Maciej Dajnowski

Uniwersytet Gdański

Kilka uwag o domniemanych związkach map
i pejzażu literackiego

„Książka dotycząca wyobraźni geograficznej [geographical imagery],
w której nie zostałyby uwzględnione mapy, byłaby jak Hamlet bez Księcia”
– napisał niegdyś klasyk brytyjskiej historii kartografii 1. Pośród zagadnień,
z którymi zmierzyć się powinna polska geopoetyka, do niewątpliwie waż-
nych należą jej aktualne i możliwe relacje z dyskursami geografii i kartogra-
fii. O ile przy tym problematyka geografii humanistycznej jest już u nas od
dłuższego czasu rozpoznana 2, o tyle przybliżenia wciąż zdaje się domagać
zasadniczy zwrot metodologiczny, jaki miał miejsce w minionym ćwierćwie-
czu w teorii kartografii 3. Zostawiając na inną okazję to dość wymagające

1 J.B. Harley, Maps, Knowledge, and Power, w: The Iconography of Landscape. Essays on the Symbo-

lic Representation, Design and Use of Past Environments, ed. by D. Cosgrove, S. Daniels, Cambridge
1988, s. 277.
2 Interesujące omówienie perspektyw (ponownego) włączenia dyskursów geograficznych

w pola problemowe literaturoznawstwa – por. E. Rybicka, Od poetyki przestrzeni do polityki
miejsca. Zwrot topograficzny w badaniach literackich, „Teksty Drugie” 2008, nr 4. Obszerną bi-
bliografię dotyczącą geografii humanistycznej, omówioną z perspektywy samej dyscypliny,
można znaleźć w książkach Dobiesława Jędrzejczyka, m.in. we Wprowadzeniu do geografii huma-
nistycznej, Warszawa 2001 i pracy zbiorowej pod jego redakcją – Humanistyczne oblicze miasta,
Warszawa 2004.
3 Nie jest to jednak kwestia całkowicie nieobecna w dyskursie literaturoznawczym – palmę

pierwszeństwa dzierży tu przecierająca interdyscyplinarne ścieżki Elżbieta Konończuk, au-
torka artykułu Mapa w interdyscyplinarnym dialogu geografii, historii i literatury, „Teksty Drugie”
2011, nr 5.

na wzniesieniu). co owocuje „ujęciem panoramicznym”. karykaturalne czy groteskowe warianty. Kraków 2000. co z kolei czyni możliwym kreślenie pejzażu ulegającego zmianom wraz z przemieszczaniem się bohatera. J. który ze związków takich pośrednio zdaje sprawę. Punkt widzenia (ośrodek fo- kalizacji) pokrywa się z umiejscowieniem bohatera. Konieczność „stabilizacji” ośrodka spojrzenia pozostaje w bliskim związku z dominacją narracji personalnej. 224. choć wzrok to niejedyny zmysł biorący udział w kształtowaniu tego rodzaju doświadczenia). rzecz jasna. prze- strzeń otwarta. Promień tego otoczenia ograniczony jest zazwyczaj zasięgiem wzroku (opis pejzażu w ujęciu tradycyjnym jest bowiem zdominowany przez rela- cje o doznaniach wizualnych. zajmę się w tym miejscu analizą pojedynczego. Dominujący model odbioru – szczególnie prozy epickiej – w sposób milczący zakłada jednak mimetyczny i referencjalny charakter większości utworów narracyjnych. sytuuje się na poziomie ziemi lub niewiele wyżej (na wysokim budynku. w szczególności – techniką właściwej narracji auktorialnej. O opisie. krajobrazów fantastycznych – jako zjawisk 4 Por. Sprzyja także subiekty- wizacji. w: tegoż. . nato- miast ruch „oczu” z góry na dół lub odwrotnie występuje znacznie rzadziej. Na pozór relacje pomiędzy obrazowaniem krajobrazu i wyobrażeniem odwzorowania kartograficznego są dość odległe. opisy pomieszczeń stanowią bowiem kategorię odrębną – ze względów tematycznych bodaj raczej niż z racji samych mechanizmów po- etyki). s. ale interesującego przypadku obrazowania pejzażu. gdyż jako kreacja artystyczna krajobraz ten nie ma jednoznacznego i bezpośredniego pierwowzoru w naturze (rzeczywistości pozatekstowej). nie wyklucza posłuże- nia się przez piszącego konwencją „boskiego”. choć. w którym zlokalizowana została pewna partia narracji (w grę wchodzi przy tym. krajobrazów nasyconych emocjonalnie – jako zmediatyzowa- nego obrazu psychiki bohatera. stąd też i tendencja do interpretowania realistycznie ujętego pejzażu jako spe- culum natury. bezosobowego oka będącego zarazem wszędzie i nigdzie. Sławiński.38 Maciej Dajnowski zadanie. Próby teoretycznoliterackie. Relacjono- wanie wyglądu krajobrazu jest przy tym podporządkowane raczej horyzon- talnemu ruchowi spojrzenia. Personalizacja punktu widzenia umożliwia natomiast deskryp- cję „w ruchu”. „Obiektywizm” literac- kiego krajobrazu świadomie został tu oznaczony cudzysłowem. a ta – umotywowanym emocjonalnym i poznawczym stanem po- staci – odkształceniom „obiektywnego” obrazu otoczenia aż po jego fan- tastyczne. Tradycyjnie rozumiany opis pejzażowy kojarzy się z deskryptywnym rozwinięciem wyliczenia 4 elemen- tów składających się na otoczenie przestrzenne. oczywiście.

Mapy i opisy należą poza tym do odmiennych kategorii tekstów kultury – tak ze względu na pełnione w praktyce społecznej funk- cje. Dzieje się tak zapewne dlatego. geografów. Kilka uwag o domniemanych związkach map i pejzażu literackiego 39 onirycznych (albo o podobnym charakterze) lub mieszczących się w konwen- cji odmiennej rzeczywistości. Znaczące różnice da się uchwycić w fenomenologicznej analizie spojrzenia i idących z nim w parze myśli. Pozosta- wiając z boku kwestię realnego doświadczania przestrzeni. „Prze(d)sąd referencyjny” każe widzieć w mapach odwzorowania. wojsko- wych – oddajemy się jej stosunkowo rzadko. wyrażone w umownym języku znaków graficznych. błądzących razem po realnym krajobrazie. ogólności wyobrażenia kartogra- ficznego czy o stopniu szczegółowości reprezentowanych szczegółów. po drukowanym tekście powieści. jest w ramach tej konwencji odbierana jako swoiście referencjalna. jak i na porządki semiotyczne. konwencje znakowe. że i umiejętność kreślenia/czytania map jest mniej rozpowszechniona od znajomości pisma (że o mowie nie wspomnę). rzecz jasna. jak i fantasy. wreszcie po mapie. Pakt odbiorczy zakłada w obu przypadkach wiarę w rzeczywiste istnienie pierwowzoru. Właśnie domniemanie referencjalnego – i swoiście mimetycznego przy tym – charakteru obrazów kartograficznych i tradycyjnych opisów pejzażo- wych jest ich najogólniejszą cechą wspólną (oprócz. W wypadku literatury jednak mamy do czynienia z konwencjami doskonale przez odbiorcę oswojonymi. przy czym duża część literatury fantastycznej. którymi posługuje się kartografia. np. neu- tralne świadectwa rzeczywistości w jej prawdziwym kształcie. wspólny jego mianownik. faktu odno- szenia się do pewnego wycinka przestrzeni). o kwestii skali. Celowo nie wspominam przy tym o fak- cie ujmowania na pojedynczym arkuszu przestrzeni niemożliwej do objęcia wzrokiem w rzeczywistości. poświęćmy kilka słów zagadnieniu lektury krajobrazu przez medium kartograficzne. co pozwala im zachować pozór na- . Inne jest „zaplecze hermeneutyczne” tych różnych aktów – choć. Lektury map i planów uczymy się stosunkowo późno i – oprócz stosunkowo nielicz- nych grup profesjonalistów. pejzażu etc. kartografów. zarówno science fiction. geodetów. Stąd też zapewne wyobrażenia kartograficzne zawsze zachowują w oczach odbiorcy charakter reprezenta- cji w jakimś stopniu umownych. w mniejszym stopniu jednak maskują swoją umowność.. ani tym bardziej oporów czy- telnika. natury. zdawałoby się. co nie budzi ani zdziwienia. ale także odcinki czasu znacznie przekraczające ramy ludzkiego życia. W odróżnieniu od znaków ję- zyka naturalnego oraz pisma. które je ugruntowują. odwzorowanie jako nadrzędną funkcję pełnioną przez literackie deskrypcje spacjalne i mapy. Narra- tor powieściowy często chwyta swym „spojrzeniem” nie tylko niezmierzone obszary przestrzeni. w reprezentację.

Podobnie jak wiara 5 Por. 8 Por.B. no. Chicago 1987. vol. s. Medieval „Mappaemundi”. Mapa nie musi być (i nie zawsze była) rzutowa- nym na dwuwymiarową płaszczyznę itinerarium czy reprezentacją po- wierzchni Ziemi z lotu ptaka. które określiły powstanie kartografii nowożytnej u progu epoki wielkich odkryć geograficznych 5. s. w: The History of Cartography. Harley. przez niektórych badaczy uznawana za mode- lowe wprost ucieleśnienie kompleksu wiedza-władza 8.W. 9–11. Kartezjański i galilejski model natury jako mierzalnej i re- prezentowalnej za pośrednictwem narzędzi matematycznych miał tu także swój duży udział. „Cartographica” 1993. J. 7 Por. polityczno-militarnych i gospodarczych zapotrzebowań. Krygier. ed. D. „ACME. Postępująca pro- fesjonalizacja wyrobu map (już od wieku XVI) i formowanie się karto- grafii jako samodzielnej dyscypliny akademickiej (w wieku XIX i na po- czątku XX) u swych podstaw miały właśnie tego rodzaju – nieformu- łowane expressis verbis – założenia. mniej lub bardziej mimetyczną. An Inter- national E-Journal for Critical Geographies” 2005. no. 4. Podobnie jak w przypadku prozy powieściowej.B.40 Maciej Dajnowski turalności. An Introduction to Critical Cartography. D. tamże. 4. J. s. związane jest ono ze specyfiką społecznych. Za te przekonania odpowiedzialna jest ra- czej nowożytna kartografia. by J. O jej wartości nie decyduje też stopień dokładności i szczegółowości. The Fine Line Between Mapping and Mapmaking.org/ . Woodward. J. domniemanie refe- rencjalności mapy ma przy tym charakter historyczny i ugruntowane jest w bardziej ogólnych własnościach kultury Europy nowożytnej. Nie zawsze jednak tak było – wystarczy przywołać średniowieczne mappaemundi. Mapa zatem niekoniecznie jest. s.acme-journal. reprezentacją prze- strzennego otoczenia człowieka. 30. Ancient. I. 1. miewała także – w średniowieczu na przy- kład – charakter modelu kosmologicznego 7. and Medieval Europe and the Mediterranean. 6 Por. T. 4. by użyć tu w cha- rakterze metafory tego Foucaultiańskiego określenia. The Map and the Development of the History of Cartography. Jeżeli wie- rzyć prominentnym historykom kartografii. 56. by zdać sobie z tego sprawę. W przypadku map jest inaczej – ich graficzny system oznaczeń do naturalności aspiruje w mniejszym stopniu właśnie za sprawą słabszego czytelniczego „oswojenia”. także: D. Harley. vol. J.B. Wood. http://www. być nie musi. 1. Crampton. Portolan Charts from the Late Thirteenth Century to 1500. w: The History of Carto- graphy. Campbell. Od czasów oświecenia regulatywnym ideałem karto- grafii jest wierność odwzorowania – jego dokładność 6. np. vol. The Map and the Development of the History of Cartography. Za wiarą w reprezentacjonalny cha- rakter mapy oraz przekonaniem o proporcjonalnym związku między jej dokładnością a doskonałością stoi pewna epistema. Cartography in Prehistoric. w: The History of Cartography. Woodward. Harley. 7–8.

przesmyków. Już samo to powinno usprawie- dliwić próbę podjęcia refleksji o pogranicznej marchii narracyjnych i karto- graficznych odwzorowań (czy uformowań) przestrzeni. Analogicznie: obiektywne. by przejść następnie do „pewnej okolicy Krakowskiego Przed- mieścia”. tworzących razem ogromny labirynt wodnych luster. wydzierganym przez fale. Harley. dziurawych. Maps. nie jest wzorcowym przykładem nagromadzenia opisów pejzażu. powtarzając rytm wzgórz morenowych. to przynajmniej poniższy fragment powinien dostarczyć dowodów. można nimi błądzić. vol. wszędobylskie – władne ogarnąć dużą połać reprezentowanej przestrzeni. w kontekście naszych rozważań musi skojarzyć się na- tychmiast z „boskim” spojrzeniem wszechwiedzącego (i wszechwidzącego) auktorialnego narratora klasycznej powieści. zrobionej ze sputnika (z wysokości dwustu sześćdzie- sięciu wiorst). kanałów. The Fine Line Between Mapping and Mapmaking oraz D. Jedne wiodą w głąb wyspy. . do kładek zbutwiałych. porozbijanych ciężarówkami i traktorami. zale- wów. The Natures of Maps: Cartographic Constructions of the Natural World. Czasami droga wznosi się i opada. volume4-1. omijając miej- sca zdradliwe. innym razem kluczy.B. cyplów i grobli. i nikłych śladów ludzi. 3. niektóre plotą się brzegiem morza. niczym ruskie koronki. Między jeziorami biegną tropy: od starych traktów monastyrskich. mierzei.10. Na fotografii Sołowek. inne tną na przełaj błota lub czyjąś pamięć. przełożonych przez mszary. Wood. akademic- kiej) kartografii. 43.2012]. przezroczystości i reprezentacjonal- nym charakterze map uzasadnione jest przez pewien dyskurs ideologiczny – dyskurs nowożytnej (w tym także. Jeżeli do- skonale znany początek naszego powieściowego arcydzieła. mających miejsce w całej bez mała Europie. Kilka uwag o domniemanych związkach map i pejzażu literackiego 41 w referencjalny i mimetyczny charakter powieści realistycznej ma za pod- stawę historycznie określony porządek ideologiczny. odciśniętych we wrzosach. widać niezwykłą gmatwaninę jezior. Tropy sołowieckie można czytać bez końca. oczywistości. implikowane przez reguły nowo- żytnych kodów kartograficznych i założone poniekąd w samej strukturze współczesnej mapy. tak też potoczne prze- konanie o neutralności. Fels.html [dostęp 7. że analo- gie takie są „do pomyślenia” i że pejzaż z mapą może mieć wiele wspólnego. bo przeznaczonych dla bryczek i tarantasów. w którym narra- tor zdaje sprawę z wydarzeń politycznych. J. to w każdym razie w kilku mgnieniach – spojrzenie. and Power. a dzisiaj wyboistych. a może przede wszystkim. J. który przypomina kamienne konstrukcje starożytnych Saamów. kiedyś zapewne wy- godnych. przede wszystkim jednak: D. po to. Problematyka zogni- skowana wokół kwestii punktu widzenia – szczególnie zaś spojrzenia „z lotu ptaka” – powinna dostarczyć w tej materii podstawowych analogii. „Cartographica” 2008. Wood. jak wątek opowieści. Knowledge. drugie w głąb czasu. no. jeśli nie za jednym zamachem.

wpisuje nieusuwalny aspekt „kartograficzny” 11. powszechność dostępu do danych kartograficz- nych i – przede wszystkim – fotograficznych. 248–250. Zapiski Wilka opublikowane w pierwszym tomie jego północnorosyj- skich esejów powstawały mniej więcej w latach 1995–1998. że metaforyka. pozwala na sięgnięcie do internetowych repozytoriów fotografii satelitarnych i wszelkiego autoramentu map w każdym nieomal momencie. s. po którym podaję numer strony.. to znaczy ścieżki. tym bardziej że proza non-fiction. Po metaforę obrazu „z lotu ptaka”. spacerować.42 Maciej Dajnowski szukać prawdy (gdzież ona?). s. niepotrzebu- jąca tym samym legitymować się koniecznością „zawieszenia niewiary”. co prawda. Wilk. M. Można też modlić się. plątanina labirynto- wych dróg. niemająca odpowiednika w przeszłości. by zdać sprawę ze swego doświadczenia rosyj- skiej „głubinki” i samego Archipelagu Sołowieckiego. Ważną przesłanką jest zresztą także nad- rzędna i w całym tomie obecna metafora „tropy”. w echach i w echolaliach 9. niemniej nadaje się znakomicie jako egzemplum pewnego typu poetyki. chodząc nimi [. lustro setek jezior. eks- ploatuje mechanizmy opisowe właściwie prozie epickiej. Uważny czytelnik spostrzeże od razu. czy raczej „z lotu sput- nika”.] albo zgu- bić w poplątaniu ścieżek i jezior. po którą sięga eseista w Wilczym notesie.. tropu (również w znaczeniach przenośnych). ale także wagę. O niektórych z tych modeli obrazowania będzie tu jeszcze mowa. Czytelnik dzi- siejszy jest przeto w swoiście uprzywilejowanej sytuacji – zmiana kulturowa i technologiczna. fragment prozy fikcjonalnej. Gdańsk 1998. przeszłego i obecnego. która zaszła w Polsce przez te niespełna dwa dziesięciolecia. jest i bardzo bogata. Ta. Wilk. kamienie lub witki brzozowe do bani. przestrzeń wędrowania i pisma pojętego metaforycznie jako „życiopisanie” i jako palimpsest śladów pozostawionych przez niezliczone losy ludzkie etc. „umocowana” w odbiorze Lejeune’owskim paktem. chętnie i ze skutkiem mniej problematycznym. szczególnie te zwią- zane z personalizacją narracji. 11 Por. 40–41. Nie jest to. mędrkować. zbierać zioła. i zróżnicowana 10. Wilczy notes. 10 Przywołuję kilka przykładów – bez żadnego porządku i niewyczerpujących obfitego ima- ginarium autora: Sołowki to załamujący światło klejnot. Cytaty pochodzące z tego wydania oznaczam skrótem WN. Długi ten wyimek pochodzi z Zapisków sołowieckich Mariusza Wilka. przez samo swe zaistnienie two- 9 M. która jako jeden ze swoich wy- miarów w obrazowanie z powietrznej. Wilczy notes. w odbiciach. drogi. sięgam tu nie tylko ze względu na jej swoistą egzotykę. w zamotaniu czasu teraźniejszego. . czy wręcz nadniebnej perspektywy. jeśli chodzi o kwestię reprezentacji. jaką zdaje się przywiązywać do niej sam autor – obraz ten pojawia się na kartach Notesu kilkukrotnie.

że owo coniunctio oppositorum jest nośnikiem założonej przez autora uniwersalizacji całego obrazu. Zaletą aktualnej sytuacji jest jednak powszechna możliwość naocznego przekonania się o łatwości. Cramp- ton.. s. jak i in- terpretacji eseistycznego opisu dokonywanej przez czytelnika książki). W porządku drugim – uzyskuje interesujący stylistycznie efekt polegający na koniunkcji znaczeń. Owe dwa wymiary wiążą się po pierwsze – z zamierzoną przez autora (o czym w wielu miejscach expressis verbis informuje) „rusycyzacją” obrazu. opis stworzony przez Wilka nie kryje swego su- biektywnego (i dodajmy nacechowanego ideologicznie) charakteru. a przede wszystkim w postaci satelitarnej fotografii lub jako tradycyjnej (choć elektronicznej) mapy. Zaryzykowałbym tu stwierdzenie. Szczególnie ciekawym. Słowo to – zapożyczone z rosyjskiego i wy- parte w ostatnim ćwierćwieczu przez anglosaskiego (etymologicznie) „sate- litę”. archaizacją. W porządku pierwszym słowo „sputnik” wpisuje się w konsekwentnie stosowaną przez Wilka strategię przemieszczania polonocentrycznej optyki opisu Rosji. An Introduction to Critical Cartography. np. ja- kim jest „sputnik” (o kuriozalnych w kontekście analizowanego fragmentu „wiorstach” napiszę jeszcze niżej). którego symboliczna nadbudowa nabiera dzięki temu ponad- 12 O ważnej roli. J. kalk językowych.W. oprogramowanie na licencji GNU i „Go- ogle Earth” odegrały w rewolucjonizowaniu paradygmatów kartografii. z jaką wyobraźnia nasza pozwala się uwodzić reprezentacjonalnej tożsamości mapy i fotografii – tym samym pośrednio także daje się przekonać o poznawczej neutralności i niewinnym charakterze kartografii. . 17–19. przy czym przejścia od jed- nej postaci do drugiej dokonać można pojedynczym kliknięciem myszy 12.. a to właśnie za pośrednictwem obficie stosowanych rusycyzmów. po drugie (czego Wilk tak wyraźnie nie zdradza) – z jego. Rozwodzę się tu nad dostępnością internetowych repozytoriów nie dlatego. a powszechnie dostępnym narzędziem tego rodzaju jest serwis i oprogramowanie „Google Earth”. Por. bym sądził. Zacząć można choćby od słowa współcześnie brzmiącego już nieco archaicznie. którą tworzą konotacje nieco staroświeckiej nazwy wespół ze skojarzeniami związanymi z jej wy- soce nowoczesnym desygnatem. jaką interaktywne mapy cyfrowe. Wbrew faktowi sięgnięcia po figurę fotografii (poniekąd obiektywizującą prezentowane wyobrażenie). Kilka uwag o domniemanych związkach map i pejzażu literackiego 43 rzy interesującą przestrzeń interpretacyjną dla cytowanego fragmentu tekstu. można potraktować jako swoisty modulator dwóch wymiarów lektury (zarówno lektury sołowieckiego pejzażu dokonywanej przez Wilka.: J. które umożliwiają oglądanie dowolnego fragmentu powierzchni Ziemi w zróżnicowanych skalach (a także pod różnymi kątami). Krygier. zapożyczeń. że wraz z ich zaistnieniem obrazowanie Mariusza Wilka zyskało jakiś nowy wymiar – istniał on już wcześniej.

całościujący pejzaż jest podpo- rządkowany. które to porównanie prefiguruje mające nastąpić jeszcze w tym samym fragmencie zniesienie różnicy pomiędzy tym. stwierdzić jednoznacznie niepodobna – brzeg morza „wydziergany” jest przez fale na wzór „ruskich koronek”. lecz wcale nie mniej przez to metaforyczny. Przeciwnie. tropieniem śladów i lekturą.44 Maciej Dajnowski czasowego „oddechu”. a tym. co kul- turowe. rosyjskie słowo „tropa”. Związek brzmieniowy pomiędzy rosyjską „tropą” a „tropem” służy wykreowaniu metaforycznego związku między wędrowaniem. budowane niegdyś i wykorzystywane w celach rytualnych przez Saamów (Lapończyków) i inne narody zamieszkujące wybrzeża Morza Białego. że walor uniwersa- lizujący ma samo przyjęcie perspektywy „ponadświatowej”. a więc noszącym znamiona retorycznego wymodelowania) figury la- biryntu czy błędnika. Ogni- skiem tego zespołu metaforycznego czy symbolicznego jest. a także tym. której vehicu- lum jest opis Sołowek widzianych z wysokości orbity okołoziemskiej? Ana- lityczna. o której sporo już tu powiedziano. Oprócz oczywistego (nie tylko w kontekście polszczyzny) potencjału meta- for przestrzennych (w zasadzie katachrez) odnoszących się do biegu ludzkiej egzystencji („droga życia”. „labirynt wodnych luster”. symboliczna gęstość obrazu intensyfikuje się wraz z przyrastaniem kolejnych członów opisu. referencjalne i zobaczone. tym razem już jednoznacznie ludzki. Jaki sens miałaby natomiast owa konstrukcja symboliczna. To w zasadzie również labirynt. wyko- rzystał tu Wilk również rodzaj gry w paronomazję. „ścieżki losów” i rozmaite ich derywaty). . co mimetyczne. to jest ścieżka czy też droga. i tym. Ten ostatni aspekt owego symbolicznego węzła ulega wzmocnieniu dzięki dwu- znaczności słowa „trop”. wie- kiem sięgające niekiedy neolitu. o czym nad- mieniłem wcześniej. Zasadą jest tu wykorzystanie polisemii czy też niedosłowne- go i frazeologicznego potencjału słów w ów opis zaangażowanych. „kamienne konstrukcje Saamów” 13 można uznać za odsyłające do zmultiplikowanej w powtórzeniu (trzykrot- nym. W tej przestrzeni zdominowanej przez wody rozciąga się – równie splą- tana – sieć dróg i ścieżek. Czy jest on dziełem Boga. co naturalne/przedludzkie. figuratywne i stanowiące efekt hermeneutycznej pracy nad postrzeżeniem. którym ów przedziwny. co metaforyczne. Przywołane w zasadzie w porządku enumeracyjnym określenia „gma- twanina”. Natury czy też ma w nim swój udział również człowiek. które tyleż oznacza ślad. „rozdrabniająca” lektura każe wskazać tu dwie lub trzy nadrzędne figury imaginacyjne. życiem. Warto przy tym zwrócić uwagę. ile także figuratywne uży- 13 Pod tą nazwą kryją się kamienne labirynty rozsiane na obszarach rosyjskiej Północy.

Język modernizmu. o podłużnym kształcie końskiej dolnej szczęki. życiodajnego centrum i chaotycznej. na szesnaście wiorst. niosącej zniszczenie peryferii. . ku któremu zwracają się trupie czaszki Wysp Sołowieckich. a raczej jego lo- kalna. Nycz. Por. Ta ostatnia.i wschodnioeuropejska odmiana. wyczerpująco i ciekawie omawia Grzegorz Czerwiński w książce Po rozpadzie świata. R. Nie jest bodaj rzeczą przy- padkową. s. wyciągniętej z zachodu na wschód. bezforemnej. nie może obyć się bez włączenia w wywód refleksji nad mechanizmami dziejowymi. Indywidualne tropy jednostek wikłają się tu w figurę nadrzędną – plątanina. Ścieżka (droga. przynajmniej w przypadku Wysp Sołowiec- kich. Symboliczną dychotomię uporządko- wanego. Wrocław 2002. że tej perspektywie oglądu towarzyszą wyraziste symbole śmierci i zniszczenia. błędnik. Prolegomena historycznoliterackie. fragmenty opisowe: Na rzeczonej fotografii z kosmosu Wielka Sołowiecka Wyspa przypomina ludzki czerep. zwrócony pustym oczodołem na wschód [WN. gąszcz dróg zdają się być starsze niż historia ludzka (należą z początku do samej natury). potem stają się archetypem zmagania z losem całych społeczności. Anzer to druga co do wielkości wyspa Archipelagu. projektując tyleż zaplecze teoretyczne. [WN. s. w: tegoż. pokrewne omawianemu. Oto dwa jeszcze. O przestrzeni artystycznej w prozie Włodzimierza Odojewskiego. środkowo. których nadawanie życiu (i przestrzeni fenomenal- nej) nieodłącznie związane jest z poetycką mową (trop) i pismem (również dwuznaczny – „dukt” pisma). 42]. ile retoryczny wystrój swej koncepcji różnych kreacji podmiotu w literaturze modernizmu. Za sprawą tak właśnie pomyślanej „infrastruktury” opisu eseistyczny podmiot w swym wywodzie (a za nim nieuchronnie także pochylony nad książką czytelnik) przechodzi od postawy receptywnej do aktywnej herme- neutyki przestrzeni. Koncepcje podmiotowości w li- teraturze polskiej ostatniego stulecia. Gdańsk 2011. W kolejnym obrocie dziejowego koła rosyjskie prawosławie zostaje – także tu. u jednego ze swych duchowych źródeł – zdruzgotane przez bolszewicki aparat represji. która położona jest na wschód od zagrożonego centrum i nieustannie na nie napiera. ślad) obarczona taką nadwyżką znaczeń pozwala na kondensację w pojedynczych poetyckich obrazach sensów odsyłających w równej mierze do realnej przestrzeni. Tropy „ja”. on sam w dobie Raskołu ulega rozszczepieniu – zwolennicy reformy Nikona powoli marginalizują stronników Awwakuma. życia w niej przeżywanego. wreszcie do przestrzeni znaczeń. 15 Na uwagę zasługuje w obu cytatach wyróżniony charakter kierunku wschodniego. 43] 15. 14 Tą samą figurą posłużył się swego czasu w odmiennych okolicznościach Ryszard Nycz. Kilka uwag o domniemanych związkach map i pejzażu literackiego 45 cie mowy 14. Saamów czy Nieńców wypiera z Sołowek pra- wosławny monastycyzm. 88. Wreszcie na duchowych i materialnych resztkach minionych dziejów pleni się dziki kapitalizm lat dziewięćdziesiątych. s.

że Archipelag Sołowiecki to w zapre- zentowanym obrazie pars pro toto kondycji ludzkiej w ogóle. przynajmniej w postaci widzianej z perspektywy wieku XX. a także cedry. Psia. w symboliczną figurę palimpsestu. i tajgą podmokłą. So- łowiecki Archipelag to kupa kamieni. różnego rodzaju: i suchym borem sosnowym. sto sześćdziesiąt wiorst od Kręgu Polarnego. Las na Wyspach jest baśniowy. Rosną tu sosny i świerki. Wielka Sołowiecka. bakłańce. jodły. pachty i czury – różne formy kamiennych występów: od gołych głazów w liszajach jagielu po niewielkie łudy w kłębach karłowatej iwy i brzeziny. ludzką ręką posadzone. w istocie krainą infernalną. na zachód dwie Zajęcze. jak i świeckich. czyli jest większa niż Malta. niepewnością własnej kondycji. przykryta war- stwą ziemi. brzozy. Powietrze pachnie jodem i żywicą. naznaczonego świadomością historycznej traumy (licznych traum). nieprzypadkowo Iwan Bilibin ilustrował ruskie bajki landszaftami sołowieckich ostępów. przyniesiona lodowcem.. Anzer. błota i piachu i porośnięta bujnym lasem. prezentowanej tym razem w kategoriach bardziej zbliżonych do ściśle karto- graficznych: Archipelag Sołowiecki leży w południowej części Morza Białego. przy czym spod warstw nowszych. w organiczny sposób. A wokoło sterczą korgi. Setki i tysiące pojedynczych ścieżek. 41–42]. . dziesięciokrotnie mniejszy. wbrew woli kolejnych fal zwycięzców. Filipowa. modrzewie. w której wyraźnie ujawnia się koncepcja (po Heideggerze mająca zapewne charakter sądu obiegowego) człowieka jako istoty rozumie- jącej. na skraju za- toki Onega. Największa z nich. bardzo często występuje metafora „oazy na pustyni Północy” [WN. Klimat panuje morski. Popia. Słowem. jagód i grzybów – pożywienie. można zapewne powiedzieć. jarzębiny i wierzby. poliwuchy. s. ulega splątaniu. czerem- cha i bez. wydeptanych przez wieki. wysuwa się dalej na północ. Mając to na uwadze. Ćma jezior i ruczajów zapewnia słodką wodę. osiny i olchy. Na wschód wystają dwie Muksałmy. i tundrą. poddającej ciągłej lekturze swój los i jego uwarunkowania. Tekst Sołowek zostaje po wielekroć starty i napisany ponownie. Należy teraz przyjrzeć się. wpisuje się omówiony wyżej obraz bezliku dróg. topole. ma dwadzieścia pięć wiorst wzdłuż i szesnaście wszerz. Lektura fotografii o wyłącznie topograficznym (przynaj- mniej z pozoru) charakterze prowadzi nieodmiennie do refleksji antropolo- giczno-kulturowej. Składa się z sześciu dużych wysp oraz z dziesiątków małych. w której realna przestrzeń wysp staje się dominium śmierci. zarówno monaszych. bra- kiem wiary w sens przedustawny i utopijną wiarą w sens jego poszukiwań. jak Babia.. Wronia.46 Maciej Dajnowski W tak skonstruowaną imaginacyjną ramę. w jaki sposób w literackim idiomie Zapi- sków sołowieckich realizuje się obraz wyobrażonej mapy tegoż Archipelagu. bakłysze. jest znacznie cieplej niż na lądzie. klony. łagodny. wyglądają starsze. Figura labiryntu życiowych ście- żek przechodzi więc u Wilka płynnie. Może dlatego w opisach Sołowek. obfitość ryb.

Kilka uwag o domniemanych związkach map i pejzażu literackiego 47 Zaprezentowany tu opis pod względem poetyki dość wyraźnie roz- pada się na trzy współzależne części. że właściwie fantastycz- nych. przykryta warstwą ziemi. przeł. Azja nie istnieje. przywoływane przez Wilka. . 17 Pojęcie tekstu sołowieckiego jest – oczywiście – aplikacją Toporowskiej koncepcji tekstu petersburskiego. przyniesiona lodowcem. 49–50. nr 4.. T. Ist- nieją jednak – i to w sposób wyraźny – jako tekst sołowiecki 17: continuum 16 Por. ujednoliceniom. tak egzotycz- nych (bo niemających polskich odpowiedników). Żyłko.) lub prawie 1067 metrom. że ścisłe. Od 1880 wiorstę jako miarę odległości zastąpiono w Ro- sji kilometrem. regulacjom. Nie istnieją jako obiektywny desygnat opisu. nie istnieją. Nacechowanie opisu takimi elementami wbrew pierwszemu wrażeniu doskonale harmonizuje z pseudokartograficznym opisem. W zasadzie opis składa się z wyliczenia toponimów. błota i piachu”) oraz z nagromadzonych określeń geologicznych. w tymże tomie. za lasami”. Zresztą w samej archaizacji rzecz się nie wyczerpuje – długość wiorsty (podobnie jak i innych jednostek miary w całej Europie) podlegała wielokrotnym zmianom. a odległości i rozmiary charakteryzują dane liczbowe. Ich przywołanie nie jest tu jedynie funkcją programowej „rusycyzacji” punktu widzenia. Sekiguchi. Por. Użyte miary odległości – wiorsty – są elementem bardzo wyraźnie archaizującym ob- raz. np. Wypada zauważyć. „Teksty Drugie” 2008. Miasto i mit. że pozostałe dwa moduły opisu składają się z nie- wielkiego fragmentu nacechowanego stylistyką potoczną („Archipelag to kupa kamieni. B. Ogólnorosyjska wiorsta w samym tylko dzie- więtnastym wieku równa była zaś 1077 (do 1835 r. Gdańsk 2000. Bogusława Żyłki. Pierwszą charakteryzuje kartograficzny obiektywizm. ile obwód Monastyru Sołowieckiego (1084 metry). Można te szczegóły rodem z historii metrologii zlekceważyć. Słowo to nie pochodzi więc ze współczesnej odmiany języka rosyjskiego. można też przy- jąć. W. by sparafrazować tytuł głośnego artykułu Tokimasy Sekiguchiego 16. por. s. którego „twarde” liczbowe realia przy bliższej analizie okazują się określeniami sy- nonimicznymi do formularnych incipitów baśniowych w rodzaju „za górami. Sołowki zatem. których wzajemne położenie określono zgodnie z kierunkami świata. pomiary są jedynie mistyfikacją służącą stworzeniu (i jednoczesnemu ujawnieniu) pozorów referencjalnego obiektywizmu. Toporow. liczące tyle. jest zapożyczone z ruszczyzny sołowieckich mnichów. Tylko z pozoru jednak jest to neu- tralny opis topograficznej mapy tego rejonu Morza Białego. Dodatkowo na Wyspach Sołowieckich do Rewo- lucji w użyciu były „wiorsty sołowieckie”. także przypisy tłumacza.. które niepostrzeżenie przechodzą w passus będący baśniową ilustra- cją Bilibina.

Recent Trends in the History of Cartography: A Selective. lecz przez dyskurs kartograficzny i konwencje reprezentacji w nim obecne. rewolucja. . The Fine Line Between Mapping and Mapmaking. Wypada więc choć na chwilę do niego powrócić. także adnotowaną bibliografię najważniejszych publikacji dotyczących meto- dologii i teorii kartografii. Wilk zdaje się akcentować to raz po raz.] należy przeżyć” [WN.D. Krygier.B.stonybrook. uznając tezę o ima- ginacyjnym charakterze Wysp Sołowieckich Wilka za – częściowo przynaj- mniej – udowodnioną. Są dostępne jako przestrzeń niekończącej się aktywności hermeneu- tycznej. 17–19.W. narosłych kulturowych sensów. An Introduction to Critical Cartography. http://www. J. odcisnął swoje piętno na sposobie rozumienia istoty mapy. Crampton. miała charakter gwałtownej zmiany paradygmatu fundującego myślenie o mapie jako narzędziu społecznego działania. D. Krygier. który przy- padł na epokę królowania pozytywistycznego modelu nauk. Wood. J.edu/libmap/coordinates/seriesb/ no6/b6. a nadto obiektywne odwzorowanie rzeczywistości (jej wy- miarów fizykalnych i socjo-politycznych). Edney. i 70. który za wzór obiera sobie fotografię satelitarną lub mapę. The Map and the Development of the History of Cartography. Nawet sięgając po dyskurs obiektywizujący. której „tropa” wieść może ku refleksji historiozoficznej i antropolo- gicznej (jak u autora Zapisków) lub jeszcze gdzieś indziej. Począwszy od przełomu lat 60.htm#3 [dostęp 7. Przez długi czas uchodziła ona za ścisłe. An Introduction to Critical Cartography. 19 Por. J. którą znaleźć można na stronach internetowych Uniwersytetu Stony Brook: M. Niepo- śledni w nim udział miały zresztą także rozmaite formy aktywności arty- stycznej i polityczno-społecznej. Por. W pewnym sensie wszystkie jego. Harley. W latach 80. poświęcone Archipelagowi etiudy deskryp- tywne zdają się być ilustracją wziętego z Tiutczewa motta książki: „Rosję [a pars pro toto Rosji Sołowki – M. i 90. Crampton. o której mowa. s.10. Annotated Bibliography to the English-Language Literature.H. W takim miejscu wywód można by śmiało przerwać. 12]. J. liczne w Wilczym notesie. mitów.2012]. Artykuł niniejszy rozpocząłem jednak od dłuższego wywodu dotyczącego „złudzeń referencjalnych” nie przez utwory literackie wytwarzanych. o czym już mowa była wcześniej) i jej formowania się jako odrębnej dyscypliny na- ukowej (wraz ze skodyfikowanym aparatem metodologicznym). podejmowane od dawna także poza śro- dowiskami uniwersyteckimi i profesjonalnymi związanymi z tworzeniem i dystrybucją map 19.W. XX wieku nastąpił w obrębie kartografii akademic- kiej oraz historii kartografii znaczący przewrót metodologiczny 18.48 Maciej Dajnowski zogniskowanych wokół nich wypowiedzi. recepcja francuskiej semiologii w amerykańskich środowiskach karto- 18 Por. Ujmując rzecz najogólniej. s. Okres kształtowania kar- tografii współczesnej (przede wszystkim w dobie oświecenia. J.

D. D. ed. G. John B. American. Woodward. Edney. służące między innymi obnażaniu mechanizmów ideologicznych rządzących reprezentacją. Preface. Chicago & London 1998. 1. Woodward. M. Chicago & London 1987. ed. znajdą szersze zastosowanie w zazwyczaj ślepej na własne kulturowe konteksty domenie wciąż na pozytywistyczną modłę samookreślających się nauk ścisłych. Kontynuatorzy myśli Harleya. ed. The Chicago University Press. by J. Knowledge. and Pacific Socie- ties. Vol. zaowocowała sformuło- waniem koncepcji mapy o charakterze odmiennym od wariantu tradycyj- nego. Australian. wydawana od 1987 roku przez The University of Chicago Press. Woodward. Cartography in the European Renaissance. zaproponowali. 2. Vol. koncepcja w postaci rozwiniętej w: J. s. The Chicago University Press. Vol. and Power. J. Woodward. Chicago & London 2007. Koncepcja ta dla ucha literaturoznawcy brzmi znajomo – stwarza na- dzieję.B. które postawiły badaczy przed koniecznością wzięcia pod uwagę obszernego materiału kartograficznego zarówno z epok poprzedza- jących renesans. The Chicago University Press. ed. and Medieval Europe and the Mediterranean. Vol. Part II. Malcolm Lewis. by D. ed. Kilka uwag o domniemanych związkach map i pejzażu literackiego 49 grafów 20. 277–281. Chicago & London 2007. Woodward. Cartography in the Traditional East and Southeast Asian Societies. przekład angielski – 1983) i Rolanda Barthes’a. The Chicago University Press. by D.B. Book 3. Harley. Cartography in Prehistoric. 2. 3. twórcy tak zwanej kartografii krytycznej. Maps. ed. a także podjęte pod koniec lat 80. s. D. by J.H. I. mapę rozumianą na sposób umiarkowanie reprezentacjonistyczny uznali za propozycję zbyt mało radykalną. Part I. The Chicago Uni- versity Press. Jak dotąd obejmuje następujące tomy: Vol. Arctic. s. Chicago & London 1992. 22 Por. XVI. . by J. w: The History of Cartography. Harley. Harley. Vol.B. przekład angielski – 1968). Por. Zrywając zdecydowanie z tą tradycją. The Chicago Uni- versity Press. Chicago & London 1994. prace nad monumentalną Hi- storią kartografii 21. 21 Zaprojektowana z dużym rozmachem wielotomowa publikacja zatytułowana The History of Cartography. Harley. Harley ujmował mapę jako graficzne wyobrażenie wyobrażenia – spo- łecznie i kulturowo uwarunkowaną reprezentację rzeczywistości. zainicjowana przez Johna Briana Harleya. jako autora S´emiologie Graphique (1967. J. jako autora El´´ ements de s´emiologie (1964. Dla potrzeb konkluzji niniejszego ar- tykułu istotne jest jednak coś innego.B. 3. Harley. Cartography in the European Renaissance.B. Recent Trends in the History of Cartography. wyra- żoną w adekwatnych. Woodward. 2. Cartography in the Traditional African. by w mapach widzieć nie arte- fakty odwzorowujące jakiś uprzedni (choćby mentalny czy kulturowy) ob- 20 W tej liczbie przede wszystkim Jacques’a Bertina. D. określoną przez Foucaultiańską władzę rozproszonych w danej kulturze dążeń. Ancient. Book 1. umownych i złożonych kodach znakowych 22. Harley. 2. że powołane przy okazji pracy nad nią narzędzia hermeneutyki karto- graficznej. by D. Book 2. The Map and the Development of the History of Cartography. Pisząc w roku 1987 wstęp do tej zakrojonej na dużą skalę serii.B. Cartography in the Traditional Islamic and South Asian Societies. Woodward. vol. np. jak i z obszarów nieeuropejskich.

a właściwie itinerariów takich wiązka.A. Krygier. Najprostszy. O. przy zasadniczej różnicy paradygma- tów. obciążone było ryzykiem przesadnej metaforyzacji). Dilke. ile symbolicznym ucieleśnieniem sił zmierzających (za- zwyczaj nie bezinteresownie) do takiego lub innego tej rzeczywistości ufor- mowania.W. . Wood. po analogię kartograficzną. Po części już to w niniejszym artykule uczyniłem. jej oddziaływanie bywa nader realne. że całość Wilczego notesu. przy zachowaniu autorytetu „złudzenia referencjalnego”. An Introduction to Critical Cartography. J. Mapa jest więc w takim ujęciu nie tyle obra- zem rzeczywistości. The Fine Line Between Mapping and Mapmaking. Sta- bilizacja pewnego obrazu za pośrednictwem symboliki kartograficznej. vol. Wood. że jedna z hipotez dotyczących genezy map rzymskich (itineraria picta) wiąże je właśnie z próbą rejestracji itinerariów tekstowych w postaci graficznej sieci dróg 24. Wędrówki podejmowane przez podmiot eseistyczny Notesu mają przy bliższym wejrzeniu charakter wyraźnie duchowy. 24 Por. Itineraries and Geographical Maps in the Early and Late Roman Empires. The Nature of Maps: Cartographic Constructions of the Natural World. na której zarejestrowano miejsca i zjawiska wy- odrębnione ze względu na określoną wartość poglądową. Crampton. Dla literaturoznawstwa pożytek z owych analogii płynie pewnie niejeden. Na kreślonej przez Wilka tekstowej mapie dominują na tle ob- razów dzikiej. niemniej. J. czytana może być (zgodnie z prominentną metaforą „tropy”) jako swoiste itinerarium wędrówek eseisty. zgodnie z obiet- nicą. z dających się naprędce pomyśleć. Znający zagadnienie wiedzą. północnej przyrody miejsca niegdysiejszego kultu monastycz- nego i miejsca męki ofiar sołowieckiego SŁON-u. przeformowania.W. że metodologiczne zbliżenie po- zwala na dokonywanie pojęciowych i terminologicznych zapożyczeń z dys- kursu kartograficznego (co wcześniej. D. w: The History of Cartography. Zbieżności tego rodzaju myślenia z dyskursami współczesnej humani- styki są oczywiste (zresztą wspólna jest ich geneza).50 Maciej Dajnowski raz rzeczywistości. względnie zachowania status quo. by nie rzec wprost – piel- grzymkowy. lecz swoiste narzędzia projekcji porządku przestrzennego w realność życia społecznego 23. zasadza się na fakcie. J. D. Ucieleśnia je – i owszem – symbolicznie. Fels. zwłaszcza gdy ową domniemaną referencję retroaktywnie rzutuje się na rzeczywistość. Sięgając. na koniec pozostawiam sobie uwagę. W tym przypadku subiektywny dobór miejsc i obrazów zdradza fascynację autora silnie wpi- sanym w kulturę rosyjską kompleksem wyobrażeniowym uwewnętrznionej 23 Por. że jest to literacka odmiana mapy tematycznej – takiej. rzec należy. Możliwość aplikacji tego rodzaju pojęć pozwala przyjrzeć się na przykład tekstowi Zapisków so- łowieckich ponownie. I. jest dobrym wstępem do realnego przemianowania przestrzeni polityczno-społecznej.

bezforemnej peryferii. Kilka uwag o domniemanych związkach map i pejzażu literackiego 51 religijności. Mo- glibyśmy się zgodzić. Such an application is exemplified by landscapes-maps found in Mariusz Wilk’s The Journals of a White Sea Wolf. Nowe mapy są projektami nowych terytoriów. „tam. że nie tyle reprezentują one Wilkowe fantazmaty. Moglibyśmy wreszcie – jeszcze bardziej radykalnie – powiedzieć. a skoro za próbą podjętą przez Mariusza Wilka nie stoi żadna siła instytucjonalna (choć rodzaj woli politycznej – z pewnością). obok wysiłków stworzenia odręb- nego języka na potrzeby podjętej narracji. których w tekście Zapisków sołowieckich tak wiele. O ile. Otwarcie sformułowane pragnienie autora. rzecz jasna. zbrodni i męki. wypada na sam koniec zapytać. Nie są one reprezentacją realnej przestrzeni. stematyzowane (i tematyczne) mapy. jaką funkcję pełnić mają specyficzne. .. może ta jego próba no- wej mapy będzie kiedyś jedną z przesłanek pogrzebania straszących wciąż (wstrętnych) resentymentów. Nowych Aten. Wilk proponuje mapę innego centrum. ale dość wyraźnie Sołowki rysują się pod pió- rem autora jako (nieco może heterotopijna) sfera sacrum cyklicznie ginącego w mękach i w bólach się odradzającego. gdzie są lwy (morskie)”. bez trudu rozpoznawalnym przez każdego miło- śnika „dostojewszczyzny”. że stanowią odbicie subiektywnego wyobrażenia Ma- riusza Wilka. Skoro jednak próbujemy przynajmniej częściowo aplikować do analizy literackiej wnioski kartografii krytycznej. na których grube linie demarkacyjne dzielą Trzeci Rzym od.. silnie zakorzenionego w jego kulturowej (i życiowej) erudycji dotyczącej Rosji i jej tematów-kluczy. ile są narzędziem podjętej przez niego walki o przeorganizowanie polskiej wyobraźni geopoetycznej. którą stereotypowe polskie wyobrażenie lokuje nie- ledwie zaraz za Niemnem. Nie jest to zapewne Trzeci Rzym. W miejsce mroźnej. znajduje sobie narzędzie także w podjętym na nowo (choć jedynie w literackim zapośredniczeniu) trudzie kartograficznym. by optykę polonocentryczną (i rusofobiczną) zastąpić spojrzeniem rusocentrycznym (i swoiście rusofilskim). to już wykazaliśmy wcześniej. kto wie. nie będziemy kultywować szacunku dla map dawniejszych. A Few Notes on the Alleged Relationship Between Maps and Literary Landscape Summary The article is devoted to the possible inspirations for analysis and interpretation of literary descriptions of space and landscape of history and theory of cartography after its critical turn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful