BEZPŁATNA GAZETA REGIONU TORUŃSKIEGO | NR 119 | 26 MAJA 2017 | ISSN 4008-3456 | NAKŁAD 30 000 EGZ.

|

www.pozatorun.pl

Czernikowo . Gmina Chełmża . Miasto Chełmża . Łubianka . Łysomice . Lubicz . Obrowo . Wielka Nieszawka . Zławieś Wielka

Rowerem
przez wsie
Setki kilometrów ścieżek, równie wiele atrakcji
po drodze - tak w skrócie wygląda nasz region
z perspektywy jednośladu. Sprawdzamy,
gdzie warto się wybrać na przejażdżkę

Gmina Łysomice: Gmina Lubicz: Chełmża:
4-7
Gmina Łubianka:
Weekend upłynie pod znakiem Bez względu na wiek i wykształce- Na chełmżyńskim rynku zadebiu- Koło Gospodyń Wiejskich w Prze-
rodzinnej zabawy i mnóstwa nie- nie mieszkańcy gminy debatowali tował Festiwal Książki i Bibliotek cznie obchodzi piękny jubileusz.
spodzianek o rozwoju działań lokalnych Powiatu Toruńskiego Pół wieku minęło jak jeden dzień

Poza Toruń . 26 maja 2017
2 FELIETONY
W ydawca „P oza T oruń ” korzysta i poleca usługi kancelarii prawnej „P łaza i W spólnicy ” stopka redakcyjna
Redakcja „Poza Toruń”
Toruń, ul. Skłodowskiej-Curie 41

jest polityczną ustawką, wszystko ny w innym mieście, być może w redakcja@pozatorun.pl

Opole w Kielcach jest OK i jeszcze wszyscy pożałują,
że zbojkotowali ten event.
Koszalinie, być może w Kielcach
(sic!). W tym momencie warto do-
Kontakt do redakcji

W sieci zawrzało – w zasadzie dać, że kilku znajomych samorzą- GSM 733 842 795
to wrze do tej pory. Coś, co za- dowców podzieliło się ze mną oba- Wydawca
zwyczaj uchodziło na sucho ekipie wami, że mogą dostać propozycję
PRZEMYSŁAW PiS-u – czyli dzielenie i wskazywa- „nie do odrzucenia” organizacji Fundacja MEDIUM
TERMIŃSKI nie palcem, że ten jest lepszy, a ten festiwalu. Na Facebooku pojawiły Redaktor naczelny
gorszy – teraz już tak pobłażliwie się memy o tym, kto ma wystąpić
nie zostało przyjęte. Wszystko za- zamiast topowych muzyków. Po- Radosław Rzeszotek
Ten tytuł to nie jakaś słowna fi- oficjalnych komunikatów i kolej- częło się od tego, że kierownictwo jawiły się także pytania o finanse i Redaktor wydania
gura stylistyczna, ale efekt „słusz- nych protestów muzyków - okaza- TVP nie chciało dopuścić do wy- budżet, kto sfinansuje tę klapę?
nej linii” partii rządzącej. Bo oto w ło się, że koncert nie odbędzie się stępu Kayah, bo ta ma sympatie Morał z tego taki, że prezes Kinga Baranowska
jej efekcie prezes TVP Jacek Kurski w czerwcu. Prezydent Opola wy- polityczne nieco inne od wyma- Kurski wzorem Berczyńskiego Dział reportażu i publicystyki
w ciągu kilku dni zdołał zrazić do powiedział umowę TVP, o czym ganych. I bach! Środowisko arty- uwalił ekspresowo tym razem nie
siebie i „mediów narodowych” rze- poinformował na swoim profilu na styczne jak jeden mąż solidarnie caracale, a festiwal z półwieczną Jacek Kiełpiński, Robert Kamiński
sze artystów, którzy mieli wystąpić Facebooku. W tym samym dniu w zaczęło deklarować bojkot impre- historią oraz umocnił większość Dział informacyjny
na 54. Krajowym Festiwalu Pio- wieczornym wydaniu „Wiadomo- zy. społeczeństwa w przekonaniu, że
senki Polskiej w Opolu. W ponie- ści” wystąpił sam prezes Kurski z W chwili, kiedy piszę tekst, po- ludzie PiS-u już dawno odlecieli Michał Ciechowski,
działek – po żenującym spektaklu jasnym przekazem, że cała ta akcja jawiają się pierwsze plotki o tym, i na politycznym haju bujają hen, Katarzyna Ochocka,
że festiwal ma być zorganizowa- hen w oparach absurdu.
Piotr Gajdowski
Kultura
Michał Ciechowski
następnego dnia” (skąd to zna- czerwonych z wojny hiszpańskiej:
Odgrzewane
Sport
my?!). Rzekłem mu, że lękać się „No pasarán”: żadnych zmian, ma
powinien, jeśli coś przeskrobał i Karol Żebrowski
być, jak było, nie wolno ruszyć nas
kotlety wtedy nie powinien rozstawać się
z płaszczem, którym się nakryje,
„kiedy przyjdą wyłamać mu drzwi,
i naszych przywilejów. Ostatnio
taki głos (dosłownie – w formie
REKLAMA
Karol Przybylski
DARIUSZ za którymi mieszka”. Testowane są buczenia) wydała „nadzwyczaj-
(GSM 665 169 292),
MELLER też nowsze metody obalenia rzą- na kasta ludzi”, która w obronie
du, był epizod z KOD-em, teraz swojej pozycji potrafi nawet wy- Iwona Zuchniak
wypuścili hunwejbinów z nieja- wrócić na opak istotę trójpodziału (GSM 500 324 572),
Niektórzy, poddawani od jest gwałtem na ludzkiej pamięci, kich Obywateli RP, co pewien czas władzy. Jeden z kasty stwierdził
lat permanentnej propagandzie jako że w „teoretycznym państwie” wymyślają jakieś hucpy, które spo- Małgorzata Kramarz
bowiem tydzień temu, że w demo-
tvnowsko-polsatowskiej żyją w PO – PSL patologia była normą. łeczeństwo ma w nosie, gdyż żyje kratycznym państwie prawnym (GSM 607 908 607),
wyimaginowanym świecie i nie są Wiedzą o tym wszyscy oprócz tych mu się normalnie i lepiej niż przed suwerenem nie są wyborcy, tylko
w stanie niczego się nauczyć. Po- biedaków zapatrzonych 24 godzi- 2015 rokiem. Ostatnio celebrycki reklama@pozatorun.pl
zostaje więc stara, zgrana metoda ny na dobę w te stacje. Zapytany światek powiązany z totalniaka- „wartości znajdujące się w prawie”,
Korekta
straszenia PiS-em. Przeżywamy niedawno aparatczyk z kręgów to- mi żyje sprowokowaną awanturą na których straży „stoją niezależ-
więc déjà vu z lat 2005-2007. Wy- talnej opozycji, co takiego strasz- z festiwalem w Opolu. Natomiast ne sądy i niezawiśli sędziowie”. Ale Piotr Gajdowski
ciągane są jakieś pojedyncze ne- nego widzi w obecnym rządzie, generalną zasadą przyświecającą jak mówi przysłowie – psy szcze- Skład
gatywne zdarzenia i incydenty, co odpowiedział, że „nie jest pewny im wszystkim jest coś w stylu hasła kają, karawana idzie dalej.

‘‘
Studio Poza Toruń

Cytat numeru
Druk
Drukarnia Polska Press Bydgoszcz

ISSN 4008-3456

Samorządowcy mają pełne ręce roboty i Redakcja nie odpowiada za treść
ogłoszeń.
jest to praca z prawdziwego zdarzenia – w od- ***

różnieniu od drzemek w poselskich ławach na Na podstawie art.25 ust. 1 pkt 1b ustawy

Wiejskiej.
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych Fundaccja ME-
DIUM zastrzega, że dalsze rozpowszech-
Marek Olszewski
nianie materiałów opublikowanych w “Poza
przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP
Toruń” jest zabronione bez zgody wydawcy.

REKLAMA

Poza Toruń . 26 maja 2017
4 ROWERY

Jazda po
horyzont
Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy
opiekuje się dwoma tysiącami kilometrów szlaków -
840 km liczą rowerowe, 780 km piesze i 362 km kajakowe
Katarzyna Ochocka
Rower staje się coraz bardziej po- żone w urządzenia i znaki informa-
wszechnym środkiem rekreacji cyjne trasy wędrówek. Najczęściej
i komunikacji. Szczególnie widać przebiegają przez atrakcyjne tury-
to rankiem, gdy wielu z nas wy- stycznie miejsca.
rusza do pracy. Coraz więcej osób - Szlaki rowerowe dzielimy na
wybiera dwa, a nie cztery kółka. międzynarodowe, ponadregional-
I mają ku temu możliwości, bo ne, regionalne i lokalne - informuje
ścieżek rowerowych jest coraz Tadeusz Frymark z Regionalne-
więcej. go Oddziału PTTK „Szlak Brdy”
w Bydgoszczy. - Przykładem szlaku znaczane są np. na terenie jednego rem czerwonym, musimy zwracać A miłośników rowerowych
Często mylimy pojęcia ścieżki międzynarodowego jest R1, któ- powiatu. Główne szlaki rowerowe uwagę, by trzymać się właśnie tej przejażdżek jest coraz więcej.
rowerowej i szlaku. Te pierwsze to ry swój początek ma we Francji, przechodzące przez nasze woje- barwy. Trzy pierwsze wymienione - Zwiększyła się liczba osób
specjalnie zbudowane trasy w te- a kończy się w Rosji. Przebiega wództwo to Bydgoszcz - Chojnice kolory są najczęściej używane przy wsiadających na rower dla rekreacji

‘‘
przez nasze województwo - Mro- (165 km), Czersk - Świecie - Toruń okazji szlaków ponadregionalnych, i komunikacji. Widać to szczegól-
- Włocławek (201 km), Radomno - dwa pozostałe - szlaków krótszych. nie w godzinach porannych, gdy
czę, Bydgoszcz, Chełmno i Gru- Pomysł na oznakowanie i wyty- przychodzi czas na dotarcie do pra-
dziądz. Toruń - Barcin (210 km), Tuchola
- Fojutowo - Bachorze (125 km), czenie ich zapoczątkował w latach cy - mówi. - Przy naszym Oddziale
Warto dodać, że kilka lat temu Łąkorz - Tleń - Tuchola (159 km), 90. członek bydgoskiego PTTK PTTK działają trzy kluby rowerowe
rząd wydał decyzję, by zmienić Toruń - Bydgoszcz - Nakło (87 km) - Zbigniew Broński. Minister- – „Cyklista” z Chojnic, „Żegluga”
wygląd oznakowania międzyna- i Doliną Dolnej Wisły (325 km). stwo zaaprobowało jego propozy- z Nakła i bydgoski „Gryf ”. Ponad-
rodowych szlaków rowerowych.
N iestety często Mają mieć pomarańczowe tło Łącznie przez region przebiega po-
nad 2600 km szlaków rowerowych.
cję, dzięki czemu rowerzyści nie
mają problemów z pokonywaniem
to mamy inne kluby z sekcjami
rowerowymi, które cieszą się coraz
i czarne litery. Oddziały PTTK
„ ”
dochodzi do samowolki powinny zmienić oznakowania, Nasz oddział administruje siecią
prawie 2 tys. km szlaków, w tym -
atrakcyjnych tras.
- Niestety często dochodzi do
większą popularnością. Widać to
np. przy cotygodniowych sobot-
wśród autorów nowych jednak prawodawcy nie przewi-
dzieli przekazania im środków
840 km rowerowych, 780 km pie- „samowolki” wśród autorów no- nich wypadach „Gryfu”, na które
szych i 362 km kajakowych. wych szlaków turystycznych - przy- przychodzi coraz więcej chętnych!
szlaków turystycznych . na ten cel.
- Szlaki ponadregionalne
Szlaki piesze i rowerowe ozna- znaje nasz rozmówca. - Samorządy Niemniej w tej beczce miodu
kowane są pięcioma kolorami: czy inne organizacje, które wpadną znajdziemy też łyżkę dziegciu.
przebiegają przez różne woje- czerwonym, niebieskim, zielonym, na pomysł wytyczenia nowej trasy, - Niektórzy rowerzyści są skraj-
renie czy wyznaczone pasy, np. po wództwa. Jednym z nich jest Wi- żółtym i czarnym. Służą ułatwieniu nie stosują się do Instrukcji Znako- nie nieodpowiedzialni - nie kryje. -
torach kolejowych z Torunia do ślana Trasa Rowerowa mająca u nas turyście orientacji w terenie. Zda- wania Szlaków Turystycznych, któ- Przejeżdżają przez ulice po pasach
Unisławia. Szlaki turystyczne to dwa odcinki – 210 km i 238 km - rza się bowiem, że kilka szlaków rej autorem jest PTTK. Wprowadza dla pieszych, jeżdżą z zawrotną
wytyczone i oznakowane jednolity- wyjaśnia. - Mamy też wspomniane się przecina. Jeśli więc podróżuje- to niepotrzebny chaos i dezorienta- prędkością, nie zwracają uwagi na
mi znakami (symbolami), wyposa- szlaki regionalne, których trasy wy- my szlakiem oznakowanym kolo- cję. pieszych. Apeluję - więcej rozwagi.
REKLAMA

Poza Toruń . 26 maja 2017
ROWERY 5

Zapraszamy na Nestlé Fitness Tour de Toruń
Już 28 maja czołówka kobiecego powalczyć o jak najlepsze lokaty. Ja wania się na żywo naszym kibicom, zespół TKK Pacific Nestle Fitness zawodniczkami. Ponadto organiza-
kolarstwa stanie na starcie Ne- na pewno stanę na starcie i zrobię sponsorom i instytucjom wspie- Cycling Team może walczyć przed torzy gorąco zachęcają do przyby-
stlé Fitness Tour de Toruń, będą- wszystko co w mojej mocy, aby po- rającym – mówi o wyścigu dyrek- własną publicznością. cia rodzin z dziećmi, dla których
cego jednocześnie V Eliminacją jechać jak najlepszy wyścig. tor sportowy TKK Pacific, Leszek Wyścig ruszy o godzinie 16:00, zostaną przygotowane dodatkowe
Mistrzostw Polski w kryterium - Organizując Nestlé Fitness Szyszkowski. - Kryterium uliczne jednak zanim to nastąpi, zostanie
ulicznym. Charyzmatyczna i za- Tour de Toruń wychodzimy na- zaliczane do mistrzostw Polski otwarte miasteczko kolarskie, gdzie atrakcje, między innymi wyścigi na
cięta rywalizacja elity kobiet po przeciw zapotrzebowaniu fanów pań, to jedna z najciekawszych i można obserwować przygotowa- trenażerach z symulatorami tras.
raz 3. zawita na ulice urokliwej kolarstwa z Torunia i regionu. Wy- najbardziej widowiskowych form nia zespołów do startu, pracę me- Do zobaczenia 28 maja na toruń-
toruńskiej starówki. ścig to dobra okazja do zaprezento- kolarstwa szosowego. Cieszę, się że chaników, obsługi, porozmawiać z skim Rynku Staromiejskim!

W samym środku zabytkowej
toruńskiej starówki odbędzie się
3. edycja Nestlé Fitness Tour de
Toruń, będąca jednocześnie V Eli-
minacją Mistrzostw Polski w kry-
terium ulicznym dla kobiet. Elita
pań oraz juniorki staną na starcie
przy Centrum Kultury Dwór Ar-

[ ]
tusa, a następnie przejadą ulicami
Szeroką, Mostową, Bulwarem Fila-
dejskim, Flisacza i Ducha Świętego.

1500
metrów ma jedna
runda Nestlé Fit-
ness Tour de Toruń

Na rundzie o długości 1500 metrów
odcinki asfaltowe łączą się z bruko-
wymi i to właśnie na bruku została
umiejscowiona meta.
Wyścig pań rozegra się na łącz-
nym dystansie 37,5 kilometra, a za-
wodniczki co okrążenie będą rywa-
lizować o punkty, które zadecydują
o końcowym zwycięstwie.
Gotycka sceneria grodu Ko-
pernika stanowić będzie tło dla
emocjonującej walki najlepszych
polskich zawodniczek. Organizato-
rzy postarali się, aby trasa była wi-
dowiskowa, ale przede wszystkim
odpowiednia dla kolejnej elimina-
cji mistrzostw Polski. O wyścigu

[ ]
wypowiedziała się zawodniczka to-
ruńskiego klubu TKK Pacific Nestlé
Fitness Team, Karolina Perekitko

37,5
kilometra liczy
cała trasa wy-
ścigu

- Osobiście uważam, że kryte-
rium w Toruniu jest przeznaczone
dla zawodniczek potrafiących ści-
gać się na ciężkich trasach. Konfi-
guracja trasy nie jest wymagająca
technicznie, ale bruk, który znaj-
duje się na większej części rundy,
może spowodować sporą selekcję
w peletonie. Nestlé Fitness Tour
de Toruń charakteryzuje się tym,
że prowadzi w samym sercu mia-
sta, więc mam nadzieję, że nie za-
braknie kibiców, a nawet będzie ich
jeszcze więcej niż w ubiegłym roku.
Ich wsparcie kibiców jest dla całej
naszej drużyny bardzo motywu-
jące, szczególnie że startujemy „u
siebie” i z pewnością pomoże nam
Poza Toruń . 26 maja 2017
6 ROWERY

Jednośladem przez wsie
Wsiądź na rower i poznaj swój region z innej perspektywy
Michał Ciechowski
Czarny, zielony, niebieski, a także z trzech istniejących tras - informu- czeka na nas prawie 13-kilometrowa
międzynarodowy - szlaków rowe- je Agnieszka Niwińska ze Starostwa trasa ze Złotorii przez Silno do Osie-
rowych na terenie województwa Powiatowego w Toruniu. - Pierw- ka nad Wisłą.
kujawsko-pomorskiego nie bra- sza, licząca ponad 17 km do granicy Zwiedzanie tej strony powiatu
kuje. Wciąż są one modernizowa- powiatu, prowadzi z Torunia przez rozpocząć można przy neogotyckim
ne i budowane, tak aby dostarczyć Łubiankę do Unisławia. Po drodze kościele św. Wojciecha w Złotorii, by
aktywnym mieszkańcom regionu obserwować możemy przepiękne udać się później w stronę ruin zam-
kolejnych atrakcji i wrażeń. krajobrazy ziemi chełmińskiej. ku wzniesionego przez Kazimie-
Jadąc tą trasą, natrafimy na stary rza Wielkiego. Mknąc dalej, warto
Powiat toruński i Toruń na ziemi dworzec PKP w Pigży, a gdy z niej zwolnić w Silnie, gdzie znajduje się
chełmińskiej są rowerowym zagłę- zjedziemy, trafimy na pobliski wą- XVIII-wieczny cmentarz ewange-
biem. Od wielu lat samorządy inwe- wóz. Gdy wśród cyklistów znajdą licki. Dalej dotrzemy w końcu do
stują w rozwój ścieżek pieszo-rowe- się miłośnicy historii, nie mogą po- Osieka, gdzie czekać na nas będzie
rowych, korzystając z dofinansowań minąć więc Bierzgłowa, w którym Osiecka Izba Regionalna oraz zabyt-
z europejskich programów rozwoju. czekają kościół z XIV wieku oraz kowe chaty.
W grodzie Kopernika istnieje już odrestaurowany wiatrak koźlak. Aktualnie Starostwo Powiatowe
ponad 100 km tras rowerowych, Jeżeli zaś pokierujemy się we planuje modernizować i rozbudo-
wkrótce zbudowanych zostać może wschodnią stronę powiatu, trafi- wać kolejne odcinki tras rowero-
kolejnych 90 km. Od kilku miesię- my do Chełmży, gdzie zobaczymy wych.
cy magistrat pracuje nad „Koncep- zabytkową konkatedrę oraz prze- - Obecnie za skrajne punkty tras
cją rozwoju komunikacji rowerowej siądziemy się na... rower wodny na rowerowych można uznać Racinie-
w Toruniu na lata 2017-2023”. Przystani Tumskiej. Wtedy tutejsze wo na zachodzie, Chełmżę na pół-
Niewątpliwie atrakcyjnym roz- widoki będziemy mogli podziwiać nocy i Osiek nad Wisłą na wscho-
wiązaniem dla cyklistów jest połą- ze środka Jeziora Chełmżyńskiego. dzie powiatu - dodaje Agnieszka
czenie tras miejskich ze ścieżkami Dotrzemy tam przez Łysomice, Ty- Niwińska. - Plany dotyczące posze-
powiatowymi. Obecnie powiat to- lice i Zalesie, po drodze zahaczając rzenia sieci dróg rowerowych i za-
ruński posiada ponad 70 km dróg, o odgałęzienie trasy prowadzące gęszczenia jej nie kończą się jednak
w budowie jest drugie tyle. nad Jezioro Kamionkowskie. na już zaplanowanych inwestycjach.
- Cykliści chcący skorzystać Niezapomniane wraże- Trwają prace nad kolejnymi odcin-
z aktywnego wypoczynku na terenie nia przywieziemy ze sobą także kami. Justyna i Krzysiek w weekend wybrali trasę do Unisławia.
powiatu toruńskiego mogą ruszyć z wyprawy przez gminę Lubicz. Tam Obecnie powstaną odcinki dróg
REKLAMA

Poza Toruń . 26 maja 2017
ROWERY 7

dla cyklistów, które połączą Nawrę Powiatowego w Bydgoszczy. - Wy-
z Sierakowem, Złotorię z Lubiczem budowane odcinki ścieżek połą-
Górnym, Toruń z Cierpicami, Osiek czyły już istniejące, tworząc jedną
nad Wisłą z Mazowszem i Obro- z najdłuższych w Polsce tras rowe-
wem, Leszcz z Kończewicami, Ró- rowych.
żankowo z Turznem oraz Toruń Ścieżka ta biegnie przy jednej
z Górskiem i Barbarką. z najważniejszych atrakcji tury-
Wybierając się na rowerową wy- stycznych powiatu - odrestauro-
prawę, warto poznać także możli- wanego zabytkowego, najwyższego
wości innych rejonów. Na terenie w Europie mostu kolejki wąskotoro-
powiatu chełmińskiego obecnie wej niedaleko Koronowa. Niekwe-
planowana jest budowa piętnastoki- stionowaną ciekawostką jest także
lometrowej trasy pieszo-rowerowej największy akwen w powiecie - Za-
z Unisławia do Chełmna oraz do- lew Koronowski.
kończenie do granic powiatu ścieżki - Profesjonalne trasy rowerowe
Chełmno - Podwiesk - Grudziądz. znajdują się w każdej skrajnej czę-
Jak informuje Grzegorz Piątkowski ści powiatu, jednak warto wspo-
z Zespołu Zarządzania Projektami mnieć o połączeniu gmin Dąbrowa
Starostwa Powiatowego w Chełm- Chełmińska z gminą Koronowo, do
nie, samorząd województwa planuje których można dojechać z wykorzy-
także budowę ścieżki przy drodze staniem ścieżek rowerowych budo-
wojewódzkiej od Stolna przez Uni- wanych w latach 2010-2014 - pod-
sław aż do Wąbrzeźna. kreśla Michał Piaszczyk. - Dążymy
W powiecie bydgoskim do dys- do tego, aby wciąż zwiększać możli-
pozycji cyklistów jest obecnie ponad wości bezpiecznych przejazdów dla
80 km ścieżek przy drogach powia- cyklistów. Choć obecnie powiat nie
towych oraz kilkadziesiąt kolejnych prowadzi żadnych inwestycji rowe-
przy trasach krajowych, wojewódz- rowych, do zadania przymierza się W naszym regionie jest mnóstwo ścieżek oraz tras rowerowych.
kich i gminnych. już w przyszłym roku.
- Najciekawszą propozycją dla Jeżeli trasy powiatu bydgoskiego dostarczy wielu wrażeń i pięknych żemy zwiedzić gotycką świątynię. na fordońskim moście.
rowerzystów jest trasa rowerowa, są już nam znane, stańmy na starcie widoków. Następnie droga prowadzić będzie Sąsiadujące ze sobą powiaty to
która powstała po realizacji w roku w Myślęcinku i wyruszmy na pod- Wracając do Bydgoszczy, może- w stronę Ostromecka. W tamtej- skarbnica zabytków, pięknych wi-
2014 projektu „Budowa ścieżek ro- bój powiatu chełmińskiego. Trasa my kierować się w stronę Góry św. szym rezerwacie bije eksploatowane doków i życzliwych mieszkańców.
werowych w powiecie bydgoskim, od pętli tramwajowej poprowadzi Wawrzyńca, przy której znajduje źródło Marii, czyli woda Ostromec-
chełmińskim i mieście Bydgoszcz” nas parkowymi alejami przez For- Warto więc wiosną zamienić samo-
się słynny punkt widokowy. Jadąc ka. W tej miejscowości warto zrobić
dofinansowanego ze środków Unii don, Strzelce Dolne i Gruczno do w stronę miasta nad Brdą, wjedzie- ostatni postój przed wjazdem do chód na rower i poznać niezdobyte
Europejskiej, prowadząca m.in. Chełmna. Po drodze miniemy za- my w tzw. Basen Unisławski. Mijając miasta. Znajduję się tutaj bowiem dotąd zakątki regionu na dwóch
przez Koronowo, Zalew Koronow- głębie śliwki, liczne kościoły i zabyt- Kokocko z dawnym zborem ewan- zespół pałacowy otoczony urokli- kółkach. Piękno województwa kry-
ski do Unisławia i Torunia - opi- kowy młyn. Rowerowa Trasa Wi- gelickim z początku XIX wieku, wym parkiem o charakterze krajo- je się za każdym pagórkiem i drze-
suje Michał Piaszczyk ze Starostwa ślana, którą będziemy się poruszać, dojeżdżamy do Czarża, gdzie mo- brazowym. Szlak swój bieg kończy wem.
REKLAMA

Poza Toruń . 26 maja 2017
8 WYWIAD

Ktoś ogląda „Ranczo”, a ktoś inny „Dyzmę”
W kwietniu odbyło się XXXI Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP. Toruń gościł ponad 350 przed-
stawicieli polskich gmin. Z przewodniczącym ZGW, Markiem Olszewskim rozmawia Robert Kamiński
Jest pan jak najlepszego zdania o który właśnie doszli do władzy ma ma swoją własną specyfikę. Nie da
polskiej samorządności. poważne mankamenty. I to na tyle się zrozumieć jej problemów z od-
Uważam, że w tym akurat wzglę- poważne, że trzeba ją zrewolucjo- dali. Teoretyzowanie na temat na-
dzie my, Polacy, nie mamy się czego nizować, podobnie zresztą jak wiele szych bolączek przez warszawskich
wstydzić. Mało tego, obserwując innych sfer życia społecznego, jak oficjeli, może oczywiście dawać
jak inne kraje podpatrują nasze choćby oświatę czy sądownictwo. złudzenie debat merytorycznych,
osiągnięcia i starają się je kopiować, Dlatego też Związek wraz z organi- ale w rzeczywistości to nic innego
nie waham się powiedzieć, że jeste- zacjami reprezentowanymi w Ko- jak działanie na szkodę naszych
śmy dla nich wzorem do naślado- misji Wspólnej Rządu i Samorządu małych ojczyzn. Dla tych ludzi to
wania. Wyjątkowość polskiej samo- Terytorialnego zainicjował debatę problemy teoretyczne, dla nas - re-
rządności nie ulega kwestii. na ten temat. alne.

Mimo to obecna władza planuje Kwestią kluczową wydaje się być Uważa pan, że kierunek, jaki wska-
daleko idące reformy. Czy pańskim kadencyjność. zuje władza, prowadzi do nieprze-
zdaniem potwierdzi się porzekadło, Ostatnie wybory doprowadziły do strzegania praw wyborców?
że lepsze jest wrogiem dobrego? wymiany około 30% samorządów. W rzeczy samej. Tak się składa, że
Idea samorządności zaczęła być To nieuchronnie musi prowadzić prócz funkcji, jaką pełnię w Związ-
konsekwentnie budowana po roku do pytania: czemu takie działania ku Gmin Wiejskich, jestem rów-
1989, choć nasze tradycje są oczywi- mają służyć? Samorządowcy mają nież wójtem w gminie Lubicz. Od
ście dużo starsze – sięgają czasów II pełne ręce roboty i jest to praca z 1992 roku. Skoro wyborcy mnie
Rzeczypospolitej. Powiedzmy więc, prawdziwego zdarzenia – w odróż- wybierają, to znaczy, że chcą. To
że ma już swoje lata i osiągnięcia. I nieniu od drzemek w poselskich wolny kraj. Ci, którzy się nie spraw-
nagle okazuje się, że w oczach ludzi, ławach na Wiejskiej. Polska lokalna dzają, po prostu odchodzą. Ale pro-

blem jest znacznie głębszy. Samo- głowy. Zamiast adaptować budyn-
rządność, tak jak ja ją rozumiem, ki do nowych zapisów w ustawach,
wymaga cierpliwości. By poznać dałoby się te środki spożytkować
lokalne środowisko trzeba czasu. o wiele sensowniej. Powie to panu
Ludzie chcą rządzić się samodziel- każdy dyrektor, każdej szkoły w
nie. Na tym to polega. To właśnie tym kraju.
zawarte jest w definicji pojęcia „sa-
morządność”. Pewien znany polityk Prawa i Spra-
wiedliwości twierdzi, że zmiany w
Czyli dwukadencyjność, przy któ- ordynacji wyborczej mają na celu
rej upiera się rząd, to nie jest naj- wyplenienie lokalnych klik, jakie
szczęśliwszy pomysł? powstają w wyniku „zasiedzenia”
Działam w sferze polityki lokalnej długotrwale okupowanych urzę-
dostatecznie długo, by obserwo- dów. Swoje obserwacje, jak sam
wać to zjawisko od kuchni: w cza- przyznaje, buduje na popularnej
sie pierwszej kadencji burmistrz komedii „Ranczo”. Zacytujmy owe-
uczy się co i jak robić; w drugiej go polityka: „W filmie „Ranczo”
zastanawia, co będzie z nim dalej. widzimy, jakie są konsekwencje
Powtarzam: realne zmiany i praw- zbyt długiego utrzymywania wła-
dziwy postęp wymaga czasu. Pracy dzy”. Czy pana, który od tylu już lat
na przestrzeni kilku kadencji, dłu- piastuje tę samą godność, podobne
gofalowości celów. Wymaga też, nie stwierdzenia dotykają personalnie?
oszukujmy się, pieniędzy. Gdybym miał odpowiadać na
tym samym poziomie, musiałbym
A propos środków. 50-60% budżetu
gmin pochłania oświata. Czy uwa- stwierdzić, że jeden ogląda „Ran-
ża pan, że obecna reforma szkolnic- czo”, a inny „Karierę Nikodema
twa to krok w dobrym kierunku? Dyzmy”. Ale mówiąc całkiem serio:
To krok w nieznane. Najoględniej można twierdzić, że lokalną Polską
mówiąc. Prawo Oświatowe zostało rządzi sitwa, podobnie jak można
przez Związek zaopiniowane nega- mówić różne inne rzeczy. Ale fakty
tywnie. Stoimy na stanowisku, że są takie, że za tymi pomówieniami
reforma ta nie jest należycie przy- nie stoi nic. Nie toczą się, proszę
gotowana i jest wprowadzana zbyt zwrócić uwagę, żadne procesy ko-
wcześnie. Choćby z tego powodu, rupcyjne. Zatem zdanie tego pana
że nie osiągnięto jeszcze celów po- to czysta, dość ohydna zresztą, in-
przedniej. Cała ta rewolucja odbije synuacja mająca uzasadnić jego
się najbardziej właśnie na tych naj- pomysły.
mniejszych społecznościach. Po-
wstały nowe kategorie wydatków. Dlatego programowo dystansuje się
25% gmin zostało zmuszonych do pan od partii politycznych?
przebudowy szkół. Trzeba prze- Skupiam się na działaniach na
rabiać szatnie, poszerzać koryta- rzecz mojej społeczności, a nie na
rze, rozbudowywać sale czy wręcz lansowaniu tej czy innej politycznej
dobudowywać nowe skrzydła bu- opcji. Moim problemem jest jak
dynków. W skali kraju to miliar- ulżyć dzieciakom, by nie dźwigały
dy złotych. Nazwanie tego mar- ciężkich plecaków, a nie aktualne
notrawstwem, to najłagodniejsze słupki poparcia tej czy innej partyj-
określenie jakie przychodzi mi do nej frakcji.
Poza Toruń . 26 maja 2017
PATRONAT 9

Jaka jest firma przyszłości?
Chcesz zbudować strategię komunikacji swojej firmy? Zaznajomić się z praktykami firm, które odniosły sukces? Konferencja
„Firma Przyszłości”, która odbędzie się 6 czerwca w Toruniu jest właśnie dla ciebie. Z Marcinem Klejnowskim, członkiem Zarządu
Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu, jednym z pomysłodawców przedsięwzięcia, rozmawia Robert Kamiński
Proszę na początek powiedzieć kilka Jednym z założeń Izby Przemysło- leny Dziewguć, szefowej Google for a jest to dla nas pierwszy punkt roz- adresem www.
słów o samej Izbie. wo-Handlowej w Toruniu jest edu- Work CEE, która opowie o cyfrowej budowanej agendy. Z uczestnikami firmaprzysz-
Izba Przemysłowo-Handlowa w To- kacja i właśnie temu ma służyć ten transformacji technologicznej i jej konferencji będziemy się kontak- losci.com.
runiu to 28 lat doświadczenia we projekt. Chodzi o wskazanie szans wpływie na prowadzenie firm. Na- tować i spotykać w celu wsparcia pl. Tam
współpracy z przedsiębiorcami. Nie płynących z transformacji techno- stępnie rozpoczną się równolegle we wdrażaniu zmian. Dodatkowo także
jesteśmy powiązani z żadną firmą, logicznej, globalizacji. Zaprosiliśmy prelekcje i warsztaty. chcemy w przyszłym roku zrealizo- znajdu-
instytucją samorządową czy partią specjalistów w dziedzinie cyfrowych wać kolejną jej edycję. ją się
polityczną. Obecnie zrzeszamy po- transformacji technologicznych, fi- Równie interesująco zapowiada się Jestem przekonany, że w tym roku szczegó-
nad 200 firm. Głównym celem dzia- nansów, strategii i marketingu oraz blok warsztatowy. dołożyliśmy wszelkich starań, żeby łowe in-
łalności IPH zawsze było wszech- wielu ekspertów - przedsiębiorców Tak, wydaje nam się, że podejmu- te cele osiągnąć. Zaprosiliśmy zna- formacje
stronne wspieranie przedsiębiorców z naszego regionu, którzy mają jemy tematy, które są niezwykle komitych prelegentów, z którymi dotyczące
i cel ten Izba realizuje po dziś dzień. przede wszystkim doświadczenie istotne. Zresztą program przygo- spotkanie dla wszystkich zaintere- programu
Oczywiście nie opieramy swojej praktyczne w prowadzeniu biznesu. towaliśmy na podstawie sygnałów sowanych będzie nie lada gratką. wydarze-
działalności na tym co wypracowa- Nie ograniczymy się jednak do sa- płynących od przedsiębiorców To samo dotyczy warsztatów. Naj- nia.
no lata temu. My również się rozwi- mych wykładów. Pomyśleliśmy, że i w odpowiedzi na ich potrzeby. Na lepszą rekomendacją niech będzie
jamy i wzbogacamy ofertę o nowe warto uzupełnić je o warsztaty prak- przykład o marketingu i różnych fakt, że to dopiero pierwsza edycja,
usługi, które są konkretną odpowie- tyczne. To pomysł, który spotkał się jego odsłonach będziemy mówić a już w tej chwili, na kilka tygodni
dzią na potrzeby przedsiębiorców. z wielką przychylnością środowiska. aż na 3 warsztatach, a to dlatego, przed jej rozpoczęciem, zaintere-
IPH w Toruniu wspiera firmy, nie- że bardzo zależy na tym przedsię- sowanie nią jest ogromne i nieba-
zależnie od branży i skali działania Proszę powiedzieć kilka słów o pro- biorcom. To potężna dawka wiedzy wem na niektóre bloki będziemy
w ich codziennych wyzwaniach, gramie konferencji. w praktyce. musieli zamknąć rejestrację.
przez różnego rodzaju działania ta- Generalnie, program zawiera ścież- Dlatego wszystkich serdecznie
kie jak grupa zakupowa. kę prelekcyjną, która skierowana jest Czy nie ma pan wrażenia, że jeśli zapraszamy, prosząc jednak-
głównie do kadry zarządzającej, me- idzie o tego typu konferencje, to że o wcześniejsze zgłoszenia.
Jednym z projektów mających na nadżerów a także tych, których po mamy ostatnio do czynienia z pew- Wstęp jest bezpłatny, a liczba
celu wspieranie rozwoju lokalnych prostu interesuje temat, oraz ścieżkę nym przesytem? miejsc jest niestety ograniczo-
firm, jak i nawiązywanie kontaktów warsztatową obejmującą dwa blo- Chciałbym zauważyć, że my nie na, więc warto się pospieszyć.
biznesowych jest wasz nowy projekt ki, w tym partnerski. Zaczynamy 6 podchodzimy do tej konferencji ***
konferencja „Firma Przyszłości”. czerwca o 9.00 wykładem Magda- jak do jednorazowego wydarzenia, Zgłoszenia prosimy składać pod
REKLAMA

Poza Toruń . 26 maja 2017
10 ŁYSOMICE

Mustang ma szansę na Puchar!
Zawodnicy LZS-u Mustanga Ostaszewo już w czerwcu powalczą w wojewódzkim finale Pucharu Polski
wyżej notowanym rywalem narzu-
cił swój styl gry i już w trzeciej mi-
nucie objął prowadzenie za sprawą
gola Patryka Piotrowskiego. Jeszcze
przed przerwą prowadzenie na 2:0
podwyższył Patryk Ciężkowski. W
50. minucie Mustang prowadził
3:0, a swoją drugą bramkę zdobył
Ciężkowski. Gości tego dnia było
stać jedynie na bramkę honorową i
spotkanie zakończyło się wynikiem
3:1. Po meczu trener Kożuchowski
mówił:
- Jestem bardzo zadowolony
z wyniku i gry naszego zespołu.
Zawodnicy wykonali na boisku
wszystkie zadania, które sobie na-
kreśliliśmy. Znamy też wartość
swojego zespołu, dlatego nie ba-
Ostatnie spotkanie skończyło się wynikiem 3:1. liśmy się naszych rywali i dzięki
W półfinale Mustang podejmował Okręgowym Pucharze Polski w se- golach Masato Hayashiego w doli- 17 maja Mustang mierzył się w temu teraz możemy cieszyć się z
na własnym boisku czwartoligową zonie 2016/2017 Mustang rozegrał czonym czasie gry doprowadzić do półfinałowym starciu z Unią Jani- awansu.
Unię Janikowo. Przy licznie zgro- już 7 sierpnia zeszłego roku prze- dogrywki. Następnie w ostatnich kowo. Trener Kożuchowski desy- W finale Mustang zmierzy się
madzonej publiczności na stadio- ciwko Pomorzaninowi Toruń (0:2). minutach dogrywki Mustang stra- gnował na to spotkanie następu- z Wdą Świecie, która na co dzień
nie w Ostaszewie drużyna z gmi- Później ostaszewianie eliminowali cił gola na 5:4, ale w ostatniej akcji jącą jedenastkę: Bartosz Goszka, występuje w trzeciej lidze, czyli aż
ny Łysomice zaprezentowała się kolejno Chełminiankę Chełmno meczu znowu uciekł spod topora i Mateusz Dawiec, Filip Pelc, Ma- dwie klasy wyżej od drużyny z gmi-
z bardzo dobrej strony i pewnie (6:2), Wojownika Wabcz (5:6), Po- dzięki bramce Kacpra Mazerskiego teusz Parzyszek, Adam Kaźmier- ny Łysomice. W Ostaszewie panuje
pokonała rywali w stosunku 3:1. lonię Bydgoszcz (5:3), Lidera Wło- mecz musiały rozstrzygnąć rzuty czak, Tomasz Weber, Masato Hay- jednak pełna mobilizacja i jak udo-
Tym sposobem awans do finału i cławek (5:5, k. 1:4), oraz wspomnia- karne. W konkursie jedenastek za- ashi, Patryk Piotrowski, Sebastian wodniły wcześniejsze mecze, mo-
jednocześnie największy sukces ną już Unię Janikowo. wodnicy Mustanga byli bezbłędni Owczarczyk, Maciej Dudek, Patryk żemy być pewni, że emocji nie za-
w prawie 70-letniej historii klubu Z pewnością kibice na długo za- i awansowali do półfinału. Oto co Ciężkowski. braknie, a Mustang będzie walczył
stał się faktem. pamiętają ćwierćfinałowe starcie z powiedział po tym meczu jeden z Na zmiany weszli: Błażej Wach, do ostatniego gwizdka.
Liderem Włocławek. Mustang udo- zawodników, Adam Kaźmierczak: Cezary Chmielewski oraz Mateusz Pierwszy mecz finałowy roze-
Podopieczni trenera Micha- wodnił w tym meczu, że nigdy nie - Mecz miał naprawdę zwario- Ciesielski. Z powodu nadmiaru grany zostanie 7 czerwca w Osta-
ła Kożuchowskiego przebyli bar- można się poddawać i zawsze nale- wany przebieg, ale najważniejsze, żółtych kartek wystąpić nie mógł szewie, a rewanż dwa tygodnie
dzo długą drogę do upragnio- ży grać do końca. Po 90 minutach że wygraliśmy. Naszym celem był kapitan zespołu Tomasz Belzyt. później w Świeciu.
nego finału. Pierwszy mecz w LZS przegrywał 4:2, żeby po dwóch awans i udało się nam go osiągnąć. Mustang od początku meczu z (MC/KŻ)

Będzie się działo! Gmina gościła skarbników
Na pierwszym w tym roku Forum Skarbników podję-
Koncert dla Mam
Urząd Gminy Łysomice zaprasza
na niezwykły koncert związany
Weekend w gminie Łysomice upłynie pod znakiem z obchodami Dnia Matki. Mu-
rodzinnej zabawy i mnóstwa niespodzianek to rozmowy związane z finansami publicznymi zyczne wydarzenie odbędzie się
28 maja o godz. 15 w kościele pw.
Dwa dni rozmów o finansach Regionalnej Izby Obrachunkowej św. Mikołaja w Papowie Toruń-
Atrakcje dla dzieci i dorosłych, ulicami gminy Łysomice - podkre- gmin, ich rozwoju gospodarczym w Bydgoszczy: Piotr Wasiak, Ro- skim.
tradycyjne kiełbaski i słodki po- ślają organizatorzy. - Startujemy o oraz towarzyszących problemach bert Pawlicki i Andrzej Tatkowski
częstunek, a także wielka zabawa godz. 14. - tak w skrócie wyglądało jedno omówili zmiany w zakresie ustawy Impreza od lat gromadzi setki
muzyczna - tak w skrócie przed- Zwieńczeniem zabawy będzie z największych w regionie Forum o finansach publicznych, proble- mieszkańców gminy, lokalnych
stawiają się Rodzinny Festyn w wspaniała zabawa i uczta muzycz- Skarbników, zorganizowane w Ły- matykę udzielania absolutorium i artystów, uczniów oraz przed-
Gostkowie oraz Biesiadny Dzień na, o które zadba zespół Radmuz. somicach. Wydarzenie odbywa się aktualne problemy z zakresu finan- szkolaków. W tym roku dla me-
Sąsiada w Papowie Toruńskim Równolegle w Papowie Toruń- dwa razy do roku w różnych miej- sów samorządowych. lomanów zaprezentują się dzieci
- Osiekach. Oba wydarzenia, skim - Osiekach trwać będzie Bie- scowościach województwa kujaw- - W pierwszym dniu, w bloku z Przedszkola Publicznego „Jelo-
współorganizowane przy wspar- siadny Dzień Sąsiada, który przy- sko-pomorskiego. popołudniowym, poruszono kwe- nek”, a także uczestniczka progra-
ciu wójta gminy Łysomice, odbę- gotowali sołtys oraz rada sołecka. stie przygotowania do kontroli mu „The Voice of Poland” Joanna

‘‘
dą się 27 maja o godz. 16. W tym roku sąsiedzka biesiada Dwudniowe Forum Skarbników RIO, a także najczęściej występują- Kaczmarkiewicz. Zaprezentowa-
połączona jest ze zorganizowane zostało 18 i 19 maja cy problem gmin - z prowadzeniem ne utwory związane będą z tema-
Organizacji zbiórką pieniędzy w hotelu Rubbens&Monet w Łyso- systemu gospodarki odpadami ko- tyką Dnia Matki.
festynu rodzin- na leczenie trzy- micach. Wzięło w nim udział około munalnymi - powiedziała obecna Tradycyjnie odbędzie się cha-
nego podjęło się letniego Mikoła- osiemdziesięciu skarbników gmin- na spotkaniu skarbnik gminy Mo- rytatywna zbiórka dla wybranej
Stowarzyszenie ja Dudka, który nych z całego województwa. nika Szczypska. - Drugiego dnia wcześniej mamy, zamieszkującej
Kobiet z Gost- walczy z chorobą Po oficjalnym przywitaniu ze- forum mowa była o najnowszych gminę Łysomice.
kowa, rada so- nowotworową i po- branych wójt gminy Piotr Kowal zmianach ustawy o finansach pu- Po koncercie na mieszkańców
łecka oraz miej- Imprezę po- trzebuje wsparcia. wraz z przewodniczącym rady blicznych i ich wpływie na realiza- gminy czekać będzie w świetlicy
scowe OSP. Dla W trakcie wyda- gminy Robertem Kożuchowskim cję dochodów budżetowych oraz wiejskiej w Papowie Toruńskim
n a j m ł o d s z y c h przedzi msza świę- rzenia dzieci i mło- przedstawili prezentację związaną z ewidencję księgową, windykację poczęstunek przygotowany przez
mieszkańców dzież skorzystać funkcjonowaniem gminy. zaległości i likwidację nadpłat. panie z Koła Gospodyń Wiejskich
p r z y g o t o w a - ta polowa i wspólny będą mogły z do- - Wciąż wzrastający budżet gmi- Forum organizowane jest przez z Kamionek Dużych, KKA z Pa-
li m.in. zabawy stępnych zjeżdżalni ny, inwestycje i rozwój poszczegól- Kujawsko-Pomorskie Forum
z animatorem, przejazd motocyklami. i trampolin, a także
powa Toruńskiego i Stowarzysze-
nych sołectw, a także ciesząca się Skarbników przy Fundacji Roz- nia Markus z Łysomic.
konkursy i poka- posmakować cu- wielką popularnością Pomorska woju Demokracji Lokalnej. Jego - Serdecznie zapraszam wszyst-
zy strażackie. W akcję włączyli się krowej waty. Dla miłośników słod- Specjalna Strefa Ekonomiczna w głównym celem jest doskonalenie kich mieszkańców, szczególnie
także motocykliści. W tym dniu bę- kości przygotowane zostaną wypie- Ostaszewie to wizytówki naszej sprawności działania samorzą- nasze mamy, do wzięcia udziału
dzie można sobie zrobić zdjęcia na ki pań z Koła Gospodyń Wiejskich gminy, o których możemy mówić z du terytorialnego, jego finansów w niedzielnym koncercie - zachę-
przeróżnych motocyklach, a dzięki „Markus”. dumą - podkreśla Piotr Kowal. i funkcjonowanie w tych realiach ca Piotr Kowal, wójt gminy Łyso-
klubowi BMW bliżej przyjrzeć się O godz. 19 rozpocznie się za- Po prezentacji walorów i dzia- skarbnika, a także prezentowanie mice. - Spotkajmy się w Papowie
goszczącym na festynie pojazdom. bawa, której muzyczną oprawę za- łań gminy Łysomice przyszedł czas opinii członków w sprawach zwią- Toruńskim i wspólnie cieszmy się
- Imprezę poprzedzi msza świę- pewni zespół Toruniacy. Serdecz- na podjęcie aktualnych tematów zanych z finansami samorządu te- muzyką.
ta polowa i wspólny przejazd moto- nie zapraszamy. związanych bezpośrednio z Forum rytorialnego. (MC)
cyklami od świetlicy w Gostkowie (MC) Skarbników. Członkowie Kolegium (MC)
Poza Toruń . 26 maja 2017
LUBICZ 11

Przeciwdziałają przemocy w rodzinie
W ramach projektu zarówno ofiary, jak i sprawcy przemocy będą mogli skorzystać z pomocy
Michal Ciechowski
Gmina Lubicz jako jedna z nielicz- nych spośród rodzin objętych pro- do dzieci, które wraz z rodzicami
nych w województwie, a jedyna w cedurą Niebieskiej Karty. Grupa fi- wezmą udział w jednodniowych
powiecie toruńskim otrzymała nalnie niwelować ma deficyty, które wyjazdach wakacyjnych. Ich celem
grant na projekt zapobiegania pojawiają się u osób dotkniętych będzie integracja i ukazanie świata,
przemocy w rodzinie. Projekt wszelkimi formami agresji. w którym nie doświadczają prze-
Wspierania Jednostek Samorządu - Chcemy dać poczucie, że moż- mocy.
Terytorialnego w Tworzeniu Sys- na zmienić swoje życie, uwierzyć
temu Przeciwdziałania Przemocy w siebie i dowiedzieć się więcej o - Jako zespół interdyscyplinarny
w Rodzinie ruszy już 1 lipca. mechanizmach przemocy i radze- dostrzegamy potrzebę podnoszenia
niu sobie z nią - podkreśla kie- umiejętności osób wspierających
W ramach działań pracowni- rowniczka GOPS-u. Inną formą rodziny objęte przemocą - pod-
cy Gminnego Ośrodka Pomocy pomocy będą także zajęcia korek- kreśla Marta Rębska, pracownik
Społecznej, wraz z instytucjami go cyjno-edukacyjne dla osób podej- socjalny. - Dlatego też wkrótce
wspierającymi, planują zrealizować rzanych o stosowanie przemocy. weźmiemy udział w szkoleniach
kilka przedsięwzięć, których celem W ich ramach w gminie odbędą się podnoszących nasze kwalifikacje
jest niwelowanie wszelkich przeja- warsztaty ze sprawcami domowej we wspomnianych zadaniach.
wów przemocy w rodzinie. Jednym przemocy, aby wspólnie zatrzymać Projekt w ramach Programu
z nich są tzw. niebieskie tygodnie, w ich negatywne zachowania. Osłonowego realizowany będzie od
ramach których mieszkańcy będą - Przemoc domowa jest prze- 1 lipca do końca roku. Wpisuje się w
mieli możliwość skonsultowania stępstwem ściganym z urzędu
się z ekspertami, m.in. prawnikiem, Marta Rębska oraz kierowniczka GOPS-u Anna Sikorska.
- podsumowuje Anna Sikorska. Program przeciwdziałania przemo-
psychologiem czy specjalistą do - Chcemy pokazać sprawcy, że po- cy w rodzinie i ochrony ofiar, który
Sikorska, kierowniczka GOPS-u W ramach grantów na terenie realizuje gmina Lubicz. Wszystkie
spraw przeciwdziałania przemocy. w Lubiczu Dolnym. - Skierowane gminy uruchomiona zostanie także dejmując trud, może świadomie
- Ponadto przygotujemy warsz- zmienić swoje dotychczasowe życie informacje związane z projektem
taty budowania umiejętności ro- będą one również do rodziców z grupa wsparcia dla osób doświad- i zapewnić bezpieczeństwo rodzi- dostępne są na stronie gminy oraz
dzicielskich dla rodzin przeżywa- trudnościami opiekuńczo-wycho- czających przemocy. Udział w niej nie. Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
jących kryzysy - podkreśla Anna wawczymi. weźmie od 6 do 10 osób wytypowa- Projekt skierowany jest także łecznej.

Programowanie im nieobce Lokalnie o wspólnocie
Pierwszoklasiści uczyli władze samorządowe programowania Bez względu na wiek i wykształcenie mieszkańcy
Kształcenia Ustawicznego: Teresa
gminy debatowali o rozwoju działań lokalnych
Till i Grażyna Pawłowicz-Zawadz-
ka.
- Obecnie dzieci są na etapie
animacji - podkreśla Elżbieta Gon-
terska, nauczycielka SP w Młyńcu
Pierwszym. - Udało się nam już
stworzyć jedną grę. Jest to ciekawa
forma edukacji i zabawy - wstępu
do posługiwania się nowoczesną
technologią.
Swoje umiejętności przekazy-
wali gościom m.in. Kacper i Wik-
toria, dla których podstawowe pro-
gramowanie nie ma już tajemnic. Jak budować wspólnoty lokalne gości było zróżnicowanie społecz-
- Najciekawsze jest wybieranie i co robić, aby czuły one między ne, aby wśród rozmówców znaleźli
obrazków i tworzenie z nich goto- sobą więź - taki temat rozmów się przedstawiciele różnych profesji
wych scenek - tłumaczy ośmioletni postawili przed sobą uczestnicy i środowisk.
Kacper. - A co jest trudnego? Dla debaty „Rozwijamy skrzydła Pol- Przy jednym z debatujących
mnie pisanie. ski lokalnej”, którzy spotkali się stołów znalazły się uczennice Gim-
Wiktoria zaś samodzielnie pro- w piątek 19 maja w świetlicy wiej- nazjum w Grębocinie, które na co
gramuje już zachowania swojej po- skiej w Krobi. Wydarzenie, które dzień działają w społeczności kla-
w kraju odbyło się już po raz trze- sowej, starając się zachęcać swoich
Dominik Blek, tutejszy nauczyciel, czuwa nad rozwojem uczniów. staci, choć jak zaznacza, początki ci, w gminie Lubicz debiutowało. rówieśników do aktywności w ak-
nie były łatwe. cjach lokalnych.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej tworzyć na tabletach i komputerach Nabyte przez pierwszoklasistów
w Młyńcu Pierwszym, jako jedni gry, pokazy multimedialne, histo- Goście spotkania zasiedli przy - Warto było wywołać temat
umiejętności wciąż będą się rozwi- stołach w kilkuosobowych gru- rozwoju lokalnych społeczno-
z nielicznych w Polsce, obchodzili ryjki i inne programy. Jego niewąt- jać. Wszystko za sprawą projektu
Międzynarodowy Dzień Scratcha. pliwą zaletą jest błyskawiczny efekt, pach. Wśród debatujących znaleźli ści - podkreśla dyrektorka GBP. -
Erasmus + mobilność, który szkoła się m.in. Teresa Gryciuk, sekretarz Wszystkim nam zależy, aby wspól-
W tym dniu odbyła się m.in. po- jaki widzi uczeń, tworząc swój pro- w Młyńcu Pierwszym realizować
kazowa lekcja programowania, gram i go uruchamiając. gminy Lubicz, Wojciech Knieć, nie coś budować. Finalnie podczas
będzie wspólnie z placówkami w prezes Lokalnej Grupy Działania debaty wybraliśmy trzy czynniki,
którą maluchy poprowadziły dla - Dzieci pracują z programem Złotorii i Lubiczu Dolnym. Od
zaproszonych gości. „Podgrodzie Toruńskie”, proboszcz które najbardziej nas łączą i trzy,
od września i już widać postępy,
października nauczyciele wyjadą parafii w Złotorii ks. Marian Wró- które nas wzmacniają. Komunika-
które zrobiły - podkreśla dyrek- blewski, a także grupa radnych, dy- cja, lokalni liderzy i tradycje oraz
- Podczas spotkania zaprezen- torka placówki. - Właśnie dlatego do szkół za granicę: do Portugalii,
Hiszpanii, na Maltę i do Brukseli, rektorów szkół, sołtysów, przedsta- obyczaje - to właśnie te aspekty były
towaliśmy działania, które podej- zaprosiliśmy na Dzień Scratcha wicieli stowarzyszeń i uczniów. najczęściej przywoływane jako rze-
mujemy, aby prowadzić w szkole osoby, które podjęły decyzję o do- aby tam doskonalić swoją wiedzę
pod kątem nowoczesnych techno- - Zadaniem naszych gości było czy dla nas najważniejsze.
zajęcia metodami XXI wieku - pod- sponsorowaniu zakupu tabletów. debatowanie nad budowaniem Wnioski ze wszystkich dyskusji
kreśla dyrektorka SP w Młyńcu Chcieliśmy pokazać im, że była to logii w edukacji.
- W tym kierunku planujemy wspólnot lokalnych, ale także wię- zostaną przedstawione opinii pu-
Pierwszym Mariola Marcinkowska. bardzo dobra decyzja. zi: sąsiedzkich, sołeckich itp. - opi- blicznej za pośrednictwem part-
- Jedną z nich są zajęcia prowadzo- Przy tabletach wraz z pierw- iść - podsumowuje Mariola Mar-
cinkowska. - Chcemy umożliwić suje Marzenna Wojnar, dyrektorka nerów medialnych oraz w listopa-
ne na tabletach w języku scratch, szoklasistami zasiedli: Hanna An- Gminnej Biblioteki Publicznej w dzie na Kongresie Obywatelskim w
innymi zajęcia z robotyki i prace z zel, przewodnicząca rady gminy naszym uczniom zdobywanie jak
Lubiczu, koordynatorka spotkania Warszawie. Raport z debat zostanie
ozobotem. Lubicz, radni Mariola Falkowska, największej wiedzy. A ciężka praca w gminie. - Podjęliśmy się tak- wręczony prezydentowi RP An-
Wirtualny język programowania Zbigniew Barcikowski, Ryszard nad edukacją rozpoczyna się wła- że tematu wzmacniania wspólnot drzejowi Dudzie.
scratch to intuicyjny język pozwa- Korpalski oraz Jerzy Guranowski, śnie od nauczycieli. gminnych. Ważną kwestią doboru (MC)
lający dziecku w sposób wizualny a także przedstawicielki Centrum (MC)
Poza Toruń . 26 maja 2017
12 MIASTO CHEŁMŻA

Wyszliśmy do mieszkańców
„Odkryjmy wspólnie piękno czytelnictwa i pokażmy, jak ważna dla nas jest dziś
książka” - właśnie zadebiutował na chełmżyńskim rynku Festiwal Książki i Bibliotek
Powiatu Toruńskiego
Michał Ciechowski
Pierwsza edycja Festiwalu przy- bliotek, włodarze miasta i gminy Gminnej Biblioteki Publicznej w
ciągnęła do Chełmży setki miło- Chełmża, a także toruński starosta. Chełmży Urszula Meszyńska, fe-
śników książek z całego powiatu. - Święto książki organizowane stiwal pozwolił zburzyć mury bi-
Gościem specjalnym wydarzenia w Chełmży jest dla nas ogromnym blioteki i wyjść z książką na rynek,
była aktorka i pisarka Barbara wyróżnieniem - mówił Jerzy Czer- naprzeciw czytelnikom.
Bursztynowicz. wiński, burmistrz miasta. - Trud- - Wychodząc na zewnątrz,
no sobie bowiem wyobrazić nasze chcieliśmy pokazać dzieciom, mło-
„Literatura rozwija się najlepiej życie bez książek. Chciałbym więc dzieży i dorosłym, że na czytanie
wówczas, gdy jest w połowie rze- wyróżnić tych, którzy na co dzień z wciąż jest moda - mówiła Urszula
miosłem, a w połowie sztuką” - pi- nimi pracują, czyli naszych biblio- Meszyńska. - Zainteresowanie fe-
sał William R. Inge. W sobotę, 13 tekarzy i pracowników placówek w stiwalem było duże, a w jego trakcie
maja, w centrum Chełmży gościli całym powiecie. spotkałam się z bardzo pozytywny-
Podziękowania za trud pracy mi opiniami.
wybitni regionalni pisarze i wy- i upowszechnianie czytelnictwa
dawcy, którzy prezentowali swoją Podczas wydarzenia można było
wśród mieszkańców wybrzmiały obejrzeć prace Ludwiki Hałas, lo-
twórczość. Tam także pojawili się ze sceny w wyjątkowym Tygodniu
miłośnicy książek z całego regio- kalnej malarki. Podsumowano tak-
Bibliotek. Popularyzatorzy ksią- że konkurs plastyczny związany z
nu, przedstawiciele gminnych bi- żek z rąk władz miasta i powiatu bibliotekami, a pokonkursowe pra-
BURMISTRZ CHEŁMŻY otrzymali drobne upominki, któ- ce wystawiono na chełmżyńskim
informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 re wspierać będą funkcjonowanie rynku.
ustawy z dnia 21 sierpnia podtoruńskich placówek. Jak podkreślali organizatorzy
1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( - Szczęśliwy ten, co miał za mło- imprezy, I Festiwal Książki i Bi-
Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. ) w siedzi- du czytane bajki - podkreślał Mi- bliotek Powiatu Toruńskiego był
bie Urzędu Miasta Chełmży przy ul. gen. rosław Graczyk, starosta toruński, wyzwaniem. Jego celem było zatar-
J. Hallera 2 oraz na stronie internetowej który gościł na debiutującej im-
urzędu www.bip.chelmza.pl został wywie- cie stereotypów związanych m.in.
prezie. - Niezapomnianych przeżyć z bibliotekami, a także ukazanie
szony na okres 21 dni wykaz nieruchomo-
ści przeznaczonej do sprzedaży tj. dz. 14/4
nikt nam nie zabierze. Życzę wam, lokalnej twórczości mieszkańców
i 367 z obrębu 9 o łącznej powierzchni abyście wychowywali się z książką i powiatu.
0.5633 ha; aby jednoczyła was ona z bliskimi. - Biblioteki dzięki wsparciu
Jak podkreśliła dyrektorka władz miast, gmin i powiatów są
REKLAMA
dziś bardzo dobrze wyposażone
- podkreśla dyrektorka GBP. - W
naszych placówkach nie odczuwa-
my spadku czytelnictwa, ponieważ
zmieniamy swoje oblicze - oferu-
jemy wiele warsztatów, spotkań z
pisarzami i lokalnymi artystami,
które przyciągają do nas prawdziwe
tłumy.
Na jedno z takich spotkań bi-
blioteka zaprosiła także podczas fe-
stiwalu. Gościem wydarzenia była
bowiem Barbara Bursztynowicz,
aktorka i debiutująca pisarka, au-
torka książki „Jak w życiu. Felieto-
ny”.
- Mieszkańcy byli bardzo zado-
woleni z możliwości porozmawia-
nia z aktorką - relacjonują przed-
stawiciele GBP. - Robili sobie także uczestniczenia w nowym festiwalu, do Czernikowa - informuje Urszula
zdjęcia i zbierali autografy. Takie będzie mógł to nadrobić w przy- Meszyńska. - Jestem pewna, że dru-
spotkania kreują w nas zaciekawie- szłym roku, bowiem organizatorzy ga edycja będzie jeszcze bogatsza w
nie i potrzebę sięgania po wiele róż- już zapowiedzieli jego kolejną edy- twórców i wydarzenia towarzyszą-
nych tytułów. cję. ce największemu świętu książki w
Ten, kto nie miał możliwości - W maju 2018 roku zapraszamy regionie.
REKLAMA

Poza Toruń . 26 maja 2017
MIASTO CHEŁMŻA 13

Długa lista obowiązków
Na początku roku w Chełmży zaczęło działać Centrum Usług Wspólnych. Czym zaj-
muje się ta jednostka? Rozmawiamy na ten temat z jej dyrektorką, Iwoną Konicką
Czym zajmuje się CUW?
Po pierwsze, w związku ze zmia-
nami ustawy o oświacie Rada Mia-
sta musiała zlikwidować Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Oświaty w Chełmży i w to miejsce
powołać nową jednostkę. Celem
stworzenia nowego miejsca było
uwspólnienie obsługi administra-
cyjnej, finansowej i organizacyjnej
Chełmżyńskie Stowarzyszenie Białe Żagle otworzyło w weekend 13 i 14 jednostek organizacyjnych miasta.
maja sezon żeglarski. Na przystani odbyło się m.in. spotkanie z burmi- Przykładowo Miejski Ośrodek Po-
strzem Jerzym Czerwińskim, podsumowanie dotychczasowych działań mocy Społecznej miał swoją księ-
oraz ognisko. Dzień później żeglarze zrzeszeni w stowarzyszeniu wzięli gowość w Urzędzie Miasta. Tak być
udział w biegu regatowym. nie powinno. Te zadania trafiły do
nas. Obsługujemy także Ośrodek
Sportu i Turystyki oraz wszystkie

Święto latorośli
miejskie placówki edukacyjne, czy-
li przedszkola, szkoły podstawowe i
póki co gimnazjum.

O godz. 11 na chełmżyńskim chów. Nie zabraknie stoisk z ma- Jakie obowiązki spoczywają na pra- Iwona Konicka, dyrektorka jednostki.
Rynku rozpocznie się Ekologicz- lowaniem twarzy oraz aktywności cownikach CUW-u?
ny Dzień Dziecka. Czwartek 1 Jest ich całkiem sporo. Począw- Sumując także osoby wykonujące pewno nie udałoby się osiągnąć
ruchowych. Imprezę poprowadzi roboty publiczne i stażystów, zaj- zamierzonych celów i nałożonych
czerwca dla najmłodszych miesz- szy od sporządzania sprawozdań
animator, który wprowadzi dzie- budżetowych i finansowych przez mujemy się dokładnie 321 pracow- zadań bez wsparcia doświadczo-
kańców miasta zapowiada się bar- ci w tematykę ekologii i segregacji
dzo interesująco. sporządzanie list płac na koordy- nikami. nej i pracowitej kadry zatrudnio-
śmieci. Organizatorzy przygotują nowaniu naborów do szkół koń- nej w Centrum Usług Wspólnych.
Warsztaty dla najmłodszych, kon- także stoiska z warsztatami pla- cząc. Obsługujemy 150 nauczycieli, Jak oceni pani działalność CUW-u Na początku było mało czasu i to
kursy oraz bezpłatny dmuchany stycznymi, figur balonowych czy prawie tyle samo innych pracowni- z perspektywy czasu? chyba cud, że udało się przenieść
plac zabaw – tak w skrócie będzie cieczy nienewtonowskiej. ków w szkołach i pozostałych jed- Nowa jednostka, nowe zadania wszystko w ekspresowym tempie
wyglądało miejskie święto malu- (AS) nostkach leżących w naszej gestii. i wdrażanie reformy oświaty. Na (śmiech).
REKLAMA

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Artykuł opracowany przez Lokalna Grupę Działania Ziemia Gotyku, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

LGD Ziemia Gotyku

Włącz się w rozwój
społeczny i zawodowy mieszkańców gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice,
Papowo Biskupie i Miasta Chełmży. Mamy na ten cel ponad 5 mln zł
Problem ubóstwa i wykluczenia społecznego szarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest prze-
jest jednym z ważniejszych obszarów wsparcia znaczona na tworzenie nowych firm i rozwój
z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. firm istniejących, ze szczególnym uwzględ-
W dokumencie strategicznym Europa 2020, nieniem tzw. grup defaworyzowanych na ryn-
wyznaczającym kierunki rozwoju krajów UE, ku pracy. Ponad 2,2 mln zł z Europejskiego
jednym z głównych celów jest rozwój sprzy- Funduszu Społecznego zostaną skierowane
jający włączeniu społecznemu – wspieranie na projekty i granty dla osób zagrożonych
gospodarki charakteryzującej się wysokim po- ubóstwem i wykluczeniem społecznym m.in.
ziomem zatrudnienia, zapewniającej spójność rodzin korzystających ze świadczeń pomocy
gospodarczą, społeczną i terytorialną. Prio- społecznej, niepełnosprawnych, bezrobot-
rytet koncentruje się na tworzeniu nowych nych, uzależnionych. Natomiast ponad 3,7 mln
miejsc pracy, inwestycjach w podnoszenie złotych ze środków Europejskiego Funduszu
kwalifikacji (kursy i szkolenia) oraz moderni- Rozwoju Regionalnego zostanie przeznaczo-
zacji rynków zatrudnienia i systemów opieki nych na działania rewitalizacyjne skierowane
społecznej. do mieszkańców miejscowości wiejskich o du-
żej koncentracji problemów społeczno-gospo-
Nasza strategia
W tym kontekście zostały wyznaczone cele darczych.
na poziomie regionalnym i lokalnym w Polsce.
Jedną z form zastosowania zasady włączenia Gdzie szukać informacji?
społecznego jest Strategia Rozwoju Lokalnego Fundusze na działania wspierające grupy
Kierowanego przez Społeczność dla obszaru defaworyzowane oraz osoby zagrożone ubó-
Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku”. stwem i wykluczeniem społecznym są dystry-
Większość środków przeznaczonych na wdro- buowane poprzez Lokalną Grupę Działania
żenie strategii skierowana jest na realizację Ziemia Gotyku w formie konkursów i grantów
projektów w zakresie zwiększenia aktywności w ramach umowy zawartej pomiędzy LGD a
społecznej i zawodowej mieszkańców obszaru Marszałkiem Województwa Kujawsko-Po-
Miasta Chełmży oraz Gmin Chełmża, Łu- morskiego. Pracownicy biura LGD udzielają
bianka, Łysomice i Papowo Biskupie. informacji, doradzają i pomagają przy opraco-
waniu projektów. Szczegółowe informacje są
Dla kogo dotacje ? na stronie www.lgd.ziemiagotyku.com i pod
Około 3 mln zł z Programu Rozwoju Ob- nr tel. 56 610 80 17 kom. 607 772 289.
Poza Toruń . 26 maja 2017
14 GMINA CHEŁMŻA

Kultura w każdej wsi
Przepis na doskonałą ofertę kulturalną to docieranie do każdego, współpraca i gło-
Naturalna ochrona
Od listopada zeszłego roku firma
Bionitec sprawdza w Zalesiu ja-
na tej podstawie dokonuje analizy
czystości wody.
kość wody w Jeziorze Chełmżyń- Monitoring trwa całą dobę i w
wa pełna pomysłów skim. Pomiary wykonywane są razie reakcji na zanieczyszczenia
dzięki… małżom. Pierwsze efekty aktywowany jest alarm. Odpo-
Setki inicjatyw, liczne konkursy i (instytucja regularnie je otrzymuje) wyjazdy poznawcze po Polsce, Klub pionierskiej techniki zaprezento- wiednie służby mogą zostać o nim
wielki wkład w kultywowanie tra- udało się stworzyć Wiejską Szko- Cafe, zajęcia teatralne i spektakle w wano niedawno władzom gminy. powiadomione za pośrednictwem
dycji – tak w skrócie można opisać łę Animacji Kultury. Był to cykl ramach projektu „Teatralne Przeni- SMS-a lub wiadomości e-mail. Wy-
działalność Centrum Inicjatyw warsztatów rozwijających umiejęt- kania”, dożynki – to tylko niektóre Małże są bardzo wrażliwe na niki analiz mogą być także prezen-
Kulturalnych gminy Chełmża. ności społeczne. Warto wspomnieć z inicjatyw oraz wydarzeń, w które różne zanieczyszczenia. Mięczaki towane w aplikacji mobilnej oraz
Jednostka ta 12 maja obchodziła także o pracowni rękodzieła ludo- wkład miało Centrum Inicjatyw te reagują np. na azotany, które po- na stronach internetowych. Bio-
10-lecie swojej działalności. Nie wego i artystycznego Malwa, któ- Kulturalnych. Jednym z trwających chodzą m.in. ze źródeł rolniczych. stacja działa oczywiście w zgodzie
zabrakło wspomnień, podzięko- ra została doceniona m.in. przez pomysłów są warsztaty dla dzieci Wyczuwają miedź, pestycydy i inne z naturą, gdyż wykorzystuje do za-
wań i wzruszeń. Program 2 Telewizji Polskiej oraz „Animacje poklatkowe, czyli zdję- toksyczne substancje. Są w tym nie- silania ogniwa fotowoltaiczne. Jest
zarząd województwa kujawsko-po- cia wprawiane w ruch…”. zawodne i bez problemu poznają umieszczona w jednym miejscu za
trujące i szkodliwe płyny. pomocą kotwicy.
CIK swoją siedzibę ma w Brąch- morskiego. Na urodzinach nie zabrakło tak- Firma Bionitec jesienią zeszłe- - Dla nas, mieszkańców, Jezioro
nówku. Nie ma typowej sali wido- - Nasz jubileusz jest niewielki, że przedstawicieli samorządu po- go roku zamontowała w Zalesiu Chełmżyńskie jest jak skarb. Jeże-
wiskowej, jednak nie na tym polega ale dokonania są spore – mówiła wiatowego i gminnego. biostację analizującą wodę. To li jest ktoś, kto chce je chronić, to
jego siła. na jubileuszowej imprezie Justyna - Gdybym państwu powiedział, stosunkowo niewielki prostopa- jest on u nas mile widziany – pod-
- Jesteśmy wędrującym domem Błaszczyk. – Dzisiaj można je zoba- jak wyglądały starania o utworze- dłościan, który wykorzystuje mał- sumował wójt Jacek Czarnecki na
kultury – uważa Justyna Błasz- czyć i usłyszeć. nie CIK-u, to wtedy byłby niezły że jako naturalne czujniki. System niedawnym spotkaniu z firmą Bio-
czyk, dyrektorka placówki. – Naszą Usłyszeć można było na pew- kabaret – mówił Jacek Czarnecki, informatyczny rozpoznaje ruchy nitec.
działalność prowadzimy w kon- no zespół wokalny Polskie Kwia- wójt gminy Chełmża, dziękując Ju- dwuczęściowej muszli mięczaka i (AS)
kretnych wsiach, aby docierać do ty, który powstał w 2014 r., skupia stynie Błaszczyk i całemu zespoło-
każdego z ofertą. Wszędzie chcemy ponad 30 osób i promuje ludową wi. - Mija 10 lat kulturalnego bicia

Współpraca na medal
zaznaczyć ślad naszej obecności, twórczość muzyczną. Na scenie serca naszej gminy. Gratuluję twór-
aby motywować i pobudzać lokalną zaprezentował się także Klub Ma- czych rezultatów.
społeczność. Mamy chęci, pomysły lucha CIKUSIE (zajęcia artystycz- Do dyrektorki Centrum ustawi-
i dobry zespół. ne i edukacyjne dla dzieci w wieku ła się także długa kolejka przedsta-
Dotychczasowe działania Cen- przedszkolnym). Swoim śpiewem wicieli sołectw, stowarzyszeń i in-
trum Inicjatyw Kulturalnych robią zachwyciła również solistka Natalia nych instytucji, aby pogratulować Mieszkańcy gminy Chełmża nie polu namiotowym.
wrażenie. W 2009 r. dzięki dofi- Majewska. jubileuszu. mogą narzekać na nudę. Pod ko- O współpracy Drzonowa (gmi-
nansowaniu ze środków unijnych Galeria Stara Szopa w Grzywnie, (AS) niec maja sporo będzie się działo na Lisewo) i Drzonówka nikogo
w Drzonówku i okolicach. nie trzeba przekonywać. Motoma-
jówka to jeden z przykładów, ale
W sobotę 27 maja prawdziwa niejedyny. Oba sołectwa wspólnie z
gratka dla fanów motoryzacji. W samorządem gminnym zorganizu-
klubie Autsajder Bar odbędzie się ją 28 maja festyn z okazji otwarcia
kolejny już raz Motomajówka. Co- wspólnego terenu rekreacyjnego
roczne spotkanie fanów jednośla- na granicy powiatów toruńskiego
dów to zawsze doskonała zabawa i chełmińskiego. Znalazły się tam
przy grillu i ryku silników. Organi- m.in. boisko i plac zabaw. Oficjal-
zatorzy (samorządy gmin Chełmża ne otwarcie odbędzie się o godz.
i Lisewo, wspomniany Autsajder 15, ale już godzinę wcześniej na
Bar oraz OSP w Drzonowie) zapew- dzieci będą czekały konkursy oraz
niają, że i tym razem nie będziemy dmuchańce. O godz. 16 rozpocz-
się nudzić. W trakcie imprezy nie nie się mecz otwarcia w siatkówkę
zabraknie licznych konkursów. pomiędzy reprezentacjami gmin
Motomajówka rozpocznie się o Chełmża i Lisewo. Godzinę później
godz. 14, a w jej trakcie nie zabrak- dla najmłodszych i ich rodziców
nie gitarowej muzyki na żywo. Na wystartują kolejne atrakcyjne zaba-
scenie klubu pojawi się m.in. Banau wy. Wydarzenie zwieńczy impreza
znany dobrze mieszkańcom woje- taneczna. Pierwsze takty muzyki
wództwa kujawsko-pomorskiego. popłyną o godz. 18.
Chętni będą mogli przenocować na (AS)

Jak na weselu
Zespół Leader z Grudziądza wy- uczestnicy tegorocznego przeglądu
grał IV Przegląd Zespołów i Kapel wysłuchali również koncertu ze-
Weselnych w Grzywnie. To wła- społu Skaner – dodaje Katarzyna

[ ]
śnie ci muzycy bawili mieszkań- Orłowska. – Liderem i wokalistą
ców gminy do późnych godzin. grupy jest Robert Sasinowski, który
zaśpiewał takie hity jak „Moja wol-
- Na koncie ność”, „American
mają wieloletnie

1000
Boy” czy „Wakacyj-
doświadczenie es- ny romans”. Więk-
tradowe, które w szość z nas dokład-
ostatnim czasie nie je pamięta.
zaowocowało zwy- Imprezie towa-
cięstwami w po-
dobnych konkur- złotych otrzymał plastyczny konkurs
rzyszył
„Bukiet
sach – informuje zespół Leader z Tobie wręczam,
Katarzyna Orłow- madam”. Zadaniem
ska z Urzędu Gmi- Grudziądza uczestników było
ny Chełmża. - W namalowanie bu-
przeglądzie o na- kietu lub stworze-
grodę wójta gminy nie go z dowolnych materiałów.
Chełmża, czyli 1000 zł w gotówce, Pokonkursowa wystawa, która
rywalizowało łącznie pięć zespołów obejmowała blisko 130 prac, od-
z regionu.
była się w galerii Stara Szopa. Na-
Uczestników przeglądu oceniała
komisja konkursowa. Pozostałe ze- grodzone osoby w poszczególnych
społy także otrzymały nagrody, ale kategoriach odebrały nagrody na
zwycięzca mógł być tylko jeden. scenie przed koncertem zespołu
- Oprócz muzyki weselnej Skaner.
(AS)
Poza Toruń . 26 maja 2017
ŁUBIANKA 23

Szczerozłoty jubileusz
Koło Gospodyń Wiejskich w Przecznie obchodzi piękny jubileusz. Zdaniem samych
członkiń – najpiękniejszy. Pół wieku minęło jak jeden dzień
Robert Kamiński
20 maja, dokładnie w pięćdziesią- wyjątkowy dzień została przygoto- sołtysom – Tadeuszowi Gendkowi i
tą rocznicę powstania Koła Go- wana kilkunastominutowa relacja Pawłowi Chmielewskiemu.
spodyń Wiejskich w Przecznie, filmowa, na którą złożyły się wspo- W związku z jubileuszem RZR-
odbyły się uroczyste obchody ju- mnienia członkiń naszego Koła. KiOR w Toruniu wręczono Orde-
bileuszu Koła. Wspomnieniom i Nikt nie opowie historii Koła lepiej ry Serca - Matkom Wsi członki-
wzruszeniom nie było końca. niż one same – powiedziała prze- niom: Zofii Rutkowskiej, Danucie
wodnicząca KGW Przeczno Miro- Amtmańskiej i Halinie Zielińskiej.
W świetlicy wiejskiej w Przecznie sława Kwiatkowska. Maria Masiczak otrzymała odzna-
zgromadziło się ponad osiemdzie- Wypowiedzi zaprezentowane w re- czenie „Zasłużony dla Kółek Rol-
siąt osób. Zaproszono wielu szacow- lacji filmowej pokazały, ile dla pań niczych”.
nych gości: wójta gminy Łubianka znaczy przynależność do organi- Rada powiatu nadała Kołu Gospo-
Jerzego Zająkałę, przedstawicielkę zacji. To pasja i rozrywka. Ale też dyń Wiejskich medal honorowy
Urzędu Marszałkowskiego Edytę ogrom pracy i poświęconego czasu. „Za Zasługi dla Powiatu Toruńskie-
Zakrzewską, wicestarostę powiatu - Nie sposób tego zaangażowa- go”. Było to wielką niespodzianką
toruńskiego Andrzeja Siemianow- nia przecenić – dodała Mirosława dla członkiń, ponieważ o nadaniu
skiego, sekretarza Urzędu Gmi- Kwiatkowska.
medalu dowiedziały się dopiero w
ny w Łubiance Dariusza Mellera, Następnie dokonano podsumowa-
proboszcza parafii w Przecznie ks. nia działalności, a także uhonoro- dniu jubileuszu.
Wacława Dokurnę, przedstawicieli wano najaktywniejsze członkinie Po wystąpieniach oficjeli człon-
Regionalnego Związku Rolników, Koła. kinie KGW zaprosiły wszystkich
Kółek i Organizacji Rolniczych Jó- Przewodnicząca organizacji wrę- zebranych na poczęstunek oraz za-
zefę Szatanik i Jana Gumowskiego, czyła listy gratulacyjne członkiniom bawę do białego rana. Nieoficjalna
delegację Kół Gospodyń Wiejskich seniorkom: Halinie Paluszkiewicz, część uroczystości, jak przystało na
oraz przedstawicieli wielu organi- Stefanii Poszytek, Władysławie tak świetny jubileusz, udała się zna-
zacji lokalnych. Amtmańskiej oraz Marii Walickiej. komicie.
W programie uroczystości nie mo- Wyróżnione zostały najaktywniej- - Dziękujemy za wszystkie życze-
gło zabraknąć zarysowania histo- sze członkinie: Zofia Rutkowska, nia, prezenty i wsparcie finanso-
rii Koła. W bardzo dużym skrócie Danuta Amtmańska, Maria Krycz- we w dniu naszego święta – mówi
została ona zrelacjonowana przez ka, Barbara Sadowska, Halina Rut- wzruszona przewodnicząca KGW
prowadzącą. kowska, Sławomira Mrzygłód, Wie- Mirosława Kwiatkowska. – Miłe
- O historii Koła Gospodyń Wiej- sława Mikulska. Podziękowania słowa zawsze dodają otuchy i mo-
skich w Przecznie można by opo- złożono również sołtysowi Adamo- bilizują do działania. Na następne
wiadać godzinami. Jednak na ten wi Sadowskiemu oraz poprzednim pół wieku.

Dzień Dziecka razy 5 Łubianka rozbiegana
Łubianka Grand Prix Cross to cykl turniejów, którego
4 czerwca w niedzielę w Gminnym Parku Kultury w Łubiance odbędzie się uroczy-
nie powstydziłyby się najlepsze ośrodki maratońskie
sty festyn z okazji Dnia Dziecka. Wszystkie dzieci mogą czuć się zaproszone Obecna formuła turniejów po- mi biegaczami Polski. Od niedawna
wstała w roku 2005. Obejmuje 12 klub utworzył sekcję juniorską.
Robert Kamiński zawodów rocznie. Każdy szanu- Pomysł imprezy się przyjął. Spo-
W latach poprzednich uroczysto- du odległości miejsca zamieszkania obiecał upiec własne drożdżówki. jący się biegacz z naszego woje- tkał się z serdecznym przyjęciem
ści związane z 1 czerwca każde z (po zabawie oczywiście dzieci zo- Zarówno dzieci, jak i rodzice będą wództwa ma te imprezy w swoim wójta Łubianki Jerzego Zająkały,
sołectw gminy Łubianka organi- staną odstawione do domów). mieli możność porównania ich kalendarzu. 18 czerwca odbędzie który sam jest wielkim miłośni-
zowało osobno. W tym roku po- Na miejscu będzie można ko- umiejętności i wybrania najlep- się bieg jubileuszowy. Zawodnicy kiem biegania.
wstał pomysł, aby najmłodszych rzystać do woli ze wszystkiego, co szych. Ten konkurs zapowiada się staną na mecie po raz 150. - Pamiętam, jak po raz pierwszy
zebrać razem w jednym miejscu. szczególnie interesująco. zetknąłem się z bieganiem. Zada-
przygotowali organizatorzy. Początki były skromne. Po pro- wałem sobie pytanie, co ci ludzie
Organizuje go pięciu sołtysów: Będą niezliczone konkursy i tur- Przez cały czas dzieci będą miały
Biskupic, Łubianki, Pigży, Wy- dostęp do placów zabaw, zjeżdżalni, stu lubili raz na jakiś czas zorga- właściwie robią? Nie mają autobu-
nieje z nagrodami. Przyjadą wozy

‘‘
bcza i Zamku Bierzgłowskiego. nizować bieg, żeby się sprawdzić. sów? Taksówek? Kiedy sam zaczą-
kul wodnych, fotobudki. Chęt- Startowało wówczas nie więcej niż łem biegać, szybko to zrozumiałem.
Powodów jest wiele. ni, w chwili wolnej od zabawy, 50 zawodników. Z czasem, wraz ze To najwspanialsza forma odpo-
będą mogli wziąć udział w po- wzrostem popularności tej formy czynku. Biegam od 30 lat, zwykle
Przede wszystkim wspólna kazach pierwszej pomocy. rekreacji, formuła zawodów zaczęła trzy razy w tygodniu. Często łapię
impreza ma uatrakcyjnić obcho- Rodzice prócz możliwości się rozszerzać. Od kilkunastu już lat się na tym, że nie mogę się docze-
dy święta najmłodszych. W dużej oceny kunsztu cukierniczego cykl przyciąga zarówno wielu ama- kać, kiedy włożę dres i znów pobie-
grupie, nie ulega wątpliwości, poszczególnych sołtysów będą torów biegania, jak i zawodników gnę. To, że od tylu już lat Łubianka
dzieciom będzie dużo raźniej.
Indywidualne obchody każde-
L -
iczymy na dużą fre mogli raczyć się darmową
kawą i herbatą, a także zapro-
traktujących bieganie wyczynowo. jest tak pięknie rozbiegana, jest na-
- Zwykle na starcie staje 100- szą wielką radością. I dumą.
mniej kolorowe.
, ,
go z sołectw były skromniejsze i kwencję i co za tym idzie szeni zostaną na staropolski 200 zawodników – mówi Andrzej Bieg 18 czerwca odbędzie się na
poczęstunek złożony z chleba Sierocki, pracownik urzędu gminy, dystansie 8400 m. Osobne minibie-
- Mamy nadzieję, że w tym świetną zabawę . ze smalcem i ogórkiem. jeden z inicjatorów cyklu. – Jed- gi zorganizowane będą dla dzieci w
akurat przypadku ilość pójdzie w - Postawiliśmy na rozmach nak dwa razy do roku jest inaczej. kilku kategoriach wiekowych.
parze z jakością – mówi anima- – przyznaje Sebastian Pod- W maju w Biegu Samorządowym - Ze względu na jubileusz za-
tor kultury Sebastian Podkański, kański. – Chcemy, by zarów- bierze udział już kilkaset osób, na- dbaliśmy o odpowiednią oprawę
który koordynuje całą imprezę. – strażackie. Każdy będzie mógł się no dzieci, jak i rodzice dobrze się tomiast w listopadzie, w Biegu Nie- imprezy – dodaje wójt. – Będzie
Liczymy na dużą frekwencję i, co za nimi przejechać i zobaczyć, jak bawili. W końcu święto naszych podległości, zwykle jest to około więcej nagród. Wiele do rozloso-
tym idzie, świetną zabawę. działa straż, biorąc udział w spe- milusińskich mamy tylko jeden raz 1000 uczestników. wania. Specjalnie uhonorujemy
O to raczej organizatorzy mogą cjalnym pokazie. do roku. Pierwszy raz będziemy Bieg organizuje Klub Maratoń- pana Andrzeja Szweca – jedynego
być spokojni. Lista zaplanowanych - Zaproszeni strażacy obiecali wszyscy razem. To wystarczający czyka „Truchcik” Łubianka. Klub zawodnika, który wziął udział we
atrakcji jest imponująca. zająć się grillem – dodaje Sebastian powód, by dobrze się bawić. miał niezbyt okazałe początki, ale wszystkich dotąd 149 biegach. Jest
W pierwszej kolejności należy Podkański. – To oczywiście gwa- Początek festynu o godz. 15.00. jak dotąd doczekał się już kilku ty- wielu innych, którzy mają na swoim
podkreślić, że wszystkie atrakcje rantuje całkowite bezpieczeństwo. Darmowy autobus zabierze chęt- tułów drużynowego mistrza Polski. koncie po sto kilkadziesiąt biegów,
będą darmowe. Najpierw dzieci Prócz kiełbasek nie zabraknie nych: z Wybcza o 14.25, z Biskupic Również indywidualnie miejscowi ale tylko jemu jednemu udało się
skorzystają z bezpłatnego autobusu, tego, co dzieci lubią najbardziej: o 14.30, z Pigży (bloki) o 14.40, z zawodnicy nie mają czego się wsty- pobiec we wszystkich. To prawdzi-
który dowiezie je na miejsce. Nikt lodów, ciastek, napojów, popcor- Leszcza o 14.45, z Zamku Bierz- dzić. Wielu z nich osiąga znakomi- wy wyczyn. Wszystkich chętnych
nie będzie pokrzywdzony z powo- nu. Dodatkowo każdy z sołtysów głowskiego o 14.55. te rezultaty sportowe, pozwalające z serdecznie zapraszamy. Dukty leśne
sukcesem rywalizować z najlepszy- i alejki parkowe Łubianki czekają!
Poza Toruń . 26 maja 2017
24 OBROWO i CZERNIKOWO

Błogosławieństwo i odznaczenia Drogowo
Ulice Toruńska, Cicha, Kwiatowa
oraz Strumykowa z odnogami w
Druhowie w trakcie swojego święta zostali docenieni za całokształt działalności na rzecz pożarnictwa Czernikowie już niedługo zmie-
nią swoje oblicze. Praktycznie na
Romana Baliny, Stanisława Świą- każdym z wymienionych odcin-
teckiego, Zygmunta Ćwiklińskiego, ków trwają intensywne prace.
Mariana Wachowskiego i Ryszarda
Błaszkiewicza. Wyróżnienia uzu- Roboty w gminie wykonuje
pełniło wręczenie 10 odznak „Wzo- Przedsiębiorstwo Robót Drogo-
rowy Strażak”. wych z Lipna. Inwestycja jest warta
- Druhowie są ogromnie za- ponad 1,5 mln zł. Ponad 60% kwoty
angażowani w działanie na rzecz pokryje dofinansowanie z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich
gminy – dodaje Zdzisław Gawroń- na lata 2014-2020. Niektóre z od-
ski. – To społecznicy, którzy są bar- cinków są już na finalnym etapie.
dzo dobrze przeszkoleni. Zdarzeń W pełni zmodernizowanymi ulica-
jest coraz więcej m.in. ze względu mi przejedziemy w trzecim kwarta-
na drogę krajową nr 10. Strażacy le tego roku. (AS)
z OSP biorą udział w gminnych
uroczystościach, działaniach pre-
wencyjnych, wspierają organizację
festynów i świąt.
Atrakcyjny dzień
Na terenie samorządu działa Piątek 2 czerwca w Czernikowie
6 ekip pożarniczych. Strażacy z będzie obfitował w wiele atrakcji.
Czernikowa należą do Krajowego To za sprawą m.in. tutejszej pod-
Strażacy z jednostek Ochotni- prawionej przez ks. dziekana Piotra jarskiego. Arkadiusz Bojarski i Pa- Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. stawówki.
czych Straży Pożarnych z gminy Siołkowskiego, kapelana gminnego tryk Ziółkowski oraz Martina Ziół- To oni w kilka minut mogą pojawić
Czernikowo świętowali Dzień św. OSP, oraz ks. wikariusza Damia- kowska i Marta Maślewska mogą się na miejscu pożaru lub wypadku. W szkole odbędzie się dzień
Floriana. Wydarzenie to odbyło na Donderowicza przeszliśmy na pochwalić się odznaczeniem za otwarty, w trakcie którego poznamy
Posiadają dwa samochody ciężkie historię placówki oraz jej ofertę. W
się w Czernikowie 7 maja. przykościelny plac, gdzie wręczyli- wysługę lat (panowie za 10 lat, pa- oraz jeden lekki. Sprzęt uzupełniają godzinach 9-13 weźmiemy udział w
śmy odznaczenia. nie za 5 lat). Zarząd gminny przy-
Święto zawsze ma bardzo uro- Wyróżnień było sporo. Druh gotował także swoje wyróżnienia środki do ratownictwa drogowego lekcjach pokazowych i happenin-
czysty charakter. Wiesław Ziółkowski otrzymał dla zasłużonych dla pożarnictwa oraz łódź do niesienia pomocy na gach. O 18 rozpocznie się piknik
- Co roku na początku maja roz- Medal Honorowy im. Bolesława w gminie. Trafiły one do Czesława wodzie. Strukturę jednostek OSP w rodzinny z występami uczniów. Na
poczynamy od pochodu od remizy Chomicza za szczególne zasługi Lewandowskiego, Jerzego Zglinic- gminie uzupełniają zmotoryzowa- 19.30 zaplanowano występ Wol-
do kościoła – relacjonuje Zdzisław dla rozwoju i umacniania związ- kiego, Edmunda Brzustewicza, Sta- ne Mazowsze, Osówka oraz Steklin. nej Grupy Bukowina. Koncert jest
Gawroński, wójt gminy oraz pre- ku. Druhowie Dariusz Ziółkowski nisława Skowrońskiego, Józefa Ro- W Steklinku i Witowążu druhowie współfinansowany z budżetu oby-
zes zarządu Oddziału Gminnego i Sylwester Maślewski zasłużyli galskiego, ks. Piotra Siołkowskiego, działają na rzecz lokalnej społecz- watelskiego powiatu toruńskiego.
Związku OSP RP. - Po uroczystej natomiast na srebrne medale „Za Stanisława Bendlina, Józefa Bendli- ności w ramach stowarzyszenia Dzień zakończy się zabawą tanecz-
mszy w kościele parafialnym pw. Zasługi dla Pożarnictwa”. Brązowy na, Gabriela Wierzbickiego, Jana użyteczności publicznej. ną.
św. Bartłomieja w Czernikowie od- kruszec trafił do Mieczysława Bo- Pińskiego, Izydora Cichorackiego, (AS) (AS)

Blues, obertas i DJ Buniek
6 maja w Osieku nad Wisłą odbyła się impreza potrójna: Festyn Parafialny, Dzień
Strażaka, Inauguracja Sezonu Motocyklowego. Czy tak niecodzienne zestawienie mo-
gło nie zakończyć się sukcesem?
Robert Kamiński
Czy można mieszać przeciwień- motocykliści przejechali kawalka- Starsi uczestnicy mieli nieco-
stwa? Jeśli idzie o imprezy, to oka- dą ulicami Osieka. Była to nie lada dzienną możliwość obejrzenia po-
zuje się, że można. Ba, nawet trze- gratka zwłaszcza dla młodszych kazu ratownictwa technicznego.
ba. Udowodnili to organizatorzy mieszkańców gminy, którzy często Spotkało się to z niemałym zainte-
Festynu. marzą o własnym jednośladzie. W resowaniem.
paradzie motocykli wziął udział Kiedy po kilku godzinach zabaw
Rozpoczęło się uroczystą mszą osobiście proboszcz. dały o sobie znać żołądki – uczest-
świętą. Udział w niej wzięli straża- Kolejnym punktem programu

‘‘
nicy nie musieli się obawiać. Widok
był koncert rockowo-bluesowy Ja- rozpalonego grilla i kotła z gro-
rosława Nadolnego. Zgromadzeni chówką dowiódł, że jest to festyn
mogli poczuć atmosferę praw- przygotowany w najdrobniejszych
dziwego bluesa – muzyki nie- detalach.
odmiennie kojarzonej z kulturą Jednymi z gości uczestniczących
motocyklową. w festynie były dzieci i młodzież z
Następnie jako przeciwwaga „Młodego Lasu” z Torunia, którzy
Starsi uczestnicy „mocnego uderzenia” wystąpiła
Kapela Ludowa im. Kamińskich.
przyjechali na zaproszenie księdza
mieli niecodzienną możli- Również i ten występ spotkał się z proboszcza. Ta grupa okazała się
szczególnie usatysfakcjonowana.
wość obejrzenia pokazu ra- ciepłym przyjęciem publiczności. Warto na koniec wymienić tych,
Wreszcie w trzeciej odsłonie
dzięki zaangażowaniu których Fe-
townictwa technicznego. oprawy muzycznej swoje umiejęt-
styn Parafialny zwieńczony został
ności zaprezentował DJ Buniek.
cy, motocykliści, zaproszeni goście Tak więc różnorodność muzyczną tak dużym sukcesem: wójt Andrzej
oraz mieszkańcy gminy. Liczba uczestnicy mieli zapewnioną jak Wieczyński, sekretarz Mirosła-
zgromadzonych była imponująca. rzadko. wa Kłosińska, druhny i druhowie
Już sam ten fakt przesądził o wyjąt- Również najmłodsi na brak osieckiej OSP, Robert Jahnka z fir-
kowości uroczystości. Dodatkowo atrakcji narzekać nie mogli: wysza- my Robert Meble, Mariusz Piotro-
zadbano o oprawę muzyczną. Zna- leli się na dmuchanych zjeżdżal- wicz z firmy Auto-Mar z Torunia,
komicie wywiązał się z tego zadania niach, zmierzyli się na strażackim Katarzyna Wieczyńska z Salonu
zespół Katharsis, uatrakcyjniając minitorze przeszkód, pojeździli Fryzjerskiego „Metamorfoza”, pa- Zespół Vern zajął pierwsze miejsce w II Festiwalu Disco Polo i Dance w
mszę. Proboszcz ks. Rafał Bogus samochodami terenowymi, stra- nie z Koła Gospodyń Wiejskich ze Głogowie. Nagrodę Wójta Gminy Obrowo otrzymała grupa Folkiss, zaś
na zakończenie mszy poświęcił żackimi wozami i oczywiście moto- Stajenczynek, państwo Wiesława i nagrodę publiczności w konkursie facebookowym otrzymała Katiusza.
wszystkie motory. Sezon motocy- cyklami. Właściciele jednośladów Andrzej Jurkiewiczowie, Krzysztof Gwiazdą tej imprezy była grupa Play Boys. Festiwal był połączony z pik-
klowy uznano za otwarty. Poświę- zabierali maluchy na przejażdżki Boniecki, pan organista, pan ko- nikiem rodzinnym, na który zjechali mieszkańcy całego region.
cono także strażackie wozy. bardzo chętnie. Radocha nie miała ścielny, a także niezliczone grono fot. Urząd Gminy Obrowo
Kiedy msza dobiegła końca, końca. osób prywatnych i młodzieży.
Poza Toruń . 26 maja 2017
ZŁAWIEŚ WIELKA 25

Wyłącz TV! Rusz się! Możliwe wsparcie
Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” ogła-
Jak co roku niepowtarzalną okazję do okazania choćby cienia aktywności fizycznej sza nabór wniosków na rozwój działalności gospodarczej
mają ci, którzy całe dnie spędzają przed telewizorem. W dniach 26 maja – 1 czerwca Istnieje możliwość składania zawodowa z grup defaworyzowa-
w całym kraju organizowany jest IX Europejski Tydzień Sportu wniosków o udzielenie wsparcia nych na rynku pracy (preferowa-
na operacje realizowane przez nie przedsiębiorstw deklarujących
Robert Kamiński podmioty inne niż LGD. To wsparcie dla osób z wymienionych
szansa dla wielu lokalnych firm i grup), ochrona środowiska i klima-
wym Turnieju Miast i Gmin sklasy- przedsiębiorstw. tu (pozytywny wpływ na środowi-
fikowano 731 miast i gmin. Udział sko i klimat), podnoszenie kompe-
wzięło w nich ponad 1,1 mln uczest- Inicjatywa mieści się w ramach tencji (szkolenia i kursy dla osób
ników. Jest to bez wątpienia wynik projektu „Wsparcie na wdrażanie zatrudnionych), doradztwo LGD
imponujący. operacji w ramach strategii roz- (preferencja osób korzystających z
Prócz celu ściśle „sportowe- woju lokalnego kierowanego przez doradztwa LGD).
go” organizatorom przyświeca i społeczność” objętego Programem Limit środków w ramach na-
inny: aktywizacja wszelkich środo- Rozwoju Obszarów Wiejskich na boru to 800 tys. zł. Możliwa kwota
wisk na rzecz rozbudzania postaw lata 2014-2020. wsparcia: od 26 tys. zł do 100 tys.
prospołecznych i obywatelskich. Zakres tematyczny operacji to zł. Intensywność pomocy: do 70%
Niemożliwe jest bowiem zorga- rozwój przedsiębiorczości na ob- kosztów kwalifikowalnych. Formą
nizowanie tak ogromnego przed- szarze wiejskim objętym strategią wsparcia jest refundacja.
sięwzięcia bez czynnego udziału rozwoju lokalnego. Odpowiedzial- Wnioski należy składać bez-
władz samorządowych, organizacji ną za inicjatywę jest sama społecz- pośrednio, tj. osobiście lub przez
pozarządowych, placówek oświato- ność, której intencją ma być rozwój pełnomocnika albo przez osobę
wo-wychowawczych, firm i przed- działalności gospodarczej, ze szcze- uprawnioną do reprezentacji. Tryb
siębiorstw, działaczy stowarzyszeń gólnym uwzględnieniem podno- składania wniosków: wnioski wraz
kultury, dyrektorów szkół i przed- szenia kompetencji jednostek w z załącznikami należy składać na
szkoli, nauczycieli, trenerów, osób tymże zakresie. odpowiednich formularzach w
prywatnych i wolontariuszy. Cel i Obowiązujące w ramach na- dwóch egzemplarzach w wersji pa-
kierunek jest jasny: promowanie boru warunki udzielenia wsparcia pierowej, do której należy załączyć
zdrowego trybu życia. koncentrują się na następujących wniosek i biznesplan w wersji elek-
Jak co roku organizatorzy zwra- kryteriach: doświadczenie wnio- tronicznej na płycie CD.
cają się do władz lokalnych z ape- skodawcy (ugruntowana pozycja Termin składania wniosków: 29
lem o „przygotowanie bogatego na lokalnym rynku, stabilność, do- maja - 13 czerwca.
W trakcie IX Europejskiego Tygodnia Sportu odbędzie się piłkar- programu sportowego, turystycz- bre rokowania na przyszłość), licz- Miejsce składania wniosków:
ska Bitwa Sołectw. nego i rekreacyjnego” i „stworzenie ba nowoutworzonych miejsc pracy biuro Lokalnej Grupy Działania
akcji. warunków dla aktywności rucho- (premiowane będą firmy tworzące „Zakole Dolnej Wisły”,
W ramach IX Tygodnia Spor- wej”. Jeśli idzie o Złąwieś Wielką
tu odbywa się Sportowy Turniej Tegoroczna edycja imprezy ma więcej niż jedno miejsce pracy, co ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kije-
podtytuł „Pamiętajmy o seniorach”. – w tym roku z pewnością się nie wo Królewskie, od poniedziałku do
Miast i Gmin. W Złejwsi Wiel- zawiodą. stanowi wymagane minimum),
kiej już po raz szósty zorganizo- Również i w tym względzie organi- charakter rozwijanej działalno- piątku w godz. 8-15.
zatorom chodzi o „uruchomienie” Program obchodów Tygodnia
wane zostaną zajęcia sportowe Sportowego w gminie jest tak boga- ści (działalność produkcyjna lub Formularz wniosku o udziele-
dla wszystkich, ze szczególnym osób 50+, zmotywowanie choćby gospodarcza oparta na lokalnych nie wsparcia, formularz wniosku
do wyjścia z domu. Często jeden ty, że na samo tylko wspomnienie
uwzględnieniem seniorów. Te- o każdej z imprez potrzeba by było produktach rolnych), wkład wła- o płatność, formularz umowy o
goroczne hasło imprezy bowiem tego typu impuls wystarcza, by ktoś sny (preferowane będą operacje, udzielenie wsparcia, a także lokalne
zachęcił się do jakiejkolwiek aktyw- osobnego artykułu. Wybierzmy z
brzmi: „Pamiętajmy o seniorach”. tej imponującej listy pozycje naj- w których udział wkładu własnego kryteria wyboru operacji znajdu-
ności fizycznej. Pomaga w tym rów- jest wyższy niż wymagany), racjo- ją się w siedzibie Lokalnej Grupy
nież integracja ze znajomymi czy ciekawsze.
Datę imprezy zapamiętać łatwo: 26 maja – „Bitwa Sołectw” - nalność budżetu operacji (kosz- Działania „Zakole Dolnej Wisły”
od Dnia Matki do Dnia Dziecka. rodziną wokół imprez sportowych, ty są racjonalne i znajdują swoje oraz na stronie internetowej: www.
gdzie rekreacji oddają się całe gru- Turniej Piłki Nożnej o mistrzostwo
Wszyscy, którzy będą szukać wy- gminy w Złejwsi Małej oraz Marsz uzasadnienie w załączonych doku- zakolewisly.pl.
mówek typu „zapomniałem o ter- py. Dla wielu jest to najistotniejszy mentach potwierdzających przyjęty W tym samym terminie rusza
czynnik motywacyjny. Nordic Walking w Górsku; 27 maja
minie”, muszą niestety wymyślić – Mistrzostwa Gminy w Trójboju poziom cen), jakość planu bizneso- również nabór wniosków w kon-
jakieś inne usprawiedliwienie. Nie ulega wątpliwości, że orga- wego (biznesplan jest dokumentem kursie na podejmowanie działalno-
nizowane od kilku lat przedsięwzię- i Czwórboju Lekkoatletycznym w
Intencją organizatorów jest Złejwsi Wielkiej; 28 maja – Rodzin- spójnym z wnioskiem o przyznanie ści gospodarczej.
przede wszystkim aktywizacja fi- cie przynosi namacalne korzyści. pomocy), innowacyjność (wdra- Szczegółowe informacje udzie-
W latach 2009-2016 Ministerstwo ny Rajd Rowerowy, który rozpocz-
zyczna Polaków. Im więcej, tym nie się w Złejwsi Wielkiej; 29 maja żanie nowych lub znacząco ulep- lane są dodatkowo w biurze Lokal-
oczywiście lepiej. Troska ta jest Sportu i Turystyki zlecało Krajowej szonych produktów lub procesu, nej Grupy Działania „Zakole Dol-
Federacji Sportu dla Wszystkich – warsztaty jogi w Górsku. Prócz
szczególnie nakierowana na tych, tego zajęcia aerobiku, zumby i gim- nowej metody marketingowej lub nej Wisły”. Pytania należy kierować
którzy na co dzień przejawiają cał- organizację Europejskiego Tygo- nowej metody organizacyjnej w na adres email: biuro@zakolewisly.
dnia Sportu dla Wszystkich, które- nastyki kompensacyjnej.
kowitą bierność, dla których jedy- Szczegółowe informacje na stro- praktyce gospodarczej, organiza- pl (w tytule maila wpisując numer
nym sportem jest ten, który ogląda- go „poddziałaniem” był Sportowy cji miejsca pracy lub stosunkach konkursu LGD) lub telefonicznie:
Turniej Miast i Gmin. W ubiegło- nie Urzędu Gminy Zławieś Wielka.
ją w telewizji. Zaktywizowanie tych Serdecznie zapraszamy! z otoczeniem minimum w ska- (56) 676 44 36.
osób jest celem numer jeden całej rocznej imprezie – XXII Sporto- li przedsiębiorstwa), aktywizacja (RK)
REKLAMA

Poza Toruń . 26 maja 2017
26 WIELKA NIESZAWKA

Śpiewanie i zabawy Zaszczyt za ciężką
Jaką ofertę gmina przygotowała w najbliższym czasie dla najmniejszych
mieszkańców?
pracę
Najbliższe tygodnie będą owoco-
Pod koniec miesiąca wójt gminy odbierze wyjątkową
wały wieloma atrakcjami dla naj- nagrodę dla samorządu
młodszych. Na 3 czerwca zaplano-
wano gminny Dzień Dziecka. W Gmina Wielka Nieszawka otrzy- zapewnieniem swoim klientom
dniach 8-9 czerwca odbędzie się mała Laur Społecznego Zaufania. produktów i usług na najwyższym
natomiast XIII Gminny Festiwal To prestiżowa nagroda przyzna- poziomie.
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżo- wana przez Instytut Badań Marki To nie pierwsze wyróżnienie dla
wej „Muzyka bez granic”. na wniosek petentów współpracu- urzędu. Włodarz gminy zauwa-
jących z samorządem. Wyróżnie- ża jednak, że wszystkie one mają
Pierwsza impreza rozpocznie nie pokazuje efekty pracy urzęd- wspólny mianownik: współpracę.
się o godz. 14 na placu przy orli- ników. - Jedynie rzetelna i uczciwa pra-
ku w Małej Nieszawce. Na scenie ca urzędników pozwala zdobyć
pojawi się najpierw grupa dzieci - To dla nas szczególny i nie- takie wyróżnienie – dodaje Kazi-
z niepublicznego przedszkola Le- powtarzalny zaszczyt – mówi Ka- mierz Kaczmarek. – Składa się na
śny Ludek. Usłyszymy także grupę wane przez Urząd Gminy Wielka ki, gimnazjum oraz szkoły ponad- zimierz Kaczmarek, wójt gminy to bardzo wiele elementów. Bez
muzyczną GAMA, wokalistów z Nieszawka. gimnazjalne. Dzieci będą oceniane Wielka Nieszawka. – Wnioskodaw- zaufania nie można z nikim współ-
PULS-u oraz młodzieżowy zespół Wspomniane zespoły z terenu przez jury pod kątem doboru re- cami są nasi mieszkańcy i współ- pracować.
wokalny MIXTER. Wszyscy muzy- samorządu mogą wziąć udział w pertuaru, warunków głosowych, pracujące z nami firmy. Bardzo im Laur Społecznego Zaufania
cy wraz z przedszkolakami szkolą XIII Gminnym Festiwalu Piosenki interpretacji utworu oraz ogólnego dziękujemy. Dzisiaj każdy jest w przyznawany jest od 2016 roku, aby
się i przygotowują pod opieką Ali- Dziecięcej i Młodzieżowej „Muzy- wyrazu artystycznego. W każdej z biegu, a mimo wszystko znaleźli pokazywać firmy oraz urzędy i inne
ny Sobeckiej z tutejszego Ośrodka ka bez granic” w Ośrodku Kultury grup wiekowych oceniający wyty- czas, aby przygotować nominację instytucje publiczne, które cieszą
Kultury. Gościnnie usłyszymy rów- w Małej Nieszawce. Wydarzenie pują po trzy miejsca. dla urzędu. To dowód naprawdę się dobrą opinią wśród osób korzy-
nież zespół muzyczno-teatralny ma kilka celów, m.in. integrację i Wykonawcy będą mogli zapre- wysokiego uznania. stających z ich usług. Podstawowy-
MALITUMBA ze Szkoły Podsta- aktywizację młodych osób, popra- zentować jeden utwór przy pod- Dane wnioskodawców to tajem- mi wyznacznikami nagrodzonych
wowej nr 24 w Toruniu. wę własnych umiejętności i promo- kładzie muzycznym lub akompa- nica Instytutu Badań Marki. są rzetelność oraz wysoka jakość
To oczywiście nie wszystko. Na cję artystów. niamencie na żywo. W grę wchodzi - Wyróżnienie przyznawane jest świadczeń na rzecz obywateli. Cer-
najmłodszych czekają gigantyczna Zmagania będą trwały dwa dni, także wykonanie a cappella. Zgło- jedynie tym, którzy cieszą się nie- tyfikat dla gminy Wielka Nieszaw-
plansza do zabaw, rodeo, malowa- gdyż zeszłoroczna edycja cieszyła szenia do końca miesiąca należy podważalnym zaufaniem oraz wy- ka został przyznany także za wysoki
nie twarzy, konkursy wyścigów na się ogromnym zainteresowaniem. przesyłać pocztą elektroniczną na łącznie pozytywnymi opiniami w standard obsługi klienta oraz re-
konikach i rurach, lekcje układów Dzieci w wieku 3-5 lat będą pre- adresy osrodek_kultury.malanie- odczuciu klientów i konsumentów spektowanie praw konsumenta. Na
tanecznych, kreatywne warsztaty, zentowały swoje talenty 8 czerwca szawka@op.pl lub alina.sobecka@ – czytamy w uzasadnieniu nagro- przełomie maja i czerwca odbędzie
dmuchany zamek czy puszcza- od godz. 16. Dzień później o godz. op.pl. Karta zgłoszeń dostępna jest dy. – To zarazem zobowiązanie na się gala wojewódzka, w trakcie któ-
nie mydlanych baniek. Wszystkie 16.30 przyjdzie czas na pozostałe na stronie Urzędu Gminy. przyszłość, swoista zapowiedź dal- rej wręczone zostanie wyróżnienie.
atrakcje są darmowe i sponsoro- grupy wiekowe, czyli podstawów- (AS) szej rzetelnej pracy oraz starań nad (AS)
REKLAMA

Poza Toruń . 26 maja 2017
28 DZIECIAKI

Recepta - miej czas dla swojego dziecka
Ta placówka służy dzieciom i ich rodzicom. Ci, którzy wyciągną rękę po pomoc, mogą mieć pewność, że nie zostanie odtrącona.
O misji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Toruniu z dyrektorką placówki Joanną Duszyńską rozmawiała Katarzyna Ochocka
Jak często do Państwa drzwi pukają i możliwości podopiecznych. Na wśród dzieci i młodzieży?
rodzice w potrzebie? podstawie przeprowadzonej dia- Obserwujemy, że do naszej poradni
Obserwujemy wzrost liczby rodzi- gnozy psychologiczno-pedagogicz- jest mniej niż w poprzednich latach
ców zainteresowanych naszą po- nej, czasem także logopedycznej zgłoszeń o zażywaniu tzw. twardych
mocą. Do poradni dzieci przyjmo- i medycznej, wydajemy opinię lub narkotyków. Należy jednak pamię-
wane są na wniosek rodzica, choć orzeczenie o potrzebie kształcenia tać, że młodzi najczęściej kierowani
często to przedszkole i szkoła pod- specjalnego, na podstawie których są do placówek specjalizujących się
powiadają rodzicowi pomysł zwró- szkoła bądź przedszkole organizuje w prowadzeniu terapii uzależnień.
cenia się do poradni. Coraz częściej u siebie pomoc dla dziecka. Udzie- Problemów nie jest mniej. Są inne.
jednak rodzice przychodzą do nas lamy też dzieciom pomocy bezpo- Teraz bardzo często spotykamy się
z własnej inicjatywy. średniej w naszej placówce. W bie- z problemami uzależnień behawio-
żącym roku uruchomiliśmy sześć ralnych, np. od gier komputero-
Czy warto czekać, aż dziecko wyro- punktów konsultacyjnych w pla- wych i nieustannego bycia w świe-
śnie z problemu? cówkach oświatowych na terenie cie wirtualnym. Zauważamy też
Każdy z problemów warto rozwią- Torunia, w których psycholodzy wzrost liczby dzieci z zaburzeniami
zywać najwcześniej, jak się da. Po i pedagodzy pełnią dyżury. Może
emocjonalnymi i psychicznymi,
pierwsze pozbywamy się go, a po do nich przyjść każdy rodzic i na-
drugie unikamy następstw wynika- uczyciel, by bez czekania uzyskać w tym z depresją.
jących z niewykrytych dysfunkcji specjalistyczną poradę.
dziecka. Jeśli np. dziecko we wcze- Jakie dzieci do Państwa trafiają? te również niekiedy przysparzają Jest jakaś uniwersalna rada dla ro-
snym okresie rozwoju ma zdiagno- Pracujemy z dziećmi m.in. z nie- rodzicom trudności. Zapraszamy Na co jeszcze można liczyć? dziców?
zowaną niepełnosprawność, może pełnosprawnością intelektualną, do nas wszystkie dzieci i młodzież, Ważnym zakresem naszej działal- Dla wszystkich mamy jedną - bądź-
się ubiegać o wydanie opinii o po- niedosłyszącymi, niedowidzący- których rozwój przebiega w spo- ności jest wspomaganie rodziców cie ze swoim dzieckiem, dajcie mu
trzebie wczesnego wspomagania mi, z dziećmi z autyzmem, trud- sób, który niepokoi rodziców lub w wychowywaniu dzieci. Organi- uwagę, swój czas. To jedyna rada,
rozwoju. Na jej podstawie może nościami edukacyjnymi – uogól- nauczycieli. zujemy warsztaty umiejętności wy- która pasuje do wszystkich dzieci
korzystać z nieodpłatnych form nionymi, dysleksją, z problemami chowawczych, na których rodzice i wszystkich rodziców i ma ogrom-
pomocy indywidualnie do niego wychowawczymi, czy zagrożonymi W jaki sposób poradnia pomaga? rozwijają się w swej rodzicielskiej ne znaczenie. To taka uniwersalna
dopasowanych. Na terenie Torunia niedostosowaniem społecznym. Jesteśmy placówką oświatową, roli. Nie przychodzą dlatego, że są dodatkowa recepta. Nakłaniamy do
jest wiele placówek realizujących Przychodzi też młodzież mają- a to oznacza, że wspieramy szko- złymi rodzicami... Przychodzą, bo wspólnego spędzania czasu, wspól-
wczesne wspomaganie rozwoju ca problem z wyborem dalszego ły i przedszkola w pracy z dziećmi są świadomi, chcą być jeszcze lep- nego działania. Mówimy: „poroz-
dziecka, których listę przekazuje- kształcenia i dzieci z zaburzoną in- i młodzieżą. Do naszych głównych szymi rodzicami. mawiajcie codziennie ze swoją
my. tegracją sensoryczną, wadą wymo- zadań należy diagnozowanie po- pociechą, patrząc sobie wzajemnie
wy, ale i szczególnie uzdolnione, bo ziomu funkcjonowania, potrzeb Czy któreś problemy zanikają w oczy”.

Naukowa Petarda w Toruniu
Koniec maja i początek czerwca to czas, w którym trzeba zarezerwować wizytę w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.
Toruńskie centrum nauki przekonuje, że „nauka – to takie proste!” i zaprasza do wspólnej zabawy w Bydgoszczy i Toruniu

Naukowo w Bydgoszczy BUDOWA”. na zwiedzającym. platform zdalnych. Muzeum Wi- tu ratowniczo-gaśniczego, a także
Centrum Nowoczesności Młyn traży zaprezentuje techniki two- rozcinania pojazdu uszkodzonego
Wiedzy będzie można spotkań Toruń jakiego nie zobaczysz „Naukowa petarda 3” rzenia witraży, a uczestnicy pik- w wyniku zdarzenia drogowego. Z
na pikniku rodzinnym podczas gołym okiem 2 czerwca rozpocznie się piknik niku będą mogli wykonać projekt atrakcji będzie można skorzystać
Bydgoskiego Festiwalu Nauki. 27 1 czerwca Młyn Wiedzy udo- popularnonaukowy z okazji Dnia dzieła. Fundacja Marwit przygoto- bezpłatnie w godz. 10:30-17:30.
maja w godz. 12:00-20:00 na Wy- stępni nową czasową wystawę „To- Dziecka. Przed budynkiem Cen- wała energetyczne stanowisko, na Dla zwiedzających będzie również
spie Młyńskiej animatorzy przy- ruń niewidzialny”. Na ekspozycję trum odbędzie się koncert zespo- którym będzie mowa o zdrowym dostępnych 9 interaktywnych wy-
gotowali szereg doświadczalnych składa się ponad 40 zdjęć wyko- łów Paraliż Band i Farben Lehre. odżywianiu, będzie również oka- staw, które będzie można zwiedzać
stanowisk i nie tylko. W strefie nanych w podczerwieni. Autorem Koncert rozpocznie się o godz. zja do spotkania z dietetykiem. po zakupie biletu.
doświadczeń uczestnicy pikniku fotografii jest dr Marek Czarnecki. 18:00. Wstęp wolny. Dr Marchewka przygotował prze-
wezmą udział w eksperymentach Na prezentowanych zdjęciach cie- W sobotę i w niedzielę będzie siewowe badanie wzroku, a także Szczegółowe informacje są
przyrodniczych. Wspólnie zrobi- płe i zimne miejsca przeplatają się można skorzystać z licznych sta- badanie pod kątem zeza jawnego dostępne na stronie internetowej
my bańki z suchego lodu, wywoła- wzajemnie. Miejsca pokazane w nowisk doświadczalnych i eks- lub ukrytego. Nie zabraknie po- Centrum: mlynwiedzy.org.pl.
my tornado w butelce oraz poba- promieniowaniu niewidzialnym perymentalnych etc. Wydział kazów pierwszej pomocy i pracy
wimy się piaskiem, który nie lubi różnią się od tych oglądanych w Chemii UMK przygotował poka- defibrylatora w wykonaniu Ber-
wody. Na stanowisku „Mały detek- świetle widzialnym znanych nam zy chemiczne, dzięki Wydziałowi naccy BHP. Komenda Miejska
tyw” będzie okazja do zapoznania na co dzień. Wystawa będzie do- Fizyki, Astronomii i Informatyki Policji przygotowała stanowisko z
się z daktyloskopią. Nie zabraknie stępna do końca września br. Zdję- Stosowanej UMK będzie można symulatorem dachowania (wspól-
zabawy matematyką, zagadkami cia Marka Czarneckiego będzie zdalnie sterować czaszą radiotele- nie z ODTJ Toruńska Akademia
logicznymi, a także kreatywnym można oglądać na antresoli na skopu w Piwnicach. Naukowcy z Jazdy), znakowanie rowerów oraz
majsterkowaniem. Centrum przy- 3.piętrze centrum nauki. Po raz bydgoskich szkół wyższych przy- pogadanki na temat bezpieczeń-
gotowało również zestaw kreatyw- pierwszy w historii Młyna Wiedzy gotowali m.in. animacje z chustą, stwa w ruchu drogowym. Straż
nych klocków z pracowni „prze- ta przestrzeń zostanie udostępnio- pokazy działania eye-trackera i pożarna zaprasza na pokaz sprzę-

Poza Toruń . 26 maja 2017
DZIECIAKI 29

Zachwycać się
każdą chwilą
Jak przeciętny nastolatek spędza wolny czas? Telewi-
zor, komputer, konsola. Czasem piłka. Co robi w wolnym
czasie ona? 12-latka opiekuje się niepełnosprawnymi
dziećmi. Z Mają Dembek, dziewczynką niezwykłą, roz-
mawia Robert Kamiński
Jak to się stało, że zostałaś wolon- chać. Całym sobą. Teraz uśmiecha
tariuszką Dziecięcego Hospicjum się na mój widok.
„Nadzieja”?
Pewnego dnia wpadłyśmy z mamą Czy osoby niepełnosprawne są rze-
na pomysł, by kupić pluszowego czywiście inne?
misia i podarować go jakiemuś Ich dusze są wrażliwsze od naszych.
choremu dziecku. Poszłyśmy do
hospicjum. Chciałyśmy tylko po- Jak myślisz, dlaczego? Maja Dembek w towarzystwie mamy Joanny czytają bajkę niepełnosprawnej Wiktorii.
dać go przez drzwi i sobie pójść. Po prostu. Pamiętam, jak pewnego
Jednak pani Sylwia, pielęgniarka, dnia czytałam dzieciakom „Rzep- Bo nie mają zielonego pojęcia, co Na pewno nie byłby to komputer. są potrzebni nam, byśmy się mo-
powiedziała, że nas nie puści. Przy- kę”. Wiktoria, Kacper, Mikołaj, znaczy cieszyć się każdą chwilą. Bo gli uczyć wrażliwości, zaintereso-
jęła nas bardzo ciepło. Zaprosiła do Krzyś… Zarykiwali się ze śmiechu. nie wiedzą, co to za uczucie, kiedy Czego nauczyła cię ta praca? wania drugim człowiekiem. Tam
środka. Tak już zostałyśmy. Trwało to ponad godzinę. Wszyst- od tego, czy rano wstanę, zależeć Żeby zachwycać się każdą chwilą. idzie się brać, nie dawać. Czerpać
ko przeżywają silniej. Tak napraw- będzie, czy ktoś się będzie uśmie- Niech pan napisze to dużymi litera- siłę do działania i przezwyciężania
Komu dałaś misia? dę. chał. mi: KAŻDĄ.
Dostała go Wiktoria, moja rówie- przeszkód. Uczymy się przy nich
śniczka. Od razu się polubiłyśmy. Jak jeszcze się nimi opiekujesz? Oglądałaś film „Przebudzenia” *** wrażliwości i empatii. Dowiaduje-
Karmię, idę na spacery. Wiktoria z Robinem Williamsem i Robertem Joanna Dembek, mama Majki: my się naraz, że nasze problemy są
Wiktoria cierpi na porażenie mó- bardzo lubi, kiedy ją czeszę. Wpi- De Niro? Zdecydowałam się pokazać cór- małe, że istnieją ludzie, którzy mają
zgowe. Jest upośledzona fizycznie nam jej spinki we włosy. Najbar- Nawet całkiem niedawno. ce nieco inny świat. To był bardzo problemy prawdziwe. To pozwala
i psychicznie. Nie mówi, nie wstaje dziej jednak lubi, gdy ją przytulam. dobry pomysł. W jednej chwili ru- zobaczyć swoje we właściwej per-
z łóżka. Czym różni się twoja z nią Dlaczego, twoim zdaniem, główne- nęło tysiąc uprzedzeń i strachów. spektywie.
przyjaźń od tych, które masz na co Próbowałaś zachęcić innych, by po- mu bohaterowi tak bardzo zależało, Przede wszystkim trzeba pod- Maję to doświadczenie nauczy-
dzień w szkole? magali tak jak ty? by się jego pacjenci przebudzili? kreślić, że są to dzieci bardzo za- ło wielu rzeczy. Zbudowało jej sa-
Jest prawdziwsza. Bo tylko cho- Próbowałam, ale nic z tego nie wy- Dlatego, żeby inni lekarze zobaczyli dbane, czyste. To ważne, bo nie-
moocenę. Stała się odważniejsza.
dzi o to, by być razem. Cieszyć się szło. Jedna koleżanka powiedziała, w nich ludzi, nie pacjentów. dawno usłyszałam od córki, że
drobnostkami. Wiktoria wcześniej że za nic w świecie na takie „coś” nawet gdyby takie nie były, też by Czuje, że jest ważna i wartościo-
nie znała przyjaźni. Nie może cho- nie marnowałaby czasu, a drugiej No i udało się. Ale trwało to bardzo do nich chodziła. wa. Zobaczyła, że istnieje życie bez
dzić, ale za to może się uśmiechać. nie pozwolili rodzice. krótko. Gdyby twoje świadome ży- Kiedyś zastanawiałam się, po smutku. Bo to właśnie jest najbar-
Nigdy przedtem nie widziałam, cie miało trwać tylko kilka dni, co co tacy ludzie w ogóle istnieją. Bę- dziej niewiarygodne: życie tych
żeby ktoś potrafił się aż tak uśmie- Czemu? byś robiła? dąc wśród nich, zrozumiałam to: dzieci wypełnia wyłącznie radość.
REKLAMA

Poza Toruń . 26 maja 2017
30 DZIECIAKI

Zabawki XXI wieku
Rok 2017 to czas wielkiej popularności zabawek bajkowych. Przoduje w nich m.in. Psi patrol
Michał Ciechowski
Misie, klocki lego czy lalki to już nie zwalnia jednak tempa. Na ryn- Zanim jednak zdecydujemy się na
przeszłość. Pamiętnych zaba- ku pojawia się coraz więcej przed- taki koszt, warto zwrócić uwagę na
wek sprzed lat próżno by szukać miotów, które w swoim działaniu jakość wykonania przedmiotów i
na sklepowych półkach. Handel wykorzystują technikę druku 3D. dostosowanie ich funkcji do wieku
przeniósł się do internetu, a na Długopisy i drukarki są powoli wy- pociechy.
wirtualnych regałach dominuje korzystywane, także przez dzieci, - Zabawki najczęściej wybie-
dziś elektronika i popularne mo- do samodzielnego projektowania i rają same dzieci - mówi Joanna
tywy bajkowe. Przedmiot, aby wy- drukowania własnych zabawek. Pieńkos. - Zdarza się także, że po
grać z tabletem czy smartfonem, Nie zawsze jednak to urządzenia zakupach rodzic wraca z synem
musi sprostać nawet najbardziej elektroniczne spędzają dzieciom lub córką i dokonują wymiany wy-
wymagającemu dziecku. sen z powiek. Równie dużą popu- branych przedmiotów. Rodzice od
larnością cieszą się zabawki z mo- dzisiejszych zabawek oczekują więc
Prawidłowy rozwój maluchów, tywami bajkowymi, które prosto ze zupełnie innych wartości niż malu-
zdrowie i szczęście to największe szklanego ekranu przenoszone są
chy.
marzenia każdego rodzica. A nic na plecaki, ręczniki, maskotki czy
Mimo że elektronika i telewizja
nie wywołuje takiego uśmiechu jak poduszki.
wypiera tradycyjne zabawki, top
wymarzona, nowa zabawka. Ich - Najbardziej popularną serią
producenci każdego roku prześci- wśród zabawek są motywy z „Psie- lista stworzona przez jedną z naj-
gają się w wymyślaniu i tworzeniu go patrolu” - zaznacza Joanna Pień- popularniejszych polskich księgar-
coraz to lepszych gadżetów. koś. - Każda firma produkuje rów- ni wciąż zawiera przedmioty, które
Przełom maja i czerwca to naj- nież minifigurki, odpowiadające pamiętają z lat swojej młodości do-
bardziej gorący okres dla sprze- postaciom z telewizyjnych czy ki- rośli. Są wśród nich klocki lego, gry
tów w tym roku najpopularniejsze towych najczęściej kupowane są
dawców zabawek. Rodzice głów- nowych bajek. Na drugim miejscu planszowe typu Scrabble i zręcz-
są wszelkie zdalnie sterowane urzą- minimercedesy i jeździki. Jak pod- nościowe, jak Twister. Zobaczymy
kują więc, aby wybrać dla swojego znajdują się przedmioty kreatywne,
dzenia, głównie łodzie - podkreśla kreśla właścicielka Krainy Pociech tam także zupełnie nowe wersje
dziecka jak najpiękniejszy i najcie- np. Bunchems, czyli rzepy, z któ-
kawszy prezent, który podarują na Joanna Pieńkos ze sklepu Nikogro- Magdalena Hinc, najmniej sprze- rych tworzymy różnego rodzaju kostek Rubika i gier Memory. Może
pierwszą komunię świętą lub dzień up. - Odchodzimy od tradycyjnych dają się maskotki i małe samocho- postaci. jest więc jeszcze szansa, że pamięt-
dziecka. A pociechy z roku na rok zabawek na rzecz nowej technolo- dziki, których rodzice w internecie Aby zaspokoić zachcianki dziec- ne zabawki sprzed dwóch dekad
są coraz bardziej wymagające. gii. już nawet nie przeglądają. ka, na zabawki przeznaczyć mu- ponownie, choć przez chwilę, ucie-
- Wśród komunijnych prezen- W jednym ze sklepów interne- Branża produkująca zabawki simy średnio około 150 złotych. szą nasze maluchy?
REKLAMA

Poza Toruń . 26 maja 2017
REKLAMA 31

Sztuka jedzenia banana
Natalia LL, uznawana za najbardziej znaną na świecie polską artystkę, otworzy w CSW
swoją największą wystawę retrospektywną, podsumowującą jej działania od lat 60.
Jacek Kiełpiński
Jej najgłośniejszy cykl „Sztu- wicza, męża artystki, mężczyzny z małych fotografii dokumentują-
ka konsumpcyjna” poznał cały już w podeszłym wieku, na kilka cych jej stosunek płciowy z mężem
świat. To jeden z kanonów kon- lat przed śmiercią, w środku jej Andrzejem. Czy cykl „Topologie” -
ceptualizmu. Urocza blondynka portret, a z prawej strony młodego czyli zdjęcia nagiej Natalii LL i jej
je banana w sposób bardzo ero- modela. Tak artystka przedstawia męża w podwrocławskim plene-
tyczny. Skojarzenia - oczywiste. przypisywaną Odynowi umiejęt- rze.
Jednak w latach 70. widziano tu ność odmładzania się. - To wyraźna zapowiedź póź-
nie tylko nawiązania do sztuki fe- Nagich ciał na wystawie zoba- niejszych działań konceptualnych,
ministycznej, ale i rodzaj dyskur- czymy wiele. To charakterystyczne zimna rejestracja ciała ludzkiego
su z szarą, polską rzeczywisto- dla Natalii LL. Tytuł wystawy moż- - zauważa Mateusz Kozieradzki.
ścią. Banan był wówczas towarem na też interpretować jako: jestem - Warto wiedzieć, że początki ka-

‘‘
deficytowym. Artystka rekwizyt jaka jestem, czyli - nie mam nic do riery twórczej Natalii LL łączą się
ten przywiozła ze „zgniłego”, z Toruniem. To tu w roku
„Sztuka postkonsumpcyjna” - ciąg dalszy „Sztuki konsumpcyj-
wówczas, Zachodu. 1962 roku wygrała I Festi-
nej”, czyli słynnego jedzenia banana. Artystka wykorzystała tu
wal Fotografii Studenckiej biały budyń.
- Przygotowując tę wystawę, pracą „Egzystencje I”, któ-
zrezygnowaliśmy z chronologii rą też prezentujemy. Duża cin i zdjęcia pni tych drzew. gdy nie zdradziła - dodaje kurator.
powstawania prac. Woleliśmy po- część prac artystki powstała Ciekawa historia łączy się też - Tu też widzimy usta artystki, któ-
zbierać prace Natalii LL w grupy
pojęciowe, by uwypuklić kierun-
To wyraźna zapowiedź wSowich, Michałkowej w Górach
niewielkiej miej-
z dziełem „Tak”, czyli zestawem
druków offsetowych w trzech ko-
re coś wymawiają. Ale co?
Na wystawie znajdą się, prezen-
ki jej zainteresowań twórczych późniejszych działań koncep- dom pracy twórczej. Gdy
scowości, gdzie znajduje się lorach, przedstawiających usta towane przed laty, instalacje Na-
- mówi Mateusz Kozieradzki, ku- artystki wymawiające słowo „tak”. talii LL odtwarzane specjalnie na
rator wystawy „Sum ergo sum”, tualnych, zimna rejestracja wierzby rosnące przy pobli- W latach 70. cenzura spytała ją, użytek tej prezentacji. Jest słynna
czyli „Jestem więc jestem”. - Stąd skiej rzece musiały zostać czemu używa tak... niebezpieczne- piramida z lat 70. Chodzi o minia-
w jednej sali tematy związane ciała ludzkiego. wycięte, artystka nie mogła go słowa. Odpowiedziała, że to jej turę piramidy Cheopsa, w której
z konceptualizmem, w innej zain- się z tym pogodzić i posta- „tak” dla sztuki, dla artyzmu. artystka prowadziła swoje działa-
nowiła ich resztki, czyli tro- - Specjalnie na naszą wysta- nia. Między innymi spisywała na-
teresowania wojną czy mitologią ukrycia, jestem szczera do końca. ciny, przerobić na materię sztuki.
germańską. A seks jest częścią mnie. Stąd słyn- Tak powstała praca „Dusza drze- wę artystka stworzyła duże kostki wiedzające ją wewnątrz piramidy
Chodzi o tryptyk „Transfigura- ne „Natalia ist sex” - dzieło przygo- wa”, na którą składają się obrazy z tym słynnym „tak” zapisanym sny.
cja Odyna”. Z lewej strony widzimy towane na wystawę w Niemczech. wykonane z trocin, rysunki z tro- w układzie ust. Ale co akurat mó- Wystawa czynna będzie do 1
zdjęcie nagiego Andrzeja Lacho- Tytułowy napis artystka wykonała wiła, tworząc pracę „Słowo” - ni- października.

Poza Toruń . 26 maja 2017

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful