You are on page 1of 7

INKWIZYCJA & ŁOWCY CZAROWNIC

:
czarownic. Jednak w drugiej połowie XXII wieku głównie na zachodzie Imperium,
Zbadaj swe myśli! zaczęły rozwijać się kulty Mrocznych Bogów, które natychmiast ujawniły swą
Prawdziwie mądrzy zawsze czują strach. Takoż lepiej bać się niż być nadzwyczajną zdolność do penetracji, obejmując głównie bogatsze mieszczaństwo i
szczęśliwym, gdyż szczęście jest ułudą słabych. szlachtę. Po raz pierwszy od wieków, na taką skalę, pojawiło się realne zagrożenie ze
Prawdziwe zadowolenie pochodzi jedynie z wypełnionego obowiązku. Zaś strony Potęg Chaosu, które zresztą objawiły swą siłę na początku XXIIII wieku, kiedy
głupcami są ci, którzy niczego się nie obawiają, twierdząc, że poznali to miała miejsce potężna Inwazja Chaosu. Wobec nieskuteczności perswazji ówczesny
wszystko. Wielki Teogonista Siebold II podjął wreszcie decyzję zdławienie kultów przy użyciu
Mądry człowiek uczy się ze śmierci innych. siły. Współdziałał przy tym ściśle z Imperatorem Magnusem Pobożnym. I tak
- wyjątek z Codex Inquisition konfiskata dóbr oskarżonego, posługiwanie się torturami, a wreszcie kara śmierci stały
się stopniowo coraz bardziej rozpowszechnionymi narzędziami w walce z herezją i
mperium jest ogromnym, położonym w centrum Starego Świata czarnoksięstwem. Reformy Magnusa Pobożnego zobowiązały łowców czarownic do

I
krajem, w większości pokrytym prastarymi, mrocznymi puszczami. działania zgodnego z prawem imperialnym i włączyły pod zwierzchnictwo Kultu
Ogromne, w większości niestrzeżone granice Lenna Sigmara nie Sigmara.
stanowią przeszkody dla hord goblinoidów, band zwierzoludzi oraz Początkowo obowiązek zwalczania heretyków i czarnoksiężników spoczywał
innych, potwornych istot oddających cześć Mrocznym Bóstwom, na Lektorach poszczególnych prowincji, wkrótce jednak okazało się, że Inkwizycja
także wypędzeni z miast mutanci i praktykujący Mroczną Magię czarnoksiężnicy, Lektorska nie jest wystarczająco skuteczna. W tej sytuacji Wielki Teogonista
którym deformacje i dolegliwości nie pozwalają na funkcjonowanie w ludzkim zdecydował się oddać sprawę wyszukiwania i sądzenia heretyków w ręce specjalnie
społeczeństwie, znajdują schronienie w mroku potężnych lasów. delegowanych w tym celu sędziów. Za ojca Inkwizycji Sigmara uważa się Yorriego
Lenno Sigmara chyli się ku upadkowi, niszczone od środka, przegrywa walkę XII, który od AS2231 zaczął ustanawiać Inkwizytorów zajmujących się wyłącznie
z wewnętrznym wrogiem. Gdy w podziemiach największych miast, w samym sercu zwalczaniem czarnoksięstwa i kultów Mrocznych Bogów. Najczęściej byli to kapłani z
Imperium istnieją heretyckie sekty, których akolici aktywnie dążą do zniszczenia Zakonu Oczyszczającego Płomienia, co z czasem doprowadziło wręcz do
panującego porządku i pogrążenia Lenna Sigmara w oparach anarchii i Chaosu. A w utożsamienia Inkwizycji Sigmara z tym zakonem. W pierwszej połowie XXIIII
głębi prastarych puszcz gromadzą się prawdziwe armie nieumarłych, goblinoidów i stulecia kompetencje Inkwizytorów oraz stosowane procedury przybrały ostateczny
wyznawców Chaosu, czekających by przystąpić do ostatecznego, decydującego ataku kształt. Należy podkreślić, że w owym czasie nie istniała scentralizowana
na Imperium, który ma nastąpić, gdy rozpocznie się Burza Chaosu, koniec wydaje się ogólnoświątynna inkwizycja, a jedynie osobne trybunały, powoływane do działania w
nieunikniony. zależności od potrzeb.
Świadomi zagrożenia hierarchowie Świątyni Sigmara powołali do istnienia Trybunały inkwizycyjne działały aktywnie do AS2442, kiedy to zostały
Inkwizycję - Święte Oficjum Sigmara, organizację znaną także jako Zakon zreorganizowane przez Wielkiego Teogonistę, który powołał do życia Święte Oficjum
Oczyszczającego Płomienia. Sigmara.
Inkwizycja powstała i działa na terenie Imperium, Inkwizytorami zostają
INKWIZYCJA JAKO NARZĘDZIE WŁADZY:
Prezbiterzy Sigmara, osobiście wybierani i mianowani przez Wielkiego Teogonistę.
Zróżnicowanie w sferze opinii, zwyczajów i rozwijające się kulty zakazanych bogów
Arcykapłan Kultu Sigmara powierza im zadanie odnajdywania i sądzenia winnych
było traktowane - jak się później okazało słusznie - jako zagrożenie dla systemu
herezji, uprawiania czarnoksięstwa oraz oddawania czci zakazanym bóstwom.
społecznego, jako czynnik powodujący pękanie tego systemu oraz nieuchronny jego
ŁOWCY CZAROWNIC: rozpad. To właśnie na tym tle można zrozumieć pojawienie się Świętego Oficjum i
przenikanie jej działań do wszystkich sfer życia społecznego. W sytuacji, w której
Zbadaj swe myśli! jednolitość systemów religijnych stanowiły gwarancję ładu społecznego i moralności
Czyż otwarty umysł nie jest jak forteca, której wrota są otwarte i oraz kontroli wszelkich rozdźwięków politycznych i ideologicznych, oczywiste stawało
niestrzeżone; takiemu umysłowi brakuje skupienia. Umysł nie mający celu się, iż w interesie Imperium leży utrzymanie przy życiu tego cennego narzędzia
będzie błądzić w ciemności, a herezja rodzi się z bezczynności. służącego do wywierania wpływu na sumienia i do represjonowania odmiennych
Zaś mały umysł to czysty umysł, taki umysł łatwo wypełnić wiarą. poglądów, również dlatego, iż dla kruchych struktur Imperium z XXIII i XXIIII
Pamiętaj człowiek o wąskich horyzontach widzi lepiej. Podejrzliwy umysł wieku jednolitość systemów religijnych była niezastąpionym spoiwem społecznym i
to zdrowy umysł! Błogosławiony jest umysł zbyt mały, by mieć politycznym.
wątpliwości. Nie należy też zapominać, że działania Inkwizycji przypadają na okres, w
- wyjątek z Codex Inquisition którym nie istnieją jakiekolwiek idee tolerancji i poszanowania wolności jednostki, a
które będą powoli dojrzewać na płaszczyźnie kulturalnej i jeszcze wolniej na
W szeregach Zakonu Oczyszczającego Płomienia znaleźli swe miejsce także niesławni, płaszczyźnie politycznej i społecznej.
znani z bezwzględności i okrucieństwa łowcy czarownic, którzy zobowiązani są do
MIANOWANIE INKWIZYTORA:
złożenia ślubów wierności Kultowi Sigmara i przestrzegania jego przykazań.
Głównym zadaniem łowców czarownic jest zwalczanie czarnoksiężników, mutantów Ja… z łaski Sigmara… Wielki Teogonista, pokładając zaufanie w waszej
i zwierzoludzi, choć nierzadko rozwiązują na miejscu sprawy podległe Inkwizytorom.
wiedzy i uczciwości waszego sumienia. Na mocy udzielonej mi władzy
Łowcy czarownic służą także, jako zwiadowcy Świętego Oficjum, przemierzają
prowincje Imperium, wypatrując wszelkich oznak herezji i działania wrogich kultów.
mianujemy was… i wyznaczamy na inkwizytora przeciw demonologicznej
Wielu z nich, nadużywa władzy, bezwzględnie wymierzając kary za prawdziwe, lub nie, deprawacji i wyznawaniu mrocznych bogów na terytorium…, w
przewiny. Bywają łowcy, którzy bez zastanowienia spalą całą wieś wraz z jej prowincji… i w jurysdykcji… I nadajemy wam moc i prawo do badania
mieszkańcami, jeśli ma to zagwarantować, że w płomieniach zginie chociaż jeden każdej osoby, kimkolwiek by ona była, mężczyzną czy kobietą, żywą czy
ukryty kultysta. Starsi łowcy, obarczeni straszliwym doświadczeniem skłaniają się ku martwą, obecną czy nieobecną, jakiegokolwiek stanu, położenia,
jeszcze bardziej radykalnym poglądom, głoszonym przez pierwszego Wielkiego przywileju i godności, piastującą urzędy publiczne czy osobę prywatną,
Inkwizytora Thomasa I. Twierdził on, że wszyscy są winni, a pozostaje jedynie zamieszkałą czy przebywającą w miastach, osadach czy wioskach
ustalenie, a jakim stopniu. wspomnianej prowincji, która okazały się winną, podejrzaną czy
Łowcy czarownic to ludzie doświadczeni w walkach. Są sprawni fizycznie i oskarżoną o zbrodnie oddawania czci zakazanym bogom i demonologii
zawsze dobrze uzbrojeni. Ubierają się w płaszcze z kapturami i często ukrywają swoją oraz do badania wszystkich popleczników, obrońców i wspólników tejże. I
tożsamość. Niektórzy noszą na szyi łańcuch z ołowiu. Ma on przypominać im o nakazujemy, abyście prowadzili tak przeciwko nim wszystkich, jak i
poległych towarzyszach oraz chronić przed wrogą magią czarnoksiężników. przeciwko każdej z nich procesy w należnej i poprawnej formie, według
Niektórym łowcom czarownic towarzyszy swoisty orszak, przerażający biczownicy i tego, co zarządzają święte kanony.
religijny fanatycy, którzy wyzbyli się wszelkich dóbr doczesnych, a często również - fragment Edyktu Inkwizytora
zdrowych zmysłów.
Lęk przed magią i Chaosem wpisany jest w charakter społeczeństwa Wszyscy Inkwizytorzy, wybierani spośród Prezbiterów Sigmara, zostają mianowani
Imperium. Z tego powodu łowcy czarownic od lat cieszą się olbrzymim szacunkiem, przez Wielkiego Teogonistę. W przypadku Inkwizytorów pełniących swe obowiązki w
bez którego zresztą nie mogliby sprawnie funkcjonować. granicach jednej prowincji, Wielki Teogonista może mianować Inkwizytorów za
Łowcy czarownic, należący do innych Kultów powoli wypierani są poza pośrednictwem Lektora. W hierarchii Świątyni Sigmara, ponad Inkwizytorami znajduje
granice Lenna Sigmara. Jednak, wielu z nich nadal działa aktywnie, szczególnie w tych się dwóch Lordów Inkwizytorów, którzy mogą być mianowani za pośrednictwem
prowincjach, w których dominuje wiara w Ulryka, a władza nie jest przychylna Arcylektorów. Lord Inkwizytor Theneus II, sprawujący władzę nad prowincjami
Imperatorowi. Właśnie tam, dochodzi do waśni pomiędzy członkami Zakonu północnymi rezyduje w Talabheim, natomiast Lord Inkwizytor Skalf I, władający
Oczyszczającego Płomienia a łowcami czarownic innych Świątyń, jednak konflikty te, prowincjami południowymi przebywa w Nuln. Wielki Inkwizytor Theneus I, przed
rzadko przeradzają się w otwartą walkę. którym odpowiadają pozostali Inkwizytorzy, mianowany jest osobiście przez
Poza Imperium, gdzie nie sięga jurysdykcja Świętego Oficjum, łowcy Wielkiego Teogonistę.
czarownic należący do innych Kultów działają bez większych przeszkód.
FORTECA GLAUBENNIEDRICH:
HISTORIA INKWIZYCJI: Oficjalną siedzibą Wielkiego Inkwizytora, którym obecnie jest Gnimnyr II, jest
Inkwizycja Świątyni Sigmara zrodziła się między AS2180 a AS2231, kiedy to, w wzniesiona w Altdorfie Katedra Sigmara, natomiast prawdziwym sercem Zakonu
kontekście walki z nekromantami, demonologami i wyznawcami zakazanych bogów, Oczyszczającego Płomienia, jest położona wśród rozciągających się na zachód od
po raz pierwszy przybrała ona określoną formę. Do tej pory, walką z kultystami Grunburga wzgórz, twierdza Glaubenniedrich. W murach twierdzy znajduje się
zakazanych bogów, zajmowali się tolerowani przez władze Świątynne łowcy ogromna biblioteka, w której gromadzone są wszelkie zdobyte przez Inkwizycję

WARHAMMER FRP - 1
heretyckie księgi, woluminy, zwoje i pergaminy. Zaś wieże wznoszące się ponad niekiedy bardzo długi, procesu, ryzyko, iż upór wykazywany przez niego podczas
murami, wykorzystywane są jako więzienie, w którym przetrzymywani i obrony może zostać uznany za brak skruchy i jako taki ukarany; to wszystko czyni
przesłuchiwani są wrogowie Imperium. obronę bardzo trudną, jeśli wręcz niemożliwą i powoduje, że bardzo trudno uzyskać w
procesie inkwizycyjnym wyrok uniewinniający. Jest tak zwłaszcza w wypadku
STRATEGIA PODEJRZENIA:
skromnych, prostych ludzi, którzy wciągnięcie zostali w tryby inkwizycyjnej machiny
Niewinność niczego nie dowodzi. procesowej.
Nie ma ludzi niewinnych. Istnieje tylko różny stopień winy. Skuteczność strategii opierała się na podejrzeniu, której normalnymi
Ukorz się i żałuj za grzechy - lepiej być kaleką niż mieć nieczyste narzędziami były anonimowe donosy lub samooskarżenie, polegała nie tylko na
skrajnej łatwości, z jaką można było rozpocząć proces, ale także i przede wszystkim na
myśli!
tym, że każdy mógł zostać wciągnięty w sieć podejrzeń.
- Luthor Huss. Prorok Sigmara Żaden Inkwizytor nie użyje magii do wypełnienia swojej misji. Uczeni teologowie są
Działania Inkwizycji opierają się na podejrzeniu, ponieważ, zgodnie z kierunkiem zgodni, że wszelka magia stanowi nieczysty oddech demonów i użycie jej w zbożnym
rozwoju prawa karnego, stosowana jest przez nią zasada procesowa domniemania celu przypominałoby gaszenie płonącego domu za pomocą oliwy. Wielu łowców
winy oskarżonego. To oskarżony musi wykazać swą niewinność w procesie, w którym czarownic jest przekonanych, że wszyscy czarodzieje, nawet Imperialni Magistrowie,
wszystko utrudnia mu to zadanie. Sposób prowadzenia przesłuchań, używanie tortur naznaczeni są piętnem Chaosu.
dla wymuszenia zeznań, pełna izolacja, w jakiej przebywa on w więzieniu, czas trwania,

Choć siedzibą Wielkiego Inkwizytora jest Katedra Sigmara w Altdorfie, to Demony Chaosu uległy mocy Wielkiemu Inkwizytorowi, który skierował je
prawdziwym sercem Zakonu Oczyszczającego Płomienia jest położona w górach przeciw heretyckiemu kapłanowi. Niemal całą noc nad fortecą unosiły się krzyki
nieopodal Grunburga forteca Glaubenniedrich. Twierdza jest zarówno główną mordowanych, gdy demony przemierzyły korytarze i sale fortecy, zabijając
siedzibą Świętego Oficjum Sigmara, jak i symbolem jednego z największych pozostałych przy życiu kultystów, o świcie fortecę wypełniły jeszcze głośniejsze
zwycięstw Inkwizycji. wrzaski, rozrywanego na strzępy człowieka. Gdy Inkwizycja wkroczyła do
Wykuta w zboczu góry twierdza, należała niegdyś do heretyckiej sekty, zamku, podłogi i ściany spływały krwią zmasakrowanych kultystów, zaś ciała
dowodzonej przez oddanego Mrocznym Bóstwo arystokratę, które imię zostało arystokraty nigdy nie znaleziono.
wymazane z historii ludzkości. W drugiej połowie XXIIII wieku, kult został W ciągu następnych tygodni, Inkwizytorzy ogniem oczyścili fortecę, zaś
zdemaskowany, a forteca została otoczona przez wojska zakonu Ordo Custodio Prezbiterzy Sigmara odprawili egzorcyzmy i poświęcili twierdzę Sigmarowi.
i żołnierzy Elektora Reiklandu. Walki trwały wiele tygodni, w końcu Wielki Inkwizytor sprowadził do Glaubenniedrich krasnoludzkich inżynierów i
pozbawione posiłków siły kultystów zostały złamane, a wojska Imperium budowniczych, którzy w ciągu następnych lat rozbudowali twierdzę, umocnili
zaczęły wdzierać się do fortecy. Kapłan sekty, w ostatnim, desperackim ataku mury i odbudowali wieże zniszczone w czasie oblężenia.
odprawił bluźnierczy rytuał, składając w ofierze towarzyszących mu Obecnie, w murach fortecy znajduje się biblioteka Zakonu Oczyszczającego
współwyznawców. Po zakończeniu rytuału ciemność nocy rozdarły błyskawice, Płomienia. W Czarnej Wieży, wzniesionej z rozbitego przez demony kamienia,
a powietrze wypełnił skowyt demonów, rzucających się w szaleńczym ataku na znajduje się więzienie, w którym Święte Oficjum przetrzymuje skazanych na
żołnierzy Imperium. Gdy przed szereg żołnierzy wystąpił Wielki Inkwizytor, dożywocie. Pozbawioną okien, wyłożoną ołowiem wieżę wypełniają krzyki,
wrzaski demonów zostały stłumione przez śpiewne modlitwy. jęki, szloch, płacz i błaganie o litość przebywających wewnątrz więźniów.
- fragment Twierdza Glaubenniedrich, Magnusa von Balthasara

ZAKONY INKWIZYCJI:
To właśnie Inkwizytorzy Ordo Heretica jako pierwsi pojawiają się wszędzie
Być Niewiernym - To jest piętno Heretyka tam, gdzie istnieje zagrożenie dla Lenna Sigmara. W zależności od zaistniałego
Być Skażonym - To jest piętno Heretyka niebezpieczeństwa Inkwizytorzy osobiście zajmują się oskarżonymi o herezję lub
Być Ohydnym - To jest piętno Heretyka wzywają Inkwizytorów należących do Ordo Daemos lub Ordo Necros.
Być Odkrytym - To jest piętno Heretyka Do zakonu przydzieleni zostają wszyscy nowo mianowani Inkwizytorzy i
Być Ściganym - To jest piętno Heretyka łowcy czarownic, którzy pod czujnym okiem starszych zakonników pogłębiają swą
Być Zniszczonym - To jest los Heretyka wiedzą oraz doskonalą techniki śledcze i znajomość tortur. W szeregach zakonu działa
Być Oczyszczonym - To jest los Heretyka również wielu należących do Kolegium Ognia czarodziejów.
- Wyjątek z Psalmu Ćwiczebnego z Codex Inquisition ORDO DAEMOS:
Święte Oficjum Sigmara dzieli się na pięć wewnętrznie zróżnicowanych zakonów. Myśl rodzi Herezję, Herezja rodzi Karę!
Pierwszy z nich Ordo Administratum zajmuje się sprawami administracyjnymi Ignorancja jest cnotą. Wytrwaj w swej Ignorancji.
organizacji, trzy kolejne: Ordo Heretica, Ordo Daemos i Ordo Necros zajmują się - wyjątek z Codex Inquisition
tropieniem, infiltracją oraz niszczeniem sekt i kultów działających na szkodę
Imperium. Ostatni zakon, Ordo Custodio to właściwie regularna armia, lojalna Inkwizytorzy należący do Ordo Daemos, zajmują się zwalczaniem demonologii i tych
Świętemu Oficjum, używana wszędzie tam, gdzie wymaga tego dobro Lenna Sigmara. Kultów Mrocznych Bogów, które praktykują przywoływanie demonów oraz
eksperymentują ze Spaczeniem, straszliwym Kamieniem Przemian.
ORDO ADMINISTRATUM: Większość Inkwizytorów Ordo Daemos to doświadczeni, znani z
Zakon zajmuje się sprawami administracyjnymi Świętego Oficjum w tym: propagandą, bezwzględności i fanatyzmu, ponurzy sędziowie, których wiara została zahartowana w
skarbcem i podatkami, procesami, a także wyszukiwaniem i zatrudnianiem ogniu płonących stosów. Wielu należących do zakonu Inkwizytorów posługuje się
duchownych oraz świeckich pracowników. W przypadku śmierci któregoś z magią, a niemal wszyscy spośród nich należą do Kolegium Światła.
Inkwizytorów, to właśnie do Ordo Administratum należy przygotowanie kandydatury Jednak obcowanie z demonicznymi siłami na każdym śmiertelniku wyciska
ewentualnego następcy. Duchowni należący do zakonu, to głównie biurokracji i swe piętno, dlatego wielu Inkwizytorów Ordo Daemos cierpi na różne dolegliwości
ekonomowie, doskonale znający prawo i reguły handlu, bezwzględnie psychiczne. Wśród mieszkańców Imperium krąży wiele opowieści o szalonych
wykorzystywane dla dobra Imperium. Wielu wyższych hierarchów zakonu piastuje Inkwizytorach, którzy pogrążeni w obłędzie skazywali na śmierć w płomieniach całe
funkcje osobistych doradców zarówno Wielkiego Teogonisty, jak i Wielkiego wsie i osady, podejrzewając mieszkańców o oddawanie czci Mrocznym Bóstwom.
Inkwizytora.
Choć duchowni zakonu nie biorą bezpośredniego udziału w działaniach ORDO NECROS:
prowadzonych przez Święte Oficjum, nikt nie poddaje w wątpliwość faktu, że bez Do zadań Ordo Necros należy zwalczanie wszelkich herezji związanych z
Ordo Administratum, działania Inkwizytorów nie przyniosłyby tylu sukcesów, a sama nekromancją i sanguimancją, w tym walka z nekromantami i ożywieńcami, a także
organizacja nie zdobyła władzy, jaką obecnie posiada. ściganie i sądzenie ludzi trudniących się porywaniem zwłok i rabowaniem grobów.
Główna siedziba zakonu mieści się w podziemiach Katedry Sigmara w Inkwizytorzy Ordo Necros wywodzą się spośród doświadczonych
Altdorfie. Pomniejsze filie, które znajdują się także w Talabheim i Nuln, zajmują się zakonników należących do Ordo Heretica. Wielu Inkwizytorów praktykuje Magię
bieżącymi, lokalnymi sprawami. Śmierci, a najlepsi wielokrotnie infiltrowali i demaskowali kulty oraz czarnoksiężników
praktykujących nekromancję.
ORDO HERETICA: Zakon posiada ogromną bibliotekę, w której znajdują się nieprzeliczone
Niechaj wola Sigmara będzie twoją pochodnią, rozjaśniającą ciemności. Nie woluminy, zawierające potężne zaklęcia i rytuały wykorzystywane przez nekromantów.
ufaj nikomu. Spal heretyka. Zabij mutanta. Nawróć niewiernych. W historii Ordo Necros znane są przypadki, kiedy to Inkwizytorzy ulegali pokusie
- wyjątek z Codex Inquisition nieśmiertelności i pogrążali się w szaleństwie nekromancji. Dlatego obecnie, jedynie
doświadczeni, pokorni i bogobojni Inkwizytorzy, którym udało się pokonać wiele
Ordo Heretica jest największym z właściwych zakonów Świętego Oficjum. Do prób i dowieść swej wierności przyjmowani są do Ordo Necros.
zakonu należy większość działających Inkwizytorów, a także ci łowcy czarownic,
którzy nie należą do Ordo Custodio. Zakon zajmuje się tropieniem i zwalczaniem
mutantów, grup zwierzoludzi, czarnoksiężników i heretyków oddających cześć
zakazanym bóstwom, a także wszelkimi innymi organizacjami i jednostkami, których
działanie zagraża bezpieczeństwu Imperium.

2 - WARHAMMER FRP
ORDO CUSTODIO: Bracia należący do Ordo Custodio stanowią militarną siłę Zakonu
Oczyszczającego Płomienia, wykorzystywaną do zwalczania dużych, dobrze
Zbadaj swe myśli! zorganizowanych band zwierzoludzi, goblinoidów i oddziałów ożywieńców.
Desperacja, litość, pobłażliwość, przebaczenie, tolerancja, wątpliwość i Liczna, doskonale wyszkolona i uzbrojona armia, której żołnierze znani są z
współczucie są oznaką słabości. fanatyzmu i ślepego oddania hierarchom Świątyni Sigmara budzi usprawiedliwiony lęk
Tylko silna wola i determinacja są gwarancją zwycięstwa! w sercach wielu arystokratów. W ciągu ostatniego stulecia, magnaci wielokrotnie
- wyjątek z Codex Inquisition wyrażali swe opinie, pytając, czy Święte Oficjum naprawdę potrzebuje własnej armii?
Ordo Custodio jest ostatnim i zarazem najliczniejszym zakonem składającym się na Czy Inkwizytorzy nie mogliby korzystać z wojsk Elektorów lub nawet oddziałów
strukturę Świętego Oficjum Sigmara. Zakon jest właściwie regularną armią, w Armii Imperialnej? Jedyną odpowiedzią, jaką wystosowali hierarchowie zakonu, było
szeregach, której znajduje się wielu doskonale wyszkolonych żołnierzy, templariuszy, słowne zapewnienie, że Ordo Custodio nigdy nie zostanie użyte w celach
łowców czarownic, bombardierów, saperów, łuczników oraz strzelców należących do politycznych. Taka odpowiedź wcale nie uspokoiła arystokratów, którzy doskonale
piechoty ognistej. Kontyngenty zakonu stacjonują we wszystkich prowincjach pamiętali przypadki, gdy wrogowie Świątyni Sigmara oskarżani byli o herezję, ich
Imperium, stanowiąc osobistą straż i armię Inkwizytorów. majątki siłą zajmowane przez Święte Oficjum, a żołnierze najmowani lub zabijani
przez zakonników należących do Ordo Custodio.
BRACTWO OGNIA& MIECZA:
POLOWANIA NA CZARODZIEI:
Biedni, prości ludzie - zbyt bojaźliwi lub zbyt tępi, by dostrzec zło
wewnątrz siebie. Lamentują i narzekają na moje… bezkompromisowe Niech Sigmar roświetla naszą drogę przez ciemność płonącymi
metody, lecz czy jest wśród was ktokolwiek kto myśli, iż powieszenie stosami heretyków…
połowy wsi jest zbyt wielką ceną za pewność, że zepsucie zostało - Dieter Johannson, Generał Bractwa Ognia & Miecza
ujawnione i zniszczone tego dnia? Bractwo Ognia & Stali stanowi spore zagrożenie dla Kolegiów Magii, gdyż interesują
- Ernst Traugott, łowca czarownic się także tymi adeptami magii, którzy pozostają poza zasięgiem zwykłych łowców
czarownic, między innymi także licencjonowanymi uczniami i wędrownymi
Łowcy czarownic należący do Bractwa Ognia & Miecza stanowią pewnego rodzaju czarodziejami Kolegiów. Nie wydaje się możliwe, by łowcy czarownic faktycznie
wewnętrzny krąg łowców skupionych w Zakonie Oczyszczającego Płomienia. Ta uwięzili lub zamordowali pełnoprawnego Magistra Kolegium, jednak podróżujący po
niezwykle skryta i ściśle tajna komórka łowców czarownic, która uważa się za Imperium uczniowie i wędrowni czarodzieje zaczęli ostatnio znikać bez wieści. Wydaje
całkowicie oddaną sprawie bezpieczeństwa Imperium, jest potajemnie finansowana ze się, że łowcy czarownic świadomie i celowo eliminują najsłabszych członków
skarbca samego Wielkiego Teogonisty - Yorriego XIIII i odpowiada bezpośrednio Kolegiów Magii. Istnieje podejrzenie, że Wielki Inkwizytor wykorzystuje Bractwo
przed Wielkim Inkwizytorem Gnimnyrem II. Jeśli nawet Wielki Teogonista lub Wielki Ognia & Stali w celu destabilizacji i osłabienia Kolegiów Magii, być może mając
Inkwizytor zdają sobie sprawę z nadmiernego, niebezpiecznego fanatyzmu albo nadzieję na sprowokowanie ich do jakichś nieprzemyślanych działań i osłabienia ich
bezwzględnych metod postępowania łowców czarownic należących do Bractwa władzy.
Ognia & Miecza, wydają się tym nie przejmować lub w tajemnicy popierać takie Ostatnio uwagę na Bractwo zwróciło Kolegium Cienia, a Kolegium
działania. Płomienia wyraża się o nich z jawną pogardą. Łowcy czarownic działają jednak skrycie
SIEDZIBA BRACTWA OGNIA & MIECZA: i na razie nie sposób im przedstawić, ani tym bardziej udowodnić jakichkolwiek
Główna siedziba Bractwa Ognia & Miecza mieści się w ponurym budynku zarzutów. Nie ma jednak wątpliwości, że już wkrótce dojdzie do konfrontacji
położonym niedaleko Katedry Sigmara w Altdorfie. Wejście do budynku oznaczone pomiędzy imperialnymi czarodziejami a łowcami czarownic. Fakt, że finansowani są
jest mosiężną tabliczką z wizerunkiem komety od dwóch ogonach i młota Ghal Maraz. przez Wielkiego Teogonistę, pozostaje na razie tajemnicą. Jednak wcześniej czy
Zwykli ludzie nie mają wstępu do budynku, a jego drzwi pozostają zawsze zamknięte. później, wieści o tym muszą dotrzeć do uszu Najwyższego Patriarchy, a jego reakcja
Pukanie pozostanie bez odpowiedzi, gdyż każdy należący do Bractwa łowca może być gwałtowna.
czarownic posiada własny klucz. Najprawdopodobniej właśnie na to liczą Yorri XIIII i Gnimnyr II.
Wielu członków Bractwa Ognia & Miecza piastuje stanowiska w administracji OSOBISTOŚCI:
imperialnej lub w strukturach Kultu Sigmara. Łowcy czarownic szczególnie chętnie
zatrudniają się w każdej organizacji, która utrzymuje jakikolwiek kontakt z Kolegiami Ogień i potępienie dla bezbożników! Grzesznik tkwić będzie w
Magii. ogniu jako ryba w wodzie. Ogień otoczy potępionych i wedrze się do
Ascetyzm zewnętrznego wykończenia budynku odpowiada surowości wnętrz. ich trzewi, aby zadać im katusze. Ich ciała zamienią się w płomień, a
Kamienne ściany przykryte są nielicznymi gobelinami, a proste meble wykonano z trzewia zaczną w nich płonąć, serca w piersiach ich zaczną płonąć,
ciemnego drewna. W budynku znajdują się sypialnie dla członków Bractwa przybyłych
krew w żyłach, a nawet szpik w kościach. Każdy niegodziwiec sam
z innych miast. Łowcy czarownic dbają o to, by w każdym większym mieście Starego
Świata utrzymywać przynajmniej jednego agenta. Ostatnio ich wysłannicy pojawili się stanie się gorejącym paleniskiem…
także w Tilei, Estalii, Kislevie oraz Bretonni. - Dieter Johannson, Generał Bractwa Ognia & Miecza
W podziemiach siedziby można ujrzeć prawdziwe oblicze Bractwa Ognia &
Miecza. Mieszczą się tu lochy i izby tortur, zwane przez łowców czarownic komnatami Generałem Bractwa Ognia & Miecza jest Detlef Johannson, siwowłosy człowiek po
przesłuchań. Cele położone pod siedzibą Bractwa są jeszcze mniej przyjemne od pięćdziesiątce, o surowym spojrzeniu. Detlef zawsze ubiera się w czerń. Jest bliskim
zwykłych cel więziennych. W lochach znajduje się również sala sądowa, w której znajomym i dawnym towarzyszem Wielkiego Inkwizytora Gnimnyra II. W ciągu
odbywają się procesy adeptów magii, przeprowadzane przed obliczem trzech swojej ponad trzydziestoletniej kariery łowcy czarownic pomógł Grimnyrowi II
samozwańczych sędziów. Oskarżonym nie przysługuje prawo do obrońcy ani wytropić wielu czarnoksiężników Chaosu, a przynajmniej Wielki Inkwizytor twierdził,
świadków, gdyż w opinii łowców czarownic, mogliby oni zamącić obraz sprawy. iż palone osoby nimi były. Detlef jest zgorzkniałym, starym paranoikiem. Nienawidzi
Proces zaczyna się zwykle od prostego pytania: Od jak dawna trwają twoje konszachty z elfów, twierdząc, że każdy z nich jest czarnoksiężnikiem albo czymś znacznie gorszym.
demonami? Krążą plotki, że Detlef i jego łowcy zdobyli podczas swoich wypraw wiele amuletów
Jeśli delikatne metody nie skłonią oskarżonego do przyznania się do winy, a o chroniących przed magią albo rozpraszających zaklęcia, jak również oręż niszczący
to głównie chodzi bez względu na to, czy oskarżony jest winny czy nie, oskarżony magię. Choć Kolegia próbowały ukryć przed społeczeństwem znane im metody
prowadzony jest do komnat przesłuchań, gdzie do dzieła zabiera się oprawca. Po przeciwstawienia się magii, do Bractwa dotarły plotki, że niektóre substancje wyciszają
zmuszeniu oskarżonego do przyznania się do winy, aranżowany jest pokazowy proces lub całkowicie wygaszają magiczną energię.
przed Inkwizytorem, na którym oskarżony musi przyznać się ponownie, po czym Bractwo dysponuje też olbrzymim zapasem niezwykle skutecznego, choć
zgodnie z prawem, zostaje spalony na stosie. Jeśli jednak łowcy czarownic uznają, że z niemagicznego wyposażenia. Posiadają dostęp do wielu trucizn i narkotyków,
jakiegoś powodu proces nie powinien się odbyć, ciało oskarżonego zazwyczaj zostaje specjalnych antymagicznych kajdan, knebli i węzłów na języki, a nawet słojów z
potem wyłowione z Reiku przez straż miejską. paskudnymi, gryzącymi owadami, których ukąszenia potrafią rozproszyć koncentrację
każdego czarodzieja. Dzięki znakomitemu wyszkoleniu i zgraniu, doskonale
dobranemu ekwipunkowi, sporym zasobom pieniężnym, umiejętnościom
podburzania tłumu i znacznych wpływów politycznych, Bractwo Ognia & Miecza do
chwili obecną działają z zabójczą skutecznością. Żaden napadnięty czarodziej nie
potrafił skutecznie stawić im czoła.

WARHAMMER FRP - 3
CODEX INQUISITION
Pod koniec XXV wieku powstała potrzeba unormowania działalności inkwizycyjnej. Zadania podjął się Wielki Inkwizytor
Theneus I. Kodeks został spisany na początku roku AS2484, a ogłoszony 18 Sigmarzeita, w Katedrze w Altdorfie. Inkwizytor
generalny był przekonany, że w ten sposób dostarczył potomnym dzieło, które umożliwi położenie kresu herezji oraz
kultom zakazanych bogów i zapoczątkuje jurysdykcję wiary.
Kodeks składa się XXVI artykułów o następującej treści.

I. Inkwizytorzy mogą żądać złożenia przysięgi wierności i XII. Heretyk, co do którego zachodzi podejrzenie, iż jest
udzielenia wszelkiej możliwej pomocy od wszystkich, do nieszczery w swej prośbie o wybaczenie grzechów,
których się zwrócą: przede wszystkim od ludu, ale zostanie oddany świeckiemu wymiarowi sprawiedliwości,
szczególnie od notabli, namiestników oraz urzędników który wykonana na nim stosowną karę.
imperialnych.
XIII. Jeżeli ktoś został uniewinniony, lecz okaże się że
II. Inkwizytorzy muszą odczytywać upomnienie kłamał w którymkolwiek punkcie swych zeznań, zostanie
skierowane przeciw rebeliantom. ponownie osądzony jako zatwardziały heretyk.
XIIII. Zanim przystąpi się do procesu przeciwko osobie,
III. Zawsze musi być udzielony okres łaski (trzydzieści lub która wyznała swe winy, obciążające ją zeznania świadków
czterdzieści dni), po to, aby pozwolić grzesznikom na muszą być dokładnie przeanalizowane.
opamiętanie się, a ludziom prawym na złożenie
doniesienia. W ten sposób unikać się będzie: śmierci, XV. Jeśli istnieją niezgodności pomiędzy zeznaniami
więzienia, konfiskaty dóbr. świadków a zeznaniami przesłuchiwanego, może być on
poddany torturom. Jeżeli ktoś wyznaje swe winy podczas
IIII. Należy określić treść pytań oraz sposób ich zadawania tortur, trzeba, aby potem potwierdził on swe zeznania po
podczas przesłuchania. trzech dniach. Jeśli ich nie potwierdzi, można ponownie
zastosować tortury.
V. Od osób, które przyznały się do winy, należy żądać
wyrzeczenia się swych błędów i publicznego okazania XVI. Aby chronić świadków, oskarżonemu nie można dać
skruchy. poznać ich tożsamości: ich zeznania publikowane są jako
anonimowe.
VI. Ustanawia się zakaz piastowania urzędów publicznych XVII. Przesłuchanie musi być prowadzone przez
oraz posiadania beneficjów kościelnych przez heretyków i Inkwizytora osobiście.
wyznawców zakazanych bogów (nawet jeśli okazali oni
skruchę); ponadto zabrania się im noszenia eleganckich XVIII. Inkwizytor musi być obecny w razie stosowania
szat, broni oraz dosiadania koni. tortur.
XVIIII. W razie doniesienia złożonego po śmierci heretyka
VII. Na heretyków, którzy uratowali się od stosu, nakłada
lub wyznawcy zakazanych bogów jego ciało zostanie
się stosowne pokuty oraz obowiązek jałmużny - na rzecz
ekshumowane.
Kultu Sigmara - w celu obrony wiary oraz prowadzenia
kampanii wojennej przeciw wrogom Imperium. XX. Na życzenie Wielkiego Teogonisty Inkwizytor ma
prawo działania na wszystkich terenach zależnych od
VIII. Tym, którzy wyznali swe winy po okresie łaski, Imperium.
wymierzone zostaną łagodniejsze kary, lecz w każdym
XXI. Dzieci heretyków oddane w ręce władz świeckich
razie surowsze niż tym, którzy uczynili to wcześniej.
mają być wychowane i kształcone zgodnie z zaleceniami
VIIII. Dzieci heretyków, w wieku poniżej piętnastu lat, Inkwizytorów.
będące również heretykami, które wyznały swe grzechy, XXII. Wszelkie dobra po skazanych heretykach i
będą traktowane łagodnie ze względu na ich wiek. wyznawcach Mrocznych Bogów dziedziczy Kult Sigmara.

X. Heretykom, którzy ponownie popadną w grzech, XXIII. Inkwizytorzy nie mogą przyjmować prezentów od
zostaną skonfiskowane ich dobra. osób, które mogą mieć cokolwiek wspólnego z procesami.
XXIIII. Inkwizytorzy muszą działać w zgodzie, pokoju i dla
XI. Heretyk zaaresztowany na podstawie cudzego
wspólnego dobra.
doniesienia, który następnie wyzna swe winy oraz imiona
swych wspólników, zostanie ukarany karą dożywotniego XXV. Inkwizytorzy muszą czuwać nad zachowaniem
więzienia, która to kara, za zgodą Inkwizytorów, może swych podwładnych.
zostać złagodzona. Wyznawcy zakazanych bogów, a
XXVI. Kwestie nie uregulowane w tym kodeksie muszą
szczególnie Mrocznych Bogów Chaosu otrzymają łaski
być rozstrzygnięte w dobrej wierze przez samych
śmierci przed spaleniem, przez uduszenie lub ścięcie.
Inkwizytorów.

4 - WARHAMMER FRP
…zważywszy na fakt, iż przestępstwo demonologii oraz wiary w starają się rozlać swą truciznę w tej waszej
zakazane bóstwa i bogów Chaosu dotyczy bezpośrednio sumienia krainie i że chcą oni spustoszyć wasze dusze,
jednostki, my, Inkwizytorzy, zostaliśmy zmuszeni do zastosowania
nowego narzędzia do zwalczania herezji. Jest nim formuła tak jak lisy pustoszą ogrody Pana, bluźniąc
denuncjacji z tytułu reputacji. Od tej pory, by wykryć heretyka nie przeciw Sigmarowi najwyższemu.
jest konieczne czekanie na kogoś, kto by go zadenuncjował. Należy My, których wnętrzności skręcają się ze
natomiast zająć się jego reputacją, opinią, jaką cieszy się jego
rodzina, jego kontaktami towarzyskimi. Przede wszystkim należy strachu i wstrętu, na samą myśl, iż trucizna
jednak przyjąć założenie, drogi bracie, iż heretyk z samej swej herezji zatruła już wiele dusz.
natury jest dzieckiem kłamstwa. Decydujące jest więc badanie My, władzą nadaną nam przez Wielkiego
sławy, jaką cieszy się on w społeczności.
Przestudiuj dokładnie reguły i zalecenia, zawarte w księdze Teogonistę, na mocy świętego posłuszeństwa i
Podręcznik Inkwizytora, spisanej przez naszego brata Theneus I, pod karą ekskomuniki, nakazujemy wszystkim
bardzo dobrze one ową procedurę opisują. i każdemu z osobna, tak świeckim, jak
Oto Inkwizytor, oznajmiając o swym przybyciu, wysyła do
proboszczów miast lub wiosek, w których ma odbyć się jego duchowieństwu, wszystkim osobom żyjącym
wizytacja, list. List taki brzmi mniej więcej: w granicach tego miasta i w promieniu sześciu
Inkwizytor…, prezbiter Sigmara, do kilometrów poza jego murami, aby w ciągu
szacownego…, proboszcza parafii znajdującej siedmiu dni, poczynając od dnia dzisiejszego,
się w mieście…; wzywamy was do okazania powiadomili nas, jeśliby dowiedzieli się lub
posłuszeństwa naszym apostolskim usłyszeli, że jakaś osoba jest kultystą Chaosu
przykazaniom. Mamy zamiar, zgodnie z tym czy też jest podejrzana o czczenie Mrocznych
do czego jako inkwizytor powołani jesteśmy, Bogów lub też, że mówi ona coś przeciwko
porozmawiać o pewnych kwestiach, które jakiemuś artykułowi wiary czy przeciw
dotyczą wiary, tak zgromadzonego kleru, jak i sakramentom, lub nie zachowuje się tak jak
wiernych. Dlatego też, na mocy nadanej nam inni, lub też unika kontaktów z wierzącymi,
przez Wielkiego Teogonistę, którą z jego woli lub też wzywa demony i oddaje im cześć.
w tym miejscu sprawujemy, prosimy Was, Notariusz zwija pergamin i odchodzi, odprowadzany cichym
żądamy i nakazujemy w przyszły Festag szmerem tłumu. Nie ma jednak czasu na żadne komentarze,
ponieważ w tym czasie ponownie zabieramy głos:
ogłosić ludowi, że ma on, w kolejny Festag,
udać się do Świątyni Katedralnej…, po to, aby Ktokolwiek - niech go Sigmar broni! - nie
wysłuchać tego, co dotyczy prawowierności w podporządkowałby się naszemu nakazowi
sprawach wiary. denuncjacji - zaniedbując w ten sposób
W następnym tygodniu proboszcz otrzymuje kolejne pismo, mające
zbawienie swej duszy - niech wie, że objęty
na celu potwierdzenie i ponowne przypomnienie tego, o czym była jest ekskomuniką.
mowa w poprzednim liście. Ten natomiast, kto pomoże nam w
Po piśmie tym następuje wizyta jednego z nas, Inkwizytorów. W
przewidziany Festag, w uroczystych szatach, z pompą i paradą
wypełnieniu naszego zadania, otrzyma trzy
wkraczamy do katedry i wygłaszamy podczas nabożeństwa homilię, lata odpustu. Również i skryba, który przed
w której przypominamy wszystkim obecnym (a także i chwilą odczytał wam ów nakaz, uzyskał trzy
nieobecnym), co oznacza wierność prawdziwej wierze. Homilię
kończymy wezwaniem, które nie pozostawia żadnych wątpliwości.
lata odpustu. Bądźcie więc posłuszni i nie
traćcie i wy okazji otrzymania odpustu.
Pojmując doniosłość poruszonych tu przed
Nasze słowa zwrócone są do prawych wiernych obecnych w
chwilą kwestii, niech każdy pamięta, że jeśli świątyni. Zdajemy sobie jednak sprawę, że wśród słuchających nas
wie coś o słowach lub czynach owiec znajdują się i wilki. Jako Inkwizytorzy jesteśmy znawcami
sprzeciwiających się wierze, ma on obowiązek prawa, mamy więc umysł jasny i przenikliwy. Wiemy, że aby
uderzyć we wroga, trzeba oddzielić go od innych, trzeba zmusić go,
wyjawienia tego Inkwizytorowi. Niech nikt by wyszedł na światło dzienne:
nie myśli, iż wstydem byłoby składanie
Nadana nam władza apostolska pozwala nam
donosów na przyjaciół czy sąsiadów! Wręcz
natychmiast zademonstrować dobroć Sigmara.
przeciwnie, jest ono gestem wspaniałego
Dlatego też udzielamy szczególnej łaski
posłuszeństwa prawom Sigmara naszego Pana.
wszystkim kultystom, sympatyzującym z
Tak więc, aby uniknąć zamieszania, niech
kultystami, opiekunom kultystów,
wszyscy dokładnie wysłuchają tego, co
podejrzanym o czczenie Mrocznych Bogów,
odczyta wam skryba.
dobroczyńcom Mrocznych Bogów, z powodu
Wtenczas w katedrze panuje absolutna cisza. Na ambonę wchodzi
skryba, który zajmuje miejsce obok nas, a następnie rozwija zwój których tu przybyliśmy, aby przyszli do nas z
pergaminu i uroczyście odczytuje przesłanie: własnej woli, przed upływem miesiąca, nie
My, kapłan Sigmara…, Inkwizytor jego czekając na to, że zostaną oni zadenuncjowani,
świątobliwości Wielkiego Teogonisty na tym oskarżeni czy aresztowani. Nie będziemy
obszarze…, dowiedziawszy się, że demonologowie i jednak równie miłosierni po upływie tego
wyznawcy Mrocznych Bogów niczym żmije okresu.

WARHAMMER FRP - 5
Niemało jest wilków obecnych na tym nabożeństwie. Może Tak więc, mając do dyspozycji morze donosów i poszlak, musimy
brakować tych, którzy świadomie przeszli na stronę Mrocznych jedynie wybrać, zadecydować o priorytecie. Są pewne imiona i
Bogów. Ci jednak, którzy wiedzą, iż wygłaszali jakieś wątpliwości wskazówki, które mają pierwszeństwo. Imiona i przyczyny, z
czy krytykę, a jeszcze bardziej ci, którzy mieli w zwyczaju bluźnić powodu których do akcji wkracza natychmiast trybunał
czy przeklinać, są obecni i teraz lękają się i drżą. Ci właśnie, o inkwizycyjny, donosy na kultystów, czasami na osoby o wysokiej
tchórzliwych duszach, stanowią największe zagrożenie dla swych randze. Sieć donosów zacisnęła się i oto, wśród niezliczonych
ziomków. oskarżeń, pojawiają się imiona dobrze znane śledczym. W większości
Na początku próbują oni ratować się sprytem. Przychodzą do wypadków są to osoby, które przebywały w mieście lub jego
konfesjonału, kiedy świątynia jest już pusta i proszą o możliwość okolicach tylko przejazdem, osoby mające sławę kultystów, które
przystąpienia do sakramentu spowiedzi. Czasami nawet i więcej: jednak już wyjechały. Może zwietrzyły niebezpieczeństwo, a może
zbliżają się do nas, Inkwizytorów i łamiącym się głosem proszą, zostały w jakiś sposób ostrzeżone o ryzyku przebywania w tym
abyśmy to my ich wyspowiadali. Jednak zapominają, że Inkwizytor regionie. Na miejscu pozostali jednak ci, którzy udzielili im gościny.
i spowiednik to dwie oddzielne figury: Inkwizytor nie jest I od nich właśnie należy zacząć.
spowiednikiem, lecz sędzią. Sekret spowiedzi nie może być mieszany Pamiętaj, że przyjaciele kultystów prawie nigdy nie są kompletnie
z sekretem procesu prawnego. Ponadto Inkwizytor, wprawdzie nie nieprzygotowani. Wezwanie do stawienia się przed trybunałem nie
będąc wilkiem, jest w każdym razie lisem. Heretyk nie może więc jest więc dla nich zupełnym zaskoczeniem. Rozmowy z
liczyć, iż łatwo uda mu się wyłgać. towarzyszami, już wcześniej przesłuchanymi, pozwoliły im poznać
I tak wilk zostaje przegoniony. Podjęta przez niego próba ratowania metodę przesłuchania inkwizycyjnego oraz wydedukować skuteczne
swej skóry obraca się teraz przeciw niemu. Inkwizytor nie zechciał formy negacji i obrony. Jest to pierwszy problem, z którym
wysłuchać jego spowiedzi, a co więcej, wie już, iż możemy w niego spotykamy się my, inkwizytorzy.
uderzyć. Usiłując ukryć się i wykupić za niską cenę, kultysta zdjął Theneus I sporządził katalog oszustw i wybiegów, do jakich uciekają
swą maskę. Ktoś go zobaczył. Ludzie już wiedzą. Wiemy też my. się oskarżeni podczas procesów, stosowanych również tu, w
Musiał się odsłonić i teraz stoi nagi, definitywnie wykryty. Imperium:
Paradoksalnie stał się donosicielem na samego siebie.
Drugi wilk, bardziej sprytny, dowiedział się o tym, co zaszło. ❖ Czasami rzecz sprowadza się do prawdziwej gry słów. Na
Również i on zbliża się do Inkwizytora, jednak jego cel jest inny niż konkretne pytania Inkwizytora odpowiada się to, co chciałby on
jego poprzednika. Tak - stwierdza - wie on dobrze, co chciał wyznać usłyszeć, mając na myśli coś zupełnie innego. Sędzia pyta na
ten drugi. Jeśli Inkwizytor zechce, opowie o wszystkim. Zresztą - przykład: Wierzysz, że małżeństwo jest sakramentem?; w
mówi - wygłoszona w katedrze homilia wstrząsnęła nim do głębi, odpowiedzi, która brzmi: Jeśli Sigmar tak chce, wierzę,
dotarła do najgłębszych zakamarków jego duszy i pobudziła go do podkreśla się, że Sigmar nie chce. Na to samo pytanie kultysta
łez, nie, bynajmniej nie do łez skruchy, ale do łez cierpienia z może też odpowiedzieć pytaniem zwróconym do swego
powodu tego bliźniego: bluźniercy i cudzołożnika, zresztą wszyscy przeciwnika: A wy w to wierzycie?. Potwierdzająca odpowiedź
wiedzą co to za jeden. Inkwizytora daje mu bowiem okazję do wybiegu: Tak, też w to
Inkwizytor słucha, robi notatki, kataloguje oskarżenia, pociesza wierzę, co oznacza: Ja też wierzę, że wy w to wierzycie.
wilka, który na koniec zmienia się w krokodyla: Może zdradziłem ❖ Innym sposobem jest unikanie odpowiedzi za pomocą użycia
mego przyjaciela…, może skrzywdziłem mego towarzysza…. sformułować takich jak: W co jeszcze mam wierzyć? Czy
Pocieszamy go: Nie lękaj się: prawda nas wyzwoli. Wezwę cię, kiedy możliwe jest, abym nie wierzył? Dlaczego mnie o to pytacie?
będzie potrzeba. Troszcz się tylko o to, żeby czegoś nie pominąć, w Ja wierzę we wszystko, w co należy wierzyć. Wierzę, że prawda
ten sposób zapracujesz na swoje zbawienie oraz na zbawienie czyni wolnym… i tak dalej w tym stylu.
innych. ❖ Trzecim sposobem jest zupełne ominięcie pytania i
Sprytny wilk odchodzi, również i on widziany przez innych przeniesienie go z płaszczyzny wiary na płaszczyznę
współmieszkańców, których spojrzenia śledzą go przez szpary w egzystencjalną: Czego ode mnie chcecie? Cóż mogą wiedzieć?
zasłoniętych oknach. Również i on jest niespokojny. Ostatnie słowa Jestem biednym prostakiem, ignorantem. Słyszałem wiele
Inkwizytora nie były jasne. Nie wystarcza więc złożenie donosu, rzeczy dotyczących wiary, ale nie mam wystarczająco
aby zarobić sobie na zbawienie duszy? Nie należą się za to trzy lata inteligencji, abym mógł je osądzać. Wy, którzy uczestniczycie
odpustu? w tym przesłuchaniu, nie opuszczajcie mnie; mam żonę i
Wieczorem, w karczmie, wielu pyta go o tę rozmowę. Między dzieci… Jestem tylko wieśniakiem, nie znam się na
jednym kielichem a drugim, podniecony winem wilk demonstruje subtelnościach teologii, te dyskusje zaszkodzą tylko mojej
przesadną pewność: To boży człowiek… trzeba z nim porozmawiać wierze, gdyż nic z nich nie pojmuję…
tak jak ja… dla zbawienia duszy. ❖ Kolejny sposób to omdlenie. Słysząc pytanie, na które nie wie,
Następnego dnia dom, w którym zatrzymaliśmy się, zostaje jak odpowiedzieć, oskarżony udaje, że źle się poczuł. Czasami
oblężony przez tłum mężczyzn i kobiet, tłum tak liczny, że nie dochodzi nawet do udawania choroby umysłowej.
wystarcza czasu na wysłuchanie wszystkich. Na plac przyniesiona ❖ Ostatni przypadek jest, z naszego punktu widzenia najbardziej
więc zostaje księga, w której skryba może odnotować wszystko to, niebezpieczny. Polega on na udawaniu świętości. Kultysta
czego nie zdołały wysłuchać uszy sędziego. Zbiorowy sekret zostaje przedstawia się jako biedny, nieszczęśliwy, pokorny. Robi to
rozpowszechniony. Pod koniec drugiego dnia zamykamy się w wielkie wrażenie na tłumie, który zaczyna czuć do niego
swym pokoju, zabierając ze sobą sekret miasteczka. Obok łóżka, na sympatię i brać go w obronę.
biurku spoczywa księga, którą przechowujemy jako swoistą relikwię 
Nie jest trudno wyobrazić sobie, zwłaszcza w trzech ostatnich
zła. Uzupełniona jest ona spisanymi przez nas imionami osób, które
zgromadziliśmy w ciągu dnia. Teraz już wiemy, od kogo zacząć, wypadkach, że może się zdarzyć, iż ma się do czynienia z osobą,
która nie udaje, ale rzeczywiście jest przekonana o własnej pokorze
kogo przesłuchać.
czy też ubóstwie, lub która rzeczywiście źle się czuje czy też nie jest
W ten sposób mija czas łaski, prawdziwy czas zasiewu. Potem
w stanie odpowiedzieć na pytania teologiczne. Takie wątpliwości
można już przejść do fazy żniw, do oddzielenia ziarna od kąkolu.
nachodzą też i nas, inkwizytorów: oszukuje mnie czy też ja oszukuję
Ponownie zostają wezwani donosiciele, są przesłuchiwani z
się co do jego winy?
większym już spokojem. Jeżeli wcześniej nie było czasu na
przesłuchanie wszystkich teraz wydłuża się on. Zza zasłoniętych W swojej księdze Theneus I dostarcza nam bracie, rozstrzygającego
okien ciekawskie twarze śledzą wszystko, co dzieje się w mieście, kryterium, mającego umożliwić odróżnienie oszusta od prostego
słyszą zbliżający się i oddalający dźwięk żelastwa. Poszlaki mało człowieka chorego czy obłąkanego:
prawdopodobne zostaję odłożone na bok, ale nie zlekceważone: To, A jeśli za którymś razem chodziłoby o rzeczywistego szaleńca? Aby
czego nie da się znaleźć dzisiaj, może być odkryte jutro. Jeśli być pewnym, należy obłąkanego, prawdziwego czy fałszywego,
natomiast poszlaka jest prawdopodobna, rozpoczyna się proces - do poddać torturze. Jeśli nie jest obłąkany, w obliczu bólu z trudem
akcji wkracza prawdziwa inkwizycja. przyjdzie mu kontynuowanie tej komedii.
- fragment Komentarz do Podręcznika Inkwizytora, autorstwa Lorda Inkwizytora Skalfa I

6 - WARHAMMER FRP
- INKWIZYTOR -
Hierarchowie Kultu Sigmara Młotodzierżcy dostrzegają i rozumieją potrzebę - INKWIZYTOR -
posiadania świątynnej instytucji sądowniczej. Zadaniem Inkwizycji jest prowadzenie CECHY GŁÓWNE:
spraw związanych z herezją - wyznawaniem zakazanych kultów, uprawianiem WW US K ODP ZR INT SW CHA
czarnoksięstwa, a także wszelkimi innymi sprawami zagrażającymi bezpieczeństwu +30 +30 +20 +20 +20 +25 +40 +35
Imperium. Sędziów Kultu Sigmara, dysponujących mocą ferowania wyroków, nazywa CECHY DRUGORZĘDNE:
się powszechnie Inkwizytorami. Najczęściej przydziela się ich do prowadzenia śledztw A ŻW S WT SZ MAG PO PP
związanych z działalnością wykrytych Kultów Chaosu. Zadaniem Inkwizytorów jest +2 +8 - - - +4 - -
badanie struktur sekt, powiązań z innymi organizacjami lub osobami oraz Umiejętności: aktorstwo lub urok osobisty; celny cios; czynienie cudów;
wydobywanie zeznań od podejrzanych. czytanie/pisanie; dowodzenie; finta; etykieta; heraldyka; hipnoza; historia;
Każda prowincja Lenna Sigmara posiada swego Inkwizytora, który jeździectwo lub pływanie; język tajemny (demoniczny lub nekromancki);
odpowiada przed jednym z dwóch Lordów Inkwizytorów. Lordowie podlegają język tajemny (magiczny); krasomówstwo; kryptografia; leczenie ran;
władzy Wielkiego Inkwizytora, ten zaś odpowiada przed Wielkim Teogonistą. medytacja; prawo; rozbrojenie lub targowanie się; sekretny język
Choć władza Inkwizytorów obejmuje wyłącznie ziemie należące do (bitewny); sekretny język (klasyczny); silny cios; specjalna broń (bojowa);
Imperium, to jurysdykcji Świętego Oficjum podlegają wszystkie przebywające w splatanie magii; śledzenie; teologia; torturowanie; tropienie; uniki; wiedza
granicach Lenna Sigmara istoty, niezależnie od rasy, piastowanego urzędu czy o demonach lub rozpoznawanie ożywieńców; wykrywanie istot
posiadanego statusu społecznego. magicznych; zastraszanie; znajomość języka (khazalid); znajomość języka
W odróżnieniu od Prezbiterów, Inkwizytorzy Sigmara noszą czarne habity z obcego (dowolne dwa)
długimi rękawami i obszernymi kapturami, przewiązane w pasie białymi sznurami, na Przedmioty: 20K20 złotych koron; kirys (najlepszej jakości); Lextalionis
końcach których zawiązuje się pięć węzłów, symbolizujących pięć zakonów, Excommunicatos (księga egzorcyzmów); młot bojowy (najlepszej jakości);
składających się na Święte Oficjum Sigmara. Pod habitami, Inkwizytorzy często noszą modlitewnik; pancerz kolczy (najlepszej jakości); pas inkwizytora; przybory
kolczugi z rękawami, zaś korpus nierzadko chronią także kirysami, ozdobionymi do pisania; skórznia (najlepszej jakości); sutanna (najlepszej jakości); tarcza
symbolami Kultu i Zakonu Oczyszczającego Płomienia. żołnierska metalowa (najlepszej jakości); wisior z symbolem Sigmara; zbroja
płytowa (najlepszej jakości)
Profesje wejściowe: prezbiterzy Sigmara
Profesje wyjściowe: szpieg

WARHAMMER FRP - 7