BEZPŁATNA GAZETA REGIONU TORUŃSKIEGO | NR 128 | 13 PAŹDZIERNIKA 2017 | ISSN 4008-3456 | NAKŁAD 30 000 EGZ.

|

www.pozatorun.pl

Odkryj najnowszą ofertą s. 23

Czernikowo . Gmina Chełmża . Miasto Chełmża . Łubianka . Łysomice . Lubicz . Obrowo . Wielka Nieszawka . Zławieś Wielka

Grubasy ze Co piąte dziecko w Polsce ma
nieprawidłową masę ciała
– alarmuje Najwyższa Izba

szkolnej
Kontroli. Liczba uczniów
z nadwagą, otyłością lub
niedowagą stale rośnie.

stołówki
Co najmłodsi mieszkańcy
powiatu toruńskiego jedzą
w szkołach?

4
Gmina Łysomice: Gmina Obrowo: Gmina Łubianka: Gmina Chełmża:
Rozmowa z Alicją Chechłowską, Domy w gminie Obrowo powstają Tradycyjnie Święto Niepodległo- Święto Pieczonego Ziemniaka za-
tegoroczną laureatką Stypendium jak grzyby po deszczu. Jak sprawa ści w gminie Łubianka zostanie inaugurowało uroczyste otwarcie
Samorządu Gminy Łysomice wygląda z formalnościami? uczczone na sportowo zmodernizowanej drogi

Poza Toruń . 13 października 2017
2 FELIETONY
W ydawca „P oza T oruń ” korzysta i poleca usługi kancelarii prawnej „P łaza i W spólnicy ” stopka redakcyjna
Redakcja „Poza Toruń”
Toruń, Skłodowskiej-Curie 41
redakcja@pozatorun.pl
rym „o mało nie polegliśmy”. na to, jak tragiczna wydawałaby Kontakt do redackji

Co za sezon! Może parę słów skieruję do
tych, którzy robili wszystko,
się nasza sytuacja.
Zazwyczaj mówi się: „być
GSM 733 842 795
Wydawca
Fundacja MEDIUM
żeby nasz klub i naszą wspól- z kimś na dobre i złe”. Uwierz-
Redaktor naczelny
notę żużlową dołować: pozdra- cie mi, ostatnie miesiące to
Radosław Rzeszotek
PRZEMYSŁAW TERMIŃSKI wiam Was serdecznie i dziękuję właśnie to „złe”, ale razem wy- Sekretarz redakcji
Senator RP za nieustanną promocję toruń- szliśmy z tych opresji obronną Łukasz Piecyk
skiego żużla. Na przekór Wam ręką. Wszyscy wiemy też, co Redaktor wydania
będziemy robić swoje. należy zrobić, żeby podob- Kinga Baranowska
Gdybym rok temu wiedział, niejszym meczu o utrzymanie No cóż, wiemy, jak może ne wydarzenia, fatalne sploty Dział reportażu i publicystyki
jak będzie przebiegał, ba, jak w PGE Ekstralidze z Wybrze- być źle, mimo to zaczynamy przypadków, pech i gigantycz- Robert Kamiński
się zakończy ten sezon żużlo- żem Gdańsk nasza drużyna przygotowania do następnego ne spadki formy nie powtarzały Dział informacyjny
wy, to kupiłbym sobie spory wspięła się na wyżyny swoich sezonu z nowymi nadziejami. się w przyszłym sezonie. Nie Michał Ciechowski,
zapas środków uspokajają- możliwości. Dziś pozostajemy Chciałbym koniecznie podzię- nad wszystkim oczywiście da Katarzyna Ochocka,
cych… Koniec końców daliśmy na kolejny, 43. rok w najlepszej kować Kibicom i Sponsorom się zapanować, ale nad tym, Piotr Gajdowski
radę!!! Mimo naszej słabości lidze żużlowej. A ostatni sezon za trzymanie z nami do końca nad czym możemy, to zapanu- Kultura
w całym sezonie to w najważ- zapamiętamy jako ten, w któ- i mocne wsparcie bez względu jemy. Obiecuję Wam! Michał Ciechowski
Zdjęcia
Łukasz Piecyk
Sport
Karol Żebrowski
REKLAMA
wspólnoty policji ze społeczeń- nych to nie przyniosło, wskaź- Karol Przybylski
Bliżej społeczeństwa stwem. Służy temu zarówno niki niby miały się polepszyć, (GSM 665 169 292),
Justyna Tobolska
mapa zagrożeń, jak i aktywiza- ale pewnie dlatego, że jak nie (GSM 603 285 530)
cja działań dzielnicowych oraz było policjantów w lokalnym Małgorzata Kramarz
przywracanie zlikwidowanych środowisku, to i zgłoszeń było (GSM 607 908 607),
DARIUSZ MELLER przez poprzedni rząd poste-
Radny Powiatu Toruńskiego
mniej. A tak w ogóle to nasza Iwona Zuchniak
runków. Nie wiem, czy wszy- policja powinna stanowić wzór (GSM 500 324 572)
scy mają świadomość tego, że postępowania dla takiej choć- reklama@pozatorun.pl
Uczestniczyłem niedawno dłowe parkowanie, przekracza- rząd PO-PSL zlikwidował po- by policji hiszpańskiej, która
Korekta
nad 800 posterunków. W ciągu Piotr Gajdowski
w konferencji podsumowującej nie dozwolonej prędkości oraz brutalnie spacyfikowała Kata- Skład
rok funkcjonowania Krajowej spożywanie alkoholu w miej- roku obecny rząd przywrócił
50 z nich (w tym w gminie Zła- lończyków. Nasza z przesiadu- Studio Poza Toruń
Mapy Zagrożeń, która odbyła scach niedozwolonych) ustami jącymi na Krakowskim Przed- Druk
się w Wyższej Szkole Policyjnej obecnego na konferencji sekre- wieś Wielka na terenie naszego Drukarnia Polska Press Bydgoszcz
powiatu), a do końca tego roku mieściu zwolennikami totalnej
w Szczytnie. Oprócz podsumo- tarza stanu w MSWiA Jarosła- ISSN 4008-3456
wania projektu (mapa ma blisko wa Zielińskiego sformułowano, mają być przywrócone jeszcze opozycji obchodzi się jak z jaj- Redakcja nie odpowiada za treść
1 mln użytkowników, ponad 3 jaką wizję funkcjonowania po- 22. Według filozofii poprzed- kiem (choć oni sami dla „mar- ogłoszeń.
mln odsłon, a wskaźnik po- licji ma nasz rząd. A więc poli- niego rządu, która nota bene tyrologii” woleliby zachowanie ***

twierdzalności wynosi 42,37%, cja ma być bliżej ludzi, co z jed- była realizowana w innych kra- policji hiszpańskiej), a Bruk- Na podstawie art.25 ust. 1 pkt 1b ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
liczba zgłoszonych zagrożeń nej strony wpłynie na wzrost jach, gdzie też nie zdała egza- sela i tak trzeszczy. No i za te i prawach pokrewnych Fundaccja ME-
wyniosła 504 727, do najczęściej ich poczucia bezpieczeństwa, minu, policja miała być niejako śmieszne protesty Polacy płacą DIUM zastrzega, że dalsze rozpowszech-
zgłaszanych należą: nieprawi- a z drugiej - na powstanie „na telefon”. Oszczędności żad- miliony złotych. nianie materiałów opublikowanych w “Poza
Toruń” jest zabronione bez zgody wydawcy.

Poza Toruń . 13 października 2017
4 TEMAT NUMERU

Grubasy ze szkolnej stołówki
Uczniowie nie kupią już słodyczy w szkolnych sklepikach, ale menu stołówek też pozostawia wiele do życzenia
Piotr Gajdowski
Co piąte dziecko w Polsce ma nie- soko przetworzonym i bogatym tygodniu dzieci zjadły np. zupę ka- natorium, ale nie cieszyło się to ja- Z badań wynika, że aż 70% do-
prawidłową masę ciała – alarmuje w cukier produktem. lafiorową, gulasz z kaszą, kotlety kimś ogromnym zainteresowaniem rosłych Polaków ma otyłość lub
Najwyższa Izba Kontroli. Liczba - Zdrowa żywność i zdrowy styl mielone i gołąbki w sosie pomido- – wspomina dyrektorka. nadwagę. Trudno więc oczekiwać,
uczniów z nadwagą, otyłością lub życia należą do priorytetów mini- rowym. Od września 2015 r. obowiązuje żeby dziecko nie szło w ślady rodzi-
niedowagą stale rośnie. Polskie sterialnej polityki oświatowej, więc - Gdy wprowadzamy nowe da- zakaz sprzedaży niezdrowego je- ca, wybierając, co chce zjeść.
dzieci należą do najszybciej tyją- każda szkoła jest zobligowana do nia, testujemy je kilka razy – mówi dzenia w szkołach. Minister zdro- - Niezależnie od wysiłków szko-
cych w Europie. Winą za tę sytu- podejmowania odpowiednich dzia- Beata Zając. - Czasem dzieci muszą wia określił listę produktów, które ły wszystko pozostaje w rękach
ację NIK obciąża m.in. szkoły. łań – mówi dyrektorka Szkoły Pod- się do nich przekonać, a czasem wolno sprzedawać. Mimo to w 30% rodziców. W domu dzieci często
stawowej w Zelgnie Beata Zając. trzeba z nich zrezygnować. Dbamy skontrolowanych przez NIK sklepi- mają nieograniczony dostęp do
Programy promujące zdrowe – Zaczyna się oczywiście od szkol- też, by najmłodsze dzieci, które po- ków uczniowie mogli kupić m.in. słodyczy, dostają tłuste obiady itd.
żywienie nie zmieniają skutecznie nej stołówki. Zatrudniamy inten- trzebują więcej czasu na zjedzenie, napoje izotoniczne. – komentuje Beata Zając. - W kla-
nawyków żywieniowych uczniów. dentkę, która zajmuje się tworze- wchodziły na stołówkę jako pierw- - Nawet jeśli sklepik szkolny nie sach 0-3 dzieci jedzą śniadanie ra-
Dzieci wciąż – mimo zakazu mi- niem jadłospisu i organizacją pracy sze. oferuje niezdrowej żywności, uczeń zem z wychowawcą. Zauważyliśmy,
nistra zdrowia - mogą kupić nie- kuchni. Niedawno przeszliśmy Kilka miesięcy temu higienist- nie ma problemu, by wyskoczyć do że oprócz kanapek przynoszą ba-
zdrowe przekąski w sklepikach kontrolę sanepidu, który potwier- ka SP w Zelgnie skontrolowała pobliskiego supermarketu – mówi tony, cukierki itp. Na zebraniach
szkolnych, a obiady na stołówkach dził, że szkolne menu odpowiada uczniów pod kątem otyłości lub za- Marcin Krukar. - Rodzice, zamiast z rodzicami prosimy, by nie dawać
ociekają tłuszczem i cukrem. standardom zdrowego żywienia – grożenia otyłością. Rodzice dzieci przygotować dziecku pełnowarto- uczniom do szkoły słodkich prze-
- Jeśli dziecko ma nadwagę, to zapewnia dyrektorka. należących do grupy ryzyka zostali ściowe drugie śniadanie, wolą dać kąsek – zamiast tego można dać
wina przede wszystkim rodziców Ze stołówki w SP w Zelgnie o tym poinformowani. mu parę złotych, by kupiło sobie owoce.
- mówi Marcin Krukar, menedżer korzysta połowa uczniów. W tym - Umożliwiono im pobyt w sa- jakąś przekąskę. Gdy w sklepiku szkolnym SP
sieci poradni dietetycznych. - Nie w Zelgnie można jeszcze było kupić
zwalałbym winy tylko na szkolne chipsy i słodycze, dzieci potrafiły
stołówki. Wiadomo, że intendent- wydawać tam ogromne pieniądze.
ki, które układają jadłospisy, muszą
zmieścić się w określonym budże- - Teraz bazujemy na zdrowych
cie i nie zawsze da się to pogodzić produktach. Sklepik oferuje świeże
z jakością odżywiania. Ale marny kanapki, wodę i soki owocowe i one
posiłek w stołówce nie zrujnuje też cieszą się powodzeniem – de-
zdrowia dzieci. klaruje dyrektorka SP w Zelgnie.
Według NIK żadna szkoła nie - Dzieci powinny pić przede
wydawała obiadów w 100% speł- wszystkim wodę – mówi Marcin
niających normy żywieniowe. We Krukar. - Nawet soki, reklamowane
wszystkich jadłospisach zbyt duża jako uzupełnienie zalecanej dzien-
była zawartość białka i węglowoda- nej porcji warzyw i owoców, zwykle
nów, a w ponad 85% również tłusz- są pozbawione większych wartości
czów. odżywczych. To, co tak naprawdę
- Nadmiaru tłuszczu w posił- wartościowe – błonnik, większość
kach organizm sam się pozby- witamin - zostaje w miąższu. A co
wa – tłumaczy Marcin Krukar. - zostaje w soku? Cukier.
Z cukrem jest problem – organizm Dyrektorka SP w Zelgnie wy-
może zmagazynować dowolną ilość mienia wiele szkolnych inicjatyw
cukrów, zwłaszcza prostych. służących zdrowiu uczniów. Po-
Zazwyczaj wtedy dochodzi do dobne zapewnienia słyszymy od
kumulacji cukru serwowanego na dyrekcji innych placówek. Skąd
stołówce i drugiego śniadania od więc tyle otyłych dzieci? Rzeczywi-
rodziców, które zazwyczaj jest wy- ście: wszystko w rękach rodziców.
REKLAMA

Poza Toruń . 13 października 2017
6 REGION

Brzeźno zapomniane
Czy stan drogi łączącej gminę Lubicz z Łysomicami przez Turzno zostanie poprawiony?
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk
Z wnioskami o remont drogi prze- - W ramach budowy autostrady wy chodnika – od wiaduktu auto-
biegającej przez wieś Brzeźno do A1 został wyremontowany odcinek stradowego do drogi krajowej nr 15.
Urzędu Gminy w Lubiczu zwraca- biegnący pod wiaduktem – zazna- - Tego typu przedsięwzięcia czę-
ją się mieszkańcy. Gmina, nie bę- cza Michał Sitarek z ZDW w Byd- sto staramy się też wiązać z popra-
dąc jej właścicielem, ma związane goszczy. – Wraz z budową łącznicy wą stanu poboczy – tłumaczy Mi-
ręce. Podejmuje jednak próby uzgodniliśmy z Generalną Dyrek- chał Sitarek. – Inwestycję będziemy
rozmów z Kujawsko-Pomorskim cją Dróg Krajowych i Autostrad realizować w oparciu o Drogową
Urzędem Wojewódzkim oraz budowę wiaduktu wraz z dojazda- Inicjatywę Samorządową – wspól-
z Zarządem Dróg Wojewódzkich mi i chodnikiem w ciągu tej drogi. ne przedsięwzięcie samorządu
w Bydgoszczy. Jego przedstawi- Powierzchniowemu utrwaleniu województwa oraz samorządów
ciel informuje nas o podjęciu prac został także poddany odcinek trasy lokalnych. Wsparcie trafia na takie
w dwuletniej perspektywie i reali- w Brzeźnie. W tym roku natomiast działania jak budowa chodników,
zacji modernizacji częściowej. wykonaliśmy ścinkę poboczy uła- ścieżek rowerowych, pieszojezdni,
twiającą spływ wody z jezdni. azyli dla pieszych, zatok autobu-
Wzmożone natężenie ruchu Informacje przekazane przez sowych oraz barier ochronnych.
w okresie letnim i poruszanie się ZDW uzupełnia sołtys Brzeźna 60% kosztów inwestycji pokrywa
poboczem drogi to dla mieszkań- Piotr Dąbrowski.
ców Brzeźna niebezpieczna co- - Droga ta nadaje się do całko- gmina, a resztę zabezpiecza Urząd
dzienność. O poprawę sytuacji we witej modernizacji – podkreśla. – Marszałkowski.
wsi wnioskowała już kilka lat temu Powstające dziury są łatane, a obok Program ten w imieniu woje-
Hanna Anzel, przewodnicząca
Trasa została zniszczona przy budowie pobliskiej autostrady.
powstają kolejne. Dużo do życzenia wództwa kujawsko-pomorskiego
Rady Gminy Lubicz. pozostawia również szerokość tra- realizuje Zarząd Dróg Wojewódz-
- Mieszkańcy od dawna mówi- Rady Gminy, Brzeźno jest miejsco- nie pałac kwitnie, a jedną z dróg do sy. Remonty, które do tej pory zo- kich. Zadanie to jest przewidziane
li nam o fatalnym stanie tej drogi wością osób dojrzałych. Aby mogli niego prowadzących jest właśnie stały zrealizowane, owszem dotyczą do realizacji w ciągu najbliższych
– tłumaczy radna. – Trasa została się bezpiecznie poruszać wzdłuż ten zniszczony siedemsetmetrowy drogi wojewódzkiej nr 646, ale po dwóch lat.
zniszczona w momencie budowy drogi, niezbędny jest tam chodnik. odcinek „646”. stronie gminy Łysomice – od węzła - W pierwszej kolejności po-
autostrady A1. Po zakończonych - O tej inwestycji rozmawialiśmy Innego zdania jest jednak Zarząd autostrady A1 w kierunku Turzna. wstanie projekt, a następnie zleci-
pracach obiecano nam, że zostanie kilka razy, sugerując nawet, że bę- Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, A Brzeźno? Jest zapomniane. my prace budowlane – podsumo-
naprawiona. Niestety tak się nie dziemy partycypować w kosztach który podkreśla, że na drodze wo- Jak podkreśla przedstawiciel wuje Michał Sitarek.
stało. Mimo spotkań wójta z ówcze- razem z Urzędem Wojewódzkim jewódzkiej nr 646 w ostatnim cza- ZDW, remonty cząstkowe na dro- Jak dowiedzieliśmy się w Urzę-
snym wojewodą i rolnikami temat – dodaje Hanna Anzel. – Mam sie prowadził - wspólnie z innymi dze instytucja stara się prowadzić dzie Gminy Lubicz, projekt już jest
przepadł. wrażenie, że w tej kadencji sejmiku zarządcami infrastruktury - kilka na bieżąco. Obecnie razem z gminą gotowy. Gmina go wykonała i sfi-
Jak podkreśla przewodnicząca jakby ta droga nie istniała. W Turz- ważnych zadań. Lubicz przygotowuje się do budo- nansowała.
REKLAMA

Poza Toruń . 13 października 2017
REGION 7

Na drugi brzeg
Na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa
uruchomiona zostanie przeprawa promowa na
Wiśle. Właśnie podpisano stosowne decyzje
Robert Kamiński
Brak przeprawy promowej w tym wieś Wielka (reprezentowaną przez
miejscu doskwierał mieszkańcom wójta Jana Surdykę), gminą Solec
po obu stronach Wisły. Po wielu Kujawski (reprezentowaną przez
latach przekładania inwestycji Teresę Substyk, burmistrza gminy
problem zniknie. Ku zadowoleniu Solec Kujawski).
wszystkich zainteresowanych. Projekt polega na przebudowie
układu drogowego w Czarnowie
26 września zawarto porozumie- i Solcu Kujawskim, budowie i uru-
nie o wspólnym przygotowaniu re- chomieniu promu, jego rozruchu
alizacji projektu pod nazwą „Prze- do końca 2018 r. oraz eksploatacji Drugą częścią zadania będzie mował marszałek Piotr Całbecki. a także będą często odwiedzać słyn-
budowa drogi wojewódzkiej nr 249 w latach następnych. Realizowa- zakup jednostki promowej. Prom – Przygotowanie koncepcji i nie- ny park dinozaurów w Solcu.
wraz z uruchomieniem przeprawy ny będzie w dwóch równoległych będzie miał długość ok. 24 m zbędnych dokumentów to zasługa Uruchomienie promu, na co li-
promowej przez Wisłę na wysoko- etapach. Etap I – budowa i uru- i szerokość 16 m. Na pokład będzie pani burmistrz Solca Kujawskiego czą włodarze powiatu toruńskiego,
ści Solca Kujawskiego i Czarnowa” chomienie promu (wraz z jego roz- w stanie zabrać ok. 80 pasażerów i 15 i jej zespołu. Za to zaangażowanie wpłynie znacząco na wzrost za-
oraz eksploatacji promu. Porozu- ruchem); etap II – rozbudowa samochodów osobowych. Jesienią należą jej się szczególne podzięko- trudnienia. Ze względu na ułatwie-
mienie zostało zawarte pomiędzy: przyczółków i przebudowa układu zostanie ogłoszony przez Zarząd wania. nia komunikacyjne.
województwem kujawsko-pomor- drogowego po stronie Czarnowa Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Przeprawa na Wiśle w tym aku- - Oczekujemy, że przeprawa
skim (reprezentowanym przez i Solca Kujawskiego. przetarg na zakup jednostki. rat miejscu ma duże znaczenie logi- przyczyni się nie tylko do rozwo-
marszałka Piotra Całbeckiego) a: W ramach inwestycji zostaną Szacunkową wartość projektu styczne. Skorzystają na tym miesz- ju turystyki, ale także do likwida-

‘‘
ustalono na kwotę 13 mln 800 tys. kańcy z obu stron rzeki. cji pewnych obszarów bezrobocia
zł, w tym 85% wydatków stanowić - Sporo osób z Solca Kujaw- w powiecie toruńskim – mówi sta-
będzie dofinansowanie ze środków skiego pracuje w Fordonie czy też rosta toruński Mirosław Graczyk.
Unii Europejskiej, 15% – udział w Toruniu i odwrotnie – mówi bur- – Nie ulega wątpliwości, że prze-
środków własnych. Roczne koszty mistrz gminy Solec Kujawski Tere-
prawa na Wiśle w okolicach Solca
eksploatacji promu to w przybliże- sa Substyk. – Dla nich przeprawa
niu ok. 527 tys. zł. promowa to oszczędność 40 km Kujawskiego poprawi naszą zdol-
Obecnie czekają nas jeszcze dziennie. To z kolei przekłada się ność do poszukiwania pracy oraz
Oczekujemy, że przeprawa przyczyni się nie przetargi na zakup jednostki oraz na ochronę środowiska. poszukiwania atrakcyjnych miejsc
przygotowanie dróg dojazdowych Również w sensie komunikacyj- do wypoczynku.
tylko do rozwoju turystyki, ale także do likwida- i przyczółków. Przeprawa promowa nym z Polską północną przeprawa Również włodarze powiatu byd-
goskiego są zadowoleni, że doszło
cji pewnych obszarów bezrobocia w powiecie to- skomunikuje drogi krajowe nr 10
oraz nr 80, co wpłynie na popra-
będzie miała niebagatelne znacze-
nie. do podpisania porozumień.
- W imieniu powiatu bydgo-
ruńskim. wę dostępu mieszkańców gminy - Dla mieszkańców gminy Zła-
skiego dziękuję panu marszałkowi
Zławieś Wielka do miejsc pracy wieś Wielka przeprawa promowa
na terenie soleckiego parku prze- będzie bardzo dogodnym połącze- za determinację, bo wiele lat przy-
powiatem toruńskim (reprezento- zatem przebudowane przyczółki mysłowego. Poprzez tę inwestycję niem z drogą na Szczecin – mówi mierzaliśmy się do podpisania tej
wanym przez starostę Mirosława i drogi dojazdowe do przeprawy. podniesie się również atrakcyjność wójt gminy Zławieś Wielka Jan umowy – mówi starosta bydgoski
Graczyka), powiatem bydgoskim Zostaną one również poszerzone turystyczna tego regionu. Surdyka. – Również nasi mieszkań- Wojciech Porzych. - Dziękuję też
(reprezentowanym przez starostę z uwzględnieniem wahań poziomu - Jesienią przyszłego roku planu- cy uzyskają możliwość pozyskiwa- staroście toruńskiemu za współpra-
Wojciecha Porzycha), gminą Zła- wody na Wiśle. jemy pierwsze kursy promu – infor- nia pracy w parku przemysłowym, cę i poparcie.
REKLAMA

Poza Toruń . 13 października 2017
8 OBROWO

Nie taka biurokracja straszna
Domy w gminie Obrowo powstają jak grzyby po deszczu. Czy formalności związanych z ich budową ciągle należy się bać?
Robert Kamiński | fot. archiwum
Migracja ludności miejskiej do rządzenia projektu decyzji o warun-
małych miejscowości jest dziś kach zabudowy wraz z załącznikiem
zjawiskiem powszechnym. Mając graficznym stanowiącym integralną
dość wielkomiejskiego zgiełku, część decyzji. Po otrzymaniu pro-
kupujemy ziemię z zamiarem po- jektu decyzji wszystkie strony po-
budowania własnego domu. Jakie
mamy szanse w starciu z biurokra- stępowania zostają zawiadomione
cją? o wszczęciu postępowania, a projekt
decyzji wysyłany jest do uzgodnień
- Dzisiejsze procedury są bardzo w myśl ustawy o planowaniu i zago-
przejrzyste i spójne – mówi Hanna spodarowaniu przestrzennym.
Raniszewska, inspektor ds. budow- Każdej ze stron postępowania
nictwa i planowania przestrzennego wydana zostaje decyzja ustalająca
z Urzędu Gminy Obrowo. – Zainte- warunki zabudowy wraz z załączni-
resowanym udzielamy wszelkich kiem graficznym. Wówczas należy
informacji. Realizując krok po kro-
ku procedury – nie sposób się po- przybyć z oryginałem decyzji do
gubić. siedziby Urzędu Gminy (pokój nr
Decyzje o warunkach zabudo- 31, I piętro) po otrzymaniu pieczątki
wy wydawane są m.in. na budowę: z klauzulą ostateczności.
budynku mieszkalnego, dwóch Kolejny etap to złożenie doku-
budynków mieszkalnych w zabu- mentacji o uzyskanie pozwolenia na
dowie bliźniaczej lub szeregowej, budowę w Starostwie Powiatowym
rozbudowę, nadbudowę, budynków w Toruniu, Wydział Architektury
letniskowych, stawu, zbiornika re-
tencyjnego z ograniczoną hodowlą i Budownictwa, ul. Towarowa 4-6,
ryb, budynków garażowych, gospo- 87-100 Toruń.
darczych, wiat, altan itp. Ponadto na Szczegółowych informacji o wy-
zmianę sposobu użytkowania róż- telefonii komórkowej, oświetlenia kretariat, pokój nr 1) lub przesłać zję o środowiskowych uwarunko- maganych procedurach można za-
nych budynków, np. mieszkalnych ulicznego. drogą mailową. waniach (w przypadku gdy plano- sięgnąć w Urzędzie Gminy Obrowo
na usługowe. Jak wyglądają owe procedury? Do wniosku należy załączyć na- wana inwestycja zaliczana jest do pod nr. tel. (56) 678 60 22 wew.181.
Decyzje o ustaleniu lokalizacji Prześledźmy je na przykładzie pro- stępujące dokumenty: przedsięwzięć mogących znacząco O dynamicznym rozwoju gmi-
inwestycji celu publicznego wiążą cedury ustalenia warunków zabu- 1) kopię mapy zasadniczej (ska- oddziaływać na środowisko); 5) ny Obrowo mówią liczby: w 2016
się z następującymi inwestycjami: dowy. la 1:1000) z zaznaczonymi grani- inne załączniki (kserokopia aktu
Wniosek o ustalenie warunków cami inwestycji; 2) kopie warun- notarialnego i inne). Budownic- r. wydano 540 decyzji warunków
budową kanalizacji, budową sieci
wodociągowej, budową linii kablo- zabudowy można pobrać w siedzi- ków technicznych na dostarczanie two mieszkaniowe jest zwolnione zabudowy budynków mieszkalnych
wej do zasilania zespołu domków bie Urzędu Gminy w Obrowie lub mediów lub zaświadczenie o ich z opłaty skarbowej. i 41 inwestycji użytku publicznego.
jednorodzinnych, budową sieci ga- ze strony internetowej UG. Wypeł- zapewnieniu; 3) wypis z rejestru Po otrzymaniu kompletu doku- W tym roku jest ich jak dotąd od-
zowej, przykryciem rowu meliora- niony wniosek wraz z załącznikami gruntów na działkę wnioskowaną mentów sprawa zostaje przekazana powiednio: 303 i 61. Do końca roku
cyjnego, budową przepustów, stacji należy złożyć w siedzibie UG (se- oraz dla drogi dojazdowej; 4) decy- do osoby uprawnionej celem spo- liczby te z pewnością wzrosną.

Potrzeba i konieczność
W gminie Obrowo z każdym mie-
Pieśni nad pieśniami
II Przegląd Chórów i Zespołów Senioralnych
siącem przybywa mieszkańców.
Powstają nowe osiedla. Pierwszą odbędzie się 21 października w Obrowie
inwestycją na nowo zamieszka-
Przegląd to pretekst nie tylko do nej nieprzekraczający 15 minut;
łych terenach musi być zatem skonfrontowania umiejętności, 2) uczestnicy potwierdzają swój
podłączenie sieci wodno-kanali- ale i do spotkań artystycznych. To udział w załączonej do regulami-
zacyjnej. impreza wyczekiwana przez cały nu karcie zgłoszenia, którą należy
rok. przesłać do Gminnego Ośrodka
Wiele prac w gminie jest już Kultury w Obrowie, ul. Aleja Li-
ukończonych, wiele innych w toku. Klub Seniora „Sami - Swoi” powa 29, 87-126 Obrowo do dnia
Jeszcze inne czekają na swoją kolej. z Obrowa oraz Gminny Ośrodek 30 września; 3) warunkiem udziału
Na przetargi. Kultury w Obrowie serdecznie za- w II Przeglądzie Chórów i Zespo-
Zakończono budowę kanalizacji praszają do wzięcia udziału w II łów Senioralnych jest wniesienie
w Brzozówce na ulicach: Agresto- Przeglądzie Chórów i Zespołów Se- wpisowego w wysokości 15 zł od
wej, Porzeczkowej, Winogrono- nioralnych. Patronat nad imprezą osoby – płatne w dniu przeglądu
wej, Aroniowej, Jagodowej, Szkol- objął wójt Andrzej Wieczyński. (obiad, słodycze, kawa, herbata);
nej. Sfinalizowano również prace Przegląd będzie doskonałą oka- 4) uczestnicy przyjeżdżają na koszt
w Brzozówce przy ul. Okrężnej. zją do zaprezentowania dorobku własny; 5) nagrody: będą to statu-
artystycznego lokalnych zespołów, etki oraz dyplomy dla wszystkich
Czeka na swoją kolej Silno. Tu a także da możliwość konfrontacji
inwestycje kanalizacyjne są na ra- uczestników II Przeglądu Chórów
twórczości z innymi zespołami se-
zie na etapie ogłaszania przetargów niorów. i Zespołów Senioralnych.
mających wyłonić wykonawcę. Celem, jaki przyświeca orga- Organizatorem przeglądu jest
- Mamy już stosowne pozwo- nizatorom, jest przede wszystkim Gminny Ośrodek Kultury w Obro-
lenia – mówi Krzysztof Myszkow- w Silnie. litykę inwestycyjną – mówi wójt prezentacja dorobku twórczego wie, ul. Aleja Lipowa 29,
ski, inspektor ds. budownictwa - Tego typu inwestycje na nowo Obrowa Andrzej Wieczyński. – Nie seniorów, artystyczno-towarzyska 87-126 Obrowo (tel. 56 678 60 22
w Referacie Rozwoju Gospodar- powstających osiedlach są po pro- ulega wątpliwości, że rozwój gminy integracja Klubów Seniora, moż- wew. 145; email: gokobrowo@wp.pl;
czego w Urzędzie Gminy Obrowo. stu koniecznością – dodaje Krzysz- w sferze gospodarki wodno-ścieko- liwość konfrontacji twórczości ar- www.gok.obrowo.pl), współorgani-
– Inwestycja ta zostanie podzielo- tof Myszkowski. – W miejscowo- wej musi być naszym priorytetem. tystycznej, wymiana doświadczeń, zatorem – Urząd Gminy Obrowo.
na na dwa etapy: pierwszy, który ściach Dzikowo i Osiek osiedla Napływa do nas coraz więcej ludzi. pielęgnowanie tradycji ludowych Miejsce spotkania: sala gimna-
się najwięcej napływowych miesz- Chcą u nas mieszkać. Naszą rolą i działalności zespołów artystycz- styczna w Zespole Szkół w Obro-
jest już w trakcie, obejmie odcinek
nych, inspirowanie seniorów do wie, godz. 10.
ok. 2 km, na co dofinansowanie kańców. To oni sami alarmują nas jest zaopatrywanie naszych miesz-
poszukiwania nowych form wyra- Wszelkie uzgodnienia doty-
już otrzymaliśmy, drugi – pokryty o potrzebie budowy nowych sieci kańców w wodę i odprowadzenie czące imprezy należy konsultować
zu i pracy artystycznej.
z budżetu własnego, dotyczył bę- wodno-kanalizacyjnych. ścieków. Tego od nas oczekują i to Najważniejsze kwestie regula- z Grzegorzem Filutem pod nr. tel.
dzie Dzikowa i Osieka nad Wisłą. Kwestie te są niewątpliwie palą- oczywiście realizujemy. Taka jest minowe: 1) zgłaszający przygoto- 606 683 929.
Przyszłe plany obejmują rów- ce. potrzeba, ale i konieczność. wuje repertuar o tematyce dowol- (RK)
nież budowę pompowni wody - Prowadzimy przemyślaną po- (RK)
Poza Toruń . 13 października 2017
Październik 2017

Nauka powinna być pasją
Doświadczenie nauczyło mnie, że należy się uczyć regularnie, szczególnie z przedmiotów, które zawierają
dużo materiału do przyswojenia – mówi tegoroczna laureatka Stypendium Samorządu Gminy Łysomice.
Z Alicją Chechłowską - o efektywnej nauce, przyszłości i pasjach - rozmawia Michał Ciechowski
Który raz odebrałaś stypendium? Nie mam ściśle określonego spo- plan.
Tegoroczne Stypendium Samo- sobu nauki. Uczę się w pokoju, na
rządu Gminy Łysomice jest moim ulubionej kanapie. Lubię wtedy Na co przeznaczysz otrzymane sty-
drugim wyróżnieniem. Za każdym mieć ciszę. Poszukując informacji, pendium?
razem sprawia mi wielką satysfak- zaglądam do książek i przeglądam Ostatnie stypendium przeznaczy-
cję, ponieważ jest to wynik mojej wiadomości w Internecie. Aby były łam na częściowe sfinansowanie
ciężkiej pracy. efekty, do edukacji trzeba podejść kursu języka angielskiego w LSI
jak do pasji. Doświadczenie na- w Brighton. Teraz zbieram fundu-
Jak wypracowałaś sobie tegoroczne? uczyło mnie, że należy się uczyć re-
Stypendium to zwieńczenie cało- gularnie, szczególnie przedmiotów, sze na nowy kurs językowy. Jeszcze
rocznej nauki. A ubiegły rok był które zawierają dużo materiału do nie wiem gdzie, może w tym roku
naprawdę efektywny pod względem przyswojenia. Oczywiście zdarza do Niemiec, by lepiej poznać i pod-
udziału w konkursach i wypraco- się, że rytm ten się zaburzy i muszę szkolić język naszych sąsiadów?
wanych osiągnięć. Po raz drugi zo- nadrobić coś wieczorami. Staram
stałam laureatką konkursu z chemii, się jednak pamiętać, by na następ- Kim jest Alicja, gdy wyjdzie ze
ze stuprocentowym wynikiem zwy- ny dzień być wypoczęta, ponieważ szkoły i odłoży podręczniki?
ciężyłam w konkursie przedmio- wtedy umysł pochłania więcej in- Poza nauką interesuje mnie wiele
towym z historii, a także zostałam w ramach. Niewątpliwie uwielbiam nauczyłam się od rodziców, którzy formacji z lekcji, przez co zostaje mi rzeczy. Prym wiedzie z pewnością
finalistką Gimnazjalnej Olimpiady chemię, która łączy się z interesują- wciąż mi powtarzają, że historię mniej do nauki w domu. W week- kuchnia. Uwielbiam wszystkie dzie-
Wiedzy o Społeczeństwie, której fi- cą mnie matematyką. Odnajduję się swojego kraju, a także świata, trzeba endy zaś oddaję się swojej pasji, nie- dziny z nią związane - od pieczenia
nał odbył się w SGH w Warszawie. doskonale także w biologii, dlatego znać. A o tym się często zapomina. związanej z nauką. chleba po robienie sushi. Jestem
Trzecią klasę gimnazjum ukończy- w Liceum Akademickim w Toru- Radość sprawia mi również nauka
także fanką dobrych filmów – lu-
łam ze średnią 5,89, a także otrzy- niu wybrałam właśnie profil biolo- języków obcych. Właśnie dzięki Z czym wiążesz swoją przyszłość?
temu udało mi się zdobyć Certifica- bię chodzić do kina, jednak głów-
małam tytuł najlepszego absolwen- giczno-chemiczny. Już w pierwszej Na razie o niej nie myślę, ponieważ
klasie te trzy przedmioty realizowa- te in English Studies na poziomie C1 nie z wybranym filmem zasiadam
ta szkoły. na to jeszcze przyjdzie czas. Staram
ne są na poziomie rozszerzonym. ze szkoły LSI w Brighton. W trakcie się skupić na tym, co jest tu i teraz. przed telewizorem i w spokoju od-
Która dziedzina nauki jest Tobie A swoją wiedzę pogłębiam na zaję- tego kursu mogłam zawrzeć nowe Moje myśli związane z przyszłością daję się tej chwili dla siebie. Często
bliższa? ciach w laboratoriach chemicznych. znajomości z osobami pochodzą- to przede wszystkim to, czy jutro też podróżuję, ponieważ uwielbiam
Jestem osobą o wielu zainteresowa- cymi m.in. z Turcji, Rosji, Kolumbii może być niezapowiedziana kart- poznawać nowe kultury oraz zawie-
niach. Nie wierzę w stwierdzenie, W takim razie zapytam o przed- czy Korei Południowej. kówka. W moim mniemaniu im rać znajomości. Jestem fanką piłki
że ktoś jest typowym „ścisłowcem”, mioty humanistyczne. lepiej teraz przygotuję grunt, tym nożnej i dopinguję skoczków. Bo
ponieważ ja jestem tego świetnym Moim konikiem w tej dziedzinie jest Masz własne sposoby na tak efek- szersze możliwości wyboru będę przecież nie samą nauką żyje czło-
przykładem. Nie zamykajmy się historia. Szacunku i miłości do niej tywną naukę? miała w przyszłości. To jest cały mój wiek.

Pracujemy nad budżetem
O wizycie w Brukseli oraz zadaniach stojących przed gminą na dwa miesiące przed
końcem roku z wójtem gminy Łysomice Piotrem Kowalem rozmawia Michał Ciechowski
fot. Łukasz Piecyk
W ubiegłym tygodniu wyjechał pan przedsiębiorców i organizacji po- Co zaplanowała gmina w przy-
do Brukseli. Jaki był cel tej podró- zarządowych. W tej edycji hasłem szłym roku?
ży? przewodnim będą „Regiony i mia- Zakładamy rozbudowę przedszkola
Do Brukseli wyleciałem na zapro- sta na rzecz lepszej przyszłości”. w Papowie Toruńskim. Wniosko-
szenie przewodniczącego Związku waliśmy o dofinansowanie z Unii
Gmin Wiejskich Marka Olszew- Jaka jest więc najbliższa przyszłość Europejskiej, mam nadzieję, że
skiego, wójta sąsiedniej gminy Lu- gminy Łysomice? wniosek zostanie pozytywnie oce-
bicz. Od poniedziałku do czwartku Przed nami prowizorium budżeto- niony i już 1 września będziemy
uczestniczyliśmy w dwóch posie- we i przymiarki do budżetu w na- mogli powitać przedszkolaków
dzeniach Europejskiego Komitetu stępnym roku. Kończymy główne w nowym obiekcie. Ponadto roz-
Regionów oraz w tzw. open day, inwestycje - modernizację budyn- poczniemy modernizację szkoły
czyli dniu otwartym Komitetu. Eu- ku Urzędu Gminy, przebudowę w Ostaszewie, która jest ostatnią
ropejski Tydzień Regionów i Miast i rozbudowę świetlicy wiejskiej, bu- niewyremontowaną placówką na
odbędzie się tam już po raz piętna- dynku OSP, biblioteki i przedszko- terenie gminy. Kapitalny remont
sty. Jest to największe wydarzenie la w Lulkowie - oraz realizujemy rozpocznie się od sali gimnastycz-
poświęcone unijnej polityce regio- rozbudowę sieci dróg gminnych. nej. Właśnie dlatego tak ważne jest
nalnej. Każdego roku bierze w nim I choć pogoda nie sprzyja, mamy odpowiednie przygotowanie bu-
udział kilka tysięcy przedstawicieli nadzieję, że wszystkie inwestycje dżetu, który już za niespełna trzy
europejskich samorządów, instytu- uda się zakończyć w terminie. miesiące będzie gmina realizowała.
cji unijnych, świata akademickiego,

Poza Toruń . 13 października 2017
Październik 2017

Brylują w nauce, świecą przykładem
Stypendia i Nagrodę Samorządu Gminy Łysomice wręczono już po raz trzeci
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk

Wysokie wyniki w nauce, wzo- stwa Salezjańskiego im. św. Jana Łukasz Jankiewicz z Tylic uczęsz-
rowe zachowanie oraz wybitne Bosko w Toruniu, laureatką kon- cza do Szkoły Podstawowej im.
osiągnięcia w konkursach przed- kursów przedmiotowych z historii Fryderyka Chopina w Turznie. Łu-
miotowych i olimpiadach – tym i chemii oraz finalistką Gimna- kasz osiągnął w poprzednim roku
charakteryzują się laureaci przy- zjalnej Olimpiady Wiedzy o Spo- szkolnym tytuł laureata wojewódz-
znawanych każdego roku wyróż- łeczeństwie. Średnia ocen Alicji kiego konkursu przedmiotowego
nień – Stypendiów Samorządu w roku szkolnym 2016/2017 to 5,89, z matematyki, a także zajął II miej-
Gminy Łysomice oraz specjalnej zachowanie wzorowe. Alicja uzy- sce w konkursie Liga Zadaniowa.
Nagrody Samorządu Gminy Ły- skała tytuł Najlepszego Absolwenta Na świadectwie może poszczycić
somice. W tym roku wręczono je Gimnazjum Towarzystwa Salezjań- się średnią ocen 5,55 i wzorową oce- 2016/2017 uczęszczała do Gimna- Zuzanna Ściepuro - zamieszkała
podczas sesji 5 października. skiego w Toruniu. Obecnie pobie- ną zachowania. zjum nr 11 w Toruniu, które skoń- w Papowie Toruńskim - Osiekach,
ra naukę w Liceum Akademickim Zofia Kucharska jest mieszkanką czyła ze średnią ocen 5,55 i wzoro- ukończyła Gimnazjum Dwujęzycz-
Nagrody za osiągnięcia eduka- w Toruniu. Turzna, uczennicą Szkoły Pod- wym zachowaniem. Jest finalistką ne nr 4 w Toruniu ze średnią 5,53
cyjne otrzymało w tym roku z rąk Paulina Dulska jest mieszkanką stawowej im. Fryderyka Chopina konkursów przedmiotowych z ma- i wzorowym zachowaniem. Może
wójta Piotra Kowala, przewodni- Różankowa, uczennicą VIII Liceum w Turznie. Klasę VI szkoły podsta- tematyki oraz języka francuskie- pochwalić się tytułem laureata kon-
czącego Rady Gminy Roberta Ko- Ogólnokształcącego wchodzącego wowej ukończyła z wyróżnieniem, go. Uzyskała również wyróżnienie kursu przedmiotowego z fizyki.
żuchowskiego oraz radnej Anny w skład Zespołu Szkół Przemysłu średnią ocen 5,45 i wzorową oceną w konkursie matematycznym Kan- Od września pobiera naukę w IV
Zmarzły 10 stypendystów: Spożywczego w Toruniu. Na koniec zachowania. Zosia jest finalistką gur oraz zajęła II miejsce w woje- Liceum Ogólnokształcącym w To-
Mariusz Waldemar Bartkowiak roku szkolnego 2016/2017 osiągnę- konkursu przedmiotowego z przy- wódzkim konkursie Liga Zada- runiu.
to mieszkaniec Łysomic, w roku ła średnią ocen 5,41 oraz wzorową rody. niowa. Obecnie uczęszcza do IV Nagroda Samorządu Gminy Ły-
szkolnym 2016/2017 był uczniem ocenę zachowania. Jest finalistką Agata Nowak to mieszkanka Osta- Liceum Ogólnokształcącego w To- somice trafiła do rąk Agaty Weroniki
Szkoły Podstawowej im. kpt. Jana Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mle- szewa, absolwentka Gimnazjum runiu. Zając - mieszkanki Łysomic, która
Drzewieckiego w Toruniu. Uzy- czarstwie. Dwujęzycznego nr 4 w Toruniu, Marta Styranowska - mieszkan- kończąc Gimnazjum nr 1 w Ły-
skał wtedy tytuł laureata konkursu Zuzanna Magdalena Gimel z Lulko- które ukończyła ze średnią ocen ka Gostkowa, w roku szkolnym somicach, osiągnęła średnią ocen
przedmiotowego z matematyki, wa jako uczennica Gimnazjum nr 5,17 i wzorową oceną zachowania. 2016/2017 uczęszczała do Gimna- 5,38 i wzorowe zachowanie, a także
a także zajął III miejsce w konkursie 11 im. prof. Stefana Banacha w To- Jest finalistką konkursu przed- zjum nr 2 w Turznie, które skoń- zdobyła tytuł finalisty wojewódz-
Liga Zadaniowa i został wyróżnio- runiu uzyskała na koniec klasy III miotowego z języka francuskiego. czyła z wzorowym zachowaniem kiego konkursu „Humanista Roku
ny w Kangurze Matematycznym. średnią ocen 5,56 z obowiązkowych W obecnym roku szkolnym uczęsz- i średnią ocen 5,33. Jest laureatką 2016/2017” oraz finalisty konkur-
Średnia ocen Mariusza to 5,36. Ma zajęć edukacyjnych. Jest finalistką cza do IV Liceum Ogólnokształcą- konkursu przedmiotowego z języ- su o zasięgu wojewódzkim „Znam
też wzorowe zachowanie. konkursu przedmiotowego z biolo- cego w Toruniu. ka niemieckiego. Marta uczęszcza swój organizm na szóstkę”. Na za-
Alicja Chechłowska z Łysomic jest gii. Obecnie uczęszcza do V Liceum Daria Pieczyńska - mieszkan- do I Liceum Ogólnokształcącego kończenie gimnazjum otrzymała
uczennicą Gimnazjum Towarzy- Ogólnokształcącego w Toruniu. ka Różankowa, w roku szkolnym w Toruniu. również tytuł Absolwenta Roku.

Pan Samochodzik w Ostaszewie Weź udział w rajdzie
Urząd Gminy w Łysomicach za- niego sezonu rowerowego.
Dzieci ze Szkoły Podstawowej nie również nawiązania do kulto- prasza mieszkańców do udziału - W tym roku jest to trzecie takie
w Ostaszewie już 14 listopada wej serii „Pan Samochodzik i...”. w wieńczącym sezon letni rajdzie wydarzenie, które organizuje Urząd
będą miały okazję porozmawiać W ciągu 90 minut autor przybliży rowerowym. Wydarzenie odbę- Gminy Łysomice – podkreśla Mag-
z Arkadiuszem Niemirskim, au- słuchaczom wspomnienia z dzie- dzie się 14 października, start dalena Kwaśniewska, inspektor ds.
torem kontynuacji serii o Panu ciństwa, pisania książek, a także zaplanowany został na godz. 10 oświaty, sportu i zdrowia. – Ce-
Samochodziku oraz m.in. po- opowie o podróżach, kabarecie, z parkingu stacji PKP w Łysomi- lem tego projektu jest aktywizacja
wieści „Testament Bibliofila”. rocku i wielu innych swoich pa- cach. mieszkańców regionu, ukazanie im
Spotkanie odbędzie się w filii sjach. walorów przyrodniczych gminy,
Gminnej Biblioteki Publicznej Arkadiusz Niemirski zadebiu- Cykliści wyruszą w 35-kilometrową a także możliwości, z których ko-
trasę przez sołectwa: Łysomice, Lul- rzystać mogą rowerzyści dzięki roz-
w Ostaszewie. tował w 2000 r. powieścią „Pan
kowo, Piwnice, Różankowo, Świer- wijającej się u nas infrastrukturze
Samochodzik i skarby wikingów”. czynki, Kowróz, Wytrębowice; na- pieszo-rowerowej.
Polski pisarz, satyryk i powie- Do 2006 r. wzbogacił tę kultową stępnie przez Ostaszewo, Sławkowo, Aby stanąć na starcie rajdu, każdy
ściopisarz zaprezentuje w gmi- serię o szesnaście tomów. W lipcu Kamionki Duże, Turzno, Lipniczki, niepełnoletni cyklista powinien po-
nie Łysomice twórczość własną 2003 r. ukazała się jego pierwsza Koniczynkę, Papowo Toruńskie siadać ze sobą wypełnioną i podpi-
w formie nowoczesnej prezentacji „oryginalna” powieść detektywi- i Papowo Osieki, z powrotem docie- saną zgodę uczestnictwa. Dostępna
multimedialnej, nie zapominając styczna dla młodzieży „Pojedynek rając do Łysomic. Ok. godz. 13 przy jest ona na oficjalnej stronie gminy:
o klasykach literatury detektywi- detektywów”. ognisku na terenie Leśniczówki od- www.lysomice.pl.
stycznej i sensacyjnej. Nie zabrak- (MC) będzie się uroczyste pożegnanie let- (MC)
Poza Toruń . 13 października 2017
12 LUBICZ

Byśmy nie słyszeli syren
Ochotnicy z Brzezinka mieli okazję do świętowania. Jednostce stuknęło 90 lat
Michał Ciechowski | fot. Beata Nowak-Latańska
Nie zabrakło wspomnień, medali, - W 1977 r. obchodziliśmy ju- wych, ale także szkolenia, przygo-
a także wspaniałej zabawy – w re- bileusz 50-lecia istnienia. Na pa- towujące druhów do udziału w wal-
mizie OSP w Brzezinku zabawa miątkę tego wydarzenia zakupiono ce z żywiołami czy w zawodach
trwała do późnego wieczora. samochód ciężarowy marki Lublin sportowo-pożarniczych – wyliczają
Okrągły jubileusz przyciągnął nie – podkreśla prezes Czesław Piąt- strażacy. – Wraz z mieszkańcami
tylko miłośników straży, ale rów- kowski. – Wtedy także do remizy tworzymy w Brzezinku życie kul-
nież wielu mieszkańców, którzy dołączyło pięciu nowych druhów. turalne, wzajemnie się integrując
wraz z zaproszonymi gośćmi skła- Duży wzrost liczby strażaków na- i wspierając.
dali jednostce życzenia – gratulo- stąpił w 1985 r., kiedy na ratunek Obecnie Ochotnicza Straż Po-
wali długiej posługi i, czekając na mieszkańcom wyruszało aż czter- żarna w tej miejscowości liczy pięć-
jubileusz stulecia, życzyli dalszej dzieści dziewięć osób. dziesięciu dwóch druhów i troje
bezpiecznej pracy. Trzy dekady temu, z okazji ko- wspierających, w tym kobiecą i mę-
lejnego jubileuszu, jednostce OSP ską drużynę pożarniczą. W akcjach
Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinko mieszkańcy ufundowali ratunkowych udział bierze tak-
w Brzezinku utworzona została i przekazali sztandar. W listopadzie że dwóch kierowców i dwunastu
w 1927 r. przez sześciu śmiałków, 1989 r. został on odznaczony Zło- młodszych wyszkolonych druhów.
którzy chcieli ratować ludzkie zdro- tym Medalem za Zasługi dla Pożar- - Wspólnie staramy się również
wie oraz życie. I choć początki były nictwa. utrzymać remizę w należytym sta-
niezwykle trudne – do gaszenia - Dwa lata później otrzymaliśmy nie – tłumaczą strażacy. - W ostat-
pożarów używano wiader, bosaków samochód pożarniczy marki Żuk, nim czasie został przeprowadzony
oraz łopat - strażacy nie poddali Wielkim wydarzeniem, zarów- tlicy – dodaje strażak. – Ówcze- który służył nam przez trzynaście remont korytarza, zaplecza oraz
się, rozwijając swoje możliwości. no dla jednostki, jak i mieszkańców snym prezesem zarządu ponownie lat – oblicza prezes OSP. – Okres łazienek. Dodatkowo nasi młodzi
Ich działania przerwała II wojna sołectwa, było uroczyste otwarcie został Alfons Nalazkowski. ten to czas wielu szkoleń strażaków, druhowie z dużym zaangażowa-
światowa, w trakcie której remizę sąsiadującej z remizą świetlicy, do Dwa lata później na wyposaże- a także ratowanie dobytku miesz- niem położyli w czynie społecznym
przejęła niemiecka administracja. którego doszło 22 lipca 1951 r. Po niu remizy znalazł się samochód kańców z licznych pożarów. kostkę brukową przed wejściem do
- Organizacja do walki z żywio- uroczystej inauguracji, której do- ratowniczy. Wciąż rozrastający 2015 r. przyniósł jednostce wiele Domu Strażaka.
łami zaczęła tworzyć się ponownie konał ówczesny komendant PSP się zespół strażaków-ochotników sukcesów – młodzieżowa druży- W 90. rocznicę założenia Ochot-
wiosną 1945 r. – wspomina Czesław na w gminnych zawodach sporto- niczej Straży Pożarnej w Brzezinku
Piątkowski, prezes OSP. – Groma- w Toruniu kpt. Jerzy Kuczyński, w 1963 r. liczył dwudziestu czterech wo-pożarniczych zajęła pierwsze historia przypomniana przez jej
dziliśmy sprzęt i odzież ochronną, zorganizowano zabawę, a za uzy- członków, którzy aktywnie brali miejsce, reprezentując region w za- prezesa Czesława Piątkowskiego
z której już w 1949 r. korzystało skane z niej środki strażacy kupili udział w zawodach sportowo-po- wodach powiatowych w Chełmży. była okazją do wielu wspomnień,
dziewiętnastu druhów. Rok później beczkowóz na wodę. żarniczych, zajmując wysokie, a na- Wtedy też z pomocą wielu osób a spotkanie do podziękowań tym,
na wyposażeniu strażaków znalazła - W 1955 r. zakupiono nową wet czołowe miejsca w rywalizacji. jednostka wymieniła zasłużonego którzy każdego dnia byli i są gotowi
się sikawka ręczna z dwoma węża- motopompę, a podczas zebrania Zdobywająca uznanie jednostka żuka na mercedesa. poświęcić swoje życie, by ratować
mi i prądnicami, a sprzęt do pożaru walnego postanowiono o budowie wkrótce mogła także chwalić się - Nasza działalność to nie tylko mieszkańców.
dowożono konno. i modernizacji nowej remizo-świe- nowym pojazdem. uczestnictwo w akcjach ratunko-

Inspiracja dla nauki GOPS wspiera
mieszkańców
Gminny Ośrodek Pomocy Spo- zes Fundacji „Światło”.
łecznej w Lubiczu zaprasza na Szczegółowe informacje są na
konferencję „Wspieram Świado- stronie internetowej GOPS-u w Lu-
mie” adresowaną do mieszkańców biczu oraz gminy Lubicz, a także
gminy Lubicz, którzy zaintereso- pod nr. tel. (56) 674 21 55. Wstęp
wani są tematyką opieki nad oso- wolny.
bą starszą oraz przewlekle chorą. Do końca roku w gminie dzia-
Informuje także o Mobilnych łać będą także Mobilne Punkty
Punktach Wsparcia, które na te- Wsparcia, czyli nieodpłatnego po-
renie gminy funkcjonują w każdy radnictwa. Zlokalizowane zostaną
poniedziałek do 11 grudnia. w czterech miejscach: Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Lu-
- Konferencja odbędzie się biczu, Szkole Podstawowej w Grę-
w świetlicy środowiskowej w Krobi bocinie, Złotorii oraz w świetlicy
Młodzi naukowcy przygotowali w sali remizy OSP kilkanaście stanowisk doświadczalnych dla dzieci.
9 listopada – informuje Marta Ręb- środowiskowej w Krobi. Dyżury
Uczniowie Szkoły Podstawowej tylko ciekawa, ale także tajemnicza chałek. ska, pracowniczka GOPS-u w Lu- pełnić tam będą: psycholog, tera-
w Młyńcu Pierwszym mieli okazję i inspirująca. Z wizyty tej skorzy- - W powiecie toruńskim jest to biczu. - W programie wydarzenia peuta uzależnień, specjalista ds.
wziąć udział w nietypowej lekcji stali także mieszkańcy sołectwa druga taka inicjatywa – podkreśla przewidziano wystąpienia specjali- przeciwdziałania przemocy oraz
doświadczalnej – Wystawie Eks- oraz pobliskiej Krobi. Zebranych posłanka. – Staram się, aby nauko- stów dotyczące najczęstszych scho- w zakresie problemów wieku senio-
ponatów Interaktywnych, którą w szkole gości przywitała dyrektor- bus odwiedzał w regionie mniejsze rzeń wieku starszego oraz perspek- ralnego, a także specjalista w zakre-
do placówki przywieźli przedsta- ka Mariola Marcinkowska. szkoły, z których dzieci często nie tywy rodziny wobec osoby chorej sie pracy ze sprawcą przemocy.
wiciele Centrum Nauki Kopernik - Bardzo się cieszę, że uczniowie mają szansy wyjechać do Warszawy
w Warszawie. Inicjatorką zapro- z gminy Lubicz mieli okazję wziąć i dotknąć nauki na miejscu. Projekt przewlekle. O opiece paliatywnej
szenia była posłanka Iwona Mi- udział w tej nietypowej i cennej realizowany przez Centrum Nauki opowie zaś Janina Mirończuk, pre- (MC)
chałek. lekcji – mówi dyrektorka Szkoły Kopernik jest finansowany przez
Podstawowej w Młyńcu Pierw- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Terminy spotkań:
Wtorkowy poranek 3 paź- szym. – Doświadczenia, z którymi Wyższego.
dziernika dla młodzieży z Młyń- przyjechali do nas naukowcy Cen- Młodzi naukowcy pokazali Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu: 23.10,
ca Pierwszego oraz goszczących trum Nauki Kopernik, nawiązywa- w gminie Lubicz, że naukę można
w szkole uczniów z Grębocina, ły m.in. do podstawy programowej, doświadczyć w sposób namacalny. 06.11, 27.11
Złotorii i Lubicza Dolnego był wy- dzięki czemu na lekcjach mogliśmy Jak podkreślają organizatorzy wy- Szkoła Podstawowa w Grębocinie: 16.10, 13.11
jątkowy. Z niecierpliwością czekali omówić to, czego uczniowie do- darzenia, wtorek był naukowym
na swoją kolej, by aktywnie wziąć świadczyli podczas pokazu. świętem gminy, które cieszyło się Szkoła Podstawowa w Złotorii: 30.10, 4.12
udział w wystawie „Umysł Przyła- W tym dniu placówkę w gminie naprawdę dużym zainteresowa-
pany w Młyńcu Pierwszym” i prze- Lubicz odwiedziła także współor- niem. Świetlica środowiskowa w Krobi: 20.11, 11.12
konać się, że nauka może być nie ganizatorka wydarzenia Iwona Mi- (MC)
Poza Toruń . 13 października 2017
LUBICZ 13

Żelazna para
Małżeństwo ze Złotorii świętowało 65-lecie związku
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk
Były gratulacje, kwiaty i życzenia W sobotę przysięgę złożyli w ist-
– Halina i Kazimierz Anusiako- niejącym jeszcze w Złotorii Urzę-
wie 27 września obchodzili żela- dzie Stanu Cywilnego, w niedzielę
zne gody. Z tej okazji w domu od- - ona w białej sukni, on w czarnym
wiedzili ich wójt Marek Olszewski garniturze – ślubowali miłość,
oraz przewodnicząca Rady Gminy wierność i uczciwość małżeńską
Lubicz Hanna Anzel. Przy wspa- w kościele.
niałym torcie była także okazja do Już rok później na świat przy-
wspomnień. szedł ich pierwszy syn. Następnie
urodziły się dwie córki. Małżeństwo
Oboje pochodzą ze Złotorii. Tu przeprowadziło się do Torunia,
się wychowali, kształcili i właśnie gdzie pan Kazimierz podjął pracę

‘‘
w tej małej i opiekował
wiosce nie- się chorującą
opodal To- żoną.
runia po raz - Dziś jest
pierwszy odwrotnie
spojrzeli sobie – śmieje się
w oczy. Pięk- córka Anna.
na dziewczy- I gdy tak na nich patrzy- – To mama,
na miała wie- która wszę- Państwo Halina i Kazimierz pobrali się w Złotorii.
lu adoratorów. my, widzimy w nich szczerość. dzie pędzi
G osp o darzy Najpiękniejszą prawdę, którą jak wiatr, - Gdy mama wyławiała więcej - Kiedy przybiegają do nas pra- – Kochamy się tak jak sprzed 65
jednak nie opiekuje się ryb niż tata, bardzo się denerwował wnuczki, od razu lecą do dziadka laty.
chciała. można sobie tylko wymarzyć. tatą. Widać, – śmieje się córka Barbara. – Anga- – dodaje Halina Anusiak. – Ścią- I potwierdzają to córki. Na
- Wiedzia- że się bardzo żowała go do zakładania na haczyk gają buty i wskakują na jego łóżko. „dzień dobry” ich rodzice czule da-
łam, że nie mocno ko- robaków, a gdy już zanurzyła spła- I na wszystko im pozwala. Maluchy dzą sobie buziaka, na „dobranoc”
dam rady ciężko pracować, a wła- chają. wik, od razu wyciągała rybę. i te starsze są naprawdę kochane. się przytulą.
śnie taka wtedy była praca w gospo- Ona miłością obdarzyła również Pięknych wspomnień państwo I znam wszystkie imiona, które bez - Rozmawiają ze sobą zdrob-
darstwie – wspomina Halina Anu- ogród – ten w Toruniu, który do- Anusiakowie mają wiele. Dziś, wahania mogę wymienić nawet nieniami – dodają córki. – Tata to
siak. – Wychodzić za kogoś za mąż glądała, gdy mieszkali w kamienicy mieszkając w Złotorii, tworzą je w środku nocy. pieszczoch, zawsze radosny. I gdy
i go zawieść? A do ślubu mi się nie na Bydgoskim Przedmieściu, oraz obecne przy nich dzieci. Pochwalić Pan Kazimierz zaskakuje zaś tak na nich patrzymy, widzimy
spieszyło. Pewnego dnia w progu obecny w Złotorii. Mężowi towa- się mogą jedenaściorgiem wnuków ciągłym uśmiechem i żartem. w nich szczerość. Najpiękniejszą
stanął Kaziu. Na ślubnym kobiercu rzyszyła podczas jego pasji – węd- i dziesięciorgiem prawnuków, któ- - Czy się kłócimy? Bicie jest! – prawdę, którą można sobie tylko
stanęłam przy nim w 1952 r. karstwa. rzy zawsze o dziadkach pamiętają. śmieje się dziewięćdziesięciolatek. wymarzyć.

Sportowcy zainaugurowali rok
W miniony weekend w Lubiczu odbyło się oficjalne rozpoczęcie roku akademickiego na WSKFiT oraz tradycyjne zawody Kryterium Asów
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk

To już trzecie otwarcie roku na wydziale w Lubiczu.

- Rozpoczynamy ten rok z nadzie- - Inauguracja kolejnego roku tysfakcją patrzymy na studentów około dwustu zawodników – infor- W ostatniej z kategorii, w której
ją na kolejne sukcesy i wysokie akademickiego jest okazją do wspól- kształcących się w tej szkole – mó- muje Bartosz Papurzyński, dyrektor ścigali się juniorzy młodsi, junio-
efekty kształcenia – powiedziała nej integracji w sportowym środo- wił włodarz gminy. – Trzy lata temu zawodów. – W tym roku wznowi- rzy, orliki oraz elita, czyli najwyższa
w trakcie spotkania inaugurują- wisku – podkreślała dr Ewa Stru- wspólnie otwieraliśmy to miejsce, liśmy ligę Uczniowskich Klubów półka światowego kolarstwa, udział
cego rok akademicki rektor prof. pińska-Thor. – Bardzo się cieszę, że a dziś patrzymy na tych, którzy Sportowych, w której znaleźli się wzięli zaproszeni goście – Michał
Wyższej Szkoły Kultury Fizycz- ponownie będziemy mogli realizo- w czerwcu będą bronić dyplomu zawodnicy z Torunia, Grudziądza,
Gołaś oraz Łukasz Owsian.
nej i Turystyki im. Haliny Kono- wać zadania związane z aktywno- licencjata. Serdecznie więc dzięku- Olsztyna i Bydgoszczy. W całej za-
packiej dr Ewa Strupińska-Thor. ścią i sportem, które w naszym ży- ję za współpracę pomiędzy szko- bawie udział mogli wziąć nawet naj- - W tej całej zabawie nie chodzi-
Oficjalne uroczystości odbyły się ciu odgrywają ogromną rolę. Sport, łą a gminą. Wykonujecie państwo młodsi sportowcy. Na starcie więc ło o wynik, a popularyzację sportu –
w niedzielę 8 października na Wy- oprócz pozytywnego wpływu na piękną pracę – nie tylko dla studen- pojawiły się dzieci na rowerkach podkreśla trener szkółki kolarskiej
dziale Zamiejscowym w Lubiczu organizm, ma także funkcję wycho- tów, ale i dla całego regionu. biegowych, rowerzyści z rocznika w Grębocinie, główny organizator
Górnym. wującą pokolenia. I właśnie te za- Tradycyjnie inauguracja roku 2011 wzwyż oraz urodzeni w latach zawodów. – Rywalizuję z kompute-
dania realizujemy. Jednak sukcesu akademickiego połączona jest 2008-2010, stopniowo przechodząc rami, na których dziś dzieci skupia-
Lubicka uczelnia otworzyła Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej z odbywającym się w gminie Inte- do starszych roczników, zorgani- ją całą swoją uwagę. Kiedy ja jeździ-
drzwi przed studentami już po raz i Turystyki nie byłoby bez naszego gracyjnym Kryterium Asów Woje- zowaliśmy m.in. rywalizację w ka- łem, trener mógł wybierać spośród
trzeci. Swoją działalność placów- partnera – gminy Lubicz z wójtem wództwa Kujawsko-Pomorskiego. tegoriach ligi UKS, żaków i żakiń, dwustu zawodników, dziś, będąc po
ka, której siedziba główna znaj- na czele. Rozpoczynamy ten rok Kolarze mieli okazję stanąć już po młodzików i młodziczek oraz ko-
drugiej stronie, mam do wyboru
duje się w Pruszkowie, rozpoczęła z nadzieją na dalsze wspólne dzia- raz dziesiąty na wspólnym starcie biet open, w której z zawodniczka-
w październiku 2015 r. Porozumie- łania i wielkie sukcesy. z mistrzami tej dyscypliny spor- mi zawodowego peletonu zmierzyła garstkę. Walczę o to, by dać szansę
nie w tej sprawie wójt gminy Lu- W trakcie spotkania ze studenta- tu. Organizatorem wydarzenia był się jedna amatorka – Justyna Krzyż- dzieciom na prowadzenie aktywne-
bicz Marek Olszewski oraz obecna mi do tej współpracy nawiązał rów- UKS Copernicus - Akademia Ko- kowska. Nie zabrakło również zma- go trybu życia. A jeżeli przy okazji
rektor szkoły podpisali w kwietniu nież wójt Marek Olszewski. larska Michała Kwiatkowskiego. gań w grupie masters/amator oraz uda się odkryć jakiś sportowy dia-
w 2014 roku. - Jako samorząd z ogromną sa- - W zawodach wystartowało nauczycieli, VIP-ów i trenerów. ment, będę naprawdę szczęśliwy.
Poza Toruń . 13 października 2017
14 POWIAT

Leszcz-Kończewice rowerem Będzie cieplej i oszczędniej
Na terenie powiatu znajduje się ponad 70 km dróg rowerowych. Obecnie powstaje
Zmniejszone koszty ogrzewania
i modernizacja zużytych urzą-
W 2014 r., w ramach podobne-
go zadania, modernizację cieplną
dzeń grzewczych to wynik prac przeszedł także DPS w Dobrze-
kolejny odcinek zakończonych w Domach Pomocy jewicach, w której stara i mocno
mogli w bezpiecznych miejscach Społecznej w Pigży i Dobrzeje- zużyta już kotłownia funkcjono-
przystanąć. Przed przystąpieniem wicach. Do zmian przymierza się wała od 1998 r. Wartość tego za-
do realizacji zadania jego inicjato- również DPS w Browinie. dania to koszt ponad 1 mln 596
rzy spotkali się z mieszkańcami. tys. zł. W ramach Europejskiego
- Na zebraniach przedstawiliśmy W powiecie toruńskim działa- Funduszu Rozwoju Regionalnego
zakres zadań, który jest przed nami ją cztery DPS-y: w Pigży, Wielkiej działania te dofinansowano w 85%.
i to, co się z nim dla mieszkańców Nieszawce, Dobrzejewicach i Bro- Pozostałe 15% to fundusze wkładu
sołectw wiąże – tłumaczy przed- winie. Do niedawna problemem własnego. W przypadku wymiany
stawiciel Starostwa Powiatowego każdego z nich były ogromne kosz- ogrzewania w DPS-ie w Dobrzeje-
w Toruniu. – Inwestycje te powstają ty ogrzewania. Dzięki inwestycjom, wicach możemy mówić o rocznych
dla mieszkańców. Gmina Łubianka w których partycypowało Staro- oszczędnościach rzędu 74 tys. zł.
jest strategicznym partnerem tego stwo Powiatowe, w dwóch z nich Obecnie ogłoszono również
zadania. już się to zmieniło. Kolejne czekają przetarg na modernizację cieplną
Inwestycja ma powstać do 31 na wsparcie. w największym na terenie powiatu,
Do końca sierpnia 2018 r. miesz- cą drogi łączącej Leszcz z Koń- sierpnia 2018 r. Do tego czasu co - W 2012 r. rozpoczęliśmy reali- trzypoziomowym budynku Domu
kańcy gmin Chełmża oraz Łu- czewicami – informuje członek miesiąc odbywać się będą spotka- zację wymiany pomp ciepła w Pig- Pomocy Społecznej w Browinie.
bianka zyskają kolejną ścieżkę zarządu powiatu toruńskiego Mi- nia z inwestorem. Jak podkreśla ży w ramach zadania „Przebudo- Umowa dotycząca zadania
rowerową. Odcinek o długości rosław Nawrotek. – Złożyliśmy Mirosław Nawrotek, ma to na celu wa systemu ogrzewania budynku „Przebudowa systemu ogrzewania
ponad 8 km połączy miejscowość również wniosek o dofinansowanie mobilizację realizatora i pozwo- i przygotowania ciepłej wody użyt- budynku i przygotowania ciepłej
Leszcz z Kończewicami. Ślad tra- w ramach Zjednoczonych Inwe- li szybciej rozwiązać ewentualne kowej przez zastosowanie zespo- wody użytkowej przez zastosowa-
sy przebiegnie przez Pigżę, Brąch- stycji Terytorialnych Regionalnego napotkane problemy. W konsulta-
cjach na miejscu mogą być również łów pomp ciepła wykorzystujących nie zespołów pomp ciepła wyko-
nowo, Biskupice i Warszewice. Programu Operacyjnego Woje- energię geotermalną ziemi dla DPS rzystujących energię geotermalną
Koszt zadania to 2,7 mln zł. wództwa Kujawsko-Pomorskiego obecni mieszańcy.
- Ta inwestycja nie jest ostatnią w Pigży” – informuje radny Mi- ziemi oraz wspomagającej insta-
na lata 2014-2020. Odcinek ten jest rosław Nawrotek. – Podejmując lacji paneli słonecznych w DPS
Wciąż rozwijająca się infrastruk- kluczowy, ponieważ wpinamy się – podsumowuje radny. - W bliższej
perspektywie powiat zyska kolej- temat odnawialnych źródeł ener- w Browinie oraz budowa instalacji
tura rowerowa na terenie powiatu tym samym w trasę Toruń-Unisław. gii, staramy się zwracać uwagę na fotowoltaicznej wraz z docieple-
toruńskiego zachęca do zwiedzania Celem inwestycji jest stworzenie nych siedem dróg w ramach ZIT,
z czego czterech liderem jest Staro- oszczędności. Przed modernizacją niem budynku nr 56 tzw. Tarasow-
regionu na dwóch kółkach. Możli- spójnej sieci tras rowerowych. koszty zużycia energii w ciągu roku ca. Termomodernizacja budynku
wości zajrzenia do zakątków mia- Ośmiokilometrowa trasa na ca- stwo Powiatowe, trzech zaś samo-
łym odcinku wyłożona zostanie rząd województwa kujawsko-po- wynosiły ponad 90 tys. zł. Dziś nr 60 w DPS Browino” została już
steczek i wsi zwiększają się każdego
roku dzięki realizowanym inwesty- masą bitumiczną. Na terenach le- morskiego. W styczniu ogłosimy możemy mówić o oszczędnościach podpisana.
cjom. śnych pojawi się zaś kruszywo na- konkurs na wykonanie prac na po- rzędu 50%. Przewidywany termin ukończe-
- Na początku października turalne. Przy ścieżce powstaną też zostałych odcinkach dróg. Koszt tego zadania wyniósł pra- nia prac w DPS w Browinie to 2018
podpisaliśmy umowę z wykonaw- wiaty przystankowe, aby rowerzyści wie 654 tys. zł. Jego refundacja wy- r.
(MC) niosła 75%. (MC)
REKLAMA

Domy w zupełnie NEW HOUSE
tel. 668 878 678
nowym stylu newhouse@interia.pl

JEST WIELE ARGUMENTÓW ZA TYM, ABY ZAMIESZKAĆ NA ZAMIESZKAJ W JEDNORODZINNYM ogród. Ziemia wokół domów nadaje się idealnie do sadzenia
ATRAKCYJNYM OSIEDLU NEW HOUSE W ROZGARTACH Domy typu bungalow budowane są od podstaw pod klucz drzew i krzewów, dzięki którym dom zyska własny niepowta-
przez firmę New House. Wszystkie rodzaje wzniesionych tu rzalny styl. Osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie
Nowoczesne osiedle w modernistycznym stylu zbudowała fir- domów zaprojektowane zostały przez renomowane pracow-
ma New House posiadająca kilkunastoletnie doświadczenie nie projektowe. Wnętrza domów uwzględniają nowocze- szeregowej usytuowane jest w spokojnej i bezpiecznej okolicy,
w stawianiu budynków mieszkalnych w zabudowie jednoro- sne trendy architektoniczne, są funkcjonalne i eleganckie, niemalże na granicy miasta. To położenie jest dodatkowym
dzinnej, bliźniaczej i szeregowej oraz w tworzeniu osiedli przy- a przede wszystkim dają poczucie przytulności i bezpieczeń- atutem dla tych, którzy lubią aktywny wypoczynek. W naj-
jaznych mieszkańcom. Z pewnością do takich należy Osiedle stwa. Układ pomieszczeń daje przyszłym mieszkańcom nie- bliższym otoczeniu osiedla znajdą ścieżki rowerowe, szlaki
New House w Rozgartach, usytuowane nieopodal granic To- ograniczone możliwości aranżacyjne.
piesze i lasy bogate w runo leśne. Na koniec jeszcze ważna
runia, a to sprawia, że dojazd samochodem z miasta zajmuje informacja: cena za 1mkw. już od 2600.
ZAMIESZKAJ W SZEREGOWYM
niewiele czasu, bo na drodze do Bydgoszczy nigdy nie ma Każdy dom sąsiaduje z nowymi budynkami i jest otoczony
korków. działką, z której można uczynić własny niepowtarzalny NAJLEPSZA CENA W OKOLICY

Poza Toruń . 13 października 2017
GMIINA CHEŁMŻA 15

Po drodze na ziemniaki
Święto Pieczonego Ziemniaka zainaugurowało uroczyste otwarcie zmodernizowanej drogi w gminie Chełmża
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk
Zapach unoszących się w powie- To kluczowa inwestycja dla kie- nież zasmakować gziku, który po
trzu potraw z ziemniaka przycią- rowców, którzy przez drogę wo- dziś dzień w swoich domach poda-
gnął na plac przy szkole w Głu- jewódzką nr 551 chcą skrócić so- jemy.
chowie smakoszy tradycyjnych bie dojazd do trasy wojewódzkiej Podczas Święta Pieczonego
jesiennych dań. Święto Pieczo- Bydgoszcz-Strzyżawa. O poprawie Ziemniaka coś dla siebie znaleźli
nego Ziemniaka towarzyszyło jakości funkcjonowania mieszkań- także najmłodsi – były frytki z ro-
otwarciu nowej drogi Nawra-Głu- ców okolicznych sołectw wspo- dzimych warzyw, pyzy z mięsem
chowo. mniał również toruński starosta. czy ziemniaczane placki, a także
- Droga Nawra-Głuchowo ma powitalny tort.
Oficjalne otwarcie drogi łączą- już swoją historię – przypomniał - Jako koło działamy od czter-
cej Nawrę z Głuchowem odbyło się Mirosław Graczyk. – Długo o niej nastu lat, a na takiej zabawie spoty-
w sobotę 7 października. Uroczy- rozmawialiśmy, a w modernizację kamy się po raz dziesiąty – podsu-
stego przecięcia wstęgi dokonali: wspólnie włożyliśmy bardzo dużo mowują gospodynie. – I za każdym
starosta toruński Mirosław Gra- pracy. Jednak inwestycja ta by nie razem doskonale się bawimy.
czyk, wójt gminy Chełmża Jacek powstała, gdyby nie współpraca

‘‘
Czarnecki, sołtysi, a także najmłod- z samorządem gminnym. Na tere-
nie powiatu to-
ruńskiego znaj-
duje się ponad
300 km dróg,
z czego do tej
pory wyremon-
towaliśmy 60%.
C ,
ieszę się że doczekałem tak Wybór tej trasy
nie był więc ła-
ważnego dla mieszkańców wydarze twy. Korzystajcie -
z niej bezpiecz-
nia.M ,
am nadzieję że droga będzie nie i rozważ-
nie, tak by przy
nam wszystkim długo służyła . drodze nie było
krzyży.
Nowa inwe-
si mieszkańcy z rodzicami, którzy stycja na terenie gminy kosztowa-
przyglądali się tej długo wyczeki- ła ponad 713 tys. zł, z czego urząd
wanej inwestycji. Prace na tym od- przeznaczył na remont prawie 157
cinku rozpoczęte zostały już kilka tys. zł. Koszt 556 tys. zł sfinansował
lat temu. Pierwszy zmodernizowa- powiat.
ny odcinek o długości 1,4 km od- Po oficjalnych uroczystościach
dano w 2012 r. Obecnie mieszkań- goście oraz mieszkańcy udali się na
cy mogą korzystać już z całej drogi festyn odbywający się przy szko-
o długości prawie 4 km. le w Głuchowie. Tam panie z Koła
- O potrzebie remontu tej drogi Gospodyń Wiejskich przygotowały
słyszałem już trzydzieści lat temu – tradycyjne potrawy z ziemniaków.
mówi wójt Jacek Czarnecki. – I choć - Od dzieciństwa pamiętamy, jak
powstała co najmniej trzy dekady w naszych domach przygotowywa-
za późno, cieszę się, że doczekałem ło się bulwy w parniku – wspomi-
tak ważnego dla mieszkańców wy- nają panie z KGW Głuchowo. – Na
darzenia. Mam nadzieję, że będzie festynie podawaliśmy go z cebulką
nam wszystkim długo służyła. na liściu kapusty. Można było rów-

Trójkołowce Zbliżeniowo
Niepełnosprawni mieszkańcy Aby zapłacić podatki i lokalne
gminy Chełmża otrzymali pre- opłaty w Urzędzie Gminy Chełm-
zenty od chełmżyńskiego od- ża, wystarczy teraz karta płatnicza
działu Polskiego Czerwonego lub smartfon. Urzędnicy zyskali
Krzyża. Są to trzykołowe rowery, bowiem terminal do transakcji
dzięki którym osoby z problema- bezgotówkowych.
mi ruchowymi mogą bezpiecz- - Nasza gmina przystąpiła do
nie się poruszać. programu upowszechniania płat-
ności bezgotówkowych w urzędach
- Po raz drugi dostarczamy trój- administracji publicznej – infor-
kołowce mieszkańcom gminy – muje Katarzyna Orłowska z Urzędu
mówi Alicja Jabłońska, kierownik Gminy Chełmża. - Program realizo-
biura Oddziału Rejonowego PCK wany jest przez Ministerstwo Roz-
w Chełmży. – To stabilne, proste woju przy współpracy z Krajową
w obsłudze urządzenia z bagażni- Izbą Rozliczeniową. Dzięki temu
kiem z obniżoną ramą. Pomagają ani nasz urząd, ani nasi mieszkańcy
niepełnosprawnym w byciu ak- nie ponoszą żadnych dodatkowych
tywnym fizycznie. kosztów.
Takie rowery to niemały wyda- Co ciekawe, do płatności nie po-
tek. Pięć sztuk kosztowało ponad trzebujemy nawet karty. Wystarczy
10 tys. zł. Osoby, które je otrzy- przypisać nasz środek płatniczy do
mały, zostały wytypowane przez smartfonu (płatność w technologii
Gminny Ośrodek Pomocy Spo- NFC), skorzystać z aplikacji PeoPay
łecznej. lub kodów BLIK (generowanych
np. w aplikacji naszego banku).
(ŁP)
(ŁP)
Poza Toruń . 13 października 2017
16 MIASTO CHEŁMŻA

Indeksy wręczone
przyznaje Urszula Gużyńska. – To
doskonały sposób na spędzenie
czasu i poznanie wielu dziedzin
wiedzy i pojęć, o których do tej
pory nie mieliśmy pojęcia.
Kilkadziesiąt osób uczestniczy w spotkaniach Uni- Warto zauważyć, że członkowie
UTW nie ograniczają się tylko do
wersytetu Trzeciego Wieku codwutygodniowych wykładów.
Łukasz Piecyk | fot. nadesłane Organizują wspólne wyjazdy czy
spotykają się we wtorki o godz. 16
Studenci UTW już po raz szósty chociaż zapisanych mamy kilku- w klubie pod ratuszem.
zainaugurowali w Chełmżyńskim nastu członków więcej – informuje Ostatni, środowy wykład doty-
Ośrodku Kultury rok akademicki. starosta roku Urszula Gużyńska. czył śladów polskości na Kresach.
Przed uczestnikami kolejny rok – Do naszej grupy dołączyło ko- Najbliższe spotkanie odbędzie się
ciekawych wykładów oraz spo- lejnych 7 osób, od których dziekan natomiast 25 października o godz.
tkań w gronie znajomych. przyjął ślubowanie. 15.30 i będzie dotyczyło kultury Za-
Pomysł Uniwersytetu Trzeciego chodu. Wtedy także chętne osoby
„Medycyna niekonwencjonalna Wieku przyjął się z dużym uzna- mogą dopisać się do grupy wykła-
w nowoczesnym społeczeństwie” – niem. dowej (semestr kosztuje 50 zł). Do
to tytuł wykładu inaugurującego 27 - Bardzo się cieszę, że tych kil- wśród starszej części naszego spo- nia. UTW był punktem wyjścia do końca stycznia uczestnicy wysłu-
września semestr UTW w Chełm- ka lat temu udało się zainicjować łeczeństwa. Chcę podkreślić, że to wielu nowych inicjatyw. chają także wykładów o psychologii
ży. Wygłosił go dziekan i prof. Wyż- Uniwersytet w naszym mieście – także najmłodszy pod względem Sporo osób uczęszcza na wykła- szczęścia, Czarnogórze, regułach
szej Szkoły Gospodarki dr inż. Ce- mówi Jerzy Czerwiński, burmistrz średniej wieku uczestników oddział dy w ramach UTW nieprzerwanie wywierania wpływu na ludzi, en-
zary Kościelak. Chełmży. – Pomysł zakiełkował wśród tych uniwersytetów. Jego od samego początku. doprotezie stawu biodrowego oraz
- Nowy rok rozpoczęło 57 osób, i do dzisiaj świetnie funkcjonuje uczestniczy kreują kolejne działa- - Wyczekujemy tych spotkań – zasadach savoir vivre’u.

Obiekt dla wszystkich Łączy epoki
Z okazji Europejskiego Dnia Se-
Na terenie Stadionu Miejskiego - Prace na stadionie rozpoczęły niora w Chełmżyńskim Ośrodku
w Chełmży trwają prace związane się i są w fazie początkowej – in- Kultury odbędzie się recital Lau-
z budową nowego zaplecza szat- formuje Zdzisław Stasik, naczelnik ry Łącz „Między mną a Tobą”.
niowo-socjalnego. Wydziału Gospodarki Miejskiej Wydarzenie zaplanowano na 18
w Chełmży. – Spośród trzech ofert, października. Początek programu
Dotychczasowy obiekt spełnia- które stanęły do przetargu, najlep- artystycznego o godz. 15.30.
jący zadania zaplecza z pewnością sza okazała się wystosowana przez
nie mógłby zostać uznany budyn- firmę Cezar Piotra Preussa. Głów- Laura Łącz to aktorka i pisarka
kiem na miarę XXI wieku. Od kilku ne czynniki brane pod uwagę przy znana m.in. z ról w serialach „Na
lat włodarze Legii Chełmża czyni- rozpatrywaniu propozycji przetar- Wspólnej”, „Na dobre i na złe”,
li starania, aby to zmienić. Teraz gowych to oczywiście kwota wy- „Klan”.
w końcu tak się stanie. konania, ale również długotermi- Goście usłyszą piosenki z okre-
su międzywojennego oraz utwory
współczesne, którym towarzyszyć
będzie poezja Tuwima, Leśmiana
Budynek zostanie przystosowany do korzystania przez osoby nie- czy Gałczyńskiego. Recital będzie
pełnosprawne. także okazją do zapoznania się
z książkami dla dzieci jej autor-
nowy okres gwarancji. Wykonawca w pełni przystosowany do korzy- stwa - „Abecadłem” oraz „Bajkami
musiał także zapewnić, że pomimo stania z niego przez osoby niepeł- i wierszami na cztery pory roku”.
wykonywanych prac budynek bę- nosprawne. Choć prawdopodob- Wstęp na wydarzenie jest bez-
dzie do dyspozycji uczestniczącej nie największy użytek z budynku płatny.
w rozgrywkach Legii Chełmża. będzie miał klub piłkarski Legia (ŁP)
Obiekt zostanie wykonany Chełmża, to nie będzie on własno-
ścią tego podmiotu. Chcemy, aby BURMISTRZ CHEŁMŻY
w konstrukcji tradycyjnej muro-
wanej ze stropodachem żelbeto- obiekt w miarę możliwości służył informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy
wszystkim mieszkańcom Chełmży, z dnia 21 sierpnia
wym krytym papą termozgrzewal- 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (
ną. Bryła budynku będzie zwarta zaś jego zarządcą będzie Ośrodek Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. ) w siedzibie
Sportu i Turystyki. Urzędu Miasta Chełmży przy ul. gen. J.
i przykryta dachem płaskim. Hallera 2 oraz na stronie internetowej urzędu
- Do dyspozycji potencjalnych Budynek ma być w pełni gotowy www.bip.chelmza.pl zostały wywieszone na
do użytku na początku przyszłego okres 21 dni wykazy nieruchomości przezna-
użytkowników oddane zostaną czonych do:
szatnie dla zawodników i sędziów, lata, a konkretnie na 22 czerwca – sprzedaży w trybie bezprzetargowym na
magazyny, toalety, natryski czy 2018 r. kiedy wyznaczono ostatecz- rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 32
w budynku przy ul. ks. P. Skargi 8;
niewielkie pomieszczenia biurowe ny termin realizacji zamówienia. – wydzierżawienia w trybie bezprzetargo-
– mówi Zdzisław Stasik. – War- wym cz. dz.1/2 z obrębu 1; cz. dz :12/3 i 26/29
z obrębu 4; cz. dz. 361/20 i dz. 40/11 z obrębu
to wspomnieć, że obiekt będzie (KŻ) 9; cz. dz. 7/4 z obrębu 15.

Poza Toruń . 13 października 2017
MIASTO CHEŁMŻA 17

Sezon zakończony z przytupem
Kolejni reprezentanci Włókniarza Chełmża przynoszą swoimi wynikami chlubę klubowi i miastu
Będzie piękniej
Chełmżyński magistrat ma ko-
lejny pomysł na zwiększenie
atrakcyjności terenów nad Jezio-
go Łapczyńskiego, zaś srebro wy- rem Chełmżyńskim. Tym razem
walczyły Basia Zdrojewska i Zosia mowa o pomoście rekreacyjnym
Więcławska. z pływającą sceną.
Ostatnim poważnym akcentem
sezonu były Międzywojewódzkie Póki co urzędnicy rozstrzy-
Mistrzostwa Młodzików rozgry- gnęli, kto przygotuje dokumenta-
wane w Bydgoszczy. Do zawodów cję projektową tej inwestycji. Do
przystąpiła blisko 30-osobowa re- czego jest ona potrzebna? Bez niej
prezentacja Włókniarza, która za- urząd nie może uzyskać stosow-
notowała rekordowy, 25-punktowy nych decyzji administracyjnych
występ, dający ostatecznie drugie czy ruszyć z przetargiem na wyko-
miejsce w klasyfikacji drużynowej. nawcę inwestycji.
Chełmżanie ustąpili tylko gospo- Pomysł zakłada budowę kon-
darzom z Zawiszy, zaś okazali się strukcji z desek, balustrady po jed-
lepsi od innych miejscowych klu- nej ze stron, pomostu pływającego
bów - Astorii i Kopernika - czy też o szerokości 3 m i długości łącz-
od ekip z Gdańska lub Człuchowa. nej do 150 m, pływającej sceny na
- Zawisza to obecnie najlepszy planie kwadratu o wymiarach 10
klub w skali kraju, więc nie mamy m i rozbieralnym zadaszeniu, po-
Uzdolnieni kajakarze świętowali Polski Młodzików, które okazały się zaś Antoni Łapczyński, Olaf Wi- się czego wstydzić – mówi Tomasz
sukcesy podczas zawodów w Au- być najlepszymi w historii Włók- niarski, Jakub Szyjkowski i Szymon mostu wyposażonego w stanowi-
Szwed, trener Włókniarza. – Warto sko dla ratowników oraz miejsca
gustowie, Poznaniu i Bydgoszczy. niarza, jeżeli chodzi o tę kategorię Tomaszewski ukończyli zawody dodać, że z roku na rok udaje nam
Młodzi sportowcy już teraz wyka- wiekową. Najpierw młodzi kana- z tytułem wicemistrzów Polski. wypoczynkowego z zadaszeniem.
się zmniejszać dystans do nich. Je- - Taka scena letnia z nowym
zują predyspozycje, aby w przy- dyjkarze Dawid Grabowski, Jakub Od 15 do 17 września w Augusto- stem bardzo podbudowany posta-
szłości nawiązać do rezultatów Hapke, Jakub Zieliński i Filip Hu- wie odbywały się Międzynarodowe pomostem będą gotowe najpóź-
wą naszych podopiecznych. Rok
swojego starszego kolegi, Barto- miński stanęli na najniższym stop- Długodystansowe Mistrzostwa Pol- niej wiosną 2019 r., ale przy odro-
temu mówiłem, że mamy za sobą
sza Grabowskiego. niu podium, a niedługo później na ski. Nie zabrakło tam oczywiście najlepszy sezon w historii klubu, te- binie szczęścia uda się zrealizować
tym samym miejscu zameldował przedstawicieli Włókniarza, a ich raz mogę śmiało powtórzyć te sło- tę inwestycję jeszcze jesienią 2018
Wrześniowe pasmo triumfów się Antoni Łapczyński, który brąz występy zasługują na duże brawa, wa. Dzięki treningom i działalności r. – zapowiada burmistrz Jerzy
podopieczni trójki trenerów - Ma- wywalczył indywidualnie. Drugi co staje się tradycją w przypadku klas sportowych rośnie nam grono Czerwiński. – To kolejne z naszych
cieja Zdrojewskiego, Tomasza dzień mistrzostw był równie dobry chełmżyńskich kajakarzy. Brązowe zawodników, którzy w przyszłości, działań na zwiększenie atrakcyj-
Szweda i Artura Lewandowskiego – trzecie miejsce przypadło tym medale trafiły na szyje dwójki Olafa w co gorąco wierzę, będą walczyli ności Jeziora Chełmżyńskiego.
- rozpoczęli na poznańskiej Mal- razem żeńskiej dwójce Nikoli Wi- Winiarskiego i Jakuba Szyjkowskie- o medale mistrzostw Europy i świa- Ostateczny kształt projektu po-
cie. Odbywały się tam Mistrzostwa śniewskiej i Martinie Wiśniewskiej, go, a także indywidualnie Antonie- ta. Oby tak dalej! (KŻ) znamy w marcu 2018 r. (ŁP)
REKLAMA

Poza Toruń . 13 października 2017
18 ŁUBIANKA

Nowa, stara
szkoła
Szkoła w Łubiance powoli nabiera blasku. Na kilka
tygodni przed zakończeniem prac już widać, że efekt
będzie imponujący
Robert Kamiński | fot. nadesłane
Modernizacja Szkoły Podstawo- wymagał tego od dawna.
wej w Łubiance ma się ku koń- Modernizacja na taką skalę to
cowi. Do ostatecznego odbioru ogromne wyzwanie, zwłaszcza pod
prac zostało jeszcze kilka tygodni. względem logistycznym. Spowo-
Z początkiem listopada placówka dowane jest ono głównie tym, że
zostanie oddana do użytku. dwie różne firmy zmuszone są wy-
konywać prace równolegle w tym
Że remont szkoły był koniecz- samym czasie. Aby posuwały się
nością – to nie ulega wątpliwości płynnie do przodu, ekipy nie mogą
dla żadnego mieszkańca gminy. Za- wchodzić sobie w drogę. Dlatego
równo uczniowie, rodzice, jak i na- należało zadbać o należytą organi-
uczyciele postulowali to od dawna. zację pracy. I to udało się znakomi-
Jakkolwiek prace jeszcze trwają, to cie.
już wyłania się z nich dzieło god- Pierwszym elementem moder- Sale lekcyjne wyposażone są m.in. w tablice interaktywne.
ne podziwu. Widać to już teraz, na nizacji był remont starszej części i wykonano w pełni nową kanali- - Prace te potrwają maksymal- wiona szkoła będzie dobrze służyła
obecnym etapie modernizacji. szkoły. Prace objęły głównie koryta- zację, docieplono połaci dachowe, nie do końca października – doda- obecnemu i kilku kolejnym pokole-
- Główny budynek szkoły rze oraz sale dydaktyczne. Ten etap je wójt gminy Łubianka. – Już od
wymieniono instalację elektryczną niom uczniów i nauczycieli. Warto
w Łubiance ma już kilkadziesiąt został już pomyślnie zakończony.
lat – mówi wójt gminy Łubian- Od początku okresu wakacyjnego oraz montaż oświetlenia LED, wy- listopada zarówno uczniowie, jak dodać, że koszt modernizacji całe-
ka Jerzy Zająkała. – W tym czasie zdążono już wykonać znakomi- mieniono instalację centralnego i nauczyciele będą mogli korzystać go budynku szkolnego jest niebaga-
modernizowany był co najmniej tą większość prac remontowych, ogrzewania w całym obiekcie. z całkowicie odmienionego budyn- telny i wyniesie ponad 2,4 mln zł.
kilka razy. 24 lata temu dobudowa- w tym m.in. wykonano roboty Dwa ostatnie elementy całej ku. Praktycznie rzecz biorąc, obiekt Trzeba przyznać, że to kwota
no całe nowe skrzydło, w tym salę rozbiórkowe, wyrównano istnieją- inwestycji, które zostały do wy- będzie pod każdym względem poważna, ale cel, na jaki została
gimnastyczną. Kilkanaście lat temu ce tynki, wykonano warstwy wy- kończenia, również znajdują się nowy. Będzie spełniał najwyższe spożytkowana, budzi szacunek. Bo
wykonano podstawowe prace ter- równujące na posadzkach w całej na etapie bardzo zaawansowanym: standardy zarówno funkcjonalne, czy można roztropniej wydać fun-
momodernizacyjne całego obiektu. szkole, ułożono płytki na zapleczu modernizacja kluczowej dla szko- jak i energetyczne. Również pod dusze publiczne niż na edukację
Jednak w tak pełnym zakresie jak kuchennym, ułożono wykładziny ły sali gimnastycznej oraz montaż względem estetycznym nie będzie młodzieży, czyli pomyślność przy-
obecnie modernizacji jeszcze nie obiektowe, wymieniono wszystkie trzech pomp ciepła o nominalnej można niczego mu zarzucić. Nie szłego pokolenia? Pisaliśmy o tym
przechodził. Trzeba przyznać, że stolarki drzwiowe, zdemontowano łącznej mocy ok. 170 kW. ulega wątpliwości, że tak odno- wielokrotnie: nie można.

Bieg po wolność O sole mio
Kolektory słoneczne wytwarzające prąd z energii
Tradycyjnie Święto Niepodległości w gminie Łubianka zostanie uczczone na
sportowo. W sobotę 11 listopada odbędzie się już 21. edycja Biegu Niepodległości słonecznej cieszą się coraz większą popularnością. Wielu
11 kilometrów na 11 listopada.
mieszkańców decyduje się na montaż takich urządzeń
Tej symboliki nie trzeba nikomu na swoich posesjach
w gminie Łubianka tłumaczyć.
Zwłaszcza miłośnikom biegów. Gmina Łubianka od dawna stawia bianka”, współfinansowany przez
na ekologię i rozwiązania prośro- Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
11-kilometrowa trasa tegorocz- dowiskowe, sprzyjające zmniej- dowiska i Gospodarki Wodnej.
nego biegu prowadzić będzie przez szeniu zanieczyszczenia powie- - Chętnych było wielu, ale osta-
malownicze zakątki gminy, których trza i emisji dwutlenku węgla do tecznie na partnerstwo z gminą
w Łubiance nie brakuje. Honoro- atmosfery. w tym projekcie zdecydowało się
wy start nastąpi o godz. 12 sprzed dziesięciu mieszkańców – mówi
Szkoły Podstawowej w Pigży, zaś Przypomnijmy, że w latach 2011- wójt gminy Łubianka Jerzy Zająka-
start ostry przy ul. Szkolnej, w oko- 2012 na ok. 700 budynkach prywat- ła. – Na ich posiadłościach zostały
licach skrzyżowania drogi nr 553 nych i publicznych w całej gminie zamontowane zestawy fotowolta-
z ul. Leszczynową. Trasa będzie zamontowane zostały zestawy ko- iczne o łącznej mocy 61 kW. W tych
wiodła drogą wojewódzką nr 553 lektorów słonecznych. Głównym dziesięciu budynkach prąd będzie
do ul. Zamkowej w Łubiance, któ- przeznaczeniem tych urządzeń wytwarzany z energii słonecznej.
ra doprowadzi biegaczy do Zamku jest przede wszystkim ogrzewanie Łączna wartość tego projektu
Bierzgłowskiego. Dalej trakt pro- wody użytkowej. Instalacje te za- wyniosła nieco ponad 310 tys. zł.
wadził będzie przez pełen uroków montowano w ramach projektu Re- Dotacja z Narodowego Funduszu
wąwóz leszczyński, Leszcz aż do finansowe (odpowiednio do zaję- dzieci i młodzieży. Dla najmłod- gionalnego Programu Operacyjne- Ochrony Środowiska i Gospodarki
Pigży, gdzie meta tradycyjnie usy- tych miejsc: 500 zł, 300 zł i 200 zł) szych grup wiekowych przygoto- go, a dofinansowanie tej inwestycji Wodnej osiągnęła poziom 40%.
tuowana będzie na stadionie przy dla trzech pierwszych zawodników wano dystanse od 100 m do 1400 wyniosło 75%. Dodajmy przy okazji, że wiosną
szkole. w klasyfikacji generalnej oraz dla m. Zapisy do tej rywalizacji także W tym roku zrealizowane zosta- gmina złożyła do Urzędu Marszał-
Limit startujących w biegu trzech pierwszych kobiet. Ufun- prowadzone są elektronicznie na ło kolejne proekologiczne przed- kowskiego dokumenty na kolejny
głównym wynosi 800 osób. Zapi- dowane zostały również puchary stronie www.maratonypolskie.pl sięwzięcie, tym razem z zakresu konkurs „solarny”. Projekt dotyczy
sy prowadzone są wyłącznie drogą dla najlepszych w klasyfikacjach: fotowoltaiki (dziedzina nauki 126 obiektów prywatnych, których
elektroniczną na stronie interne- oraz w dniu biegu w biurze zawo- i techniki zajmująca się przetwa-
generalnej, kobiet, poszczegól- właściciele wyrazili zainteresowa-
towej www.maratonypolskie.pl. dów, w godz. 9.00-9.55. Wpisowe rzaniem światła słonecznego na nie montażem kolektorów słonecz-
nych kategoriach wiekowych oraz
Przyjmowanie zgłoszeń zostanie w klasyfikacji drużynowej. Wszy- dla dzieci i młodzieży wynosi 5 zł. energię elektryczną – wytwarzanie nych.
zamknięte 8 listopada o godz. 23.59. scy uczestnicy biegu otrzymają Początek tej rywalizacji o godz. 10. prądu elektrycznego z promienio- - Obecnie oczekujemy na roz-
Opłata wpisowa wynosi 35 zł (do pamiątkowy medal i koszulkę tech- Jak co roku organizatorem XXI wania słonecznego przy wykorzy- strzygnięcie tego konkursu – pod-
31 października) i 40 zł (od 1 do 8 niczną. Na mecie na sportowców Biegu Niepodległości jest Klub Ma- staniu zjawiska fotowoltaicznego). sumowuje wójt Zająkała. – W tym
listopada). Warto więc się pośpie- czekał będzie ciepły posiłek i napój. ratoński Truchcik Łubianka, przy Był to projekt pn. „Wsparcie konkretnym przypadku można li-
szyć! Przy okazji XXI Biegu Niepodle- współpracy z Centrum Kultury energetyki rozproszonej poprzez czyć na dofinansowanie w wysoko-
Dodajmy również, że organiza- głości, również zgodnie z tradycją, w Łubiance. zakup i montaż instalacji fotowol- ści do 50% wartości projektu.
tor przewidział atrakcyjne nagrody odbędą się biegi towarzyszące dla (RK) taicznych na terenie gminy Łu- (RK)
Poza Toruń . 13 października 2017
ZŁAWIEŚ WLK. 19

Nowiutkie czerwone volvo
Chwilę po godz. 18 na plac remi- Bulińskiego na ciepłą kiełbaskę
zy Ochotniczej Straży Pożarnej z grilla oraz zimne napoje, oczy-
w Toporzysku podjechał fabrycz- wiście bezpłatnie. Warto również
nie nowy ratowniczo-gaśniczy zaznaczyć, że miejscowa piekarnia
samochód na podwoziu Volvo Mr. Max z Toporzyska przekazała
FL 280, zbudowany przez firmę na uroczystość świeżutkie, znako-
22 września na długo pozostanie w pamięci druhów z jednostki OSP Toporzysko. Bocar. Strażacy nie kryli radości. mite bułeczki, które rozeszły się
Tego dnia otrzymali na własność strażacki wóz. Prosto z fabryki I wzruszenia. w mgnieniu oka.
Nowy GBARt 3/16 to średni
Powitaniu nowego wozu, po- samochód ratowniczo-gaśniczy
Robert Kamiński | fot. Piotr Strzałek mimo dość przeciętnej pogody, zaopatrzony w zbiornik wodny
towarzyszyli licznie przybyli miesz- o pojemności 3000 litrów oraz
kańcy gminy oraz członkowie autopompę o wydajności 1600 l/
okolicznych jednostek OSP, którzy min. Dzięki specjalistycznemu
otoczyli nowy wóz korowodem wyposażeniu może brać udział
samochodów specjalnych. Nowy w działaniach ratowniczych pod-
czerwony pojazd zajechał przed czas wypadków komunikacyj-
swoją jednostkę w pełnej gali. nych. Auto otrzymało kryptonim
Swoją obecnością zaszczycili 349[c]85, czyli zastąpiło wycofane-
uroczystość reprezentanci władz go z podziału Mercedesa 911 SRt.
samorządu terytorialnego: wójt Specyfikacja marki Volvo pozwo-
gminy Zławieś Wielka Jan Surdyka liła zdecydować, aby było to auto
oraz jego zastępca Krzysztof Rak. pierwszowyjazdowe. Jest to jedyny
Powiat toruński reprezentował sta- pojazd uterenowiony z napędem na
rosta Mirosław Graczyk, któremu cztery koła.
towarzyszył wiceprzewodniczący Jednostka posiada aktualnie dwa
rady powiatu Andrzej Walczyński. samochody gaśnicze: w/w GBARt
Na uroczystości byli obecni rów- 3/16 Volvo FL oraz GCBA 3,5/24
nież m.in. reprezentant Urzędu Jelcz. Ponadto dysponuje Volkswa-
Marszałkowskiego Marcin Swa- genem Transporterem IV genera-
czyna oraz prezes zarządu komple- cji, który odtąd pełnił będzie służbę
mentariusza Mat-Bud Jacek Rut- jako SLRw wraz z łodzią hybrydo-
kowski. wą RibBrig Falcon 500 z 50-kon-
Druhowie jednostki OSP nym silnikiem Hondy.
z Toporzyska byli bardzo wzrusze- Wartość nowego pojazdu to 760
ni i przejęci uroczystością. Miłą tys. zł. Środki na jego zakup zostały
niespodziankę przygotowała im pozyskane z funduszy gminy Zła-
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, wieś Wielka, Krajowego Systemu
która spędziła pełne dwa dni na Ratowniczo-Gaśniczego, powiatu
malowaniu transparentów witają- toruńskiego oraz środków wła-
cych nowiutki fabrycznie samo- snych Ochotniczej Straży Pożarnej
chód. w Toporzysku.
Po zakończeniu części oficjalnej Oby nowy pojazd służył jak naj-
uczestnicy powitania zostali zapro- lepiej i… przydawał się jak najrza-
szeni przez naczelnika Mirosława dziej.

Nordic walking i pszczoły
imprezy warsztaty ekologiczne. gracja – podkreśla Maria Moulis.
Ich tematyka bardzo przypadła – Maszerujemy w celach rekreacyj-
do gustu wszystkim uczestnikom: nych, owszem. Ćwiczymy, bo zdro-
pszczoły leśne i ich relacje z ludźmi. wie jest wartością nie do przecenie-
- Ten pomysł okazał się strzałem nia. Uczestniczymy, bo ważna jest
7 października w Gutowie w gminie Zławieś Wielka odbyła się IV edycja imprezy w dziesiątkę – dodaje Maria Moulis. edukacja (w tym konkretnym przy-
– Mogliśmy dowiedzieć się wielu
rekreacyjno-sportowej „Idę po zdrowie” interesujących faktów o pszczołach.
padku mam na myśli poznawanie
zwyczajów pszczół). Ale idziemy
Że warto się integrować - nie trze- chętnych niezależnie od wieku Poznaliśmy historię bartnictwa za- również, a może nawet przede
walking przeplatany odpowiednio
ba nikogo przekonywać. Że warto i kondycji fizycznej. równo w gminie Zławieś Wielka, wszystkim, by wymieniać doświad-
dobranymi zestawami ćwiczeń. jak i w Toruniu. Wzbogaciliśmy
robić to wielopokoleniowo - prze- - Szczególnie cenne było dla nas Każdy uczestnik mógł dobrać so- czenia. Mieszkańcy wielkiego mia-
konali się po raz kolejny miesz- uczestnictwo seniorów w wieku również swoją wiedzę o poznanie
bie ćwiczenia specjalnie pod wła- wielu gatunków owadów, będących sta rozmawiają z mieszkańcami
kańcy Złejwsi Wielkiej. Razem 60+, a także osób o ograniczonej snym kątem, zależnie od kondycji wsi. Młodzi ze starszymi. Zdrowi
z zaproszonymi gośćmi z powiatu sprawności ruchowej – mówi Ma- bliższymi lub dalszymi „kuzynami”
i sprawności. Przewidziano rów- pszczół. z tymi, którzy mieli w życiu nieco
toruńskiego. ria Moulis, wiceprezes Fundacji mniej szczęścia. Wymieniamy żywo
„Leśna Droga”. – W połączeniu nież, niejako przy okazji, zabawy W imprezie uczestniczyło ok.
Impreza miała charakter ściśle z udziałem dzieci i młodzieży dało terenowe na trasach leśnych o dość 200 osób - w tym ponad połowa to poglądy, przekonania. Nieocenioną
integracyjny i kierowana była do to efekt w postaci bardzo udanej zróżnicowanym poziomie trudno- seniorzy - oraz wiele osób niepeł- pomoc świadczą starszym harcerze.
mieszkańców Torunia, powiatu imprezy wielopokoleniowej. ści: Gutowo – Górsk oraz Gutowo nosprawnych. Powiem nieskromnie, że wydaje mi
toruńskiego oraz gminy Zławieś W pierwszej części uczestnicy – Zławieś Mała. - Dopiero przy okazji spotkań się, że nasza impreza jest po prostu
Wielka. Do wspólnej zabawy na pod okiem doświadczonych in- Dodatkową atrakcją były spe- tak różnorodnych pokoleniowo ważna. I to dla wszystkich.
świeżym powietrzu zaproszono struktorów odbyli marsz nordic cjalnie przygotowane w ramach osób widać, jak ważna jest inte- (RK)
REKLAMA

Poza Toruń . 13 października 2017
20 WLK. NIESZAWKA i CZERNIKOWO

Wysiłek nagrodzony Na wyciągnięcie ręki
Z początkiem października szko- Uzupełnieniem jest także prze-
Gmina dba o zdolnych uczniów, fundując im stypendia ła w Cierpicach zyskała zieloną nośna tablica interaktywna. Dzięki
klasę. To miejsce promujące wa- niej można poznać odgłosy po-
chce tym samym zwiększyć zaan- lory gminy i pomagające uczniom szczególnych ptaków. Uczniowie
gażowanie uczniów w zdobywanie w praktyczny sposób poznać mogą również skorzystać z gier
wiedzy, wyróżnić ich ciężką pracę przyrodę. pamięciowych, które wykorzystują
i wzmacniać poczucie własnej war- rysunki ptaków oraz zdjęcia cieka-
tości oraz więzi z lokalną społecz- Pomysł zaadaptowania tego wych miejsc na mapie gminy, m.in.
nością. typu przedsięwzięcia przypadł do wydm śródlądowych.
- To inwestycja na dłuższy czas gustu zarówno władzom gminy, jak Ciekawą częścią jest tablica do-
i mam nadzieję, że z pożytkiem – i szkoły. tycząca drzew. Poza informacjami
mówi Kazimierz Kaczmarek, wójt - Cierpice to miejscowość po- nieodłączną częścią tego miejsca są
gminy Wielka Nieszawka. – Mło- łożona wśród lasów Puszczy Byd- prawdziwe, podpisane fragmenty
dych trzeba wspierać. goskiej – tłumaczy Kazimierz
Uroczyste wręczenie listów gra- drzew, które uczniowie mogą do-
Kaczmarek, wójt gminy Wielka kładnie obejrzeć i analizować.
tulacyjnych odbyło się 29 wrze- Nieszawka. – Ugruntowanie wie-
śnia w obecności włodarza gminy, - To pięta achillesowa wielu
dzy na temat tych terenów w taki osób, także dorosłych – przyznaje
przewodniczącego Rady Gminy sposób jest bardzo wartościowe. To
Ireneusza Śmiechowskiego, samych Aleksandra Załuska. – Tutaj w bar-
próba pokazania tego, co znajduje dzo łatwy sposób można utrwalić
stypendystów oraz ich rodzin. się w naszej gminie i co należy sza-
Gimnazjaliści poza życzeniami, wiedzę z podręczników.
nować.
gratulacjami i oficjalnymi listami Zielona klasa to kompleks zło- Najważniejszą częścią zielonej
gratulacyjnymi otrzymali albumy żony z altany i pomocy naukowych klasy jest jednak altana. Pomieści
„Gmina Wielka Nieszawka. Dzie- rozmieszczonych na terenie szkoły. ona całą klasę i w cieplejszych mie-
dzictwo natury” oraz drobne upo- - Na wejściu wita nas tablica siącach będzie idealnym miejscem
Stypendyści z Kazimierzem Kaczmarkiem, wójtem gminy Wielka na lekcje na świeżym powietrzu, nie
Nieszawka. minki. dotycząca historycznych i przy-
Samorząd przyznaje stypendia rodniczych osobliwości gminy – tylko przyrody. Szkoła dysponuje
Dziewięcioro uczniów otrzyma- nego nr 4 w Toruniu, Agnieszka od 2015 r., kiedy to na wniosek wój- tłumaczy Aleksandra Załuska, na- bowiem przenośną tablicą, która
ło pod koniec września decyzje Kopinke z Gimnazjum nr 34 im. ta gminy rada przyjęła stosowną uczycielka przyrody i geografii. pozwoli na prowadzenie zajęć poza
o stypendium motywacyjnym Tony’ego Halika w Toruniu, Jan Pa- uchwałę. Świadczenie przyznawane – To taki ogólny rzut na to, co cie- zwykłymi salami. W niedalekiej
gminy Wielka Nieszawka. Do sturek, Bartosz Lamparski i Lucyna jest uczniom gimnazjum. Szkoły te kawego mamy w gminie. przyszłości na ścianach placówki
czerwca przyszłego roku będą oni Gronowska z klasy gimnazjalnej jednak zostaną wygaszone. Co wte- Dalej znajdziemy kilka budek okalających zieloną klasę pojawi się
otrzymywać 100 zł miesięcznie. w Szkole Podstawowej im. Kornela dy? dla ptaków wraz z opisami, które mural o tematyce przyrodniczej.
Makuszyńskiego w Cierpicach – to - Za rok będzie ostatnie rozda- zwierzęta znajdują tam schronie- Klasa stanowi element projekty
Arkadiusz Bielak i Julia War- nazwiska gminnych stypendystów. nie dla gimnazjalistów – zapowiada nie. wspófinansowanego ze środków
chocka z Gimnazjum Akademic- Łączy ich kilka cech – są miesz- Kazimierz Kaczmarek. – Stypendia - Dzieci widzą budki wieszane WFOŚiGW pn. Osobliwości histo-
kiego w Toruniu, Dawid Watrak kańcami gminy, drugą klasę gim- zostaną, ale musimy pomyśleć nad przez leśników, ale zazwyczaj nie ryczno-przyrodnicze Gminy Wiel-
z Gimnazjum nr 24 w Toruniu, nazjum skończyli ze średnią ocen ich nową formułą w związku z re- wiedzą, co to tak naprawdę jest. ka Nieszawka. Kwota dotacji wy-
Nina Dziecinniak i Agnieszka Ku- minimum 4,75 i mieli co najmniej formą edukacji. Stała ekspozycja w naszej szkole niosł prawda 40 tys. złotych.
charska z Gimnazjum Dwujęzycz- bardzo dobre zachowanie. Gmina (AS) pozwala je dobrze poznać. (ŁP)

Strażacka przyszłość Bez transportu
Radni gminy we wrześniu poruszyli tematy
Sukcesy pożarników na zawodach w Toruniu i Bydgoszczy
niecierpiące zwłoki
Karol Żebrowski | fot. nadesłane
Zmiany budżetowe oraz inter- Wrześniowa sesja obejmowa-
Chłopięca Młodzieżowa Drużyna wencja w sprawie likwidacji po- ła także sprawy porządkowe, jak
Pożarnicza ze Steklina najpierw łączeń autobusowych – to główne zmiany w uchwale w sprawie zali-
zdobyła mistrzostwo powiatu, punkty ostatniej sesji Rady Gmi- czenia dróg do kategorii dróg gmin-

‘‘
a potem okazała się najlepsza ny Czernikowo. Jakie uchwały nych. Chodzi m.in. o Toruńską,
w województwie. podjęto? Cichą, Wiśnio-
wą i Sportową
W sobotę 9 września na Sta- Ur z ę d n i c y w Czernikowie,
dionie Miejskim im. Grzegorza niedawno pod- jak i odcinek
Duneckiego przy ul. Bema w To- pisali umowę
runiu zostały rozegrane X Zawody na rozbudowę do Steklina Ko-
Sportowo-Pożarnicze dla jednostek oczyszczal- lonii i Kiełpin.
OSP powiatu toruńskiego. Wśród ni ścieków S przeciwiamy się Wa ż n y m
punktem w ob-
23 zespołów rywalizujących w czte- w Czernikowie.
rech kategoriach - męskich, kobie- Najkorzystniej- takim praktykom .Z -
ostali radach radnych
cych, dziewczęcych i chłopięcych sza oferta była była sprawa li-
- nie zabrakło przedstawicieli OSP jednak o 2 mln śmy zaskoczeni tą decyzją kwidacji połą-.
Steklin. Byli oni reprezentowani aż zł wyższa niż czeń autobuso-
przez pięć drużyn – dwie w katego- zakładał to tu- wych na terenie
rii męskiej i po jednej w pozosta- tejszy urząd. gminy.
łych kategoriach. Najlepiej z nich - To jeden z głównych powodów - Arriva wycofała kurs na Lici-
spisali się chłopcy, którzy okazali 27 drużyn chłopięcych z każdego liśmy się w miarę możliwości jak zwołania sesji – tłumaczy Zdzisław szewy oraz ograniczyła liczbę in-
się bezkonkurencyjni dla swoich zakątka województwa kujawsko- najczęściej im organizować. Słowa Gawroński, wójt gminy Czerniko- nych kursów obejmujących nasz
rywali. Na podium stanęły także -pomorskiego najlepszym końco- uznania za wkład w funkcjonowa- wo. – Rada musiała podjąć uchwałę samorząd – wyjaśnia włodarz. –
dwa inne zespoły OSP Steklin - wym wynikiem mógł pochwalić się nie i sukcesy MDK należą się także o zmianach w budżecie, aby inwe- Sprzeciwiamy się takim praktykom.
dziewcząt (drugie miejsce) i kobiet zespół MDK Steklin II! Ich młodsi prezes OSP Steklin Ewelinie Suliń- stycja mogła ruszyć. Zostaliśmy zaskoczeni tą decyzją,
(trzecie miejsce). koledzy zajęli równie dobre, dzie- skiej. Inwestycja będzie najprawdo- gdyż o zmianach w rozkładach do-
Po zmaganiach powiatowych siąte miejsce. Warto także wspo- Z powodu warunków atmosfe- podobniej wsparta pożyczką z Wo- wiedzieliśmy się przypadkiem, gdy
przyszedł czas na zdecydowanie mnieć o dziewczętach, które spisały rycznych młodzi pożarnicy ze Ste- jewódzkiego Funduszu Ochrony
liczniej obsadzoną rywalizację Środowiska i Gospodarki Wodnej. nasi mieszkańcy chcieli kupić bile-
wojewódzką. W Bydgoszczy do się na piątkę i właśnie taką pozycję klina będą kontynuować treningi Zmiany budżetowe dotyczyły tak- ty miesięczne na zlikwidowane już
zawodów przystąpiło 48 drużyn. zajęły w gronie 21 zespołów. na sali gimnastycznej. Chłopcy że dofinansowania samochodu dla trasy.
Tym razem OSP Steklin było re- - Dzięki zwycięstwu chłopcy mają także wziąć udział w rozgryw- OSP w Steklinie oraz usług praw- Stanowisko radnych oraz władz
prezentowane tylko przez trzy wezmą udział w przyszłorocznych kach piłki halowej, które na pewno nych w związku z odzyskiwaniem gminy trafiło do przewoźników
zespoły i wszystkie młodzieżowe zawodach krajowych – informu- urozmaicą ich przygotowania do pieniędzy z tytułu ubezpieczenia oraz władz powiatowych i woje-
– jeden dziewczęcy i dwa chłopię- je Wiesław Ziółkowski, naczelnik rywalizacji ogólnopolskiej. O tym, umowy. Chodzi o jedną z inwesty- wódzkich. Dodatkowo mieszkańcy
ce. Młodzi pożarnicy i pożarniczki OSP Steklin. – Jesteśmy bardzo gdzie nasi reprezentanci będą wal- cji na terenie gminy, z której reali- poszkodowanych terenów przygo-
musieli zmierzyć się z ćwiczeniami dumni z wyników naszej młodzie- czyć o krajowy sukces, dowiemy się zacji wykonawca nie wywiązał się towali petycję w tej sprawie.
bojowymi, a także sztafetą. Wśród ży. Popłaciły treningi, które stara- w grudniu. do końca. (ŁP)
Poza Toruń . 13 października 2017
WYWIAD 21

Śmierć była w kapturze
Jako pierwszy człowiek na Ziemi zdobył w ciągu jednego roku oba bieguny. Następnie powtórzył ten wyczyn wespół z nie-
pełnosprawnym nastolatkiem, Janem Melą. O strachu, śmierci i przesuwaniu własnych barier z polarnikiem i podróżnikiem
Markiem Kamińskim rozmawia Robert Kamiński
Jakiego koloru oczy ma śmierć? Kiedy szedł pan na biegun z tym
Widziałem jej postać, ale twarz chłopcem, miał pan poczucie, że
miała skrytą kapturem. Nie mo- robi pan coś, czego nikt by dla nie-
głem dostrzec jej oczu. go nie zrobił?
Miałem wrażenie, że dając, biorę.
Samotność na biegunie. Zamieć. Że nie tracę czasu. Że to, co robię,
Nikt pana nie widzi. I powiedz- jest ważne.
my (niech bogowie nieśmiertelni
uchronią), że coś by się panu przy- Patrzył na pana jak na bohatera?
darzyło. Czy pańska śmierć miała- Nie zastanawiałem się, jak na mnie
by sens? patrzy. Skupiałem się na tym, by
Każda śmierć ma sens, więc i moja wszystko było przygotowane jak
by miała. Sens tkwi we wszystkim należy. Byśmy mogli bezpiecznie
na tym świecie, nawet jeśli jest dla
dotrzeć na biegun.
nas niedostrzegalny.

Ale jaki? Pytam o to, jaki na przy- Czuł się pan za niego odpowie-
kład sens miała śmierć Jerzego Ku- dzialny?
kuczki na Lhotse? Tak. Na pewno.
Myślę, że nie chodzi o to, czy mamy
publikę. Idzie o coś znacznie więk- Czyli w tym sensie łatwo nie było?
szego. O sens tego, co robimy. Jaki Ano, nie było.
sens miała jego śmierć? Nie wiem.
Zginął tak, jak żył. Mam jednak A jego rodzice są panu wdzięczni?
wrażenie, że jego śmierć w szczeli- Tak, są. Ale to nie ma znaczenia.
nie Lhotse miała większy sens, niż To ja jestem wdzięczny, że los mnie
gdyby zginął na przykład w wypad- wybrał, że mogłem zrobić coś ta-
ku samochodowym. absolutnie nie lubię. Podział i od- Może być… cele, stara się pan, by były większe kiego.
cięcie to przecież definicja diabła. od poprzednich? Bardziej wyma-
Boi się pan śmierci? A diabła nie lubię najbardziej. Na- Zawahał się pan. Nie chce mi pan gające? By granice własnych możli- Chciałby pan zabrać Jaśka gdzieś
Boję się. Nie chciałbym umrzeć. tomiast samotność rozumiana jako chyba powiedzieć, że to czego pan wości znów dały się przesunąć? jeszcze?
cisza i połączenie ze sobą – to lubię. dokonał, nie uszczęśliwiło pana? Staram się tylko zobaczyć w tym Tak. W Kosmos. Marzymy o tym
Kiedy pustka jest najbardziej pełna? I to bardzo. Poznawanie siebie i tej Szczerze mówiąc, nie sądzę, by sens. Za każdym razem buduję go od dawna.
Kiedy schodzimy w ciemną noc cząstki Boga, która jest we mnie. szczęście polegało na osiąganiu na nowo. Muszę w niego wierzyć.
duszy. celów. Myślę, że byłem szczęśliwy,
Szczęście to podążanie za marze- będąc w drodze, idąc. Ważna była Ma pan poczucie, że dużo z siebie Mars, Jowisz, Wenus?
niami? droga, nie sam cel. Jeśli już, to wła- daje pan innym? Nie mamy konkretnych planów,
I zszedł pan tam? ani nawet mapy. Wystarczy sam
Nie wiem, czy w pełni, ale chyba Nie wiem dokładnie, co to jest śnie drogę nazwałbym szczęściem. Sam dużo dostałem, więc oddawa-
szczęście. Jakoś mnie to nie zajmu- Szczęście jest chwilą – tu i teraz. nie tego wydaje mi się naturalne. Kosmos.
rozumiem, o co w tym chodzi. Na
polarnym bezkresie jest pusto, ale je. Trudno być szczęśliwym przeszło- Staram się to zwracać. Ale dawanie
tylko na zewnątrz. To dobre miej- ścią, której już nie ma… Podobnie siebie to także przeżywanie siebie. Mówi pan to całkowicie poważ-
sce, by odnaleźć siebie. Ale czymś ono dla pana jest? trudno być szczęśliwym z powodu Dając, również bardzo dużo biorę. nie. Czyli marzenia tylko wtedy
Miłość jest szczęściem. przyszłości. się spełniają, kiedy bierzemy je na
Najlepsze? Co takiego? serio?
Nie wiem. To zależy tylko od nas, A osiąganie celów? Kiedy wyznacza pan sobie kolejne Choćby właśnie sens. W rzeczy samej.
nie od świata zewnętrznego. To
my nadajemy sens naszemu życiu.
Mamy możliwość wyboru. Pustka
(pusta czy pełna) jest w nas. To nie
ma związku z sytuacją. Świat jest
jedynie odzwierciedleniem naszych
wyborów.

To pan wybrał biegun, czy biegun
wybrał pana?
Jedno i drugie. Ja podjąłem decyzję,
żeby tam dojść. Ale najpierw to bie-
gun wybrał mnie. Był moim błogo-
sławieństwem i stygmatem.

Profesor Platon mawiał, że są trzy
najważniejsze wartości: Prawda,
Piękno i Dobro. Czy którąś posta-
wiłby pan ponad inne?
Myślę, że w głębi stanowią jedno
i są równie ważne. A jednak są róż-
ne. Prawda jest zupełnie inną war-
tością. O ile Piękno i Dobro mógł-
bym postawić na jednym poziomie,
to Prawdę postawiłbym wyżej. Dla-
tego, że nie zawsze musi być piękna
i dobra.

Przesunął pan swoje ograniczenia
do kresu możliwości?
Nie wiem, gdzie mam ten kres. Tro-
chę pewnie przesunąłem.

Lubi pan samotność?
Nie wiem za bardzo, co to takiego.
Jeśli samotność będziemy rozumie-
li jako odcięcie od świata i ludzi, to
Poza Toruń . 13 października 2017
22 SPORT

Flisak nie do zatrzymania Klub ze Złotorii w ostatnich tygodniach imponuje formą
Karol Żebrowski | fot. Łukasz Piecyk
Lubicz nie miała na koncie nawet rem przyjezdnych jest były szkole- wyczuwalna jest dobra atmosfe-
jednego punktu, za to bagaż ośmiu niowiec Flisaka Łukasz Drwięga. ra, co bez wątpienia jest jednym
bramek straconych przy tylko - Z Iskrą rozegraliśmy bardzo z głównych fundamentów pozy-
trzech strzelonych. dobre dziewięćdziesiąt minut – tywnych rezultatów.
- Mamy problemy kadrowe, kil- twierdzi trener Łangowski. – Wy- Prawdziwym testem dla Flisaka
ku zawodników nie jest jeszcze do graliśmy tylko 1:0, ale przez cały był mecz dziewiątej kolejki. Zespół
mojej dyspozycji z powodów oso- mecz mieliśmy kontrolę nad grą. udał się na boisko lidera tabeli, Po-
bistych, zaś niektórzy już muszą Nic nie było dziełem przypadku. morzanina Toruń. Obie drużyny
zmagać się z kontuzjami – tłuma- Zawodnicy udowodnili, przede stawiały ten mecz w prestiżowej ka-
czył nam porażki trener Mariusz wszystkim sobie, że potrafią grać na tegorii derbów. Zwycięsko z tej roz-
Łangowski. – Wierzę jednak, że już naprawdę wysokim poziomie. grywki wyszli goście, którzy trium-
w trzeciej kolejce przyjdzie przeła- Od tego spotkania Flisak roz- fowali, a jakżeby inaczej, 3:1.
manie i uda nam się zdobyć pierw- począł swój zwycięski marsz pod Kolejne trzy punkty przesunęły
sze punkty. tytułem „3:1”. Właśnie tak wygrał Flisaka na czwarte miejsce w piąto-
Optymistyczne nastawienie następne mecze z Gryfem Sicien- ligowym zestawieniu. Drużyna ze
szkoleniowca sprawdziło się. Flisak ko i Torem Laskowice Pomorskie. Złotorii dała wyraźny sygnał włą-
wygrał 0:1 spotkanie z Drwęcą Go- Cieszyły wyniki, ale głównie styl czenia się do walki o najwyższe
lub Dobrzyń, choć później wynik triumfów, co dostrzegł również cele. Spokojnie jednak podchodzi
został zweryfikowany na walkower prezes Flisaka Złotoria. do tego zarówno trener Łangow-
0:3 z powodu braku na boisku mło- - Da się zauważyć, że gra cieszy ski, jak i Robert Chrobak. Najważ-
dzieżowców w składzie gospodarzy. zawodników – mówi Robert Chro- niejsze jest utrzymanie, a później
- Zwycięstwo po nieudanym po- bak. – Gracze przystępują do spo- - mówią zgodnie - „zobaczymy, co
czątku było bardzo ważne – uważa tkań bardzo pewni siebie. Również będzie”. My czujemy, że może być
Mariusz Łangowski. – Chodzi tu podczas jednostek treningowych dobrze. Przynajmniej na 3:1.
przede wszystkim o aspekt psycho-
logiczny. Zawodnicy muszą wie- Partnerzy Flisaka Złotoria
rzyć w swoje umiejętności, a nic tej
wiary nie może tak wzmocnić jak
zdobyte trzy punkty.
Kolejne dwa mecze nie za-
kończyły się co prawda triumfem
Flisaków, jednak remisy wywal-
czone z niełatwymi zespołami
Podopieczni trenera Mariusza sezonie w walce o najwyższe cele? BKS-u Bydgoszcz i Gromu Więc-
Łangowskiego zdobyli w ostat- bork były również bardzo warto-
nich czterech spotkaniach kom- Inauguracja tego sezonu nie za- ściowe. W siódmej kolejce Flisak
plet punktów, dzięki czemu wsko- powiadała, aby Flisak mógł odegrać podejmował na własnym boisku
czyli do czołówki tabeli piątej ligi. w rozgrywkach znaczącą rolę. Po Iskrę Ciechocin. Spotkanie miało
Czy zespół będzie liczył się w tym dwóch kolejkach drużyna z gminy dodatkowy smaczek, gdyż trene-

Czas na halę
wym podwórku, ale również zyskał Niemiec, Berlina. Teraz, w związku Choć drużyny, które pojawią się 21
uznanie w Europie, dzięki czemu z coraz mniej sprzyjającą aurą, swo- października w gminie Łubianka,
miał szansę pojechać na między- je treningi będą przenosić na halę, są nie lada konkurencją, to gospo-
narodowy turniej do chorwackiego a nowy sezon rozpoczną w przyszłą darze nie zamierzają pełnić roli
Gospicia, a co więcej, wygrać go! sobotę. outsidera rozgrywek.
Włodarze Bałaganów myślą per- - Organizujemy taką inaugurację - Poznań czy Toruń to oczywiście
Młodzi laskarze i laskarki Bałaganów Łubianka zain- spektywicznie i nie chcą, aby w postaci Jesiennego Turnieju co ośrodki większe niż Łubianka, ale
pewnego dnia słuch o nich zagi- roku – mówi Marcin Makowski,
augurują sezon jesienno-zimowy u siebie nął, więc starają się pielęgnować trener grup młodzieżowych. –
postaramy się pokazać, że na bo-
isku to nie ma znaczenia. Celuje-
Karol Żebrowski | fot. Łukasz Piecyk swoją przyszłość. Dlatego właśnie W związku z remontem sali w Łu-
w strukturach klubowych działa biance tym razem odbędzie się on my w podium – zapowiada Marcin
21 października w Brąchnowie piłka nożna. W zasadzie w każdym nie tylko sekcja seniorska hokeja w Brąchnowie. Do zmagań przy- Makowski. – Myślę, że szczególnie
odbędzie się Jesienny Turniej Ho- mniejszym lub większym regio- na trawie, ale również grupy mło- stąpią zespoły z Poznania, Gniezna, chłopcy mają szanse, aby powal-
keja na Trawie w wersji halowej nie kluby są często związane tylko dzieżowe. Co więcej, cieszą się one Gąsawy, Ciechocinka i dwie druży- czyć nawet o pierwsze miejsce.
przeznaczony dla dzieci urodzo- z tą dyscypliną. Z takiej tendencji sporym zainteresowaniem. Tego ny z Torunia, a także, co oczywi- Wierzymy jednak też w dziewczyn-
nych w 2005 r. i młodszych. wyłamuje się gmina Łubianka. Tu- lata młodzi „bałaganiarze” uczest- ste, dwie nasze ekipy. Jedna będzie ki. Zwycięstwo w obu kategoriach
taj króluje hokej na trawie i zespół niczyli w zawodach, ale również chłopięca, a druga dziewczęca, byłoby rewelacyjnym wynikiem.
Nie ma co ukrywać: w naszym Bałaganów Rustico Łubianka, który znaleźli czas na odpoczynek, wy- gdyż turniej będzie podzielony ze Zmagania na hali w Brąchnowie
kraju dominującym sportem jest jest nie tylko popularny na krajo- jeżdżając na wycieczkę aż do stolicy względu na płeć. rozpoczną się o godz. 10.

Poza Toruń . 13 października 2017

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful