You are on page 1of 40

BEZPŁATNA GAZETA REGIONU TORUŃSKIEGO | NR 114| 10 MARCA 2017 | ISSN 4008-3456 | NAKŁAD 50 000 EGZ.

|

www.pozatorun.pl

Czernikowo . Gmina Chełmża . Miasto Chełmża . Łubianka . Łysomice . Lubicz . Obrowo . Wielka Nieszawka . Zławieś Wielka

Samorządy przy
tablicy
Wszystkie gminy w województwie wysłały do Kuratorium
Oświaty w Bydgoszczy uchwały w sprawie nowej sieci
szkół. Urzędnicy z całego powiatu toruńskiego mają już
wizję tego, jak będą wyglądały samorządowe
placówki po reformie. Co czeka dzieci 1 września?

Gmina Lubicz:
36-37 Gmina Chełmża: Gmina Łubianka:
Gmina Łysomice:
Śpiewający wójt Marek Olszewski Sala sportowa przy Szkole Pod- Z początkiem marca w gminie Dzięki remontowi gabinetu reha-
skradł serca setkom pań obecnych stawowej w Świerczynkach jest ruszył program lekowy. Samorząd bilitacji na usługi GOZ-u w tym
podczas Gminnego Święta Kobiet gotowa. Odbiór nastąpi w marcu będzie dopłacał do leków zakresie czeka się o wiele krócej

Poza Toruń . 10 marca 2017
2 FELIETONY
W ydawca „P oza T oruń ” korzysta i poleca usługi kancelarii prawnej „P łaza i W spólnicy ” stopka redakcyjna
Redakcja „Poza Toruń”
Toruń, Curie-Skłodowskiej 41
redakcja@pozatorun.pl

Kobiety lekko czesne kobiety – ich mężowie i biet. Polska ją przyjęła jeszcze w Wydawca
partnerzy również – absolutnie kwietniu 2015 r., jednak przy to- Fundacja MEDIUM
Redaktor naczelny
nie mają
nie wyobrażają sobie rezygnacji talnym sprzeciwie prawicy. Dziś
z własnych ambicji, planów oraz od czasu do czasu pojawiają się Radosław Rzeszotek
aktywności. Ideolodzy PiS-u plotki o chęci wypowiedzenia Sekretarz redakcji
przeoczyli po drodze jeden fakt. konwencji. A przypomnę tylko, Łukasz Piecyk (GSM 733 842 795)
PRZEMYSŁAW Redaktor wydania
TERMIŃSKI Nie ma bowiem wielkiej sprzecz- że jeszcze wtedy posłanka Beata
ności w byciu dumną i aktywną Kempa usilnie przekonywała, Kinga Baranowska
zawodowo kobietą, ba, posiada- że „równość płci to są po pro- Dział reportażu i publicystyki
jącą poglądy polityczne - i jedno- stu herezje”… Nie będę tego ja- Jacek Kiełpiński, Robert Kamiński
Nie sposób przejść obok 8 z pozoru apolityczne święto stało cześnie związującą rodzinę (for- koś specjalnie komentował, ale Dział informacyjny
marca obojętnie. Bądź co bądź się także okazją do manifestacji malnie lub nie) czy decydującą sami Państwo widzą, że klimatu Michał Ciechowski, Katarzyna
wszystkie Panie zasługują na niezadowolenia kobiet ze sposo- się na urodzenie dzieci. dla prawdziwego zrozumienia Ochocka, Piotr Gajdowski
podziw i uznanie. Oczywiście bu, w jaki próbuje się je trakto- PiS zdaje się także w jakiś współczesnej roli Polek ta ekipa Kultura
rozumni mężczyźni starają się wać. Zakazy, nakazy, wyzbycie z strasznie krzywy sposób postrze- nie oferuje. Michał Ciechowski
doceniać energię i siłę kobiet nie dumy i sprowadzenie znowu do gać wszystkie prawne narzędzia Pozostaje mieć nadzieję, że Zdjęcia
tylko od święta. Tym, którzy o roli dodatku do mężczyzny. Tak zabezpieczające prawa kobiet. kobiety mają swój rozum i będą Łukasz Piecyk
tym zapominają, polecam silne niektórzy prawicowi moraliści Do tej pory nie mogę rozgryźć, się bronić przed ślepą ideologią, Sport
preparaty stymulujące pamięć. widzieliby powrót do starych o co im chodzi na przykład z tą która na użytek politycznych Karol Żebrowski
Ale już całkiem poważnie. czasów. niechęcią do konwencji o zapo- igraszek będzie tu i ówdzie wy- REKLAMA
Niestety za sprawą rządów PiS-u Problem w tym, że współ- bieganiu przemocy wobec ko- pełzać. Karol Przybylski
(GSM 665 169 292),
Aleksandra Grzegorzewska
(GSM 512 202 240),
Agnieszka Korzeniewska
(GSM 534 206 683),
umysły wielu ludzi z mojego po- sy i to nawet „historyków” o tzw.
Cześć i chwała kolenia.
A z jak zatwardziałymi ludź-
kontrowersyjności
Wyklętych.
niektórych Małgorzata Kramarz
(GSM 607 908 607),

bohaterom mi mieliśmy do czynienia, niech
świadczy fakt, że gdy śp. prezydent
A tylko ktoś, kto nie potrafi zro-
zumieć realiów wojny partyzanc-
Iwona Zuchniak
(GSM 500 324 572)
Lech Kaczyński doprowadził do kiej, może czynić zarzuty „Bure- reklama@pozatorun.pl
DARIUSZ ustanowienia Narodowego Dnia mu”, „Ogniowi” czy „Łupaszce”. Korekta
MELLER Pamięci Żołnierzy Wyklętych (aż Akcje przeciwko Litwinom i Bia- Piotr Gajdowski
22 lata musieliśmy czekać na Pola- łorusinom były akcjami odweto- Skład
ka, który to uczynił!) i rozpoczęto wymi i dotyczyły ich współpracy z Studio Poza Toruń
W ostatnią niedzielę po raz był ogromny, a jego rezultaty są – pierwsze poszukiwania ich ciał, to Druk
trzeci Chełmża Marszem Pamięci niestety – widoczne do dziś. NKWD (w 1939 r. Białorusini też
mimo iż jeszcze żyli, żaden ubek Drukarnia Polska Press Bydgoszcz
uczciła Żołnierzy Wyklętych na Od profanowania ciał zamor- nie wskazał żadnego takiego miej- witali Rosjan kwiatami). Podobnie
czele ze swoim bohaterem – Ci- dowanych przez ukrycie miejsc sca. w przypadku Żydów, gdy nie cho- ISSN 4008-3456
chociemnym i Niezłomnym kpt. ich pochowania (np. upychali Oczywiście to bestialstwo ma dziło o Żydów, tylko o współpra- Redakcja nie odpowiada za treść
Mieczysławem Szczepańskim. wiele ciał w wąskim rowie, wie- swoje korzenie w bezbożnym bol- cowników UB bądź konfidentów. ogłoszeń.
Ten rodowity chełmżyniak został dząc, że na większej płaszczyźnie szewizmie (aktualnie popisy tej W żadnym przypadku nie były to ***
Na podstawie art.25 ust. 1 pkt 1b ustawy
skazany na śmierć i zamordowany ziemia by się zapadła, a tu nie) po „kultury” mamy podczas zakłó- działania systemowe.
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
katyńską metodą uśmiercania w wieloletnią kłamliwą propagandę cania miesięcznic smoleńskich Nienawiści ubeków i „resorto-
i prawach pokrewnych Fundaccja ME-
podziemiach lubelskiego Zamku w czasach PRL, choćby poprzez i blokowania dostępu do grobu wych dzieci” do Wyklętych się nie DIUM zastrzega, że dalsze rozpowszech-
w kwietniu 1945 r. Trud, jaki sobie wydawane w wielotysięcznych na- pary prezydenckiej na Wawelu). dziwię – ubowcy, podobnie jak SS- nianie materiałów opublikowanych
zadali komuniści, aby z Żołnierzy kładach zakłamane książki, które Komunistyczna propaganda jesz- -mani i gestapowcy, byli rozstrze- w “Poza Toruń” jest zabronione bez zgody
Niezłomnych uczynić Wyklętych, swym jadem skutecznie zatruły cze całkiem nie zanikła, stąd gło- liwani na miejscu. wydawcy.

‘‘
REKLAMA

ją do falownika, które-
go zadaniem jest prze-
miana prądu stałego
na zmienny, wykorzy-
stywanego w domach.
Najpopularniejsze pa- Pracujemy dla naszych klien-
nele dostępne na rynku
mają moc maksymalną
tów oraz dla wspólnej przyszłości,
www.w-solar.pl
260Wp. Szacunkowo gdzie zielona energia będzie czymś
dla czteroosobowej ro-
dziny, należałoby więc tak oczywistym jak wiatr i słońce.
zainstalować 16 paneli,
o łącznej mocy 4,16kWp. W pierw- O czym należy pamiętać?
szym roku pracy taka instalacja wy- Przede wszystkim, że budowę in-
produkuje około 4 116 kWh, czyli stalacji mogą przeprowadzać tylko
zaspokoi potrzeby owej rodziny na certyfikowani instalatorzy. Ponadto
energię elektryczną. każdy użytkownik ma inny profil
zużycia prądu, dlatego skontaktuj się
A co gdy nie ma Słońca? z doświadczonym biurem projekto-
Zimą, lub w innych sytuacjach, wym, które dobierze moc instalacji
gdy promieniowania słonecznego indywidualnie. Poprowadzi Cię też
jest mało przychodzi nam z pomo-
cą nowelizacja ustawy o odnawial- przez cały proces budowy, od pierw-
nych źródłach energii. Każda osoba szych formalności, aż do oddania in-
Ile rzeczywiście płacimy za „prąd”? nej, otrzymamy rachunek 2670zł uzyskując niższą stawkę, ale osta- fizyczna, która zainstaluje u siebie stalacji do użytku.
Przyjrzyjmy się taryfie G12 u ope- brutto, nie licząc opłat stałych! tecznie nie zaoszczędzimy więcej niż instalację fotowoltaiczną o mocy
ratora Energa (taryfa przeznaczona 10%. Realnie na wysokość rachunku mniejszej niż 10kWp, będzie miała Doradca poinformuje także o istnie-
dla osoby fizycznej). Koszt energii Jak zaoszczędzić? może wpłynąć wyłącznie wybudo- zbilansowany rachunek w proporcji jących programach wsparcia, które
dziennej to 0,2917zł/kWh netto, Ograniczenie zużycia energii wanie własnej elektrowni. 1:0,8. Oznacza to, że gdy np. latem uczynią instalację jeszcze bardziej
koszt jej dystrybucji - 0,2510zł/kWh elektrycznej jest trudne. W obec- zużywamy dużo mniej niż produku- opłacalną.
netto. Razem daje to 0,5427zł netto/ nych czasach większość urządzeń, Jak to działa? jemy, oddajemy wytworzony przez
kWh, a do tego należy doliczyć VAT z których korzystamy zużywa prąd. Instalacja fotowoltaiczna składa nas prąd do sieci, ale możemy go
później „odebrać”. Za każdą odda- Nie zwlekaj! Zacznij oszczędzać
w wysokości 23%! Ostatecznie koszt Mimo zastosowania urządzeń ener- się z kilku elementów, dwa są najważ-
każdej zużytej kWh to 0,6675zł/ gooszczędnych oraz oświetlenia niejsze: panele fotowoltaiczne oraz ną 1kWh możemy bez dodatkowych od dziś! Skontaktuj się z nami pod
kWh brutto! Przyjmując, że cztero- typu LED, nie da się znacząco ob- falownik. Panele zamocowane do opłat pobrać 0,8kWh w ciągu 12 nr tel. 600 034 322, lub info@w-
osobowa rodzina zużywa rocznie niżyć rachunków. Można negocjo- dachu „zbierają” energię z promie- miesięcy! -solar.pl. Wejdź też na naszą stronę
około 4 000 kWh energii elektrycz- wać umowę ze sprzedawcą energii, niowania słonecznego i przesyłają www.w-solar.pl.
Poza Toruń . 10 marca 2017
JAK ZDOBYĆ PIENIĄDZE NA INWESTYCJE? • DLA BIZNESU 3

Wykorzystać
tingowe). Przeprowadzenie indywi-
dualnej konsultacji jest uzależnione
od ilości bieżącej pracy pracowni-
ków punktów informacyjnych.

fundusze
Jakimi środkami dysponuje nasze
województwo? Ile już z tej kwoty
jak dotąd rozdysponowano?
Na lata 2014-2020 przyznano woje-
wództwu kujawsko-pomorskiemu
około 1 mld 900 mln euro. Szacuję,
O funduszach unijnych z Michałem Hellerem, naczelni- że jak dotąd rozdysponowaliśmy
około 25%, biorąc pod uwagę już
kiem Wydziału Programowania Europejskiego w Urzędzie podpisane umowy, jak i te projekty,
Marszałkowskim w Toruniu, rozmawia Robert Kamiński które są oceniane. Staramy się go-
spodarować tymi środkami racjo-
fot. Łukasz Piecyk nalnie. Zależy nam, by wykorzystać
Co należy rozumieć przez pojęcie: wiąc, to pieniądze przeznaczane te fundusze jak najlepiej.
fundusze Unii Europejskiej? na podnoszenie kwalifikacji załogi.
Najogólniej mówiąc, są to środki Jeśli obie te formy zazębiają się, co A zatem jeszcze przez kilka lat fir-
Michał Heller zaprasza do punktów informacyjnych, gdzie pozna- my i przedsiębiorstwa z naszego
finansowe z budżetu Unii Euro- nie zdarza się często, mamy do czy- my szczegóły unijnych dofinansowań.
pejskiej przeznaczane na rozwój nienia z tzw. komplementarnością województwa mogą się ubiegać o
danego regionu. Pieniądze te po- projektów. W ten sposób środki są Czyli jako osoba prywatna nie nych, ochrona dziedzictwa kulturo- fundusze UE?
chodzą z dwóch unijnych źródeł: pożytkowane najekonomiczniej. mógłbym ubiegać się o dofinanso- wego regionu, wsparcie dla imprez Jak najbardziej. Zapraszam do
Europejskiego Funduszu Rozwoju Inny przykład: jeśli inwestycją jest wanie unijne w żadnym względzie? kulturalnych, budowa i remonty przeglądania informacji o konkur-
Regionalnego oraz Europejskiego żłobek (budynek i plac zabaw), to Osoby prywatne mogą uczestni- dróg, transport oraz wiele innych. sach na naszej stronie interneto-
Funduszu Społecznego. w ramach funduszu społecznego czyć w projektach i korzystać z ich wej www.mojregion.eu, a także o
można zadbać o wynagrodzenie efektów. Należy także pamiętać, że Gdzie można zasięgnąć informacji zasięganie informacji w Urzędzie
Na czym polega różnica między opiekunów, wyżywienie dzieci albo co do zasady projekty są wybierane na temat konkursów? Marszałkowskim w Toruniu oraz
nimi? Czy mógłby pan podać kon- po prostu dofinansować koszty ich na drodze konkursu ogłaszanego W Urzędzie Marszałkowskim w w przedstawicielstwach urzędu w
kretny przykład? pobytu w żłobku. w ramach Regionalnego Programu Toruniu znajduje się punkt in- innych miastach.
Różnią się przeznaczeniem. Środ- Operacyjnego Województwa Ku- formacyjny. Działają one także w
ki z Europejskiego Funduszu Roz- Kto może się ubiegać o przyznanie jawsko-Pomorskiego. Bydgoszczy, Grudziądzu, Inowro- Proszę powiedzieć, co będzie po
woju Regionalnego mogą zostać funduszy z Unii? cławiu i Włocławku. Każda firma, roku 2023, kiedy fundusze się skoń-
przeznaczone na inwestycje. Drugi Przede wszystkim przedsiębiorcy, Co jest najczęstszym tematem ta- która chce skorzystać z konsultacji czą?
rodzaj wsparcia, z EFS, to bezpo- samorządy lokalne, uczelnie, ale kich konkursów? na etapie przygotowania wniosku Prawdopodobnie nadal będą środ-
średnia pomoc dla konkretnych także fundacje i stowarzyszenia. O Jest ich całe mnóstwo. Wymień- bądź realizacji projektu, może za- ki pomocowe, ale w nieco innej
grup osób. Przykładem inwestycji środki nie mogą się starać osoby my kilka: rozwój innowacyjności prosić do swojej siedziby konsul- formie. Będzie na przykład więcej
będzie nowa hala produkcyjna. Z fizyczne, które nie prowadzą dzia- przedsiębiorstw, zwiększanie efek- tanta, który wyczerpująco przed- instrumentów finansowych, takich
kolei z EFS można pozyskać pie- łalności gospodarczej bądź oświa- tywności energetycznej, wspieranie stawi wszelkie kwestie związane z jak pożyczki czy poręczenia. Być
niądze na szkolenie pracowników, towej. wytwarzania i dystrybucji energii pozyskiwaniem funduszy UE (z tej może będzie tych funduszy mniej,
rozmaite warsztaty. Krótko mó- pochodzących ze źródeł odnawial- usługi wyłączone są firmy consul- ale będą.
REKLAMA

Poza Toruń . 10 marca 2017
4 DLA BIZNESU • CZY ROLNIKÓW CZEKA FINANSOWA REWOLUCJA?

Ursusie, wróć?
Wraz z wejściem do Unii Europejskiej polski rolnik
odstawił do lamusa swego starego, wysłużonego ursusa.
Jego miejsce zajął nowiutki, klimatyzowany traktor
zachodniej firmy. Jednak czas dotacji dla rolnictwa
nieubłaganie dobiega końca
Robert Kamiński | fot. Adam Zakrzewski (archiwum)
Dla przezornych i dalekowzrocz- w nienajlepszej kondycji znajdu-
nych to czas najwyższy, aby za- je się hodowla zwierząt, zwłasz-
stanowić się nad przyszłością. cza trzody chlewnej. Coraz więcej
Pieniądze z UE już niedługo prze- sprowadza się jej z zagranicy, co
staną do nas napływać. Że wpły- skutkuje nieopłacalnością hodowli.
nie to na polskie rolnictwo – nie Podobnie z bydłem opasowym.
ulega wątpliwości. Pytanie tylko: - Wydaje się, że samorządy będą
w jakim stopniu? skazane na siebie – dodaje Krzysz-
tof Szala, wójt gminy Dobrcz. - Bę-
Mówimy o rolnikach z prawdzi- dziemy zmuszeni opierać się o inne
wego zdarzenia: pragnących rozwi- środki: Fundusz Ochrony Gruntów
jać swoje gospodarstwo i dążących Rolnych, Fundusz Ochrony Śro-
do osiągnięcia zachodnich standar- dowiska, Fundusze Wspomagania
dów technologicznych. Tu nikt nie Wsi. Istnieje również możliwość
ma wątpliwości, że rolnictwo jest pozyskiwania funduszy z podatku
prawdziwym wyzwaniem. Zapano- VAT. Inwestycje dalekosiężne już
Eksperci przewidują, że po 2020 roku rolnicy będą mogli liczyć na dotacje, ale w innej formie.
wanie nad dużym gospodarstwem teraz wymagają planowania budże-
wymaga nie tylko pracowitości, ale tu. Myślę jednak, że polskie rolnic- płat nie jest wcale oczywista. Piotr ograniczenia środków na rozwój pomoc Unii.
i nieprzeciętnych umiejętności or- two się nie zawali. Już w tej chwili Sawa, kierownik Działu Rozwoju wsi. Jacek Janiszewski, minister rol-
ganizacyjnych. Rolnicy twierdzą, tworzą się nowe przestrzenie inwe- Obszarów Wiejskich w Kujawsko- - W przypadku ograniczenia nictwa w rządzie Jerzego Buzka i
że bez unijnych dotacji nie daliby stycyjne. -Pomorskim Ośrodku Doradztwa środków na rozwój wsi byłaby to pomysłodawca Forum Gospodar-
rady. Kluczową rolę odgrywa oczy- Rolniczego w Minikowie, uważa, dla nas katastrofa – mówi prof. czego, ujmuje sprawę optymistycz-
- Przez ostatnie 20 lat polskie wiście rozwój świadomości. W tej że nikt nie jest w stanie precyzyjnie Wojciech Knieć z Zakładu Socjo-
rolnictwo przeszło ogromne prze- kwestii sprowadza się ona do bycia nie.
przewidzieć wypadków: logii Obszarów Rustykalnych In-
obrażenie – mówi Jacek Czarnecki, przygotowanym na to, co nastąpi. - Płatności powinny być, ale stytutu Socjologii UMK. – Ucier- - Okres do roku 2020 to czas na
wójt gminy Chełmża. - W wielu Wydaje się, że będzie dużo trudniej. mogą zostać ograniczone. Nie idzie piałaby na tym cała infrastruktura wyrównanie szans rozwojowych.
przypadkach nie są to już gospo- Ale czy beznadziejnie? to w dobrym kierunku, ale nie wsi, której ciągle daleko do pozio- Od tego momentu staniemy się
darstwa, ale wielkie przedsiębior- - Nie wierzę, by było tragicznie wieszczyłbym tragedii. Na dzień mu zachodniej. Z kolei jeśli idzie pełnowartościowymi członkami
stwa. Czasy, kiedy rodzina szła w – komentuje Jacek Czarnecki. – dzisiejszy ocenia się, że płatności o ograniczenia dla rolników, to Unii. Wspólnej polityki rolnej nikt
pole i sama pracowała na swoje Oczywiście najgorszym scenariu- obszarowe powinny się utrzymać. ewentualny brak dotacji spowoduje nie zmieni. Nie przewiduję w tym
utrzymanie, odeszły bezpowrotnie. szem byłoby to, że rolnicy, aby się Nie wiadomo na pewno, że nie bę- bankructwo małych gospodarstw, względzie żadnej rewolucji. Nie
Poczyniono ogromne inwestycje. utrzymać, będą musieli wywindo- dzie tych dopłat. Wygląda na to, tych do 15 hektarów. Będą je przej- boję się również o polskiego rolni-
Sami do tego dążyliśmy. Teraz sy- wać ceny produktów spożywczych że zmieni się tylko redystrybucja. mowały wielkie gospodarstwa. Już ka. Przeciwnie, w wielu aspektach
tuacja jest taka, że bez pomocy z do granic możliwości. Ale nie są- Prawdopodobnie dotowane będą teraz są one praktycznie niezależne. możemy być z naszego rolnictwa
zewnątrz rolnicy sobie nie poradzą. dzę, by tak się stało. Jeśli państwo te mniejsze gospodarstwa, do 30 Pobierają środki unijne, choć wcale
Rolnik musi się borykać z czyn- ma być państwem, musi się o rol- hektarów. Ale to proroctwo na dziś. nie są do tego zmuszone. Nie sądzę dumni. Jak choćby z produkcji
nikami często od niego niezależny- nictwo zatroszczyć. Nie będzie Za kilka miesięcy odpowiedź może jednak, że aż tak czarny scenariusz drobiu czy zwierząt futerkowych,
mi: klęskami żywiołowymi, klasą miało wyjścia, gdyż wszyscy muszą być zupełnie inna. będzie miał miejsce. Przeciwnie: w których to branżach zajmuje-
ziemi, która decyduje o jakości jeść. Ograniczenie polityki rolnej na- wydaje mi się, że przede wszystkim my czołowe miejsca w Europie. To
upraw, konkurencyjnością zagra- Trzeba również zaznaczyć, że leży rozpatrywać w dwóch aspek- to właśnie te małe gospodarstwa samo będzie po roku 2020. Jestem o
niczną. Dla przykładu od wielu lat kwestia całkowitego obcięcia do- tach: ograniczenia dla rolników i będą mogły w przyszłości liczyć na tym przekonany.
REKLAMA

Poza Toruń . 10 marca 2017
NA CO MUSI UWAŻAĆ PRZEDSIĘBIORCA? • DLA BIZNESU 5

Atak rejestrowych klonów
pamiętać wyłącznie o jednej rze- ci, którzy rejestrują firmę drogą
czy: rejestracja do CEIDG jest tradycyjną w urzędzie, są również
bezpłatna. w tym względzie pouczani. Je-
Lech Światły, zastępca dyrek- śli idzie o Związek Pracodawców
tora biura Związku Pracodawców Pomorza i Kujaw, to oczywiście
Pomysłowość osób wyłudzających pieniądze często wprawia w podziw Pomorza i Kujaw, dodaje, że osoby przestrzegamy naszych klientów
dokonujące rejestracji firmy drogą przed podobnymi zagrożeniami
Robert Kamiński internetową są natychmiast infor-
mowane o tym, że tego typu reje- w ramach doradztwa. Wydaje się
CRDGiF, CEDGiF czy OEFiP – Dostałem dwa podobne pi- znajomych, którzy otrzymują po- zatem, że nie powinno być z tym
– to tylko niektóre z pseudoin- sma wzywające mnie do zapłaty. dobne powiadomienia. Jeden z stracja jest bezpłatna.
stytucji, które wzywają przedsię- - Jest to napisane na pierwszej problemów. A jednak trzeba pa-
Oczywiście zdawałem sobie spra- nich dostał ich aż 15. Wielu ludzi, miętać, że ciągle działa w naszym
biorców do fakultatywnej wpłaty stronie druku, dużymi czerwony-
wę, że rejestracja jest bezpłatna, szczególnie tych mniej doświad- mi literami – wyjaśnia przedstawi- kraju kilkadziesiąt pseudofirm
na ich konta. Przesyłane do nas
dokumenty wyglądają jak urzę- dlatego pisma te wylądowały od czonych, daje się na to nabrać. A ciel ZPPiK. - Nie ma więc mowy trudniących się tym procederem.
dowe pisma. Nikt jednak nie razu w śmietniku. Mam mnóstwo przecież tak naprawdę wystarczy o tym, by dać się nabrać. Z kolei To budzi niepokój.
musi niczego płacić.

Jesteś początkującym przed-
siębiorcą, który właśnie założył
swoją firmę. Po pewnym czasie
otrzymujesz pismo od Centralnej
Ewidencji Działalności Gospo-
darczych i Firm (CEDGiF), która
wzywa cię do wniesienia opłaty w
wysokości (powiedzmy) 295 zło-
tych – kosztów rejestracji twojej
firmy. Pismo zaznacza również, że
w razie twojej opieszałości (podają
termin wpłaty) zostaną zastoso-
wane wobec twojej firmy zmiany
zgodne z regulaminem CEDGiF.
Jesteś uczciwym i prawym oby-
watelem Unii Europejskiej, więc
płacisz. Kwestią czasu jest to, jak
szybko się zorientujesz, że zostałeś
perfidnie nabity w butelkę.
Centralna Ewidencja i Infor-
macja o Działalności Gospodar-
czej (CEIDG) to jedyny rządowy
spis przedsiębiorców będących
osobami fizycznymi. Jest to re-
jestr publiczny prowadzony przez
Ministerstwo Gospodarki. Działa
od 1 lipca 2011 roku. Zwróć uwa-
gę na łudząco podobne nazwy jak
Centralny Rejestr Działalności
Gospodarczych i Firm (CRDGiF),
Centralna Ewidencja Działalności
Gospodarczych i Firm (CEDGiF)
czy Ogólnopolska Ewidencja Firm
i Przedsiębiorstw (OEFiP).
Pamiętaj, że wpis do CEIDG
jest bezpłatny. W przypadku
fałszywek używane jest pojęcie
„opłata fakultatywna”, co oznacza
opłatę dobrowolną. W ten sposób
przedstawiciele klonów unikają
odpowiedzialności karnej.
Autorzy tego typu pism powo-
łują się też na zmiany w regulami-
nie. Jeśli jednak dokładnie wczy-
tamy się w pismo, stwierdzimy, że
nie ma tam ani słowa, o jaki regu-
lamin chodzi. I o jakie jego zmia-
ny. Tego tam nie ma. Pismo jest
bardzo fachowo skonstruowane i
powołuje się na przepisy, które…
nie istnieją.
Ze wszystkim, co nie nazywa
się dokładnie Centralna Ewiden-
cja i Informacja o Działalności
Gospodarczej, warto zrobić jedną
rzecz: wyrzucić do kosza.
- Nie jesteśmy w stanie podać
szczegółowych danych dotyczą-
cych liczby tego konkretnego typu
wyłudzeń – informuje podinspek-
tor Monika Chlebicz, rzecznik
prasowy Komendy Wojewódzkiej
Policji w Bydgoszczy. - Wszystkie
zawiadomienia o przestępstwach
z artykułu 286 § 1 kodeksu karne-
go, a więc dotyczących oszustw, z
punktu widzenia statystyk są trak-
towane jednakowo. Z całą pew-
nością jest to jednak problem po-
wszechny. Czyli bardzo poważny.
Pisma instytucji łudząco po-
dobnych do CEIDG otrzymał
m.in. Marcin Ostajewski, przed-
siębiorca z Torunia.
Poza Toruń . 10 marca 2017
6 DLA BIZNESU • WARTO DBAĆ O SWÓJ WIZERUNEK W INTERNECIE

Blog? Także dla biznesu
Coraz więcej firm zadaje sobie pytanie, czy warto prowadzić blog firmowy. Artur Jabłoński, specjalista
z zakresu marketingu internetowego i autor bloga ArturJablonski.com, twierdzi, że tak
Skuteczność blogów firmowych Po pierwsze, blog firmowy po- tylko publikujemy według przygo- kluczowych, o które walczymy, czę- możesz robić, by promować swoje
to przedmiot wielu analiz. Hub- prawia pozycję w wyszukiwarce. towanego zawczasu planu, nasza stotliwości publikacji, jakości tre- produkty lub usługi. Jest na to wiele
spot donosi, że 60% blogujących - To chyba najczęstszy i dla pozycja na kluczowe frazy z czasem ści. Nie da się łatwo wyrokować w sposobów, a blog należy do najsku-
biznesów zdobywa więcej klien- większości osób jedyny wymierny wzrośnie. tego typu sprawach. teczniejszych.
tów. 57% firm zdobyło tą drogą powód, dla którego warto prowa- W końcu każdy nowy artykuł to Poza tym, wartościowe teksty - Musisz go tylko pod ten cel od-
jakiegokolwiek klienta. 55% dzię- dzić blog firmowy – twierdzi Artur jedna więcej zaindeksowana strona. mają to do siebie, że ludzie dzielą powiednio przygotować – zachęca
ki blogowaniu zwiększyło ruch na Jabłoński. - Wyszukiwarka na pew- Jak szybko możemy spodziewać się się nimi w mediach społecznościo- bloger. - Począwszy od najprost-
swojej stronie www. Jest więc o co no dostrzeże, że regularnie tworzy- efektów? To zależy od bardzo wie- wych. Jeśli zadbasz o ich wysoki szych rzeczy, jak mocno wyeks-

[ ]
walczyć. my treści na określony temat i, o ile lu czynników – popularności słów poziom, zdobędziesz bardzo dużo ponowana informacja, że zbierasz
linków kierujących do twojej stro- subskrypcje, po darmowe materia-
ny, co samo w sobie poprawi jej ły dodatkowe jak na przykład moje
widoczność w wy- bezpłatne narzędzia
szukiwarce.

60
marketingu inter-
- O czym pisać
na blogu firmo- netowego.
wym, by budować Na blogu fir-
pozycję w Google? mowym najłatwiej
Najrozsądniej kie- skłonisz klienta
rować w tak zwa- procent blogu- do rozmowy. Sam
ne „frazy długiego jących biznesów się pojawi i wyrazi
ogona” – radzi nasz swoją opinię na te-
zdobywa więcej mat usług czy po-
ekspert. - Wybie-
raj sformułowania, klientów dzieli się oczekiwa-
które klienci wpisu- niami. Przypuśćmy,
ją w wyszukiwarce, ale niekoniecz- że prowadzisz sklep internetowy z
nie te najbardziej ogólne. Przeciw- akcesoriami dla zwierząt. Zaczy-
nie – celuj w rozbudowane słowa nasz umieszczać na blogu recenzje
kluczowe. Dużo łatwiej się na nie produktów. Potencjalni klienci na
wypozycjonować, o ile oczywiście pewno zaczną zadawać pytania,
sprawdzisz, że faktycznie generują które możesz wykorzystać w roz-
odpowiednią liczbę ruchu. mowie sprzedażowej – teraz już
Prowadzenie bloga firmowego wiesz, czego oczekują.
na temat związany z branżą po- Nie zapominajmy również o roli
kazuje nas jako eksperta w danej zwykłej wymiany zdań ze swoimi
dziedzinie. To budujesz nasz wize- klientami. Prowadząc blog firmo-
runek. Dzięki temu klienci prędzej wy, odpowiadając na komentarze,
nam zaufają – w końcu pokazuje- moderując dyskusje, pokazujesz
my, że znamy się na naszej robocie.
się jako pomocna i dostępna osoba,
- Poza tym, wpisy na blogu fir-
mowym to również świetne miej- której można zaufać.
sce, by kompleksowo pokazać i Jeżeli liczysz na błyskawiczny
omówić swoją ofertę czy zaprezen- wzrost z inwestycji, przeliczysz się.
tować markę i zespół od środka – Uzbrój się w cierpliwość. Efekty
dodaje Artur Jabłoński. - To rów- przyjdą z czasem. Pamiętaj, że naj-
nież działa na naszą korzyść. więcej korzyści będą Ci przynosić
Tworzysz treści na temat intere- nie aktualne wpisy, ale te poprzed-
sujący dla grupy docelowej? Pozwól nie, które w międzyczasie zdobędą
swoim potencjalnym klientom pozycję w wyszukiwarce.
zapisać się do newslettera. Budo-
wanie bazy mailingowej to jedna Tekst pochodzi z bloga
z najważniejszych rzeczy, którą ArturJablonski.com.

ert
ajn
Gr
łaj
iko
t. M
Fo

Poza Toruń . 10 marca 2017
REKLAMA • DLA BIZNESU 7

Poza Toruń . 10 marca 2017
8 DLA BIZNESU • ROZMAWIAMY Z TWÓRCĄ WELCONOMY FORUM

Nie opluwaj bliźniego swego
Jak co roku na początku marca odbędzie się w Toruniu konferencja gospodarcza Welconomy Forum. To już XXIV edycja.
Z pomysłodawcą przedsięwzięcia, byłym ministrem rolnictwa dr. Jackiem Janiszewskim rozmawia Robert Kamiński
fot. Łukasz Piecyk
Forum Gospodarcze to pańska autorska idea. Bydgoszczy, Inowrocławia, Włocławka, Gru- Gospodarczego podobne wystąpienia nie kończy się dialog. Gdyby zlecono panu
Proszę powiedzieć, jaka intencja przyświecała dziądza. miałyby żadnych szans powodzenia. Proszę stworzenie Dekalogu Porozumienia Po-
panu od samego początku tego projektu? zwrócić uwagę, że inaczej pokrzykuje się na laków, co byłoby jego pierwszym przy-
Pamiętam dzień, kiedy po raz pierwszy wsze- Obraz, jaki pan przedstawia, kłóci się z tym, z Wiejskiej, a inaczej mówi się do dwustu wy- kazaniem?
dłem do sejmu. Jedna rzecz uderzyła mnie na- czym mamy do czynienia na co dzień w deba- soko wykształconych ludzi, którzy za chwilę Nie opluwaj bliźniego swego.
tychmiast: politycy lewicowi wchodzili na salę cie politycznej: z arogancją. By nie powiedzieć: zadadzą ci pytanie, które dokładnie obnaży
obrad z lewej strony, a prawicowi - z prawej. Jest pan wielkim zwolennikiem rozmów
Nie byłoby w tym niczego nadzwyczajnego, twarzą w twarz.

‘‘
gdyby nie fakt, z czego zdałem sobie sprawę Tak. To jedna z podstawowych idei fo-
nieco później, że ci ludzie w ogóle ze sobą nie rum. Ludzie reprezentujący najróżniej-
rozmawiali. Jak jest możliwe, zachodziłem sze obozy polityczne mają możliwość
w głowę, jakiekolwiek porozumienie w spra- podania sobie ręki. Czasami po raz
wach dla ojczyzny fundamentalnych, kiedy Forum działa znakomicie i spełnia pierwszy w życiu. To szczególnie ważne.
się ze sobą nie rozmawia? To wtedy narodził Przecież tak naprawdę możemy się róż-
się pomysł stworzenia forum. Miała to być swoją rolę. Zapraszamy ludzi reprezen- nić w detalach, ale jesteśmy zgodni co
przede wszystkim płaszczyzna porozumienia, tujących najróżniejsze opcje polityczne. do celu. Jest nim dobro naszej ojczyzny.
niwelowania napięć. Miejsce, gdzie można, To tak jak z reformą szkolnictwa: nie ma
bez względu na dzielące nas różnice, porozma- Wszyscy są jednakowo cenni, każdy jest wątpliwości, że wszystkim leży na sercu
wiać. Dogadać się. dobro naszych najmłodszych obywateli.
traktowany tak samo poważnie. Różnimy się tylko w kwestii wskazania
Na ile się to udało? właściwej drogi.
Myślę, że fakt, że w przyszłym roku obcho-
dzimy ćwierćwiecze naszej działalności, jest
najlepszą odpowiedzią na to pytanie. Forum Proszę opowiedzieć o tegorocznym pro-
działa znakomicie i spełnia swoją rolę. Zapra- gramie forum.
szamy ludzi reprezentujących najróżniejsze Tematem pierwszego dnia będzie Bre-
opcje polityczne. Wszyscy są jednakowo cen- z prostactwem. twoją ignorancję. Oczywiście jeśli buta wynika xit – czyli wyjście Wielkiej Brytanii ze
ni, każdy jest traktowany tak samo poważnie. Arogancja niektórych polityków to temat na z niewiedzy i niekompetencji. struktur Unii Europejskiej i jego ewen-
Wyrażamy swoje poglądy i z szacunkiem słu- osobną rozmowę. Trzeba mieć jednak świado- tualne konsekwencje. Drugi dzień to in-
chamy innych. Wszystkich panelistów zapra- mość, że w wielu przypadkach jest to działa- Powiedział pan w jednym z wywiadów, że nowacyjność społeczna. Będziemy oma-
szam osobiście. Zwłaszcza dbam o obecność nie intencjonalne. Gwarantujące oglądalność my, Polacy, powinniśmy zrobić wszystko, by wiać zjawiska społeczne wymykające się
prezydentów miast naszego regionu: Torunia, i popularność. Oczywiście w ramach Forum nie przekroczyć tej cienkiej linii, poza którą jakimkolwiek badaniom. Program zapo-
REKLAMA

Poza Toruń . 10 marca 2017
ROZMAWIAMY Z TWÓRCĄ WELCONOMY FORUM • DLA BIZNESU 9
wiada się niezwykle interesująco. owocna jak co roku. ści. Wystarczy, że tu przyjadą, zwiedzą nasze cych szeroko, w skali geopolitycznej. Świat się
piękne miasto i już zawsze tu wracają. Toruń zmienia. Dziś nie ma najmniejszego problemu,
Zwykle forum nie ogranicza się do tema- Forum Gospodarcze już na stałe wpisało się sprzed 20 lat i Toruń dzisiejszy to dwa różne by po obiedzie uczestnicy forum wybrali się
tów ściśle gospodarczych. Programowo w kulturalny pejzaż Torunia. Jakie konkretne miasta. na spacer nad morze. To tylko godzina drogi.
proponuje pan również debatę humani- zmiany wyniknęły dla miasta z jego działalno- Gdańsk, Gdynia, Sopot – to przecież w gruncie
styczną. ści? Pana największe marzenie? rzeczy plaże Torunia. Dlaczego więc nie stwo-
Humanistyka jest dla nas szalenie istot- Kiedy wiele lat temu zaczynaliśmy, w mieście Odbudowa dróg wodnych w Europie Środ-
na. Na tegorocznym forum podejmiemy był tylko jeden hotel będący w stanie sprostać kowej. Połączenie Zachodu ze Wschodem. rzyć dróg wodnych z Zachodu na Wschód?
kwestie pozycji mężczyzny we współcze- gościnie tak wielu szacownych gości. W tej Proszę sobie wyobrazić rejs z Hamburga do Mało tego: jest to kwestia, co do której zgodni
snym świecie. To bardzo ważna, choć chwili tych hoteli jest kilka. Zmieniła się też Mińska. Na trasie oczywiście Toruń – serce są wszyscy politycy i przedstawiciele biznesu.
rzadko poruszana tematyka. Jestem znacząco cała infrastruktura. Jest to w wie- Europy. Uważam, że jest to inwestycja jak naj- Wystarczy zakasać rękawy. Wierzę, że będzie
przekonany, że debata będzie równie lu przypadkach efekt inwestycji naszych go- bardziej realna. Oczywiście dla ludzi myślą- to najmłodsze dziecko naszego forum.

REKLAMA

Poza Toruń . 10 marca 2017
10 DLA BIZNESU • GMINA OBROWO

Inwestuj
u nas Wyremontowany dworek szlachecki w Obrowie, siedziba UG Obrowo.

Gmina Obrowo stawia na konsekwentne dzia-
łania, dzięki którym mieszkańcy mogą korzy- OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
stać i korzystają z coraz lepszych dróg, infra- 1. Termomodernizacja budynku Ochotniczej
struktury sportowej, a dzieci osiągają coraz Straży Pożarnej w Szembekowie wraz z wymianą
lepsze wyniki w nauce, ucząc się w dobrze wy- pokrycia dachowego oraz ogrodzenia. Nakłady
posażonych szkołach pod wykwalifikowanym poniesione przez gminę: 251.128,00 zł
okiem pedagogów. 2. Wymiana kotła olejowego c.o. wraz z
osprzętem i armaturą kontrolno-pomiarową oraz
- Staramy się, żeby rozwój naszego samorządu wymiana instalacji zasilającej grzejniki w Ochot-
był jak najbardziej harmonijny – podkreśla wójt niczej Straży Pożarnej w Dobrzejewicach wraz z
Andrzej Wieczyński. - Inwestujemy we wszystkie wymianą dwóch bram garażowych oraz pokrycia
sfery, które podlegają samorządowi gminnemu. dachowego nad częścią garażową. Nakłady po-
Współpracujemy z samorządem wojewódzkim niesione przez gminę: 45.304,00 zł
i powiatowym, żeby we współpracy realizować 3. Utwardzenie terenu przy Ochotniczej Stra-
zadania o szerszej skali, np. budowa dróg rowe- ży Pożarnej w Kawęczynie. Nakłady poniesione
rowych czy przekazanie przez gminę gruntu pod przez gminę: 19.500,00 zł
budowę nowego komisariatu policji w Dobrzeje-
wicach, który będzie służył mieszkańcom trzech OŚWIATA
gmin, dbając o bezpieczeństwo ludzi i ich mienia. 1. Wydatki poniesione na oświatę w tym także
Od września 2016 r., dzięki uzgodnieniom Większość naszej gminy to nowe osiedla mieszkaniowe.
na budowę placów zabaw, boisk wielofunkcyj-
władz gminy Obrowo, Lubicza i miasta Torunia, nych, rozbudowę oraz funkcjonowanie szkół i
toruński MZK rozpoczął obsługę mieszkańców jawsko-Pomorskiego. Dzięki temu odbudowano zakupu i montażu kolektorów słonecznych (pła-
drogę gminną w miejscowości Dobrzejewice i w skich i próżniowych) oraz powietrznych pomp przedszkoli na terenie gminy - 19.634.545,78 zł
naszego samorządu na dwóch liniach, podkreśla
wójta Andrzej Wieczyński. Uruchomienie linii miejscowości Zawały o długości 2,397 km. Do- ciepła do podgrzewania wody, wytwarzających
kumentacja techniczna, prace geodezyjne oraz ciepło z energii odnawialnej na terenie Gminy REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY
autobusowych nie tylko zaspokoiło potrzeby
transportowe mieszkańców gminy, ale także w prace drogowe. Nakłady poniesione przez gmi- Obrowo w roku 2016 wypłacono 174 00 zł. Kwotą 1. Wydatki poniesione W 2016 na remont i
nę: 155.894,40 zł. Dotacja z budżetu państwa: wyposażenie dworku szlacheckiego siedziby UG
znacznym stopniu przyczyniło się do poprawy 3 000 zł dofinansowano zatem zakup i montaż
przejezdności pojazdów w godzinach szczytu na 499.999,80 zł w Obrowie: 191.222.63 zł
kolektorów i pomp na 58 posesjach znajdujących
drodze krajowej nr 10. 4. Wykonano budowę chodnika w miejsco- się na terenie gminy Obrowo.
W 2016 roku zrealizowano szereg inwestycji Wydatki na inwestycje i bieżącą działalność
wości Osiek nad Wisłą, Brzozówka ul. Kalinowa, W budżecie na rok 2017 zabezpieczono kwotę
na terenie gminy Obrowo: gminy są z roku na rok większe, albowiem Ob-
Leśna i Brzozowa, Silno. Nakłady poniesione 270 000 zł, która rozdysponowana zostanie dla rowo jest obecnie jedną z najlepiej rozwijających
przez gminę: 140.478,30 zł 90 osób fizycznych będących właścicielami nie-
KANALZACJA I WODOCIĄGI się gmin w powiecie, a nawet w województwie,
ruchomości na terenie gminy, gdzie już została co dostrzegła kapituła Wielkiej Gali Sylwetek i
1. Wykonano prace budowlano montażowe, OŚWIETLENIE ULICZNE bądź będzie zamontowana pompa lub kolektor
projektowe, geodezyjne oraz opłaty za przyłącze Marek Polskiej Gospodarki, przyznając gminie
1. Budowa punktów świetlnych wraz z utrzy- do podgrzewania wody. Obrowo brązową statuetkę Orła Polskiego Samo-
energetyczne kanalizacji sanitarnej w miejscowo- maniem i serwisowaniem. Nakłady poniesione
ściach Głogowo - Brzozówka - Szembekowo etap rządu w kategorii gmina wiejska powyżej 10.000
przez gminę: 301.650,00 zł W 2016 roku zostało DEMONTAŻ, TRANSPORT I UNISZKODLI- mieszkańców.
II, III i IV, Osiek nad Wisłą, Dzikowo, Silno oraz zamontowanych 27 punktów świetlnych. WIENIE AZBESTU
Obrowo. W 2016 roku zostało oddanych 18,2 km - Takie wyróżnienia cieszą, ale też mobilizują
1. W roku 2016 dzięki pozytywnej weryfikacji do dalszego działania na rzecz Naszych Małych
sieci kanalizacyjnej. Nakłady poniesione przez KOLEKTORY SŁONECZNE, POMPY CIE- wniosków złożonych przez Gminę Obrowo do
gminę: 2.742.426,08 zł Ojczyzn - podkreśla wójt Andrzej Wieczyński.
PŁA ORAZ BUDOWA PRZYDOMOWYCH Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska W 2017 r. dochody gminy zaplanowa-
2. Wykonano dokumentację projektową bu- OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW i Gospodarki Wodnej w Toruniu (dalej zwany
dowy wodociągu, prace geodezyjne zakup ma- no na kwotę ponad 70.101.390,37zł z czego
1. Dofinansowano budowę 15 przydomowych WFOŚiGW), usunięto 81 842 Mg azbestu z tere- 11.916.669,00 zł to wydatki na zadania inwesty-
teriałów inwestycyjnych oraz inwentaryzację oczyszczalni ścieków na terenie gminy Obrowo.
sieci wodociągowej w miejscowościach Głogowo nu gminy. Bezpłatna utylizacja objęła 33 posesje a cyjne. W roku bieżącym przeznacza się środki w
- Brzozówka, Silno oraz Obory. W 2016 roku zo- Nakłady poniesione przez gminę: 15.000,00 zł. łączna kwota utylizacji sfinansowana przez Wo- wysokości 3 mln. zł na zadania związane z budo-
stało oddanych 4,2 km sieci wodociągowej. Na- W roku 2017 również zabezpieczono kwotę 15 jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo- wą sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej.
kłady poniesione przez gminę: 201.486,00 zł 000 zł na dofinansowanie w/w inwestycji na te- darki Wodnej w Toruniu wyniosła 28 235,49 zł. 4,8 mln. zł to środki przeznaczone na inwe-
3. Zakupiono sprężarkę na ujęcie wody w renie Gminy Obrowo 2. Kwotą 19 250 zł WFOŚiGW dofinansował stycje związane z budową dróg oraz chodników.
Osieku nad Wisłą. Nakłady poniesione przez 2. Na podstawie uchwały Rady Gminy Ob- opracowany dla Gminy Obrowo Program Go- W roku 2017 rozpocznie sie również rozbudowa
gminę: 15.548,00 zł rowo w sprawie ustalenia trybu postępowania o spodarki Niskoemisyjnej, którego łączna wartość Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ udzielenie dotacji celowej na pokrycie kosztów opracowania wyniosła 38 500 zł. Na bieżącą działalność związaną z utrzyma-
1. Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego w niem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej planuje
trakcie realizacji jest wykonanie dokumentacji się przeznaczyć 2,6 mln. zł, na oświatę 23,4mln.zł
budowlanej chodnika w miejscowości Brzozówka (w tym 8mln.zł. środków samorządowych).
- Szembekowo - Łążynek. Budowa chodnika oraz Budżet na 2017 rok jest budżetem przyszło-
zatoki autobusowej w miejscowości Zębówiec. ściowym, a realizowane inwestycje mają wpływ
Nakład poniesione przez gminę: 136.000,00 zł na poprawę warunków życia i bezpieczeństwa
2. Przebudowano drogi gminne w miejscowo- mieszkańców gminy.
ściach: Obory w kierunku Kopanina, Głogowo
ul. Jagodowa, Strumykowa, Żołędziowa, Obro- Dane teleadresowe Urzędu:
wo ul. Leszczynowa i Piaskowa, Brzozówka ul.
Świerkowa, Zawały w kierunku Osiedla, Dobrze- Urząd Gminy w Obrowie
jewice w kierunku oczyszczalni, Osiek nad Wisłą ul. Aleja Lipowa 27
ul. Wiślana, Stajenczynki. W 2016 roku zostało
oddanych 7,536 km dróg. Nakłady poniesione 87-126 Obrowo
przez gminę: 3.039.382,00 zł tel./fax. 56 678 60 22
3. Gmina Obrowo otrzymała dofinansowa-
nie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji z rezerwy celowej budżetu państwa www.obrowo.pl
na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk Dbamy też o bezpieczeństwo, inwestując w infrastrukturę OSP. obrowo@obrowo.pl
żywiołowych przekazana przez Wojewodę Ku-

Poza Toruń . 10 marca 2017
REKLAMA • DLA BIZNESU 11

Ponad 100 lat tradycji
i zaufania
Istnieje od 120 lat. Ma swoją misję i własną filozofię. Jest znany
i szanowany. Działa charytatywnie. Mowa o Banku Spółdzielczym w Toruniu.
Z jego prezesem Waldemarem Zielińskim rozmawia Robert Kamiński
fot. Łukasz Piecyk

W roku 2016 obchodziliście jubile- kańcom w realizacji ich planów
usz 120-lecia istnienia banku. Pięk- rozwojowych. Chcemy tego doko-
ny wiek. nać, oferując proste, przejrzyste i
Początki Banku Spółdzielczego się- dostępne produkty finansowe.
gają roku 1896, kiedy to rozpoczął
swoją działalność Bank Spółdziel- A wasza filozofia?
czy z siedzibą w Siemoniu. W sa- Nasza filozofia to cztery słowa: so-
mym Toruniu zainicjował swą ak- lidność, tradycja, stabilność, part-
tywność w roku 1946. nerstwo.
scu zaznaczyć, że staramy się iść z tylko z okazji naszego jubileuszu, „Jestem wzruszony taką postawą.
Znajdujemy się w głównej siedzibie Proszę rozwinąć ostatnie: partner- duchem czasu i mocno stawiamy ale rokrocznie – to element naszej
Centrali Banku Spółdzielczego w stwo. Zwykle z takich okazji (jubileuszu
również na tzw. samoobsługę. Nasi działalności. Oczywiście rocznice 120. rocznicy istnienia) instytucje
Toruniu przy ulicy Lelewela 33. To Działając w stosunkowo wąskim, klienci mają w tej chwili do dyspo- są doskonałym pretekstem do ich
jedyny bank, którego zarząd mieści lokalnym uniwersum, mamy moż- wydają okolicznościowe monety,
zycji strefy samoobsługowe z ban- podkreślenia. albumy lub obniżają stopy procen-
się w Toruniu. Wszędzie, nie tylko liwość bezpośredniego poznania komatami i wpłatomatami czynne
w logo, dominuje kolor zielony. naszych klientów. Znamy ich do- towe, a Bank Spółdzielczy w Toru-
24 h przez 7 dni w tygodniu przy Kiedy oddawano do użytku sfinan- niu pozostawia po sobie coś, co bę-
Dlaczego? świadczenie, umiejętności, pomysł każdym z oddziałów. Dodatkowo sowany przez bank plac zabaw, czy
Chciałbym to podkreślić – jesteśmy na biznes, realne potrzeby. Nie są to uruchomiliśmy profil na Facebo- dzieci dziękowały panu osobiście? dzie służyło mieszkańcom. Na tym
jedynym bankiem w Toruniu, któ- dla nas ludzie anonimowi, co z ko- oku i Youtube’ie - chcemy być jak Tak. To niesamowite uczucie. Po- właśnie polega istota spółdzielczo-
rego centrala mieści się w naszym lei sprzyja wzajemnemu zaufaniu. najbliżej naszych klientów. dziękowania tych maluchów. W ta- ści, żeby współdzielić coś dla dobra
mieście. Zdecydowanie ułatwia To jeden z naszych największych kich chwilach człowiek czuje, że to, wszystkich”. To bardzo budujące
nam to szybkość podejmowania atutów. A jak wygląda to w takim razie od co robi, ma sens. słowa. Proszę powiedzieć, tak po
decyzji w kluczowych dla małych strony klienta? Czy są zadowoleni? ludzku, czy rozpiera pana duma,
i średnich firm sprawach. Kolor Czy nie to właśnie odróżnia bank Raz w roku organizujemy tzw. Ba- Wspieracie również sportowców. kiedy myśli pan o swojej działalno-
zielony natomiast towarzyszy nam spółdzielczy od komercyjnego? danie Satysfakcji Klientów i mogę Od lat współuczestniczymy w ści?
od samego początku. Symbolicznie Dokładnie. Wielkie banki komer- się pochwalić, że 87% responden- sponsorowaniu naszej drużyny Nie patrzę na to w ten sposób.
oznacza równowagę, bezkonflikto- cyjne mają o wiele mniejsze szanse tów określa współpracę z bankiem żużlowej oraz toruńskich Twardych Oczywiście bardzo często czuję
wość, spokój. Doskonale harmoni- na poznanie swoich klientów. My na poziomie co najmniej dobrym. Pierników, czyli drużyny koszykar- ogromną satysfakcję, ale nie spo-
zuje z naszą misją. znamy bardzo dokładnie teren, na Myślę, że to znakomity wynik. skiej. Szczególnie dbamy o rozwój
jakim działamy. Znamy po prostu czywam na laurach. Dokonania
sportu młodzieżowego. W tym są ważne, ale jeszcze ważniejsze są
Właśnie: misja. Gdyby miał pan tych ludzi. Również w roku ubiegłym, z okazji względzie mogę wymienić choćby
określić ją jednym słowem, jakiego swojego jubileuszu, bank sfinanso- drużynę hokeja na trawie z Łubian- wyzwania, które stawiamy przed
słowa by pan użył? Bank Spółdzielczy to nie tylko od- wał na rzecz lokalnej społeczności ki. To również wielka satysfakcja. sobą na przyszłość. Na tym skupia-
Nie chcę zawężać naszej misji tylko dział w Toruniu? place zabaw dla dzieci, siłownie na my się przede wszystkim.
do jednego słowa, ponieważ mamy Oczywiście, że nie. Mamy oddzia- wolnym powietrzu, drogowskazy Myślę, że warto w tym miejscu
ją bardzo dobrze sprecyzowaną. ły w Łysomicach, Łubiance, Uni- informacyjne oraz wiele innych zacytować słowa prezydenta Toru- Rozumiem, że bieżący rok będzie
Istniejemy po to, aby pomagać lo- sławiu, Złejwsi Wielkiej i filię w przedsięwzięć. nia Michała Zaleskiego na temat pod tym względem identyczny.
kalnym firmom, rolnikom i miesz- Turznie. Warto jednak w tym miej- Angażujemy się w takie akcje nie banku, którego jest pan prezesem: Zrobimy wszystko, by był lepszy.

Robert Kożuchowski, Andrzej Walczyński, Robert Sawina, Andrzej Bukowski, Małgorzata Chojnacka-
przewodniczący dyrektor Zespołu Szkół w były żużlowiec, właściciel firmy handlowo- -Różyńska,
Rady Gminy Łysomice Górsku obecnie rolnik -usługowej, branża mięsna klientka banku

Gmina Łysomice posiada w Jestem klientem banku od 25 Chciałbym podkreślić fakt, że Powiedzmy to otwarcie: Bank Hasło banku to: partnerstwo,
Banku Spółdzielczym konto lat. Ze współpracy jestem za- bank jest na miejscu, pod ręką. Spółdzielczy w Toruniu to solidność, tradycja, stabil-
od wielu już lat. Ze współpra- dowolony zarówno jako osoba Mam więc łatwy dostęp. Po pierwsza liga. Należę do klien- ność. W tym budynku jest to
cy jesteśmy bardzo zadowole- prywatna, jak i dyrektor szkoły drugie przyznać należy, że Bank tów bardzo wymagających i napisane niemal wszędzie: na
ni. Bank, co szczególnie cenne, w Górsku. W tym czasie bank Spółdzielczy – co jest jego naj- drzwiach, ścianach. Dokładnie
podjął wiele inicjatyw społecz- gdyby cokolwiek mi się nie na tym opiera się misja banku,
jest zżyty z naszą społecznością. większą zaletą – zawsze udzie- podobało – zrezygnowałbym z
Wspomaga wiele imprez. Jego nych, z których wywiązał się la pełnej, rzetelnej informacji. którą jako wieloletnia klient-
znakomicie. Szczególnie cenię ich usług. A mam konto w tym ka obserwuję. I potwierdzam.
działania są bardzo konkretne, Umowy są przejrzyste, nie ma
sobie pomysł założenia w naszej banku od 20 lat. Szczególnie Jednak istotne jest coś jeszcze.
że wymienię choćby siłownię na szkole Szkolnej Kasy Oszczęd- żadnych kruczków prawnych, Bank Spółdzielczy w Toruniu
wolnym powietrzu w Turznie, ani dziwnych odsetek, które w chciałbym podkreślić kompe-
ności. Nauczanie dzieci oszczę- tencja pań Beaty Szymczak oraz idzie z duchem czasu. Osobiście
ufundowaną przez bank. Nie dzania uważam, za ideę pierw- innych bankach ujawniają się cenię sobie bankomaty działa-
pamiętam przypadku, by bank dopiero po podpisaniu umów. Justyny Zulewskiej. To osoby
szorzędną. Pamiętam również, jące na zasadzie biometrii czyli
kiedykolwiek nam czegokol- jak kilka lat temu w czasie po- To po prostu uczciwi ludzie. bardzo rzeczowe i zawsze dys- skanowania dłoni. Daje mi to
wiek odmówił. Znam tych ludzi wodzi potrzebowaliśmy wspar- Dbają o moją płynność finanso- pozycyjny. Nigdy się nie zawio- dodatkową pewność, że moje
osobiście. Darzymy się zaufa- cia banku. Wystarczył jeden wą, kredyty są zawsze preferen- dłem. Inne banki mogą się od oszczędności są całkowicie bez-
niem i wyrozumiałością. telefon. cyjne i nisko oprocentowane. nich uczyć. pieczne.

Poza Toruń . 10 marca 2017
12 DLA BIZNESU • CO SŁYCHAĆ W ŚWIECIE NOWYCH TECHNOLOGII?

Maraton startupowy
Stworzyć zespół, przygotować
projekt i wstępną wersję pomysłu
na biznes – takie zadanie mie-
li przed sobą uczestnicy Startup
Weekend Toruń. Wszystko to mu-
sieli zrobić w 54 godziny.

Tegoroczna impreza była wyjąt-
kowa w skali europejskiej. Wśród
60 uczestników aż 40 z nich było
programistami. To spowodowało,
że powstało 7 licznych zespołów
przygotowujących biznes, który ma
zrewolucjonizować świat nowych
technologii. Wydarzenie upłynęło
pod hasłem „Internet of Things” (z
ang. Internet rzeczy).
Ostatecznie w finale zaprezento-
wało się 6 zespołów. Jury za najbar-
dziej udany pomysł uznał produkt
grupy Mootic. Zaproponowała ona
aplikację, która poprzez grywaliza-
cję codziennych czynności dawała
możliwość wygrania zniżek i ku-
ponów rabatowych do sklepów. Na
podium stanęli także twórcy pro-
jektu makijażOnline (rozbudowana
platforma, która łączy makijażystki
i kosmetyczki działające w domach
z ich klientami. Celem platformy
jest likwidacja szarej strefy i polep-
szenie obsługi klienta) oraz InsCa-
re. Ci ostatni zaproponowali sen-
sor umieszczany w kieszeni osoby
cierpiącej na zespół Alzheimera.
Urządzenie w momencie upadku
takiej osoby informuje najbliższych
poprzez aplikację mobilną o wy-
padku.
Zwycięzcy Startup Weekend
Toruń wygrali vouchery na usługi
informatyczne. Wydarzenie zorga-
nizował inkubator nowych techno-
logii Smart Space.

Suma idealnych rozwiązań
REKLAMA

Idealny dojazd, ogromne możli- Dobry klimat w firmie gwarantują
wości i budynek tętniący historią - m. in. zgrani pracownicy. Idealną
te trzy cechy skupia w sobie Pałac okazją do utrzymania ducha zespo-
Romantyczny w Turznie. Nie jest łu są spotkania integracyjne. Pałac
to jednak tylko miejsce na miło- Romantyczny jest wymarzonym
sny weekend. Kompleks sprawdzi miejscem do organizacji tego typu
się bowiem świetnie w przypadku wydarzeń.
spotkań integracyjnych, szkoleń - Dysponujemy terenem o po-
czy konferencji. wierzchni 16 hektarów - wyjaśnia
Karina Horbowicz. - W parku i
Wystarczy przekroczyć próg okolicach możemy zorganizować
czterogwiazdkowego Pałacu, aby biesiady, pikniki czy kolacje gril-
poczuć ducha dziewiętnastowiecz- lowe. Miejsca u nas nie brakuje.
nej historii i kroczyć ścieżkami Niech świadczy o tym fakt, że w
Fryderyka Chopina. To właśnie od czerwcu gościliśmy 5 tysięcy osób
nazwiska kompozytora - znamie- na pikniku rodzinnym.
nitego gościa Pałacu wzięła nazwę Jak można jeszcze spędzić wol-
120-osobowa sala szkoleniowa. ny czas ze znajomymi z pracy? Do
Miejsc do przeprowadzania gru- dyspozycji jest tor dla quadów, kor-
powych spotkań w budynku jest ty tenisowe, boiska, ścieżki rowe-
jednak więcej. Najmniejsza sala rowe czy stawy (które posłużyły do
pomieści 15 osób. Dla najbardziej imprezy z amfibią w roli głównej).
wymagających do dyspozycji jest Współpraca z tutejszą szkołą po-
natomiast Etiuda, gdzie miejsce sie- zwala rozszerzyć ofertę infrastruk-
dzące znajdzie 200 osób. Tam znaj- tury sportowej.
duje się także system nagłaśniania - Przy takich okazjach warto
scenicznego, rzutnik podsufitowy z wziąć pod uwagę zajęcia budujące
ekranem, mikrofony, łącza HDMI i relacje w naszej firmie - radzi Ka-
S-Video, wskaźniki laserowe, a na- rina Horbowicz. - Stąd odbyły się u
wet parkiet do tańca. Połączenie za- nas np. wspólne budowanie tratwy którym mróz jest nie straszny, konferencyjnej, weselnej. kwintna restauracja, idealne miej-
bytkowych wnętrz z nowoczesnym czy mecz paintballa. możemy zaproponować kulig z po- Rozbudowa hotelu zapewni sce na organizację wesel, wydarzeń
rozwiązaniami doceniły już tysiące Co jednak w sytuacji, gdy pogo- chodniami, grzańce i ognisko. dodatkowe miejsca noclegowe, zo-
osób. da się nieoczekiwanie zepsuje lub kulturalnych czy po prostu klima-
Coraz większe zainteresowanie stanie powiększona strefa mokra tyczny kompleks wypoczynkowy.
- Warto pamiętać, że nasz obiekt po prostu temperatura odstrasza
to także hotel - przypomina Karina od przebywania w plenerze? gości organizacją wesel, konferen- SPA, strefa saun i gabinety masażu. Warto dodać, że obiekt ma bardzo
Horbowicz z Pałacu Romantycz- - Wtedy wielu z naszych gości cji w Pałacu dało zaczątek do idei Goście będą mogli cieszyć się tak-
rozbudowy kompleksu. W maju że nowo wybudowanym basenem. dobre połączenie komunikacyjne.
nego. - Jesteśmy w stanie zapewnić wybiera spa - podpowiada Karina Z toruńskiej Starówki dojedziemy
nocleg 160 osobom. Dzięki temu Horbowicz. - Można np. wynająć 2017 r. do dyspozycji gości oddana Dla najmłodszych stworzona bę-
możemy obsłużyć naszych klien- strefę mokrą z jacuzzi i przeróż- zostanie nowa część hotelowa, co dzie specjalna strefa zabaw z licz- tutaj w kwadrans, a z węzła auto-
tów od A do Z. nymi kąpielami - piwnymi, szam- pozwoli na zwiększenie możliwości nymi atrakcjami. stradowego “Toruń-Północ” (Turz-
Nie samą pracą człowiek żyje. pańskimi czy różanymi. Osobom, działalności hotelu – szkoleniowej, Pałac Romantyczny to także wy- no) w 5 minut!
Poza Toruń . 10 marca 2017
GMINA ŁYSOMICE • DLA BIZNESU 13

Tylko inwestować!
Prężnie rozwijająca się gmina Łysomice nie zostawia złudzeń - to będzie ich rok. Nowe inwestycje w Obszarze Pomorskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej oraz najwyższy od lat budżet sprawiają, że region staje się atrakcyjny nie tylko dla mieszkańców, ale także
inwestorów lokujących swoje interesy pod Toruniem. O wciąż rozwijającej się gminie Łysomice rozmawiamy z wójtem Piotrem Kowalem
fot. Łukasz Piecyk (archiwum)

‘‘ Na terenie gminy znajduje się także Po-
morska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Na-
stępni inwestorzy już są zainteresowani roz-
poczęciem w niej swoich działań.
ną trzecią budżetu. Powstaną więc Można by stwierdzić, że to właśnie
nowe drogi, ścieżki rowerowe czy lokalizacja gminy Łysomice jest jej
zmodernizowane obiekty użytecz- największym atutem.
ności publicznej. Nasze działania To daje nam bardzo duże pole do
mające na celu poprawę i jakość działania pod względem gospo-
życia w dużej mierze finansowo darczym. W gminie wciąż trwa
wspiera Unia Europejska. proces osiedleńczy, ponieważ licz-
ba mieszkańców regionu wzrasta
Skoro przeszliśmy do tematów fi- każdego roku. Ma to duży wpływ
nansów, trudno nie zwrócić uwagę na nasz rozwój, gdyż tu lokalna
na budżet gminy Łysomice. społeczność odprowadza podatki.
Od chwili, kiedy objąłem urząd Znajdujemy się w pobliżu autostra-
wójta, a było to osiem lat temu, dy A1 oraz na głównej trasie pomię-
budżet gminy praktycznie został dzy Toruniem i Gdańskiem. Trasy
potrojony. Zaczynaliśmy od ponad te mają niebagatelne znaczenie dla
20 mln zł, a dziś możemy planować inwestorów. W roku 2016 na terenie
wydatki opiewające na kwotę około gminy działało ponad tysiąc przed-
60 mln zł. Na sumę tę duży wpływ
siębiorstw. Choć są to dane staty-
ma rozwój przedsiębiorczości, gdyż
to właśnie podatki są znaczną czę- styczne, wzrost zainteresowania
ścią budżetu. rozpoczęciem działalności firmy
Gmina mocno rozwija się w każ- lat. Dotyczy to zarówno dużych akurat u nas jest zauważalny.
dym sektorze gospodarczym. Jakie firm, jak i mikroprzedsiębiorstw. Inwestycje są też wizytówką gmi- A jak układa się współpraca gospo-
działania podejmujecie, aby przy- Na terenie gminy znajduje się także ny Łysomice. Patrząc na jej rozwój, darcza z Toruniem? Widać także turystów.
ciągnąć do siebie inwestorów? Pomorska Specjalna Strefa Ekono- które działania wyłaniają się na Nasze wspólne działania dotyczą Gmina Łysomice jest także bardzo
Pierwsze działania podejmujemy miczna. Niedawno swoje działania pierwszy plan? między innymi inwestycji wodno- atrakcyjnym miejscem dla wypo-
już w momencie opracowania pla- rozpoczęła tam firma produkująca Gmina Łysomice jest zwodociągo- -kanalizacyjnych czy gazyfikacji re- czynku, o czym przekonujemy się
nu przestrzennego zagospodarowa- ambulansy lecznicze. Następni in- wana w ponad dziewięćdziesięciu gionu. Obecnie jesteśmy w trakcie każdego roku. Rozbudowana baza
nia gminy, w którym umożliwiamy westorzy już są zainteresowani roz- procentach, skanalizowana zaś w rozmów o zwiększeniu możliwości hotelowo-usługowa, przykładem
przedsiębiorcom rozwój ich dzia- poczęciem w niej swoich działań. siedemdziesięciu. Ponadto mamy komunikacyjnych pomiędzy Toru- której może być Pałac Roman-
łalności. Ponadto każdy inwestor, Infrastruktura na terenie Strefy jest dobry węzeł komunikacyjny, mowa niem a gminą. Wzajemne działa- tyczny w Turznie oraz jezioro w
który ma w zamierzeniach założyć w pełni przygotowana do przyjmo- tu o autostradzie A1, drodze krajo- nia podejmujemy jednak na wielu Kamionkach Małych - jeden z naj-
w gminie firmę, może ubiegać się wania kolejnych przedsiębiorców. wej nr 91, drogach wojewódzkich płaszczyznach, w tym także na linii czystszych akwenów wodnych w
o zwolnienie z podatku od nieru- Pozostaje im tylko u nas inwesto- nr 552 oraz nr 553. W tym roku na kulturalnej. województwie - to bez wątpienia
chomości nawet na okres czterech wać. same inwestycje przeznaczymy jed- nasze atuty.

Nagrody Marszałka 2017
REKLAMA

Rusza siedemnasta edycja Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To prestiżowe wyróżnienia
przyznawane za najwartościowsze dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej i społecznej, profesjonal-
nej i biznesowej. Wnioski o przyznanie nagrody można składać do 21 kwietnia
- Nasze doroczne wyróżnienia łeczne wsparcie i propozycje rozwią- naukowe) 9. sport (m.in. organizacja im- 13. promocja województwa
przyznajemy najlepszym z naj- zań w zakresie realizacji programów 6. edukacja (m.in. osiągnięcia w prez sportowych rangi ogólno- (działania, przedsięwzięcia oraz
lepszych – osobom, które swoją operacyjnych wdrażanych przez sa- pracy dydaktycznej, wychowawczej polskiej, europejskiej i światowej dokonania przyczyniające się do
aktywnością, zaangażowaniem i morząd województwa) lub opiekuńczej, nowatorskie pomy- przyczyniających się do promocji budowania patriotyzmu lokalnego,
codzienną pracą służą rozwojowi 3. rolnictwo i rozwój obszarów sły wyrównywania szans edukacyj- regionu) promujące symbole województwa,
naszego regionu w różnych obsza- wiejskich (m.in. osiągnięcia w za- nych dzieci i młodzieży) 10. ochrona środowiska na- przyczyniające się do integracji re-
rach – mówi marszałek Piotr Cał- kresie hodowli zwierząt i odmian ro- 7. kultura (wydarzenia kultural- turalnego (m.in. eliminacja lub gionu i jego mieszkańców lub pro-
becki. ślin, inwestycje zwiększające poziom ne i twórcze projekty artystyczne; ograniczenie zanieczyszczeń wód, mujące jego walory poza granicami)
innowacyjności i konkurencyjności dzieła sztuki: muzyczne, literackie, powietrza i powierzchni ziemi, no-
Do Nagrody Marszałka mogą być w produkcji rolniczej) filmowe, telewizyjne, teatralne i pla- watorskie programy w zakresie pro- Wnioski o przyznanie Nagrody
zgłaszane osoby lub zespoły z wybit- 4. innowacyjne metody stoso- styczne - z uwzględnieniem wkładu mocji i edukacji ekologicznej) Marszałka należy składać do
nymi osiągnięciami w dziedzinach: wane w zakresie rozwoju i pro- w rozwój kultury regionalnej) 11. działalność społeczna i zaan- 21 kwietnia. Pełny regulamin
1. gospodarka (m.in. inwestycje mocji miast i obszarów wiejskich 8. ochrona zdrowia (m.in. za- gażowanie na rzecz drugiego czło- konkursu pod adresem: http://ku-
i przedsięwzięcia zwiększające po- (m.in. innowacyjne rozwiązania w sługi dla poprawy dostępności oraz wieka (m.in. nowoczesne metody jawsko-pomorskie.pl/pliki/2017/
ziom innowacyjności i konkurencyj- planowaniu przestrzennym, inno- rozwoju i poprawy metod leczenia monitoringu i przeciwdziałania pro- nagrody/Zasady_naboru_wnio-
ności regionu oraz sprzyjające gene- wacyjne i kompleksowe rozwiązania pacjentów, nowoczesne metody dia- blemom społecznym) skow_2017.pdf.
rowaniu nowych miejsc pracy; nowe w programach rewitalizacji miast gnozowania i leczenia chorób, pro- 12. budowa społeczeństwa oby- Rozstrzygnięcie i gala jak zwykle
technologie, produkty i rozwiązania lub odnowy miejscowości) gramy i przedsięwzięcia w zakresie watelskiego (m.in. aktywizowanie w czerwcu, podczas obchodów
organizacyjne) 5. nauka, badania naukowe i po- zdrowia i profilaktyki prozdrowot- lokalnych społeczności i kreowanie Święta Województwa.
2. fundusze unijne (m.in. spo- stęp techniczny (nowatorskie prace nej) inicjatyw lokalnych)
Poza Toruń . 10 marca 2017
14 DLA BIZNESU • POWIAT TORUŃSKI

Powiat przyjazny inwestycjom
Nie wystarczy zbudować dom, poprowadzić do niego drogę i postawić lampę, by ją oświetlała. Potrzeba
czegoś więcej – mówi starosta toruński Mirosław Graczyk w rozmowie z Robertem Kamińskim
Powiat toruński pod wieloma
względami wyróżnia się na tle po-
wiatów całej Polski. Na czym ta
specyfika polega?
Czynników jest wiele. Z całą jednak
pewnością należy na pierwszym
miejscu wymienić demografię. W
dobie niżu demograficznego, z ja-
kim mamy od lat do czynienia w ca-
łym kraju, nasz powiat jako jeden z
nielicznych ma dzietność dodatnią.
Mamy dodatni przyrost naturalny.
I jest to stała tendencja wzrostowa.
Szacuje się, że obecna liczba 104 tys.
mieszkańców zwiększy się w ciągu
następnych 10 lat do 140 tys. Ciągle
jest za mało szkół, ulic, sieci wodo-
ciągowych. Trzeba nadążać z infra-
strukturą za stale wzrastającą liczbą
ludności.

‘‘
Stały przyrost ludności oznacza,
rzecz jasna, zapotrzebowanie na
mieszkania.
Oczywiście. Z punktu widzenia
budownictwa mieszkaniowego po-
wiat toruński wygląda niezwykle
atrakcyjnie. Perspektywy, jakie ry-
sują się przed inwestorami, są bar- Część decyzji oddajemy w ręce miesz-
dzo zachęcające. Dodajmy do tego,
że ludność stale „wylewa się” poza kańców – mając do dyspozycji budżet oby-
obrzeża miasta. To również powo-
duje wzrost zapotrzebowania na watelski, sami mogą zdecydować, na co prze-
domy. Budownictwo mieszkaniowe
stale się więc rozwija, a wraz z nim znaczyć te pieniądze. To pobudza aktywność
także usługi i produkcja. Rosną nie
tylko domy, ale także biura, punkty
usługowe, hale produkcyjne i ma-
i przedsiębiorczość – uczy odpowiedzialności
gazyny.
za swoją małą ojczyznę.
Co jeszcze wyróżnia nasz powiat?
Drugim, niezwykle istotnym czyn-
nikiem jest komunikacja. Z biz-
nesowego punktu widzenia układ Rzeczywiście. Bezrobocie w na- PUP dla powiatu toruńskiego jest rate. I te staramy się zaspokajać. sze są te, związane z drogami, gdyż
komunikacyjny wygląda w naszym szym powiecie kształtuje się na jednym z najaktywniejszych w wo- one są najbardziej oczekiwane
powiecie bardzo korzystnie. Po poziomie około 13%. Jest zatem jewództwie – skutecznie pozyskuje Zna pan konkretne zapotrzebowa- przez mieszkańców. Dlatego też,
ukończeniu autostrady oraz wy- wyższe od średniej krajowej. In- także środki unijne na wsparcie dla nia konkretnych społeczności?
remontowaniu wielu dróg woje- poprawę nawierzchni oraz budo-
westor może spojrzeć na ten pro- przedsiębiorców. Oczywiście. Odbywam regularne wę bezpiecznego i spójnego układu
wódzkich i powiatowych istnieją blem inaczej – dla niego oznacza spotkania z mieszkańcami w gmi-
bardzo dobre połączenia powiatu dróg rowerowych zaliczyć można
to, że na naszym terenie łatwo W jakim stopniu czynniki te bez- nach. Ludzie piszą petycje, komen-
z Toruniem i resztą kraju. Mówiąc znajdzie pracowników. Paradok- pośrednio wpływają na jakość życia tują nasze działania na Facebooku. do naszych priorytetów i sukcesów.
o korzystnych warunkach trans- salnie jednak, pomimo ogromnej mieszkańców? Poza tym w radzie powiatu zasiada- Tym bardziej, że realizujemy je w
portowych, mam na myśli nie tylko liczby bezrobotnych, rąk do pracy Warto również zaznaczyć, że to ją przedstawiciele wszystkich gmin. partnerstwie z samorządami gmin-
gęstość sieci, ale i jakość dróg, któ- nymi i wojewódzkim. Dotychczas
ra ma niebagatelne znaczenie dla brakuje. Ciągle poszukuje się fa- właśnie dbałość o jakość życia Stąd znamy na bieżąco najpilniej-
rozwoju biznesu. 60% dróg powia- chowców. Obecnie pokutuje fakt, mieszkańców naszego powiatu jest sze potrzeby. Część decyzji odda- wybudowaliśmy prawie 80 km
towych jest już wyremontowanych że przez ostatnie 25 lat panował pęd tym, co nas wyróżnia na tle in- jemy w ręce mieszkańców – mając dróg rowerowych, a kolejne 100
– ta wartość z roku na rok rośnie. do kształcenia ogólnego. Wszyscy nych. Jako starostwo rozumiemy do dyspozycji budżet obywatel- km znajduje się na deskach projek-
Korzystny układ komunikacyjny chcieli mieć maturę i studia wyż- wagę potrzeb społecznych. Reali- ski, sami mogą zdecydować, na co tantów. Drugim istotnym obsza-
ma oczywiście prymarne znaczenie sze. Wytworzyła się w ten sposób zując plany i inwestycje, nie zapo- przeznaczyć te pieniądze. To pobu- rem, który należy w tym miejscu
dla inwestorów zainteresowanych taka sytuacja, że mnóstwo zawo- minamy o ludziach. Nie wystarczy dza aktywność i przedsiębiorczość
wyróżnić, jest wsparcie środowisk
naszym powiatem. dów, głównie technicznych, jest zbudować domu, poprowadzić do – uczy odpowiedzialności za swoją
pilnie poszukiwanych. Powiatowy niego drogę i postawić lampę, by ją małą ojczyznę. lokalnych – organizacji pozarządo-
Jak rozwój demograficzny ma się Urząd Pracy organizuje szkolenia oświetlała. Mieszkańcom potrzeba wych i grup nieformalnych. W ten
do wielkości bezrobocia? Bo to jest zawodowe dla tych, którzy chcą czegoś więcej. Człowiek, ma rów- Jakie są najważniejsze osiągnięcia sposób staramy się aktywizować
akurat w naszym powiecie bardzo podnieść swoje kwalifikacje. Wyda- nież wiele innych potrzeb: koncert, starostwa za pana kadencji? środowiska lokalne, które dbają o
wysokie. jemy na to około 20 mln zł rocznie. teatr, kółko szachowe, zawody ka- W zakresie inwestycji najważniej- ofertę dla swoich sąsiadów.

Poza Toruń . 10 marca 2017
DZIEŃ KOBIET 15

Damski świat
Robić karierę, być matką, żoną, dbać o dom i dzieci nie jest łatwo. Nie
Dr Barbara Łaukajtys,
historyk z Chełmży
Oczywiście jako historyk mam świadomość korzeni tego święta.
Jednak całkowicie mi to nie przeszkadza. Przeciwnie: kojarzy mi
się z dzieciństwem, które przypadało na okres komuny. A ten etap
życia zawsze wydaje się trochę mityczny. Pamiętam, jak mama dosta-
wała tego dnia rajstopy. Wtedy to było coś. Pewnie, że lubię dostawać prezenty
i każda okazja ku temu jest dobra. Wolałabym jednak dostawać je nie tylko
sposób jest wyróżnić wszystkie Panie, które zasługują na szczególne tego dnia. Nie sądzę jednak, że to święto ma jakieś praktyczne konsekwencje.
No, może nie wypada mi tego dnia stawiać uczennicom ocen niedostatecz-
uznanie w dniu ich święta. Dokonaliśmy więc subiektywnego wy- nych (śmiech).
boru - pań, które najczęściej gościły na łamach „Poza Toruń”. Z czym
kojarzy się im Dzień Kobiet? Jak postrzegają kobiecość? Co sprawia,
że się uśmiechają? Oto ich opinie.
Ilona Termińska,
prezes KS Toruń
Dla mnie Dzień Kobiet to dzień, jak co dzień. Niczym nie różni
się od innych. Owszem, miło jest dostać od męża kwiatka, ale
buziak też wystarczy. Nie mam również sprecyzowanego pomy-
słu na to, jak chciałabym go spędzić. Nie wyróżnia się on jakoś
szczególnie na tle innych. Po pracy fajnie jest miło spędzić czas, a
Wioletta Dąbrowska, w pracy zawsze doceniam pamięć współpracowników. Nigdy też nie czułam
rzecznik toruńskiej policji się gorsza z powodu płci, nigdy nikt nie dał mi odczuć, że jestem tą „słabszą”.
Nie kojarzę tego święta z żadnym systemem politycznym. Fakt, Wręcz przeciwnie. Nieraz to ja jestem „wysyłana” do zadań specjalnych. Acz-
że zostało wprowadzone za komuny nie ma dla mnie żadnego kolwiek wierzę, że tu główne znaczenie ma charakter, a nie płeć.
znaczenia. Myślę, że na stałe zapisało się w naszej świadomości
i jest apolityczne. To dzień, w którym mężczyźni mogą zasta-
nowić się chwilę nad istotą kobiecości. Nad ich subtelnością, wrażliwością.
Nad tym, że potrafią być ogromnie zmotywowane. To okazja, by je uhono-
rować. Jestem za tym, by tę tradycję pielęgnować. Pamiętam swój najmilszy
Dzień Kobiet. Mój 9-letni synek kupił mi tego dnia po raz pierwszy kwiaty.
Było to 5 białych róż. Zawsze będę to pamiętać.

Hanna Anzel,
przewodnicząca Rady Gminy Lubicz
Wszystko, czego mogłabym sobie życzyć już mam - rodzinne
ciepło i zadowolenie z kochających wnuków oraz córki. Chcia-
łabym, aby każdy dzień był w moim życiu Dniem Kobiet. Choć
jako płeć piękna jesteśmy słabsze fizycznie od mężczyzn, nie
można tego powiedzieć o kwestii intelektualnej. Jesteśmy cie-
plejsze i wprowadzamy harmonię w życie. Kobiety są bardziej zdecydowane
Mirosława Kłosińska, i przedsiębiorcze niż mężczyźni. Pamiętam Dzień Kobiet sprzed lat, kiedy
sekretarz Urzędu Gminy w Obrowie pracowałam w fabryce wodomierzy i zegarów Metron. Wtedy sama kupo-
wałam paniom rajstopy i czekolady. Zakład liczył 1300 osób, w tym znaczna
Wszystkie Dni Kobiet, które pamiętam, kojarzą mi się bardzo była liczba pań. A z punktu widzenia rodziny? Kilka dni przed 8 marca
pozytywnie. Zawsze z życzeniami i kwiatami. Natomiast z sen- urodziłam córkę. Pamiętny dla mnie był dzień, w którym po raz pierwszy
tymentem wspominam moje pierwsze, „poważne” święto pań. święto to obchodziłyśmy razem.
Wówczas wchodziłam w dorosłe życie, a było to wiele lat temu
(śmiech) i po raz pierwszy dostałam tradycyjne rajstopy i goździk – jak inne
panie. Byłam z siebie taka dumna... A jakie życzenia chciałabym usłyszeć?
Na pewno zdrowia, siły i werwy, bym nadal mogła sprawnie służyć miesz-
kańcom gminy. Na szczęście nigdy, a przynajmniej tak mi się wydaje, nie
doświadczyłam gorszego traktowania w związku z tym, że jestem kobietą.

Agata Surowiec,
prezes Sparty Łubianka
Piłka nożna, która jeszcze kilka lat temu była uznawana za
dyscyplinę przeznaczoną tylko dla mężczyzn, dziś zrzesza coraz
większe grona kobiece. Przedstawicielki „słabej płci” nie tylko
aktywnie działają na trybunach, dopingując swoich faworytów,
ale coraz częściej można je także dostrzec na boisku, a nawet w
Sara Pach, gronie trenerów i zarządów klubowych. Od dziecka piłka nożna była ważną
wokalistka częścią mojego życia. Najpierw sama próbowałam swoich sił na boisku,
Czego życzyłabym sobie na Dzień Kobiet? Przede wszystkim teraz moja rola jest nieco inna. Na kilku z pierwszych posiedzeń przedsta-
wewnętrznego spokoju, więcej godzin snu, a co za tym idzie wicieli klubów naszego województwa byłam jedyną kobietą. Wszyscy się
dużo energii. Tego wymaga ode mnie moja praca, w której wtedy dziwili. Teraz obecność kobiet w klubowych hierarchiach nie jest już
często konfrontuję się z mężczyznami. Jestem z pokolenia, w zaskoczeniem.
którym kobiety z reguły nie doświadczają dyskryminacji ze względu na
płeć. Nie uważam jednak, że jako przedstawiciele swoich płci możemy
stanąć na jednej szali. Wiąże się to chociażby z uwarunkowaniami natu-
ralnymi - choć jako kobiety możemy być silniejsze psychicznie, nigdy nie
staniemy się silniejsze fizycznie. Wszystko, co do tej pory osiągnęłam, jest
wynikiem mojej ciężkiej pracy. Płeć przeciwna według mnie zawsze będzie
dominowała, wynika to chociażby z powszechnego modelu rodziny. Mój
najbardziej pamiętny 8 marca obchodziłam w liceum. Od pierwszej miłości
otrzymałam ogromny bukiet róż. Chłopak wręczył podobny również mojej
mamie. Takie „małe” gest są dla mnie najpiękniejsze.
16 LUBICZ

Wszystko dla Pań

Śpiewający wójt Marek Olszewski skradł serca setkom pań obecnych
podczas Gminnego Święta Kobiet w Lubiczu Górnym. W melodyjny
sposób włodarz gminy złożył wszystkim mieszkankom najserdeczniej-
sze życzenia. Gwiazdą wydarzenia był jeden z najpopularniejszych ze-
społów muzycznych w Polsce - Tercet Egzotyczny.

Wyjątkowe sobotnie popołudnie zorganizowane zostało już po raz
piąty. Wielką popularnością cieszył się specjalnie stworzony na Gminne
Święto Kobiet zespół-niespodzianka złożony z radnych i sołtysów pod kie-
runkiem Piotra Dąbrowskiego, sołtysa Brzeźna i muzyka Nocnej Zmiany
Bluesa. Przed licznie zgromadzonymi mieszkankami gminy zaprezento-
wali się także Jacek Beszczyński z zespołem Nadziei Orkiestra Maleńka
i Olgą Zalleskayą, rodzina Jankowskich z Mierzynka oraz uczniowie Ze-
społu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym wraz z koleżankami i kolegami ze
Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym. Z przedszkolakami z Młyńca
jako gość specjalny wystąpiła także Hanna Anzel, przewodnicząca rady
gminy Lubicz.
Na panie czekały m.in. stoiska z kwiatami, rękodziełem, biżuterią oraz
kosmetykami. W sobotę do dyspozycji mieszkanek gminy byli także eks-
perci od prawa i przedstawiciele urzędu skarbowego oraz ZUS-u. Nie za-
brakło specjalistycznych porad dietetyczek i promocji Gminnej Biblioteki
Publicznej. Do korzystania z funduszy unijnych zachęcała LGD „Podgro-
dzie Toruńskie”, a do współpracy spółdzielnia „Lubiczanka”.
Fot. Łukasz Piecyk
(MC)
Poza Toruń . 10 marca 2017
LUBICZ 17

Wiejskie domy kultury
Występy artystów, spotkania z pisarzami, konferencje, warsztaty kreatywne.
Świetlice wiejskie w gminie Lubicz tętnią życiem przez cały rok
UG | fot. nadesłane
Choć gmina Lubicz ze względu sąsiada” czy Dzień Dziecka oraz
na swoją specyfikę nie ma domu współfinansuje część wydarzeń or-
kultury, to na jej terenie co roku ganizowanych przez organizacje
odbywa się ponad sto imprez fi- działające w Krobi - KS Krobię i
nansowanych z budżetu. – Na- Stowarzyszenie „Zakola Drwęcy”.
sza gmina jest rozległa, mamy Świetlica jest także miejscem
siedemnaście sołectw – mówi inicjatyw społecznych. Gminny
wójt Lubicza Marek Olszewski. - Ośrodek Pomocy Społecznej kil-
Utrzymujemy w nich aż czterna- kakrotnie zorganizował tu mobil-
ście świetlic wiejskich, w których ny punkt w ramach „Niebieskich
staramy się proponować miesz- Tygodni”, dzięki czemu można
kańcom wiele różnych form spę- było porozmawiać z psychologiem,
dzania wolnego czasu. prawnikiem, a także dowiedzieć się,
gdzie szukać pomocy w przypadku
Najmłodszą placówką – oddaną przemocy w rodzinie. Krobia była
do użytku w 2014 r. - jest świetlica również miejscem otwartej dla
w Krobi. Jej budowa kosztowała chętnych i cieszącej się dużym zain-
prawie 980 tys. zł. Rocznie na samo teresowaniem konferencji „Oswoić
utrzymanie tylko tego jednego Alzheimera”. W grudniu ośrodek
obiektu gmina wydaje prawie 50 przygotował tutaj wigilię dla star-
tys. zł. szych, samotnych i potrzebujących.
W każdy poniedziałek od godz. W tym roku GOPS właśnie w
17 odbywają się w niej zajęcia w Krobi zamierza realizować dwa ko-
grę Go. W ubiegłym roku gmina lejne projekty dotyczące przeciw-
finansowała warsztaty kreatywne działania przemocy i aktywizacji
zarówno dla dzieci, jak i skierowa- bezrobotnych, a także przygotować
ne do kobiet. Młodsi tworzyli pra- dwie konferencje – dla rodziców i
ce i ozdoby, wykorzystując do tego osób sprawujących opiekę nad star-
różne materiały, takie jak masa sol- szymi.
na, firanki, druty czy sznurek. Nie - Krobia to nasza jedyna świetli-
zabrakło także zabaw ruchowych ca, w której mamy zatrudnionego
i etiud teatralnych. Panie z kolei administratora na etacie, więc jest
uczyły się, jak z tego, co znajduje się tu możliwość szerokiej działalności
niemal w każdym domu, stworzyć Świetlica w Krobi została oddana w 2014 roku. – podkreśla wójt Marek Olszew-
interesujące ozdoby. swojej książce „Motyle są tu tylko ski. - Dlatego mieszkańców, którzy
także „Bal Zaczarowanej Książki” - założyciel Muzeum Bajek, Baśni i
W Krobi cztery razy w tygodniu na chwilę” i prowadziła warsztaty mają pomysły na zorganizowanie
można też korzystać z punktu bi- dla dzieci ze szkół podstawowych, Opowieści porwie dzieci w magicz- w tej świetlicy kolejnych inicjatyw,
a latem grupa rowerzystów – mi- plastyczne. ną podróż do krainy Bajkostworów zachęcamy do ich zgłoszenia do
bliotecznego Gminnej Biblioteki
Publicznej systematycznie zaopa- łośników książek i czytania bawiła W maju zaplanowana jest de- i Teatrobooków – dodaje Marzenna urzędu gminy.
trywanego w nowości wydawnicze. się na pikniku „Czytanie na trawie” bata pt. „Jak budować wspólnoty Wojnar. Obok świetlicy przy udziale
Prowadząca punkt Maria Bernacka – opowiada Marzenna Wojnar, lokalne”. Zaś w czerwcu właśnie W Krobi zainteresowani mieli mieszkańców powstał m.in. plac
założyła tu Dyskusyjny Klub Książ- dyrektorka biblioteki publicznej. - w Krobi odbędzie się finał powia- też przyjemność wysłuchania sfi- zabaw i boisko do siatkówki sfi-
ki. Bibliotekarki z lubickiej pla- Świetlica w Krobi gościła również towego konkursu na interpretację nansowanych przez gminę koncer- nansowane z funduszu sołeckiego
cówki raz w miesiącu prowadzą w pisarzy – Dariusz Rekosz zaprosił wierszy dla dzieci. tów Jacka Beszczyńskiego i zespołu wyodrębnionego z budżetu gminy
Krobi zajęcia biblioteczne dla ma- młodych czytelników na warsz- - W pierwszą sobotę wakacji za- Nadziei Orkiestra Maleńka wraz Lubicz. Są też plany utworzenia
luchów z przedszkola „Ślimaczek”. taty detektywistyczne, a Iza Nie- witają tam znowu rowerzyści, a już z gośćmi. Gmina dotuje także im- w pobliżu świetlicy przyjaznego
- Już drugi raz odbył się tam wiadomska–Labiak opowiadała o po wakacjach Michał Malinowski prezy sołeckie, takie jak „Zaproś mieszkańcom parku.

Giełda szkolnych pomysłów „Jest w orkiestrach
narracją, ale i niekonwencjonalnie,
np. rapując. Giełda Szkół Średnich
dętych jakaś siła”
zorganizowana została po raz dwu-
dziesty.
- Każdy gimnazjalista kończący
naukę zadaje sobie pytanie – co da-
lej? A wybór odpowiedniej szkoły
to bardzo ważna decyzja - zaznacza
Gabriela Celuch-Pilarska, organi-
zatorka wydarzenia. - Warto szukać
placówki, która pomoże rozwijać
zainteresowania i pasje, ale też za-
pewni solidne wykształcenie i przy-
gotuje do przyszłej pracy.
Przedstawiciele szkół najpierw
krótko zaprezentowali się na sali
gimnastycznej, a później zaprosili
do swoich stoisk w klasach. Tam
gimnazjaliści mogli już dopytać o
szczegóły, rozmawiając zarówno z
Uczniowie klas trzecich szkół Z okazji zaprezentowania się uczniami, jak i nauczycielami wie-
gimnazjalnych stoją przed nie przed gimnazjalistami skorzystało lu placówek. W tym roku Zespół Grasz albo grałaś/grałeś na instrumencie? Gmina Lubicz ogłasza nabór
lada wyzwaniem - wyborem szko- ok. 30 placówek – od szkół zawodo- Szkół nr 2 w Grębocinie do udziału chętnych do orkiestry dętej.
ły średniej. Z pomocą przyszedł wych i branżowych przez technika w giełdzie zaprosił też przedsiębior-
Zespół Szkół nr 2 w Grębocinie, do liceów. Szkoły o różnych pro- ców zainteresowanych współpracą Zapraszamy Cię na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 22 marca
w którym zorganizowano Giełdę filach, oferujące szeroki wachlarz z młodzieżą w zakresie praktyk i o godz. 17 w świetlicy wiejskiej przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym.
Szkół Średnich. zawodów starały się zachęcić do pracy sezonowej. Zapisy pod nr. tel.: 602 372 019 lub (56) 621 21 13,
nauki właśnie u siebie – tradycyjną (MC) e-mail: k.mroz@lubicz.pl.

Poza Toruń . 10 marca 2017
Marzec 2017

Najpiękniejsze dźwięki Chopina
Turzno nie było obce najwybitniejszemu polskiemu kompozytorowi. Tu pamięć o nim jest wciąż żywa
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk
- Jutro rano jedziemy do Turzna szczycili nas Aleksandra Soboń i Konkurs Wiedzy o Chopinie.
i nie mamy wrócić aż dopiero w Paweł Wakacery z Wakarecy Piano - Wydarzenie zorganizowane
środę - pisał Fryderyk Chopin z Duo, uznani i nagradzani na wielu zostało 27 lutego - przypomina Ja-
Szafarni do rodziców 26 sierpnia światowych festiwalach pianiści. rosław Sienkiewicz, dyrektor ZS nr
1825 roku. Do małej wioski pod Artystom zasiadającym za forte- 2 w Turznie. - Skierowany był on do
Toruniem wracał jeszcze kilka pianem podczas eliminacji w Pała- uczniów gimnazjum, którzy swoją
razy. Dziś jej mieszkańcy kulty- cu Romantycznym w Turznie przy- wiedzę o wybitnym polskim kom-
wują wspomnienia o wybitnym słuchiwali się melomani, a oceniało pozytorze czerpali m.in. z wybra-
gościu, organizując koncerty i profesjonalne jury, złożone z wybit- nej przez siebie literatury. Konkurs
konkursy wiedzy. nych polskich oraz zagranicznych rozegrano, korzystając z programu
twórców. W tegorocznym konkur- Testico, który w znacznym stopniu
Najwybitniejsi i najzdolniejsi sie zaprezentowali się młodzi pia- uatrakcyjnił jego przebieg. Spotka-
pianiści z całej Polski przyjechali niści m.in. z Torunia, Gdyni, Nysy, nie to pokazało, że postać patrona
do Turzna, aby wziąć udział w III Poznania, Krakowa i Koszalina. jest bardzo bliska uczniom naszej
Ogólnopolskim Konkursie Piani- - O popularności konkursu w placówki.
stycznym im. Fryderyka Chopina Turznie świadczy przede wszyst- Zwycięzcą rywalizacji został
Uczniów Szkół Muzycznych. Or- kim tegoroczna liczba uczestników Hubert Dybowski z klasy IIIa, tuż
ganizatorem odbywającego się w - mówią Aleksandra i Rafał Pre- za nim uplasowali się Łukasz Bu-
dniach 25-26 lutego wydarzenia denkiewiczowie, właściciele Pałacu kalski z klasy IIb oraz Katarzyna
było Stowarzyszenie Przyjaciół Pa- Romantycznego w Turznie. - Spe- Santorek z klasy IIIa. Cenne na-
łacu Romantycznego w Turznie - cjalnym wydarzeniem tegorocz- grody książkowe ufundował wójt,
wspólnie z właścicielami obiektu i nej, trzeciej edycji konkursu było Duch Chopina w gminie jest wciąż żywy. który osobiście wręczał je laure-
ze wsparciem przedstawicieli Urzę- poświęcenie i odsłonięcie tablicy atom. Tego dnia odbyły się także
du Gminy Łysomice z wójtem Pio- upamiętniającej pobyty Fryderyka - Turzno to jedno z najpiękniej- polskim kompozytorze. występy uczniów przedstawiają-
trem Kowalem na czele. Chopina w Turznie w latach 1825 i szych miejsc, w których odbywają Tę także podtrzymują młodzi cych poezję o kompozytorze oraz
- Inauguracja wydarzenia miała 1827. się konkursy dla młodych piani- mieszkańcy gminy - uczniowie prezentujących cytaty z wybitnych
miejsce w sali im. Reginy Smen- Tuż po uroczystościach nastą- Zespołu Szkół nr 2 im. Frydery- postaci kultury o Fryderyku Cho-
dzianki Zespołu Szkół Muzycznych piło oficjalne ogłoszenie wyników stów - zaznacza Piotr Kowal, wójt
ka Chopina w Turznie. Uroczyste pinie. Wszystko przepojone było
w Toruniu - relacjonuje Roman konkursu, rozdanie nagród i wy- gminy Łysomice. - Jesteśmy dumni nadanie szkole patrona odbyło się niezapomnianą muzyką wybitnego
Grucza, prezes Stowarzyszenia jątkowy koncert laureatów. Wśród z artystów, którzy swoim talentem i dokładnie dwa lata temu, w 205. kompozytora, która w szkole wy-
Przyjaciół Pałacu Romantycznego upominków znalazły się nagrody zaangażowaniem kultywują pamięć rocznicę jego urodzin. Od tego cza- brzmiewać będzie aż do kolejnej
w Turznie. Swoją obecnością za- pieniężne, rzeczowe oraz książki. i spuściznę po najwybitniejszym su w szkole tradycyjnie odbywa się edycji tego wyjątkowego konkursu.

Bezkonkurencyjne Lulkowo
Kolejna edycja łysomickiej Gminnej Ligi Halowej przeszła do historii
Karol Żebrowski | fot. nadesłane
Przez cztery miesiące jedenaście o najwyższe laury liczyły się trzy stali gracze Lulkowa. Ostatecznie
zespołów zaciekle rywalizowało zespoły – Lulkowo, Young Boys mecz zakończył się zwycięstwem
o miano najlepszej gminnej dru- Ostaszewo oraz Oldboys Mustang. Lulkowa 4:2, które zapewniło im
żyny ligi halowej. O końcowym Przed ostatnią kolejką wiadomo zwycięstwo w całych rozgrywkach.
triumfie zadecydowała dopiero było, że na zwycięstwo w całej lidze Na drugim miejscu został sklasyfi-
ostatnia seria spotkań. mają szansę już tylko dwie pierwsze kowany zespół Young Boys, a trzeci
z nich. Co więcej, los chciał, że to był Oldboys Mustang.
Za nami już dziewiąta edycja właśnie 4 marca Lulkowo i Young Nie był to jednak koniec emocji
futsalowych zmagań w gminie Ły- Boys stanęły naprzeciwko siebie w w dziewiątej edycji Gminnej Ligi
somice. bezpośrednim pojedynku decydu- Halowej. 5 marca rozegrany został
- Pierwszą kolejkę rozegraliśmy jącym o zwycięstwie. Do tego me- jednodniowy turniej o Puchar Ligi.
26 listopada – mówi Łukasz Wi- czu żadna z nich nie zaznała gory- Uczestniczyły w nim wszystkie ze-
śniewski, organizator. – Wszystkie czy porażki. społy biorące udział w rozgryw-
spotkania odbywały się w weeken- - Drużyna Young Boys jako kach ligowych.
dy na halach sportowych w Łysomi- pierwsza zdobyła gola – relacjonuje - Puchar Ligi jest takim ukoro- Lulkowa, która pokonała Oldboys został wybrany Marcin Auguściń-
cach i Turznie. Graliśmy systemem organizator. – Zawodnicy z Lulko- nowaniem całego sezonu – mówi Mustang 7:1. ski (Amper Turzno), koronę króla
„każdy z każdym”, bez gier rewan- wa nie dali jednak uciec rywalom i Łukasz Wiśniewski. – Spotkania Tego samego dnia zostały przy- strzelców zdobył Grzegorz Stefano-
żowych. Z powodu nieparzystej najpierw doprowadzili do remisu, a są nieco krótsze, a o zwycięstwie znane także nagrody drużynowe i
wicz (Promil Turzno), zaś najlep-
liczby drużyn w każdej z kolejek później objęli prowadzenie. Young decyduje forma dnia, więc mogą indywidualne za dokonania w li-
jedna drużyna musiała pauzować i Boys, zmuszeni do odrabiania pojawić się niespodzianki. Tym dze, wręczone przez wójta gminy szym bramkarzem został wybrany
nie rozgrywała swojego spotkania. strat, poświęcali coraz mniej uwagi razem tak nie było. W finale zwy- Łysomice Piotra Kowala. Najbar- Maciej Ringwelski (Young Boys
Od początku rywalizacji w grze obronie, z czego skrzętnie skorzy- ciężyła bezkonkurencyjna drużyna dziej wartościowym zawodnikiem Ostaszewo).
Poza Toruń . 10 marca 2017
marzec 2017

Tu zrodzą się sportowcy
Sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Świerczynkach jest gotowa. Jej odbiór nastąpi w połowie marca
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk
Mecze siatkówki, koszykówki wójt gminy Łysomice. - Popołu-
czy piłki ręcznej to tylko trzy dniami oraz w weekendy korzy-
z wielu aktywności, które już stać z niego będą mogły lokalne
wkrótce uprawiać będzie moż- kluby sportowe i nieformalne
na w nowym obiekcie sporto- grupy sportowe z regionu.
wym przy Szkole Podstawowej W ramach realizacji inwe-
w Świerczynkach. Według pla- stycji nie zapomniano także o
nów odbiór budynku planowa- przystosowaniu sali dla osób
ny jest na 10 marca. Uroczyste niepełnosprawnych.
otwarcie z udziałem przed- - Planując każdą inwestycję
stawicieli samorządu gminy, w gminie, skupiamy się szcze-
władz placówki, uczniów oraz gólnie na udogodnieniach dla
rodziców nastąpi 1 czerwca. osób niepełnosprawnych - przy-
Na sali sportowej już wkrótce rozegrane zostaną pierwsze mecze. pomina Robert Kożuchowski,
Obiekt, którego koszt realiza-
w placówce tradycyjnie organi- Szkoła Podstawowa w Świer- przewodniczący rady gminy
cji wyniósł 3,3 mln zł, powsta- rektorka Szkoły Podstawowej w
wał ponad pięć miesięcy. Do zowany jest także Dzień Sportu. czynkach funkcję edukacyjną Łysomice. - Nie inaczej będzie
Świerczynkach. - Mieliśmy już
tej pory uczniowie ćwiczyli w okazję zwiedzić obiekt od środ- - Obiekt wyposażony jest w rozpoczęła w dwudziestoleciu także w Świerczynkach. Dzięki
starym, stuletnim budynku, do ka. Jesteśmy zachwyceni nie tyl- niezbędny do ćwiczeń sprzęt, międzywojennym. Dzięki sys- temu obiektowi śmiało może-
którego musieli przechodzić po- ko wykonaniem, ale także moż- a także zaplecze sanitarne, po- tematycznym modernizacjom my wyrazić swoje nadzieje, że
dwórzem. Od października zaś liwościami, które stoją przed mieszczenia dla pielęgniarki i rozbudowom dziś posiada w wkrótce zrodzą się w nim kolej-
lekcje wychowania fizycznego młodzieżą. Jeżeli odbiór pójdzie oraz trenerów - opisuje Ryszard pełni nowoczesne sale przed- ni sportowcy, osiągający wielkie
odbywały się na holu placówki. po naszej myśli, będziemy cze- Mueller z Urzędu Gminy Łyso- miotowe, świetlicę oraz stołów- sukcesy i reprezentujący gminę
Już niedługo jednak rozegra się kać tylko na oficjalne pozwole- mice. - Ponadto w obiekcie znaj- kę. W tym roku w skład obiek- nie tylko w regionie, ale także w
pierwszy integracyjny mecz w nie na użytkowanie sali. duje się widownia na 124 osoby. tu włączona zostanie także sala Polsce i na całym świecie.
nowoczesnym obiekcie. Zajęcia prawdopodobnie roz- Będą tam mogły odbywać się gimnastyczna. Wykonawcą projektu „Bu-
- Dzieci nie mogą się już poczną się więc już w kwietniu. zarówno szkolne i międzysz- - Warto zaznaczyć, że nowy dowa sali gimnastycznej wraz
doczekać, kiedy po raz pierw- Oficjalne uroczystości otwar- kolne wydarzenia sportowe, jak obiekt będzie miejscem zarów- z wyposażeniem w Świerczyn-
szy staną w strojach na boisku cia obiektu planowane są na 1 i gminne spotkania kulturalno- no dla uczniów, jak i mieszkań- kach, gmina Łysomice” jest to-
- mówi Dorota Suchecka, dy- czerwca. Oprócz Dnia Dziecka -artystyczne. ców - zaznacza Piotr Kowal, ruńska firma Dompol.

Panie świętują Wychodzą z pomocą
Gmina Łysomice wyciąga pomocną dłoń do
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk osób znajdujących się w trudnej sytuacji
w Gostkowie wójt Piotr Kowal. finansowej
Podczas uroczystości towarzy-
szyli mu radny Marian Błaszkie- Gmina Łysomice współpracując lub interwencyjnych jest krótko-
wicz oraz członkowie rady sołec- z Powiatowym Urzędem Pracy trwałe i wiąże się z rozwiązaniem
kiej. dla Powiatu Toruńskiego, od kil- umowy po 6 miesiącach lub po
ku lat umożliwia osobom znaj- roku.
Impreza gromadzi każdego dującym się w trudnej sytuacji - Jako samorząd wychodzimy
roku dziesiątki mieszkanek sołec- finansowej rozpoczęcie krótko- naprzeciw mieszkańcom potrze-
twa. W sobotę 4 marca spotkało się trwałej pracy. Przez ostatnie pół bującym pomocy - mówi Robert
ponad pięćdziesiąt pań, które do roku z działań tych skorzystało Kożuchowski, przewodniczący
wspólnej zabawy zachęcił Radek kilkanaście osób.
Górecki.
rady gminy Łysomice. - W ra-
Choć przednia zabawa w Gost- mach podejmowanych działań
kowie już się zakończyła, wciąż - W okresie od 1 września 2016 dajemy innym motywację do
mnóstwo atrakcji czeka na miesz- r. do końca lutego br. krótkoter- szukania następnej pracy. Symbo-
kanki gminy w Turznie. W sobotę minową pracę podjęło szesnastu licznie umożliwiamy chwycenie
11 marca o godz. 16 rozpocznie się mieszkańców gminy - informuje za wędkę, aby później te osoby
Gminne Święto Kobiet. Wydarze- Marek Komuda z Urzędu Gminy mogły dać sobie radę na rynku
nie zorganizowane zostanie w Ze- Łysomice. - Osoby te zatrudniane pracy.
spole Szkół nr 2 w Turznie. były w ramach prac publicznych Od 1 lutego w gminie Łyso-
- Podczas Dnia Kobiet nie za- na stanowiskach: sprzątaczek, mice ruszyły prace społecznie
braknie dobrej zabawy, a także ak- robotników gospodarczych, opie- użyteczne, charakteryzujące się
centu artystycznego - zapowiada kunów dziecięcych, pomocy ku- czterdziestogodzinnym czasem
Piotr Kowal, wójt gminy. - Specjal- chennej, pomocy nauczyciela w pracy w okresie jednego miesią-
nie dla pań zaprezentują się artyści przedszkolu oraz pracowników ca. Wynagrodzenie za te działania
Teatru Afisz, którzy przedstawią administracyjnych. Swoje zobo- wynosi ponad 300 zł netto.
spektakl „Jeśli kochać, to tylko we
Lwowie”. wiązania realizowały w budyn- - Prace społecznie użyteczne
Podczas spotkania pojawi się kach szkół, przedszkoli, świetlic, są skierowane do osób bezro-
także akcent muzyczny - wystąpi a także w Urzędzie Gminy czy botnych bez prawa do zasiłku i
zespół Sex Bomba. W organizację Gminnym Zakładzie Komunal- korzystających ze świadczeń po-
święta aktywnie włączają się m.in. nym. mocy społecznej - przypomina
panie z Kół Gospodyń Wiejskich, Działania samorządu gminne- Marek Komuda. - Odbywają się
które przygotowują słodki poczę- go i urzędu pracy skierowane są one bez nawiązania stosunku pra-
stunek. Tego dnia panie znajdą do osób, które mają trudną sytu- cy ani umowy o pracę. Od kilku
coś nie tylko dla ciała, ale i ducha. ację finansową i same nie mogą lat w naszych jednostkach organi-
Wszystko za sprawą warsztatów z lub nie chcą znaleźć sobie stałego zacyjnych działań tych podejmuje
tworzenia biżuterii oraz konkur- miejsca zatrudnienia. Zatrudnie- się około piętnastu osób.
Tradycyjnie symbolicznym kiem przywitał każdą z pań sów z nagrodami, zlokalizowany- nie w ramach prac publicznych (MC)
kwiatkiem i drobnym upomin- uczestniczących w Dniu Kobiet mi przy stoisku firmy Avon.
Poza Toruń . 10 marca 2017
22 MIASTO CHEŁMŻA

Być jak Jim Biegiem!
kładała moje pieniądze, gdy jeszcze odłączny element jej życia - twier-
byłam dużo młodsza - wspomina dzi Małgorzata Tarkowska, kurator-
Dominika. - Za zaoszczędzoną ka wystawy. - Z jednej strony pasja,
kwotę kupiłam pierwszy aparat. W a z drugiej sposób, w jaki artystka
sumie będzie chyba już z 10 lat, od odbiera rzeczywistość i w jaki ją
kiedy zaczęłam interesować się fo- przetwarza. Jej prace to wycinki
tografią, zanim zaczęłam naciskać rzeczywistości ukazujące magię, Wystartowały zapisy do XV edycji

Jarmusch
spust migawki. Oczywiście były nostalgię, ale też radość czerpaną z Półmaratonu Chełmżyńskiego.
życia. To fotografie małych skraw- Dodatkowo 1 maja zostanie tak-
momenty, gdy po aparat sięgałam
że zorganizowana Chełmżyńska
rzadziej, ale teraz wciąż jest moim ków codzienności, które chwytają i
Dziesiątka.
kompanem. utrwalają chwilę, jej teraźniejszość.
Dominika świetnie pracuje tak- Są to subtelne refleksje na temat ży- Półmaraton Chełmżyński jest
że z modelkami. W jej portfolio cia, drobnostek pozornie błahych i stałym elementem sportowego ka-
znajdziemy mnóstwo kobiecych bez znaczenia. Artystka, jak sama lendarza w Chełmży. Choć bieg cie-
Dominika Szwugier pokaże swoje zdjęcia na wy- portretów, często owianych tajem- deklaruje, za pomocą fotografii szy się bardzo dużą popularnością,
nicą i intymnością. chce zatrzymać czas. Doskonale jej to nie wszyscy zawodnicy są w sta-
stawie w toruńskiej Od Nowie - Nietrudno się domyślić, że się to udaje: wchodząc w rzeczywi- nie pokonać dystans ponad 20 km.
najczęściej przed obiektyw trafiały stość pozbawioną patosu i zbędnej
Łukasz Piecyk | fot. autor moje koleżanki - śmieje się chełm- estetyzacji, za pomocą aparatu za-
- W czasie trwania Półmarato-
nu będziemy także koordynować
żanka. - Umawiałam się także z trzymuje to, co tak szybko prze- Chełmżyńską Dziesiątkę – mówi
modelkami, ale mam już takie oso- mija, umyka gdzieś w codziennym Marek Dzielski, organizator wyda-
by, które wiedzą od razu, co mają chaosie i presji czasu, szybkości i rzenia. – Ten zupełnie nowy bieg
robić. zmienności. będzie oczywiście rozgrywany na
Ta współpraca z bliskimi zna- Studentka nie ukrywa, że swoje dystansie 10 km. W programie za-
jomymi faktycznie procentuje. życie chciałaby związać z fotografią wodów nie zabraknie także trady-
Zdjęcia są dzięki temu bardziej i rozpocząć przygodę na nowych cyjnych biegów dla dzieci.
wyraziste i nie można im odmówić polach. Zarówno Półmaraton, jak i
emocji. - Gdyby ktoś zapytał mnie za Chełmżyńska Dziesiątka rozpocz-
Prace Dominiki zobaczymy w kilka lat o moment, kiedy zaczęłam ną się przy ul. Chełmińskiej. Póź-
toruńskim klubie Od Nowa. Wer- naprawdę poważnie traktować fo- niej drogi biegaczy nieco się rozej-
nisaż wystawy „YOLO” (z ang. tografię, to powiedziałabym o tym, dą, lecz ponownie spotkają się na
„żyje się tylko raz”) odbędzie się 15 co dzieje się teraz - przyznaje Do- mecie - na Rynku w Chełmży.
marca o godz. 19. minika. - Mimo ogromnego stresu - Dokładną liczbę uczestników
- Według mnie tytuł wystawy i nakładu pracy czuję niesamowitą będziemy mogli określić dopiero za
Pierwszy aparat kupiła za za- mieszkanka Chełmży. - Wiązałoby to nie tylko modne hasło w slangu energię i motywację do tego, aby jakiś czas – twierdzi Marek Dziel-
oszczędzone pieniądze. Małymi się to też z wyjazdem z domu. młodzieżowym, ale również brak poświęcić się fotografii jeszcze bar- ski. – Uważam, że mamy szansę
krokami chce zdobywać kolejne A to właśnie w jej rodzinnym strachu przed spontanicznością i dziej. łącznie zebrać ponad pół tysiąca
szczyty fotograficznych marzeń i mieście powstaje większość zdjęć. duchową nagością w obliczu in- Każdy młody adept sztuki nie osób. Już teraz mogę jednak stwier-
celów. W marcu zrealizuje jeden z Kadrów, które mają zatrzymać kli- nych - tłumaczy autorka. - Może ukrywa także swoich inspiracji. Fil- dzić, że będzie to prawdziwe świę-
nich: autorską wystawę. mat i nieść spokój. Są to subtelne warto przestać się zastanawiać, po- mowe obrazy Jima Jarmuscha prze- to biegania dla sympatyków tego
i wysmakowane fotografie, na któ- rzucić podejście przesadnie poważ- mawiają do studentki najbardziej. sportu z naszych okolic i nie tylko.
Dominika Szwugier jest stu- rych widać tęsknotę za latami 90. ne i zacząć żyć? - Moim największym marze- Organizatorzy nie przewidu-
dentką UMK w Toruniu. Niedłu- Zanim jednak Dominika wypra- Wbrew pozorom na wysta- niem jest bycie Jarmuschem fo- ją limitu miejsc, zaś do zapisów
go będzie bronić pracę licencjacką cowała styl, musiała jakoś zacząć wie zobaczymy także kadry pełne tografii. Jego twórczość filmową szczególnie zachęcają mieszkańców
z konserwatorstwa zabytków na swoją przygodę z aparatem. Trudno spokoju. Dominika przygotowała można określać jako niezależną, Chełmży oraz osoby powyżej 70.
ochronie dóbr kultury. Czemu nie jej odmówić pasji, bo już od daw- zarówno zdjęcia z archiwum, jak subtelną, o prostym, ale jakże pięk- roku życia. Obie te grupy są zwol-
chciała zgłębiać fotografii? na wiedziała, że chce zatrzymywać i nowe, wykonane specjalnie z tej nym i inspirującym przekazie. nione z opłaty startowej. Pozostali
- Po maturze chyba nie wierzy- chwile. okazji. Chciałabym, żeby moje fotografie biegacze muszą uiścić 20 zł za start
łam, że może się udać - przyznaje - Poprosiłam mamę o to, aby od- - Fotografia dla Dominiki to nie- były właśnie takie. w Chełmżyńskiej Dziesiątce lub 40
zł za udział w Półmaratonie Chełm-

Wyklęci, ale nie z pamięci
Ardanowski i Paweł Szramka. Obaj żyńskim. Kwoty te obowiązują dla
podkreślali zarówno wagę tych uro- osób, które wpłacą je do 27 kwiet-
czystości i pamięci o żołnierzach nia. Później opłaty wzrastają dwu-
wyklętych, jak i sporą wrażliwość krotnie.
historyczną chełmżan. Obecni byli - Dla wszystkich przygotowa-
także posłanka Iwona Michałek, liśmy pakiety startowe, w których
Mieszkańcy Chełmży wielokrot- Dębina, bo taki pseudonim Marsz przeszedł ulicami miasta znajdą się m.in. pamiątkowe me-
wicewojewoda Józef Ramlau oraz
nie pokazali swoje przywiązanie miał kapitan Szczepański, został i zakończył się w Parku Wilsona, radni powiatu toruńskiego. dale, napoje czy też gadżety – mówi
do tradycji i świadomość histo- zastrzelony wiosną 1945 roku w gdzie znajduje się tablica upamięt- Po uroczystościach przy tabli- organizator. – Przygotujemy także
ryczną. Nie inaczej było w trak- podziemiach zamku w Lublinie. niająca kapitana Szczepańskiego. cy uczestnicy marszu przeszli do ciepły posiłek. Do biegów moż-
cie III Chełmżyńskiego Marszu Kara śmierci to wyrok wydany na - Swoim krótkim, 26-letnim ży- Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury, na się zapisać poprzez stronę in-
Pamięci Żołnierzy Wyklętych im. chełmżanina przez NKWD, które ciem pokazał, że można walczyć ternetową elektronicznezapisy.
gdzie wyemitowano film biogra- pl/event/1345.html lub dzwoniąc
Kapitana Mieczysława Szczepań- kilka miesięcy wcześniej go pojma- o wolność i niepodległość – mó- ficzny o Mieczysławie Szczepań-
skiego. 5 marca ulicami miasta w ło i w brutalny sposób próbowało wił Jerzy Czerwiński, burmistrz bezpośrednio do Urzędu Miasta w
skim. Wszystkie te wydarzenia Chełmży.
ciszy przeszła pokaźna reprezen- dowieść jego winy. W trakcie II Chełmży. poprzedziła msza święta w konka-
tacja chełmżan. wojny światowej wstąpił bowiem w W trakcie uroczystości głos za- tedrze w intencji żołnierzy wyklę- (KŻ)
szeregi cichociemnych. bierali m.in. posłowie Jan Krzysztof tych. (ŁP)
REKLAMA

Poza Toruń . 10 marca 2017
MIASTO CHEŁMŻA 23

Trening bez limitu Zdegradują problemy
Za nami pierwsze spotkania w sprawie stworzenia gminnego programu rewitalizacji
W Chełmży trwa cykl spotkań
dotyczących rewitalizacji miasta.
Konsultacje z chełmżanami trwa-
ją od stycznia. Ich analiza będzie
świetnym kompendium wiedzy,
które posłuży do ubiegania się o
liczne dotacje.

- Spotkania te mają przybliżyć
potrzeby i problemy danego obsza-
ru, który ma być poddany rewitali-
zacji – tłumaczy Marek Kuffel, za-
stępca burmistrza. – Wnioski trafią
do gminnego programu. Będzie on
podstawą do starania się o dotacje
na różnego rodzaju działania spo-
łeczne dla konkretnych grup wie-
kowych.
Obszary zdegradowane (tak
Z początkiem września nie tylko (docelowo do crossfitu). Główna określa się miejsca przeznaczone
dzieci pójdą do szkoły. Ten dzień sala na piętrze będzie zajmowała do rewitalizacji) obejmują tereny,
powinny w kalendarzu zapisać ponad 30 procent powierzchni ca- gdzie jest niski poziom przedsię- Jedną z grup, która wzięła udział w konsultacjach, byli seniorzy.
sobie osoby, które lubią ćwiczyć łego budynku. Tam znajdą się ma- biorczości, wysokie bezrobocie oraz Oceniali m.in. dotychczasowe działania na ich rzecz.
i pracują nad własną sylwetką. szyny do ćwiczeń. Do tego oddziel- starzejące się społeczeństwo. Cho-
Wtedy bowiem ruszy klub No Li- ne sale dla kobiet (będą odbywały dzi o ulice Sienkiewicza, Skargi, Św. ono metodą World Café. To bada- wskazali zarówno na potencjał do
mit Fitness. się tam np. zajęcia z zumby) oraz Jana oraz częściowo ulice Hallera, nie przeprowadzane w kilkuoso- rozwoju przedsiębiorczości w po-
do ćwiczeń na rowerach stacjonar- Paderewskiego, Polną, Dworcową bowych grupach przy oddzielnych staci m.in. dobrej lokalizacji i atrak-
O piękne ciało mieszkańców nych. Wszystkie sale wyposażone oraz Chełmińskie Przedmieście. cyjnego położenia nad jeziorem,
Chełmży zadba Waldemar Ka- będą w profesjonalny sprzęt. Na stolikach. Dyskutowano o pro-
Aby zdefiniować problemy, w blemach, z którymi spotykają się jak i bariery, które utrudniają pro-
siński, przedsiębiorca z Pigży. Już zmotoryzowanych będzie czekać badaniach wzięły udział różne gru-
wcześniej wspierał Legię Chełmża, także parking. starsze osoby i o ich potrzebach. wadzenie firmy. Tutaj za przykład
a teraz postanowił stworzyć klub - Chcemy, aby siłownia w dni py wiekowe. Na pierwszy ogień Seniorzy oceniali już podejmowane posłużyły wysokie podatki lokalne
fitness. Powstaje on przy ulicy 3 powszednie była otwarta od godz. poszli uczniowie. W warsztatach działania, a także zasugerowali, co czy niskie obroty firm.
Maja 18. 6 – zapowiada Waldemar Kasiński. partycypacyjnych wzięło udział bli- jeszcze można zrobić dla ich gru- Dalszą częścią przygotowywania
- Sport jest mi bliski i mam na- – Sam pracuję i to dla mnie jedyny sko 70 młodych chełmżan ze Szkół py wiekowej. Spostrzeżenia zostały programu są spotkania zespołu ds.
dzieję, że takie miejsce zdobędzie moment w ciągu dnia, aby zadbać Podstawowych nr 2 i 3 oraz Gim- spisane na kartkach przypisanych rewitalizacji. Znajdują się w niej
uznanie chełmżan – mówi inwe- o sylwetkę. Na pewno będziemy nazjum nr 1. do danego stolika. przedstawiciele samorządu, orga-
stor. Planujemy otwarcie na przeło- otwarci także w weekendy, ale go- - Młodzież oceniała swoje moż- - Rewitalizacja dotyczy obszaru nizacji pozarządowych i firm. W
mie sierpnia i września. dziny działania klubu nie są jeszcze liwości rozwoju w Chełmży oraz społeczno-gospodarczego, dlatego trakcie pierwszego zebrania omó-
Co znajdzie się na 1000 m2 no- ustalone. pokazała wizje miasta przyjaznego tak ważne były również konsulta- wiono konsultacje wśród wyżej wy-
wego budynku? Na parterze będą Również ceny pozostają tajem- dzieciom i młodzieży – informuje cje z przedsiębiorcami prowadzą- mienionych grup społecznych oraz
dwie sale do squasha, recepcja, nicą. Właściciel zapowiada nato- Natalia Makowska z Urzędu Mia- cymi działalność na terenie miasta wynik ankiet przeprowadzonych w
mały pokój dla dzieci (które przy- miast, że klub będzie poszukiwał sta. - Dzieci w trakcie spotkania – dodaje Natalia Makowska. - Spo- internecie oraz dystrybuowanych
chodzą z rodzicami), szatnie, mała pracowników, m.in. trenerów i oso- wykorzystywały techniki kolażu, tkanie, które miało charakter ba- na terenie obszarów zdegradowa-
strefa spa (sauny sucha i na pod- by do recepcji. Budowa siłowni ma mapowania i tzw. gadającej ściany. dania fokusowego, czyli wywiadu nych. Spotkanie zakończyło stwo-
czerwień) oraz sala treningowa pochłonąć ponad 2 mln zł. (ŁP) Inaczej natomiast rozwiązano grupowego, odbyło się 22 lutego. rzenie analizy SWOT. Następne
spotkanie z seniorami. Odbyło się W trakcie wywiadu przedsiębiorcy wyznaczono na 15 i 29 marca.
REKLAMA

Poza Toruń . 10 marca 2017
24 GMINA CHEŁMŻA

Orędowniczki tradycji
radni powiatowi Andrzej Jałocha
oraz Dariusz Meller. radę gminy
Chełmża reprezentowała Stani-
sława Stasieczek, a Danuta Wiliń-
ska uczestniczyła w uroczystości
z ramienia Powiatowego Zespołu
Doradztwa Rolniczego. Nie mogło
także zabraknąć koleżanek z KGW
KGW Bielczyny od lat działa na rzecz lokalnej społeczności. Swoiste urodziny były świetną okazją do podsumowa- w Głuchowie, Kończewicach i Stru-
nia działalności koła żalu. Obecne były także członkinie
Koła Kobiet Aktywnych OD-NO-
Łukasz Piecyk | fot. nadesłane VA z Bielczyn i Koła Aktywnych
Kobiet Szpilki Kończewice.
Pozycją obowiązkową tego
dnia był tort urodzinowy. Jubilatki
przygotowały także poczęstunek.
W trakcie wydarzenia zaprezen-
towano wystawę pokazującą do-
tychczasową działalność gospodyń
z Bielczyn. Do tańca gości porwał
NOVAK.
Co teraz w planach ma KGW
Bielczyny?
- 21 marca będzie witać wiosnę
i topić marzannę – zapowiada Da-
nuta Powaszyńska. – Bliżej świąt
wielkanocnych czeka nas m.in. ma-
lowanie jajek tradycyjnymi meto-
dami. Po raz pierwszy w historii wsi
przygotowujemy wspólnie z Homo
homini noc świętojańską nad tutej-

‘‘
szym jeziorem.

W Bielczynach wielkie święto. wał reaktywację koła. Krótko po kilkanaście zgranych kobiet, które zorganizowany w połowie lutego
Członkinie tamtejszego koła go- wznowieniu działalności KGW jej sprawnym działaniem służą lokal- jubileusz.
spodyń wiejskich obchodziły ju- szefową została Danuta Powaszyń- nej społeczności, m.in. organizując - Cieszę się, że znajdują się oso-
bileusz 50. rocznicy powołania
organizacji oraz 15-lecie jej re-
ska, zdobywczyni ostatniego tytułu
„Społecznik Roku Powiatu Toruń-
warsztaty kulinarne, wycieczki dla
mieszkańców czy różnego rodzaju
by, które pielęgnują pamięć i potra-
fią znaleźć czas, aby przygotować
To wszystko wy-
aktywacji. Były kwiaty, prezenty i skiego”. Funkcję przewodniczącej spotkania. Panie z Bielczyn współ- taką uroczystość jak dzisiaj – mó- maga sporych nakładów
wiele wspomnień. sprawuje do dzisiaj. pracują także od lat ze stowarzysze- wił Jacek Czarnecki, wójt gminy
- Początki były trudne – wspo- niem Homo homini, uczestnicząc Chełmża. - To wszystko wymaga pracy. Mam nadzieję,
Gospodynie oficjalnie zaczę- mina. – Miałyśmy gorsze warunki w takich projektach jak „Apetyt na sporych nakładów pracy. Mam na-
ły działać w Bielczynach w 1976 lokalowe, a teraz do naszej dyspo- tradycje”, „Wakacje z Homo homi- dzieję, że o Bielczynach będzie jesz- że o Bielczynach będzie
roku. Po śmierci prezes w latach zycji jest świetlica wiejska, więc nie ni”, „Wędrujące przedszkole” czy cze przez długi czas głośno.
90. nikt nie przejął pałeczki. Do- można na nic narzekać. No, może „Szlak Kredensów Przeszłości”. Kolejka z życzeniami i gratula- jeszcze przez długi czas
piero w 2002 roku ówczesny sołtys kiedyś panie bardziej się garnęły do Działalność KGW oraz podwój- cjami była jednak znacznie dłuższa.
Zdzisław Stepnowski zgromadził takiej działalności. na rocznica nie mogły ujść uwadze Na jubileusz przybyli członek za- głośno.
mieszkanki Bielczyn i zainicjo- Obecnie KGW Bielczyny tworzy władz i mieszkańców gminy. Stąd rządu powiatu Wiesław Kazaniecki,

Tańsze leki Wiedza i praktyka
tarowym gospodarstwem rolnym
prowadzi przedsiębiorstwo nasien-
ne AGRED – dodaje Katarzyna
Orłowska. - Firma specjalizuje się
w działalności usługowej wspoma-
Z początkiem marca w gminie ru- gającej produkcję roślinną, oprócz
szył program lekowy. Samorząd Rolnicy z gminy co roku poznają nowe techniki uprawy i hodowli. Nie inaczej było tego prowadzi sprzedaż nasion,
będzie dopłacał do leków kobie- pasz, zbóż, obróbkę nasion. W tym
tom od 60. i mężczyznom od 65.
roku życia.
pod koniec marca w Grzywnie roku będzie obchodziła ćwierćwie-
Gmina Chełmża to jeden z nie- Dotyczył on nowoczesnych technik nagrodzono 10 osób, a nagrodę cze obecności na rynku.
licznych w regionie samorządów, opryskiwania upraw rolnych. główną w postaci kosiarki spalino- Spotkanie zakończyło się karna-
O pomoc mogą ubiegać się oso- wałową niespodzianką. Był to pokaz
by, których dochód w przypadku który zachował rolniczy charakter. - Podczas spotkania była również wej otrzymał Bogdan Gąsiorowski
iluzjonisty Mariusza Czajki.
osoby samotnie gospodarującej Dbając o rozwój tej gałęzi gospo- mowa o ochronie zbóż i rzepaku ze Świętosławia. Wydarzenie odbyło się w re-
nie przekracza kwoty 1268 zł netto, darki, po raz czwarty zorganizo- oraz o odmianie jako nośniku po- W trakcie spotkania w Grzywnie stauracji „U Boryny”. Jego organi-
zaś w przypadku osoby w rodzinie wano spotkanie szkoleniowo-in- stępu biologicznego w rolnictwie wójt gminy wręczył także gmin- zatorami byli Jacek Czarnecki, wójt
kwoty 1028 zł – informuje Anna formacyjne. Wzięło w nim udział – informuje Katarzyna Orłowska ne wyróżnienie, czyli Szlachetną gminy Chełmża, Henryk Fałkowski,
Bykowska, kierowniczka Gminne- 130 rolników. z Urzędu Gminy Chełmża. - Swoje Podkowę w kategorii „Rolnictwo i przewodniczący Gminnej Komisji
go Ośrodka Pomocy Społecznej. - oferty handlowe prezentowali rolni- rozwój obszarów wiejskich”. W tym Rolnictwa, Gospodarki Gruntami
Osoby te mogą liczyć odpowiednio Wykład przewodni wygłosił prof. kom lokalni przedsiębiorcy i miej- roku trafiło ono do Andrzeja Kwiat- i Ochrony Środowiska oraz Franci-
na wsparcie w wysokości 100 zł i Ryszard Hołownicki, kierownik Za- scowe banki. kowskiego z Nowej Chełmży. szek Krutelewicz, właściciel Przed-
150 zł. kładu Agroinżynierii w Instytucie Tradycją spotkań szkoleniowych - Laureat oprócz działalności siębiorstwa Handlowo-Usługowego
Aby otrzymać pomoc, należy Ogrodnictwa w Skierniewicach. jest losowanie nagród. Tym razem rolniczej związanej z prawie 60-hek- FRANK w Chełmży. (ŁP)
złożyć wniosek. Powinien on za-
wierać dokument potwierdzający
dochód (np. odcinek emerytury),
zaświadczenie lekarskie, ksero re-
cept oraz oryginały faktur wysta-
wionych na wnioskodawcę. Pro-
gram lekowy był już realizowany
w poprzednich latach. Zaintere-
sowanych jest teraz więcej osób
ze względu na podwyższone progi
dochodowe.
Wnioski można pobierać w bu-
dynku GOPS-u oraz ze strony in-
ternetowej gminy Chełmża. Szcze-
gółowe informacje uzyskamy pod
nr. tel. (56) 675 60 19.
(ŁP)
Poza Toruń . 10 marca 2017
ŁUBIANKA 25

Nowa odsłona gabinetu Inwestycja w gaz Gmina Łubianka powraca do gazu do nieruchomości można
Dzięki remontowi gabinetu rehabilitacji na usługi GOZ-u w tym zakresie czeka się zbadania popytu mieszkańców zgłaszać pisemnie lub mailowo
o wiele krócej. Personel stara się je jeszcze bardziej przyspieszyć na gaz ziemny. Jeżeli co naj- na adres: Urząd Gminy, Al. Jana
mniej 50 procent z nich będzie Pawła II 8, Łubianka lub: gmina@
Katarzyna Ochocka | fot. Łukasz Piecyk zainteresowanych doprowadze- lubianka.pl do 30 marca. Wzór
Gabinet rehabilitacji w Gminnym niem gazu do posesji na cele zgłoszenia znajduje się na stronie
Ośrodku Zdrowia w Łubiance użytku domowego lub na po- www.lubianka.pl. Osobą przygo-
przechodzi drugą młodość. Jest trzeby działalności gospodar- towującą inwestycję jest Mirosław
po kompleksowym remoncie po- czej, gmina przygotuje proces Jakubski, zastępca kierownika
mieszczeń. inwestycyjny. Wydziału Inwestycji, Rozwoju i
Planowania Przestrzennego.
Gabinet jest teraz bardziej funk- Najpierw zostanie przygoto- - Zachęcamy mieszkańców do
cjonalny i estetyczny, pozwala na wany projekt techniczny budowy zgłaszania zapotrzebowania na
wykonywanie większej liczby i za- sieci rozdzielczej na terenie gmi- gaz ziemny zarówno na bieżące
kresu usług. Zabiegi są wykonywa- ny, prawdopodobnie w systemie potrzeby gospodarstwa domowe-
ne przez doświadczony personel
- mgr Renatę Prowadzisz i Alicję etapowania. go, jak i ogrzewanie – namawia
Waśniewską (w trakcie studiów II - Jeżeli osiągniemy 50-pro- wójt. - Ofertę kierujemy także do
st. na fizjoterapii), od poniedziałku centowy poziom zainteresowa- podmiotów gospodarczych pro-
do czwartku w godz. 8-16, w piątki nia mieszkańców, przewidujemy wadzących działalność w gminie.
zaś w godz. 8-13. rozpoczęcie inwestycji w roku Zainteresowanie współpracą ze
- Naszą placówkę wyróżnia krót- 2018/2019 – mówi wójt Jerzy Zają- strony podmiotów gospodar-
ki termin oczekiwania na bezpłatne kała. - Wymiar finansowy uczest- czych niewątpliwie przyspieszy-
usługi, który oscyluje w okresie 1-2 Odremontowany gabinet teraz lepiej służy mieszkańcom gminy. nictwa naszych mieszkańców w łoby wdrożenie zamierzonej in-
miesięcy – mówi dr Tomasz Wło- Remont został sfinansowany doprowadzeniu gazu ziemnego westycji.
darski, kierownik GOZ-u w Łu- remontu, tj. firmy budowlanej Be-
nedykta Kowalskiego oraz firmy ze środków własnych Gminnego do nieruchomości ogranicza się Dodajmy, że gaz w gospodar-
biance. - Dokładamy starań, aby do wniesienia opłaty przyłącze- stwach domowych bądź firmach
bardzo pilne zabiegi wykonywać wykonującej stolarkę okienno- Ośrodka Zdrowia w Łubiance.
-drzwiową Marcina Ziółkowskiego - W przyszłości podejmiemy niowej na rzecz dostawcy gazu. może być wykorzystany na cele
w krótszym terminie. Płatne usługi Opłata ryczałtowa za budowę ogrzewania lokalu bądź domu,
wykonywane są na bieżąco. – informuje. - Obydwaj to lokalni starania o doposażenie gabinetu re-
przedsiębiorcy. Inwestycja została habilitacji – zapewnia kierownik. - przyłącza o długości do 15 m wy- ogrzewania wody, na potrze-
Rejestracja na zabiegi bezpłatne nosi obecnie ok. 2 tys. zł. Każdy by kuchenne i produkcyjne. Ta
(poprzez kontakt osobisty lub tele- wykonana na podstawie projektu Mam nadzieję, że gabinet rehabili-
foniczny) odbywa się na podstawie architektonicznego Rafała Mysiaka. tacji w nowej odsłonie będzie lepiej kolejny metr ponad tę długość alternatywa dla innych metod
skierowań wystawionych przez le- Zachowanie ciagłości pracy ośrod- służył mieszkańcom naszej gminy kosztuje od 45 do 70 zł w zależno- ogrzewania często wiąże się z ob-
karzy tzw. pierwszego kontaktu. Do ka w trakcie remontu to zasługa oraz zachęci nowych pacjentów do ści od długości przyłącza. niżeniem kosztów związanych z
rehabilitacji płatnej skierowanie nie personelu, a zwłaszcza osób sprzą- korzystania z całego zakresu usług Gmina przewiduje pobranie opałem. Korzystanie z tej metody
jest konieczne. tających. Podziękowania są należne naszego ośrodka. W imieniu perso- zaliczki od opłaty ryczałtowej, jest bardzo wygodne, bo bezob-
- Realizacja tak dużej inwestycji również pacjentom, którzy wykaza- nelu, zarządu i własnym zapraszam jednak nie wcześniej niż w dru- sługowe.
była możliwa dzięki dużemu zaan- li zrozumienie dla utrudnień w tym do Gminnego Ośrodka Zdrowia w gim półroczu 2017 r. Zaintere-
gażowaniu głównego wykonawcy czasie. Łubiance. sowanie budową podłączenia (KO)

Powstaje nowa świątynia Bałagany podbiły Gospić
Kolejny sukces laskarzy Bałaganów Rustico Łubianka
Pracy przy budowie kościoła w Łubiance jest wiele. Równie wiele już wykonano, Karol Żebrowski
dlatego proboszcz parafii ks. Rajmund Ponczek dziękuje wszystkim darczyńcom Ostatnie tygodnie dla zawodni- na pierwszym miejscu, co dało
Katarzyna Ochocka | fot. materiały parafii ków z gminy Łubianka to praw- im promocję do wielkiego finału.
dziwe pasmo sukcesów. Po zwy- Spotkali się tam z drużyną mistrza
W czerwcu 2015 r. ruszyła budowa cięstwie w rozgrywkach Ligi Chorwacji HC Zelina, która jako
kościoła w Łubiance. Zaczęło się Centralnej laskarze odnieśli jedyna pokonała Bałagany w run-
od przekazania ziemi pod świąty- triumf w turnieju międzynarodo- dzie zasadniczej (4:5). Co cieka-
nię, następnie parafia w Bierzgło- wym! we, chorwacka ekipa ma w swoich
wie postarała się o wszelkie zgody. szeregach dwóch wychowanków
Teraz oczy parafian cieszy budy- Na początku lutego laska- Pomorzanina Toruń – Michała No-
nek zmieniający się z miesiąca na rze Bałaganów Rustico Łubianka wakowskiego i Patryka Karamuza.
miesiąc. Jednak do osiągnięcia przypieczętowali zwycięstwo w - Wiedzieliśmy, że Patryk i Mi-
celu jeszcze daleka droga. rozgrywkach zaplecza hokejowej chał to ważni zawodnicy w zespo-
Ekstraklasy, wygrywając turniej w le z Zeliny – twierdzi Krzysztof
- Budowa spotyka się z życz- Tarnowskich Górach. Co więcej,
liwością i zaangażowaniem para- Zakszewski, kapitan Bałaganów.
każdy z poprzednich turniejów – Przed finałem długo zastanawia-
fian – mówi ks. Rajmund Ponczek, rozgrywanych w ramach tej ligi - w
proboszcz parafii w Bierzgłowie. - liśmy się, jak wyeliminować ich
Skierniewicach, Rypinie i Poznaniu największe atuty.
Ogromnie doceniam spory wkład - również padł łupem Bałaganów.
prac społecznych przy kościele oraz Opłaciło się to. Laskarze z Łu-
Sukces odbił się szerokim echem bianki udanie zrewanżowali się
przy organizowaniu różnych wy- nie tylko w naszym regionie, ale w
darzeń. Nie mamy, jak dotychczas, rywalom, zwyciężając w finale 8:5.
nica, ołtarz i ławki. nana będzie m.in. instalacja wod- całej Europie! Nie ma w tym krzty
żadnych środków z zewnątrz. To, przesady, gdyż drużyna z Łubianki International Hockey Festival dla
Kolejne prace to ocieplenie z no-kanalizacyjna wraz z instalacją
co postawiliśmy, wykonane zostało hydrantową oraz budową przyłączy otrzymała zaproszenie na między- Bałaganów! Po turnieju każdy z na-
warstwą elewacyjną z cegły klin- szych zawodników otrzymał złoty
z ofiar, za co serdecznie dziękuję. kierowej, montaż okien i zabezpie- wodociągowego i kanalizacyjnego. narodowy turniej International
Proboszcz dodaje, że czeka go Zostanie też ułożone okablowanie Hockey Festival, który w dniach medal, a dodatkowo wyróżniony
czenie wykonanych już elementów został Łukasz Domachowski, który
kolejny rok wysiłku budowlanego strukturalne w zakresie nagłośnie- 24-26 lutego odbył się w chorwac-
i organizacyjnego. Prosi parafian przed działaniem aury. W następ- otrzymał statuetkę dla najlepszego
nym roku planowane jest położenie nia czy monitoringu. Po ułożeniu kim Gospiciu.
o ofiary na kontynuację budowy. dachówki wykonane będzie ocie- - Mecze rozgrywaliśmy syste- bramkarza zmagań.
Już zgłosiło się dwanaście rodzin i dachówki wraz z obróbkami bla- - Nagroda bardzo cieszy – mówi
plenie dachu i wykończenie skle- mem każdy z każdym – mówi Fi-
wspólnota Matek Żywego Różańca, charskimi, montaż odwodnienia z pienia. Potrzeby są ogromne, pracy Łukasz Domachowski. – Przed se-
lip Sobczak, zawodnik Bałaganów.
aby ufundować po jednym oknie i ewentualnym rozsączaniem i mon- jest równie wiele, dlatego każda po- – Szczególnie pierwsze dwa z nich zonem zdecydowałem się na repre-
witrażu. Pięć jeszcze czeka na swo- taż instalacji odgromowej. moc finansowa jest mile widziana. były bardzo trudne, gdyż przystę- zentowanie klubu z Łubianki, cho-
ich ofiarodawców. - Wewnątrz kościoła po wyko- - Wraz z budową materialne- powaliśmy do nich z marszu, tuż ciaż miałem kilka miesięcy przerwy
- Tak naprawdę potrzebne jest naniu elewacji prace będą mogły go kościoła wokół dzieła powstaje po przyjeździe. od treningów. Szybko jednak przy-
wszystko. Począwszy od dzwon- być dostosowane do możliwości wspólnota duchowa – mówi ks. Laskarze z Łubianki mierzyli się pomniałem sobie, jak ustawiać się
ków, poprzez ornaty, kielichy, a finansowych darczyńców – prze- Rajmund Ponczek. - Na początku m.in. z mistrzami Chorwacji, Buł- tak, aby przeciwnicy trafiali we
skończywszy na instalacji ogrzewa- konuje proboszcz. - Do wykonania marca od Środy Popielcowej po raz garii, Czarnogóry, a nawet… z re- mnie albo obok bramki.
nia, nagłośnienia czy też dachówki jest wiele zadań, jednak już nie tak pierwszy odprawiliśmy rekolekcje prezentacją Kataru. Nasi przedsta- Wyjazd drużyny do Chorwacji
ceramicznej na dach - wylicza. - Na kosztownych i czasochłonnych. także w nowym kościele. Kościół wiciele nic sobie jednak z tego nie był współfinansowany przez gminę
swojego fundatora czekają chrzciel- W ramach wykończenia wyko- był pełen wiernych! robili i rundę zasadniczą skończyli Łubianka.
Poza Toruń . 10 marca 2017
26 ZŁAWIEŚ WIELKA

Emocje poruszyły widzów
Społeczne spektakle wciąż zachwycają mieszkańców gminy Zławieś Wielka.
Recital Bogdana Hołowni

Bez profesjonalistów przyciągają tłumy
Łukasz Piecyk | fot. autor

Po raz kolejny mieszkańcy zapre- Monika Stafiej. – Ja w sumie tylko empatycznego letargu ludzie kupili
zentowali swój teatralny talent. zapoczątkowałam pomysł tworze- od niej zapałki. Nasza sztuka dała
W Szkole Podstawowej w Łążynie nia teatru, bo teraz to wszystko krę- widzom wszystko to, co chcieliśmy,
odbył się spektakl „Dziewczynka ci się samo. Gdy jest więcej chęt- czyli wzruszenie, refleksję i radość,
z zapałkami” na podstawie baśni nych, to dopisujemy role. a poza tym szczere uznanie, czego
H.Ch. Andersena. 27 lutego grupa zagrała po raz wyrazem były brawa po każdym
piąty. wejściu, każdym tańcu i każdej pio-
Zaczęło się od jasełek w 2014 - Nasza wersja „Dziewczynki z sence, a na zakończenie owacje na
roku. Wtedy bowiem stery w szkole zapałkami” przybrała formę mo- stojąco.
objęła Monika Stafiej. Dyrektor- ralitetu, który miał wstrząsnąć i Jak zawsze w przedstawienie za-
ka zaproponowała, aby stworzyć poruszyć serca – relacjonuje Jolan- angażowało się wiele osób. Na sce-
przedsięwzięcie teatralne, w któ- ta Michalska, reżyserka oraz na- nie zobaczyliśmy dyrektorkę pod-
rym dorośli występowaliby dla uczycielka szkoły w Łążynie. - Gra stawówki, przewodniczącego rady
dzieci. aktorów, którzy mimiką, ruchem i
- Inicjatywa spotkała się z bar- gestem oddawali charakter swojej gminy, radnych powiatowych i soł-
dzo dużym uznaniem – przyzna- postaci oraz taniec i muzyka, które tysa wsi. Scenografię przygotował
je pedagog. – Później w naszych sugestywnie wskazywały na to, co szkolny woźny. Obsługę techniczną
spektaklach zaczęli brać udział nastąpi, łącznie z przepięknie wy- zapewnili członkowie OSP.
mieszkańcy wsi, przyjaciele szkoły śpiewanymi piosenkami sprawiły, - Widać więc, że nasze wieś i
i oczywiście dzieci. że w niejednym oku pojawiło się szkoła nie są zwyczajne, ponieważ
Największym do tej pory wido- sporo łez. Nasz spektakl był o ludz- tworzą ją niezwykli ludzie. Przy-
wiskiem łążyńskiej społeczności kich sercach bez miłości, które są jedźcie tu kiedyś, a poczujecie tę
był spektakl „Z książką przez świat” jak pudełka od zapałek. Przekona- niezwykłość – dodaje Jolanta Mi-
na zakończenie roku szkolnego. ni jednak, że ludzie są jak anioły, a chalska.
Wzięło w nim udział ponad 100 obojętność jest pozą, uratowaliśmy W planach jest już kolejne wy-
osób. darzenie, ale jego organizatorzy Mieszkańcy Łążyna mieli okazję do posłuchania niebywałego
naszą dziewczynkę z zapałkami
koncertu. W tamtejszej świetlicy zagrał Bogdan Hołownia,
- Nie ukrywam, że było to kar- za sprawą małych aniołków, które chcą zachować tę sprawę na razie w
światowej klasy pianista jazzowy.
kołomne przedsięwzięcie – dodaje tchnęły w nią życie, a obudzeni z tajemnicy.

Samorządowy wynajem
kto może dostać mieszkanie. Wy- przypadku tej rodziny – dodaje
chodzimy z założenia, że jeżeli ktoś Władysława Piotrowska. – Nasze
nie dba o obecny lokal, to historia wizyty kontrolne są zawsze nieza-
powtórzy się także w gminnym powiedziane i podczas weryfikacji
lokum. Bardzo nam zależy, aby po nie mieliśmy absolutnie żadnych
okresie wynajmu mieszkanie było uwag.
Urząd Gminy przygotowuje kolejne mieszkania dla osób potrzebujących w jak najlepszym stanie. Lokale czynszowe są oddawane
Na początku miesiąca 53-metro- w stanie deweloperskim. Oznacza
Kolejne osoby otrzymały lokal ko- klucze do takiego lokalu, należy Wśród kryteriów sprawdzanych we mieszkanie otrzymało małżeń- to konieczność urządzenia miesz-
munalny. Wielodzietna rodzina złożyć wniosek. przez komisję są m.in. dochody czy stwo z czwórką dzieci. Jedno z nich kania na własną rękę. Gmina pod-
od teraz może mieszkać w kom- - Mieszkania są przyznawane stan rodziny. Członkowie gremium choruje. Przeprowadzkę ze starego pisuje w takich sytuacjach umowy
fortowych warunkach w Toporzy- na podstawie zasad określonych w co jakiś czas weryfikują wnioski, lokalu, który był w nie najlepszym najmu na czas nieokreślony.
sku. uchwale rady gminy – informuje sprawdzając sytuację w terenie. stanie, do gminnego lokum w To- W tej chwili samorząd przygo-
Władysława Piotrowska, inspek- - Gdy gmina dysponuje lokalem, porzysku przyjęli z wielką radością. towuje kolejne lokale komunalne.
Lokale komunalne to zasób tor ds. gospodarki gruntami w zostaje wyłoniony kandydat – wy- Jan Surdyka, wójt gminy Zławieś Po przejęciu i remoncie dawnej le-
mieszkaniowy gminy przygotowy- Urzędzie Gminy Zławieś Wielka. jaśnia urzędniczka. – Wtedy trzeba Wielka przekazał członkom rodzi- śniczówki w Cichoradzu powstaną
wany dla osób, które nie mają wła- - Obecnie w naszym rejestrze jest dostarczyć niezbędne dokumenty. ny symboliczny klucz. przynajmniej dwa mieszkania.
snego mieszkania. Aby otrzymać ponad 51 wniosków. Bardzo skrupulatnie sprawdzamy, - Komisja była jednogłośna w (ŁP)
REKLAMA

Poza Toruń . 10 marca 2017
WLK. NIESZAWKA i OBROWO 27

Świętowały po włosku
Kilkadziesiąt mieszkanek gminy
Wielka Nieszawka zjawiło się we
wtorek 7 marca na gminnym Dniu
Kobiet. Impreza odbyła się w sali
widowiskowej w Małej Nieszawce.

Łukasz Piecyk | fot. autor Wydarzenie rozpoczęło się od
występu solistów ćwiczących w
sekcji wokalnej tutejszego ośrod-
ka pod okiem Aliny Sobeckiej. Na
scenie usłyszeliśmy Magdalenę
Sobecką, Igora Witalisa i Domini-
kę Wyborską. Zaprezentowali oni
utwory przygotowane specjalnie na
tę okazję. Publiczność włączała się
do wspólnego śpiewania i klaskania
przy m.in. „Być kobietą” Alicji Ma-
jewskiej czy „Gdzie ci mężczyźni”
Danuty Rinn.
Po gromkich brawach dla mło-
dych artystów głos zabrał Kazi-
mierz Kaczmarek, wójt gminy.
- Życzę dużo miłości, zdrowia i
ciepła dla wszystkich naszych pań –
mówił włodarz. – Niech każde ma-
rzenie również się spełni. Wszyst-
kiego najlepszego od naszych
pracowników.
Po życzeniach wójt gminy
wspólnie z przewodniczącym rady
rozdali zgromadzonym paniom tu-
lipany.
Gwoździem programu był spek-
takl Teatru Impresaryjnego Afisz
(złożonego z pracowników toruń-
skiego Teatru „Baj Pomorski”) pt.
„Miłość po włosku”. To zabawna
historia dwóch hydraulików, któ-
rzy w jednym z mieszkań spotykają
dwie kobiety w różnym wieku. Cała
sytuacja doprowadza do wielu ko-
micznych zdarzeń, które bawiły go-
ści już od pierwszych minut.
Na sam koniec odbyła się lote-
ria. Panie, którym dopisało szczę-
ście, wróciły do domu z bonami
kosmetycznymi czy voucherami na
usługi gastronomiczne.

Szukając następcy Zenka Zabawa i pomoc
W zeszłym roku Akcent i wielu debiutantów. Kto w tym roku zawładnie sceną Głogowa?
Łukasz Piecyk | fot. autor
trakcie koncertu finałowego w Gło-
gowie?
- Kontakt uczestników z pu-
blicznością, wokalizę, instrumen-
tarium, wizerunek sceniczny oraz
organizację techniczną – czytamy
w regulaminie. - Każde z kryteriów
będzie oceniane w skali od 1 do 5.
O zajętym miejscu decyduje suma
zdobytych punktów. W przypadku
remisu o wygranej będzie decydo-
wać najpierw kryterium kontaktu
uczestników z publicznością, na-
stępnie prezencja na scenie (wize-
runek).
Zdobywcy trzech pierwszych
miejsc otrzymają nagrody pienięż- 6000 złotych – tyle pieniędzy uda- Oprawę muzyczną zapewnili
ne. Odpowiednio 1500, 1000 i 500 ło się zebrać z licytacji w trakcie I
złotych. Zwycięzca będzie mógł organista Leszek Czenkusz wraz
Balu Charytatywnego w remizie z Karolem Kosikiem oraz Wiesła-
także wystąpić ponownie na scenie strażackiej w Osieku nad Wisłą.

[ ]
Rok temu Głogowo odwiedził autor hitu „Przez Twe oczy zielone”. w 40-minutowym programie. Spe- wem Mekką. Panowie świetnie po-
Wydarzenie odbyło się 25 lutego prowadzili zabawę, śpiewając i gra-
Po sukcesie zeszłorocznej edycji zgłoszeniowej, maksymalnie trzech cjalną nagrodę wręczy także wójt z inicjatywy księdza proboszcza
gmina Obrowo przygotowuje się gminy. jąc na wielu instrumentach. Każdy
piosenek oraz aktualnego zdjęcia Rafała Bogusza. Dochód zostanie znalazł do tańca ulubioną melodię.
do kolejnej edycji Festiwalu Disco zespołu. przeznaczony na rehabilitację Ja-
Polo i Dance w Głogowie. Ruszyły Z nadesłanych zgłoszeń jury wy- - Paniom kucharkom i obsłudze

1500
kuba Cymera, chłopca będącego należą się słowa podziękowania za
eliminacje dla zespołów z woje- typuje maksymalnie 10 zespołów. w śpiączce.
wództwa kujawsko-pomorskiego, Skład festiwalowy poznamy naj- ucztę dla ciała – dodaje Ewelina
które chciałyby pokazać się na później do końca kwietnia. To wy- Wydarzenie okazało się wielkim Mytlewska. - Na stole pojawiły się
scenie głównej. łonione zespoły będą miały szansę sukcesem, bo w trakcie imprezy ba- same pyszności.
pokazać się szerokiej publiczności. wiło się ponad 100 osób. Uczestnicy balu bawili się do
Tegoroczny festiwal odbędzie Każdy będzie miał do dyspozycji złotych trafi do - Ksiądz proboszcz towarzyszył późnych godzin. Wspólnej inte-
się 20 maja. Aby na nim wystąpić, na scenie pół godziny (łącznie z uczestnikom balu prawie do same- gracji przyświecał ważny cel: po-
należy najpierw przejść pierwszy rozstawieniem sprzętu). Co ważne, zwycięzcy festi- go końca – relacjonuje Ewelina My- moc choremu Kubusiowi. Rodzina
etap eliminacji. Warunkiem udzia- wszyscy muszą zaprezentować au- walu tlewska. - Muzycy zapewnili nam chłopca jest wdzięczna za okazaną
łu w imprezie jest przesłanie drogą torskie kompozycje. doskonałą ucztę dla ducha i ucha. pomoc.
elektroniczną do 15 kwietnia karty Co jury weźmie pod uwagę w Na parkiecie tańczyli wszyscy. (ŁP)
Poza Toruń . 10 marca 2017
28 CZERNIKOWO

Asfaltowy szlak
Dzień Kobiet w auli Zespołu Szkół

Jeszcze w tym roku gmina przebuduje kilka dróg na terenie samorządu
Łukasz Piecyk | fot. nadesłane
w przetargu wypadło Przedsiębior-
stwo Robót Drogowych w Lipnie
i to ta firma podejmie się zadania
wartego ponad 800 tys. zł. Połowę
tej kwoty pokryje otrzymane dofi-
nasowanie.
Co dokładnie uda się zrobić w
ramach inwestycji? Przebudowany
zostanie odcinek o długości ponad
1 km. Obecnie nawierzchnia składa
się z żużla i kruszywa wapiennego.
- Gmina Czernikowo poprawi
bezpieczeństwo ruchu drogowego
poprzez wykonanie nawierzchni z
obustronnymi poboczami, zatoką
autobusową z peronem i przejściem
dla pieszych. Finalizacja zadania
planowana jest na trzeci kwartał
Wójt Zdzisław Gawroński i skarbnik Ewa Olkiewicz w trakcie tego roku – informuje Zdzisław
podpisania umowy ze Stanisławem Detmerem reprezentującym Gawroński.
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lipnie. Na początku marca samorząd
podpisał drugą umowę z firmą z
Mieszkańcy Steklinka, Jackowa Narodowego Programu Przebu- Lipna. Tym razem chodzi o zmo-
oraz Czernikowa mają powody do dowy Dróg Lokalnych w trakcie dernizowanie ulic Toruńskiej, Ci-
radości. Urząd Gminy na przeło- jego funkcjonowania – przyznaje chej, Kwiatowej oraz Strumykowej
mie lutego i marca podpisał umo- Zdzisław Gawroński, wójt gminy w Czernikowie. Ta inwestycja bę-
wy na przebudowę dróg w tych Czernikowo. – W miejsce „schety- dzie prawie dwa razy droższa. Za
miejscowościach. nówek” w zeszłym roku powołano przebudowę za ponad 1,5 mln zł
Program Rozwoju Gminnej i Po- gmina musi zapłacić jedynie blisko
W drugiej połowie zeszłego wiatowej Infrastruktury Drogowej 37% wartości inwestycji. Pozosta-
miesiąca władze gminy podpisały na lata 2016-2020. Nasza skutecz- łe pieniądze trafią do samorządu
umowę na modernizację drogi nr ność w aplikowaniu o środki nie W auli Zespołu Szkół w Czernikowie w piątek 3 marca odbyły
ze środków programu Rozwoju
101119C w Steklinku i Jackowie. się obchody gminnego Dnia Kobiet. Na scenie pojawili się soli-
zmieniła się. Obszarów Wiejskich na lata 2014-
- Nasza gmina była bardzo ak- ści z lokalnej sceny. Gwoździem programu był Teatr „Afisz” ze
Efektem tego jest właśnie plano- 2020. Prace mają się skończyć w spektaklem „Miłość po włosku”.
tywna w pozyskiwaniu środków z wana przebudowa. Najkorzystniej trzecim kwartale tego roku.
REKLAMA

Poza Toruń . 10 marca 2017
REKLAMA 29

Cena i jakość? To jest możliwe
W żargonie handlowym gdy ktoś pyta o produkt tani i dobry, to otrzymuje
pytanie, po co mu dwa egzemplarze. Czy aby na pewno jest to prawda?
Firma TRYTON z Torunia jest li- nery ActiveJet oraz TB Print. Są to - Wydawało nam się, że będzie – wylicza Andrzej Sawicki. - Teraz do jakości.
derem wśród dostawców sprzętu marki sprawdzone, jednak niektó- to niemożliwe. Prowadziliśmy roz- po półrocznym okresie od wpro- Produkty te cechuje bardzo
komputerowego. To przedsiębior- rzy klienci sugerowali, że chętnie by mowy z wieloma producentami, wadzenia do oferty marki PRISM duża, praktycznie stuprocentowa
stwo z blisko 20-letnią tradycją. kupowali materiały o równie dobrej testowaliśmy różne produkty, czy- możemy stwierdzić, że są to tonery, kompatybilność z drukarkami oraz
Obok wysoko wydajnych maszyn jakości, jednak trochę tańsze. taliśmy wiele opinii użytkowników które mają najlepszy stosunek ceny wyjątkowo niska awaryjność. Wy-
dla graczy oraz stabilnych rozwią- niki są bliskie oryginalnym tone-
zań dla biznesu postawiło rów- rom.
nież na jedną z jego istotniejszych - Nasi dotychczasowi klienci
dziedzin działalności, którą sta- wyrażają zadowolenie z bardzo ni-
nowią materiały eksploatacyjne. skich cen i świetnych właściwości,
Chodzi o tusze i tonery. które otrzymują w zamian.
Tonery PRISM, według zapew-
- Mimo coraz większego wpły- nień producenta, produkowane są
wu ofert internetowych na decyzje w najlepszych fabrykach, a proces
kupujących z roku na rok odno- produkcji podlega ciągłemu moni-
towujemy lepszą sprzedaż w tym toringowi jakości. To cecha najważ-
segmencie – zauważa Andrzej Sa- niejsza, a w przypadku tego pro-
wicki, prezes firmy Tryton. - Cena duktu udało się dodatkowo uzyskać
dla wielu klientów to mocny ar- bardzo atrakcyjną cenę. Tonery
gument, jednak coraz więcej osób PRISM objęte są okresem 12-mie-
zwraca uwagę również na jakość sięcznej gwarancji. Dodatkowym
kupowanych tonerów. Nie chcemy
konkurować z firmami, które poza atutem jest ich stała dostępność
niską ceną nie potrafią zaoferować w magazynie sklepu Tryton oraz
dobrych produktów. To krótko- możliwość bezpłatnego dostarcze-
wzroczne myślenie o relacji z klien- nia ich do klientów sklepu.
tem. Nikt do nas nie wróci, jeśli się - Warto wspomnieć, że na-
zrazi ze względu na słaby toner. sza firma umożliwia przy zakupie
Nasza oferta materiałów eksplo- tonerów bezpłatnie przekazanie
atacyjnych ewoluowała przez 20 lat zużytych materiałów do utyliza-
naszej działalności. cji – dodaje Andrzej Sawicki. - Na
Sklep Tryton zawsze stara się przekazane tonery wystawiamy
słuchać swoich klientów. Kartę Przekazania Odpadu, która
- Pamiętam czasy, kiedy chcie- może być przedmiotem kontroli
liśmy wprowadzać do oferty za- przez inspekcję ochrony środowi-
stępcze tusze i tonery. Największe ska. Praktycznie każda firma, która
obawy budziła zawsze jakość, cena posiada drukarkę, powinna mieć
z założenia była niższa od mate- taki dokument potwierdzający, że
riałów oferowanych przez produ- zużyte tusze i tonery utylizuje, a
centów drukarek. Zdajemy sobie nie wyrzuca do śmieci. Nasi klienci
sprawę, że jest wielu klientów, któ- zawsze otrzymują ową kartę i mogą
rzy racjonalizują swoje zakupy to- by spokojni w przypadku kontro-
nerów, szukając tańszych i dobrych li oraz pewni, że zużyte materiały
materiałów alternatywnych. eksploatacyjne z drukarek zostaną
W ofercie sklepu Tryton dotych- przekazane do profesjonalnej firmy
czas można było znaleźć tusze to- utylizującej.

Poza Toruń . 10 marca 2017
30 ŚRODOWISKO

Niesforna córka klimatu
W swoim roku, Roku Rzeki Wisły, powinna być grzeczna. Powodzi nie widać.
Obecne wezbranie - na przeciętnym poziomie. Ale latem mogą przyjść ulewy...
Rzeka może zrobić wszystko
Jacek Kiełpiński | fot. Marek Grześ

Maj 2010. Po prawej zalane działki na Rudaku,
po lewej podtopiony Kaszczorek, dalej Złotoria.
W tym roku nie powinno się to powtórzyć, ale
w przyszłości - bez wątpienia.

Na świętego Grzegorza Wisła - Rzeki są córkami klimatu, tak jak do wzorca metra, odwołują się że zbiornik, czyli Zalew Włocław- lennicy tej koncepcji.
idzie do morza. To stare porze- się mówi. A Wisła jest do tego nie- zwolennicy wiślanych inwestycji, ski, przed powodzią nie broni, tak - Jestem innego zdania. Gdy doj-
kadło, prawda odwieczna. Bo za- sforną córką klimatu - kontynuuje jest długością zbliżony do Wisły. jak wszyscy by chcieli, bo nie jest dzie do zamarznięcia istniejącego
zwyczaj około 12 marca odpusz- Marek Grześ. - By ją zrozumieć Też wylewa, ma wezbrania jak każ- zbiornikiem retencyjnym. zbiornika, lodołamacze kruszą lód
czały lody, rzeka ruszała. Jak ta i próbować przewidywać, trzeba da rzeka. Ale tam nie zezwala się na - Teoretycznie najniższa rzęd- i należy go, zgodnie z instrukcją,
mądrość ludowa ma się do teraź- obserwować klimat. Mieliśmy lata osiedlanie na terenach zalewowych. na zbiornika może wynosić 56,5 zrzucić przez jaz - tłumaczy Marek
niejszości? suche. Wyjątkowo suche. Ale te- Polacy aż tak silnie wierzą w metra, a najwyższa 58,5. Różnica 2 Grześ. - Wówczas spadnie na za-
raz podniósł się poziom cieków w wały przeciwpowodziowe? Pęknie- metrów, przy powierzchni Zalewu marzniętą warstwę lodu powstałą
- Właśnie Wisła do morza idzie. zlewni Wisły. Wracamy do normal- cie wału w Świniarach pod Płoc- Włocławskiego ok. 70 kilometrów na kolejnym zbiorniku Włocławek-
Mamy klasyczne wiosenne wezbra- ności. Oznacza to, że w tym roku kiem w 2010 roku wielu zszokowa- kwadratowych, daje 137 milionów -Siarzewo i dojdzie do zagrożenia
nie. Dla przykładu, w Toruniu na najpewniej jeszcze nie, bo gąbka, ło. metrów sześciennych wody. Tyle, kompletnego zaczopowania go.
wodowskazie notujemy 449 cm, jaką jest Polska, musi się nasączyć - Nie ma wałów doskonałych. teoretycznie, można zatrzymać jej Wtedy może być dopiero powódź!
przy stanie alarmowym 650. Prze- do końca, ale za rok, dwa wróci za- Zaczęto je stawiać w Polsce w śre- w zbiorniku. Gdy płynie 6000 m3/s Nie tędy droga z Wisłą. Musimy ro-
pływ mamy na poziomie 2100 me- grożenie powodziami na Wiśle. dniowieczu, przyzwyczailiśmy się ta wolna przestrzeń wypełniłaby zumieć jej naturę, próbować prze-
trów sześciennych na sekundę, to Samo słowo "powódź" wymaga, do ich widoku. Ale pamiętajmy, że się w 6 godzin - oblicza profesor. widywać jej narowy, przestać bu-
dwa razy więcej niż średni. W cza- zdaniem profesora wyjaśnienia. planuje się je na wodę 100-letnią. - Czyli, teoretycznie, można tylko dować się na terenach zalewowych,
sie potężnego wezbrania może jed- Definicja powodzi mówi, że jest to To znaczy taką, która zwykła pły- chwilowo wstrzymać przepływ po- bo kiedyś nas zaleje. A jeśli chcemy
nak osiągać ponad 6000 m3/s. Czyli wezbranie rzeki powodujące straty nąć Wisłą co sto lat. I taka woda na- tężnej fali. wrócić do transportu rzecznego, to
dziś daleko do jakiegokolwiek za- materialne. A jak strat material- dejdzie. Bo zawsze jesteśmy przed Jednym z argumentów budowy powinniśmy skoncentrować się na
grożenia powodzią - uspokaja prof. nych nie ma? powodzią. kolejnego stopnia na dolnej Wiśle mądrej regulacji. Na Renie zapór
Marek Grześ, hydrolog i glacjolog - To mamy po prostu wezbra- Wisłę postrzega się w Europie w Siarzewie jest ochrona przeciw- nie stawiają, tylko mądrze rzekę re-
z UMK, popularyzator wiedzy o nie, rzecz najzupełniej normalną, jako rzekę wyjątkową. Nie tylko powodziowa. Tak utrzymują zwo- gulują.

‘‘
dlatego, że jest ostatnią dziką rzekę
Europy. Tu chodzi także o wyjątko-
Wisła jest niesforna, bo leży na gra- wy klimat.
nicy klimatu kontynentalnego, ze - Wisła jest niesforna, bo leży na
granicy klimatu kontynentalnego,
wschodu, i oceanicznego, z zachodu.
ze wschodu, i oceanicznego, z za-
Ona stanowi granicę. chodu. Ona stanowi granicę. Stąd
częste obserwacje burz po drugiej
stronie rzeki i przekonanie, zresz-
tą najczęściej słuszne, że "Wisła
profesor Marek Grześ nie przepuści". Na Wiśle dochodzi
hydrolog i glacjolog z UMK do ciekawych zjawisk. Wisła to nie
Tamiza, gdzie opady są na tym sa-
Wiśle na facebookowym profilu która była i będzie. Za powodzie, mym poziomie latem i zimą. Tam
"Zrozumieć Wisłę". - Ale niedaw- czyli straty, odpowiedzialni są lu- nie ma przyczyn wezbrań. A na
no w Kozienicach było gorąco. Za dzie zezwalający na osiedlanie się Wiśle może być tak, że na południu
sprawą przegrodzenia rzeki przez i zabudowę terenów zalewowych. Polski robi się ciepło, Wisła rusza
sztuczny próg podpiętrzający, na Wezbrania przed wiekami były od góry, a na Dolnej Wiśle mamy
którym zatrzymał się lód, doszło do skarbem. Rolnicy czekali na nie, bo jeszcze zjawiska lodowe. Taka była
zatoru i raptownego podniesienia przynosiły nawóz sto razy lepszy geneza słynnej powodzi w styczniu
poziomu, o metr w ciągu 11 minut. od dzisiejszych nawozów sztucz- 1982 roku, gdy wielka powódź zato-
Groziło to podtopieniem elektrow- nych - mady wiślane. Dziś w do- rowa zalała Radziwie, przedmieście
ni. To był najgroźniejszy przypadek rzeczu Wisły, w samych dolinach Płocka. Gdy zamarznie zbiornik,
na Wiśle w tym roku. nadrzecznych, czyli terenach zale- żadna siła go nie ruszy. Wówczas
Ale w 2010 roku dopiero w maju wowych, mieszka 2,5 miliona ludzi. bombardowanie nie pomogło.
doszło do powodzi... Ren, rzeka, do której tak często, Od lat specjaliści uświadamiają,
Poza Toruń . 10 marca 2017
CO WARTO WIEDZIEĆ PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW? • BUDOWLANKA 31

Co nowego w prawie budowlanym?
Od stycznia obowiązuje nowe, wygodniejsze dla inwestorów prawo budowlane
Piotr Gajdowski | fot. Łukasz Piecyk (archiwum)
Z początkiem roku wprowadzono spodarcze, ganki, wiaty i oranżerie
zmiany w prawie budowlanym. o powierzchni zabudowy do 35 m2
Nowe przepisy ułatwiają życie in- (łączna liczba tych obiektów nie
westorom – m.in. poszerzono listę może przekraczać dwóch na każde
prac, które nie wymagają pozwo- 500 m2 działki), wolnostojące alta-
lenia na budowę. ny o powierzchni do 35 m2 (ogra-
niczenia jak wyżej), tymczasowe
Częste zmiany przepisów w obiekty budowlane niepołączone
prawie budowlanym sprawiają, że trwale z gruntem i przewidziane do
inwestorzy muszą trzymać rękę na rozbiórki lub przeniesienia w inne
pulsie. Czy na pewno dysponuję miejsce w terminie określonym w
wszystkimi wymaganymi doku- zgłoszeniu. Podobnie nie trzeba
mentami i pozwoleniami? Takie będzie załatwiać pozwolenia na bu-
pytania spędzają dziś sen z powiek dowę instalacji elektroenergetycz-
niejednemu posiadaczowi działki, nych, wodociągowych, kanalizacyj-
który planuje coś na niej zbudować. nych, cieplnych, klimatyzacyjnych
Być może wszystko się zmieni wraz i telekomunikacyjnych wewnątrz
z wejściem w życie zapowiadanego budynku. Nowe przepisy zwalnia- w wymiarze 2 proc. odstępstwa od Zmieniają się standardy ener- kości materiałów termoizolacyj-
na ten rok Kodeksu urbanistyczno- ją też inwestorów z występowania pierwotnego projektu budowlane- gooszczędności dla budynków nych zgodnie z ustalonym współ-
-budowlanego, który zastąpi kilka- o pozwolenie na przebudowę nie- go. Tak drobne odstąpienie nie wy- konstruowanych po 1 stycznia 2017 czynnikiem przenikania ciepła.
dziesiąt mniejszych ustaw i pomoże których budynków oraz elementów maga zgody organów administra- r. Nowelizację w tym zakresie wy- Mniejszy jest od teraz dopusz-
nam połapać się w gąszczu rozpro- konstrukcyjnych domków jednoro- cyjnych, o ile nie koliduje z innymi musiły wymogi unijne. Inwestorzy czalny próg zużycia energii pierwot-
szonych obecnie przepisów. Zanim dzinnych. Niektórych z tych inwe- przepisami techniczno-budowla- mają obowiązek budować z takich nej. Określa on roczne zapotrzebo-
to jednak nastąpi, zapoznajmy się stycji nie trzeba nawet zgłaszać. nymi. materiałów, które pozwolą zacho- wanie budynku na nieodnawialną
z aktualną nowelizacją prawa bu- Zliberalizowano regulacje w za- Mniej formalności dotyczy także wać ciepło wewnątrz budynku
dowlanego. Okazuje się bowiem, że kresie odstąpienia od planu budo- m.in. tzw. milczącej zgody. Organy – stosowne normy należy zacho- energię dla ogrzewania, wentylacji,
wprowadza ona sporo uproszczeń. wy. Dotychczas inwestorzy woleli administracyjne będą miały mniej wywać już na etapie projektowa- podgrzewania i chłodzenia wody.
Przede wszystkim znika wymóg każdy drobiazg uzgadniać z urzę- czasu na sprzeciw wobec zgłoszeń nia. Zmiana dotyczy też sposobu Docelowo ma to być jeszcze mniej
uzyskania pozwolenia na budowę dem, by uniknąć posądzenia o sa- budowy – 21 zamiast 30 dni. Jeśli izolowania budynków – nowe nor- niż obecnie – do 2021 r. powinni-
w przypadku wielu drobniejszych mowolę budowlaną. Teraz zmiany organ nie wyda w tym czasie decy- my energooszczędności oznaczają śmy osiągnąć współczynnik 70 dla
robót. Chodzi m.in. o wolnostoją- np. wysokości czy długości budo- zji o sprzeciwie, można uznać, że go konieczność stosowania grubszej domów jednorodzinnych (dziś 95)
ce parterowe garaże, budynki go- wanego obiektu będą dopuszczalne nie było. warstwy izolacyjnej lub lepszej ja- i 65 dla bloków (dziś 85).
REKLAMA

Poza Toruń . 10 marca 2017
32 TARGI TORUŃSKIE • ZAPRASZAMY NA TARGI

Targi „Od działki po dom”
„Invest-Tor” Toruń 2017
XII Targi Budownictwa i Targi Mieszkaniowe „OD DZIAŁKI PO DOM” oraz X Kujawsko-Pomorskie Targi Inwestycyjne
„INVEST-TOR”, odbędą się w sobotę i niedzielę 11 i 12 marca w godz. od 10.00 do 17.00 w Centrum Targowym „PARK”
w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 3. Organizatorem Targów są Targi Toruńskie Sp. z o.o.
Patronat Honorowy nad Targami inwestycyjnych dla miast, gmin i
sprawują: Wojewoda Kujawsko- regionów. Miasta, powiaty i agen-
-Pomorski Mikołaj Bogdano- cje rządowe zaprezentują kom-
wicz, Marszałek Województwa pleksowo uzbrojone tereny inwe-
Kujawsko-Pomorskiego Piotr stycyjne zlokalizowane na swoim
Całbecki oraz Prezydent Miasta terenie oraz przedstawią ofertę
Torunia Michał Zaleski. nieruchomości przeznaczonych na
sprzedaż i wynajem w 2017 roku.
Na targach będzie możliwość Dodatkowo Urząd Miasta Torunia
porównania w jednym miejscu zaprezentuje działki przeznaczone
ofert wiodących deweloperów pod budownictwo mieszkaniowe
oraz możliwość skorzystania z jednorodzinne. Na stoisku będzie
fachowego doradztwa w zakresie można uzyskać informację o obo-
wyboru nieruchomości. Firmy wiązujących na terenie Torunia
zaprezentują ofertę budowy no- zwolnieniach od podatku od nie-
woczesnych domów energoosz- ruchomości dla przedsiębiorców
czędnych i pasywnych w techno- oraz zapoznać się z kierunkami
logii prefabrykowanej oraz gotowe zagospodarowania przestrzennego
domy jednorodzinne na nowocze- miasta. Odwiedzający Targi będą
snych osiedlach w zabudowie sze- potecznego lub gotówkowego. kondensacyjne oraz pozyskują- sprzątania. Lokalny lider branży mieli okazję obejrzeć makietę no-
regowej oraz domy w zabudowie Liderzy rynku zaprezentują cymi energię ze źródeł odnawial- elementów złącznych i techniki za- wej elektrociepłowni w Toruniu,
bliźniaczej. Deweloperzy pokażą kompleksową obsługę inwestycji w nych tj. słońca, powietrza i gruntu. mocowań zaprezentuje ofertę ele- dowiedzieć się jakie są korzyści
nowe inwestycje mieszkaniowe zakresie instalacji hydraulicznych, Pokazany zostanie innowacyjny mentów typowych oraz robionych wytwarzania ciepła i energii elek-
wielorodzinne w dogodnej lokali- grzewczych, wentylacyjnych i so- system hybrydowy do produkcji na zamówienie. Pokazane zostaną trycznej w kogeneracji oraz jak
zacji z ciekawym rozkładem miesz- larnych. Zaprezentowane zostaną energii elektrycznej, który pozwala okna i drzwi z PCV i aluminium przyłączyć budynek do sieci cie-
kań. Pośrednicy nieruchomości nowoczesne pompy ciepła po- wykorzystać siłę wiatru i promie- oraz systemy sterowania domem. płowniczej i ogrzewać go czystym
zaprezentują mieszkania, domy, wietrzne oraz gruntowe, rekupera- niowanie słoneczne do produkcji Firmy związane z wyposażeniem i bezpiecznym ciepłem.
kamienice, lokale do kupienia lub tory, ekologiczne i komfortowe w energii w celu jej magazynowania mieszkań pokażą najnowsze roz- Pierwszego dnia Targów odbę-
wynajmu w Toruniu i okolicach. obsłudze kotły centralnego ogrze- i zasilania odbiorników elektrycz- wiązania z zakresu projektowania dzie się konferencja towarzyszą-
Firmy te doradzą i pomogą w de- wania na paliwa stałe, kominki, nych. kuchni, wnętrz i podłóg. Całość ca Targom pt: Rządowy program
cyzjach dotyczących nieruchomo- klimatyzacja, nowe wodne na- Zaprezentowane zostaną naj- dopełni gama modeli samocho- „Mieszkanie Plus” i nowe techno-
ści. Banki zaproponują kredyty grzewnice, oczyszczalnie ścieków nowsze systemy centralnego odku- dów dostawczych i nowoczesnych logie w budownictwie.
mieszkaniowe. Doradcy finansowi oraz nowe filtry do wody pitnej. rzania, czyli odkurzacze centralne pojazdów użytkowych dopasowa-
na miejscu sprawdzą zdolność kre- Na miejscu będzie można zapo- w nowoczesnym wzornictwie wraz nych do potrzeb firm. ZAPRASZAMY
dytową, wyliczą ratę i zaproponują znać się z urządzeniami wykorzy- z elementami instalacji, takimi jak Targi, to także doskonała okazja WSTĘP WOLNY
preferencyjne warunki kredytu hi- stującymi najnowsze technologie gniazda, oraz szufelki i zestawy do do zapoznania się z ofertą planów

Poza Toruń . 10 marca 2017
MARZYSZ O MIESZKANIU? SOLIDNIE SIĘ PRZYGOTUJ • BUDOWLANKA 33

Coraz trudniej o własne M?
Agenci pomogą znaleźć odpowiednie wyjście w świecie kredytów, kosztorysów, odpowiednich umów, wysokości dochodów
Katarzyna Ochocka | fot. Łukasz Piecyk
Osoby planujące zaciągnięcie centowego wkładu, jednak wów-
kredytu hipotecznego z pewno- czas musi pojawić się dodatkowe
ścią wiedzą, że od 1 stycznia 2017 zabezpieczenie kredytu, takie jak:
wprowadzono zmianę w wyso- ubezpieczenie, papiery wartościo-
kości wkładu własnego. Teraz we czy zdeponowane oszczędności.
wynosi on 20 procent wartości Jak znaleźć się w tym szalonym
nieruchomości, a jeszcze w roku świecie nieruchomości, banków,
ubiegłym był o 5 procent mniej- procentów, remontów, kosztów,
szy. kosztorysów? Pomocną dłoń do
zagubionego na pewno wyciągnie
Zacznijmy od początku. W 2006 doradca finansowy, bankowy czy
roku powołano instytucję o nazwie niektórzy agenci nieruchomości.
Komisja Nadzoru Finansowego Przedstawiciele tych zawodów są
(KNF). Jej zadaniem jest sprawowa- na bieżąco z aktami prawnymi do-
nie nadzoru i kontroli nad banka- tyczącymi rynku nieruchomości,
mi, ubezpieczalniami itd. W 2006 znają nowelizacje ustaw, wiedzą o
KNF opracowała „Rekomendację przeszkodach, które należy poko-
S” dla banków zawierającą ważne nać na drodze do kredytu.
zalecenia dla przyszłych kredyto- W Polsce kolejki po kredyty
dawców. W 2013 roku zapisy zosta- pamiętajmy – kredytu hipoteczne- mendacja S” składa się z zaleceń, nika z badania przeprowadzonego hipoteczne nadal są okazałe. W
ły zmienione. Jednym z powodów go nie bierzemy na swoje barki na a nie zarządzeń obowiązujących przez portal domy.pl, co piąty ku- takich krajach jak Niemcy czy Au-
naniesienia poprawek był globalny kilka, a na kilkadziesiąt lat! banki bezwzględnie. Zwiększenie pujący nieruchomość ma dwadzie- stria blisko połowa młodych ludzi
kryzys finansowy. Miały one rów- Najważniejszymi zapisami w wpłaty własnej do kredytów hi- ścia kilka lat. Dopiero stoi u progu wynajmuje mieszkania, nie planu-
nież spowodować większą „zdro- „Rekomendacji S” są: ograniczenie potecznych ma być swego rodzaju życia dorosłego, czasem jeszcze się jąc kupna. Nowoczesny model ży-
worozsądkowość” w zaciąganiu okresu spłaty kredytu hipotecznego zabezpieczeniem dla banku. Gwa- uczy bądź właśnie zakończył edu- cia nie determinuje zakupu własne-
kredytów przez niewypłacalnych do 35 lat oraz obowiązek wniesienia rantem, że przyszły kredytobiorca kację i rozpoczyna pracę. Dla tej go M. Posiadanie mieszkania już
klientów, jak i zapobiec „rozdaw- co najmniej 20 procent wartości jest wypłacalny i stabilny ekono- grupy osób lepszym rozwiązaniem nie jest koniecznością dla stabiliza-
nictwu” kredytów. Ponadto, skoro nieruchomości jako wpłaty własnej micznie. Poza tym większy wkład może być większe oprocentowanie cji i bezpieczeństwa. Współcześni
trudniej dostać kredyt, procedura kredytobiorcy. Ten ostatni obowią- własny zmniejsza marżę banku, w kredytu, a mniejsza wpłata wła- ludzie coraz więcej pracują, często
nie jest łatwa, szybka i przyjemna, zuje od 1 stycznia 2017 roku. Dla którym staramy się o pomoc finan- sna. Bo jak osoba „świeża” na ryn- zmieniają miejsce pracy. To powo-
potencjalny kredytobiorca ma wię- porównania jeszcze w 2014 roku sową. Jednak mniejsze oprocento- ku pracy miałaby zgromadzić tak duje, że nie muszą, a nawet i nie
cej czasu na zastanowienie się nad wkład własny wynosił tylko 5 pro- wanie pożyczki nie dla wszystkich wysoką kwotę? Owszem, istnieje chcą wiązać się na stałe z jednym
zasadnością zaciągania pożyczki. A cent, a w 2015 – 10 procent. „Reko- jest dobrym argumentem. Jak wy- możliwość zmniejszenia 20-pro- miejscem zamieszkania.
REKLAMA

Poza Toruń . 10 marca 2017
34 BUDOWLANKA • JAK „POKOLOROWAĆ” NASZ DOM?

Biel dworku i czerwień
Na forach, grupach dyskusyjnych zastosować kilka zasad, które w
i na pogaduszkach u przyjaciółki magiczny sposób sprawią, że bu-
prędzej poruszymy temat koloru dynek będzie wyglądał lepiej niż w
farby, jaką chcielibyśmy pokryć naszych wizjach. Dobierając kolor
ściany w domu. Rzadko natomiast dla domu, musimy wziąć pod uwa-

nowoczesności
zastanawiamy się nad kolorem i gę jego charakter, jego styl. Bardziej
rodzajem farby, jakim potraktuje- rygorystyczne zasady dotyczą z całą
my nasz dom z zewnątrz! pewnością klasycznych dworków,
poszaleć zaś możemy wówczas, gdy
A jest to niezwykle ważne za- stawiamy na nowoczesność. Jeśli
gadnienie. Nie tylko przy budowie ściany domu są bogate w szczegó-
Oto kilka zasad, którymi powinniśmy się kierować, nowego domu, ale i przy odmalo- ły, detale wykończeniowe, to kolo-
wywaniu kilku- bądź kilkudziesię- rystyka powinna być kontrastowa,
dobierając kolor elewacji naszego domu cioletniej nieruchomości. Dobór
czyli „spokojna”. Budynek o dość
prostym fasonie można nieco pod-
Katarzyna Ochocka kolorów ścian zewnętrznych nie kolorować. Często zapominamy o
powinien być przypadkowy. Lepiej sąsiadach, a dobry smak nakazuje
wziąć pod uwagę otoczenie nasze-
go lokum. Jakże bowiem wyglądał-
by nasz zielony dom, jeśli wszystkie
pozostałe wokoło mają barwę spo-
kojnego beżu? Powinniśmy więc
podporządkować się otoczeniu.
- Wybierając barwę tynku lub
farby elewacyjnej, należy pamiętać
o kolorze dachu. Gdy jego połacie
są skośne, ich duża powierzchnia
ma niebagatelny wpływ na wygląd
domu – przekonuje Anna Wojcie-
chowska z serwisu muratordom.
pl. – To kolory elewacji muszą być
podporządkowane barwie dachu,
gdyż pokrycia występują w mniej-
szej gamie kolorystycznej niż farby
elewacyjne. Wśród kolorów mate-
riałów pokryciowych dominują ce-
glane odcienie czerwieni i szarości.
Pamiętajmy również, że kolor mate-
riałów może z czasem ulec zmianie.
Tak dzieje się z wieloma pokrycia-
mi dachów, szczególnie usytuowa-
nych w wilgotnym otoczeniu, które
pokrywają się białozielonkawym
nalotem. Może on nawet w krótkim
czasie wywołać efekt postarzenia
domu. Tak „spatynowane” pokry-
cie nie będzie dobrze wyglądało w
zestawieniu z wyrazistą, jaskrawą
ścianą. W takim otoczeniu lepiej
od razu zaplanować tynk w pastelo-
wych kremach lub złamanych kolo-
rem odcieniach bieli.
Wielkość też ma znaczenie.
Duże połacie ciemnego dachu
przytłaczają i optycznie przyciągają
dom ku ziemi. Jeśli ściany tworzą
niewielkie płaszczyzny, warto je jak
najbardziej rozjaśnić, aby optycznie
podwyższyć dom oraz powiększyć
ich płaszczyznę. Nie zapominajmy
też o harmonii elewacji z barwą
stolarki okiennej i drzwiowej czy
rynien.
Jeśli nie czujemy się zbyt pew-
nie na gruncie doboru koloru ele-
wacji, postawmy na sprawdzoną
metodę kolorów jasnych i ciepłych
– najczęściej żółcieni. Czasem na
domach spotykamy zdecydowa-
ne kolory albo elementy elewacji
w mocnych barwach, np. czerwo-
nych. Pamiętajmy, że to na pewno
wyróżni naszą nieruchomość spo-
śród innych. Zastosowanie ciem-
nej barwy ściany sprawdzi się, gdy
bryła domu jest prosta. Wyraziste
kolory pomniejszą naszą nieru-
chomość. Radzimy więc ostrożny
dobór mocnych kolorów, ewentu-
alnie zastosowanie ich na niektó-
rych elementach. Ponadczasowa i
wciąż modna pozostaje biel. Można
zauważyć ją zarówno na domach
w stylu dawnego dworku, jak i na
nowoczesnych. Jest uniwersalna i
nie sprawia trudności z łączeniem
jej z innymi kolorami. Pamiętajmy,
że biel ma dosyć poważną wadę –
szybko się brudzi. Tu na pomoc
przyjdzie wykończenie elewacji np.
klinkierem.
Poza Toruń . 10 marca 2017
REKLAMA • BUDOWLANKA 35

Poza Toruń . 10 marca 2017
36 EDUKACJA

Gimnazjaliści w podstawówkach
- Podstawówka nr 5 z siedzi-
bą w Chełmży ze względów lo-
kalowych i w okresie przejścio-
wym, tj. do roku 2021, będzie
ośmioletnią szkołą podstawo-
wą o strukturze organizacyjnej
kl. I-VI – informuje burmistrz
Już wszystkie samorządy w powiecie toruńskim podjęły uchwały dotyczące projektu sieci szkół w gminie. Jerzy Czerwiński - Uczniowie
Następnie przesyłają je do kuratorium i czekają na opinie tej szkoły kontynuować będą
naukę w klasach VII i VIII w
Katarzyna Ochocka | fot. Łukasz Piecyk SP nr 3.
Ważną informacją jest fakt,
Temat reformy edukacji wciąż wy- mują Małgorzata Oborska, kujaw- podejmowaniu kolejnej uchwały do- Podstawowej w Zelgnie, natomiast że tzw. zerówki będą zorgani-
wołuje niesamowite emocje, szcze- sko-pomorski wicekurator oświaty tyczącej sieci szkół. gimnazjum w Głuchowie włączyć do zowane w SP nr 3 i w SP nr 2 do
gólnie wśród środowiska szkolne- oraz Tadeusz Dąbrowski, dyrektor - Uważam, że proces przesyłania i SP w Kończewisach. czasu adaptacji budynku przy
go. Samorządy jednak, nie bacząc Wydziału Nadzoru Pedagogicznego oceniania uchwał intencyjnych prze- - W naszej gminie są cztery ul. Hallera 21 na przedszkole.
na nastroje, musiały ustalić, jak od w Kuratorium Oświaty w Bydgosz- biegł bardzo dobrze – przyznaje Ta- szkoły podstawowe: w Grzywnie, - Zmiana w ustroju szkol-
1 września będzie wyglądała oświa- czy, do minionej środy do instytucji deusz Dąbrowski. - Nie zakładałem Kończewicach, Sławkowie i Zelgnie nym spowoduje większe wy-
ta w ich gminach. wypłynęły dokumenty z wszystkich większych problemów ze współpra- – mówi wójt Jacek Czarnecki. - Gim- datki finansowe w związku z
samorządów naszego wojewódz- cą z samorządami. Odbyliśmy wiele nazja zostaną włączone w struktury kosztami związanymi ze zmia-
Wszystkie samorządy z powia- twa (167 uchwał). Kurator wydał spotkań i konsultacji dotyczących szkół podstawowych, gdyż przepro- nami w strukturach zatrudnie-
tu toruńskiego przygotowały już opinię do 113 uchwał, 59 z nich za- nowej reformy. Każdy przedstawiciel wadzona analiza demograficzna na nia – dodaje. - A także kosztami
uchwały dotyczące projektów sieci opiniował pozytywnie, 54 uzyskało samorządu mógł do nas zadzwonić, terenie gminy pokazała, że utworze- związanymi z doposażeniem
szkół w gminach. Przegłosowane opinie pozytywne, ale warunkowe. bądź zwrócić się z pytaniami na pi- nie sześciu podstawówek jest nie- pracowni przedmiotowych i
przez radnych ustalenia wysyłane Kuratorzy nanieśli na nie poprawki śmie. uzasadnione. pomieszczeń dla oddziałów
są do Kuratorium Oświaty i związ- (m.in. literówki, błędne daty, czy na- W gminie Chełmża radni zde- W gminie miejskiej Chełmża edukacji wczesnoszkolnej.
ków zawodowych, które to opiniują zwy instytucji), które muszą zostać cydowali, by gimnazjum w Plu- gimnazjum nr 1 włączono w struktu- W gminie Czernikowo dzia-
dostarczone dokumenty. Jak infor- uwzględnione przez samorządy w skowęsach włączyć do Szkoły rę SP nr 3 w Chełmży. ła pięć szkół podstawowych i
Zespół Szkół w Czernikowie
(gimnazjum i LO). Podsta-
wówki staną się ośmioletnimi
SP, a ZS stanie się czteroletnim
LO. Niedawno wójt Zdzisław
Gawroński wydał dokument
dotyczący sieci szkół w gminie.
- Docierają do mnie sygnały
od radnych, sołtysów oraz ro-
dziców dzieci uczęszczających
do lokalnych szkół, iż przeka-
zywane są różne, niemające
odzwierciedlenia w rzeczywi-
stości treści dotyczące wdroże-
nia reformy oświaty w gminie
Czernikowo – informuje wójt.
- 17 lutego 2017 roku zorgani-
zowano posiedzenie wspólne
komisji rady gminy Czerni-
kowo, którego tematem było
wdrożenie reformy oświaty.
Ani ja, ani nikt z obecnych rad-
nych nie wspomniał o ewen-
tualnej koncepcji likwidacji
lub ograniczenia struktury (do
poziomu I-III lub I-IV) szkół
podstawowych funkcjonują-
cych na terenie gminy.
Dodaje, że przedstawił trzy
możliwe rozwiązania w za-
kresie organizacji sieci szkół,
z uwzględnieniem danych
demograficznych i istnieją-
cej bazy lokalowej. Zapew-
nia, że w żadnym z nich nie
było mowy o likwidacji lub
ograniczeniu struktury któ-
rejkolwiek ze szkół. Po długiej

Poza Toruń . 10 marca 2017
EDUKACJA 37
dyskusji przeprowadzono gło- wego ustroju szkolnego na 4 szko-
sowanie, w którym większość łach podstawowych, czyli 4 obwo-
radnych opowiedziała się za dach szkolnych – wyjaśnia wójt. - To
rozwiązaniem pierwszym, tj., jednak spowodowałoby, że jedna z
przekształceniem wszystkich placówek łączyłaby dwa obiekty – w
obecnych 6-klasowych szkół Brąchnowie i Warszewicach. W tej
podstawowych w szkoły 8-kla- pierwszej uczyłyby się dzieci z klas
sowe. 4-8, a w Warszewicach oddziały 0-3
- Informacje o tym, że będą oraz przedszkole. Radni jednak nie
zamykane niektóre szkoły zaaprobowali tego wariantu.
podstawowe, są nieprawdziwe Dodał, że już wcześniej słyszał
– nie ukrywa oburzenia wójt. wyraźne sygnały od środowiska
Projekt uchwały dotyczącej szkolnego, by w każdym z sołectw, w
sieci szkół można znaleźć na których znajdują się obecnie obiekty
stronie Urzędu Gminy w Czer- szkolne były „pełne” szkoły, tj. dla
nikowie. klas 0-8. Tak też zdecydowali radni.
W gminie Lubicz SP nr 1 Podjęli uchwałę o 5 obwodach szkol-
w Lubiczu Dolnym zostanie nych, zatem i w Warszewicach, i w
zmieniona w 8-letnią podsta- Brąchnowie, jak też w pozostałych
wówkę, podobnie będzie z SP miejscowościach: Łubiance, Pigży i
w Młyńcu Pierwszym, Gro- Wybczu zorganizowane będą szkoły
nowie i z SP w Złotorii. Rów- podstawowe dla uczniów od klasy 0
nież Zespół Szkół w Lubiczu do 8.
Górnym oraz Zespół Szkół w - Pierwszą słabością tego warian-
Grębocinie staną się ośmiolet- tu będzie trudność w zorganizowa-
nimi SP, natomiast działające niu ciągłości edukacji dla dzieci, bo- Lekcja w gimnazjum w Brąchnowie. Placówka zostanie przekształcona w podstawówkę.
w nich gimnazja będą powoli wiem w niektórych rocznikach klas
wygaszane. nie będzie, albo będą liczyć 4 lub 5 potrzebne na realizację ambitnego nego Zespołu Szkół oraz włączyć dyrektorzy z gminy Obrowo zostali
W gminie Łubianka te- uczniów – mówi. - Wiązać się to bę- planu inwestycyjnego, dofinansowa- klasy istniejącego gimnazjum do Li- zobowiązani do opracowania orga-
mat nowej reformy zaczęto dzie z nadmiernym stresem u dzieci. nego ze środków zewnętrznych. I tak ceum Ogólnokształcącego (powstaje nizacji szkół na rok szkolny 2017/18
wnikliwie badać już w roku Nie nauczymy ich też pracy zespo- musielibyśmy liczyć każdą złotówkę, zespół szkół SP i LO) z lokalizacją tak, aby wszyscy nauczyciele pracu-
ubiegłym. Przeanalizowano łowej, bo cóż to za zespół liczący 4 a od września dojdzie nam kolejny w budynkach obecnej Szkoły Pod- jący na czas nieokreślony znaleźli
wszystkie aspekty sprawy – fi- osoby? problem. Po około roku od wdroże- stawowej i obecnego Zespołu Szkół zatrudnienie.
nansowe, demograficzne, lo- Kolejną bolączką gminy będą fi- nia systemu 5-obwodowego zrobimy – wyjaśnia wójt Andrzej Wieczyń- W gminie Wielka Nieszawka SP
kalowe i kadrowe, rozważając nanse. Przez funkcjonowanie 5, a nie jego szczegółową analizę. ski. - Jest to rozwiązanie optymalne, w Małej Nieszawce i SP w Cierpicach
wszystkie możliwe warianty 4 szkół koszty utrzymania oświaty w nie stwarzające żadnych problemów staną się 8-letnimi szkołami podsta-
nowego ustroju szkolnego. Na W gminie Łysomice podstawów-
gminie wzrosną o 1 mln zł. Dotych- z pogorszeniem warunków nauki. wowymi. Do placówki w Cierpicach
kilka dni przed ostatnią sesją czas gmina dokładała ponad 1,5 mln ki w Ostaszewie i Świerczynkach sta-
Wręcz odwrotnie - budynek ZS jest zostanie też włączone gimnazjum, aż
rady gminy, zasiadający w niej zł, a za rok będzie to 2,5 mln zł. ną się 8-letnimi, zaś Zespoły Szkół w nowoczesny z przestronnymi salami do jego wygaśnięcia.
rajcy spotkali się, by omówić - Większą część tej kwoty stano- Łysomicach i Turznie również będą dydaktycznymi i pracowniami. W gminie Zławieś Wielka żadna
przygotowane przez wójta Je- wić będą płace dla nauczycieli, bo- 8-letnimi SP. W okresie przejściowym naucza- ze szkół nie będzie zlikwidowana,
rzego Zająkałę propozycje. wiem przy 5 placówkach będziemy Od 1 września w gminie Obro- nie będzie realizowane w obydwu pozostają więc ośmioletnie SP w:
Spotkanie było burzliwe, czego musieli zatrudnić więcej osób – wy- wo lokalizacje czterech publicznych budynkach. Po wygaszeniu gimna- Górsku, Łążynie, Przysieku, Rzęcz-
odzwierciedleniem była podję- znaje. - W systemie 4-obwodowym szkół podstawowych pozostają bez zjum w budynku po podstawówce, w kowie, Siemoniu i Złejwsi Wielkiej.
ta na sesji uchwała. zapewnilibyśmy pracę wszystkim zmian. miarę posiadanych środków finan- Gimnazja w Górsku, Rzęczkowie i
- Nasza analiza wykazała, aktualnie zatrudnionym nauczycie- - Jedynie w jednym przypadku sowych, gmina zamierza utworzyć Złejwsi Wielkiej zostaną włączone
że najbardziej optymalnym lom. Już dziś mamy duży deficyt w zamierzamy przyłączyć Szkołę Pod- publiczne przedszkole samorządo- do podstawówek w tych miejscowo-
wyjściem będzie oparcie no- budżecie, powstały poprzez kredyty stawową w Dobrzejewicach do obec- we oraz klubik dziecięcy. Wszyscy ściach.
REKLAMA

Poza Toruń . 10 marca 2017
38 KULTURA

Kastrujemy w filmie erotykę
- Erotyka w kinie jest tematem ciekawym i nadal niedowartościowanym. Polska kinematografia dopiero uczy się mówić
o seksie - twierdzi Radosław Osiński, toruński krytyk filmowy i filmoznawca, w rozmowie z Michałem Ciechowskim
W lutym polskim kinem zawładnę- i w znacznym stopniu nadal jest
ły dwa filmy – „Ciemniejsza strona bardzo pruderyjne. Nasi filmow-
Greya” oraz „Sztuka kochania”. W cy wielokrotnie kastrowali swo-
czym leży ich fenomen? je dzieła z wszelkich seksualnych
W przypadku „Ciemniejszej stro- aluzji. W kinie przedwojennym
ny Greya” powodem jest oczywi- miejscem romantycznych dialo-
ście popularność książki, ale też gów między bohaterami mogła
skuteczny marketing. W samym być ławeczka, ale już nie łóżko.
filmie trudno znaleźć wartości ar- Do rangi obyczajowej prowokacji
tystyczne, chociaż ekranizacje serii urastało wspomnienie o kobiecych
autorstwa E.L. James uważam i tak ustach. W okresie socrealizmu na-
za lepsze od literackiego pierwo- wet formy językowe – „towarzyszu/
wzoru. Sukces tych filmów wynika towarzyszko”, czy też używanie w
również z przemian kulturowych i stosunku do drugiej osoby liczby
rozluźnienia norm obyczajowych. mnogiej (per wy) – narzucały wy-
Grupą odbiorców opowieści o łącznie oficjalny charakter relacji.
Greyu są głównie osoby młode. Być Widok odrobiny kobiecego biustu
może jest to dla nich współczesny możliwy był ewentualnie w filmach
owoc zakazany, po który sięgają w historycznych, gdzie pojawiały się
podekscytowaniu. Zainteresowa- kostiumy z epoki. W kinie PRL-u
nie tymi filmami szybko się jednak sceny erotyczne estetyzowano, aby
wyczerpuje. Premiera w walentyn- nawiązywały do malarstwa lub fo-
ki przyciąga dużą publiczność. Już tografii, ale nie budziły podniece-
jednak w drugi weekend wyświetla- nia. Lata 90. przyniosły z kolei w
nia widownia „Ciemniejszej strony naszej kinematografii falę nieudol-
Greya” pomniejszyła się o 55%. nego naśladownictwa Hollywood,
Zupełnie inaczej jest ze „Sztuką co przejawiało się m.in. przeryso-
kochania”. Biografia Michaliny Wi- wanymi portretami mężczyzn jako
słockiej przyciągnęła do kin różne supersamców i kobiet jako modli-
generacje widzów. Złożyło się na to szek. Te i inne czynniki sprawiły, że lucję seksualną, to zmiany są tutaj ce” Tomasza Wasilewskiego zdoby- ruszać jakieś społeczne tabu, ale jak
kilka czynników: intrygująca boha- polskie kino nie radzi sobie z obra- tylko zapowiedziane, a nie spełnio- ły wiele prestiżowych, międzynaro- widać po reakcjach krytyków i wi-
terka, dobra realizacja, inteligentny zowaniem erotyki. ne. dowych wyróżnień. dzów, ani ten film nikogo specjalnie
scenariusz, świetne kreacje aktor-
skie i wątek erotyki. Na dobry film z erotyką musimy nie oburzył, ani nie zniesmaczył.
Mamy jednak takie produkcje jak Czy filmy podejmujące temat ero-

‘‘
więc jeszcze poczekać? Okazał się po prostu zabarwioną
„Baby Boom” czy „Córki dancingu”. tyki mogą nas czegoś nauczyć?
erotyzmem, a pozbawioną moty-
Są to filmy, w których tematy doty- Takie produkcje jak „Ciemniejsza
czące sfery erotyki poruszają mło- strona Greya” tworzą tylko pozór wów grozy wersją sagi „Zmierzch”,
dzi twórcy. Oni bardziej otwarcie i ekranowej perwersji. Film ten wię- która zresztą była bezpośrednią in-
prowokacyjnie potrafią opowiadać cej nam obiecuje niż daje, ponieważ spiracją dla autorki E.L. James.
o seksualności. Rzucają wyzwanie erotyka jest w nim powierzchowna,
tradycji przedstawiania erotyki w sprowadzona do starannie zakom- Otrzymujemy więc tylko rozryw-
Takie produkcje jak „Ciemniejsza strona naszej kulturze i sztuce filmowej. ponowanych, teledyskowych obra- kę?
zów. Większy ładunek prowokacyj- Rozrywkę i świadectwo pewnej
Greya” tworzą tylko pozór ekranowej perwersji. Dojrzali reżyserzy się wstydzą? ności i seksualnego napięcia miały aktualnej mody. Kiedy książki o
Może nie doceniają potencjału ar- już popularne thrillery erotyczne z
Film ten więcej nam obiecuje niż daje, ponieważ tystycznego problematyki cielesno- przełomu lat 80. i 90., jak np. „Nagi
Greyu zostaną zekranizowane, fe-
nomen tej serii wygaśnie. Na uwagę
erotyka jest w nim powierzchowna. ści i seksualności człowieka? Eroty-
ka w kinie jest tematem ciekawym
instynkt”, który ciężko przecież na-
zwać dziełem o dużym znaczeniu
zasłużyć jednak powinny udane so-
undtracki z tych filmów.
i nadal niedowartościowanym. Fil- artystycznym. Filmy o Christianie
„Sztuka kochania” jest przeła- Polska kinematografia dopiero my o miłości homoerotycznej po- Greyu są wykalkulowane i właści-
maniem polskiego konwenansu? uczy się mówić o seksie. Fabuła fil- wstają teraz prawie na całym świe- wie aseksualne. To ma być przede Czego więc oczekujemy?
Mówi się, że sceny erotyczne w mu „Sztuka kochania” kończy się w cie i budzą zainteresowanie nawet wszystkim atrakcyjne love story o Pobudzenia wyobraźni i zmysłów.
naszych produkcjach są na bardzo momencie, kiedy książka Wisłoc- masowej widowni. W Polsce ten dziewczynie zakochanej w „trud- Subtelnej gry w odkrywanie i za-
niskim poziomie. kiej trafia na rynek. Choć tytułowa wątek porusza niewielu autorów, a nym mężczyźnie”. Ich seksualne re- krywanie na ekranie tego, co wy-
Polskie kino przez wiele lat było postać deklaruje, że uosabia rewo- przecież choćby „Płynące wieżow- lacje mają niby skandalizować i na- wołuje w nas erotyczny dreszcz.

Poza Toruń . 10 marca 2017
SPORT 39

Kevlary nawiążą do tradycji
Mamy wspaniałych kibiców i sponsorów, dla nich warto tworzyć KS Toruń! – wywiad
z Iloną Termińską i Jackiem Gajewskim, członkami zarządu Klubu Sportowego Toruń
Zacznijmy od końca. Jakie miejsce mi. Czytaliśmy swego czasu, że wasz
po sezonie 2017 chcielibyście zająć budżet opiera się na ponad stu pod-
wraz z drużyną Get Well Toruń? miotach, jak to wyglądać będzie w
Jacek Gajewski: - Odpowiedź jest tym sezonie?
chyba prosta: jak najwyższe, a najle- Ilona Termińska: - Tak, to, o czym
piej to pierwsze. Tak na poważnie - pan mówi, jest prawdą, ale chciała-
do sezonu podchodzimy z bojowym bym to sprecyzować. Jako KS Toruń
nastawieniem, a jak zwykle wszyst- opieramy swój budżet na kilku czę-
ko zweryfikuje tor. Chcemy wygry- ściach. Pierwszą z nich są wpływy z
wać z każdym i wszędzie, wiemy, biletów, a zatem wsparcie naszych
jaką siłą dysponujemy, znamy nasze kibiców. Drugą częścią są sponso-
mocne oraz słabe strony. Wiele rze- rzy, którzy dzielą się na większych
czy wciąż poprawiamy. Wierzę, że oraz mniejszych – co jest naturalne
uda nam się awansować do rundy i zrozumiałe. Trzecią częścią jest
play-off, a wtedy wszystko może się wsparcie władz miasta Torunia. W
wydarzyć. razie potrzeby jest również czwarta
Ilona Termińska: - Nic dodać, nic część, a więc zabezpieczenie wła-
ująć. Zawsze powtarzam, że wierzę ściciela Klubu, mojego męża. To
w nasz zespół oraz w filozofię Jacka. wszystko składa się na nasz pełny
Póki co osiągaliśmy zakładane przez budżet. Staramy się, by był odpo-
nas cele i mimo że wielu uważa, że w wiednio zbilansowany.
tym roku nie wejdziemy do najlep- proszę nam wierzyć, że nikogo tak trzeby, bym była jakoś specjalnie Wsparcia Integracji i Edukacji w
szej czwórki, to ja wierzę, że do niej nie szanujemy jak własnych kibiców. widoczna w mediach, od tego są Toruniu, które dzielnie nas wspiera Zaczęliśmy od części sportowej i
wejdziemy. Żużel to piękny sport, a inni [śmiech]. Każdy, kto chce jed- w projekcie. na niej zakończmy. Sezon ligowy
jak wiadomo, sport ma to do siebie, Skoro o kibicach już mowa. Od nak się ze mną spotkać, na pewno zaczynamy 17 kwietnia - meczem z
że jest nieprzewidywalny. Liczę, że pewnego czasu widoczna jest po- się ze mną spotka. Nie uciekam od Pytanie z pogranicza marketingu mistrzem Polski, Stalą Gorzów.
zrobimy psikusa i przeskoczymy prawa komunikacji Klubu właśnie z kibiców, często z nimi rozmawiam oraz sportu: Kiedy pokażecie kevla- Jacek Gajewski: - Tak zgadza się,
drużyny, które potencjalnie powin- kibicami. Widać, że dużo myślicie o na temat żużla, sama żyję „czarnym ry na sezon 2017? ten mecz będzie bardzo ważny w
ny być wyżej w tabeli, przynajmniej tych najmłodszych… sportem”. Wracając do meritum – Ilona Termińska: - Wiedziałam, że kontekście kolejnych potyczek li-
według wielu specjalistów. Ilona Termińska: - Tak naprawdę staramy się działać niestandardowo. to pytanie padnie [śmiech]. Dosta- gowych. Jesteśmy po przebudo-
to myślimy o wszystkich kibicach Pewne akcje, które uruchomiliśmy, jemy codziennie mnóstwo pytań od wie toru, mamy sporo czasu, by
Skład podaliście dość późno… i to na wiele sposobów. To właśnie a nie spełniały naszych oczekiwań, kibiców, co nas cieszy, bo oznacza „nauczyć się” na nowo drugiego
Jacek Gajewski: - Tak, ale nie było kibice są największym sponsorem po prostu postanowiliśmy zamknąć. to, że fani się już za nami stęsknili. łuku i jestem przekonany, że wy-
to wynikiem chęci utrzymania ta- Klubu i bez nich nie mielibyśmy dla W ich miejsce pojawiły się inne pro- Rok temu zapoczątkowaliśmy modę korzystamy ten czas odpowiednio.
jemnicy, a rozmów jakie się cały kogo jeździć. Zdarza mi się czytać o pozycje, a niektóre spotkania, jak na wybieranie jednego ze wzorów Chcemy rozpocząć rywalizację w
czas toczyły. Odejście Martina nas samej sobie, że nie jestem prezesem chociażby Video Czwartki, są kon- przez kibiców i obecnie tego nieco sezonie 2017 od zwycięstwa i zrobi-
nieco zaskoczyło. Szkoda, że do- otwartym na kibiców, że nie mam tynuowane. Jesteśmy szczęśliwi, że brakuje. W tym roku zrezygnowali- my wszystko, by tak się stało. Oczy-
wiedzieliśmy się o tym tak późno, z nimi kontaktu, ale to nieprawda. tak dużym powodzeniem cieszy się śmy z powielania akcji, bo po pro- wiście liczymy na mocny doping ze
bo wcześniej mielibyśmy szansę na Każdy, kto mnie zna, wie, że bar- Speedway Klasa Premium, a zatem stu zeszłoroczne kevlary na tyle się strony naszych kibiców!
zakontraktowanie innych zawod- dzo sobie cenię kontakt z każdym nasze wizyty w szkołach – to coś podobały, że nie było potrzeby ich Ilona Termińska: - Ja z kolei mogę
ników. Stało się tak, a nie inaczej. fanem, ale też nie do końca jestem wspaniałego, gdy widzi się wszyst- drastycznie zmieniać. Mogę zdra- już teraz zaprosić wszystkich zarów-
Postanowiliśmy zamienić Martina typowym prezesem. Dbam, by Klub kie te uśmiechnięte oraz ciekawe dzić, że na kevlarze po raz pierwszy no na imprezy poprzedzające sezon
Grzegorzem oraz Michaelem. Przy- jako organizacja pracował jak najle- motocykli dzieci. W młodości siła! od wielu lat pojawią się historycz- ligowy w Toruniu, jak i na samą
znam szczerze, że w ubiegłym se- piej. Zajmuję się wieloma rzeczami, Żużel w Toruniu to tradycja prze- ne herby: Stali oraz Apatora. Kiedy inaugurację. Mecz ze Stalą z pew-
zonie założyliśmy sobie już pewną bo zawodowo spędzam czas rów- kazywana niemalże z ojca na syna. pokażemy projekt? Być może już na nością będzie elektryzować wszyst-
strategię co do przedstawienia no- nież przy innych projektach i nie My chcemy ten system jeszcze bar- dniach. kich kibiców czarnego sportu w
wego składu kibicom, a tu wszystko jestem na Motoarenie każdego dnia. dziej rozbudować, mamy nadzieję, Rozmawialiśmy o składzie, kibicach kujawsko-pomorskim, dlatego po-
spaliło na panewce wraz z decyzją W pełni ufam Jackowi oraz naszym że nam się to uda. W tym miejscu oraz marketingu. Ostatni aspekt każmy wspólnie, jak potrafią bawić
Vaculika. Musimy żyć dalej, jednak pracownikom, dlatego nie ma po- podziękowanie dla Stowarzyszenia nieodłącznie wiąże się ze sponsora- się Anioły! W jedności siła!

To dopiero początek
sji. Cała drużyna osiągnęła wynik rą zgłosimy do drugoligowych
zdecydowanie lepszy od zakłada- rozgrywek. Wynik osiągnięty w
nego i pokazała, że drzemie w niej Bochni daje szerokie perspektywy
olbrzymi potencjał. na osiąganie kolejnych dobrych
- Futsal w Złotorii będzie miał rezultatów. Mamy blisko rok do
Podczas finałów futsalowych Młodzieżowych Mistrzostw Polski U18 drużyna Gwiazdy na pewno swoją kontynuację – kolejnych mistrzostw, na których
Flisak Toruń pokazała się z bardzo dobrej strony twierdzi Robert Chrobak. – Wła- będziemy chcieli osiągnąć wynik co
śnie kompletujemy drużynę, któ- najmniej tak dobry jak teraz.
Karol Żebrowski
Na turnieju w Bochni byli abso- odnieśliśmy swój sukces. Z zespołu, w każdej. Gwiazda Flisak Toruń
lutnym debiutantem. Nie stawiali który w zasadzie powstał jesienią trafiła do zestawienia wraz z GKS-
sobie konkretnych celów, po pro- zeszłego roku, udało się stworzyć fi- -em Futsal Tychy, Gwiazdą Ruda
stu chcieli zagrać najlepiej, jak nalistę Młodzieżowych Mistrzostw Śląska i FC Toruń.
potrafią. Udało się, a poprzeczka Polski w futsalu. W Bochni zmie- - W pierwszym spotkaniu z na-
przed następnymi mistrzostwami rzymy się z najlepszymi zawod- szą imienniczką z Rudy Śląskiej ob-
została postawiona bardzo wyso- nikami futsalowych akademii z jęliśmy prowadzenie – relacjonuje
ko. całego kraju, które swój kolektyw Robert Chrobak. – Niestety osta-
tworzą przez wiele lat. Nie możemy tecznie przegraliśmy 1:4. Następ-
- Fajnie byłoby zdobyć tam cho- wymagać cudów. nego dnia graliśmy z GKS-em. Po-
ciaż bramkę – mówił nam przed Szesnaście najlepszych drużyn, deszliśmy do tej gry na zupełnym
wyjazdem na finałowy turniej Ro- które rywalizowały ze sobą w wo- luzie, nie mając nic do stracenia.
bert Chrobak, prezes Flisaka Zło- jewództwie małopolskim w dniach Ponownie jako pierwsi strzeliliśmy
toria, z którego kilku zawodników 24-26 lutego, zostało podzielonych gola, lecz tym razem nie daliśmy
reprezentowało Gwiazdę. – My już na cztery grupy, po cztery zespoły sobie odebrać prowadzenia. Mecz
skończył się historycznym dla nas
Partnerzy Flisaka Złotoria zwycięstwem 4:2. W takiej sytuacji
zyskaliśmy realne szanse na wyjście
z grupy. Niestety w ostatnim meczu
tylko zremisowaliśmy 1:1 z FC To-
ruń, zaś Tychy wygrały z Gwiazdą i
to te dwa zespoły mogły cieszyć się
z awansu do dalszej fazy rozgrywek.
Mimo odpadnięcia nikt z zespo-
łu nie mógł mieć do siebie preten-
Poza Toruń . 10 marca 2017