BEZPŁATNA GAZETA REGIONU TORUŃSKIEGO | NR 122 | 14 LIPCA 2017 | ISSN 4008-3456 | NAKŁAD 30 000 EGZ.

|

www.pozatorun.pl

Nie skrzywdziłby nawet muchy Zakuć, zdać… pamiętać
Nikt w Kończewicach nie wierzy, że Mateusz mógł Rozmawiamy z kujawsko-pomorską wicekurator
zabić. Grozi mu jednak dożywocie oświaty, Marią Mazurkiewicz

Naprawmy to
Czernikowo Gmina Chełmża Miasto Chełmża Łubianka Łysomice Lubicz Obrowo Wielka Nieszawka . Zławieś Wielka
. . . . . . .

serduszko Gdy Oluś weźmie pierwszy oddech, zacznie
umierać. Monika i Tomasz muszą zebrać
ponad 300 tysięcy złotych, aby ich nienaro-
dzony syn mógł walczyć o życie. Czasu jest
coraz mniej

7-8
Gmina Lubicz: Gmina Obrowo: Gmina Chełmża: Gmina Łubianka:
Ubiegłoroczne działania inwe- Po raz kolejny gmina Obrowo Taniec, testy kubków smakowych Gmina Łubianka przyjaźni się od
stycyjne podsumowano na sesji otrzymała nagrodę Rubinowy Hit czy odkrywanie okolicy – to nas lat z nowosądecką gminą Łososi-
absolutoryjnej 2017 czeka w najbliższych miesiącach na Dolna

Poza Toruń . 14 lipca 2017
2 FELIETONY
W ydawca „P oza T oruń ” korzysta i poleca usługi kancelarii prawnej „P łaza i W spólnicy ” stopka redakcyjna
Redakcja „Poza Toruń”
Toruń, ul. Skłodowskiej-Curie 41
redakcja@pozatorun.pl

Trump, Rosja
Kontakt do redakcji

Bez urlopu GSM 733 842 795
Wydawca

i Polska od Polski Fundacja MEDIUM
Redaktor naczelny
Radosław Rzeszotek
PRZEMYSŁAW
DARIUSZ Redaktor wydania
TERMIŃSKI
MELLER Kinga Baranowska
Sekretarz redakcji
Łukasz Piecyk
W zeszłym tygodniu wszyscy ze sztabu wyborczego Donalda Mimo wakacji dużo się w po- szawie. Wielki sukces Polski, tłu- Dział reportażu i publicystyki
żyliśmy wizytą prezydenta USA Trumpa ze ścisłym otoczeniem lityce dzieje. Najpierw spotkały my ludzi gorąco witające gościa, Robert Kamiński
Donalda Trumpa w Warszawie. Putina. Ostatnio na jaw wypłynę- się dwie partie, PiS na Kongresie jego wspaniałe przemówienie Dział informacyjny
Mówi się o wielkim sukcesie Pol- ły maile Donalda Trumpa Juniora
i PO na Radzie Krajowej. Po- (skierowane bardziej do tych, Michał Ciechowski,
ski i - wiadomo - ekipy rządzącej. (syna Donalda), z których jasno
Ja jednak patrzę na to nieco mniej wynika, że ingerencja ze strony równując obydwa, można rzec: którzy non stop szkodzą Polsce, Katarzyna Ochocka,
hurraoptymistycznie. Owszem, Rosji w przebieg wyborów pre- różnica klas, postaw, poziomu. dobrze, że totalni opozycjoniści Piotr Gajdowski
Nokaut, miazga w wykonaniu go wysłuchali, ale czy to w ich Kultura
fajnie być klepanym po ramieniu zydenckich, delikatnie mówiąc,
Michał Ciechowski
i chwalonym, zwłaszcza przez pre- miała miejsce. Co z tego wyniknie, PiS-u. To tak jakby grały PariS przypadku coś da). Oczywiście
Sport
zydenta takiego mocarstwa. Jed- do końca nie wiadomo. Być może Saint Germain z POlonią War- nienawidzący Trumpa tak jak Karol Żebrowski
nak jako doświadczony przedsię- sprawa się rozmyje, ale być może szawa. W Przysusze poważna Kaczyńskiego (albo odwrotnie), REKLAMA
biorca będę uważnie obserwował ciężar ujawnionych dowodów rozmowa o Polsce, jej przyszło- a za nimi papugujące ich lemin- Karol Przybylski
realne profity dla Polski. Ważne doprowadzi obecnego prezyden-
było potwierdzenie przez najwięk- ta USA do procedury odwołania. ści, racjonalna ocena, co się gi próbują ten ewidentny sukces (GSM 665 169 292),
szego gracza militarnego pomocy Wtedy przyda się spryt. Chociażby zrobiło przez ostatnie dwa lata, pomniejszać. Iwona Zuchniak
śmiałe plany na przyszłość ma- Bracia Polacy, pewnie wiecie, (GSM 500 324 572),
dla nas i wzmacnianie obecności dlatego, że obecny udział amery-
jące na celu dobro Ojczyzny i jej ale przypomnę: im bardziej coś Małgorzata Kramarz
wojsk NATO (w tym USA) na te- kańskich firm z branży zbrojenio-
(GSM 607 908 607),
renie naszego kraju. Jednak ocze- wej w proces modernizacji naszej obywateli. A w Warszawie PiSk opozycja i lewactwo krytykuje,
reklama@pozatorun.pl
kuję po naszych rządzących dużej armii jest coraz większy. Chcemy w wykonaniu sfrustrowanych im bardziej gul im skacze, to Korekta
dozy ostrożności i sprytu. Niemal też kupić od nich baterie systemu działaczy PO. Wystąpienia na znaczy, że tym większym jest to Piotr Gajdowski
chwilę później po krótkiej wizycie „Patriot”. To będzie wymagało granicy histerii. Ktoś policzył, że sukcesem i pozytywem. Drugie Skład
w Warszawie i półgodzinnym ofi- od nas twardego egzekwowania
cjalnym przemówieniu - pełnym uzgodnionych porozumień. To na tylko w mianowniku aż 74 razy porównanie: przyjęcie Trumpa Studio Poza Toruń
kurtuazji - prezydent Trump spę- razie political fiction, ale być może użyli nazwy PiS. No, ale jak się w Polsce i w Niemczech. U nas Druk
nie ma nic do zaproponowania, bardzo gościnne. W Niemczech Drukarnia Polska Press Bydgoszcz
dził ponad dwie godziny prawie rząd PiS-u będzie musiał również
sam na sam z Władimirem Puti- rozmawiać z nową administracją żadnego programu… szalejące bandy zwyrodniałych
ISSN 4008-3456
nem podczas szczytu G20 w Ham- nowego prezydenta, w przypadku A tak na marginesie - to już lewaków wybijających szyby,
Redakcja nie odpowiada za treść
burgu. O czym rozmawiano? Jakie procedury impeachmentu. Być nie jest PiSofobia czy PiSoma- podpalających samochody, ata- ogłoszeń.
decyzje tam zapadły? No właśnie, może będzie to prezydent z obo- nia, to już kliniczna postać PiSo- kujących policjantów. Patrząc ***
tego akurat nie da się ustalić. Za- zu Demokratów. Wtedy nie będzie
frenii. Czy licznie obecni w PO na nich, nie miałem wątpliwo- Na podstawie art.25 ust. 1 pkt 1b ustawy
lecam ostrożność w ogłaszaniu już tak łatwo. Już bowiem nikt nie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
pełnego sukcesu tej wizyty z jesz- nabierze się na tłumy sympatyków lekarze nie mogą nic na to po- ści, że byliby zdolni do tego sa-
i prawach pokrewnych Fundaccja ME-
cze jednego powodu. W USA to- i członków PiS-u zwożonych au- radzić? Po niespełna tygodniu mego, co ich dziadkowie. Wszak DIUM zastrzega, że dalsze rozpowszech-
czy się postępowanie w sprawie tokarami na spotkanie z nowym wiekopomna wizyta prezydenta NSDAP to także była partia so- nianie materiałów opublikowanych w “Poza

‘‘
domniemanej współpracy ludzi prezydentem USA. USA Donalda Trumpa w War- cjalistyczna. Toruń” jest zabronione bez zgody wydawcy.

Cytat numeru

Jak można żyć na biegunie okrucieństwa? To pyta-
nie fascynowało i będzie mnie fascynować już zawsze.

Jacek Hugo-Bader
dziennikarz i reportażysta

Poza Toruń . 14 lipca 2017
REGION 3

Nie skrzywdziłby nawet muchy
- To bardzo dobry chłopak –
dodaje sąsiadka. – Muchy by nie
skrzywdził. Tu się wszyscy znają,
każdy to panu powie. Kiedy przy-
szedł tego dnia do mieszkania
Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z 30 czerwca na 1 lipca w Kończewicach. Nie wiadomo, co dokładnie zda- i zobaczył zwłoki, zaczął płakać jak
dziecko. Potem pobiegł po sąsiada,
rzyło się tamtej nocy. Wiadomo natomiast, że następnego dnia nad ranem znaleziono zwłoki 51-letniego mężczyzny by ten zawiadomił pogotowie. Po-
licja przesłuchiwała go długo. Póź-
Robert Kamiński | fot. Łukasz Piecyk, Piotr Lampkowski niej zobaczyliśmy, że wpychają go
do radiowozu skutego w kajdanki.
Nikt nie wiedział, co się dzieje. Do
tej pory nie rozumiemy, co się wła-
ściwie stało. Dla nas to szok.
Próbujemy porozmawiać z mat-
ką podejrzanego, ale nie zastajemy
jej w domu. Inni członkowie ro-
dziny odmawiają z nami rozmowy.
Zgadza się jedna osoba, z zastrze-
żeniem, że nie podamy, jaki stopień
pokrewieństwa łączy ją z podejrza-
nym.
- Nawet pan sobie nie wyobraża,
co my teraz przeżywamy. To można
tak wsadzić niewinnego człowie-
ka? Tak właśnie: niewinnego! Bo to
niemożliwe, żeby Mateusz to zro-
bił. To po prostu niemożliwe. On
nigdy nie zrobił nic złego. Nikogo
Marka Ż. znaleziono martwego w jego mieszkaniu. Zarzut zabójstwa usłyszał Mateusz S. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. nie skrzywdził. Niech pan zapy-
Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. ta w Kończewicach kogokolwiek.
Kozła ofiarnego sobie znaleźli! On
Gdy wynosili ciało Marka, Ma- rutynowych czynności policjanci w trakcie zatrzymania nie wyda- - Znali się od lat – mówi sąsiad nawet nie pije. Czasem piwo, dwa.
teusz miał zanosić się płaczem. zatrzymali podejrzanego. Jak na- rzyło się nic nadzwyczajnego: po- zamordowanego. – Właściwie od Wódki nigdy. Miał niby 4 promile?
Dzieliło ich ponad dwadzieścia pisano w oficjalnym komunikacie dejrzany nie stawiał policji oporu zawsze. Zamordowany był przyja- To jakiś żart. Sam tamtemu piwo
lat, ale łączyły przyjacielskie wię- Komendy Miejskiej Policji w To- i nie podejmował prób ucieczki. cielem ojca Mateusza. Kiedy ojca

‘‘
nosił. Papierosy kupował. Znał go
zy. Mimo to toruńska prokuratura runiu, „czynności do- zabrakło, doglą- od dziecka. I miałby go teraz zabić?
oskarża 25-latka o zamordowanie wiodły, że to on jest dał go. Wie pan, Może mi pan powiedzieć za co? To
druha. Dowody muszą być zatem sprawcą tego śmier- tak jak się zwykle
żelazne. Co najmniej tak samo telnego zdarzenia”. bez sensu.
człowiek troszczy Rzeczywiście, motyw morder-
autentyczne i niezbite jak prze- - Na tym etapie o syna zmarłego
konanie rodziny podejrzanego nie możemy ujawniać stwa pozostaje zagadką, a proku-
przyjaciela. Rów- ratura zachowuje jak dotąd pełne
i mieszkańców Kończewic o jego szczegółów ze wzglę-
nież i Mateusz rezerwy milczenie. Nic nie wia-
niewinności. du na dobro śledz-
twa – mówi Andrzej
N ,
awet pan sobie nie wyobraża co my bardzo go lubił. domo również na temat narzędzia
1 lipca o godzinie 8.00 policja Kukawski, rzecznik teraz przeżywamy o można tak wsadzić nie Przychodził prawie
.T - zbrodni, którym zadano ów szereg
otrzymała telefoniczne zawiado- prasowy Prokuratora codziennie. Często ran kłutych.
mienie o zgonie 51-letniego miesz- Okręgowego w To- winnego człowieka ?T : !
ak właśnie niewinnego wspierał i pomagał.
To mu papierosy
Wydaje się, że siła przekonania
mieszkańców Kończewic jest rów-
kańca Kończewic. Wysłani na miej- runiu. – Również nie
sce zdarzenia śledczy z Wydziału możemy się wypowie- podrzucił, to wpa- nie niezachwiana, jak dowody pro-
Kryminalnego Komendy Miejskiej dzieć na temat ewentualnego moty- W chwili zatrzymania stwierdzo- dał obudzić do pracy. Znał go od kuratury. Dopóki jednak nie zosta-
w Toruniu stwierdzili na ciele dena- wu zabójstwa. Możemy powiedzieć no u niego 4 promile alkoholu we łebka. I teraz miałby go zamordo- ną one ujawnione, skazani jesteśmy
ta szereg ran kłutych. To one były jedynie tyle, że podejrzanym jest krwi. wać? Po co? jedynie na domysły i czekanie. Na
najprawdopodobniejszą przyczyną Mateusz S., 25-letni mieszkaniec Próbujemy ustalić, co łączyło Nikt w Kończewicach nie wierzy wyrok. A stawka jest poważna. Do-
zgonu. W trakcie wykonywania Kończewic. Dodam również, że podejrzanego z ofiarą. w winę tego młodego człowieka. żywocie.
REKLAMA

Poza Toruń . 14 lipca 2017
4 REGION

Po drodze z ekologią
Tzw. ustawa śmieciowa obchodziła 1 lipca swoje czwarte urodziny. Kilka lat to dość
czasu, by przekonać się, jak teoria ma się do praktyki. Zdania włodarzy gmin powiatu
toruńskiego są zgodne: to działa. Jest dużo czyściej
Robert Kamiński | fot. Łukasz Piecyk
Cztery lata temu nie wszyscy byli wiście jej koszty. Tutaj zdania są już
muszą robić rozliczenia i prowadzić
zachwyceni pomysłem segrego- sprawy windykacyjne. Jeśli idzie
podzielone. Część włodarzy uważa,
wania śmieci. Tych, którzy robili o segregację śmieci, niewiele się
że nie są to kwoty przesadnie uciąż-
to od dawna, przekonywać nie zmieniło, ponieważ już wcześniej
liwe dla gmin, a część przeciwnie:
było trzeba. Ustawa skierowana twierdzi, że koszty wzrosły i torozdawaliśmy mieszkańcom wor-
była raczej do tych, którym z eko- znacznie. ki służące do segregacji odpadów.
logią było nie po drodze. Odtąd Świadomość na pewno wzrosła
- System się bilansuje i mniej
segregować muszą wszyscy. Bez więcej się finansuje – mówi wójtwśród młodych. Jeśli chodzi o star-
wyjątku. gminy Lubicz Marek Olszewski. szych, to system niewiele zmienił.
– Znacznie wzrosła ilość śmieci Największym mankamentem jest
Jakkolwiek panuje powszechna segregowalnych. Uważam, że usta-to, że samorządy nie mają wpływu Ilość segregowanych odpadów widocznie wzrosła.
zgoda co do tego, że ustawa spraw- wa przyniosła dobry skutek. Aku-na to, gdzie śmieci są wywożone.
dza się w praktyce, że w makro- rat nasza gmina miała te kwestiePłacimy za wywóz i za to, że sami nęły wszystkie dzikie wysypiska. Je- pięć pojemników. Poza tym gene-
skali jest o wiele czyściej, to ciągle uporządkowane, bo wcześniej byłyje sortujemy. Z ekonomicznego śli w innych gminach pozostały, to ruje to kolejne koszty.
jeszcze pobrzmiewają głosy, że na umowy z MPO i to działało. Obec-punktu widzenia gmina nie ma prawdopodobnie dlatego, że wpro- Również kwestia uiszczania
„ostateczne rozwiązanie kwestii z tego nic. wadzono tam pewne limity. opłat za wywóz śmieci różnie
nie mieszkańcy już się przyzwycza-
śmieciowej” trzeba będzie jeszcze Nie brakuje i takich, którzy sym- Kwestią, która ciągle wymaga kształtuje się w różnych gminach.
ili do rytmiczności.

‘‘
trochę pocze- patyzują z ustawą poprawy, są bioodpady. Wydaje się, W najlepszej sytuacji są ci, którzy
kać. Być może od momentu wej- że kolejne nowelizacje właśnie tę już wcześniej mieli umowy z MPO.
nawet jedno, ścia jej w życie. sprawę powinny uregulować. W niektórych gminach miało to
dwa pokole- - Ustawa dzia- - Odpady są odbierane raz miejsce aż w 98% przypadków.
nia. ła bardzo dobrze w miesiącu – dodaje Piotr Kowal. – Oczywiście najlepszy system to
- Ustawa – mówi Jerzy Za- Największe koszty generują biood- taki, który jest przejrzysty i zrozu-
sprawdziła się jąkała, wójt gminy pady. Każdorazowo trzeba wysłać miały dla mieszkańca. I najlepiej
tylko częścio-
wo, ponie-
O bserwowaliśmy poprawę czystości od sa Łubianka. – Ob-- serwowaliśmy po-
samochód, a wielu wypadkach nie tani. Ustawa o Utrzymaniu Czysto-
ma to większego sensu, ponieważ ści i Porządku w Gminach, która
nawyków nie
,
waż starych mego początku dosłownie od momentu jej wdro prawę czystości od - samego początku, często rolnicy używają bioodpadów weszła w życie 1 lipca 2013 r., z pew-
.D
w y p l e n i ł a . żenia -
latego postanowiliśmy działać pryncypial dosłownie od mo- do kompostu.
Stale do ustawy dodawane są ko-
nością do tanich nie należy. A jed-
nak z wielu wypowiedzi, w sensie
Na to trzeba mentu jej wdroże-
czasu – mówi nie w duchu ustawy . nia. Dlatego posta- lejne nowelizacje. Czy rzeczywiście ogólnym, bije optymizm.
wójt gminy nowiliśmy działać jest to konieczne? - Oczywiście, że ekologia ge-
Łysomice Piotr Kowal. – Potrzeba pryncypialnie w duchu ustawy. - Jest to dobra ustawa i mam neruje koszty. To nieuniknione –
jeszcze intensywniejszej kampanii Innego zdania jest gmina Wiel- Przyjmować wszystkie odpady wrażenie, że kolejne próby ulep- podsumowuje Jerzy Zająkała, wójt
uświadamiającej. Trzeba przyznać, ka Nieszawka. bez limitów. Firma, która wygra- szeń mogą ją tylko popsuć – mówi gminy Łubianka. – Ale korzyści
że docieranie do ludzi w osta- - Ustawa utrudniła tylko życie ła przetarg na zbiórkę i segregację Marek Olszewski. – Obawiam się, są aż nadto oczywiste. Z radością
tecznym rozrachunku się opłaca. i zwiększyła koszty – uważa z kolei odpadów, zobowiązana jest zabie- że jeszcze dokładniejsza segregacja obserwuję porządek w gminie. Już
Wszyscy chcemy mieszkać czyściej. wójt Kazimierz Kaczmarek. – Trze- rać wszystko. Tak restrykcyjne po- odpadów nie sprzyja sprawie. Po- nie ma niegdysiejszych niekontro-
Najistotniejszą kwestią, z punk- ba było bowiem zatrudnić pracow- stawienie sprawy spowodowało, że wiedzmy sobie szczerze: nie wszy- lowanych wywozów śmieci. Jest po
tu widzenia samej ustawy, są oczy- ników do obsługi systemu, którzy w naszej gminie praktycznie znik- scy mają miejsce, żeby trzymać aż prostu czysto.
REKLAMA

Poza Toruń . 14 lipca 2017
WYWIAD 5

Ciągle błękitna Niebieska Planeta
Ustawa o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach weszła w życie 1 lipca 2013 roku. O tym, jak przez ostatnie
cztery lata wpłynęła na wygląd naszego kraju, rozmawiamy z prezesem MPO w Toruniu Piotrem Rozwadowskim
Robert Kamiński | fot. Łukasz Piecyk
Czy tzw. rewolucja śmieciowa była gromadzone. Jednak już rok 2015- Czy zmniejszyła się liczba dzikich
potrzebna? 16 pokazał, że trudno jest wyeg- wysypisk?
Nie nazywam tej ustawy „rewolu- zekwować te deklaracje. Powód One nie zniknęły i myślę, że nie-
cją śmieciową”. Rewolucja to ofiary, jest prosty: konstytucja w Polsce prędko znikną. Jednak to nie
a to była ewolucja. W mojej ocenie nie przewiduje odpowiedzialności mieszkaniec tworzy te miejsca. Nie
była ona bardzo potrzebna. Upo- zbiorowej i tu ustawodawca, naka- ma powodu: za darmo ma odebra-
rządkowała system gospodarki od- zując selektywne gromadzenie od- ne odpady. TV, radio, lodówkę od-
padami, a przede wszystkim władz- padów, nie powiedział, jak to wy- bierzemy nieodpłatnie z jego domu.
two nad nimi przekazała wójtom, egzekwować. Jeśli jest to budynek To po co miałby jeździć i samemu
burmistrzom, prezydentom. Jeśli jednorodzinny – nie ma żadnych tworzyć dzikie wysypiska? Myślę,
zadaniem własnym gminy jest go- problemów. Ale taki wieżowiec to że powstają one wskutek działalno-
spodarka odpadami, to niechże ci już jest spory problem. Jak wycią-
gospodarze decydują, jak ona ma gnąć konsekwencje wobec całej ści nieuczciwych przedsiębiorców.
być prowadzona. zbiorowości? Wydaje się, że w tej Zamiast zapłacić 5 zł za tonę gruzu,
materii jedynym rozwiązaniem jest wolą go wywieźć na poligon.
Czy była to ustawa „chciana”? edukacja. Dlatego mamy u siebie
Na początku był opór i duże nie- Centrum Edukacji Ekologicznej, Na świecie jest już ponad 7 mld lu-
zadowolenie. Wiele firm zdobywa- które rocznie odwiedza ok. 4 tys. dzi. Liczba ta wzrasta w zawrotnym
ło klientów latami. Podpisywano dzieci. Uczą się nie tylko, jak segre- tempie. Kiedy, pańskim zdaniem,
umowy bezpośrednio z mieszkań- gować, ale widzą też u nas, jak to się zostaniemy zasypani przez śmieci?
cami. Również MPO miało kilka- Piotr Rozwadowski w trakcie spotkania pokazywał nam zgniatarkę odbywa w praktyce. Moim zdaniem to nie nastąpi.
dziesiąt tysięcy umów wypraco- do butelek. Trudno oceniać globalnie, np. kra-
wanych przez lata. Ustawa, która zadanie własne gminy. Organizują pracy. Nie wszyscy stający do prze- Czy ustawa działa sprawnie? Czy je azjatyckie, uważam jednak, że
weszła 1 lipca 2013 r., anulowała więc sobie odbiór odpadów i zago- targów mogą poszczycić się tym, wymaga ewentualnych ulepszeń? w Europie z pewnością sobie pora-
wszystkie te umowy. To musiało spodarowanie w taki sposób, żeby że wyznają podobne zasady. Toteż Ciągle mamy do czynienia z no- dzimy. Zdecyduje o tym gospodar-
wzbudzić niechęć. wymi regulacjami. Od 1 lipca 2017 ka o obiegu zamkniętym. Wpro-
mieszkaniec miał jak najkorzyst- musimy borykać się z tym pro- r. wchodzi w życie rozporządzenie
niej. blemem. Ustawa o zamówieniach wadzony na rynek produkt będzie
Jak ustawa jest odczuwalna dla w sprawie szczegółowego sposobu wracał, będzie przetwarzany. Np.
MPO? publicznych dopuszcza inne kryte- selektywnego zbierania odpadów.
Zwykle główną kartą atutową rium niż tylko cenę. Dlatego sądzę, tak jak z butelek plastikowych wy-
Jej wprowadzenie niczego nie Ujednolicono cały system. Wpro- twarzamy dziś polary. Istnieje pro-
zmieniło. Ciągle istnieje MPO wszelkich przetargów jest cena. że ci, którzy organizują przetargi, wadzono minimum dla każdej
Czy nie promuje to firm słabszych powinni w swoich kryteriach pod- sta hierarchia postępowania z od-
i dalej obsługujemy toruński rynek. gminy, np. w kwestii ilości pojem- padami: 1. Ograniczaj wytworzenie
Poszerzyliśmy go nawet poprzez technologicznie, ale oferujących kreślać również inne parametry. ników i ich kolorów. Zastrzeżo-
tańszą usługę w zakresie odbioru Ale każdy włodarz chciałby mieć odpadu; 2. Spróbuj z tych odpadów
możliwość startu w nowych prze- no kolory: brązowy – bioodpady,
targach. Początkowo obawialiśmy odpadów? usługę jak najtaniej. Bo mieszka- niebieski – papier, żółty – metale wyciągnąć maksymalnie dużo su-
się dużych koncernów, czy nie będą To jest problem samej ustawy niec może wtedy mniej zapłacić i tworzywa, zielony – szkło. Dano rowców, które można przetwarzać
ekspansyjnie wchodzić na rynki, o zamówieniach publicznych. My i być zadowolonym. pięć lat na dostosowanie się do sys- i produkować z nich coś następne-
w sposób nie zawsze uczciwy. Bali- to odczuwamy, ponieważ posia- temu. Koszty obsługi systemu na go; 3. Jeśli się to nie uda – zlikwiduj
śmy się monopolistów, którzy będą damy dobry sprzęt, zatrudniamy Jak ta ustawa wpłynęła na ogólny pewno będą większe: dla gminy, termicznie; 4. A jeśli i to się nie uda
dyktować ceny. pracowników na umowę o pracę, poziom świadomości ekonomicz- dla mieszkańców, ale również dla – dopiero wtedy skieruj na skła-
mamy fundusz socjalny. Jesteśmy nej w naszym kraju? przedsiębiorstw, takich jak MPO. dowisko. Wystarczy zatem wzrost
Czy to, że samorządy organizują firmą taką, jaką być powinna. Sza- Rok 2013-14 to wśród mieszkańców Bez wątpienia jednak przyniesie to ogólnej świadomości i nie utonie-
przetargi, to dobrze? cunek dla pracownika liczy się hurraoptymizm. Chętne składanie lepszy efekt, jeśli chodzi o odbiór my pod śmieciami. Zostawimy tę
Bardzo dobrze. Ustawa o gospo- przede wszystkim. Jest on dla nas deklaracji. Obserwowaliśmy wzrost surowca. planetę naszym dzieciom i wnu-
darce komunalnej określa, że jest to podmiotem, a nie przedmiotem surowców, które były selektywnie kom czystą.
REKLAMA

Poza Toruń . 14 lipca 2017
6 REGION

Żywa prehistoria
Nastoletni mieszkaniec Górska hoduje niezwykłe
gady, m.in. jaszczurki oraz węże
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk
Według wierzeń jaszczurki zrzu- jego hodowla wzbogaciła się o nie-
cające skórę są symbolem na- wielki gatunek anolisa martynic-
rodzin duszy i życia wiecznego. kiego. Chwilę później od znajome-
I choć jeszcze kilka wieków temu go otrzymał agamę brodatą, którą
gady wzbudzały powszechny lęk, udało mu się wyleczyć z choroby.
dziś zyskują coraz więcej miłośni- - Nadszedł czas na udział w pro-
ków. Jednym z nich jest Konrad fesjonalnej terrarystycznej giełdzie,
Drzewiecki, który swoją terrary- która odbywała się w Niemczech
styczną pasję rozwija w podtoruń- - wspomina chłopak. - Stamtąd
skim Górsku. przywiozłem pierwszy, można po-
wiedzieć, okaz. Hodowlane do-
Miłość do jaszczurek, węży i żab świadczenie nabywałem wraz z ko-
rozpoczęła się już w dzieciństwie, lejnymi zwierzętami.
kiedy łapał płazy i gady na łące. Dziś w profesjonalnie przygo-
Z czasem amatorskie podejście towanych terrariach znajduje się
przeistoczyło się w profesjonalne piętnaście gadów, w tym także wąż.
hobby. Początkowo rodzice Konra- Najbardziej sentymentalnymi są le-
da o egzotycznych zwierzętach sły- gwany obrożne. Gady w hodowli Konrada nauczone są kontaktu z ludźmi. Agama brodata lubi odpoczywać na ra-
szeć nie chcieli. Kiedy chłopak miał - Są to niesamowicie energicz- mieniu właściciela.
więc dziesięć lat, w jego małym ne jaszczurki, które bez problemu
pokoju zamieszkał żółw i aksolotl jedzą mi z ręki - prezentuje Kon- należy posiadać dużą wiedzę, sporo Jego miłość do zwierząt obser- jest też jaszczurka potrzebująca
meksykański. rad. - Najcenniejsze są zaś czakuele także czytać i konsultować się z in- wują rodzice, którzy dają chłopa- kwasu mrówkowego. Codziennie
- Pełnoletność pozwoliła mi zre- pochodzące z Ameryki Północnej. nymi terrarystami. kowi wielkie wsparcie. Jak mówi, chodzę do ogrodu i mozolnie zbie-
alizować swoje marzenia - śmieje Staram się nabywać gady właśnie - Najtrudniejsze w tym hobby początkowo mama nie wyobrażała ram mrówki. Ciekawostek w mojej
się Konrad. - Początek mojej przy- z tego rejonu świata, aby utrzy- jest utrzymanie czystości zwierząt, sobie trzymania tak egzotycznych hodowli znaleźć można mnóstwo.
gody z nietypowymi zwierzętami to mać w terrariach pustynny klimat. ponieważ ich terraria muszą być zwierząt w domu, dziś jako pierw- Choćby wąż, który w chwili, w któ-
hodowla trzech modliszek. Z cza- W przyszłości zaś chciałbym hodo- sterylne - podkreśla. - Trzeba co- sza podziwia przywiezione przez rej się stresuje, wydziela niezbyt
sem w prezencie od dziewczyny wać jaszczurki z Afryki i Australii, dziennie sprzątać czy karmić ży- Konrada okazy. A ma się czym już
wymi świerszczami. A te trzymane chwalić. ładnie pachnącą substancję.
otrzymałem dwa gekony płaczące. a także zająć się ich rozmnażaniem.
Dopiero opieka nad nimi uświado- Obecnie w piwnicy chłopak w mieszkaniu potrafią dać w nocy - Czakuele mam jako jeden Gady to bez wątpienia naj-
miła mi, ile trzeba w tę pasję włożyć przygotowuje terraria, przystoso- „bezsenny” koncert. W momencie, z nielicznych hodowców w Polsce większa pasja mieszkańca Górska.
czasu, pracy, a także pieniędzy. wane do wciąż rosnących gadów. kiedy wda się w hodowlę choroba, - tłumaczy. - Wraz ze znajomym W przyszłości chciałby swoją ho-
Na zakup kolejnych jaszczurek Jak sam podkreśla, hodowla nie jest pomocy szukać trzeba u specjali- nabyliśmy parki odmiany redback, dowlę rozwijać i ma nadzieję, że za
postanowił zarobić samemu, po- sprawą prostą. Aby móc zapewnić stów nawet w Warszawie czy we w której samiec ma czerwone ple- dziesięć lat będzie w stanie ze swo-
szukując pracy za granicą. Wtedy zwierzakom odpowiednie warunki, Wrocławiu. cy. Wśród tych, które posiadam, jego hobby wyżyć.

Kropla czerwonej nadziei
22 lipca w Koniczynce, w gminie Łysomice, odbędzie się Festyn Rodzinny „Wesołe
wakacje”. Atmosfera rozrywkowa, ale cel poważny. I to bardzo
Robert Kamiński | fot. Krzysztof Wesołowski
Karolina Lewandowska, matka ców szpiku kostnego. Chętni mogli współpracy okoliczne jednostki
trójki dzieci, cierpi na białaczkę. również oddawać krew. Zebrano ją straży pożarnej oraz pracowników
To dla niej wszyscy ludzie dobrej od 35 osób. Na co najmniej powtó- Komisariatu Policji w Chełmży.
woli będą w czasie festynu mogli rzenie takiego wyniku liczą organi- Podjęli też rozmowy z zawodnika-
oddać swoją krew. zatorzy i w tym roku. mi różnych dyscyplin sportowych
Tegoroczny festyn dedykowany z Torunia i nie tylko.
Festyny „Wesołe wakacje”, or- jest Karolinie Lewandowskiej. To - Potwierdzili już udział w naszej
ganizowane przez Radę Sołecką młoda matka trójki dzieci, z któ- imprezie zawodnicy reprezentujący
Papowa Toruńskiego oraz sołtysa rych najstarsze ma 8 lat, a najmłod- koszykówkę, futbol amerykański
Papowa Toruńskiego, odbywają się sze ledwie roczek. Kobieta cierpi i piłkę nożną – dodaje Anna Cie-
w Koniczynce od kilku już lat. Jed- na białaczkę szpikową M1. Dla plak. – Czekamy na potwierdzenie
nak dopiero w zeszłym roku udało wszystkich, którzy w czasie festynu uczestnictwa przez zawodników
się zrobić imprezę „co się zowie”. będą chcieli oddać na rzecz chorej innych dyscyplin.
Festyn z prawdziwego zdarzenia. swoją krew, podstawiony zosta- Jedną z głównych atrakcji festy- instruktażem dorosłych. Rośliny, zadba zespół AXEL z Torunia. Od
- Już wcześniej zdarzały się takie nie specjalny krwiobus (przyjazd nu będzie wizyta Jana Ząbika i jego doniczki oraz ziemię zapewniła godziny 20.00 do północy popro-
„Wesołe wakacje” – mówi główna krwiobusu udało się zorganizować najmłodszych żużlowców z druży- firma Leroy Melin. Dzieci zabrały wadzi on imprezę taneczną.
współorganizatorka festynu Anna dzięki Hannie Tucholskiej, która ny Stal Toruń. Będzie to spotkanie swoje rośliny do domów. W tym Organizatorem festynu jest Rada
Cieplak. – Jednak nigdy na podob- podjęła się współpracy z Regio- pokoleń, gdyż obecni będą również roku akcja ta będzie kontynuowa- Sołecka, a przede wszystkim Anna
ną skalę. W zeszłym roku udało nalnym Centrum Krwiodawstwa byli już żużlowcy Apatora. na. Cieplak i Leon Michał Koszytkow-
nam się pozyskać więcej sponso- i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy). Na imprezie w tym roku zapre- - Mamy nadzieję, że tak jak ski, którzy podjęli się organizacji.
rów, dzięki którym byliśmy w sta- - Podkreślmy, że grupa krwi zentuje się Bractwo Rycerzy Chorą- w roku ubiegłym dzieciaki będą - Od wiosny prowadzimy roz-
nie zorganizować imprezę z więk- danego dawcy nie ma żadnego gwi Toruńskiej z Torunia. W ofercie zadowolone – dodaje Anna Cie- mowy ze sponsorami – mówi Anna
szym rozmachem. Dlatego myślę, znaczenia – wyjaśnia Anna Cie- festynu znajdzie się również coś dla plak. – Na tym zależy nam przede Cieplak. – Udało nam się uzbierać
że tegoroczny festyn to tak napraw- plak. – Każdy może oddać krew entuzjastów motoryzacji klasycz- wszystkim. Znów przygotowaliśmy odpowiednie środki. Naszą inicja-
dę druga edycja poważnej imprezy. dla Karoliny, ponieważ w razie nej. Toruńskie Klasyki zaprezentują dla nich mnóstwo darmowych kieł-
basek z grilla, watę cukrową i po- tywę wspiera Urząd Gminy Łyso-
Imprezy, która, mam nadzieję, wej- niezgodności zostanie ona wymie- część swoich zabytkowych aut.
niona w szpitalu na właściwą. Tak pcorn. mice, okoliczne firmy, także spoza
dzie na stałe do naszego gminnego Do współpracy zaproszono
kalendarza. to obecnie działa. Dla wszystkich, również firmę Leroy Merlin, która, Festyn jest darmowy. Dzieci nie naszego terenu, oraz osoby prywat-
Rzeczywiście. W roku ubiegłym którzy chcieliby dopomóc chorej, podobnie jak w roku ubiegłym, nie płacą nic, a rodzice symboliczną ne. Dzięki otrzymanemu wsparciu
„Wesołe wakacje” w Koniczynce krwiobus będzie otwarty w godzi- odmówiła pomocy. Firma wystawi złotówkę. możemy zapewnić dzieciom bez-
przestały mieć wyłącznie charakter nach od 13.00 do 17.00. swoje stoisko, gdzie przeprowa- Podczas imprezy przewidziano płatne atrakcje.
niezobowiązującej zabawy i luźnej Prócz spraw poważnych festyn dzone zostaną konkursy. Atrakcją najróżniejsze konkursy z nagroda- I wreszcie, już na koniec, po-
rozrywki. Zaczęto łączyć imprezę będzie oczywiście tym, czym być zeszłorocznego festynu była akcja: mi (nie tylko dla najmłodszych). wiedzmy o haśle, jakie przyświeca
z działalnością jak najbardziej se- powinien: dobrą zabawą z mnó- „Dzieciaki – Sadzeniaki”. Maluchy Do wspólnej zabawy zaangażowane organizatorom. Wyjaśnia ono bo-
rio. Po raz pierwszy zorganizowano stwem atrakcji. miały możliwość samodzielnego zostaną całe rodziny. wiem wszystko: „Jeśli się chce, to
wówczas w gminie rejestrację daw- Organizatorzy zaprosili do posadzenia kwiatów, posiłkując się O oprawę muzyczną imprezy można bardzo wiele”.
Poza Toruń . 14 lipca 2017
TEMAT NUMERU 7

Naprawmy to serduszko
Za kilka tygodni na świat przyjdzie Olek. Przeżyje tylko dzięki natychmia-
stowej operacji. Jej koszt to ponad trzysta tysięcy złotych
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk

Lekarz pozbawił ich złudzeń. Dia- siąc, aby ich marzenie się spełniło liśmy wielkie szczęście, ponieważ ce. Tam, jak zdecydowali lekarze, nak lęk o coraz bliższy finał zbiórki
gnoza o brakującej połowie ser- – usłyszeli najpiękniejszy dźwięk zgodził się podjąć jego operacji. Monika urodzi Olka siłami natury. pieniędzy. Naprawa serduszka jest
duszka i śmiertelnym niebezpie- – bijącego małego chłopięcego Nie znajdując pomocy w Pol- Kiedy doktor przetnie pępowinę, bardzo droga. Sumę tę powiększają
czeństwie dla syna zburzyła ich serduszka. Jednak w dwudziestym sce, zdecydowali się na leczenie a chłopiec weźmie pierwszy od- także koszty porodu oraz później-
szczęście. Od tej chwili rodzice drugim tygodniu ciąży słowa le- w niemieckiej klinice. Aby jednak dech, zacznie umierać. Natychmiast
chłopca rozpoczęli wielką walkę karza brzmiały jak wyrok - Zespół do operacji mogło dojść, potrzeba podłączony lek pozwoli bezpiecz- szej rehabilitacji.
o jego życie. Pomoc zadeklaro- HLHS, czyli złożona wada serca. trzystu tysięcy złotych. Założone nie doczekać operacji. Pierwszej - Kochamy synka jak nikogo in-
wał najlepszy kardiolog dziecię- Nieleczona oznacza najgorsze - aż na stronie siepomaga.pl konto po- z trzech. Profesor daje 95% szans nego na świecie – dodaje szczęśli-
cy w Europie, który przyjmie 95% dzieci z tą wadą, bez rozpoczę- zwoliło zebrać już ponad połowę na szczęśliwy finał. Co ważne, jeżeli wa przyszła mama. - Chciałabym
rodziców do niemieckiej kliniki cia leczenia, umiera w pierwszym tej sumy. W akcję włączyli się tak- wszystko pójdzie dobrze, chłopiec zatrzymać go tam, gdzie jest bez-
w Münster. Szczęśliwy finał tej miesiącu życia. że mieszkańcy regionu – Torunia w przyszłości będzie mógł normal- pieczny i nic mu nie grozi. Głasz-
historii kosztuje trzysta tysięcy - Kolejne dwa tygodnie prze- i okolic oraz ludzie dobrego serca nie się rozwijać.
złotych. płakałam – mówi przyszła mama. z całej Polski. - Odzyskałam wewnętrzną siłę, czę swój brzuch, czuję ruchy Olka
– Nie potrafiłam poradzić sobie - Zbiórkę mocno promowaliśmy a przeraźliwą rozpacz zastąpiła i mówię mu, że mamusia o niego
Monika i Tomasz Magiero- z diagnozą. Skrót, który na począt- w internecie – opisują rodzice Olka. nadzieja – mówi Monika. – Dziś zadba najlepiej, jak umie. Że będzie
wie o dziecko starali się pięć lat. ku brzmiał tak obco, stał się częścią – Pisaliśmy także do znanych osób, wiem, że się nie poddam i zrobię zdrowy i szczęśliwy. Dni jednak
W ubiegłym roku, spacerując po mojego życia. Tym razem, wpisując które mogłyby przekazać informa- wszystko, co może zrobić matka, by uciekają bardzo szybko, a każdy
mieście w jednym z wakacyjnych go w wyszukiwarkę, szukałam dla cję o pomocy dalej. Tak nawiązali- ratować życie swojego dziecka. Mu- z nich przybliża nas do ostateczne-
kurortów, pojawił się przed nimi Olka ratunku. Kiedy dotarłam do śmy kontakt z Anną Lewandowską szę dać Olusiowi największą szansę
niebieski balonik. Żartowali, że to informacji o profesorze Edwardzie czy Pawłem Małaszyńskim. na przeżycie. Na to, by nie umarł go starcia.
znak – urodzi im się chłopiec. Na Malcu, najlepszym dziecięcym kar- Zbiórka oficjalnie trwa do 10 zaraz po narodzinach, a w przyszło- Zbiórka prowadzona jest na
początku grudnia balonik pojawił diochirurgu w Europie, postanowi- sierpnia. Dziesięć dni później ro- ści mógł być zdrowy i szczęśliwy. stronie https://www.siepomaga.
się ponownie. Wystarczył mie- liśmy się z nim skontaktować. Mie- dzice muszą pojawić się w klini- Wielką nadzieję przysłania jed- pl/serduszko-olka
REKLAMA

Poza Toruń . 14 lipca 2017
8 LUBICZ

Oddali serce, walcząc o serce
W Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym zorganizowano wielką akcję charytatywną
Michał Ciechowski | fot. Piotr Lampkowski

Anna Lewandowska, Paweł Ma- Formacji Tanecznej Ragaton Girls, wiele dni przed – podkreśla Mag- nie oczekując niczego w zamian. słowa słyszymy na każdym kroku,
łaszyński i wiele innych gwiazd zresztą aktywnie pomagającej też dalena Borowska, radna gminy Lu- Celem akcji była pomoc niena- często od osób, których nie znamy.
włączyło się w akcję pomocy nie- w przygotowaniu tego wydarzenia. bicz. – Mieszkańcy gminy przesyła- rodzonemu Olusiowi, chłopcu ze Do tej pory (do 4 lipca – przyp.
narodzonemu Olusiowi. Choć Całość przepleciona była licznymi li nam zdjęcia, jak pieką ciasta czy złożoną wadą serca. Wszystkim red.) udało nam się zebrać ponad
wsparcie finansowe dla przyszłych licytacjami, na które przedsiębiorcy przygotowują lemoniady. Tymi ma- niedzielnym działaniom przygląda- 157 tys. zł. Aby sfinansować opera-

‘‘
rodziców chłopca napływa z całej z regionu i osoby prywatne prze- cję w niemieckiej klinice, w której
Polski, aktywnie działają również kazali pięćdziesiąt cennych przed- leczenia Olka podejmie się najlep-
mieszkańcy, zarówno z Torunia, miotów.
szy kardiolog w Europie, potrzebu-
skąd pochodzi Monika Magiera, Wśród nich wylicytować można
jak i z gminy Lubicz, bliskiej sercu było m.in. koszulki wioślarzy AZS jemy 300 tys. zł.
jej męża Tomasza. UMK czy toruńskich żużlowców, Monika i Tomasz Magierowie
akcję pomocy rozpoczęli w interne-
- Jesteśmy tu, ponieważ lubimy
plakaty z ich autografami oraz tort
w kształcie serca podarowany przez Tymi małymi cegiełkami wspólnie zbu- cie. Wydarzenia wspierające zbiór-
kę funduszy organizowane są także
dowali cały efekt akcji, oddając serce in-
pomagać – tak mówią Patrycja, Ni- cukiernię Rogówko Jankowscy.
kola, Ola i Vanessa, uczennice Ze- Swój wkład w akcję miały także m.in. w Toruniu.
społu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym, gmina Lubicz i Urząd Miasta w To- - Nie jestem w stanie określić, ile
które w niedzielę 2 lipca włączyły runiu oraz organizatorzy Plaży Go- nemu sercu. Warto wspomnieć także firmy osób włączyło się już w nasze dzia-
się w organizację imprezy „Ćwiczy- tyku, którzy ofiarowali wyjątkową
z regionu, które udostępniły nam swoje pro-
łania, ale jest to bardzo duża liczba
my dla Olusia”, sprzedając domowe piłkę do siatkówki. – podkreśla kobieta. – I wszystkim
lemoniady. Pomysłodawczynią ak- Na placu przed Zespołem Szkół
dukty czy wsparły organizację wydarzenia,
razem, a także każdemu z osobna
cji charytatywnej była Magdalena nr 1 w Lubiczu Górnym nie zabra- jestem niezmiernie wdzięczna.
Borowska z kwiaciarni „Weronika” kło także wielu stoisk z ciastami,
nie oczekując niczego w zamian.
Finałem spotkania w Lubiczu
w Lubiczu Górnym, która rozpaliła napojami czy książkami. Obok zaś
było wręczenie rodzicom Olka wła-
do działania Agnieszkę Tymińską stacjonowali motocykliści, z który-
z Klubu Fitness Fit-Balance i jego mi można było zrobić sobie zdjęcie. snoręcznie wykonanego przez lo-
członkinie. Mieszkańcy regionu mogli spraw- łymi cegiełkami wspólnie zbudo- li się obecni na wydarzeniu przyszli kalnych twórców anioła ze specjal-
- Głównym wydarzeniem był dzić się także w rywalizacji na er- wali cały efekt akcji, oddając serce rodzice malca. ną dedykacją, tak aby to niebiańskie
maraton fitness, który poprowadzi- gonometrach. innemu sercu. Warto wspomnieć - Jesteśmy szczęśliwi, że nasz stworzenie czuwało zarówno nad
li instruktorzy klubu – relacjonuje - Widać było wielkie zaanga- także firmy z regionu, które udo- apel o pomoc spotkał się z tak du- mającym przyjść na świat we wrze-
Agnieszka Tymińska. – Imprezę żowanie w wydarzenie nie tylko stępniły nam swoje produkty czy żym odzewem – podkreśla Monika śniu chłopcem, jak i nad całą ko-
zainaugurował występ taneczny w niedzielne popołudnie, ale już wsparły organizację wydarzenia, Magiera, mama Olka. – Życzliwe chającą go rodziną.
Poza Toruń . 14 lipca 2017
LUBICZ 9

Wójt z pełnym poparciem
Ubiegłoroczne działania inwestycyjne podsumowano na sesji absolutoryjnej w Lubiczu
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk
Radni Gminy Lubicz jednogło- rane przez gminę są przygoto- również dotacje dla mieszkańców
śnie przyjęli wykonanie przez wywane przez pierwszy rok lub na kolektory - 120 tys. zł - i przy-
wójta Marka Olszewskiego ubie- dwa, a w kolejnych je realizujemy. domowe oczyszczalnie ścieków
głorocznego budżetu. Finanse Niemniej jednak minione mie- - 130 tys. zł. Rok 2016 wykorzysta-
gminy w 2016 roku początkowo siące to bardzo aktywny czas pod liśmy również na przygotowanie
wynosiły 62 mln zł, jednak po względem rozwijania gminy dla jej wielu ważnych inwestycji, któ-
uwzględnieniu zmian sięgnęły mieszkańców. re będą realizowane w tym roku
kwoty 74 mln zł po stronie do- Jedną z większych inwestycji i w następnym.
chodów i 72 mln zł po stronie było powstanie kompleksu spor-
wydatków. Sesja absolutoryjna towo-rekreacyjnego w Grabowcu. Wydatki jednostek budżeto-
w Lubiczu odbyła się 29 czerwca. Jego koszt wyniósł 425 tys. zł. Poza wych, w tym głównie szkół, zarzą-
tym gmina m.in. budowała chod- du dróg czy ośrodka pomocy spo-
- Absolutorium jednogłośnie niki, wydając na nie prawie 154 tys. łecznej wyniosły prawie 43 mln zł.
udzielone przez radę jest wielkim zł, wsparła także starostwo kwotą Komisja rewizyjna w składzie
powodem do satysfakcji – pod- 78 tys. zł w budowie chodników Teresa Klawińska (przewodniczą-
kreśla włodarz gminy Lubicz. - przy trasach powiatowych z Lu- ca), Karina Wroniecka, Magdale-
Budżet został wykonany w takim bicza Górnego do Krobi i w Mie- na Borowska i Marek Gliszczyński
zakresie, w jakim został zaplano- rzynku, a 77 tys. zł przeznaczyła po analizie wykonania budżetu,
wany, nie było więc do niego za- na opracowanie dokumentacji wnioskując o udzielenie wójtowi
strzeżeń, z czego się bardzo cieszę. przebudowy ul. Toruńskiej w Grę- absolutorium, stwierdziła, że reali-
Na dochody własne gminy bocinie. zując zadania, kierował się „zasadą
złożyły się przede wszystkim po- - Ważną kwestią było także do- celowości, legalności, rzetelności
datki pobierane przez gminę oraz finansowanie zakupu samocho- i oszczędności w gospodarowaniu
udziały w podatku dochodowym, du strażackiego dla Ochotniczej środkami publicznymi”.
subwencja, dotacje i środki na za- Straży Pożarnej w Złotorii kwo-
dania współfinansowane z Unii tą 450 tys. zł, a także wykonanie Marek Olszewski dziękował
Europejskiej. Gmina nie zaciągnę- projektów technicznych oświetleń przewodniczącej Hannie Anzel
ła kredytu na planowany deficyt, drogowych, które wyniosły nas 92 oraz Radzie Gminy Lubicz za zna-
ponieważ budżet na koniec 2016 r. tys. zł – wylicza Marek Olszewski. komitą współpracę.
zamknął się nadwyżką. – Kolejne wydatki dotyczyły mo- – Sądzę, że dołożyliśmy starań,
- Warto podkreślić, że każdy dernizacji dachu i elewacji świe- aby zadania wykonać, a sytuację
rok budżetowy jest inny – mówi tlicy w Brzeźnie. Radni w ubiegło- finansową stabilizować – podsu-
Marek Olszewski. – Zadania obie- rocznym budżecie zagwarantowali mował włodarz gminy.

Stawiają na zdrowie Nikt się nie nudzi
Wykrywanie tętniaka aorty oraz WZW typu B i C - gmina przystępuje do kolejnych
programów profilaktycznych
oprac. MC
wcześniej nie stwierdzono wiruso-
wego zapalenia wątroby.
W przyszłym roku Lubicz weź-
mie także udział w „Kujawsko-po-
morskim programie badań przesie-
wowych w kierunku tętniaka aorty Warsztaty, zabawy i różnorodne przedmioty z gliny, gipsu, papieru
brzusznej”. To badania USG aorty zajęcia – tak w skrócie wyglądają czy sznurka.
brzusznej, a także wpisana w każdy gminne wakacje dla dzieci. Mło- - Gdy była ładna pogoda, pro-
z programów edukacja indywidual- dzi mieszkańcy gminy Lubicz ponowaliśmy np. zabawy z wodą,
na pacjentów. mogą korzystać z szerokiej oferty. gry terenowe czy podchody - mówi
- Ta propozycja skierowana jest Klaudia Podwojska z „Twórczej
do mężczyzn w wieku 65-74 lat, pa- Sporo dzieje się w świetlicy Chaty”.
lących papierosy - podkreśla wójt. wiejskiej w Lubiczu Górnym. Tam Było także ognisko, a dzieci
- Będzie nią objętych 150 panów. Jej zajęcia prowadzi Środowiskowe z Krobi odwiedziły stadninę koni.
realizator zostanie wybrany w kon- Ognisko Wychowawcze TPD. Ani- Warto wspomnieć, że zajęcia są
kursie przez samorząd wojewódz- matorzy proponują gry i zabawy,
zajęcia plastyczne, warsztaty te- finansowane z budżetu gminy Lu-
twa.
Frekwencja zawsze dopisuje na podobnych spotkaniach.
Jak podkreśla Marek Olszewski, atralne czy kulinarne. Nie brakuje bicz. W Złotorii na ten cel prze-
profilaktyka jest dla niego jednym także aktywności fizycznej na świe- znaczono fundusz sołecki. W Gra-
Władze gminy od lat propagują O naborze do programów Urząd bowcu natomiast dzieci spotykają
działania profilaktyczne, mają- Gminy poinformuje mieszkańców z priorytetów. - Jako gmina skupia- żym powietrzu oraz na wyciecz-
m.in. poprzez swoją stronę inter- my się na propagowaniu zdrowego kach do Torunia, gdzie zabawa po- się co sobotę w świetlicy wiejskiej
ce wpływ na poprawę zdrowia
mieszkańców. Lubicz sfinansuje netową, a także profil na portalu trybu życia, a w ramach tych dzia- łączona jest ze zwiedzaniem. lub jadą na wycieczki. Samorząd
dwa kolejne programy profilak- społecznościowym Facebook. Już łań edukujemy naszych dojrzałych „Twórcza Chata” zajęła nato- opłaca także wakacyjne wydarze-
tyczne: wykrywania zagrożeń Wi- dziś jednak prezentujemy formy, mieszkańców, np. o zagrożeniach miast czas najmłodszym z Krobi nia w Lubiczu Dolnym, Jedwabnie
rusowego Zapalenia Wątroby w jakich odbywają się wspomniane wynikających z chorób później- i Złotorii. Animatorzy postawili na i Gronowie.
typu B i C oraz badań przesiewo- badania. szego wieku - podkreśla Marek Ol- rękodzieło, bo dzieci wykonywały (ŁP)
wych w kierunku tętniaka aorty - Badanie w ramach „Progra- szewski.
brzusznej. W projektach weźmie mu wykrywania zakażeń WZW W Lubiczu m.in. organizowano Gdzie spędzić czas?
B i C w województwie kujawsko- już także konferencje dla rodzi- Lubicz Dolny, 17-21.07, w godz. 10.00-13.00 – prowadzi: Katarzyna Kal-
udział ponad czterysta osób. czyńska
-pomorskim” polega na zwykłym ców związane z ochroną młodzieży
pobraniu krwi – tłumaczy wójt przed używkami oraz opieką nad Gronowo, lipiec-sierpień, we wtorki i czwartki, w godz. 10.00-13.00 –
O przystąpieniu do programów prowadzi: Katarzyna Sójka
profilaktycznych 29 czerwca zde- Marek Olszewski. - Jeszcze w tym dziećmi z zaburzeniami rozwoju.
roku na miejscu, w naszej gminie, - Chcemy dać mieszkańcom Jedwabno, lipiec-sierpień, w poniedziałki i środy, w godz. 10.00-13.00 –
cydowała Rada Gminy Lubicz na prowadzi: Katarzyna Sójka
wniosek wójta Marka Olszewskie- przeprowadzi je wyłoniony w kon- poczucie, że ze strony samorzą-
kursie Samodzielny Publiczny Za- du, a także nauczycieli i całej spo- Lubicz Górny, lipiec-sierpień, zajęcia świetlicowe na ul. Bocznej 4, TPD
go. Oba programy będą realizowa- Oddział w Lubiczu
ne w partnerstwie z województwem kład Opieki Zdrowotnej w Rypinie. łeczności mają ogromne wsparcie
Z programu będzie mogło skorzy- - podsumowuje włodarz gminy. - Grabowiec, lipiec-wrzesień, w każdą sobotę, w godz. 10.00-14.00 – pro-
kujawsko-pomorskim. wadzi: Jolanta Łyczbińska
stać 266 mieszkańców, u których I nadal będziemy to robić.
Poza Toruń . 14 lipca 2017
Lipiec 2017

Mimo panujących wakacji w Urzę-
Drogi w nagrodę
dzie Gminy Łysomice prace idą
pełną parą. W zeszłym tygodniu
rozstrzygnięto przetarg na reali-
zację dwóch dróg gminnych. To
nagrody wygrane w konkursie na
dożynkowy witacz z 2016 roku.

Laureatami zeszłorocznego kon-
kursu były sołectwa: Zakrzewko
(pierwsze miejsce) oraz Wytrębo-
wice (wyróżnienie za witacz ob-
woźny).
- To mieszkańcy tych terenów
zdecydowali o tym, które odcinki
Droga Zakrzewko przed przebudową.
zostaną zmodernizowane – mówi Droga Wytrębowice-Lulkowo przed przebudową.
Piotr Kowal, wójt gminy Łysomice.
– Nie po raz pierwszy organizowa- 560 metrów do Lulkowa. Podróż wę podpisaliśmy z Zakładem Han- tego roku. Mieszkańcy gminy Ły- Warto zauważyć, że do 19 lipca
liśmy ten konkurs. Zawsze cieszy między poszczególnymi sołectwa- dlowo-Budowlanym AGA Mariusz somice mieszkający przy moder- gmina rozstrzygnie pozostałe prze-
się dużym zainteresowaniem. Wilczyński z Torunia. To solidna nizowanych odcinkach będą mieli targi związane z budową i moderni-
mi będzie dzięki temu ułatwiona.
Zwycięzcy wybrali moderniza- firma, która na pewno wywiąże się zapewnioną możliwość wyjazdu
cję ponad 600 metrów na trasie do - Na tych trasach pojawi się na- z zadania. z posesji. Wykonawca wspólnie zacją dróg. Kolejnych skończonych
Gostkowa. Mieszkańcy Wytrębo- wierzchnia asfaltowo-bitumiczna Nowymi odcinkami przejedzie- z gminą wytyczy także objazdy dla odcinków możemy spodziewać się
wic zdecydowali się natomiast na – wyjaśnia włodarz gminy. – Umo- my najpóźniej do końca sierpnia pozostałych kierowców. do końca listopada tego roku.

Szlakiem miejsc niezapomnianych Warto się uczyć
W sobotę 8 lipca odbył się Rodzinny Rajd Rowerowy Szlakiem Zabytków Gminy Łyso- Stypendia Samorządu Gminy Łysomice funkcjonują już
mice. Licząca 40 km trasa została pokonana w tempie rekreacyjnym. Bez pośpiechu od dwóch lat. Wspierają najzdolniejszych uczniów gminy
i z dużą przyjemnością i cieszą się coraz większym zainteresowaniem
Głównym celem rajdu była inte- rody. Miłośnicy środowiska natu- cie stanęło 125 osób – liczba, która Wsparcie uczniów odbywa się po- w klasie szóstej szkoły podstawowej
gracja uczestników oraz popula- ralnego na brak atrakcji nie mogli przeszła wszelkie oczekiwania or- przez udzielenie uczniom pomocy lub z części egzaminu gimnazjalnego
ryzacja walorów przyrodniczych, narzekać. ganizatorów. Teraz, w rajdzie lipco- finansowej w formie stypendiów za b) uzyskali tytuł laureata lub fi-
krajobrazowych i architektonicz- - Jestem gorącym zwolennikiem wym, udział wzięło tylko 23 uczest- wybitne osiągnięcia naukowe oraz nalisty olimpiady przedmiotowej,
nych gminy Łysomice. Cel został sportów rowerowych – dodaje wójt ników. za bardzo dobre zachowanie. zwalniający z egzaminu maturalnego
osiągnięty. gminy Piotr Kowal. – Mnóstwo lu- - Wiąże się to oczywiście z sezo- z danego przedmiotu
dzi ma wspaniałe rowery, a mimo nem wakacyjnym – mówi Krzysz- Zgodnie z uchwałami Rady Gmi- c) uzyskali tytuł laureata lub fina-
Trasa rajdu przebiegała od Ły- to nie korzysta z nich zbyt często. tof Dembiński. – Wielu ludzi ma ny „w sprawie programu stypendial- listy turnieju lub olimpiady tematycz-
somic przez Lulkowo, Różankowo, Dlatego uważam, że tego typu rajdy nego wspierania edukacji uzdolnionej nej związanej z wybraną dziedziną
urlopy, które spędza daleko poza młodzieży z terenu gminy Łysomice” wiedzy zawodowej, zwalniający z eta-
Świerczynki, Kowróz, Wytrębowi- działają na wielu mobilizująco.
ce, Tylice, Gostkowo, Turzno, Lip- Kameralna i przyjazna atmos- gminą, stąd mniejsze zainteresowa- oraz „w sprawie szczegółowych wa- pu pisemnego egzaminu zawodowe-
niczki aż do Papowa Toruńskiego. fera rajdu to zasługa uczestników. nie naszą imprezą. Wierzę jednak, runków przyznawania stypendiów go.
Uczestnicy, głównie mieszkań- Dobra organizacja i dbałość o de- że już na następnym rajdzie, który dla uzdolnionej młodzieży z terenu - To już trzecia edycja stypendial-
cy gminy Łysomice oraz kilka osób tale to troska Krzysztofa Dembiń- planujemy na 2 września, frekwen- gminy Łysomice” od dwóch lat moż- nego programu – mówi Piotr Kowal,
z Torunia, mieli okazję zobaczyć skiego, który pomyślał nawet cja znacząco się poprawi. liwe jest wsparcie uzdolnionej mło- wójt gminy Łysomice. - Z roku na rok
z bliska kościoły w Świerczynkach, o tym, by uczestnikom towarzyszył Z pewnością. Będzie to bowiem dzieży zamieszkałej na terenie gminy nasz program cieszy się coraz większą
rajd już powakacyjny, a do tego Łysomice. popularnością. W pierwszej edycji,
Gostkowie i Papowie Toruńskim wóz techniczny. O stypendium mogą się ubiegać dwa lata temu, stypendia przyznano
oraz zabytkowe pałace, których - To pojazd, który jedzie z nami organizatorzy zaplanowali nań uczniowie, którzy: 5 osobom, a w roku ubiegłym już 15.
obecnymi właścicielami są prywat- tak na wszelki wypadek – mówi. dodatkową atrakcję: drużynowe 1) uzyskali co najmniej bardzo do- Dofinansowujemy zdolną młodzież
ni przedsiębiorcy. Wrażenia, jakie – W razie gdyby któryś z rowe- (5-osobowe) wyścigi na czas. Mało brą ocenę zachowania oraz uzyskali uczącą się nie tylko w naszych szko-
wywarły zabytki na uczestnikach rzystów zasłabł, mógłby odpocząć tego: będzie to rajd na orientację. średnią ocen z obowiązkowych zajęć łach, ale także mieszkańców gminy
rajdu, były niezapomniane. w samochodzie. To pojazd prze- Dodatkowo każda drużyna będzie edukacyjnych, co najmniej: uczęszczających do szkół w gminach
- Pod względem zabytków to na- widziany na osiem osób z przy- mogła, w walce o punkty, wykazać a) 5,20 – w przypadku uczniów ościennych.
prawdę atrakcyjna gmina – mówi czepką na osiem rowerów. Jednak się znajomością zagadnień związa- szkół podstawowych Stypendia ufundował Samorząd
Krzysztof Dembiński, pomysło- na szczęście jak dotąd nie był nam nych z gminą. b) 5,00 – w przypadku uczniów Gminy Łysomice i jak dotąd nie zda-
dawca przedsięwzięcia. – Co wieś, potrzebny. Nikt nie doznał żadnej szkół gimnazjalnych rzyło się, by komukolwiek spełniają-
Będzie to doskonały pretekst, c) 4,80 – w przypadku szkół po- cemu kryteria odmówiono. Wyso-
to dworek lub zabytkowy kościół. kontuzji, wszyscy czuli się świetnie.
Wiele z tych architektonicznych Kluczem do udanej imprezy by sobie znajomość tej wiedzy od- nadgimnazjalnych kość stypendiów to 150 zł miesięcznie
skarbów jest pochowanych w miej- okazały się zatem odpowiednie świeżyć, albo po prostu się w nią 2) spełnili co najmniej jedno z ni- dla ucznia szkoły podstawowej, 200 zł
scach ustronnych, ukrytych w par- proporcje: lekcji historii, piękna zagłębić. Powtórzmy: 2 września żej wymienionych kryteriów: dla ucznia szkoły gimnazjalnej oraz
kach, lasach. Trzeba podjechać, by natury i słonecznej pogody. Do – drużynowy rowerowy rajd na a) uzyskali tytuł laureata lub finali- 250 zł dla licealisty. Wnioski o stypen-
je zobaczyć, a rower nadaje się do tego sprawny rower, dobre chęci orientację. Dobra zabawa gwaran- sty olimpiady przedmiotowej lub tytuł dia wraz ze stosownymi załącznikami
tego idealnie. i pomysł na świetną sobotę gotowy. towana. laureata konkursu przedmiotowego można składać do 31 lipca w siedzibie
Z zachwytem odnoszono się Pierwszy rajd, inaugurujący se- przynajmniej o zasięgu wojewódz- Urzędu Gminy Łysomice.
kim, zwalniający ze sprawdzianu (RK)
również do mijanej na trasie przy- zon, odbył się 1 kwietnia. Na star- (RK)
Poza Toruń . 14 lipca 2017
Lipiec 2017

Liczy się zaufanie
5 lipca odbyło się w gminie Łysomice spotkanie podsumowujące całoroczną pracę
świetlic profilaktyczno-wychowawczych. Jednocześnie zakończono cykl letnich spo-
tkań dla dzieci z gminy „Bezpieczne Wakacje”
Robert Kamiński | fot. nadesłane
Działalność świetlic profilak- kuni. Podczas spotkania w szcze- z Komisariatu Policji w Chełmży
tyczno-wychowawczych w Łyso- gólny sposób doceniono pracę zostały poinformowane o bez-
micach oferuje dzieciom wiele opiekunów świetlic i wolontariu- piecznym korzystaniu z inter-
najróżniejszych form aktywno- szy: zostały wręczone im dyplomy netu, o bezpiecznych zachowa-
ści. Łączy je jedno: wszystkie i drobne upominki. niach nad wodą oraz o tym, jak
mają ogromny walor edukacyj- Z dziećmi porozmawiano reagować w przypadku różnych
ny i wychowawczy. o tym, czym jest wolontariat i kto zagrożeń. Miały również okazję
może zostać wolontariuszem. wzmocnić swoje cechy charak- Łysomice pragnących zwiększyć prace plastyczne, gry edukacyjne,
W spotkaniu uczestniczył wójt Wójt pogratulował wytrwałości teru takie jak: odwaga, pewność swoje kompetencje i mocne stro- ćwiczenia w grupach, praca indy-
Piotr Kowal, przewodniczący wszystkim dzieciom i podzię- siebie, systematyczność. Mogły ny, które będą im przydatne na widualna), blok zajęć dotyczących
Rady Gminy Robert Kożuchow- kował za pracę i zaangażowanie również zadbać o innych poprzez różnych etapach rozwoju. emocji (pozytywnych, negatyw-
ski, radni: Emilia Zielińska, Anna Magdalenie Deczyńskiej. W imie- wzajemną pomoc w najróżniej- Deklaracje uczestnictwa w za- nych): rozpoznawanie i nazywa-
Zmarzły i Krystian Polak oraz niu wszystkich „dorosłych” gości szych formach aktywności. jęciach należy złożyć w poszcze- nie poszczególnych uczuć, jak
członkowie Gminnej Komisji ds. wójt złożył dzieciom życzenia ra- Magdalena Deczyńska, peł- gólnych placówkach. Informa- radzimy sobie z „niewygodnymi
Rozwiązywania Problemów Al- dosnych, a przede wszystkim bez- nomocnik wójta ds. profilakty- cje o pierwszych spotkaniach uczuciami”, prace plastyczne do-
koholowych. Organizatorem spo- piecznych wakacji. ki i rozwiązywania problemów zamieszczone zostaną na stronie tyczące rozpoznawania stanów
tkania była pełnomocnik wójta Pomimo „płaczliwej” tego dnia uzależnień w gminie Łysomice, Urzędu Gminy. emocjonalnych, zabawy tema-
ds. profilaktyki i rozwiązywania pogody humory, zapał i energia zaprosiła wszystkie chętne dzieci Podobnie jak w roku ubiegłym tyczne, konsultacje ze specjalista-
problemów uzależnień w gminie do zabawy dopisywały. Podczas w wieku 6-14 lat do uczestnic- w czasie zajęć realizowane będą mi oraz wiele innych.
Łysomice Magdalena Deczyńska. cyklu spotkań w ramach „Bez- twa w zajęciach w świetlicach następujące tematy: Na zakończenie Magdale-
W spotkaniu uczestniczy- piecznych Wakacji 2017” dzieci profilaktyczno-wychowawczych blok zajęć integracyjnych (za- na Deczyńska podziękowała
ły dzieci, które przez cały rok miały okazję, oprócz zabawy, do- w gminie Łysomice w przyszłym bawy, gry, wyjazdy integracyjne), w imieniu dzieci, wychowawców
szkolny brały udział w zajęciach wiedzieć się, w jaki sposób mogą roku szkolnym. Natomiast ważne blok zajęć dotyczący potrzeb gru- i własnym wszystkim osobom,
w świetlicach profilaktyczno-wy- dbać o siebie i swoich kolegów jest, że zajęcia realizowane są w ra- py (pogadanki, prace plastyczne, jednostkom i organizacjom za
chowawczych w poszczególnych podczas różnych form aktyw- mach profilaktyki uniwersalnej, karty metaforyczne), blok zajęć pomoc w całorocznej pracy świe-
miejscowościach, wolontariusze ności w czasie wakacji i nie tyl- czyli skierowane do wszystkich dotyczący asertywności i bycia tlic, jak i w organizacji tegorocz-
pracujący na rzecz świetlic, opie- ko. Na spotkaniu z policjantem dzieci i młodzieży z terenu gminy odważnym (zajęcia warsztatowe, nych letnich spotkań.

Miejsca rozrywki dla naszych
najmłodszych mieszkańców
Okres kwiecień-czerwiec to dla Urzędu Gminy Łysomice czas na zatroszczenie się o place zabaw dla najmłodszych. Dokonuje się wtedy przeglądów,
konserwacji, napraw i doposażenia placów. Wymienia się też piasek
Robert Kamiński | fot. Łukasz Piecyk
Od kilku lat gmina planowo wy- Wymieniłbym tu przede wszyst- ropejskiej. Są to place nieco lepiej
wiązuje się z prac związanych kim place zabaw w Łysomicach, wyposażone, ale ich obecne utrzy-
z zapewnieniem dzieciom bez- Lulkowie, Koniczynce, Zakrzewku, manie również leży w gestii gminy.
pieczeństwa na placach zabaw. Kamionkach Małych i Kamionkach
- W tym roku doposażyliśmy
Ustanowiono dwa priorytety: by Dużych. To miejsca utrzymane
sprzęt działał sprawnie i by było w czystości, których urządzenia, ze następujące place zabaw: Turzno –
czysto. względu na troskę mieszkańców, sprężynowiec, Koniczynka – huś-
działają bez zarzutu. Są jednak nie- tawka metalowa podwójna i ławka,
Obecnie na terenie gminy znaj- stety też i takie, które są niszczone Tylice – huśtawka wagowa, Ka-
duje się 16 placów zabaw. Dwa pla- notorycznie i ciągle wymagają na- mionki Duże – karuzela tarczowa
ce – w Różankowie i Piwnicach – są praw i remontów. Nie znajduję na i nowe ogrodzenie – mówi Marek
na stanie Stowarzyszenia Rozwoju to innego wyjaśnienia jak zwykły
Gminy Łysomice, a trzy znajdu- chuligański wandalizm. Te place Komuda. – Oprócz tego jesteśmy
ją się we władaniu szkół. Każdego w kółko naprawiamy i w kółko są w trakcie zakupu nowych urządzeń
roku wiosną Urząd Gminy wysyła dewastowane. Oczywiście nie przez na następne place zabaw.
komisję, która sprawdza stan pla- żać place zabaw w nowe elementy, dokumentacji ze zdjęciami to każ- dzieci, ale prawdopodobnie przez Prócz napraw przedsezono-
ców zabaw, dokonuje przeglądów głównie metalowe, które są trwal- dorazowo koszt ok. 2,5 tys. zł. Place starszą młodzież. wych, których dokonuje się wio-
sprzętu i urządzeń, a następnie wy- sze – mówi Marek Komuda, pod- muszą posiadać certyfikaty i aktu- Pieniądze trwonione na napra-
inspektor ds. promocji i koordy- alne atesty wszystkich urządzeń. sną, wyznaczona jest osobna firma
biera z ofert najlepszą pod wzglę- wę zdewastowanych urządzeń gmi-
dem cenowym firmę z uprawnie- nacji nad placami zabaw w gminie Dlatego gminne place są o wiele na mogłaby przeznaczać na nowe zobowiązana do sprzątania placów
niami, która dodatkowo jeszcze raz Łysomice. – Najczęściej wymagają droższe od prywatnych. Co roku atrakcje i dodatkowe wyposażenie. raz w tygodniu i stałego utrzymy-
dokonuje przeglądów tych placów wymiany elementy najbardziej eks- gmina Łysomice wydaje na utrzy- - Dlatego też wszyscy powin- wania ich czystości. To Zakład
oraz w późniejszym okresie wyko- ploatowane: huśtawki podwójne, manie placów zabaw ok. 10 tys. zł. niśmy dbać o trwałość urządzeń Usług Komunalnych w Gostkowie,
nuje remonty urządzeń. Również huśtawki wagowe oraz zjeżdżalnie. Wiele z nich wymaga jedynie i porządek w tych miejscach roz- którego zadaniem jest m.in. sprzą-
rokrocznie trzeba wymieniać pia- Naprawiane są również na bieżąco kosmetyki, ale są i takie, które po- rywki – apeluje Marek Komuda. – tanie placów zabaw.
sek w piaskownicach, który musi drobne uszkodzenia urządzeń pla- chłaniają znacznie większe środki. Chodzi przecież o nasze wspólne
ców, spowodowane eksploatacją - Są place zabaw, o które miesz- Wszelkie spostrzeżenia i uwa-
posiadać specjalny atest. Koszt wy- dobro i o bezpieczeństwo naszych
miany piasku w jednej piaskownicy i korozją elementów drewnianych. kańcy pieczołowicie dbają, tak najmłodszych mieszkańców. gi dotyczące placów zabaw należy
to 250-400 zł. Przegląd wszystkich placów że niemal niczego nie trzeba tam Osiem placów w gminie powsta- zgłaszać do Urzędu Gminy Łyso-
- Co roku staramy się doposa- w gminie wraz ze sporządzeniem robić – dodaje Marek Komuda. – ło dzięki dofinansowaniu Unii Eu- mice.
Poza Toruń . 14 lipca 2017
12 OBROWO

Przez pryzmat dobra
20 czerwca odbyła się w Dobrzejewicach uroczystość jubileuszu 30-lecia pracy dusz-
pasterskiej księdza proboszcza kanonika Andrzeja Pogorzelskiego
Robert Kamiński | fot. nadesłane
Uroczystą mszę świętą dziękczyn- skich. Wystąpili również młodzi lat – mówi wójt Obrowa Andrzej
ną odprawił pasterz diecezji wło- artyści z Gimnazjum w Dobrzeje- Wieczyński – i ciągle mam przed
cławskiej ksiądz biskup Wiesław wicach oraz zespół muzyczny ro- oczyma to, co było w Dobrzejewi-
Alojzy Mering. Mszę prawdziwie dziców z parafii Dobrzejewice. cach przed 30 laty. To było zupełnie
podniosłą. W dniu jubileuszu poświęcono inne miejsce. Zmieniło się dosłow-
odrestaurowany rokokowy ołtarz nie wszystko. I to za sprawą jednego
Uroczystość zaszczycili swoją dobrzejewickiego kościoła. Do re- człowieka: gospodarza z prawdzi-
obecnością włodarze gminy Ob- nowacji ołtarza doszło głównie za wego zdarzenia – księdza Andrzeja.
rowo z wójtem Andrzejem Wie- sprawą samego dostojnego jubilata, Rzeczywiście: liczba inwestycji,
czyńskim na czele, sekretarzem księdza Andrzeja. jakie poczyniono w ciągu ostatnich
gminy Mirosławą Kłosińską oraz Warto w tym miejscu przypo- 30 lat, jest imponująca. Prócz wy-
skarbnikiem Joanną Faleńską. Nie mnieć krótką historię ołtarza. mienionych już: ołtarza, ambony
zabrakło również przedstawicieli Ołtarz kościoła w Dobrzejewi- i chrzcielnicy ksiądz Pogorzelski
władz państwowych, województwa cach pochodzi z 2. połowy XVIII doprowadził również do remontu
kujawsko-pomorskiego, a także wieku. W górnej jego części znaj- dachu kościoła i pokrycia go blachą
radnych gminy Obrowo. Przybyli duje się obraz olejny namalowa- miedzianą, renowacji dzwonnicy parafii o czymś świadczy. To praw- Ksiądz Andrzej Pogorzelski jest
również: delegacja Straży Pożar- ny na desce, datowany na koniec i zainstalowania dwóch nowych dziwa rzadkość, by jeden kapłan człowiekiem w gminie powszech-
nych z Zawał, Zawał-Nadleśnictwa, XVIII wieku. Przedstawiony jest dzwonów. Szczególnie ta ostatnia tak długo piastował tę godność. nie szanowanym. Cieszy się dobrą
Dobrzejewic i Szembekowa. Byli na nim patron parafii, św. Wawrzy- inwestycja okazała się bardzo kosz- Oczywiście samo dobre gospoda- opinią zarówno wśród parafian, jak
także sołtysi wielu sołectw gminy niec. Środek ołtarza zajmują dwa towna. Stare zabudowania zostały rowanie to nie wszystko. Musi być i włodarzy gminy.
Obrowo, a także dyrektorzy, na- obrazy: Matka Boska Częstochow- zburzone, a w ich miejsce posta- również obecny autentyczny aspekt - Zna ludzi i zna się na ludziach
uczyciele oraz katecheci Gimna- ska (XIX w.) oraz Niepokalana wiono nowe. duchowy. I to jest w przypadku – podkreśla wójt. – Potrafi obiek-
zjum i Liceum w Dobrzejewicach Maryja z księżycem pod stopami - Stając przy budynku plebanii, księdza Andrzeja równie cenne. tywnie ocenić człowieka przede
oraz ze Szkoły Podstawowej z Do- (2. poł. XVIII w.). Renowacji pod- od razu widzimy rękę gospodarza – Jest to kapłan bardzo poważany wszystkim poprzez pryzmat do-
brzejewic i Brzozówki. dane zostały także ambona wraz dodaje wójt Wieczyński. – Wszyst- przez parafian, za to właśnie, jak bra, jakie ten czyni. Tak się akurat
O uroczystą oprawę muzyczną z chrzcielnicą, również pochodzące ko jest odnowione, dokoła rosną własną postawą uosabia wartości składa, że w naszej gminie mamy
zadbały orkiestra dęta z Dobrzeje- z XVIII wieku. kwiaty. Ujmę to inaczej: już sam chrześcijańskie. Zawsze dobro in- dobrych księży. Ale ksiądz Andrzej
wic i Kapela Ludowa im. Kamiń- - Mieszkam w gminie od wielu fakt 30-letniego pobytu na jednej nych stawia najwyżej. jest wyjątkowy.

Gwiezdny tytuł dla gminy
Po raz kolejny Kapituła Konkursu Gospodarczo-Samorządowego Hit Regionu
Pomorza i Kujaw przyznała gminie Obrowo tytuł Rubinowy Hit 2017 z dwiema gwiaz-
dami
Robert Kamiński | fot. nadesłane
Nagrodę przyznano w kategorii: wództwach kujawsko-pomorskim, regionu. Ocenia ona przede wszyst-
edukacja, kultura i sport. Uzasad- lubuskim i pomorskim. Wyłonienie kim poziom jakościowy, nowa-
nienie: za budowanie wizerunku oraz uhonorowanie przez kompe- torstwo i zakres osiągniętych ko-
gminy poprzez działania na rzecz tentną kapitułę wartościowych do- rzystnych efektów. Przyjęte kryteria
rozwoju kultury. konań rynkowych, ekologicznych, ocen i zasady pracy kapituły wy-
samorządowych i organizacyjnych równują szanse małych, średnich
Gospodarczo-Samorządowy Hit urzeczywistnionych w poszczegól- i dużych firm i urzędów, zespołów
Regionu to przedsięwzięcie wyła- nych regionach wymaga szeroko oraz poszczególnych osób.
niające rokrocznie szczególnie cen- zakrojonych prac przygotowaw- Nagrody to tytuły Hit, a tak-
ne dokonania rynkowe, samorzą- czych. że Kryształowe, Rubinowe, Złote uczestników, a uzupełnieniem bu- Hit z dwiema gwiazdami gmina
dowe i ekologiczne. Jest to rodzaj Uczestniczą w nich samorzą- i Platynowe stopnie. Ich symbolami dżetu mogą być środki pozyskane Obrowo otrzymała również Hit
narzędzia promocyjnego oferowa- dy terytorialne, zwłaszcza zaś sta- są akty nadania tytułów Hit oraz od sponsorów, fundacji itp. promocji regionu 2017 w woje-
nego szefom firm, urzędów i naj- rostwa powiatowe. To wielki atut statuetki. Laureaci otrzymują pra- W dotychczas rozegranych edy- wództwie kujawsko-pomorskim za
różniejszych organizacji. Zarów- tego przedsięwzięcia, ponieważ wo do wykorzystywania tych sym-
cjach konkursu w województwach działania na rzecz dokonań spo-
no założenia, regulamin, kryteria rekomendowane przez starostów boli w obiegu gospodarczym oraz
jak i metoda prac kapituły ulegały podmioty stanowią rzeczywistą wi- prawo do promocyjnego wykorzy- pomorskim, kujawsko-pomorskim, łeczno-kulturalno-gospodarczych
przez minione lata nieznacznym zytówkę potencjału gospodarczego, stywania zastrzeżonego znaku gra- wielkopolskim i lubuskim uczest- mieszkańców gminy oraz organiza-
modyfikacjom. Jednak istota i cel samorządowego, ale też intelektual- ficznego Hit. niczyło blisko 2 tys. firm, urzędów, cji pozarządowych.
projektu nie uległy zmianie. nego poszczególnych powiatów. Skład kapituły oraz wiedza instytucji i stowarzyszeń. Ogłoszenie wyników konkursu
Hit Regionu to przedsięwzięcie Kapitułę tworzą przedstawiciele i kompetencje stanowiących ją osób W roku bieżącym ze wszystkich odbyło się w przepięknie położo-
organizowane od połowy lat 90. urzędów, instytucji i stowarzyszeń gwarantują obiektywizm werdyktu. 193 zgłoszeń kapituła wybrała 40 nym zamku w Gniewie. Imprezę
minionego wieku w Wielkopolsce, statutowo zainteresowanych roz- Przedsięwzięcie jest finansowa- spełniających wymagania regula- uświetnił występ gwiazdy wieczoru
a od końca lat 90. także w woje- wojem gospodarczym i promocją ne poprzez opłaty uiszczane przez minowe. Prócz tytułu Rubinowy Małgorzaty Ostrowskiej.

Do widzenia, profesorze
na uroczystość. Ze Szkołą Podsta- urzędu gminy, dyrektorzy i wice- Pani dyrektor mgr Renata No-
wową w Dobrzejewicach pożegnały dyrektorzy szkół gminy oraz wielu wakowska w szczególnie wyjątko-
się, po wielu latach pracy pedago- przyjaciół szkoły i samych jubila- wy sposób przekazała cały ceremo-
gicznej w tej placówce, dyrektor tek. niał szkoły swojemu następcy, mgr.
Wraz z końcem roku szkolnego 2016/17 Szkołę i wicedyrektor szkoły. W swoim podziękowaniu za inż. Januszowi Iwańskiemu, pro-
Podstawową im. J.H. Dąbrowskiego w Dobrzejewicach Pożegnanie było tym bardziej
podniosłe, że prócz młodzieży, ro-
wieloletnią wspaniałą, pełną mą-
drości i szacunku do drugiego
sząc o utrzymanie ciągłości historii
szkoły, dbanie o jej dobre imię oraz
pożegnały dyrektor i wicedyrektor, odchodząc na dziców, pracowników administra- człowieka pracę wójt gminy Ob- szanowanie przekazanego majątku.
cji i grona pedagogicznego swoją rowo podkreślił, z jak wielką pasją Uroczystość uświetnił wzrusza-
zasłużoną emeryturę obecnością uroczystość zaszczycili obydwie panie wykonywały swoje jący program poetycko-muzyczny
Dyrektor dobrzejewickiej szkoły zapracowany wypoczynek. znamienici goście: wójt gminy Ob- obowiązki pedagogiczne i organi- przygotowany przez uczniów szko-
Renata Nowakowska oraz wicedy- rowo Andrzej Wieczyński, ksiądz zacyjne. Wyraził również życzenie, ły pod kierunkiem pani Agnieszki
rektor Noemi Trawińska przepra- W dniu zakończenia roku szkol- prałat proboszcz Andrzej Pogo- by perfekcja ich podejścia do nało- Betkier, wspomaganej przez kole-
cowały w szkolnictwie kilkadzie- nego 23 czerwca w jednej ze szkół rzelski, radni powiatu toruńskiego, żonych obowiązków była wzorem żeństwo z grona pedagogicznego.
siąt lat. Nadszedł czas na uczciwie gminy Obrowo odbyła się szczegól- radni gminy Obrowo, pracownicy i przykładem dla innych. (RK)
Poza Toruń . 14 lipca 2017
GMINA CHEŁMŻA 13

Oni zdobyli,
my skorzystamy
Taniec, testy kubków smakowych czy odkrywanie oko-
licy – to tylko ułamek tego, co nas czeka w najbliższych
miesiącach
Cztery organizacje z terenu gminy spotkania kulinarne, w trakcie któ-
Chełmża mają powody do rado- rych uczestnicy przygotują potra-
ści. Otrzymały one dofinansowa- wy tradycyjne (seniorzy z pomocą
nia w ramach programu granto- wnuków) oraz nowoczesne (wnuki
wego „Działaj Lokalnie”. Łącznie z pomocą rodziców). Wszyscy we-
to ponad 10 tys. zł. zmą też udział w krótkim szkoleniu
w jednej z restauracji. Poznają m.in.
- Nie siedzą bezczynnie, chcą ro- sposoby nakrywania stołu. Projekt
bić coś pożytecznego w swoim oto- zakończy quiz.
czeniu, a do swoich działań zachę- Klub Aktywnych Kobiet - Szpil-
cają i włączają kolejne osoby – tak ki z Kończewic zaproponuje nam
Beneficjenci programu grantowego z gminy Chełmża.
w skrócie można opisać organizacje natomiast pomysł związany z tań-
z naszej gminy – mówi Katarzyna cem.
Orłowska z Urzędu Gminy Chełm- - Realizatorki projektu tym ra- że nauki choreografii. nizowane trzy spotkania dla dzie- czas, a podsumuje je wspólna bie-
ża. - Mają pomysły, jak zająć czas zem zaplanowały zajęcia taneczne W Kiełbasinie tamtejsze KGW ci, młodzieży oraz osób dorosłych siada.
dzieciom, młodzieży i seniorom, z animacjami ruchowymi w ka- przygotuje natomiast Biesiadę Le- – zapowiada Katarzyna Orłowska. Na uczestników czeka także
jak poprzez ruch dbać o zdrowie raibskich stylach tańca - bachata śną. Będą to trzy warsztaty tema- - Członkowie OSP wraz z wolon- konkurs. Zabawa sprawdzi, kto ma
i wykorzystać lokalne dobra do i salsa – zapowiada Katarzyna Or- tyczne i podsumowująca je impreza tariuszami pomogą przygotować najbardziej wyczulone kubki sma-
promocji swoich miejscowości. łowska. - Podczas kursu uczestnicy plenerowa. Autorzy zaplanowali wspólne posiłki. Poprzez organiza- kowe. Nie zabraknie wątków stra-
Czego mogą się więc spodzie- nauczą się wielu przyjaznych ćwi- pieszą wyprawę do lasu z leśniczym, cję każdego ze spotkań różne grupy żackich.
wać mieszkańcy gminy Chełm- czeń, które pozwolą poprzez naukę warsztaty rękodzielnicze i kulinar- wiekowe będą angażowane w re- Projekt „Działaj Lokalnie” koor-
ża? W Nawrze i Kończewicach za tańca budować piękną sylwetkę ne z przygotowania leśnych dań alizację projektu. Projekt jest kon- dynuje Kuźnia Inicjatyw Lojalnych
sprawą stowarzyszenia Działajmy ciała. Zajęcia poprowadzi instruk- i przekąsek. Działania te zwieńczy tynuacją zeszłorocznej akcji „Zrób z Lisewa w powiecie chełmińskim.
Razem szykuje się wielopokolenio- torka mająca wielkie doświadcze- zabawa 22 września. coś dla siebie. Zacznij od jedzenia!”, Źródłem funduszy jest Polsko-
wa uczta. Chodzi o projekt „Wnu- nie w animacjach tanecznych, więc „Wspólnie gotujmy dalej!” - tak która odniosła wielki sukces. Każde -Amerykańska Fundacja Wolności
ki gotują, dziadkowie smakują, oprócz nauki techniki, zajęcia będą nazywa się projekt zaproponowany spotkanie będzie miało indywidu- wspierana przez Akademię Rozwo-
rodzice dopingują”. Będą to cztery świetną zabawą. Nie zabraknie tak- przez OSP Grzegorz. alny temat przewodni, co pozwoli ju Filantropii.
- W jego ramach zostaną zorga- urozmaicić uczestnikom spędzany (ŁP)

Jak jeden mąż Zabawy nadszedł czas
cjatyw Kulturalnych.
Swoją zabawę wakacyjną miały
także dzieci z Klubu Malucha CI-
KUSIE. 30 czerwca wzięły udział
Dzieci na pewno nie nudzą się w trakcie wakacji w IV Podwórkowym Balu Ma-
Za nami czerwcowa sesja Rady Gminy Chełmża lucha w Skąpem. Ze względu na
Radni gminy Chełmża jednogło- nadwyżkę budżetową. Nie od dziś wiadomo, że biblio- dzieci zajrzały do ZOO oraz były niesprzyjającą pogodę wydarzenie
śnie zdecydowali o absolutorium - Był to rok całkiem przyzwo- teki to w tej chwili pełnoprawne w Parku Rozrywki i Zaginionego odbyło się w tamtejszej świetlicy.
dla wójta Jacka Czarneckiego. ity dla gminy, m.in. ze względu na centra kultury. Nie inaczej jest Świata. - Dzieciom tak spodobały się
Tym samym przyjęli oni sprawoz- współpracę z powiatem w zakresie w gminie Chełmża, gdzie lokalne Naturalnie przez całe wakacje smerfne zabawy, że impreza od-
danie z realizacji budżetu samo- modernizacji dróg. Zainwestowali- książnice idealnie sprawdzają się z wyjątkiem przerw urlopowych była się pod hasłem tegorocznego
rządu w 2016 roku. śmy 1 mln zł w ten obszar – mówił jako organizatorzy wakacyjnych można korzystać z księgozbiorów. gminnego Dnia Dziecka w Na-
wójt Jacek Czarnecki. – Mam satys- przygód. Biblioteka w Zelgnie ma prze- wrze, czyli Smerfów – dodaje Ju-
Formalna droga do głosowa- fakcję z wykonanej pracy i popar- styna Błaszczyk. - Były piosenki
rwę między 17 a 28 lipca, a filie
nia zaczyna się od wniosku komi- cia, jakie otrzymałem. Od 3 do 7 lipca trwała akcja i miniinscenizacja oraz taniec
w Grzywnie, Skąpem i Głuchowie z kotem Klakierem oraz Gargame-

[ ]
sji rewizyjnej. Był on pozytywnie Włodarz gminy skierował także „Biblioteka na wakacjach”. W jej odpowiednio w terminach 17.07-
zaopiniowany przez Regionalną podziękowania w stronę Marty Ry- ramach aktywnie czas spędzało lem. Rodzice zadbali o słodki po-
14.08, 24.07-14.08 i 10.07-21.07. częstunek dla wszystkich uczest-
Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy. gielskiej, skarbnika gminy, czuwa- blisko 50 dzieci. Działań związanych z wakacja-
Przyjęcie uchwały przez radnych jącej nad dyscypliną - Każda z bibliotek przygotowa- ników imprezy – tort, kiełbaski
oznacza ich popar- ła ciekawą ofertę dla uczestników mi było do tej pory jednak znacz- i inne pyszności.
w wykorzystywaniu nie więcej. Pierwszego dnia lipca

38,4
cie dla działań wło- publicznych pienię- – informuje Justyna Błaszczyk, Mali uczestnicy otrzymali dy-
darza gminy. dyrektorka Centrum Inicjatyw letnią przerwę od nauki powitano plomy za udział w klubie. War-
dzy oraz kierowni- w Brąchnówku na sołeckim pik-
- Zanim to jed- Kulturalnych. – Były to warsztaty to odnotować, że od 16 sierpnia
nak nastąpiło, ok. ków i pracowników
urzędu gminy za czytelniczo-plastyczne w Grzyw- niku „Dzień Dobry Wakacje!”.
W jego trakcie odbył się przegląd
zmienia się miejsce spotkań klubu.
skarbnik gminy nie, zajęcia z rękodzieła w Zelgnie, Przez najbliższy rok szkolny będzie
współpracę. młodych talentów artystycznych.
Marta Rygielska milionów złotych wycieczki rowerowe po gminie to remiza OSP Skąpe. Również tam
Warto zauwa- Dzieci miały okazję do udziału
przedstawiła szcze- Chełmża, wyprawa do Zelgna przeniesie się tymczasowo biblio-
gółową informację wynosił budżet żyć, że 2016 rok był
z nocowaniem w bibliotece, dzień w różnych grach i zabawach, na- teka. Natomiast zerówka ze Ską-
z realizacji docho- gminy w 2016 roku okresem przygo- tomiast dorośli siłowali się na rękę pego trafi do szkoły podstawowej
sportowy na orliku w Grzywnie,
dów i wydatków towywania się do czy przeciągali linę. Organizato- w Zelgnie. Wszystko ze względu
słodkie wakacje - pieczenie gofrów,
budżetowych za nowego rozdania olimpiada podwórkowa w Skąpem rem pikniku była sołtys Bożena na remont dotychczas zajmowane-
2016 rok – relacjo- unijnych pieniędzy. oraz dla wszystkich uczestników Insadowska wraz z Radą Sołecką, go lokalu.
nuje Katarzyna Orłowska z Urzędu Urzędnicy przygotowywali po- wycieczka do Myślęcinka. Tam tutejsze KGW oraz Centrum Ini- (ŁP)
Gminy Chełmża. mysły projektów, które mogą być

Z dotacją
Jak przedstawiały się finanse sfinansowane ze źródeł zewnętrz- kowskim w imieniu gminy pod- w Toruniu. Wybudowanie tej infra-
gminy w 2016 roku? Dochody pla- nych. pisała Marta Rygielska, skarbnik struktury umożliwi inwestowanie
nowane były na ledwie ponad 38 - Wciąż będą to drogi i inwesty- gminy. Inwestycja łącznie pochło- na ponad 100 działkach rekreacyj-
mln zł, ale ostatecznie samorząd cje w infrastrukturę w tym zakre- nie niespełna 1,4 mln zł. nych i budowlanych wykupionych
mógł dysponować kwotą o prawie sie, aby poprawić komfort i bezpie- Blisko 700 tys. zł otrzyma gmina - W ramach inwestycji wybudo- od Agencji Nieruchomości Rol-
300 tys. zł większą. Wydatki nato- czeństwo na terenie gminy – dodaje Chełmża ze środków Programu wany zostanie kolektor ściekowy nych.
miast wyniosły 38,8 mln zł. Tym Jacek Czarnecki. Rozwoju Obszarów Wiejskich. od Pluskowęs do Zalesia ze skanali- Realizacja zadania ma się za-
samym deficyt utrzymał się na po- W przygotowanych projektach Fundusze te zostaną wykorzysta- zowaniem centrum Zalesia i terenu kończyć do 2019 r. W tej chwili
ziomie niespełna 0,5 mln zł. Gdyby z dużą szansą na dotację są ścieżki ne na budowę sieci kanalizacji sa- „cypla”, a także sieć wodociągowa trwa postępowanie przetargowe.
środki z Programu Rozwoju Obsza- pieszo-rowerowe, np. przy drogach nitarnej Pluskowęsy-Zalesie oraz na terenie obejmującym działki na Gotowa sieć pozwoli na dalszy roz-
rów Wiejskich i Prosumenta trafiły Kończewice-Nawra czy Sławkowo- wodociągów w samym Zalesiu. „cyplu” – informuje Kazimierz Bo- wój gminy – skanalizowanie ośrod-
do gminy na czas, to najprawdopo- -Grzywna. ber, zastępca wójta. - Ścieki zosta- ka rekreacyjnego w Zalesiu oraz
dobniej samorząd wypracowałby (ŁP) Umowę z Urzędem Marszał- ną odprowadzone do oczyszczalni okolic Jeziora Grodzieńskiego. (ŁP)
Poza Toruń . 14 lipca 2017
14 MIASTO CHEŁMŻA

Będzie się działo
Koncerty, zmagania sportowe czy wystawy – tak w skrócie zapowiada się miejskie
święto
Łukasz Piecyk | fot. autor
Cztery dni wydarzeń przygotowa- skieruje się na Bulwar 1000-lecia, - Tam też czekać na nas będą po-
li organizatorzy zbliżających się gdzie o godz. 18 władze miasta kazy sprzętu policyjnego, znakowa-
Dni Chełmży. Od 20 do 23 lipca otworzą oficjalnie tegoroczne Dni nie rowerów, konkurs „Bezpieczna
całe miasto będzie świętowało. Chełmży. Chełmża”, zabawy średniowieczne,
Oferta jest naprawdę różnorodna. Inauguracji towarzyszyć będą festiwal baniek mydlanych – wy-
hejnał Chełmży na żywo i pokazy licza Jerzy Czerwiński. – W samo
Zgodnie z programem cykl wy- mażoretek. Po niej swoje umiejęt- południe rozpocznie się V Turniej
darzeń otworzy czwartkowa pro- ności wokalne zaprezentują solistki Łuczniczy Błogosławionej Juty
mocja książki Dariusza Mellera z Chełmżyńskiego Ośrodka Kultu- o Puchar Burmistrza Chełmży.
„Nie damy naszej Chełmży. Starcie ry oraz wspomniana orkiestra dęta. Równocześnie w sali widowi-
z Grenzschutzem – 28 stycznia 1919. Od godz. 19 rozpoczną się koncerty skowo-sportowej Ośrodka Sportu
Tło, przebieg, pamięć”. O tej publi- gwiazd tego dnia – Gangu Marcela i Turystyki zaplanowano wyjątko-
oraz Novaka. wą atrakcję. To VI Chełmżyński Gwiazdą wieczoru będzie zespół sportowe. W piątek o godz. 17 na
kacji, która zapewne zainteresuje Weekend. boisku przy ul. Frelichowskiego
zainteresowanych historią, szerzej - Sobotę otworzymy o godz. 10 Festiwal Modelarski zorganizowa-
dwoma wydarzeniami – dodaje ny przez Chełmżyński Klub Mode- Ostatniego dnia Dni Chełmży rozpocznie się turniej piłki nożnej
napiszemy w następnym numerze w ChOK-u po raz jedenasty pozna- dla dzieci. Dwie godziny później
Jerzy Czerwiński. – W Miejskiej larski Combat. Wystawa modeli za-
„Poza Toruń”. Z autorem spotkamy Izbie Muzealnej zobaczymy wysta- wsze robi spore wrażenie i potrwa my mistrza miasta w czarną baśkę. dorośli zmierzą się w koszykarskich
się w czytelni biblioteki o godz. 17. wę „Obrazy igłą malowane” Urszuli do niedzieli. Gracze będą walczyć o puchar rad- zmaganiach na boisku Zespołu
Dzień później w Galerii pod Gużyńskiej. Wtedy też odbędzie się Wcześniej o godz. 10.30 na Bul- nego powiatu toruńskiego Dariusza Szkół.
Ratuszem o godz. 16 gratka dla fa- podsumowanie konkursów: foto- warze rozpocznie się znane miesz- Mellera. Święto zakończy koncert W sobotę niektórych czeka
nów sztuki. W ramach cyklu „Pasje graficznego „Moja mała ojczyzna kańcom Chełmży Motoserce. To muzyki chóralnej w katedrze Świę- wczesna pobudka. O godz. 6 na
mieszkańców Chełmży” odbędzie w kwiatach i zieleni” oraz plastycz- ogólnopolska akcja krwiodawstwa tej Trójcy. Tumskiej Przystani stawią się węd-
się wernisaż wystawy „Anna Paw- nego „Chełmża ze starej fotografii”. organizowana przez środowisko - Usłyszymy zespół wokalny karze walczący o Puchar Burmi-
likowska i jej przyjaciele – obraz Kolejny punkt programu, któ- motocyklistów. Poza pięciogodzin- Art’n’Voices – zaprasza burmistrz strza Chełmży. Sześć godzin póź-
grupy plenerowej”. ry zaplanowano na godz. 10, to nym poborem krwi do godz. 16 Chełmży. – Artyści wykonują mu- niej czas na zmagania siatkarskie
- O godz. 17.30 spod Chełm- Jarmark Łozański. Rzemiosło ar- potrwają koncerty zespołów roc- zykę od dawnej po współczesną. na boisku przy ul. Frelichowskie-
żyńskiego Ośrodka Kultury ru- tystyczne, targi kolekcjonerskie kowych. Wtedy też rozpocznie się Posiadają w swoim dorobku au- go. W niedzielę również w samo
szy barwny korowód prowadzony i wystawcy z regionu – tego mogą losowanie nagród. torskie opracowania kolęd, pieśni południe w tym samym miejscu
przez Powiatową i Miejską Orkie- spodziewać się mieszkańcy Chełm- Zaraz potem czas na piknik ludowych i utworów muzyki roz- zakończą się sportowe zmagania
strę Dętą – zapowiada Jerzy Czer- ży, którzy do godz. 18 przejdą się rodzinny z konkursami, stoiska- rywkowej. w ramach Dni Chełmży. Młodzież
wiński, burmistrz miasta. - Pochód Bulwarem 1000-lecia. mi i ogródkami zabaw dla dzieci. Dni Chełmży to także imprezy zagra w turnieju tenisa ziemnego.

Plenerowa sztuka
Artyści z Torunia i okolic zaprezentują swoje obrazy
Około 40 prac zobaczymy na wy- artystka. – Wydarzenie świetnie kwiatowych, pejzażach – czytamy
stawie „Anna Pawlikowska i jej wpasuje się w obchody święta mia- w folderze zapowiadającym werni-
przyjaciele – obrazy Grupy Plener sta. Dziękujemy Urszuli Meszyń- saż. – Dzięki twórczości ukazuje-
II” z okazji Dni Chełmży. To ko- skiej, dyrektorce Powiatowej i Miej- my nasz sposób patrzenia na świat
lejne wydarzenie w ramach cyklu skiej Biblioteki, za otwartość przy i dostrzegamy w nim rzeczy, które
„Pasje mieszkańców Chełmży”. wszelkich pomysłach. niektórym umykają na skutek zbyt-
Prace, które zobaczymy w Ga- niego pośpiechu.
Anna Pawlikowska przez wie- lerii pod Ratuszem od 21 lipca, to Grupa „Plener II”, do której na-
le lat uczyła plastyki w tutejszych obrazy z ostatnich plenerów. Są to leży Anna Pawlikowska, została
szkołach i prowadziła zajęcia pla- m.in. najnowsze dzieła inspirowane założona w 2000 roku przez Wło- wane techniki to malarstwo olejne, Jastrzębska, Irena Kuflewska, Alek-
styczne w Chełmżyńskim Ośrodku okolicami Kudowy Zdrój czy Pragi. dzimierza Sokołowskiego, pedago- ołówek, pastele. Pojawią się także sandra Kuczborska, Aleksandra
Kultury. - Motywy z miejsc plenero- ga i nauczyciela plastyki. Przez 17 rysunki i grafiki. Do grupy należą: Kowalska, Anna Męczyńska, Anna
- Dzięki wystawie będziemy mo- wych znajdują swój artystyczny lat członkowie tworzyli na Krymie, Włodzimierz Sokołowski, Bogu- Pawlikowska, Gabriela Sawicka-
gli pokazać nasze prace i wzbogacić wyraz w prezentowanych pracach w Krakowie, Karkonoszach czy na sława Domolewska, Marianna Faj- -Sciepuro, Zofia Smolińska i Zofia
ofertę kulturalną Chełmży – uważa – martwej naturze, kompozycjach Słowacji. Najczęściej wykorzysty- kowska, Wanda Górzyńska, Hanna Znajewska. (ŁP)
REKLAMA

Poza Toruń . 14 lipca 2017
MIASTO CHEŁMŻA 15

17 tysięcy wysp
Olivia podczas wyprawy na
wulkan Bromo na wschodniej
Jawie.

Chełmżanka Olivia Drost w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej opowie-
działa o swoim rocznym pobycie w Indonezji
Robert Kamiński | fot. archiwum prywatne
Sama o sobie mówi, trochę żar- licę Indonezji. Chciałam poznać tażysta. Naprawdę nauczyłam się
tem, że po powrocie z Jawy czu- życie w jednej z największych stolic wiele.
je się ambasadorem Indonezji świata. I okazało się ono naprawdę Polka mieszkała w dzielnicy
w Polsce. A serio: chce propago- fascynujące. muzułmańskiej. To również było
wać wiedzę o tym egzotycznym Sama Dżakarta liczy obecnie ok. doświadczenie niezwykle kształcą-
zakątku świata. 8,5 mln mieszkańców. Natomiast ce.
cała aglomeracja miejska ponad 30 - Poznanie obcej kultury „od
Na ostatnim roku studiów mln ludzi. Miasto rozciąga się na kuchni” jest czymś niebywałym. konfucjanizm, hinduizm, bud- - Osławione na całym świecie
dziennikarskich na Uniwersytecie powierzchni ponad 661 tys. km2. Wiele stereotypów i wyobrażeń, dyzm. Chrześcijan jest tylko 8,8%, rafy koralowe w Tajlandii nawet nie
Warszawskim Olivia Drost otrzy- Wybór na stolicę padł przede które miałam, upadło. Zrozumia- muzułmanów natomiast – 87%. umywają się do raf w Indonezji –
mała roczne stypendium rządowe wszystkim dlatego, że miał po- łam, że jako Europejczycy panicz- - Tak wiele oficjalnych reli- mówi. – To miejsca naprawdę jak
służyć Olivii jako etap w rozwoju nie obawiamy się islamu, bardzo gii skutkuje tym, że mnóstwo dni z bajki.
Ministerstwa Edukacji i Kultury jest wolnych od pracy z powodu Po powrocie do kraju Olivia
Indonezji (Darmasiswa). Każdego ścieżki zawodowej. często utożsamiając go z terrory-
- Po kilku miesiącach, gdy na- zmem. To oczywiście mit. Wystar- państwowych świąt religijnych. Drost zamierza opisać swoje indo-
roku podobne wyróżnienie przy- Miałam wrażenie, że ciągle mamy nezyjskie doświadczenia w książ-
uczyłam się języka, wysłałam swoje czyło pomieszkać trochę wśród
znawane jest ok. 30 Polakom. CV do kilku redakcji, w tym anglo- tych ludzi, by się przekonać, że są wolne. Ale również i to świadczy ce. Będzie o życiu codziennym na
- Wiedziałam, że to wspaniała języcznych. Jako pierwsza odpo- bardzo otwarci i tolerancyjni. I że o wielkiej tolerancji religijnej tego Jawie. O ciepłych, serdecznych
okazja, by poznać język, kulturę wiedziała szefowa SNN Indonesia. z żadnym terroryzmem nie mają kraju. Chrześcijanin szanuje święto ludziach. O tolerancji dla innych
i zwyczaje egzotycznego, z punktu To doświadczenie było bezcenne nic wspólnego. Oczywiście, ludzie buddysty i odwrotnie. wyznań. O najwyższej wartości
widzenia Europejczyka, kraju. In- zawodowo. Jedna z największych są różni. Jak wszędzie. Ale stawia- Chełmżynianka nie ograniczała Indonezyjczyków, jaką stanowi ro-
donezja leży pomiędzy Pacyfikiem stacji telewizyjnych świata w jed- nie znaku równości pomiędzy wy- się jedynie do życia w stolicy. Prze- dzina. Będzie też o kawie Luwak –
a Oceanem Indyjskim w Azji Połu- nej z największych stolic. Poznałam znawcami islamu a terroryzmem to ciwnie. Każdy weekend poświęcała najdroższej na świecie, produkowa-
dniowo-Wschodniej oraz w Oce- dziennikarstwo na najwyższym jak mówienie, że wszyscy Polacy to na zwiedzanie i poznawanie połu- nej z odchodów cywety (250 g tego
anii. To ogromny kraj z 17 tysiąca- poziomie. Pracowałam w redakcji przestępcy. Przecież to nie ma naj- dniowo-wschodniej Azji. Odwie- rarytasu kosztuje kilkaset złotych).
mi wysp. Miałam do wyboru kilka internetowej. Co ciekawe, w Indo- mniejszego sensu. dziła Malezję, Tajlandię, Chiny, Kawie, jak zapewnia Olivia, wartej
miejsc, w których mogłam miesz- nezji internet jest już o wiele popu- W rzeczywistości Indonezja Singapur. Na Jawie weszła na dwa swojej ceny.
kać. Na przykład rajską wyspę larniejszy niż telewizja. Wielu ludzi okazała się krajem wielkiej tole- wulkany: Bromo i Ijen. Przeżyła Ale przede wszystkim będzie to
Bali czy należącą do Archipelagu nie ma telewizora, a smartfon ma rancji religijnej. Współistnieje tam kilka, na szczęście niegroźnych, książka o ludziach. Ludziach, któ-
Malajskiego malowniczą Sumatrę. każdy. Pracowałam również jako obok siebie sześć oficjalnych religii: trzęsień ziemi. Nurkowała z żół- rzy mają jedną cechę wspólną: ni-
Wybrałam jednak Dżakartę – sto- videographer, videoreporter i mon- protestantyzm, katolicyzm, islam, wiami na wyspie Gili Meno. gdy nie narzekają.
REKLAMA

Poza Toruń . 14 lipca 2017
16 ZŁAWIEŚ WIELKA

I znów święty spokój
Wójt Złejwsi Wielkiej Jan Surdyka nie ma wątpliwości, że likwidacja posterunków policji była złym posunięciem. Nie zyskała
ona również aprobaty społecznej. To dlatego od dawna zabiegano o przywrócenie posterunku w tej miejscowości. I udało się
Robert Kamiński | fot. Łukasz Piecyk
3 lipca doszło do uroczyste- stawiciele samorządu gminnego. policji w Złejwsi Wielkiej przyczy-
go otwarcia posterunku policji Ceremonię rozpoczęło złoże- ni się do zmniejszenia liczby prze-
w Złejwsi Wielkiej. To już szósty nie meldunku przez dowódcę uro- stępstw.
reaktywowany posterunek w na- czystości podinspektora Marka - Bezpieczeństwo to stan, w któ-
szym województwie i pięćdziesiąty Kołodziejczaka wojewodzie ku- rym nie występują żadne zagrożenia
w Polsce. jawsko-pomorskiemu Mikołajowi życia, zdrowia i utraty mienia oby-
Bogdanowiczowi. wateli – mówił wójt gminy Zławieś
Uroczystość otwarcia posterun- Pierwszy zabrał głos wojewoda, Wielka Jan Surdyka. – Poczucie
ku policji w Złejwsi Wielkiej zgro- który odczytał list ministra spraw bezpieczeństwa jest dobrem podsta-
madziła wielu znamienitych gości: wewnętrznych i administracji Ma- wowym, na bazie którego budujemy
posłankę Joannę Borowiak, posłan- riusza Błaszczaka. Oto jego frag- przyszłość naszą i naszych rodzin.
kę Iwonę Michałek, posła Tomasza ment: „Jestem bardzo zadowolony Sprostanie tym oczekiwaniom było
Lenza, wojewodę kujawsko-pomor- z faktu, że oddawany jest nowy moim priorytetem od początku pra-
skiego Mikołaja Bogdanowicza, posterunek w Złejwsi Wielkiej. Pla- cy na tym stanowisku.
kapelana kujawsko-pomorskiej po- Za profesjonalizm policjantów,
licji księdza prałata Stanisława Ko- cówka ta umożliwi stały kontakt którzy obejmą posterunek w Złejwsi
towskiego, przedstawiciela sejmiku obywateli z policją. Posterunek speł- Wielkiej, poręczył sam komendant
kujawsko-pomorskiego Przemy- nia najnowsze standardy i wymogi wojewódzki w Bydgoszczy inspek-
sława Przybylskiego, komendanta przewidziane dla tego typu jedno- luka. Czy poziom bezpieczeństwa Rada Gminy była jednogłośnie za. tor Paweł Spychała:
wojewódzkiego w Bydgoszczy in- stek policji. Pragnę, aby policja była nie ulegnie pogorszeniu. Oddolne Kolejni przemawiający podkre- - Ze swojej strony gwarantuję, że
spektora Pawła Spychałę, dyrektora dla ludzi i blisko ludzi. Każdy oby- głosy spowodowały, że stoimy dziś ślali, że reaktywacja posterunku policjanci, którzy stanowią obsługę
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzą- watel ma prawo czuć się bezpiecz- przed nowym posterunkiem. w Złejwsi Wielkiej to efekt bardzo posterunku w Złejwsi Wielkiej, to
dzania Kryzysowego Urzędu Wo- nie. W latach 2017-20 polska policja W podobnym tonie wypowie- dobrej współpracy rządowo-samo- policjanci, którzy dobrze znają swój
jewódzkiego w Bydgoszczy Jakuba otrzyma 6 mld zł na modernizację dział się wójt Złejwsi Wielkiej Jan rządowej. fach i będą dobrze służyli na rzecz
Wawrzyniaka, zastępcę komendanta sprzętu i inwestycje budowlane oraz Surdyka: - Na rok 2017 przewidziano przy- swojej społeczności.
wojewódzkiego Państwowej Straży wzrost wynagrodzeń”. - Każde zgłoszenie, zdarzenie czy wrócenie 33 posterunków, a zgło- Wszystkim policjantom życzono,
Pożarnej w Toruniu starszego kapi- Że posterunek w Złejwsi Wielkiej złożenie zeznań wymagało dotąd szeń w Polsce jest blisko 180 – mó- żeby zdarzeń, które wymagają nara-
tana Jacka Kaczmarka oraz licznych był koniecznością, nie miał również wyjazdu do komisariatu w Chełmży. wiła posłanka Joanna Borowiak. żenia życia, było jak najmniej.
przedstawicieli władz powiatowych, wątpliwości starosta toruński Miro- Przy braku komunikacji publicznej – Gdyby nie współpraca z lokalnymi Uroczystość zakończyło symbo-
ze starostą toruńskim Mirosławem sław Graczyk. można było dojechać tam wyłącz- samorządami, liczby te nie byłyby aż liczne wręczenie kluczy do nowe-
Graczykiem na czele. Gospodarzem - Kiedy kilka lat temu likwidowa- nie samochodem prywatnym. To tak spektakularne. go posterunku jego kierownikowi,
uroczystości był wójt gminy Zławieś no posterunki – mówił – zastanawia- skutkowało nieustannie zgłaszany- Wszyscy goście wyrażali przeko- aspirantowi sztabowemu Krzyszto-
Wielka Jan Surdyka, a także przed- liśmy się, jak zostanie wypełniona ta mi wnioskami o zmianę tej sytuacji. nanie, że przywrócenie posterunku fowi Kwietniewskiemu.

Od drogi do drogi
w miejscowości Gutowo” współ- mienie ze Starostwem Powiatowym jących jezdnię oraz ustawieniem
finansowanego z Programu Roz- w Toruniu). II etap – długość od- przewidzianego w projekcie ozna-
woju Obszarów Wiejskich na lata cinka 1393,01 m. Koszt 225 287,20 zł, kowania.
2014-2020 w ramach poddziałania w tym dofinansowanie 143 350 zł. Rodzaj nawierzchni: droga - na-
„Wsparcie inwestycji związanych Przedmiotem projektu jest bu- wierzchnia z kruszywa (kruszywo
Do końca sierpnia stan wielu dróg Gminy z grupy drogowej przygo- z tworzeniem, ulepszaniem lub roz- dowa z rozbudową drogi gminnej
w gminie poprawi się. Firma, któ- towują podbudowę pod wymienio- łamane stabilizowane mechaniczne/
budową wszystkich rodzajów małej w miejscowości Gutowo. Inwestycja
ra wygrała przetarg, na brak pracy ne powyżej zadania inwestycyjne. infrastruktury, w tym inwestycji jest realizowana w dwóch etapach. tłuczeń gr.15-30 cm) z powierzch-
narzekać nie będzie. W ramach zamówienia firma MAR- w energię odnawialną i w oszczę- Realizacja przedmiotowej operacji niowym utrwaleniem emulsją asfal-
-DAR wykona w tej samej technolo- dzanie energii”. Projekt opracowała przyczyni się do poprawy warun- tową i grysami; zjazdy - nawierzch-
Wybrany w postępowaniu prze- gii drogę w Zaroślu Cienkim – łącz- firma MELDROG Krzysztof Górny. ków życia mieszkańców poprzez nia z kruszywa (kruszywo łamane
targowym wykonawca Przedsię- nik drogi powiatowej 2004, na którą 15 czerwca w wyniku przetargu wy- poprawę infrastruktury transpor- stabilizowane mechaniczne/tłuczeń
biorstwo Handlowo-Usługowe gmina Zławieś Wielka otrzymała łoniony został wykonawca – Przed- towej – drogi gminnej, która łączyć gr. 15-30 cm) z powierzchniowym
MAR-DAR obejmie powierzch- dofinansowanie z Urzędu Marszał- siębiorstwo Robót Drogowych sp. się będzie z drogami o wyższej ka- utrwaleniem emulsją asfaltową
niowym utrwaleniem nawierzch- kowskiego w wysokości 30 tys. zł z o.o. z Lipna. tegorii. Realizacja operacji wpłynie i grysami (alternatywnie nawierzch-
ni emulsją i grysami na istniejącej w ramach programu modernizacji Całkowita wartość projektu na skrócenie czasu dojazdu miesz- nia z kruszywa).
podbudowie z gruzu i tłucznia na- dróg dojazdowych do gruntów rol- – 465 693,82 zł. Całkowita kwota kańców do obiektów użyteczności Planowany termin wykonania
stępujące drogi: Zławieś Mała, ul. nych. Łączna powierzchnia: 14 450 kosztów kwalifikowalnych – 465 publicznej, jak również dojazdu do
Topolowa, Cegielnik, Czarne Błoto, wymienionych inwestycji upływa 31
m2. Całkowity koszt wymienionych 693,82 zł. Dofinansowanie – 296 320 wielu miejscowości. W 2016 r. wy-
ul. Topolowa, Czarne Błoto, dz. nr inwestycji to 355 tys. zł. zł, co stanowi 63,63% kosztów kwa- konany został pierwszy etap inwe- sierpnia. Gmina korzysta ze wszel-
329/28, Przysiek, ul. Parkowa, Łążyn 25 maja 2016 r. gmina Zławieś lifikowalnych. Długość projektowa- stycji. W ramach II etapu wykonaw- kich możliwych źródeł dofinanso-
– Łążynek, Łążyn (od DG 100167C Wielka podpisała z samorządem nej trasy wynosi 2893,01 m. I etap – ca dokonał utrwalenia ulicy emulsją wań, aby wyremontować jak naj-
dz. 17, 19/2), Siemoń (od DW597 do województwa umowę o przyznaniu długość odcinka 1500 m. Koszt 240 asfaltową i grysami. W najbliższym więcej dróg. Potrzeby są olbrzymie,
DG 100285C). pomocy na realizację zadania „Bu- 406,62 zł, w tym dofinansowanie czasie rozpoczną się prace związane a gmina dynamicznie się rozwija.
Obecnie pracownicy Urzędu dowa z rozbudową drogi gminnej 152 970 zł plus 10 000 zł (porozu- z wykonaniem rowów odwadnia- (RK)
REKLAMA

WÓJT GMINY CZERNIKOWO POW. TORUŃSKI
OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości niezabudowanej:
Nr Działki Powierzchnia
Położenie Księga wieczysta Przeznaczenie działki Godzina przetargu Cena wywoławcza Wadium
(w ha)
Teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej
Czernikowo 440/24 0,2698 19001/9 jednorodzinnej (symb. A-37U/MN) 900 84.178,00 + VAT 8.500,00
ul. M. Reja

Przetarg odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo /sala posiedzeń/ ul. Słowackiego 12.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, jeżeli wpłacą wymagane wadium. Podmioty zagraniczne muszą uzyskać zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji na wykup w/w nieruchomości.
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Nr 39953700002114003005200018 KBS w Aleksandrowie Kujawskim Oddział w Czernikowie do dnia 10 sierpnia 2017 r. włącz-
nie , a dowód wpłaty wadium przedstawić Komisji Przetargowej. Wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu, pozostałym
osobom zostanie zwrócone w terminie 3 dni od zamknięcia, odwołania, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia z wynikiem negatywnym.
Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego.
Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie w/w nieruchomości. Ponadto wygrywający przetarg ponosi koszty związane z zawarciem umowy notarialnej.
Wójt Gminy może z ważnych powodów odwołać przetarg.

KONTAKT: Szczegółowych informacji o przetargu można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, pok.18,
Tel. 054 287 50 01 oraz na www.bip.Czernikowo.pl w zakładce zamówienia publiczne.

Poza Toruń . 14 lipca 2017
WLK. NIESZAWKA i CZERNIKOWO 17

Zabawa i śpiew Samorząd na
Blisko 20 zespołów zaprezentowało swoją twórczość w gminie Wielka Nieszawka
Klub Seniora „Złota Jesień” z Grę-
bocina, „Lubiczanie” z Lubicza,
„Jutrzenka” z Czernikowa, „Lise-
wakacje
wianie” z Lisewa, „Wrzos” z Roje-
wa, „Melody” z Unisławia, „Nasze
Wspomnienia” z Unisławia”, „Uni-
sławianki” z Unisławia, duet „My”
z Unisławia, „Łęgowianie” z Wło-
cławka, „Nowalijki” z Chełmna,
„Wesoła harmonia” z Golubia-Do-
brzynia, „Wrzos” z Barcina, chór
„Sami Swoi” z Obrowa oraz dwa
lokalne zespoły z gminy Wielka
Nieszawka: „Wspomnienie” i „Le-
śna Kraina”.
Piosenki ludowe i biesiadne – to
tylko niektóre z propozycji repertu-
arowych występujących zespołów.
- Wspólnie bawiliśmy się i śpie-
waliśmy – relacjonuje Alina Sobec-
ka. – W trakcie przeglądu panowa-
ła radosna atmosfera. Dzieci z gminy Wielka Nieszaw- Uczestnicy z zacięciem artystycz-
Rok temu debiutował i już dzi- - Celem przeglądu jest zapre- Dyplomy i puchary otrzyma- ka nie mogą narzekać na nudę. nym mogli wziąć udział w zajęciach
siaj wiemy, że to impreza, któ- zentowanie dorobku artystyczne- ły wszystkie zespoły. Przekazali je W lipcu przewidziano wiele bez- plastycznych. Pracownicy ośrodka
ra na stałe wpisała się w gminny go, stworzenie amatorskim zespo- sekretarz gminy Agnieszka Gołę- płatnych wydarzeń przygotowa- włączyli dzieci w akcję „Cała Pol-
kalendarz. Mowa o Przeglądzie łom możliwości konfrontacji ich biowska oraz Ireneusz Śmiechow- nych specjalnie dla najmłodszych ska czyta dzieciom”. Wczesnym
ski, przewodniczący rady gminy. mieszkańców. wieczorem po wizycie dzieci z gier
Twórczości Artystycznej Klubów twórczości artystycznej, promocja
To jednak nie był koniec, bo wy- komputerowych mogła skorzystać
Seniora „Po ten kwiat paproci”. wszystkich zespołów oraz integra- Przez praktycznie całe dwa młodzież.
darzenie zakończyło się zabawą ta-
Druga edycja wydarzenia odbyła cja i wymiana doświadczeń – wy- neczną z zespołem „Wrzosy Band”. ostatnie tygodnie w Ośrodku Kul- W trakcie wakacji warto także
się w Małej Nieszawce pod koniec mienia Alina Sobecka z Ośrodka Nie zabrakło również regionalnych tury w Małej Nieszawce trwały po- zadbać o kondycję fizyczną naszych
czerwca. Kultury w Małej Nieszawce. wypieków oraz rękodzieła. południowe bloki zajęć. Od godz. pociech. Pomoże w tym na pewno
W trakcie wydarzenia nie moż- Trzecia edycja przeglądu od- 14 do 19 dzieci uczyły się tańca „Orlik” w Małej Nieszawce. Od 12
Organizatorem wydarzenia jest na było narzekać na nudę. Na sce- będzie się w przedostatnią sobotę i śpiewu. Animatorzy ośrodka za- lipca jest on czynny w dni robocze
Kazimierz Kaczmarek, wójt gminy nie stawiło się bowiem 17 zespołów: czerwca przyszłego roku. pewniali także zabawę przy grach od godz. 14 do 21.
Wielka Nieszawka. „Podgórski Walczyk” z Torunia, (AS) stolikowych oraz komputerowych. (AS)

Jednogłośnie za wójtem Przydomówki z dotacją
Czternastu radnych zatwierdziło sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok
Sesja absolutoryjna to jeden z naj- opinie Regionalnej Izby Obrachun- kowie oraz drogi przy przejazdach
ważniejszych momentów w roku kowej. Obecni radni zagłosowali kolejowych w Kiełpinach oraz Ste-
każdego samorządu. W gminie jednogłośnie za. klinie.
Czernikowo odbyła się ona pod - W 2016 r. udało się spłacić 900 W trakcie sesji absolutoryjnej
koniec czerwca. tys. zł kredytu, wygospodarowali- podjęto także jednogłośnie uchwa-
śmy nadwyżkę – dodaje Zdzisław łę w sprawie przyjęcia Gminnego
Absolutorium w przypadku sa- Gawroński. – To efekt mniejszej Programu Przeciwdziałania Prze- Sto rodzin będzie mogło w końcu w przetargu wykonawcy inwestycji.
morządu oznacza potwierdzenie liczby inwestycji ze względu na mocy w Rodzinie oraz Ochrony odetchnąć z ulgą. Jesienią ruszy Wybrana firma zdecyduje o kolej-
przez radę gminy, że wójt właściwie przerwę w otrzymywaniu środków Ofiar Przemocy w Rodzinie dla budowa przydomowych oczysz- ności działek, na których będzie
zrealizował budżet. unijnych. Gminy Czernikowo na lata 2017- czalni ścieków. prowadziła prace.
- To podsumowanie całorocz- Absolutorium nie było jednak Warto zauważyć, że szczegóło-
nej pracy i każdy włodarz cieszy jedynym punktem obrad. Poruszo- 2021. To standardowa procedura
wymagana przez przepisy ze wzglę- Na początku lipca w Toruniu we warunki realizacji tej inwestycji
się z otrzymania absolutorium – no także kwestię włączenia niektó- Zdzisław Gawroński, wójt gminy
komentuje Zdzisław Gawroński, rych odcinków do dróg gminnych. du na zakończenie poprzedniego określało rozporządzenie Ministra
programu. Zawiera on zapisy doty- Czernikowo, podpisał umowę na Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Znaj-
wójt gminy Czernikowo. – Pragnę - Niektóre z nich nie miały tego dofinansowanie tego przedsięwzię-
zauważyć, że to praca całego sztabu statusu, mimo że należą do nas – czące pomocy prawnej, psycholo- dziemy tam zapis, że z możliwości
cia ze środków Programu Rozwoju
ludzi, który pracuje nad wypełnie- wyjaśnia wójt gminy. – Musieliśmy gicznej, działania interdyscyplinar- Obszarów Wiejskich na lata 2014- budowy przydomowej oczyszczal-
niem finansowych zobowiązań. to zrobić, aby starać się o wszelkie- nych zespołów czy funkcjonowania 2020. Kwota ta jest niebagatelna, ni ze środków PROW-u nie mogli
Przed głosowaniem nad przy- go rodzaju dofinansowania. Niebieskiej Karty i działań podej- bo samorząd otrzyma na ten cel skorzystać mieszkańcy aglomeracji.
jęciem sprawozdania oraz udziele- Chodzi m.in. o ulice Leśną, mowanych z policją i pedagogami z Unii Europejskiej prawie 1,1 mln W definicję tę wpisywało się sołec-
niem absolutorium Ewa Olkiewicz, Sportową, Toruńską oraz odgałę- szkolnymi. zł. To ponad 60 proc. wartości całej two Czernikowo. Pozostałe kryteria
skarbnik, odczytała pozytywne zienia od Strumykowej w Czerni- (AS) inwestycji. pozwoliły na wyłonienie 100 go-
Władze gminy planują rozpo- spodarstw domowych, w których
częcie prac w terenie na jesień. zrealizowana zostanie inwestycja.
Przed nami jeszcze wyłonienie (AS)

Po drodze
obejmie odcinek o długości 0,667
km w miejscowości Steklin-Kolo-
nia od drogi powiatowej nr 2045C
Lipiec to dobry czas dla gminnego Steklin–Osówka.
budżetu. Wójt Zdzisław Gawroń- Przedsiębiorstwo Robót Drogo-
ski podpisał umowę na dofinan- wych z Lipna, które wykona zada-
sowanie przebudowy drogi w Ste- nie, zrealizuje inwestycję w techno-
klinie-Kolonii. logii nawierzchni bitumicznej, czyli
dwóch warstw – wiążącej i ścieral-
Blisko 90 tys. zł trafi do samo- nej. Ich łączna grubość będzie wy-
rządu ze środków województwa nosiła 6 cm i będzie wykonywana
kujawsko-pomorskiego. Zadanie od podstaw na nawierzchni grun-
warte ponad 450 tys. zł ma polegać towej. Inwestycja ma być gotowa
na modernizacji drogi dojazdowej w sierpniu tego roku.
do gruntów rolnych. Modernizacja (AS)
Poza Toruń . 14 lipca 2017
18 ŁUBIANKA

Wy do nas, my do was
Przyjaźnie między gminami mają od dawna swoich gorących zwolenników.
Gmina Łubianka przyjaźni się od lat z nowosądecką gminą Łososina Dolna
Robert Kamiński | fot. nadesłane
Jednym z owoców przyjaźni mię- - Współpraca między naszymi
dzy gminami jest wzajemne za- gminami została zapoczątkowana
pewnianie ciekawych atrakcji dla w 1997 r. w czasie klęski powodzi –
dzieci z obu gmin. mówi Bożena Michalak, opiekunka
dzieci z Łososiny. – Wówczas to
Tradycją pierwszego tygodnia otrzymaliśmy bezinteresowną po-
wakacji w gminie Łubianka jest moc od włodarzy Łubianki. Dzieci
wymiana młodzieży szkolnej z za- z naszej gminy mogły wtedy po-
przyjaźnioną gminą Łososina Dol- jechać na letnie kolonie właśnie
na. Każdego roku o tej porze grupa w tamten region Polski. Tak nawią-
uczniów z łubiańskich szkół jedzie zaliśmy współpracę, która trwa do
odpoczywać na południe Polski, dziś.
w nowosądeckie, skąd przyjeżdżają W ciągu tych 20 lat współpraca
ich rówieśnicy, by poznawać uroki zacieśniła się, a przyjaźnie ugrunto-
naszego województwa. Partnerskie wały się. Podkreślają to obie strony.
wymiany trwają od wielu już lat
i cieszą się dużym powodzeniem Nie zabrakło integracji przy ognisku i w trakcie wycieczki do Torunia. - Dzieciaki są zawsze zadowo-
zarówno wśród uczniów z naszego lone – dodaje Bożena Michalak. –
biance – mówi Anna Filus, pracow- Piernika, z jego główną atrakcją – bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Gór- Staramy się o najfajniejsze atrakcje
województwa, jak i małopolskiego. niczka UG. – Tuż po śniadaniu do lepieniem toruńskich pierników. sku, gdzie zostaliśmy oprowadzeni
Tegoroczni uczestnicy wymia- dla naszych gości: Kraków, Wielicz-
dzieci, które były zakwaterowane Następnie młodzież poszła na lody. przez księdza dyrektora po Mu- ka, Zakopane, Białka Tatrzańska,
ny, którzy przyjechali do gminy Potem dzieci miały czas wolny na zeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki
w Gimnazjum w Brąchnowie, przy- rejs Jeziorem Rożnowskim, wieża
Łubianka, mieli zapewnione zwie- drobne zakupy. – dodaje Anna Filus. – Ostatnim
dzanie nie tylko samej gminy, ale był przedstawiciel wójta - sekretarz widokowa na Kretówce. Z kolei
gminy Dariusz Meller, który wita- Kolejnym punktem programu punktem programu było zwie-
ciekawych miejsc daleko poza nią. przygotowanym przez naszą gminę dzanie średniowiecznego zamku cieszymy się, że nasze dzieci mogą
Podczas jednodniowych wycieczek jąc gości, obdarował ich słodkimi była wizyta w toruńskim planeta- pokrzyżackiego w Zamku Bierz- zwiedzić piękny Toruń czy poje-
zwiedzali nie tylko nasz region, ale niespodziankami. Każde dziec- rium na projekcji pt. „Meteopla- głowskim oraz wspólne ognisko chać nad morze. Dla wielu rodzin,
byli również m.in. w Trójmieście, ko otrzymało również podręczny net”. Z filmu dzieci dowiedziały się, z pieczeniem kiełbasek. zwłaszcza tych niezamożnych, to
Ciechocinku, Toruniu, Gnieźnie przewodnik po gminie. jaka pogoda panuje na poszczegól- Analogicznie wygląda współ- wspaniała okazja. Koszty są na-
i w Zalesiu. Po uroczystym przywitaniu nym planetach. praca z drugiej strony. Równie dba- prawdę minimalne i prawdopo-
- Pierwszy dzień został zorgani- uczestnicy wycieczki wyruszy- - Po filmie pojechaliśmy do ją o naszą młodzież organizatorzy dobnie bez tej wymiany niektóre
zowany przez Urząd Gminy w Łu- li zwiedzać Toruńskie Muzeum Centrum Edukacji Młodzieży im. ze strony Łososiny. dzieci nigdy by nie wyjechały.

Przeprowadzka
Siedzibę Centrum Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubiance,
Tajemnice 64 pól
Szachiści z Klubu Szachowego CK Łubianka mają
mieszczącej się przy ul. Toruńskiej 4, czeka gruntowna przebudowa mnóstwo zapału
miesięcy, według planów do zimy. Szachy nie należą do dyscyplin kowało, ponieważ cztery lata temu
Wtedy bowiem ma się zakończyć drogich. Raz zakupiony sprzęt zostało nas tylko trzech. Na szczę-
przebudowa budynku przy ul. To- wystarcza na wiele lat. Jednak sza- ście udało się nam to podźwignąć.
ruńskiej 4. Po opuszczeniu go przez nujący się klub, który ma ambicję Niestety jako klub nie mamy wie-
organizować zawody, musi dyspo- le do zaoferowania. Były turnieje,
strażaków instytucje kultury otrzy- nować pewnymi środkami na na-
mają dodatkowe pomieszczenia gdzie nie dawaliśmy zwycięzcom
grody dla najlepszych. Z tym nie- nawet dyplomów, bo nie było nas
i większy metraż. stety nie jest tak, jakby się chciało.
- Sama biblioteka ma zostać po- na to stać. Gramy właściwie dla
samej satysfakcji. Zarządzamy bu-
większona o ok. 50 metrów kwa- Klub szachowy CK Łubianka dżetem bardzo skromnym. Sam
dratowych – mówi Radosław Ko- powstał w 2003 r. z inicjatywy Paw- jestem instruktorem. W przyszłości
walski, pracownik Urzędu Gminy ła Puczkarskiego oraz Roberta Łu- chciałbym szkolić juniorów. Mamy
w Łubiance. – Centrum Kultury czaka. Wówczas to drużyna została wprawdzie własny sprzęt i profe-
wzbogaci się o salę wystawową, oficjalnie zgłoszona do drużyno- sjonalne zegary, ale to za mało, by
nowe pomieszczenia do zajęć. wych rozgrywek szachowych w wo- przyciągnąć do nas większą liczbę
Większa będzie też sala, w której jewództwie kujawsko-pomorskim. dobrych graczy.
obecnie odbywają się sesje Rady W ciągu tych lat zawodnicy Pasjonaci gry królewskiej od 18
Gminy. Przy okazji dodam, że pod- z Łubianki reprezentowali swoją lat spotykają raz w tygodniu, by ro-
czas remontu radni będą obrado- gminę w różnych ważnych turnie- zegrać Grand Prix Łubianki w Sza-
wali w świetlicach wiejskich na te- jach, m.in. w Pardubicach, Koło- chach Szybkich. Właśnie dobiegła
Ci, którzy chcą odwiedzić Cen- portowanie bibliotecznego zbio- renie gminy. Najbliższa, sierpniowa brzegu, Kowalewie Pomorskim czy
końca wiosenna edycja tego cyklu.
trum lub bibliotekę, muszą wy- ru, liczącego ok. 20 tys. tytułów. sesja, odbędzie się w Wybczu. Suwałkach. W 2014 r. zawodnik
brać się do pobliskiego Przeczna. klubu z Łubianki, Jakub Dwojacki, Rozegrano łącznie 13 turniejów.
Na szczęście cała akcja przebiegła Remont dotychczasowej sie-
Bo właśnie w tamtejszej świetlicy został Mistrzem Polski Rolników, Ostatecznie zwyciężył Jakub Dwo-
bez większych przeszkód. W sa- dziby to także spore wyzwanie dla
wiejskiej od początku lipca funk- mej świetlicy w Przecznie również które odbyły się w Przysieku, nie jacki przed Wojciechem Piórkow-
Centrum Kultury, z racji wielu cy- przegrywając żadnej partii. skim oraz Kajetanem Noworackim.
cjonują obie instytucje kultury. dosyć szybko udało nam się zapa- klicznych zajęć, które są tam pro-
nować nad najważniejszymi kwe- Zarejestrowanych szachistów Na początku turnieje rozgrywa-
Remont ma bezpośredni zwią- wadzone. w Klubie CK Łubianka jest łącznie no w Centrum Kultury w Łubiance,
stiami i od początku lipca możemy
zek z opuszczeniem części budynku z powodzeniem działać w nowym - Szczegółowe informacje 23. Aktualnie szachiści przygoto- następnie przez kilka lat w Gimna-
przez jednostkę Ochotniczej Straży pomieszczeniu. o miejscach zajęć poszczególnych wują się do rozgrywek drużyno- zjum w Brąchnowie, obecnie zaś
Pożarnej w Łubiance i przepro- Świetlica w Przecznie jest znacz- sekcji podamy na początku wrze- wych w IV lidze KPZSzach, które w Zamku Bierzgłowskim. Na zawo-
wadzką do Ośrodka Szkolenia Pań- nie większa niż dotychczasowa sie- śnia wraz z powakacyjną ofertą na rozpoczną się w listopadzie. dy w Łubiance przyjeżdżają zawod-
stwowej Straży Pożarnej, mieszczą- dziba obu instytucji, czemu od razu naszym profilu na Facebooku oraz Łubiański klub poszczycić się nicy nie tylko z gminy, ale z Chełm-
cego się kilka kilometrów dalej. dali wyraz zadowoleni czytelnicy. na stronie Urzędu Gminy – mówi może również zawodnikami, którzy ży, Torunia, Ostaszewa. Wszystkich
- W ostatnim tygodniu czerwca - Kiedy wchodzą do świetlicy, Marlena Gizińska, kierownik CK. zdobyli tytuł sędziego oraz instruk- chętnych spróbowania swoich sił
przeprowadziliśmy dosyć trudną to mówią, że jest tak jasno, prze- Dodajmy również, że w związku tora szachowego. Klub CK Łubianka zaprasza w każ-
logistycznie operację przeprowadz- strzennie, że im się podoba i że z przeprowadzką zmieniły się nu- - Najbardziej martwimy się tym, dy wtorek o godz. 19 w świetlicy
ki – mówi Danuta Kwiatkowska, nie spodziewali się, że to aż tak ko- mery telefonów do Gminnej Biblio- by nie spotkał nas ten sam los, co w Zamku Bierzgłowskim. Więcej
kierowniczka Gminnej Bibliote- rzystnie wyjdzie – dodaje Danuta teki Publicznej (883 858 748) oraz klubu z Chełmży, który po prostu informacji uzyskać można pod ad-
ki Publicznej. – Największym dla Kwiatkowska. do Centrum Kultury (530 045 535). się rozpadł – mówi opiekun klubu resem: cklubianka@wp.pl.
nas wyzwaniem było przetrans- Taka sytuacja potrwa kilka (RK) Jakub Dwojacki. – Niewiele już bra- (RK)
Poza Toruń . 14 lipca 2017
EDUKACJA 19

Wykształcenie czeka
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, największa i najchętniej wybierana niepubliczna
Uczelnia w Bydgoszczy, zaprasza na studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie oraz studia podyplomowe
Corocznie z oferty naszej uczelni atami prestiżowego stypendium Mi- kontynuowaniem nauki w prestiżo-
korzysta kilka tysięcy osób. Jeste- nistra Nauki i Szkolnictwa Wyższe- wej Krajowej Szkole Sądownictwa
śmy jedyną uczelnią niepubliczną go, a także zdobywają liczne nagrody i Prokuratury w Krakowie.
w Polsce północnej, która uzyskała i wyróżnienia. Władze uczelni i ka- Jednym z priorytetów strategicz-
zgodę Ministra Nauki i Szkolnic- dra naukowa zachęcają studentów nych uczelni jest umiędzynarodo-
twa Wyższego na prowadzenie jed- do rozwijania pasji i zainteresowań wienie studiów. Dzięki uczestnic-
nolitych studiów magisterskich na poprzez koła naukowe, warsztaty twu w Programie Erasmus+ nasi
kierunku Prawo. badawcze, konferencje, a także licz- studenci mają możliwość podjęcia
ne inicjatywy akademickie i spo- studiów, staży bądź praktyk w wy-
W roku akademickim 2017/2018 łeczne, takie jak Akademia Liderów branych partnerskich uczelniach,
wprowadzamy wiele nowych spe- czy Uniwersytet Międzypokolenio- a także w ośrodkach akademickich
cjalności, które dostosowane są do wy. Nasi studenci zaangażowani są w UE i poza Europą, m. in. w Hisz-
wciąż zmieniającego się rynku pra- w pomoc mieszkańcom Bydgoszczy panii, Portugalii, Włoszech, Grecji,
cy oraz potrzeb, jakie zgłaszali nam oraz okolic – prowadzone są dar- Bułgarii, Chinach, na okres od 2 do
studenci. Na kierunku Pedagogika mowe konsultacje z zakresu prawa 12 miesięcy.
zapraszamy do zapoznania się z no- – które corocznie przyciągają tysiące Pod patronatem KPSW w Byd-
wymi specjalnościami: Wychowanie osób. Darmowych porad prawnych goszczy prowadzone są dwa przed-
obronne, Resocjalizacja z pedago- i Rachunkowość. nieustanny nabór na kierunek Bu- udzielają studenci i wykładowcy szkola oraz Technikum Gastronomii
giką penitencjarną, Pedagogika in- KPSW w swojej przebogatej ofer- downictwo oraz Geodezję i Karto- zrzeszeni w ramach Kliniki Prawa. i Hotelarstwa dla młodzieży. Nasi
kluzyjna. Na kierunku Administra- cie edukacyjnej prowadzi również grafię – jedyne takie studia w regio- O wysokiej jakości kształcenia studenci mają możliwość skorzysta-
cja nową specjalnością jest Polityka rekrutację na studia inżynierskie, nie! świadczy fakt, że nasi absolwenci nia ze specjalnych zniżek! Zaś dla
resocjalizacyjna, zaś na kierunku np. Informatykę, w ramach której Do licznych atutów KPSW należy nie mają problemu z otrzymaniem osób, które pobierają naukę w sys-
Geodezja i Kartografia – Geoinfor- student może ukończyć studia wraz przede wszystkim znakomita kadra atrakcyjnej pracy, a często znajdują temie niestacjonarnym, pozostaje
matyka. Nowością na kierunku Fi- z certyfikatem Akademii CISCO naukowców i praktyków. Rozwój ją, będąc jeszcze studentami. Ponad- możliwość pozostawienia swoich
lologia jest specjalność Lingwistyka w dziedzinie Routingu i Switchingu. umiejętności praktycznych, moż- to nasi absolwenci uzyskują wysokie dzieci pod opiekę w naszych przed-
stosowana z dwiema specjalizacjami W skali regionu kierunki technicz- liwość zdobycia dwóch dyplomów, wyniki na egzaminach w dalszej ka- szkolach.
do wyboru. Gwarantujemy aż 590 ne prowadzone przez naszą uczel- pakiety atrakcyjnych zniżek, w tym rierze zawodowej, np. możemy po-
praktycznych godzin nauki języka nię stanowią niezwykle atrakcyjną zniżki rodzinne i rozbudowany sys- szczycić się pierwszymi sukcesami KSZTAŁCIMY POKOLENIA!
dla naszych studentów. Dużym za- ofertę. Badania losów zawodowych tem stypendialny – to oferta, która absolwentów kierunku Prawo, m.in.
interesowaniem wśród osób wybie- absolwentów potwierdzają, iż praco- wyróżnia nas spośród uczelni w na- uzyskaniem najlepszego wyniku Zapraszamy do zapoznania się z na-
rających naukę w KPSW cieszy się dawcy cenią sobie ich umiejętności szym regionie! w Bydgoszczy na egzaminie wstęp- szą pełną ofertą na stronie interne-
zarówno Ekonomia, jak i Finanse i kompetencje, dlatego prowadzimy Co roku nasi studenci są laure- nym na aplikację radcowską oraz towej: www.kpsw.edu.pl
REKLAMA

Poza Toruń . 14 lipca 2017
20 EDUKACJA

Zakuć, zdać… pamiętać
Reforma edukacji ciągle budzi dużo emocji. Nieznane są koszty, jakie pochłonie, nie wiadomo również, jak wpłynie
na poziom nauczania. O tę ostatnią kwestię zapytaliśmy kujawsko-pomorską wicekurator oświaty, Marię Mazurkiewicz
Robert Kamiński | fot. Łukasz Piecyk
Problem polega na tym, że im więcej uważa, że może sobie pozwolić na nie nauczał klasę jeden nauczyciel.
będziemy dzielić, tworzyć odcinków przerwę i przejść do następnego eta- Zupełnie nie bierze się tego pod
edukacyjnych, tym jest to gorsze dla pu. Jeśli jest to 8 lat, to jest o wiele uwagę, że zmienia się to jak w kalej-
uczniów. Zwłaszcza że młodzi ludzie większa szansa na ugruntowanie doskopie, kiedy zmieniają się szkoły:
mają tendencję do definitywnego za- zdobytej wiedzy. podstawowa na gimnazjum i gimna-
mykania pewnych okresów. Zawsze zjum na liceum. A zatem: im mniej
mówią: „Ale my tego nie pamiętamy, Zapytam kolokwialnie: czy ucznio- etapów, tym lepiej.
bo to było w innej szkole”. Jeśli w li- wie będą w wyniku tej reformy mą-
ceum uczeń mówi, że on nie pamię- drzejsi? Ale de facto poprzednio lat było tyle
ta, o co chodziło z pierwiastkami, Właśnie o to w ustawie chodziło: samo: dwanaście. Czy zatem nie jest
które były w szkole podstawowej, by byli mądrzejsi. Idzie o to, że jeśli to kwestia struktury, ale samego pro-
i jeśli nauczyciel nie może bazować uczeń jest prowadzony przez jed- gramu?
na wiedzy, którą uczeń powinien nego, jakkolwiek górnolotnie to za- To nie jest kwestia programu.
mieć, to musi uczyć go jeszcze raz. brzmi, „mistrza”, to jest rzeczywiście W praktyce nauczyciele nie zaglą-
cały czas konsekwentnie i doskonale dają aż tak często do podstawy pro-
Jak fakt, że szkoła podstawowa bę- kierowany. I to z pewnością sprzyja gramowej. Dobry nauczyciel po pro-
dzie 8-letnia, wpłynie na jakość na- jego rozwojowi. stu wie, co uczeń powinien umieć.
uczania? Oczywiście zdarzają się tacy, którzy
Myślę, że znacząco. Obecny szum Z pewnością. Ale równie dobrze z długopisem w ręku będą spraw-
informacyjny oraz natłok informacji można powiedzieć, że jeśli trafi na dzać, jak jest realizowany program.
powoduje, że uczniowie wyrzucają nauczyciela słabego, bez powołania, Czy uczeń nie nauczył się za mało
Czy jest pani zwolennikiem obecnie Miałam możliwość porównania, jak z umysłu wiele treści. Ale jeżeli etap to równie długo będzie prowadzony albo za dużo. Nie na tym jednak
wprowadzanej reformy edukacyj- się pracowało w 4-letnim liceum, do edukacyjny jest długi, jeżeli szko- źle. nauczanie polega. Nauczyciel musi
nej? którego przychodzili uczniowie po ła podstawowa trwa 8 lat, to cały Tu musimy pilnować, by takich nie- dopasować program do konkretne-
Byłam przeciwnikiem wprowadze- 8-letniej podstawówce, a jak później czas można nawiązywać do tego, udolnych nauczycieli nie było. Bar- go zespołu uczniowskiego. Ten sam
nia gimnazjów od samego począt- w 3-letnim, do którego zapisywali się co z programu szkoły podstawowej dzo często zdarza się tak, że rodzice materiał zupełnie inaczej realizuje
ku. Pracowałam wówczas w liceum uczniowie po gimnazjum. Różnica wynika. W każdym kolejnym roku pojawiają się w szkole i próbują wy- się w jednej klasie, a zupełnie inaczej
i na własnej skórze odczułam kon- była kolosalna. uczeń wie, że musi umieć to, co było móc na dyrektorze, by zmian na- w drugiej. To zależy głównie od po-
sekwencje zmian, jakie przyniosła w klasach poprzednich. Kiedy jed- uczycieli było jak najmniej. Rodzice ziomu uczniów i od ich możliwości
tamta reforma. Z czego wynikała? nak następuje domknięcie, to uczeń zwykle wymagają, żeby konsekwent- logicznego myślenia. Ten sam mate-
REKLAMA

Poza Toruń . 14 lipca 2017
EDUKACJA 21

Ten ostatni sprawdzian
riał może być w jednej klasie reali- go się kiedykolwiek nauczyli. Je-
zowany przez 3 jednostki lekcyjne, żeli na maturze pojawi się zadanie
a w równoległej - przez 5. Przy lep- z ortografii, to uczeń nie ma prawa
szej klasie nauczyciel może pozwolić powiedzieć, że nie może tego roz-
sobie na wykorzystanie tych „zaosz- wiązać, bo w liceum nie było orto-
czędzonych” godzin jakoś inaczej. grafii. Musi ją znać z wcześniejszych
Jeżeli tylko mu klasa takie możliwo- etapów. Dlatego, że ortografia była Za nami końcowe egzaminy gimnazjalne. Jak poradzili sobie z tym wyzwaniem
ści stworzy. w szkole podstawowej. Egzaminy uczniowie naszego powiatu?
nie polegają na tym, by zakuć, zdać
Czy zatem rzecz nie sprowadza się i zapomnieć. Uczeń dorzuca do tego, Końcowe egzaminy gimnazjalne
wyłącznie do poziomu kompetencji nie uchodzą za trudne. Panuje po-
danego konkretnego nauczyciela? co już umie, kolejne elementy. Tak
wszechne przekonanie, że zdać je
W dużej mierze tak. Jeśli nauczyciel jest teraz, tak będzie i w przyszłości.
łatwo. A nie zdać – bardzo ciężko.
ma minimum wiedzy, to zawsze bę-
dzie realizował tylko to, co wynika Czy reforma wpłynie na samą formę Obecna reforma edukacji wy-
z podstawy programowej. Nauczy- egzaminów? daje się mieć tyluż zwolenników,
ciel o szerszej wiedzy zawsze da Na samą formę pewnie nie. Trudno co przeciwników. Co ostatecznie
uczniom więcej. Taki pedagog nie jest na tym etapie przesądzać. z niej wyniknie, okaże się dopiero
będzie patrzył, że to akurat poziom po kilku latach. Czarnowidztwa
podstawowy, tylko sam z siebie bę- Czy są jakieś projekty, jak takie egza- wydaje się być tyleż samo, co wizji gimnazjalny, ale kompletnie się nie bliczna Gimnazjum w Pluskowę-
dzie dawał uczniom więcej. miny będą wyglądały i czy będą się świetlanych. Trudno zatem o jakieś nadaje do nauki na poziomie liceal- sach z wynikiem 60,0%, a trzecie
różnić od obecnych? odpowiedzialne prognozy. nym. Braki w jego edukacji są wi- Gimnazjum im. Mikołaja Koper-
Czyli uważa pani, że ośmiolatka na Na tym etapie nic na razie nie wiado- Wydaje się jednak, że dużo racji doczne aż nadto. nika w Czernikowie – 59,7%. Listę
pewno przyczyni się do tego, że bę- mo. Centralna Komisja Egzamina- mają ci, którzy od dawna kwestio- No i jeszcze kwestia pozio- zamykają ex aequo Gimnazjum
dzie wyższy poziom nauczania. cyjna, odpowiedzialna za tworzenie nują sens egzaminów gimnazjal- mu. Egzamin gimnazjalny nie jest w Rzęczkowie oraz Gimnazjum
Moim zdaniem tak, dlatego że daje arkuszy, ma przygotować zadania. nych w kształcie, w jakim przepro- uważany za zbyt skomplikowany Księdza Piotra Skargi w Chełmży,
to większą ciągłość nauczania. Do tego dojdzie informator, co bę- wadzane były dotąd. zarówno przez nauczycieli, jak i sa- oba – 52,9%.
Wielu nauczycieli, głównie pra- mych uczniów. Czy takie egzaminy Gratulując najlepszej szkole,
dzie obowiązywało na danym etapie
A jak to wpłynie na egzekwowanie cujących w liceach, twierdzi, że mają w ogóle sens? jednocześnie zapytaliśmy jej dyrek-
egzaminacyjnym (w danym roku czy obecne egzaminy gimnazjalne są
wiedzy, czyli na egzaminy? Pozostawiając to pytanie otwar- tora o sekret tak spektakularnego
na egzaminach końcowych). To jest kpiną. Bo jak inaczej określić eg- tym, przyjrzyjmy się, jak w roku sukcesu.
To się okaże. Na razie trudno powie-
dzieć. dopiero przygotowywane. zamin, do którego wystarczy tylko obecnym poradzili sobie z egzami- - Sukces to ludzie – mówi Woj-
podejść, by go zdać? nem końcowym gimnazjaliści z po- ciech Rosiński, dyrektor Gimna-
A to, że egzaminy w szkole podsta- Kiedy się pojawi? Jest jeszcze i inna, nie mniej wiatu toruńskiego. zjum w Głuchowie. – Udało mi się
wowej będą obejmowały szerszy Nie wiem. Żadna konkretna data jak istotna kwestia. Powszechnie wia- W naszym powiecie istnieje 19 zebrać wspaniałą kadrę: młodych,
zakres, nie wpłynie na wyniki egza- dotąd nie padła. Oczywiście najle- domo, że w wielu gimnazjach szkół gimnazjalnych. Do egzami- kreatywnych, którym się chcia-
minów? piej by było, żeby jak najszybciej. Na doszło do takich patologii, że na- nu końcowego przystąpiło łącznie ło. Jednak jest to sukces trochę na
W tej chwili matura ma charak- pewno uczeń musi to wiedzieć na uczyciele nie uczą w sensie ści- 915 uczniów. Zdecydowanie najlep- otarcie łez. 17 lat naszej pracy idzie
ter komplementarny. Nie zdaje się rok przed danym egzaminem. My- słym, a jedynie przygotowują do szy wynik osiągnęło Gimnazjum na marne, ponieważ właśnie li-
tylko tego, co było 3 lata w liceum. ślę, że pierwsze informatory powin- zdawania egzaminów. W efekcie w Głuchowie, którego uczniowie kwidują nasze gimnazjum. Reszta
Uczniów obowiązuje wszystko, cze- ny pojawić się jesienią tego roku. nauczyciel liceum otrzymuje „pro- mogą się pochwalić średnią 63,3%. niech będzie milczeniem…
dukt”, który świetnie zdał egzamin Drugie miejsce zajęła Szkoła Pu- (RK)
REKLAMA

Poza Toruń . 14 lipca 2017
22 KULTURA

Niewielki
Sylvia Plath powiedziała kiedyś samo dno ludzkiej duszy. Mnie in-
o języku niemieckim, że brzmi, jak- teresuje to, o czym nigdy nie chcą
by był poskręcany z drutu kolcza- mówić. Dlatego w pewnym mo-
stego. Co powiedziałby pan o języ- mencie mają potrzebę, żeby się
ku rosyjskim? znieczulić. Jak przechodzimy do
Tak trafnie jak Plath to na pewno rzeczy bolesnych, do ludzkich dra-
nie powiem. Ale postaram się. Ję- matów, to człowiek z szafki wyj-

ocean
zyk rosyjski to najlepszy język do muje flaszkę. Co mam mu wtedy
wyrażania czułości. Na ile sposo- powiedzieć? Że obiecałem żonie, że
bów da się powiedzieć: babcia, ba- nie będę pił? Żeby napił się sam? To
buszka, babula, babuleńka, babu- byłby koniec rozmowy. Jak chcesz
liczka… Tak samo da się o matce, pruć z ludzi flaki, z Rosjan zwłasz-
o dzieciach. Do wyrażania czułości cza, to przygotuj się na to, że swój
to język lepszy od każdego innego. mały ocean wypić musisz.

wódy
Sam o sobie mówi pan, że jest re- Jak to jest przejść Trakt Kołymski?
porterem trotuarowym. Że obser- Kiedy sikasz tam po raz pierwszy,
wuje świat z perspektywy wałęsa- to myślisz, że masz dużą szansę
jącego się psa. Czego pan na tym nasikania na człowieka. Ta myśl:
padole szuka? przecież tu, pod moimi stopami
Przede wszystkim bohatera. Ta- może leżeć człowiek. Może nawet
kie jest zadanie reportera. To mój jakiś polski żołnierzyk z kampanii
wybór, gdzie szukam. Moi bohate- wrześniowej. Tak naprawdę jestem
rowie są na ulicy. Do każdego te- przecież na cmentarzu. Najdłuż-
matu możesz sobie wybrać, gdzie szym cmentarzu świata. Fizjologia
będziesz szukał. Albo na salonach, jest jednak fizjologią. Trzeba sobie
albo pod ścianami kamienic. Wolę z tym jakoś poradzić.
na trotuarach nie tylko dlatego, że
tacy ludzie są bliżsi mojemu sercu, Czy dałby się pan zamknąć do obo-
ale również dlatego, że moja poety- zu, podobnie jak rotmistrz Pilecki,
ka jest taka. Są po prostu ciekawsi po to tylko, by się dowiedzieć, jak
do opowiedzenia, jeśli idzie o moje tam jest? Po to tylko, by potem zro-
umiejętności reporterskie. bić z tego reportaż?
Ciekawości z pewnością by mi star-
Mawia pan, że stać pana na bardzo czyło. Nie mam jednak pewności,
wiele. Może pan długo nie jeść, dłu- czy miałbym tyle odwagi. Jako re-
go nie pić. Czy chciałby pan spró- porter staram się unikać sytuacji
bować ludzkiego mięsa? Pytam, ryzykownych. Bo to żadna sztuka
rzecz jasna, w perspektywie pań- dać się zatłuc w jakiś głupi spo-
skich doświadczeń na Kołymie. sób. Moim zadaniem jest przynieść
Oczywiście, że bym nie chciał. Mo- opowieść do domu. Nie mówiąc już
dlę się, żebym nigdy nie musiał się o tym, że komuś tam jest się jeszcze
w takiej sytuacji znaleźć. potrzebnym. Ciekawość reporter-
ską mam niesamowitą, ale cholera
Jest pan, zdaje się, jedyną osobą, wie, czy miałbym tyle odwagi.
której mogłem takie pytanie zadać.
Czy wyobraża pan sobie, że zadaję Jakie to uczucie pić wódkę z Natalią
je, dajmy na to, Irenie Santor? Nikołajewną Jeżow?
Tak, z pewnością mógł pan. To ta Niezwykłe. Nikt nie wiedział, że
reporterska cieka-

‘‘
wość, która mnie
samego napędza. To
prucie flaków, które
tak mnie kręci… Ale
wracając do pytania.
Nigdy nie chciałbym Jako reporter staram się uni -
- Kiedy na Trakcie Kołym- się znaleźć w takiej
skim sikasz po raz pierw-
sytuacji. Żeby to kać sytuacji ryzykownych .B o to
zrobić, trzeba by
się znaleźć w nie- żadna sztuka dać się zatłuc w jakiś
szy, masz dużą szansę na- ludzkim położeniu.
sikania na człowieka – mówi Choć na pewno na głupi sposób .M oim zadaniem jest
Kołymie przyszłoby
Jacek Hugo-Bader. Z autorem to o wiele łatwiej niż przynieść opowieść do domu .
gdziekolwiek indziej.
„Dzienników kołymskich” o jego Na szczęście nigdy nie byłem w sy- ktoś taki istnieje. Nawet sąsiadka
rosyjskich doświadczeniach rozma- tuacji walki o życie. mieszkająca piętro niżej. To tak,
jakby na pana klatce mieszkał syn
wia Robert Kamiński Czy szanujący się reporter musi Kiszczaka czy Jaruzela, a pan o tym
czasem przekląć? Nazwać rzecz po nie wiedział. Spałem u niej w przed-
fot. Łukasz Piecyk imieniu, bo inaczej się nie da? pokoju na karimacie pod portre-
Jeżeli używam wulgaryzmu, to zna- tem ojca. Ona oczywiście doskona-
czy, że taki jest mój stan emocji. le wie, że jej ojciec był największym
Jako młodemu reporterowi niemal zbrodniarzem, jakiego wydała zie-
w ogóle mi się to nie zdarzało. To mia rosyjska, uwzględniając także
przychodzi z wiekiem. Ostatnio Iwana Groźnego. A jednak jego
złapałem się na tym, że rozmawia- portret trzyma. To tak, jakby syn
łem z gimnazjalistami i posunąłem Goebbelsa powiesił sobie w salonie
mięsem. Oczywiście nie całą wią- portret ojca. W Niemczech coś po-
chę, ale jedno słowo mi się wyrwało. dobnego byłoby nie do pomyślenia.
Z wiekiem staję się coraz bardziej W Rosji jak najbardziej.
emocjonalny. To tematy, którymi
się zajmuję, wywołują moje emocje. Fascynacja Rosją, Kołymą zwłasz-
Zresztą: innych nie tykam. cza, to coś, co jak raz złapie za gar-
dło, raczej już nie puści…
Jadąc na wschód, wiedział pan, na W istocie. Nazywają ją „biegunem
co się porywa. Nie bał się pan, czy okrucieństwa”. Kto wymyślił taką
wystarczy panu wątroby? nazwę? Nawet o Auschwitz tak się
Doskonale wiem, dokąd jeżdżę. nie mówi. Jak można żyć na bie-
Nie wystarczy jednak powiedzieć, gunie okrucieństwa? To pytanie
że wiedziałem. Trzeba to rozumieć. fascynowało i będzie mnie fascy-
Ja z moich bohaterów wypruwam nować już zawsze. A propos… Jak
flaki. Nie chcę z nimi rozmawiać można być reporterem w Danii czy
o rzeczach błahych. Chcę zejść na Szwajcarii?
Poza Toruń . 14 lipca 2017
SPORT 23

Nowa warta
Po siedmiu sezonach Michał Kożuchowski zrezygno-
wał z funkcji trenera Mustanga Ostaszewo
Karol Żebrowski | fot. Łukasz Piecyk
Historyczny dla klubu sezon koń- rozwijaniu struktur i działalności
czy się niespodziewaną zmianą klubowej.
na stanowisku szkoleniowca. Być Za kadencji Michała Kożuchow-
może jednak następca trenera skiego na stanowisku trenera dru-
Kożuchowskiego sprawi, że osta- żyna nie tylko awansowała do fina-
szewski futbol osiągnie jeszcze łu Okręgowego Pucharu Polski, ale
wyższy poziom. również wywalczyła awans do klasy
„okręgowej”, w której później po-
Siódme miejsce w rozgrywkach trafiła zakończyć rozgrywki nawet
ligowych, ale przede wszystkim na trzeciej pozycji.
finał Okręgowego Pucharu Pol- - Zespół z roku na rok był coraz
ski – dorobek Mustanga z sezonu mocniejszy – uważa Michał Kożu-
2016/2017 był więcej niż zadowala- chowski. – Ostatni sezon był moim
jący. Drużyna pokazała, że drzemią zdaniem zdecydowanie najlepszy.
w niej ogromne możliwości, któ- Myślę, że przed tą drużyną dobra
re w najbliższej przyszłości mogą przyszłość, która w połączeniu
przynieść jeszcze więcej chluby z impulsem w postaci nowego tre-
Ostaszewu. Zaskakujące więc były nera może zapewnić Mustangowi
informacje przekazane przez klub bardzo dobre rezultaty. Klub może uznać ostatni sezon za sukces.
tuż po zakończeniu rozgrywek. Ze Wspomniany impuls ma dać
stanowiska trenera zrezygnował Dawid Zamiatowski, który w nie- funkcji trenera i piłkarza, czy też - Po rozmowie z Michałem Ko- sobie z tego sprawę nowy trener.
wieloletni, bo związany z Mustan- dawno zakończonym sezonie re- prowadzenia zespołu tylko w cha- żuchowskim wiem, czego mogę - Zrobię wszystko, aby drużyna
giem od siedmiu sezonów, trener prezentował jeszcze na boisku rakterze szkoleniowca. Zdecydo- się spodziewać – twierdzi Dawid była gotowa do walki o najwyższe
ostaszewian Michał Kożuchowski. barwy trzecioligowej Elany Toruń, wałem się na tę ostatnią, która na- Zamiatowski. – Zespół jest per- cele – zapewnia Dawid Zamiatow-
- Była to wyłącznie moja decy- a teraz podjął się wyzwania, jakim deszła z Ostaszewa. Wydaje mi się, spektywiczny i nie potrzebuje dużej ski. – Chciałbym, żeby wszystko
zja – mówi były już szkoleniowiec niewątpliwie jest przejęcie schedy że Mustang jest bardzo ciekawym rewolucji kadrowej. Będę chciał go opierało się na dobrej atmosferze,
zespołu z gminy Łysomice. – Podją- po Michale Kożuchowskim. projektem, a na naszej współpracy jednak wzmocnić na konkretnych
a zawodnicy mieli radość nie tylko
łem ją już na początku maja. Zwią- - Miałem spory dylemat, co zro- może skorzystać zarówno drużyna, pozycjach, aby dzięki zdrowej ry-
jak i ja. walizacji sportowej wpłynąć na ze spotkań, ale również samych jed-
zana jest z nowymi zadaniami, ja- bić po rozstaniu z Elaną – mówi
kie w przyszłości staną przede mną. nowy trener Mustanga Dawid Za- Nowy szkoleniowiec spotkał się jeszcze lepszą jakość gry Mustanga. nostek treningowych. Ja sam czer-
Nie żegnam się z Mustangiem. miatowski. – Dostałem bardzo z drużyną po raz pierwszy wczoraj, Po spotkaniach finałowych prze- pię satysfakcję z bycia częścią tej
Będę wspierał nowego szkoleniow- dużo propozycji – kontynuowa- tj. 13 lipca. Pierwszy trening zain- ciwko Wdzie Świecie apetyty na wspaniałej dyscypliny, więc jeżeli
ca, a później prezesa Wacława Tra- nia kariery i grania nawet dalej na augurował okres przygotowawczy sukcesy sympatyków ostaszewskie- chłopacy będą również zadowoleni,
wińskiego, z którym skupimy się na szczeblu trzecioligowym, łączenia przed sezonem 2017/2018. go klubu na pewno wzrosły. Zdaje to powinno być dobrze.

Wracamy do domu Szansa dla każdego
Legia Chełmża ogłasza nabór re- Ponadto klub postanowił dać
Zamek w sezonie 2016/2017 osiągnął cel, jakim było utrzymanie. Co przyniosą krutacyjny do zespołu rezerw, możliwość dołączenia do zespołu
który od sezonu 2017/2018 będzie potencjalnie nowym zawodnikom,
kolejne rozgrywki? występował w toruńskiej B-klasie. którzy nie są obecnie związani
z Legią. Mogą się oni zgłaszać bez-
Dziewiąta pozycja na koniec A- Utworzenie drugiej drużyny jest pośrednio do klubu lub przez profil
-klasowych zmagań jest uzna- kolejnym krokiem dla klubu w celu społecznościowy Legii na portalu
wana w Zamku Bierzgłowskim rozwinięcia go na poziomie struk- Facebook. Jak udało nam się do-
za dobry rezultat. W klubie czuć turalno-organizacyjnym. Legia po- wiedzieć, już siedem takich osób
optymizm, a w osiągnięciu jeszcze szła w ślady zespołów z wyższych awizowało swoje chęci reprezento-

‘‘
lepszych wyników ma pomóc od- klas rozgrywkowych oraz nielicz- wania klubu w lidze.
nowione boisko, które dla Zamku nego grona czwartoligowców, któ-
ma stać się prawdziwą twierdzą. re posiadają „rezerwy” w niższych
ligach. Za utworzenie kadry będzie
Za zawodnikami z gminy Łu- odpowiedzialny Dariusz Preis,
bianka intensywny sezon. Po dwóch dla którego jest to powrót do ma-
latach przerwy Zamek powrócił na cierzystego klubu. Szkoleniowiec
A-klasowe salony i w trudnej roli
beniaminka rozgrywek musiał wal-
ostatnio prowadził piątoligowy ze- Długo nie zasta-
spół Victorii Lisewo, a teraz oprócz
czyć o każdy cenny ligowy punkt. wspomnianej roli trenera Legii II nawiałem się nad propo-
Początek rozgrywek był w wykona- Chełmża, będzie również pełnił
niu podopiecznych trenera Marci- funkcję asystenta pierwszego tre- zycją Legii.
na Waltera piorunujący.
nera Legii Rafała Lewandowskiego.
- Graliśmy dobrze i utrzymy-
waliśmy się w czubie tabeli – mówi głównym celem było utrzymanie - Nie możemy się doczekać - Długo nie zastanawiałem się - Przed nikim nie zamykamy
szkoleniowiec. – Mieliśmy nawet się w rozgrywkach i zapewniliśmy pierwszego występu na nowej mu- nad propozycją Legii – mówi Da- drzwi – twierdzi trener Preis. – Po-
szansę na objęcie fotela lidera, jed- je sobie na długo przed końcem se- rawie – mówi Marcin Walter. – Li- riusz Preis. – Uważam, że stwo- dobny pomysł pojawił się rok temu,
nak spotkanie z - jak się później zonu. Cieszy mnie przede wszyst- czymy, że będziemy na nim osiągać rzenie drugiej drużyny jest bardzo ale ostatecznie nic z tego nie wy-
okazało - zwycięzcą ligi Pomorza- kim charakter i atmosfera w dru- jeszcze lepsze wyniki, niż to miało dobrym pomysłem. Zespół będzie szło. Teraz liczę na to, że będzie ina-
ninem Toruń zakończyło się zwy- żynie. Wiele razy przegrywaliśmy, miejsce na boisku w Pigży. Przed przede wszystkim przeznaczony czej. Choć drugi zespół nie będzie
cięstwem rywali 2:3. Dopiero trzy a mimo to potrafiliśmy podnieść nami trudny sezon. Liga została dla wychowanków naszego klubu, nastawiony na konieczne wywal-
ostatnie mecze rundy jesiennej, się i przechylić szalę zwycięstwa na powiększona, tym razem rozegra- aby ci po ukończeniu wieku junio- czenie awansu czy zajęcie miejsca
które niestety przegraliśmy, sprawi- swoją korzyść. my 30 spotkań. Dla tak małego ra nie musieli odchodzić do innych w czołówce, to chcemy, aby osoby
ły, że na półmetku rozgrywek zaj- Większość punktów Zamek klubu jak Zamek jest to nie lada klubów, tylko mogli kontynuować występujące w nim godnie repre-
mowaliśmy ósme miejsce. zdobył u siebie, choć nie jest to do wyzwaniem. Wierzę jednak w ze- swoją przygodę z piłką w Chełmży. zentowały Legię, dlatego spośród
Drużyna konsekwentnie zdo- końca prawdą. Drużyna przez cały spół i uważam, że posiadamy skład, W drużynie będą również występo- chętnych przeprowadzimy selekcję.
bywała punkty i ostatecznie sezon sezon rozgrywała domowe mecze z którym możemy myśleć o walce wać rekonwalescenci, czyli piłkarze Sprawdzić się może jednak każdy.
zakończyła na dziewiątej pozycji na boisku w Pigży z powodu re- o górną część tabeli. Czy stać nas na pierwszej drużyny, którzy wracają Wszystkich chętnych zapraszamy
z dorobkiem 36 oczek uzyskanych montu na boisku w Zamku Bierz- coś więcej? Myślę, że odpowiedź na do formy po kontuzji, a także ci, na pierwszy trening, który rozpocz-
w 26 spotkaniach. głowskim. Dopiero od nadcho- to pytanie zweryfikuje boisko, ale ja którzy nie będą otrzymywali dosta- nie się 2 sierpnia o godz. 18 na Sta-
- Sezon można uznać za udany – dzących rozgrywek będzie ono do z optymizmem patrzę w przyszłość. tecznej liczby szans podczas czwar- dionie Miejskim w Chełmży.
twierdzi Marcin Walter. – Naszym dyspozycji klubu. (KZ) toligowych zmagań. (KŻ)
Poza Toruń . 14 lipca 2017

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful