Instrukcja obs∏ugi

Corolla

S∏owo wst´pne

Witamy w stale powi´kszajàcym si´ gronie u˝ytkowników samochodów Toyota, którzy z pe∏nà ÊwiadomoÊcià korzyÊci wybrali t´ mark´. JesteÊmy dumni z nowoczesnej konstrukcji i wysokiej jakoÊci wykonania ka˝dego wyprodukowanego przez nas samochodu. Niniejsza instrukcja obs∏ugi zawiera podstawowe informacje o samochodzie. Prosimy jà przeczytaç i post´powaç zgodnie z podanymi wskazówkami, co umo˝liwi d∏ugoletnià i bezpiecznà eksploatacj´ pojazdu. Na kilku nast´pnych stronach podane sà wa˝ne informacje dotyczàce samej instrukcji oraz samochodu. Prosimy o dok∏adne zapoznanie si´ z nimi. Prosimy pami´taç, ˝e miejscami bardzo dobrze przygotowanymi do obs∏ugi tego samochodu sà autoryzowane stacje obs∏ugi Toyoty, które sà bezpoÊrednio zainteresowane spe∏nianiem Paƒstwa oczekiwaƒ. Stacje te s∏u˝à wysokiej jakoÊci obs∏ugà i wszelkà niezb´dnà pomocà. W momencie odsprzeda˝y tego samochodu prosimy o przekazanie niniejszej instrukcji obs∏ugi nowemu w∏aÊcicielowi, któremu równie˝ b´dà potrzebne zawarte tu informacje. Wszystkie podane w instrukcji informacje i dane techniczne sà aktualne w momencie druku. Toyota stale doskonali swoje samochody i w zwiàzku z tym zastrzega sobie prawo dokonywania udoskonaleƒ technicznych bez odnotowania tego. Instrukcja obs∏ugi obejmuje wszystkie wersje samochodu oraz rodzaje wyposa˝enia. Dlatego niektóre informacje mogà dotyczyç elementów wyposa˝enia nie wyst´pujàcych w danym samochodzie.

TOYOTA MOTOR CORPORATION

©2004 TOYOTA MOTOR CORPORATION Wszelkie prawa zastrze˝one. Zawarte tu materia∏y nie mogà byç w ca∏oÊci ani w cz´Êci reprodukowane lub kopiowane bez pisemnej zgody Toyota Motor Corporation.

i

Wa˝ne informacje na temat niniejszej instrukcji

Zalecenia dotyczàce bezpieczeƒstwa i prawid∏owej eksploatacji pojazdu
W tekÊcie instrukcji w specjalny sposób wyró˝nione zosta∏y ostrze˝enia dotyczàce bezpieczeƒstwa. Dla w∏asnego bezpieczeƒstwa oraz w celu unikni´cia ewentualnych szkód materialnych nale˝y ich ÊciÊle przestrzegaç. Poni˝ej wyjaÊnione sà rodzaje tych ostrze˝eƒ, ich wyglàd i znaczenie. OSTRZE˚ENIE Dotyczy czynnoÊci, których niewykonanie mo˝e zagroziç bezpieczeƒstwu osób. Podaje informacje o tym, co nale˝y lub czego nie nale˝y zrobiç, aby wyeliminowaç lub ograniczyç zagro˝enia dla w∏asnej osoby oraz innych ludzi.

Symbol bezpieczeƒstwa

W instrukcji tej znaleêç równie˝ mo˝na znak przekreÊlonego skoÊnie ko∏a. Oznacza on, ˝e „Nie wolno”, „Nie wolno tego robiç” lub „Nie wolno do tego dopuÊciç”.

UWAGA Jest to przestroga, której zignorowanie mo˝e groziç uszkodzeniem pojazdu lub jego wyposa˝enia. Zawiera informacje, co nale˝y lub czego nie nale˝y robiç, aby wyeliminowaç lub ograniczyç ryzyko uszkodzenia pojazdu lub elementów jego wyposa˝enia.

ii

Wa˝ne informacje na temat samochodu

Akcesoria, cz´Êci zamienne i przeróbki samochodu
Obecnie na rynku dost´pne sà cz´Êci oryginalne Toyoty i szeroka gama nieoryginalnych cz´Êci zamiennych i akcesoriów do samochodów Toyota. Nale˝y zdecydowanie zaznaczyç, ˝e wszystkie oryginalne cz´Êci i akcesoria w które wyposa˝ony jest samochód i wymagajàce wymiany nale˝y wymieniç na oryginalne produkty Toyoty. Mo˝na tak˝e u˝yç cz´Êci zamiennych lub akcesoriów porównywalnej jakoÊci. Firma Toyota nie mo˝e uznawaç roszczeƒ gwarancyjnych ani braç odpowiedzialnoÊci za zamontowane lub u˝yte podczas naprawy cz´Êci i akcesoria, które nie sà jej oryginalnymi produktami. Ponadto wszelkie uszkodzenia i utrata w∏asnoÊci jezdnych pojazdu, b´dàce wynikiem u˝ycia nieoryginalnych cz´Êci zamiennych lub akcesoriów, mogà nie byç obj´te gwarancjà.

Instalacja radiowych urzàdzeƒ nadawczo-odbiorczych
Zainstalowanie nadajnika radiowego mo˝e powodowaç zak∏ócenia pracy uk∏adów sterowania elektronicznego w samochodzie, na przyk∏ad uk∏adu wielopunktowego wtrysku paliwa lub sekwencyjnego wielopunktowego wtrysku paliwa, elektronicznie sterowanej pompy wtryskowej, elektronicznego sterowania przepustnicy, elektronicznego sterowania silnika, uk∏adu automatycznej kontroli pr´dkoÊci, uk∏adu ABS, uk∏adu kontroli nap´du, uk∏adu stabilnoÊci jazdy, poduszek powietrznych, napinaczy pasów bezpieczeƒstwa. Dlatego wczeÊniej nale˝y skonsultowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem w celu uzyskania specjalnych zaleceƒ lub dodatkowych instrukcji odnoÊnie monta˝u takiego urzàdzenia.

iii

Plan obs∏ugi okresowej
Nale˝y kierowaç si´ wskazówkami podanymi w oddzielnej ksià˝eczce obs∏ugowej lub w ksià˝eczce gwarancyjnej samochodu.

Z∏omowanie samochodu
Poduszki powietrzne oraz napinacze pasów bezpieczeƒstwa zawierajà substancje mogàce ulec eksplozji. Z∏omowanie samochodu z poduszkami powietrznymi i napinaczami pasów mo˝e doprowadziç do jego po˝aru. Dlatego, przed przekazaniem do z∏omowania, nale˝y zleciç wymontowanie i odpowiednie unieszkodliwienie tych elementów przez autoryzowanà stacj´ obs∏ugi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat.

iv

Spis treÊci
1. OBS¸UGA URZÑDZE¡ I MECHANIZMÓW Strona 1 Przyrzàdy i wskaêniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 Kluczyki i drzwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 3 Siedzenia, pasy bezpieczeƒstwa, kierownica i lusterka wsteczne . . . . 53 4 Âwiat∏a, wycieraczki i ogrzewanie tylnej szyby . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 5 Wskaêniki, liczniki i lampki ostrzegawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 6 Wy∏àcznik zap∏onu, skrzynia biegów i hamulec postojowy . . . . . . . . . 155 7 Radioodtwarzacz samochodowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 8 Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 9 Pozosta∏e elementy wyposa˝enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU . . . 227 3. URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 4. POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH . . . . . . . . . . . . . . 259 5. ZAPOBIEGANIE KOROZJI I PIEL¢GNACJA SAMOCHODU . . . . . . . . 281 6. OBS¸UGA OKRESOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 7. OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE 1 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 2 Silnik i podwozie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 3 Elementy instalacji elektrycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 8. DANE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 9. INDEKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361

v

vi

. . . . . 12 • Lampki sygnalizacyjne na tablicy przyrzàdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI 1 Rozdzia∏ 1–1 OBS¸UGA URZÑDZE¡ I MECHANIZMÓW Przyrzàdy i wskaêniki • Deska rozdzielcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 . . . . . 2 • Tablica przyrzàdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Boczne wyloty nawiewu 13. Tablica przyrzàdów 5. Ârodkowe wyloty nawiewu 6. OÊwietlenie osobiste 7. Dêwignia wybieraka zakresu automatycznej skrzyni biegów lub dêwignia zmiany biegów mechanicznej skrzyni biegów 15. Dêwignia regulacji bocznego lusterka wstecznego 2. Dodatkowy schowek 16. Przycisk centralnej blokady drzwi 14. Uchwyty na kubki 11.2 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI Deska rozdzielcza óPojazdy z kierownicà po lewej stronie (widok A) 1. Schowek podr´czny 18. Przycisk blokady szyb . Popielniczka 3. Schowek w tylnej konsoli 12. Dêwignia hamulca postojowego 4. Przycisk r´cznego od∏àczania poduszki powietrznej 8. Dêwignia zwalniania zamka pokrywy silnika 17. Wyloty nawiewu na szyby boczne 10. Przyciski sterowania podnoszeniem i opuszczaniem szyb 9.

Wy∏àcznik podgrzewania fotela 15. Popielniczka 14. WyÊwietlacz wielofunkcyjny i radioodtwarzacz 8. Zegar 9. Przycisk zmywaczy reflektorów 17. Wy∏àcznik nagrzewnicy spalinowej 16. Pokr´t∏o poziomowania reflektorów 2. Prze∏àcznik uk∏adu automatycznej kontroli pr´dkoÊci . Panel sterowania wentylacji. „AIRBAG OFF” lampka sygnalizacyjna od∏àczenia poduszki powietrznej 7. Dodatkowy schowek 13. Wy∏àcznik ogrzewania tylnej szyby i lusterek bocznych 11. Wy∏àcznik zap∏onu 19. Lampka ostrzegawcza nie zapi´tych pasów bezpieczeƒstwa pasa˝era 6. Zapalniczka 18. ogrzewania i klimatyzacji 12. Prze∏àczniki wycieraczek i spryskiwaczy 5. Dodatkowe przyciski sterujàce radioodtwarzacza 4.PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI 3 óPojazdy z kierownicà po lewej stronie (widok B. Prze∏àcznik Êwiate∏ g∏ównych. z r´cznym sterowaniem klimatyzacji) 1. Wy∏àcznik Êwiate∏ awaryjnych 10. kierunkowskazów oraz przednich i tylnych Êwiate∏ przeciwmgielnych 3.

4 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI 20. Przyciski elektrycznej regulacji lusterek bocznych . Dêwignia blokady regulacji wysokoÊci kierownicy 21. Przycisk centralnej blokady zamków drzwi (w wersji bez elektrycznego sterowania szyb) 23. Wy∏àcznik uk∏adu kontroli nap´du (przycisk „TRC OFF”) 22.

) 8. WyÊwietlacz uk∏adu klimatyzacji i temperatury zewn´trznej 11. Panel sterowania wentylacji. Zapalniczka 18. Wy∏àcznik nagrzewnicy spalinowej 16. Pokr´t∏o poziomowania reflektorów 2. WyÊwietlacz wielofunkcyjny i radioodtwarzacz lub uk∏ad nawigacji wraz z radioodtwarzaczem (Informacje na temat uk∏adu nawigacji znajdujà si´ w osobnej publikacji „Instrukcja obs∏ugi uk∏adu nawigacji”. kierunkowskazów oraz przednich i tylnych Êwiate∏ przeciwmgielnych 3. ogrzewania i klimatyzacji 12. Prze∏àcznik Êwiate∏ g∏ównych. Schowek 13. Popielniczka 14. Wy∏àcznik podgrzewania fotela 15. Dodatkowe przyciski sterujàce radioodtwarzacza 4. Zegar 9. Wy∏àcznik ogrzewania tylnej szyby i lusterek bocznych . „AIRBAG OFF” lampka sygnalizacyjna od∏àczenia poduszki powietrznej 7. Lampka ostrzegawcza nie zapi´tych pasów bezpieczeƒstwa pasa˝era 6. z automatycznym sterowaniem klimatyzacji) 1. Przycisk zmywaczy reflektorów 17. Prze∏àczniki wycieraczek i spryskiwaczy 5.PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI 5 óPojazdy z kierownicà po lewej stronie (widok B. Wy∏àcznik Êwiate∏ awaryjnych 10.

Przyciski elektrycznej regulacji lusterek bocznych . Przycisk centralnej blokady zamków drzwi (w wersji bez elektrycznego sterowania szyb) 24. Dêwignia blokady regulacji wysokoÊci kierownicy 22. Wy∏àcznik zap∏onu 20.6 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI 19. Prze∏àcznik uk∏adu automatycznej kontroli pr´dkoÊci 21. Wy∏àcznik uk∏adu kontroli nap´du (przycisk „TRC OFF”) 23.

Dêwignia wybieraka zakresu automatycznej skrzyni biegów lub dêwignia zmiany biegów mechanicznej skrzyni biegów 14. Przyciski sterowania podnoszeniem i opuszczaniem szyb 18. Dêwignia regulacji bocznego lusterka wstecznego 5. Przycisk r´cznego od∏àczania poduszki powietrznej 2. Uchwyty na kubki 9. Dêwignia hamulca postojowego 6. Ârodkowe wyloty nawiewu 15. Schowek w tylnej konsoli 8. Przycisk blokady szyb 11. Przycisk sterowania okna dachowego i oÊwietlenie osobiste 4. Schowek podr´czny . Dêwignia zwalniania zamka pokrywy silnika 12. Wyloty nawiewu na szyby boczne 10.PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI 7 óPojazdy z kierownicà po prawej stronie (widok A) 1. Przycisk centralnej blokady drzwi 17. Popielniczka 7. Boczne wyloty nawiewu 3. Dodatkowy schowek 13. Tablica przyrzàdów 16.

Zegar 9. Wy∏àcznik Êwiate∏ awaryjnych 6. Dêwignia blokady regulacji wysokoÊci kierownicy 16. „AIRBAG OFF” lampka sygnalizacyjna od∏àczenia poduszki powietrznej 3. Pokr´t∏o poziomowania reflektorów 10.8 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI óPojazdy z kierownicà po prawej stronie (widok B. Wy∏àcznik ogrzewania tylnej szyby i lusterek bocznych 17. Lampka ostrzegawcza niezapi´tych pasów bezpieczeƒstwa pasa˝era 2. Zapalniczka . Prze∏àcznik Êwiate∏ g∏ównych. Prze∏àczniki wycieraczek i spryskiwaczy 14. WyÊwietlacz wielofunkcyjny i radioodtwarzacz 4. Prze∏àcznik uk∏adu automatycznej kontroli pr´dkoÊci 15. Wy∏àcznik uk∏adu kontroli nap´du (przycisk „TRC OFF”) 13. Lampka kontrolna immobilizera 12. Wy∏àcznik zap∏onu 5. z r´cznym sterowaniem klimatyzacji) 1. Dodatkowe przyciski sterujàce radioodtwarzacza 8. Przyciski elektrycznej regulacji lusterek bocznych 11. kierunkowskazów oraz przednich Êwiate∏ przeciwmgielnych i tylnych Êwiate∏ przeciwmgielnych 7.

ogrzewania i klimatyzacji . Popielniczka 19. Schowek 20.PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI 9 18. Panel sterowania wentylacji.

Popielniczka . Zegar 5. Przyciski elektrycznej regulacji lusterek bocznych 11. WyÊwietlacz wielofunkcyjny i radioodtwarzacz lub uk∏ad nawigacji wraz z radioodtwarzaczem (Informacje na temat uk∏adu nawigacji znajdujà si´ w osobnej publikacji „Instrukcja obs∏ugi uk∏adu nawigacji”. Pokr´t∏o poziomowania reflektorów 10. z automatycznym sterowaniem klimatyzacji) 1. Dodatkowe przyciski sterujàce radioodtwarzacza 8. Wy∏àcznik uk∏adu kontroli nap´du (przycisk „TRC OFF”) 13.10 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI óPojazdy z kierownicà po prawej stronie (widok B. Wy∏àcznik zap∏onu 14. „AIRBAG OFF” lampka sygnalizacyjna od∏àczenia poduszki powietrznej 3. Prze∏àcznik uk∏adu automatycznej kontroli pr´dkoÊci 15. Dêwignia blokady regulacji wysokoÊci kierownicy 16.) 4. Prze∏àcznik Êwiate∏ g∏ównych. Lampka ostrzegawcza niezapi´tych pasów bezpieczeƒstwa pasa˝era 2. Wy∏àcznik Êwiate∏ awaryjnych 6. Lampka kontrolna immobilizera i systemu zabezpieczenia przed kradzie˝à 12. kierunkowskazów oraz przednich i tylnych Êwiate∏ przeciwmgielnych 7. Prze∏àczniki wycieraczek i spryskiwaczy 9. Zapalniczka 17.

Wy∏àcznik ogrzewania tylnej szyby i lusterek bocznych 20. Schowek dodatkowy 19. Panel sterowania wentylacji. ogrzewania i klimatyzacji .PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI 11 18.

Wskaênik poziomu paliwa 5. Wskaênik temperatury silnika . dwa liczniki przebiegu dziennego oraz wyÊwietlacz kontrolny regulacji podÊwietlenia zespo∏u wskaêników 6. Lampki kontrolne i ostrzegawcze 2. Licznik przebiegu ca∏kowitego i dwa liczniki przebiegu dziennego 7. Licznik przebiegu ca∏kowitego. Obrotomierz 3. Pr´dkoÊciomierz 4.12 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI Tablica przyrzàdów óTyp A 1.

Wskaênik temperatury silnika . Licznik przebiegu ca∏kowitego i dwa liczniki przebiegu dziennego 7.PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI 13 óTyp B 1. Pr´dkoÊciomierz 4. Wskaênik poziomu paliwa 5. Lampki kontrolne i ostrzegawcze 2. Obrotomierz 3. Licznik przebiegu ca∏kowitego. dwa liczniki przebiegu dziennego oraz wyÊwietlacz kontrolny regulacji podÊwietlenia zespo∏u wskaêników 6.

14 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI Symbole na tablicy przyrzàdów Lampka ostrzegawcza uk∏adu hamulcowego*1 Lampka ostrzegawcza niezapi´tych pasów bezpieczeƒstwa kierowcy*1 Lampka ostrzegawcza niezapi´tych pasów bezpieczeƒstwa pasa˝era*1 Lampka ostrzegawcza braku ∏adowania akumulatora*1 Lampka ostrzegawcza niskiego ciÊnienia oleju*1 Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu oleju*1 Lampka sygnalizacyjna usterki silnika*1 Lampka ostrzegawcza rezerwy paliwa*1 Lampka ostrzegawcza uk∏adu ABS*1 Lampka ostrzegawcza uk∏adu kontroli stabilnoÊci jazdy i uk∏adu kontroli nap´du*1 Lampka ostrzegawcza niezamkni´tych drzwi*1 Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej*1 Lampka ostrzegawcza filtra paliwa*1 Lampka ostrzegawcza uk∏adu elektrycznego wspomagania kierownicy*1 Lampka sygnalizujàca od∏àczenie poduszki powietrznej .

*2: . patrz „Automatyczna kontrola pr´dkoÊci” na stronie 166 w rozdziale 1–6. JeÊli lampka b∏yska.PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI 15 Lampka kontrolna tylnych Êwiate∏ pozycyjnych Lampka kontrolna Êwiate∏ drogowych Lampki kontrolne kierunkowskazów Lampka kontrolna przednich Êwiate∏ przeciwmgielnych Lampka kontrolna tylnego Êwiat∏a przeciwmgielnego Lampka kontrolna wy∏àczonego nadbiegu Lampka sygnalizacyjna poÊlizgu Lampka kontrolna wy∏àczonej kontroli nap´du Lampka kontrolna automatycznej kontroli pr´dkoÊci*2 Lampka kontrolna wst´pnego podgrzewania silnika *1: Szczegó∏owy opis znajduje si´ pod has∏em „Lampki kontrolne i ostrzegawcze oraz sygnalizator akustyczny” na stronie 146 w rozdziale 1–5.

16 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezprzewodowe zdalne sterowanie . . . . . . . . . . . . . . Drzwi boczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drzwi baga˝nika . . . . . . . Pokrywa baga˝nika . . . . . Elektrycznie sterowane okno dachowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . System zabezpieczenia przed kradzie˝à Elektryczne sterowanie szyb . . . . . . . . . . . . . . . . . . .KLUCZYKI I DRZWI 17 Rozdzia∏ 1–2 OBS¸UGA URZÑDZE¡ I MECHANIZMÓW Kluczyki i drzwi • • • • • • • • • • • Kluczyki . . . . . . . . . Pokrywa silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korek wlewu paliwa . . . . . . . Immobilizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 21 24 32 36 41 45 46 47 49 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gdy samochód jest parkowany przez obcà osob´. dlatego nale˝y uwa˝aç. zaleca si´ noszenie przy sobie zapasowego kluczyka na wypadek przypadkowego zamkni´cia kluczyków w samochodzie. Samodzielnie dorabianym kluczykiem nie mo˝na wy∏àczyç zabezpieczenia przed kradzie˝à ani uruchomiç silnika. w celu zabezpieczenia rzeczy pozostawionych w baga˝niku lub w schowku podr´cznym nale˝y parkujàcemu przekazaç kluczyk pomocniczy. Bez zdalnego sterowania Ze zdalnym sterowaniem Samochód wyposa˝ony jest w dwa rodzaje kluczyków. . 2. Kluczyk g∏ówny (czarny) – Otwiera wszystkie zamki. 1. stanowiàcego bardzo wa˝ny element sprawnego dzia∏ania uk∏adu zabezpieczenia przed kradzie˝à.18 KLUCZYKI I DRZWI Kluczyki Kluczyki te majà w uchwycie zainstalowany uk∏ad scalony mikronadajnika. Poniewa˝ drzwi boczne oraz pokrywa (w wersji sedan) lub drzwi (w wersji hatchback) baga˝nika mogà zostaç zatrzaÊni´te bez u˝ycia kluczyka. Na jego podstawie autoryzowana stacja obs∏ugi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat mo˝e dorobiç nowy klucz z wbudowanym mikronadajnikiem. by ich nie zgubiç. Kluczyk pomocniczy (szary) – Kluczyk ten nie otwiera schowka podr´cznego i baga˝nika.

. W przeciwnym wypadku silnik mo˝e nie daç si´ uruchomiç lub zaraz po uruchomieniu mo˝e zgasnàç. • W momencie uruchamiania silnika kluczyk nie mo˝e stykaç si´ z innym kluczykiem zawierajàcym mikronadajnik (nawet do innego samochodu) oraz nie nale˝y dociskaç do jego uchwytu p∏ytki drugiego kluczyka. Gdy tak si´ stanie. a nast´pnie w∏o˝yç go z powrotem po zdj´ciu z kó∏ka kluczyków z mikronadajnikiem (w∏àczajàc w to kluczyki do innych samochodów) lub zas∏aniajàc te kluczyki r´kà uruchomiç silnik. nale˝y wyjàç kluczyk.KLUCZYKI I DRZWI 19 UWAGA Przy pos∏ugiwaniu si´ kluczykiem z wbudowanym mikronadajnikiem nale˝y przestrzegaç nast´pujàcych zaleceƒ: • Przy uruchamianiu silnika kó∏ko zaczepowe nie powinno opieraç si´ na uchwycie kluczyka oraz nie nale˝y przyciskaç kó∏ka do uchwytu kluczyka. W przeciwnym wypadku silnik mo˝e nie daç si´ uruchomiç lub zaraz po uruchomieniu mo˝e zgasnàç.

• Nie nale˝y uderzaç kluczykiem w twarde przedmioty. na przyk∏ad nie pozostawiaç ich na desce rozdzielczej lub na pokrywie silnika przy silnym nas∏onecznieniu. który nie przepuszcza fal elektromagnetycznych.20 KLUCZYKI I DRZWI • Nie wolno zginaç uchwytu kluczyka. którà nale˝y przechowywaç w bezpiecznym miejscu. Zaleca si´ równie˝ zapisaç numer kodowy kluczyków i przechowywaç go w bezpiecznym miejscu. W przypadku zgubienia kluczyków lub w razie potrzeby dorobienia nowych kluczy. . • Nie nale˝y wk∏adaç kluczyków do wody ani myç ich w zmywarce ultradêwi´kowej. • Nie nale˝y zakrywaç uchwytu kluczyka ˝adnym materia∏em. • Nie nale˝y wystawiaç kluczyków na d∏u˝sze dzia∏anie wysokiej temperatury. np. w portfelu. P¸YTKA Z NUMEREM KODOWYM KLUCZYKA Numer kodowy kluczyka umieszczony jest na do∏àczonej p∏ytce. na podstawie numeru kodowego autoryzowana stacja obs∏ugi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat mogà sporzàdziç duplikaty. nigdy w samochodzie. • Nie u˝ywaç kluczyków w sàsiedztwie materia∏ów elektromagnetycznych.

RównoczeÊnie zaczyna b∏yskaç lampka kontrolna. • Lampka kontrolna b∏yska nieregularnie. Silnik zostanie uruchomiony jedynie wówczas. Po wyj´ciu kluczyka z wy∏àcznika zap∏onu uk∏ad immobilizera zostaje automatycznie w∏àczony. które mo˝na dorobiç jest ograniczona. mikronadajnik w uchwycie kluczyka wysy∏a kod elektroniczny. • Lampka kontrolna pozostaje zapalona z wyjàtkiem. . w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie. umo˝liwiajàc jego rozruch. nowego kluczyka z wbudowanym mikronadajnikiem. gdy wys∏any kod b´dzie odpowiada∏ kodowi identyfikacyjnemu tego samochodu. W∏o˝enie zarejestrowanego kluczyka powoduje automatyczne wy∏àczenie blokady silnika. Przy wk∏adaniu kluczyka do wy∏àcznika zap∏onu. Lampka kontrolna gaÊnie. W celu dorobienia.KLUCZYKI I DRZWI 21 Immobilizer Uk∏ad immobilizera (elektronicznej blokady silnika) jest elementem zabezpieczenia przed kradzie˝à. 36 w tym rozdziale) • Lampka kontrolna nie zaczyna b∏yskaç po wyj´ciu kluczyka z wy∏àcznika zap∏onu. gdy system zabezpieczenia przed kradzie˝à jest w stanie czuwania lub wzbudzony (patrz „System zabezpieczenia przed kradzie˝à” na str. Liczba dodatkowych kluczyków. konieczny jest numer kluczyka i g∏ówny kluczyk. W wymienionych ni˝ej przypadkach nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem.

UWAGA Nie wolno modyfikowaç. Zmiany lub modyfikacje dokonane przez osoby niekompetentne mogà powodowaç wadliwe dzia∏anie uk∏adu.22 KLUCZYKI I DRZWI Kluczyk dorobiony we w∏asnym zakresie nie b´dzie wy∏àcza∏ immobilizera ani nie uruchomi silnika. . demontowaç ani rozmontowywaç uk∏adu elektronicznej blokady silnika.

KLUCZYKI I DRZWI 23 .

nale˝y przestrzegaç poni˝szych zaleceƒ. U˝ywajàc jakikolwiek przycisk. który zak∏óca prac´ nadajnika zdalnego sterowania. • Nie wk∏adaç nadajnika do wody. Przycisk „UNLOCK” System bezprzewodowego zdalnego sterowania jest przeznaczony do blokowania i odblokowywania wszystkich drzwi bocznych i drzwi tylnych z odleg∏oÊci do ok. które mogà silnie nagrzewaç si´. przyczynà mo˝e byç: • BliskoÊç nadajnika fal radiowych. gdy dioda kontrolna w kluczyku nie Êwieci si´ lub jest przygaszona. na desce rozdzielczej. • Nie pozostawiaç nadajnika w miejscach. 1 m od samochodu.24 KLUCZYKI I DRZWI Bezprzewodowe zdalne sterowanie Do jednego samochodu mo˝na u˝ywaç maksymalnie 4 nadajników zdalnego sterowania. • Wyczerpanie si´ baterii. W przypadku utraty nadajnika bezprzewodowego zdalnego sterowania nale˝y jak najszybciej skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem w celu wyeliminowania ryzyka kradzie˝y samochodu lub innych zagro˝eƒ (patrz „Zgubienie kluczyków” na stronie 280 w rozdziale 4). . • Nie uderzaç i nie upuszczaç nadajnika. Lampka kontrolna 3. nie dzia∏a z normalnej odleg∏oÊci lub. • Nie rozmontowywaç nadajnika. Szczegó∏owych informacji mo˝e udzieliç autoryzowana stacja obs∏ugi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat. Przycisk „LOCK” 2. Wtedy lampka kontrolna zaÊwieca si´ jeden raz. Nadajnik bezprzewodowego zdalnego sterowania jest urzàdzeniem elektronicznym. np. W celu wymiany baterii nale˝y zapoznaç si´ z punktem „Wymiana baterii” na stronie 26 w tym rozdziale. 1. Je˝eli nadajnik nie steruje zamkami drzwi. na przyk∏ad stacji radiowej lub lotniska. Aby nie spowodowaç jego uszkodzenia. nale˝y go nacisnàç powoli i pewnie.

ani drzwi baga˝nika nie mo˝na odblokowaç przyciskiem centralnej blokady. po zablokowaniu wszystkich drzwi bocznych i drzwi baga˝nika przy u˝yciu zdalnego sterowania ani drzwi bocznych. Dzia∏anie przycisku centralnej blokady drzwi mo˝na przywróciç przez odblokowanie drzwi przy u˝yciu zdalnego sterowania (patrz „Drzwi boczne” na stronie 32 w tym rozdziale).KLUCZYKI I DRZWI 25 –Blokowanie i odblokowywanie drzwi Zablokowanie (sedan) Zablokowanie (hatchback) Odblokowanie (sedan) Odblokowanie (hatchback) W celu zablokowania lub odblokowania wszystkich drzwi bocznych oraz drzwi baga˝nika nale˝y powoli i pewnie nacisnàç odpowiedni przycisk nadajnika zdalnego sterowania. . Gdy kluczyk jest wyj´ty.

RównoczeÊnie nastàpi jednokrotne b∏yÊni´cie kierunkowskazów samochodu. • Zu˝ytych baterii nale˝y pozbyç si´ w sposób zgodny z przepisami. Je˝eli którekolwiek drzwi nie sà prawid∏owo zatrzaÊni´te lub. Zamki wszystkich drzwi bocznych oraz drzwi baga˝nika zostajà równoczeÊnie odblokowane. Wszystkie drzwi boczne oraz drzwi baga˝nika zostajà równoczeÊnie zablokowane. Odblokowanie: Nacisnàç przycisk „UNLOCK”. czy drzwi zosta∏y dobrze zablokowane. gdy w wy∏àczniku zap∏onu jest kluczyk. OSTRZE˚ENIE Wymontowane z nadajnika baterie lub inne cz´Êci nale˝y szczególnie zabezpieczyç przed dost´pem ma∏ych dzieci. (Szczegó∏owe informacje podane sà pod has∏em „OÊwietlenie wn´trza” na stronie 132 w rozdziale 1–4. Przed∏u˝one naciskanie przycisku „LOCK” lub „UNLOCK” nie powoduje powtarzania operacji zablokowania lub odblokowania drzwi. nastàpi automatyczne zablokowanie wszystkich drzwi bocznych oraz drzwi baga˝nika. Je˝eli w tym czasie drzwi nie zostanà otwarte. Zablokowanie: Nacisnàç przycisk „LOCK”. po naciÊni´ciu przycisku „LOCK” drzwi nie zostanà zablokowane. • Zu˝ytà bateri´ nale˝y wymieniç na nowà tego samego typu lub na zalecany przez autoryzowanà stacj´ obs∏ugi Toyoty lub przez inny specjalistyczny warsztat jej zamiennik. Do wymiany nale˝y u˝yç baterii litowej CR2016 i specjalnego wkr´taka. RównoczeÊnie nastàpi dwukrotne b∏yÊni´cie kierunkowskazów samochodu. UWAGA • Podczas wymiany baterii w nadajniku nale˝y zachowaç ostro˝noÊç. Dla pewnoÊci dobrze jest sprawdziç. po równoczesnym odblokowaniu wszystkich drzwi przy u˝yciu bezprzewodowego zdalnego sterowania na 15 sekund zapala si´ oÊwietlenie wn´trza. Nale˝y wymieniç bateri´ zgodnie z nast´pujàcà instrukcjà: . systemy te mo˝na uruchamiaç i wy∏àczaç przy u˝yciu bezprzewodowego zdalnego sterowania (patrz „-Podwójna blokada zamków” na stronie 31 i „System zabezpieczenia przed kradzie˝à” na stronie 36 w tym rozdziale). gdy ˝adne drzwi nie zostanà otwarte. aby nie zgubiç wymontowanych elementów. nawet.) Po zdalnym odblokowaniu drzwi pozostaje 30 sekund na ich otwarcie. Je˝eli prze∏àcznik oÊwietlenia wn´trza ustawiony jest w pozycji „DOOR”. Przycisk nale˝y zwolniç i nacisnàç ponownie.26 KLUCZYKI I DRZWI –Wymiana baterii W samochodach z systemem podwójnej blokady zamków i systemem zabezpieczenia przed kradzie˝à.

2. . Wykr´ciç wkr´t mocujàcy i otworzyç pokryw´ zewn´trznà nadajnika.KLUCZYKI I DRZWI 27 1. Wyjàç modu∏ z oprawy.

4.28 KLUCZYKI I DRZWI 3. UWAGA Nie wprowadzaç ˝adnych modyfikacji oprawy baterii. Zdjàç pokryw´ baterii. Poruszaç baterià w celu uwolnienia z zaczepów i wyjàç jà. . poniewa˝ mo˝e to spowodowaç wadliwe dzia∏anie urzàdzenia.

UWAGA • Zwróciç uwag´ na prawid∏owe ustawienie dodatniego i ujemnego bieguna baterii. aby nie zgubiç wkr´tu mocujàcego. • Nale˝y zwróciç uwag´. aby nie wygiàç koƒcówki dociskowej baterii ani nie dopuÊciç do zanieczyszczenia obudowy nadajnika kurzem lub jej zat∏uszczenia. • Dok∏adnie zamknàç pokryw´ nadajnika. Prawid∏owo umieÊciç nowà bateri´ w zaczepach. nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. Wilgoç mo˝e spowodowaç korozj´. • Nale˝y uwa˝aç. Nale˝y sprawdziç. 6. biegunem dodatnim do góry. czy przy naciskaniu ka˝dego z przycisków kluczyka zapala si´ lampka kontrolna.KLUCZYKI I DRZWI 29 5. Je˝eli nadajnik nadal nie dzia∏a prawid∏owo. Sprawdziç mocowanie baterii w zaczepach. • Nie dotykaç ani nie poruszaç ˝adnych elementów wewnàtrz nadajnika zdalnego sterowania. czy nadajnik dzia∏a prawid∏owo. 7. • Nie dotykaç baterii mokrymi d∏oƒmi. . Mog∏oby to spowodowaç jego niew∏aÊciwe dzia∏anie. Za∏o˝yç pokryw´ baterii. Po wymianie baterii nale˝y upewniç si´.

30 KLUCZYKI I DRZWI .

Obróciç kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu do po∏o˝enia „LOCK” i wyjàç go. URUCHOMIENIE SYSTEMU 1. KONTROLA DZIA¸ANIA SYSTEMU (samochody bez systemu zabezpieczenia przed kradzie˝à) 1. nie nale˝y uruchamiaç podwójnej blokady zamków. (Patrz „System zabezpieczenia przed kradzie˝à” na stronie 36 w tym rozdziale). Sprawdziç. Wszyscy pasa˝erowie powinni opuÊciç samochód. Jednak˝e system zabezpieczenia przed kradzie˝à pozostanie w∏àczony i nastàpi wzbudzenie alarmu (patrz „System zabezpieczenia przed kradzie˝à” na stronie 36 w tym rozdziale). czy wszystkie drzwi boczne oraz drzwi baga˝nika sà dobrze zamkni´te. potwierdzajàce wy∏àczenie podwójnej blokady zamków. Przycisk w drzwiach powinien powracaç w po∏o˝enie blokady. Otworzyç i zamknàç drzwi kierowcy. 6. Podwójna blokada zamków uniemo˝liwia otwarcie zamków drzwi zarówno od zewnàtrz jak i od wewnàtrz pojazdu. Sprawdziç. OSTRZE˚ENIE Gdy w samochodzie znajdujà si´ pasa˝erowie. W razie wyczerpania si´ baterii w nadajniku bezprzewodowego zdalnego sterowania. Spróbowaç odblokowaç od wewnàtrz po kolei wszystkie drzwi boczne. Uruchomienie systemu nast´puje po zablokowaniu wszystkich drzwi bocznych przy u˝yciu zdalnego sterowania. Wszyscy pasa˝erowie powinni opuÊciç samochód. Samochody wyposa˝one w ten system majà na przednich bocznych szybach naklejki informujàce o tym. DWUKROTNIE w ciàgu 5 sekund nacisnàç przycisk „LOCK” nadajnika bezprzewodowego zdalnego sterowania. Obróciç wy∏àcznik zap∏onu do pozycji „LOCK” i wyjàç kluczyk. 3. 4. 2. Nastàpi dwukrotne b∏yÊni´cie kierunkowskazów. czy wszystkie drzwi boczne oraz drzwi baga˝nika sà dobrze zamkni´te. . 3. WY¸ÑCZENIE SYSTEMU Nacisnàç przycisk „UNLOCK” nadajnika zdalnego sterowania. DWUKROTNIE w ciàgu 5 sekund nacisnàç przycisk „LOCK” nadajnika zdalnego sterowania. Podwójna blokada zamków jest jednym z elementów zabezpieczenia przed kradzie˝à.KLUCZYKI I DRZWI 31 –Podwójna blokada zamków 4. Samochody z systemem zabezpieczenia przed kradzie˝à – RównoczeÊnie zostanie w∏àczony system zabezpieczenia przed kradzie˝à. Podwójnà blokad´ zamków mo˝na uruchomiç wy∏àcznie przy u˝yciu nadajnika bezprzewodowego zdalnego sterowania. poniewa˝ uniemo˝liwi to otwarcie od wewnàtrz wszystkich drzwi bocznych oraz drzwi baga˝nika. Otworzyç i zamknàç drzwi kierowcy. 5. W razie przypadkowego zablokowania zamków nale˝y nacisnàç przycisk „UNLOCK” kluczyka. 2. system mo˝na wy∏àczyç kluczykiem. Przy ka˝dym naciÊni´ciu przycisku „LOCK” nast´puje pojedyncze b∏yÊni´cie kierunkowskazów. Otworzyç wszystkie okna.

32

KLUCZYKI I DRZWI

Drzwi boczne
7. Nacisnàç przycisk „UNLOCK” nadajnika bezprzewodowego zdalnego sterowania i sprawdziç, czy nastàpi∏o wy∏àczenie systemu. Je˝eli system nie dzia∏a poprawnie, nale˝y zleciç jego sprawdzenie autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi. KONTROLA DZIA¸ANIA SYSTEMU (samochody z systemem zabezpieczenia przed kradzie˝à) 1. Otworzyç wszystkie okna. 2. Obróciç wy∏àcznik zap∏onu do pozycji „LOCK” i wyjàç kluczyk. 3. Wszyscy pasa˝erowie powinni opuÊciç samochód. 4. Przy otwartych drzwiach kierowcy, naciskajàc przycisk centralnej blokady, trzykrotnie uruchomiç po kolei zablokowanie i odblokowanie drzwi. Zacznie szybko b∏yskaç lampka kontrolna immobilizera i systemu zabezpieczenia przed kradzie˝à. Przed up∏ywem 5-ciu minut wykonaç czynnoÊci punktu 5. 5. Zamknàç wszystkie drzwi boczne i drzwi baga˝nika, nast´pnie DWUKROTNIE w ciàgu 5 sekund nacisnàç przycisk „LOCK” nadajnika zdalnego sterowania. Spowoduje to uruchomienie podwójnej blokady zamków oraz w∏àczenie systemu zabezpieczenia przed kradzie˝à bez w∏àczenia funkcji radarowego czujnika ruchu. (Szczegó∏owy opis znajduje si´ pod has∏em: „System zabezpieczenia przed kradzie˝à” na stronie 36 w tym rozdziale). 6. Spróbowaç odblokowaç od wewnàtrz po kolei wszystkie drzwi boczne. Przycisk w drzwiach powinien powracaç w po∏o˝enie blokady. 7. Nacisnàç przycisk „UNLOCK” nadajnika zdalnego sterowania i sprawdziç, czy nastàpi∏o wy∏àczenie systemu. Je˝eli system nie dzia∏a poprawnie, nale˝y zleciç jego sprawdzenie autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi. ZAMYKANIE I OTWIERANIE ZAMKA KLUCZYKIEM Wsunàç kluczyk w otwór zamka i obróciç. Zamykanie: Obróciç kluczyk w kierunku przodu pojazdu. Otwieranie: Obróciç kluczyk w kierunku ty∏u pojazdu. Samochody z uk∏adem centralnego zamka – Samochody bez systemu podwójnej blokady – Wszystkie drzwi boczne oraz drzwi baga˝nika zostajà zablokowane lub odblokowane równoczeÊnie z drzwiami kierowcy. Samochody z systemem podwójnej blokady – Wszystkie drzwi boczne oraz drzwi baga˝nika zostajà zablokowane lub odblokowane równoczeÊnie z drzwiami kierowcy. Samochody z uk∏adem bezprzewodowego zdalnego sterowania – Je˝eli prze∏àcznik oÊwietlenia wn´trza ustawiony jest w pozycji „DOOR”, po równoczesnym odblokowaniu wszystkich drzwi przy u˝yciu kluczyka na 15 sekund zapala si´ oÊwietlenie wn´trza, nawet, gdy ˝adne drzwi nie zostanà otwarte. (Szczegó∏owe informacje podane sà pod has∏em „OÊwietlenie wn´trza” na stronie 132 w rozdziale 1–4.) Samochody z systemem zabezpieczenia przed kradzie˝à – Gdy system zabezpieczenia przed kradzie˝à jest w∏àczony w stan czuwania to w razie odblokowania drzwi kluczykiem zadzia∏a alarm (w celu uzyskania szczegó∏owych instrukcji patrz „System zabezpieczenia przed kradzie˝à” na stronie 36 w tym rozdziale).

KLUCZYKI I DRZWI

33

Samochody z podwójnà blokadà zamków – Po uruchomieniu podwójnej blokady zamków drzwi nie b´dà mog∏y zostaç odblokowane ˝adnym z przycisków wewn´trznych. (Szczegó∏owe informacje podane sà pod has∏em „–Podwójna blokada zamków” na stronie 31 w tym rozdziale). Samochody z systemem zabezpieczenia przed kradzie˝à – Gdy system zabezpieczenia przed kradzie˝à jest w∏àczony w stan czuwania, to w razie odblokowania drzwi jakimkolwiek przyciskiem wewn´trznym zadzia∏a alarm. RównoczeÊnie drzwi zostanà ponownie zablokowane. (Patrz „System zabezpieczenia przed kradzie˝à” na stronie 36 w tym rozdziale). ZABLOKOWANIE I ODBLOKOWANIE DRZWI PRZYCISKIEM WEWN¢TRZNYM Nacisnàç przycisk. Zablokowanie: Nacisnàç przycisk do przodu. Odblokowanie: Nacisnàç przycisk do ty∏u. W celu zablokowania drzwi przy zamykaniu od zewnàtrz, nale˝y przed zamkni´ciem przesunàç przycisk w po∏o˝enie blokady. Podczas zamykania klamk´ przytrzymaç w pozycji uniesionej. Nale˝y pami´taç, by wewnàtrz samochodu nie zatrzasnàç kluczyków. Samochody z uk∏adem centralnego zamka – Gdy w wy∏àczniku zap∏onu pozostaje kluczyk, w otwartych drzwiach kierowcy wewn´trzny przycisk blokady drzwi nie daje si´ ustawiç w pozycji blokady. Gdy w wy∏àczniku zap∏onu pozostaje kluczyk, zablokowane drzwi za poÊrednictwem zamka w otwartych drzwiach kierowcy zostajà natychmiast odblokowane. Samochody bez podwójnej blokady zamków – Drzwi kierowcy mo˝na otworzyç od wewnàtrz mimo ustawienia przycisku wewn´trznego w pozycji blokady.

34

KLUCZYKI I DRZWI

Dzia∏anie przycisku centralnej blokady drzwi mo˝na przywróciç w nast´pujàcy sposób: • Obrócenie wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ON”. • Jednoczesne odblokowanie wszystkich drzwi bocznych i drzwi baga˝nika za poÊrednictwem zamka w drzwiach kierowcy. • Samochody z uk∏adem zdalnego sterowania – Odblokowanie wszystkich drzwi bocznych i drzwi baga˝nika przy u˝yciu zdalnego sterowania. ZABLOKOWANIE I ODBLOKOWANIE DRZWI PRZYCISKIEM CENTRALNEJ BLOKADY DRZWI Nacisnàç przycisk. Zablokowanie: Nacisnàç przycisk w jego przedniej cz´Êci. Odblokowanie: Nacisnàç przycisk w jego tylnej cz´Êci. Wszystkie drzwi boczne oraz drzwi baga˝nika zostajà jednoczeÊnie zablokowane lub odblokowane. Gdy kluczyk jest wyj´ty, to po wykonaniu jednej z poni˝szych operacji ani drzwi bocznych, ani drzwi baga˝nika nie b´dzie mo˝na odblokowaç przyciskiem centralnej blokady. • Samochody z uk∏adem bezprzewodowego zdalnego sterowania – Zablokowanie wszystkich drzwi bocznych i drzwi baga˝nika przy u˝yciu bezprzewodowego zdalnego sterowania. • Przestawienie wewn´trznego przycisku blokady w drzwiach kierowcy w pozycj´ blokady i zamkni´cie drzwi z przytrzymaniem klamki w pozycji uniesionej. • Jednoczesne zablokowanie wszystkich drzwi bocznych i drzwi baga˝nika za poÊrednictwem zamka w drzwiach kierowcy. • Odblokowanie drzwi kierowcy wewn´trznym przyciskiem blokady, a nast´pnie jednoczesne odblokowanie wszystkich drzwi bocznych przy u˝yciu przycisku centralnej blokady drzwi.

KLUCZYKI I DRZWI

35

OSTRZE˚ENIE • Przed ruszeniem w drog´ nale˝y upewniç si´, czy wszystkie drzwi sà dobrze zamkni´te. • Je˝eli na tylnych siedzeniach przewo˝one sà ma∏e dzieci, nale˝y uruchomiç mechanizm zabezpieczajàcy drzwi przed przypadkowym otwarciem od wewnàtrz. • Gdy podczas jazdy drzwi pozostajà nie zablokowane, umo˝liwia to ich otwarcie od zewnàtrz w razie wypadku. Sedan

Hatchback ZABEZPIECZENIE TYLNYCH DRZWI PRZED OTWARCIEM OD WEWNÑTRZ PRZEZ DZIECI Przesunàç dêwigni´ mechanizmu w po∏o˝enie „LOCK”, oznaczone na naklejce obok dêwigni. Mechanizm ten umo˝liwia zablokowanie tylnych drzwi w ten sposób, aby mo˝na je by∏o otworzyç jedynie od zewnàtrz. Zaleca si´ u˝ywanie tej blokady zawsze, kiedy w samochodzie przewo˝one sà ma∏e dzieci.

36

KLUCZYKI I DRZWI

System zabezpieczenia przed kradzie˝à
Gdy system zabezpieczenia przed kradzie˝à jest w∏àczony, odblokowanie kluczykiem lub otwarcie drzwi bocznych lub drzwi baga˝nika powoduje wzbudzenie alarmu.

System zabezpieczenia przed kradzie˝à s∏u˝y zabezpieczaniu samochodu. W razie próby uszkodzenia lub w∏amania do samochodu nast´puje wzbudzenie alarmu i zaczynajà b∏yskaç wszystkie kierunkowskazy oraz rozlega si´ dêwi´k syreny. Je˝eli prze∏àcznik oÊwietlenia wn´trza jest ustawiony w pozycji „DOOR”, dodatkowo w∏àczane jest oÊwietlenie wn´trza. Alarm zostaje wzbudzony w nast´pujàcych okolicznoÊciach: • Odblokowanie lub otwarcie dowolnych drzwi bez u˝ycia nadajnika zdalnego sterowania. • Si∏owe otwarcie drzwi baga˝nika lub pokrywy silnika. • Zwarcie przewodów elektrycznych wy∏àcznika zap∏onu. • Od∏àczenie lub pod∏àczenie akumulatora. • Je˝eli w∏àczona jest funkcja ochrony wn´trza radarowym czujnikiem ruchu – wykrycie ruchu wewnàtrz samochodu. Czujnik ruchu mo˝na czasowo wy∏àczyç, na przyk∏ad, gdy w samochodzie pozostawiane jest zwierz´. System zabezpieczenia przed kradzie˝à jest w∏àczany i wy∏àczany za pomocà kluczyka z nadajnikiem zdalnego sterowania, który mo˝e równie˝ przerwaç stan wzbudzenia. (Szczegó∏owe instrukcje dotyczàce kluczyka z nadajnikiem bezprzewodowego zdalnego sterowania mo˝na znaleêç na stronie 24 w tym rozdziale).

KLUCZYKI I DRZWI

37

W¸ÑCZANIE SYSTEMU System zabezpieczenia przed kradzie˝à mo˝na w∏àczyç z funkcjà ochrony wn´trza czujnikiem ruchu lub bez tej funkcji. W celu wy∏àczenia ochrony wn´trza nale˝y wykonaç czynnoÊç 3. W celu jej w∏àczenia nale˝y pominàç czynnoÊç 3. 1. Obróciç wy∏àcznik zap∏onu do pozycji „LOCK” i wyjàç kluczyk. 2. Wszyscy pasa˝erowie powinni opuÊciç samochód. 3. W celu wy∏àczenia ochrony wn´trza – Przy otwartych drzwiach kierowcy, naciskajàc przycisk centralnej blokady trzykrotnie uruchomiç po kolei zablokowanie i odblokowanie drzwi. Zacznie szybko b∏yskaç lampka kontrolna. Przed up∏ywem 5-ciu minut wykonaç czynnoÊç 5. 4. Zamknàç wszystkie drzwi boczne, pokryw´ silnika oraz drzwi lub pokryw´ baga˝nika. 5. Nacisnàç przycisk „LOCK” nadajnika bezprzewodowego zdalnego sterowania. Nastàpi jednokrotne b∏yÊni´cie kierunkowskazów i zaÊwieci si´ lampka kontrolna. Jednak˝e, w przypadku naciÊni´cia przycisku „LOCK”, gdy którekolwiek drzwi boczne, drzwi lub pokrywa baga˝nika, lub pokrywa silnika sà otwarte, system nie zostanie uruchomiony a˝ do ich zamkni´cia. Po 30-stu sekundach nast´puje automatyczne uzbrojenie systemu. RównoczeÊnie zaczyna b∏yskaç lampka kontrolna.

6. Po upewnieniu si´, ˝e lampka kontrolna zacz´∏a b∏yskaç, mo˝na opuÊciç samochód. Gdy system zostaje w∏àczony nikt nie powinien pozostawaç w samochodzie, poniewa˝ odblokowanie drzwi od wewnàtrz spowoduje uruchomienie alarmu. W razie omy∏kowego naciÊni´cia przycisku „LOCK” dwa lub wi´cej razy, w celu wy∏àczenia podwójnej blokady zamków nale˝y nacisnàç przycisk „UNLOCK” (patrz „Podwójna blokada zamków” na stronie 31 w tym rozdziale). OSTRZE˚ENIE Gdy w samochodzie znajdujà si´ pasa˝erowie, nie nale˝y uruchamiaç podwójnej blokady zamków, poniewa˝ niemo˝liwe b´dzie otwarcie ˝adnych drzwi bocznych od wewnàtrz. W razie przypadkowego zablokowania zamków nale˝y nacisnàç przycisk „UNLOCK” kluczyka.

38

KLUCZYKI I DRZWI

WY¸ÑCZANIE SYSTEMU System mo˝na wy∏àczyç tylko przy u˝yciu bezprzewodowego zdalnego sterowania. W tym celu nale˝y nacisnàç przycisk „UNLOCK” kluczyka. Je˝eli Êwiat∏a awaryjne b∏ysnà dwa razy, alarm nie by∏ wzbudzany. Je˝eli b∏ysnà trzykrotnie lub wi´cej, oznacza to, ˝e system w∏àcza∏ sygnalizacj´ alarmowà. Nale˝y wówczas sprawdziç stan samochodu. Je˝eli w ciàgu 30-stu sekund nie zostanà otwarte drzwi boczne, pokrywa silnika, ani drzwi lub pokrywa baga˝nika, wszystkie zamki zostanà automatycznie zablokowane i po up∏ywie 30-stu sekund system zostanie ponownie uzbrojony. WZBUDZENIE ALARMU

Ponowne wzbudzenie alarmu Po przerwaniu alarmu, system ponownie uruchomi sygnalizacj´ alarmowà w sytuacji, gdy nadal wyst´powaç b´dà okolicznoÊci opisane w punkcie „WZBUDZENIE ALARMU”. Alarm mo˝e zostaç powtórzony do 10 razy. Przerwanie alarmu W celu przerwania alarmu nale˝y nacisnàç przycisk „UNLOCK” kluczyka z nadajnikiem bezprzewodowego zdalnego sterowania. System zostaje wy∏àczony. Alarm wzbudzony przez od∏àczenie akumulatora samochodowego w celu do∏adowania lub wymiany mo˝na przerwaç w ten sam sposób. TESTOWANIE SYSTEMU ZABEZPIECZENIA PRZED KRADZIE˚Ñ 1. Otworzyç wszystkie okna

Alarm zostaje wzbudzany w nast´pujàcych okolicznoÊciach: • Odblokowanie lub otwarcie którychkolwiek drzwi bocznych bez u˝ycia bezprzewodowego zdalnego sterowania. • Si∏owe otwarcie drzwi lub pokrywy baga˝nika lub pokrywy silnika. • Zwarcie przewodów elektrycznych wy∏àcznika zap∏onu. • Od∏àczenie lub pod∏àczenie akumulatora. • Je˝eli w∏àczona jest ochrona wn´trza – ruchu wewnàtrz samochodu. RównoczeÊnie zapala si´ lampka kontrolna. Alarm sygnalizowany jest akustycznie oraz b∏yskaniem kierunkowskazów. Je˝eli prze∏àcznik oÊwietlenia wn´trza jest ustawiony w pozycji „DOOR”, dodatkowo w∏àczane jest oÊwietlenie wn´trza. Ponadto, w przypadku odblokowania drzwi bez u˝ycia bezprzewodowego zdalnego sterowania nast´puje automatyczne zablokowanie wszystkich drzwi bocznych oraz drzwi baga˝nika. Po zakoƒczeniu sygnalizacji alarmu lampka kontrolna zaczyna b∏yskaç.

2. Obróciç wy∏àcznik zap∏onu do pozycji „LOCK” i wyjàç kluczyk. 3. Wszyscy pasa˝erowie powinni opuÊciç samochód. 4. Przy otwartych drzwiach kierowcy, naciskajàc przycisk centralnej blokady trzykrotnie uruchomiç po kolei zablokowanie i odblokowanie drzwi. Zacznie szybko b∏yskaç lampka kontrolna. Przed up∏ywem 5-ciu minut wykonaç czynnoÊç 6. 5. Zamknàç wszystkie drzwi boczne oraz drzwi baga˝nika. 6. Nacisnàç przycisk „LOCK” nadajnika bezprzewodowego zdalnego sterowania. Nastàpi jednokrotne b∏yÊni´cie kierunkowskazów i zaÊwieci si´ lampka kontrolna. Po 30-stu sekundach lampka kontrolna zacznie b∏yskaç. W ten sposób system zabezpieczenia przed kradzie˝à zostaje w∏àczony bez funkcji ochrony wn´trza radarowym czujnikiem ruchu. 7. Odblokowaç drzwi kierowcy przy u˝yciu kluczyka lub wewn´trznego przycisku blokady. Powinien rozlec si´ alarm.

KLUCZYKI I DRZWI 39 8. Nacisnàç przycisk „LOCK” kluczyka z nadajnikiem bezprzewodowego zdalnego sterowania. Nastàpi jednokrotne b∏yÊni´cie kierunkowskazów i zaÊwieci si´ lampka kontrolna. RADAROWEGO . Przerwaç alarm naciskajàc przycisk „UNLOCK” kluczyka z nadajnikiem bezprzewodowego zdalnego sterowania. a nast´pnie cofnàç r´k´. 5. Obróciç wy∏àcznik zap∏onu do pozycji „LOCK” i wyjàç kluczyk. Powtórzyç t´ operacj´ z pozosta∏ymi drzwiami bocznymi. 4. Je˝eli system nie dzia∏a poprawnie nale˝y zleciç jego sprawdzenie autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi. 6. Zamknàç wszystkie drzwi boczne oraz drzwi baga˝nika. Przez otwarte okno si´gnàç r´kà w pobli˝e fotela kierowcy. Otworzyç wszystkie okna 2. 7. W ten sposób system zabezpieczenia przed kradzie˝à zostaje w∏àczony z funkcjà ochrony wn´trza z radarowym czujnikiem ruchu. Przerwaç alarm naciskajàc przycisk „UNLOCK” kluczyka z nadajnikiem bezprzewodowego zdalnego sterowania. Powinien rozlec si´ alarm. Po 30-stu sekundach lampka kontrolna zacznie b∏yskaç. 9. 3. Wszyscy pasa˝erowie powinni opuÊciç samochód. drzwiami lub pokrywà baga˝nika oraz z pokrywà silnika. TESTOWANIE FUNKCJI CZUJNIKA RUCHU 1. Je˝eli system nie dzia∏a poprawnie nale˝y zleciç jego sprawdzenie autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

40 KLUCZYKI I DRZWI .

• Funkcja bezpieczeƒstwa mo˝e nie zadzia∏aç w przypadku przyciÊni´cia przedmiotu przez szyb´ tu˝ przed jej ca∏kowitym zamkni´ciem. powodowaç zadzia∏ania funkcji bezpieczeƒstwa. Zamykanie: Prze∏àcznik lekko pociàgnàç do góry. . szyba zatrzymuje si´ i okno zostaje otwarte do po∏owy. Wy∏àcznik zap∏onu powinien byç ustawiony w po∏o˝eniu „ON”. W przypadku od∏àczenia akumulatora lub jego roz∏adowania. JeÊli elektryczne sterowanie szyb nie mo˝e dzia∏aç prawid∏owo nale˝y zleciç jego sprawdzenie autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi. Podobnie mo˝e dziaç si´ w przypadku silnego uderzenia w szyb´. Pociàgnàç prze∏àcznik do góry a˝ do zamkni´cia okna i trzymaç go przez sekund´. w sposób celowy. nale˝y przeprowadziç nast´pujàcà procedur´: 1. OSTRZE˚ENIE • Nie nale˝y nigdy. 2. Funkcja bezpieczeƒstwa: Je˝eli podczas automatycznego zamykania okna pomi´dzy szybà a ramà okna pojawi si´ przeszkoda.KLUCZYKI I DRZWI 41 Elektryczne sterowanie szyb Okna mo˝na otwieraç i zamykaç operujàc prze∏àcznikami umieszczonymi na wszystkich drzwiach bocznych. Zwyk∏e podnoszenie i opuszczanie: Szyba przesuwa si´ tylko podczas operowania prze∏àcznikiem sterujàcym. Aby przywróciç poprawne funkcjonowanie. Nacisnàç prze∏àcznik elektrycznego sterowania szyb i obni˝yç okno do po∏owy. automatyczne sterowanie szyby i funkcja bezpieczeƒstwa mogà dzia∏aç niepoprawnie po ponownym pod∏àczeniu lub jego na∏adowaniu. ˝e okno otwiera si´ i zamyka automatycznie. OKNO PO STRONIE KIEROWCY Sterowanie prze∏àcznikiem na drzwiach kierowcy. Otwieranie: Prze∏àcznik lekko nacisnàç. Nale˝y upewniç si´.

2. Drzwi pasa˝erów .42 KLUCZYKI I DRZWI Przycisk blokady szyb Drzwi kierowcy Automatyczne podnoszenie i opuszczanie: Nacisnàç prze∏àcznik w dó∏ do oporu lub pociàgnàç w gór´ do oporu i zwolniç go. W przypadku od∏àczenia akumulatora lub jego roz∏adowania. Nacisnàç prze∏àcznik elektrycznego sterowania szyb i obni˝yç okno do po∏owy. Nale˝y upewniç si´. Aby przywróciç poprawne funkcjonowanie. automatyczne sterowanie szyby i funkcja bezpieczeƒstwa mogà dzia∏aç niepoprawnie po ponownym pod∏àczeniu lub jego na∏adowaniu. JeÊli elektryczne sterowanie szyb nie mo˝e dzia∏aç prawid∏owo nale˝y zleciç jego sprawdzenie autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi. lekko poruszyç prze∏àcznikiem w kierunku przeciwnym i zwolniç go. ˝e okno otwiera si´ i zamyka automatycznie. Procedura normalizacji: 1. Pociàgnàç prze∏àcznik do góry a˝ do zamkni´cia okna i trzymaç go przez sekund´. Szyba zostanie ca∏kowicie opuszczona lub podniesiona. W celu zatrzymania szyby w po∏o˝eniu poÊrednim. nale˝y przeprowadziç nast´pujàcà procedur´.

KLUCZYKI I DRZWI 43 OKNA W DRZWIACH PASA˚ERÓW Sterowanie prze∏àcznikami umieszczonymi na drzwiach pasa˝erów lub odpowiednimi prze∏àcznikami na drzwiach kierowcy. Zamykanie: Prze∏àcznik lekko pociàgnàç do góry. Zwyk∏e podnoszenie i opuszczanie: Szyba przesuwa si´ tylko podczas operowania prze∏àcznikiem sterujàcym. czy dany przycisk dzia∏a. Lampki kontrolne w przyciskach informujà. Otwieranie: Prze∏àcznik lekko nacisnàç. Drzwi kierowcy Przycisk blokady szyb Drzwi pasa˝erów . Gdy zostanie wciÊni´ty umieszczony w drzwiach kierowcy przycisk blokady szyb. okna w drzwiach pasa˝erów zostajà unieruchomione.

JeÊli elektryczne sterowanie szyb nie mo˝e dzia∏aç prawid∏owo nale˝y zleciç jego sprawdzenie autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi. Mogà one u˝yç przycisków sterujàcych oknami i zostaç przyciÊni´te szybà. W celu zatrzymania szyby w po∏o˝eniu poÊrednim. W przypadku od∏àczenia akumulatora lub jego roz∏adowania. Ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa wskazane jest u˝ycie przycisku blokady szyb w celu uniemo˝liwienia ich poruszania. • Nie nale˝y pozostawiaç w samochodzie ma∏ych dzieci bez opieki. 2. Nacisnàç prze∏àcznik elektrycznego sterowania szyb i obni˝yç okno do po∏owy. Dzieci pozostawione bez nadzoru mogà ulec powa˝nym wypadkom.44 KLUCZYKI I DRZWI Automatyczne podnoszenie i opuszczanie: Nacisnàç prze∏àcznik w dó∏ do oporu lub pociàgnàç w gór´ do oporu i zwolniç go. OSTRZE˚ENIE Dla bezpieczeƒstwa w∏asnego oraz przewo˝onych osób nale˝y przestrzegaç poni˝szych zaleceƒ. czy na drodze szyb nie znajduje si´ niczyja g∏owa. Zamykanie okien przez pasa˝erów powinno byç ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa nadzorowane. PrzyciÊni´cie szyi. ˝e okno otwiera si´ i zamyka automatycznie. Aby przywróciç poprawne funkcjonowanie. Pociàgnàç prze∏àcznik do góry a˝ do zamkni´cia okna i trzymaç go przez sekund´. • Przewo˝one w samochodzie ma∏e dzieci nigdy nie powinny bez nadzoru operowaç przyciskami sterujàcymi otwieraniem i zamykaniem okien. g∏owy lub r´ki przez podnoszonà szyb´ grozi powa˝nymi obra˝eniami. r´ka lub inna cz´Êç cia∏a. Szyba zostanie ca∏kowicie opuszczona lub podniesiona. . • Przed zamkni´ciem okien nale˝y upewniç si´. automatyczne sterowanie szyby i funkcja bezpieczeƒstwa mogà dzia∏aç niepoprawnie po ponownym pod∏àczeniu lub jego na∏adowaniu. Nale˝y upewniç si´. Procedura normalizacji: 1. szczególnie z pozostawionym kluczykiem w wy∏àczniku zap∏onu. nale˝y przeprowadziç nast´pujàcà procedur´. • Wychodzàc z samochodu nale˝y wyjmowaç kluczyki z wy∏àcznika zap∏onu. lekko poruszyç prze∏àcznikiem w kierunku przeciwnym i zwolniç go.

. nale˝y wsunàç kluczyk do zamka i obróciç go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Uwagi dotyczàce za∏adunku baga˝u podane sà pod has∏em „Zalecenia dotyczàce przewo˝enia baga˝u” na stronie 239 w rozdziale 2. Zabezpiecza to baga˝ przed wypadni´ciem. nale˝y pociàgnàç do góry dêwigni´ zwalniajàcà zamek.KLUCZYKI I DRZWI 45 Pokrywa baga˝nika– –Dêwignia zwalniajàca zamek pokrywy baga˝nika W celu otwarcia pokrywy baga˝nika od zewnàtrz. W celu otwarcia pokrywy baga˝nika z miejsca kierowcy. a nast´pnie nacisnàç z góry. próbujàc pociàgnàç pokryw´ do góry. OSTRZE˚ENIE Podczas jazdy pokrywa baga˝nika musi byç zamkni´ta. a tak˝e uniemo˝liwia przedostanie si´ gazów spalinowych do wn´trza pojazdu. Po zatrzaÊni´ciu nale˝y sprawdziç poprawnoÊç zamkni´cia. W celu zatrzaÊni´cia pokrywy baga˝nika nale˝y jà opuÊciç.

Aby otworzyç drzwi baga˝nika nale˝y pociàgnàç dêwigni´. Gdy w wy∏àczniku zap∏onu pozostaje kluczyk. . blokujàc w ten sposób dêwigni´ zwalniajàcà. Otwieranie: Obróciç kluczyk przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. zablokowane drzwi za poÊrednictwem zamka w otwartych drzwiach kierowcy zostajà natychmiast odblokowane. Samochody z uk∏adem centralnego zamka – Drzwi baga˝nika zostajà zablokowane i odblokowane przez naciÊni´cie przycisku centralnej blokady zamków lub odpowiedniego przycisku nadajnika bezprzewodowego zdalnego sterowania (patrz „Blokowanie i odblokowywanie drzwi” na stronie 25 i „Drzwi boczne” na stronie 32 w tym rozdziale). ZABLOKOWANIE I ODBLOKOWANIE KLUCZYKIEM W∏o˝yç kluczyk do zamka i obróciç Zamykanie: Obróciç kluczyk zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Po zamkni´ciu baga˝nika nale˝y pociàgnàç pokryw´ do góry. Uwagi dotyczàce za∏adunku baga˝u podane sà pod has∏em „Zalecenia dotyczàce przewo˝enia baga˝u” na stronie 239 w rozdziale 2. sprawdzajàc czy jest dobrze zatrzaÊni´ta.46 KLUCZYKI I DRZWI –Blokada dêwigni zwalniajàcej zamek pokrywy baga˝nika Drzwi baga˝nika Po zamkni´ciu baga˝nika nale˝y w∏o˝yç do zamka kluczyk g∏ówny i obróciç przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

co grozi wypadkiem drogowym. UWAGA W celu zabezpieczenia amortyzatorów drzwi baga˝nika przed uszkodzeniem nie nale˝y wywieraç na nie dodatkowej si∏y. W przeciwnym razie pokrywa mo˝e niespodziewanie otworzyç si´ podczas jazdy. . sprawdzajàc czy sà dobrze zatrzaÊni´te. ani nie dopuszczaç do ich pokrycia lakierem lub innymi materia∏ami. W celu zamkni´cia drzwi baga˝nika nale˝y je obni˝yç. czy pokrywa silnika jest dobrze zamkni´ta. OSTRZE˚ENIE Podczas jazdy drzwi baga˝nika muszà byç zamkni´te. Zabezpiecza to baga˝ przed wypadni´ciem.KLUCZYKI I DRZWI 47 Pokrywa silnika Przy zamykaniu drzwi baga˝nika wygodnie jest u˝yç wewn´trznych uchwytów. Pokrywa silnika lekko uniesie si´. W celu otwarcia pokrywy silnika nale˝y: 1. a nast´pnie nacisnàç w dó∏. OSTRZE˚ENIE Przed rozpocz´ciem jazdy nale˝y upewniç si´. a tak˝e uniemo˝liwia przedostanie si´ gazów spalinowych do wn´trza pojazdu. Po zatrzaÊni´ciu nale˝y spróbowaç pociàgnàç je do góry. Pociàgnàç dêwigni´ zwalniajàcà.

48 KLUCZYKI I DRZWI Sedan 3. a nast´pnie umieÊciç podpor´ w jej uchwycie. . Aby w∏o˝yç drà˝ek podporowy do otworu nale˝y go przesunàç prosto. szmaty lub inne przedmioty. czy prawid∏owo podtrzymuje pokryw´. W razie potrzeby lekko docisnàç przednià kraw´dê. do góry. Nast´pnie z przodu pojazdu nale˝y nacisnàç do góry dêwigni´ zatrzasku pomocniczego i podnieÊç pokryw´ silnika. a˝ pokrywa zostanie zatrzaÊni´ta. OpuÊciç i zatrzasnàç pokryw´. czy w komorze silnika nie pozosta∏y ˝adne narz´dzia. Przed zamkni´ciem pokrywy nale˝y upewniç si´. zabezpieczajàc jà przed opadni´ciem. UWAGA Przed zamkni´ciem pokrywy silnika nale˝y umieÊciç drà˝ek podporowy w odpowiednim zacisku. Próba opuszczenia pokrywy silnika z podniesionym drà˝kiem podporowym mo˝e doprowadziç do jej odkszta∏cenia. JeÊli jest przesuni´ty do boku lub w kierunku wn´trza samochodu mo˝e wypaÊç z uchwytu mocujàcego. OSTRZE˚ENIE Po ustawieniu drà˝ka podporowego nale˝y upewniç si´. Podeprzeç podniesionà pokryw´ silnika drà˝kiem podporowym. co zapobiegnie jej grzechotaniu. umieszczajàc go w odpowiednim otworze. Hatchback 2.

W upalny dzieƒ szybkie otwarcie wlewu mo˝e spowodowaç rozprysk paliwa pod wp∏ywem wysokiego ciÊnienia w zbiorniku. Opary paliwa sà ∏atwopalne. powodowaç iskrzenia ani zbli˝aç si´ z otwartym ogniem. . Podczas tankowania nale˝y wy∏àczyç silnik.KLUCZYKI I DRZWI 49 Korek wlewu paliwa Typ A Sedan Typ B W ten sposób wskazywane jest. ˝e wlew paliwa znajduje si´ po lewej stronie pojazdu. OSTRZE˚ENIE • Podczas nape∏niania zbiornika nie wolno paliç. • Korek wlewu paliwa nale˝y odkr´caç powoli. Hatchback 1. W celu otwarcia drzwiczek wlewu paliwa nale˝y pociàgnàç do góry dêwigni´ zwalniajàcà.

a˝ rozlegnie si´ trzask zapadki. Po zdj´ciu korka nale˝y go umieÊciç na wsporniku w drzwiczkach. . Odkr´caniu korka mo˝e towarzyszyç delikatne syczenie. Kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu musi byç w po∏o˝eniu „ON”. co w razie wypadku zapobiegnie wyciekowi paliwa. Uchylanie Przycisk sterujàcy okna dachowego znajduje si´ obok lampki oÊwietlenia osobistego. wyrównujàcy podciÊnienie w zbiorniku. który jest wyposa˝ony w zawór bezpieczeƒstwa. W celu zdj´cia korka paliwa nale˝y go powoli obróciç przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i przed ca∏kowitym zdj´ciem odczekaç chwil´. Mo˝e tak˝e byç stosowany inny korek wlewu paliwa o odpowiedniej jakoÊci. OSTRZE˚ENIE • Korek wlewu paliwa musi byç zawsze dobrze dokr´cony. Zamykanie: Nacisnàç przycisk po stronie „TILT UP”. Zak∏adajàc korek nale˝y go obróciç zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zas∏ona przeciws∏oneczna otworzy si´ razem z oknem. • Zaleca si´ u˝ywaç wy∏àcznie oryginalnego korka wlewu paliwa Toyoty. Zas∏on´ przeciws∏onecznà mo˝na otwieraç i zamykaç r´cznie. Przesuwanie okna – Otwieranie: Nacisnàç przycisk po stronie „SLIDE OPEN”.50 KLUCZYKI I DRZWI Elektrycznie sterowane okno dachowe Przesuwanie 2.

• Przy opuszczaniu samochodu nale˝y si´ upewniç. czy jest to bezpieczne. Gdy okno dachowe jest zamykane przez drugà osob´. nale˝y przedtem sprawdziç. czy w otworze nie znajduje si´ niczyja g∏owa. Uchylanie okna – Podnoszenie: Nacisnàç przycisk po stronie „TILT UP”. • Nie wolno siadaç na brzegu otworu dachowego.KLUCZYKI I DRZWI 51 Przy zamykaniu. Okno mo˝na zatrzymaç w dowolnym po∏o˝eniu poÊrednim. Otwieranie i zamykanie okna dachowego nast´puje tylko przy naciskaniu przycisku i jest przerywane po jego zwolnieniu. r´ce lub inne cz´Êci cia∏a. ˝e kluczyk zap∏onu jest zabrany. PrzyciÊni´cie zamykajàcym si´ oknem dachowym grozi powa˝nymi obra˝eniami. W celu ca∏kowitego zamkni´cia nale˝y zwolniç przycisk i jeszcze raz nacisnàç. Opuszczanie: Nacisnàç przycisk po stronie „SLIDE OPEN”. • Nie nale˝y pozostawiaç w samochodzie ma∏ych dzieci bez opieki. ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa okno dachowe przed ca∏kowitym zamkni´ciem zatrzymuje si´ w po∏owie drogi. • Przed zamkni´ciem okna dachowego nale˝y zawsze sprawdziç. Mogà one u˝yç przycisków sterujàcych oknem dachowym i zostaç przyciÊni´te w otworze dachowym. szczególnie gdy kluczyk jest w stacyjce. . Dzieci pozostawione bez nadzoru mogà ulec powa˝nym wypadkom. OSTRZE˚ENIE W celu unikni´cia powa˝nych obra˝eƒ nale˝y przestrzegaç nast´pujàcych zaleceƒ: • Podczas jazdy nie nale˝y wystawiaç g∏owy. ràk ani innych cz´Êci cia∏a przez otwór w dachu. Grozi to powa˝nymi obra˝eniami w razie nag∏ego hamowania lub zderzenia.

52 KLUCZYKI I DRZWI .

. . . . . . . . . . . . . . pasy bezpieczeƒstwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASY BEZPIECZE¡STWA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Automatycznie przyciemniane wewn´trzne lusterko wsteczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Uk∏ad r´cznego od∏àczania poduszki powietrznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Zewn´trzne lusterka wsteczne . 98 Kierownica o regulowanej wysokoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Boczne poduszki powietrzne i kurtyny powietrzne . . . . . . . . 54 Siedzenia tylne . . . . 72 Boczne poduszki powietrzne . . 54 Fotele przednie . . . . . . . . . . . . . . . . . KIEROWNICA I LUSTERKA 53 Rozdzia∏ 1–3 OBS¸UGA URZÑDZE¡ I MECHANIZMÓW Siedzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SIEDZENIA. . . . . . . . . . . . . 123 Lusterka osobiste . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Zag∏ówki . . . . . . . 61 Pasy bezpieczeƒstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 PrzeciwoÊlepieniowe wewn´trzne lusterko wsteczne . . . . . . . . . . . . . . 125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Poduszki powietrzne kierowcy i pasa˝era . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kierownica i lusterka • • • • • • • • • • • • • • • • Siedzenia . . 60 Podgrzewanie siedzeƒ . . . . . . . 97 Fotelik dzieci´cy . . . . . . . . . . .

• Podczas jazdy niedopuszczalne jest wstawanie lub przemieszczanie si´ mi´dzy siedzeniami. je˝eli zawierajà boczne poduszki powietrzne. W sprawie tego rodzaju modyfikacji nale˝y skonsultowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. gdy samochód jest w ruchu. na z∏o˝onym oparciu siedzenia lub w baga˝niku. KIEROWNICA I LUSTERKA Siedzenia Wszyscy jadàcy samochodem powinni mieç podniesione oparcia siedzeƒ. • Nie wolno modyfikowaç ani wymieniaç przednich foteli lub ich pokrycia. co stanowi zagro˝enie dla ˝ycia lub zdrowia. PASY BEZPIECZE¡STWA. . Tego rodzaju zmiany mogà uniemo˝liwiç dzia∏anie poduszek lub spowodowaç ich nieoczekiwane nape∏nienie. ¸atwo wtedy straciç równowag´ i odnieÊç powa˝ne obra˝enia w razie awaryjnego hamowania lub zderzenia. gdy pasa˝erowie siedzà nieprawid∏owo. Fotele przednie– –Zalecenia dotyczàce przednich foteli OSTRZE˚ENIE Boczne poduszki powietrzne umieszczone sà w oparciach przednich foteli. Nale˝y zachowaç nast´pujàce Êrodki ostro˝noÊci: • Nie nale˝y wychylaç si´ przez przednie drzwi. które zakrywa∏yby te ich fragmenty. Akcesoria takie mogà uniemo˝liwiç w∏aÊciwe zadzia∏anie bocznych poduszek powietrznych. np.54 SIEDZENIA. siedzieç wygodnie oparci i mieç prawid∏owo zapi´te pasy bezpieczeƒstwa. • Nie nale˝y stosowaç na fotele akcesoriów. Osoby nie siedzàce prawid∏owo i bez zapi´tych pasów bezpieczeƒstwa mogà odnieÊç powa˝ne obra˝enia w razie gwa∏townego hamowania lub zderzenia. gdzie nape∏nia si´ boczna poduszka powietrzna. OSTRZE˚ENIE • Nie wolno jechaç. stanowiàc zagro˝enie dla ˝ycia lub zdrowia. Boczna poduszka powietrzna nape∏nia si´ ze znacznà pr´dkoÊcià i si∏à i w takim przypadku mo˝e okazaç si´ zagro˝eniem dla ˝ycia lub zdrowia.

czy jest prawid∏owo zablokowany. kierownica i urzàdzenia sterujàce na tablicy przyrzàdów znajdowa∏y si´ w granicach swobodnego zasi´gu prowadzàcego samochód. OSTRZE˚ENIE • Nie wolno regulowaç siedzeƒ podczas jazdy. DèWIGNIA FOTELA REGULACJI WYSUNI¢CIA Trzymajàc dêwigni´ w Êrodkowej cz´Êci pociàgnàç jà do góry. . • Nie nale˝y umieszczaç ˝adnych przedmiotów pod siedzeniami. 3. ˝e jest prawid∏owo zablokowane. • W trakcie regulacji nale˝y zachowaç ostro˝noÊç. gdy˝ mogà one zak∏óciç prac´ mechanizmu blokady lub niespodziewanie nacisnàç dêwigni´ regulacji po∏o˝enia. upewniajàc si´. gdy˝ niespodziewany ruch siedzenia mo˝e spowodowaç utrat´ panowania nad pojazdem. aby nie uderzyç pasa˝era lub przewo˝onego baga˝u. PASY BEZPIECZE¡STWA. gdy˝ mogà one zostaç przyciÊni´te. aby peda∏y. KIEROWNICA I LUSTERKA 55 –Zalecenia dotyczàce regulacji foteli Fotel kierowcy powinien byç tak ustawiony. • W trakcie regulacji nie nale˝y wk∏adaç ràk pod siedzenie lub w pobli˝e przemieszczajàcych si´ cz´Êci. DèWIGNIA OPARCIA REGULACJI POCHYLENIA Pociàgnàç do góry lub nacisnàç do do∏u dêwigni´. co z kolei mo˝e doprowadziç do utraty przez kierowc´ panowania nad pojazdem. 2. POKR¢T¸O REGULACJI WYSOKOÂCI PODUSZKI SIEDZENIA Obróciç pokr´t∏o w prawo lub w lewo. próbujàc przesunàç go do przodu i do ty∏u. • Po ustawieniu po∏o˝enia fotela nale˝y sprawdziç.SIEDZENIA. –Regulacja przednich foteli 1. powodujàc nag∏e przesuni´cie fotela. • Po ustawieniu oparcia fotela nale˝y oprzeç si´ na nim ca∏ym ci´˝arem. a nast´pnie lekkim naciskiem cia∏a przesunàç fotel w ˝àdane po∏o˝enie i puÊciç dêwigni´.

• Po wyregulowaniu pochylenia oparcia nale˝y je nacisnàç plecami w celu sprawdzenia.56 SIEDZENIA. PASY BEZPIECZE¡STWA. • W celu ograniczenia ryzyka wysuni´cia si´ spod pasa w momencie zderzenia. gdy kierowca oraz pasa˝er siedzà w fotelach wyprostowani i dobrze oparci. czy zosta∏o dobrze zablokowane. aby pas zwinà∏ si´. nale˝y unikaç zbytniego odchylania oparcia do ty∏u. OSTRZE˚ENIE Ârodkowy pas bezpieczeƒstwa mo˝na od∏àczaç tylko w wy˝ej opisanej sytuacji. KIEROWNICA I LUSTERKA Sk∏adane siedzenie tylne (sedan) OSTRZE˚ENIE • Nie nale˝y dokonywaç regulacji podczas jazdy. Pasy bezpieczeƒstwa zapewniajà maksymalnà ochron´ wtedy. . Dlatego wraz ze zwi´kszaniem kàta odchylenia oparcia roÊnie ryzyko odniesienia obra˝eƒ w razie zderzenia czo∏owego. na który b´dzie wywieraç bezpoÊredni nacisk. pas ten nale˝y od∏àczyç. Przy odchylonym do ty∏u oparciu mo˝e nastàpiç przeÊliêni´cie si´ cz´Êci biodrowej pasa na brzuch. (A) ZANIM ZOSTANIE Z¸O˚ONE OPARCIE TYLNEGO SIEDZENIA Je˝eli po z∏o˝eniu lewego oparcia przewo˝ony baga˝ móg∏by uszkodziç taÊm´ Êrodkowego pasa bezpieczeƒstwa na tylnym siedzeniu. W tym celu wsunàç kluczyk w otwór w zaczepie dla sprzàczki nr 1 (z j´zykiem zaczepowym z pojedynczym wci´ciem) i pozwoliç.

Nale˝y sprawdziç. W tym celu w∏o˝yç sprzàczk´ 1 (z j´zykiem zaczepowym z pojedynczym wci´ciem) w zaczep. • Nie wolno wsuwaç w gniazdo zaczepu monet. Po przywróceniu normalnego po∏o˝enia oparcia nale˝y prawid∏owo po∏àczyç Êrodkowy pas bezpieczeƒstwa. W ten sposób przestrzeƒ baga˝owa wyd∏u˝y si´. czy siedzenie ca∏kowicie osiad∏o na swoim miejscu. • Je˝eli pas bezpieczeƒstwa nie dzia∏a prawid∏owo. czy jest ona dobrze zatrzaÊni´ta. pociàgajàc do góry jego brzeg w pobli˝u taÊmy. i po∏o˝yç oparcie do przodu. Rozlegnie si´ odg∏os zatrzaskiwania klamry. czy jest prawid∏owo u∏o˝ony. odpowiednio ustawiajàc znaczniki pozycji. przywracajàc normalne po∏o˝enie poduszki tylnego siedzenia nale˝y: • Sprawdziç. aby by∏ gotowy do u˝ytku. aby nie pomyliç sprzàczek i zaczepów pasa. nale˝y niezw∏ocznie zwróciç si´ do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. . naciskajàc przyciski na jego górnej kraw´dzi. oraz czy sà u∏o˝one na swoich miejscach i gotowe do u˝ytku. (Prawid∏owe dopasowanie sprzàczek i zaczepów opisane jest pod has∏em „Pasy bezpieczeƒstwa–” na stronie 62 tego rozdzia∏u. W razie potrzeby obie cz´Êci oparcia mo˝na sk∏adaç osobno. OSTRZE˚ENIE • Nale˝y uwa˝aç. PASY BEZPIECZE¡STWA. czy pasy bezpieczeƒstwa nie zosta∏y skr´cone lub przyciÊni´te poduszkà siedzenia. Zaniechanie tego mo˝e uniemo˝liwiç prawid∏owe dzia∏anie pasów bezpieczeƒstwa. OSTRZE˚ENIE W celu unikni´cia odniesienia obra˝eƒ w razie gwa∏townego hamowania lub zderzenia. Sprzàczka 1 (z j´zykiem zaczepowym z pojedynczym wci´ciem) mo˝e byç w∏o˝ona jedynie do zaczepu z jasnoszarym przyciskiem zwalniajàcym.SIEDZENIA. spinek i innych przedmiotów. poniewa˝ mo˝e to uniemo˝liwiç prawid∏owe zatrzaskiwanie sprzàczki. si´gajàc a˝ do oparç przednich foteli. • Pas nie mo˝e byç skr´cony ani przyciÊni´ty przez oparcie siedzenia. Uwagi dotyczàce uk∏adania baga˝u podane sà pod has∏em „Zalecenia dotyczàce za∏adunku baga˝u” na stronie 239 w rozdziale 2. KIEROWNICA I LUSTERKA 57 (B) SK¸ADANIE OPARCIA TYLNEGO SIEDZENIA Zwolniç blokady oparcia.) • Po wsuni´ciu sprzàczki nale˝y sprawdziç. • Sprawdziç. Uwolniç z wieszaka.

Sprzàczk´ skrajnego pasa na tylnym siedzeniu wsunàç w otwór pokazany na rysunku. KIEROWNICA I LUSTERKA Sk∏adane siedzenie tylne (hatchback) ZANIM ZOSTANIE Z¸O˚ONE OPARCIE TYLNEGO SIEDZENIA 1. 2. UWAGA Przed z∏o˝eniem oparcia siedzenia. Zabezpieczy to pasy przed przyciÊni´ciem przy sk∏adaniu oparcia. aby nie przycisnàç pasa przy podnoszeniu oparcia do po∏o˝enia pionowego. Ponadto. Zaczepy tylnych pasów bezpieczeƒstwa umieÊciç w kieszeniach oparcia. jak pokazano na rysunku. PASY BEZPIECZE¡STWA.58 SIEDZENIA. OSTRZE˚ENIE Przed u˝yciem pas bezpieczeƒstwa nale˝y uwolniç z wieszaka lub wyjàç sprzàczk´ z otworu. pasy bezpieczeƒstwa nale˝y odpowiednio zabezpieczyç przez schowanie ich zaczepów. nale˝y zwróciç uwag´. W ten sposób cz´Êç ramieniowa pasa bezpieczeƒstwa jest zabezpieczona przed uszkodzeniem. .

pociàgajàc obie taÊmy do góry i do przodu. W razie potrzeby obie cz´Êci oparcia mo˝na sk∏adaç osobno. PodnieÊç poduszki siedzenia. . KIEROWNICA I LUSTERKA 59 2. SK¸ADANIE TYLNEGO SIEDZENIA 1. si´gajàc a˝ do oparç przednich foteli. Wyjàç skrajne zag∏ówki i umieÊciç je w sposób pokazany na rysunku. W ten sposób po z∏o˝eniu tylnych siedzeƒ przestrzeƒ baga˝owa wyd∏u˝y si´. Uwagi dotyczàce uk∏adania baga˝u podane sà pod has∏em „Zalecenia dotyczàce za∏adunku baga˝u” na stronie 239 w rozdziale 2. PASY BEZPIECZE¡STWA.SIEDZENIA.

je˝eli znajduje si´ blisko g∏owy. przywracajàc normalne po∏o˝enie tylnego siedzenia nale˝y: • Sprawdziç. jednoczeÊnie wciskajàc przycisk zwalniajàcy blokad´. oraz czy sà u∏o˝one na swoich miejscach i gotowe do u˝ytku. PASY BEZPIECZE¡STWA. nale˝y wyciàgnàç zag∏ówek do pozycji zablokowania. czy oparcie i siedzisko sà bezpiecznie zablokowane. . W celu unikni´cia odniesienia obra˝eƒ w razie gwa∏townego hamowania lub zderzenia. naciskajàc górnà kraw´dê oparcia w przód i w ty∏ oraz pociàgajàc za kraw´dê siedziska w pobli˝u taÊm. • Sprawdziç. Z siedzeƒ mo˝na korzystaç tylko wtedy. Tylny Przed jazdà nale˝y dla w∏asnego bezpieczeƒstwa i wygody wyregulowaç po∏o˝enie zag∏ówków.60 SIEDZENIA. W przeciwnym razie pasy bezpieczeƒstwa mogà nie funkcjonowaç prawid∏owo. Nale˝y pami´taç o w∏o˝eniu z powrotem zag∏ówków. Podnoszenie: Pociàgnàç zag∏ówek do góry. gdy sà ustawione w normalnej pozycji. Zag∏ówek najlepiej spe∏nia swojà funkcj´. naciskajàc przyciski na jego górnej kraw´dzi. Z tego powodu nie zaleca si´ stosowania dodatkowych poduszek na oparciach siedzeƒ. i po∏o˝yç oparcie do przodu. Zwolniç blokady oparcia. Ârodkowy zag∏ówek na tylnym siedzeniu – Gdy Êrodkowe miejsce tylnego siedzenia zajmuje pasa˝er. Opuszczanie: Nacisnàç w dó∏. KIEROWNICA I LUSTERKA Zag∏ówki Przedni 3. czy pasy bezpieczeƒstwa nie zosta∏y skr´cone lub przyciÊni´te poduszkà oparcia lub siedziska. OSTRZE˚ENIE Nie nale˝y zezwalaç pasa˝erom na siadanie na z∏o˝onych siedzeniach lub jazd´ w baga˝niku.

• Nie nale˝y jeêdziç samochodem z wyj´tymi zag∏ówkami. Wy∏àcznik zap∏onu podczas tych operacji musi byç w po∏o˝eniu „ON”. Szczególnà ostro˝noÊç nale˝y zachowaç wobec: • Niemowlàt i ma∏ych dzieci. Aby wy∏àczyç podgrzewanie nale˝y ponownie nacisnàç przycisk. Êrodki przeciw przezi´bieniu itp.) W celu unikni´cia przegrzania siedzenia. czy jest on prawid∏owo zablokowany. KIEROWNICA I LUSTERKA 61 Podgrzewanie siedzeƒ OSTRZE˚ENIE • Zag∏ówek nale˝y tak ustawiç. . osób starszych. poduszkà lub innymi izolujàcymi przedmiotami. W celu w∏àczenia podgrzewania przednich siedzeƒ nale˝y nacisnàç przycisk („L” w celu w∏àczenia podgrzewania siedzenia kierowcy lub „R” w celu w∏àczenia podgrzewania siedzenia pasa˝era). PASY BEZPIECZE¡STWA. chorych lub inwalidów oraz osób chorych psychicznie. poniewa˝ przy niskich temperaturach otoczenia mo˝e dojÊç do miejscowego przegrzania lub oparzeƒ (mo˝e pojawiç si´ rumieƒ lub p´cherze oparzelinowe). Po w∏àczeniu podgrzewania zapala si´ lampka kontrolna. nie nale˝y w∏àczaç jego podgrzewania. • Po wyregulowaniu po∏o˝enia zag∏ówka nale˝y upewniç si´. • Osób o wra˝liwej i delikatnej skórze • Osób w stanie wyczerpania • Osób pod wp∏ywem alkoholu lub lekarstw o dzia∏aniu nasennym (proszki nasenne. aby jego górna kraw´dê znajdowa∏a si´ na wysokoÊci górnej cz´Êci uszu.SIEDZENIA. OSTRZE˚ENIE Podczas korzystania z podgrzewania siedzeƒ nale˝y zachowaç ostro˝noÊç. gdy siedzenie jest przykryte kocem.

˝e dziecko jest znacznie bezpieczniejsze jadàc z zapi´tymi pasami na tylnym siedzeniu ni˝ na siedzeniu przednim. Osoby ranne. Szczegó∏owe zalecenia podane sà pod has∏em „Fotelik dzieci´cy–” na stronie 98. Pas biodrowy powinien byç zapinany mo˝liwie nisko na biodrach. gwoêdzi itp. Zaniechanie zapi´cia pasów zwi´ksza w razie wypadku ryzyko odniesienia obra˝eƒ oraz ich powag´. powinno siedzieç na tylnym siedzeniu i byç zabezpieczone pasami. Zaleca si´ zapinanie pasów bezpieczeƒstwa. Nie nale˝y pozwalaç. Zaleca si´ zapinanie pasów bezpieczeƒstwa. Mogà one uszkodziç instalacj´ grzewczà oraz powierzchni´ siedzenia. • W celu unikni´cia roz∏adowania akumulatora. zarówno na przednim. Toyota stanowczo zaleca. aby kierowca i pasa˝erowie mieli zawsze zapi´te pasy bezpieczeƒstwa. Zastosowane w tym samochodzie pasy bezpieczeƒstwa przeznaczone sà dla osób o wzroÊcie odpowiadajàcym osobie doros∏ej. Statystyki dowodzà. a nie w talii. by dziecko stawa∏o lub kl´ka∏o. aby samodzielnie siedzieç z prawid∏owo zapi´tymi pasami bezpieczeƒstwa. Dzieci. Kobiety ci´˝arne. spirytusu itp. w zale˝noÊci od rodzaju obra˝eƒ. Toyota zaleca stosowanie fotelików spe∏niajàcych europejskà norm´ bezpieczeƒstwa ECE Nr 44. PASY BEZPIECZE¡STWA. Je˝eli dziecko jest zbyt du˝e by siedzieç w specjalnym foteliku. . jadàce na przednim siedzeniu dziecko z nie zapi´tymi pasami mo˝e doznaç powa˝nych urazów. Nale˝y jednak zasi´gnàç porady lekarza odnoÊnie specjalnych zaleceƒ. Dziecku nie zabezpieczonemu pasami gro˝à powa˝ne obra˝enia w razie nag∏ego hamowania lub zderzenia.) ani k∏aÊç na nim nierównomiernie obcià˝onych przedmiotów. Je˝eli dziecko musi siedzieç na przednim siedzeniu. dobranych odpowiednio do budowy cia∏a i ci´˝aru dziecka. • Do czyszczenia siedzeƒ nie nale˝y u˝ywaç substancji organicznych (rozpuszczalników do farb. gdy silnik pracuje. podgrzewanie siedzeƒ nale˝y w∏àczaç tylko. Taka jazda nie jest bezpieczna.62 SIEDZENIA. jak i na tylnym siedzeniu. Nie nale˝y równie˝ braç dziecka na kolana.). W razie wypadku. powinno mieç prawid∏owo zapi´te pasy bezpieczeƒstwa. KIEROWNICA I LUSTERKA Pasy bezpieczeƒstwa– –Zalecenia dotyczàce pasów bezpieczeƒstwa UWAGA • Nie nale˝y wbijaç w siedzenie ostrych przedmiotów (igie∏. zaleca si´ stosowanie specjalnych fotelików. Jednak szczegó∏owych wskazówek. a nawet ponieÊç Êmierç w wyniku uderzenia gwa∏townie nape∏niajàcà si´ poduszkà powietrznà. benzyny. udzieli lekarz. Dopóki dziecko nie b´dzie wystarczajàco du˝e.

W przeciwnym razie b´dà znacznie bardziej nara˝one na powa˝ne uszkodzenia cia∏a w przypadku gwa∏townego hamowania lub zderzenia. • Pasy powinny byç utrzymywane czyste i suche. Nie wolno rozmontowywaç ani przerabiaç pasów. PASY BEZPIECZE¡STWA. nale˝y przestrzegaç nast´pujàcych zaleceƒ: • Ka˝dy komplet pasów przeznaczony jest tylko dla jednej osoby. Nie dopuszczaç do przyci´cia pasów przez fotele lub drzwi. Uszkodzone cz´Êci nale˝y wymieniç. wystrz´pieƒ i czy cz´Êci mechaniczne nie poluzowa∏y si´. KIEROWNICA I LUSTERKA 63 Je˝eli w danym kraju obowiàzujà specjalne przepisy dotyczàce pasów bezpieczeƒstwa. w sprawach zwiàzanych z ich wymianà lub monta˝em nale˝y konsultowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. Pasy bezpieczeƒstwa zapewniajà maksimum ochrony. Niedopuszczalne jest zapinanie jednym pasem wi´cej ni˝ jednej osoby. które mogà powa˝nie os∏abiç w∏ókna taÊm (patrz „Czyszczenie wn´trza” na stronie 285 w rozdziale 5). gdy oparcie znajduje si´ w pozycji pionowej (patrz wskazówki dotyczàce regulacji foteli). Nie wolno stosowaç Êrodków wybielajàcych. . • Nale˝y unikaç zbyt du˝ego odchylania oparç foteli. nawet gdy sà to dzieci. U˝ywajàc pasów bezpieczeƒstwa. • Pas u˝ywany w wypadku drogowym nale˝y w ca∏ym komplecie wymieniç (∏àcznie ze Êrubami). nawet gdy ˝adne uszkodzenia nie sà widoczne. barwiàcych ani Êcierajàcych. • Nale˝y uwa˝aç.SIEDZENIA. • Zaleca si´ okresowe sprawdzanie stanu pasów – czy taÊmy nie majà przeci´ç. by nie zniszczyç taÊm pasów oraz ich cz´Êci mechanicznych. OSTRZE˚ENIE Osoby jadàce samochodem powinny zawsze mieç prawid∏owo zapi´te pasy bezpieczeƒstwa. Do ich czyszczenia u˝ywaç roztworów ∏agodnych Êrodków pioràcych lub ciep∏ej wody.

Dopóki pas nie zostanie naprawiony. Wyregulowaç odpowiednio siedzenie (dotyczy tylko przednich foteli) i usiàÊç w nim prosto. Zablokowanie mo˝e równie˝ nastàpiç przy zbyt szybkim wychyleniu si´ do przodu. .64 SIEDZENIA. Przy powolnym pochylaniu si´ do przodu pas odpowiednio wyd∏u˝a si´. ˝e sprz´gni´cie jest prawid∏owe i pas nie zosta∏ skr´cony. • Nie wolno wk∏adaç w otwór zaczepu monet. poniewa˝ nie daje ono dostatecznej ochrony ani doros∏emu ani dziecku. nie nale˝y siadaç na tym siedzeniu. zapewniajàc swobod´ ruchów. W celu zapi´cia pasa nale˝y go wyciàgnàç i wsunàç sprzàczk´ w odpowiedni zaczep. W momencie gwa∏townego hamowania lub zderzenia mechanizm zwijajàcy zablokuje wysuw pasa. które mogà uniemo˝liwiç prawid∏owe zatrzaÊni´cie sprzàczki. spinek ani innych przedmiotów. nale˝y go silnie pociàgnàç i puÊciç swobodnie. wygodnie si´ opierajàc. D∏ugoÊç pasa automatycznie dopasuje si´ do sylwetki jadàcego i po∏o˝enia fotela. Nast´pnie pas mo˝na wyciàgnàç z mechanizmu zwijajàcego. • W przypadku zauwa˝enia jakichkolwiek nieprawid∏owoÊci funkcjonowania pasa bezpieczeƒstwa. Ca∏kowicie wyciàgni´ty a nast´pnie zwolniony. KIEROWNICA I LUSTERKA –Pasy bezpieczeƒstwa OSTRZE˚ENIE • Po wsuni´ciu sprzàczki do zaczepu nale˝y upewniç si´. nawet powoli. W celu przywrócenia normalnego funkcjonowania pasa nale˝y go ca∏kowicie zwinàç i ponownie wyciàgnàç. PASY BEZPIECZE¡STWA. Dzi´ki temu mo˝e on bezpiecznie przytrzymywaç fotelik dzieci´cy (szczegó∏owo zosta∏o to opisane pod has∏em „Fotelik dzieci´cy–” na stronie 98 w tym rozdziale). Gdy pas nie daje si´ wyd∏u˝yç. nale˝y niezw∏ocznie skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. pas na tylnym siedzeniu zostaje zablokowany i ju˝ nie daje si´ wyd∏u˝aç. W momencie zatrzaskiwania rozlegnie si´ charakterystyczny odg∏os.

Obni˝anie: Wcisnàç przycisk zwalniajàcy blokad´ i przesunàç kotw´ w dó∏. czy mocowanie zosta∏o dobrze zablokowane. OSTRZE˚ENIE • Wysokie umieszczenie cz´Êci biodrowej pasa i luz w jego cz´Êci ramieniowej zwi´ksza ryzyko odniesienia obra˝eƒ. Dopasowaç do cia∏a cz´Êç biodrowà i ramieniowà pasa. OSTRZE˚ENIE Cz´Êç ramieniowa pasa musi przebiegaç przez Êrodek barku. Inne u∏o˝enie pasa nie zapewnia pe∏nego dzia∏ania ochronnego w razie wypadku i zwi´ksza ryzyko odniesienia obra˝eƒ. ale nie mo˝e te˝ spadaç z ramienia. Pas nie mo˝e dotykaç szyi. pociàgajàc cz´Êç ramieniowà do góry. gdy˝ w chwili zderzenia mo˝e nastàpiç wysuni´cie si´ spod pasa.SIEDZENIA. Podwy˝szanie: Przesunàç kotw´ w gór´. Cz´Êç biodrowa pasa powinna przebiegaç mo˝liwie najni˝ej na biodrach. PASY BEZPIECZE¡STWA. a nast´pnie zlikwidowaç luz. KIEROWNICA I LUSTERKA 65 Âciàgnàç luz Zbyt wysoko U∏o˝yç mo˝liwie najni˝ej na biodrach Pasy bezpieczeƒstwa z regulowanym górnym punktem mocowania – Dopasowaç wysokoÊç mocowania cz´Êci ramieniowej pasa do wzrostu jadàcego. Cz´Êç biodrowà pasa nale˝y u∏o˝yç mo˝liwie najni˝ej na biodrach – nie w talii. • Ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa nie nale˝y przek∏adaç cz´Êci ramieniowej pasa pod rami´. Po zakoƒczeniu regulacji nale˝y sprawdziç. .

by si´ nie skr´ca∏. Zaczep nr 1 mo˝e byç zwalniany jedynie w sytuacji. OSTRZE˚ENIE Nie wypinaç sprzàczki z zaczepu z jasnoszarym przyciskiem zwalniajàcym. umo˝liwiajàc jego samoczynne zwini´cie si´. KIEROWNICA I LUSTERKA W celu odpi´cia pasa nale˝y nacisnàç przycisk zwalniajàcy sprzàczk´ i puÊciç pas. . czy nie jest skr´cony lub splàtany. W∏aÊciwe funkcjonowanie uwarunkowane jest prawid∏owym u∏o˝eniem i pewnym zatrzaÊni´ciem odpowiednich zaczepów. gdy sk∏adane jest lewe oparcie tylnego siedzenia i istnieje ryzyko uszkodzenia taÊmy pasa przez przewo˝ony baga˝. Je˝eli pas zacina si´ przy zwijaniu.66 SIEDZENIA. Aby Êrodkowy pas bezpieczeƒstwa by∏ gotowy do u˝ytku. Nast´pnie przy zwijaniu pilnowaç. jego zaczep nr 1 (jasnoszary) musi byç dobrze sprz´gni´ty z sprzàczkà. PAS BEZPIECZE¡STWA DLA ÂRODKOWEGO SIEDZENIA Z TY¸U (sedan) Pas bezpieczeƒstwa dla Êrodkowego siedzenia z ty∏u jest 3-punktowy. Sposób prawid∏owego ∏àczenia Êrodkowego pasa bezpieczeƒstwa opisany jest pod has∏em „Sk∏adane siedzenie tylne (sedan)” na stronie 56 w tym rozdziale. z dwoma zaczepami. nale˝y go wyciàgnàç i sprawdziç. PASY BEZPIECZE¡STWA. W przeciwnym wypadku pasy mogà dzia∏aç nieprawid∏owo – patrz informacje w nast´pnych kolumnach.

Dwa komplety zaczepów Êrodkowego pasa na tylnym siedzeniu Oba zaczepy Êrodkowego pasa ró˝nià si´ kszta∏tem j´zyka zaczepowego.SIEDZENIA. PASY BEZPIECZE¡STWA. Nieprawid∏owe dopasowanie sprzàczek i zaczepów grozi w razie wypadku odniesieniem powa˝nych obra˝eƒ. co zapobiega nieprawid∏owemu po∏àczeniu. Przy wk∏adaniu sprzàczki z pojedynczym wci´ciem do zaczepu nr 1 nale˝y jà ustawiç zgodnie ze znakami na sprzàczce i zaczepie. Zaczep nr 2 – Dostosowany do j´zyka zaczepowego z zaokràglonym koƒcem. . Zaczep nr 1 – Dostosowany do j´zyka zaczepowego z pojedynczym wci´ciem. KIEROWNICA I LUSTERKA 67 OSTRZE˚ENIE Oba zaczepy pasów bezpieczeƒstwa muszà byç prawid∏owo u∏o˝one i dobrze zatrzaÊni´te.

Zapi´cie tylko cz´Êci ramieniowej lub tylko cz´Êci biodrowej mo˝e byç przyczynà powa˝nych obra˝eƒ w przypadku gwa∏townego hamowania lub zderzenia. Nie u˝ywane zaczepy Êrodkowego pasa na tylnym siedzeniu mogà zostaç schowane. PASY BEZPIECZE¡STWA. KIEROWNICA I LUSTERKA –Chowanie zaczepów Êrodkowego pasa na tylnym siedzeniu (hatchback) OSTRZE˚ENIE Nie wolno u˝ywaç Êrodkowego pasa bezpieczeƒstwa na tylnym siedzeniu gdy jedna ze sprzàczek nie jest zatrzaÊni´ta.68 SIEDZENIA. Schowanie zaczepów pasa konieczne jest przy sk∏adaniu tylnego siedzenia (patrz „Sk∏adane siedzenie tylne (hatchback)” na stronie 58 w tym rozdziale). .

SIEDZENIA. czujnik zapi´cia pasów bezpieczeƒstwa kierowcy. nape∏niacze poduszek powietrznych. Po oko∏o 6 sekundach lampka gaÊnie. Potwierdza to prawid∏owy stan napinaczy pasów bezpieczeƒstwa dla przednich siedzeƒ. czujniki bocznych poduszek powietrznych z kurtynami powietrznymi. napinacze przednich pasów bezpieczeƒstwa. przedni pas bezpieczeƒstwa jest natychmiast Êciàgany przez mechanizm zwijajàcy. gdy na przednim siedzeniu pasa˝era nikt nie siedzi. lampk´ sygnalizacyjnà od∏àczenia poduszki powietrznej „AIRBAG OFF”. czujniki bocznych poduszek powietrznych. lampk´ ostrzegawczà. czujniki kurtyn powietrznych. przednie czujniki poduszek powietrznych. przewody po∏àczeniowe i zasilanie elektryczne. aby dok∏adniej chroniç jadàcego przed skutkami wypadku. . (Szczegó∏owe informacje podane sà pod has∏em „Lampki kontrolne i ostrzegawcze oraz sygnalizator akustyczny” na stronie 146 w rozdziale 1–5). Uk∏ad zwiàzany z lampkà ostrzegawczà kontroluje zespó∏ czujnika poduszek. KIEROWNICA I LUSTERKA 69 –Napinacze przednich pasów bezpieczeƒstwa Pasy bezpieczeƒstwa kierowcy i pasa˝era na przednim siedzeniu wyposa˝one sà w napinacze. czujnik pozycji fotela kierowcy. PASY BEZPIECZE¡STWA. Gdy czujnik uk∏adu poduszek powietrznych zarejestruje wstrzàs od silnego zderzenia czo∏owego. Przy pewnych pr´dkoÊciach oraz kàtach zderzenia napinacze pasów bezpieczeƒstwa oraz poduszki powietrzne mogà nie zadzia∏aç razem. przycisk r´cznego od∏àczania poduszki powietrznej. Napinacze zostajà uruchomione nawet w przypadku. które uruchamiane sà w przypadku silnego zderzenia czo∏owego. Po obróceniu kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu do po∏o˝enia „ACC” lub „ON” zapala si´ lampka pokazana na rysunku.

uderzaç ani dokonywaç ˝adnych przeróbek napinaczy przednich pasów bezpieczeƒstwa. Po uruchomieniu napinacza mechanizm zwijajàcy pasa bezpieczeƒstwa pozostaje zablokowany. Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej 3. W przypadku jakichkolwiek zmian lub modyfikacji nale˝y skonsultowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. PASY BEZPIECZE¡STWA. 1. Zespó∏ czujnika uk∏adu poduszki powietrznej Napinacz pasa bezpieczeƒstwa kontrolowany jest przez zespó∏ czujnika uk∏adu poduszki powietrznej. p∏uga Ênie˝nego. KIEROWNICA I LUSTERKA OSTRZE˚ENIE Nie wolno demontowaç.). Przednie czujniki poduszek powietrznych 2. ich najbli˝szego otoczenia oraz przewodów elektrycznych. Tego typu przeróbki mogà w pewnych przypadkach zak∏óciç prawid∏owe dzia∏anie napinaczy pasów bezpieczeƒstwa. • Montowanie urzàdzeƒ elektronicznych. wciàgarki lub innego osprz´tu • Naprawy przednich b∏otników. odtwarzacza kasetowego czy odtwarzacza p∏yt kompaktowych • Naprawy mechanizmów zwijajàcych przednich pasów bezpieczeƒstwa lub pobliskich zespo∏ów • Przeróbki zawieszenia samochodu • Modyfikacje konstrukcji przodu pojazdu • Mocowanie dodatkowych os∏on przodu samochodu (belki ochronnej. zagra˝ajàc bezpieczeƒstwu jadàcych. Zespó∏ napinacza pasa bezpieczeƒstwa 4. . których rozmieszczenie pokazuje rysunek. Grozi to niespodziewanym uruchomieniem napinacza lub zablokowaniem jego dzia∏ania.70 SIEDZENIA. Dym ten jest nieszkodliwy dla zdrowia i nie jest objawem po˝aru. UWAGA Ni˝ej wymienionych prac nie nale˝y przeprowadzaç bez konsultacji z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. W sk∏ad zespo∏u czujnika wchodzi czujnik zabezpieczajàcy oraz w∏aÊciwy czujnik sterujàcy poduszkà powietrznà. kraty itp. przodu nadwozia oraz konsoli Êrodkowej lub w okolicy tych miejsc. w rodzaju radiowych urzàdzeƒ nadawczoodbiorczych. Pracy napinacza pasa bezpieczeƒstwa towarzyszy charakterystyczny odg∏os oraz mo˝e wydzieliç si´ niewielka obj´toÊç dymu. Poni˝ej wymienione zosta∏y g∏ówne elementy uk∏adu napinaczy pasów bezpieczeƒstwa. Niezastosowanie si´ do powy˝szych zaleceƒ grozi odniesieniem powa˝nych obra˝eƒ.

p´kni´ty lub w inny sposób uszkodzony. który nie spowodowa∏ uruchomienia napinaczy pasów bezpieczeƒstwa. • Lampka zapala si´ lub b∏yska w czasie jazdy. W nast´pujàcych sytuacjach nale˝y niezw∏ocznie skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem: • Przód lub boki samochodu (obszar zacieniony na rysunku) uleg∏y uszkodzeniu w wypadku. . • Lampka nie zapala si´ po obróceniu kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu do pozycji „ON”. KIEROWNICA I LUSTERKA 71 Elementem uk∏adu elektrycznego napinaczy przednich pasów bezpieczeƒstwa jest lampka kontrolna. Wystàpienie jednego z ni˝ej opisanych objawów sygnalizuje awari´ poduszek powietrznych lub napinaczy pasów. informujàca kierowc´ o ewentualnych usterkach. zapala si´ na d∏u˝ej ni˝ 6 sekund lub b∏yska. PASY BEZPIECZE¡STWA. • Zespó∏ napinacza pasa bezpieczeƒstwa lub jego otoczenie jest zadrapany.SIEDZENIA. W takiej sytuacji nale˝y niezw∏ocznie oddaç samochód do sprawdzenia do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. • Przedni pas bezpieczeƒstwa nie zwija si´ samoczynnie lub nie mo˝na go wyciàgnàç z powodu uszkodzenia lub zadzia∏ania napinacza.

gdy na przednim siedzeniu nikt nie jedzie.72 SIEDZENIA. dajà kierowcy i pasa˝erowi na przednim siedzeniu dodatkowà ochron´ na wypadek kolizji. przy zachowaniu pe∏nej kontroli nad samochodem. • Pasa˝er na przednim siedzeniu siedzia∏ mo˝liwie najdalej od deski rozdzielczej. Nape∏niona poduszka chroni g∏ow´ i klatk´ piersiowà kierowcy oraz pasa˝era przed bezpoÊrednim uderzeniem w ko∏o kierownicy lub desk´ rozdzielczà. Pas bezpieczeƒstwa musi byç prawid∏owo zapi´ty. KIEROWNICA I LUSTERKA Poduszki powietrzne kierowcy i pasa˝era na przednim siedzeniu OSTRZE˚ENIE Kierowca lub pasa˝er na przednim siedzeniu. • Wszyscy jadàcy samochodem mieli prawid∏owo zapi´te pasy bezpieczeƒstwa. jakie stanowià pasy bezpieczeƒstwa. aby: • Kierowca zajmowa∏ pozycj´ mo˝liwie najdalej od ko∏a kierownicy. siedzàc zbyt blisko kierownicy lub deski rozdzielczej mogà ponieÊç Êmierç lub odnieÊç powa˝ne obra˝enia w wyniku odpalenia poduszki powietrznej. . W przypadku silnego zderzenia czo∏owego poduszki powietrzne wraz z pasami bezpieczeƒstwa chronià jadàcych. Poduszki powietrzne SRS (Supplemental Restraint System – uzupe∏niajàcy system bezpieczeƒstwa biernego). w po∏àczeniu z podstawowym zabezpieczeniem. PASY BEZPIECZE¡STWA. Poduszka pasa˝era jest nape∏niana nawet w przypadku. zmniejszajàc zakres odnoszonych obra˝eƒ. Toyota stanowczo zaleca.

zaparkowany samochód lub s∏upek drogowy) lub gdy w czasie wypadku dojdzie do „wjechania” przodu samochodu pod przeszkod´ (np. . Uk∏ad poduszek powietrznych jest uaktywniany w przypadku silnego uderzenia w przód samochodu z kierunków mieszczàcych si´ wewnàtrz zacienionego obszaru. przewody po∏àczeniowe i zasilanie elektryczne. pr´dkoÊç progowa b´dzie znacznie wy˝sza. Poduszki powietrzne zostanà nape∏nione. Gdy si∏a uderzenia b´dzie mniejsza od wartoÊci progowej. Dla w∏asnego bezpieczeƒstwa wszyscy jadàcy powinni mieç zapi´te pasy. (Szczegó∏owe informacje podane sà pod has∏em „Lampki kontrolne i ostrzegawcze oraz sygnalizator akustyczny” na stronie 146 w rozdziale 1–5). na tablicy przyrzàdów zapala si´ pokazana na rysunku lampka kontrolna. napinacze pasów bezpieczeƒstwa oraz poduszki powietrzne mogà nie zadzia∏aç razem. Sygnalizuje to prawid∏owe funkcjonowanie uk∏adu poduszek powietrznych. W pewnych przypadkach zderzeƒ. przednie czujniki poduszek powietrznych.SIEDZENIA. napinacze przednich pasów bezpieczeƒstwa. który mo˝e si´ przesuwaç lub odkszta∏caç (jak np. pod podwozie samochodu ci´˝arowego). czujniki bocznych poduszek powietrznych z kurtynami powietrznymi. odniesionà do wstrzàsu odpowiadajàcego uderzeniu czo∏owemu w nieruchomà i nieodkszta∏calnà przeszkod´ przy pr´dkoÊci oko∏o 30 km/h. Po up∏ywie oko∏o 6 sekund lampka gaÊnie. poduszki powietrzne mogà nie zostaç odpalone. gdy si∏a uderzenia przekroczy okreÊlonà wartoÊç progowà. mieszczàcych si´ w dolnej granicy detekcji czujnika i aktywacji uk∏adu poduszek powietrznych. Uk∏ad zwiàzany z lampkà ostrzegawczà kontroluje zespó∏ czujnika poduszek. lampk´ ostrzegawczà. lampk´ sygnalizacyjnà od∏àczenia poduszki powietrznej „AIRBAG OFF”. PASY BEZPIECZE¡STWA. przycisk r´cznego od∏àczania poduszki powietrznej. czujniki bocznych poduszek powietrznych. Jednak gdy samochód uderzy w obiekt. nape∏niacze poduszek powietrznych. czujniki kurtyn powietrznych. czujnik zapi´cia pasów bezpieczeƒstwa kierowcy. ograniczonego strza∏kami na powy˝szym rysunku. czujnik pozycji fotela kierowcy. KIEROWNICA I LUSTERKA 73 Po obróceniu kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu w po∏o˝enie „ON”.

Odpalenie poduszek powietrznych mo˝e nastàpiç w przypadku silnego uderzenia w spód pojazdu. przewrócenia pojazdu lub w przypadku zderzenia czo∏owego przy ma∏ej pr´dkoÊci jazdy. brzeg przejechanie przez chodnika lub innà g∏´bokà wyrw´ twardà przeszkod´ Uderzenie z boku Przewrócenie na dach Twarde uderzenie podwozia w pod∏o˝e Poduszki powietrzne nie zadzia∏ajà w sytuacji uderzenia z boku lub z ty∏u. Wybrane przyk∏ady pokazuje rysunek. PASY BEZPIECZE¡STWA.74 SIEDZENIA. KIEROWNICA I LUSTERKA Uderzenie z ty∏u Uderzenie Wpadni´cie lub w kraw´˝nik. .

wszelkie pozosta∏oÊci na skórze nale˝y jak najszybciej zmyç. Czujnik pozycji fotela kierowcy 8. dlatego musi nast´powaç ze znacznà si∏à. deska rozdzielcza) mogà pozostaç goràce przez kilkanaÊcie minut. otarcia naskórka lub urazy. KIEROWNICA I LUSTERKA 75 W momencie silnego zderzenia czo∏owego czujniki rejestrujà opóênienie i uk∏ad wyzwala nape∏niacze poduszek. Zadaniem uk∏adu jest ograniczanie zakresu powa˝nych obra˝eƒ cia∏a. Cz´Êci sk∏adowe zespo∏u poduszki powietrznej (wk∏adka kierownicy. dzi´ki czemu amortyzujà one przemieszczenie si´ jadàcych w kierunku przodu. Lampka sygnalizacyjna od∏àczenia poduszki powietrznej „AIRBAG OFF” 6. Odpaleniu poduszek powietrznych towarzyszy g∏oÊny ha∏as i wydobywa si´ pewna iloÊç dymu oraz nietoksycznego gazu. Wy∏àcznik poduszki powietrznej pasa˝era 5. Przednie czujniki poduszki powietrznej 2. Sà one niegroêne dla zdrowia i nie sà objawem po˝aru. jednak mogà powodowaç drobne podra˝nienia wra˝liwej skóry. Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej 3.SIEDZENIA. W trakcie zderzenia. Czujnik zapi´cia pasów bezpieczeƒstwa kierowcy 7. G∏ówne elementy uk∏adu poduszek powietrznych oraz ich rozmieszczenie pokazano na rysunku. Poduszki powietrzne mogà zostaç nape∏nione tylko raz. PASY BEZPIECZE¡STWA. w wyniku odkszta∏ceƒ nadwozia mo˝e równie˝ dojÊç do st∏uczenia szyby przedniej. Nape∏nienie poduszek powietrznych trwa u∏amek sekundy. Zespó∏ poduszki powietrznej kierowcy (poduszka powietrzna z nape∏niaczem) Zespó∏ czujnika uk∏adu poduszki powietrznej sk∏ada si´ z czujnika zabezpieczajàcego i czujnika poduszki powietrznej. Aby uniknàç ewentualnych drobnych podra˝nieƒ. . Zespó∏ czujnika uk∏adu poduszki powietrznej 9. 1. Reakcja chemiczna w nape∏niaczach powoduje b∏yskawiczne wype∏nienie poduszek nietoksycznym gazem. Zespó∏ poduszki powietrznej pasa˝era (poduszka powietrzna z nape∏niaczem) 4. mogà jednak wyst´powaç drobne oparzenia. ale same poduszki nie sà goràce. w którym nastàpi∏o odpalenie poduszek powietrznych. W samochodach z poduszkà powietrznà pasa˝era uszkodzenie szyby przedniej mo˝e nastàpiç w wyniku uderzenia nape∏niajàcà si´ poduszkà.

odniesienia powa˝nych obra˝eƒ lub wypadni´cia z samochodu w razie wypadku. Przy gwa∏townym hamowaniu lub w razie zderzenia. aby niemowl´ta i ma∏e dzieci by∏y zawsze umieszczane na tylnym siedzeniu samochodu i w∏aÊciwie zabezpieczane. Si∏a powsta∏a przy gwa∏townym nape∏nianiu poduszki powietrznej. mogà one byç rzucone w przód. mo˝e spowodowaç Êmierç bàdê powa˝ne obra˝enia u dziecka. Wskazówki i zalecenia odnoÊnie pasów bezpieczeƒstwa podane sà pod has∏em „Pasy bezpieczeƒstwa–” na stronie 62 w tym rozdziale. PASY BEZPIECZE¡STWA. kiedy przycisk r´cznego od∏àczania poduszki powietrznej jest w pozycji „ON”.76 SIEDZENIA. Zapi´cie pasów bezpieczeƒstwa ogranicza ryzyko utraty ˝ycia. Osoby siedzàce na siedzeniu obok kierowcy z nie zapi´tymi pasami bezpieczeƒstwa sà szczególnie nara˝one na uszkodzenia cia∏a. Specjalna etykieta na desce rozdzielczej po stronie pasa˝era. poniewa˝ ich nie zapi´cie grozi odniesieniem powa˝nych obra˝eƒ w razie wypadku. które nie mogà jeszcze u˝ywaç pasów bezpieczeƒstwa. KIEROWNICA I LUSTERKA OSTRZE˚ENIE • Poduszka powietrzna stanowi jedynie uzupe∏nienie podstawowego dzia∏ania ochronnego pasów bezpieczeƒstwa kierowcy i pasa˝era na przednim siedzeniu. Niemowl´ta lub ma∏e dzieci. Toyota stanowczo zaleca. podczas wypadku. . Wskazówki dotyczàce zamocowania fotelika dzieci´cego podane sà pod has∏em „Fotelik dzieci´cy–” na stronie 98 w tym rozdziale. kierowca i wszyscy pasa˝erowie samochodu powinni podczas jazdy mieç zapi´te pasy bezpieczeƒstwa. Tylne siedzenie jest dla niemowlàt i ma∏ych dzieci najbezpieczniejsze. • Mocowanie fotelika dzieci´cego przodem w kierunku ty∏u pojazdu: Na przednim siedzeniu nie wolno mocowaç fotelika dzieci´cego ustawionego przodem w kierunku ty∏u pojazdu. Dla zapewnienia maksymalnej ochrony. w specjalnym foteliku dzieci´cym. • Nieprawid∏owo usadowione i/lub zabezpieczone niemowl´ta i ma∏e dzieci mogà ponieÊç Êmierç lub odnieÊç powa˝ne obra˝enia w wyniku odpalenia poduszki powietrznej. przypomina by pod ˝adnym pozorem nie mocowaç na przednim siedzeniu fotelika dzieci´cego ustawionego ty∏em do kierunku jazdy. powinny byç odpowiednio zabezpieczone na tylnym siedzeniu.

W razie wypadku si∏a powsta∏a przy gwa∏townym nape∏nianiu poduszki powietrznej mo˝e spowodowaç Êmierç lub powa˝ne obra˝enia u dziecka. nale˝y wy∏àczyç przednià i bocznà poduszk´ powietrznà tego fotela. . ˝e lampka sygnalizacyjna „AIRBAG OFF” zgas∏a. w pewnych wypadkach. Samochód wyposa˝ony jest w r´czny wy∏àcznik poduszki powietrznej. Prze∏àczenie wy∏àcznika w pozycj´ „OFF” blokuje dzia∏anie tych poduszek. koniecznie nale˝y w∏àczyç dzia∏anie poduszek powietrznych. • Na przednim siedzeniu nie wolno nigdy mocowaç fotelika dzieci´cego ustawionego ty∏em do kierunku jazdy przy w∏àczonych poduszkach powietrznych. Upewniç si´. PASY BEZPIECZE¡STWA. Zapala si´ lampka sygnalizujàca. • Po demonta˝u fotelika dla dziecka z przedniego siedzenia. Prze∏àczenie wy∏àcznika w pozycj´ „ON” umo˝liwia dzia∏anie przedniej i bocznej poduszki powietrznej na przednim fotelu pasa˝era. OSTRZE˚ENIE • Gdy monta˝ fotelika dzieci´cego na przednim siedzeniu jest niezb´dny. KIEROWNICA I LUSTERKA 77 • Wy∏àczenie poduszek powietrznych mo˝e zmniejszyç. ˝e poduszki sà od∏àczone. skutecznoÊç dzia∏ania systemu poduszek powietrznych i zwi´kszyç prawdopodobieƒstwo Êmierci lub powa˝nych obra˝eƒ pasa˝era przedniego fotela. Szczegó∏owe informacje podane sà w „Uk∏ad r´cznego od∏àczania poduszki powietrznej” na stronie 97 w tym rozdziale.SIEDZENIA. aby uniknàç Êmierci lub powa˝nych obra˝eƒ pasa˝era na przednim fotelu w przypadku zderzenia.

• W samochodach wyposa˝onych w boczne poduszki powietrzne nie wolno zezwalaç dziecku na wychylanie si´ przez drzwi lub pochylanie si´ w ich pobli˝u. nawet gdy dziecko siedzi w specjalnym foteliku. . PASY BEZPIECZE¡STWA. Poduszki powietrzne nape∏niajà si´ z du˝à pr´dkoÊcià i si∏à. poniewa˝ w razie odpalenia bocznej poduszki powietrznej. Jest to niebezpieczne. • Podczas jazdy nie nale˝y siadaç na brzegu siedzenia lub pochylaç si´ nad deskà rozdzielczà. poniewa˝ nape∏niajàca si´ z du˝à si∏à poduszka mo˝e stanowiç zagro˝enie dla ˝ycia lub spowodowaç powa˝ne obra˝enia u dziecka. • Wskazówki dotyczàce mocowania fotelika dzieci´cego podane sà pod has∏em „Fotelik dzieci´cy–” na stronie 98 w tym rozdziale. g∏´boko opierajàc si´ i zawsze mieç zapi´te pasy bezpieczeƒstwa. W takim przypadku siedzenie nale˝y ca∏kowicie odsunàç do ty∏u.78 SIEDZENIA. a nawet Êmierç. gdy jest to absolutnie nieuniknione. mogàc spowodowaç powa˝ne urazy. KIEROWNICA I LUSTERKA Odsunàç siedzenie maksymalnie do ty∏u • Mocowanie fotelika dzieci´cego na przednim siedzeniu przodem do kierunku jazdy jest dopuszczalne jedynie w sytuacji. Nale˝y siadaç prosto. si∏a uderzenia mo˝e stanowiç zagro˝enie dla ˝ycia lub spowodowaç powa˝ne obra˝enia cia∏a.

Dziecko nale˝y przewoziç zabezpieczone w foteliku na tylnym siedzeniu. . Nieprzestrzeganie powy˝szych zaleceƒ mo˝e prowadziç do powa˝nych zagro˝eƒ. Poduszka powietrzna nape∏nia si´ z du˝à pr´dkoÊcià i si∏à.SIEDZENIA. KIEROWNICA I LUSTERKA 79 • Nie nale˝y zezwalaç dziecku na wstawanie lub kl´czenie na przednim siedzeniu pasa˝era. Dotyczy to kierownicy. • Nie nale˝y trzymaç dziecka na kolanach lub na r´kach. • Nie nale˝y k∏aÊç ˝adnych przedmiotów na lub przed deskà rozdzielczà. • Nie wolno dokonywaç jakichkolwiek modyfikacji. PASY BEZPIECZE¡STWA. Wskazówki dotyczàce mocowania fotelika dzieci´cego podane sà pod has∏em „Fotelik dzieci´cy–” na stronie 98 w tym rozdziale. otwieraç lub demontowaç ˝adnych elementów lub przewodów elektrycznych w uk∏adzie poduszek powietrznych. mogàc spowodowaç u dziecka powa˝ne obra˝enia. os∏ony kolumny kierowniczej. modu∏u poduszki powietrznej pasa˝era i zespo∏u czujnika centralnego poduszki powietrznej. Podobnie kierowca i siedzàcy obok pasa˝er nie powinni niczego trzymaç w r´kach ani na kolanach. W przypadku jakichkolwiek zmian lub modyfikacji nale˝y skonsultowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. Mog∏oby to spowodowaç nag∏e odpalenie poduszki powietrznej lub zablokowanie pracy uk∏adu i utrat´ jego dzia∏ania zabezpieczajàcego. pokrycia tapicerskiego poduszki pasa˝era. ani na wk∏adce kierownicy kryjàcej poduszk´ powietrznà. Przedmioty takie mogà przeszkodziç przy nape∏nianiu poduszki lub odrzucone przy jej nape∏nianiu mogà stanowiç dodatkowe zagro˝enie.

80 SIEDZENIA. PASY BEZPIECZE¡STWA. • Lampka nie zapala si´ po obróceniu kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu do pozycji „ON”. zapala si´ na d∏u˝ej ni˝ 6 sekund lub b∏yska. Wystàpienie jednego z ni˝ej opisanych objawów sygnalizuje awari´ poduszek powietrznych. W takiej sytuacji nale˝y niezw∏ocznie oddaç samochód do sprawdzenia do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. wciàgarki lub innego osprz´tu • Naprawy przodu samochodu. informujàca kierowc´ o ewentualnych usterkach. p∏uga Ênie˝nego. . • Instalacja radiowych urzàdzeƒ nadawczoodbiorczych. konsoli Êrodkowej.). kolumny kierowniczej. Tego typu przeróbki mogà w pewnych przypadkach zak∏óciç prawid∏owe dzia∏anie poduszek powietrznych. kraty itp. KIEROWNICA I LUSTERKA UWAGA Ni˝ej wymienionych prac nie nale˝y przeprowadzaç bez konsultacji z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. deski rozdzielczej w obr´bie poduszki powietrznej pasa˝era lub w bezpoÊrednim pobli˝u tych miejsc Elementem uk∏adu elektrycznego poduszek powietrznych SRS jest lampka kontrolna. odtwarzaczy kasetowych lub odtwarzaczy p∏yt kompaktowych • Przeróbki zawieszenia samochodu • Modyfikacje konstrukcji przodu pojazdu • Mocowanie dodatkowych os∏on przodu samochodu (belki ochronnej. • Lampka zapala si´ lub b∏yska podczas jazdy.

z plecami zawsze na oparciach foteli. w po∏àczeniu z podstawowym zabezpieczeniem. jakim sà pasy bezpieczeƒstwa. aby kierowca i pasa˝er na przednim siedzeniu: • Mieli zapi´te pasy bezpieczeƒstwa. . dajà kierowcy i pasa˝erowi na przednim siedzeniu dodatkowà ochron´ na wypadek kolizji. zmniejszajàc zakres odnoszonych obra˝eƒ. • Przednia cz´Êç samochodu (strefa zacieniona na rysunku) uleg∏a uszkodzeniu w wypadku drogowym. gdy na tym miejscu nikt nie jedzie.SIEDZENIA. p´kni´ciu lub innemu uszkodzeniu. • Siedzieli wyprostowani. Nale˝y mieç prawid∏owo zapi´te pasy bezpieczeƒstwa. • Pokrycie tapicerskie wk∏adki kierownicy lub modu∏u poduszki powietrznej pasa˝era (zacienione na rysunku) uleg∏o zadrapaniu. • Poduszki powietrzne zosta∏y odpalone. W celu ograniczenia zagro˝enia dla ˝ycia lub zdrowia w wyniku odpalenia poduszki powietrznej. OSTRZE˚ENIE Boczne poduszki powietrzne nape∏niajà si´ ze znacznà si∏à. Boczne poduszki powietrzne SRS (Supplemental Restraint System – uzupe∏niajàcy system bezpieczeƒstwa biernego). jednak nie nastàpi∏o odpalenie poduszek powietrznych. PASY BEZPIECZE¡STWA. KIEROWNICA I LUSTERKA 81 Boczne poduszki powietrzne W poni˝szych sytuacjach nale˝y jak najszybciej skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. g∏ównie klatki piersiowej. Boczna poduszka pasa˝era jest nape∏niana nawet w przypadku. W przypadku silnego zderzenia bocznego boczne poduszki powietrzne wraz z pasami bezpieczeƒstwa chronià jadàcych. Toyota stanowczo zaleca. UWAGA Nie od∏àczaç zacisków akumulatora bez uprzedniego skontaktowania si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem.

czujniki bocznych poduszek powietrznych.82 SIEDZENIA. przewody po∏àczeniowe i zasilanie elektryczne. czujnik pozycji fotela kierowcy. czujniki kurtyn powietrznych. PASY BEZPIECZE¡STWA. . na tablicy przyrzàdów zapala si´ pokazana na rysunku lampka kontrolna. przycisk r´cznego od∏àczania poduszki powietrznej. nape∏niacze poduszek powietrznych. lampk´ sygnalizacyjnà od∏àczenia poduszki powietrznej „AIRBAG OFF”. jak pokazano na rysunku. (Szczegó∏owe informacje podane sà pod has∏em „Lampki kontrolne i ostrzegawcze oraz sygnalizator akustyczny” na stronie 146 w rozdziale 1–5). przednie czujniki poduszek powietrznych. KIEROWNICA I LUSTERKA Po obróceniu kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu w po∏o˝enie „ON”. czujniki bocznych poduszek powietrznych z kurtynami powietrznymi. Boczne poduszki powietrzne zostanà nape∏nione. Boczne poduszki powietrzne mogà nie nape∏niç si´ w przypadku zderzenia bocznego pod pewnym kàtem lub mniej groênego uderzenia w bok samochodu poza kabinà pasa˝erskà. czujnik zapi´cia pasów bezpieczeƒstwa kierowcy. gdy kabina samochodu otrzyma silne uderzenie z boku. napinacze przednich pasów bezpieczeƒstwa. Po up∏ywie oko∏o 6 sekund lampka gaÊnie. Dla w∏asnego bezpieczeƒstwa wszyscy jadàcy powinni mieç prawid∏owo zapi´te pasy. Sygnalizuje to prawid∏owe funkcjonowanie uk∏adu bocznych poduszek powietrznych. Uk∏ad zwiàzany z lampkà ostrzegawczà kontroluje zespó∏ czujnika poduszek. lampk´ ostrzegawczà.

SIEDZENIA. Reakcja chemiczna w nape∏niaczach powoduje b∏yskawiczne nape∏nienie poduszek nietoksycznym gazem. Sà one niegroêne dla zdrowia i nie sà objawem po˝aru. Aby uniknàç ewentualnych drobnych podra˝nieƒ. Czujniki bocznych poduszek powietrznych 6. Zespó∏ czujnika uk∏adu poduszki powietrznej Uk∏ad bocznych poduszek powietrznych kontrolowany jest przez zespó∏ czujnika uk∏adu poduszki powietrznej. Nape∏nianiu poduszek towarzyszy g∏oÊny ha∏as i wydobywa si´ pewna iloÊç dymu oraz nietoksycznego gazu. W przypadku silnego zderzenia bocznego czujnik wyzwala nape∏niacze bocznych poduszek powietrznych. wszelkie pozosta∏oÊci na skórze nale˝y jak najszybciej zmyç. PASY BEZPIECZE¡STWA. jednak mogà powodowaç podra˝nienia wra˝liwej skóry. KIEROWNICA I LUSTERKA 83 Uderzenie z ty∏u Uderzenie z boku Przewrócenie na dach Boczne poduszki powietrzne nie zadzia∏ajà w sytuacji zderzenia od ty∏u samochodu. . Zespó∏ bocznej poduszki powietrznej (poduszka powietrzna i nape∏niacz) 5. które nast´pnie amortyzujà przemieszczenie si´ jadàcych w kierunku poprzecznym. Lampk´ sygnalizacyjnà od∏àczenia poduszki powietrznej „AIRBAG OFF” 4. Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej 2. G∏ówne elementy uk∏adu bocznych poduszek powietrznych oraz ich rozmieszczenie pokazano na rysunku. 1. Zespó∏ czujnika uk∏adu poduszki powietrznej sk∏ada si´ z czujnika zabezpieczajàcego i czujnika poduszki powietrznej. Wy∏àcznik poduszki powietrznej pasa˝era 3. przewrócenia na dach lub zderzenia bocznego przy niezbyt du˝ej pr´dkoÊci.

aby niemowl´ta i ma∏e dzieci by∏y zawsze umieszczane na tylnym siedzeniu samochodu i w∏aÊciwie zabezpieczane. Tylne siedzenie jest dla niemowlàt i ma∏ych dzieci najbezpieczniejsze. OSTRZE˚ENIE • Boczne poduszki powietrzne stanowià jedynie uzupe∏nienie podstawowego dzia∏ania ochronnego pasów bezpieczeƒstwa kierowcy i pasa˝era na przednim siedzeniu. kierowca i wszyscy pasa˝erowie samochodu powinni podczas jazdy mieç zapi´te pasy bezpieczeƒstwa. • Nieprawid∏owo usadowione i/lub zabezpieczone niemowl´ta i ma∏e dzieci mogà ponieÊç Êmierç lub odnieÊç powa˝ne obra˝enia w wyniku odpalenia poduszki powietrznej. . Si∏a powsta∏a przy gwa∏townym nape∏nianiu bocznej poduszki powietrznej mo˝e spowodowaç Êmierç lub powa˝ne obra˝enia u dziecka. mogà one byç rzucone w bok. Wskazówki dotyczàce zamocowania fotelika dzieci´cego podane sà pod has∏em „Fotelik dzieci´cy–” na stronie 98 w tym rozdziale. Zadaniem uk∏adu jest ograniczanie zakresu powa˝nych obra˝eƒ cia∏a. dlatego musi nast´powaç ze znacznà si∏à. w specjalnym foteliku dzieci´cym.84 SIEDZENIA. Zapi´cie pasów bezpieczeƒstwa ogranicza ryzyko utraty ˝ycia. Poduszki powietrzne mogà zostaç nape∏nione tylko raz. PASY BEZPIECZE¡STWA. Toyota stanowczo zaleca. nawet kiedy siedzi zabezpieczone w foteliku. ale same poduszki nie sà goràce. gdzie nast´puje rozwini´cie bocznych poduszek powietrznych. Dla zapewnienia maksymalnej ochrony. odniesienia powa˝nych obra˝eƒ lub wypadni´cia z samochodu w razie wypadku. Osoby siedzàce na siedzeniu obok kierowcy z nie zapi´tymi pasami bezpieczeƒstwa sà szczególnie nara˝one na uszkodzenia cia∏a. Wskazówki i zalecenia odnoÊnie pasów bezpieczeƒstwa podane sà pod has∏em „Pasy bezpieczeƒstwa–” na stronie 62 w tym rozdziale. Przednie fotele mogà pozostaç goràce przez kilkanaÊcie minut. Wskazówki dotyczàce zamocowania fotelika dzieci´cego podane sà pod has∏em „Fotelik dzieci´cy–” na stronie 98 w tym rozdziale. w kierunku nape∏niajàcej si´ bocznej poduszki powietrznej. KIEROWNICA I LUSTERKA Nape∏nienie poduszek powietrznych trwa u∏amek sekundy. powinny byç odpowiednio zabezpieczone na tylnym siedzeniu. • Nie nale˝y pozwalaç dziecku pochylaç g∏ow´ lub jakàkolwiek innà cz´Êç cia∏a w kierunku przednich drzwi lub miejsca. otarcia naskórka lub urazy. które nie mogà jeszcze u˝ywaç pasów bezpieczeƒstwa. Niemowl´ta lub ma∏e dzieci. Przy gwa∏townym hamowaniu lub w razie zderzenia. mogà jednak wyst´powaç drobne oparzenia.

SIEDZENIA, PASY BEZPIECZE¡STWA, KIEROWNICA I LUSTERKA

85

• Podczas jazdy nie nale˝y opieraç si´ o przednie drzwi. Boczna poduszka powietrzna nape∏nia si´ ze znacznà si∏à i pr´dkoÊcià, mogàc spowodowaç powa˝ne obra˝enia lub Êmierç. Szczególnà uwag´ nale˝y zachowaç, gdy w samochodzie przewo˝one sà dzieci. • Nale˝y siedzieç prosto, wygodnie opierajàc si´ i równomiernie rozk∏adajàc obcià˝enie siedzenia. W samochodach wyposa˝onych w boczne poduszki powietrzne nie nale˝y nadmiernie obcià˝aç zewn´trznych kraw´dzi przednich foteli.

• Nie nale˝y mocowaç na drzwiach i w ich pobli˝u uchwytów na kubki i podobnych przedmiotów. Przedmiot taki mo˝e zostaç wyrzucony z du˝à si∏à przez nape∏niajàcà si´ bocznà poduszk´ powietrznà lub spowodowaç jej wadliwe zadzia∏anie, w obu wypadkach stwarzajàc powa˝ne zagro˝enie. Podobnie kierowca i siedzàcy obok pasa˝er nie powinni niczego trzymaç w r´kach ani na kolanach. • Nie nale˝y stosowaç akcesoriów na siedzenia, które zakrywajà miejsce nape∏niania si´ bocznej poduszki powietrznej. Mo˝e to spowodowaç wadliwe zadzia∏anie poduszki, stwarzajàc powa˝ne zagro˝enie. • Nie wolno dokonywaç przeróbek ani demontowaç przednich foteli z bocznymi poduszkami powietrznymi, jak równie˝ ich powierzchni. Jakiekolwiek modyfikacje mogà zablokowaç dzia∏anie uk∏adu lub spowodowaç przypadkowe nape∏nienie bocznej poduszki powietrznej, stwarzajàc powa˝ne zagro˝enie. Nale˝y skonsultowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. Nieprzestrzeganie powy˝szych zaleceƒ mo˝e prowadziç do powa˝nych zagro˝eƒ.

86

SIEDZENIA, PASY BEZPIECZE¡STWA, KIEROWNICA I LUSTERKA

UWAGA Ni˝ej wymienionych prac nie nale˝y przeprowadzaç bez konsultacji z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. Tego typu przeróbki mogà w pewnych przypadkach zak∏óciç prawid∏owe dzia∏anie poduszek powietrznych. • Instalacja radiowych urzàdzeƒ nadawczoodbiorczych, odtwarzaczy kasetowych, odtwarzaczy p∏yt kompaktowych lub napinaczy przednich pasów bezpieczeƒstwa • Przeróbki zawieszenia samochodu • Modyfikacje struktury bocznej kabiny samochodu • Naprawy konsoli lub przednich foteli oraz w bezpoÊrednim pobli˝u tych miejsc Elementem uk∏adu elektrycznego bocznych poduszek powietrznych jest lampka kontrolna, informujàca kierowc´ o ewentualnych usterkach. Wystàpienie jednego z ni˝ej opisanych objawów sygnalizuje awari´ poduszek powietrznych. W takiej sytuacji nale˝y niezw∏ocznie oddaç samochód do sprawdzenia do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu • Lampka nie zapala si´ po obróceniu kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu do pozycji „ON”, zapala si´ na d∏u˝ej ni˝ 6 sekund lub b∏yska. • Lampka zapala si´ lub b∏yska podczas jazdy.

SIEDZENIA, PASY BEZPIECZE¡STWA, KIEROWNICA I LUSTERKA

87

Boczne poduszki i kurtyny powietrzne

W poni˝szych sytuacjach nale˝y jak najszybciej skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. • Boczne poduszki powietrzne zosta∏y odpalone. • Fragment drzwi samochodu (strefa zacieniona na rysunku) uleg∏ uszkodzeniu w wypadku drogowym, jednak nie nastàpi∏o odpalenie bocznych poduszek powietrznych. • Pokrycie tapicerskie foteli (zacienione na rysunku) uleg∏o zadrapaniu, p´kni´ciu lub innemu uszkodzeniu. UWAGA Nie od∏àczaç zacisków akumulatora bez uprzedniego skontaktowania si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem.

Boczne poduszki i kurtyny powietrzne SRS (Supplemental Restraint System – uzupe∏niajàcy system bezpieczeƒstwa biernego), w po∏àczeniu z podstawowym zabezpieczeniem, jakim sà pasy bezpieczeƒstwa, dajà kierowcy i pasa˝erowi na przednim siedzeniu dodatkowà ochron´ na wypadek kolizji. W przypadku silnego zderzenia bocznego boczne poduszki i kurtyny powietrzne wraz z pasami bezpieczeƒstwa chronià jadàcych, zmniejszajàc zakres odnoszonych obra˝eƒ. Boczne poduszki powietrzne SRS pomagajà zmniejszyç obra˝enia g∏ównie klatki piersiowej kierowcy i pasa˝era na przednim siedzeniu. Kurtyny powietrzne pomagajà zmniejszyç obra˝enia g∏ównie g∏owy kierowcy, pasa˝era na przednim siedzeniu i skrajnego pasa˝era na tylnym siedzeniu. Boczna poduszka powietrzna i kurtyna powietrzna pasa˝era jest nape∏niana nawet w przypadku, gdy na przednim czy na tylnym siedzeniu nikt nie siedzi. Kurtyny powietrzne mogà byç nape∏niane nawet wtedy, gdy boczne poduszki powietrzne nie sà nape∏niane. Nale˝y mieç prawid∏owo zapi´te pasy bezpieczeƒstwa.

88

SIEDZENIA, PASY BEZPIECZE¡STWA, KIEROWNICA I LUSTERKA

OSTRZE˚ENIE Boczne poduszki i kurtyny powietrzne nape∏niajà si´ ze znacznà si∏à. W celu ograniczenia zagro˝enia dla ˝ycia lub zdrowia w wyniku ich odpalenia, Toyota stanowczo zaleca, aby kierowca i pasa˝er na przednim siedzeniu oraz pasa˝erowie na tylnych skrajnych siedzeniach: • Mieli zapi´te pasy bezpieczeƒstwa. • Siedzieli wyprostowani, z plecami zawsze na oparciach foteli. Po obróceniu kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu w po∏o˝enie „ON”, na tablicy przyrzàdów zapala si´ pokazana na rysunku lampka kontrolna. Po up∏ywie oko∏o 6 sekund lampka gaÊnie. Sygnalizuje to prawid∏owe funkcjonowanie uk∏adu bocznych poduszek powietrznych i kurtyn powietrznych. Uk∏ad zwiàzany z lampkà ostrzegawczà kontroluje zespó∏ czujnika poduszek, przednie czujniki poduszek powietrznych, czujniki bocznych poduszek powietrznych, czujniki bocznych poduszek powietrznych z kurtynami powietrznymi, czujniki kurtyn powietrznych, czujnik pozycji fotela kierowcy, czujnik zapi´cia pasów bezpieczeƒstwa kierowcy, przycisk r´cznego od∏àczania poduszki powietrznej, lampk´ sygnalizacyjnà od∏àczenia poduszki powietrznej „AIRBAG OFF”, napinacze przednich pasów bezpieczeƒstwa, nape∏niacze poduszek powietrznych, lampk´ ostrzegawczà, przewody po∏àczeniowe i zasilanie elektryczne. (Szczegó∏owe informacje podane sà pod has∏em „Lampki kontrolne i ostrzegawcze oraz sygnalizator akustyczny” na stronie 146 w rozdziale 1–5).

SIEDZENIA, PASY BEZPIECZE¡STWA, KIEROWNICA I LUSTERKA

89

Uderzenie z ty∏u

Uderzenie z boku Przewrócenie na dach

Boczne poduszki i kurtyny powietrzne mogà nie nape∏niç si´ w przypadku zderzenia bocznego pod pewnym kàtem lub mniej groênego uderzenia w bok samochodu poza kabinà pasa˝erskà jak pokazano na rysunku. Boczne poduszki powietrzne i kurtyny powietrzne zostanà nape∏nione, gdy kabina samochodu otrzyma silne uderzenie z boku. Dla w∏asnego bezpieczeƒstwa wszyscy jadàcy powinni mieç prawid∏owo zapi´te pasy.

Boczne poduszki i kurtyny powietrzne nie zadzia∏ajà w sytuacji zderzenia od przodu lub ty∏u samochodu, przewrócenia na dach lub zderzenia bocznego przy niezbyt du˝ej pr´dkoÊci.

90

SIEDZENIA, PASY BEZPIECZE¡STWA, KIEROWNICA I LUSTERKA

Uk∏ad bocznych poduszek powietrznych i kurtyn powietrznych kontrolowany jest przez czujnik uk∏adu poduszek powietrznych. Zespó∏ czujnika uk∏adu poduszek powietrznych sk∏ada si´ z czujnika zabezpieczajàcego i czujnika poduszki powietrznej. W momencie silnego zderzenia bocznego czujnik bocznej poduszki powietrznej i/lub czujnik kurtyny powietrznej uruchamiajà nape∏niacze poduszek. Reakcja chemiczna w nape∏niaczach powoduje b∏yskawiczne wype∏nienie poduszek nietoksycznym gazem, dzi´ki czemu amortyzujà one przemieszczenie si´ jadàcych w kierunku przodu. Wy∏àcznik poduszki powietrznej pasa˝era G∏ówne elementy uk∏adu poduszek powietrznych oraz ich rozmieszczenie pokazano na rysunku. 1. Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej 2. Lampka sygnalizacyjna od∏àczenia poduszki powietrznej „AIRBAG OFF” 3. Zespó∏ kurtyny powietrznej (poduszka powietrzna z nape∏niaczem) 4. Wy∏àcznik poduszki powietrznej pasa˝era 5. Zespó∏ bocznej poduszki powietrznej (poduszka powietrzna z nape∏niaczem) 6. Czujniki kurtyny powietrznej 7. Czujniki bocznej poduszki i kurtyny powietrznej 8. Zespó∏ czujnika uk∏adu poduszki powietrznej Odpaleniu poduszek powietrznych towarzyszy g∏oÊny ha∏as i wydobywa si´ pewna iloÊç dymu oraz nietoksycznego gazu. Sà one niegroêne dla zdrowia i nie sà objawem po˝aru, jednak mogà powodowaç drobne podra˝nienia wra˝liwej skóry. Aby uniknàç ewentualnych drobnych podra˝nieƒ, wszelkie pozosta∏oÊci na skórze nale˝y jak najszybciej zmyç. Nape∏nienie poduszek powietrznych trwa u∏amek sekundy, dlatego musi nast´powaç ze znacznà si∏à. Zadaniem uk∏adu jest ograniczanie zakresu powa˝nych obra˝eƒ cia∏a, mogà jednak wyst´powaç drobne oparzenia, otarcia naskórka lub urazy. Przednie fotele jak równie˝ cz´Êci przednich i tylnych s∏upków nadwozia i bok dachu mogà pozostaç goràce przez kilkanaÊcie minut, ale same poduszki nie sà goràce. Poduszki powietrzne mogà zostaç nape∏nione tylko raz.

SIEDZENIA, PASY BEZPIECZE¡STWA, KIEROWNICA I LUSTERKA

91

OSTRZE˚ENIE • Boczne poduszki i kurtyny powietrzne stanowià jedynie uzupe∏nienie podstawowego dzia∏ania ochronnego pasów bezpieczeƒstwa kierowcy i pasa˝era na przednim siedzeniu oraz pasa˝erów na skrajnych tylnych siedzeniach. Dla zapewnienia maksymalnej ochrony, kierowca i wszyscy pasa˝erowie samochodu powinni podczas jazdy mieç zapi´te pasy bezpieczeƒstwa. Zapi´cie pasów bezpieczeƒstwa ogranicza ryzyko utraty ˝ycia, odniesienia powa˝nych obra˝eƒ lub wypadni´cia z samochodu w razie wypadku. Wskazówki i zalecenia odnoÊnie pasów bezpieczeƒstwa podane sà pod has∏em „Pasy bezpieczeƒstwa–” na stronie 62 w tym rozdziale. • Nieprawid∏owo usadowione i/lub zabezpieczone niemowl´ta i ma∏e dzieci mogà ponieÊç Êmierç lub odnieÊç powa˝ne obra˝enia w wyniku odpalenia poduszki powietrznej. Niemowl´ta lub ma∏e dzieci, które nie mogà jeszcze u˝ywaç pasów bezpieczeƒstwa, powinny byç odpowiednio zabezpieczone na tylnym siedzeniu, w specjalnym foteliku dzieci´cym. Toyota stanowczo zaleca, aby niemowl´ta i ma∏e dzieci by∏y zawsze umieszczane na tylnym siedzeniu samochodu i w∏aÊciwie zabezpieczane. Tylne siedzenie jest dla niemowlàt i ma∏ych dzieci najbezpieczniejsze. Wskazówki dotyczàce zamocowania fotelika dzieci´cego podane sà pod has∏em „Fotelik dzieci´cy–” na stronie 98 w tym rozdziale.

• Nie nale˝y pozwalaç dziecku pochylaç g∏ow´ lub jakàkolwiek innà cz´Êç cia∏a w kierunku przednich drzwi lub miejsca, gdzie nast´puje rozwini´cie bocznych poduszek i kurtyn powietrznych – cz´Êci fotela, przednich i tylnych s∏upków nadwozia, brzegu dachu, nawet kiedy siedzi zabezpieczone w foteliku. Si∏a powsta∏a przy gwa∏townym nape∏nianiu bocznej poduszki powietrznej mo˝e spowodowaç Êmierç lub powa˝ne obra˝enia u dziecka. Wskazówki dotyczàce zamocowania fotelika dzieci´cego podane sà pod has∏em „Fotelik dzieci´cy–” na stronie 98 w tym rozdziale.

mogàc spowodowaç powa˝ne obra˝enia lub Êmierç. gdy w samochodzie przewo˝one sà ma∏e dzieci. mogàc spowodowaç powa˝ne. • Nale˝y siedzieç prosto. wygodnie opierajàc si´ i równomiernie rozk∏adajàc obcià˝enie siedzenia. a w samochodach wyposa˝onych w kurtyny powietrzne – przednich i tylnych s∏upków nadwozia i boku dachu. Boczna poduszka powietrzna oraz kurtyna powietrzna nape∏niajà si´ ze znacznà si∏à i pr´dkoÊcià. KIEROWNICA I LUSTERKA • Podczas jazdy nie nale˝y opieraç si´ o przednie drzwi. Boczna poduszka powietrzna czy kurtyna powietrzna nape∏nia si´ ze znacznà si∏à i pr´dkoÊcià. • Podczas jazdy nie nale˝y opieraç si´ o przednie drzwi. PASY BEZPIECZE¡STWA. Szczególnà uwag´ nale˝y zachowaç. Szczególnà uwag´ nale˝y zachowaç. W samochodach wyposa˝onych w boczne poduszki powietrzne nie nale˝y nadmiernie obcià˝aç zewn´trznych kraw´dzi przednich foteli. gdy w samochodzie przewo˝one sà dzieci.92 SIEDZENIA. . a nawet Êmiertelne obra˝enia.

mogàc spowodowaç powa˝ne obra˝enia lub Êmierç. . KIEROWNICA I LUSTERKA 93 • Nie nale˝y zezwalaç dziecku. PASY BEZPIECZE¡STWA.SIEDZENIA. • Nie nale˝y mocowaç na drzwiach lub w ich pobli˝u uchwytów na kubki i podobnych przedmiotów. Przedmiot taki mo˝e zostaç wyrzucony z du˝à si∏à przez nape∏niajàcà si´ bocznà poduszk´ powietrznà lub spowodowaç jej wadliwe zadzia∏anie. aby kl´cza∏o na siedzeniu zwrócone w stron´ przedniego lub tylnego bocznego okna. poniewa˝ boczna poduszka powietrzna czy kurtyna powietrzna nape∏nia si´ ze znacznà si∏à i pr´dkoÊcià. w obu wypadkach stwarzajàc powa˝ne zagro˝enie. Podobnie kierowca i siedzàcy obok pasa˝er nie powinni niczego trzymaç w r´kach ani na kolanach.

Nieprzestrzeganie powy˝szych zaleceƒ mo˝e prowadziç do powa˝nych zagro˝eƒ. bocznych kraw´dziach dachu oraz uchwytach asekuracyjnych. Tego typu dzia∏ania mogà spowodowaç zablokowanie uk∏adu lub przypadkowe odpalenie kurtyn powietrznych. Dotyczy to równie˝ ich obiç. • Instalacja urzàdzeƒ elektronicznych takich jak radiowe urzàdzenia nadawczoodbiorcze. tzn. co w obu wypadkach stwarza ryzyko odniesienia powa˝nych lub nawet Êmiertelnych obra˝eƒ. co stwarza ryzyko odniesienia powa˝nych obra˝eƒ lub utraty ˝ycia. co w konsekwencji grozi Êmiercià lub odniesieniem powa˝nych obra˝eƒ. przednich i tylnych s∏upkach nadwozia.94 SIEDZENIA. Tego rodzaju dzia∏ania mogà spowodowaç zablokowanie uk∏adu lub przypadkowe odpalenie bocznej poduszki powietrznej. • Na uchwytach do wieszania ubraƒ nie nale˝y wieszaç wieszaków. PASY BEZPIECZE¡STWA. Ubrania nale˝y wieszaç bezpoÊrednio na tych uchwytach. KIEROWNICA I LUSTERKA • Nie nale˝y stosowaç akcesoriów na siedzenia zakrywajàcych miejsce nape∏niania si´ bocznych poduszek powietrznych. ci´˝kich przedmiotów a tak˝e przedmiotów z ostrymi kraw´dziami. Mo˝e to spowodowaç wadliwe zadzia∏anie poduszki. Nape∏niana kurtyna powietrzna mo˝e ze znacznà si∏à uderzyç w taki przedmiot lub tego typu przeszkoda mo˝e spowodowaç wadliwe zadzia∏anie kurtyny. • Nie wolno dokonywaç przeróbek ani demontowaç przednich foteli z bocznymi poduszkami powietrznymi. kryjàcej kurtyny ochronne. stwarzajàc ryzyko odniesienia powa˝nych obra˝eƒ lub utraty ˝ycia. Tego typu przeróbki mogà w pewnych przypadkach zak∏óciç prawid∏owe dzia∏anie bocznych poduszek oraz kurtyn powietrznych. Ewentualny zamiar dokonania tego typu czynnoÊci nale˝y skonsultowaç z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. odtwarzacze kasetowe czy odtwarzacze p∏yt kompaktowych • Modyfikacje zawieszenia samochodu . W momencie odpalenia kurtyny powietrznej przedmioty te mogà byç wyrzucone z du˝à si∏à albo kurtyna mo˝e nie zadzia∏aç w∏aÊciwie. • Nie nale˝y mocowaç mikrofonu ani jakiegokolwiek innego urzàdzenia w pobli˝u miejsc rozwijania si´ kurtyn powietrznych. • Nie wolno demontowaç ani naprawiaç przednich s∏upków nadwozia oraz bocznej pod∏u˝nicy dachowej. na przedniej i bocznych szybach. UWAGA Ni˝ej wymienionych prac nie nale˝y przeprowadzaç bez konsultacji z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem.

informujàca kierowc´ o ewentualnych usterkach. . zapala si´ na d∏u˝ej ni˝ 6 sekund lub b∏yska. KIEROWNICA I LUSTERKA 95 • Modyfikacje struktury bocznej kabiny samochodu • Naprawy konsoli lub miejsc w bezpoÊrednim sàsiedztwie. Elementem uk∏adu elektrycznego bocznych poduszek i kurtyn powietrznych jest lampka kontrolna. PASY BEZPIECZE¡STWA. W takiej sytuacji nale˝y niezw∏ocznie oddaç samochód do sprawdzenia do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. Wystàpienie jednego z ni˝ej opisanych objawów sygnalizuje awari´ poduszek powietrznych. • Lampka zapala si´ lub b∏yska podczas jazdy. • Lampka nie zapala si´ po obróceniu kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu do pozycji „ON”.SIEDZENIA.

jednak nie nastàpi∏o odpalenie bocznych poduszek oraz kurtyn powietrznych. kryjàcych kurtyny ochronne (miejsca zacieniowane na rysunku). p´kni´ciu lub innemu uszkodzeniu.96 SIEDZENIA. . KIEROWNICA I LUSTERKA • Nastàpi∏o zadrapanie. UWAGA Nie od∏àczaç zacisków akumulatora bez uprzedniego skontaktowania si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. PASY BEZPIECZE¡STWA. W poni˝szych sytuacjach nale˝y si´ jak najszybciej skontaktowaç z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem: • Boczne poduszki oraz kurtyny powietrzne zosta∏y odpalone. • Fragment drzwi samochodu (strefa zaciemniona na rysunku) uleg∏ uszkodzeniu w wypadku drogowym. p´kni´cie lub inne uszkodzenie przednich lub tylnych s∏upków nadwozia lub pokrycia tapicerskiego bocznych kraw´dzi dachu. • Pokrycie tapicerskie foteli (zacienione na rysunku) uleg∏o zadrapaniu.

PASY BEZPIECZE¡STWA. Otworzyç przednie drzwi pasa˝era. lampka zaÊwieci si´ znowu po kilku sekundach. W poni˝szych sytuacjach nale˝y jak najszybciej skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem: • Lampka nie zapala si´ po w∏àczeniu zap∏onu w pozycj´ „ON”. Oznacza to. nale˝y zatrzymaç samochód i wy∏àczyç silnik. Przed prze∏àczeniem prze∏àcznika. skierowany przodem do ty∏u samochodu. Lampka sygnalizacyjna „AIRBAG OFF” Po w∏àczeniu zap∏onu w pozycj´ „ON” lampka zapala si´ i gaÊnie po kilku sekundach. • Prze∏àcznik nie daje si´ prze∏àczyç. Po w∏àczeniu silnika zaÊwieci si´ lampka „AIRBAG OFF” informujàca o zablokowaniu poduszek. Wy∏àcznikiem mo˝na zablokowaç dzia∏anie przedniej i bocznej poduszki powietrznej tylko dla fotela przedniego pasa˝era. w∏o˝yç klucz do zamka w wy∏àczniku i przekr´ciç. Dzia∏anie poduszek mo˝na blokowaç tylko wtedy. ˝e uk∏ad r´cznego od∏àczania poduszki powietrznej dzia∏a prawid∏owo. zapala si´ lampka sygnalizacyjna „AIRBAG OFF”. Przekr´cenie klucza w pozycj´ „OFF” spowoduje zablokowanie dzia∏ania poduszek powietrznych. KIEROWNICA I LUSTERKA 97 Uk∏ad r´cznego od∏àczania poduszki powietrznej (fotel przedniego pasa˝era) Uk∏ad r´cznego od∏àczania poduszki powietrznej sk∏ada si´ z r´cznego wy∏àcznika i lampki sygnalizacyjnej. • Lampka Êwieci si´. • Lampka ostrzegawcza poduszek powietrznych Êwieci si´. Wy∏àcznik blokujàcy dzia∏anie poduszek znajduje si´ na desce rozdzielczej od strony pasa˝era. Gdy dzia∏anie poduszek jest zablokowane. a lampka sygnalizacyjna „AIRBAG OFF” umieszczona jest w centralnej konsoli.SIEDZENIA. gdy na przednim fotelu koniecznie trzeba zainstalowaç fotelik dla dziecka. nawet gdy lampka „AIRBAG OFF” jest zgaszona. Nale˝y pami´taç o wyj´ciu klucza z zamka wy∏àcznika. . W samochodach wyposa˝onych w kurtyny powietrzne – System ten nie wy∏àcza kurtyny. mimo i˝ prze∏àcznik blokady poduszek ustawiony jest w po∏o˝eniu ON. Je˝eli prze∏àcznik blokady jest w pozycji OFF. (Wi´cej informacji na temat lampki sygnalizacyjnej znajduje si´ poni˝ej w opisie).

aby uniknàç Êmierci lub powa˝nych obra˝eƒ pasa˝era na przednim fotelu w przypadku zderzenia. poniewa˝ nape∏niajàca si´ poduszka powietrzna mo˝e spowodowaç Êmierç lub powa˝ne obra˝enia u dziecka. gdy jest to absolutnie konieczne. skutecznoÊç dzia∏ania systemu poduszek powietrznych i zwi´kszyç prawdopodobieƒstwo Êmierci lub powa˝nych obra˝eƒ pasa˝era przedniego fotela. powinno siedzieç na tylnym siedzeniu i byç zabezpieczone pasami – patrz „Pasy bezpieczeƒstwa–” na stronie 62. w pewnych wypadkach. Toyota stanowczo zaleca przewo˝enie ma∏ych dzieci w dostosowanym dla nich foteliku. Je˝eli dziecko jest zbyt du˝e. • Po usuni´ciu fotelika dla dziecka z przedniego siedzenia. Statystyki wypadków dowodzà. za pomocà pasów bezpieczeƒstwa lub na odpowiednim foteliku – w zale˝noÊci od wieku i wzrostu. koniecznie nale˝y w∏àczyç dzia∏anie poduszek powietrznych. • Na przednim siedzeniu nie wolno nigdy mocowaç fotelika dzieci´cego ustawionego ty∏em do kierunku jazdy przy ustawionym w pozycji „ON” wy∏àczniku poduszki powietrznej pasa˝era. . Szczegó∏owe informacje podane sà na stronie 72 tego rozdzia∏u w cz´Êci „Poduszki powietrzne kierowcy i pasa˝era na przednim siedzeniu”. gdy na przednim fotelu koniecznie trzeba zainstalowaç fotelik dla dziecka. • Na przednim siedzeniu nie wolno mocowaç fotelika dzieci´cego ustawionego przodem w kierunku ty∏u pojazdu. OSTRZE˚ENIE • Przewo˝one w samochodzie dziecko musi byç odpowiednio zabezpieczone przed skutkami wypadków drogowych lub gwa∏townego hamowania. ˝e gdy dzieci siedzà prawid∏owo zabezpieczone w foteliku umocowanym na tylnym siedzeniu.98 SIEDZENIA. • Fotelik dzieci´cy mo˝e zostaç zamocowany na przednim siedzeniu w pozycji przodem do kierunku jazdy tylko w sytuacji wyjàtkowej. sà znacznie bezpieczniejsze ni˝ na przednim siedzeniu. ˝e lampka sygnalizacyjna „AIRBAG OFF” zgas∏a. W razie wypadku si∏a powsta∏a przy gwa∏townym nape∏nianiu poduszki powietrznej mo˝e spowodowaç Êmierç lub powa˝ne obra˝enia u dziecka. skierowany przodem do ty∏u samochodu. gdy wy∏àcznik poduszki powietrznej jest w pozycji „ON”. poniewa˝ si∏a powsta∏a przy gwa∏townym nape∏nianiu poduszki powietrznej mo˝e spowodowaç powa˝ne obra˝enia lub Êmierç dziecka. KIEROWNICA I LUSTERKA Fotelik dzieci´cy– –Zalecenia dotyczàce stosowania fotelika dzieci´cego OSTRZE˚ENIE • Dzia∏anie poduszek trzeba blokowaç. • Wy∏àczenie poduszek powietrznych mo˝e zmniejszyç. W razie wypadku dziecko mo˝e uderzyç w przednià szyb´ lub zostaç przygniecione przez trzymajàcego. PASY BEZPIECZE¡STWA. Upewniç si´. by siedzieç w specjalnym foteliku. • Toyota stanowczo zaleca przewo˝enie ma∏ych dzieci w dostosowanym dla nich foteliku. Zawsze w takim przypadku nale˝y siedzenie odsunàç mo˝liwie najdalej do ty∏u. Trzymanie dziecka na r´kach nie zastàpi fotelika dzieci´cego.

Zawsze w takim przypadku nale˝y siedzenie odsunàç mo˝liwie najdalej do ty∏u. Toyota zaleca stosowanie fotelików dzieci´cych spe∏niajàcych norm´ mi´dzynarodowà „ECE Nr 44”. OSTRZE˚ENIE • Na przednim siedzeniu nie wolno nigdy mocowaç fotelika dzieci´cego ustawionego ty∏em do kierunku jazdy przy ustawionym w pozycji „ON” wy∏àczniku poduszki powietrznej pasa˝era. ˝e gdy dzieci siedzà prawid∏owo zabezpieczone w foteliku umocowanym na tylnym siedzeniu. Podczas monta˝u fotelika dzieci´cego nale˝y przestrzegaç zaleceƒ jego producenta. Poni˝ej zamieszczono ogólne wskazówki dotyczàce monta˝u. zgodnie ze wskazówkami producenta. Fotelik prawid∏owo spe∏nia swojà rol´. W razie wypadku si∏a powsta∏a przy gwa∏townym nape∏nianiu poduszki powietrznej mo˝e spowodowaç Êmierç lub powa˝ne obra˝enia u dziecka. poniewa˝ nape∏niajàca si´ poduszka powietrzna mo˝e spowodowaç Êmierç lub powa˝ne obra˝enia u dziecka. sà znacznie bezpieczniejsze ni˝ na siedzeniu przednim. KIEROWNICA I LUSTERKA 99 –Fotelik dzieci´cy • Nie nale˝y pozwalaç dziecku wychylaç si´ w kierunku drzwi lub bocznego okna nawet jeÊli dziecko siedzi w foteliku dzieci´cym. Fotelik powinien byç zamontowany zgodnie z zaleceniami jego producenta. Statystyki wypadków dowodzà. PASY BEZPIECZE¡STWA. • Fotelik dzieci´cy mo˝e zostaç zamocowany na przednim siedzeniu w pozycji przodem do kierunku jazdy tylko w sytuacji wyjàtkowej. gdy jest to absolutnie konieczne. • Nale˝y si´ upewniç. ˝e wykonano wszystko zgodnie z instrukcjà instalacyjnà fotelika dzieci´cego dostarczonà przez jego producenta i ˝e system jest w∏aÊciwie zabezpieczony. Si∏a powsta∏a przy gwa∏townym nape∏nianiu bocznej poduszki powietrznej i/lub kurtyny powietrznej mo˝e spowodowaç Êmierç lub obra˝enia u dziecka. Dla wi´kszego bezpieczeƒstwa. gdy jest dostosowany do wzrostu i wieku dziecka. Fotelik dzieci´cy musi byç prawid∏owo uchwycony na siedzeniu samochodu cz´Êcià biodrowà trzypunktowego pasa bezpieczeƒstwa. .SIEDZENIA. fotelik dzieci´cy nale˝y instalowaç na tylnym siedzeniu.

Nie u˝ywany fotelik dzieci´cy powinien byç zabezpieczony pasem bezpieczeƒstwa. Nie posiada jednak dodatkowej funkcji blokady wysuwu po pe∏nym wyciàgni´ciu pasa. Je˝eli fotelik nie posiada zacisku blokujàcego. Zacisk blokujàcy do fotelika dzieci´cego (Nr cz´Êci: 73119-22010) . Przy mocowaniu fotelika dzieci´cego takim pasem konieczny jest zacisk blokujàcy. mechanizm zwijajàcy blokuje si´ i nie pozwala na ponowny wysuw pasa.100 SIEDZENIA. post´pujàc wed∏ug wskazówek producenta. Przy instalowaniu fotelika dzieci´cego nale˝y wyciàgnàç go ca∏kowicie. Posiada on równie˝ dodatkowà funkcj´ blokady wysuwu. Zwyk∏y bezw∏adnoÊciowy pas bezpieczeƒstwa (ELR) – Pas ten równie˝ blokuje si´ przy gwa∏townym wyciàgni´ciu. a nast´pnie umo˝liwione zostanie jej zwini´cie (nawet powolne). W razie wypadku lub gwa∏townego hamowania. uruchamiajàc funkcj´ blokady wysuwu. Gdy cz´Êç ramieniowa pasa zostanie ca∏kowicie wyciàgni´ta. Tego typu pasy bezpieczeƒstwa montowane sà na tylnych siedzeniach. PASY BEZPIECZE¡STWA. KIEROWNICA I LUSTERKA • Nie nale˝y pozwalaç dziecku wychylaç si´ w kierunku drzwi lub bocznego okna nawet jeÊli dziecko siedzi w foteliku dzieci´cym. czy jest dobrze zablokowany. Przed zainstalowaniem fotelika dzieci´cego nale˝y sprawdziç typ pasa bezpieczeƒstwa zamontowanego w tym samochodzie. niedok∏adnie umocowany fotelik zwi´ksza ryzyko Êmierci lub odniesienia powa˝nych obra˝eƒ przez dziecko. mo˝na go nabyç w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie. Si∏a powsta∏a przy gwa∏townym nape∏nianiu bocznej poduszki powietrznej i/lub kurtyny powietrznej mo˝e spowodowaç Êmierç lub powa˝ne obra˝enia u dziecka. • Po zamocowaniu fotelika dzieci´cego nale˝y sprawdziç. Bezw∏adnoÊciowy pas bezpieczeƒstwa z blokadà wysuwu (ALR/ELR) – Pas ten blokuje si´ przy gwa∏townym wyciàgni´ciu. Pozwoli to uniknàç dodatkowego zagro˝enia dla jadàcych samochodem przy nag∏ym hamowaniu lub w razie zderzenia. uruchamianà po pe∏nym wyciàgni´ciu pasa. Rodzaje 3-punktowych pasów bezpieczeƒstwa Sà dwa rodzaje 3-punktowych pasów bezpieczeƒstwa.

. równowa˝ny grupom 0 i 0+ wed∏ug normy ECE Nr 44 (B) Fotelik dla ma∏ych dzieci. Na podstawie przedstawionej dalej tabeli mo˝na dobraç fotelik dzieci´cy odpowiedni do zamocowania na danym miejscu w samochodzie.. Fotelik dzieci´cy nale˝y zamocowaç wed∏ug wskazówek producenta.... KIEROWNICA I LUSTERKA 101 –Rodzaje fotelików dzieci´cych Zgodnie z normà europejskà ECE Nr 44. (C) Fotelik dla wi´kszych dzieci (B) Fotelik dla ma∏ych dzieci (A) Fotelik dla niemowlàt .. PASY BEZPIECZE¡STWA.. równowa˝ny grupom 0+. Mo˝na równie˝ stosowaç foteliki dzieci´ce ISOFIX dopuszczone do tego samochodu.. foteliki dzieci´ce klasyfikowane sà wed∏ug pi´ciu nast´pujàcych grup: Grupa 0: do 10 kg (0 – 9 miesi´cy) Grupa 0+: do 13 kg (0 – 2 lat) Grupa I: 9 – 18 kg (9 miesi´cy – 4 lat) Grupa II: 15 – 25 kg (4 – 7 lat) Grupa III: 22 – 36 kg (6 – 12 lat) W niniejszej instrukcji omówione zosta∏y nast´pujàce 3 rodzaje fotelików dzieci´cych mocowanych pasami bezpieczeƒstwa: (A) Fotelik dla niemowlàt. równowa˝ny grupie III wed∏ug normy ECE Nr 44 Przy zakupie nale˝y poprosiç o dobór fotelika dostosowanego do rozmiarów dziecka i do tego samochodu. I i II wed∏ug normy ECE Nr 44 (C) Fotelik dla wi´kszych dzieci. Szczegó∏owe informacje podane sà pod has∏em „Instalacja fotelika dzieci´cego z systemem mocowania ISOFIX” na stronie 118 w tym rozdziale..SIEDZENIA.

102 SIEDZENIA. 9 do 18 kg)” dopuszczonych do stosowania w danej grupie wielkoÊciowej L3: Odpowiednie dla fotelików „TOYOTA KID (15 do 36 kg)” dopuszczonych do stosowania w danej grupie wielkoÊciowej X: Miejsce nieodpowiednie dla dzieci w danej grupie wielkoÊciowej . KIEROWNICA I LUSTERKA –Dostosowanie ró˝nych rodzajów fotelików dzieci´cych do zamocowania na poszczególnych miejscach w samochodzie (sedan) Poni˝sza tabela informuje o mo˝liwoÊciach zamocowania fotelików dzieci´cych na poszczególnych siedzeniach w samochodzie. PASY BEZPIECZE¡STWA. III 15 – 36 kg (4 – 12 lat) UP L3 U ObjaÊnienia stosowanych symboli literowych: U: Odpowiednie dla „uniwersalnej” kategorii fotelików dzieci´cych dopuszczonych do stosowania w danej grupie wielkoÊciowej UP: Odpowiednie dla „uniwersalnej” kategorii fotelików dzieci´cych przeznaczonych do mocowania przodem do kierunku jazdy i dopuszczonych do stosowania w danej grupie wielkoÊciowej L1: Odpowiednie dla fotelików „TOYOTA BABYSAFE (0 do 13 kg)” dopuszczonych do stosowania w danej grupie wielkoÊciowej L2: Odpowiednie dla fotelików „TOYOTA DUO (z ISOFIX. Przednie siedzenie pasa˝era Grupa wielkoÊciowa Wy∏àcznik poduszki powietrznej pasa˝era ON 0 Do 10 kg (0 – 9 miesi´cy) 0+ Do 13 kg (0 – 2 lata) I 9 do 18 kg (9 miesi´cy – 4 lata) OFF Siedzenie tylne Skrajne Ârodkowe X Nie wolno mocowaç X Nie wolno mocowaç Ty∏em do kierunku jazdy– X Nie wolno mocowaç Przodem do kierunku jazdy– UP U L1 U U L1 U U L2 U II.

ale wskazówki co do ich przeznaczenia dostarczone przez producenta powinny byç starannie sprawdzone. gdy jest to absolutnie konieczne. Zawsze w takim przypadku nale˝y siedzenie odsunàç mo˝liwie najdalej do ty∏u. KIEROWNICA I LUSTERKA 103 Fotelik dzieci´cy. • Fotelik dzieci´cy mo˝e zostaç zamocowany na przednim siedzeniu w pozycji przodem do kierunku jazdy tylko w sytuacji wyjàtkowej. Fotelik dzieci´cy skierowany ty∏em do kierunku jazdy Przesunàç fotel maksymalnie do ty∏u Fotelik dzieci´cy skierowany przodem do kierunku jazdy OSTRZE˚ENIE • Nigdy nie nale˝y instalowaç na przednim siedzeniu pasa˝era fotelika dzieci´cego ustawionego ty∏em do kierunku jazdy przy ustawionym w pozycji „ON” wy∏àczniku poduszki powietrznej pasa˝era. . PASY BEZPIECZE¡STWA. OSTRZE˚ENIE U˝ycie fotelika dzieci´cego nieodpowiedniego dla tego samochodu mo˝e nie w wystarczajàcym zakresie zapewniç ochron´.SIEDZENIA. o którym mowa w tabeli mo˝e nie byç dost´pny poza obszarem Unii Europejskiej. co grozi Êmiercià bàdê powa˝nymi obra˝eniami. Foteliki dzieci´ce nie wymienione w powy˝szej tabeli mogà byç u˝yte.

. a oparcie fotela musi byç ustawione pionowo (patrz ILUSTRACJA 2 obok).104 SIEDZENIA. za punkt Êrodkowy. przed zamocowaniem fotelika dzieci´cego nale˝y ustawiç i zablokowaç oparcie siedzenia samochodu w pozycji pionowej (patrz ILUSTRACJA 1 obok). przedni fotel musi byç ustawiony do przodu. • U˝ywajàc fotelika dzieci´cego „TOYOTA DUO” typu ISOFIX na przednim siedzeniu. KIEROWNICA I LUSTERKA Pozycja pionowa Dalsze informacje podane sà pod has∏em „–Mocowanie bezw∏adnoÊciowym pasem bezpieczeƒstwa z dodatkowà blokadà wysuwu” na stronie 107 oraz „–Mocowanie zwyk∏ym bezw∏adnoÊciowym pasem bezpieczeƒstwa” na stronie 115 oraz „–Instalacja fotelika dzieci´cego z systemem mocowania ISOFIX” na stronie 118 w tym rozdziale. Ilustracja 1 Zablokowaç oparcie w pozycji pionowej Punkt Êrodkowy Ilustracja 2 UWAGA: • W przypadku koniecznoÊci montowania fotelika dzieci´cego na przednim fotelu przodem do kierunku jazdy. PASY BEZPIECZE¡STWA.

o którym mowa w tabeli mo˝e nie byç dost´pny poza obszarem Unii Europejskiej. Foteliki dzieci´ce nie wymienione w powy˝szej tabeli mogà byç u˝yte. Przednie siedzenie pasa˝era Grupa wielkoÊciowa Wy∏àcznik poduszki powietrznej pasa˝era ON 0 Do 10 kg (0 – 9 miesi´cy) 0+ Do 13 kg (0 – 2 lata) I 9 do 18 kg (9 miesi´cy – 4 lata) OFF Siedzenie tylne Skrajne Ârodkowe X Nie wolno mocowaç X Nie wolno mocowaç Ty∏em do kierunku jazdy– X Nie wolno mocowaç Przodem do kierunku jazdy– UP U U L1 U U L1 U U. . L2 UP II.SIEDZENIA. co grozi Êmiercià bàdê powa˝nymi obra˝eniami. KIEROWNICA I LUSTERKA 105 –Dostosowanie ró˝nych rodzajów fotelików dzieci´cych do zamocowania na poszczególnych miejscach w samochodzie (hatchback) Poni˝sza tabela informuje o mo˝liwoÊciach zamocowania fotelików dzieci´cych na poszczególnych siedzeniach w samochodzie. OSTRZE˚ENIE U˝ycie fotelika dzieci´cego nieodpowiedniego dla tego samochodu mo˝e nie w wystarczajàcym zakresie zapewniç ochron´. PASY BEZPIECZE¡STWA. III 15 – 36 kg (4 – 12 lat) UP U UP ObjaÊnienia stosowanych symboli literowych: U: Odpowiednie dla „uniwersalnej” kategorii fotelików dzieci´cych dopuszczonych do stosowania w danej grupie wielkoÊciowej UP: Odpowiednie dla „uniwersalnej” kategorii fotelików dzieci´cych przeznaczonych do mocowania przodem do kierunku jazdy i dopuszczonych do stosowania w danej grupie wielkoÊciowej L1: Odpowiednie dla fotelików „TOYOTA BABYSAFE (0 do 13 kg)” dopuszczonych do stosowania w danej grupie wielkoÊciowej L2: Odpowiednie dla fotelików „TOYOTA DUO (z ISOFIX 9 do 18 kg dopuszczonych do stosowania w danej grupie wielkoÊciowej X: Miejsce nieodpowiednie dla dzieci w danej grupie wielkoÊciowej Fotelik dzieci´cy. ale wskazówki co do ich przeznaczenia dostarczone przez producenta powinny byç starannie sprawdzone.

Ilustracja 2 UWAGA: • W przypadku koniecznoÊci montowania fotelika dzieci´cego na przednim fotelu przodem do kierunku jazdy. przed zamocowaniem fotelika dzieci´cego nale˝y ustawiç i zablokowaç oparcie siedzenia samochodu w pozycji pionowej (patrz ILUSTRACJA 1 obok). Zawsze w takim przypadku nale˝y siedzenie odsunàç mo˝liwie najdalej do ty∏u. a oparcie fotela musi byç ustawione pionowo (patrz ILUSTRACJA 2 obok). przedni fotel musi byç ustawiony do przodu. PASY BEZPIECZE¡STWA. . • Fotelik dzieci´cy mo˝e zostaç zamocowany na przednim siedzeniu w pozycji przodem do kierunku jazdy tylko w sytuacji wyjàtkowej.106 SIEDZENIA. KIEROWNICA I LUSTERKA Pozycja pionowa Fotelik dzieci´cy skierowany ty∏em do kierunku jazdy Ilustracja 1 Zablokowaç oparcie w pozycji pionowej Przesunàç fotel maksymalnie do ty∏u Punkt Êrodkowy Fotelik dzieci´cy skierowany przodem do kierunku jazdy OSTRZE˚ENIE • Nigdy nie nale˝y instalowaç na przednim siedzeniu pasa˝era fotelika dzieci´cego ustawionego ty∏em do kierunku jazdy przy ustawionym w pozycji „ON” wy∏àczniku poduszki powietrznej po stronie pasa˝era. gdy jest to absolutnie konieczne. za punkt Êrodkowy. • U˝ywajàc fotelika dzieci´cego „TOYOTA DUO” typu ISOFIX na przednim siedzeniu.

(A) INSTALACJA FOTELIKA DLA NIEMOWLÑT Fotelik przeznaczony dla niemowlàt mocowany jest jedynie ty∏em do kierunku jazdy. . KIEROWNICA I LUSTERKA 107 –Mocowanie bezw∏adnoÊciowym pasem bezpieczeƒstwa z dodatkowà blokadà wysuwu Dalsze informacje podane sà pod has∏em „–Mocowanie bezw∏adnoÊciowym pasem bezpieczeƒstwa z dodatkowà blokadà wysuwu” na stronie 107 oraz „–Mocowanie zwyk∏ym bezw∏adnoÊciowym pasem bezpieczeƒstwa” na stronie 115 oraz „–Instalacja fotelika dzieci´cego z systemem mocowania ISOFIX” na stronie 118 w tym rozdziale. PASY BEZPIECZE¡STWA.SIEDZENIA.

• W przypadku nieprawid∏owego funkcjonowania pasa bezpieczeƒstwa nie stanowi on odpowiedniego zabezpieczenia dla dziecka. uwa˝ajàc by pas nie zosta∏ skr´cony. spinek ani innych przedmiotów. Nale˝y go wtedy umocowaç za przednim fotelem pasa˝era. które mogà uniemo˝liwiç prawid∏owe zatrzaÊni´cie sprzàczki. 1. OSTRZE˚ENIE • Po zapi´ciu pasa nale˝y sprawdziç. je˝eli uniemo˝liwia to przyj´cie w∏aÊciwej pozycji za kierownicà. PASY BEZPIECZE¡STWA. gdy uniemo˝liwia to zablokowanie w odpowiedniej pozycji przedniego fotela. Do chwili naprawienia pasa nie nale˝y korzystaç z tego siedzenia.108 SIEDZENIA. . Cz´Êç biodrowa pasa bezpieczeƒstwa powinna byç ciasno opi´ta. czy sprzàczka jest zablokowana w zaczepie i pas nie jest skr´cony. W takiej sytuacji nale˝y niezw∏ocznie skontaktowaç si´ z autoryzowanym warsztatem specjalistycznym Toyoty. Post´pujàc zgodnie ze wskazówkami producenta prze∏o˝yç cz´Êç ramieniowà i biodrowà pasa wokó∏ fotelika lub przez odpowiednie otwory w foteliku i wsunàç sprzàczk´ pasa w zaczep. KIEROWNICA I LUSTERKA OSTRZE˚ENIE • Nie wolno mocowaç fotelika dzieci´cego na tylnym siedzeniu w po∏o˝eniu ty∏em do kierunku jazdy. • W otwór zaczepu pasa nie wolno wk∏adaç monet. W razie gwa∏townego hamowania lub zderzenia stanowi to dodatkowe zagro˝enie dla dziecka i pasa˝era na przednim siedzeniu. • Nie nale˝y mocowaç fotelika za fotelem kierowcy.

. Przestrzegaç wszystkich instrukcji producenta. sprawdzajàc pewnoÊç jego mocowania. W ten sposób zostanie przywrócona mo˝liwoÊç swobodnego wysuwu pasa i b´dzie on móg∏ s∏u˝yç dla osoby doros∏ej lub starszego dziecka.SIEDZENIA. 2. W celu wymontowania fotelika nale˝y nacisnàç przycisk zwalniajàcy sprzàczk´ pasa bezpieczeƒstwa i pozwoliç na jego ca∏kowite zwini´cie si´. KIEROWNICA I LUSTERKA 109 OSTRZE˚ENIE Na przemian nacisnàç i pociàgnàç fotelik. PASY BEZPIECZE¡STWA.

. PASY BEZPIECZE¡STWA. fotelik mo˝e byç ustawiony przodem lub ty∏em do kierunku jazdy. Podczas instalacji nale˝y stosowaç si´ do zaleceƒ producenta odnoÊnie wieku i rozmiarów dziecka a tak˝e kierunku ustawienia fotelika. Nale˝y go wtedy umocowaç za przednim fotelem pasa˝era. gdy uniemo˝liwia to zablokowanie w odpowiedniej pozycji przedniego fotela. W razie gwa∏townego hamowania lub zderzenia stanowi to dodatkowe zagro˝enie dla dziecka i pasa˝era na przednim siedzeniu. OSTRZE˚ENIE • Nie wolno mocowaç fotelika dzieci´cego na tylnym siedzeniu w po∏o˝eniu ty∏em do kierunku jazdy. KIEROWNICA I LUSTERKA (B) INSTALACJA FOTELIKA DLA MA¸YCH DZIECI W zale˝noÊci od wieku i rozmiarów dziecka. je˝eli uniemo˝liwia to przyj´cie w∏aÊciwej pozycji za kierownicà. • Nie nale˝y mocowaç fotelika za fotelem kierowcy.110 SIEDZENIA.

spinek ani innych przedmiotów. które mogà uniemo˝liwiç prawid∏owe zatrzaÊni´cie sprzàczki. czy jego wysuw zosta∏ zablokowany. Do chwili naprawienia pasa nie nale˝y korzystaç z tego siedzenia.SIEDZENIA. 2. uwa˝ajàc by pas nie zosta∏ skr´cony. • W otwór zaczepu pasa nie wolno wk∏adaç monet. Po nawet powolnym zwini´ciu pasa jego wysuw pozostaje zablokowany. • W przypadku nieprawid∏owego funkcjonowania pasa bezpieczeƒstwa nie stanowi on odpowiedniego zabezpieczenia dla dziecka. W takiej sytuacji nale˝y niezw∏ocznie skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. KIEROWNICA I LUSTERKA 111 1. Ca∏kowicie wyciàgnàç cz´Êç ramieniowà pasa. Post´pujàc zgodnie ze wskazówkami producenta prze∏o˝yç cz´Êç ramieniowà i biodrowà pasa wokó∏ fotelika lub przez odpowiednie otwory w foteliku i wsunàç sprzàczk´ pasa w zaczep. czy sprzàczka jest zablokowana w zaczepie i pas nie jest skr´cony. . PASY BEZPIECZE¡STWA. Przed umo˝liwieniem zwini´cia pasa nale˝y jeszcze raz upewniç si´. OSTRZE˚ENIE • Po zapi´ciu pasa nale˝y sprawdziç. uruchamiajàc blokad´ wysuwu. Cz´Êç biodrowa pasa bezpieczeƒstwa powinna byç ciasno opi´ta.

aby fotelik zosta∏ pewnie unieruchomiony.112 SIEDZENIA. KIEROWNICA I LUSTERKA 3. sprawdzajàc pewnoÊç jego mocowania. PASY BEZPIECZE¡STWA. pozwoliç na maksymalne zwini´cie si´ cz´Êci ramieniowej pasa. Podczas instalacji nale˝y stosowaç si´ do wszystkich zaleceƒ producenta fotelika. OSTRZE˚ENIE Na przemian nacisnàç i pociàgnàç fotelik. Mocno dociskajàc fotelik do siedziska i oparcia. .

.SIEDZENIA. W celu wymontowania fotelika nale˝y nacisnàç przycisk zwalniajàcy sprzàczk´ pasa bezpieczeƒstwa i pozwoliç na jego ca∏kowite zwini´cie si´. KIEROWNICA I LUSTERKA 113 4. W ten sposób zostanie przywrócona mo˝liwoÊç swobodnego wysuwu pasa i b´dzie on móg∏ s∏u˝yç dla osoby doros∏ej lub starszego dziecka. (C) INSTALACJA FOTELIKA DLA STARSZYCH DZIECI Fotelik dla starszych dzieci mocowany jest przodem do kierunku jazdy. PASY BEZPIECZE¡STWA.

1. co zwi´ksza ryzyko odniesienia obra˝eƒ. Cz´Êç biodrowa pasa powinna przebiegaç mo˝liwie najni˝ej. W takiej sytuacji nale˝y niezw∏ocznie skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. Pas nie mo˝e dotykaç szyi dziecka i nie mo˝e zsuwaç si´ po jego ramieniu. • W otwór zaczepu pasa nie wolno wk∏adaç monet. Do chwili naprawienia pasa nie nale˝y korzystaç z tego siedzenia. Posadziç dziecko na foteliku. Szczegó∏owe informacje podane sà pod has∏em „Pasy bezpieczeƒstwa–” na stronie 62. W przeciwnym razie jego dzia∏anie ochronne zostaje zmniejszone i w razie wypadku zwi´ksza si´ ryzyko odniesienia obra˝eƒ. czy cz´Êç ramieniowa pasa przebiega prawid∏owo przez bark dziecka a cz´Êç biodrowa jest u∏o˝ona nisko na biodrach. uwa˝ajàc by pas nie zosta∏ skr´cony. .114 SIEDZENIA. • Wysokie umieszczenie cz´Êci biodrowej pasa oraz luêne jego u∏o˝enie mo˝e w momencie zderzenia spowodowaç wysuni´cie si´ spod pasa. Nale˝y upewniç si´. spinek ani innych przedmiotów. • Po zapi´ciu pasa nale˝y sprawdziç. czy sprzàczka jest zablokowana w zaczepie i pas nie jest skr´cony. PASY BEZPIECZE¡STWA. • W przypadku nieprawid∏owego funkcjonowania pasa bezpieczeƒstwa nie stanowi on odpowiedniego zabezpieczenia dla dziecka. które mogà uniemo˝liwiç prawid∏owe zatrzaÊni´cie sprzàczki. KIEROWNICA I LUSTERKA OSTRZE˚ENIE • Cz´Êç ramieniowa pasa bezpieczeƒstwa powinna przylegaç do barku dziecka. • Ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa nie nale˝y przek∏adaç cz´Êci ramieniowej pasa pod pachà dziecka. Zgodnie ze wskazówkami producenta prze∏o˝yç cz´Êç ramieniowà i biodrowà pasa przez lub wokó∏ fotelika i dziecka. a nast´pnie wsunàç sprzàczk´ pasa w zaczep.

Je˝eli zacisk blokujàcy nie jest w komplecie z fotelikiem. W zale˝noÊci od rodzaju fotelika. W celu wymontowania fotelika nale˝y nacisnàç przycisk zwalniajàcy sprzàczk´ pasa bezpieczeƒstwa i pozwoliç na jego zwini´cie si´. mo˝na go nabyç w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie. PASY BEZPIECZE¡STWA. do prawid∏owego umocowania mo˝e byç potrzebny zacisk blokujàcy. . (Patrz „–Fotelik dzieci´cy” na stronie 99). KIEROWNICA I LUSTERKA 115 –Mocowanie zwyk∏ym bezw∏adnoÊciowym pasem bezpieczeƒstwa 2.SIEDZENIA. Przy instalacji fotelika dzieci´cego nale˝y post´powaç wed∏ug wskazówek jego producenta.

KIEROWNICA I LUSTERKA OSTRZE˚ENIE • Mocowanie fotelika dzieci´cego przodem w kierunku ty∏u pojazdu: Na przednim siedzeniu nie wolno mocowaç fotelika dzieci´cego ustawionego przodem w kierunku ty∏u pojazdu. podczas wypadku. przypomina by pod ˝adnym pozorem nie mocowaç na przednim siedzeniu fotelika dzieci´cego ustawionego ty∏em do kierunku jazdy. Wy∏àcznik poduszek powinien byç w pozycji „OFF” i lampka kontrolna powinna byç w∏àczona. PASY BEZPIECZE¡STWA. mo˝e spowodowaç Êmierç lub powa˝ne obra˝enia u dziecka. • W przypadku monta˝u fotelika dzieci´cego na przednim siedzeniu. Szczegó∏owe informacje podane sà na stronie 72 tego rozdzia∏u w cz´Êci „Poduszki powietrzne kierowcy i pasa˝era na przednim siedzeniu”. kiedy przycisk r´cznego od∏àczania poduszki powietrznej jest w pozycji „ON”.116 SIEDZENIA. Specjalna etykieta na desce rozdzielczej po stronie pasa˝era. nale˝y wy∏àczyç poduszki powietrzne przedniego pasa˝era. . Si∏a powsta∏a przy gwa∏townym nape∏nianiu poduszki powietrznej.

poniewa˝ nape∏niajàca si´ poduszka powietrzna mo˝e spowodowaç Êmierç lub powa˝ne obra˝enia u dziecka. Podczas instalacji nale˝y stosowaç si´ do wszystkich zaleceƒ producenta fotelika.SIEDZENIA. spinek ani innych przedmiotów. które mogà uniemo˝liwiç prawid∏owe zatrzaÊni´cie sprzàczki. Si∏a powsta∏a przy gwa∏townym nape∏nianiu bocznej poduszki powietrznej i/lub kurtyny powietrznej mo˝e spowodowaç Êmierç lub powa˝ne obra˝enia u dziecka. sprawdzajàc pewnoÊç jego mocowania. • W przypadku nieprawid∏owego funkcjonowania pasa bezpieczeƒstwa nie stanowi on odpowiedniego zabezpieczenia dla dziecka. • W samochodzie wyposa˝onym w boczne poduszki powietrzne nie nale˝y pozwalaç dziecku opieraç si´ o przednie drzwi i wokó∏ nich. W takiej sytuacji nale˝y niezw∏ocznie skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. • W otwór zaczepu pasa nie wolno wk∏adaç monet. czy sprzàczka jest zablokowana w zaczepie i pas nie jest skr´cony. PASY BEZPIECZE¡STWA. nawet kiedy siedzi zabezpieczone w foteliku. Do chwili naprawienia pasa nie nale˝y korzystaç z tego siedzenia. . Nale˝y wtedy siedzenie odsunàç mo˝liwie najdalej do ty∏u. • Na przemian nacisnàç i pociàgnàç fotelik. • Po zapi´ciu pasa nale˝y sprawdziç. KIEROWNICA I LUSTERKA 117 Przesunàç fotel maksymalnie do ty∏u • Na przednim siedzeniu mo˝na mocowaç fotelik dzieci´cy przodem do kierunku jazdy jedynie w przypadkach bezwzgl´dnie koniecznych.

czy dany fotelik jest dopuszczony do zamocowania w tym samochodzie. Do uchwytów mo˝na zamocowaç foteliki dzieci´ce przystosowane do standardu ISO. Uchwyty ukryte sà w szczelinach pomi´dzy poduszkà siedzenia a jego oparciem. PASY BEZPIECZE¡STWA. Sedan Hatchback Na tylnym siedzeniu samochodu zamontowane sà uchwyty do zamocowania fotelika dzieci´cego wed∏ug standardu ISO. na obu skrajnych miejscach tylnego siedzenia. .118 SIEDZENIA. KIEROWNICA I LUSTERKA –Instalacja fotelika dzieci´cego z systemem mocowania ISOFIX (Fotelik dzieci´cy ISOFIX) UWAGA Informacji o tym. mo˝na zasi´gnàç u jego producenta. W tym przypadku nie jest konieczne mocowanie fotelika za pomocà pasa bezpieczeƒstwa.

. PASY BEZPIECZE¡STWA. Lekko rozchyliç szczelin´ pomi´dzy siedziskiem a oparciem siedzenia.SIEDZENIA. 2. KIEROWNICA I LUSTERKA 119 Sedan Hatchback MONTA˚ FOTELIKA DZIECI¢CEGO 1. JeÊli to konieczne nale˝y tak˝e przesunàç przednie siedzenie do przodu. Szczegó∏owe wskazówki dotyczàce mocowania fotelika podane sà w jego instrukcji obs∏ugi. by ustaliç po∏o˝enie uchwytu mocujàcego – poni˝ej wszywki w oparciu. Zaczepiç gniazda zaczepowe do uchwytów.

sprawdzajàc pewnoÊç jego mocowania. W razie gwa∏townego hamowania lub zderzenia mo˝e to byç przyczynà powa˝nych obra˝eƒ u dziecka i pasa˝era siedzàcego na przednim fotelu. • Nie nale˝y mocowaç fotelika dzieci´cego na tylnym siedzeniu. OSTRZE˚ENIE • Nie wolno regulowaç po∏o˝enia kierownicy w trakcie jazdy. Mo˝e to doprowadziç do utraty przez kierowc´ panowania nad pojazdem i wypadku drogowego ze skutkiem Êmiertelnym.120 SIEDZENIA. wyciàgnàç lub wcisnàç je. W celu wyregulowania po∏o˝enia ko∏a kierownicy nale˝y pociàgnàç w gór´ dêwigni´ zwalniajàcà blokad´. Nast´pnie przechyliç ko∏o kierownicy do ˝àdanego kàta. • Po zakoƒczeniu regulacji po∏o˝enia kierownicy nale˝y nacisnàç jà w gór´ i w dó∏ oraz próbowaç wyciàgnàç i wcisnàç sprawdzajàc. czy jest dobrze zablokowana. aby uzyskaç po˝àdanà d∏ugoÊç kolumny kierowniczej i ustawiç dêwigni´ w pierwotnej pozycji. • Na przemian nacisnàç i pociàgnàç fotelik. KIEROWNICA I LUSTERKA Kierownica o regulowanym po∏o˝eniu Ârodkowe po∏o˝enie UWAGA: W przypadku u˝ycia oryginalnego fotelika dzieci´cego Toyoty „TOYOTA DUO” z systemem ISOFIX przedni fotel nale˝y przesunàç do przodu ze Êrodkowego po∏o˝enia a oparcie ustawiç w pozycji pionowej. Podczas instalacji nale˝y stosowaç si´ do wszystkich zaleceƒ producenta fotelika. aby w ich pobli˝u nie znajdowa∏y si´ obiekty o nieregularnym kszta∏cie i nie zosta∏y przyci´te pasy bezpieczeƒstwa. . je˝eli uniemo˝liwia on zablokowanie w odpowiedniej pozycji przedniego fotela. PASY BEZPIECZE¡STWA. OSTRZE˚ENIE • Wykorzystujàc uchwyty do zamocowania fotelika dzieci´cego nale˝y zwróciç uwag´.

nie wolno poruszaç dêwignià ani zeskrobywaç lodu. lusterko boczne po stronie kierowcy jest szerokokàtne. aby widoczne w nich by∏y skraje nadwozia. Mo˝e to doprowadziç do utraty panowania nad pojazdem i wypadku drogowego ze skutkiem Êmiertelnym. OSTRZE˚ENIE • Nie nale˝y regulowaç lusterek bocznych. Nale˝y u˝yç Êrodka rozmra˝ajàcego. poniewa˝ osiàgajà one wysokà temperatur´. . UWAGA W przypadku unieruchomienia lusterka na skutek oblodzenia. gdy samochód jest w ruchu. Obiekty widziane w zewn´trznej cz´Êci wydajà si´ byç bardziej oddalone ni˝ widziane w cz´Êci wewn´trznej. gdy w∏àczone jest ich ogrzewanie.SIEDZENIA. • Nie nale˝y dotykaç lusterek. Ustawienie lusterka dokonywane jest przez poruszanie dêwignià regulacyjnà. W niektórych modelach po w∏àczeniu ogrzewania tylnej szyby nast´puje równie˝ szybkie rozgrzanie i oczyszczenie zewn´trznych lusterek (patrz „Ogrzewanie tylnej szyby i zewn´trznych lusterek wstecznych na stronie 138 w rozdziale 1–4). z dwiema krzywiznami rozgraniczonymi pionowà linià. KIEROWNICA I LUSTERKA 121 Zewn´trzne lusterka wsteczne– –Dêwignia regulacji ustawienia lusterka bocznego Lusterka boczne powinny byç tak ustawione. PASY BEZPIECZE¡STWA. Odleg∏oÊci od obiektów sà ró˝nie widziane w wewn´trznej i zewn´trznej cz´Êci lusterka. W niektórych modelach.

KIEROWNICA I LUSTERKA –Elektryczna regulacja ustawienia lusterek –Sk∏adanie zewn´trznych lusterek wstecznych Regulacji ustawienia lusterek dokonuje si´ za pomocà prze∏àczników elektrycznych. Nale˝y u˝yç Êrodka rozmra˝ajàcego.122 SIEDZENIA. PASY BEZPIECZE¡STWA. przy parkowaniu w ciasnym miejscu. UWAGA W przypadku unieruchomienia lusterka na skutek oblodzenia. OSTRZE˚ENIE Nie wolno jechaç ze z∏o˝onymi lusterkami bocznymi. Prze∏àcznik g∏ówny – s∏u˝y do wyboru. 2. . nie wolno poruszaç dêwignià ani zeskrobywaç lodu. „R” – prawe lusterko. 1. Lusterka mo˝na z∏o˝yç np. Je˝eli silnik nie pracuje. „L” – lewe lusterko. Oba lusterka nale˝y wyprostowaç i odpowiednio ustawiç przed rozpocz´ciem jazdy. Przycisk sterujàcy – s∏u˝y do przestawiania lusterka Nacisnàç w ˝àdanym kierunku przemieszczania lusterka. wy∏àcznik zap∏onu musi byç ustawiony w po∏o˝eniu „ACC” lub „ON”. które lusterko b´dzie regulowane. W celu z∏o˝enia lusterka nale˝y nacisnàç jego obudow´ w kierunku ty∏u samochodu.

Tryb pracy lusterka nale˝y ustawiç przed rozpocz´ciem jazdy i dobraç w ten sposób. Funkcja ta podczas jazdy nocà redukuje blask odbicia reflektorów samochodów jadàcych z ty∏u. gdy samochód jest w ruchu. ˝e ograniczenie oÊlepiania wià˝e si´ z cz´Êciowà utratà wyrazistoÊci odbicia. aby widaç w nim by∏o sytuacj´ z ty∏u samochodu. KIEROWNICA I LUSTERKA 123 PrzeciwoÊlepieniowe wewn´trzne lusterko wsteczne Automatycznie przyciemniane wewn´trzne lusterko wsteczne Lusterko nale˝y ustawiç w ten sposób. Jazda w dzieƒ – Dêwignia w po∏o˝eniu 1 W tym po∏o˝eniu odbicie w lusterku jest ca∏kowicie wyraêne. zmniejszajàc blask odbicia. w celu ograniczenia efektu oÊlepiania Êwiat∏ami pojazdu jadàcego z ty∏u. W celu ponownego w∏àczenia funkcji automatycznego przyciemniania nale˝y nacisnàç przycisk „ ”. W∏àczenie tej funkcji potwierdza zaÊwiecenie si´ lampki kontrolnej. Mo˝e to doprowadziç do utraty panowania nad pojazdem i wypadku drogowego ze skutkiem Êmiertelnym. PASY BEZPIECZE¡STWA. przyciemnianie lusterka w reakcji na Êwiat∏a samochodów z ty∏u mo˝e potrwaç nieco d∏u˝ej. W celu wy∏àczenia funkcji automatycznego przyciemniania nale˝y nacisnàç przycisk „ ”. gdy lusterko zostanie oÊwietlone Êwiat∏ami samochodu jadàcego z ty∏u. jego powierzchnia lekko przyciemni si´. Gdy temperatura na zewnàtrz jest niska. OSTRZE˚ENIE Nie nale˝y regulowaç lusterek bocznych. W trybie automatycznym. Po w∏o˝eniu kluczyka i w∏àczeniu zap∏onu wewn´trzne lusterko wsteczne jest automatycznie prze∏àczane na tryb automatycznego przyciemniania. . Jazda nocà – Dêwignia w po∏o˝eniu 2 Nale˝y pami´taç.SIEDZENIA. Lusterko nale˝y tak ustawiç. mo˝na przestawiç dêwigni´ umieszczonà na dolnej kraw´dzi lusterka. Lusterko ma wbudowanà funkcj´ automatycznego przeciwdzia∏ania oÊlepieniu kierowcy. aby uzyskaç najlepszà widocznoÊç do ty∏u. Podczas jazdy nocà. aby widaç w nim by∏o sytuacj´ z ty∏u samochodu.

124 SIEDZENIA. w wyniku którego mo˝e dojÊç do obra˝eƒ cia∏a lub Êmierci. KIEROWNICA I LUSTERKA OSTRZE˚ENIE Nie nale˝y regulowaç lusterka podczas jazdy. PASY BEZPIECZE¡STWA. Mo˝e to doprowadziç do utraty panowania nad pojazdem i wypadku drogowego. . W celu zagwarantowania prawid∏owego dzia∏ania funkcji automatycznego przyciemniania nie nale˝y dotykaç ani zas∏aniaç palcami bàdê ubraniem czujników umieszczonych po obu stronach lusterka.

PASY BEZPIECZE¡STWA. KIEROWNICA I LUSTERKA 125 Lusterka osobiste W celu skorzystania z lusterka osobistego nale˝y odchyliç w dó∏ os∏on´ przeciws∏onecznà i otworzyç pokryw´ lusterka.SIEDZENIA. .

126 SIEDZENIA. KIEROWNICA I LUSTERKA . PASY BEZPIECZE¡STWA.

. . . OÊwietlenie osobiste . . . . . . . Wycieraczka i spryskiwacz szyby tylnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WYCIERACZKI I OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY 127 Rozdzia∏ 1–4 OBS¸UGA URZÑDZE¡ I MECHANIZMÓW Âwiat∏a. . . . . . . . . . OÊwietlenie kabiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zmywacze reflektorów . . . . . .ÂWIAT¸A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OÊwietlenie przestrzeni baga˝owej . . . . . . . . . 128 129 131 131 132 132 133 134 134 137 138 138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wycieraczki i ogrzewanie tylnej szyby • • • • • • • • • • • • Âwiat∏a g∏ówne i kierunkowskazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przednie i tylne Êwiat∏a przeciwmgielne . . . . . . . . . . Âwiat∏a awaryjne . . . . . . . . Ogrzewanie szyby tylnej i zewn´trznych lusterek wstecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziomowanie reflektorów . . . . . . . Wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tylne Êwiat∏o przeciwmgielne . .

UWAGA Gdy silnik nie pracuje. Po zwolnieniu dêwigni Êwiat∏a drogowe zostajà wy∏àczone. W niektórych modelach. Po∏o˝enie 2 – Wszystkie wymienione wy˝ej oraz Êwiat∏a mijania. . W∏àczenie Êwiate∏ drogowych sygnalizowane jest zapaleniem si´ lampki kontrolnej (niebieskiej) na tablicy przyrzàdów. oÊwietlenie tablicy rejestracyjnej i podÊwietlenie tablicy przyrzàdów. Prze∏àczanie Êwiate∏ drogowych i mijania – Âwiat∏a drogowe w∏àcza si´ przy w∏àczonych Êwiat∏ach mijania przez odepchni´cie od siebie dêwigni prze∏àcznika (po∏o˝enie 1). Sygnalizator akustyczny Gdy przy w∏àczonych Êwiat∏ach g∏ównych i wyj´tym kluczyku z wy∏àcznika zap∏onu. otwarcie drzwi kierowcy spowoduje w∏àczenie brz´czyka ostrzegawczego. Przed w∏àczeniem Êwiate∏ mijania nale˝y je wypoziomowaç (patrz „Poziomowanie reflektorów” na stronie 129 w tym rozdziale). B∏yskanie Êwiat∏ami drogowymi (po∏o˝enie 3) – Pociàgnàç dêwigni´ do oporu do siebie. przypominajàcego o wy∏àczeniu Êwiate∏. nie nale˝y pozostawiaç na zbyt d∏ugi okres w∏àczonych Êwiate∏.128 ÂWIAT¸A. W niektórych wersjach wszystkie wymienione Êwiat∏a w∏àczajà si´ samoczynnie po uruchomieniu silnika. na tablicy przyrzàdów zaÊwieci si´ zielona lampka kontrolna tylnych Êwiate∏ pozycyjnych. mimo ustawienia ga∏ki w po∏o˝eniu OFF. WYCIERACZKI I OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY Âwiat∏a g∏ówne i kierunkowskazy ÂWIAT¸A G¸ÓWNE Obracajàc ga∏k´ na koƒcu dêwigni w∏àcza si´ nast´pujàce Êwiat∏a: Po∏o˝enie 1 – Pozycyjne przednie i tylne. Âwiat∏ami drogowymi mo˝na b∏yskaç równie˝ przy wy∏àczonych Êwiat∏ach g∏ównych (ga∏ka na koƒcu dêwigni w po∏o˝eniu „OFF”). Âwiat∏a mijania w∏àcza si´ pociàgajàc dêwigni´ z powrotem (po∏o˝enie 2). gdy˝ doprowadzi to do roz∏adowania akumulatora.

ÂWIAT¸A. i przytrzymanie jej. aby nie powodowaç oÊlepienia innych u˝ytkowników drogi. jednak przy niewielkim skr´cie. Wy∏àcznik zap∏onu musi byç ustawiony w po∏o˝eniu „ON”. Zmian´ pasa ruchu mo˝na sygnalizowaç przez lekkie wychylenie dêwigni w gór´ lub w dó∏. np. Im wy˝szy numer po∏o˝enia prze∏àcznika. Poziomowania reflektorów dokonuje si´ poprzez obrót prze∏àcznika. trzeba jà przesunàç r´kà. WYCIERACZKI I OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY 129 Poziomowanie reflektorów KIERUNKOWSKAZY Kierunkowskazy w∏àcza si´ przesuwajàc dêwigni´ prze∏àcznika Êwiate∏ i kierunkowskazów w gór´ lub w dó∏. Po wykonaniu skr´tu. Dla warunków obcià˝enia innych ni˝ wymienione nale˝y dobraç takie po∏o˝enie prze∏àcznika. przy zmianie pasa ruchu. aby wysokoÊç wiàzki Êwiate∏ mijania by∏a taka sama. gdy jedynie kierowca siedzi w samochodzie. Poni˝ej podane sà przyk∏ady ustawienia prze∏àcznika w zale˝noÊci od obcià˝enia pojazdu. do po∏o˝enia 1. jak w przypadku. Âwiat∏a mijania powinny byç zawsze odpowiednio wypoziomowane. . tym ni˝ej skierowana jest wiàzka Êwiate∏ mijania. Szybsze ni˝ zwykle b∏yskanie zielonej lampki kontrolnej kierunkowskazu oznacza przepalenie si´ ˝arówki przedniego lub tylnego kierunkowskazu. dêwignia automatycznie powraca do po∏o˝enia wyjÊciowego. do wyczucia lekkiego oporu (po∏o˝enie 2).

5 4 Hatchback 0 2 3 4 .5 2. WYCIERACZKI I OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY OBCIÑ˚ENIE POJAZDU I PO¸O˚ENIE PRZE¸ÑCZNIKA Po∏o˝enie prze∏àcznika Obcià˝enie pojazdu Sedan Tylko kierowca lub kierowca + pasa˝er na przednim siedzeniu Komplet pasa˝erów (wraz z kierowcà) Komplet pasa˝erów (wraz z kierowcà) + pe∏ny baga˝ w baga˝niku Kierowca + pe∏ny baga˝ w baga˝niku 0 1.130 ÂWIAT¸A.

tylne Êwiat∏o przeciwmgielne nie zapali si´ ju˝ automatycznie po ponownym w∏àczeniu Êwiate∏ mijania.ÂWIAT¸A. W sytuacjach awaryjnych nale˝y zjechaç samochodem jak najg∏´biej na pobocze. Ponowne naciÊni´cie przycisku wy∏àcza Êwiat∏a awaryjne. gdzie mo˝e stanowiç zagro˝enie dla ruchu drogowego. Pozycja 2 – Przednie Êwiat∏a przeciwmgielne i tylne Êwiat∏o przeciwmgielne O w∏àczeniu przednich Êwiate∏ przeciwmgielnych i tylnego Êwiat∏a przeciwmgielnego informujà lampki kontrolne na tablicy przyrzàdów. Âwiat∏a awaryjne w∏àcza si´ w celu ostrze˝enia innych kierowców w sytuacjach. Po wy∏àczeniu wszystkich pozosta∏ych Êwiate∏. UWAGA Gdy silnik nie pracuje. kiedy samochód musia∏ zatrzymaç si´ w miejscu. Zacznà b∏yskaç wszystkie kierunkowskazy jednoczeÊnie. gdy˝ doprowadzi to do roz∏adowania akumulatora. Pozycja 1 – Przednie Êwiat∏a przeciwmgielne O w∏àczeniu przednich Êwiate∏ przeciwmgielnych informuje lampka kontrolna na tablicy przyrzàdów. nie nale˝y pozostawiaç w∏àczonych Êwiate∏ awaryjnych na d∏u˝ej ni˝ to konieczne. Przy w∏àczonych Êwiat∏ach awaryjnych nie dzia∏a prze∏àcznik kierunkowskazów. W celu w∏àczenia odpowiednich Êwiate∏ przeciwmgielnych nale˝y przekr´ciç pierÊcieƒ na dêwigni prze∏àcznika Êwiate∏ g∏ównych i kierunkowskazów przy w∏àczonych Êwiat∏ach pozycyjnych lub mijania. WYCIERACZKI I OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY 131 Âwiat∏a awaryjne Przednie i tylne Êwiat∏a przeciwmgielne W celu w∏àczenia Êwiate∏ awaryjnych nale˝y wcisnàç ich wy∏àcznik. Po wy∏àczeniu Êwiate∏ mijania. W celu w∏àczenia tylnego Êwiat∏a przeciwmgielnego nale˝y ponownie przekr´ciç pierÊcieƒ na dêwigni prze∏àcznika Êwiate∏ g∏ównych i kierunkowskazów przy spe∏nieniu wymienionych wy˝ej warunków. . przednie i tylne Êwiat∏a przeciwmgielne zostanà automatycznie wy∏àczone.

O w∏àczeniu tylnego Êwiat∏a przeciwmgielnego informuje lampka kontrolna na tablicy przyrzàdów. tylne Êwiat∏o przeciwmgielne nie zapali si´ ju˝ automatycznie po ponownym w∏àczeniu Êwiate∏ mijania. Prze∏àcznik ten ma nast´pujàce po∏o˝enia: „ON” – Lampka Êwieci si´ na sta∏e. gdy prze∏àcznik oÊwietlenia kabiny jest w po∏o˝eniu „DOOR”. (Szczegó∏owe informacje podane sà pod has∏em „System zabezpieczenia przed kradzie˝à” na stronie 36 w rozdziale 1–2. Samochody z systemem zabezpieczenia przed kradzie˝à – Wzbudzenie alarmu. Po wy∏àczeniu wszystkich pozosta∏ych Êwiate∏. Lampka gaÊnie po zamkni´ciu wszystkich drzwi bocznych oraz drzwi baga˝nika. powoduje w∏àczenie lampki. OÊwietlenie kabiny w∏àcza si´ prze∏àcznikiem w lampce. gdy w∏àczone sà Êwiat∏a mijania.) . tylne Êwiat∏o przeciwmgielne samoczynnie wy∏àczy si´. Po wy∏àczeniu Êwiate∏ mijania. WYCIERACZKI I OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY Tylne Êwiat∏o przeciwmgielne OÊwietlenie kabiny W celu w∏àczenia tylnego Êwiat∏a przeciwmgielnego nale˝y obróciç pierÊcieƒ na dêwigni prze∏àcznika Êwiate∏ g∏ównych i kierunkowskazów.132 ÂWIAT¸A. W celu w∏àczenia tylnego Êwiat∏a przeciwmgielnego nale˝y ponownie przekr´ciç pierÊcieƒ na dêwigni prze∏àcznika Êwiate∏ g∏ównych i kierunkowskazów przy spe∏nieniu wymienionych wy˝ej warunków. Tylne Êwiat∏o przeciwmgielne zapali si´. „OFF” – Lampka nie Êwieci si´. „DOOR” – Lampka zapala si´ po otwarciu dowolnych drzwi.

lampka zapala si´ na oko∏o 15 sekund po czym gaÊnie. • Je˝eli przy zamkni´tych wszystkich drzwiach zostanà zablokowane drzwi kierowcy. AUTOMATYCZNE WY¸ÑCZANIE OÂWIETLENIA WN¢TRZA Je˝eli drzwi pozostajà otwarte po wyj´ciu kluczyka z wy∏àcznika zap∏onu i wy∏àcznik oÊwietlenia wn´trza ustawiony jest w pozycji „DOOR”. po 20-stu minutach oÊwietlenie wn´trza zostanie automatycznie wy∏àczone. gdy wy∏àcznik zap∏onu jest w po∏o˝eniu „ON”. • Je˝eli przy zamkni´tych wszystkich drzwiach wy∏àcznik zap∏onu zostanie obrócony do pozycji „ON”. oÊwietlenie w∏àcza si´ po otwarciu dowolnych drzwi. zapobiegajàc roz∏adowaniu akumulatora. Po otwarciu dowolnych drzwi wy∏àcznik czasowy na nowo rozpoczyna odliczanie czasu. Po zamkni´ciu wszystkich drzwi lampka przez oko∏o15 sekund pozostaje zapalona. nawet jeÊli drzwi nie zosta∏y otwarte. W samochodzie bez uk∏adu podwójnej blokady zamków. Ponowne naciÊni´cie przycisku wy∏àcza lampk´. kiedy wszystkie drzwi boczne oraz drzwi baga˝nika zostanà jednoczeÊnie odblokowane przy u˝yciu kluczyka lub bezprzewodowego zdalnego sterowania. Bez elektrycznie sterowanego okna dachowego .ÂWIAT¸A. WYCIERACZKI I OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY 133 OÊwietlenie osobiste OPÓèNIONE WY¸ÑCZANIE OÂWIETLENIA WN¢TRZA (z uk∏adem bezprzewodowego zdalnego sterowania) Gdy prze∏àcznik jest ustawiony w po∏o˝eniu „DOOR”. Natomiast w nast´pujàcych przypadkach lampka gaÊnie natychmiast: • Je˝eli wszystkie drzwi zostanà zamkni´te. Z elektrycznie sterowanym oknem dachowym W celu w∏àczenia lampki oÊwietlenia osobistego nale˝y nacisnàç przycisk. a nast´pnie gaÊnie.

Zapobiegnie to zamarzaniu p∏ynu zmywajàcego na szybie. . WYCIERACZKI I OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY OÊwietlenie przestrzeni baga˝owej (hatchback) Wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej (z regulacjà pracy przerywanej) W celu w∏àczenia lampki oÊwietlenia przestrzeni baga˝owej nale˝y otworzyç drzwi baga˝nika i nacisnàç prze∏àcznik. W przypadku uruchomienia spryskiwaczy przy wy∏àczonych wycieraczkach. a nast´pnie puÊciç (pozycja 5).134 ÂWIAT¸A. W celu natryÊni´cia p∏ynu zmywajàcego nale˝y dêwigni´ przyciàgnàç do siebie. Wy∏àcznik zap∏onu musi byç ustawiony w po∏o˝eniu „ON”. Obrót do góry wyd∏u˝a przerwy w pracy wycieraczek. wykonajà one kilka ruchów roboczych. obrót w dó∏ skraca przerwy. Po∏o˝enie dêwigni Po∏o˝enie 1 Po∏o˝enie 2 Po∏o˝enie 3 Po∏o˝enie 4 Po∏o˝enie 5 Praca wycieraczek Przerywana Wolna Szybka Pojedyncze przetarcie szyby Spryskiwacz W zakresie pracy przerywanej (po∏o˝enie 1) mo˝liwa jest regulacja czasu przerw w pracy wycieraczek za pomocà pierÊcienia „INT TIME”. Wskazówki dotyczàce uzupe∏niania p∏ynu zmywajàcego podane sà pod has∏em „Uzupe∏nianie p∏ynu do spryskiwaczy szyb (sedan)” na stronie 324 lub „Uzupe∏nianie p∏ynu do spryskiwaczy szyb (hatchback)” na stronie 325 w rozdziale 7–3. Wycieraczki przedniej szyby w∏àcza si´ przestawiajàc dêwigni´ prze∏àcznika w ˝àdane po∏o˝enie. co mog∏oby ca∏kowicie zablokowaç widocznoÊç. Przy ujemnej temperaturze otoczenia przed u˝yciem spryskiwacza nale˝y rozgrzaç przednià szyb´ nawiewem ciep∏ego powietrza. Po zamkni´ciu drzwi baga˝nika lampka gaÊnie.

PierÊcieƒ regulacji automatycznej Wycieraczki przedniej szyby w∏àcza si´ przestawiajàc dêwigni´ ich prze∏àcznika w odpowiednià pozycj´. Wy∏àcznik zap∏onu musi byç w po∏o˝eniu „ON”.ÂWIAT¸A. WYCIERACZKI I OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY 135 Wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej (z regulacjà automatycznà) UWAGA Nie wolno w∏àczaç wycieraczek. Mo˝e to spowodowaç jej zarysowanie. Po∏o˝enie dêwigni Po∏o˝enie 1 Po∏o˝enie 2 Po∏o˝enie 3 Po∏o˝enie 4 Po∏o˝enie 5 Praca wycieraczek Automatyczna Wolna Szybka Pojedyncze przetarcie szyby Spryskiwacz . gdy szyba jest sucha.

• Podczas korzystania z automatycznej myjni samochodowej nie nale˝y ustawiaç dêwigni prze∏àcznika wycieraczek w pozycj´ 1. gdy dêwignia prze∏àcznika wycieraczek jest w po∏o˝eniu 1. • W przypadku wytarcia szmatkà przedniej szyby w jej Êrodkowej cz´Êci przy górnej kraw´dzi (w okolicy czujnika). Czujnik sterujàcy automatycznà pracà wycieraczek umieszczony jest po wewn´trznej stronie przedniej szyby. Praca automatyczna (po∏o˝enie 1) Cz´stotliwoÊç pracy wycieraczek regulowana jest w zale˝noÊci od iloÊci kropli deszczu rejestrowanych przez czujnik sterujàcy wycieraczek. wykonajà one kilka ruchów roboczych. Zapobiegnie to zamarzaniu p∏ynu zmywajàcego na szybie. Przy ujemnej temperaturze otoczenia przed u˝yciem spryskiwaczy nale˝y rozgrzaç przednià szyb´ nawiewem ciep∏ego powietrza. aby nie zmoczyç wodà lub Êrodkiem myjàcym czujnika sterujàcego automatycznà pracà wycieraczek. Wskazówki dotyczàce uzupe∏niania p∏ynu zmywajàcego podane sà pod has∏em „Uzupe∏nianie p∏ynu do spryskiwaczy” na stronie 324 (sedan) oraz „Uzupe∏nianie p∏ynu do spryskiwaczy” na stronie 325 (hatchback) w rozdziale 7–3. UWAGA • Podczas mycia wewn´trznej powierzchni przedniej szyby nale˝y uwa˝aç. • Gdy przednia szyba zostanie wprowadzona w drgania. w miejscu wskazanym na rysunku. w nast´pujàcych sytuacjach wycieraczki mogà samoczynnie w∏àczyç si´: • W przypadku dotkni´cia przedniej szyby w jej Êrodkowej cz´Êci przy górnej kraw´dzi (w okolicy czujnika). co mog∏oby ca∏kowicie zablokowaç widocznoÊç. Wycieraczki mogà w∏àczyç si´ i ulec uszkodzeniu. obrót w kierunku „+” powoduje zwi´kszenie czu∏oÊci detektora i w∏àczanie wycieraczek przy mniejszej intensywnoÊci opadów. • W przypadku dotkni´cia czujnika. WYCIERACZKI I OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY OSTRZE˚ENIE Nie nale˝y umieszczaç palców pomi´dzy piórem wycieraczki a szybà. nawet gdy na szyb´ spadnà krople deszczu. W celu zwil˝enia szyby p∏ynem zmywajàcym nale˝y dêwigni´ przyciàgnàç do siebie (pozycja 5).136 ÂWIAT¸A. Je˝eli zap∏on zostanie wy∏àczony. W przypadku uruchomienia spryskiwaczy przy wy∏àczonych wycieraczkach. W takim przypadku nale˝y przestawiç dêwigni´ w inne po∏o˝enie. . a nast´pnie powróciç do pozycji 1. po ponownym w∏àczeniu zap∏onu funkcja automatycznego uruchamiania wycieraczek mo˝e nie zadzia∏aç. Obrót pierÊcienia regulatora pracy automatycznej w kierunku „–” powoduje obni˝enie czu∏oÊci detektora i w∏àczanie wycieraczek przy wi´kszej intensywnoÊci opadów. Gdy dêwignia prze∏àcznika wycieraczek jest w po∏o˝eniu 1 i w∏àczony jest zap∏on.

a˝ zajmie skrajne po∏o˝enie (3 lub 4). Wy∏àcznik zap∏onu musi byç w po∏o˝eniu „ON”. Mo˝e to spowodowaç jej zarysowanie. gdy tylna szyba jest sucha. . Wycieraczk´ tylnej szyby w∏àcza si´ przekr´cajàc ga∏k´ na koƒcu dêwigni do góry. gdy szyba jest sucha.ÂWIAT¸A. Po∏o˝enie dêwigni Po∏o˝enie 1 Po∏o˝enie 2 Praca wycieraczek Przerywana Normalna W celu natryÊni´cia p∏ynu zmywajàcego na tylnà szyb´ nale˝y przekr´ciç ga∏k´ na koƒcu dêwigni do oporu w gór´ lub w dó∏. Wskazówki dotyczàce uzupe∏niania p∏ynu zmywajàcego podane sà pod has∏em „Uzupe∏nianie p∏ynu do spryskiwaczy szyb” na stronie 325 w rozdziale 7–3. UWAGA Nie wolno w∏àczaç wycieraczki. Po zwolnieniu ga∏ka samoczynnie powróci do po∏o˝enia wyjÊciowego. Mo˝e to spowodowaç jej zarysowanie. WYCIERACZKI I OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY 137 Wycieraczka i spryskiwacz szyby tylnej UWAGA Nie wolno w∏àczaç wycieraczek.

WYCIERACZKI I OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY Zmywacze reflektorów Ogrzewanie szyby tylnej i zewn´trznych lusterek wstecznych Z r´cznym sterowaniem klimatyzacjà W celu natryÊni´cia p∏ynu zmywajàcego na klosze reflektorów nale˝y w∏àczyç przednie Êwiat∏a i nacisnàç przycisk zmywacza. „Uzupe∏nianie p∏ynu do spryskiwaczy szyb (hatchback)” na stronie 325 w rozdziale 7–3. W niektórych wersjach umieszczone w lusterkach bocznych panele grzejne równie˝ powodujà szybkie rozgrzanie i oczyszczenie ich powierzchni. UWAGA Nie nale˝y uruchamiaç zmywacza reflektorów. Wskazówki dotyczàce uzupe∏niania p∏ynu zmywajàcego podane sà pod has∏em „Uzupe∏nianie p∏ynu do spryskiwaczy szyb (sedan)” na stronie 324 w rozdziale 7–3. Nale˝y regularnie kontrolowaç poziom p∏ynu zmywajàcego w przezroczystym zbiorniczku. . Nadrukowane na wewn´trznej powierzchni szyby delikatne uzwojenie elektryczne szybko rozgrzeje i oczyÊci jej powierzchni´. Wersja z wy∏àcznikiem czasowym: Po up∏ywie oko∏o 15-stu minut pracy urzàdzenia grzewcze zostanà automatycznie wy∏àczone. Mo˝e to spowodowaç przegrzanie silnika elektrycznego pompy zmywaczy. Wy∏àcznik zap∏onu musi byç w po∏o˝eniu „ON”.138 ÂWIAT¸A. gdy w zbiorniczku nie ma p∏ynu. Wy∏àcznik zap∏onu musi byç w po∏o˝eniu „ON”. Z automatycznym sterowaniem klimatyzacjà W celu usuni´cia zaparowania lub oblodzenia tylnej szyby nale˝y nacisnàç przycisk wy∏àcznika ogrzewania szyby. Ponowne naciÊni´cie przycisku powoduje wy∏àczenie ogrzewania. Do uzupe∏niania poziomu nale˝y u˝ywaç p∏ynu do spryskiwaczy szyb. Podczas pracy urzàdzenia Êwieci si´ lampka kontrolna.

przed w∏àczeniem ich ogrzewania nale˝y u˝yç Êrodka rozmra˝ajàcego. by nie zadrapaç lub w inny sposób nie uszkodziç siatki grzejnej.ÂWIAT¸A. nie nale˝y dotykaç powierzchni lusterek. Ogrzewanie szyby i lusterek nale˝y wy∏àczaç natychmiast po oczyszczeniu ich powierzchni. poniewa˝ ich temperatura mo˝e byç wysoka. Urzàdzenie to nie s∏u˝y do osuszania z deszczu ani topienia Êniegu. WYCIERACZKI I OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY 139 OSTRZE˚ENIE Gdy ogrzewanie jest w∏àczone. • Czyszczàc wewn´trznà powierzchni´ tylnej szyby nale˝y uwa˝aç. Gdy lusterka boczne pokryte sà grubà warstwà lodu. Przed∏u˝ona praca ogrzewaczy mo˝e doprowadziç do roz∏adowania akumulatora. . UWAGA • Wersja bez wy∏àcznika czasowego: Ogrzewanie nale˝y w∏àczaç przy pracujàcym silniku. szczególnie podczas jazdy w ruchu miejskim.

WYCIERACZKI I OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY .140 ÂWIAT¸A.

. . . . . . . . . . LICZNIKI I LAMPKI OSTRZEGAWCZE 141 Rozdzia∏ 1–5 OBS¸UGA URZÑDZE¡ I MECHANIZMÓW Wskaêniki. . 143 . . . . . liczniki i lampki ostrzegawcze • • • • Wskaênik poziomu paliwa . . . . . Obrotomierz . . . . .WSKAèNIKI. 142 . . 144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 . . . . . . . • Lampki kontrolne i ostrzegawcze oraz sygnalizator akustyczny . . . . . 146 . WyÊwietlacz licznika przebiegu ca∏kowitego i dwóch liczników przebiegu dziennego oraz kontrolka intensywnoÊci podÊwietlenia wskaêników . . . . . . . . . . . . . . Wskaênik temperatury silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wskazówka mo˝e zmieniaç po∏o˝enie podczas hamowania. nale˝y mo˝liwie szybko skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. podjazdach lub na zakr´tach.142 WSKAèNIKI. jaka pozostaje w zbiorniku. Nale˝y natychmiast uzupe∏niç paliwo! Lampka ta po kilku jazdach zgaÊnie. ze wzgl´du na ruch paliwa w zbiorniku wskazówka mo˝e wahaç si´ lub wczeÊniej ni˝ zwykle mo˝e zapalaç si´ lampka ostrzegawcza rezerwy paliwa. Je˝eli wy∏àcznik zap∏onu jest w pozycji „START” i wskazówka wskaênika poziomu paliwa opadnie do pozycji „R” – nie jest to objawem usterki. . Zbiornik prawie pe∏ny – Wskazówka na „1/1” Zbiornik prawie pusty – Wskazówka na „R” Zaleca si´ utrzymywanie stanu nape∏nienia zbiornika powy˝ej 1/4 jego pojemnoÊci. Gdy poziom paliwa zbli˝y si´ do „R” lub zaÊwieci si´ lampka ostrzegawcza rezerwy paliwa. Je˝eli lampka nie zgaÊnie. Typ A Typ B Wskaênik dzia∏a po w∏àczeniu zap∏onu. Spowodowane jest to ruchem paliwa w zbiorniku. przyspieszania lub na zakr´tach. nale˝y jak najszybciej uzupe∏niç paliwo w zbiorniku. LICZNIKI I LAMPKI OSTRZEGAWCZE Wskaênik poziomu paliwa Na zjazdach. Niektóre wersje – W przypadku ca∏kowitego opró˝nienia zbiornika paliwa zapala si´ lampka sygnalizacyjna usterki. pokazujàc w przybli˝eniu iloÊç paliwa.

Je˝eli wy∏àcznik zap∏onu jest w pozycji „START” i wskazówka wskaênika temperatury silnika opadnie do pozycji „C” – nie jest to objawem usterki. • Holowanie przyczepy. • Nie wolno kontynuowaç jazdy z przegrzanym silnikiem. UWAGA • Nie wolno wymontowywaç termostatu z uk∏adu ch∏odzenia silnika. Temperatura pracy silnika mo˝e si´ wahaç. sygnalizuje to przegrzanie silnika. gdy˝ spowoduje to przegrzewanie si´ silnika. w zale˝noÊci od temperatury otoczenia i stanu obcià˝enia silnika. W takiej sytuacji nale˝y zastosowaç si´ do wskazówek podanych pod has∏em „Przegrzanie silnika” na stronie 266 w rozdziale 4. Typ A Typ B Wskaênik ten przy w∏àczonym zap∏onie pokazuje temperatur´ p∏ynu ch∏odzàcego silnik. • Zmniejszenie pr´dkoÊci lub zatrzymanie si´ po jeêdzie z du˝à pr´dkoÊcià. Zadaniem termostatu jest sterowanie przep∏ywem p∏ynu ch∏odzàcego. Gdy wskazówka znajdzie si´ w strefie zaznaczonej na czerwono. .WSKAèNIKI. LICZNIKI I LAMPKI OSTRZEGAWCZE 143 Wskaênik temperatury p∏ynu ch∏odzàcego silnik • D∏ugie okresy pracy silnika na biegu ja∏owym przy w∏àczonej klimatyzacji w warunkach jazdy miejskiej. w celu utrzymania optymalnej temperatury pracy silnika. W takiej sytuacji nale˝y zatrzymaç samochód i odczekaç. a˝ silnik ostygnie. Do przegrzewania si´ silnika mo˝e dojÊç w nast´pujàcych ci´˝kich warunkach eksploatacji samochodu: • D∏uga jazda pod gór´ w upalny dzieƒ.

2. unikajàc w ten sposób d∏awienia silnika lub nadmiernego wzrostu jego pr´dkoÊci obrotowej. Jazda z nadmiernà pr´dkoÊcià obrotowà silnika powoduje przyspieszone zu˝ycie silnika i zwi´ksza zu˝ycie paliwa. Mo˝e to doprowadziç do powa˝nego uszkodzenia silnika. ˝e im ni˝sza pr´dkoÊç obrotowa silnika. Po od∏àczeniu zasilania elektrycznego wszystkie informacje wskazywane przez liczniki przebiegu dziennego zostajà skasowane. .144 WSKAèNIKI. Licznik przebiegu ca∏kowitego – Pokazuje ca∏kowity dystans przejechany przez samochód. Je˝eli wy∏àcznik zap∏onu jest w pozycji „START” i wskazówka obrotomierza opadnie do dolnej pozycji – nie jest to objawem usterki. Na wyÊwietlaczu pokazywane sà wymienione poni˝ej informacje. natomiast drugiego mo˝na u˝yç do pomiaru przebytych odleg∏oÊci. UWAGA Nie wolno dopuszczaç do przejÊcia wskazówki w zakres czerwony. tym ni˝sze zu˝ycie paliwa. Jego wskazaniami nale˝y kierowaç si´ przy doborze w∏aÊciwych prze∏o˝eƒ skrzyni biegów. Nale˝y pami´taç o ogólnej zasadzie. Na podstawie wskazaƒ jednego licznika przebiegu dziennego mo˝na obliczaç Êrednie zu˝ycie paliwa. 1. Dwa liczniki przebiegu dziennego – Pokazujà niezale˝nie dystanse przebyte od ostatniego wyzerowania ka˝dego z nich. LICZNIKI I LAMPKI OSTRZEGAWCZE Obrotomierz WyÊwietlacz licznika przebiegu ca∏kowitego i dwóch liczników przebiegu dziennego oraz kontrolka intensywnoÊci podÊwietlenia wskaêników Obrotomierz pokazuje pr´dkoÊç obrotowà silnika w tysiàcach obrotów na minut´.

Ka˝dorazowe naciÊni´cie i zwolnienie przycisku powoduje kolejno zmian´ wyÊwietlacza z licznika przebiegu ca∏kowitego na licznik przebiegu dziennego A. W analogiczny sposób zeruje si´ licznik B. Im wi´cej kresek. W celu wyzerowania stanu licznika przebiegu dziennego A. kontrolk´ intensywnoÊci podÊwietlenia wskaêników i z powrotem na licznik przebiegu ca∏kowitego.WSKAèNIKI. a˝ zostanie uzyskana ˝àdana jasnoÊç. W celu regulacji jasnoÊci podÊwietlenia wskaêników nale˝y wywo∏aç kontrolk´ intensywnoÊci podÊwietlenia wskaêników. . a nast´pnie nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk. tym jaÊniejsze podÊwietlenie wskaêników. Kontrolka intensywnoÊci podÊwietlenia wskaêników (przy w∏àczonych Êwiat∏ach pozycyjnych) – Obrazuje jasnoÊç deski rozdzielczej. zmiany wyÊwietlanych funkcji oraz regulacji intensywnoÊci podÊwietlenia wskaêników na desce rozdzielczej. 4. nale˝y wywo∏aç go na wyÊwietlaczu. nast´pnie na licznik przebiegu dziennego B. Przycisk kasowania licznika przebiegu dziennego i regulacji intensywnoÊci podÊwietlenia wskaêników – S∏u˝y do zerowania stanu liczników przebiegu dziennego. W celu zmiany wyÊwietlanych funkcji nale˝y szybko nacisnàç i zwolniç przycisk. a nast´pnie nacisnàç i przytrzymaç przycisk. LICZNIKI I LAMPKI OSTRZEGAWCZE 145 3. a˝ poka˝e si´ wartoÊç zero.

(d) Zatrzymaç i sprawdziç samochód. Oddaç samochód do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. zatrzymaç i sprawdziç samochód i nale˝y jak najszybciej skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty. (j) . LICZNIKI I LAMPKI OSTRZEGAWCZE Lampki kontrolne i ostrzegawcze oraz sygnalizator akustyczny Je˝eli zaÊwieci si´ lampka lub w∏àczy sygnalizator akustyczny… Nale˝y Je˝eli hamulec postojowy nie jest zaciàgni´ty. (h) Uzupe∏niç paliwo. (i) Oddaç samochód do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. (c) (wskaênik i sygnalizator akustyczny) Zapiàç pas bezpieczeƒstwa pasa˝era na przednim siedzeniu.146 WSKAèNIKI. lub z innym specjalistycznym warsztatem. (e) Zatrzymaç i sprawdziç samochód. (g) Oddaç samochód do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. (a) (b) (wskaênik i sygnalizator akustyczny) Zapiàç pas bezpieczeƒstwa kierowcy. Je˝eli tak˝e lampka ostrzegawcza uk∏adu hamulcowego Êwieci si´. (f) Uzupe∏niç olej w silniku. zatrzymaç natychmiast samochód i skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem.

WSKAèNIKI. LICZNIKI I LAMPKI OSTRZEGAWCZE 147 Je˝eli zaÊwieci si´ lampka lub w∏àczy sygnalizator akustyczny… (k) Nale˝y Zamknàç wszystkie drzwi oraz baga˝nik. zapalonych Êwiate∏ (m) (n) (o) (p) . Oddaç samochód do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. pozostawionego kluczyka Sygnalizacja akustyczna Wy∏àczyç Êwiat∏a. Natychmiast oddaç samochód do sprawdzenia w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie. (l) Oddaç jak najszybciej samochód do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. Sygnalizacja akustyczna Wyjàç kluczyk.

• Lampka ta Êwieci si´ wraz z lampkà ostrzegawczà „ABS”. LICZNIKI I LAMPKI OSTRZEGAWCZE (a) Lampka ostrzegawcza uk∏adu hamulcowego Lampka ta zapala si´ w ni˝ej wymienionych sytuacjach. Je˝eli pas bezpieczeƒstwa jest nie zapi´ty. powodujàcej wyd∏u˝enie drogi hamowania samochodu. oprócz awarii uk∏adu ABS samochód podczas hamowania mo˝e zachowywaç si´ wyjàtkowo niestabilnie. je˝eli wy∏àcznik zap∏onu jest w po∏o˝eniu „ON”.148 WSKAèNIKI. Nast´pnie. Aby wy∏àczyç sygna∏ akustyczny nale˝y zapiàç pas bezpieczeƒstwa. po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu w po∏o˝enie „ON” lub „START” lampka zaczyna b∏yskaç. W tym przypadku mog∏o dojÊç do awarii hamulców. • Lampka ta nie gaÊnie przy pracujàcym silniku i zwolnionym hamulcu postojowym. • Gdy jest zbyt niski poziom p∏ynu hamulcowego OSTRZE˚ENIE Kontynuowanie normalnej jazdy przy zbyt niskim poziomie p∏ynu hamulcowego jest niebezpieczne. • Gdy zaciàgni´ty jest hamulec postojowy Lampka zapala si´ na kilka sekund po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ON”. sygnalizator akustyczny w∏àczy si´ ponownie. po przekroczeniu pr´dkoÊci 15 km/h na 30 sekund w∏àczy si´ akustyczny sygna∏ ostrzegawczy. gdy hamulec postojowy jest zwolniony. mocno naciskajàc peda∏ hamulca. Natychmiast zatrzymaç samochód w bezpiecznym miejscu. nawet gdy hamulec postojowy jest zwolniony. W tym przypadku. (b) Lampka i sygnalizacja akustyczna przypominajàce o zapi´ciu pasa bezpieczeƒstwa kierowcy Lampka i sygnalizacja akustyczna przypominajà kierowcy o zapi´ciu pasa bezpieczeƒstwa. Lampka ta b∏yska dopóki kierowca nie zapnie pasa bezpieczeƒstwa. je˝eli pr´dkoÊç jazdy spadnie poni˝ej 15 km/h. ostrzegawczy dêwi´k o ró˝nej wysokoÊci rozlegnie si´ przez kolejne 90 sekund. Nawet. . gdy pas bezpieczeƒstwa nadal nie zostanie zapi´ty. OSTRZE˚ENIE W ni˝ej wymienionych sytuacjach nale˝y natychmiast zatrzymaç samochód w bezpiecznym miejscu i skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. Krótkotrwa∏e zaÊwiecenie si´ lampki nie jest oznakà usterki. mimo zaciàgni´tego hamulca postojowego. Je˝eli pas bezpieczeƒstwa kierowcy nie jest zapi´ty. • Gdy wyst´puje ma∏e podciÊnienie (pojazdy z silnikiem o zap∏onie samoczynnym) W nast´pujàcych przypadkach nale˝y zleciç autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu: • Lampka nie zapala si´ po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do po∏o˝enia „ON”. • Lampka nie zapala si´ po w∏àczeniu zap∏onu.

co spowoduje b∏yskanie lampki i w∏àczenie sygna∏u akustycznego. (e) Lampka ostrzegawcza niskiego ciÊnienia oleju Lampka ta ostrzega o zbyt niskim ciÊnieniu oleju silnikowego. Lampka mo˝e niekiedy b∏yskaç podczas pracy silnika na biegu ja∏owym lub na krótko zapalaç si´ po gwa∏townym zahamowaniu. nale˝y natychmiast zjechaç w bezpieczne miejsce na poboczu. oznacza to wystàpienie awarii w uk∏adzie ∏adowania. Lampka mo˝e zapaliç si´. Lampka ta mo˝e zapalaç si´ podczas jazdy po stromym stoku lub nierównej nawierzchni. kiedy samochód podlega znacznym przechy∏om. Nast´pnie. Nie s∏u˝y jednak jako wskaênik jego poziomu. Mo˝e to doprowadziç do powa˝nego uszkodzenia silnika. UWAGA Nie wolno kontynuowaç jazdy z p´kni´tym lub poluzowanym paskiem nap´dowym osprz´tu silnika. . Je˝eli pozostanie zapalona nale˝y sprawdziç poziom oleju w silniku wed∏ug instrukcji podanych pod has∏em „Sprawdzanie poziomu oleju w silniku” na stronie 305 w rozdziale 7–2. wy∏àczyç silnik i zwróciç si´ o pomoc do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. Jest to spowodowane przemieszczaniem si´ oleju w silniku. dmuchaw´. nie ma powodów do obaw. UWAGA Nie wolno kontynuowaç jazdy z zapalonà lampkà ostrzegawczà ciÊnienia oleju. (d) Lampka ostrzegawcza braku ∏adowania akumulatora Lampka ta sygnalizuje roz∏adowywanie akumulatora. gdy pas bezpieczeƒstwa nadal nie zostanie zapi´ty. Lampka ta b∏yska dopóki pasa˝er nie zapnie pasa bezpieczeƒstwa. gdy poziom oleju w silniku jest bardzo niski.WSKAèNIKI. nale˝y ustawiç samochód w poziomym miejscu. radioodtwarzacz oraz inne odbiorniki pràdu i skierowaç si´ do najbli˝szej autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. Je˝eli pas bezpieczeƒstwa jest nie zapi´ty. ostrzegawczy dêwi´k o ró˝nej wysokoÊci rozlegnie si´ przez kolejne 90 sekund. Poziom oleju nale˝y sprawdzaç za pomocà miarki. W takiej sytuacji nale˝y wy∏àczyç klimatyzacj´. Nawet. by sprawdziç czy lampka zgaÊnie. Je˝eli lampka ta zaÊwieci si´ lub zacznie b∏yskaç podczas jazdy. Je˝eli lampka ta zaÊwieci si´ podczas jazdy po nierównej drodze lub na du˝ej pochy∏oÊci. sygnalizator akustyczny w∏àczy si´ ponownie. Uk∏ad zap∏onowy b´dzie pracowa∏ a˝ do ca∏kowitego roz∏adowania akumulatora. (f) Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu oleju (silnik o zap∏onie samoczynnym) Lampka ta sygnalizuje koniecznoÊç sprawdzenia poziomu oleju w silniku. Je˝eli na fotelu obok kierowcy siedzi pasa˝er i jego pas bezpieczeƒstwa nie jest zapi´ty. nawet na krótkim odcinku. Je˝eli na przednim siedzeniu zostanà umieszczone baga˝e. Je˝eli lampka zaÊwieci si´ podczas jazdy. Je˝eli po lekkim zwi´kszeniu pr´dkoÊci obrotowej silnika lampka gaÊnie. po przekroczeniu pr´dkoÊci 15 km/h na 30 sekund w∏àczy si´ akustyczny sygna∏ ostrzegawczy. Aby wy∏àczyç sygna∏ akustyczny nale˝y zapiàç pas bezpieczeƒstwa. w zale˝noÊci od ich ci´˝aru i sposobu u∏o˝enia czujniki w poduszce siedziska mogà zarejestrowaç obcià˝enie. a tak˝e na zakr´tach. po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu w po∏o˝enie „ON” lub „START” lampka zaczyna b∏yskaç. je˝eli pr´dkoÊç jazdy spadnie poni˝ej 15 km/h. LICZNIKI I LAMPKI OSTRZEGAWCZE 149 (c) Lampka i sygnalizacja akustyczna przypominajàce o zapi´ciu pasa bezpieczeƒstwa pasa˝era Lampka i sygnalizacja akustyczna przypominajà o zapi´ciu pasa bezpieczeƒstwa pasa˝era na przednim fotelu.

Chwilowy brak objawów usterki elektronicznego uk∏adu sterowania przepustnicy podczas powolnej jazdy nie oznacza ich trwa∏ego znikni´cia. (g) Lampka sygnalizacyjna usterki silnika Pojazdy z silnikiem o zap∏onie iskrowym Lampka ta zapala si´ w nast´pujàcych sytuacjach: a. Silnik 3ZZ-FE – Je˝eli wciÊni´cie peda∏u przyspieszenia nie powoduje wzrostu pr´dkoÊci obrotowej silnika. aby nie zmieniaç w sposób gwa∏towny po∏o˝enia peda∏u. pojazd nale˝y jak najszybciej oddaç do sprawdzenia i naprawy do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. . LICZNIKI I LAMPKI OSTRZEGAWCZE W normalnych warunkach eksploatacji lampka ta mo˝e zapalaç si´ przed up∏ywem terminu kolejnej obs∏ugi okresowej. Je˝eli lampka ta zapali si´ podczas jazdy w przypadku „b”. które mo˝e wymagaç wy∏àczenia silnika i obrócenie wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ACC” lub „LOCK”. Je˝eli lampka ta zaÊwieci si´ podczas jazdy. mo˝e to oznaczaç usterk´ elektronicznego uk∏adu sterowania przepustnicà silnika. Wystàpienie usterki w silniku.150 WSKAèNIKI. Jakkolwiek powolne g∏´bokie wciÊni´cie peda∏u pozwoli kontynuowaç jazd´ z niewielkà pr´dkoÊcià. Pojazdy z silnikiem o zap∏onie samoczynnym Lampka ta ostrzega o wystàpieniu awarii w uk∏adzie elektrycznym silnika lub w elektronicznym uk∏adzie sterowania silnika albo w uk∏adzie kontroli emisji spalin. Jest to spowodowane zu˝ywaniem oleju silnikowego i nie jest oznakà usterki (szczegó∏owe informacje podane sà pod has∏em „Zu˝ycie oleju silnikowego” na stronie 233 w rozdziale 2). W takim przypadku mogà byç odczuwalne wibracje. Niektóre wersje – Ca∏kowicie opró˝niony zbiornik paliwa (patrz „Wskaênik poziomu paliwa” na stronie 142 w tym rozdziale). OSTRZE˚ENIE Nale˝y szczególnie uwa˝aç. b. samochód nale˝y jak najszybciej oddaç do sprawdzenia i naprawy w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie. Nale˝y jak najszybciej zleciç sprawdzenie samochodu autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi. automatycznej skrzyni biegów lub uk∏adzie elektronicznego sterowania przepustnicy. UWAGA Praca silnika przy zbyt niskim poziomie oleju spowoduje jego uszkodzenie.

Je˝eli uk∏ad ABS dzia∏a prawid∏owo.WSKAèNIKI. Póêniej lampka mo˝e zapaliç si´ w przypadku wykrycia usterki uk∏adu. W takim przypadku. zgaÊnie i nie zaÊwieci si´ wi´cej. • Lampka nie zapala si´ po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ON” lub po zaÊwieceniu nie gaÊnie. lampka po kilku sekundach gaÊnie. gdy zbiornik paliwa jest prawie pusty. uk∏ad zapobiegajàcy blokowaniu kó∏ podczas hamowania nie wspomaga pracy hamulców i w zwiàzku z tym w trakcie gwa∏townego hamowania lub hamowania na Êliskiej nawierzchni mo˝e dojÊç do zablokowania kó∏. podjazdach lub na zakr´tach. (h) Lampka ostrzegawcza rezerwy paliwa Lampka ta zapala si´. ale hamulce nadal dzia∏ajà w sposób konwencjonalny. • Lampka Êwieci si´ podczas jazdy. Nale˝y jak najszybciej zleciç autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi napraw´ samochodu. nie dzia∏a uk∏ad zapobiegajàcy blokowaniu kó∏ podczas hamowania. Nale˝y jak najszybciej uzupe∏niç paliwo. które mo˝e wymagaç wy∏àczenia silnika i obrócenie wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ACC” lub „LOCK”. podczas silnego hamowania lub hamowania na Êliskiej nawierzchni samochód mo˝e byç trudniejszy do kontrolowania lub wpadaç w poÊlizg. sytuacja jest prawid∏owa. Gdy lampka ostrzegawcza „ABS” pozostaje zapalona (i nie Êwieci si´ lampka ostrzegawcza uk∏adu hamulcowego). Wystàpienie jednego z ni˝ej opisanych objawów sygnalizuje wystàpienie usterki cz´Êci monitorowanej przez uk∏ad lampki ostrzegawczej. Na zjazdach. Gdy lampka ostrzegawcza „ABS” Êwieci si´ (i nie Êwieci si´ lampka ostrzegawcza uk∏adu hamulcowego). Chwilowy brak objawów usterki elektronicznego uk∏adu sterowania przepustnicy podczas powolnej jazdy nie oznacza ich trwa∏ego znikni´cia. . która zaÊwieci∏a si´ w czasie jazdy. Nale˝y zatrzymaç pojazd i jak najszybciej skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem albo podjechaç do nich powoli – ze wzgl´du na wyraênie s∏absze osiàgi samochodu. OSTRZE˚ENIE Je˝eli lampka ostrzegawcza „ABS” Êwieci si´ wraz z lampkà ostrzegawczà uk∏adu hamulcowego. mo˝e to oznaczaç usterk´ elektronicznego uk∏adu sterowania silnika. nale˝y natychmiast zatrzymaç samochód w bezpiecznym miejscu i skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. Je˝eli lampka. (i) Lampka ostrzegawcza „ABS” Lampka ta zapala si´ po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do po∏o˝enia „ON”. ze wzgl´du na ruch paliwa w zbiorniku lampka ostrzegawcza rezerwy paliwa mo˝e zapalaç si´ wczeÊniej ni˝ zwykle. LICZNIKI I LAMPKI OSTRZEGAWCZE 151 Je˝eli wciÊni´cie peda∏u przyspieszenia nie powoduje wzrostu pr´dkoÊci obrotowej silnika.

Lampka zapala si´ po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do po∏o˝enia „ON” i po kilku sekundach gaÊnie. Lampka kontrolna „TRC OFF” zapali si´ wraz z zapaleniem si´ lampki ostrzegawczej „VSC”. mimo ˝e nie zosta∏ wciÊni´ty przycisk „TRC OFF”. nale˝y jak najszybciej zleciç autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu. Gdy lampka zaÊwieci si´. czujnik zapi´cia pasów bezpieczeƒstwa kierowcy. Mo˝e to doprowadziç do uszkodzenia pompy wtryskowej. monitorowany przez nià uk∏ad nie dzia∏a. W nast´pujàcych sytuacjach nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem: • Lampka nie zapala si´ po w∏àczeniu zap∏onu. • Lampka nie zapala si´ po obróceniu kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu do pozycji „ON”. Wystàpienie jednej z poni˝szych sytuacji sygnalizuje usterk´ jednego z kontrolowanych zespo∏ów. ˝e iloÊç wody zebranej w filtrze paliwa przekroczy∏a dopuszczalny poziom. • Lampka zapala si´ lub b∏yska podczas jazdy. UWAGA Nie wolno kontynuowaç jazdy z zapalonà lampkà ostrzegawczà filtra paliwa. Gdy lampka zaÊwieci si´ podczas jazdy. Oznacza to. . • Lampka Êwieci si´ podczas jazdy. ˝e uk∏ady poduszek powietrznych oraz napinaczy pasów bezpieczeƒstwa pracujà prawid∏owo. nape∏niacze poduszek. przycisk r´cznego od∏àczania poduszki powietrznej. (m) Lampka ostrzegawcza filtra paliwa (silnik o zap∏onie samoczynnym) Lampka ta ostrzega. lampk´ ostrzegawczà. (k) Lampka ostrzegawcza nie zamkni´tych drzwi Lampka Êwieci si´. czujniki bocznych poduszek i kurtyn powietrznych. (l) Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej Lampka ta zapala si´ po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do po∏o˝enia „ON”. lampka sygnalizacyjna od∏àczenia poduszki powietrznej „AIRBAG OFF”. napinacze pasów bezpieczeƒstwa. czujniki kurtyn powietrznych. Po up∏ywie oko∏o 6 sekund lampka gaÊnie. zapala si´ na d∏u˝ej ni˝ 6 sekund lub b∏yska. czujnik pozycji fotela kierowcy. LICZNIKI I LAMPKI OSTRZEGAWCZE (j) Lampka ostrzegawcza „VSC” Lampka ta ostrzega o wystàpieniu awarii w uk∏adzie stabilizacji jazdy lub uk∏adzie kontroli nap´du. Hamulce pozostajà jednak sprawne i mo˝na kontynuowaç jazd´. czujniki bocznych poduszek powietrznych. Uk∏ad zwiàzany z lampkà ostrzegawczà monitoruje zespó∏ czujnika uk∏adu poduszek powietrznych.152 WSKAèNIKI. • Lampka pozostaje zapalona na sta∏e po w∏àczeniu zap∏onu. przewody ∏àczàce i êród∏a zasilania elektrycznego. dopóki wszystkie drzwi boczne oraz drzwi baga˝nika nie zostanà zamkni´te. Nale˝y wtedy jak najszybciej oddaç samochód do naprawy w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie. przednie czujniki poduszek powietrznych.

lampka ponownie zaÊwieci si´. Gdy uk∏ad funkcjonuje prawid∏owo. W takiej sytuacji obracanie kierownicy mo˝e wymagaç wi´kszego ni˝ zwykle wysi∏ku. Je˝eli w uk∏adzie wspomagania wystàpi usterka. W przypadku d∏ugotrwa∏ej pracy silnika z wysokà pr´dkoÊcià obrotowà zapalenie si´ lampki nie musi oznaczaç usterki. (p) Sygnalizacja Êwiate∏ akustyczna zapalonych Sygnalizator akustyczny jest uruchamiany. gdy drzwi kierowcy zostanà otwarte i kluczyk pozostawiony jest w wy∏àczniku zap∏onu w po∏o˝eniu „ACC” lub „LOCK”. Nale˝y wtedy jak najszybciej oddaç samochód do naprawy do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. • Lampka zapala si´ podczas jazdy. gdy przy w∏àczonych Êwiat∏ach oraz wyj´tym kluczyku z wy∏àcznika zap∏onu zostanà otwarte drzwi kierowcy. LICZNIKI I LAMPKI OSTRZEGAWCZE 153 (n) Lampka ostrzegawcza elektrycznego wspomagania kierownicy Lampka ta zapala si´ po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do po∏o˝enia „ON”. nale˝y jak najszybciej oddaç samochód do sprawdzenia do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. . Wystàpienie jednej z poni˝szych sytuacji sygnalizuje usterk´ jednego z kontrolowanych zespo∏ów. Po ponownym uruchomieniu silnika i przejechaniu pewnego odcinka lampka powinna zgasnàç. po kilku sekundach lampka gaÊnie. (o) Sygnalizacja akustyczna pozostawionego kluczyka Sygnalizator akustyczny przypomina o koniecznoÊci wyj´cia kluczyka.WSKAèNIKI. Samochód nale˝y prowadziç mocno trzymajàc kierownic´. • Lampka nie zapala si´ po przekr´ceniu kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu do po∏o˝enia „ON” lub pozostaje stale zapalona. OSTRZE˚ENIE Gdy lampka ostrzegawcza elektrycznego wspomagania kierownicy Êwieci si´.

2. „VSC” i elektrycznego wspomagania kierownicy gasnà po kilku sekundach. lecz nie uruchamiaç silnika. Lampki ostrzegawcze „ABS”. Lampka ostrzegawcza nie zamkni´tych drzwi powinna zgasnàç. Zaciàgnàç hamulec postojowy. (Lampki sygnalizacyjne od∏àczenia poduszki powietrznej. Je˝eli którakolwiek lampka ostrzegawcza.154 WSKAèNIKI. pokryw´ lub drzwi baga˝nika. sygnalizacyjna lub sygnalizator akustyczny nie dzia∏a. Obróciç wy∏àcznik zap∏onu do po∏o˝enia „ON”. . mo˝e to oznaczaç przepalenie si´ ˝arówki lub uszkodzenie obwodu elektrycznego. „TRC OFF” i poÊlizgu tak˝e zapalajà si´ i gasnà po kilku sekundach). Otworzyç dowolne drzwi boczne. Wszystkie lampki ostrzegawcze i sygnalizacyjne oprócz lampki sygnalizujàcej niezamkni´cie drzwi oraz lampki poduszki powietrznej powinny zaÊwieciç si´. Nale˝y jak najszybciej przekazaç samochód do sprawdzenia do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej gaÊnie po 6 sekundach. LICZNIKI I LAMPKI OSTRZEGAWCZE SPRAWDZENIE LAMPEK OSTRZEGAWCZYCH I SYGNALIZACYJNYCH (oprócz lampki ostrzegawczej rezerwy paliwa) 1. Zamknàç wszystkie drzwi boczne oraz pokryw´ lub drzwi baga˝nika. Powinna zapaliç si´ lampka ostrzegawcza sygnalizujàca niezamkni´cie drzwi. 4. 3.

. . Automatyczna kontrola pr´dkoÊci . . Hamulec postojowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 158 161 162 164 166 166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uk∏ad kontroli nap´du . . . . . . Mechaniczna skrzynia biegów . . . Uk∏ad kontroli stabilnoÊci jazdy . . . . . . . .WY¸ÑCZNIK ZAP¸ONU. . . . . . SKRZYNIA BIEGÓW I HAMULEC POSTOJOWY 155 Rozdzia∏ 1–6 OBS¸UGA URZÑDZE¡ I MECHANIZMÓW Wy∏àcznik zap∏onu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . skrzynia biegów i hamulec postojowy • • • • • • • Wy∏àcznik zap∏onu z blokadà kierownicy Automatyczna skrzynia biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OSTRZE˚ENIE Samochody z mechanicznà skrzynià biegów: Podczas jazdy nie wolno wyjmowaç kluczyka. Nale˝y wtedy upewniç si´. Po zwolnieniu nacisku kluczyk powraca do po∏o˝enia „ON”. gdy˝ spowoduje to zablokowanie kierownicy i utrat´ mo˝liwoÊci kierowania pojazdem. Wskazówki dotyczàce uruchamiania silnika podane sà na stronie 243 w rozdziale 3. sygna∏ akustyczny przypomni o koniecznoÊci wyj´cia kluczyka. Po∏o˝enie „ACC” – Dodatkowe wyposa˝enie elektryczne. W celu obrócenia kluczyka z po∏o˝enia „ACC” w po∏o˝enie „LOCK” nale˝y go lekko wcisnàç. Je˝eli wy∏àcznik zap∏onu jest w pozycji „START” i wskazówka obrotomierza oraz wskazówka czujnika temperatury silnika jak i wskazówka poziomu paliwa opadnà do dolnego po∏o˝enia – nie jest to objawem usterki. np. w którym mo˝na wyjàç kluczyk. Jest to jedyne po∏o˝enie. W samochodach z automatycznà skrzynià biegów przed obróceniem kluczyka z po∏o˝enia „ACC” w po∏o˝enie „LOCK” dêwignia wybieraka musi znajdowaç si´ w po∏o˝eniu „P”. SKRZYNIA BIEGÓW I HAMULEC POSTOJOWY Wy∏àcznik zap∏onu z blokadà kierownicy (silnik o zap∏onie iskrowym) W samochodach z immobilizerem po wyj´ciu kluczyka nast´puje automatyczne w∏àczenie elektronicznej blokady silnika (patrz „Immobilizer silnika” na stronie 21 w rozdziale 1–2). gdy silnik nie pracuje. Mo˝e to doprowadziç do roz∏adowania akumulatora i uszkodzenia uk∏adu zap∏onowego. a nast´pnie lekko poruszaç kierownicà jednoczeÊnie delikatnie przekr´cajàc kluczyk. a kierownica zablokowana. jest pod napi´ciem. natomiast silnik jest wy∏àczony. Po∏o˝enie „LOCK” – Silnik jest wy∏àczony. czy kluczyk zosta∏ ca∏kowicie wsuni´ty. radio. JeÊli kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu zostanie pozostawiony w po∏o˝eniu „ACC” lub „LOCK” i zostanà otwarte drzwi kierowcy. Je˝eli wy∏àcznik zap∏onu jest w pozycji „ON” i wskazówka pr´dkoÊciomierza porusza si´ – nie jest to objawem usterki. Niekiedy mogà wystàpiç trudnoÊci z obróceniem kluczyka z po∏o˝enia „LOCK”. Po∏o˝enie „ON” – Silnik i wszystkie urzàdzenia elektryczne pod napi´ciem.156 WY¸ÑCZNIK ZAP¸ONU. UWAGA Nie nale˝y pozostawiaç kluczyka w po∏o˝eniu „ON”. . Jest to normalne po∏o˝enie w czasie jazdy. Po∏o˝enie „START” – W∏àczony rozrusznik.

Po∏o˝enie „ON” – W∏àczony silnik i wszystkie urzàdzenia elektryczne pod napi´ciem. a kierownica zablokowana. Po∏o˝enie „LOCK” – Silnik jest wy∏àczony. OSTRZE˚ENIE Podczas jazdy nie wolno wyjmowaç kluczyka. natomiast silnik jest wy∏àczony. np. radio. W celu obrócenia kluczyka z po∏o˝enia „ACC” w po∏o˝enie „LOCK” nale˝y go lekko wcisnàç. UWAGA Nie nale˝y pozostawiaç kluczyka w po∏o˝eniu „ON”. Nale˝y wtedy upewniç si´.WY¸ÑCZNIK ZAP¸ONU. a nast´pnie lekko poruszaç kierownicà jednoczeÊnie delikatnie przekr´ciç kluczyk. po wyj´ciu kluczyka nast´puje automatyczne w∏àczenie elektronicznej blokady silnika (patrz „Immobilizer silnika” na stronie 21 w rozdziale 1–2). sygna∏ akustyczny przypomni o koniecznoÊci wyj´cia kluczyka. SKRZYNIA BIEGÓW I HAMULEC POSTOJOWY 157 Wy∏àcznik zap∏onu z blokadà kierownicy (silnik o zap∏onie samoczynnym) W samochodach z immobilizerem. Wskazówki dotyczàce uruchamiania silnika podane sà na stronie 243 w rozdziale 3. czy kluczyk zosta∏ ca∏kowicie wsuni´ty. Przed rozruchem silnika w∏àczane sà Êwiece ˝arowe i nast´puje podgrzewanie wst´pne silnika. Jest to normalne po∏o˝enie w czasie jazdy. jest pod napi´ciem. Je˝eli wy∏àcznik zap∏onu jest w pozycji „ON” i wskazówka pr´dkoÊciomierza zmienia swoje po∏o˝enie – nie jest to objawem usterki. Po zwolnieniu nacisku kluczyk powraca do po∏o˝enia „ON”. gdy silnik nie pracuje. gdy˝ spowoduje to zablokowanie kierownicy i utrat´ mo˝liwoÊci kierowania pojazdem. w którym mo˝na wyjàç kluczyk. . Mo˝e to doprowadziç do roz∏adowania akumulatora. JeÊli kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu zostanie pozostawiony w po∏o˝eniu „ACC” lub „LOCK” i zostanà otwarte drzwi kierowcy. Niekiedy mogà wystàpiç trudnoÊci z obróceniem kluczyka z po∏o˝enia „LOCK”. Po∏o˝enie „START” – W∏àczony rozrusznik. Jest to jedyne po∏o˝enie. Je˝eli wy∏àcznik zap∏onu jest w pozycji „START” i wskazówka obrotomierza oraz wskazówka czujnika temperatury silnika jak i wskazówka poziomu paliwa opadnà do dolnego po∏o˝enia – nie jest to objawem usterki. Po∏o˝enie „ACC” – Dodatkowe wyposa˝enie elektryczne.

Samochody z kierownicà po prawej stronie – Zmiana zakresu w sposób normalny. Przestawienie dêwigni z po∏o˝enia „P” mo˝liwe jest tylko przy wciÊni´tym pedale hamulca i wy∏àczniku zap∏onu w po∏o˝eniu „ON” oraz wciÊni´tym przycisku zwalniajàcym blokad´. Zmiana zakresu mo˝liwa przy naciskaniu przycisku zwalniajàcego blokad´. Zmiana zakresu w sposób normalny. która minimalizuje mo˝liwoÊç niew∏aÊciwego prze∏àczenia. Automatyczna skrzynia biegów w tym samochodzie posiada blokad´.158 WY¸ÑCZNIK ZAP¸ONU. uruchamiania silnika i wyjmowania kluczyka R: Po∏o˝enie biegu wstecznego N: Po∏o˝enie neutralne D: Po∏o˝enie jazdy (z nadbiegiem) 2: Po∏o˝enie silniejszego hamowania silnikiem L: Po∏o˝enie maksymalnego hamowania silnikiem . Samochody z kierownicà po lewej stronie – Zmiana zakresu mo˝liwa przy naciskaniu przycisku zwalniajàcego blokad´. Wy∏àcznik nadbiegu (a) Dêwignia wybieraka zakresu P: Po∏o˝enie parkowania. SKRZYNIA BIEGÓW I HAMULEC POSTOJOWY Automatyczna skrzynia biegów Przycisk zwalniajàcy blokad´ Zabezpiecza przed niew∏aÊciwà zmianà zakresu Dêwignia wybieraka zakresu Zmiana zakresu mo˝liwa przy naciskaniu przycisku zwalniajàcego blokad´ (wy∏àcznik zap∏onu musi byç w po∏o˝eniu „ON”).

Redukcja pr´dkoÊci pojazdu – patrz „Automatyczna kontrola pr´dkoÊci” na stronie 166 w tym rozdziale. redukcja biegu przez wyciÊni´cie przycisku nadbiegu nie spowoduje efektu hamowania silnikiem z powodu dzia∏ania uk∏adu. (d) Wykorzystanie hamowania silnikiem W celu wykorzystania hamowania silnikiem nale˝y zredukowaç bieg w nast´pujàcy sposób: • Wy∏àczyç nadbieg (jest to mo˝liwe jedynie w zakresie „D”). po ponownym uruchomieniu silnika nadbieg zostanie automatycznie w∏àczony. Zwolniç hamulec postojowy i peda∏ hamulca zasadniczego. W celu w∏àczenia nadbiegu przycisk nacisnàç ponownie. Lampka kontrolna „O/D OFF” zgaÊnie. jazda pod gór´. Uruchomiç silnik zgodnie z opisem „Uruchamianie silnika” na stronie 244 w rozdziale 3. • Zmieniç zakres na „L”. umo˝liwiajàc maksymalne hamowanie silnikiem. . ZaÊwieci si´ lampka kontrolna „O/D OFF”.). Naciskajàc peda∏ hamulca przesunàç dêwigni´ wybieraka zakresu w po∏o˝enie „D”. Wybierak zakresu skrzyni biegów powinien byç w po∏o˝eniu „P” lub „N”. by p∏ynnie ruszyç. 3. Przy niskiej temperaturze silnika skrzynia biegów nie b´dzie prze∏àczana na nadbieg. W celu wy∏àczenia nadbiegu przycisk nale˝y wcisnàç. JeÊli silnik zostanie wy∏àczony z wy∏àczonym nadbiegiem. W zakresie „D” uk∏ad sterujàcy automatycznej skrzyni biegów dobiera najodpowiedniejsze prze∏o˝enia w zale˝noÊci od warunków jazdy (np. Pojazdy wyposa˝one w uk∏ad automatycznej kontroli pr´dkoÊci – Je˝eli uk∏ad automatycznej kontroli pr´dkoÊci jest aktywny. W∏àczenie nadbiegu pozwala zmniejszyç zu˝ycie paliwa i zapewnia cichszà prac´ silnika. Powoli naciskaç peda∏ przyspieszenia. jazda ze sta∏à pr´dkoÊcià. holowanie ci´˝kiej przyczepy itp. • Zmieniç zakres na „2”. Gdy pr´dkoÊç jazdy spadnie poni˝ej 43 km/h skrzynia biegów zostanie prze∏àczona na pierwszy bieg. ZaÊwieci si´ lampka kontrolna „O/D OFF” i skrzynia biegów zredukuje prze∏o˝enie do biegu trzeciego. SKRZYNIA BIEGÓW I HAMULEC POSTOJOWY 159 (c) Zwyk∏a jazda 1. Gdy pr´dkoÊç jazdy spadnie poni˝ej 91 km/h skrzynia biegów zostanie prze∏àczona na drugi bieg. umo˝liwiajàc silniejsze hamowanie silnikiem. nawet gdy przycisk nadbiegu jest wciÊni´ty.WY¸ÑCZNIK ZAP¸ONU. (b) Wy∏àcznik nadbiegu Naciskajàc przycisk mo˝na wybraç albo trzybiegowy (nadbieg wy∏àczony) albo czterobiegowy (nadbieg w∏àczony) zakres pracy. W∏àczenie nadbiegu umo˝liwia cichszà jazd´ i obni˝a zu˝ycie paliwa. OSTRZE˚ENIE Przy zmianie zakresu nie wolno naciskaç peda∏u przyspieszenia. 2.

160

WY¸ÑCZNIK ZAP¸ONU, SKRZYNIA BIEGÓW I HAMULEC POSTOJOWY

OSTRZE˚ENIE Podczas jazdy na Êliskich nawierzchniach, przy redukcji biegu nale˝y zachowaç szczególnà ostro˝noÊç. Zbyt gwa∏towna zmiana prze∏o˝enia mo˝e spowodowaç utrat´ przyczepnoÊci kó∏ lub poÊlizg. (e) U˝ywanie zakresów „2” i „L” Zakresów „2” i „L” u˝ywa si´ do silnego hamowania silnikiem, w sposób opisany wczeÊniej. Gdy dêwignia wybieraka zakresu jest w po∏o˝eniu „2” lub „L”, ruszanie z miejsca odbywa si´ analogicznie jak dla zakresu „D”. W zakresie „2” samochód ruszy z pierwszego biegu, a nast´pnie automatycznie bieg zostanie zmieniony na drugi. Gdy dêwignia jest w zakresie „L”, skrzynia biegów pozostaje na pierwszym biegu. UWAGA • Nie nale˝y dopuszczaç do nadmiernego wzrostu pr´dkoÊci obrotowej silnika. Nale˝y obserwowaç wskazania obrotomierza i nie dopuszczaç do osiàgni´cia czerwonego zakresu pr´dkoÊci obrotowych. Poni˝ej podane sà maksymalne dopuszczalne pr´dkoÊci dla poszczególnych zakresów: „2”............... 110 km/h „L”................. 60 km/h • Nie nale˝y zbyt d∏ugo jechaç pod gór´ lub holowaç ci´˝kiej przyczepy w zakresie „2” lub „L”. Mo˝e to doprowadziç do powa˝nego uszkodzenia automatycznej skrzyni biegów z powodu przegrzania. Dlatego, w celu unikni´cia tego rodzaju uszkodzenia, do jazdy pod gór´ lub holowania ci´˝kiej przyczepy nale˝y u˝ywaç zakresu „D”.

(f) Cofanie 1. Zatrzymaç samochód. 2. Naciskajàc peda∏ hamulca przesunàç dêwigni´ wybieraka zakresu do po∏o˝enia „R”. UWAGA Nie wolno w∏àczaç biegu wstecznego gdy pojazd jest w ruchu. (g) Parkowanie 1. Zatrzymaç samochód. 2. Zaciàgnàç do oporu hamulec postojowy. 3. Naciskajàc peda∏ hamulca przesunàç dêwigni´ wybieraka zakresu do po∏o˝enia „P”. OSTRZE˚ENIE W ˝adnym wypadku nie wolno przesuwaç dêwigni wybieraka zakresu do po∏o˝enia „P”, gdy samochód jest w ruchu. Mo˝e to spowodowaç powa˝ne uszkodzenia mechaniczne i utrat´ panowania nad pojazdem. (h) Wskazówki praktyczne • Gdy podczas ∏agodnego podjazdu pod gór´ skrzynia biegów wielokrotnie prze∏àczana jest pomi´dzy trzecim biegiem a nadbiegiem, nale˝y nadbieg wy∏àczyç. Natychmiast po przejechaniu stoku nadbieg nale˝y ponownie w∏àczyç. • Podczas holowania przyczepy, w celu zachowania skutecznoÊci hamowania silnikiem nie nale˝y u˝ywaç nadbiegu. OSTRZE˚ENIE Gdy samochód jest zatrzymany lecz silnik pracuje, nale˝y zawsze trzymaç stop´ na pedale hamulca. Zapobiegnie to powolnemu przemieszczaniu si´ samochodu.

WY¸ÑCZNIK ZAP¸ONU, SKRZYNIA BIEGÓW I HAMULEC POSTOJOWY

161

Mechaniczna skrzynia biegów
UWAGA Nie nale˝y utrzymywaç samochodu na stoku za pomocà peda∏u przyspieszenia, poniewa˝ mo˝e to doprowadziç do przegrzania skrzyni biegów. W takiej sytuacji nale˝y nacisnàç peda∏ hamulca lub zaciàgnàç hamulec postojowy. (i) Gdy nie mo˝na przestawiç dêwigni wybieraka zakresu z po∏o˝enia „P” Je˝eli dêwignia wybieraka zakresu pozostaje zablokowana w po∏o˝eniu „P” mimo naciÊni´cia peda∏u hamulca, nale˝y u˝yç przycisku kasowania blokady. Wskazówki podane sà pod has∏em „Zablokowanie si´ dêwigni wybieraka zakresu” na stronie 280 w rozdziale 4.

Po∏o˝enia poszczególnych biegów pokazuje rysunek. OSTRZE˚ENIE Metalowa dêwignia zmiany biegów – R´kojeÊç dêwigni wybieraka zakresu mo˝e ulec silnemu nagrzaniu podczas parkowania na s∏oƒcu. Przed zmianà biegu wcisnàç peda∏ sprz´g∏a do koƒca, a nast´pnie powoli go zwalniaç. Podczas jazdy nie nale˝y opieraç stopy na pedale sprz´g∏a, gdy˝ mo˝e to spowodowaç uszkodzenie sprz´g∏a. Nie nale˝y równie˝ u˝ywaç sprz´g∏a do utrzymywania pojazdu na stoku. Do tego celu s∏u˝y hamulec postojowy. Przedwczesna zmiana biegu na wy˝szy lub zbyt póêna jego redukcja powoduje spalanie detonacyjne i d∏awienie si´ silnika. Cz´sta eksploatacja z maksymalnymi pr´dkoÊciami dla poszczególnych biegów powoduje przyspieszone zu˝ycie silnika i zwi´ksza zu˝ycie paliwa. Maksymalne dopuszczalne pr´dkoÊci Manewr w∏àczenia si´ do ruchu lub wyprzedzania wymaga niekiedy wykorzystania maksymalnego przyspieszenia. Nie nale˝y jednak przekraczaç podanych pr´dkoÊci maksymalnych dla poszczególnych biegów: Silnik 4ZZ-FE bieg 1 2 3 4 km/h 46 86 125 169

162

WY¸ÑCZNIK ZAP¸ONU, SKRZYNIA BIEGÓW I HAMULEC POSTOJOWY

Uk∏ad kontroli nap´du
Silnik 3ZZ-FE bieg 1 2 3 4 Silnik 1ND-TV bieg 1 2 3 4 km/h 44 82 119 161 UWAGA Nie wolno redukowaç biegu, gdy pr´dkoÊç jazdy jest wy˝sza od dopuszczalnej dla ni˝szego biegu. Wskazówki praktyczne • W razie trudnoÊci z w∏àczeniem biegu wstecznego nale˝y ustawiç dêwigni´ zmiany biegów w po∏o˝eniu neutralnym, zwolniç i ponownie nacisnàç peda∏ sprz´g∏a i ponowiç prób´ w∏àczenia biegu. • Podczas holowania przyczepy, dla zachowania skutecznoÊci hamowania silnikiem nie nale˝y u˝ywaç piàtego biegu. OSTRZE˚ENIE Podczas jazdy na Êliskiej nawierzchni nale˝y zachowaç szczególnà ostro˝noÊç przy redukcji biegu. Szarpni´cie przy zmianie biegu na ni˝szy mo˝e spowodowaç poÊlizg lub zarzucenie samochodu. km/h 46 86 126 171 Uk∏ad kontroli nap´du w sposób automatyczny ogranicza utrat´ przyczepnoÊci przez przednie ko∏a przy przyspieszaniu na Êliskiej nawierzchni. Uk∏ad jest w∏àczany automatycznie po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ON”. OSTRZE˚ENIE Na Êliskich nawierzchniach, mimo dzia∏ajàcego uk∏adu kontroli nap´du niekiedy niemo˝liwe b´dzie zachowanie pe∏ni mo˝liwoÊci trakcyjnych samochodu i si∏y nap´dowej przednich kó∏. Nie nale˝y jeêdziç samochodem z pr´dkoÊcià prowadzàcà do utraty przyczepnoÊci kó∏ ani wykonywaç manewrów powodujàcych taki efekt. W warunkach, gdy nawierzchnia drogi pokryta jest lodem lub Êniegiem, nale˝y u˝ywaç opon zimowych lub ∏aƒcuchów Êniegowych. Nale˝y zawsze jechaç z dostosowanà do warunków, bezpiecznà pr´dkoÊcià.

UWAGA Przed w∏àczeniem biegu wstecznego pojazd musi byç zatrzymany.

WY¸ÑCZNIK ZAP¸ONU, SKRZYNIA BIEGÓW I HAMULEC POSTOJOWY

163

NORMALNA JAZDA Podczas normalnej jazdy uk∏ad powinien pozostawaç w∏àczony, aby w razie potrzeby w ka˝dej chwili móg∏ zadzia∏aç. Przez kilka sekund po uruchomieniu silnika lub zaraz po ruszeniu z miejsca, od strony silnika mogà byç s∏yszalne nietypowe odg∏osy. Towarzyszà one operacji samokontroli uk∏adu i nie sà oznakà usterki. Pracy uk∏adu kontroli nap´du towarzyszà nast´pujàce objawy: • Poniewa˝ uk∏ad ogranicza poÊlizg wzd∏u˝ny przednich kó∏ samochodu, b∏yska lampka sygnalizacyjna poÊlizgu. • Mogà byç wyczuwalne drgania samochodu lub mo˝e wystàpiç nietypowy odg∏os. Objawy te sà powodowane przez dzia∏anie hamulców. Jest to oznaka prawid∏owej pracy uk∏adu. Lampka sygnalizacyjna poÊlizgu zapala si´ na kilka sekund po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ON”. Je˝eli po w∏àczeniu zap∏onu lampka nie zapali si´, nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem.

JAZDA Z WY¸ÑCZONÑ KONTROLÑ NAP¢DU Przy uwalnianiu samochodu z b∏ota, Êwie˝o spad∏ego Êniegu itp. korzystnie jest wy∏àczyç uk∏ad kontroli nap´du. W takiej sytuacji automatyczna regulacja mocy silnika przeszkadza w procesie uwalniania przednich kó∏. Wy∏àczenie uk∏adu: „TRC OFF”. Nacisnàç przycisk

ZaÊwieci si´ lampka kontrolna „TRC OFF”. Uk∏ad kontroli stabilnoÊci jazdy jest zawsze w∏àczony, nawet mimo wy∏àczenia uk∏adu kontroli nap´du. W∏àczenie uk∏adu: Ponownie nacisnàç przycisk „TRC OFF”. Lampka kontrolna „TRC OFF” zgaÊnie. Lampka kontrolna „TRC OFF” zapala si´ na kilka sekund po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ON”. Póêniej lampka ta Êwieci si´, gdy uk∏ad kontroli nap´du jest wy∏àczony. W nast´pujàcych sytuacjach nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem: • Lampka kontrolna nie zapala si´ po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ON”. • Lampka kontrolna pozostaje zapalona po w∏àczeniu zap∏onu. • Lampka kontrolna zapala si´ podczas normalnej jazdy (gdy uk∏ad kontroli nap´du nie jest wy∏àczony).

164

WY¸ÑCZNIK ZAP¸ONU, SKRZYNIA BIEGÓW I HAMULEC POSTOJOWY

Uk∏ad kontroli stabilnoÊci jazdy
Uk∏ad VSC pomaga utrzymaç stabilnoÊç samochodu poprzez wszechstronnà wspó∏prac´ takich uk∏adów jak ABS, uk∏ad kontroli nap´du, uk∏ad sterowania silnika i inne. Uk∏ad kontroli stabilnoÊci jazdy w sposób automatyczny kontroluje si∏´ hamowania lub moc chwilowà silnika, pomagajàc uchroniç pojazd przed poÊlizgiem na zakr´cie o Êliskiej nawierzchni lub przy gwa∏townych manewrach kierownicà. Uk∏ad kontroli stabilnoÊci jazdy jest aktywny przy pr´dkoÊci powy˝ej 15 km/h. Przez kilka sekund po uruchomieniu silnika lub zaraz po ruszeniu z miejsca, od strony silnika mogà byç s∏yszalne nietypowe odg∏osy. Towarzyszà one operacji samokontroli uk∏adu i nie sà oznakà usterki. OSTRZE˚ENIE • Nie nale˝y nadmiernie polegaç na dzia∏aniu uk∏adu kontroli stabilnoÊci jazdy. Nawet gdy uk∏ad pracuje nie oznacza to, ˝e samochód jest absolutnie bezpieczny. Brawurowa jazda mo˝e doprowadziç do niespodziewanego wypadku. Nie wolno zapominaç o zachowaniu bezpieczeƒstwa na drodze. Gdy podczas jazdy b∏yska lampka sygnalizacyjna poÊlizgu i rozlega si´ alarm dêwi´kowy, nale˝y zachowaç szczególnà ostro˝noÊç. • Nale˝y stosowaç opony wy∏àcznie odpowiedniego rozmiaru. Rozmiar opon, producent, marka i wzór bie˝nika powinny byç takie same dla wszystkich 4 kó∏. Zastosowanie opon innych ni˝ zalecane, innego rozmiaru lub typu mo˝e spowodowaç wadliwe dzia∏anie uk∏adu kontroli stabilnoÊci jazdy. Wymieniajàc opony lub ko∏a nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem (Patrz „Sprawdzanie i wymiana opon” na stronie 310 w rozdziale 7–2.)

Lampka ostrzegawcza „VSC” Lampka ta ostrzega o wystàpieniu usterki w uk∏adzie kontroli nap´du lub w uk∏adzie kontroli stabilnoÊci jazdy. Lampka zapala si´ po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ON” i po kilku sekundach gaÊnie. Gdy lampka ostrzegawcza „VSC” zaÊwieci si´ podczas jazdy, uk∏ad nie dzia∏a. Jednak hamulce pozostajà sprawne i jazd´ mo˝na kontynuowaç. W nast´pujàcych sytuacjach nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. • Lampka ostrzegawcza nie zapala si´ po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ON”. • Lampka ostrzegawcza pozostaje zapalona na sta∏e po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ON”. • Lampka ostrzegawcza zapala si´ w czasie jazdy. Lampka kontrolna „TRC OFF” zapala si´ wraz z zapaleniem si´ lampki ostrzegawczej „VSC”, mimo ˝e nie zosta∏ wciÊni´ty przycisk „TRC OFF”.

WY¸ÑCZNIK ZAP¸ONU, SKRZYNIA BIEGÓW I HAMULEC POSTOJOWY

165

Gdy podczas jazdy samochód zaczyna wpadaç w poÊlizg, b∏yska lampka sygnalizacyjna poÊlizgu i rozlega si´ przerywany sygna∏ alarmowy. Nale˝y wtedy zachowaç szczególnà ostro˝noÊç. Lampka kontrolna Êwieci przez par´ sekund, gdy wy∏àcznik zap∏onu jest obrócony do pozycji „ON”. JeÊli lampka kontrolna nie zapala si´, gdy wy∏àcznik zap∏onu jest obrócony do pozycji „ON”, nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem.

Lampka ostrzegawcza „VSC” Lampka ta ostrzega o wystàpieniu usterki w uk∏adzie kontroli nap´du lub w uk∏adzie kontroli stabilnoÊci jazdy. Lampka zapala si´ po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ON” i po kilku sekundach gaÊnie. Gdy lampka ostrzegawcza „VSC” zaÊwieci si´ podczas jazdy, uk∏ad nie dzia∏a. Jednak hamulce pozostajà sprawne i jazd´ mo˝na kontynuowaç. W nast´pujàcych sytuacjach nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. • Lampka ostrzegawcza nie zapala si´ po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ON”. • Lampka ostrzegawcza pozostaje zapalona na sta∏e po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ON”. • Lampka ostrzegawcza zapala si´ w czasie jazdy. Lampka kontrolna „TRC OFF” zaÊwieci si´ kiedy pali si´ lampka ostrzegawcza „VSC”, mimo ˝e przycisk „TRC OFF” nie zosta∏ wciÊni´ty.

166

WY¸ÑCZNIK ZAP¸ONU, SKRZYNIA BIEGÓW I HAMULEC POSTOJOWY

Hamulec postojowy

Automatyczna kontrola pr´dkoÊci
Uk∏ad automatycznej kontroli pr´dkoÊci samoczynnie utrzymuje sta∏à pr´dkoÊç jazdy (powy˝ej 40 km/h) nawet po zdj´ciu stopy z peda∏u przyspieszenia. Pr´dkoÊç jazdy b´dzie utrzymywana w granicach na jakie pozwala moc silnika. Niewielkie zmiany pr´dkoÊci mogà nastàpiç na podjazdach lub zjazdach. Na bardziej stromych stokach mogà wystàpiç wi´ksze zmiany pr´dkoÊci, dlatego lepiej jest je pokonywaç z wy∏àczonà automatycznà kontrolà pr´dkoÊci. OSTRZE˚ENIE

Po zaparkowaniu samochodu nale˝y zaciàgnàç hamulec postojowy, uniemo˝liwiajàc jego niekontrolowane przemieszczenie si´. Zaciàgni´cie hamulca: Pociàgnàç dêwigni´ do góry. Dla uzyskania wi´kszej si∏y hamowania dobrze jest wczeÊniej nacisnàç peda∏ hamulca i przytrzymaç wciÊni´ty przy zaciàganiu hamulca postojowego. Zwolnienie hamulca: Lekko pociàgnàç dêwigni´ do góry (1), nacisnàç kciukiem przycisk zwalniajàcy (2), a nast´pnie opuÊciç dêwigni´ (3). Zaciàgni´cie hamulca postojowego sygnalizowane jest Êwieceniem si´ lampki na tablicy przyrzàdów. Lampka ta gaÊnie po zwolnieniu hamulca postojowego. OSTRZE˚ENIE Przed ruszeniem nale˝y upewniç si´, czy hamulec postojowy jest ca∏kowicie zwolniony i nie Êwieci si´ lampka kontrolna.

• W celu zachowania maksymalnej kontroli nad pojazdem nie nale˝y korzystaç z automatycznego utrzymywania pr´dkoÊci w warunkach du˝ego lub zmiennego nat´˝enia ruchu, na Êliskich nawierzchniach (mokrych, oblodzonych lub zaÊnie˝onych) oraz przy silnym wietrze. • Nale˝y unikaç nadmiernych wzrostów pr´dkoÊci przy zje˝d˝aniu z góry. Gdy pr´dkoÊç jazdy b´dzie zbytnio odbiegaç od ustawionej wartoÊci, nale˝y wy∏àczyç automatycznà kontrol´ pr´dkoÊci i zredukowaç bieg w celu wyhamowania pojazdu silnikiem.

6 km/h. w kierunku „– SET” i zwolniç jà. poniewa˝ mo˝e to spowodowaç nadmierny wzrost pr´dkoÊci obrotowej silnika. W celu zmiany pr´dkoÊci na wy˝szà nale˝y dêwigni´ pociàgnàç do góry. SKRZYNIA BIEGÓW I HAMULEC POSTOJOWY 167 W¸ÑCZANIE UK¸ADU W celu uruchomienia automatycznej kontroli pr´dkoÊci nale˝y nacisnàç przycisk „ON-OFF”. co zapobiegnie przypadkowemu uruchomieniu uk∏adu. NASTAWIANIE ˚ÑDANEJ PR¢DKOÂCI W samochodach z automatycznà skrzynià biegów przy nastawianiu ˝àdanej pr´dkoÊci dêwignia wybieraka zakresu musi byç w pozycji „D”. Po zdj´ciu nogi z peda∏u pr´dkoÊç powróci do zadanej wartoÊci. Ponowne naciÊni´cie przycisku ca∏kowicie wy∏àcza uk∏ad. Po rozp´dzeniu samochodu do ˝àdanej pr´dkoÊci nacisnàç dêwigni´ w dó∏. Gdy konieczne jest chwilowe zwi´kszenie pr´dkoÊci – na przyk∏ad przy wyprzedzaniu – nale˝y nacisnàç peda∏ przyspieszenia na tyle. Od tej chwili uk∏ad b´dzie utrzymywa∏ aktualnà pr´dkoÊç jazdy. aby zwi´kszyç pr´dkoÊç powy˝ej ustawionej wartoÊci. OSTRZE˚ENIE Samochody z mechanicznà skrzynià biegów: Podczas jazdy z w∏àczonà automatycznà kontrolà pr´dkoÊci nie wolno przestawiaç dêwigni zmiany biegów w po∏o˝enie neutralne bez u˝ycia peda∏u sprz´g∏a. zaÊ w celu zmiany nastawionej pr´dkoÊci na ni˝szà nale˝y dêwigni´ pociàgnàç na dó∏. Od tego momentu mo˝na zdjàç stop´ z peda∏u przyspieszenia.WY¸ÑCZNIK ZAP¸ONU. Ka˝de pociàgni´cie dêwigni zmienia ustawionà pr´dkoÊç o 1. OSTRZE˚ENIE Gdy nie korzysta si´ z automatycznej kontroli pr´dkoÊci nale˝y przycisk „ON–OFF” pozostawiç w pozycji wy∏àczenia. . Lampka kontrolna na tablicy przyrzàdów sygnalizuje gotowoÊç do nastawienia ˝àdanej pr´dkoÊci. Powoduje to w∏àczenie uk∏adu.

a nast´pnie ponownie nacisnàç przycisk. nale˝y nacisnàç przycisk „ON–OFF”. Gdy pr´dkoÊç samochodu spadnie poni˝ej 40 km/h. poniewa˝ nie zosta∏o przerwane utrzymywanie sta∏ej pr´dkoÊci jazdy. automatyczna kontrola pr´dkoÊci zostanie samoczynnie przerwana. Szybszym sposobem obni˝enia ustalonej pr´dkoÊci jazdy jest naciÊni´cie peda∏u hamulca i po odpowiednim zredukowaniu pr´dkoÊci naciÊni´cie dêwigni w kierunku „– SET”. pr´dkoÊç samochodu stopniowo maleje. NaciÊni´cie peda∏u hamulca powoduje przerwanie automatycznej kontroli pr´dkoÊci. d. Szybszym sposobem podwy˝szenia ustalonej pr´dkoÊci jazdy jest naciÊni´cie peda∏u przyspieszenia i po odpowiednim wzroÊcie pr´dkoÊci naciÊni´cie dêwigni w kierunku „– SET”. w kierunku „+ RES”. • Lampka kontrolna zapala si´. a nast´pnie gaÊnie. stopniowo wzrasta pr´dkoÊç samochodu. PRZYWRACANIE OSTATNIO USTAWIONEJ PR¢DKOÂCI Gdy automatyczna kontrola pr´dkoÊci zosta∏a przerwana przez pociàgni´cie do siebie dêwigni sterujàcej lub naciÊni´cie peda∏u hamulca bàdê sprz´g∏a. przy w∏àczonej automatycznej kontroli pr´dkoÊci nie uruchomi hamowania silnikiem. Gdy pr´dkoÊç samochodu spadnie o 16 km/h poni˝ej zadanej wartoÊci. W przypadku. Po osiàgni´ciu ˝àdanej pr´dkoÊci dêwigni´ zwolniç. W celu zredukowania pr´dkoÊci jazdy nale˝y za pomocà dêwigni sterujàcej uk∏adu obni˝yç ustalonà pr´dkoÊç lub nacisnàç peda∏ hamulca. wy∏àczajàc uk∏ad. • Lampka kontrolna nie zapala si´. Dopóki dêwignia jest przytrzymywana. Jednak gdy pr´dkoÊç jazdy spadnie poni˝ej 40 km/h. gdy automatyczna kontrola pr´dkoÊci zostanie przerwana w innych ni˝ wymienione okolicznoÊciach. Dopóki dêwignia jest przytrzymywana. Pociàgni´cie dêwigni w kierunku „CANCEL” i zwolnienie jej. W takim przypadku nale˝y zwróciç si´ do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu w celu sprawdzenia samochodu. W przypadku automatycznej skrzyni biegów wy∏àczenie nadbiegu. SKRZYNIA BIEGÓW I HAMULEC POSTOJOWY PRZERWANIE AUTOMATYCZNEJ KONTROLI PR¢DKOÂCI Automatyczne utrzymywanie sta∏ej pr´dkoÊci jazdy mo˝na przerwaç przez: a. Po osiàgni´ciu ˝àdanej pr´dkoÊci dêwigni´ zwolniç. NaciÊni´cie peda∏u hamulca. • Lampka kontrolna ponownie b∏yska. WciÊni´cie peda∏u sprz´g∏a (w przypadku mechanicznej skrzyni biegów). OBNI˚ANIE USTALONEJ PR¢DKOÂCI Nacisnàç dêwigni´ w kierunku „– SET” i przytrzymaç w tym po∏o˝eniu. nale˝y przy najbli˝szej okazji zleciç autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu. PODWY˚SZANIE USTALONEJ PR¢DKOÂCI Nacisnàç dêwigni´ w kierunku „+ RES” i przytrzymaç w tym po∏o˝eniu. po naciÊni´ciu dêwigni do góry. automatyczna kontrola pr´dkoÊci równie˝ zostanie samoczynnie przerwana. w∏àczajàc uk∏ad. b. przywrócenie ostatnio ustawionej pr´dkoÊci nie b´dzie mo˝liwe. SYGNALIZACJA AWARII UK¸ADU Gdy podczas pracy uk∏adu b∏yska lampka kontrolna „CRUISE” na tablicy przyrzàdów. c. NaciÊni´cie przycisku „ON–OFF”. przywracana jest pr´dkoÊç ustawiona przed przerwaniem pracy uk∏adu. Gdy po tych czynnoÊciach wystàpi jeden z poni˝szych objawów.168 WY¸ÑCZNIK ZAP¸ONU. uk∏ad automatycznej kontroli pr´dkoÊci uleg∏ awarii. .

. . . . . . Obs∏uga za pomocà przycisków zdalnego sterowania Uwagi eksploatacyjne . . . . . . .RADIOODTWARZACZ 169 Rozdzia∏ 1–7 OBS¸UGA URZÑDZE¡ I MECHANIZMÓW Radioodtwarzacz • • • • Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . 170 170 185 186 Obs∏uga opcjonalnie montowanego systemu nawigacji opisana jest w oddzielnej instrukcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obs∏uga radioodtwarzacza samochodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PRZE¸ÑCZANIE FUNKCJI Typ 2: Radioodtwarzacz p∏yt kompaktowych. W¸ÑCZANIE I WY¸ÑCZANIE URZÑDZENIA Radioodtwarzacz w∏àcza si´ i wy∏àcza naciskajàc przycisk „PWR•VOL”. w du˝ym stopniu uzale˝nione jest od wzajemnego stosunku tonów wysokich i niskich. z zakresem AM – FM (ze zmieniaczem p∏yt kompaktowych) Gdy radioodtwarzacz jest w∏àczony. zostanie ona w∏àczona ponownie. . naciskanie przycisków „AM•FM”. BARWA DèWI¢KU I BALANS Szczegó∏owe informacje na temat regulacji tonu i balansu podane sà przy opisie radioodtwarzacza zamontowanego w tym samochodzie. Radioodtwarzacz samochodowy mo˝e zostaç w∏àczony. Aby w∏àczyç odtwarzacz p∏yta kompaktowa musi byç w∏o˝ona do niego. Barwa dêwi´ku To. Je˝eli natomiast w∏àczona by∏a inna funkcja. „DISC” lub „LOAD” powoduje prze∏àczanie na wybranà funkcj´. z zakresem AM – FM (z mo˝liwoÊcià sterowania automatycznym zmieniaczem p∏yt kompaktowych) Radio lub odtwarzacz p∏yt kompaktowych mo˝na w∏àczyç bez naciskania przycisku „PWR•VOL”. Ró˝ne rodzaje muzyki i transmisji g∏osu lepiej brzmià dla ró˝nych nastawieƒ wzmocnienia tonów wysokich i niskich. „DISC” lub „LOAD”. Niektóre z nich mogà nie dotyczyç urzàdzenia zamontowanego w tym samochodzie. wyj´cie p∏yty CD powoduje wy∏àczenie ca∏ego urzàdzenia.170 RADIOODTWARZACZ Uwagi ogólne Obs∏uga radioodtwarzacza samochodowego– –Informacje podstawowe Podane sà tu wybrane informacje ogólne na temat radioodtwarzaczy samochodowych marki Toyota. Typ 1: Radioodtwarzacz p∏yt kompaktowych. gdy kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu jest w po∏o˝eniu „ACC” lub „ON”. czy odbierany dêwi´k jest przyjemny dla ucha. Je˝eli radioodtwarzacz by∏ przedtem wy∏àczony. naciskajàc odpowiednio przycisk „AM•FM”. Odtwarzacz wy∏àcza si´ przez wyj´cie p∏yty CD. Odtwarzacz mo˝na tak˝e w∏àczyç wk∏adajàc p∏yt´ kompaktowà.

UWAGA Nie wolno oliwiç ˝adnej cz´Êci w odtwarzaczu. Nast´pnie rozpocznie odtwarzanie od poczàtku. ˝e podczas odbioru stereofonicznej stacji radiowej lub odtwarzania stereofonicznego nagrania. Nast´pnie rozpocznie odtwarzanie od poczàtku kolejnej p∏yty. zmiana balansu prawego i lewego kana∏u powoduje zwi´kszenie g∏oÊnoÊci pewnej grupy dêwi´ków i zmniejszenie g∏oÊnoÊci innej grupy dêwi´ków. UWAGA W celu unikni´cia uszkodzenia anteny.7 in. ani wsuwaç w jego kieszeƒ jakichkolwiek przedmiotów poza p∏ytami kompaktowymi. ANTENA RADIOWA Samochód ten wyposa˝ony jest w anten´ masztowà. Nale˝y pami´taç. W celu zdj´cia anteny nale˝y jà ostro˝nie obróciç przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. stronà z etykietà do góry. zostanie automatycznie z powrotem wysuni´ta). stronà z etykietà do góry (gdy p∏yta zostanie w∏o˝ona etykietà do do∏u. Odtwarzacz zacznie odtwarzaç p∏yt´ od pierwszej Êcie˝ki do koƒca p∏yty. ODTWARZACZ P¸YT KOMPAKTOWYCH (typ 1) P∏yt´ nale˝y wk∏adaç delikatnie. naciskajàc przycisk „LOAD”. . Odtwarzacz zacznie odtwarzaç p∏yt´ od pierwszej Êcie˝ki do koƒca p∏yty. Urzàdzenie przystosowane jest tylko do odtwarzania p∏yt o Êrednicy 12 cm (4. Urzàdzenie przystosowane jest tylko do odtwarzania p∏yt o Êrednicy 12 cm. poniewa˝ mo˝e to spowodowaç jego uszkodzenie. Ten typ odtwarzacza mo˝e pomieÊciç do 6 p∏yt. przed wjazdem do automatycznej myjni samochodowej nale˝y jà zdjàç. ODTWARZACZ P¸YT KOMPAKTOWYCH ZE ZMIENIACZEM (typ 2) P∏yt´ nale˝y wk∏adaç delikatnie.).RADIOODTWARZACZ 171 Balans Równie wa˝ne jest odpowiednie wyrównowa˝enie g∏oÊnoÊci lewego i prawego kana∏u odbioru stereofonicznego oraz przednich i tylnych g∏oÊników.

co mo˝e uszkodziç odtwarzacz. Nie wk∏adaç w jego kieszeƒ jakichkolwiek innych przedmiotów poza p∏ytami kompaktowymi.172 RADIOODTWARZACZ UWAGA • Nie nale˝y wk∏adaç jednoczeÊnie kilku p∏yt. . P∏yty nale˝y wk∏adaç pojedynczo. • Nie wolno rozmontowywaç ani oliwiç ˝adnych cz´Êci odtwarzacza CD.

RADIOODTWARZACZ 173 –Urzàdzenia sterujàce i funkcje óTyp 1 Szczegó∏owy opis przycisków oraz funkcji podany jest w kolejnoÊci alfabetycznej na nast´pnych stronach. .

WyjÊcie z trybu AF nast´puje po ponownym naciÊni´ciu przycisku „AF”. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ zakres od –5 do +5. REG on: Na wyÊwietlaczu pojawi si´ „AF REG”. Zapami´tanie stacji pod danym przyciskiem: Dostroiç odbiornik do ˝àdanej stacji (patrz przycisk „SEEK/TRACK” lub „TUNE”). Na wyÊwietlaczu pojawi si´ numer przycisku. (Naciskajàc przycisk „AM•FM” na wyÊwietlaczu pojawi si´ odpowiednio „AM” lub „FM1”. „FM2” lub „FM3”. „FM1”. stacje zostanà zapami´tane automatycznie na FM3. W ten sposób pod ka˝dym przyciskiem mo˝e zostaç zapami´tana jedna stacja z pasma fal d∏ugich i Êrednich (AM) i jedna stacja UKF. FM2. AF (Cz´stotliwoÊci alternatywne) Przycisk ten s∏u˝y do wyszukiwania stacji nadajàcych w systemie RDS (Radio Data System) w ca∏ym zakresie pasma. AUDIO CONTROL / ENTER (Funkcja korekcji barwy dêwi´ku i regulacji balansu g∏oÊników) Ka˝de naciÊni´cie pokr´t∏a „AUDIO CONTROL / ENTER” powoduje prze∏àczenie na innà regulowanà funkcj´. AST (Automatyczne strojenie i zapami´tanie stacji) Przycisk ten s∏u˝y do automatycznego zapami´tania cz´stotliwoÊci do 6 stacji dla ka˝dego zakresu (FM3 i AM). a˝ rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy – w ten sposób wybrana stacja zostanie przyporzàdkowana temu przyciskowi. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ numer przycisku i cz´stotliwoÊç stacji. FM3). Na wyÊwietlaczu pojawi si´ zakres od –5 do +5. BAS: Regulacja tonów niskich. Na przyk∏ad.174 RADIOODTWARZACZ 1 2 3 4 5 6 (Przyciski zaprogramowanych stacji) Przycisków tych u˝ywa si´ przy zapami´tywaniu stacji radiowych oraz do prze∏àczania na odbiór zaprogramowanych stacji. a˝ rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy. W trybie fal ultrakrótkich FM (FM1. „FM2” lub „FM3”. Aby skorygowaç barw´ dêwi´ku lub balansu g∏oÊników nale˝y pokr´ciç pokr´t∏em. TRE: Regulacja tonów wysokich. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ „AM”. W tym trybie wybierane sà stacje nadawcze o takim samym kodzie PI (identyfikacji programu). pod którym jest zapami´tana. . zapewniajàce najlepszy odbiór. Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty wybrany przycisk numeryczny. BAL: Regulacja balansu prawych i lewych g∏oÊników. W trybie tym wybierane sà stacje o takim samym trzycyfrowym lokalnym kodzie identyfikacyjnym PI. AM•FM NaciÊni´cie przycisku „AM•FM” prze∏àcza pomi´dzy pasmem fal d∏ugich i Êrednich (AM) oraz pasmem UKF (FM). Nacisnàç i przytrzymaç przycisk „AST”. Kolejne naciÊni´cia przycisku „AF” prze∏àczajà na nast´pujàce tryby pracy: AF on: Na wyÊwietlaczu pojawia si´ symbol „AF”. nastàpi powrót do cz´stotliwoÊci nastawionej przed naciÊni´ciem „AST”. zapewniajàce najlepszy odbiór.) ê (Przycisk wysuwu) W celu wyj´cia p∏yty nacisnàç ten przycisk. Je˝eli nie zostanie znaleziona ˝adna stacja. Prze∏àczenie na odbiór zaprogramowanej stacji nast´puje po naciÊni´ciu przycisku. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ zakres od F7 do R7. uruchomienie funkcji AST podczas odbioru w paÊmie FM1 spowoduje prze∏àczenie na FM3. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ zakres od L7 do R7. FAD: Regulacja balansu przednich i tylnych g∏oÊników.

Naciskaç przycisk „DISK ” lub „DISK ”.RADIOODTWARZACZ 175 DISC (Odtwarzacz p∏yt kompaktowych) Naciskajàc przycisk „DISC” w∏àcza si´ odtwarzacz p∏yt kompaktowych. a˝ do us∏yszenia sygna∏u dêwi´kowego. a˝ ˝àdany numer p∏yty pojawi si´ na wyÊwietlaczu. nale˝y zwróciç si´ do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. Je˝eli na wyÊwietlaczu pojawi si´ „ERR 4”. W przypadku. Nale˝y zabraç samochód do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. na wyÊwietlaczu pojawi si´ napis „NO PTY”. sygnalizuje to usterk´ zasilania. sygnalizuje to otwarcie wieka automatycznego zmieniacza p∏yt. KOMUNIKATY O USTERKACH W przypadku usterki odtwarzacza na wyÊwietlaczu pojawi si´ jeden z szeÊciu poni˝szych komunikatów. a˝ odtwarzacz ostygnie. Je˝eli na wyÊwietlaczu pojawi si´ „ERR 3”. ∨ ∧ . na wyÊwietlaczu pojawi si´ nazwa typu odbieranego programu Ka˝de naciÊni´cie przycisku „PTY” zmienia typy programów wed∏ug kolejnoÊci: • „NEWS” – wiadomoÊci • „SPORTS” – sport • „TALK” – wywiady i rozmowy • „POP” – muzyka rozrywkowa • „CLASSICS” – muzyka klasyczna Gdy nie jest odbierany kod PTY stacji RDS. nale˝y przycisk nacisnàç i przytrzymaç. Zamknàç wieko zmieniacza p∏yt. gdy wyÊwietlany tytu∏ nie mieÊci si´ na wyÊwietlaczu. W∏o˝yç p∏yt´. sygnalizuje to usterk´ wewn´trznà urzàdzenia. Je˝eli na wyÊwietlaczu pojawi si´ „CD OPEN”. ∨∧ Tylko automatyczny zmieniacz p∏yt kompaktowych – Przycisk ten s∏u˝y do wyboru odtwarzanej p∏yty kompaktowej. Je˝eli na wyÊwietlaczu pojawi si´ „NO DISC”. Ka˝de naciÊni´cie przycisku „DISC” powoduje prze∏àczenie pomi´dzy pojedynczym odtwarzaczem p∏yt kompaktowych i automatycznym zmieniaczem p∏yt CD. Wyjàç i ponownie w∏o˝yç p∏yt´ lub magazynek. Gdy przycisk ten jest naciÊni´ty podczas odtwarzania p∏yty nie zawierajàcej danych tekstowych. sygnalizuje to mo˝liwe przegrzanie urzàdzenia z powodu zbyt wysokiej temperatury otoczenia. na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat „NO TITLE”. PTY (Rodzaj programu) Je˝eli naciÊni´cie przycisku „PTY” nastàpi w trakcie odbioru kodu PTY stacji nadajàcej w systemie RDS. Wyjàç p∏yt´ lub magazynek z p∏ytami i odczekaç. Ponowne naciÊni´cie odwo∏uje funkcj´. DISC DISP Przycisk ten s∏u˝y do zmiany trybu wyÊwietlania dla p∏yt kompaktowych zawierajàcych informacje tekstowe. Je˝eli na wyÊwietlaczu pojawi si´ „ERR 1”. sygnalizuje to zabrudzenie. uszkodzenie lub odwrotne w∏o˝enie p∏yty. sygnalizuje to brak p∏yt w magazynku. NaciÊni´cie tego przycisku w czasie odtwarzania p∏yty powoduje prze∏àczenie pomi´dzy wyÊwietlaniem czasu odtwarzania. Na wyÊwietlaczu uka˝e si´ reszta tekstu. czasu odtwarzania itd. MUTE NaciÊni´cie przycisku natychmiastowo wy∏àczy dêwi´k radioodtwarzacza i zostanie wyÊwietlony napis „MUTE”. OczyÊciç p∏yt´ lub w∏o˝yç jà prawid∏owo. tytu∏u p∏yty i tytu∏u utworu. Podczas odtwarzania p∏yty na wyÊwietlaczu pojawia si´ numer aktualnej Êcie˝ki. je˝eli radioodtwarzacz jest w niego wyposa˝ony. Je˝eli na wyÊwietlaczu pojawi si´ „WAIT”. Je˝eli usterka nie zostanie usuni´ta.

∧ ∨ PWR•VOL (W∏àczanie i regulacja si∏y g∏osu) Radioodtwarzacz w∏àcza si´ i wy∏àcza naciskajàc przycisk „PWR•VOL”. naciÊni´cie strony „ ” lub „ ” przycisku „SEEK/TRACK” spowoduje wyszukiwanie stacji radiowych transmitujàcych kod PTY. W celu zatrzymania si´ przy wybranym utworze nale˝y ponownie nacisnàç przycisk „SCAN”. na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat „NOTHING”. Wszystkie Êcie˝ki na p∏ycie b´dà odtwarzane ponownie. rozpoczynajàc odtwarzanie od poczàtku. odtwarzacz automatycznie przejdzie do pierwszego utworu. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat „D–RPT”. a˝ do ponownego naciÊni´cia przycisku „RPT”. SCAN (Przeglàdanie) Funkcja przeglàdania pozwala przeszukiwaç kolejne Êcie˝ki na wybranej p∏ycie lub przeszukiwaç pierwsze Êcie˝ki wszystkich p∏yt w magazynku. Tylko automatyczny zmieniacz p∏yt CD – Odtwarzanie w przypadkowej kolejnoÊci wszystkich Êcie˝ek na wszystkich p∏ytach w magazynku: Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk „RAND”. Je˝eli rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy oznacza to. ALARM: Je˝eli podczas odbierania audycji na zakresie FM lub w trybie TA odebrana zostanie informacja alarmowa. RAND (przypadkowa kolejnoÊç odtwarzania) Funkcja ta umo˝liwia przes∏uchiwanie w przypadkowej kolejnoÊci Êcie˝ek na wszystkich p∏ytach kompaktowych w magazynku lub przes∏uchiwanie w przypadkowej kolejnoÊci Êcie˝ek na wybranej p∏ycie. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat „SCAN” i odtwarzacz rozpocznie przeglàd wszystkich Êcie˝ek na przes∏uchiwanej p∏ycie. Proces ten b´dzie powtarzany. wy∏àczajàcego funkcj´ powtarzania. a˝ rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy. Obracajàc przyciskiem „PWR•VOL” reguluje si´ si∏´ g∏osu. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat „RAND” i rozpocznie si´ odtwarzanie w przypadkowej kolejnoÊci wszystkich utworów z aktualnie przes∏uchiwanej p∏yty. Tylko automatyczny zmieniacz p∏yt CD – Powtórne odtwarzanie ca∏ej p∏yty: Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk „RPT”. Ponowne naciÊni´cie „RAND” wy∏àcza funkcj´ przypadkowej kolejnoÊci odtwarzania.176 RADIOODTWARZACZ Gdy na wyÊwietlaczu pokazywany jest rodzaj programu. W przypadku nie znalezienia ˝adnej stacji. RPT (Powtarzanie) Gdy podczas wyÊwietlania nazwy typu programu przez 6 sekund nie zostanie dotkni´ty przycisk lub gdy zostanie wykonana jakakolwiek inna operacja. Ponowne naciÊni´cie „RAND” wy∏àcza funkcj´ przypadkowej kolejnoÊci odtwarzania. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat „D–RAND” i rozpocznie si´ odtwarzanie w przypadkowej kolejnoÊci wszystkich Êcie˝ek na wszystkich p∏ytach w magazynku. Przeglàd Êcie˝ek na wybranej p∏ycie: Szybko nacisnàç i zwolniç przycisk „SCAN”. wy∏àczajàcego funkcj´ powtarzania. rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy i na wyÊwietlaczu pojawi si´ napis „ALARM”. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat „RPT”. Po przeszukaniu wszystkich Êcie˝ek na p∏ycie przeglàd zostaje zakoƒczony. . a˝ rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy. nazwa typu programu zniknie z wyÊwietlacza i zacznie byç odbierany program ostatnio wyÊwietlanego typu. a˝ do ponownego naciÊni´cia przycisku „RPT”. Odtwarzanie w przypadkowej kolejnoÊci poszczególnych Êcie˝ek na p∏ycie: Szybko nacisnàç i zwolniç przycisk „RAND”. ˝e przycisk by∏ wciÊni´ty zbyt d∏ugo i rozpocznie si´ przeglàd pierwszych Êcie˝ek wszystkich p∏yt w magazynku. Funkcja powtarzania umo˝liwia ponowne odtwarzanie wybranego nagrania lub ca∏ej p∏yty Powtórne odtwarzanie nagrania: Szybko nacisnàç i zwolniç przycisk „RPT” w trakcie s∏uchania wybranego nagrania. Po dojÊciu do koƒca p∏yty. Proces ten b´dzie powtarzany.

nastàpi powrót do pierwotnie odbieranego programu. CzynnoÊç nale˝y powtórzyç aby znaleêç kolejnà stacj´. Zmiana Êcie˝ki w gór´ lub w dó∏: Szybko nacisnàç i zwolniç cz´Êç „ “ lub „ ” przycisku „SEEK/TRACK”. aktualnie transmitujàcego komunikaty drogowe. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ symbol „TP”. Po przeszukaniu wszystkich p∏yt w magazynku przeglàd zostaje zakoƒczony. System EON (Enhanced Other Network – wzmocniona inna sieç nadawcza): Je˝eli aktualnie odbierana stacja RDS (nadajàca równie˝ w systemie EON) w danej chwili nie nadaje komunikatów drogowych w trybie TA. ∧ ∨ Przyspieszone odtwarzanie lub cofanie aktualnej Êcie˝ki: Nacisnàç i przytrzymaç cz´Êç „ “ lub „ ” przycisku „SEEK/TRACK”. odbiór zostaje prze∏àczony na monofoniczny. Aby znaleêç nast´pnà stacj´. Ponowne naciÊni´cie przycisku „TA” przywraca tryb TA. Po zwolnieniu przycisku nastàpi wznowienie normalnego odtwarzania. dzi´ki czemu mniejsze sà szumy. Podczas odbierania stacji TA. Gdy sygna∏ staje si´ s∏aby. W trybie TP rozpocznie si´ wyszukiwanie stacji nadajàcej komunikaty drogowe. a˝ do us∏yszenia sygna∏u dêwi´kowego. na wyÊwietlaczu pojawi si´ nazwa programu. ∨ ∧ Odtwarzacz p∏yt kompaktowych NaciÊni´cie tego przycisku powoduje przeskoczenie naprzód / do ty∏u do najbli˝szego utworu lub szybkie przeskoczenie w ramach ods∏uchiwanego utworu. stacja TP b´dzie wyszukiwana z listy AF. SEEK/TRACK (Strojenie lub wyszukiwanie stacji oraz przeskakiwanie nagraƒ) Radio W trybie poszukiwania radio prze∏àcza si´ na najbli˝szà stacj´ b´dàcà poni˝ej lub powy˝ej odbieranej aktualnie stacji. JeÊli równoczeÊnie w∏àczony jest tryb AF. Zakoƒczenie dzia∏ania funkcji sygnalizowane jest dêwi´kowo. ∧ ∨ . Podczas odbioru UKF: NaciÊni´cie przycisku „TA” prze∏àcza radioodbiornik w tryb TP (Traffic Program – program komunikatów drogowych).RADIOODTWARZACZ 177 Tylko automatyczny zmieniacz p∏yt CD – Przeglàd pierwszych Êcie˝ek wszystkich p∏yt w magazynku: Nacisnàç i przytrzymaç przycisk „SCAN”. stopieƒ separacji kana∏ów jest zmniejszany. W celu zatrzymania si´ przy wybranej p∏ycie nale˝y ponownie nacisnàç przycisk „SCAN”. Na wyÊwietlaczu pojawia si´ „TA” i radioodbiornik wycisza stacj´ UKF. Po zakoƒczeniu komunikatu drogowego nastàpi automatyczny powrót do pierwotnie odbieranego programu. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ numer Êcie˝ki. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat „D–SCAN” i odtwarzacz przejdzie do pierwszej Êcie˝ki nast´pnej p∏yty w magazynku. a˝ rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy. Gdy sygna∏ staje si´ bardzo s∏aby. TA (Komunikaty drogowe) Przycisk ten s∏u˝y do prze∏àczenia na odbiór stacji nadajàcych komunikaty drogowe (TA) w systemie RDS. nastàpi automatyczne prze∏àczenie na odbiór programu z listy EON AF (cz´stotliwoÊci alternatywnych). radioodbiornik automatycznie prze∏àcza si´ na komunikaty drogowe. szybko nacisnàç i puÊciç przycisk „SEEK/TRACK” po stronie lub . Podczas naciskania przycisku aktualna Êcie˝ka b´dzie odpowiednio odtwarzana w sposób przyspieszony lub cofana. ST (Symbol odbioru stereofonicznego) Radioodbiornik automatycznie prze∏àcza si´ na odbiór stereofoniczny stacji. Gdy serwis drogowy zakoƒczy si´. Je˝eli stacja TP zostanie odebrana. gdy tylko jest taka mo˝liwoÊç. Na wyÊwietlaczu pojawia si´ symbol „ST”.

stacja TP b´dzie wyszukiwana z listy AF. zostanie przyj´ta jako nowa wartoÊç maksymalna lub minimalna. Obrót ga∏kà „TUNE” w lewo przestraja odbiornik w stron´ ni˝szych cz´stotliwoÊci. Podczas s∏uchania p∏yty kompaktowej: NaciÊni´cie przycisku „TA” prze∏àcza radioodbiornik w tryb TA. Je˝eli niemo˝liwe jest znalezienie ˝adnej stacji nadajàcej w trybie TP. odtwarzanie p∏yty zostanie przerwane i nastàpi prze∏àczenie na odbiór komunikatów drogowych. . Je˝eli g∏oÊnoÊç ostatnio odbieranej audycji jest wy˝sza od zapami´tanej wartoÊci maksymalnej lub ni˝sza od zapami´tanej wartoÊci minimalnej. TRIP/NAVI Kolejne naciÊni´cia przycisku „TRIP/NAVI” powodujà wyÊwietlanie po kolei Êredniego zu˝ycia paliwa.178 RADIOODTWARZACZ W trybie TA rozpocznie si´ wyszukiwanie stacji TP (nadajàcej regularne komunikaty drogowe). JeÊli równoczeÊnie w∏àczony jest tryb AF. na ekranie pojawia si´ „TP SEEK”. Podczas wyszukiwania stacji TP. W celu powrotu z trybu TA do trybu normalnego. chwilowego zu˝ycie paliwa oraz Êredniej pr´dkoÊci jazdy. nale˝y ponownie nacisnàç „TA”. Gdy stacja TP jest odbierana. Po zakoƒczeniu serwisu drogowego nastàpi powrót do pierwotnie odbieranego programu. Podczas odbioru stacji „TA” jej g∏oÊnoÊç mo˝na regulowaç niezale˝nie od zapami´tanego zakresu g∏oÊnoÊci dla trybu „TA” (patrz opis „PWR•VOL”). TUNE (zmiana odbieranej cz´stotliwoÊci) Obrót ga∏kà „TUNE” w prawo przestraja odbiornik w stron´ wy˝szych cz´stotliwoÊci. na wyÊwietlaczu na dwie sekundy pojawia si´ komunikat „NOTHING” i proces wyszukiwania stacji TP zostaje powtórzony. (Szczegó∏owy opis znajduje si´ pod has∏em „WyÊwietlacz wielofunkcyjny” na stronie 214 w rozdziale 1–9). Na wyÊwietlaczu pojawia si´ symbol „TA”. Kiedy rozpocznie si´ nadawanie komunikatów drogowych. G∏os pojawia si´ tylko podczas odbioru stacji TP. Funkcja zapami´tania g∏oÊnoÊci w trybie „TA”: Nastawy g∏oÊnoÊci przy odbiorze komunikatów drogowych sà zapami´tywane. W przypadku zaniku sygna∏u stacji TP na 20 sekund nast´puje automatyczne wyszukanie kolejnej stacji TP. na wyÊwietlaczu pojawia si´ nazwa programu. Zakres pami´ci g∏oÊnoÊci jest ograniczony.

RADIOODTWARZACZ 179 óTyp 2 Szczegó∏owy opis przycisków oraz funkcji podany jest w kolejnoÊci alfabetycznej na nast´pnych stronach. .

a˝ rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy. pod którym jest zapami´tana. zapewniajàce najlepszy odbiór. W ten sposób pod ka˝dym przyciskiem mo˝e zostaç zapami´tana jedna stacja z pasma fal d∏ugich i Êrednich (AM) i trzy stacje UKF (FM). Je˝eli nie zostanie znaleziona ˝adna stacja. AM•FM NaciÊni´cie przycisku „AM•FM” prze∏àcza pomi´dzy pasmem fal d∏ugich i Êrednich (AM) oraz pasmem UKF (FM). W celu wyj´cia bie˝àcej p∏yty nacisnàç i zwolniç przycisk. Na przyk∏ad uruchomienie funkcji AST podczas odbioru w paÊmie FM1 spowoduje prze∏àczenie na FM3. Kolejne naciÊni´cia przycisku „AF” prze∏àczajà na nast´pujàce tryby pracy: . ê (Przycisk wysuwu) W celu wyj´cia jednej bàdê wszystkich p∏yt nacisnàç ten przycisk. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ numer przycisku i cz´stotliwoÊç stacji. TRE: Regulacja tonów wysokich. BAS: Regulacja tonów niskich. W trybie tym wybierane sà stacje o takim samym trzycyfrowym lokalnym kodzie identyfikacyjnym PI. Pierwsza zostanie wysuni´ta p∏yta odtwarzana przed naciÊni´ciem przycisku. AUDIO CONTROL / ENTER (Funkcja korekcji barwy dêwi´ku i regulacji balansu g∏oÊników) Ka˝de naciÊni´cie ga∏ki „AUDIO CONTROL / ENTER” powoduje prze∏àczenie na innà regulowanà funkcj´. „FM2” lub „FM3”). Aby skorygowaç barw´ dêwi´ku lub balansu g∏oÊników nale˝y pokr´ciç pokr´t∏em. (Naciskajàc przycisk „AM•FM” na wyÊwietlaczu pojawi si´ odpowiednio „AM”. Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty wybrany przycisk numeryczny. WyjÊcie z trybu AF nast´puje po ponownym naciÊni´ciu przycisku „AF”. „FM1”. zapewniajàce najlepszy odbiór. „FM2” lub „FM3”. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ zakres od –5 do +5. „FM1”. Je˝eli wysuwana p∏yta nie b´dzie wyj´ta przez d∏u˝szy czas. Nacisnàç i przytrzymaç przycisk „AST”. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ zakres od –5 do +5. FM3). W tym trybie wybierane sà stacje nadawcze o takim samym kodzie PI (identyfikacji programu). AF (Cz´stotliwoÊci alternatywne) Przycisk ten s∏u˝y do wyszukiwania stacji nadajàcych w systemie RDS (Radio Data System) w ca∏ym zakresie pasma. naciskaç przycisk „DISC ” lub „DISC ”. Prze∏àczenie na odbiór zaprogramowanej stacji nast´puje po naciÊni´ciu przycisku. a˝ pojawi si´ ˝àdany numer p∏yty. REG on: Na wyÊwietlaczu pojawi si´ „AF REG”. AST (Automatyczne strojenie i zapami´tanie stacji) Przycisk ten s∏u˝y do automatycznego zapami´tania cz´stotliwoÊci do 6 stacji dla ka˝dego zakresu (FM3 i AM). a˝ do us∏yszenia sygna∏u akustycznego. W trybie fal ultrakrótkich FM (FM1. AF on: Na wyÊwietlaczu pojawia si´ symbol „AF”. nastàpi powrót do cz´stotliwoÊci odbieranej przed naciÊni´ciem „AST”. Nast´pnie nacisnàç i zwolniç przycisk wysuwu. ∨ ∧ Aby wysunàç wszystkie p∏yty na raz. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ „AM”. a˝ rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy – w ten sposób wybrana stacja zostanie przyporzàdkowana temu przyciskowi. FM2. stacje zostanà zapami´tane automatycznie na FM3.180 RADIOODTWARZACZ 1 2 3 4 5 6 (Przyciski zaprogramowanych stacji) Przycisków tych u˝ywa si´ przy zapami´tywaniu stacji radiowych oraz do prze∏àczania si´ na odbiór zaprogramowanych stacji. funkcja wysuwania zostanie skasowana. nacisnàç i przytrzymaç przycisk wysuwu. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ numer przycisku. Zapami´tanie stacji pod danym przyciskiem: Dostroiç odbiornik do ˝àdanej stacji (patrz przycisk „SEEK/TRACK” lub „TUNE”). Aby wysunàç wybranà p∏yt´.

LOAD Przycisk ten s∏u˝y do za∏adowania p∏yt do odtwarzacza. Je˝eli na wyÊwietlaczu pojawi si´ „WAIT”. DISC ∨∧ ∧ ∧ Przycisk ten s∏u˝y do wyboru odtwarzanej p∏yty kompaktowej. Nale˝y zabraç samochód do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. Je˝eli na wyÊwietlaczu pojawi si´ „ERR 1”. gdy wyÊwietlany tytu∏ nie mieÊci si´ na wyÊwietlaczu. a˝ do us∏yszenia sygna∏u dêwi´kowego. Na wyÊwietlaczu uka˝e si´ reszta tekstu. tytu∏u p∏yty i tytu∏u utworu. to na wyÊwietlaczu pokazywany jest numer aktualnie odtwarzanego utworu lub numer aktualnie odtwarzanego utworu i numer odtwarzanej p∏yty. DISP Przycisk ten s∏u˝y do zmiany trybu wyÊwietlania dla p∏yt kompaktowych zawierajàcych informacje tekstowe. sygnalizuje to otwarcie wieka automatycznego zmieniacza p∏yt. nale˝y przycisk nacisnàç i przytrzymaç. Wyjàç i ponownie w∏o˝yç p∏yt´ lub magazynek. czasu odtwarzania itd. sygnalizuje to zabrudzenie. Je˝eli na wyÊwietlaczu pojawi si´ „CD OPEN”. Aby za∏adowaç tylko jednà p∏yt´. BAL: Regulacja balansu mi´dzy lewymi i prawymi g∏oÊnikami. Je˝eli na wyÊwietlaczu pojawi si´ „NO DISC”. pokrywka zamknie si´ po 15-stu sekundach. Gdy lampki sygnalizacyjne z obu stron szczeliny na p∏yty zmienià kolor na zielony. sygnalizuje to usterk´ zasilania. OczyÊciç p∏yt´ lub w∏o˝yç jà prawid∏owo. . sygnalizuje to usterk´ wewn´trznà urzàdzenia. Komunikaty o usterkach W przypadku usterki odtwarzacza na wyÊwietlaczu pojawi si´ jeden z szeÊciu poni˝szych komunikatów. W przypadku. JeÊli radioodtwarzacz prze∏àczony jest na odtwarzanie p∏yt kompaktowych. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ zakres od L7 do R7. Je˝eli nie zostanie w∏o˝ona ˝adna p∏yta. Po za∏adowaniu p∏yty pokrywka szczeliny zamknie si´. NaciÊni´cie tego przycisku w czasie odtwarzania p∏yty nie zawierajàcej informacji tekstowych powoduje wyÊwietlenie „NO TITLE”. sygnalizuje to brak p∏yt w magazynku. a˝ odtwarzacz ostygnie. uszkodzenie lub odwrotne w∏o˝enie p∏yty. Je˝eli na wyÊwietlaczu pojawi si´ „ERR 3”. Do odtwarzacza mo˝na w∏o˝yç do szeÊciu p∏yt. szybko nacisnàç i zwolniç przycisk. Wyjàç p∏yt´ lub magazynek z p∏ytami i odczekaç. DISC (Odtwarzacz p∏yt kompaktowych) NaciÊni´cie przycisku „DISC” w∏àcza odtwarzacz p∏yt kompaktowych. Naciskaç przycisk „DISC ” lub „DISC a˝ ˝àdany numer p∏yty pojawi si´ na wyÊwietlaczu. NaciÊni´cie tego przycisku w czasie odtwarzania p∏yty powoduje prze∏àczenie pomi´dzy wyÊwietlaniem czasu odtwarzania. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ zakres od F7 do R7.RADIOODTWARZACZ 181 FAD: Regulacja balansu mi´dzy przednimi i tylnymi g∏oÊnikami. wsadziç p∏yt´. W∏o˝yç p∏yt´. Zamknàç wieko zmieniacza p∏yt. sygnalizuje to mo˝liwe przegrzanie urzàdzenia z powodu zbyt wysokiej temperatury otoczenia. Je˝eli na wyÊwietlaczu pojawi si´ „ERR 4”. nale˝y zwróciç si´ do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. Je˝eli usterka nie zostanie usuni´ta.

Gdy na wyÊwietlaczu pokazywany jest rodzaj programu. RPT (Powtarzanie) Istniejà dwa tryby tej funkcji – Funkcja powtarzania umo˝liwia ponowne odtwarzanie wybranego nagrania lub ca∏ej p∏yty Powtórne odtwarzanie nagrania: Szybko nacisnàç i zwolniç przycisk „RPT” w trakcie s∏uchania wybranego nagrania. RAND (przypadkowa kolejnoÊç odtwarzania) Istniejà dwa tryby tej funkcji – Funkcja ta umo˝liwia przes∏uchiwanie w przypadkowej kolejnoÊci Êcie˝ek na wszystkich p∏ytach kompaktowych w magazynku lub przes∏uchiwanie w przypadkowej kolejnoÊci Êcie˝ek na wybranej p∏ycie. nazwa typu programu zniknie z wyÊwietlacza i zacznie byç odbierany program ostatnio wyÊwietlanego typu. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat „RAND” i rozpocznie si´ odtwarzanie w przypadkowej kolejnoÊci wszystkich utworów z aktualnie przes∏uchiwanej p∏yty. Po za∏adowaniu p∏yty pokrywka szczeliny zamknie si´. nacisnàç i przytrzymaç przycisk. pokrywka zamknie si´ po 15-stu sekundach. W taki sam sposób za∏adowaç reszt´ p∏yt. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat „D–RAND” i rozpocznie si´ odtwarzanie w przypadkowej kolejnoÊci wszystkich Êcie˝ek na wszystkich p∏ytach w magazynku. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat „RPT”. Aby odtworzyç wszystkie Êcie˝ki na p∏ytach w magazynku w przypadkowej kolejnoÊci: Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk „RAND”. ˝e mo˝na w∏o˝yç nast´pnà p∏yt´. a˝ rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy. (a˝ rozlegnie si´ sygna∏ akustyczny gdy radioodtwarzacz jest w∏àczony). a˝ do ponownego naciÊni´cia przycisku „RPT” wy∏àczajàcego funkcj´ powtarzania. W przypadku nie znalezienia ˝adnej stacji. Ponowne naciÊni´cie „RAND” wy∏àcza funkcj´ przypadkowej kolejnoÊci odtwarzania. co oznacza. Proces ten b´dzie powtarzany. zostanie ono odtworzone od poczàtku. rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy i na wyÊwietlaczu pojawi si´ napis „ALARM”. ∧ ∨ Gdy podczas wyÊwietlania nazwy typu programu przez 6 sekund nie zostanie dotkni´ty przycisk lub gdy zostanie wykonana jakakolwiek inna operacja. PWR•VOL (W∏àczanie i regulacja si∏y g∏osu) Radioodtwarzacz w∏àcza si´ i wy∏àcza naciskajàc przycisk „PWR•VOL”. na wyÊwietlaczu pojawi si´ nazwa typu odbieranego programu Ka˝de naciÊni´cie przycisku „PTY” zmienia tryb programu w nast´pujàcej kolejnoÊci: • „NEWS” – wiadomoÊci • „SPORTS” – sport • „TALK” – wywiady i rozmowy • „POP” – muzyka rozrywkowa • „CLASSICS” – muzyka klasyczna Gdy nie jest odbierany kod PTY stacji RDS. Gdy lampki sygnalizacyjne z obu stron szczeliny na p∏yty zmienià kolor na zielony. naciÊni´cie strony „ ” lub „ ” przycisku „SEEK/TRACK” spowoduje wyszukiwanie stacji radiowych transmitujàcych kod PTY. PTY (Rodzaj programu) Je˝eli naciÊni´cie przycisku „PTY” nastàpi w trakcie odbioru kodu PTY stacji nadajàcej w systemie RDS. . Po kilku sekundach pokrywka otworzy si´ automatycznie i lampki sygnalizacyjne z obu stron szczeliny na p∏yty zmienià kolor na zielony. Obracajàc przyciskiem „PWR•VOL” reguluje si´ si∏´ g∏osu. Ponowne naciÊni´cie „RAND” wy∏àcza funkcj´ przypadkowej kolejnoÊci odtwarzania. na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat „NOTHING”. ALARM: Je˝eli podczas odbierania audycji na zakresie FM lub w trybie TA odebrana zostanie informacja alarmowa.182 RADIOODTWARZACZ Aby za∏adowaç kilka p∏yt naraz. na wyÊwietlaczu pojawi si´ napis „NO PTY”. wsadziç pierwszà p∏yt´. Je˝eli nie zostanie w∏o˝ona ˝adna p∏yta. Po dojÊciu do koƒca Êcie˝ki. Odtwarzanie w przypadkowej kolejnoÊci poszczególnych Êcie˝ek na p∏ycie: Szybko nacisnàç i zwolniç przycisk „RAND”.

gdy tylko jest taka mo˝liwoÊç. Zmiana Êcie˝ki w gór´ lub w dó∏: Szybko nacisnàç i zwolniç cz´Êç „ ” lub „ ” przycisku „SEEK/TRACK”. Po ka˝dym naciÊni´ciu przycisku nastàpi dostrojenie si´ do odbioru nast´pnej stacji. Gdy sygna∏ staje si´ s∏aby. CzynnoÊç nale˝y powtórzyç. System EON (Enhanced Other Network – wzmocniona inna sieç nadawcza): Je˝eli aktualnie odbierana stacja RDS (nadajàca równie˝ w systemie EON) w danej chwili nie nadaje komunikatów drogowych w trybie TA. aktualnie transmitujàcego komunikaty drogowe. Na wyÊwietlaczu pojawia si´ symbol „ST”. a˝ rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy. nastàpi automatyczne prze∏àczenie na odbiór programu z listy EON AF (cz´stotliwoÊci alternatywnych). odtwarzacz automatycznie przejdzie do pierwszego utworu. wy∏àczajàcego funkcj´ powtarzania. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat „D–SCAN” i odtwarzacz przejdzie do pierwszej Êcie˝ki nast´pnej p∏yty w magazynku. Wszystkie Êcie˝ki na p∏ycie b´dà odtwarzane ponownie. W celu zatrzymania si´ przy wybranej p∏ycie nale˝y ponownie nacisnàç przycisk „SCAN”. a˝ do us∏yszenia sygna∏u dêwi´kowego. Strojenie: Szybko nacisnàç i zwolniç cz´Êç „ ” lub „ ” przycisku „SEEK/TRACK”. SEEK/TRACK (Strojenie lub wyszukiwanie stacji oraz przeskakiwanie nagraƒ) Radio W trybie poszukiwania radio prze∏àcza si´ na najbli˝szà stacj´ b´dàcà poni˝ej lub powy˝ej odbieranej aktualnie stacji. Podczas naciskania przycisku aktualna Êcie˝ka b´dzie odpowiednio odtwarzana w sposób przyspieszony lub cofana. Po zwolnieniu przycisku nastàpi wznowienie normalnego odtwarzania.RADIOODTWARZACZ 183 Powtórne odtwarzanie ca∏ej p∏yty: Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty przycisk „RPT”. TA (Komunikaty drogowe) Przycisk ten s∏u˝y do prze∏àczenia na odbiór stacji nadajàcych komunikaty drogowe (TA) w systemie RDS. Gdy sygna∏ staje si´ bardzo s∏aby. Po przeszukaniu wszystkich Êcie˝ek na p∏ycie przeglàd zostaje zakoƒczony. odbiór zostaje prze∏àczony na monofoniczny. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat „D–RPT”. Przeglàd Êcie˝ek na wybranej p∏ycie: Szybko nacisnàç i zwolniç przycisk „SCAN”. a˝ rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy. aby znaleêç kolejnà stacj´. Po przeszukaniu wszystkich p∏yt w magazynku przeglàd zostaje zakoƒczony. ∧ ∨ Przyspieszone odtwarzanie lub cofanie aktualnej Êcie˝ki: Nacisnàç i przytrzymaç cz´Êç „ ” lub „ ” przycisku „SEEK/TRACK”. ∧ ∨ ST (Symbol odbioru stereofonicznego) Radioodbiornik automatycznie prze∏àcza si´ na odbiór stereofoniczny stacji. Przeglàd pierwszych Êcie˝ek wszystkich p∏yt w magazynku: Nacisnàç i przytrzymaç przycisk „SCAN”. ∧ ∨ . dzi´ki czemu mniejsze sà szumy. stopieƒ separacji kana∏ów jest zmniejszany. Proces ten b´dzie powtarzany a˝ do ponownego naciÊni´cia przycisku „RPT”. SCAN (przeglàdanie) Funkcja przeglàdania pozwala przeszukiwaç kolejne Êcie˝ki na wybranej p∏ycie lub przeszukiwaç pierwsze Êcie˝ki wszystkich p∏yt w magazynku. Po zakoƒczeniu komunikatu drogowego nastàpi automatyczny powrót do pierwotnie odbieranego programu. W celu zatrzymania si´ przy wybranym utworze nale˝y ponownie nacisnàç przycisk „SCAN”. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat „SCAN” i odtwarzacz rozpocznie przeglàd wszystkich Êcie˝ek na przes∏uchiwanej p∏ycie. Odtwarzacz p∏yt kompaktowych NaciÊni´cie tego przycisku powoduje przeskoczenie naprzód/do ty∏u do najbli˝szego utworu lub szybkie przeskoczenie w ramach ods∏uchiwanego utworu. rozpoczynajàc odtwarzanie od poczàtku. Po dojÊciu do koƒca p∏yty. Zakoƒczenie dzia∏ania funkcji sygnalizowane jest dêwi´kowo. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ numer Êcie˝ki.

nastàpi powrót do pierwotnie odbieranego programu. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ symbol „TP”. Podczas wyszukiwania stacji TP. G∏os pojawia si´ tylko podczas odbioru stacji TP. W trybie TA rozpocznie si´ wyszukiwanie stacji TP (nadajàcej regularne komunikaty drogowe). Podczas odbioru stacji „TA” jej g∏oÊnoÊç mo˝na regulowaç niezale˝nie od zapami´tanego zakresu g∏oÊnoÊci dla trybu „TA” (patrz opis „PWR•VOL”). Kiedy rozpocznie si´ nadawanie komunikatów drogowych. Gdy stacja TP jest odbierana. (Szczegó∏owy opis znajduje si´ pod has∏em „WyÊwietlacz wielofunkcyjny” na stronie 214 w rozdziale 1–9). W celu powrotu z trybu TA do trybu normalnego. Je˝eli stacja TP zostanie odebrana. na wyÊwietlaczu na 2 sekundy pojawia si´ komunikat „NOTHING” i proces wyszukiwania stacji TP zostaje powtórzony. Zakres pami´ci g∏oÊnoÊci jest ograniczony. Podczas odbierania stacji TA. JeÊli równoczeÊnie w∏àczony jest tryb AF. na wyÊwietlaczu pojawia si´ nazwa programu. Gdy serwis drogowy zakoƒczy si´. stacja TP b´dzie wyszukiwana z listy AF. JeÊli równoczeÊnie w∏àczony jest tryb AF. . TRIP/NAVI Po ka˝dym naciÊni´ciu przycisku „TRIP/NAVI”. nale˝y ponownie nacisnàç „TA”. Podczas s∏uchania p∏yty kompaktowej: NaciÊni´cie przycisku „TA” prze∏àcza radioodbiornik w tryb TA. TUNE (zmiana odbieranej cz´stotliwoÊci) Obrót ga∏kà „TUNE” w prawo przestraja odbiornik w stron´ wy˝szych cz´stotliwoÊci. Po zakoƒczeniu serwisu drogowego nastàpi powrót do pierwotnie odbieranego programu. na wyÊwietlaczu pojawi si´ nazwa programu. chwilowe zu˝ycie paliwa oraz Êrednia pr´dkoÊç pojazdu. W trybie TP rozpocznie si´ wyszukiwanie stacji nadajàcej komunikaty drogowe. Na wyÊwietlaczu pojawia si´ symbol „TA”.184 RADIOODTWARZACZ Podczas odbioru UKF: NaciÊni´cie przycisku „TA” prze∏àcza radioodbiornik w tryb TP (Traffic Program – program komunikatów drogowych). radioodbiornik automatycznie prze∏àcza si´ na komunikaty drogowe. na ekranie pojawia si´ „TP SEEK”. Je˝eli niemo˝liwe jest znalezienie ˝adnej stacji nadajàcej w trybie TP. Ponowne naciÊni´cie przycisku „TA” przywraca tryb TA. Funkcja zapami´tania g∏oÊnoÊci w trybie „TA”: Nastawy g∏oÊnoÊci przy odbiorze komunikatów drogowych sà zapami´tywane. na wyÊwietlaczu pojawi si´ kolejno: Êrednie zu˝ycie paliwa. odtwarzanie p∏yty zostanie przerwane i nastàpi prze∏àczenie na odbiór komunikatów drogowych. W przypadku zaniku sygna∏u stacji TP na 20 sekund nast´puje automatyczne wyszukanie kolejnej stacji TP. zostanie przyj´ta jako nowa wartoÊç maksymalna lub minimalna. Je˝eli g∏oÊnoÊç ostatnio odbieranej audycji jest wy˝sza od zapami´tanej wartoÊci maksymalnej lub ni˝sza od zapami´tanej wartoÊci minimalnej. Obrót ga∏kà „TUNE” w lewo przestraja odbiornik w stron´ ni˝szych cz´stotliwoÊci. stacja TP b´dzie wyszukiwana z listy AF. Na wyÊwietlaczu pojawia si´ „TA” i radioodbiornik wycisza stacj´ UKF.

Kolejne naciÊni´cie powoduje dostrojenie si´ do odbioru nast´pnej stacji. a˝ do ustawienia ˝àdanej p∏yty. g∏oÊnoÊç maleje. Odbiornik zostanie dostrojony do nast´pnej zapami´tanej stacji. Przycisk „– 2. ∧ ∨ Aby zmieniaç odbieranà cz´stotliwoÊç w gór´ lub w dó∏. W celu powrotu na poczàtek aktualnie odtwarzanego nagrania nale˝y krótko nacisnàç stron´ „ ” przycisku. aby odszukaç kolejnà stacj´.RADIOODTWARZACZ 185 Obs∏uga za pomocà przycisków zdalnego sterowania Przycisk „– +” (regulacji g∏oÊnoÊci) W celu zwi´kszenia g∏oÊnoÊci nacisnàç przycisk „+”. Gdy przycisk jest wciÊni´ty. ∨ Tylko automatyczny zmieniacz p∏yt CD – Nacisnàç odpowiednià stron´ przycisku. . jeszcze po us∏yszeniu sygna∏u dêwi´kowego. ∨∧” ∧ ∨ ∨∧” 3. Szczegó∏owy opis poszczególnych przycisków oraz ich dzia∏anie przedstawione sà poni˝ej. g∏oÊnoÊç wzrasta. Przycisk „ Radio Przycisk pracuje w nast´pujàcych trybach – Niektórymi funkcjami radioodtwarzacza mo˝na sterowaç przy u˝yciu przycisków umieszczonych na kierownicy. Odtwarzacz p∏yt kompaktowych Za pomocà tego przycisku mo˝na przeskakiwaç nagrania do przodu lub do ty∏u. Gdy przycisk jest wciÊni´ty. W celu zmniejszenia g∏oÊnoÊci nacisnàç przycisk „–”. CzynnoÊç powtórzyç. Przycisk „ +” Tryb wybierania zapami´tanych stacji: Szybko nacisnàç i zwolniç przycisk po stronie „ ” lub „ ”. a˝ do us∏yszenia sygna∏u dêwi´kowego. Po zwolnieniu przycisku odbiornik zacznie szukaç stacji. NaciÊni´cie którejkolwiek strony przycisku podczas wyszukiwania nowej stacji powoduje przerwanie wyszukiwania. Nacisnàç odpowiednià stron´ przycisku. nacisnàç i trzymaç przycisk. 1. Przycisk „MODE” Tryb wyszukiwania stacji: W celu wyszukania stacji nale˝y nacisnàç stron´ „ ” lub „ ” przycisku.

DBA¸OÂå O ODTWARZACZ P¸YT KOMPAKTOWYCH I P¸YTY • Odtwarzacz przystosowany jest wy∏àcznie do p∏yt o Êrednicy 12 cm (4. W upalne dni. • Korzystanie z telefonów komórkowych wewnàtrz lub w pobli˝u samochodu mo˝e spowodowaç zak∏ócenia elektryczne. . aby nie zalaç urzàdzenia p∏ynami. nacisnàç przycisk „MODE” i trzymaç wciÊni´ty. ˝e odtwarzacz odmówi dzia∏ania. które s∏ychaç b´dzie w g∏oÊnikach. Poniewa˝ fale ultrakrótkie rozchodzà si´ „w zasi´gu wzroku”. Aby w∏àczyç radioodtwarzacz. przed przystàpieniem do s∏uchania p∏yt nale˝y sch∏odziç wn´trze samochodu. Oddalajàc si´ od nadajnika konieczne mo˝e okazaç si´ precyzyjne dostrojenie radioodbiornika i zwi´kszenie g∏oÊnoÊci w miar´ s∏abni´cia stacji. • Bardzo wysoka temperatura mo˝e spowodowaç.). nacisnàç przycisk „MODE” Aby wy∏àczyç radioodtwarzacz. wysokie budowle lub wzgórza mogà niekiedy blokowaç odbiór. Powy˝sze objawy sà normalne dla odbioru stacji UKF i nie sà wynikiem usterki odbiornika. Nie jest to oznakà usterki. Ka˝de naciÊni´cie zmienia kolejne tryby pracy urzàdzenia. ODBIÓR RADIOWY Nadajniki FM (dla fal ultrakrótkich) majà zasi´g oko∏o 40 km lub 25 mil. • Nie wk∏adaç w kieszeƒ odtwarzacza ˝adnych przedmiotów poza p∏ytami CD.186 RADIOODTWARZACZ Uwagi eksploatacyjne dotyczàce radioodtwarzacza Przycisk „MODE” Przycisk ten s∏u˝y do wyboru rodzaju pracy radioodtwarzacza. UWAGA W celu zapewnienia prawid∏owego funkcjonowania radioodtwarzacza: • Nale˝y uwa˝aç. a˝ urzàdzenie wy∏àczy si´. korzystajàc z klimatyzacji.7 in.

• Nale˝y stosowaç tylko p∏yty kompaktowe oznaczone jak pokazano powy˝ej. Wyjàç magazynek z odtwarzacza i odczekaç a˝ wyschnie. Odtwarzacz nale˝y obs∏ugiwaç zgodnie z instrukcjà. Plyty CD zabezpieczone przed kopiowaniem CD-R (CD-do jednokrotnego nagrywania) CD-RW(CD-do wielokrotnego nagrywania) CD-ROM . mimo ˝e urzàdzenie wyglàda na dzia∏ajàce. OSTRZE˚ENIE Odtwarzacze p∏yt kompaktowych wykorzystujà niewidzialne promieniowanie laserowe. • W przypadku zawilgocenia wn´trza odtwarzacza mo˝e nie byç s∏yszalny ˝aden dêwi´k.RADIOODTWARZACZ 187 • Wyboje na drodze lub inne drgania mogà spowodowaç przeskakiwanie w czasie odtwarzania. Nast´pujàce produkty mogà nie byç odtwarzalne na tym odtwarzaczu p∏yt kompaktowych. które w przypadku wydostania si´ na zewnàtrz urzàdzenia mo˝e byç niebezpieczne.

p∏yt przezroczystych. P∏yty przezroczyste P∏yty o niskiej jakoÊci . p∏yt o niskiej jakoÊci lub p∏yt z naklejonymi etykietami takich jak pokazane na rysunkach. Zastosowanie ich grozi uszkodzeniem urzàdzenia.188 RADIOODTWARZACZ P∏yty o nietypowych kszta∏tach P∏yty z naklejonymi etykietami UWAGA Nie nale˝y stosowaç p∏yt o nietypowych kszta∏tach.

• Zabrudzenia. Wycieraç ruchami prostoliniowymi. Czyszczenie p∏yty kompaktowej: Wytrzeç mi´kkà. P∏yty przechowywaç w pude∏kach z tworzywa. nie strz´piàcà si´ Êciereczkà zwil˝onà wodà. Nale˝y trzymaç je za brzegi i nie zginaç. od Êrodka do zewn´trznej kraw´dzi p∏yty (nie wzd∏u˝ obwodu). zw∏aszcza przy wk∏adaniu do magazynku. ani Êrodków antystatycznych. szczególnie od strony odblaskowej.RADIOODTWARZACZ 189 Prawid∏owo Nieprawid∏owo • P∏yty kompaktowe nale˝y traktowaç ostro˝nie. Nie dopuszczaç do pozostawienia Êladów palców na ich powierzchni. (Drobne otworki w p∏ycie uwidaczniajà si´ przy oglàdaniu jej pod Êwiat∏o). wysokà temperaturà i bezpoÊrednim nas∏onecznieniem. . drobne otworki lub inne Êlady uszkodzeƒ p∏yty mogà spowodowaç przeskakiwanie przy odtwarzaniu lub powtarzanie fragmentów Êcie˝ek. chroniàc przed wilgocià. • Nie odtwarzane p∏yty nale˝y wyjmowaç z odtwarzacza. Nie stosowaç Êrodków czyszczàcych do klasycznych p∏yt gramofonowych. rysy. nierównoÊci.

190 RADIOODTWARZACZ .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wskazówki praktyczne . 198 201 201 204 204 206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Filtr w uk∏adzie klimatyzacji . . . . . . Kierunki nawiewu powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wentylacja i klimatyzacja • Klimatyzacja sterowana r´cznie Urzàdzenia sterujàce . . . • Wyloty powietrza w desce rozdzielczej • Nagrzewnica spalinowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 191 Rozdzia∏ 1–8 OBS¸UGA URZÑDZE¡ I MECHANIZMÓW Ogrzewanie. . . . . . . . . . . . . . . . . .OGRZEWANIE. . . 196 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Klimatyzacja sterowana automatycznie Urzàdzenia sterujàce . . . . . . . . . . . . Kierunki nawiewu powietrza . . . . . . . Wskazówki praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 . . . . . . . . . . . . . 192 .

„A/C” Wy∏àcznik klimatyzacji (w niektórych wersjach) 2. Pokr´t∏o regulacji temperatury 4. Pokr´t∏o wyboru trybu nawiewu . Pokr´t∏o regulacji pr´dkoÊci dmuchawy 5.192 OGRZEWANIE. Przycisk trybu poboru powietrza 3. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA Klimatyzacja sterowana r´cznie– –Urzàdzenia sterujàce 1.

Umo˝liwia to szybsze przywrócenie dobrej widocznoÊci do przodu. obrót w lewo zmniejsza temperatur´. Nawiew przypod∏ogowy – Powietrze wydostaje si´ g∏ównie wylotami umieszczonymi przy pod∏odze. Przy tym ustawieniu nast´puje samoczynne prze∏àczenie na doprowadzenie do kabiny powietrza ÂWIE˚EGO. Nawiew na twarz – Powietrze wydostaje si´ g∏ównie wylotami umieszczonymi w desce rozdzielczej. 3. 5. W niektórych wersjach przy w∏àczonym ogrzewaniu przez wyloty Êrodkowe kierowane jest nieogrzane powietrze. . którymi b´dzie doprowadzane powietrze do kabiny. Pokr´t∏o regulacji temperatury Obracajàc pokr´t∏o reguluje si´ temperatur´: obrót w prawo zwi´ksza temperatur´. Pokr´t∏o wyboru trybu nawiewu Obracajàc pokr´t∏o wybiera si´ wyloty.OGRZEWANIE. Nawiew przypod∏ogowy i na szyb´ – Powietrze wydostaje si´ g∏ównie wylotami umieszczonymi przy pod∏odze oraz wylotami na przednià szyb´. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 193 Pokr´t∏o regulacji pr´dkoÊci dmuchawy Obracajàc pokr´t∏o reguluje si´ pr´dkoÊç obrotowà dmuchawy: obrót w prawo zwi´ksza pr´dkoÊç. obrót w lewo zmniejsza pr´dkoÊç. W niektórych wersjach przy w∏àczonym ogrzewaniu przez wyloty Êrodkowe kierowane jest nieogrzane powietrze. Nawiew na szyb´ – Powietrze kierowane jest g∏ównie na przednià szyb´. 1. W niektórych wersjach przy w∏àczonym ogrzewaniu przez wyloty Êrodkowe kierowane jest nieogrzane powietrze. W celu prze∏àczenia na RECYRKULACJ¢ powietrza nale˝y nacisnàç prze∏àcznik wlotu powietrza. 2. Nawiew dwupoziomowy – Powietrze wydostaje si´ zarówno wylotami przypod∏ogowymi jak i wylotami w desce rozdzielczej. 4.

Mi´dzy nawiewem przypod∏ogowym i na szyb´ a nawiewem na szyb´ – Powietrze kierowane jest g∏ównie na przednià szyb´. JeÊli chce si´ cofnàç ustawienia do trybu RECYRKULACJA nale˝y ponownie nacisnàç przycisk trybu poboru powietrza. 2. zapobiegajàce zaparowaniu przedniej szyby.194 OGRZEWANIE. Powietrze Êwie˝e (lampka kontrolna nie Êwieci si´) – Do kabiny doprowadzane jest powietrze z zewnàtrz. Przycisk trybu poboru powietrza Naciskajàc przycisk zmienia si´ sposób doprowadzania powietrza. 1. . WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 6. 7. W niektórych sytuacjach mo˝e nast´powaç samoczynne prze∏àczenie na doprowadzanie powietrza ÂWIE˚EGO. Recyrkulacja (lampka kontrolna Êwieci si´) – Powietrze krà˝y w obiegu zamkni´tym. Mi´dzy nawiewem przypod∏ogowym a nawiewem przypod∏ogowym i na szyb´ – Powietrze wydostaje si´ g∏ównie wylotami umieszczonymi przy pod∏odze. Schemat przep∏ywu powietrza dla ró˝nych po∏o˝eƒ pokr´t∏a pokazuje rysunek zamieszczony poni˝ej.

sygnalizuje to awari´ uk∏adu klimatyzacji i zostaje on automatycznie wy∏àczony. Ponowne naciÊni´cie wy∏àcza klimatyzacj´. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 195 –Kierunki nawiewu powietrza Przycisk „A/C” (wy∏àcznik klimatyzacji) NaciÊni´cie przycisku w∏àcza klimatyzacj´.OGRZEWANIE. ➪: W wybranych modelach . Nale˝y wtedy oddaç samochód do naprawy do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. RównoczeÊnie zapala si´ dioda kontrolna w przycisku. Dotyczy niektórych wersji: Gdy dioda kontrolna w przycisku „A/C” b∏yska.

• Wloty powietrza przed przednià szybà nie mogà byç przes∏oni´te (na przyk∏ad przez liÊcie lub Ênieg). • Jadàc po zapylonych drogach nale˝y zamknàç wszystkie okna. umo˝liwiajàc swobodny przep∏yw powietrza w kabinie samochodu. W ten sposób ograniczone zostanie zaparowywanie szyb. W ten sposób usuni´te zostanie goràce powietrze i uk∏ad klimatyzacji szybciej och∏odzi wn´trze. co spowoduje zamkni´cie wszystkich zewn´trznych wlotów powietrza. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA –Wskazówki praktyczne • W celu sch∏odzenia nagrzanego samochodu. • Przestrzeƒ pod przednimi siedzeniami powinna byç wolna. • Przy du˝ej wilgotnoÊci powietrza nie nale˝y uruchamiaç nawiewu zimnego powietrza na przednià szyb´. zalecane jest chwilowe ustawienie trybu poboru powietrza na RECYRKULACJ¢. zalecane jest ustawienie wlotu powietrza na pobór powietrza ÂWIE˚EGO oraz dmuchawy na dowolnà pr´dkoÊç (po∏o˝enie inne ni˝ „0”). nale˝y przez kilka minut jechaç z otwartymi oknami. co u∏atwi oczyszczenie kana∏ów wlotowych ze Êniegu lub wilgoci. Z powodu ró˝nicy temperatur powietrza po wewn´trznej i zewn´trznej stronie szyby mo˝e dojÊç do jej zaparowania. • W zimne dni zaleca si´ na jednà minut´ w∏àczyç dmuchaw´ z najwy˝szà pr´dkoÊcià pracy. który by∏ zaparkowany w nas∏onecznionym miejscu.196 OGRZEWANIE. • Jadàc za innym samochodem po pylistej drodze lub w warunkach silnego wiatru i zapylenia. ➪: W wybranych modelach . Je˝eli mimo zamkni´cia okien kurz podnoszony przez samochód b´dzie nadal wciàgany do kabiny. uniemo˝liwiajàc dost´p do kabiny py∏u oraz powietrza z zewnàtrz.

• W celu równoczesnego ogrzewania wn´trza i oczyszczania przedniej szyby nale˝y wybraç nawiew powietrza przypod∏ogowy i na szyb´. W celu prze∏àczenia na RECYRKULACJ¢ powietrza nale˝y nacisnàç prze∏àcznik wlotu powietrza. W celu prze∏àczenia na RECYRKULACJ¢ powietrza nale˝y nacisnàç prze∏àcznik wlotu powietrza. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 197 Ogrzewanie Najlepszà skutecznoÊç uzyskuje si´ przy nast´pujàcych nastawach: Pr´dkoÊç dmuchawy – Dowolna wartoÊç oprócz „0” Temperatura – W kierunku WYSOKIEJ (zakres czerwony) Pobór powietrza – Z ZEWNÑTRZ (powietrze Êwie˝e) Kierunek nawiewu – PRZYPOD¸OGOWY Klimatyzacja – WY¸ÑCZONA • W celu szybkiego ogrzania wn´trza nale˝y na kilka minut w∏àczyç recyrkulacj´ powietrza. • W celu równoczesnego ogrzewania wn´trza i oczyszczania przedniej szyby nale˝y wybraç nawiew powietrza przypod∏ogowy i na szyb´. Aby uniknàç zaparowania szyb. Umo˝liwia to szybsze przywrócenie dobrej widocznoÊci do przodu. natychmiast po rozgrzaniu wn´trza nale˝y prze∏àczyç na doprowadzanie powietrza z zewnàtrz. Klimatyzacja Najlepszà skutecznoÊç uzyskuje si´ przy nast´pujàcych nastawach: Pr´dkoÊç dmuchawy – Dowolna wartoÊç oprócz „0” Temperatura – W kierunku NISKIEJ (zakres niebieski) Pobór powietrza – Z ZEWNÑTRZ (powietrze Êwie˝e) Kierunek nawiewu – NA TWARZ Klimatyzacja – W¸ÑCZONA • W celu szybkiego sch∏odzenia wn´trza nale˝y na kilka minut w∏àczyç recyrkulacj´ powietrza. Wentylacja Najlepszà skutecznoÊç uzyskuje si´ przy nast´pujàcych nastawach: Pr´dkoÊç dmuchawy – Dowolna wartoÊç oprócz „0” Temperatura – W kierunku NISKIEJ (zakres niebieski) Wlot powietrza – Z ZEWNÑTRZ (powietrze Êwie˝e) Kierunek nawiewu – NA TWARZ Klimatyzacja – WY¸ÑCZONA Usuwanie zaparowania szyb Powierzchnia wewn´trzna szyby Najlepszà skutecznoÊç uzyskuje si´ przy nast´pujàcych nastawach: Pr´dkoÊç dmuchawy – Dowolna wartoÊç oprócz „0” Temperatura – W kierunku WYSOKIEJ (zakres czerwony) przy ogrzewaniu lub w kierunku NISKIEJ (zakres niebieski) przy ch∏odzeniu Pobór powietrza – Z ZEWNÑTRZ (powietrze Êwie˝e) Kierunek nawiewu – NA SZYB¢ Klimatyzacja – W¸ÑCZONA Po ustawieniu nawiewu powietrza na szyb´ nast´puje samoczynne prze∏àczenie na doprowadzanie do kabiny powietrza ÂWIE˚EGO. • Ogrzewanie z osuszaniem powietrza uzyskuje si´ w∏àczajàc klimatyzacj´. Usuwanie oblodzenia szyb Powierzchnia zewn´trzna szyby Najlepszà skutecznoÊç uzyskuje si´ przy nast´pujàcych nastawach: Pr´dkoÊç dmuchawy – Dowolna wartoÊç oprócz „0” Temperatura – W kierunku WYSOKIEJ (zakres czerwony) Pobór powietrza – Z ZEWNÑTRZ (powietrze Êwie˝e) Kierunek nawiewu – NA SZYB¢ Klimatyzacja – WY¸ÑCZONA Po ustawieniu nawiewu powietrza na szyb´ nast´puje samoczynne prze∏àczenie na doprowadzanie do kabiny powietrza ÂWIE˚EGO. . Z powodu ró˝nicy temperatur powietrza po wewn´trznej i zewn´trznej stronie szyby mo˝e dojÊç do jeszcze silniejszego jej zaparowania.OGRZEWANIE. Umo˝liwia to szybsze przywrócenie dobrej widocznoÊci do przodu. • Przy du˝ej wilgotnoÊci powietrza nie nale˝y uruchamiaç nawiewu zimnego powietrza na przednià szyb´.

198 OGRZEWANIE. Przycisk „A/C” (wy∏àcznik uk∏adu klimatyzacji) . Przycisk „OFF” (wy∏àcznik dmuchawy) 5. Przycisk trybu poboru powietrza (wy∏àcznik recyrkulacji powietrza) 6. Przycisk „MODE” (wybór trybu nawiewu) 7. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA Klimatyzacja sterowana automatycznie– –Urzàdzenia sterujàce 1. Przycisk „TEMP” (regulacja temperatury) 3. Wy∏àcznik nawiewu na przednià szyb´ 8. Przycisk „AUTO” (wy∏àcznik pracy automatycznej) 4. Przycisk regulacji pr´dkoÊci dmuchawy 2.

∧ ∨ W trybie pracy automatycznej nie ma potrzeby regulowania pr´dkoÊci dmuchawy. Dla potwierdzenia pracy w trybie sterowania automatycznego w przycisku zapala si´ dioda kontrolna. w celu obni˝enia temperatury – po stronie „ ”. ∧ ∨ Gdy zostanie nastawione maksymalne ch∏odzenie. 1. Mo˝na te˝ dokonywaç r´cznej regulacji odpowiednimi prze∏àcznikami. Przycisk „OFF” NaciÊni´cie tego przycisku wy∏àcza uk∏ad klimatyzacji. Nawiew dwupoziomowy – Powietrze kierowane jest zarówno wylotami przypod∏ogowymi jak i wylotami w desce rozdzielczej. . Niekiedy po naciÊni´ciu przycisku „AUTO” przy ustawionym poborze powietrza ÂWIE˚EGO mo˝e zostaç w∏àczona recyrkulacja powietrza. naciÊni´cie „ ” zmniejsza pr´dkoÊç dmuchawy. kierunki nawiewu. W celu przerwania automatycznej regulacji nale˝y nacisnàç prze∏àcznik trybu nawiewu lub przycisk regulacji pr´dkoÊci dmuchawy. W trybie pracy automatycznej nie ma potrzeby regulowania trybu nawiewu powietrza. natomiast gdy zostanie maksymalne ogrzewanie. 4. W trybie sterowania automatycznego uk∏ad klimatyzacji samoczynnie dobiera pr´dkoÊç dmuchawy. Przycisk „TEMP” W celu zwi´kszenia temperatury przycisk nale˝y nacisnàç po stronie „ ”. na wyÊwietlaczu pojawi si´ „MAX. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 199 Przycisk „AUTO” NaciÊni´cie przycisku uruchamia automatycznà prac´ uk∏adu klimatyzacji. Nawiew na szyb´ i przypod∏ogowy – Powietrze kierowane jest g∏ównie wylotami umieszczonymi przy pod∏odze oraz wylotami na przednià szyb´. którymi b´dzie doprowadzane powietrze do kabiny. 2. w zale˝noÊci od temperatury w kabinie. 3. sposób poboru powietrza oraz w∏àczanie i wy∏àczanie agregatu ch∏odniczego. Nawiew przypod∏ogowy – Powietrze kierowane jest g∏ównie wylotami umieszczonymi przy pod∏odze. COLD”. Przycisk „MODE” (wyboru trybu nawiewu powietrza) Naciskajàc przycisk „MODE” wybiera si´ wyloty. w celu uzyskania maksymalnie intensywnego ch∏odzenia. HOT”.OGRZEWANIE. na wyÊwietlaczu pokazane zostanie „MAX. Przycisk regulacji pr´dkoÊci dmuchawy NaciÊni´cie „ ” zwi´ksza pr´dkoÊç dmuchawy. Nawiew górny – Powietrze kierowane jest g∏ównie wylotami umieszczonymi w desce rozdzielczej.

Schemat przep∏ywu powietrza dla ró˝nych ustawieƒ trybu nawiewu pokazuje rysunek zamieszczony po opisie przycisku „A/C”. Przycisk „A/C” NaciÊni´cie przycisku w∏àcza klimatyzacj´. czy nie. Funkcja ta przyspiesza przywrócenie widocznoÊci do przodu. RównoczeÊnie zapala si´ dioda kontrolna w przycisku „A/C”. Recyrkulacja – Powietrze krà˝y w obiegu zamkni´tym. Przycisk trybu poboru powietrza NaciÊni´cie przycisku zmienia sposób doprowadzania powietrza. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA Przycisk nawiewu na przednià szyb´ NaciÊni´cie tego przycisku kieruje nawiew powietrza g∏ównie przez wyloty na przednià szyb´ i równoczeÊnie automatycznie uruchamiany jest pobór powietrza ÂWIE˚EGO. sygnalizuje to awari´ klimatyzacji i uk∏ad zostaje automatycznie wy∏àczony. . w celu jej przywrócenia nale˝y jeszcze raz nacisnàç przycisk trybu poboru powietrza. niezale˝nie od tego. 1. czy przycisk by∏ wczeÊniej wciÊni´ty. Gdy dioda kontrolna w przycisku „A/C” b∏yska. Wraz z uruchomieniem nawiewu na przednià szyb´ zostaje w∏àczony uk∏ad klimatyzacji. nale˝y ponownie nacisnàç przycisk „A/C”. Je˝eli wczeÊniej nastawiona by∏a RECYRKULACJA powietrza. W takiej sytuacji nale˝y oddaç samochód do naprawy do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. Je˝eli przycisk „A/C” nie jest wciÊni´ty. W celu wy∏àczenia jedynie klimatyzacji. wspomagajàc usuwanie zaparowania szyb. 2. Ponowne naciÊni´cie wy∏àcza klimatyzacj´. Przyspiesza to odzyskanie widocznoÊci do przodu. naciÊni´cie przycisku wyboru trybu nawiewu powietrza wy∏àcza klimatyzacj´. Powietrze Êwie˝e – Do kabiny doprowadzane jest powietrze z zewnàtrz. Ponowne naciÊni´cie przycisku przywraca ostatnio ustawiony tryb nawiewu. RównoczeÊnie zapala si´ dioda kontrolna w przycisku.200 OGRZEWANIE.

• Jadàc po zapylonych drogach nale˝y zamknàç wszystkie okna. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 201 –Kierunki nawiewu powietrza –Wskazówki praktyczne • W celu sch∏odzenia nagrzanego samochodu. uniemo˝liwiajàc dost´p do kabiny powietrza i py∏u z zewnàtrz. • Przestrzeƒ pod przednimi siedzeniami powinna byç wolna. co u∏atwi oczyszczenie kana∏ów wlotowych ze Êniegu lub wilgoci. Je˝eli mimo zamkni´cia okien kurz podnoszony przez samochód b´dzie nadal wciàgany do kabiny. umo˝liwiajàc swobodny przep∏yw powietrza w kabinie samochodu. • W zimne dni zaleca si´ na oko∏o minut´ ustawiç najwy˝szà pr´dkoÊç dmuchawy. ➪: W wybranych modelach . zalecane jest chwilowe prze∏àczenie trybu poboru powietrza na RECYRKULACJ¢. • Jadàc za drugim samochodem po pylistej drodze lub w warunkach silnego wiatru i zapylenia. • Przy du˝ej wilgotnoÊci powietrza nie nale˝y uruchamiaç nawiewu zimnego powietrza na przednià szyb´. zalecane jest pozostawienie przycisku wyboru wlotu powietrza w trybie poboru powietrza ÂWIE˚EGO oraz dmuchawy ustawionej na dowolnà pr´dkoÊç (ustawienie inne ni˝ „OFF”). Ograniczy to zjawisko zaparowywania szyb.OGRZEWANIE. W ten sposób usuni´te zostanie goràce powietrze i uk∏ad klimatyzacji szybciej och∏odzi wn´trze. • Wloty powietrza przed przednià szybà nie mogà byç przes∏oni´te (na przyk∏ad przez liÊcie lub Ênieg). Z powodu ró˝nicy temperatur powietrza po wewn´trznej i zewn´trznej stronie szyby mo˝e dojÊç do jej zaparowania. nale˝y przez kilka minut jechaç z otwartymi oknami. co spowoduje zamkni´cie wszystkich zewn´trznych wlotów powietrza. który by∏ zaparkowany w nas∏onecznionym miejscu.

• Ogrzewanie z osuszaniem powietrza uzyskuje si´ w∏àczajàc klimatyzacj´. Wentylacja Najlepszà skutecznoÊç uzyskuje si´ przy nast´pujàcych nastawach: – Praca automatyczna Wcisnàç przycisk „AUTO” Temperatura – W kierunku niskiej Pobór powietrza – Z ZEWNÑTRZ (powietrze Êwie˝e) Klimatyzacja – WY¸ÑCZONA – Regulacja r´czna Pr´dkoÊç dmuchawy – Dowolna wartoÊç Temperatura – W kierunku niskiej Pobór powietrza – Z ZEWNÑTRZ (powietrze Êwie˝e) Kierunek nawiewu – GÓRNY Klimatyzacja – WY¸ÑCZONA . Klimatyzacja Najlepszà skutecznoÊç uzyskuje si´ przy nast´pujàcych nastawach: – Praca automatyczna Wcisnàç przycisk „AUTO” Temperatura – Ustawiç ˝àdanà wartoÊç Pobór powietrza – Z ZEWNÑTRZ (powietrze Êwie˝e) Klimatyzacja – W¸ÑCZONA – Regulacja r´czna Pr´dkoÊç dmuchawy – Dowolna wartoÊç Temperatura – W kierunku niskiej Pobór powietrza – Z ZEWNÑTRZ (powietrze Êwie˝e) Kierunek nawiewu – GÓRNY Klimatyzacja – W¸ÑCZONA • W celu szybkiego sch∏odzenia wn´trza nale˝y na kilka minut w∏àczyç recyrkulacj´ powietrza. • W celu równoczesnego ogrzewania wn´trza i oczyszczania przedniej szyby nale˝y wybraç nawiew powietrza przypod∏ogowy i na szyb´. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA Ogrzewanie Najlepszà skutecznoÊç uzyskuje si´ przy nast´pujàcych nastawach: – Praca automatyczna Wcisnàç przycisk „AUTO” Temperatura – Ustawiç ˝àdanà wartoÊç Pobór powietrza – Z ZEWNÑTRZ (powietrze Êwie˝e) Klimatyzacja – WY¸ÑCZONA – Regulacja r´czna Pr´dkoÊç dmuchawy – Dowolna wartoÊç Temperatura – W kierunku wysokiej Pobór powietrza – Z ZEWNÑTRZ (powietrze Êwie˝e) Kierunek nawiewu – PRZYPOD¸OGOWY Klimatyzacja – WY¸ÑCZONA • W celu szybkiego ogrzania wn´trza nale˝y na kilka minut w∏àczyç recyrkulacj´ powietrza. natychmiast po rozgrzaniu wn´trza nale˝y prze∏àczyç na doprowadzanie powietrza z zewnàtrz. Aby uniknàç zaparowania szyb.202 OGRZEWANIE.

Je˝eli wczeÊniej nastawiona by∏a RECYRKULACJA powietrza. czy nie. w celu jej przywrócenia nale˝y jeszcze raz nacisnàç przycisk trybu poboru powietrza. Wraz z uruchomieniem nawiewu na przednià szyb´ zostaje w∏àczony uk∏ad klimatyzacji. • Przy du˝ej wilgotnoÊci powietrza nie nale˝y uruchamiaç nawiewu zimnego powietrza na przednià szyb´. Z powodu ró˝nicy temperatur powietrza po wewn´trznej i zewn´trznej stronie szyby mo˝e dojÊç do jeszcze silniejszego jej zaparowania. wspomagajàc usuwanie zaparowania szyb. RównoczeÊnie zapala si´ dioda kontrolna w przycisku „A/C”. niezale˝nie od tego. RównoczeÊnie zapala si´ dioda kontrolna w przycisku „A/C”. – Powierzchnia zewn´trzna przedniej szyby Najlepszà skutecznoÊç uzyskuje si´ przy nast´pujàcych nastawach: – Praca automatyczna Temperatura – W kierunku wysokiej Pobór powietrza – Z ZEWNÑTRZ (powietrze Êwie˝e) Kierunek nawiewu – NA SZYB¢ Klimatyzacja – WY¸ÑCZONA – Regulacja r´czna Pr´dkoÊç dmuchawy – Dowolna wartoÊç Temperatura – W kierunku wysokiej Pobór powietrza – Z ZEWNÑTRZ (powietrze Êwie˝e) Kierunek nawiewu – NA SZYB¢ Klimatyzacja – WY¸ÑCZONA Po naciÊni´ciu przycisku nawiewu powietrza na przednià szyb´ nast´puje automatyczne uruchomienie poboru powietrza ÂWIE˚EGO. wspomagajàc usuwanie zaparowania szyb. naciÊni´cie przycisku wyboru trybu nawiewu powietrza wy∏àcza klimatyzacj´. niezale˝nie od tego. Z powodu ró˝nicy temperatur powietrza po wewn´trznej i zewn´trznej stronie szyby mo˝e dojÊç do jeszcze silniejszego jej zaparowania. Przyspiesza to odzyskanie widocznoÊci do przodu. Przyspiesza to odzyskanie widocznoÊci do przodu. Je˝eli przycisk „A/C” nie jest wciÊni´ty. czy nie. Funkcja ta przyspiesza przywrócenie widocznoÊci do przodu. Funkcja ta przyspiesza przywrócenie widocznoÊci do przodu. Je˝eli przycisk „A/C” nie jest wciÊni´ty. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 203 Usuwanie zaparowania lub oblodzenia szyb – Powierzchnia wewn´trzna przedniej szyby Najlepszà skutecznoÊç uzyskuje si´ przy nast´pujàcych nastawach: – Praca automatyczna Temperatura – W kierunku wysokiej przy ogrzewaniu lub w kierunku niskiej przy ch∏odzeniu Pobór powietrza – Z ZEWNÑTRZ (powietrze Êwie˝e) Kierunek nawiewu – NA SZYB¢ – Regulacja r´czna Pr´dkoÊç dmuchawy – Dowolna wartoÊç Temperatura – W kierunku wysokiej przy ogrzewaniu lub w kierunku niskiej przy ch∏odzeniu Pobór powietrza – Z ZEWNÑTRZ (powietrze Êwie˝e) Kierunek nawiewu – NA SZYB¢ Po naciÊni´ciu przycisku nawiewu powietrza na przednià szyb´ nast´puje automatyczne uruchomienie poboru powietrza ÂWIE˚EGO. • Przy du˝ej wilgotnoÊci powietrza nie nale˝y uruchamiaç nawiewu zimnego powietrza na przednià szyb´. W celu wy∏àczenia samej klimatyzacji nale˝y nacisnàç przycisk „A/C”. naciÊni´cie przycisku wyboru trybu nawiewu powietrza wy∏àcza klimatyzacj´. .OGRZEWANIE. Wraz z uruchomieniem nawiewu na przednià szyb´ zostaje w∏àczony uk∏ad klimatyzacji. czy przycisk by∏ wczeÊniej wciÊni´ty. czy przycisk by∏ wczeÊniej wciÊni´ty. w celu jej przywrócenia nale˝y jeszcze raz nacisnàç przycisk trybu poboru powietrza. W celu wy∏àczenia samej klimatyzacji nale˝y nacisnàç przycisk „A/C”. Je˝eli wczeÊniej nastawiona by∏a RECYRKULACJA powietrza.

RównoczeÊnie musi pracowaç silnik samochodu. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA Wyloty powietrza w desce rozdzielczej Nagrzewnica spalinowa Wylot boczny Dodatkowa nagrzewnica spalinowa przeznaczona jest do podtrzymywania temperatury w kabinie samochodu w zimne dni. W celu w∏àczenia nagrzewnicy nale˝y nacisnàç jej wy∏àcznik. .204 OGRZEWANIE. Podczas pracy urzàdzenia Êwieci si´ lampka kontrolna. nale˝y sprawdziç wyloty powietrza w desce rozdzielczej. Jest to zjawisko normalne. Przy w∏àczaniu i wy∏àczaniu nagrzewnicy ze znajdujàcego si´ pod pod∏ogà samochodu uk∏adu wydechowego mo˝e wydzielaç si´ pewna iloÊç bia∏ego dymu o specyficznej woni. a jej pe∏ne rozgrzanie po dalszych 70 sekundach. Rysunek pokazuje sposób otwierania i zamykania wylotów powietrza. Po osiàgni´ciu odpowiedniej temperatury przez p∏yn ch∏odzàcy silnik uk∏ad automatycznie reguluje poziom ogrzewania. Rozruch nagrzewnicy nast´puje po oko∏o 75 sekundach od naciÊni´cia przycisku. W szczególnie niskich temperaturach otoczenia z uk∏adu wydechowego nagrzewnicy mo˝e wydobywaç si´ para. Wyloty Êrodkowe Je˝eli nawiew powietrza nie jest wystarczajàco skuteczny.

jak np. poniewa˝ mo˝e to powodowaç ha∏as rozruchowy nagrzewnicy. Po wy∏àczeniu nagrzewnicy z komory silnika przez 2 minuty mo˝e byç s∏yszalny nietypowy odg∏os. Po oko∏o 2 minutach wentylatory ch∏odzàce przerywajà prac´ i nagrzewnica zostaje ostatecznie wy∏àczona. poniewa˝ mogà byç bardzo goràce i groziç poparzeniem. gdy samochód s∏u˝y do celów dostawczych). . UWAGA • Nie stosowaç niew∏aÊciwego paliwa. Je˝eli silnik samochodu b´dzie cz´sto uruchamiany i wy∏àczany (np. korozj´ oraz zmniejszenie jej trwa∏oÊci.OGRZEWANIE. paliwo. • Wy∏àczajàc silnik. Nie jest zalecane ponowne uruchomienie nagrzewnicy przed up∏ywem 10 minut od jej wy∏àczenia. W przeciwnym wypadku przy jej rozruchu mo˝e wystàpiç ha∏as. Jest to odg∏os pracy elektrycznych wentylatorów. OSTRZE˚ENIE • Nie nale˝y dotykaç nagrzewnicy spalinowej ani jej uk∏adu wydechowego. • ¸atwopalne materia∏y. Nagrzewnica musi byç wy∏àczona przed tankowaniem. które ch∏odzà elementy zespo∏u nagrzewnicy i nie jest to objaw usterki. (Szczegó∏owe informacje podane sà pod has∏em „Paliwo” na stronie 228 w rozdziale 2. nale˝y trzymaç z dala od nagrzewnicy i jej uk∏adu wydechowego z powodu ryzyka po˝aru. nale˝y wy∏àczyç nagrzewnic´. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 205 Wy∏àczenia nagrzewnicy mo˝na dokonaç jednym z dwóch sposobów: • Ponownie naciskajàc jej wy∏àcznik. poniewa˝ mo˝e to zmniejszyç trwa∏oÊç jej elementów.) • Nie nale˝y na przemian w∏àczaç i wy∏àczaç nagrzewnicy spalinowej w okresie krótszym ni˝ 5 minut.

aby nie rozlaç wody lub innego p∏ynu bezpoÊrednio na nagrzewnic´ lub jej pomp´ paliwowà. b∏oto. itp. a tak˝e w razie stwierdzenia os∏abienia efektywnoÊci pracy nagrzewnicy. • Nale˝y uwa˝aç. lód. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA Filtr w uk∏adzie klimatyzacji– • Nie wolno dokonywaç przeróbek ani otwieraç nagrzewnicy spalinowej bez konsultacji z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem. ˝e filtr zosta∏ zainstalowany. • W kanale wlotowym ani w uk∏adzie wydechowym nagrzewnicy nie mo˝e zalegaç woda. nale˝y zleciç sprawdzenie samochodu w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztacie.206 OGRZEWANIE. Ênieg. Mo˝e to spowodowaç uszkodzenie nagrzewnicy. Filtr zapobiega przedostaniu si´ kurzu i py∏ów do wn´trza samochodu przez uk∏ad klimatyzacji. wycieku paliwa czy dymienia. Mo˝e to spowodowaç po˝ar lub uszkodzenie zespo∏u nagrzewnicy. • W razie zauwa˝enia jakichkolwiek nieprawid∏owoÊci. Etykietka informacyjna filtra powietrza w uk∏adzie klimatyzacji naklejona jest wewnàtrz schowka z lewej strony. . Zatkanie tych przewodów mo˝e spowodowaç uszkodzenie nagrzewnicy. np. jak pokazano na rysunku. ObecnoÊç etykietki oznacza.

OGRZEWANIE. (Informacje na temat obs∏ugi okresowej mo˝na znaleêç w ksià˝ce obs∏ugi serwisowej lub w ksià˝ce gwarancyjnej samochodu). . WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 207 Sprawdzanie i wymiana filtra w uk∏adzie klimatyzacji W celu utrzymania skutecznoÊci dzia∏ania uk∏adu klimatyzacji. Po pewnym czasie u˝ytkowania filtr powietrza klimatyzacji mo˝e ulec zapchaniu. Filtr nale˝y wymieniç. gdy wyst´puje odczuwalne zmniejszenie nap∏ywu powietrza z uk∏adu klimatyzacji lub nagrzewnicy lub gdy szyby szybko pokrywajà si´ parà w trybie poboru powietrza z zewnàtrz. Filtr w uk∏adzie klimatyzacji znajduje si´ za schowkiem podr´cznym. nale˝y sprawdzaç i wymieniaç filtr zgodnie ze schematem obs∏ugi okresowej.

208 OGRZEWANIE. . uwalniajàc go z zaczepów. jak pokazano na rysunku. Otworzyç schowek. 2. Âcisnàç obie Êcianki schowka podr´cznego. Przy u˝yciu Êrubokr´ta krzy˝owego wykr´ciç wkr´t i przesunàç zaczep. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 1.

Wyjàç filtr z gniazda. Trzymajàc z obu stron.OGRZEWANIE. Zabrudzony filtr nale˝y wymieniç. Sprawdziç wyglàd powierzchni filtra. 5. zdjàç pokryw´ gniazda filtra. . WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 209 3. 4.

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA Podczas wsadzania filtra do gniazda. Wsunàç ko∏ek w otwór amortyzatora. Nie nale˝y jeêdziç z wymontowanym filtrem uk∏adu klimatyzacji. gdy˝ mo˝e to doprowadziç do zanieczyszczenia uk∏adu py∏em i obni˝enia sprawnoÊci wentylacji. nale˝y pami´taç.210 OGRZEWANIE. MONTA˚ SCHOWKA 1. INFORMACJA Filtr powietrza powinien byç zamontowany we w∏aÊciwej pozycji. aby strza∏ka na filtrze by∏a skierowana do góry. jak pokazano na ilustracji. .

OGRZEWANIE. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 211 2. Âcisnàç obie strony schowka podr´cznego i zamknàç schowek. Wysunàç amortyzator i w∏o˝yç wkr´t w otwór na koƒcu. Przykr´ciç wkr´t Êrubokr´tem krzy˝owym. Zawiesiç obudow´ schowka. . 3.

212 OGRZEWANIE. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA .

. . . . . . . . Zaczepy do stabilizacji baga˝u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 218 218 219 220 220 221 222 223 223 224 224 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zas∏ona baga˝nika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uchwyty na kubki . . . . . . . . . . . . . Dywaniki pod∏ogowe . WyÊwietlacz temperatury zewn´trznej Zapalniczka i popielniczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dodatkowe schowki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .POZOSTA¸E ELEMENTY WYPOSA˚ENIA 213 Rozdzia∏ 1–9 OBS¸UGA URZÑDZE¡ I MECHANIZMÓW Pozosta∏e elementy wyposa˝enia • • • • • • • • • • • • WyÊwietlacz wielofunkcyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uchwyt trójkàta ostrzegawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schowek w tylnej konsoli . . . . . . . Zegar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schowek podr´czny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WyÊwietlacz temperatury zewn´trznej 3. Przycisk „TRIP/NAVI” 5.214 POZOSTA¸E ELEMENTY WYPOSA˚ENIA WyÊwietlacz wielofunkcyjny 1. Zegar 2. Pokr´t∏o „ENTER” 4. WyÊwietlacz komputera pok∏adowego .

Ustawianie minut: Obracaç pokr´t∏o przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. –Zegar (z klimatyzacjà sterowanà r´cznie) Cyfrowy zegar pokazuje czas. a˝ zostanie wyÊwietlony czas i wskazanie zacznie b∏yskaç. Po ustawieniu zegara powrót do funkcji radioodtwarzacza nastàpi automatycznie po 15 sekundach lub po naciÊni´ciu przycisku „TRIP/NAVI”. „AM•FM” lub „DISC” (je˝eli w∏o˝ona jest p∏yta kompaktowa). Przytrzymanie przez co najmniej 2 sekundy wciÊni´tego pokr´t∏a „ENTER” powoduje wy∏àczenie jego podÊwietlenia. Po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ON” wyÊwietlacz w∏àcza si´ w ostatnio wybranym trybie pracy. je˝eli by∏o w∏àczone. . Ustawianie godziny: Obracaç pokr´t∏o zgodnie z ruchem wskazówek zegara. gdy samochód jest zatrzymany. Zmiany ustawieƒ nale˝y dokonywaç tylko.POZOSTA¸E ELEMENTY WYPOSA˚ENIA 215 –Podstawowe informacje o wyÊwietlaczu wielofunkcyjnym WyÊwietlacz wielofunkcyjny dzia∏a przy w∏àczonym zap∏onie. lub w∏àczenie podÊwietlenia – gdy by∏o wy∏àczone. OSTRZE˚ENIE Nie nale˝y prze∏àczaç wyÊwietlacza podczas jazdy. Od∏àczenie zasilania elektrycznego powoduje automatyczne ustawienie godziny na 1:00 (pierwszà). W przypadku przerwania zasilania elektrycznego wyÊwietlacza nastàpi jego automatyczne prze∏àczenie na tryb podstawowy. W celu dokonania regulacji nale˝y naciskaç pokr´t∏o „ENTER” tyle razy.

W przypadku nieprawid∏owego stanu po∏àczeƒ czujnika temperatury zewn´trznej. Zakres pokazywanych temperatur: od –30°C do +50°C. Na wyÊwietlaczu komputera pok∏adowego pokazywane sà nast´pujàce informacje: 1. Bie˝àce zu˝ycie paliwa 3. na wyÊwietlaczu pojawi si´ „– –” lub puste pole. W takiej sytuacji nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem.216 POZOSTA¸E ELEMENTY WYPOSA˚ENIA –WyÊwietlacz temperatury zewn´trznej (z klimatyzacjà sterowanà r´cznie) –WyÊwietlacz komputera pok∏adowego Pokazywana jest temperatura powietrza na zewnàtrz samochodu. Ich dok∏adnoÊç uzale˝niona jest od stylu jazdy i warunków drogowych. Ârednie zu˝ycie paliwa 2. WyÊwietlane wartoÊci odzwierciedlajà ogólne warunki jazdy. . Ârednia pr´dkoÊç samochodu Kolejne naciÊni´cia przycisku „TRIP/NAVI” prze∏àczajà pomi´dzy tymi funkcjami.

) • Podczas zjazdu z d∏ugiego wzniesienia z wykorzystaniem hamowania silnikiem. 3. km/l. WartoÊç jest aktualizowana co 2 sekundy.) Po wy∏àczeniu zap∏onu wskazania zostajà wyzerowane.POZOSTA¸E ELEMENTY WYPOSA˚ENIA 217 W celu zmiany jednostek miary nale˝y naciskaç przycisk „TRIP/NAVI”. 2. Ârednie zu˝ycie paliwa Pokazywana wielkoÊç Êredniego zu˝ycia paliwa obliczana jest na podstawie sumarycznego dystansu. oraz sumarycznego zu˝ycia paliwa przy pracujàcym silniku. Do wyboru sà 3 rodzaje jednostek: 1. W nast´pujàcych sytuacjach pokazywana wartoÊç mo˝e nie byç dok∏adna: • Gdy samochód stoi z pracujàcym silnikiem. a˝ na wyÊwietlaczu pojawià si´ jednostki. mpg. . l/100 km. mp Po wybraniu jednostek nale˝y naciskaç pokr´t∏o „ENTER” tyle razy. jaki samochód przejecha∏. km/h 3. W celu wyzerowania wskazaƒ nale˝y przytrzymaç wciÊni´ty przycisk „TRIP/NAVI”. a˝ wyÊwietlacz powróci do pokazywania funkcji radioodtwarzacza. jaki samochód przejecha∏. Bie˝àce zu˝ycie paliwa WyÊwietlana wartoÊç bie˝àcego zu˝ycia paliwa obliczana jest na podstawie przejechanego dystansu oraz zu˝ycia paliwa w ciàgu 2 sekund pracy silnika. (Pokazywane jest bardzo wysokie zu˝ycie paliwa. a˝ rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy. km/h 2. obracajàc pokr´t∏o „ENTER”. Wskazania sà aktualizowane co 10 sekund. oraz sumarycznego czasu jazdy z w∏àczonym zap∏onem. Wskazania sà aktualizowane co 10 sekund. Nast´pnie mo˝na wybraç jednostki. a˝ rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy. 1. W celu wyzerowania wskazaƒ nale˝y przytrzymaç wciÊni´ty przycisk „TRIP/NAVI”. Ârednia pr´dkoÊç jazdy Pokazywana Êrednia pr´dkoÊç jazdy obliczana jest na podstawie sumarycznego dystansu. (Pokazywane jest bardzo niskie zu˝ycie paliwa.

Gdy temperatura na zewnàtrz pojazdu spadnie poni˝ej 3°C. Je˝eli aktualnie wskazywany jest czas pomi´dzy 1:30 a 1:59. wyÊwietlacz pokazuje temperatur´ na zewnàtrz samochodu w stopniach Celsjusza. Wy∏àcznik zap∏onu musi byç w po∏o˝eniu „ON”. naciÊni´cie przycisku „OUTSIDE TEMP” jeden raz powoduje wyÊwietlenie temperatury zewn´trznej. Kolejne naciÊni´cie przycisku „OUTSIDE TEMP” lub przycisku „TEMP” powoduje prze∏àczenie na pokazywanie nastawionej temperatury w kabinie. po naciÊni´ciu przycisku „:00” zostanie ustawiona godzina 1:00. Przyk∏ad: Je˝eli aktualnie wskazywany jest czas pomi´dzy 1:01 a 1:29. Od∏àczenie zasilania elektrycznego zegara powoduje automatyczne ustawienie godziny na 1:00 (pierwszà). Ponowne naciÊni´cie przycisku powoduje znikni´cie wskazaƒ temperatury. . wskazanie zaczyna b∏yskaç. zostanie ustawiona godzina 2:00. Gdy w∏àczony jest uk∏ad klimatyzacji. Ustawianie minut: Nacisnàç przycisk „M”. Tylko wersja z klimatyzacjà sterowanà automatycznie – Wy∏àcznik zap∏onu musi byç w po∏o˝eniu „ACC” lub „ON. NaciÊni´cie przycisku „:00” powoduje szybkie przestawienie wskazaƒ na pe∏nà godzin´.218 POZOSTA¸E ELEMENTY WYPOSA˚ENIA Zegar WyÊwietlacz temperatury zewn´trznej Ustawianie godziny: Nacisnàç przycisk „H”. Gdy zostanie wciÊni´ty przycisk „OUTSIDE TEMP”.

OSTRZE˚ENIE W celu ograniczenia ryzyka odniesienia obra˝eƒ w razie wypadku lub gwa∏townego hamowania. W przypadku wymiany nale˝y u˝yç jedynie oryginalnej zapalniczki Toyoty.POZOSTA¸E ELEMENTY WYPOSA˚ENIA 219 Zapalniczka i popielniczki ZAPALNICZKA W celu w∏àczenia zapalniczki nale˝y jà wcisnàç. Zapalniczka i przednia popielniczka POPIELNICZKI W celu wysuni´cia popielniczki nale˝y jà pociàgnàç do siebie. po u˝yciu popielniczk´ nale˝y ca∏kowicie zamknàç. Po u˝yciu popielniczk´ nale˝y wsunàç z powrotem. aby inne niedopa∏ki nie zapali∏y si´ od niego. Je˝eli silnik nie pracuje. Tylna popielniczka . Po osiàgni´ciu odpowiedniej temperatury zapalniczka automatycznie wyskoczy do po∏o˝enia wyjÊciowego. gotowa do u˝ytku. W celu wyj´cia popielniczki nale˝y nacisnàç w dó∏ zapadk´ i wyciàgnàç wk∏ad. Nie nale˝y przytrzymywaç wciÊni´tej zapalniczki. wy∏àcznik zap∏onu powinien byç w po∏o˝eniu „ACC”. Niedopa∏ek papierosa nale˝y dok∏adnie zgasiç w popielniczce.

Je˝eli podÊwietlenie tablicy przyrzàdów jest w∏àczone. Typ B (w desce rozdzielczej) Typ C (w baga˝niku) . OSTRZE˚ENIE Podczas jazdy schowek powinien byç zamkni´ty. gdy˝ w razie wypadku lub gwa∏townego hamowania otwarta pokrywa zwi´ksza ryzyko odniesienia obra˝eƒ. oÊwietlenie schowka podr´cznego w∏àczy si´. kiedy zostanie on otwarty.220 POZOSTA¸E ELEMENTY WYPOSA˚ENIA Schowek podr´czny Dodatkowe schowki Typ A (w desce rozdzielczej) Korzystanie ze schowka w desce rozdzielczej: Otwieranie: Pociàgnàç za uchwyt. Blokowanie zamka: W∏o˝yç g∏ówny kluczyk i przekr´ciç zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

POZOSTA¸E ELEMENTY WYPOSA˚ENIA 221 Schowek w tylnej konsoli Korzystanie ze schowka: Typ A i B: Pociàgnàç za uchwyt. gdy˝ w razie wypadku lub gwa∏townego hamowania otwarta pokrywa zwi´ksza ryzyko odniesienia obra˝eƒ. SCHOWEK W KONSOLI W celu uzyskania dost´pu do schowka w tylnej konsoli nale˝y naciskajàc dêwigni´ blokady podnieÊç pokryw´ konsoli. . OSTRZE˚ENIE Typ A i B: Podczas jazdy schowek powinien byç zamkni´ty. Typ C: PodnieÊç pokryw´ konsoli.

stanowiàc dodatkowe zagro˝enie dla jadàcych. . ni˝ kubki i puszki z napojami.222 POZOSTA¸E ELEMENTY WYPOSA˚ENIA Uchwyty na kubki Uchwyty na kubki s∏u˝à do przytrzymywania kubków lub puszek z napojami. W razie gwa∏townego hamowania lub zderzenia inne przedmioty mogà zostaç wyrzucone. GÓRNY POJEMNIK (w niektórych wersjach samochodu) Dost´p do górnego pojemnika uzyskuje si´ po podniesieniu pokrywy tylnej konsoli bez naciskania dêwigni blokady. OSTRZE˚ENIE W uchwycie kubków nie nale˝y umieszczaç ˝adnych innych przedmiotów.

Do zabezpieczenia baga˝u przed przesuwaniem si´ mo˝na wykorzystaç pokazane na rysunku zaczepy stabilizacyjne. Zaciskanie: Pociàgnàç taÊm´ Nale˝y zawsze sprawdziç. czy apteczka i trójkàt ostrzegawczy sà bezpiecznie zamocowane.POZOSTA¸E ELEMENTY WYPOSA˚ENIA 223 Uchwyt apteczki i trójkàta ostrzegawczego (hatchback) Zaczepy do stabilizacji baga˝u (hatchback) TaÊmy te s∏u˝à do przytrzymywania trójkàta ostrzegawczego. Luzowanie: Pociàgnàç sprzàczk´ do góry 2. Uwagi odnoÊnie uk∏adania baga˝u podane sà pod has∏em „Zalecenia dotyczàce za∏adunku baga˝u” na stronie 239 w rozdziale 2. . Sposób mocowania przedstawiony jest na rysunku. pokazane na rysunku taÊmy mogà s∏u˝yç do jego umocowywania. OSTRZE˚ENIE Nie u˝ywane zaczepy stabilizacyjne nale˝y ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa schowaç pod wyk∏adzinà baga˝nika. Mimo ˝e trójkàt ostrzegawczy nie nale˝y do wyposa˝enia fabrycznego. 1.

Zas∏on´ mo˝na wyjàç. Zatrzask nale˝y umocowaç w otworze w wyk∏adzinie dywanowej. u∏atwiajàc dost´p do przestrzeni baga˝owej. Dywaniki powinny byç w∏aÊciwie dopasowane. dywanik mocowany jest do pod∏ogi zatrzaskami. odczepiajàc unoszàce jà linki i uwalniajàc jà z zaczepów.224 POZOSTA¸E ELEMENTY WYPOSA˚ENIA Zas∏ona baga˝nika (hatchback) Dywaniki pod∏ogowe Po podniesieniu drzwi baga˝nika zas∏ona baga˝nika unosi si´. . Gdy w dywaniku i wyk∏adzinie pod∏ogowej w samochodzie sà po dwa otwory.

.POZOSTA¸E ELEMENTY WYPOSA˚ENIA 225 OSTRZE˚ENIE Dywaniki nale˝y odpowiednio u∏o˝yç na wyk∏adzinie pod∏ogowej. Przesuwanie si´ dywanika i zaczepianie o peda∏ mo˝e doprowadziç do wypadku drogowego.

226 POZOSTA¸E ELEMENTY WYPOSA˚ENIA .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trójfunkcyjny katalizator spalin . . . . . . . . . . . . . . Elektryczne wspomaganie kierownicy . . . . . . . . . . . . . . . . Identyfikacja samochodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Automatyczne odcinanie dop∏ywu paliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podró˝e zagraniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecenia dotyczàce uk∏adu wydechowego . . . . . . . Zawieszenie i podwozie . . . . . . . . . . . . Uk∏ad hamulcowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sygnalizatory zu˝ycia klocków hamulcowych Zalecenia dotyczàce za∏adunku baga˝u . . . . . . . . . .PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU 227 Rozdzia∏ 2 PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU • • • • • • • • • • • • • • Docieranie samochodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie oleju silnikowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paliwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Katalizator spalin . . . . . . . . . . . 228 228 229 230 230 231 232 233 234 237 239 239 240 241 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RODZAJ PALIWA Silnik o zap∏onie iskrowym – Nale˝y stosowaç wy∏àcznie benzyn´ bezo∏owiowà. • Nie nale˝y zbyt d∏ugo utrzymywaç sta∏ej pr´dkoÊci. • Nie jeêdziç z ma∏à pr´dkoÊcià na wysokich biegach (z mechanicznà skrzynià biegów). Spowoduje to utrat´ skutecznoÊci katalizatora spalin i niew∏aÊciwe funkcjonowanie uk∏adu kontroli emisji. . UWAGA Nale˝y stosowaç wy∏àcznie olej nap´dowy z zawartoÊcià siarki nie wi´cej ni˝ 500 ppm. niezale˝nie czy du˝ej czy ma∏ej.. Stosowanie paliwa o wi´kszej zawartoÊci mo˝e uszkodziç silnik. • Przez pierwsze 300 km nale˝y staraç si´ unikaç ostrego hamowania. Ponadto podniesie koszty obs∏ugi okresowej pojazdu. Silnik o zap∏onie samoczynnym – Silnik o zap∏onie samoczynnym – Nale˝y stosowaç wy∏àcznie olej nap´dowy z zawartoÊcià siarki nie wi´cej ni˝ 500 ppm. Otwór wlewowy zbiornika paliwa w samochodzie z silnikiem o zap∏onie iskrowym ma zmniejszonà Êrednic´. • Nale˝y unikaç ruszania i jazdy z ca∏kowicie wciÊni´tym peda∏em przyspieszenia. co zapobiegnie pomy∏kom przy tankowaniu. Paliwo Wybór w∏aÊciwego paliwa ma istotny wp∏yw na prawid∏owà prac´ silnika. Planujàc podró˝ zagranic´ Unii Europejskiej. natomiast nie mieÊci si´ w nim króciec dystrybutora etyliny. Samochód nie wymaga szczególnych zabiegów w okresie docierania. UWAGA Nie wolno u˝ywaç benzyny o∏owiowej (etyliny).. W otwór ten wchodzà jedynie specjalne króçce dystrybutorów benzyny bezo∏owiowej. Takie informacje posiada biuro dystrybutora samochodu. Awarie silnika wynik∏e na skutek zastosowania niew∏aÊciwego paliwa nie sà obj´te gwarancjà. nale˝y okreÊliç czy wymienione powy˝ej paliwo jest dost´pne w danym kraju czy te˝ nie. • Silnik powinien pracowaç w zakresie umiarkowanych pr´dkoÊci obrotowych. Podró˝e zagraniczne. Jednak zastosowanie si´ przez pierwsze 2000 km przebiegu do poni˝szych wskazówek korzystnie wp∏ynie na przysz∏à d∏ugotrwa∏à i oszcz´dnà eksploatacj´ samochodu. • Przez pierwsze 800 km nie holowaç przyczepy.228 PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU Docieranie samochodu W tym okresie nale˝y jeêdziç spokojnie i unikaç du˝ych pr´dkoÊci.

.PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU 229 Automatyczne odcinanie dop∏ywu paliwa (Silnik o zap∏onie iskrowym) LICZBA OKTANOWA I CETANOWA Silnik o zap∏onie iskrowym – Stosowaç benzyn´ bezo∏owiowà o liczbie oktanowej 95 lub wy˝szej. Âlady wycieku na pod∏o˝e sà oznakà uszkodzenia uk∏adu paliwowego i koniecznoÊci naprawy. OSTRZE˚ENIE Przed ponownym uruchomieniem silnika nale˝y sprawdziç pod∏o˝e pod pojazdem. POJEMNOÂå ZBIORNIKA PALIWA 55 L Uk∏ad odcinajàcy zasilanie elektryczne pompy paliwa automatycznie przerywa dop∏yw paliwa do silnika w przypadku zgaÊni´cia silnika podczas jazdy lub odpalenia poduszki powietrznej podczas kolizji. które przy znacznym nasileniu mo˝e doprowadziç do uszkodzenia silnika. nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. . U˝ycie paliwa o liczbie oktanowej lub cetanowej ni˝szej ni˝ podana spowoduje wystàpienie spalania stukowego. W takim wypadku nie wolno ponownie uruchamiaç silnika. Je˝eli wystàpi spalanie stukowe. lub gdy d∏ugotrwa∏y stukot pojawi si´ w czasie jazdy ze sta∏à pr´dkoÊcià po poziomej drodze. Silnik o zap∏onie samoczynnym – Stosowaç olej nap´dowy o liczbie cetanowej 48 lub wy˝szej. W przypadku stwierdzenia wyst´powania charakterystycznego stukotu w silniku mimo stosowania zalecanego paliwa. Natomiast krótkotrwa∏e wyst´powanie delikatnego spalania stukowego podczas przyspieszenia lub jazdy pod gór´ jest dopuszczalne i nie powinno budziç zaniepokojenia. Aby ponownie uruchomiç silnik po automatycznym odci´ciu dop∏ywu paliwa. a nast´pnie w∏àczyç rozrusznik. nale˝y cofnàç kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu do po∏o˝enia „ACC” lub „LOCK”..

OSTRZE˚ENIE • W czasie pracy silnika nie nale˝y zbli˝aç si´ do rury wydechowej. trawa. papier lub szmaty.. . Gazy spalinowe majà bardzo wysokà temperatur´. liÊcie. Trójfunkcyjny katalizator spalin (Silnik o zap∏onie iskrowym) Trójfunkcyjny katalizator jest zamontowanym w uk∏adzie wydechowym urzàdzeniem kontrolujàcym emisj´ toksycznych sk∏adników spalin. jak równie˝ nie powinny znajdowaç si´ w jej pobli˝u materia∏y ∏atwopalne. nale˝y upewniç si´.. Po drugie. Jego zadaniem jest ograniczenie iloÊci substancji szkodliwych w spalinach. czy w danym kraju dost´pne jest odpowiednie paliwo. nale˝y zastosowaç si´ do lokalnych przepisów okreÊlajàcych zasady dopuszczania pojazdów do ruchu. • Nie nale˝y przeje˝d˝aç ani zatrzymywaç si´ w miejscach. jak np. Po pierwsze. w których znajdujà si´ materia∏y ∏atwo mogàce ulec zapaleniu.230 PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU Podró˝e zagraniczne Planujàc wyjazd samochodem za granic´.

jak równie˝ nie powinny znajdowaç si´ w jej pobli˝u materia∏y ∏atwopalne. • Prawid∏owoÊç funkcjonowania katalizatora i ca∏ego uk∏adu kontroli emisji zapewni przestrzeganie terminarza przeglàdów okresowych samochodu. Katalizator jest zamontowanym w uk∏adzie wydechowym urzàdzeniem kontrolujàcym emisj´ toksycznych sk∏adników spalin. mo˝e to doprowadziç do jego przegrzania. stwarzajàc zagro˝enie po˝arowe. w silniku mogà wystàpiç przerwy w zap∏onie. doprowadzajàc do przecià˝enia katalizatora. elektronicznego lub rozdzielaczowego uk∏adu zap∏onowego oraz uk∏adu zasilania mogà powodowaç przegrzanie katalizatora. stwarzajàc zagro˝enie po˝arowe. liÊcie. Jego zadaniem jest ograniczenie iloÊci substancji szkodliwych w spalinach. w silniku mogà wystàpiç przerwy w zap∏onie. Gdy w zbiorniku sà jedynie resztki paliwa. • Nie nale˝y przeje˝d˝aç ani zatrzymywaç si´ w miejscach. nale˝y samochód niezw∏ocznie poddaç przeglàdowi. Gdy w zbiorniku sà jedynie resztki paliwa. papier lub szmaty. • Unikaç jazdy z prawie pustym zbiornikiem paliwa. W zwiàzku z tym nale˝y przestrzegaç nast´pujàcych zaleceƒ: • Stosowaç wy∏àcznie paliwo do silnika o zap∏onie samoczynnym. OSTRZE˚ENIE • W czasie pracy silnika nie nale˝y zbli˝aç si´ do rury wydechowej. W zwiàzku z tym nale˝y przestrzegaç nast´pujàcych zaleceƒ: • Stosowaç wy∏àcznie benzyn´ bezo∏owiowà. . ˝e najbardziej fachowà wiedz´ na temat tego samochodu i zamontowanego w nim katalizatora posiada autoryzowana stacja obs∏ugi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat. • Silnik nie powinien pracowaç na biegu ja∏owym d∏u˝ej ni˝ 20 minut. jak np. • Unikaç jazdy z prawie pustym zbiornikiem paliwa. Warto przy tym pami´taç. doprowadzajàc do przecià˝enia katalizatora. w których znajdujà si´ materia∏y ∏atwo mogàce ulec zapaleniu. gdy samochód jest w ruchu. mo˝e to doprowadziç do jego przegrzania. UWAGA Je˝eli do katalizatora dostanie si´ znaczna iloÊç niespalonych gazów. Niedomagania uk∏adu elektrycznego silnika. • Je˝eli wystàpià trudnoÊci z uruchamianiem silnika lub gdy silnik cz´sto gaÊnie. trawa. • Nie uruchamiaç silnika przez pchanie lub holowanie samochodu.PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU 231 Katalizator spalin (Silnik o zap∏onie samoczynnym) UWAGA Je˝eli do katalizatora dostanie si´ znaczna iloÊç niespalonych gazów. Gazy spalinowe majà bardzo wysokà temperatur´. • Nie wprowadzaç silnika w bardzo wysokie pr´dkoÊci obrotowe. Plan obs∏ugi okresowej samochodu podany jest w ksià˝eczce obs∏ugowej lub w ksià˝eczce gwarancyjnej samochodu. • Nie wy∏àczaç zap∏onu. • Utrzymywaç silnik w dobrym stanie technicznym.

• W razie wyczucia w kabinie woni spalin. • W gara˝u lub innym zamkni´tym pomieszczeniu silnik nie powinien pracowaç d∏u˝ej ni˝ jest to potrzebne do wyjazdu lub wjazdu. jazd´ mo˝na kontynuowaç pod warunkiem. a nawet Êmierç. . OSTRZE˚ENIE • Nie wolno wdychaç spalin samochodowych. nale˝y zaparkowaç na otwartej przestrzeni i ustawiç nawiew powietrza z zewnàtrz do kabiny. tlenek w´gla. Przez otwartà lub niedomkni´tà pokryw´ lub drzwi baga˝nika do wn´trza mogà przedostawaç si´ spaliny. nale˝y samochód niezw∏ocznie poddaç przeglàdowi w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie. Zawarty w nich bezbarwny i bezwonny gaz. Uk∏ad ten nale˝y okresowo poddawaç przeglàdowi. • Nie wy∏àczaç zap∏onu. • Dla zapewnienia prawid∏owej pracy uk∏adu wentylacji kabiny nale˝y pilnowaç. uk∏ad nale˝y niezw∏ocznie poddaç przeglàdowi. • Nie uruchamiaç silnika przez pchanie lub holowanie samochodu. W przypadku zauwa˝enia zmiany odg∏osu uk∏adu wydechowego lub uderzenia podwoziem w przeszkod´. liÊci oraz innych zanieczyszczeƒ. aby kratki wlotu powietrza przed przednià szybà by∏y wolne od Êniegu. mo˝e spowodowaç utrat´ przytomnoÊci. • W uk∏adzie wydechowym nie mo˝e byç ˝adnych nieszczelnoÊci lub obluzowanych po∏àczeƒ.232 PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU Zalecenia dotyczàce uk∏adu wydechowego • Silnik nie powinien pracowaç na biegu ja∏owym d∏u˝ej ni˝ 20 minut. gdy samochód jest w ruchu. Plan obs∏ugi okresowej samochodu podany jest w ksià˝ce obs∏ugi serwisowej lub w ksià˝ce gwarancyjnej samochodu. Jednak gdy jest to nieuniknione. • Je˝eli wystàpià trudnoÊci z uruchamianiem silnika lub gdy silnik cz´sto gaÊnie. • Nie nale˝y przebywaç d∏u˝szy czas w zaparkowanym samochodzie z pracujàcym silnikiem. • Prawid∏owoÊç funkcjonowania katalizatora i ca∏ego uk∏adu kontroli emisji zapewni przestrzeganie terminarza przeglàdów okresowych samochodu. Jednak nale˝y jak najszybciej ustaliç przyczyn´ i dokonaç niezb´dnych napraw. Gromadzàce si´ spaliny stwarzajà powa˝ne zagro˝enie dla zdrowia i ˝ycia. Niedomagania uk∏adu elektrycznego silnika oraz uk∏adu zasilania mogà powodowaç przegrzanie katalizatora. • W czasie jazdy baga˝nik powinien byç zamkni´ty. • Utrzymywaç silnik w dobrym stanie technicznym. ˝e okna zostanà otwarte i pokrywa baga˝nika b´dzie zamkni´ta.

co sprawia wra˝enie. Cz´Êç tego oleju zostaje wciàgni´ta do komory spalania wraz z powietrzem dolotowym. Podczas jazdy z du˝à pr´dkoÊcià. Jazda z du˝ymi pr´dkoÊciami oraz cz´ste przyspieszanie i hamowanie silnikiem powodujà zwi´kszone zu˝ycie oleju. równie˝ ulega spaleniu w wyniku kontaktu z gazami spalinowymi o wysokiej temperaturze. pierÊcienie t∏okowe i Êcianki cylindrów jeszcze nie zdà˝y∏y dopasowaç si´ wzajemnie. niepo˝àdane domieszki ulegajà odparowaniu. np. Przyczyny tego sà nast´pujàce: • Olej wykorzystywany jest do smarowania t∏oków. wraz z pewnà cz´Êcià warstwy oleju pozosta∏ej na Êciankach cylindra. . ˝e w oleju mog∏y si´ pojawiç obce sk∏adniki. UWAGA Zaniechanie regularnego sprawdzania poziomu oleju mo˝e doprowadziç do powa˝nego uszkodzenia silnika. Oceniajàc wielkoÊç zu˝ycia oleju nale˝y wziàç pod uwag´. w jakich eksploatowany jest samochód. Dzieje si´ tak na skutek stopniowego mieszania si´ oleju z paliwem lub wodà. Ponadto gazy spalinowe o wysokiej temperaturze powodujà równie˝ spalenie oleju smarujàcego trzonki zaworów wydechowych. je˝eli samochód jest wykorzystywany na krótkich trasach i zu˝ywa prawid∏owà iloÊç oleju. Zu˝ycie oleju: Maksymalnie 1. co stwarza wra˝enie. nawet po przejechaniu 1000 i wi´cej kilometrów. Kiedy t∏ok porusza si´ w dó∏. • Olej smaruje tak˝e trzonki zaworów dolotowych. na drodze szybkiego ruchu. Szczegó∏owe informacje dotyczàce sprawdzania poziomu oleju podane sà pod has∏em „Sprawdzanie poziomu oleju w silniku” (silnik o zap∏onie iskrowym) na stronie 302 lub pod has∏em „Sprawdzanie poziomu oleju w silniku” (silnik o zap∏onie samoczynnym) na stronie 305 w rozdziale 7–2. miarka poziomu oleju mo˝e nie wykazaç ˝adnego ubytku. wynik∏ego z niedoboru oleju. utrudniajàc okreÊlenie jego rzeczywistego poziomu. Odgrywa on zasadniczà rol´ w utrzymaniu prawid∏owego stanu technicznego silnika. Na przyk∏ad. na Êciankach cylindra pozostaje cienka warstwa oleju. gdzie ulega spaleniu razem z paliwem.0 L na 1000 km. ˝e oleju nie ubywa.PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU 233 Zu˝ycie oleju silnikowego ZADANIA OLEJU SILNIKOWEGO Podstawowà funkcjà oleju silnikowego jest smarowanie oraz ch∏odzenie wewn´trznych cz´Êci silnika. Toyota zaleca sprawdzanie poziomu oleju przy okazji ka˝dego tankowania samochodu. Tylko wtedy olej mo˝e spe∏niaç swoje funkcje i dlatego tak wa˝ne jest regularne sprawdzanie jego poziomu. ˝e podczas swojej normalnej pracy silnik zu˝ywa pewne iloÊci oleju. Nowy silnik spala wi´cej oleju. pierÊcieni t∏okowych i g∏adzi cylindrów. poniewa˝ jego t∏oki. ˝e po takiej jeêdzie zu˝ycie oleju gwa∏townie wzros∏o. ZU˚YCIE OLEJU SILNIKOWEGO Jest rzeczà naturalnà. ZNACZENIE OLEJU SPRAWDZANIA POZIOMU Jednym z najwa˝niejszych elementów prawid∏owej obs∏ugi samochodu jest utrzymywanie w∏aÊciwego poziomu oleju w silniku. Wysokie podciÊnienie wytwarzane przy hamowaniu silnikiem powoduje zasysanie cz´Êci tego oleju do komory spalania. IloÊç oleju zu˝ywanego przez silnik jest uzale˝niona od lepkoÊci i jakoÊci oleju oraz od warunków. Podczas spalania mieszanki olej ten.

pokrywa w∏azu kanalizacyjnego. a tak˝e wyd∏u˝y si´ droga hamowania. Nie nale˝y na przemian naciskaç i zwalniaç peda∏u. poniewa˝ obni˝y to skutecznoÊç hamowania. gdy ko∏a znajdujà si´ na Êliskiej nawierzchni. Ponadto mo˝e zaÊwieciç si´ lampka ostrzegawcza uk∏adu hamulcowego..234 PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU Uk∏ad hamulcowy Dwuobwodowy uk∏ad hamulcowy w tym samochodzie jest uk∏adem hydraulicznym z dwoma niezale˝nymi obwodami. ∏àcznik mostu itp. Jest on wynikiem operacji samokontroli uk∏adu ABS i nie jest oznakà usterki. lecz nie wi´cej! OSTRZE˚ENIE • Gdy silnik zgaÊnie. • Nawet po ca∏kowitej utracie wspomagania hamulce pozostajà sprawne. Uk∏ad ABS mo˝e zadzia∏aç po przekroczeniu pr´dkoÊci oko∏o 10 km/h. Wymagajà jednak znacznie silniejszego ni˝ zwykle nacisku na peda∏ oraz wyd∏u˝a si´ droga hamowania. jak np. na peda∏ hamulca nale˝y wywieraç jednostajny nacisk. naciskajàc peda∏ hamulca z normalnà si∏à. drugi obwód mo˝e nadal dzia∏aç. Uk∏ad przestaje dzia∏aç. OSTRZE˚ENIE Nie wolno polegaç na pracy pojedynczego obwodu hamulcowego. mo˝e spowodowaç uruchomienie uk∏adu ABS. . Ka˝de kolejne naciÊni´cie peda∏u zmniejsza rezerw´ wspomagania hamulców. gdy pr´dkoÊç pojazdu spadnie do 5 km/h. Je˝eli podczas jazdy silnik zgaÊnie. zapewniajàcy skuteczne hamowanie: W trakcie pracy uk∏adu ABS mogà byç odczuwalne pulsacje peda∏u i mo˝e byç s∏yszalny charakterystyczny odg∏os. aby umo˝liwiç niezak∏óconà prac´ uk∏adu ABS. W przypadku awarii jednego obwodu. w kabinie mo˝e byç s∏yszalny charakterystyczny odg∏os. stalowa p∏yta pod konstrukcjà budowlanà. Dzi´ki temu pomaga utrzymaç w tych warunkach kierunek jazdy i zachowaç kierowalnoÊç samochodu. URZÑDZENIE WSPOMAGAJÑCE HAMULCE Urzàdzenie wspomagajàce wykorzystuje podciÊnienie do wspomagania hamulców. naciÊni´cie peda∏u hamulca. UK¸AD ABS (z lampkà ostrzegawczà „ABS”) Uk∏ad ABS zapobiega zablokowaniu kó∏ samochodu podczas gwa∏townego hamowania lub hamowania na Êliskiej nawierzchni. Przez kilka sekund po rozruchu silnika lub bezpoÊrednio po ruszeniu samochodu. Sposób naciskania peda∏u hamulca. Rezerwa wspomagania wystarczy na jedno lub dwa hamowania. samochód nadal mo˝na bezpiecznie zatrzymaç. W takiej sytuacji. wystarczy nieco mocniej nacisnàç peda∏. Przy deszczowej pogodzie. W takiej sytuacji samochód nale˝y niezw∏ocznie oddaç do naprawy. NaciÊni´cie peda∏u hamulca wymagaç wtedy b´dzie wi´kszej si∏y.

jakim podlega jadàcy samochód i jego uk∏ad kierowniczy. jako ˝e uk∏ad ten nie jest w stanie pokonaç praw fizyki. W ni˝ej wymienionych warunkach samochód wyposa˝ony w uk∏ad ABS mo˝e mieç d∏u˝szà drog´ hamowania w porównaniu z samochodem bez takiego uk∏adu: • Na gruntowej. Uk∏ad ABS nie skraca drogi hamowania: Nale˝y jeêdziç z bezpiecznà pr´dkoÊcià i utrzymywaç odpowiednià odleg∏oÊç od poprzedzajàcego pojazdu. ∏àczniki nawierzchni drogi. uk∏ad ABS nie b´dzie w stanie zapewniç kontroli nad samochodem. • Przy przeje˝d˝aniu przez wyst´py. Gdy przyczepnoÊç opon oka˝e si´ niewystarczajàca lub gdy podczas jazdy z du˝à pr´dkoÊcià w deszczu wystàpi zjawisko hydroplaningu. nadal wa˝ne jest zachowanie pe∏nej ostro˝noÊci podczas jazdy oraz utrzymywanie umiarkowanej pr´dkoÊci i bezpiecznej odleg∏oÊci od poprzedzajàcego pojazdu. • Gdy na ko∏a za∏o˝one sà ∏aƒcuchy. Odg∏os pracy silnika elektrycznego mo˝e byç s∏yszalny nawet po zatrzymaniu samochodu. które nie oznaczajà jednak wystàpienia usterki: • Mo˝e byç s∏yszalny odg∏os pracy uk∏adu i wyczuwalne pulsowanie peda∏u hamulca oraz wibracje nadwozia i drgania kierownicy. . OSTRZE˚ENIE Nie nale˝y przeceniaç mo˝liwoÊci uk∏adu ABS: Mimo pomocy. jak np.PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU 235 Pracy uk∏adu ABS mogà towarzyszyç nast´pujàce objawy. U˝ycie opon o rozmiarze innym ni˝ zalecany mo˝e spowodowaç b∏´dne obliczenie pr´dkoÊci i w efekcie wyd∏u˝enie drogi hamowania. Na wszystkie 4 ko∏a samochodu muszà byç za∏o˝one opony o odpowiednim rozmiarze i nape∏nione do w∏aÊciwego ciÊnienia: Uk∏ad ABS za pomocà czujników pr´dkoÊci obrotowej kó∏ okreÊla pr´dkoÊç samochodu. • Na wyboistych lub nierównych nawierzchniach. jakà daje uk∏ad ABS przy utrzymaniu kontroli nad pojazdem. ˝wirowej lub pokrytej Êniegiem nawierzchni. • Pod koniec dzia∏ania uk∏adu ABS peda∏ hamulca mo˝e przemieÊciç si´ nieco do przodu.

Gdy lampka ostrzegawcza „ABS” pozostaje zapalona (i nie Êwieci si´ lampka ostrzegawcza uk∏adu hamulcowego). Towarzyszyç temu mo˝e charakterystyczny odg∏os dobiegajàcy od strony silnika i mogà byç odczuwalne pulsacje peda∏u. OSTRZE˚ENIE Je˝eli lampka ostrzegawcza „ABS” Êwieci si´ wraz z lampkà ostrzegawczà uk∏adu hamulcowego. Nie jest to objawem usterki. uk∏ad zapobiegajàcy blokowaniu kó∏ podczas hamowania nie wspomaga pracy hamulców i w zwiàzku z tym w trakcie gwa∏townego hamowania lub hamowania na Êliskiej nawierzchni mo˝e dojÊç do zablokowania kó∏. ale hamulce nadal dzia∏ajà w sposób konwencjonalny. Przy gwa∏townym naciÊni´ciu peda∏u hamulca uk∏ad zwi´ksza si∏´ hamowania. . UK¸AD ZWI¢KSZAJÑCY SKUTECZNOÂå HAMOWANIA (w wersji z uk∏adem stabilnoÊci jazdy) Gwa∏towne naciÊni´cie peda∏u hamulca rozpoznawane jest przez uk∏ad zwi´kszajàcy skutecznoÊç hamowania jako hamowanie awaryjne i nawet mimo niestabilnego nacisku na peda∏ zwi´kszana jest si∏a hamowania. • Lampka nie zapala si´ po w∏àczeniu zap∏onu lub po zapaleniu nie gaÊnie. nale˝y natychmiast zatrzymaç samochód w bezpiecznym miejscu i skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. W takiej sytuacji nale˝y niezw∏ocznie oddaç samochód do naprawy do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. Gdy lampka ostrzegawcza „ABS” Êwieci si´ (i nie Êwieci si´ lampka ostrzegawcza uk∏adu hamulcowego).236 PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU Wystàpienie jednego z poni˝szych objawów sygnalizuje awari´ w uk∏adzie monitorowanym przez lampk´. Je˝eli lampka zaÊwieci∏a si´ krótkotrwale w czasie jazdy jest to sytuacja prawid∏owa. lecz równie˝ przy hamowaniu samochód b´dzie zachowywaç si´ wyjàtkowo niestabilnie. Je˝eli uk∏ad ABS oraz uk∏ad zwi´kszajàcy skutecznoÊç hamowania awaryjnego pracujà prawid∏owo. • Lampka zapala si´ podczas jazdy. Póêniej lampka mo˝e zapaliç si´ w przypadku wykrycia usterki uk∏adu. W takiej sytuacji nie tylko nie dzia∏a uk∏ad zapobiegajàcy blokowaniu kó∏. nie dzia∏a uk∏ad zapobiegajàcy blokowaniu kó∏ podczas hamowania. uk∏ad zwi´kszajàcy skutecznoÊç hamowania awaryjnego. uk∏ad kontroli nap´du oraz uk∏ad kontroli stabilnoÊci jazdy. lampka po kilku sekundach gaÊnie. Lampka ostrzegawcza „ABS” Lampka zapala si´ po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do po∏o˝enia „ON”.

. gdy pr´dkoÊç pojazdu spadnie poni˝ej oko∏o 5 km/h. Uk∏ad wspomagania kierownicy w tym samochodzie za poÊrednictwem silnika elektrycznego u∏atwia pokonywanie oporu obracania kierownicy.PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU 237 Elektryczne wspomaganie kierownicy Uk∏ad zwi´kszajàcy skutecznoÊç hamowania mo˝e zadzia∏aç po przekroczeniu pr´dkoÊci oko∏o 10 km/h. • Roz∏adowanie akumulatora. Uk∏ad ten wymaga okresowej regulacji oraz regulacji doraênej w przypadku wymiany szcz´k lub klocków hamulcowych. B¢BNOWY HAMULEC POSTOJOWY Samochód wyposa˝ony jest w b´bnowy hamulec postojowy. Po rozpocz´ciu jazdy uk∏ad wspomagania powróci do normalnego funkcjonowania. W razie potrzeby do∏adowaç lub wymieniç akumulator. Szczegó∏owe informacje podane sà pod has∏em „Sprawdzanie stanu akumulatora” na stronie 318 w rozdziale 7–3. W takiej sytuacji nale˝y ograniczyç ruchy kierownicà lub zatrzymaç samochód i ustawiç wy∏àcznik zap∏onu w pozycji „ACC” lub „LOCK”. Opis dzia∏ania lampki ostrzegawczej uk∏adu podany jest pod has∏em „Lampki kontrolne i ostrzegawcze oraz sygnalizator akustyczny” na stronie 146 w rozdziale 1–5. Uk∏ad przerywa dzia∏anie. W ni˝ej wymienionych przypadkach mo˝e pojawiç si´ zwi´kszony opór kierownicy. nie zaÊwieci si´ lampka ostrzegawcza wspomagania kierownicy. Regulacj´ nale˝y zleciç autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi. Sprawdziç stan akumulatora. W celu zabezpieczenia uk∏adu wspomagania przed przegrzaniem zostanie zmniejszona si∏a wspomagania. spowodowanego zabezpieczeniem silnika elektrycznego przed przegrzaniem. UWAGA Cz´sto powtarzane przez d∏u˝szy czas manewrowanie samochodem lub obracanie kierownicy mo˝e doprowadziç do utraty sprawnoÊci uk∏adu wspomagania. • Wielokrotnie powtarzane przez d∏u˝szy czas manewrowanie samochodem lub obracanie kierownicy. Jednak poniewa˝ nie jest to objawem awarii. • Podtrzymywanie wysokiej pr´dkoÊci obrotowej silnika przez 30 lub wi´cej sekund w zatrzymanym samochodzie. Po up∏ywie oko∏o 10-ciu minut uk∏ad w dostatecznym stopniu ostygnie.

Lampka ostrzegawcza elektrycznego uk∏adu wspomagania kierownicy Lampka zapala si´ po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ON”. . • Lampka nie zapala si´ po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do pozycji „ON” lub po zaÊwieceniu nie gaÊnie. Podczas jazdy kierownic´ nale˝y mocno trzymaç. • Lampka Êwieci si´ podczas jazdy. Aby lampka zgas∏a wystarczy wy∏àczyç i ponownie uruchomiç silnik i rozpoczàç jazd´. Wystàpienie jednego z ni˝ej opisanych objawów sygnalizuje wystàpienie usterki cz´Êci monitorowanej przez uk∏ad lampki ostrzegawczej. ZaÊwiecenie si´ lampki po d∏ugim utrzymywaniu wysokiej pr´dkoÊci obrotowej silnika nie musi oznaczaç usterki.238 PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU OSTRZE˚ENIE W razie zaÊwiecenia si´ lampki ostrzegawczej elektrycznego uk∏adu wspomagania kierownicy nale˝y jak najszybciej oddaç samochód do sprawdzenia do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. Je˝eli uk∏ad elektrycznego wspomagania kierownicy dzia∏a prawid∏owo. W sytuacji takiej obracanie kierownicy wymagaç b´dzie wi´kszego ni˝ normalnie wysi∏ku. Nale˝y jak najszybciej zleciç napraw´ autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi. Je˝eli wystàpi usterka. lampka po kilku sekundach gaÊnie. lampka zaÊwieci si´ ponownie.

Nie nale˝y jeêdziç samochodem. Nale˝y go umieszczaç jak najdalej w kierunku przodu. W razie gwa∏townego hamowania lub zderzenia przewo˝one w baga˝niku osoby nara˝one sà na powa˝ne niebezpieczeƒstwo. gdy pojawi si´ dêwi´k ostrzegawczy. spadajàce z tych miejsc przedmioty stwarzajà dodatkowe zagro˝enie dla jadàcych. • Na pó∏ce za tylnym siedzeniem lub na zas∏onie baga˝nika nie nale˝y umieszczaç ˝adnych przedmiotów. • Ze wzgl´du na oszcz´dnoÊç paliwa nie nale˝y przewoziç zb´dnych ci´˝arów. Przedmioty takie mogà ograniczaç widocznoÊç. . • Niedopuszczalne jest przewo˝enie osób w baga˝niku. a przy tym wyd∏u˝a si´ droga hamowania. • Nie wolno uk∏adaç baga˝y lub innych ∏adunków powy˝ej oparç siedzeƒ. Nie jest on do tego przeznaczony. w celu sprawdzenia i wymiany klocków hamulcowych. poniewa˝ przy hamowaniu mog∏yby si´ przesunàç do przodu. zaÊ podczas gwa∏townego przyspieszania lub ostrego skr´tu mogà przemieÊciç si´. przeszkadzajàc kierowcy w prowadzeniu pojazdu. Baga˝e i ∏adunki nale˝y umieszczaç nisko. S∏yszàc piskliwy lub skrzypiàcy odg∏os podczas jazdy. nale˝y jak najszybciej skierowaç si´ do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. • ¸adunek nie powinien zak∏ócaç równowagi pojazdu. Zaniechanie wymiany klocków hamulcowych doprowadzi do kosztownego uszkodzenia tarcz hamulcowych. W razie gwa∏townego hamowania lub zderzenia. Wszystkie powinny byç dobrze umocowane.PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU 239 Sygnalizatory zu˝ycia klocków hamulcowych Zalecenia dotyczàce za∏adunku baga˝u Podczas za∏adunku baga˝u lub towarów nale˝y przestrzegaç nast´pujàcych zasad: • ¸adunki nale˝y w miar´ mo˝liwoÊci przewoziç w baga˝niku. W razie wypadku stanowià dodatkowe zagro˝enie dla jadàcych. sygnalizujàcy zu˝ycie klocków hamulcowych. mo˝liwie najbli˝ej pod∏ogi. • Nie nale˝y niczego k∏aÊç na górnej powierzchni deski rozdzielczej. OSTRZE˚ENIE Sygnalizatory zu˝ycia klocków hamulcowych w hamulcach tarczowych informujà ostrzegawczym dêwi´kiem o zu˝yciu si´ klocków i koniecznoÊci ich wymiany.

w miejscu wskazanym na rysunku. wymagany przy jego rejestracji. Jest to podstawowy numer identyfikacyjny samochodu. . Numer identyfikacyjny pojazdu podany jest równie˝ na tabliczce znamionowej samochodu. Jest on wybity w komorze silnika.240 PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU Identyfikacja samochodu– –Numer identyfikacyjny pojazdu Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) stanowi legalne oznaczenie pojazdu.

dodatkowe podk∏adki dystansowe. np. spr´˝yny itp. w miejscu wskazanym na rysunku.PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU 241 –Numer silnika Zawieszenie i podwozie OSTRZE˚ENIE Nie wolno dokonywaç ˝adnych przeróbek elementów zawieszenia i podwozia. . Systematyczna kontrola stanu amortyzatorów pozwoli w por´ wykryç ich os∏abione dzia∏anie. nie jest obj´te gwarancjà. UWAGA Silnik o zap∏onie iskrowym Amortyzatory majà znaczàcy wp∏yw na komfort i bezpieczeƒstwo jazdy. Prosimy jednak pami´taç. proporcjonalne do przebiegu i sposobu eksploatacji. Natomiast naturalne zu˝ycie. ˝e gwarancja obejmuje tylko i wy∏àcznie usterki amortyzatorów. Silnik o zap∏onie samoczynnym Numer silnika jest wybity na kad∏ubie silnika. których przyczynà jest wada materia∏owa bàdê produkcyjna. instalowaç elementy podwy˝szajàce zawieszenie. Mo˝e to prowadziç do niebezpiecznej zmiany w∏asnoÊci jezdnych i utraty panowania nad pojazdem.

tarcze sprz´g∏a. .242 PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU UWAGA W celu utrzymania sprawnoÊci technicznej pojazdu i zapewnienia zadowolenia z jego bezawaryjnej eksploatacji. gumki wycieraczek. tarcze hamulcowe. pióra wycieraczek i inne. klocki i szcz´ki hamulcowe. takich jak regulacja silnika. czyszczenie uk∏adu hamulcowego i ch∏odzenia silnika. paski nap´dowe. Naturalne zu˝ycie cz´Êci i materia∏ów eksploatacyjnych. ˝arówki. bezpieczniki. substancje smarujàce. koƒcówki wtryskiwaczy. czyszczenie i wymiana filtrów. takich jak Êwiece ˝arowe. elementy filtrujàce. u˝ytkownik powinien dbaç o przeprowadzanie niezb´dnych czynnoÊci obs∏ugowych. p∏yny. ustawianie geometrii kó∏. Êwiece zap∏onowe. Tego rodzaju czynnoÊci obs∏ugowe nie sà obj´te zobowiàzaniami gwaranta. regulacja naciàgu pasków nap´dowych. a tak˝e ubytków pow∏ok lakierowych wywo∏anych czynnikami zewn´trznymi. nie jest obj´te gwarancjà. wymiana ok∏adzin ciernych oraz uzupe∏nianie p∏ynów i substancji smarujàcych.

244 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Wskazówki dotyczàce jazdy w ró˝nych warunkach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 247 248 249 250 257 . . . • Holowanie przyczepy . . • U˝ytkowanie pojazdu w warunkach zimowych . . . . . . . . . • Sprawdzenie samochodu przed d∏u˝szà jazdà . . . . . . . . 244 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Ekonomiczna i przed∏u˝ajàca trwa∏oÊç eksploatacja pojazdu . . . . . . . . . . . • Zalecenia dotyczàce wy∏àczania silnika wyposa˝onego w turbospr´˝ark´ . . . . . . • Uruchomienie silnika . . . . . . . . . . . . . . . .URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA 243 Rozdzia∏ 3 URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA • CzynnoÊci przed uruchomieniem silnika . . . . . . . . . . . . .

5. Tylko automatyczna skrzynia biegów: Nacisnàç peda∏ hamulca i przytrzymaç wciÊni´ty. Automatyczna skrzynia biegów: Przesunàç dêwigni´ wybieraka zakresu w po∏o˝enie „P”. Mechaniczna skrzynia biegów: Wcisnàç do pod∏ogi peda∏ sprz´g∏a i ustawiç dêwigni´ zmiany biegów w po∏o˝eniu neutralnym. 4. dêwigni´ przesunàç do po∏o˝enia „N”. Wyregulowaç po∏o˝enie siedziska i oparcia fotela. . Peda∏ sprz´g∏a przytrzymaç wciÊni´ty do momentu rozpocz´cia pracy przez silnik. 3. Wy∏àczyç zb´dne Êwiat∏a i urzàdzenia elektryczne. 3. 2. 4. wysokoÊç zag∏ówka i wysokoÊç kierownicy. Je˝eli konieczne jest ponowne uruchomienie silnika w pojeêdzie znajdujàcym si´ w ruchu. Mocno zaciàgnàç hamulec postojowy. Uruchomienie silnika– (a) Zanim zostanie w∏àczony rozrusznik 1. a˝ do momentu ruszenia z miejsca. Ustawiç wewn´trzne i zewn´trzne lusterka wsteczne. 2. Zamknàç wszystkie drzwi. Przed zaj´ciem miejsca w samochodzie sprawdziç jego otoczenie. Zapiàç pasy bezpieczeƒstwa. W ka˝dym innym po∏o˝eniu dêwigni mechanizm zabezpieczajàcy uniemo˝liwia dzia∏anie rozrusznika.244 URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA CzynnoÊci przed uruchomieniem silnika 1.

poniewa˝ grozi to przegrzaniem samego rozrusznika. czy zaÊwieci∏a si´ lampka kontrolna podgrzewania wst´pnego silnika. 2.. • Gdy silnik jest zimny nie nale˝y nadmiernie zwi´kszaç jego pr´dkoÊci obrotowej. Je˝eli silnik zgaÊnie. • W przypadku pojawienia si´ trudnoÊci z uruchomieniem silnika lub gdy silnik cz´sto gaÊnie.. stosownie do temperatury silnika. nie na postoju. . Zatrzymaç kluczyk w po∏o˝eniu „ON” do zgaÊni´cia lampki. z umiarkowanà pr´dkoÊcià obrotowà silnika. nie na postoju. a tak˝e jego obwodów elektrycznych. nale˝y niezw∏ocznie poddaç go przeglàdowi. wed∏ug powy˝szych zasad.URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA 245 (b) Uruchomienie silnika (silnik o zap∏onie iskrowym) Przed w∏àczeniem rozrusznika nale˝y zapoznaç si´ z zaleceniami zawartymi w punkcie „(a) Zanim zostanie w∏àczony rozrusznik”... Uruchomienie silnika w warunkach normalnych Uk∏ad wielopunktowego (sekwencyjnego) wtrysku paliwa w silniku automatycznie dobiera w∏aÊciwy sk∏ad mieszanki paliwowo-powietrznej dla warunków rozruchu. przekr´cajàc kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu w po∏o˝enie „START”. wed∏ug powy˝szych zasad. nale˝y jechaç spokojnie. UWAGA • Nie nale˝y jednorazowo w∏àczaç rozrusznika na d∏u˝ej ni˝ 30 sekund. z umiarkowanà pr´dkoÊcià obrotowà silnika. Silnik nale˝y rozgrzewaç podczas jazdy. Je˝eli silnik nie daje si´ uruchomiç. Z chwilà rozpocz´cia pracy przez silnik kluczyk nale˝y puÊciç.. (b) Uruchomienie silnika (silnik o zap∏onie samoczynnym) Przed w∏àczeniem rozrusznika nale˝y zapoznaç si´ z zaleceniami zawartymi w punkcie „(a) Zanim zostanie w∏àczony rozrusznik”. Je˝eli silnik nie daje si´ uruchomiç. Zarówno ciep∏y jak i zimny silnik uruchamia si´ nast´pujàco: Nie naciskajàc peda∏u przyspieszenia w∏àczyç rozrusznik. Nale˝y uruchomiç go ponownie. Obróciç kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu do po∏o˝enia „ON” i sprawdziç. Je˝eli silnik zgaÊnie. obracajàc kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu w po∏o˝enie „START”. nale˝y jechaç spokojnie.... Nale˝y uruchomiç go ponownie. Nie naciskajàc peda∏u przyspieszenia w∏àczyç rozrusznik. Z chwilà rozpocz´cia pracy przez silnik nale˝y puÊciç kluczyk. Dopóki temperatura silnika nie osiàgnie normalnego zakresu roboczego. Nale˝y post´powaç zgodnie ze wskazówkami podanymi pod has∏em „TrudnoÊci z uruchomieniem silnika” na stronie 260 w rozdziale 4. Dopóki temperatura silnika nie osiàgnie normalnego zakresu roboczego. Silnik nale˝y rozgrzewaç podczas jazdy. Uruchomienie silnika w warunkach normalnych 1. Nale˝y post´powaç zgodnie ze wskazówkami podanymi pod has∏em „TrudnoÊci z uruchomieniem silnika” na stronie 260 w rozdziale 4.

nale˝y niezw∏ocznie poddaç go przeglàdowi. Mo˝e to doprowadziç do jego powa˝nego uszkodzenia.246 URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA Zalecenia dotyczàce wy∏àczania silnika wyposa˝onego w turbospr´˝ark´ (silnik o zap∏onie samoczynnym) UWAGA • Nie nale˝y jednorazowo uruchamiaç silnika rozrusznikiem d∏u˝ej ni˝ 30 sekund. przed wy∏àczeniem silnika nale˝y przez okreÊlony wed∏ug poni˝szego schematu czas pozostawiç silnik pracujàcy na biegu ja∏owym. . poniewa˝ grozi to przegrzaniem rozrusznika i jego obwodów elektrycznych. Warunki jazdy i wymagany czas pracy na biegu ja∏owym Zwyk∏a jazda miejska Czas pracy na biegu ja∏owym: nie jest konieczny Jazda z du˝à pr´dkoÊcià Oko∏o 80 km/h Czas pracy na biegu ja∏owym: Oko∏o 20 sekund Oko∏o 100 km/h Czas pracy na biegu ja∏owym: Oko∏o 1 minuty Strome podjazdy w górach lub d∏ugotrwa∏a jazda z pr´dkoÊcià powy˝ej 100 km/h Czas pracy na biegu ja∏owym: Oko∏o 2 minut UWAGA Nie wolno wy∏àczaç silnika bezpoÊrednio po jeêdzie w warunkach du˝ego obcià˝enia silnika. • Gdy silnik jest zimny nie nale˝y nadmiernie zwi´kszaç jego pr´dkoÊci obrotowej. • W przypadku pojawienia si´ trudnoÊci z uruchomieniem silnika lub gdy silnik cz´sto gaÊnie. Po jeêdzie z du˝à pr´dkoÊcià lub d∏ugiej podró˝y. a tak˝e w innych przypadkach zwiàzanych z du˝ym obcià˝eniem silnika.

czy nie pojawi∏y si´ nieszczelnoÊci. Sprawdziç ustawienie Êwiate∏ mijania. PRZED URUCHOMIENIEM SILNIKA Ogl´dziny zewn´trzne pojazdu Opony.) Âwiat∏a. Sprawdziç manometrem ciÊnienie oraz uwa˝nie skontrolowaç. hamowania. Sprawdziç. Szczególnie wa˝ne jest sprawdzenie dzia∏ania lampek ostrzegawczych. który pracowa∏. Sprawdziç. czy w samochodzie jest komplet zapasowych bezpieczników. PO URUCHOMIENIU SILNIKA Uk∏ad wydechowy. pozycyjnych. kierunkowskazów i pozosta∏ych. poziomym miejscu sprawdziç miarkà poziom oleju (wskazówki podane sà na stronie 302 w rozdziale 7–2). Pos∏uchaç. czy nie ma przeci´ç. Wn´trze samochodu Ko∏o zapasowe. . czy nie ma poluzowanych cz´Êci lub Êladów wycieków. Hamulce. Pos∏uchaç. Wycieki p∏ynów. Hamulce. Akumulator wraz z przewodami. PODCZAS JAZDY Wskaêniki. Kilkuminutowa kontrola zapewni bezpiecznà i przyjemnà jazd´. Sprawdzenia takiego mo˝e równie˝ dokonaç za niewielkà op∏atà autoryzowana stacja obs∏ugi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat. innych uszkodzeƒ lub Êladów nadmiernego zu˝ycia. Do tego celu wystarczy jedynie podstawowa znajomoÊç samochodu i uwa˝ne oko. Sprawdziç. Przewody paliwowe. obluzowane lub od∏àczone. dla wszystkich pràdów znamionowych wymienionych na pokrywie skrzynki bezpieczników. Instalacja elektryczna. drogowych. Sprawdziç pewnoÊç zapi´cia oraz stan taÊm pasów – czy nie sà przetarte lub wystrz´pione. pozostaje odpr´˝yç si´ i ruszaç w drog´. czy obudowa nie uleg∏a p´kni´ciu. jest zjawiskiem normalnym. czy podczas hamowania samochód nie Êciàga. Poziom oleju silnikowego. Wszystkie cele akumulatora powinny byç nape∏nione wodà destylowanà do odpowiedniego poziomu. Sprawdziç. Pasy bezpieczeƒstwa. Wszelkie nieszczelnoÊci powinny zostaç natychmiast usuni´te (patrz ostrze˝enie przed szkodliwoÊcià tlenku w´gla na stronie 232 w rozdziale 2). (Woda kapiàca z klimatyzatora. Sprawdziç dzia∏anie wszystkich Êwiate∏: mijania. Poziom p∏ynu ch∏odzàcego. Sprawdziç. czy po naciÊni´ciu peda∏ ma wystarczajàcy zapas odleg∏oÊci od pod∏ogi. OSTRZE˚ENIE Przeprowadzajàc kontrol´ w zamkni´tym gara˝u nale˝y zadbaç o dobrà wentylacj´. czy nie ma wycieków lub czy nie sà roz∏àczone. W bezpiecznym miejscu sprawdziç.URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA 247 Sprawdzenie samochodu przed d∏u˝szà jazdà Przed wyruszeniem w d∏u˝szà podró˝ dobrze jest sprawdziç samochód. Nakr´tki kó∏. Komora silnika Zapasowe bezpieczniki. podÊwietlenia wskaêników i ogrzewania tylnej szyby. czy poziom p∏ynu ch∏odzàcego jest prawid∏owy (wed∏ug wskazówek podanych na stronie 307 w rozdziale 7–2). Sprawdziç. poniewa˝ gazy spalinowe sà silnie trujàce. p∏ynu ch∏odzàcego silnik lub p∏ynu hamulcowego. Wy∏àczyç silnik i w samochodzie zaparkowanym w p∏askim. czy nie pojawi∏y si´ nietypowe odg∏osy. Sprawdziç. Sprawdziç. Je˝eli wszystko dzia∏a bez zarzutu. Czy wyst´pujà jakieÊ nieprawid∏owoÊci? Sprawdziç. Po d∏u˝szym postoju sprawdziç. oleju. Sprawdziç ciÊnienie w kole zapasowym. czy pod samochodem nie pojawi∏y si´ plamy Êwiadczàce o wycieku paliwa. czy ˝adnej nie brakuje i czy nie sà poluzowane. a zaciski nie sà skorodowane lub poluzowane. czy przewody elektryczne nie sà uszkodzone. podnoÊnik i klucz do nakr´tek kó∏. oraz czy podnoÊnik i klucz do nakr´tek kó∏ sà na swoich miejscach. Wskaêniki i przyrzàdy. czy pr´dkoÊciomierz i pozosta∏e wskaêniki dzia∏ajà prawid∏owo.

• Przed rozpocz´ciem zjazdu z d∏ugiego lub stromego wzniesienia nale˝y ograniczyç pr´dkoÊç i zredukowaç bieg. Mo˝e to doprowadziç do niebezpiecznego przegrzania hamulców. Wyboje oraz nierównoÊci na drodze nale˝y pokonywaç z ma∏à pr´dkoÊcià. a nast´pnie lekko nacisnàç peda∏ hamulca. • Gdy hamulce sà zamoczone. Równie˝ hamulec postojowy nie zabezpieczy odpowiednio samochodu na postoju. W razie koniecznoÊci pod∏o˝yç kliny pod ko∏a.248 URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA Zalecenia dotyczàce jazdy w ró˝nych warunkach • W warunkach silnego bocznego wiatru nale˝y ograniczyç pr´dkoÊç. • Podczas jazdy nie opieraç stopy na pedale hamulca. doprowadzajàc do nieprawid∏owego ich dzia∏ania. • Na kraw´˝nik nale˝y naje˝d˝aç powoli i je˝eli to mo˝liwe. prostopadle do niego. czy droga jest pusta. nale˝y ostro˝nie przejechaç pewien odcinek z lekkim naciskiem na peda∏ hamulca i zaciàgni´tym hamulcem postojowym. Gdy do komory silnika dostanie si´ du˝a iloÊç wody. zmiany biegu na wy˝szy lub ni˝szy oraz hamowania nale˝y zachowaç ostro˝noÊç. W takim stanie wyd∏u˝a si´ droga hamowania oraz mo˝e wystàpiç „Êciàganie” samochodu w jednà stron´. czy hamulce nie sà mokre. poniewa˝ grozi to uszkodzeniem ogumienia. • Na Êliskiej nawierzchni. U∏atwi to panowanie nad samochodem. Unikaç naje˝d˝ania na wysokie. • Po umyciu samochodu lub przejechaniu przez g∏´bokà ka∏u˝´ mog∏o nastàpiç zamoczenie hamulców. uniemo˝liwiajàc w ten sposób stoczenie si´ pojazdu. aby na skutek uderzenia nie uszkodziç opon i/lub kó∏. nale˝y rozejrzeç si´. • Nie pozostawiaç bez nadzoru samochodu z pracujàcym silnikiem. • Parkujàc na pochy∏oÊci nale˝y skr´ciç ko∏a. majàce ostre kraw´dzie przedmioty i inne przeszkody. Je˝eli skutecznoÊç hamowania jest mniejsza ni˝ zwykle. JeÊli hamulce nadal nie dzia∏ajà prawid∏owo. OSTRZE˚ENIE • Przed ruszeniem nale˝y upewniç si´. powodowaç niepotrzebne zu˝ycie ok∏adzin ciernych oraz zwi´kszyç zu˝ycie paliwa. dalsza jazda mo˝e byç niebezpieczna. Gwa∏towne przyspieszenie lub nag∏e zdj´cie nogi z peda∏u przyspieszenia mo˝e doprowadziç do utraty przyczepnoÊci kó∏ lub wprowadziç samochód w poÊlizg. zjechaç na pobocze i zwróciç si´ o pomoc do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. aby zetkn´∏y si´ z kraw´˝nikiem. Zaciàgnàç hamulec postojowy i ustawiç wybierak zakresu w po∏o˝eniu „P” (automatyczna skrzynia biegów) lub w∏àczyç pierwszy lub wsteczny bieg (mechaniczna skrzynia biegów). UWAGA Podczas przeje˝d˝ania przez rozleg∏e i g∏´bokie ka∏u˝e nale˝y unikaç rozchlapywania wody. W celu sprawdzenia. podczas manewrów przyspieszania. hamulce prawdopodobnie sà mokre. mo˝e to doprowadziç do uszkodzenia silnika lub elementów instalacji elektrycznej. . Aby je osuszyç. czy hamulec postojowy jest ca∏kowicie zwolniony i lampka kontrolna hamulca nie Êwieci si´. D∏ugotrwa∏e i cz´ste hamowanie powoduje przegrzanie hamulców.

gdy˝ zgromadzona wokó∏ mechanizmu hamulca woda lub Ênieg mogà ulec zamarzni´ciu. które z ch´cià udzielà wszelkiej niezb´dnej pomocy. nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. poniewa˝ mogà one uszkodziç pow∏oki lakiernicze samochodu. skrobaczka do szyb. torba piasku lub soli. lampka sygna∏owa. Proporcje mieszania z wodà podawane sà przez producenta. P∏yn taki dost´pny jest w autoryzowanych stacjach obs∏ugi Toyoty i w wi´kszoÊci sklepów z artyku∏ami motoryzacyjnymi lub w specjalistycznych warsztatach. niewielka ∏opatka i przewody rozruchowe. Pràd ∏adowania mo˝na sprawdziç w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie. . zalecane jest wo˝enie w samochodzie specjalnego wyposa˝enia zimowego. Nie zaciàgaç hamulca postojowego. Do wyposa˝enia takiego nale˝à mi´dzy innymi ∏aƒcuchy Êniegowe. W niskich temperaturach ka˝dy akumulator ma zmniejszonà pojemnoÊç. UWAGA Nie nape∏niaç uk∏adu ch∏odzenia samà wodà. (P∏yn ch∏odzàcy jest wytworzony na bazie kwasu organicznego i stanowi kombinacj´ fosforanów i kwasów organicznych.URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA 249 U˝ytkowanie pojazdu w warunkach zimowych Ch∏odnica musi byç nape∏niona p∏ynem niskokrzepnàcym. W rozdziale 7–3 podane sà wskazówki odnoÊnie wzrokowej kontroli stanu akumulatora. Olej silnikowy powinien mieç lepkoÊç dostosowanà do niskich temperatur otoczenia. musi byç w idealnym stanie. Nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie p∏ynu ch∏odzàcego „TOYOTA Super Long Life Coolant” lub jego zamiennika b´dàcego roztworem na bazie glikolu etylenowego. „TOYOTA Super Long Life Coolant” jest mieszaninà w 50% p∏ynu ch∏odzàcego i w 50% wody dejonizowanej. mo˝e zimà utrudniç rozruch silnika. W zale˝noÊci od celu podró˝y. azotynu. aminy. UWAGA Do spryskiwaczy nie wolno u˝ywaç p∏ynu do ch∏odnic lub podobnych substancji. Ten p∏yn ch∏odzàcy daje ochron´ do oko∏o –35°C. Zalecanà lepkoÊç oleju podano na stronie 302 lub 305 w rozdziale 7–2. Zabezpieczyç zamki drzwi przed zamarzaniem. gdy istnieje niebezpieczeƒstwo jego zamarzni´cia. bez dodatków krzemu. dlatego by sprostaç wymogom rozruchu silnika w warunkach zimowych. nale˝y ustawiç wybierak zakresu w po∏o˝eniu „P” (automatyczna skrzynia biegów) lub w∏àczyç pierwszy lub wsteczny bieg (mechaniczna skrzynia biegów) i w∏o˝yç kliny pod tylne ko∏a.) Szczegó∏owe informacje na temat doboru p∏ynu ch∏odzàcego podane sà w „Sprawdzanie poziomu p∏ynu ch∏odzàcego” na stronie 307 w rozdziale 7–2. U˝ywaç p∏ynu do spryskiwaczy zawierajàcego Êrodek przeciwdzia∏ajàcy zamarzaniu. Wstrzyknàç do zamków p∏yn do ich rozmra˝ania lub gliceryn´. Parkujàc. Nie nale˝y u˝ywaç hamulca postojowego. umo˝liwiajàce po∏àczenie z akumulatorem w innym samochodzie. boranu. Jadàc po silnie zaÊnie˝onych trasach nale˝y co pewien czas zatrzymaç si´ i sprawdziç wn´ki b∏otników. Sprawdziç stan akumulatora i jego przewodów. Pozostawienie w silniku oleju o du˝ej g´stoÊci. przeznaczonego do eksploatacji w warunkach letnich. utrudniajàc jego zwolnienie. Nie dopuszczaç do odk∏adania si´ lodu lub Êniegu we wn´kach b∏otników. W przypadku wàtpliwoÊci dotyczàcych wyboru oleju. Warstwa Êniegu lub lodu zgromadzonego pod b∏otnikami mo˝e utrudniç kierowanie samochodem.

Szczegó∏owych informacji na temat holowania przyczepy i zwiàzanych z tym przepisów udzieli autoryzowana stacja obs∏ugi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat. • Suma ci´˝aru pojazdu gotowego do drogi. Parametry te podane sà na stronie 351 w rozdziale 8.250 URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA Holowanie przyczepy (samochody sprzedane w Europie) Samochód ten jest zasadniczo przeznaczony do przewozu osób. zwi´kszy si´ zu˝ycie paliwa). aby nacisk na hak holowniczy przekracza∏ 25 kG i by∏ nie mniejszy ni˝ 4% dopuszczalnego ci´˝aru holowanej przyczepy. nie wolno przecià˝aç samochodu ani przyczepy. Ca∏kowity ci´˝ar przyczepy Nacisk na hak • ¸adunek w przyczepie powinien byç tak roz∏o˝ony. jaki jest dopuszczalny ci´˝ar ca∏kowity samochodu. Gwarancja firmy Toyota nie obejmuje uszkodzeƒ lub usterek powsta∏ych w wyniku jazdy z przyczepà w celach zarobkowych. Dopuszczalne obcià˝enie samochodu w czasie holowania przyczepy ustalone zosta∏o dla poziomu morza. Holowana przyczepa powinna spe∏niaç nast´pujàce wymogi: • Ca∏kowity ci´˝ar przyczepy (ci´˝ar przyczepy plus ci´˝ar ∏adunku) nie mo˝e przekraczaç dopuszczalnego ci´˝aru holowanej przyczepy. dopuszczalny nacisk na oÊ oraz dopuszczalny nacisk na hak. Nacisk ten nie mo˝e jednak przekraczaç wartoÊci dopuszczalnej. Dla bezpieczeƒstwa w∏asnego oraz innych u˝ytkowników drogi. DOPUSZCZALNE OBCIÑ˚ENIE Przed przystàpieniem do holowania przyczepy nale˝y sprawdziç. ci´˝aru haka holowniczego oraz nacisku na hak nie mo˝e przekraczaç o wi´cej ni˝ 100 kG dopuszczalnego ci´˝aru ca∏kowitego samochodu. Bezpieczeƒstwo i poziom zadowolenia z jazdy zwiàzane sà z zastosowaniem odpowiedniego wyposa˝enia i zachowaniem rozwagi na drodze. pogorszy osiàgi samochodu. • Nacisk na tylnà oÊ nie mo˝e przekraczaç wartoÊci dopuszczalnej o wi´cej ni˝ 15%. Holowanie przyczepy utrudni jazd´. . obni˝y skutecznoÊç hamowania. ˝e moc silnika i w zwiàzku z tym dopuszczalne obcià˝enie przyczepy sà mniejsze. podanej na stronie 351 w rozdziale 8. trwa∏oÊç samochodu i podniesie koszty eksploatacji (np. W wysokich górach nale˝y mieç na uwadze. ci´˝aru kierowcy i pasa˝erów.

Dopuszczalny nacisk na tylnà oÊ podany jest na tabliczce znamionowej samochodu. w czasie jazdy nie wolno przekraczaç pr´dkoÊci 80 km/h lub okreÊlonej przepisami dopuszczalnej pr´dkoÊci dla samochodu z przyczepà. w zale˝noÊci. ci´˝aru kierowcy i pasa˝erów. okreÊlane przez ich producenta. Przekroczenie tej wartoÊci jest niebezpieczne.URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA 251 Tabliczka znamionowa Dopuszczalny ci´˝ar ca∏kowity samochodu • Nacisk na tylnà oÊ nie mo˝e przekraczaç wartoÊci dopuszczalnej o wi´cej ni˝ 15%. Przekroczenie tej wartoÊci jest niebezpieczne. Nawet gdy samochód jest w stanie holowaç wi´kszy ci´˝ar. • Haki holownicze majà ró˝ne wartoÊci dopuszczalnego obcià˝enia. Przekroczenie dopuszczalnego obcià˝enia haka holowniczego mo˝e doprowadziç do wypadku drogowego i w konsekwencji do powa˝nych obra˝eƒ cia∏a. kierowca musi ustaliç dopuszczalne obcià˝enie zamocowanego haka holowniczego i nigdy nie przekraczaç tej wartoÊci. • Suma ci´˝aru pojazdu gotowego do drogi. Przekroczenie tej wartoÊci jest niebezpieczne. która jest ni˝sza. . Dopuszczalny ci´˝ar ca∏kowity samochodu podany jest na tabliczce znamionowej samochodu. Dopuszczalny nacisk tylnej osi OSTRZE˚ENIE • Ca∏kowity ci´˝ar przyczepy nie mo˝e przekroczyç dopuszczalnego ci´˝aru holowanej przyczepy. ci´˝aru haka holowniczego oraz nacisku na hak nie mo˝e przekraczaç o wi´cej ni˝ 100 kG dopuszczalnego ci´˝aru ca∏kowitego samochodu. podanego na stronie 351 w rozdziale 8. • Je˝eli przekroczony zosta∏ dopuszczalny ci´˝ar ca∏kowity samochodu i/lub dopuszczalny nacisk na tylnà oÊ.

Mogà tak˝e byç montowane haki o porównywalnej jakoÊci.252 URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA HAKI HOLOWNICZE Zalecane jest montowanie oryginalnych haków holowniczych Toyoty. Poni˝ej podane sà wymiary monta˝owe wsporników i zaczepu haka w mm: Sedan mm A B C D E F G H I J K L M N 510 514 517 549 673 990 447 411 309 229 41 46 123 375 .

W przeciwnym wypadku mo˝e dojÊç do uszkodzenia nadwozia samochodu.URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA 253 Hatchback mm A B C D E F G H I 464 782 443 312 242 36 40 44 375 1: Belka zaczepu holowniczego 2: Wspornik zaczepu holowniczego UWAGA Przy monta˝u haka holowniczego nale˝y zamontowaç belk´. . Szczegó∏owych informacji udzieli autoryzowana stacja obs∏ugi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat.

Informacje na ten temat mo˝na znaleêç w terminarzu przeglàdów okresowych samochodu. . OKRES DOCIERANIA SAMOCHODU • Holowanie przyczepy nie jest zalecane przez pierwsze 800 km przebiegu samochodu nowego. W przeciwnym wypadku mo˝e dojÊç do uszkodzenia nadwozia samochodu. nale˝y dociàgnàç wszystkie Êruby mocujàce hak i jego wsporniki.254 URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA OPONY • Sprawdziç. Szczegó∏owych informacji udzieli autoryzowana stacja obs∏ugi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat. mechanizmu ró˝nicowego. ze wzgl´du na dodatkowe obcià˝enie wymaga cz´stszych przeglàdów i obs∏ugi okresowej. czy ciÊnienie w oponach jest prawid∏owe (patrz strona 309 w rozdziale 7–2 i strona 356 w rozdziale 8). PRZEGLÑDY OKRESOWE • Samochód je˝d˝àcy z przyczepà.). ∏o˝ysk kó∏ itp. skrzyni biegów. • CiÊnienie w oponach przyczepy powinno mieç wartoÊç zalecanà przez producenta. Belka zaczepu holowniczego UWAGA Przy monta˝u haka holowniczego nale˝y zamontowaç belk´ i wspornik zaczepu holowniczego. Plan obs∏ugi okresowej samochodu podany jest w ksià˝ce obs∏ugi serwisowej lub w ksià˝ce gwarancyjnej samochodu. • Po przejechaniu oko∏o 1000 km z przyczepà. albo samochodu po wymianie lub naprawie g∏ównej jednego z elementów uk∏adu nap´dowego (silnika. odpowiednio do jej obcià˝enia. OÂWIETLENIE PRZYCZEPY • Przy okazji ka˝dego pod∏àczenia przyczepy sprawdziç poprawnoÊç dzia∏ania kierunkowskazów i Êwiate∏ hamowania. BezpoÊrednie po∏àczenie instalacji elektrycznej przyczepy z uk∏adem elektrycznym samochodu mo˝e spowodowaç jego uszkodzenie i wadliwe dzia∏anie Êwiate∏ pojazdu.

ograniczajàc w ten sposób ryzyko kolizji. Obcià˝enie haka zwi´ksza obcià˝enie pojazdu. Holujàc przyczep´ nale˝y pami´taç. Oba lusterka boczne muszà byç wyposa˝one w sk∏adane wysi´gniki i nale˝y je tak ustawiç. Trzy najcz´stsze przyczyny wypadków drogowych powodowanych przez pojazdy holujàce przyczepy to: b∏àd kierowcy. Przed przystàpieniem do w∏aÊciwego holowania dobrze jest przeçwiczyç w bezpiecznym miejscu manewry skr´cania. zatrzymywania si´ i cofania. • Je˝eli przy u˝yciu zwyk∏ych lusterek wstecznych widocznoÊç do ty∏u jest niewystarczajàca. Po przejechaniu krótkiego dystansu nale˝y zatrzymaç si´ i ponownie sprawdziç Êwiat∏a i po∏àczenia. unikajàc nag∏ego hamowania. W celu wyrównania tego. Na ka˝de 10 km/h nale˝y zwi´kszyç odleg∏oÊç przynajmniej o d∏ugoÊç zespo∏u samochód-przyczepa. ˝e: • Przed rozpocz´ciem jazdy nale˝y sprawdziç wszystkie po∏àczenia pojazdu z przyczepà oraz dzia∏anie Êwiate∏. ni˝ w przypadku jazdy bez przyczepy. nadmierna pr´dkoÊç i niew∏aÊciwe za∏adowanie przyczepy. promieƒ skr´tu samochodu powinien byç wi´kszy ni˝ normalnie. JeÊli wystàpi koniecznoÊç ograniczenia pr´dkoÊci. (Jest to dok∏adnie odwrotnie. a˝ do nabrania wprawy w ich wykonywaniu. zespó∏ pojazdu z przyczepà stopniowo ustabilizuje si´. nale˝y utrzymywaç niskie pr´dkoÊci obrotowe silnika i nie dopuszczaç do nadmiernego ich wzrostu. gdy˝ mo˝na ∏atwo wpaÊç w poÊlizg i straciç panowanie nad pojazdem w wyniku „z∏o˝enia” si´ przyczepy. aby zapewnia∏y dobrà widocznoÊç do ty∏u. • Nale˝y pami´taç. r´ka z kierownicà w prawo – przyczepa skr´ca w prawo. W takich sytuacjach nie wolno przyspieszaç. uniesienia dyszla przyczepy. Je˝eli samochód wyposa˝ony jest w mechanicznà skrzyni´ biegów. • Cofanie samochodu z przyczepà jest trudne i wymaga wprawy.) Kierownic´ nale˝y obracaç stopniowo. Unikaç ostrego hamowania. prowadzàc samochód z przyczepà nale˝y zachowaç wi´kszy dystans od poprzedzajàcego pojazdu. Przy zbyt ciasnym skr´cie przyczepa mo˝e uderzyç w samochód. .URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA 255 PRZYGOTOWANIE DO HOLOWANIA PRZYCZEPY • Upewniç si´. • Ze wzgl´du na wyd∏u˝onà drog´ hamowania. Utrzymywaç prostoliniowy tor jazdy. ale i zbyt powolnych skr´tów. w którà ma skr´ciç przyczepa: r´ka z kierownicà w lewo – przyczepa skr´ca w lewo. aby móc zawczasu przygotowaç si´ na wyprzedzanie przez du˝e autobusy lub samochody ci´˝arowe. Gdy nie b´dà wykonywane gwa∏towne ruchy kierownicà i nie b´dzie ostrego hamowania. Od czasu do czasu dobrze jest skontrolowaç w lusterku wstecznym ruch z ty∏u pojazdu. Ruszaç wy∏àcznie z pierwszego biegu. czy nie zosta∏o przekroczone dopuszczalne obcià˝enie haka. Szczególnie dotyczy to mokrej lub Êliskiej nawierzchni. • ¸adunek na przyczepie powinien byç zabezpieczony przed przesuni´ciem. Najlepiej jest trzymaç kierownic´ u do∏u i poruszaç nià w t´ samà stron´. co znacznie utrudnia prowadzenie samochodu. • Unikaç gwa∏townego ruszania lub przyspieszania. WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE DOTYCZÑCE JAZDY Z PRZYCZEPÑ Samochód z przyczepà prowadzi si´ nieco inaczej ni˝ samochód bez przyczepy. • Unikaç szarpania i gwa∏townych manewrów kierownicà. przyhamowywaç nale˝y delikatnie. • Boczny wiatr i wyboista nawierzchnia powodujà ko∏ysanie przyczepy. konieczne jest zamontowanie dodatkowych lusterek zewn´trznych. który to manewr równie˝ mo˝e wywo∏aç ko∏ysanie przyczepy. ˝e przy skr´cie ko∏a przyczepy b´dà jecha∏y po ∏uku po∏o˝onym bli˝ej Êrodka skr´tu wzgl´dem kó∏ samochodu. Dobrze jest zapewniç sobie pomoc drugiej osoby. Nie mo˝e zostaç przekroczony dopuszczalny nacisk na tylnà oÊ. unikaç zarówno ostrych. W przypadku rozko∏ysania przyczepy nale˝y mocno trzymaç kierownic´ i natychmiast zaczàç stopniowo redukowaç pr´dkoÊç. zapobiegajàc w ten sposób poÊlizgowi sprz´g∏a. Przed zakr´tem nale˝y stopniowo zwolniç. aby nie spowodowa∏ np.

Zatrzymaç si´ i nacisnàç hamulec. 3. W∏àczyç bieg. Druga osoba powinna zabraç kliny z jezdni. Przed zmianà pasa ruchu konieczne jest upewnienie si´. . Mocno zaciàgaç hamulec postojowy i pozostawiaç pojazd z dêwignià wybieraka zakresu w po∏o˝eniu „P” (automatyczna skrzynia biegów) lub w∏àczonym pierwszym lub wstecznym biegiem (mechaniczna skrzynia biegów). • Podczas postoju pod ko∏a samochodu i przyczepy nale˝y zawsze podk∏adaç kliny blokujàce. Przy ruszaniu samochodu zaparkowanego na stoku: 1. Unikaç parkowania samochodu z przyczepà na stoku. 2. • W celu zachowania skutecznoÊci hamowania silnikiem nie nale˝y u˝ywaç piàtego biegu (mechaniczna skrzynia biegów) lub nadbiegu (automatyczna skrzynia biegów). nale˝y wy∏àczyç klimatyzacj´ (je˝eli by∏a w∏àczona). W∏àczyç pierwszy lub wsteczny bieg (mechaniczna skrzynia biegów) lub ustawiç dêwigni´ wybieraka zakresu w po∏o˝eniu „P” (automatyczna skrzynia biegów) i wy∏àczyç silnik. Manewr wyprzedzania wymagaç b´dzie doÊç d∏ugiego dystansu. Gdy dêwignia wybieraka zakresu znajduje si´ w po∏o˝eniu „P” (automatyczna skrzynia biegów) lub po naciÊni´ciu sprz´g∏a (mechaniczna skrzynia biegów) uruchomiç silnik. Wskazówki dotyczàce dalszego post´powania podane sà pod has∏em „Przegrzanie silnika” na stronie 266 w rozdziale 4. 4. Koƒczàc manewr nale˝y pami´taç o d∏ugoÊci holowanej przyczepy.256 URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA • Podczas wyprzedzania innych pojazdów nale˝y zachowaç du˝à ostro˝noÊç. Nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty peda∏ hamulca. • Nie naciskaç zbyt d∏ugo lub zbyt cz´sto peda∏u hamulca. • Przed zjazdem ze stromego lub d∏ugiego wzniesienia nale˝y zmniejszyç pr´dkoÊç i zredukowaç bieg. OSTRZE˚ENIE • Przestrzegaç ograniczeƒ pr´dkoÊci dla samochodów holujàcych przyczep´. Gdy wskaênik temperatury silnika zacznie sygnalizowaç przegrzewanie. w upalne dni (przy temperaturach powietrza powy˝ej 30°C) podczas jazdy w gór´ d∏ugiego lub stromego wzniesienia silnik samochodu holujàcego przyczep´ mo˝e si´ przegrzewaç. (W samochodzie z automatycznà skrzynià biegów nale˝y nacisnàç peda∏ hamulca). Druga osoba w tym czasie powinna pod∏o˝yç kliny pod ko∏a pojazdu i przyczepy. Po pod∏o˝eniu klinów nale˝y powoli zwolniç hamulce. Nie redukowaç biegu zbyt gwa∏townie. czy jest wystarczajàco du˝o miejsca. lecz je˝eli jest to konieczne. 3. zjechaç na pobocze i zatrzymaç si´ w bezpiecznym miejscu. Mo˝e to doprowadziç do przegrzania hamulców i zmniejszenia ich skutecznoÊci. nale˝y wykonaç nast´pujàce czynnoÊci: 1. • Ze wzgl´du na dodatkowe obcià˝enie. Mocno zaciàgnàç hamulec postojowy. aby samochód zatrzyma∏ si´ na klinach. 2. Zwolniç hamulec postojowy (jak równie˝ peda∏ hamulca w samochodzie z automatycznà skrzynià biegów) i powoli zjechaç z klinów pod∏o˝onych pod ko∏a. 5. 4.

URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA 257 Ekonomiczna i przed∏u˝ajàca trwa∏oÊç eksploatacja pojazdu Wyd∏u˝enie dystansu przeje˝d˝anego na jednym litrze paliwa nie jest takie trudne – wystarczy jeêdziç spokojnie. Zachowywaç odpowiednià odleg∏oÊç od poprzedzajàcego samochodu. Nale˝y ruszyç. lecz równie˝ zapobiega korozji. • Unikaç ciàg∏ego przyspieszania i zwalniania. nale˝y pozostawiaç w∏àczony nadbieg w automatycznej skrzyni biegów. • Unikaç niepotrzebnego zatrzymywania si´ lub hamowania. prawid∏owo wyregulowany. nieprawid∏owy luz zaworowy.) • Przyspieszaç powoli i p∏ynnie. • Nie przewoziç w samochodzie zb´dnych ci´˝arów. Staraç si´ dobieraç takà pr´dkoÊç. Zbyteczny ∏adunek stanowi dodatkowe obcià˝enie dla silnika. Jazda zrywami powoduje zwi´kszone zu˝ycie paliwa. aby uniknàç nag∏ego hamowania. Mo˝liwie najszybciej uzyskaç bieg bezpoÊredni. • Utrzymywaç prawid∏owà zbie˝noÊç przednich kó∏. Nieprawid∏owa zbie˝noÊç powoduje nie tylko przyspieszone zu˝ycie opon. nale˝y przestrzegaç terminów przeglàdów okresowych. Powoduje to niepotrzebne zu˝ywanie ok∏adzin ciernych. Przyczyni si´ to równie˝ do wyd∏u˝enia trwa∏oÊci samochodu. • Unikaç d∏ugotrwa∏ej pracy silnika na biegu ja∏owym. pokryte nagarem Êwiece. zanieczyszczone oleje i smary. przez co zwi´ksza si´ zu˝ycie paliwa. Przyczyni si´ to tak˝e do mniejszego zu˝ycia hamulców. Zimà mo˝e to potrwaç nieco d∏u˝ej. • Nie opieraç stopy na pedale sprz´g∏a lub hamulca. Zbyt niskie ciÊnienie przyspiesza zu˝ycie opon i podnosi zu˝ycie paliwa (patrz strona 309 w rozdziale 7–2). aby unikaç hamowania przed nast´pnymi Êwiat∏ami lub wybieraç drog´ omijajàcà skrzy˝owania ze Êwiat∏ami. które pomogà zaoszcz´dziç wydatków zarówno na benzyn´ jak i naprawy: • Utrzymywaç prawid∏owe ciÊnienie w ogumieniu. • W miar´ mo˝liwoÊci unikaç jazdy w warunkach du˝ego nasilenia ruchu lub w korku ulicznym. Zanieczyszczony filtr paliwa. • Gdy nie jest wymagane hamowanie silnikiem. W celu przed∏u˝enia trwa∏oÊci wszystkich cz´Êci i obni˝enia kosztów eksploatacyjnych. • Nie dopuszczaç do gromadzenia si´ b∏ota na podwoziu. . (Szczegó∏owe informacje – patrz „Automatyczna skrzynia biegów” na stronie 158 w rozdziale 1–6. Zmniejszenie pr´dkoÊci zmniejszy zu˝ycie paliwa. Unikaç gwa∏townego ruszania. Nie uderzaç w kraw´˝niki i ograniczaç pr´dkoÊç na wyboistych drogach. wadliwie ustawione hamulce itp. ale równie˝ stanowi dodatkowe obcià˝enie dla silnika na skutek zwi´kszonych oporów toczenia i w konsekwencji jest przyczynà zwi´kszonego zu˝ycia paliwa. Utrzymywaç sta∏à pr´dkoÊç. nale˝y to uwzgl´dniç poprzez zwi´kszenie cz´stotliwoÊci przeglàdów. Im szybsza jazda. Jazda z wy∏àczonym nadbiegiem zwi´kszy zu˝ycie paliwa. • Utrzymywaç samochód w dobrym stanie technicznym. • Nie przecià˝aç silnika i nie dopuszczaç do zbyt du˝ych pr´dkoÊci obrotowych. Je˝eli pojazd jest u˝ytkowany w trudnych warunkach. gdy tylko silnik zacznie równo pracowaç. • Na drogach szybkiego ruchu i autostradach utrzymywaç umiarkowanà pr´dkoÊç. W ten sposób nie tylko unika si´ dodatkowego ci´˝aru. ale jechaç delikatnie. tym wy˝sze zu˝ycie paliwa. Na czas d∏u˝szego postoju poza ruchem ulicznym dobrze jest wy∏àczyç silnik. Dostosowywaç bieg do warunków jazdy. • Nie rozgrzewaç zbyt d∏ugo silnika na biegu ja∏owym. wp∏ywajà ujemnie na osiàgi silnika i przyczyniajà si´ do nadmiernego zu˝ycia paliwa. Poni˝ej zamieszczono szereg wskazówek. przegrzewanie mechanizmów i zwi´ksza zu˝ycie paliwa.

. Przy wy∏àczonym silniku nie dzia∏a wspomaganie kierownicy oraz hamulców.258 URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA OSTRZE˚ENIE Podczas zjazdu ze wzniesienia nie wolno wy∏àczaç silnika. Ponadto uk∏ad kontroli emisji dzia∏a poprawnie tylko podczas pracy silnika.

. . . Brak reakcji silnika na peda∏ przyspieszenia . . . . . . . . . . . . . ZgaÊni´cie silnika podczas jazdy . . . . 260 265 265 266 267 276 276 280 280 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zablokowanie si´ dêwigni wybieraka zakresu Zgubienie kluczyków . . . . Przegrzanie silnika . . . . . . . . . . . . Ugrz´êni´cie samochodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przebicie opony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH 259 Rozdzia∏ 4 POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH • • • • • • • • • TrudnoÊci z uruchomieniem silnika . . . . . . . . . . Holowanie pojazdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OdnoÊne wskazówki podane sà pod has∏em „(c) Odpowietrzanie uk∏adu paliwowego (silnik o zap∏onie samoczynnym)” na stronie 261 2. Je˝eli lampka nie Êwieci si´ lub po w∏àczeniu rozrusznika przygasa albo gaÊnie ca∏kowicie. Gdy silnik nie daje si´ obracaç rozrusznikiem lub obraca si´ zbyt wolno – 1. Je˝eli ˝aden z kluczyków nie dzia∏a. konieczne jest przeprowadzenie regulacji lub naprawy.260 POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH TrudnoÊci z uruchomieniem silnika– (a) Najprostsze czynnoÊci sprawdzajàce Poni˝sze czynnoÊci nale˝y wykonaç po upewnieniu si´. gdy silnik zacznie pracowaç. CzynnoÊci te nale˝y zleciç do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. Nale˝y równie˝ sprawdziç. Mo˝e to spowodowaç uszkodzenie pojazdu lub doprowadziç do zderzenia. uk∏ad immobilizera jest prawdopodobnie uszkodzony. Gdy obroty silnika w trakcie pracy rozrusznika sà prawid∏owe. ˝e próby rozruchu wykonane by∏y zgodnie z procedurà „Uruchamianie silnika”. 2. Je˝eli zaciski akumulatora sà w porzàdku. W przypadku uruchamiania silnika. W tej sytuacji mo˝na spróbowaç uruchomiç silnik z obcego akumulatora (wskazówki podane sà pod has∏em „(d) Uruchamianie silnika z obcego êród∏a pràdu” na stronie 262). Samochody z silnikiem o zap∏onie samoczynnym 1. Je˝eli tak. konieczna jest jego regulacja lub naprawa. UWAGA Nie wolno uruchamiaç tego samochodu przez pchanie lub ciàgni´cie. 3. konieczne mo˝e okazaç si´ wczeÊniejsze odpowietrzenie uk∏adu paliwowego. Nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. opisanà na stronie 244 w rozdziale 3. 2. co grozi po˝arem. Wskazówki odnoÊnie dalszego post´powania podane sà w punkcie „(b) Uruchamianie zalanego silnika (silnik o zap∏onie iskrowym)” na stronie 261. który zgas∏ w wyniku braku paliwa. Je˝eli silnik nie daje si´ uruchomiç. a silnika nadal nie daje si´ uruchomiç. (Patrz „Kluczyki” na stronie 18 w rozdziale 1–2). a mimo to silnik nie daje si´ uruchomiç. w∏àczyç lampk´ oÊwietlenia kabiny. konieczna jest jego regulacja lub naprawa. . aktualnie u˝ywany kluczyk mo˝e byç p´kni´ty. Nale˝y zwróciç si´ do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. oznacza to roz∏adowanie akumulatora. Je˝eli lampka dzia∏a poprawnie. Sprawdziç. Obróciç kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu do po∏o˝enia „ACC” lub „LOCK” i spróbowaç uruchomiç silnik ponownie. mo˝e byç zalany z powodu powtarzanych prób rozruchu. Ponadto trójfunkcyjny katalizator/katalizator spalin mo˝e ulec przegrzaniu. 3. czy zaciski akumulatora sà czyste i mocno dokr´cone. czy silnika nie da si´ uruchomiç drugim kluczykiem. Nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. oraz czy w zbiorniku jest paliwo. lecz nie daje si´ on uruchomiç – Samochody z silnikiem o zap∏onie iskrowym 1. Je˝eli silnika nadal nie mo˝na uruchomiç. Je˝eli uk∏ad paliwowy jest sprawny.

W takim przypadku nale˝y poruszaç pompkà zastrzykowà. po nape∏nieniu zbiornika mogà wystàpiç trudnoÊci z jego uruchomieniem. konieczna jest jego regulacja lub naprawa. Przytrzymaç w ten sposób kluczyk i peda∏ przez 15 sekund i zwolniç. mo˝e byç zalany na skutek powtarzanych prób rozruchu. Je˝eli silnik nadal nie daje si´ uruchomiç. Mo˝e to spowodowaç przegrzanie rozrusznika i jego przewodów. (c) Odpowietrzanie uk∏adu paliwowego (silnik o zap∏onie samoczynnym) Gdy silnik zgaÊnie z powodu braku paliwa. odczekaç kilka minut i ponowiç prób´.POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH 261 (b) Uruchamianie zalanego silnika (Samochody z silnikiem o zap∏onie iskrowym) Je˝eli silnik nie daje si´ uruchomiç. W takiej sytuacji nale˝y obróciç kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu do po∏o˝enia „START”. jednoczeÊnie trzymajàc ca∏kowicie wciÊni´ty peda∏ przyspieszenia. . Nast´pnie spróbowaç rozruchu bez naciskania peda∏u przyspieszenia. CzynnoÊci te nale˝y zleciç autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi. Je˝eli silnik nie daje si´ uruchomiç po 15-stu sekundach pracy rozrusznika. UWAGA Nie wolno jednorazowo w∏àczaç rozrusznika na d∏u˝ej ni˝ 30 sekund. puÊciç kluczyk. a˝ do wyczucia zwi´kszonego oporu.

2.262 POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH (d) Uruchamianie silnika z obcego êród∏a pràdu Poni˝szych instrukcji nale˝y dok∏adnie przestrzegaç. . Je˝eli silnik w samochodzie z akumulatorem wspomagajàcym nie pracuje. pora˝enia pràdem elektrycznym lub uszkodzenia urzàdzeƒ elektronicznych w samochodzie. W przeciwnym razie rozruch mo˝e byç utrudniony. by nie zachlapaç kwasem cia∏a. zdjàç zaplamionà odzie˝ i natychmiast zmyç wodà poparzone miejsce. UWAGA Akumulator wspomagajàcy musi mieç równie˝ napi´cie 12 V. • Gaz wytwarzany przez akumulator mo˝e w zetkni´ciu z p∏omieniem lub iskrami wybuchnàç. W czasie operacji uruchamiania silnika z zewn´trznego êród∏a pràdu nale˝y na∏o˝yç okulary ochronne oraz uwa˝aç. Wy∏àczyç wszystkie zb´dne Êwiat∏a i urzàdzenia elektryczne. Przy braku pewnoÊci co do akumulatora wspomagajàcego. Nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie znormalizowanych przewodów rozruchowych. a podczas ca∏ej operacji rozruchu silnika z obcego êród∏a pràdu nie wolno paliç ani u˝ywaç zapa∏ek. nale˝y upewniç si´. Je˝eli rozruch jest utrudniony akumulator nale˝y do∏adowaç przez kilka minut. nale˝y go uruchomiç i odczekaç kilka minut. Nast´pnie jak najszybciej uzyskaç pomoc medycznà. OSTRZE˚ENIE • Akumulatory nape∏nione sà kwasem siarkowym. • W przypadku kontaktu skóry z kwasem lub dostania si´ kwasu do oczu. W przypadku wàtpliwoÊci co do sposobu wykonania opisanych czynnoÊci. Podczas w∏aÊciwej operacji rozruchu zwi´kszyç jego pr´dkoÊç obrotowà do oko∏o 2000 obr/min. odzie˝y lub samochodu. W miar´ mo˝liwoÊci w trakcie drogi do lekarza nale˝y kontynuowaç zmywanie wodà przy u˝yciu gàbki lub kawa∏ka materia∏u. PROCEDURA URUCHOMIENIA Z OBCEGO AKUMULATORA SILNIKA 1. nie wolno przeprowadzaç operacji uruchamiania silnika. nale˝y poprosiç o pomoc kompetentnego mechanika lub pomoc drogowà. który jest trujàcy i ˝ràcy. W razie potrzeby wykr´ciç wszystkie korki odpowietrzajàce obu akumulatorów i na ich miejscu po∏o˝yç kawa∏ek materia∏u (w ten sposób zmniejszy si´ ryzyko eksplozji akumulatora i zwiàzanych z tym obra˝eƒ oraz poparzeƒ cia∏a). lekko naciskajàc peda∏ przyspieszenia. Je˝eli akumulator wspomagajàcy jest zamontowany w innym samochodzie. poparzenia kwasem. Akumulator wspomagajàcy powinien byç w dobrej kondycji jak i dobrej jakoÊci. 3. W przeciwnym razie istnieje ryzyko odniesienia powa˝nych obra˝eƒ cia∏a lub uszkodzenia samochodu w wyniku eksplozji akumulatora. czy samochody si´ nie stykajà.

Pod∏àczyç przewody rozruchowe w kolejnoÊci a. d. Po∏àczyç zacisk przewodu ujemnego (czarnego) z biegunem ujemnym (–) akumulatora wspomagajàcego. a. Akumulator roz∏adowany Akumulator Biegun ujemny wspomagajàcy (znak „–”) c. Zalecane punkty pod∏àczenia pokazane sà na rysunkach: . Po∏àczyç drugi zacisk przewodu ujemnego (czarnego) z nielakierowanym. d. nieruchomym metalowym punktem w samochodzie z roz∏adowanym akumulatorem. c. b. b. Po∏àczyç dodatni (czerwony) przewód rozruchowy z biegunem dodatnim (+) roz∏adowanego akumulatora. Drugi zacisk przewodu dodatniego (czerwonego) po∏àczyç z biegunem dodatnim (+) akumulatora wspomagajàcego.POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH 263 Akumulator roz∏adowany Przewód rozruchowy Akumulator wspomagajàcy Biegun dodatni (znak „+”) Przewód Biegun dodatni rozruchowy (znak „+”) 4.

Pod∏adowaç przez kilka minut roz∏adowany akumulator u˝ywajàc przewodów rozruchowych i spróbowaç uruchomiç silnik normalnie. Sprawdziç zaciski przewodu rozruchowego. przyczynà mo˝e byç uszkodzony akumulator. Gdy pierwsza próba uruchomienia nie powiod∏a si´. nast´pnie przewód dodatni. Ostro˝nie zdjàç materia∏ przykrywajàcy akumulatory – mo˝e teraz byç nasiàkni´ty kwasem siarkowym.. Akumulator nale˝y poddaç kontroli w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie. . aby przewody rozruchowe lub ich zaciski przypadkowo dotkn´∏y czegokolwiek poza odpowiednimi zaciskami akumulatora lub masà nadwozia. lekko naciskajàc peda∏ przyspieszenia.264 POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH 5. Tylko dla samochodów z silnikiem o zap∏onie samoczynnym: Przez oko∏o 5 minut pod∏adowaç roz∏adowany akumulator przez pod∏àczone przewody rozruchowe. 8. Ostro˝nie od∏àczyç przewody rozruchowe. 9. pozostawione w∏àczone Êwiat∏a). Je˝eli przyczyna roz∏adowania akumulatora nie jest oczywista (np. Po rozruchu nale˝y przez kilka minut utrzymywaç pr´dkoÊç obrotowà oko∏o 2000 obr/min.. w dok∏adnie odwrotnej kolejnoÊci: jako pierwszy przewód ujemny. Punkt pod∏àczenia dla silnika o zap∏onie iskrowym 7. Uruchomiç w zwyk∏y sposób silnik. OSTRZE˚ENIE Wykonujàc po∏àczenia nie pochylaç si´ nad akumulatorem i nie dopuÊciç. która w momencie rozruchu silnika porusza si´. JeÊli silnika nie uda si´ uruchomiç. Wkr´ciç wszystkie korki odpowietrzajàce w obu akumulatorach (je˝eli by∏y zdejmowane). akumulator nale˝y poddaç kontroli w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie. 6. lekko naciskajàc peda∏ przyspieszenia. Punkt pod∏àczenia dla silnika o zap∏onie samoczynnym Nie pod∏àczaç przewodu do lub w pobli˝u jakiejkolwiek cz´Êci. W samochodzie z akumulatorem wspomagajàcym utrzymywaç w tym czasie pr´dkoÊç obrotowà silnika na poziomie 2000 obr/min.

Mimo chwilowego znikni´cia objawów nieprawid∏owego funkcjonowania uk∏adu elektronicznego sterowania przepustnicy podczas jazdy z ma∏à pr´dkoÊcià. 2. Silnik o zap∏onie samoczynnym – Spróbowaç ponownie uruchomiç silnik Je˝eli silnik nie daje si´ uruchomiç. mog∏a wystàpiç usterka w elektronicznym uk∏adzie sterowania przepustnicy. W∏àczyç Êwiat∏a awaryjne.POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH 265 ZgaÊni´cie silnika podczas jazdy Je˝eli silnik zgaÊnie w czasie jazdy. OSTRZE˚ENIE Nale˝y ze szczególnà ostro˝noÊcià u˝ywaç peda∏ przyspieszenia. a nast´pnie spróbowaç ponownie uruchomiç silnik. W zwiàzku z tym skr´canie i hamowanie jest utrudnione. nale˝y post´powaç wed∏ug wskazówek podanych w punkcie „TrudnoÊci z uruchomieniem silnika” na stronie 260 w tym rozdziale. naciskajàc peda∏ powoli i mocno. mo˝na kontynuowaç jazd´ z ma∏à pr´dkoÊcià. 1. OSTRZE˚ENIE Gdy silnik nie pracuje. Mogà przy tym byç odczuwalne wibracje.. W takiej sytuacji. utrzymujàc prostoliniowy kierunek jazdy. .. Ostro˝nie zjechaç z drogi i zaparkowaç w bezpiecznym miejscu. Stopniowo zwolniç. 3. a˝ do wy∏àczenia silnika i obrócenia wy∏àcznika zap∏onu do po∏o˝enia „ACC” lub „LOCK”. Silnik o zap∏onie iskrowym – Cofnàç kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu do po∏o˝enia „ACC” lub „LOCK”. Brak reakcji silnika na peda∏ przyspieszenia (silnik 3ZZ-FE) Gdy mimo naciskania peda∏u przyspieszenia nie wzrasta pr´dkoÊç obrotowa silnika. uk∏ad ten mo˝e nadal nie dzia∏aç prawid∏owo. Jak najszybciej nale˝y oddaç samochód do sprawdzenia w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie. nie dzia∏a równie˝ wspomaganie kierownicy i hamulców.

je˝eli by∏a w∏àczona. zaÊ w przypadku mechanicznej skrzyni biegów dêwigni´ zmiany biegów ustawiç w po∏o˝eniu neutralnym. Ostro˝nie zjechaç na pobocze. a˝ do wy∏àczenia silnika i obrócenia wy∏àcznika zap∏onu do po∏o˝enia „ACC” lub „LOCK”. 4. Je˝eli nastàpi∏ wyciek p∏ynu ch∏odzàcego. Mimo chwilowego znikni´cia objawów nieprawid∏owego funkcjonowania uk∏adu elektronicznego sterowania silnika podczas jazdy z ma∏à pr´dkoÊcià. Wydobywanie si´ pary lub p∏ynu ch∏odzàcego jest oznakà bardzo wysokiego ciÊnienia w uk∏adzie ch∏odzàcym. gdy wskaênik temperatury silnika przekroczy∏ dopuszczalny zakres i silnik wyraênie straci∏ moc lub gdy od strony silnika pojawià si´ odg∏osy delikatnego stukania lub „dzwonienia”. wy∏àczyç silnik.266 POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH Brak reakcji silnika na peda∏ przyspieszenia (silnik o zap∏onie samoczynnym) Gdy mimo naciskania peda∏u przyspieszenia nie wzrasta pr´dkoÊç obrotowa silnika. . 3. uk∏ad ten mo˝e nadal nie dzia∏aç prawid∏owo. a nast´pnie zaciàgnàç hamulec postojowy. W takiej sytuacji nale˝y post´powaç wed∏ug nast´pujàcego schematu: 1. Zatrzymaç samochód i skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem lub ostro˝nie tam dojechaç. 2. by r´ce. Je˝eli nie ma oznak wrzenia p∏ynu ch∏odzàcego ani wydobywajàcej si´ pary. Poszukaç Êladów wycieków p∏ynu z ch∏odnicy lub z przewodów elastycznych oraz Êladów pod samochodem. jest zjawiskiem normalnym. zatrzymaç samochód i w∏àczyç Êwiat∏a awaryjne. Z uniesieniem pokrywy silnika nale˝y odczekaç a˝ para przestanie si´ wydobywaç. Je˝eli z ch∏odnicy lub zbiornika wyrównawczego wydobywa si´ para. W samochodzie z automatycznà skrzynià biegów dêwigni´ wybieraka zakresu ustawiç w po∏o˝eniu „P”. nie wy∏àczaç silnika i sprawdziç. który pracowa∏. wy∏àczyç silnik. mog∏a wystàpiç usterka w elektronicznym uk∏adzie sterowania silnika. czy pracuje elektryczny wentylator ch∏odnicy. silnik jest prawdopodobnie przegrzany. Wy∏àczyç klimatyzacj´. Przegrzanie silnika W przypadku. nale˝y natychmiast wy∏àczyç silnik i zwróciç si´ o pomoc do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. cz´Êci ubrania lub narz´dzia nie znalaz∏y si´ w pobli˝u pracujàcego wentylatora ch∏odnicy lub pasków nap´dowych. Woda kapiàca z klimatyzatora. Je˝eli nie. OSTRZE˚ENIE Dla w∏asnego bezpieczeƒstwa nie nale˝y podnosiç pokrywy silnika dopóki wydobywa si´ para. OSTRZE˚ENIE Kiedy silnik pracuje nale˝y uwa˝aç.

Je˝eli nie ma wyraênych Êladów wycieków. Je˝eli jest pusty. ponownie sprawdziç poziom p∏ynu w zbiorniku wyrównawczym. gro˝àc odniesieniem obra˝eƒ. 4. OSTRZE˚ENIE Podnoszàc samochód podnoÊnikiem. • Zatrzymaç samochód w p∏askim. 3. Nie wolno zatrzymywaç si´ na pasie rozdzielajàcym dwie jezdnie jednokierunkowe. czy podnoÊnik jest dok∏adnie w punkcie przewidzianym do tego celu. mo˝liwie najdalej od ruchu drogowego. sprawdziç zbiornik wyrównawczy p∏ynu ch∏odzàcego. . który jak najszybciej nale˝y sprawdziç w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie. Gdy temperatura silnika osiàgnie normalnà wartoÊç. gdy˝ grozi to doznaniem obra˝eƒ. Zaciàgnàç ca∏kowicie hamulec postojowy i prze∏àczyç na zakres „P” (automatyczna skrzynia biegów) lub w∏àczyç wsteczny bieg (mechaniczna skrzynia biegów). • Upewniç si´.POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH 267 Przebicie opony– 5. W razie potrzeby jeszcze raz nape∏niç do po∏owy obj´toÊci. Podnoszenie samochodu przy nieprawid∏owo ustawionym podnoÊniku spowoduje uszkodzenie samochodu lub mo˝e doprowadziç do zjechania samochodu z podnoÊnika. 6. • Nie wolno schylaç si´ pod samochód wsparty jedynie na podnoÊniku. Zatrzymaç silnik i w∏àczyç Êwiat∏a awaryjne. utrzymujàc prostoliniowy kierunek jazdy. wychodzàc od strony pobocza. poziomym miejscu o twardym pod∏o˝u. • Nie uruchamiaç silnika w samochodzie wspartym na podnoÊniku. 1. 2. Znaczny ubytek p∏ynu sygnalizuje nieszczelnoÊç uk∏adu ch∏odzenia. Zaparkowaç w p∏askim miejscu o twardym pod∏o˝u. Stopniowo zmniejszyç pr´dkoÊç. 5. OSTRZE˚ENIE Nie zdejmowaç korka ch∏odnicy (silnik o zap∏onie iskrowym). Wszyscy pasa˝erowie powinni opuÊciç pojazd. przy pracujàcym silniku nape∏niç go do po∏owy p∏ynem ch∏odzàcym. korka zbiornika wyrównawczego lub zaworu wyrównawczego powietrza (silnik o zap∏onie samoczynnym) gdy silnik i ch∏odnica sà goràce. mocno zaciàgnàç hamulec postojowy i prze∏àczyç automatycznà skrzyni´ biegów w zakres „P” lub w∏àczyç wsteczny bieg (mechaniczna skrzynia biegów). Dok∏adnie zapoznaç si´ z poni˝szymi zaleceniami. Ostro˝nie zjechaç z drogi w bezpieczne miejsce. Informacje na temat rodzaju p∏ynu ch∏odzàcego mo˝na znaleêç pod has∏em „Dobór p∏ynu ch∏odzàcego” na stronie 307 w Rozdziale 7–2. W razie potrzeby zablokowaç ko∏o po∏o˝one po przekàtnej wzgl´dem zmienianego. Wyrzucony pod ciÊnieniem goràcy p∏yn i para mogà spowodowaç niebezpieczne poparzenia. dla w∏asnego bezpieczeƒstwa nale˝y: • Post´powaç zgodnie z zamieszczonà dalej instrukcjà podnoszenia samochodu.

• Przy podnoszeniu samochodu nie umieszczaç pod lub na podnoÊniku ˝adnych przedmiotów. Sedan (opony 195/60R15) Hatchback . Przejechanie nawet krótkiego odcinka mo˝e doprowadziç do uszkodzenia opony w stopniu uniemo˝liwiajàcym jej napraw´.268 POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH –Niezb´dne narz´dzia i ko∏o zapasowe • Nie wolno k∏aÊç si´ pod samochód wsparty jedynie na podnoÊniku. gdy wewnàtrz znajdujà si´ pasa˝erowie. by mo˝na by∏o zmieniç ko∏o. • Samochód nale˝y podnosiç jedynie na tyle. • PodnoÊnika samochodowego u˝ywaç wy∏àcznie do zmiany ko∏a. Sedan (opony 175/70R14) UWAGA Nie nale˝y kontynuowaç jazdy bez powietrza w oponie. • Nie wolno podnosiç samochodu.

dobrze jest zapoznaç si´ ze sposobem pos∏ugiwania si´ podnoÊnikiem i poszczególnymi narz´dziami oraz znaç miejsca ich przechowywania w samochodzie.POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH 269 1. W ten sposób podnoÊnik jest zabezpieczony przed wypadni´ciem w razie zderzenia lub gwa∏townego hamowania. 3. PodnoÊnik Ko∏o zapasowe Pojemnik z narz´dziami Klucz do nakr´tek kó∏ Korba podnoÊnika Torba z narz´dziami Aby byç przygotowanym na sytuacje awaryjne. W celu w∏o˝enia podnoÊnika: Obróciç ∏àcznik w kierunku 2. W celu wyj´cia podnoÊnika: Obróciç ∏àcznik w kierunku 1. 6. . a˝ podnoÊnik zostanie uwolniony. a˝ podnoÊnik zostanie zablokowany. 4. 2. Przygotowaç niezb´dne narz´dzia i ko∏o zapasowe. 5. ¸àcznik podnoÊnika obraca si´ r´kà. 1.

podk∏adajàc klin pod ko∏o znajdujàce si´ po przekàtnej wzgl´dem zmienianego. Nast´pnie umocowaç je. . 2. Zabezpieczyç samochód przed stoczeniem si´ z podnoÊnika. co zabezpieczy je przed przemieszczeniem si´ w razie wypadku lub nag∏ego hamowania. natomiast pod ko∏em tylnym klin umieÊciç od strony ty∏u pojazdu. Pod ko∏em przednim klin umieÊciç od strony przodu pojazdu.270 POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH –Zablokowanie samochodu Przed wyj´ciem ko∏a zapasowego nale˝y poluzowaç i wykr´ciç Êrub´ mocujàcà. Chowajàc ko∏o zapasowe na miejsce nale˝y umieÊciç je stronà zewn´trznà do góry. nast´pnie wyjàç ko∏o zapasowe z samochodu. powtarzajàc w kolejnoÊci odwrotnej wymienione wy˝ej czynnoÊci zwiàzane z wyj´ciem ko∏a.

aby uniknàç skaleczenia. . Mo˝e to spowodowaç odkr´cenie si´ nakr´tek i odpadni´cie ko∏a. OSTRZE˚ENIE Nie Êciàgaç os∏ony ozdobnej r´koma. a jedynie o pó∏ obrotu. klucz na∏o˝yç w ten sposób.POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH 271 –Zdj´cie os∏ony ozdobnej –Poluzowanie nakr´tek mocujàcych ko∏o 3. Nakr´tek nie odkr´caç ca∏kowicie. Przy zdejmowaniu nale˝y zachowaç ostro˝noÊç. co grozi powa˝nym wypadkiem. Nakr´tki luzuje si´ obracajàc w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Poluzowaç wszystkie nakr´tki ko∏a. aby jego rami´ znajdowa∏o si´ po prawej stronie. Podwa˝yç os∏on´ p∏askim koƒcem klucza do nakr´tek kó∏. jak pokazano na rysunku. jak na rysunku powy˝ej. Zdjàç os∏on´ ozdobnà z ko∏a. Uchwyciç klucz w pobli˝u koƒca ramienia i pociàgnàç do góry. Uwa˝aç. 4. by klucz nie zeÊliznà∏ si´ z nakr´tki. Dla uzyskania najefektywniejszej dêwigni. OSTRZE˚ENIE Nie wolno smarowaç ani oliwiç nakr´tek mocujàcych ko∏o. Nakr´tki ko∏a nale˝y poluzowaç przed uniesieniem samochodu na podnoÊniku.

unieÊç go na takà wysokoÊç. Ustawiç podnoÊnik pod odpowiednim miejscem podwozia. aby mo˝na by∏o za∏o˝yç nowe ko∏o. jak pokazano na rysunku. czy jest dobrze ustawiony. OSTRZE˚ENIE Nie wolno k∏aÊç si´ pod samochodem wspartym jedynie na podnoÊniku. Nale˝y pami´taç. W celu uniesienia samochodu w∏o˝yç korb´ podnoÊnika w ∏àcznik podnoÊnika (jest ona luêno spasowana) i obracaç jà zgodnie z ruchem wskazówek zegara.272 POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH –Ustawienie podnoÊnika –Podniesienie pojazdu 5. 6. ˝e do za∏o˝enia nowego ko∏a potrzeba wi´cej miejsca ni˝ do zdj´cia ko∏a bez powietrza. Po upewnieniu si´. PodnoÊnik powinien byç umieszczony na p∏askim i twardym pod∏o˝u. . ponownie sprawdziç. Gdy podnoÊnik zetknie si´ z podwoziem samochodu i zacznie go unosiç. ˝e nikt nie przebywa w samochodzie.

szczotki drucianej usunàç Êlady korozji z przylegajàcych do siebie powierzchni. Naciskajàc na przemian z obu stron ko∏a. Dlatego po przejechaniu oko∏o 1500 km nale˝y sprawdziç nakr´tki. a nast´pnie u∏o˝yç je z boku. Przetoczyç ko∏o zapasowe do miejsca instalacji. Przed na∏o˝eniem ko∏a nale˝y za pomocà np. .POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH 273 –Zmiana ko∏a 7. a w konsekwencji do odpadni´cia ko∏a podczas jazdy. ustawiajàc je otworami odpowiednio do Êrub mocujàcych. Nast´pnie unieÊç i nasunàç przynajmniej najwy˝szym otworem na odpowiednià Êrub´. czy sà mocno dociàgni´te. Odkr´ciç ca∏kowicie nakr´tki i zdjàç ko∏o. wcisnàç je na pozosta∏e Êruby. Lekko unieÊç i Êciàgnàç przebite ko∏o. Niedok∏adne przyleganie powierzchni ko∏a do piasty mo˝e doprowadziç do poluzowania si´ nakr´tek mocujàcych.

Cykl powtarzaç. • Jak najszybciej. . 9. w kolejnoÊci pokazanej na rysunku. Nie u˝ywaç innych narz´dzi ani dodatkowego przed∏u˝enia ramienia klucza. nie naciskaç nogà. OSTRZE˚ENIE Nie wolno smarowaç ani oliwiç nakr´tek mocujàcych ko∏o. obracajàc je zgodnie z ruchem wskazówek zegara. by samemu nie odnieÊç obra˝eƒ oraz nie spowodowaç obra˝eƒ u osób znajdujàcych si´ w pobli˝u. Je˝eli na którejÊ Êrubie bàdê nakr´tce znajduje si´ olej lub smar nale˝y go usunàç.274 POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH –Za∏o˝enie nakr´tek –Opuszczenie samochodu 8. a˝ wszystkie nakr´tki zostanà dociàgni´te. Na∏o˝yç nakr´tki ko∏a (sto˝kowà cz´Êcià w stron´ ko∏a) i dokr´ciç je do oporu r´kà. Dociàgaç nakr´tki stopniowo. Docisnàç ko∏o i ponownie spróbowaç dokr´ciç nakr´tki. po zmianie ko∏a nale˝y dociàgaç nakr´tki kó∏ momentem 103 Nm (10.5 kGm). Mo˝e to spowodowaç odkr´cenie si´ nakr´tek i odpadni´cie ko∏a co grozi powa˝nym wypadkiem. za ka˝dym razem o niewielki kàt. Na∏o˝yç i dokr´ciç r´kà wszystkie nakr´tki mocujàce ko∏o. dzia∏ajàc jedynie si∏à ràk dociàgnàç wszystkie nakr´tki. m∏otka lub rurki. np. Za pomocà klucza do nakr´tek kó∏. Ca∏kowicie opuÊciç samochód i dociàgnàç kluczem nakr´tki ko∏a. W przeciwnym razie istnieje ryzyko poluzowania si´ nakr´tek i odpadni´cia ko∏a. W celu opuszczenia pojazdu obracaç korb´ podnoÊnika w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. gro˝àc spowodowaniem powa˝nego wypadku. OSTRZE˚ENIE • Przy opuszczaniu pojazdu nale˝y zachowaç ostro˝noÊç. Klucz musi byç dobrze na∏o˝ony na nakr´tk´.

Na∏o˝yç kapturek ochronny na zawór. CiÊnienie powinno byç zgodne z podanym na stronie 356 w rozdziale 8. czy wszystkie narz´dzia. 10. zabezpieczajàc w ten sposób wn´trze zaworu przed zanieczyszczeniem lub zamoczeniem. w celu ograniczenia dodatkowego zagro˝enia w przypadku zderzenia lub gwa∏townego hamowania nale˝y upewniç si´. podnoÊnik i zdj´te ko∏o. . 1. Schowaç wszystkie narz´dzia. powodujàcym uchodzenie powietrza.POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH 275 –Za∏o˝enie os∏ony ozdobnej –Po zmianie ko∏a 11. Aby osadziç os∏on´ na kole nale˝y. W niektórych wersjach modelu nale˝y na∏o˝yç os∏on´ wyci´ciem na zaworek opony. nakr´tki mocujàce powinny jak najszybciej zostaç dociàgni´te przy u˝yciu klucza dynamometrycznego momentem podanym na stronie 356 w rozdziale 8. OSTRZE˚ENIE Przy operowaniu os∏onà ozdobnà ko∏a nale˝y zachowaç ostro˝noÊç. Ustawiç os∏on´ w odpowiednim po∏o˝eniu. OSTRZE˚ENIE Przed podj´ciem jazdy. aby uniknàç skaleczenia. 12. Sprawdziç ciÊnienie w za∏o˝onym kole. Za∏o˝yç os∏on´ ozdobnà na ko∏o. pewnie dociskajàc os∏on´. 2. zaÊ ko∏o z przebità oponà naprawione i zainstalowane w miejsce zapasowego. W przypadku utraty kapturka nale˝y jak najszybciej na∏o˝yç nowy. podnoÊnik i przebite ko∏o sà bezpiecznie umocowane na swoich miejscach. Po zmianie ko∏a. nale˝y wolno podjechaç do najbli˝szej stacji benzynowej i dopompowaç ko∏o. uderzaç kantem d∏oni wzd∏u˝ kraw´dzi obr´czy. Je˝eli ciÊnienie jest ni˝sze.

Gdy ko∏a odzyskajà przyczepnoÊç. dobrze jest spróbowaç innych rozwiàzaƒ. mo˝na spróbowaç go uwolniç na przemian próbujàc ruszyç do przodu i do ty∏u. Holowanie pojazdu– (a) Holowanie z uniesionà jednà osià – – przednià – tylnà (b) Na platformie samochodowej UWAGA Podczas prób uwolnienia ugrz´êni´tego samochodu nale˝y przestrzegaç nast´pujàcych zaleceƒ. na przyk∏ad holowania. OSTRZE˚ENIE Podczas prób uwolnienia samochodu.276 POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH Ugrz´êni´cie samochodu Gdy samochód ugrz´ênie w Êniegu. b∏ocie. Modele wyposa˝one w uk∏ad kontroli nap´du – Nale˝y wy∏àczyç uk∏ad kontroli nap´du co u∏atwi uwolnienie samochodu (patrz „Uk∏ad kontroli nap´du” na stronie 162 w rozdziale 1–6). a tak˝e zanim zostanie ca∏kowicie zakoƒczona zmiana prze∏o˝enia na bieg do przodu lub do ty∏u. • Nie zwi´kszaç nadmiernie pr´dkoÊci obrotowej silnika i nie dopuszczaç do obracania si´ kó∏ w miejscu. piachu itp. w jego pobli˝u nie mo˝e byç ˝adnych obiektów lub ludzi. . • Je˝eli po kilku próbach uwolnienia samochód pozostaje nadal unieruchomiony. nie nale˝y naciskaç peda∏u przyspieszenia. • Przy zmianie po∏o˝enia dêwigni wybieraka zakresu.. stanowiàc zagro˝enie dla obiektów lub ludzi znajdujàcych si´ w pobli˝u. majàcych na celu ochron´ skrzyni biegów i innych elementów przed uszkodzeniem. samochód mo˝e nagle ruszyç do przodu lub do ty∏u.

Pomimo ˝e wi´kszoÊç operatorów doskonale wie jak post´powaç. Kwalifikowane s∏u˝by znajà te˝ obowiàzujàce przepisy dotyczàce holowania. pomy∏ki nie sà wykluczone. Samochód powinien byç holowany jednym ze sposobów pokazanych na rysunku (a lub b). Tylnà – • Mechaniczna skrzynia biegów: Zalecane jest umieszczenie przednich kó∏ na wózku holowniczym. OÊ i ko∏a toczàce si´ po jezdni powinny byç w dobrym stanie. (b) Przewo˝enie na platformie samochodowej . Je˝eli zajdzie taka koniecznoÊç. zalecane jest skorzystanie z us∏ug autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innego specjalistycznego warsztatu lub kwalifikowanej pomocy drogowej. ZALECENIA DOTYCZÑCE HOLOWANIA SAMOCHODU Holowany samochód powinien byç zawsze zabezpieczony ∏aƒcuchem. Nale˝y przestrzegaç przepisów dotyczàcych holowania. nale˝y u˝yç wózka holowniczego. nale˝y przekr´ciç kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu do po∏o˝enia „ACC” i ustawiç dêwigni´ zmiany biegów w po∏o˝eniu neutralnym. poniewa˝ mo˝e to spowodowaç powa˝ne uszkodzenie skrzyni biegów. nale˝y pokazaç pracownikowi pomocy drogowej ten fragment instrukcji. Je˝eli wózek nie jest dost´pny. (a) Holowanie z uniesionà osià Przednià – Zwolniç hamulec postojowy. Je˝eli sà uszkodzone.POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH 277 Je˝eli zajdzie koniecznoÊç holowania samochodu. Mechanizm blokady kierownicy nie jest wystarczajàco mocny. UWAGA Nie wolno holowaç bez wózka holowniczego pojazdu z uniesionà tylnà osià. • Automatyczna skrzynia biegów: Pod przednimi ko∏ami nale˝y umieÊciç wózek holowniczy. gdy kluczyk zosta∏ wyj´ty lub przekr´cony do po∏o˝enia „LOCK”. Odpowiedni sprz´t stanowi gwarancj´. UWAGA Samochodu z automatycznà skrzynià biegów nie wolno holowaç z uniesionà tylnà osià i przednimi ko∏ami na jezdni. ˝e pojazd nie zostanie uszkodzony podczas holowania. Jedynie w przypadku braku mo˝liwoÊci skorzystania z us∏ug autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innego specjalistycznego warsztatu lub pomocy drogowej samochód mo˝e byç holowany w sposób opisany pod has∏em „–Holowanie awaryjne” na stronie 278 w tym rozdziale. Aby uniknàç uszkodzenia pojazdu konieczne jest przestrzeganie podanych ni˝ej zaleceƒ. W przeciwnym wypadku zderzak i/lub podwozie holowanego pojazdu ulegnà uszkodzeniu. aby utrzymaç prosto przednie ko∏a. Nieprawid∏owe holowanie mo˝e doprowadziç do uszkodzenia samochodu. UWAGA Unoszàc ko∏a samochodu nale˝y zachowaç wystarczajàcà odleg∏oÊç przeciwnego koƒca samochodu od pod∏o˝a.

pojazd ten mo˝e byç awaryjnie holowany przy u˝yciu linki lub ∏aƒcucha zamocowanego do uchwytu holowniczego umieszczonego poÊrodku przodu samochodu lub lewego uchwytu holowniczego z ty∏u pojazdu. ani za przód. Podczas holowania nale˝y zachowaç maksymalnà ostro˝noÊç.278 POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH –Holowanie awaryjne (c) Holowanie podwieszonego samochodu Z przodu (c) Holowanie podwieszonego samochodu UWAGA Nie nale˝y holowaç samochodu w pozycji podwieszonej. zalecane jest skorzystanie z us∏ug autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innego specjalistycznego warsztatu lub kwalifikowanej pomocy drogowej. Do holowania pojazdów z automatycznà skrzynià biegów mo˝na wykorzystywaç wy∏àcznie przednie zaczepy. Z ty∏u Je˝eli zajdzie koniecznoÊç holowania tego samochodu. ani za ty∏. gdy nie jest osiàgalna specjalistyczna pomoc drogowa. . Mo˝e to doprowadziç do uszkodzenia nadwozia. W sytuacji awaryjnej.

Link´ lub ∏aƒcuch dobrze zamocowaç do odpowiedniego uchwytu holowniczego. • Modele z automatycznà skrzynià biegów nie mogà byç holowane z ty∏u z czteroma ko∏ami na drodze. Przed przystàpieniem do holowania nale˝y zwolniç hamulec postojowy i dêwigni´ zmiany biegów umieÊciç w po∏o˝eniu neutralnym (mechaniczna skrzynia biegów) lub w po∏o˝eniu „N” (automatyczna skrzynia biegów). Ten sposób holowania mo˝e byç wykorzystywany jedynie na drogach o utwardzonych nawierzchniach. które mogà nadmiernie obcià˝yç uchwyty i link´ lub ∏aƒcuch holowniczy. UWAGA Nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie linek i ∏aƒcuchów przeznaczonych do holowania pojazdów. gdy˝ grozi to uszkodzeniem skrzyni.POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH 279 UWAGA • Do holowania mo˝na wykorzystywaç wy∏àcznie przewidziane do tego celu zaczepy. . Wy∏àcznik zap∏onu powinien byç ustawiony w po∏o˝eniu „ACC” (gdy silnik nie pracuje) lub „ON” (gdy silnik pracuje). uk∏ad przeniesienia nap´du. P´kni´cie uchwytu holowniczego. linki lub ∏aƒcucha mo˝e spowodowaç powa˝ne obra˝enia cia∏a i uszkodziç pojazdy. nie dzia∏a wspomaganie hamulców oraz kierownicy i w zwiàzku z tym hamowanie i kierowanie jest utrudnione. Nie przyspieszaç gwa∏townie. Nieprzestrzeganie tego zalecenia grozi uszkodzeniem samochodu. na krótkim odcinku i przy niewielkiej pr´dkoÊci. Wszystkie ko∏a. odpowiednio kierujàc i operujàc hamulcami. OSTRZE˚ENIE Gdy silnik jest wy∏àczony. nie wykonywaç gwa∏townych manewrów. uk∏ad kierowniczy oraz hamulce muszà byç sprawne. obie osie. Kierowca musi pozostaç w samochodzie. OSTRZE˚ENIE Podczas holowania pojazdu nale˝y zachowaç szczególnà ostro˝noÊç.

280 POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH Zablokowanie si´ dêwigni wybieraka zakresu Zgubienie kluczyków Niektóre autoryzowane stacje obs∏ugi Toyoty lub inne specjalistyczne warsztaty sà w stanie dorobiç nowe kluczyki na podstawie numeru kodowego i dostarczonego kluczyka g∏ównego. Je˝eli dêwignia wybieraka zakresu pozostaje zablokowana w po∏o˝eniu „P” nawet po naciÊni´ciu peda∏u hamulca. Dêwigni´ wybieraka zakresu mo˝na przestawiç z po∏o˝enia „P” tylko. Jak najszybciej nale˝y zleciç autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu. by nie skaleczyç si´ od∏amkami szyby. Gdy zajdzie koniecznoÊç wybicia szyby. ze wzgl´du na najni˝sze koszty wymiany. Nacisnàç przycisk „SHIFT LOCK”. Patrz równie˝ zalecenia podane pod has∏em „Kluczyki” na stronie 18 w rozdziale 1–2. Hamulec postojowy powinien byç zaciàgni´ty. 3. Obróciç wy∏àcznik zap∏onu do po∏o˝enia „ACC”. nale˝y u˝yç przycisku kasowania blokady (przycisk „SHIFT LOCK”): 1. Ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa nale˝y równoczeÊnie naciskaç peda∏ hamulca. niektóre autoryzowane stacje obs∏ugi Toyoty lub inne specjalistyczne warsztaty sà w stanie otworzyç drzwi przy u˝yciu specjalnego sprz´tu. Uruchomiç silnik. Nale˝y zachowaç szczególnà ostro˝noÊç. Kluczyk z nadajnikiem zdalnego sterowania – Nadajnik zdalnego sterowania w nowym kluczyku równie˝ mo˝e sterowaç centralnym zamkiem w tym samochodzie. . najlepiej wybraç najmniejszà bocznà. gdy przycisk jest wciÊni´ty. W przypadku zatrzaÊni´cia kluczyków w samochodzie i niedost´pnoÊci kluczyków zapasowych. W przypadku zgubienia wszystkich g∏ównych kluczyków dorobienie nowych jest niemo˝liwe i musi byç wymieniony ca∏y uk∏ad immobilizera. Ustawiç dêwigni´ w po∏o˝eniu „N”. 2. 4. Nawet w przypadku zgubienia tylko jednego kluczyka nale˝y zwróciç si´ do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu w celu dorobienia nowego. Szczegó∏owych informacji udzieli autoryzowana stacja obs∏ugi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 • Mycie i woskowanie nadwozia . . . . . .ZAPOBIEGANIE KOROZJI I PIEL¢GNACJA SAMOCHODU 281 Rozdzia∏ 5 ZAPOBIEGANIE KOROZJI I PIEL¢GNACJA SAMOCHODU • Ochrona antykorozyjna . . . . . . 283 • Czyszczenie wn´trza samochodu . . 285 . . . . .

które z powodu niedostatecznej wentylacji nie mogà szybko wysychaç. Jest to oczywiÊcie uzasadnione wzgl´dami estetycznymi. • Utrzymujàce si´ przez d∏ugi czas zawilgocenie okreÊlonych fragmentów samochodu mo˝e równie˝ zapoczàtkowaç ich korozj´. W przypadku stwierdzenia odprysków lub zarysowaƒ lakieru. • Wysokie temperatury przyspieszajà korozj´ tych elementów samochodu. bez usuni´cia b∏ota i osadów. w czystoÊci oraz naprawiania na bie˝àco wszelkich uszkodzeƒ pow∏ok lakierowych i ubytków zabezpieczenia antykorozyjnego. nale˝y przynajmniej raz w miesiàcu umyç podwozie strumieniem wody. • Najefektywniejsze jest mycie podwozia i wn´k kó∏ wodà lub parà wodnà pod wysokim ciÊnieniem. lecz w po∏àczeniu z dodatkowymi zabiegami s∏u˝y równie˝ ochronie przed korozjà: • Je˝eli samochód jeêdzi zimà po drogach posypywanych solà lub jest eksploatowany w rejonach nadmorskich. a szczególnie podwozia. brudu i wilgoci w trudno dost´pnych miejscach podwozia. Nie mo˝na dopuÊciç do ich zatkania. Ârodki te powinny byç przewo˝one w odpowiednich pojemnikach. nie ustajàc w pracach badawczych nad rozwojem konstrukcji i wykorzystaniem najnowszych dost´pnych technologii. progi oraz profile noÊne podwozia majà otwory odprowadzajàce wod´. Prawid∏owa konserwacja mo˝e dodatkowo przed∏u˝yç trwa∏oÊç antykorozyjnà pojazdu. minimalizujàc w ten sposób zagro˝enie korozjà. Na wn´ki kó∏ nale˝y zwracaç szczególnà uwag´. Reszta nale˝y do u˝ytkownika. wykona∏a ju˝ swoje zadanie w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego. powietrze nadmorskie. spowodowane przez drobne st∏uczki lub uderzenia kamieni i ˝wiru. Przestrzeganie poni˝szych zaleceƒ pomo˝e uchroniç samochód przed korozjà: Nale˝y regularnie myç samochód.282 ZAPOBIEGANIE KOROZJI I PIEL¢GNACJA SAMOCHODU Ochrona antykorozyjna Firma Toyota. nale˝y zachowaç szczególnà ostro˝noÊç. czy pod∏oga pod dywanikami jest sucha. Podczas przewo˝enia chemikaliów. charakteryzujàce si´ obecnoÊcià soli lub silne zanieczyszczenie powietrza wyziewami przemys∏owymi – wszystko to przyspiesza korozj´. soli itp. poniewa˝ uwi´ziona w profilach woda przyspieszy proces korozji. nale˝y zleciç napraw´ specjalistycznemu warsztatowi blacharskiemu. Dodatkowe wskazówki podane sà pod has∏em „Mycie i woskowanie nadwozia” na stronie 283. • Po sezonie zimowym nale˝y dok∏adnie umyç podwozie samochodu. Dolne kraw´dzie drzwi. dostarczajàc samochód o najwy˝szej jakoÊci wykoƒczenia. szczególnie przy temperaturach w pobli˝u 0°C. Co pewien czas nale˝y sprawdzaç. Szczególnà trosk´ o zabezpieczenie przed korozjà zaleca si´. Je˝eli odpryski lub zadrapania si´gajà w g∏àb blachy. W przypadku rozlania lub wycieku. ubytki te nale˝y natychmiast uzupe∏niç wykonujàc zaprawki. nawet jeÊli pozosta∏e cz´Êci samochodu sà suche. • Odpryskiwanie lakieru lub pod∏o˝a antykorozyjnego. gdy samochód eksploatowany jest w nast´pujàcych warunkach: • Rozsypywane na drogach znaczne iloÊci soli lub zwiàzków chemicznych ograniczajàcych pylenie nawierzchni. wywo∏ujàc korozj´. . Utrzymywaç w czystoÊci wn´trze samochodu. Wi´cej szkody mo˝e przynieÊç samo ich zmoczenie. Pod dywanikami mo˝e gromadziç si´ woda i b∏oto. co zapobiegnie powstaniu ogniska korozji. • Wysoka wilgotnoÊç powietrza. Sprawdzaç stan pow∏ok lakierowych. natychmiast zmyç i wysuszyç zaplamione miejsce. poniewa˝ w tych miejscach b∏oto i brud sà s∏abo widoczne. nawozów. Najcz´stszymi przyczynami korozji sà: • Gromadzenie si´ soli. Êrodków myjàcych. W zwiàzku z tym pojawia si´ koniecznoÊç utrzymywania ca∏ego samochodu.

sprzyjajàcemu korozji. Nale˝y wtedy jak najszybciej umyç samochód. py∏em. si´gajàce mo˝liwie najbli˝ej nawierzchni. nale˝y odczekaç. Nie wolno szorowaç – zabrudzenie pozostawiç wy∏àcznie dzia∏aniu szamponu i wody. Po umyciu samochodu w gara˝u lub wjechaniu mokrym lub zaÊnie˝onym pojazdem. Zmyç strumieniem wody luêne czàstki brudu.ZAPOBIEGANIE KOROZJI I PIEL¢GNACJA SAMOCHODU 283 Mycie i woskowanie nadwozia U˝ywaç os∏on przeciwb∏otnych. a˝ ostygnie. W przypadku zachlapania substancjami organicznymi nale˝y os∏on´ zmyç wodà i sprawdziç. dobrze jest zamontowaç os∏ony przeciwb∏otne. 2. py∏em ˝elazowym i substancjami chemicznymi • Wyraêne Êlady zabrudzenia nadwozia kurzem i b∏otem Mycie r´czne Samochód nale˝y myç w cieniu. Najlepsze sà os∏ony pe∏nowymiarowe. • Jazda w rejonach nadmorskich • Jazda po drodze pokrytej Êrodkiem chemicznym przeciw oblodzeniu • Zaplamienie smo∏à. Ozdobne os∏ony kó∏ wykonane z tworzywa: Ozdobne os∏ony kó∏ wykonane z tworzywa mo˝na ∏atwo uszkodziç substancjami organicznymi. Je˝eli wentylacja jest s∏aba. Je˝eli nadwozie by∏o nagrzane na s∏oƒcu. W nast´pujàcych przypadkach mo˝e dojÊç do os∏abienia warstwy lakieru lub korozji nadwozia i innych cz´Êci. Nie parkowaç w zawilgoconym i êle wentylowanym gara˝u. Mycie samochodu Samochód nale˝y utrzymywaç czysty. ˝ywicà. pomieszczenie ulega zawilgoceniu. ptasimi odchodami lub przyklejonymi owadami • Jazda w rejonach zadymionych. 1. Trzymaç samochód w dobrze przewietrzanym gara˝u lub w zadaszonym miejscu. poprzez regularne mycie. Pos∏ugiwaç si´ mi´kkà Êciereczkà. stosujàc si´ do zaleceƒ producenta. Myç ∏agodnym szamponem do nadwozi samochodowych. Zalecane jest odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne miejsca ich mocowania. czy nie uleg∏a uszkodzeniu. nawet w ogrzewanym gara˝u mo˝e dojÊç do korozji samochodu. Je˝eli samochód jeêdzi po zasolonych lub zapiaszczonych drogach. Usunàç wszelkie pozosta∏oÊci b∏ota i soli na podwoziu i we wn´kach kó∏. OSTRZE˚ENIE Podczas mycia spodu nadwozia nale˝y uwa˝aç. chlapacze. cz´sto p∏uczàc jà w roztworze szamponu. by nie skaleczyç ràk. tzw. . o powietrzu zanieczyszczonym sadzà. Os∏ony takie mo˝na nabyç i zleciç ich zamontowanie w autoryzowanym warsztacie specjalistycznym Toyoty lub innym o wysokim poziomie us∏ug i wyposa˝enia.

Elementy chromowane nale˝y polerowaç i woskowaç podobnie jak pow∏oki lakierowe. czy jest ona bezpieczna dla lakieru tego samochodu. Pracownik myjni powinien byç w stanie okreÊliç. Woskowanie Polerowanie i woskowanie sà zalecanymi zabiegami dla utrzymania oryginalnego pi´kna pow∏ok lakierowych. . poniewa˝ zaschni´ty szampon pozostawi zacieki. pami´tajàc jednak. Plamy ze smo∏y: Zmywaç terpentynà lub zmywaczami oboj´tnymi dla lakieru. nawet w przypadku u˝ycia wosku w po∏àczeniu ze zmywaczem. Podczas jazdy samochodu mo˝e ona spaÊç z ko∏a. 3. 2. nale˝y nadwozie nawoskowaç. Nie u˝ywaç agresywnych zmywaczy. Tarcze kó∏ ze stopów lekkich: Myç wy∏àcznie ∏agodnym szamponem lub neutralnym detergentem. Powierzchnia zderzaków jest mi´kka. UWAGA • W celu unikni´cia uszkodzenia anteny. przed wjazdem do automatycznej myjni samochodowej nale˝y jà schowaç. Raz w miesiàcu lub jeÊli woda na nadwoziu samochodu nie sp∏ywa dobrze. Je˝eli woda na nadwoziu rozlewa si´ du˝ymi plamami. zamiast natychmiast sp∏ywaç pozostawiajàc jedynie drobne kropelki. aby nie pozosta∏y Êlady wyschni´tych kropli wody. Dok∏adnie sp∏ukaç nadwozie. Wysoka temperatura powoduje ich uszkodzenie. nale˝y z powrotem prze∏àczyç jà do pozycji „OFF”. poniewa˝ grozi to zarysowaniem lakieru. ˝e niektóre rodzaje szczotek. U˝ywaç dobrej jakoÊci Êrodków do polerowania i woskowania. niefiltrowana woda lub sam proces mycia mo˝e spowodowaç zarysowania pow∏ok lakierowych. które mogà okazaç si´ toksyczne lub powodowaç uszkodzenia. Przy upalnej pogodzie mo˝e okazaç si´ konieczne sp∏ukanie ka˝dej cz´Êci nadwozia oddzielnie. szczególnie przy ciemniejszych kolorach nadwozia. Przed woskowaniem nale˝y zawsze umyç i osuszyç nadwozie. Zarysowania zmniejszajà odpornoÊç lakieru i jego po∏ysk. nale˝y u˝yç Êrodka polerujàco-zmywajàcego. woskowanie nale˝y powtórzyç. powodujàc zagro˝enie wypadkiem. UWAGA Nie u˝ywaç benzyny lub silnych rozpuszczalników. mi´kkiej bawe∏nianej szmatki. UWAGA Gdy samochód ma byç woskowany na goràco w kabinie termicznej. a nast´pnie woskowaç. która jest mocno uszkodzona. Dok∏adnie przestrzegaç zaleceƒ i ostrze˝eƒ producenta.284 ZAPOBIEGANIE KOROZJI I PIEL¢GNACJA SAMOCHODU OSTRZE˚ENIE Nie zak∏adaç na ko∏o os∏ony ozdobnej z tworzywa. 4. Nie nale˝y trzeç ani mocno naciskaç. Osuszyç samochód przy u˝yciu czystej. • JeÊli dêwignia prze∏àcznika wycieraczek znajduje si´ w pozycji „AUTO”. 1. 3. Zderzaki z tworzywa: Myç ostro˝nie. bezpoÊrednio po jej umyciu. Je˝eli pow∏oka lakierowa jest mocno zniszczona. Mycie w myjni automatycznej Samochód mo˝na myç w myjni automatycznej. nale˝y zdemontowaç zderzaki z tworzywa.

Zasadà obowiàzujàcà przy wykonywaniu zaprawek jest zamalowywanie jedynie samego ubytku lakieru. Woda mo˝e dostaç si´ do radioodtwarzacza lub innych urzàdzeƒ elektrycznych umieszczonych nad lub pod wyk∏adzinà (lub dywanikiem) i spowodowaç ich uszkodzenie. OSTRZE˚ENIE • Samochody z bocznymi poduszkami i kurtynami powietrznymi: Nale˝y uwa˝aç. a˝ roztwór wsiàknie i rozmi´kczy brud. ani nie dopuszczaç do jej zalania podczas mycia nadwozia lub wn´trza. UWAGA Do czyszczenia wn´trza nie u˝ywaç rozpuszczalników. Nak∏adaç minimalnà iloÊç lakieru i nie rozprowadzaç go wokó∏ miejsca uszkodzenia. Mo˝e to spowodowaç wadliwe dzia∏anie bocznych poduszek i kurtyn powietrznych. gro˝àc powa˝nymi obra˝eniami cia∏a. • Nie nale˝y myç pod∏ogi samochodu wodà. Nast´pnie gàbkà lub mi´kkà szmatkà rozprowadziç roztwór myd∏a na tapicerce. W tym przypadku nale˝y stosowaç si´ do zaleceƒ producenta.ZAPOBIEGANIE KOROZJI I PIEL¢GNACJA SAMOCHODU 285 Czyszczenie wn´trza samochodu Naprawa drobnych ubytków lakieru Do naprawy drobnych ubytków lub zadrapaƒ lakieru s∏u˝y lakier zaprawkowy. zmywaczy. . Uszkodzenie nale˝y zamalowaç mo˝liwie najszybciej po jego zauwa˝eniu. benzyny ani Êrodków do mycia szyb. W ten sposób zaprawka b´dzie najmniej widoczna. W razie potrzeby proces powtórzyç. a nast´pnie wytrzeç do czysta wilgotnà szmatkà. by nie rozlaç wody lub roztworu zmywajàcego na pod∏og´. Przed umyciem nale˝y dok∏adnie oczyÊciç tapicerk´ z grubszego brudu za pomocà odkurzacza. Tapicerka winylowa Tapicerk´ winylowà doskonale myje si´ roztworem ∏agodnego myd∏a lub detergentu. W tym celu nale˝y zaopatrzyç si´ w ma∏y p´dzelek i dobrze wymieszaç lakier zaprawkowy. zanim pojawi si´ korozja. Mo˝na równie˝ u˝yç dost´pnych na rynku pianek do czyszczenia tapicerki winylowej. Pozostawiç przez kilka minut. Naprawiane miejsce powinno byç oczyszczone i suche. Ponadto mo˝e doprowadziç do korozji nadwozia.

czy nie sà nadmiernie zu˝yte. nafty. poniewa˝ Êrodki takie mogà zawieraç wymienione wy˝ej sk∏adniki. Zmyç brud przy u˝yciu mi´kkiej szmatki zwil˝onej 5% roztworem neutralnego detergentu przeznaczonego do czyszczenia we∏ny. wilgotnej szmatki. Obicia skórzane Obicia skórzane mo˝na czyÊciç neutralnymi Êrodkami przeznaczonymi do tkanin we∏nianych. czy nie zawierajà one wymienionych wy˝ej substancji. . Pos∏ugiwaç si´ szmatkà lub gàbkà. Dok∏adnie oczyÊciç wyk∏adzin´ odkurzaczem. UWAGA • Myjàc wewn´trznà powierzchni´ przedniej szyby nale˝y uwa˝aç. aby nie zmoczyç wodà lub Êrodkiem myjàcym czujnika sterujàcego automatycznà pracà wycieraczek. wystrz´pione lub czy nie majà przeci´ç. Nast´pnie dok∏adnie wytrzeç Êlady roztworu myjàcego czystà. Panel sterowania klimatyzacji. Zapoznaç si´ z zaleceniami producenta i ÊciÊle ich przestrzegaç. czystà i suchà szmatkà. Szyby Szyby mo˝na myç dowolnym p∏ynem przeznaczonym do tego celu. • U˝ywajàc zmywaczy lub Êrodków polerujàcych nale˝y upewniç si´. Nast´pnie pozostawiç do wyschni´cia w przewiewnym miejscu. mi´kkà szmatk´ zimnà lub ciep∏à wodà. inne w proszku lub w p∏ynie. alkoholu. a nast´pnie delikatnie zmyç czyszczonà powierzchni´. Do nanoszenia piany pos∏u˝yç si´ gàbkà lub szczotkà. zaplamienie lub inne uszkodzenia powierzchni. konsola Êrodkowa i prze∏àczniki Do czyszczenia u˝yç mi´kkiej. Mogà one spowodowaç odbarwienie. • Myjàc wewn´trznà powierzchni´ tylnej szyby nale˝y uwa˝aç. • Nie u˝ywaç pasów bezpieczeƒstwa. Dost´pnych jest wiele rodzajów pianek do czyszczenia: niektóre sà w aerozolu. W trakcie czyszczenia przejrzeç pasy. Najlepsze rezultaty uzyskuje si´ utrzymujàc wyk∏adzin´ w mo˝liwie suchym stanie. Nie moczyç wyk∏adziny wodà.286 ZAPOBIEGANIE KOROZJI I PIEL¢GNACJA SAMOCHODU Wyk∏adzina dywanowa Do czyszczenia wyk∏adzin dywanowych u˝ywaç dobrych szamponów wysokopieniàcych. UWAGA • Nie wolno stosowaç ˝adnych Êrodków wybielajàcych. Pasy bezpieczeƒstwa Pasy bezpieczeƒstwa mo˝na czyÊciç myd∏em z wodà lub ciep∏à wodà. benzyny i in. • U˝ywajàc p∏ynnych Êrodków do renowacji nadwozi nie wolno dopuÊciç do ich rozlania na powierzchniach wewn´trznych. UWAGA • Nie u˝ywaç substancji organicznych (rozpuszczalników. by nie uszkodziç Êcie˝ki przewodu grzejnego lub z∏àczy elektrycznych.) oraz zwiàzków zasadowych lub kwasowych. radioodtwarzacz. wilgotnà szmatkà. które miesza si´ z wodà w celu wytworzenia piany. dopóki nie wyschnà. CzyÊciç ruchami kolistymi. Po umyciu lub zamoczeniu jakiegokolwiek fragmentu obicia skórzanego nale˝y miejsce osuszyç mi´kkà. Wszelkie zaplamienia nale˝y natychmiast usunàç w opisany wczeÊniej sposób. które mogà os∏abiç tkanin´ pasów. Zmoczyç czystà.

dlatego nale˝y unikaç k∏adzenia na skórzanych obiciach przedmiotów wykonanych z tworzyw sztucznych. • Nieprawid∏owe czyszczenie obiç skórzanych mo˝e spowodowaç ich odbarwienie lub zaplamienie. autoryzowana stacja obs∏ugi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat s∏u˝à wszelkà pomocà. w rodzaju benzyny. poniewa˝ po rozgrzaniu majà tendencj´ do przywierania do skóry. • D∏ugie dzia∏anie promieni s∏onecznych mo˝e spowodowaç stwardnienie i skurczenie skóry. szmatki z w∏ókien syntetycznych i podobnych materia∏ów mo˝e spowodowaç podrapanie powierzchni lica skóry. • Na zaplamionej powierzchni skóry mo˝e rozwinàç si´ pleʃ. poniewa˝ mogà spowodowaç odbarwienie.ZAPOBIEGANIE KOROZJI I PIEL¢GNACJA SAMOCHODU 287 UWAGA • Je˝eli plama jest niemo˝liwa do usuni´cia neutralnym detergentem. mo˝na u˝yç zmywacza nie zawierajàcego rozpuszczalników organicznych. W razie jakichkolwiek wàtpliwoÊci odnoÊnie czyszczenia samochodu. . szczególnie latem. powinien byç parkowany w miejscach zacienionych. winylu lub zawierajàcych ˝ywice. • U˝ycie szczotki nylonowej. Skórzane obicia nale˝y utrzymywaç w sta∏ej czystoÊci. • Do czyszczenia obiç skórzanych nie wolno u˝ywaç substancji organicznych. Samochód. • W upalne letnie dni wn´trze samochodu ∏atwo si´ nagrzewa. alkoholu lub roztworów kwasów. Obicia nale˝y szczególnie chroniç przed zaplamieniem olejem.

288 ZAPOBIEGANIE KOROZJI I PIEL¢GNACJA SAMOCHODU .

290 • Kiedy samochód wymaga naprawy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .OBS¸UGA OKRESOWA 289 Rozdzia∏ 6 OBS¸UGA OKRESOWA • Sens przeglàdów okresowych . . . 291 . . . . . . .

dysponujàcej kilkoma podstawowymi narz´dziami samochodowymi. Regularnie przeprowadzana obs∏uga okresowa zapewni: • Prawid∏owe zu˝ycie paliwa • D∏ugà eksploatacj´ samochodu • PrzyjemnoÊç z prowadzenia samochodu • Bezpiecznà jazd´ • NiezawodnoÊç pojazdu • Obs∏ug´ gwarancyjnà • Spe∏nianie wymogów okreÊlonych przepisami o dopuszczeniu pojazdów do ruchu Samochód ten jest ekonomiczny zarówno w eksploatacji. zamieszczonym w oddzielnej ksià˝eczce. Zalecamy dokonywanie przeglàdów i obs∏ugi technicznej samochodu zgodnie ze schematem obs∏ugi okresowej. ˝e pojazd jest w idealnym stanie technicznym. Naprawy i przeglàdy wykonywane w ramach gwarancji Toyota proponuje dokonywaç w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty gdzie stosowane sà oryginalne cz´Êci Toyoty. . Tak˝e w przypadkach napraw i przeglàdów nie obj´tych gwarancjà polecane sà autoryzowane stacje obs∏ugi Toyoty specjalizujàce si´ w obs∏udze tej marki.290 OBS¸UGA OKRESOWA Sens przeglàdów okresowych Gdzie dokonywaç czynnoÊci obs∏ugi technicznej? Aby utrzymaç pojazd w mo˝liwie najlepszej kondycji. Toyota zaleca dokonywania napraw i przeglàdów w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie. Aby mieç pewnoÊç. Wiele spoÊród do tej pory obowiàzujàcych czynnoÊci obs∏ugi okresowej zosta∏o wyeliminowanych lub nie sà wymagane tak cz´sto. jak i je˝eli chodzi o koszty obs∏ugi technicznej. Szczegó∏y terminarza obs∏ug okresowych znajdujà si´ w ksià˝eczce obs∏ugowej lub w ksià˝eczce gwarancyjnej samochodu. Wykonywanie obs∏ugi we w∏asnym zakresie Wiele punktów obs∏ugi okresowej jest ∏atwe do wykonania dla osoby o pewnych zdolnoÊciach mechanicznych. Wskazówki dotyczàce wykonania tych czynnoÊci podane sà na stronie 293 w rozdziale 7. Autoryzowane stacje obs∏ugi Toyoty lub inne specjalistyczne warsztaty wykonajà wszelkie niezb´dne przeglàdy i obs∏ugi okresowe tego samochodu – rzetelnie i za rozsàdnà cen´. Regularne przeprowadzanie przeglàdów technicznych ma podstawowe znaczenie. nale˝y przestrzegaç terminarza obs∏ugi okresowej.

pisk ogumienia przy skr´caniu.) • Widoczne obni˝enie ciÊnienia w oponie. którzy dodatkowo b´dà prowadziç zapis przebiegu przeglàdów okresowych tego samochodu. Terminy kolejnych przeglàdów i obs∏ugi okresowej ustalane sà dla okreÊlonego przebiegu samochodu lub czasu jego u˝ytkowania. Nale˝y wtedy jechaç z otwartymi oknami i natychmiast zleciç sprawdzenie uk∏adu wydechowego. . zgodnie z terminarzem obs∏ugi okresowej. co nast´puje wczeÊniej. to: • Przerywana praca lub d∏awienie si´ silnika.OBS¸UGA OKRESOWA 291 Kiedy samochód wymaga naprawy? Nale˝y jednak zwróciç uwag´ na to. innego ni˝ autoryzowana stacja obs∏ugi Toyoty zaleca si´. grozi spowodowaniem wypadku i odniesieniem obra˝eƒ cielesnych. prostej drodze • Nietypowe odg∏osy towarzyszàce pracy elementów zawieszenia • Spadek skutecznoÊci hamulców. twardnieniem i p´kaniem. Êciàganie samochodu w jednà stron´ podczas hamowania • Sta∏e utrzymywanie si´ temperatury silnika powy˝ej normalnego zakresu Zaobserwowanie jednego z powy˝szych objawów wymaga niezw∏ocznego oddania samochodu do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. OSTRZE˚ENIE Jazda niesprawnym samochodem mo˝e doprowadziç do powa˝nej jego awarii. Sà to szczególnie wa˝ne punkty obs∏ugi okresowej. Zapis taki b´dzie pomocny na wypadek korzystania z naprawy gwarancyjnej. Dlatego nale˝y je zleciç wykwalifikowanym mechanikom. Najwa˝niejsze z nich. Gumowe przewody podlegajà procesowi starzenia. Nale˝y zwracaç uwag´ na wszelkie zmiany w zachowaniu si´ samochodu podczas jazdy. nietypowe dêwi´ki i inne oznaki Êwiadczàce o koniecznoÊci sprawdzenia samochodu. Prawdopodobnie wymaga on regulacji lub naprawy. aby wymagaç dokonania zapisu przebiegu przeglàdu okresowego. co objawia si´ ich puchni´ciem. zapadanie si´ peda∏u niemal do pod∏ogi. Przewody gumowe (w uk∏adach ch∏odzenia silnika i ogrzewania wn´trza. W przypadku korzystania ze specjalistycznego warsztatu. ˝e niektóre czynnoÊci obs∏ugowe wymagajà u˝ycia specjalnych narz´dzi oraz wysokich umiej´tnoÊci. odg∏osy dzwonienia • Wyraêna utrata mocy • Nietypowe odg∏osy dobiegajàce z silnika • Âlady wycieków pod samochodem (jednak woda kapiàca z klimatyzatora po jego pracy jest zjawiskiem normalnym). hamulcowym oraz paliwowym) powinny byç sprawdzane przez wykwalifikowanych mechaników. nierównomierne zu˝ycie bie˝nika • Âciàganie samochodu w jednà stron´ podczas jazdy po p∏askiej. „mi´kki” peda∏ hamulca lub sprz´g∏a. Nawet gdy u˝ytkownik ma doÊwiadczenie mechaniczne. w zale˝noÊci od tego. zalecamy powierzenie czynnoÊci obs∏ugi okresowej autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi. Uszkodzone lub zestarza∏e przewody nale˝y natychmiast wymieniç na nowe. • Zmiana odg∏osu pracy uk∏adu wydechowego (Mo˝e to byç objawem ulatniania si´ niebezpiecznego dla zdrowia tlenku w´gla.

292 OBS¸UGA OKRESOWA .

. . . . Rozmieszczenie bezpieczników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Wst´p 293 Rozdzia∏ 7–1 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE Wst´p • • • • Widok komory silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârodki ostro˝noÊci podczas wykonywania obs∏ugi Miejsca przy∏o˝enia podnoÊnika warsztatowego . . . 294 296 298 299 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Akumulator 7. Korek wlewu oleju silnikowego 6. Skraplacz . Skrzynki bezpieczników 3. Ch∏odnica 8. Zbiornik wyrównawczy p∏ynu ch∏odzàcego 5. Wentylator elektryczny 9.294 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Wst´p Widok komory silnika óSilnik o zap∏onie iskrowym 1. Miarka poziomu oleju silnikowego 4. Zbiornik p∏ynu do spryskiwaczy szyby przedniej i tylnej oraz zmywaczy reflektorów 2.

Ch∏odnica . Akumulator 8. Skraplacz 11.OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Wst´p 295 óSilnik o zap∏onie samoczynnym 1. Ch∏odnica powietrza do∏adowujàcego 9. Miarka poziomu oleju silnikowego 4. Skrzynki bezpieczników 3. Filtr paliwa 7. Wentylatory elektryczne 10. Zbiornik wyrównawczy p∏ynu ch∏odzàcego 6. Korek wlewu oleju silnikowego 5. Zbiornik p∏ynu do spryskiwaczy szyby przedniej i tylnej oraz zmywaczy reflektorów 2.

296

OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Wst´p

Rozmieszczenie bezpieczników

Samochody z kierownicà po lewej stronie

Samochody z kierownicà po prawej stronie

OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Wst´p

297

Z uk∏adem automatycznego w∏àczania Êwiate∏ mijania

Samochody z kierownicà po lewej stronie

Samochody z silnikiem o zap∏onie samoczynnym

Samochody z kierownicà po prawej stronie

Bezpieczniki zapasowe

298

OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Wst´p

Ârodki ostro˝noÊci podczas wykonywania obs∏ugi
Wykonujàc samodzielnie czynnoÊci obs∏ugowe, nale˝y ÊciÊle przestrzegaç odpowiednich instrukcji, podanych w dalszej cz´Êci tego rozdzia∏u. Nale˝y mieç ÊwiadomoÊç, ˝e niew∏aÊciwie lub nie do koƒca wykonana obs∏uga mo˝e doprowadziç do awarii samochodu. Podane w tym rozdziale zalecenia dotyczà jedynie tych czynnoÊci obs∏ugowych, które sà stosunkowo proste do wykonania dla w∏aÊciciela. Jak wspomniano w rozdziale 6, pozostajà jednak jeszcze pewne czynnoÊci obs∏ugowe, które powinny byç wykonywane przez wykwalifikowanych mechaników w autoryzowanym warsztacie specjalistycznym Toyoty, wyposa˝onych w narz´dzia specjalne. Wykonujàc czynnoÊci obs∏ugowe nale˝y zachowaç szczególnà ostro˝noÊç, by zapobiec nieszcz´Êliwemu wypadkowi. Podano tu kilka zaleceƒ, których nale˝y przestrzegaç ze szczególnà troskà: OSTRZE˚ENIE • Gdy silnik pracuje nale˝y uwa˝aç, by r´ce, cz´Êci ubrania lub narz´dzia nie znalaz∏y si´ w pobli˝u obracajàcego si´ wentylatora ch∏odnicy lub paska klinowego. (Zaleca si´ zdj´cie obràczki, zegarka i krawata). • Silnik, ch∏odnica, kolektor wydechowy, zbiornik p∏ynu w uk∏adzie wspomagania kierownicy, kapturki ochronne Êwiec i inne cz´Êci w przedziale silnikowym bezpoÊrednio po jeêdzie sà goràce. Nale˝y uwa˝aç, by ich nie dotknàç. Olej silnikowy, p∏yny robocze i Êwiece równie˝ mogà byç goràce. • Gdy silnik jest goràcy nie zdejmowaç korka ch∏odnicy (silnik o zap∏onie iskrowym) korka zbiornika wyrównawczego lub zaworu wyrównawczego powietrza (silnik o zap∏onie samoczynnym), ani luzowaç korków spustowych, gdy˝ grozi to poparzeniem. • W komorze silnika nie nale˝y zostawiaç przedmiotów ∏atwopalnych takich jak papier lub szmaty. • Nie nale˝y zbli˝aç si´ z otwartym ogniem do akumulatora lub elementów uk∏adu paliwowego. Wydzielajàce si´ w ich pobli˝u opary sà ∏atwopalne. • Szczególnà ostro˝noÊç nale˝y zachowaç przy obs∏udze akumulatora. Zawiera on trujàcy i silnie ˝ràcy kwas siarkowy. • Nie wolno wsuwaç si´ pod samochód wsparty na przenoÊnym podnoÊniku. W tym celu nale˝y podeprzeç go na stojakach warsztatowych lub innych sta∏ych podporach. • Pracujàc w pobli˝u elektrycznych wentylatorów ch∏odnicy lub os∏ony wlotu ch∏odnicy, nale˝y wy∏àczyç zap∏on. W przeciwnym razie, gdy temperatura silnika b´dzie wysoka lub w∏àczona b´dzie klimatyzacja, wentylatory mogà samoczynnie ruszyç. • Podczas prac pod lub przy samochodzie, przy których istnieje ryzyko zapylenia oczu, uderzenia spadajàcymi przedmiotami, polania p∏ynami itp., nale˝y mieç na∏o˝one okulary ochronne. • Zu˝yty olej silnikowy zawiera potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia zwiàzki, mogàce wywo∏ywaç obra˝enia lub choroby skóry, np. poparzenia lub raka skóry, dlatego nale˝y uwa˝aç, aby nie nara˝aç si´ na zbyt d∏ugi lub zbyt cz´sty kontakt z nim. Plamy oleju na r´kach mo˝na usuwaç myjàc je dok∏adnie myd∏em i wodà. • Nie pozostawiaç zu˝ytego oleju w miejscach, do których majà dost´p dzieci. • Zu˝yty olej silnikowy oraz filtry oleju nale˝y sk∏adowaç wy∏àcznie w miejscach do tego przeznaczonych, z zachowaniem wymogów ochrony Êrodowiska. Nie wolno wrzucaç filtrów do zwyk∏ych pojemników na Êmieci, wylewaç oleju do kanalizacji lub rozlewaç go na ziemi. W celu uzyskania informacji na temat sposobów przekazywania do wtórnego przetworzenia oraz miejsc wyrzucania przepracowanych olejów silnikowych i filtrów, najlepiej skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. • Szczególnà ostro˝noÊç nale˝y zachowaç przy uzupe∏nianiu p∏ynu hamulcowego i p∏ynu do uk∏adu hydraulicznego sprz´g∏a, poniewa˝ sà one niebezpieczne dla oczu oraz niszczà pokrycia lakierowe. W przypadku dostania si´ p∏ynu do oczu nale˝y je natychmiast przep∏ukaç wodà. Gdy to nie pomo˝e, nale˝y zwróciç si´ do lekarza.

OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Wst´p

299

Miejsca przy∏o˝enia podnoÊnika warsztatowego
UWAGA • Przewody elektryczne akumulatora oraz przewody zap∏onowe znajdujà si´ pod napi´ciem. Nale˝y uwa˝aç, aby nie spowodowaç zwarcia. • Do ch∏odnicy mo˝na dolewaç jedynie p∏yn ch∏odzàcy „TOYOTA Super Long Life Coolant” lub jego zamiennik na bazie glikolu etylenowego bez dodatków krzemu, aminy, azotynu, boranu. P∏yn ch∏odzàcy „TOYOTA Super Long Life Coolant” jest zmieszany w 50% z wodà dejonizowanà. • Plamy po rozlaniu p∏ynu ch∏odzàcego nale˝y natychmiast zmyç wodà, zapobiegajàc uszkodzeniu powierzchni zalanej cz´Êci lub lakieru. • Nie wolno dopuÊciç do przedostania si´ do wn´trza otworów Êwiec zap∏onowych jakichkolwiek zanieczyszczeƒ. • Nie dociskaç zewn´trznej elektrody Êwiecy zap∏onowej do elektrody Êrodkowej. • Stosowaç wy∏àcznie odpowiedniego typu Êwiece zap∏onowe. U˝ycie Êwiec innych ni˝ zalecane mo˝e doprowadziç do uszkodzenia silnika, spadku jego mocy oraz powodowaç zak∏ócenia radiowe. • Automatycznej skrzyni biegów ani uk∏adu wspomagania kierownicy nie wolno nape∏niaç powy˝ej ustalonego poziomu, poniewa˝ mo˝e to spowodowaç uszkodzenie skrzyni biegów lub mechanizmu wspomagania. • W przypadku rozlania p∏ynu nale˝y go zmyç wodà, zapobiegajàc uszkodzeniu powierzchni zaplamionej cz´Êci lub lakieru. • Nie wolno jeêdziç z wyj´tym wk∏adem filtra powietrza, poniewa˝ doprowadzi to do nadmiernego zu˝ycia silnika. Ponadto wybuchowe spalanie mieszanki w kolektorze dolotowym mo˝e spowodowaç po˝ar w przedziale silnikowym. • Nale˝y uwa˝aç, by nie zadrapaç szyby ramieniem wycieraczki. • Przed zamkni´ciem pokrywy silnika upewniç si´, czy nie pozosta∏y pod nià ˝adne narz´dzia, szmaty itp. Z ty∏u (sedan) Z przodu

Z ty∏u (hatchback)

300

OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Wst´p

Przy podnoszeniu samochodu nale˝y podnoÊnik prawid∏owo ustawiç, jak pokazano na rysunkach. OSTRZE˚ENIE Przy podnoszeniu samochodu podnoÊnikiem dla w∏asnego bezpieczeƒstwa nale˝y: • Post´powaç zgodnie z instrukcjà podnoszenia samochodu. • Nie wolno dopuÊciç, aby jakakolwiek cz´Êç cia∏a znalaz∏a si´ pod samochodem wspartym jedynie na podnoÊniku. Grozi to odniesieniem obra˝eƒ. • Nie uruchamiaç silnika w samochodzie wspartym na podnoÊniku. • Zatrzymaç samochód w p∏askim, poziomym miejscu o twardym pod∏o˝u, mocno zaciàgnàç hamulec postojowy i ustawiç dêwigni´ wybieraka na zakres „P” (automatyczna skrzynia biegów) lub w∏àczyç bieg wsteczny (mechaniczna skrzynia biegów). W razie potrzeby zablokowaç ko∏a po∏o˝one po przeciwnej stronie wzgl´dem miejsca przy∏o˝enia podnoÊnika. • PodnoÊnik powinien stykaç si´ z samochodem dok∏adnie w miejscu przewidzianym do tego celu. Podnoszenie samochodu przy nieprawid∏owo ustawionym podnoÊniku spowoduje uszkodzenie samochodu lub mo˝e doprowadziç do zjechania samochodu z podnoÊnika, gro˝àc odniesieniem obra˝eƒ. • Nie wolno k∏aÊç si´ pod samochód wsparty jedynie na podnoÊniku. W tym celu nale˝y pod∏o˝yç stojaki podporowe. • Nie wolno podnosiç samochodu, gdy wewnàtrz znajdujà si´ pasa˝erowie. • Przy podnoszeniu samochodu nie umieszczaç pod lub na podnoÊniku ˝adnych przedmiotów.

UWAGA Nieprawid∏owe ustawienie podnoÊnika grozi uszkodzeniem samochodu.

OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Silnik i podwozie

301

Rozdzia∏ 7–2

OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE
Silnik i podwozie
• Sprawdzanie poziomu oleju w silniku . . . . . • Sprawdzanie poziomu p∏ynu ch∏odzàcego . • Sprawdzanie ch∏odnicy silnika, skraplacza i ch∏odnicy powietrza do∏adowujàcego . . . . • Sprawdzanie ciÊnienia w ogumieniu . . . . . . • Sprawdzanie i wymiana opon . . . . . . . . . . . • Przek∏adanie kó∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Zak∏adanie opon zimowych i ∏aƒcuchów . . . • Wymiana tarcz kó∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Zalecenia dotyczàce aluminiowych tarcz kó∏ . . . . . . . . . . . . . . . . 302 . . . . . . . . . . . . . . . . 307 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 309 310 311 312 314 315

302

OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Silnik i podwozie

Sprawdzanie poziomu oleju w silniku (silnik o zap∏onie iskrowym)
Poziom minimalny Poziom maksymalny Kiedy poziom oleju osiàgnie prawid∏owy zakres, zakr´ciç r´kà korek wlewu oleju. IloÊç oleju, L: 1,3 UWAGA • Nale˝y uwa˝aç, aby nie rozlewaç oleju silnikowego na podzespo∏y samochodu. Dolaç oleju Poziom w∏aÊciwy Zbyt du˝o oleju • Nie wlewaç oleju powy˝ej poziomu maksymalnego. Jest to szkodliwe dla silnika. • Po dolaniu oleju nale˝y jeszcze raz sprawdziç jego poziom.

Sprawdzenia poziomu oleju za pomocà miarki bagnetowej nale˝y dokonywaç przy wy∏àczonym silniku, po uprzednim jego rozgrzaniu do normalnej temperatury pracy. 1. Aby odczyt by∏ prawid∏owy, samochód musi staç na równym pod∏o˝u. Po wy∏àczeniu silnika odczekaç kilka minut, umo˝liwiajàc Êciekni´cie oleju na spód silnika. 2. Wyciàgnàç miark´ trzymajàc szmatk´ pod jej koƒcem i wytrzeç jà do sucha. 3. Wsunàç miark´ z powrotem do oporu, inaczej wskazanie b´dzie nieprawid∏owe. 4. Ponownie wyciàgnàç miark´ trzymajàc szmatk´ pod jej koƒcem i odczytaç poziom oleju. UWAGA Nale˝y uwa˝aç, aby krople oleju nie spad∏y na podzespo∏y samochodu. Je˝eli poziom oleju jest poni˝ej lub niewiele powy˝ej kreski oznaczajàcej poziom minimalny, dolaç oleju silnikowego takiego samego rodzaju, jaki znajduje si´ w silniku. Zdjàç korek wlewu oleju i dolewaç oleju silnikowego ma∏ymi porcjami, kontrolujàc jego poziom na miarce. Zaleca si´ stosowanie lejka podczas nalewania. Przybli˝ona obj´toÊç oleju potrzebna do podniesienia poziomu od minimalnego do maksymalnego podana jest poni˝ej.

Zalecane lepkoÊci (wed∏ug SAE): Symbol klasyfikacji wed∏ug API 5W-30 (Preferowana) Przewidywany zakres temperatur otoczenia w okresie do nast´pnej wymiany oleju Znak certyfikatu ILSAC Oznaczenia identyfikacyjne olejów Do silnika tego samochodu najlepszy jest olej o lepkoÊci SAE 5W-30. Napis w dolnej cz´Êci „Energy-Conserving” oznacza. Zaleca si´ stosowanie oryginalnego oleju Toyoty „Toyota Genuine Motor Oil” lub jego odpowiedników. Na opakowaniach niektórych olejów silnikowych umieszczany jest jeden lub oba rodzaje znaków API. np. ˝e olej posiada w∏asnoÊci obni˝ajàce zu˝ycie paliwa. . zapewniajàcy najni˝sze zu˝ycie paliwa i dobre w∏asnoÊci rozruchowe w niskich temperaturach. SL. pomagajàc wybraç odpowiedni produkt. np. W przypadku stosowania oleju silnikowego o lepkoÊci SAE 10W-30 lub wy˝szej.OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Silnik i podwozie 303 DOBÓR OLEJU SILNIKOWEGO W samochodzie zastosowano oryginalny olej Toyoty „Toyota Genuine Motor Oil”. przy bardzo niskich temperaturach otoczenia mogà wystàpiç trudnoÊci z rozruchem silnika. SAE 5W-30. Górny fragment etykiety podaje oznaczenie klasy jakoÊci wed∏ug API (Amerykaƒskiego Instytutu Nafty). Ârodkowa cz´Êç etykiety podaje klas´ lepkoÊci wed∏ug SAE. Dlatego zalecane jest stosowanie oleju SAE 5W-30. Symbol klasy jakoÊci wed∏ug API umieszczany jest w ró˝nych miejscach na opakowaniu. Klasy jakoÊci olejów: 20W-50 i 15W-40 – Wielosezonowe oleje silnikowe klasy API SJ lub API SL 10W-30 i 5W-30 – Wielosezonowe oleje silnikowe klasy API SJ lub API SL ze specyfikacjà „EnergyConserving” lub z certyfikatem ILSAC.

. Dla zapewnienia najlepszego smarowania silnika zalecane sà oleje „Toyota Genuine Motor Oil”. Mogà tak˝e byç u˝ywane inne oleje b´dàce ich odpowiednikami. Dalszych informacji na temat gamy dost´pnych olejów „Toyota Genuine Motor Oil” udzielajà autoryzowane stacje obs∏ugi Toyoty.304 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Silnik i podwozie Znak certyfikatu ILSAC (Mi´dzynarodowego Komitetu Normalizacji i Certyfikacji Ârodków Smarnych) umieszczany jest na przedniej cz´Êci pojemnika. które zosta∏y przetestowane i sà zalecane dla wszystkich silników Toyoty.

3. samochód musi staç na równym pod∏o˝u. po uprzednim jego rozgrzaniu do normalnej temperatury pracy. Przybli˝ona obj´toÊç oleju potrzebna do podniesienia poziomu od minimalnego do maksymalnego podana jest poni˝ej. kontrolujàc jego poziom na miarce.0 UWAGA • Nale˝y uwa˝aç. Zaleca si´ stosowanie lejka podczas nalewania. Wsunàç miark´ z powrotem do oporu. • Nie wlewaç oleju powy˝ej poziomu maksymalnego. Jest to szkodliwe dla silnika. Je˝eli poziom oleju jest poni˝ej lub niewiele powy˝ej kreski oznaczajàcej poziom minimalny. 4. aby nie dotknàç goràcego kolektora wylotowego. Po wy∏àczeniu silnika odczekaç kilka minut. Dolaç oleju Poziom w∏aÊciwy Zbyt du˝o oleju Sprawdzenia poziomu oleju za pomocà miarki bagnetowej nale˝y dokonywaç przy wy∏àczonym silniku. UWAGA Nale˝y uwa˝aç. Zdjàç korek wlewu oleju i dolewaç oleju silnikowego ma∏ymi porcjami. jaki znajduje si´ w silniku. Ponownie wyciàgnàç miark´ trzymajàc szmatk´ pod jej koƒcem i odczytaç poziom oleju. • Po dolaniu oleju nale˝y jeszcze raz sprawdziç jego poziom. inaczej wskazanie b´dzie nieprawid∏owe. 2. dolaç oleju silnikowego takiego samego rodzaju. Kiedy poziom oleju osiàgnie prawid∏owy zakres. aby krople oleju nie spad∏y na podzespo∏y samochodu. 1. zakr´ciç r´kà korek wlewu oleju. IloÊç oleju. Aby odczyt by∏ prawid∏owy. aby nie rozlewaç oleju silnikowego na podzespo∏y samochodu. L: 2.OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Silnik i podwozie 305 Sprawdzanie poziomu oleju w silniku (silnik o zap∏onie samoczynnym) Poziom minimalny Poziom maksymalny OSTRZE˚ENIE Nale˝y uwa˝aç. . umo˝liwiajàc Êciekni´cie oleju na spód silnika. Wyciàgnàç miark´ trzymajàc szmatk´ pod jej koƒcem i wytrzeç jà do sucha.

przy bardzo niskich temperaturach otoczenia mogà wystàpiç trudnoÊci z rozruchem silnika. Dalszych informacji na temat gamy dost´pnych olejów „Toyota Genuine Motor Oil” udzielajà autoryzowane stacje obs∏ugi Toyoty. Dlatego zalecane jest stosowanie oleju SAE 5W-30. Zaleca si´ stosowanie oryginalnego oleju Toyoty „Toyota Genuine Motor Oil” lub jego odpowiedników. . Klasy jakoÊci olejów: ACEA B1. W przypadku stosowania oleju silnikowego o lepkoÊci SAE 10W-30 lub wy˝szej. Przewidywany zakres temperatur otoczenia w okresie do nast´pnej wymiany oleju Do silnika tego samochodu najlepszy jest olej o lepkoÊci SAE 5W-30. Mogà tak˝e byç u˝ywane inne oleje b´dàce ich odpowiednikami.306 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Silnik i podwozie DOBÓR OLEJU SILNIKOWEGO W samochodzie zastosowano oryginalny olej Toyoty „Toyota Genuine Motor Oil”. które zosta∏y przetestowane i sà zalecane dla wszystkich silników Toyoty. API CF-4 lub CF (Mo˝na tak˝e stosowaç API CE lub CD) Zalecane lepkoÊci (wed∏ug SAE): 5W-30 (Preferowana) Dla zapewnienia najlepszego smarowania silnika zalecane sà oleje „Toyota Genuine Motor Oil”. zapewniajàcy najni˝sze zu˝ycie paliwa i dobre w∏asnoÊci rozruchowe w niskich temperaturach.

nie nale˝y odkr´caç zakr´tki wlewu ch∏odnicy (silnik o zap∏onie iskrowym) korka zbiornika wyrównawczego lub zaworu wyrównawczego powietrza (silnik o zap∏onie samoczynnym). Zapewnia on ochron´ przed zamarzaniem do temperatury oko∏o –35°C. poniewa˝ grozi to poparzeniem. bez dodatków krzemu. nale˝y zleciç autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie szczelnoÊci ciÊnieniowej zakr´tki ch∏odnicy oraz szczelnoÊci uk∏adu ch∏odzenia. Nale˝y wówczas obejrzeç ch∏odnic´. azotynu. Je˝eli nie ma Êladów wycieków. Silnik o zap∏onie iskrowym – Jednak gdy poziom si´ga kreski „LOW” lub poni˝ej. Uzupe∏niç do poziomu pomi´dzy znakami „LOW” i „FULL”.OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Silnik i podwozie 307 Sprawdzanie poziomu p∏ynu ch∏odzàcego Sprawdziç poziom p∏ynu ch∏odzàcego w przezroczystym zbiorniku wyrównawczym. Dobór p∏ynu ch∏odzàcego U˝ycie niew∏aÊciwego p∏ynu ch∏odzàcego. gdy silnik jest zimny. OSTRZE˚ENIE Gdy silnik jest goràcy. Spadek poziomu p∏ynu ch∏odzàcego w krótkim czasie po dolaniu Êwiadczy o prawdopodobnej nieszczelnoÊci uk∏adu ch∏odzenia. Uzupe∏niç do poziomu „FULL”. boranu. Poziom powinien mieÊciç si´ pomi´dzy kreskami „FULL” i „LOW” na zbiorniku. nale˝y dolaç p∏ynu. aminy. (P∏yn ch∏odzàcy jest wytworzony na bazie kwasu organicznego i stanowi kombinacj´ fosforanów i kwasów organicznych. przewody elastyczne.) P∏yn ch∏odzàcy „TOYOTA Super Long Life Coolant” jest zmieszany w 50% z wodà dejonizowanà. Silnik o zap∏onie samoczynnym – Wymian´ p∏ynu nale˝y zleciç autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi. zakr´tk´ ch∏odnicy. Gdy poziom jest zbyt niski. Poziom p∏ynu w zbiorniku wyrównawczym zmienia si´ w zale˝noÊci od temperatury silnika. UWAGA Nie nape∏niaç uk∏adu ch∏odzenia samà wodà. korek spustowy i pomp´ w uk∏adzie ch∏odzenia silnika. uzupe∏niç p∏ynem ch∏odzàcym (patrz „Dobór p∏ynu ch∏odzàcego” opisany poni˝ej). Nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie p∏ynu ch∏odzàcego „TOYOTA Super Long Life Coolant” lub jego zamiennika b´dàcego roztworem na bazie glikolu etylenowego. mo˝e spowodowaç uszkodzenie uk∏adu ch∏odzenia silnika. Silnik o zap∏onie samoczynnym – Jednak gdy poziom si´ga kreski „LOW” lub poni˝ej nale˝y dolaç p∏ynu. .

Dlatego do nape∏niania tego uk∏adu wysoce zalecane jest stosowanie p∏ynu „TOYOTA Super Long Life Coolant”. Uk∏ad ch∏odzenia silnika ma istotny wp∏yw na uzyskiwane przez samochód osiàgi.308 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Silnik i podwozie Sprawdzanie ch∏odnicy silnika. OSTRZE˚ENIE Ze wzgl´du na ryzyko poparzenia. poniewa˝ grozi to ich uszkodzeniem. nie nale˝y dotykaç ch∏odnicy silnika. Szczegó∏owych informacji o ofercie p∏ynów ch∏odzàcych „TOYOTA Super Long Life Coolant” udzielajà autoryzowane stacje obs∏ugi Toyoty. b´dàcego specjalnie opracowanym do silników samochodów marki Toyota koncentratem p∏ynu niskokrzepnàcego na bazie glikolu etylenowego. gdy silnik jest rozgrzany. UWAGA Nie nale˝y samodzielnie wykonywaç ˝adnych prac zwiàzanych z ch∏odnicà silnika lub skraplaczem. nale˝y skierowaç si´ do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. posiadajàcym w∏aÊciwoÊci przeciwdzia∏ania korozji silnika. skraplacza ani ch∏odnicy powietrza do∏adowujàcego. skraplacza i ch∏odnicy powietrza do∏adowujàcego Je˝eli którykolwiek z tych elementów ulegnie silnemu zabrudzeniu lub w razie braku pewnoÊci co do jego stanu. .

• CiÊnienie nale˝y sprawdzaç manometrem. CiÊnienie w ogumieniu powinno byç kontrolowane co dwa tygodnie. obni˝a bezpieczeƒstwo jazdy i mo˝e powodowaç zwi´kszone zu˝ycie paliwa. Je˝eli opona wymaga cz´stego uzupe∏niania powietrza. co mo˝e doprowadziç do utraty szczelnoÊci. ju˝ ró˝nica ciÊnienia rz´du kilku dziesiàtych atmosfery mo˝e niekorzystnie wp∏ynàç na charakterystyk´ prowadzenia oraz w∏asnoÊci jezdne samochodu.5 kilometra. Zgubione kapturki nale˝y jak najszybciej zastàpiç nowymi. nale˝y zleciç jej napraw´ autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi. nie rzadziej ni˝ raz w miesiàcu.OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Silnik i podwozie 309 Sprawdzanie ciÊnienia w ogumieniu Nale˝y utrzymywaç prawid∏owe ciÊnienie w ogumieniu. Zalecane ciÊnienia w ogumieniu przed jazdà oraz rozmiary opon podane sà na stronie 356 w rozdziale 8. je˝eli samochód parkowa∏ przez co najmniej 3 godziny i od tego czasu nie przejecha∏ wi´cej ni˝ 1. . Podwy˝szone ciÊnienie po d∏u˝szej jeêdzie jest zjawiskiem normalnym. Odczyt b´dzie prawid∏owy. Bez nich do wn´trza zaworka dostaje si´ brud i woda. OSTRZE˚ENIE Nale˝y utrzymywaç prawid∏owe ciÊnienie w ogumieniu. Zbyt niskie ciÊnienie w ogumieniu powoduje: • Przyspieszone zu˝ycie • Nierównomierne zu˝ycie bie˝nika • Pogorszenie w∏asnoÊci jezdnych • Mo˝liwoÊç rozerwania opony na skutek przegrzania * Rozszczelnienie styku z obr´czà ko∏a • Odkszta∏cenie i/lub spadni´cie opony z ko∏a Zbyt wysokie ciÊnienie w ogumieniu powoduje: • Pogorszenie w∏asnoÊci jezdnych • Przyspieszone zu˝ycie • Nadmierne zu˝ycie • Zwi´kszone ryzyko uszkodzenia opony na nierównoÊciach drogi. • Zaworki powinny byç zawsze zabezpieczone kapturkami ochronnymi. które mogà doprowadziç do groênego w skutkach wypadku drogowego. Ponadto. Wzrokowa ocena ciÊnienia mo˝e byç mylàca. W przeciwnym razie mo˝e dojÊç do ni˝ej wymienionych niekorzystnych zjawisk. Przy sprawdzaniu ciÊnienia w ogumieniu nale˝y przestrzegaç nast´pujàcych zaleceƒ: • CiÊnienie nale˝y sprawdzaç wy∏àcznie w ogumieniu przed jazdà. • Po jeêdzie nie nale˝y obni˝aç ciÊnienia w ogumieniu. Dotyczy to równie˝ ko∏a zapasowego! Niew∏aÊciwe ciÊnienie w oponach zmniejsza ich trwa∏oÊç.

Przejechanie nawet niewielkiej odleg∏oÊci z oponà bez powietrza mo˝e spowodowaç jej nienaprawialne uszkodzenie. pochodzàcych z innych pojazdów. Opony zimowe tracà swà skutecznoÊç. U˝ycie opony o innym rozmiarze lub innego typu mo˝e znaczàco wp∏ynàç na charakterystyk´ prowadzenia samochodu.6 mm. wskazania pr´dkoÊciomierza i licznika przebiegu oraz wielkoÊç przeÊwitu mi´dzy podwoziem a pod∏o˝em i mi´dzy nadwoziem a oponà lub za∏o˝onymi na nià ∏aƒcuchami. gdy g∏´bokoÊç bie˝nika spadnie poni˝ej 1. W razie ubytku powietrza z opony nie nale˝y kontynuowaç jazdy. Opony z wiekiem starzejà si´. Umiejscowienie wskaênika jest zaznaczone symbolem „TWI” lub „∆” itd. tym wi´ksze jest ryzyko poÊlizgu. czy na bie˝niku opony nie ukaza∏ si´ wskaênik sygnalizujàcy dopuszczalnà g∏´bokoÊç bie˝nika. jak zamontowane oryginalnie. Je˝eli wskaênik zu˝ycia pojawi si´ w dwóch lub wi´cej miejscach. . Uszkodzenia. Im p∏ytszy jest bie˝nik. Dotyczy to równie˝ ko∏a zapasowego oraz opon przechowywanych na przysz∏oÊç. rozwarstwienia. to powinna byç wymieniona. JeÊli opona cz´sto ulega przebiciu lub nie mo˝e byç prawid∏owo naprawiona z powodu rozmiaru lub miejsca przeci´cia lub innego uszkodzenia. p´kni´cia si´gajàce kordu oraz wskazujàce na wewn´trzne uszkodzenie wybrzuszenia. Mo˝e to spowodowaç niebezpieczne pogorszenie w∏asnoÊci trakcyjnych. takie jak przeci´cia. opona kwalifikuje si´ do wymiany. nawet gdy nie nosi ˝adnych widocznych Êladów uszkodzeƒ. U˝ywanie opon niewiadomego pochodzenia jest ryzykowne. Je˝eli wskaênik stanie si´ widoczny. informujàce kiedy opon´ nale˝y wymieniç. opasanych lub diagonalnych. Wskaênik staje si´ widoczny. SPRAWDZANIE OPON Sprawdziç. • Nie wolno mieszaç ró˝nych rodzajów opon: radialnych. w∏asnoÊci jezdne. nawet gdy sà rzadko lub w ogóle nie u˝ywane. doprowadzajàc do utraty kontroli nad pojazdem. W Niemczech nie wolno jeêdziç na ogumieniu ró˝nych typów. kwalifikujà opon´ do wymiany. opon´ nale˝y wymieniç. odlanym na bocznej cz´Êci opony Opony tego samochodu majà wprasowane wskaêniki zu˝ycia.310 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Silnik i podwozie Sprawdzanie i wymiana opon Wskaênik zu˝ycia bie˝nika Ka˝da opona majàca wi´cej ni˝ 6 lat musi zostaç sprawdzona przez wykwalifikowanego mechanika. OSTRZE˚ENIE Nieprzestrzeganie poni˝szych instrukcji grozi Êmiertelnym wypadkiem lub groênymi obra˝eniami cia∏a. WYMIANA OPON Opony mo˝na wymieniaç jedynie na tego samego rozmiaru i konstrukcji oraz o takiej samej lub wi´kszej noÊnoÊci. W razie wàtpliwoÊci nale˝y zwróciç si´ do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. gdy g∏´bokoÊç bie˝nika spadnie poni˝ej 4 mm. Nie wolno zak∏adaç u˝ywanych opon. • Nie wolno zak∏adaç opon lub kó∏ o rozmiarze innym ni˝ zalecany przez producenta.

. Z ko∏em zapasowym takim samym jak pozosta∏e ko∏a Z ko∏em zapasowym innym ni˝ pozosta∏e ko∏a Dla wyrównania stopnia zu˝ycia wszystkich opon oraz w celu przed∏u˝enia ich trwa∏oÊci. Niewywa˝one ko∏o mo˝e niekorzystnie wp∏ynàç na charakterystyk´ prowadzenia samochodu i obni˝yç trwa∏oÊç opony. Wymieniajàc opon´ bezd´tkowà nale˝y równie˝ wymieniç zawór na nowy. Procedura zmiany ko∏a opisana jest pod has∏em „Przebicie opony” na stronie 267 w rozdziale 4. Procedura zmiany ko∏a opisana jest pod has∏em „Przebicie opony” na stronie 267 w rozdziale 4. ewentualnie pary przedniej lub tylnej.OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Silnik i podwozie 311 Przek∏adanie kó∏ Zaleca si´ jednoczesnà wymian´ ca∏ego kompletu opon. zaleca si´ co 10000 km przebiegu zamieniaç ko∏a miejscami. Ko∏a w trakcie eksploatacji wymagajà od czasu do czasu ponownego wywa˝enia. Na dobór optymalnej cz´stotliwoÊci zamiany kó∏ wp∏ywa równie˝ technika jazdy i stan nawierzchni dróg. Po ka˝dej wymianie opony ko∏o nale˝y wywa˝yç.

DOBÓR OPON ZIMOWYCH W razie koniecznoÊci za∏o˝enia opon zimowych. OSTRZE˚ENIE Nie wolno stosowaç opon zimowych o rozmiarze innym ni˝ zalecany przez producenta. co mo˝e doprowadziç do utraty panowania nad pojazdem.312 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Silnik i podwozie Zak∏adanie opon zimowych i ∏aƒcuchów Przy okazji przek∏adania kó∏ nale˝y sprawdziç. KIEDY U˚YWAå OPON ZIMOWYCH I ¸A¡CUCHÓW Opony zimowe i ∏aƒcuchy przeznaczone sà do jazdy po Êniegu i lodzie. konstrukcji i noÊnoÊci. Zdemontowane opony nale˝y przechowywaç w ch∏odnym i suchym miejscu. gdy˝ mo˝e to spowodowaç niebezpieczne pogorszenie charakterystyk prowadzenia. Na mokrej lub suchej nawierzchni zwyk∏e opony (uniwersalne) majà lepszà przyczepnoÊç ni˝ zimowe. Nie zak∏adaç opon z kolcami bez uprzedniego sprawdzenia dopuszczalnoÊci ich stosowania. ZAK¸ADANIE OPON ZIMOWYCH Opony zimowe powinny byç za∏o˝one na wszystkie ko∏a. nale˝y wybraç opony takiego samego rozmiaru. jak opony fabryczne. êle ustawionà zbie˝noÊcià kó∏. co mo˝e doprowadziç do utraty kontroli. niewywa˝eniem kó∏ lub ostrym hamowaniem. Nie stosowaç opon innych ni˝ wy˝ej zalecane. Na oponach nale˝y zaznaczyç kierunek ich obracania si´. a w efekcie do wypadku i Êmierci lub powa˝nych obra˝eƒ. . aby przy ponownej instalacji za∏o˝yç je w t´ samà stron´. Za∏o˝enie opon zimowych jedynie na przednie ko∏a spowoduje wystàpienie zbyt du˝ej ró˝nicy przyczepnoÊci mi´dzy przednimi i tylnymi ko∏ami. Nieprawid∏owe zu˝ycie jest najcz´Êciej spowodowane niew∏aÊciwym ciÊnieniem w ogumieniu. czy opony majà równomierny Êlad zu˝ycia i czy nie majà uszkodzeƒ.

poniewa˝ w przeciwnym razie by∏yby nara˝one na zadrapanie. . Do opon o rozmiarach 175/70R14 i 195/60R15 mo˝na stosowaç nast´pujàce rodzaje ∏aƒcuchów: A Ârednica ∏aƒcucha bocznego B Ârednica ∏aƒcucha poprzecznego mm 3 4 Przepisy dotyczàce stosowania ∏aƒcuchów Êniegowych sà ró˝ne w zale˝noÊci od regionu i typu drogi.5–1 km nale˝y je powtórnie dopasowaç. co nale˝y sprawdziç przed za∏o˝eniem ∏aƒcuchów.OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Silnik i podwozie 313 OSTRZE˚ENIE • Nie nale˝y jeêdziç z nieprawid∏owym ciÊnieniem w oponach zimowych. Po przejechaniu 0. Zak∏adajàc ∏aƒcuchy nale˝y ÊciÊle stosowaç si´ do zaleceƒ ich producenta. Przed za∏o˝eniem ∏aƒcuchów zdjàç os∏ony ozdobne kó∏. mo˝liwie najciaÊniej. UWAGA Za∏o˝enie ∏aƒcuchów nieodpowiednich do rozmiaru ko∏a mo˝e doprowadziç do uszkodzenia nadwozia. ZAK¸ADANIE ¸A¡CUCHÓW ¸aƒcuchy zak∏ada si´ na przednie ko∏a. • Nie przekraczaç dopuszczalnych pr´dkoÊci dla opon zimowych oraz lokalnych ograniczeƒ pr´dkoÊci. ¸aƒcuch boczny ¸aƒcuch poprzeczny DOBÓR ¸A¡CUCHÓW NA KO¸A Nale˝y u˝ywaç ∏aƒcuchów o odpowiednim rozmiarze. Nie zak∏adaç ∏aƒcuchów na tylne ko∏a.

314 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Silnik i podwozie Wymiana tarcz kó∏ OSTRZE˚ENIE • Nie przekraczaç pr´dkoÊci 50 km/h lub pr´dkoÊci podanej przez producenta ∏aƒcuchów (w zale˝noÊci od tego. szerokoÊç i odsadzenie. . DOBÓR TARCZ Zmieniajàc tarcze kó∏ nale˝y upewniç si´. jak oryginalne. wyd∏u˝y drog´ hamowania. Za∏o˝enie ko∏a ró˝niàcego si´ rozmiarem lub typem powa˝nie zmieni w∏asnoÊci jezdne. a w efekcie do wypadku i Êmierci lub powa˝nych obra˝eƒ. • Za∏o˝one ∏aƒcuchy silnie zmieniajà w∏asnoÊci jezdne samochodu i dlatego nale˝y unikaç ostrych skr´tów i blokowania kó∏ przy hamowaniu. wysokoÊç zderzaka. Êrednic´. p´kni´cia lub znaczna korozja. która jest ni˝sza). OSTRZE˚ENIE Nie wolno stosowaç tarcz kó∏ o rozmiarze innym ni˝ zalecany przez producenta. gdy widoczne sà na niej Êlady uszkodzeƒ: wgniecenia. gdy˝ mo˝e to spowodowaç niebezpieczne pogorszenie charakterystyk prowadzenia. • Podczas u˝ywania ∏aƒcuchów jechaç ostro˝nie. przeÊwit podwozia oraz odleg∏oÊç opony lub ∏aƒcuchów od wn´ki nadkola i elementów podwozia. unikaç gwa∏townych manewrów kierownicà. KIEDY NALE˚Y WYMIENIå TARCZ¢ KO¸A Tarcz´ ko∏a nale˝y wymieniç. omijajàc wyboje i dziury w nawierzchni. wp∏ynie na wskazania pr´dkoÊciomierza i licznika przebiegu. czy majà one takie samo dopuszczalne obcià˝enie. poniewa˝ tarcze niewiadomego pochodzenia mog∏y byç mocno eksploatowane lub mieç du˝y przebieg i w zwiàzku z tym w ka˝dej chwili mogà zawieÊç. co mo˝e doprowadziç do utraty kontroli. poniewa˝ ich struktura wewn´trzna mog∏a równie˝ ulec uszkodzeniu. Zwalniaç przed zakr´tami. Prawid∏owej wymiany tarcz kó∏ dokonaç mo˝na w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie. obni˝y trwa∏oÊç kó∏ i ∏o˝ysk. • Prowadziç samochód ostro˝nie. Niewymienienie uszkodzonej tarczy grozi zsuni´ciem si´ opony i utratà kontroli nad pojazdem. poniewa˝ mo˝e to spowodowaç rozko∏ysanie pojazdu. Nie nale˝y zak∏adaç d´tek do nieszczelnej obr´czy przeznaczonej do opon bezd´tkowych. Wymiana tarcz kó∏ na u˝ywane jest niezalecana. Nie nale˝y równie˝ u˝ywaç prostowanych tarcz. W przeciwnym przypadku mo˝e dojÊç do wypadku drogowego. zmieni ustawienie Êwiate∏ mijania. zak∏óci ch∏odzenie hamulców. aby nie straciç panowania nad pojazdem.

naprawie lub zmianie ko∏a. . • Po ka˝dorazowym prze∏o˝eniu. Uszkodzonà tarcz´ ko∏a nale˝y natychmiast wymieniç. nale˝y regularnie sprawdzaç ich stan. ∏aƒcuchy nale˝y zak∏adaç ze szczególnà ostro˝noÊcià. • Ze wzgl´du na mo˝liwoÊç uszkodzenia aluminiowych obr´czy. • U˝ywaç wy∏àcznie nakr´tek oraz klucza przeznaczonych do kó∏ z tarczami aluminiowymi. czy nakr´tki kó∏ sà mocno dociàgni´te. • Do wywa˝ania kó∏ nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie oryginalnych ci´˝arków lub ich zamienników i pos∏ugiwaç si´ plastikowym lub gumowym m∏otkiem. • Podobnie jak w przypadku zwyk∏ych kó∏. po przejechaniu 1600 km sprawdziç.OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Silnik i podwozie 315 Zalecenia dotyczàce aluminiowych tarcz kó∏ • Po przejechaniu 1600 km od zamontowania aluminiowych tarcz kó∏ nale˝y sprawdziç. czy nakr´tki kó∏ nie poluzowa∏y si´.

316 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Silnik i podwozie .

. . . . . . Uzupe∏nianie p∏ynu do spryskiwaczy . . . . . . . . . . . . . . . Wymiana ˝arówek . 318 322 322 324 325 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalecenia dotyczàce ∏adowania akumulatora Sprawdzanie i wymiana bezpieczników . . . . . . . . . .OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 317 Rozdzia∏ 7–3 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE Elementy instalacji elektrycznej • • • • • Sprawdzanie stanu akumulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Elektrolit zawiera trujàcy i ˝ràcy kwas siarkowy. skórà i ubraniem.318 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej Sprawdzanie stanu akumulatora– –Ârodki ostro˝noÊci OSTRZE˚ENIE ÂRODKI OSTRO˚NOÂCI PRZY OBS¸UDZE AKUMULATORA Akumulator wytwarza palny i wybuchowy gaz – wodór. istnieje mo˝liwoÊç jego przesiàkni´cia a˝ do cia∏a. • Nie dopuszczaç do kontaktu elektrolitu z oczami. Je˝eli wystàpi ból lub pieczenie. • W przypadku po∏kni´cia elektrolitu nale˝y piç du˝e iloÊci wody lub mleka. Dlatego nale˝y natychmiast zdjàç zaplamione ubranie i post´powaç jak powy˝ej. • Do prac w pobli˝u akumulatora zak∏adaç okulary ochronne. nale˝y zamontowaç akumulator odpowiadajàcy typem oryginalnemu. • W przypadku zachlapania odzie˝y elektrolitem. Akumulatora innego typu nie b´dzie mo˝na prawid∏owo umocowaç. • Nie dopuszczaç dzieci w pobli˝e akumulatora. natychmiast zg∏osiç si´ do lekarza. W drodze do gabinetu lekarskiego stosowaç mokry ok∏ad na oczy. • Je˝eli elektrolit zachlapie skór´. DORAèNA POMOC • Je˝eli elektrolit dostanie si´ do oczu. • Nie paliç papierosów ani zapa∏ek w pobli˝u akumulatora. • Nie dopuszczaç do powstania iskry w trakcie operowania narz´dziami przy akumulatorze. nale˝y je natychmiast przep∏ukaç czystà wodà i niezw∏ocznie zg∏osiç si´ do lekarza. . Nast´pnie wypiç mleczko magnezjowe. UWAGA W razie koniecznoÊci wymiany. • Nie po∏ykaç elektrolitu. miejsce obficie sp∏ukaç wodà. surowe jajko lub olej roÊlinny i natychmiast udaç si´ do lekarza.

UWAGA • Przed przystàpieniem do czynnoÊci obs∏ugowych nale˝y wy∏àczyç silnik i wszystkie urzàdzenia elektryczne. aby roztwór myjàcy nie dosta∏ si´ do jego wn´trza. Zbyt mocne dokr´cenie mo˝e spowodowaç uszkodzenie obudowy akumulatora.OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 319 –Sprawdzanie otoczenia akumulatora Zaciski Przewód do masy Obejma mocujàca Przód samochodu Sprawdziç stan akumulatora: czy zaciski nie sà poluzowane lub skorodowane. co zapobiegnie ich korozji. zaÊ pod∏àczyç go jako ostatni. • Myjàc akumulator nale˝y uwa˝aç. • Zachowaç ostro˝noÊç. c. obudowa nie jest p´kni´ta i obejma mocujàca jest dobrze dokr´cona. a. ale nie za mocno. Je˝eli na akumulatorze jest nalot korozji. Je˝eli zaciski sà poluzowane nale˝y dokr´ciç nakr´tki. Powierzchnie zacisków pokryç warstwà smaru. • Sprawdzajàc stan akumulatora. aby jedynie unieruchomiç akumulator. Zaciski muszà byç ustawione w sposób pokazany na powy˝szym rysunku. . aby narz´dziami nie spowodowaç zwarcia. nale˝y go zmyç ciep∏ym wodnym roztworem sody oczyszczonej. jako pierwszy nale˝y od∏àczyç przewód masy od bieguna ujemnego (znak „–”). Obejma mocujàca powinna byç dokr´cona z takà si∏à. b.

320 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej –Sprawdzanie poziomu elektrolitu W przypadku od∏àczenia akumulatora lub jego roz∏adowania. na stronie 41 w rozdziale 1–2. nale˝y dolaç wody destylowanej (patrz „DOLEWANIE WODY DESTYLOWANEJ” na stronie 321). Aby przywróciç poprawne funkcjonowanie. Linia górna Linia dolna SPRAWDZANIE WED¸UG LINII MAKSYMALNEGO I MINIMALNEGO POZIOMU ELEKTROLITU Poziom p∏ynu (elektrolitu) powinien znajdowaç si´ pomi´dzy górnà i dolnà linià. Je˝eli poziom elektrolitu jest poni˝ej dolnej linii. automatyczne sterowanie szyby i funkcja bezpieczeƒstwa mogà dzia∏aç niepoprawnie po ponownym pod∏àczeniu lub jego na∏adowaniu. a nie tylko na jednà lub dwie. Procedura opisana jest w punkcie „Elektryczne sterowanie szyb”. nale˝y przeprowadziç procedur´ normalizacji. . Sprawdzajàc poziom p∏ynu nale˝y spojrzeç na wszystkie szeÊç cel.

. Wlaç wod´ destylowanà do tych cel akumulatora. Nadmiar elektrolitu mo˝e podczas intensywnego ∏adowania wytrysnàç z akumulatora. w których poziom elektrolitu jest zbyt niski. Zleciç sprawdzenie akumulatora autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi DOLEWANIE WODY DESTYLOWANEJ 1. Odkr´ciç korki odpowietrzajàce.OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 321 Typ A Zielony Przezroczysty Ciemny lub jasno˝ó∏ty Poziom zbyt niski Poziom prawid∏owy Typ B Niebieski Bia∏y Czerwony SPRAWDZANIE PRZEZ WSKAèNIK Nale˝y sprawdziç stan akumulatora przy pomocy koloru wskaênika Kolor wskaênika Typ A Zielony Typ B Niebieski Stan Dobrze Konieczne do∏adowanie. Je˝eli boczne Êciany akumulatora sà zakryte. UWAGA Nie przepe∏niaç cel akumulatora. Dok∏adnie wkr´ciç korki odpowietrzajàce. powodujàc korozj´ i zniszczenia. poziom elektrolitu mo˝na sprawdziç zaglàdajàc pionowo z góry w otwór celi. Ciemny Bia∏y Przezroczysty Dolaç wody lub Czerwony destylowanej* jasno˝ó∏ty *: Patrz „DOLEWANIE WODY DESTYLOWANEJ” NA STRONIE 321. jak pokazano na rysunku powy˝ej. 2. 3.

322 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej Zalecenia dotyczàce ∏adowania akumulatora Podczas ∏adowania z akumulatora wydziela si´ wodór. Typ B Dobry Przepalony Dobry Typ C Przepalony . Typ A OSTRZE˚ENIE • ¸adowanie akumulatora przeprowadzaç wy∏àcznie na otwartej przestrzeni. Odkr´ciç i zdjàç korki odpowietrzajàce. 2. W momencie pod∏àczania przewodów prostownika do akumulatora oraz w momencie ich zdejmowania urzàdzenie powinno byç wy∏àczone. Podczas ∏adowania akumulatora zamontowanego w pojeêdzie przewód masy powinien byç od∏àczony. Nie ∏adowaç akumulatora w gara˝u lub zamkni´tym pomieszczeniu. Dlatego przed ∏adowaniem nale˝y: 1. • Przed rozpocz´ciem ∏adowania nale˝y zdjàç korki odpowietrzajàce. W trakcie ∏adowania wszystkie urzàdzenia elektryczne w samochodzie powinny byç wy∏àczone. Przepalony UWAGA Nie wolno ∏adowaç akumulatora podczas pracy silnika. w którym nie ma odpowiedniej wentylacji. Sprawdzanie i wymiana bezpieczników Dobry 3.

W razie braku zapasowego bezpiecznika. je˝eli jego pràd znamionowy jest taki sam. natomiast bezpiecznik zast´pczy w∏o˝yç z powrotem na miejsce. nale˝y sprawdziç bezpieczniki. lecz nie oznacza to nic niepokojàcego. Wyciàgnàç odpowiedni bezpiecznik i sprawdziç. Ustaliç. czy nie jest przepalony. Nale˝y go jak najszybciej zastàpiç prawid∏owym bezpiecznikiem. o którym wiadomo na pewno. Je˝eli jakiekolwiek Êwiat∏o lub urzàdzenie elektryczne nie dzia∏a. nale˝y go zastàpiç innym. Mog∏oby to spowodowaç powa˝ne uszkodzenia instalacji elektrycznej. mo˝na awaryjnie wyciàgnàç bezpiecznik „A/C” lub „CIG”. a nawet po˝ar. Je˝eli nowy bezpiecznik szybko ulegnie przepaleniu. nale˝y na jego miejsce wcisnàç nowy. Na stronie 357 w rozdziale 8 znajdujà si´ opisy wszystkich obwodów elektrycznych. umieszczonym w skrzynce bezpieczników w miejscu pokazanym na rysunku. Na pokrywie skrzynki bezpieczników podane sà nazwy obwodów elektrycznych. Je˝eli bezpiecznik jest przepalony. Bezpiecznik taki mo˝e si´ przepaliç wczeÊniej. W razie wàtpliwoÊci czy bezpiecznik jest przepalony. OSTRZE˚ENIE Nie wolno stosowaç bezpieczników o wy˝szym ni˝ nominalny pràdzie znamionowym. Rozmieszczenie poszczególnych bezpieczników opisane jest pod has∏em „Rozmieszczenie bezpieczników” na stronie 296 w rozdziale 7–1. który bezpiecznik mo˝e byç odpowiedzialny za brak dzia∏ania urzàdzenia. ˝e jest dobry. Dobrze jest nabyç komplet zapasowych bezpieczników i przechowywaç go w samochodzie na wypadek awarii. Bezpiecznik powinien mieç nat´˝enie znamionowe pràdu zgodne z oznaczeniem na pokrywie bezpieczników. Wy∏àczyç zap∏on oraz niedzia∏ajàce urzàdzenie elektryczne. Przepalone bezpieczniki nale˝y zastàpiç nowymi. mo˝na u˝yç bezpiecznika o pràdzie ni˝szym. Bezpieczniki typu A wyciàga si´ specjalnym uchwytem. ani zast´powaç bezpiecznika jakimkolwiek innym przewodnikiem. . oznacza to powa˝niejszà awari´ instalacji elektrycznej. lecz mo˝liwie najbli˝szym prawid∏owego. odpowiadajàcych poszczególnym bezpiecznikom. nie wp∏ywajàcy bezpoÊrednio na normalne funkcjonowanie samochodu. i wstawiç na miejsce przepalonego. Nale˝y wtedy jak najszybciej oddaç samochód do naprawy do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu.OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 323 Je˝eli brak jest bezpiecznika o takim samym pràdzie znamionowym.

324 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej Uzupe∏nianie p∏ynu do spryskiwaczy (sedan) Typ A Dotyczy tylko typu A – przed dolaniem p∏ynu do spryskiwaczy. Przy rozcieƒczaniu wodà nale˝y zastosowaç si´ do zaleceƒ producenta. dost´pny w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie i w wi´kszoÊci sklepów motoryzacyjnych. . nale˝y dolaç p∏ynu. p∏yn do spryskiwaczy powinien zawieraç Êrodek przeciwdzia∏ajàcy zamarzaniu. Gdy poziom spadnie poni˝ej znaku „LOW”. gdzie temperatura otoczenia spada poni˝ej zera. Jednak na obszarach. poniewa˝ mogà one uszkodziç pow∏oki lakierowe samochodu. UWAGA Do spryskiwaczy nie wolno u˝ywaç p∏ynu do ch∏odnic silnikowych ani jakiegokolwiek innego substytutu. mo˝e to oznaczaç brak p∏ynu w zbiorniku i koniecznoÊç jego uzupe∏nienia. Po uzupe∏nieniu p∏ynu nale˝y w∏o˝yç wk∏adk´ do otworu wlewowego. Poziom p∏ynu sprawdza si´ za pomocà miarki. wyciàgnàç wk∏adk´ z otworu wlewowego i zawiesiç jà na uchwycie drà˝ka podporowego pokrywy silnika. Typ B Je˝eli którykolwiek ze spryskiwaczy nie dzia∏a. Jako p∏ynu do spryskiwaczy mo˝na u˝yç zwyk∏ej wody.

podobnie jak ma to miejsce w przypadku szyb samochodu w czasie deszczu. Natomiast w przypadku. Jako p∏ynu do spryskiwaczy mo˝na u˝yç zwyk∏ej wody. Jednak na obszarach. Nale˝y u˝yç ˝arówki o odpowiedniej mocy. gdy sà goràce. OSTRZE˚ENIE • Nie wolno wymieniaç ˝arówek. poniewa˝ grozi to poparzeniem. mo˝e to oznaczaç brak p∏ynu w zbiorniku i koniecznoÊç jego uzupe∏nienia. Nale˝y dolaç p∏ynu. Upuszczona lub zadrapana mo˝e p´knàç i rozprysnàç si´.OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 325 Uzupe∏nianie p∏ynu do spryskiwaczy (hatchback) Je˝eli którykolwiek ze spryskiwaczy nie dzia∏a. Nie jest to powód do niepokoju. poniewa˝ mogà one uszkodziç pow∏oki lakierowe samochodu. poniewa˝ zaparowanie nast´puje w wyniku ró˝nicy temperatur na zewnàtrz i wewnàtrz kloszy lamp. p∏yn do spryskiwaczy powinien zawieraç Êrodek przeciwdzia∏ajàcy zamarzaniu. Podczas wymiany ˝arówki zap∏on oraz dana lampa powinny byç wy∏àczone. Wymiana ˝arówek (sedan)– Sposób dost´pu do ˝arówek poszczególnych typów lamp pokazany zosta∏ na rysunkach. gdy na wewn´trznej powierzchni kloszy lamp utworzà si´ du˝e krople lub wewnàtrz lampy zgromadzi si´ woda. dobranej wed∏ug tabeli. Przy rozcieƒczaniu wodà nale˝y zastosowaç si´ do zaleceƒ producenta. nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. UWAGA Do spryskiwaczy nie wolno u˝ywaç p∏ynu do ch∏odnic silnikowych ani jakiegokolwiek innego substytutu. Nie dotykaç szklanej cz´Êci go∏à r´kà. gdzie temperatura otoczenia spada poni˝ej zera. dost´pny w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie i w wi´kszoÊci sklepów motoryzacyjnych. UWAGA U˝ywaç wy∏àcznie ˝arówek podanych w tabeli. . • ˚arówki halogenowe sà nape∏nione spr´˝onym gazem i wymagajà zachowania specjalnej ostro˝noÊci. ˚arówk´ nale˝y chwytaç wy∏àcznie za obudow´ z tworzywa lub metalu. W czasie deszczu lub w myjni samochodowej wewn´trzne powierzchnie kloszy Êwiate∏ zewn´trznych mogà czasowo pokrywaç si´ wilgocià.

poruszaç nim na boki.8 H H D D G H D D 1. Roz∏àczyç z∏àcze elektryczne.2 3.326 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej –Reflektory (Êwiat∏a mijania) ˚arówki Âwiat∏a mijania Âwiat∏a drogowe Âwiat∏a przeciwmgielne przednie Âwiat∏a pozycyjne przednie Kierunkowskazy przednie Kierunkowskazy boczne Kierunkowskazy tylne Âwiat∏a hamowania i pozycyjne tylne Âwiat∏a cofania Âwiat∏a przeciwmgielne tylne Dodatkowe Êwiat∏o hamowania OÊwietlenie tablicy rejestracyjnej OÊwietlenie kabiny OÊwietlenie osobiste OÊwietlenie schowka OÊwietlenie baga˝nika W Typ 55 60 55 5 21 5 21 A B C D E F E 21/5 H 21 21 16 5 8 8 1. Je˝eli z∏àcze jest ciasne. A: ˚arówki halogenowe H7 B: ˚arówki halogenowe HB3 C: ˚arówki halogenowe H11 D: ˚arówki z zakoƒczeniem klinowym (bezbarwne) E: ˚arówki z pojedynczym zakoƒczeniem (bursztynowe) F: ˚arówki z zakoƒczeniem klinowym (bursztynowe) G: ˚arówki z podwójnym zakoƒczeniem H: ˚arówki z pojedynczym zakoƒczeniem (bezbarwne) . Zdjàç os∏on´ gumowà.

Po wymianie ˝arówki nie jest konieczne ustawianie Êwiate∏. Jednak w razie takiej potrzeby nale˝y zwróciç si´ do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu.OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 327 2. 3. Os∏ona gumowa powinna ÊciÊle przylegaç do z∏àcza i korpusu lampy. Za∏o˝yç os∏on´ gumowà w sposób pokazany na rysunku i dok∏adnie nasunàç na zgrubienie. Po∏àczyç z∏àcze elektryczne. Wk∏adajàc ˝arówk´ nale˝y dopasowaç wyst´py na ˝arówce do wci´ç w gnieêdzie. . W∏o˝yç nowà ˝arówk´ w opraw´. ca∏oÊç w∏o˝yç do reflektora i za∏o˝yç spr´˝yn´. Zwolniç spr´˝yn´ mocujàcà i wyjàç ˝arówk´ wraz z oprawà.

Wk∏adanie zatrzasku .328 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej –Reflektory (Êwiat∏a drogowe) Wyjmowanie zatrzasku 1. Sposób wyjmowania i wk∏adania zatrzasków pokazany jest na kolejnych rysunkach. REFLEKTOR LEWY: Wyjàç zatrzask i przesunàç kana∏ filtra powietrza.

Je˝eli z∏àcze jest ciasne.OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 329 2. Naciskajàc blokad´ roz∏àczyç z∏àcze elektryczne. poruszaç nim na boki. Obróciç ˝arówk´ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjàç. . 3.

Sposób wyjmowania i wk∏adania zatrzasków pokazany jest na kolejnych rysunkach. 1.330 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej –Przednie Êwiat∏a przeciwmgielne 4. a nast´pnie wyjàç zatrzask. Jednak w razie takiej potrzeby nale˝y zwróciç si´ do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. Po wymianie ˝arówki nie jest konieczna regulacja ustawienia Êwiate∏. Przy u˝yciu Êrubokr´ta krzy˝owego wykr´ciç wkr´t mocujàcy. . W∏o˝yç nowà ˝arówk´ i zamocowaç w gnieêdzie obracajàc w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 331 Wyjmowanie zatrzasku 2. Naciskajàc blokad´ roz∏àczyç z∏àcze elektryczne. Wk∏adanie zatrzasku . Je˝eli z∏àcze jest ciasne. poruszaç nim na boki.

332 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 3. Obróciç ˝arówk´ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjàç. . W∏o˝yç nowà ˝arówk´ i zamocowaç w gnieêdzie obracajàc w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 4.

OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 333 –Âwiat∏a pozycyjne przednie –Kierunkowskazy przednie .

334 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej –Kierunkowskazy boczne (typ A) –Kierunkowskazy boczne (typ B) Przód samochodu Przód samochodu .

Êwiat∏a hamowania i pozycyjne.OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 335 –Kierunkowskazy tylne. Êwiat∏a cofania i przeciwmgielne tylne –Dodatkowe Êwiat∏o hamowania a: Tylne Êwiat∏o przeciwmgielne b: Kierunkowskaz tylny c: Âwiat∏o cofania d: Âwiat∏o hamowania i pozycyjne .

˚arówk´ nale˝y chwytaç wy∏àcznie za obudow´ z tworzywa lub metalu. podobnie jak ma to miejsce w przypadku szyb samochodu w czasie deszczu. poniewa˝ zaparowanie nast´puje w wyniku ró˝nicy temperatur na zewnàtrz i wewnàtrz kloszy lamp. Nale˝y u˝yç ˝arówki o odpowiedniej mocy.336 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej –OÊwietlenie tablicy rejestracyjnej Wymiana ˝arówek (hatchback)– Sposób dost´pu do ˝arówek poszczególnych typów lamp pokazany zosta∏ na rysunkach. poniewa˝ grozi to poparzeniem. Nie jest to powód do niepokoju. • ˚arówki halogenowe sà nape∏nione spr´˝onym gazem i wymagajà zachowania specjalnej ostro˝noÊci. gdy sà goràce. . OSTRZE˚ENIE • Nie wolno wymieniaç ˝arówek. Podczas wymiany ˝arówki zap∏on oraz dana lampa powinny byç wy∏àczone. UWAGA U˝ywaç wy∏àcznie ˝arówek podanych w tabeli. W czasie deszczu lub w myjni samochodowej wewn´trzne powierzchnie kloszy Êwiate∏ zewn´trznych mogà czasowo pokrywaç si´ wilgocià. Upuszczona lub zadrapana mo˝e p´knàç i rozprysnàç si´. nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem. dobranej wed∏ug tabeli. Nie dotykaç szklanej cz´Êci go∏à r´kà. Natomiast w przypadku gdy na wewn´trznej powierzchni kloszy lamp utworzà si´ du˝e krople lub wewnàtrz lampy zgromadzi si´ woda.

Zwolniç spr´˝yny mocujàce i zdjàç tylnà os∏on´. 5 1.2 5 F C G A: ˚arówki halogenowe H7 B: ˚arówki halogenowe H11 C: ˚arówki z zakoƒczeniem klinowym (bezbarwne) D: ˚arówki z pojedynczym zakoƒczeniem (bursztynowe) E: ˚arówki z zakoƒczeniem klinowym (bursztynowe) F: ˚arówki z pojedynczym zakoƒczeniem (bezbarwne) G: ˚arówki z podwójnym zakoƒczeniem .OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 337 –Reflektory (Êwiat∏a mijania) ˚arówki Âwiat∏a mijania Âwiat∏a drogowe Âwiat∏a przeciwmgielne przednie Âwiat∏a pozycyjne przednie Kierunkowskazy przednie Kierunkowskazy boczne Kierunkowskazy tylne Âwiat∏a hamowania i pozycyjne tylne Âwiat∏a cofania Âwiat∏a przeciwmgielne tylne Dodatkowe Êwiat∏o hamowania OÊwietlenie tablicy rejestracyjnej OÊwietlenie kabiny OÊwietlenie osobiste (bez elektrycznie sterowanego okna dachowego) OÊwietlenie osobiste (z elektrycznie sterowanym oknem dachowym) OÊwietlenie schowka OÊwietlenie baga˝nika W Typ 55 55 55 5 21 5 21 A A B C D E F 21/5 F 21 21 16 5 8 8 F F C C G F 1.

Po wymianie ˝arówki nie jest konieczna regulacja ustawienia Êwiate∏. Roz∏àczyç z∏àcze elektryczne. Zwolniç spr´˝yn´ mocujàcà i wyjàç ˝arówk´. 3. poruszaç nim na boki.338 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 2. Jednak w razie takiej potrzeby nale˝y zwróciç si´ do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. . Je˝eli z∏àcze jest ciasne. W∏o˝yç nowà ˝arówk´ i za∏o˝yç spr´˝yn´.

Sposób wyjmowania i wk∏adania zatrzasków pokazany jest na kolejnych rysunkach. Przy u˝yciu Êrubokr´ta krzy˝owego wykr´ciç wkr´t mocujàcy. Wk∏adanie zatrzasku . a nast´pnie wyjàç zatrzask.OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 339 –Reflektory (Êwiat∏a drogowe) Wyjmowanie zatrzasku 1.

Sposób wyjmowania i wk∏adania zatrzasków pokazany jest na rysunkach. Zdjàç os∏on´ gumowà. 2.340 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej REFLEKTOR LEWY: Wyjàç zatrzask i przesunàç kana∏ filtra powietrza. .

. W∏o˝yç nowà ˝arówk´ i za∏o˝yç spr´˝yn´. Je˝eli z∏àcze jest ciasne. Po wymianie ˝arówki nie jest konieczne ustawianie Êwiate∏. Jednak w razie takiej potrzeby nale˝y zwróciç si´ do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub do innego specjalistycznego warsztatu. poruszaç nim na boki. Roz∏àczyç z∏àcze elektryczne.OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 341 3. 4. Zwolniç spr´˝yn´ mocujàcà i wyjàç ˝arówk´.

342 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej –Przednie Êwiat∏a przeciwmgielne 1. Przy u˝yciu Êrubokr´ta krzy˝owego wykr´ciç wkr´t mocujàcy. 2. . poruszaç nim na boki. Je˝eli z∏àcze jest ciasne. Naciskajàc blokad´ roz∏àczyç z∏àcze elektryczne.

W∏o˝yç nowà ˝arówk´ i zamocowaç w gnieêdzie obracajàc w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 4. .OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 343 3. Obróciç ˝arówk´ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjàç.

Zwolniç spr´˝yny mocujàce i zdjàç tylnà os∏on´. 2. .344 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej –Âwiat∏a parkowania 1. Wyjàç ˝arówk´ z oprawà.

OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 345 –Kierunkowskazy przednie –Kierunkowskazy boczne (typ A) Przód samochodu .

Êwiat∏a hamowania i pozycyjne. Êwiat∏a cofania i przeciwmgielne tylne Przód samochodu .346 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej –Kierunkowskazy boczne (typ B) –Kierunkowskazy tylne.

OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej 347 –Dodatkowe Êwiat∏o hamowania a: Kierunkowskaz tylny b: Tylne Êwiat∏o przeciwmgielne c: Âwiat∏o cofania d: Âwiat∏o hamowania i pozycyjne .

348 OBS¸UGA DO WYKONANIA WE W¸ASNYM ZAKRESIE: Elementy instalacji elektrycznej –OÊwietlenie tablicy rejestracyjnej .

. . . 350 351 352 352 353 356 357 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paliwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Silnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dane serwisowe Opony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezpieczniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DANE TECHNICZNE 349 Rozdzia∏ 8 DANE TECHNICZNE • • • • • • • Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

350 DANE TECHNICZNE Wymiary Sedan D∏ugoÊç ca∏kowita SzerokoÊç ca∏kowita WysokoÊç ca∏kowita Rozstaw osi Rozstaw kó∏ przednich Rozstaw kó∏ tylnych *1: *2: Hatchback 4180 1710 1475 2600 1490*1 1480*2 1470*1 1460*2 mm mm mm mm mm mm 4410 1710 1470 2600 1490*1 1480*2 1470*1 1460*2 Z oponami 175/70R14 Z oponami 195/60R15 .

DANE TECHNICZNE 351 Masy kg Dopuszczalna masa ca∏kowita samochodu 1655 1655*1 1670*2 1695 Dopuszczalna masa przypadajàca na oÊ jezdnà Przednià 900 920 930 Tylnà 875 905 905 kg Dopuszczalna masa holowanej przyczepy*3 Z hamulcem 4ZZ-FE 3ZZ-FE 1ND-TV *1: *2: *3: Silnik 4ZZ-FE 3ZZ-FE 1ND-TV Silnik Dopuszczalny nacisk na hak Bez hamulca 450 450 450 55 55 55 1000 1300 1000 Z mechanicznà skrzynià biegów Z automatycznà skrzynià biegów Na pochy∏oÊciach do 12% .

3ZZ-FE i 1ND-TV Typ: Silniki 4ZZ-FE i 3ZZ-FE 4-cylindrowy.352 DANE TECHNICZNE Silnik Model: 4ZZ-FE. rz´dowy.0 x 81. Silnik o zap∏onie samoczynnym – Olej nap´dowy o zawartoÊci siarki poni˝ej 500 ppm i liczbie cetanowej równej co najmniej 48. 4-suwowy o zap∏onie iskrowym 1ND – TV 4-cylindrowy.0 x 81. 4-suwowy o zap∏onie samoczynnym (z turbospr´˝arkà) Ârednica x skok t∏oka. cm3: Silnik 4ZZ-FE Silnik 3ZZ-FE Silnik 1ND-TV 1398 1598 1364 Paliwo Rodzaj paliwa: Silnik o zap∏onie iskrowym – Benzyna bezo∏owiowa. L: 55 .5 PojemnoÊç skokowa. rz´dowy. o liczbie oktanowej równej co najmniej 95.3 Silnik 3ZZ-FE 79.5 Silnik 1ND-TV 73.0 x 71. mm: Silnik 4ZZ-FE 79. PojemnoÊç zbiornika paliwa.

Silnik o zap∏onie samoczynnym – ACEA B1. L: Silnik o zap∏onie iskrowym – Z filtrem 3.17 Wydechowe 0. Klasa jakoÊci oleju: Silnik o zap∏onie iskrowym – 20W-50 i 15W-40 – Wielosezonowe oleje silnikowe klasy API SJ lub API SL 10W-30 i 5W-30 – Wielosezonowe oleje silnikowe klasy API SJ lub API SL ze specyfikacjà „Energy-Conserving” lub z certyfikatem ILSAC.0 – 8.35 Silnik o zap∏onie samoczynnym – Dolotowe 0.5 Pompa wodna Wa∏ korbowy Spr´˝arka klimatyzacji Przewidywany zakres temperatur otoczenia w okresie do nast´pnej wymiany oleju Dalszych informacji udzielajà autoryzowane stacje obs∏ugi Toyoty lub inne specjalistyczne warsztaty.11 – 0.20 Âwiece zap∏onowe: Silnik 4ZZ-FE DENSO BOSCH Silnik 3ZZ-FE DENSO NGK K16R-U11 FR8KCU K16R-U11 BKR5EYA11 UK¸AD OLEJENIA SILNIKA PojemnoÊç uk∏adu (obj´toÊç oleju do wymiany). mm: Silnik 4ZZ-FE K16R-U11 FR8KCU Silnik 3ZZ-FE 1. mm: Silnik o zap∏onie iskrowym – Dolotowe 0. 5W-30 (Preferowana) .1 Tylko silnik o zap∏onie samoczynnym – Ugi´cie paska klinowego pod naciskiem 98N (10 Kg) (pasek po pewnym przebiegu).3 Bez filtra 3.DANE TECHNICZNE 353 Dane serwisowe SILNIK Luz zaworów (silnik zimny).7 Bez filtra 3.25 Wydechowe 0. Nale˝y u˝ywaç oryginalnego oleju Toyoty bàdê jego odpowiedników.25 – 0.5 Silnik o zap∏onie samoczynnym – Z filtrem 4.1 1.14 – 0. API CF-4 lub CF (dopuszczalne jest stosowanie oleju API CE lub CD) Zalecana lepkoÊç oleju (wed∏ug SAE): Alternator Odst´p elektrod Êwiecy zap∏onowej.0 1.15 – 0. mm: 7.8 W samochodzie u˝yto oryginalnego oleju Toyoty „Toyota Genuine Motor Oil”.

AKUMULATOR G´stoÊç elektrolitu przy 20°C: 1.160 – 1. W razie koniecznoÊci wymiany. wymienione w ksià˝eczce gwarancyjnej. Wymiana p∏ynu w automatycznej skrzyni biegów konieczna jest jedynie wtedy.0 Rodzaj p∏ynu: oryginalny p∏yn Toyoty ATF typ T-IV Wymiana p∏ynu tylko w razie koniecznoÊci. boranu oraz mieç w∏aÊciwoÊci przeciwdzia∏ania korozji aluminiowych elementów silnika. gdy samochód jest eksploatowany w jeden ze sposobów okreÊlonych jako szczególne warunki eksploatacji.290 Na∏adowany ca∏kowicie 1.3 MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW Obj´toÊç oleju. Jako zamiennik mo˝na u˝yç olejów odpowiadajàcych klasà i jakoÊcià.200 Na∏adowany w 50% 1. Przy wymianie zaleca si´ stosowaç oryginalny p∏yn do automatycznych skrzyƒ biegów T-IV (ATF JWS3309 lub NWS6500). aminy.250 – 1. nale˝y zamontowaç akumulator odpowiadajàcy typem oryginalnemu. W celu unikni´cia problemów technicznych stanowczo zalecane jest stosowanie p∏ynu „TOYOTA Super Long Life Coolant” lub jego zamiennika.060 – 1. wystàpienie wibracji przy blokowaniu przek∏adni hydrokinetycznej. Dalszych informacji udzielajà autoryzowane stacje obs∏ugi Toyoty lub inne specjalistyczne warsztaty.5 5.100 Roz∏adowany ¸adowanie: przyspieszone: maks. Akumulatora innego typu nie b´dzie mo˝na prawid∏owo umocowaç. L: 1. Ciecz ch∏odzàca musi zawieraç p∏yn niskokrzepnàcy na bazie glikolu etylenowego bez dodatków krzemu. Uwaga: Zastosowanie p∏ynu do automatycznych skrzyƒ biegów innego ni˝ oryginalny p∏yn ATF Toyoty typ T-IV mo˝e spowodowaç obni˝enie sprawnoÊci prze∏àczania biegów.9 Rodzaj oleju: Olej przek∏adniowy API GL-4 lub GL-5 Zalecana lepkoÊç: SAE 75W-90 AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW Obj´toÊç p∏ynu (przy wymianie). normalne: maks.) Nie nape∏niaç uk∏adu samà wodà.5 5.116 DOT 3. L: Do 3. SAE J1704 lub FMVSS No. 15 A 5A 6.116 DOT 4 . Dalszych informacji udzielajà autoryzowane stacje obs∏ugi Toyoty lub inne specjalistyczne warsztaty. L: Silnik o zap∏onie iskrowym Silnik o zap∏onie samoczynnym Z nagrzewnicà spalinowà Bez nagrzewnicy spalinowej Rodzaj p∏ynu ch∏odzàcego: Uk∏ad ch∏odzenia silnika w tym samochodzie zosta∏ fabrycznie nape∏niony roztworem p∏ynu „TOYOTA Super Long Life Coolant”. (P∏yn ch∏odzàcy jest wytworzony na bazie kwasu organicznego i stanowi kombinacj´ fosforanów i kwasów organicznych.354 DANE TECHNICZNE UK¸AD CH¸ODZENIA Ca∏kowita pojemnoÊç. a w skrajnym przypadku nawet uszkodzenie automatycznej skrzyni biegów w tym samochodzie. azotynu. mm: 5 – 15 Rodzaj p∏ynu: SAE J1703 lub FMVSS No. który zapewni optymalnà sprawnoÊç skrzyni biegów. SPRZ¢G¸O Skok ja∏owy peda∏u sprz´g∏a.

DANE TECHNICZNE 355 HAMULCE Minimalny zapas odleg∏oÊci od pod∏ogi peda∏u naciÊni´tego si∏à 490 N (50 kG). mm: 60 Skok ja∏owy peda∏u. przy pracujàcym silniku.116 DOT 3 SAE J1704 lub FMVSS No. mm: 1–6 Zaciàgni´cie hamulca postojowego si∏à 196 N (20 kG): 6 – 9 z´bów zapadki Rodzaj p∏ynu: SAE J1703 lub FMVSS No.116 DOT 4 UK¸AD KIEROWNICZY Luz ko∏a kierownicy: Poni˝ej 30 mm .

przy ka˝dym obcià˝eniu ∏àczholowaniu przyczepy nie z pe∏nym baga˝em Przód Ty∏ 230 220 220 220 Przód 220 220 220 220 Ty∏ 220 220 220 220 Rozmiar opony 175/70R14 84H Silnik 4ZZ–FE 195/60R15 88V Silnik 3ZZ–FE 195/60R15 88V Silnik 1ND-TV 195/60R15 88V Moment dokr´cenia nakr´tek kó∏.5) 230 220 220 220 UWAGA: Szczegó∏owe informacje na temat ogumienia (np. np. . Nm (kGm): 103 (10. np.356 DANE TECHNICZNE Opony Rozmiary opon i ciÊnienie w oponach przed jazdà Bez tylnych siedzeƒ – Do jazdy z pr´dkoÊciami 160 km/h i powy˝ej kPa (kG/cm2) CiÊnienie przy du˝ym CiÊnienie nominalne przy obcià˝eniu. przy ka˝dym obcià˝eniu ∏àczholowaniu przyczepy nie z pe∏nym baga˝em Przód Ty∏ 270 260 270 270 Przód 260 260 270 270 Ty∏ 260 260 270 270 Rozmiar opony 175/70R14 84H Silnik 4ZZ–FE 195/60R15 88V Silnik 3ZZ–FE 195/60R15 88V Silnik 1ND-TV 195/60R15 88V Do jazdy z pr´dkoÊciami poni˝ej 160 km/h 270 260 270 270 kPa (kG/cm2) CiÊnienie przy du˝ym CiÊnienie nominalne przy obcià˝eniu. dotyczàce wymiany opon lub kó∏) – patrz punkty od „Sprawdzanie ciÊnienia w ogumieniu” do „Zalecenia dotyczàce aluminiowych tarcz kó∏” na stronach 309–315 w rozdziale 7–2.

DANE TECHNICZNE 357 Bezpieczniki W komorze silnika (silnik o zap∏onie iskrowym) W komorze silnika (silnik o zap∏onie samoczynnym) W komorze silnika (z uk∏adem automatycznego w∏àczania Êwiate∏) W komorze silnika (silnik o zap∏onie samoczynnym) .

EFI 15 A (silnik o zap∏onie iskrowym): Wielopunktowy (sekwencyjny) wtrysk paliwa. uk∏ad ∏adowania. uk∏ad wst´pnego podgrzewania silnika W komorze silnika (samochody z kierownicà po lewej stronie) 7.358 DANE TECHNICZNE 5. wskaêniki i liczniki 6. CIG 15 A: Zapalniczka. SPARE 10 A: Bezpiecznik zapasowy 3. oÊwietlenie osobiste. FUEL HTR 25 A: Podgrzewanie paliwa 19. HI RH 10 A: Prawy reflektor (Êwiat∏a drogowe) . uk∏ad rozruchowy. LO RH 10 A: Prawy reflektor (Êwiat∏a mijania) 15. HEAD LH 15 A: Reflektory lewe 12. podgrzewacz paliwa 14. wielopunktowy (sekwencyjny) wtrysk paliwa. HAZARD 10 A: Kierunkowskazy. HEAD RH 15 A: Reflektory prawe 13. HORN 10 A: Sygna∏ dêwi´kowy 11. elektryczna regulacja lusterek bocznych 20. oÊwietlenie przestrzeni baga˝owej. radioodtwarzacz. bezprzewodowe zdalne sterowanie. ALT-S 5 A: Uk∏ad ∏adowania 9. LO LH 10 A: Lewy reflektor (Êwiat∏a mijania) 16. uk∏ad automatycznej kontroli pr´dkoÊci EFI 30 A (silnik o zap∏onie samoczynnym): Wielopunktowy (sekwencyjny) wtrysk paliwa. SPARE 15 A: Bezpiecznik zapasowy 2. system nawigacji. oÊwietlenie wn´trza. oÊwietlenie baga˝nika. uk∏ad poduszki powietrznej SRS. Êwiat∏a awaryjne 10. wielopunktowy (sekwencyjny) wtrysk paliwa. ETCS 10 A: Wielopunktowy (sekwencyjny) wtrysk paliwa 8. bezpieczniki „ST” i „IG2” 17. SPARE 5 A: Bezpiecznik zapasowy 4. zegar. DOME 15 A: Radioodtwarzacz. IG2 15 A: Wskaêniki i liczniki. HTR SUB 30A: Nagrzewnica spalinowa W komorze silnika (samochody z kierownicà po prawej stronie) Bezpieczniki (typ A) 1. HI LH 10 A: Lewy reflektor (Êwiat∏a drogowe) 18. AM2 30 A: Uk∏ad rozruchowy. zegar.

AMT 50 A: Bez obwodu 49.DANE TECHNICZNE 359 21. S-HTR 15 A: Podgrzewanie siedzenia 34.5 A: Uk∏ad diagnostyki pok∏adowej 32. HEAD MAIN 40 A: Bezpieczniki „LO LH”. DOOR DL/S-HTR INV 15 A: podgrzewanie siedzenia 38. wielopunktowy (sekwencyjny) wtrysk paliwa 22. uk∏ad kontroli stabilnoÊci jazdy 42. FOG 15 A: Przednie Êwiat∏a przeciwmgielne 29. uk∏ad nadbiegu automatycznej skrzyni biegów. OBD 7. tylne Êwiat∏o przeciwmgielne 24. EMPS 50 A: Uk∏ad elektrycznego wspomagania kierownicy 48. podgrzewanie siedzenia. uk∏ad poduszki powietrznej. uk∏ad kontroli stabilnoÊci jazdy. elektryczne sterowanie okna dachowego 53. uk∏ad elektrycznego wspomagania kierownicy. RDI FAN 40 A: Elektryczny wentylator ch∏odnicy 44. GAUGE 10 A: Wskaêniki i liczniki. elektryczny wentylator ch∏odnicy. wskaêniki i liczniki 23. ST 7. H-LP CLN 30 A: Zmywacze reflektorów 45. TAIL 15 A: Âwiat∏a pozycyjne tylne. uk∏ad kontroli stabilnoÊci jazdy 43. Êwiat∏a cofania. WIPER 25 A: Wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej. uk∏ad automatycznego w∏àczania Êwiate∏.5 A: Wielopunktowy (sekwencyjny) wtrysk paliwa. zegar. oÊwietlenie tablicy rejestracyjnej. elektryczne sterowanie szyb. podÊwietlenie deski rozdzielczej. STOP 15 A: Âwiat∏a hamowania. DEFOG 40 A: Ogrzewanie szyby tylnej. DEFOG 30 A: Ogrzewanie szyby tylnej. DEF I/UP M-HTR 10 A: Ogrzewanie lusterek bocznych. ECU-B 10 A: Uk∏ad klimatyzacji. uk∏ad kontroli stabilnoÊci jazdy. centralny zamek. uk∏ad ABS. POWER 30 A: Elektryczne sterowanie szyb. HTR 1 50 A: Uk∏ad klimatyzacji 51. i „HI RH” 47. przednie Êwiat∏a przeciwmgielne. Êwiat∏a awaryjne. bezpiecznik „M-HTR/DEF I/UP” 52. wielopunktowy (sekwencyjny) wtrysk paliwa. wielopunktowy (sekwencyjny) wtrysk paliwa 26. „HI LH”. Êwiat∏a pozycyjne przednie. dodatkowe Êwiat∏o hamowania.2 30 A: Uk∏ad ABS. ABS NO. lampka ostrzegawcza niezapi´tych pasów bezpieczeƒstwa pasa˝era 33. „LO RH”. zmywacze reflektorów. uk∏ad sterujàcy blokady prze∏àczania biegów. uk∏ad ∏adowania. AM1 25 A: Bezpiecznik „CIG” 25. 28. WASH 15 A: Wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej 35. DOOR 25 A: Centralny zamek 30. bezpiecznik „A/C” 54. HEATER 40 A: Uk∏ad klimatyzacji. ABS NO. zmywacze reflektorów 36.1 50 A: Uk∏ad ABS. uk∏ad klimatyzacji. bezpiecznik „DEF I/UP M-HTR” . P/W 30 A: Elektryczne sterowanie szyb 40. uk∏ad poziomowania reflektorów. uk∏ad ABS. uk∏ad ABS. wycieraczka i spryskiwacz szyby tylnej 37. M-HTR/DEF I-UP 10 A: Ogrzewanie lusterek bocznych. A/C 10 A: Uk∏ad klimatyzacji 31. automatycznie przyciemniane wewn´trzne lusterko wsteczne. ECU-IG 10 A: Uk∏ad poduszki powietrznej. HTR 2 50 A: Uk∏ad klimatyzacji 50. P-POINT 15 A: Bez obwodu 39. A/PUMP 50 A: Pompa powietrza 46. P/W 20 A: Elektryczne sterowanie szyb 27. wielopunktowy (sekwencyjny) wtrysk paliwa Bezpieczniki (typ B) 41. ogrzewanie szyby tylnej. uk∏ad sterujàcy blokady prze∏àczania biegów.

„FUEL HTR”. „ECU-B” „TAIL”. ALT 140 A: Uk∏ad ∏adowania. „GAUGE”. bezpieczniki „ABS NO. „WASH”. „WIPER”. „P/W”. „RDI FAN”. „S-HTR”. „ECUIG”. „DEFOG”. „ABS NO. „HTR 1”. „HTR SUB”.360 DANE TECHNICZNE Bezpieczniki (typ C) 55. „FOG” i „OBD” 56. „TAIL”. bezpieczniki „ABS NO. „WASH”. i „H-LP CLN” . „HEATER”. „P/W”. „DOOR”. „ECU-B”. „H-LP CLN”. „POWER”. „FOG” i „OBD” 57. „STOP”.2”. GLOW 80 A: Uk∏ad wst´pnego podgrzewania silnika 58. ALT 100 A: Uk∏ad ∏adowania. „POWER”. „AM1 (50A)” „RDI FAN”. 1”. „GLOW”’ „DEFOG”. „STOP”. „ECU-IG”. „WIPER”. „DOOR”. „ABS NO. 2”. „GAUGE”. AM1 50 A: Bezpieczniki „AM1 (25 A)”. „S-HTR”. „HTR 2”’ „AMT”. „AM1 (25 A)”.1”. „HEATER”.

INDEKS 361 Rozdzia∏ 9 INDEKS .

............250 C Ch∏odnica silnika P∏yn ch∏odzàcy silnik ..158 Po∏o˝enia wybieraka zakresu................................156..........................................308 CzynnoÊci przed uruchomieniem silnika.318 Zalecenia dotyczàce ∏adowania ..................87 H Hamulce Hamulec postojowy ......... 115 Zamocowanie w systemie ISOFIX ...................................228 Jazda Automatyczna skrzynia biegów ..............................46 Drzwi Drzwi boczne ...............50 Elektryczne wspomaganie kierownicy ...........156...228 .........................................81 Boczne poduszki i kurtyny powietrzne...................46 Drzwi boczne ...............................224 Dêwignia regulacji ustawienia lusterka bocznego...............................................................................................................322 Bezprzewodowe zdalne sterowanie....350 Deska rozdzielcza ...............318 Sprawdzanie stanu akumulatora ..249 Ostrze˝enie przed wydobywajàcym si´ gazem .....................................................................45 Kierownica...........206 Fotelik dzieci´cy Fotelik dzieci´cy .........122 Elektrycznie sterowane okno dachowe..............................................................244 Jazda z du˝à pr´dkoÊcià w okresie docierania...........285 I Identyfikacja Numer identyfikacyjny pojazdu......................................................................................................2...........................................................................99 Rodzaje fotelików dzieci´cych.............. 46 E Ekonomiczna eksploatacja Oszcz´dzanie paliwa i przed∏u˝anie trwa∏oÊci samochodu ....101 Zalecenia ............322 Automatyczna kontrola pr´dkoÊci .........................32 Dêwignia zwalniajàca zamek pokrywy baga˝nika ..................................276 Przyczepa ..................................................257 Elektryczna regulacja ustawienia lusterek ......................45..........................................198 Drzwi baga˝nika.......166 Lampka kontrolna ................................32 Boczne poduszki powietrzne ..........................241 Informacja o paliwie ...237 F Filtr w uk∏adzie klimatyzacji...............244 Czyszczenie wn´trza .................................24 Blokada kolumny kierowniczej przed kradzie˝à .166 Sygnalizatory zu˝ycia klocków hamulcowych .......................................................318 Ârodki ostro˝noÊci ....45 Blokada dêwigni zwalniajàcej zamek pokrywy baga˝nika..32 Dywaniki pod∏ogowe ..............98 Zamocowanie ................................... 12 Docieranie samochodu ..............280 Automatyczne odcinanie dop∏ywu paliwa ...........362 INDEKS A Akumulator Eksploatacja w warunkach zimowych ............................................................................228 J Jak uruchomiç silnik..166 Holowanie Awaryjne ............................................................................107...............................................................................................................121 Dêwignia zwalniajàca zamek pokrywy baga˝nika.................158 Przycisk kasowania blokady dêwigni wybieraka zakresu..................128 Boczne drzwi........308 Ch∏odnica powietrza do∏adowujàcego Sprawdzanie.........................157 Pokrywa baga˝nika .........................................157 Blokada Drzwi baga˝nika .158 D Dane techniczne ....................................................278 Gdy samochód wymaga holowania ........................................239 Hamulec postojowy Dzia∏anie .........307 Sprawdzanie ... .....................240 Numer identyfikacyjny silnika .....229 Automatycznie regulowana klimatyzacja ....................46 B∏yskanie Êwiat∏ami przednimi ............158 Prze∏àczanie zakresów...............118 B Bezpieczniki Skrzynka bezpieczników ................................................166 Automatyczna skrzynia biegów Jazda z automatycznà skrzynià biegów ........

........146 Lampka ostrzegawcza uk∏adu hamulcowego ..............................................299 Mo˝liwoÊç sterowania automatycznym zmieniaczem p∏yt kompaktowych...................................................................................121 Lusterko Automatycznie przyciemniane wewn´trzne lusterko wsteczne.................................................................................................. .......................268 Kontrolka intensywnoÊci podÊwietlenia wskaêników......... .......................170 Mycie i woskowanie nadwozia ..18.....123 Dêwignia regulacji ustawienia lusterka bocznego ......................268 Nowy samochód...............122 Zewn´trzne lusterka wsteczne .............................................................................237 Regulacja po∏o˝enia ko∏a kierownicy ...161 Mechaniczna skrzynia biegów Jazda z mechanicznà skrzynià biegów.......146 M Maksymalne pr´dkoÊci dla poszczególnych biegów Automatyczna skrzynia biegów ..291 .....................................................................69 Nagrzewnica spalinowa .........240 O Obrotomierz......146 Lampka ostrzegawcza elektrycznego wspomagania kierownicy .... wy∏àcznik .......146 Lampka ostrzegawcza nie zamkni´tych drzwi ................................................125 Sk∏adanie zewn´trznych lusterek wstecznych .........198 Regulowana r´cznie ...............146 Licznik przebiegu ca∏kowitego .......123 L Lampka kontrolna hamulca postojowego.........................................................................................121 PrzeciwoÊlepieniowe wewn´trzne lusterko wsteczne ......144 Licznik przebiegu dziennego.....................................................146 Lampka ostrzegawcza uk∏adu kontroli stabilnoÊci jazdy/uk∏adu kontroli nap´du .................................. okres docierania .....315 Ko∏o kierownicy o nachylanym po∏o˝eniu..............146 Lampka sygnalizacyjna usterki silnika ..146 Lampka ostrzegawcza filtra paliwa .....146 Lampki kontrolne i ostrzegawcze.........146 Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej ...........244 K Katalizator spalin.....146 Lampka ostrzegawcza uk∏adu ABS (lampka ostrzegawcza uk∏adu wspomagania hamowania awaryjnego) .............144 Lampka ostrzegawcza uk∏adu kontroli stabilnoÊci jazdy ......146 Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu p∏ynu hamulcowego ............................231 Kiedy samochód wymaga naprawy? ................161 Po∏o˝enia poszczególnych biegów................................161 Miejsca przy∏o˝enia podnoÊnika warsztatowego ................................120 Ko∏o zapasowe......120 Kierunkowskazy .. ...146 Lampka ostrzegawcza............291 Kierownica Elektryczne wspomaganie...............................................192 Klimatyzacja sterowana automatycznie .................... 157 Ko∏a Aluminiowe tarcze ...........................204 Narz´dzia ..........................................128 Klimatyzacja Regulowana automatycznie ...............................................158 Mechaniczna skrzynia biegów.....146 Lampka ostrzegawcza ma∏ego podciÊnienia ................198 Kluczyki ... .146 Lampka ostrzegawcza niskiego ciÊnienia oleju silnikowego ......................146 Lampka sygnalizacyjna niezapi´tych pasów bezpieczeƒstwa pasa˝era.............................283 N Nadbieg...290 Kiedy samochód wymaga naprawy?........156........122 Osobiste .........INDEKS 363 Mechaniczna skrzynia biegów........................144 Lusterka Elektryczna regulacja po∏o˝enia..................161 Wskazówki praktyczne ...............................................................................................................146 Lampka ostrzegawcza uk∏adu kontroli nap´du ................ 280 Kolumna kierownicza Blokada kolumny....146 Lampka sygnalizacyjna niezapi´tych pasów bezpieczeƒstwa kierowcy....228 Numer identyfikacyjny pojazdu ..........................................................................................................................................................................................................................146 Lampka ostrzegawcza braku ∏adowania akumulatora ...................146 Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa .158 Napinacze pasów bezpieczeƒstwa .......................................................144 Obs∏uga Gdzie dokonywaç przeglàdów i napraw ...............................

........................229 Eksploatacja w innych krajach .......356 Wymiana.......................................249 Wskaênik temperatury ..230 Poduszki powietrzne .............272 Poluzowanie nakr´tek ko∏a..............................................................31 Pokrywa baga˝nika ...............290 Obs∏uga okresowa ................282 P∏yn ch∏odzàcy silnik Eksploatacja pojazdu w warunkach zimowych .................................129 Prze∏àcznik Poziomowania reflektorów..275 Zdejmowanie os∏ony ozdobnej tarczy ko∏a .........................................230 Korek wlewu ..........................................................324..........................................143 Prze∏àcznik poziomowania reflektorów .................................................. deska rozdzielcza ........................................ 87 Poduszki powietrzne kierowcy i pasa˝era na przednim siedzeniu ...........................267 Kliny blokujàce ko∏a......49 Wskaênik poziomu paliwa .......................134 Przyciski sterujàce podnoszeniem i opuszczaniem szyb ............. holowanie ...........................................271 Zmiana ko∏a ..................282 Odtwarzacz p∏yt kompaktowych.................. prze∏àcznik.........62 Piel´gnacja samochodu Czyszczenie wn´trza................................................257 Odpowietrzanie uk∏adu paliwowego ......................134 P Paliwo Automatyczne odcinanie dop∏ywu paliwa ..2..........................................................................................................................128 Wycieraczek i spryskiwaczy szyby przedniej ....298 Sens przeglàdów okresowych...72........61 PodnoÊnik Miejsce przechowywania..........232 OÊwietlenie..........................311 Rozmiar .................170 Odpowietrzanie uk∏adu paliwowego....................261 Otwieranie pokrywy wlewu paliwa...................................133 OÊwietlenie przestrzeni baga˝owej....324...............................267 Okno dachowe .................137 Przestrzeƒ baga˝owa.............................310......................................233 Ostrze˝enie przed spalinami.....................69 Zalecenia .................... 314 Ko∏o zapasowe .......................268 Podró˝e zagraniczne ..............290 Ochrona pojazdu przed korozjà ................. oÊwietlenie............247 Przednie fotele .............................................. wn´trze OÊwietlenie kabiny..............274 Po zmianie ko∏a ....................................................271 Ârodki ostro˝noÊci przy podnoszeniu samochodu podnoÊnikiem.... wy∏àcznik ...................................275 Podniesienie pojazdu ...267 Przek∏adanie kó∏ .................................................................45 Polerowanie..................283 Ochrona antykorozyjna..................................55 Przednie Êwiat∏a przeciwmgielne........... 12 .................250 Przyrzàdy i wskaêniki....................................185 Przyczepa...............41 Przyciski zdalnego sterowania........ 356 Informacje...................49 Oszcz´dzanie paliwa........................................283 Popielniczka ..143 P∏yn do spryskiwaczy Uzupe∏nianie p∏ynu do spryskiwaczy ..................................138 zewn´trznych lusterek wstecznych .........228 Olej silnikowy LepkoÊç i klasy ..............................................................................................................232 Ostrze˝enie przed tlenkiem w´gla .................50 Okres docierania ............... 305 Zu˝ycie .268 Opony zimowe i ∏aƒcuchy .......285 Napinacze...............................142 Pasy bezpieczeƒstwa Czyszczenie .............................................. mijania i kierunkowskazów........134..............266 Przegrzanie...........62 Zapinanie ................274 Opuszczenie samochodu .................267 Ustawienie podnoÊnika...................................................... p∏yn ch∏odzàcy ....................................... 325 Przebicie opony Gdy zostanie przebita opona ..302.....................285 Mycie i woskowanie............................123 Przed podró˝à..... 81.........................302...................138 Ogumienie CiÊnienie..................................261 Ogrzewanie szyby tylnej ......364 INDEKS Obs∏uga do wykonania we w∏asnym zakresie .................131 Przeglàdy i obs∏uga okresowa ..........................312 Przebicie opony ...................................................................................................129 Âwiate∏ g∏ównych......273 PrzeciwoÊlepieniowe wewn´trzne lusterko wsteczne ....... 305 Poziom p∏ynu do spryskiwaczy P∏yn do spryskiwaczy ..............................................................................................................................219 Poziom oleju silnikowego.............. 325 Podgrzewanie siedzeƒ....... sprawdzenie samochodu.72 Podwójna blokada zamków ..................... 135 Wycieraczki i spryskiwacza szyby tylnej ........132 OÊwietlenie osobiste.270 Nakr´tki kó∏.............................................. 311............................290 Przegrzanie silnika ..309................272 Za∏o˝enie os∏ony ozdobnej tarczy ko∏a .................................

.....62 Siedzeƒ przednich .146 Sygnalizator akustyczny kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu .......302...........................................322 Przebicie opony ............... prze∏àcznik ...............................................294 Numer silnika. 231 Wy∏àczanie silnika z turbospr´˝arkà ...................................................................36 Sytuacje awaryjne Brak reakcji silnika na peda∏ przyspieszenia..............244 Urzàdzenia regulujàce poziom emisji spalin .................................................................................................265.....................265 Zgubienie kluczyków .....................131 Âwiat∏a g∏ówne............................261 Przepalony bezpiecznik................................241 Ostrze˝enie przed spalinami ..........146 Sygnalizator akustyczny pasów bezpieczeƒstwa kierowcy................244 Katalizator spalin ............206 Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego..........14 Wskaênik poziomu paliwa ...........................280  Ârodki ostro˝noÊci podczas samodzielnego wykonywania obs∏ugi ...............192 Rozmieszczenie bezpieczników.......230................ 305 Przegrzanie ..296 S Schowek dodatkowy ............... 58 Skraplacz Sprawdzanie ... wskaênik.....144 Pasa bezpieczeƒstwa. skraplacza i ch∏odnicy powietrza do∏adowujàcego............146 Sygnalizatory zu˝ycia klocków hamulcowych...................................................144 Symbole.......................................................................55 R´cznie sterowana klimatyzacja.....276 Odpowietrzanie uk∏adu paliwowego .......................................................246 Zu˝ycie oleju.................230 Uruchamianie ...144 Licznik przebiegu dziennego ...........................280 ZgaÊni´cie silnika podczas jazdy ........................233 Zwalnianie zamka pokrywy silnika ...........146 Sygnalizator akustyczny w∏àczonych Êwiate∏ ...............................................................231 Komora silnika ................................................................219 Regulacja intensywnoÊci podÊwietlenia ......... 305 Sprawdzenie pojazdu przed podró˝à ..... 266 Holowanie ................................................................................ wy∏àcznik.............221 Siedzenia......146 Sygnalizator akustyczny pasów bezpieczeƒstwa pasa˝era na przednim siedzeniu ..............266 Sprawdzanie poziomu p∏ynu ch∏odzàcego ............................................................................14 System zabezpieczenia przed kradzie˝à.................................. uwagi eksploatacyjne .302..........................230 Trójkàt ostrzegawczy .....143 Trójfunkcyjny katalizator spalin ......................................................INDEKS 365 R Radioodtwarzacz ....307 Trójfunkcyjny katalizator spalin ..............322 Sprawdzanie i wymiana filtra w uk∏adzie klimatyzacji ...............................220 Schowek w tylnej konsoli ...............................308 Sprawdzanie i wymiana bezpieczników..........................54 Silnik CzynnoÊci przed uruchomieniem silnika..............144 Popielniczka ...........223 Tylne Êwiat∏o przeciwmgielne..........................47 Sk∏adane siedzenie tylne ...............................................................................218 Teleskopowa kolumna kierownicza ..................144 Obrotomierz ..........................................131 Zablokowanie si´ dêwigni wybieraka zakresu ....128 T Tablica przyrzàdów Licznik przebiegu ca∏kowitego................276 Holowanie pojazdu ................186 Regulacja IntensywnoÊci podÊwietlenia tablicy przyrzàdów .....................................................................260 Uruchamiane silnika z obcego êród∏a pràdu..262 Ugrz´êni´cie samochodu .219 Zegar ...............232 Poziom oleju.............................120 Temperatura p∏ynu ch∏odzàcego silnik....................... wy∏àcznik ................................................................132 ......267 Przegrzanie silnika .......................247 Sygnalizator akustyczny ostrzegawczy..................................................239 Symbole na tablicy przyrzàdów ......................................... 266 TrudnoÊci z uruchomieniem silnika .............................308 Sprawdzanie ch∏odnicy silnika............................................170 Radioodtwarzacz....56.....................................298 Âwiat∏a awaryjne.................................142 Zapalniczka ...........................220 Schowek podr´czny ...276 Wy∏àcznik Êwiate∏ awaryjnych ..........................................................................

...........................143 Wspomaganie kierownicy ..............262 Uzupe∏nianie p∏ynu do spryskiwaczy szyb........................246 Wy∏àcznik nadbiegu ................ 135 Wy∏àczanie silnika z turbospr´˝arkà..............................................131........366 INDEKS U Uchwyt apteczki ............214 Z Zaczepy do stabilizacji baga˝u .............294 Wskazówki praktyczne dotyczàce jazdy...........................................................234 Uk∏ad kontroli nap´du ................................131 Tylnego ...............156...............137 Wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej..233 Zwalnianie zamka pokrywy silnika ................................................................ 322 Bezpieczniki...............................244 Z obcego akumulatora............322 Zas∏ona baga˝nika .............................................................................161 U˝ytkowanie pojazdu w warunkach zimowych .........222 Uk∏ad ch∏odzenia Ch∏odnica i zbiornik wyrównawczy ................158.............216.......................60 Zalecenia dotyczàce aluminiowych tarcz kó∏.................................................................................................219 Zapasowe ko∏o .158 Ogrzewania lusterek bocznych ...................................................................................... 325 U˝ytkowanie pojazdu w warunkach zimowych..97 Przednich Êwiate∏ przeciwmgielnych .......................................246 Zalecenia dotyczàce za∏adunku baga˝u ....................134................266 Uk∏ad elektryczny Akumulator ................55 Zalecenia dotyczàce uk∏adu wydechowego...................................223 Uchwyty na kubki ......................................131.............................................................170 Zu˝ycie oleju silnikowego ........ 218 WyÊwietlacz wielofunkcyjny .248 Sprawdzenie samochodu przed podró˝à............................................................... prze∏àcznik ............................................................223 Uchwyt trójkàta ostrzegawczego ..................................158........................216 WyÊwietlacz temperatury zewn´trznej .....244 Rozruch silnika ......162 Uk∏ad kontroli stabilnoÊci jazdy ...........................237 Wycieraczka i spryskiwacz szyby tylnej.................247 U˝ytkowanie automatycznej skrzyni biegów .............47 W Widok komory silnika ..296 Uk∏ad hamulcowy ...........158 Wy∏àcznik ogrzewania szyby tylnej i zewn´trznych lusterek wstecznych ............................................................322 Rozmieszczenie bezpieczników ..........131 Âwiate∏ awaryjnych .........307 Zakr´tka ch∏odnicy. prze∏àcznik ...............158 U˝ytkowanie mechanicznej skrzyni biegów ...128 Wy∏àcznik Êwiat∏a przeciwmgielnego Przedniego ..................................... 132 WyÊwietlacz komputera pok∏adowego .........257 Jazda w ró˝nych warunkach ..........................................................................224 Zawieszenie i podwozie ......................232 Zalecenia dotyczàce wy∏àczania silnika z turbospr´˝arkà .................... 157 ................131 Wy∏àcznik zap∏onu .............................324.............................................................................................................97 Uruchamianie silnika Przy niskiej temperaturze ................138 Poduszki powietrznej po stronie pasa˝era ..............138 Wy∏àcznik Êwiate∏ g∏ównych ....................131 Wy∏àcznik tylnego Êwiat∏a przeciwmgielnego ....................................................................................266 Sprawdzanie poziomu p∏ynu ................................142 Temperatury p∏ynu ch∏odzàcego silnik ...............................164 Uk∏ad r´cznego od∏àczania poduszki powietrznej ................................138 Ogrzewania szyby tylnej.....268 Zapasowy bezpiecznik ..........249 Wy∏àcznik zmywaczy reflektorów...............215...262 Uruchamianie silnika z obcego êród∏a pràdu .....................................................32 Zapalniczka ................................................................156......................................................138 Wy∏àcznik Nadbiegu ...........241 Zegar................................................................143 Wskaênik temperatury p∏ynu ch∏odzàcego silnik ................................318..............249 Wskazówki praktyczne ........................................223 Zag∏ówki ......................................................................................131 Tylnego Êwiat∏a przeciwmgielnego ..................315 Zalecenia dotyczàce jazdy Jazda ekonomiczna.249 Przegrzanie silnika ............. 218 Zmieniacz p∏yt kompaktowych .... 161 Zalecenia dotyczàce regulacji siedzeƒ Przednie fotele ........ 157 Wy∏àcznik Êwiate∏ awaryjnych ...239 Zamki drzwi bocznych......... 161 Wskaênik Poziomu paliwa ......................................307 Eksploatacja w warunkach zimowych .. 132 Zap∏onu..

.. 328........... Âwiat∏a hamowania i pozycyjne tylne ........ Âwiat∏a pozycyjne przednie .. Âwiat∏a przeciwmgielne przednie ....................... Kierunkowskazy boczne...INDEKS 367 ˚ ˚arówki Dodatkowe Êwiat∏o hamowania . Kierunkowskazy tylne.........................................335................................ OÊwietlenie tablicy rejestracyjnej ...... Kierunkowskazy przednie..... wymiana ... Âwiat∏a cofania ........... ˚arówki........335........326..... Reflektory ...336.. 337..... 345......335...333. 347 346 345 346 348 339 346 346 344 342 346 336 ....... Âwiat∏o przeciwmgielne tylne .333......335...330..334.....325..335............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful