Program Perception firmy Questionmark

Dystrybutor w Polsce: www.telerat.pl

W czym pomoże ci profesjonalny program do tworzenia testów, jeśli w przedsiębiorstwie ...

…kreujesz politykę HR lub /i szkoleniową …
1. Przed szkoleniem:
a) Szybko ocenisz zasoby wiedzy i umiejętności pracowników -> firma szkoleniowa przystosuje swój program szkoleniowy

b) Wytypujesz pracowników, którzy powinni odbyd konkretne szkolenie -> oszczędzisz koszty delegując na szkolenie pracowników, którzy rzeczywiście go potrzebują
c) Sprawdzisz czy pracownicy zapoznali się z wcześniej udostępnionymi materiałami (np. w formie szkolenia e-learningowego lub materiałów drukowanych) -> skrócisz czas szkoleo tradycyjnych lub cały czas szkolenia będzie przeznaczony na dwiczenie konkretnych umiejętności

…kreujesz politykę HR lub /i szkoleniową …
2. Po szkoleniu:
a) Sprawdzisz stopieo zadowolenia uczestników bezpośrednio po szkoleniu -> zoptymalizujesz kolejne szkolenia b) Sprawdzisz stopieo zapamiętania nowej wiedzy i umiejętności (np. w tydzieo i 4-6 miesięcy po szkoleniu) -> zadbasz o podtrzymanie zdobytej w czasie szkolenia wiedzy i umiejętności

…kreujesz politykę HR lub /i szkoleniową …
3. Inne przykładowe sytuacje:
a) W prosty sposób przeprowadzisz dowolną ankietę np. badanie stopnia zadowolenia pracownika lub jaka data firmowej wigilii jest dla pracowników ważniejsza b) Uskutecznisz szkolenia e-learningowe, do których ty lub trenerzy utworzysz testy sprawdzające poziom nabytej wiedzy c) Dasz menadżerom narzędzie do szybkiego i łatwego tworzenia testów na tematy związane z ich obszarem działania (np. testy wiedzy na temat nowego produktu lub testy dotyczącej nowych procedur w obszarze księgowości)

…kreujesz politykę HR lub /i szkoleniową …
3. Inne przykładowe sytuacje:
d) Efektywnie przeprowadzisz rekrutację dzięki testom wstępnym na tematy zawodowe e) Wprowadzisz programy certyfikujące w twojej firmie np. dla młodych menadżerów

… zarządzasz produktami i …
1. Przykładowe sytuacje:
a) Podczas wprowadzania produktu na rynek jesteś odpowiedzialny za szkolenia zespołu sprzedażowego -> efektywnie przeprowadzisz testy wiedzy po szkoleniach lub samokształceniu pracowników b) Chcesz sprawdzid jaką wiedzę na temat metod sprzedaży Twoich produktów posiadają pracownicy dystrybutorów -> efektywnie przeprowadzisz testy wiedzy nawet wśród wielotysięcznej grupy uczestników c) Prowadzisz ankiety wśród dystrybutorów oraz klientów dotyczące np. stopnia zadowolenia z poziomu obsługi -> efektywnie przeprowadzisz ankiety nawet wśród wielotysięcznej grupy respondentów

… prowadzisz centrum szkoleniowe …
1. Przykładowe sytuacje:
a) Wystawiasz certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę i chcesz, aby były one wiarygodne na rynku -> efektywnie przeprowadzisz wiarygodne testy wiedzy po szkoleniach b) Chcesz urozmaicid szkolenie i pomoc uczestnikom w zapamiętaniu nowej porcji wiedzy -> efektywnie przeprowadzisz testy wiedzy a wyniki otrzymasz natychmiastowo c) Stale uatrakcyjniasz ofertę szkoleniową i prowadzisz wśród uczestników badania ich potrzeb szkoleniowych-> efektywnie przeprowadzisz ankiety nawet wśród wielotysięcznej grupy respondentów

… jesteś szefem projektu …
1. Przykładowe sytuacje:
a) Rekrutujesz pracowników do Twojego zespołu -> efektywnie przeprowadzisz wstępne testy wiedzy i umiejętności

b) Chcesz ujednolicid poziom wiedzy na temat projektu czy to wśród członków zespołu lub pracowników -> efektywnie przeprowadzisz testy wiedzy a wyniki otrzymasz natychmiastowo c) Zależy ci na zadowoleniu Klientów wewnętrznych jaki i zewnętrznych -> efektywnie przeprowadzisz ankiety nawet wśród wielotysięcznej grupy respondentów

… zarządzasz call center…
1. Przykładowe sytuacje:
a) Rekrutujesz pracowników do Twojego zespołu -> efektywnie przeprowadzisz wstępne testy wiedzy i umiejętności

b) Chcesz ujednolicid poziom wiedzy na temat projektu czy to wśród członków zespołu lub pracowników -> efektywnie przeprowadzisz testy wiedzy a wyniki otrzymasz natychmiastowo c) Zależy ci na zadowoleniu Klientów wewnętrznych jaki i zewnętrznych -> efektywnie przeprowadzisz ankiety nawet wśród wielotysięcznej grupy respondentów

W czym pomogą ci testy, jeśli jesteś trenerem ...

… niezależnie czy jesteś wolnym strzelcem czy reprezentujesz dużą firmę szkoleniową …
1. Chcesz, aby twoje szkolenie odróżniały się od konkurencji -> wykorzystuj testy wiedzy i umiejętności po szkoleniach w celu utrzymania poziomu wiedzy wśród uczestników 2. Chcesz dobrze poznad potrzeby szkoleniowe uczestników -> prowadź testy i ankiety wśród przyszłych uczestników a wyniki otrzymuj natychmiast

… niezależnie czy jesteś wolnym strzelcem czy reprezentujesz dużą firmę szkoleniową …
3. Chcesz oferowad swoim Klientom efektywniejsze cenowo i krótsze szkolenia przy zachowaniu tradycyjnego programu -> dostarczaj uczestnikom materiały do samodzielnego studiowania i daj im możliwośd sprawdzenia wiedzy przed szkoleniem a w czasie szkolenia tradycyjnego rób dwiczenia oparte na wcześniej zdobytej wiedzy 4. Prowadzisz projekty EFS i szukasz efektywnego narzędzia do ewaluacji szkoleo -> stosuj testy wiedzy w trakcie projektu szkoleniowego oraz badaj stopieo zadowolenia uczestnika

W czym pomogą ci testy, jeśli jesteś nauczycielem akademickim ...

… niezależnie czy na uniwersytecie czy na politechnice…
1. Chcesz dad studentom narzędzie wspomagające proces nauki oraz przygotowania do egzaminów -> stosuj testy wiedzy w trakcie projektu szkoleniowego oraz badaj stopieo zadowolenia uczestnika
2. Chcesz, aby twoja uczelnia się wyróżniała wśród innych -> stosuj testy wiedzy przygotowane w oparciu o narzędzie dające ci możliwośd przygotowania aż 22 różnych typów pytao 3. Chcesz efektywniej przygotowywad testy -> twórz banki pytao, pozwalające na szybkie zestawianie ich w testy

Perception firmy Questionmark sprawi, że otrzymasz odpowiedzi na stawiane pytania

4 kroki w Perception
Raportowanie wyników. Raporty łącznie z wskazówkami do dalszego coachingu, analizą statystyczną, analizą luk wiedzy, itp. Tworzenie bazy pytao testowych, kompilacja ich w testy, quizy, egzaminy.

Udostępnianie testów. Uczestnik rozwiązuje je w jednej ze standardowych przeglądarek internetowych, urządzeniu typu PDA lub Iphone.
Slide 17

Zarządzanie uczestnikami testów. Dodawanie i usuwanie uczestników, import list uczestników z innych programów.

To wyróżnia nasz program…
 22 typy pytań wraz z kreatorem pomagającym w ich tworzeniu  Feedback do pytań i obszarów tematycznych  Import pytań z innych systemów  Możliwość tworzenia testów

przez różnych autorów bez
konieczności szkoleń

Slide 18

To wyróżnia nasz program…
 Dostosowany do potrzeb

klienta workflow do zarządzania
procesem testów

 Integracja z platformami e-learningowymi (LMS, CMS, systemy HR)

Slide 19

To wyróżnia nasz program…
 Możliwość zapisywania wyników testu w jego trakcie  Dynamiczna zawartość testów i ankiet

 Możliwość pracy offline
i późniejszej synchronizacji danych  Questionmark Secure pozwalający

na stosowanie naszego rozwiązania
w oficjalnych egzaminach (np. na uczelniach wyższych

w Europie Zachodniej)

Slide 20

To wyróżnia nasz program…
 12 typów raportów  Dogłębna analiza wyników

oraz jakości testów
 System zarządzania wynikami testów  Narzędzia analizy statystycznej pozwalające ocenić m.in. współczynnik korelacji,

odchylenia standardowego, itp.

Slide 21

Perception detale rozwiązania

Windows-based Authoring

 Kreator pytań i testów  Bank pytań pozwalający na dostosowanie testów do celów szkolenia, poziomu uczestników i trenera

 Możliwość nadawania różnego poziomu uprawnień
Slide 23

Możliwośd stworzenia aż 22 typów pytao daje większe możliwości autorom oraz urozmaica proces ewaluacji
1. Drag & Drop (przesuo i upuśd) 2. Pytanie otwarte – ocenia trener 3. Wyjaśnienie / wprowadzenie 4. Uzupełnianie luk 5. Wskazanie (np. na mapie) 6. Skala Likerta 7. Adobe Flash 8. Adobe Captivate 9. Łączenie elementów 10. Macierz wielokrotnego wyboru 11. Macierz połączona ze skalą Likerta 12. Pytanie wielokrotnego wyboru 13. Pytanie wielokrotnego wyboru 14. Pytanie o cyfrę 15. Wykonaj zadanie w pliku i go załącz 16. Wybór odpowiedzi z rozwijanej listy 17. Ranking 18. Uzupełnianie luk z listy rozwijanej 19. Odpowiedź ustna 20. Pytanie otwarte – ocenia system 21. Odpowiedź prawda/fałsz 22. Odpowiedź tak/nie

 Korzyści dla autorów: ciekawsze testy, możliwość przetestowania większego zakresu w krótszym czasie
Korzyści dla uczestników: ciekawsze testy, możliwość sprawdzenia szerokiego zakresu wiedzy w różnorodny sposób
Slide 24

Możliwośd przygotowania informacji zwrotnej wspierającej dalszy proces nauki

Tematy pytao w teście

Uzyskane punkty

Korygująca informacja zwrotna wskazuje uczestnikowi źródło dalszej nauki

Slide 25

Zarządzanie i kontrola procesem tworzenia pytao i testów (niezbędne, gdy pytania tworzy wielu ekspertów)
Etap i przypisane uprawnienia Algorytm procesu

Monitoring

Slide 26

Questionmark Live
1. Questionmark Live to rozwiązanie dostępne bez licencji - każdy ekspert prowadzący szkolenia czy wykłady ma nieograniczony dostęp do teog narzędzia do tworzenia pytao i testów Może tworzyd nieograniczoną liczbę pytao za pomocą 7 typów pytao Ma dostęp do historii zmian wprowadzanych w pytaniach, może porównywad wersje pytao oraz wracad do ich poprzedniej wersji Może importowad pytania z programu Blackboard, plików testowych itp.

2. 3. 4.

Także wersja w języku polskim

Slide 27

Zarządzanie uczestnikami testów
1. 2. 3. Tworzenie kont uczestników, udostępnianie ich w określonym przedziale czasowym Zarządzanie uczestnikami indywidualnie lub grupowo Zarządzanie dostępem do testu:  Określenie dat dostępu  Określenie liczby podejśd do testu  Udostępnienie testu przez osobę nadzorującą egzamin  Dostarczanie testu do jednostki certyfikującej  Udostępnienie testu online lub offline Wysyłka maili za zaproszeniami / przypomnieniami do uczestników

4.

Slide 28

Kilka wygodnych sposobów udostępniania testów
1. Dla pracowników z dostępem do internetu => udział w teście w trybie online przez przeglądarkę internetową  Przez komputer  Przez PDA, Iphone
Dla pracowników z ograniczonym dostępem do internetu => udział w teście w tybie on- i offline  Logowanie przez przeglądarkę internetową, ściągnięcie testu na dysk komputera. Po rozwiązaniu testu, połączenie z internetem i przesłanie wyników

2.

Slide 29

Kilka wygodnych sposobów udostępniania testów
3. Dla pracowników bez dostępu do internetu

– Udział w teście papierowym - druk specjalnego arkusza pytao z systemu Perception, po zebraniu odpowiedz, skanowanie i automatyczne raportowanie
Print from Perception Deliver on Paper Scan and Upload Report on Results

Windows based Authoring Manager

Enterprise Reporter

Slide 30

– Udział w teście na płycie CD/DVD - Przekazanie pracownikom płyty z testem, po wykonaniu testu pracownik otrzymuje feedback zawarty na płycie.

Raportowanie wyników

Wybór typu raportu

Filtrowanie danych

Prezentacja wyników

Dystrybucja wyników

Slide 31

Raport analityczny dotyczący jakości testu
Typ raportu
Analiza odpowiedzi na pytania

Cel monitoringu
• Czy pytania były za proste? Za trudne? • Ile odpowiedzi na dane pytanie? • Czy pytanie było dobrze sformułowane? Czy test został tak sformułowany, że pozwolił na pomiar tego co zaplanowane? Czy kompilacja pytao była odpowiednia?

Analiza całościowa testu

Slide 32

Raport analityczny dotyczący jakości testu

Slide 33

Inne przykładowe typy raportów
Typ raportu
Coaching

Zawartość
Wyniki uczestnika pomagają ustalid dalsze potrzeby szkoleniowe / mentoringowe, itp.

Badanie opinii
Analiza postępów Analiza luk (gap analysis)
Slide 34

Analiza sumaryczna odpowiedzi
Podsumowanie wyników kilku testów jednego uczestnika Porównanie wyników testów i ocena różnic między nimi

Raport typu coaching
Participant

Topic level

Overall
Slide 35

Raport z badania opinii

Slide 36

Integracja Perception z innymi systemami

Perception współpracuje z:
 Platformami do zarządzania szkoleniami typu LMS, bo spełnia standardy:  AICC Content Package  IMS Content Package

 SCORM 1.2 Content Package
 SCORM 2004 Content Package  Assessment URL

 PENS
 Platformą Moodle

Slide 38

Perception współpracuje z:
 Systemami informatycznymi klasy ERP przeznaczonymi do zarządzania przedsiębiorstwem  Np. SAP  Innymi systemami:  Microsoft SharePoint Portal  JSR-168 Compliant Portal  Blackboard

Slide 39

Standardy spełnianie przez Perception
Questionmark Perception jest:

 Certyfikowany zgodnie z AICC, HR-XML, .NET
 Zgodny z ADL SCORM 1.2 i 2004  Zgodny z QTI i PENS

Slide 40

Modele zakupu rozwiązania Perception

Dwa dostosowane do potrzeb klienta modele zakupu rozwiązania Perception
• Zakup licencji oraz umieszczenie Perception na własnym serwerze klienta

Licencja

SaaS
Slide 42

• Zakup „on demand” = rozliczanie się z dostawcą za odbyte przez uczestników testy. • Perception jest zainstalowane na naszych odpowiednio zabezpieczonych serwerach.

Usługi szkoleniowe i konsultingowe

Usługi konsultingowe
 Przygotowanie projektu ewaluacji  Wsparcie przy wyborze rozwiązania  Zarządzanie projektem wdrożeniowym  Przygotowanie komunikacji wewnętrznej nt. nowego systemu  Przygotowanie testów  Wspólne z Paostwa ekspertami przygotowanie pytao testowych  Import pytao i testów do systemu  Stworzenie wzorów testów  Zarządzanie uczestnikami  Przygotowanie raportów

Slide 44

Usługi szkoleniowe
 Przykładowe tematy szkoleo:  Jak tworzyd testy i formułowad pytania testowe w systemie Perception  Perception – obsługa dla użytkowników  Perception – obsługa dla administratorów systemu

Slide 45

Więcej informacji …

Więcej informacji o Perception…
• Webinars
– http://www.questionmark.com/seminars

• Training Courses
– http://www.questionmark.com/training

• Learning Café – Feature tours and more!
– http://www.questionmark.com/learningcafe

• White Papers
– www.questionmark.com/whitepapers

• Manuals, Knowledge Base and Best Practices Guides
– http://www.questionmark.com/perception/help

Slide 47

Zapraszamy na nasze strony…
Blog: blog.questionmark.com

Newsletter: www.questionmark.com/uk/news/newsletter
Wiki: customer.wiki.questionmark.com twitter.com/questionmark linkedin.com Look for Questionmark under “Groups” and join youtube.com/questionmarkvideo

flickr.com/questionmarkpictures
facebook.com Become a “fan” for news, updates and more
Slide 48

Informacje o zakupie Perception w Polsce

www.telerat.pl
TELERAT GmbH Josef-Nawrocki-Str. 30 12587 Berlin +49 30 755 009-0 +49 30 755 009-0