You are on page 1of 7

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SOŁTYSA i RADY

SOŁECKIEJ
WSI BIELANY WROCŁAWSKIE ZA 2016 ROK.

Rok 2016 był drugim w kadencji nowo wybranego Sołtysa i Rady
Sołeckiej. Jako kluczowe zadania na ten rok Sołtys wraz z Radą
Sołecką uznały realizację zadań związanych z dbałością o estetykę
wsi i bezpieczeństwo jej mieszkańców. Przeznaczony na ten cel
oraz integrację Mieszkańców fundusz wynosił 61 406,38 zł. Został on wykorzystany na realizację
następujących zadań:
- Czterokrotnie nasadzaliśmy kwiaty w gazonach , w eksponowanych miejscach Bielan tj. przy ul.
Wrocławskiej,
- Od maja do listopada porządkowane były tereny zielone na terenie Arkalandii, przy poczcie,
parkingu przy ul. Kolejowej i skwerach wzdłuż ul. Wrocławskiej i Słonecznej. Zakres prac obejmował
koszenie, obróbkę drzewostanu i krzewów, obcinanie gałęzi, grabienie opadłych liści. Dodatkowo
przeznaczyliśmy środki z Funduszu Sołeckiego na porządkowanie parkingów, alejek i utwardzonych
powierzchni na tych samych ulicach.
- Uzupełnione zostały ławki: 1 na przystanku przy ul. Wrocławskiej i 1 przy poczcie. Pozostałe,
usytuowane na wewnętrznych uliczkach, zostały z udziałem młodzieży szkolnej pomalowane w
ramach wspólnej akcji społecznej „Ławeczka”.
- W ramach poprawy bezpieczeństwa Mieszkańców oraz mienia publicznego dokonano rozbudowy
instalacji monitoringu na Arkalandii.
- Dokonaliśmy zakupu wraz z montażem ledowej tablicy informacyjnej.
- W roku sprawozdawczym na wniosek mieszkańców dokonano przeglądu i usprawnienia działania
huśtawek na placu zabaw na terenie Arkalandii, wymieniono piasek oraz sprawdzono stan urządzeń
na SKATE PARK-u.
- Zamontowane zostały spowalniacze na wszystkich wskazanych przez Mieszkańców ulicach tj.
Liliowa, Boczna i Agrestowa.
- Wykonano bezpieczne przejście dla pieszych przy ul. Słonecznej. Przy pomocy gminy, w miejsce
uschniętych krzewów / Parking przy ul. Kolejowej/ i drzewek / ARKALANDIA/ dokonano nasadzeń
zastępczych.
Dodatkowo przy pomocy gminy, dosadziliśmy w oparciu o wyłoniona w przetargu firmę
zewnętrzną dodatkowe drzewka ograniczające wjazd i niszczenie trawnika przez przejeżdżające auta
od strony ul. Jaśminowej. W tym samym miejscu, w celu ochrony trawników zamontowane zostały też
słupki z łańcuchami.

Ponadto w okresie sprawozdawczym przyjęliśmy i przekazaliśmy do dalszego rozpoznania i realizacji
przez gminę 4 petycje Mieszkańców, dotyczące:
- przekształcenia gruntów rolnych na ul. Sadowniczej.

str. 1
- obiadów w stołówce szkolnej – wymiany firmy cateringowej, która została zrealizowana.
- braku spowalniaczy i chodników na ul. Agrestowej- spowalniacze wykonano
- problemów komunikacyjnych na terenie Bielan- w trakcie realizacji
Podjęto interwencję ad.
- Parkowania, blokowania oraz zanieczyszczania parkingu przy ul. Wrocławskiej
- Organizowania spotkań przez grupy młodzieży na terenie Arkalandii.
- Niepalących się lamp na różnych ulicach: od Wrocławskiej do Arkalandii.
- Dostępności do boiska w szkole na Bielanach – Pani Dyrektor szkoły udostępniła dostęp do boiska,
- Dostępności do sali gimnastycznej w szkole na Bielanach – Nie udało się.
- Uszkodzonych znaków na wysepce przy Wrocławskiej – usterkę usunięto.
- Ruchomych pokryw na studzienkach i uszkodzonych kratek ściekowych - naprawiono.
- Uszkodzonych huśtawek na Placu Zabaw – Arkalandia – dokonano przeglądu i dokręcenia
poluzowanych elementów. .
Reakcja służb gminnych następowała bezpośrednio po zgłoszeniu wszelkich niedomagań.
Zorganizowaliśmy:
- 6 imprez integracyjnych dla mieszkańców: Opłatek , Dzień Kobiet, Festiwal Kolorów, Piknik
Rodzinny, Andrzejki oraz imprezę Sylwestrową. Uczestniczyło w nich ogółem ok. 1200 mieszkańców
Bielan.
Każda z imprez wymagała zaangażowania pracy własnej Sołtysa i Rady Sołeckiej. Suma godzin
poświęconych na pomoc w ich przygotowanie: to 6 imprez x 9 członków Rady Sołeckiej x 10 h = 540
rbh. Wymiar czasu pracy Sołtysa przy tej okazji wykraczał poza limit, przypadający na członka rady,
bo sprowadzał się do wielu dodatkowych obowiązków, które trzeba przejąć na kilka tygodni przed
terminem imprez takich jak wybór ofert: przygotowanie programów, pozyskanie uczestników,
załatwianie zezwoleń i porządkowanie po imprezach.
Przy okazji należy uwzględnić czas poświęcany na udostępnianie naczyń dla weselników,
pochodzących z terenu gminy, ale nie będących Bielańczykami.. W roku 2016 czterokrotnie
korzystano z naczyń sołeckich. Wymiar czasu spędzonego w magazynie to 72 h.
Na zaproszenie uczestniczyliśmy:
- W Gminnych Dożynkach, prezentując wykonany przez Radę Sołecką wieniec dożynkowy.
- W organizowanych przez Stowarzyszenie „ Bielany Dla Ciebie”: Akcji Lato oraz Pikniku Jesiennym
- W inauguracji roku szkolnego w Gminnym Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wysokiej
Ponadto w 2016 Pani Sołtys brała udział:
- w zakończeniu roku szkolnego oraz uroczystościach jasełkowych w GZS w Bielanach Wrocławskich
- w uroczystej inauguracji Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego i Szkolnego w Wysokiej
- uroczystości wkopania kamienia węgielnego pod nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe w Bielanach
Wrocławskich.
- na spotkaniu poświęconym problemowi bezpieczeństwa w Bielanach Wr. na zaproszenie
Kobierzyckiego Koła Partii Nowoczesna.

str. 2
- w spotkaniu z udziałem Policji, V-ce Vójta, P. Przewodniczącej Rady Gminy ad tworzonej mapy
zagrożeń w Komendzie Policji Wrocław – Krzyki oraz w spotkaniu z Dzielnicowym Marcinem
Szczurowskim.
- na zaproszenie GCKiS w gminnej wigilii.
A także w:
- 4 sesjach Rady Gminy Kobierzyce.
- 2 spotkaniach i 1 wyjeździe integracyjno – szkoleniowym sołtysów organizowanym przez gminę
- Forum Sołtysów w Kątach Wrocławskich zainicjowanym przez Starostwo Powiatowe.
- 3 odbiorach technicznych w związku z realizowanymi na terenie wsi inwestycjami drogowymi.
- 1 spotkaniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii.
- Sołtys wydał :
- 4 zezwolenia na wywóz odpadów po budowlanych na gminne wysypisko.
- 1 rekomendację dla „Stowarzyszenia Bielany Dla Ciebie” – konkurs TESCO.
- Przyjęte zostały:
- 2 skargi mieszkańca, związane z brakiem informacji o zmianach w budżecie oraz rzekomym
wydaniem zgody na wywóz odpadów na bielański cmentarz. Odpowiedź została skierowana do
zgłaszającego skargę, bezpośrednio na Zebraniu Wiejskim. Dla zainteresowanych pozostaje do
wglądu jako załącznik.
Założony plan wydatków z Funduszu Sołeckiego na 2016 rok, skorygowany poprzez
głosowanie na Zebraniu Wiejskim w dniu 05.09.2016 roku ujmuje załączona do niniejszego
sprawozdania „Informacja o realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2016 roku” załącznik nr 1.
Z zestawienia wynika, iż z przeznaczonej na Fundusz Sołecki na 2016 rok, kwoty 61 406,38
złotych, wykorzystano 61 303,48.
Na tym sprawozdanie zakończono.

str. 3
str. 4
Kwota
przeznac Kwota
L. Opis
Nazwa zadania zona na wykorzyst
p. realizację ana zadania
zadania

str. 5
Organizacja imprez i
integracja / pikniki,
majówki, koncerty i inne
imprezy kulturalno-
sportowe/. Wspieranie
inicjatyw integracyjnych
realizowanych na rzecz
mieszkańców sołectwa
przez inne organizacje
działające na naszym
1. terenie. 20 000,-
Remont i urządzenie
2. placyków zabaw. 10 000,-
Zakup ławek – poprawa
walorów użytkowych,
estetycznych i wizerunku
3. wsi. 8 000,-
Interwencyjne prace na
terenach zielonych / prace
porządkowe przed i po
4. imprezach/ 10 000,-
Nasadzenia drobne /
5. gazony, skwery / 6 000,-
Wykonanie tabliczek
informacyjnych,
promocyjnych, elementów
6. małej architektury. 3 000,-
Urządzenie polanki spotkań
z miejscem do grillowania i
organizacji plenerowych
imprez rodzinnych w
ramach poprawy
infrastruktury rekreacyjnej i
7. kulturalnej 13 070,07

RAZEM 70 070,07

str. 6
str. 7

Related Interests