący po osiedlach, wsiach, szko-
darczyńców. tak nie wytrzymał. Wszyscy jeste- życia, że mam ciarki z przerażenia. znaje. - Wojtek spotkał mnie wiele łach, w którym będzie mnóstwo
- U nas dzieje się wszystko... Od śmy stworzeni po to, by realizować I jak pomyślę, że dzięki Wędce za- lat temu na ulicy i wciągnął tutaj. zabawek, ale i osób chętnych, by
zabaw po pomoc w nauce – opo- swoje marzenia, by się spełniać. I ja pominają na chwilę o tym, co złe, Poznałem go, bo przyszedłem do pomagać dzieciom w lekcjach.
wiada. - Przychodzi tu nawet kil- tu tego doświadczam. Dzięki Bogu, to właśnie to mnie napędza jeszcze jego sklepu zapytać, czy nie kupiłby Wojtek i jego przyjaciele chcą wyjść
kadziesiąt osób dziennie, w tym który jest moim napędem, któ- bardziej do tworzenia tego miejsca. kradzionego telefonu. Tak to się za- do tych, którym czasem szkoła nie
wolontariusze i liczni goście - sym- ry otworzył mi serce. Bo co mnie Jednym z wolontariuszy jest częło. A teraz? Teraz to jest historia wystarczy. Jednak na razie brakuje
patycy. Choć dajemy dzieciom luz, powinny obchodzić jakieś obce Marcin. Wcześniej był podopiecz- mojego... naszego nawrócenia. funduszy, przede wszystkim na za-
ustaliliśmy zasady, których nie dzieci? Ale... ja się tu realizuję jako nym Wędki. Jedną z głośnych akcji Stowa- kup busa.
REKLAMA

Tylko Toruń . 17 lutego 20171
r NOWE TECHNOLOGIE 5

Toruńscy królowie gier
Firma z siedzibą w naszym mieście tworzy ekscytujące aplikacje,
z których korzystają użytkownicy z całego świata. A nawet... koty
Maciej Koprowicz | fot. Łukasz Piecyk
Spędzasz całe godziny przed kon- cji zaczyna się od pomysłu i szcze- W swoim portfolio posiadamy
solą? W wolnej chwili wyciągasz gółowej koncepcji. Następnie również pasjansa „King of Solita-
komórkę i nabijasz levele? Praw- twórcy muszą zdecydować o wy- ire”, który ubrany w nowoczesny
dopodobnie zetknąłeś się już borze silnika gry. styl rozgrywki zdobył wielką po-
z owocami działalności Univer- – To najważniejszy krok – mówi pularność w Wielkiej Brytanii i Ir-
sity of Games, czyli Uniwersytetu Leszek Król. - Silnik jest podstawą landii.
Gier. Ta firma nauczy cię sztuki całej aplikacji. Tak jak silnik do Nic dziwnego, że firma z To-
projektowania wirtualnych gier, samochodu, napędza on działanie runia działa z międzynarodowym
a także przekona, że nawet Toruń gry i odpowiada za wyświetlanie rozmachem. Jeszcze kilka lat temu
stać się może dobrym miejscem grafiki czy obliczanie fizyki. cała ekipa odpowiedzialna za pro-
dla biznesu nowych technologii. Nieodłącznym elementem pro- dukcję gry mieściła się w jednym
jektowania są szkice koncepcyjne, pokoju. Teraz zespołów jest kilka,
Założycielem University of czyli wykonane przez artystów pracują najczęściej w wielu stu-
Games jest prezes zarządu (CEO) rysunki wstępnych pomysłów na diach i różnych lokalizacjach.
Leszek Król. Przygodę z grami postacie i lokacje, na podstawie - Aktualnie firma zatrudnia
i komputerami zaczynał od pro- których graficy tworzą pierwsze ponad 21 osób, z czego część ulo-
jektowania map do gier – z branżą elementy 3D umieszczane w świe- kowana jest w naszym toruńskim
związany jest już od 13 lat. Uni- cie wirtualnym. W międzyczasie biurze – wyjaśnia Hajczewska. -
wersytet zajmuje się produkcją Nintendo zaprosiło twórcow University of Games do współpracy. zespół programistów „składa” grę Graficy czy dźwiękowcy rozloko-
aplikacji oraz gier na urządzenia z utworzonych elementów, takich wani są w różnych częściach Pol-
mobilne i konsole, a także – zgod- - Aktualnie firma skupia się produktem toruńskiej firmy pozo- jak scenariusz, grafika i dźwięki. ski, a nawet i Europy. Od pewnego
nie z nazwą – doradztwem i pro- na realizacji minigier dla branży stają jednak gry. Grą „World Never Łącznie to kilkanaście etapów – od czasu posiadamy również biura
wadzeniem szkoleń. eventowej czy na promocji marek End” zainteresował się nawet wiel- prototypu do release'u (wydania). w Szwajcarii i Kuwejcie, dzięki
- Początkami naszej działal- naszych klientów – wyjaśnia Joan- ki koncern Nintendo, który zapro- Na każdym z nich wprowadza się którym pozostajemy w bliższym
ności było prowadzenie szkoleń na Hajczewska, community mana- sił torunian do współpracy nad niezbędne poprawki. Wreszcie kontakcie z naszymi klientami i in-
związanych z tworzeniem gier mo- ger i członek zarządu. - Mówimy platformą Nintendo Switch. ukończona gra może trafić na skle- westorami.
bilnych dla młodzieży i studentów tutaj o aplikacjach, które spotyka- - Obecnie tworzenie gry można powe półki bądź do wirtualnych Leszek Król za klucz do sukce-
– dodaje prezes firmy. - W ostat- my w większych galeriach handlo- porównać do realizacji produkcji sklepów, gdzie czekać będzie na su uważa świetnie dobraną kadrę
nich trzech latach wyszkoliliśmy wych czy butikach. Wykorzystują kinowych, zarówno pod względem użytkowników. Gry University of i działanie z prawdziwą pasją, któ-
ponad 300 osób, większość z nich one sensory Kinect do wykrywa- nakładów pracy, jak i pieniędzy – Games zdobyły wielką rzeszę fa- ra towarzyszy mu od nastoletnich
pracuje już w branży. nia ruchu. Dzięki temu jesteśmy mówi Leszek Król. - Twórcy dążą nów na całym świecie. lat.
W ciągu ostatnich dwóch lat w stanie przenieść użytkownika do do jak największego realizmu, - Staramy się dostarczać inno- - Pasja i zaangażowanie po-
University of Games stworzył po- wirtualnej rzeczywistości i zapre- dzięki któremu gracze zostają wacyjne pomysły na rynek – mówi zwoliły uplasować nas w czołów-
nad 120 aplikacji mobilnych i we- zentować mu produkt lub markę wciągnięci w niesamowitą przygo- Joanna Hajczewska - Jednym ce europejskich firm wydających
bowych m.in. dla takich marek jak w nowoczesny sposób. dę na kilka godzin. z nich jest gra mobilna dedykowa- interaktywne aplikacje mobilne –
Coca-Cola czy McDonald's. Najbardziej spektakularnym Proces tworzenia każdej aplika- na dla kotów, „Kitty Champion”. podsumowuje prezes.

Biznes w kilkadziesiąt godzin
Czy da się zbudować biznes w trzy dni? Podczas Startup Weekend Toruń przekonasz się, że tak
Informacja prasowa
W dniach 24-26 lutego inkuba- To okazja, by nawiązać kontakty rymś z projektów. połączyła pasja do nowo-
tor Exea Smart Space organizuje z ekspertami i inwestorami, zebrać Startup Weekend rozpoczyna czesnych technologii. Wyda-
trzecią już edycję Startup Week- informacje zwrotne na temat wła- się w piątek po południu. Chętni rzenie jest również wspierane
end Toruń – wspieranego przez snych pomysłów czy poznać innych prezentują swoje pomysły przed przez Centrum Wsparcia Biznesu
Google wydarzenia, podczas któ- ludzi, z którymi można współpra- uczestnikami, a następnie odbywa
rego torunianie (i nie tylko) mają w Toruniu. To kolejna okazja, by
cować przy różnych projektach. się głosowanie. Kilka, kilkanaście
okazję w niecałe trzy dni zbudo- Uczestnikami Startup Week- pomysłów zbiera wokół siebie go- po raz kolejny zaznaczyć Toruń na
wać internetową firmę (startup). endów są zarówno osoby na co towe do ich realizacji zespoły, które technologicznej mapie Polski.
Poprzednie edycje Startup Week- dzień pracujące w branży nowych następnie przystępują do pracy.
end Toruń odbyły się w 2014 i 2015 technologii (programiści, graficy), Zespoły nie są zdane tylko na
i zgromadziły blisko 250 uczestni- jak i ludzie niemający z nią nic siebie. W ekspresowej budowie
ków. Tegoroczny ma szansę pobić wspólnego, którzy mają pomysł startupu wspierają ich mentorzy
ten wynik. na biznes, potrafią kierować pracą i eksperci, którzy specjalnie na
zespołu lub zajmują się promocją Startup Weekend przyjadą do To-
W tym roku tematem przewod- i reklamą. runia. Są to specjaliści w branżach
nim będzie Internet of Things, czyli W Startup Weekendzie zasadni- IT, zarządzania czy marketingu
trend technologiczny, w ramach czo biorą udział dwa typy uczest- z kraju, ale także z zagranicy, którzy
którego tworzone są i rozwijane ników. Pierwszy to ludzie, którzy odnieśli sukces ze swoimi firmami.
wszelkiego rodzaju sensory, inte- mają pomysł na biznes i szukają Ostatniego dnia zespoły prezen-
ligentne zabawki, elementy smart sposobu, by go zrealizować, ale nie tują wyniki swojej pracy przed sę-
city czy urządzenia medyczne – mają umiejętności graficznych czy dziami – ekspertami od budowania
wszystko to, co może gromadzić programistycznych. Tutaj znajdą biznesu i inwestorami. Zwycięzcy
i przekazywać rozmaite dane za chętnych, którzy włączą się w reali- otrzymują nagrody od sponsorów.
pomocą połączenia internetowego. zację projektu. Bilety na wydarzenie, w cenie
Startup Weekend Toruń trwa 3 Chętni do współpracy to wła- których znajduje się wyżywienie na
dni bez przerwy – całe 54 godziny. śnie drugi typ uczestników. Nie cały weekend oraz rozmaite gadże-
Jeżeli masz pomysł na internetowy każdy uczestnik Startup Weekendu ty, można kupić na stronie www.
biznes, to impreza dla ciebie. Znaj- musi przyjść na imprezę z gotowym swtorun.com.
dziesz tu zespół, który pomoże ci pomysłem na biznes. Wystarczy, że Startup Weekend Toruń po
wcielić go w życie i stworzyć pierw- chce dołączyć do jednego z zespo- raz trzeci organizuje zespół Exea
szą wersję startupu – internetowej łów. Dla każdego zawsze znajdzie Smart Space – inkubatora nowych
usługi, narzędzia czy serwisu. się zajęcie przy pracach nad któ- technologii oraz inne osoby, które
Tylko Toruń . 17 lutego 20171
6 MIASTO

Trzynaście rozmów
Reforma edukacji i program Mieszkanie+ to niektóre z wielu podejmowanych
w tym roku tematów spotkań z prezydentem miasta
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk
Już po raz piętnasty prezydent ne. Później zaś następuje główna która pochłonie sporą część ze-
Torunia Michał Zaleski spotka prezentacja działań i zamierzeń społów pracowniczych Urzędu
się z mieszkańcami, by omówić miasta, a po niej dalsze rozmowy. Miasta - mianowicie zbliżająca się
najważniejsze kwestie dotyczące O czym będzie więc mowa? reforma oświaty. Oba tematy są
działalności dzielnic i realiza- Podczas spotkań poruszona zo- bardzo ważne przede wszystkim
cji inwestycji ogólnomiejskich. stanie kwestia inwestycji i naj- dla młodych mieszkańców miasta
Pierwsze zebranie odbędzie się bliższych modernizacji we wska- i rodzin z dziećmi.
21 lutego na Stawkach. Przez zanych dzielnicach oraz temat Pierwsze ze spotkań w okrę- Spotkanie na Stawkach będzie pierwsze na liście.
sześć tygodni przedstawiciele budżetu partycypacyjnego. Jak gach odbędzie się 21 lutego na
miejskich instytucji porozma- twierdzi włodarz Torunia, ważne, toruńskich Stawkach w Zespole riusze Straży Miejskiej prowadzić ki podlegają corocznej analizie,
wiają z mieszkańcami Torunia aby wysłuchać informacji ze stro- Szkół nr 14 przy ul. Hallera. Kolej- będą zajęcia edukacyjne związane a wnioski pozwalają na dostoso-
trzynaście razy. ny mieszkańców, co ich zdaniem ne, skierowane do mieszkańców z bezpieczeństwem dzieci. Malu- wywanie tej formy komunikacji
należałoby zawrzeć w budżecie Podgórza, dzień później w Zespo- chy dowiedzą się tam m.in., na z mieszkańcami do ich oczeki-
- Tradycyjnie spotykamy się miasta już na następny, 2018 rok. le Szkół nr 15 przy ul. Paderew- co zwracać uwagę podczas poru- wań.
z torunianami w pierwszym Wśród tematów ogólnomiejskich skiego. Dla uczestników zostaną szania się chodnikiem i ulicą, jak - Zachęcam do udziału w spo-
kwartale roku, aby przedstawić im znajdą się także dwa główne za- przygotowane materiały informa- nie być narażonym na niebezpie- tkaniach, na których przez sześć
najważniejsze plany budżetowe gadnienia: ogólnopolski projekt cyjne, w tym broszura budżetowa, czeństwo w szkole oraz podczas tygodni moi współpracownicy i ja
oraz opowiedzieć o szczegółach Mieszkanie+, realizowany rów- informator urzędowy oraz krótki kontaktów z osobami dorosłymi. będziemy z mieszkańcami podej-
związanych z realizacją inwesty- nież w Toruniu, oraz reforma przewodnik po toruńskim budże- Podobnie jak w latach ubiegłych, mować ważne dla nich tematy -
cji remontowych na poszczegól- edukacji. cie partycypacyjnym. uczestnicy spotkań będą mogli zaprasza Michał Zaleski. - Dzięki
nych osiedlach - mówi prezydent - Chcemy pokazać miesz- Podczas spotkań funkcjono- wypełnić krótką, anonimową an- tym zebraniom każdy ma realny
Michał Zaleski. - W ostatnich kańcom, w których miejscach wać będzie również kącik dla naj- kietę na temat organizacji i tema- wpływ na działania realizowane
latach zebrania podzielone zo- powstaną inwestycje w ramach młodszych, w którym funkcjona- tyki miejskich dyskusji. Ich wyni- przez magistrat w jego okolicy.
stały na dwie części - od godz. projektu Mieszkanie+ - informu-
17 do 18 odbywają się spotkania je prezydent. - Już możemy zdra-
stolikowe, czyli rozmowy z przed- dzić, że w pierwszej kolejności
stawicielami miejskich instytu- zbudujemy je przy ulicy Andersa
cji i zakładów, z którymi można i Drzymały. Kolejnym niebaga-
skonsultować tematy indywidual- telnym tematem będzie sprawa,

Winnica przed sądem

Podczas rozprawy obecni byli mieszkańcy osiedla Winnica.
Pierwsze zeznania składał dziadek powoda.
W środę przed Sądem Rejono- by, aby prezydent Michał Zaleski
wym w Toruniu rozpoczęła się spotkał się z mieszkańcami i rze-
rozprawa przeciwko Gminie Mia- czowo z nimi porozmawiał.
sta Toruń z powództwa Marcina - Oczekujemy przede wszyst-
Kowalskiego, któremu magistrat kim prawdy i tego, aby prezydent
jako pierwszemu wypowiedział Torunia nas szanował - komento-
dzierżawę gruntów na osiedlu wał sprawę Józef Nowak. - Czyta-
Winnica. W procesie uczestni- jąc nadsyłane przez Urząd Miasta
czyli także sami zainteresowani pisma, czujemy, że są nam odbiera-
mieszkańcy. ne kolejne prawa. To, co przez lata
wypracowaliśmy, magistrat nam
- Nie wiemy, czego się spodzie- wkrótce zabierze. Wtedy trafimy
wać - mówił przed pierwszą roz- do mieszkań socjalnych, a wiele
prawą Kowalski. - A czego byśmy starszych osób juz tam sobie nie da
oczekiwali? Aby miasto pozwoliło rady. Albo zabiorą nas do szpitala,
nam wykupić działki, na których albo prosto na Grudziądzką.
dziś żyjemy. O ziemie te walczymy Mieszkańcy Winnicy chcą roz-
z pokolenia na pokolenie. To jest mów i poszanowania prawa. W śro-
nasz dom i tam chcielibyśmy nadal dę walkę o to rozpoczęli w sądzie.
mieszkać. Marcina Kowalskiego reprezentuje
Józef Nowak, jeden ze świadków mec. Łukasz Płaza z Kancelarii Pła-
na procesie, na Winnicy mieszka za i Wspólnicy.
od 1971 roku. Jak zaznacza, chciał- (MC)
Tylko Toruń . 17 lutego 20171
MIASTO 7

Obywatelu, masz głos
Sprawy infrastrukturalne, strategiczne czy prawne – tematów do omówienia w tym roku z mieszkańcami miasta na pewno nie zabraknie
Łukasz Piecyk | fot. autor
Ponad siedem tysięcy osób wzięło a na warsztat magistrat wziął wtedy która ma wspierać proces pro-
udział w zeszłorocznych konsulta- blisko 20 tematów. wadzenia konsultacji. System ten
cjach społecznych. Urząd Miasta - Tematyka była różna – od przygotują socjologowie z Uniwer-
liczy, że i tym razem mieszkańcy spraw lokalnych, np. takich jak sytetu Warszawskiego.
nie zawiodą. Na ten rok zapowie- zagospodarowanie terenu między - Uczestnicy konsultacji wspie-
dziano bowiem 16 tematów do blokami przy ul. Broniewskiego czy rają proces podejmowania decyzji,
dyskusji. budowa ul. Długiej, do zagadnień wskazują preferowane rozwiąza-
strategicznych, jak np. rozpoczęte nia. Natomiast nie do nich należy
Lokalizacje stacji roweru miej- w zeszłym roku konsultacje nowe- zatwierdzanie, o czym nie wszyscy
skiego, zagospodarowanie Strugi go Programu Rewitalizacji Torunia wiedzą, myląc czasem konsultacje
Toruńskiej i jej otoczenia czy prze- – dodaje Paweł Piotrowicz. – Dla społeczne z referendum czy plebi-
budowa mostu im. J. Piłsudskiego mnie najważniejszym elementem scytem – wyjaśnia nasz rozmówca.
wraz z drogami dojazdowymi – to nie jest liczba uczestników konsul- O czym jeszcze porozmawiamy
tylko część z planowanych spraw, tacji, lecz jakość tego, co udaje się w tym roku? Z kwestii strategicz-
które mają zostać omówione w tym wypracować. Dlatego też równie nych mowa jest na pewno o progra-
roku z mieszkańcami Torunia. Ka- mocno cenię spotkania, w których mie ochrony środowiska w Toruniu
talog ten może być jeszcze posze- wzięło udział pięć osób, jak np. na lata 2017-2020 z uwzględnie-
rzony, a pierwsze efekty rozmów w spacerze badawczym na Bydgo- niem perspektywy do 2024 roku
mamy już za sobą. skim Przedmieściu, kiedy szukali- czy koncepcji rozwoju systemu
- Podczas już zakończonej lo- W zeszłym roku konsultowano m.in. zagospodarowanie Bulwaru śmy dobrej lokalizacji dla basenu gospodarowania odpadami komu-
kalnej konsultacji na niewielkim Filadelfijskiego. letniego, jak i te, w których jedno- nalnymi do 2030 roku. W najbliż-
osiedlu wokół ul. Czarnieckiego poszczególnych funkcji było dla niu się po mieście, co sprawia im cześnie przy ośmiu stolikach pra- szych miesiącach magistrat będzie
pytaliśmy mieszkańców, jak chcie- wszystkich bardzo twórczą czynno- trudności, jakie elementy należy cowało ponad stu przedstawicieli kontynuował też rozpoczęte w 2016
liby urządzić tereny między swoimi ścią. Z kolei podczas ankiety rowe- wykonywać w pierwszej kolejności. toruńskich pozarządówek, tworząc roku rozmowy o projekcie Progra-
blokami, gdzie zorganizować par- rowej zadaliśmy kilkadziesiąt pytań Szczegółowe informacje doty- program współpracy z miastem na mu Rewitalizacji Torunia do 2023
kingi, plac zabaw, postawić ławki, związanych zarówno z oceną jako- czące poszczególnych tematów po- kolejny rok. roku, a także koncepcji rozwoju ko-
posiać trawę – wymienia Paweł ści toruńskich dróg rowerowych, znamy bliżej ogłoszenia terminów Jak dodaje przedstawiciel ma- munikacji rowerowej. Na liście są
Piotrowicz, dyrektor Wydziału Ko- jak i propozycjami rozbudowy już konsultacji. Urząd Miasta także gistratu, w zeszłym roku udało również sprawy aktualizacji strate-
munikacji Społecznej i Informacji istniejącej sieci. Szukaliśmy odpo- podsumował zeszły rok. Liczba się uwzględnić setki propozycji. gii miasta, zmiana nazwy JAR-u czy
w toruńskim magistracie. - Siedze- wiedzi na pytania, co dla rowerzy- uczestników konsultacji wzrosła W tym roku Urząd Miasta będzie aktualizacja regulaminu konsultacji
nie nad mapami i wrysowywanie stów jest najważniejsze w porusza- o 30% w stosunku do 2015 roku, testował internetową platformę, społecznych.
REKLAMA

Tylko Toruń . 17 lutego 20171
8 KALENDARIUM

MUZYKA TEATR WYSTAWY

fot. Tomasz Gudzowaty
fot. materiały prasowe
fot. Łukasz Piecyk

Łąki Łan „Bar pod zdechłym psem” „Tomasz Gudzowaty. Closer”
Lizard King Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny Kamienica pod Gwiazdą
godz. 20:00, 16.03, bilety: 40/50 zł godz. 19:00, 25.02, bilety: 20/25/30 zł godz. 10:00-16:00, 18.02-2.04, bilety: 8/12 zł
Lizard King ma dla Was kolejny smakowity kąsek z muzyczne- Spektakl w reżyserii Emiliana Kamińskiego to rzecz o mocy Wystawa „Closer” składa się z 39 wielkoformatowych, niemal
go świata. Zespół Łąki Łan słynie z niesamowicie energetycz- i niemocy twórczej, zawieszeniu między miłością i jej brakiem, wyłącznie czarno-białych fotografii autorstwa Tomasza Gudzo-
nych koncertów. Muzycy wypracowali sobie swoje niepo- biesach popychających bohatera do samobójstwa. Jest opowie- watego. Jego dzieła zachowują charakter dokumentu i są wierne
wtarzalne, słowiańskie brzmienie, które cały czas ewoluuje ścią o walce bohatera – poety z własnymi słabościami, w tym tradycji klasycznego fotoreportażu, wyróżniają się ekspresyjną,
i zaskakuje. z niszczącą go chorobą alkoholową. wyrafinowaną formą plastyczną.
Sound’n’Grace „Poskromienie złośnicy” „Droga w obraz z sosną i bambusem”
CKK Jordanki Teatr im. Wilama Horzycy Kamienica pod Gwiazdą
godz. 19:00, 8.03, bilety: 35/45/60/70/80 zł godz. 18:00, 12.03, bilety: 30/40 zł wernisaż: godz. 17:00, 24.02, bilety: 8/12 zł
Grupa liczy obecnie ponad 15 wokalistów, którzy zasłynęli Piękna i otoczona wielbicielami Bianka nie wyjdzie za mąż, do- Tematy prac Emilii Fujigaki to głównie pejzaże, kwiaty, bam-
dzięki udziałowi w show „Mam Talent”. Choć wywodzą się póki jej siostra Katarzyna, określana mianem piekła wcielone- busy i postacie. Jej stosunek do tworzenia naznaczony jest
z muzyki gospel, z łatwością wplatają w swoją twórczość go, nie stanie na ślubnym kobiercu. Z tego powodu podstarzali japońskim podejściem do sztuki. Samą siebie uważa bardziej
elementy funku, jazzu czy r’n’b. Ich utwór „Na pewno” stał się konkurenci do serca Bianki wymyślają szereg intryg i doprowa- za rzemieślnika niż artystę. Samokształcenie uważa za proces,
hitem polskiej sceny muzycznej. dzają do coraz bardziej groteskowych sytuacji. który trwa nadal.

Enej Teatr Piasku Tetiany Galitsyny „This is jazz”
ACKiS Od Nowa Aula UMK ACKiS Od Nowa
godz. 19:00, 12.03, bilety: 30/40 zł godz. 10:00 i 18:30, 16.03, bilety: 35/45/55/70 zł 22.02-6.03, wstęp wolny
Olsztyńska grupa uzdolnionych (również wokalnie) instru- Zwyciężczyni programu „Mam Talent” Tetiana Galitsyna i naj- Wystawa fotografii oraz okładek płyt winylowych Marka Kare-
mentalistów rozpoczęła ogólnopolską karierę dzięki udziałowi szybszy malarz na świecie Vlodyr oraz grupa artystów przy- wicza „This is jazz” towarzyszy XVII JAZZ Od Nowa Festival.
w „Must Be The Music”. To otworzyło im drogę na szczyt. Ich gotowali unikalne widowisko – historię Małego Księcia wg Jest to polski artysta fotografik specjalizujący się w zdjęciach
utwory „Radio Hello”, „Zbudujemy dom” czy „Nie chcę spać” Antoine’a de Saint-Exupéry’ego. Stworzą ją, bawiąc się m.in. muzyków jazzowych i rockowych. To również prezenter muzy-
niejednokrotnie wybrzmiewały w naszych radiach. piaskiem, światłem i wodą. ki jazzowej i animator jazzu.

Major Lazer „Pięć róż dla Jennifer” „Fale”
NRD Klub Teatr im. Wilama Horzycy Wozownia
godz. 21:00, 25.02, bilety: 10/15 zł godz. 19:00, 16.03, bilety: 25/35 zł otwarcie godz. 18:00, 3.03, wstęp wolny
Ta impreza zaspokoi wszystkich miłośników jamajskich ryt- Akcja sztuki rozgrywa się w mieszkaniu transwestytki Jennifer, Wystawę tworzy wspólnie pracująca grupa ludzi – w różnym
mów, głębokich bassów, twerku czy dancehallu. Usłyszymy po- która od trzech miesięcy czeka na telefon od Franca, którego wieku i z różnym doświadczeniem, a tytułowe „Fale” to rów-
łączenie niezwykłej ezoteryki płynącej z twórczości Diplo czy poznała w nocnym lokalu. Codziennie przygotowuje kola- nież pokolenia i poglądy. Każdy z artystów wykorzystał swoją
DJ-a Snake’a. W klubie królować będą również tancerki prezen- cję na jego przyjazd. Telefony na osiedlu uległy jednak awarii własną „soczewkę” do pokazania swoich doświadczeń, różne są
tujące swoje taneczne umiejętności. i wszystkie połączenia kierowane są do Jennifer. też środki wyrazu, których użyli.
REKLAMA

Tylko Toruń . 17 lutego 20171
KALENDARIUM 9

KINO IMPREZA ROZMAITOŚCI

fot. Łukasz Piecyk

fot. pixabay
„Upiór w operze” z muzyką na żywo Parkrun Wieczór Iluzji
Kino Centrum (CSW Znaki Czasu) ul. Olimpijska, Toruń Klub Dwa Światy
godz. 18:00, 3.03, bilety: 20 zł godz. 9:00, każda sobota, wstęp wolny godz. 18:00, 26.02, wstęp wolny
Będzie to seans filmu niemego „Upiór w operze” (1925 r.) z mu- Jest to bieg organizowany w ramach ogólnopolskiej akcji Par- Na toruńską scenę wyjdą iluzjoniści z całej Polski. Jedyne, co
zyką na żywo. Oprawą muzyczną zajmą się znakomici wyko- krun. Jej celem jest aktywne spędzanie czasu w gronie znajo- będzie potrzebne widzom, to dobry humor. Po zakończeniu
nawcy: Marcin Młynarczyk i Grzegorz Kosowski, m.in. z ze- mych i nowo poznanych lekkoatletów. Trasa biegu ma 5 km występów iluzjoniści zaskoczą gości magią „z bliska”. Wieczór
społów The Fuse i Tajny. i rozpoczyna się na ul. Olimpijskiej. Jedynym warunkiem będzie także okazją do rozmowy z iluzjonistami.
uczestnictwa jest dokonanie rejestracji w systemie Parkrun.

„John Wick: Chapter 2” „Reszta Pokolenia” „TyJaMy – czyli Fragmenty Listów Niewykorzy-
Cinema City Toruń Hipisówka stanych”
szczegóły: www.cinema-city.pl godz. 21:00, 25.02, wstęp wolny Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny
Keanu Reeves powraca jako były zawodowy zabójca, który nie Kwartet, który z grania początkowo ostrego, szybkiego punka godz. 19:00, 24.02, bilety: 30 zł
chce, ale musi… Legendarny superzabójca John Wick znów ewoluował w bardziej rytmiczne, punkrockowe klimaty. Zespół Liderką zespołu Béa jest Beata Banasik. Od trzech lat pisze
musi porzucić spokojną emeryturę. Jego dawny wspólnik po- Reszta Pokolenia miał okazję występować na wielu festiwalach. i komponuje. „TyJaMy- czyli Fragmenty Listów Niewykorzy-
trzebuje pomocy w walce z podziemną organizacją włoskich W Ostródzie na „Ost-Rock UndergroundFest 2012” po głoso- stanych” jest jej autorskim debiutem. Materiał traktuje o zma-
zabójców. waniu publiczności zajął drugie miejsce. ganiach dzisiejszej młodości z rzeczywistością.
„Powidoki” Narodowy Cyrk Chiński Wieczór Podróżnika
Kino Studenckie „Niebieski Kocyk” (Od Nowa) Arena Toruń ACKiS Od Nowa
godz. 19:00, 27.02, bilety: 10/12 zł godz. 19:00, 8.03, bilety: 90-170 zł godz. 20:00, 15.03, wstęp wolny
Jeden z najwybitniejszych twórców w historii kina, zdobywca Już od przeszło 25 lat najwspanialsi chińscy akrobaci przybliża- Bartek Jerzak jest biologiem morza i spędził rok na Polskiej Sta-
wielu nagród filmowych, w tym Oscara za całokształt twórczo- ją magiczną kulturę Azji w zapierający dech w piersiach sposób cji Antarktycznej. Przez ten czas nie widział ani jednego drze-
ści – Andrzej Wajda przedstawia historię człowieka niezłom- – w show The Grand Hongkong Hotel! To w tym hotelu ludzie wa, samochodu, psa, kota i ani jednego dziecka... Nie używał
nego – Władysława Strzemińskiego – pioniera polskiej awan- ze wszystkich stron świata spotkają się, aby odkryć siebie sa- pieniędzy! Jakie było jego życie na stacji? O tym dowiemy się
gardy. mych, handlować lub znaleźć szczęście. podczas spotkania z biologiem.

„Na dużym ekranie, czyli Kino w Teatrze” Liga Fifa17 9. CoCArt Music Festival
Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny Cybermachina Centrum Sztuki Współczesnej
godz. 19:00, czwartek, szczegóły: nr tel. (56) 652 15 62 godz. 15:00-20:00, 19.03, koszt: 5 zł 30.03-1.04, bilety: 5/30/50 zł
W wybrany czwartek każdego miesiąca K-PITM zaprasza na Pełnoletni gracze z Torunia i okolic mogą czuć się zaproszeni To będzie uczta dla fanów sztuki audiowizualnej, muzyki elek-
kolejne seanse słynnych amerykańskich musicali. Filmy będą na turniej w grę Fifa 17 na Xbox’ie One. 19 marca odbędzie się tronicznej i eksperymentalnej. Co roku ściąga setki słuchaczy,
wyświetlane o godz. 19:00. Znane twarze, muzyka i humor na trzecie z sześciu spotkań. Wśród osób, które zjawią się na naj- ciesząc się świetnym przyjęciem publiczności. Na festiwalu wy-
najwyższym poziomie to idealna recepta na zimowe wieczory! większej liczbie turniejów, będą losowane dodatkowe nagrody! stąpiło kilkuset muzyków, artystów wizualnych i performerów
Wstęp wolny. z Europy, Ameryki, Australii i Japonii.
REKLAMA

Tylko Toruń . 17 lutego 20171
10 HISTORIA

Nieludzka ziemia
Do tej pory na toruńskich Glinkach ekshumowano szczątki 1803 osób
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk
prezydent Michał Zaleski, miejsca,
w których znaleziono kości, pozo-
staną terenami zielonymi.
- Miejsca spoczynku ludzkich
szczątków zamierzamy chronić
jako tereny zielone - zaznacza wło-
darz miasta. - Nie sposób jednak
nie zainwestować obszaru dwuna-
stu hektarów tylko dlatego, że na te-
renie pół tysiąca metrów kwadrato-
wych znajdują się ludzkie szczątki.
Ciała te za każdym razem powinny
trafiać w miejsca wiecznego spo-
czynku. Nie powinny leżeć na tej
nieludzkiej ziemi.
Jak przyznaje Iza Gruszka, pre-
zes Fundacji „Pamięć”, nie ma
praktyki upamietniania każdego
miejsca, gdzie znajdujemy szczątki.
Prace archeologiczne na Glinkach mają potrwać do końca marca. - Trafiają one na cmentarze
Apelujemy o zaprzestanie budo- menty kości. Ostatnie znaleziska w oparciu o pozwolenie Instytu- Zgodnie z umową polsko-nie- zbiorowe lub do wydzielonych
wy kolejnych domów Toruńskie- budzą wśród mieszkańców miasta tu Pamięci Narodowej - zaznacza miecką kości zostaną pochowane kwater. Jednak z chwilą dokonania
go Towarzystwa Budownictwa i lokalnych działaczy wiele emocji. Maciej Milak z fundacji „Pamięć”. na jednym z trzynastu cmentarzy pochówku nasza działalność się nie
Społecznego na terenie Glinek - W takich sprawach emocje nie - Przystąpiliśmy do działań 21 listo- niemieckich. Te z toruńskiego le- kończy. Nasza organizacja, kiedy
- oświadczają radni Czasu Miesz- powinny mieć miejsca - zaznacza pada 2016 roku, odsłaniając mogiłę wobrzeża trafią do miejscowości ustali tożsamość zmarłego, powia-
kańców. Ich zdanie popierają w li- Michał Zaleski, prezydent Torunia. numer jeden. Jest to jeden z więk- Bartosze pod Ełkiem. Finalnie jed- damia o tym jego rodzinę, która
ście otwartym wystosowanym do - Wszelkie podjęte działania in- szych grobów, liczący sobie około nak przewidujemy odnaleźć ciała nierzadko odwiedza potem cmen-
mediów m.in. profesorowie szkół westycyjne prowadzone na terenie stu metrów długości. Dzięki inwe- około dwóch tysięcy osób. Jeste- tarz.
wyższych, dyrektorzy instytucji Glinek wynikają z prawomocnych stycji TTBS-u udało się odnaleźć te śmy w posiadaniu dokumentów Prace inwestycyjne na toruń-
miejskich oraz historycy. W od- decyzji administracyjnych o po- mogiły, o których nie mieliśmy po- niemieckich, określających miejsca skich Glinkach nie zostaną wstrzy-
powiedzi Urząd Miasta zapewnia, zwoleniu na budowę. Tereny te za- jęcia. W oparciu o źródła niemiec- spoczynku żołnierzy. Według rela- mane, tak jak chcieliby tego radni
że w bezpośrednim miejscu znale- gospodarowywane są od dziesiątek kie wiemy, że gdzieś w tym rejonie cji jednego ze świadków nieopo- Czasu Mieszkańców. Warto się tu
zienia szczątków niemieckich żoł- lat. W procedurze planistycznej nie znajduje się również rów pancerny, dal dzisiejszych prac znajduje się zastanowić, czy codzienne życie na
nierzy domy nie powstaną. Tereny odnotowano żadnych informacji w którym prawdopodobnie znaj- jeszcze jedna mogiła. Nie wiemy byłym cmentarzysku będzie rado-
te pozostaną obszarem zielonym. o znajdujących się tam zbiorowych dziemy kolejne kości. jednak, ile może skrywać ona ciał. sne?
mogiłach. Według relacji archeologów Bezspornie mogę powiedzieć, że - Inwestycja TTBS-u nie zmieni
Na toruńskich Glinkach arche- Od sierpnia 2016 roku na tere- strona niemiecka nie jest zaintere- są to kości żołnierzy niemieckich, charakteru - zaznacza prezydent.
olodzy odkryli już kilka tysięcy nie budowy osiedla TTBS-u odna- sowana pozostawieniem szczątków o czym świadczą znalezione przy - My jednak ze swojej strony doło-
ludzkich szczątków. Na terenie by- leziono trzy zbiorowe groby. Dzia- na toruńskich Glinkach. nich nieśmiertelniki. żymy wszelkich starań, aby miejsce,
łego obozu jenieckiego Stalag XXA łania inwestycyjne wstrzymano, na - Obecnie duża część terenu Prace ekshumacyjne na Glin- w którym znajdował się obóz, nie
dziś powstają przedsiębiorstwa wskazanym obszarze swoje prace inwestycji została przesondowana kach potrwają prawdopodobnie zostało zapomniane. Już myślimy
i budynki mieszkalne. W wyniku ekshumacyjne rozpoczęli archeolo- - zaznacza archeolog Adam Golań- do końca marca. Po tym czasie nad formą upamiętnienia tego te-
prac ziemnych budowlańcy co rusz dzy. ski. - Do tej pory w trzech grobach inwestycje budowlane będą na- renu tak, aby podtrzymać tę trudną
odkopują liczne czaszki lub frag- - Ekshumacji podjęliśmy się odnaleziono szczątki 1803 osób. dal prowadzone, ale jak podkreślił dla miasta historię.
REKLAMA

Tylko Toruń . 17 lutego 20171
KULTURA 11

Mistrz zdradzał warsztat
Marcel Łoziński, nominowany do Oscara, znakomity polski dokumentalista, oczarował
widownię toruńskiego Kina Centrum w Centrum Sztuki Współczesnej. Realnie dzielił się sobą
Jacek Kiełpiński | fot. Łukasz Piecyk
Na ile można zagęścić rzeczywi- zmieniają koła wagonów jadących przez dziennikarki. Na ile wolno im
stość? Gdzie jest granica, której do Moskwy, by podszedł do kame- wejść w życie głównej bohaterki,
nie wolno przekroczyć? Czego ry. gdzie są granice intymności, jakich
nie wolno pokazać w filmie do- - Powiedziałem, że jutro o dwu- szkód może narobić upublicznienie
kumentalnym? O to pytano reży- nastej ma tu być, płacę tyle i tyle - w mediach szczegółów czyjegoś ży-
sera. Spotkanie poprzedził pokaz wspominał Łoziński. - I następnego cia? Reżyser zdradził, że przymie-
filmu Łozińskiego „Ojciec i syn dnia kot był. Tajemnicą była ryba, rza się do trzeciej części tej serii.
w podróży” oraz trzech krótkich koci przysmak, która w odpowied- Jeszcze raz chce wrócić z kamerą
amatorskich etiud filmowych nim miejscu i czasie się znalazła. do Urszuli Flis.
zainspirowanych sceną właśnie Podczas kręcenia właśnie tego, Pytano też o relacje z synem,
z tego filmu. nominowanego do Oscara filmu znanym reżyserem Pawłem Ło-
„89 mm od Europy” reżyser miał zińskim, pomysłodawcą i jednym
- Chodzi o „scenę słoneczniko- też wagon statystów, którym dał z dwóch bohaterów filmu „Ojciec
wą” - tłumaczył prowadzący spo- jedno zadanie - macie nic nie robić. i syn w podróży”. Jak wiadomo,
tkanie Paweł Kamiński z Fundacji Kilkuletni syn reżysera Tomek był ostatecznie syn zrobił własny film
Pionowy Wymiar Kultury, orga- po prostu sobą, a koleżance Łoziń-
ze wspólnej wyprawy. Spojrzenia
nizującej konkurs „Małe rzeczy skiego miał w hali uciec pies.
w wielkim świecie”, którego nagro- obu reżyserów były na tyle różne, że
- Kontakt tych dwóch światów:
dzone prace zaprezentowano przed robotników i podróżnych mu- nie dogadaliby się w montażowni.
mistrzem. - Chcieliśmy pokazać, że Reżyser nie narzekał na brak pytań od widzów. siał nastąpić - przyznał reżyser. - - Gdy ruszałem z Pawłem w tę
młodzi ludzie potrafią opowiadać A ucieczka psa jest przecież praw- podróż, którą rejestrowaliśmy, my-
o tym, co w dzisiejszym świecie kombajn i ukazania się nieba. Niby samemu robić, rozmowa od razu dopodobna... ślałem, że byłem świetnym ojcem.
niedostrzegalne i ulotne. Przeła- szczegół, a w nim całe życie. weszła na poziom warsztatu. Poza granicami ingerowania Jak wróciłem, to już wiedziałem,
mać stereotyp, że młodzież to tylko I właśnie etiuda wykorzystująca Reżyser przyznał, że jest zwo- w rzeczywistość w trakcie realizacji że tak nie było - przyznał reżyser,
komputery i brak wartości. doskonale niby nieistotne szczegó- lennikiem sensownego zagęszcza- filmu dokumentalnego interesowa- zdradzając najdrobniejsze niuanse
W „scenie słonecznikowej” Mar- ły, jak tykanie zegara i przypadkowe nia rzeczywistości. no się granicami intymności, czyli zaprezentowanego filmu, będącego
cel Łoziński zdradza swe marzenie głosy dobiegające z ulicy, konkurs - Chodzi o sprawienie, że wy- tematem, który Łoziński podejmu- bodaj najwyższym przejawem pro-
o nakręceniu filmu, który zrobi ten wygrała. Film „Cisza” Karoliny darzy się w określonym momencie je szczególnie ciekawie w „Żeby nie cesu odwracania kamery, to znaczy
się prawie sam. Wystarczy ustawić Biesiackiej z Bydgoszczy wywarł coś, co może się zdarzyć – tłuma- bolało”, filmie nawiązującym do doprowadzania do sytuacji, w któ-
kamerę obok pola słoneczników ogromne wrażenie na widzach. czył, zdradzając, jak skłonił kota słynnej, nakręconej 23 lata wcze- rej reżyser sam staje się obiektem
i rejestrować powolny wzrost jednej W takiej atmosferze, gdy wi- bez jednej łapy, stałego mieszkańca śniej, „Wizyty”. Główna bohater- własnej wiwisekcji i doświadcza
z roślin, jej wicie się zgodne z ru- downię stanowią ludzie nie tylko hali kolejowej w Brześciu nad Bu- ka, Urszula Flis, intelektualistka skutków przekraczania granic in-
chem słońca, aż do... ścięcia przez oglądający filmy, ale i próbujący je giem, gdzie białoruscy kolejarze mieszkająca na wsi, jest maglowana tymności.
REKLAMA

Tylko Toruń . 17 lutego 20171
12 KOCIE SPRAWY • MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOTA
schroniskami – komentuje Horten- Każdego roku około 80% kotów,
sja Saj. – Sterylizacja jest bezpiecz- które trafiają do schronisk, znajdu-
na i służy zdrowiu samego kota. je swój nowy dom. Są jednak i ta-
Średnia życia zwierzęcia poddane- kie, które nie znajdują go nigdy.
go sterylizacji wzrasta niemal dwu- - Koty nie są specjalnie wyma-
krotnie. gające. Wystarczy im kuweta ze
Również współczesny wzrost świeżym żwirem, woda do picia
techniki nie ominął kociaków. i sucha karma. Oczywiście należy
Obecnie porządny, zadbany kot pamiętać, że nie jest wskazane, by
domowy jest wyposażony w chip ze koty piły zwykłe mleko – uśmie-
specjalnym kodem, który w razie cha się Hortensja Saj. – Piją je tylko
zagubienia łatwo pozwala odnaleźć w bajkach. W rzeczywistości mają
właściciela. od niego rozwolnienie.
- Trafiają do nas koty bardzo Osoba, która zdecyduje się na
różne. Bezdomne albo czyjeś. Czy- wzięcie pod swój dach kota, musi
ste lub zaniedbane. Pamiętam, jak spełniać jedynie kilka podstawo-

Łupinka, Pola, Maniuś
kiedyś pewna pani przyprowadzi- wych wymogów: mieć ukończone
ła dwa dziewięcioletnie persy. Nie 18 lat, posiadać dobre dla zwierza-
były sterylizowane, sierść miały ka warunki oraz wyrazić zgodę na
pozlepianą w ohydne dredy, pazury ewentualną późniejszą kontrolę
powrastane. Każdy krok sprawiał warunków po adopcji.
im ból. Do tego były zawszone. - Wskazany jest jeszcze jeden
Doprowadzenie ich do ładu zajęło czynnik, którego nie ma w regula-
W Międzynarodowy Dzień Kota pomyślmy o tych zwierzakach, trochę czasu. W końcu jednak zna- minach, a który jest według mnie
lazły nowych właścicieli, którzy za- najważniejszy: serce. Zwykłe, ludz-
które szukają własnego dachu nad głową opiekowali się nimi jak należy. kie serce.
Do schroniska trafiają jednak
Robert Kamiński | fot. Łukasz Piecyk głównie koty zdrowe, tyle że bez- Uwaga konkurs!
domne. Zwierzaki mające nadzieję Już w piątek 17
Miejskie Schronisko dla Zwie- w społeczeństwie obserwujemy kim musi się na co dzień zmagać na swój prawdziwy dom.
- Dwa tygodnie czekają na lutego Między-
rząt mieści się przy ulicy Przy- ogromny wzrost świadomości – Towarzystwo Opieki nad Zwierzę-
byszewskiego 3, na skraju Parku mówi Hortensja Saj, pielęgniarz tami, jest nadpopulacja. Przeciętna ewentualnego właściciela. Jeśli ten narodowy Dzień
Bydgoskiego. Każdego roku przez zwierząt z toruńskiego schroniska. kotka jest w stanie wydać na świat się nie pojawi, dany kot zostaje za- Kota. Z tej
to miejsce przewija się ponad - Kiedyś kot trzęsący się z zimna około 12 kociąt rocznie. Placówki szczepiony, odrobaczony i poddany
700 kotów. Jakkolwiek jednora- na mrozie nikogo nie obchodził. takie jak schroniska nawołują do kastracji/sterylizacji. Następnie, okazji, wraz ze
zowo placówka może zapewnić Teraz niemal natychmiast jesteśmy świadomej opieki nad kotami: do kiedy już wygląda na szanującego sklepem Nerro,
miejsce tylko 70 zwierzakom, to o takim zwierzaku informowani. sterylizacji i kastracji. się kota, zostaje zgłoszony do ad-
opcji. Robimy specjalne dossier ta- przygotowaliśmy konkurs
w zeszłym roku padł rekord: la- Odnoszę wrażenie, że Polacy o wie- - Jest to działanie mające na celu
tem w schronisku gościło aż 150 le bardziej troszczą się o koty niż przede wszystkim dobro gatunku. kiego osobnika i wraz ze zdjęciem dla naszych czytelników.
mruczków jednocześnie. kiedyś. Podobnie jak i o inne zwie- Nadprodukcja skutkuje ciągłym umieszczamy na naszej stronie albo Szczegóły na facebook.com/
rzęta. wzrostem liczby kotów bezdom- na Facebooku. Cena tak zadbanego
- Trzeba przyznać, że obecnie Niepokojącym zjawiskiem, z ja- nych oraz pękającymi w szwach zwierzaka to 80 złotych. tylkotorun
REKLAMA

Tylko Toruń . 17 lutego 20171
MŁODE TALENTY ZDOBYWAJĄ KOSMOS • EDUKACJA 13

Gwiezdni naukowcy
Julia, Kajetan, Filip, Łukasz, Stefan, Marcel i Maciej – przyjaciele
z toruńskich szkół budują sondę wielkości puszki po napoju
Katarzyna Ochocka | fot. nadesłane
Siedmioosobowa grupa młodych pasjo- grupą odpowiedzialny jest Kajetan - to on
natów od kilku miesięcy łamie głowy nad namówił przyjaciół do powołania CANper-
niezwykłym projektem. Ich zadaniem jest nicusa do życia.
zbudowanie małej sondy, która ma wyko- - Prywatnie jesteśmy dobrymi kolega-
nywać pomiary temperatury i ciśnienia mi, znamy się nie tylko ze szkoły – mówi
oraz nawiązywać łączność ze stacją na- Julia Sochacka. - Decydując się na pracę
ziemną za pomocą komunikacji radiowej. w takim zespole, wiedzieliśmy, że wybiera-
Brzmi skomplikowanie? Dla naszych bo- my ludzi najlepszych z najlepszych. Znamy
haterów wcale nie! się dobrze i wiemy, na co nas stać. Lubimy
się i szanujemy. Wiemy, że bez zgranego ze-
Jak zbudować sondę wielkości puszki społu nic nie osiągniemy - a przecież i tak
po napoju? Odpowiedź na to pytanie znają najważniejsze są miłe wspomnienia i dobra Ta garstka młodych ludzi może z dumą reprezentować gród Kopernika.
Julia Sochacka z IV LO, Kajetan Rachwał, zabawa.
Filip Szykuła, Łukasz Komoszyński, Ste- Pracę nad sondą rozpoczęli we wrześniu ich w praktyce. A także to, że budowanie - Wówczas wszystkie konkursowe satelity
fan Rucki, Marcel Korpal i Maciej Procyk po zgłoszeniu do konkursu. Sporządzili listę małej sondy to raczej niespotykane, chociaż zostaną wzniesione na wysokość ok. 2 km
z Gimnazjum i Liceum Akademickiego potrzebnych materiałów (czujników, serwo- całkiem fajne zajęcie czasu wolnego. przez rakietę lub balon meteorologiczny or-
z Torunia. Oni z czystym sumieniem mogą mechanizmów, materiału na spadochron), Od czasu do czasu organizują spotka- ganizatora. Sonda będzie realizowała swoje
określić się mianem „dzieci Kopernika”. podzielili między sobą zadania i zakasali nie, by zaprezentować dotychczas wykona- zadania, spadając - dzięki nabraniu odpo-
Grupa sformowała drużynę o nazwie CAN- rękawy... Ponadto organizatorzy przysłali ną pracę, rozwiązać ewentualne problemy wiedniej prędkości poprzez spadochron
pernicus i wystartowała w konkursie Can- im „pakiet startowy”, w którym znajdowało i omówić dalsze działania. Każde z nich nad będzie w stanie uruchomić swoje czujniki
Sat zainicjowanym przez ESERO - projekt się kilka niezbędnych urządzeń. Pomocni są sondą spędza około 5-10 godzin tygodnio-
i przesyłać zebrane dane w czasie rzeczywi-
edukacyjny finansowany przez Europejską też patroni honorowi projektu - Wydział Fi- wo. Jej budowę planują zakończyć przed
połową marca. Wówczas oddadzą ostatni stym do stacji naziemnej.
Agencję Kosmiczną. Satelita, którą mają zyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Opiekunem grupy jest fizyk pracują-
wykonać, ma w swoim finałowym stadium UMK oraz Towarzystwo Naukowe w Toru- raport. Potem będzie czas na naniesienie
ostatnich poprawek. cy w Gimnazjum i Liceum Akademickim
dokonać pomiarów temperatury i ciśnie- niu i toruńskie Planetarium. Mariusz Kamiński. W ogólnoświatowym
nia, a także nawiązać łączność ze stacją na- - Jesteśmy pasjonatami techniki, uwiel- - Jeśli zakwalifikujemy się do udziału
w kampanii startowej, czyli finału, będzie- konkursie wystartowało 19 drużyn z Polski,
ziemną za pomocą komunikacji radiowej. biamy konstruować i programować. Zbudo-
my mieli okazję przetestować sondę w poło- jednak tylko 10 zostanie zaproszonych do
Toruńska drużyna podjęła się dodatkowo wanie minisatelity to dla nas też wyzwanie,
również nieco bardziej skomplikowanych którego od dawna poszukiwaliśmy – opo- wie kwietnia – informują młodzi naukowcy. finału. Trzymamy kciuki za „naszych”!
misji, m.in. nawigacji puszką za pomocą wiadają zgodnie. - Do udziału w konkursie
GPS, zbadania trajektorii lotu, lądowania skłoniła nas chęć sprawdzenia siebie, na-
w wyznaczonym miejscu. Za dowodzenie uczenia się nowych rzeczy i wykorzystania

Tylko Toruń . 17 lutego 20171
14 ROWEROWO • DLA MIŁOŚNIKÓW JEDNOŚLADÓW

Wspomnień czar
Legendarni cykliści z naszego regionu spotkali się po latach
Karol Żebrowski | fot.archiwum
Reprezentowali nasz kraj podczas najważ- Górski, uczestnik zlotu, który w latach 60. większością z nich stoi obecny tu trener Kry- radą, zawsze pomocny i niebojący się ciężkiej
niejszych wydarzeń kolarskich na całym i 70. należał do czołowych polskich kola- stian Jarzęczka – opowiadał Waldemar Fliege. pracy. Nigdy nie zapomnę, jak sam prał rze-
świecie. Zdobywali medale i trofea, choć rzy. – Po tylu latach nie wszystkie kontakty – W tym szczególnym dniu chcemy w imie- czy swoich zawodników, aby oni tego nie mu-
nie zawsze podobało się to ówczesnej wła- udało się utrzymać, zazwyczaj spotykamy niu wychowanków pana Krystiana wręczyć sieli robić. Niesamowita osobowość.
dzy. 4 lutego przyjechali do Torunia z całej się w mniejszym gronie, m.in. z Bogdanem mu puchar dla najlepszego trenera w Polsce. Po części oficjalnej przyszedł czas na
Polski, aby wspólnie powspominać świetlne [Kondejem – przyp.red.]. Dzisiejszy dzień Po tych słowach na sali rozległy się wspólny obiad, a także rozmowy o dawnych
czasy. jest świetną okazją do podsumowania tego, ogromne brawa, które po chwili zmieniły czasach. Wspominano sukcesy, ale nie tylko.
co było kiedyś, ale porozmawiania też o tym, się w gromkie „sto lat”. Głos postanowił tak- Los polskiego sportowca nie należał wtedy do
Spotkanie odbyło się w restauracji na te- jak to wygląda dziś. że zabrać sam bohater, który przypomniał najłatwiejszych.
renie Centrum Targowego Park przy Szosie Na początku głos zabrali organizatorzy o czasach powstania najpierw LZS-u Małej - Na każdy zagraniczny wyjazd była
Bydgoskiej. Głównymi pomysłodawcami wy- zlotu. Przywitali wszystkich przybyłych gości, Nieszawki, a później LKK Kopernik i LKK potrzebna zgoda władz - wspominano. –
darzenia byli Bogdan Kondej, Zbigniew Bar- jednak jeden z nich został wyróżniony szcze- Agromel Toruń. Wnioski były szczegółowo rozpatrywane,
cikowski i Waldemar Fliege. gólnie… - Pan Krystian był nie tylko dobrym trene- a zawodnik po powrocie musiał dokładnie
- Inicjatywa od razu przypadła mi do gu- - Jest z nami wielu medalistów mistrzostw rem, ale przede wszystkim świetnym człowie- opowiedzieć, co robił w danym dniu, i przede
stu – mówił podczas spotkania Zbigniew Polski. Sukcesy nie przyszły jednak same, a za kiem - mówił Zbigniew Barcikowski. – Służył wszystkim oddać paszport. Ze względów po-
REKLAMA

Tylko Toruń . 17 lutego 20171
DLA MIŁOŚNIKÓW JEDNOŚLADÓW • ROWEROWO 15

litycznych najbardziej ekscytujące było ściga- ona Piaseckiego – prezesa klubu, który zmarł
nie się z zawodnikami ze Związku Radziec- tragicznie w katastrofie lotniczej na Okęciu
kiego. Szczególnie ważny był Wyścig Pokoju, w 1980 roku. Pamiętamy też o Ryszardzie Ko-
który miał duże znaczenie dla ówcześnie rzą- walskim, który z oddaniem pełnił funkcję se-
dzących. kretarza klubu. Mam nadzieję, że przy okazji
Spotkanie byłych kolarzy trwało do póź- kolejnego spotkania, o którym już myślimy,
nych godzin nocnych. Przed odjazdem wszy- nikogo z nas dziś obecnych nie zabraknie.
scy obecni wpisali się do pamiątkowej księgi,
która została ustawiona przez organizatorów
tuż przy wyjściu. Członkowie drużynowego Mistrza Polski
z 1970 roku. Niedawne spotkanie kola-
- Bardzo cieszymy się, że udało nam się
rzy LKK Kopernik i LKK Agromel Toruń
spotkać w tak licznym gronie – podsumował było okazją do wspomnienia o wielu
Bogdan Kondej. – W rozmowach wspomina- innych sukcesach.
liśmy jednak także tych, których już z nami
nie ma. Szczególnie mam tutaj na myśli Le-
REKLAMA

Rowery z najwyższej półki
W salonie Rowery Kwiatkowski o powierzchni ponad 400 metrów kw. znajdziecie najodpowiedniejszy dla siebie rower, zgodnie z ocze­
kiwaniami i... zasobnością portfela. Dla najbardziej wymagających pełna oferta czołowych światowych fi rm. W sklepie znajdują się rowery
od 600 zł, do 30 tys. zł. Co mają te najdroższe modele? – Najwyższej klasy ramy z włókna węglowego, powietrzne amortyzatory, łożyska
ceramiczne, specjalne obręcze, metaliczne klocki hamulcowe lub hamulce tarczowe wykonane z dwóch różnych materiałów, żeby szybciej
odprowadzały ciepło - informuje Paweł Kwiatkowski. Przy produkcji takich rowerów wykorzystywane są kosmiczne technologie i kosmiczne
materiały.
Szosa Chełmińska 137
www.rowerytorun.pl

Tylko Toruń . 17 lutego 20171