http://www.easyarch.

pl/oprogramowanie/autocad_komendy

komendy 2d
komendy podstawowe
komenda en skrót en komenda pl skrót pl opis komendy line l linia l rysowanie linii circle c okrąg o rysowanie okręgu arc a łuk u rysowanie łuku pline pl plinia pl rysowanie polilinii move m przesuń prs przesuwanie zoom z zoom z powiększanie lub zmniejszanie widoku offset o odsuń od odsuniecie rotate ro obrót ob obracanie mirror mi lustro lus lustro – odbijanie względem osi dopasowanie elementu względem dwóch align al dopasuj dp punktów copy co kopiuj k kopiuje elementy

komendy dodatkowe
komenda skrót komenda skrót opis komendy en en pl pl xline xl prosta rysowanie prostej otwiera okno „designcenter” – przegladarka adc adc umożliwiająca oglądanie plików na dysku, baza bloków otwiera okno „Quick Selekt”/„Szybki wybór” - wybór qselect swybierz elementów według koloru, typu elementu, rodzaju linii itp. properties ch cechy ce otwiera okno “Properties”/”Cechy” – cechy elementów regen re regen re odświeżenie widoku, modelu otwiera okno „Hath and Gradient”/„Kreskowanie do hatch h gkreskuj gk granic i wypełnienie” – kreskowanie powierzchni erase e wymaż wy kasowanie wybranych obiektów undo u cofaj c cofanie ostatniej komendy otwiera okno „Layer Properties Manager”/„Menadżer layer la warstwa wa cech warstw” – tworzenie warstw itp. otwiera okno “Purge”/”Usuń” - czyszczenie rysunku z purge pu usuń us niepotrzebnych elementów

tekst
komenda skrót komenda skrót opis komendy

definiowanie atrybutów otwiera okno „Edit Attributes”/”Edycja atrybutów” edytowanie atrybutów. zaokrąglanie rogów. np: grubość. itp. wybór stylu wymiarowania otwiera okno „Deawing Units”/„Jednostki rysunku” – . wymstyl jedn d jed opis komendy otwiera okno “Dimension Style Manager”/„Menadżer stylów wymiarowania” – definiowanie stylów wymiarowania. dociągniecie do siebie dwóch f zaokrągl za linii s rozciągnij rozc rozciąganie elementów tr utnij ut ar szyk sz stan otwiera okno z lista wykonanych komend ma uzgcechy uzg służy do przenoszenia obiektów do innej warstwy ustawienia komenda skrót komenda skrót en en pl pl dimstyle units d un odwym. tworzy lub ustala nazwane style tekstu bloki Blok – to kilka obiektów połączonych ze sobą w jedną całość Atrybut – zmienna tekstowa komenda skrót komenda skrót en en pl pl block insert explode attdef ddatte wblock b i x att blok wstaw rozbij atrdef ddatte piszblok b w r atr pb opis komendy otwiera okno „Block Definition”/”Definicja bloku” – definiowanie bloków wstawianie bloków do rysunku rozbijanie elementów lub bloków na podstawowe elementy otwiera okno „Attribute Definition”/„Definicja atrybutu” .en text dtext mtekst style en t dy mt st pl tekst dtekst wtekst styl pl t dt wt st wstawianie tekstu wstawianie tekstu wstawianie tekstu otwiera okno ”Text Style”/”Styl tekstu” . lista atrybutów bloku otwiera okno „Write Block”/”Zapisz blok” – zapis wybranego bloku na dysk modyfikacja komenda en pedit fillet stretch trim array status matchprop skrót komenda pl skrót pl opis komendy en pe edplin edp edycja polilinii.modyfikuje. łaczenie.

podczas pracy w zakładce arkusz przełącza z rzutni obszaru modelu na obszar papieru tworzy i kontroluje rzutnie arkusza widok komenda skrót komenda skrót opis komendy en en pl pl pan p nfragm nf przesuwanie widoku otwiera okno „View”/”Widok” . otwiera okno „Viewports”/„Rzutnie” – możliwość vports rzutnie podzielenia lub zredukowania ilości rzutni w zakładce „Model” komendy 3d podstawowe komendy 3d komenda skrót komenda skrót opis komendy en en pl pl rotate3d l obracanie 3d wyciąganie elementów. view v widok dół. izometria itp.ustawienia jednostek rysunku arkusze Polecenia działają tylko w zakładce „Layout”/„Arkusz” komenda en pspace mspace mview skrót komenda skrót en pl pl ps ms papier model wwidok p m ww opis komendy przełącza z obszaru modelu do obszaru papieru. tworzy bryłę z zamkniętej extrude ext wyciągnij wyc polilinii 3dpoly 3p 3wplinia 3p surftab1 surftab1 określanie gęstości siatek w jednym z kierunków surftab2 surftab2 określanie gęstości siatek w drugim z kierunków tworzenie płaszczyzn.wybór widoku: góra. wewnątrz czterech lub trzech 3dface 3wpow punktów tworzy płaszczyznę union uni suma sum łączy dwie bryły widok 3d komenda en skrót en komenda pl skrót pl opis komendy 3dorbit 3do 3dorbita 3do obracanie widoku 3d shade sha shade włącza cieniowanie obiektów 3d .

uaktywnia pomocnicze linie. które pojawiają się w trakcie rysowania skróty klawiszowe Crtl+S – qsave – zapisz Crtl+O – open – otwórz .włącza i wyłącza wyświetlanie współrzędnych w lewym dolnym rogu F7 .skok.<Osnap on> /<Osnap off> .włącza i wyłącza pomocniczą siatkę punktów F8 . F6 .rysowanie tylko w pionie i poziomie F9 .otwiera pomoc F2 – otwiera okno „AutoCAD Text Windows” – okno z lista wykonanych komend F3 .<Coords on>/<Coords off> .<Grid on>/<Grid off> .<Polar on>/<Polar off> . środek linii itp. koniec linii.<Snap on>/<Snap off> .włącza i wyłącza przyciąganie do charakterystycznych punktów takich jak. automatycznie przyciąganie do siatki punktów pomocniczych F10 .klawisze funkcyjne F1 .<Ortho on>/<Ortho off> .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful