You are on page 1of 6

Strona | 1

Bielany Wrocławskie 06.01.2017

P R O T O K Ó Ł NR I /2017

Z Zebrania Wiejskiego

SOŁECTWO BIELANY WROCŁAWSKIE

Zebranie rozpoczęło się w I terminie o godz. 17:30, jednak z powodu braku quorum Sołtys
Wanda Gołębiewska ogłosiła przerwę do godz. 18:00.

Zebranie odbyło się w II terminie o godz. 18:00 i uczestniczyło w nim 91 mieszkańców. /
Lista obecności w załączeniu/.

Pani Wanda Gołębiewska – Sołtys Bielan powitała przybyłych Mieszkańców oraz
zaproszonych gości w osobach:

Imię i nazwisko Funkcja

1. Piotr Kopeć V-ce Wójt Gminy Kobierzyce
2. Elżbieta Regulska Przewodnicząca Rady Gminy
3. Artur Zawisza Radny Bielan Wrocławskich
4. Dariusz Matuszewski Radny Bielan Wrocławskich
5. Piotr Ligas Kierownik Referatu Dróg, Transportu i Mienia
6. Marcin Szczurowski Dzielnicowy Bielan - Posterunek Policji w Kobierzycach

Po stwierdzeniu iż zebranie jest prawomocne rozpoczęła od wyboru Protokulanta, zgłaszając
kandydaturę Małgorzaty Fidler. Kandydatura w wyniku głosowania została przyjęta
jednogłośnie.

Następnie dokonano wyboru Przewodniczącego Zebrania, którym został jednogłośnie
wybrany Janusz Lipowski - kandydat zaproponowany przez Panią Sołtys.

Pan Przewodniczący zapoznał przybyłych z porządkiem zebrania, który został przyjęty
jednogłośnie i wyglądał następująco:

1. Powitanie Mieszkańców i zaproszonych Gości.
2. Zapoznanie z porządkiem zebrania.
3. Sprawdzenie liczby przybyłych w celu potwierdzenia ważności zebrania.
4. Wybór Sekretarza i Przewodniczącego Zebrania.
5. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2016.
6. Raport nt. wykorzystania środków z Funduszu Sołeckiego za 2016 rok.
7. Przedstawienie planu wydatków na 2017 rok – przyjęte zadania
8. Informacja V-ce Wójta Gminy Kobierzyce pana Piotra Kopcia dotycząca wykonanych
i realizowanych na terenie wsi i gminy inwestycji.
9. Pytania, wnioski i dyskusja Mieszkańców.
10. Przyjęcie protokołu z zebrania Wiejskiego z dnia 05.09.2016 roku.

Protokół nr I /2017 z Zebrania Wiejskiego, Sołectwo Bielany Wrocławskie.
Strona | 2

Po zatwierdzeniu przez Mieszkańców porządku obrad, Przewodniczący zwrócił się do Pani
Sołtys o przedstawienie sprawozdania z działalności wraz z raportem z wykorzystania
środków z Funduszu Sołeckiego za rok 2016. Odczytany dokument został poddany pod
głosowanie: za było 85 osób, 0 przeciw , 6 osób wstrzymało się od głosu i włączony jako
załącznik do niniejszego protokołu.

W tym momencie głos zabrał Pan Adam Fedorowski, mieszkaniec Ślęzy który zgłosił
zastrzeżenie co do braku informacji na temat jaka kwota na jakie zadanie została
przekazana z budżetu gminy, twierdząc, że wszyscy mieszkańcy tworzą wspólnotę sołecką i
mają prawo to wiedzieć. Przewodniczący Zebrania zakwestionował jego wystąpienie w tym
momencie, jako nieuprawnione ze względu na to, że nie jest on mieszkańcem Bielan.
Odbierając mu głos, wskazał jednocześnie na możliwość zadawania pytań zgodnie z pkt 9
porządku zebrania. Taki tryb nie został przyjęty przez Pana Adama, który poinformował, iż
zgłosi oficjalną skargę na sposób prowadzenia Zebrania przez Przewodniczącego.

Kolejnym punktem było wystąpienie Pana V-ce Wójta Piotra Kopcia i zapoznanie
przybyłych z realizowanymi i planowanymi na terenie wsi i gminy inwestycjami dotyczącymi:

1. Rozwiązań komunikacyjnych wpływających na poziom bezpieczeństwa Mieszkańców
Bielan i poprawę warunków korzystania z infrastruktury drogowej m.in.
przeprojektowanie świateł na skrzyżowaniu Wrocławska – Kolejowa, z
zastosowaniem detektorów ruchu; przebudowa węzła komunikacyjnego przy wjeździe
do Bielan, w okolicach Centrów Handlowych – plan zakłada docelowo wybudowanie
ronda. Prowadzone są rozmowy, deklarowana partycypacja gminy w kosztach w fazie
projektowania. Tymczasowo zaplanuje się przejście, by zapewnić wysiadającym
bezpieczeństwo. Uwzględniając trudną sytuację Mieszkańców Arkalandii, rozpatruje
się wariant przedłużenia ul. Polnej, aż do Błękitnej, by odciąć ruch przez samo
osiedle. Sam wjazd od ul. Sosnowej zgodnie z postulatami zostanie pod koniec 2017
lub na początku 2018 uzupełniony o liczniki prędkości oraz spowalniacze. Na
powyższe zabezpieczone zostały środki finansowe.
2. Budowy ścieżek rowerowych z wykorzystaniem dróg polnych. Droga rowerowa
łącząca Bielany ze Slęzą zostanie przeniesiona na drugą stronę ulicy.
3. Przebudowy ulic Przestrzennej, Tęczowej, Logistycznej tak by odciążyć ul.
Słoneczną. Została wyłoniona firma, która wykona chodniki oraz ścieżkę rowerową do
Czekoladowej, aż do ostatniego przystanku rowerów miejskich.
4. Podjęcia budowy nowego obiektu sportowo- rekreacyjnego / boiska, rolkostrada / w
Slęzie
5. Ukończenia wiosną 2017 placu zabaw przy ul. Cisowej.
6. Przebudowy cmentarza.
7. Naprawy urządzeń na Skate Park-u.
8. Remontu szkoły, a wcześniej poprawy systemu wentylacji w sali gimnastycznej.
9. Wykonania być może 2 dróg docelowo.

W uzupełnieniu przekazu pojawiła się informacja o podjętych decyzjach ad
reaktywowania kolei podmiejskiej w ramach programu rewitalizacji, pozostającego w
gestii Marszałka i państwa. Oprócz tego Pan V-ce Wójt odniósł się do problemu
parkujących wzdłuż drogi w kierunku Firmy Amazon TIR-ów – była stosowna interwencja
ze strony Gminy i odzew ze strony władz Amazona w postaci zaleceń zmiany ich
parkowania.

Protokół nr I /2017 z Zebrania Wiejskiego, Sołectwo Bielany Wrocławskie.
Strona | 3

Prezentowane realizacje były w większości odpowiedzią na zgłaszane w drodze
bezpośrednich kontaktów, drogą e-mail oraz petycji Mieszkańców problemy.
Przewodniczący Zebrania podziękował wszystkim za zaangażowanie oraz wyczerpującą
informację ze strony Pana V-ce Wójta, prosząc o pytania.

W tej części padały podpowiedzi Mieszkańców, co można usprawnić podejmując
kolejne plany na różnych etapach realizacji podejmowanych inwestycji.

Pan Sobański w odpowiedzi Pani Iwonie Gołaj czy jest możliwość odkorkowania ul.
Słonecznej zaprezentował pomysł na jej przebudowę tak, by zrobić inny dojazd do
Wrocławskiej.

V-ce Wójt Piotr Kopeć w odpowiedzi wskazał, iż jest taka możliwość wykorzystując drogę
od Kudowy w kierunku ul. Logistycznej, ale wiąże się to z wykupem terenu od właściciela.

Ul. Handlowa / ścieżka rowerowa i ulica /, ale może to zakłócać znowu ruch na ul. Kwiatowej

oraz pytania:

P. Rafał Stypecki – Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ogrodowa – były plany inwestycji przy
ul. Ogrodowej, nie zostały wykonane mimo dofinansowania dewelopera, czy będą
kontynuowane.

Odp. Piotr Ligas – QUART – ze środków niewygasających do 30 czerwca 2017 będzie
zrobiony chodnik, po wybudowaniu nowego osiedla domków przez dewelopera /on będzie
budował część chodnika/.

P. Rafał Stypecki – proszę o informowanie wspólnoty o decyzjach.

Radny Jarosław Zawisza – dodał, iż nie zawsze możliwe jest zrealizowanie czegoś w
zaplanowanym trybie ze względu na protesty Mieszkańców np. Pl. Zabaw przy Cisowej.

P. Maciej Minor przekazał V-ce Wójtowi dokumentację przypadku źle wykonanej inwestycji
drogowej na ul. Widok, którą kilkakrotnie monitował u Pana Piotra Ligasa. Niestety nie
uzyskał odpowiedzi kiedy coś będzie robione w sprawie niecki w drodze, gdzie zatrzymuje
się woda, uniemożliwiając wyjście Mieszkańcom ze swoich posesji.

Odp. Piotr LIgas – po zebraniu pojedziemy i zobaczymy to miejsce.

P. Paweł Kubicki wskazuje na brak docelowych nawierzchni na ulicach, w to miejsce są
nakładki bitumiczne.

Pan Piotr Ligas : nakładki bitumiczne chronią ulice przed zniszczeniem i umożliwiają jazdę.

V-ce Wójt: mając do wyboru kilka ulic docelowych czy nakładki w większych ilościach
wybrany został taki wariant. Dzięki temu większa ilość Mieszkańców ma utwardzone
nawierzchnie ulic.

P. Anna Kusiak czy nie można przeznaczyć większych środków na zajęcia w świetlicy dla
naszych dzieci. Porównując Kobierzyce i Bielany, u nas jest brak wielu ciekawych sekcji.

Protokół nr I /2017 z Zebrania Wiejskiego, Sołectwo Bielany Wrocławskie.
Strona | 4

V-ce Wójt część pomieszczeń w Ośrodku Wielofunkcyjnym przy ul. Przystankowej poszła
na przedszkole i dlatego brak miejsca. Trzeba skierować petycje na ręce Pana Wójta lub
Dyrektora G C K i S.

P. Elżbieta Regulska: Pan Dyrektor G C K i S jest otwarty na współpracę i zorganizuje
więcej zajęć czy sekcji, jak będzie zainteresowanie.

Pan Bukowski – zgłasza brak wody w okresach letnich

- coraz bardziej brudno jest w Bielanach

- brak soli na drodze, a piasku jest zbyt mało

Odp. V-ce Wójt – w okresie zimy będziemy sypać solą.

- sprzątanie utrudnia ciągła budowa nowych domów.

- woda dla hal jest dostarczana od strony autostrady, u nas jest za małe 0,
ponadto część jest głęboko zakopana, brak planów ponadto ludzie latem podlewają ogródki.

Powołana spółka powoli naprawia i nadrabia zaległości inwestycyjne zaniechane przez
EXPRIM. Planujemy wodociągi na lata.

P. Jacek Zgód -czy jest koncepcja przejazdu ul. Rekreacyjną – Basen i łącznik z
autostrady ?

Piotr Ligas chcemy stworzyć jak największą ilość dróg dojazdowych, aby nie tworzyć
korków na jednej ulicy. Srodki zaplanowane w tym roku na ten cel to 100 000,- zł.

P. K. Stępień – doświetlenie ul. Błękitnej.

Piotr Ligas – projekt jest, oświetlenie będzie zrobione i parkingi przy ATM . Zatrudniliśmy
dodatkową ekipę do sprzątania Bielan, Wysokiej i Slęzy.

P.Bartłomiej Suchacki zgłasza problem dostępności do Sali gimnastycznej w szkole.
Wielokrotna prośna kierowana do P. Dyrektor Szkoły nie odnosi skutku.

Pani Elżbieta Regulska – wynajem Sali planuje się na początku września, ale postara się
porozmawiać z Dyrektor Szkoły.

P. Michał Łopuszniak – Czy jest szansa na chodniki przy ul. Dworcowej, ze względu na
biegające tam dzieci?

V-ce Wójt Dworcowa jest ważną ulicą, ale dopiero w następnym roku można pomyśleć o
tym.

P. Tomasz Stelmach – Ul. Dwa Światy kierowcy jeżdżą chodnikami stanowiąc zagrożenie
dla przechodniów.

V-ce Wójt – zrobienie z ul. Dwa Światy jednokierunkowej stanowi jakieś rozwiązanie,
wielokrotnie dyskutowane na zebraniach.

Protokół nr I /2017 z Zebrania Wiejskiego, Sołectwo Bielany Wrocławskie.
Strona | 5

P. Jarosław Zawisza - musi być poparte petycją wszystkich Mieszkańców. Niech Wspólnoty
Mieszkaniowe dogadają się, a gmina poprze projekt.

P. Agata Kaniewska – Czy jest możliwość zainstalowania ekranów od strony autostrady?

V-ce Wójt – Leży to po stronie generalnej dyrekcji dróg i autostrad, ale do 2020 roku nie ma
tego w planach.

Pytanie z Sali: Problem poczty.

P. E. Regulska – Inwestycje i decyzje ad wynagrodzenia dla listonoszy / zbyt niskie /
pozostają w rękach Warszawy, niestety spotkanie z zarządem i próby uzdrowienia sytuacji
jak do tej pory nie odnoszą skutku.

P. K Stępień – Jakie działania są podejmowane na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców w
związku z plagą włamań i kradzieży na terenie Arkalandii ?

V-ce Wójt – Gmina zrobiła dużo dla policji: zainwestowała w budynek na komisariat, którego
powstanie w Kobierzycach dałoby szansę na zatrudnienie funkcjonariuszy w liczbie 30,
sfinansowała zakup radiowozów oraz dodatkowe dyżury dla policji.

P. Szczurowski Marcin – Dzielnicowy - wiemy, że są włamania, za których winę ponosimy
często my sami np. otwarte okno, czy brak kontaktu z sąsiadami. Jeżeli patrol jest w terenie,
nie ma komu odebrać telefonu. Trzeba dzwonić do Wrocławia.

P. Ireneusz Hołowacz – w jakich godzinach pracuje posterunek, skoro w godz. 8-14 nikt nie
odbiera telefonu ?

Odp. Jeżeli jest przesłuchanie, lub wyjazd, nikt nie może odebrać.

Pan Janusz Lipowski: odczytał petycję z liczbami.

Pani E. Regulska – na wniosek P. Sołtys Pan Wójt wystosował pismo do Komendanta
Miejskiego ( moje pismo ).

P. Maja Kisznak – włamywacze wchodzą do mieszkań w chwili, gdy ludzie się kręcą.

P. Janusz Lipowski – Czy walczycie równolegle o posterunek w Bielanach ?

V-ce Wójt – przy 30 policjantach, wielu będzie na patrolu w Bielanach.

P. Piotr Kopecki – Co powiedzieć żonie ?

Po pytaniach, w których przeważał problem braku poczucia bezpieczeństwa mieszkańców,
ponownie głos zabrał Pan Adam Fedorowski, który poruszył następujące sprawy:

- Brak oświetlenia przy ul. Błękitnej

- Problem zaśmiecania parkingu na ul. Kolejowej, przy kontenerach, które zostały
przewiezione bez uzgodnienia sprzed szkoły, gdzie było dla nich miejsce.

– V-ce Wójt – będziemy interweniować w tej sprawie.

Protokół nr I /2017 z Zebrania Wiejskiego, Sołectwo Bielany Wrocławskie.
Strona | 6

- Sprawę przebudowy autostrady – obwodnica wschodnia.

- niezgodnego z regulaminem prowadzenia zebrania przez Przewodniczącego, powołanie
się na stosowne punkty regulaminu, wg których każdy z członków wspólnoty sołeckiej ma
prawo do zabrania głosu. Czas jednego wystąpienia nie powinien przekraczać 5 min. Mówi o
tym Rozdział 4 Par. 31 pkt 4. Par 30, który umożliwia każdemu uczestnikowi zebrania
zgłaszanie inicjatyw uchwałodawczych, głos w dyskusji, zadawanie pytań, żądanie
utrwalenia w protokole własnych wniosków i wypowiedzi, zgłaszanie kandydatur oraz
kandydowanie, głosowanie. W związku z uniemożliwieniem Panu Adamowi skorzystania z
powyższego, zostanie złożona oficjalna skarga.

Na tym zakończono zadawanie pytań.

Przewodniczący ogłosił przejście do kolejnego punktu porządku zebrania:
przedstawienia zatwierdzonego we wrześniu 2016 r. planu budżetu na 2017. Po prezentacji,
jeden z Mieszkańców spytał, czy istnieje możliwość zmiany w przeznaczeniu środków,
uzyskując odpowiedź, iż zgodnie ze statutem można tego dokonać zwołując kolejne zebranie
wiejskie i przegłosowując taki wniosek.

Na koniec Przewodniczący odczytał Protokół z zebrania z września 2016 r. z prośbą o
zatwierdzenie przez pozostałych na Sali zebranych Mieszkańców. Protokół bez uwag został
przyjęty przez większość osób na sali.

Na zakończenie podziękowano za przybycie i aktywne uczestnictwo w zebraniu
zaproszonym gościom oraz wszystkim mieszkańcom.

Na tym zebranie zakończono.

P R O TO K O LAN T PRZEWODNICZĄCY
Z E B RAN IA

Małgorzata Fidler Janusz Lipowski

ZAŁĄCZNIKI:
1/ Lista obecności Mieszkańców
2/ Lista zaproszonych gości.
3/ Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej, w tym raport z wykorzystania
środków Funduszu
Sołeckiego za 2016 rok.
4./ Plan wykorzystania środków Funduszu Sołeckiego na rok 2017.

Protokół nr I /2017 z Zebrania Wiejskiego, Sołectwo Bielany Wrocławskie.