You are on page 1of 31

ABC CorelDRAW X4 PL

Autor: Roland Zimek
ISBN: 83-246-1926-7
Format: 158x228, stron: 304

Poznaj najnowsz¹ wersjê programu i twórz wspania³¹ grafikê
•Jak korzystaæ z okien dokowanych?
•Jak tworzyæ kopiê obiektu podczas transformacji?
•Jak u¿ywaæ wype³nieñ i konturów?
Corel to jeden z najpopularniejszych i jednoczeœnie najbardziej przyjaznych
dla u¿ytkownika programów graficznych. Pozwala na profesjonalne wykonanie materia³ów
reklamowych, wizytówek, ilustracji i innych dokumentów z elementami graficznymi.
Najnowsza wersja pakietu CorelDRAW Graphics Suite X4 zosta³a wyposa¿ona
w kilkadziesi¹t nowych funkcji oraz usprawnieñ. Jedna z najwa¿niejszych zmian to
wprowadzenie narzêdzia Tabela, pozwalaj¹cego na rysowanie tabel o dowolnych
rozmiarach i poddawanie ich transformacjom. Daje ono tak¿e mo¿liwoœæ importowania
tabel z innych programów. Nowoœci¹ s¹ znacznie bardziej zaawansowane techniki pracy
z warstwami, zapewniaj¹ce niezale¿n¹ edycjê wszystkich warstw dla ka¿dej strony i ca³ego
dokumentu, przy czym ka¿da ze stron mo¿e zawieraæ swoje w³asne prowadnice.
Wprowadzenie tych i innych usprawnieñ powoduje, ¿e praca z programem staje siê
znacznie ³atwiejsza i daje wspania³e efekty.
Ksi¹¿ka „ABC CorelDRAW X4 PL” w bardzo przejrzysty i jasny sposób pokazuje,
jak pracowaæ z grafik¹ bitmapow¹ i wektorow¹. Dziêki temu podrêcznikowi szybko
nauczysz siê rysowaæ i transformowaæ obiekty, nadawaæ im kolory oraz tworzyæ ich kopie.
Bêdziesz umia³ tworzyæ tabele, a tak¿e na ró¿ne sposoby ³¹czyæ rysunki z tekstem.
Dowiesz siê, na czym polega trasowanie, metamorfoza czy interakcyjna przezroczystoœæ.
Poznasz wszystkie czynnoœci niezbêdne do zaprojektowania i wykonania profesjonalnych
materia³ów reklamowych, wizytówek, kalendarzy, plakatów i wielu innych dokumentów.
• Ró¿nice miêdzy rysunkiem rastrowym a wektorowym
• Podstawy rysunku wektorowego
• Inteligentne rysowanie
• Transformacje obiektów
Wydawnictwo Helion • Grupowanie, wyrównywanie i rozk³adanie obiektów
ul. Koœciuszki 1c • Praca z tekstem i tabelami
44-100 Gliwice • U¿ywanie wype³nieñ i konturów
tel. 032 230 98 63 • Dynamiczne prowadnice i przyci¹ganie do obiektów
e-mail: helion@helion.pl • Edycja krzywych
• Narzêdzia kadrowania i narzêdzia kszta³tu
• Bitmapy i trasowanie
Grafika komputerowa bez tajemnic!
SPIS TRECI

1 Wstp ..............................................................................7
Opis programu CorelDRAW X4 .......................................................7
Co nowego w programie? ................................................................8
Wymagania systemowe ...................................................................9
Rónice midzy rysunkiem rastrowym a wektorowym ..............10

2 Pierwsze kroki ..............................................................15
Uruchamianie programu ...............................................................15
Podstawowe terminy .....................................................................18
Wygld ekranu ..............................................................................19
Zapisywanie, otwieranie i drukowanie rysunków .......................23
Zapisywanie rysunków ............................................................23
Otwieranie rysunków ..............................................................26
Drukowanie rysunków ............................................................28
Przydatne informacje ....................................................................30
Korzystanie z okien dokowanych .................................................33
Okno dokowane Podpowiedzi .......................................................35
Obszar roboczy ..............................................................................38
Rozmiar strony ........................................................................38
To strony .................................................................................40
Wstawianie i usuwanie stron ..................................................41
Korzystanie z Pomocy ...................................................................42

3 Podstawy rysunku wektorowego .....................................45
Rysowanie prostych obiektów ......................................................45
Prostokty, elipsy, wielokty, gwiazdy i spirale ....................46
Ksztaty podstawowe ...............................................................50
ABC CorelDRAW X4 PL

Obiekty z 3 punktów ...............................................................51
Inteligentne rysowanie ............................................................52
Nadawanie obiektom kolorów ......................................................53
Transformacje obiektów ...............................................................57
Precyzyjne transformacje obiektów .............................................61
Tworzenie kopii obiektu ...............................................................63
Tworzenie kopii obiektu podczas transformacji ....................63
Tworzenie wielu kopii obiektu ...............................................64
Duplikowanie obiektu .............................................................65
Klonowanie obiektów ..............................................................67
Symbole .........................................................................................70
Kolejno obiektów .......................................................................75
Wybieranie obiektów ....................................................................77
Grupowanie obiektów ...................................................................78
Blokowanie obiektów ....................................................................80
Wyrównywanie i rozkadanie obiektów .......................................81
Wyrównywanie .......................................................................81
Rozkadanie .............................................................................83

4 Praca z tekstem i tabelami ............................................ 87
Tekst ..............................................................................................87
Wprowadzanie tekstu ..............................................................87
Importowanie tekstu ...............................................................90
Formatowanie tekstu ..............................................................92
Wyrównywanie obiektów wzgldem tekstu ........................110
Wstawianie znaków specjalnych ..........................................111
Rozpoznawanie kroju czcionki .............................................112
Tabele ..........................................................................................113
Tworzenie tabel .....................................................................115
Zaznaczanie wybranych elementów tabeli ...........................118
Praca nad kolumnami, wierszami i komórkami ...................119
Wprowadzanie do komórek tekstu oraz obrazów ................123
Formatowanie tabeli i komórek ............................................124

5 Uywanie wypenie i konturów .................................. 127
Zmiana ustawie domylnych ....................................................128
Wypenienie jednolite ..................................................................129
Wypenienie tonalne ...................................................................134
Wypenienie deseniem ................................................................136
Wypenienie tekstur ..................................................................139
Wypenienie postscriptowe .........................................................140
Okno dokowane Kolor .................................................................142
Kontury obiektów ........................................................................143
Interakcyjne wypenienie ...........................................................147
Interakcyjne wypenienie siatkowe ............................................149
Inteligentne wypenianie ............................................................150
Przeksztacanie konturu w obiekt ..............................................151

4
Spis treci

6 Precyzyjne rysowanie ..................................................153
Linijki ...........................................................................................154
Siatka ...........................................................................................156
Prowadnice ..................................................................................159
Dynamiczne prowadnice .............................................................161
Przyciganie do obiektów ...........................................................164

7 Edycja krzywych ..........................................................169
Rysowanie linii ............................................................................169
Rysunek odrczny ..................................................................170
Krzywe Béziera ......................................................................172
rodki artystyczne .................................................................173
Pisak .......................................................................................176

amana ...................................................................................176
Krzywa z 3 punktów ..............................................................177
Interakcyjny cznik ..............................................................177
Wymiary .................................................................................179
Krzywe Béziera ............................................................................182
Zmiana ksztatu krzywych ..........................................................185
Zmiana ksztatu obiektów ...........................................................189

8 Modyfikacje obiektów ...................................................193
Narzdzia kadrowania ................................................................193
Kadrowanie ............................................................................194
Nó .........................................................................................195
Gumka ....................................................................................196
Usuwanie segmentów wirtualnych .......................................196
Narzdzia ksztatu ......................................................................197
Pdzel rozmazujcy ...............................................................197
Pdzel chropowaty .................................................................199
Swobodna transformacja .......................................................200

czenie obiektów .......................................................................201
Ksztatowanie ..............................................................................202
Spawanie ................................................................................203
Przycinanie ............................................................................204
Cz wspólna ........................................................................205
Upro ....................................................................................205
Przód bez tyu ........................................................................206
Ty bez przodu .......................................................................206

9 Praca z bitmapami .......................................................207
Edycja grafiki rastrowej ..............................................................207
Trasowanie ..................................................................................213

10 Efekty ..........................................................................219
Dopasowanie, transformacje i korekcja ......................................220
Metamorfoza ...............................................................................222
Obrys ............................................................................................228

5
ABC CorelDRAW X4 PL

Obwiednia ....................................................................................229
Gbia ...........................................................................................233
Faza ..............................................................................................239
Soczewka .....................................................................................242
Perspektywa ................................................................................247
Utwórz granice ............................................................................248
Kadrowanie ..................................................................................249
Efekty interakcyjne .....................................................................253
Interakcyjna metamorfoza ....................................................254
Interakcyjny obrys .................................................................254
Interakcyjne znieksztacenie .................................................255
Interakcyjny cie ...................................................................257
Interakcyjna obwiednia .........................................................258
Interakcyjna gbia ................................................................258
Interakcyjna przezroczysto ................................................259
Dopasowanie tekstu do cieki ...................................................263
Obwiednia i oblewanie tekstem obiektów ............................266

11 Narzdzia .................................................................... 269
Meneder obiektów .....................................................................270
Zarzdzanie obiektami ..........................................................271
Warstwy .................................................................................273
Meneder danych obiektu ...........................................................280
Meneder widoków .....................................................................282
Style grafiki i tekstu ....................................................................284

Skorowidz ................................................................... 289

6
5

UYWANIE
WYPENIE
I KONTURÓW

G dy narysujesz nowy obiekt, zostan mu nadane
domylne kolory wypenienia, konturu itp. (stan-
dardowo jest to kolor czarny dla konturu i przezro-
czysty dla wypenienia). Oczywicie, wszystkie te
parametry (i wiele innych) mona dowolnie modyfi-
kowa. We wczeniejszej czci ksiki opisaem
ju, jak mona zmieni kolor wypenienia. Jednak
nie musi ono by jednokolorowe. CorelDRAW ofe-
ruje wiele rónych moliwoci uywania wype-
nie. Aby do nich dotrze, musisz wybra narz-
dzie Wypenienie. Tam zgrupowane s wszystkie
sposoby wypeniania obiektów (rysunek 5.1):
ABC CorelDRAW X4 PL

Rysunek 5.1.
Narzdzie
wypenienia

Zmiana ustawie domylnych
Musisz pamita o tym, aby przed skorzystaniem z narzdzia Wypenienie wska-
za obiekt, gdy w przeciwnym razie pojawi si okno umoliwiajce zmian
ustawie domylnych pokazane na rysunku 5.2.

Rysunek 5.2.
Okno zmiany
ustawie
domylnych

Gdy rysujesz nowy obiekt, standardowo jego kontur przyjmuje kolor czarny,
a wypenienie jest przezroczyste. Aby to zmieni, kliknij pusty obszar „kartki”.
Nastpnie kliknij lewym przyciskiem myszy palet kolorów z prawej strony ekra-
nu, wybierajc barw czerwon. Poniewa nie zaznaczye obiektu, program b-
dzie chcia zmieni ustawienia domylne.

128
Uywanie wypenie i konturów

Pojawi si okno zmiany ustawie domylnych. Pozostaw zaznaczon opcj Rysu-
nek. Dziki temu zmiany bd si odnosiy do nowo tworzonych obiektów graficz-
nych. Zaznacz Tekst ozdobny, jeeli chcesz zmieni take ustawienia domylne
tekstu ozdobnego, lub Tekst akapitowy, jeli chcesz dokona zmian w tekcie
akapitowym. Kliknij przycisk OK.

Od tego momentu kady nowo rysowany obiekt bdzie mia czerwone wy-
penienie.

Jeeli chcesz przywróci oryginalne ustawienia, kliknij pusty obszar „kartki”. Na-
stpnie kliknij przekrelony kwadrat znajdujcy si nad palet kolorów (ustawisz
domylny brak wypenienia). Gdy pojawi si okno zmiany ustawie domylnych,
zaakceptuj jego ustawienia, klikajc OK. Nastpnie kliknij prawym przyciskiem
myszy kolor czarny na palecie kolorów. W ten sposób przywrócisz standardowy
czarny kontur. Gdy ponownie pojawi si okno zmiany ustawie domylnych, za-
akceptuj jego ustawienia.

W podobny sposób moesz zmieni inne ustawienia domylne, na przykad krój
czy rozmiar czcionki.

Przypominam, e moesz take przywróci domylne ustawienia
fabryczne (w tym take domylne kolory wypenie i konturu),
jeeli uruchomisz program CorelDRAW z przytrzymanym
klawiszem F8. Wtedy jednak przywrócone zostan wszystkie
ustawienia programu.

Wypenienie jednolite
Jednolite wypenienie (rysunek 5.3) pozwala nada obiektowi tylko jeden kolor,
a wic dziaa tak, jak paleta znajdujca si przy prawej krawdzi ekranu. W oknie,
które pojawia si na ekranie, mona wybra modele kolorów bd palety (rysu-
nek 5.4). Odpowiednie okno wybiera si sporód trzech zakadek.

Rysunek 5.3.
Obiekty
z wypenieniem
jednolitym

129
ABC CorelDRAW X4 PL

Rysunek 5.4.
Zakadka modeli
wypenienia
jednolitego

W oknie przegldarki kolorów mona wybra jeden sporód kilku modeli kolo-
rów (CMYK, RGB, HSB, Lab i inne). Wykorzystywana jest tu wizualna reprezen-
tacja caego spektrum kolorów.

Aby zastosowa wypenienie jednolite przy wykorzystaniu zakadki Model, prze-
su pionowy suwak z prawej strony jej okna — w ten sposób wybierzesz po-
trzebny kolor. Nastpnie kliknij palet koloru, wybierajc odcie (zostanie on za-
znaczony kwadracikiem). W prawym górnym rogu zobaczysz pierwotny kolor
obiektu (Stary) oraz kolor, który zostanie mu nadany (Nowy).

Nastpnie kliknij przycisk OK, by zaakceptowa wybór.

Jeeli orientujesz si, jak reprezentowane s barwy w poszczególnych mode-
lach kolorów, moesz wybra odpowiedni kolor, wykorzystujc suwaki w czci
Skadowe. Szybkiego wyboru jednego sporód kilkudziesiciu standardowych ko-
lorów da si za dokona dziki rozwijanej licie Nazwa.

Niezwykle interesujce jest okno Miksery. Wybierane przy jego uyciu kolory s
najbardziej przydatne podczas pracy z kilkoma obiektami, gdy chcesz, aby ich
kolory wspógray ze sob. Jeli zastosujesz harmoni kolorów w oknie Miksery,
to sprawisz, e bd do siebie pasoway.

Aby dokona wyboru kolorów w oknie harmonii kolorów, kliknij zakadk Miksery
(rysunek 5.5).

130
Uywanie wypenie i konturów

Rysunek 5.5.
Zakadka
mikserów
wypenienia
jednolitego

Chwy jedno z kóeczek widocznych na kole harmonii kolorów. Przesuwajc deli-
katnie mysz, obró je. Kolory harmonizujce ze sob zostan wywietlone poniej.

Wybierz liczb harmonizujcych ze sob kolorów, zmieniajc pooenie suwaka
Rozmiar. Wybierz potrzebny Ci kolor. Kliknij przycisk OK.

Wybierz inny obiekt. Przejd ponownie do okna harmonii kolorów. Pozostawiajc
pooenie koa harmonii kolorów bez zmian, wybierz inn barw z palety znajdu-
jcej si w dolnej czci okna.

Polecam take wypróbowanie okna przejcia kolorów. W tym celu musisz w oknie
Miksery klikn przycisk Opcje. Nastpnie zaznacz pozycj Miksery i wska Przej- 
cie kolorów (rysunek 5.6).

Rysunek 5.6.
Wybór przejcia
kolorów

Zobaczysz kolorowy kwadrat, w którego naronikach znajduj si pola umoli-
wiajce wybór koloru odpowiedniego dla kadego naronika. Zostan one pó niej
wymieszane ze sob, dajc moliwo wyboru koloru poredniego. Po kolei klikaj

131
ABC CorelDRAW X4 PL

pola znajdujce si w naronikach duego kwadratu. Dla kadego z nich wy-
bierz odpowiedni kolor. W duym kwadracie zobaczysz wtedy kolory porednie,
powstae w wyniku wymieszania wybranych rcznie barw (rysunek 5.7).

Rysunek 5.7.
Okno przejcia
kolorów

Zmie pooenie paska Rozmiar tak, by dobra odpowiednie wielkoci kwadra-
tów z kolorami porednimi.

Wska odpowiedni kolor widniejcy w duym kwadracie. Zostanie on zaznaczony
czarn ramk. Kliknij przycisk OK.

W ostatniej zakadce wybierany jest jeden z predefiniowanych modeli kolory-
stycznych. Istniej dwa rodzaje palet, z których mona wybiera kolory: gotowe
i niestandardowe. Gotowe palety kolorów s dostarczane przez niezalenych pro-
ducentów i najlepiej stosowa je wraz z odpowiednim drukowanym katalogiem
próbek kolorów. Jeli posiadasz katalog z próbkami kolorów, moesz wybra
odpowiedni model z tego katalogu. Jest to niezwykle przydatna opcja, gdy chcesz
zapewni pojawienie si konkretnego koloru na wydruku, z uwagi na to, e ko-
lory wydrukowane zwykle róni si od tych, które widzisz na ekranie. Wie si
to z innym sposobem powstawania kolorów w drukarce i na ekranie.

Opcje ostatniej zakadki okna dialogowego Wypenienie jednolite pokazano na
rysunku 5.8.

Aby skorzysta z palety kolorów, w oknie wyboru kolorów wska zakadk
Palety. Rozwi list Paleta i wybierz z niej tak palet, jak masz take w po-
staci wydrukowanej. List palet do wyboru prezentuje rysunek 5.9.

132
Uywanie wypenie i konturów

Rysunek 5.8.
Zakadka palet
wypenienia
jednolitego

Rysunek 5.9.
Wybór palety
kolorów

Przy uyciu suwaka widniejcego z prawej strony wybierz odpowiedni kolor.
Wska na palecie kolor i odczytaj jego nazw w polu Nazwa (rysunek 5.10).

Rysunek 5.10.
Nazwa
wybranego
koloru

Odszukaj teraz w drukowanym katalogu odczytan nazw i sprawd , jak bdzie
wyglda wybrany kolor na wydruku (najtasze drukarki nie wydrukuj jednak
dokadnie takiego samego koloru; jeeli zaley Ci na dokadnym odwzorowaniu
kolorów, powiniene skorzysta z profesjonalnych urzdze). Kliknij przycisk OK.

Mona take postpowa odwrotnie, to znaczy najpierw wybra kolor na wy-
drukowanej palecie, a nastpnie odszuka jego nazw w oknie Palety.

133
ABC CorelDRAW X4 PL

Wypenienie tonalne
Wypenienie tonalne (nazywane take gradientowym) pozwala ustawi agodne
przejcie midzy dwoma kolorami lub wiksz ich liczb, co pokazuje rysunek 5.11.

Rysunek 5.11.
Obiekty
z wypenieniem
tonalnym

Aby zastosowa wypenienie tonalne dwukolorowe, musisz wykona nastpujce
czynnoci:

Wska narysowany uprzednio obiekt.

Nastpnie rozwi narzdzie wypenienia ( ) i wybierz wypenienie tonalne ( ).
Pojawi si okno dialogowe, takie jak na rysunku 5.12.

Rysunek 5.12.
Wypenienie
tonalne

Wybierz typ wypenienia za pomoc listy rozwijanej Typ. Moesz si zdecydowa
na wypenienie wzdu jednej ze cieek: Liniowe, Promieniowe, Stokowe, Kwa-
dratowe. Wszystkie te opcje pokazano na rysunku 5.13.

134
Uywanie wypenie i konturów

Rysunek 5.13. Typy wypenienia tonalnego

Zmie kt gradacji w polu Kt — to spowoduje zmian ukonego pooenia to-
nalnego. Kt ten moesz te zmieni poprzez przytrzymanie wcinitego prawego
przycisku myszy i poruszanie ni w obszarze miniaturki wybranego wypenienia
(prawy górny róg okna).

Natomiast w polu Brzeg okrel, na jakim obszarze kolor pocztkowy i kocowy
maj pozosta niezmienne, zanim zaczn si przenika.

W obszarze miniaturki wypenienia ustal pooenie rodka wypenienia, trzyma-
jc wcinity lewy przycisk myszy; kt gradacji zmienia si prawym przyciskiem
myszy (wyjtkiem jest tu cieka radialna, która nie posiada kta gradacji).

Wybierz typ przejcia jednego koloru w inny — w tym przypadku bdzie to wy-
penienie Dwukolorowe — w polu Przejcie kolorów.

Okrel kolor pocztkowy w polu Od i kocowy w polu Do.

Wyznacz take rodek przejcia kolorów.

Na zakoczenie wybierz sposób dobierania kolorów przejciowych — wzdu
linii prostej lub cieki biegncej przez koo kolorów. Ten fragment okna poka-
zano na rysunku 5.14.

Kliknij przycisk OK.

Aby wybra dowolne wypenienie, wybierz w polu Przejcie kolorów pozycj
Niestandardowe. Dowolne wypenienie pozwala wybra kilka kolorów, które
bd si przenika.

135
ABC CorelDRAW X4 PL

Rysunek 5.14.
Sposób przejcia
midzy kolorami
w wypenieniu
dwukolorowym

Wybierz jeden z predefiniowanych rodzajów przej w polu Wzorce — fragment
jego listy rozwijanej pokazano na rysunku 5.15.

Rysunek 5.15.
Wybór jednego
z predefinio-
wanych typów
wypenie

Ustal pooenie kadego koloru przez przesunicie maego trójkta ( ) nad pa-
skiem przejcia kolorów. Pasek widnieje na rysunku 5.16.

Rysunek 5.16.
Pasek przejcia
kolorów

Jeeli nie odpowiada Ci jeden z kolorów, kliknij biay trójkt ( ) znajdujcy si
nad nim i zmie barw na inn.

Moesz take dziki kwadratom ( ) znajdujcym si z obu stron paska przej
kolorów okreli kolor pocztkowy i kocowy.

Wypenienie deseniem
Wypenienie deseniem pozwala zastosowa jeden ze zdefiniowanych wzorków
jako wypenienie obiektu (rysunek 5.17).

Rysunek 5.17.
Obiekty
wypenione
deseniem

136
Uywanie wypenie i konturów

Aby zastosowa do obiektu wypenienie deseniem, wska narysowany uprzed-
nio obiekt. Nastpnie rozwi narzdzie Wypenienie i wybierz Wypenienie de-
seniem — odpowiednie okno dialogowe widnieje na rysunku 5.18.

Rysunek 5.18.
Wypenienie
deseniem

Zdecyduj si na wypenienie obiektu obrazkiem dwukolorowym, wielokolorowym
lub map bitow.

Rozwi widniejce obok pole z wyborem desenia i wybierz jeden z predefinio-
wanych w programie. Jeeli zdecydowae si na dese Dwukolorowy, moesz
wybra wasne kolory za pomoc pól Przód oraz Ty. W pozostaych przypadkach
nie masz tej moliwoci.

Zaznacz pole Transformuj wypenienie z obiektem. Dziki temu modyfikacje i de-
formacje obiektu obejm take jego dese. Desenie wypeniaj w caoci zazna-
czony obiekt w taki sposób, e w miejscu, w którym koczy si jeden kafelek,
zaczyna si nastpny. Tak sam zasad stosuje si na przykad dla tapety w sys-
temie Windows — z tym, e tutaj moesz dokona take dowolnych transformacji,
takich jak pochylenie czy obrót, co pokazuje rysunek 5.19.

W czci Rozmiar zmie Szeroko i Wysoko w taki sposób, aby dobra odpo-
wiedni rozmiar desenia (by adnie wypenia obiekt). Moesz take zaznaczy
Wypenienie lustrzane, aby utworzy lustrzane odbicie wzoru.

137
ABC CorelDRAW X4 PL

Rysunek 5.19.
Górny kwadrat
zosta wypeniony
bez zaznaczenia
transformacji
wypenienia
wraz z obiektem,
inaczej ni dolny.
Dlatego dolny
po zmniejszeniu
i obróceniu
zmodyfikowa
take rozmiary
kafelków

Jednak zdecydowanie najciekawszy efekt uzyskamy, wybierajc wypenienie typu
Mapa bitowa (rysunek 5.20).

Rysunek 5.20. Wypenienie map bitow

S tutaj zdefiniowane desenie przypominajce naturalne powierzchnie, takie jak
tektura, marmur czy te kilka rodzajów faktur drewna.

Jeeli posiadasz wasne rysunki, z których chciaby utworzy dese, to moesz
klikn przycisk Zaaduj i wczyta dowolne zdjcie zapisane na dysku.

138
Uywanie wypenie i konturów

Wypenienie tekstur
Kolejnym sposobem wypenienia dowolnego obiektu jest uycie tekstury (rysu-
nek 5.21). Wypenienia tekstur s obrazami losowymi, generowanymi przy wy-
korzystaniu fraktali. Nadaj one wypenianym obiektom wygld materiaów natu-
ralnych. Jednak uywanie tekstury moe znaczco powikszy rozmiar pliku
i wyduy czas jego drukowania.

Rysunek 5.21.
Obiekty
wypenione
tekstur

Aby zastosowa do obiektu wypenienie tekstur, wska narysowany uprzednio
obiekt. Nastpnie rozwi narzdzie wypenienia ( ) i wybierz wypenienie tek-
stur ( ). Pojawi si okno dialogowe pokazane na rysunku 5.22.

Rysunek 5.22.
Wypenienie
tekstur

Rozwi list Biblioteka tekstur i wybierz jedn z dostpnych tam moliwoci.
Przewi list Lista tekstur. Wybierajc z niej poszczególne wzory, moesz zoba-
czy ich podgld w okienku poniej.

139
ABC CorelDRAW X4 PL

Zdefiniuj kolory wypenienia przy uyciu pól z kolorami (s one dostpne w pra-
wym dolnym rogu okienka). W zalenoci od wybranej tekstury liczba barw moe
by róna.

Kliknij przycisk Podgld, aby zobaczy, jak dokonane zmiany wpyny na wy-
gld tekstury.

Zmie parametry tekstury z prawej strony okna, aby zmodyfikowa jej wygld.
Nie zapomnij wcisn przycisku Podgld po kadej zmianie. Okrel dokadnie roz-
miar, pocztek i inne parametry kafelka (podobnie jak w przypadku wypenienia
deseniem), wybierajc przycisk Kafelkowanie. Zaakceptuj wybór przyciskiem OK.

Jeeli klikniesz przycisk Podgld bez uprzedniej zmiany jakiegokolwiek para-
metru, to program sam je losowo dobierze, generujc przypadkowy wzór. Jednak
obok kadego pola ze zmian parametru widnieje ikona kódki. Jeeli j klikniesz,
zamieni si w ikon z zamknit kódk. Spowodujesz w ten sposób, e ten para-
metr nie bdzie si losowo zmienia, gdy klikniesz przycisk Podgld.

Wypenienie postscriptowe
Ostatnim rodzajem wypenienia jest wypenienie postscriptowe (rysunek 5.23).

Rysunek 5.23.
Obiekty
z wypenieniem
postscriptowym

Aby zastosowa do obiektu wypenienie postscriptowe, wska narysowany uprzed-
nio obiekt. Rozwi narzdzie wypenienia ( ) i wybierz wypenienie postscrip-
towe ( ). Okno dialogowe tego wypenienia znajduje si na rysunku 5.24.

Zaznacz pole Podgld, aby zobaczy dan tekstur w oknie znajdujcym si z pra-
wej strony — w przeciwnym razie zobaczysz jedynie jej nazw.

Zmie ustawienia parametrów w czci Parametry tak, by dopasowa wygld
tekstury do wasnych potrzeb. Za kadym razem zatwierdzaj zmiany przyciskiem
Odwie. Gdy dokonasz ju wyboru, wcinij przycisk OK.

140
Uywanie wypenie i konturów

Rysunek 5.24.
Wypenienie
postscriptowe

Jeeli w programie nie zobaczysz obiektów wypenionych
postscriptem, wybierz z górnego menu Widok polecenie
Dokadny. Dla pozostaych widoków bd wywietlane
jedynie literki PS.

Cho CorelDRAW interpretuje tekstury postscriptowe w drukarkach nieobsu-
gujcych jzyka PostScript, umoliwiajc ich wydruk, moe si zdarzy, e na
starszych i specyficznych drukarkach nie otrzymasz oczekiwanego rezultatu.

Tekstury postscriptowe mog znacznie obciy komputer.
Dlatego te w przypadku sabszych komputerów i wikszej
liczby obiektów wypenionych teksturami postscriptowymi
moe si zdarzy, e czas reakcji na polecenia uytkownika
bdzie bardzo dugi. W takim przypadku warto wczy jeden
z prostszych widoków generowania obrazu, dostpnych
po rozwiniciu górnego menu Widok (rysunek 5.25).

141
ABC CorelDRAW X4 PL

Rysunek 5.25.
Wczenie
pogldowego
widoku
dokumentu

Okno dokowane Kolor
Okno to pojawia si przy prawej krawdzi ekranu, umoliwiajc szybkie nada-
wanie kolorów wskazanym obiektom. W prawym górnym rogu widoczne s trzy
przyciski pozwalajce wybiera kolory za pomoc suwaków, przegldarki kolo-
rów lub palet. Kliknicie przycisku Wypenienie spowoduje nadanie wskazanym
obiektom aktualnie wybranego koloru, a kliknicie przycisku Kontur zmieni kolor
krawdzi obiektu.

Jeeli chcesz eksperymentowa z rónymi kolorami, musisz wcisn symbol kód-
ki ( ), a przy zmianie koloru nie bdziesz musia za kadym razem klika przyci-
sku Wypenienie. Okno dokowane pokazano na rysunku 5.26.

Rysunek 5.26.
Okno dokowane
Kolor

142
Uywanie wypenie i konturów

Kontury obiektów
Wikszo obiektów oprócz wntrza ma take kontur. Jest on obrysem danego
obiektu o wasnym kolorze, gruboci i innych atrybutach. Gdy rysujesz okrg oów-
kiem na papierze, rysujesz kontur koa, a gdy zamalujesz rodek na przykad
kredk, nadasz mu kolor wypenienia. Rónic midzy konturem a wypenieniem
obiektu pokazano na rysunku 5.27.

Rysunek 5.27. Kontur i wypenienie obiektu

Innego rodzaju kontury mog posiada obiekty zamknite, na przykad wieloboki,
kwadraty, a innego obiekty otwarte, czyli chociaby linie, które mog by za-
koczone strzakami. Oczywicie, podobnie jak w przypadku wypenienia, moesz
nada konturowi przezroczysto i traktowa go tak, jakby go nie byo. Przy-
pominam, e najprostszym sposobem nadania koloru danemu obiektowi jest
wskazanie go i kliknicie lewym przyciskiem myszy dowolnego koloru z prawej
strony ekranu (na palecie kolorów). Jeli natomiast klikniesz palet kolorów
prawym przyciskiem myszy, moesz ustawi kolor konturu danego obiektu.

Znacznie bardziej rozbudowane moliwoci dostpne s po wybraniu narzdzia
Kontur. Pojawi si wtedy dodatkowe menu (rysunek 5.28):

Okno dialogowe Pióro konturu poza zmian rozmiaru, ksztatu i koloru kocówki
oferuje take moliwo zmiany ksztatu zakoczenia konturu. Okno to moesz
zobaczy na rysunku 5.29. Obiekty otwarte mog posiada takie specyficzne
waciwoci, takie jak zakoczenie zaokrglone, kwadratowe, cite lub wy-
koczone strzakami. Obiekty zamknite (takie jak kwadraty) nie maj zako-
czenia, wic moesz jedynie modyfikowa na przykad ksztat ich naroników.

Aby nada obiektowi kontur, za pomoc okna konturu wska narysowany uprzed-
nio obiekt. Przytrzymaj przez chwil wcinite narzdzie Kontur, a nastpnie
wybierz okno konturu. Zmie kolor konturu, korzystajc z pola Kolor znajduj-
cego si w lewym górnym rogu okna.

Nastpnie okrel szeroko konturu za pomoc pola Szeroko. Szeroko mo- 
esz wybra z listy lub wpisa j rcznie. Pole i list pokazano na rysunku 5.30.

143
ABC CorelDRAW X4 PL

Rysunek 5.28.
Narzdzie
konturu

Rysunek 5.29.
Okno pióra
konturu

Rysunek 5.30.
Wybór
szerokoci
konturu

144
Uywanie wypenie i konturów

Ustal teraz Styl konturu, a wic okrel, czy linia bdzie ciga, przerywana, wy-
kropkowana itp. Dostpne style linii widniej na rysunku 5.31.

Rysunek 5.31.
Wybór stylu
konturu

Nastpnie w polu ksztatu naroników (Naroniki) ustaw sposób rysowania linii
i krzywych w miejscach, gdzie nie s proste, czyli w naronikach (rysunek 5.32).
Pamitaj jednak, e najlepszy efekt dla naroników uzyskasz przy bardzo grubych
konturach.

Rysunek 5.32.
Naroniki

Podobnego wyboru trzeba bdzie dokona przy okrelaniu zakocze linii dla
obiektów otwartych (Zakoczenia). Dostpne zakoczenia linii widniej na ry-
sunku 5.33.

Rysunek 5.33.
Zakoczenia linii

Jeeli w obiekcie dwie linie cz si w jednym punkcie pod bardzo duym k-
tem, to czsto pojawia si bardzo ostry naronik. Aby temu zapobiec, mona okre- 
li Limit zcza ostrego (rysunek 5.34), poniej którego naroniki zostan cite.
Im wiksza warto zostanie wpisana w tym polu, tym mniej ostry bdzie musia
by kt, aby zosta city.

145
ABC CorelDRAW X4 PL

Rysunek 5.34.
Limit zcza
ostrego

Mona take nada inny ksztat zakoczeniom linii za pomoc list rozwijanych
Strzaki. Oprócz wymienionych wczeniej opcji linie mog take koczy si strza-
kami, przy czym dla kadego ich koca mona wybra inn strzak. Przycisk
Opcje pozwala utworzy wasn strzak lub inne dowolne zakoczenie. Dostp-
ne strzaki widniej na rysunku 5.35.

Rysunek 5.35.
Zakoczenia
linii

Okrel ksztat kocówki pióra kaligraficznego w polu Kaligrafia. Moesz usta-
wia parametry w polach Nacisk i Kt, a take rcznie modyfikowa ksztat ko-
cówki. W tym celu przytrzymaj wcinity lewy przycisk myszy w okienku podgl-
du i poruszaj ni (rysunek 5.36).

Zaznacz pole Za wypenieniem, jeeli chcesz, by kontur zosta umieszczony za
obiektem (tylko poowa gruboci konturu bdzie widoczna). Ustawienie tej opcji
jest wskazane dla bardzo skomplikowanych obiektów, a w szczególnoci dla tekstu.
W przeciwnym razie tekst bdzie bardzo niewyra ny, szczególnie przy grubszych
konturach.

Moesz take zaznaczy pole Skaluj z obrazkiem, by grubo konturu zmieniaa
si automatycznie, gdy modyfikujesz rozmiar obiektu. Efekt zastosowania tej opcji
zaprezentowano na rysunku 5.37.

146
Uywanie wypenie i konturów

Rysunek 5.36. Wpyw ksztatu kocówki na kontur

Rysunek 5.37.
Skalowanie
konturu razem
z obiektem

Okno Kolor konturu pozwala dokadnie okreli kolor rysowanego konturu. Okno
to opisaem ju dokadnie przy okazji omawiania wypenienia obiektu.

Okno dokowane Kolor równie zostao opisane wczeniej.

Interakcyjne wypenienie
Wypenienie interakcyjne pozwala w szybki sposób nadawa obiektom wype-
nienia. Podczas interakcyjnego wypenienia wywietlane s na obiekcie dodatko-
we znaczniki, których pooenie mona zmienia, a tym samym wpywa na zmia-
n wypenienia obiektu (rysunek 5.38). Czynno ta nie wprowadza adnych
nowych moliwoci wypenie, ni te, które zostay ju wczeniej opisane. Daje
jedynie moliwo swobodnego ich stosowania bez potrzeby wypeniania pól
w oknach dialogowych.

147
ABC CorelDRAW X4 PL

Rysunek 5.38.
Interakcyjne
wypenienie

Aby zastosowa t funkcj, wystarczy wybra narzdzie Interakcyjne wypenie-
nie, a nastpnie chwyci obiekt lewym przyciskiem myszy i przecign wska -
nik. Ju w trakcie tej czynnoci bdzie mona obserwowa, jakie wypenienie
zostanie zastosowane.

Aby zmieni sposób wypenienia, mona przecign bia poprzeczk na wek-
torze wypenienia. W ten sposób zostanie okrelony sposób przenikania jednego
koloru w drugi (rysunek 5.39). Mona zmieni pooenie uchwytów wektora wy-
penienia, aby okreli punkt pocztkowy danego koloru.

Rysunek 5.39. Zmiana uchwytów wektora wypenienia

Domylnym wypenieniem interakcyjnym jest wypenienie tonalne od koloru czar-
nego do biaego. Mona jednak szybko zmieni barwy, wybierajc wasne. Naley
w tym celu chwyci lewym przyciskiem myszy ikon koloru na palecie kolorów
znajdujcej si przy prawej krawdzi ekranu (rysunek 5.40). Nastpnie naley
przecign kolor i upuci go na jednym z uchwytów kocowych wektora
wypenienia.

W wypenieniu interakcyjnym mona stosowa dowolne z opisanych wczeniej
wypenie. Aby je wybra, wystarczy rozwin list rozwijan Typ wypenienia
(rysunek 5.41). Dla kadego z wypenie pojawi si charakterystyczne uchwyty,
których przeciganie wpywa na ksztat, rozmiar i waciwoci wypenienia.

148
Uywanie wypenie i konturów

Rysunek 5.40.
Zmiana koloru
wypenienia

Rysunek 5.41. Wybór typu wypenienia interakcyjnego

Interakcyjne wypenienie siatkowe
Interakcyjne wypenienie siatkowe moe zosta zastosowane dla kadego obiektu
posiadajcego wypenienie nadane w dowolny sposób. Aby je utworzy, naley
rozwin menu interakcyjnego wypenienia i wybra narzdzie Interakcyjne
wypenienie siatkowe (rysunek 5.42). Na obiekcie pojawi si siatka. Na prze-
ciciu linii siatki bd widoczne uchwyty, których przeciganie spowoduje wy-
paczenie wypenienia w podobny sposób jak rozciganie powierzchni nadmu-
chanego balonu.

Liczb linii siatek interakcyjnego wypenienia siatkowego mona zmieni za po-
moc pól dostpnych na pasku waciwoci.

149
ABC CorelDRAW X4 PL

Rysunek 5.42. Wypaczanie powierzchni

Inteligentne wypenianie
Jeli masz narysowanych kilka obiektów, które czciowo nachodz na siebie,
moesz szybko wypeni ich cz wspóln. W ten sposób nie tylko wypenisz
kolorem dany obszar, ale take przeksztacisz go w osobny obiekt. Wykonasz t
czynno za pomoc narzdzia Inteligentne wypenianie.

Aby wypeni cz wspóln kilku obiektów, narysuj przynajmniej dwa obiekty
i przesu je tak, by czciowo nakaday si na siebie.

Wybierz z przybornika narzdzie Inteligentne wypenianie — pokazano to na
rysunku 5.43.

Rysunek 5.43.
Inteligentne
wypenianie

150
Uywanie wypenie i konturów

Rozwi list Opcje wypenienia, aby okreli kolor wypenienia czci wspólnej:
Q Uyj domylnych — uywa domylnego koloru wypenienia (takiego samego
jak w przypadku rysowania nowych obiektów).
Q Okrel — umoliwia rozwinicie dostpnej obok listy Kolor wypenienia
i wybranie koloru wypenienia.
Q Bez wypenienia — nowo utworzony obiekt nie bdzie posiada wypenienia.

W podobny sposób okrel kontur obiektu, który zostanie utworzony na podstawie
czci wspólnej. W tym celu wybierz odpowiednie ustawienia w czci Opcje
konturu, które s take dostpne na pasku waciwoci.

Kliknij w obrbie czci wspólnej kilku obiektów. W ten sposób przeksztacisz
j w nowy obiekt ze zdefiniowanym kolorem. Efekt tego dziaania prezentuje
rysunek 5.44.

Rysunek 5.44.
Nowo powstay
obiekt

Przeksztacanie konturu w obiekt
Jak mona si byo zorientowa, istnieje wiele rónych sposobów wypenie
obiektów. Niestety, gdy zamierzamy nada kolor konturowi obiektu, mamy do
dyspozycji jedynie kolor jednolity. Mona temu zaradzi, przeksztacajc kontur
obiektu w odrbny obiekt, którego waciwoci bdzie mona okrela, tak jak
dla kadego innego obiektu.

Po narysowaniu obiektu posiadajcego kontur, wybierz z górnego menu Rozmiesz-
czenie polecenie Przekszta kontur w obiekt (rysunek 5.45).

Tak przeksztacony kontur sta si teraz odrbnym obiektem, który mona dowol-
nie modyfikowa. Kolor, który by uprzednio kolorem konturu, sta si obecnie
wypenieniem, a nowo powstay obiekt nie posiada konturu. Mona jednak nada

151
ABC CorelDRAW X4 PL

Rysunek 5.45. Przeksztacenie konturu w obiekt

mu dowolne wypenienie, moe teraz nawet posiada swój wasny kontur (rysu-
nek 5.46), który, jeli zaistnieje potrzeba, take bdzie mona ponownie przekszta-
ci w obiekt.

Rysunek 5.46. Nadanie wypenienia tonalnego obiektowi bdcemu poprzednio
konturem

152