SPEKTROSKOPIA ATOMOWA EMISYJNA Atom, któremu dostarczono pewnego kwantu energii może przejść ze stanu podstawowego w stan wzbudzony

. Jeden z jego elektronów przechodzi wówczas na wyższy poziom energetyczny. Powrót tego elektronu do stanu podstawowego lub na któryś z niższych stanów wzbudzonych powoduje emisję energii w postaci promieniowania elektromagnetycznego charakterystycznego dla atomów danego pierwiastka. hν = Ep - Ek = ∆ E 1/λ = ν /c = R [1/(m+s)2 – 1/(n+p)2] ν - częstotliwość drgań c – prędkość światła R – stała Rydberga m – wielkość stała dla danej serii linii widmowych = 1, 2, 3,... n – wielkość zmienna w obrębie danej serii linii widmowych, liczba całkowita ≥ m+1 s, p – stałe wielkości ułamkowe charakterystyczne dla danej serii linii widmowych pierwiastka Poziom rezonansowy - Najniższy poziom wzbudzony Linia rezonansowa - Linia spektralna związana z powrotem elektronu z poziomu rezonansowego na poziom podstawowy Linie ostatnie – linie widoczne w widmie przy bardzo małym stężeniu pierwiastka Podział metod atomowej spektroskopii emisyjnej wg źródeł promieniowania Źródła promieniowania: Płomień Plazma Łuk elektryczny Iskra Fotometria płomieniowa Metoda wzbudzania - w płomieniu palnika Sposób wprowadzania próbki - najczęściej w postaci rozpylonego roztworu Zastosowanie – pierwiastki o niskim potencjale wzbudzania, gł. litowce i berylowce Aparatura – fotometry płomieniowe, spektrofotometry płomieniowe Atomowa spektroskopia emisyjna ze wzbudzeniem plazmą Plazma – gaz zjonizowany przy pomocy energii zewnętrznej pola elektrycznego:  Plazma wytworzona prądem stałym – pole elektryczne między elektrodami  Plazma wytworzona indukcyjnie – pole o wysokiej częstotliwości wytworzone przez cewkę indukcyjna  Plazma wytworzona mikrofalami Plazma przekazuje część energii próbce, powodując jej atomizację i wzbudzenie Plazma wzbudzona indukcyjnie Generator wysokiej częstotliwości (zwykle 27 lub 40 MHz) wytwarza pole przez cewkę indukcyjną. Gaz stosowany do wytwarzania plazmy – ARGON

tańszy od innych gazów szlachetnych. Ma niewielkie przewodnictwo cieplne w porównaniu z gazami cząsteczkowymi.Zalety i wady plazmy Ar: Argon jest obojętny chemicznie. próbkę umieszcza się w jednej z nich w postaci proszku lub globulki Iskra Szybkie (trwające zazwyczaj kilka µ s) wyładowanie elektryczne wysokiego napięcia (300 V do 20 kV) o stosunkowo małym natężeniu między przynajmniej dwoma elektrodami. Napięcie między elektrodami – do 50 V. Jedna z elektrod – wykonana z próbki poddawanej analizie Przeciwelektroda – wolframowa . Łuk może być podtrzymywany prądem stałym lub zmiennym Istnieje możliwość podtrzymywania łuku strumieniem gazu. takimi jak H2 lub N2. natężenie – 2 do 30 A. przepuszczanym wokół łuku Stosowane elektrody – zazwyczaj grafitowe. Inne metody wzbudzania: Łuk elektryczny – stabilne wyładowanie elektryczne o wysokiej gęstości prądowej i małym napięciu spalania. ma wysoką energię jonizacji – jest zdolny do wzbudzania większości pierwiastków układu okresowego. zachodzące miedzy dwoma lub więcej elektrodami.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful