Case study Eyetracking

Streszczenie raportu badawczo-rozwojowego dotyczącego transferu technologii analizy aktywności wzrokowej użytkownika (eyetracking).
Zawartość pełnego raportu

Metody śledzenia ruchów oka i ich klasyfikacja
Wymagania na system śledzenia ruchów oka Rozpoznawanie i lokalizacja twarzy – element eyetrackingu Biblioteka OpenComputerVision Wsparcie sprzętowe i stanowisko obliczeniowe

Raport opracowany przy współpracy Polsko Japooskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Gdaosku. W ramach programu Bon na Innowacje organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

University of Durham. pp. Human factors report. in K. Eye movements. Za pomocą tej analizy wytyczony został kierunek rozwoju urządzenia oraz postawione zostały minimalne wymagania dla systemu śledzenia wzroku.how Analiza źródeł wtórnych dostarczyła wielu informacji o metodach śledzenia ruchów oka oraz ich klasyfikacji. P.28). eds. 10. L. D. E.c . W wyniku przeprowadzonych studiów. Kaufman & J. (1986).Case study Eyetracking Raport badawczo rozwojowy Eyetracking know . eye movements and display units. ciągłą akwizcyję obrazu oka • zapewniad dokładnośd rzędu kilku minut kątowych • zapewnid rozdzielczośd rzędu 1 minuty kątowej/sekundy • umożliwiad śledzenie zmian kątów patrzenia (szybkośd ruchu oka) rzędu kilkuset minut kątowych na sekundę • zapewniad przeliczanie danych w real time • byd niezależnym od powszechnych wad wzroku • byd dostosowanym do jednoczesnego śledzenia sygnału z obojga oczu • umożliwiad śledzenie zmian położenia głowy • byd niezależnym od użytkownika(badanego) Sakkada s. & Findlay. `Handbook of Perception and Human Performance I'. Taki setup urządzenia zapewni kompleksową realizację badao trackingowych. Visual search. że dla efektywnej pracy system rozpoznawania ruchów oka powinien spełniad między innymi następujące wymagania: • zapewniad niezakłóconą obserwację pola widzenia • byd nieinwazyjny • zapewnid praktyczną. Boff. uważa się (Scott. oraz Hallett. Thomas.25-10.

Case study Eyetracking Raport badawczo rozwojowy Eyetracking know . Stosowane są także specjalizowane nakładki na rogówkę zawierające elementy pozwalające na dokładny pomiar z użyciem metod opartych o wahania pola magnetycznego. uproszczenie procedury analizy obrazu. które wymagają poważnego ograniczania naturalnego zachowania • ograniczające. Z tego względu rozwiązania można podzielid na: • inwazyjne. .in. opartych o rezonans magnetyczny (MRI). w których całośd problemu obliczeniowego spoczywa na systemie komputerowym. Niektóre z rozwiązao są objęte ochroną patentową – w tym m. zbliżonych konstrukcją do soczewek kontaktowych.how Jednym z najważniejszych problemów w zastosowaniach badawczych są ograniczenia narzucane przez docelową aplikację eyetrackingową. zaś operator w szczególnym przypadku może nawet nie wiedzied o zainstalowanym urządzeniu śledzącym W grupie pierwszej dominują rozwiązania oparte na różnego typu nakładkach na oka. czyli takie. MAGNETIC RESONANCE EYE TRACKING SYSTEMS AND METHODS (patent WO 2007124475 20071101). głównie dzięki stałości szukanego wzorca w obrazie. Metody te wywodzą się od pierwszych studiów z zakresu śledzenia ruchu gałki ocznej. czyli takie. czyli wymagające od operatora dostosowania się do ograniczeo sprzętowych • naturalne.

Jest to produkt klasy open source/public domain. które są powszechnie uznanym pakietem narzędziowym służącym do obróki obrazu.how Kolejną metodą inwazyjną jest elektrookulografia. W ramach raportu dostarczone zostały również informacje o podstawowych sposobach rozpoznawania oraz lokalizacji twarzy. Jej podstawowe zalety to: • dostępnośd w formie otwartego. Windows MacOS. także do przedsięwzięd komercyjnych. Efektem raportu było przeanalizowanie możliwości bibliotek Intel Open Computer Vision. dzięki której po wprowadzeniu odpowiedniej korekty na błąd wywołany ruchami głowy. ale ograniczających swobodne ruchy głowy. głównie ze względu na znacznie większy koszt urządzeo służących do akwizycji sygnału. Większośd metod bazuje na śledzeniu w kanale wideo. ale można spotkad również rozwiązania opierające się o techniki cieplne (termowizja). czy magnetoelektryczne. Pakiet jest dostępny w języku C/C++ i pracuje na platformach Linux. publicznego kodu • stały postęp prac nad narzędziem • duża licznośd społeczności wykorzystującej OpenCV (dostępnośd know-how) • prosty interfejs programistyczny • wieloplatformowośd • szybki język programowania (C++). optymalizacja kodu • szerokośd zaimplementowanych metod cyfrowej analizy obrazu • obecnośd specyficznych narzędzi. Biblioteka OpenCV jest naturalnym i najlepszym wyborem dla implementacji eyetrackingu.Case study Eyetracking Raport badawczo rozwojowy Eyetracking know . Przeanalizowana została struktura dostępnych bibliotek które mogą służyd jako podstawa do stworzenia oprogramowania trackingowego. a więc dostępny darmowo. Można tu wyróżnid zestawy kamer montowanych na głowie operatora lub wolnostojących. co zwiększa trafnośd badania. Stosowane są one jednak znacznie rzadziej. Szeroką gamę rozwiązao zawiera grupa metod ograniczających. Polega ona na badaniu potencjału elektrycznego oka lub tkanki skórnej dla określenia jego stanu. możliwe jest stworzenie systemu spełniającego warunek nieinwazyjności oraz niezależności od użytkownika. przydatnych w eyetrckingu .

960x720) • autofocus • wygodny montaż na stole lub nad monitorem W idealnej sytuacji kamera powinna byd wyposażona w funkcją "follow". • wysoką jakośd obiektywu • możliwośd pracy w trybie 50 fps (minimalne .30 fps) • rozdzielczośd rzędu 1024-768 (minimalne . czyli podążanie za celem. sprzęt powinien zapewniad.how W przypadku budowania w pełni własnego rozwiązania do akwizycji obrazu. . tego typu rozwiązanie wymaga zastosowania serwomotrów.Case study Eyetracking Raport badawczo rozwojowy Eyetracking know . należy skupid się przede wszystkim na dobrej jakości kamerze. Jeżeli chcesz pozyskać więcej informacji na temat technologii trackingowych skontaktuj się z firmą Sakkada.

Case study Eyetracking Kontakt: Agencja Badawcza Sakkada s. lokal D1 81-451 Gdynia Tel stacj.507751104 biuro@sakkada. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny al.eu Partner Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sakkada s.sakkada.c.c . 058 6982165 kom. Zwycięstwa 96/98.eu www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful