BEZPŁATNA GAZETA REGIONU TORUŃSKIEGO | NR 121 | 30 CZERWCA 2017 | ISSN 4008-3456 | NAKŁAD 50 000 EGZ.

|

www.pozatorun.pl

Mieszkamy na tykającej bombie Pochwal się pięknem
Mieszkańcy Witowąża wciąż czekają na uprzątnię- Mieszkańcy powiatu już po raz siedemnasty mogą
cie góry śmieci na nielegalnym składowisku wziąć udział w konkursie „Piękna Zagroda 2017”

Chełmżyński
Mocarz
Chełmżyńska krew to nie maślanka – to
zdanie chyba najlepiej opisuje Tomasza
Rzymkowskiego, na co dzień pracownika
zakładu pogrzebowego i jednego z najsil-
niejszych ludzi w Polsce. Twardy charak-
ter oraz ostatni sukces na Mistrzostwach
Polski mogą zaprowadzić siłacza jeszcze
wyżej

4
Gmina Lubicz:
W Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu
Gmina Obrowo:
Gmina podpisała umowę z Toruń-
Gmina Chełmża:
Stypendium im. Jacka Luntkow-
Chełmża:
Dzięki dofinansowaniom Włók-
Górnym odbyła się gminna Gala skimi Wodociągami w zakresie skiego pomaga młodzieży już od niarz Chełmża może pochwalić
Oświatowa budowy kolektorów kanalizacji kilkunastu lat się innowacyjną przystanią

Poza Toruń . 30 czerwca 2017
2 FELIETONY
W ydawca „P oza T oruń ” korzysta i poleca usługi kancelarii prawnej „P łaza i W spólnicy ” stopka redakcyjna
Redakcja „Poza Toruń”
czeniami udanego urlopu i beztro- spotkanie z przyjaciółmi, czy po
Wakacje tuż, tuż skiego czasu. Szaleństw – oczywi-
ście.
prostu leniwe wylegiwanie się na
plaży.
Toruń, ul. Skłodowskiej-Curie 41
redakcja@pozatorun.pl
Dla mnie również to okres do Nabierajcie Państwo sił i spo- Kontakt do redakcji
zaczerpnięcia większego oddechu, koju. To, jak bardzo odpoczniecie, GSM 733 842 795
przemyślenia pewnych spraw, jak może zmniejszyć tak zwany szok
PRZEMYSŁAW Wydawca
można się domyślać, chodzi także powakacyjny, czyli pierwsze dni
TERMIŃSKI o sprawy żużlowe. w pracy lub szkole. Fundacja MEDIUM
W polityce niby okres ogór- Dość jednak czarnowidztwa, Redaktor naczelny
kowy, ale nie do końca. Rząd za- niech przynajmniej ten felieton Radosław Rzeszotek
Stało się! Czekamy na nie cały długo się zaczną. Majówka nas nie pewne postara się ubarwić nam w tym momencie skończy się Redaktor wydania
Boży rok. Odliczamy do nich dni, rozpieściła, tak że dopiero od nie- urlopy i chcąc nie chcąc, będziemy optymistycznie. Zatem, Moi Dro-
Kinga Baranowska
kuląc się z zimna w styczniu. Pla- dawna możemy cieszyć się słoń- musieli zerknąć na newsy o kolej- dzy, udanych wyjazdów i miłych
nujemy skrupulatnie, gdzie i jak cem i letnimi temperaturami. nej wojence. Na szczęście alterna- wczasów. Do zobaczenia po po- Dział reportażu i publicystyki
je spędzimy. Wreszcie są lub nie- To właśnie dlatego spieszę z ży- tyw będzie sporo: grill nad wodą, wrocie. Robert Kamiński
Dział informacyjny
Michał Ciechowski,
Katarzyna Ochocka,
dy „Solidarności” spadają z firma- Paweł Kukiz: „przeklinam dni, Piotr Gajdowski

Spadające mentu Ojczyzny i lądują na bruku.
Przoduje oczywiście Wałęsa, któ-
gdy w latach 80. krzyczeliśmy we
Wrocławiu <uwolnić Frasyniu-
Kultura
Michał Ciechowski

gwiazdy ry już dawno przebił dno wszel-
kiego upadku, ale inni próbują mu
dorównać. Ostatnio taki np. Fra-
ka>”. Ja to samo mogę powiedzieć
o Janie Rulewskim, którego popi-
Sport
Karol Żebrowski
sy można śledzić ostatnio w TV.
DARIUSZ syniuk, który wraz z tzw. Obywa- W czasie, gdy pobili go milicjan- REKLAMA
MELLER telami RP, zwanymi prześmiew- ci w 1981, to myśmy w ogólniaku Karol Przybylski
czo UBywatelami, zakłócił legalny zbierali podpisy pod apelem pro- (GSM 665 169 292),
przemarsz i jak ostatni chuligan
Jest takie powiedzenie „better ca pomiędzy pokoleniem wycho- testacyjnym w jego obronie. Dziś Iwona Zuchniak
szarpał się z policjantami. A jesz-
dead than red”, czyli „lepiej być wanym w II RP (choć i z niego cze niedawno chwalił się, że „oni się tego wstydzę. (GSM 500 324 572),
martwym niż czerwonym”. I tak wielu po wojnie okazało się kana- obalili komunizm”. Wyprostował Podsumowując: tak jak na Małgorzata Kramarz
sobie myślę, w jakiej to „korzyst- liami), a niektórymi przedstawi- go natychmiast Czarzasty z SLD, wskroś demoralizujące było bla-
(GSM 607 908 607),
nej” sytuacji są tacy wielcy Polacy cielami homo sovieticus. Przykro że nie obalili, tylko „się z komu- towanie się z komunistami, to
podobne efekty przynosi blatowa- reklama@pozatorun.pl
jak „Łupaszka” czy „Zapora”, któ- bowiem patrzeć, jak bohaterowie nistami dogadali”. Ja powiem, że
rzy zginęli za Polskę i tak przeszli walk z komunizmem, ludzie „So- jednak obalili, ale… niejedną pół- nie się z PO, czego ewidentnym Korekta
do historii. Ale zginęli właśnie dla- lidarności” rozmieniają na drobne litrówkę z Kiszczakiem. przykładem jest Kazimierz Sowa, Piotr Gajdowski
tego, że sami woleli być martwi niż swoją chwałę. Odnośnie ostatniej awantury z zawodu ksiądz (można rzec – od Skład
czerwoni. Jest to zasadnicza różni- Żal patrzeć, jak kolejne gwiaz- fajnie Frasyniukowi odpowiedział słowa do… Sowy). Studio Poza Toruń
Druk

Fotogalerie z gminnych
Drukarnia Polska Press Bydgoszcz

ISSN 4008-3456

wydarzeń na
Redakcja nie odpowiada za treść
ogłoszeń.
***
Na podstawie art.25 ust. 1 pkt 1b ustawy

www.pozatorun.pl
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych Fundaccja ME-
DIUM zastrzega, że dalsze rozpowszech-
nianie materiałów opublikowanych w “Poza
Toruń” jest zabronione bez zgody wydawcy.

Poza Toruń . 30 czerwca 2017
4 TEMAT NUMERU

Chełmżyński Mocarz
niejsze zawody w tym roku – ski. – Dzięki kolejnym konku-
twierdzi popularny „Rzymek”. rencjom udało się nadrobić stratę
– Przygotowywałem się do nich i wysunąć na prowadzenie w klasy-
osiem tygodni, trenując w każdym fikacji generalnej, którego nie od-
z nich pięć dni po trzy godziny. Na dałem już do końca zawodów. Po
miesiąc przed mistrzostwami poja- mistrzostwie w 2015 roku udało mi
Strongman z Chełmży po raz drugi zdobył tytuł mistrza Polski w kategorii U105 wił się kłopot, ponieważ naderwa-
łem udo, jednak w miarę szybko
się po raz drugi sięgnąć po tytuł
najsilniejszego człowieka w kraju
Karol Żebrowski udało się ten uraz wyleczyć. Jestem w kategorii do 105 kg.
osobą ambitną, więc na mistrzo- Po mistrzostwach w Kietrzu To-
Chełmżyńska krew to nie maślan- na szczęście, kiedy którzy postanowili stwa pojechałem z myślą o zwycię- mek podjął ważną decyzję. W lipcu
ka – chyba do żadnej z tutejszych mam rodzinę, pra- zmierzyć się z tak stwie. zawodnik wystartuje jeszcze w jed-
rodzin tekst ten nie pasuje lepiej cę i dom, nie ma niewyobrażalnie Początkowa faza rywalizacji nie nych zawodach w swojej kategorii
niż do Rzymkowskich. Siła, cha- ku temu okazji. dużymi cięża- toczyła się po myśli chełmżanina. wagowej, a później planuje przejść
rakter, pracowitość to cechy To- W s p o - rami, był To- Jeden z rywali naszego strongma- do kategorii OPEN.
masza, na co dzień pracownika mnianą pracą masz Rzym- na Marek Czajkowski zwyciężył - Podyktowane jest to właśnie
zakładu pogrzebowego i jednego st rong mana kowski. w dwóch konkurencjach, przez co względami finansowymi – twier-
z najsilniejszych ludzi w Polsce. nie są jednak - Były strata „Rzymka” wynosiła cztery dzi. – Zawody w kategorii otwartej
Tegoroczny tytuł to ogromna mo- zawody, na punkty. są praktycznie cotygodniowe, zaś te
tywacja w osiąganiu kolejnych ce- które jeździ to dla do 105 kg zdarzają się sporadycz-
- Nadal byłem pewny siebie,
lów. z własnych fun- mnie chociaż zdawałem sobie sprawę, nie. Daję sobie dwa lata spokojnych
duszy, zaś funk- naj- że stoję przed trudnym za- treningów i nabrania odpowiedniej
Strongman zawdzięcza sukcesy cja żałobnika i kie- waż- daniem i muszę dać budowy, gdyż strongmani w tej
swojej ciężkiej pracy, ale, jak sam rowcy w zakładzie z siebie jeszcze kategorii są obecnie nawet 40
twierdzi, nie byłoby ich, gdyby nie pogrzebowym. więcej – mówi kg ciężsi ode mnie i zoba-
jego najbliżsi. W końcu to właśnie - Tutaj też trochę siły Tom a s z czymy, co uda się osiągnąć.
tata zaprowadził go po raz pierwszy się przydaje – mówi spor- Rzym- Osobiście mierzę wysoko,
na siłownię. towiec. – Zakład należy do kow- ale zdaję sobie sprawę, że
- Praktycznie od zawsze moje moich rodziców, którzy, po- potrzeba do tego dużo
życie kręciło się wokół sportu. Jak dobnie jak żona, są dla mnie naj- czasu i pracy.
nie piłka nożna, to siłownia i od- większym wsparciem, dlatego nie Czekamy na te re-
wrotnie – mówi Sławomir Rzym- ma problemu z godzeniem pasji zultaty, a za kilka lat być
kowski, ojciec mistrza. – Wydaje mi z obowiązkami zawodowymi. może usłyszymy o kolej-
się, że Tomek, obserwując właśnie 10 czerwca w Kietrzu po- nym mistrzu Rzymkow-
mnie, też chciał spróbować. W pił- łożonym w województwie skim. Nie jest jednak prze-
kę szło mu średnio, więc przyszedł opolskim odbyły się III sądzone, czy będzie chodziło
na siłownię. Tu było już zdecydo- Mistrzostwa Polski o Tomasza, gdyż jego synek
wanie lepiej. Rozpisaliśmy plan Strongman w ka- Szymon rośnie bardzo szyb-
treningowy, Tomek bardzo się w to tegoriach do 90 ko…
wciągnął i zostało tak do dziś. kg i 105 kg. - Predyspozycje gene-
Postura „Rzymka” jest imponu- W cięższej tyczne ma bardzo
jąca i budzi szacunek. Wystarczy z nich za- dobre – śmieje
powiedzieć, że jego hantel bez do- wodnicy się dziadek
datkowego obciążenia waży… 80 mierzy- S ł a w o m i r.
kg. Znajdą się jednak i tacy, którzy li się – Myślę,
chcą się z nim spróbować w walce. z taki- że Tomek
Szybko mogą tego pożałować… mi kon- postąpi
- Unikam takich sytuacji, jak tyl- kuren- podobnie
ko mogę – twierdzi Tomasz Rzym- cjami do mnie,
kowski. – Trenuję, aby być coraz jak prze- czyli da
lepszym podczas zawodów, a nie rzucanie wnukowi
aby wykorzystywać siłę podczas kuli o wadze wybór. Może
bójek. Kilka lat temu, kiedy byłem 140 kg czy też będzie czuł się
młodszy i bywałem na imprezach, obracanie zega- dobrze w czymś
takie obrazki nieuzasadnionej agre- ra o ciężarach 350 kg innym? Czas
sji wobec mnie były częstsze. Teraz każdy. W gronie „gladiatorów”, pokaże.
REKLAMA

Poza Toruń . 30 czerwca 2017
WRACAMY DO TEMATU 5

Siedzimy na tykającej bombie
Mieszkańcy Witowąża wciąż czekają na uprzątnięcie góry śmieci na nielegalnym składowisku
Michał Ciechowski | fot. archiwum
Dokładnie siedem miesięcy temu nie, w sprawie składowiska śmieci składowania śmieci na cmentarzu
poruszyliśmy problem nielegal- w Witowążu jednej osobie przed- w miejscowości Mazowsze.
nego składowiska odpadów na stawiono zarzut z artykułu dotyczą- - Stare odpady zniknęły, nikt nie
terenie zakładu Bio-Plast w Wito- cego m.in. składowania, unieszko- zadbał jednak o to, aby na cmen-
wążu w gminie Czernikowo. Choć dliwiania lub transportu odpadów tarzu pojawiły się odpowiednie
starosta toruński odebrał właści- wbrew przepisom w takich warun- śmietniki - informuje nas K., miesz-
cielowi zezwolenie na ich składo- kach lub w taki sposób, że może to kanka gminy. - Historia wkrótce
wanie, śmierdząca góra odpadów zagrozić życiu lub zdrowiu wielu zatoczy więc koło, ponieważ nie
wciąż piętrzy się nad budynkami. osób albo spowodować zniszcze- mamy po prostu miejsca na wy-
nie w świecie roślinnym lub zwie- rzucanie pozostałości po zniczach
Od kilku tygodni do małej wsi rzęcym w znacznych rozmiarach. czy kwiatach. A przecież jest osoba,
na terenie gminy Czernikowo nie Oskarżona osoba podlega karze która tym miejscem zarządza. Czy
wjeżdżają załadowane starymi pozbawienia wolności od 3 miesię- to się nigdy nie zmieni?
szmatami i innymi odpadami tiry. cy do lat 5. Kapłan z tamtejszej parafii uspo-
Choć, jak podkreślają mieszkańcy, - Sprawa jest w toku, prawdo- kaja.
jest to cisza przed burzą. Odpadów podobnie do końca czerwca wysła- - Obecnie trwają rozmowy na
wciąż nie usunięto i nie wiadomo, na zostanie do Sądu Rejonowego temat zmiany firmy, która będzie
czy w najbliższym czasie one znik- w Lipnie, który sprawdzi, czy do- wywozić odpady z terenu cmen-
ną. szło do popełnienia przestępstwa - tarza - informuje ks. Zbigniew
- Na tę chwilę musimy czekać mówi prokurator Karolina Błądek- Kwiatkowski, proboszcz parafii św.
- mówi sołtys wsi Adam Malinow- -Majcherek. - Według prokuratury Stosy śmieci w Witowążu straszą od wielu miesięcy. Marcina w Mazowszu. - Przedsię-
ski. - Sprawą zajęła się prokuratura. - tak. Wyrok jednak leży po stronie biorstwo, z którego usług korzy-
Jeżeli nie zostanie ona rozwiązana sądu. wołanie został odrzucony z racji które do tej pory były tam zwożone. stamy obecnie, nie dysponuje od-
przed sądem, planujemy wspólnie Na początku roku Starostwo Po- przekroczenia terminu obowiązu- Choć śmieci miały zostać usu- powiednich rozmiarów sprzętem,
z mieszkańcami spotkać się z wła- wiatowe w Toruniu cofnęło zezwo- jącego w ustawie - podkreśla Mi- więc nie jest w stanie udostępnić
nięte, w dalszym ciągu piętrzą się
dzami regionu - wójtem oraz sta- lenie właścicielowi firmy Bio-Plast rosław Graczyk, starosta toruński. - nam większych pojemników, niż
rostą - aby opisali nam swoje dal- na składowanie odpadów na tere- nad domami, a hałdę widać już zmieszczą się do ich pojazdu wy-
Obecnie przedsiębiorca ma jeszcze
sze działania. Czekać bezczynnie nie przedsiębiorstwa. Od tej decyzji możliwość skierowania sprawy do z daleka. wożącego odpady. Wszystko jest na
z pewnością nie będziemy. odwołał się jednak do Samorządo- sądu administracyjnego. Wydana Sprawa odpadów w Witowążu dobrej drodze do zmian, mam na-
Jak poinformowano nas wego Kolegium Odwoławczego. przeze mnie decyzja dotyczy wy- nie jest odosobniona. Na początku dzieję, że nowe kontenery pojawią
w Prokuratorze Rejonowej w Lip- - Wniosek osoby składającej od- wiezienia z terenu firmy odpadów, roku zajęliśmy się także miejscem się u nas już w lipcu.
REKLAMA

Wakacje z Młynem Wiedzy
10 interaktywnych wystaw, 12 warsztatów, rzeczna ścieżka zwiedzania i zwiedzanie
z przewodnikiem – to propozycje Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w okresie wakacyjnym

Od 30 czerwca zmieniają się wykonanych w podczerwieni. warsztatowych. Zostały one pszczół, rozpoznawaniem grzy- uzdatniania wody i Nurek Kar-
godziny otwarcia toruńskiego Można oglądać czarno-bia- podzielone na dwa okresy: od bów spotykanych w polskich tezjusza. Dla grup zorganizo-
centrum nauki. Z propozycji łe panoramy różnych miejsc 26 czerwca do 6 sierpnia i od lasach i budowaniem własnego wanych centrum nauki poleca
Młyna Wiedzy będzie można Torunia. Na początku sierp- 8 sierpnia do końca tego mie- mini eksponatu. zwiedzanie z przewodnikiem,
korzystać od wtorku do piątku nia w Dzień Pszczół do Mły- siąca. Warsztaty będą odbywa- który oprowadzi po wybranych
w godz. 10:00-16:00 (bez tur), na Wiedzy przyjedzie wysta- ły się od wtorku do niedzieli. Rzeczna ścieżka zwiedzania wystawach Centrum.
w soboty i niedziele w godz. wa czasowa poświęcona życiu W pierwszym okresie będzie Zwiedzanie ze ścieżką po
11:00-17:00. pszczół. Będzie ją można zwie- można zapoznać się z różnymi wystawie „Rzeka” jest świet- Szczegółowe informacje są
dzać nieodpłatnie. Ekspozycja owadami, dowiedzieć się o zna- ną okazją do poznania przez dostępne na stronie internetowej
Interaktywne wystawy będzie prezentowana w kon- czeniu witamin dla organizmu uczniów takich pojęć jak po- Centrum: mlynwiedzy.org.pl.
Obecnie w Centrum No- tenerze morskim na parkingu człowieka, przygotować się do tok źródłowy, wir wodny, tur-
woczesności Młyn Wiedzy jest przed budynkiem Centrum. nocy w lesie, poznać ekosys- bina i elektrownia wodna czy
dostępnych 9 ekspozycji. Więk- tem rzeki, historię pieniądza, też ruch obrotowy. Ponadto,
szość z nich to interaktywne Warsztaty dla majsterkowi- a także wykonać witraż. Drugi uczniowie poznają najbardziej
ekspozycje. Gratką dla miło- czów i nie tylko… okres warsztatów obejmuje za- charakterystyczne mikro i ma-
śników fotografii jest wystawa Centrum Nowoczesno- jęcia związane z samodzielnym kro organizmy zamieszkują-
zdjęć „Toruń niewidzialny”, na ści Młyn Wiedzy zaprasza do tworzeniem zabawek, powsta- ce polskie zbiorniki wodne,
którą składa się ponad 20 zdjęć udziału w 12 różnych zajęciach waniem wysp, życiem motyli, dowiedzą się jak działa stacja

Poza Toruń . 30 czerwca 2017
6 BEZPIECZNIE Z WORDEM

Baby-bike
stwa przejazdu – przepuścić innego ganie dobiega końca. Trzeba się ro-
uczestnika ruchu, który ma pierw- zejrzeć za czymś dla swojej pociechy.
szeństwo przed tobą. Czyż samo się nie domaga, by spró-
O czym musisz pamiętać zawsze, by bować własnych sił? Pamiętasz jak
uniknąć wypadku? sam marzyłeś o swoim pierwszym
Poznaj przepisy! Elementar- rowerze?
Rowery są jak lody – lubią je wszyscy. Od najmłodszych począwszy. Proponujemy ne zasady znać musisz i stale być Obecnie istnieje możliwość, któ-
ich świadomy. Przestrzegaj zasady rej kiedyś nie było: można zacząć od
im kilka rad związanych z dwoma kółkami. Tym, którzy się nimi opiekują i którym pierwszeństwa przejazdu. Sam za- rowerku biegowego.
zależy na ich bezpieczeństwie – także wsze sygnalizuj innym, że skręcasz.
Zanim sam kogoś wyprzedzisz,
To świetny wybór na początek.
Dziecko uczy się na nim zachowy-
Robert Kamiński upewnij się, że nikt nie nadjeżdża wania równowagi. W razie czego za-
z przeciwka. Jeśli zatrzymasz się na wsze może podeprzeć się nogami. To
1. Karta rowerowa Za wyrobienie karty rowerowej piesi. Droga dla rowerów – jeśli jesteś drodze dla rowerzystów, pamiętaj najbezpieczniejsza forma nauki.
Karta rowerowa to rzecz ważna. nic nie zapłacisz. Musisz jedynie rowerzystą, to jest to droga właśnie że może to być niebezpieczne dla Zacznij od dopasowania rozmia-
Mając ją, możesz jako osoba niepeł- posiadać swoje zdjęcie (takie, jak do dla ciebie. Autostrada – droga na innych. Nie blokuj przejazdu. Jadąc, ru rowerka do wzrostu dziecka. Za-
noletnia kierować rowerem. Stajesz paszportu). której nie ma skrzyżowań. Nie wol- nie rozmawiaj przez telefon. Nie ko- nim kupisz, przymierz dziecko do

‘‘
się prawdziwym, legalnym uczestni- Przestroga dla ro- rzystaj w czasie danego modelu. Dopasowanie wiel-
kiem ruchu. Znasz przepisy i zasady dzica: Jeśli twoje nie- jazdy z MP3, kości to priorytet, od którego pod
ruchu drogowego. Jest to bezpiecz- pełnoletnie dziecko ponieważ nie żadnym pozorem nie należy robić
niejsze i dla ciebie i dla tych, którzy uczestniczy w ruchu będziesz słyszał wyjątków.
uczestniczą w nim poza tobą. Znasz drogowym bez waż- co się dzieje wo- Rower określają dwa parametry:
znaki drogowe. Wiesz na przykład, nej karty rowerowej, kół ciebie. Pa- wielkość ramy i kół. Dopasowuje-
kiedy masz pierwszeństwo, ale wiesz licz się z tym, że mo- P amiętaj o oświetleniu roweru . P o miętaj o oświe- my go nie do wzrostu dziecka, ale
też, kiedy musisz go ustąpić innym. żesz dostać mandat. tleniu roweru. do długości jego nogi (mierzonej
Po to właśnie wymyślono przepisy. zmroku musisz być widoczny ogólnie uni Po zmroku mu- .I : - po stronie wewnętrznej od kroku do
Abyś mógł poruszać się po drogach 2. Najważniejsze zasady sisz być widocz- ziemi). Palce powinny dotykać pod-
bezpiecznie. ruchu drogowego kaj ryzyka .P opisywanie się może jest i efek ny. I ogólnie:- łoża, a w przypadku dzieci napraw-
Kiedy możesz starać się o uzyskanie Słowa, które jako unikaj ryzyka. dę małych musi to być cała stopa.
, :
karty? Kiedy skończyłeś 10 lat. Cze- rowerzysta znać mu- towne ale ma jedną wadę często kończy się P o p i s y w a n i e Zwróć uwagę również na wysokość
go będą od ciebie wymagali? Musisz sisz: się może jest kierownicy. Nie chcesz przecież, by
oczywiście pokazać, że naprawdę Droga – jezdnia + smutno . i efektowne, ale twoja pociecha dotykała jej kolana-
potrafisz jeździć. Że robisz to pew- chodnik + droga dla ma jedną wadę: mi.
nie. Musisz również wykazać się rowerów (czasem) + często kończy Nie zapomnij o osłonie na łań-
znajomością przepisów. Przystąpisz tory tramwajowe (czasem). no jeździć po niej rowerem! Pojazd się smutno. cuch. Nie przesadzaj też z „bajera-
bowiem do egzaminu. Gdzie można Jezdnia – droga dla pojazdów. uprzywilejowany – oznakowany nie-   mi”. Pierwszy rowerek ma być prosty
zapisać się na kartę? Zwykle w twojej Wolno ci jechać po jezdni, o ile nie bieskimi światłami i sygnalizacją 3. Rower i osprzęt i bezpieczny. Żadnych przerzutek,
szkole, jeśli macie specjalny placyk ma specjalnej drogi dla rowerów. dźwiękową. Zawsze musisz ustąpić Czas, kiedy wozisz swoje dziecko hamulców ręcznych, zwłaszcza
manewrowy dla rowerów. Chodnik – droga po której chodzą mu pierwszeństwa. Ustąpić pierwszeń- w foteliku lub w przyczepce nieubła- przednich. Dziecko ma hamować

REKLAMA

Poza Toruń . 30 czerwca 2017
BEZPIECZNIE Z WORDEM 7

i tylny. Przedni montujemy przy kie- od preferencji. Nie zapomnij tylko
rownicy. Odbywa się to zwykle przy o jednym: nie kupuj produktu, jeśli
pomocy specjalnych zatrzasków. nie ma żadnej informacji na temat
Foteliki takie posiadają regulowane testów bezpieczeństwa.
uchwyty dopasowujące się do śred- Kupując przyczepkę rowerową
nicy ramy. Największym plusem należy zwrócić uwagę na wielkość
tego typu fotelika jest dobry kontakt bagażnika (pieluchy, kosmetyki
z dzieckiem. Minusem – ograniczo- dziecięce), nieprzemakalność pod-
na możliwość ruchowa (często zaha- łogi. Zweryfikuj czy posiada folię
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego i Policja kształtują u dzieci od najmłodszych lat zasady bez-
czamy o fotelik kolanami). przeciwdeszczową, amortyzatory
piecznego poruszania się rowerzystów w ruchu drogowym. Foteliki tylne montuje się nieco
inaczej, za pomocą klucza imbuso- (poprawiające komfort jazdy dziec-
hamulcem w pedałach (w piaście). drodze gruntowej. Może w parku? nie śmigać po rowerowych trasach. wego. Ich zaletą jest to, że mają więk- ka). Sprawdź, czy istnieje możliwość
Kup mu też kask i ochraniacze. Zapomnij o ścieżce rowerowej. Tam To oczywiście żaden powód, by re- szy udźwig: mogą przewozić do 7 kg regulacji kąta nachylenia siedzenia
Zanim weźmie udział w Tour de Po- się jeździ, a nie uczy. zygnować z przyjemności jazdy na więcej. Wadą, że nie mamy kontaktu dziecka, czy przyczepkę zaopatrzono
logne parę razy się wywali. To nie- rowerze. Możesz spakować swoje wzrokowego z dzieckiem. w osłony przeciwsłoneczne i w otwo-
uniknione. Przypomnij sobie swoje 4. Bezpieczny przewóz dzieci w przyczepce szczęście i wziąć je z sobą. Możliwo- Od jakiego wieku można przewozić ry wentylacyjne.
pierwsze bliskie spotkania z asfal- rowerowej i foteliku ści masz dwie: fotelik lub przyczep- maluchy? Optymalne minimum to 2 Nic jednak nie zastąpi rady eks-
tem. Załóżmy jednak, że twoja latorośl ka. latka. perta i znajomych, którzy sami
Pierwsze próby zorganizuj mu na jest jeszcze zbyt mała, by samodziel- Typy fotelików są dwa: przedni Na który typ się zdecydować? Zależy „przećwiczyli” najróżniejsze opcje.

REKLAMA

Poza Toruń . 30 czerwca 2017
8 REKLAMA

Aktywnie słuchać klientów
Rozmawiamy z Wojciechem Załęckim, prezesem i właścicielem Drukarni Echo
„Poszukuję dobrej drukarni” - tak druki, które muszą być spójne ko-
często zaczyna się wasza współpra- lorystycznie z pozostałymi mate-
ca z klientami. Co to właściwie zna- riałami reklamowymi, z licznymi
czy? Jest słowo-klucz, które definiu- uszlachetnieniami, ze szczegółowo
je pojęcie dobrej drukarni? zaplanowaną dystrybucją. Także
To, co jest najważniejsze w każ- sami klienci zanim podejmą współ-
dym biznesie, to aktywne słuchanie pracę, sprawdzają jakość naszych
klienta. Potrzeby naszych klientów dotychczasowych prac, omawiają
zmieniają się. Mówiąc wprost - ro- projekty, rodzaje papierów. Razem
sną z roku na rok. Kilka lat temu szukamy także możliwości, jak
podstawowym i często jedynym dany rodzaj pracy wydrukować
warunkiem podjęcia współpracy taniej itd. Gwarancja jednolitych
była cena. I nadal oczywiście jest kolorystycznie materiałów tak-
ona ważna, ale przede wszystkim że jest ważna. Okazuje się także,
klient szuka jakości i sprawnej że jesteśmy często zdecydowanie
kompleksowej obsługi. szybsi i niejednego klienta to nasze
Dobra drukarnia – to nie tylko „supertempo” wyratowało z opre-
doradztwo i gwarancja jakości dru- sji. I najważniejsze – bezpośredni
ku. Klucz do długiej współpracy to kontakt z naszymi klientami jest
przede wszystkim poczucie bezpie- dla nich bardzo ważny, czasami
czeństwa, że finalny efekt będzie to tylko dogrywanie szczegółów,
dokładnie taki, jakiego klient ocze- a czasami długie negocjacje. Dobre
kuje, że uchronimy go przed błę- relacje i zaufanie są podstawą każ-
dami w druku, że popakujemy, do- dej działalności.
starczymy wydrukowane materiały
dokładnie zgodnie ze specyfikacją Jakie macie plany na najbliższy rok?
i w określonym czasie. od lat, chociaż zmieniają firmy, troligatorskie, pakowanie itd. Pra- kolwiek do współpracy to dowód Takie jak zawsze - rozwój. W tej
branże - zawsze wracają. cujemy dla najlepszych i cieszy nas, dużej satysfakcji i zaufania do danej branży oznacza to przede wszyst-
Pozyskanie klienta w mocno kon- Cieszy nas także, że rozkwit na- że większość naszych klientów to firmy. kim nieustające inwestycje w park
kurencyjnym środowisku nie jest szych klientów ma przełożenie na liderzy rynkowi, zajmujący topowe maszynowy, ale także intensyw-
chyba proste. nasz rozwój. Niektórzy na począt- miejsca w rankingach na najszyb- Mamy od kilku lat ogromny boom ne działania marketingowe, także
Działamy na rynku blisko 20 lat, ku współpracy prowadzili lokalną ciej rozwijające się i najbardziej in- na internetowe drukarnie, może- w internecie. Dzięki tym zintegro-
niektórzy są z nami od początku, firmę, a dziś są ogólnopolskim li- nowacyjne firmy, i oczywiście zdo- my sprawdzić ceny druków, szybko wanym działaniom jesteśmy jedną
więc mamy grono naprawdę lojal- derem w swojej branży. To rosną- bywcy wielu nagród. i prosto. z najnowocześniejszych drukarni
nych klientów. I dzięki nim znajdu- ce wymagania przekładają się na To dla nas szczególnie cenne, że Być może jest to jedna z opcji dla offsetowych w regionie.
jemy kolejnych, poprzez najlepszą najnowocześniejsze maszyny, nie dzięki polecaniu przez naprawdę prostych i standardowych prac.
metodę sprzedaży - polecenie na- tylko zapewniające najwyższej kla- wymagających klientów pozysku- Jednak większość naszych zleceń Dziękuję za rozmowę.
szych usług. To przede wszystkim sy druk, ale także szybsze prace in- jemy nowych. A polecenie kogo- to nie są przypadkowe projekty - to Dziękuję i zapraszam do spotkania
ludzie, którzy współpracują z nami z nami. Warto.

Poza Toruń . 30 czerwca 2017
10 HISTORIA

Ich płacz słyszała tylko ziemia, niebo i Bóg
13 czerwca odsłonięto pomnik upamiętniający ofiary obozu koncentracyjnego w Chorabiu w gminie Łysomice.
Po 72 latach zapomnienia przywrócono pamięć o bestialsko pomordowanych kobietach pochodzenia żydowskiego
Robert Kamiński
wydarzeń. Cierpień ludzi niewin-
nych i zbrodni dokonywanych
przez okupantów. Z nadzieją, że ni-
gdy nie zostaną odkryte. W lasach
województwa kujawsko-pomor-
skiego jest opisanych kilkadziesiąt
miejsc pamięci narodowej, gdzie
spoczywają szczątki ofiar zbrodni
niemieckich dokonanych podczas
II wojny światowej. Dziś spotyka-
my się w nikomu nieznanej osadzie
leśnej Chorab – miejscu cierpienia,
kaźni i śmierci niewinnych istot
ludzkich zamordowanych przez
Niemców na przełomie 1944-45.
Ile podobnych miejsc nigdy nie
odnajdziemy, bo groby pokrył las,
a czas zatarł ślady i pamięć? Te ko-
biety nie mały marzeń o szczęściu,
Marianna Ulawska miała 11 lat, gdy w jej sąsiedztwie założono obóz. rodzinie, przyszłości. My przywra-
camy o nich pamięć. Nie tylko tym
Leśna osada Chorab w gminie dego dnia z głodu i wycieńczenia. by Żydówki przychodziły do nas re nie były zdolne do ewakuacji. obeliskiem, ale również sadząc dąb.
Łysomice w roku 1944 była miej- Zachowały się relacje kobiet, napić się wody ze studni. Mama Około 30 z nich cudem przeżyło. Drzewo będące żywym symbolem
scem zapomnianym przez Boga. którym udało się to piekło prze- czasem ugotowała im ziemniaków. Schronienie znalazły w Zamku
Przez następne dziesięciolecia za- żyć. Opisy bicia i tortur, a także długowieczności.
Każdy kartofel dzieliły na cztery. Za Bierzgłowskim.
pomnieli o niej także ludzie. Do- wyszukanych sposobów zadawania ugotowany kartofel niejedna odda- Inicjatywa przywrócenia pamię- Dąb posadzili młodzi harcerze.
piero w tym roku przywrócono to śmierci, budzą grozę. Więźniarki łaby wszystko. ci o Chorabiu wyszła od marszałka Ciągle żyją świadkowie tamtych
miejsce pamięci zbiorowej. wiedziały, że ich los jest przesądzo- Ślady ich pracy do dziś znaleźć województwa Piotra Całbeckiego, tragicznych dni. Ciągle są nieroz-
ny. można w lasach Barbarki. którego poparł wójt Łysomic Piotr liczone zbrodnie. Ciągle istnieją
OT Thorn, Komando Budowla- - Każdego dnia rano wychodzi- Szczególne bestialstwo, jakim Kowal. Ten ostatni, odsłaniając miejsca, o których pamięć przy-
ne Wisła, powstał jako podobóz KL ły do pracy – wspomina Marian- wykazywali się strażnicy podobo- obelisk, powiedział: wracać możemy.
Stutthof w sierpniu 1944. Niemcy na Ulawska, świadek tamtych dni, zu w Chorabiu, wzbudził niepo- - Przyroda zatarła ślady gehen- - Już trzeci las rośnie na tym
zwieźli tu kilka tysięcy Żydówek. wówczas 11-letnie dziecko. – Odzia- kój obozu macierzystego Stutthof. ny tych kobiet. Ale my chcemy, miejscu, gdzie wtedy były ogrodzo-
Osadzono je w prowizorycznych ne w łachmany szły w ciężkich, W związku z niezwykłą umieralno- by wszyscy pamiętali o tym miej- ne drutem baraki – mówi Marian-
barakach za drutami. Miały praco- drewnianych trepach. Na ramio- ścią więźniarek wysłano komisję do scu, które przesiąknięte jest krwią. na Ulawska. – Potem przyjdą na-
wać przy budowie umocnień, ko- nach niosły łopaty, narzędzie swej zbadania przyczyn tego zjawiska. Krwią niewinnych kobiet. stępne pokolenia i następne lasy…
paniu rowów przeciwpancernych. pracy. Okopy, które kopały, znaj- Fakt ten wskazuje, że rzeczywiście Symboliczne znaczenie miejsca One umierały masowo. Ile ich tu
Niemcy traktowali więźniarki ze dowały się tuż przy moim domu. w porównaniu z podobnymi obo- podkreślił również w swej przemo- było? Ile tu łez wylanych? Ile wspo-
szczególnym okrucieństwem. Były Więźniarek pilnowali esesmani zami więźniarki OT Thorn w Cho- wie Robert Paciorek, nadleśniczy mnień? Ile tęsknot? Kto ich tu sły-
bite, poniżane i gwałcone. Pracowa- w czarnych mundurach. Ale byli rabiu nie mogły mieć nadziei. Na nadleśnictwa Toruń. szał? Tylko ziemia, niebo i Bóg…
ły ponad ludzkie siły. Racje żywno- i tacy w żółtych. To byli Łotysze. nic. - Las był miejscem schronienia Bardzo się cieszę, że doczekałam
ściowe otrzymywały głodowe. Stan Byli jeszcze gorsi od Niemców. Bar- Obóz istniał pół roku. W chwi- i enklawą wolności w najróżniej- tego dnia. Tego, że oddano pomor-
sanitarny baraków - katastrofalny. dziej się znęcali. Jak czasem trafił li jego likwidacji, w styczniu 1945, szych okresach naszej historii. Ale dowanym należną cześć. I wszyst-
Spały na gołej ziemi. Umierały każ- się wartownik dobry, to pozwalał, rozstrzelano blisko 200 kobiet, któ- był też miejscem wielu tragicznych kim za to serdecznie dziękuję.
REKLAMA

Poza Toruń . 30 czerwca 2017
REKLAMA 11

Serce domu? Kotłownia
Nowoczesne kotły peletowe charakteryzuje oszczędność, estetyka, a przede wszystkim wygoda użytkowania
Wakacyjny sezon remontowo- kownikowi mieć stały dostęp do -Pomorską Izbę Rzemiosła i Przed-
-budowlany rusza pełną parą. informacji o systemie grzewczym siębiorczości. W swojej ofercie,
Zanim jednak zabierzemy się za oraz na zmianę jego parametrów oprócz sprzedaży kotłów, ma także
szpachlowanie, malowanie czy - podkreśla Krzysztof Kitler. - Przy montaż i serwis urządzeń, na które
tapetowanie, warto zadbać o to, pomocy tych urządzeń z każdego daje pięcioletnią gwarancję.
co najważniejsze w domu, czyli miejsca jesteśmy w stanie zmniej- - Pracujemy „od projektu do
jego ciepło. Wspólnie z eksper- szyć lub zwiększyć temperatu- efektu”, a więc oddajemy klientowi
tami toruńskiego przedsiębior- rę ogrzewania lub wody, a także gotową kotłownię, wykonaną przy
stwa Hydro-Term zaglądamy do modyfikować czas pracy kotła. użyciu najwyższej jakości materia-
kotłowni, szukając najodpowied- Ich zaletą jest także automatyczne łów budowlanych - podsumowuje
niejszego urządzenia grzewcze- dostosowanie się do zewnętrznych właściciel firmy. Kotły PELLUX
go. temperatur i monitorowanie stanu firmy Nibe-Biawar dostosowane
ciepła w pomieszczeniach. są do każdego wymiaru pomiesz-
Rynek instalacyjno-grzewczy Kotły dostępne w toruńskiej czeń, doskonale nadają się więc
każdego roku oferuje nam nowo- firmie Hydro-Term spełniają
także do małych i wąskich piwnic.
ści technologiczne, które oprócz wszelkie wymagania norm eu-
Fachowcy z Hydro-Termu każ-
oszczędności energii i pieniędzy ropejskich, osiągając najwyższą
sprawią, że zimą zamiast siedzieć sprawność klasy piątej. Spalając dego klienta traktują z indywidu-
w piwnicy będziemy mogli cieszyć w nich pellet, czyli ekologiczne alnym podejściem, przygotowu-
się czasem spędzonym z rodzi- war. - Istotną kwestią jest także ją na ekonomiczne grzanie - zimą paliwo odnawialne, nie emituje- jąc dla niego odpowiednią ofertę
ną. O wszystko zadbają bowiem bezpieczeństwo - kotły PELLUX domów, przez cały rok zaś także my do środowiska szkodliwego z bardzo atrakcyjnymi cenami,
zautomatyzowane, niemal bezob- wyposażone zostały w system au- wody. A oszczędności w stosunku dwutlenku węgla. Z tony pelletu którymi konkurują na rynku. Po-
sługowe kotły. tomatycznego czyszczenia, użyt- do prądu sięgają nawet 30-40 pro- uzyskujemy około od 5 do 7 kilo- nadto firma Hydro-Term posiada
- Dawkowanie paliwa, kon- kownicy nie są więc narażeni na cent. Zawartość portfela pomo- gramów popiołu, który używany w swojej ofercie szeroką gamę ko-
trola procesu spalania oraz ste- działania wysokich temperatur że także zachować automatyczne może być jako naturalny nawóz. tłów, urządzeń i akcesoriów cen-
rowanie instalacją grzewczą to oraz unikają straty ciepła z urzą- sterowanie kotłami, przy pomocy Firma Hydro-Term w urządze- tralnego ogrzewania. Warto więc
jedne z wielu zalet urządzeń pelle- dzenia. urządzeń mobilnych - smartfona niach grzewczych specjalizuje się odwiedzić bezpośrednio punkt
towych - podkreśla Krzysztof Ki- Miesiące letnie są najlepszym czy laptopa. od dwudziestu siedmiu lat. Od sprzedaży przy ulicy Chrobrego
tler, właściciel firmy Hydro-Term, czasem, w którym warto pomy- - Moduł internetowy w kotłach piętnastu zaś nagradzana jest cer- 121 w Toruniu lub skontaktować
jedyny w regionie dystrybutor śleć o montażu odpowiedniego PELLUX, produkowanych przez tyfikatem „Dobrego Instalatora”, się telefonicznie pod nr. tel. 56 62
kotłów PELLUX firmy Nibe-Bia- kotła. Nowe technologie pozwala- firmę Nibe-Biawar, pozwoli użyt- przyznawanym przez Kujawsko- 350 89 lub 501 046 190.
REKLAMA

Poza Toruń . 30 czerwca 2017
12 REGION
Sponsor Organizatorzy Powiatowy Z espół Patron
główny D oradztwa medialny
Rolniczego
w T oruniu z / s
w C hełmży

Pochwal się pięknem
rolne oraz ogrodniczą - ogródek domowy, dodatkowe urządzenia
przydomowy. Warto pamiętać, że i elementy ogrodowe oraz działania
ogród stanowi integralną część proekologiczne w gospodarstwie.
gospodarstwa, dlatego też jednym Za każdy z tych punktów komisja
z kryteriów oceny będzie stan tego będzie przyznawała punkty - od
gospodarstwa, czyli estetyka oraz zera do dziesięciu. Łącznie zdobyć
wykorzystanie elementów proeko- będzie można czterdzieści punk-
Mieszkańcy powiatu toruńskiego już po raz siedemnasty mogą zgłaszać swoje logicznych. tów.
podwórka do konkursu „Piękna Zagroda 2017” W konkursie udział mogą wziąć Szczególnie komisja przyjrzy się
właściciele działek siedliskowych porządkowi, obejściu i drogom na
Michał Ciechowski i ogrodniczych. Warunkiem udzia- posesji. Nie zapomni także zerknąć
łu było zgłoszenie udziału w urzę- na kwiatowe rabaty, trawniki i kom-
dzie gminy lub urzędzie miasta do pozycyjny dobór roślin. Zwracając
wtorku 20 czerwca. Laureaci pierw- uwagę na działania proekologiczne,
szych miejsc na etapie powiatowym oceni m.in. stosowanie bioprepara-
nie mogą brać udziału w trzech ko- tów do utylizacji ścieków, przydo-
lejnych edycjach konkursu. mowe oczyszczalnie czy segregację
Od 22 czerwca do 10 lipca włącz- odpadów. Najważniejszy będzie
nie przedstawiciele Gminnych jednak wkład pracy własnej i zaan-
Komisji Konkursowych odwiedzą gażowanie w wygląd oraz aranżację
zgłoszone wcześniej miejsca. Na ogrodu.
szczeblu powiatowym konkurować Oficjalne podsumowanie kon-
będą działki wytypowane przez kursu oraz wręczenie nagród lau-
nich w każdej z kategorii. Od 20 do reatom i uczestnikom odbędzie się
30 lipca Powiatowa Komisja Kon- w październiku.
kursowa dokona dalszych ocen. - Konkurs „Piękna Zagroda”
- Nowością wprowadzoną motywuje mieszkańców powiatu
w bieżącej edycji konkursu „Pięk- toruńskiego do spojrzenia w zupeł-
na Zagroda” oprócz nagród staro- nie inny sposób na swoje gospodar-
sty toruńskiego będzie dodatkowy stwa i piękno je otaczające - pod-
ranking uczestników konkursu za- kreśla Mirosław Graczyk, starosta
kwalifikowanych do etapu powiato- toruński. - Ukazuje także to, jak
wego - głosowanie SMS - informuje polska wieś zmieniała się na prze-
wydawca dwutygodnika „Poza To- strzeni ostatnich kilkunastu lat.
ruń”. - Rozpocznie się ono 25 sierp- I właśnie tym warto się pochwalić.
nia ogłoszeniem na stronie www. Organizatorami są: starosta to-
pozatorun.pl. Tam też znajdzie się ruński, wójtowie gmin, burmistrz
galeria nominowanych działek oraz miasta Chełmża, Powiatowy Zespół
szczegóły głosowania. Wszelkie in- Doradztwa Rolniczego w Chełmży
Szukamy zielonych ogrodów, za- ską wieś zadbaną i ładną, w której Konkurs organizowany jest formacje będą ukazywały się także przy współudziale i medialnym
dbanych obejść i estetycznych praca staje się łatwiejsza, a życie w dwóch etapach: gminnym oraz w wydaniach papierowych dwuty- patronacie Fundacji Medium - wy-
zabudowań. Tradycyjnie na po- przyjemne i zdrowe. Chcesz być powiatowym. Finalnie nagrody godnika „Poza Toruń”. dawcy dwutygodnika „Poza Toruń”
czątku lata ogłaszamy konkurs jej częścią? Weź udział w plebiscy- przyznane zostaną w dwóch ka- Kryteria konkursowe obejmo- - oraz inne organizacje, które wyra-
na najpiękniejsze gospodarstwo cie. tegoriach: na najbardziej zadbaną wać będą cztery podkategorie: żają chęć udziału w organizowaniu
w powiecie. Chcemy uczynić pol- działkę siedliskową - gospodarstwo czystość i porządek, ogródek przy- i finansowaniu konkursu.
REKLAMA

Poza Toruń . 30 czerwca 2017
LUBICZ 13

Najzdolniejsi odebrali nagrody
W Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym odbyła się gminna Gala Oświatowa, podsumowująca rok szkolny 2016/17
Michał Ciechowski

Nagrodę specjalną za swoją działalność otrzymał m.in. Szkolny Klub Wolontariatu. Młodzieży osobiście gratulowali obecni na wydarzeniu wójt Marek Olszewski oraz prze-
wodnicząca rady gminy Hanna Anzel.
- Gmina Lubicz może być dumna mieli szczególne osiągnięcia w na- wasze działania – podkreślała Han- Skrzeczyn z SP nr 1 w Lubiczu Dol- nie żyją tylko samą nauką. Można
z tak zdolnych uczniów, którzy uce, ale także tych wyróżniających na Anzel, przewodnicząca Rady nym, Dominika Kamińska z SP nr to zauważyć chociażby w liczbie re-
nie tylko osiągają wspaniałe re- się wrażliwością społeczną i dzia- Gminy Lubicz. – Jesteście młodzie- 1 w Lubiczu Dolnym, Julia Kossa- alizowanych projektów i ich aktyw-
zultaty w nauce, ale także swoją łalnością na rzecz środowiska. Spo- żą wybitną. I za to chciałam wam, kowska z SP w Gronowie, Marceli- ności poza godzinami zajęć lekcyj-
postawą okazują miłość, zarówno tykamy się, aby podziękować za ale także waszym rodzicom bardzo na Torkowska z ZS nr 1 w Lubiczu nych. Spostrzegł to także obecny na
drugiemu człowiekowi, jak i śro- wasz trud pracy i nauczania. Droga podziękować, ponieważ to w ro- Górnym oraz Amelia Kus z ZS nr gali kurator oświaty.
dowisku, które ich otacza – mówił młodzieży, miniony rok był wa- dzinnym domu daje się przykład 1 w Lubiczu Górnym. Upominek - Bardzo się cieszę, że zauważa-

‘‘
obecny na spotkaniu z młodzieżą szym czasem, w któ- specjalny - laptop - cie państwo, że szkoła nie jest tylko
Marek Gralik, kujawsko-pomor- rym bardzo rzetelnie trafił także do Szkol- miejscem, gdzie młodzież pobiera
ski kurator oświaty. W uroczysto- zdobywaliście wie- nego Klubu Wolon- naukę, ale przede wszystkim pla-
ściach, które odbyły się 21 czerw- dzę i działaliście dla tariatu, który działa cówką, w której przechodzi najważ-
ca, udział wzięli laureaci nagród innych. przy Zespole Szkół niejszy test - lekcję człowieczeństwa
wójta i przewodniczącej Rady Nagrody wój- w Lubiczu Górnym.
Gminy Lubicz. ta gminy Lubicz za B ,
ardzo się cieszę że zauważacie pań - - Korzystając
– podkreślał Marek Gralik. – O tym
właśnie świadczą te wyróżnienia,
wysokie osiągnięcia z przyznanego nam
Inauguracji wydarzenia doko- , ,
edukacyjne o warto- stwo że szkoła nie jest tylko miejscem gdzie wyróżnienia, chcie-
które dziś uczniowie odebrali.
Podczas spotkania nie zabrakło
nał chór Gaudium Cantates, który ści 500 zł trafiły do: libyśmy już dziś za-
odśpiewał hymn gminy Lubicz, ,
Bartosza Kłosińskie- młodzież pobiera naukę ale przede wszyst prosić - wszystkich także nawiązania do wakacji, które
a następnie zaprezentował przed go z SP w Złotorii, do wzięcia udziału się właśnie rozpoczęły. Wójt wraz
gośćmi swój minikoncert. Recita- ,
Natalii Meler z ZS nr kim w którym przechodzi najważniejszy test w kolejnej organi- z przewodniczącą rady gminy przy-
pomnieli o bezpieczeństwie i wyra-
lowi przysłuchiwali się m.in. wło-
darze oraz radni gminy, kujawsko-
2 w Grębocinie i Ma-
teusza Ostrowskiego
- lekcję człowieczeństwa . zowanej przez nas
akcji – podkreślali zili nadzieję na dalszą współpracę
-pomorski kurator oświaty, a także z Gimnazjum Sto- członkowie klubu. z tak uzdolnioną młodzieżą lubic-
uczniowie, ich rodzice, dyrektorzy warzyszenia Edukacja w Toruniu. tego, jak być dobrym człowiekiem. – W niedzielę 2 lipca organizuje- kich szkół w przyszłym roku.
szkół i przedszkola oraz nauczycie- Nie zabrakło także wyrazów uzna- Nagrody przewodniczącej Rady my akcję charytatywną „Serce dla - Życzę wam, aby wakacje i czas
le. nia i podziękowań dla młodzieży ze Gminy Lubicz o wartości 200 zł Olesia”. Będziemy zbierać fundusze wolny upłynął w jak najlepszej at-
- Korzenie nauki są gorzkie, ale szkół z terenu gminy, która aktyw- odebrali: Wiktoria Tarkowska dla chorego, jeszcze nienarodzone- mosferze, abyście cieszyli się waka-
owoce słodkie – przypominał wójt nie włączała się w pomoc potrzebu- z SP w Młyńcu Pierwszym, Klau- go chłopca. Znów możemy komuś cjami i wrócili do nas wszyscy cali,
Marek Olszewski. – Podsumowa- jącym poprzez liczne akcje charyta- dia Siółkowska z SP nr 1 w Lubiczu pomóc! zdrowi oraz wypoczęci – podsumo-
nie roku szkolnego to okazja do tywne czy opiekę nad zwierzętami. Dolnym, Kinga Piątkowska z SP Uczniowie gminy Lubicz, choć wała Hanna Anzel. - Do zobaczenia
wyróżnienia tych uczniów, którzy - Przez cały rok obserwowałam nr 1 w Lubiczu Dolnym, Kacper mają wysokie wyniki w edukacji, we wrześniu.

Rozumiem, wspieram, pomagam
Uczestnicy konferencji w gminie Lubicz dowiedzieli się, jak wspierać dzieci
z różnymi zaburzeniami zdrowia
Michał Ciechowski | fot. nadesłane
„Pomóż dziecku rozwinąć skrzy- wiła problem choroby autystycz- mówiła Anna Jewusiak, psycholog
dła” - pod takim hasłem odbyła nej. Zapewniła o skuteczności te- kliniczny.
się 8 czerwca w Krobi konferencja rapii, lecz przed niektórymi z nich O szukaniu pomocy wspo-
poświęcona rozwojowi najmłod- ostrzegała. minała także psycholog Patrycja
szych, zaburzeniom zdrowotnym - Rodzice wybierają terapię na Łączkowska związana z Gminnym
i zachowaniom odbiegającym od podstawie różnych źródeł, kierując Ośrodkiem Pomocy Społecznej
przyjętych standardów. Spotka- się m.in. modą – mówiła Izabela w Lubiczu. Informacje o placów-
nie było także okazją do poznania Wyborska. – To nie zawsze jest do- kach, w których otrzymać można
miejsc, w których rodzice mogą bre dla dzieci, ponieważ niektóre profesjonalne wsparcie, znalazły
szukać wsparcia medycznego metody nie są potwierdzone na- się w rozdawanych podczas spo- Anna Jewusiak mówiła o reakcjach rodziców dzieci niepełno-
oraz psychologicznego. ukowo, a wręcz należy je uznać za tkania ulotkach. Broszura dostęp- sprawnych.
szkodliwe. na jest także na stronie interneto-
O niepokojących zachowaniach W trakcie konferencji zwraca- wej Urzędu Gminy Lubicz - www. i zwrócić uwagę na zachowania Otwarta konferencja „Pomóż
dzieci mówiła Kinga Mickiewicz- no także uwagę na fakt, że wycho- lubicz.pl. pociech w chwili, kiedy ich rozwój dziecku rozwinąć skrzydła” była
-Stopa, psycholog i psychotera- wanie dziecka z zaburzeniem to - Wychodzimy naprzeciw po- jest najważniejszy. Poprzez edu- już kolejną z serii profilaktycz-
peuta. Objaśniła najczęstsze zabu- ogromny wysiłek emocjonalny dla trzebom mieszkańców związanym kację uświadamiamy także, które nych spotkań zorganizowanych
rzenia rozwoju jak autyzm, zespół rodziców. z opieką nad dziećmi we wcze- przez wójta gminy Lubicz Marka
Aspergera, mutyzm czy ADHD. – Rodzice przechodzą fazy snym etapie ich rozwoju - podkre- objawy u dzieci wymagają pomocy
Wśród prelegentów była także adaptacji do niepełnosprawno- śla Anna Sikorska, kierowniczka lub konsultacji ze strony specjali- Olszewskiego, a koordynowanych
Izabela Wyborska, dyrektorka ści dziecka, poczynając od szoku Gminnego Ośrodka Pomocy Spo- stów. Widząc zainteresowanie taki- przez Annę Sikorską, kierowniczkę
Centrum Terapii i Edukacji „Mały emocjonalnego, z którym wiąże się łecznej w Lubiczu. - Chcemy za- mi spotkaniami, w przyszłym roku Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
Książę” w Toruniu, która przedsta- lęk, niepewność i poczucie winy – interesować rodziców tą tematyką zamierzamy je kontynuować. łecznej w Lubiczu.
Poza Toruń . 30 czerwca 2017
14 ŁYSOMICE

Najlepsi nagrodzeni Pełnosprawni
w sporcie
Uzdolnieni absolwenci gimnazjów w gminie Łysomice odebrali z rąk władz wyróżnienia i nagrody „Bądźmy razem” - pod takim ha-
Michał Ciechowski | fot. nadesłane słem już po raz trzynasty odby-
ły się Sportowe Spotkania Osób
Karoliny Pawlikowskiej, Mikołaja Niepełnosprawnych. W wydarze-
Paziewskiego oraz Agaty Zając. niu zorganizowanym 10 czerwca
Czerwony pasek znalazł się wzięli także udział przedstawicie-
także na świadectwach dwunastu le gminy Łysomice.
uczniów trzeciej klasy Gimnazjum
nr 2 w Turznie: Julii Chmiel, Hu- Współzawodnictwo sportowe
berta Dybowskiego, Dominika obejmowało wiele konkurencji,
Kalbarczyka, Mai Kończewskiej, w tym: rzuty piłką do kosza, strza-
Pauliny Lewandowskiej, Mariki ły na bramkę, wahadło, toczenie
Masłowskiej, Aleksandra Ozdoby, opon, bieg płetwonurka slalomem.
Pawła Pleskota, Katarzyny Santo- Głównym jednak celem spotka-
rek, Marty Styranowskiej, Anny nia była integracja społeczna osób
Wróblewskiej oraz Patrycji Żuraw- z różnych środowisk i wymiana do-
skiej. świadczeń. Cykliczna akcja miała
Na ręce uczniów oraz ich rodzi- także za zadanie wspierać rozwój
ców władze gminy Łysomice złoży- osób z niepełnosprawnością po-
ły listy gratulacyjne oraz wręczyły przez zapewnienie im aktywnego
nagrody książkowe. Część z wyróż- udziału w konkurencjach rucho-
nionych gimnazjalistów ma także wych.
szansę na Stypendium Samorządu Inauguracją spotkania był
wspólny korowód wokół stadionu,
Gminy Łysomice.
podczas którego zaprezentowali
Rok szkolny 2016/17 oficjalnie W tym roku liczba uczniów wójt gminy Piotr Kowal. - Wszyst- - Jesteśmy z was bardzo dumni
się wszyscy zawodnicy. Nad arty-
dobiegł końca. Z tej okazji podsu- z dwóch gimnazjów - nr 1 w Łyso- kie działania wpłynęły na wasze - podkreślał na spotkaniu przewod-
styczną oprawą wydarzenia czuwali
mowano minione miesiące nauki micach oraz nr 2 w Turznie - była postrzeganie świata i na to, kim niczący Rady Gminy Łysomice Ro- uczniowie gimnazjum oraz pod-
i nagrodzono najzdolniejszych imponująca. Aż dziewiętnaście dziś jesteście. A przede mną sie- bert Kożuchowski. - Po wakacjach opieczni warsztatów terapeutycz-
uczniów, którzy wyróżnili się wy- osób otrzymało świadectwa z wy- dzą najzdolniejsi, rzekłbym nawet każdy z was pójdzie do wymarzo- nych dla osób niepełnosprawnych
bitnymi osiągnięciami i wysokimi różnieniem. Podczas uroczystości wybitni młodzi mieszkańcy gminy. nego liceum lub szkoły zawodowej.
wynikami na świadectwie. Ab- podziękowania za trud włożony Jestem dumny z tego, że możemy w Kowalewie Pomorskim.
Kształćcie się tak, abyśmy każdego Z sukcesem z sąsiedniego po-
solwenci gimnazjów spotkali się w pracę z młodzieżą otrzymali tak- się pochwalić tak zdolnymi gimna- roku mogli chwalić się wami jako
z wójtem gminy Piotrem Kowa- że nauczyciele, dyrektorzy szkół zjalistami. wiatu wrócił zawodnik z gminy Ły-
lem oraz przewodniczącym Rady oraz rodzice. Świadectwa z wyróżnieniem dla mieszkańcami naszej gminy. I pa- somice - Paweł Szefler, który w kon-
Gminy Robertem Kożuchowskim - Gimnazjum przez ostatnie trzy uczniów reprezentujących Gimna- miętajcie, że to wy jesteście przy- kurencji indywidualnej w wahadle
22 czerwca w Zespole Szkół nr 2 lata było miejscem, w którym po- zjum nr 1 w Łysomicach trafiły do: szłością naszej gminy, którą już dziś zajął drugie miejsce, otrzymując
w Turznie. bieraliście naukę, ale także zawią- Moniki Bober, Wiktorii Czerwiń- budujecie dla pokoleń. Reprezen- puchar oraz atrakcyjną nagrodę.
zywaliście nowe przyjaźnie - mówił skiej, Julii Czyż, Marceliny Jaros, tujcie nas więc dumnie. (MC)

Wielki debiut programistów Jednogłośne absolutorium
Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Łysomicach wzięli udział w międzynarodowym
konkursie informatycznym Baltie 2017
konkursu jest Czech - Bohumir So-
ukup, który znalazł się w rankingu
„Newsweeka” w gronie pięćdzie-
sięciu najlepszych informatyków
świata. Jest on twórcą programu
do nauki programowania dla dzieci
Baltie 3 używanego właśnie pod-
czas konkursu.
- Zadania były trudne i na ich Zatwierdzenie sprawozdania fi- czy budowa sali gimnastycznej
rozwiązanie organizator przezna- nansowego oraz wykonania bu- w Świerczynkach.
czył 210 minut - tłumaczy nauczy- dżetu gminy Łysomice za rok - Nowy wygląd zyskały także
ciel. - Program Baltie używany 2016, a także udzielenie absolu- tereny wokół świetlic wiejskich czy
podczas zawodów jest przeznaczo- torium wójtowi Piotrowi Kowa- bibliotek publicznych - podkre-
Zespół Szkół nr 1 w Łysomicach, ski, nauczyciel informatyki z ZS ny do nauki programowania na po- lowi z tytułu wykonania budżetu śla włodarz gminy. - Działamy dla
jako jedna z trzynastu placówek nr 1 w Łysomicach. - Ich zadaniem ziomie od 4 lat wzwyż. gminy to jedne z najważniejszych mieszkańców, tak więc dla nich po-
w całej Polsce, zorganizowała fi- było odwzorować to, co zobaczyli, Reprezentantami gminy Ły- punktów XXXVII sesji Rady wstały nowe siłownie zewnętrzne,
nał międzynarodowego konkur- wykonując odpowiedni algorytm. somice byli uczniowie klas 4-6. Gminy Łysomice, która odbyła się place zabaw czy boiska. Gmina roz-
su informatycznego Baltie 2017. Im był on lepszy i krótszy oraz za- Udział w wydarzeniu wzięli po raz 20 czerwca. wija się w bardzo szybkim tempie,
Jubileuszowa 15. edycja zawodów wierający zaawansowane techniki pierwszy. Jak sami jednak podkre- o czym świadczą liczne inwestycje
odbyła się jednocześnie w trzech programistyczne, tym został wyżej ślają, to, co najcenniejsze, już zdo- - Wójt gminy przedstawił Radzie - realizowane w ubiegłym i konty-
państwach Europy - również oceniony. byli - doświadczenie, które zaowo- sprawozdanie z wykonania budże- nuowane również w tym roku.
w Czechach i na Słowacji. Choć wielki finał odbył się cuje w przyszłości. tu za rok 2016, który pod koniec Po przedstawieniu sprawozda-
w czerwcu, na początku - w kwiet- - Z pewnością w przyszłym roku grudnia zamknął się z nadwyżką
w wysokości ponad 5 mln 600 tys. nia z działalności i wykonania za-
Niezwykłe wydarzenie zorgani- niu - do konkursu przystąpiło trzy- także weźmiemy udział w tej wspa-
zł - tłumaczy Robert Kożuchowski, dań w roku 2016 oraz zapoznaniu
zowane zostało 10 czerwca. Łącznie naście tysięcy uczniów. Pierwszy niałej zabawie - podkreśla Tomasz
w finale udział wzięło 600 uczniów. etap odbył się w domu, następny Ruciński. - Do tegorocznej edy- przewodniczący Rady Gminy Łyso- się z opiniami Regionalnej Izby
W łysomickiej placówce do rywa- zaś - etap szkolny - w placówkach cji uczniowie przygotowywali się, mice. Obrachunkowej w Bydgoszczy
lizacji stanęło dwadzieścia osób - oświatowych. Jego zwycięzcy do- uczestnicząc w dodatkowych zaję- Warto podkreślić, że tylko i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
reprezentantów szkół ze Szczecina, stali się do etapu wojewódzkiego, ciach informatycznych. W swoich w minionym roku na terenie gminy radni jednogłośnie udzielili wójto-
Gdyni, Skępego, Wólki, Lubstowa, skąd wyłoniono najlepszych pro- działaniach młodzież wspierana stworzono kilometry nowych dróg, wi absolutorium.
podbydgoskiej Brzozy i Łysomic. gramistów, reprezentujących Pol- była także przez rodziców. Chce- kolejne zaś zmodernizowano. Po- Wójt gminy Piotr Kowal podzię-
- Młodzi informatycy przystą- skę w części międzynarodowej. my więc kontynuować tę przygodę, wstały nowe ścieżki pieszo-rowe- kował za udzielenie absolutorium
pili do programowania, otwierając Finał zorganizowany został w dwu- aby rozwijać umiejętności uczniów rowe, a także udało się zmoderni- oraz owocną współpracę radnym,
na komputerze planszę ze znajdują- dziestu placówkach w trzech kra- i z roku na rok wspinać się po infor- zować gminną oświatę. Szczególnie sołtysom, radom sołeckim oraz
cymi się na niej obiektami - opisuje jach Europy. matycznej drabinie sukcesu. ważną inwestycją była rozbudowa pracownikom urzędu.
przebieg spotkania Tomasz Ruciń- Pomysłodawcą i organizatorem (MC) Zespołu Szkół nr 1 w Łysomicach (MC)
Poza Toruń . 30 czerwca 2017
OBROWO 19

Walc a-moll
8 czerwca w świetlicy OSP w Kawęczynie odbył się
IV Konkurs Pianistyczny oraz V Konkurs Keyboardowy
im. Fryderyka Chopina. Impreza nabierająca z każdym
rokiem coraz większych rumieńców
Robert Kamiński | fot. nadesłane
W roku 1824 Fryderyk Chopin nie do idei odnieśli się włodarze
przebywał w majątku w Obrowie, gminy. Gminny Ośrodek Kultury,
w miejscu gdzie obecnie mieści usłyszawszy o konkursie, od razu
się Urząd Gminy. Kilka lat temu kupił wysokiej klasy elektroniczne
postanowiono uczcić to wydarze- pianino (zakupione na potrzeby
nie tablicą pamiątkową. To z kolei GOK-u). Tak samo chętnie wspie-
nasunęło pomysł zorganizowania rali pomysł inni: sekretarz gminy
konkursu pianistycznego na cześć Mirosława Kłosińska, dyrektor Ze-
naszego największego kompozy- społu Szkół Artur Affelt oraz licz-
tora. ni pracownicy GOK-u. Również
od samego początku wspomagała
Pomysłodawcą imprezy jest ideę Anna Brzezińska z Ośrodka
Grzegorz Filut, muzyk, skrzypek Chopinowskiego w Szafarni, która
i akordeonista. To właśnie jemu dla uczestników konkursu funduje
wmurowana przez wójta gminy upominki związane z Chopinem.
Obrowo pamiątkowa płyta podsu- - Zaczęliśmy od konkursu key-
nęła myśl o stworzeniu konkursu. boardowego – mówi Grzegorz Fi- W konkursach wzięło udział ponad 30 osób.
- Pomyślałem, że owszem – ta- lut. – Chciałem po prostu rozpro-
blica tablicą, ale konkurs piani- pagować keyboard jako instrument. kontakt z publicznością, zwłaszcza dium e-moll” Natalii Olszewskiej, Z kolei keyboardziści wyraźnie
styczny dla dzieci to będzie coś – Nie jest on przez zawodowych mu- w akcie rywalizacji z innymi, jest za co jury przyznało jej Grand preferowali muzykę lżejszą, nawet
mówi muzyk. – To dopiero będzie zyków traktowany zbyt poważnie.
istotnym elementem artystycznego Prix Ośrodka Chopinowskiego rozrywkową. Obok „Toccaty i fugi”
godne upamiętnienie. Tak samo jak kiedyś akordeon. Ale
Przedsięwzięcie wydawało się ten ostatni doczekał się wreszcie rozwoju. Młodzi muzycy wykonują w Szafarni. I to podobało się do Bacha nie zabrakło bowiem „Polo-
z początku nieco karkołomne, ale uznania. Mam więc nadzieję, że po dwa dowolne utwory. tego stopnia, że postanowiliśmy neza” Ogińskiego, „Marsza Radec-
spotkało się z zainteresowaniem podobnie będzie z keyboardem. Bo - Pianiści preferują raczej mu- zmodyfikować nieco regulamin. kiego” Straussa, czy nawet słynnej
wielu osób. Zwłaszcza że w okoli- przecież zasługuje on na dużo wię- zykę poważną – dodaje Grzegorz Od przyszłego roku każdy z uczest- rumby „Tico-Tico” Abreu.
cy szkół muzycznych nie brakuje: cej. Jestem o tym przekonany. Filut. – W tym roku publiczności ników będzie zobowiązany wyko- W tej kategorii Grand Prix Fe-
Osiek, Lubicz, Czernikowo, Go- Rok później wystartowała szczególnie podobał się „Walc a- nać jeden utwór Fryderyka Chopi- stiwalu wywalczył Sławomir Mi-
lub Dobrzyń, Lipno. Wszyscy na- pierwsza edycja konkursu piani- -moll” Fryderyka Chopina w wy- na. Koniec końców to konkurs na chalak.
uczyciele i pedagodzy związani stycznego. Oba konkursy odbywa- konaniu Wiktorii Albrecht, która jego cześć. Drugi utwór pozostanie W konkursie pianistycznym
z muzyką klasyczną pomysłowi ją się równolegle. Uczestnikami są zdobyła nagrodę Grand Prix, oraz dowolny. Pomysł ten znalazł uzna- udział wzięło 19 uczestników,
przyklasnęli. Równie entuzjastycz- uczniowie w wieku 6-15 lat. Dla nich wspaniała interpretacja „Prelu- nie w oczach wszystkich jurorów. a w keyboardowym 15.

Nogi chciały tańczyć same Czysty interes
Gmina Obrowo podpisała umowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
XIII Festiwal Twórczości Ludowej im. Edwarda Nowaka odbył się 7 czerwca w sali z Toruńskimi Wodociągami w za- do nowych magistrali i kolektorów.
kresie budowy kolektorów kana- Podpisano również umowę
sportowej Gimnazjum i Liceum Zespołu Szkół im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyń- lizacji sanitarnej (z Głogowa do o wzajemnej współpracy w zakresie
skiego w Dobrzejewicach. Impreza, jak co roku, cieszyła się ogromnym powodzeniem Lubicza i z Osieka do Kaszczorka)
oraz magistrali wodociągowych
pełnego wykorzystania zdolności
technicznych urządzeń zbudowa-
Edward Nowak upamiętniany węczynianek ani założonej w 1922 re wyrzeźbił miejscowy artysta Ja- (z Lubicza do Brzozówki i z Kasz- nych w wyniku zawartych porozu-
jest w gminie Obrowo od 2005 roku Kapeli im. Kamińskich. Rów- nusz Drapała. czorka do Silna). mień.
roku. Festiwal pamięci tego na- nie udany występ zanotował chór - Odbiór imprezy był bardzo Toruńskie Wodociągi złożyły

[ ]
uczyciela, dyrektora szkoły oraz Pokolenie. Dominowała muzyka pozytywny – mówi dyrektor Iwań- Porozumienie ma na celu ustalić zapewnienie, że oczyszczalnia ście-
założyciela wielu zespołów mu- ski. – Wszystko udało się znakomi- zasady współpracy w zakresie przy- ków w Toruniu przy Szosie Bydgo-
charakterystyczna dla Ziemi Do- gotowania, realizacji i eksploatacji skiej dysponuje nadwyżką zdolności
zycznych wszedł do kulturalnego brzyńskiej. Na zakończenie, jak cie. tego zadania. Toruńskie Wodociągi technicznych przekraczającą ilość
kalendarza Dobrzejewic na stałe. Cieszy zwłaszcza to, że udało zobowiązały się do sfinansowania ścieków deklarowanych przez gmi-
nam się zrealizować nasze główne

1,5
i wykonania kolektorów kanalizacji nę.
Festiwal, którego początek za- założenie: pielęgnować dziedzic- tłocznej o łącznej długości ok. 2100 Szacunkowa łączna wartość na-
planowano na godz. 10, wystarto- two wiejskiej kultury, którego je- mb, które zapewnią odprowadzenie kładów netto zadania obejmująca
wał… znacznie wcześniej. steśmy posiadaczami. Dbać o to, co ścieków sanitarnych z terenu gminy koszty finansowe realizacji zadania,
- To niesamowite, ale pierw- nam zaszczepił Edward Nowak. Obrowo do oczyszczalni ścieków projektowania, uzyskania niezbęd-
si goście pojawili się już o 8.30 – Festiwal został dofinansowa- w Toruniu. Ilość odprowadzanych nych pozwoleń i decyzji, budowy,
mówi Janusz Iwański, dyrektor Ze- godziny przed roz- ny przez Zarząd Województwa ścieków to co najmniej 1200 m3 na nadzoru i rozliczenia inwestycji zo-
społu Szkół, Gimnazjum i Liceum poczęciem pojawili Kujawsko-Pomorskiego, Powiat dobę. Zobowiązały się także do bu- stała określona na kwotę ok. 14 mln
w Dobrzejewicach, pomysłodawca Toruński, a także powstał przy dowy magistrali wodociągowych 940 tys. zł.
przedsięwzięcia. – Zupełnie jakby się pierwsi goście udziale Stowarzyszenia „Edukacja o łącznej długości ok. 13400 mb, Jedną z najistotniejszych opra-
nie mogli się doczekać. Oczywi- i Przyszłość” w Brąchnówku – au- która dostarczy wodę do gminy Ob- cowanych kwestii jest zatwierdzenie
ście bardzo nas to cieszy i umacnia tora projektu w konkursie z zakresu rowo w ilości co najmniej 1400 m3 takich rozwiązań projektowych, by
w przekonaniu, że nasz festiwal ma kultury i dziedzictwa narodowego na dobę. maksymalnie wyeliminować zagro-
sens. I że jest wyczekiwany. przystało na festiwal upamiętnia- w powiecie toruńskim i wojewódz- - Rozmowy z prezydentem Toru- żenie odorowe systemu.
jący Mistrza, zagrała orkiestra dęta nia Michałem Zaleskim trwały dłu- Koszty bieżącej eksploatacji
Przez scenę przewinęło się kilka twie kujawsko-pomorskim. go, ale w końcu zostały zwieńczone urządzeń wodociągowych i kanali-
pokoleń artystów. Publiczność na założona jeszcze przez samego - Warto również dodać, że nasz
Edwarda Nowaka. sukcesem – mówi wójt Obrowa An- zacyjnych znajdujących się na tere-
nudę narzekać nie mogła. festiwal nie odbyłby się bez uprzej- drzej Wieczyński. – Podpisanie tych nie gminy Obrowo będą ponoszone
- Płynące z podium marsze, Prócz muzyków swoje prace za- mości i wsparcia wójta Obrowa umów przyczyni się niewątpliwie do przez gminę.
oberki i kujawiaki powodowały, że prezentowało wielu artystów ludo- Andrzeja Wieczyńskiego, który rozwoju gminy w sferze gospodarki Zdeklarowany termin zrealizo-
nogi chciały tańczyć same – dodaje wych, wystawiając własne dzieła. kibicuje nam od samego początku wodno-ściekowej. Istotą umowy jest wania zamierzeń to 31 grudnia 2017
Janusz Iwański. – Bawiła się zarów- Były koronkarki, wikliniarki i rzeź- – podkreśla Janusz Iwański. zaopatrzenie naszych mieszkańców r.
no młodzież, jak i starsi. biarze. Żegnając się, uczestnicy składali w wodę i odprowadzenie ścieków na - Łączymy się z Toruniem – pod-
Zespół Złota Jesień porwał Wszyscy uczestnicy dostali sobie życzenia spotkania w przy- korzystnych dla obu stron warun- kreśla wójt. – Obrowo staje się coraz
wszystkich do poloneza. Nikogo upominki (drobny sprzęt gospo- szłym roku w tym samym składzie. kach. bardziej gminą podmiejską. I coraz
nie trzeba było specjalnie nama- darstwa domowego), a muzycy Oby w jeszcze szerszym. Gmina ze swojej strony zobo- prężniejszą.
wiać. Nie zabrakło oczywiście Ka- drewniane statuetki kogucika, któ- (RK) wiązała się do przyłączenia gminnej (RK)
Poza Toruń . 30 czerwca 2017
20 ŁUBIANKA

Palce lizać Łopot husarskich
Łubiański Dzień Kaszy odbył się 25 czerwca w Gminnym Parku Kultury w Łubiance.
Imprezy, które przygotowano na ten dzień, cieszyły się wielkim zainteresowaniem
chorągwi
Robert Kamiński W weekend 17-18 czerwca Zamek Bierzgłowski znów
nież pogadanek o historii kaszy. opanowali rycerze za sprawą kolejnej edycji Zamkowego
- Znów, jak w latach ubiegłych, Festynu Rycerskiego
mogliśmy obserwować, jak wielu
ludzi zmienia swoje przekonania
na temat potraw z kaszy – dodaje
Danuta Kwiatkowska. – Na wielu
twarzach tych, którzy spróbowali
dań przyrządzonych przez panie
z naszych Kół Gospodyń Wiej-
skich, można było wyczytać bardzo
pozytywne reakcje.
Na stołach królowały pierogi
z kaszą, gołąbki i gulasz.
Również dla najmłodszych przy- Z roku na rok Zamkowy Festyn husarii. Integralną częścią obozowi-
gotowano wiele atrakcji. Zadbali Rycerski ściąga coraz większą pu- ska były m.in.: pojedynki na szable,
o nich zwłaszcza Pan Emil & JOJO. bliczność. Zmagania rycerzy przy- egzercerunki chorągwi husarskich,
Młodzi uczestnicy mieli możliwość jeżdżają zobaczyć nie tylko miesz- salwy armatnie i z muszkietów,
wzięcia udziału w licznych zaba- kańcy gminy i województwa, ale musztry regimentów autoramen-
Od kilku już lat Gminna Biblio- nej Biblioteki w Łubiance, główna i całej Polski. tu cudzoziemskiego, prezentacja
wach. Popularnością cieszyły się
teka Publiczna w Łubiance orga- organizatorka Dnia Kaszy. – Zale- warsztaty malowania na drewnie, XVII-wiecznego życia obozowego
- Ta tendencja rozwojowa bar- wraz z całym osprzętem. Nie mniej-
nizuje dla mieszkańców gminy cana jest przede wszystkim osobom warsztaty decoupage’u, a także wi- dzo nas cieszy – mówi Jerzy Zająka-
Dzień Kaszy – imprezę, która od z nadwagą i nadciśnieniem. Mimo szą popularnością cieszyły się woj-
cie wianków świętojańskich. ła, wójt gminy Łubianka. – Świad- skowe zabawy obozowe.
samego początku cieszy się wielką że jest bardzo zdrowa – wymaga za- O stronę artystyczną zatroszczył czy niewątpliwie o atrakcyjności
popularnością. Nie inaczej było dbania o popularyzację. Stąd nasza Najbardziej jednak atrakcyjną
się teatr Deja Vu, a o muzykę zespół imprezy. częścią imprezy okazały się pokazy
i w tym roku. impreza. Lisewianie z Lisewa. Festyn rozpoczął się późnym
Oazą kaszy w gminie Łubianka i walki husarskie. Husarze rywali-
- Kasza zasługuje na znacznie sobotnim popołudniem. Najpierw zowali o nagrodę – Ryngraf Biskupa
Kilka lat temu uczniowie Sta- jest miejscowość Dębiny. To wła- większe uznanie, niż to się jej oka- rozbito obóz historyczny, a następ-
nisławy Kardas przygotowali pu- śnie przede wszystkim dębiniacy Stanisława Wojciecha Okoniew-
zuje – podkreśla Danuta Kwiat- nie odbyła się wieczorna insceni- skiego, ufundowaną przez wójta
blikację o kaszy. To był impuls do dbają, by tradycja jedzenia kaszy zacja. Każda składała się z czte-
powołania Dnia Kaszy. Książka nie zanikła. Kogo jak kogo, ale ich kowska. – Jest wiele potraw, gdzie gminy Łubianka. Zwyciężył w tej
rech części: przybycie paulinów na rywalizacji Adam Firyn z Gniewa.
stanowiła zbiór przepisów miesz- do uczestnictwa w święcie tego wszechobecne ziemniaki muszą
wzgórze koło Starej Częstochowy – Nagrodę zwycięzcy wręczył poseł
kanek gminy na temat kaszy. Zaraz przysmaku namawiać nie trzeba. uznać jej wyższość. I to właśnie wydarzenie z roku 1382, ofiarowanie
chcemy naszą imprezą pokazywać. Jan Krzysztof Ardanowski.
po jej ukazaniu się powstał pomysł, W tegorocznym Dniu Kaszy paulinom wizerunku Matki Bożej
Jestem przekonana, że i w tym roku z Dzieciątkiem (1384 rok), insceni- Zlot rycerstwa na Zamek Bierz-
by w praktyce sprawdzić „użytecz- wzięło udział kilkaset osób. Chęt-
przysporzyliśmy kaszy nowych zacja oblężenia zamku przez Szwe- głowski to od wielu już lat wielkie
ność” niektórych przepisów. ni nie tylko mogli częstować się
zwolenników. dów z roku 1655 oraz koronacja ob- święto. Impreza ciesząca się ogrom-
- O tym, że kasza jest zdrowa, nie do woli wyśmienitymi potrawami
Z pewnością. Smakoszy, którzy razu z roku 1717. Każdy z obrazów nym zainteresowaniem i o ugrunto-
trzeba dziś nikogo, mam nadzie- z kaszy, ale i wziąć udział w kon- wanej renomie. Stale się rozwijają-
ję, przekonywać – mówi Danuta kursie wiedzy o tej potrawie. Z za- ustawiali się w kolejce po dokładki, przypomniał istotne wydarzenie
z historii Polski. Dzięki nim uczest- ca. Nie inaczej było i w tym roku.
Kwiatkowska, kierowniczka Gmin- interesowaniem wysłuchano rów- nie brakowało. Honorowy patronat nad imprezą
nicy mogli wrócić do czasów mi-
sprawowali marszałek wojewódz-

Karuzela wakacyjnych możliwości
nionych i aktywnie w nich uczest-
niczyć. twa Piotr Całbecki oraz ordynariusz
Niedzielna część festynu rozpo- diecezji toruńskiej ks. bp Andrzej
częła się o godz. 9.45 polową mszą Suski.
świętą z udziałem wojsk historycz- Organizatorami Zamkowego
Rozpoczął się ulubiony okres uczniów – wakacje. Czas na słodkie lenistwo czy na nych. Nabożeństwo odprawił ks. bp Festynu Rycerskiego były Stowarzy-
Andrzej Suski, ordynariusz toruń- szenie Jana Pawła II z Łubianki, Die-
aktywny wypoczynek? Centrum Kultury z Łubianki nie ma wątpliwości, jak odpowie- ski. Po mszy odbyła się inscenizacja cezjalne Centrum Kultury z Zamku
bitwy polsko-szwedzkiej na przed- Bierzgłowskiego, Stowarzyszenie
dzieć na to pytanie zamczu. Wzniesiono również XVII- Chorągiew Ziemi Chełmińskiej
Tegoroczna oferta wakacyjna fizyczny. I tu jak co roku punktem i Gdyni (23 sierpnia). -wieczne obozowisko, zarówno oraz Urząd Gminy w Łubiance.
Centrum Kultury Łubianka jest kulminacyjnym wakacji będzie - Proponujemy zeszłoroczny, rycerzy zachodnich, jak i polskiej (RK)
bogata. Aż się zakręci w głowie. Gminna Olimpiada Dzieci, która dobrze sprawdzony harmonogram
Będzie kolorowo i dla każdego coś odbędzie się 28 lipca. W tym roku – dodaje Marlena Gizińska. – To
ciekawego. będzie to już druga edycja tej im- wyjazdy całych rodzin. Planujemy
prezy. Każdy z uczestników będzie kąpiel w Bałtyku i opalanie. W razie
W pierwszej kolejności orga- mógł wybrać kraj, jaki chce repre- złej pogody – nie mniej atrakcyjne
nizatorzy wakacji stawiają na ak- zentować. Konkurencje olimpijskie zwiedzanie.
tywność edukacyjną. 10 świetlic, obejmą 4 dyscypliny: bieg na 60 m, Inną imprezą, na którą warto
które będą w czasie wakacji otwarte skok w dal z miejsca, rzut worecz- zwrócić uwagę, będzie Wakacyjna
w godz. 10-16, zaproponuje zajęcia kiem na odległość i turniej piłki Liga Piłki Nożnej. Startuje już 3
związane z harcerstwem, kulinaria- nożnej. Podobnie jak w roku ubie- lipca. To impreza dla szkół podsta-
mi oraz zoologiczne (dla miłośni- głym uczestnicy będą mogli poczuć wowych, gimnazjalnych i ponad-
ków zwierząt mieszkających dziko). się jak na prawdziwej olimpiadzie: podstawowych. Turniej zostanie
- Na pewno nie będziemy na- zapalony zostanie olimpijski znicz, przeprowadzony na orliku w War-
rzekać na nudę – mówi Marlena odegrane hymny narodowe. Prócz szewicach. Mecze będą się odbywać
Gizińska, kierowniczka Centrum waloru rekreacyjnego olimpiada w poniedziałki i czwartki.
Kultury Łubianka. – Wakacje nie posiada również poznawczy: każdy Miłośnicy tenisa będą mie-
oznaczają naszym zdaniem bez- z uczestników będzie miał za zada- li możliwość oddania się swojej
czynności. Wręcz przeciwnie. nie zapoznanie się z państwem, pod ulubionej dyscyplinie na kortach
Początek zaplanowano na 26 flagą którego wystąpi. Warto zazna- w Pigży. Bezpłatne udostępnienie
czerwca na godz. 10. Będzie to im- czyć, że w zeszłym roku honorowy placów gry będzie w terminach:
preza pt. „Powitanie wakacji”. Spe- patronat nad imprezą objęła Amba- wtorki 4 i 18 lipca oraz 1 i 22 sierp- W sobotę 10 czerwca na boisku w Przecznie odbyła się kolejna edycja
cjalny autobus zbierze dzieci z całej sada Portugalii. Podobne starania nia w godz. 12-16. Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych. Rywalizowały jednost-
gminy do Gminnego Parku Kultury czynione są w roku bieżącym. 27 sierpnia impreza pożegnalna: ki Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Łubianka. W konkurencji
na ognisko i związane z nim atrak- Kolejnymi imprezami, które „Słoneczne pożegnanie lata”. Dla mężczyzn zwyciężyła jednostka z Bierzgłowa (na zdjęciu), druga była
cje. koniecznie trzeba wpisać sobie do wszystkich. Łubianka, a trzecie Dębiny. Wśród pań pierwsze miejsce zajęła również
W parze z aktywnym wypo- wakacyjnego kalendarza, są wyjaz- Nie pozostaje nic innego, jak tyl- OSP z Bierzgłowa. Na kolejnych stopniach podium stanęły strażaczki
czynkiem edukacyjnym pójdzie dy nad morze. W tym roku zapla- ko życzyć dobrej zabawy. z Wybcza i Brąchnowa.
oczywiście aktywny wypoczynek nowano dwa: do Sopotu (19 lipca) (RK)
Poza Toruń . 30 czerwca 2017
GMINA CHEŁMŻA 21

Truskawki i wieprzowina
półmisków pełnych przysmaków wydarzeń było otwarcie sezonu
z wieprzowiny i mięsa z grilla – turystycznego w Zalesiu, któremu
relacjonuje Katarzyna Orłowska towarzyszy tradycyjne przecięcie
z Urzędu Gminy Chełmża. - Sma- wstęgi przez wójta gminy i gości.
koszy nie brakowało. Było to widać - W trakcie Powitania Lata od-
po długich kolejkach, które usta- był się także pierwszy zlot grup
Jakie smaki królowały w trakcie gminnych imprez? wiały się do grillów i do stoisk de- rekreacyjnych – dodaje Katarzyna
Druga połowa czerwca w gmi- kańcy gminy pamiętają o imprezie także oficjalnie pobliskie boisko. gustacyjnych. Orłowska. – Mieszkańcy okolicy
nie Chełmża na pewno nie była zainicjowanej przez Koło Kobiet Warto zauważyć, że impreza była Jednak głównym punktem tego przybyli do Zalesia na rowerach lub
nudna. W trakcie wielu imprez Aktywnych „OD-NOVA”. współfinansowana z budżetu oby- dnia były występy orkiestr z Cho- pieszo z kijkami nordic walking.
plenerowych każdy mógł znaleźć - Sezon truskawkowy przywodzi watelskiego powiatu toruńskiego. deczy, Śmiłowic, Śliwic, Raciążka, Wszyscy zatańczyli po chwili od-
coś dla siebie. Słuchaliśmy or- na myśl nasze dzieciństwo, kiedy Dzień później w Zelgnie po- Jeziora Wielkiego, Solca Kujaw- poczynku zumbę.
kiestr dętych, smakowaliśmy wie- w rodzinnym jadłospisie królo- dwójna uczta dla melomanów skiego i Bysławia. Grupy prezen- W trakcie imprezy przy pomo-
lu pyszności i powitaliśmy sezon wały właśnie truskawki – mówiły i łasuchów – Przegląd Orkiestr Dę- towały swój dorobek oraz własne ście ustawili się także uczestnicy IV
turystyczny w Zalesiu. organizatorki wydarzenia. – KGW tych OSP Województwa Kujawsko- aranżacje znanych utworów. Jury Wyścigu Pojazdów Wodnych. Naj-
przygotowały mnóstwo smakoły- -Pomorskiego oraz towarzyszący było zachwycone wszystkimi wyko- lepszy okazał się pojazd wzorowany
Bardzo smacznie było 17 czerw- ków z tym owocem w roli głównej. mu piknik wieprzowy pod hasłem naniami i ostatecznie nie udało się na samochodzie Freda Flinstone’a.
ca w Bielczynach w trakcie Święta W programie święta były m.in. „Polskie mięso i produkty wieprzo- rozstrzygnąć, kto powinien zająć Prowadzili go Rafał Galikowski
Truskawki. Wydarzenie od nie- występy artystyczne i kabaretowe, we smaczne i zdrowe”. pierwsze miejsce. Przegląd podsu- i Łukasz Kowalski.
dawna gości w kalendarzu gminy, degustacje dań czy pokazy cyrko- - W trakcie pikniku został zor- mował zespól Kryszynioki. Więcej zdjęć ze wszystkich im-
ale frekwencja wskazuje, że miesz- we. W trakcie wydarzenia otwarto ganizowany poczęstunek w postaci Zwieńczeniem czerwcowych prez na www.pozatorun.pl. (AS)

Pozostawić w pamięci Od 4.0 w górę
532 – tyle dokładnie stron liczy dzieło mieszkańca Skąpego, dokumentujące czasy Stypendium im. Jacka Luntkowskiego pomaga mło-
schyłkowego PRL-u dzieży już od kilkunastu lat. Również i w tym roku naj-
zdolniejsi będą mogli ubiegać się o wsparcie
Wiele miesięcy spędzonych w ar-
chiwach na żmudnych badaniach Każdego roku liczba osób otrzy- granica?
źródłowych przyniosło efekt do- mujących stypendium im. Jacka Stypendium finansowane jest
niosły: książkę „Od Solidarno- Luntkowskiego wynosi kilkadzie- przede wszystkim ze środków bu-
ści do samorządności” Henryka siąt i z roku na rok rośnie. Nie dżetu gminy Chełmża. Wspierają

[ ]
Śmiałka. To praca, której nie spo- inaczej będzie i obecnie. Młodzi ideę również: wójt gminy Chełmża
sób przecenić mieszkańcy gminy Chełmża już Jacek Czarnecki oraz radni. Część
ustawiają się w kolejce. dotacji pochodzi od osób prywat-
Książka Śmiałka zawiera głów- nych.
Idea stypendium

31
nie wspomnienia z czasów, kiedy Te g o r o c z n y
udzielał się aktywnie jako związ- powstała w 2000 nabór wniosków
kowiec. Trzy części dzieła poświę- roku i była efektem potrwa do ponie-
cone są odpowiednio: działalności nawiązania współ- działku 31 lipca.
autora w „Solidarności” Rolników pracy pomiędzy Podania należy
Indywidualnych w gminie Chełm- zarządem gminy składać w Gmin-
ża, aktywności w samorządzie
Chełmża i Fun- lipca mija ter- nym Ośrodku Po-
duszem Stypen-
gminnym oraz w Ochotniczej Stra- dialnym im. Braci min zgłaszania mocy Społecznej
ży Pożarnej w Skąpem. Intencją w Chełmży, ul.
przyświecającą autorowi było to, by
Potoczków (ustano- podań Paderewskiego 11,
wionym przez Są-
wydarzenia z tamtych lat nie uległy decką Fundację I piętro, pokój nr 8.
zapomnieniu. stwo fotografii dotyczy okresu sta- Grodzisko Dolne – Jacek Chmura, Do wniosku
nu wojennego. Wiele wspomnień proboszcz parafii Chełmża ks. kan. Rozwoju Wsi i Rol-
- Przez wiele lat, od 12 lipca 1981
odnosi się do samego autora. Krzysztof Badowski, Małgorzata nictwa). Dwa lata później powstał należy dołączyć zaświadczenie
roku, byłem przewodniczącym Gminny Fundusz Stypendialny, o średniej kwocie miesięcznej
„Solidarności” w naszej gminie – - Opisałem również swoje oso- Polikowska, Jerzy Kałdonek, Ma- dotowany z budżetu gminy Chełm- przypadającej na jednego członka
mówi Henryk Śmiałek. – Prawda biste przeżycia – dodaje Henryk rian Dudek, Tadeusz Fusiara, Zyg- ża. Od roku 2014 do stypendiów rodziny (załącznik o dochodach).
jest taka, że nas, pamiętających Śmiałek. – Na przykład przesłucha- munt Fusiara oraz Stanisław Do- uczniowskich dołączono studenc- Kandydat zobowiązany jest złożyć
tamte czasy, jest już coraz mniej. nia na posterunku milicji w Chełm- mański. kie. na osobnym formularzu oświad-
Proszono mnie, bym to opisał. „Ty ży przy ulicy Sądowej w lutym 1982 Warto dodać, że Henryk Śmia- Jesteś młodym, zdolnym czło- czenie o swojej sytuacji rodzin-
pisz” – mówili mi. „Ty byłeś szefem. czy udział w strajkach w Toruniu. łek jest również autorem książki wiekiem? Uczniem szkoły po- nej i materialnej. Ponadto opinię
Miałeś dostęp do dokumentów”. Pisałem o tym, co sam przeżyłem „140 lat OSP Skąpe. Szkic z dzie- nadgimnazjalnej, liceum, techni- o ubiegającym się winien wystawić
Książka jest rzeczywiście skarb- i na co mam dokumenty. Kontakto- jów”, nagrodzonej na Ogólnopol- kum, gimnazjum akademickiego? wychowawca klasy lub dyrektor
nicą archiwalnych zdjęć i doku- wałem się z IPN. skim Konkursie Krajowym na Pra- A może studentem? Myślisz, że szkoły. Należy również dołączyć
mentów. Można w niej znaleźć Książkę wydały Wąbrzeskie cę Popularnonaukową i Badawczą stypendia dostają tylko sami geniu- kserokopię świadectwa szkolnego
m.in. dokumenty z roku 1981 Zakłady Graficzne. Jej wydanie z Historii Pożarnictwa w Warsza- sze? Skąd! I ty możesz ubiegać się za ostatni rok.
zabiegające o ochronę aptek czy wsparli: wójt gminy Chełmża – Ja- wie w 2013 roku. o wsparcie. Warunek? Średnia ocen Pamiętaj: do poniedziałku, 31
Oddziału Szpitala Dziecięcego cek Czarnecki, burmistrz Chełm- za ostatni rok szkolny co najmniej lipca!
4.0. To chyba nie wyśrubowana (RK)
w Chełmży przed likwidacją. Mnó- ży – Jerzy Czerwiński, wójt gminy (RK)
Poza Toruń . 30 czerwca 2017
22 MIASTO CHEŁMŻA

Nowa odsłona Włókniarza Same asy
Dzięki dofinansowaniom Włókniarz Chełmża może po- Gospodarze zdominowali klasy-
fikację generalną Chełmżyńskiej
chwalić się innowacyjną przystanią i bazą klubową Ligi Baśki. Reprezentanci klubu
Misję przywracania Włókniarzo- Ministerstwa Sportu i Turystyki, AS PIK obsadzili bowiem całe po-
wi świetności można uznać za co łącznie przełożyło się na pozy- dium. Emocje trwały jednak do
w pełni udaną. Jeszcze kilka lat skanie odpowiedniej kwoty, która samego końca.
temu zawodników chełmżyńskie- pozwoliła wyremontować siedzibę
go klubu można było policzyć na położoną przy Bulwarze 1000-lecia. Dziesiąty, finałowy turniej odbył
palcach jednej ręki, a sprzęt jakim - Łączny koszt remontu wyniósł się 17 czerwca w Chełmżyńskim
dysponowali, pozostawiał sporo 500 tys. zł – mówi Jerzy Czerwiń- Ośrodku Kultury. Z taliami kart
do życzenia. ski, burmistrz Chełmży. – Kwo- również od miasta, a kolejne 200 - Mamy czym się chwalić – uwa- stawiło się ponad 30 zawodników
ta nie była bagatelna, ale bardzo tys. zł udało się zebrać dzięki jedne- ża Tomasz Szwed, trener Włóknia- m.in. z Torunia, Orzechowa czy
Teraz, dzięki ciężkiej pracy tre- chcieliśmy, aby się udało, ponieważ mu z projektów Ministerstwa Spor- rza. – Nasza siedziba prezentuje się Mirakowa. Łącznie na listach star-
nerów Artura Lewandowskiego, klub działa i promuje nasz region tu i Turystyki. W ten sposób całość bardzo okazale. Nowa infrastruk- towych przez cały sezon znalazło
Tomasza Szweda i Macieja Zdro- w taki sposób, że po prostu mu się została zebrana. tura na pewno wiele spraw nam się blisko 50 nazwisk.
jewskiego, Włókniarz tętni życiem, to należy. Zauważyli to też miesz- Co zostało zmienione w siedzi- ułatwi, a dzięki temu praca będzie Zwycięzcę czerwcowego spo-
„wychowując” przy tym kolejnych kańcy, którzy w ramach budżetu bie klubu? Wyremontowano dach, jeszcze przyjemniejsza. Myślimy tkania wyłoniono po 4 rundach po
medalistów mistrzostw Polski, obywatelskiego wybrali projekt okna, drzwi, elewacje, łazienki, po- też już o przyszłości, w której bę- 40 rozdań. Został nim Jerzy Gilar
a nawet Europy. Niewątpliwie dzię- Włókniarza i dzięki temu wsparli mieszczenie sanitarne, zmieniono dziemy chcieli zadbać o nabrzeże, z Gronowa, zyskując 18 punktów.
ki temu klub zyskał uznanie miesz- „zbiórkę” na remont kwotą 150 tys. instalacje wewnętrzne oraz założo- a także o nawierzchni na terenie Drugie i trzecie miejsce zajęli od-
kańców, władz lokalnych, a nawet zł. Taką samą kwotę klub otrzymał no centralne ogrzewanie. przystani. (KŻ) powiednio Jan Nowacki oraz Ma-
rian Rutka (obaj z klubu gospoda-

Wodne zmagania
nich zawodów. dani kontroli technicznej i doku- rzy).
W gronie blisko dwudziestu za- mentów. Właściwa część wydarze- Dopiero w ostatniej rundzie
wodników, którzy powalczą o tytuł nia rozpocznie się 15 lipca o godz. rozgrywek poznaliśmy także zwy-
najlepszego zawodnika na globie, 8.30 treningami dowolnymi, które
14-16 lipca na terenie Jeziora Chełmżyńskiego będą będzie aż czterech Polaków. później przekształcą się w treningi
cięzcę klasyfikacji generalnej se-
zonu 16/17. Tutaj AS PIK nie miał
odbywać się Motorowodne Mistrzostwa Polski oraz Mo- - Uważam, że największe szanse z pomiarem czasu, co zadecyduje sobie równych. Członkowie klubu
na sukces ma Henryk Synoradzki o ustawieniu na pomoście starto- zajęli trzy pierwsze miejsca. Byli to
torowodne Mistrzostwa Świata – twierdzi Ryszard Wantuch. – Nie wym podczas biegów. Henryk Zatorski (117 punktów),
Trzy dni rywalizacji zapowiada- zawody rangi mistrzostw Polski będzie to jednak łatwe. Przyjeżdża- - Na godz. 14 planowana jest Roman Tietz (113 punktów) i Ed-
ją się ciekawie. O krajowy czem- – informuje Ryszard Wantuch, or- ją do nas mocni Szwedzi i Finowie, oficjalna ceremonia otwarcia zawo- mund Kurzawski (107,5 oczek). Za
pionat zawodnicy będą walczyć ganizator wydarzenia. – Rok temu w walce o medale będą się także li- dów – informuje Ryszard Wantuch. podium uplasowali się Jan Nowac-
w czterech kategoriach – OSY400, dodatkowo przeprowadzaliśmy czyć Amerykanie. Kategoria O-125 – Tuż przed godz. 15 rozpoczną się ki, Kazimierz Donarski i Edward
GT30, GT15 oraz F4, zaś bój o mi- rywalizację o mistrzostwo Europy, charakteryzuje się tym, że jest bar- biegi, po dwa w każdej klasie, które Dąbrowski.
strzostwo świata będzie toczył się a teraz otrzymaliśmy jeszcze trud- dzo widowiskowa, co dobrze wróży mogą potrwać nawet do godz. 20. - Dodatkowo rozegrano turniej
w jednej kategorii O-125. niejsze zadanie. Powierzenie nam przed rywalizacją. Dokończenie zawodów będzie na- „pocieszenia” pod nazwą Ekspress
takiej imprezy jak mistrzostwa Pierwszy dzień mistrzostw, czy- stępnego dnia, a ceremonia rozda- Baśka, składający się z 2 rund po
- Chełmża już po raz trzeci bę- świata może tylko świadczyć o do- li piątek jest przeznaczony głównie nia nagród powinna rozpocząć się 16 rozdań w 16 minut – relacjonu-
dzie miała okazję zorganizować brej renomie względem poprzed- dla zawodników, którzy będą pod- w niedzielę o godz. 14.30. (KŻ) je Henryk Zatorski. - Brało w nim
REKLAMA udział 16 najlepszych graczy ligi.
Tym razem wygrał już wspo-
mniany Roman Tietz. Okazał się
lepszy od Józefa Pieńczewskiego
oraz Zbigniewa Kucharzewskiego.
Najbliższe zmagania w Baśkę to
XI Mistrzostwa Chełmży w trakcie
Dni Chełmży 23 lipca. Pierwsze
rozdanie o godz. 13 w sali Chełm-
żyńskiego Ośrodka Kultury.
(AS)

BURMISTRZ CHEŁMŻY
informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościa-
mi ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.
) w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży
przy ul. gen. J. Hallera 2 oraz na stronie
internetowej urzędu www.bip.chelmza.
pl został wywieszony na okres 21 dni
wykaz nieruchomości przeznaczonej do
sprzedaży w trybie bezprzetargowym na
rzecz najemcy tj. lokal mieszkalny nr 3
w budynku przy Rynku 9.

Poza Toruń . 30 czerwca 2017
MIASTO CHEŁMŻA 23

Owocne konsultacje Szlifują diamenty
młodych adeptów najpopularniej-
szej gry drużynowej w naszym kra-
ju. Aż 72 z nich regularnie uczestni-
czyło w treningach organizowanych
12 czerwca w Sali Mieszczańskiej Urzędu Miasta Akademia Piłkarska GOL cieszy się zainteresowaniem przez Akademię.
- Zajęcia prowadziliśmy w trzech
Chełmży odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące dziła się rok temu i jeszcze w tym kategoriach wiekowych – dla ma-
koncepcji zmian przestrzennych w obszarze rewitalizacji samym roku udało się ją zrealizo-
wać – mówi Rafał Lewandowski. –
luszków (2-3 lata), krasnoludków
(4-5 lat) oraz skrzatów (6-8 lat) –
Nie ulega wątpliwości, że dobrze nakłaniającej do integracji pomię- Okazała się strzałem w dziesiątkę. informuje pomysłodawca Akade-
urządzona i funkcjonalna prze- dzy mieszkańcami, jak również da- We wrześniu 2016 roku Akademia mii. – Zainteresowane naszymi tre-
strzeń jest miejscem sprzyjają- jącej możliwość edukacji, kultury liczyła 24 dzieci, jednak z każdym ningami były jednak również nieco
cym integracji społecznej oraz że i wypoczynku oraz będącej bazą do miesiącem było ich coraz więcej. starsze dzieci, którym nie odmówi-
umożliwia różnorodne formy ak- szeroko rozumianych zmian spo- Przy takiej liczbie podopiecz- liśmy udziału w zajęciach.
tywności. łecznych i gospodarczych na tere- nych trener Lewandowski musiał Przyszłość Akademii rysuje się
nie zdegradowanym. zadbać o odpowiednie zaplecze w jasnych barwach. Trener Rafał
Na wstępie spotkania omówio- Zaproponowana koncepcja szkoleniowe i wciągnął do swojego Lewandowski nie spoczywa na lau-
no kwestię przestrzeni jako narzę- zakłada przekształcenie ul. gen. projektu kolejne osoby. Trenerami rach i przygotowuje kolejny etap
dzia rewitalizacji. Hallera w ulicę jednokierunkową w Akademii Piłkarskiej GOL zo- rozwoju przedsięwzięcia. W przy-
Następnie przedstawiono uzy- z wjazdem od ul. Mickiewicza, mo- stali Dariusz Preis – były zawodnik szłym sezonie działalność szkółki
skane w trakcie konsultacji spo- dernizację boisk szkolnych, utwo- z przeszłością ekstraklasową, który ma się poszerzyć o dwie nowe kate-
łecznych informacje dotyczące rzenie miejsc do wypoczynku oraz w zakończonym niedawno sezonie gorie wiekowe – „żak” i „orlik”, któ-
przestrzeni. Z przeprowadzonego pomieszczeń przeznaczonych pod prowadził piątoligową Victorię Li- re miałyby wystąpić w młodzieżo-
badania ankietowego wyniknęły działanie lokalnego centrum ak- Dzięki inicjatywie młodzi piłkarze sewo, oraz Patryk Zielniewski zwią- wych ligach KPZPN jako oficjalne
liczne wskazania dotyczące popra- tywności. i piłkarki z gminy Chełmża mają zany z Chełmża Futsal Team. stowarzyszenie sportowe.
wy jakości dróg i chodników, za- W trakcie spotkania zaprosze- szanse na regularne kształtowanie - Trenerzy zapewniają nie tylko - Chciałbym, aby w przyszłości
gospodarowania i podniesienia ni goście zgłosili także uwagi do swojego piłkarskiego rzemiosła dobrą jakość prowadzonych zajęć, z działalności Akademii Piłkarskiej
jakości przestrzeni publicznej oraz sporządzanej koncepcji, dotyczą- pod okiem wykwalifikowanych ale przede wszystkim doskonałą GOL w Chełmży miało pociechę
budowy lub modernizacji infra- ce m.in. włączenia wieży ciśnień trenerów. atmosferę – twierdzi Rafał Lewan- wiele regionalnych klubów, o któ-
struktury sportowej, rekreacyjnej do przestrzeni publicznej i udo- dowski. – Na tym etapie „kariery” rych sile będą stanowić nasi obecni
i turystycznej. Natomiast ze spo- stępnienia jej na cele turystyczne, Pomysłodawcą i głównym szko- najważniejsza jest przede wszyst- podopieczni – mówi Rafał Lewan-
tkań z uczniami wyniknęła ko- zmniejszenia zaproponowanej licz- leniowcem Akademii Piłkarskiej kim dobra zabawa i możliwość spę- dowski. – Niewykluczone jest także,
nieczność poprawy nawierzchni by miejsc parkingowych przed halą GOL jest Rafał Lewandowski – były dzenia w aktywny sposób wolnego że piłkarska przygoda tych dzieci
boisk szkolnych oraz utworzenia sportowo-widowiskową, zamon- zawodnik, a obecnie również trener czasu. może przerodzić się nawet w mię-
miejsc, gdzie młodzi ludzie będą towania monitoringu, stworzenia czwartoligowej Legii Chełmża. Dotychczas w ćwiczeniach dzynarodową karierę, o której każ-
mogli spędzać czas wolny, rozwijać przestrzeni ekspozycyjnej, gdzie - Koncepcja takiej szkółki naro- szkółki wzięło udział ponad 100 dy młody sportowiec marzy. (KŻ)
swoje pasje i zainteresowania. można by było wystawiać archi-

Siła obywatelskości
W dalszej części spotkania ze- walne zdjęcia, zmniejszenia liczby Organizacja kolejnej edycji party-
spół składający się z urbanistów płotów i zastąpienia ich zielenią. cypowania w budżecie powiatu i to
i architekta przedstawił sporzą- Ostateczna koncepcja wypracowa- dzisiejsze wydarzenie pokazuje, że
dzoną, na podstawie informacji na została z uwzględnieniem uwag był to bardzo dobry pomysł. Trzeba
uzyskanych w toku konsultacji zgłoszonych w ramach konsultacji. Jacek Kałamarski i radny Grzegorz – to tylko niektóre z atrakcji czeka- gorąco podziękować pomysłodaw-
społecznych, koncepcję zmian Opracowanie koncepcji zmian Sosnowski udowodnili, że war- jących na mieszkańców Chełmży. com dzisiejszej imprezy.
przestrzennych obszaru. Przedsta- przestrzennych w obszarze rewitali- to być aktywnym mieszkańcem - W trakcie trwania wydarzenia Obecny na rozpoczęciu był także
wiony projekt dotyczył najbliższe- zacji jest działaniem realizowanym miasta. Ich pomysł organizacji przewinęły się tutaj setki osób – Jerzy Czerwiński, burmistrz miasta.
go otoczenia miejskich placówek w ramach projektu „Przygotowanie sąsiedzkiego festynu ze środków dodaje Jacek Kałamarski. – Każdy - To dla mnie bardzo ważne po-
budżetu obywatelskiego okazał się mógł znaleźć coś dla siebie. południe, bo kolejny raz pieniądze
oświatowych zlokalizowanych przy Gminnego Programu Rewitaliza- Przybyłych gości powitał m.in.
ulicy gen. Hallera i ks. Skargi, wraz cji Gminy Miasta Chełmży na lata sukcesem. Realizację wielomie- z budżetu partycypacyjnego powia-
sięcznych starań mogliśmy zoba- Mirosław Graczyk, starosta toruń- tu toruńskiego trafiają do nas – do-
z drogami dojazdowymi. Punktem 2016-2023”. Współfinansowane jest ski. Wspominał o początkach bu-
wyjścia do opracowania koncep- ze środków Funduszu Spójności, czyć 23 czerwca na boisku Szkoły dał włodarz. – Mam nadzieję, że taki
Podstawowej nr 5. dżetu. Dzień Sąsiada zawita do nas także
cji było dostosowanie obszaru do w ramach Programu Operacyjnego - Gdy dwa lata temu rodził się ten
przyszłych funkcji terenu rewitali- Pomoc Techniczna 2014-2020. w kolejnych latach.
Grupa cyrkowa, dmuchańce, po- pomysł, zastanawialiśmy się, jak zo- Zabawa trwała do godz. 21. Zdję-
zowanego, czyli wykreowanie ogól- pcorn, wata cukrowa czy grochówka stanie przyjęty przez mieszkańców.
nodostępnej przestrzeni publicznej (RK) cia na www.pozatorun.pl. (AS)
REKLAMA

Poza Toruń . 30 czerwca 2017
24 ZŁAWIEŚ WIELKA

Wiła wianki
Tegoroczna różnorodność atrakcji w trakcie imprezy
Jubileusz z (moto)pompą
24 czerwca w Siemoniu odbyły się obchody 100-lecia istnienia Ochotniczej Straży
sobótkowej zaskoczyła nawet stałych bywalców Pożarnej
Obchody związane z najkrótszą więksi pechowcy. Niewiele organizacji zakładanych
nocą w roku mają w gminie Zła- Z kolei przyszedł czas na część przez ludzi dobrej woli, którzy
wieś Wielka długą tradycję. To artystyczną. Również i tu na brak chcą nieść pomoc innym, może
stały punkt cyklicznych imprez atrakcji uczestnicy narzekać nie się poszczycić 100-leciem swego
kalendarza. Dla wielu wyczekiwa- mogli. Wieczór uświetnili soliści istnienia. OSP w Siemoniu może.
ny przez cały rok. z GOKiS-u w Złejwsi Małej: Pauli-
na Łoboda – laureatka wielu kon- Okrągły wiek temu w roku 1917
Noc Świętojańska – święto kursów wokalnych, która zaśpiewa- działacz społeczny Jakub Mądrze-
słońca i księżyca, wody i ognia, ła piosenkę „Dobranoc panowie”, jewski zasadził przy szkole pod-
radości i miłości, mimo pogań- Marta Kwiatkowska, wyróżniona stawowej w Siemoniu dąb. Drzewo
skiego pochodzenia wciąż cieszy na Ogólnopolskim Konkursie Pio- stoi do dziś, upamiętnia je specjal-
się nad Wisłą dużym powodze- senki „Wygraj Szansę” w Bydgosz- na tablica. W tymże roku powołał
niem. Obchodzone w najkrótszą czy, w której wykonaniu zabrzmiał do istnienia Ochotniczą Straż Po-
noc w roku, związane jest z letnim utwór „Czas nas uczy pogody” oraz żarną. Został jej pierwszym ko-
przesileniem Słońca. Uchodzi za Aleksandra Hamerla, Alicja Liśkie- mendantem.
święto pogańskie, stąd też Kościół wicz i Zuzanna Sobczak. Następnie Początki nie były łatwe. Przede
Katolicki zaanektował je jako noc wystąpił duet wokalny: Weronika wszystkim borykano się z trudno-
świętojańską, czyli Wigilię św. Jana. Tworek i Julia Stempień, który za- ściami finansowymi. Dwa lata po
W różnych regionach kraju święto śpiewał „Orkiestry dęte”, słynny założeniu straży przejęły ją samary-
to ma najrozmaitsze nazwy: sobót- przebój wykonywany przed laty tanki i to właśnie one doprowadziły
ka, palinocka, kupalnocka. Samo przez Halinę Kunicką. do zakupu w 1920 roku pierwszej
pogańskie pochodzenie święta nie Nie brakło również żelaznych pompy. Pieczę nad strażą sprawo-
przeszkadza bynajmniej w dobrej punktów programu każdej imprezy wały aż do roku 1939. Rok później
zabawie. w gminie, czyli zespołów Harmo- ufundowano pierwszą motopom-
W Złejwsi Małej sobótka obcho- nia i Melodia. pę. Na jej młodszą siostrę czekano
dzona jest od lat. W tym roku za Nie mniejszym powodzeniem aż do roku 1954, kiedy to w remi-
jej organizację odpowiedzialność cieszyły się występy tancerzy, za- zie pojawiła się motopompa PO 3
wzięły na siebie Gminny Ośrodek równo tych najmłodszych, jak M-800. Ten egzemplarz zachował
Kultury i Sportu, Urząd Gminy i nieco starszych. Dzieci z kółka ta- się po dziś dzień i w czasie obcho-
w Złejwsi Wielkiej oraz Dom Kul- necznego działającego przy Domu dów uroczystości był udostępniony
tury w Górsku. Kultury w Górsku zatańczyły ma- publiczności.
Zabawę rozpoczęto w amfi- karenę, sambę, cha-chę, polkę oraz Rok 1981 przynosi założenie
teatrze przy GOKiS-ie w Złejwsi walca angielskiego. Państwowego Gospodarstwa Rol-
Małej. Mieszkańcy na brak atrakcji Zespół Taneczny Krąg z Uni- nego w Siemoniu, a co za tym idzie
narzekać nie mogli. Były konkursy wersytetu Trzeciego Wieku dzia- zmianę nazwy OSP na Zakłado-
sprawnościowe – dla miłośników łającego przy UTP w Bydgoszczy, wą Wiejską Straż Pożarną. Dzięki
ruchu, oraz umysłowe – dla lubią- który prowadzi Anna Kaźmier- wsparciu PGR-u strażacy z Siemo-
cych warcaby. Pasjonaci tej gry mo- czak, zaproponował tańce w krę- nia otrzymali swój pierwszy samo-
gli wziąć udział w rywalizacji o pu- gu. W Złejwsi Małej zabrzmiała chód marki Żuk. Zdjęcie górne przedstawia druhów OSP z 1934 roku. Od tamtego
char dyrektora GOKiS-u. Z kolei muzyka etniczna z całego świata: Kolejna przełomowa data, i tym czasu sporo się zmieniło... (fot. nadesłane, OSP Łążyn)
amatorzy wędkowania mogli ubie- grecka, włoska, rosyjska, żydowska, razem związana z zawirowaniami
historycznymi, to rok 1994. Zostają Rady Powiatu Toruńskiego Tomasz obowiązek zdać przed nimi raport.
gać się o kartę wędkarską. a nawet country. Zespół porwał do Zakrzewski oraz dyrektor Delega- Ogrom pracy jest wielki, podtrzy-
wówczas rozwiązane PGR-y i jed-
Dla najmłodszych zorganizo- tańca wielu uczestników. nostka powraca do swojej starej tury Kujawsko-Pomorskiego Urzę- muje nas wiara, że to co robimy,
wano kramy z zabawkami, stoiska - Z naszymi bydgoskimi przy- nazwy: Ochotnicza Straż Pożarna. du Wojewódzkiego w Toruniu Ja- nie tylko ma sens, ale kryje w sobie
pełne smakołyków, watę cukrową jaciółmi z zespołu Taneczny Krąg 2008 to rok zakupu nowego samo- nusz Wojciechowski. wiele dobra.
i lody. Liczne przysmaki przygo- przyjaźnimy się od lat – mówi chodu marki Star. Dwa lata później W trakcie części oficjalnej jed- Część nieoficjalną rozpoczę-
towały również panie z Koła Go- Maria Karpińska, dyrektorka GO- dochodzi do rozbudowy remizy. nostce został nadany sztandar, ła wystawa historycznego sprzętu
spodyń Wiejskich z Toporzyska KiS-u w Złejwsi Małej, kierownicz- Obchody tak okrągłego jubile- a druhny i druhowie otrzymali me- strażackiego, którą goście zwiedzali
i Górska. Chętni mogli wziąć udział ka artystyczna zespołu Melodia. uszu nie zdarzają się często. Stąd dale za zasługi dla pożarnictwa i za przy dźwiękach orkiestry dętej. Po-
w zabawie malowania twarzy. Było Wspólnie uczestniczymy w wielu szczególna pieczołowitość orga- wysługę lat. częstunkowi w świetlicy wiejskiej
też ognisko z tradycyjnymi kiełba- przedsięwzięciach na tej samej sce- nizatorów w przygotowaniu god- W uroczystym przemówieniu w Siemoniu towarzyszyły kiełbaski
skami. W taką noc nie mogło oczy- nie i zawsze jest to współpraca uda- nej uroczystości. Zaangażowała Szczepan Dynasiński, prezes OSP, z grilla i tradycyjna grochówka. Dla
wiście zabraknąć konkursu na naj- na. Nie inaczej było i tym razem. się w to sama lokalna społeczność powiedział: najmłodszych przygotowano lody
ładniejszy wianek sobótkowy. Reasumując: najdłuższy dzień z wójtem gminy Zławieś Wielka - Mamy pełną świadomość, że i cukrową watę.
Największym jednak powodze- w roku i tym razem okazał się… za Janem Surdyką na czele. Wśród za- ta stuletnia jednostka nie jest na- Całość imprezy została współ-
niem cieszyła się loteria fantów: krótki. proszonych gości znaleźli się m.in. szą własnością. Jest tylko wypoży- finansowana ze środków budżetu
„Każdy los wygrywa”. Tego dnia posłowie Zbigniew Sosnowski i Ar- czona od naszych poprzedników, obywatelskiego Powiatu Toruń-
wygrywali wszyscy – nawet naj- (RK) kadiusz Myrcha, przewodniczący a my mamy moralny i historyczny skiego.
REKLAMA

Poza Toruń . 30 czerwca 2017
WLK. NIESZAWKA i CZERNIKOWO 25

Wyśpiewali nagrody Prezydent odznaczył
i wyróżnienia
Blisko 40 dzieci wzięło udział w dwudniowym przeglądzie muzycznym
dwie kategorie wiekowe. Wśród klas
0-III najlepszy okazał się Igor Wita-
lis, znany miejscowym słuchaczom.
Wiktoria Pawłowska zajęła natomiast
pierwsze miejsce. Drugie miejsce
wyśpiewały Zofia Myszkowska oraz
Olga Wasicka. Wokalny brąz trafił
do Bartka Jaśkowiaka, Nadii Fliege
Kazimierz Kaczmarek, wójt gmi- terytorialnego, działania społeczne
oraz Natalii Laszuk. Wyróżnienia
ny Wielka Nieszawka, otrzymał i dotychczasowe osiągnięcia.
otrzymali: Piotr Żbikowski, Kryspin w Pałacu Prezydenckim w War-
Kaczmarek, Oliwia Domagała oraz Order Odrodzenia Polski usta-
szawie Krzyż Kawalerski Orderu nowiono w 1921 roku i jest drugim
Julia Janus. Wśród starszych kolegów Odrodzenia Polski.
Muzyka nie zna granic – tę mądrość wiły się dzieci w wieku 3-5 lat. Jury z klas IV-VI najlepsza okazała się najważniejszym odznaczeniem cy-
swoimi wykonaniami starali się (w składzie: Maria Miłoszewicz, Da- Ewa Kochanowicz. Jury nie przyzna- Odznaczenie wręczył prezydent wilnym w Polsce (po Orderze Orła
udowodnić uczestnicy XIII Gmin- nuta Wieprzkowska, Lech Cieślak) ło drugiego miejsca, więc na najniż- Andrzej Duda w trakcie spotkania Białego). Krzyż Kawalerski orderu
nego Festiwalu Piosenki Dziecięcej oceniało występy pod kątem doboru szym stopniu podium stanęła Amelia z samorządowcami 29 maja. Wło- jest na czerwonej wstędze z białymi
i Młodzieżowej. W sali widowisko- repertuaru, warunków głosowych, Bronka. Jagoda Pawłowska odebrała darz gminy otrzymał je za działal- pasami. Nosi się go na lewej piersi.
wej Ośrodka Kultury w Małej Nie- interpretacji utworu oraz kultury wyróżnienie. W kategorii gimna- ność na rzecz rozwoju samorządu (AS), fot. KPRP
szawce rozbrzmiały naprawdę uta- scenicznej. Najlepiej z powyższymi zjów jury przyznało cztery nagrody.

Motywują
lentowane głosy. wytycznymi poradził sobie Stanisław Nagroda główna trafiła do Martyny w kwocie 100 zł miesięcznie. Do
Gałka, który zdobył nagrodę główną. Barczak. Na kolejnych stopniach po- dokumentów musimy dołączyć za-
Wydarzenie cieszy się dużą popu- Pierwsze miejsca przypadły Mai Za- dium stanęły Magdalena Sobecka, świadczenie ze szkoły o uzyskanych
larnością. W związku z tym trwało wackiej, Lenie Wojciechowskiej oraz Weronika Lotek oraz Adrianna Mar- wynikach lub potwierdzoną ksero-
dwa dni – 8 i 9 czerwca. Jakubowi Bartelakowi. Jury przy- ceniuk. Co najmniej 4,75 ze średniej ocen kopię świadectwa.
- Festiwal jest imprezą o zasięgu znało także drugie (Lila Czerwińska, - Wszyscy uczestnicy dostali i przynajmniej bardzo dobre za- Wniosek należy złożyć do 10
gminnym, której celem jest integracja Alicja Kadukowska, Izabela Gawli- dyplomy i nagrody – informuje Ali- chowanie – to podstawowe wa- sierpnia do biura wójta gminy.
oraz aktywizacja dzieci i młodzieży kowska) oraz trzecie (Liliana Synik, na Sobecka. - Szanownemu jury za runki ubiegania się o stypendium Liczba stypendiów uzależniona jest
z przedszkola, szkół podstawowych Marysia Gensikowska, Amelia Mel- obecność i wspaniałe oceny serdecz- wójta gminy Wielka Nieszawka. od środków przewidzianych w bu-
oraz gimnazjalnych w dziedzinie zer) miejsce. Wiele ze startujących nie dziękujemy. Podziękowania skła- Mogą je otrzymać uczniowie po dżecie. Przyznawane są one według
muzyki, doskonalenie warsztatu arty- dzieci otrzymało także wyróżnienia. damy również sponsorom i wszyst- ukończeniu drugiej klasy gimna- listy tworzonej na podstawie wyso-
stycznego wykonawców, nauczycieli Dzień później 9 czerwca nadszedł kim, którzy pomogli w organizacji zjum zamieszkujący teren samo- kości średniej i ocen z zachowania.
oraz instruktorów oraz promowanie czas na solistów ze szkół podstawo- tej imprezy. Solistom gratulujemy rządu. Decyzję o przyznaniu świadcze-
najlepszych artystów-amatorów z te- wych oraz z gimnazjów. Tym razem wspaniałych wykonań i świetnych nia poznamy 15 września. Uczeń
renu naszej gminy – informuje Alina zdolności wokalne oceniały Maria wyników. Rodzicom dziękujemy, że Stypendia mają charakter mo- traci prawo do stypendium, jeśli
Sobecka z Ośrodka Kultury. Do kon- Miłoszewicz, Magdalena Deczyń- wspierają swoje pociechy w rozwija- tywacyjny i przyznawane są na zmieni miejsce zamieszkania (poza
kursu zgłosiło się 39 solistów. ska i Dominika Wyborska. Dzieci ze niu ich zdolności i zainteresowań. wniosek rodziców lub opiekunów granicą gminy) lub przerwie naukę.
Pierwszego dnia na scenie poja- szkoły podstawowej podzielono na (AS) na okres od września do czerwca (AS)

Europejska jakość Wyróżnieni druhowie
W Solcu Kujawskim 10 czerwca Krzyż Zasługi. Do piersi wicepre-
Czernikowska placówka dla najmłodszych mieszkańców gminy zmieni się nie do odbył się IV Zjazd Wojewódzki zesa zarządu gminnego druha Ry-
Związku Ochotniczych Straży Po- szarda Ałtyna przypięto Brązowy
poznania żarnych RP. W wydarzeniu brali Krzyż Zasługi.
udział przedstawiciele gminne- - Duma nas rozpiera i cieszę
Ponad 80 dzieci będzie mogło go oddziału w Czernikowie. Nie się, że uznano naszą działalność
uczęszczać do Przedszkola Pu- wrócili z pustymi rękoma. na rzecz jednostek OSP za ważną
blicznego w Czernikowie. Wszyst- i potrzebną – komentuje Zdzisław
ko dzięki adaptacji pomieszczeń Zarząd Wojewódzki przyznał Gawroński.
tutejszego Zespołu Szkół na po- druhom z gminy odznaczenia. Mowa tu m.in. o pozyskiwaniu
trzeby placówki dla najmłod- Zdzisław Gawroński, prezes zarzą- środków na rozbudowę czy remon-
szych. du Oddziału Gminnego ZOSP RP, ty remiz strażackich. Niedługo ko-
otrzymał Złoty Znak Związku OSP. lejne 100 tys. zł trafi na rzecz jed-
Wysokie standardy i nowocze- To najwyższe wyróżnienie związ- nostki w Czernikowie. Powstanie
sne technologie – tym odznaczać kowe. Komendant gminny druh tam parking i plac manewrowy.
się będą nowe pomieszczenia. Wiesław Ziółkowski dostał Srebrny (AS)
- Projekt zakłada utworzenie

Z certyfikatem
m.in. czterech sal edukacyjno-za-
bawowych dla czterech grup, sali
do rytmiki, stołówki, pokoju na-
uczycielskiego, szatni, dwóch du-
żych łazienek, toalety dla niepełno- Gmina Czernikowo została wy- - Mamy bardzo dobry zespół
sprawnych – wylicza Przemysław różniona przez marszałka woje- zajmujący się pozyskiwaniem
Pujer z Urzędu Gminy Czerniko- wództwa kujawsko-pomorskiego funduszy ze źródeł zewnętrznych

[ ]
wo. – Projekt powinien sprostać w zakresie pozyskiwania środków – wyjaśnia Zdzisław Gawroński,
oczekiwaniom wymagających ro- z Unii Europejskiej. Uroczyste wójt gminy Czernikowo. – Łącznie
dziców. spotkanie z samorządowcami w ostatnich latach udało nam się
Na placu otoczonym przez ścia- Przedszkole będzie bardzo nowoczesne. odbyło się na początku czerwca zdobyć ok. 35 mln
ny budynku powstanie miejsce re- w toruńskim Dwo-

12
kreacyjne do zabaw. Wszystko to zł.
cyjną oraz relaksacyjną (z miękką Pujer. rze Artusa.
utrzymane w jasnych kolorach two- Co udało się
rzących przyjazną atmosferę. podłogą i poduszkami). Między Adaptacja będzie możliwa dzięki zrobić dzięki tym
nimi wytyczone będą przejścia dla ponadmilionowemu dofinansowa- Samorząd pozy-
Co ciekawe, sam obiekt będzie skał w latach 2007- pieniądzom? Wła-
bardzo funkcjonalny. Motywem pieszych. niu ze środków unijnych Regional- dze gminy wska-
- Od roku szkolnego 2018/2019, nego Programu Operacyjnego dla 2013 blisko 12 mln zł
przewodnim zostały zasady ruchu z samego Regional- milionów złotych zują m.in. aulę
drogowego. Zamiast zwykłych ko- którego inauguracja planowana jest naszego województwa w ramach szkoły muzycznej,
już w nowym obiekcie przedszkol- Zintegrowanych Inwestycji Tery- nego Programu Ope-
rytarzy dzieci będą poruszały się po racyjnego. To właśnie otrzymała gmina sieć kanalizacyj-
dwukierunkowej jezdni ze skrzyżo- nym, placówka zapewniać będzie torialnych. Łącznie koszt projektu
opiekę ciągłą przez cały rok kalen- wynosić będzie blisko 1,3 mln zł. za efektywne wyko- Czernikowo z RPO ną czy rozbudowę
waniami do sal. Te natomiast będą rzystanie tych pienię- i modernizację
miały wyodrębnione strefy zaba- darzowy w wydłużonym zakresie
godzinowym – dodaje Przemysław (AS) dzy gmina otrzymała dróg.
wowo-ogólnorozwojową, eduka- certyfikat. (AS)
Poza Toruń . 30 czerwca 2017
EDUKACJA 27

Legenda o zatopionych kościołach
Staraniem Starostwa Powiatowego ujrzały światło dzienne „Bajki i legendy powiatu toruńskiego”.
Dla nikogo ze znających historię naszego powiatu nie ulega wątpliwości, że jest o czym opowiadać
Robert Kamiński
Liczba legend, fascynujących hi- powtarzające się. Jak choćby mo- z tego zadania znakomicie. Nade-
storii czy ciekawych miejsc jest tyw zatopionego kościoła, obecny słano ponad 1000 prac.
w naszym powiecie naprawdę w wielu podaniach. Praca nad selekcją ilustracji
spora. Zebranie ich w jednym Szczególną troską musiał rów- okazała się nie mniej żmudna niż
miejscu musiało być zadaniem nież zostać otoczony język. nad zebraniem legend. Niezwykle
karkołomnym. Nic dziwnego - Oczywiście w wielu przypad- ważna była świadomość, że dzieci
zatem, że do powstania książki kach trzeba było dostosować język poprzez swoje ilustracje stały się
przyczyniło się aż 170 osób. do współczesnego użytkownika, współautorami książki.
zwłaszcza że ma to być czytelnik - Szczególną troskę zwróciliśmy
- Prace, polegające głównie na młody, w wieku 8-12 lat – mówi także na prawdę historyczną – pod-
gromadzeniu opowieści, trwały od Malwina Rouba. – Zadbanie o po- sumowuje Malwina Rouba. – To
lat – mówi Malwina Rouba, na- prawność językową i merytoryczną ważne przy opowiadaniu legend
czelnik Wydziału Promocji i Roz- zajęło nam gros pracy. Choć trzeba dzieciom. Nie mogliśmy pozwolić
woju w Starostwie Powiatowym przyznać, że niezwykle przyjemnej. na to, by w opowieściach pojawiały
w Toruniu, pomysłodawczyni Na końcu książki zamieściliśmy się na przykład księżniczki zamiesz-
przedsięwzięcia. – Jednak żmudna słowniczek trudniejszych słówek. kujące w krzyżackich zamkach albo
i benedyktyńska praca przyniosła Mamy nadzieję, że z korzyścią dla Krzyżak poślubiający białogłowę.
znakomite efekty. czytających. Mamy nadzieję, że efekt końcowy
Jednym z priorytetów było to, by Rzecz jasna podobna publikacja jest zadowalający. – I że nie tylko
każda gmina miała w książce swoją Malwina Rouba, pomysłodawczyni przedsięwzięcia. nie mogłaby się ukazać bez ilustra- dzieci będą sięgały po tę książkę
reprezentację. Nie było to jednak cji. Jednak zamiast zlecać to zadanie z prawdziwą przyjemnością.
łatwe głównie z powodu dużej dys- zredagowano w książce aż 11 po- opowieści z każdej gminy, zacho- zawodowym grafikom, postano- To nie ulega wątpliwości.
proporcji między liczbą podań i le- dań. Żadnych zasobów okazała się wując równe proporcje – dodaje wiono zorganizować konkurs te- 19 czerwca w CKK Jordanki
gend, w jakie zasobne są poszcze- nie posiadać Wielka Nieszawka. Malwina Rouba. – Poza tym ważne matyczny. Pomysł okazał się strza- odbyła się Gala Nagród Marszałka
gólne gminy. Spośród innych autorów, których było, by dobierać legendy jak naj- łem w dziesiątkę. Temat konkursu Województwa Kujawsko-Pomor-
W najkorzystniejszej w tym opowieści zawarto w książce, warto staranniej, by nadawały się do czy- brzmiał: „Mieszkam w ciekawym skiego. Jednym z wyróżnionych
względzie sytuacji była gmina Lu- wymienić Elżbietę Żeglarską z Łu- tania dla dzieci. Musiały więc być to miejscu: bajki i legendy powiatu okazała się książka „Bajki i legendy
bicz, którą reprezentował Stanisław bianki oraz Dariusza Łubkowskie- opowieści sensowne i z morałem. toruńskiego”. Dzieci z toruńskich powiatu toruńskiego, czyli podto-
Giziński – prawdziwa kopalnia le- go z Chełmży. Niektóre z nich musieliśmy pomi- gmin miały zilustrować konkretne ruńskie czary-mary”. Serdecznie
gend. Na podstawie jego opowieści - Staraliśmy się przedstawić nąć, ponieważ zawierały motywy legendy i podania. Wywiązały się gratulujemy!
REKLAMA

Poza Toruń . 30 czerwca 2017
28 EDUKACJA

Nie można mieć
wszystkiego?
Ile będzie kosztować reforma edukacji, nie wiadomo.
Rząd patrzy jednak w przyszłość optymistycznie. Przeciw-
nie do władz samorządowych i dyrektorów szkół, którzy
realne koszty ponieść będą musieli
Robert Kamiński
Minister edukacji Anna Zalewska w całym kraju ponad 7,5 tys. gimna-
przekonuje, że wszystko jest pod zjów. Zatrudnionych jest w nich po-
kontrolą. Wszelkie wydatki, jakie nad 100 tys. nauczycieli, którzy mają
niesie z sobą reforma, pokryje sub- pod opieką milion uczniów. Czy cała
wencja oświatowa oraz finansowa- ta akcja odbędzie się, jak utrzymują
nie z budżetu państwa. Dodatkowo jej zwolennicy, „całkowicie bezkosz-
kilkaset milionów na wsparcie re- towo”?
formy przeznaczył resort oświaty. - Akurat nasza gmina znajduje
się w specyficznej sytuacji, ponieważ
Choć minister Zalewska mówi w miejsce gimnazjum powstanie
z dużą pewnością siebie, wielu dy- u nas szkoła branżowa I i II stopnia, Wiele szkół będzie musiało kupić nowe wyposażenie.
rektorów szkół ma spore wątpliwości a także technikum informatyczne
co do jej zapewnień. Podobnie z naj- i ekonomiczne – mówi Dorota Czar- wyposażone w nowoczesne pracow- klas starszych. Inne koszty, bez któ- tablice. W czasie wakacji będziemy
wyższą nieufnością przysłuchują się necka, kierownik Zespołu Obsługi nie specjalistyczne (fizyka, chemia, rych na razie będziemy mogli się się spotykać z poszczególnymi dy-
obietnicom pani minister samorzą- Szkół w gminie Czernikowo. – Póki biologia). Kosztowne będzie rów- obyć, będą musiały zostać odłożone rektorami szkół i będą oni przed-
dowcy. Skąd taki sceptycyzm? Być nie zostaną zamknięte rekrutacje do nież uzyskanie stosownych pozwo- na później, np. wyposażenie biblio- stawiać nam konkretne potrzeby.
może z prostej arytmetyki. tej nowej placówki, nie będziemy leń sanepidu czy straży pożarnej. tek w nowe, wynikające z aktualne- Jeśli idzie o doposażenie oddziałów
W wyniku reformy oświaty za- robić symulacji kosztów. Z pewno- Prócz tego sale te należy wyposażyć go programu nauczania lektury czy przedszkolnych, to znajdujemy się
proponowanej przez Prawo i Spra- ścią jednak koszty poniosą szkoły w dodatkowe wentylacje. Czeka nas nowoczesne pomoce specjalistycz- w o tyle korzystnej sytuacji, że posia-
wiedliwość zlikwidowanych zostanie podstawowe, które muszą zostać również zakup mebli dla uczniów ne, jak na przykład multimedialne damy wszystko, co niezbędne. Kilka
REKLAMA

Poza Toruń . 30 czerwca 2017
EDUKACJA 29
lat temu uczestniczyliśmy w projek- sposób organ prowadzący dyspo- ny nie zostaną obarczone żadnymi Lubicz Marek Olszewski. – Mamy tys. zł.
cie „Modernizacja oddziałów przed- nuje środkami – wyjaśnia Maria kosztami? w gminie sześć szkół podstawo- Wstępnie szacunki są też w gmi-
szkolnych przy szkołach podstawo- Mazurkiewicz, wicekurator oświaty. - W naszej gminie nauczyciele wych i dwa gimnazja, które zostaną nie Zławieś Wielka.
wych w gminie Czernikowo”. Mamy – Wójtowie często mówią: „Robicie nie będą zwalniani – mówi Joanna wygaszone. Najwięcej pochłonie - Najwięcej oczywiście pochło-
więc mebelki dla najmłodszych, po- reformę za moje pieniądze”. Zapo- Szaleńska, skarbnik gminy Obro- wyposażenie pracowni przedmioto- ną pracownie specjalistyczne, któ-
moce dydaktyczne i doskonale wy- minają, że nie są to pieniądze wójta, wo. – Wszyscy zostali zagospoda- wych. Ale kosztować będą też prace rych dotąd w podstawówkach nie
posażone place zabaw. ale gminy. Mało tego, gmina powin- rowani. Nie będzie zatem kosztów adaptacyjne i remontowe. Być może było: chemiczna, fizyczna – dodaje
A zatem pewne koszty gminy po- na być dumna, że może organizować związanych z odprawami. Nie są czeka nas rozbudowa. Nie każda Krzysztof Rak, zastępca wójta. –
nieść będą musiały. To nie ulega wąt- dzieciom wykształcenie, bo jest to również przewidywane kwoty na szkoła podstawowa, która kiedyś Koszt jednego takiego gabinetu oce-
pliwości. Pytanie tylko, jak wielkie? właśnie jej zadanie. Jak będzie z tym dokształcenia. Czeka nas za to roz- była ośmiolatką, może bezboleśnie niamy na ok. 10 tys. zł, choć wielkość
- Na modernizację obiektów słabo, to po prostu ludzie się z takiej budowa szkoły w Osieku za 2 mln stać się nią na powrót. Przez ostat- ta będzie jeszcze poddana weryfika-
przygotowywaliśmy się od dawna, gminy wyprowadzą. Albo będą wo- 83 tys. zł. Pisaliśmy w tej sprawie do nie kilkanaście lat zmieniły się stan-
zatem byłyby one i tak przeprowa- zić dziecko do lepszej szkoły w To- cji. Również pewne kwoty będą mu-
pani premier Beaty Szydło. Jeśli nie dardy. Dostosowaniu muszą ulec
dzone, niezależnie od reformy – runiu. W interesie samorządu leży uzyskamy wsparcia, wszystko będzie świetlice, szatnie. Realnych kosztów siały zostać przeznaczone na odpra-
mówi Jerzy Zająkała, wójt gminy Łu- zadbanie o warunki edukacji. Nieza- musiała pokryć gmina. Również nikt nie jest w stanie precyzyjnie wy dla nauczycieli, choć jeszcze nie
bianka. – Trudno powiedzieć, w jaki leżnie od tego, czy jest reforma, czy pracownie tematyczne, krzesła i ław- oszacować. Reforma ruszy tak na- jesteśmy w stanie powiedzieć, jak
sposób dokładnie wydzielić koszty nie, gmina i tak musi na przykład ki dla uczniów z klas 7 i 8. W gminie prawdę 1 września i potrwa przez 3 duże. Ok. 120 tys. zł pochłonie re-
związane z samą reformą edukacji. zakupić lektury, bo te się po prostu Obrowo pochłonie to ok. 300 tys. zł. lata. Dopiero wtedy będziemy mogli mont szkoły w Łążynie. O jeden od-
Zauważalne rzeczy to wyposażenie zużywają. W ogóle obserwuję ten- Inni wójtowie również wymienia- dokładnie oszacować, ile wyniosła. dział zwiększy się placówka w Przy-
obiektów gimnazjalnych w meble dencję do demonizowania kosztów. ją konkretne kwoty. Średnio jednak szacujemy koszt sieku, co będzie związane z kosztami
dla oddziałów wczesnoszkolnych. Dla przykładu przygotowanie gabi- - Reforma edukacji niesie ze sobą jednej przedmiotowej sali na ok. 18 wynajmu dodatkowej sali (ok. 2,5 tys.
To oszacowaliśmy na ok. 59 tys. zł. netu fizycznego kosztuje ok. 1,7 tys. znaczne koszty dodatkowe, dużo tys. zł. Należy to przemnożyć przez zł miesięcznie). Nie ulegną zmianie
Z Ministerstwa Edukacji otrzyma- zł. Wiem to od nauczycieli fizyki. wyższe niż te przeznaczane na bie- trzy sale w jednej szkole i przez sześć natomiast koszty dowozów dzieci do
liśmy dotację w wysokości 52 tys. Wszystko zależy oczywiście od tego, żące utrzymanie – mówi wójt gminy szkół. Daje to łączną sumę ok. 325 szkół. Tu się nic nie zmieni.
zł. Te rachunki dotyczą gimnazjum z jaką firmą się rozmawia i w co się
w Brąchnowie, które zostanie prze- chce dany gabinet wyposażyć. Je- Komentarz autora
kształcone w szkołę podstawową. śli w sprzęt najnowszej generacji,
Tak więc dla naszej gminy koszty to oczywiście koszty wzrosną. Ale nictwo nie zawali się, że jakoś gu ostatnich lat (budowa nowych
reformy edukacji nie są szczególnie przecież można o wiele skromniej: przez tę reformę przebrnie. obiektów, remonty, zakup pomocy
odczuwalne. Jest to raczej niekoszto- kluczowa jest tu inwencja i umiejęt- Mało tego, są głosy, że reforma naukowych). Istnieje uzasadniona
genne dostosowanie bazy do nowe- ności nauczyciela. Właściwe kosz- korzystnie „przewietrzy ka- obawa, że większość tych kosztów
go ustroju. ty, jakie poniesie powiat z powodu dry” i da pracę młodym. będzie musiała zostać zwrócona,
W podobnym, optymistycz- reformy edukacji, będą znane do- Pozostaje zatem tylko py- ponieważ reforma łamie jeden
tanie: co z tymi dziesiątkami z warunków umowy, mówiący
nym duchu wypowiadają się rów- piero, kiedy wejdzie w życie ustawa miliardów, jakie poszły na o tym, że podmiot, któremu przy-
nież urzędnicy kuratorium oświaty. o finansowaniu oświaty. A prace nad Robert Kamiński
wprowadzenie gimnazjów? To znano dotację, musi funkcjonować
Twierdzą zgodnie, że po pierwsze, nią ciągle trwają. pieniądze wyrzucone w błoto? co najmniej przez 5 lat. Oznacza to,
nie będzie drogo, a po wtóre, dotacje Czy rzeczywiście obejdzie się bez Wynika z tych wypowiedzi, że Do tego dochodzi problem że „bezkosztowa” reforma może
państwa pomogą samorządowcom najmniejszych problemów i wszyst- najprawdopodobniej, mimo prze- inwestycji w gimnazja z funduszy kosztować „nieco” więcej. Cóż. Nie
przetrwać najcięższe chwile. ko idzie nie dość, że bezkosztowo, to stróg malkontentów, nasze szkol- unijnych, jakich dokonano w cią- można mieć wszystkiego.
- Nie mamy wpływu na to, w jaki jeszcze bezproblemowo? Czy gmi-
REKLAMA

Poza Toruń . 30 czerwca 2017
30 EDUKACJA

Nowe kierunki, nowe możliwości Czym uczelnie wyższe kuszą absolwentów szkół ponadgimnazjalnych?
Piotr Gajdowski
nego i dotychczasowych zasad dzi setki) – mówi dr Walusiak-Bed- Kierunki uruchomione w ostat-
finansowania uczelni. Zwykle nowe narek. – Z kolei w przyszłym roku nich latach mają charakterystyczne
kierunki okazywały się sukcesem planujemy pierwszy nabór na wete- cechy. Chodzi o wąską specjalizację
(np. długo oczekiwana psychologia, rynarię. Psychologia i weterynaria (np. chemia kosmetyczna, archi-
gospodarka przestrzenna, bezpie- to kierunki tradycyjne. Sport i wel- tektura wnętrz, biologia sądowa),

[ ]
czeństwo wewnętrzne), ale bywały lness, mimo pionierskiego w skali interdyscyplinarność (w powsta-
zaskoczenia. Mniejszą niż spodzie- kraju profilu, podobnie jak psycho- wanie organizacji opieki nad oso-
wana popularnością cieszyły się np. logia i weterynaria wypełnia wielo- bą starszą zaangażowały się trzy
pedagogika medialna (mimo że za- letnią edukacyjną lukę regionu.
wydziały) oraz wpisywanie się

5
interesowanie tra- Odpowiedź na
dycyjną pedagogiką potrzeby rynku pra- w realia rynku pracy (np. program
jest ciągle ogromne, cy to tylko jedno lingwistyki praktycznej i copyw-
a nowy kierunek z założeń tworzenia ritingu oceniali pracownicy lokal-
wpisuje się idealnie nowych kierunków. nych agencji reklamowych).
w potrzeby rynku - Nowe kierunki We współpracy z lokalnymi pra-
pracy) i organizacja nowych kierunków powstają inaczej niż codawcami powołano także jeden
opieki nad osobą dotychczas w prak- nowy kierunek na Uniwersytecie
starszą (bez wąt- proponują uczelnie tyce akademickiej. Technologiczno-Przyrodniczym
pienia to kierunek z regionu Zależy nam na w Bydgoszczy. Inżynierię w biolo-
przyszłości) – de- zwiększeniu szans gii stosowanej na Wydziałach Ho-
Już 30 czerwca tegoroczni matu- - Dwa lata temu Uniwersytet klaruje dr Walu- absolwentów na dowli i Biologii Zwierząt oraz Rol-
rzyści poznają wyniki egzaminów Mikołaja Kopernika w Toruniu siak-Bednarek. znalezienie pracy, nictwa i Biotechnologii reklamuje
dojrzałości. Teraz czas na wybór uruchomił 10 nowych kierunków W tym roku UMK po raz pierw- dlatego w proces ich powstawania się jako kierunek gwarantujący za-
studiów. Uczelnie w regionie ku- studiów, rok później – 6. W tym szy prowadzi nabór na matematykę włączamy także samorządowców trudnienie m.in. sektorze produkcji
szą nowościami: UMK w Toruniu roku otwieramy kolejne 4 – mówi stosowaną, chemię kryminalistycz- i przedsiębiorców. Prowadzimy
ną, sport i wellness oraz optome- analizę potrzeb regionu (eduka- żywności ekologicznej.
prowadzi nabór na 4 nowe kie- dr Ewa Walusiak-Bednarek z Biura Globalne zmiany cywilizacyjne
trię, a także ekonomię I stopnia cyjnych, rynkowych) i perspektyw
runki, UTP w Bydgoszczy na 1. To Prasowego UMK. – Z inicjatywą w języku angielskim i zarządzanie jego rozwoju. Z drugiej strony nowe wpływają również na lokalny rynek
mniej niż w poprzednich latach, uruchomienia nowych kierunków II stopnia w języku angielskim. kierunki mają strategiczne znacze- pracy. Uczelnie w regionie trzyma-
ale poszerzanie oferty dydaktycz- jak dotąd występowały wydziały. - Już w tej chwili można powie- nie dla samej uczelni – poszerzają ją rękę na pulsie i tak modyfikują
nej wpisało się już na stałe w stra- Chodziło o pozyskanie kandyda- dzieć, że w tym roku wśród nowych zakres jej badań naukowych, wpły- ofertę dydaktyczną, by zapewnić
tegię ośrodków akademickich. tów, co stanowiło pewną koniecz- kierunków liderem będzie sport wając na pozycję w światowej nauce absolwentom kompetencje nie-
ność w obliczu niżu demograficz- i wellness (liczba rejestracji docho- – deklaruje dr Walusiak-Bednarek. zbędne w nowej rzeczywistości.
REKLAMA

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Artykuł opracowany przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Gotyku, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

LGD Ziemia Gotyku

Ziemia Gotyku atrakcyjna dla
mieszkańców i turystów
Ze środków Strategii Rozwoju Lokalnego
Kierowanego przez Społeczność (LSR) na
lata 2016-2023 będą finansowane inwestycje
budowy lub przebudowy ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury turystycz-
nej, rekreacyjnej lub kulturalnej (np. atrak-
cje turystyczne przy ścieżkach i szlakach
rowerowych; siłownie zewnętrzne, place
zabaw, wiaty, miejsca postojowe, boiska do
gier zespołowych, świetlice wiejskie) oraz
inwestycje dotyczące zachowania dziedzic-
twa lokalnego np. restauracja lub renowa-
cja obiektów zabytkowych.

Z budżetu LSR zostanie na ten cel prze-
znaczonych 2 mln 700 tys. zł wraz z wkładem Lokalną Grupę Działania w procesie kon-
własnym jednostek sektora finansów publicz- sultacji społecznych. Szczególne preferencje
nych. Pierwszy nabór wniosków rozpoczyna będą dla projektów zlokalizowanych w miej-
się 30 czerwca i potrwa do 14 lipca 2017 roku. scowościach poniżej 5 tys. mieszkańców oraz
Kolejny nabór planowany jest na IV kwartał dostosowanych do potrzeb osób niepełno-
2017 roku. Inwestycje będą mogły być reali- sprawnych. Dobrze oceniane będą rozwiąza-
zowane przez podmioty wybrane w ramach nia służące ochronie środowiska i klimatu.
konkursów, w tym w szczególności jednostki Więcej informacji na stronie LGD:
samorządu terytorialnego, organizacje poza- www.lgd.ziemiagotyku.com w zakładce
rządowe, kościoły i związki wyznaniowe. „konkursy” i pod nr tel. 607 745 091.
Wnioski o przyznanie pomocy będę oce-
niane wg kryteriów wyboru ustalonych przez Fot.K. Orłowska
Poza Toruń . 30 czerwca 2017
SPORT 31

Mistrz Bartek Pierwszy
konaniu najszybszy - relacjonuje
Tomasz Szwed, jeden z trójki tre-
nerów Włókniarza. - Wydawało
się, że o miejsce medalowe będzie
bardzo trudno, ale tuż przed drugą
częścią dystansu chłopaki odpalili
Reprezentant Włókniarza Chełmża zdobył wraz z kolegami złoty medal prawdziwą torpedę, najpierw wska-
Mistrzostw Europy Juniorów! kując do czołowej trójki, a później
wysuwając się na prowadzenie, któ-
Karol Żebrowski | fot. nadesłane rego nie oddali do końca wyścigu.
W zawodach ogólnokrajowych już - Udało mi się przejść eliminacje dystansie, gdyż jest to konkurencja W siedzibie naszego klubu zapano-
wielokrotnie pokazywał, że nie krajowe, dzięki czemu mogłem re- olimpijska – tłumaczy Bartek. – wała ogromna radość, a nasi pod-
ma na niego mocnych. Teraz Bar- prezentować nasz kraj w Belgradzie W obu z nich udało nam się jednak opieczni z uznaniem patrzyli na ich
tek Grabowski udał się na podbój – mówi Bartek Grabowski. – Mi- przejść eliminacje i awansować do starszego kolegę, mistrza Europy!
Europy, który zakończył się całko- strzostwa Europy to bardzo ważne finału. W sobotę walczyliśmy na Bohater również nie ukrywał
emocji.
witym sukcesem. Na świętowanie zawody, chociaż nie ukrywam, że 1000 m, gdzie ostatecznie zajęliśmy - Ciężko słowami opisać moje
radości jest jednak mało czasu, bo priorytetem wyznaczonym przez siódme miejsce, ale wiedzieliśmy, odczucia na mecie – twierdzi. –
pod koniec lipca czekają go mi- trenera kadry są dla nas w tym że ważniejszy jest dla nas finał nie- Ogromna radość, ale też trochę nie-
strzostwa świata. roku mistrzostwa świata. Czerwco- dzielny. dowierzanie, bo choć wiedzieliśmy,
we mistrzostwa traktowaliśmy jako 25 czerwca dokładnie o godz. że stać nas na medal, to staraliśmy
Od 22 do 25 czerwca w stolicy sprawdzian przed lipcowymi zma- 14.08 rozpoczął się finał A w konku- się nie podpalać, a udało się zdobyć
Serbii Belgradzie odbywały się Mi- ganiami. rencji juniorskich męskich czwórek ten najcenniejszy. Potem „Mazurek
strzostwa Europy w kajakarstwie Bartek został wyznaczony do na dystansie 500 m. W tym samym Dąbrowskiego” na podium, krążek
klasycznym w kategoriach U23 i ju- reprezentacyjnej czwórki, w której czasie w Chełmży, w świetlicy klu- na szyi… Łezka się zakręciła w oku.
nior. Wśród licznej, 48-osobowej wraz z kolegami - Przemysławem bowej Włókniarza, wszystkie oczy Bartek wrócił już z medalem do wanie kadry, gdzie będzie przygo-
kadry reprezentacji Polski znalazł Korsakiem, Wojciechem Traczem były zwrócone na ekran monitora kraju, a w siedzibie Włókniarza zo- towywał się do mistrzostw świata,
się Bartosz Grabowski – zawodnik i Filipem Weckwertem - wystarto- z relacją na żywo z Belgradu i tor stał hucznie przywitany przez kole- które odbędą się w ostatni weekend
Włókniarza Chełmża, podopieczny wali w wyścigach na 500 m i 1000 piąty, gdzie Bartek wraz z kolegami gów i trenerów. Czasu na odpoczy- lipca w rumuńskim Pitesi. Trzyma-
jednego z trójki trenerów w klubie m. walczyli o dobry rezultat. nek jest jednak mało, bo niedługo my kciuki, aby również i to miejsce
Macieja Zdrojewskiego. - Skupiliśmy się na pierwszym - Początek nie był w ich wy- Bartek rusza na kolejne zgrupo- okazało się szczęśliwe dla Bartka.

Złotka
Młode zawodniczki Comets Ma-
Przyszłość Złotorii
Młodzicy Flisaka zakończyli roz- go czasu w sposób aktywny oraz
zowsze zostały mistrzyniami Pol-
ski w kategorii Little League Soft- grywki ligowe w sezonie 2016/2017 rozwijania własnych umiejętności.
ball. na ósmej pozycji w tabeli. Z pełną odpowiedzialnością mogę
stwierdzić, że każdy z zawodników
Turniej o krajowy prymat odby- Drużyna składająca się z chłop- poczynił w trakcie sezonu duże po-
wał się w dniach 2-4 czerwca w Kut- ców urodzonych w latach 2004,
nie. Brały w nim udział dziewczęta stępy.
2005 lub 2006 mierzyła się z ze- Teraz młodzi piłkarze cieszą się
w wieku 10-12 lat.
- Do tego wydarzenia przygo- społami z m.in. Torunia, Unisła- wakacjami, a do treningów wrócą
towywaliśmy się od ponad roku – wia czy Kończewic. W osiemnastu
pod koniec sierpnia. Wtedy czeka
mówi Robert Szwajkowski, trener spotkaniach podopieczni duetu
ich tygodniowy obóz, który ma na
w UKS Comets Mazowsze. – Tre- trenerskiego Łukasz Drwięga - Sła-
nowaliśmy po dwa lub trzy razy womir Kornowicz odnieśli sześć celu odpowiednio ich przygotować
w tygodniu po dwie godziny, roz- zwycięstw, dwukrotnie zremisowali do nowego sezonu. Mogą tam poje-
grywaliśmy sparingi zarówno u sie- chać także potencjalni nowi zawod-
bie, jak i na wyjeździe. i dziesięć razy musieli uznać wyż-
szość rywali. nicy, dla których klub ogłosił nabór.
Wszystko to zaowocowało do-
brą grą podczas mistrzostw. Dziew- - Na tym etapie przygody z piłką Więcej informacji w tej sprawie
czyny dotarły do finału, gdzie wyniki są drugorzędne – twierdzi udziela prezes Robert Chrobak pod
zmierzyły się z zespołem z Brzegu, trener Drwięga. – Najważniejsza nr. tel. 603 311 034.
który jest najbardziej zasłużonym jest sama chęć spędzania wolne- (KŻ)
ośrodkiem w promowaniu kobie-
cego softballu w Polsce. Pomimo że Partnerzy Flisaka Złotoria
nasze reprezentantki brały udział
w młodzieżowych mistrzostwach
po raz pierwszy, to zwyciężyły i zło-
te medale zawisły na ich szyjach.
Tytuł dał przepustkę zespołowi na
występ podczas Mistrzostw Europy
i Afryki, które odbędą się w dniach
27-30 lipca w Kutnie. (KŻ)

Poza Toruń . 30 czerwca 2017

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful