POMIARY WILGOTNOSCI POWIETRZA

gdyz najmniejsze obnizenie temperatury spowoduje wykropIenie sie pewnej ilosci pary.POMIARY WILGOTNOSCI POWIETRZA Na podstawie: .2) . Podstawowe definicje Powietrze atmosferyczne jest mieszanina gazowa zawierajaca zawsze pewna ilosc pary wodnej. Wlasnosci powietrza wilgotnego - 8. a zachowanie sie jej jest odmienne od pozostalych gazów (mozliwosc-zmiany stanu skupienia) . natomiast powietrze nasycone zawiera juz maksymalna ilosc pary wodnej w danej temperaturze.1. Powietrze niedosycone jest to powietrze.1) W powietrzu niedosyconym cisnienie skladnikowe pary wodnej p p jest mniejsze od cisnienia nasycenia pary wodnej p. które moze w danej temperaturze wchlonac pewna ilosc pary wodnej. Cisnienie powietrza wilgotnego (cisnienie barometryczne) wg prawa Daltona jest suma cisnien skladnikowych powietrza s.mozna wiec do celów praktycznych traktowac powietrze atmosferyczne jako mieszanine powietrza suchego (skladajacego sie wylacznie z gazów) oraz pary wodnej.'pomiary cieplne cz.245 .1. która jest zalezna od temperatury. W powie- trzu nasyconym para wodna cisnieniep p jest równe cisnieniu nasycenia w danej temperaturze .uchegopg oraz pary wodnej pp Pb =Pg + Pp (8. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa 1993 8. Wilgotnosc bezwzgledna powietrza Pp jest stosunkiem masy pary mp do objetosci V powietrza wilgotnego mp PP=V- (8. praca zbiorowa. Zawartosc pary wodnej w powietrzu atmosferycznym zmienia sie. powstanie mgly lub rosy.stan ten nazywa sie punktem rosy.1.]". w danej temperaturze. Ilosc pary wodnej znajdujacej sie w jednostce objetosci powietrza nie moze przekraczac pewnej wielkosci maksymalnej.

otrzymuje sie h =cPK t + x (C" t + r. suszarnictwo. Do budowy wykresu h-x (rys. . ) (8. 622 Pp Pb-Pp ~O . -linie stalej entalpii biegna ukosnie (zazwyczaj pod katem 135° od osi 246 . 622 rpPp " Pb-rpPp (8. Przyjmujac. w kJ/kg. qJ.1) stosuje sie ukosny uklad wspólrzednych. w g/kg. Wilgotnosc wzgledna powietrza wilgotnego rp jest stosunkiem wilgotnosci bezwzglednej Pp do maksymalnej ~lgotnosci bezwzglednej p.6) Wyrazajac wartosc lfIw zaleznosci od wilgotnosci wzglednej rp otrzymuje sie If/=rp p" P (8.1. Wykres MolIiera h-x W takich dzialach techniki cieplnej. Moze byc równiez okreslona jako stosunek cisnienia skladnikowego pary Pp do jej cisnienia maksymalnego p.h oraz x przy stalym cisnieniu (Pb = const). Entalpia powietrza wilgotnego h O zawartosci wilgoci x kg/kg nazywa sie entalpie mieszaniny l kg powietrza suchego i x kg pary wodnej. powszechne zastosowanie znajduja wykresy prezentujace w sposób graficzny zaleznosci parametrów f. jak wentylacja. J do ilosci powietrza suchego mg (8.linie stalej zawartosci wilgoci sa pionowe. Na lewej osi pionowej znajduje sie skala entalpii h.5) m (8. ze dla takiej mieszaniny powietrza suchego oraz calej zawartosci wilgoci w postaci cieczy w temperaturze O°Centalpia równa sie zeru.8) pp o 8. klimatyzacja..2.3) Zawartosc wilgoci (stopien wilgoci) x jest stosunkiem masy pary wodnej mp x=--L mg Z równan stanu dla pary wodnej i powietrza suchego otrzymuje sie " x~O . . w celu obrazowego przedstawienia procesów fizycznych zachodzacych w wilgotnym powietrzu oraz uproszczonego dokonywania obliczen. Na osi poziomej jest naniesiona -skala zawartosci wilgoci x.( p.' dla tej samej temperatury.4 ) Stopien nasycenia lfIjest stosunkiem stopnia wilgoci x do stopnia wilgoci x" powietrza nasyconego w tej samej temperaturze x If/ = x" Pb Pb - (8.' ) .( p.7) rp p. 8.. w tej samej temperaturze - pp - pp rp. CzylIJest gestoscia pary wodnej przy jej cisnieniu Pp i temperaturze powietrza wil~ego.

I . 10 o -10 Rys. 247 I .1. w prostokatnym ukladzie wspólrzednych obszar powietrza niedosyconego wypadlby zbyt waski.~ III ~ 50 h kJ kg 40 t. Wykres h-x dla powietrza wilgotnego pionowej). Krzywa =I (stan nasycenia powietrza para) oddziela obszar powietrza niedosyconego (powyzej krzywej rp = I) od obszaru mgly (ponizej krzywej rp= 1). fi 30 20 II I. 8. Linie stalej wilgotnosci wzglednej rp = const stanowia rodzine krzywych rp biegnacych skosnie od lewego dolnego rogu wykresu ku górze.

2. tj.2.temperatura punktu rosy. h tA tr XA x Rys. 8. 8.1.Izotermy t =const stanowia w obszarze powietrza niedosyconego uklad prostych nierównoleglych. Jest to metoda skomplikowana i klopotliwa. Ze wzgledu na prostote budowy i dzialania higrometry wlosowe sa powszechnie stosowane.3. 8. Higrometry Higrometry absorpcyjne (grawimetryczne) Pomiar polega na pochlanianiu pary wodnej z powietrza przez material absorbujacy i wyznaczaniu wilgotnosci bezwzglednej. 8. uzywana do wzorcowania i w pomiarach laboratoryjnych. tr . ukladem pro~ch prawie równoleglych do izentalp. Efekt chlodzenia powierzchni mozna uzyskac przez parowanie cieczy latwowrzacych (higrometr Daniella). Proces kondensacji pary wodnej z powietrza odbywa sie przy stalej zawartosci wilgoci (x = const). zwierzecych oraz niektórych wlókien syntetycznych polegajace na zmianie ich dlugosci pod wplywem zmian wilgotnosci powietrza. Poniewaz przyjeto. ({JA wilgotnosc wzgledna badanego powietrza Higrometry wlosowe Wykorzystano tu wlasnosci wlosów ludzkich. Okreslenie stanu powietrza na wykresie h-x przedstawiono na rys. temperatury poczatku kondensacji pary wodnej na chlodnej powierzchni metalowej lub szklanej (lustra higrometru).2. efekt Peltiera - chlodzenie termoelektryczne. Dokladnosc pomiaru zawiera sie w granicach :t3 %. adiabatyczne rozprezanie gazu. wiec linie t = O°Coraz h = O kJ/kg przecinaja sie na lewej osi pionowej.= l izotermy ulegaja zalamaniu i w obszarze mgly sa. Schemat higrometru wlosowego przedstawiono na rys. Na linii nasycenia a. Higrometry kondensacyjne Wykorzystano tu pomiar temperatury punktu rosy. tA . Wyznaczanie wilgotnosci wzglednej ({Jna wykresie h-x wg wskazan higrometru kondensacyjnego.2. re entalpia l kg powietrza suchego dla t = O°C równa sie zeru. 8. Pomiar wilgotnosci powietrza W zaleznosci od budowy i zasady dzialania przyrzady do pomiaru wilgotnosci powietrza mozna podzielic na: higrometry. przy zakresie pomiarowym 30+ l 00% wilgotnosci wzglednej. przy czym izoterma t = O°C w obszarze powietrza niedosyconegojest pozioma. psychrometry. 248 .temperatura badanego powietrza.

R2 . 3 - . Schemat higrometrudzialajacegona zasadzie zmiany przewodnictwacieplnegowilgotnego powietrza. Schemat higrometru wlosowego. 8.3.koniecznosc starannego odtluszczenia wlosów. l podparcia dzwigni. 4 sprezyna dzwigni.wystepowanie zjawiska histerezy.rezystory. higrografy.amperomierz - 249 l J . Nie wymagaja równiez regeneracji higrometry pracujace na zewnatrz pomieszczen.4. Higrometry z wlókien syntetycznych moga byc stosowane w temperaturze do 120°C i nie wymagaja regeneracji. Z a l e t a higrometrów wlosowych jest mozliwosc pomiaru wilgotnosci powietrza w temperaturze ponizej O°C oraz bardzo maly wplyw temperatury na krzywa wzorcowania.4) wystepuja rezystory R} = R2~ R3 =R4 (spirale platynowe). Higrometry. Higrometry rejestrujace w sposób ciagly zmiane wilgotnosci powietrza to . 5 .koniecznosc okresowej regeneracji.rezystory (spirale platynowe).wiazka wlosów odtluszczonych. 8.punkt Higrometry z wlosem ludzkim maja nastepujace wady: . 8. 6 . . G galwanometr. a regulujace wilgotnosc powietrza to higrostaty (styki elektryczne wartosci maksymalnej i minimalnej). RI.skala 2 - dzwignia. R) = R4 . -I Rys.:'l 4 1 Rys. . .zakres stosowania tylko w temperaturze do 50°C. - wskazówka. A . których budowe oparto na zasadzie zmiany przewodnictwa cieplnego powietrza W ukladzie elektrycznego mostka Wheatsone'a (rys. Zmiana wilgotnosci powietrza wokól rezystora Rl lub R2 powoduje zmiane temperatury spirali rezystora na skutek zmiany przewodnictwa cieplnego wokól r- /(.

rezystora. Na rys. zmiana wilgotnosci powietrza powoduje zmiane stezenia elektrolitu.: Rys. 8. elektrody umieszczone w elektrolicie (nienasycone roztwory soli lub kwasów). powodujac odparowanie wody z roztworu . dyfundujaca woda powoduje spadek przewodnictwa elektrycznego warstwy. To z kolei powoduje absorpcje wilgoci z powietrza i ponowne ogrzewanie czujnika. Wskazówka galwanometru wychyli sie. Higrometry pojemnosciowe Zasada dzialania jest oparta na pomiarze admitancji (pojemnosci) porowatej warstwy higroskopijnej. 4 ~ ~ 20+200S2.. 2. na warstwie higroskopijnej nastepuje pochlanianie wilgoci z otoczenia. Wskutek tworzenia sie krysztalów chlorku litu (LiCI) o wlasnosciach higroskopijnych. .higrometry z czujnikami elektrolitycznymi. 2 ..elektrody. wartosc wilgotnosci wzglednej a.czujnik termometru rezystancyjnego. o. Wychylenie mozna R wyskalowac w % wilgotnosci wzglednej. .rezystor rozruchowy 250 l '. powodujac ochlodzenie czujnika.wlókno szklane nasycone wodnym roztworem chlorku litu (LiCI). 4 . Znajac temperature punktu rosy i temperature powietrza mozna okreslic wilgotnosc wzgledna powietrza. Czujniki chlorolitowe sa stosowane w zakresie temperatury -207 + 100°C i.do otaczajacego powietrza i zmniejsza przewodnosc elektryczna. l ..5. przerywa sie przeplYw pradu.higrometry z czujnikami sorpcyjnymi. w której nie wystepuje WYmianawilgoci miedzy chlorkiem litu a otoczeniem.wilgotnosci wzglednej 1071000/0.transformator. Napiecie przylozone do elektrod powoduje przeplyw pradu przez elektrolit.2 I -I- ~ I h L. odpowiadajacej temperaturze punktu rosy. 8.odczytuje sie na odpo\\lednio wyskalowanYm amperomierzu. Higrometry z ogrzewanymi czujnikami Czujnikiem pomiaroWYm najczesciej jest termometr rezystancyjny (rys. Higrometry rezystancyjne Czujniki tych higrometrów skladaja sie z elektrod rozdzielonych warstwa higroskopijna zmieniajaca przewodnosc elektryczna przy zmianie wilgotnosci powietrza.6 pokazano higrometr punktu rosy ze szklanymi termometrami. 5 .5) z umieszczona na nim tkanina z wlókna szklanego nasycona roztworem chlorku litu i nawinietymi dwiema elektrodami. 8. Higrometry rezystancyjne mozna podzielic na dwie grupy: . Schemat ideowy higrometru chlorolitowego. Charakteryzuje sie duza staloscia charakterystyki przy zmianach temperatury oraz mala bezwladnoscia wskazan. wskutek czego temperatura czujnika wzrasta do chwili osiagniecia temperatury przemiany.1. Czujnik jest kondensatorem o zlotej i aluminiowej porowatej elektrodzie. gdy R) . '° . 3 . Proces ten powtarza sie az do ustalenia sie stanu równowagi w temperaturze przemiany. Cisnienie skladnikowe pary wodnej nad powierzchnia elektrolitu wzrasta.

Termometr suchy wskazuje temperature powietrza. im powietrze otaczajace jest bardziej 251 . Jest ona tym wieksza. I I : 'I I I . 3 .termometr punktu rosy.wentylatorek I Podstawa pomiaru jest zalozenie. Psychrometr przedstawiony na rys.2 . Higrometr punktu rosy ze szklanymi termometrami. tzw. tzw. 2 . 5 . którego czujnik jest owiniety higroskopijna koszulka zwilzana woda destylowana.6.1 Rys.zbiornik rteci termometru punktu rosy. Psychrometry Psychrometr jest klasycznym przyrzadem do pomiaru wilgotnosci powietrza umozliwiajacym osiagniecie najwiekszej dokladnosci pod warunkiem wlasciwego uzytkowania. ze w warstwie powietrza graniczacego bezposrednio z tennometrem mokrym ustali sie stan nasycenia powietrza para wodna.obudowa i III I 8. 3 .termometr temperatury powietrza.7 . 6 .7 sklada sie z dwóch termometrów. .2. temperture tennometru mokrego. 8. Zasadadzialaniapsychrometru. 8. 8. Róznice wskazan termometru suchego i mokrego nazywa sie róznica psychrometryczna. 1 .I 7 1 2 ~ 6 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o . 4 . I I I II 1/~~:~~ 2/ ~ \i Rys.oslonaperforowana. Na skutek róznicy cisnien skladnikowych pary wodnej w tej warstwie i otaczajacym powietrzu nastapi parowanie wody z higroskopijnej warstwy tennometru mokrego i ochlodzenie czujnika do temperatury odpowiadajacej granicy chlodzenia. 1. =====<3: Wilgotnosciomierz punktu rosy .warstwa wlókna azbestowego.koszulka higroskopijna. termometru suchego i termometru mokrego..termometrsuchy.termometr 1 mokry. a termometr mokry.2.7.elektrody metalowe. 4 .

8. Wykres zaleznosci stalej psychrometrycznej od predkosci przeplywu powietrzaA =f{w) f l I Badania przeprowadzone w ostatnich latach wykazaly.. tzn. przy ustalonej wymianie ciepla i swobodnym doplywie masy. I Zaleznosc A =j{w) przedstawiono na rys.10) gdzie w jest predkoscia przeplywu powietrza wokól czujnika tennometru mokrego. lm . IL. Na rysunku 8.I r suche.m I - cisnienie nasycepomiaru: Pa.m . temperatury termometru mokrego oraz od konstrukcji psychrometru. Pa. I 9. Pa.8. 252 I .temperatura tennometru suchego. Pb - cisnienie barometryczne w chwili . W powietrzu nasyconym ({O 100%) oba termometry wskazujajednakowa = temperature.. .. Cieplo pobrane od powietrza na odparowanie wody z koszulki termometru mokrego. oC.oC-I.9) r gdzie: Pp ." 8'10-4 :::. mozna wyznaczyc z dostateczna dokladnoscia wilgotnosc powietrza dla temperatury do 50°C ze wzoru Sprunga rp= Pp = P.cisnienie skladnikowe pary wodnej w badanym powietrzu. A .10-4 I t '. Mozna przyjac. p.9 przedstawiono wyniki badan zmiany stalej psychrometrycznej. ze wartosc stalej psychrometru A zalezy nie tylko od predkosci przeplywu powietrza.cisnienie nasycenia pary wodnej w temperaturze I ts . predkosci przeplywu gazu wokól czujnika termometru mokrego.stala psychrometrycznalub wspólczynnikpsychrometryczny. tennometru suchego. P. Stala psychrometryczna jest zalezna od rodzaju gazu.A (ts .:: '-a: f I 7'10-4 I i I l 6'1O-4[ O 12345678 wJm/s Rys.temperature termometru mokrego .temperatura tennometru mokrego.zbiorniczka cieczy termometrycznej) oraz w mniejszym stopniu od temperatury.. nia pary wodnej w temperaturze tennometru mokrego. ze proces ten jest zblizony do adiabatycznego. Znajac temperature termometru suchego ts (która jest równa temperaturze I badanego powietrza) i. Pa.$ . ale i od konstrukcji psychrometru (wymiarów i ksztaltu czujnika .tm.. K-1.(m)Pb 100 " ll Pps Pps % (8. 8. zachodzi bez wymiany ciepla z otoczeniem. cisnienia i wilgotnosci badanego powietrza. wraca do powietrza w postaci ciepla parowania wody. oC. 8. Na podstawie badan ustalono empiryczny wzór dla powietrza I A = (65+ 6:5) r K-1 10-5 (8. m/s.

70..i I W niskich temperaturach badanego powietrza woda w koszulce termometru mokrego moze zamarznac.m [hPa] nalezy pfZ)jac z tablic opracowanych dla pary nasyconej lub z wykresu h-x.-95%. rzy P temperaturach wyzszych od 50°C rosnie blad spowodowany nieadiabatycznym procesem nawilzania.zbiorniczki cylindryczne t/J4 mm.4+0. Psychrometr ten ma przypadkowy przeplyw powietrza wokól termometrów i nie nadaje sie do pomiarów dokladnych. Zaleznosc stalej psychrometryc11lej od predkosci przeplywu powietrza wg: Zworykina (krzywa 1 zbiorniczki kuliste t/J 10 mm.10-5 K-J. krzywa 2 .zbiorniczki kuliste t/J9 mm). W skazania jego nalezy traktowac jako orientac)jne (w niesprzyjajacych warunkach bledy pomiaru moga dochodzic do 15%). Uzywane sa wiec powszechnie do pomiarów wilgotnosci wzglednej powietrza oraz do wzorcowania innych psychrometrów i higrometrów. 1000 hPa).s i P. gdy na koszulce termometru znajduje sie jednoczesnie woda i lód. dlugosc - - I . dlugosc 8 mm).wilgotnosc wzgledna 5-. Pusanowa (punkty PlO .. W zwiazku z powyzszym nie nalezy dokonywac pomiaru psychrometrem. wygodnymi w uzyciu i dajacymi jednoczesnie wystarczajaco dokladne wyniki pomiarów.5 m/s.::::::?- 13'10-4y. i I I I I 'I I I I II I . Psychrometr Augusta Psychrometr Augusta jest to zestaw dwóch termometrów. Psychrometr Assmanna Psychrometr Assmanna (rys.10-5 K-J~Pb = 1000 hPa mamy 253 . Obliczajac ze wzorów (8. Yarnarumoto (krzywa 4 .1 I. Korzystajac z psychrometru Augusta. punkty p 4 . z których jeden jest zaopatrzony w koszulke i zbiorniczek wody destylowanej do jej nawilzania.Cisnienia nasycenia pary wodnej P. Zakres pomiarowy: temperatura 0-. Jezeli sa znane odczyty termometrów suchego i mokrego. dlugosc 8 mm).10) ma czujniki termometrów zabezpieczone przed wplywem promieniowania oraz wymuszony przeplyw powietrza z predkoscia 2. Psychrometry Assmanna sa przyrzadami prostymi w budowie. I Ii :1 .5 m/s~ A = 80.zbiorniczki kuliste t/J lO mm.9. m/s P1D -< P4 3 Rys. 8. Konieczna jest tutaj znajomosc cisnienia barometrycznego w chwili pomiaru lub przyjecie sredniej wartosci dla Polski (tj. (2'10-4 11'10-4 Pro I I II: 8'10-4 7. dla przxjetych wielkosci w : ! I i I I 1 .zbiorniczki cylindryczne t/J 4 mm. Lykowa (krzywa 3 zbiorniczki cylindryczne t/J4 mm.10-4 0 -4 fi'~ O 1 w.9) i (8. I 8 mm) l.10).-50°C. 8. to wilgotnosc wzgledna powietrza mozna wyznaczyc trzema sposobami: 1. czemu odp'owiada wartosc stalej psychrometrycznej A = 67. = 0. co spowoduje pewna zmiane stalej psychrometrycznej.

stalej psychrometrycznej: dla wopy Aw = 50.tm . 8.68 (ts . = 67.lm) 100 " P ps 2.10. 2 4 .0. Przy poslugiwaniu sie psychrometrem Assmanna mozna korzystac z tablic psychrometrycznych.t).8"(ts P ps K-1.10-5 K-1. Tablice umozliwiaja wprowadzenie pewnych poprawek w zaleznosci od aktualnego cisnienia barometrycznego. 3 - wentylatorek. Dla odczytanej temperatury termometru suchego ts i róznicy psychrometrycznej !::.0. 8. punkt A o wilgotnosci wzgledneJ rpo. Prowadzac z punktu M izentalpe h = const do przeciecia z izotermats= const otrzyma sie.klucz do nakrecania sprezyzyI1y I I I I - oslona. Psychrometr Assmanna. Wyznaczajac wilgotnosc powietrza z wykresu h-x badz wykresu Camera.7.10-5 K-1 oraz dla zakresu I temperatury -30°C+ +45°C. 1 . = odczytuje sie wilgotnosc wzgledna rp. jako stan powietrza otaczajacego.tulejki. 254 'I I I I. rp= P. .m . I sie psychrometrem I 3.5m/s. Wyznaczanie wilgotnosci wzglednej powietrza na wykresie h-x pokazano na rys. Odczytujac z gotowych tablic lub wykresów psychrometrycznych.11.t ts. dla lodu AL = 43.3 i I II Ii I : I Rys.12) I P. J .10-5 rp= = 1000 hPa mamy (8. !::.m .Pb lm) 100 wielkosci (8. które opracowano dla cisnienia Pb = 1007 hPa.w = 2.11 ) Dla psychrometru Assmanna zas dla przyjetych A . Przy poslugiwaniu mozna korzystac z wykresu rp=f(ts.

8. znajdujac blad wskazan tennometru mokrego w funkcji predkosci przeplywu powietrza (rys. znalezionypoprzednio przy uzyciu wykresu bledów (rys. 8.3 0. t~ = tm-~(ts 100 60 30 20 10 6 -4 2 1 0. a nastepnie oblicza wlasciwa temperature tm ze wzoru . 8. Dokladny odczyt mozna uzyskac. Wyznaczaniewilgotnosci wzglednej wg wskazanpsychrometruna wykresie h-x Niedokladnosci w odczytach wilgotnosci wzglednej rpna wykresie wynikaja z zalozenia.2 0.12).11. Z przeciecia = Jezeli na wykresie h-x wystepuja izotenny obszaru mgly.5 0. nastepnie prowadzac izentalpe hM.1 . kg \ I l g x. 255 . const do przeciecia z izotenna ts' znajduje sie punkt A' o wilgotnosci rzeczywistej rp. Wykres bledów dla wskazan psychrometrów rp = l i t~ znajduje sie punkt M' (rys.r I kJ h. Oc Rys.12.12). wówczas z punktu M prowadzi sie linie bedaca przedluzeniem izotenny tm obszaru mgly w obszar powietrzaniedosyconegoi w miejscuprzecieciaz izotenna ts znajduje sie punkt A.11). 8. 8. Znajac tm oraz w odczytuje sie B. ze proces nawilzania jest adiabatyczny oraz z faktu. ze tennometr mokry wskazujetemperature wyzsza (tm nie osiaga temperaturygranicy chlodzenia).lm) (8.13) -30 -10 O 1020 40 60 80 100 tm. kg Rys.

w którym pochlaniaczem jest woda. 8. higrometr z czujnikami chlorolitowymi. 256 . za pomoca którego.13) mocuje sie w korkach gumowych lub igelitowych. termoelementy. Assmanna. Pomiary wilgotnosci powietrza w kanale (tunelu) W przypadku przeplywu powietrza ze stala predkoscia wewnatrz przewodu (kanalu) o przekroju kolowym lub prostokatnym wilgotnosc wzgledna powietrza mozna wyznaczyc metoda psychrometryczna. termometry: cisnieniowe.Wykres Carriera jest wykresem psychrometrycznym.2. regulacyjny badz rejestrujacy wartosc wilgotnosci wzglednej powietrza. Poza pomiarem temperatury czujniki te moga byc wykorzystane jako element sterujacy. 8.3. przez która przepuszcza sie powietrze. Termometry suchy i mokry (rys. higrometr wlosowy. Czujnik termometru mokrego jest owiniety gaza zwilzana okresowo lub zanurzona w zbiorniczku wody destylowanej.4.13. rezystancyjne. higrometru absorpcyjnego. a po ochlodzeniu i osuszeniu wyznacza wilgotnosc powietrza opuszczajacego chlodnice oraz okresla sie ilosc wykropIonej wilgoci w chlodnicy. 8.9) i (8. 8. higrometr absorpcyjny.10). Schemat pomiaru wilgotnosci powietrza w kanale (tunelu) Predkosc powietrza w kanale mierzy sie jednym ze znanych sposobów pomiaru predkosci powietrza. ts tm I An@mometr H- ~-- " Rys.2. Dla zmierzonej temperatury ts i tm oraz predkosci powietrza w okresla sie wilgotnosc wzgledna powietrza rpze wzorów (8. Pomiary wilgotnosci powietrza w wysokich temperaturach W przypadku pomiaru wilgotnosci powietrza o temperaturze powyzej 100°C mozna go przeprowadzic za pomoca higrometru punktu rosy. wykresu h-x lub wykresu t-x. znajac temperature termometru suchego ts oraz termometru mokrego tm' mozna wyznaczyc w punkcie ich przeciecia wilgotnosc wzgledna rp. psychrometr. Inne typy psychrometrów W psychrometrach zamiast termometrów rteciowych (cieczowych) mozna stosowac np. Pomiary wilgotnosci powietrza w niskich i wysokich temperaturach Pomiary wilgotnosci powietrza w niskich temperaturach W niskich temperaturach powietrza (ponizej O°C) najczesciej stosowanymi przyrzadami sa: higrometr z ogrzewanym czujnikiem.

.8.5. roztworem kwasu lub soli). lub wilgotnosci utrzYffiujacejsie nad roztworem higrostatycznYffi (np. Wzorcowanie higrometrów Wzorcowanie i sprawdzanie higrometrów moze byc wykonane dwiema metodami: .przez wspólny pom.przez pomiar badanYffihigrometrem powietrza o znanej wilgotnosci.2.iar nieznanej wilgotnosci powietrza higrometrem badanYffi i wzorcowym. Jako higrometry wzorcowe przyjmuje sie higrometry absorpcyjne (grawimetryczne) podajace bezwzgledna zawartosc wilgoci w powietrzu. nad którego powierzchnia utrzymuje sie okreslona wilgotnosc powietrza.psychrometr Assmanna. . wytworzonej przez odpowiedni generator wilgotnosci. do celów technicznych z wystarczajaca dokladnoscia mozna uznac za przyrzad wzorcowy .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful