You are on page 1of 1

Fantasy Skirmish

Ruben van Dijk, Dompteur z Jałowej Krainy:
LICZBA MODELI W DRUŻYNIE: 0-1 CHARAKTERYSTYKA RUBENA VAN DIJKA:
KOSZT REKRUTACJI: 50 ZK DOMPTEUR SZ WW US S WT ŻW I A CP
ŻOŁD: SPECJALNE Początkowa 4 4 3 3 3 1 3 1 7
PRESTIŻ DRUŻYNY: +33 PUNKTÓW Maksymalna 5 6 6 4 4 3 6 4 9
PODSTAWKA: 20 X 20 MM BROŃ/PANCERZ: Ruben van Dijk posiada SZTYLET oraz MIECZ, GRACZ wedle
uznania może wyposażyć Postać Dramatu w dodatkowy oręż i pancerz z LISTY
Powiada się, że Ruben van Dijk przemierzył północne rubieże Starego Świata od
EKWIPUNKU DRUŻYNY.
wietrznych portów Marienburga po skute lodem ulice Kisleva, a przez lata trudnej i
ZASADY SPECJALNE:
niebezpiecznej wędrówki doskonalił umiejętności oraz poznawał sekrety hodowli i
AKROBATA, SZERMIERZ, WSPINACZKA.
tresury zwierząt.
MISTRZ TRESURY: Dompteur z Jałowej Krainy w niezwykle precyzyjny i zręczny
Urodzony w jednej z portowych tawern w Marienburgu, Ruben van Dijk
sposób potrafi kierować działaniami Psów bojowych oraz Szablozębnych i Niedźwiedzi.
został jako dziecko sprzedany przez matkę wędrownej trupie cyrkowej z Ostermarku.
Pies bojowy oraz Szablozębny lub Niedźwiedź który znajduje się w odległości
Mecenas szybko zauważył niemal nadnaturalny posłuch jakim chłopiec cieszył się u
nieprzekraczającej 6” od Postaci Dramatu, może użyć jako podstawę testu wartość
cyrkowych zwierząt. Ruben van Dijk bez lęku poruszał się pomiędzy sforami Psów
współczynnika CECHY PRZYWÓDCZE bohatera specjalnego. Ponadto Mistrz tresury
bojowych, Szablozębnych, a nawet Niedźwiedzi, zaś nawet agresywne na co dzień
może utrzymać w ryzach Niedźwiedzia znajdującego się w odległości do 12”.
zwierzęta uspakajały się w obecności chłopca.
Należy pamiętać, że zasada ta nie ma zastosowania w przypadku, gdy bohater jest
Gdy po gwałtownej i tajemnicznej śmierci Mecenasa trupa cyrkowa rozpadła
Oszołomiony!, został Powalony na ziemię! lub Ucieka!. Ponadto Pies bojowy, Szablozębny
się, Ruben van Dijk wrócił do Marienburga gdzie zaoferował swoje usługi bogatym
lub Niedźwiedź, który w momencie rozpoczęcia fazy ruchu znajduje się w
patrycjuszom. Młody, uzdolniony dompteur szybko zwrócił na siebie uwagę
odległości do 6” od Rubena van Dijka do początku następnej tury Postaci Dramatu
mecenasa miejskiego gimnazjonu gdzie znalazł zatrudnienie jako treser, a później
podlega zasadzie specjalnej FURIA, a wszystkie ATAKI wykonane przez ZWIERZĘ w
dołączył do kompanii gladiatorów z Jałowej Krainy w szeregach której wyruszył w
czasie szarży podlegają zasadzie specjalnej DRUZGOCZĄCY. Należy pamiętać, że
podróż do Kisleva, gdzie przez wiele miesięcy dawał popisy swych umiejętności na
zasada ta nie ma zastosowania w przypadku, gdy bohater jest Oszołomiony!, został
dworze Cara Radii Bokha wprawiając w zachwyt bojarów, a także przebywającego w
Powalony na ziemię! lub Ucieka!.
Kislevie posła Imperatora Karla-Franza, który dowiedziawszy się o niezwykłym
NIEPOKOJĄCY: Dompteur z Jałowej Krainy ma w swoim wyglądzie coś takiego, że
talencie Rubena van Dijka zaproponował Marienburgczykowi posadę mistrza tresury
przeciwnicy stają się niespokojni. Atakujące Postać Dramatu wrogie modele muszą
w Imperialnej Menażerii w Altdorfie.
wykonać na początku każdej fazy strzelania lub fazy walki wręcz test CP.
Ruben van Dijk przyjął ofertę Imperatora i wyruszył do Altdorfu, niestety
Niepowodzenie oznacza, że otrzymują modyfikator -1 do wszystkich testów
Burza Chaosu, która rozpętała się na północnych rubieżach Imperium uniemożliwiła
trafienia modelu Rubena van Dijka wykonywanych w bieżącej fazie strzelania i w fazie
podróż do stolicy Lenna Sigmara, a Dompter z Jałowej Krainy wraz z kompanią
walki wręcz. Zdolność nie działa na istoty podlegające zasadzie specjalnej
gladiatorów zmuszony został do krwawej walki o życie. Przez wiele tygodni zbrojni
NIEZŁOMNOŚĆ. Ponadto, wszystkie modele podlegające zasadzie specjalnej
przedzierali się przez spalone ogniem północne ziemie Imperium, raz po raz ścierając
ZWIERZĘ, trafiają bohatera specjalnego jedynie w przypadku gdy wypadnie dublet w
się z Maruderami Chaosu, za każde zwycięstwo płacąc słoną cenę. Gdy opadł kurz
udanym rzucie na trafienie (żadne modyfikatory i zasady specjalnie nie mają
bitwy, a Inwazja Chaosu została odparta z wcale licznej kompanii przy życiu pozostał
zastosowania – liczy się jedynie dublet w udanym rzucie na trafienie).
jedynie Ruben van Dijk i sfora wściekłych psów bojowych.
ŻOŁD: Po zakończeniu fazy eksploracji należy wykonać rzut K6, którego wynik
UWAGI: Ruben van Dijk może zostać zatrudniony przez następujące drużyny: Cyrkowcy określi wartość wynagrodzenia o które ‘upomni’ się Ruben van Dijk. Wynik 1-2
z Ligii Ostermarku oraz Gladiatorzy z Jałowej Krainy i Zbrojna chorągiew z Kisleva. oznacza, że Dompteur z Jałowej Krainy schwytał nowe zwierzę, które postanowił
Dompteur z Jałowej Krainy, który osiągnął kolejny poziom doświadczenia i w dostarczyć do menażerii Imperatora w Altdorfie - należy usunąć Postać Dramatu z
ramach rozwoju wylosował NOWĄ UMIEJĘTNOŚĆ może nauczyć się jednej KARTY DRUŻYNY. Wynik 2-4 oznacza, że Postać Dramatu zażądała żołdu w
zdolności z listy umiejętności WALKI, SIŁOWYCH lub SZYBKOŚCIOWYCH. Ponadto, postaci K6 Łupów! (zobacz ROZDZIAŁ XIIII: KAMPANIA). Natomiast rezultat
bohater specjalny może nauczyć się jednej z wymienionych poniżej umiejętności 5-6 oznacza, że Bohater Specjalny zaaferowany ostatnimi wydarzeniami zapomina
specjalnych: o żołdzie.
FELCZER: Ruben van Dijk odebrał podstawowe wykształcenie medyczne i
potrafi udzielić pomocy rannym sojusznikom. Jeżeli felczer brał udział w
rozgrywce, a w trakcie sekwencji po potyczce nie wykonywał rzutu na
TABELĘ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ to w trakcie rozgrywania bieżącej
sekwencji po potyczce może przerzucić wynik MARTWY, WIELOKROTNIE
ZRANIONY, RANA NOGI, RANA RĘKI, STRZASKANA NOGA, RANA
KLATKI PIERSIOWEJ, OŚLEPIONY, STARE WOJENNE RANY,
USZKODZENIE UKŁADU NERWOWEGO, RANA DŁONI, GŁĘBOKIE
RANY w rzucie na TABELĘ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ dla jednego
dowolnego Wyłączonego z akcji! bohatera lub stronnika, wynik drugiego rzutu
jest ostateczny.
HYCEL: Ta umiejętność może zostać użyta przed potyczką. Dompteur z
Jałowej Krainy chwyta K3 Psy bojowe, które zostają umieszczone w
odległości do 12” od Postaci Dramatu. Psy bojowe, jeśli przeżyją potyczkę
odchodzą po zakończeniu rozgrywki, ponadto ZWIERZĘTA nie są
wliczane do limitu modeli w drużynie oraz nie są brane pod uwagę na
potrzeby testu rozbicia.
MISTRZ TRESURY: Jedna z grup stronników – Psów bojowych, Szablozębnych lub
Niedźwiedź, znajdująca się w odległości nieprzekraczającej 6” od Postaci
Dramatu, może użyć w fazie walki wręcz jako podstawę testu wartość
współczynnika WALKA WRĘCZ Rubena von Dijka lub skorzystać z jednej,
znanej przez Dompteur z Jałowej Krainy zdolności z listy umiejętności
WALKI WRĘCZ. Należy pamiętać, że zasada ta nie ma zastosowania w
przypadku gdy bohater specjalny w bieżącej turze biegł, skorzystał z
umiejętności lub zasady specjalnej używanej w fazie magii, fazie strzelania
lub fazie walki wręcz, strzelał, skakał, szarżował, upadł, wspinał się został
Oszołomiony!, Powalony na ziemię!, Wyłączony z akcji! lub wykonywał
jakiekolwiek inne działania poza zwykłym ruchem.

1|Strona

Related Interests