Dziennik Ustaw Nr 30

— 1880 —

Poz. 185

185
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie delegowania s´dziów do Ministerstwa SprawiedliwoÊci i Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sàdów Powszechnych i Prokuratury oraz Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych s´dziom delegowanym poza sta∏e miejsce pe∏nienia s∏u˝by Na podstawie art. 78 § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. Rozporzàdzenie okreÊla: 1) tryb i szczegó∏owe warunki delegowania s´dziów do pe∏nienia obowiàzków w Ministerstwie SprawiedliwoÊci, a tak˝e pe∏nienia czynnoÊci administracyjnych lub prowadzenia zaj´ç szkoleniowych w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sàdów Powszechnych i Prokuratury, zwanym dalej „Krajowym Centrum”; 2) tryb i szczegó∏owe warunki realizacji prawa do nieodp∏atnego zakwaterowania i zwrotu kosztów zamieszkania w miejscu delegowania, w tym maksymalnà wysokoÊç zwrotu kosztów faktycznie poniesionych oraz wysokoÊç miesi´cznego rycza∏tu; 3) tryb, szczegó∏owe warunki i zakres innych Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych s´dziom delegowanym poza sta∏e miejsce pe∏nienia s∏u˝by. § 2. Minister SprawiedliwoÊci deleguje s´dziego do Ministerstwa SprawiedliwoÊci na wniosek dyrektora w∏aÊciwego departamentu lub biura Ministerstwa SprawiedliwoÊci, a do Krajowego Centrum — na wniosek Dyrektora Krajowego Centrum. § 3. 1. S´dzia delegowany do Ministerstwa SprawiedliwoÊci albo Krajowego Centrum mo˝e wykonywaç obowiàzki orzecznicze, w wymiarze okreÊlonym przez Ministra SprawiedliwoÊci po zasi´gni´ciu opinii dyrektora w∏aÊciwego departamentu lub biura Ministerstwa SprawiedliwoÊci albo Dyrektora Krajowego Centrum. ———————
1)

2. Pe∏nienie przez s´dziego delegowanego do Ministerstwa SprawiedliwoÊci funkcji wizytatora ma miejsce w departamencie lub biurze sprawujàcym nadzór nad dzia∏alnoÊcià administracyjnà sàdów powszechnych lub nadzór nad wykonaniem orzeczeƒ. 3. S´dziemu delegowanemu do Ministerstwa SprawiedliwoÊci nie powierza si´ czynnoÊci administracyjnych w odniesieniu do spraw, w których orzeka∏. § 4. 1. S´dzia delegowany do innej miejscowoÊci ni˝ miejscowoÊç, w której znajduje si´ miejsce s∏u˝bowe s´dziego, nieb´dàcej miejscem jego sta∏ego zamieszkania, sk∏ada do kierownika jednostki b´dàcej miejscem delegowania, zwanego dalej „kierownikiem jednostki”, pisemny wniosek o nieodp∏atne zakwaterowanie albo o zwrot kosztów zamieszkania w miejscu delegowania w jednej z form okreÊlonych w art. 77 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych, zwanej dalej „ustawà”. 2. Je˝eli nie istnieje mo˝liwoÊç nieodp∏atnego zakwaterowania w zasobach mieszkaniowych pozostajàcych w dyspozycji jednostki b´dàcej miejscem delegowania, kierownik tej jednostki zawiadamia o tym niezw∏ocznie s´dziego, który dokonuje wyboru formy zwrotu kosztów zamieszkania w miejscu delegowania. § 5. 1. Nieodp∏atne zakwaterowanie nast´puje na podstawie: 1) skierowania wydanego przez kierownika jednostki — w wypadku zakwaterowania na okres nieprzekraczajàcy miesiàca; 2) umowy zawartej pomi´dzy s´dzià a kierownikiem jednostki — w wypadku zakwaterowania na okres powy˝ej miesiàca. 2. S´dzia delegowany na czas nieokreÊlony lub czas okreÊlony powy˝ej szeÊciu miesi´cy mo˝e z∏o˝yç wniosek o zakwaterowanie w zasobach mieszkaniowych, pozostajàcych w dyspozycji jednostki b´dàcej miejscem delegowania s´dziego, wraz z cz∏onkami rodziny. Kierownik jednostki uwzgl´dnia wniosek w przypadkach uzasadnionych, je˝eli istnieje mo˝li-

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698.

Dziennik Ustaw Nr 30

— 1881 —

Poz. 185

woÊç takiego zakwaterowania, okreÊlajàc warunki tego zakwaterowania w umowie, o której mowa w ust. 1 pkt 2. § 6. 1. Zwrot kosztów zamieszkania faktycznie poniesionych w wysokoÊci okreÊlonej w fakturze nie mo˝e przekraczaç: 1) 200 % kwoty bazowej b´dàcej podstawà ustalania wynagrodzenia zasadniczego s´dziego, gdy miejscem delegowania jest miasto sto∏eczne Warszawa; 2) 150 % kwoty bazowej b´dàcej podstawà ustalania wynagrodzenia zasadniczego s´dziego, gdy miejscem delegowania jest miasto b´dàce siedzibà wojewody; 3) 100 % kwoty bazowej b´dàcej podstawà ustalania wynagrodzenia zasadniczego s´dziego w wypadku delegowania do innej miejscowoÊci. 2. Wyp∏ata podlegajàcej zwrotowi kwoty faktycznie poniesionych kosztów zamieszkania nast´puje w terminie 7 dni od dnia przedstawienia faktur kierownikowi jednostki. § 7. 1. WysokoÊç miesi´cznego rycza∏tu, o którym mowa w art. 77 § 6 pkt 1 lit. b ustawy, wynosi: 1) 150 % kwoty bazowej b´dàcej podstawà ustalania wynagrodzenia zasadniczego s´dziego, gdy miejscem delegowania jest miasto sto∏eczne Warszawa; 2) 100 % kwoty bazowej b´dàcej podstawà ustalania wynagrodzenia zasadniczego s´dziego, gdy miejscem delegowania jest miasto b´dàce siedzibà wojewody; 3) 80 % kwoty bazowej b´dàcej podstawà ustalania wynagrodzenia zasadniczego s´dziego w wypadku delegowania do innej miejscowoÊci. 2. Wyp∏ata miesi´cznego rycza∏tu nast´puje z do∏u, do 5. dnia nast´pnego miesiàca. § 8. 1. Zwrot kosztów, o których mowa w art. 77 § 6 pkt 2 i 6 ustawy, nast´puje raz w miesiàcu z do∏u, w terminie 7 dni od dnia z∏o˝enia kierownikowi jednostki wykazu odbytych przejazdów lub dojazdów oraz oÊwiadczenia o wysokoÊci poniesionych kosztów, z zastrze˝eniem ust. 2. 2. W wypadku gdy okres delegowania jest d∏u˝szy ni˝ miesiàc, zwrot kosztów, o których mowa w art. 77 § 6 pkt 6 ustawy, nie mo˝e przekraczaç równowartoÊci biletu miesi´cznego na dojazd Êrodkami komunikacji publicznej.

§ 9. Wyp∏ata rycza∏tu, o którym mowa w art. 77 § 6 pkt 3 ustawy, nast´puje raz w miesiàcu z do∏u, w terminie 7 dni od dnia z∏o˝enia kierownikowi jednostki wykazu dni przepracowanych w danym miesiàcu. § 10. 1. Na wniosek s´dziego delegowanego kierownik jednostki przyznaje s´dziemu zwrot kosztów przejazdu, o których mowa w art. 77 § 6 pkt 5 ustawy. 2. Zwrot kosztów nast´puje na podstawie umowy o u˝ywanie pojazdu do celów s∏u˝bowych zawartej pomi´dzy s´dzià delegowanym a kierownikiem jednostki, na warunkach okreÊlonych w przepisach w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów u˝ywania do celów s∏u˝bowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nieb´dàcych w∏asnoÊcià pracodawcy. § 11. 1. Wyp∏ata diet, o których mowa w art. 77 § 6 pkt 4 ustawy, nast´puje w terminie 7 dni od dnia z∏o˝enia kierownikowi jednostki wykazu dni pobytu w miejscu delegowania w danym miesiàcu. 2. Diety nie przys∏ugujà w wypadku: 1) zapewnienia s´dziemu delegowanemu nieodp∏atnego ca∏odziennego wy˝ywienia; 2) nieusprawiedliwionej nieobecnoÊci w pracy; 3) zwolnieƒ od pracy bez prawa do wynagrodzenia; 4) urlopu wypoczynkowego, urlopu bezp∏atnego bàdê urlopu dla poratowania zdrowia; 5) podró˝y s∏u˝bowej, z tytu∏u której s´dzia otrzyma∏ diety w pe∏nej wysokoÊci; 6) pobytu w szpitalu. § 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.2) Minister SprawiedliwoÊci: Z. åwiàkalski ———————
2)

Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie trybu i szczegó∏owych warunków delegowania s´dziów do pe∏nienia obowiàzków w Ministerstwie SprawiedliwoÊci, a tak˝e pe∏nienia czynnoÊci administracyjnych lub prowadzenia zaj´ç szkoleniowych w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sàdów Powszechnych i Prokuratury oraz trybu, szczegó∏owych warunków i zakresu Êwiadczeƒ dodatkowych zwiàzanych z delegowaniem s´dziów poza sta∏e miejsce s∏u˝bowe (Dz. U. Nr 225, poz. 1643), które utraci∏o moc z dniem 31 sierpnia 2007 r. w zwiàzku z wejÊciem w ˝ycie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sàdów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 136, poz. 959 i Nr 230, poz. 1698).