You are on page 1of 7

Statut Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju NASZE MIASTO

(tekst jednolity)

Rozdzia I. Postanowienia oglne

1
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju NASZE MIASTO, zwane dalej Stowarzyszeniem,
dziaa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
oraz postanowie niniejszego statutu.

2
Siedzib Stowarzyszenia jest miasto Rabka-Zdrj.

3
1. Terenem dziaania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej
ze szczeglnym uwzgldnieniem Rabki-Zdrj i wojewdztwa maopolskiego.
2. Dla realizacji celw statutowych stowarzyszenie moe prowadzi dziaania poza
granicami kraju na terenie innych pastw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4
Stowarzyszenie posiada osobowo prawn. Powoane jest na czas nieokrelony.

5
Stowarzyszenie wsppracuje z krajowymi, zagranicznymi i midzynarodowymi
organizacjami pozarzdowymi i innymi instytucjami. Moe pozostawa czonkiem
tych organizacji na zasadach penej autonomii.

6
Stowarzyszenie opiera swoj dziaalno na pracy spoecznej czonkw.
Do prowadzenia swoich dziaa moe zatrudnia pracownikw oraz powoywa
biura.

Rozdzia II. Cele i sposoby ich realizacji

7
Celem stowarzyszenia jest:
- dziaalno wspomagajca rozwj wsplnoty i spoecznoci lokalnej;
- budowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich w rodowisku lokalnym;
- promocja i zachcanie do czynnego udziau w yciu lokalnej spoecznoci;
- wspieranie prywatnych inicjatyw zwizanych z kultur;
- promowanie i reklama Rabki-Zdroju;
- dziaalno na rzecz rodziny, dzieci i modziey;
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
- turystyka i krajoznawstwo;

1/7
- dziaalno wspomagajca rozwj gospodarczy;
- dziaalno charytatywna;
- dziaalno na rzecz osb niepenosprawnych;
- dziaalno, na rzecz seniorw;
- wspomaganie rozwoju techniki, innowacyjnoci oraz rozpowszechnianie nowych
rozwiza technicznych;
- dziaalno edukacyjna;
- dziaalno na rzecz ekologii i ochrony rodowiska;
- dziaalno na rzecz porzdku i bezpieczestwa publicznego;
- promocji i organizacji wolontariatu.

8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez organizacj i wsparcie:
- imprez kulturalnych, sportowych, otwartych i zamknitych;
- kursw, szkole i warsztatw edukacyjnych;
- wystaw, pokazw i wernisay;
- konkursw, zawodw i turniejw;
- stypedniw pomocowych

Rozdzia III. Czonkowie Stowarzyszenia

9
1. Czonkami Stowarzyszenia mog by osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna
moe by jedynie czonkiem wspierajcym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada czonkw:
a. zwyczajnych,
b. wspierajcych,
c. honorowych.

10
1. Czonkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moe by kada osoba fizyczna, ktra
zoy pisemn deklaracj przystpienia i doczy pisemn rekomendacj trzech
czonkw zaoycieli Stowarzyszenia.
2. Przyjcia nowych czonkw dokonuje Zarzd uchwa podjt nie pniej ni
w cigu dwch miesicy od daty zoenia deklaracji.
3. Czonkiem wspierajcym Stowarzyszenia moe zosta osoba fizyczna i prawna
deklarujca pomoc finansow, rzeczow lub merytoryczn w realizacji celw
Stowarzyszenia.
4. Czonkiem wspierajcym staje si po zoeniu pisemnej deklaracji na podstawie
uchway Zarzdu podjtej nie pniej ni w cigu dwch miesicy od daty zoenia
deklaracji.
5. Czonkiem honorowym Stowarzyszenia moe by osoba fizyczna, ktra wniosa
wybitny wkad w dziaalno i rozwj Stowarzyszenia.
6. Czonkiem honorowym staje si po przyjciu uchway przez Walne Zebranie na

2/7
wniosek Zarzdu albo co najmniej 5 czonkw Stowarzyszenia.

11
Czonkowie zwyczajni maj prawo:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do wadz Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku i wszelkich form dziaalnoci Stowarzyszenia,
c. udziau w zebraniach, wykadach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
d. zgaszania wnioskw co do dziaalnoci Stowarzyszenia.

12
Czonkowie zwyczajni maj obowizek:
a. brania udziau w dziaalnoci Stowarzyszenia i w realizacji jego celw,
b. uczestniczenia w walnych zebraniach czonkw,
c. przestrzegania statutu i uchwa wadz Stowarzyszenia,

13
1. Czonkowie wspierajcy i honorowi nie posiadaj biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mog jednak bra udzia z gosem doradczym w statutowych wadzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadaj takie prawa jak czonkowie zwyczajni.
2. Czonek wspierajcy ma obowizek wywizywania si z zadeklarowanych
wiadcze, przestrzegania statutu oraz uchwa wadz Stowarzyszenia.

14
1. Czonkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynalenoci do Stowarzyszenia zoonej
na rce Zarzdu,
b. wykluczenia przez Zarzd:
- z powodu racego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowie
i uchwa wadz Stowarzyszenia,
- ze wzgldu na brak przejaww aktywnej dziaalnoci na rzecz Stowarzyszenia.
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sdu,
d. mierci czonka lub utraty osobowoci prawnej przez czonka wspierajcego.
2. Od uchway Zarzdu w sprawie pozbawienia czonkostwa w Stowarzyszeniu
przysuguje odwoanie do Walnego Zebrania Czonkw w terminie 14 dni od daty
dorczenia stosownej uchway. Odwoanie jest rozpatrywane na najbliszym Walnym
Zebraniu Czonkw. Uchwaa Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdzia IV. Wadze Stowarzyszenia

15
Wadzami Stowarzyszenia s:
a. Walne Zebranie Czonkw,

3/7
b. Zarzd,
c. Komisja Rewizyjna.

16
1. Wadze Stowarzyszenia wybierane s przez Walne Zebranie Czonkw
w gosowaniu jawnym zwyk wikszoci gosw. Walne Zebranie moe
zdecydowa o przeprowadzeniu gosowania tajnego.
2. W razie, gdy skad wadz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania
kadencji uzupenienie ich skadu moe nastpi w drodze kooptacji, ktrej dokonuj
pozostali czonkowie organu, ktry uleg zmniejszeniu. W trybie tym mona powoa
nie wicej ni poow skadu organu.

17
Uchway wszystkich wadz Stowarzyszenia zapadaj w gosowaniu jawnym zwyk
wikszoci gosw, przy obecnoci co najmniej poowy czonkw uprawnionych
do gosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez wzgldu na liczb
obecnych czonkw, chyba, e dalsze postanowienia statutu stanowi inaczej.

18
Kadencja wszystkich wybieralnych wadz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

Walne Zebranie Czonkw

19
1. Najwysz wadz Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Czonkw.
2. Walne Zebranie moe by zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania zwouje Zarzd raz w roku, jako sprawozdawcze,
i co pi lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiajc czonkw o jego
terminie, miejscu i proponowanym porzdku obrad co najmniej na 14 dni przed
terminem Walnego Zebrania. Jeli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwouje
si zebranie w drugim terminie nie pniej ni w cigu miesica od dnia zwoania
Walnego Zebrania Czonkw. W drugim terminie Walne Zebranie Czonkw jest
wane bez wzgldu na liczb obecnych czonkw zwyczajnych.
4. Walne Zebranie obraduje wg. uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwouje Zarzd:
a. z wasnej inicjatywy,
b. na danie czonkw Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 oglnej liczby czonkw zwyczajnych
Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zosta zwoane przed upywem 21 dni
od daty zgoszenia wniosku lub dania i obradowa nad sprawami, dla ktrych
zostao zwoane.

20

4/7
Do kompetencji Walnego Zebrania naley:
a. okrelenie gwnych kierunkw dziaania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybr i odwoywanie wszystkich wadz Stowarzyszenia,
d. udzielanie Zarzdowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda wadz Stowarzyszenia,
f. rozpatrywanie odwoa od uchwa Zarzdu,
g. podejmowanie uchway o rozwizaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majtku,
h. podejmowanie uchwa w sprawie przyjcia czonka honorowego,
i. podejmowanie uchwa w sprawie ustanawiania i wysokoci skadek czonkowskich,
j. Podejmowanie uchwa o podjciu i zakresie podejmowanej dziaalnoci
gospodarczej,
k. podejmowanie uchwa we wszystkich sprawach niezastrzeonych do kompetencji
innych wadz Stowarzyszenia.

Zarzd

21
1. Zarzd jest powoany do kierowania ca dziaalnoci Stowarzyszenia zgodnie
z uchwaami Walnego Zebrania Czonkw, reprezentuje Stowarzyszenie
na zewntrz.
2. Zarzd skada si z 3 osb, spord ktrych na pierwszym posiedzeniu wybiera
prezesa.
3. Posiedzenia Zarzdu odbywaj si w miar potrzeb, nie rzadziej jednak ni raz
na kwarta.
4. Posiedzenia Zarzdu zwouje prezes.

22
Do kompetencji Zarzdu naley:
a. kierowanie biec prac Stowarzyszenia,
a. realizowanie uchwa Walnego Zebrania,
c. zarzdzanie majtkiem Stowarzyszenia,
d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewntrz i dziaanie w jego imieniu,
f. przyjmowanie i wykluczanie czonkw Stowarzyszenia,
g. zwoywanie Walnego Zebrania,

Komisja Rewizyjna

23
1. Komisja Rewizyjna powoana jest do sprawowania kontroli nad dziaalnoci
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna skada si z 3 osb w tym przewodniczcego wybieranego

5/7
na pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywaj si w miar potrzeb nie rzadziej jednak
ni raz w roku. Posiedzenia Komisji zwouje przewodniczcy.

24
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naley:
a. kontrola caoksztatu dziaalnoci Stowarzyszenia, w tym pod ktem realizacji
celw,
b. ocena pracy Zarzdu, w tym corocznych sprawozda i bilansu,
c. skadanie sprawozda na Walnym Zebraniu Czonkw wraz z ocen dziaalnoci
Stowarzyszenia i Zarzdu Stowarzyszenia,
d. wnioskowanie do walnego zebrania czonkw o udzielanie absolutorium
Zarzdowi,
e. wnioskowanie o odwoanie Zarzdu lub poszczeglnych czonkw Zarzdu w razie
jego bezczynnoci,
f. wnioskowanie o zwoanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Czonkw.

Rozdzia V. Majtek i gospodarka finansowa

25
1. rdami powstania majtku Stowarzyszenia s:
a. skadki czonkowskie
b. darowizny, zapisy i spadki,
c. rodki pochodzce z ofiarnoci publicznej, ze sponsoringu,
d. dotacje, subwencje, udziay, lokaty
e. dochodu z majtku wasnego.
2. Wszelkie rodki pienine s przechowywane na koncie lub w kasie
Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodark finansow zgodnie z obowizujcymi
przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciania majtku Stowarzyszenia
podejmuje Zarzd.

26
1. Stowarzyszenie prowadzi dziaalno statutow nieodpatn i odpatn, w zakresie
celw Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie moe prowadzi dziaalno gospodarcz w zakresie odrbnym od
dziaalnoci statutowej odpatnej.
3. Walne Zebranie moe podj uchwa o podjciu dziaalnoci gospodarczej,
ustalajc jednoczenie jej zakres.

Sposb reprezentacji

27

6/7
Do skadania owiadcze woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach
majtkowych, uprawnionych jest cznie dwch czonkw zarzdu, w tym prezes.

Rozdzia VI. Postanowienia kocowe

28
Uchwa w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie
Czonkw bezwzgldn wikszoci gosw, w obecnoci przynajmniej poowy
czonkw uprawnionych do gosowania.

29
1. Uchwa o rozwizaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Czonkw
kwalifikowan wikszoci 2/3 gosw przy obecnoci co najmniej poowy czonkw
uprawnionych do gosowania.
2. Podejmujc uchwa o rozwizaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Czonkw
okrela sposb jego likwidacji oraz przeznaczenia majtku Stowarzyszenia.

7/7