You are on page 1of 21

vovanny

http://www.phamlocblog.com
duandautugroup@hotmail.com 01692 49 49 45
1. Using an existing name on another type of A. Product range
product. (A, p.7)
B. Product lifecycle
A. Awareness
C. Product launch
B. Image
D. Product placement
C. Stretching
7. Not enough people recognize our logo; we
D. range need to spend a lot more on raising brand
……… (B, p.7)
2. How familiar people are with a brand.
A. brand awareness
A. Awareness. (A, p.7)
B. brand loyalty
B. Image
C. brand stretching
C. loyalty
D. brand name
D. range
8. The ideas and beliefs people have about a
3. Consumer who always buy Levi’s when they brand. (A, p.7)
need a new pair of Jeans are showing ……..
(B, p.7) A. Awareness
A. brand awareness B. Image.
B. brand loyalty C. Stretching
C. brand stretching D. Range
D. brand name 9. A product ……… consists of introduction,
growth, maturity and decline. (B, p. 7)
4. Not enough people recognize our logo; we
need to spend a lot more on raising brand A. range
……… (B, p.7)
B. lifecycle
A. brand awareness
C. launch
B. brand loyalty
D. placement
C. brand stretching
10. When products are used in films or TV
D. brand name programmes. (A, p.7)
5. The creation of Virgin Cola, Virgin Air, A. Product range
Virgin Rail and Virgin Bride is an example
of ………. (B, p.7) B. Product lifecycle

A. brand awareness C. Product launch

B. brand loyalty D. Product placement

C. brand stretching 11. The set of products made by company. (A,


p. 7)
D. brand name
A. Product range
6. The introduction of a product to the market.
(B, p.7) B. Product lifecycle
1
vovanny
http://www.phamlocblog.com
duandautugroup@hotmail.com 01692 49 49 45
C. Product launch 17.A good product is one that can ………. most, or
all, of the customer’s expectation. (A, p.4)
D. Product placement
A. help
12.The length of time people continue to buy a
product. (A, p.7) B. meet
A. Product range C. supply

B. Product lifecycle D. serve


C. Product launch 18.A market ……… is a group of customers of a
similar age, income level and social class.
D. Product placement
A. share
13.Coach, like many other companies, is ……… its
products to reduce costs.(C, p. 8) B. follower

A. outsourcing C. leader
B. produced D. segment
C. sourced 19.When we arrived the ………… was closed and
there were no cabs at all. (B, p.15)
D. producing
A. freeway
14The name given to a product by the company that
makes it.(A, p. 87 B. motorway
A. Brand loyalty C. elevator

B. Brand name D. subway


C. Brand image 20.There are some signs, at the US at least, that the
airlines are at last attempting to respond to
D. Brand awareness customer………..
15.This year we ……….. to develop a brand with A. dissatisfaction.
personalty.
B. satisfaction
A. try
C. demand
B. tried
D. misbehaviour
C. are trying
21.Many analysts ……. alcohol for the phenomenon
D. are tried called “air rage” (A, p.8)
16.When a company has a new product, it gives it a A. concern
catchy ……….. (A, p.4)hấp dẫn
B. blame
A. brand
C. harm
B. name
D. criticise
C. awareness
22.At our hotel, we give our ……… more than a
D. symbol high –quality experience, we get them to enjoy the
Korona way of life.
2
vovanny
http://www.phamlocblog.com
duandautugroup@hotmail.com 01692 49 49 45
A. customers C. traffic
B. guests D. street
C. tourists 27.There are signs that airlines are trying to respond
to customer ……
D. shoppers
Có một vài sự thiết kế của hãng máy bay đang cố
23.Cabin and flight crews often have to deal with gắng đáp ứng lại sự không hài lòng của khách hàng.
…… and dangerous in-flight behaviour. (A, p8)
A. dissatisfaction
A. concern
B. misbehaviour
B. blame
C. disruption
C. harm
D. concern
D. disruptive gây rối
28.The ……. are responsible and service-oriented,
24.Cases of passenger …… are unfortunately all too they obviously enjoy their jobs and want to help the
common on long distance flights. (A, p9) clients.
Trường hợp khách hàng đối xử tệ là điều không Những nhân viên đang đáp ứng dịch vụ phương
may mắn cho tất cả các chuyến bay dài đông, họ thích công việc họ rõ ràng và muốn giúp
khách hàng.
A. concern
A. crew
B. blame
B. assistants
C. harm
C. salesmen
D. misbehaviour
25.There is increasing …… that airlines are trying to D. staff
save money at the expense of customer satisfaction. 29.In addition, the …….. of the hotel is ideal: a
(A, p9) three-minute drive from the international airport. (B,
p.8)
Sự tăng thêm quan ngại về hãng máy bay cố gắng
tiết kiệm tiền phí tổn thỏa mãn khách hàng. Ngoài ra, địa điểm của khách sạn thật lý tưởng, 3
phút lái xe từ sân bay quốc tế
A. concern quan ngại
A. place
B. blame
B. situation
C. harm
C. venue
D. dissatisfaction
26.The busy executives can not afford to waste time D. location ( địa điểm)
in ….. Jams as they try to reach city center venue. 30.Lots of companies talk about ………
(B, p.8)) responsibility and authority. (p.24)
Bộ phận hành chính không thể bỏ phí thời gian trong Nhiều công ty nói về việc phân quyền trách nhiệm
khi kẹt xe vì thế họ cố gắng để đưa trụ sở đến gần và quyền lực
trung tâm thành phố.
A. decentralising
A. transport
B. conservative
B. road
3
vovanny
http://www.phamlocblog.com
duandautugroup@hotmail.com 01692 49 49 45
C. bureaucratising 35.The government should commission a special
……… to assess the risks posed by GM foods.(B.
D. dynamizing p.13)
31.Which of the following doesn’t go with the noun Chính phủ có thể lệnh một nghiên cứu dự án định
“business”? (D, p.26) giá sự rủi ro được làm bởi thức ăn GM
A. virus A. research project (nghiên cứu dự án)
B. cards
C. plan B. labor force
D. method
C. Information technology
32.Laptops and cell-phone are standard ……. for all
supervisors at SOL. (R. p.24) D. trade fair ( hội chợ thương mại)

Laptop và điện thoại di động là trang thiết bị tiêu 36.Companies today are faced with the stark choice:
chuẩn cho tất cả người giám sát tại SOL ……. or go under (A, p.12)

A. machines Những công ty ngày nay đang đối mặt với sự chọn
lựa quả quyết: thích nghi hoặc suy giảm
B. facilities
A. adopt (kế tục)
C. equipment
B. market
D. lines
C. adapt (thích nghi)
33.Many organisations have adopted a less ……,
more flexible business culture.(A. p.12) D. research

Nhiều tổ chức đã thực hiện ít quan lưu, văn hóa kinh 37.A second difficult choice for a company concerns
doanh năng động hơn. the extend to which it should go global or remain
………. ((A, p.12)
A. bureaucratic
Sự lựa chọn khác nhau thứ hai của một công ty liên
B. caring quan việc mở rộng cái mà nó có thể đi đến toàn cầu
hoặc là địa điểm cụ thể.
C. decentralised ( phân quyền)
A. Professional ( chuyên nghiệp)
D. Market-driven
B. static (tĩnh, không chuyển động)
34..They use several regional production and …..
“hub” where neighbouring markets are serviced C. local
from one single location .(A. p.12)
D. impersonal ( không liên quan đến ai, không
Chúng tôi sử dụng một vài sản phẩm và phân phối nói về ai)
trung tâm nơi mà thị trường bên cạnh đang phục vụ
từ một địa điểm cụ thể. 38.The company has recently had to …….. its
workforce. Reducing the number of employees is the
A. manufacturing best way to stay profitable in the current economic
climate. (B, p.33)
B. selection
Công ty gần đây đã sa thải lực lượng lao động của
C. distribution (phân phối) chúng. Giảm số nhân viên là cách tốt nhất để có
D. advertising được lợi nhuận trong môi trường kinh doanh hiện
tại.
A. upgrade ( nâng cấp)

4
vovanny
http://www.phamlocblog.com
duandautugroup@hotmail.com 01692 49 49 45
B. downsize ( sa thải) Công ty đã thông báo rằng hai hay nhiều quyết định
được thực hiện tai H/O. Nó đang phân quyền quyết
C. locate ( xác định vị trí) định quá trình vì thế quản lý chi nhánh có nhiều rắt
rối hơn tại một giai đoạn sớm hơn.
D. structure ( cấu trúc)
39.It is now so expensive to rent offices in the city A. decentralizing ( phân quyền)
centre that many companies are …… to the suburbs. B. deregulating ( bãi bỏ quy định)
(B, p.33)
C. centralizing ( tập trung)
Bây giờ quá đắt để thuê văn phòng trong trung tâm
thành phố vì thế nhiều công ty đang di dời ra ngoại D. regulating ( luật lệ)
ô.
43.Our product hasn’t been selling well recently.
A. relocating (di dời) The marketing team has decided …… the product
with a more up-to-date image. (B, p.33)
B. restructuring ( cấu trúc lại)
Sản phẩm của chúng tôi không bán tốt hiện tại. Đội
C. redeveloping ( quy hoạch) nhóm Marketing đã quyết định tung lại sản phẩm
với hình ảnh nhiều ngày hơn.
D. reorganising ( tổ chức lại)
A. re-launching
40.Company choice (A, p.12)
B. to launch
Until quite recently, companies typically tended to
be ….they were built on a model which achived a C. To re-launch
high degree of control.
D. launch
Cho đến thời điểm này,nhiều công ty đang thực hiện
để có được cấp bậc họ đã xây dựng trên mô hình cái 44.Going to an international ……. ……. is often an
mà đạt được mức độ điều chỉnh cao. excellent opportunity for networking. (B, p.13)
A. economical Đi đến hội chợ thương mại quốc tế thường có cơ
hội tuyệt vời cho mạng lưới.
B. hierachical ( Adj)
A. trade fair
C. welcoming ( hoanh nghênh)
B. Information technology
D. democratic ( dân chủ)
C. research project
41.The most successful change in our company was
the decision to ……. the company hierarchy. Now D. TV commercials ( buôn bán TiVi)
there is more opportunity for promotion. (B, p.33)
45.Our company is about to ……… its head office
A. relocate to Malta.
B. restructure Công ty của chúng tôi di dời trụ sở chính của nó đến
Malta.
C. redevelop
A. upgrade
D. reorganise
B. relocate
42.The company has noticed that two many
decisions are made at H/O. It is …… the decision- C. downsize
making process so that branch managers are more
involved at an earlier stage. (B, p.33) D. deregulate ( bãi bỏ quy định)

5
vovanny
http://www.phamlocblog.com
duandautugroup@hotmail.com 01692 49 49 45
46.Change is a natural part of human condition. C. gross margins
However, we often perceive it as a ……. to our
stability, our self-esteem and our values. D. earnings per share

Thay đổi là điều kiện tự nhiên của phần nhân lực. 51.Money which people or organisations put into a
Tuy nhiên, chúng tôi thường hiểu nó như một đe business in order to make profit. (A, p.20)
dọa sự ổn định của chúng tôi, quý trọng việc bán
A. investment
hàng, giá trị của chúng tôi.
B. revenues
A. signal
C. dividend
B. failure
D. gross margin
C. stimulus
52.Which of the following doesn’t go with the noun
D. threat “recession” (suy thoái)? (B, p.21)
47.Different between the selling price of a product
A. To come out of
and the cost of producing it.
B. To pull something out of
A. gross margin
C. To plunge (nhận chìm) something into
B. debt
D. To decrease
C. turnover
53.Which of the following doesn’t go with the noun
D. investment
“debt” ? (B. p21)
48.Equal parts into which the capital or ownership
A. To repay
of a company is divided
B. To invoice ( hóa đơn)
A. gross margin
C. To write off
B. investment
D. To run up (chất đống)
C. shares
54.A company’s ……. is the profit it makes before
D. debt
tax is taken away. (A, p.20)
49.A part of profits of a company paid to the owners
Lợi nhuận trước thuế là một phần lợi nhuận nó làm
of shares.
ra trước khi thuế được trừ.
A. A forecast
A. pre-tax profit
B. A dividend B. dividend
C. earning per share
C. Earnings per share D. gross margin
D. Pre-tax profits 55.Which verb does not normally go with: a profit? (
B, p.21)
50.We plan to issue new…… in order to finance
expansion in Asia. A. to generate
B. to make
Chúng tôi lên kế hoạch phát hành cổ phiếu mới để C. to do
mở rộng tài chính ở châu Á. D. to earn
A. dividend 56.Which verb does not normally go with:
recession? ( B, p.21)
B. shares
6
vovanny
http://www.phamlocblog.com
duandautugroup@hotmail.com 01692 49 49 45
A. to come out of A. billboards
B. to pull something out of B. public transport
C. to decrease C. television
D. to plunge something into ( chìm vào) D. hoarding (pano quảng cáo)
57.The ……. is the part of profits of a company 63.Celebrity ……. is a technique that is very
that is paid to shareholders for each share that they popular in advertising at the moment. (C, p.47)
own. ( A, p.20)
Xác nhận danh tiến là một kỹ xảo cái mà rất phổ
A. stock biến trong quảng cáo tại mọi thời điểm.
B. dividend
C. earning A. exhibition ( cuộc triển lãm)
D. revenue ( doanh thu) thu nhập B. research
C. endorsement
58.A …… market is a place where a company’s D. advertisement ( sự quảng cáo)
shares are bought and sold. ( A, p.20)
64.If you have something to sell, you can ….. an
A. stock advert in the local newspaper. (C, p.47)
B. share
C. investment Nếu bạn có một vài thứ để bán, bạn có thể có nơi
D. local quảng cáo trong địa điểm báo.

59.The ……. per share are a company’s profits A. target


divided by the number of its shares ( A, p.20) B. place
C. launch
A. stock D. put
B. dividend
C. earning 65.Nike has created some of the world’s most
D. Revenue attention-…… advertising. (B, p.48)

60.Money that a company, organisation or Nike đã tạo một vài thu hút sự chú ý quảng cáo của
government receives from people. ( A, p.20) thế giới

A. profit A. attracting thu hút


B. dividend B. grabbing ( thu hút)
C. earning C. seizing (sự buột)
D. revenue D. taking

61.Advertising companies spend a lot of money on 66.He has built Nike’s ……… into sport after sport
creating clever ……. that are short and memorable from its athletics roots on the back of sporting
such as the message for the credit card. masters . (B, p.48)
Access:”Your flexible friend”. (C, p.47)
A. enlargement
Nhiều công ty quảng cáo chi nhiều tiền vào việc tạo B. expansion
ra slogans khéo léo cái mà ngắn và đáng nhớ cũng C. development
như là thông điệp cho cái thẻ tín dụng. Vượt qua:” D. extension
người bạn dễ sai khiến của bạn”
67.Advertising done at the place where a product is
A. slogans sold is called “…… advertising”. ( A, p.24)
B. directories
Quảng cáo làm tại địa điểm nơi mà sản phẩm được
C. mailshots
bán được gọi là điểm quảng cáo bán hàng
D. sentences
A. public
62.Viacom Outdoor is an advertising company that
B. point-of- sale
specialises in placing adverts on …… such as bus.
C. eye-catching
7
vovanny
http://www.phamlocblog.com
duandautugroup@hotmail.com 01692 49 49 45
D. attractive A. break
B. catch
68.If a celebrity ……. a product, they say how good C. keep
it is in advertisement. ( A, p.24) D. erase
Nếu một chứng thực nổi tiếng một sản phẩm, chúng 72.I didn’t know exactly how long I had for my
nói nó tốt như thế nào trong quảng cáo presentation, and I knew nothing about the audience.
The organisers had really ……. me in at the deep
A. persuades ( làm tin)
end ( A, p.28)
B. launches ( tung )
C. endorses (Chứng thực) Tôi không biết chính xác bao lâu tôi đã cho trình bày
D. attracts ( ảnh hưởng) của tôi, và tôi không biết gì về đối tượng.Các nhà tổ
chức đã thực sự đã ném tôi vào cuối sâu
69.Billboards, those large signs used for advertising,
are often called “……..” in Britain. ( A, p.24) A. put
B. thrown
A. leaflets ( truyền đơn)
C. throw
B. slogans
D. sent
C. hoardings
D. mailshots ( quảng cáo bằng mail) 73.I’d just told my hosts I hated fish when it turned
out they’d spent the whole day making fish soup,
70.Outdoor advertising is growing rapidly because
their national dish, especially for me. I had really
the cost of TV ….. has risen dramatically . ( A, p.24)
….. my food in it. ( A, p.28)
Quảng cáo ngoài trời đang phát triển nhanh chóng
Tôi chỉ nói với chủ nhà của tôi, tôi ghét cá khi nó bật
bởi vì chi phí phát thanh quảng cáo trên TV đã
ra họ sẽ dành cả ngày làm súp cá, món ăn dân tộc
tăng lên đột ngột.
của họ, đặc biệt là đối với tôi.Tôi đã thực sự đặt
A. commercials chân của tôi trong nó
B. publicity
A. put
C. research
B. thrown
D. advertisement
C. throw
71.I’d just told my hosts I hated fish when it turned D. sent
out they’d spent the whole day making fish soup,
74.Mr Brown’s been to Nigeria many many times.
their national dish, especially for me. I had really
He knows the culture inside ……. ( B, p.28)
…… my foot in it. ( A, p.28)
Ông Brown của Nigeria rất nhiều lần.Ngài biết các
Tôi chỉ nói với chủ nhà của tôi, tôi ghét cá khi nó bật
nền văn hóa bên trong ra ngoài
ra họ sẽ dành cả ngày làm súp cá, món ăn dân tộc
của họ, đặc biệt là đối với tôi.Tôi đã thực sự đặt A. over
chân của tôi trong nó B. out
C. up
A. shared
D. with
B. put
C. taken 75.We’ve told you everything about this job
D. had opportunity in Uzbekistan. Now you tell us what
you think. The ball is ……. your court. ( B, p.28)
58.In many countries, people make a comment about
Chúng tôi đã nói với bạn tất cả mọi thứ về cơ hội
the weather to ….. the ice and start conversation. (
việc làm tại Uzbekistan. Bây giờ bạn cho chúng tôi
A, p.28)
biết những gì bạn nghĩ.Quả bóng là tại tòa án của
Ở nhiều nước, người ta thực hiện một lời bình luận bạn
về thời tiết để phá vỡ lớp băng và bắt đầu cuộc hội
thoại. A. in
B. out
8
vovanny
http://www.phamlocblog.com
duandautugroup@hotmail.com 01692 49 49 45
C. up Nếu những người khác đến trước khi bạn, chủ nhà
D. with của bạn thường sẽ cho bạn biết chủ đề của cuộc hội
thoại trước đó và mời bạn đóng góp
76.I had all sorts of problems with my new
colleagues, but now I’ve had it ……. with her, and A. discussion
we work really well together. ( B, p.28) B. argument
C. agreement
Tôi đã có tất cả các loại của các vấn đề với các đồng D. conversation
nghiệp mới của tôi, nhưng bây giờ tôi đã có nó ra
với cô ấy, và chúng tôi làm việc thực sự tốt với nhau 81.It is best to ……. criticising Italian culture, even
if your Italian counterpart are doing so ( D, p.57)
A. over
B. out Tốt nhất để tránh chỉ trích nền văn hóa Ý, ngay cả
C. up khi đối tác Ý của bạn đang làm như vậy
D. in
A. give
77.With this conference next month, we’re all …… B. show
to our eyes in work at the office.( B, p.28) C. avoid (chỉ trích)
D. make
Với hội thảo này vào tháng tới, chúng tôi tất cả
trong mắt của chúng tôi trong công việc tại văn 82.Locals often ……. at home but they will accept a
phòng foreigner’s invitation to a hotel or restaurant. ( D,
p.57)
A. over
B. out Người dân địa phương thường giải trí ở nhà nhưng
C. up họ sẽ chấp nhận lời mời của một người nước ngoài
D. in đến một khách sạn hoặc nhà hàng.
78.In Britain, you …… pay tax on the internet that A. invite
your money earn. ( C, p.29) B. entertain
C. eat
In Anh, bạn phải trả tiền thuế trên internet rằng tiền D. cook
của bạn kiếm được
83.There are local customs to be aware of, for
A. must example, it is considered bad ………to either eat or
B. mustn’t offer something with the left hand.( D, p.57)
C. have to
D. don’t have to Có khách hàng địa phương phải nhận thức được, ví
dụ, nó được coi là cách xấu hoặc là ăn hoặc cung
79.In some countries, staff ….. clock in and out. cấp một cái gì đó với bàn tay trái
Apparently, this encourages puntuality. ( C, p.29)
A. attitude (thái độ)
Ở một số nước, nhân viên phải đồng hồ trong và B. manner
ngoài.Rõ ràng, điều này khuyến khích đúng giờ C. action
A. must D. gesture (động tác)
B. mustn’t 84.Hospitality plays a key role in Italian business
C. have to ……..( D, p.57)
D. don’t have to
Lòng mến khách đóng một vai trò quan trọng trong
80.If others arrived before you, your hosts will often văn hóa kinh doanh Ý
tell you the subject of the previous …………. and
invite you to contribution. ( D, p.57) A. activity
B. target
C. process
D. culture
9
vovanny
http://www.phamlocblog.com
duandautugroup@hotmail.com 01692 49 49 45
85.Giving gifts in the UAE is more complex than in 91.The starting salary of the successful ……. will
other countries. This is partly because of …….. of be decided on the basis of qualifications and
nationalities. (D, p.57) experience. (A, p.32)
Tặng quà tại UAE là phức tạp hơn so với ở các nước A. employee
khác.Điều này một phần là do hỗn hợp của các dân B. staff
tộc C. applicant
D. interviewee
A. mixture
B. mixing 92.Our company has a …… for a graduate in
C. mix economics. (A, p.32)
D. combination
A. position ( vị trí)
86.You ……… make a lot of small talk. Americans B. vacancy (tình trạng trống rỗng)
like to get down to business quickly. ( B, p.58) C. job
D. opportunity
A. must
B. mustn’t 93.The interview panel will draw up(cố gắng) a
C. have to …….. of only five candidates(người ứng cử). (A,
D. don’t have to p.32)
87.Something you surprise or did not know before. Nhóm phỏng vấn sẽ loại bỏ một số danh sách sơ
(D, p.56) tuyển chỉ để lại năm người ứng cử
A. To see eye to eye A. shortlist ( danh sách sơ tuyển)
B. To get into hot water B. data
C. A real eye opener C. file
D. To like a fish out of water D. record
88.Given a difficult job to do without preparation. 93.It is usual to ask your previous employer for a
(D, p.56) ………(A, p.32)
A. To see eye to eye Thông thường mời (yêu cầu) chủ của bạn trước cho
B. To get into hot water một hội nghị
C. To throw in at the deep end
D. To like a fish out of water A. reference ( hội nghị)
B. interview
89.Make someone you have just met less nervous C. covering letter
and more willing to talk. (D, p.56) D. record (hồ sơ)
Trò chuyện với một vài người bạn có khi gặp là ít tỏ 95.For high performers, a good financial …… is not
thái độ mạnh mẽ và nói chuyện nhiều hơn để phá vỡ all that matters. They need a challenge as well. (A,
tản băng p.32)
A. To see eye to eye Người biểu diển giọng cao, một kiện hàng mà tài
B. To break the ice chính tốt
C. To throw in at the deep end
D. To like a fish out of water A. support
B. package
90.Feel uncomfortable in an unfamiliar situation. (D, C. packet
p.56) D. record
A. To see eye to eye 96.Which verb does not normally go with: an
B. To get on like a house on fire interview? ( B, p.32)
C. To throw in at the deep end
D. To like a fish out of water A. to apply
10
vovanny
http://www.phamlocblog.com
duandautugroup@hotmail.com 01692 49 49 45
B. to carry out 103.These days it is normal for successful
C. to hold candidates to have to work a/ an ……….. in a
D. to call for company.( C, p.69)
97.Which verb does not normally go with: Có một vài ngày cho người ứng cử thành công là
applicants? ( B, p.32) người xin việc phải làm việc trong thời kỳ thử thách trong một công
ty
A. to interview
B. to reject A. probationary period ( thời kỳ thử thách)
C. to advertise B. curriculum vitae (chương trình giảng
D. to shortlist dạy)
C. interview panel
98.Which verb does not normally go with: a post? ( D. psychometric test
B, p.32)
104.The problem is that people of this quality are
A. to appoint somebody to very attractive to rival companies and are likely to
B. to take up be ……….( R, p.70)
C. to advertise
D. to shortlist Vấn đề là cái mà con người có phẩm chất rất thu hút
đối với công ty cạnh tranh và cũng như tìm và tuyển
99.Which verb does not normally go with: a dụng
contract? ( B, p.32) hợp đồng
A. headhunter
A. to sign B. headhunting
B. to terminate (hoàn thành) C. headhunted (tìm và tuyển nhân viên giỏi)
C. to enter to (chấp nhận) D. headhunt
D. to work
105.High performers are very keen to develop their
100.Which verb does not normally go with: one’s skills and their ……... (R, p.70)
CV? ( B, p.32)
Người biểu diễn rất nhạy bén đễ phát triển kỹ năng
A. to fill up của họ và chương trình giảng dạy của họ
B. to update
C. to send A. jobs
D. to submit B. curriculum vitae
C. financial packages
101.Which verb does not normally go with: a D. salaries
salary? ( B, p.32)
106.Offering time for regeneration is another
A. to earn crucial way for organisations to ……. high
B. to pay performers. (R, p.70)
C. to receive
D. to submit ( đệ trình)
102.Sometimes candidates will take a/an ……. A. keep
before the interview to assess their mental ability B. retain
and reasoning skills? ( C, p.69) C. hold
D. develop
Thỉnh thoảng người ứng cử sẽ làm bài kiểm tra
trước khi người phỏng vấn định mức năng lực và kĩ 107.The person in charge of the meeting. (B, p.73)
năng
Người có trách nhiệm trong buổi họp
A. probationary period
B. covering letter A. host
C. application form B. chairperson ( chủ tọa)
D. psychometric test C. participant
11
vovanny
http://www.phamlocblog.com
duandautugroup@hotmail.com 01692 49 49 45
D. presenter Điều cần thiết tuân theo với tất cả luật lệ nếu như
bạn muốn nhận đi qua mà không có vấn đề gì.
108.A lists of topics to be discussed. (B, p.73)
A. follow
A. item B. comply (tuân theo)
B. agenda (chương trình nghị sự) C. submit (đệ trình)
C. propose (đề xuất) D. obey (tuân theo)
D. action points
115.If you would like to place ……………(F. p.78)
109.A lists of topics to be discussed. (B, p.73)
A. an order, press one now.
A. item B. insurance cover the shipment.
B. agenda C. the delivery date, let us know as soon as
C. propose possible.
D. action points D. a market survey before you make a major
investment
110.Following complaints from customers, we need
to discuss ideas for the …… code for all employees, 116.Let us know if you want us to arrange ……(F.
as well as guidelines on personal appearance. (D, p.78)
p.73)
Hãy cho phép chúng tôi biết nếu như bạn muốn
A. job chúng tôi sắp xếp chuyến hàng.
B. attitude
C. dress A. all regulation if you want the delivery to go
D. performing through without problems.
B. insurance cover the shipment.
111.Staff tend to be young so employee …… is C. the delivery date , let us know as soon as
high. (D, p.73) possible.
D. a market survey before you make a major
Nhân viên hướng đến là trẻ vì thế doanh thu cao
investment.
A. salary
117.We are trying to break into the Japanese
B. expense (chi tiêu)
…….(F. p.78)
C. bonus
D. turnover Chúng tôi đang cố gắng để xâm nhập vào thị trường
Nhật Bản
112.Staff receive sales ……. as an end-of –year
bonus. (D, p.73) A. loyalty
B. regulation
A. commission
C. market
B. vouchers ( chứng chỉ)
D. need
C. wage (tiền lương)
D. income 118.All the people who buy a particular product or
use a particular service. (C. p.78)
113.Globalisation improves international ………
and understanding. (D. p.76) Tất cả con người người mà mua một sản phẩm cụ
thể hoặc dùng một dịch vụ cụ thể.
A. communicating
B. communication A. product
C. discussion B. niche ( thích hợp)
D. discussing C. commodity
D. thing
114.It’s essential to …….. with all regulations if you
want the delivery to go through without problems. 119.An official limit on the quantity of goods. (C.
(F. p.78) p.78)

12
vovanny
http://www.phamlocblog.com
duandautugroup@hotmail.com 01692 49 49 45
Một giới hạn vào số lượng hàng hóa 126.Organisation formed in 1995 to set rules on
international trade. (A. p.36)
A. tariff
B. quota (hạn ngạch) A. Trade
C. subsidy B. Fair
D. ration C. Regulations
D. WTO
120.This market is the one of the most ……..
consumer success stories of the past decade, 127.……… trade is a system in which countries
promoted quietly in Britain. (R. p.79) agree not to charge import taxes on certain goods
they buy from each other. (A. p.36)
A. amazing
B. incredible A. Fair
C. notable B. Trade
D. remarkable C. Market
D. Public
121.It is ironic, though, that fair trade, which was
…….to reduce injustices of the world trade system, 128.Open ……. ensure the free flow of goods, labor,
could itself become a victim of the WTO. (R. p.79) etc. between countries. (A. p.36)
A. built A. exports
B. designed B. borders
C. planned C. quotas
D. drew D. imports
122.If you ……us a discount of 10%. We’ll place a 129.If you impose/ introduce them, you make trade
firm order. (A. p.80) more difficult. If you lift/ remove them, you make it
easier. (A. p.36)
A. give
B. gave A. Regulations
C. had given B. Tariffs
D. are giving C. Taxes
D. Restrictions
123.If we ……. an association of producers, we
would get a better price for our coffee. (A. p.80) 130.To remove government controls on a particular
business activity. (A. p.36)
A. joined
B. connected A. Deregulate
C. linked B. Restriction
D. united C. Fair trade
D. Subsidy
124.Money paid by a government or organisation to E. tax
make a product cheaper to buy or produce. (A. p.36)
131.We have a policy of zero defects so we were
A. WTO surprised when shortly after the launch, we received
B. Subsidy complaints about the durability and …… of this
C. Quotas product. (A. p.85)
D. Support
A. reliability
125.To sell product at a very low price in an export B. dependability
market. (A. p.36) C. trustworthiness
D. ability
A. Dump
B. Subsidy 132.As a result, they were able to correct the fault
C. Quotas and we ……… the product. (A. p.85)
D. Support
13
vovanny
http://www.phamlocblog.com
duandautugroup@hotmail.com 01692 49 49 45
A. repaired A. premium
B. corrected B. standard
C. modified C. high quality
D. relaunched D. minimum standard
133.After extensive tests, our engineers ….. a 140.The most important company of its type in the
fault(A. p.85) world.(F, p.86) (noun, paragraph. 1)
A. recalled A. premium
B. corrected B. subsidy
C. modified C. high quality
D. identified ( nhận ra) D. global leader
134.Quality control involves checking for …….. 141.To sell products more cheaply.(F, p.86) (verb,
before selling goods. (B, p.85) paragraph. 1)

A. faults A. move down market


B. mistake B. subsidy
C. false C. low price
D. defect D. global leader
135.During the inspection a number of serious 142.Measures of quality by which the processes of
production …… were found. (B, p.85) producing goods in factories are judged. (F, p.86)
(noun, paragraph. 1)
A. faults
B. defects A. prices
C. mistakes B. subsidy
D. flaws C. move down market
D. standards
136.We provide our customers with a ………
lasting 10 years. (B, p.85) 143.In the developed world, Miele’s strategy for
……… is to break almost all the rules. (F, p.87)
A. guarantee
B. assurance A. development
C. security B. developing
D. certification C. existence
D. survival
137.If there is a faulty product, we usually offer
customers ……… (B, p.85) 144.The company also believes It can make its
German …….. more competitive by changes in
A. costs working practices. (F, p.87)
B. compensation
C. reimbursement A. factories
D. return B. plants
C. workshops
138.We use a number of ……… to measure D. companies
quality.(B, p.85)
145.He …… to review our quality procedures. (A,
A. costs p.88)
B. compensation
C. inspection A. delayed
D. minimum standard B. give up
C. avoided
139.A high price for something special.(F, p.86) D. wanted
(noun, para. 4)
146.I …….. improving reliability. (A, p.88)
14
vovanny
http://www.phamlocblog.com
duandautugroup@hotmail.com 01692 49 49 45
A. understook A. solve
B. intended B. deal with
C. attempted C. reduce
D. recommended D. face
147.He stopped ………. on the project after three 154.If you ……. a problem, you realise that it may
months because of ill-health. (C, p.88) happen and you are prepared for it. (C, p.40)
A. working A. solve
B. to work B. anticipate
C. to involve C. reduce
D. involving D. deal with
148.The sales assistant forgot …….. the customer a 155.If you ……. a problem, you accept that it exits
discount. (C, p.88) and that you have to do something about it. (C, p.40)

A. to give A. solve
B. giving B. deal with
C. given C. reduce
D. give D. face
149.Many business people agree that a good …….. 156.If you ……. a problem, you pay no attention to
is just as important as the product itself. (B, p.40) it.. (C, p.40)
A. after- sales service A. solve
B. warranty B. deal with
C. routine check C. reduce
D. inspection D. ignore
150.Rigorous …… means that our standards of 157.If you ……. a problem, you make it less
service are always extremely high. (B, p.40) serious. (C, p.40)
A. warranty A. solve
B. monitoring B. reduce
C. routine check C. deal with
D. inspection D. ignore
151.We can consistently offer top quality products 158.If you ……. a problem, you find an answer to it.
through continuous ……... (B, p.40) (C, p.40)
A. warranty A. solve
B. monitoring B. deal with
C. routine checks C. reduce
D. inspections D. anticipate
152.We have decided to take legal action against 159.Many people say they just can’t afford …… low
CBT Electronics for breach of …….(B, p.40) quality products. (A, p.41)
A. after- self service A. producing
B. monitoring B. to produce
C. warranty C. to buy
D. inspection D. buying
153.If you ……. a problem, you do something to 160.If any of the goods are faulty, we promise ……
make sure the problem no longer exists. (C, p.40) them at no extra cost. (A, p.41)

15
vovanny
http://www.phamlocblog.com
duandautugroup@hotmail.com 01692 49 49 45
A. replacing 167.Mobile phone ………are challenged to protect
B. to replace teenagers from online pornography.(L2-3, Reading,
C. replace p.94)
D. to be replaced
A. makers
161.We can’t launch our new model in September as B. producers
planned because we forgot ……. before the summer C. operators
holiday . (B, p.41) D. manufacturer
A. ordering 168.A few companies are, however, taking a lead
B. to order because they believe it will ……… them a
C. order competitive edge. (L94, Reading, p.94)
D. to be ordered
A. make
162.Our company does nothing illegal. We are very B. supply
…..(B, p.93) C. give
D. support
A. con artist
B. insider trading 169.Companies in the oil and mining sector have
C. law-abiding been taking the issue of corporate ……….(E, p.95)
D. trustworthy
A. duty
163.He denied accepting ….. when he gave the B. task
contract to the most expensive supplier. B, p.93) C. responsibility
D. commission
A. a bribe
B. a bonus 170.Senior managers have been criticised for …….
C. a commission decisions regarding payment to secure contracts. (E,
D. a slush fund p.95)
164.I admire our chairman. He’s a man of his word A. debated
and is greatly respected for his …… (B, p.93) B. controversial
C. threatened
A. secrecy D. argument
B. integrity
C. honesty 171.The police are investigating our CEO for
D. trust allegedly receiving …… (A, p.44)
165.They fired him because he was …….. , he A. corruption
informed the press that the company was using B. bribes
under-age workers in the factory. (B, p.93) C. bonuses
D. commission
A. a whistleblower
B. a sweetener 172.They operated a multimillion dollar ……..
C. a fraudster intended to corrupt government officials. (A, p.44)
D. a con artist
A. compensations
166.Their car looked so much like our new model. B. slush fund
We suspect ………(B, p.93) C. bonuses
D. bribes
A. a confidential agreement
B. a sweetener 173.Corruption so often makes the headlines that
C. a fraudster you could forget the majority of people are in fact
D. an industrial espionage decent …… citizens. (A, p.44)
A. integrity
16
vovanny
http://www.phamlocblog.com
duandautugroup@hotmail.com 01692 49 49 45
B. law-abiding B. decisive
C. secrecy C. magnetic
D. trustworthy D. persuasive
174.Which verb does not normally go with: bribes? ( 181.Leadership is lifting a person’s vision to higher
B, p.44) things, the raising of a person’s ……… to a higher
standard. (C, p.101)
A. to accept
B. to offer A. attitude
C. to borrow B. performance
D. to pay C. position
D. ability
175.Which verb does not normally go with: a cover
-up? ( B, p.44) 182.But a good leader who talks little when his work
is done, his ….. fulfilled, they will say, “we did it
A. to be accused of ourselves”.(C, p.101)
B. to be involved in
C. to be implicated in A. purpose
D. to be employed by B. target
C. aim
176.Which verb does not normally go with: fraud? ( D. responsibility
B, p.44)
183.He was rather ……. – not the kind of person
A. to make who plans what they say or do. (A, p.48)
B. to be guilty of
C. to admit A. thoughtless
D. to deny B. opportunistic
C. aggressive
177.Which adjective does not normally go with: D. impulsive
integrity? ( B, p.44)
184.His style of leadership was quite ….. . He was
A. complete also so competitive and so eager to succeed that
B. high many of us often found him ruthless. (A, p.48)
C. absolute
D. serious A. aggressive
B. decisive
178.Which noun does not normally go with: ethical? C. flexible
( B, p.44) D. impulsive
A. questions 185.If you want to get the top, you have to be …….
B. behaviour I mean be prepared to take risks and to try new ways
C. actions of doing things. (A, p.48)
D. espionage
Nếu bạn muốn để có được những đỉnh cao, bạn phải
179.Which verb does not normally go with: illegal? adventurious tôi có nghĩa là được chuẩn bị sẵn sàng
( B, p.44) chấp nhận rủi ro và thử những cách mới để làm việc.
(A, p.48)
A. To become
B. To declare something A. aggressive
C. To make something B. decisive
D. To change C. flexible
180.Leadership is not ……. personality – that can D. adventurous
just as well be a glib tongue.( C, p.101) 186.A relaxed and friendly situation without too
many rules of correct behaviour. (E, p.109)
A. charismatic
17
vovanny
http://www.phamlocblog.com
duandautugroup@hotmail.com 01692 49 49 45
A. closeness 192.In an attempt to encourage growth, some
B. togetherness companies offer fat …… for innovation or hire stars
C. casualness from outside.(R, p.110)
D. informality
A. bonuses
187.The lack of system in organisation where a B. salaries
group of people have power or control. (E, p.109) C. earnings
D. wages
A. powerfulness
B. bureaucracy 193.…….. –breaking research provides important
C. lack of hierarchy new ideas and influences the way people think about
D. democracy things. (A, p.52)
188.The idea of a lone inventor who makes a ….. or A. energy
has a sudden clever idea or brainwave is maybe a B. ground
little out of date today. (A, p.109) C. news
D. authority
A. discovery
B. patent 194.A …….. idea is useful and effective. (A, p.52)
C. innovation
D. breakthrough A. patent
B. clever
189.Sometimes during testing there is a …… when C. new
it becomes clear the design has a fault. (A, p.109) D. smart
Đôi khi trong quá trình thử nghiệm là một bước lùi 195. A …….. idea is extremely good. (A, p.52)
khi nó trở nên rõ ràng thiết kế có một lỗi. (A, p.109)
Một ý tưởng tuyệt vời là rất tốt. (A, p.52)
A. defect
B. mistake A. beneficial
C. problem B. clever
D. setback C. practical
D. brilliant
190.The company will apply for a …….. for a
design so that others can not copy it and steal the 196.A …….. idea is extremely is very, very stupid.
idea. (A, p.109) (A, p.52)

Công ty sẽ áp dụng cho một bằng sáng chế cho một Một ý tưởng lố bịch vô cùng là rất, rất ngu ngốc. (A,
thiết kế để người khác không thể sao chép và ăn cắp p.52)
ý tưởng. (A, p.109)
A. wasteful
A. patent B. annoying
B. innovation C. ridiculous
C. revolution D. silly
D. prototype (mẫu thử nghiệm)
197.A …….. idea is sensible and likely to be
191.…….. growth – meaning growth from core successful in a real situation. (A, p.52)
businesses , excluding gains from acquisitions – is at
Một ý tưởng thực tế là hợp lý và có khả năng để
root of P&G’s transformation. (R, p.110)
thành công trong một tình huống thực tế. (A, p.52)
A. systematic
A. beneficial
B. basic
B. clever
C. principle
C. practical
D. organic
D. brilliant

18
vovanny
http://www.phamlocblog.com
duandautugroup@hotmail.com 01692 49 49 45
198.If an invention is ……., it uses too much time, 204.Which verb does not normally go with:
energy or money. (A, p.52) innovation? ( B, p.53)
Nếu sáng chế là lãng phí., Nó sử dụng quá nhiều A. To encourage
thời gian, năng lượng và tiền bạc. (A, p.52) B. To stimulate
C. To brainstorm
A. wasteful D. To facilitate
B. silly
C. ridiculous 205.The …….. competition in PCs is keeping prices
D. pointless relatively low. (A, p.56)
199.An ………. idea, method or product is A. tough
completely new and involves great changes. (A, B. strong
p.52) C. cut-throat
D. intense
Một ý tưởng mang tính cách mạng, phương pháp
hoặc sản phẩm hoàn toàn mới và liên quan đến 206.Sonara reduced their prices so much that they
những thay đổi lớn. (A, p.52) were accused of ……. competition. (A, p.56)
A. life-saving A. aggressive
B. revolutionary B. tough
C. ground-breaking C. unfair
D. life-changing D. intense
200.Which verb does not normally go with: ideas? ( 207.There will be …… competition for the contract
B, p.53) as the terms are excellent. (A, p.56)
A. To generate A. strong
B. To share B. tough
C. To test C. deep
D. To comment D. intense
201.Which verb does not normally go with: a 208.Everybody knows that competition to win a
breakthrough? ( B, p.53) stake in United telecommunications will be ……(A,
p.56)
A. To innovate
B. To achieve A. strong
C. To make B. tough
D. To represent C. fierce
D. aggressive
202.Which verb does not normally go with: an
invention? ( B, p.53) 209.European mobile phone manufacturers are
under …… price competition from Korean
A. To register companies. (A, p.56)
B. To complete
C. To patent A. strong
D. To come up with B. tough
C. heavy
203.Which verb does not normally go with: patent? ( D. fierce
B, p.53)
210.Prices have gone down owing to ……
A. To apply for a competition. (A, p.56)
B. To get a
C. To issue a A. strong
D. To invent B. unfair
C. heavy
19
vovanny
http://www.phamlocblog.com
duandautugroup@hotmail.com 01692 49 49 45
D. deep 217.If you opened a computer retail shop in our city,
you would be …... ……. very strong competition.
211.Alfitel and Deltelcom are engaged in a ……. (B, p.56)
battle for market share. (A, p.56)
A. over against
A. cut-throat B. up against
B. strong C. across to
C. tough D. across for
D. intense
219.Local clothes manufacturers can no longer fight
212.Brent & Kay have an …. advantage over their …… the competition from global brands. (B, p.56)
competitors because of their connections with the
Board of Trade. (A, p.56) A. up
B. over
A. aggressive C. across
B. tough D. against
C. unfair
D. intense 220.Some businesses are finding it difficult to adapt
….. such a volatile market. (B, p.56)
213.At this time of the year, all fruits growers are
involved in …….. activity. (A, p.56) A. to
B. over
A. strong C. across
B. tough D. for
C. deep
D. intense 221.If they invest in mobile phone technology, they
stand a good chance of catching ….. ……. their
214.Deliveries were delayed owing to …… storms competitors. (B, p.56)
in the north of the country. (A, p.56)
A. up with
A. strong B. up over
B. tough C. up against
C. heavy D. up across
D. aggressive
E. fierce 222.Many corner shops were unable to cope ….. the
competition from supermarkets and had to close
215.A good leaders has to be able to make …… down. (B, p.56)
decisions when necessary, and to make them
quickly. (A, p.56) A. to
B. over
A. strong C. across
B. tough D. with
C. heavy
D. fierce 223.Lowering our prices would be a rather effective
way of responding ….. the competition. (B, p.56)
216.The CEO says the …… pound is responsible for
the fall in exports. (A, p.56) A. up
B. over
A. strong C. across
B. unfair D. to
C. heavy
D. deep 224.As we already represent three major brands,
Siemens probably …… offer us exclusive contract.
(A, p.57)
A. won’t
20
vovanny
http://www.phamlocblog.com
duandautugroup@hotmail.com 01692 49 49 45
B. will 231.The ……. is the part of profits of a company
C. must that is paid to shareholders for each share that they
D. can own. ( A, p.21)
225.I can’t believe there are so many complaints A. stock
about our new range of biscuits. There …… be B. dividend
something wrong with one of the ingredients. (A, C. earning
p.57) D. revenue
A. should 232.The ……. per share are a company’s profits
B. will divided by the number of its shares ( A, p.21)
C. must
D. can A. stock
B. dividend
226.The seating plan in our office has been ……… C. earning
to accommodate new staff. D. revenue
A. reorganizes
B. reorganized
C. reorganizing 233.Money that a company, organisation or
D. reorganize government receives from people. ( A, p.21)

227.Companies today are faced with the start A. profit


choice:…… or go under. B. dividend
C. earning
A. adapt D. revenue
B. market 233. Tiền mà một công ty, tổ chức hoặc
C. research chính phủ nhận được từ những người. (A,
D. adopt trang 21)
A. lợi nhuận
228.The …… is the part of profits of a company that B. cổ tức
is paid to shareholders for each share that they own. C. thu nhập
D. doanh thu
A. recession
B. profit
C. dividend
D. stock
A. I received
229.Which verb does not normally go with: a profit?
( B, p.21)
A. to generate
B. to make
C. to do
D. to earn
230.Which verb does not normally go with:
recession? ( B, p.21)
A. to come out of
B. to pull something out of
C. to decrease
D. to plunge something into ( chìm vào)

21