BEZPŁATNA GAZETA TORUŃSKA | NR 96 | 6 PAŹDZIERNIKA 2017 | ISSN 4008-3456 | NAKŁAD 40 000 EGZ.

|

www.tylkotorun.pl

Taki jest Tylko Toruń

Wyzwalanie kobiecości

Burleska to teatr, parodia i nagość. Do Europy przybyła z USA. W Polsce ma
szkołę w Warszawie. A teraz drugą w Toruniu, w której każda kobieta uczy się
okazywania kobiecości i pozbywania kompleksów

Tylko Toruń . 6 października 2017
2 FELIETONY • DZIEŃ DOBRY!
W ydawca „T ylko T oruń ” korzysta z usług i poleca usługi kancelarii prawnej „P łaza i W spólnicy ”
stopka redakcyjna
Redakcja „Tylko Toruń”

Co przyniesie jesień? wać nad czymś, czego nie znamy,
nie ma co wypalać się w dyskusji
nad rozwiązaniami, które nie uj-
wacją do działania na rzecz naj-
bliższego środowiska jest sprzeciw
wobec mieszania się wielkiej po-
Toruń, ul. Skłodowskiej-Curie 41
redakcja@tylkotorun.pl
rzą światła dziennego, ale jeden lityki do drobnych spraw. Zajęte
Wydawca
pomysł wydaje mi się szczegól- walką o pozycję w kraju, partie
nie groźny i trzeba o nim mówić polityczne nigdy nie poświęcą lo- Fundacja MEDIUM
MARCIN CZYŻNIEWSKI niezależnie od tego, czy rządząca kalnym problemom tyle uwagi, Redaktor naczelny
Przewodniczący Rady Miasta Torunia partia ostatecznie zdecyduje się po co miejscowi działacze i aktywiści
Radosław Rzeszotek
niego sięgnąć, czy też nie. To zakaz i zawsze będą kierować się w swo-
Jesienią mamy poznać najważ- sięcy pojawiają się w tej sprawie wystawiania w wyborach list po- ich działaniach troską o ogólno- Sekretarz redakcji
niejsze zmiany w ordynacji wy- kolejne wrzutki, mniej lub bar- zapartyjnych, odcinający możli- polskie sondaże. Taki ruch nie Łukasz Piecyk (tel. 733 842 795)
borczej do samorządów. Czekam dziej kontrolowane przecieki. To wości startu komitetów lokalnych tylko zniechęci wielu aktywnych
i ruchów obywatelskich. i rozsądnych ludzi do zajmowania Redaktor wydania
na nie niecierpliwie nie dlatego, pewnie jakaś forma sondowania,
że dotyczą także mnie i mojej na ile można sobie pozwolić, na Takie rozwiązanie byłoby się sprawami miast i regionów, ale Kinga Baranowska
przyszłości, ale przede wszystkim co społeczeństwo pójdzie, a na co zamachem na samorządność na długo może zniszczyć pozycję Dział reportażu i publicystyki
dlatego, że na długo mogą zmienić już nie, trochę w tym robienia za- u samych jej korzeni. Przenosi samorządów, cieszących się dziś
całkowicie aktywność lokalnych o wiele większym autorytetem niż Robert Kamiński
wizerunek i autorytet samorządów mieszania dla odwrócenia uwagi
i to nie na lepsze. Od wielu mie- od innych spraw. Trudno dyskuto- społeczności na forum polityczne, władze państwowe. No, chyba że Dział informacyjny
gdy tymczasem dla wielu moty- o to właśnie chodzi. Michał Ciechowski, Katarzyna Ochocka,
Piotr Gajdowski
Kultura

Miara wolności
w wyborach. I nic dziwnego, że Jakie są faktyczne powody różni- Michał Ciechowski
jedną z pierwszych decyzji naczel- cowania kobiet w zakresie wyna-
Sport
nika Piłsudskiego było przyznanie grodzenia za tę samą pracę? Dla-
prawa głosu kobietom. Nowo po- czego akceptowalne są zachowania Karol Żebrowski
wstała Rzeczpospolita była w czo- chamskie i wulgarne wobec kobiet? Zdjęcia
łówce krajów wprowadzających Czemu świadome macierzyństwo Łukasz Piecyk
mec. ŁUKASZ PŁAZA równe prawa dla kobiet i mężczyzn. wiąże się z walką z barierami ad-
Kancelaria Płaza i Wspólnicy I naprawdę proces ten szedł powol- ministracyjnymi tworzonymi przez Korekta
nie. A często wolnościowe przepisy ministerstwo? Pytania można Piotr Gajdowski
w rzeczywistości były realizowa- mnożyć.
Wolność jednostki nie jest pra- Kolejne osiągnięcia zmierzały ne opornie. Ot chociażby minęło REKLAMA
wem oczywistym. Wieki zajęło wprost do zrównania statusu oby- 10 lat od umożliwienia kobietom Tworząc utrudnienia i bariery, Justyna Tobolska
nam osiągnięcie poczucia bezpie- wateli i nawet usunięcie pańszczy- wykonywania zawodu sędziego przyzwalając na różne formy dys-
kryminacji, tak naprawdę zakła- (GSM 603 285 530)
czeństwa i wolności przed samo- zny należy uznać za element wolno- do pierwszej nominacji sędziow-
wolą władzy. Nasz kraj był nawet ściowy. Zwalczenie apartheidu czy skiej. Podsumowanie tych czasów damy sobie pętlę na szyję i tylko Iwona Zuchniak
w czołówce tych, które rozwijały też innych ideologii segregujących hasłem „równe prawa i nierówne szukamy chętnego polityka, żeby (GSM 500 324 572),
prawa, które dziś określamy mia- ludzi jest wielkim osiągnięciem eu- szanse” jest najbardziej trafnym, ja- nam ją zacisnął. Na żadną formę
Karol Przybylski
nem praw człowieka. Przywileje ropejskiego kręgu kulturowego. kie można sobie wyobrazić dyskryminacji nie może być zgody.
szlacheckie dotyczyły np. gwarancji Wolność i równość społeczeń- Poziom prawdziwej wolności Wykluczenia i ograniczenia jednej (GSM 665 169 292),
nietykalności osobistej bez wyroku stwa zawsze wynikała z praw po- w naszych czasach należy mierzyć grupy są pierwszym krokiem do Małgorzata Kramarz
sądowego. litycznych, w tym prawa do głosu rzeczywistymi prawami kobiet. odebrania wolności każdemu z nas. (GSM 607 908 607),

Cytat numeru
Agnieszka Korzeniewska
(GSM 534 206 683)

‘‘
reklama@tylkotorun.pl
Skład
Studio Tylko Toruń
Druk
Drukarnia Polska Press Bydgoszcz

Prawdę mówiąc, nie nazwałbym ISSN 4008-3456
się muzykiem. Raczej muzykującym ama- Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.

torem. Jest to tylko moje hobby. ***
Na podstawie art.25 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
dr Jacek Gessek pokrewnych. Fundacja MEDIUM zastrzega, że
kardiolog dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowa-
nych w “Tylko Toruń” jest zabronione bez zgody
wydawcy.

Tylko Toruń . 6 października 2017
TORUŃ MA KOLEJNĄ STULATKĘ • SYLWETKA 3

Głodno i chłodno
przymusowym poborem do kopa-
nia rowów. Młodszego pamiętam
jako tego, który bardzo gnębił ludzi.
Okrucieństwa wojny pani Aga-
ta na szczęście nie widziała. Kie-
Agata Marońska urodziła się w Lubowidzu w 1917 r. dy niemieccy żołnierze zabierali
mieszkańców regionu do obserwo-
Pięć lat temu postanowiła zamieszkać w Toruniu wania egzekucji sześciu osób, które
sprzeciwiły się okupantom w Zie-
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk, Tony Halik luniu, wraz z mężem udało jej się
W trakcie wojny nieopodal jej tany, masła czy jajek nie wolno było schować w lesie.
domu swój zakład fotograficzny nawet powąchać. Zanosiliśmy je do - Pod koniec wojny chcieliśmy
miał Mieczysław Sędzimir Antoni pobliskiej miejscowości wymienić się odwdzięczyć Wolfgangowi za
Halik, znany dziś jako Tony Halik. na naftę, nici czy rzeczy potrzebne ofiarowane dobro i pomóc mu się
Przypadek sprawił, że wtedy jesz- w domu. Sprzedawaliśmy też jago- u nas skryć przed Rosjanami –
cze nikomu nieznany mężczyzna dy, po które rankiem chodziliśmy dodaje kobieta. – Poszedł jednak
uwiecznił ją na zdjęciu z synem kilkanaście kilometrów. z innymi do Zielunia, gdzie ich za-
Grzegorzem. Po siedemdziesię- W kwietniu 1939 r. Agata, trzymano, a następnie rozstrzelano.
ciu pięciu latach fotografia wciąż z domu Kaźmierczak, wyszła za I choć wojna to najgorsze, co mo-
przywołuje wspomnienia. mąż za Stanisława Marońskiego. głam przeżyć, dziękuję za uratowa-
Trzy lata później urodził im się je- ne życie.
Agata Marońska urodziła się dyny syn Grzegorz.
- Tradycją w tamtych czasach Po 1945 r. w ramach reformy
w Lubowidzu dokładnie sto lat
temu. I choć metryka wskazuje było fotografowanie nowonarodzo- rolnej Marońscy otrzymali wła-
27 września, prawdopodobnie na nych dzieci – przypomina kobie- sną ziemię, dzięki której mogli się
świat przyszła tydzień wcześniej. ta. – W czerwcu 1942 r. przyszedł utrzymać. Myślistwo i złowione
Żyła skromnie, dzieląc się wszyst- do nas młody Mieczysław Halik ryby pozwoliły im wykarmić naj-
kim ze swoim rodzeństwem. Wła- i zrobił kilka zdjęć, które w albu- bliższych. Wspólne życie zaś oddali
śnie to najbardziej zapamiętał jej mie mam po dziś dzień. Pamiętam, roli.
młodszy brat Bogusław, który w ży- że słono za nie zapłaciliśmy. Nikt Po śmierci męża w 1984 r. pani
czeniach napisał wiekowej siostrze: wtedy nie wiedział, że ten fotograf Agata jeszcze przez prawie trzy-
„Dziękuję ci za ten kawałek chleba” wkrótce zostanie sławnym podróż- dzieści lat mieszkała w Lubowidzu.
– za kromkę, którą oddała pięcio- nikiem. W 2012 r. przyjechała do Torunia,
letniemu chłopcu, gdy po wojnie Wraz z mężem i synem Aga- gdzie dziś opiekuje się nią wnuczka
głód doskwierał najbardziej. ta Marońska zajęła jedno z czte- Joanna wraz z mężem Leszkiem. Tu
Półsierotą została, będąc jeszcze rech mieszkań w wielorodzinnym także swoją historię opowiada uko-
nastolatką. Wraz z pięciorgiem ro- domu. Ich sąsiadkami były siostry, chanym prawnukom. I choć naj-
dzeństwa i mamą, po ukończeniu które tam także założyły rodziny. bardziej brak jej własnego podwór-
szóstej klasy, pilnie pracowała na Gdy mieszkało się na wsi, wojna nie ka, ławki skąpanej w słońcu, śpiewu
gospodarstwie. przypominała obrazów znanych ptaków i rozmów z sąsiadami, jest
- Przed wojną była wielka bieda z okupowanej Warszawy. szczęśliwa. Tu cieszy oczy kochają-
– wspomina stulatka. – Jak zmarł - Jeszcze przed 1 września na cą rodziną i dziećmi, z którymi ni-
tata, nie mieliśmy co włożyć do każdym podwórku w Lubowidzu gdy się nie nudzi.
garnka. Było głodno i chłodno. stało polskie wojsko i, choć widać - Zdrowie mam nie najgorsze,
Jedliśmy kartofle, smażyliśmy fa- było na niebie samoloty, nikt w tę choć czuję się już słaba – podsumo-
ladry, odsączone, tłuczone placki wojnę nie wierzył – wspomina stu- wuje naszą rozmowę Agata Maroń-
ziemniaczane. Były czasy, kiedy latka. – Po kilku godzinach żołnie- ska, cicho rozpoczynając wyuczoną
jednego śledzia jedliśmy w szóstkę. rzy już nikt nie widział, a do nas przed dziewięćdziesięcioma lata-
A często spać chodziliśmy głodni. wkroczyli Niemcy. Dwóch z nich mi balladę „Powrót taty” Adama
Mięso jadaliśmy bardzo rzadko. zamieszkało w naszym domu. Star- Mickiewicza. Dwadzieścia jeden
Ciastek i cukierków nie widziałam szy – Wolfgang – próbował nam czterowersowych strof recytuje Pani Agata mieszka w Toruniu z wnuczką i jej rodziną. Na zdję-
wcale. Zdarzyło się, że spróbowali- pomagać, przynosząc jedzenie czy z przeszklonymi oczyma, ale bez ciu Tony’ego Halika siedzi, trzymając dziecko na rękach.
śmy ciemnego cukru. Mleka, śmie- dając sygnały ostrzegawcze przed zawahania.
REKLAMA

Tylko Toruń . 6 października 2017
4 DZIELNICE • CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE?

Z kartą będzie t@niej
Nowy projekt zapewni atrakcyjne rabaty m.in. w sklepach, kawiarniach i księgarniach
Zielone płuca
Do końca roku w Toruniu nasa-
dzonych zostanie niemal 3 tys.
nowych drzew. Prace realizowane
w dwóch etapach – wiosennym
oraz jesiennym – mają na celu
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk m.in. zastąpienie 873 roślin wycię-
tych w ramach rozbudowy Woje-
mie, w którym każdy z nich indy- nieprzypadkowo datę początku wódzkiego Szpitala Zespolonego
widualnie zaproponuje korzyść dla roku akademickiego, aby wypro- im. L. Rydygiera.
klienta, bo jej wysokość zależy od mować program również wśród
rodzaju reprezentowanej branży, studentów, którzy przez cały rok Prace nasadzeniowe realizowane
a co za tym idzie – marży. akademicki mieszkają w Toruniu. były po raz pierwszy już w kwiet-
W akcji udział zadeklarowa- Chcemy ich zachęcić do korzysta- niu. Wtedy to działania zaplano-
ło ponad czterdzieści sklepów nia z oferty handlowej i kultural- wano m.in. na osiedlu Na Skarpie,
i punktów gastronomicznych, nej na Starówce – podkreśla Alek- w Kaszczorku i na Koniuchach.
m.in. sklepy odzieżowe, obuwni- sandra Iżycka. – Jednym z wielu Prace realizowane jesienią nie tyl-
cze, restauracje, kluby, kawiarnie plusów programu jest posiadanie ko doprowadzą do pojawienia się
czy księgarnie, które oferują 10-, jednej karty zniżkowej do ponad w mieście roślin w nowych lokaliza-
20-, a nawet 25-procentowe zniżki. czterdziestu usługodawców. A licz- cjach, ale także uzupełnią skupiska
Wśród partnerów działań miej- ba ta z pewnością wciąż będzie drzew oddanych na wiosnę.
skich znalazły się także miejsca na wzrastać. - W tym roku planujemy po-
co dzień promujące kulturę i sztu- Starówka to najbardziej presti- sadzić w Toruniu łącznie 3,5 tys.
kę. żowe miejsce w Toruniu. Warto drzew – mówi dyrektor Wydzia-

[ ]
- Idea przyciągnięcia mieszkań- tam bywać, a skoro bywać, to dla- łu Środowiska i Zieleni Urzędu
ców na Starówkę bardzo nam się czego nie kupować taniej? Miasta Torunia Szczepan Burak. -
spodobała, dlatego bez wahania - Zachęcamy przedsiębiorców W związku z samą rozbudową Wo-
podjęliśmy decyzję o zostaniu jed- do przyłączania jewódzkiego Szpitala Zespolonego
nym z członków ak- się, a mieszkańców zasadzonych zostanie łącznie 2 877

10
cji – mówi Paulina i gości do tańszego drzew. Głównie są to robinie aka-
Tchurzewska z Cen- cjowe, klony i lipy.
Paulina Tchurzewska z CSW zachęca do wyrobienia karty. trum Sztuki Współ- kupowania – mówi
Do tej pory posadzono 690
czesnej „Znaki prezydent Torunia
sztuk: przy ul. Konstytucji 3 Maja,
Zachęcenie mieszkańców Torunia
do robienia zakupów i spędzania
Torunia stworzyli kartę Moja Sta-
rówk@. Czasu”. – Najczę- tys. Michał Zaleski, któ-
ry otrzymał kartę
pl. Pokoju Toruńskiego, ul. Prą-
ściej na Starówce dzyńskiego, Szosie Lubickiej (przy
wolnego czasu na Starówce to - Pomysł objęcia Starówki jed-
odwiedzamy ban- bezpłatnych kart z numerem 1 i obie- stacji kontroli pojazdów), ul. Tu-
główny cel wprowadzonego od 1 nym programem lojalnościowym cał, że będzie z niej
października programu lojalno- został wypracowany wspólnie
ki czy restauracje. czeka na miesz- często korzystał.
rystycznej, Legionów, PCK, Pod
Mamy nadzieję, że Dębową Górą, Polnej, Grudziądz-
ściowego Moja Starówk@. W jego z przedsiębiorcami, jako odpo- dzięki programowi kańców Torunia Program Moja kiej, w Parku Tysiąclecia, przy ul.
ramach każdy posiadacz specjal- wiedź na zgłaszaną przez właści- i karcie mieszkańcy Starówk@ to pro- Andersa. Pozostałe drzewa pojawią
nej karty będzie mógł skorzystać cieli lokali potrzebę podniesienia dłużej w tej okolicy jekt pilotażowy się do końca listopada m.in. przy
z atrakcyjnych rabatów. konkurencyjności Starówki jako zostaną i częściej zaglądać będą do i unikatowy w skali kraju. ul. Grunwaldzkiej, Kraszewskiego,
miejsca spędzania wolnego czasu muzeów czy CSW. Z naszej strony - Na razie wydrukowaliśmy Prądzyńskiego, Wielkim Rowie, św.
Niegdyś tętniące życiem serce i robienia zakupów, szczególnie oferujemy 25-procentowe zniżki 10 tys. kart, ale mam nadzieję, że Józefa, św. Klemensa, Żwirki i Wi-
Starówki bogate było w liczne skle- poza sezonem turystycznym – tłu- na bilety wstępu na wystawy - po- chętnych – zarówno wśród przed- gury, Trasie Wschodniej i Trasie
py, piekarnie i punkty z rękodzie- maczy Aleksandra Iżycka z Biura jedynczą oraz dłuższe ich cykle. siębiorców, jak i klientów – będzie Średnicowej.
łem. Dziś większą częścią handlu Toruńskiego Centrum Miasta. – Rabat nie dotyczy jednak wystaw więcej - podsumowuje Aleksandra Nowe rośliny pojawiły się już
w mieście zawładnęły cztery wiel- Projekt był opracowywany, a na- specjalnych. Iżycka. - Plastikowe karty otrzymać także na starówce oraz na Bulwarze
kopowierzchniowe galerie han- stępnie realizowany, przez ostatnie Karta jest przede wszystkim już można, bezpłatnie, w punktach Filadelfijskim. Zasadzona tam Aleja
dlowe. Aby zachęcić mieszkańców półtora roku. Po rozważeniu róż- skierowana do mieszkańców Toru- partnerskich projektu, m.in. Bel- Dębowa jest symbolem obchodzo-
do częstszego korzystania z usług nych opcji, m.in. cashback i play- nia, ale również do lojalnych klien- gijskich Frytkach w Toruniu, Cafe nego obecnie Roku Rzeki Wisły.
lokali na Starym Mieście, tamtejsi back, przedsiębiorcy zadecydowali, tów spoza granic miasta pARTer, Księgarni „Hobbit” czy
przedsiębiorcy oraz Urząd Miasta że chcą być partnerami w progra- - Na start programu wybraliśmy w Pijalni Czekolady E. Wedel. (MC)
REKLAMA

Tylko Toruń . 6 października 2017
CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE? • DZIELNICE 5

Torunia nie zakorkujemy JAR dla najmłodszych
Od września 2018 r. do przedszkola pójdą najmłodsi
Prace drogowe w mieście trwają. Czy są miejsca, których kierowcy mieszkańcy osiedla
Wciąż rozwijające się w północnej publicznej na tym terenie.
powinni unikać? części Torunia osiedle JAR zyska – Działka, na której ma stanąć
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk nowe przedszkole. Umowę na in- przedszkole, jest w całości przezna-
westycję, która powstanie przy ul. czona na cele edukacyjne – infor-
Szosa Chełmińska, ul. Łódzka, Grasera i kosztować będzie miasto muje Sylwia Derengowska z Urzędu
Turystyczna, Aleja Solidarno- prawie 10 mln zł, podpisano 21 Miasta Torunia. – W przyszłości ma
ści, a wkrótce także plac Chrap- września. Wykonawcą zadania jest na niej powstać jeszcze szkoła pod-
ka to miejsca, w których trwają toruńska firma LEM-BUD. stawowa. Warto dodać, że będzie to
lub rozpoczną się modernizacje już 18. miejskie przedszkole w Toru-
drogowe. I choć przy kilku z nich – Mija 7 lat, odkąd rozpoczęli- niu.
obowiązuje zmiana organizacji śmy działania inwestycyjne na tzw. Przedszkole swoim małym pod-
ruchu, Miejski Zarząd Dróg w To- JAR-ze – mówił prezydent Michał
opiecznym zapewni dziesięć od-
runiu zapewnia, że związanych Zaleski. Jak podkreślał podczas pod-
działów, z czego każdy pomieści
z tym większych utrudnień nie pisywania umowy, na zagospodaro-
wanie czeka 400 ha. Jest to pierwsze dwadzieścia pięć osób. Przy budyn-
ma. ku znajdzie się miniamfiteatr i wy-
osiedle w Toruniu, które powstaje
w sposób innowacyjny: najpierw niesienie z miejscami do siedzenia.
W lewobrzeżnej części miasta miasto doprowadza wszystkie sieci Będą także boiska i plac zabaw,
trwa przebudowa ul. Łódzkiej. Roz- i buduje drogi, a w ślad za tym idzie na których zostaną zamontowane
poczęte prace na starej nawierzchni reszta zabudowy. huśtawki, bujaki, karuzele, domki,
poprzedziła budowa nowej jezdni, Aktualnie obszar JAR-u zamiesz- pajęczyna linowa oraz urządzenia
z której bez większych utrudnień kują przede wszystkim osoby młode zabawowe dla dzieci niepełno-
korzystają kierowcy poruszający i rodziny z dziećmi. Przedszkole, sprawnych.
się w stronę Łodzi. Działania reali- które wkrótce ma tu powstać, będzie Obiekt ma funkcjonować już od
zowane są na odcinku od ul. Mio- pierwszym obiektem użyteczności września 2018 r. (MC)
dowej w kierunku Włocławskiej
oraz od ul. Lipnowskiej w kierunku
wiaduktu kolejowego. Na skrzyżo-
waniu Łódzkiej i Włocławskiej po- Przystanki od strony Muzeum Etnograficznego zostaną cofnięte
wstaje zaś rondo. Zgodnie z planem od drogi o dodatkowy metr.
przebudowa zakończy się 21 paź- które wróciły na swoją dawną trasę ruch wahadłowy – dodaje przedsta-
dziernika 2018 r. – przez ul. Uniwersytecką i Wały wicielka MZD Toruń. – W ramach
Z czasowym wyłączeniem z ru- gen. Sikorskiego. zadania powstanie tam szerszy
chu fragmentu Szosy Chełmińskiej Modernizacja związana jest chodnik, droga rowerowa, zato-
muszą liczyć się kierowcy podróżu- z poszerzeniem wiat przystanko- ki autobusowe, nowe oświetlenie
jący z Torunia w kierunku Chełm- wych, które mają zostać cofnięte od i bezpieczniejsze skrzyżowanie.
na. Jedna z największych inwestycji jezdni. Działania te zostały podjęte Pierwszy etap prac to przebu-
drogowych w ostatnim czasie wy- ze względu na wnioski mieszkań- dowa ulicy na odcinku od granic
magała zmiany organizacji ruchu ców miasta związane z bezpieczeń- miasta do ul. Ligi Polskiej, a drugi
- wyłączono odcinek szosy od ul. stwem oczekiwania na autobus lub to przebudowa skrzyżowania ul.
Harcerskiej do Polnej, prowadząc tramwaj. Ligi Polskiej i Księżycowej, gdzie
kierowców przez ul. Długą oraz Le- - Z uwagi na rowerzystów zde- wprowadzone zostaną zmiany na
gionów. cydowaliśmy się także wyłączyć życzenie mieszkańców.
- Prace na Szosie Chełmińskiej z ruchu m.in. kontrapas – tłumaczy - Jesteśmy również o krok od
realizowane są cały czas bez więk- Agnieszka Kobus-Pęńsko. - Alter- rozpoczęcia działań na placu
szej ingerencji w ruch samochodo- natywny, zalecany przejazd popro- Chrapka – podkreśla Agnieszka
wy – informuje Agnieszka Kobus- wadzono Wałami gen. Sikorskiego, Kobus-Pęńsko. – Jeżeli wszystko
-Pęńsko, rzecznik prasowy MZD Uniwersytecką, Grudziądzką i Szo- pójdzie zgodnie z założeniami, ru-
w Toruniu. – Warto zaznaczyć, że są Chełmińską. Prace w tym miej- szą one na przełomie październi-
działania na tym odcinku rozpo- scu potrwają ok. 1,5 miesiąca. ka i listopada. Zgłosiło się pięciu
częliśmy dopiero po oddaniu do Modernizacja dróg obejmie wykonawców. Ten, który zapro-
użytku ul. Polnej. także ul. Turystyczną w dzielnicy ponuje najkorzystniejszą ofertę,
Zmiany dotyczą również same- Kaszczorek. Miasto na realizację przedstawi nam również plan prac.
go centrum miasta – Alei Solidar- tego projektu umowę podpisało 26 Dopiero wtedy będziemy rozpatry-
ności, na której obecnie przebudo- września. Według planu zrealizo- wali ewentualne możliwości wpro-
wywany jest węzeł przesiadkowy. wana zostanie ona w dwóch eta- wadzenia zmian w ruchu. Z pew-
Prace rozpoczęte 18 września zmu- pach. nością jednak zrobimy wszystko,
siły drogowców do wskazania no- - Trudność przebudowy będzie aby kierowcy nie stali w korkach
wej lokalizacji przystanków au- polegała na tym, że przez cały czas i mogli, jak dotąd, poruszać się po
tobusowych oraz tramwajowych, na Turystycznej odbywał się będzie Toruniu komfortowo.

Tylko Toruń . 6 października 2017
6 ZA MIEDZĄ • WIEŚCI OD NASZYCH SĄSIADÓW

Nie taka biurokracja straszna
Domy w gminie Obrowo powstają jak grzyby po deszczu. Czy formalności związanych z ich budową ciągle należy się bać?
Robert Kamiński | fot. archiwum
Migracja ludności miejskiej do jektu decyzji wszystkie strony po-
małych miejscowości jest dziś stępowania zostają zawiadomione
zjawiskiem powszechnym. Mając o wszczęciu postępowania, a projekt
dość wielkomiejskiego zgiełku, decyzji wysyłany jest do uzgodnień
kupujemy ziemię z zamiarem po- w myśl ustawy o planowaniu i zago-
budowania własnego domu. Jakie spodarowaniu przestrzennym.
mamy szanse w starciu z biurokra- Każdej ze stron postępowania
cją? wydana zostaje decyzja ustalająca
warunki zabudowy wraz z załączni-
- Dzisiejsze procedury są bardzo kiem graficznym. Wówczas należy
przejrzyste i spójne – mówi Hanna przybyć z oryginałem decyzji do
Raniszewska, inspektor ds. budow- siedziby Urzędu Gminy (pokój nr
nictwa i planowania przestrzennego 31, I piętro) po otrzymaniu pieczątki
z Urzędu Gminy Obrowo. – Zainte- z klauzulą ostateczności.
resowanym udzielamy wszelkich Kolejny etap to złożenie doku-
informacji. Realizując krok po kro- bie Urzędu Gminy w Obrowie lub zję o środowiskowych uwarunko- mentacji o uzyskanie pozwolenia na
inwestycji celu publicznego wiążą
ku procedury – nie sposób się po- ze strony internetowej UG. Wypeł- waniach (w przypadku gdy plano- budowę w Starostwie Powiatowym
się z następującymi inwestycjami:
gubić. niony wniosek wraz z załącznikami wana inwestycja zaliczana jest do w Toruniu, Wydział Architektury
budową kanalizacji, budową sieci
Decyzje o warunkach zabudo- należy złożyć w siedzibie UG (se- przedsięwzięć mogących znacząco i Budownictwa, ul. Towarowa 4-6,
wodociągowej, budową linii kablo-
wy wydawane są m.in. na budowę: kretariat, pokój nr 1) lub przesłać oddziaływać na środowisko); 5) 87-100 Toruń.
wej do zasilania zespołu domków
budynku mieszkalnego, dwóch drogą mailową. inne załączniki (kserokopia aktu Szczegółowych informacji o wy-
jednorodzinnych, budową sieci ga-
budynków mieszkalnych w zabu- Do wniosku należy załączyć na- notarialnego i inne). Budownic- maganych procedurach można za-
zowej, przykryciem rowu meliora-
dowie bliźniaczej lub szeregowej, stępujące dokumenty: two mieszkaniowe jest zwolnione sięgnąć w Urzędzie Gminy Obrowo
cyjnego, budową przepustów, stacji
rozbudowę, nadbudowę, budynków 1) kopię mapy zasadniczej (ska- z opłaty skarbowej. pod nr. tel. (56) 678 60 22 wew.181.
telefonii komórkowej, oświetlenia
letniskowych, stawu, zbiornika re- la 1:1000) z zaznaczonymi grani- Po otrzymaniu kompletu doku- O dynamicznym rozwoju gmi-
ulicznego.
tencyjnego z ograniczoną hodowlą cami inwestycji; 2) kopie warun- mentów sprawa zostaje przekazana ny Obrowo mówią liczby: w 2016
Jak wyglądają owe procedury?
ryb, budynków garażowych, gospo- ków technicznych na dostarczanie do osoby uprawnionej celem spo- r. wydano 540 decyzji warunków
Prześledźmy je na przykładzie pro-
darczych, wiat, altan itp. Ponadto na mediów lub zaświadczenie o ich rządzenia projektu decyzji o warun- zabudowy budynków mieszkalnych
cedury ustalenia warunków zabu-
zmianę sposobu użytkowania róż- zapewnieniu; 3) wypis z rejestru kach zabudowy wraz z załącznikiem i 41 inwestycji użytku publicznego.
dowy.
nych budynków, np. mieszkalnych gruntów na działkę wnioskowaną graficznym stanowiącym integralną W tym roku jest ich jak dotąd od-
Wniosek o ustalenie warunków
na usługowe. oraz dla drogi dojazdowej; 4) decy- część decyzji. Po otrzymaniu pro- powiednio: 303 i 61. Do końca roku
zabudowy można pobrać w siedzi-
Decyzje o ustaleniu lokalizacji liczby te z pewnością wzrosną.
REKLAMA

Domy w zupełnie NEW HOUSE
tel. 668 878 678
nowym stylu newhouse@interia.pl

JEST WIELE ARGUMENTÓW ZA TYM, ABY ZAMIESZKAĆ NA ZAMIESZKAJ W JEDNORODZINNYM ogród. Ziemia wokół domów nadaje się idealnie do sadzenia
ATRAKCYJNYM OSIEDLU NEW HOUSE W ROZGARTACH Domy typu bungalow budowane są od podstaw pod klucz drzew i krzewów, dzięki którym dom zyska własny niepowta-
przez firmę New House. Wszystkie rodzaje wzniesionych tu rzalny styl. Osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie
Nowoczesne osiedle w modernistycznym stylu zbudowała fir- domów zaprojektowane zostały przez renomowane pracow-
ma New House posiadająca kilkunastoletnie doświadczenie nie projektowe. Wnętrza domów uwzględniają nowocze- szeregowej usytuowane jest w spokojnej i bezpiecznej okolicy,
w stawianiu budynków mieszkalnych w zabudowie jednoro- sne trendy architektoniczne, są funkcjonalne i eleganckie, niemalże na granicy miasta. To położenie jest dodatkowym
dzinnej, bliźniaczej i szeregowej oraz w tworzeniu osiedli przy- a przede wszystkim dają poczucie przytulności i bezpieczeń- atutem dla tych, którzy lubią aktywny wypoczynek. W naj-
jaznych mieszkańcom. Z pewnością do takich należy Osiedle stwa. Układ pomieszczeń daje przyszłym mieszkańcom nie- bliższym otoczeniu osiedla znajdą ścieżki rowerowe, szlaki
New House w Rozgartach, usytuowane nieopodal granic To- ograniczone możliwości aranżacyjne.
piesze i lasy bogate w runo leśne. Na koniec jeszcze ważna
runia, a to sprawia, że dojazd samochodem z miasta zajmuje informacja: cena za 1mkw. już od 2600.
ZAMIESZKAJ W SZEREGOWYM
niewiele czasu, bo na drodze do Bydgoszczy nigdy nie ma Każdy dom sąsiaduje z nowymi budynkami i jest otoczony
korków. działką, z której można uczynić własny niepowtarzalny NAJLEPSZA CENA W OKOLICY

Tylko Toruń . 6 października 2017
PANIE ZE SZKOŁY BURLESKI KIPIĄ KOBIECOŚCIĄ • PASJE 7

High Heels Varieté
Burleska to teatr, parodia i nagość. Do Europy przybyła z USA. W Polsce ma szkołę w Warszawie. A teraz drugą. W Toruniu
Robert Kamiński | fot. Łukasz Piecyk
Kojarzy się dość jednoznacznie nych.
– zwłaszcza męskiej części społe- Ale przede wszystkim szkoła
czeństwa – ze striptizem. I choć to nauka rzemiosła teatralnego.
striptiz jest jej integralną częścią, Uczestniczki pracują z rekwizytem
to sama burleska jest czymś wię- (kapelusz, czarno-biała laska, krze-
cej. Znacznie więcej. sło i wiele innych), ćwiczą taniec
swingowy, uczą się pozować i przy-
Powstała w XVIII wieku, z pobu- gotowywać do sesji zdjęciowych.
dek nie do końca poważnych. Mia- Pytanie, które się narzuca: czy
ła zamiar naśmiewać się i szydzić mężczyźni kobiet uczestniczących
ze spraw ważnych. Za cel parodii
wzięła w pierwszym rzędzie operę w zajęciach szkoły nie są o nie za-
i operetkę. Nie wahała się być wul- zdrośni? Czy tak łatwo godzą się, by
garna. Siłą jej oddziaływania była ich kobiety występowały na scenie
bezpośredniość przekazu, choć w burlesce?
od samych początków o jej głów- - Jeśli mężczyzna widzi, że jego
nej atrakcyjności stanowiły skąpo kobieta jest szczęśliwa, to dlaczego
ubrane aktorki. Tańczyły, śpiewa- nie? – mówi Anna Miniat, uczest-
ły, bawiły publikę zarówno sztuką niczka zajęć w szkole burleski, wy-
teatralną, jak i pięknem półnagich stępująca na scenie od trzech lat.
ciał. Z czasem całkiem nagich. Ero- – Nasi mężczyźni są naszymi naj-
tyzm zdominował burleskę. Jednak większymi fanami. Bardzo często
w bardzo różnym stopniu. pomagają nam też przy insceniza-
I choć podłoże erotyczne jest jak cjach, przygotowaniach spektakli.
dotąd czynnikiem decydującym Nie wszyscy mężczyźni uważają, że
o atrakcyjności burleski, zwłaszcza pobudzenie pań do aktywności Konopka. – Tak naprawdę to, jaką Chair Dance, Striptease, Sexy Fit. ich kobiety powinny chodzić wy-
dla męskiej części widowni, to same – mówi Anna Marta Konopka. – tancerka ma figurę, to tylko jej pry- Proponuje też warsztaty cykliczne łącznie w swetrach. Poza tym wiele
aktorki podkreślają, że jest ono tyl- Zamiast siedzieć w domu przed watna sprawa. U nas w największej z zakresu: hand made, make up, rzeczy uczymy się z myślą właśnie
ko jednym z wielu jej elementów. telewizorem, mają szansę czegoś cenie jest różnorodność. Kobiety tańca i ruchu scenicznego, szycia, o nich. Na przykład artystycznego
Pomysł powołania do życia się u nas nauczyć. Na przykład mające kilka kilogramów więcej mody, a nawet odżywiania. zdejmowania garderoby, świado-
szkoły burleski w Toruniu powstał występowania na scenie. Ku mojej również mogą czuć się atrakcyjnie, - Sami proponujemy wiele, ale mości ciała, szkolenia w tajnikach
z inicjatywy Anny Marty Konop- radości okazuje się, że chętnych nie występując na scenie. Ta idea jest prócz tego jesteśmy otwarci na
ki, uczestniczki klasy warsztatowej uwodzenia ruchem i gestem. To,
brakuje. I to bez względu na wiek. nam szczególnie bliska. Nikt tu nie wszelkie nowe sugestie – podkre- czego się nauczymy, często znajduje
Elżbiety Szlufik-Pańtak, Kielec- Jeśli zatem wiek nie ma zna- powie: „Przyjdź za 5 kilo”. Każda śla założycielka szkoły. – Chcemy,
kiego Teatru Tańca oraz Między- czenia, to może chociaż figura? pani jest akceptowana. Każda uczy by nasze panie mogły się wyżyć potem zastosowanie w sypialni.
narodowych Warsztatów Tańca Czy występy na scenie nie wyma- się okazywania kobiecości. stylistycznie i zmienić się w praw- A zatem artyzm, świadomość
Jazzowego organizowanych rów- gają zgrabnego, atrakcyjnego, wy- Szkoła nazywa się „Cabaret – dziwą pin-up girl. Żebyśmy mogły ciała, wyzbywanie się kompleksów,
nież przez kielecki teatr. Brała ona sportowanego ciała? Zwłaszcza że Szkoła Kreski i Burleski”. I trzeba pooglądać stare filmy w stylu retro odzyskiwanie wiary w samą siebie.
również wielokrotnie udział w naj- mamy do czynienia z mniej lub przyznać, że jej oferta jest napraw- i po ich seansie poanalizować sztu- - Dlaczego burleska? – pyta re-
różniejszych warsztatach burleski bardziej obecnym erotyzmem. dę imponująca: Burleska, Video kę dawnych artystów, zagłębiając torycznie Anna Miniat. – Ponieważ
w kraju i za granicą. - To kolejny przesąd, jeśli chodzi Sexy Dance, High Heels, Cabaret się w ich tło historyczne. Chcemy burleska leczy. Jest bardzo delikat-
- Główną naszą intencją jest o burleskę – dodaje Anna Marta Dance, Broadway Dance, Rewia, poznawać sztukę czasów minio- na. I zaraża pozytywną energią.
REKLAMA

Tylko Toruń . 6 października 2017
8 KULTURA • CO W KULTURZE PISZCZY?

Koterski i Nosowska twórczo niepokorni 15. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest odbędzie się w dniach 21-29 października
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk
Gorące nazwiska polskiej sce- 15. Międzynarodowym Festiwalu
ny muzyczno-filmowej będą Filmowym Tofifest zaprezentowa-
sygnowały tegoroczną jubile- na zostanie polska premiera naj-
uszową edycję festiwalu Tofifest. nowszego filmu Marcina Gładycha
Wydarzenie zarówno rozpoczną, „Smugi”, opowiadającego historię
jak i zwieńczą wyjątkowe koncer- toruńskiej rodziny Smużnych.
ty: „Energia Muzyki Filmowej” - Widziałam ten film i wspania-
oraz koncert galowy „Muzyka jest łe jest to, że Gładych dostrzega te
Kobietą”. Święto kina niezależne- smaczki, na które my w codzien-
go zainauguruje wręczenie na- nym biegu nie zwracamy uwagi –
gród dla artystów niepokornych. komentuje Kafka Jaworska.
Tydzień kina niezależnego to
- Spotkamy się już po raz pięt- także pokazy filmów, które trium-
nasty, na edycji urodzinowej, a co fowały podczas Festiwalu Polskich
za tym idzie, bardzo wyjątkowej Filmów Fabularnych w Gdyni.
– podkreśla dyrektorka festiwalu - W konkursie polskim będzie-
Kafka Jaworska. – Tradycyjnie roz- my odkrywać kolejne ciekawost-
poczniemy od wręczenia Złotych ki – dodaje twórczyni festiwalu.
Aniołów za Niepokorność Twór- - Pierwsza z nich to jeden z ważniej-
czą. Laureatami w tym roku są ar- szych obrazów reżysera, którego
tyści, którzy w swojej twórczości
idą pod prąd i oddają nam coś nie- bardzo cenię, Łukasza Palkowskie-
oczywistego – Katarzyna Nosowska go - „Najlepszy”. Jest to historia ży-
oraz Marek Koterski. cia Jerzego Górskiego, który mimo
W tym roku powołane zostanie wielu przeciwności został mistrzem
nowe pasmo programowe – „Ener- świata w podwójnym triathlonie.
gia Muzyki Filmowej”, odkrywają- Nad jubileuszową edycją festi-
ce przed widzami zupełnie nowe walu czuwać będzie Antybohater
oblicze gatunku. Obejmuje ono Katarzyna Nosowska otrzyma Złotego – to właśnie on jest tegorocznym
także koncert wieńczący 15. edycję Anioła za Niepokorność Twórczą. tematem wiodącym święta, do nie-
Tofifest – „Muzyka jest Kobietą” go nawiązuje laureat Anioła – Ma-
oraz przegląd filmów ze ścieżkami twórczość kompozytorek i auto- Jak deklarują organizatorzy, poka- m.in. arcydzieło Akiego Kaurisma- rek Koterski w filmach z Adasiem
dźwiękowymi skomponowanymi rek piosenek filmowych w ramach zana zostanie szeroka panorama kiego „Po tamtej stronie chmur”. Miauczyńskim. Tej tematyki rów-
przez kobiety. nież wśród projekcji nie zabraknie.
koncertu „Muzyka jest Kobietą”. kinematografii japońskiej. - Nigdy nie godziliśmy się, by
- Podczas gali otwarcia 21 paź- - Antybohater zawsze przyciąga
Jest to dla mnie bardzo ważna Drugim pasmem będzie kino dokonania fińskich filmowców uwagę widza i to z nim lepiej się
dziernika wystąpią Katarzyna
Nosowska, O.S.T.R., Krzysztof część festiwalu. Na scenie pojawią fińskie. W ten sposób Tofifest włą- wrzucać do worka z napisem „kino on identyfikuje – tłumaczy wybór
Iwaneczko oraz Joanna Czajkow- się: Krzysztof Zalewski, Paulina czy się w obchody setnej rocznicy skandynawskie” — komentuje dy- Kafka Jaworska. – Bohaterem pla-
ska-Zoń – wylicza dyrektorka festi- Przybysz i Anna Karwan oraz chór odzyskania przez Finlandię nie- rektorka festiwalu. katu jest Robert De Niro z filmu
walu. – W sobotę na oficjalnej gali Astrolabium. podległości. Goście festiwalu od- To jednak nie koniec newsów, „Taksówkarz”. I niech sukces tej
podsumowującej wydarzenie To- Po jedenastu latach na toruński kryć będą mogli najciekawsze ob- które przygotowali dla widzów produkcji zaprowadzi nas do suk-
fifest odkryje przed publicznością festiwal powraca kino azjatyckie. razy twórczości kraju Skandynawii, festiwalu jego organizatorzy. Na cesu całego festiwalu.

Dwór Andrusa i flamenco
Dwadzieścia wydarzeń w dwa miesiące – tak przedstawia się jesienny Forte Artus
Festiwal
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk
Tegoroczny festiwal ma być feno- tuje się pochodzący z naszego mia- widzowie spektaklu tanecznego
menalnie, autentycznie frapujący sta Sebastian Zawadzki – muzyk „Usłyszeć Taniec” prezentującego
i wszystko na to wskazuje, że taki znający smak Hollywood. Tu tak- step irlandzki, widowiskowe fla-
właśnie będzie – przekonuje Ma- że powróci Grażyna Szapołowska, menco i modern jazz. W klimacie
rek Pijanowski, dyrektor Dworu która zaśpiewa dla nas piosenki ze tym pozostaniemy również na po-
Artusa. Szósta edycja Forte Ar- swojej ociekającej subtelną erotyką czątku listopada, kiedy Dwór Ar-
tus Festiwalu zachwyci doborem płyty „Kochaj mnie”. Wejściówki na tusa odwiedzi Tymon Tymański,
popularnych artystów, a przede to wydarzenie dostępne będą od 6 który wraz ze swoim Yasstetem za-
wszystkim wschodzących mło- października. prezentuje utwory kultowej grupy
dych talentów. - Na scenie usłyszymy także Ja- „Miłość”. Do Centrum Kultury po
nusza Radka, który w kameralno- trzech latach powróci także Renata
Inauguracja festiwalu odbędzie -elektroniczny sposób wyśpiewa Przemyk.
się w piątek 6 października otwar- poezję Haliny Poświatowskiej – - Dama muzycznego undergro-
ciem wystawy BZ WBK Press Foto dodaje Łukasz Wudarski, kierow- undu zaprosi torunian na spotkanie
2016. Weekend zaś upłynie pod nik artystyczny placówki. – Halina z utworami Leonarda Cohena – za- Wyjątkowy koncert w Dworze Artusa zagra The Dumplings.
znakiem spotkań – w sobotę z po- Kunicka złoży zaś hołd genialne- powiada Łukasz Wudarski.
dróżnikiem Markiem Kamińskim, mu Wojciechowi Młynarskiemu, Na kilka chwil muzyka ustąpi W Toruniu zobaczymy także Sonię tkanie? Nie wiadomo, ale można
w niedzielę zaś wysłuchamy historii a Marta Król jazzowo zreinterpre- zaś miejsca teatrowi. Torunianie Bohosiewicz, która wcieli się w iko- być pewnym: cięty dowcip słać się
niepełnosprawnej Angeliki Chrap- tuje piosenki Stinga. Festiwal nie będą mieli okazję zobaczyć „Scena- nę kina Marilyn Monroe, prezentu- będzie gęsto, a Dwór Artusa zamie-
kiewicz-Gądek, której choroba nie zapomina także o artystach młode- riusz dla trzech aktorów” Bogusła- jąc nam opowieść o dziesięciu se-
przeszkodziła w spełnianiu od- go pokolenia. Do Torunia zaprosili- wa Schaeffera. kretach najsłynniejszej blondynki ni się w Dwór Andrusa – podsu-
ważnych marzeń. Jesienią w Artu- śmy królującego podczas tegorocz- - Podobnie jak w 1987 r., tak świata. mowuje Łukasz Wudarski.
sie spotkać będzie można również nego Open’era Ralpha Kamińskiego i teraz wystąpi w nim mistrzowskie Zwieńczeniem dwumiesięcz- Wstęp na większość spotkań od-
Kamila Durczoka, który, podobnie oraz laureatów Nagrody im. Grze- trio: Jan Peszek wraz z Mikołajem nych spotkań z kulturą będzie bywających się w ramach Forte Ar-
jak poprzednicy, opowie o swoich gorza Ciechowskiego: zespół The i Andrzejem Grabowskimi, którzy wizyta mistrza anegdot Artura tus Festiwalu jest bezpłatny. Bilety
wzlotach i upadkach. Dumplings oraz artystkę znaną zdradzając nieco ze swej prywat- Andrusa. Tym razem jednak nie na pozostałe wydarzenia dostępne
Festiwal ma inspirować twórców z płyty „Biała Flaga” nagranej z Do- ności, przeniosą widzów w niepo- wystąpi on w roli konferansjera,
do działania i prezentować wyjąt- brawą Czocher – Hanię Rani. wtarzalną przestrzeń zwariowanej a opowie o doświadczeniach lite- są w kasie Dworu Artusa oraz na
kowe artystyczne sylwetki. Przed Z dobrą muzyką i efektami wi- teatralnej próby i „teatru w teatrze” racko-redaktorskich. stronie internetowej: artus.torun.
toruńską publicznością zaprezen- zualnymi spotkają się z pewnością – tłumaczy Marek Pijanowski. – - Jak będzie wyglądało to spo- pl.
Tylko Toruń . 6 października 2017
W SOBOTĘ KONCERT TORUŃSKIEGO KARDIOLOGA • WYWIAD 9

Płonący wiecznie w piersiach ogień
Jest lekarzem, który ukochał muzykę. Jest muzykiem, który umiłował medycynę. Jest człowiekiem, który muzyką
wspomaga terapię. Z kardiologiem i gitarzystą, doktorem Jackiem Gesskiem rozmawia Robert Kamiński
fot. Łukasz Piecyk
W filmie „Świat się śmieje” z 1934 To najpiękniejsze słowo świata?
r. bohater śpiewa słynną piosenkę Jedno z najpiękniejszych. Obok
„Serce”, którą później, przetłuma- niego postawiłbym te wszystkie,
czoną na język polski, wykonywała które serce zamieszkują: miłość,
Irena Santor. Właściwie wszystkie przyjaźń, bycie z drugim człowie-
pytania, jakie chciałbym panu za- kiem.
dać, są zawarte w jej refrenie. Weź-
my pierwsze: Serce – co to takiego? Na kolejne pytanie proszę, żeby
To takie miejsce bardzo ważne dla odpowiedział pan i jako kardiolog,
życia. Bez serca nie ma życia. Za- i jako muzyk: co to znaczy kochać?
równo fizycznego, jak i uczucio- Jako lekarz powiem, że to znaczy
wego. To część emocjonalna, psy- dbać o siebie, o swoje zdrowie. I do-
chiczna, duchowa. Wszystko, co kładnie tak samo traktować innych.
najlepsze, mieści się w sercu. Słowem: kochać znaczy dbać. Jako
muzyk sądzę, że kochać to otwierać
Jest pan z jednej strony lekarzem, siebie i innych na to, co najważniej-
czyli kimś głęboko zanurzonym sze.
w empirii, a z drugiej muzykiem,
więc osobą w sensie metaforycz- A co jest najważniejsze?
nym dość od konkretu świata odle- Być tu i teraz. Cieszyć się tym, co
głą. Wie pan doskonale, że emocje jest. Dawać.
wcale nie są zawarte w sercu, ale
w układzie limbicznym, w mózgu. „Serce – płonący w piersiach
Jak pan to łączy? ogień…”. Miłość jest emocją czy
Człowiek potrzebuje symboliki. wyborem?
Nie da się żyć wyłącznie empirią, Prawdziwa miłość jest świadomą
doświadczeniem, eksperymentem.
Jest w nas potężna tęsknota za na- decyzją. By troszczyć się o kogoś.
zywaniem rzeczy w sposób metafo- Emocje temu towarzyszą, owszem.
ryczny. To nam ułatwia egzystencję. Ale miłość to przede wszystkim
Po prostu łatwiej sobie wyobrazić wybór.
emocje w sercu niż w mózgu, o któ-
rym, nawiasem mówiąc, wiemy Pańskie życie ma sens?
znacznie mniej niż o sercu. Dla Myślę, że ma. Przez wybór medy-
mnie to kwestia działania. W szpi- cyny stało się mocno nakierowane
talu traktuję serce jak narząd. Kiedy na drugiego człowieka. Muzyka ten
gram na gitarze, jest ono metaforą. sens dopełniła. Medycyna to bycie
dla innych. Muzyka to pobyć tro-
Czy o sercu z medycznego punktu chę sam na sam ze sobą.
widzenia wiemy już wszystko? spędza życie na Zachodzie. Zwłasz- zycznych – aby tę pasję rozwinąć niechęci. Myślę, że ludzie po prostu
Kardiologia rozwija się niewia- cza ci z czołówek list, których są naprawdę. Po prostu muzykuję. doceniają to, że lekarz poza masą
rygodnie dynamicznie. Myślę, że liderami. Wielu należy do jazzowej obowiązków robi coś dodatkowo. Dr n. med. Jacek Gessek, kierownik
w ostatnich latach dogoniliśmy Za- ekstraklasy. Ale, o ile wiem, nie Osoba, która działa z sukcesami Oddziału Kardiologii i Intensywnej
chód, co było jeszcze parę lat temu mieliśmy drugiego Stana Getza czy w dwóch sferach, może czasem Do serca lepiej trafia piosenka Opieki Kardiologicznej w Specja-
nie do pomyślenia. Dziś leczenie Joe’a Passa. usłyszeć od nieco zawistnych ko- w dur czy w moll? listycznym Szpitalu Miejskim im.
serca w Toruniu wygląda dokładnie legów jakieś cierpkie zdanie. Na Jeśli chodzi o moje piosenki, to M. Kopernika w Toruniu. Muzyk,
tak samo jak w Nowym Jorku czy Był pan w Nowym Orleanie? przykład: to najlepszy kardiolog mam połowę takich i połowę ta- gitarzysta. W 2014 r. nagrał płytę
Zurychu. I nie ma w tym żadnej Byłem. wśród gitarzystów i najlepszy gita- kich. Myślę, że to zależy od nastro- „Serce w usterce”, w grudniu 2016
przesady. rzysta wśród kardiologów. Spotkało ju. Jak jesteśmy bardziej nostalgicz- r. płytę „STOP”. Obie dedykował
Jak każdy szanujący się jazzman. to pana? ni – to moll. A jak chcemy wstać swoim pacjentom.
Skoro dogoniliśmy Zachód, jeśli Prawdę mówiąc, nie nazwałbym Na szczęście jeszcze nie (śmiech). właściwą nogą, to nastawmy sobie 7 października o godz. 18 od-
chodzi o kardiologię, to czy dogo- się muzykiem. Raczej muzykują- Przeciwnie: otrzymuję bardzo wiele marsza w dur. będzie się koncert Jacka Gesska.
niliśmy Zachód, jeśli chodzi o jazz? cym amatorem. Jest to tylko moje ciepłych słów. Mam raczej do czy- Toruń, Hotel „Bulwar”, ul. Bulwar
Na pewno wielu polskich muzyków hobby. Nie kończyłem studiów mu- nienia z wyrazami solidarności niż No to wróćmy do piosenki „Serce”. Filadelfijski 18. Zapraszamy.
REKLAMA

Tylko Toruń . 6 października 2017
10 SPORT • ZAGLĄDAMY NA TORUŃSKIE BOISKA

To był (nie)dobry miesiąc
Piłkarze Elany jak najszybciej będą chcieli zapomnieć o wrześniowych rezultatach. Gracze Pomorzanina – wręcz przeciwnie
Karol Żebrowski | fot. Łukasz Piecyk (archiwum)
Oba zespoły przystąpiły do se- cić do gry, jaką pokazywaliśmy na
zonu z konkretnym celem – cho- początku sezonu – uważa Rafał Gó-
dziło o awans na wyższy szczebel rak. – Ja, sztab i zawodnicy stoimy
rozgrywkowy. Na razie zdecydo- przed ciężkim zadaniem, któremu
wanie lepiej radzi sobie drużyna mamy nadzieję sprostać. Będzie-
ze stadionu przy Szosie Chełmiń- my ciężko pracować, aby zmagania
skiej 75. październikowe były podobne do
sierpniowych, a nie tych z ostatnie-
Pierwsze spotkania nowych go miesiąca.
rozgrywek mogły napawać sympa- Zdecydowanie lepsze humo-
tyków Elany optymizmem. Druży- ry panują w piątoligowym zespole
na wzmocniona w letnim okienku z Torunia. Zwycięski marsz trwa
transferowym zawodnikami z prze- nadal, a jego ostatnimi ofiarami
szłością na boiskach pierwszej ligi, stały się kolejno Drwęca Golub-
a nawet Ekstraklasy, potrafiła wy- -Dobrzyń (3:6), Grom Więcbork
grać kolejno z Kotwicą Kołobrzeg (5:0) oraz Gryf Sicienko (1:2). Kom-
(1:2), Świtem Skolwin (1:0), So- plet punktów zdobytych we wrze-
kołem Kleczew (0:2) i Bałtykiem śniu pozwolił Pomorzaninowi roz-
Gdynia (2:0), dzięki czemu sierpień siąść się wygodnie w fotelu lidera
kończyła z kompletem punktów na rozgrywek z czteropunktową prze-
fotelu lidera. wagą nad drugim zespołem, czyli
Inauguracja rozgrywek nie prze- Startem Pruszcz.
biegła za to po myśli piątoligowego - Twardo stąpamy po ziemi
Pomorzanina. Pomimo statusu be- i nie rozpływamy się nad trium-
niaminka w klubie od początku za- fami – twierdzi Dariusz Durda.
powiadano walkę o najwyższe cele, – W najbliższych spotkaniach za-
dlatego porażka 1:3 w pierwszej ko- gramy z zespołami, które znajdują
lejce z Torem Laskowice Pomorskie a wszystko trzeba wywalczyć, udo- piłkarze Elany… co przełożyło się na wyniki. się na wysokich miejscach w tabe-
mogła nieco ostudzić zapały miej- wadniając swoje umiejętności i zo- - Remisy 1:1 z Polonią w wyjaz- Trener Górak ma oczywiście li. Podejdziemy do rywali z odpo-
scowych. stawiając zdrowie na boisku. dowym meczu w Środzie Wielko- na myśli remis 1:1 z KKS-em Ka- wiednim szacunkiem, ale również
- Nic z tego – stanowczo twier- W kolejnych dwóch kolejkach polskiej i u siebie z Jarotą można lisz i porażki 0:1 z Lechem Poznań nastawieniem na zdobycie trzech
dzi trener „Pomorka” Dariusz Dur- Pomorzanin nie zlekceważył ry- było wkalkulować w sezon – twier- u siebie oraz na wyjeździe z GKS- punktów. Chcemy jak najszybciej
da. – Jeden przegrany mecz nic nie wali i odprawił z kwitkiem kolej- dzi szkoleniowiec Elany Toruń Ra- -em Przodkowo. Summa summa- zagwarantować sobie komfortową
zmienił. Oczywiście, że inaczej wy- no KS Łochowo (0:5) i imiennika fał Górak. – Wiedzieliśmy, że to nie- rum trzy punkty zdobyte w pięciu przewagę. Uważam, że możemy
obrażaliśmy sobie start rozgrywek, z Serocka (3:1). Również początek możliwe, abyśmy wygrali wszystkie wrześniowych spotkaniach zdecy- jeszcze sporo poprawić w naszej
ale z perspektywy czasu to może września był bardzo dobry dla pod- gry w sezonie. Styl w tych meczach dowanie pogorszyły sytuację Elany grze, dlatego już teraz powoli my-
i dobrze, że ten przysłowiowy ku- opiecznych Dariusza Durdy, którzy był dobry, lecz rywale postawi- w tabeli, która obecnie plasuje się ślę o zimowych wzmocnieniach,
beł zimnej wody został wylany tak okazali się lepsi od Promienia Ko- li nam ciężkie warunki. Zupełnie na ósmej pozycji z siedmiopunkto- szczególnie na pozycji młodzieżo-
szybko. Praktycznie od razu mu- walewo Pomorskie (1:2) i Radzy- inaczej sprawa ma się z ostatnimi wą stratą do lidera ze Skolwina. wej, aby długofalowy projekt, jaki
sieliśmy zdać sobie sprawę, że nikt nianki Radzyń Chełmiński (4:1). trzema spotkaniami. Nasza posta- - Jest to różnica do odrobienia, sobie założyliśmy, zmierzał w od-
nam trzech punktów nie podaruje, W ślad za nimi nie poszli niestety wa pozostawiała sporo do życzenia, ale musimy przede wszystkim wró- powiednim kierunku.

Czarny wtorek w Toruniu. Zdjęcia na www.tylkotorun.pl

Tylko Toruń . 6 października 2017
CZY BĘDZIEMY ODDYCHAĆ ŚWIEŻYM POWIETRZEM W SEZONIE GRZEWCZYM? • ŚRODOWISKO 11

Pełną piersią?
Ubiegłoroczna zima wraz ze śniegiem przyniosła
problem zawieszonego nad miastem smogu
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk
Walka o czyste powietrze nad To- wspomnianych programów wystą-
runiem trwa. W tym roku mia- piło 340 osób.
sto podjęło szereg tzw. działań W przeciwdziałanie zanieczysz-
antysmogowych, wśród których czeniu powietrza włączyła się także
znajdują się dofinansowania do Rada Miasta Torunia, która przy-
wymiany pieców czy lekcje pro- znała straży miejskiej 250 tys. zł na
filaktyczne dla najmłodszych. zakup drona z urządzeniem do po-
Sprawdźmy, jak zmieniła się miaru i rejestracji pyłów, detektora
„smogowa” sytuacja w mieście. gazów oraz samochodu z zabudową
specjalną. Urządzenia te wspierać
Stacja badania jakości powietrza będą strażników w monitorowaniu
zlokalizowana w centrum miasta tego, czym palimy w piecach.
w poniedziałek 2 października jego - Dzielnicowi w przypadku po-
jakość określiła jako „dobrą”. Przy dejrzenia spalania odpadów mają miału węglowego lub zawilgoco- podstawowych. W jego trakcie r. Wykonano więc pierwszy krok
dobowym, dopuszczalnym pozio- prawo skontrolować dane gospo- nego drewna, które również powo- poruszono kwestie związane ze w stronę poprawy jakości powie-
mie pyłu zawieszonego PM10 50 darstwo, sprawcę zaś pouczyć, uka- dują emisję szkodliwych substancji szkodliwością spalania odpadów trza w Polsce. A jak jego stan będzie
µg/m3 wyniosła 44,1 µg/m3. Sezon rać mandatem karnym w wysoko- do atmosfery. Działania te nie mają w paleniskach domowych. Mie- przedstawiał się w Toruniu? Obec-
grzewczy w mieście dopiero się ści do 500 zł lub skierować wniosek jednak podstaw do zastosowania siąc później na 46 ulicach Torunia nie montowane są kolejne urzą-
jednak zaczyna. Czy podjęte pod o ukaranie do sądu – tłumaczy Ja- sankcji karnych. rozdano prawie tysiąc ulotek akcji dzenia pomiarowe przy dziesięciu
koniec ubiegłego roku działania nusz Paralusz, rzecznik toruńskiej Wspomniany problem w ostat- „Palisz? Trujesz? Ryzykujesz!”. Jej szkołach w całym mieście. Wyniki
Urzędu Miasta będą miały realny Straży Miejskiej. – W minionym nim czasie poruszył m.in. Jakub celem było zwrócenie uwagi m.in. śledzić będzie można na bieżąco na
wpływ na poprawę stanu powietrza roku wpłynęły do nas 483 zgłosze- Gołębiewski, miejski radny z Czasu na konsekwencje prawne oraz portalu internetowym oraz poprzez
w nadchodzącym czasie? nia, podjęte zostały 252 interwen- Mieszkańców. zdrowotne spalania odpadów. aplikację mobilną. Pierwsze efekty
- Na bieżąco monitorujemy cje, z których 47 zakończyło się - 28 września w ramach akcji - Składniki, które wraz z powie- tych działań z pewnością już nieba-
poziom jakości powietrza dzięki ukaraniem sprawców mandatem, Partii Zielonych pod nazwą #Pol- trzem wdychamy, porównać może- wem poczujemy.
dziesięciu stacjom ulokowanym na a 7 przypadków zostało skierowa- skaOddycha złożyłem w kancelarii my do tych z dymu papierosowe-
terenie Torunia – informuje Maria nych do Sądu Rejonowego. sejmiku kujawsko-pomorskiego go – tłumaczy lekarz pulmonolog
Marcinkowska z Urzędu Miasta. – Jak podkreślają strażnicy miej- projekt uchwały antysmogowej – Paweł Wudarski. – Do organizmu
Sprawdziliśmy także stan indywi- scy, mieszkańcy bardzo często tłumaczy radny. - Uchwała elimi- dostarczamy substancje rakotwór- W dniach 7-8 października
dualnych źródeł emisji. Na terenie swoje podejrzenia opierają wyłącz- nowałaby stopniowo niskosprawne cze, związki siarki czy tlenku azotu 2017 r. w godzinach od 10.00
dziesięciu dzielnic przeprowadzo- nie na kolorze dymu lub zapachu. paleniska i paliwa niskiej jakości. oraz drażniące, które niekorzystnie do 17.00 w Centrum Targo-
no inwentaryzację ponad dziewię- W trakcie codziennych interwen- O zagrożeniach, wskutek któ- wpływają na nasz układ oddecho-
ciu tysięcy pieców. W ramach pro- cji Straż Miejska spotyka się z ko- wym „PARK” w Toruniu przy
rych nad miastem powstaje smog, wy. Szczególnie wrażliwe na te pro- ul. Szosa Bydgoska 3 odbędą
gramu KAWKA i działań Urzędu rzystaniem z dozwolonych paliw rozmawiali z najmłodszymi to- cesy mogą być osoby starsze i chore.
Miasta udzielamy mieszkańcom o bardzo złej jakości, których pro- się XI Targi Motoryzacyjne
runianami strażnicy Ekopatrolu. W październiku w życie weszła
m.in. dofinansowań na likwidację ces spalania powoduje takie same W ramach zajęć edukacyjnych ustawa zakazująca produkcji ko- MOTO-TOR. Organizatorem
niskosprawnych urządzeń i pale- efekty wizualne i zapachowe, jak zrealizowali projekt „Czyste śro- tłów na paliwa stałe klasy niższej imprezy są Targi Toruńskie
nisk domowych, zastępując je urzą- utylizacja odpadów. Obowiązują- dowisko – ABC segregacji odpa- niż 5. Te wyprodukowane przed 1 Sp. z o.o. Wstęp wolny.
dzeniami przyjaznymi środowisku. ce przepisy dopuszczają spalanie dów”, skierowany do uczniów szkół października 2017 r. będzie moż- Zapraszamy!
W 2017 r. o dotację w ramach niskiej jakości paliw, w tym węgla, na sprzedawać do połowy 2018

Inauguracja roku akademickiego UMK. Zdjęcia na www.tylkotorun.pl

Tylko Toruń . 6 października 2017
12 MOTORYZACJA • KOŃCZY SIĘ SEZON SPORTÓW MOTOROWYCH

Damy z siebie wszystko
ną PGE Ekstraligi. Klub z grodu przyjechał do nas praktycznie tylko
Kopernika dostał jednak, dzięki z plecakiem, a zaliczył już dla Get
sprawie dopingowej z Grigori- Well kapitalne występy – uważa
jem Łagutą, szansę na pozostanie Jacek Frątczak. – Chris miał tro-
w najwyższej lidze w meczach ba- chę problemów. Gdyby nie defekt
rażowych. I choć spotkanie z dru- na prowadzeniu w szóstym biegu,
Czy Get Well Toruń zdoła w rewanżu obronić czteropunktową zaliczkę żyną Wybrzeża Gdańsk rozpoczęło to na jego rezultat patrzylibyśmy
się od prowadzenia torunian 15:3, już inaczej. Inna sprawa jest z ju-
z pierwszego spotkania? to ostatecznie Get Well zwyciężył niorami. Wydaje mi się, że chodzi
Karol Żebrowski | fot. Natalia Gotter różnicą tylko czterech punktów tutaj o sferę mentalną. Nie pomaga
(47:43). Złość kibiców wychodzą- wszechobecna krytyka, która do-
Nastroje po spotkaniu barażowym
cych po meczu z Motoareny to jed- tyka tych chłopaków najbardziej.
nie napawają optymizmem.
no z najlżejszych określeń, jakich Swoją drogą, jestem przerażony
można użyć, opisując nastroje po nienawiścią do Torunia wywoływa-
niedzielnym starciu. ną przez niektórych dziennikarzy
- Zdaję sobie z tego sprawę. Też czy kibiców drużyn teoretycznie
nie jestem usatysfakcjonowany tym bezstronnych.
rezultatem – powiedział nam Jacek Czy więc ten sezon może się
Frątczak, menedżer Get Well To- skończyć happy endem?
ruń. – Przed barażami zapowiada- - Mocno w to wierzę – odpo-
łem, że chcemy w pierwszym spo-
tkaniu „zamknąć ten dwumecz”. wiada menedżer. - Damy z siebie
Nie udało się. Teraz jednak należy wszystko, a do Gdańska jedzie-
sobie postawić pytanie – czy zrobi- my zwyciężyć nie tylko baraż, ale
liśmy wszystko, aby tak się stało? Je- również całe spotkanie. Pomimo
żeli chodzi o przygotowania, to nie dobrych relacji, jakie łączą mnie
mam nic do zarzucenia sobie, szta- z trenerem Wybrzeża Mirosławem
bowi i zawodnikom. Kiedy jednak Kowalikiem, nie zgodzę się z jego
żużlowcy stają pod taśmą, która za- słowami z pomeczowej konferencji,
raz pójdzie w górę, nie mamy przez że w rewanżu muszą dopełnić for-
minutę wpływu na nic, a właśnie to malności. To my w tym momencie
decyduje o końcowym wyniku. jesteśmy o cztery punkty bliżej po-
W niedzielnym starciu po raz zostania w PGE Ekstralidze. Wszy-
kolejny zawiódł kapitan Chris Hol- scy, którzy mnie znają, wiedzą, że
Niedzielny wieczór może okazać po zwycięstwo. sezonie. Przeważnie nic z prób ich der, nienajlepszy występ zanoto- jestem typem domatora, a moje
się jednym z najgorszych w hi- przezwyciężenia nie wychodziło, wali również juniorzy. Rywalizacja szczęście jest zależne od tego, czy
storii toruńskiego żużla. Zespół Kłopoty kadrowe, problemy zaś prezes Ilona Termińska bardzo z gdańszczanami była także trudna moi najbliżsi są szczęśliwi. Mam
z Torunia jest realnie zagrożony z odnoszeniem triumfów na wła- szybko musiała zrewidować plany dla ściągniętego w trakcie sezonu nadzieję, że w niedzielny wieczór
spadkiem do pierwszej ligi. Nikt snym stadionie i po prostu zwykły dotyczące walki o najwyższe cele. Jacka Holdera. wspólnie z drużyną postaramy się,
nie zamierza jednak łatwo złożyć brak sportowego szczęścia – to tyl- Nie ma co ukrywać – Get Well był - Do Jacka nie można mieć żad- aby we wszystkich toruńskich do-
broni. Get Well jedzie do Gdańska ko ułamek problemów klubu w tym w tym sezonie najsłabszą druży- nych pretensji, bo to chłopak, który mach zapanowała radość.

Mistrza poznamy na Motoarenie?
że ważne w kontekście rywalizacji tanii uległ on wypadkowi, który
o pozostałe medale. Oprócz wspo- wyklucza „Fretkę” z jazdy do końca
mnianego Patryka Dudka aktualnie obecnego sezonu. W związku z tym
na podium Grand Prix znajduje się najpoważniejszymi kontrkandyda-
Przed nami przedostatnia runda gorocznego mistrza świata. Bardzo Grand Prix. Były zawodnik Klubu również inny z Polaków, Maciej Ja- tami do medali dla biało-czerwo-
z cyklu Speedway Grand Prix. So- blisko tego tytułu jest Jason Doyle, Sportowego Toruń musi jednak po- nowski. Popularny „Magic” ma tyl- nych są Rosjanin Emil Sajfutdinow
botnie zawody w Toruniu mogą który prowadzi w klasyfikacji ge- dejść do zawodów bardzo skoncen- ko 2 punkty straty do swojego kolegi i Brytyjczyk Tai Woffinden, mający
okazać się rozstrzygające w kilku neralnej z przewagą aż 22 punktów trowany. To właśnie na Motoarenie z reprezentacji. Na czwartej pozycji odpowiednio 6 i 8 punktów różnicy
ważnych kwestiach. nad Patrykiem Dudkiem. W przy- rok temu uległ wypadkowi i poważ- w klasyfikacji generalnej, z jednym do trzeciego Janowskiego.
padku zwycięstwa Australijczyk nej kontuzji, która wykluczyła go oczkiem mniej niż Janowski, pla- Start sobotniej rywalizacji jest
Być może już 7 października będzie już praktycznie pewny zdo- z walki o tytuł mistrza świata 2016. suje się Fredrik Lindgren, jednak przewidywany na godz. 19.
w grodzie Kopernika poznamy te- bycia złotego medalu Speedway Jutrzejsze zmagania będą tak- Szweda nie zobaczymy w Toruniu. (KŻ)
Podczas zawodów w Wielkiej Bry-
REKLAMA

Tylko Toruń . 6 października 2017
CZAS NA PRZYGOTOWANIE SAMOCHODU DO ZIMY • MOTORYZACJA 13

W czasie zimy szosa mokra…
będziesz miał ciągle problem zapa-
rowanych szyb.
No i pamiętaj o podstawowym
wyposażeniu kierowcy-profilak-
tyka, któremu niestraszna żadna
Przygotuj samochód do zimy. Zrób to odpowiednio wcześnie i starannie, a unikniesz wielu problemów zima: skrobaczka do szyb, zmiotka,
łopatka, odmrażacz szyb w płynie,
Ile to już razy nie mogłeś odpalić chłodzenia. Silnik zasilany gazem No i jeszcze wnętrze pojazdu. butach wnosimy do auta z każdym linka holownicza. Oby tej zimy się
silnika na mrozie? Albo w ogóle w pierwszej fazie pracuje na ben- Warto pomyśleć o większych gu- wejściem. Jeśli tego zaniedbasz, nie przydały. Ale pamiętaj: choćby
dostać się do auta, bo drzwi przy- zynie, dopiero po pewnym czasie mowych dywanikach z krawędzia- woda będzie wsiąkać w dywanik, nie wiem jak łagodną w tym roku
marzły? Zadbaj, by w tym roku przechodzi na gaz. Oba te układy mi, które zatrzymują wodę. Czy który nie wyschnie. To z kolei spo- prognozowali, lepiej te rzeczy w au-
było inaczej. powinny współdziałać prawidłowo. nam się to podoba, czy nie, śnieg na woduje, że nagrzewając wnętrze, cie mieć.
Zimą marzną nie tylko ludzie,
ale i auta. Eksploatacja pojazdów
jest o tej porze roku poważnie
utrudniona. Jeśli jednak zastosu-
jesz odpowiednią profilaktykę, mo-
żesz w znakomitej większości przy-
padków wyjść z zimowych opresji
obronną ręką.
Przede wszystkim skoncentro-
wać się musisz na dwóch podsta-
wowych kwestiach: żebyś w ogóle
mógł do samochodu wsiąść, a jak
już ci się ta sztuka uda, to żebyś był
w stanie odpalić silnik.
W gorszej sytuacji są w tym
względzie właściciele diesli. To sil-
niki znacznie wrażliwsze na niskie
temperatury, które do tego często
mają kłopoty z układem wtrysko-
wym i akumulatorem. Jeśli nie
zadbasz odpowiednio wcześnie
o właściwy stan techniczny tych
komponentów, możesz mieć zimą
naprawdę spore kłopoty.
Jeśli jesteś posiadaczem pojazdu
z silnikiem benzynowym, również
musisz pomyśleć o profilaktyce.
Przede wszystkim tankuj dobre pa-
liwo z pewnego źródła. To podsta-
wa. Jeszcze jesienią dokonaj prze-
glądu płynu w układzie chłodzenia
(jeśli zamarznie, może cię to kosz-
tować nową chłodnicę albo nawet
silnik). Sprawdź też jego tempera-
turę krzepnięcia.
No i oczywiście opony: zmień
na zimowe. Zimówki z odpowied-
nim bieżnikiem (co najmniej 4
mm) to lepsza trakcja na śniegu
i krótsza droga hamowania. Przy
okazji wymiany opon sprawdź, jak
działają narzędzia do wymiany koła
zapasowego i w jakim stanie jest
samo koło.
Zima to czas, kiedy króluje wil-
goć. Do tego w ilościach hurtowych
na jezdnie sypana jest chemia.
A chemia + wilgoć = korozja. Dla-
tego zanim zima cię zaskoczy – za-
Dawid Walter, Berko
bezpiecz miejsca szczególnie na W dzisiejszych realiach rynkowych podstawą sukcesu w biznesie transportowym jest kontrola kosztów. Jednym z największych wydat-
rdzę podatne. Prócz tego wskaza- ków jest paliwo, dlatego kwestia spalania to priorytet. W naszej działalności spalanie jest relatywnie niskie, na co ma wpływ specyfika
ne jest, byś nawoskował nadwozie.
Zabezpieczysz w ten sposób lakier transportu, którą się zajmujemy – przewozimy odzież i tkaniny, co oznacza, że nasze pojazdy nie są bardzo obciążone. Jednak kiedy
przed chemią. przedstawiciel marki Mercedes-Benz, firma Kujawski Truck Center zaproponowała nam udział w teście Fuel Duel, postanowiłem
Co do uszczelek, to zabezpiecz sprawdzić jak możliwości Actrosa wypadną na tle pojazdów innej marki, które użytkujemy na co dzień. Wynik okazał się bardzo
je silikonem. Drzwi nie będą tak zadowalający – średnio spalanie wyniosło ok. 23,6 litra na 100 km. Rezultat testu był więc na tyle obiecujący, że zdecydowałem się
łatwo do nich przymarzać. Które-
goś siarczyście mroźnego poranka na zakup na razie jednego Actrosa, który właśnie dołączył do naszej floty.
sam sobie podziękujesz. Pamiętaj
jednak, by nie smarować zamków.
Osiągniesz skutek odwrotny: za-
marzną jeszcze szybciej.
Sprawdź też płyn hamulcowy.
Istnieje konieczność okresowej
jego wymiany, ponieważ niestety
chłonie wilgoć.
Sprawdź też stan akumulatora
i napięcie ładowania. Fachowiec
potrafi przewidzieć, jak się zacho-
wa twój akumulator w czasie po-
ważnych mrozów.
Jeśli jesteś właścicielem auta
zasilanego gazem, to przed sezo-
nem zimowym dokonaj koniecz-
nie ogólnego przeglądu instalacji. Kujawski Truck Center sp. z o.o. Autoryzowany Dealer i Serwis Mercedes-Benz, Rogówko 114 B, 87-162 Lubicz
Na zimę zmienia się skład autoga-
zu. Koniecznie wymień filtr gazu. tel.: +48 56 662 90 50
Sprawdź również szczelność układu
Tylko Toruń . 6 października 2017
14 MOTORYZACJA • CZEGO SPODZIEWAĆ SIĘ PO NOWYM EGZAMINIE?

Czekając na CEPIK
- Okres ten dotyczyć będzie rystycznym ograniczeniom pręd-
również osób, które posiadają już kości – w obszarze zabudowanym
uprawnienia, a prawo jazdy zostało nie będzie mógł przekroczyć 50
im zatrzymane w przypadku po- km/h, poza nim 80 km/h, na au-
nownego przekroczenia liczby 24 tostradzie zaś i drodze ekspresowej
punktów karnych w okresie pięciu dwujezdniowej poruszać się będzie
Zmiany w przepisach egzaminu na prawo jazdy wejdą w życie 4 czerwca 2018 r. lat od dnia wydania skierowania na mógł do 100 km/h. Ponadto w po-
kurs reedukacyjny – przypomina dobnym okresie obowiązywać go
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk Marek Staszczyk, dyrektor Woje- będzie zakaz podejmowania pracy
wódzkiego Ośrodka Ruchu Drogo- jako kierowca.
wego w Toruniu. Nie zmieni się jednak kwestia
Nowością zaś jest obowiązkowy zielonego listka, który nadal będzie
teoretyczny kurs doszkalający oraz obowiązywał. Oznakowanie bę-
obowiązkowe szkolenie praktycz- dzie musiało być widoczne zarów-
ne, które łącznie trwać będą trzy no z przodu, jak i z tyłu pojazdu.
godziny. Symbol klonowego liścia powinien
- Dwugodzinne szkolenia w za- znajdować się na pojeździe przez
kresie bezpieczeństwa ruchu dro- pierwszych osiem miesięcy, bez
gowego obejmą tematy związane znaczenia, czy samochód jest wła-
z czynnikami mającymi wpływ na snością kierowcy, czy został mu
bezpieczeństwo na drodze, psy- chwilowo udostępniony.
chologiczne aspekty kierowania W przypadku, gdy młody kie-
pojazdami, a także problematykę rowca na swoim koncie będzie miał
wypadków drogowych – tłuma- dwa zdarzenia, po których otrzyma
czy dyrektor WORD-u w Toruniu. mandat karny lub zostaną one po-
– Jednogodzinne szkolenie prak- twierdzone wyrokiem sądu, jego
tyczne w ośrodkach doskonalenia dwuletni okres próby może ulec
techniki jazdy będzie przedstawiało obowiązkowemu przedłużeniu
niebezpieczeństwa, jakie wynikają o kolejne dwa lata. Taką decyzję
z nadmiernej prędkości niedosto- podjąć może starosta.
sowanej do aktualnych warunków - Warto wiedzieć, że od poło-
na drodze, organizowane w symu- wy 2018 r. przestaną obowiązywać
lowanych warunkach np. śliskiej przepisy pozwalające zmniejszyć
Nowe obowiązki i obostrzenia we szkolenie praktyczne. uchwalił zarówno drobne, kosme- powierzchni. liczbę punktów karnych - podkre-
czekają na młodych kierowców, tyczne poprawki, jak i uwzględnił Udział w obu kursach będzie śla Marek Staszczyk. – Do tej pory
którzy w przyszłym roku podej- W 2016 r. weszły w życie prze- obowiązkowe szkolenia. odpłatny – teoria kosztować będzie raz na pół roku można było zniwe-
dą do egzaminu na prawo jazdy. pisy łagodzące zasady zdawania Dwuletni okres próbny dla osób, kierowcę 100 zł, szkolenie zaś 200 lować ich pulę o sześć jednostek.
Osoby, które dokument odbiorą egzaminu praktycznego. Następne które po raz pierwszy uzyskają pra- zł. Obydwa trzeba będzie odbyć Wprowadzone przepisy mogą wejść
po 1 czerwca, objęte zostaną no- miały wejść rok później, ale zaczną wo jazdy kategorii B, to wymóg między czwartym a ósmym miesią- w życie tylko wtedy, gdy ruszy Cen-
welizacją przepisów. Najwięk- obowiązywać dopiero od połowy znany od lat. Jego czas obowią- cem od odebrania dokumentów. tralna Ewidencja Pojazdów i Kie-
szym zaskoczeniem wśród zmian 2018 r. W jakim stopniu zmiany zywania liczył się będzie od dnia, Początkujący kierowca przed rowców (CEPIK). Przewidywany
jest wprowadzenie obowiązkowe- te wpłyną na młodych kierowców w którym kierowca odbierze doku- upływem ósmego miesiąca okresu termin tych działań to 4 czerwca
go kursu teoretycznego i dodatko- i bezpieczeństwo na drodze? Rząd ment prawa jazdy. próbnego będzie poddany rygo- 2018 r.
REKLAMA

Tylko Toruń . 6 października 2017
PRAWDZIWA SZKOŁA ZACZYNA SIĘ PO ZDANIU EGZAMINU • MOTORYZACJA 15

Kierowco, masz chwilę?
Przeszedłeś pomyślnie egzamin na prawo jazdy. Ile potrzeba czasu, byś stał się kie-
rowcą wytrawnym?
Robert Kamiński | fot. John Greenfield/CC BY 2.0
Po zdaniu egzaminu nie rzucaj nuj przerwy. Podziel drogę na eta- że mają pierwszeństwo już zawsze
się od razu na głęboką wodę. Nie py. Nie ulegaj presji otoczenia. Nie i wszędzie. Bo coś o tym mówili
wybieraj się do centrum miasta zabieraj ze sobą do auta dziewczyny w telewizji. Ale kiedy to było? Nie
o godz. 15. Spróbuj jeździć przy i kumpli. Będą cię niepotrzebnie pamiętasz… Znasz dokładnie te
mniejszym natężeniu ruchu. I na stresować, poganiać, wjeżdżać na przepisy? Edukacja takich kierow-
mniej zatłoczonych drogach. ambicję. ców jak ty, którzy mają już prawo
Jeździsz 20, 30, 40 lat. Jak wielo- jazdy, jest żadna. Nie dokształca-
Poćwicz, pojeźdź na trasach, letnia rutyna wpływa na prowadze- ją się, bo we własnym mniemaniu
które znasz. Wybieraj takie drogi, nie pojazdu? wiedzą już wszystko. Odbierają pra-
gdzie znasz wszystkie znaki. Trud- Wydaje ci się, że wszystko wiesz. wo jazdy i już nigdy do przepisów Uprzejmość na drodze to podstawa.
ność zwiększaj etapami. Pamiętaj I wszystko już na drodze widziałeś. nie wracają. Eksperci, którzy mają pojęcie ria jak i rozdrażnienie wpływają na
o najważniejszym: nie umiesz jesz- Że jeździsz doskonale. Tyle lat za Jeżdżąc całymi latami, jesteś o tych sprawach, przyznają jedno- utratę koncentracji. Jedziesz przez
cze perfekcyjnie wyprzedzać. Po kółkiem… Musisz przecież jeździć przekonany, że sam ten fakt upraw- myślnie, że kierowca idealny nie to gorzej, niż cię na to stać.). 5. Po-
prostu są manewry, których dotąd doskonale. Doprawdy? nia cię do mniemania o sobie istnieje. Zawsze znajdzie się jakiś siadanie umiejętności a korzystanie
nie przećwiczyłeś. Jak właśnie wy- Pamiętaj, że świat się zmienia, w kategoriach doskonałości. A wiesz element, nad którym da się po- z nich w praktyce to dwie różne
przedzanie. Jest to jeden z najtrud- przepisy się zmieniają, znaki się chociaż, że istnieją kursy 50+ do- pracować. Wymieniają cały szereg rzeczy (Czy znasz z doświadczenia
niejszych i najniebezpieczniejszych zmieniają. Kiedy ostatnio zajrzałeś skonalące umiejętności? Że są cech, które ów doskonały kierow- takie pojęcie jak choćby „dyspozy-
manewrów w ogóle. Jeździłeś dotąd do ustawy Prawo o ruchu drogo- ośrodki, do których można przyjść ca, gdyby istniał, musiałby posia- cja dnia”?). 6. Właściwa obserwa-
w mieście, ograniczając prędkość wym? Powiem ci kiedy: na kursie. i przećwiczyć zarówno praktykę, jak dać. 1. Koncentracja. 2. Pewność cja drogi (Wielu kierowców patrzy
jazdy do 50 km na godzinę. Je- 20, 30, 40 lat temu. Ludzie zdają i teorię? Że są miejsca, gdzie moż- siebie. 3. Właściwa ocena swoich krótko przed maskę. Dalej nic już
śli się pomylisz, może to być twój egzamin na prawo jazdy i już nigdy na doskonalić jazdę, poćwiczyć na umiejętności (Nigdy nie myśl w ten dla nich nie istnieje. Patrz szeroko
ostatni raz. Odpuść więc sobie na więcej nie zaglądają do przepisów. przykład na matach poślizgowych sposób: „Ten przede mną dał radę, i daleko. Wyprzedzaj myślą innych
początek dalekie trasy. Jeśli zdoby- NIGDY. Jeśli zaprzeczysz – będziesz sytuacje wpadania w poślizg? Że to ja też dam”. Po prostu nie wiesz kierowców, przewiduj to, co zro-
łeś prawo jazdy we wtorek, nie jedź wyjątkiem. Potwierdzającym zresz- istnieje coś takiego jak tzw. błę- tego. Może on wykonał ten ma- bią). 7. Kierowca myślący (Nie myśl
od razu w środę do Poznania czy tą regułę. dy starych kierowców? Że możesz newr, bo był od ciebie lepszym kie- egoistycznie o sobie, ale o tym, co
Wrocławia. Trasę, którą wytraw- Skąd się dowiedziałeś, że zmniej- mieć złe nawyki, których nauczyłeś rowcą? Może jeździ dłużej? Naucz dookoła. Naucz się odpuszczać,
ny kierowca robi w 2,5 godziny, ty szono prędkość do 50 km na godzi- się przed laty? Że zawsze jest coś do się przyjmować do wiadomości mimo że masz pierwszeństwo. Tak
rozłóż sobie na 4. Na pewno na tym nę na terenie zabudowanym? Z te- poprawienia, do przećwiczenia? Że wyższość innych. Nie jesteś (póki dajesz innym uczestnikom ruchu
nie stracisz. Nabierzesz pewności. lewizji lub z radia w samochodzie. zawsze można swoją wiedzę uzu- co) mistrzem świata.). 4. Spokój, sygnał, że mają do czynienia z kie-
Niech twoja pierwsza podróż życia A wiesz, że jadąc równolegle z ro- pełnić? No, chyba że masz się za nieuleganie emocjom (Na drogach rowcą z prawdziwego zdarzenia.).
nie będzie ostatnią. Pierwsza jazda werzystą, kiedy skręcasz w prawo, kierowcę doskonałego. A propos… jest dużo niepotrzebnych emocji. 8. Śpiesz się powoli. Czasem lepiej
w daleką trasę to ogromny wysiłek musisz mu ustąpić pierwszeństwa? Jakie cechy powinien posiadać Przeszkadzają zarówno te dobre, przyjechać 10 minut później. A wła-
emocjonalny i stres. Na trasie zapla- I teraz rowerzystom wydaje się, kierowca idealny? jak i te złe. Podobnie wielka eufo- ściwie nie czasem. ZAWSZE.
REKLAMA

Tylko Toruń . 6 października 2017