You are on page 1of 1

Fantasy Skirmish

Durgaluk Krzywousty, Skrytobójca, Hobgoblin:
LICZBA MODELI W DRUŻYNIE: 0-1 CHARAKTERYSTYKA DURGALUK KRZYWOUSTY:
KOSZT REKRUTACJI: 50 ZK HOBGOBLIN SZ WW US S WT ŻW I A CP
ŻOŁD: SPECJALNE Początkowa 4 4 4 3 3 1 3 1 6
PRESTIŻ DRUŻYNY: +45 PUNKTÓW Maksymalna 5 6 6 4 4 3 6 4 7
PODSTAWKA: 20 X 20 MM BROŃ/PANCERZ: Durgaluk Krzywousty posiada SZTYLET, MIECZ oraz DMUCHAWKĘ
i BROŃ MIOTANĄ (NOŻE).
Durgaluk Krzywousty jest żylastym, szczupłym i wyjątkowo podłym oraz mściwym
ZASADY SPECJALNE:
Hobgoblinem. Pokrętny charakter, okrucieństwo oraz nikczemność, a także
NIENAWIŚĆ, RANGER, ZWIADOWCA.
niezwykła biegłość w posługiwaniu się truciznami oraz kłamstwem uczyniły z niego
INFILTRACJA: Skrytobójca może spróbować ukryć się w szeregach kompanii
użyteczne narzędzie w rękach Czarnoksiężników Krasnoludów Chaosu oraz Hersztów
przeciwnika! DOWÓDCA Durgaluka Krzywoustego przed rozpoczęciem potyczki ale
Jeźdźców Wilków, którzy sowicie płacą za usługi Skrytobójcy.
po wystawieniu modeli przez przeciwnika może wykonać rzut K6. Wynik 1
Durgaluk Krzywousty z równą wprawą posługuje się sztyletem oraz trucizną jak i
oznacza, że Postać Dramatu został zdemaskowany przez drużynników
kłamstwem oraz oszczerstwem sprawnie eliminując wrogów swych zleceniodawców
przeciwnika i Wyłączony z akcji!, a w trakcie sekwencji po potyczce należy wykonać
zarówno skrytobójczymi zamachami jak i podżegając do buntów niewolników,
rzut na TABELĘ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ. Natomiast rezultat 2+ oznacza, że
poddanych i przybocznych.
bohaterowi specjalnemu udało się przeniknąć w szeregi wrogiej kompanii, a
Hobgoblin niewiele mówi o swojej przeszłości. Niektórzy powiadają, że był
DOWÓDCA Skrytobójca może potajemnie wskazać i zapisać jedną z wrogich grup
niewolnikiem Skavenów z klanu Eshin, natomiast inni twierdzą, że przez wiele lat
stronników złożoną z pieszych modeli na podstawkach 25x25 mm i mniejszych,
wędrował przez ziemie Kitaju i Nipponu, gdzie poznał egzotyczne techniki sztuk walki
które nie podlegają zasadzie specjalnej DEMON, ISTOTA ETERYCZNA, LEŚNY
oraz wykradł wiedzę orientalnych trucicieli. Skrytobójca nie zaprzecza plotkom, a nawet
DUCH, NIEUMARŁY, FANATYK, FURIA, ZIMNOKRWISTY, ZWIERZĘ lub LOT.
sam rozpowszechnia sprzeczne informacje na swój temat, ciesząc się następnie
Jeżeli grupa stronników w szeregach której ukrywa się Skrytobójca zostanie w
nieprawdopodobnymi historiami i opowieściami zasłyszanymi na swój temat.
całości Wyłączona z akcji! zanim Postać Dramatu zostanie ujawniona, również
UWAGI: Durgaluk Krzywousty może zostać zatrudniony przez następujące drużyny: bohater specjalny zostaje Wyłączona z akcji!, a w trakcie sekwencji po potyczce należy
Krasnoludów Chaosu z Zorn Uzkul oraz Jeźdźców Wilków. wykonać rzut na TABELĘ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ.
Durgaluk Krzywousty, który osiągnął kolejny poziom doświadczenia i w ramach Na początku drugiej, trzeciej, czwartej, itd., tury gracza drużyny w szeregach
rozwoju wylosował NOWĄ UMIEJĘTNOŚĆ może nauczyć się jednej zdolności z listy której służy Postać Dramatu, w fazie rozpoczęcia tury DOWÓDCA może wezwać
umiejętności WALKI lub SZYBKOŚCIOWYCH. Ponadto, Skrytobójca może nauczyć się ukryty w szeregach wrogiej grupy stronników model Skrytobójcy.
jednej z wymienionych poniżej umiejętności specjalnych: Należy wykonać test CP DOWÓDCY. Jeśli test zakończy się powodzeniem,
CHARAKTERNIK: Durgaluk Krzywousty może przerzucić nieudany test model Skrytobójcy pojawia się w miejsce wrogiego stronnika wskazanego przez
STRACHU i GROZY. Wynik drugiego rzutu jest ostateczny. Ponadto, Postać DOWÓDCĘ. Jeśli test CP zakończy się niepowodzeniem postać dramatu pojawia się
Dramatu automatycznie zdaje testy SAM W WALCE. w miejsce stronnika wskazanego przez przeciwnika.
SZTUKA CICHEJ ŚMIERCI: Bohater specjalny opanował zabójczą sztukę walki W jednym i drugim przypadku, model stronnika należy uznać za Wyłączony z
otwartymi dłońmi, nauczaną przez mistrzów sztuk walki w Kitaju. W fazie akcji!, a w trakcie sekwencji po potyczce należy wykonać rzut na TABELĘ
walki wręcz nieuzbrojony model może walczyć otwartymi dłońmi tak, jakby POWAŻNYCH OBRAŻEŃ.
posiadał zdolność broń naturalna oraz tak jakby walczył dwoma BRONIAMI PODŻEGACZ: Durgaluk Krzywousty potrafi zwrócić przeciwko sobie nawet
RĘCZNYMI z cechą oręża WYWAŻONY (Hobgoblin otrzymuje +1 ATAK). najlepszych kompanów. PODŻEGANIE może zostać użyte w fazie strzelania, a
Dzięki znajomości anatomii Skrytobójca potrafi precyzyjnie wymierzać bohater specjalny może obrać za cel dowolny niezwiązany walką model wrogiego
zabójcze ciosy, model zadaje zranienie krytyczne jeżeli w rzucie na zranienie stronnika pozostający w polu widzenia, w odległości do 6”. Na początku najbliższej
wypadnie dublet, ponadto trafiony i zraniony przeciwnik otrzymuje premię +1 własnej tury, w fazie rozpoczęcia tury (przed zadeklarowaniem szarż), ofiara
do rzutu w TABELI EFEKT ZRANIENIA. PODŻEGACZA musi wykonać test CP. Udany test oznacza, że model oparł się
ZABÓJCZY CIOS: Dzięki uczestnictwu w wielu walkach Durgaluk Krzywousty wpływowi Postaci Dramatu i nie dzieje się nic nadzwyczajnego. Nieudany test CP
osiągnął doskonałość w sztuce zabijania i czyni to nad podziw szybko i oznacza, że ofiara poddała się wpływowi Skrytobójcy i jest święcie przekonana, że
gładko. Wszystkie ATAKI wykonane przez Postać Dramatu w fazie walki najbliższy sprzymierzony stronnik znieważył jego matkę, wiarę lub higienę
wręcz podlegają zasadzie specjalnej ZABÓJCZY CIOS. osobistą. Model zatrzymuje się w miejscu i odmawia wykonania jakichkolwiek
działań w tej turze poza dokonaniem krwawej zemsty. Jeżeli ‘prowokator’
znajduje się w zasięgu szarży to ‘znieważony’ model natychmiast szarżuje i będzie
walczył do końca tury ze stronnikiem, który go ‘sprowokował’. Po zakończeniu
fazy walki modele należy ustawić 1” od siebie. Jeżeli w zasięgu szarży nie znajduje
się żaden stronnik, a ‘znieważony’ model uzbrojony jest w broń dystansową to w fazie
strzeleckiej będzie on strzelał do najbliższego widocznego sprzymierzonego
stronnika. Jeżeli nie zachodzą wyżej wymienione okoliczności lub najbliższym
modelem jest postać bohatera, ofiara jest niemal pewna, że usłyszała coś
obraźliwego z ust stojącego nieopodal stronnika. Model zatrzymuje się i zaczyna
wyzywać stronników, co uniemożliwia mu jakiekolwiek działanie w tej turze.
Należy zauważyć, że PODŻEGANIE nie działa na istoty podlegające zasadzie specjalnej
NIEZŁOMNOŚĆ.
UKRYWANIE SIĘ: Durgaluk Krzywousty do mistrzostwa opanował sztukę ukrywania
się. Dopóki Skrytobójca pozostaje w odległości do 1” od dowolnego elementu
terenu wiejskiego, przeciwnik musi wykonać udany test I aby zaszarżować lub
ostrzelać, także magicznymi pociskami, model bohatera (choć Postać Dramatu nadal
odczuwa skutki zaklęć obszarowych oraz takich, które nie wymagają by
rzucający zaklęcie mag widział cel).
TRUCICIEL: Cały niemagiczny oręż posiadany przez Durgaluka Krzywousty jest
zatruty. Broń zachowuje swoje właściwości, a dodatkowo zyskuje cechę oręża
ZATRUTY ATAK.
WARZENIE TRUCIZN: Drużyna w szeregach której służy Skrytobójca otrzymuje
kumulatywny premię +1 do rzutu na DOSTĘPNOŚĆ TRUCIZN ponadto cena
specyfików zostaje obniżona o K6 ZK (do minimalnie 1 ZK).
ŻOŁD: Po zakończeniu fazy eksploracji należy wykonać rzut K6, którego wynik
określi wartość wynagrodzenia o które ‘upomni’ się Postać Dramatu. Wynik 1-2
oznacza, że Durgaluk Krzywousty porzuca dotychczasową służbę i przechodzi na
usługi nowego pracodawcy - należy usunąć Postać Dramatu z KARTY DRUŻYNY.
Wynik 3-4 oznacza, że Skrytobójca zażądał żołdu w postaci K3 Łupów! (zobacz
ROZDZIAŁ XIIII: KAMPANIA). Natomiast rezultat 5-6 oznacza, że Hobgoblin
zaaferowany ostatnimi wydarzeniami zapomina o żołdzie.

1|Strona

Related Interests