Case study Eyetracking

Streszczenie raportu badawczo-rozwojowego dotyczącego transferu technologii analizy aktywności wzrokowej użytkownika (eyetracking).
Zawartość pełnego raportu

Metody śledzenia ruchów oka i ich klasyfikacja
Wymagania na system śledzenia ruchów oka Rozpoznawanie i lokalizacja twarzy – element eyetrackingu Biblioteka OpenComputerVision Wsparcie sprzętowe i stanowisko obliczeniowe

Raport opracowany przy współpracy Polsko Japooskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Gdaosku. W ramach programu Bon na Innowacje organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

pp. P. Visual search.how Analiza źródeł wtórnych dostarczyła wielu informacji o metodach śledzenia ruchów oka oraz ich klasyfikacji. & Findlay.28). Boff. L. eye movements and display units. Za pomocą tej analizy wytyczony został kierunek rozwoju urządzenia oraz postawione zostały minimalne wymagania dla systemu śledzenia wzroku. University of Durham.Case study Eyetracking Raport badawczo rozwojowy Eyetracking know . D. że dla efektywnej pracy system rozpoznawania ruchów oka powinien spełniad między innymi następujące wymagania: • zapewniad niezakłóconą obserwację pola widzenia • byd nieinwazyjny • zapewnid praktyczną. 10. uważa się (Scott. W wyniku przeprowadzonych studiów. Eye movements. eds. Thomas. Kaufman & J. oraz Hallett.25-10. E.c . in K. Human factors report. `Handbook of Perception and Human Performance I'. (1986). ciągłą akwizcyję obrazu oka • zapewniad dokładnośd rzędu kilku minut kątowych • zapewnid rozdzielczośd rzędu 1 minuty kątowej/sekundy • umożliwiad śledzenie zmian kątów patrzenia (szybkośd ruchu oka) rzędu kilkuset minut kątowych na sekundę • zapewniad przeliczanie danych w real time • byd niezależnym od powszechnych wad wzroku • byd dostosowanym do jednoczesnego śledzenia sygnału z obojga oczu • umożliwiad śledzenie zmian położenia głowy • byd niezależnym od użytkownika(badanego) Sakkada s. Taki setup urządzenia zapewni kompleksową realizację badao trackingowych.

czyli wymagające od operatora dostosowania się do ograniczeo sprzętowych • naturalne. czyli takie.Case study Eyetracking Raport badawczo rozwojowy Eyetracking know .in. MAGNETIC RESONANCE EYE TRACKING SYSTEMS AND METHODS (patent WO 2007124475 20071101). które wymagają poważnego ograniczania naturalnego zachowania • ograniczające. w których całośd problemu obliczeniowego spoczywa na systemie komputerowym. uproszczenie procedury analizy obrazu. .how Jednym z najważniejszych problemów w zastosowaniach badawczych są ograniczenia narzucane przez docelową aplikację eyetrackingową. Niektóre z rozwiązao są objęte ochroną patentową – w tym m. Z tego względu rozwiązania można podzielid na: • inwazyjne. zbliżonych konstrukcją do soczewek kontaktowych. czyli takie. Metody te wywodzą się od pierwszych studiów z zakresu śledzenia ruchu gałki ocznej. głównie dzięki stałości szukanego wzorca w obrazie. zaś operator w szczególnym przypadku może nawet nie wiedzied o zainstalowanym urządzeniu śledzącym W grupie pierwszej dominują rozwiązania oparte na różnego typu nakładkach na oka. opartych o rezonans magnetyczny (MRI). Stosowane są także specjalizowane nakładki na rogówkę zawierające elementy pozwalające na dokładny pomiar z użyciem metod opartych o wahania pola magnetycznego.

Przeanalizowana została struktura dostępnych bibliotek które mogą służyd jako podstawa do stworzenia oprogramowania trackingowego. które są powszechnie uznanym pakietem narzędziowym służącym do obróki obrazu.how Kolejną metodą inwazyjną jest elektrookulografia. Stosowane są one jednak znacznie rzadziej. publicznego kodu • stały postęp prac nad narzędziem • duża licznośd społeczności wykorzystującej OpenCV (dostępnośd know-how) • prosty interfejs programistyczny • wieloplatformowośd • szybki język programowania (C++). ale można spotkad również rozwiązania opierające się o techniki cieplne (termowizja). co zwiększa trafnośd badania. Polega ona na badaniu potencjału elektrycznego oka lub tkanki skórnej dla określenia jego stanu. a więc dostępny darmowo.Case study Eyetracking Raport badawczo rozwojowy Eyetracking know . W ramach raportu dostarczone zostały również informacje o podstawowych sposobach rozpoznawania oraz lokalizacji twarzy. Windows MacOS. Jej podstawowe zalety to: • dostępnośd w formie otwartego. Szeroką gamę rozwiązao zawiera grupa metod ograniczających. Jest to produkt klasy open source/public domain. Większośd metod bazuje na śledzeniu w kanale wideo. ale ograniczających swobodne ruchy głowy. głównie ze względu na znacznie większy koszt urządzeo służących do akwizycji sygnału. Można tu wyróżnid zestawy kamer montowanych na głowie operatora lub wolnostojących. możliwe jest stworzenie systemu spełniającego warunek nieinwazyjności oraz niezależności od użytkownika. Efektem raportu było przeanalizowanie możliwości bibliotek Intel Open Computer Vision. optymalizacja kodu • szerokośd zaimplementowanych metod cyfrowej analizy obrazu • obecnośd specyficznych narzędzi. Pakiet jest dostępny w języku C/C++ i pracuje na platformach Linux. Biblioteka OpenCV jest naturalnym i najlepszym wyborem dla implementacji eyetrackingu. czy magnetoelektryczne. także do przedsięwzięd komercyjnych. przydatnych w eyetrckingu . dzięki której po wprowadzeniu odpowiedniej korekty na błąd wywołany ruchami głowy.

960x720) • autofocus • wygodny montaż na stole lub nad monitorem W idealnej sytuacji kamera powinna byd wyposażona w funkcją "follow". .Case study Eyetracking Raport badawczo rozwojowy Eyetracking know . sprzęt powinien zapewniad. Jeżeli chcesz pozyskać więcej informacji na temat technologii trackingowych skontaktuj się z firmą Sakkada.30 fps) • rozdzielczośd rzędu 1024-768 (minimalne . tego typu rozwiązanie wymaga zastosowania serwomotrów. należy skupid się przede wszystkim na dobrej jakości kamerze. • wysoką jakośd obiektywu • możliwośd pracy w trybie 50 fps (minimalne .how W przypadku budowania w pełni własnego rozwiązania do akwizycji obrazu. czyli podążanie za celem.

eu www. 058 6982165 kom.Case study Eyetracking Kontakt: Agencja Badawcza Sakkada s.eu Partner Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sakkada s.507751104 biuro@sakkada. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny al.sakkada.c. Zwycięstwa 96/98.c . lokal D1 81-451 Gdynia Tel stacj.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful