Case study Eyetracking

Streszczenie raportu badawczo-rozwojowego dotyczącego transferu technologii analizy aktywności wzrokowej użytkownika (eyetracking).
Zawartość pełnego raportu

Metody śledzenia ruchów oka i ich klasyfikacja
Wymagania na system śledzenia ruchów oka Rozpoznawanie i lokalizacja twarzy – element eyetrackingu Biblioteka OpenComputerVision Wsparcie sprzętowe i stanowisko obliczeniowe

Raport opracowany przy współpracy Polsko Japooskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Gdaosku. W ramach programu Bon na Innowacje organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

ciągłą akwizcyję obrazu oka • zapewniad dokładnośd rzędu kilku minut kątowych • zapewnid rozdzielczośd rzędu 1 minuty kątowej/sekundy • umożliwiad śledzenie zmian kątów patrzenia (szybkośd ruchu oka) rzędu kilkuset minut kątowych na sekundę • zapewniad przeliczanie danych w real time • byd niezależnym od powszechnych wad wzroku • byd dostosowanym do jednoczesnego śledzenia sygnału z obojga oczu • umożliwiad śledzenie zmian położenia głowy • byd niezależnym od użytkownika(badanego) Sakkada s. D. `Handbook of Perception and Human Performance I'. pp.25-10. in K. Visual search. P. Thomas. oraz Hallett. eds. L. W wyniku przeprowadzonych studiów. Kaufman & J. uważa się (Scott. E.28). Za pomocą tej analizy wytyczony został kierunek rozwoju urządzenia oraz postawione zostały minimalne wymagania dla systemu śledzenia wzroku. Boff. Taki setup urządzenia zapewni kompleksową realizację badao trackingowych. (1986). 10. Eye movements.how Analiza źródeł wtórnych dostarczyła wielu informacji o metodach śledzenia ruchów oka oraz ich klasyfikacji. & Findlay. University of Durham. Human factors report.Case study Eyetracking Raport badawczo rozwojowy Eyetracking know . eye movements and display units.c . że dla efektywnej pracy system rozpoznawania ruchów oka powinien spełniad między innymi następujące wymagania: • zapewniad niezakłóconą obserwację pola widzenia • byd nieinwazyjny • zapewnid praktyczną.

in. Niektóre z rozwiązao są objęte ochroną patentową – w tym m. w których całośd problemu obliczeniowego spoczywa na systemie komputerowym. które wymagają poważnego ograniczania naturalnego zachowania • ograniczające. czyli takie. Stosowane są także specjalizowane nakładki na rogówkę zawierające elementy pozwalające na dokładny pomiar z użyciem metod opartych o wahania pola magnetycznego.Case study Eyetracking Raport badawczo rozwojowy Eyetracking know . MAGNETIC RESONANCE EYE TRACKING SYSTEMS AND METHODS (patent WO 2007124475 20071101). czyli wymagające od operatora dostosowania się do ograniczeo sprzętowych • naturalne. . czyli takie.how Jednym z najważniejszych problemów w zastosowaniach badawczych są ograniczenia narzucane przez docelową aplikację eyetrackingową. zaś operator w szczególnym przypadku może nawet nie wiedzied o zainstalowanym urządzeniu śledzącym W grupie pierwszej dominują rozwiązania oparte na różnego typu nakładkach na oka. opartych o rezonans magnetyczny (MRI). uproszczenie procedury analizy obrazu. zbliżonych konstrukcją do soczewek kontaktowych. Z tego względu rozwiązania można podzielid na: • inwazyjne. głównie dzięki stałości szukanego wzorca w obrazie. Metody te wywodzą się od pierwszych studiów z zakresu śledzenia ruchu gałki ocznej.

Biblioteka OpenCV jest naturalnym i najlepszym wyborem dla implementacji eyetrackingu.Case study Eyetracking Raport badawczo rozwojowy Eyetracking know . możliwe jest stworzenie systemu spełniającego warunek nieinwazyjności oraz niezależności od użytkownika. Można tu wyróżnid zestawy kamer montowanych na głowie operatora lub wolnostojących. Większośd metod bazuje na śledzeniu w kanale wideo. Szeroką gamę rozwiązao zawiera grupa metod ograniczających. publicznego kodu • stały postęp prac nad narzędziem • duża licznośd społeczności wykorzystującej OpenCV (dostępnośd know-how) • prosty interfejs programistyczny • wieloplatformowośd • szybki język programowania (C++). dzięki której po wprowadzeniu odpowiedniej korekty na błąd wywołany ruchami głowy. Pakiet jest dostępny w języku C/C++ i pracuje na platformach Linux. Windows MacOS. ale można spotkad również rozwiązania opierające się o techniki cieplne (termowizja). Polega ona na badaniu potencjału elektrycznego oka lub tkanki skórnej dla określenia jego stanu. także do przedsięwzięd komercyjnych. optymalizacja kodu • szerokośd zaimplementowanych metod cyfrowej analizy obrazu • obecnośd specyficznych narzędzi. czy magnetoelektryczne. a więc dostępny darmowo. co zwiększa trafnośd badania. Jest to produkt klasy open source/public domain. Stosowane są one jednak znacznie rzadziej.how Kolejną metodą inwazyjną jest elektrookulografia. Jej podstawowe zalety to: • dostępnośd w formie otwartego. przydatnych w eyetrckingu . Efektem raportu było przeanalizowanie możliwości bibliotek Intel Open Computer Vision. głównie ze względu na znacznie większy koszt urządzeo służących do akwizycji sygnału. które są powszechnie uznanym pakietem narzędziowym służącym do obróki obrazu. W ramach raportu dostarczone zostały również informacje o podstawowych sposobach rozpoznawania oraz lokalizacji twarzy. Przeanalizowana została struktura dostępnych bibliotek które mogą służyd jako podstawa do stworzenia oprogramowania trackingowego. ale ograniczających swobodne ruchy głowy.

how W przypadku budowania w pełni własnego rozwiązania do akwizycji obrazu. tego typu rozwiązanie wymaga zastosowania serwomotrów. .960x720) • autofocus • wygodny montaż na stole lub nad monitorem W idealnej sytuacji kamera powinna byd wyposażona w funkcją "follow". należy skupid się przede wszystkim na dobrej jakości kamerze.Case study Eyetracking Raport badawczo rozwojowy Eyetracking know . • wysoką jakośd obiektywu • możliwośd pracy w trybie 50 fps (minimalne . Jeżeli chcesz pozyskać więcej informacji na temat technologii trackingowych skontaktuj się z firmą Sakkada.30 fps) • rozdzielczośd rzędu 1024-768 (minimalne . sprzęt powinien zapewniad. czyli podążanie za celem.

eu Partner Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sakkada s.507751104 biuro@sakkada. Zwycięstwa 96/98.c.sakkada. 058 6982165 kom.c . lokal D1 81-451 Gdynia Tel stacj. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny al.Case study Eyetracking Kontakt: Agencja Badawcza Sakkada s.eu www.