INSTRUKCJA OBSŁUGI KATALOG CZĘŚCI

SIEWNIK ZBOśOWY POZNANIAK 3.0m , 2.7m , 2.5m

KTM 0824-114-304-330

Nr fabryczny: _____________________ Data sprzedaŜy: ___________________ Punkt sprzedaŜy: __________________ Obowiązuje od numeru: 1001
Wydanie luty 2008

CE

SPIS TREŚCI
1 Zasady bezpieczeństwa pracy.............................................................................. 4 1.1. Dokładne określenie przeznaczenia................................................................. 4 1.2. Zasady podstawowe. ......................................................................................... 5 1.4. Konserwacja. ..................................................................................................... 6 1.5. Układ hydrauliczny. ............................................................................................. 7 1.6. Znaki bezpieczeństwa i napisy ostrzegawcze umieszczane na siewniku......... 7 1.7. Jazda transportowa.............................................................................................. 9 2. Dane techniczne. .................................................................................................... 10 3. Informacje ogólne.................................................................................................. 11 4. Budowa i zasada działania.................................................................................... 12 5. Przygotowanie siewnika do pracy........................................................................ 16 5.1. Ustawienie siewnika na typowe szerokości międzyrzędzi. ............................. 17 5.2. Próba kręcona..................................................................................................... 17 5.3. Przykład wyliczania poślizgów koła roboczego siewnika............................... 19 5.4. Próba wysiewu nasion do rynien pomiarowych w polu.................................. 20 5.5. Sprawdzenie den nastawnych. .......................................................................... 21 5.6. Obliczanie wysięgu znaczników. ....................................................................... 22 5.7. Przerzutnik znaczników..................................................................................... 24 6. UŜytkowanie i obsługa siewnika........................................................................... 25 6.1. Transport siewnika............................................................................................. 25 6.2. Wykonywanie siewu. .......................................................................................... 25 6.3. Prowadzenie siewnika w polu............................................................................ 26 6.4. Napełnienie i opróŜnienie skrzyni nasiennej.................................................... 26 7. Smarowanie............................................................................................................ 27 7.1. Konserwacja i przechowywanie..................................................................... 27 7.2. DemontaŜ i kasacja............................................................................................. 27 7. Orientacyjne Tabele Wysiewu. ............................................................................ 35

UWAGA! Do napraw stosować tylko oryginalne części wymienne UNIA-FAMAROL. Tylko one spełniają wymogi bezpieczeństwa i gwarantują długotrwałe uŜytkowanie maszyn. Na rynku dostępnych jest duŜo nieoryginalnych części wymiennych. Zastosowanie tych części moŜe pogorszyć bezpieczeństwo uŜytkowania i moŜe być przyczyną uszkodzenia maszyny. UNIA-FAMAROL nie bierze odpowiedzialności za naprawy i nie uznaje roszczeń gwarancyjnych dla maszyn, w których zostały zastosowane nieoryginalne części wymienne.

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

Szanowni uŜytkownicy! Zdecydowaliście się Państwo na zakup nowej wersji siewnika zawieszanego mechanicznego rzędowego Poznaniak firmy UNIA-FAMAROL a tym samym wybraliście siewnik ekonomiczny i nowoczesny. MoŜecie Państwo długo korzystać ze wszystkich zalet siewnika zawieszanego mechanicznego rzędowego i poznawać szczególne jego moŜliwości, jeśli uwaŜnie przeczytacie tę instrukcję obsługi i konserwacji, jak równieŜ w razie potrzeby weźmiecie ją do rąk. Zwróćcie Państwo uwagę na to, Ŝe zamawianie części zamiennych moŜe odbywać się tylko na podstawie numeru części zamiennej.

Adres producenta: UNIA- FAMAROL ul. Przemysłowa 100, 76-200 Słupsk

tel. cent.(059) 841-80-01 tel. dział sprzedaŜy (059) 841-80-24 fax. (059) 841-37-25 tel. serwis (059) 841-80-27

3

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

1 Zasady bezpieczeństwa pracy.
Szanowni uŜytkownicy, W interesie Waszego własnego bezpieczeństwa, a takŜe w celu bezawaryjnej eksploatacji maszyny przez długi okres czasu, prosimy Państwa, abyście nie odkładali instrukcji obsługi bez przeczytania. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na te fragmenty instrukcji obsługi, które dotyczą zasad bezpieczeństwa. Prosimy Państwa o przestrzeganie tych wskazań, aby zapobiec nieszczęśliwym wypadkom i uniknąć uszkodzeń maszyny. Prosimy równieŜ o przekazanie wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa innym uŜytkownikom.

1.1. Dokładne określenie przeznaczenia.
Siewnik rzędowy zawieszany Poznaniak przeznaczony jest wyłącznie do wykonywania prac w rolnictwie. UŜycie maszyny w celach niezgodnych z przeznaczeniem jest niedopuszczalne. Za wynikające stąd szkody producent nie ponosi Ŝadnej odpowiedzialności. Całe ryzyko w tym wypadku spada na uŜytkownika. Do przyjętych postanowień naleŜy takŜe przestrzeganie zalecanych przez producenta zasad obsługi, konserwacji i utrzymania maszyny w naleŜytym stanie. Siewnik rzędowy zawieszany moŜe być uŜytkowany, konserwowany i naprawiany wyłącznie przez osoby do tego uprawnione i przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa obsługi. Obowiązują równieŜ stosowne przepisy dotyczące zapobieganiu nieszczęśliwym wypadkom jak teŜ ogólne zasady bezpieczeństwa technicznego, medycyny pracy i ruchu drogowego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z samowolnych zmian konstrukcyjnych maszyny. Pierwsze uruchomienie maszyny, moŜe nastąpić dopiero po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą instrukcją obsługi, a podczas uŜytkowania ściśle je przestrzegać.

4

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

1.2. Zasady podstawowe.
♦ Przed kaŜdym uruchomieniem sprawdzić maszynę pod względem bezpieczeństwa i eksploatacji. ♦ NaleŜy przy tym przestrzegać zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi oraz ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i przepisów dotyczących zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom. ♦ Ze względu na przekroczenie szerokości gabarytowej 3,0 m - zakaz przejazdu po drogach publicznych z siewnikiem zawieszonym na ciągniku. ♦ Przed rozpoczęciem pracy naleŜy zapoznać się ze wszystkimi urządzeniami i elementami roboczymi oraz ich funkcjami. ♦ Przed ruszeniem z miejsca sprawdzić najbliŜsze otoczenie (dzieci!). Zwrócić uwagę na właściwą widoczność! ♦ Niedozwolone jest przewoŜenie osób na narzędziach podczas przejazdów roboczych i transportowych! ♦ Podczas jazdy nigdy nie opuszczać stanowiska kierowcy! ♦ Przed zejściem z ciągnika narzędzie opuścić na ziemię, silnik wyłączyć i wyjąć kluczyki ze stacyjki! ♦ Zabronione jest przebywanie w pobliŜu agregatu podczas pracy! ♦ Przy łączeniu i rozłączaniu narzędzi z ciągnikiem zachować szczególną ostroŜność! ♦ Podczas sterowania układem zawieszenia nie wolno wchodzić pomiędzy ciągnik i narzędzie! ♦ W czasie jazdy transportowej z podniesionym narzędziem, dźwignia sterowania musi być zablokowana. ♦ W połoŜeniu transportowym narzędzia naleŜy zawsze zwracać uwagę na właściwe ustawienie ograniczników wychylenia dolnych cięgien układu zawieszenia ciągnika! ♦ W przypadku współpracy z ciągnikami o mocy mniejszej od 60 KM nie wolno wykonywać siewu na polach o nachyleniu powyŜej 8 stopni oraz nie wolno transportować siewnika z napełnioną skrzynią nasienną. ♦ Przy współpracy z ciągnikami o mocy mniejszej od 60 KM naleŜy dodatkowo obciąŜyć przednią oś ciągnika. ♦ Na czas transportu- znaczniki podnieść do góry i zabezpieczyć przed samoczynnym opadnięciem. ♦ W czasie pracy i przejazdów jałowych nie przebywać w zasięgu znaczników. ♦ W czasie transportu i pracy nie przebywać na siewniku i innych elementach dołączonych do niego ze względu na moŜliwość zagroŜenia Ŝycia ludzkiego oraz zatrucia środkami do zaprawiania nasion. ♦ Zwracać uwagę na dokładne załoŜenie osłon przekładni bocznej. ♦ Nie przekraczać dopuszczalnej prędkości transportowej i roboczej. ♦ Regulowanie oraz konserwacja mogą być dokonywane wyłącznie w czasie postoju, przy unieruchomionym silniku ciągnika oraz przy opuszczonym siewniku wspartym na podłoŜu. ♦ W czasie siewu nasionami zaprawionymi naleŜy bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa wskazanych przez producenta środków chemicznych,
5

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

uŜywać ochrony osobiste (odzieŜ pyłoszczelną, ochrony dróg oddechowych). ♦ Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić prawidłowość działania poszczególnych mechanizmów, ♦ Stosować ciągnik wskazany przez producenta, ♦ Stosować obciąŜniki osi przedniej, ♦ Siewnik odłączony od ciągnika naleŜy ustawiać na powierzchni równej i twardej, ♦ Po zakończeniu siewu, przed odłączeniem siewnika od ciągnika, naleŜy bezwzględnie redlice podnieść do góry, ♦ Dla uniknięcia kumulowania się skutków zmęczenia pracą naleŜy stosować przerwy, ♦ nie naleŜy podejmować pracy w stanie nietrzeźwym oraz w stanie obniŜonej sprawności psychofizycznej organizmu, ♦ siewnik podniesiony podnośnikiem naleŜy odpowiednio zabezpieczyć przed opadnięciem i ewentualnym przygnieceniem osób naprawiających lub postronnych, ♦ w czasie agregowania, skręcić maksymalnie śruby cięgien ciągnika, ♦ w wypadku wystąpienia duŜego zapylenia stosować ochrony dróg oddechowych, ♦ przy obsłudze siewnika moŜe pracować tylko osoba dorosła i zdrowa, ♦ nie wolno pracując na pochyłości wyłączać biegu i gasić silnika ciągnika, ♦ maszynę uŜytkować tylko do celów określonych niniejszą instrukcją. ♦ W celu uniknięcia niebezpieczeństwa poŜaru maszynę naleŜy utrzymywać w stanie czystości!

1.3. Bezpieczeństwo podczas uŜytkowania.
Przebywanie na pomostach, dozwolone tylko przy wyłączonym zapłonie, podczas eksploatacji agregatu przewoŜenie osób jest zabronione! Nie pozostawiać Ŝadnych części w zbiorniku siewnika! Nie przekraczać dopuszczalnego napełnienia zbiornika! Nie przegarniać nasion w skrzyni nasiennej przy włączonym zapłonie ciągnika i nie wyjętym kluczyku!

1.4. Konserwacja.
Ciecze przepływające pod wysokim ciśnieniem (paliwo, olej hydrauliczny) mogą przeniknąć pod skórę, doprowadzić do cięŜkich obraŜeń ciała. W przypadku zranienia natychmiast wezwać lekarza. Niebezpieczeństwo zakaŜenia! Oleje i smary przechowywać i stosować zgodnie z przepisami! Wszystkie połączenia śrubowe regularnie sprawdzać a w przypadku poluzowania dokręcić! Podczas napraw instalacji elektrycznej odłączyć dopływ prądu!
6

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

Podczas konserwacji podniesionego narzędzia zabezpieczyć je na stałe przez włoŜenie odpowiednich elementów podporowych! Podczas wymiany elementów roboczych posiadających ostre krawędzie uŜywać odpowiednich narzędzi i rękawic ochronnych! Podczas wykonywania spawania elektrycznego konstrukcji ciągnika zniszczonych narzędzi, odłączyć przewody od prądnicy i akumulatora! lub

1.5. Układ hydrauliczny.
Olej w układzie hydraulicznym znajduje się pod wysokim ciśnieniem! Przy ustalaniu miejsc nieszczelności, ze względu na niebezpieczeństwo zranienia, naleŜy uŜywać odpowiednich środków pomocniczych! Przed przystąpieniem do napraw układu hydraulicznego naleŜy narzędzia opuścić, zwolnić nadciśnienie w układzie i wyłączyć silnik ciągnika! Przy podłączaniu przewodów hydraulicznych agregatu do układu hydraulicznego ciągnika naleŜy zwrócić uwagę na to, czy układ hydrauliczny ciągnika i agregatu nie znajduje się pod ciśnieniem! Przy funkcjonalnych połączeniach hydraulicznych ciągnika i narzędzia gniazda i wtyczki powinny być oznaczone kolorami, aby uniknąć błędnych połączeń! Zmiana połączeń prowadzi do odwrócenia funkcji (np.podnoszenie/opuszczanie).

1.6. Znaki bezpieczeństwa i napisy ostrzegawcze umieszczane na siewniku.
Tabliczka znamionowa siewnika znajduje się na tylnej ścianie skrzyni nasiennej. Na tabliczce podano kompletne informacje pozwalające jednoznacznie zidentyfikować maszynę, tj. nazwę i adres producenta, rok produkcji typ i numer maszyny, znak CE. UWAGA!
NaleŜy przeczytać wszystkie tabliczki z symbolami dotyczącymi bezpieczeństwa, jakie znajdują się na maszynie i postępować zgodnie z instrukcją. JeŜeli okaŜe się, Ŝe naklejek ostrzegawczych brakuje lub zostały uszkodzone (nieczytelne) naleŜy je zastąpić nowymi, które moŜna zamówić (nabyć) u producenta maszyn.

7

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

C.2.26 -Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk przed rozpoczęciem czynności obsługowych !

-Przeczytać instrukcję obsługi!

C.2.27 -Nie jeździć na pomostach, zagarniaczach i drabinach!

C.2.23 -Nie dotykać elementów maszyny zanim wszystkie jej zespoły nie zatrzymają się!

B.2.12 -Nie naleŜy sięgać ani wchodzić do zbiornika maszyny dopóki silnik jest w ruchu!

- Nie naleŜy sięgać do siewnika podczas pracy – Niebezpieczeństwo pochwycenia dłoni przez mieszadło siewnika!
8

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

1.7. Jazda transportowa.
Na czas przejazdów transportowych z siewnikiem zawieszanym na ciągniku: ■ OpróŜnić skrzynię nasienną siewnika, w przypadku współpracy z ciągnikiem o mocy niniejszej niŜ 60 KM, ■ Znaczniki przejazdów podnieść do góry i zabezpieczyć przed samoczynnym opadnięciem, ■ Siewnik unieść za pomocą podnośnika hydraulicznego układu zawieszenia ciągnika, tak aby prześwit pod maszyną wyniósł min. 25 cm, ■ Dźwignię sterowania zablokować, ■ Trójpunktowy układ zawieszenia zabezpieczyć łańcuchem, aby uniknąć opadania maszyny, ■ Usztywnić dolne cięgła ciągnika, aby maszyna nie kołysała się na boki. Prędkość jazdy dostosować do warunków drogowych, nie przekraczać jednak 20km/h. Siewnik Poznaniak przekracza dopuszczalną w ruchu drogowym szerokość 3,0 m, w związku z tym zakaz jazdy po drogach publicznych z siewnikiem zawieszonym na ciągniku. Siewnik przewozić naleŜy po drogach publicznych innym środkiem transportu np. na przyczepie, przestrzegając przepisów ruchu drogowego. Jednak w razie konieczności przejazdu z siewnikiem zawieszonym na ciągniku po drodze publicznej naleŜy uzyskać zezwolenie od właściwego zarządu dróg, w którym rozpoczyna się przejazd i przestrzegać warunków podanych w tym zezwoleniu.

Dotyczy maszyn, które przekraczają szerokość transportową 3,0m Zgodnie z art. 50 ust. 8 pkt. 5 prawa o ruchu drogowym przejazd po drogach publicznych tylko pod warunkiem uzyskania zezwolenia od właściwego zarządu dróg w którym rozpoczyna się przejazd. Ciągnik musi być wyposaŜony w światło Ŝółte błyskające w przypadku zagregowania go z maszyną, której szerokość transportowa jest większa niŜ 3.0 m. Wszelkie zapytania - pomoc w zakresie eksploatacji i obsługi naleŜy kierować na adres producenta maszyny.
9

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

2. Dane techniczne.

System wysiewu Typ redlic Szerokość robocza Liczba aparatów wysiewających Rozstaw międzyrzędzi Rozstaw kół biegowych Średnica koła biegowego Obwód koła biegowego Obsługa Wydajność teor. przy 8km/h Pojemność skrzyni nasiennej Zapotrzebowanie mocy Ciśnienie w ogumieniu Max. prędkość robocza Max. prędkość transportowa Wymiary siewnika -szerokość -wysokość -długość Masa siewnika 3200 mm 1210 mm 1050 mm 490 kg 630kg 27 11.1 cm stopkowe talerzowe

kołeczkowy stopkowe talerzowe stopkowe talerzowe

3.0 m 25 12 cm 25

2.7 m 23 11.7 cm 23

2.5 m 21 11,9

10.8 cm

10.8 cm

3000 mm 576 mm 1646 mm 1 osoba 2.5 ha/h 410 dm3 60KM 0.22 MPa 10 km/h 20 km/h

2700mm 576 mm 1646 mm 1 osoba 2.3 ha/h 370 dm3 45KM 0.22 MPa 10 km/h 20 km/h

2500mm 576 mm 1646 mm 1 osoba 2.1 ha/h 330 dm3 45KM 0.22 MPa 10 km/h 20 km/h

2900 mm 1210 mm 1050 mm 450kg 580kg

2700mm 1210 mm 1050 mm 420kg

10

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

3. Informacje ogólne.
Siewnik Poznaniak o szerokości roboczej 3,0; 2,7; i 2.5m jest maszyną zawieszaną, przystosowaną do współpracy z ciągnikiem wyposaŜonym w II kategorię zawieszenia. Przeznaczony jest do rzędowego siewu nasion roślin kłosowych, strączkowych, oleistych, niektórych okopowych i innych, za pomocą kołeczkowych przyrządów wysiewających. Ilość wysiewu na 1 hektar reguluje się za pomocą dźwigni skrzynki przekładniowej bezstopniowej (rys. 4 poz. 1). Siewnik zboŜowy Poznaniak charakteryzuje się dokładnym wysiewem w kaŜdych warunkach glebowych. Siewnik jest maszyną zawieszaną, co umoŜliwia manewrowanie nią w polu oraz dogodny transport. MoŜliwość odejmowania redlic pozwala zmieniać szerokość międzyrzędzi. Siewnik jest wyposaŜony w ręczny lub hydrauliczny przerzutnik znaczników sterowany za pomocą dźwigni z kabiny ciągnika, po odchyleniu tylnej szyby. Przepisy postępowania gwarancyjnego są podane w karcie gwarancyjnej dołączonej do kaŜdego siewnika.

WYKAZ STAŁEGO WYPOSAśENIA
Instrukcja stanowi podstawowe wyposaŜenie maszyny. Wzornik Korba Miernik Karta gwarancyjna Poznaniak Instrukcja obsługi Poznaniak 3037/00-00-001/00 3043/01-00-00-400 3043/00-39-000 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt.

11

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

4. Budowa i zasada działania
Siewnik jest maszyną ciągnikową, jednotorową, o konstrukcji ramowej. Głównymi częściami roboczymi siewnika są przyrządy wysiewające i redlice. W kaŜdym przyrządzie wysiewającym znajduje się uniwersalne kółko wysiewające. Kółka są osadzone na wspólnym wałku wysiewającym wykonanym z pręta okrągłego. W siewniku zastosowano nowy uniwersalny zespół kółek wysiewających do siewu nasion zbóŜ i nasion drobnych, zamontowany na stałe. Eliminuje to pracochłonną operację demontaŜu wałka wysiewnego i wymiany kółek. Zespół składa się z następujących części: (rys. 1) - kółko wysiewające do nasion drobnych 1 (W) zamontowane jest na stałe na okrągłym wałku wysiewnym 7, kółkiem tym moŜna wysiewać nasiona drobne np: rzepak. - kółko wysiewające do nasion zbóŜ 2 zamontowane jest obrotowo na okrągłym wałku wysiewnym 7, kółkiem tym moŜna wysiewać nasiona zbóŜ oraz nasiona grube. Podczas wysiewu nasion zbóŜ obraca się razem z kółkiem 1 (W+S); - zabierak 3 słuŜy do sprzęgania kółek podczas wysiewu zbóŜ oraz do blokowania o ścianę aparatu wsiewającego kółka 2 podczas wysiewu nasion drobnych, - podkładka 4 zmniejsza opory tarcia podczas pracy tylko kółkiem 1 (W); - popychacz słuŜy do zmiany połoŜenia zabieraka w kółku wysiewającym 2; W celu rozłączenia obu kółek wysiewających naleŜy tak ustawić wałek wysiewny 7, by płaszcz aparatu wysiewającego nie przesłaniał otworu w kółku wysiewającym 1.Wałek wysiewający otrzymuje napęd pośrednio od prawego koła biegowego 1 /rys.3/.Moment obrotowy z koła biegowego siewnika przez przekładnie łańcuchową 2 jest przenoszony na układ kół łańcuchowych 3 z mechanizmem zapadkowym, a następnie przekładnie łańcuchową 4 na bezstopniową skrzynkę przekładniową 5 o ciągłym przełoŜeniu, stąd na tuleję sprzęgającą na wałek wysiewny. Mieszadło otrzymuje moment obrotowy równieŜ z prawego koła biegowego przez przekładnię łańcuchową 2.

Rys. 1- Elementy składowe kółek wysiewając
1.- Kółko wysiewające do nasion drobnych; 2- Kółko wysiewające do nasion zbóŜ oraz grubych; 3.-Zabierak; 4.- Podkładka; 5- Popychacz; 7.- Wałek wysiewny;
12

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

Rys.2 1,2,3,4,5Wgłębienia na zastawce

Rys.3. Schemat przenoszenia napędu. 1.- koło biegowe, 2.- łańcuch 08B, 3.- układ kół łańcuchowych, 4.- łańcuch 08B, 5.- skrzynka przekładniowa bezstopniowa.

Rys.4. Skrzynka przekładniowa z przekładnią boczną. 1.- dźwignia nastawna spawana, 2.- skala, 3- korba, 4,- łańcuch 08B 68 PS, 5.-łańcuch 10B98PS, 6- skrzynka przekładniowa bezstopniowa, 7. - korek wlewowy.

Konstrukcja siewnika umoŜliwia zamknięcie dopływu nasion ze skrzyni nasiennej do poszczególnych aparatów wysiewających za pomocą zastawek 6 (rys.5). Daje to moŜliwość wykonania siewu mniejszą ilością redlić. Zastosowanie odchylnych den nastawnych oraz podsuwanych rynien pozwala na szybkiej łatwe opróŜnianie skrzyni nasiennej z pozostawionego ziarna. W celu usunięcia ze skrzyni pozostałych nasion naleŜy podsunąć rynny 3 pod aparaty wysiewające oraz za pomocą dźwigni den 5 (rys.5) opuścić dna nastawne 4 (rys. 10). Ustawienie siewnika na typowe szerokości międzyrzędzi dokonuje się za pomocą wzornika rozstawienia redlić. Zbyteczne redlice wraz z przewodami naleŜy odjąć, a otwory wylotowe aparatów, od których odjęto przewody zamknąć za pomocą zastawki 6 (rys.5).
13

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

Rys.5 Układ wysiewający. 2-zatrzask rynny, 3- wieszak przewodów 5- dźwignia den, 6- zastawka. Ustawienie dźwigni skrzynki przekładniowej 1 (rys.4) i dźwigni den 5 (rys.5) dokonuje się na podstawie tabeli wysiewu. W celu wyregulowania ilości wysiewu nasion naleŜy ustawić dźwignię bezstopniowej skrzynki przekładniowej, dźwignię den oraz połoŜenie zastawki zgodne z tabelą wysiewu. Wgłębienia na zastawce oznaczone cyframi przedstawia rys.2. Do ustawienia skrzynki przekładniowej słuŜy dźwignia i skala o podziałce od 0 do 40. Skrzynka przekładniowa ustawiona jest na przełoŜenie umoŜliwiające ustawienie dźwigni na skali w zakresie od 1do 40 ( + 1 podziałka). W miarę zwiększania zakresu, następuje wzrost ilości wysiewu nasion. Zakres ten umoŜliwia wysiew nasion w ilościach zgodnych z wymaganiami agrotechnicznymi. W razie zerwania plomb na skrzynce przekładniowej i rozregulowania skrzynki ulegają zmianie ilości wysiewu nasion w stosunku do tabeli, a ponadto uŜytkownik traci prawo naprawy skrzynki w ramach gwarancji. Dane podane w tablicy wysiewu naleŜy traktować jako orientacyjne. W celu uzyskania dokładnej, Ŝądanej ilości wysiewu na hektar naleŜy przeprowadzić próbę kręconą, w sposób podany w rozdziale - Próba kręcona. Siewnik posiada redlice z dociskiem spręŜynowym (rys.6). Siła docisku redlicy regulowana jest centralnie za pomocą korby 1 ( w tym celu wykorzystano korbę do próby kręconej) poprzez śrubę 2 powodującą obrót belki red licowej 3. Obrót belki redlicowej zwiększa lub zmniejsza nacisk spręŜyny na redlicę. Wkręcona maksymalnie śruba, wywołuje maksymalny docisk redlicy. Siłę docisku moŜna zmieniać oddzielnie dla kaŜdej redlicy, przez przełoŜenie oka spręŜyny 4 na kolejny zaczep redlicy 5

14

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

Rys.6. Regulacja docisku redlic 1.- korba, 2.- śruba docisku, 3- obrotowa belka red licowa, 4- spręŜyna docisku, 5zaczep spręŜyny redlicy,

Rys.7. Stopka 1.- stopka, 2.- przetyczka Przy połoŜeniu spręŜyny 4 w zaczepie 5, w celu ułatwienia przepięcia naleŜy wykręcić śrubę docisku 2, za pomocą korby 1. Maksymalna siła oddziaływania/ czubka redlicy na podłoŜe wynosi ok. 65 N (6,5kG). Redlice są wyposaŜone w stopki zabezpieczające (rys.6), które zapobiegają zapychaniu się skrzydełek ziemią podczas opuszczania redlic.

15

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

Rys. 8. Redlica skrajna W celu ustawienia redlic skrajnych na Ŝądaną głębokość pracy, naleŜy podnieść siewnik do góry na hydraulice ciągnika, luzując śruby 1 rys. 8. Głębokość ustawiamy przesuwając redlice skrajną 2 w górę lub w dół - dolną krawędź talerza odnosimy do dolnej powierzchni bieŜnika koła roboczego.

5. Przygotowanie siewnika do pracy
W celu prawidłowego przygotowania siewnika do pracy naleŜy wykonać kolejno następujące czynności: ♦ ustawić siewnik na Ŝądaną szerokość międzyrzędzi, sprawdzić sprawność działania mechanizmów ruchomych, ♦ ustawić wszystkie dźwignie wg orientacyjnej tabeli wysiewu, ♦ przeprowadzić próbę kręconą (w razie potrzeby), ♦ dokręcić wszystkie nakrętki, ♦ napełnić smarem wszystkie punkty smarowania wg tabeli 1, ♦ sprawdzić poziom oleju w skrzynce przekładniowej. ♦ Do odkręcenia poziomu oleju w skrzynce przekładniowej słuŜy miernik (3043/0039-000), który jest na wyposaŜeniu siewnika. ♦ Po odkręceniu korka wlewowego i włoŜeniu miernika do otworu, koniec spłaszczony miernika powinien zanurzyć się w oleju ♦ ustawić wysięg znaczników, ♦ zawiesić siewnik na ciągniku, ♦ napełnić skrzynię nasienną ziarnem. ♦ Po napełnieniu skrzyni nasionami pływak 1 wskaźnika (rys.9) powinien znajdować się na powierzchni nasion, wówczas pręt wskaźnika 2 na przedniej ścianie skrzyni nasiennej jest ustawiony poziomo.

16

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

Rys.9. Wskaźnik napełnienia skrzyni nasiennej 1.- pływak, 2.- pręt wskaźnika

5.1. Ustawienie siewnika na typowe szerokości międzyrzędzi.
Ustawienie siewnika na typowe szerokości międzyrzędzi wykonuje się za pomocą miarki. Po wybraniu odpowiednich szerokości międzyrzędzi, wg, wykazu górnych odległości międzyrzędzi, przystępuje się do ustawienia redlic. W tym celu pod redlice, pomiędzy koła biegowe naleŜy włoŜyć miarkę. Następnie naleŜy odkręcić nakrętki na jarzmach kątowych, ustawić redlice tak, aby radełka redlić trafiły na odpowiedni wymiar na miarce. Po ustawieniu redlić nakrętki naleŜy mocno dokręcić. Redlice zbyteczne wraz z przewodami naleŜy zdjąć z siewnika, a do aparatów wysiewających z odczepionymi przewodami zamknąć dopływ ziarna za pomocą zastawki.

5.2. Próba kręcona
Ze względu na to, Ŝe ziarno tego samego gatunku, ale róŜnej odmiany, nie jest jednakowe co do wielkości i cięŜaru, dane zawarte w tabeli naleŜy traktować jako orientacyjne. Dla uzyskania dokładnej, Ŝądanej ilości wysiewu na hektar naleŜy przeprowadzić bezwzględnie próbę kręconą. Kolejność wykonywania czynności przy nastawianiu dawki wysiewanego ziarna. Orientacyjne ilości nasion wysiewanych na hektar zostały ujęte w tabeli wysiewu. W celu ustawienia Ŝądanej dawki naleŜy przeprowadzić w następujące czynności: - odczytać wartość nastawy dźwigni skrzynki bezstopniowej w tabeli wysiewu, - zluzować nakrętkę (rękojeść) śruby ustalającej połoŜenie dźwigni nastawnej, - ustawić Ŝądaną nastawę

Przy zmianie nastawy w górę tzn. z wartości mniejszej na większą np. z 3 działek na 6 oraz w dół z nastawy większej na mniejszą (np. z 15 działek na 10) naleŜy dźwignie przesunąć do końca skali to znaczy do wartości max na skali i następnie powoli ustawić Ŝądaną wartość.

17

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

- dokręcić nakrętkę (rękojeść) śruby ustalającej połoŜenie dźwigni nastawnej, - sprawdzić ustawienie dźwigni den, połoŜenie zastawek oraz ustawienie zabieraków w kółkach wysiewających, - sprawdzenia ilości wysiewanego ziarna na hektar przeprowadzić po przez wykonanie próby kręconej.

Rys. 10. Sprawdzanie den nastawnych 1- wzornik; 2- śruba; 4- dno nastawne a- końcówka wzornika; b- występ końcówki wzornika

W tym celu naleŜy: ♦ ustawić skrzynkę przekładniową, dźwignię den i zastawki zgodnie z tabelą wysiewu znajdującą się w niniejszej instrukcji, oraz na siewniku, ♦ napełnić skrzynkę nasienną do połowy ziarnem, ♦ odbezpieczyć rynny, ♦ Odbezpieczyć i przesunąć trzymaki (z łącznikami górnymi gumowymi) do przodu siewnika (w kierunku ciągnika), ♦ podsunąć rynny pomiarowe (w prowadnicach) pod aparaty wysiewające i zabezpieczyć, ♦ załoŜyć korbę na wałek skrzynki przekładniowej /rys. 4/, ♦ pokręcić kilka razy korbą w celu wypełnienia ziarnem aparatów wysiewających, ♦ zdjąć rynny i wysypać ziarno do skrzyni nasiennej, po czym rynny załoŜyć ponownie, ♦ dokonać pomiaru, pokręcając korbą (w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara) tyle razy, ile podaje tabela wysiewu dla danej szerokości międzyrzędzia, ♦ zwaŜyć wysiane ziarno, jeŜeli wysiane ziarno waŜy mniej lub więcej niŜ podaje tabela wysiewu, naleŜy zmienić ustawienie dźwigni skrzynki przekładniowej i przeprowadzić ponownie próbę, ♦ po uzyskaniu zadowalających wyników prób podsunąć trzymaki przewodów pod aparaty wysiewające, złoŜyć rynny pomiarowe na siewnik i zabezpieczyć.

18

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

Przy szerokości roboczej: • 3.0m liczba obrotów korbą wynosi 1761 na hektar, • 2.7m liczba obrotów korbą wynosi 1956 na hektar, • 2,5m liczba obrotów korbą wynosi 2312 na hektar. Zakładając wysiew na 1 lub 2 ary, liczba obrotów korbą oraz ilość wysianych nasion będą odpowiednio 100 lub 50 razy mniejsze.

5.3. Przykład wyliczania poślizgów koła roboczego siewnika.
Próbę naleŜy wykonać w ściśle określonych warunkach polowych tzn. na glebie takiej, na jakiej odbywa się siew (uprawa oraz wilgotność). 1. Zaznaczyć na prawym kole kredą, punk styku z glebą. 2. Zaznaczyć punkt startowy, poprzez wbicie palika lub ułoŜenie kamienia. 3. Przejechać siewnikiem odcinek równy n1 = 10 obrotom koła, zwrócić uwagę, aby punkt zaznaczony kredą znalazł się w punkcie styku z podłoŜem, 4. Dokonać pomiaru odległości od punktu startowego do punku zatrzymania L2 Przykład: Promień statyczny podawany przez producenta - koła 175-70-R13 Rs = 0,28 m L1 =2 x Rs x 3,14 = 2 x 0,28 m x 3,14 = 1,76 m Teoretyczny obwód L1= 1,76 m PowyŜsze wyliczenie moŜna zastąpić przez pomiar obwodu koła . Pomiaru obwodu moŜna dokonać za pomocą np. sznurka opasując koło na części bieŜnikowanej a następnie przykładając do miary odczytać wartość. Wartość ta obarczona jest błędami ugięcia opony w punkcie styku z glebą oraz zagłębienia opony w glebie. Obroty koła n1 = 10 Lt = L1 * n 1 = 1,76 m * 10 = 17,6 m Teoretyczna droga L t = 17,6 m Odległość zmierzona od punktu startu do punktu zatrzymania L 2 = 21,0 m
Lt ∗ 100 17,6 ∗ 100 = = 83,81% L1 21,0

19

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

Dzięki powyŜszej próbie stwierdziliśmy, Ŝe poślizg koła wynosi 100 – 83,81 = 16,19 % W związku z wystąpieniem poślizgów, równieŜ dawka wysiewana na hektar będzie mniejsza o 16,19 % Z tabeli dobieramy Ŝądaną orientacyjną dawkę wysiewaną np. 212,4 kg/ha, co odpowiada nastawie 18.
Nastawa Dawka kg/ha 8 106,6 10 132 12 150,9 14 170,6 16 190,7 18 212,4 20 232,1 22 253,4 24 273,9 26 297,3

Wiedząc, Ŝe poślizg wynosi 16,19% wyliczamy, o ile mniej zostanie wysianych nasion:
212,4 ∗ 16,19 = 34,388kg / ha 100

W celu przeprowadzenia korekty dawki naleŜy: 212,4 kg/ha + 34,4 kg/ha = 246,8 kg/ha a następnie w tabeli wybrać dawkę najbliŜszą do wyliczonej i ustawić nastawę. Zamiast 18 nastaw powinna być z zakresu 20÷22 tzn. około 21. PowyŜsze wyliczenie pozwala na uwzględnienie poślizgów koła biegowego i skorygowanie dawki wysiewnej.

5.4. Próba wysiewu nasion do rynien pomiarowych w polu.
Na wyznaczonym uprzednio odcinku wykonanym przez 10 obrotów koła siewnika, który jest teoretycznie równy Lt=17,6 m wyliczamy pow. pasa siewnego S p : Szerokość siewnika mierzona od redlicy skrajnej do redlicy skrajnej Ss = 3m Szerokość międzyrzędzia np. pomiar pomiędzy redlicą krótką a długa lub odczyt z orientacyjnej tabeli wysiewu Sm = 0,11 m S p = L t * (Ss + Sm) = 17,6m * (3,0m + 0,11m) = 54,74 m2 Wiedząc, Ŝe:

20

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

1 ha = 100m * 100 m = 10 000 m2, wyliczamy stały współczynnik dawki Wd :
10000m 2 Wd = = 182,69 54,74m 2

NaleŜy dawkę podzielić przez współczynnik Wd. Przykładowa dawka wynosi D = 212,4 kg/ha, Dawka na 10 obrotów koła D10obr tj. dla powierzchni pasa siewnego Sp przy L t =176 m i szerokości siewnika Ss + Sm = 3,0m + 0,11m = 3,11m wynosi:
D10 obr = D 212,4kg / ha = = 1,16kg / 10obr.kola Wd 182,69

W celu sprawdzenia dawki wysiewanej na hektar naleŜy zwaŜyć dawkę, która została wysiana do rynien pomiarowych przy 10 obrotach koła D10obr i pomnoŜyć przez współczynnik Wd : D=D10obr * Wd

Analogicznie naleŜy przeprowadzić wyliczenia w przypadku występowania poślizgów zmieniając wartość Lt, a dla rozpatrywanego przykładu na L2= 21,0 m.

5.5. Sprawdzenie den nastawnych.
KaŜde dno 4 (rys. 10) naciśnięte palcem i puszczone powinno wrócić do połoŜenia wyjściowego; w przypadku zatarcia moŜna wpuścić pomiędzy ścianki a dno kilka kropel oliwy. Następnie dźwignię 5 ( rys. 5) ustawić na pierwszy ząbek od góry i sprawdzić, czy wielkości szczeliny pomiędzy dnami a powierzchniami kółek wysiewających są jednakowe. Sprawdzenia prawidłowej wielkości szczeliny dokonuje się za pomocą wzornika 1 (rys. 10) w sposób następujący: - załoŜyć wzornik na cylindryczną powierzchnię kółka wysiewającego i wykonać nim ruch w dół, przy prawidłowo ustawionym dnie końcówka wzornika swobodnie zmieści się pomiędzy kółkiem a dnem spręŜystym, a przy dalszym ruchu występ
21

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

końcówki wzornika 6 powinien spowodować lekkie spręŜyste odchylenie dna. W przypadku róŜnych wielkości szczelin naleŜy przeprowadzić regulację. W tym celu naleŜy wkręcić lub wykręcić śrubę regulacyjną 2 (rys. 10).

5.6. Obliczanie wysięgu znaczników.
Aby wyregulować długość znaczników naleŜy wykręcić śrubę 1 /rys.10a/, wysunąć znacznik na wymaganą długość, następnie wkręcić. Sterowanie znacznikami odbywa się z kabiny ciągnika. Do sterowania znaczników wykorzystano siłowniki jednostronnego działania (nurniki). Sterując dźwignią hydrauliki „zewnętrznej" powoduję się podnoszenie znaczników na przemian, opadanie i docisk do podłoŜa realizowany jest po przez spręŜynę. Do osoby przeprowadzającej transport naleŜy po wyłączeniu hydrauliki, podniesienie opuszczonego znacznika ręką w górę oraz przesuniecie zabezpieczenia przed opadnięciem. Znacznik naleŜy ustawić tak, aby odstępy między pasami siewnymi przy kolejnym przejeździe siewnika odpowiadały szerokości międzyrzędzi. Pasem siewnym Ss nazywa się odległość między skrajnymi redlicami. Jest ona równa szerokości roboczej wysiewu, zmniejszonej o szerokość jednego międzyrzędzia. Wysięg znacznika prawego i lewego oblicza się ze wzoru: Rys. 10a
Z= Ss − t +d 2

Gdzie: Z - wysięgnik znacznika lewego lub prawego mierzony od śladu skrajnej Ss - odległość między skrajnymi redlicami (cm), t - rozstawienie kół przednich ciągnika mierzone od środka jednego koła do środka drugiego koła u ich podstawy (cm), d - szerokość międzyrzędzi (cm). Sr- szerokość robocza siewnika(cm), Po ustawieniu znaczników na Ŝądany wysiew, śruby mocujące oś znacznika naleŜy dokręcić.

22

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

Przykład: NaleŜy wykonać siew 27 redlicami przy szerokości międzyrzędzi d=11,1cm. Dla takiej szerokości międzyrzędzi i ilości redlić szerokość robocza wynosi: Sr = 27 * 11.1 = 299.7cm Rozstawienie kół przednich ciągnika t = 135cm Rozwiązanie: Szerokość pasa siewnego wynosi: Ss = Sr - d = 299.7 - 11.1 = 288.6 cm Wysięgnik znacznika prawego i lewego będzie wynosił:
Z= Ss − t 288,6 − 135 +d = + 11,1 = 87,9cm 2 2

Rys.11 Schemat prowadzenia siewnika wg znaczników

23

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

5.7. Przerzutnik znaczników.
Siewnik moŜe być wyposaŜony w ręczny lub hydrauliczny przerzutnik znaczników. Do ręcznego sterowania znacznikami (rys.12a) słuŜy dźwignia.

Dźwignia w połoŜeniu: 0 - oba znaczniki podniesione, 1.- lewy znacznik opuszczony, 2.- prawy znacznik opuszczony.

Rys.12a Ręczny przerzutnik znaczników

Sterowanie hydraulicznym przerzutnikiem znaczników (rys.12b) odbywa się poprzez dźwignię z kabiny ciągnika.

Rys.12b Hydrauliczny przerzutnik znaczników
24

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

6. UŜytkowanie i obsługa siewnika. 6.1. Transport siewnika.
Przy jazdach transportowych naleŜy bezwzględnie przestrzegać zaleceń zawartych w pkt 1.2 i 1.7 niniejszej instrukcji.

6.2. Wykonywanie siewu.
W celu prawidłowego wykonania siewu naleŜy przestrzegać następujących zasad: a) sprawdzić, czy dopływ nasion do czynnych przewodów wysiewających jest otwarty, a do nieczynnych zamknięty, b) sprawdzić czy dźwignie regulacyjne są ustawione tak, jak ustalono podczas próby kręconej, c) na uwrociu siewnik podnosić do góry, d) uzupełniać zapas ziarna w skrzyni nasiennej z chwilą obniŜenia się poziomu nasion na wysokość mieszadła - pręt wskaźnika znajduje się w połoŜeniu pionowym, e) nie przekraczać zalecanej maksymalnej prędkości siewu, f) po kaŜdym uwrociu przerzucić znaczniki, g) aby zapobiec zapychaniu się redlić glebą, siewnik opuszczać do siewu w czasie jazdy ciągnikiem, do przodu. W pierwszej kolejności naleŜy obsiać pas przeznaczony na uwrocie („poprzeczniak", „bezgłowie"), h) nie cofać ciągnikiem przy opuszczonym siewni ku, i) w zaleŜności od rodzaju ziemi naleŜy zwiększyć lub zmniejszyć siłę docisku redlic.

Aby uzyskać dobrą pracę siewnikiem, naleŜy przed rozpoczęciem siewu ustawić siewnik połączony z ciągnikiem pionowo względem podłoŜa. Wykonujemy to w następujący sposób: - łączymy siewnik z ciągnikiem i ustawiamy na równym podłoŜu, - najlepszy efekt pracy (siewu) uzyskuje się przy odchyleniu siewnika od pionu w tył w stosunku do ciągnika o 8°. Przy pracy na pochyleniach zaleca się odchylenie siewnika od pionu w tył w stosunku do ciągnika o 8°.

25

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

6.3. Prowadzenie siewnika w polu.
Prawidłowe prowadzenie siewnika w polu wg znaczników pokazano na rys. 11. W przypadku gdy wielkość międzyrzędzi wynosi 8.1cm siewnik prowadzi się w polu bez uŜycia znaczników, w sposób pokazany na rys.12, tzn. przednie koło ciągnika powinno toczyć się po śladzie koła siewnika poprzedniego przejazdu.

W przypadku współpracy z ciągnikami o mocy mniejszej niŜ 60 KM nie wolno pracować na polach o pochyleniach większych niŜ 8°.

6.4. Napełnienie i opróŜnienie skrzyni nasiennej.
Skrzynię nasienną naleŜy ładować z przyczepy lub ręcznie ziarnem w workach z boku z lewej lub prawej strony siewnika. Nie dopuszcza się wchodzenia od tyłu siewnika pomiędzy belkę zagarniającą a redlice. Po wsypaniu ziarna do skrzyni naleŜy wyrównać poziom nasion za pomocą łopatki. Jest to szczególnie waŜne przy zainstalowaniu czujnika do pomiaru poziomu nasion (jeśli jest on zainstalowany). Przy załadunku z przyczepy zaleca się zasypywanie skrzyni, poprzez dostawienie siewnika boczną krawędzią zbiornika bezpośrednio do przyczepy. Podczas czynności załadunkowo - rozładunkowych zabrania się wchodzenia na jakikolwiek element siewnika. W celu opróŜnienia skrzyni z ziarnem naleŜy: -przesunąć rynnę przewodów do przodu siewnika lub zamocować na trzymakach, -podsunąć rynnę pomiarową 3 rys.5 pod aparaty wysiewające i opuścić dźwignię den 5 rys.5, -wysunięte rynny pomiarowe 3 rys.5 montujemy na czopach zabezpieczając zawleczkami, -po napełnieniu rynny ziarnem, zamknąć dźwignię den i wsypać ziarno na plandekę -ponownie wsunąć rynnę pod aparaty wysiewne i opuścić dźwignię den, -czynności powtarzać do opróŜnienia skrzyni, po czym oczyścić z resztek ziarna -ziarno z plandeki przesypywać do worków.

W czasie napełniania i opróŜniania skrzyni nasiennej silnik ciągnika musi być wyłączony, kluczyk wyjęty ze stacyjki a siewnik opuszczony na podłoŜe.

26

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

7. Smarowanie.
Staranne smarowanie i stosowanie właściwych smarów daje gwarancję dobrej pracy maszyny. Smarowanie naleŜy przeprowadzać zgodnie z tabelą 1.

W czasie smarowania i konserwacji silnik ciągnika musi być wyłączony, kluczyk wyjęty ze stacyjki a siewnik opuszczony na podłoŜe.
Nazwa zespołu ŁoŜyska kół roboczych ŁoŜysko mieszadła Skrzynka przekładniowa bezstopniowa Łańcuch napędowy Piasta talerza znacznika Układ kół łańcuchowych Ilość punków smarowania 2 2 Rodzaj smaru ŁT-41 ŁT-41 Częstotliwość smarowania Raz na 3 lata Co 50 h pracy Uwagi Po zdemontowaniu Przez smarowniczkę Korek-wlewowy Przez zanurzenie Przez smarowniczkę Przez smarowniczkę

1

2 2 1

Olej Sprawdzić Selektol poziom co 50h 1,5 - 1,6 pracy dm3 Smar Raz na 1 rok Grafitowy ŁT-41 ŁT-41 Co 50h pracy Co 50h pracy

Tabela 1 Punkty smarne

7.1. Konserwacja i przechowywanie.
Po zakończeniu sezonu siewnego siewnik naleŜy starannie oczyścić z brudu. Miejsca zadrapane pomalować na nowo. Skrzynię i aparaty wysiewające całkowicie opróŜnić z nasion. Przewody nasienne wymontować i dokładnie oczyścić. Łańcuch napędowy wymontować, przemyć olejem napędowym i zakonserwować. Punkty smarowania starannie napełnić smarem. ZauwaŜone usterki i braki usunąć lub zanotować dla ustawienia remontu przed następnym sezonem siewnym. Siewnik przechowywać w suchym, najlepiej zamkniętym pomieszczeniu.

7.2. DemontaŜ i kasacja.
UŜytkownik maszyny zgodnie z przepisami o ochronie środowiska jest zobowiązany do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami uzgodnionej z odnośnymi
27

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

terenowymi władzami samorządowymi. W ramach tych działań w chwili wymiany i złomowania części i zespołów lub likwidacji całego urządzenia uŜytkownik powinien: ■ części nadające się jeszcze do dalszego wykorzystania zakonserwować i odłoŜyć do magazynu, ■ części metalowe złomowane przekazać do punktu skupu złomu, ■ elementy z tworzyw sztucznych, gumy itp. Przekazać do punktów prowadzących skup surowców wtórnych, ■ zuŜyty olej z urządzeń współpracujących przekazać do przedsiębiorstw prowadzących zbiór zuŜytych olejów i smarów, lub postępować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami ochrony środowiska.

8. Informacja dotycząca wyznaczania ścieŜek technologicznych w uprawie zbóŜ siewnikiem
Uzyskiwanie coraz wyŜszych plonów zbóŜ zaleŜy nie tylko od prawidłowej agrotechniki i odpowiedniego materiału siewnego, ale równieŜ od nawoŜenia i zabiegów pielęgnacyjnych przeprowadzonych w całym okresie wegetacji, a szczególnie w okresie od fazy strzelania w źdźbło do kwitnienia. Stosowanie ścieŜek technologicznych pozwala na precyzyjne poruszanie się rozsiewaczy i opryskiwaczy w łanie zboŜa oraz na duŜą dokładność wykonywanych zabiegów, tj. brak omijaków i podwójne opryskiwanie pasów. Rys. 13 SCHEMAT ZAKŁADANIA ŚCIEśEK TECHNOLOGICZNYCH.

TS - oznaczono przejazdy, w których będą trasowane ścieŜki technologiczne. 1,2,3 - oznaczono przejazdy, w których siew będzie odbywał się całą szerokością siewnika (bez trasowania ścieŜek).

28

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

Sposób wyznaczanie ścieŜek technologicznych dla opryskiwacza 12m. 1. Przejazd: Połowa siewnika => 1,5m + (1 x 3,0m) + 1,5m = 6m 2. Kolejne przejazdy: Kolejne przejazdy => 1,5m + (3x 3,0m) + 1,5m = 12m

Tabela. 2 Zestawienie danych do wykonania ścieŜek technologicznych przy siewie zbóŜ siewnikiem Poznaniak 3,0m. UWAGI OGÓLNE Przy wykonywaniu ścieŜek technologicznych siewnikiem Poznaniak na odległości 9 m naleŜy: - redlice skrajne siewnika rozstawić na wymiar 289 cm, - rozstaw pomiędzy poszczególnymi redlicami ustawić na 11,1 cm, - koła ciągnika rozstawić na wymiar 135 cm, - przy metodzie "B" naleŜy zamknąć aparaty wysiewające 6,7 dla ciągnika o rozstawie kół 135 cm, - przy metodzie "C" naleŜy zamknąć aparaty wysiewające 7,8 i 20,21 dla ciągnika o
29

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

rozstawie kół 135 cm, Przy wykonywaniu ścieŜek technologicznych siewnikiem Poznaniak na odległości 12 m naleŜy: - redlice skrajne siewnika rozstawić na wymiar 289 cm, - rozstaw pomiędzy poszczególnymi redlicami ustawić na 11,1 cm, - koła ciągnika rozstawić na wymiar 150 cm, - przy metodzie "B" naleŜy zamknąć aparaty wysiewające 8,9 dla ciągnika o rozstawie kół 150 cm, - przy metodzie "C" naleŜy zamknąć aparaty wysiewające 5,6 i 22,23 dla ciągnika o rozstawie kół 150cm.
Szerokość międzyrzędzi cm 11.1 12.5 15.0 20.0 25.0 30.0 45.0 Liczba redlic szt. 27 24 20 15 12 10 7
Szerokość robocza cm

300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 315.0

Liczba obrotów koła na haobr/ha 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894

Tabela.3 Wykaz głównych odległości osiąganych siewnikiem Poznaniak 3.0m Siewnik moŜna przystosować do wysiewu bardzo grubych nasion np.: fasoli „Jaś", nabywając w sklepie firmowym lub za zaliczeniem pocztowym kółka do wysiewu nasion grubych typu A dla wałka okrągłego. Aby dokonać wymiany kółek na kółka do wysiewu nasion grubych naleŜy: - wyjąć wałek wysiewny kpl. - zdjąć z wałka kółka wysiewające i łoŜyska, - załoŜyć na wałek kółka wysiewające i łoŜyska w odpowiedniej kolejności, - połoŜyć wałek na aparatach wysiewających, - włoŜyć łoŜyska wałka we wsporniki i zabezpieczyć. Ustawienie skrzynki przekładniowej i ilości nasion do wysiewu, naleŜy ustalić po przeprowadzeniu próby kręconej. Wartości dawek podanych w tabeli wysiewu są wartościami orientacyjnymi! Po wymianie kółek wysiewających na wałku wysiewającym i ponownym jego zamontowaniu, naleŜy zwrócić uwagę aby wałek wysiewający (przy pokręcaniu ręką za koło zębate osadzone na wałku) obracał się lekko, bez zacięć i zakleszczeń.

30

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

Rys.14 Kółko wysiewające do nasion grubych

Mechanizm elektryczny sterowania ścieŜkami technologicznymi.

Rys.15 Mechanizm elektryczny. Siewnik moŜe być wyposaŜony w elektryczny układ sterowania ścieŜkami technologicznymi. Układ trasowania ścieŜek technologicznych pozwala na wyznaczenie przejazdów, podczas stosowania zabiegów agrotechnicznych, takich jak oprysk czy nawoŜenie przed i po wschodach roślin. Mechanizm steruje 4 kółkami wysiewającymi po 2 na stronę (koło ciągnika), odcinające lub dozujące dopływ wysiewanych nasion do redlicy.

Zliczanie przejazdów oraz przełączanie ścieŜek przez kierowcę ciągnika.

Podstawowe elementy to: 1.Elektrosiłownik. 2.Wałek sterujący z dźwigniami. 3.ŁoŜyskowanie wałka sterującego z dźwigniami. 4.Kółko specjalne wł. wył. dozujące dopływ nasion.

31

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

Regulacja połoŜenia dźwigni sterującej wysiewem nasion. W celu zapewnienia prawidłowej pracy mechanizmem elektrycznego sterowania ścieŜkami technologicznymi naleŜy, zachowywać układ w czystości oraz co pewien czas kontrolować jego pracę wałek sterujący 2 powinien luźno przesuwać się w prowadnicach. Regulacji dokonuje się po przez zmianę połoŜenia dźwigni blokujących 1 na wałku sterującym 2. Dźwignie powinny jednakowo przesuwać się w skrajne lewe i prawe połoŜenie z zachowaniem tych samych odległości od kółka blokady 4. W przypadku róŜnych odległości naleŜy dokonać regulacji ustawienia dźwigni 1, po przez odkręcenie śruby ustalającej 3 i przesunięcie dźwigni. Istnieje równieŜ moŜliwość zmiany połoŜenia kółek blokujących np.:A na A1 oraz B na B1, po obu stronach siewnika, co w efekcie spowoduje zmniejszenie rozstawu trasowanych ścieŜek technologicznych (pasa przejazdowego pod opryskiwacz) o dwie szerokości międzyrzędzi. Ustawienie to zaleŜne jest od rozstawu kół ciągnika współpracującego z opryskiwaczem. Zmiana ta wymaga demontaŜu wałka wysiewnego zmiany kolejności nasuwania kółek wysiewnych na wałek, oraz regulacji połoŜenia dźwigni blokujących na wałku sterującym.

NaleŜy pamiętać, aby próby ruchowej układu dokonywać przy lekko poluzowanych śrubach ustalających 3. W przypadku nieprawidłowości w ustawieniu nastąpi przesunięcie dźwigni a nie uszkodzenie elektrosiłownika. Po dokonani prób naleŜy dociągnąć śruby ustalające.

Rys.15a Regulacja połoŜenia dźwigni.
32

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania mechanizmu ścieŜek naleŜy przed przystąpieniem do pracy sprawdzić działanie układu i wyregulować mechanizm. Warunkiem prawidłowej pracy mechanizmu jest sprawny układ elektryczny ciągnika. NaleŜy dbać o czystość - lekkie przesuwanie się poszczególnych jego elementów (szczególnie wałka sterującego), taka obsługa zapewni prawidłowe, niezawodne funkcjonowanie mechanizmu.

ZALECANE WARTOŚCI - USTAWIENIA PODCZAS PRACY Dotyczy Sygnalizatora Elektronicznego R10 (opcja). • Obwód koła 175/70 R13 => 176,0 cm • PrzełoŜenie przekładni bocznej =>
20 (stałe) 15

• 2 < Liczba impulsów na jeden obrót koła roboczego Wartości do wpisania w elektroniczny kontroler pracy. Wartość wyliczona176,0 ∗
20 : 2 = 117 <= WPISAĆ wartość obwodu koła (stała). 15

• Szerokość pracy 300cm (stała) • ŚcieŜki przejazdowe 1 ≥ 9 (dla 18m => 18 / 3 = 6 )

Odległość czoła czujników indukcyjnych ód elementów impulsowych musi wynosić 2+3 mm. Uszkodzenie mechaniczne czujnika nie podlega gwarancji!!!

ZASADA SPRZĘGANIA KÓŁEK WYSIEWAJĄCYCH Kółko wysiewające 1 i 2 są sprzęgane ze sobą za pomocą przesuwnego zabieraka 3 (rys. 16). PołoŜenie zabieraka ustala się za pomocą popychacza 5, wykorzystując otwór w kółku wysiewającym 1. Przy wysiewie nasion zbóŜ oba kółka wysiewające obracają się razem. W kaŜdym zespole kółek wysiewających (aparacie) naleŜy ustalić połoŜenie zabieraka jak na rys. A.
33

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

Przy wysiewie nasion drobnych naleŜy rozłączyć oba kółka (w siewie bierze udział tylko kółko 1). W kaŜdym zespole kółek wysiewających (aparacie) naleŜy ustalić połoŜenie zabieraka jak na rys. B.

Rys. A. PołoŜenie zabieraków przy siewie nasion zbóŜ. Rys. B. PołoŜenie zabieraków przy siewie nasion drobnych. W celu rozłączenia obu kółek wysiewających naleŜy tak ustawić wałek wysiewny 7 by płaszcz aparatu wysiewnego nie przesłaniał otworu w kółku wysiewającym.

DOPUSZCZALNE SĄ INNE NIś POKAZANE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE, KTÓRE NIE POWODUJĄ KONIECZNOŚCI ZMIANY NINIEJSZEJ INSTRUKCJI.

34

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

7. Orientacyjne Tabele Wysiewu.

35

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

36

ORIENTACYJNA TABELA WYSIEWU DLA SIEWNIKA S043/B2 - 2,7m Kola szerokie R13 ->Nowe Sprzeglo ->Skrzynka przekladniowa 3103/09-00-000 ->Kolko W+S >>>Redlice stopkowe

RODZAJ NASION
ILOSC RZEDOW (szt.)
ODLEGLOSC RZEDOW(cm)
Kola na 1 ha ILOSC OBROTOW Korby na 1 ha

Zyto 25 10,8 2104 1956 71,4 100,7 127,7 156,9 182,5 206,7 235,3 261,6 288,1 314,1

Pszenica 25 10,8 2104 1956 69,0 98,1 123,1 154,3 179,8 202,8 226,7 254,2 276,2 301,6 327,6 356,1

Jeczmien 25 10,8 2104 1956 71,3 100,5 129,3 155,2 182,7 210,6 234,3 261,4 284,5

Owies 25 10,8 2104 1956 61,4 85,9 108,5 134,2 155,8 173,8 199,7 220,8 241,7 261,6 282,2 304,9

Rzepak 25 10,8 2104 1956 4,4 8,6 12,6 16,6 20,4

Groch 10 30 2104 1956

Gorczyca 25 10,8 2104 1956 4,4 8,6 12,6

Buraki cukrowe 7 45 2104 1956

Lubin 10 30 2104 1956

Wyka 25 10,8 2104 1956 87,2

Saradela 25 10,8 2104 1956 18,3 35,5

Bobik 9 30 2104 1956

Kukurydza 6 45 2104 1956

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

47,4 62,5 2,3 2,6 3,1 3,7 4,2 4,7 5,5 6,1 6,8 7,5 8,3 8,7 9,2 9,6 10,0 10,5 76,5 91,6 106,7 122,8 139,0 156,2 176,7 197,2 217,7 240,3 261,8

133,6 174,5 217,6 261,8 311,4 362,0 416,8 473,0

54,9 74,4 92,7 81,9 102,4 122,8 145,5 167,0 189,6 213,4 240,3 267,2 294,2 320,0 347,0 369,6 392,2 414,9

29,1 38,8 47,4 56,0 65,7 76,5 87,3 99,1 109,9 121,8

75,4 91,6 113,1 131,5 150,9 171,3 195,0 218,7 243,5 268,3 294,2 320,0 342,7 364,2 385,8 408,4 429,9

16,6 20,4

USTAWIENIE DZWIGNI SKRZYNKI PRZEKLADNIOWEJ

Ustawienie dzwigni den. na zabku od dolu Ustawienie zastawki na wglebienie od dolu
Rodzaj kolek wysiewajacych

ILOSC NASION kg/ha

1 2

1 2

2 1 W+S

2 1 W+S

1 3 W

3 2 W+S

1 3 W

2 2 W

3 2

2 2

1 2

4 1

3 2

W+S W+S

W+S W+S W+S W+S W+S

37

w+s => laczna praca kolka waskiego i szerokiego w=>wysiew kolkiem waskim

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

38

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

39

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

KATALOG CZĘĆI WYMIENNYCH
Uwaga : W tablicach katalogu podano wszelkie moŜliwe do stosowania elementy wyposaŜenia maszyny. Kompletacja maszyny zaleŜy od wersji którą zakupiono.

SPOSÓB ZAMAWIANIA CZĘŚCI WYMIENNYCH
W zamówieniu naleŜy kaŜdorazowo podać: • adres zamawiającego, • dokładny adres wysyłkowy (miejsce postoju maszyny lub sposób odbioru), • warunki płatności, • numer fabryczny maszyny i rok produkcji (wg tabliczki na maszynie), • dokładny numer i nazwę części wymiennej, • liczbę sztuk zamawianych części.

Części zamienne naleŜy zamawiać bezpośrednio w firmie lub w punktach sprzedaŜy maszyn UNIA-FAMAROL
SPIS TABLIC Rama Zbiornik ziarna I Zbiornik ziarna II Koło biegowe prawe kpl. Koło biegowe lewe kpl Przekładnia boczna Skrzynka przekładniowa bezstopniowa Zagarniacz kpl Spulchniacz Redlica skrajna Ręczny przerzutnik znaczników Hydrauliczny przerzutnik znaczników Redlice Strona 43 44 46 48 49 50 52 54 56 57 58 60 62

40

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

RAMA
Lp. 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Numer rysunku 3043/01-01-00-000/1 3043/04-01-00-000 3043/02-01-00-000/1 3043/01-00-00-001 3043/01-00-09-200 PN-M-82005 PN-M-82001 BN-1902-31 PN-ISO-7072 PN-MNazwa Rama Rama Rama Pręt przegubu dolnego Podpora spaw. Podkładka 28 Fe/Zn9 Zawleczka S-Zn 5x45 Przetyczka z pierścieniem Zawleczka 3x70 Przetyczka Ilość 3,0 1 1 1 2 2 2 1 1 Ilość 2,7 1 1 1 2 2 2 1 1 Ilość 2,5 1 1 1 2 2 2 1 1

41

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

ZBIORNIK ZIARNA I

42

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

ZBIORNIK ZIARNA I
Lp. 1 1 1 2 2 2 3 4 4 4 5 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Numer rysunku 3043/01-00-01-100 3043/04-00-01-100 3043/02-00-01-100 3043/01-00-04-000 3043/04-00-04-000 3043/02-00-04-000 3043/01-00-00-100/1 3043/01-02-02-000/3 3043/04-02-02-000/1 3043/02-02-02-000/1 3043/01-00-03-000 3043/04-00-03-000 3043/02-00-03-000 3043/01-00-10-000 3043/00-00-800 3043/00-27-001 3043/00-30-000 3043/66-01-200 3045/40-00-023/1 3045/40-28-001/2 3056/00-00-001 3078/00-00-007/2 3078/05-00-001 3078/05-00-002 3009/04-04-002 3023/00-00-013 PN-M-82105 PN-M-82105 PN-M-82101 PN-M-82105 PN-M-82005 PN-M-82005 PN-M-82008 PN-M-82008 PN-M-82144 PN-M-82144 PN-M-86002 PN-M-82001 PN-M-82001 PN-ISO-7072 Nazwa Wałek mieszadła Wałek mieszadła Wałek mieszadła Rynna kpl. Rynna kpl. Rynna kpl. Wspornik skrzyni Wieko kpl. Wieko kpl. Wieko kpl. Wieszak przewodów kpl. Wieszak przewodów kpl. Wieszak przewodów kpl. Pręt wskaźnika Zatrzask rynny kpl. Trzymak mieszadła Podpórka wieka kpl. Siatka kpl. Obejma pręta wskaźnika Pływak ŁoŜysko mieszadła Trzymak przewodów SpręŜyna rygla Podwieszenie rynny Nakładka trzymaka Podkładka specjalna Pasek z kulką Śruba M6x16-8.8-B-Fe/Zn8c Śruba M6x20-8.8-B-Fe/Zn8c Śruba M6x40-8.8-B-Fe/Zn8c Śruba M8x25-8.8-B-Fe/Zn8c Podkładka okr. 6.4-Fe/Zn9 Podkładka okr. 8.4-Fe/Zn9 Podkładka spr. 6.1-Fe/Zn9 Podkładka spr. 8.2-Fe/Zn9 Nakrętka M6-8-B-Fe/Zn9 Nakrętka M8-8-B-Fe/Zn9 Smarowniczka StM6x1 Zawleczka S-Zn 3.2x20 Zawleczka S-Zn 5x40 Zawleczka 2x40 Ilość Ilość Ilość 3,0 2,7 2,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 8 8 8 4 4 4 10 10 10 16 16 16 12 12 12 16 16 16 10 10 10 16 16 16 12 12 12 2 2 2 5 5 5 2 2 2 2 2 2

43

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

ZBIORNIK ZIARNA II

44

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

ZBIORNIK ZIARNA II
Lp.
1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Numer rysunku
3043/01-02-01-000 3043/04-02-01-000 3043/02-02-01-000 3043/01-00-06-001 3043/04-00-06-001 3043/02-00-06-001/1 3043/62-00-001 3043/02-00-001/1 3043/02-00-06-002 N-BN-66/1937-08 3025/02-05-200 3025-02-00-202 3025/02-00-203 3078/50-01-100/2 3078/50-01-001/1 3078/50-01-003/1 3045/03-00-800 3078/50-00-001 3078/57-00-003/1L 3078/57-00-003/1P 3078/06-01-100/1 3045/03-00-203/1 3043/96-00-400 3037/00-00-001/00 3043/17-00-101/1 3043/17-00-102 3043/17-00-103 3043/17-00-104 3043/01-00-06-101 3043/01-00-03-102 3043/01-00-06-103 3043/00-00-016 R/0706 3078/06-00-003 PN-MPN-MPN-M-85023 PN-M-85023 PN-M-82105 PN-M-82105 PN-M-82406 PN-M-82304 PN-M-82101 PN-M-82105 PN-M-82005 PN-M-82005 PN-M-82144 PN-M-82144 PN-M-82304

Nazwa
Pudło Pudło Pudło Wałek wysiewający Wałek wysiewający. Wałek wysiewający. Wałek den Wałek den Wałek den Dno nastawne Ramię dna SpręŜyna dna Podkładka specjalna Dźwignia den SpręŜyna Szpilka Pokrętło Ogranicznik Podstawa łoŜyska Podstawa łoŜyska ŁoŜysko wałka środkowe Tulejka Uchwyt pomostu spaw. Wzornik Kółko wysiewające Kółko wysiewające nasiona drobne Zabierak Podkładka spręŜynująca Wkręt dociskowy SpręŜyna wkręta dociskowego Kulka wkręta dociskowego Tuleja Uchwyt Płaszcz aparatu wysiewającego Zastawka Oprawa łoŜyska ŁoŜysko UC 204 Kołek spręŜysty 4x24 Fe/Zn5 Kołek spręŜysty 6x40 Fe/Zn5 Śruba M6x20-8.8-B-Fe/Zn9 Śruba M8x20-8.8-B-Fe/Zn9 Śruba podsa. M8x20-8.8-B-Fe/Zn9 Śruba dociskowa M6x16-33H Śruba M6x70-3.6-C Śruba M6x25-3.6-C Podkładka 6,4 Fe/Zn9 Podkładka 8,4 Fe/Zn9 Nakrętka M6-8-B-Fe/Zn9 Nakrętka M8-8-B-Fe/Zn9 Śruba dociskowa M6x18-8.8-II

Ilość 3,0
1 1 1 1 27 27 27 27 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 27 27 27 27 27 27 27 27 1 27 27 4 2 2 2 10 8 4 27 27 27 37 10 37 12 2

Ilość 2,7
1 1 1 1 25 25 25 25 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 25 25 25 25 25 25 25 25 1 25 25 4 2 2 2 10 8 4 25 25 25 35 10 35 12 2

Ilość 2,5
1 1 1 23 23 23 23 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 23 23 23 23 23 23 23 23 1 23 23 4 2 2 2 10 8 4 23 23 23 33 10 33 12 2

45

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

KOŁO BIEGOWE PRAWE KPL.
Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PN-M-82105 PN-M-82105 PN-M-82008 PN-M-82144 PN-M-85005 Śruba M12x35-3.6-III-Fe/Zn9 Śruba M12x45-3.6-III-Fe/Zn9 Podkładka spręŜ. 12.2 Fe/Zn9 Nakrętka M12-4-IIII- Fe/Zn9 Wpust pryzmatyczny A8x7x2 5 4 9 4 1 PN-M-85111 PN-M-85111 PN-M-86100 Koło tarczowe 4Ex x 13 Pierścień osadczy z30 Pierścień osadczy spr.62w ŁoŜysko kulkowe zwykłe 6007RS Opona 175/70-R13 Dętka 165/175 -13 1 1 2 2 1 1 Numer rysunku 3043/20-02-100/2 3043/20-00-001/1 3043/20-00-300 Nazwa Oś koła prawa kpl. Piasta Koło łańcuchowe kpl. Ilość 1 1 1

46

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

KOŁO BIEGOWE LEWE KPL.
Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 PN-M-82105 PN-M-82105 PN-M-82008 PN-M-82144 PN-M-86100 PN-M-85111 PN-M-85111 Koło tarczowe 4Ex x 13 Pierścień osadczy spr.62w Pierścień osadczy spr.35z Opona 175/70-R13 Dętka 165/175 -13 Śruba M12x35-3.6-III-Fe/Zn9 Śruba M12x45-3.6-III-Fe/Zn9 Podkładka spręŜ. 12.2 Fe/Zn9 Nakrętka M12-4-IIII- Fe/Zn9 ŁoŜysko kulkowe zwykłe 6007RS 1 2 1 1 1 5 4 9 4 2 Numer rysunku 3043/21-00-100/3 3043/20-00-001/1 Nazwa Oś koła lewa kpl. Piasta Ilość 1 1

47

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

PRZEKŁADNIA BOCZNA

48

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

PRZEKŁADNIA BOCZNA
Lp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 PN-M-82201 PN-M-82105 PN-M-82101 PN-M-82101 PN-M-82175 PN-M-82144 PN-M-82144 PN-M-82008 PN-M-82008 PN-M-82008 PN-M-82005 PN-M-82005 PN-M-82005 PN-M-82005 PN-M-85023 PN-M-85111 PN-M-85111 PN-M-86002 PN-M-85005 Wkręt M6x16 Śruba M10x25-8.8-B-Fe/Zn8c Śruba M10x55-8.8-B-Fe/Zn8c Śruba M12x55-8.8-B-Fe/Zn8c Nakrętka samozab. M6-8-B-Fe/Zn5 Nakrętka M10-8-B-Fe/Zn9 Nakrętka M12-8-B-Fe/Zn9 Podkładka spr. 6.1-Fe/Zn9 Podkładka spr. 10.2-Fe/Zn9 Podkładka spr. 12.2-Fe/Zn9 Podkładka 6,5 Fe/Zn9 Podkładka 10,5 Fe/Zn9 Podkładka 13 Fe/Zn9 Podkładka 21 Fe/Zn9 Kołek spręŜysty 6x32 Fe/Zn5 Pierścień osadczy spr.20z Pierścień osadczy spr.32z Smarowniczka StM6x1 Wpust pryzmatyczny A6x6x20 2 2 2 2 2 4 2 2 4 2 4 5 2 1 1 2 1 1 2

Numer rysunku
3043/00-04-100 3043/00-04-002 3043/00-06-000 3043/00-17-000 3043/00-00-026/2 3043/00-00-025 3043/00-00-085 3043/00-00-090 3043/00-00-088 3043/00-09-019/1 3078/03-00-010 3043/00-09-000 3078/03-00-008 3078/03-00-009 3043/00-00-087 2015/04-01-200 3043/14-00-001 3043/01-00-00-400 3043/00-12-000/1 3043/01-00-00-002 PN-M-82439

Nazwa
Obudowa sprzęgła Tuleja obudowy Koło sprzęgła z=20 Koło kpl. z =31 Łańcuch napędowy 08-B 68 PS Łańcuch napędowy 10-B 98PS Podkładka sprzęgła Wałek sprzęgła Tulejka skali Trzymak skali Skala Koło z=15 kpl. Zabierak SpręŜyna Tulejka długa Rolka napinacza kpl. Tulejka napinacza Korba Osłona napędu Osłona dolna Nakrętka skrzydełkowa M8

Ilość
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3

49

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

SKRZYNKA PRZEKŁADNIOWA BEZSTOPNIOWA

50

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

SKRZYNKA PRZEKŁADNIOWA BEZSTOPNIOWA
Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Numer rysunku 3103/09-00-000 3103/09-002/0 3103/09-02-000 3103/09-004/0 3103/09-005/0 3103/09-006/0 3103/09-007/0 3103/09-008/0 3103/09-009/0 3103/09-010/0 3103/09-011/0 3103/09-012/0 3103/09-013/0 3043/35-019/0 3103/09-014/0 3103/09-015/0 3043/35-010/0 3043/35-005/0 3052/00-125/0 BN-71/1902-21 3056/00-090/0 3103/09-016/0 PN-M-82005 PN-M-85023 PN-M-85023 PN-M-85023 PN-M-86961 PN-M-86961 PN-M-86961 PN-M-86964 HF2520 Nazwa Skrzynka przekładniowa bezstopniowa Obudowa skrzynki Wałek krzywek Dźwignia łoŜyskowa spawana Wałek nastawny kpi. Wałek napędowy Ogranicznik Pokrywa kompletna Uszczelka pokrywy Krzywka 1 Krzywka 2 Tuleja ślizgowa Tuleja ślizgowa ŁoŜysko samosmarujące Podkładka wałka Pierścień Podkładka dystansowa 2 SpręŜyna powrotna Pokrętło Korek przelewowy FM16x1,5 TW Miernik Śruba specjalna M8 Podkładka 8,5 Fe/Zn9 Kołek spręŜysty 6x35 Fe/Zn5 Kołek spręŜysty 6x32 Fe/Zn5 Kołek spręŜysty 6x40 Fe/Zn5 Pierścień uszczelniający 15,3 x 2,4 Pierścień uszczelniający 20,3^ x 2,4 Pierścień uszczelniający 26,2 x 3 Pierścień uszczelniający A 25 x 35x7 Sprzęgło jednokierunkowe igiełkowe Ilość 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 4 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2

51

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

ZAGARNIACZ KPL.

52

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

ZAGARNIACZ KPL.
Lp. 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 26 Numer rysunku 3043/01-14-03-000 3043/04-03-00-100/1 3043/02-03-00-100/1 3078/54-02-001 3078/54-02-002 3078/54-02-003 3078/54-02-004 3078/54-02-005 3078/54-02-006 3043/01-14-00-001 3043/01-14-01-000 3043/01-14-01-000 3043/01-14-01-003 3043/96-00-002 PN-M-82105 PN-M-82105 PN-M-82101 PN-M-82101 PN-M-82005 PN-M-82005 PN-M-82019 PN-M-82008 PN-M-82144 PN-M-82144 PN-M-82175 BN-1902-04 Nazwa Belka zagarniacza spaw. Belka zagarniacza spaw. Belka zagarniacza spaw. Trzymak Nakładka Śruba naciągowa Przetyczka SpręŜyna naciągowa SpręŜyna zagarniacza Ramię obracane zagarniacza Ramię zagarniacza górne prawe Ramię zagarniacza górne lewe Podstawa obejmy Blacha pomostu Śruba M8x28-B-Fe/Zn8c Śruba M8x30-B-Fe/Zn8c Śruba M10x60-B-Fe/Zn8c Śruba M10x90-B-Fe/Zn8c Podkładka 8,4 Fe/Zn9 Podkładka 10,5 Fe/Zn9 Podkładka A11 Fe/Zn9 Podkładka spr. 10.2-Fe/Zn9 Nakrętka M8-8-B-Fe/Zn9 Nakrętka M10-8-B-Fe/Zn9 Nakrętka samozab. M8-8-A-Fe/Zn5 Zawleczka A 36-Fe/Zn-m25c Ilość 3,0 1 15 15 15 15 15 15 2 1 1 2 1 15 8 8 8 38 12 4 8 8 16 30 15 Ilość 2,7 1 13 13 13 13 13 13 2 1 1 2 1 13 8 8 8 34 12 4 8 8 16 26 13 Ilość 2,5 1 12 12 12 12 12 12 2 1 1 2 1 12 8 8 8 32 12 4 8 8 16 24 12

53

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

SPULCHNIACZ
Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PN-M-82105 PN-M-82105 PN-M-82402 PN-M-82005 PN-M-82005 PN-M-82144 PN-M-82144 Numer rysunku 3043/01-00-11-100 3043/01-00-11-001 3061/00-00-12-000 Nazwa Trzymak kpl. Nakładka Spulchniacz kpl. Ząb Nakładka zęba Redliczka Śruba M10x30 Śruba M16x35-5.8-A-Fe/Zn9 Śruba ZM10x30- 8.8-B-Fe/Zn8c Podkładka 10,5 Fe/Zn9 Podkładka 13 Fe/Zn9 Nakrętka M10-8-B-Fe/Zn8c Nakrętka M12-4-C-Fe/Zn8c Ilość 4 4 1 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8

54

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

REDLICA SKRAJNA
Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Numer rysunku 3078/64-03-000 3078/64-01-000 3052/35-00-005/1 PN-M-82008 3052/35-00-008 3052/35-00-009 3052/35-00-014 3052/35-00-015 PN-M-86106 PN-M-86488 PN-M-82105 PN-M-82175 PN-M-82005 PN-M-82105 PN-M-82144 PN-M-82144 PN-M-82008 Nazwa Redlica skrajna spawana SpręŜyna redlicy skrajnej kpl. Tarcza redlicy ø300 Podkładka spr. 16,3 Fe/Zn9 Piasta Osłonka Podkładka Tulejka specjalna ŁoŜysko kulkowe 6204 2RS Pierścień filcowy 25x37x5 Śruba M10x40-5,8-B-Fe/Zn9 Nakrętka samozab. M10-5-B-Fe/Zn8c Podkładka 10,5 Fe/Zn9 Śruba M6x25-8.8-B Fe/Zn9 Nakrętka M16-8-B-Fe/Zn5 Nakrętka M6-8-B-Fe/Zn5 Podkładka spr. 6.1 Fe/Zn9 Ilość 2 2 4 4 4 4 4 4 8 4 2 2 2 12 2 12 12

55

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

RĘCZNY PRZERZUTNIK ZNACZNIKÓW

56

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

RĘCZNY PRZERZUTNIK ZNACZNIKÓW
Lp. 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Numer rysunku 3043/01-03-01-000 R/1032 3043/01-03-02-000 R/1033 3078/65-04-000 3078/65-04-100 3078/07-05-001 3043/00-05-102 3011/04-00-102 3043/01-03-00-100 3043/01-03-00-400 3043/00-00-031 3052/00-00-402 3056/00-00-035 3007/00-00-001 3043/01-03-00-500 PN-M-82105 PN-M-82205 PN-M-82005 PN-M-82005 PN-M-82005 PN-M-82005 PN-M-82008 PN-M-82144 PN-M-82175 PN-M-82001 PN-M-82001 PN-M-82001 PN-ISO-7072 N2-BN-1938-01 3041/04-00-001/1 PN-M-85023 PN-M-86002 PN-M-80208-13 Nazwa Znacznik prawy Znacznik prawy Znacznik lewy Znacznik lewy Znacznik talerzowy z osią Oś znacznika kpl. Talerz Ochraniacz Pierścień uszczelniający Trzymak przerzutnika kpl. Dźwignia przerzutnika kpl. Rękojeść dźwigni przerzutnika SpręŜyna Śruba specjalna Śruba specjalna Sworzeń znacznika kpl. Śruba M8x25-8.8-B-Fe/Zn9 Wkręt M8x25-4,8-II-Fe/Zn9 Podkładka 8,4 Fe/Zn9 Podkładka 13 Fe/Zn9 Podkładka 17 Fe/Zn9 Podkładka 31 Fe/Zn9 Podkładka spr. 8.2-Fe/Zn9 Nakrętka M8-8-B-Fe/Zn9 Nakrętka samozab. M12-8-A-Fe/Zn5 Zawleczka S-Zn 3.2x25 Zawleczka S-Zn 4x40 Zawleczka S-Zn 5x40 Zawleczka 3x70 Piasta Pierścień osadczy 20 Kolek spręŜysty 5x32 Smarowniczka StM10x1 Linka ø5 L=2000 Ilość 3,0 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 4 2 2 6 4 2 3 2 8 8 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 Ilość 2,7 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 4 2 2 6 4 2 3 2 8 8 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 Ilość 2,5 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 4 2 2 6 4 2 3 2 8 8 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2

57

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

HYDRAULICZNY PRZERZUTNIK ZNACZNIKÓW

58

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

HYDRAULICZNY PRZERZUTNIK ZNACZNIKÓW
Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Numer rysunku 3043/01-09-01-000 3043/01-10-01-000 3078/65-02-000 3078/66-02-000 3078/65-03-000 3078/65-04-000 3078/65-00-100 3078/65-00-001 3078/65-00-002 3078/65-00-200 3078/67-02-100 3043/01-00-08-002 R/0941 PN-M-82105 PN-M-82105 PN-M-82144 PN-M-82175 PN-M-82175 PN-M-82175 PN-M-82436 PN-M-86002 Nazwa Podstawa znacznika lewa Podstawa znacznika prawy Ramię znacznika lewe Ramię znacznika prawe Rura znacznika 40 kpl. Znacznik talerzowy z osią Śruba siłownika kpl. SpręŜyna znacznika Wkładka spręŜyny Blokada znacznika Sworzeń spawany Jarzmo Końcówka M14x1,5/EURO Śruba M16x40-8.8-B-Fe/Zn9 Śruba M16x90-8.8-B-Fe/Zn9 Nakrętka M16-8-B-Fe/Zn9 Nakrętka samozab. M12-8-B-Fe/Zn5 Nakrętka samozab. M16-8-B-Fe/Zn5 Nakrętka samozab. M20-8-B-Fe/Zn5 Śruba skrzydełkowa M8x30 Smarowniczka StM6x1 Cylinder hydrauliczny Przewód hydrauliczny Złączka Podkładka Ilość 3,0 1 1 1 2 2 2 2 4 2 2 4 2 8 2 8 18 2 2 2 2 2 2 2 2

59

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

REDLICE

60

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

REDLICE
Lp. 1 2 3 4 5 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Numer rysunku 3043/01-00-08-100 3043/01-00-00-200 3103/00-05-000 3043/01-00-08-002 3043/01-00-07-000 3043/04-00-07-000 3043/02-00-07-000/1 3043/01-05-01-000 3043/01-04-02-000 3043/01-04-01-000 3078/08-00-012 3043/01-04-00-004 3078/53-06-000 3078/05-07-001/1 3043/00-00-015/1 3052/13-00-002/1 3078/05-01-006 3078/08-00-015 3043/01-08-01-000 3043/01-07-01-000 3052/35-00-005/1 3052/35-00-009 3052/35-00-014 3043/36-00-001 3052/35-00-008 PN-M-82105 PN-M-82101 PN-M-82101 PN-M-82144 PN-M-82175 PN-M-82175 PN-M-82175 PN-M-82005 PN-M-82008 PN-M-86106 PN-M-85023 Nazwa Śruba spawana Ucho spawane Trzymak spawany Jarzmo Belka redlicowa spawana Belka redlicowa spawana Belka redlicowa spawana Ramię krótkie spaw. Ramię długie spaw. Zawiasa kpl. Stopka redlicy SpręŜyna Przewód nasienny Łącznik górny Łącznik Tulejka samosmarująca Tulejka dystansowa Przetyczka ø8x26 Korpus redlicy długiej Korpus redlicy krótkiej Tarcza redlicy 300 Osłonka Podkładka Skrobak wewnętrzny Piasta Śruba M6x25-8.8-B-Fe/Zn9 Śruba M10x75-8.8-B-Fe/Zn8c Śruba M16x90-8.8-B-Fe/Zn8c Nakrętka M6-8-B-Fe/Zn9 Nakrętka samozab. M10-8-B-Fe/Zn5 Nakrętka samozab. M12-8-B-Fe/Zn5 Nakrętka samozab. M16-8-B-Fe/Zn5 Podkładka 6,4 Fe/Zn9 Podkładka 16,3 Fe/Zn9 ŁoŜysko kulkowe 6204 2RS Kolek spręŜysty 6x35 Podkładka 20x25x2 Uszczelka filcowy 25x37x5 Ilość 3,0 1 1 1 2 1 13 12 25 25 25 27 27 27 50 25 25 11 12 46 46 46 25 46 184 25 25 184 25 100 75 184 46 46 3 46 46 Ilość 2,7 1 1 1 2 1 12 11 23 23 23 25 25 25 46 23 23 10 11 42 42 42 23 42 168 23 23 168 23 92 69 168 42 42 3 42 42 Ilość 2,5 1 1 1 2 1 11 10 21 21 21 23 23 23 42 21 21 9 10 38 38 38 21 38 152 21 21 152 21 84 63 152 38 38 3 38 38

61

Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK

62

EC Declaration of Conformity
(Deklaracja Zgodności EC)

UNIA-FAMAROL Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 100, 76-200 Słupsk We hereby declare, that the machine:
(Niniejszym oświadczamy, Ŝe maszyna:) Machine Description: (Nazwa maszyny) Machine Type: (Typ maszyny) Serial Number: (Numer maszyny) .....................................

Suspended Drill Seeder
(Siewnik rzędowy zawieszany)

Poznaniak 3,0m; Poznaniak 2,7m; Poznaniak 2,5m

to which this declaration relates, it meets requirements of the directive issued by the Minister of Economy on 20th December 2005 regarding fundamental requirements for machines and security components,(Dz.U.259 poz.2170) as well as the European Union directives 98/37 EC
(dla której ta deklaracja się odnosi, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005r w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz.U.259 poz.2170) oraz dyrektywy Unii Europejskiej 98/37 WE )

For the relevant machine of the safety and health requirements mentioned in the Directive, the following standards have been respected:
(Dla odnośnej maszyny z uwagi na wymogi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w Dyrektywie, poniŜsze normy zostały uwzględnione:)

PN-EN ISO 12100-1:2005, PN-EN ISO 12100-2:2005, EN 294:1994, PN-EN ISO 4254-1.
The Declaration of Conformity will lose its validity, when the machine is altered or reconstructed without UNIA-FAMAROL Sp. z o.o permission.
(Ta deklaracja zgodności traci swoją waŜność, jeŜeli maszyna zostanie zmieniona lub przebudowana bez zgody UNIA-FAMAROL Sp. z o.o.)

Date (Data) Słupsk, 30.01.2007

Signed by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Podpis)

UNIA-FAMAROL sp z o.o.
ul. Przemysłowa 100 76-200 SŁUPSK POLAND tel. centrala fax centrala tel./fax sprzedaŜ tel. serwis +48 (059) 841 80 01 +48 (059) 842 78 86 +48 (059) 841 80 24 +48 (059) 841 80 27

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful