Case study Eyetracking

Streszczenie raportu badawczo-rozwojowego dotyczącego transferu technologii analizy aktywności wzrokowej użytkownika (eyetracking).
Zawartość pełnego raportu

Metody śledzenia ruchów oka i ich klasyfikacja
Wymagania na system śledzenia ruchów oka Rozpoznawanie i lokalizacja twarzy – element eyetrackingu Biblioteka OpenComputerVision Wsparcie sprzętowe i stanowisko obliczeniowe

Raport opracowany przy współpracy Polsko Japooskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Gdaosku. W ramach programu Bon na Innowacje organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

ciągłą akwizcyję obrazu oka • zapewniad dokładnośd rzędu kilku minut kątowych • zapewnid rozdzielczośd rzędu 1 minuty kątowej/sekundy • umożliwiad śledzenie zmian kątów patrzenia (szybkośd ruchu oka) rzędu kilkuset minut kątowych na sekundę • zapewniad przeliczanie danych w real time • byd niezależnym od powszechnych wad wzroku • byd dostosowanym do jednoczesnego śledzenia sygnału z obojga oczu • umożliwiad śledzenie zmian położenia głowy • byd niezależnym od użytkownika(badanego) Sakkada s.Case study Eyetracking Raport badawczo rozwojowy Eyetracking know . Kaufman & J. E. Boff. Za pomocą tej analizy wytyczony został kierunek rozwoju urządzenia oraz postawione zostały minimalne wymagania dla systemu śledzenia wzroku. `Handbook of Perception and Human Performance I'.28). że dla efektywnej pracy system rozpoznawania ruchów oka powinien spełniad między innymi następujące wymagania: • zapewniad niezakłóconą obserwację pola widzenia • byd nieinwazyjny • zapewnid praktyczną. & Findlay.c . P. oraz Hallett.how Analiza źródeł wtórnych dostarczyła wielu informacji o metodach śledzenia ruchów oka oraz ich klasyfikacji. 10. eye movements and display units. Thomas. L. uważa się (Scott. in K. D. Eye movements.25-10. (1986). W wyniku przeprowadzonych studiów. eds. Human factors report. Taki setup urządzenia zapewni kompleksową realizację badao trackingowych. Visual search. University of Durham. pp.

czyli wymagające od operatora dostosowania się do ograniczeo sprzętowych • naturalne. .Case study Eyetracking Raport badawczo rozwojowy Eyetracking know . czyli takie. w których całośd problemu obliczeniowego spoczywa na systemie komputerowym. Z tego względu rozwiązania można podzielid na: • inwazyjne. Niektóre z rozwiązao są objęte ochroną patentową – w tym m. głównie dzięki stałości szukanego wzorca w obrazie.how Jednym z najważniejszych problemów w zastosowaniach badawczych są ograniczenia narzucane przez docelową aplikację eyetrackingową. Stosowane są także specjalizowane nakładki na rogówkę zawierające elementy pozwalające na dokładny pomiar z użyciem metod opartych o wahania pola magnetycznego. Metody te wywodzą się od pierwszych studiów z zakresu śledzenia ruchu gałki ocznej. czyli takie. które wymagają poważnego ograniczania naturalnego zachowania • ograniczające. uproszczenie procedury analizy obrazu. MAGNETIC RESONANCE EYE TRACKING SYSTEMS AND METHODS (patent WO 2007124475 20071101). zbliżonych konstrukcją do soczewek kontaktowych. opartych o rezonans magnetyczny (MRI).in. zaś operator w szczególnym przypadku może nawet nie wiedzied o zainstalowanym urządzeniu śledzącym W grupie pierwszej dominują rozwiązania oparte na różnego typu nakładkach na oka.

Przeanalizowana została struktura dostępnych bibliotek które mogą służyd jako podstawa do stworzenia oprogramowania trackingowego. głównie ze względu na znacznie większy koszt urządzeo służących do akwizycji sygnału. ale można spotkad również rozwiązania opierające się o techniki cieplne (termowizja). a więc dostępny darmowo. co zwiększa trafnośd badania. W ramach raportu dostarczone zostały również informacje o podstawowych sposobach rozpoznawania oraz lokalizacji twarzy. optymalizacja kodu • szerokośd zaimplementowanych metod cyfrowej analizy obrazu • obecnośd specyficznych narzędzi. Pakiet jest dostępny w języku C/C++ i pracuje na platformach Linux. przydatnych w eyetrckingu . Windows MacOS. które są powszechnie uznanym pakietem narzędziowym służącym do obróki obrazu. dzięki której po wprowadzeniu odpowiedniej korekty na błąd wywołany ruchami głowy. Jest to produkt klasy open source/public domain. Biblioteka OpenCV jest naturalnym i najlepszym wyborem dla implementacji eyetrackingu. Efektem raportu było przeanalizowanie możliwości bibliotek Intel Open Computer Vision. publicznego kodu • stały postęp prac nad narzędziem • duża licznośd społeczności wykorzystującej OpenCV (dostępnośd know-how) • prosty interfejs programistyczny • wieloplatformowośd • szybki język programowania (C++). także do przedsięwzięd komercyjnych. Polega ona na badaniu potencjału elektrycznego oka lub tkanki skórnej dla określenia jego stanu. Jej podstawowe zalety to: • dostępnośd w formie otwartego. możliwe jest stworzenie systemu spełniającego warunek nieinwazyjności oraz niezależności od użytkownika. Większośd metod bazuje na śledzeniu w kanale wideo. ale ograniczających swobodne ruchy głowy. Szeroką gamę rozwiązao zawiera grupa metod ograniczających. Stosowane są one jednak znacznie rzadziej.how Kolejną metodą inwazyjną jest elektrookulografia. Można tu wyróżnid zestawy kamer montowanych na głowie operatora lub wolnostojących. czy magnetoelektryczne.Case study Eyetracking Raport badawczo rozwojowy Eyetracking know .

Jeżeli chcesz pozyskać więcej informacji na temat technologii trackingowych skontaktuj się z firmą Sakkada.30 fps) • rozdzielczośd rzędu 1024-768 (minimalne . • wysoką jakośd obiektywu • możliwośd pracy w trybie 50 fps (minimalne . tego typu rozwiązanie wymaga zastosowania serwomotrów. .Case study Eyetracking Raport badawczo rozwojowy Eyetracking know . czyli podążanie za celem.how W przypadku budowania w pełni własnego rozwiązania do akwizycji obrazu. sprzęt powinien zapewniad.960x720) • autofocus • wygodny montaż na stole lub nad monitorem W idealnej sytuacji kamera powinna byd wyposażona w funkcją "follow". należy skupid się przede wszystkim na dobrej jakości kamerze.

sakkada.Case study Eyetracking Kontakt: Agencja Badawcza Sakkada s. lokal D1 81-451 Gdynia Tel stacj.eu Partner Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sakkada s. Zwycięstwa 96/98. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny al.c.507751104 biuro@sakkada. 058 6982165 kom.eu www.c .