2

REKLAMA

Nr 686

3

AKTUALNOŒCI

Kupili kota w worku?
Spraw¹ oœrodka w Œciborzu zajmuje siê s¹d Obecni w³aœciciele ¿¹daj¹ odszkodowania

Ponownie g³oœno jest o pokopalnianym oœrodku w Œciborzu. Dwa lata temu kupi³a go prywatna spó³ka ze Œwidnicy za ponad milion z³otych. Pomimo to, do dzisiaj oœrodek nie dzia³a. Jak t³umaczy Grzegorz Sza³êga, wiceprezes „Ekoferie” powodem jest brak umowy dzier¿awy na najbardziej atrakcyjn¹ czêœæ oœrodka. To w³aœnie tam znajduje siê m.in. bar, sto³ówka, hangar ze sprzêtem wodnym i betonowy pirs wraz z pla¿¹. – Niedawno okaza³o siê, ¿e gmina nie tylko nie mia³a umowy dzier¿awy na grunt, na którym zbudowany jest betonowy pirs, ale obiekt ten podlega nakazowi natychmiastowej rozbiórki – dodaje. To jeden z powodów, dla których do dzisiaj spó³ka nie zap³aci³a ca³ej kwoty. Wp³acone zosta³o jedynie 25 proc. czyli ok. 400 tys. z³.

W³adze Nowej Rudy, zdaniem przedstawicieli spó³ki, zatai³y przed nimi istnienie nakazu rozbiórki, a tak¿e braku umowy na grunty. Sprawa trafi³a do s¹du. Jednak trwaj¹ce miesi¹cami postêpowanie sprawi³o, ¿e pod koniec czerwca podczas sesji rady miejskiej cz³onkowie zarz¹du spó³ki wyg³osili oœwiadczenie, w którym zarzucili burmistrzowi Tomaszowi Kiliñskiemu zatajanie informacji przed noworudzkimi radnymi. Burmistrz Tomasz Kiliñski sprawy sprzeda¿y oœrodka w Œciborzu w ogóle nie chce komentowaæ. – Informacje podane w oœwiadczeniu spó³ki s¹ nieprawdziwe. Nieruchomoœæ zosta³a w ca³oœci wydana spó³ce. W tej sprawie toczy siê odrêbne postêpowanie s¹dowe – ucina rozmowê burmistrz. Podobnie wypowiada siê Andrzej Behan, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Nowej Rudzie. – Do czasu zakoñczenia sprawy w s¹dzie, wstrzymuje siê od jakichkolwiek komentarzy

Na pocz¹tek od naczelnego

Pawe³ Golak p.golak@gazetanoworudzka.pl

Dwa dni temu wróci³em z bardzo krótkiego urlopu. By³em nad Ba³tykiem, a dok³adnie w Miêdzyzdrojach. Na pozór ten kurort ma niewiele wspólnego z Now¹ Rud¹. Jednak, gdy porównamy dok³adnie obydwa miasta, oka¿e siê, ¿e maj¹ wiele wspólnego. Przede wszystkim turystyka, której rozwój jest wpisany w strategie obydwu miejscowoœci. Tylko, ¿e Miêdzyzdroje to miasto turystyczne i nikogo chyba nie trzeba o tym przekonywaæ. Inaczej jest w przypadku Nowej Rudy, gdzie widok turysty na ulicach miasta to rzadkoœæ. Kolejne porównanie to dzia³alnoœæ Centrum Informacji Turystycznej. W nadmorskim kurorcie jest prowadzone przez miejscowy, Miêdzynarodowy Dom Kultury. W Nowej Rudzie podlega pod Miejski Oœrodek Kultury. Czyli podobnie. Tylko, ¿e w Miêdzyzdrojach, aby skorzystaæ z pomocy tej instytucji niejednokrotnie trzeba staæ w d³ugich kolejkach. To nie dziwi, zw³aszcza, ¿e znajduje siê w samym sercu miejscowoœci, czyli tu¿ obok Alei Gwiazd. W Nowej Rudzie odnalezienie CIT przez turystê graniczy z cudem. Obecnie, podobno tylko na czas rewitalizacji noworudzkiego rynku, znajduje siê w budynku MOK-u. Natomiast przez ostatnie lata by³o w budynku Urzêdu Miejskiego, w ma³o atrakcyjnym dla turystów miejscu. W dodatku jego pracownicy nie mog¹ siê poszczyciæ piêknym wyposa¿eniem i spor¹ iloœci¹ materia³ów promocyjnych. Jest jeden plus, ka¿demu turyœcie pracownicy mog¹ poœwiêciæ sporo czasu, bo dziennie noworudzkie CIT odwiedza zaledwie kilka osób. Na koniec jeszcze jedno porównanie. Od 15 lat w Miêdzyzdrojach goszcz¹ gwiazdy polskiego show biznesu podczas Wakacyjnego Festiwalu Artystów. Jest tam te¿ aleja gwiazd, ale taka z prawdziwego zdarzenia. Dooko³a trawniki z równo przyciêt¹ traw¹. W Nowej Rudzie mamy Noworudzki Filmowy Zawrót G³owy, na który przyje¿d¿a jedna ogólnopolska gwiazda rocznie. Mamy te¿ mini alejê gwiazd z „bardzo równie” przyciêt¹ traw¹, a raczej chwastami.

dotycz¹cych oœrodka „Fregata” w Œciborzu i spó³ki „Ekoferie” – mówi. Tymczasem zdaniem Paw³a Czerwika, kierownika zbiornika wodnego w Otmuchowie by³y w³aœciciel oœrodka wiedzia³ o k³opotach z pirsem. – Moim zdaniem poprzedni w³aœciciel oœrodka wypoczynkowego „Fregata”, w tym wypadku miasto Nowa Ruda, doskonale wiedzia³o o bardzo z³ym stanie technicznym pirsu w mo-

mencie sprzeda¿y obiektu – wyjaœnia Czerwik. Warto dodaæ, ¿e spraw¹ nie zajmuje siê Marek Cygan, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nysie. Jego zdaniem nakaz rozbiórki pirsu zosta³ wydany przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu, a nie inspektorat budowlany. – To by³a umowa miêdzy dwoma stronami, a ja nie bra³em w tym udzia³u – twierdzi.
Arkadiusz Balcerzak
a.balcerzak@gazetanoworudzka.pl

Betonowy pirs to czêœæ oœrodka, w którym jeszcze kilka lat temu wypoczywali górnicy

Nr 686

4

Nr 686

NA BIE¯¥CO
to a c i e my z j ê iœ l z d aci z ³ p³ 8 0 za

STRA¯ACKIE NEWSY
Mieli szczêœcie
VW Passat wypad³ z jezdni i zjecha³ do przydro¿nego rowu. W efekcie przewróci³ siê równie¿ na prawy bok. Samochodem podró¿owa³o m³ode ma³¿eñstwo z 6-letni¹ córk¹. Nikomu nic siê nie sta³o. Pomimo to, na miejsce zdarzenia przyby³a ekipa pogotowia ratunkowego, która przebada³a poszkodowanych. Do zdarzenia dosz³o we wtorek, 6 lipca ok. godz. 19.30 na ul. Niepodleg³oœci w Nowej Rudzie.

Uciekaj¹cy kierowca
Na drodze powiatowej nr 3321D samochód osobowy marki Opel Vectra wypad³ z drogi i zjecha³ do przydro¿nego rowu. Jeszcze przed przybyciem na miejsce zdarzenia policjantów i stra¿aków kierowca uciek³. Do zdarzenia dosz³o w sobotê, 10 lipca ok. 20.54 na terenie Dzikowca.

Nie zauwa¿y³ ciê¿arówki
Wczoraj (œroda, 14 lipca) 64-letni mê¿czyzna kieruj¹cy samochodem VW Passat podczas zawracania najprawdopodobniej nie zauwa¿y³ nadje¿d¿aj¹cego Mercedesa. W efekcie ciê¿arówka uderzy³a w bok Volkswagena. Kierowca VW zosta³ przewieziony do Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju. Natomiast kieruj¹cy ciê¿arówk¹, 44-letni mê¿czyzna nie odniós³ ¿adnych obra¿eñ. Do zdarzenia dosz³o ok. godz. 14.00 w Ludwikowicach K³odzkich.
ABAK

GroŸne szerszenie
Stra¿acy z OSP Nowa Ruda usuwali gniazdo szerszeni z elewacji budynku wielorodzinnego przy ul. Stara Droga w dzielnicy Drogos³aw. Owady zagra¿a³y mieszkañcom budynku. Stra¿acy ubrani w specjalne kombinezony ochronne usunêli gniazdo do specjalnego worka, a nastêpnie wypuœcili je w innym miejscu. Do zdarzenia dosz³o w sobotê, 10 lipca ok. godz. 21.30.

OKIEM POLICJANTA
Podwójny gaz na motorowerze. W poniedzia³ek, 5 lipca w Œcinawce Œredniej policjanci zatrzymali 27-letniego mê¿czyznê. Pijany kierowa³ motocyklem. Mê¿czyzna mia³ 1 promil alkoholu w organizmie. ••• Niez³a kraksa. Z haka holowniczego samochodu marki Hyundai wypiê³a siê przyczepa, która zjecha³a na przeciwleg³y pas ruchu. W efekcie zderzy³a siê z prawid³owo jad¹cymi pojazdami marki Hyundai i Renault. Wskutek zderzenia samochód marki Hyundai zmieni³ kierunek jazdy i uderzy³ w przydro¿ne drzewo. Jego 51-letnia pasa¿erka z³ama³a obojczyk i ¿ebra. Kobieta trafi³a do Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju. Do zdarzenia dosz³o we wtorek, 6 lipca ok. godz. 17.42 na ul. Pi³sudskiego w Œcinawce Œredniej. ••• Cofaj¹c wjecha³ w staruszkê. 48-letni mê¿czyzna kieruj¹cy samochodem marki Ford w trakcie cofania potr¹ci³ 78letni¹ kobietê. Piesza dozna³a z³amania koœci promieniowej rêki. Do zdarzenia dosz³o w œrodê, 7 lipca ok. godz. 10.00 w radkowskim rynku. ••• Pijany za kó³kiem. Policjanci z Nowej Rudy zatrzymali 25letniego mê¿czyznê. Kompletnie pijany kierowa³ Oplem. Mia³ ponad 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Do zdarzenia dosz³o w sobotê, 10 lipca ok. godz. 21.15 w Dzikowcu. ••• Rowerzysta z promilami. W Radkowie na ul. Jagielloñskiej policjanci zatrzymali w sobotê, 10 lipca 22-letniego mê¿czyznê. Jecha³ rowerem maj¹c 1,2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. ••• Kieruj¹cy VW Golfem, 30-letni mê¿czyzna omijaj¹c pojazdy zaparkowane po prawej stronie jezdni potr¹ci³ 2,5-letniego ch³opczyka, który wyrwa³ siê matce. Na szczêœcie dziecku nic siê nie sta³o. Jedynie 25-letnia matka zosta³a ukarana mandatem karnym. Do zdarzenia dosz³o w sobotê, 10 lipca ok. godz. 17.10 na ul. Piastów w Nowej Rudzie. ••• Niekulturalny kierowca. Na ul. Jagielloñskiej w Radkowie, 32-letni mê¿czyzna kieruj¹cy samochodem osobowym marki Infiniti nie ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu. W efekcie zderzy³ siê z samochodem osobowym marki VW Golf, którym kierowa³a 20letnia kobieta. Do zderzenia dosz³o w niedzielê, 11 lipca ok. godz. 18.55. ••• Wybuchowe znalezisko. Wczoraj (œroda, 14 lipca) ok. godz. 13.15 w trakcie prac leœnych na terenie Ludwikowic K³odzkich znaleziono ³adunek wybuchowy z zapalnikiem z okresu II wojny œwiatowej. Na miejsce zdarzenia przyjechali policjanci, a tak¿e patrol saperski.
Arkadiusz Balcerzak

Nieu¿ytki w ogniu
Po¿ar nieu¿ytków rolnych. W poniedzia³ek, 12 lipca ok. godz. 13.03 dosz³o do po¿aru suchej trawy i krzaków na terenie dzielnicy S³upiec. Pali³o siê ok. 200 m kw. nieu¿ytków rolnych przy ul. Radkowskiej.
Arkadiusz Balcerzak
a.balcerzak@gazetanoworudzka.pl

Z przymru¿eniem oka

rys. D. Idzikowski

Twoje Czekamy na Twoje zdjęcia!
Wyœlij MMS-a na numer 902123* w treœci wpisuj¹c Ap.gn * koszt jednego MMS-a to 2 z³ + VAT (2,44 z³ z VAT), za opublikowanie Twojego zdjêcia zap³acimy do 200 z³.

p³ na aci 20 we my t 0 z³ *

Za

5

CHWILA RELAKSU
Pogodynka tygodnia
Imieniny obchod z¹ czwartek, 15 lipca Daniel, Dawid, Henryk, Ignacy, Roksana, W³od zimierz pi¹tek, 16 lipca Andrzej, Benedykt, Ma rika, Stefan sobota, 17 lipca Aleksander, Andrzej, An eta , Bogdan, Karolina, Ma rcelina

Justyna Sieñczy³³o, aktorka

fot. Agencja WBF

Upalne dni najlepiej wykorzystaæ odpoczywaj¹c na zielonej trawce, oczywiœcie pod drzewkiem. Dla orzeŸwienia polecam zimn¹ wode z cytrynk¹. Natomiast letnie wieczory warto poœwiêciæ na relaks i dobr¹ zabawê. Dlatego, przy okazji pobytu w Warszawie, zapraszam wszystkich chêtnych do odwiedzenia Teatru Kamienica. Obiecujê, ¿e bêdzie tam ch³odno poniewa¿ teatr znajduje siê w suterenach.
Rozmawia³a Karolina Ko³odziejczyk

niedziela, 18 lipca Arnold, Erwin, Kamil, Ma ternus, Robert, Szymon , Unis³aw poniedzia³ek, 19 lipca Alfred, Litobor, Lutobor, Marcin, Rufin, Wincenty, Wodzis³aw wtorek, 20 lipca Czes³aw, Eliasz, Hieron im, Leon, Ludwika, Ma ³gorzata, Pawe³, Remigiu sz œroda, 21 lipca Andrzej, Benedykt, Da niel, Ignacy, Paulina, Wi ktor

Czwartek Dzieñ +25°C/+30°C Noc +16°C/+18°C Wschód 04:59 Zachód 21:00

Pi¹tek Dzieñ +26°C/+29°C Noc +17°C/+20°C Wschód 05:00 Zachód 20:59

Sobota Dzieñ +27°C/+30°C Noc +17°C/+20°C Wschód 05:01 Zachód 20:58

Niedziela Dzieñ +19°C/+22°C Noc +18°C/+20°C Wschód 05:02 Zachód 20:57

Poniedzia³ek Dzieñ +19°C/+21°C Noc +13°C/+16°C Wschód 05:04 Zachód 20:56

Wtorek Dzieñ +22°C/+29°C Noc +14°C/+21°C Wschód 05:05 Zachód 20:55

Œroda Dzieñ +24°C/+31°C Noc +14°C/+22°C Wschód 05:06 Zachód 20:54

Jak radzisz sobie z upa³em? – pyta Karolina Ko³odziejczyk

Krystyna Polañska
Nowa Ruda
Skutecznie unikam s³oñca. Upalne dni chêtnie spêdzam le¿¹c miêdzy brzozami. W dodatku pije du¿o wody.

Wies³awa Miszczak
Nowa Ruda-S³upiec
Przede wszystkim trzeba piæ du¿o wody niegazowanej i unikaæ s³odkich napoi. Moim zdaniem w upalne dni warto unikaæ s³oñca.

Olga Kosza³ko
Œcinawka Œrednia
Pijemy bardzo du¿o wody i jemy lekkie posi³ki. Natomiast upalne dni spêdzamy nad wod¹ i ch³odzimy siê jedz¹c zimne lody.
R E K L A M A

Lucyna Bo¿emska
Nowa Ruda
Na pewno w gor¹ce dni trzeba piæ du¿o wody. Jednak przyjemniejszym sposobem na och³odzenie jest jedzenie zimnych lodów.

Halina Szewczyk
Nowa Ruda
Osobiœcie staram siê nie wychodziæ na zewn¹trz w upalne dni. Moim zdaniem udanym sposobem na och³odê jest picie sporej iloœci wody.

lokalna rzeczywistoϾ
www.nowaruda24.pl • www.nowaruda24.pl • www.nowaruda24.pl • www.nowaruda24.pl • www.nowaruda24.pl

Nr 686

6

Nr 686

AKTUALNOŒCI
wygl¹daæ. Ju¿ teraz przejazd t¹ drog¹ czêsto graniczy z cudem – mówi Joanna, mieszkanka os. Wojska Polskiego. W dodatku o przebudowie tej drogi nie wiedz¹ tak¿e urzêdnicy Dolnoœl¹skiej S³u¿by Dróg i Kolei, która w znacznej czêœci finansuje przebudowê skrzy¿owania. Joanna Jarocka, rzecznika DSDiK przekonuje, ¿e podczas przebudowy skrzy¿owania w zale¿noœci od etapu prac ruch bêdzie roz³adowywany ulicami: S³upieck¹, K³odzk¹, Kwiatkowskiego, Radkowsk¹, Spacerow¹ i Kopalnian¹. – Nie przewiduje siê objazdu uliczkami os. Wojska Polskiego – dodaje. Mieszkañcy osiedla nie kryj¹ zdziwienia. Jednak prezes Marian Latos zapewnia, ¿e w razie potrzeby droga zostanie przebudowana. – Warto zaznaczyæ, ¿e odbywaæ siê tam bêdzie jedynie ruch samochodów osobowych – dodaje. Niektórzy spó³dzielcy od naszych reporterów dowiedzieli

Miejska d¿ungla w œrodku osiedla
Alternatywna droga przez œrodek osiedla Zamiast przedszkola bêdzie parking

Urzêdnicy z noworudzkiego magistratu przygotowuj¹ siê do przebudowy skrzy¿owania w dzielnicy S³upiec. To w³aœnie dlatego zaplanowali uruchomienie alternatywnych przejazdów. Jeden z nich bêdzie przebiegaæ miêdzy blokiem 19, a 20 na os. Wojska Polskiego. Pomimo, ¿e nie wiedz¹ jeszcze o tym spó³dzielcy, to zgodê wyrazi³ Marian Latos, prezes spó³dzielni „Górnik”. Zrobi³ tak za namow¹ burmistrza Tomasza Kiliñskiego i jego prawej rêki, czyli Marzeny Woliñskiej. – Nie dosta³em jeszcze niczego na piœmie. To by³y tylko rozmowy – zaznacza Latos. Tymczasem ujawnione przez „Gazetê Noworudzk¹” informacje o budowie drogi alternatywnej zbulwersowa³y spó³dzielców. Do tej pory nikt z nimi nie rozmawia³ na ten temat. – Nie wyobra¿am sobie jak bêdzie to

Prezes Latos zgadza siê na propozycjê noworudzkich samorz¹dowców bez wiedzy spó³dzielców

siê równie¿ o budowie tymczasowego parkingu, na zielonym skwerze tu¿ obok bloku 20. – W planach jest wybudowanie tam przedszkola ze ¿³obkiem. Jednak na czas przebudowy skrzy¿owania powstanie tam parking, który u³atwi ¿ycie mieszkañcom – t³umaczy Latos. Jak siê okazuje, to równie¿ pomys³ w³adz Nowej Rudy.

Krzysztof Czajka, rzecznik noworudzkiego magistratu zaznacza jednak, ¿e z planów budowy przedszkola miasto nie zrezygnuje. – Projekt zostanie zrealizowany, gdy uda siê pozyskaæ na ten cel œrodki finansowe – twierdzi. Czajka uspokaja równie¿ mieszkañców os. Wojska Polskiego. – Na chwilê obecn¹

rozwa¿ane s¹ ró¿ne mo¿liwoœci organizacji ruchu podczas przebudowy skrzy¿owania. Natomiast pomys³ przeprowadzenie ruchu w stronê Dzikowca pomiêdzy blokami jest jedn¹ z wielu mo¿liwoœci ominiêcia skrzy¿owania – dodaje.
Karolina Ko³odziejczyk
k.kolodziejczyk@gazetanoworudzka.pl

Radkowskie smaki
Mieszkañcy gminy Radków pochwalili siê swoimi produktami regionalnymi. W pierwsz¹ sobotê lipca, przedstawiciele gminy Radków prezentowali siê we wroc³awskim centrum handlowym Magnolia Park. To w³aœnie tam wziêli udzia³ w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów”. Zaprezentowali produkty lokalne, którymi mo¿e poszczyciæ
• pod kresk¹ •

We Wroc³awiu gminê Radków reprezentowa³ zespó³ „T³umaczowianie”
pod kresk¹ • pod kresk¹ • pod kresk¹ • pod kresk¹ • pod kresk¹ •

siê Kraina Gór Sto³owych, m.in. babkê ziemniaczan¹, specjalnoœæ kulinarn¹ Ko³a Gospodyñ Wiejskich z T³umaczowa, s³odki warkocz ze Œcinawki Œredniej, przysmak z piekarni „Tolek” oraz wielokwiatowy miód sto³owogórski z pasieki Arkadiusza Kurpiela z Wambierzyc. Prezentacjê produktów regionalnych uœwietni³ wystêp zespo³u T³umaczowianie.
KO£O
• pod kresk¹

pod kresk¹

fot. K. Ko³odziejczyk

pod kresk¹

Kapelan Solidarnoœci nie ¿yje
Trzy dni temu zmar³ ks. pra³at Henryk Jankowski, który od 1990 r. by³ kapelanem honorowym Ojca Œwiêtego. Wczeœniej, w latach 80-tych pe³ni³ funkcjê kapelana „Solidarnoœci”. Natomiast przez ostatnie lata by³ rezydentem parafii œw. Brygidy w Gdañsku, gdzie przez 33 lata by³ proboszczem. W sierpniu 1980 r. odprawi³ mszê dla strajkuj¹cych stoczniowców. Po 1989 r. pra³at anga¿owa³ siê w ¿ycie polityczne, a jego wypowiedzi czêsto wywo³ywa³y kontrowersje. Duchowny zmar³ po ciê¿kiej chorobie w trójmiejskim szpitalu.
ABAK

Prezent dla z³odzieja
Noworudzcy policjanci radz¹, aby nie pozostawiaæ bez nadzoru cennych rzeczy. W szczególnoœci musimy byæ czujni podczas spêdzania wolnego czasu nad wod¹. To w³aœnie tam najczêœciej dochodzi do kradzie¿y torebek i plecaków. – W ostatnim czasie odnotowaliœmy ju¿ kilka takich kradzie¿y. £upem z³odziei pad³o kilka damskich torebek, w których znajdowa³y siê dokumenty, telefony komórkowe, aparaty cyfrowe, pieni¹dze i inne cenne rzeczy – ujawnia Wioletta Martuszewska, rzeczniczka policji. Jej zdaniem zostawiaj¹c rzeczy bez nadzoru musimy siê liczyæ z ich kradzie¿¹. – Ukrycie ich pod kocem nic nie da – przekonuje.
ABAK

Do „Strzelca”
Krzysztof Kretowicz, znany noworudzki harcerz uczy strzelania. W prowadzonych przez niego szkoleniach mog¹ wzi¹æ udzia³ uczniowie V i VI klas szko³y podstawowej. To wyj¹tkowa okazja, aby poznaæ ¿o³nierskie ¿ycie. Na zg³oszenia czeka dowódca jednostki – tel. 515 121 640.
PG

fot. M. Daciuk

7

AKTUALNOŒCI
Nie dojdzie do obiecanych przez urzêdników noworudzkiego magistratu remontów chodników na ul. Fredry w centrum Nowej Rudy i ul. K³odzkiej w dzielnicy S³upiec. Roboty mia³y byæ wspó³finansowane przez Dolnoœl¹sk¹ S³u¿bê Dróg i Kolei. Z informacji do jakich dotarli dziennikarze „Gazety Noworudzkiej” wynika, ¿e jednak nie bêd¹. Powodem jest nie z³o¿enie odpowiedniego wniosku w tej sprawie. – Termin sk³adania tych wniosków jest precyzyjnie podany. Wnioski nale¿a³o sk³adaæ do 30 czerwca, aby prace mog³y byæ realizowane w 2011 r. Z Nowej Rudy ¿aden wniosek do nas nie trafi³ – t³umaczy Joanna Jarocka z Dolnoœl¹skiej S³u¿by Dróg i Kolei we Wroc³awiu. Podobnie by³o równie¿ w ubieg³ym roku. W efekcie najwczeœniej w 2012 r. chodniki na ul. Fredry i K³odzkiej doczekaj¹ siê remontu. Chyba, ¿e wczeœniej w³adze miasta zrobi¹ to z w³asnych œrodków. Urzêdnicy noworudzkiego magistratu nadal twierdz¹, ¿e z³o¿yli w terminie wniosek w tej sprawie. – Widocznie oni nie s¹ zorientowani jakie wnioski do nich wp³ywaj¹. Odpowiednie dokumenty zosta³y z³o¿one na czas – zapewnia Roman Kaczmarek, naczelnik wydzia³u infrastruktury i inwestycji.
Arkadiusz Balcerzak

Urzêdnicy k³ami¹?

Na remont chodników przy ul. Fredry w Nowej Rudzie poczekamy najprawdopodobniej dwa lata

Nowe place zabaw w gminie
Blisko 3 mln z³ z bud¿etu województwa dolnoœl¹skiego otrzymaj¹ gminy w ramach IV edycji konkursu Odnowa Dolnoœl¹skiej Wsi. Dotacje przyznano najlepszym projektom, które maj¹ na celu stworzenie lepszych warunków dla rozwoju spo³eczno-ekonomicznego miejscowoœci wiejskich, a tak¿e
• pod kresk¹ •

zaktywizowanie ich mieszkañców. W ramach konkursu zbudowane zostan¹ place zabaw w Krajanowie i Jugowie. Pieni¹dze trafi¹ równie¿ do Dzikowca, gdzie za 35 tys. z³ zostanie wykonany II etap miasteczka rowerowego.
ABAK
• pod kresk¹

Powstaj¹ kolejne place zabaw. W ca³ym województwie przeznaczono na ten cel 3 mln z³

pod kresk¹

pod kresk¹

pod kresk¹

pod kresk¹

pod kresk¹

pod kresk¹

fot. M. Daciuk

pod kresk¹

Wykwalifikowana gmina
Wiemy ju¿ które gminy zakwalifikowa³y siê do II etapu konkursu „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Z powiatu k³odzkiego wytypowano m.in. gminê Nowa Ruda oraz miasto i gminê Miêdzylesie. To w³aœnie w tych gminach, w trakcie drugiego etapu, zostanie przeprowadzony audyt certyfikacyjny. Audytorzy sprawdz¹ wiarygodnoœæ informacji przekazywanych przez urzêdników. Spotkaj¹ siê równie¿ z przedstawicielami lokalnych organizacji spo³ecznych, gospodarczych i edukacyjnych. Dodatkowym, wa¿nym elementem weryfikacji uczestników, jest badanie losowo wybranych inwestorów.
PG

Bêdzie nowa nawierzchnia
Po kontroli stanu nawierzchni chodników na moœcie ³¹cz¹cym ul. Fredry z ulicami Podjazdow¹ i Piastów w Nowej Rudzie, któr¹ przeprowadzili specjaliœci z Politechniki Wroc³awskiej zapad³a decyzja o jej wymianie. Ju¿ kilka miesiêcy po remoncie wielu mieszkañców Nowej Rudy zaczê³o narzekaæ na materia³, który wykorzystano. Wystarczy³y niewielkie opady, aby nawierzchnia stawa³a siê niebezpiecznie œliska. Natomiast ju¿ po nieca³ych dwóch latach na chodniku pojawi³y siê pierwsze pêkniêcia. Dzisiaj chodnik jest w tragicznym stanie. W dodatku jego naprawa planowa jest dopiero w przysz³ym roku. – Zadanie zosta³o zaplanowane na 2011 r. Obecnie jego wykonanie jest niemo¿liwe z powodu braku œrodków finansowych – t³umaczy Joanna Jarocka z Dolnoœl¹skiej S³u¿by Dróg i Kolei we Wroc³awiu.
ABAK

fot. A. Balcerzak

Nr 686

8

Nr 686

AKTUALNOŒCI

Mniej ha³asu i py³u
Rok temu „Gazeta Noworudzka” pisa³a o planach stworzenia zas³ony biologicznej na terenie kamienio³omów w dzielnicy S³upiec. Mia³o to zapobiec nadmiernemu pyleniu kruszywa, na które narzekaj¹ mieszkañcy pobliskiego os. XXX-lecia. Pomimo, ¿e zas³ona powstaje, to mieszkañcy pobliskiego osiedla nadal narzekaj¹. To w³aœnie dlatego, jak twierdzi Bogus³aw Fr¹cek, przewodnicz¹cy Komisji Zdrowia i Ekologii Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, nadal nie ma zgody w³adz Nowej Rudy na eksploatacjê przez kamienio³om drugiego z³o¿a „Dêbówka”. Przyznaje jednak, ¿e w³aœciciele kopalni zainwestowali w technologie, która ma spory wp³yw na ochronê œrodowiska. Z nieoficjalnych informacji do jakich dotarli dziennikarze „Gazety Noworudzkiej” wynika równie¿, ¿e w planach jest obsadzenie powstaj¹cego wa³u ziemnego zieleni¹, co przyczyni siê do wiêkszej izolacji. Niestety na ten temat ca³y czas milcz¹ przedstawiciele Kopalni Surowców Skalnych „KSS Bartnica”, w³aœciciela kamienio³omu.
Karolina Ko³odziejczyk

Prawie dwa lata temu mieszkañcy Dzikowca protestowali przeciwko dzia³alnoœci kamienio³omu. Czy do podobnych protestów dojdzie równie¿ w S³upcu?

Opinie zawarte w listach nie zawsze zgadzaj¹ siê ze stanowiskiem redakcji

Listy do gazety

anonimów nie drukujemy

Zapomniany i zdewastowany park
Tereny zielone stanowi¹ wa¿ny element ka¿dego normalnego miasta. Œwiadcz¹ o kulturze jego mieszkañców i klasie gospodarzy. Stanowi¹ enklawy spokoju, rekreacji i odpoczynku. Inaczej jest w Nowej Rudzie-S³upcu. Chocia¿ park znajduje siê kilka metrów od przychodni, wy¿szej szko³y „Collegium Glacense” i ARR „Agroreg”, to nikt o nim nie pamiêta. Osobom o mocnych nerwach polecam spacer tym parkiem,
pod kresk¹ • pod kresk¹

to a c i e my z j ê iœ l z d aci z ³ ³ 0 p 5 za

gdzie dogorywa czwarty spalony olbrzymi krzew. Zosta³ posadzony jeszcze przez ogrodnika zamkniêtej kopalni. Natomiast strasz¹ pozosta³e zgliszcza spalonych krzewów. Nikt nie dochodzi tego, kto tak dewastuje to miejsce i pali cenne krzewy. Czy odpowiedzialni ludzie nie wiedz¹, ¿e samo koszenie olbrzymich traw nie wystarczy? Brak jest wizji utrzymania terenów zielonych, czyli elementu ogromnie wp³ywaj¹cego na
• pod kresk¹ •

jakoœæ naszego ¿ycia, zdrowia i piêkna miasta. Tereny zielone przegrywaj¹ czêsto z innymi inwestycjami, a tak nie powinno byæ, gdy¿ s¹ przez to zaniedbywane. Zieleñ naszego miasta jest skarbem, który powinniœmy chroniæ, a tak¿e inwestycj¹ dla nas samych i naszych potomków.
mieszkaniec dzielnicy S³upiec
dane do wiadomoœci redakcji

Audi w rowie
Audi A4 wypad³o z jezdni i wjecha³o do przydro¿nego rowu uderzaj¹c w betonowy mostek przy jednej z posesji w Bo¿kowie. Z ustaleñ noworudzkich policjantów wynika, ¿e samochodem podró¿owa³o dwóch m³odych
• pod kresk¹ •

mê¿czyzn. Kierowca uciekli z miejsca zdarzenia. Natomiast poszkodowany pasa¿er sta³ na poboczu drogi z obra¿eniami g³owy. Do zdarzenia dosz³o w poniedzia³ek, 12 lipca ok. godz. 16.20.
ABAK
• pod kresk¹

pod kresk¹

pod kresk¹

pod kresk¹

pod kresk¹

Szukaj¹ zdjêæ
Ojcowie franciszkanie opiekuj¹cy siê sanktuarium w Wambierzycach szukaj¹ zdjêæ wykonanych 17 sierpnia 1980 r. W tym dniu figurce Matki Bo¿ej zosta³ nadany tytu³ Wambierzyckiej Królowej Rodzin. Osoby posiadaj¹ce zdjêcia z tej uroczystoœci proszone s¹ o kontakt – tel. 74 871 91 70.
PG

Organy do remontu
We wrzeœniu rozpocznie siê remont organów w koœciele pw. œw. Katarzyny w dzielnicy S³upiec. Prace, które maj¹ potrwaæ do czerwca 2011 r. bêd¹ kosztowaæ ponad 125 tys. z³. Pieni¹dze na ten cel mo¿na wp³acaæ na konto: GBS Radków - 30 9536 0001 2001 0005 0467 0001. Warto dodaæ, ¿e obiekt pochodz¹cy z 1888 r. wpisany jest do rejestru zabytków. Dlatego pracami konserwatorskimi zajmie siê Zak³ad Organmistrzowski z Wroc³awia. To kolejny instrument w regionie, który zyska nowe brzmienie. Wczeœniej remontu doczeka³y siê organy m. in. w koœciele pw. œw. Miko³aja w Nowej Rudzie.
PG

!

Kolejne Jerycho
Ju¿ w najbli¿sz¹ niedzielê 18 lipca, o godz. 6.00 rozpocznie siê kolejne Jerycho Ró¿añcowe. Tym razem w parafii œw. Katarzyny w S³upcu. Jak mówi ks. Jerzy Czernal, proboszcz, w ci¹gu 7 dni i 6 nocy czuwania bêdziemy wypraszaæ ³aski dla naszych rodzin, parafii, miasta, Ojczyzny i œwiata.
PG

fot. P. Materzok

9

STREFA TWÓRCÓW
Zamilk³y afrykañskie wuwuzele. I dobrze, bo pi³karski spektakl czas najwy¿szy by³o skoñczyæ i to ze s³owami Kmicica na ustach: „koñcz waœæ, wstydu oszczêdŸ”. W RPA ju¿ nie bucz¹, w Nowej Rudzie i owszem. Nasze wuwuzele co trzy godziny tr¹bi¹, graj¹, b¹dŸ nawalaj¹ melodyjkê na dzwonach, choæ nie s¹dzê, ¿eby na którejœ z koœcielnych wie¿ zawis³ carillon, instrument z³o¿ony z wielu dzwonów, na którym uderzaj¹c w odpowiedniej kolejnoœci - mo¿na zagraæ melodiê. Burmistrz i pleban, na przemian, puszczaj¹ d¿ingle z playbacku, bo tak taniej i wygodniej. A lud s³ucha i poj¹æ nie mo¿e, dlaczego a¿ piêæ razy dziennie, bo przecie¿ w RPA maksymalnie rozgrywano tylko trzy mecze. Znajomy przy piwie zaproponowa³, ¿e moglibyœmy przy³¹czyæ siê do tego festiwalu sygnalistyki i emitowaæ w³asny hejna³, np. z mostu kolejowego. Rozmarzyliœmy siê co do repertuaru: by³y propozycje pieœni patriotycznych (Bogurodzica i Rota); biesiadnych (A teraz idziemy na jednego i Moja Walerciu); disco polowych (Niech ¿yje wolnoœæ oraz Majteczki w kropeczki); kawa³ki powa¿ne (Bolero i B³êkitna rapsodia); popowe (Budzikom œmieræ i najnowszy kawa³ek Lady Gagi, którego tytu³u nie mogliœmy sobie przypomnieæ). Oczywiœcie z tak bogatego i ró¿norodnego repertuaru nie wybraliœmy tej jednej melodii. Znajomy stwierdzi³, ¿e we ³bach nam siê od tego gor¹ca zaczê³o lasowaæ, dopi³ piwo i poszed³ do domu. Ja te¿, tyle ¿e inn¹, bardziej bolesn¹ drog¹, obok ma³ego zielonego domku przy stadionie, na którym ju¿ za miesi¹c z ma³ym ok³adem rusz¹ rozgrywki Aklasowe (dla niewtajemniczonych nadmieniam, ¿e to siódma liga!). Okazuje siê jednak, ¿e w siódmej lidze, czyli niemal na samym dnie, graj¹ tak samo wybitni sportowcy jak na olimpiadzie. Dlatego trener Leœniarek chce, ¿eby dostawali za kopanine stypendia. I ja, jeœli zarz¹dza³bym jakimœ funduszem, przyzna³bym takie stypendia naszym sportowcom: aktorskie na dalszy rozwój uzdolnieñ dramatycznych (to tym, którzy potrafi¹ efekciarsko padaæ na murawê, krzyczeæ i wiæ siê z bólu, nawet jak faulu nie by³o); oratorskie dla wszystkich pyskaczy (co to przy ka¿dej okazji dyskutuj¹ i zg³aszaj¹ uwagi sêdziemu); baletowe wraz z rajtuzami i filmem „Faceci w rajtuzach” (to dla tych, co to zawsze jak pi³ka wyjdzie na aut podnosz¹ rêkê do góry i wdziêcznie podryguj¹, sygnalizuj¹c, ¿e to ich dru¿yna powinna wznawiaæ grê). Dodatkowo wszystkim naszym siódmoligowym pi³karzykom kupi³bym siedmiomilowe korki, ¿eby lepiej biegali i da³ ka¿demu po górniczej marce, ¿eby zaje¿d¿a³a za nich - tak jak dawniej - do nieistniej¹cej ju¿ kopani i dawa³ im raz w miesi¹cu pokaŸne wyp³aty i dostêp do sklepu „G”. I wcale nie ironizujê, mówiê zupe³nie serio. W Nowej Rudzie wci¹¿ obowi¹zuje w amatorskiej pi³ce no¿nej zasadza: „nie ma sianka, nie ma granka”. Dlatego jeœli nie damy tym imæpanom stypendiów, to za rok bêdziemy graæ w B-klasie z takimi tuzami futbolu jak: Tornado £awica, In-

Koñcz waœæ, czyli wuwuzele po polsku

ter O¿ary i K³os Laski. I wtedy ¿adne wuwuzele nam ju¿ nie pomog¹.
Romuald Piela
r.piela@gazetanoworudzka.pl

Strefa twórców Za tydzieñ: S³awomir Drogoœ
Trwa II edycja plebiscytu „Mój Sprzedawca” Podobnie jak Daria Stelmaszewska, sprzedawca roku 2009, równie¿ Twój sprzedawca ma szansê spêdziæ niezapomniany urlop w Tunezji. Na koszt redakcji poleci tam samolotem. Natomiast na miejscu zamieszka w 4-gwiazdkowym hotelu po³o¿onym blisko pla¿y. Wystarczy, ¿e oddasz na niego g³os. Wtedy bêdziesz mia³ szansê wygraæ atrakcyjne nagrody: mikrofalówki, odtwarzacze DVD. Zwyciêzcê poznamy ju¿ w paŸdzierniku. Natomiast co tydzieñ publikujemy sylwetki ulubionych sprzedawców i aktualne wyniki plebiscytu. Wyœlij SMS o treœci TC.KR.imiê i nazwisko sprzedawcy na numer 72068*. G³osy przyjmowane s¹ równie¿ na kuponach.
* koszt jednego SMS-a to 2,44 z VAT

Wakacje w Tunezji – nagroda dla sprzedawcy

Zdzis³aw Dobrowolski Kiosk Ruch-u Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta

MÓJ SPRZEDAWCA
GN 686
Imiê i nazwisko: ............................................................................. Tel. ......................................... Mój sprzedawca: ..............................................................................................................................

SprawdŸ, co mo¿esz wygraæ w tym tygodniu

Wygraj wycieczkê do Pragi. Wystarczy, ¿e rozwi¹¿esz krzy¿ówkê. Spoœród wszystkich osób, które dostarcz¹ do nas na kuponie lub SMS-em prawid³owe has³o tygodnia, co dwa miesi¹ce wybierzemy zwyciêzcê. W czerwcu zosta³ nim Edward Zawiliñski.

Nie masz prawa jazdy? Rozwi¹zuj¹c krzy¿ówkê, raz na 3 miesi¹ce masz szansê wygraæ kurs w szkole nauki jazdy. O tym, czy wygra³eœ dowiesz siê czytaj¹c „Gazetê Noworudzk¹” za 3 tygodnie. Teraz twoja kolej. W maju kurs wygra³ Janusz Poboda.

Raz na kwarta³ wybierzemy Czytelnika, który ze swoimi znajomymi pojedzie w kilkugodzinn¹ podró¿ 9-metrowym Lincolnem. Wystarczy, ¿e rozwi¹¿esz krzy¿ówkê i dostarczysz prawid³owe has³o tygodnia sms-em. Trzy tygodnie temu zwyciêzc¹ zosta³a Daria G³odek.

Masz szansê wygraæ wyj¹tkowy bukiet kwiatów przygotowany przez kwiaciarniê „Ró¿a” z ul. Jeziornej 27 w Nowej Rudzie. Wystarczy, ¿e rozwi¹¿esz krzy¿ówkê.Ju¿ za tydzieñ dowiesz siê, czy wygra³eœ. Dzisiaj wygra³a Józefa Wróbel.

Masz ochotê na pyszn¹ kawê przyrz¹dzon¹ przez barystê Leszka Kopcio? Teraz masz szansê skorzystaæ z zaproszenia „Gazety Noworudzkiej”. Co tydzieñ na naszych Czytelników czeka zaproszenie dla jednej osoby do kawiarni „Bia³a Lokomotywa”.

Nr 686

10

Nr 686

LUDZIE

Jestem Anio³em Stró¿em, a nie bohaterk¹
Marta Kiciewicz ma 12 lat, a za sob¹ uratowanie ¿ycia ton¹cej kobiety. Jest jedn¹ z najlepszych uczennic Szko³y Podstawowej w Jugowie. Jak podkreœla jej mama Agnieszka, Marta od zawsze by³a uczynna i dba³a o dobro innych. P³ywaæ nauczy³a siê w wieku piêciu lat, dziêki swojej mamie. O tym jak uratowa³a ¿ycie kobiety na basenie w Jugowie opowiedzia³a Karolinie Ko³odziejczyk.
Dwunastoletnia mieszkanka Jugowa uratowa³a ¿ycie kobiecie która dosta³a udaru na basenie w Jugowie. Do zdarzenia dosz³o w drugim dniu dzia³alnoœci basenu. To w³aœnie wtedy m³oda kobieta zas³ab³a, gdy przebywa³a w wodzie. Widok nieruchomej kobiety, która d³ugo przebywa³a pod wod¹ zaniepokoi³ Martê i jej kole¿ankê. – P³ywa³am z moj¹ kole¿ank¹ Oliwi¹, na g³êbokoœci 1,5 metra. Wtedy zauwa¿y³am w wodzie kobietê, która nieruchomo le¿a³a pod wod¹ w dodatku bardzo blisko siatki. Ta pani mia³a g³owê pod wod¹, d³onie u³o¿one na ramionach, a nogi wyprostowane – opowiada Marta. Po pytaniu Marty, czy wszystko w porz¹dku, kobieta otworzy³a oczy, a dziewczynka zobaczy³a w nich tylko bia³ka. – To by³ straszny widok. Przerazi³am siê, jednak nie mog³am byæ obojêtna. Mia³am pustkê w g³owie – mówi. Z ust kobiety wydosta³y siê ostatnie b¹belki powietrza. Zaniepokojona dziewczynka z³apa³a kobietê rêkoma za g³owê, aby utrzymaæ j¹ na powierzchni wody. W tym czasie jej przestraszona kole¿anka zaczê³a krzyczeæ. Niestety ratownicy nie zareagowali. Kobietê uratowa³a równie¿ pomocy przypadkowego mê¿czyzny, który s³ysz¹c krzyk dziewczynki szybko zareagowa³ i wyj¹³ poszkodowan¹ z wody. Dopiero wtedy ratownicy ruszyli do akcji. – Ratownicy zaczêli reanimowaæ kobietê, a wokó³ niej zrobi³o siê ogromne zbiegowisko. Przez ca³y czas sta³am obok. Kiedy patrzy³am na tê ca³¹ sytuacjê wydawa³o siê, ¿e to wszystko trwa bardzo d³ugo. Czu³am siê, jakbym trzyma³am g³owê tej pani przez parê godzin – opowiada bohaterka. Podczas reanimacji, ktoœ krzykn¹³ „dziewczynka w niebieskiej koszulce”. Chodzi³o o Martê, która k¹pa³a siê w koszulce ze wzglêdu na pal¹ce s³oñce. Kiedy us³ysza³a to jej mama, wystraszy³a siê ¿e coœ z³ego sta³o siê jej córce. – Bieg³am przez ca³y basen, bo myœla³am, ¿e reanimuj¹ moj¹ córeczkê. To by³o okropne uczucie, w dodatku w t³umie nie widzia³am jej – opowiada pani Agnieszka. Wtedy na wprost jej stanê³a Marta, w pewien sposób zdziwiona reakcj¹ mamy. Pani Agnieszka rozp³aka³a siê, œciskaj¹c córkê. Marta zauwa¿a, ¿e jej mama czêsto reaguje p³aczem. – Mama nawet podczas mojej komunii roni³a ³zy – œmieje siê dziewczynka. Marta opowiada, ¿e od zawsze jej mama wpaja³a jej zasady o tym, ¿e obok ludzkiej krzywdy nie mo¿na przejœæ obojêtnie. Jej zdaniem, dziêki zasadom, których nauczy³a siê od rodziców poradzi³a sobie w tej ciê¿kiej sytuacji. – Moja mama mówi, ¿e jestem Anio³em Stró¿em tej pani. Ale ja nie czujê siê w ¿aden sposób wyj¹tkowo, przede wszystkim nie czujê siê bohaterem. Po prostu nie mog³am post¹piæ inaczej. Dziœ mogê powiedzieæ, ¿e sama z siebie jestem dumna – wyjaœnia Marta. Zarówno dziewczynka jak i jej mama zauwa¿y³y, ¿e ratownicy nie wykazali siê w tej sytuacji. Dopiero kiedy mê¿czyzna wyj¹³ kobietê z wody, przyst¹pili do reanimacji. Kobieta odzyska³a przytomnoœæ i przy pomocy ratowników dosz³a do karetki. W kolejnych dniach Marta bêd¹c, na basenie spotka³a matkê kobiety, której uratowa³a ¿ycie. Wtedy dowiedzia³a siê, ¿e przyczyn¹ utraty przytomnoœci by³ udar. – Kobieta powiedzia³a, ¿e jestem bardzo dzielna i podziêkowa³a za uratowanie ¿ycia jej córki – dodaje Marta. Jej zdaniem ka¿dy cz³owiek powinien zwracaæ uwagê na osoby znajduj¹ce w naszym najbli¿szym otoczeniu. – Ktoœ powiedzia³, ¿e w tym samym czasie kiedy pomaga³am tej kobiecie, w Bielawie utopi³ siê mê¿czyzna. W pewien sposób by³o mi przykro, ¿e nie mog³am pomóc tak¿e temu cz³owiekowi. Kiedy wróci³am do domu, rozmawia³am z mam¹ o tym co sta³oby siê gdybym zosta³a w ten dzieñ w domu – dodaje dziewczynka.

Mama Marty jest bardzo dumna ze swojej córki

fot. K. Ko³odziejczyk

11 I

Program TV

Nr 686

II 12

Nr 686

Program TV

13 III

Z ¯YCIA KOŒCIO£A
ŁOWO S ŁOWO NA NIEDZIELĘ 18 lipca

Ksi¹dz z honorami
Noworudzianin honorowym obywatelem Bielawy Radni docenili duchownego za dzia³alnoœæ opozycyjn¹

Pan ukaza³ siê Abrahamowi pod dêbami Mamre, gdy ten siedzia³ u wejœcia do namiotu w najgorêtszej porze dnia. Abraham spojrzawszy dostrzeg³ trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich pod¹¿y³ od wejœcia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pok³on do ziemi, rzek³: O Panie, jeœli darzysz mnie ¿yczliwoœci¹, racz nie omijaæ Twego s³ugi! Przyniosê trochê wody, wy zaœ raczcie obmyæ sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Ja zaœ pójdê wzi¹æ nieco chleba, abyœcie siê pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie ko³o s³ugi waszego. A oni mu rzekli: Uczyñ tak, jak powiedzia³eœ. Abraham poszed³ wiêc spiesznie do namiotu Sary i rzek³: Prêdko zaczyñ ciasto z trzech miar najczystszej m¹ki i zrób podp³omyki. Potem Abraham pod¹¿y³ do trzody i wybrawszy t³uste i piêkne cielê, da³ je s³udze, aby ten szybko je przyrz¹dzi³. Po czym, wzi¹wszy twaróg, mleko i przyrz¹dzone cielê, postawi³ przed nimi, a gdy oni jedli, sta³ przed nimi pod drzewem. Zapytali go: Gdzie jest twoja ¿ona, Sara? - Odpowiedzia³ im: W tym oto namiocie. Rzek³ mu [jeden z nich]: O tej porze za rok znów wrócê do ciebie, twoja zaœ ¿ona Sara bêdzie mia³a wtedy syna.
Rdz 18,1-10a

Ks. Marian Kopko zosta³ Honorowym Obywatelem Bielawy. Decyzjê w tej sprawie podjêli radni podczas ostatniej przed wakacjami sesji Rady Miejskiej. Przyznanie tytu³ ma zwi¹zek z przypadaj¹cym w tym roku 30leciem „Solidarnoœci”. Ks. Marian Kopko to zas³u¿ony opozycjonista, znany m. in. z dzia³alnoœci na rzecz Duszpasterstwa Ludzi Pracy. W dodatku, jak stwierdzili radni, jest zas³u¿onym spo³ecznikiem, który przez szereg lat pracowa³ dla dobra lokalnej spo³ecznoœci. Ks. Marian Kopko urodzi³ siê i wychowa³ w Nowej Rudzie. To tam ukoñczy³ Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. H. Sienkiewicza. W 1981 r. przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie i zosta³ wikariuszem koœcio³a katedralnego œw. Trójcy w Legnicy. Po wprowadzeniu stanu wojennego wspó³pracowa³ z „Solidarnoœci¹”. Ukrywa³ dzia³aczy zwi¹zkowych w swoim mieszkaniu, przechowy-

wa³ oraz kolportowa³ podziemn¹ prasê i ulotki. W 1985 r. zosta³ wikariuszem koœcio³a Wniebowziêcia NMP w Bielawie, przy którym zorganizowa³ Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Wielokrotnie w tym czasie koncelebrowa³ msze œw. za ojczyznê, a tak¿e prowadzi³ wyk³ady i spotkania o tematyce patriotycznej. Od 1992 r. by³ kierownikiem Pieszej Pielgrzymki Diecezji Legnickiej na Jasn¹ Górê. Za zorganizowanie 1 maja 1987 r. mszy w Bielawie, zosta³ ukarany przez kolegium ds. wykroczeñ. W 1989 r. zaanga¿owa³ siê w dzia³alnoœæ Komitetu Obywatelskiego Solidarnoœci w Bielawie. Kilka lat póŸniej zainicjowa³ budowê koœcio³ów parafialnych w Polkowicach, Guzicach i Moskorzynie. Od 1991 r. proboszcz parafii Matki Bo¿ej Królowej Polski w Polkowicach. W 1993 r. zosta³ kanonikiem generalnym Kapitu³y Legnickiej, a od 23 czerwca 2008 r. otrzyma³ mianowanie na proboszcza i kustosza Sanktuarium Matki Bo¿ej £askawej w Krzeszowie.
Arkadiusz Balcerzak
a.balcerzak@gazetanoworudzka.pl Ks. Marian Kopko we wrzeœniu odbierze honorowe obywatelstwo Bielawy

Teraz radujê siê w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dope³niam braki udrêk Chrystusa dla dobra Jego Cia³a, którym jest Koœció³. Jego s³ug¹ sta³em siê wed³ug zleconego mi wobec was Bo¿ego w³odarstwa: mam wype³niæ /pos³annictwo g³oszenia/ s³owa Bo¿ego. Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleñ, teraz zosta³a objawiona Jego œwiêtym, którym Bóg zechcia³ oznajmiæ, jak wielkie jest bogactwo chwa³y tej tajemnicy poœród pogan. Jest ni¹ Chrystus poœród was - nadzieja chwa³y. Jego to g³osimy, upominaj¹c ka¿dego cz³owieka i ucz¹c ka¿dego cz³owieka z ca³¹ m¹droœci¹, aby ka¿dego cz³owieka okazaæ doskona³ym w Chrystusie.
Kol 1,24-28

Odeszli do wiecznoœci
Ryszard Sokol Maria Ludwiczak Jan Gilewski (*1933) (*1928) (*1949) † 6 lipiec † 10 lipiec † 11 lipiec Wojciech Schmidt Leon Korzêpa (*1967) (*1934) † 12 lipiec † 12 lipiec

Jezus przyszed³ do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjê³a Go do swego domu. Mia³a ona siostrê, imieniem Maria, która siad³a u nóg Pana i przys³uchiwa³a siê Jego mowie. Natomiast Marta uwija³a siê ko³o rozmaitych pos³ug. Przyst¹pi³a wiêc do Niego i rzek³a: Panie, czy Ci to obojêtne, ¿e moja siostra zostawi³a mnie sam¹ przy us³ugiwaniu? Powiedz jej, ¿eby mi pomog³a. A Pan jej odpowiedzia³: Marto, Marto, troszczysz siê i niepokoisz o wiele, a potrzeba tylko jednego. Maria obra³a najlepsz¹ cz¹stkê, której nie bêdzie pozbawiona.
£k 10,38-42

Bartnica kaplica pw. Bo¿ego Mi³osierdzia godz. 12.00 Bo¿ków koœció³ pw. œw. Piotra i Paw³a godz. 8.00, 11.00 Czerwieñczyce koœció³ pw. œw. Bart³omieja godz. 10.15 Dzikowiec koœció³ pw. œw. Marcina godz. 8.30, 12.00 Jugów koœció³ pw. œw. Katarzyny godz. 8.00, 11.30 Koszyn oœrodek duszpasterski pw. Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy godz. 9.30 Krajanów koœció³ pw. œw. Jerzego, godz. 10.30

Ludwikowice K³odzkie koœció³ pw. œw. Micha³a godz. 8.30, 11.30 Nowa Ruda – Centrum koœció³ pw. œw. Miko³aja godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, koœció³ pw. œw. Krzy¿a lub NMP godz. 13.00, koœció³ pw. œw. Anny godz. 16.00 (latem) Nowa Ruda – Drogos³aw koœció³ pw. œw. Barbary godz. 8.00, 10.00, 12.00, 18.00 Nowa Ruda – S³upiec koœció³ pw. œw. Katarzyny, godz. 8.00, 9.00, 10.00, 11.15, 12.30, 18.00 koœció³ pw. Matki Bo¿ej Bolesnej na Górze Wszystkich Œwiêtych godz. 14.00 Nowa Wieœ koœció³ pw. Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego, godz. 11.00

Msze œwiête niedzielne
Przygórze koœció³ pw. Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego, godz. 10.00 Radków koœció³ pw. œw. Doroty godz. 7.30, 9.00, 12.00, 18.00 Raszków koœció³ œw. Piotra i Paw³a godz. 10.00 Sokolec koœció³ pw. œw. Marcina, godz. 10.00 Œcinawka Dolna koœció³ pw. œw. Jakub Aposto³a godz. 8.00, 12.00 Œcinawka Œrednia koœció³ pw. œw. Magdaleny godz. 7.30, 9.00 12.00 koœció³ pw. Bo¿ego Cia³a, godz. 10.30 Œwierki koœció³ pw. œw. Miko³aja godz. 9.00, 13.30 Œwiêcko koœció³ pw. œw. Floriana, godz. 9.00 T³umaczów koœció³ pw. œw. Piotra i Paw³a godz. 10.30 Wambierzyce koœció³ pw. Nawiedzenia NMP godz. 7.30, 9.00, 11.00, 12.30, 18.00 W³odowice koœció³ pw. œw. Piotra Kanizjusza godz. 9.00, 12.00 Wolibórz koœció³ pw. œw. Jakuba, godz. 10.00

Nr 686

14

WK£ADKA REKLAMOWA

Nr 686

15 V

ROZMAITOŒCI
Poradnik kawosza
W tym tygodniu piszemy jak przyrz¹dziæ kawê Megamokka i deser „Tiramisu”

Najm³odsi mieszkañcy
W lipcu przysz³o na œwiat w powiecie k³odzkim kilkanaœcioro dzieci. Zdjêcia kilku maluchów prezentujemy poni¿ej. Regularnie co tydzieñ przedstawiamy na naszych ³amach najm³odszych mieszkañców ziemi k³odzkiej. Ich fotografie robimy w szpitalach w K³odzku i Polanicy-Zdroju. Ka¿da mama mo¿e te¿ przes³aæ do nas zdjêcie swojego malucha e-mailem: redakcja@gazetanoworudzka.pl

Sk³adniki
3-4 ga³ki lodów kawowych, 3-4 ga³ki lodów czekoladowych, 2/3 fili¿anki, czyli 150 ml och³odzonej, czarnej, mocnej kawy, 2/3 fili¿anki, czyli 150 ml mleka (najlepiej 3,2 proc.), czekoladowe paluszki, grube s³omki do picia

Przygotowanie
Wszystkie sk³adniki musimy wymieszaæ w shakerze, aby uzyskaæ jednolit¹ pianê. Kawê podajemy w wysokich i och³odzonych szklankach. Natomiast na wierzch uk³adamy czekoladowe paluszki. „Kawê Megamokka” pijemy przez grube s³omki do picia. Nataniel Zyzak Ch³opczyk przyszed³ na œwiat 10 lipca. W tym dniu wa¿y³ 3,25 kg i mierzy³ 55 cm. Po pobycie w szpitalu razem z mam¹ Ewelin¹ wróci do domu w Czerwieñczycach. Ch³opczyk swoje imiê zawdziêcza losowaniu. – Spoœród dziesiêciu imion do wyboru pad³o akurat na Nataniela – mówi szczêœliwa mama.

Poni¿ej przeczytasz jak przygotowaæ 6 porcji deseru „Tiramisu”

Sk³adniki
2 jajka, 2-3 ¿ó³tka, 0,5 kg sera masarpone, 100 g cukru, 400 ml bardzo mocnego naparu kawy, 200 ml czerwonego, wytrawnego wermuthu, ok. 40-50 szt. biszkoptów, nies³odzone kakao w proszku

Przygotowanie
Najpierw musimy utrzeæ 4-5 ¿ó³tek z cukrem, a nastêpnie dodajemy ser maskarpone. Wszystko mieszamy delikatnie i dodajemy ubit¹ pianê, zro- œci kawy z jedn¹ czêœci¹ webion¹ z 2-3 bia³ek. rmuthu. Wa¿ne, aby mieszanChc¹c przygotowaæ mieszan- ka by³a naturalnie gorzka. kê kawow¹ ³¹czymy dwie czê-

Podawanie
Uk³adamy pierwsz¹ warstwê biszkoptów na dnie p³askiego naczynia o wysokich brzegach (5-8 cm). Staramy siê mocno zagêœciæ biszkopty, aby przylega³y do siebie w misie. Nastêpnie nas¹czamy je mieszank¹ kawow¹ i nak³adamy warstwê z kremu. Powtarzamy t¹ czynnoœæ do czasu zu¿ycia sk³adników. Warto pamiêtaæ, aby na wierzchu znajdowa³a siê warstwa kremu. Przygotowany deser pozostawiamy w lodówce przez 4-6 godzin. Natomiast tu¿ przed podaniem posypujemy cienk¹ warstw¹ kakao. Tiramisu mo¿emy bez obaw zamroziæ. Pamiêtajmy jednak, aby na 12 godzin przed podaniem wyci¹gn¹æ deser z zamra¿arki. Warto dodaæ, ¿e biszkopty mo¿na zast¹piæ plackami bezowymi i do³o¿yæ krojone w kostki gruszki z syropu. Do nas¹czania mo¿emy wykorzystaæ likier lub koniak. Smacznego!
Leszek Kopcio

Ernest Noga Ma³y Ernest zawita³ na œwiecie 10 lipca. Wa¿y³ równo 4 kg i mierzy³ 56 cm. Ernest jest drugim dzieckiem pani Moniki z Miêdzylesia. Na ch³opca czeka w domu stêskniony brat Kacper. Trzylatek marzy³ o braciszku.

Maja Smyrga³a Dziewczynka urodzi³a siê 8 lipca. W dniu przyjœcia na œwiat wa¿y³a 2,8 kg i mierzy³a 51 cm. Maleñstwo po pobycie w szpitalu wróci z mam¹ Joann¹ do domu w Polanicy-Zdroju.

Jugów, Franziskabaude 1905 r.

Z kolekcji S. Karwowskiego

Natalia Kucab Pañstwo Magda i Marcin 9 lipca doczekali siê swojego pierwszego dziecka. Ma³a Natalka w dniu przyjœcia na œwiat wa¿y³a 3,5 kg i mierzy³a 55 cm. Razem z mam¹ nie mo¿e doczekaæ siê powrotu do domu w K³odzku.

Nr 686

Nr 686

WK£ADKA REKLAMOWA

VI 16

LUDZIE

Zanim dowiedzia³a siê, ¿e jest w ci¹¿y, zobaczy³a na ³¹ce a¿ piêæ bocianów

Potrójne szczêœcie
Noworudzianka urodzi³a trojaczki Czy¿by za spraw¹ bocianów z komina?

To by³ ogromny szok – tak pañstwo Magdalena i Pawe³ Wójcikowie wspominaj¹ wiadomoœæ o mnogiej ci¹¿y. W pierwszym miesi¹cu dowiedzieli siê, ¿e zostan¹ potrójnymi rodzicami. – Ogromne szczêœcie przeplata³o siê z obaw¹ o to, jak poradzimy sobie z a¿ trzema brzd¹cami – wspomina Magdalena Wójcik. – To by³a moja pierwsza ci¹¿a i od razu zostaliœmy wielodzietn¹ rodzin¹ – œmieje siê mama maluchów. Po trzech miesi¹cach Wójcikowie dowiedzieli siê, ¿e na œwiat przyjd¹ trzy dziewczynki. Tatorodzynek, stwierdzi³ od razu, ¿e w domu pe³nym kobiet bêdzie mia³ nie lada sielankê. – Jedna córcia bêdzie sprz¹taæ, druga gotowaæ a trzecia zostanie fryzjerk¹ i bêdzie strzyg³a tatusia – ¿artuje pan Pawe³. Rodzice ciesz¹ siê, ¿e swoje pociechy maj¹ nareszcie w domu. – Dziewczynki s¹ zdrowe, a to najwa¿niejsze – zgodnie mówi¹. Asia, Karolina i Maja urodzi³y siê 23 maja w Wa³brzychu. £¹cznie wa¿y³y ponad 4 kg.

Najmniejsza Maja mia³a niespe³na 1,35 kg. Karolinka z Asi¹ prawie po pó³tora. Dziœ wa¿¹ prawie dwa razy wiêcej. Imiona dla dziewczynek wymyœli³ szczêœliwy tato. – Mój m¹¿ nie skonsultowa³ tego ze mn¹ – œmieje siê pani Magda. – Nie prawda – ripostuje mê¿czyzna. – Przecie¿ do ciebie dzwoni³em – zaznacza. M³odzi rodzice opiek¹ nad maluchami dziel¹ siê po równo. Pan Pawe³ nie stroni od karmienia, przebierania, przewijania i k¹pania dziewczynek. – Jak na razie nasze córki s¹ grzeczne – mówi¹ rodzice. – Smacznie œpi¹, a do karmienia budz¹ siê co trzy godziny, jak w zegarku – dodaj¹. Dziewczynki nie s¹ bliŸniaczkami jednojajowymi, dlatego znacznie ró¿ni¹ siê od siebie. Maja to wykapany tata, Karolinka podobna jest do pani Magdy, a Asia to „mieszanka” obojga. Ró¿ni¹ siê tak¿e charakterami. – Asia jest najgrzeczniejsza, Karolinka wiecznie siê krêci, a Maja jest pomiêdzy nimi – mówi Magda Wójcik. Poza tym Majka to ³asuch, a Karolka niejadek. Byæ mo¿e swoje potrójne szczêœcie pañstwo Wójcikowie zawdziêczaj¹

Babcia, mama i nasza reporterka pozuj¹ do zdjêcia razem z trojaczkami z Piszkowic

zamieszkuj¹cym na piszkowicki kominie bocianom. Zanim pani Magdalena dowiedzia³a siê, ¿e jest w ci¹¿y zobaczy³a podczas spaceru a¿ piêæ bocianów. Najwiêksz¹ niespodziankê boæki sprawi³y jednak babci dziewczynek, która do koñca nie wiedzia³a, ¿e jej synowa nosi pod sercem trojaczki. – Jak siê dowiedzia³am, ¿e mam trzy wnuczki to omal nie zas³ab³am – wspomina Barbara Wójcik. – By³am przekonana, ¿e zostanê babci¹ bliŸniaków – dodaje.
R E K L A M A

Niestety wychowanie trzech maleñstw wi¹¿e siê z kosztami i to potrójnymi. Dlatego rodzice dziewczynek chêtnie przyjm¹ wszelk¹ pomoc materialna b¹dŸ rzeczowa. M³odzi rodzice najbardziej potrzebuj¹ pampersów ró¿nej wielkoœci i kaszek NAN. Nied³ugo dziecia-

ki czekaj¹ tak¿e obowi¹zkowe szczepienia. – A koszt jednej szczepionki to oko³o 700 z³ – martwi siê pani Magda, zaznacza jednak, ¿e zrobi z mê¿em wszystko, ¿eby szczêœliwie wychowaæ trojaczki.
Ma³gorzata Daciuk
m.daciuk@gazetanoworudzka.pl

Wesprzyj trojaczki!
Chcesz pomóc rodzinie Wójcików, skontaktuj siê z nasz¹ redakcj¹. Na telefon od ¿yczliwych osób i przedstawicieli firm czekamy pod nr tel. 519 121 126.

WK£ADKA REKLAMOWA

17 VII

CO TYDZIEÑ: Doradzamy jak urz¹dziæ ogród

Nasz ogród
Co tydzieñ przedstawiamy roœliny ozdobne i posiadaj¹ce jadalne owoce. Natomiast w tym tygodniu opiszemy roœlinê doœæ popularn¹, która jest ceniona za smaczne owoce. Doskonale daje sobie radê w naszych warunkach atmosferycznych.
Borówka wysoka (vaccinum corymbosum ) znana jest g³ównie pod nazw¹ borówka amerykañska. Gatunek ten obejmuje a¿ 450 odmian, z których w Europie wyhodowano tylko 4 jej odmiany. Zazwyczaj borówka wystêpuje pod postaci¹ krzewu osi¹gaj¹c od 10 cm do 4 metrów wysokoœci. Musimy pamiêtaæ, ¿e borówki to roœlina z rodziny kwitn¹cych. Ich liœcie maj¹ owalny kszta³t. W dodatku niektóre jej odmiany posiadaj¹ ca³oroczne liœcie. U innych opadaj¹ sezonowo. Kwiaty borówki s¹ niepozorne i ma³o okaza³e, barwy bia³ej, blado ró¿owej po czerwon¹, czasami z zabarwieniem zielonkawym, maj¹ dzwonowaty kszta³t. Najwa¿niejsze s¹ jednak owoce, czyli jagody o œrednicy 5-16 mm. Owoce pocz¹tkowo maj¹ barwê zielon¹. Gdy dojrzewaj¹ s¹ purpurowo-czerwone, aby ostatecznie osi¹gn¹æ barwê niebiesk¹ lub ciemno purpurow¹. Owoce borówki amerykañskiej maj¹ s³odki smak o ró¿nym stopniu kwaœnoœci. Zale¿y to jednak od gatunku, który wybierzemy. Poza tym borówki wyró¿niaj¹ siê cennymi zasobami wielu sk³adników od¿ywczych. Dziêki temu s¹ cennym elementem zbilansowanej i zdrowej diety. Wymagania glebowe borówki s¹ doœæ specyficzne, dla uprawy wymaga ziemi lekkiej, wilgotnej i kwaœnej (jak rododendrony).
Marzena Wasiuk

PRAWNIK radzi PRAWNIK

Chroñ swoje dane
Czy u¿ytkownik serwisu aukcyjnego mo¿e za¿¹daæ od jego w³aœcicieli uzyskania pe³nych danych adresowych sprzedaj¹cego w celu odst¹pienia od zawarcia z nim umowy kupna-sprzeda¿y? – pyta Czytelniczka.
TAK. Polskie prawo przewiduje mo¿liwoœæ uzyskania danych osobowych ze zbioru, jeœli osoba o nie wnioskuj¹ca w sposób wiarygodny uzasadni potrzebê ich posiadania. Oczywiœcie nie mo¿e to naruszyæ praw i wolnoœci osób, których dane dotycz¹. Konsument, który zawar³ umowê poza lokalem przedsiêbiorstwa, mo¿e od niej odst¹piæ bez podania przyczyny. Wystarczy jedynie z³o¿yæ stosowne oœwiadczenie na piœmie w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy.
R E K L

Urszula Szatna

Dobra rada
Borówka jest p³ytko ukorzeniona. Dlatego w okresach wzmo¿onych upa³ów warto j¹ systematycznie podlewaæ. W przypadkach nie wystarczaj¹cej kwaœnoœci gleby trzeba borówki nawoziæ nawozami kwaœnymi. Nale¿y to robiæ co 10 dni, od kwietnia do koñca czerwca.

Ustawa o ochronie danych osobowych zastrzega, ¿e udostêpnione dane osobowe mo¿na wykorzystaæ wy³¹cznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zosta³y udostêpnione. Dlatego u¿ytkownik serwisu aukcyjnego chc¹c uzyskaæ pe³ne dane adresowe innego u¿ytkownika, mo¿e skierowaæ w tej sprawie pisemny wniosek do administratora.
Podstawa prawna: ustawa z 25 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
A M A

Pytania do naszego projektanta terenów zielonych prosimy wysy³aæ na adres redakcji

BIURO PORAD PRAWNYCH

tel. 500 023 936

CO TYDZIEÑ: Psycholog radzi, uczy i wyjaœnia

Uciekaj¹ce dzieci
– Wakacje s¹ okresem szczególnego nasilenia ucieczek z domów. Latem ³atwiej jest przetrwaæ – przekonuje w tym tygodniu dr Marcin Florkowski, psycholog. M³odzi ludzie uciekaj¹, gdy jest im naprawdê Ÿle. W rzeczywistoœci s¹ to ucieczki od sytuacji, której nie mog¹ znieœæ. Natomiast nie po to, aby zaznaæ wolnoœci lub przygody. Nastolatki uciekaj¹ najczêœciej od rodziców, których postrzegaj¹ jako osoby nadopiekuñcze, stosuj¹ce przemoc i zbyt rygorystyczne. Aneta, piêtnaœcie lat: Znowu mam szlaban! Matka mnie bije. Powiedzia³a, ¿e jestem kurw¹, bo jak jej nie by³o, to mój ch³opak przyszed³ do mnie po swoj¹ czapkê. Nie mogê siê z nim spotykaæ ani wychodziæ z domu. Myœlê o ucieczce, bo mam ju¿ tego doœæ, ale siê bojê. Marek, gimnazjalista: Nie wiem co mam zrobiæ. Mój tata ca³ymi dniami siê awanturuje. Muszê uciec z domu. Starsza siostra siê wyprowadzi³a, a ja nie mam gdzie iœæ. W domu mam piek³o. Ojciec szarpie mamê i przeklina, a ja nie mogê siê uczyæ. On zwariowa³ i jeszcze do tego pije. Mówi, ¿e moja mama go zdradza. Zabijê siê albo ucieknê. Tylko jeszcze nie wiem gdzie. Ale kupiê bilet, wsi¹dê do poci¹gu i pojadê przed siebie… Ucieczka to krok desperacki. Decyzja jest podejmowana zwykle impulsywnie, pod wp³ywem gwa³townego konfliktu, gniewu lub rozpaczy, choæ rozmyœla siê o niej wczeœniej. M³ody cz³owiek ma mglisty plan dok¹d uciekaæ. Zwykle okazuje siê jednak, ¿e nierealistyczny. Warto pamiêtaæ, ¿e ucieczki mog¹ koñczyæ siê te¿ tragicznie: prostytucj¹, przestêpstwami lub bezdomnoœci¹. Im d³u¿ej jest siê poza domem, tym trudniej do niego wróciæ. Bywa, ¿e nastolatki uciekaj¹ z domu, w którym „wszystko maj¹”. Rodzice czuj¹ siê wtedy skrzywdzeni i obra¿eni: Wszystko móg³ mieæ, byle siê dobrze uczy³. Obiecaliœmy mu komputer, rower, kieszonkowe, co chce. Ale jemu z domu zachcia³o siê uciekaæ. Wpro-

wadziliœmy plan dnia – od tej godziny do tej nauka, potem wolne. Takich to niedobrych rodziców ma, ¿e chcieli, ¿eby siê uczy³, gówniarz. Choæ w takich przypadkach rodzice autentycznie martwi¹ siê o swoje dziecko, to jednak ich dzia³ania s¹ pozbawione wra¿liwoœci. Karolina, gimnazjalistka: Po prostu mam doœæ ¿ycia. Jestem doœæ bogata, dobrze siê uczê, mam prawie wszystko, co chcia³abym mieæ. Ale po co mi to, je¿eli rodzice siê mn¹ wcale nie interesuj¹… maj¹ mnie totalnie gdzieœ. Nie zwierzam siê, bo mnie nie s³uchaj¹. Nie rozumiej¹ mnie. Nie mam po co ¿yæ, ci¹gle wieczne szlabany nie wiadomo za co. Nie mogê wychodziæ na dwór i spotykaæ siê z ch³opakami. Mo¿e jak coœ zrobiê, to zrozumiej¹, ¿e pope³nili wielki b³¹d. Co robiæ? Aby dziecko nie myœla³o o ucieczce musi byæ przekonane, ¿e rodzice s¹ nim auten-

tycznie zainteresowani i chc¹ go s³uchaæ, a nie tylko karaæ lub zmuszaæ. Dlatego dobrze jest dzieliæ siê z dzieckiem swoimi uczuciami, ale tak aby go nie obwiniæ. Nie nale¿y unikaæ rozmowy o problemach. Nawet wtedy, gdy wydaj¹ siê nie do rozwi¹zania. Warto równie¿ okazywaæ mi³oœæ i tworzyæ kompromisy: „Ja trochê ust¹piê, ty trochê ust¹pisz” „Zrób krok w moj¹ stronê, ja przejdê resztê drogi”. Natomiast, gdy dziecko ju¿ ucieknie, nale¿y zawiadomiæ policjê, a tak¿e skontaktowaæ siê z jego znajomymi. Trzeba szukaæ dziecka, dlatego warto poinformowaæ tak¿e media. Gdy wróci, nie nale¿y obra¿aæ siê na niego. Dobrze jest powiedzieæ o swojej trosce, ale tak aby dziecka nie obci¹¿aæ. W rozmowie pomaga przypomnienie sobie w³asnej m³odoœci i w³asnych szaleñstw. Jeœli nie mo¿esz siê z dzieckiem dogadaæ, to warto poszukaæ profesjonalnej pomocy.

Nr 686

18

WK£ADKA REKLAMOWA

Nr 686

Wynajmê
pomieszczenia w Nowej Rudzie przy ul. Piwnej 2 do prowadzenia dzia³alnoœci gastronomicznej

tel. 74 872 2739
Nadleœnictwo Jugów 57-430 Jugów, ul. G³ówna 149 tel. 74 872 24 52, 74 872 11 84 OG£OSZENIE

Nadleœnictwo Jugów wydzier¿awi lub wynajmie pomieszczenia biurowe i magazynowe wraz z zapleczem socjalnym w Ludwikowicach K³odzkich ul. Fabryczna 10 i 23.
Obiekty posiadaj¹ instalacjê elektryczn¹, wodno-kanalizacyjn¹ oraz telefoniczn¹. Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ w Nadleœnictwie Jugów w godz. 8.00 do 15.00 pod numerem tel. 74 872 24 52 wewn. 237, 213.

WK£ADKA REKLAMOWA

19

Nr 686

20

WK£ADKA REKLAMOWA

Nr 686

WK£ADKA REKLAMOWA

21

Nr 686

22

WK£ADKA REKLAMOWA

Nr 686

Puszka soku dla serca
Badania dowodz¹, ¿e jedn¹ z przyczyn wielu wspó³czesnych chorób jest niedobór magnezu i potasu. Zanim siêgniemy po farmaceutyki, wypróbujmy naturalny sok pomidorowy „Si³a Serca”. Prozdrowotna wartoœæ soku pomidorowego „Si³a Serca” w porównaniu do innych soków pomidorowych jest znacznie wiêksza dziêki zast¹pieniu u¿ywanej dotychczas soli – unikatow¹ sol¹ o zwiêkszonej zawartoœci magnezu i potasu, a obni¿onej zawartoœci szkodliwego w nadmiarze sodu. Sok ten stanowi tak¿e Ÿród³o wielu niezbêdnych do prawid³owego funkcjonowania organizmu witamin, mikro i makroelementów oraz likopenu – jednego z najsilniejszych przeciwutleniaczy, który hamuje procesy starzenia. Warto dodaæ, ¿e czêœæ dochodu ze sprzeda¿y soku „Si³a Serca” wspiera realizowany przez Fundacjê Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, program budowy prototypu i wdro¿enia do praktyki klinicznej systemu wspomagania serca dla dzieci w wieku szkolnym.

510 103 160 www.gazetanoworudzka.pl

fot. R. Piela

REDAKCYJNY TELEFON INTERWENCYJNY

– EGIPT HOTEL 3 HB - CENA OD 1099 HOTEL 4 HB - CENA OD 1399 HOTEL 3 all.inc CENA OD 1299 HOTEL 4 ALL.INC. CENA OD 1459 – TUNEZJA HOTEL 3 ALL. INC. CENA OD 1349 HOTEL 4 ALL.INC. - 1549 – TURCJA HOTEL 3 ALL.INC. CENA OD 1625 HOTEL 4 ALL.INC. CENA OD 1847 – WCZASY AUTOKAROWE ALBANIA HOTEL 3 CENA OD 1159 BULGARIA HOTEL CENA OD 949 CHORWACJA POKÓJ CENA OD 919 CZARNOGÓRA WILLE 3 OD 1139 GRECJA APARTAMENTY OD 999 HISZPANIA PENSJONAT OD 1399 – WYCIECZKI OBJAZDOWE AUTOKAREM PARY¯+BRUKSELA 6 DNI OD 950 Z£ W£OCHY KLASYCZNE 9 DNI OD 1499 Z£ ANTYCZNA GRECJA 9 DNI OD 1499 Z£ PER£Y ADRIATYKU 8 DNI OD 1499 Z£ CZARNOGÓRA 9 DNI OD 1499 Z£ LITWA WILNO-KOWNO-TROKI 5DNI CENA OD 599 Z£

tekst sponsorowany

23 XIII

HOROSKOP HOROSKOP
BARAN Czasami same czyny nie wystarcz¹. Wtedy warto zacz¹æ u¿ywaæ jêzyka. Pamiêtaj, ¿e tylko od Ciebie zale¿y jak potoczy siê bieg wydarzeñ. BYK Ostatnio realizowa³eœ sporo swoich pomys³ów. Teraz nadchodzi czas, aby choæ kilka z nich zakoñczyæ. Warto to zrobiæ tym bardziej, ¿e okolicznoœci bêd¹ Tobie sprzyjaæ. ´ BLIZNIÊTA Okreœl jasno swój cel, a nastêpnie d¹¿ do niego, nie zbaczaj¹c z wyznaczonej drogi. Nie traæ pewnoœci siebie. Nie s³uchaj te¿ jak inni plotkuj¹ o Tobie.

SprawdŸ za ile tankujesz
Ceny paliw na wybranych stacjach z 13 lipca
NAZWA STACJI, ADRES Motorpol, W³odowice, W³odowice 56 PKN Orlen, Nowa Ruda, Niepodleg³oœci 43 SUH Stacja Paliw, Œcinawka Œrednia, 3 Maja 8a P-Gaz, Nowa Ruda, Niepodleg³oœci 58 PHU Eko-Gaz, Dzikowiec, Dêbówka 2a Sprzeda¿ paliw MON-NAFT, Jugów, G³ówna 91 PKS zajezdnia, Nowa Ruda, ul. Œwidnicka EkstraGaz, Nowa Ruda, ul. K³odzka Kasacja Pojazdów, Nowa Ruda, ul. Œwidnicka 108 Eko-rim, K³odzko, ul. Zajêcza 12a Stacja Gazowa K&K, K³odzko, ul. Zamiejska 16 Poczta Polska Centrum Logistyki, K³odzko, ul. Objazdowa 14 Stacja paliw PKS, K³odzko, ul. Dusznicka 1 E 95 4,75 4,74 4,70 4,80 4,70 4,66 4,50 4,57 4,62 4,58 4,64 4,62 4,62 4,79 E 98 4,99 4,68 4,89 4,87 4,99 ON 4,50 4,49 4,45 4,40 4,50 4,25 4,19 4,24 4,29 4,28 4,34 4,34 4,32 4,49 LPG 2,18 2,18 2,15 2,15 2,09 2,19 2,10 2,09 2,12 2,12 2,19 2,14

zestaw map Sudety Œrodkowe 5 biletów do Muzeum Górnictwa 5 biletów na basen w Nowej Rudzie bukiet kwiatów zaproszenie do kawiarni „Bia³a Lokomotywa” Przeja¿d¿ka limuzyn¹ 2-osobowa wycieczka do Pragi zestaw produktów spo¿ywczych karnet na basen w Jugowie

RAK Wreszcie musisz znaleŸæ czas na rozmowy z bliskimi. Jeœli nie wyka¿esz zainteresowania, mo¿e omin¹æ Ciebie coœ bardzo wa¿nego. LEW Zapragniesz rzeczy, które bêd¹ wymagaæ przeznaczenia na ich zakup sporej sumy. Jeœli jednak jej nie masz, nie próbuj siê zapo¿yczyæ. PóŸniej ciê¿ko bêdzie Tobie oddaæ. PANNA Za spraw¹ nowej znajomoœci stracisz g³owê. Przejdziesz samego siebie. Nikt nie bêdzie móg³ Ciebie powstrzymaæ od realizacji szalonych pomys³ów. Zastanów siê tylko, czy naprawdê warto. WAGA Lubisz popadaæ ze skrajnoœci w skrajnoœæ. Czasami bezgranicznie wszystkim ufasz. Innym razem wszystkich wrogo postrzegasz. Dlatego warto czasami odnaleŸæ z³oty œrodek. SKORPION Z natury jesteœ buntownikiem. Musisz uwa¿aæ. Wkrótce mo¿esz rozpocz¹æ niepotrzebny spór. Wtedy lepiej, abyœ zapanowa³ nad w³asnymi emocjami. STRZELEC Ktoœ niespodziewany mile Ciebie zaskoczy. Dziêki temu bêdziesz mia³ dobry humor. W nadchodz¹cych dniach nie bêdziesz mia³ ¿adnych problemów. KOZIORO¯EC Samodzielnoœæ jest zalet¹, ale czasami mo¿e siê okazaæ równie¿ wad¹. Dlatego proponujemy, abyœ otworzy³ siê na bliskich. Wtedy bêdziesz móg³ ich bardziej zrozumieæ. WODNIK Za spraw¹ Wenus bêdziesz siê cieszyæ ogromnym powodzeniem. Pamiêtaj, aby zachowaæ zdrowy rozs¹dek. Inaczej mo¿esz siê naraziæ i wzbudziæ wiele kontrowersji. RYBY Humor, energia i optymizm nie bêd¹ Ciebie opuszczaæ nawet na krok. Dlatego warto zaanga¿owaæ swoje si³y w realizacjê planów, z efektów których bêdziesz w przysz³oœci korzysta³.
Wró¿ka Sabina

PKN ORLEN, K³odzko, ul. Moniuszki 4 „Marx”, Bystrzyca K³odzka, ul. Kolejowa 151 Bliska, Stary Waliszów 46 PKN Orlen, Boguszyn PKN Orlen, Szalejów Dolny Stacja Paliw M.G.£.A., Jaszkowa Dolna 1A Stacja Paliw BP, K³odzko, ul. Dusznicka 14

Rozwi¹zuj¹c krzy¿ówkê, za 3 tygodnie masz szansê wygraæ

KURS NA PRAWO JAZDY

Jak zdobyæ nagrody?
Wystarczy wys³aæ has³o tygodnia z krzy¿ówki SMS-em na numer 72068 w treœci wpisuj¹c TC.KR.has³o_tygodnia_imiê_i_nazwisko. Koszt jednego SMS-a to 2 z³ + VAT (2,44 z³ z VAT). Mo¿esz równie¿ dostarczyæ do redakcji has³o tygodnia na kuponie.

Has³o tygodnia: Lanie wody rybom nie szkodzi
W tym tygodniu wygrali: Miros³aw Kuczyñski zestaw map Krystyna Dziuba³ka bilety do Muzeum Górnictwa Józefa Wróbel bukiet kwiatów Maria Zarotyñska zaproszenie do kawiarni Justyna Majewska, Adam Nowik zestawy produktów Jysk Marzena Anicka, Janina Mika zestawy Marks&Spencer Zwyciêzców powiadomimy telefonicznie!
Imiê i nazwisko: .................................................. tel. ..........................................

GN 686

Nr 686

24

WK£ADKA REKLAMOWA – STRONA P£ATNA

Nr 686

Stronê redaguje: Danuta Bolisêga Urz¹d Gminy Nowa Ruda tel. 74 872 24 41

Urz¹d Gminy Nowa Ruda ul. Niepodleg³oœci 1 57-400 Nowa Ruda tel. 74 872 22 63 fax 74 872 50 83

Piotr Borys odwiedzi³ Centrum Kultury
W pi¹tek, 25 czerwca br. o godzinie 15.00 w czytelni biblioteki Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach K³odzkich, odby³o siê spotkanie z europos³em Piotrem Borysem. Na spotkanie przybyli mieszkañcy Ludwikowic K³odzkich oraz wójt S³awomir Karwowski. Zgromadzeni goœcie obejrzeli wystêp dzieci i m³odzie¿y z sekcji muzycznej, które zaprezentowa³y m.in. „Odê do radoœci” (oficjalny hymn Unii Europejskiej). Wykonawcy nagrodzeni zostali gromkimi brawami. Goœciom przedstawiono tak¿e wystawê prac dzieci z sekcji plastycznej o tematyce unijnej. Po uroczystych wystêpach Piotr Borys przybli¿y³ i omówi³ cele oraz funkcje Unii Europejskiej. Opowiedzia³ czym zajmuje siê europose³ i jak wygl¹da jego praca. Przedstawi³ problemy, z którymi obecnie boryka siê Unia Europejska. Zaproponowa³ tak¿e zrealizowanie konkursu wiedzy o Unii Europejskiej. Obieca³ przy tym pomoc merytoryczn¹ w formu³owaniu zagadnieñ, oraz atrakcyjne nagrody. Po czêœci oficjalnej przyszed³ czas na drobny poczêstunek oraz wpisanie siê do naszej kroniki. W podziêkowaniu za przybycie do Centrum Kultury, dyrektor Piotr Postro¿ny, wrêczy³ pos³owi symbol ziemi sowiogórskiej w postaci figurki sowy, wykonanej przez pracowniê ceramiczn¹ dzia³aj¹c¹ przy CKGNR.
Katarzyna Nierych³y
Piotr Borys po raz pierwszy odwiedzi³ centrum kultury w Ludwikowicach K³odzkich

ROK SZKOLNY ZAKOÑCZONY
Szko³o! Szko³o! Gdy ciê wspominam, Têsknota w serce siê wgryza, Oczy mam pe³ne ³ez! J. Tuwim Druga po³owa czerwca to w szko³ach czas podsumowañ. Wtedy bowiem przychodzi okres upragnionych wakacji, a jednoczeœnie moment po¿egnania szko³y. Jedni rozstaj¹ siê z ni¹ na dwa miesi¹ce, by po tym okresie spotkaæ siê ponownie, inni na sta³e. Podobnie by³o i w tym roku. We W³odowicach po¿egnano uczniów klasy szóstej, którzy od nowego roku szkolnego rozpoczn¹ naukê w gimnazjum. Podczas uroczystoœci uczniowie otrzymali œwiadectwa szkolne, a niektórzy nagrody za swoje osi¹gniêcia. Pad³o wiele s³ów podziêkowañ oraz ¿yczeñ: samych sukcesów w przysz³oœci. By³y kwiaty i ³zy wzruszenia. Nie zapomnimy ciê nasza szko³o.
Danuta Bolisêga

Tak by³o we W³odowicach. Tam równie¿ zakoñczono rok szkolny

Witajcie wakacje
25 czerwca br. w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dzikowcu odby³ siê uroczysty apel z okazji zakoñczenia roku szkolnego. Uczestniczyli w nim uczniowie szko³y, nauczyciele, so³tys Henryk Srokowski oraz rodzice. Ca³a uroczystoœæ rozpoczê³a siê o godzinie 9.30. Wszystko zaczê³o siê od rozdania œwiadectw i nagród absolwentom naszej szko³y. Najlepsz¹ uczennic¹ okaza³a siê Wiktoria Kowalska, która przez trzy ostatnie lata edukacji otrzymywa³a œwiadectwa z czerwonym paskiem, co w konsekwencji sprawi³o, ¿e wpisa³a siê na zakoñczenie szóstej klasy do Z³otej Ksiêgi Uczniów. Rozdane by³y równie¿ nagrody ksi¹¿kowe za bardzo dobre wyniki w nauce oraz za pracê w samorz¹dzie szkolnym. Wójt gminy Nowa Ruda, Rada So³ecka wsi Dzikowiec wraz z Ochotnicz¹ Stra¿¹ Po¿arn¹ ufundowali nagrody dla najlepszej uczennicy i najlepszej sportsmenki oraz dla uczestników konkursów interdyscyplinarnych, którzy reprezentowali nasz¹ szko³ê, gminê oraz OSP na eliminacjach na szczeblu powiatowym. W imieniu fundatorów, nagrody wrêczy³ so³tys wsi Dzikowiec. Ca³a impreza zakoñczy³a siê wystêpem szóstoklasistów oraz po¿egnaniem wyg³oszonym przez pani¹ dyrektor. Wszyscy z uœmiechami na twarzy rozeszli siê do domów.
Jolanta Sosnowska
Nagrodzone uczennice nie kry³y radoœci z zakoñczenia roku szkolnego

fot. J. Sosnowska

fot. K. Nierych³y

WK£ADKA REKLAMOWA – STRONA P£ATNA

25
Urz¹d Gminy Nowa Ruda ul. Niepodleg³oœci 1 57-400 Nowa Ruda tel. 74 872 22 63 fax 74 872 50 83

Danuta Bolisêga Urz¹d Gminy Nowa Ruda tel. 74 872 24 41

Dom Ziemi K³odzkiej
W poniedzia³ek, 21 czerwca br. w Centrum Kultury gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach K³odzkich mia³o miejsce otwarcie wystawy pt. „Dom Ziemi K³odzkiej”. By³ to pokaz prac, które bra³y udzia³ w konkursie architektonicznym pt. „Dom sudecki o cechach architektury regionalnej ziemi k³odzkiej”. Prelekcja zosta³a przeprowadzona dla m³odzie¿y z gimnazjum z Ludwikowic i Jugowa przez Warcis³awa Martynowskiego i Ma³gorzatê Zaj¹czkowsk¹Orze³, którzy chcieli aby m³odzi ludzie w szczególny sposób zwracali uwagê na piêkno budownictwa dawnej ziemi k³odzkiej. Prelegenci na zakoñczenie interesuj¹cej lekcji historii, prosili gimnazjalistów o ocalenie na ró¿ne sposoby pozosta³oœci unikatowego krajobrazu kulturowego. Starostwo powiatowe w K³odzku, organizuj¹c ten konkurs postawi³o sobie za cel zachowanie k³odzkiej architektury krajobrazu, której odrêbnoœæ kszta³towana by³a przez mieszkañców tej ziemi, zarówno Czechów, Niemców jak i Polaków. W celu zachowania niepowtarzalnego krajobrazu tego terenu, wyra¿aj¹cego siê w architekturze pa³aców, domów mieszkalnych i gospodarstw rolnych, a tak¿e niejako w proteœcie przeciwko architektonicznej przypadkowoœci i kosmopolityzmowi zalewaj¹cemu obszar ziemi k³odzkiej, powsta³ pomys³ promocji projektów ca³orocznych domów rodzinnych, spe³niaj¹cych wspó³czesne wymagania funkcjonalne i technologiczne, a jednoczeœnie zachowuj¹cych cechy i tradycjê budownictwa lokalnego. Inicjato-

rem konkursu by³ Krzysztof Baldy starosta powiatu k³odzkiego, którego mieszkañcy

mieli okazjê poznaæ na wernisa¿u otwartym przez wójta gminy Nowa Ruda, S³awomira

Karwowskiego oraz dyrektora CKGNR, Piotra Postro¿nego.
Monika Nowacka

NOC ŒWIÊTOJAÑSKA
Nie znano kiedyœ imienia Boga Nikt darów nie niós³ Mu do o³tarza Mimo to Pan Bóg nawet dla pogan Piêkno tej nocy ju¿ w raju stwarza³. Tym fragmentem wiersza pt. „Noc Œwiêtojañska” autorstwa Franciszka Kobyryñczuka, odczytanym przez dzieci z zespo³u szkolno przedszkolnego, rozpoczê³y siê obchody Nocy Œwiêtojañskiej. W niedzielê 27 czerwca br. o godzinie 17.00 na placu zabaw w Dzikowcu zebrali siê mieszkañcy i goœcie, wœród których byli: wójt gminy Nowa Ruda S³awomir Karwowski, prezes NUK Grzegorz Kuzak, dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy Krzysztof Bolisêga, pracownicy urzêdu gminy, stra¿acy z OSP Dzikowiec, panie z KGW Dzikowiec, przedstawiciele Rady So³eckiej oraz mieszkañcy wsi Dzikowiec. So³tys Henryk Srokowski powita³ wszystkich przyby³ych na uroczystoœæ i zaprosi³ do wspólnej zabawy. W czêœci artystycznej panie z KGW zaprezentowa³y znane i nieznane pieœni o tematyce œwiêtojañskiej. Organizatorzy za uczestnictwo w imprezie nagrodzili wszystkie ko³a dyplomami i upominkami rzeczowymi. Najwa¿niejszym punktem niedzielnego popo³udnia by³o – zgodnie z tradycj¹ – puszczanie wianków w pobliskiej rzece Dzik. Przepiêkne, du¿e i ma³e, bajecznie kolorowe, wykonane w³asnorêcznie przez nasze panie wianki, by³y niezaprzeczaln¹ uczt¹ dla oczu wszystkich, którzy zebrali siê w tym dniu w Dzikowcu. Jednak organizatorzy zadbali nie tylko o ducha. Na zastawionych sto³ach, dziêki staraniom pañ z KGW z Dzikowca znalaz³o siê te¿ i coœ dla cia³a. By³y ciasta, ¿urek i kie³basa z ro¿na. By³a równie¿ okazja do tañców. Wszystkim chêtnym przygrywa³ pan Marcin Szulicki z Przygórza. Na kolejn¹ Noc Œwiêtojañsk¹ przyjdzie nam czekaæ ca³y rok, jednak tegoroczne wspomnienia wystarcz¹ z pewnoœci¹ na d³ugi czas. Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim, hojnym sponsorom: Pose³ na Sejm RP Monice Wielichowskiej, zarz¹dowi powiatu k³odzkiego, wójtowi gminy Nowa Ruda S³awomirowi Karwow-

skiemu, prezesowi Kopalni Surowców Skalnych w Bartnicy Romanowi Brunowskiemu, prezesowi ZPAS Piotrowi Baranowskiemu, prezesowi NUK Grzegorzowi Kuzakowi, Robertowi Lebdzie, EKO-GAZ Zbi-

gniewowi Gazurowi, OSP Dzikowiec, gminnemu KGW, so³tysowi wraz z Rad¹ So³eck¹ oraz tym wszystkim, dziêki którym mo¿liwe by³o zorganizowanie tegorocznej imprezy.
Danuta Bolisêga

fot. M. Nowacka

Nr 686

Stronê redaguje:

26
Stronê redaguje: Krzysztof Czajka rzecznik prasowy Urzêdu Miejskiego w Nowej Rudzie tel. 74 872 0336

WK£ADKA REKLAMOWA – STRONA P£ATNA

Urz¹d Miejski Rynek 1 57-400 Nowa Ruda tel. 74 872 03 00 fax 74 872 22 68

fot. K. Czajka

Nr 686

Boisko przy SP2 Boisko przy SP2
OBWIESZCZENIE
Rafa³ Wierzbicki ul. Ostródzka we Wroc³awiu. Ze z³o¿onymi dokumentami mo¿na zapoznaæ siê w Urzêdzie Miasta Nowa Ruda w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego, Rynek 11, pokój 206, tel. 872 0331. Strony postêpowania administracyjnego mog¹ z³o¿yæ ewentualne uwagi lub wnioski oraz przed³o¿yæ swoje stanowisko w tej sprawie w ci¹gu 7 dni od daty ukazania siê niniejszego obwieszczenia w siedzibie tut. urzêdu, pokój nr 206 w godzinach pracy od 7.30-15.30. Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy. Informujemy, ¿e podczas wakacji boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Rudzie czynne jest od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.: poniedzia³ek, œroda, piatek 15.30-20.30, wtorek, czwartek 9.30-14.30. Dzieæmi i m³odzie¿¹ opiekuje siê i prowadzi zajêcia absolwent AWF Przemys³aw Dobrzeniecki. Osoby niepe³noletnie proszone s¹ o przyniesienie ze sob¹ zgody rodziców/ opiekunów na uczestnictwo w zajêciach. Na boisku s¹ organizowane zajêcia w zale¿noœci od iloœci i wieku chêtnych: o charakterze zabawowym z u¿yciem pi³ki, przy odpowiedniej iloœci osób mo¿na pograæ w siatkówkê, pi³kê no¿n¹ lub tenisa ziemnego. Zapraszamy równie¿ na grê w ping-ponga i pi³karzyki (sto³y s¹ przy boisku).
Urszula Kamiñczak-Podgórna
dyrektor Szko³y Podstawowej Nr 2 w Nowej Rudzie

Burmistrz Miasta Nowa Ruda dzia³aj¹c w trybie art. 53 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz .U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze. zm.) zawiadamia o wszczêciu postêpowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazw¹: „Remont Stacji Redukcyjno Pomiarowej na terenie Osiedla Waryñskiego w Nowej Rudzie przewidziany do realizacji na terenie dzia³ki nr 7, AM-6, Obrêb 6 – S³upiec przy ul. Moniuszki w Nowej Rudzie na wniosek Dolnoœl¹skiej Spó³ki Gazownictwa Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy Wa³brzych z/s ul. Koœciuszki 1 w Wa³brzychu, dzia³aj¹cej poprzez pe³nomocnika WWK – Projekt

Cz³owiek najlepsz¹ inwestycj¹

OBWIESZCZENIE
Burmistrz Miasta Nowa Ruda dzia³aj¹c w trybie art. 53 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz .U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze. zm.) zawiadamia o wszczêciu postêpowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazw¹: Przebudowa zjazdu na teren pawilonu handlowego, przebudowa ulicy S³upieckiej w Nowej Rudzie wraz ze zmian¹ organizacji ruchu” – na d³ugoœci oko³o 200 m, przewidziana do realizacji na terenie dzia³ek nr: 8/12, 83/13, 64/ 3, 64/4, AM-4, Obrêb 6-S³upiec na wniosek, Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. z/s przy ul. ¯niwnej 5 w Kostrzynie dzia³aj¹cej poprzez pe³nomocnika Miros³awa Kasperskiego przedstawiciela Pracowni Projektowej PROJCOM w Rybniku. Ze z³o¿onymi dokumentami mo¿na zapoznaæ siê w Urzêdzie Miasta Nowa Ruda w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego, Rynek 11, pokój 206, tel. 872 0331. Strony postêpowania administracyjnego mog¹ z³o¿yæ ewentualne uwagi lub wnioski oraz przed³o¿yæ swoje stanowisko w tej sprawie w ci¹gu 7 dni od daty ukazania siê niniejszego obwieszczenia w siedzibie tut. urzêdu, pokój nr 206 w godzinach pracy od 7.30-15.30. Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.

Menad¿erowie przysz³oœci

Projekt „Mened¿erowie Przysz³oœci – studia podyplomowe” – pierwsza edycja ju¿ zakoñczona! W dniach 1-3.07.2010 r. odby³y siê egzaminy dyplomowe studentów Studiów Podyplomowych w ramach projektu „Mened¿erowie Przysz³oœci – studia podyplomowe”, realizowanego przez PolskoCzesk¹ Wy¿sz¹ Szko³ê Biznesu i Sportu „Collegium Glacense” w Nowej Rudzie oraz InGroup Doradztwo i Szkolenia, Ma³gorzata Dworzañska, Dagmara Lewicka, s.c. Dwuseme-

stralne Studia Podyplomowe. Studia skierowane s¹ dla pracowników przedsiêbiorstw i osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹, a ich celem jest podniesie kompetencji uczestników w zakresie zarz¹dzania. Na trzech kierunkach studiów podyplomowych: – doskonalenie umiejêtnoœci mened¿erskich i negocjacyjnych, – mened¿er personalny, – mened¿er jako trener i coach. w pierwszej edycji studiów

uczestniczy³o ³¹cznie 72 s³uchaczy, których wysi³ki zakoñczone zosta³y sukcesem w postaci dyplomów studiów podyplomowych. Niebawem (w paŸdzierniku br.) rozpocznie siê druga edycja studiów podyplomowych, na któr¹ serdecznie zapraszamy.
Wiktoria Zachariasz
Projekt „Mened¿erowie Przysz³oœci – studia podyplomowe” wspó³finansowany jest przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

fot. K. Czajka

WK£ADKA REKLAMOWA – STRONA P£ATNA

27
Urz¹d Miejski Rynek 1 57-400 Nowa Ruda tel. 74 872 03 00 fax 74 872 22 68

Stronê redaguje: Krzysztof Czajka rzecznik prasowy Urzêdu Miejskiego w Nowej Rudzie tel. 74 872 0336

Unijne pieni¹dze do Nowej Rudy
W poniedzia³ek, 14 czerwca swoje podpisy na umowach dotycz¹cych rewitalizacji, z³o¿yli – marsza³ek województwa Marek £apiñski oraz burmistrz Nowej Rudy Tomasz Kiliñski. W ramach bie¿¹cych prac rewitalizacynych, po usuniêciu „punktów zielonych”, wykonywane s¹ roboty kanalizacyjne, wodoci¹gowe i instalacyjne. Kolejny etap obejmie skrzy¿owanie ulic Pi³sudskiego z ulic¹ Koœcieln¹. Roboty kanalizacyjne odbywaæ siê bêd¹ „pierzejami” rynku, aby póŸniej rozpocz¹æ prace nawierzchniowe. W miêdzyczasie jeszcze w roku bie¿¹cym rozpocznie siê i zostanie zakoñczona renowacja fontanny œw. Jana Chrzciciela oraz restauracja ratusza, w sk³ad której wchodziæ bêdzie odnowienie elewacji, wymiana okien i witra¿y. Ca³kowity koszt robót – 11 516 837,47 (dofinansowanie – 7 222 174,7 z³). Z pocz¹tkiem lipca dosz³o do podpisania umowy na renowacjê ³¹cznej liczby 19 kamienic, która rozpocznie siê w miesi¹cu sierpniu br. W zale¿noœci od stanu technicznego budynków, prace obejm¹ wykonanie nowej elewacji, remont dachów oraz klatek schodowych. Koszt zadania to 5 385 111,32 z³ (kwota dofinansowania – 2 589 449,30 z³). Ponadto koñcem czerwca zakoñczono realizacje projektu pn. „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda, przebudowa ulic Bohaterów Getta i Ma³ej, celem poprawy dostêpnoœci turystycznej noworudzkiego rynku” – o wartoœci ca³kowitej 1 409 183,13 z³, gdzie dofinansowanie wynios³o 654 524,36 z³. W sprawie projektu pn. „Regionalne Centrum Turystyki Aktywnej”, marsza³ek województwa wraz z burmistrzem Nowej Rudy, podpisali aneks do zawartej wczeœniej umowy, dotycz¹cy zwiêkszenia kwoty dofinansowania. Pocz¹tkowe dofinansowanie wynios³o 1 mln 596 tys. z³, jednak¿e w wyniku pozostania œrodków w ramach dzia³ania Turystyka aktywna, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnoœl¹skiego na lata 2007-2013; suma wzros³a do 4 mln 279 tys. z³. Zakres prac przewiduje: wymianê nawierzchni p³yty g³ównej boiska

Rynek w przebudowie

(na sztuczn¹), budowê bie¿ni oraz monta¿ urz¹dzeñ lekkoatletycznych. W planach przewidziane s¹ równie¿ 2 boiska do pi³ki pla¿owej, boisko wielofunkcyjne, 2 parkingi, chodniki, modernizacja trybun, kanalizacja deszczowa, wykona-

Obiekty sportowe czekaj¹ na modernizacjê

nie nowego odwodnienia, instalacja sieci energetycznej wraz z oœwietleniem. – Podpisanie tego aneksu, to kolejny sukces naszego miasta w pozyskiwaniu œrodków oferowanych z zewn¹trz – mówi Tomasz Kiliñski. – Za wsparcie naszych dzia³añ dziêkujê pose³ Monice Wielichowskiej i senatorowi Stanis³awowi Jurcewiczowi – dodaje burmistrz. Zadowolenia nie kryje tak¿e Monika Wielichowska, która potwierdza, ¿e paŸdziernikowy wyjazd i spotkania z cz³onkami zarz¹du województwa dolnoœl¹skiego zakoñczy³y siê pozytywnymi dla Nowej Rudy i zadania „Regionalne Centrum Turystyki Aktywnej – moderni-

fot. K. Czajka

zacja obiektów sportowych przy ul. K³odzkiej 16 z zagospodarowaniem terenu oraz budow¹ boiska o sztucznej nawierzchni” rozstrzygniêciami. – Dziêki naszemu szybkiemu dzia³aniu uda³o siê przekonaæ zarz¹d województwa dolnoœl¹skiego, aby pozyskane œrodki w wyniku oszczêdnoœci po przetargach, skierowaæ do Nowej Rudy, dla CTS – u. Uda³o siê. Nowa Ruda otrzyma³a zwiêkszon¹ dotacjê do 4,2 miliona z³otych, któr¹ wykorzysta na modernizacjê obiektów sportowych i budowê boiska – podsumowuje parlamentarzystka.
TimeOut

Na placach zabaw
Noworudzkie Stowarzyszenie Pro Publico Bono dziêki grantowi z Fundacji Danone organizuje gry i zabawy sportowe dla maluchów na placach zabaw. Proponowane formy zajêæ to przyk³ad jak zabawa mo¿e rozwijaæ aktywnoœæ ruchow¹ dzieci ju¿ od najm³odszych lat. Na ostatnie czwartkowe gry i zabawy zapraszamy o godz.16.00 do starego parku w S³upcu.

Czwartki na placu zabaw

fot. K. Czajka

fot. K. Czajka

Nr 686

XVIII 28

Nr 686

informator
W A Ż N E T E L E FO N Y FO
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 lipca lipca lipca lipca lipca lipca lipca lipca lipca lipca

D Y Ż U RY A P T E K RY
• Apteka Piastowska, Nowa Ruda, ul. Piastów 5, tel. 74 872 2585 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Apteka Piastowska, Nowa Ruda, ul. Piastów 5, tel. 74 872 2585 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Apteka Piastowska, Nowa Ruda, ul. Piastów 5, tel. 74 872 2585 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Apteka Piastowska, Nowa Ruda, ul. Piastów 5, tel. 74 872 2585 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Apteka Piastowska, Nowa Ruda, ul. Piastów 5, tel. 74 872 2585 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Apteka Piastowska, Nowa Ruda, ul. Piastów 5, tel. 74 872 2585 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Apteka Piastowska, Nowa Ruda, ul. Piastów 5, tel. 74 872 2585 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Apteka Marcus, Nowa Ruda, ul. Szpitalna 2, tel. 74 872 1699 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Apteka Gerber, Nowa Ruda, ul. Œwidnicka 40, tel. 74 872 2104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Apteka Zau³ek, Nowa Ruda”, ul. Zau³ek 12, tel. 74 872 7360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OLICJ P OLIC J A

T E L.

997 997

• Komisariat Policji, Nowa Ruda ul. Bohaterów Getta 29 tel. 74 872 44 31 • Posterunek Policji, Radków ul. Kolejowa 13, tel. 74 871 23 52

S TRAŻ

MIEJSKA

RO S Ł U Ż B A Z D RO W I A
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Szpital Miejski, Nowa Ruda, ul. Krañcowa 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 74 872 4006 Przychodnia POZ, Nowa Ruda, ul. Krañcowa 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 74 872 4004 NZOZ „HOSTA” Nowa Ruda, ul. Kolejowa 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 74 872 2147 NZOZ „TUR-MED” Beata Turañska, Nowa Ruda, ul. Teatralna 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 74 872 7200 Lekarska Spó³dzielnia Specjalistyczna „EVITA”, Nowa Ruda, ul. Boh. Getta 6c . . . . . . tel. 74 872 5599 Lekarska Spó³dzielnia Specjalistyczna „EVITA”, Nowa Ruda, ul. Parkowa 20a . . . . . . . tel. 74 872 8722 Lekarska Spó³dzielnia Specjalistyczna „EVITA”, Nowa Ruda, ul. Œwidnicka 25 . . . . . . . tel. 74 872 7722 NZOZ „PRO-MED”, Ludwikowice K³odzkie, ul. G³ówna 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 74 871 6052 Filia NZOZ „Przychodnia Rodzinna”, Radków, ul. S³oneczna 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 74 880 8888 NZOZ „MEDICUS”, Radków, ul. S³oneczna 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 74 871 2787 NZOZ „Przychodnia Rodzinna”, Œcinawka Œrednia, ul. Sikorskiego 38d . . . . . . . . . . . . . tel. 74 871 5326 Przychodnia Specjalistyczna „OPTOMED”, Nowa Ruda, ul. Kwiatkowskiego 1 . . . . . . . tel. 74 872 8670 NZOZ Centrum Medyczne „EUROMED”, Nowa Ruda, Rynek 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 74 872 2070 NZOZ „ANIMED”, Nowa Ruda, ul. Piastów 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 74 872 2502 NZOZ „Zdrowie”, Nowa Ruda, ul. K³odzka 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.74 872 3044 NZOZ „Zdrowie” (filia), Wolibórz 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 74 872 2532 Centrum Medyczne „SALUS”, Bo¿ków 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 74 871 4247 Wiejski Oœrodek Zdrowia, Jugów, ul. G³ówna 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 74 872 4648 Zak³ad Opiekuñczo-Leczniczy, Nowa Ruda, ul. Szpitalna 2 . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 74 872 4006 wew. 22 NZOZ „MEDART”, K³odzko, ul. Zajêcza 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 697 301 884 Biuro Praw Pacjenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 0 800 190 590

• Stra¿ Miejska, Radków Piastowska 11, tel. 74 871 54 92 • Stra¿ Miejska, Nowa Ruda Rynek 11, tel. 74 872 51 51 501 054 667 • Stra¿ Gminna, Nowa Ruda ul. Niepodleg³oœci 4 tel. 74 872 93 88, 506 155 486

• Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, ul. K³odzka 27 tel. 74 872 45 72 • Miejski Oœrodek Kultury, ul. Strzelecka 2a tel. 74 872 44 84 • Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Bohaterów Getta 10 tel. 74 872 23 67 • Muzeum Górnictwa, ul. Obozowa 4 tel. 74 872 79 11 • Muzeum prof. Josepha Wittiga, ul. S³upiecka 42, tel. 74 873 37 05 • Urz¹d Pocztowy, ul. Niepodleg³oœci 1 tel. 74 872 22 60 • Urz¹d Pocztowy, ul. K³odzka tel. 74 872 31 42 • Urz¹d Pocztowy, ul. Œwidnicka tel. 74 872 43 87 LUDWIKOWICE K£ODZKIE • Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, ul. Fabryczna, tel. 74 872 20 84 RADKÓW • Urz¹d Miasta i Gminy, Rynek 1 tel. 74 873 50 00 • Biblioteka Publiczna, Rynek 6, tel. 74 871 21 18 • Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Handlowa 11 tel. 74 871 22 61 • Punkt Informacji Turystycznej, Rynek 6, tel. 74 871 22 70 • Gminne Zak³ady U¿ytecznoœci Publicznej, Rynek 16 tel. 74 871 21 66 ŒCINAWKA ŒREDNIA • Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, ul. Mickiewicza 16 tel. 74 871 53 82 • Hala Sportowa, ul. Sikorskiego 34 B tel. 74 871 57 09 K£ODZKO • Starostwo Powiatowe, ul. Okrzei 1 tel. 74 865 75 11 • Powiatowy Urz¹d Pracy, ul. Okrzei 8 tel. 74 865 74 10 • Stacja Sanitarno-Epidemilogiczna, ul. Okrzei 16, tel. 74 867 35 26 • Prokuratura Rejonowa, pl. Boles³awa Chrobrego 20 tel. 74 867 70 42, 867 28 18 • Szpital Rejonowy, ul. Szpitalna 1a tel. 74 865 12 00 • Regionalna Informacja Turystyczna, pl. Chrobrego 1 tel. 74 865 89 70, 867 70 07 • Muzeum Ziemi K³odzkiej, ul. £ukaszewicza 4 tel. 74 867 35 70 • Inspekcja Budowlana, ul. S. Wyspiañskiego 2d, tel. 74 867 95 48 • Rzecznik Konsumenta, ul. Po³abska 5 tel. 74 867 16 38, 867 32 32 • Pañstwowa Inspekcja Transportu Drogowego, ul. Grunwaldzka 29 tel. 74 647 40 43, 647 40 45 • Sudecki Oddzia³ Stra¿y Granicznej, ul. Wyspiañskiego 2 tel. 74 862 36 00 • Batalion Piechoty Górskiej, ul. Walecznych 59, tel. 74 867 24 78 • Wojskowa Komenda Uzupe³nieñ, ul. Bohaterów Getta 7 tel. 74 647 84 00

POŻARNA S TRAŻ POŻARNA TEL. 998
• Jednostka Ratowniczo-Gaœnicza, Nowa Ruda, ul. Pi³sudskiego tel. 74 873 53 00 • Centrum Szkoleñ i Koordynacji Dzia³añ Ratowniczych, Radków, ul. Piastowska 11, tel. 74 871 54 92

OT P O G OT O W I A
• Pogotowie ratunkowe, Nowa Ruda ul. Krañcowa, tel. 999, 74 872 92 27 • Pogotowie gazowe, Nowa Ruda tel. 992, 74 872 44 87 • Pogotowie energetyczne, Nowa Ruda, tel. 991, 74 872 25 86 • Pogotowie wodoci¹gowe, Nowa Ruda, tel. 74 872 23 45

TA X I

st a ów 74 872 P o s t ój tta k s ów ek w dzielnicy Słupiec – 74 872 63 00 st a ów centru No Rudy 74 872 P o st ój tta k s ów ek w centru m No w e j Rudy – 74 872 23 40

I NFOLINIE
• Telefon zaufania Sudeckiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej tel. 74 862 21 11 • Biuro napraw telefonów TP S.A. tel. 9691 • Biuro Porad Obywatelskich, Wa³brzych, ul. Mickiewicza 29, tel. 74 665 67 77

Andrzej Meres (Opel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zbigniew Orlik (Ford Mondeo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marian Kocoñ (Opel 7-osobowy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henryk Grabowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henryk Modzelewski (VW Passat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kazimierz Ambro¿uk (Mercedes Klasa E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andrzej Nikodem (VW bus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roman Politacha (VW Golf) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andrzej £uszczyñski (7-osobowy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zbigniew Pawlik (Skoda Octavia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arkadiusz Myœliñski (Opel Astra) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szczepan W¹sik (Fiat Croma) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andrzej Wójtowicz (Audi 80) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Janusz Œwichura (BMW 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mariusz Wojtanowicz (Audi A6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tomasz Nagadowski (VW Passat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zdzis³aw Twaróg (VW Passat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henryk Golanowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jerzy S³aby (VW Sharan, 7-osobowy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

608 585 697 141 512 033 694 008 606 728 609 152 608 516 692 826 604 475 606 309 604 228 607 856 513 170 696 459 609 227 601 172 501 365 692 331 668 716

673 544 310 494 687 629 914 721 894 062 585 682 478 798 221 936 669 806 229

OMUNIKAC K OMUNIKAC J A
• PKS Dworzec, K³odzko tel. 74 813 60 70 • PKS Dworzec, Nowa Ruda tel. 74 872 47 26 • Informacja PKP, tel. 9436

RZĘDY INST CJ U RZĘDY I INS T Y T U C J E
NOWA RUDA • Urz¹d Miejski, Rynek 1 tel. 74 872 03 00 • Urz¹d Gminy, ul. Niepodleg³oœci 1, tel. 74 872 22 63 • Urz¹d Skarbowy, ul. Kolejowa 23 tel. 74 872 02 00 • Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych, ul. Pi³sudskiego 4, tel. 74 872 21 87 • Filia Powiatowego Urzedu Pracy, ul. Pi³sudskiego 14 tel. 74 873 50 50, 74 873 50 70 • Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, ul. Kolejowa 19 tel. 74 872 10 56 • Biblioteka Pedagogiczna, ul. Pi³sudskiego 4, tel. 74 872 25 30

T y godnik Gaze t a No w o rrudzka Gaze No udzk udzka

kc ja@gaze ow ru ka.pl r e d a kc ja@gaze t a n ow o ru d z ka.pl

elefon 74 872 t elef on 74 872 5308 www.gaz .gaze ow ru ka.pl www.gaze t a n ow o r u d z ka.pl

edaktor naczeln elny Sekre arz redak edakc R edaktor naczelny : Paweł Golak. Sekre t ar z redakc ji: Andrzej Komarnicki. edakc spor wy: port R edakc ja: Arkadiusz Balcerzak, Karolina Kołodziejczyk, Alicja Zaboronek. Dział spor t o wy : Tadeusz acownicy Daszkiewicz. S t ali ws półpr acownicy : Małgorzata Daciuk, Marcin Florkowski, Roman Głaz, Leszek Kopcio, ws półpracownicy: Romuald Piela, Urszula Szatna, Marzena Wasiuk. R eklama: Małgorzata Bała. olport aż: Przygot zygo Pr zygot o w anie D TP: Stanisław Mróz. K olpor t aż: Katarzyna Lamparska (tel. 512 370 499). Okładka fo Druk: Okładka fo t.: A. Balcerzak. Druk: Polskapresse Bielany Wrocławskie. N akład: 4000 egz. ydaw W ydaw ca: Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej Wydawnictwo Ziemia Kłodzka, ul. Bohaterów Getta 4, 57-400 Nowa Ruda. Redakcja zastrzega sobie prawo skrótów i adiustacji tekstów. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zabrania się rozpowszechniania treści bez pisemnej zgody redakcji. Redakcja nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń i publikacji płatnych.

Wydawca tygodnika „Gazeta Noworudzka” jest członkiem Stowarzyszenia Gazet Lokalnych. Wydawnictwo Ziemia Kłodzka współpracuje z Krajowym Rejestrem Długów. Nieuczciwi kontrahenci są wpisywani do rejestru dłużników.

29

Program TV

Nr 686

30

Nr 686

Program TV

REKLAMA

31

REDAKCYJNY TELEFON INTERWENCYJNY

510 103 160

Nr 686

32

REKLAMA

Nr 686

REKLAMA

33

Nr 686

14 34

Nr 686

og³oszenia drobne
* Poszukujê do wynajêcia na d³u¿szy okres 2- lub 3-pokojowego mieszkania w Nowej Rudzie. Tel. 513 987 649. * Zamieniê na wiêksze 2-pokojowe mieszkanie o pow. 37 mkw. na os.Wojska Polskiego w Nowej Rudzie-S³upcu. Tel. 604 174 961. * Sprzedam dzia³kê rolno-budowlan¹ o pow. 40 arów w Nowej Rudzie. Tel. 74 873 33 34. * Sprzedam dom wolnostoj¹cy pow. 160 mkw. z dzia³k¹ w £awicy. Cena do negocjacji. Tel. 785 625 531. * Sprzedam lub zamieniê na mniejsze mieszkanie o pow. 120 mkw. Lokalizacja: 2 km od K³odzka. Tel. 609 423 720. * Sprzedam 4-pokojowe mieszkanie o pow. 71 mkw. na os. XXX-lecia w Nowej Rudzie-S³upcu (I piêtro). Tel. 500 043 119. * Poszukujê do wynajêcia 2-pokojowego mieszkania w bloku na terenie Nowej Rudy-S³upca. Tel. 603 328 668. *Sprzedam dzia³kê o pow. 50 arów w Bo¿kowie. Cena: 80 tys. z³. Tel. 74 871 46 90. * Posiadam do wynajêcia 2-pokojowe mieszkanie o pow. 44 mkw. przy ul. Fredry w Nowej Rudzie (kuchnia, ³azienka). Tel. 74 872 32 15. * Sprzedam budynek gospodarczy z dzia³k¹ po³o¿on¹ na terenie niezalewowym. Atrakcyjna cena. Tel. 727 651 043. * Zamieniê mieszkanie o pow. 33 mkw. w centrum Nowej Rudy na tañsze w starym budownictwie (czynszowe, komfortowe, parter). Tel. 602 178 547 * Kupiê mieszkanie 3-pokojowe na os. XXX-lecia w Nowej Rudzie S³upcu. Tel. 604 552 748 * Sprzedam lub zamieniê mieszkanie bezczynszowe o pow. 60 mkw. w Przygórzu na ma³y domek 2-poziomowy. Tel. 74 873 34 10 * Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 14 arów na ul. Nowa Osada w Nowej Rudzie. Tel. 32 305 08 31. * Zamieniê mieszkanie komunalne o pow. 51 mkw. w Nowej Rudzie (2 pokoje, kuchnia, ³azienka) na mniejszy lokal o pow. do 40 mkw. na terenie Nowej Rudy lub K³odzka. Tel. 664 204 969. * Sprzedam grunt rolny o pow. 288 ha w Œcinawce Dolnej. Tel. 663 567 940. * Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe na os. Wojska Polskiego w Nowej RudzieS³upcu (monolity). Tel. 509 557 556. * Sprzedam wyremontowane mieszkanie o pow. 75 mkw w Wambierzycach. Tel. 886 566 899. * Sprzedam mieszkanie o pow. 93 mkw. w Wambierzycach (ca³e I piêtro, ogród). Tel. 74 872 35 57, 74 871 91 10 (po godz. 19.00). * Sprzedam nieruchomoœæ o pow. 160 mkw. (góra mieszkanie, parter na wszelk¹ adaptacjê). Tel. 602 879 972. * Sprzedam uzbrojon¹ dzia³kê pod zabudowê w Przygórzu. Tel. 515 066 885. “* Sprzedam dom do wykoñczenia o pow. 440 mkw. z dzia³k¹ o pow. 700 mkw. Tel. 607 353 580. * Sprzedam dom z budynkami gospodarczymi i dzia³k¹ o pow. 88 a w Œcinawce Dolnej. Tel. 518 802 171. * Kupiê mieszkanie, min. 2-pokojowe przy ul. D³ugosza, Kromera, Piastowskiej, Walecznych w K³odzku. Cena: do 130 tys. z³. Tel. 698 052 377. * Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie bezczynszowe o pow. 45 mkw. w Nowej Rudzie-Drogos³awiu (w starym budownictwie, nowa ³azienka, piwnica, komórka, strych). Tel. 74 872 1918, 0049 177 913 1222 (po godz. 19.00). * Sprzedam mieszkanie o pow. 30 mkw w radkowskim rynku. Tel. 661 897 979. * Poszukujê mieszkania do wynajêcia na terenie centrum Nowej Rudy lub dzielnicy S³upiec. Tel. 723 276 864. “* Zamieniê mieszkanie po kapitalnym remoncie w centrum Nowej Rudy (kawalerka, I piêtro) na wiêksze w dzielnicy S³upiec. Tel. 721 110 898, 693 365 109. * Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. ok. 6 arów naprzeciw MOK w Nowej Rudzie. Tel. 600 348 276. * Sprzedam pó³ rozbudowanego bliŸniaka o pow. 105 mkw. przy ul. Górnej w Nowej Rudzie (4 pokoje, kuchnia, ³azienka, weranda, balkon o pow.30 mkw., gara¿, domek gospodarczy, ogród o pow. 608 mkw.) Tel. 74 872 2149. * Sprzedam dom przy ul. Koœciuszki w Radkowie. Tel. 603 976 621. * Spokojne ma³¿eñstwo poszukuje mieszkania do wynajêcia na d³u¿szy okres. Cena: do 400 z³/miesiêcznie. Tel. 665 530 404. * Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie o pow. 47 mkw. na os. Piastowskim w Nowej Rudzie (balkon, IV piêtro). Cena: 120 tys. z³. Tel. 504 106 166. * Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 18 arów w Jaszkowej Górnej (bardzo atrakcyjna okolica, niezalewowa). Cena: 30 z³/mkw. Tel. 663 942 843. * Sprzedam szkielet domu kanadyjskiego o pow. 75 mkw. (dwa poziomy). Cena: 15 tys. z³. Tel. 796 466 055. * Sprzedam dzia³ki budowlane o pow. 0,11 ha w Œcinawce Œredniej. Tel. 781 060 131. * Poszukujê do wynajêcia kawalerki w Œcinawce Œredniej. Tel. 663 183 413. * Sprzedam mieszkanie bezczynszowe o pow. 70 mkw. Tel. 509 854 632 (po godz. 17.00). * Sprzedam gara¿ murowany przy ul. Zau³ek w Nowej Rudzie. Tel. 74 872 3892, 661 068 910. * Sprzedam gara¿ przy ul. Koœcielnej w Nowej Rudzie. Tel. 663 429 595. * Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 48 arów przy ul. Zagórze w Nowej RudzieS³upcu. Tel. 784 267 442. * Sprzedam mieszkanie o pow. 29 mkw. przy ul. Kolejowej w Nowej Rudzie. Tel. 603 099 501. * Sprzedam 2-osobowy fotel rozk³adany. Stan idealny. Tel. 693 871 999. * Sprzedam za symboliczn¹ kwotê trzy okna weneckie, drewniane, bez ram. Tel. 508 203 866. * Sprzedam fioletowy wózek trójko³owy firmy „QUINNY”. Cena: 500 z³. Tel. 74 872 41 76. * Sprzedam telefon komórkowy Samsung J 700 (rozsuwany, kompletny z pude³kiem). Tel. 663 251 675. * Sprzedam 3-osobow¹, granatow¹ kanapê typu sofa o pow. spania 200x140. Stan dobry. Tel. 663 251 675. * Sprzedam sukniê œlubn¹ na nisk¹ osobê 150 cm, roz. 40, wyszywana pere³kami, szyta w salonie. Tel. 663 251 675. * Sprzedam komplet ksi¹¿ek do V klasy Szko³y Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie. Tel. 74 872 71 13. * Sprzedam pi³ê ³añcuchow¹, spalinow¹ marki STIHL. Cena do negocjacji. Tel. 604 050 488. * Oddam pieska w dobre rêce. Tel. 661 527 787. * Oddam ma³e, puszyste kotki. Tel. 74 872 82 83. * Oddam w dobre rêce 2-miesiêczne, bia³e kocurki. S¹ samodzielne i bardzo weso³e. Tel. 74 871 66 24. * Sprzedam niedrogo: ³ó¿eczko z materacem, wózek g³êboki ze spacerówk¹. Tel. 728 660 481. * Sprzedam zadbany wózek 2-funkcyjny. Cena: 350 z³. Tel. 602 383 299. * Sprzedam zbiornik na olej opa³owy. Tel. 74 872 27 71. * Srzedam meble pokojowe Black Red White. Tel. 500 043 685. * Sprzedam ³ó¿ko szpitalne, bez materaca. Cena: 50 z³. Tel. 693 365 058. * Sprzedam: drzwi wejœciowe lewe, 90. Wewnêtrzne 80 pe³ne prawe i lewe kalwados i olcha. Cena: 50 z³. Oddam drzwi ³azienkowe lewe, 70. Pokojowe lewe, 70, pokojowe lewe 80. Tel. 723 352 608. * Sprzedam piec do centralnego ogrzewania (moc 23 kW, na gwarancji). Cena: 1,4 tys. z³. Tel. 507 061 341. * Sprzedam u¿ywany wózek typu parasolka z funkcj¹ le¿enia. Kolor: niebieski. Cena: 120 z³. Tel. 607 986 023. * Sprzedam ró¿owy rowerek z melodyjk¹ dla dziecka w wieku 1-2 latka. Cena: 50 z³. Tel. 607 986 023. * Sprzedam pralkê wirnikow¹. Cena: 50 z³. Tel. 698 734 691. * Sprzedam stojaczek niemowlêcy firmy GRACO. Obrotowe siedzisko z zabawkami. Cena: 80 z³. Tel. 600 570 593. * Sprzedam ubranka niemowlêce dla ch³opca w wieku 3-10 miesiêcy. Cena: 1 z³/szt. Tel. 600 570 593 * Sprzedam prawie nowy odkurzacz pior¹cy oraz maselnicê do robienia mas³a. Tel. 74 872 15 08. * Sprzedam sukniê œlubn¹ w kolorze ecru (raz u¿ywana, czyszczona). Tel. 510 438 896. * Sprzedam 240 kostek tegorocznego siana. Bardzo dobra jakoœæ. Tel. 74 871 54 46. * Sprzedam kolumny estradowe J.B.L. U.S.A. 250W. Cena do negocjacji. Tel. 74 872 58 16, 608 700 737. * Sprzedam ciuszki dla dziewczynki w wieku 0,5-1,5 roku. Tel. 668 116 921. * Sprzedam 2-komorowy piec do pizzy ze sto³em metalowym. £opata do pizzy-gratis. Cena: 3,5 tys. z³. Lokalizacja: K³odzko. Tel. 500 163 882. * Sprzedam u¿ywane ubranka dla ch³opczyka w wieku 0-1 roku oraz matê edukacyjn¹. Tel. 667 122 130. * Sprzedam wielofunkcyjny wózek dzieciêcy firmy Polak Smart w kolorze czarnozielonym. Stan idealny. Cena: 450 z³. Tel. 667 122 130. * Oddam w dobre rêce ma³e kotki - matka pers (ubarwienie sierœci czarne oraz bia³o-szare). Tel. 500 243 743. * Oddam w dobre rêce ma³e pieski (matka przyjazna, nieagresywna). Tel. 500 243 743. * Kupiê podrêczniki do 2 klasy o profilu dziennikarsko-jêzykowym Liceum Ogólnokszta³c¹cego. Tel. 600 334 255. * Sprzedam u¿ywan¹ odzie¿ damsk¹ w rozm. 34-36, 38-40. Tel. 600 334 255. * Sprzedam du¿¹ podkowê szafkow¹ na palenisko 2-poziomowe. Cena: 150 z³ (do negocjacji). Tel. 886 845 850. * Sprzedam kosiarkê rotacyjn¹. Cena: 2,5 tys. z³. Tel. 501 388 353. * Sprzedam butlê turystyczn¹ wraz z 2palnikow¹ kuchenk¹. Tel. 695 758 234. * Sprzedam ma³y m³otek pneumatyzcny produkcji niemieckiej wraz z grotami. Tel. 721 174 379. * Sprzedam ³awostó³ rozk³adany. Cena: 120 z³. Sprzedam RTV szafkowy. Cena: 100 z³. Sprzedam ¿yrandol (ceramika, mosi¹dz). Cena: 80 z³. Tel. 606 754 256. * Sprzedam wypoczynek sofa (3+2 fotele, 2 pufy). Stan bardzo dobry. Cena: 800 z³. Tel. 606 754 256. * Sprzedam kanapê naro¿nikow¹ z ekoskóry. Dodatkowo funkcja spania. Tel. 74 872 18 51. * Sprzedam wie¿ê Pionera. Cena: 50 z³. Sprzedam rowerek dzieciêcy. Cena: 50 z³. Tel. 665 644 918. * Sprzedam mebloœciakê pokojow¹. Cena: 300 z³. Sprzedam szafkê pod telewizor. Cena: 150 z³. Tel. 728 217 996. * Sprzedam prawe drzwi pokojowe firmy Polskoowe o wym. 2x70 i 1x80. Stan dobry. Tel. 74 872 18 51. * Sprzedam: barek kuchenny z krzes³em barowym, fotel pokojowy z zielonym obiciem. Tel. 74 872 18 51. * Sprzedam 10 szt. grzejników centralnego ogrzewania (nowe w opakowaniach, wys. 50 cm, szer. 10 cm, typ Pulmo). Tel. 605 668 934. * Sprzedam silniki elektryczne o mocy 2,2 kW 220/380 oraz o mocy 1,5 kW 220/ 380. Tel. 605 668 934. * Sprzedam dwie 3-stopniowe pompy wodne na powierzchniê. Tel. 605 668 934. * Sprzedam Bongosy drewniane. Cena: 140 z³. Tel. 502 096 974.

NIERUCHOMOŒCI
* Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie o pow. 64 mkw. w centrum Nowej Rudy (kuchnia, ³azienka, przedpokój, balkon, du¿a piwnica, do remontu). Tel. 74 872 40 55. * Samotna kobieta poszukuje kawalerki lub ma³ego mieszkania do wynajêcia na terenie centrum Nowej Rudy lub dzielnicy Drogos³aw. Tel. 535 802 321. * Sprzedam mieszkanie bezczynszowe o pow. 74 mkw w centrum Nowej RudyS³upca. Tel. 602 512 696. * Sprzedam wyremontowan¹ kawalerkê o pow. 25 mkw. przy ul. Fredry w Nowej Rudzie (niski czynsz, IV piêtro, blok spó³dzielczy). Tel. 509 693 075. * Zamieniê mieszkanie czynszowe o pow. 92 mkw. w Nowej Rudzie na kawalerkê w³asnoœciow¹. Tel. 74 872 55 81 (w godz. po³udniowych). * Zamieniê kawalerkê komunaln¹ w starym budownictwie na terenie centrum Nowej Rudy na mieszkanie w dzielnicy S³upiec. Oferujê dop³atê i sp³atê zad³u¿enia. Tel. 666 172 089. * Spokojnie ma³¿eñstwo poszukuje mieszkania do wynajêcia. Cena czynszu: do 400 z³. Tel. 665 530 404. * Sprzedam wyremontowane mieszkanie M-3 w Wambierzycach. Cena: 135 tys. z³. Tel. 783 362 666. * Zamieniê kawalerkê komunaln¹ w K³odzku na inne mieszkanie komunalne. Lokalizacja obojêtna. Tel. 663 341 070. * Sprzedam mieszkanie o pow. 150 mkw. z ogrodem w Nowej Rudzie. Tel. 693 555 391. * Kupiê mieszkanie o pow. 30 mkw. w Nowej Rudzie-Drogos³awiu lub Ludwikowicach K³odzkich. Cena: do 40 tys. z³. Tel. 790 552 031. * Posiadam do wynajêcia 1-pokojowe mieszkanie w centrum Wroc³awia, obok Uniwersytetu Ekonomicznego. Tel. 696 321 431. * Sprzedam dzia³kê o pow. 7 tys. mkw. z domkiem w Pstr¹¿nej, ko³o KudowyZdrój. Tel. 691 979 091. * Sprzedam lub wynajmê szeregówkê o pow. 100 mkw. w Nowej Rudzie-S³upcu. Tel. 691 979 091. * Sprzedam mieszkanie o pow. 48 mkw. przy ul. Radkowskiej 72 w Nowej Rudzie-S³upcu. Tel. 609 518 356. * Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie o pow. 43 mkw. na os. Piastowskim w Nowej Rudzie (2 blok, balkon, IV piêtro). Cena: 120 tys. z³. Tel. 606 343 471. * Sprzedam wyremontowane mieszkanie bezczynszowe o pow. 80 mkw. na parterze z gara¿em w centrum Nowej Rudy lub zamieniê na dom. Tel. 663 191 863. * Sprzedam 1/4 poniemieckiego domu o pow. 120 mkw. z dzia³k¹ roln¹ o pow. 0,25 ha w Dzbanowie (powiat z¹bkowicki). Cena: 50 tys. z³. * Kupiê 2-pokojowe mieszkanie w Ludwikowicach K³odzkich lub Jugowie. Tel. 691 979 091.

RÓ¯NE
* Przyjmê od dobrych ludzi ³ó¿eczko dziecinne i butlê gazow¹. Tel. 665 679 837.
R E K L A M A

SPRZEDAM: mieszkanie 80 m kw. (Nowa Ruda), dom 140 m kw. (Ludwikowice), mieszkanie 54 m kw. (S³upiec), dom 140 m kw. (Nowa Ruda), mieszkanie 58 m kw. (S³upiec), mieszkanie 80 m kw. (Drogos³aw), dom 106 m kw. (Nowa Ruda), mieszkanie 33 m kw. (Nowa Ruda), dom 180 m kw. (S³upiec) – od 2011 r., mieszkanie 31 m kw. (Nowa Ruda) + gara¿, mieszkanie 113 m kw. (K³odzko), mieszkanie 50,85 m kw. (Nowa Ruda), dom 200 m kw. (K³odzko) DZIA£KI (sprzedam): budowlana 76a (Jugów), budowlana 15a (Ludwikowice), budowlana 11,69a (Po³oniny), 43a budowlana (Orkany), 7, 22a us³ugowa (S³upiec), pod budowê 9, 56a (S³upiec), 2 pod budowê (Bo¿ków) po 17a, budowlana 36a (Wambierzyce), 2 budowlane 18 i 20a (Jugów), 1ha (Krajanów), 10a (Koszyn), 19a budowlana (S³upiec-Debry), 7a (Radków), 10 i 20a (Nowa Ruda), pod budowê pensjonatów (Radków), pod budowê (Nowa Ruda), 17a utwardzony plac (S³upiec) – ewent. wynajmê, kompleks 15 dzia³ek pod budowê gara¿y (S³upiec), 1,07 ha siedliskowa (Ludwikowice) INNE (wynajem): lokal 140 m kw. (S³upiec), lokal (b¹dŸ mieszkanie) 100 m kw. (S³upiec) – ewent. sprzeda¿, 2 mieszkania po 100 m kw. (S³upiec), hala 1034 m kw. (Nowa Ruda) INNE (sprzedam): hala 1034 m kw. (Nowa Ruda), lokal 383 m kw. (S³upiec), lokal 370 m kw. (G³uszyca), lokal/tartak 270 m kw. (Nowa Ruda), apartament 22,5 m kw. + balkon z widokiem na morze w kurorcie zwanym „Per³a Ba³tyku” (Ko³obrzeg), pensjonat 320 m kw. (Sokolec), budynek/pensjonat (Ludwikowice) POSZUKUJÊ: mieszkania/domu 120 m kw. (Nowa Ruda-Drogos³aw), mieszkania ok. 60 m kw. (Œcinawka Œrednia, S³upiec, Nowa Ruda), mieszkanie lub dom 100-120 m kw. (S³upiec), kupiê dzia³kê bud.-us³. (S³upiec-Nowa Ruda)

¿ otwarte Ju
K¥PIELISKO ODKRYTE
Nowa Ruda ul. A. Fredry
Baseny czynne s¹ codziennie w godz. 10.00-18.00 Na terenie k¹pieliska dostêpne s¹ brodziki dla dzieci, boisko do pi³ki siatkowej oraz wypo¿yczalnia le¿aków. Bezpieczeñstwa na basenie pilnuj¹ ratownicy WOPR

POBIEROWO PUCHATEK morze, pla¿a 150m
tanie wczasy, wy¿ywienie, dojazd
REZERWACJE: Przedszkole Bajka pn-pt w godz. 12.00-15.00

tel. 74 872 30 31, 502 237 242 512 45 44 43 – non stop

* Sprzedam palmê o d³ugoœci 8,5 m, 16 liœci. Cena do negocjacji. Tel. 74 872 28 20. * Sprzedam drewno na rozpa³kê (szczypki, du¿e wi¹zki). Cena: 3,5 z³. Tel. 510 453 281, 748 711 608. * Sprzedam 2-funkcyjny wózek dzieciêcy z ko³ami pompowanymi w kolorze zielono-popielatym. Cena: 80 z³. Tel. 516 179 021. * Sprzedam dywan (œredni, owalny). Cena: 60 z³. Tel. 502 619 350. * Sprzedam 2-tygodniowe kaczki. Tel. 726 837 939. * Sprzedam komplet podrêczników i zbiorów zadañ do I klasy Gimnazjum w Ludwikowicach K³odzkich. Tel. 509 723 444 (po 10 lipca). * Sprzedam ró¿ow¹ huœtawkê dla ma³ego dziecka. Cena: 100 z³. Sprzedam matê do zabawy. Cena: 50 z³. Tel. 512 098 460. * Sprzedam ma³o u¿ywany odkurzacz pior¹cy „Wodnik”. Cena: 300 z³. Tel. 512 205 054. * Kupiê ma³¹ zamra¿arkê. Tel. 512 205 054. * Sprzedam 2 papugi faliste z klatk¹ oraz wyposa¿eniem. Cena: 80 z³. Tel. 502 619 350. * Sprzedam ³adny segment pokojowy z witryn¹ (zdobiony koron¹, kolor jasny orzech, d³ugoœæ: 360 cm). Stan bardzo dobry. Cena: 500 z³. Tel. 695 860 407. * Sprzedam stolik RTV. Cena: 150 z³. Sprzedam ³awostó³. Cena: 150 z³. Tel. 695 860 407. * Sprzedam telewizor kolorowy. Cena: 100 z³. Tel. 608 490 556. * Sprzedam komputer (prawdopodobnie z zepsutym zasilaczem). Cena: 200 z³. Tel. 608 490 556. * Sprzedam rower górski do jazdy miejskiej i ekstremalnej (przerzutki z przodu i z tylu, ko³a 26). Stan idealny. Tel. 669 661 555. * Sprzedam rower wyczynowy Giant. Stan idealny. Cena: 1 000 z³. Tel. 728 104 999 (po godz. 17.00). * Szukam partnerów do wspó³pracy, mile widziane osoby które lubi¹ siê rozwijaæ i zdobywañ nowe umiejêtnoœci. Tel. 727 905 793. * Sprzedam krowê mleczn¹ rasy RW z pó³rocznym cielakiem. Cena: 3,1 tys. z³. Tel. 74 868 9013. * Je¿d¿ê z K³odzka do Wiednia (wyjazdy w niedziele, powroty w pi¹tki). Chêtnie zabiorê osobê. Proszê o SMS. Tel. 501 838 292. * Sprzedam spawarkê Bester STA 225 (na si³ê). Cena: 300 z³. Tel. 695 299 926. * Sprzedam ¿ywe i zabite kaczki (3-miesiêczne). Cena: 30 z³/szt. Tel. 74 868 9136. * Sprzedam wózek dzieciêcy firmy Firkon (ko³a pompowane, torba nosid³o, zadbamy). Cena: 200 z³. Tel. 724 724 460. * Sprzedam Router Linksys WAG54G2-EE ADSL WI-FI. Cena: 160 z³. Tel. 691 619 779.

* Sprzedam: fax, niszczarkê dokumentów i reklamê stoj¹c¹ (potykacz). Tel. 517 587 937. * Sprzedam laptopa firmy Dell Inspirion 1525 (u¿ywany, w pe³ni sprawny, procesor 1.60 GHz, pamiêæ 1.99 GB RAM). Tel. 517 587 937. * Sprzedam bia³¹ sukniê œlubn¹ ze z³otymi wstawkami (gorset, spódnica, welon, rêkawiczki). Cena: 900 z³. Tel. 728 846 705. * Sprzedam 9-miesiêczn¹ œwinkê wietnamsk¹ loszkê. Tel. 74 871 5446. * Sprzedam przewracarki i zgrabiarkê do siana konne z zaczepem do ci¹gnika. Tel. 74 872 1262, 699 269 490. * Sprzedam profesjonalne wios³a treningowe firmy „Kethler”. Cena: 600 z³. Tel. 505 766 170. * Sprzedam 2 frezarki do stylizacji paznokci i tipsów firmy „Nailpower”. Cena: 300 z³. Tel. 505 766 170. * Sprzedam pomarañczow¹, 2-osobow¹ sofê (prawie nowa, nierozk³adana). Cena: 400 z³. Tel. 505 766 170. * Sprzedam dobrej jakoœci aparat z obiektywem firmy „Canon EOS 300”. Cena: 300 z³. Tel. 505 766 170. * Sprzedam komplet ksi¹¿ek do I kl. Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Nowej Rudzie (profil dziennikarsko-jêzykowy). Tel. 600 334 255. * Sprzedam szczeniaka - owczarek niemiecki. Tel. 74 872 1165 (po godz. 20.00). * Sprzedam dwa okna w rozm. 115/117 z parapetami i roletami oraz okno w rozm. 117/177. Tel. 695 771 575. * Sprzedam ksi¹¿ki do II i III klasy Gimnazjum Nr 1 w Nowej Rudzie. Tel. 509 236 755. * 24 kwietnia skradziono dowód osobisty na nazwisko Jacek Oszmiana. W³aœciciel bardzo prosi o zwrot. Kontakt w redakcji.

MOTORYZACJA
* Sprzedam Golfa GTI z nowym uk³adem wydechowym. Rok prod. 1986. Tel. 507 628 441. * Sprzedam nowe czêœci do silnika SW 400 Lejland: pompê wodn¹, pompê wtryskow¹, kompresor. Tel. 517 717 185. * Sprzedam motocykl Suzuki RG 80/50. Cena: 2 tys. z³. Tel. 693 955 671. * Kupiê ka¿dy samochód w rozs¹dnej cenie. Pomogê w kupnie i sprzeda¿y samochodu. Tel. 665 530 404. * Sprzedam Audi 80 B4 2.0 z instalacj¹ gazow¹. Rok prod. 1992. Cena: 6,1 tys. z³. Tel. 609 152 629. * Sprzedam Fiata Marea 1,6, benzyna, gaz. Rok prod. 1998. Cena: 5,5 tys. z³ (do negocjacji). Tel. 508 281 310. * Sprzedam VW Passat LPG GAZ. Rok prod. 1995. Cena: 2,5 tys. z³ (do negocjacji). Tel 506 330 500. * Kupiê samochody ca³e, uszkodzone lub do remontu. Tel. 781 285 379.
R E K L A M A

* Kupiê Komarka (dokumenty, dwa biegi, wa¿ne OC). Stan dobry. Tel. 788 298 406. * Kupiê motocykl: WFM, SHL, WSK, JUNAK, JAWA, MZ, Simson, Motorynka lub inny stary. Tel. 785 777 337. * Sprzedam srebrny samochód terenowy Hyundai Galloper 2500 TD. Rok prod. 2000. Cena: 14,5 tys. z³. Tel. 501 666 365. * Sprzedam Simsona 3. Stan bardzo dobry. Cena: 1,5 tys. z³. Tel. 74 871 76 89. * Sprzedam kombajn Bizon Super Z-056 z du¿¹ iloœci nowych czêœci. Cena: 37 tys. z³ (do negocjacji). Tel. 601 786 256. * Sprzedam Toyotê Yaris (srebrny metalik, pe³ne wyposa¿enie). Rok prod. 2000. Cena do uzgodnienia. Tel. 500 528 564. * Sprzedam ca³e zawieszenie sportowe do Audi A3. Cena: 500 z³. Tel. 74 871 76 28. * Sprzedam czerwonego Fiata Seicento Active 1,1. Rok prod. 2005. Tel. 503 084 055. * Sprzedam skuter Sowa II Mutobi, przebieg: 3390 km. Cena do negocjacji. Tel. 74 872 11 90. * Sprzedam Renault Espace Grande 2,2 TD, przebieg: 187 tys. km. Rok prod. 2000. Cena 10,5 tys. z³. Tel. 790 387 961. * Sprzedam Mazdê 323 Sedan. (niebieski metalik, 1,5 16V, ekonomiczny, wspomaganie, centralny zamek, alufelgi, przegl¹d i OC wa¿ne do koñca roku). Stan bardzo dobry. Rok prod. 1997/98. Cena: 5,5 tys. z³. Tel. 781 285 379. * Sprzedam 4 opony letnie Michelin Primacy HP 225/55 R16 (wszystkie opony z bie¿nikiem 7mm). Stan dobry. Cena: 800 z³. Tel. 695 834 586. * Sprzedam 4 opony letnie o wym. 225 x 45 x 17'' (wzmocnione, ranflaty). Cena: 200 z³. Tel. 886 845 850. * Sprzedam dwie nowe alufelgi STILL AUTO 15 cali (uniwersalne-opony o wym. 195/50 R 15). Cena: 500 z³. Tel. 74 871 62 49. * Sprzedam motocykl WSK - 125 (zarejestrowany, ubezpieczony). Stan bardzo dobry. Rok prod. 1982. Tel. 512 565 338. * Sprzedam Crosa Enduro Honda. Rok prod. 1989. Cena: 1,6 tys. z³. Tel. 665 644 918. * Sprzedam 2 szt. kó³ terenowych o wym. 31/10.5R15. Stan bardzo dobry. Cena: 200 z³. Sprzedam felgi. Cena: 150 z³. Tel. 606 837 333. * Sprzedam wszystkie czêœci z demonta¿u do Opla Vectry A .1.6 sedan z instalacj¹ gazow¹. Tel 606 837 333. * Sprzedam skuter marki Sowa 50. Rok produkcji 2007. Cena: 1,5 tys. z³ (do negocjacji). Tel. 514 529 126. * Sprzedam 5 szt. felg stalowych do Suzuki Samuraja, Vitary. Cena: 700 z³. Tel. 501 674 226 * Sprzedam czêœci do Renault 19. Tel. 506 593 116. * Sprzedam czêœci do Opel Omega. Tel. 506 593 116.

* Sprzedam felgi aluminiowe 13'' o wym. 4x100 z oponami (Golf II, Jetta). Cena: 300 z³. Tel. 513 205 263. * Sprzedam Fiat Punto z instalacj¹ gazow¹. Rok prod. 1999. Cena: 6,2 tys. z³. Tel. 502 619 350. * Sprzedam czêœci do Ford Transit diesel. Tel. 506 593 116. * Sprzedam alufelgi z oponami 17-cali do Audi A3. Stan bardzo dobry. Cena: 600 z³. Tel. 507 600 239, 74 871 7628. * Sprzedam: du¿e g³oœniki basowe, wzmacniacz, radio cd full opcja, opony 15 cali i dwie sztuki opon o wym. 165/ 70 - 13 cali. Tel. 667 485 427. * Kupiê samochody: ca³e, uszkodzone lub do remontu. Tel. 781 285 379. * Sprzedam na czêœci Ford Orion (podzespo³y sprawne, silnik 1,6 l benzyna, skrzynia biegów sprawna). Rok prod. 1990. Cena: 0,5 tys. z³. Tel. 74 871 7622. * Sprzedam samochód ciê¿arowy GAZ 4x4 (idealny do lasu, brak liny w wyci¹garce, wa¿ne OC i przegl¹d). Cena: 3950 z³. Rok prod. 1991. Tel. 888 310 742. * Sprzedam ¯uk. Stan bardzo dobry. Cena: 1,1 tys. z³. Tel. 692 118 435.“* Sprzedam ró¿ne czêœci z demonta¿u do Opel Vectra o poj. 2.0. Rok prod. 1990. Ceny: od 5 z³. Tel. 695 299 926. * Sprzedam czêœci do Ford Scorpio: lampy przednie i tylnie, licznik, nagrzewnica. Rok prod. 1991. Cena: 50 z³. Tel. 695 299 926. * Sprzedam BMW 520i o poj. 2000 (ABS, wspomaganie kierownicy, elektryczne lusterka, centralny zamek). Rok prod. 1994. Cena: 2,2 tys. z³. Tel. 504 225 321, 504 225 324. * Sprzedam Audi 80 z instalacj¹ gazow¹. Rok prod. 1990. Stan dobry. Cena: 1,2 tys. z³. Tel. 604 822 363. * Sprzedam srebrnego VW Passat TDi V6 (klimatyzacja, tiptronik, czarna skóra, nawigacja, ksenony, nowe opony i alufelgi, po remoncie zawieszenia). Rok prod. 2000. Cena: 22 tys. z³. Tel. 606 148 871. * Sprzedam Fiat Cinquecento o poj. 700. Rok prod. 1998. Cena: 1 tys. z³. Tel. 506 071 056. * Sprzedam Ford Mondeo 1.6 benzyna 6 V (elektryczne szyby, fotele, lusterka, 2 airbagi, wspomaganie kierownicy). Rok prod. 1993. Cena: 2,4 tys. z³. Tel. 517 603 935. * Sprzedam Mazda 626, 2.0 benzyna i gaz. Rok prod. 1993. Cena: 4.8 tys. z³. Tel. 663 372 905. * Sprzedam Seat Toledo 1.8 benzyna i gaz. Rok prod. 1993. Cena: 2,6 tys. z³. Tel. 697 312 359. * Sprzedam VW Polo 1.9 diesel. Rok prod. 1994. Cena: 4,5 tys. z³. Tel. 663 372 905. * Sprzedam Renault Clio 1.4 (centralny zamek, szyberdach, elektryczne szyby, welurowa tapicerka). Rok prod. 1991. Stan bardzo dobry. Tel. 692 403 601. * Sprzedam Fiat Uno (lakier do poprawek). Cena: 1050 z³. Rok prod. 1993. Tel. 661 083 137.

* Sprzedam VW Lupo o poj. 1.0 benzyna (komplet opon zimowych i letnich, alufelgi). Stan bardzo dobry. Rok prod. 1998. Tel. 504 858 634. * Sprzedam czarnego Golfa III (3-drzwiowy, bezwypadkowy, sprawdzony). Rok prod. 1997. Tel. 784 267 442. * Sprzedam komplet zderzaków do Audi A3 (nowe, tuningowe, sportowe). Tel. 784 267 442. * Sprzedam czerwony Opel Corsa (3drzwiowa, bezwypadkowa, sprowadzona). Rok prod. 1994. Tel. 784 267 442.

PRACA
* Osiemnastolatka pilnie podejmie ka¿d¹ pracê w okolicach Nowej Rudy. Tel. 726 929 125. * Skoszê przydomowe dzia³ki. Tel. 503 728 808. * Podejmê siê koszenia kos¹ spalinow¹ ogródków i dzia³ek. Wykonujê inne prace w ogrodzie. Tel. 663 191 863. * Poszukujê pracy przy ciêciu drewna w klocki lub œcinania pi³¹. Tel. 726 837 939. * Dwóch nastolatków poszukuje pracy wakacyjnej. Tel. 514 798 985, 726 956 582. * Poszukujê pracy dodatkowej jako kierowca kat. B (posiadam doœwiadczenie). Tel. 606 421 609. * Kierowca kat. B poszukuje pracy. Tel. 661 083 137. * Poszukujê pracy jako malarz. Tel. 721 506 589. * Kobieta poszukuje pracy. Tel. 661 083 137. * Oferty noworudzkiej filii Powiatowego Urzêdu Pracy: mechanik samochodowy, kierowca samochodu ciê¿arowego, sprzedawca, kucharz, przewodnik.

MATRYMONIALNE
* Poznam pani¹ z Nowej Rudy i okolic do 60 lat, do sta³ej przyjaŸni. Tel. 796 719 951. * Poznam samotnego i niezale¿nego pana, który jest zmotoryzowany i kocha zwierzêta. Wiek: do 50 lat. Tel. 609 423 720. Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie o pow. 51 mkw. na os. XXX-lecia w Nowej Rudzie-S³upcu (kuchnia na wymiar, zabudowany przedpokój, III piêtro). Tel. 501 774 113, 698 796 376. Posiadam do wynajêcia nowy dom o pow. 180 mkw. z dzia³k¹ o pow. 7 arów w Nowej Rudzie-S³upcu. Tel. 74 872 3512, 502 782 195, +47 463 44 609. Pilnie sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow. 44,5 mkw. z tarasem i ogródkiem na terenie Nowej Rudy-Drogos³aw. Cena: 72 tys. z³ (do negocjacji). Tel. 667 296 263, 663 522 259.

OG£OSZENIA DROBNE SMS-em!
Je¿eli chcesz, aby twoje og³oszenie drobne zosta³o zamieszczone wyœlij SMS-a na numer 72068. W treœci wpisz: TC.OG.treœæ. PRZYK£AD: TC.OG.Jan Kowalski. Sprzedam Fiata 126p. Cena 500 z³. tel. 000066650. Koszt jednego SMS-a to 2 z³ + VAT (2,44 z³ z VAT).

UWAGA! Og³oszenia drobne przyjmujemy na kuponie, który mo¿na dostarczyæ do redakcji lub przes³aæ poczt¹ na adres: 57-400 Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 4. Twoje og³oszenie uka¿e siê w trzech kolejnych wydaniach gazety.

Kupon na bezp³atne og³oszenie drobne
Imiê i nazwisko: .......................................................................................... Treœæ og³oszenia max. 15 s³ów (tylko dla osób fizycznych) ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ..................................................... Tel. .......................................................
Og³oszenie drobne w ramce 10 z³

„Gazeta Noworudzka” nr 686

Nr 686

og³oszenia drobne

35 15

16 36

Nr 686

PO S

RT

Wkrótce walne
Staniocha nie kandyduje do zarz¹du Kibice gotowi na przejêcie klubu

Danuta Tarañ od kilku lat chodzi z kijkami. Nigdy nie czu³a siê lepiej

Ju¿ w najbli¿szy poniedzia³ek, 19 lipca o godz. 17.00 odbêdzie siê Nadzwyczajne Walne Zebranie cz³onków KS Piast Nowa Ruda. To w³aœnie wtedy najprawdopodobniej zostan¹ przyjête deklaracje cz³onkowskie ponad 70 kibiców.

Podczas Walnego, które odbêdzie siê w domku klubowym przy ul. Sportowej 1 w Nowej Rudzie, zostanie wybrany równie¿ nowy zarz¹d i komisja rewizyjna. Tymczasem ju¿ dzisiaj wiadomo, ¿e do nowego zarz¹du klubu nie wejdzie radny Janusz Staniocha. – Rozwa¿aj¹c ewentualne cz³onkostwo w klubie, doszed³em do wniosku, ¿e mój brak wiedzy w tym zakresie, a tym

fot. A. Zaboronek

bardziej brak doœwiadczenia, wykluczaj¹ mój udzia³ we w³adzach klubu – twierdzi. Jego zdaniem jest wiele innych osób, które maj¹ wiedzê i doœwiadczenie, aby dzia³aæ na rzecz klubu. Dalej jednak na nowego prezesa jest typowany Krzysztof Bolisêga, dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy w K³odzku.
Pawe³ Golak
p.golak@gazetanoworudzka.pl

Z kijem przez œwiat
Coraz sprawniejsi seniorzy Nowy sposób na nadwagê

Opinie zawarte w listach nie zawsze zgadzaj¹ siê ze stanowiskiem redakcji

Panie maszeruj¹ce z kijami, to coraz czêstszy widok na naszym terenie. Okazuje siê, ¿e najwiêcej wœród takich osób jest seniorów. Danuta Tarañ ju¿ od roku uprawia marsz nazywany Nordic Walking. – Instruktor w sanatorium nauczy³ mnie jak fachowo chodziæ z kijkami – t³umaczy. Pani Danuta po powrocie do domu postanowi³a kontynuowaæ chodzenie z kijkami. – Przede wszystkim pomaga mi to w leczeniu zwyrodnienia

kolan, przy okazji schud³am 12 kg – dodaje. Równie¿ Joanna Grabowska, mieszkanka dzielnicy Drogos³aw jest zadowolona z marszu. Zaczê³a to robiæ, gdy mia³a zapalenie ¿y³. – Bez kijków nie chcia³oby mi siê wychodziæ z domu. W dodatku z nimi chodzi siê lekko – dodaje. Pani Joanna ujawnia, ¿e przez 6 miesiêcy schud³a 14 kg. W dodatku nie ma ju¿ problemów z zapaleniem ¿y³. Opinie kobiet potwierdza dr Micha³ Radawski, z Fundacji Akademi Medycznej. – Jest to bardzo korzystne na problemy koñczynowe, ale nie tylko – mówi.
Alicja Zaboronek
a.zaboronek@gazetanoworudzka.pl

Listy do gazety
Jako wieloletni fan KS Piast Nowa Ruda w zwi¹zku ze spadkiem dru¿yny do A-klasy chcia³bym siê podzieliæ z czytelnikami „Gazety Noworudzkiej” swoimi przemyœleniami. Nie mam pretensji do m³odych ch³opców graj¹cych w klubie, którzy ambitnie do koñca walczyli o utrzymanie siê w klasie okrêgowej. Zabrak³o trochê umiejêtnoœci i szczêœcia. Jednak najbardziej wsparcia ze strony w³adz klubu. Cz³onkowie kierownictwa, panowie: Musia³, Leœniarek, Kantorski, Kupczyk, Toporowski doprowadzili swoimi rz¹dami do tego, ¿e po wielu latach przerwy „Piast” bêdzie gra³ w A-klasie z takimi „firmami” jak Dzikowiec, Wojbórz i Niwa. Gratulujê Panowie – niew¹tpliwie przejdziecie do historii, a
• pod kresk¹ •

anonimów nie drukujemy

Wynocha z Piasta
szczególnie jeden z Was, który postanowi³ zrobiæ z klubu cmentarz. Jak inaczej, bowiem mo¿na interpretowaæ s³owa prezesa klubu na ostatnim meczu w Ziêbicach do pi³karzy: „h… mnie obchodzi czy siê utrzymacie czy spadniecie”. Drogi Zarz¹dzie Klubu, skoro nie umiecie przyci¹gn¹æ sponsorów i sprawiæ, aby z „Piasta” nie odchodzili zawodnicy i ¿eby do klubu wrócili wychowankowie, którzy obecnie graj¹ gdzie indziej nara¿acie klub na wstyd i oœmieszenie nie szanuj¹c przy tym historii i barw klubowych – raz na zawsze WYNOCHA z Piasta. Szczytem Waszej nieudolnoœci jest fakt, ¿e nawet nie umieliœcie policzyæ ile ka¿dy z pi³karzy ma kartek na swoim koncie i kiedy musi pauzowaæ. W
• pod kresk¹ •

Nordic Walking to technika marszu tradycyjnego po³¹czona z technik¹ jazdy na nartach biegowych, czyli odpychania siê od pod³o¿a. Jest to prosty, ³atwy i bezpieczny sposób aktywnoœci. Kolejn¹ zalet¹ jest mo¿liwoœæ uprawiania go w dowolnym terenie przez ca³y rok. Przy marszu nale¿y po³¹czyæ krok z odepchniêciem siê kijkiem w ty³ za pomoc¹ przeciwnej rêki. Warto zaopatrzyæ siê w specjalne kijki trekingowe.

efekcie po wygranym meczu z Kryszta³em Stronie, w którym gra³ nieuprawniony zawodnik, zosta³ og³oszony walkower. Odebrano 3 punkty, których póŸniej zabrak³o nam do utrzymania. Chcia³bym równie¿ zapytaæ w³adz miasta czy i kiedy powstanie obiecany budynek klubowy i czy maj¹ jakikolwiek wp³yw na to, co dziejê siê w klubie? Za rok „Piast” Nowa Ruda bêdzie obchodzi³ 65-lecie istnienia. Nowe kierownictwo klubu, w³adze miasta, potencjalni sponsorzy oraz wszyscy, którym ten klub jest bliski powinni zrobiæ wszystko ¿eby dru¿yna bardzo zas³u¿ona dla dolnoœl¹skiej pi³ki wróci³a do klasy okrêgowej.
Robert Prycz

pod kresk¹

pod kresk¹

pod kresk¹

pod kresk¹

pod kresk¹

pod kresk¹

pod kresk¹

Modelarska rywalizacja
Za nami „Letnie Mini Zawody Modeli Samochodów Sterowanych Radiowo”. W sobotê, 10 lipca do Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach K³odzkich przyjecha³o 12 zawodników, którzy wystawili do rywalizacji 14 modeli samochodów w skalach 1:10 oraz 1:18 on road. Oprócz przedstawicieli z Ludwikowic K³odzkich, W³odowic i Nowej Rudy, pojawili siê tak¿e zawodnicy z K³odzka, Nysy, Wroc³awia i Murowanej Goœliny. W klasie 1:18 mikro wygra³ Grzegorz Dzia³kowski z USKS GNR RC Team (Nowa Ruda). Natomiast w klasie 1:10 open zwyciê¿y³ Szymon Niebora z USKS GNR RC Team (W³odowice).
Ireneusz Dzia³kowski

Biegali po górach
Jeden z najtrudniejszych maratonów górskich odby³ siê w sobotê, 10 lipca w Górach Sto³owych. Ponad 100 zawodników wziê³o udzia³ w jednym z najtrudniejszych biegów górskich w Polsce. Biegacze mieli do pokonania trasê licz¹c¹ 42 km. Na starcie stawili siê zawodnicy nie tylko z Polski, ale równie¿ z Czech. Jako pierwszy na metê dotar³ Piotr Karolczak z czasem 4 godz. 18 min. 1 s. – Trasa by³a wymagaj¹ca, ale warta poœwiêcenia – mówi³ tu¿ po przekroczeniu mety. Warto dodaæ, ¿e organizatorzy wytyczyli trasê szlakami Gór Sto³owych i Broumovskich Sten po stronie czeskiej. By³a wymagaj¹ca technicznie, bo na jej drodze zawodnicy napotykali du¿o ska³, zakrêtów i wzniesieñ. Œmia³kowie wystartowali z polany przed Schroniskiem Pasterka, aby zakoñczyæ bieg na szczycie Szczeliñca Wielkiego. Maraton Gór Sto³owych jest czêœci¹ cyklu 10 biegów górskich i trailowych „Salomon Trail Running”.
KO£O

PO S
SZACHY

Kowalewo 2010

Miêdzynarodowa rywalizacja
W dniach 3-10 lipca w Kowalewie Pomorskim ko³o Torunia przebywa³a 19 osobowa grupa szachistów UKS GIECEK Radków na obozie sportowowypoczynkowym. G³ównym celem obozu by³o uczestnictwo w Miêdzynarodowym Turnieju Szachowym Kowalewo 2010. W chwilach wolnych uczestnicy przebywali nad jeziorami, brali udzia³ w turnieju pi³karskim i byli w Golubiu Dobrzyniu na pokazie rycerskim i koncercie na tutejszym zamku. Szachiœci z Radkowa sukcesów pi³karskich nie osi¹gnêli, bo uplasowali siê na 6 miejscu na 8 zespo³ów. Du¿o lepiej wychodzi³o przy szachownicach. W grupie do lat 10 odnieœli podwójne zwyciêstwo. Micha³ Szyde³ko uzyska³ 8,5 punktów na 9 mo¿liwych i zdeklasowa³ pozosta³ych uczestników wype³niaj¹c warunki do nadania II kategorii szachowej. Drugi w tej grupie Kacper Fleming uzyska³ 7 punktów i wype³ni³ warunki do nadania III kategorii szachowej. W tej kategorii wiekowej Adam Kul zdoby³ IV kategorie, a Mateusz Andruszkiewicz i Jakub Wielgus zdobyli V kategorie. W Openie A Bartosz Siembab potwierdzi³ swoj¹ wysok¹ klasê sportow¹ i w najsilniejszym turnieju zaj¹³ II miejsce przegrywaj¹c tylko dodatkow¹ punktacj¹ pierwsze miejsce. W Openie B bardzo dobre IV miejsce zaj¹³ Patryk Kaniewski bêd¹c rewelacj¹ tego Openu. Marcin Szyde³ko uplasowa³ siê na 17 pozycji, a Magdalena £aszewicz na 45 miejscu. W grupie do lat 12 Micha³ Witek zaj¹³ IV miejsce maj¹c tyle samo punktów co zwyciêzca tej grupy. W grupie po³¹czonej 14-16 lat Paulina Pakulska zajê³a II miejsce ocieraj¹c siê o II kategorie kobiec¹, a Joanna Wac³awik zajê³a II miejsce wœród 14 latek. Pozostali nie wymienieni zawodnicy uzyskali rekordowe wyniki ¿yciowe lub nabrali doœwiadczenia turniejowego, co niew¹tpliwie wp³ynie pozytywnie w przysz³oœci na ich wyniki.
Kazimierz Szyde³ko

Pierwszy od lewej zwyciêzca turnieju Micha³ Szyde³ko, drugi od lewej zdobywca drugiego miejsca Kacper Fleming

Trzeci od lewej zdobywca drugiego miejsca Bartosz Siembab

WYNIKI GRUPA A: 1. Krzysztof Banasik (LKS Zarzewie Prudnik), 2. Bartosz Siembab (UKS Giecek Radków), 3. Karol Jaroch (UKS MDK Nr 1 Hetman Bydgoszcz), 23. Marek Kruczyñski (UKS Giecek Radków). GRUPA B: 1. Rados³aw Gajek (UKS Rotmistrz Grunwald), 2. Marek Zakrzewski (MKS przy MDK Trzcianka), 3. £ukasz Karski (PTSz P³ock), 4. Patryk Kaniewski, 16. Marcin Szyde³ko, 21. Kazimierz Szyde³ko, 45. Magdalena £aszewicz (wszyscy UKS Giecek Radków). GRUPA 14-16 lat: 1. Micha³ Stawicki (MTS Kwidzyñ), 2. Paulina Pakulska (UKS Giecek Radków), 3. Kacper Sztangierski (UKS Gedanensis Gdañsk), 4. Piotr Baczewski, 6. Joanna Wac³awik, 14. Damian Stasiñski (wszyscy UKS Giecek Radków). GRUPA do 12 lat: 1. Maria Redmerska (MTS Kwidzyñ), 2. Grzegorz W¹s (UKS Gedanensis Gdañsk), 3. Tomasz Jankowiak, 4. Micha³ Witek (UKS Giecek Radków). GRUPA do 10 lat: 1. Micha³ Szyde³ko, 2. Kacper Fleming (obaj UKS Giecek Radków), 3. Szymon Dryja, 10. Adam Kul, 20. Jakub Wielgus, 21. Mateusz Andruszkiewicz, 23. Wiktoria Bagiñska, 25. Grzegorz Wac³awik, 26. Dominika Kul (wszyscy UKS Giecek Radków).

fot. K. Szyde³ko

fot. K. Szyde³ko

Nr 686

RT

17 37

18 38

Nr 686

PO S
Górskie Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym

RT

Podgórzyn-Borowice, 10-11 lipca

W tropikalnej temperaturze
Na malowniczej trasie wokó³ zbiornika wodnego w Podgórzynie, przez Sosnówkê, Borowice i Przesiekê ponad piêciuset polskich kolarzy walczy³o o mistrzowskie tytu³y. Tym razem zawodnicy noworudzkich klubów nie liczyli siê w walce o z³oto. Ostatni tytu³ mistrza Polski zdoby³ tu przed wielu laty Stanis³aw Macha³a w kategorii juniorów. By³ to zreszt¹ wielki tryumf noworudzkiego Piasta i jego trenera Manfreda Matuszewskiego, bo na trzecim miejscu uplasowa³ siê kolejny noworudzianin – Jaros³aw Mieczkowski. W tym roku Piast nie wykupi³ ¿adnej licencji i nie prowadzi szkolenia w zakresie kolarstwa szosowego. Od paru dni tego zadania podj¹³ siê Uczniowski Klub Sportowy Centrum, ale to dopiero pocz¹tki. Co prawda wystartowa³ w wyœcigu juniorów m³odszych Remigiusz Szymaniak, ale niewiadomo by³o czy dojedzie ca³o do mety, czy nie. Dojecha³ na sto osiemnastym miejscu i za to mu chwa³a. Mistrzostwa rozegrano w tropikalnej temperaturze co spowodowa³o, ¿e wielu kolarzy nie ukoñczy³o konkurencji, wœród nich najbardziej znana zawodniczka noworudzka Mag-

Jakub Oborski

Dominik Oborski

dalena Zamolska reprezentuj¹ca Meride Gliwice. Wielokrotna mistrzyni Polski w ró¿nych kategoriach wiekowych, tym razem zesz³a z trasy. Znacznie lepiej siê powiod³o dwóm braciom Jakubowi i Dominikowi Oborskim, obecnie reprezentuj¹cym LKS Basztê Golczewo. Starszy, Jakub w elicie zaj¹³ dziewi¹te miejsce, a m³odszy Dominik by³ dziesi¹ty w kategorii

juniorów. Ojciec obu braci Antoni Oborski po mecie by³ uradowany tym bardziej, ¿e dobry wystêp Dominika zaowocowa³ powo³aniem go przez trenera kadry na Mistrzostwa Europy rozgrywane na terenie Turcji. Wœród by³ych zawodników UKS Centrum najlepszy wynik osi¹gnê³a Dorota Silarska (obecnie KTM Racing Team) zajmuj¹c w kategorii juniorek siedemWYNIKI

nast¹ pozycjê. Pozostali – KTM Racing Team – Rafa³ Alchimowicz, Piotr Kurczab, Konrad Ogielski i Przemys³aw Rembiasz nie ukoñczyli konkurencji. Najwiêcej zawodników bo a¿ 156 rywalizowa³o w kategorii juniorów m³odszych, a najmniej w kategorii elity. W tej kategorii œwietn¹ form¹ zab³ysn¹³ popularny „dziadek” czyli czterdziestotrzyletni Rados³aw Romanik.

Wybieramy najpopularniejszego sportowca ziemi noworudzko-radkowskiej

ODDAJ SWÓJ G£OS!
Trwa plebiscyt na najpopularniejszego sportowca. W tym tygodniu bie¿¹ce wyniki. Ka¿dy g³os siê liczy! I miejsce – Stanis³awa Dolska – 36 proc. II miejsce – Klaudia Cybulska – 35 proc. III miejsce – Remigiusz Szymaniak – 15 proc. IV miejsce – Magdalena Kantorska – 5 proc. V miejsce – Arkadiusz Ogorza³ek – 4 proc.

wyœlij sms-a lub wype³nij specjalny kupon
GN 686

Tradycyjnie g³osy s¹ przyjmowane na specjalnych kuponach. Mo¿na równie¿ wys³aæ SMS na numer 72068 w treœci wpisuj¹c: TC.sportowiec.NAZWISKOKANDYDATA. Koszt jednego SMS-a to 2 z³ + VAT (2,44 z³ z VAT). Otrzymane g³osy na poszczególnych kandydatów przeliczamy procentowo. Zdobywca tytu³u najpopularniejszego sportowca, a tak¿e wylosowani Czytelnicy plebiscytu otrzymaj¹ nagrody.

NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC ZIEMI NOWORUDZKO-RADKOWSKIEJ

Imiê i nazwisko sportowca

telefon kontaktowy g³osuj¹cego

Elita: 1. Marek Rutkiewicz, 2. Pawe³ Cieœlik (obaj Mróz ActiveJet), 3. Rados³aw Romanik (DHL Author), 9. Jakub Oborski (LKS Baszta Golczewo). Elita Kobiet: 1. Maja W³oszczowska, 2. Paula Gorycka (obie CCC Polsat Polkowice), 3. Paulina BrzeŸna (RedSun Cykling Team). Juniorzy: 1. Marek Kulas (WKS Flota Gdyna), 2. Micha³ Kosior, 3. Grzegorz Haba (obaj KS Pogoñ Mostostal Pu³awy), 10. Dominik Oborski (LKS Baszta Golczewo). Juniorki: 1. Monika ¯ur (KS Luboñ Skomielna Bia³a), 2. Monika Kopiñska (LKK Styropol Warmia Biskupiec), 3. Daria Fabisiak (KK Kross Ziemia Dar³owska). Juniorzy m³odsi: 1. Szymon Rekita (LKK Styropol Warmia Biskupiec), 2. Tomasz Mickiewicz (LKS Ogniwo Boxmet Dzier¿oniów), 3. Marcin Bijak (UKS GK Zag³êbie Sosnowiec), 118. Remigiusz Szymaniak (UKS Centrum Nowa Ruda). Juniorki m³odsze: 1. Katarzyna Kirschenstein (KK Aljot Kenda Ziemia Dar³owska), 2. Katarzyna Niewiadoma (WLKS Krakus BBC Czaja), 3. Kinga Sowa (FML Poltip Azalia Brzóza Królewska).

REKLAMA

PO S

Nr 686

RT

19 39

40

REKLAMA

Nr 686

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful