BEZPŁATNA GAZETA REGIONU TORUŃSKIEGO | NR 116 | 14 KWIETNIA 2017 | ISSN 4008-3456 | NAKŁAD 35 000 EGZ.

|

www.pozatorun.pl

Czernikowo . Gmina Chełmża . Miasto Chełmża . Łubianka . Łysomice . Lubicz . Obrowo . Wielka Nieszawka . Zławieś Wielka

Czuć już zapach żużla
Drużyna Get Well Toruń po zdobyciu srebrnego medalu Drużynowych Mistrzostw Polski,
ocierając się o złoto, narobiła kibicom dużego apetytu na sukces. Co pokażą w tym sezonie
toruńskie „Anioły” w najlepszej lidze żużlowej na świecie?

Gmina Łysomice: Łysomice: Chełmża:
5-9
Gmina Łubianka:
Pracownicy Urzędu Gminy wy- Szachiści z gminy Łysomice oraz Gratka dla fanów Baśki. 23 kwietnia Podczas VI edycji Jarmarku Wiel-
ruszyli w teren, aby rozmawiać o honorowi krwiodawcy zagrali w rozegrany zostanie Puchar Chełm- kanocnego „Pod Wiatrakiem”
zgłaszanych im problemach królewską grę ży w tę popularną grę karcianą królowały swojskość i świeżość

Poza Toruń . 14 kwietnia 2017
2 FELIETONY
W ydawca „P oza T oruń ” korzysta i poleca usługi kancelarii prawnej „P łaza i W spólnicy ” stopka redakcyjna
Redakcja „Poza Toruń”
Toruń, Curie-Skłodowskiej 41
redakcja@pozatorun.pl

Głupota – ku ślepa premedytacja strategów
partii rządzącej. Bo oto niedaw-
kracji. Jak nazwać bowiem słowa
Kaczyńskiego o konstytucji post-
Kontakt do redackji
GSM 733 842 795
no dostali łupnia po blamażu na komunistycznej? Dla mnie było Wydawca
konsekwentna szczycie UE, gdzie nie poparli
Donalda Tuska i forsowali z góry
to nie tylko niegodne, ale w swej
brutalności było jak wymierzony
Fundacja MEDIUM

przegraną kandydaturę Saryusz- cios w twarz wszystkim poprzed- Redaktor naczelny
PRZEMYSŁAW
-Wolskiego. Po tym rzekomym nim rządom, kolejnym składom Radosław Rzeszotek
TERMIŃSKI
„zwycięstwie” sondaże poleciały Trybunału Konstytucyjnego Redaktor wydania
Kinga Baranowska
w dół, a nawet przyjazne PiS-owi i wszystkim ojcom demokratycz-
Dział reportażu i publicystyki
Właśnie wczoraj przeczytałem zadania samorządowcom bez do- media podkreślały nielogiczność nego porządku Rzeczypospolitej
Jacek Kiełpiński, Robert Kamiński
bardzo ciekawy wywiad z wójtem datkowego wsparcia finansowego. tej strategii. Polskiej. Dział informacyjny
Lubicza, panem Markiem Ol- Niestety teraz jest zupełnie na od- Nie trzeba było długo czekać Osobiście przestałem wierzyć Michał Ciechowski,
szewskim. Nasz wójt jest też sze- wrót. Zadań nie przybywa, a uby- i już poseł Kaczyński dał hasło w opamiętanie pana posła Ka- Katarzyna Ochocka,
fem Związku Gmin Wiejskich RP. wa. Zauważalny jest trend do cen- do kolejnej wojny – tym razem czyńskiego i jego ekipy. Ze smut- Piotr Gajdowski
W wywiadzie pan Marek odnosi tralizacji i zaboru kompetencji z Konstytucją RP. W niedzielę 2 kiem jednak stwierdzam, że ich Kultura
się do ustawy pozwalającej na nie- oraz uprawnień gmin, powiatów kwietnia obchodziliśmy jej 20. konsekwentna głupota buntuje Michał Ciechowski
kontrolowaną wycinkę drzew, ale i województw. urodziny. Nie było jednak to świę- nawet tak apolitycznych, spokoj- Sport
też, co bardziej interesujące, do To tylko kolejny przykład wal- to w formacie państwowym. Nie nych i wyważonych ludzi jak wójt Karol Żebrowski
relacji rząd – samorząd. Relacje te, ki rządu PiS-u ze społeczeństwem, mogło być, ponieważ PiS zafun- Lubicza Marek Olszewski. To jest REKLAMA
jak zauważa wójt Lubicza, nigdy państwem prawa i 28-letnim do- dował nam kolejną alternatywną prawdziwy wyznacznik przekro- Karol Przybylski
nie należały do najłatwiejszych. robkiem młodej demokracji. rzeczywistość i w swoim stylu po- czenia granic rozsądku i politycz- (GSM 665 169 292),
Zawsze rządy dorzucały nowe Dziwi mnie w tym przypad- deptał fundament polskiej demo- nej walki. Joanna Chmielewska
(GSM 535 405 385),
Iwona Zuchniak
(GSM 500 324 572),
Małgorzata Kramarz
(GSM 607 908 607),
uprzywilejowana grupa „trzy- minimalną stawkę godzino-
Miażdżąca różnica mająca władzę”. Program jest
także korzystny dla Polski, gdyż
wą za pracę oraz minimalną
Agnieszka Korzeniewska
(GSM 534 206 683),
emeryturę. Przystąpił też do Aleksandra Grzegorzewska
daje nadzieję przezwyciężenia repolonizacji gospodarki. W (GSM 512 202 240),
nękającego nas kryzysu demo- ramach elementarnego poczu- reklama@pozatorun.pl
DARIUSZ graficznego. Równie potrzeb- Korekta
ny jest kolejny program z tej cia sprawiedliwości obniżono
MELLER Piotr Gajdowski
serii, Mieszkanie+. Następną emerytury ubekom i esbekom, Skład
zrealizowaną obietnicą wybor- a dla poprawy naszego bezpie- Studio Poza Toruń
Chciałem porównać osią- sposób jak tamten, niczym się czą PiS-u (ewenement po 1989 czeństwa oczyszcza się szeregi Druk
gnięcia rządów - poprzedniego dla Polski nie zasłużył. Tak więc r. – spełnianie obietnic wybor- armii. Odtwarza się zlikwido- Drukarnia Polska Press Bydgoszcz
i obecnego - i obawiałem się, że zostało mi miejsce na opisa- czych!) jest obniżenie wieku wane przez poprzedników po-
znaków pisarskich, które mam nie dokonań rządu obecnego, emerytalnego (poprzedni rząd sterunki policji w gminach. No ISSN 4008-3456
miał w nosie referendum w tej Redakcja nie odpowiada za treść
tutaj do dyspozycji, mi nie star- a w tym przypadku – mimo iż i, last but not least, idzie wresz- ogłoszeń.
sprawie). Wystartował rów- cie oglądać telewizję publiczną,
czy. Okazało się jednak, że mar- PiS rządzi dopiero drugi rok nież program darmowych le- ***
twiłem się niepotrzebnie, bo o – jest o czym pisać. A więc ków 75+. Reforma edukacji ma która do 2015 r. nie różniła się Na podstawie art.25 ust. 1 pkt 1b ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
poprzednim rządzie nie ma co przede wszystkim ogromny uzdrowić poprzedni system, od takiego TVN-u. Przeliczy- i prawach pokrewnych Fundaccja ME-
pisać. Oprócz wydawania lekką sukces programu 500+, z któ- którego efekty edukacyjne sta- łem się, znaki mi się kończą, a DIUM zastrzega, że dalsze rozpowszech-
ręką unijnej kasy, co każdy rząd rego korzyści czerpią miliony ły na coraz niższym poziomie. sporo sukcesów jeszcze nie wy- nianie materiałów opublikowanych w “Poza
Toruń” jest zabronione bez zgody wydawcy.
by potrafił, przynajmniej w taki zwykłych Polaków, a nie tylko Obecny rząd podniósł także mieniłem.
REKLAMA

Poza Toruń . 14 kwietnia 2017
JAK ZDOBYĆ PIENIĄDZE NA INWESTYCJE? WIELKANOC 3

I wskrzesił Go z martwych
W powszechnej świadomości najbardziej oczekiwanym świętem jest Wigilia Bożego Narodzenia. Nie ulega jednak wątpliwości,
że z punktu widzenia wiary najważniejsza dla katolików jest Wielkanoc. I to z wielu powodów. Głównie teologicznych
Robert Kamiński | fot. archiwum
Wielkanoc to najstarsze świę- niedzielę po pierwszej pełni wio- Wyjątkowości tego święta trudno
to chrześcijańskie. Upamiętnia sennej, która wypada po 21 marca. zaprzeczyć.
mękę, śmierć i zmartwychwstanie W ten sposób określono, że Wiel- Innym ważnym czynnikiem jest
Chrystusa. Początkowo obcho- kanoc zawsze będzie obchodzona okres poprzedzający oba święta.
dzono je jako Wigilię Paschalną. pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia. Przed Bożym Narodzeniem jest
Było to całonocne czuwanie, w Tę metodę wyznaczania daty święta Adwent. To okres 4 tygodni rado-
czasie którego wierni przeżywali stosuje się do dziś. snego oczekiwania narodzin Chry-
historię Zmartwychwstania. Pisma Starego Testamentu w po-
stusa, kończący się w nocy 24 grud-
nad 100 fragmentach zapowiadają
Z czasem święto to przeistoczy- przyjście Mesjasza. Chrześcijanie nia. Na roraty wierni przynoszą
ło się w Triduum Paschalne – trzy- wierzą, że spełniło się ono w osobie wówczas zapalone lampiony.
dniowe uroczystości poprzedzo- Jezusa z Nazaretu. Misją, jaką Me- Wielkanoc z kolei poprzedza
ne Wielkim Postem. Jest to czas, sjasz miał wypełnić, było zbawienie czterdziestodniowy okres Wielkie-
według słów św. Jana Pawła II, ludzkości. Wiódł skromne życie, ale go Postu. Jest to zapowiedź Męki
„podczas którego świętujemy zwy- czyny, jakich dokonał, zmierzały do Pańskiej i Zmartwychwstania.
cięstwo Chrystusa nad grzechem i nieuchronnego: śmierci na krzyżu, Pierwszeństwo często dajemy temu
śmiercią, dopełnienie w Nim dzieła a następnie zmartwychwstania. Tak pierwszemu okresowi przygoto-
pierwszego stworzenia i początek pokonał grzech i powołał do życia wań właśnie ze względu na radość
‘nowego stworzenia’”. Kościół. Zmartwychwstanie Jezusa oczekiwania narodzin Chrystusa.
W pierwszych latach chrze- było zwieńczeniem życia, którego Moment ukrzyżowania Jezusa Chrystusa w trakcie zeszłoroczne- Drugi wiąże się z trwogą czekania
ścijaństwa poważne kontrowersje początkiem było Boże Narodzenie. go Misterium Męki Pańskiej w Grębocinie. na mękę i śmierć. Być może i to ma
wzbudzał wśród wiernych pro- Z teologicznego zatem punktu wpływ na fakt, że preferujemy jed-
blem ustalenia daty Wielkanocy. widzenia nie ulega wątpliwości, że zakorzenione w naszej świadomo- pod choinką. Przy wigilijnym stole
„ważniejsza” jest Wielkanoc. Jednak ści odczuwanie tego szczególnego zbiera się cała rodzina. Dzielimy nak Boże Narodzenie.
Konsensus w tej sprawie uzyskano
dopiero w roku 325 w czasie pierw- równie pewne jest, że „przeciętny” ciepła, jakie wiąże się z Bożym Na- się opłatkiem, składamy życze- Oczywiście wszystko to nie
szego powszechnego Soboru Nicej- katolik, nie wnikając w zawiłości rodzeniem. nia. Wiele sobie wybaczamy. Dla umniejsza wagi Wielkanocy. To
skiego. Wówczas to określono ściśle teologiczne, preferuje Wigilię Bo- Kluczową rolę odgrywa tu tra- niespodziewanego gościa stawia- czas zadumy i wyciszenia. Okres
daty kościelnej pełni Księżyca, któ- żego Narodzenia. Bardziej ją lubi. dycja. Przez cały rok czekamy na my osobny talerzyk. Wszystkie te szczególnie ważny, jeśli idzie o na-
ra, warto to podkreślić, różni się od Dlaczego? choinkę, kolędy, jasełka, pasterkę. czynniki razem wzięte powodują, mysł nad istotą chrześcijaństwa,
pełni astronomicznej. Wyznaczo- Powodów jest kilka. Prawdopo- Nie bez znaczenia są też podarki, że wokół Wigilii Bożego Naro- której rdzeniem jest właśnie Zmar-
no wtedy Wielkanoc na pierwszą dobnie najważniejszym jest silnie które każdego roku znajdujemy dzenia tworzy się szczególna aura. twychwstanie.
REKLAMA

Poza Toruń . 14 kwietnia 2017
4 WIELKANOC

Wielka(nocna) tajemnica
Hanna Łopatyńska prezentuje
nam pisanki z całej Polski.

Poświęcone jajka zakopywano na polu bądź pod nowo budowanym domem, kąpa-
no się w zimnej rzece, a panowie stosowali „przywoływki”, by wkupić się w łaski
panien. Zwyczajów wielkanocnych jest naprawdę wiele
Katarzyna Ochocka
Barwienie jajek korą dębu, kąpiele lej na mszę, po której należało zjeść ką Niedzielę z wysoko położonego
w rzekach, nawoływanie panien z obfite śniadanie. miejsca w centrum wsi. W Ponie-
najwyższego punktu we wsi, "sma- - W Poniedziałek Wielkanocny działek Wielkanocny przywołane
żanka wielkanocna" i pasztet z najważniejszy był śmigus-dyngus. dziewczyny polewano wodą.
królika... Czyli czego jeszcze nie W Borach Tucholskich, na Kocie- Święta to także stoły uginające
wiecie o świętach Wielkanocnych. wiu i Ziemi Chełmińskiej popu- się od potraw. Niegdyś przewod- A co takiego kryje się pod wspo- tać, by nie dodać dużo wody - tyle,
larny był dyngus zielony – chłopcy nicząca nieistniejącego już Koła mnianą "smażonką wielkanocną"? by zakryła produkty.
Hanna Łopatyńska, kierownik smagali dziewczęta rozkwitłymi ga- Gospodyń Wiejskich w Małej Nie- Okazało się, że tradycję przygoto- - Na wierzch również kładę kilka
Działu Folkloru w Muzeum Etno- łązkami - opowiada. - Na Kujawach szawce, dziś aktywna działaczka wywania tego dania do domu pani sztuk włoszczyzny. Następnie, po
graficznym w Toruniu, zdradziła polewano się wodą. Zwyczaje te to zespołu "Wspomnienie", Stefania Stefanii wniósł jej mąż pochodzący ostygnięciu, oddzielam mięso od
nam kilka ciekawostek. Ogólno- pozostałość po starosłowiańskich Dłutowska podzieliła się z nami z Legnicy. kości - opisuje. - W międzyczasie
polskim zwyczajem jest barwienie wierzeniach w moc zielonych gałęzi nie tylko przepisem na "Smażonkę - Smażonkę przygotowujemy na maśle podsmażam cebulkę i pie-
jajek... i wody - oczyszczającą i ożywiającą. wielkanocną", ale i tradycją od lat następująco... Kroimy drobno bo- czark. Kolejny krok to kilkukrotne
- Natomiast w okolicach Torunia Kolejnym wielkanocnym zwy- praktykowaną wśród członków ze- czek wędzony i kiełbaskę, np. pol- zmielenie mięsa, warzyw wyjętych z
jajka zwane kraszankami farbowano czajem (znanym na Kujawach i Pa- społu. ską i podsmażamy, dodając sporą wierzchu bulionu i podsmażonych
w wywarach z łusek cebuli, z bura- łukach) były "przywoływki", zwane - Od około 15 lat nasz zespół spo- ilość masła - wyjaśnia. - Następnie
ków, kory dębu czy kwiatów czarnej też "wywołynkami" lub "wołanka- tyka się na śniadaniu wielkanocnym produktów. Dodaję do masy nieco
wrzucamy do tego jajko surowe
malwy - opisuje. - Czasem pisano mi". W Wielkim Tygodniu kilku - relacjonuje. - Może nie w Wielką bulionu, ale najpierw oddzielam
oraz ugotowane i pokrojone. Do-
na nich woskiem lub wydrapywano młodych mężczyzn przygotowywa- Niedzielę, bo ten dzień spędzamy dajemy także sporo chrzanu, a na od niego króliczy tłuszcz. Dokła-
proste wzory. Poświęcone jajka za- ło listę dziewcząt, które miały być z rodzinami, ale zawsze w okolicy końcu twaróg. Choć danie to nie dam do tego 4-5 surowych jajek i
kopywano na polach, w ogrodach, wywołane. świąt Wielkiejnocy. Wówczas każ- wygląda zbyt ładnie, jest przepysz- szklankę bułki tartej oraz przypra-
a wydmuszki wieszano na gałęziach - Obok nazwiska panny wpi- dy z nas przynosi swój specjał. Ja ne! Polecam każdemu. wy - imbir, majeranek, gałkę musz-
drzewek owocowych, by przynosiły sywano nazwisko kawalera, który wykonuję mazurka i gotowaną bab- Ewa Stałkowska z KGW w Bi- katołową, sól i pieprz. Oczywiście w
szczęście i bogate zbiory. prosił o wywołanie jej, a następnie kę. Inni przynoszą białą kiełbasę z skupicach zdradziła nam przepis ilościach dowolnych.
Kolejną tradycją była kąpiel składał za nią okup w wódce lub go- chrzanem, jajka w majonezie, jajka na swój popisowy pasztet z królika, Tak przygotowaną masę należy
praktykowana rankiem w Wiel- tówce. Dla każdej panny układano nadziewane pastą rybną, wędliny, według którego porcjujemy mięso, przełożyć do foremek. Ostatni krok
ką Niedzielę w rzekach i stawach. krótki wierszyk chwalący jej zalety owoce, a każdy półmisek z jedze- a następnie gotujemy je na wol- to godzinne pieczenie pasztetu w
Ludzie ufali w uzdrawiającą moc lub wyśmiewający wady. Rymowan- niem jest udekorowany wiosenny- nym ogniu przez 3-4 godzin wraz z piekarniku w 180 stopniach. I go-
wody. Następnie przychodziła ko- ki odczytywano publicznie w Wiel- mi nowalijkami. włoszczyzną. Należy jednak pamię- towe!

Łączy nas kask
presariatu Sauron, pomysłodawca Majewski. - Właśnie dlatego roz- m.in. z gości honorowych wybierze
akcji. - Z cyklistami, sportowcami, dajemy ogromną liczbę odblasków najpiękniejsze „koszyczki”. Właści-
strażakami oraz innymi pasjonata- oraz naklejek zwracających uwagę ciele zwycięskich kasków otrzymają
mi kasków spotkamy się w sobotę na obecność motocyklistów na dro- atrakcyjne nagrody, vouchery i ga-
15 kwietnia o godz. 11. dze. W tym roku także będzie moż- dżety ufundowane przez sponso-
Tegoroczna edycja „Święconki w Spotkań Młodzieży przy ul. Ło- „Święconka w Kasku” już od de- na wziąć udział w kursie pierwszej rów.
Kasku” odbędzie się w zupełnie kietka. kady łączy ludzi z pasją. To także pomocy i spróbować swoich sił w Szczegółowe informacje doty-
nowej oprawie - wszystko za spra- - Ma to związek z coraz więk- okazja do wzięcia udziału w wielu symulatorze jazdy pod wpływem czące tegorocznego wydarzenia
wą zmiany miejsca organizacji szym zainteresowaniem święcon- praktycznych szkoleniach. alkoholu. dostępne są na oficjalnej stronie
imprezy. Z Przysieka przeniesio- ką, gdyż każdego roku na zlocie - Co roku rozmawiamy o tym, Oprócz głównej atrakcji Wiel- „Święconki w Kasku” na portalu
na zostanie do Torunia pod budy- gościmy setki uczestników - mówi aby nasze drogi były bezpieczniej- kiej Soboty - święcenia pokarmów społecznościowym Facebook.
nek Międzynarodowego Centrum Robert „Sauron” Majewski z Im- sze - tłumaczy Robert „Sauron” w kaskach - jury składające się (MC)
REKLAMA

Poza Toruń . 14 kwietnia 2017
ŻUŻEL 5
Ponad pół roku minęło od finałowego dwumeczu
ze Stalą Gorzów

Czas na rewanż
Karol Żebrowski | fot. archiwum
Srebrny medal mistrzostw Polski przed startem ligi.
to ogromny sukces, jednak kiedy - Rezultaty staną się istotne
szansa na najwyższe miejsce na wraz z rozpoczęciem sezonu –
podium była spora, niedosyt po- twierdził wtedy Jacek Gajewski. –
zostaje… Do tego czasu można jeszcze spo-

[ ]
ro zrobić i poprawić.
Po skompletowaniu składów Zespół rozpoczął rywalizację
wszystkich zespołów PGE Eks- ligową od domowego pojedynku
traligi na sezon z Falubazem Zie-

17
2016 toruński klub lona Góra. Spotka-
wyrósł na jednego nie zakończyło się
z głównych fawo- zwycięstwem Get
rytów do zdoby- Well 51:39, jednak
cia tytułu. Kadra wielu zwracało
wzmocniona przez kwietnia na Mo- uwagę nie na re-
aktualnego wtedy zultat, a na postawę
wicemistrza świata toarenie Get Well Grega Hancocka,
Grega Hancocka, a Toruń podejmie który zdobył wtedy Pierwsze spotkanie ligowe będzie powtórką zeszłorocznego finału.
także przez lidera Stal Gorzów tylko pięć punktów.
tarnowskiej Unii O ile „Herbie” i Well 62:28. Motoareny było nie do zdobycia, radością, lecz drugi – z pewnym
Martina Vaculika Chris Holder pre- - Przeprowadziliśmy rozmowy tak mecze wyjazdowe przyprawia- niedosytem…
dawała poważną nadzieję na piąty zentowali znakomitą formę pod- z żużlowcami – twierdziła po spo- ły kibiców Get Well o ból głowy. - Choć upłynęło ponad pół
złoty medal w historii. czas zmagań w Speedway Grand tkaniu prezes Ilona Termińska. – Mimo wszystko udało się spełnić roku, część emocji finałowych
Nie było jednak tak różowo. Już Prix, to w barwach „Aniołów” tak Oni również nie są zadowoleni ze podstawowy cel, jakim był awans jeszcze we mnie jest – mówi pre-
w przedsezonowych sparingach dobrze już nie było. Szczególnie swojej postawy, ale zapewnili, że do play-off. Późniejsze niezwykle zes Ilona Termińska. – Tym bar-
zespół występujący pod nową na- było to widoczne podczas wyjaz- będą czynili odpowiednie kroki, emocjonujące dwumecze półfi- dziej że pierwsza kolejka sezonu
zwą Get Well Toruń nie zachwy- dowych spotkań, a wszystkim ki- aby ten stan rzeczy uległ poprawie. nałowe z Falubazem i finałowe to powtórka spotkania finałowego.
cał. Dwa remisy i porażka – tak bicom zapadł w pamięć mecz pią- Rzeczywiście, w jeździe i wyni- ze Stalą będą jeszcze przez długi Liczymy na zwycięstwo w warun-
wyglądał bilans pierwszych trzech tej kolejki w Gorzowie, w którym kach zawodników była widoczna czas wspominane w grodzie Ko- kach fair-play i przy świetnym do-
sprawdzianów w nowym składzie miejscowa Stal rozgromiła Get poprawa, jednak o ile królestwo pernika. Pierwszy – z niezwykłą pingu naszych kibiców.
REKLAMA

Poza Toruń . 14 kwietnia 2017
6 ŻUŻEL

I nie wróci więcej…
Kariera Roberta Kościechy została oficjalnie
zakończona
Sobotnie popołudnie 1 kwietnia Chwilę później rozpoczęła się

[ ]
na Motoarenie obfitowało w mo- część właściwa wydarzenia – spo-
menty wzruszające. Kibice dzię- tkanie pomiędzy Get Well Toruń a
kowali popularnemu „Kostkowi”, „Drużyną Przyjaciół Kostka”. Choć
zaś on – dziękował im. mecz był towarzyski, kibice nie mo-
gli narzekać na brak

21
Benefis Ro- emocji. Dodatkowo
berta Kościechy w trakcie przerw na
był ostatnim ak- torze pojawiły się le-
centem dwudzie- gendy toruńskiego
s t oj e d n o l e t n i e j żużla, np. Jan Zą-
kariery 39-let- bik czy Eugeniusz
niego, byłego już, lat Robert Ko- Miastkowski, którzy
żużlowca. Obecny ściecha spędził zaprezentowali się
szkoleniowiec Get na swoich maszy-
Well Toruń repre- na torze nach. Na owalu nie
zentował przez ten zabrakło oczywiście
czas barwy Apa- Roberta Kościechy,
tora Toruń (później Unibaxu), Po- który wyjechał wraz ze swoim pod-
lonii Piła, Wybrzeża Gdańsk oraz opiecznym Denisem Zielińskim.
Polonii Bydgoszcz. Ostatecznie to zespół Roberta Ko-
- Do widzenia i nie ma o czym ściechy po trzynastu biegach miał
gadać – mówił Robert Kościecha. na swoim koncie więcej punktów,
– Kończę karierę i dziękuję. Spędzi- wygrywając 45:33.
łem w Toruniu jako zawodnik bar- Nie był to jednak koniec zma-
dzo fajne chwile, szczególnie na sta- gań. Ośmiu najlepiej punktujących
dionie przy Broniewskiego. Jeszcze zawodników pozostało w trzybie-
raz dziękuję, że tyle osób przyszło gowym Memoriale im. Mariana
zobaczyć mnie i moich kolegów. Rosego. Kibice z grodu Kopernika
Zanim zabawa rozpoczęła się mogli być nieco zawiedzeni, gdyż
na dobre, „Kostek” przyjął wiele zwyciężył zielonogórzanin Piotr
gratulacji i podziękowań, statuetek Protasiewicz. Najlepszy z reprezen-
i tablic pamiątkowych. Nie obyło tantów Get Well Toruń – Michael
się także bez podrzucania jubilata Jepsen Jensen był trzeci.
przez kolegów z toru. (KŻ)
REKLAMA

Poza Toruń . 14 kwietnia 2017
ŻUŻEL 7

Obawiam się
że oni czują i doceniają to, co jest dla dziecka pierwszym krokiem w
podstawą do zbudowania dobrego kierunku żużlowej kariery. Chce- Na koniec chciałbym nieco cofnąć
wyniku. my im dać szansę, dlatego zachęca- się w czasie. Rok temu stwierdziła
my do wstąpienia w szeregi naszej pani, że bardziej ma zaufanie do
Takiego jak srebrny medal Dru- akademii. Ponadto w trakcie trwa- czterech kół niż do dwóch. Od tego

tylko pogody
żynowych Mistrzostw Polski. Po- nia rozgrywek ligowych będziemy czasu zmieniło się coś w tej kwestii?
przeczka na nadchodzący sezon chcieli pozostać jak najbliżej na- Z dwukołowców interesuje mnie
została postawiona wysoko. szych kibiców, organizując szereg tylko jazda na rowerze (śmiech).
Wszystko po kolei. Na razie przed akcji promocyjnych. Nie można też Mam zaufanie do naszych chłopa-
nami pierwsze spotkanie. Później zapominać o naszych sponsorach, ków, ale pozostanę jednak w roli
będziemy myśleć o drugim, trze- którzy są częścią naszej żużlowej obserwatora. Chociaż, w przypad-
cim i tak dalej. Pierwszym celem, rodziny. Kontakt z nimi oraz z kibi- ku zdobycia złotego medalu? Kto
O dotychczasowej aktywności na stanowisku sternika jaki postawiliśmy sobie, jest awans
do fazy play-off. Najważniejszy te-
cami bardzo sobie cenimy. wie…

klubu, meczu ze Stalą Gorzów i jeździe na motocyklu - z raz jest jednak pojedynek ze Stalą
Gorzów.
prezes Klubu Sportowego Toruń Iloną Termińską rozma-
wiał Karol Żebrowski Mecz dla was szczególny. Czy ma
pani jakieś obawy przed rewanżem
Półtorej roku prezesury za panią. kibiców. za zeszłoroczny finał?
Szybko minął ten czas? Jedynie pogodowe (śmiech). Za-
Bardzo szybko. Stworzyła pani zespół, ale obejmu- wodnicy są przygotowani, my rów-
jąc fotel prezesa, dołączyła również nież organizacyjnie mamy wszyst-
W klubie widać tętniące życie spo- do osób, które są w tym klubie od ko dopięte. Chcemy i pokażemy,
wodowane finiszem przygotowań lat. który zespół jest najlepszy w lidze.
do sezonu. Czy ten okres przygoto- Kobieta w tej dyscyplinie nie jest Liczymy na wypełnioną po brzegi
wawczy, a zeszłoroczny – dla pani często spotykanym zjawiskiem. Motoarenę, która będzie żywioło-
debiutancki, różnił się czymś? Cały czas staram się uczyć się żuż- wo dopingowała naszych żużlow-
Rok doświadczeń na pewno po- la. Nigdy jednak nie weszłabym ców. Oni często wspominają, że
mógł. Dla nas sezon trwa przez cały w kompetencje Jacka Gajewskie- bardzo im to pomaga.
rok, a nie tylko w trakcie zmagań go, który zna się najlepiej na swo-
ligowych. Przez ten czas w klubie im fachu. Przed meczem tylko na Wspomniała pani, że dla was sezon
wypracowaliśmy sobie procedury chwilkę wpadam do parku maszyn, trwa cały rok. Co więc przez czte-
i przekaz informacji na tyle dobry, gdzie witam się z zawodnikami ry miesiące mijającego roku udało
aby zoptymalizować pewne pro- i życzę im powodzenia. Później się osiągnąć zarządowi KS Toruń, a
cesy. W skrócie mówiąc, każdego uciekam na trybunę i jak każdy ki- jakie działania macie jeszcze w pla-
dnia dążymy do ulepszania naszych bic na Motoarenie emocjonuję się, nach?
działań sportowych, organizacyj- analizuję i dopinguję. Następnego Dużym powodzeniem zakończyła
nych czy też marketingowych. Na dnia wracam do pracy, gdzie wraz się akcja Speedway Klasa Premium,
to wszystko składa się duży zespół, z zespołem staramy się zapewnić podczas której odwiedzaliśmy oko-
którego prace nie zawsze da się za- zawodnikom jak najbardziej kom- liczne szkoły, przybliżając najmłod-
uważyć, ale dla nas wszystkich naj- fortowe warunki przygotowań do szym kibicom tajniki tej dyscypli-
lepszą gratyfikacją jest zadowolenie kolejnego spotkania. Wydaje mi się, ny. Takie spotkanie może stać się
REKLAMA

Poza Toruń . 14 kwietnia 2017
8 ŻUŻEL

Adrian Miedziński Siedemnasty sezon „Miedziaka” w barwach toruńskiego klubu zapowiada się niezwykle ciekawie. Zawodnik udanie
Data urodzenia: 20 sierpnia 1985 zaprezentował się podczas eliminacji Złotego Kasku w Rawiczu, gdzie ustanowił nowy rekord toru, a także podczas
W Toruniu od: wychowanek benefisu Roberta Kościechy, kiedy jako jeden z dwóch zawodników przejechał cztery okrążenia w czasie poniżej 60
Poprzednie kluby w Polsce: brak sekund. Z drugiej strony jego formę pod znakiem zapytania stawia występ w Speedway Best Pairs (1,0). - Widzę go
Najważniejszy sukces: Drużynowy Mistrz Świata (2009, 2010) jako jednego z naszych liderów – deklaruje Jacek Gajewski. – Adrian często zbyt dużo kombinuje. W zeszłym roku
Średnia biegowa w zeszłym sezonie: 1.588 rozpoczął rewelacyjnie, ale później było gorzej i koniec końców przejechał przeciętny jak na jego możliwości sezon.
Teraz jest wolniej, spokojniej i moim zdaniem – w dobrym kierunku.

Paweł Przedpełski „Pawełek” staje się Pawłem! Przed żużlowcem pierwszy sezon na pozycji seniora. W rozmowie z nami 22-latek
Data urodzenia: 23 czerwca 1995 przyznał, że nie robi mu to większej różnicy i od razu chciałby stanowić o sile toruńskiego zespołu. Na razie sparingi
W Toruniu od: wychowanek tego nie potwierdzają, a dodatkowo Paweł uległ groźnie wyglądającemu wypadkowi podczas meczu z Grudzią-
Poprzednie kluby w Polsce: brak dzem.
Najważniejszy sukces: trzykrotny Drużynowy Mistrz - On zawsze bardzo wolno wchodzi w sezon – zauważa Jacek Gajewski. – To typ zawodnika, który potrzebuje czasu,
aby po dłuższej przerwie poustawiać sobie wszystko jak należy. Przejście z wieku juniora na seniora nigdy nie jest
Świata juniorów (2014, 2015, 2016)
łatwe. Na razie czekamy spokojnie na Pawła, który będzie w optymalnej dyspozycji.
Średnia biegowa w zeszłym sezonie: 1.872

Grzegorz Walasek
Data urodzenia: 29 sierpnia 1976 Podobnie jak w ubiegłym roku tak i teraz Grzegorz Walasek stanął w szranki o skład Get Well. Nie będzie to łatwe
W Toruniu od: 2016 zadanie, ale klubowi trenerzy wierzą że Greg jest w stanie wrócić do dyspozycji ze swoich najlepszych lat kariery.
Poprzednie kluby w Polsce: ZKŻ Zielona Góra, Włókniarz Choć rezultaty jakie osiągał na początku okresu przygotowawczego nie były zadowalające, tak w ostatnich sparin-
Częstochowa, Falubaz Zielona Góra, Polonia Bydgoszcz, gach przed ligą był jednym z najlepszych zawodników.
Stal Rzeszów, Wanda Kraków (wypożyczony) - Grzesiu konsekwentnie dążył do wyeliminowania błędów – twierdzi Robert Kościecha. –Słyszałem wiele opinii
Najważniejszy sukces: Drużynowy Mistrz Świata (2005, 2007) które już skreśliły go, a moim zdaniem możemy mieć z niego jeszcze sporo pociechy.
Średnia biegowa w zeszłym sezonie: 2.027 (w rozgrywkach Nice PLŻ)

Norbert Krakowiak Ubiegły sezon przebiegał Norbertowi pod znakiem urazów i kontuzji. Zawodnik więcej czasu spędził w gabinetach
Data urodzenia: 28 lipca 1999 lekarskich niż na torze. W środowisku żużlowym pojawiły się nawet głosy, iż Norbert ma zamiar zakończyć karierę.
W Toruniu od: 2016 Te domysły to jednak już przeszłość, a zawodnik ciężko przygotowuje się do nowego sezonu.
Poprzednie kluby w Polsce: ŻKS Ostrovia - Wygląda to coraz lepiej – uważa Robert Kościecha. – Po takich kontuzjach potrzebny jest czas. Norbert na pewno
Najważniejszy sukces: drugie miejsce czwartej rundy Nice Cup podejmie rękawice w walce o miejsce w składzie.
grupy północnej (2015) Niestety, pech nie opuszcza młodego żużlowca. W ostatnim sprawdzianie przed ligą Norbert zanotował upadek i
Średnia biegowa w zeszłym sezonie: 0.750 uległ poważnej kontuzji, przez co na pewno nie zobaczymy go w pierwszych spotkaniach.

Marcin Kościelski
Data urodzenia: 11 czerwca 1998 Najmniej doświadczony z czwórki juniorów. Choć ma już za sobą ligowy debiut, to prawdopodobnie najwyższy
W Toruniu od: wychowanek żużlowiec PGE Ekstraligi (190 cm) na swoje kolejne występy będzie musiał trochę poczekać…
Poprzednie kluby w Polsce: brak - Widać u Marcina determinację – mówi Jacek Gajewski. – Ambitnie walczy, aby nie odstawać od reszty chłopaków.
Najważniejszy sukces: występ w finale Brązowego Kasku (2016) Może rezultaty tego nie udowadniają, ale wynika to głównie z braku doświadczenia. Cieszymy się, że jest z nami i
Średnia biegowa w zeszłym sezonie: 0.000 pokładamy w nim nadzieję.

REKLAMA

Poza Toruń . 14 kwietnia 2017
ŻUŻEL 9
Pierwszy z trójki nowych nabytków w kadrze Get Well. Do Torunia wraca po sześcioletniej przerwie i już w pierw- Michael Jepsen Jensen
szych przedsezonowych sprawdzianach udowadnia, że Motoarena to stadion stworzony dla „Liglada”. Przed Mi-
chaelem trudne zadanie, gdyż na pewno wielu kibiców będzie porównywało jego dorobki punktowe do osiągnięć
Data urodzenia: 18 lutego 1992
Martina Vaculika, który zawędrował w jego miejsce do Stali Gorzów. W Toruniu od: 2010-2011; 2017
- Skłaniałbym się ku porównaniu zdobyczy Michaela i osoby, z którą będzie występował, a dorobkiem Martina Poprzednie kluby w Polsce: Stal Gorzów Wielkopolski, Włókniarz
i Kacpra Gomólskiego – odnosi się do sprawy Jacek Gajewski. – Co do samego Michaela to uważam, iż ostatnio Częstochowa, Sparta Wrocław
brakowało mu regularnej jazdy. W przypadku słabszych początków bardzo szybko był zastępowany przez Bartka Najważniejszy sukces: Drużynowy Mistrz Świata (2012)
Zmarzlika. Ja wiążę z nim duże nadzieje, podoba mi się jego sumienne podejście do przygotowań i myślę, że sprawi Średnia biegowa w zeszłym sezonie: 1.306
kibicom w Toruniu sporo radości.

Losy Daniela ważyły się do ostatniego dnia okna transferowego. Ostatecznie 20-latek opuścił macierzystą Unię Daniel Kaczmarek
i przeniósł się do Torunia. W grodzie Kopernika przypadła mu rola lidera formacji juniorskiej. Dotychczasowymi Data urodzenia: 2 czerwca 1997
występami w sparingach potwierdził, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że właśnie nim będzie. W Toruniu od: 2017
- Daniel bardzo fajnie wszedł do składu, ale przez cały sezon musi udowadniać swoją pozycję – mówi Robert Poprzednie kluby w Polsce: Unia Leszno
Kościecha. – Nikogo z czwórki juniorów nie skreślamy, tak jak nikomu nie zapewnimy miejsca w składzie. Mamy Najważniejszy sukces: Młodzieżowy Indywidualny
zdrową rywalizację, a w spotkaniach będzie jeździć dwójka najlepszych. Na chwilę obecną występy Daniela dają Mistrz Polski (2016)
mu to miejsce, ale do meczu z Gorzowem pozostało jeszcze trochę czasu. Średnia biegowa w zeszłym sezonie: 1.000

Greg Hancock
Dla „Herbiego” czas się zatrzymał. 47-letni Amerykanin z każdym rokiem potwierdza swoją klasę, walcząc o najważ- Data urodzenia: 3 czerwca 1970
niejsze żużlowe trofea. Niewątpliwie bez pomocy aktualnego mistrza świata o srebrny medal w zeszłym sezonie W Toruniu od: 2016
byłoby bardzo trudno. Teraz również musi wziąć odpowiedzialność lidera na swoje barki, gdyż to od niego wyniki Poprzednie kluby w Polsce: Unia Leszno, Start Gniezno, Atlas
Get Well będą w dużym stopniu uzależnione. Wrocław, Lotos Gdańsk, Włókniarz Częstochowa, Falubaz Zielona
- Zawsze pewna przedsezonowa obawa o Grega jest – mówi Jacek Gajewski. – Potem jednak on przyjeżdża i poka- Góra, Unia Tarnów, Polonia Bydgoszcz, Stal Rzeszów
zuje, że żużel ciągle mu sprawia przyjemność i nadal pozostaje w tym jednym z najlepszych. Uważam, że nie inaczej Najważniejszy sukces: czterokrotny Indywidualny Mistrz Świata
będzie w tym roku. (1997, 2011, 2014, 2016)
Średnia biegowa w zeszłym sezonie: 2.196

Australijczyk przez cały poprzedni sezon imponował przede wszystkim formą na stadionie przy ulicy Pera Jonssona Chris Holder
7. Szczególna dla kapitana „Aniołów” była końcówka zmagań, kiedy - oprócz wywalczenia srebra z Get Well - udało Data urodzenia: 24 września 1987
mu się wygrać rozgrywane dopiero po raz trzeci Grand Prix Australii. Teraz „Chrispy” ambitnie zapowiada walkę o W Toruniu od: 2008
powtórzenie wyniku z 2012 roku! Poprzednie kluby w Polsce: Atlas Wrocław
- Nie ma wątpliwości co do pozycji Chrisa – twierdzi Robert Kościecha. – On wie, że musi wziąć na barki ciężar
Najważniejszy sukces: Indywidualny Mistrz Świata (2012)
liderowania i dotychczas nie miał z tym większych kłopotów. Jeżeli Holder złapie odpowiedni rytm, to przeciwnicy
przyjeżdżający na Motoarenę będą mogli oglądać tylko jego plecy. Średnia biegowa w zeszłym sezonie: 2.132

Igor Kopeć-Sobczyński
Tegoroczne zmagania mogą być przełomowe dla Igora. 17 kwietnia, czyli w dniu inauguracji sezonu na Motoarenie, Data urodzenia: 17 czerwca 1999
minie dokładnie rok od jego ligowego debiutu. Jak na razie zawodnik ma na swoim koncie 11 występów w PGE
W Toruniu od: wychowanek
Ekstralidze. W przedsezonowych występach Igor zaimponował przede wszystkim w sparingu z Orłem Łódź
- Przede wszystkim Igor zyskał więcej pewności siebie – twierdzi Jacek Gajewski. – Widać, że potrafi podjąć odważ- Poprzednie kluby w Polsce: brak
niejsze decyzje, powalczyć łokciami. W zeszłym sezonie irytowała u niego walka na dystansie, gdzie po dobrym Najważniejszy sukces: czwarte miejsce w zawodach
starcie tracił pozycję. Uważam, że Igor pozytywnie zaskoczy niejednego kibica. Youth Gold Trophy (2015)
Średnia biegowa w zeszłym sezonie: 0.207
REKLAMA

Poza Toruń . 14 kwietnia 2017
10 SPOŁECZEŃSTWO

500 + lepsze niż praca?
Poprawa jakości życia, marginalne przypadki złego wykorzystywania świadczeń
i nieznaczny przyrost liczby urodzeń - tak w skrócie wygląda realizacja flagowego
programu rządu Beaty Szydło po roku od jego wprowadzenia
Katarzyna Ochocka
W całej Polsce z programu Rodzi- możliwości zebrania informacji rodzin przeprowadziła remonty
na 500+ korzysta ponad 2,5 mln o tym, na co najczęściej rodziny mieszkań. Środki finansowe prze-
rodzin, do których trafiło 21 mld przeznaczają środki z 500+. Liczba znaczono też na potrzeby eduka-
zł. Sprawdziliśmy, jak wygląda po urodzeń zaś nie wskazuje tendencji cyjne, komputer dla dzieci, odzież,
roku realizacja rządowego wspar- wzrostowej. zajęcia dodatkowe i letni wypoczy-
cia na "naszym podwórku" - w - Dotąd nie było przypadku pa- nek. Nie stwierdzono marnotra- Punkt przyjmowania wniosków w Chełmży.
gminach powiatu toruńskiego i tologii w wydawaniu przedmioto- wienia środków.
Powiatowym Urzędzie Pracy. wego świad- Kierownik GOPS-u w Czerni- zakup mebli, utrzymanie dzieci i rytetowe potrzeby rodziny. Obec-
kowie Maria Sztuka przyznaje, że prywatne świadczenia medyczne. nie rozważamy zamianę świadcze-
- W styczniu 2017 roku zauwa- świadczenia wychowawcze stano- Tylko jedna rodzina otrzymywała nia pieniężnego na niefinansowe w
żyliśmy znaczny przyrost dzie- wią znaczący składnik dochodu 500+ w formie niepieniężnej. dwóch rodzinach.
ci - mówi Katarzyna Pilecka z u wielu rodzin. W gminie Łubianka wiadomo, Wszystkie decyzje przyznające
Gminnego Ośrodka Pomocy - Najczęściej wykorzy- że liczba urodzeń dzieci odrobinę świadczenie wychowawcze zostały
Społecznej gminy Chełmża. stywane są na wydatki wzrosła. Rodziny najczęściej wy- wydane do 30 września 2017 roku.
- Każdego miesiąca poja- bieżące, zakup sprzętu datkowały świadczenie na sprzęt Rodziny muszą pamiętać o złoże-
wiają się wnioski na nowo domowego, przyborów AGD, meble, sprzęt rekreacyjno- niu nowego wniosku na kolejny
narodzone dziecko. Nie szkolnych, czy wy- -sportowy i wyjazdy. Wszystkie okres zasiłkowy (od 1 październi-
mieliśmy skarg na złe poczynek - dodaje. świadczenia wypłacano w formie ka 2017 do 30 września 2018 roku).
wydatkowanie przyzna- - Nie odnotowaliśmy pieniężnej. Wnioski można składać od 1 sierp-
wanych środków. wzrostu liczby uro- W gminie Obrowo nie stwier- nia.
Pracownicy socjalni dzeń. Zauważyliśmy dzono nieprawidłowego wydat- Program 500 plus ma też wpływ
z GOPS-u zauważyli, że jednak zmniejszenie kowania środków. Co do liczby na rynek pracy.
dużo rodzin remonto- się ubóstwa i podnie- urodzeń - w bieżącym roku wyda- - Nie posiadamy żadnych wy-
wało dom czy kupowało sienie jakości życia no ok. 70 nowych decyzji o przy- ników badań, ale nasi pracowni-
sprzęty domowe. rodzin. znaniu 500+, co oznacza większą cy rozmawiający z bezrobotnymi
W gminie Zławieś Wykryto jednak je- liczbę urodzeń bądź spełnienie od- przekazują, że zdarzają się tacy,
Wielka nie zauważono du- den przypadek nieracjo- powiedniego kryterium dochodo- którzy nie chcą podejmować pracy.
żego wzrostu urodzeń. nalnego wykorzystywa- wego, pozwalającego na przyznanie Obawiają się utraty świadczenia na
- Środki z 500+ wydatko- nia przyznanych świadczeń świadczenia pierwszemu dziecku. pierwsze dziecko, a tu ważny jest
wane są głównie na odzież, obu- wychowawczych – skierowa- Pracownicy socjalni z MOPS- dochód rodziny - mówi wicedyrek-
wie, żywność czy wyjazdy dzieci do ny do rodziny asystent planuje -u w Chełmży zauważyli wzrost tor Powiatowego Urzędu Pracy Pa-
kina - relacjonuje Marzena Kuzera, wraz z rodzicami wydatki i nadzo- urodzeń w mieście. Monitorują weł Przyjemski. - Od pracodawców
kierownik Referatu Świadczeń Ro- ruje ich realizację. również wydatki chełmżyńskich natomiast słyszymy, że niektórzy
dzinnych i Funduszu Alimentacyj- czenia Anna Sikorska, kierownik rodzin, które otrzymują 500+, a w pracownicy występują o zmniejsze-
nych w UG. - Obecnie jesteśmy w - mówi Renata Auguścińska-Szy- GOPS-u w Lubiczu poinformowa- których występują dysfunkcje. nie etatu, by zarobić mniej. Oczy-
trakcie prowadzenia pierwszego mańska zajmująca się świadczenia- ła, że ośrodek nie dysponuje da- - Już w pierwszym dniu wypłaty wiście nie generalizuję. Takie przy-
postępowania w sprawie zmiany mi w gminie. nymi o liczbie urodzeń, zatem nie świadczenia asystent towarzyszył padki dotyczą nielicznych osób.
formy wypłaty z pieniężnej na rze- W gminie Wielka Nieszawka za- da się stwierdzić, czy jest ich wię- jednej z rodzin - informuje kie-
czową. uważa się podniesienie standardu cej. Rodziny z gminy przeznaczają rownik Hanna Maciejewska. - Naj- *
Wykres przedstawia wydatek (w
Pracownicy Urzędu Gminy Ły- życia. Z obserwacji pracowników środki najczęściej na poprawę wa- pierw następuje analiza budżetu milionach) poszczególnych gmin
somice poinformowali, że nie mają socjalnych wynika, że większość runków mieszkaniowych, wakacje, domowego, a potem ustala się prio- na pokrycie programu „500+”.
REKLAMA

Poza Toruń . 14 kwietnia 2017
OBROWO i CZERNIKOWO 11

Jesteśmy samorządowym orłem W ciszy
Najbliższe miesiące to kolejne prace na rzecz rozwoju gminy Obrowo. Nie zapomnimy jednak o rozrywce, która Mieszkańcy gminy Obrowo
w tym roku postanowili prze-
należy się po ciężkiej pracy naszym mieszkańcom – zapowiada Andrzej Wieczyński, wójt gminy Obrowo żyć Mękę Pańską w wyjątkowy
sposób. Wzięli bowiem udział
Chodniki, drogi, infrastruktura. że na Storczykowej w Osieku nad
Słowem: inwestycje. Czy czas na Wisłą, w Szembekowie oraz na dro- w pierwszej parafialnej Ekstre-
wiosenne przebudzenie w rozwoju dze Zębowo - Łążynek. Nowy asfalt malnej Drodze Krzyżowej.
gminy? pojawi się także na niektórych od-
O przebudzeniu nie ma mowy, bo cinkach w Zawałach i Głogowie. Z inicjatywą organizacji EDK
nasz samorząd pełną parą pracuje wyszedł ksiądz proboszcz Rafał
cały rok. Wydatki na inwestycje i Do tego chodniki w Brzozówce czy Bogus z parafii Najświętszego
bieżącą działalność gminy są z roku w Silnie przy drodze wojewódzkiej Serca Pana Jezusa. Ostatniego
na rok większe, bowiem Obrowo 258. Sporo tego. dnia marca o godz. 21 w kościele
jest obecnie jedną z najlepiej rozwi- Ten ostatni odcinek wykonuje za-
jających się gmin w powiecie, a na- rząd województwa z naszym dofi- na Apelu Jasnogórskim stawiło
wet w województwie, co dostrzegła nansowaniem. Nie możemy także się ponad 60 parafian. Po nabo-
kapituła Sylwetek i Marek Polskiej zapomnieć o współpracy z powia- żeństwie ruszyli w drogę liczącą
Gospodarki, przyznając nam brą- tem toruńskim, gdzie dofinansowu- 27 kilometrów.
zową statuetkę Orła Polskiego Sa- jemy modernizację drogi Brzozów- Trasa wiodła przez ulice Osie-
morządu. W tegorocznym budżecie ka - Szembekowo. Nie zapominamy ka oraz pozostałe miejscowości
zaplanowaliśmy ponad 12 mln zł na o dofinansowaniu budowy ścieżek należące do parafii. W 14 punk-
inwestycje. Ćwierć tej kwoty wyda- rowerowych. Priorytetowym za-
my na rozbudowę sieci wodocią- daniem będzie droga rowerowa na tach rozważano stacje Drogi
gowo-kanalizacyjnej. Obejmiemy trasie Osiek nad Wisłą - Sąsieczno Krzyżowej.
pracami m.in. Obrowo, Dzikowo, - Zimny Zdrój - Czernikowo - Ma- - Ksiądz oraz inni pielgrzymi
Osiek nad Wisłą, Silno, Brzozówkę, zowsze z odgałęzieniem do Obro- czytali świadectwa osób, które
Głogowo. Tam będziemy budować wa, a także ścieżka rowerowa Do- doświadczyły łaski przejścia Eks-
kolektory kanalizacyjne. Rozbudo- brzejewice - Łążyn II - Zębowo. tremalnej Drogi Krzyżowej – rela-
wy sieci wodociągowej doczekamy cjonuje Ewelina Mytlewska. - Dla
się w Brzozówce i Głogowie. Samorządy w tej chwili żyją m.in.
zmianami w edukacji. Czy gmina uczestników – pielgrzymów było
Inwestycje drogowe pochłoną jesz- Obrowo ma się czego obawiać? to niesamowite przeżycie wielko-
cze więcej pieniędzy. Nie wydaje mi się. Idziemy z du- postne i przygotowanie do świąt
Na same drogi gminne planujemy chem czasu, więc inwestujemy tak- Nie samą pracą człowiek żyje. brane pozycje. Oczywiście sztan- Wielkanocnych. Dla większości
wydać blisko 4 mln zł. W Głogowie że w tę dziedzinę. Na ten rok planu- Gmina Obrowo znana jest z wie- darowym wydarzeniem są gminne okazało się nie lada wyczynem.
przebudujemy ulice Młodzieżową, jemy rozpoczęcie prac przy boisku lu wspaniałych imprez i wydarzeń dożynki. Tym razem odbędą się Parafianie całą Ekstremalną
Olszynową i część ulicy Osiko- sportowym obok Szkoły Podstawo- kulturalnych. one 3 września w Osieku, a gwiaz- Drogę Krzyżową musieli spędzić
wej, w Brzozówce ulicę Wierzbo- wej w Łążynie II oraz rozpoczęcie X Przegląd Tradycyjnych Kapel dą wieczoru będzie Teresa Werner.
wą, część ulicy Szkolnej oraz ulicę rozbudowy Zespołu Szkół w Osie- Weselnych Ziemi Dobrzyńskiej czy Rok temu sporym sukcesem okazał w ciszy. Do Osieka nad Wisłą
Brzoskwiniową. Mieszkańcy zmian ku nad Wisłą. II Przegląd Chórów i Zespołów Se- się Festiwal Disco Polo i Dance w wrócili ok. godz. 4 nad ranem.
na lepsze mogą się spodziewać tak- nioralnych w Obrowie to tylko wy- Głogowie. Drugą edycję zaplano-
waliśmy na 20 maja (AS)

Staff wiecznie żywy Nowe oblicze
W gminnej książnicy w Czernikowie wybrzmiały wiersze polskiego poety i eseisty

[ ]
Aleksandra Zielińska ze Szkoły ostatni wiersz otworzył Aleksan- kowska. Kolejne miejsca zajęli Igor
Podstawowej w Steklinie zajęła drze Zielińskiej furtkę do zwycię- Strychalski (SP Makowiska) oraz
I miejsce w gminnym konkursie stwa. Natalia Luberacka (SP Mazow-
recytatorskim „Przywitaj Wiosnę - Uczennica ze Steklina była sze). Wyróżnienia trafiły natomiast
Poezją”. Wydarzenie organizowa- do Agaty Rumińskiej ze szkoły w

60
ne przez bibliotekę w Czerniko- Czernikowie oraz Jakuba Kutnika
wie odbyło się 30 marca. reprezentującego podstawówkę w
Osówce.
W recytatorskie szranki stanęły - Kuba na wyróżnienie zasłu-
trzyosobowe reprezentacje z każdej żył ze względu na bardzo dojrzały
gminnej podstawówki z klas IV-VI. lat minęło od występ ponad swój wiek – dodaje
Poza konkursem gościnnie zapre- śmierci Leopolda Magdalena Seweryn.
zentowali się uczniowie tutejszego Biblioteka w Czernikowie bar-
gimnazjum. Staffa dzo aktywnie działa w zakresie ak-
- W tym roku uczniowie wzięli tywizacji dzieci i młodzieży. Poza Dzieci z czernikowskiej podsta- Jamróz. Prace zostały zakończo-
na warsztat poezję Leopolda Staf- standardową ofertą zajęć w maju wówki mają powody do radości. Z ne na przełomie zimy i wiosny, a
fa w związku z 60. rocznicą jego w trakcie Tygodnia Bibliotek prze- końcem marca otwarto salę gim- pod koniec marca gmina odebrała
tutaj bezkonkurencyjna – ocenia nastyczną, która przeszła grun- obiekt.
śmierci – relacjonuje Magdalena przedstawicielka biblioteki. – O sile widziany jest konkurs wiedzy o
Seweryn, członkini komisji kon- powiecie toruńskim „Moja mała towny remont. Inwestycja pochło- - W ramach remontu wyko-
wiersza miała mówić sama recy- nęła ponad 200 tys. zł. Połowę
kursowej. tacja. Nie braliśmy pod uwagę ani ojczyzna”. Ma on dotyczyć histo- nawca wymienił stolarkę drzwio-
pieniędzy dołożyło Ministerstwo wą, system parkietowy na podłogę
Skład jury dopełniły Marzenna gestykulacji, ani rekwizytów. Ola rycznych i turystycznych walorów
Sportu i Turystyki. sportową, wykonał prace stolarskie
Daszkowska oraz Katarzyna Ziół- pokazała naprawdę interpretację samorządu powiatowego i przezna-
kowska. Uczniowie zaprezentowali utworu pełną emocji. czony jest dla uczniów klas IV-VI i malarskie, przebudował magazyn
Urzędnicy z gminy Czernikowo sprzętu sportowego, wymienił in-
m.in. „Deszcz majowy”, „Studnię” Aleksandrę do recytacji przy- oraz gimnazjum. od lat znani są z wysokiej efektyw-
czy „Znów wiosnę”. Właśnie ten gotowała Małgorzata Przewięźli- (AS) stalację centralnego ogrzewania –
ności w pozyskiwaniu funduszy
ze źródeł zewnętrznych. Tym ra- wylicza Przemysław Pujer z Urzędu

Jest zgoda
wą sieć dopełnia pięć podstawó- zem także udało się dofinansować Gminy Czernikowo. - Ponadto na
Nowa organizacja edukacji w wek. remont sali gimnastycznej przy bazie istniejącej konstrukcji sta-
gminie wynika z reformy autorstwa Zaskoczenia jednak nie będzie. Szkole Podstawowej im. K. K. Ba- lowej powstał nowy magazynek
resortu Anny Zalewskiej. Sztanda- Radni wybrali najbardziej opty- czyńskiego. Pieniądze pochodzą z sprzętu sportowego. Dzięki tym
Radni gminy Czernikowo na rową zmianą rządowej ustawy jest malną opcję, czyli szkoły podsta- resortowego Programu Szkolnego zmianom uczniowie czernikow-
ostatniej sesji ustalili sieć szkół likwidacja gimnazjów. Na terenie wowe będą miały po osiem klas, a Funduszu Rozwoju Kultury Fizycz- skiej podstawówki przed zajęciami
na terenie samorządu. Dokument gminy znajduje się tylko jedna ZS przekształci się w czteroletnie nej. z wychowania fizycznego przebie-
musiał przejść najpierw przez sito placówka tego poziomu edukacji liceum ogólnokształcące. Nie zmie- Przetarg na remont odbył się w rać się będą z o wiele większym
Kuratorium Oświaty w Bydgosz- (w Zespole Szkół w Czernikowie nią się także obwody szkół. listopadzie. Wygrał go Zakład Ob- animuszem.
czy oraz związków zawodowych. wspólnie z ogólniakiem). Ustawo- (AS) róbki i Handlu Drewnem Gabriel (AS)
Poza Toruń . 14 kwietnia 2017
12 LUBICZ

Radni bliżej mieszkańców
Radni Gminy Lubicz wraz z pracownikami wyruszyli w teren, aby rozmawiać o zgłaszanych im problemach
Michał Ciechowski | fot. nadesłane

Radni regularnie organizują wyjazdowe komisje.

Być bliżej spraw nurtujących spo- towuje się do nadania imienia. gdzie zastanawiali się nad lepszy- domi zastosowanych rozwiązań czy miesiące wyjeżdżamy weryfikować
łeczeństwo - to główny cel organi- W ramach konsultacji radni mi rozwiązaniami występujących wydanych decyzji. A ich popraw- powierzone nam sprawy do każde-
zowanych przez radnych gminy uznali m.in., że w przyszłorocznym w zgłoszeniach problemów, doty- ność musi być związana z wizytą go z sołectw na terenie gminy.
Lubicz kilka razy w roku komisji budżecie należy uwzględnić środki czących m.in. nieruchomości czy w miejscu, gdzie występuje dany Pomysł komisji wyjazdowych
wyjazdowych. Uczestniczą w nich finansowe na budowę drogi w Je- planów zagospodarowania prze- problem.
radni wraz z przedstawicielami dwabnie oraz ul. Nowej i Jagiello- strzennego. Jak podkreśla Hanna Anzel, już bez wątpienia jest ideą nowatorską,
urzędu oraz jednostek organiza- nów w Złotorii. - Komisje wyjazdowe powstały można zauważyć, że komisje wyjaz- która do tej pory nie miała miejsca
cyjnych gminy. Weryfikacji poddany został tak- dla mieszkańców - tłumaczy Hanna dowe przynoszą oczekiwane rezul- w żadnej innej gminie. Radni na
że stan tras w Krobi, Gronowie, Anzel, przewodnicząca rady gminy taty. Mieszkańcy czują, że ich pro- pierwszym miejscu stawiają dobro
Podczas ostatniej komisji wyjaz- Lubiczu Górnym, Grębocinie i Lubicz, pomysłodawczyni inicjaty- blemy zostały zauważone, a przede mieszkańca, osobiście kontrolując
dowej, która odbyła się 7 kwietnia Mierzynku, o których mieszkań- wy. - Przybliżanie ich problemów wszystkim skontrolowane. zgłoszone im nieprawidłowości lub
w Lubiczu Dolnym, radni oglądali cy wspominali w przesyłanych do obecnym radnym było jednym z - Jestem przeciwniczką wydawa-
m.in. działki, na których mieszkań- urzędu pismach. W trakcie komi- celów podjęcia takich działań reali- nia decyzji tylko i wyłącznie w for- problemy. Bezpośrednie spotkanie
cy chcą rozpocząć działalność, oraz syjnego sprawdzania informacji zowanych poza budynkiem urzędu. mie papierowej, zza biurka - pod- z drugim człowiekiem pozwala na
budynek Szkoły Podstawowej nr 1 radni zawitali także do Lubicza Chcemy analizować sprawy tak, kreśla przewodnicząca. - Zbieramy szersze spojrzenie na gminę, także
w Lubiczu Dolnym, która przygo- Górnego, Nowej Wsi i Grabowca, aby radni i mieszkańcy byli świa- więc składane wnioski i raz na dwa od strony tworzących ją jednostek.

Sukces w Brukseli Czysty jak Dolina Drwęcy
języku angielskim, a także nama-
lowały najbliższe sercu i najpięk-
niejsze miejsca w Lubiczu Dolnym:
Wilczy Młyn i rzekę Drwęcę. Wła-
śnie tymi dziełami zdobyły uznanie
Uczennice Szkoły Podstawowej nr 1 Lubiczu zostały komisji konkursowej, zdobywając
nagrody indywidualne, a także
laureatkami międzynarodowego konkursu plastycznego cenny upominek dla szkoły, które
w Urzędzie Gminy Lubicz wręczył
laureatkom wójt Marek Olszewski,
członek Europejskiego Komitetu
Regionów.
- Prace plastyczne wykonane
przez Anielę, Zuzannę i Olę znaj-
dują uznanie jury na wielu gmin-
nych, powiatowych, a także ogól-
nopolskich konkursach - zaznacza
Danuta Ferens, dyrektorka szkoły.
- Wsparcie naszym uczennicom
zapewnia nauczycielka plastyki Ka-
tarzyna Harmacińska. Teraz z po-
mocą przyszła także nauczycielka
angielskiego Marta Błaszak, poma-
gając laureatkom poprawnie prze-
tłumaczyć konkursowy tekst. 15 m³ śmieci zebrali mieszkańcy gminy podczas akcji porządkowania
Doliny Drwęcy, zorganizowanej 1 kwietnia przez Fundację Life Promo-
Uczennice, w obecności dy- tion, wspieranej przez gminę Lubicz.
Lubicki Wilczy Młyn i wyjątkowa cych się w klasach piątej i szóstej rektorki szkoły oraz nauczycielek,
w regionie rzeka Drwęca od nie- Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu
dawna są podziwiane w jednym z Dolnym, konkursy plastyczne nie z rąk wójta otrzymały gratulacje, W akcji udział wzięło ok. 120 osób: członków Stowarzyszenia Ochrony
korytarzy Europejskiego Komite- są obce. Udowadniają to podczas pocztówki ze swoimi pracami oraz Doliny Drwęcy z Młyńca Pierwszego, gimnazjalistów z Zespołu Szkół nr 1
tu Regionów. Wszystko za sprawą wielu plebiscytów i wystaw. zestawy profesjonalnych kredek w Lubiczu Górnym, harcerzy ze Szczepu Piąta Strona Świata, harcerek z 5.
konkursu, w którym udział wzię- Tym razem ich prace promu- wodnych. Szkoła zaś została nagro- Lubickiej Drużyny Harcerek „Grań”, kajakarzy, strażaków OSP z Lubicza,
ły trzy utalentowane uczennice z jące język i kulturę regionu wzięły dzona kamerą. Młyńca i Złotorii, a także wędkarzy z Koła PZW na Skarpie, Koła Miej-
gminy. udział w konkursie „My region, W ubiegłym roku laureata- skiego PZW z Torunia, Koła PZW nr 62 Rubinkowo oraz Koła nr 3 Poli-
my language and culture”, organi- mi tego samego konkursu zostali cja-Rzemiosło z Torunia. Wolontariuszom towarzyszyli również młodzi
Dla Anieli Robaczewskiej, Zu- zowanym przez European Alliance uczniowie ze Szkoły Podstawowej adepci szkółki oraz pracownicy ZDGMiK w Lubiczu oraz Urzędu Gminy
zanny Groszewskiej oraz Aleksan- Group Committee of the Regions w Złotorii. Lubicz.
dry Podsiadłej, na co dzień uczą- w Brukseli. Dziewczyny opisały w (MC) (MC)

Poza Toruń . 14 kwietnia 2017
LUBICZ 13

Kierunek Gdańsk
Urząd Gminy Lubicz wręczył gimnazjalistom vouchery na dwudniowe historyczne
wycieczki
Michał Ciechowski | fot. nadesłane
Żywa lekcja historii i patrioty- ostatnich klas uczącym się w szko- Warszawskiego w Warszawie czy
zmu to najlepsza forma edukacji łach w Grębocinie i Lubiczu Gór- do parlamentu.
- twierdzą władze gminy Lubicz, nym. W ubiegłym roku młodzież Nauka poprzez wyjazdy edu-
które już po raz drugi przekaza- z Zespołu Szkół nr 2 odwiedziła kacyjne to także sposób na cieka-
ły gimnazjalistom vouchery do Malbork, Elbląg, Gniew i Sztutowo. wą formę przyswajania wiedzy dla
wykorzystania na dwudniową wy- Trzecioklasiści z ZS nr 1 wyruszy- trzecioklasistów z Zespołu Szkół
cieczkę do miejsc ważnych histo- li zaś na północ Polski - m.in. do nr 1 w Lubiczu Górnym. Oni także,
rycznie. Tym razem uczniowie ze Gdańska, aby poznać jego historię podobnie jak za pierwszym razem,
szkół w Grębocinie i Lubiczu Gór- oraz Sztutowa, gdzie odwiedzili wyruszą poznawać historię Polski Jak zgodnie zaznaczają dyrektorki Warsztatów Języka Angielskiego,
nym wyruszą do Gdańska. były obóz koncentracyjny Stutthof. do miasta nad Motławą. placówek, wycieczki finansowane które zostały objęte honorowym
W tym roku gimnazjaliści z obu - Wracamy do miejsca, z które- przez Urząd Gminy Lubicz to do- patronatem Hanny Anzel, prze-
- Zależy nam, aby uczniowie placówek wyjadą nad Bałtyk. go wynieśliśmy wspaniałe wraże- skonała okazja do wyjazdu zwłasz- wodniczącej rady gminy. Podczas
szkół funkcjonujących w gminie - Wybierając miejsce wyciecz- nia - zaznacza Joanna Ardanowska, cza dla młodzieży, która nie może spotkania wójt Marek Olszewski
mieli możliwość kontaktu z ele- ki, zwróciliśmy uwagę na obszar, dyrektorka ZS nr 1. - Nie chce- ze względów finansowych uczest- nawiązał również do projektu do-
mentami żywej historii, aby zapa- w którym nasi uczniowie jeszcze my zmieniać tego, co się w ubie- niczyć w podobnych wydarzeniach tyczącego samorządu gminnego
miętali sprawy najistotniejsze dla nie byli - zaznacza Aleksandra Li- głym roku sprawdziło. A obecnie organizowanych przez szkoły. realizowanego w ZS nr 1.
dziejów Polski – wyjaśnia Marek siecka, dyrektorka Zespołu Szkół w Gdańsku powstały wspaniałe - Nie słyszeliśmy o podobnej ini-
cjatywie w innych gminach - pod- – Żyjemy w małych ojczyznach
Olszewski, wójt gminy Lubicz. - nr 2 w Grębocinie. - W Gdańsku miejsca, które wzbogacą wiedzę – mówił. – Małe ojczyzny to nasza
Vouchery tradycyjnie wraz z prze- zwiedzimy m.in. Muzeum II Wojny młodzieży w praktyce. Wycieczki sumowują. - Możemy więc czuć się
wyróżnieni. Wspólnie z władzami gmina, wasza szkoła, miejscowo-
wodniczącą rady gminy Hanną An- Światowej czy Muzeum Solidarno- te traktujemy jak patriotyczne od-
zel wręczyliśmy uczniom podczas ści. Wspólnie poznamy także uroki wiedziny miejsc kształtujących w gminy Lubicz wychodzimy naprze- ści, z których pochodzicie, a także
IV Międzygminnych Warsztatów Starego Miasta. uczniach polską historię i tradycję. ciw młodzieży, umożliwiając jej w koledzy. Chcemy umożliwić wam
Języka Angielskiego. Żywe lekcje historii młodzieży z Podobnie więc jak młodzież z sposób praktyczny przyswajanie poznawanie większej ojczyzny i
Wyjazdy do miejsc ważnych hi- gminy Lubicz nie są obce. Każdego Grębocina, gimnazjaliści odwie- wiedzy historycznej. miejsc tworzących naszą wspólną
storycznie drugi rok z rzędu fundo- roku uczniowie z Grębocina wyjeż- dzą m.in. Muzeum II Wojny Świa- Wręczenie voucherów nastąpi- tożsamość. Życzę więc wam szero-
wane są wszystkim gimnazjalistom dżają m.in. do Muzeum Powstania towej czy Muzeum Solidarności. ło podczas IV Międzygminnych kiej drogi i owocnych wspomnień.

Kwartalne rozmowy
kierownik Referatu Organizacyjne- złożenia oficjalnych gratulacji Bar-
go, przedstawiła zaś zakres działań barze Kisielewskiej – sołtys Zło-
dotyczący wprowadzenia nowych torii, która została laureatką ple-
tablic informacyjnych dla sołectw, biscytu na szczeblu powiatowym
zakupionych z budżetu gminy. na Osobowość Roku 2016 jednej z
Wójt Marek Olszewski spotkał się z sołtysami, by omówić najważniejsze sprawy Zaprezentowano także ofertę lokalnych gazet, w kategorii dzia-
spółdzielni socjalnej „Lubiczanka” łalność społeczna i charytatywna.
dotyczące gminy funkcjonującej na terenie gmi- Wójt Marek Olszewski podzięko-
Fundusz sołecki, zasady wynaj- miesiące. dróg gruntowych oraz koszty i za- ny. Instytucja powołana trzy lata wał także wszystkim gościom za
mu świetlic czy gospodarowanie sady wynajmu świetlic wiejskich. temu zajmuje się m.in. sprzątaniem obecność na tradycyjnym spotka-
odpadami - to tylko trzy z kilku- - Na spotkaniu 3 kwietnia omó- O nowych przepisach dotyczą- mieszkań czy biur, usługami pocz- niu oraz życzył powodzenia w dal-
nastu tematów podjętych podczas wiliśmy m.in. realizację funduszu cych wycinania krzewów i drzew towymi, remontami, a także pielę- szych pracach na rzecz mieszkań-
ostatniego spotkania władz gmi- sołeckiego - relacjonuje wójt Marek mówił kierownik Referatu Rolnic- gnacją ogrodów. Pracuje w niej od ców sołectw oraz całej społeczności
ny Lubicz z sołtysami. Zebrania Olszewski. – Przedstawiliśmy także twa i Ochrony Środowiska Miro- kilku do kilkunastu osób. gminnej.
odbywają się cyklicznie co trzy sołtysom harmonogram remontów sław Górski. Hanna Burczyńska, Spotkanie było także okazją do (MC)
REKLAMA

Poza Toruń . 14 kwietnia 2017
Kwiecień 2017

Jednośladami przez dwie gminy
Mieszkańcy regionu wzięli udział w oficjalnym otwarciu sezonu rowerowego w gminie Łysomice
MIchał Ciechowski | fot. nadesłane
Popularyzacja walorów przyrod-
niczych, krajobrazowych i archi-
tektonicznych gminy Łysomice
i gminy Chełmża była jednym z
celów tradycyjnego rajdu rowero-
wego „Aktywna gmina to aktyw-
ni mieszkańcy”. Otwarcie sezonu
było także okazją do poświęcenia
jednośladów.

Choć w Prima Aprilis wszyst-
kim dopisywały humory, pogoda
nie zażartowała z cyklistów, zapew-
niając im od samego rana piękne,
wiosenne słońce. Rajd, który od-
był się ścieżkami i ulicami dwóch
sąsiadujących gmin - Łysomic i
Chełmży - przyciągnął 125 miłośni- Trasa 27-kilometrowej rowerowej wycieczki przebiegała od kościoła w Papowie Toruńskim, a następnie z powrotem do miejsca odpo-
ków dwóch kółek, nie tylko z okoli- czynku i posiłku - leśniczówki w Łysomicach.
cy. Najmłodszy uczestnik wyprawy Jednym z punktów wyprawy cje konkurs - losowanie nagrody - Jedną z nich jest ponad 80-kilo- - dodaje Robert Kożuchowski. -
miał pięć lat. inaugurującej sezon rowerowy w niespodzianki. W tym roku był to metrowa trasa z Torunia do Gru- Pierwsza z nich prowadzi z Torunia
- Trasa 27-kilometrowej rowe- gminach było poznanie historii rower, który trafił do mieszkańca dziądza, przecinająca naszą gminę do Chełmży z odgałęzieniem na
rowej wycieczki przebiegała od ko- miejsc kultu religijnego, m.in. przy- Papowa Toruńskiego Pawła Kuba- w Różankowie, Piwnicach, Lulko- Kamionki Małe. W naszej gminie
ścioła w Papowie Toruńskim przez drożnych kapliczek, świątyń czy na. wie, Wytrębowicach i Ostaszewie. przechodzi przez Łysomice, Za-
Zakrzewko, Tylice, Sławkowo, miejsc pamięci. W Grodnie pod- Organizatorem wydarzenia Na innej zaś, tzw. szlaku żółtym
Mirakowo-Grodno, a następnie z krzewko, Tylice i Kamionki Małe
czas postoju cykliści zapalili znicz był Urząd Gminy Łysomice, przy liczącym 35 km, można podziwiać oraz Kamionki Duże. Druga ścież-
powrotem do miejsca odpoczynku przy pomniku ku czci pomordowa- współpracy z: parafią pw. św. Miko- gotycki kościół w Papowie Toruń-
i posiłku - leśniczówki w Łysomi- ka rowerowa prowadzi z Torunia
nych Żydówek. łaja Biskupa w Papowie Toruńskim, skim, zespół pałacowo-parkowy w do Unisławia. Jej fragment przebie-
cach – relacjonuje przewodniczący Oprócz aktywności fizycznej Leśnictwem Łysomice, Ochotniczą Turznie czy Jezioro Kamionkow-
rady gminy Robert Kożuchowski, ga przez Olek, Różankowo i Świer-
mieszkańcy gmin mieli okazję tak- Strażą Pożarną w Papowie Toruń- skie.
również uczestnik rajdu. - Wszy- że odpocząć i wspólnie się zintegro- skim, Łysomickim Stowarzysze- Gmina Łysomice promuje zdro- czynki.
scy podzieleni zostali na 15-osobo- wać podczas postoju w leśniczówce niem Markus, Zespołem Szkół nr 1 wy i aktywny tryb życia, dlatego Rozpoczęty 1 kwietnia sezon
we grupy, do każdej przydzielono w Papowie Toruńskim. Tam cykli- w Łysomicach oraz Wojewódzkim partycypuje w kosztach budowy rowerowy był również doskonałą
opiekuna, który był w stałym kon- ści mogli zjeść m.in. bigos przy- Ośrodkiem Ruchu Drogowego w dróg rowerowych. okazją do poznania budzących się
takcie z kierownikiem rajdu. Nad gotowany specjalnie na tę okazję Toruniu. - Przez nasze tereny przebie- do życia zielonych zakątków gmi-
bezpiecznym przejazdem zespo- przez Łysomickie Stowarzyszenie - Warto przypomnieć, że gmi- gają ścieżki rowerowe, z których ny Łysomice. Warto więc w naj-
łów czuwali strażacy z Ochotniczej Markus. na Łysomice stawia duży nacisk na chętnie korzystają zarówno miesz- bliższych dniach wsiąść na rower
Straży Pożarnej z Papowa Toruń- Zwieńczeniem spotkania był rozwój ścieżek pieszo-rowerowych kańcy gminy, jak również miłośni- i szukać kolejnych znaków wciąż
skiego. rozbudzający w uczestnikach emo- w regionie - mówi Piotr Kowal. cy dwóch kółek z całego powiatu nadchodzącej wiosny.

Będzie się działo Wystawa zwierząt
Matki w kościele pw. św. Miko-
łaja w Papowie Toruńskim

Czerwiec:
Wydarzenia kulturalne organizowane na terenie
gminy Łysomice w II kwartale 2017 roku
Kwiecień:
• 02.06 - Dzień Dziecka w Ka-
mionkach Małych
• 03.06 - Gminny Ekologiczny
Dzień Dziecka w Łysomicach
hodowlanych
• 23.04. godz. 11.00 - Koncert Maj: • 04.06 - Dzień Dziecka w Wy- 5-7 maja w Poznaniu trwać bę- lenia ziarna na mąkę. Na chętnych
Papieski w wykonaniu Chó- • 01.05 - II Pierwszomajowy trębowicach i Różankowie dzie Krajowa Wystawa Zwierząt czekają stoiska interaktywne, a tam
ru Akademickiego UMK w Rajd Rowerowy w Zakrzewku • 17.06 - Dzień Dziecka w Za- Hodowlanych. Z tej okazji Urząd kwiaty z papieru, wycinanki ludo-
kościele pw. Wniebowzięcia • 02.05 - Sportowa Majówka w Gminy w Łysomicach zaprasza we, ozdoby ze słomy i bibuły, a tak-
krzewku do zapisów na wyjazd wszystkich
NMP w Gostkowie Łysomicach • 18.06 - Dzień Dziecka w Lul- że wiele innych atrakcji
• 28.04 - Spektakl Teatru Afisz • 03.05 - Festyn Trzeciomajowy rolników zainteresowanych wyda- Wyjazd odbędzie się 6 maja o
kowie rzeniem.
w ramach Piątkowych Spo- w Wytrębowicach • 24.06 - Dzień Dziecka w Ka-
godz. 7 spod Urzędu Gminy w Ły-
tkań z Kulturą organizowa- • 26.05 - Dzień Matki w Kow- Krajowa Wystawa Zwierząt Ho-
somicach. Wstęp na wystawę jest
nych przez Starostę Toruń- rozie mionkach Dużych bezpłatny. Koszty transportu po-
• 24.06 - Rozpoczęcie Lata w dowlanych to nie tylko 2 tys. oka-
skiego Mirosława Graczyka • 27.05 - Festyn Rodzinny, zów zwierząt, ale także trzy dni kryte zostaną z budżetu gminy.
i Senatora RP Przemysława otwarcie sezonu motocyklo- Wytrębowicach nauki przez zabawę. W programie Zapisy w Urzędzie Gminy Łyso-
Termińskiego, Zespół Szkół wego w Gostkowie • 24.06 - Dzień Sołectwa Łyso- dla najmłodszych: warsztaty z wi- mice u Kamili Wilczyńskiej pod nr.
nr 1 w Łysomicach 27.05 - Dzień Sąsiada w Papo- mice kliniarstwa, tkanie na krosnach, tel. 797 746 969 lub (56) 678 32 22
• 29.04 - Festyn Rodzinny w wie Toruńskim-Osieki wyrób świeczek z pszczelego wo- wew. 24.
Ostaszewie 28.05 - Koncert z okazji Dnia (MC) sku, pokazy wyrobu masła czy mie- (MC)
Poza Toruń . 14 kwietnia 2017
kwiecień 2017

Czerwone mistrzostwa
Szachiści z gminy Łysomice oraz honorowi krwiodawcy zagrali w królewską grę
Michał Ciechowski | fot. nadesłane
rosława Graczyka - dodaje pre-
zes Klubu HDK PCK. - Nagroda
czekała także na krwiodawcę z
największą ilością oddanej krwi
XIII Szachowych Mistrzostw
Województwa Kujawsko-Po-
morskiego HDK PCK. Otrzy-
mał ją Przemysław Wiśniewski,
który do tej pory oddał 35 litrów
życiodajnego płynu.
W zawodach o Szachowe Mi-
strzostwo Gminy Łysomice se-
niorów pierwsze miejsce zdobył
Damian Kamiński z Ostaszewa.
Tuż za nim zawodnicy z Gost-
kowa - drugie miejsce Tomasz,
trzecie Jan Grodziccy.
Zaś wśród juniorów zwy-
Turniej został rozegrany systemem szwajcarskim. ciężył mieszkaniec Różanko-
wa Piotr Pazderski. Na drugim
Jarosław Żebracki z Byd- przystąpiło 23 zawodników. W wysokim poziomie i dopiero Ostaszewie. Drugie miejsce za- miejscu uplasowali się kolejno:
goszczy, reprezentujący Klub imprezie oprócz krwiodawców końcowa rywalizacja pozwoliła jął Przemysław Wiśniewski z Kacper Paziewski z Łysomic
HDK PCK w Ostaszewie, zo- udział wzięli także szachiści z zadecydować o ostatecznej kwa- Bydgoszczy, trzecie zaś Damian oraz Zuzanna Samsel z Za-
stał Indywidualnym Mistrzem gminy Łysomice. lifikacji zawodników. Kamiński, obaj z Klubu HDK krzewka.
Województwa podczas XIII - Turniej został rozegrany Nagrody rzeczowe dla PCK w Ostaszewie. Organizatorem mistrzostw
Szachowych Mistrzostw Wo- systemem szwajcarskim opar- wszystkich uczestników, pa- Drużynowym Mistrzem był Klub Honorowych Dawców
jewództwa Kujawsko-Pomor- tym na rankingu na dystansie miątkowe statuetki, a także zwy- Województwa została drużyna Krwi PCK z Ostaszewa i Urząd
skiego Honorowych Dawców 7 rund, tempem 15 minut dla cięskie puchary wręczyli Piotr Klubu HDK PCK z Ostaszewa. Gminy Łysomice. Zawody sę-
Krwi PCK. Wydarzenie połą- zawodnika, 7 na całą partię, Kowal, wójt gminy Łysomice Drugie miejsce zajął Klub HDK dziował Czesław Karasiewicz
czone zostało z Mistrzostwami według obowiązujących prze- oraz Robert Kożuchowski, prze- PCK Logistycy Bydgoszcz, a – przy pomocy Jarosława Wi-
Gminy Łysomice juniorów i pisów gry Polskiego Związku wodniczący rady gminy. trzecie drugi biorący udział w śniewskiego.
seniorów. Szachowego - tłumaczy Czesław Indywidualnym Mistrzem zawodach zespół Klubu HDK Patronat honorowy nad mi-
Karasiewicz, prezes Klubu HDK Województwa został Jarosław PCK w Ostaszewie. strzostwami objęli wojewoda
Do rywalizacji zorganizo- PCK w Ostaszewie. - Czoło- Żebracki z Bydgoszczy, repre- - Zwycięzcy otrzymali pucha- Mikołaj Bogdanowicz oraz mar-
wanej 1 kwietnia w Ostaszewie wi zawodnicy turnieju grali na zentujący Klub HDK PCK w ry od starosty toruńskiego Mi- szałek Piotr Całbecki

Palma jak malowana Kopalnie pomysłów
Mieszkanki Gostkowa mają głowy pełne pomysłów. Wkrótce obchodzić będą
rocznicę założenia Stowarzyszenia
i działań
Członkinie Stowarzyszenia „Bo nych przez panie w ciągu ostatniego
konkursie z nagrodami za najcie-
Organizacje pozarządowe nie spoczywają na laurach i
Jak Nie My To Kto?”, które prawie roku. W czerwcu będą obchodziły kawsze przebranie. aktywnie działają na rzecz lokalnej społeczności
rok temu zawiązało się w Gostko- pierwszą rocznicę powstania. A do Radości najmłodszym członki-
wie, przed świętami Wielkanoc- tej pory mogą pochwalić się stwo- nie stowarzyszenia dostarczą tak- Działają, aby integrować, wspie- somicach o Puchar Wójta, który
nymi własnoręcznie przygotowały rzonymi witaczami, które powstały że podczas Dnia Dziecka. Już dziś rać, szkolić, lecz przede wszyst- realizowany będzie wspólnie z radą
prawie trzymetrową palmę. Choć specjalnie na dożynki gminne w kim rozwijać lokalną społecz- sołecką. Stowarzyszenie włączyło
planują zbierać na terenie parafii ność. Na terenie gminy Łysomice się po raz pierwszy w organizację
mieszkanki sołectwa obecnie 2016 roku, a także organizowanym zabawki, które przekażą najbardziej
odpoczywają od działań, przy- w styczniu pierwszym orszakiem funkcjonuje obecnie dziewięć sto- tego działania, pozyskując 1 tys. zł.
potrzebującym rodzinom. Wcze-

‘‘
gotowując się do świąt, już w ich Trzech Króli. warzyszeń, w których aktywnie - W ramach budżetu obywa-
głowach rodzą się śniej zaś dla rodziców i działa kilkadziesiąt osób. telskiego powiatu toruńskiego, re-
kolejne pomysły na dzieci zorganizują pik- alizowanego pod nazwą „Młody
realizację niezwy- nik majówkowy. Głównym celem tych organiza- człowieku, poznaj historię naszych
kłych inicjatyw. - Chcielibyśmy w cji jest pozyskiwanie środków na przodków”, chcemy zorganizować
czerwcu symbolicz- realizację wybranych przez siebie zwiedzanie Regionalnej Izby Histo-
- Nad trzymetro- nie uczcić także nasz działań. W tym roku Stowarzy- rii i Tradycji - dodaje Marek Komu-
wą palmą pracowało szenie Rozwoju Gminy Łysomice da.
osiem członkiń sto- C -
hcielibyśmy w czerwcu symbolicz pierwszy rok działania
dla mieszkańców so-
pozyskało dotację na dwa zadania Prężnie działa także Łysomic-
warzyszenia - infor- nie uczcić także nasz pierwszy rok działania łectwa i całej gminy - publiczne dla powiatu toruńskiego. kie Stowarzyszenie Markus, które
muje jej współtwór- - Pierwszy grant w wysokości już po raz drugi pozyskało środki
podsumowuje członki- 1,5 tys. zł stowarzyszenie uzyska- finansowe na realizację zadania
czyni Magdalena dla mieszkańców sołectwa i całej gminy
Klonowska. - Stwo-
. ni Stowarzyszenia „Bo ło na realizację projektu „Wszyscy publicznego powiatu toruńskiego
Jak Nie My To Kto?”. dbamy o środowisko”, związanego „Czy wiesz młody człowieku, co to
rzyliśmy ją z wierz-
- Wciąż z otwartymi ra- z kontynuowanym od 2010 r. wraz jest ekologia?”. Zadanie to będzie
by energetycznej, - Od organizatorów bydgoskie- z Przedszkolem Publicznym Jelo- realizowane podczas Gminnego
sztucznych kwiatów oraz świeżych, go przemarszu otrzymaliśmy wtedy mionami przyjmujemy wszystkich nek w Papowie Toruńskim Dniem Dnia Dziecka w Łysomicach.
zielonych ozdób. W Niedzielę Pal- dwieście pięćdziesiąt koron, flag i chcących wejść w nasze szeregi - Ziemi - informuje Marek Komu- Stowarzyszenia obecnie przy-
mową zaprezentowaliśmy ją miesz- tarcz, które zdobiły stroje uczest- zarówno młodych i kreatywnych da z Urzędu Gminy Łysomice. - gotowują kolejne wnioski, które w
kańcom w kościele w Gostkowie. ników - wspomina Magdalena Klo- mieszkańców, jak i tych dojrzałych, Głównym celem tego zadania jest znaczący sposób wciąż będą inte-
Mamy nadzieję, że w przyszłym nowska. - Akcję finansowo wsparł chcących podzielić się z nami swo- przekazanie informacji o ochronie growały społeczeństwo oraz wypeł-
roku stworzymy jeszcze okazalszą także wójt Piotr Kowal. Dzięki im doświadczeniem. Serdecznie do środowiska oraz integracja osób nią przyjemnie czas wolny wszyst-
palmę, bo mamy apetyt na więcej. temu dzieci mogły wziąć udział w nas zapraszamy. uczestniczących w tej imprezie. kim tym, którzy czynnie chcą
Zapał ten widać także w realiza- wielu ciekawych zabawach oraz Drugim projektem jest organi- uczestniczyć w życiu gminy.
cji projektów i działań podejmowa- (MC) zacja turnieju piłkarskiego w Ły- (MC)
Poza Toruń . 14 kwietnia 2017
16 MIASTO CHEŁMŻA

Nowy sternik
8 kwietnia odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-
Na start
Do 15 kwietnia można składać
wnioski o przyjęcie do klas o pro-
filu sportów wodnych w Szkole
Podstawowej nr 3 w Chełmży. In-
-wyborcze stowarzyszenia Białe Żagle Chełmża, podczas stytucją współprowadzącą klasę
jest KST Włókniarz.
którego wybrano nowy zarząd
Karol Żebrowski Oddział ten jest przeznaczony
pracy i wyzwań. Wierzę, że w takim zarówno dla uprawiających kaja-
Najważniejszą zmianą było oczy- karstwo, wioślarstwo, pływanie czy
wiście desygnowanie nowego pre- składzie podołamy temu.
Głównym zadaniem stowarzy- żeglarsrtwo, jak i reprezentantów
zesa. Został nim Maciej Jaskuła, innych klubów z Chełmży oraz
który w stowarzyszeniu działa szenia jest szerzenie żeglarstwa na
terenie całego województwa kujaw- osób, które lubią sport i aktywność
od 6 lat, czyli od początku jego fizyczną. Nie trzeba uprawiać żad-
istnienia. Ponadto w skład kie- sko-pomorskiego i szkolenie adep-
tów tej dyscypliny. Na czym jeszcze nej dyscypliny sportowej, aby zapi-
rownictwa Białych Żagli Chełm- sać się do tej wyjątkowej klasy.
ża weszli Przemysław Olejniczak skupi się nowo wybrane kierownic-
two? Trening pod okiem trenerów
(wiceprezes), Mariusz Baczyński Włókniarza może być bardzo
(skarbnik), Wiesław Wiśniewski - Na pewno będziemy konty-
nuować działania zarządów z lat owocny. Wychowankami klubu
(sekretarz), Jerzy Lewandowski i są m.in. Bartosz Grabowski (ze-
Maciej Sobczak (członkowie za- poprzednich – twierdzi prezes. -
Przeprowadzimy coroczne regaty szłoroczny Mistrz Polski Juniorów
rządu). oraz członek juniorskiej kadry na-
Chełmża-Zalesie–Chełmża oraz
regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora rodowej) oraz Mariusz Kujawski
- Jestem dumny z objęcia stano- (wicemistrz świata, olimpijczyk z
wiska – mówi prezes Maciej Jasku- Chełmżyńskiego. Będziemy rów-
nież kontynuować pracę z dziećmi Pekinu).
ła. – Zdaję sobie jednak sprawę z Wnioski o przyjęcie do klasy
odpowiedzialności związanej z tym niepełnosprawnymi, które nadal
będziemy zabierać na łódki i przy- siódmej można składać dla dzieci z
faktem. Przed nami dużo ciężkiej roczników 2004. Uczniowie z rocz-
ników 2005 i 2006 mogą aplikować
bliżać im tajniki żeglarstwa. W nadzieję, będą dochodzić kolejne, do nowej szóstej klasy.
przyszłym roku tradycyjnie zagra- więc rozbudowa będzie koniecz- Szczegółowe informacje można
my z Wielką Orkiestrą Świątecz- na. Zwrócimy się także do władz uzyskać na stronie internetowej
nej Pomocy. Zależy nam także na miasta z prośbą o pomoc w udroż- placówki oraz pod nr. tel. 534 010
dbaniu o środowisko wokół Jezio- nieniu kanału pomiędzy Jeziorem 096 i (56) 675 20 37. Wnioski moż-
ra Chełmżyńskiego poprzez pro- Chełmżyńskim a Strużalem, gdzie na odebrać w sekretariacie podsta-
wadzenie akcji edukacyjnych dla obecnie nie ma szansy przepłynię- wówki oraz biurze KST Włókniarz.
mieszkańców korzystających z tego cia. Plany są ambitne, ale mamy aż Testy sprawnościowe przewidziane
akwenu. trzy lata na ich realizację. Wierzę, są na maj.
Oprócz starych zadań przed że wszystko się uda. (AS)
zarządem staną również nowe wy-
zwania, co do których prezes Jasku-
ła ma już wstępne plany…
- Działamy już w kierunku
rozbudowy przystani – mówi. –
Obecnie jest ona bardzo skromna.
W stowarzyszeniu działa blisko
sześćdziesiąt osób, a do tego, mamy
BURMISTRZ CHEŁMŻY
informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami
( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. ) w
siedzibie Urzędu Miasta Chełmży przy ul.
gen. J. Hallera 2 oraz na stronie interneto-
wej urzędu www.bip.chelmza.pl zostały
wywieszone na okres 21 dni wykazy nieru-
chomości przeznaczonych do:
– sprzedaży w trybie bezprzetargowym
:dz.15/7 z obrębu 17 na rzecz współwłaści-
cieli sąsiedniej nieruchomości;
– sprzedaży w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego: dz.7/2 i 7/4 z obrębu 3;
– wydzierżawienia w trybie bezprzetar-
gowym cz. dz.: 1/27 z obrębu 9 ; dz.80/6,
80/4,80/2, 80/5z obrębu 9 i cz. dz. 78/39 z
obrębu Nowa Chełmża.

Poza Toruń . 14 kwietnia 2017
MIASTO CHEŁMŻA 17

Sportowy weekend O fortunie i emigracji
rywalizacja była zacięta, to posta-
nowiliśmy nie przykładać większej
uwagi do wyników. Każdy zawod-
nik wyszedł z hali jako zwycięzca.
Następnego dnia na chełmżyń-
W ubiegłą sobotę i niedzielę Ośrodek Sportu i Rekre- skich orlikach rządzili tenisiści
ziemni. Brali oni udział w turnieju
acji w Chełmży zorganizował dwa wydarzenia. Do rywali- Mistrzowski Tie-Break.
- Do zmagań przystąpiło jede-
zacji przystąpili miłośnicy koszykówki i tenisa ziemnego nastu zawodników – relacjonuje
Artur Kielak. – Wydarzenie było
generalnym sprawdzianem przed
majową ligą tenisa ziemnego. Teni-
siści podeszli do tego testu bardzo
poważnie i toczyli zacięte boje o
zwycięstwa. O wyjściu z grup, na
jakie zostali podzieleni przed roz-
poczęciem turnieju, musiały decy-
dować tzw. małe punkty.
Ostatecznie zwycięzcą Mi-
strzowskiego Tie-Breaku został
Wojciech Hapka, który w finale
pokonał Michała Szelągowskiego.
Co ciekawe, obaj panowie spotkali
się we wcześniejszej fazie turnieju
i wtedy zwyciężył ten drugi. Trze-
cie miejsce przypadło Mateuszowi
Jankiewiczowi, zaś czwarte miejsce
zajął Michał Klafczyński.
- Triumfator otrzymał za zwy-
cięstwo puchar – mówi Artur Kie- Ewa Winnicka, autorka książki Winnicka jest autorką dwóch re-
OSiT regularnie przeprowadza szranki stanęli koszykarze. Do so- lak. – Dla wszystkich pozostałych „Milionerka. Zagadka Barbary portaży dotyczących wyjazdów Po-
zawody sportowe dla mieszkań- botnich zmagań na hali przystąpi- uczestników zostały przygotowane Piaseckiej-Johnson”, gościła w laków za granicę – „Londyńczycy” i
ców Chełmży i okolic. Odbywają ły trzy drużyny. Zespoły mierzyły dyplomy. Powiatowej i Miejskiej Bibliote- „Angole”. Sama pisarka spędziła w
się one w wielu różnych dyscypli- się w dwóch spotkaniach, których Jeszcze w kwietniu chełmżyń- ce Publicznej im. Juliana Prejsa. Wielkiej Brytanii dwa lata, pytając
nach w hali przy ul. Bydgoskiej zwycięzcą była ta drużyna, która ski OSiT zorganizuje zmagania w Spotkanie odbyło się w ramach rodaków, jak odnajdują się w tam-
7, a także na chełmżyńskich orli- jako pierwsza zdobyła 21 punktów. tenisie stołowym i biegach przeła- Dyskusyjnego Klubu Książki. tejszej rzeczywistości. Padły także
kach. - Wszystkie mecze kończyły się jowych. Więcej informacji można pytania o jej plany. Winnicka chce
wynikami „na styk” – mówi Artur uzyskać na stronie internetowej Ewa Winnicka w Chełmży pro- napisać o tragicznej historii zmar-
Tym razem jako pierwsi w Kielak z OSiT Chełmża. – Chociaż osit.chelmza.pl. (KŻ) mowała książkę, która do księgarń łego anonimowego dwulatka odna-
trafiła pod koniec marca. To bio- lezionego w 2010 roku w stawie w

Artystycznie
konkretnej wiedzy i umiejętno- aktywności wszystkie ludzkie zmy- grafia filantropki i miliarderki, któ- Cieszynie.
ści – uważa Monika Myszkowska, sły – dodaje Monika Myszkowska. rej sukces wzbudził kontrowersje i
instruktorka zajęć plastycznych w – Ponadto dają wiele satysfakcji i Ewa Winnicka od 1999 roku jest
wiele emocji. W trakcie spotkania
Chełmżyńskim Ośrodku Kultury. radości. Na zajęciach świetnie się w bibliotece autorka zaznaczała, publicystką „Polityki”. Była nomi-
Twoje dziecko przejawia arty- – Nasza sekcja działa od kilku lat bawimy, nawiązujemy nowe znajo- że chodziło jej o jak najwierniejsze nowana do Nagrody Nike oraz Na-
styczne zdolności? Warto to wy- i kształci wrażliwość artystyczną mości. Pracując w grupie, wzajem- oddanie opisywanej postaci, faktów grody im. Ryszarda Kapuścińskie-
korzystać i pozwolić na rozwój dzieci i młodzieży. nie się inspirujemy. Uruchomio- go. Jest autorką znanego wywiadu z
pod okiem wykwalifikowanego z jej życia, stroniąc od oceniania.
Grupa plastyczna wykorzystuje na w ChOK-u Strefa Kreatywnej Książka ma odpowiedzieć na py- Jerzym i Maciejem Stuhrami „Oby-
instruktora. Zajęcia artystycz- przeróżne techniki warsztatowe, Twórczości Dziecka i Młodzieży watel Stuhr”. Dwukrotnie była lau-
ne dla najmłodszych prowadzi tania, kim naprawdę była Barbara
a zajęcia aktywizują zarówno do prezentuje próbki naszych działań i Piasecka-Johnson, dlaczego budzi reatką nagrody Grand Press.
Chełmżyński Ośrodek Kultury. myślenia logicznego, jak i abstrak- kierunek, w jakim zmierzamy. do dziś skrajne opinie i co może Spotkanie odbyło się przy
cyjnego. Niezaprzeczalną zaletą w Zajęcia artystyczne w ChOK- spotkać człowieka, który nagle staje współpracy Książnicy Kopernikań-
Dzieci w zerówce czy pierw- trakcie takich aktywności jest roz- -u odbywają się w soboty dla grup
szych klasach podstawówki nie za- się posiadaczem fortuny. skiej i było dofinansowane ze środ-
wój wyobraźni, zdolności manual- wiekowych 5-7 lat (9.30-10.15, ków Instytutu Książki.
wsze potrafią powiedzieć o swoich nych i poczucia estetyki. 11.30-12.30) oraz 8-9 lat (10.30- W trakcie spotkania poruszono
zainteresowaniach. Gdy zauważy- - Nasze zajęcia pobudzają do 11.15). (AS) także temat polskiej emigracji. Ewa (AS)
my, że nie rozstają się z kredkami
czy farbami, może to być dla nas
bezcenna podpowiedź.
- Każda dziedzina wymaga

Karty
na stół
Gratka dla fanów Baśki. 23 kwiet-
nia rozegrany zostanie Puchar
Chełmży w tę popularną grę kar-
cianą.

Turniej tradycyjnie odbędzie się
w Chełmżyńskim Ośrodku Kultu-
ry. Pierwsze rozdanie rozpocznie
się o godz. 13. Organizatorzy spo-
dziewają się nawet 120 graczy. Dla
najlepszych zawodników przewi-
dzianych jest 40 pucharów i nagród
oraz 20 medali w kategoriach: in-
dywidualnej, par, drużyn i kobiet.
Impreza odbędzie się pod patro-
natem władz miejskich i powiato-
wych. Wydarzenie przygotowywa-
ne jest przez klub As Pik Chełmża
wspólnie z Federacją Baszka-Les.

(AS)
Poza Toruń . 14 kwietnia 2017
18 GMINA CHEŁMŻA

Pomarańczowe
informacje Rajd rowerowy i publikacja złożona z historii mieszkańców
będą towarzyszyły urodzinom „Kurendy”
Ponad 230 numerów przez bli- Urzędu Gminy Chełmża. – Dopie- zapowiada Katarzyna Orłowska.
sko 20 lat – tak w skrócie wygląda ro z czasem nasza gazeta rozrosła – Idealnie byłoby, aby cała trasa li-
historia gminnego informatora się i nabrała charakterystycznego, czyła 20 kilometrów. Nad tym pra-
„Kurenda”. Od dwóch dekad gaze- pomarańczowego koloru. Pismo cujemy. Metę planujemy na biesia-
ta relacjonuje życie mieszkańców powstawało jeszcze przed upo- dzie leśnej w Kiełbasinie.
i informuje o działaniach Urzędu wszechnieniem internetu, ale
Gminy. mimo upływu czasu mieszkańcy Na tym jednak nie koniec. Re-
chętnie sięgają po miesięcznik. dakcja „Kurendy” czeka także na
Inicjatorem powstania pisma Redaktor naczelna sama uczest- zgłoszenia osób, które są rówie-
był Jacek Czarnecki, wójt gminy niczy w większości wydarzeń re- śnikami pisma. Chodzi o zebra-
Chełmża. Pierwszy, czterostronico- lacjonowanych na łamach „Ku- nie historii mieszkańców gminy
wy numer miesięcznika pojawił się rendy”. Niezastąpieni są także Chełmża, którzy opowiedzieliby
we wrześniu 1997 roku. Na prze- korespondenci w poszczególnych to, co wydarzyło się w ich życiu
strzeni lat zespół redakcyjny two- sołectwach. Tu szczególnie bardzo w przeciągu dwóch dekad. Swoje
rzyli Dariusz Mańkowski, Magda pomocni są animatorzy kultury, zgłoszenia oraz informacje warte
Luntkowska, Ewa Czarnecka, An- sportu, koła gospodyń wiejskich zamieszczenia w kolejnym nume-
drzej Kaszyński, Ewa Kotlewska i czy referaty urzędu. W formule
Paweł Rutkowski. W kwietniu 1998 miesięcznika gazeta wydawana jest rze „Kurendy” można kierować na
roku do redakcji dołączyła Katarzy- do dzisiaj. Na 22 września zapla- adres kurenda@gminachelmza.pl.
na Orłowska, która obecnie jest re- nowane są wydarzenia związane z Redakcja planuje wydać także ze-
daktorem naczelnym informatora. dwudziestoleciem wydawnictwa. staw gadżetów związanych z jubi-
- Zaczynaliśmy dość skromnie – - Planujemy rajd rowerowy w leuszem.
wspomina inspektor ds. promocji pomarańczowych koszulkach – (AS)

Ożywić kadry Marcepan i szpinak
trupioczarnych włosach. Wybranek
jej serca pewnego dnia wyruszył na
wojnę. Kobieta wyczekiwała męż-
czyzny, ale on nie wracał. Wresz-
cie dała się przekonać lokalnemu
szlachcicowi, że powinna ułożyć Klasyczny z czekoladą, a może wytrawny z łososiem?
Jak powstało jezioro w Grodnie? Opowiedzą o tym sobie życie na nowo właśnie z nim.
Takie są wielkanocne mazurki gminy Chełmża
Z tego związku urodziło się dziec-
uczniowie z Pluskowęs ko będące dowodem zdrady. Gdy
bohaterka zorientowała się, że jej
pierwszy wybranek wraca z wojny,
uciekła do lasu z płaczem. Mężczy-
zna dowiedział się o jej kryjówce
i dziecku, postradał zmysły i na jej
widok rzucił włócznią z grotem w
jej kierunku. Legenda głosi, że wła-
śnie z łez kobiety wylanych w doli-
nie powstało jezioro w Grodnie.
- Stworzone animacje zobaczy-
my na zakończenie projektu pod ko-
niec lipca w gminnych bibliotekach
oraz na spotkaniach w świetlicach Elżbieta Jarocka z Koła Gospo- Zdaniem oceniających najlepsze
wiejskich – zapowiada Jolanta Pa- dyń Wiejskich ze Sławkowa przy- ciasto przygotowała Elżbieta Jaroc-
wełczyk. – Pojawią się także na stro- rządziła najlepszego mazurka. ka. Drugie miejsce zajęła Justyna
Młodzież z Gimnazjum w Plusko- scenografii – relacjonuje Jolanta Pa- nie internetowej gminy Chełmża. Pomarańczowo-marcepanowy Kaczorowska z Grzywny, której
węsach nie ma szans na nudę. Tym wełczyk, koordynatorka. - W marcu Jeśli ktoś w wieku 13-19 lat chce do wypiek zachwycił jury wielkanoc- mazurek zachwycił masą krówko-
razem uczniowie biorą udział w pisaliśmy scenopis i odbyliśmy dwa nas jeszcze dołączyć, to zapraszamy. nego konkursu. wą. Podium zamknął wypiek Koła
projekcie realizowanym przez Bi- spotkania o legendach. Potem przyj- Projekt odbywa się dzięki dofi- Kobiet Aktywnych OD-NOVA
bliotekę Samorządową w Zelgnie. dzie czas na zdjęcia. nansowaniu z Regionalnego Kon- - Tylko raz w roku mamy za- Bielczyny.
Tworzą od początku do końca To właśnie opowieści dotyczące kursu Grantowego „Równać szanse zwyczaj okazję skosztować mazur- - Mile nas zaskoczyły przedszko-
animację poklatkową, czyli krótki gminy Chełmża będą tematem ani- 2016” w ramach programu Polsko- ków – mówi Katarzyna Orłowska z laki z Gminnego Niepublicznego
film stworzony z wielu zdjęć. macji. Uczniowie opowiedzą nam -Amerykańskiej Fundacji Wolności Urzędu Gminy Chełmża. - Może to Małego Przedszkola w Chełmży –
za pomocą zdjęć wprawionych w realizowanego przez Polską Funda- właśnie z tego powodu większość z relacjonuje Katarzyna Orłowska. –
Obecnie grupa liczy 12 osób i ruch legendy o Witkowie i Grod- cję Dzieci i Młodzieży. Biblioteka nich jest tak nieprzyzwoicie słodka Dzieci miały przy okazji naprawdę
spotyka się w piątki o godz. 16. nie. Ta druga głosi, że na tym tere- otrzymała na ten cel ponad 6 tys. zł. i pyszna. Absolutny klasyk to ma- wspaniałą lekcję kulinarnej trady-
- Jesteśmy na etapie robienia nie mieszkała piękna dziewczyna o (AS) zurek lukrowy. Jest on udekorowa- cji.
ny kandyzowanymi owocami i zja- Najmłodsi uczestnicy postawili

Wystaw się!
lokalnych i regionalnych, ręko- pocztą tradycyjną lub elektronicz-
dzielników i artystów, rolników ną na adres cik@gminachelmza.pl. wiskowo wygląda na stole. Podobne na sprawdzoną masę czekoladową,
– zachęca Katarzyna Orłowska. – - Wydarzenie zyskało przez wypieki zostały zaprezentowane w co zagwarantowało im wyróżnie-
Przyjmujemy zgłoszenia także od ostatnie lata spore grono sympaty- trakcie gminnego konkursu. nie. Jury doceniło także wypiek
gospodarstw agroturystycznych, ków. Na uczestników będzie czeka- Cukiernicze zmagania zorgani- wytrawny. Mazurka śmietankowo-
Mimo że do V Jarmarku Plusko- zowało Centrum Inicjatyw Kultu- -szpinakowego z łososiem przygo-
węskiego zostało jeszcze kilka stoisk handlowych czy producen- ło sporo atrakcji, m.in. koncert ze-
tów żywności ekologicznej. społu AFTER PARTY – zapowiada ralnych Gminy Chełmża oraz firma towała Ewa Kasprzak z Kiełbasina.
tygodni, to już można zgłaszać ROL z Chełmży. Wszystko po to, Nagrodzeni w konkursie otrzy-
swoje stoiska handlowe i wysta- Udział w Jarmarku Pluskowę- Katarzyna Orłowska.
skim jest darmowy. Aby znaleźć się Szczegółowe informacje doty- aby kultywować tradycję wypie- mali nagrody rzeczowe ufundowa-
wiennicze. Wydarzenie odbędzie kania tych ciast. Na konkurs zgło- ne przez firmę ROL. To właśnie w
się 10 czerwca. w gronie wystawców, należy do 1 czące jarmarku można uzyskać pod
czerwca dostarczyć kartę zgłosze- nr. tel. (56) 637 71 29, 691 774 376 szono 15 wypieków. Jury wybierało jej siedzibie odbył się konkurs oraz
niową (dostępną m.in. na stronie lub 501 163 890. najlepszego mazurka pod kątem degustacja po werdykcie jury.
- Serdecznie zapraszamy wy- kilku kryteriów, m.in. smaku i ory-
stawców, wytwórców produktów gminy Chełmża) do Centrum Ini-
cjatyw Kulturalnych w Brąchnówku (AS) ginalności. (AS)

Poza Toruń . 14 kwietnia 2017
ŁUBIANKA 19

Smakowita lokalność
Podczas VI edycji Jarmarku Wielkanocnego „Pod Wiatrakiem” królowały swojskość
i świeżość - od pysznych potraw po symboliczne rękodzieło
Katarzyna Ochocka

‘‘
Organizatorzy właśnie tego się Swoje kramy miały panie z
spodziewali... Dokładnie tego, że Bierzgłowa, Łubianki, Dębin,
już półtorej godziny od otwarcia Biskupic, Przeczna oraz Sto-
Jarmarku Wielkanocnego „Pod warzyszenie „Nasze Szczę-
Wiatrakiem” w Bierzgłowie asor- ścia”. Szczególny nacisk kładzie-
tyment wystawców zostanie wy- - Szczególny nacisk kła-
przedany do cna. Swojskie scha- dziemy na lokalność. Chcemy, my na lokalność. Chcemy, aby
by, pyszne wędliny, lokalne baby, aby nasz jarmark był w tym nasz jarmark był w tym wymiarze
świeże kiełbasy - wszystko roz- wymiarze oryginalny i wy-
chodziło się jak świeże bułeczki! jątkowy - dodaje. - Co za tym oryginalny i wyjątkowy.
idzie, zapraszamy wystawców
Organizatorami szóstej edycji tylko lokalnych, których pro-
jarmarku „Pod Wiatrakiem” były dukty są sprawdzone, a my le Farmy I HA HA Koza Nostra z
Gminna Biblioteka Publiczna i mamy gwarancję ich świeżości. Ta- Przeczna przywieźli ze sobą kozę,
Centrum Kultury w Łubiance, któ- kie też opinie słyszeliśmy nie tylko która chętnie bawiła się z dzieć-
rych pracownicy zaprosili wystaw- od mieszkańców naszej gminy, ale mi i pozowała do zdjęć! Podob-
ców oraz gości na otwarcie o godz. i przyjezdnych osób z Torunia czy ną atrakcję przygotowały panie z
11. Zaznaczyli jednak, by nie czekać Bydgoszczy, dla których ta nasza KGW Bierzgłowo, które również
z odwiedzeniem kramów do ostat- lokalność jest wyjątkowo cenna. uatrakcyjniły swoje stoisko żywymi
niej minuty (a nawet godziny), bo- Idziemy za ciosem i gościmy też zwierzętami - kurami, królikami,
wiem pierwsi klienci jarmarku za- wytwórców rękodzieła, a nie kramy kozami, przepiórkami, baranami,
zwyczaj pojawiali się na nim przed z gotowymi produktami. bażantami...
oficjalnym otwarciem. Wystawcy w swojej bogatej ofer- Pogoda podczas jarmarku do-
- O godz. 12.30 stoiska już pu- cie mieli m.in. białą kiełbasę, szyn- pisała. Słońce od czasu do czasu
stoszały. Wiedzieliśmy, że tak bę- ki, schaby wędzone, baby wielka- wychyliło się zza chmur, a i deszcz
dzie - mówi z uśmiechem Violetta nocne, mazurki, kiełbasę słoikową, oszczędził uczestników, dlatego
Konowalik, pracowniczka GBP. - krokiety, baranki z masła, chleby i tym milej zwiedzało się wszystkie
Wiedzieliśmy też, że choć jarmark wiele innych pyszności w atrakcyj- kramy. A tych było ok. 20 i jak za-
rozpoczyna się o godz. 11, to pierw- nych i konkurencyjnych cenach. powiadają organizatorzy - tak zo-
sze osoby będziemy gościć już ok. Dodatkową gratką była możliwość stanie. Liczba wystawców jest ich
godz. 10. I tak też było. Ale dla nas zwiedzenia XIX-wiecznego wiatra- zdaniem odpowiednia i w zupełno-
to miły zwyczaj, bo oznacza, że tra- ka typu koźlak. Ustawiła się przed ści oddaje rodzaje lokalnych przy-
fiamy w gusta osób chcących korzy- nim długa kolejka! smaków i innych symboli gminy
stać z naszej oferty kulturalnej. - Dużą popularnością cieszył się Łubianka. Spotkanie uatrakcyjnił
Wśród wystawców pojawili się kram z kozimi serami i mlekiem, również występ kapeli Łubianioki,
przedstawiciele lokalnych orga- które można było degustować za która z powodzeniem zabawiała
nizacji, w znakomitej większości darmo - opisuje Violetta Kono- publiczność znanymi i lubianymi
Kół Gospodyń Wiejskich z gminy. walik. - Co więcej, przedstawicie- utworami ludowymi.

Wystrzałowe „piętnastki” Solankowy raj
Zespół Alebabki z Łubianki obchodził 15-lecie istnienia. Z tej okazji paniom
zorganizowano wzruszającą uroczystość
Soroka. Aby każdy z gości mógł
pośpiewać z jubilatkami, Centrum
Kultury przygotowało dla wszyst-
kich śpiewniki zawierające m.in.
piosenki z repertuaru Alebabek. W
części artystycznej wystąpiła Beata
Piątkowska z monologiem Broni-
sława Maja pt. „Pani Lola”.
- W 2001 roku Józia Szatanik i
Jadzia Przekwas wpadły na pomysł,
by utworzyć u nas zespół wokalny
- wspomina Maria Wojciechowska,
założycielka Alebabek. - Pomyśla-
łam „dlaczego nie?”. Będąc człon- Niektórzy mieszkańcy gminy cebooka i stronę www gminy oraz
kiniami KGW i tak śpiewałyśmy, Łubianka z niecierpliwością wy- kontaktować się ze mną pod nume-
więc czemu by tego nie sformali- czekują wiosny. Wówczas rozpo- rem 502 915 972.
zować. Dzięki zespołowi mogłyśmy czyna się sezon wyjazdów do Cie- Kolejna eskapada została zapla-
One nie mają czasu na nudę czy stało na gości, gromkimi brawami oderwać się od szarej rzeczywisto- chocinka. 1 kwietnia rozpoczęła nowana na 6 maja. Program wy-
troski. Są zżyte, zaprzyjaźnione i i kwiatami podziękowały zespołowi ści czy oddać się chwili relaksu. I się trzecia edycja tej akcji. cieczki wygląda tak, że grupa 40-50
pełne energii. Niedawno obcho- - relacjonuje Marlena Gizińska, dy- nadal tak jest! osób dzieli się na dwie części. Jedna
dziły 15-lecie istnienia i przyjęły rektorka CK. - Padło wiele ciepłych Wówczas zespół tworzyło 18 ko- - W 2015 roku do naszego urzę- z nich zwiedza Ciechocinek, druga
mnóstwo kwiatów oraz życzeń. słów adresowanych do obecnych i biet, dziś jest ich 10, ale czynnie w du zwróciło się Uzdrowisko Cie- korzysta z atrakcji basenu solanko-
minionych wykonawczyń. Jubile- Alebabkach działa 9. Zespół daje chocinek, które zaproponowało or- wego. Następnie grupy się zamie-
Choć jubileusz 15-lecia obcho- usze skłaniają do wspomnień. Tak koncerty nawet 16 razy w roku! ganizowanie grupowych wyjazdów niają. Osobom korzystającym z ba-
dziły w listopadzie, termin uro- było i teraz - obejrzeliśmy niezwy- - Uroczystość, którą zorganizo- na ich basen solankowy - relacjo- senu towarzyszy wykwalifikowany
czystości ustalono na tegoroczny kle obszerną kronikę grupy. wali nasi przyjaciele, była niebywa- nuje Anna Filus, pracownica Urzę- rehabilitant.
marzec. Pomysłodawcami zorgani- Miłą niespodzianką był film le wzruszająca - przyznaje. - Nadal du Gminy i koordynatorka wycie- - Wycieczkowicze chwalą sobie
przygotowany przez GBP, w którym czek. - Od kwietnia do grudnia te wyjazdy - przyznaje. - Mówią, że
zowania jubileuszu były kadry Cen- słyszę z ust gości pochwały na jej wyjeżdżamy tam raz w miesiącu. ich bóle się zmniejszyły bądź wca-
trum Kultury, Gminnej Biblioteki panie wspominały początki swej temat. Wysłuchałyśmy pięknych Koszt przejazdu pokrywa gmina, a le nie doskwierają! Zaznaczę, że w
Publicznej i Koła Gospodyń Wiej- muzycznej przygody. Same rów- przemówień i odebrałyśmy niewia- uczestnicy wycieczki płacą tylko 8 wyjeździe mogą brać udział wszy-
skich z Łubianki. nież dały popis swoich wokalnych rygodną liczbę kwiatów! Bardzo zł za wstęp do uzdrowiska. Zainte- scy, nie tylko seniorzy.
- W sali CK zgromadziło się umiejętności, a akompaniowali dziękujemy za przybycie i życzenia resowani mogą śledzić naszego Fa- (KO)
kilkadziesiąt osób, które, jak przy- im Katarzyna Kępska i Arkadiusz (KO)
Poza Toruń . 14 kwietnia 2017
20 MIASTO CHEŁMŻA

Porządki na drogach Pożarnicze encyklopedie
Młodzież z gminy Zławieś Wielka zdominowała
Odrobina cierpliwości i będziemy mogli jeździć po bezpiecznych zmagania z teorii pożarnictwa
i wyremontowanych drogach na terenie samorządu
powiatowej. Wartość całości inwe-
stycji przekracza ponad 4 mln zł.
Samorząd powiatowy zdobył jed-
nak dofinansowanie z Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na lata
2016-2019 w wysokości ponad 2
mln zł. W kosztach pozostałych
bierze udział powiat toruński oraz
gminy Zławieś Wielka i Łubianka.
- Dodatkowo planujemy wyko-
nanie w tym roku remontu mostu
drogowego w Czarnym Błocie oraz
nawierzchni drogi powiatowej nr
2005 (Łubianka - Zamek Bierz-
głowski - Czarne Błoto) ze środków
rezerwy ministerialnej. Zadanie
będzie współfinansowane z budże-
tu powiatu toruńskiego oraz gminy
Zławieś Wielka. Naszym kolejnym
celem jest także budowa 1 km dro-
gi powiatowej nr 2001 (Rzęczko-
Obecnie największy zakres prac prowadzony jest w Siemoniu. wo - Zarośle Cienkie). To również
zrealizowalibyśmy przy wsparciu
Wiosenna aura sprzyja pracom ziemne, wykonanie podbudowy powiatu toruńskiego, z którym
drogowym. Z takiego założenia oraz ułożenie nawierzchni z masy współpracuje się nam znakomicie –
wychodzą władze gminy Zławieś mineralno-bitumicznej – wymie- dodaje Krzysztof Rak.
Wielka i wspólnie z innymi jed- nia Krzysztof Rak, zastępca wójta Oczywiście po zimie należy Pod koniec marca w szkole pod- rów ufundował starosta Mirosław
gminy Zławieś Wielka. – Na tym wziąć pod uwagę także naprawę stawowej w Turznie odbył się fi- Graczyk.
nostkami przygotowały szereg
jednak nie koniec, bo w ramach ubytków asfaltu. Gmina ogłosiła nał powiatowego konkursu wie- - Ta młodzież to nasz narybek
działań w tym zakresie. Co czeka dzy pożarniczej dla młodzieży. – dodaje Andrzej Michalski. – Ci,
remontu pojawią się także niezbęd- przetarg na utrwalenie asfaltem i
nas w najbliższym czasie? Członkowie Ochotniczej Straży którzy są w młodzieżowych druży-
ne elementy bezpieczeństwa ruchu grysem ponad 3,5 km dróg. Wśród
nich są m.in. Topolowa w Złejwsi Pożarnej z Łążyna nie pozostawili nach, po osiągnięciu pełnoletności
drogowego. Mowa tu o oznakowa- nikomu złudzeń i zajęli wszystkie
Na pewno powody do zadowo- Małej i Czarnym Błocie, Parkowa w zazwyczaj z nami zostają. Nie za-
niu poziomym i pionowym oraz pierwsze miejsca w poszczegól-
lenia będą miały osoby podróżu- wykonaniu odwodnienia. Pojawią Przysieku, Pod Dębami w Czarnym wsze chcą brać udział w działaniach
jące drogami między Siemoniem nych kategoriach wiekowych. przeciwpożarowych, ale skupiają
się także chodniki, zieleń oraz wy- Błocie oraz odcinki między Łąży-
a Łążynem oraz Siemoniem a Wy- konane zostaną pobocza. nem a Łążynkiem oraz w Łążynie się na pracy na rzecz jednostki i
W zmaganiach brali udział lokalnej społeczności. Każda jed-
bczem w gminie Łubianka. Obie te To nie wszystko. Dodatkowo (od drogi gminnej 100167C dz. 17, uczniowie szkół podstawowych,
trasy są obecnie w remoncie, każda nostka jest szczęśliwa, gdy ma w
ekipa budowlano-remontowa przy- 19/2) i Siemoniu (od drogi woje- gimnazjów oraz szkół ponadgim-
na odcinku ok. 4,5 km. zastępach takich druhów.
gotuje sześć wpustów odwodnie- wódzkiej 597 do DG 100285C). nazjalnych z całego powiatu. Jednym z nich jest wspomniana
- Zakres prowadzonych prac nia ulicznego oraz ułoży 220 m² - Zakres wiedzy był ogromny –
Faustyna Grabowska.
obejmuje roboty przygotowawcze, chodnika po drugiej stronie drogi (AS) komentuje Andrzej Michalski, na-
czelnik OSP w Łążynie. – Uczestni- - Konkurs składał się z części pi-
dwudniowe szkolenie kulinarne. dzielnie, jednak cały proces odbył semnej oraz ustnej i miałam sporo

Smakowicie!
cy musieli wiedzieć, jak posługiwać
Oczywiście panie z KGW sku- się pod czujnym okiem prowadzą- się gaśnicą czy znać zagadnienia z szczęścia, trafiając na pytania np.
piły się na potrawach związanych cych szkolenie. Na stołach pojawiły prawa budowlanego. Nie obyło się o stałe urządzenia gaśnicze – re-
ze zbliżającymi się świętami Wiel- się pieczone serniki i baby, swojski bez pytań z historii pożarnictwa, lacjonuje laureatka. – Oczywiście,
kanocnymi. Uczestnicy warsztatów chleb i żurek z jajkiem. ratownictwa technicznego, che- gdy już będę mogła, to chętnie zro-
Pierwszy weekend kwietnia roz- bię specjalistyczne kursy, aby brać
poznali zasady zdrowego odży- Warsztaty zakończyły się degu- micznego i medycznego.
począł się w Zaroślu Cienkim Pierwsze miejsca w swoich ka- czynnie udział w działaniach ra-
wiania się. Udało się także poznać stacją, którą poprzedziła prezen-
wyjątkowo smacznie. Dzięki tegoriach (od podstawówki za- towniczo-gaśniczych.
sposoby przyrządzania smacznych tacja dekoracji stołów i tworzenia
budżetowi obywatelskiemu po- czynając) zajęli Maciej Politowski, Gratulujemy laureatom i życzy-
i zdrowych potraw. Oczywiście ikeban (japońska sztuka układania my sukcesów na etapie wojewódz-
wiatu toruńskiego tamtejsze go- Magdalena Grabowska i Faustyna
wszystko w trakcie warsztatów kwiatów). Grabowska. Nagrody w postaci kim.
spodynie mogły zorganizować musiało być przygotowane samo- (AS) książek, pendrive’ów oraz pucha- (AS)
REKLAMA

Poza Toruń . 14 kwietnia 2017
WIELKA NIESZAWKA 21

Uchwalone szkoły W małym palcu
Bezproblemowo udało się ustalić, jak będzie wyglądała oświata Dzieci z gminy wzięły udział w ogólnopolskim kon-
na terenie samorządu kursie i wygrały bardzo przydatną nagrodę
bliczna Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w Małej Nieszawce będzie Uczniowie ze Szkoły Podstawo- rolę rozważnych przewodników,
ośmioklasowa i swoim obwodem wej im. Jana Pawła II w Małej którzy mówią: nie idź tą ścieżką,
obejmie tutejsze sołectwo. Po- Nieszawce miały okazję spotkać wywiedzie cię na manowce. To my,
dobnie będzie z podstawówką im. niebywałego gościa. 4 kwietnia dorośli, mamy obowiązek być bar-
Kornela Makuszyńskiego w Cier- do ich placówki zawitał Grzegorz dziej refleksyjni niż nasze dzieci i
picach, ale do niej włączone będą Kasdepke, autor cenionych ksią- musimy szybciej wyciągać wnioski
klasy bezpośrednio sąsiadującego żek dla najmłodszych. z ewentualnych zagrożeń. Dlate-
Gimnazjum im. Jana Kochanow- go nie zostawiałbym rodziców sa-
skiego. Cierpicka podstawówka Grzegorz Kasdepke to autor
wielu bestsellerów dla dzieci (m.in. mym sobie. Powinna ich wesprzeć
będzie teraz obejmowała sołectwa szkoła, powinny je wesprzeć mądre
„Kuba i Buba”, „Horror! Czyli skąd
Cierpice, Brzoza i Wielka Nieszaw- się biorą dzieci”), a także były re- programy budujące internetowe
ka. Warto wiedzieć, że gimnazjum daktor naczelny magazynu dziecię- kompetencje, takie jak chociażby
kończy działalność 31 sierpnia 2017 cego „Świerszczyk”. Pisarz do gmi- MegaMisja – mówił Grzegorz Kas-
r., a klasy II i III tej placówki będą ny przyjechał w ramach nagrody, depke.
normalnie prowadzone w ramach którą wygrała podstawówka w kon- Spotkanie cieszyło się sporym
szkoły podstawowej. kursie Fundacji Orange dla szkol- zainteresowaniem, bo wzięło w
O ile sieć szkół udało się uchwa- nych świetlic biorących udział w nim udział 90 najmłodszych. W
lić bez problemów, to władze gmi- programie MegaMisja. Zadaniem jego trakcie Kasdepke przepytywał
Rada Gminy Wielka Nieszawka na niu. Dokument musiał trafić pod ny mają pewne obawy związane ze programu jest uczenie najmłod-
marcowej sesji przyjęła uchwałę opinię Kuratorium Oświaty oraz uczniów i zabawnie tłumaczył, ja-
zmianami. szych bezpiecznego i kreatywnego kie są znaczenia związków fraze-
dotyczącą ostatecznej sieci szkół. związków zawodowych. Te zaopi- - Nie będzie na pewno mowy o wykorzystywania technologii cy-
Dostosowanie placówek związane niowały go pozytywnie. ologicznych. Dzieci wcieliły się w
zwolnieniach nauczycieli – przy- frowych oraz właściwego selekcjo- rolę dociekliwych dziennikarzy,
jest z reformą oświatową rządu - Nie było żadnych problemów nowania informacji. Dzieci w kon-
Beaty Szydło. na etapie projektowania nowej sieci znaje Kazimierz Kaczmarek. – Re- którzy ustalili, że ich gość pisze
forma nakazała wiele rzeczy, m.in. kursie miały za zadanie stworzyć
– mówi Kazimierz Kaczmarek, wójt komiks z Julką, Kubą i Psotnikiem, właśnie kolejną część przygód „De-
Głównym zadaniem, z którym gminy Wielka Nieszawka. – Mieli- dodatkowe godziny zajęć, więc w tektywa Pozytywki”.
kwestii kadry może być wręcz od- głównymi bohaterami MegaMisji.
musiały się zmierzyć samorządy, śmy do dyspozycji praktycznie jed- Spotkanie oraz konkurs miały Szkoły, które chcą wziąć udział w
była likwidacja gimnazjów i prze- no optymalne rozwiązanie i na nie wrotnie. Problem będzie jednak w edukacyjną misję. kolejnej edycji programu, mogą do
kształcenie podstawówek w ośmio- się zdecydowaliśmy. budżetach gmin, gdyż subwencje - Dzieci trzeba uczyć porusza- końca kwietnia zgłosić swój udział
letnie szkoły podstawowe. Rada Jak będzie wyglądała gminna zostały obniżone. nia się po wirtualnym gąszczu. To na stronie fundacja.orange.pl.
projekt zmian przyjęła już w stycz- oświata od początku września? Pu- (AS) my, dorośli, musimy wziąć na siebie (AS)
REKLAMA

Poza Toruń . 14 kwietnia 2017
22 REGION

Ja tylko chciałam pomóc…
Klara ma dwa latka, Lila przyjdzie na świat za kilka tygodni. Obie właśnie straciły dach nad głową
Robert Kamiński
Warszewice, gmina Łubianka. 3 - Wiem, że spotkało nas coś
kwietnia 77-letnia Krystyna przez strasznego – mówi Marta. – Ale
pomyłkę spowodowała wybuch wiem też, że mogło być znacznie
butli gazowej. Eksplozję słychać gorzej. Tego dnia właśnie wróciłam
było w sąsiedniej wsi. Zniszcze- od ginekologa. Wszyscy byliśmy w
niu uległa znaczna część domu domu. To, że nikt nie zginął, to cud.
zamieszkiwanego przez emeryyt- I z tego trzeba się cieszyć. Babcia
kę i jej rodzinę. Nikt nie odniósł odniosła wprawdzie największe ob-
poważniejszych obrażeń. Mogło rażenia, ale żyje. Wszyscy żyjemy. I
jednak skończyć się o wiele tra- za to trzeba być Bogu wdzięcznym.
giczniej. 77-letnia Krystyna ma posi-
niaczoną twarz i lekki uraz głowy.
Domek zamieszkują Marta z Upadając na ścianę, doznała rów-
Pawłem. Mają dwuletnią córeczkę nież uszkodzenia bioder. Ciągle
Klarę. Za klika tygodni na świat jest też w nie najlepszej kondycji
przyjdzie ich drugie dziecko – Lila. psychicznej. Po szoku nie może do
Mieszkają wspólnie z babcią Marty, siebie dojść.
Krystyną. Podobnie ciągle bardzo wystra-
W poniedziałkowe popołudnie szona jest Klara. Kilka dni wcze-
starsza pani przygotowywała obiad: śniej dziewczynka obchodziła swo-
zupę jarzynową. W pewnej chwili je drugie urodziny. Do tej pory w
gaz pod garnkiem zgasł. Uznała, że jej zdemolowanym przez wybuch
butla wyczerpała się. Postanowiła
pokoiku unoszą się urodzinowe
ją wymienić, choć zwykle robił to
Paweł. balony. Upłynie wiele czasu zanim
- Wzięłam klucz i odkręciłam będzie mogła tam wrócić.
śrubę. Wcześniej robiłam to dwu- Wszyscy domownicy zadają so-
krotnie. Byłam święcie przekonana, bie pytanie, od którego nie są w sta-
że potrafię to zrobić. nie się powstrzymać: Po co babcia
Krystyna była pewna, że skoro Marta Prokopczuk dziękuje Bogu, że wszyscy uszli z życiem. w ogóle się do tego gazu dotykała?
gas zgasł, to butla jest pusta. Nie za- Starsza pani w poczuciu winy
mykając zaworu, odkręciła reduk- prawdopodobnie by nie przeżyła. ten dach wylądowałby prawdopo- szym rzędzie wymienię kuchenkę spuszcza oczy.
tor. Odłączyła butlę od przewodu Zadecydowały sekundy. dobnie w polu, kilkanaście metrów na elektryczną, by już nigdy się to - Ja… Ja tylko chciałam po-
łączącego ją z kuchenką. Jej podej- - Szczęście w nieszczęściu, że od domu. nie powtórzyło. W razie czego naj- móc…
rzenie wzbudził gaz, który, jak jej dom zbudowany jest z lekkich ele- Zniszczenia oszacowano na wyżej wywali bezpiecznik.
się zdawało, ciągle wydobywał się mentów: płyt regipsowych wypeł- około 100 tys. złotych. Co najmniej Głównym problemem jest fakt, Na stronie internetowej https://po-
z butli (w rzeczywistości zbiornik nionych wełną – mówi ojciec Mar- połowę domu trzeba będzie zbu- że dom nie był ubezpieczony. Po- magam.pl/nasznowydom rodzina
wypełniony był co najmniej w 1/3). ty, Ryszard. – W wyniku eksplozji rzyć i postawić na nowo. przedni właściciel nie żyje od lat, a Marty zamieściła apel o pomoc.
Wyszła z kuchni, by poinformować zniszczeniu uległa znaczna jego - Robocizna na szczęście nie Krystyna i jej brat, do których dom Osoby, które chciałby wesprzeć
o tym zięcia. Kiedy wracała w ko- część. Wyleciały okna i drzwi, pękły będzie nas nic kosztować – doda- należy, kwestii własności nie uregu- poszkodowanych, mogą wpłacać
rytarzu potworny huk rzucił ją na ściany. Podniosła się jedna strona je Ryszard. – Jestem budowlań- lowali prawnie. tam swoje datki. Za wszelką po-
ścianę. Słyszalny był w sąsiedniej dachu, który trzeba będzie wymie- cem i wszystko naprawimy sami z Straty są bardzo poważne, ale moc rodzina z Warszewic z góry
wsi. nić. To lekka konstrukcja, puściły zięciem. Ale koszty jakie mimo to mimo tragizmu wypadku rodzina serdecznie dziękuje i mają nadzieję,
Na szczęście nie zdążyła do więc jej najsłabsze miejsca. Gdyby musimy ponieść, to i tak około 50 dostrzega, że w gruncie rzeczy los że wkrótce los pozwoli i im pomóc
kuchni wrócić. Gdyby to zrobiła, bryła budynku była mocniejsza, to tys. złotych. Oczywiście w pierw- okazał się dla nich bardzo łaskawy. komuś w potrzebie.
REKLAMA

Poza Toruń . 14 kwietnia 2017
TARGI 23

Wiosna w Twoim ogrodzie
Serdecznie zapraszamy do udzia-
łu w kolejnej edycji Kiermaszu
Ogrodniczego, który odbędzie się
w Centrum Targowym PARK 22 i
23 kwietnia.

W programie targów m.in.:
- wymiana doświadczeń ogrod-
ników, szkółkarzy, florystów i pro-
ducentów środków ochrony roślin,
- prezentacja nowych trendów w
branżach zieleniarskich,
- sprzedaż detaliczna i hurtowa
- rekreacyjne walory tj. mała ar-
chitektura i rekreacyjne budowle z
drewna.

Zakres branżowy obejmuje:
- rośliny,
- sadownictwo,
- pasieki,
- narzędzia i sprzęt ogrodniczy,
- akcesoria do nawadniania,
- oczka wodne,
- chemia ogrodowa,
- architektura ogrodowa,
- odzież i obuwie do prac w
ogrodzie,
- meble ogrodowe, parasole,
grille,
- place zabaw,
- florystyka,
- wydawnictwa branżowe.

Wiosenny Kiermasz Ogrodniczy
uzyskał rekomendację Polskiej
Izby Przemysłu Targowego.

Toruński Kiermasz
Ogrodniczy 2017
22-23 kwietnia 2017
9:00 – 17:00
Centrum Targowe „PARK”
Szosa Bydgoska 3, Toruń

Poza Toruń . 14 kwietnia 2017

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful