BEZPŁATNA GAZETA REGIONU TORUŃSKIEGO | NR 113| 24 LUTEGO 2017 | ISSN 4008-3456 | NAKŁAD 30 000 EGZ.

|

www.pozatorun.pl

Halo, babcia? Z tej strony wnuczuś Ptasia grypa zbiera żniwo
Tygodniowo dochodzi nawet do kilkudziesięciu Wirus H5N8 jest już w naszym powiecie. Zarażone-
prób oszustwa „na wnuczka” go ptaka znaleziono w Rozgartach
Czernikowo . Gmina Chełmża . Miasto Chełmża . Łubianka . Łysomice . Lubicz . Obrowo . Wielka Nieszawka . Zławieś Wielka

Cztery lata temu 41-letniej Annie B. zabrano na rok prawo
jazdy za jazdę po pijanemu. Niczego się nie nauczyła. W Wa-
lentynki na drodze pod Chełmżą śmiertelnie potrąciła 19-let-
nią Kingę, czyjąś córkę, przyjaciółkę, narzeczoną. Formalnie
jednak nie stanie przed sądem jako alkoholowa recydywistka.
Kara za poprzednią jazdę po pijaku uległa zatarciu

Śmierć
z opóźnionym
6 zapłonem
Gmina Lubicz: Gmina Chełmża: Chełmża: Gmina Obrowo:
Możesz liczyć na zwolnienie z po- Strażacy ćwiczyli swoje umiejęt- Jest szansa na to, aby nasze go- Wiemy, kto otrzyma pieniądze
datku od nieruchomości. Udogod- ności w wyjątkowych warunkach spodarstwa domowe były jeszcze na promocję sportu i aktywnego
nienia przegłosowała Rada Gminy w Pluskowęsach i Zalesiu bardziej ekologiczne. I tańsze stylu życia

Poza Toruń . 24 lutego 2017
2 FELIETONY
W ydawca „P oza T oruń ” korzysta i poleca usługi kancelarii prawnej „P łaza i W spólnicy ” stopka redakcyjna
Redakcja „Poza Toruń”
Toruń, Curie-Skłodowskiej 41
redakcja@pozatorun.pl
Wydawca
W myśl nowych zapisów możesz systemowe podejście do tego pro-
Smogiem i piłą
Fundacja MEDIUM
usunąć drzewa, które masz na blemu. Co z tego, jak za plecami Redaktor naczelny
własnej działce bez większych ce- sypie szerokim strumieniem pie- Radosław Rzeszotek
regieli. niądze dla naszych kopalni. Sekretarz redakcji
Czasami mam wrażenie, że bra- Już nawet NIK zwraca uwagę, Łukasz Piecyk (GSM 733 842 795)
kuje rządzącym wyobraźni i wi- że funkcjonowanie niektórych ko-
PRZEMYSŁAW Redaktor wydania
dać, że w podstawówce zabrakło
TERMIŃSKI im praktycznych ćwiczeń wiążą- palni w Polsce wiąże się z ogrom- Kinga Baranowska
cych przyczynę ze skutkiem (sic!). nymi nakładami. Budżet państwa Dział reportażu i publicystyki
faktycznie dopłaca do wydobycia Jacek Kiełpiński
Ba, o zbawiennych właściwościach
każdej tony węgla; czasami nawet Dział informacyjny
Gdyby zapytać mieszkańców po Tatry, karczowana jest srodze. drzew uczą już od pierwszych klas.
Michał Ciechowski, Katarzyna
Torunia, Chełmna czy Unisławia, Drzewa wysokie i niskie, szerokie Nawet każdy przedszkolak by się 40 zł. Pomnóżmy to razy 6 mln
Ochocka, Piotr Lampkowski, Piotr
jaką Polskę zostawi po sobie PiS, i te cienkie, topole, brzozy, świerki, połapał, że jak mamy problem ze ton (tyle wydobyto u nas w 2016 Gajdowski
bez wahania mogliby odpowie- wierzby padają jak muchy pod na- smogiem, szczególnie w miastach, r.), a wyjdzie nam kosmiczna kwo- Kultura
dzieć, że spowitą smogiem i wy- porem pił motorowych. to musimy robić wszystko, aby ta, która prędzej czy później przy- Michał Ciechowski
karczowaną. Alarm podnieśli mieszkańcy nie tylko chronić to, co mamy, ale czyni się do zwiększenia emisji Zdjęcia
O tym, że nieprzemyślane usta- Torunia, gdzie wzdłuż torowiska zwiększać ilość zieleni miejskiej, szkodliwych wyziewów. Łukasz Piecyk, Piotr Lampkowski
wy prędzej czy później zemszczą przy ul. Chrobrego wycięto kil- która przecież neutralizuje działa-
nie szkodliwych pyłów. Szkoda, że w takiej samej skali Sport
się na rządzie, pisałem już w po- kadziesiąt drzew. Podobnie na ul.
przednim felietonie. Tam poda- Moniuszki. W większych mia- Niestety to, co logiczne jest dla rząd PiS nie wspomaga producen- Karol Żebrowski
tów ekologicznych źródeł energii REKLAMA
wałem przykłady eksperymentów stach Polski ten sam dramat. Cóż dzieciaków, nie zawsze logicznym Karol Przybylski
z gospodarką. Nie trzeba było takiego się stało? Ano działają już zdaje się być dla rządzących. Po- i wielka szkoda, że czyni z naszego
(GSM 665 169 292),
długo czekać i mamy kolejny pro- przepisy ustawy wielkiego „miło- dobnie jest z tzw. walką ze smo- kraju betonową pustynię, pozwa-
Jakub Hryniewicki
blem. Cała Polska, od morza aż śnika przyrody” ministra Szyszko. giem. Rząd hucznie zapowiedział lając na karczowanie drzewostanu. (GSM 603 285 530)
Aleksandra Grzegorzewska
(GSM 512 202 240),
Agnieszka Korzeniewska
(GSM 534 206 683),
wniosków i dalej: skoro myślę tak cji, która niczego oprócz żenady
Myślę, więc jestem samo jak Michnik, to jestem „inte-
lektualistą” i nie przynależę do tej
nie potrafi zaproponować. Dla-
tego sądzę, że myślący Polak nie
Małgorzata Kramarz
(GSM 607 908 607),
Iwona Zuchniak
prawicowcem PiS-owskiej hołoty. A prawda jest
taka, że i ja kiedyś czytałem „Wy-
wyobraża sobie nawet, by ludzie
reprezentujący taki poziom mogli
(GSM 500 324 572)
reklama@pozatorun.pl
borczą”, głosowałem na Wałęsę, nami znów rządzić. Trzeba tylko Korekta
DARIUSZ cieszyłem się z „okrągłego stołu”.
MELLER
umieć wyciągać wnioski i właśnie Piotr Gajdowski
Tyle że z biegiem czasu wychodzi- myśleć, no i dysponować pamięcią Skład
ły nowe fakty i człowiek zaczął so- sięgającą dalej niż parę dni wstecz. Studio Poza Toruń
bie uświadamiać, że dowodzą one Druk
Na Facebooku „Poza Toruń” kanie tych wszystkich bzdur o PiS- Nieodzowna jest także znajomość
zupełnie czego innego niż taka Drukarnia Polska Press Bydgoszcz
przeczytałem komentarz do mo- -ie, Kaczyńskim, Macierewiczu i „Wyborcza” i jej podobne. Do tego historii Polski, zwłaszcza z XVIII
ISSN 4008-3456
jego artykułu o KOD-zie nastę- ogólnie o prawicy jest faktycznym doszła rzeczowa ocena niedobrych wieku (pojmiemy wówczas zna-
Redakcja nie odpowiada za treść
pującej treści: „Darek, myślę, wytworem ich własnych proce- rządów koalicji PO-PSL: afery, czenie terminu „Targowica”) i naj-
ogłoszeń.
że się mylisz. Czy jako człowiek sów myślowych. Naprawdę jest to arogancja władzy, nieliczenie się ze nowszej (będziemy wiedzieli, who ***
wykształcony nie masz swojego fenomen poznawczy, z którym, społeczeństwem, nepotyzm, noto- is who i w dzisiejszej Polsce).). I Na podstawie art.25 ust. 1 pkt 1b ustawy
zdania i bezkrytycznie musisz po- niestety, spotykam się dość często. ryczne kłamstwa, podzielenie spo- na tym właśnie plus postępowanie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
wtarzać to, co plotą twoi szefowie”. Ludzie, którzy całą swoją wiedzę zgodnie z zasadami polega różnica i prawach pokrewnych Fundaccja ME-
łeczeństwa, szerzenie mowy nie- DIUM zastrzega, że dalsze rozpowszech-
Najpierw się uśmiałem, a potem o Polsce i świecie czerpią z TVN nawiści, serwilizm wobec obcych. pomiędzy, nazwijmy to umownie, nianie materiałów opublikowanych
zadziwiłem. Tym mianowicie, że i „Gazety Wyborczej” wkręcają No i obecne zachowanie totalnej polską prawicą a wszelkiej maści w “Poza Toruń” jest zabronione bez zgody
niektórzy myślą, że myślą. Że ły- sobie, że oni sami doszli do takich i totalnie bezprogramowej opozy- lewactwem. wydawcy.

Poza Toruń . 24 lutego 2017
WYWIAD 3

Wielki Szlem w Krobi
Brydż sportowy jest dyscypliną niszową. Średnia liczba par uczestniczących w tur-
niejach w Bydgoszczy czy Toruniu waha się od 12 do 18. Tym większym sukcesem jest
osiągnięcie Klubu Sportowego Krobia w gminie Lubicz. W zeszłym roku udało się tam-
tejszym brydżystom zorganizować turniej na 61 par (!). Robert Kamiński rozmawia
z twórcą tego sukcesu, Markiem Nicewiczem
Gry karciane nie cieszą się po- Jeśli tak, to skąd bierze się obecny rację. Jeśli więc mówimy o naszym
wszechnie dobrą opinią? spadek zainteresowania tym spor- sukcesie, to trzeba podkreślić, że to
Rzeczywiście. Zwykle kojarzą się tem? właśnie on był jego pomysłodawcą.
z hazardem. Słysząc o kartach, Rzecz sprowadza się głównie do
większość ludzi ma przed oczyma szkolenia. Nie brak na to środków, Co zrobiliście, żeby przyciągnąć
słynną scenę z filmu „Alternatywy nie brak też instruktorów. Trud- graczy?
4”: stos forsy na stole i nóż wbity no jednak o chętnych. Brydż to Przede wszystkim zadbaliśmy
obok. Oczywiście z brydżem spor- specyficzna gra. Nie można jej się o przyjazną, rodzinną atmosferę.
towym nie ma to nic wspólnego. nauczyć w jeden wieczór. Potrzeba Symboliczne wpisowe przeznacza-
trochę wysiłku. Oczywiście póź- my na poczęstunek, kawę i her-
Rozumiem, że jeśli „sportowy”, niej, co podkreślają wszyscy bry- batę, które sami przygotowujemy.
to na starcie wszyscy mają równe dżyści, nie można już przestać. Na Poza tym postawiliśmy na profe-
szanse. A co z tymi, którzy są szczę- początku jednak trzeba przysiąść sjonalizm. Zakupiliśmy niezbędny
ściarzami? Czy nie wygrywają? fałdów. sprzęt: karty, biddingboxy (kase-
Na tym właśnie polega urok tej ty do licytacji), oraz, jako jedni
gry, że przydział kart przez los nie Czyli to bardzo trudna gra? z pierwszych w naszym wojewódz-
ma żadnego znaczenia. Precyzyj- Niespecjalnie. W gruncie rzeczy twie, zaopatrzyliśmy się w tablety
niejszą nazwą jest „brydż porów- sprowadza się do liczenia do 13 służące do liczenia wyników. Jeste-
nawczy”. Wszyscy grają dokładnie (tyle jest kart w ręku każdego gra- śmy przygotowani bardzo profesjo-
tymi samymi kartami, a na końcu cza). To wszystko. Reguły nie są nalnie. Oczywiście nie dokonali-
porównuje się uzyskane wyniki. Je- skomplikowane i można je posiąść byśmy tego bez wsparcia starostwa
śli ma pan przysłowiowe szczęście stosunkowo szybko. Ale to jak z panem Andrzejem Siemianow- i arcymistrzów z całego wojewódz- na tarasie górskiego domu. W pew-
do kart, to niech się pan nie cieszy. z szachami. Poruszanie poszczegól- skim na czele oraz firmy ABC Nie- twa kujawsko-pomorskiego witał nym momencie w dali pojawia
Inni dostaną takie same. Ważne, co nymi figurami trudne nie jest. Ale ruchomości z Brodnicy pani Mag- w naszych skromnych progach soł- się kondukt pogrzebowy. Jeden
potrafi pan z nimi zrobić. Liczą się żeby osiągnąć poziom mistrzowski, daleny Różańskiej. Chciałbym im tys wsi Marian Sulecki. z graczy wstaje i przez chwilę pa-
więc tylko umiejętności. trzeba lat. w tym miejscu serdecznie podzię- trzy w milczeniu w tamtym kie-
kować. Czy można w Krobi nauczyć się runku. Następnie siada i gra dalej.
Polska jest brydżową potęgą. Jak to się stało, że brydż zawitał do grać w brydża? Po zakończonym rozdaniu słyszy
Jest niewiele dyscyplin, które mogą Krobi? Często grywacie? Oczywiście. W każdy wtorek pytanie kolegi:
poszczycić się podobnymi sukcesa- W 2012 roku założyłem Klub Spor- Raz w tygodniu gramy turniej par. o godz. 17.30 organizujemy w świe- - Dlaczego wstałeś?
mi. Byliśmy mistrzami świata i mi- towy Krobia. Graliśmy w piłkę Co miesiąc organizujemy większy tlicy w Krobi szkolenia i turnieje - Przecież to pogrzeb.
strzami olimpijskimi we wszystkich nożną, siatkówkę plażową, tenisa turniej dla graczy z całego regionu, ABC dla początkujących. Serdecz- - A co cię obchodzi czyjś pogrzeb?
możliwych kategoriach. Gdyby stołowego. Po jakimś czasie przy- a raz na dwa miesiące rozgrywki nie zapraszamy. - Nie czyjś, tylko mojej żony.
porównać brydża z piłką nożną, szedł do mnie Mirek Jackiewicz Lubickiej Drużynowej Ligi Bry- Brydż to taka gra w karty, przy któ-
to jesteśmy jeśli nie Brazylią, to z pomysłem, aby utworzyć sekcję dżowej. W zeszłe wakacje udało Co by pan powiedział tym, którzy rej wszystkie inne wydają się try-
przynajmniej Niemcami. Zawsze brydża sportowego. Zapytałem go: się zorganizować turniej ogólno- chcieliby spróbować swoich sił, ale wialne. Jak zaczniesz, nie ma siły,
wymieniają nas w ścisłym gronie „A kto ci przyjedzie na wieś grać wojewódzki. To właśnie wtedy nie mają odwagi? która by cię od niej oderwała. To
faworytów. w brydża?” „Przyjadą, przyjadą” – zawitało do Krobi aż 61 par, czyli Jest taka brydżowa dykteryjka. właśnie powiedziałbym wszystkim
nie ustępował. Okazało się, że miał ponad 120 zawodników. Mistrzów Czterech mężczyzn gra w brydża nieśmiałym.
REKLAMA

Najzdolniejsi nagrodzeni terenie 17 gmin. Najwięcej stypen-
dystów znajduje się w wioślarskim
klubie Bydgostia, sekcjach lekko-
atletycznej i kajakowej ZWZS Za-
Ponad 130 młodych sportowców stwach Europy i świata. Ich sukces
wisza, ALKS Stal Grudziądz, Ku-
z województwa kujawsko-po- to wynik ciężkiej pracy, ale także jawsko-Pomorskim Związku Piłki
morskiego otrzymało 21 lutego zasługa opiekunów: trenerów, or- Siatkowej oraz LKS Gąsawa.
w Urzędzie Marszałkowskim sty- ganizatorów, menadżerów i klu- O wsparcie dla zawodników
pendia na rozwój kariery. Wśród bów sportowych oraz oczywiście mogły się ubiegać kluby i stowa-
nich są medaliści mistrzostw rodziców. Nasi zawodnicy rozsła- rzyszenia sportowe z terenu woje-
świata i Europy w kategoriach wiają nasze województwo w całej wództwa. Stypendia w wysokości
młodzieżowych. Polsce oraz na świecie. Są wzorem do 350 złotych miesięcznie zosta-
dla tysięcy młodych ludzi – mówi ły przyznane na okres dziesięciu
- Cieszę się, że po raz kolejny marszałek Piotr Całbecki. miesięcy. Łączna pula stypendialna
możemy wręczyć stypendia mło- Stypendia trafiły do reprezen- wynosi w tym roku 380 tysięcy zło-
dym sportowcom, którzy osiągają tantów 20 dyscyplin sportowych tych.
świetne rezultaty, także na mistrzo- z 41 klubów znajdujących się na Informacja prasowa

Poza Toruń . 24 lutego 2017
4 997

Halo, babcia? Z tej strony wnuczuś
Tygodniowo dochodzi nawet do kilkudziesięciu prób oszustwa „na wnuczka”.
Jak działają osoby podszywające się pod naszą rodzinę i policję?
Robert Kamiński | fot. Łukasz Piecyk
Pomysłowość oszustów wyłu- powinna w tej chwili uczynić. Po
dzających pieniądze drogą tele- pierwsze proszę potwierdzić naszą
foniczną nie zna granic. Policja tożsamość. Proszę, nie rozłączając
przestrzega: przede wszystkim się, wybrać numer 997 i skontakto-
zachowajmy trzeźwy osąd. Nie wać się z dyżurnym komendy. Pro-
dajmy się zmanipulować. szę pamiętać, by się nie rozłączać.
Nie utracimy wówczas kontaktu.
- Babcia się nie rozłącza, tylko Kobieta wybiera 997, nie rozłą-
słucha. Miałem wypadek wozem czając się ze swoim rozmówcą (nie
ojca. Jak się dowie, to mnie zabije. przychodzi jej do głowy, że nie ma
Wie babcia, jaki on jest. Potrzebuję to żadnego sensu). W słuchawce
pożyczyć od babci pieniądze na na- odzywa się inny głos.
prawę. I na lakiernika. - Komenda policji. Słucham?
- Piotruś? Dlaczego masz taki - Dzwonię w sprawie szajki wy-
dziwny głos? łudzającej pieniądze…
- To grypa. Zadzwonię później. - A, tak – przerywa głos. – Wy-
Wiem, że babcia mnie poratuje. słaliśmy już do pani nasze służby.
Chwilę później dzwoni następny Proszę poczekać, sprawdzę, kto
telefon. wziął pani sprawę. Podinspektor
- Dzień dobry pani. Mówi pod- Morawiec. Jest pani w dobrych rę-
inspektor Jan Morawiec z CBŚ. kach. Proszę wykonywać polecenia,
Przed chwilą otrzymała pani tele- a wszystko będzie dobrze.

‘‘
fon od oszusta. Wiemy, ponieważ Następnie wraca pierwszy roz-
mówca.
- Proszę teraz słuchać uważnie.
Jeśli wszystko pójdzie sprawnie,
przyczyni się pani do ujęcia groźnej
szajki oszustów.
Kobieta się waha.
- A jeśli odmówię?
Policja nigdy nie - Odmowa współpracy z policją do depozytu na czas prowadzenia
czynności. Przestępcy mają namiar
To klasyczny już scenariusz.
W ten niewiarygodnie naiwny spo-
skiej Policji w Toruniu. – Nikomu
nie powinniśmy mówić, ile posia-
jest karalna. To pani obowiązek.
prowadzi akcji przez te- Prawny i moralny. Wobec społe- na numer pani konta. Proszę, nie sób zostało oszukanych tysiące Po- damy środków na koncie. Policja
czeństwa. rozłączając się, udać się do banku, laków. Głównie w starszym wieku. nigdy nie prowadzi akcji przez te-
lefon i nie żąda przeka- Kobieta daje za wygraną. podjąć gotówkę i przekazać ją na- Choć zakrojona na szeroką skalę lefon i nie żąda przekazania pienię-
- Co mam robić? szemu oficerowi. akcja informacyjna policji przynosi dzy nieznanej osobie.
zania pieniędzy niezna- - Musi pani wiedzieć, że są to Kobieta wykonuje polecenie. pozytywne efekty, przestróg nigdy W razie wątpliwości natych-
bardzo niebezpieczni przestępcy, Kiedy wychodzi z banku podcho- dość. Ciągle bowiem docierają na miast sprawdźmy tożsamość swego
nej osobie. działający na szeroką skalę. Są w to dzi do niej mężczyzna. Pokazuje policję doniesienia o kolejnych rozmówcy. Jak? Najprościej: „Pio-
również zaangażowani pracowni- policyjną odznakę. Odbiera koper- ofiarach, które tracą w ten sposób truś? A jak tam wujek Zygmunt?”
cy banków. Pani oszczędności nie tę z gotówką i znika za rogiem. nawet kilkaset tysięcy złotych od- (powiedzmy, że wujek Zygmunt nie
od dawna mamy go na podsłuchu. są w żadnym stopniu bezpieczne. - Teraz pani pieniądze są bez- kładanych przez całe życie. żyje od lat). Jeśli jesteś osobą mło-
Jesteśmy na tropie szajki dokonu- Musi pani natychmiast udać się pieczne – mówi głos i się rozłącza. - Nie należy podejmować po- dą i leży ci na sercu dobro twoich
jącej wyłudzeń. Miała być pani ko- do banku, podjąć wszystkie pie- Nie odzywa się nigdy więcej. chopnych działań – przestrzega dziadków, poinformuj ich o moż-
lejną ofiarą. Oto instrukcje, co pani niądze i przekazać oficerowi CBŚ Kobieta nie zobaczy już swoich pie- podinspektor Wioletta Dąbrowska, liwym zagrożeniu. Zanieś im ten
niędzy. rzecznik prasowy Komendy Miej- artykuł.
REKLAMA

Poza Toruń . 24 lutego 2017
ROLNICTWO 5

Ptasia grypa
zbiera żniwo
‘‘ Na moją fermę nie wpusz-
czam osób postronnych, bo nie
mogę dopuścić do zakażenia drobiu.
Wirus H5N8 jest już w naszym powiecie. Zarażonego Mój obiekt jest bezwzględnie
ptaka znaleziono w Rozgartach zamknięty i zabezpieczony na
Katarzyna Ochocka | fot. Piotr Lampkowski wszelkie możliwe sposoby.
Rolniku, jeśli u hodowanego przez goszczy przyznaje, że masowe za-
siebie drobiu zauważyłeś zmniej- chorowania ptaków wymuszają na Robert Wiśniewski z Mierzynka
szoną nieśność, duszności, sinicę, obywatelach pewne działania.
wybroczyny, drgawki czy też utratę - Przepisy z rozporządzenia Mi-
apetytu i biegunki powinieneś się nisterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazywać na stany chorobowe ka jest jednym z hodowców, którzy kombinezon ochronny – przyznaje.
martwić! Twoje ptaki prawdopo- zobowiązują m.in. do bezwzględ- drobiu. biorą sobie do serca rady inspekto- - A nawet pokazać mi badania sani-
dobnie zachorowały na grypę. nego trzymania drobiu i innych Nieprzestrzeganie powyższych ratu weterynarii. tarne...
ptaków w zamkniętych pomieszcze- zasad może przyczynić się do wpro- - Posiadanie mat zabezpiecza- W gminie Obrowo rękę na pulsie
Jak dotychczas na terenie woje- niach. Jest także surowy zakaz poje- wadzenia wirusa do stada i olbrzy- jących czy basenów dezynfekcyj-
wództwa kujawsko-pomorskiego nia drobiu wodą ze zbiorników, do w temacie grypy trzyma Sławomir
mich strat. Dlatego zabezpieczenie nych to bezwzględna konieczność
„ptasią grypę” wykryto w czterech których dostęp mają dzikie ptaki – ferm i gospodarstw podlega kon- – przyznaje. - Stosuję je nie tylko Lewandowski z zarządzania kryzy-
powiatach: toruńskim, sępoleńskim, wylicza Mieczysław Kowalik. - Roz- trolom przez upoważnione organy teraz, bo wolę dmuchać na zimne. sowego.
golubsko – dobrzyńskim i inowro- porządzenie to zakazuje karmienia i instytucje. Na moją fermę nie wpuszczam osób - Rozpowszechniamy ulotki, po-
cławskim. Wysoce zjadliwa grypa ptaków na otwartych przestrzeniach - Nasza gmina przekazała ho- postronnych, bo nie mogę dopuścić prosiliśmy też księży o wygłoszenie
ptaków (HPAI) podtypu H5N8, jak oraz wnoszenia zwłok ptaków do dowcom wszelkie informacje do- do zakażenia drobiu. Mój obiekt jest stosownej informacji podczas mszy
fachowo nazywa się „ptasia gry- gospodarstwa. tyczące ptasiej grypy z pomocą bezwzględnie zamknięty i zabezpie- – informuje. - Nawet nasi strażnicy
pa”, została stwierdzona u dzikich Hodowcy mają obowiązek za- sołtysów – zapewnia Danuta Su- czony na wszelkie możliwe sposoby. gminni sprawdzają, czy kury w go-
ptaków, tj. pięciu łabędzi, dwóch bezpieczać paszę przed dostępem chorzyńska z referatu rolnictwa Pan Robert stosuje, jak sam to spodarstwach nie są wypuszczane
kaczek krzyżówek i dzikiej gęsi (ta dzikich ptaków, a także wykładać i ochrony środowiska urzędu gminy nazywa, „reżim sanitarny”. Drób na wybiegi.
ostatnia w gminie Zławieś Wielka). maty dezynfekujące (stale nawilżo- w Lubiczu. - Sami także porozwie- z jego fermy trafia nie tylko na pol- Warto przestrzegać zasad bio-
Tym samym nasze województwo ne). szaliśmy plakaty oraz wysłaliśmy skie stoły, ale i zagraniczne. Jego
jest jednym z 13 innych, w których - Ważne jest również używanie SMS-y dotyczące zagrożenia ptasią gospodarstwo musi spełniać szereg -asekuracji oraz zgłaszać wszelkie
stwierdzono tę chorobę. odzieży ochronnej – uczula. - Nie- grypą. W chwili obecnej informuje- wymogów. Nie może sobie pozwolić podejrzenia dotyczące objawów
Mieczysław Kowalik, zastępca zwykle istotne jest niezwłoczne my o tym, jak chronić gospodarstwa na sprzedaż zakażonego ptactwa. ptasiej grypy u naszych zwierząt.
Kujawsko-Pomorskiego Wojewódz- zgłoszenie lekarzowi weterynarii przed wirusem. - Nawet inspektorzy kontrolu- W przeciwnym wypadku możemy
kiego Lekarza Weterynarii w Byd- wszystkich symptomów mogących Robert Wiśniewski z Mierzyn- jący gospodarstwo muszą ubrać nie otrzymać odszkodowania.
REKLAMA

Poza Toruń . 24 lutego 2017
6 TEMAT NUMERU

Śmierć z opóźnionym zapłonem
Policja w naszym województwie codziennie zatrzymuje nawet do kilkunastu nietrzeźwych kierowców. Cztery
lata temu jednym z nich była Anna B. Teraz śmiertelnie potrąciła Kingę. Czyjąś córkę, przyjaciółkę, narzeczoną
Łukasz Piecyk | fot. autor, KMP w Toruniu
Ona z Torunia, on z Grzywny. przechodzą obok prasowy Komendy Miejskiej Poli-
Poznali się na imprezie urodzi- miejsca wypadku, mijają chło- cji w Toruniu. - Nastolatka w wy-
nowej u znajomych. Wtedy już paka siedzącego na murku. Ma niku doznanych obrażeń trafiła
chyba zaiskrzyło. Ba, to musiała spuszczoną głowę i milion kłębią- do jednego z toruńskich szpitali.
być miłość od pierwszego wej- cych się po głowie planów, które Tam zmarła.
rzenia, bo dwa lata razem zlecia- zakrył kir. Zanim przyjechał ambulans,
ły jak z bicza strzelił. Ostatniego Do zdarzenia doszło na dro- Kamil próbował reanimować
sylwestra mieli zapamiętać do dze łączącej Grzywnę i Kuczwały. ukochaną. Zupełnie nie zwracał
końca życia, bo Kamil oświad- Tego dnia Kinga wyjątkowo przy- uwagi na 41-letnią Annę B., która
czył się swojej Kindze. Nikt jed- jechała do swojego narzeczonego prowadziła samochód. Naoczni
nak się nie spodziewał, że tym pociągiem. Uszła zaledwie kilka- świadkowie zdarzenia mówili, że
końcem będą najbliższe Walen- set metrów w stronę centrum wsi. sprawczyni wypadku po potrą-
tynki. Jej dalszą drogę do ukochanego ceniu Kingi wysiadła z auta i za-
zakończył osobowy opel nadjeż- chowywała się tak, jakby nic się
- Planowaliśmy ślub – mówił dżający za jej plecami. Z impetem nie stało. Jak się później okazało,
nam załamany chłopak. – Specjal- uderzył w dziewczynę idącą chod- przy pierwszym badaniu alkomat
Anna B. doprowa- wykazał 2,3 promila alkoholu we
dzana do prokura- krwi. Kilkanaście minut później
tury. Grozi jej do ta wartość wzrosła do ponad 2,8. Miejsce tragicznego zdarzenia.
12 lat pozbawienia Musiała pić jeszcze chwilę przed Samochód jechał za plecami Kingi.
wolności. wejściem do samochodu. W grudniu tego samego roku sąd wodnicząca komisji ds. rozwiązy-
- Nieważne, czy jesteś facetem, umorzył warunkowo postępowa- wania problemów alkoholowych
czy kobietą i jak dobrze prowa- nie. Miała przez rok zakaz prowa- z Chełmży. – Mimo wszystko dez-
dzisz samochód. Jeżeli wsiadasz dzenia samochodu. organizuje to funkcjonowanie ca-
za kółko po pijaku, jesteś debilem - Okres próby minął, wyrok się łej rodziny. Szczególnie widoczne
i liczę, że resztę życia spędzisz już zatarł i w dniu wypadku Anna jest to w mniejszych miejscowo-
w więzieniu razem z ludźmi two- B. nie była osobą karaną – wyja- ściach, gdzie chronimy bardziej
jego pokroju – napisał na naszym śnia prokurator Andrzej Kukaw- swój wizerunek. Nikt nie jest tu
profilu na Facebooku Kuba, gdy ski, rzecznik prasowy Prokuratu- bowiem anonimowy, a przyznać
opublikowaliśmy pierwsze donie- się do takiej sytuacji, to dla wielu
sienia o zdarzeniu. Podobnych re- ry Okręgowej w Toruniu.
akcji było znacznie więcej. Statystyki nie są pocieszające. osób wstyd.
Czemu w ogóle Anna B. wsia- W same tylko Walentynki policja Jak dodaje nasza rozmówczy-
dła do samo- w całej Polsce zatrzymała ponad ni, coraz więcej kobiet sięga po

‘‘
chodu i ru- kieliszek. Z danych
szyła w stronę
Alkoholizm może dotyczyć wszyst- Państwowej Agen-
nie skończyłem tego dnia pracę nikiem. centrum Grzyw- kich, nie tylko bezdomnych. Osoby cji Rozwiązywania
wcześniej, żebyśmy mogli spędzić - Kierująca pojazdem nagle ny? Jedna z wer- Problemów Alko-
dobrze sytuowane też mają ten pro- holowych wynika,
Walentynki razem… straciła panowanie nad pojazdem, sji mówi, że ko-
Głos Kamila przerywa dławio- zjechała na chodnik po prawej bieta została blem. Różnica jest taka, że piją w bia- że abstynentkami
na gorycz i rozpacz. Mógłby nic stronie jezdni i potrąciła 19-letnią wezwana przez jest od 20 do 30
łych rękawiczkach. procent przebada-
nie mówić. Wszystko byłoby wia- pieszą – relacjonuje podinspek- nauczyciela
dome. Gdy mieszkańcy Grzywny tor Wioletta Dąbrowska, rzecznik z tutejszej pod- nych pań. Głównie
Anna Lewandowska-Jopp do kieliszka zaglą-
stawówki. Pija- przewodnicząca komisji ds. rozwiązywania problemów dają młode kobie-
na kobieta mia- alkoholowych z Chełmży
ła zapomnieć ty w wieku 18-29
o odebraniu lat. Mogą wypijać
160 nietrzeźwych kierowców. Los nawet ponad 7 litrów czystego
swojego dziecka ze szkoły. Te in- Kingi podzieliły jeszcze trzy inne alkoholu rocznie. Co bardziej za-
formacje zdementowała nam jed- osoby.
nak dyrektorka placówki. trważające, to co trzecia kobieta
- Niestety najczęściej zdarza w ciąży sięga po flaszkę.
Najgorsze w tym wszystkim się tak, że rodzina wypiera ze
jest to, że Anna B. była już znana - Jeden kieliszek czasami prze-
policji. W 2013 roku funkcjona- świadomości problem alkoholo- radza się w niekontrolowaną po-
riusze złapali ją, gdy prowadziła wy swoich bliskich – tłumaczy trzebę spożywania alkoholu – do-
samochód po spożyciu alkoholu. Anna Lewandowska-Jopp, prze- daje Anna Lewandowska-Jopp.
– Alkoholizm może dotyczyć
wszystkich, nie tylko bezdom-
nych. Osoby dobrze sytuowane
też mają ten problem. Różnica
jest taka, że piją w białych ręka-
wiczkach.
Punkty konsultacyjne to
pierwsze miejsce, do którego
możemy się udać, gdy to alko-
hol zaczyna nami rządzić. Osoby
uzależnione, które chcą się leczyć,
napotykają jednak kolejny pro-
blem. Oczekiwanie na przyjęcie
do ośrodka leczenie uzależnień
może trwać nawet miesiącami. Ile
osób zabiją wtedy alkoholicy, któ-
rzy nie wytrzymają w pierwszym
postanowieniu?
Anna B. usłyszała zarzut spo-
wodowania wypadku ze skutkiem
śmiertelnym, będąc w stanie nie-
trzeźwości. Obecnie przebywa
w areszcie śledczym. Grozi jej do
12 lat pozbawienia wolności.
Poza Toruń . 24 lutego 2017
PORADY 7

Diabeł tkwi w szczegółach
trudniejszą pracą przy składaniu wialna. Są jednak klienci, którzy
rowerów jest komponowanie czę- świadomie decydują się na tańsze
ści, aby były równej jakości. Dużą wersje rowerów.
rolę w cenie jednośladu odgrywają Do serwisów rowerowych w re-
jego drobne elementy. Jeżeli one gionie trafiają często zupełnie nowe
będą niedopracowane, rower swoją sprzęty, które już po pierwszej jeź-
Już w marcu rusza sezon rowerowy. Sprawdźmy, na co warto zwrócić uwagę przy funkcję spełniać będzie tylko przez dzie nie nadają się do użytku. Zbyt
wyborze dwóch kółek chwilę.
- Nasze rowery w 95 procentach
wysoko osadzone hamulce przy
kierownicy czy niedziałające tar-
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk stworzone są z polskich części - cze hamulcowe to tylko nieliczne
opisuje mężczyzna. - Wszystkie są z wielu wymienianych przez Bo-
Najważniejsze przy wyborze ro- no o rzeczy ogólne, jak i szczegóły, nas od początku do końca przyjem- robione ręcznie. Wiele informacji gusława Szarmackiego elementów.
weru jest to, na co najczęściej nie które są duszą roweru. nością. Warto się więc zastanowić, podczas kupna, zwłaszcza w sie- Jak zaznacza, własnoręczne do-
zwracamy uwagi. Trzeba paru - Zacznijmy od kół - wskazuje czy ten najtańszy rower, wykorzy- ciówkach, nie jest przekazywanych pieszczenie roweru, nasmarowanie
lat doświadczenia, aby wiedzieć, ekspert. - U nas centrujemy je ręcz- stujący podstawowe elementy wy- klientom. Nie są świadomi chociaż- i profilowanie pozwoli otworzyć
które elementy psują się najszyb- nie. W wielu rowerach tworzonych posażenia, na pewno będzie dla nas by, dlaczego w tylnym kole lepiej jego duszę. Ta zaś odwdzięczy się
ciej i najczęściej oraz na czym nie hurtowo są one wykonywane auto- odpowiedni. zamontować piastę czeską, nie zaś nam podczas licznych wiosennych
warto oszczędzać. Sezon rowe- matycznie. A tam, oprócz symetrii, Jak zaznacza nasz ekspert, naj- tajwańską. Ta druga jest nienapra- rowerowych podróży.
rowy rusza za kilka dni. O czym ważna jest także asymetria, kiedy
warto pamiętać, kupując swoje przy tylnym kole znaleźć się musi
dwa kółka? zębatka. Ważny jest również dobór
ramy, a najpopularniejsze są dziś
Nie nabywajmy chińskich rowe- aluminiowe.
rów-śmieci - przestrzegają polscy Wspomniane ramy wyróżniają
producenci jednośladów. Założe- się dużą odpornością na wygięcia
niem takiego sprzętu jest jego niska i inne uszkodzenia. Odpowied-
cena, a co za tym idzie, niska jakość nio dobrana musi także współgrać
produktów, z których został złożo- z kierownicą. Większość osób,
ny. Chińskie części, niedokładnie zwłaszcza niższego wzrostu, jeździ
i nieprzemyślanie złożone, mogą na rowerach z za dużymi ramami,
narazić nas na większe koszty przy co powoduje, że mają zbyt oddalo-
ewentualnych naprawach. ną kierownicę. Poprawne ustawie-
- Okazuje się, że ludzie zakupio- nie wszystkich najważniejszych ele-
nymi w sieciówkach rowerami nie mentów pozwoli także dostosować
dojadą nawet do domów - mówi do naszych wymagań siodełko.
Bogusław Szarmacki, producent - Pamiętajmy o doborze wielko-
rowerów z gminy Lubicz. - Właśnie ści i szerokości kierownicy, a także
dlatego w swoich działaniach dba- przystosowaniu siodełka - zaznacza
my nawet o najmniejsze szczegóły. Bogusław Szarmacki. - Najważ-
Tak, aby ze swoich dwóch kółek niejsza w tych elementach jest ich - Zanim kupimy rower,
rowerzyści mogli się cieszyć przez szerokość dobierana indywidualnie odróbmy lekcję z jego kon-
długi czas. do każdego cyklisty. Następnie na- strukcji i kwestii, na które
trzeba zwrócić uwagę - ra-
Na co więc warto zwracać uwa- leży pamiętać o twardości siodełka.
dzi Bogusław Szarmacki.
gę podczas kupna? Pytajmy zarów- Długotrwała jazda powinna być dla
REKLAMA

Poza Toruń . 24 lutego 2017
8 ŁYSOMICE

Niech żyje bal
Mieszkańcy gminy, władze samorządowe oraz zaproszeni goście wzięli
udział w jednej z największych inicjatyw charytatywnych w regionie
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk
Symboliczną lampką szampa- nia dla mieszkańców, w którym ponad 7 tys. zł złożyły się także Emilia Zielińska mówi: - ny Bal wpisuje się w ten czas ide-
na rozpoczął się doroczny VII biorą udział od lat. Można to środki uzyskane podczas licyta- W naszej gminie sporo się dzieje. alnie. Każdego roku staramy się tę
Charytatywny Bal Wójta Gminy także zauważyć, kiedy wychodzą- cji prowadzonych przez Roberta Mieszkańcy lubią się bawić, ale
Łysomice. Tradycyjnie dochód cy z imprezy goście już proszą, Kożuchowskiego, przewodni- imprezę upiększać nie tylko wizu-
również pomagać. Pomyślałam
z zabawy przeznaczony zostanie aby wpisać ich na listę obecności czącego rady gminy Łysomice. więc, dlaczego tego nie połączyć? alnie, ale także emocjonalnie. Bo
na pomoc jednej z rodzin miesz- w kolejnym roku. Wśród przedmiotów były m.in. w to coroczne spotkanie każdy
kających w regionie. W tym W tegorocznej edycji Chary- obrazy namalowane przez lokal- Mamy okres karnawału, dlatego
roku goście Balu przekazali po- tatywnego Balu Wójta Gminy nych artystów. Nie zabrakło także takie wydarzenie jak Charytatyw- z nas wkłada mnóstwo serca.
nad 7 tys. zł na rehabilitację na- Łysomice wzięło udział około niespodzianek. Na aukcję swoje

Zabawa dla Pań
stoletniego Bartka z Zakrzewka, stu osób. Już po raz siódmy wy- usługi przeznaczył również obec-
który w minionym roku uległ darzenie otworzono symboliczną ny podczas balu mistrz sztuki
poważnemu wypadkowi. lampką szampana. Tuż po niej na barmańskiej.
parkiecie pojawili się profesjonal- - Jest to wydarzenie, które cie-
Młodzieżowe Centrum Kul- ni tancerze, którzy zaprezentowa- szy się naprawdę dużą popularno- Spektakl, warsztaty i słodki się artyści Teatru Afisz. Podczas
poczęstunek - tak świętować spotkania pojawi się także akcent
tury w Kamionkach Dużych li pokaz tańca towarzyskiego oraz ścią - zaznacza Piotr Kowal, wójt będą panie z gminy Łysomice, muzyczny, który przygotuje ze-
od siedmiu lat przez jedną noc latynoamerykańskiego. Oprawę gminy Łysomice. - Dobrze się ba- które już 11 marca spotkają się spół Sex Bomba. W organizację
w roku staje się miejscem magicz- muzyczną dla spotkania jak co wiąc, wspieramy innych w potrze- podczas Gminnego Święta Ko- święta aktywnie włączają się m.in.
nym. Wszystko za sprawą wielkiej roku zapewnili Grzegorz i Mi- bie. Tak było i tym razem. Dzięki biet. Wydarzenie odbędzie się panie z Kół Gospodyń Wiejskich,
zabawy połączonej z niesieniem chał, którzy tworzą ten duet spe- lokalnym twórcom, wspaniałym w Zespole Szkół nr 2 w Turznie które przygotowują słodki poczę-
pomocy mieszkańcom gminy. cjalnie na czas balu. organizatorom i zaangażowaniu o godz. 16. stunek. Obecni na wydarzeniu
- Od lat spotykamy się w tym - Kulminacyjnym momentem mieszkańców gminy po raz ko- znajdą też coś dla ciała i ducha,
samym miejscu, często także wydarzenia był oczywiście walc lejny udało się nam stworzyć na- W programie tego szczególnego bowiem podczas święta odbędą
w bardzo podobnym składzie - czekoladowy - dodaje Emilia Zie- prawdę niesamowitą atmosferę, dnia nie zabraknie dobrej zabawy się warsztaty z tworzenia biżu-
informuje Emilia Zielińska, or- lińska. - Panowie, zapraszając pa- połączoną z chęcią niesienia po- i sztuki. Specjalnie dla pań wystą- terii oraz konkursy z nagrodami
ganizatorka balu, radna gminy nie do tańca, wręczali im słodkie mocy Bartkowi. pi grupa teatralna Duch w Ruch, zlokalizowane przy stoisku firmy
Łysomice. - Świadczy to o bardzo tabliczki. A skąd wziął się pomysł na or- a ze spektaklem „Jeśli kochać, to Avon.
dużym znaczeniu tego wydarze- W tym roku na zebraną sumę ganizację takiego balu w gminie? tylko we Lwowie” zaprezentują (MC)
Poza Toruń . 24 lutego 2017
LUBICZ 9

Otwarci na przedsiębiorczość
Gmina Lubicz wychodzi naprzeciw nowym inicjatywom biznesowym
oprac. MC/UG Lubicz
przez co najmniej trzy lub pięć lat.
Prócz tego każdy zainteresowa-
ny powinien złożyć oświadczenie
o braku zaległości w podatkach
i opłatach oraz innych zobowiąza-
niach wobec gminy.
Zwolnienie wynosi 35% kosztów
kwalifikujących, a jego okres od
roku do pięciu lat, jest uzależniony
od kosztów inwestycji oraz kosztów
związanych z utworzeniem nowych
miejsc pracy.

Jakie inwestycje uznawane są za
„początkowe” i podlegają zwol-
nieniom podatkowym?
- To utworzenie nowego przed-
siębiorstwa, zwiększenie zdolności
produkcji istniejącego zakładu (np.
Zamierzasz otworzyć własną fir- lata temu radni obniżyli stawki od – Wszyscy jesteśmy otwarci na Olszewski. - Zgłoszenie powinno uruchomienie kolejnej linii pro-
mę na terenie gminy Lubicz? Uru- środków transportu. przedsiębiorczość – zapewnia prze- zawierać: nazwę przedsiębiorstwa, dukcyjnej), zmiana całościowego
chamiasz kolejną linię produk- – Jesteśmy zadowoleni z uzy- wodnicząca Hanna Anzel. opis projektu, termin rozpoczęcia procesu produkcyjnego, dywersy-
cyjną? Jeśli tak, to możesz liczyć skanych efektów - mówi Marek Ol- Projekt uchwały został opra- i zakończenia inwestycji, jej lokali- fikacja produkcji zakładu poprzez
na zwolnienie z podatku od nie- szewski, wójt gminy Lubicz. - Teraz cowany w oparciu o ogólnopolski zację oraz koszt inwestycji. wprowadzenie produktów dotych-
ruchomości. Udogodnienia skie- postanowiliśmy dać przedsiębior- program pomocowy. Aby skorzy- Ponadto przedsiębiorca musi czas niewytwarzanych i nabycie
rowane do przedsiębiorców rada com dodatkowy impuls, zaprasza- stać z ulg, trzeba spełnić określone dołączyć zobowiązanie do wnie- przedsiębiorstwa w likwidacji - wy-
gminy Lubicz przyjęła podczas jąc ich, aby związali swoją działal- warunki. sienia własnego wkładu finanso- licza włodarz gminy.
ostatniej sesji 27 stycznia. ność z naszą gminą. - Warunkiem udzielenia regio- wego w wysokości co najmniej 25% Inwestycje należy zakończyć
Podczas styczniowej sesji rady nalnej pomocy inwestycyjnej jest kosztów kwalifikujących związa- w określonym w uchwale czasie,
Podjęte przez gminnych rad- gminy na wniosek wójta rajcy jed- pisemne zgłoszenie zamiaru korzy- nych z inwestycją początkową lub np. przy zwolnieniu na jeden rok
nych działania to kolejny istotny nomyślnie uchwalili zwolnienia stania z niej jeszcze przed rozpoczę- utworzeniem miejsc pracy. Należy – w okresie 24 miesięcy, a w ciągu
gest samorządu wobec lokalnych przedsiębiorców z podatku od nie- ciem prac związanych z inwestycją też zobowiązać się do utrzymania 12 miesięcy utworzyć nowe miejsca
inwestorów i przedsiębiorców. Dwa ruchomości. początkową – wyjaśnia wójt Marek inwestycji lub stanu zatrudnienia pracy.

Świadomi i bezpieczni Modernizacja
W ostatnich dniach stycznia dzieci z terenu gminy Lubicz brały udział
w profilaktycznych warsztatach
rodzaju używek - opisuje Urszula
w przyszłości
Witkowska. - W przyjaznej atmos- Wójt gminy Lubicz i przewodnicząca rady pojechali
ferze młodzież bardzo szybko przy- do Warszawy, by rozmawiać o problemie krajowej
swajała sobie wiedzę profilaktyczną
dla danego środka uzależniającego, „dziesiątki”
sposoby radzenia sobie z presją ró- - Gruntowna modernizacja dro- formuje wójt gminy Lubicz. - Je-
wieśników czy informacje na temat gi krajowej nr 10 w najbliższych steśmy zadowoleni, ponieważ to
szkodliwości stosowania wymie- latach nie jest możliwa - mówi o kilka lat szybciej niż zapowiadano
nionych podczas warsztatów uży- wójt Marek Olszewski, relacjo- wcześniej.
wek. nując rozmowę z Jarosławem Wsparcie gminy w dążeniu do
Waszkiewiczem, dyrektorem De- modernizacji drogi zadeklarowali
Po części profilaktycznej uczest- partamentu Dróg Publicznych także lokalni radni i politycy. 13 lu-
nicy zajęć chwycili za przybory, by Ministerstwa Infrastruktury i Bu- tego spotkali się w Urzędzie Woje-
utrwalić uzyskaną wiedzę na papie- downictwa. Odpowiednie organy wódzkim Bydgoszczy.
rze. W ten sposób pokazali możli- mają jednak bliżej przyjrzeć się Obie rozmowy, warszawska
W Brzezinku dają rady nie od nych kontaktach z innymi osobami, wości dobrego spędzania czasu bez prezentowanemu przez władze i bydgoska, są efektem apelu rady
gminy Lubicz problemowi. gminy dotyczącego przebudowy
parady. Udowodniły to panie ze zwłaszcza obcymi. Wśród tematów używek.
Stowarzyszenia Kobiet Na Rzecz poruszyliśmy m.in. wątek używek - Wszystkie cele i rezultaty za- drogi, który przewodnicząca Han-
O problemie przejazdów na kra- na Anzel wysłała do wszystkich po-
Rozwoju Wsi Brzezinko oraz i narkotyków. łożone w projekcie „Rady nie od jowej „dziesiątce” pisaliśmy w ostat-
młodzi mieszkańcy gminy, którzy Podstawą warsztatów było ko- nim numerze dwutygodnika „Poza słów z regionu. To odezwa o pilne
parady” zostały osiągnięte, a każ-
aktywnie wzięli udział w organi- rzystanie z prezentacji multimedial- Toruń”, przed wizytą Marka Ol- podjęcie działań zmierzających do
de dziecko przygotowało i zabrało zabezpieczenia środków finanso-
zowanych podczas ferii zajęciach nych, fotografii, techniki kamishi- ze sobą niepowtarzalną pracę pla- szewskiego i Hanny Anzel w War-
związanych z bezpieczeństwem. bai czy albumów przygotowanych szawie. Choć modernizacja drogi wych w budżecie państwa na mo-
styczną wykonaną w technice mo- nie jest na dzień dzisiejszy możliwa, dernizację i przebudowę wraz z po-
przez prowadzącego profilaktyka
notypii i malowania na szkle - pod- w latach 2018-2019 przebudowane szerzeniem drogi krajowej nr 10.
- Do wspólnych działań zaprosi- i plastyka. Dzieci uczyły się m.in. - Jesteśmy zdeterminowani
liśmy trzydzieścioro dzieci w wieku podejmowania decyzji w oparciu sumowuje organizatorka zajęć. na niej mają zostać skrzyżowania
Warsztaty odbyły się dzięki zlokalizowane w Lubiczu Dolnym występującą sytuacją, liczymy na
od 6 do 13 lat - relacjonuje Urszula o rady proponowane przez pozna- wsparcie i pomoc państwa po-
wsparciu finansowemu gminy Lu- i Górnym.
Witkowska, prezes Stowarzyszenia. ne podczas zajęć bajkowe postaci. - Wstępnie na „dziesiątce” pla- słów w rozwiązaniu tego palącego
- W trakcie dwóch spotkań, które - Warsztaty dotyczyły zachowań bicz oraz udostępnieniu remizy problemu i przedstawienia go na
nowane jest wprowadzenie nowej
zorganizowaliśmy 30 i 31 stycznia, związanych z kontaktem dzieci przez Ochotniczą Straż Pożarną organizacji ruchu i przebudowa- posiedzeniu Sejmu RP - apelowali
młodzież uczyła się, jak podejmo- z osobami dorosłymi oraz działań w Brzezinku. nie skrzyżowań, prawdopodobnie radni.
wać właściwe decyzje w codzien- profilaktycznych wobec wszelkiego (MC) w formie rond turbinowych – in- (MC)
Poza Toruń . 24 lutego 2017
10 GMINA CHEŁMŻA

Na ratunek
nierozważnym
Strażacy ćwiczyli swoje umiejętności w wyjątkowych
warunkach w Pluskowęsach i Zalesiu

Napędzają gminę
Siedmiu laureatów odebrało z rąk
władz gminy Szlachetne Podko-
wy, czyli wyróżnienia dla przed-
siębiorców z terenu samorządu.
Wyróżnienie to nadawane jest od
2012 roku.

Tegoroczna gala odbyła się 18
lutego podczas III Wieczoru Przed-
siębiorcy Gminy Chełmża w re-
stauracji „U Boryny” w Grzywnie.
Czemu urzędnicy wręczają podko-
wę?
- Ma ona przynosić szczęście
Obszary nadbrzeżne gminy nizm – dodaje kapitan Marek Ru- przedsiębiorcom z terenu naszego
Chełmża okazują się świetnym ciński z Komendy Wojewódzkiej samorządu – mówił Jacek Czarnec-
terenem dla strażaków. Jezioro PSP. – Jako pozorant oczekiwałem, ki, wójt gminy Chełmża. – Mamy
Chełmżyńskie nadaje się nie tylko że zostanę szybko i bezpiecznie wy-
tutaj firmy zarówno związane
na wypoczynek, ale także do ćwi- ciągnięty na powierzchnię.
czenia ratownictwa wodnego. W Zalesiu 18 lutego pozoranta- z nami od pokoleń, jak i te dopie-
mi byli natomiast członkowie gru- ro rozwijające się. Przedsiębiorców
Przez kilka dni na tzw. cyplu py chełmżyńskich morsów. Poza należy zawsze doceniać, bo to oni
w Pluskowęsach szkolili się stra- cotygodniową kąpielą wzięli udział gwarantują miejsca pracy, zawsze
żacy Państwowej Straży Pożarnej w kilku scenkach rodzajowych, mają pod wiatr, a to właśnie dzię-
z ośrodka szkolenia w Łubiance. które kończyły się zawsze wpadnię- ki podatkom płaconym na terenie
- Chcemy przedstawiać warunki ciem do wody. gminy Chełmża samorząd może się
jak najbardziej zbliżone do natu- - Strażacy z Komendy Miejskiej rozwijać.
ralnych sytuacji na zamarzniętym PSP w Toruniu mieli za zadanie za Tegoroczna lista jest naprawdę
akwenie – wyjaśnia młodszy bry- pomocą różnych metod wyciągnąć zróżnicowana. Symbol szczęścia
gadier Jakub Politowski. – W trak- nas z wody – mówi Krzysztof „Cy- odebrali Marian Borysiak (ślusarz
cie naszych ćwiczeń realizujemy tar” Cytarski. – Chcieliśmy uczu- od ponad 30 lat), Wiesław Kalinow-
scenariusz dynamicznej ewakuacji lić szczególnie młodzież szkolną, ski (fabryka wieszaków POLWO),
z miejsca zagrożenia i zapewnienia że wchodzenie na lód zwłaszcza Marcin Daroń (sklep spożyw-
bezpieczeństwa poszkodowanemu. w trakcie roztopów jest bardzo nie- czy, bar Autsajder w Drzonówku;
W trakcie ćwiczeń pokrywa bezpieczne. Mimo że może nam się świadczy także usługi fotograficz-
lodu dochodziła nawet do 30 cm. wydawać, iż mamy pod sobą grubą ne i filmowe), Dariusz Słowiński
Już trzykrotnie mniejsza jest bar- warstwę, to pokrywa może mieć (mieszkaniec Strużala, społecznik,
dzo bezpieczna, ale nie zwalnia to pęknięcia. właściciel hurtowni ROL w Chełm-
nas ze sprawdzenia jej wytrzyma- Wydarzenie było organizowane ży), Joanna i Rafał Boberowie (pro-
łości przed wejściem na lód. Przy wspólnie z klubem toruńskim. To wadzą sklep wielobranżowy oraz
obecnych temperaturach w ogóle prawdopodobnie jedyna taka sy- działalność polegającą na sprzeda-
nie należy tego robić. tuacja w Polsce, gdy amatorzy zim- ży paliw i produktów pochodnych),
- Naszych strażaków przetrzy- nych kąpieli pomagają w szkoleniu Joanna Belińska i Maciej Demel
mujemy długo w lodowatej tem- strażaków. (małżeństwo prowadzi odpowied- Teresa Syrocka (mieszkanka Koń- miła Talarek (aktywna mieszkanka
peraturze, aby im uzmysłowić, jak nio sklep spożywczy w Zelgnie czewic, właścicielka sklepu ryb- Browiny, która prowadzi tamtejszy
funkcjonuje wychłodzony orga- (ŁP) oraz spółkę Yucon zajmującą się nego, który był jedynym tego typu spożywczak).
produkcją kruszyw budowlanych), sklepem w Chełmży) oraz Bogu- (ŁP)

ZIT czy kit?
są sprawy dróg – podsumowuje problem – Zintegrowane Inwesty- otrzymać także dofinansowanie
Kazimierz Bober, zastępca wójta. cje Terytorialne nie odpowiadają na poprawę zieleni czy pomników
Mimo znacznych nakładów na ten na potrzeby mieszkańców. przyrody. Refundacja środków się-
cel w ostatnich latach mieszkań- - ZIT w swoim założeniu miał ga nawet 85%.
cy zgłaszają wnioski o moderni- się przyczynić do rozwoju, ale po - Trudno przy takim wsparciu
zację kolejnych odcinków. Sporo zebraniach sołeckich widać, że nie nie realizować tych inwestycji, bo
Włodarze podsumowują spotkania w sołectwach pytań padało w kwestii reformy
oświatowej likwidującej gimnazja.
ma to zbyt wiele wspólnego z rze-
czywistością – przyznaje włodarz
potem przyjdzie czas, że będzie
trzeba to zrobić, ale za 100% war-
Mieszkańcy gminy Chełmża są czątku roku i zakończyły się 17 lu- Mieszkańcy zdają sobie sprawę, gminy. – W programach dofinan- tości – wyjaśnia Jacek Czarnecki.
już po zebraniach sołeckich prze- tego. Poza rozliczeniem działalno- że w gminie Chełmża znalezienie sowań, jak RPO czy PROW, są – Pojawiają się też głosy, że przez
prowadzonych we wszystkich 28 ści rad sołeckich i sołtysów była to optymalnego rozwiązania tej kwe- np. pieniądze na transport nisko- ostatnie lata wybudowaliśmy już
sołectwach. Najwięcej pytań było okazja do spotkania z włodarzami stii nie jest proste. emisyjny czy termomodernizację dość dróg i teraz czas na coś inne-
o reformę edukacji oraz moderni- gminy. Ci przedstawiali sprawozda- Problemem są bowiem dwa obiektów. Nie trafiło mi się zebra- go. Jak widać, takie myślenie jest
zację dróg. nie z wykonania budżetu i planów duże gimnazja w Pluskowęsach nie, na którym ktokolwiek by o to błędne i nie wydaje mi się, żeby
na ten rok. i Głuchowie. Jacek Czarnecki, wójt pytał. prowadziło do milowego rozwoju.
Spotkania rozpoczęły się na po- - Wciąż tematem numer jeden gminy, wskazuje na jeszcze jeden W ramach ZIT-u gminy mogą (ŁP)
Poza Toruń . 24 lutego 2017
numer 02(106)/2017 www.powiattorunski.pl
ISSN 1734-2066 WIADOMOŚCI RELACJE KOMENTARZE www.facebook.com/PowiatTorunski/

AKTUALNOŚCI

Łatwo Pomagać Koncertowo!
Łatwo Pomagać to grupa kobiet, które na co dzień zajmują się swoimi rodzinami, pracują, realizują swoje pasje, ale jednocześnie
odczuwają ogromną potrzebę pomagania innym. W tym celu zjednoczyły swoje siły i stworzyły w sieci miejsce, w którym
spotykają się osoby chcące pomagać i szukające pomocy
Starają się inicjować, organizować i m.in. Zespół Signum, Piotr i Paweł Wen-
włączać we wszelkiego rodzaju akcje cha- derlich, Aleksandra Ziętarska, Daniel Świ-
rytatywne na rzecz chorych dzieci i doro- durski i Lipnowska Grupa Gosspel. Na
słych walczących o lepsze jutro. Dlacze- wylicytowanie czeka całe mnóstwo płyt z
go? Bo... Łatwo Pomagać! autografami, książek, vouchery do Teatru
Mają za sobą organizację różnych akcji im. W. Horzycy i Teatru Muzycznego w To-
na rzecz dzieci. Aktualnie wolontariuszki runiu, vouchery na zakupy (m.in. do Skle-
z terenu Czernikowa i Obrowa Monika, pu Emika w Obrowie), na siłownię Strefa
Wioleta i Ewa od kilku tygodni pracują nad Formy w Czernikowie, na ekskluzywne
przygotowaniem kolejnej imprezy chary- kolacje, zabiegi kosmetyczne, fryzjerskie i
tatywnej. Tym razem wspierają leczenie odnowy biologicznej, zniżki na kurs prawa
i rehabilitację dwójki dzieci z gminy Czer- jazdy w OSK MOTO JACK, biżuteria. Dzięki
nikowo - Huberta Borka chorującego na m.in. darczyńcom z Konradówki w Truto-
ostrą białaczkę limfoblastyczną i Nadii No- wie i z Herbaciarni Zachcianka w Toruniu
wak, która zmaga się z nieuleczalną i mało będzie pyszne jedzonko i mnóstwo słody-
znaną chorobą Niemann-Pick typ C oraz czy. Organizatorki zapewniają także kolo-
padaczką. Na wszystkich, którzy zdecydują rowy kącik marzeń dla dzieci, a dla mam
się wziąć udział w imprezie czekać będzie kącik urody z makijażystkami i kosmetycz-
mnóstwo atrakcji! kami z Avon i Milena Beauty-Artist. Warto zarezerwować sobie sobotę 4 marca 2017 r. od godz. 15:00 i przekonać się, że Łatwo Pomagać!
Będzie dużo dobrej muzyki: zagrają Ewa Madej – Łatwo Pomagać

FOTORELACJA – ZAPROSZENIE

Wartości, postawy – jak kształtować? Pokazać!
Rzeczywistość, w której przyszło dorastać dzisiejszym dzieciom jest jak wzburzony górski potok z kamienistym dnem i głazami,
o które tak łatwo się potknąć i upaść. Jak pomóc?
Jak prowadzić, by młody człowiek dora- Przez dwa lata szkole udało się stworzyć
stając w takim świecie potrafił rozpoznawać z rodzicami i mieszkańcami Łążyna dobrze pro-
niebezpieczeństwa, omijać je i wybierał dla sperujący, zintegrowany i pełen chęci działania
siebie najlepszą z możliwych dróg? Na co zespół, który swoim zapałem zaraził dzieci.
zwracać mu uwagę, by potrafił odnaleźć się Pokazał, że wiara w sukces wspólnie podejmo-
w gąszczu informacji, by miał w sobie siłę, wanych działań, i czas spędzony kreatywnie
odporność, odwagę i tak potrzebną w dzi- z bliskimi są bezcenne.
siejszych czasach wiarę w swoje możliwości Dziś można powiedzieć, że się udało! Dzie-
i umiejętności? Jak przekazać wartości tak ci chcą występować, mają w sobie odwagę.
cenne jak: szacunek do drugiego człowieka, Współpracują w ogromnym i różnorodnym
satysfakcję z dobrze wykonanej i ciężkiej zespole. Przyjmują na siebie odpowiedzialność
pracy, poczucie wspólnoty ze swoją małą za powierzone im zadania. Świadomie po-
ojczyzną? Jak wpajać pozytywną wartość Zaczęło się od jasełek w grudniu 2014 roku pt. Dlatego scenariusz następnego przedsięwzięcia święcają wolny czas na wspólną ciężką pracę.
postaw i umiejętności takich jak: otwar- „Dorośli dzieciom”. Grupa ponad trzydziestu osób: musiał sprostać potrzebie dużej liczby ról dla dzieci Są dumne z siebie, swoich rodziców i sąsiadów
nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły oraz i dorosłych. W maju 2015 roku odbył się muzyczny
tość, asertywność, odpowiedzialność, od- mieszkańców wsi przygotowała dla dzieci i miesz- „Koncert Wiosenny”. Na własnej skórze dzieci od- oraz tego, że są z Łążyna, który potrafi robić ta-
waga, współpraca i współdziałanie? Jak? kańców gminy bajkowe przedstawienie. Pokazali, czuły ciężar prób, odpowiedzialność za swoje role kie piękne rzeczy.
Najlepiej pokazać! że nie boją się publicznie wystąpić. A przecież był i ich przygotowanie, ale i satysfakcję ze wspólnego Czy ma to realny wpływ na ich postawę
Niewielkiej szkole w Łążynie I, na tere- to ogromny wspólny wysiłek i odwaga, gdyż każdy działania. Dumę z sukcesu i radość przynależności w przyszłości? Jestem przekonana, że tak! Ce-
robił to po raz pierwszy. Czy był to tylko piękny spek- do zespołu. W listopadzie 2015 roku przygotowali- chy, które wykształciły teraz nie znikną przecież,
nie gminy Zławieś Wielka udaje się od 2014 takl dla dzieci? Nie! Najważniejsze było to, czego nie śmy montaż słowno-muzyczny z okazji odzyskania
roku realizować to założenie. Nie udałoby było widać. Dzieci w szkole opowiadały z ogromną niepodległości pt. „Uwięziony ptak nie śpiewa”.
kiedy dorosną. Zaś tych, którzy chcieliby na wła-
się, gdyby nie środowisko, w którym szkoła dumą o przygotowaniach w domu, zobaczyły, że W końcu wiosną 2016 roku zespół stanął przed kar- sne oczy zobaczyć jak to się robi zapraszamy do
się znajduje. Działają razem – nauczyciele, można wystąpić publicznie, że warto podjąć współ- kołomnym zadaniem – jak przygotować przedsta- SP w Łążynie na kolejny spektakl – „Dziewczyn-
dzieci, rodzice, pracownicy szkoły, miesz- ny wysiłek. Uwierzyły, że skoro dorośli mogą to one wienie, gdy do udziału zgłasza się ponad 100 osób? kę z zapałkami”, 27 lutego 2017 r. o godz. 19:00.
kańcy Łążyna. Jak? Poprzez przedstawienia też będą potrafiły. Efekt – powiększająca się grupa „Z książką przez świat” (fot. powyżej) okazało się Monika Stafiej
i spektakle! dzieci chętnych by zrobić kolejne przedstawienie! ogromnym sukcesem na forum gminy! Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łążynie
www.powiattorunski.pl
2 Powiat Toruński, luty 2017

INWESTYCJE

Zarząd Powiatu przygotowuje inwestycje
Już wiadomo co, kto i gdzie – przetargi wyłaniają wykonawców, podpisy pieczętują zawarcie kolejnych umów – teraz pozostaje
czekać na wiosnę, gdy na powiatowych drogach i placach budowy zacznie się ruch...
Zima na powiatowych drogach Zgodnie z projektem w budynku ŚDS
Zarząd Powiatu przeanalizował akcję powstanie pracownia technologii gastro-
zimowego utrzymania powiatowych dróg nomicznej i przygotowania oraz ekspedycji
i na podstawie własnych obserwacji oraz wraz z salą konsumpcyjno-konferencyjną,
sygnałów spływających od mieszkańców szatnią, toaletą dla dziewcząt i chłopców
pozytywnie ocenił działania Powiatowego i zapleczem.
Zarządu Dróg. Obecnie dobiega końca pierwszy etap
Począwszy od listopada do końca stycznia prac, czyli niezbędne rozbiórki, prace ogól-
sprzęt do likwidacji gołoledzi wyruszał z baz nobudowlane i instalacyjne. Trwa moder-
38 razy. Kontrola wyjazdów oraz obsługi zi- nizacja i doposażanie kuchni szkoleniowej
mowego utrzymania dróg w zakresie poko- wraz z zapleczem i zmywalnią, a także prze-
nanych tras oraz czasu przejazdu odbywa się budowa stołówki.
poprzez program komputerowy do monito-
ringu pojazdów „Flotis”.
Priorytetowym działaniem było zapew-
nienie dobrej przyczepności na jezdniach
w miejscach newralgicznych tj. na niebez-
piecznych zakrętach, wzniesieniach, wia-
duktach, na obszarach zabudowanych tam
gdzie są chodniki z przejściami dla pieszych,
w pobliżu obiektów pożytku publicznego
czy w okolicach przejazdów kolejowych.
W zależności od panujących warunków at-
mosferycznych decyzję o ciągłym posypywa-
niu dróg podejmował dyżurny Powiatowego
Zarządu Dróg w porozumieniu z dyrektorem. W drugim etapie inwestycji prace prze-
Członkowie Zarządu dopracowują szczegóły powiatowych inwestycji tak, żeby wraz z wiosną wszystkie niosą się na parter budynku, gdzie istnie-
Dotychczasowe szacunkowe koszty po- ruszyły zgodnie z planem
niesione na prowadzoną akcję zimową jąca kuchnia (fot. powyżej) i sala konsump-
2016/2017 wynoszą ok. 400 tys. zł. cyjna (fot. poniżej) zostaną przekształcone
Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruk- 4 mln zł. Zakres zadań w przypadku obu re- w pracownię gastronomiczno-hotelarską
tury Drogowej. montów jest podobny. wraz z zapleczem. Powstanie także dodatko-
W powietrzu czuć już wiosnę, ale na Najkorzystniejszą ofertę na przebudowę Poza dofinansowaniem z programu rzą- we wejście do budynku wraz z wiatrołapem
wypadek – gdyby zima miała jeszcze prawie pięciokilometrowego odcinka drogi dowego dla obu zadań udało się także uzy- i ogrodzeniem. Wszystkie prace, których
wrócić i zasypać lub oblodzić powiatowe powiatowej Brzozówka–Szembekowo–Łąży- skać partnerską współpracę gmin: Łubianka, koszt oszacowano na 310 tys. zł, mają po-
drogi – przypominamy ważne telefony: nek złożyła firma Skańska SA – Warszawa. Za Obrowo i Zławieś Wielka. trwać do końca marca 2017 r. (AN)
Dyżurny Zimowego Utrzymania Dróg: kwotę 2,6 mln zł wykonawca nie tylko położy Zarząd Powiatu podpisał już z wyko-
56 66 44 775 lub 609 361 120 nową nawierzchnię, odnowi rowy i pobocza, nawcami umowy na w/w zadania. Zgodnie
ale także zadba o właściwe odwodnienie z planem firmy powinny uporać się z pracami
Kierownik Służby Liniowej drogi, montaż urządzeń bezpieczeństwa ru- i przekazać wyremontowane drogi do użytku
Wojciech Sobótka 601 923 769 chu drogowego, wykonanie oznakowania nie później niż 15 września 2017 r.
Dyrektor PZD Henryk Dygasiewicz poziomego i pionowego oraz ułoży chodniki. Nowe pracownie dla ZSP
605 732 582 Przebudowę ciągu komunikacyjnego Trwa przebudowa części pomieszczeń-
dróg powiatowych Siemoń–Łążyn oraz Sie- Środowiskowego Domu Samopomocy
moń–Wybcz o łącznej długości niemal 9 km w Chełmży na cele dydaktyczne – z uzyska-
Drogowe plany na wiosnę
powierzono Przedsiębiorstwu Budownictwa nych w ten sposób pracowni edukacyjnych
Rozstrzygnięto przetargi na dwie duże Drogowo-Inżynieryjnego SA – Toruń, któ- będą korzystać uczniowie sąsiedniego Ze-
inwestycje drogowe w ramach rządowego re zobowiązało się wykonać ją za niecałe społu Szkół Ponadgimnazjalnych.

PRZYJAZNY URZĄD

Finał sporu nie zawsze w sądzie
W styczniu 2017 r. weszła w życie ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
To dobra wiadomość zarówno dla klientów jak i dla przedsiębiorców, bo postępowania polubowne
są skuteczne, szybkie i wiąże się z nimi mało formalności
Pod pojęciem sporu konsumenckiego ko podmioty uprawnione, wpisane do rejestru poinformował konsumenta o korzystaniu
należy rozumieć konflikt między konsumen- prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony z pozasądowego rozstrzygnięcia sporu, ma
tem a przedsiębiorcą wynikający z zawartej Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) – można obowiązek powiadomić go także o podmiocie
umowy. Przykładem może być sytuacja kiedy go znaleźć na stronie uokik.gov.pl/pozasado- prowadzącym to postępowanie, podając cho-
klient chce reklamować zakupiony towar, a we_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich. ciażby adres jego strony internetowej. Wszczę-
przedsiębiorca nie widzi podstaw do rekla- php. Taki podmiot ma obowiązek prowadzenia cie postępowania następuje na wniosek
macji. strony internetowej, która pozwala na złożenie konsumenta, a jeśli przewiduje to regulamin
Pozasądowe rozwiązywanie tego typu spo- wniosku o wszczęcie postępowania i przeka- – również na wniosek przedsiębiorcy. Spór wi-
rów opiera się na dobrej woli i chęci porozu- zanie dokumentów drogą elektroniczną oraz nien być rozstrzygnięty najpóźniej w terminie
mienia, dlatego wymaga zgody obu stron. Polu- umożliwia łatwy dostęp do informacji dotyczą-
cych przebiegu sprawy. Oczywiście możliwe 90 dni od dnia doręczenia wniosku o wszczęciu
bowne sposoby rozwiązania konfliktu są tańsze postępowania, jednakże w przypadku sprawy
i dużo szybsze niż postępowanie sądowe – spra- jest także wnoszenie wniosków i dołączanie
wa zostanie rozwiązana w ciągu 90 dni od mo- dokumentów w postaci papierowej. Istotnym szczególnie skomplikowanej termin może być
mentu zebrania wszystkich informacji. zapisem ustawy jest również to, że podmiot przedłużony. Aby ułatwić przedsiębiorcom
prowadzący postępowanie jest zobowiązany zapoznanie się z nowymi przepisami UOKiK
Celem wprowadzenia w życie tych przepi- zamieścił na swojej stronie poradnik, który uła-
sów jest umożliwienie zbliżenia stanowisk obu do zachowania tajemnicy odnośnie wszelkich
stron konfliktu, przedstawienie propozycji roz- informacji pozyskanych w trakcie konkretnego twi spełnienie nowych obowiązków.
wiązania oraz rozstrzygnięcie sporu. Postępo- postępowania. Marzenna Napiórkowska
wanie rozstrzygające spór mogą prowadzić tyl- Przedsiębiorca, który zgodnie z ustawą Powiatowy Rzecznik Konsumentów
www.powiattorunski.pl
3 Powiat Toruński, luty 2017

BUDŻET OBYWATELSKI 2017

„Zwiedzamy i odpoczywamy” poznając okolice
Ilu mieszkańców powiatu toruńskiego, tyle pomysłów na to, jak można wykorzystać pieniądze z budżetu obywatelskiego. Jednak nie
wystarczy pomysł – trzeba jeszcze przekonać do niego innych i podjąć się jego realizacji. Najaktywniejsi – ci którzy przygotowali
wnioski, zebrali podpisy poparcia i wygrali w głosowaniu – zabierają się już za realizację swoich projektów. Z budżetu obywatelskiego
jako jedne z pierwszych skorzystały dzieci z Głuchowa i Bielczyn, które dzięki niemu aktywnie spędziły 3 dni ferii zimowych

Celem zadania było zorganizowanie czasu wol- Na trzeci i ostatni dzień realizacji zadania zaplanowano spotkanie kulturalne w świetlicy wiejskiej
nego w sposób pożyteczny, bezpieczny i ciekawy w Głuchowie. Jego głównym elementem była zabawa edukacyjna „Palcem po mapie” – poznajemy po- W spotkaniu wzięli udział Wicestarosta Toruński
dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki. wiat toruński. Dzieci wysłuchały prezentacji, a następnie wspólnie z rodzicami rozwiązywały quiz i ryso- Andrzej Siemianowski i Członek Zarządu Wie-
W pierwsze dwa dni alternatywą dla komputera wały mapę powiatu. W trakcie spotkania można było spróbować słodkich domowych wypieków, a na sław Kazaniecki, a jego uczestnicy wrócili do do-
i bezczynnego siedzenia w domu były spotkania koniec dotarła niespodzianka – pizza. mów przekonani, że najbliższa okolica obfituje
wyjazdowe: kino Cinema City w Toruniu oraz aqu- Liderka projektu Małgorzata Frąk przedstawiła cały proces realizacji zadania: od pomysłu, poprzez we- w ciekawe miejsca i nowoczesną infrastrukturę
apark w Centrum Sportu i Rekreacji „Olender” ryfikację wniosku i głosowanie, aż po doprowadzenie przedsięwzięcia do celu. Łącznie, we wszystkich pozwalającą na miłe spędzanie wolnego czasu.
w Wielkiej Nieszawce. działaniach uczestniczyły 64 osoby, w tym przede wszystkim dzieci w wieku od 3 do 18 lat.

OSTRZEŻENIE POWIAT W UNII

„Akademia” wystartowała
Ferie się skończyły, wypoczęta młodzież wróciła do szkół...
a powiat toruński zaprasza ją do nowego projektu unijnego

Wraz z początkiem 2017 roku rozpo- godzin – stypendium.
częła się realizacja „Powiatowej Akade- Kiedy?
mii Profesjonalistów”, a teraz startuje
rekrutacja do projektu. Na zdobywanie zawodowych szlifów
trzeba przeznaczyć jeden z letnich miesię-
Kto? cy – czerwiec, lipiec lub sierpień 2017 r.
Projekt jest skierowany do uczniów Jak?
szkół zawodowych w Chełmży i w Grono-
wie, którzy chcieliby zdobyć doświadcze- Aby zapisać się do „Akademii”, wy-
nie i kontakty zawodowe na miesięcznych, starczy zgłosić się do sekretariatu ZSP
płatnych stażach lub praktykach. w Chełmży, ZS w Chełmży lub ZS, CKU
Co? w Gronowie.
W ramach 150-godzinnego stażu/prak- Ze szczegółowymi informacjami o pro-
tyki zawodowej, młodzi adepci zawodu jekcie, w tym zasadami rekrutacji i nie-
otrzymają: odzież roboczą, ubezpieczenie zbędnymi dokumentami można zapoznać
NNW, indywidualny program stażu/prak- się na stronie projektu www.powiatto-
tyki, wsparcie opiekuna u pracodawcy, runski.pl/akademia.
refundację kosztów dojazdu, a na koniec, Warto spróbować – taki punkt w CV
po wypracowaniu i rozliczeniu wszystkich może kiedyś okazać się decydujący! (AH)

www.powiattorunski.pl
4 Powiat Toruński, luty 2017

OPIEKA SPOŁECZNA SPORT

Seniorzy młodzi duchem! Sportowe wnioski policzone
Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce Trwa weryfikacja formalna wniosków złożonych do Wyróżnień
zaprosili gości z DPS w Pigży, Browinie, Dobrzejewicach Starosty Toruńskiego za osiągnięcia sportowe
i Włocławku, by wspólnie świętować karnawał W bieżącym roku padł rekord ilości zło- Lubicz, gminę Zławieś Wielka i Obrowo za-
żonych wniosków – wpłynęło ich aż 114, mieszkuje po 14 zgłoszonych zawodników.
czyli o 15 więcej niż rok temu. Wśród nich 11 utalentowanych sportowców pochodzi
110, a zatem prawie o 20 więcej w po- natomiast z gminy Chełmża.
równaniu z rokiem 2016, dotyczy wyróż- Najliczniejsza grupa zawodników z suk-
nień indywidualnych. Pozostałe 4 dotyczą cesami trenuje kajakarstwo. W powiecie
zespołów sportowych. nie brakuje również uzdolnionych karate-
Spośród zgłoszonych do wyróżnie- ków czy kolarzy, ale są również łyżwiarze,
nia sportowców ponad 40 to zawodnicy tancerze czy szachiści. Katalog dyscyplin
z Chełmży, 24 jest mieszkańcami gminy jest zatem różnorodny. (JR)

Po słodkim poczęstunku przyszedł czas na zaba- Na zakończenie odbyły się wybory Króla i Królo-
wę walentynkowo-karnawałową przy muzyce wej Balu, którzy potwierdzili swoje panowanie
na żywo, w przebraniach, maskach i ciekawych uroczystą przysięgą: „Obiecuję, że ukochanego
nakryciach głowy. W licznych konkursach moż- będę kochać we wtorek, w sobotę, w czwartek,
na było sprawdzić swoje umiejętności taneczne w środę i w niedzielę. Dla Niego będę miała czasu
i wiedzę o zwyczajach karnawałowych oraz wiele...”. Tańce dobiegły końca, goście wyjechali,
o św. Walentym. Były też wróżby walentynkowe: a niezapomniane chwile we wspomnieniech po-
kogo czeka szczęście, kogo pech, a kogo ślub? zostały! Na czyjej piersi zawiśnie pamiątkowy medal? Trwa weryfikacja formalna złożonych wniosków, a uroczysta Gala
Marta Gałka DPS w Wielkiej Nieszawce wręczenia wyróżnień odbędzie się w czerwcu wraz z podsumowaniem szkolnego roku sportowego 2016/2017.

INFORMACJA KRUS

Największa nagroda to zdrowie i bezpieczeństwo
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XV edycji Ogólnokrajowego
Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
Konkurs jest jednym z licznych działań W skład komisji wchodzą specjaliści wódzkiego,
prewencyjnych prowadzonych przez Kasę z zakresu bhp w rolnictwie, reprezentujący • 03.07-21.07.2017 r. – wizytacja gospo-
na rzecz zmniejszenia liczby wypadków Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społeczne- darstw finałowych.
i chorób zawodowych rolników. Celem Kon- go, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki
kursu jest promocja zasad ochrony zdro- Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Regulamin konkursu dostępny jest na
wia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział Pożarną i inne instytucje działające w śro- stronie www.krus.gov.pl.
w konkursie mogą brać zarówno duże, jak dowisku wiejskim. Zastosowanie się do W czternastu dotychczasowych edy-
i małe gospodarstwa rolne. ich rad i uwag przyczynia się do wyelimi- cjach udział wzięło ponad 17 tysięcy gospo-
Ich właściciele mają okazję zaprezento- nowania wielu zagrożeń, a tym samym do darstw indywidualnych. Laureaci Konkursu
Od 2003 r. Konkurs organizowany jest wania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób za- otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe
przez KRUS we współpracy z Minister- zawodowych, zdobycia cennych nagród, wodowych rolników oraz ich rodzin. i finansowe – w ubiegłym roku zwycięzca
stwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agen- a także poddania gospodarstwa profesjonal- Ważne terminy: został uhonorowany ciągnikiem o mocy
cją Nieruchomości Rolnych i Państwową nemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który 75KM (relacja z uroczystego finału XIV edy-
• 31.03.2017 r. – upływa termin zgłaszania cji Konkursu znajduje się na stronie inter-
Inspekcją Pracy. Honorowy patronat nad przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas udziału w konkursie,
XV edycją Ogólnokrajowego Konkursu eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony netowej: www.krus.gov.pl/zadania-krus/
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne ob- zdrowia i życia są stosowane w zgłoszonym • 09.05.2017 r. – zakończenie etapu regio- prewencja/xiv-ogolnokrajowy-konkurs-
jął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej gospodarstwie, a także czy eliminowane są nalnego konkursu, -bezpieczne-gospodarstwo-rolne/).
Andrzej Duda. w nim zagrożenia wypadkowe. • 16.06.2017 r. – zakończenie etapu woje- OR KRUS w Bydgoszczy

POWIATOWY SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY

Szkolne rozgrywki sportowe
Ferie – czas beztroskiego leniuchowania – minęły, wracamy więc do naszych zmagań sportowych, „POWIAT TORUŃSKI”
które potrwają aż do czerwca Bezpłatny Miesięcznik Samorządowy
Starostwo Powiatowe w Toruniu
ul. Towarowa 4-6
Mecze wywoływały wiele emocji, udzie- dzieżą nauczycieli pozwoliło rozegrać tur- 87-100 Toruń
lających się w szczególności kibicującym niej na bardzo wysokim poziomie. tel. 56 662 88 88, fax 56 662 88 89
na trybunach rówieśnikom. Niepokonane Każdy ma własny sposób na zwycię- e-mail: starostwo@powiattorunski.pl
w całym turnieju okazały się zawodniczki stwo, ale tym razem to kombinacje siatkar-
ze Złejwsi Wielkiej – to one w pięknym sty- skie stosowane przez dziewczęta i chłop-
Redakcja w składzie:
lu obroniły Mistrzostwo Powiatu. ców z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych dr Malwina Rouba – redaktor naczelny
Agnieszka Niwińska (AN) – redakcja numeru
Kolejne spotkanie z młodymi powiato- w Chełmży przyniosły im powiatowe złoto.
wymi sportowcami odbyło się w Chełmży. Srebrne dziewczęta i srebrni chłopcy to re- Andrzej Horniak (AH)

Tu rywalizowały siatkarki i siatkarze ze prezentanci Zespołu Szkół, CKU w Grono- Joanna Rybitwa (JR),

szkół ponadgimnazjalnych. W kategorii wie. Brązowe medale trafiły do dziewcząt Kontakt: rzecznik@powiattorunski.pl, tel. 56 662 88 52
chłopców bój o podium stoczyły wszyst- i chłopców z Zespołu Szkół w Czernikowie.
Tuż po zimowej przerwie o miano naj- Dziękujemy za udział w zawodach i gratu-
Skład: Starostwo Powiatowe w Toruniu
kie licea z naszego powiatu, a w rywaliza-
lepszej drużyny żeńskiej w piłce nożnej cji dziewcząt zabrakło tylko jednej szkoły. lujemy sukcesów! Druk: Drukarnia Express Media Sp. z o.o.
Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 229
halowej rywalizowało w Górsku i Złejwsi Wsparcie niezawodnych sędziów, opieku- Artur Stankiewicz
Wielkiej siedem drużyn młodych piłkarek. nów medycznych oraz przybyłych z mło- Powiatowy Koordynator Sportu Szkolnego
www.powiattorunski.pl
ŁUBIANKA 15

Kukiełkowe ferie
Zadaniem dzieci w świetlicach było przygotowanie spektakli, które następnie
Stwórz
ozdobę
zaprezentowały ostatniego dnia zajęć
Katarzyna Ochocka | fot. nadesłane Centrum Kultury w Łubiance
wspólnie z Gminną Biblioteką
Publiczną po raz kolejny ogłasza-
ją wielkanocny konkurs plastycz-
ny. Tym razem zadaniem konkur-
sowym jest wykonanie ozdoby
wielkanocnej.

Jury konkursowe będzie zwra-
cało uwagę na estetykę wykonania,
pomysłowość, a także brak elemen-
tów gotowych. W konkursie udział
mogą wziąć wszyscy mieszkańcy
gminy, bez względu na wiek. Pod-
pisane prace należy dostarczyć do 5
kwietnia do GBP w Łubiance. Na-
grody zostaną wręczone podczas
Dzieci w trakcie ferii odwiedziły m.in. Teatr „Baj Pomorski”. Jarmarku „Pod wiatrakiem”. Dodat-
kowe informacje udzielane są pod
Około 200 dzieci z gminy Łubian- nie tylko mogły dotknąć znane ze wie i Biskupicach. Tam na dzieci Torunia do Teatru Baj Pomorski na nr tel. 698 499 318.
ka skorzystało z oferty feryjnej, sceny kukiełki. Poznały też ich hi- czekali animatorzy z CK. spektakl muppetowy „Kopciuszek”.
którą przygotowało Centrum storię, a nawet rodzaje, np. jawajki - Dzieci miały nie lada zadanie Miła obsługa teatru pozwoliła dzie- (KO)
Kultury. Tegoroczna edycja zajęć czy sycylijki. Po tym dydaktycz- do wykonania. Musiały stworzyć

Doroczny
ciom na obejrzenie nie tylko przy-
odbywała się pod hasłem „Ku- nym spotkaniu był też czas na ruch. lalki i przygotować spektakl – rela- gotowanego widowiska, ale i tego,
kiełkowe ferie”. Milusińscy mogli Wszyscy wybrali się na pieszy rajd cjonuje kierowniczka CK Marlena co dzieje się za sceną, od kuchni.
każdego dnia przenosić się do po parku połączony z podchodami. Gizińska. - Ostatniego dnia ferii Ponadto w każdy wtorek i czwar-
magicznego świata lalek. Tam dzieci pod okiem instrukto- przywieźliśmy dzieci do Centrum,

jarmark
rów ogrzały się przy ognisku i zja- gdzie mogły zaprezentować swoje tek ferii odbywała się Liga Feryjna
Pierwszego dnia ferii spe- dły pyszne, ciepłe kiełbaski. Każde- teatralne dzieła. W międzyczasie 2017 w gimnazjum w Brąchnowie.
cjalny autokar przywiózł dzieci go kolejnego dnia zajęcia odbywały nasi instruktorzy nie tylko nadzo- Po czterech kolejkach zmagań
z wszystkich miejscowości gminy się w dziewięciu świetlicach gminy rowali pracę uczestników półkolo- pierwsze miejsce wśród drużyn
do Centrum Kultury. Tam odbyło w: Bierzgłowie i Zamku Bierzgłow- nii przy lalkach, ale organizowali gimnazjalnych zajął „Dream Team”,
się spotkanie z lalkarzem z toruń- skim, Wybczyku, Wybczu, Pigży, im różne inne atrakcje. a wśród podstawówek „Pigża W Niedzielę Palmową, 9 kwiet-
skiego Teatru Baj Pomorski. Dzieci Brąchnowie, Dębinach, Wymysło- Dzieci miały okazję pojechać do Team”. nia, w Bierzgłowie po raz kolejny
odbędzie się jarmark wielkanoc-

Wypalanie traw to ryzyko pożaru
asymilacja azotu z powietrza. Do ny. Gminna Biblioteka Publiczna
atmosfery przedostaje się szereg i Centrum Kultury w Łubiance
związków chemicznych będących zapraszają pod bierzgłowski wia-
truciznami zarówno dla ludzi, jak trak tych, którzy chcą się zaopa-
i zwierząt. trzyć w tradycyjne i lokalne pro-
Wypalanie traw jest również dukty na święta.
przyczyną wielu pożarów, które
niejednokrotnie prowadzą także do W ofercie wystawców pojawią
wypadków śmiertelnych. Rocznie się m.in. swojskie wędliny, biała
w tego rodzaju zdarzeniach ginie kiełbasa, zakwas na żurek, pasz-
średnio kilkanaście osób. tety, chleby, baranki z masła, baby
- Kary za wypalanie traw usta- wielkanocne czy mazurki. Nie
nawia wiele aktów prawnych – zabraknie również rękodzieła lu-
dodaje. - Wypalanie traw jest za- dowego. Jarmark rozpocznie się
bronione na podstawie kodeksu
o godz. 11 i potrwa do momentu
wyprzedania produktów. Przyj-
wykroczeń, który przewiduje za to mowanie zgłoszeń od wystawców
karę grzywny w wysokości do 5 tys. i wszelkie informacje udzielane są
zł. Z kodeksu karnego wynika, że pod nr tel. 698 499 318.
wypalanie traw, które skończy się (KO)
pożarem okolicznych zabudowań
zagrażającym życiu lub zdrowiu
wielu osób albo mieniu w wielkich
rozmiarach, grozi pozbawieniem
wolności do 10 lat.
Wielkanocne
Wypalanie traw może zakończyć się tragicznie – ogień może się przenieść na nieruchomości.

Już od wielu lat wiosna to okres, panuje przekonanie, że spalenie Jest to jednak całkowicie błędne
Za wypalanie traw grożą, oprócz
kar nakładanych np. przez policję
czy sądy, także dotkliwe kary fi-
warsztaty
w których wyraźnie wzrasta liczba trawy spowoduje szybszy i buj- myślenie. Rzeczywistość wskazu- nansowe nakładane przez Agencję Gminna Biblioteka Publiczna
pożarów łąk i nieużytków. Wiele niejszy jej odrost, a tym samym je, że wypalanie traw prowadzi do Restrukturyzacji i Modernizacji w Łubiance zaprasza chętne oso-
osób wypala trawy i nieużytki rol- przyniesie korzyści ekonomiczne nieodwracalnych, niekorzystnych Rolnictwa w postaci zmniejszenia by do uczestniczenia w warszta-
ne, tłumacząc swoje postępowa- – mówi Bartosz Lewandowski, kie- zmian w środowisku naturalnym. od 5% do 25%, a w skrajnych przy- tach wielkanocnych.
nie chęcią użyźniania gleby. rownik Wydziału Infrastruktury, Ziemia się wyjaławia, zahamowany padkach nawet odebrania należnej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska zostaje bardzo pożyteczny, natural- wysokości wszystkich rodzajów do- Będą odbywały się w każdą
- Od pokoleń wśród wielu ludzi w Urzędzie Gminy w Łubiance. - ny rozkład resztek roślinnych oraz płat bezpośrednich za dany rok. środę, począwszy od 22 marca,
w godz. 9-12 oraz 17-20. Organi-

Święto kobiet z gminy
roku wójt gminy Jerzy Zająka- ka, bez względu na wiek. W progra- zator kieruje ofertę do osób doro-
ła, Gminna Biblioteka Publiczna mie imprezy jest występ Grupy Te- słych, a także do dzieci i młodzie-
w Łubiance oraz Gminna Rada atralnej Deja Vu z Warszewic oraz ży. Koszt uczestnictwa w czterech
Kół Gospodyń Wiejskich zapra- inne atrakcje. Zgłaszać się można warsztatach wynosi 40 zł. Liczba
szają chętne panie do wspólnego pod nr tel. 698 499 318 lub odebrać miejsc jest ograniczona, dlatego
W ubiegłym roku po raz pierw- czas spędzili w przemiłym gronie, celebrowania Dnia Kobiet. Spotka- zaproszenie w siedzibie biblioteki. warto się pospieszyć z decyzją.
szy w gminie Łubianka odbyło się więc imprezę zdecydowanie moż- nie odbędzie się w środę 8 marca Liczba miejsc jest ograniczona, za- Zgłoszenia i dodatkowe informa-
gminne świętowanie Dnia Kobiet. na uznać za udaną. o godz. 18 w sali Centrum Kultury. tem decyduje kolejność zgłoszeń! cje udzielane są pod nr tel. 698 499
Uczestniczyło w nim przeszło 100 Organizatorzy kierują zaproszenie 318.
pań! Wszyscy świetnie się bawili - Z tego powodu również w tym do wszystkich pań z gminy Łubian- (KO)
(KO)
Poza Toruń . 24 lutego 2017
16 MIASTO CHEŁMŻA

Podziel się ciepłem
Nasze miasto dołączyło do ogólnopolskiej inicjatywy
Stypendyści
społecznej

Od lewej trener Tomasz Szwed, Natalia Jarosz, Julia Górska, marszałek Piotr Całbecki.

Natalia Jarosz, Julia Górska oraz kajakarzy od czasu reaktywacji ska oraz Natalia Jarosz, uczennice
Bartosz Grabowski otrzymali Włókniarza. Te stypendia przyzna- Szkoły Mistrzostwa Sportowego
stypendia sportowe od zarządu wane są tylko najlepszym młodym w Wałczu, obecne w Urzędzie Mar-
województwa kujawsko-pomor- sportowcom z województwa. szałkowskim
skiego. KST Włókniarz Chełmża Na wtorkowym rozdaniu nie - Sporo czasu poświęcamy na
był jedynym klubem z powiatu było Bartosza Grabowskiego. Tego treningi, w Chełmży jesteśmy od
Chełmżyńskie Stowarzyszenie społecznościowym pod informacją toruńskiego, którego zawodnicy dnia wylatywał na zgrupowanie ka- święta – przyznają zawodniczki
„Jak ni, jak jo” dołączyło do ak- o rozpoczęciu wymiany. otrzymali te wyróżnienia. dry juniorów do Portugalii. W 2016 Włókniarza. – To stypendium na
cji „Wymiana ciepła” i postawiło - Jesteśmy pod wrażeniem od- brał udział w mistrzostwach świa- pewno motywuje do zdobywania
przy ulicy Paderewskiego wieszak bioru, bo dostałam pełno SMS-ów - Miniony rok faktycznie moż- ta i Europy juniorów. Zdobył złoty dalszych sukcesów na arenie Pol-
z ubraniami dla potrzebujących. i telefonów w tej sprawie – dodaje na zaliczyć do udanych – uważa medal mistrzostw Polski. Na tej ski i świata. Marzenia? Oczywiście
Każdy może przynieść nienoszo- Danuta Zdrojewska. – To coś obra- Tomasz Szwed, trener klubu. – To samej imprezie pierwsze miejsce Igrzyska Olimpijskie.
ne już ubrania i odwiesić je, aby zuje. Zastanawialiśmy się w swoim pierwsze takie wyróżnienie naszych w dwójce wywalczyły Julia Gór- (ŁP)
inni mogli z nich skorzystać. gronie, czy to nie jest kolejne roz-

Udany debiut
dawnictwo i zdajemy sobie sprawię, zawsze stresujące, ale legionistki
Wcześniej w całej Polsce, od że akcja świata nie zbawi, ale tak poradziły sobie doskonale. Trzeba
niedawna w Toruniu, a teraz także najnormalniej w świecie jeśli ktoś docenić rolę trenerki, Sandry Bu-
w Chełmży. O czym mowa? O wie- czegoś potrzebuje, to można się kowskiej, która wykonała kawał do-
szaku, ale nie byle jakim, bo posta- tym podzielić. 19 lutego na hali sportowej z naszymi młodszymi grupami wie- brej roboty.
wionym w ramach ogólnopolskiej Inicjatorzy akcji chcą włączyć OSiT-u w Chełmży odbył się kowymi, mają też za sobą dobrze W najbliższych tygodniach wło-
akcji „Wymiana ciepła”. w wymianę mieszkańców i nie wy- I Turniej Halowy Dziewcząt „Le- przepracowany dwutygodniowy darze Legii będą dla dziewczyn
- To pomysł zaadaptowany od gia Cup”. okres przygotowawczy. Chcieliśmy poszukiwali kolejnych okazji do
kluczają innych lokalizacji wiesza-
większych ośrodków i liczymy, że sprawdzić jak poradzą sobie w bez- nabierania doświadczenia poprzez
sprawdzi się także u nas – wyjaśnia ka.
Niestety jeszcze tego samego W gronie sześciu zespołów, pośredniej rywalizacji z zawodnicz- turniejowe gry. Wobec drużyny
Danuta Zdrojewska, radna miejska które wzięły udział w rywaliza- kami innych klubów. snute są ambitne plany.
i członkini Stowarzyszenia „Jak ni, dnia, którego postawiono wieszak,
cji, największą uwagę przyciągały Niedzielne zmagania były bar- - Być może już od przyszłego
jak jo”. – Pomysł zostawiania w ten ktoś go prawdopodobnie ukradł. dzo wyrównane. Ostatecznie najlep-
- Niestety odpowiedzialne po- oczywiście zawodniczki gospoda- sezonu zespół będzie walczył w roz-
sposób ubrań komuś, komu się one rzy turnieju czyli miejscowej Legii szym zespołem okazała się Gwiazda grywkach trzecioligowych – mówi
jeszcze przydadzą, bardzo nam się stawy nie u wszystkich są nawy- Chełmża. Dla dziewczyn był to de- Kania Toruń. Drugie miejsce zajęło
kiem, ale nie można rezygnować – Marcin Kałamarski. – Będziemy
spodobał. W wielu miastach świet- biutancki turniej w tym zestawie- KS Unifreeze Górzno, zaś na naj- bacznie przyglądać się osiągnię-
nie funkcjonuje, więc chcemy spró- dodają inicjatorzy akcji. - Założenie niu, więc wszyscy zgromadzeni byli niższym stopniu podium zostały ciom i rozwojowi zespołu tak, aby
bować. było takie, że akcja będzie trwała do ciekawi, z jakiej strony zaprezentują sklasyfikowane debiutantki – kobie- decyzja o zgłoszeniu drużyny była
W przypadku Chełmży to ak- końca zimy, codziennie i przez całą się młode piłkarki. cy zespół Legii Chełmża. podjęta w odpowiednim momen-
cja pilotażowa, bo zima powoli się dobę. Braliśmy scenariusz zniknię- - Dziewczyny już od dłuższe- - Jesteśmy usatysfakcjonowani cie. Już teraz jestem jednak przeko-
kończy. Jednak inicjatywa spotkała cia stojaka pod uwagę. Bez względu go czasu trenują pod egidą klubu z takiego rezultatu – twierdzi wi- nany, że dziewczyny w przyszłości
się z ciepłym przyjęciem. „Świetna na to podejmujemy kolejną próbę. – tłumaczy Marcin Kałamarski, ceprezes Legii. – Przed turniejem przyniosą dużo radości klubowi
akcja”, „To mi się podoba” – takie wiceprezes Legii Chełmża. – Ro- nie stawialiśmy przed dziewczyna- i chełmżyńskim kibicom.
komentarze pojawiły się na portalu (ŁP) zegrały kilka spotkań kontrolnych mi konkretnych celów. Debiuty są (KŻ)
REKLAMA

Poza Toruń . 24 lutego 2017
MIASTO CHEŁMŻA 17

W liczbach
Julia i Franciszek – te dwa imio-
na niepodzielnie królowały w ze-
szłym roku w Chełmży. Wiemy
Odnawialne źródła pieniędzy
Jest szansa na to, aby nasze gospodarstwa domowe były jeszcze bardziej ekologiczne. I tańsze
to z danych statystycznych, które
przygotował tutejszy Urząd Stanu
Cywilnego. Łukasz Piecyk | fot. pixabay.com
Pompy ciepła, kolektory słonecz-
Urzędnicy zarejestrowali 537 ne i systemy fotowoltaiczne mon-
urodzeń w chełmżyńskim szpitalu. towane na budynkach mieszkal-
Urodziło się 258 dziewczynek i 279 nych – na instalację tych urządzeń
chłopców. Sporo dzieci urodziło się można zdobyć dofinansowanie.
za granicą (najczęściej w Wielkiej Urząd Miasta bierze bowiem
Brytanii), bo USC sporządził 60 udział w projekcie upowszechnia-
aktów urodzenia. nia wykorzystywania odnawial-
Jakie imiona najczęściej wybie- nych źródeł energii.
rali rodzice dla swoich pociech?
Wspomniane już Julia i Franci- Co warto wiedzieć przed przy-
szek otrzymało odpowiednio po 17 stąpieniem do programu? Każdy
dzieci. Popularne w zeszłym roku wnioskodawca po pozytywnym
były także Lena, Zuzanna, Mikołaj, rozpatrzeniu wniosku podpisuje
Jakub, Antoni, Maja czy Zofia. umowę z miastem. Zgodnie z regu-
Urząd Stanu Cywilnego sporzą- laminem projektu to Urząd Miasta
dził też blisko 130 aktów małżeń- będzie przez pięć lat właścicielem
stwa. Prawie 70% z nich to śluby instalacji OZE na danym budynku.
wyznaniowe, a pozostałe zostały Dopiero po tym czasie przechodzi
zawarte przed kierownikiem USC. ona we własność osoby, u której za-
Co ciekawe, zarejestrowano pięć montowano urządzenia.
małżeństw zawartych poza grani- - Instalacje OZE mogą być prze-
cami Polski. znaczone do produkcji energii wy-
Na terenie miasta i gminy łącznie na potrzeby własne gospo-
Chełmża zmarło natomiast 300 darstw domowych uczestniczących
osób. Cztery zgony mieszkańców w projekcie – wyjaśnia Zdzisław
miasta zarejestrowano za granicą. Stasik, naczelnik Wydziału Go-
spodarki Miejskiej. - Wytworzona
(ŁP) energia nie może być wykorzysty-
wana w działalności rolniczej oraz
Obieżyświatom gospodarczej.
Mieszkańcy Chełmży mają do
wyboru instalacje fotowoltaiczne
Twoją pasją są podróże i chciał- i solarne oraz pompy ciepła. Aby
byś podzielić się swoimi doświad- przystąpić do programu, należy W ramach dofinansowania będzie można zainstalować m.in. systemy fotowoltaiczne.
czeniami z innymi? Zapisz się do wybrać rodzaj, wielkość i sposób
Koła Podróżniczo-Turystyczne- wej instalacji przewidzianych do sowanie mają osoby, które wybrały źle wypełnione nie będą w ogóle
instalacji urządzeń. Trzeba wziąć realizacji, licząc od miejsca pierw- instalację fotowoltaiczną na budyn-
go. pod uwagę zapotrzebowanie na rozpatrywane. Projekt zostanie zre-
szego aż do wyczerpania limitu do- ku mieszkalnym o powierzchni do alizowany tylko wtedy, gdy uzyska
energię naszego gospodarstwa oraz stępnych środków – tłumaczy Zdzi- 300 m2, a jej moc osiągnie najwyżej
- To nowa formuła spotkań, któ- możliwości techniczne. Ten ostatni dofinasowanie ze środków Regio-
rej do tej pory próżno było szukać sław Stasik. - O kolejności na liście 3kW. nalnego Programu Operacyjnego
aspekt sprawdzi firma zewnętrzna decydować będzie uzyskana w trak- Wnioski można składać do 15
w naszym mieście – mówi Wioleta upoważniona przez miasto. na lata 2014-2020. W kosztach in-
Derkowska z Punktu Informacji cie oceny liczba punktów, zgodnie marca w Urzędzie Miasta Chełm- westycji partycypują mieszkańcy,
Wniosek to jednak nie wszystko. z zasadą: im wyższa punktacja, tym ży przy ul. Hallera w pokoju nr 2
Turystycznej. – Idea jest taka, żeby - Dofinansowanie na montaż magistrat oraz Europejski Fundusz
zrzeszać osoby podróżujące, mają- wyższe miejsce na liście. w godzinach pracy urzędu. Pisma Rozwoju Regionalnego. Każdy po-
będzie przyznawane według kolej- Punktacja zależy od kilku kryte- złożone po terminie trafiają na listę
ce pamiątki ze swoich wojaży i coś ności wynikającej z listy podstawo- krywa odpowiednio 30, 20 i 50 pro-
ciekawego do powiedzenia. riów. Największą szansę na dofinan- rezerwową. Te niekompletne lub cent kwoty instalacji i jej montażu.
Formuła spotkań jest jeszcze
otwarta, ale najprawdopodobniej
będą się one odbywały raz w mie-
siącu w Powiatowej i Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej. Każde będzie
poświęcone konkretnemu temato-
wi bądź miejscu.
- Często opowieści osób, które
były w danym mieście, są zdecy-
dowanie bogatsze niż informacje
w internecie. Mamy możliwość
poznania miejsca z perspektywy
naocznego świadka.
Aby zapisać się do koła, wystar-
czy pojawić się w Punkcie Informa-
cji Turystycznej przy ul. Tumskiej
12 lub zadzwonić pod nr tel. 725
316 554.
(ŁP)

BURMISTRZ
CHEŁMŻY

informuje, że zgodnie z art. 35 ust.
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami
( Dz. U. z 2016 r. poz. poz. 2147 ze
zm. ) w siedzibie Urzędu Miasta
Chełmży przy ul. gen. J. Hallera
2 oraz na stronie internetowej
urzędu www.bip.chelmza.pl został
wywieszony na okres 21 dni wy-
kaz nieruchomości przeznaczonej
do sprzedaży w trybie bezprzetar-
gowym na rzecz najemcy tj. lokal
mieszkalny nr 7 w budynku przy
Rynku 7.

Poza Toruń . 24 lutego 2017
18 ZŁAWIEŚ WIELKA

Do pożarów i bociana Uniwersytet III wieku
Na naukę nigdy nie jest za późno –
z takiego założenia wyszła dyrek-
czy sztuce porozumienia. Wykład
o polskich zabytkach wpisanych na
Za nami kolejne z walnych spotkań Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Zławieś torka Domu Kultury w Górsku. listę UNESCO zakończy cykl spo-
Zainicjowała powstanie Uniwer- tkań.
Wielka. Jakie wnioski płyną z tych debat? sytetu Trzeciego Wieku w gminie - Tego naszym seniorom było
Zławieś Wielka. Pomysł spotkał trzeba – dodaje Renata Dobrowol-
Łukasz Piecyk | fot. nadesłane się z bardzo pozytywnym odbio- ska. – Przyznam jednak, że senio-
Prawie 260 strażaków w 8 jed- rem. rzy to niewłaściwe określenie, bo
nostkach – tak w skrócie przed- słuchaczami UTW są osoby od 40.
stawia się sytuacja ochotniczych Uroczyste rozpoczęcie roku aka-
demickiego odbyło się 8 lutego. Akt roku życia.
pogromców ognia na terenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
powołania podpisali prof. WSG
samorządu gminnego. Mimo Cezary Kościelak, dziekan UTW, to nie tylko wykłady. W ramach
że to małe jednostki działają- wicestarosta toruński Andrzej wydarzeń organizowanych przez
ce na wsiach, to ich członkowie Siemianowski, Jan Surdyka, wójt WSG są imprezy integracyjne, wy-
w niczym nie ustępują „prawdzi- gminy Zławieś Wielka i dyrektorka cieczki czy kursy w promocyjnych
wym” strażakom. Domu Kultury w Górsku Renata cenach.
Dobrowolska. Studenci otrzymali - W ramach uniwersytetu pro-
- Tu nie ma mowy o prowizor- indeksy, a rok akademicki zainau- wadzone będą też kurs kompute-
ce – uważa Robert Babiarz, pre- gurował wykład na czasie pt. „Za- rowy i zajęcia z języka angielskiego
zes Zarządu Oddziału Gminnego nieczyszczenie powietrza a życie z bardzo niską opłatą – zachęca dy-
Związku OSP RP. – Od 30 lat je- człowieka”. rektorka Domu Kultury.
stem druhem-ochotnikiem i mam - Przy naszym Domu Kultury Aby dołączyć do grona słucha-
ogląd na rozwój tych jednostek od działa Klub Seniora – mówi Renata czy, wystarczy przyjść na najbliż-
tzw. ery gumofilca, gdy nasze dzia- Dobrowolska. – Zależało nam na
rozszerzeniu działalności i chyba szy wykład 8 marca o godz. 18 do
łania przypominały bardziej po- Domu Kultury w Górsku, wypełnić
spolite ruszenie. Dzisiaj jesteśmy był to strzał w dziesiątkę, bo już na
pierwszym wykładzie do Uniwer- deklarację i zapłacić 50 zł za cały
obwarowani przepisami, strażacy sytetu zapisało się blisko 40 osób. semestr. Informacji w tej sprawie
muszą przechodzić badania i spe- O czym uczestnicy UTW posłu- udziela Dom Kultury w Górsku
cjalistyczne kursy. Nie ma miejsca chają jeszcze w tym semestrze? Na pod nr tel. (56) 610 21 28.
na amatorszczyznę. pewno o osobowości społecznej,
Pożary, wypadki komunikacyj- chorobach kręgosłupa szyjnego (ŁP)
ne, zabezpieczanie imprez gmin-
nych a nawet ściąganie bociana
Życiowe rady
cy również wspomnieli o zasadach
z gniazda, który nie odleciał na zachowania się w trakcie zimowych
zimę – lista obowiązków OSP jest zabaw. Szczególnie ostrzegali dzieci
długa, a liczba zdarzeń rośnie. Aby przed wchodzeniem na lód czy też
wykonywać właściwie swoje zada- Blisko 260 dzieci z gminy Zławieś zjeżdżaniem na sankach w niebez-
nia, niezbędne są fundusze. Wielka wzięło udział w szkoleniu piecznych miejscach. Nasze ma-
- Utrzymujemy się z dofinan- dotyczącym zachowania zasad luszki wykazywały się doskonałą
sowań, datków darczyńców czy bezpieczeństwa w ruchu drogo- wiedzą na temat numerów alarmo-
pieniędzy gminnych – wylicza Ro- wym oraz podczas ferii. wych, konieczności noszenia od-
bert Babiarz. – Strażacy odstępują blasków i bezpiecznej jazdy na ro-
Pod koniec stycznia pod patro- werze.
także od pobierania ekwiwalentów natem Urzędu Gminy we wszyst-
za udział w akcjach, przekazując je Urząd Gminy zafundował dzie-
Walne zebrania to okazja do podsumowań i zdania sprawozdań. kich szkołach na terenie gminy ciom kamizelki odblaskowe. Stra-
na rzecz swoich jednostek. Budże- odbyła się bardzo ważna akcja. żacy wykorzystali również okazję,
W Łążynie ślubowali młodzi druhowie.
ty nie są niestety z gumy i bardzo Członkowie ochotniczych straży aby przestrzec przed czadem. Na
uderzył nas np. wzrost VAT-u na - Notujemy wzrost zdarzeń – jednostce służą z wielkim zaanga- pożarnych tłumaczyli dzieciom ryzyko śmiertelnego zatrucia się
sprzęt strażacki. Na szczęście mo- dodaje Robert Babiarz. – Pożarów żowaniem. To m.in. druhowie Łu- z zerówek, klas pierwszych oraz tlenkiem węgla narażeni są wszy-
żemy liczyć na spore wsparcie od jest co prawda mniej, ale dochodzi kasz Wołowski, Jerzy Kalinowski oddziału przedszkolnego w Złejw- scy, którzy do ogrzewania domu
radnych gminnych i powiatowych. do większej liczby miejscowych za- i Jakub Grabowski którzy na wal- si Małej, jak należy zachowywać wykorzystują paliwa stałe, czyli
Jednym z poważniejszych grożeń, w tym wypadków i kolizji. nym zebraniu w Łążynie otrzyma- się na drodze. O przepisach ruchu drewno, węgiel czy ekogroszek.
problemów jest flota pojazdów. Przydałoby się też więcej druhów. li upominki za największą liczbę drogowego najmłodszym mówili Nieszczelna instalacja może spowo-
W planach jest zakup średnie- Tworzymy drużyny młodzieżowe, wyjazdów w 2016 roku. Andrzej Michalski, Ilona Nowak dować ulatnianie się bezwonnego
go pojazdu dla OSP Toporzysko. żeby od najmniejszych lat zarażać Ten rok będzie obfitował nato- i Agata Gulczyńska z OSP Łążyn, i przezroczystego czadu. Strażacy
Najtańsza opcja to wydatek ponad ideą OSP. Łatwo nie jest, bo szko- miast w wiele ważnych wydarzeń. Robert Babiarz i Mirosław Buliński przypomnieli więc o regularnych
700 tysięcy złotych. Pieniądze po- lenia dla strażaków-ochotników Jednostka w Siemoniu ma świę- z OSP Toporzysko oraz Marcin Le- przeglądach kominiarskich oraz
wandowski z OSP Siemoń. zakupie czujników wykrywających
płyną m.in. z Urzędu Gminy Zła- są coraz bardziej skomplikowane tować 100. urodziny, a OSP To- - Na tym jednak nie koniec – tlenek węgla.
wieś Wielka oraz Komendy Głów- i sporo osób odpada na tym etapie. porzysko 50. Obydwie jednostki mówi Paulina Zakierska z Urzędu
nej Państwowej Straży Pożarnej. Są jednak i tacy, którzy swojej otrzymają również sztandary. Gminy w Złejwsi Wielkiej. – Straża- (ŁP)
REKLAMA

Poza Toruń . 24 lutego 2017
WIELKA NIESZAWKA 19

Pod znakiem inwestycji
Sprawdzamy, na co gmina Wielka Nieszawka wyda w tym roku zaplanowane fundusze
Łukasz Piecyk | fot. Adam Zakrzewski (archiwum)
Blisko 11 mln zł wyda w tym roku z oświetleniem. (oszczędnej) oraz doposażenie re-
gmina Wielka Nieszawka na in- - Kończymy także projektować feratu technicznego w ciągnikową
westycje. W planach są przedsię- Centrum Obsługi Mieszkańców przyczepę asenizacyjną, która jest
wzięcia zarówno infrastruktural- w Wielkiej Nieszawce – zapowiada nieoceniona w sytuacjach kryzyso-
ne, jak i projektowe czy społeczne. wójt gminy. – W jednym miejscu wych związanych np. z podtopie-
skupi się administracja gminna. niami.
- Wszystkie pomysły są ważne Załatwimy tu sprawy z urzędu gmi- Cierpice i Wielka Nieszawka
i na wszystkie oczekują mieszkań- ny, GOPS-u, a także urzędu stanu doczekają się natomiast moderni-
cy – uważa Kazimierz Kaczmarek, cywilnego. To także wyczekiwa- zacji placów zabaw w oparciu o do-
wójt gminy Wielka Nieszawka. na inwestycja, gdyż w obecnych świadczenia z podobnego obiektu
– Pod względem finansowym na budynkach jest już bardzo cia- w Kąkolu. Pojawi się więc bezpiecz-
pewno wyróżnia się tutaj Przed- sno. Poprawi się na pewno jakość na nawierzchnia, a urządzenia nie
szkole Publiczne w Małej Nieszaw- obsługi mieszkańców, aby każdy będą zrobione z drewna, które po
ce. Powstanie sześć oddziałów, mógł o swoich problemach mówić każdej zimie wymaga konserwacji.
w których uczyć się będzie mogło w komfortowych warunkach. W tym roku kilka zadań zo-
150 dzieci. Placówka będzie mia- W ramach COM-u powstanie
stanie zrealizowanych w ramach
ła także zaplecze kuchenne. Jeśli także sala audytoryjna z funkcją
wszystko pójdzie zgodnie z planem, kinową. Stary budynek urzędowy budżetu obywatelskiego. Mowa tu
to budynek będzie gotowy 31 lipca. przejdzie rewitalizację i będą z nie- m.in. o dokupieniu komputerów do
Sierpień przeznaczymy na wypo- go korzystać organizacje pożytku szkół, zamontowaniu progów zwal-
sażenie obiektu, aby z początkiem publicznego. Na początku marca niających czy realizacji projektu
września rozpocząć tam zajęcia. ma zostać rozstrzygnięty przetarg z zakresu profilaktyki HPV (wirus
Inwestycja jest realizowana na tę inwestycję. brodawczaka ludzkiego prowadzą-
w ramach Zintegrowanych Inwe- To nie koniec ambitnych pomy- cego do raka szyjki macicy).
stycji Terytorialnych. To tzw. twar- słów. W Wielkiej Nieszawce naprze- Kazimierz Kaczmarek od lat prowadzi politykę zbilansowanego
Jak cały ten zakres inwestycyjny
da część projektu. Jego drugą czę- ciwko urzędu powstanie Centrum budżetu. ma się do budżetu gminy?
ścią będą refundowane zajęcia dla Społeczno-Kulturalne. Znajdzie się - Nie mamy ani kredytu, ani po-
dzieci. w nim m.in. ośrodek zdrowia oraz li także o sprawach edukacyjnych. jest gotowa, niedługo rozstrzygnię- życzki – wyjaśnia Kazimierz Kacz-
Samorząd przeprowadzi też kil- dom seniora na dzienny pobyt. W czasie wakacji planowane jest ty zostanie przetarg. marek. – Nie zamierzamy także
ka zadań wodno-kanalizacyjnych Będą tam się odbywać warsztaty zainstalowanie kanalizacji desz- W planie inwestycyjnym na nigdzie się zaciągać. Jesteśmy do
na nowych osiedlach, a co za tym i zajęcia terapeutyczne. czowej na terenie obecnego gimna- 2017 rok znalazło się także oświe- tych pomysłów i inwestycji przygo-
idzie - zaprojektuje nowe drogi Włodarze gminy nie zapomnie- zjum w Cierpicach. Dokumentacja tlenie ulic w technologii LED-owej towani.
REKLAMA

Poza Toruń . 24 lutego 2017
20 OBROWO i CZERNIKOWO

Pokonać
Nadia w trakcie ćwiczeń w Fundacji Ducha na
Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepeł-
nosprawnych.

przeciwności
Członkowie grupy „Łatwo pomagać” kolejny raz stają
na wysokości zadania. Impreza w remizie ma pomóc
dwojgu dzieci z gminy
Łukasz Piecyk | fot. autor
Dwie rodziny, dwa wyroki. Życie lejne badania wykazały rzadką cho-
Huberta oraz Nadii i ich bliskich robę genetyczną Niemanna-Picka
nie jest usłane różami. Dzieci typ C oraz padaczkę lekoodporną.
z gminy Czernikowo muszą bo- Pierwsza z nich polega na zaburze-
wiem zmagać się ze śmiertelny- niu metabolizmu. W Polsce choru-
mi chorobami. Ulgę chcą jednak je na nią ok. 50 osób. Miesięczna
przynieść ludzie dobrej woli. kuracja lekami kosztuje 40 tys. zł.
Lek nie jest refundowany.
Nadia była prezentem urodzino- - Nasz świat posypał się jak do-
wym dla swojej mamy. Urodziła się mek z kart – dodaje Justyna Nowak. sprawę, mama dziecka udała się formalną grupę zapoczątkowały szych mieszkańców i znajomych.
w 2009 roku. Była zdrowa i śliczna. – Łapiemy się wszystkich możliwo- po konsultację prywatnie. Prze- osoby, których dzieci także choro- Działacze z gminy Czernikowo
Po kilkunastu miesiącach zauwa- ści wbrew przeciwnościom losu. prowadzono badania i po dwóch wały i dzięki pomocy udało się je mówią to z perspektywy wielu wy-
żono u niej jednak powiększony Teraz zostaliśmy zaproszeni do te- godzinach było już prawie pewne: wyleczyć. Teraz charytatywne dzie- darzeń, które organizowali. Mowa
brzuszek. rapii eksperymentalnej. Nadia musi białaczka. ło kontynuują kolejne osoby. tu o licznych zbiórkach, akcjach
- Badania wykazały większą niż cały czas być też rehabilitowana. - W tej chwili syn czuje się do- - Mimo że jesteśmy z gminy
zazwyczaj wątrobę i śledzionę – Z ostrą białaczką walczy nato- w szpitalach, warsztatach. Lista jest
brze, ale niestety nie ma apetytu Czernikowo, staramy się działać na tak obszerna, że sami mają trud-
mówi Justyna Nowak z Rozstrzał, miast trzyletni Hubert. Od kilku – mówi mama chłopca. – Jestem terenie całego województwa – wy-
matka dziewczynki. - Nadusia za- tygodni przebywa w szpitalu im. dr. ność z wymienieniem nawet tych
zmuszona wynająć także w pobli- jaśnia Monika Kamińska. – W ca- ostatnich.
częła chorować, głównie na infek- Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. żu mieszkanie, bo do domu mamy łej Polsce jest pełno stowarzyszeń
cje oddechowe. Kolejne badania - U syna w czerwcu zauważyłam Co przygotowano, aby pomóc
kilkadziesiąt kilometrów. Podróż pomocowych i mogłoby się wyda-
i wizyty u specjalistów wykazywały siniaki – wspomina Milena Koza- nie służy Hubertowi, bo przy jego wać, że każda kolejna akcja zmniej- Hubertowi i Nadii? W remizie
coraz więcej niepokojących zmian, kiewicz ze Steklina. – Nie budzi- obniżonej odporności każdy wirus sza siłę rażenia. Jestem w ciężkim ochotniczej straży pożarnej 4 mar-
np. w sercu i płucach. Podejrzewa- ły one na początku podejrzeń, bo może być bardzo groźny. szoku, gdy ludzie jednak otwierają ca odbędzie się koncert. Od godz.
no wiele chorób - od cytomegalii po sama miałam podobne z niedoboru Rodzinom Nadii i Huberta nie serca i chcą pomagać. Na co dzień 15 na scenie zobaczymy tutejszą
boreliozę. Coraz częściej potrzebne żelaza. Badania krwi kilka miesięcy jest łatwo finansować ich leczenie. wspieramy każdego, kto potrzebu- orkiestrę dętą, Piotra i Pawła Wen-
były hospitalizacje. Żadna diagnoza wcześniej także nie wskazywały, że Pomoc ludzi dobrej woli jest wte- je pomocy, poprzez organizowanie derlichów, zespół Signum i wielu
nie pasowała jednak do wszystkich jest jakiś problem. dy nieoceniona. W akcję zbierania środków higienicznych, ubrań, ar- innych. W programie dodatkowo
objawów. Stan Huberta nie dawał jednak funduszy zaangażowała się grupa tykułów spożywczych. Wszystko zaplanowano pokazy makijażu, gry
Gdy dziewczynka miała 5 lat, za- spokoju jego bliskim. Po tym, gdy mieszkańców działających pod dzięki apelom o pomoc na porta- i zabawy dla dzieci, kącik słodkości
częła się potykać i przewracać. Ko- lekarz rodzinny zbagatelizował szyldem „Łatwo pomagać”. Tę nie- lach społecznościowych wśród na- oraz licytacje.

Wysportowany konkurs
Które z klubów sportowych i stowarzyszeń będą zajmować się promocją
aktywności fizycznej w tym roku?
Gmina Obrowo rozstrzygnęła 24 tys. zł na zajęcia sportowe jako nym funduszom będą upowszech-
konkurs ofert na zadania z za- propagowanie zdrowego stylu ży- niać aktywność sportową.
kresu upowszechniania i rozwoju cia poprzez uprawianie kickboxin- Na liście jest także Obrowskie
sportu. Do 10 podmiotów trafi gu. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
120 tys. zł. Kto jeszcze znalazł się na liście? Edukacji, Kultury i Sportu „Na-
Goście z toruńskiego klubu Karate sza Szkoła” z projektem „Fit jest
Największym beneficjentem Do „Ronin”. Przyznane 7,5 tys. zł Git” (ponad 3 tys. zł) oraz klub
konkursu jest klub sportowy Orzeł władze klubu wydadzą na zakup sportowy „Tygrysek”, który będzie
Głogowo. Drużyna otrzyma 40 tys. sprzętu sportowego i organizację promował siatkówkę plażową jako
zł na rozwój i upowszechnianie VI Mistrzostw Ziemi Dobrzyńskiej znakomity sposób na aktywne spę-
kultury fizycznej. Drugi w kolej- o Puchar Wójta Gminy Obrowo. dzanie czasu wolnego (2 tys. zł). Pieniądze otrzyma m.in. A&W TEAM Obrowo.
ności jest Uczniowski Klub Spor- - Stowarzyszenie „Nasze Silno” Stawkę zamyka Uczniowski Klub
towy „KOMETA” Obrowo (blisko dofinansowanie w kwocie 2 tys. zł Sportowy Feniks Obrowo. Za 6 tys. – wyjaśnia wójt. - Przedsięwzięcia ryczną projektu, koszt realizacji,
33 tys. zł). przeznaczy na wytyczenie szlaków zł poprowadzi akademię młodego prowadzone przez powyższe kluby wysokość wnioskowanej dotacji,
- Pieniądze te zostaną przezna- do nordic walking oraz przepro- piłkarza. Będą to piłkarskie szkole- i stowarzyszenia sportowe realizu-
czone na prowadzenie szkolenia wadzenie rajdów dla mieszkańców nia dla dzieci i młodzieży połączo- ją zadania w wybranych dyscypli- możliwości realizacji zadania, do-
dzieci i młodzieży w kolarstwie gminy Obrowo – dodaje Andrzej ne ze zgrupowaniem. nach sportowych, co wpływa na świadczenie w podobnych przed-
oraz udział we współzawodnictwie Wieczyński. – Sekcja toruńskie- - Oferty wybrane w otwartym popularyzowanie sportu w gminie sięwzięciach oraz zakładane rezul-
sportowym – informuje Andrzej go klubu karate Shotokan DOJO konkursie podejmują działania i zdrowego trybu życia.
Wieczyński, wójt gminy Obrowo. w Osieku nad Wisłą oraz UKS Flo- związane ze wspieraniem i roz- Komisja brała pod uwagę liczne taty.
- A&W TEAM Obrowo otrzyma rian Dobrzejewice dzięki gmin- wojem sportu w gminie Obrowo kryteria, m.in. wartość meryto- (ŁP)

Lirycznie
Zmagania, które do tej pory były konkursu. - Naszą szkołę reprezen- wie nie stanęli na podium. Waż- z uczniami nauczyciele i opieku-
prowadzone w Toruniu, odbyły się towały cztery trzyosobowe zespoły. niejsza od nagrody jest jednak wie- nowie byli pod wrażeniem orga-
17 lutego. Konkurs ma m.in. pro- Gospodarze byli jednak gościn- dza, którą poszerzyli w znacznym nizacji i przebiegu konkursu – do-
mować czytelnictwo. ni, ponieważ najwięcej punktów stopniu w trakcie przygotowań do daje Joanna Karczewska. - Przede
Po raz dziewiąty uczniowie stanę- - Gimnazjaliści rozwiązali trud- zdobyli przedstawiciele Gimna- konkursu. Teraz mogą pochwalić wszystkim byli jednak zachwyceni
li do międzyszkolnego konkursu ne zadania testowe, w których wy- zjum nr 9. Dalej byli uczniowie się nowymi informacjami o pol- wspaniałą atmosferą i gościnnością
czytelniczego „Czytam i znam”. kazywali się świetną umiejętnością z Gimnazjum Dwujęzycznego nr 4 skiej poezji. Zapewne przyda im naszej szkoły.
Tym razem jego uczestnicy gościli analizy i interpretacji utworów w Toruniu i Gimnazjum w Czerni- się to w trakcie dalszych etapów Konkurs ma zasięg powiatowy
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II poetyckich – relacjonuje Joanna kowie. kształcenia. i patronatem objął go Kujawsko-
w Obrowie. Karczewska, współorganizatorka Reprezentanci szkoły w Obro- - Przybyli na konkurs wraz -Pomorski Kurator Oświaty. (ŁP)
Poza Toruń . 24 lutego 2017
EDUKACJA 21

Potrzeba rewolucji
Większa swoboda musi być powią-
zana z trwałą polityką finansową.
Jako rektor co roku na wiosnę ocze-
kuję informacji, jakim budżetem
będę dysponował i dopiero wtedy
Zgadzam się z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa podejmowane są kluczowe decyzje.
Jest pomysł, by finansowanie szkół
Wyższego, że status quo oznacza marginalizację polskiej wyższych odbywało się na zasadach
nauki i uczelni – mówi prof. dr hab. Andrzej Tretyn, rek- grantu, np. w trzyletniej perspek-
tywie, oczywiście z możliwością
tor UMK w rozmowie z Piotrem Gajdowskim aneksowania. Silne uczelnie badaw-
cze muszą być odporne na działania
Minister Jarosław Gowin zapowia- niekąd rację, bo dane statystyczne czynników zewnętrznych, muszą
da, że jesienią przedłoży projekt są dla polskiej nauki – powiedział- prowadzić politykę ukierunkowaną
nowej ustawy o szkolnictwie wyż- bym – wstydliwe. W międzynaro- na prowadzenie badań i kształcenie
szym. Jego zdaniem „status quo dowych rankingach polskie uczel- na najwyższym poziomie. Struktu-
oznacza dalszą marginalizację pol- nie i Polska jako całość wypadają ra jest rzeczą wtórną, jednak silne
skiej nauki i polskich uczelni”. bardzo źle. rozdrobnienie uczelni, duża liczba
Zgadzam się z takim poglądem. wydziałów utrudnia jej zarządza-
Na konferencjach w ramach Na- Gowin chce odejść od finansowa- nie. Tworzenie struktur ponadwy- Prof. Andrzej Tretyn i minister Jarosław Gowin.
rodowego Kongresu Nauki, w któ- nia uczelni ze względu na liczbę działowych (collegiów) ułatwiłoby
rych biorę udział, gdzie spotykają studentów. Znaczenie miałaby pro- prowadzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych z innych w Polsce uczelnie, które byłyby bar-
się eksperci z różnych dziedzin, porcja między liczbą pracowników badań i kierunków studiów. uczelni, jeśli chodzi o dostęp do dzo źle zarządzane. Rzadko decyzje
te kwestie są omawiane i zawsze naukowych a liczbą studentów. środków finansowych, ale powinno podejmowane są jednoosobowo.
poprzedzone referatem wprowa- To dla naszego uniwersytetu ko- Minister zapowiada też wprowa- to odbywać się w ramach Narodo- Większość musi być zatwierdzona
dzającym ministra Gowina. Mini- rzystne, chociaż ta proporcja nie dzenie nowego typu uczelni: ba- wego Centrum Nauki, Fundacji na przez senat. Do tej pory w ramach
ster konsekwentnie obnaża słabe jest u nas optymalna. Środowisko dawczych, które stawiałyby nie na Rzecz Nauki Polskiej czy innych konferencji programowych NKN
strony polskiej nauki i zapowiada, naukowe uważa, że to krok w do- kształcenie masowe, ale elitarne instytucji dysponujących środkami najmniej dyskutowano o ustroju
że zmiany, które zostaną wprowa- brym kierunku; uczelnie nie będą i kładły nacisk na prowadzenie ba- finansowymi.
dzone zapewne w przyszłym roku, musiały skupiać się na tym, jak uczelni. Trzy zespoły wyłonione
dań naukowych. Czy takie oderwa-
będą dla polskiej nauki swego ro- pozyskać studentów. Powiedzmy w konkursie zgłaszają oczywiście
nie badań od dydaktyki ma sens? Zmienić ma się także cały system
dzaju rewolucją. szczerze: pewne osoby, które w tej To nie jest oderwanie badań od pewne pomysły, niektóre z nich są
zarządzania uczelniami. Senat bardzo odważne, czasami kurio-
chwili studiują, w innym systemie kształcenia. Myśląc w ten sposób, uczelni będzie powoływał nowy or-
Na czym ministerstwo powinno się nigdy nie zostałyby studentami. można by powiedzieć, że w naj- zalne. Ustroju uczelni zachodnich,
gan: radę uczelni, w większości zło-
skupić? Przy finansowaniu będą brane pod lepszych uczelniach na świecie, ta- przede wszystkim amerykańskich,
żoną z osób, które nie są pracow-
Nasza nauka jest przede wszystkim uwagę inne kryteria, takie jak: ka- kich jak Harvard czy Cambridge, nikami uczelni. Rada ma wyłaniać nie można przenosić na nasz grunt.
niedofinansowana; przeznacza się dra naukowa, potencjał badawczy, które są uczelniami badawczymi, rektora, który będzie „menedże- W Polsce potrzeba większej wła-
na nią około 0,4 proc. PKB. W śro- skuteczność w zdobywaniu gran- jest oderwanie nauki od dydakty- rem” z szerszymi kompetencjami dzy rektora, jego wpływu na cały
dowisku naukowym powszechnie tów oraz umiędzynarodowienie. ki, a jest przeciwnie. Studenci mają niż dotychczas. uniwersytet. Na wielu uczelniach
sądzi się, że nie będzie zmian Składnik dostępności, czyli stosu- możliwość bliskiej współpracy Myślę, że są to pomysły, które nie wydziały są w dużej mierze auto-
w polskiej nauce bez zmian w jej nek liczby studentów do liczby pra- z wybitnymi uczonymi. U nas oczy- całkiem pasują do obecnej rzeczy- nomiczne, w niewielkim stopniu
finansowaniu. Natomiast premier cowników naukowych też będzie wiście nie można mówić o takim wistości. Obowiązujący system wy- podporządkowane ogólnej polity-
Gowin uzależnia wzrost nakładów bardzo istotny – w granicach, jakie poziomie, ale sensowne jest skiero- łaniania rektorów jest oczywiście ce, którą kreuje rektor i senat. Za-
przede wszystkim od wzrostu efek- założyło ministerstwo. wanie większych pieniędzy do tych obarczony wieloma błędami; wy- chowuję tu dużą wstrzemięźliwość,
tywności badań naukowych pro- uczelni, które gwarantują badania bór rektora jest często wypadkową proponowane przez zespoły eks-
wadzonych w polskich uczelniach Gowin zapowiada zwiększenie au- na najwyższym poziomie. Oczy- pewnych zakulisowych działań. perckie rozwiązania nie przyjęłyby
i instytutach badawczych. I ma po- tonomii uczelni. wiście to nie powinno eliminować Z drugiej strony trudno znaleźć się w Polsce bez oporu środowiska.
REKLAMA

Poza Toruń . 24 lutego 2017
22 SPORT

Zdrowie kluczem
Na co będzie stać Legię Chełmża podczas rundy
rewanżowej IV ligi kujawsko-pomorskiej?
Karol Żebrowski | fot. Łukasz Piecyk (archiwum)
Nieco ponad trzy tygodnie zosta- kowo skupialiśmy się na siłowych
ły chełmżyńskiemu zespołowi do zajęciach, a teraz przechodzimy do
pierwszego spotkania ligowego treningów szybkościowych. Roze-
w 2017 roku. Drużyna ciężko pra- graliśmy już także kilka spotkań
cuje pod okiem trenera Urbań- kontrolnych. Mierzyliśmy się m.in.
skiego, choć jak przyznaje szkole- ze Strażakiem/Wdą II Przechowo,
niowiec, z przyczyn niezależnych Flisakiem Złotoria czy Spartą Brod-
nie wszystko układa się tak, jak nica.
powinno. Dopiero ostatni, rozegrany 18
lutego mecz z Wojownikiem Wabcz
Przypomnijmy, że czwartoli- zakończył się zwycięstwem Legii
gowy beniaminek po rozegranych 5:1. Wcześniejsze sparingi chełmża-
dotychczasowo osiemnastu spo- nie remisowali lub przegrywali.
tkaniach plasuje się na dziewiątej
- Mamy bardzo duże kłopoty
pozycji w tabeli z dorobkiem 27
punktów. kadrowe – mówi Tomasz Urbań-
- Czuję lekki niedosyt – mówił ski. – Dziesięciu zawodników już
nam po zakończeniu rundy jesien- pauzowało z powodu kontuzji lub
nej Tomasz Urbański. - Patrząc chorób. Kilku z nich nadal nie jest Legia plasuje się na dziewiątej pozycji w tabeli.
przez pryzmat poziomu ligowego do mojej dyspozycji. Nie przykła-
i naszych umiejętności, myślę, że dam większej uwagi do końcowych w 2017 roku aktualnie plasują się moich zawodników ominą kolejne Tomasza Rogoża na kolejną rundę.
stać nas na zajęcie pozycji w pierw- rezultatów sparingów, gdyż we na szóstej pozycji w tabeli ligowej, kłopoty zdrowotne, a lekkie kontu- - Nikogo nie trzymamy
szej piątce. wszystkich meczach kontrolnych z czterema punktami więcej niż zje uda się wyleczyć do 18 marca, to w naszym zespole na siłę – mówi
Legioniści ostatni mecz ligowy próbowałem nowych rozwiązań. chełmżanie. Zeszłoroczny mecz za- jestem pewien, że trzy punkty zo- szkoleniowiec. – Wiadomo, że
rozegrali 26 listopada, zaś trenowali Były one spowodowane zarówno kończył się zwycięstwem rypinian staną w Chełmży. z niewolnika nie ma pracownika.
jeszcze do 15 grudnia. Do zajęć po- wspomnianymi absencjami, jak 2:0. W uzyskaniu zadowalającego Tomek zagrał w jednym sparingu
wrócili 16 stycznia. i nowymi pomysłami, które mają - Była to bardzo wyrównana rezultatu spróbuje pomóc Rafał w barwach Sparty, po czym wrócił,
- Od razu ostro wzięliśmy się do podnieść poziom naszej gry. Wyni- rozgrywka – twierdzi trener Legii. Lipiński – pierwszy nabytek biało- przedstawił sytuację i podjął decy-
pracy – opowiada szkoleniowiec. ki mają przyjść od spotkania z Le- – Niestety tylko jeden zespół w tym -czerwono-zielonych, pozyskany zję, że zostaje u nas. Jeżeli chodzi
– Trenowaliśmy od poniedziałku chem Rypin. spotkaniu był skuteczny i to zade- z trzecioligowej Wdy Świecie. Do- o kolejne wzmocnienia oprócz Ra-
do soboty. Ćwiczyliśmy zarówno Nie będzie to jednak łatwe. cydowało o końcowym triumfie. brą informacją dla kibiców Legii fała, to wszystko powinno się wyja-
na dworze, jak i na hali. Począt- Pierwsi ligowi rywale legionistów Chcemy się zrewanżować. Jeżeli jest także pozostanie w Chełmży śnić do początku marca.

Dla kogo szczęśliwa siódemka? Niezwyciężony
Za nami trzy kolejki siódmej edycji czernikowskiej Ligi Pokera Sportowego
Gracze biorący udział w zmaga-
niach rywalizują ze sobą hobby-
stycznie. Mimo to walka o zwycię-
stwo w lidze od pierwszej edycji
Bud-Ryss
Zakończyła się rozgrywana od bcza.
jest bardzo zacięta. Kto okaże się listopada dziesiąta edycja łubiań- - Tradycyjnie rozgrywki stały na
najlepszy tym razem? skiej Gminnej Ligi Futsalu. Ten wysokim poziomie – twierdzi Se-
sezon należał do drużyny z War- bastian Podkański. – Zespoły, które
Pomysłodawcą pokerowych za- szewic. zajęły najlepsze miejsca w naszej li-
wodów jest Przemysław Pujer. Kto dze, biorą także udział w rozgryw-
wie, czy rozgrywki zagościłyby Rozgrywki niezmiennie od kil-
w naszym regionie, gdyby nie… ku lat cieszą się dużym zaintereso- kach pozagminnych, gdzie również
żona organizatora. waniem. Tym razem do rywalizacji plasują się na czołowych lokatach.
- Pochodzę z województwa war- przystąpiło dziewięć zespołów. Bez wątpienia można stwierdzić, że
mińsko-mazurskiego – opowia- - Spotkania były rozgrywane co futsal i piłka nożna w gminie Łu-
da Przemysław Pujer. – W karty tydzień w sobotę z przerwą świą- bianka mają się dobrze.
grałem praktycznie od zawsze. Po teczno-noworoczną – informuje Wraz z zakończeniem ligi przy-
studiach postanowiliśmy z żoną, Sebastian Podkański, koordynator szedł czas na podsumowania i wrę-
że wspólnie zamieszkamy w jej ro- ligi. – Odbywały się na hali spor-
dzinnych stronach, w gminie Czer- towej w Brąchnowie. Liga została czenie nagród. Puchary i nagrody
nikowo. Zamiłowanie do kart rozegrana systemem „każdy z każ- pieniężne do wykorzystania na
pozostało. Aby mieć z kim grać, dyplomami. Tak naprawdę poker to Organizator dobrze wie, o czym dym”, bez gier rewanżowych. cele sportowe zostały wręczone
nauczyłem zasad swoich szwagrów, nie rozgrywka hazardowa, ale wy- mówi, gdyż sam już czterokrotnie Wśród wielu kandydatów do przez wójta gminy Jerzego Zająka-
a później ich kolegów. Chętnych do magająca cierpliwości gra umiejęt- triumfował w lidze. Zwycięzcę te- końcowego sukcesu najpoważniej- łę. Dodatkowo zostały przyznane
gry przybywało, więc wpadłem na ności. Ci, którzy mają ich najwięcej, gorocznych zmagań poznamy do- szym z nich wydawał się być ze- nagrody indywidualne. Oto najlep-
pomysł stworzenia ligi, która działa zwyciężają. piero późną jesienią. spół Bud-Ryssu Warszewice, który si zawodnicy X edycji łubiańskiej
w Czernikowie od 2011 roku. Zainteresowanie Ligą Pokera - Nie potrafię w tej chwili go już czterokrotnie kończył Gminną
Pozostał jednak jeden czynnik, Gminnej Ligi Futsalu:
Sportowego w Czernikowie ciągle wskazać – odpowiada Przemysław Ligę Futsalu na pierwszej pozycji.
który musiał zostać spełniony, aby wzrasta. W zmaganiach uczestni- Pujer. – Przed nami jeszcze siedem Po pierwszej kolejce na fotelu lide- • Król strzelców – Łukasz Gład-
liga mogła wystartować. Chodzi czą już nie tylko zawodnicy z te- rund, a jedna kolejka może bardzo ra znalazł się jednak zespół Pigży kowski (32 bramki)
o regulacje prawne, które w ostat- renu gminy, ale także dojeżdżający dużo zmienić w klasyfikacji gene- Działki, zaś po kolejnej serii spo- • Najlepszy gimnazjalista – Wiktor
nich latach bardzo restrykcyjnie m.in. z Torunia, Chełmży, Kikoła ralnej. tkań na pierwszym miejscu pojawił Siołkowski
określiły zasady działalności gier czy nawet Grudziądza. Organizator nie zamyka się tak- się Wybcz. Dopiero po rozegraniu • Najlepszy bramkarz – Kamil Le-
hazardowych, do których również - Do każdej kolejki ligowej przy- że na nowych zawodników i za- trzeciej kolejki na samą górę ligo- wandowski
zaliczono pokera. stępuje od dwudziestu do trzy- chęca wszystkie chętne pełnolet- wej tabeli wskoczyli zawodnicy
- Rozgrywki od początku przy- dziestu zawodników – informuje nie osoby do włączenia się do gry.
• Najlepszy zawodnik (MVP) – Łu-
Bud-Ryssu, którzy nie oddali już kasz Walter
brały formę czysto hobbystyczną Przemysław Pujer. – Większe zain- Wszystkie kolejki odbywają się tego miejsca aż do końca zmagań.
– mówi organizator. – Używamy teresowanie powoduje także zwięk- w Centrum Integracji Kulturalnej Co więcej, zespół z Warszewic zwy- Organizatorami przedsięwzięcia
do gry kart i żetonów, a na najlep- szenie poziomu rywalizacji. Stali w Czernikowie, a najbliższa odbę- ciężył wszystkie spotkania, zdo- są Centrum Kultury w Łubiance
szych nie czekają żadne pieniądze bywalcy ligi muszą mocno postarać dzie się prawdopodobnie 11 marca. bywając przy tym aż sto bramek! i Gimnazjum w Brąchnowie.
czy nagrody rzeczowe. Nagradza- się, aby znaleźć się przy finałowym Udział w grze jest bezpłatny. Drugie miejsce zajęło Bierzgłowo,
my pamiątkowymi medalami lub stole. (KŻ) a podium zamknęła drużyna z Wy- (KŻ)
Poza Toruń . 24 lutego 2017
KULTURA 23

Od policjanta
pani wojewoda. Była ubrana na
niebiesko... W plenerach uczest-
niczyli przeróżni artyści z różnych
stron. Byli i fotografowie, i malarze,
i rzeźbiarze. Niektórzy z nich to po-

do rzeźbiarza
licjanci na służbie, inni na emery-
turze, a jeszcze inni to cywile.
Plenery trwały około 10 dni. Na
jednym z nich powstało najwięk-
sze dotychczas dzieło rzeźbiarza –
3-metrowy anioł. By wykonać tak
Andrzej Bajkowski znalazł w drewnie odskocznię od wielką figurę w tak krótkim czasie,
trzeba było pracować w pocie czoła.
codzienności i metodę na stres Średni czas pracy nad taką rzeźbą
Katarzyna Ochocka | fot. Łukasz Piecyk w warunkach domowych jest trzy
razy dłuższy.
- Na jednym z plenerów wyrzeź- szacunkiem. - W ten sposób zdobywałem
biłem małpę, którą zabejcowałem - Rzeźbiarstwem zacząłem się doświadczenie. Nauczyłem się ro-
na niebiesko – wspomina rzeź- interesować około 2000 roku. bić duże rzeźby wykonywane nie
biarz. - Na uroczystość przybyła Pierwsze prace były trochę niefo- tylko dłutem, ale i piłą spalino-
pani wojewoda... cała w niebie- remne, wykonywałem je metodą wą czy siekierą. A nie jest łatwo.
skim. korzenioplastyki – przyznaje. - Gdy Przede wszystkim trzeba trzymać
już nieco dojrzałem, postanowi- proporcje – przekonuje. - Ponadto
Andrzej Bajkowski z Czerniko- łem pokazać moje rzeźby kolegom wykonywałem też przeróżne ma-
wa przepracował w Policyjnej Izbie i podopiecznym z Izby Dziecka. ski. Szczególnie wówczas, gdy pra-
Dziecka kilkadziesiąt lat. W pew- Reakcje? W zasadzie nikt się nie cowałem w piwnicy. Do 2009 roku
nym momencie zaczęło mu czegoś zdziwił. I ja też uważam, że moje mieszkaliśmy z rodziną na toruń-
brakować. Jakiegoś wytchnienia, rzeźbienie to nic wielkiego. Każdy skim Rubinkowie. Tam nie mogłem
sposobu na odstresowanie się. Wy- z nas coś potrafi – pani pisać, pan robić dużych rzeźb. Raz skorzysta- Krystyna nie ukrywa, że czasem musi je kupić sam. Spod jego rąk
dawać by się mogło, że rzeźbiar- robić zdjęcia... łem z przykościelnej szopki. Tam męczy ją ilość czasu, jaką jej druga wyszło wiele postaci, np. rycerz
stwo i inne rękodzieło nie pasują do Kiedy w 2004 roku przeszedł na wyrzeźbiłem postać Chrystusa dla połowa spędza w warsztacie. Wit, Gandalf, Don Kichot, japonki
zawodu twardego policjanta. Nic emeryturę, znalazł więcej czasu na tamtejszego kościoła. - Czasami nie ma pomysłu i wspominane już anioły.
bardziej mylnego. Nie zdajemy so- swoje hobby. Często wspomina ple- W trakcie jednego z plenerów na rzeźbę, ale jak już dopisze mu Pan Andrzej wracał z plenerów
bie sprawy, ilu mundurowych para nery, na które wyjeżdżał z ramienia powstał także anioł z herbem Toru- wena, to siedzi tam całymi godzi- z mnóstwem podziękowań i certy-
się w wolnym czasie „tworzeniem” Stowarzyszenia Twórców i Sympa- nia, który stanął przy Teatrze „Baj nami – mówi z uśmiechem. - Mnie fikatów, a także pracami innych ar-
- w ogólnym tego słowa znaczeniu. tyków Kultury z Poznania. Trudno Pomorski”. Na niektóre wypady jakoś nigdy nie wyrzeźbił. Nie za-
Andrzej Bajkowski od dzieciństwa zliczyć ich liczbę. Na jeden, odby- „pod chmurkę” zabierał żonę Kry- proponował tego. tystów. Pamiątkami dla niego są też
lubił prace manualne. Z zachwy- wający się dwa lata temu w Łodzi, stynę. Duże rzeźby Andrzej Bajkow- liczne fotografie, które chętnie gro-
tem obserwował dziadka i wujków wyrzeźbił małpę, którą zabejcował - Nasze wyjazdy były też okazją ski wykonuje z topoli, lipy, a cza- madzi. Wśród „zdobyczy” znajduje
pracujących w kuźni. Pasja do rzeź- na niebiesko. do zwiedzenia kawałka Polski – sem drzew owocowych. Na pewno się także folder „Policja w malar-
biarstwa dojrzewała w nim bardzo - Śmiechu było co niemiara, bo- wyznają. - Do poznania mnóstwa musi pracować na drewnie z drzew stwie, grafice i rysunku” - jednym
długo. Dopiero z czasem docenił, wiem plener był połączony z rocz- ludzi i odpoczynku od codzienno- liściastych, bo jest bardziej trwałe. z jego bohaterów jest pan Andrzej.
jak wdzięczne może być drewno, nicą powstania policji – opowia- ści. Czasem materiał podaruje zlece- Często wraca myślami do swoich
gdy tylko darzy się je odpowiednim da. - Na uroczystości pojawiła się Zapytana o pasję męża pani niodawca, np. gmina, a czasem wystaw, a tych również było wiele.
REKLAMA

Poza Toruń . 24 lutego 2017

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful