You are on page 1of 5

Wnioski informacja publiczna - 2014 rok

Lp. Czego dotyczy wniosek
1. Wniosek w sprawie sprawozdania rocznego
2. Wniosek w sprawie odpadów komunalnych
3. Wniosek w sprawie równouprawnienia
4. Wniosek w sprawie działki 3087
5. Wniosek w sprawie bezdomnych zwierząt
6. Wniosek w sprawie teleinformatyzacji
7. Wniosek w sprawie nieruchomości
8. Wniosek w sprawie inwestycji drogowej
9. Wniosek w sprawie informacji
10. Wniosek w sprawie udostępnienia korespondencji
11. Wniosek w sprawie dokształcania
12. Wniosek w sprawie ruchu kadr w oświacie
13. Wniosek w sprawie języka polskiego
14. Wniosek w sprawie farmy wiatrowej
15. Wniosek w sprawie rejestru działek
16. Wniosek w sprawie farmy wiatrowej
17. Wniosek w sprawie prowadzenia przedszkola
18. Wniosek w sprawie programu antywirusowego
19. Wniosek w sprawie subwencji
20. Wniosek w sprawie prenumeraty
21. Wniosek w sprawie turbin wiatrowych
22. Wniosek w sprawie profilaktyki
23. Wniosek w sprawie nazwy urzędu
24. Wniosek w sprawie gruntów inwestycyjnych
25. Wniosek w sprawie turbin wiatrowych
26. Wniosek w sprawie szkolenia
27. Wniosek w sprawie obsługi prawnej
28. Wniosek w sprawie drukarki
29. Wniosek w sprawie obsługi prawnej
30. Wniosek w sprawie turbiny wiatrowej
31. Wniosek w sprawie ochrony zwierząt
32. Wniosek w sprawie ochrony środowiska
33. Wniosek w sprawie udostępnienia materiałów do pracy badawczej
34. Wniosek w sprawie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
35. Wniosek w sprawie budowy budynku UG w Rymanowie
36. Wniosek w sprawie informacji publicznej
37. Wniosek w sprawie elektronicznej skrzynki podawczej
38. Wniosek w sprawie zakupu podręczników
39. Wniosek w sprawie pracowników, nagród i premii. Postępowań sądowych i
skarg UG Rymanów
40. Wniosek w sprawie wydatków na rozwiązania teleinformatyczne
41. Wniosek w udostępnienia informacji o środowisku na terenie Gminy Rymanów
Wnioski informacja publiczna - 2015 rok

Lp. Czego dotyczy wniosek
1. Inwentaryzacji zasobów teleinformatycznych oraz incydentów bezpieczeństwa
2. Dochodów uzyskanych z tytułu podatku od elektrowni wiatrowej
3. Wypełnienia ankiety w związku z pracą doktorską
4. Przekazania danych osobowych sołtysów z terenu Gminy Rymanów
5. Sprawozdania finansowego GOK
6. Informacji o WOŚP (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy)
7. Informacji o sołtysach z terenu Gminy Rymanów
8. Informacji o regulacjach wewnętrznych dotyczących dostępu do informacji publicznej
Urzędu Gminy
9. Informacji o danych spółki
10. Informacji o stronach przetargu
11. Informacji dot. petycji
12. Informacji o platformie EPUAP w Urzędzie
13. Informacji o systemie kontroli zarządczej
14. Informacji o ilości zakupionych ryz papieru
15. Informacji o przewidywanej ilości środków finansowych na zakupy mebli
16. Informacji o danych gminy
17. Informacji o występowaniu czynników zagrożeń lokalnych na terenie gminy
18. Badania technologii informacyjno-telekomunikacyjnej
19. Informacji dot. szkoleń w Urzędzie Gminy
20. Informacji o elektrycznym systemie obiegu dokumentów
21. Informacji o profilaktycznych napojach i posiłkach dla pracowników
22. Informacji o sprawach kadrowych w Urzędzie
23. Informacji o zamówieniach publicznych w Urzędzie
24. Informacji o adresie strony internetowej BIP, mapy zawierającej podział Gminy
25. Informacji o ilości systemów operacyjnych typu Windows funkcjonujących w
Urzędzie
26. Informacji o środkach przeznaczonych na cele związane z podnoszeniem kwalifikacji
zawodowych urzędników
27. Informacja dotycząca oczyszczania miasta
28. Informacja publiczna dotycząca ochrona powietrza
29. Informacji dot. umowy dzierżawy na dz. 1632/19, która była przedmiotem sprzedaży
30. Informacji dot. własności nieruchomości zabudowanej budynkiem szkoły w Bziance
31. Informacji dot. badania efektywności wydatkowania środków publicznych
32. Informacji dot. lokalizacji placów zabaw na terenie Gminy Rymanów.
33. Informacji dot. udostępnienia aktualnego operatu uzdrowiskowego.
34. Informacji dot. zwrotu kosztów dowozu uczniów.
35. Informacji dot. informatyzacji procesu edukacji.
36. Informacji dot. dzierżawy budynku ZSG ZOZ.
37. Informacji dot. kontaktów szkół z wydawnictwami edukacyjnymi.
38. Informacji dot. dostępu do wody pitnej w szkołach.
Wnioski informacja publiczna - 2016 rok

Lp. Czego dotyczy wniosek

1. Informacji o stanie zatrudnienia w urzędzie
2. Informacji o materiałach eksploatacyjnych
3. Informacji publicznej o sprawozdaniach Klubów Sportowych
4. Informacji o zadaniach inwestycyjnych i projektach
5. Informacji o archiwizacji dokumentów
6. Informacji o zakupionych systemach informatycznych
7. Informacji o księgozbiorach
8. Informacji dotyczących zestawienia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
9. Informacji o dostępie do umów cywilno-prawnych
10. Informacji o środkach finansowych przeznaczonych na zakup wyposażenia urzędu
11. Informacji o strukturze organizacyjnej urzędu
12. Informacji o liczbie uczniów oraz zatrudnieniu w szkołach.
13. Informacji o rejestrze umów cywilno-prawnych
14. Informacji o uzupełnienie danych w BIP
15. Informacji o udostępnienie umów cywilnoprawnych
16. Informacji o wykształceniu pracowników
17. Informacji o wykazie nagród
18. Informacji o wykazie wynagrodzeń
19. Informacji o posiadaniu praw miejskich
20. Informacji o konkursie na Dyrektor SPG ZOZ
21. Informacji o sprzęcie informatycznym
22. Informacji o publikacji danych na BIP
23. Informacji dotyczących spółek prawa handlowego
24. Informacji dotyczących prób nieautoryzowanego dostępu do kont bankowych
25. Informacji o utrzymaniu systemów informatycznych
26. Informacji o adresach email pracowników
27. Informacji o materiałach eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
28. Informacji o pracownikach pełniących funkcję publiczną
29. Informacji dotyczącej cmentarzy komunalnych
30. Informacji dotyczącej ujęć wody na terenie Gminy Rymanów, wyznaczone strefy
ochronne oraz nałożone na te strefy ograniczenia
31. Informacji dotyczącej cmentarzy komunalnych
32. Wykaz przestrzeni publicznych, które po 31.12.1988 uległy zmianie
33. Informacja o zwrocie podatku naliczonego podatku od towarów i usług
34. Odpowiedz na pytania w ankiecie o dochodach, wydatkach i danyc demograficznych
35. Informacja w przedmiocie paliwa gazowego, energi elektrycznej i fotowoltaiki
36. Informacja -wykaz o podmiotach podległych gminie, które są odbiorcami gazu
ziemnego
37. Informacja dotycząca mieszkań chronionych
38. Informacja o dochodzie za gospodarowanie odpadami
39. Informacja o budżecie obywatelskim
40. Informacji o strukturze urzędu
41. Informacji o inwestycjach
42. Informacji o projektach
43. Informacji o systemach informatycznych
Wnioski informacja publiczna - 2017 rok

Lp. Czego dotyczy wniosek

1. Wniosek w sprawie działania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w
Urzędzie Gminy Rymanów.
2. Wniosek w sprawie udostępnienia informacji realizowanych lub planowanych
zapytaniach ofertowych w zakresie zakupu odzieży roboczej.
3. Wniosek w sprawie udostepnienia wykazu przedszkoli niepublicznych na terenie
Gminy Rymanów.
4. Wniosek w sprawie udostepnienia spisu wniosków o udzielenie informacji publicznej.
5. Wniosek w sprawie udostepnienia informacji o pojęciu uchwały w sprawie sieci
szkół.
6. Wniosek w sprawie udostepnienia informacji o dotacjach podmiotowych udzielanych
przez Gminę Rymanów w latach 2010 – 2016.
7. Wniosek w sprawie udostępnienia numerów telefonów do sołtysów z terenu Gminy
Rymanów.
8. Wniosek w sprawie badań dotyczących samorządowego zarządzania publicznego.
9. Wniosek w sprawie udostępnienia danych teleadresowych jednostek organizacyjnych
Gminy Rymanów.
10. Wniosek w sprawie udostępnienia informacji na temat zabytków wpisanych do
gminnej ewidencji na terenie stacji kolejowej Wróblik Szlachecki.
11. Wniosek w sprawie udostępnienia informacji na temat opracowania Gminnego
Programu Opieki nad Zabytkami.
12. Wniosek w sprawie udostępnienia informacji na temat działań w zakresie wspierania
rozwoju przedsiębiorczości
13. Wniosek w sprawie udostępnienia informacji na temat wartości sprzedaży napojów
alkoholowych.
14. Wniosek w sprawie udostępnienia informacji o wysokości opłat i podatków
lokalnych.
15. Wniosek w sprawie udostępnienia informacji o zawartych umowach w zakresie
doradztwa podatkowego.
16. Wniosek w sprawie udostępnienia informacji o liczbie i kosztach eksploatacji
samochodów służbowych.
17. Wniosek w sprawie udostępnienia informacji o kosztach organizacji imprez, spotkań
konkursów oraz kosztów wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych
Burmistrza Gminy.
18. Wniosek w sprawie udostepnienia informacji o dotacjach podmiotowych udzielanych
przez Gminę Rymanów w latach 2007 – 2016.
19. Wniosek w sprawie udostepnienia informacji o programach komputerowych i
aplikacjach, które posiada Gmina Rymanów.
20. Wniosek w sprawie udostepnienia informacji o usługach świadczonych drogą
wiadomości sms.
21. Wniosek w sprawie turbiny wiatrowej
22. Wniosek w sprawie ochrony zwierząt
23. Wniosek w sprawie ochrony środowiska
24. Wniosek w sprawie udostępnienia materiałów do pracy badawczej
25. Wniosek w sprawie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
26. Wniosek w sprawie budowy budynku UG w Rymanowie
27. Wniosek w sprawie informacji publicznej
28. Wniosek w sprawie elektronicznej skrzynki podawczej
29. Wniosek w sprawie zakupu podręczników
30. Wniosek w sprawie pracowników, nagród i premii. Postępowań sądowych i skarg UG
Rymanów
31. Wniosek w sprawie wydatków na rozwiązania teleinformatyczne
32. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przystanków i komunikacji
publicznej
33. Wniosek dotyczący protokołów szkód w rolnictwie za 2016 rok
34. Wniosek dotyczący azbestu
35. Wniosek dotyczący ochrona zwierząt
36. Wniosek dotyczący decyzje środowiskowe 2017
37. Wniosek dotyczący wydatków na straże
38. Wniosek dotyczący zmian hydromorfologcznych i presji antropgenicznych
39. Wniosek dotyczący podziałów i opłaty adiacenckiej
40. Wniosek dotyczący korzystania ze wsparcia podmiotu zewnętrznego w odzyskiwaniu
podatku od towarów i usług
41. Wniosek dotyczący ilości wniosków o udostępnienie inf. Publicznej w latach 2014 -
2017

Related Interests