dr in . Łucja Fukas-Płonka mgr in .

Marcin Janik

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA

Politechnika Śląska Instytut In ynierii Wody i Ścieków Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Konarskiego 18 44-100 Gliwice tel./fax. 32-2372173 e-mail: biuroeip@wp.pl

Struktura wykładu
Spis omawianych zagadnień

1. Rodzaje osadów 2. Ilości osadów 3. Charakterystyka osadów 4. Jakość osadów

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA

1. Rodzaje osadów

Osady ściekowe powstają w wyniku sedymentacji zawartej w ściekach zawiesiny, składającej się z substancji mineralnych i organicznych oraz komórek przyrastającej masy mikroorganizmów. Osady ściekowe są układami o zło onej strukturze oraz zró nicowanych parametrach, zale nych od przyjętej technologii oczyszczania. Biorąc pod uwagę charakter i miejsce powstawania w ciągu technologicznym, osady mo na podzielić na trzy rodzaje:

Rodzaje osadów Osady wstępne Osady wstępne powstają w wyniku sedymentacji w osadnikach wstępnych łatwoopadalnych zawiesin zawartych w ściekach surowych lub te strącanego chemicznie fosforu i zawiesin.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 1. .m.). Charakteryzują się du ą zawartością zawiesiny mineralnej (stanowiącej 25-40% s. substancji organicznej (60-75% s.m.) oraz mikroorganizmów chorobotwórczych.

Rodzaje osadów Osady z procesów biologicznego oczyszczania (osady nadmierne) Ze względu na technologię oczyszczania wyró nia się osady ze złó biologicznych oraz osady nadmierne z procesów oczyszczania metodą osadu czynnego. Najpowszechniej stosowana metoda osadu czynnego daje osad charakteryzujący się znaczną zawartością substancji organicznej (60-75 % s.m. Osad taki składa się z zawiesiny mikroorganizmów skupionych w drobne kłaczki oraz trudnoopadalnej zawiesiny mineralnej.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 1.). .

soli glinu. Technologia chemicznego oczyszczania opiera się na stosowaniu procesu koagulacji (wytrącanie koloidów w postaci zawiesin kłaczkowatych pod wpływem czynników chemicznych lub fizycznych). Rodzaje osadów Osady z procesów chemicznego oczyszczania Chemiczne oczyszczanie stosowane jest głównie w technologiach wymagających wysokiego stopnia oczyszczenia ścieków. W chemicznych procesach oczyszczania dla uzyskania kłaczków osadu nieodzowne jest stosowanie substancji chemicznych .CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 1.soli elaza. soli glinu lub wodorotlenku wapnia. wodorotlenku wapnia. szczególnie w przypadku konieczności uzyskania niskich stę eń fosforu i zawiesiny w odpływie z oczyszczalni. . Dla usunięcia związków fosforu stosuje się chemiczne strącanie przy pomocy soli elaza.

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 1. . Rodzaje osadów Miejsca powstawania osadów w oczyszczalni ścieków Jednostopniowy układ biologicznego oczyszczania metodą osadu czynnego z denitryfikacją i biologiczno-chemicznym usuwaniem fosforu.

odpowiada masie osadu z: . Ilości osadów Ilość osadu wstępnego .m./ M d .wst. .w osadniku wstępnym następuje usunięcie ładunków zanieczyszczeń w ilości około 60% zawiesiny .zawiesiny nierozkładalnej zawartej w ściekach oczyszczonych. Masa wytworzonego osadu nadmiernego w przeliczeniu na mieszkańca wynosi: Ł os. .odpowiada to masie osadu wstępnego. = 40-45 g s.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 2. azotu.m.nadm./ M d Ilość osadu nadmiernego .chemicznego strącania fosforu. fosforu. = 40-65 g s.biologicznego usuwania węgla. Masa wytworzonego osadu w przeliczeniu na równowa nego mieszkańca: Ł os.

ρ – gęstość osadu [kg/m3].5 l/Md V os. = 1 – 1.daje to w efekcie bardzo du e ró nice w objętości osadu produkowanego w ciągu doby. = 4 – 20 l/Md .wst.7% .CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 2. które dla osadów wstępnych wynosi 93-98%. Objętość osadu V zale y od zawartej w nim masy substancji stałych i uwodnienia: 100G 3 V= ρ (100− W) os [m ] gdzie: G – sucha masa substancji stałych w osadzie [kg]. W – uwodnienie osadu [%] Jednostkowa objętość osadów (w przeliczeniu na mieszkańca) wynosi: V os.5-99.nadm. a dla osadów nadmiernych 98. Ilości osadów Osady wstępne i wtórne ró nią się znacznie od siebie uwodnieniem.

W 1 Ilość osadów odwodnionych – opuszczających oczyszczalnię: V os. W0 . 70% to zmiany objętości osadu mo na określić z zale ności: gdzie: V0 .odw. Ilości osadów Je eli uwodnienie osadu przekracza ok.końcowa objętość osadu [m3].początkowa objętość osadu [m3]. = 4 – 5 l/Md (osad o uwodnieniu ok.początkowe uwodnienie osadu [%] W1 – końcowe uwodnienie osadu [%] 100-W 0 [m 3] V =V 1 0 100. 20%) .CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 2. V1 .

Ilości osadów Względna zmiana objętości osadu przy zmianie jego uwodnienia: .CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 2.

chemiczne. . biologiczne. Charakterystyka osadów Opracowując metody oraz dobór urządzeń przeróbki osadów bierze się pod uwagę szereg parametrów określających ich właściwości fizyczne.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3.

m.) [ % lub kg/m3 ] Stę enie suchej masy. Jej ilość maleje w czasie przeróbki. której celem jest zmineralizowanie jak największej ilości organicznej masy osadu ściekowego.o. zale y od ilości wody zawartej w masie osadu. Stę enie suchej masy organicznej (s. . wyra ane w procentach. wyra one w procentach suchej masy. Charakterystyka osadów Parametry fizyczne: Stę enie suchej masy (s. określa zawartość substancji organicznej w osadzie.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3. Podczas przeróbki osadów dą y się do uzyskania coraz większego stę enia suchej masy.) [ % lub kg/m3 ] Stę enie suchej masy organicznej.m.

Kłaczkowata struktura osadu pogarsza jego parametry hydrauliczne Gęstość objętościowa osadów Gęstość objętościowa osadu w postaci ciekłej: 1.003 – 1. Na zwiększenie rozmiarów kłaczków znacząco wpływa dodanie do osadu polimeru.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3. sedymentacji i odwadniania. Charakterystyka osadów Rozmiary i charakter kłaczków osadu Od tego parametru zale y zdolność cząstki osadu do aglomerowania.054 kg/m3 . poprawiającego jego zdolność do odwadniania.

związanej w cząsteczkach osadu siłami adhezji i kohezji. . Charakterystyka osadów Woda w osadzie występuje w postaci: wody wolnej. którą z cząsteczkami osadu wią ą siły napięcia powierzchniowego (bardzo trudna do oddzielenia). którą łatwo oddzielić od cząstek osadu w procesie zagęszczania i filtracji. międzycząsteczkowej. wody związanej fizycznie tj. wody związanej biologicznie. która występuje w komórkach mikroorganizmów lub w formie biokoloidów otaczających komórki i tworzące kłaczki osadu czynnego. wody higroskopijnej i koloidalnej.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3. wody kapilarnej. wody wewnątrz kłaczków osadu. wody półzwiązanej – tj.

Charakterystyka osadów .CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3.

Proporcje między zawartością martwej i ywej masy organicznej są jednym z czynników decydujących o mo liwym do uzyskania stopniu odwodnienia osadu. Badanie procesów odwadniania: W fazie początkowej odwadniania odciekiem jest ciecz uwalniana z osadów przed podłączeniem podciśnienia (faza rozbiegu) I faza filtracji to usuwanie wody wolnej z placka osadu. Charakterystyka osadów Wspólną cechą wszystkich osadów ściekowych jest wysokie uwodnienie i znaczna zawartość związków organicznych.punkty pomiarowe gwałtownie odbiegają od osi V.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3. W tej fazie zaczyna być usuwana woda półzwiązana . zmieniając kierunek przebiegu. W tej fazie punkty wykresu zaczynają równomiernie oddalać się od osi V II faza filtracji .

Im większa odporność na ściskanie – tym lepiej! .CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3. Im mniejszy – tym lepiej! Ściśliwość Ściśliwość oznacza podatność osadu na odkształcenie i zdolność do zmniejszania wolnych przestrzeni osadu pod wpływem przyło onego ciśnienia. Charakterystyka osadów Opór właściwy Opór filtracji jest najczęściej stosowanym parametrem opisującym względną odwadnialność osadu i stanowi ilościową miarę filtrowalności osadu przy stałym ciśnieniu. Znajomość ściśliwości osadu pozwala dobrać sposoby jego odwadniania.

Od parametru tego zale y wydajność procesów odwadniania oraz mo liwości deponowania na składowisku lub tymczasowo na poletkach osadowych. Prędkość przepływu maleje wraz z przyrostem suchej masy osadu. Charakterystyka osadów Własności reologiczne . tym lepiej.lepkość Osady ściekowe wykazują charakter cieczy nienewtonowskiej.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3. Im wy sza jego wartość. Im większa – tym lepiej ! . Właściwość ta ma znaczący wpływ na dobór pomp. Lepkość osadów zmniejsza się po procesach ich stabilizacji. płyną dopiero po przyło eniu sił powodujących naprę enia. rurociągów i armatury. Odporność na ścinanie Parametr wyra ony jest w N/m2. a przede wszystkim na zu ycie energii w procesie przeróbki.

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3. Charakterystyka osadów Czas ssania kapilarnego – CSK Metoda pomiaru filtrowalności. Ładunek elektryczny – potencjał Zeta Ładunek elektryczny obrazuje wielkość sił odpychania cząstek. . Poprzez dodanie chemikaliów redukuje się ładunek do punktu izoelektrycznego. Sposobem na wywołanie efektu łączenia się cząstek koloidalnych w osadach jest zmniejszenie potencjału (redukcja sił odpychania). Osady ściekowe generalnie mają ładunek ujemny (-10 do -20mV). Pomiar czasu rozprzestrzeniania się cieczy odsączonej z próby osadu na wyznaczonej powierzchni – określany jest mianem czasu ssania kapilarnego.

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3. jaką mo na uzyskać z 1 kg osadu uwodnionego. jaką mo na uzyskać ze spalenia 1kg SM osadu. . Wilgotność osadów i niska zawartość substancji organicznej potrafi zmniejszyć jego wartość opałową do 2-3 MJ/kg. Wartość zale na jest od zawartości i rodzaju związków organicznych zawartych w osadzie. Charakterystyka osadów Ciepło spalania i wartość opałowa Ciepło spalania określa ilość energii. Badania wykazały. dla osadów surowych i ok. Uwodniony osad ma ujemną wartość opałową.m. Wartość opałowa oznacza ilość energii.m. 16-21 MJ/kg s. Ciepło spalania osadów ściekowych jest znaczne i wynosi ok. w przypadku osadów ustabilizowanych. e całkowite spalenie osadu bez dodatku paliwa mo liwe jest przy wartości opałowej rzędu 8 MJ/kg osadu. 9-15 MJ/kg s.

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3. Charakterystyka osadów Zale ność wartości opałowej od ciepła spalania i wilgotności osadu .

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3. jakim były one poddane. Ze względu na du ą zawartość łatwo zagniwającej substancji organicznej i obecność mikroorganizmów . Wartość odczynu mo e zmieniać się procesach przeróbki osadów. szczególnie w podczas stabilizacji i higienizacji osadów.odczyn staje się w krótkim czasie kwaśny. gdzie wykorzystywany jest wpływ odczynu na zmianę zawartości i rodzaju mikroorganizmów yjących w osadzie ściekowym. Zazwyczaj jest on bliski obojętnemu. . Charakterystyka osadów Parametry chemiczne: Odczyn pH Odczyn surowych osadów ściekowych zale y od odczynu ścieków oraz rodzaju procesów.

Wzrasta ona dla osadów przefermentowanych. W osadach zawarte są związki buforowe mające zdolność do neutralizacji kwasów.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3. Wartość zasadowości podawana jest najczęściej w mgCaCO3/dm3. Charakterystyka osadów Zasadowość Zasadowość określa zawartość związków alkalicznych rozpuszczonych w cieczy osadowej. Ich ilość maleje podczas fermentacji. Zawartość lotnych kwasów tłuszczowych (LKT) Mierzona w mg CH3COOH/dm3 określa ilość lotnych kwasów organicznych zawartych w osadzie. . Jest parametrem kontrolnym procesu fermentacji. Osady surowe mają niską zasadowość. Ma to du e znaczenie w utrzymaniu lekko alkalicznego odczynu podczas fermentacji osadów.

Ustabilizowane osady ściekowe charakteryzują się korzystnym stosunkiem węgla do azotu. O glebotwórczych i nawozowych wartościach osadu decyduje jego skład: . jego zawartość z reguły jest ni sza ni w oborniku i gnojowicy.1 – 0.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3.Potas . . analogicznie jak w próchnicy gleb uprawowych lub w dojrzałych kompostach: C : N = 10÷13 : 1 .0.4 – 5% sm i jest zbli one do zawartości tego pierwiastka w gnojowicy oraz wy sze ni w oborniku .Azot .0. Charakterystyka osadów Wartość nawozowa Substancje organiczne zawarte w osadach ściekowych są czynnikiem poprawiającym strukturę gleby przy rolniczym ich wykorzystaniu.6% sm .1.Fosfor .osady ściekowe są ubogie w potas.8 – 8% sm i jest porównywalna z zawartością tego składnika w nawozach naturalnych.

Głównym źródłem metali cię kich i substancji toksycznych występujących w osadach są ścieki przemysłowe odprowadzane do kanalizacji miejskiej . antybiotyki. tłuszcze. Charakterystyka osadów Związki specjalne (substancje szkodliwe) metale cię kie.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3. polichlorowane dwufenyle (PCB). konserwanty i inne substancje chemiczne słu ące stymulacji produkcji rolnej. środki ochrony roślin (pestycydy. insektycydy). wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). substancje ropopochodne. polichlorowane dibenzodioksyny (PCCD) i polichlorowane dibenzofurany (PCDF). hormony. absorbowalne organiczne związki chloru (AOX).

. w szczególności metody stabilizacji. Charakterystyka osadów Parametry biologiczne: Podatność na rozkład biologiczny Podatność na rozkład biologiczny zale y od ilości i rodzaju substancji organicznej oraz warunków występujących w masie osadu – decydujących o mo liwościach rozwoju mikroorganizmów. stosowanej technologii ich oczyszczania sposobu przeróbki osadów. Niezbędne jest określenie. czy osad nie zawiera substancji hamujących rozkład biologiczny (związki toksyczne).CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3. Zawartość związków organicznych w suchej masie osadu w zale ności od stopnia stabilności osadu wynosi: 55 – 85% i głównie zale y od: składu ścieków.

dlatego bardzo istotne jest zmniejszenie ich wpływu na otoczenie. grzyby oraz robaki paso ytnicze. wirusy. . Stopień ska enia biologicznego osadów ściekowych jest podstawowym kryterium dopuszczającym osady do przyrodniczego wykorzystania. Organizmy te stanowią powa ne zagro enie dla środowiska przyrodniczego i człowieka. Charakterystyka osadów Właściwości sanitarne osadu Biomasa osadu powstającego podczas oczyszczania ścieków jest zbiorem mikroorganizmów reprezentowanych najliczniej przez bakterie.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3.

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3. Parametrów technologicznych zalicza się: podatność na mineralizację (zdolność do fermentacji lub podatność na rozkład tlenowy). . wartość opałową. zdolność filtracyjną. są istotne z punktu widzenia projektowania procesów przeróbki osadów. wartości nawozowe. Charakterystyka osadów Technologiczne cechy osadów Cechy technologiczne decydują o podatności osadów do stabilizacji i ostatecznego unieszkodliwiania.

5-15 7.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 3.8-7 4-12 50-60 20003500 10002500 1011-1012 12.4-7.) Zasadowość Lotne kwasy tłuszczowe Opór właściwy filtracji Ciepło spalania %SM %SMO mg CaCO3/dm3 mg CH3COOH /dm3 m/kg MJ/kgSM 5-7 5-10 60-75 500-1000 18003600 1011-1013 16-20 6-7 4-8 55-80 500-1000 18003600 1012-1013 15-21 6. Charakterystyka osadów Rodzaj osadu Parametr Jednostka Surowy biologiczny 4 Surowy wstępny 3 Źle przefermentowany 5 Średnio przefermentowany 6 Dobrze przefermentowany 7 Bardzo dobrze przefermentowany 8 1 2 pH Sucha masa (SM) Straty pra enia (SMOrg.2-7.5-16 7.5 4-12 45-55 30004500 100-1000 5x10105x1011 10.5-7 4-12 55-70 10002500 15004000 5x10115x1012 15-18 6.8 4-12 30-45 40005500 <100 1010-1011 8-10 .

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 4.wiek osadu. wielkość ładunku zanieczyszczeń. . . sposób przeróbki osadów. Jakość osadów Kontrola jakości osadów ściekowych Ilość i jakość powstających na oczyszczalni osadów ściekowych jest zmienna. sposób oczyszczania ścieków i stosowane parametry technologiczne. .obcią enie osadu ładunkiem zanieczyszczeń. przy czym do głównych czynników powodujących zró nicowanie ich właściwości nale ą: rodzaj ścieków dopływających na oczyszczalnię.występowanie osadnika wstępnego. w tym szczególnie: .

du a zawartość związków nawozowych. występowanie pierwiastków śladowych i metali cię kich. wysoka zawartość związków organicznych. ska enie biologiczne. łatwość zagniwania. w ka dej oczyszczalni powstają osady o odmiennych właściwościach fizyko–chemicznych!! Wspólną cechą wszystkich osadów ściekowych jest: wysokie uwodnienie. Jakość osadów Nie ma typowych osadów ściekowych. mo liwość występowania substancji toksycznych .CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 4.

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 4. . przygotowania osadów do ostatecznej formy zagospodarowania. stabilizacji osadów (stabilizacja osadów ściekowych polega na zmniejszeniu zagniwalności oraz zlikwidowaniu nieprzyjemnych zapachów poprzez zredukowanie ilości substancji organicznej zawartej w osadzie). Jakość osadów Zasadniczym celem przeróbki osadów jest osiągnięcie następujących efektów: zmniejszenia objętości osadów i usunięcia z nich wody. w wyniku których następuje usunięcie z osadu organizmów chorobotwórczych i uzyskanie produktu bezpiecznego sanitarnie). higienizacji osadów (higienizacja obejmuje procesy.

kompostowanie. Wybór sposobu higienizacji – wapnowanie.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 4. metody termiczne zale y w du ym stopniu od odczynu pH podło a terenu. Osady do rolniczego wykorzystania muszą być ustabilizowane i zhigienizowane. Warunkiem decydującym o mo liwości ekonomicznego stosowania recyklingu organicznego jest występowanie w pobli u oczyszczalni ścieków odpowiedniego areału terenów rolniczych lub terenów zdegradowanych nadających się do rekultywacji. Podstawowym kryterium zastosowania recyklingu energetycznego do unieszkodliwiania osadów jest wartość opałowa osadów zale na od ich uwodnienia. konieczne jest rygorystyczne podejście do jakości ścieków przyjmowanych do sieci kanalizacyjnej. na którym będzie rozprowadzany osad. Jakość osadów W recyklingu organicznym osadów ściekowych istotne jest dbanie o czystość osadów. .

U. 1988) . w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. Jakość osadów Instrumentem kontroli jakości ścieków trafiających do oczyszczalni ścieków – a w związku z tym równie jakości produkowanych osadów są następujące przepisy: Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.określające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 4. Prawo wodne (Dz. 964) .U. 2006 nr 136 poz.określające dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. 2001 nr 72 poz. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. których wprowadzanie ściekach przemysłowych do kanalizacji wymaga pozwolenia wodnoprawnego . których wprowadzenie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. 2005 nr 233 poz. 2001 nr 115 poz. 747) Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.U. 1229) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r.

zmniejszenie sprawności odwadniania). Oleszkiewicza: nie przetrzymuje się osadów – prowadzi to do pogorszenia właściwości osadów (uwalnianie fosfory. kapsle. zmniejszając ilość produkowanego metanu). tłuszcze oraz szczególnie przez szmaty i włosy. wir. nie łączy się osadów – mieszanie osadów wstępnych i nadmiernych zmniejsza ich odwadnialność. ujemnie wpływa na proces stabilizacji beztlenowej (osad nadmierny źle fermentuje ze względu na obecność flory bakteryjnej przystosowanej do warunków tlenowych. nie zawraca się osadów – aby nie wprowadzać z powrotem do ciągu oczyszczania ścieków zawiesiny. . nale y równie zabezpieczyć przerabiane osady przed wtórnym zaka eniem przez organizmy chorobotwórcze. wyjątek stanowi zatrzymanie osadu w zagęszczaczach dla wyprodukowania lotnych kwasów tłuszczowych (LKT). Jakość osadów Podstawowe zasady postępowania z osadami wg prof.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 4. związków azotu i fosforu. nale y dbać o czystość osadów – zabezpieczenie urządzeń przed uszkodzeniami i zatykaniem spowodowanym przez piasek.

zagospodarować osad z korzyścią dla środowiska. zabić organizmy chorobotwórcze w osadzie kierowanym do zagospodarowania. zmniejszyć zagniwalność osadów.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTERYSTYKĘ OSADU I MO LIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 4. przygotować osad do bezpiecznego magazynowania i transportu. . Jakość osadów Oprócz wymienionych przykazań nale y równie obowiązkowo: zmniejszać uwodnienie osadów w ciągu przeróbki osadów.

5.43-51. Zielewicz-Madej E. Przeróbka i zagospodarowanie osadów dla małych i średnich oczyszczalni ścieków. Sem. Gdańska Fundacja Wody. 2. Goerlitz.: Zmiany fizykalnych osadów ściekowych wskutek fermentacji metanowej. Zielewicz-Madej E. Fukas-Płonka Ł. Szk. BPBK Katowice. Materiały konferencyjne – Konferencja Naukowo-Techniczna „OSAD2000”. Kraków. Mat. (2000): „Nowoczesne metody przeróbki osadów”.. . Gdańsk. Gdańsk. 3.. Seminarium polsko-niemieckie ATV. LEM. 1999. Zielewicz-Madej E. Zielewicz-Madej E. 1998.: Nowe techniki badań osadów ściekowych i kontroli procesów przeróbki osadów. Zielewicz-Madej E. Fukas-Płonka Ł. Przeróbka i zagospodarowanie osadów dla małych i średnich oczyszczalni ścieków. (1998): Gospodarka osadami ściekowymi – Poradnik decydenta.. Fukas-Płonka Ł.: Charakterystyka ilościowo-jakościowa osadu w zale ności od przyjętej technologii oczyszczania ścieków. Sem. Gdańska Fundacja Wody.: Zasady wyboru technologii przeróbki osadów ściekowych. Mat.Bibliografia Wykorzystane materiały: 1. Mat. Oleszkiewicz J. 1998. 4. pp.. Fukas-Płonka Ł. Gdańsk. 6. Szk.. Narady Proj. Fukas-Płonka Ł. 1995. Sem. Ustroń.

pl ./fax. Konarskiego 18 44-100 Gliwice tel. Łucja Fukas-Płonka mgr in . Marcin Janik DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Politechnika Śląska Instytut In ynierii Wody i Ścieków Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul.dr in . 32-2372173 e-mail: biuroeip@wp.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful