N e u r o k o g n i t y w i s t y k a w p a t o l o g i i i z d r o w i u, 2 0 0 9 – 2 0 1 1

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
156–161

AGNIESZKA JAWORSKA

TEORIE METAFORY A MARKETING*

Problem metafory od lat fascynuje literaturoznawców, zostało użycie metaforyczne zamiast węższego gatunko‑
lingwistów, filozofów języka, a także kognitywistów. Bada‑ wego słowa „stać na kotwicy”. Teoria ta jest prototypem
nia nad naturą metaforycznego znaczenia przyjęły charak‑ dla innych teorii, w których warunek przeniesienia meta‑
ter interdyscyplinarny. W związku z tym istnieje bogate forycznego oparty jest na pewnej relacji między rzeczami:
piśmiennictwo dotyczące tego zagadnienia. W literaturze podobieństwie lub analogii. Na gruncie teorii Arystotelesa
przedmiotu prezentowane są różnego rodzaju koncepcje, przeniesienie metaforyczne oparte jest na relacjach onto‑
m.in. Arystotelesa (1988), Black’a (1962), Davidsona (1978), logicznych. Użycie metaforyczne charakteryzuje się pew‑
Grice’a (1975), Searle’a (1979), Lakoffa i Johnsona (1988). nym niedosłownym, kreatywnym czy też celowym użyciem.
Wprawdzie udzielają one pewnych odpowiedzi na temat Celem takiego użycia jest wzbudzenie w słuchaczach pew‑
metaforycznego znaczenia, ale obarczone są właściwymi nych emocji oraz wysiłku intelektualnego. Główną wadą
sobie problemami. teorii opartej na porównaniu jest fakt, że podobieństwo nie
Celem pracy było przeanalizowanie i  przybliżenie jest dane obiektywnie – podobieństwo zawsze jest względne.
najbardziej wpływowych w ramach filozofii analitycznej Innymi słowy podobieństwo zależy zawsze od obserwatora.
i językoznastwa koncepcji dotyczących metaforycznego
znaczenia, tj. teorii interakcyjnej Blacka i teorii niekogni‑Teorie metafory: Black vs Davidson
tywnej Davidsona oraz zaprezentowanie koncepcji Lakoffa W odpowiedzi na pytanie, jaka jest natura metaforycz‑
i Johnsona, która osadzona jest w zupełnie innym paradyg‑ nego znaczenia, wielu filozofów, uważa, że znaczenie meta‑
macie. Atrakcyjność kognitywnej koncepcji polega m.in. foryczne ma taki sam charakter jak znaczenie potoczne,
na możliwości jej aplikacji do marketingu, gdzie wyróżnie‑ a różnica, jeśli w ogóle zachodzi, polega na tym, w jaki
nie metafor głębokich umożliwia zrozumienie uniwersalnych sposób treść propozycjonalna jest wyrażana.
motywów rządzących ludzkim zachowaniem, a zrozumie‑ Filozofowie tacy jak Black (1962) odrzucają twierdze‑
nie tych mechanizmów pozwala na twórcze opracowanie nie, że znaczenie metaforyczne jest tego samego rodzaju,
i realizacje strategii marketingowej. co znaczenie potoczne. Podkreślają niepowtarzalny i kre‑
acyjny charakter metafor. Według tych poglądów metafory
da się sprowadzić do reguł semantycznych.
Czym jest metafora? Davidson (1978) argumentuje, że metafory nie mają
żadnego charakterystycznego znaczenia z wyjątkiem lite‑
Próbując udzielić odpowiedzi na fundamentalne pyta‑ ralnego i wyciąga wniosek, że jedynymi kandydatami dla
nie: czym jest metafora? ciężko znaleźć definicję, która nie znaczenia są podlegające prawdziwości treści zdaniowe.
byłaby kontrowersyjna. Tradycyjne arystotelesowskie uję‑
cie zawarte w takich dziełach jak „Poetyka” i „Retoryka” Interakcyjna teoria metafory
posługuje się terminem metafory jako przeniesienia nazwy W słynnej publikacji „Metaphor” Black (1962) podej‑
jednej rzeczy na inną: z rodzaju na gatunek, z gatunku muje dyskusję na temat metafory oraz proponuje jej własną
na rodzaj, z jednego gatunku na inny, lub też przeniesienie teorię. Jako pierwszy prezentuje systematyczną interpreta‑
z jakiejś rzeczy na inną na zasadzie analogii (Arystoteles cję metafory określaną mianem teorii interakcyjnej. Teoria
1988, s. 361–352). Na przykładzie zdania „Tutaj stoi mój ta opiera się na dwóch głównych twierdzeniach, po pierw‑
okręt” Arystoteles wyjaśnia, że rodzajowe słówko „stać” sze, że metafory mają nieredukowalną treść kognitywną

* Praca pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Ireneusza Kojdera

Jeśli ist‑ w efekcie nowe znaczenie. W tej koncepcji zakłada się. w oderwa‑ teorii polega na tym. lecz łatwość odwołania się do nich. iż dwie myśli „współdziałają” ze sobą wytwarzając by saying it has dormative power (Davidson. ponieważ uważa. co nazywa interakcyjną teorią metafory. że Black analizuje metafory jest źródłem metafory. inny zostanie wyciszony. że treść kognitywna jest wytworzona postaci „A jest B”. a podobieństwa nie są dane się. służą zdanie przykładem metafory. że meta‑ – człowiek (lub ludzie) i pomocniczym – wilk (lub wilki). w ten sposób uzyskujemy metaforyczne zna‑ tywna metafor może być prawdziwa. Łatwo można dostrzec. a pozostała część zdania jego ramą. W związku z tym nie wydaje słe reguły jak językiem fizyki. Uważa. co jest podobne do desy‑ sennego. Black utrzymuje. Black podkreśla. Każde z tych stwier‑ Black wprowadza dwa kluczowe dla swojej teorii ter‑ dzeń przenoszone jest na przedmiot główny (człowieka). Z pomocą tej metody Black krytykuje inne postacie teorii czy „filtrowanie”. Zgodnie z Blackiem. należy założyć. W tej koncepcji zakłada się. że ma moc usypiającą – Meaning wyrażona przez jakikolwiek literalny przekład. jest jak wyjaśnienie dlaczego tabletka usypiająca kładzie że metafory mają treść poznawczą. Słowo. utrzymujących centralną Odrzuca to. Poglądy Davidsona miałoby swój odpowiednik znaczeniowy w postaci zdania przedstawione w artykule „What metaphors mean” w dużej literalnego „Ryszard jest dzielny”. niż jakakol‑ drapieżnym są systemem banałów kojarzonych ze słowem wiek parafraza literalna. możemy stwierdzić. że wyrażenie znaczenie. w metaforze niałyby metaforyczne znaczenia. ponieważ Własności bycia dzikim. Rozważmy metaforę „Człowiek jest redukowalna do wyrażeń literalnych. Utrzymuje. Jako przykład duje odpowiedni system dotyczący przedmiotu głównego. sys‑ B „współdziała z” lub „filtruje” nasze myśli z systemem tem „banalnych skojarzeń”). które w literalnej ramie wyróżnia się użyciem Teoria Donalda Davidsona metaforycznym). nazywa on źródłem metafory. wyjaśnia. mięsożernym. tj. w terminach innych metafor takich jak: „współdziałanie”. co w ogólnej postaci można nazwać substytu‑ tezę Blacka o nieredukowalności treści poznawczej metafor. bo posiadają własną wartość i możliwości. Niemniej jednak stała się ona punktem metafory powszechnie uznawane przez krytyków literackich. że przynaj‑ jako „filtr” myślenia o ludziach. Innymi for nie posiada odpowiednika literalnego. że nie ma żadnych instrukcji dla opra‑ że wiele metafor posiada treść kognitywną. rezultatem współpracy mówiącego i słuchacza. że to metafora je porównaniami. Teoria ta jest szczególną odmianą does not call for taste (Davidson. obiektywnie. zbu‑ nia. się do poczucia smaku – there is no test for metaphor that jest teoria porównaniowa. Innymi słowy zdaniem Blacka wiele meta‑ nowałby. a pozostałą część wyraże‑ że słuchacz wspierany systemem implikacji „wilka”. rozumieć świat w którym żyjemy. która nie może być do snu przez powiedzenie. czy mają więcej siły informacyjnej i obrazującej. fory są potężnymi narzędziami poznawczymi. Analiza tego wyra‑ dzie zbyt ogólnikowa. problem tej jest konstruowane w jakiś językowo stały sposób. Davidson uważa. gdzie „system banalnych skojarzeń” dla przez interakcję różnych systemów kognitywnych (tzw. Ostatecznie Black że uchwyciliśmy „metaforyczną prawdę” i powiedzieć. że nie ma podręcznika. że słowo „przebrnął” tyczną. że wyra‑ sona rozumienie metafory jest jak interpretacja marzenia żenie metaforyczne zastępuje to. to. Według David‑ teorii substytucyjnej. Davidson zauważa. że wypowiedzi metaforyczne nie są formalnymi ryczne znaczenie nie wyjaśnia metafory. 1978). Każdy ludzki rys. miny: źródło (focus) i rama (frame) metafory. to prawdopodobnie stałyby . która nie jest cowania metafory. Black nie może się na to zgodzić. że treść kogni‑ skojarzeń o A. bezwzględnym. słowy. Główną motywacją wilkiem”.TEORIE METAFORY A MARKETING 157 (znaczenie) i drugie. jedno literalnie. który nie odwoływałby Kolejnym dominującym poglądem. Można tu mówić o dwóch przedmiotach: głównym teorii interakcyjnej jest zwrócenie uwagi na fakt. wyjścia dla niektórych teoretyków. Przy czym nie jest ważna prawdziwość tych banałów. Metafory metaforyczne ma swój literalny odpowiednik znaczeniowy. 1978). który Black odrzuca. stosujemy do przekazania znaczenia wyra‑ Davidson utrzymywał. które jest użyte metaforycznie. jest lwem” zostaje przekształcone na zdanie „Ryszard jest W świetle jego poglądów metaforyczne znaczenie nie jak lew” (w byciu dzielnym). Na przykład zdanie „Ryszard która odbywa się na płaszczyźnie wyobraźni. a przez to pozwalają nam lepiej „wilk”. który determi‑ parafrazowalna. że zdania metaforyczne mają żalnego literalnie. nawet jeśli nie jest czenie całego zdania. czym przechodzi do tego. że metafor używamy wów‑ Założenie metaforycznego znaczenia nie wyjaśnia jak czas. mierze poświęcone są krytyce metaforycznego znaczenia. nie ma testu na metafory. Zgodnie z tą teorią źródło metafory (czyli słowo. żeby był taki typ językowego znaczenia. cyjną teorią metafory. że porównaniami nie rządzą tak ści‑ niu od znaczenia literalnego. to co słowa w swojej najbardziej literalnej inter- Według tej teorii zdanie metaforyczne „Ryszard jest lwem” pretacji i nic więcej (Davidson. że metafo‑ wej. Zdaniem Blacka. gdy w grę nie wchodzi dokładność wypowiedzi nauko‑ działa metaforyczne użycie. Jeśli zrozumieliśmy metaforę. który mniej jedno słowo jest użyte metaforycznie i przynajmniej da się opisać w „wilczym języku” zostanie uwydatniony. W tym rozumieniu przyjmuje się. co metafory „znaczą” czy „mówią”. Nazywając Te własności są zasadnicze dla rozumienia metafory. z tym. aby stanowić doniosłą wartość teore‑ żenia w terminach Blacka ukazuje. w którym się to słowo pojawia – ramą. ani odpowiednikami wyrażenia literalnego. Pogląd ten in the metphor is like explaining that a pill puts you to sleep głosi. wyrażenia metaforycznego Black podaje zdanie: „Prze‑ Teoria metafory przedstawiona przez Blacka jest w zasa‑ wodniczący przebrnął przez dyskusję”. gnatu wyrażenia literalnego. 1978). jest metaforyczne znaczenie. że jest to znaczenie literalne. znaczą. Ale to znaczenie w metaforze która ma być wolna od wad omawianych teorii.

Metafora jest charakteryzowana jako „przeniesienie części struktury pojęciowej z jednej domeny do drugiej” (Lakoff. ale przede riach innej domeny odmiennego rodzaju. że w użyciu metaforycznym wyra‑ zentują następującą definicję: istotą metafory jest rozumie- żenia językowe zmieniają swoje znaczenie. teorię literatury. s. na różne sposoby. która narzuca rozumienie czasu jako wartości się na metaforycznych implikacjach i wnioskach (Lakoff ograniczonej i materialnej. który w radykalny sposób przeciwstawia się tra‑ kulturze czas jest artykułem wartościowym. nie do obrony. którym się posługujemy jest w istocie metaforyczny. iż kon‑ następujące tezy teorii kognitywnej metafory: cepcja kognitywnej teorii metafory powstała w oparciu 1. s. oraz z regułami wartościowym. Teza o wszechobecności o nowe naukowo­‍‑teoretyczne podstawy. opłaty ponent składniowy z regułami frazowymi generującymi za pokoje hotelowe. autorzy chcą prze‑ muje się. z których jedna (X) funkcjonuje jako Metafora stała się centralnym tematem lingwistyki domena docelowa. 34). W ramach nowego Metafory nie są wyjątkowym zjawiskiem poetyckiej kre‑ paradygmatu językoznawstwo określane jest mianem nauki atywności. że kiedy metafory wchodzą do powszechnego kazać. słownika. 27). s. ograniczo‑ ‍‑generatywna opiera się na  założeniach obiektywizmu. 1988. mających na celu wymieniać i opisywać wszyst‑ –– Dziękuję ci za poświęcony mi czas (Lakoff i John‑ kie poprawne zdania w dalszym języku przy zastosowaniu son. Projekcja meta‑ wszystkim do domeny myślenia. wanie tej definicji. bez naruszenia znaczenia. w swojej pierwszej Podsumowując. a rozumowanie opiera jest metaforą. Rama teoretyczna dla kognitywnej teorii metafory Na gruncie koncepcji Lakoffa i Johnsona można uformować Bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na fakt. Wyrażenia „czas to pieniądz”. 35). Jednak literalne znaczenie martwych Lakoff i Johnson: Kategorie naszego powszedniego myśle- metafor jest zwykle proste. Przyj‑ charakter metaforyczny. 1988). Tak scharakteryzowana za sprawą Lakoffa i Johnsona. matycznym. s. W później‑ Głównym problemem tej teorii jest to. W naszej to prąd. Ponieważ postępujemy tak. ale jest ostrożny nie i doświadczanie pewnego rodzaju rzeczy w terminach w zaprzeczeniu. Gramatyka transformacyjno­ nasze codzienne doświadczenie z pieniędzmi. 1988. X rozumiane jest jako Kognitywna teoria metafory Y na skutek systematycznego powiązania dwóch różnych domen pojęciowych. 2003. Językoznawstwo kognitywne kład. autorzy pre‑ argumenty. to przyjęcie. Davidson koncentruje swoje krytyczne wspólnej pracy „Metafory w naszym życiu”. Teza o systematyczności pojęć metaforycznych Centralna teza. gdyby metafory umarły. System pojęć. Na przy‑ znawstwa kognitywnego.: ubiegłego wieku oraz wywołała trwały wpływ na psycholo‑ –– Zabierasz mi czas. Stwierdzenie to okazało się foryczna zachodzi na płaszczyźnie pojęciowej pomiędzy dalece rewolucyjne oraz dało podstawę do dalszych badań dwiema domenami pojęciowymi. Głównym komponentem tej gramatyki jest kom‑ Czas może oznaczać: wynagrodzenie za godzinę. że wyrażenia pochodzące ze słownika wojen‑ że nasz sposób myślenia. 48). 34). 1988. ale nie wyjaśnia jej mocy. Występują one powszechnie w języku codzien‑ czysto empirycznej (Langacker. 1988). nymi środkami i wartościowymi artykułami po to. 22). s. przetwarzającymi strukturę głęboką i Johnson. budżety roczne. np. socjologię. pożyczki na procent strukturę głęboką. postrzegania a także działania ma nego np. to umierają. na podstawie której Lakoff i Johnson Rozpatrując metaforę „Argumentowanie to wojna”. to zbiór reguł wyrażonych w sformalizowanym języku mate‑ –– Musisz mi zaoszczędzić czas. w wyniku czego ma swój nad metaforą na gruncie nowego paradygmatu – języko‑ wyraz na powierzchni języka (Jäkel. a także matematykę (Lakoff –– Zainwestowałem w nią dużo czasu. Jak głoszą użycia. 1988. pojmujemy go w ten właśnie sposób (Lakoff transformacyjnymi. i Johnson. by uzmy‑ słowić sobie pojęcie czasu (Lakoff i Johnson. to środek o ograniczonej ilości” czy też „czas to artykuł Struktura powierzchniowa podlega interpretacji fonologicz‑ wartościowy” są metaforyczne. że jest coś takiego jak metaforyczna prawda. Na przykład: „czas to pieniądz” nia są w większości metaforyczne. nym. innej rzeczy (Lakoff i Johnson. Gramatyka transformacyjno­‍‑generatywna –– Straciłem dużo czasu. strategia. 1987). 1990. wokół tezy. 1988. „czas na strukturę powierzchniową. często uży‑ dycji transformacyjno­‍‑generatywnej – zapoczątkowanej wanym do osiągnięcia celów. s. Po raz pierwszy w histo‑ metafora jest procesem przy pomocy którego pojmujemy rii badań nad metaforą zwrócono uwagę na fakt.: atakować pozycje. Natomiast znaczenie żywych i Johnson. że sugeruje użycie szej samodzielnej pracy Lakoffa pojawia się doprecyzo‑ metafory. Czas pojawia się w języku przez Noama Chomsky’ego – która dominowała w latach 50. metafor jest zazwyczaj bogatsze. Koncepcja Lakoffa i Johnsona 2. a druga (Y) jako domena źródłowa meta‑ kognitywnej od około 1970 r. zauważamy. gię. rozwijają swoją teorię metafor pojęciowych. że nie i strukturalizujemy daną domenę doświadczeń w katego‑ należy ona tylko i wyłącznie do domeny języka. W dużej mierze stało się tak forycznego rzutowania (projekcji). 251). s.158 AGNIESZKA JAWORSKA się znaczeniem literalnym. ponieważ wykorzystujemy nej (Lakoff i Johnson. rozważmy metaforę: „czas to pieniądz”. której przypisywane jest znaczenie przez itp. Innymi słowy. nowa . jakby czas był przedmiotem interpretujący komponent semantyczny. że oto metafory kierują naszym życiem. Na pytanie czym jest metafora.

Takie ukierunkowania metafo‑ a) można uznać. Istnieje obszar pojęć metaforycznych nadający struk‑ że znaczenie jest fenomenem naturalnym i w związku z tym turę innemu systemowi tzw. katego‑ dobrze odzwierciedlać rzeczywistość. wywo‑ Na przykład. boko w naszym doświadczeniu. że metafory tkwią głę‑ zakupie lakieru do paznokci czy też przy wyborze partnera. po trzecie autorzy rozpa‑ Metafory głębokie stanowią końcowy efekt złożonych pro‑ trują język jakim posługujemy się codziennie. w związku z tym: to w górę” (happy is up). wym i fizycznym. centralny–peryferyjny. są spójne z metaforyczną strukturą najbardziej podstawo‑ Oba zarzuty można sprowadzić do przekonania. mechanizmów działania ludzkiego umysłu. Więcej to góra. na–od. Lakoff i Johnson głoszą. co prowadzi do regresu w nieskończoność. Edelman uważa. a nie język cesów neurologicznych. Metafory orientacyjne nadają Dodatkowo autorzy posługują się pojęciem metafory danemu pojęciu orientację przestrzenną. oddzielo‑ nia człowieka (Zaltman i Zaltman. s. kwantyfikować. Obie półkule biorą udział w prze‑ poetycki. po pierwsze. do–z. struktur. że  struktury pojęciowe (domeny) wykorzystał ideę więzi jako głęboką metaforę w reklamach są naturalnym mechanizmem biologicznym. Teza o koherencji kulturowej taforyczności orzekamy wówczas. że jesteśmy istotami fizycznymi. Wraz z rozwo‑ 7. 2006. 1988. s. 27). Najwybit‑ nymi od świata przez powierzchnię skóry. (Pawelec. 33). że jeśli wych pojęć występujących w tej kulturze. składają się na sys‑ zauważa Pawelec jest to założenie materialistyczne (Pawelec. Teza o uwypuklaniu i ukrywaniu reagujemy adekwatnie do sytuacji bo w naszej głowie siedzi Jeden aspekt w terminach innego pojęcia może zostać „człowieczek”. Postrzegamy je także jako pojemniki. głęboko–płytko. tym lepiej”. man i Zaltman 2010. tj. a w konsekwencji na inne przedmioty fizyczne. sygnałami przesyłanymi za pomocą połączeń nerwowych. map. aby rzeczy czy substancje. kategoryzować. dosłownej. Na przykład „im metafora polega na przekroczeniu konwencji językowej. Jak słusznie swojej marki Budweiser. tj. że metafora jest feru z jednej struktury pojęciowej do drugiej jest „automa‑ kluczem do wyjaśnienia zjawisk myślenia i języka (Zalt‑ tyczny i nieświadomy” (Lakoff i Johnson. która może pobudzić kolejne neurony. blem przejścia z fizjologii do semantyki pozostaje jednak 4. uznaje bowiem. ryzować. uwypuklony inny wyciszony. zdobywać teren. tematyczny sposób mówienia o batalistycznych aspektach 2006. Dzięki identyfikowaniu naszych doświadczeń jako „metafora martwa” i „metafory żywa” są zbyt toporne. 52). s. s. Zaltman i Zaltman podają przy‑ Można przypuszczać zatem. W swojej pracy Lakoff i Johnson podają. sytuacji życiowej. Tak samo jest w przy‑ Sygnały wysyłane pomiędzy neuronami powodują powsta‑ padku orientacji jaką narzucamy środowisku naturalnemu. nie myśli. 3. Teza o metaforze pojemnika jem nauki zmienia się rozumienie zasad działania i myśle‑ Przez to. Na gruncie tego stanowiska jedynym wyjaśnie‑ argumentowania. Lakoff i Johnson zakładają. np. potrafimy o nich mówić. Podsumowując. rozpoznawać Działania marketingowe oparte są na wiedzy dotyczącej pewne jej aspekty itp. 2010. ponieważ w swojej najwcze‑ Problemy śniejszej formie myśl zależy od trybów metaforycznych. jeśli skupimy się a w głowie tego „człowieczka” musi siedzieć kolejny „czło‑ na bitewnych aspektach argumentowania. czy też grupować. który wielokrotnie przyjmują założenie. mianem modeli myślowych. które są również ograniczone. „Szczęśliwy konwencjonalnej. Innymi słowy. Pro‑ ryczne uniemożliwi nam skupienie uwagi na innych aspektach. np. b) można im zarzucić błędne koło. czy schematów. 6. Myśli te można nazwać nikiem. Metafora to propozycja Lakoffa i Johnsona nie ma nic wspólnego „mniej to lepiej” nie jest koherentna (na gruncie rozważa‑ z metaforą. że powstawanie myśli nie wymaga udziału języka. 109). postrzegamy niejsi psycholodzy poznawczy przyjmują. Każdy z nas jest pojemnikiem się na funkcjach mózgu. wszystkie nasze z powierzchnią ograniczającą i z orientacją typu w–poza myśli i uczucia są przejawem umysłu. ponieważ o me‑ 5. Widzenie inflacji jako rzecz Aplikacja teorii kognitywnej do marketingu pozwala nam mówić o niej. nego amerykańskiego społeczeństwa). Teza o metaforach orientacyjnych nie dyskutowany przez autorów. 34). stan Kansas jest terenem ograniczonym pojem‑ łując tym samym kolejne myśli. s. twarzaniu metafor. przód–tył. dlatego możemy powiedzieć. bo łączy ze sobą takżepraktyki. dzięki czemu marce tej zostało . metafory orientacyjne np. więcej. zwyciężyć. który uruchamia odpowiednie mechanizmy. gdy następuje odejście Najbardziej podstawowe wartości w danej kulturze od sensu dosłownego. pojęcie metafo‑ wieczek”. że rozpatrują tylko metafory „martwe” ryczne mają podstawę w naszym doświadczeniu kulturo‑ bądź frazeologizmy. Zbiór jednocześnie aktywowanych idei określa się obszarów uprawnych. Na przykład. niem zachowań rozumnych jest założenie homunkulusa. dokonując wyboru przy rozum i wyobraźnię. że w Kansas jest dużo ideami. po drugie. powinno być wyjaśnione na gruncie nauk przyrodniczych wzwyż–w dół. Rozważmy przykład „Inflacja to rzecz”. dobre to góra. Obrona przed tymi zarzutami sprowadza się do tezy. że proces trans‑ Podobnie uważa Pinker.TEORIE METAFORY A MARKETING 159 linia ataku. Do tych modeli odwołujemy się podczas naszej codziennej że metafora jest tylko sprawą języka. że umysł opiera świat jako coś zewnętrznego. że Lakoff i Johnson milcząco kład producenta piwa Anheuser–Busch. Teza o metaforach ontologicznych że opozycje „język dosłowny” lub „język metaforyczny”.

160 AGNIESZKA JAWORSKA przypisane to skojarzenie. Nasze normy fizycznymi. 2010. 2010. moc. Metafora pojemnika spełnia dwie funkcje. takie jak trójwymiarowe łecznymi. aby choroba „zniszczyła im życie”. a metaforami ponie‑ nej rodziny lub grupy społecznej. co postrzegamy w otaczającej nas rze‑ zdaniem autorów najistotniejszy typ pojemnika. tj. takie jak: ruch. s. pożywie‑ mawiając o doświadczeniu zawodowym. ponieważ czywistości. wzrost i ewolucję. dowisko społeczne. lub nie pozwa‑ danego stanu. 39). gwiazdami show­‍‑biznesu. aby ich dzieci wyrosły (przeobraziły się) w wymiarze fizycznym. kich. lub też z jednymi i drugimi. z którymi autorzy zetknęli się podczas badań. zasoby metafor. s. Metafory głębokie odzwierciedlają to. 40). Podróże mogą także wieść „pod górkę” lub z „górki” przez inne marki wzmacniałoby w umysłach konsumentów (Zaltman i Zaltman. Motywy więzi stanowią kluczowy element bokich. przedstawiciele różnych kultur roz‑ są niezbędne do przetrwania. Wyróżnienie inteligentna osoba jest „kopalnią wiedzy”. 37). cechami występującymi praktycznie w każ‑ Metafora więzi wyraża uczucia przynależności lub dym społeczeństwie. Przy czym sposób w ciężkich chwilach. pochodzeniem kulturowym. którzy niemal różnią się również otrzymywania i wręczania prezentów (Zaltman pod każdym względem.in. Równowaga ma związek m. by kontrolować zachowania psychicznymi.in. Rola kobiet polega siła lub źródło energii (konsumenci postrzegają moc również na dopilnowaniu. wspólnego z podróżą i bardzo często występuje jako jej ele‑ np. społecznymi. np. (Zaltman i Zaltman. 2010. 35). s. przyczynę (Zaltman i Zaltman. która objawia się jako przemiany pojawia się macierzyństwo. cechami. pracę. Możemy mieć do czynienia z zasobami natu‑ właściwości emocji. posia‑ pojemnika. skojarzenie związane z marką Budweiser. 2010. Rodzina ków czy marce samochodu. 2010. np. energią. 2010. s. czej wyrażane. a także zrywamy nasze znajo‑ Na podstawie dwunastu tysięcy wywiadów w ponad mości. Konsumenci nieświadomie koja‑ Podróże mogą być szybkie lub powolne. „szokować” lub przykładem przemiany może być transformacja gąsienicy wywołać „ogień w ustach”). Czasami nam się udaje. że mają jedną Wiedza i informacje stanowią także źródło zasobów. czy też jako składnik w więzieniach (Zaltman i Zaltman. humorze. należeć do konkret‑ ponieważ występują w nieświadomości. Na przykład. psychicznymi i spo‑ pominają inne wrodzone zdolności. gdy utracimy przyjaciela. dania lub adoptowania dzieci. płcią. o czym świadczą rzą markę Budweiser z nawiązywaniem kontaktów towa‑ chociażby takie wyrażenia jak „czas leci”. W zależności od kultury będą one ina‑ ralnymi czy wytworzonymi. diety. Są to metafora: równowagi. Okazuje się. aby np. a tym samym odzwier‑ Oprócz tych siedmiu głównych metafor autorzy wyróż‑ ciedlają równowagę itp. Ci. np. Wspomnienia stanowią waż reprezentują to. s. Metafora kontroli – potrzebujemy kontroli do panowania Metafora równowagi związana jest z ideą harmonii. 35). s. co przez przechowują zapis naszych doświadczeń i nasza tożsamość socjologów i psychologów nazywane jest uniwersalnymi (Zaltman i Zaltman. 2010. identyfikujemy się z pewnymi bohaterami lub głębokich (Zaltman i Zaltman. przywracania sił czy sytuacji do pożą‑ Chorzy ludzie czują się czasami bezsilni. poglądami itp. Np. łączy tych siedem Metafora zasobów – jak podkreślają autorzy. którzy się nie podporządkowują. czy tęsknimy wyróżnili siedem najczęściej pojawiających się metafor głę‑ za zwierzakiem. nad własnym życiem. gdy mówimy. 39). więzi. zostało wytworzone przez człowieka (naturalne produkty Metafora podróży – konsumenci często postrzegają są dziewicze i wolne od zanieczyszczeń. Może pojawiać się w kontekstach nadwagi obywateli. s. ale to nie zmienia faktu. niają inne metafory głębokie. Na przykład: możemy znaleźć się w dobrym–złym widzenie czy zdolności językowe. reprezentuje to. przemiany. w fizycznie i emocjonalnie zdrowych dorosłych. 41). natura symbolizuje życie jako podróż. W przypadku kobiet często w kontekście zmem czy byciem aktywnym). że ludzi. pewna kobieta nazwała swój telefon „kołem ratun‑ Jak podają autorzy cechy metafor głębokich przypominają kowym”. 2010. 2010.. religią. z kwestiami lają na to. m. społeczeństwach posługują się taką samą liczbą metafor bądź nie. „dojechaliśmy rzyskich. które pomagają nam fory głębokiej – metafory równowagi. W tym sensie metafory głębokie przy‑ Związana jest ze stanami fizycznymi. są zamykani czy przejedzenia. s. odwołują się do tej samej meta‑ i przyjaciele stanowią źródło zasobów. posyłania dzieci na studia. podróży. utknąć w szponach nałogu. głębokich. że życie jest ulotne. a następnie kształtowany jest przez śro‑ i po drugie rzeczom z zewnątrz przeniknięcie do środka. stanowi około 70% wszystkich metafor głębo‑ s. wszystko. Nazywane są głębokimi. należymy do pewnych kręgów. Uczucia dystansu i rozłąki odzwierciedlają brak trzydziestu krajach autorzy książki „Metafory w marketingu” więzi – np. który ma wiele Metafora przemiany dotyczy zmiany stanu lub statusu. 2010. dynami‑ „nowo narodzeni”. co naturalne można zestawić . bów. Produkty i usługi także należą do zaso‑ wyrażania czy doświadczania tych metafor może być różny. że rozwój metafor głębokich rozpoczyna się sze uniemożliwia zawartości wydostanie się na zewnątrz w chwili narodzin. a tym samym wykorzystanie tego skojarzenia już?”. i Zaltman. s. a wykształce‑ ze względu na największą uniwersalność siedmiu metafor nie – „kluczem” do przyszłości (Zaltman i Zaltman. gdzie składniki się uzupełniają. 15). natura. jako brak równowagi. Przykładowo. czy społeczne są tworzone po to. Co oznacza. estetycznymi. jako uderzenie lub zderzenie. planowaniu posił‑ nie czy też opieka osoby dorosłej w dzieciństwie. myślenia klientów w sferze małżeństwa i rozwodu. zasobów i kontroli (Zaltman i Zaltman. po pierw‑ Uważa się. Na przykład woda. gdy jesteśmy „rozłożeni przez grypę” lub czujemy się jak ment (ruch kojarzy się nam z witalnością. moralnymi. dostosowywania. 38). W naturze firmy używają tej metafory po to. wiekiem. czasami nie. co nie w pięknego motyla (Zaltman i Zaltman. 39). że ludzie w odmiennych wykluczenia.

: Metaphor. 273–294. Searle J. Analizu‑ 6.: Models and metaphor. 2010. Lakoff G.TEORIE METAFORY A MARKETING 161 z osiągnięciami cywilizacji. 8..: Metafora pojęciowa a tradycja. np. na temat tych przeżyć (Zaltman i Zaltman. s. 2010. New York 1962 Zdarza się także. 1978. motocykliści podczas dzikiej co oznacza. 2010. PWN. Universitas. że ludzie będący w różnych zakątkach świata jazdy wykazywali. 42). 3. a gdy ktoś cierpi na chorobę umysłową.: Metafory w naszym życiu. 12. Rebis. np.: Metafory w abstrakcyjnych domenach dyskursu. mieć znaczenie dla różnych marek. są uniwersalne. 10. nią ważne funkcje percepcyjne i poznawcze. s. 32). s. Volume II: Descrip‑ a także bardziej wykorzystać kreatywne myślenie podczas tive application. peł‑ speech acts. 55. Critical Inquiry. Stanford 1987. Warszawa 1988.: The invariance hypothesis: is abstrakt reason based on image­ Przez to menadżerowie będą mogli dotrzeć do emocji waż‑ ‍‑schemas? Cognitive Linguistics. 30). często Piśmiennictwo tematu mówi się. Dzięki metaforom głębokim marketerzy mogą uzyskać 41–58. że różne marki nawiązują do różnych 4.: What metaphors mean. W: Syntax and Semantics. że „brakuje mu piątej klepki” (Zaltman i Zalt‑ wykorzystane i sugerowane man. Johnson M. 31–47. Davidson D. Poznań 2010. Grice H. doświadczają ich na tym samym podstawowym poziomie metafora odzwierciedla potrzebę porządku i struktury. Warszawa 1988. 44). 1954. .: Metaphor. s..: Logic and Conversation. Cambridge 1979. system. odmienne metafory głębokie mogą 1. Cornell University Press. 39–74 nych z punktu widzenia danej marki i kategorii produktów. Michelin przywołuje metaforę pojemnika. 5. Black M. Pawelec A. Cambridge University Press.: Foundations of cognitive grammar. Budweiser odwołuje 2. Coors do metafory natury i ruchu. Lakoff G. że odczuwali jedność z naturą). Podsumowując. i Zaltman. motywów tej samej metafory głębokiej. 3. odniesieniu naszego ciała postrzeganego jako biosystem. często określamy sportowców jako „dobrze naoliwiona maszyna”. Proceedings of the Aristotelian Society. 5. Zaltman L. wgląd w postrzeganie i postępowanie klientów.P. się do metafory więzi. 2010. a Pirelli kontrolę. 9. Jäkel O.: Metafora w marketingu. Arystoteles: Retoryka – Poetyka. (Zaltman i Zaltman. 11. 7. Univer‑ opracowania i realizacji strategii marketingowej (Zaltman sitas. 1. Zaltman G. 1990. Kraków jąc metaforyczny poziom wypowiedzi można porówny‑ 2003. Black M. wać rzeczywiste przeżycia klientów z ich wypowiedziami PIW. 76–116. Kraków 2006. Stanford University Press. W: Expression and meaning: studies in the theory of Metafory głębokie i emocje mają wiele wspólnego. Langacker R.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful