BEZPŁATNA GAZETA REGIONU TORUŃSKIEGO | NR 125 | 25 SIERPNIA 2017 | ISSN 4008-3456 | NAKŁAD 30 000 EGZ.

|

www.pozatorun.pl

Polegli
Nie mana WOS-ie
takiej siły Polegli
Nadzieja na WOS-ie
polskiego kolarstwa
Dom rodziny Bukowskich z Mierzynka spłonął. Ja- Konrad Kołodziejski z gminy Łubianka został kolar-
kie były przyczyny pożaru? skim mistrzem Polski juniorów młodszych
Czernikowo . Gmina Chełmża . Miasto Chełmża . Łubianka . Łysomice . Lubicz . Obrowo . Wielka Nieszawka . Zławieś Wielka

Witacz wita

Panie z Koła Kobiet Aktywnych „Od-Nova” z Bielczyn przygotowały już przydrożne witacze.
To znak, że zbliżają się dożynki. W naszym powiecie potrwają one do połowy września
Gmina Lubicz: Gmina Łysomice: Gmina Chełmża: Chełmża:
Gmina już po raz siódmy zaprosiła Gmina Łysomice wyruszyła na po- Żniwa powoli zbliżają się do końca. Problemy spółki Bioetanol jeszcze
mieszkańców do udziału w jednej moc poszkodowanym w nawałnicy Czas więc podziękować za plony na się nie skończyły. Przed pracowni-
z największych imprez w regionie mieszkańcom gminy Gostycyn gminnych dożynkach kami kolejna przeprawa
Poza Toruń . 25 sierpnia 2017
2 FELIETONY
W ydawca „P oza T oruń ” korzysta i poleca usługi kancelarii prawnej „P łaza i W spólnicy ” stopka redakcyjna
Redakcja „Poza Toruń”
Toruń, ul. Skłodowskiej-Curie 41
redakcja@pozatorun.pl
ku na plaży, premier zaś zapada za fajową scenografię. Telewizja
Państwo PiS się pod ziemię, a spanikowany
rzecznik rządu (jako jedyny w tym
„publiczna”, jak przystało na tubę
rządu, staje na rzęsach, żeby prze-
Kontakt do redakcji
GSM 733 842 795
czasie nie na plaży) nie jest w sta- Wydawca
konać Polaków, że Państwo PiS nie Fundacja MEDIUM
nie odpowiedzieć na pytania, co
zamierza zrobić Państwo PiS dla dało ciała. Na dodatek niby pędzą- Redaktor naczelny
PRZEMYSŁAW TERMIŃSKI ludzi, którzy stracili cały dobytek? cy z odsieczą minister Maciere- Radosław Rzeszotek
Senator RP Proszę mi wierzyć, że dostaję wicz utknął w błocie wojskowym Sekretarz redakcji
szewskiej pasji, patrząc, co dzieje jeepem i gdyby nie litość świad- Łukasz Piecyk
się dalej. Zamiast szybko naprawić ków zdarzenia, musiałby pewnie Redaktor wydania
Za każdym razem obiecuję so- szego regionu (szczególnie świecki tę sytuację i przeprosić za obsuwę, wzywać międzynarodową brygadę Kinga Baranowska
bie i moim Drogim Czytelnikom, i tucholski), zrujnowały dorobek Państwo PiS rozgrywa tragedię NATO. Być może chciał dorównać Dział reportażu i publicystyki
że chociaż jeden felieton poświęcę tysiącom osób. Oczywiście, jak poszkodowanych w znany sobie Stefanowi Czarnieckiemu, który Robert Kamiński
tematowi niezwiązanemu z PiS- to w Państwie PiS, rychła pomoc sposób. Następuje seria konferen- Dział informacyjny
-em. A tu, jak na złość, nie da się. poszkodowanym nie może być ot cji, na których palcem wskazuje o wiele skuteczniej „dla ojczyzny
Michał Ciechowski,
To właśnie ten tekst planowałem tak, po prostu normalnie urucho- się winnych opóźnień i - żeby było ratowania rzucił się przez morze”.
Katarzyna Ochocka,
poświęcić w całości rozpoczyna- miona; premier z ministrem spraw jasne - winni wszyscy, tylko nie Ten żałosny spektakl jeszcze się Piotr Gajdowski
jącym się dożynkom na terenie wewnętrznych i administracji jadą Państwo PiS. Minister Błaszczak nie zakończył, nadal trwa i zdaje Kultura
powiatów toruńskiego i chełmiń- bezzwłocznie na miejsce katakli- atakuje samorządowców, sołtysa się nie mieć końca. Po raz kolejny Michał Ciechowski
skiego. Chciałem skierować garść zmu i w towarzystwie wojewody Rytla, niepubliczne media i Bóg Państwo PiS poprzez swoją propa- Sport
ciepłych słów do naszych rolni- ogłaszają stan klęski żywiołowej, raczy wiedzieć, kogo jeszcze. Pre- gandę próbuje udawać, że jest na- Karol Żebrowski
ków, o ich ciężkiej pracy i wyzwa- oceniają szkody i informują o ro- mier, chcąc odrobić zapóźnienia, szym państwem, niezależnie, czy Zdjęcia
niach stojących przed nimi. dzaju pomocy skierowanej do po- w gustownym obuwiu występuje
Niestety nad pogodą nie panu- szkodowanych. na dziesiątkach wywiadów w tle chodzi o Trybunał Konstytucyjny, Łukasz Piecyk
ję, a ta sprawiła, że nawałnice, któ- W Państwie PiS minister spraw ze strażakami, policjantami, żoł- sądy, media, czy wreszcie o pomoc REKLAMA
re przetoczyły się przez północną wewnętrznych i administracji wy- nierzami, którzy są specjalnie dla zwykłych ludzi, którym się ona Karol Przybylski
Polskę, w tym przez powiaty na- leguje się w wiklinowym koszycz- spędzani tylko po to, żeby porobić po prostu należy. (GSM 665 169 292),
Justyna Tobolska
(GSM 603 285 530)
Iwona Zuchniak
(GSM 500 324 572),
ich drażnić. Komorowskiego: „Woda ma Małgorzata Kramarz

I śmieszno, Nie postało im w główkach,
że na szacunek i zaufanie ludzi
to do siebie, że się zbiera i stano-
wi zagrożenie, ale potem spływa
(GSM 607 908 607),
reklama@pozatorun.pl

i straszno pracuje się latami i czynami i że
oni też mieli na to aż 8 lat! Znad
morza przenieśli się na Przystanek
do głównej rzeki i do Bałtyku”.
I Tuska, który wtedy „nie plano-
Korekta
Piotr Gajdowski
Skład
DARIUSZ MELLER Woodstock, gdzie w tych swoich wał ogłaszać stanu klęski żywio-
Studio Poza Toruń
Radny Powiatu Toruńskiego koszulinach pasowali jak pięść do łowej, gdyż on w akcji ratowniczej
Druk
oka. Potem przestało być śmieszno w niczym nie pomaga”, a utyski- Drukarnia Polska Press Bydgoszcz
i wrócili do straszno, czyli do cha- wania mieszkańców Kobiernic na
Kończą się wakacje. Dla niektó- związane najpierw obśmiały bene- rakterystycznej dla nich bezpod- brak pomocy ze strony miejsco- ISSN 4008-3456
rych przebywających nad polskim ficjentów Programu 500+ (no bo stawnej krytyki posunięć rządu. wego wójta zbył: „Ja wam wójta
morzem mogły one być trauma- Redakcja nie odpowiada za treść
jakże to, plaże były zarezerwowane Do zbijania kapitału politycznego nie wybierałem”. Oczywiście ka-
tycznym przeżyciem. Wyszedłeś dla elyty, której elitarność polegała wybrali tragedię ludzką, czyli skut- ogłoszeń.
pitału i tak nie zbiją, a my nadal ***
przed chwilą z wody, położyłeś na „wyłączności” dostępu do luk- ki ostatnich nawałnic. Fascynujące
się na kocyku, chcąc się nacieszyć susu, tak jak elitarność komuni- jest (na zasadzie fascynacji złem), będziemy płacić za ochranianie Na podstawie art.25 ust. 1 pkt 1b ustawy

słońcem, a tu nagle na horyzoncie stów polegała na dostępności do że mają w ogóle czelność zabierać ich demonstracji. Dla wszystkich z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
poszkodowanych w kataklizmie i prawach pokrewnych Fundaccja ME-
pojawiają się zombie, czyli żywe towarów deficytowych, a tu nagle głos po nie tak dawnych wypo- DIUM zastrzega, że dalsze rozpowszech-
trupy (polityczne) z PO. Najlep- PiS umożliwia ten dostęp normal- wiedziach swoich wcześniejszych dobrą wiadomością jest to, że nie nianie materiałów opublikowanych w “Poza
sze jest to, że środowiska z nimi nym ludziom), a teraz ci pojechali liderów. rządzi PO. Toruń” jest zabronione bez zgody wydawcy.

Fotorelacje z gminnych dożynek na
www.pozatorun.pl

Poza Toruń . 25 sierpnia 2017
PATRONAT 3

Skruszmy kopię
26 sierpnia odbędzie się druga diorama historyczna z cyklu „Toruń i Wisła,
wspólny rejs przez wieki”. Po lipcowej wspólnej budowie warowni Fundacja
„Zamek Dybów i Gród Nieszawa” zaprasza na zdobycie Zamku Dybów
Robert Kamiński | fot. Łukasz Piecyk
Fundacja „Zamek Dybów i Gród polu Krzyżacy skrzyżują miecze nek na kopie w wykonaniu rycerzy
Nieszawa” za główny cel swojej z polskimi rycerzami, którzy przed dosiadających wierzchowce. Jak
działalności stawia sobie ochronę nieprzyjacielem będą się bronić do zapewniają organizatorzy, będzie
i restaurację obiektów historycz- ostatniej kropli krwi, dokładnie od- to godny finał widowiska, który
nych oraz krzewienie świadomo- wzorowując prawdę historyczną. niewątpliwie zapowiada się bardzo
ści historyczno-patriotycznej. O godz. 15 i 16.30 odbędą się insce- atrakcyjnie.
Nie ustaje w inicjowaniu coraz to nizacje dwóch szturmów zamku. Na lewy brzeg Wisły, tradycyj-
nowych wydarzeń kulturalnych. Finalne, huczne zdobycie warowni nie już przy okazji imprez organi-
Tym razem chętni miłośnicy hi- rozpocznie się natomiast o godz. zowanych przez Fundację „Zamek
storii będą mieli szansę włączyć 18, kiedy to rycerze z krzyżami na Dybów i Gród Nieszawa”, będzie
się do bitwy z Zakonem i stanąć płaszczach przedrą się przez polską można dostać się dzięki darmo-
po stronie oddziałów polskich lub obronę i ostatecznie zagarną for- wej przeprawie flisaczej. Łodzie
krzyżackich. tyfikację na rzecz Zakonu Szpitala będą kursowały między godz. 12.30
Najświętszej Marii Panny Domu i 20.30 z Przystani Toruń.
To niezwykłe wydarzenie roz- Niemieckiego w Jerozolimie – jak Między kolejnymi punktami
pocznie się o godz. 11 przy miesz- brzmi pełna historyczna nazwa za- programu militarnego, jakie odbę-
czących się na toruńskiej Starów- konu krzyżackiego. dą się tego dnia na Zamku Dybów,
ce ruinach Zamku Krzyżackiego. Organizatorzy zachęcają toru- będzie okazja skorzystać z wielu
Będzie tam miał miejsce wstępny nian do czynnego udziału w tym innych atrakcji. Zostaną zainstalo-
trening rycerzy zakonu, przygoto- wydarzeniu. Łuki oraz broń bia- wane stanowiska stałych gier plan-
wujących się do ataku na średnio- ła będą do dyspozycji wszystkich szowych oraz historycznych zabaw
wieczną fortyfikację króla Włady- chętnych i to wyłącznie od nich bę- plebejskich. Będą się również od-
sława Jagiełły. Zaraz po rozgrzewce, dzie zależało, które oddziały zechcą bywały efektowne pokazy artyle-
kwadrans przed południem, uzbro- zasilić i po której ze stron walczyć. ryjskie oraz liczne konkursy z na- Zamek Dybowski jest w tej chwili miejscem wielu ciekawych
jeni rycerze zejdą nad brzeg Wisły Samo zdobycie zamku nie bę- grodami. Okazji do wygrania wielu imprez.
na historyczne łodzie i rozpoczną dzie jednak oznaczało końca tej cennych nagród będzie mnóstwo.
przeprawę na lewobrzeże. niezwykłej imprezy. Na godz. 19.30 O smakoszy zadbają uznani w re- tradycyjne polskie potrawy. nizatorzy imprez na Zamku Dy-
Tam rozpocznie się właściwa zaplanowano pokaz walk konnych gionie mistrzowie kuchni, którzy Udział w wydarzeniu, do czego bowskim, jest oczywiście bezpłatny.
batalia. O godz. 12.30 na przed- – jedyny w swoim rodzaju pojedy- przygotują specjalne na taką okazję zdążyli nas już przyzwyczaić orga-
REKLAMA

Poza Toruń . 25 sierpnia 2017
4 REGION

Nie ma takiej siły
Mierzynek w gminie Lubicz. W jednorodzinnym domu Aneta
i Piotr Bukowscy wychowywali piątkę dzieci. „Wychowywali”,
ponieważ domu już nie ma. Poszedł z dymem
Robert Kamiński | fot. Łukasz Piecyk

letta Dąbrowska, rzeczniczka to- nie zamierzamy się stąd wynosić.
ruńskiej policji. Chcemy nasz dom odbudować.
Rodzina z Mierzynka nie ma Dokładnie w tym samym miejscu.
wątpliwości, co stało się feralnego To nasze miejsce na ziemi. I żaden
wieczoru w ich domu i kto mógłby pożar, powódź czy inny tajfun nas
to zrobić. Nastroje studzi jednak stąd nie przepędzi. Nie ma takiej
Strażacy jadący na miejsce zda- - Wieczorem, ok. godz. 19.30, dawna obawiałam się, że pewnego przedstawicielka mundurowych. siły.
rzenia nie mieli wątpliwości, do- udaliśmy się całą rodziną na festyn dnia nie będziemy mieli do czego – Nie dysponujemy jeszcze na Nie pomagają perswazje władz
kąd się kierować. Pożar widoczny w Lubiczu – mówi Aneta Bukow- wracać. Czesław wielokrotnie nam tę chwilę ekspertyzą biegłego. Nie gminy i życzliwych sąsiadów. Bu-
był z bardzo daleka. Łunę widać ska. – Cieszyliśmy się na koncert groził... Widziałam go dwie godzi- można zatem na razie orzec, czy to kowscy mieszkają w tej chwili
było już w Młyńcu. zespołu Bayer Full. Nie dane nam ny przed wyjściem na koncert. Był w ogóle było podpalenie. w małym holenderskim domku,
było jednak bawić się zbyt dłu- podpity. Skąd przekonanie Bukowskich? obok zgliszcz swojego domu. Nie
Aneta i Piotr mają piątkę dzieci. go. O godz. 20.30 przybiegł sąsiad Kiedy dom płonął i rodzina Bu- Wiążą oni podpalenie z rozprawą mają wody ani prądu. Starają się
Najmłodsze ma 6 lat, najstarsze 14. z wiadomością, że nasz dom się kowskich wpatrywała się w dogo- sądową, jaka miała miejsce dzień o ich podłączenie. Warunki są kata-
Piotr prowadzi działalność gospo- pali. Pamiętam, że mąż zapytał, rywające resztki swojego majątku, wcześniej. Chodziło o przyznanie strofalne, ale wygląda na to, że rze-
darczą, jego żona zajmuje się do- czy wyłączyłam żelazko. A ja nawet między gapiami pojawił się Cze- własności mieszkania matce Piotra, czywiście nie zamierzają się z tego
mem. Korzystają z programu 500+. tego dnia nie prasowałam. Natych- sław. która z chwilą uzyskania statusu miejsca ruszyć.
Nie jest to jednak szczęśliwa rodzi- miast wskoczyliśmy do samochodu - W ogóle nie był przejęty – właścicielki ma zamiar wyeksmito- - Zaoferowaliśmy rodzinie peł-
na. Jej spokój burzy młodszy brat i przyjechaliśmy na miejsce. Wokół wspomina Aneta Bukowska. – wać Czesława. ną pomoc prawną i psychologicz-
Piotra, Czesław. był pełno strażaków i policji. No Jakby go to w ogóle nie dotyczyło. - Myślę, że to jego zemsta – ną – mówi Anna Warlikowska,
Obaj bracia mieszkają w domu i oczywiście gapiów. Powiedział tylko: „O, pali się”. To mówi Aneta Bukowska. – Tak mu- zastępczyni kierownika Gminnego
swojej matki Danuty. Obaj są tu za- Pożar był poważny. Łuna wi- był jego jedyny komentarz. Natych- siało być. I jakże śmieszne wydają Ośrodka Pomocy Społecznej w Lu-
meldowani. Młodszy, Czesław, jest doczna była z odległości kilku kilo- miast wskazaliśmy go policji i zło- mi się te wszystkie pomówienia, biczu. – Jeśli chodzi o tę ostatnią,
kawalerem. Starszy ma żonę i pię- metrów. Dom spłonął doszczętnie. żyliśmy doniesienie. jakie czytam w internecie, że sami matka odmówiła, twierdząc, że
cioro dzieci. Nie należą jednak do - Dla nas to był szok – dodaje Faktycznie, w niedzielę szwagier sobie podpaliliśmy dom, żeby do- dzieci czują się już dobrze. Sąsie-
zgodnych rodzin. O sytuacji rodzi- Aneta Bukowska. – Nie mogliśmy Anety Bukowskiej został zatrzyma- stać odszkodowanie. To bez sensu. dzi zorganizowali dla całej piątki
ny, która według Anety jest terrory- uwierzyć w to, co widzimy. Dzie- ny przez policję. Nas nie było w domu. Poza tym kto wyprawkę szkolną. Zaproponowa-
zowana przez Czesława, pisaliśmy ci płakały, a najstarszemu pomocy - Po przeprowadzeniu czyn- sam podpala swój rodzinny dom? liśmy rodzinie lokal zastępczy, ale
kilka miesięcy temu. Historia ma musiało udzielić pogotowie, ponie- ności wyjaśniających usłyszał za- To dom męża. Tu się urodził i wy- odmówili. Chcą odbudować dom
swój ciąg dalszy. I nie jest to happy waż nie mógł się uspokoić. W jed- rzut gróźb karalnych, po czym go chował. Mało tego: mimo próśb i mieszkać nadal w tym samym
end. nej chwili straciliśmy wszystko. Od z aresztu zwolniono – mówi Wio- i nalegań znajomych i władz wcale miejscu.
REKLAMA

Poza Toruń . 25 sierpnia 2017
6 REKLAMA

Wyjątkowe możliwości
ubezpieczeniowe dla rolników
Aż do 65% składki ubezpieczenio- pieczeń dedykowanych branży cześnienie gospodarstw rolnych
wej zostanie zwrócone rolnikom rolnej. Pracownicy Grupy FST wraz z przestawieniem produkcji
z krajowego budżetu! Na doto- wiedzą, iż każdy klient jest inny na osiągnięcie jak największej wy-
wane polisy przeznaczono 900 i ma własne potrzeby. Dla każde- dajności w hodowli zwierzęcej spo-
mln zł – aż 700 mln zł więcej niż go klienta przygotowują program wodowało konieczność bazowania
przed rokiem. Zwiększenie po- ubezpieczeniowy „szyty na mia- na paszach dostarczanych przez
ziomu dopłat ma na celu dalszą rę”, dostosowany do faktycznych wyspecjalizowane w jej wytwarza-
popularyzację ubezpieczeń upraw jego potrzeb. Jest on indywidu- nie podmioty zewnętrzne. Oprócz
rolnych i zwierząt gospodarskich. alnie wynegocjowany, przy czym zalet wynikających z takiej formy
Ubezpieczyć można najbardziej najczęściej uwzględnia nie tylko żywienia zwierząt występują rów-
powszechne uprawy - zboża, ubezpieczenia obowiązkowe, lecz nież ryzyka związane z niedocho-
ziemniaki, rzepak, kukurydzę, także ubezpieczenia dobrowolne, waniem przez producenta paszy
buraki cukrowe, rośliny strączko- które gwarantują kompleksowość odpowiednich standardów i w kon-
we, a także zwierzęta – bydło, świ- ochrony ubezpieczeniowej, a tym sekwencji narażenie zwierząt na za-
nie, konie, owce, drób, kozy. samym zabezpieczają cały ma- trucia pokarmowe, a hodowców na
jątek i działalność realizowaną wymierne straty finansowe. Tego
Brak ubezpieczenia majątku przez rolnika. typu szkody mają najczęściej prze-
w przypadku szkody może przy- O ile ubezpieczenia upraw od bieg katastroficzny. W ich wyniku
nieść znaczne straty, czasami nawet negatywnych skutków działań pada od 70 do 90% stada. Zabez-
całego dorobku rolnika. Jak wia- czynników pogodowych wśród pieczeniem się na wypadek zaist-
domo, każda osoba fizyczna zaj- producentów rolnych cieszą się nienia tego typu zdarzeń mogą być
mująca się działalnością rolniczą, dużym zainteresowaniem, to ubez- właśnie ubezpieczenia zwierząt.
posiadająca areał użytków rolnych pieczenia zwierząt nadal zawiera Grupa Brokerska FST posiada
przekraczający łącznie 1 ha i opła- wąska grupa podmiotów z bran- wieloletnie doświadczenia w ob-
cająca w części lub całości poda- ży rolnej. Pomimo że zwierzęta słudze zarówno wielkoobszaro-
tek rolny, ma obowiązek zawarcia są narażone na ryzyka związane wych, jak i indywidualnych go-
ubezpieczeń obowiązkowych OC Warto się ubezpieczyć w trosce o nasze zbiory. z ich hodowlą w dużo większym spodarstw rolnych. Pracownicy
rolnika i budynków rolniczych. stopniu niż budynki, w których są Grupy FST brali udział w likwida-
Dodatkowo z przepisów ustawy skać dopłatę do składki ubezpie- mrozków wiosennych; dla produk- hodowane, to najczęściej budynki cji szeregu szkód, którymi zostali
o ubezpieczeniach upraw rolnych czeniowej – sięgającą nawet do 65% cji zwierzęcej (tj. bydła, koni, świń, gospodarcze są ubezpieczane, na- dotknięci rolnicy. Stanowili oni
i zwierząt gospodarskich wyni- jej wysokości. Dopłaty z budżetu drobiu, owiec, kóz) - od huraganu, tomiast inwentarz żywy pozostaje faktyczne i merytoryczne wspar-
ka obowiązek zawarcia umowy państwa przysługują w związku powodzi, deszczu nawalnego, gra- na wyłącznym ryzyku hodowcy. cie dla rolników w walce z ubez-
ubezpieczenia przez rolnika, któ- z zawarciem umów ubezpieczenia du, pioruna, obsunięcia się ziemi, Może to dziwić, zważywszy na dużą pieczycielami o odszkodowania.
ry uzyskał płatności bezpośrednie od wystąpienia następujących zda- lawiny, uboju z konieczności. szkodowość, jaka występuje przy Jednocześnie warto podkreślić,
do gruntów rolnych. Obowiązek Polisy dotowane z budżetu pań- hodowli zwierząt. Oprócz często iż na serwis brokerski Grupy FST
rzeń: dla produkcji roślinnej (tj.
ten uważa się za spełniony, jeżeli stwa można zawierać z pięcioma występujących w rolnictwie poża- obok klasycznych usług pośred-
ochroną ubezpieczeniową objęte upraw m.in. zbóż, warzyw grun- towarzystwami ubezpieczenio- rów zabudowań gospodarczych, nictwa składają się także usługi
jest minimum 50% powierzchni towych, ziemniaków, buraków wymi, z którymi umowę zawarło gdzie skutki pożaru na inwentarz z zakresu doradztwa podatkowe-
upraw od co najmniej jednego z na- cukrowych, roślin strączkowych, Ministerstwo Wsi i Rozwoju Rol- żywy są najczęściej tragiczne, na go i prawnego. Co ważne, Klient
stępujących ryzyk: powodzi, gradu, drzew i krzewów owocowych) – od nictwa. Najkorzystniejszą ofertę szkodowość przy hodowli zwierząt korzysta z tak szerokiej oferty bez
suszy, przymrozków wiosennych, huraganu, powodzi, deszczu nawal- ubezpieczeniową pomaga rolni- wpływają także czynniki związane ponoszenia jakichkolwiek dodat-
ujemnych skutków przezimowania. nego, gradu, pioruna, obsunięcia kom wybrać Grupa Brokerska z wypadkami, chorobami i zatru- kowych kosztów. Wynagrodzenie
Jednocześnie zgodnie z powyższą się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych FST. Zajmuje się ona m.in. po- ciami związanymi z zastosowaniem brokera stanowi bowiem prowizja
ustawą producent rolny może uzy- skutków przezimowania lub przy- średnictwem w zawieraniu ubez- nieodpowiedniej paszy. Unowo- uzyskiwana od ubezpieczyciela.

Poza Toruń . 25 sierpnia 2017
8 BEZPIECZNIE Z WORDEM

Kalejdoskop drogowych możliwości
Oferta Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy poza standardowymi egzaminami na prawo jazdy jest niezwykle bogata.
Kierowana jest zarówno do kierowców początkujących, jak i do zaawansowanych
Robert Kamiński
gotowanie kandydatów na eg- alkoholu; 2. Powody, dla któ-
zaminatorów do prowadzenia rych kierowcy decydują się na
egzaminów państwowych osób prowadzenie pojazdu po użyciu
ubiegających się o uprawnie- alkoholu lub środka działają-
nia do kierowania pojazdami cego podobnie do alkoholu; 3.
silnikowymi. Kurs obejmuje Problemy związane z używa-
zajęcia teoretyczne oraz prak- niem alkoholu, środków dzia-
tyczne. Szkolenie składa się ze łających podobnie do alkoholu
154 godzin zajęć teoretycznych (nadużywanie napojów alkoho-
i kilkudziesięciu godzin zajęć lowych, funkcjonowanie osoby
praktycznych, w zależności od uzależnionej – zmiany w sferze
zakresu zdobywanych upraw- poznawczej, emocjonalnej i be-
nień. Program szkolenia obej- hawioralnej); 4. Autodiagnoza
muje: naukę podstaw techniki stylu picia alkoholu, poziomu
jazdy (psychologia, dydaktyka, samokontroli i tendencji do za-
technika kierowania i obsługa chowań ryzykownych oraz ule-
pojazdu), przepisy ruchu dro- gania wpływom zewnętrznym;
gowego, bezpieczeństwo ruchu 5. Wpływ alkoholu lub środka
drogowego, zasady prowadze- działającego podobnie do alko-
nia egzaminu państwowego holu na sprawność prowadzenia
oraz etykę zawodu egzamina- pojazdów; 6. Stereotypy i formy
tora, praktykę egzaminatorską racjonalizacji dotyczące prowa-
oraz technikę i taktykę jazdy. dzenia pojazdu po użyciu alko-
Niektóre warunki przystąpie- holu; 7. Statystyki dotyczące zja-
nia do szkolenia: ukończone 23 wiska nietrzeźwości na drogach
lata, wykształcenie co najmniej (liczba wypadków, liczba ran-
średnie, posiadanie prawa jazdy nych i zabitych); 8. Omówienie
kat. B przez okres co najmniej 3 regulacji prawnych dotyczących
lat, ważne orzeczenie lekarskie prowadzenia pojazdu w stanie
o braku przeciwwskazań zdro- nietrzeźwości, w stanie po uży-
W trakcie jednego z kursów można zredukować liczbę punktów karnych. wotnych do wykonywania czyn- ciu alkoholu lub środka działa-
ności egzaminatora. jącego podobnie do alkoholu;
Warto przyjrzeć się tym propo- kierowcy w okresie pierwszego 9. Pojęcie odpowiedzialności
zycjom dokładniej, ponieważ 2. Szkolenie redukujące punkty karne roku od dnia otrzymania po raz 4. Szkolenie dla kierujących ruchem i inne.
pod każdym względem są ko- Głównym celem kursu jest pierwszy prawa jazdy. W szko- drogowym
rzystne dla wszystkich uczestni- uświadomienie kierowcom leniu można uczestniczyć raz W szkoleniu mogą wziąć Prócz wymienionych szkoleń
ków ruchu. skutków naruszania przepisów na 6 miesięcy. Program kursu udział: pracownicy zarządów Wojewódzki Ośrodek Ruchu
ruchu drogowego oraz wyrobie- obejmuje zagadnienia: przyczy- dróg lub inne osoby wykonu- Drogowego w Bydgoszczy pro-
1. Kurs dla kierowców zawodowych nie przeświadczenia: „Wiem, co ny wypadków drogowych na tle jące roboty na drodze za zgodą wadzi również inne kursy: kurs
Kurs dla osób posiadających robić i jak się zachowywać, by poziomu bezpieczeństwa ruchu zarządów dróg, osoby nadzoru- specjalistyczny dla nauczycieli
już prawo jazdy, ale chcących w przyszłości uniknąć poprzed- drogowego w Polsce, prawne jące bezpieczne przejście dzieci egzaminujących dzieci na kartę
pracować jako kierowcy zawo- nich błędów”. Jest to szkolenie i społeczne skutki wypadków przez jezdnię w wyznaczonym rowerową, a także warsztaty dla
dowi. Prócz uzyskania prawa miejscu, kierowcy autobusów niezatrudnionych egzaminato-
jazdy odpowiedniej kategorii, szkolnych w miejscach postoju rów.
a więc w tym przypadku katego- związanych z wsiadaniem i wy-
rii C lub D, należy jeszcze ukoń- siadaniem dzieci, pracownicy Wszelkich dodatkowych in-
czyć tzw. kwalifikację wstępną. nadzoru ruchu komunikacji formacji można zasięgnąć pod
Liczba godzin kursu uzależ- miejskiej, pracownicy kolejowi. adresem e-mailowym szkole-
niona jest od wieku kandydata Kurs jest również przewidziany nia@word.bydgoszcz.pl lub pod
i zakresu uprawnień, jakie chce dla osób odpowiedzialnych za telefonami 52 325 88 73.
posiadać. W zakresie przewo- utrzymanie porządku podczas
zu rzeczy kwalifikację wstępną przemarszu procesji, pielgrzym- Wojewódzki Ośrodek Ru-
ki lub konduktu pogrzebowego, chu Drogowego w Bydgoszczy
może ukończyć osoba w wieku strażaków niektórych jednostek organizuje również szkolenie
18 lat (takie szkolenie trwa 280 ochrony przeciwpożarowej, pi- dla instruktorów nauki jazdy
godzin). W zakresie przewozu lotów pojazdów nienormatyw- pn. „Wzrost kompetencji kadry
osób kwalifikację wstępną może nych, członków zespołu ratow- ośrodka szkolenia kierowców”.
ukończyć osoba w wieku 21 lat nictwa medycznego, strażników Warto również zwrócić uwagę,
(szkolenie również trwa 280 leśnych lub funkcjonariuszy że dla osób, które właśnie ukoń-
godzin). Osoby, które posiada- Straży Parku. Szkolenie zakoń- czyły kurs prawa jazdy, a są jesz-
ją już uprawnienia w zakresie czone jest egzaminem: testo- cze przed egzaminem i nie czują
przewozu rzeczy, a chciałyby wym z wiedzy teoretycznej oraz się pewnie, WORD udostępnia
uzyskać kwalifikację w zakresie sprawdzającym umiejętności plac manewrowy, na którym
przewozu osób (i odwrotnie) WORD to nie tylko egzaminy. Ośrodek oferuje wiele dodatkowych z zakresu kierowania ruchem można poćwiczyć za kółkiem
obowiązane są ukończyć jedynie kursów. drogowym w warunkach symu- egzaminacyjnego samochodu,
kwalifikację wstępną uzupełnia- lowanych. Kurs trwa 1 dzień (8 zanim przystąpi się do egzami-
jącą (70 godzin). przeznaczone dla kierowców drogowych oraz psychologiczne godzin). nu właściwego. Można się z nim
Prócz tego organizowane są naruszających przepisy ruchu aspekty zachowania się kierują- zapoznać i oswoić. Istnieje rów-
szkolenia okresowe przezna- drogowego, którzy zostali ze- cego pojazdem w ruchu drogo- 5. Szkolenie reedukacyjne z zakresu nież możliwość poćwiczenia
czone dla osób, które uzyskały widencjonowani. Ukończenie wym. Szkolenie trwa 6 godzin problematyki przeciwalkoholowej testów na komputerach egzami-
uprawnienia do kierowania po- kursu jest podstawą do zmniej- lekcyjnych i kończy się wysta- i przeciwdziałania narkomanii nacyjnych.
jazdami kat. C do 10 września szenia liczby punktów karnych wieniem zaświadczenia, którego Prowadzone jest przez dwa
2009 r. i kat. D do 10 września o 6. W szkoleniu mogą brać kopię otrzymuje Komenda Wo- dni - 8 godzin każdego dnia. Wszelkich dodatkowych in-
2008 r. Program szkolenia okre- udział wyłącznie kierowcy, któ- jewódzka Policji. Wykłady odbywają się w gru- formacji można zasięgnąć pod
sowego obejmuje 35 godzin. rzy posiadają na swoim koncie pach 10-, 15-osobowych. Zasad- adresem e-mailowym bok@
Każdy z kierowców jeżdżących nie więcej niż 24 punkty kar- 3. Szkolenia dla kandydatów na egza- nicze wątki wykładów: 1. Pod- word.bydgoszcz.pl lub pod tele-
zawodowo obowiązany jest od- ne i nie mniej niż 6. W kursie minatorów stawowe informacje dotyczące fonem 52 325 88 03 oraz 52 325
nawiać taki kurs co 5 lat. nie mogą również uczestniczyć Celem szkolenia jest przy- prowadzenia pojazdu po użyciu 88 74.
Poza Toruń . 25 sierpnia 2017
10 TARGI TORUŃSKIE

Jesienny Kiermasz Ogrodniczy
w Centrum Targowym PARK
sięgnąć cennych porad u fachow-
ców jak przygotować swój ogród
do zimy i co zrobić, by zakupione
rośliny kwitły w nim zdrowo i oka-
zale. Dodatkowo, goście Centrum
Targowego PARK dowiedzą się
o nowościach kwiatowych na pol-
skim rynku, w dziedzinie wystroju
balkonów i tarasów.

W kiermaszowej ofercie nie
zabraknie niczego, co potrzebne
jest działkowcom i miłośnikom
ogrodów. Wystawcy zaprezentu-
ją szeroką gamę iglaków, kwiatów
ogrodowych i domowych. Ponad-
to, na kiermaszu znajdą się m. in.:
drzewka owocowe, drzewka i krze-
wy ozdobne, cebulki kwiatów, byli-
ny i bulwy kwiatowe, trawy ozdob-
ne, krzewy róż, winorośla, rośliny
wieloletnie, wrzosy, lawendy oraz
odmiany roślin, takie jak: jagody
goji, borówka amerykańska czy
mini kiwi. Nie zabraknie ziół a tak-
że miodów z tegorocznych zbiorów.

Jesienny Kiermasz Ogrodniczy
Centrum Targowe „Park”
Szosa Bydgoska 3
Jesień to wyjątkowy okres dla iglaków, krzewów, cebulek, bylin maszu Ogrodniczego, która od- i architekci krajobrazu. 9-10 września
ogrodników, nie tylko za sprawą i innych roślin, które pozwolą cie- będzie się w dniach 9 i 10 września
zbiorów, ale także pilnych prac szyć oko pięknym wyglądem już za w godzinach od 9.00 do 17.00. Dla wszystkich amatorów zie- od 9.00 do 17.00
i zabiegów, które zaowocują na kilka miesięcy. leni to wyjątkowa okazja do za- Wstęp wolny
wiosnę. Wychodząc naprzeciw dział- Na Jesiennym Kiermaszu poznania się z pełną ofertą drzew Informacja pod nr tel.
kowcom i właścicielom ogrodów, Ogrodniczym swoją ofertę przed- i krzewów ozdobnych, liściastych
To najlepszy moment na zakła- Targi Toruńskie Sp. z o.o. organi- stawią ogrodnicy, sadownicy, jak i iglastych. Wszystko będzie 606 228 261
danie trawników, sadzenie drzew, zuje piątą edycję Jesiennego Kier- szkółkarze, floryści, pszczelarze można kupić na miejscu oraz za- 784 573 134

Poza Toruń . 25 sierpnia 2017
WYWIAD 11

Na dnie piekła
dzą światem?
Od lat. Musimy sobie uświadomić,
że ich liczba nie oznacza, że ludzie
nas naprawdę lubią. Czekają i ob-
serwują, z kogo dziś „skręcić bekę”.
Żyjemy w świecie followów i sha-
„Młyny show businessu mielą bardzo szybko, a liczba re’ów.
like’ów nie oznacza, że ktoś ciebie lubi”. Z Karoliną Trzeba zdawać sobie sprawę
z mechanizmów social mediów
Korwin Piotrowską, o jej najnowszej książce „#Sława”, i być świadomym tego, że jesteśmy
oszukiwani. Trudno dziś się odciąć
rozmawiał Michał Ciechowski i wylogować do rzeczywistości.
Książka „rozwaliła system”? Ostatni rozdział „nowa nadzieja”,
Podobno wzbudziła wiele emocji następujący po „planktonie”, czy- Kogo najbardziej uderzyła „#Sła-
i dyskusji. Wiem, że niektórzy są li niechlubnym akcencie polskiej wa”?
zaskoczeni, ponieważ spodziewali sceny, to zarówno koniec, jak i po- Na początku pierwszego rozdziału
się z tego Pudelka. Najczęściej te czątek pewnego etapu #sławy XXI piszę, że obrażają się tylko ludzie
właśnie osoby rozpoczynały lek- wieku? głupi i służba. Nie interesuje mnie,
turę od końca, gdzie nawiązuję do Chciałam, aby początkujący i ro- kogo ona dotknęła. Ja lubię swo-
polskiego show businessu. Oczy- kujący artyści byli symbolem przy- ich bohaterów, ponieważ każdy
wiście rozumiem, że ich men- szłości. Może to oni przywiozą do z osobna mnie inspiruje.
talność sięga tylko tam. Lecz są Polski największe światowe nagro-
i osoby, które z książki dowiedziały dy? Mam nadzieję, że nie dadzą Porównując pani ostatnią książkę
się wiele nieznanych im dotąd in- ciała. Specjalnie umieściłam ich do wydanej w 2013 roku „Bom-
formacji z życia pierwszych sław – po „planktonie”, czyli celebrytach, by…”, możemy powiedzieć, że
królów czy carów XIX i XX wieku. którzy już dziś osiągnęli artystycz- utraciliśmy gwiazdy?
ne dno. Wszystko to kontrastuję Nastąpiły spore przetasowania.
Gdyby jednak odciąć ostatnie stro- z „ikonami”, do których zaadreso-
Młyny show businessu mielą bar-
ny, „#Sława” byłaby… wałam pewien rodzaj miłosnego
…książką historyczną. Znalazłam listu. Bo „#Sława” to właśnie histo- dzo szybko. Nie jest sukcesem
chwilę, w której sława się zaczyna ria miłości między nimi a idolami. samo zdobycie sławy, ponieważ
– dzień narodzin fotografii. Dwie- jest to kwestia pokazania na Insta-
ście lat temu wybuchł romans, Tę miłość za pomocą Pudelka, Fa- gramie tyłka. Zapytałabym raczej
który trwa do dziś – miłość do cebooka, Instagrama i Snapchata o datę przydatności tej gwiazdy,
wizerunku. Razem z czytelnikiem obserwowała pani przez dekadę. ponieważ kluczem jest utrzyma-
poznajemy często najbardziej in- Żyłam w uroczym, aczkolwiek Byłam na dnie piekła. Zobaczy- Mark Zuckerberg nie wprowadził nie się na powierzchni oceanu
tymne chwile z życia ówczesnych mocno toksycznym świecie. Te- łam, do czego zdolni są ludzie opcji „nie lubię”? Sam zorientował sławy. Nie wiem, czy w XXI wie-
sław. raz mnie już to nie podnieca, bo w swoim ekshibicjonizmie i głupo- się, do czego by wtedy doprowa- ku – w świecie, który jest prze-
cały świat robi się „pudelkowy” cie, zachowując się jak prostytutki dził. puszczany przez filtry Instagrama,
Królowa Wiktoria, księżna Diana, i brutalny. Książka to pożegnanie czy donosiciele. A wszystko to dla jesteśmy w stanie szczerą prawdę
a wśród nich blogerki modowe. z pewnym etapem mojego życia. like’ów czy followersów. Dlaczego Chce pani powiedzieć, że lajki rzą- i prawdziwe emocje wyróżnić.
REKLAMA

Poza Toruń . 25 sierpnia 2017
12 REKLAMA

Dbajmy o skórę latem
Latem pragniemy pięknej opalenizny, ale nasza skóra narażona jest na szkodliwe promieniowanie UV. Jak
uchronić się przed oparzeniem słonecznym i co robić, gdy jednak przesadzimy z opalaniem? O pielęgnacji skóry
w czasie wakacji rozmawiamy z mgr kosmetolog Joanną Lutek z gabinetu Halmed-Kosmetologia
Piotr Gajdowski | Łukasz Piecyk
- Miała być brązowa opalenizna, i zmęczoną cerę. ku węgla, który rozbija komórki
a są oparzenia i zaczerwienienia? Jeśli przesadzimy z ekspozycją tłuszczowe, działa ujędrniająco,
To znak, że przed kontaktem ze na słońce, poparzenia słoneczne napinająco oraz poprawia metabo-
słońcem nie zatroszczyliśmy się skutecznie niweluje infuzja tleno- lizm tkanek. Zabiegi karboksytera-
o naszą skórę. Zawsze stosujmy wa. Już po jednym zabiegu pie- pii stosujemy też w terapii łysienia,
profesjonalne kremy z wysokim czenie i zaczerwienienie skóry gdzie często uzyskujemy odrost
filtrem, które chronią przed pro- znacznie się zmniejsza lub ustępuje włosów i poprawę ich kondycji.
mieniowaniem UV – mówi Joan- całkowicie.
na Lutek z gabinetu Halmed- Ko- - Ten innowacyjny zabieg to no-
smetologia. wość w naszej ofercie, która gwa- W naszym gabinecie wszystkie
rantuje maksymalne nawilżenie zabiegi dobieramy indywidualnie
Długotrwały pobyt na słońcu suchej skóry, może być stosowana w zależności od potrzeb skóry, pory
zawsze skutkuje uszkodzeniem nawet przez nastolatki – mówi Jo- roku, z uwzględnieniem ewentual-
skóry, która traci ochronny płaszcz anna Lutek. - Infuzję tlenową w na- nych przeciwwskazań medycznych.
lipidowy, staje się cienka, mniej ela- szym gabinecie wykonujemy, ko- Osoby cierpiące na choroby
styczna, przesuszona. rzystając ze sprzętu renomowanej, przewlekłe mogą się u nas czuć
Halmed-Kosmetologia ma francuskiej marki M’onduniq. bezpiecznie, właścicielką Halmed-
w swej ofercie wiele zabiegów, któ- Lato to również dobry czas na -Kosmetologia jest specjalista
re pomogą skórze odzyskać dobrą walkę z nadmiarem tkanki tłusz- dermatolog doktor Ewa Anto-
kondycję po opalaniu. czowej, cellulitem czy wiotkością niak-Hałat, lekarz z wieloletnim
Halmed-Kosmetologia korzysta - Z zabiegów intensywnie rege- preparaty aktywizują proces rege- skóry. Proponujemy tu wiele roz- doświadczeniem, która często służy
z najlepszego sprzętu oraz prepa- nerujących naskórek polecam za- neracji skóry oraz zabezpieczają wiązań, np. lipolizę ultradźwięko-
ratów renomowanych producen- wą, dermomasażer, body wrapping, pomocą w kwestii indywidualnego
bieg Phyris Regeneration – mówi ją przed utratą wilgoci. Dostar- doboru zabiegu.
tów kosmeceutyków stosowanych masaż bańką chińską, fale radiowe
w medycynie estetycznej (M’ondu- ekspertka z gabinetu Halmed-Ko- czają skórze wartościowe lipidy i wiele innych. Szczegółowe informacje na
niq, Phyris, Fenice, Dottore i inne). smetologia. Pobudza on produkcję i odżywiając ją, znacznie spłycają Świetne rezultaty przynoszą za- temat oferty można uzyskać na
Wiele zabiegów kosmetycznych kolagenu i elastyny, przez co skóra zmarszczki. To idealna propozycja biegi karboksyterapii. Zabieg ten stronie internetowej www.halmed-
można bezpiecznie wykonywać twarzy, szyi i dekoltu odzyskuje szczególnie dla osób dojrzałych polega na wprowadzeniu pod skórę -cezaryhalat.pl lub pod numerem
w lecie. naturalną elastyczność. Odżywcze i starszych, które skarżą się na szarą (w wybrane partie ciała) dwutlen- telefonu 532 000 935.

Poza Toruń . 25 sierpnia 2017
LUBICZ 13

Lubicz przyciągnął tłumy
nas nie zawiodła. cydowanie uatrakcyjniła to wy-
Mieszkańcy już od godz. 14 za- darzenie.
glądali na plac przy Zespole Szkół - Od siedmiu lat mamy okazję
nr 1 w Lubiczu Górnym, aby ko- do wspólnej integracji i podziwia-
rzystać z tego, co zostało dla nich nia tego, co razem każdego roku
przygotowane. Rodziców z młod- wypracowujemy – podkreślał
Gmina już po raz siódmy zaprosiła mieszkańców do udziału w jednej szymi dziećmi przyciągnęło dar- włodarz gminy Lubicz. – Impre-
mowe, imponujące „dmuchane za ta pozwala spotkać się nie tyl-
z największych imprez w regionie – Lubickim Lecie miasteczko”. Była także okazja ko sołectwom, ale także licznym
do wzięcia udziału w licznych stowarzyszeniom działającym
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk, nadesłane konkursach prowadzonych przez w regionie czy zaprezentować się
Fundację „Okruszek Szczęścia”. naszym lokalnym artystom.
Jak można było zauważyć, atrak- Na scenie podczas Lubickiego
cje przyciągnęły. Lata podziwialiśmy m.in. kluby
Podczas Lubickiego Lata roz- seniora czy Formację Taneczną
strzygnięto także kilka plebiscy- „Reagaton Girls” z Lubicza Gór-
tów. Pierwsze miejsce w kon- nego. Wieczorem zaś na scenie
kursie na najciekawszy namiot pojawił się zespół Mega Dance
zajęli mieszkańcy Złotorii, któ- oraz gwiazda – grupa Bayer Full.
rych obiekt nawiązywał do histo- Podczas trwania zabawy moż-
rii króla Kazimierza Wielkiego. na było pomóc innym, oddając
Drugie zaś Lubicz Dolny przeno- krew. Łącznie zebrano ponad 15
szący nas w czasy zaborów. Po- litrów od 34 osób.
zostałe sołectwa zajęły ex aequo - Lubickie Lato to okazja za-
trzecie miejsce. Pula nagród równo do zabawy, jak i pomocy
obejmowała czeki od 3 tys. zł za – podkreśla Hanna Anzel. – Zale-
zwycięstwo do 1 tys. zł za trzecie ży nam, aby mieszkańcy wymie-
Zespół Bayer Full pod scenę liła bawić się gościom do póź- zaprezentowało się czternaście miejsce. W ręce sołtysów trafiły niali się ze sobą doświadczeniami
przyciągnął tłumy. O „Majtecz- nych godzin wieczornych. sołectw, które przygotowały m.in. także puchary. i choć na chwilę mogli się zatrzy-
kach w kropeczki” czy „Blon- produkty lokalne, rękodzieło czy Wójt Marek Olszewski i prze- mać w tym codziennym biegu,
dyneczce” słychać było w całej - Święto gminy to doskonała wodnicząca Rady Gminy Hanna oddając się tańcom i śpiewom.
gminie. W sobotę 19 sierpnia okazja do promowania tego, co obrazy. Przed wyczekiwaną za- Anzel z podziwem podkreślali Już dziś więc zapraszam wszyst-
dopisali nie tylko mieszkańcy, mamy najlepsze – podkreślał wójt bawą z niepokojem sprawdzałem zaangażowanie sołectw, których kich na ósmą edycję Lubickiego
ale także pogoda, która pozwo- Marek Olszewski. – Na stoiskach pogodę. Na szczęście, jak co roku, obecność na Lubickim Lecie zde- Lata. Do zobaczenia!

Wielki jubileusz
druhów honorowych. Uprawnienia lera. - Jeszcze na początku sierpnia
do działań ratowniczo-gaśniczych Jak podkreśla Ryszard Korpal- na wyposażeniu OSP był 41-letni
posiada zaś 22 członków. ski, pełniący również funkcję pre- STAR, podarowany przez wojsko
- Nasza jednostka powstała z ini- zesa zarządu Gminnych Ochot- w latach 90. – mówi Ryszard Kor-
cjatywy młynarzy, ze względu na niczych Straży Pożarnych oraz palski. – W chwili obecnej dys-
częste pożary młynów – wspomina wiceprezesa zarządu Powiatowych ponujemy lekkim samochodem
Podczas uroczystości druhom zostanie przekazany Ryszard Korpalski, prezes OSP Lu- Ochotniczych Straży Pożarnych ratowniczym GLM marki Ford,
nowy samochód gaśniczy bicz Dolny. – Kilkadziesiąt lat temu w Toruniu, strażak poza radzeniem zakupionym osiem lat temu dzię-
gasiliśmy strzechy i stogi siana, dziś sobie z ogniem musi także mieć ki firmie Toruń-Pacific, Urzędo-
Ochotnicza Straż Pożarna w Lu- ratownik musi być wyposażony nie uprawnienia do ratowania ludz- wi Gminy w Lubiczu oraz Woje-
biczu Dolnym obchodzić będzie tylko w wąż strażacki, ale także od- kiego zdrowia i życia w wypadkach wódzkiemu Funduszowi Ochrony
Historia OSP w Lubiczu Dolnym powiedni ubiór, by m.in. ochronić oraz zdarzeniach losowych. Środowiska i Gospodarki Wodnej
140-lecie swojego istnienia. Ofi- sięga 1877 r. Druhowie pomoc nie-
cjalne uroczystości rozpoczną się drogi oddechowe. Obecnie zagro- Podczas wrześniowych uro- w Toruniu. Podczas wrześniowej
śli nieprzerwanie aż do czasów II żeniem są także związki chemicz- czystości druhom OSP w Lubiczu uroczystości ksiądz proboszcz po-
2 września o godz. 14 mszą świętą,
po której w przemarszu prowa- wojny światowej, kiedy to na chwilę ne wydobywające się ze spalanych Dolnym zostanie przekazany nowy święci nasz nowy nabytek marki
dzonym przez orkiestrę druhowie jednostka musiała wstrzymać swo- przedmiotów. samochód gaśniczy GBA, który po- Renault. Miejmy jednak nadzieję,
i zaproszeni goście dotrą na plac je działania. Po dziś dzień jednak Warto dodać, że OSP w Lubiczu mieści w sobie 2,8 tys. l wody. Jego że będzie on cieszył nasze oczy na
przy Szkole Podstawowej nr 1, mieszkańcy regionu w każdej sy- Górnym w ostatnich latach brała koszt to 180 tys. zł. Wśród fundato- licznych festynach, nie zaś na dro-
gdzie wydarzenie będzie konty- tuacji mogą liczyć na pomoc obec- udział w gaszeniu wszystkich więk- rów znaleźli się m.in. firma Toruń- dze.
nuowane. nie 47 druhów, w tym 9 pań oraz 3 szych pożarów w okolicy, m.in. Sta- -Pacific i Urząd Gminy w Lubiczu. (MC)
Poza Toruń . 25 sierpnia 2017
14 ŁYSOMICE

Razem temu sprostamy
Gmina Łysomice wyruszyła na pomoc poszkodowanym w nawałnicy mieszkańcom gminy Gostycyn
Michał Ciechowski | fot. nadesłane

Druhowie OSP z gminy Łysomice w poniedziałek od rana do nocy pomagali poszkodowanym mieszkańcom gminy Gostycyn.

Brak prądu, ograniczenia w do- wyposażony w trzydziestometrową i stan budynków. Pracy jest bardzo jednostki z Inowrocławia. kontaktować się z kierownikiem
stawach wody, połamane drzewa, drabinę. dużo, na wiele dni. - Teraz kolej na nasze wsparcie GOPS-u Lidią Glazą (nr tel. 600
zerwane dachy, a nawet domy - Prace trwały od rana do wie- Wójt gminy Łysomice apeluje do - deklaruje Piotr Kowal. - Wciąż je- 220 694) lub sekretarzem gminy
do rozbiórki – skala zniszczeń czora – relacjonuje Henryk Fic, ko- jej mieszkańców i przedsiębiorców stem w kontakcie z władzami tego Gostycyn Dorotą Gromowską (nr
w gminie Gostycyn jest ogromna. mendant gminny OSP w Łysomi- o udzielenie pomocy. Poszkodowa- regionu, by w razie potrzeby wysłać tel. 606 676 330).
W usuwaniu skutków nawałnicy, cach. – Usuwaliśmy skutki wichury, nym przez nawałnicę szczególnie dodatkowe siły wspierające akcję Wsparcie dla poszkodowanych
która przeszła przez Polskę w nocy przykrywając dachy, tnąc drzewa potrzebne są materiały budowla- odbudowania sołectw. Razem temu w nawałnicach w całej Polsce zapo-
z 11 na 12 sierpnia, w poniedziałek i rozbierając budynki gospodar- ne, aby swoje domy i dachy zdążyli sprostamy. wiedział również m.in. szef MSWiA
wyruszyli druhowie Ochotniczej cze. Jedna jednostka sprzątała naprawić przed zimą – podkreśla Wszystkie osoby, które chciały- Mariusz Błaszczak.
Straży Pożarnej z gminy Łysomi- z pola gałęzie i konary, aby rolnicy Piotr Kowal. by pomóc poszkodowanym z tere- - Jest to pomoc określona
ce. mogli kontynuować swoje prace, Gmina Łysomice swoją pomoc nu gminy Gostycyn, mogą doko- w przepisach - 6 tys. zł dla poszko-
inna uprzątała deski ze zniszczo- zadeklarowała jako pierwsza w po- nywać wpłaty na konto bankowe dowanych plus oczywiście wsparcie
Na miejscu pracowało osiemna- nej stodoły, którą przewrócił wiatr, wiecie. Z uwagi na fakt, iż na tere- Gminnego Ośrodka Pomocy Spo- na odbudowę domów do 100 tys. zł
stu strażaków z OSP w Lulkowie, a jej pozostałości uszkodziły domy nach poszkodowanych jest bardzo łecznej w Gostycynie: 55 8144 0005 – tłumaczył minister podczas kon-
Gostkowie i Papowie Toruńskim i maszyny rolnicze. Wójt gminy dużo pracy, strażacy podejmą się 2003 0031 4817 0005. ferencji prasowej. - To wszystko jest
oraz cztery zastępy pojazdów – trzy Gostycyn wciąż wyjeżdża w teren, spraw najpilniejszych. W pierw- W przypadku chęci przekaza- już przygotowane, nad tym pracują
samochody gaśnicze, a także wóz aby sprawdzać aktualną sytuację szych dniach na miejscu pomagały nia pomocy materialnej należy wojewodowie.

Drużynowo na dwóch kółkach Podziękują za plony
W gminie odbędzie się pierwsza edycja rajdu rowerowego o puchar wójta
Michał Ciechowski
Wspólnie z rodziną, znajomymi zmagań drużynowych. Trasa rajdu Rowerowego o Puchar Wójta Gmi-
lub grupą przyjaciół wsiądźcie na będzie polegała na zaliczeniu punk- ny Łysomice będzie wspólne ogni-
rower i wykręćcie najważniejszą tów kontrolnych w gminie, którymi sko i zabawa integracyjna. Podczas
statuetkę w gminie! Już 2 września będą siedziby Bibliotek Gminnych: trwania przejazdu organizator za-
odbędzie się Drużynowy Rajd Ro- w Łysomicach, Turznie, Lulkowie, pewni uczestnikom posiłek i napo-
werowy o Puchar Wójta Gminy Ostaszewie, Gostkowie, Zakrzewku je.
Łysomice. Zbiórka: punktualnie i Kamionkach Małych. Miejscem - Tworząc takie wydarzenia, Do Święta Plonów zostały nieca- kreśla Piotr Kowal, wójt gminy Ły-
łe dwa tygodnie. Sołectwa pręż- somice. – Punktualnie o godz. 17 na
o godz. 10 przy stacji kolejowej końcowym stanie się teren rekre- chcemy aktywizować mieszkańców nie działają, aby stworzyć naj- scenie pojawi się Urszula. Z pew-
w Łysomicach. acyjny przy leśniczówce. i wspierać ich integrację – podsu- piękniejsze wieńce dożynkowe, nością nie zabraknie chociażby
Pięcioosobowe drużyny będą mowuje włodarz gminy Łysomi- w gminie trwają ostatnie przygo- „Konika na biegunach” czy „Rysy
Rozbudowane sieci ścieżek pie- miały możliwość samodzielnie ce. – W regionie powstaje coraz towania, aby coroczna impreza na szkle” oraz innych utworów,
szo-rowerowych w gminie pozwa- wybrać trasę, w którą wyruszą. więcej ścieżek rowerowych, takie pozostała w pamięci przez cały przy których w ostatnich dekadach
lają na organizację wielu rajdów Warunkiem jej ukończenia będzie przejazdy są więc doskonałą okazją kolejny rok. wspólnie się bawiliśmy.
i wypraw. Wykorzystują to nie zaliczenie obranych punktów i po- do wspólnego, a przede wszystkim W niedzielę wyróżnienia z rąk
tylko sportowcy, ale także miesz- prawne rozwiązanie zadań związa- bezpiecznego spędzania czasu. Dożynki tradycyjnie odbędą włodarzy gminy odbiorą rolnicy se-
kańcy poznający region na dwóch nych z gminą, które będą na nich Zapisów na rajd dokonywać się w drugą niedzielę września. 10 niorzy oraz laureaci dożynkowych
kółkach. To właśnie dla nich już czekały. W trakcie rywalizacji ze- można elektronicznie poprzez for- września o godz. 13 zainauguruje je konkursów.
za dwa tygodnie zorganizowana społy pokonają ponad 30 km. mularz zgłoszeniowy na stronie msza święta, po której w barwnym O godz. 20 na scenie pojawi
zostanie pierwsza edycja drużyno- - Jedni lubią spokojne prze- gminy Łysomice. Na zdobywców korowodzie mieszkańcy przejdą na się zespół Long & Junior. Wieczór
wych zmagań rowerowych. jażdżki, inni rywalizację – tłuma- trzech pierwszych miejsc czekać plac dożynkowy. Zabawa rozpocz- zwieńczony zostanie niesamo-
- Zainspirowaliśmy się po- czy Piotr Kowal. – Chcemy więc będą medale i puchary. Drużyna nie się o godz. 14.30 uroczystym witym pokazem sztucznych ogni
mysłem, który zdobył uznanie docierać zarówno do jednych, jak triumfująca odbierze z rąk wójta podzieleniem chleba wypieczonym oraz zabawą taneczną ze znanym
z tegorocznych zbiorów. już mieszkańcom zespołem Sha-
w sąsiedniej gminie – tłumaczy i drugich. Tym razem w rywalizacji Piotra Kowala pamiątkową statu- - Wszystkich mieszkańców, dow. Przez cały czas trwania święta
wójt Piotr Kowal. – Chcąc akty- będzie liczył się czas i poprawność etkę. w podziękowaniu za trudy pracy mieszkańcy i goście będą mogli od-
wizować naszych mieszkańców, rozwiązanych zagadek. Organizatorem wydarzenia jest przy plonach, zapraszamy w tym dawać krew.
zaprosiliśmy ich tym razem do Finałem Drużynowego Rajdu Urząd Gminy w Łysomicach. dniu na wyjątkowy koncert – pod- (MC)
Poza Toruń . 25 sierpnia 2017
OBROWO 19

Skrzypce, zaufanie ludzi i Pałac Zimowy
Jest osobą niezwykłą. Gra na skrzypcach i mówi biegle po rosyjsku. Śpiewała w cerkiewnym chórze i była
społecznym kuratorem sądowym. Założyła Kawęczynianki, którymi obecnie kieruje i od ponad pół wieku
działa społecznie na rzecz swojej gminy. Z sołtys Kawęczyna Jadwigą Politowską rozmawia Robert Kamiński
fot. Łukasz Piecyk
Jak długo jest Pani mieszkanką nansowych.
gminy Obrowo?
Od 1963 roku. Tu rozpoczęłam pra- Co konkretnie chciała Pani zmie-
cę w szkole podstawowej, w której nić?
wytrwałam 32 lata. Na początku Chciałam na przykład, by powstał
nauczałam wszystkiego, czego było sklep, bo we wsi nie było. Udało
trzeba: języka polskiego, matematy- mi się to dopiero w czasie drugiej
ki, WF-u. Takie to były czasy. Póź- kadencji. Wszystko szło jakoś tak
niej doszła muzyka i język rosyjski. wolno. Ale chyba ludzie mają do
mnie zaufanie, więc to i owo cza-
Kiedy nauczyła się Pani gry na sem się uda…
skrzypcach?
Jeszcze w liceum w Myślinie. Uczy- Czy będzie Pani kandydować na
łam się wtedy nie tylko skrzypiec, kolejną kadencję?
ale i śpiewu. Tam grałam w szkolnej Dotrwam tylko do końca tej, a póź-
orkiestrze symfonicznej. Później niej przekażę obowiązki komuś
doszła filologia rosyjska. Najpierw innemu. Może i bym jeszcze chcia-
w Bydgoszczy, a kilka lat później ła, ale jestem już nieco zmęczona.
w Związku Radzieckim, dokąd Działam społecznie od 54 lat. Czas
oddelegowano mnie na studia. To trochę odpocząć.
było w Instytucie Języka Rosyjskie-
go w miejscowości Orzeł, między Jakoś nie chce mi się wierzyć, że
Moskwą a Kurskiem. Tam nabyłam osoba z Pani energią zrobi sobie
uprawnienia do nauczania języka urlop od działalności społecznej.
rosyjskiego. A gdyby wójt Andrzej Wieczyński
poprosił Panią o pozostanie na ko-
Dziś panuje taka tendencja, że lejną kadencję?
wszystko co wschodnie jest złe, To człowiek bardzo szlachetny,
a z podziwem patrzy się w kierunku godny szacunku i zaufania. Zawsze
zachodnim. Kiedyś było odwrotnie. we. Jaki zaśpiewałyście pierwszy utwór? odpowiada. Chcę być jednak dobrej
Czy kiedykolwiek zdarzyło się Pani Utworów mamy obecnie w repertu- myśli. dobrze nam się współpracowało.
wstydzić, że uczyła się Pani języka I dało się to połączyć? arze kilkadziesiąt. Część śpiewamy Dlatego uważam, że pan wójt moją
rosyjskiego? Oczywiście. Wystarczy kochać jed- od samego początku. Ale jaki był Jak to się stało, że pośród tych decyzję zrozumie i zaakceptuje.
Mam się wstydzić, że znam język no i drugie. Dużo mi dało śpiewa- ten najpierwszy? Czy ja to pamię- wszystkich artystycznych pasji Jaka by nie była.
Dostojewskiego i Tołstoja? Warto nie w rosyjskim chórze w czasie tam? Może „Jarzębina czerwona”. związała się Pani z polityką? Czyli,
było uczyć się również z tego choć- mojego pobytu w Związku Ra- Ale nie jestem pewna. To już tyle innymi słowy, jak została Pani soł- Czy również od Kawęczynianek za-
by powodu, że język, jaki by nie był, dzieckim. Rosyjskie narodowe pie- lat… tysem Kawęczyna? mierza Pani odejść na emeryturę?
zawsze się w życiu przyda. Orien- śni, śpiewane w cerkiewnym chórze Z polityką byłam związana od daw- Jeszcze o tym nie myślę, ale pewnie
tacja polityczna nie ma tu nic do w języku oryginału, to doświadcze- Dzisiaj muzyka ludowa nie jest na. Już od liceum. Zawsze czułam i ta chwila kiedyś nadejdzie.
rzeczy. nie niezapomniane. Proszę mi wie- zbyt popularna. Wykonuje ją coraz w sobie chęć do działania. Przez
rzyć na słowo. mniej zespołów. Czy Kawęczynian- całe lata należałam na przykład do I naprawdę myśli Pani, że one po-
Jakie wrażenie wywarła na Pani Ro- ki nigdy nie miały kłopotów z ob- ZNP, w którego byłam zarządzie. zwolą Pani odejść?
sja? Pytanie, bez którego nasza rozmo- sadą? Udzielałam się społecznie, odkąd Trudno mi odpowiedzieć na to py-
Byłam latem na Krymie, a zimą wa obejść się nie może: jak powsta- Kiedyś śpiewało z nami więcej mło- pamiętam. Natomiast jeśli chodzi tanie…
zabrali nas na wycieczkę do Peters- ły Kawęczynianki? dych dziewcząt. Ale później wiado- o sołectwo, to odbyło się po prostu
burga. Później widziałam w życiu Zespół zawiązał się w grudniu 1987 mo: wychodzą za mąż i drogi się pewnego dnia zebranie, na którym Osobiście uważam, że nigdy się
niewiele rzeczy równie pięknych roku. Ale działalność liczymy od najczęściej rozchodzą. Osób, które mnie wybrano. I tak trwam już trzy na to nie zgodzą… Ale, jeśli Pani
jak Pałac Zimowy. Nie ma żadnej stycznia 1988. Dlatego też w przy- chcą śpiewać, jest jak na lekarstwo. kadencje. pozwoli, zapytamy je o to podczas
przesady w stwierdzeniu, że Peters- szłym roku będziemy obchodzić ju- przyszłorocznych obchodów wa-
burg zimą to jedno z najpiękniej- bileusz 30-lecia. W naszej wsi było Jak zatem widzi Pani przyszłość ze- Dlaczego zgodziła się Pani zostać szego 30-lecia. I ostatnie pytanie: co
szych miejsc na świecie. Koło Gospodyń Wiejskich, którego społu? sołtysem? To przecież niemała od- przez te pół wieku pracy społecznej
byłam członkinią. Śpiewałyśmy Cóż. W przyszłym roku 30-lecie, powiedzialność. sprawiło Pani największą radość?
I po powrocie stamtąd już cały czas tam sobie od czasu do czasu… Na do tego czasu na pewno dotrwa- Chciałam pracować z ludźmi. Bez dwóch zdań na-
nauczała Pani języka rosyjskiego tu, jednym z zebrań powstał po prostu my. A co potem? Kilka lat pewnie Chciałam coś poprawić. Polepszyć sze sołectwo i gmina. Pra-
w Obrowie? pomysł utworzenia takiego zespo- zespół będzie jeszcze istniał. Póź- sytuację mieszkańców wsi. Nie było ca na ich rzecz. To największa
Tak. Rosyjskiego i muzyki. Do sa- łu. niej nie wiem. Mało młodych się to jednak łatwe. Nie wszystko dało moja przyjemność i mam
mej emerytury. Całe życie zawodo- garnie. Nie wszystkim taka muzyka się zrobić, choćby ze względów fi- nadzieję, że pożytek.

Do północy co najmniej…
nie pojawią się zaproszeni goście taneczną zabawę zaprosi zespół
z Rypina, znana i bardzo lubia- Applause, którego również niko-
na w gminie kapela Sami Swoi. mu nie trzeba przedstawiać. Za-
O godz. 16 zaprezentuje się grupa planowano, że tańce potrwają do
Soleo, a po niej Osiecka Dziecięca północy, ale nie ulega wątpliwo-
Wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński serdecznie zaprasza na tegoroczne Gminne Grupa Wokalna. Wystąpi również ści, że mogą zostać „nieco” prze-
Święto Plonów. Powiedzmy to otwarcie: obecność obowiązkowa! jej „siostra”, a więc Osiecka Dzie- dłużone. W końcu Święto Plonów
cięca Grupa Teatralno-Wokalna. jest raz do roku.
Organizatorzy obrowskich doży- i potrwają do samej północy. Co zwyczajem przywitania gości Gwóźdź programu przewidzia- Prócz zabaw i występów arty-
nek zawsze dokładają starań, by najmniej. chlebem. Przemówienia okolicz- no jednak dopiero na godz. 20.30, stycznych organizatorzy przewi-
Święto Plonów było w ich gmi- Wszyscy zainteresowani pro- nościowe wygłoszą włodarze gmi- kiedy to wystąpi gwiazda wieczo-
ru, Teresa Werner. Słynna piosen- dzieli mnóstwo atrakcji dla dzieci
nie obchodzone godnie, hucznie szeni są o zbiórkę o godz. 12.30 ny oraz zaproszeni goście. Rolni- (gry i zabawy, dmuchane zjeżdżal-
i z wielką pompą. W tym roku przy Zespole Szkół w Osieku nad kom złożone zostaną serdeczne karka, od lat koncertująca po obu
zabawa zapowiada się jednak Wisłą. Stamtąd uroczysty koro- podziękowania za ich trud. stronach Atlantyku, m.in. w Sta- nie i zamki) oraz dla dorosłych
szczególnie ekscytująco. Lista wód dożynkowy przemaszeruje O godz. 15 część artystyczną za- nach Zjednoczonych i Japonii, za- (ogródki piwne i gastronomicz-
atrakcji nie ma końca. na plac przy kościele, by wziąć inicjuje miejscowa orkiestra dęta. śpiewa tym razem dla mieszkań- ne).
udział w tradycyjnej dożynkowej Po niej tradycyjnie wystąpi Kapela ców gminy Obrowo. Już choćby Na wszystkie imprezy, jak co
Tegoroczne Gminne Święto mszy świętej. Po niej, ok. godz. Ludowa im. Kamińskich, a także samo to nazwisko gwarantuje, że roku, wstęp wolny. Serdecznie za-
Plonów wyznaczono w Osieku 13.45, nastąpi uroczystość ofi- Kawęczynianki, które to zespo- będą to obchody Święta Plonów praszamy!
nad Wisłą na 3 września. Obcho- cjalnego otwarcia tegorocznych ły uświetniają wszystkie gminne z prawdziwego zdarzenia.
dy rozpoczną się o godz. 12.30 dożynek z prawdziwie polskim imprezy od lat. Następnie na sce- Po występie Teresy Werner na (RK)
Poza Toruń . 25 sierpnia 2017
20 ŁUBIANKA

Żegnaj, lato
Słoneczne Zakończenie Lata to największa i najatrakcyj-
niejsza impreza w gminie Łubianka. Czy warto wziąć w niej
udział? Dla mieszkańców gminy odpowiedź jest oczywista
Robert Kamiński | fot. nadesłane
Lato dobiega końca. I choć w tym gry Birds w rozmiarze XXL, liczne
roku nie rozpieszczało nas pod konkursy z nagrodami. Cyrkowe
względem pogody, to z pewnością atrakcje zapewni grupa Aktshow.
będziemy je żegnać z łezką w oku. Będzie można podziwiać również
szczudlarzy, mima, żonglerów, ilu-
Już po raz czwarty organiza- zjonistę, monocyklistę. Cyrkowcy
torzy: Parafia Bierzgłowo, Urząd poprowadzą warsztaty. Każdy chęt-
Gminy Łubianka, Gminna Bibliote- ny będzie miał okazję spróbować
ka Publiczna w Łubiance, Centrum swych sił w sztuce cyrkowej. Nie
Kultury w Łubiance, Sołectwo Łu- lada gratką będzie wieczorny pokaz
bianka zapraszają na Słoneczne Za- ognia. Widowisko to, które niewąt-
kończenie Lata. Tegoroczna edycja pliwie rozpali zachwyt w oczach wi-
odbędzie się 27 sierpnia w godz. 16- dzów, zaplanowano na godz. 20.30.
22.30 w Gminnym Parku Kultury Oprócz wymienionych atrakcji
w Łubiance. przewidziany jest również koncert
Na ten dzień organizatorzy zespołu Loka znanego z radiowego
przeboju „Prawdziwe powietrze”. godz. 21, odbędzie się koncert ze- nia: rower, samochód dziecięcy na wane przez panie z KGW Łubianka,
przewidzieli cały szereg atrakcji.
W programie znajdą się zabawy Zespół kojarzy się wielu osobom społu EKG Music Band, który zagra akumulator, bony paliwowe, sys- strażacka grochówka (dzieło OSP
dla najmłodszych, ale także dla z poprzednią nazwą – Rotary, m.in. covery tak słynnych grup jak temy do zraszania, bony zakupo- Łubianka) oraz rarytas imprezy:
nieco starszej młodzieży. Animacje a przede wszystkim z przebojem Modern Talking, Boney M, Shaki- we, bony na porady prawne, bony
szynki pieczone na ognisku.
dla dzieci poprowadzi Żuk Emil. „Lubiła tańczyć”. Jego koncert za- ry, Anny Jantar i Czerwonych Gitar. na usługi fryzjerskie, opiekacz. Na
A będą to zabawy z kolorową chu- planowany jest na godz. 17. Następ- Również w tym roku nie zabrak- smakoszy będą czekały potrawy Dopełnieniem atrakcji będzie
stą Klanza, Bańkowe Show – pokaz nie wystąpi Zespół Pieśni i Tańca nie loterii fantowej. W losowaniu z grilla, domowe ciasto, bigos, chleb bogaty plac zabaw, fotobudka oraz
megabaniek mydlanych, gra An- „Młody Toruń”. Wieczorem, ok. nagród głównych będą do wygra- ze smalcem, zapiekanki przygoto- szkółka karate.

Zamieszkaj w słonecznej gminie Bieg Solidarności
Turniej biegowy Łubianka Grand Łubianka) z czasem 35.46 min.
Prix Cross o Puchar Wójta Gminy Drugi był Adam Mielczarek (War-
cieszy się niesłabnącym zaintere- szawa) – 36.23 min, trzeci zaś Ma-
sowaniem. Coraz częściej biorą ciej Tomaszewski (Toruń) – 37.27
w nim udział zawodnicy nie tylko min. W gronie pań triumfowała
z województwa, ale i z całej Polski. Paulina Surmacewicz (Truchcik) –
39.10 min, przed Marleną Lewan-
W niedzielę 20 sierpnia w War- dowską (Toruń) – 45.10 min oraz
szewicach odbył się IV Bieg Soli-
darności. Była to kolejna odsło- Beatą Jarocką (Dąbrowa Chełmiń-
na całorocznego cyklu Łubianka ska) – 45.47 min. Zwycięzcom ser-
Grand Prix Cross o Puchar Wójta decznie gratulujemy!
Gminy. Kolejna impreza z cyklu Łubian-
Do rywalizacji przystąpiło nie- ka Grand Prix Cross odbędzie się
mal stu zawodników i zawodni- 24 września, także w Warszewicach.
czek. Wśród mężczyzn zwyciężył Będzie to IV Bieg Dożynkowy.
Bartosz Wiligalski (KM Truchcik (RK)
Gmina Łubianka znana jest z nie- turystyczny wzmocniła ścieżka ro- komunikacja - dodaje wójt Zająka-
zwykle dogodnego położenia. Od werowa prowadząca z Torunia do ła. - Największe firmy, mające swo-
granic Torunia dzieli ją ok. 7 km, Unisławia, poprowadzona po po- ją siedzibę w gminie, to Rymoplast
a od Bydgoszczy ok. 30 km. Znana wierzchni dawnego traktu kolejo- Polska w Przecznie, Seppa w War-
jest także z tego, że tutejsze wła- wego. Łącznie w gminie jest 35 km szewicach i SKR Agromech w Łu-
dze stwarzają bardzo dobre wa- ścieżek pieszo-rowerowych. biance.

[ ]
runki zarówno do mieszkania, jak W gminie Łubianka nie można Nie pozostaje zatem nic inne-
i do pracy. W gminie nie brakuje się nudzić, bo rokrocznie odbywa go, jak zachęcić do osiedlania się
nowatorskich rozwiązań, a infra- się tu wiele wydarzeń sportowo- w słonecznej gminie. Pierwszym
struktura jest na bardzo wysokim -kulturalnych. Największe z nich to: krokiem może być zakup ziemi,
poziomie. należącej do gminy, po bardzo kon-

35
kurencyjnych cenach. We wtorek 12
- Nasza gmina nazywana jest września w Urzędzie Gminy przy
słoneczną gminą, co jest konse- ul. Toruńskiej 97 odbędzie się ustny
kwencją priorytetowego trakto- przetarg nieograniczony na sprze-
wania produkcji energii ze źródeł daż nieruchomości położonych
odnawialnych - mówi wójt gminy km liczą ścieżki w sołectwach Brąchnowo, Zamek
Jerzy Zająkała. - Ok. 50 proc. bu- Bierzgłowski i Biskupice. Dział-
dynków mieszkalnych i użyteczno- pieszo-rowero- ki przeznaczone są pod zabudo-
ści publicznej jest wyposażonych we w gminie wę mieszkaniową jednorodzinną.
w kolektory słoneczne zabezpiecza- Mają zróżnicowaną powierzchnię,
jące ciepłą wodę użytkową. Priory- od 0,0888 ha do 0,2179 ha. Niezwy-
tetem są także ogrzewania wyko- kle atrakcyjna jest też cena, nawet
rzystujące instalacje pomp ciepła. Festyn Zamkowy, Bieg Samorządo- poniżej 40 tys. zł brutto. Regulamin
Korzystne jest również położe- wy, Bieg Niepodległości, Memoriał przetargu i szczegółowe informacje
nie gminy względem sieci dróg ko- Adama Filemonowicza w hokeju dostępne są w Wydziale Infrastruk-
łowych. Drogi nr 551, 546, 552 i 553 na trawie, Łubiański Dzień Kaszy, tury, Rolnictwa i Ochrony Środo-
pozwalają na sprawną komunikację Słoneczne Zakończenie Lata oraz wiska Urzędu Gminy Łubianka, ul.
wewnętrzną i zewnętrzną, w tym Festiwal Pieśni Patriotycznej. Toruńska 97 oraz na stronie www.
na dojazd do dróg krajowych nr 91 - Gmina Łubianka jest też przy- lubianka.pl.
i 80 oraz do autostrady A1 (węzły jazna inwestorom, a jej atutem jest Materiał Urzędu Gminy Łubian-
Lisewo, Turzno i Lubicz). Potencjał m.in. dobre położenie i dogodna ka.
Poza Toruń . 25 sierpnia 2017
GMINA CHEŁMŻA 21

Na ludowo
i discopolowo
Żniwa powoli zbliżają się do końca. Czas więc po-
dziękować za plony
Piotr Gajdowski | fot. nadesłane
Gospodarzem tegorocznego świę- zić wdzięczność Bogu za zebrane
ta plonów w gminie Chełmża bę- w tym roku plony. Po mszy odbę-
dzie sołectwo Mirakowo. Dożynki dzie się tradycyjny obrzęd podziału
odbędą się w sobotę 26 sierpnia, dożynkowego chleba przez gospo-
a w programie – oprócz wielu darza uroczystości.
konkursów i atrakcji dla najmłod- Jak zwykle na dożynkach po
szych – występ niekwestionowanej części oficjalnej i uroczystej przyj-
gwiazdy: jednego z pierwszych na dzie czas odpoczynku i beztroskiej
polskiej scenie muzycznej zespołu zabawy. O godz. 15.30 rozpocznie
disco polo Fanatic. się festyn dożynkowy, który po-
trwa do białego rana. Najpierw Gmina Chełmża ma bardzo duże tradycje rolnicze.
Obchody zainauguruje koro- zaprezentują się dzieci ze Szkoły
wód dożynkowy, który o godz. Podstawowej im. Mikołaja Koper-
13.30 uroczyście przemaszeruje na nika w Sławkowie, które przygo- „Żniwa, Jasiu, żniwa”. W istnieją- kilkanaście albumów, a wiele jej roku pogoda dopisała i deszcz nie
miejsce zabawy – boiska za XVIII- towały na tę okazję specjalny pro- cych od 2014 r. Polskich Kwiatach utworów – np. cover piosenki „Po- przegonił publiczności do domów

‘‘
występują mieszkańcy Mirakowa, wiadali przyjaciele (Czarownica)” przed czasem!
Grzywny, Brąchnówka, Nawry, Ze- Janusza Laskowskiego – stało się To na scenie. A obok sceny tra-
lgna, Browiny, Kończewic i Drzo- przebojami. Na scenie w Mirako- dycyjne dożynkowe atrakcje - dla
nówka. W repertuarze mają głów- wie Fanatic pojawi się o godz. 17. najmłodszych i tych nieco star-
nie piosenki ludowe i przyśpiewki To nie koniec konkursów – po szych: ogródki zabaw dla dzieci,
regionalne, a w dożynkach brali występie gwiazdy dożynek uczest- zjeżdżalnie, zabawy z animatorem
udział już niejeden raz. I tym ra- nicy imprezy w każdym wieku będą eurobungy – efektownej trampoli-
To nie koniec konkursów – po występie zem ich występ na pewno będzie
nie lada atrakcją. Po koncercie Pol-
mogli zmierzyć się w licznych kon-
kurencjach dla rolnika, rolniczki
ny gwarantującej podróż w powie-
trzu na rozciągliwej gumie, kule
gwiazdy dożynek uczestnicy imprezy w każdym wie- skich Kwiatów punkt programu, i małego gospodarza. Gdy dowiemy wodne, przejażdżki wozem kon-
na który wielu uczestników będzie się już, kto w gminie najlepiej pora- nym, pokazy chemiczne, fotobud-
ku będą mogli zmierzyć się w licznych konkuren- czekać z drżeniem serca: rozstrzy- dził sobie z rozmaitymi wyzwania- ka, a także liczne stoiska z produk-
gnięcie konkursów na najpiękniej- mi, powróci muzyka: o godz. 18.40 tami lokalnymi i rękodziełem.
cjach dla rolnika, rolniczki i małego gospodarza. szy wieniec i ozdobę dożynkową. rozpocznie się biesiada z kapelą Gminne dożynki w Mirakowie
Gdy emocje już opadną, do tańca ludową. Od tej pory tańczymy już organizują wójt gminy Chełmża
-wiecznym pałacykiem w Mira- gram artystyczny. Po nich wystąpi rozgrzeje gwiazda imprezy: Fana- prawie do świtu – następnie zagra- Jacek Czarnecki, Społeczny Komi-
kowie. O godz. 14 rozpocznie się działający przy Centrum Inicjatyw tic, czyli jeden z pierwszych w hi- ją zespół Akces i DJ Rumak, którzy tet Dożynkowy w Mirakowie oraz
dziękczynna msza święta, w czasie Kulturalnych Gminy Chełmża ze- storii zespołów disco polo. Grupa zejdą ze sceny dopiero ok. godz. 3 Centrum Inicjatyw Kulturalnych
której rolnicy będą mogli wyra- spół Polskie Kwiaty z koncertem pt. występuje od 1989 r., na koncie ma nad ranem. Oby kapryśna w tym Gminy Chełmża.

Kryzys opanowany Zdrowie w praktyce
zarządzał akcją kryzysową. – Do-
bra koordynacja działań, sprawne
i szybkie usuwanie szkód oraz na-
tychmiastowa reakcja władz gmi-
ny na wszelkie potrzeby zagwaran-
Urzędnicy liczą straty po ostatniej nawałnicy towały szybkie poradzenie sobie
z problemami.
Tych było natomiast niema-
ło. Budynki zostały zniszczone
w Nowej Chełmży, Szerokopasie,
Grzywnie, Mirakowie, Witkowie
(przewrócona stodoła) i Plusko-
węsach, gdzie zniszczone zostało
ok. 50 m2 dachu tutejszego gim-
nazjum. Niektóre wsie zostały
odcięte od świata przez leżące na
Kiełbasin, Dźwierzno, Zajączko- wsparciu finansowemu i rzeczowe-
drogach drzewa. wo, Głuchowo, Zelgno, Nawra, mu gminy Chełmża – mówi z zado-
- Nad ranem wszystkie drogi Sławkowo, Kończewice, Bielczy- woleniem liderka projektu Stanisła-
były już przejezdne – relacjonuje ny i Skąpe – w tych miejscowo- wa Stasieczek.
Edward Kaniecki. – W dwie doby ściach realizowany jest projekt Warsztaty prowadzi instruktor-
poradziliśmy sobie też z problema- „Akademia zdrowego odżywiania ka kulinarna Elżbieta Tomaszewska
mi z zasilaniem. Nikt do tej pory II”. Mieszkańcy czterech pierw- współpracująca z dietetykiem. Po-
nie zgłaszał strat w zwierzętach szych wsi mieli już okazję spotkać zostałe spotkania odbędą się we-
hodowlanych. się z dietetykiem i przygotować dług poniższego harmonogramu:
Cały czas trwa usuwanie skut- smaczne oraz zdrowe dania. 22 września, godz. 14.00 – Zelgno;
Szkody w gimnazjum w Pluskowęsach.
ków nawałnicy, m.in. drzew na 23 września, godz. 10.00 – Nawra;
Władze gminy i druhowie ochot- brak prądu – tak w skrócie wy- poboczach. Do mieszkańców gmi- Spotkania realizowane są w ra- 29 września, godz. 15.00 - Sławko-
niczych straży pożarnych stanęli ny spłynęła też pomoc rządowa mach budżetu obywatelskiego po- wo; 30 września, godz. 10.00 - Koń-
glądała gmina Chełmża po przej- wiatu toruńskiego przy wsparciu czewice; 21 października, godz.
na wysokości zadania po ostat- w kwocie ponad 30 tys. zł. W tej
ściu nawałnicy w nocy z piątku chwili pracownicy gminy robią samorządu gminnego. 10.00 - Bielczyny; 28 października
niej nawałnicy. Nad ranem w so- 11 sierpnia na sobotę 12 sierpnia. dokumentację. Zostanie ona prze- - Warsztaty kulinarne cieszą się – Skąpe (godzina jeszcze nieznana).
botę wszystkie drogi były prze- Mieszkańcy zgodnie przyznają, że kazana do powiatowego inspekto- bardzo dużą popularnością i od- Spotkania zostaną podsumowa-
jezdne. takiej anomalii pogodowej jeszcze ra nadzoru budowlanego, który na bywają się po raz drugi w gminie ne na konferencji zaplanowanej na
nie widzieli. tej podstawie obliczy poniesione Chełmża. Dlatego też zadanie jest blisko 150 osób. Odbędzie się ona
Zerwane dachy, pęknięte sufity, - Uszkodzenia są bardzo po- straty. realizowane aż w dziesięciu miej- w listopadzie w sali widowisko-
budynki inwentarskie z uszkodze- ważne – mówi Edward Kaniecki (ŁP) scowościach, a pierwotnie zakłada- -sportowej w Zelgnie.
no w siedmiu. Udało się to dzięki (ŁP)
niami, powalone na drogi drzewa, z Urzędu Gminy Chełmża, który
Poza Toruń . 25 sierpnia 2017
22 MIASTO CHEŁMŻA

Nawiązać
prezes Klubu Bokserskiego Legia
Chełmża Piotr Preuss. – Została
jednak grupa trenerów i młodzieży,
która nadal miała ochotę trenować.
Nie można było tego tak zostawić.

do tradycji
Postanowiliśmy zacząć wszystko od
nowa.
Oprócz byłych już reprezentan-
tów Gromu i tamtejszego sztabu
szkoleniowego do klubu zgłosili
się także nowi zawodnicy. Obec-
nie łącznie trenuje ich trzydziestu
Klub chciałby wychować następców legendarnych w wieku od trzynastu do dwudzie-
chełmżyńskich pięściarzy stu lat.
- Ćwiczymy w sali gimnastycznej
Karol Żebrowski | fot. Łukasz Piecyk Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełm-
ży – informuje prezes. – Przed ni-
Wystartowali w lutym, a już mają sportu, zdobywając tuż po drugiej kim nie zamykamy drzwi, zapra-
na swoim koncie pierwsze suk- wojnie światowej bokserskie me- szamy wszystkich, którzy chcieliby
cesy. Bokserska społeczność Le- dale mistrzostw Europy i Polski. spróbować swoich sił. Każdy z re-
gii Chełmża pragnie odbudować Sukcesy święcili oczywiście w bar- gularnie trenujących ma uprzednio działalności legioniści mogą już się nie tylko przez medale przywożone
w mieście swoją dyscyplinę spor- wach Legii Chełmża. W latach 70. wykonywane odpowiednie badania pochwalić pierwszymi sukcesami. do Chełmży, ale także przez orga-
tu. mistrzem Polski juniorów został lekarskie, a ćwiczenia nadzorują Pięściarze uczestniczyli w mistrzo- nizację wydarzeń u nas w mieście.
Jerzy Lewandowski, a później próż- wykwalifikowani trenerzy, a więc stwach województwa, z których Pierwszą chełmżyńską galę, któ-
Alfred Paliński, Zbigniew Ce- no szukać informacji o triumfach wszystko jest bezpieczne. Obecnie przywieźli aż 11 medali – 1 złoty, 4 ra odbyła się 10 czerwca, mamy
bulak – dla wielu chełmżan, szcze- bokserów z Chełmży. mamy przerwę wakacyjną, ale od srebrne i 6 brązowych. za sobą. Na pewno postaramy się
gólnie młodych, te dwa nazwiska - W ostatnich latach świetność 5 września zapraszamy we wtorki - Jesteśmy zadowoleni z tych re- zorganizować kolejne. Wierzę, że
mogą być anonimowe. Obaj pię- dyscyplinie próbował przywrócić i czwartki o godz. 18.30 i soboty zultatów, ale nie zatrzymujemy się dzięki sumiennej pracy misja przy-
ściarze byli jednak znaczącymi Grom Chełmża, lecz włodarze za- o godz. 10. i dalej robimy swoje – mówi Piotr wracania blasku chełmżyńskiemu
postaciami w historii lokalnego niechali tego projektu – twierdzi Pomimo dopiero półrocznej Preuss. – Chcemy promować boks boksowi zakończy się sukcesem.

Pomoc i zmiany
zgodzili się na zwiększenie wkła-
du własnego. W związku z tym we
wrześniu przyszłego roku inwesty-
cja powinna zostać zrealizowana.
Nowe wyzwanie
Dotychczasowy wiceprezes ds. już były wiceprezes. – W każdy pro-
Rajcy przyjęli także uchwałę sportowych w czwartoligowym jekt chcę się angażować na 100%.
w sprawie przystąpienia do edu- klubie Marcin Kałamarski zrezy- Teraz rozpoczynam nowy etap w ży-
kacyjnego projektu EU-geniusz, gnował ze swojej funkcji. ciu, który mógłby nieco ograniczyć
którego liderem jest powiat toruń- moje poczynania w Legii. Nie chcia-
ski. W przypadku pozyskania fun- Marcin Kałamarski pełnił funk- łem takiej sytuacji i dlatego podją-
duszy z Regionalnego Programu cję w zarządzie Legii od trzech lat. łem decyzję o rezygnacji.
Operacyjnego na ten cel uczniowie Za prezesury Macieja Bąka był wi- Nie znamy jeszcze stanowiska
chełmżyńskich szkół podstawowych ceprezesem, zaś z objęciem stano- zarządu w kwestii ewentualnego na-
mieliby od 2018 roku zajęcia dosko- wiska głównodowodzącego klubem stępcy Marcina Kałamarskiego, lecz
nalące myślenie techniczne i inno- przez Stefana Kowalskiego został ten na pewno będzie mógł liczyć na
wacyjne. wiceprezesem ds. sportowych. wsparcie swojego poprzednika.
Zmienił się także regulamin bu- - Był to bardzo owocny czas – - W miarę możliwości będę słu-
dżetu obywatelskiego. podsumowuje Marcin Kałamarski. żył pomocą – deklaruje. – Te trzy
- Przyglądamy się dotychczaso- – W trakcie trwania mojej kadencji lata bardzo wiele mnie nauczyły.
wym realizacjom i zależałoby nam udało się nam otworzyć piłkarskie Były gorsze i lepsze momenty, róż-
na wyzwoleniu obywatelskich ini- przedszkole Legii, zmodernizować nie też bywało z niektórymi deklara-
cjatyw w przestrzeniach publicznie boisko boczne, a przede wszystkim cjami osób wobec klubu, ale koniec
dostępnych – wyjaśnia Jerzy Czer- i co najważniejsze dla mnie – wpro- końców uważam, że obecna Legia
Władze gminy i radni zdecydowali o pomocy gminie Koronowo,
wiński. wadzić Legię do czwartej ligi. Cie- jest silniejsza w wielu względach od
która ucierpiała podczas nawałnicy.
Pula 150 tys. zł zostaje, ale jedna szy także fakt, że w przyszłym roku tej trzy lata temu. Teraz, jako kibic,
Sporo się działo na ostatniej sesji serce, gdy było to potrzebne, np. propozycja może kosztować mak- klub będzie dysponował nowym będę najbardziej skupiał się na kwe-
Rady Miasta Chełmży. Podjęto w trakcie powodzi. Stąd nasza de- symalnie 50 tys. zł, chyba że Rada budynkiem. Każdy z tych sukcesów, stiach sportowych. Powtarzałem to
m.in. decyzję w sprawie pomocy cyzja, aby w imieniu mieszkańców Miasta uzna, że wydanie większej bo te działania trzeba rozpatrywać chłopakom i bardzo w to wierzę, że
mieszkańcom terenów dotknię- wspomóc potrzebujących. kwoty jest celowe. Niedługo ruszy w tej kategorii, ma wielu „ojców” – Legię stać sportowo na trzecią ligę.
tych ostatnią nawałnicą. Radni musieli także zwiększyć nabór wniosków. działaczy, inwestorów, sponsorów, Drużyna trenera Rafała Lewan-
fundusze na przebudowę siedziby - Moim zdaniem pomysł budżetu piłkarzy i kibiców. Każdemu z nich dowskiego bardzo dobrze rozpoczę-
- Wyszedłem z taką inicjatywą, Chełmżyńskiego Towarzystwa Wio- obywatelskiego sprawdził się w na- jestem niezmiernie wdzięczny, że ła sezon, gromadząc na swoim kon-
bo każdy ruch i gest jest ważny – ślarskiego. szym mieście, z czego bardzo się cie- udało się zbudować w Chełmży tak cie 7 punktów po trzech kolejkach.
przyznaje Jerzy Czerwiński, bur- - Nasze plany finansowe zosta- szymy – dodaje włodarz. – Mam dobrze prosperujący klub. Kolejne spotkanie Legia rozegra już
mistrz Chełmży. – Zdecydowaliśmy ły zweryfikowane przez przetarg nadzieję na jego dalsze kontynu- Dla wielu decyzja Marcina Kała- jutro, 26 sierpnia. Na swoim boisku
o przeznaczeniu pomocy na rzecz – dodaje Jerzy Czerwiński. – Żeby owanie, bo wniosków mamy sporo. marskiego, osoby utożsamianej wła- chełmżanie podejmą Wisłę Nowe.
gminy Koronowo. Nasi mieszkańcy jednak nie stracić sporej kwoty po- śnie z Legią, była zaskakująca. Początek spotkania o godz. 17.
zawsze okazywali pomoc i ofiarne chodzącej z dofinansowania, radni (ŁP) - Czas na nowe wyzwanie – mówi (KŻ)
REKLAMA

Poza Toruń . 25 sierpnia 2017
MIASTO CHEŁMŻA 23

Nie poddają się
najmniej 20 tys. zł. W przypadku braku zgody musimy W przypadku pozytywnego wy-
Po kilku miesiącach administra- ogłosić upadłość likwidacyjną – niku głosowania Bioetanol w upa-
cyjnej walki spółka ogłosiła upa- wyjaśnia prezes. – Firmę przejmuje dłości układowej będzie funkcjo-
dłość z możliwością układu. Ozna- syndyk i on nią zarządza. Nie może nował do czasu spłaty długów. Do
cza to, że mimo kłopotów zarząd jednak prowadzić składu podatko- posiedzenia w sądzie z wierzyciela-
Bioetanolu chce porozumieć się wego, więc firma realnie przestaje mi mogło dojść szybciej, gdyby nie
z wierzycielami. istnieć. Takiego obrotu spraw nie roszczenia poszczególnych firm,
Problemy spółki Bioetanol jeszcze się nie skończyły. - Póki co działamy i funkcjonu- bierzemy jednak pod uwagę. np. o dodatkowe odsetki lub utra-
Przed pracownikami kolejna przeprawa jemy – dodaje Roman Mierzwa. Podobnie chełmżyński magi- cone korzyści.
Sąd Rejonowy w Toruniu na 25 strat, który jest wierzycielem Bio- Obecnie zakład zatrudnia ok. 60
Łukasz Piecyk | fot. autor/archiwum września wyznaczył głosowanie etanolu. osób. Przed początkiem problemów
Pod koniec września dowiemy się, inne substancje chemiczne. kilkudziesięciu wierzycieli w spra- - Funkcjonowanie zakładu jest w siedzibach w Chełmży i Nowej
jaka przyszłość czeka gorzelnię Później już było tylko gorzej. wie układu proponowanego przez bardzo ważne z perspektywy nasze- Wsi Wielkiej (instalacja odwadnia-
Bioetanol. W toruńskim sądzie Mimo przychylnych chełmżyńskiej kierownictwo firmy. Powstałe dłu- go rynku pracy – przyznaje Jerzy jąca) Bioetanol zatrudniał blisko
odbędzie się głosowanie dotyczą- gorzelni wyroków i trwających po- gi w kwocie ok. 5 mln zł Bioetanol Czerwiński, burmistrz miasta. 80 osób, a kolejnych 200 pra-
ce układu z wierzycielami. stępowań Urząd Celny był nieugię- chce oddać w 85% w ciągu 4 lat. – Mamy nadzieję, że po pozy- cowało u podwykonaw-
ty. Bioetanol miał zapłacić wielomi- Musi się na to jednak zgodzić 2/3 tywnym rozstrzygnięciu ców spółki. Nikt ze
Pierwszy raz o Bioetanolu pi- lionowe kary. Każdy dzień przestoju wierzycieli obejmujących przynaj- przedsiębiorstwo wyjdzie służb celnych do
saliśmy w marcu 2015 r. Wtedy w produkcji mniej połowę kapitału. na prostą. tej pory nie
ówczesne służby celne w Toruniu koszto- - przyznał się
obciążyły przedsiębiorstwo wie- wał do błędu.
lomilionowym podatkiem oraz fir-
wstrzymały produkcję. Chodzi- m ę
ło o produkty (m.in. medyczne c o
środki do dezynfekcji wytwarzane
w Chełmży od 2006 r.), które firma
wytwarzała na bazie skażonego al-
koholu nieprzeznaczonego do spo-
życia. Zgodnie z prawem unijnym
mogą być one zwolnione z podatku
akcyzowego. Problemy zaczęły się
jednak już wcześniej.
– W grudniu 2013 r. spotkało
nas pierwsze zaskoczenie, gdy na-
czelnik Urzędu Celnego nakazał
nam zmienić skład produktu – mó-
wił nam wtedy Roman Mierzwa,
prezes Bioetanolu. – Od tej decyzji
nie mogliśmy się odwołać. Mimo
że nie zgadzaliśmy się z nią, zmie-
niliśmy skład, dodaliśmy do
naszych produktów jeszcze
REKLAMA

Poza Toruń . 25 sierpnia 2017
24 ZŁAWIEŚ WIELKA

Zadecyduj! Nożna, siatkowa
Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim daje mieszkańcom możliwość
zdecydowania, na co chcą przeznaczyć część budżetu gminy. To możliwość, z której
i tenisowa
z pewnością warto skorzystać Nawet lipiec, deszczowy i najchłodniejszy od wielu lat,
Robert Kamiński | fot. Łukasz Piecyk/archiwum nie był w stanie przeszkodzić miłośnikom sportu ze Złejwsi
Wielkiej w aktywnym spędzaniu czasu na świeżym powietrzu
Robert Kamiński | fot. nadesłane
Czynne spędzanie czasu w gminie Wyniki turnieju:
od lat jest tradycją. I to bez wzglę- I miejsce – Maciej Janczarski
du na wiek. Chętnych do sportu i Damian Iwanicki
i rekreacji namawiać nie trzeba. II miejsce – Katarzyna Mikow-
ska i Janusz Lemke
Jakkolwiek pierwszy miesiąc III miejsce – Tomasz Tomkie-
wakacji do najatrakcyjniejszych at- wicz i Radosław Winiecki
mosferycznie nie należał, w niczym IV miejsce – Marek Dydo i Zyg-
to nie przeszkodziło miłośnikom munt Piotrowski
gier na świeżym powietrzu w od-
dawaniu się swoim pasjom. Każdy Organizatorem i fundatorem
mógł spędzić czas na sportowo, ko- nagród był Gminny Ośrodek Kul-
rzystając z wielofunkcyjnych boisk tury i Sportu w Złejwsi Małej.
orlik w Złejwsi Małej. Największą Turniej odbył się dzięki zaanga-
popularnością cieszyła się oczywi- żowaniu Janusza Lemkego i Toma-
ście piłka nożna - zarówno wśród sza Tomkiewicza.
dzieci, młodzieży, jak i osób doro- Wszystkim zwycięzcom ser-
słych. Użytkownicy orlika równie decznie gratulujemy!
chętnie grali też w koszykówkę,
siatkówkę czy tenisa ziemnego. II EDYCJA TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻO-
Do grup regularnie korzysta- WEJ O PUCHAR DYREKTORA GOKiS
Na co mogą i na co przeznacza- łectwa w 2018 r. w gminie Zławieś łeckiego w 2018 r., sołtysi muszą jących z boiska ze sztuczną na- W sobotę 12 sierpnia odbył się
ją fundusze mieszkańcy Złejwsi Wielka kształtują się następująco: przekazać wójtowi gminy Zławieś wierzchnią należą strażacy z To- Otwarty Turniej Siatkowej Piłki
Wielkiej? Na najpilniejsze po- porzyska i Skłudzewa oraz grupy Plażowej o Puchar Dyrektora GO-
Wielka do 30 września wnioski z Zarośla Cienkiego, Wisły Pędze- KiS. W wydarzeniu wzięło udział
trzeby: świetlice, kostkę chodni- 1. Cegielnik 11 238,83 zł wraz z podjętą uchwałą Zebrania
kową, oświetlenie, place zabaw 2. Cichoradz 16 091,96 zł wo i oczywiście drużyna Oldboys sześć drużyn. Turniej został prze-
Wiejskiego, listą obecności i proto- Zławieś Wielka. Właśnie w kate- prowadzony systemem „każdy
dla dzieci, siłownie zewnętrzne, 3. Czarne Błoto 36 489,70 zł kołem z zebrania.
namioty na festyny, półkolonie 4. Czarnowo 36 489,70 zł gorii najstarszej, czyli oldboys, na z każdym”. Mecze rozgrywano do
i wiele innych. 5. Górsk 36 489,70 zł Przedsięwzięcia zgłoszone we początku lipca odbył się turniej pił- dwóch wygranych setów. Do pół-
6. Gutowo 18 062,40 zł wnioskach przeznaczone do reali- ki nożnej, w którym uczestniczyły finału awansowały dwie najlepsze
Fundusz sołecki to pieniądze 7. Łążyn 34 154,36 zł zacji w ramach funduszu sołeckie- cztery zespoły: Zławieś Wielka, drużyny z każdej grupy. Sobotnie
z budżetu gminy zagwarantowane 8. Pędzewo 30 760,82 zł go muszą spełniać trzy warunki: Wudzyn, Unisław i Łubianka. Naj- popołudnie upłynęło pod znakiem
na realizację przedsięwzięć służą- 9. Przysiek, Błotka 36 489,70 zł należeć do zadań własnych gminy, lepszą drużyną okazał się Olimp zaciętej rywalizacji na piasku, ale
cych poprawie życia mieszkańców 10. Rozgarty 36 489,70 zł służyć poprawie warunków życia Unisław. przede wszystkim dobrej zabawy.
gminy. O przeznaczeniu środków 11. Rzęczkowo 32 256,89 zł mieszkańców, być zgodnymi ze
funduszu sołeckiego w konkret- 12. Siemoń 35 176,07 zł strategią rozwoju gminy.
nym sołectwie decydują ich miesz- 13. Skłudzewo, Gierkowo 20 470,72 O celach, na jakie wydatkowane
kańcy w trakcie zebrań wiejskich. zł będą środki funduszu sołeckiego,
Inicjatywę w sprawie zgłaszania 14. Stary Toruń 36 489,70 zł
propozycji wniosków do uchwale- 15. Toporzysko 34 008,40 zł decydują sami mieszkańcy. Decy-
nia posiadają: sołtys, rada sołecka 16. Zarośle Cienkie 17 624,53 zł zje przez nich podjęte są wiążące.
lub co najmniej 15 pełnoletnich 17. Zławieś Mała 36 489,70 zł Jednak najistotniejsze jest to, że
mieszkańców sołectwa. 18. Zławieś Wielka 36 489,70 zł mieszkańcy mają szansę zabrania
głosu. Warto o tym pamiętać i sko-
Środki przypadające na dane so- Aby skorzystać z funduszu so- rzystać z tej możliwości!

Godzina
Lp. Sołectwo Data zebrania Miejsce zebrania
zebrania
Z kolei na korcie tenisowym od Głównym celem stawianym sobie
1 Cegielnik 28 sierpnia 17.00 Była Szkoła czerwca odbywa się liga gry poje- przez organizatorów rozgrywek
2 Czarne Błoto 28 sierpnia 19.00 Była Szkoła dynczej o Puchar Przewodniczące- jest promocja zdrowego stylu życia
go Rady Gminy Zławieś Wielka. wśród mieszkańców gminy. Piłka
3 Czarnowo 30 sierpnia 17.00 Szkoła Podstawowa Dzieci i młodzież również ko- siatkowa, jako jedna z gier zespo-
4 Toporzysko 30 sierpnia 19.00 Świetlica rzystają ze sportowych wakacji na łowych, doskonale służy integracji
boisku orlik w formie gier i zabaw, społecznej.
5 Cichoradz 4 września 17.00 Świetlica minipiłki koszykowej, siatkowej
6 Siemoń 4 września 19.00 Świetlica i nożnej oraz tenisa ziemnego. Klasyfikacja turniejowa:
I miejsce – Kamil Całbecki i To-
7 Łążyn 10 września 11.00 Świetlica IV EDYCJA TURNIEJU TENISA ZIEMNEGO masz Tomkiewicz
8 Rozgarty 11 września 17.00 Była Szkoła O PUCHAR DYREKTORA GOKiS II miejsce – Janusz Lemke i Ma-
13 sierpnia na boisku orlik riusz Lemke
9 Przysiek 11 września 19.00 Szkoła Podstawowa w Złejwsi Małej rozegrano IV Edy- III miejsce – Cezary Sztuwe
cję Turnieju Tenisa Ziemnego o Pu- i Robert Całbecki
10 Pędzewo 13 września 17.00 Świetlica
char Dyrektora GOKiS. W turnieju IV miejsce – Radosław Michal-
11 Górsk 13 września 19.00 Dom Kultury udział wzięli mężczyźni oraz jedna ski i Sebastian Michalski
kobieta. Chętnych, którzy chcieli
12 Gutowo 15 września 17.00 Świetlica spróbować swoich sił na ceglastej Organizatorem turnieju oraz
13 Zarośle Cienkie 15 września 19.00 Świetlica nawierzchni, nie brakowało. Jak fundatorem nagród był Gminny
zawsze uczestnicy reprezentowali Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi
14 Skłudzewo 16 września 17.00 Świetlica bardzo wysoki poziom, chociaż są Małej. III Edycja Turnieju Siatków-
15 Rzęczkowo 16 września 19.00 Świetlica to rozgrywki amatorskie. Część za- ki Plażowej została zaplanowana na
wodników z wielkim zaangażowa- 2018 rok.
16 Stary Toruń 17 września 15.00 Świetlica niem uprawia ten sport na co dzień. Podobnie jak przy okazji tur-
17 Zławieś Wielka 18 września 17.00 Szkoła Podstawowa Po pasjonującej i zaciętej grze zwy- nieju tenisa ziemnego specjalne
cięzcy otrzymali pamiątkowe dy- podziękowania należą się anima-
18 Zławieś Mała 18 września 19.00 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu plomy i puchary. torom sportu Januszowi Lemkemu
i Tomaszowi Tomkiewiczowi.
Poza Toruń . 25 sierpnia 2017
WLK. NIESZAWKA i CZERNIKOWO 25

Wszystko jest pod kontrolą
O sytuacji w gminnej oświacie przed końcem wakacji, budowie nowego przedszkola oraz reformie
edukacji rozmawiamy z Kazimierzem Kaczmarkiem, wójtem gminy Wielka Nieszawka
fot. Adam Zakrzewski
Niedawno odbyła się narada dy- gdyż obiekty były już po gruntow- ne w sześciu oddziałach. Placówka
rektorów placówek oświatowych nych modernizacjach i spełniają będzie przeznaczona dla 150 dzieci.
z władzami gminy. Czego dotyczyło one wszelkie wymogi, także nowe- Dodatkowo pojawi się także za-
spotkanie? go programu nauczania. Jedynie plecze kuchenne, które pozwoli na
Rozmawialiśmy o rozpoczęciu roku w Cierpicach kończymy przygoto- przygotowywanie posiłków dla naj-
szkolnego i jego organizacji. Wystę- wanie nowoczesnej sali kompute- młodszych na miejscu.
pują pewne problemy, które trzeba rowej. Również tam zrealizujemy
załatwić przed końcem wakacji. projekt związany z klasą przyrodni- Na tym nie koniec. Co jeszcze gmi-
czą w oparciu o ścieżkę edukacyjną. na planuje dla uczniów nowego
Co ma Pan na myśli? Uczniowie poznają historię i przy- przedszkola?
Chodzi o wakaty na stanowiskach rodę gminy, realizując zajęcia m.in. Chodzi o dodatkowe zajęcia. Zło-
nauczycielskich. Mamy pozbierane na terenie szkolnej altany, w której żyliśmy projekt i czekamy teraz
oferty i teraz czas na dobieranie ka- można prowadzić lekcje. na jego ewentualne finansowanie.
dry. Co ciekawe, w wyniku reformy Zakładamy rozpoczęcie rocznych
edukacji nikogo nie zwolniliśmy Sporym wydarzeniem będzie zajęć od 1 lutego 2018 r. z dwumie-
z grona pedagogicznego. Wręcz otwarcie budowanego od marca sięczną przerwą na wakacje. Mowa
odwrotnie. Zmiany programowe gminnego przedszkola w Małej tu m.in. o języku angielskim czy za-
spowodowały, że musimy zatrudnić Nieszawce. jęciach teatralnych.
dodatkowe osoby. Część nauczycie- Kończymy właśnie roboty budow-
li z gimnazjum w Cierpicach będzie lane i 31 sierpnia powinniśmy przy- Czy gmina planuje kolejną rozbu-
pracowała w tamtejszej szkole pod- stąpić od odbioru budynku. Uro- dowę bazy oświatowej?
stawowej, inni zaś i w Cierpicach, czyste otwarcie z udziałem dzieci, Poza wspomnianymi placówkami
i w szkole podstawowej w Małej rodziców i zaproszonych gości działa u nas jeszcze jedno przed-
Nieszawce. Widać tę zmianę w wy- odbędzie się 8 września. Dyrektor szkole niepubliczne. Baza ta spełnia
datkach budżetowych na oświatę. przedszkola przygotowała program potrzeby naszych mieszkańców.
Pula pieniędzy się zwiększyła. artystyczny dla najmłodszych. Będą Jeżeli zaistniałaby taka potrzeba, to
więc zabawy i drobne nagrody. na pewno pomyślelibyśmy o roz-
Szkoły w gminie są gotowe na budowie. Obserwujemy jednak od
pierwszy rok szkolny w nowej rze- nień. Rok szkolny w obu naszych dzieci wróci bez przeszkód do na- Przypomnijmy, jak będzie wyglą- trzech lat trend w spadku liczby
czywistości? podstawówkach rozpocznie się uki. W trakcie wakacji przepro- dało przedszkole. urodzeń, więc póki co nie zanosi
Nie przewidujemy żadnych opóź- normalnie 4 września. Ok. 400 wadziliśmy jedynie małe remonty, Zajęcia w budynku będą prowadzo- się na zmiany.

Młoda krew nadchodzi
Victoria Czernikowo rozpoczęła swój drugi z rzędu sezon w A-klasie
pod wodzą nowego trenera
Karol Żebrowski | fot. Łukasz Piecyk
26-letni Rafał Kraczewski (na teraz funkcję asystenta trenera ju- rady nawet starszym zawodnikom.
zdjęciu) zastąpił na stanowisku niorów starszych. Drużyna chyba też jest tego świa-
szkoleniowca Dawida Affelta. Czy W związku z tym w Czerniko- doma, bo dość szybko zostałem za-
roszada sprawi, że Victoria będzie wie rozpoczęły się poszukiwania akceptowany. Na tę chwilę współ-
w stanie powalczyć o coś więcej następcy. Ostateczny wybór był praca układa się bez zastrzeżeń.
niż tylko utrzymanie się w ligowej nieco zaskakujący. Padło na Rafała Trener rozpoczął swoją pra-
stawce? Kraczewskiego – byłego piłkarza cę z wysokiego C. W pierwszych
Elany Toruń, Orląt Aleksandrów dwóch meczach sparingowych
Poprzednie rozgrywki były dla Kujawski i Unii Gniewkowo, który z Flisakiem Złotoria i Startem Dy-
czernikowian udane. Zespół z trud- ostatnio zajmował się szkoleniem namik Toruń Victoria zwyciężała że Victoria też swoje wady ma. Trzy społem lepszym, prowadzącym grę,
nej roli beniaminka wywiązał się grup młodzieżowych w Pomorza- odpowiednio 7:1 i 6:1. kolejno przegrane sparingi posta- choć staraliśmy się jej dotrzymać
bardzo dobrze, kończąc sezon na ninie Toruń. Dla 26-latka stanowi- - Zadziałał tzw. efekt nowej wiły przed pierwszym meczem li- kroku. Dostrzegł to także trener ry-
ósmym miejscu w tabeli. Pomimo sko w Victorii będzie pierwszyzną, miotły – mówi Rafał Kraczewski. – gowym z Unią Wąbrzeźno spory wali, który po meczu stwierdził, że
tak dobrego wyniku z drużyną po- jeżeli chodzi o trenowanie senio- Każdy chciał się pokazać nowemu znak zapytania. Niestety zła seria jeszcze niejednej drużynie napsuje-
stanowił się rozstać dotychczasowy rów. trenerowi i ta gra wyglądała bardzo została przedłużona. Czernikowia- my krwi. Jestem o tym absolutnie
trener Dawid Affelt. - Długo nie zastanawiałem się dobrze. Co więcej, mogliśmy wspo- nie polegli na wyjeździe 1:0. przekonany.
- Uznałem, że czas na nowe wy- nad propozycją – twierdzi Rafał mniane spotkania wygrać jeszcze - Przespaliśmy pierwszą połowę W drugiej kolejce Victoria zmie-
zwania – mówi były już szkolenio- Kraczewski. – Lubię nowe wyzwa- wyżej. Nie było się nawet do czego – uważa trener. – Druga była już rzy się na swoim stadionie z Pia-
wiec Victorii. – Skorzystałem z pro- nia. Pomimo swojego wieku myślę, przyczepić. lepsza. Będę jednak szczery – prze- stem Łasin. Pierwszy gwizdek ju-
pozycji Elany Toruń, gdzie pełnię że jestem w stanie przekazać cenne Kolejne mecze pokazały jednak, graliśmy zasłużenie. Unia była ze- trzejszego spotkania o godz. 17.

Gmina Czernikowo finalizuje dro-
gowe inwestycje. Obecnie trwają
odbiory nowych i wyremonto-
wanych odcinków. Powstały one
dzięki dofinansowaniu ze środ-
ków Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2010
(przebudowa ulicy Toruńskiej,
Cichej, Kwiatowej oraz Strumy-
kowej z odnogami w miejscowo-
ści Czernikowo) oraz z Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na lata
2016-2020 (przebudowa drogi
gminnej nr 101119C w miejsco-
wości Steklinek i Jackowo).

Poza Toruń . 25 sierpnia 2017
26 EDUKACJA

Wrzesień będzie kluczowy
Zdaniem minister edukacji każdy uczeń i każdy nauczyciel zasługuje na dobrą szkołę. Ma
to być szkoła dobra dla wszystkich, niezależnie od statusu materialnego i miejsca zamiesz-
kania. Zanim jednak te niewątpliwie szczytne ideały wejdą w życie, dyrektorzy skupiają się
na rzeczach bardziej prozaicznych. Przede wszystkim na pytaniu: Czy uda się ze wszystkim
zdążyć?
Robert Kamiński | fot. Łukasz Piecyk
Wakacje nieubłaganie dobiega- nad tym, kto będzie ponosił za dany nisterstwa padała nieustannie teza
ją końca. W wielu szkołach pełną pomysł rzeczywistą odpowiedzial- o całkowitej „bezkosztowości” refor-
parą wre praca nad wprowadze- ność – mówi Janusz Iwański, dyrek- my. Jak się ta kwestia ma w rzeczy-
niem w życie reformy oświaty. tor Zespołu Szkół w Dobrzejewicach. wistości?
W zależności od rodzaju szkoły – Akurat w przypadku tej reformy - Nie użyłbym słowa „bezkoszto-
jedni mają mniej pracy, inni wię- odnoszę wrażenie, że ewentualny wo” – dodaje Janusz Iwański. – Weź-
cej. Wszyscy jednak są dobrej myśli „winny” był już znany w chwili po- my choćby nowe szyldy, które muszą
i nie dopuszczają wariantu, że rok wstania samego pomysłu. Wszystko zawisnąć na szkołach. Nie będzie już
szkolny trzeba będzie rozpocząć spoczywa na nas: na nauczycielach gimnazjów, więc trzeba w całej Pol-
z opóźnieniem. i dyrektorach. Cała odpowiedzial- sce pozmieniać szyldy. Na kogo ten
ność, w razie jakiegokolwiek niepo- koszt spadnie? Rzecz jasna na samo- Pracownicy szkół i podwykonawcy uwijają się jak w ukropie, żeby
Reforma to przede wszystkim wodzenia, spadnie i tak na samorzą- zdążyć przed 4 września.
rządy.
dużo dodatkowej pracy. I nie mówi- dy lub na dyrektorów. Łatwo będzie Reforma to oczywiście głównie
my tu o zwyczajowym odświeżaniu zarzucić samorządowi, że czegoś nie bolączka dyrekcji poszczególnych ki odczujemy dopiero za dwa lata, ją sale przedmiotów ścisłych: przede
sal czy pielęgnacji terenów do szkół kupił, albo dyrektorowi, że czegoś szkół. Co ciekawe, nie dla wszyst- kiedy gimnazja wygasną całkowicie. wszystkim chemii i fizyki.
przyległych – normalnych pracach nie dopilnował. W 2000 r. przeży- kich oznacza ona jednak poważne Wtedy to stracimy trzy etaty. Będą - Mam pewne obawy o siódmą
w czasie wakacyjnej przerwy, jakie łem likwidację szkoły, a teraz mam koszty. Przynajmniej nie od razu. konieczne zwolnienia, a co za tym klasę i w przyszłym roku o ósmą –
wykonuje się każdego roku. Idzie do czynienia z drugą. Posiadam więc - Dla nas, w sensie finansowym, idzie odprawy. Wówczas reforma da mówi Monika Stafiej, dyrektorka
o zajęcia związane z wprowadze- pewne doświadczenie w tym wzglę- sama reforma nie będzie specjalnie się nam we znaki finansowo. Szkoły Podstawowej w Łążynie. –
niem w życie nowej reformy oświaty. dzie. Za chwilę wszyscy zapomną, odczuwalna – mówi Jacek Żebrow- Największe koszty poniosą oczy- Nie mamy dla nich odpowiednich
Reformy, wokół której emocje jak kto stał za tym pomysłem, a wina ski, dyrektor Zespołu Szkół w Łu- wiście szkoły podstawowe, które pracowni. To będzie koszt najwięk-
dotąd nie słabną. spocznie na nas. Chaos chaosem, ale biance. – Jeszcze nie w tym roku. zmuszone są dostosować sale dla klas szy. Na to nie byliśmy przygotowa-
- W chwili wprowadzania w ży- wiadomo, od kogo należy wymagać. Przez dwa lata będą istniały klasy siódmych, a w roku przyszłym - dla ni. Wprawdzie w przypadku naszej
cie każdej reformy głosi się zwykle Przede wszystkim powiedzmy gimnazjalne. Liczba uczniów nie ósmych. Potrzeba nowych, wyższych szkoły nie są to koszty jakoś specjal-
wzniosłe idee, nie zastanawiając się o kosztach. W zapewnieniach mi- ulegnie zmianie. Negatywne skut- ławek i krzeseł. Doposażeń wymaga- nie powalające, ponieważ tegorocz-
REKLAMA

Poza Toruń . 25 sierpnia 2017
EDUKACJA 27
na siódma klasa w szkole w Łążynie I kolejna kwestia: czy wprowa- już nie będzie. Co to znaczy? Ano
będzie liczyć zaledwie 15 uczniów. dzenie w życie reformy było od- to, że pedagodzy są pełni niepoko-
Ale akurat my jesteśmy małą szkołą. czuwalne dla samych nauczycieli? ju o swoją przyszłość. Za rok będzie
Nie wiem jak w analogicznych przy- Większość rozmówców podkreśla, gorzej, a za dwa lata źle zupełnie. 29
padkach poradzą sobie inni. Z pew- że na ciało pedagogiczne miało to sierpnia mamy naradę z kuratorem
nością jednak nadszarpnie to nasz wpływ w tym sensie, że wielu mu- i zobaczymy, jakie będą wytyczne.
budżet. Dlatego właśnie największą siało przeprogramować własne, in- Listy od pani minister, która uspoka-
naszą troską jest brak pomieszczeń dywidualne programy, które realizo- jała, że wszystko będzie dobrze, po-
i remonty. wali od lat. Z końcem roku pojechali wiedzmy sobie szczerze, nie wszyst-
Reforma to jednak nie tylko wy- oni wprawdzie na zasłużony wypo- kich uspokajają.
datki wynikające z przemianowania czynek, ale z nowymi podstawami A zatem czarny pesymizm czy też
podstawówki na ośmiolatkę (wypo- programowymi w ręku. radosny optymizm? Jaka ogólna ten-
sażenie sal i gabinetów przedmioto- - Dwa miesiące to czas na za- dencja panuje w szkołach na kilka
wych, wyższe ławki i krzesła dla 7-, poznanie się – mówi dyrektor Że- dni przed pierwszym dzwonkiem?
8-klasistów). To także koszty zwią- browski. – Arkusz organizacji szkoły - Wszystko wyjdzie „w praniu”
zane z podręcznikami i lekturami, zatwierdzony był od dawna. Nauczy- – mówi dyrektorka Stafiej. – Prak-
czyli koszty, które pochłoną zmiany ciele zostali przeszkoleni w nowej tyka pokaże, jak sobie z całym tym
programowe. W tym jednak wzglę- podstawie programowej. Mieli całe zamętem poradzimy. Najtrudniej-

‘‘
dzie przezorni dyrektorzy na kilka wakacje na przy- szy z pewnością będzie wrzesień.
gotowanie nowych Proszę zwrócić uwagę, że reforma
zajęć, ułożenie nie wchodzi w życie z dniem 1 wrze- Dyrektorzy szkół konieczne zmiany planowali z wielomiesięcznym
sobie wszystkie- śnia. To proces rozłożony w czasie, wyprzedzeniem.
go w głowach na na cały wrzesień i na miesiące na-
nowo. Do wielu stępne. W tym roku szybciej proszę 4 września dzwonek na pewno za- tury, czyli finansowe aspekty całego
rzeczy trzeba bę- nauczycieli do szkoły. Trzeba usiąść dzwoni, ale nie wynika to z samej tego przedsięwzięcia. Istnieje jesz-
reformy szkolnictwa, tylko z remon- cze czynnik ludzki, w moim prze-
Ta oświatowa rewolucja to dzie podejść ina- nad dokumentami. Mamy zupełnie
tu – mówi Katarzyna Wachowska, konaniu o wiele istotniejszy. Proszę
czej. Zmieni się nowy program wychowawczy i nową
,
nie tylko ławki krzesła czy nowe zakres treści, inna profilaktykę. Przeprowadzamy an- dyrektorka szkoły w Osieku. – Co
do reformy, to mam czyste sumienie,
zwrócić uwagę, że jest zasadnicza
różnica między uczniami klasy szó-
też będzie jej kolej- kiety z rodzicami. To wszystko musi
lektury . (...) I stnieje jeszcze czynnik ność. zostać sprawdzone w praktyce. ponieważ wszystko, co trzeba, zrobi-
liśmy już w czerwcu. Stoły i krzesła
stej, a tymi, którzy przyjdą do na-
szej szkoły w tym roku: uczniami
Zupełnie od- Wszyscy nasi rozmówcy wyda-
ludzki . rębną kwestią jest ją się pełni obaw i niepewności, co już stoją, podręczniki są w drodze. klasy siódmej. Ci ostatni nie są już
wpływ reformy na do „zaaklimatyzowania się” refor- Pod tym względem wszystko jest dziećmi, które można uspokoić sa-
dni przed rozpoczęciem roku szkol- motywację nauczycieli do pracy. Li- my w teraźniejszej szkole, a jednak w najlepszym porządku. mym tylko wzrokiem. To młodzież,
nego nie uprawiają czarnowidztwa. kwidacja gimnazjów powoduje, że wszyscy podkreślają, że z pewnością Warto jeszcze zwrócić uwagę na która często zadaje niewygodne py-
- Jeśli idzie o lektury, to jesteśmy godzin lekcyjnych niestety ubędzie. samo jej wprowadzenie nie wpły- nieco inny aspekt reformy, który tania i chce być traktowana poważ-
w o tyle korzystnej sytuacji, że od lat - Kwestia motywacji do pracy… – nie na opóźnienie roku szkolnego. mógłby umknąć przy rozpatrywa- nie. Często chce prowadzić dyskusje
wspomagamy się programem „Za- mówi dyrektor Iwański. – Powiedz- W tym punkcie dyrektorzy szkół niu jedynie jej materialnej strony. bardziej dojrzałe. Wymaga zupełnie
mień makulaturę na szkolną lekturę” my sobie szczerze: nauczyciela, jak są absolutnie zgodni: nie ma mowy Zwraca na niego uwagę Katarzyna innego podejścia dydaktycznego.
– dodaje Monika Stafiej. – Zbiórka każdego innego pracownika, można o jakimkolwiek opóźnieniu roku Wachowska: Większego wysiłku ze strony na-
gazet pozwala nam na zakup po- było zmotywować finansowo: czy- szkolnego. - Ta oświatowa rewolucja to nie uczyciela. Myślę, że na to również
trzebnych książek. li nadgodzinami. Teraz nadgodzin - Nie wiem, czy w naszej szkole tylko ławki, krzesła czy nowe lek- trzeba będzie zwrócić uwagę.
REKLAMA

Poza Toruń . 25 sierpnia 2017
28 EDUKACJA

Rekrutacyjne hity stare i nowe
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu właśnie ogłosił drugi nabór na studia.
Co cieszyło się największym powodzeniem w pierwszej turze rekrutacji?
Piotr Gajdowski | fot. Łukasz Piecyk
dowiskiem, język obcy w biznesie latach (dwa lata temu uruchomiono - Około 2/3 zarejestrowanych
- specjalność język rosyjski, zarzą- 10 nowych kierunków, rok później osób to kobiety. Ciekawe, że ponad
dzanie w języku angielskim, studia 6). Obecnie UMK po raz pierwszy 1/3 nie jest z rocznika tegorocznych
miejskie, turystyka i rekreacja w ję- prowadzi nabór na matematykę sto- maturzystów – wskazuje dr Ewa
zyku angielskim oraz rzeźba. sowaną, chemię kryminalistyczną, Walusiak-Bednarek. - Najwięcej
UMK co roku poszerza ofer- sport i wellness oraz optometrię, kandydatów (ponad 1/4) pocho-
tę dydaktyczną, by skusić poten- a także ekonomię pierwszego stop- dzi z naszego województwa, ale na
cjalnych kandydatów, zwłaszcza nia w języku angielskim i zarzą- UMK chce studiować także wiele
w obliczu niżu demograficznego. dzanie drugiego stopnia w języku osób z województwa mazowieckie-
Nowe kierunki zazwyczaj okazują angielskim. Miejsca na niektórych go, wielkopolskiego, pomorskiego
się sukcesem, choć zdarzają się też z tych kierunków nadal są do wzię- i warmińsko-mazurskiego (w sumie
spektakularne klapy – mniejszym cia - dotyczy to m.in. matematyki ponad 4 tys. rejestracji).
niż oczekiwane wzięciem cieszyły stosowanej i chemii kryminalistycz- Drugi nabór na studia stacjo-
się np. pedagogika medialna (mimo nej. Z kolei nabór na wyjątkowo po- narne pierwszego stopnia i jednoli-
że zainteresowanie tradycyjną pe- pularny sport i wellness zakończył te magisterskie trwa od 11 sierpnia.
Maturzyści, którym nie udało (ponad 4). W części toruńskiej uni- dagogiką od lat utrzymuje się na się już w lipcu. Ogłoszenie list zakwalifikowanych
się dostać na wymarzony kieru- wersytetu najwięcej osób zarejestro- wysokim poziomie) oraz organi- W tegorocznej rekrutacji na nastąpi w środę 20 września o godz.
nek studiów, ciągle mają szansę wało się na prawo (1126 kandyda- zacja opieki nad osobą starszą. Ten UMK wzięło udział więcej osób niż 14. Czas na składanie dokumentów
na indeks. Uniwersytet Mikołaja tów na 250 miejsc!), ale najtrudniej ostatni przypadek dziwi szczególnie, poprzednio – zarejestrowano prze- będzie od czwartku 21 września do
Kopernika w Toruniu 11 sierpnia było dostać się na filologię angielską bo zapotrzebowanie rynku pracy szło 4 tys. opłat więcej niż rok temu. poniedziałku 25 września. Szcze-
rozpoczął drugą turę rekrutacji. i psychologię (ponad 6 kandydatów na absolwentów tego kierunku jest W sumie na ponad 6 tys. miejsc na gółowa lista kierunków, na których
Wolne miejsca zostały aż na 49 na miejsce), a także japonistykę, niezaprzeczalnym faktem. Mówi się studiach stacjonarnych jednolitych wciąż czekają wolne miejsca, do-
kierunkach na poziomie licencjac- biologię sądową oraz komunikację wręcz, że to kierunek przyszłości. magisterskich i pierwszego stopnia stępna jest na stronie internetowej:
kim lub jednolitym magisterskim. i psychologię w biznesie (ponad 5 W tym roku UMK eksperymen- odnotowano ponad 18,5 tys. reje- http://www.umk.pl/kandydaci/kie-
Czasu do namysłu jest nadal spo- osób na miejsce). O studia na kie- tuje więc ostrożniej niż w ostatnich stracji i prawie 17 tys. opłat. runki.
ro – nabór potrwa do 13 września, runku sport i wellness ubiegało się
ostateczne wyniki rekrutacji zo- ponad 3 kandydatów na miejsce.
staną zaś ogłoszone tydzień póź- Wśród kierunków ścisłych najwięk-
niej. Sprawdzamy, jakie stacjonar- szym zainteresowaniem cieszyła
ne kierunki na UMK cieszyły się się informatyka (ponad 3 osoby na
największym wzięciem podczas miejsce), informatyka inżynierska
pierwszej tury rekrutacji. (3) oraz chemia kosmetyczna (po-
nad 2). Z kierunków artystycznych
- W tym roku niekwestionowa- najlepiej wypadła grafika (3 osoby
nym liderem rekrutacji na studia na miejsce).
stacjonarne jest jak zwykle kierunek Wiemy już, które kierunki oka-
lekarski: o jedno miejsce walczyło zały się absolutnym hitem. A co
ponad 17 kandydatów – informuje z tymi, na które przedłużono nabór?
dr Ewa Walusiak-Bednarek z Biura - Może się tak zdarzyć, że nie-
Prasowego UMK w Toruniu. - Inne które kierunki nie zostaną urucho-
popularne kierunki w bydgoskim mione – mówi dr Ewa Walusiak-
Collegium Medicum to farmacja -Bednarek. – Na pierwszym etapie
(ponad 8 kandydatów na miejsce), zrezygnowaliśmy z uruchamiania
kosmetologia (6 osób na miejsce), kilku kierunków: to technologie
fizjoterapia (5) i optyka okularowa proekologiczne i zarządzanie śro-

Poza Toruń . 25 sierpnia 2017
EDUKACJA 29

Historycznie, ale nowocześnie
wych?
Wojskoznawstwo jest kierun-
kiem, którego program dostoso-
wany jest do specyficznych potrzeb
polskich sił zbrojnych. Zajęcia pro-
Niewiele jest kierunków, które rozwijają tak wszechstronnie, jak studia historyczne. Zapraszamy po wiedzę do nas! wadzone są we współpracy z Cen-
trum Szkolenia Artylerii i Uzbroje-
nia w Toruniu oraz Muzeum Wojsk
Lądowych w Bydgoszczy. Zdobyta
na studiach wiedza i umiejętno-
ści znacznie ułatwią wykonywa-
nie obowiązków służbowych oraz
będą podstawą sukcesu w karierze
wojskowej. Absolwenci wojsko-
znawstwa będą także posiada-
li kwalifikacje stanowiące dobry
punkt wyjścia do kariery zawodo-
Studenci Instytutu, fot. A. Romański CPiI UMK. wej w Policji, Straży Granicznej
i innych służbach mundurowych.
Studia I stopnia będą trwały 3 lata oraz pozwalają z powodzeniem oświatowych wszystkich szczebli kie łączą wiedzę na temat historii Na studia zapraszamy także osoby,
i kończyły się uzyskaniem tytułu prowadzić działalność gospodar- z uprawnieniami do nauki historii basenu Morza Bałtyckiego oraz których pasją jest historia wojsko-
licencjata. Każdy tutaj znajdzie czą w zakresie usług kancelaryjno- i wiedzy o społeczeństwie. Zdoby- znajomość dwóch wybranych języ- wa i szeroko pojęta problematyka
coś dla siebie! Instytut Historii -archiwalnych. Ważna jest dla nas cie poza studiami dziennymi takich ków tego obszaru (do wyboru język militarna oraz członków grup re-
i Archiwistyki UMK jest jedną praktyczna nauka tego zawodu, uprawnień jest bardzo kosztow- niemiecki, rosyjski lub norweski konstrukcji historycznej.
z najlepszych w Polsce jednostek dlatego część zajęć jest prowadzo- ne. Warto pamiętać, że historycy w stopniu rozszerzonym) z wiedzą
naukowych oraz posiada najno- na przez praktyków i odbywa się i nauczyciele historii zawsze będą dotyczącą geografii regionu bałtyc-
wocześniejszą bazę dydaktyczną w instytucjach archiwalnych re- potrzebni. Dzięki takim studiom kiego. Ich integralnym i niezwykle A może...?
i świetne warunki lokalowe. gionu. Studenci mają możliwość absolwenci poznają nie tylko histo- ważnym elementem jest również ... warto byłoby także po 3 latach
doskonalenia umiejętności zawo- rię Polski i świata, ale także zdoby- możliwość podjęcia studiów w ra- studiów licencjackich zdecydować
Praktyczny zawód - archiwista i zarządca dowych w ramach przewidzianych wają wiedzę z wielu pokrewnych mach programu Erasmus. Całości się na dwuletnie studia magister-
dokumentacji programem studiów praktyk w ar- dziedzin. W ramach szerokiej ofer- dopełnia przewidziany w progra- skie (II stopnia). Nasi absolwenci
Studia w zakresie archiwistyki chiwach, urzędach i przedsiębior- ty istnieje możliwość kształcenia mie studiów wyjazd zagranicz- mogą kontynuować kształcenie na
i zarządzania dokumentacją dają stwach. w zakresie kilku języków nowożyt- ny. Są to studia unikatowe w skali studiach II na opisanych tutaj kie-
poszukiwany na rynku pracy za- nych. W ostatnim czasie stworzona ogólnopolskiej. Otwartość, szeroki runkach. Swoją wiedzę można też
wód archiwisty i zarządcy doku- Historycy będą zawsze potrzebni została możliwość uczenia się języ- horyzont i umiejętności językowe po studiach licencjackich lub ma-
mentacją (records manager). Te Studia historyczne przygotowu- ka norweskiego. nabyte w trakcie studiów ułatwiają, gisterskich uzupełniać na studiach
studia dobrze przygotowują do pra- ją absolwenta do podjęcia pracy nie zawsze proste, poruszanie się na podyplomowych w zakresie archi-
cy w archiwach wszystkich typów, w różnych miejscach, w których Studia skandynawsko-bałtyckie z rozsze- rynku pracy. wistyki i zarządzania dokumenta-
ułatwiają zatrudnienie w urzędach potrzebna jest umiejętność badań rzonym językiem norweskim cją oraz w zakresie kancelarii tajnej
państwowych i samorządowych historycznych oraz w placówkach Studia skandynawsko-bałtyc- Po wojskoznawstwie do służb munduro- i ochrony informacji niejawnych.
REKLAMA

Poza Toruń . 25 sierpnia 2017
30 SPORT

Nadzieja polskiego kolarstwa
Henryk. – Teraz trener ma dwóch
mistrzów, którzy wyszli spod jego
ręki – krajowego Konrada i mistrza
świata, czyli Michała Kwiatkow-
skiego.
Dla Konrada sezon się jeszcze
Konrad Kołodziejski, mieszkaniec gminy Łubianka, został kolarskim mistrzem Polski juniorów młodszych nie skończył, ale już może uznać go
za bardzo dobry. Tytuł wywalczony
Zawodnik stara się wzorować na że musimy jechać jeszcze szybciej, w Nowym Dworze Mazowieckim
Rafale Majce i Michale Kwiat- bo nasza przewaga z biegiem czasu był już jego drugim w tym roku.
kowskim. Podpatruje ich, ale wie, malała. Daliśmy z siebie wszystko. Wcześniej udało mu się zdobyć ty-
że musi mieć swój styl. I bardzo Na trzy kilometry przed metą stało tuł mistrza Polski LZS. Co więcej,
dobrze. Bo wyniki, jakie osiąga się jasne, że między sobą powalczy- Konrad ma szansę ustrzelić hat-
w tym roku, podpowiadają, że za my o zwycięstwo. Zdecydowałem -tricka. W ostatni weekend sierpnia
parę lat nazwisko Kołodziejski się na długi finisz, gdyż teren przed kolarz weźmie udział w Górskich
może być równie ważne jak wyżej metą był bardzo trudny – kilka łu- Mistrzostwach Polski w Wysowej-
wymienione. ków, kostka brukowa. Miłosz nie -Zdroju.
wytrzymał mojego tempa. Na metę - Zrobię wszystko, aby poka-
13 lipca w Nowym Dworze wjechałem samotnie, nawet nie zać się tam z jak najlepszej stro-
Mazowieckim odbyły się wyścigi czułem zmęczenia. Byłem niezwy- ny – mówi Konrad Kołodziejski.
kolarskie dla juniorów i juniorek kle szczęśliwy. – Trzeci tytuł byłby dopełnieniem
w ramach Ogólnopolskiej Olimpia- Radość zapanowała także w dru- tego niezwykle udanego sezonu, ale
dy Młodzieży. Start ten jest trakto- żynie Konrada i oczywiście w jego podchodzę do tego na spokojnie.
wany jako zawody o mistrzostwo rodzinnym domu, gdzie śledzono Presja związana z coraz częst-
Polski. Wśród młodych kolarzy, wyścig przez internet. Rozdzwo- szym określaniem Konrada „na-
którzy mieli do pokonania 108 km niły się telefony z gratulacjami. stępcą Michała Kwiatkowskiego”
trasy, znalazł się Konrad Kołodziej- O Konradzie nie zapomniał także wydaje się nie przytłaczać kolarza.
ski – zawodnik TKK Pacific Nestle spróbuje ucieczki i jeżeli będzie Na drugim okrążeniu zawodnik Wiesław Młodziankiewicz, który On sam zmierza od sukcesu do
Fitness Cycling Team. miał dobrych współtowarzyszy, to zaatakował wspólnie z Miłoszem trenował go jako młodzika. sukcesu i wie, że jeżeli chce na-
- Jadąc na zawody, Konrad nie może uda mu się ukończyć wyścig Potasznikiem z UKS Koźminianka - Wiesiek powtarzał, że to nie wiązać do wyników swojego idola,
czuł się murowanym faworytem w pierwszej trójce. Przed zawoda- Koźminek i udało im się uzyskać jest chłopak na teraz, na jego wy- czeka go jeszcze sporo ciężkiej pra-
– mówi Henryk Kołodziejski, tata mi tematu walki o mistrzostwo nie dwuminutową przewagę nad pele- niki jeszcze przyjdzie czas. Rezultat cy. My na pewno będziemy śledzić
kolarza. – Od razu wiedział, że było. tonem. go nieco zaskoczył, ale był przede jego karierę i informować o dal-
z peletonu nie ma szans powalczyć Podczas wyścigu scenariusz - Oddawaliśmy sobie moc- wszystkim bardzo dumny. Może szych losach następ… to znaczy
o czołówkę, bo nie jest typowym założony przez Konrada i trenera ne i równe zmiany – relacjonuje właśnie te słowa zdeterminowa- Konrada Kołodziejskiego – nadziei
sprinterem. Z trenerem ustalili, że Mariana Krycha zaczął się spełniać. Konrad. – Wiedzieliśmy jednak, ły Konrada – zastanawia się tata polskiego kolarstwa.

Czas na punkty
Piłkarze Flisaka Złotoria nie za- i prezesa Roberta Chrobaka. Kiedy
Sport dla każdego
Klub A&W Team Obrowo od 4
września będzie przeprowadzał
otwarte treningi kickboxingu, na
liczyli udanego początku sezonu. poproszono mnie o pomoc w zbu- które zaprasza wszystkich.
Czy w meczu z Drwęcą Golub- dowaniu zespołu, nie odmówiłem
-Dobrzyń zła karta się odwróci? – mówi Mariusz Łangowski. – Prio- Zajęcia będą odbywały się
rytetem pozostaje dla mnie druży- w Zespole Szkół w Obrowie.
Przed sezonem w dwunastym na Gwiazdy, ale terminarz drugiej W poniedziałki i piątki treningi
zespole klasy okręgowej ubiegłych ligi kobiet i piątej ligi męskiej jest rozpoczynające się o godz. 17 będą
rozgrywek doszło do roszady na zbudowany w taki sposób, że nie przeznaczone dla dzieci do lat 10,
stanowisku szkoleniowca. Łukasza powinno to w większy sposób ko- zaś wszyscy pozostali chętni po-
Drwięgę zastąpił Mariusz Łangow- lidować ze sobą. winni pojawić się w placówce tuż
ski, który w przeszłości prowadził Przygotowania do rozgrywek przed godz. 17.45.
m.in. futsalowy TAF Toruń, a obec- Flisak rozpoczął 10 lipca. Przez po- testem dla podopiecznych Ma- dzo dobrej strony. Goście triumfo- - Każdy ma szanse spróbować
nie skupia się na pracy trenera nad miesiąc zawodnicy trenowali riusza Łangowskiego był jednak wali 1:4. swoich sił – mówi Andrzej Ma-
w drugoligowej żeńskiej drużynie i rozgrywali mecze sparingowe, wyjazdowy mecz pierwszej kolej- - Mamy problemy kadrowe, kil- ciusiewicz, trener w A&W Team
Gwiazda-Kania Toruń. podejmując m.in. Dąb Barcin czy ki z Radzynianką Radzyń Cheł- ku zawodników nie jest jeszcze do Obrowo. – Treningi będą ogólno-
- Znam zarówno chłopaków, jak Pomorzanina Toruń. Prawdziwym miński. Niestety nie poszedł on mojej dyspozycji z powodów osobi- rozwojowe. Chcę pokazać, że kick-
po myśli nowego trenera. Pomimo stych, zaś niektórzy już muszą zma- boxing jest dyscypliną, która nie
Partnerzy Flisaka Złotoria prowadzenia Flisaka 0:1 do prze- gać się z kontuzjami – tłumaczy służy do ćwiczenia przed bójkami
rwy, to gospodarze przechylili szalę porażki trener. – Wierzę jednak, na ulicy, a wręcz przeciwnie – po-
zwycięstwa na swoją stronę, osta- że już w trzeciej kolejce przyjdzie zwala wykorzystać nadmiar energii
tecznie zwyciężając 4:2. Szansa na przełamanie i uda nam się zdobyć na treningu.
rehabilitację pojawiła się tydzień pierwsze punkty. Więcej informacji o treningach
później. Na pierwsze spotkanie do Jutrzejsze, wyjazdowe spotkanie można uzyskać u trenera Andrzeja
Złotorii w tym sezonie przyjechał z Drwęcą rozpocznie się o godz. 17. Maciusiewicza pod nr. tel. 793 677
Wojownik Wabcz, który, niestety 066.
dla miejscowych, pokazał się z bar- (KŻ) (KŻ)
REKLAMA

Poza Toruń . 25 sierpnia 2017
UNIWERSJADA TAJPEJ 31

Sponsorzy wyjazdu na Uniwersjadę do Tajpej
Sponsor główny
wyjazdu do Tajpej

Ruszyli na podbój Tajwanu!

wersjad,
uniwersjadach w historii. – podobnie jak zapalenie znicza
W kadrze na tegoroczną uni- olimpijczyka z Rio de Janeiro olimpijskiego za pomocą łuku
wersjadę znalazło się ośmiu za- – który obecnie jest studentem i strzały z ogniem podczas igrzysk
wodników reprezentujących Akademii Wychowania Fizyczne- w Barcelonie.
uczelnie województwa kujawsko- go w Katowicach i oficjalnie repre- Przewagą uniwersjad nad igrzy-
-pomorskiego – lekkoatleci Lidia zentuje tamtejszy AZS AWF. Bez skami olimpijskimi jest niepo-
Augustyniak (Wyższa Szkoła Ban- wątpienia jednak w Grudziądzu wtarzalna atmosfera. Sportowcy
kowa Toruń, klub MKL Toruń), wszyscy trzymają kciuki za Tomka, z całego świata spotkali się, by ry-
Iga Baumgart (Uniwersytet Kazi- który jest jednym z najbardziej uta- walizować o medale, ale także by
mierza Wielkiego Bydgoszcz, BKS lentowanych pływaków w Polsce. spotkać się i zintegrować. Organi-
Bydgoszcz), Grzegorz Kalinowski Nasi sportowcy stawiają sobie wy- zowanych jest wiele wydarzeń kul-
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika soko poprzeczkę i właściwie każdy turalnych, a w Tajpej dodatkowo
Toruń, MKL Toruń), Norbert Ko- mierzy przynajmniej w awans do sportowcy-studenci mają prawo do
bielski (Uniwersytet Kazimierza finału. bezpłatnych wycieczek turystycz-
Wielkiego Bydgoszcz, MKS Ino- Lekkoatleci, ze względu na nych. Stałym miejscem spotkań jest
wrocław), Kamila Przybyła (Uni- udział w Mistrzostwach Świata mogąca pomieścić jednorazowo
cześnie wersytet Ekonomiczny w Poznaniu w Londynie, przylecieli do Tajpej trzy i pół tysiąca osób olbrzymia
studentami, spotykają się na im- Oddział w Bydgoszczy, CWZS SL później, niż większość ekipy i z tego stołówka, serwująca sportowcom
29. Letnia Uniwersjada rozpoczę- prezach letnich i zimowych. Let- powodu – poza nielicznymi przy-
ta! Tym razem sportowcy-studen- Zawisza Bydgoszcz), szermierze Ja- dania m.in. kuchni tajwańskiej,
nia uniwersjada w Tajpej jest dru- kub Jaskot (Wyższa Szkoła Banko- padkami – nie wzięli udziału w ce- azjatyckiej, włoskiej, czy halal.
ci z całego świata zjechali do stoli- gą w tym roku, bo na przełomie remonii otwarcia, która odbyła się
cy Tajwanu Tajpej, gdzie przez 12 wa Toruń, AZS Poznań) i Martyna W 29. Letniej Uniwersjadzie
stycznia i lutego reprezentanci Jelińska (Wyższa Szkoła Bankowa na obiekcie Taipei Stadium. Taj- w Tajpej uczestniczy niewiele po-
dni będą rywalizować o 275 kom- zimowych sportów rywalizowali wańczycy przygotowali przepiękne
pletów medali w 22 dyscyplinach Toruń, TKST Budowlani Toruń) nad dziesięć tysięcy sportowców.
w Ałmatach w Kazachstanie. Po- oraz judoczka Anna Załęczna i imponujące swoimi rozmiarami Polska ekipa liczy 179 sportowców
sportu. Wśród nich jest spora lacy przylecieli do Tajpej pełni na- widowisko – znicz uniwersjadowy
grupa sportowców z wojewódz- (Uniwersytet Mikołaja Kopernika – początkowo było zgłoszonych 181
dziei na wywalczenie minimum Toruń, KS Judo Toruń). podpalał najlepszy w historii taj- zawodników, ale dwie osoby z po-
twa kujawsko-pomorskiego. dwunastu medali, bo właśnie tylko wański baseballista, uderzając za-
Do grona sportowców związa- wodów zdrowotnych i osobistych
brakuje do okrągłej liczby pięciuset nych z województwem kujawsko- paloną kulę, która następnie poszy- musiały zostać w kraju. W sumie
Uniwersjada odbywa się w cyklu wywalczonych przez biało-czerwo- bowała do znicza. Z pewnością ten
dwuletnim w latach nieolimpij- -pomorskim należy dopisać też pły- biało-czerwoni wystąpią w czterna-
nych sportowców na wszystkich waka Tomasza Polewkę z Grudziądza moment przejdzie do historii uni- stu dyscyplinach sportu.
skich. Sportowcy, którzy są jedno-

Lidia Augustyniak – reprezentantka MKL Toruń, mistrzyni Polski seniorów w rzucie
dyskiem, szósta zawodniczka ME do lat 23 w Tallinie 2015
Nie jesteś nowicjuszką na zawodach kać po względem organizacyjnym.
międzynarodowych, ale na uniwer- W moim przypadku ważne jest to, Eliminacje rzutu dyskiem kobiet
sjadzie debiutujesz. Uniwersjadę że każda konkurencja rzutowa ma odbędą się o 9 rano czasu miejsco-
często porównuje się do igrzysk ustalone osobne godziny treningów. wego, czyli o 3 w nocy czasu pol-
olimpijskich, chociażby ze wzglę- To ułatwia ich sprawne przeprowa- skiego. Jak przebiega Twoja akli-
du na zakwaterowanie uczestników dzenie bez niepotrzebnych proble- matyzacja, czy przygotowujesz się
w jednej wiosce. Jakie są Twoje mów. Bezpośrednio ze stadionu roz- w specjalny sposób do startu o tak
pierwsze wrażenia z pobytu w Taj- grzewkowego jest przejście do call wczesnej porze?
pej? roomu, z którego zorganizowany Na szczęście ze zmianą strefy cza-
Muszę przyznać, że jestem bardzo będzie transport na główny obiekt. sowej nie mam żadnego problemu.
mile zaskoczona. Wszyscy uczest- Wydaje się, że wszystko jest dobrze Zasypiam codziennie około 23,
nicy Uniwersjady są dla siebie ser- zaplanowane i powinno funkcjono- a wstaję o 7 rano. Nie spodziewam
deczni, uśmiechają się, pozdrawiają. wać bez przeszkód na samych zawo- się więc, żeby pora rozgrywania
Można już poczuć atmosferę dużej dach. konkursu wpłynęła negatywnie na wiście awans do finału. Nie znam
sportowej imprezy, a w całej re- mój wynik. Na pewno będę gotowa jeszcze list startowych, nie wiem dyscyplin. Kogo będziesz szczegól-
prezentacji panuje świetny klimat, Jak spędzasz czas w Tajpej w oczeki- na start. z kim będę rywalizować, więc trud- nie wspierać w Tajpej?
mimo że skupiamy się obecnie na waniu na start? no powiedzieć czego możemy się Na pewno będę dopingować pozo-
treningach przed startami. Oprócz codziennych treningów Trwający sezon jest dla Ciebie uda- spodziewać. Liczę jednak na miej-
oczywiście spotykam się z kole- ny. Jesteś aktualną Mistrzynią Polski stałych lekkoatletów, ale dopiero po
sce w czołowej ósemce. Jak rzucę
Rozmawiamy, gdy jesteś po pierw- żankami z reprezentacji, chodzimy seniorów, startowałaś na Drużyno- w okolicach 58 metrów, czyli rezul- swoim stracie, kiedy będę miała już
szym treningu na stadionie roz- na spacery. Dziś mam dzień wol- wych Mistrzostwach Europy, gdzie tat, który uzyskiwałam już w tym spokojną głowę. Chciałabym też po-
grzewkowym przy Taipei Stadium, ny, więc zapewne wybierzemy się zdobyłaś z reprezentacją Polski sezonie kilkukrotnie, nie powinno jechać na wycieczkę po Tajpej, po-
wcześniej trenowałaś w wiosce. Jak z dziewczynami na kawę. Jutro cze- srebrny medal. Uniwersjada to Twój być źle.
na razie oceniasz uniwersjadę od ka mnie pobudzenie siłowe przed docelowy występ w tym roku. Co zwiedzać miasto i skorzystać z po-
strony organizacyjnej? startem, a w środę już wielki dzień, chciałabyś osiągnąć w Tajpej? Uniwersjada stwarza możliwość do- bytu na Tajwanie. Na razie jednak
Nie mogę na razie na nic narze- czyli start w eliminacjach. Na początek moim celem jest oczy- pingowania przedstawicieli różnych priorytetem są oczywiście zawody.
Poza Toruń . 25 sierpnia 2017

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful