sierpieñ 2007 www.powiat-lubin.

pl

GAZETA BEZP£ATNA

nr 2 (2) sierpieñ 2007 r. rok 1

 starostwo
Nowe dzia³ki budowlane  LUBIN
Ju¿ niebawem do sprzeda¿y zostan¹ przekazane dzia³ki budowlane po³o¿one na terenie gminy Lubin. W tej chwili jest przeprowadzany ich podzia³ geodezyjny. Jak poinformowa³ nas geodeta powiatowy Jan Raduchowski w Szklarach Górnych bêdzie 8 dzia³ek o powierzchni od 12 do 28 arów, a w Chrostniku 3 dzia³ki o powierzchni oko³o 10 arów. Szerzej o mo¿liwoœci zakupu poinformujemy w nastêpnym numerze Kuriera Powiatowego.
(DeeS)

 WROC£AW/LUBIN Koniec procesu w sprawie zbrodni lubiñskiej. S¹ winni.

LUBIN Rozmowa z dyrektorem ZOZ

MA£A KARA

Rozwój czy strajk?

Lekarze strajkuj¹, pacjenci siê niepokoj¹. Jakie perspektywy ma lubiñski szpital? –Sytuacja ZOZ jest dobra. Mamy p³ynnoœæ finansow¹, wspieraj¹ nas samorz¹dy, finalizujemy proces restrukturyzacji. Jedynym zagro¿eniem dla lubiñskiego szpitala jest strajk lekarzy – mówi Edward Schmidt. Wiêcej na s. 3

LUBIN Kierunek Himalaje

Turkusowa Bogini

Szóst¹ co do wielkoœci górê œwiata – Cho Oyu (8201 m), zamierzaj¹ zdobyæ Bogus³aw Chamielec i Dominik Ziembowicz z Lubiñskiego Klubu Górskiego „Problem”. Kilkuosobowa wyprawa rusza pod koniec sierpnia. Nasi himalaiœci chc¹ wejœæ na szczyt bez aparatów tlenowych. Z ka¿dym rokiem podwy¿szaj¹ stawkê. W minionym roku zdobywali szczyty w Karakorum i Pamirze. Jeœli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to po zdobyciu Cho Oyu mo¿liwy jest tak¿e atak na szczyt Shisha Pangma (8013). Wiêcej na s. 9

 wizyta
Hala i szpital  LUBIN
W Lubinie przebywa³ pose³ Grzegorz Schetyna. Podczas spotkania z dziennikarzami podkreœli³, ¿e Sejmik Województwa Dolnoœl¹skiego zadeklarowa³ œrodki finansowe na budowê hali widowiskowo-sportowej. Stwierdzi³, ¿e przedsiêwziêcie powinno odbyæ siê przy udziale wszystkich zainteresowanych stron. - Lubin jest miastem mistrzów i zas³uguje na kompleks sportowy z prawdziwego zdarzenia – powiedzia³ pose³. Grzegorz Schetyna odwiedzi³ równie¿ Szpital Powiatowy w Lubinie, gdzie zapozna³ siê z aktualn¹ sytuacj¹ oraz programem rozwoju, przedstawionym przez dyrektora Edwarda Schmidta.
(DeeS)

fot. archiWum Wojciecha oBremskieGo

Dominik Ziembowicz stan¹³ w lipcu na Mont Blanc.

Maszyny ju¿ pracuj¹

RÊSZÓW Bêdzie równiej

 Orange Ekstraklasa
Mistrz rozpocz¹³  LUBIN
Pierwszy w nowym sezonie mecz Orange Ekstraklasy rozegra³ Mistrz Polski. Zag³êbie pokona³o Widzew £ódŸ 2:1. (DeeS)

Stanis³awa Trajkowska, Wanda Adamowicz i Bronis³awa PoŸniak 15 lat czeka³y na ostatni wyrok w procesie, w którym s¹dzono ludzi, winnych œmierci ich mê¿ów i syna. Razem z nimi na wyrok dla by³ego zastêpcy komendanta wojewódzkiego milicji, dowódcy plutonu ZOMO i zastêpcy komendanta MO w Lubinie czeka³o kilkanaœcie osób, które podczas sierpniowej manifestacji w 1982 roku zosta³y ranne. Czeka³y ich rodziny, s¹siedzi. Czeka³ ca³y Lubin. Wyrok zapad³ w przededniu okr¹g³ej rocznicy tamtej tragedii. Pamiêæ o strza³ach i krwi na ulicy jest tak œwie¿a... Wierzyæ siê nie chce, ¿e minê³o ju¿ æwieræ wieku. Tak nie chce siê wierzyæ, ¿eby na wyrok trzeba by³o czekaæ a¿ 15 lat. Rodzinom Ofiar Lubiñskiego Sierpnia pozosta³a satysfakcja: ci, którzy stanêli przed s¹dem, s¹ winni. Ale to na pewno nie wszyscy. I wyrok – ¿aden - na pewno nie wyrówna straty po œmierci najbli¿szych. Andrzej Trajkowski mia³ 31 lat, Mieczys³aw PoŸniak 25, a Micha³ Adamowicz 28. Æwieræ wieku temu oni i ich rówieœnicy walczyli z systemem w³adzy, który narzuci³ Polakom stan wojenny. To miêdzy innymi dlatego „Solidarnoœæ” w sierpniu 1982 r. zorganizowa³a w Lubinie manifestacjê. Wielu jej uczestników rok póŸniej trafi³o do wiêzienia. Oni tak¿e domagaj¹ siê sprawiedliwoœci: ukarania tych, którzy ich tam poni¿ali, zastraszali i bili. Pierwsze akty oskar¿enia ju¿ trafi³y do s¹du. Patrz tak¿e str.4

Na drodze miêdzy Rêszowem a Siedlcami pojawi³y siê ju¿ maszyny budowlane. Droga miêdzy tymi miejscowoœciami zostanie wyrównana.

Wiêcej s. 6

NOWY PORTAL INFORMACYJNY POWIATU LUBIÑSKIEGO

WWW.POWIAT-LUBIN.PL
- informacje, wydarzenia - darmowe og³oszenia - katalog firm

LUBIN- RUDNA-ŒCINAWA

2
 ludzie
Jest wiceburmistrz  ŒCINAWA
Stanowisko wiceburmistrza Œcinawy objê³a Miros³awa Wendzonka. M. Wendzonka otrzyma³a licencjat z zakresu administrowania ochron¹ œrodowiska, w tym roku ukoñczy³a tak¿e studia magisterskie w Wy¿szej Szkole Zarz¹dzania Administracji Publicznej w Poznaniu. Przed nominacj¹ by³a inspektorem ochrony œrodowiska w Urzêdzie Gminy w Chocianowie. W administracji pracuje od 22 lat. Burmistrz chce jej powierzyæ równie¿ obowi¹zki sekretarza œcinawskiego urzêdu.

wydarzenia
Pierwszy numer „Kuriera Powiatowego” za nami. Odnosimy wra¿enie, ¿e zosta³ dobrze przyjêty. Ju¿ pierwsze telefony i rozmowy z naszymi Czytelnikami upewni³y nas, ¿e jest to pismo potrzebne. Podkreœlano to, do czego i my przywi¹zujemy najwiêksz¹ wagê: lokalnoœci tematyki, dotycz¹cej przede wszystkim ¿ycia mieszkañców naszego powiatu i jego w³odarzy. Cieszymy siê z pierwszych goœci, którzy – zachêceni lektur¹ – odwiedzili nasz¹ redakcjê w Starostwie. Drzwi Kuriera otwarte s¹ dla wszystkich – zapraszamy! Na ³amach naszego miesiêcznika mo¿emy napisaæ o Waszych sukcesach, osi¹gniêciach, planach, ale równie¿ o k³opotach - mo¿e niektóre wspólnie uda nam siê rozwi¹zaæ. Dziêkujemy za wszystkie mi³e s³owa, których nie zabrak³o nawet podczas krytycznej oceny

sierpieñ 2007 www.powiat-lubin.pl

Pierwsze koty za p³oty

Nowy sekretarz  GMINA LUBIN
Jadwiga Ignatowska - Zaj¹c zosta³a powo³ana na Sekretarza Gminy Lubin. Dotychczas stanowisko to piastowa³ przez 17 lat Adam NiedŸwiecki. Z³o¿y³ on rezygnacjê na w³asn¹ proœbê w zwi¹zku z zamiarem przejœcia na emeryturê. Nowa pani sekretarz objê³a obowi¹zki 2 lipca. Poprzednio pracowa³a w magistracie w ¯arowie, a od 1989 r. mieszka w Lubinie. Ostatnie lata pracy zawodowej zwi¹za³a z Urzêdem Miejskim w Lubinie.

pierwszego numeru. Do chwili, gdy ciep³e jeszcze egzemplarze dotar³y z drukarni nie zdawaliœmy sobie sprawy, jak bardzo sami byliœmy ciekawi owocu naszej pracy. Pracy pe³nej emocji, które sprawi³y, ¿e nie ustrzegliœmy siê tak¿e b³êdów. Niezamierzenie zmieniliœmy imiê wójtowi gminy Rudna W³adys³awowi Bigusowi oraz liderowi grupy Rivendell, Konradowi Rogiñskiemu. W fotoreporta¿u z Dni Lubina, do opisu wystêpów grupy Fuego do³¹czyliœmy zdjêcie tancerek z innego zespo³u. Za te pomy³ki serdecznie przepraszamy. Kilka s³ów wyjaœnienia nale¿y siê osobom, których poruszy³y teksty, zwi¹zane z gmin¹ Œcinawa. Mia³ racjê autor listu na internetowym forum, ¿e gmina w ubieg³ym roku umorzy³a znacznie wiêcej podatków, ni¿ napisaliœmy. Artyku³ w Kurierze dotyczy³ jedynie umorzeñ powy¿ej kwoty 5000 z³, ale w artykule zabrak³o na ten

temat stosownej wzmianki. Przy okazji, pragniemy zapewniæ burmistrza Andrzeja Holdenmajera, ¿e przygotowuj¹c teksty staramy siê byæ rzetelni. Wymaga tego szacunek dla Czytelników i prawo. ¯ywimy nadziejê, ¿e burmistrz Œcinawy nie bêdzie musia³ prostowaæ ani dementowaæ naszych informacji. Uwa¿na lektura przekona, ¿e dochowujemy starannoœci i rzetelnoœci, nawet jeœli nie zasiêgamy opinii szefa gminy. W przypadku jakichkolwiek w¹tpliwoœci sami równie¿ chêtnie udzielimy wyjaœnieñ. Zale¿y nam na wspó³pracy z w³adzami samorz¹dowymi, bez niej bowiem trudno by³oby tworzyæ samorz¹dowe pismo. Dziœ oddajemy do r¹k drugi numer Kuriera. Zapraszamy na jego ³amy i z niecierpliwoœci¹ czekamy na Pañstwa opinie. Redakcja

LUBIN Zwi¹zkowcy przeciwko polityce w³adz KGHM

Przepychanki
– Chcemy uœwiadomiæ rz¹dz¹cym, ¿e taka polityka finansowa w firmie nam siê nie podoba – mówili uczestnicy pikiety. Zorganizowano j¹ w dniu, w którym akcjonariusze KGHM mieli podj¹æ decyzjê o podziale dywidendy.

LUBIN Dywidenda podzielona i wyp³acona

Wezm¹ ca³y zysk
Akcjonariusze KGHM poprawili b³¹d i podjêli now¹ uchwa³ê w sprawie dywidendy, a wiêc tak¹ by kwota do wyp³aty nie by³a wy¿sza od faktycznego zysku. Na dywidendê przeznaczono po 16,97 z³ za jedn¹ akcjê, czyli w sumie 3 mld 394 mln z³. Pozosta³a kwota z zysku – 1 mln 130 tys.230 z³ 53 gr – odpisano na kapita³ zapasowy spó³ki. Posiadacze

Glapiñski zrezygnowa³  LUBIN
Przewodnicz¹cy rady nadzorczej KGHM Adam Glapiñski z³o¿y³ rezygnacjê z pe³nienia funkcji cz³onka rady nadzorczej Polskiej Miedzi. Powodem rezygnacji Glapiñskiego by³ wybór na stanowisko prezesa Polkomtel S.A.

walorów Polskiej Miedzi nale¿n¹ im czêœæ dywidendy maj¹ odebraæ w dwóch, równych transzach: 10 lipca i 10 wrzeœnia 2007 r. Z decyzjami w³aœcicieli KGHM nie zgodzi³ siê Ryszard Zbrzyzny. Jako pose³ w interpelacji z³o¿y³ pytanie o politykê Skarbu Pañstwa wobec spó³ki, zaœ jako akcjonariusz ma zamiar w najbli¿szych dniach zaskar¿yæ WZA w s¹dzie.
(MB)

LEGNICA Bêd¹ nowe miejsca pracy

LETIA czyli park
Rozpoczê³a dzia³alnoœæ nowa spó³ka: LETIA Legnicki Park Technologiczny KGHM. Udzia³owcami spó³ki s¹ KGHM (94,59% akcji), Sejmik Województwa Dolnoœl¹skiego 5%) i Politechnika Wroc³awska (0,05%). W sk³ad rady nadzorczej weszli: Adam G¹siorowski jako przewodnicz¹cy oraz cz³onkowie: Henryk Karaœ, Tadeusz Wiêckowski i Micha³ Janicki. Powo³ano równie¿ prezesa – zosta³ nim Krzysztof Safin i wiceprezesa - Arkadiusza Giera³ta. LETIA ma swoj¹ siedzibê w Legnicy, w dawnym Legmecie. Zamierza prowadziæ dzia³alnoœæ na blisko 150 hektarach. Atutem parku jest jego po³o¿enie - przy skrzy¿owaniu dróg S3 i 364, w pobli¿u autostrady A4. Docelowo mo¿e powstaæ w nim blisko 2.500 miejsc pracy stworzonych przez kilkadziesi¹t firm. Magnesem dla inwestorów maj¹ byæ ulgi zbli¿one do tych, jakie posiadaj¹

Nowy dyrektor  LUBIN
Marek Mierzejewski z Wroc³awia zosta³ nowym dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubinie. Nowy dyrektor jest z wykszta³cenia historykiem. Ma za sob¹ 19 lat pracy w szkole – z tego 9 ostatnich lat by³ dyrektorem jednej z wroc³awskich szkó³ œrednich.

Winkel odchodzi  LUBIN
Szef Ogólnopolskiego Zwi¹zku Lekarzy w szpitalu ZOZ w Lubinie rezygnuje z funkcji przewodnicz¹cego. Powód oficjalny: sprawy osobiste, nieoficjalny: zmiana pracy. Zbigniew Winkel nie reprezentuje ju¿ protestuj¹cych lekarzy. Dodajmy, ¿e szef zwi¹zku nie sk³ada³ wypowiedzenia, gdy¿ jest w szpitalu lekarzem kontraktowym. Jak siê dowiedzieliœmy Z. Winkel od jesieni rozpocznie pracê w G³ogowie.

Pikieta pracowników Polskiej Miedzi. Pod biuro zarz¹du spó³ki przysz³o kilkuset dzia³aczy zwi¹zkowych. Za bramê zwi¹zkowców nie wpuszczono. Wejœcia broni³ szpaler ochroniarzy.
wi¹zkowcy chcieli wykrzyczeæ swoje ¿¹dania wprost do akcjonariuszy KGHM, jednak pod salê Wy¿ykowskiego ich nie wpuszczono. Skoñczy³o siê na s³ownych (z zarz¹dem) i dos³ownych (z ochroniarzami) przepychankach pod bram¹.

Z

Na wszystkie zarzuty zwi¹zkowców zarz¹d odpowiedzia³ dopiero kilkanaœcie dni póŸniej, w obszernym komunikacie. I wszystkie odrzuci³. O ostatecznej decyzji akcjonariuszy piszemy obok. Tymczasem sam ZZ PD pod koniec lipca zdecydowa³ siê na doœæ kontrowersyjn¹ decyzjê: z³o¿enia

do prokuratury oraz Pañstwowej Inspekcji Pracy doniesienia na dyrektora ds. pracowniczych w kopalni „Rudna”, Krzysztof K r a j e w s k i e g o. Z d a n i e m zwi¹zkowców swoim zachowaniem ³amie on ustawê o ochronie danych osobowych. Przepychanek w miedziowej firmie wiêc koñca nie widaæ. (mb)

LUBIN Przetarg na budynek dawnej dyrekcji ZOZ
1 985.000,00 z³ - tyle wynosi cena wywo³awcza nieruchomoœci przy ul. £okietka 3, gdzie do niedawna mia³a siedzibê dyrekcja ZOZ-u. Teraz Zarz¹d Powiatu w Lubinie og³osi³ przetarg pisemny nieograniczony na jej sprzeda¿. Przetarg odbêdzie siê 20. sierpnia w budynku Starostwa. Do sprzeda¿y przeznaczono nieruchomoœæ gruntow¹ zabudowan¹ budynkiem administracyjnym oraz gara¿ami. Nie posiada ona obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwar unkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Lubina na tym terenie mo¿e byæ realizowana zabudowa mieszkalna, drogi, parkingi, zieleñ, us³ugi centrotwórcze, kultury, handlu,

Do sprzedania budynek przy £okietka 3

inwestorzy w specjalnych strefach ekonomicznych. W lipcu KGHM podpisa³ jeszcze inn¹, poœrednio zwi¹zan¹ z nowymi technologiami umowê: o zawi¹zaniu z naukowcami Politechniki Wroc³awskiej konsorcjum naukowo-badawczego. - Zrzeszaæ ono bêdzie uczelnie polskie, jednostki naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe zainteresowane wspóln¹ realizacj¹ prac badawczych i rozwojowych na potrzeby Grupy Kapita³owej KGHM Polska Miedz S.A. Prace naukowo-badawcze bêd¹ ukierunkowane na bezpoœrednie ich zastosowanie w praktyce, szczególnie w obszarze dzia³alnoœci podstawowej KGHM Polska Miedz S.A. tj. doskonalenia technologii górniczych i hutniczych, zagospodarowania odpadów, ochrony œrodowiska, poprawy warunków i bezpieczeñstwa pracy – czytamy w komunikacie biura prasowego spó³ki. (km)

WARSZAWA MiedŸ na parkiecie

Ceny w górê, ceny w dó³
Miedziowa spó³ka obchodzi³a 10-lecie debiutu na warszawskiej Gie³dzie Papierów Wartoœciowych. - Dla firmy obecnoœæ na gie³dzie, to wa¿na sprawa. Spó³ka jest bardziej transparentna, przejrzysta we wszelkich dzia³aniach, Zainteresowanie o których zarz¹d musi walorami KGHM by³o informowaæ zarówno tak du¿e, ¿e gie³da za³ogê, jak i akcjonarimusia³a opóŸniæ sesjê, aby uszy – powiedzia³ premóc przerobiæ zlecenia zes KGHM Krzysztof Skóra. w trakcie jednego dnia. 10 lipca 1997 r. za akcjê Na inauguracyjnej KGHM p³acono wiêcej, sesji w³aœciciela zmieni³o ni¿ siê spodziewano: 8 proc. papierów 23,50 z³. Kurs by³ o 23,7 Krzysztof w p ro w a d z o n y c h d o proc. wy¿szy od ceny, Skóra g i e ³ d o w e g o o b ro t u . po jakiej nabywali akcje W sumie, tego dnia obrót indywidualni inwestorzy akcjami Polskiej Miedzi i o 11,9 proc. od transzy, za któr¹ wyniós³ 115,7 mln z³. p³aci³y instytucje. (mb)

KURIER POWIATOWY Biuletyn Powiatu Lubiñskiego Redakcja ul. Kiliñskiego 12 b (p. 306), 59-300 Lubin, tel. (076) 746 71 35, fax. (076) 746 72 04, redakcja@powiat-lubin.pl, www.powiat-lubin.pl. Redaktor naczelny Krzysztof Maciejak, Redaguje zespó³ Miros³awa Bo¿yñska, Dariusz Szymacha. Wydawca: Starostwo Powiatowe w Lubinie, ul. Kiliñskiego 12 b, 59-300 Lubin Druk: „Lubpress Druk” Trasa Pó³nocna 14 a 65-737, Zielona Góra Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ.

gastronomii, obs³ugi finansowej, administracji oraz turystyki. Oferty mo¿na sk³adaæ do dnia 16 sierpnia 2007 r. Wadium gotówkowe wynosi 100.000 z³ Pe³na treœæ og³oszenia podana jest w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Lubiñskiego – na stronie internetowej: www. bip.powiat-lubin.pl. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w Starostwie Powiatowym w Lubinie, pok. nr 237, tel. 076/746-71-65.

Dodajmy, ¿e Powiatowy Zespó³ do spraw Orzekania Niepe³nosprawnoœci, któr y mieœci siê w budynku przy ul. £okietka 3, do czasu ostatecznego sfinalizowania ewentualnej transakcji sprzeda¿y pozostanie w swej siedzibie. W przypadku zmiany adresu niezw³ocznie zostanie podana informacja o tym fakcie do wiadomoœci publicznej.
(km)

sierpieñ 2007 www.powiat-lubin.pl

temat miesi¹ca
POWIAT Lubiñscy lekarze uratowali 17-latka

3

 Rozmowa z Piotrem Czekaj³o, Wicestarost¹ Powiatu Lubiñskiego

Interesantów traktujemy powa¿nie
* L e k arz e w s wo i m li œ ci e otwartym pytaj¹ co zarz¹d powiatu zrobi³ by poprawiæ sytuacjê lubiñskiego ZOZ? – Wbrew powszechnie panuj¹cej opinii zarz¹d powiatu uczestniczy w pomocy dla ZOZ–u. W tym roku, tylko do koñca czerwca ZOZ otrzyma³ od nas 910.000 z³ na remont OIOM i z a ku p , m i ê d z y innymi, lampy do tomografu. Lekarze to doceniaj¹. Niejednokrotnie dawali temu wyraz dziêkuj¹c nam za dofinansowanie inwestycji. M.in. ostatnio takie podziêkowania otrzymaliœmy z oddzia³u Anestezjologii i Intensywnej Terapii od ordynatora dr Bernadety Tu³azy. Dla nas jest to bardzo wa¿ny znak, i¿ nasze dzia³ania znajduj¹ swoje uznanie wœród za³ogi ZOZ. * Czy Zarz¹d Powiatu p o m o ¿ e d y re k c j i ZOZ-u w renegocjacji kontraktu z NFZ? – Oczywiœcie wspieramy wszelkie dzia³ania dyrekcji zwi¹zane z popraw¹ funkcjonowania ZOZ. W t y m w y p a d ku jednak, tylko dyrektor jest ustawowo upowa¿niony do kontaktów z NFZ i bêdzie musia³ sam uporaæ siê z tym zadaniem. Wierzê, ¿e sobie z tym poradzi. * Z ust prezydenta miasta pad³a deklaracja przejêcia lubiñskiego ZOZ. Co pan s¹dzi o takiej mo¿liwoœci? – Kiedy to us³ysza³em przypomnia³ mi siê dowcip o amer ykañskim mê¿czyŸnie, który jak mówi, ¿e kocha to kocha. A jak mówi, ¿e siê o¿eni to… tylko mówi. A tak na powa¿nie: wed³ug mojej oceny jest to deklaracja typowo medialna, nie maj¹ca ¿adnych realnych podstaw do jej wykonania. Nie s¹dzê, aby pan prezydent czy te¿ gmina miejska by³a gotowa przej¹æ ZOZ z ca³ym maj¹tkiem i zad³u¿eniem. Tym bardziej, ¿e ten problem nie by³ omawiany przez Radê Miejsk¹. * W ostatnim czasie kierowcy rejestruj¹cy samochody ¿alili siê na d³ugoœæ procedur i koniecznoœæ wyczekiwania w kolejkach. – W ostatnich miesi¹cach wyd³u¿y³y siê kolejki do rejestracji. Na³o¿y³o siê na to kilka czynników. W ca³ym kraju obserwujemy zauwa¿alny wzrost zakupów samochodów. Coraz wiêcej mieszkañców powiatu przychodzi do nas rejestrowaæ swoje auta. Pechowo z³o¿y³o siê tak, ¿e kilku naszych pracowników ma problemy zdrowotne, kilku uda³o siê na przys³uguj¹ce im urlopy. Czas obs³ugi jednego interesanta przez wykwalifikowanego pracownika, przy za³o¿eniu, ¿e wszystkie dokumenty s¹ wype³nione poprawnie, wynosi oko³o 20 minut. £atwo obliczyæ ile osób mo¿na dziennie obs³u¿yæ. Dlatego wprowadziliœmy telefoniczne zapisy. Po wczeœniejszym telefonie ka¿dy zainteresowany przychodzi w konkretnym dniu i o konkretnej godzinie. Dziêki temu nie traci siê czasu na stanie w kolejkach. Oczywiœcie to rozwi¹zanie tymczasowe. Planujemy ur uchomienie dodatkowych stanowisk w tym wydziale. Jednak¿e obecnie ograniczaj¹ nas mo¿liwoœci lokalowe. Bêdzie to mo¿liwe dopiero po wyprowadzeniu siê z budynku starostwa przychodni OMP. Ma to nast¹piæ z koñcem tego roku. Wtedy uruchomimy dodatkowe stanowiska obs³ugi. Bêdzie ich dziewiêæ. Ta iloœæ pozwoli na sprawne i szybkie obs³u¿enie du¿ej iloœci interesantów. Zamierzamy te¿ wyd³u¿yæ czas pracy wydzia³u jednak¿e wi¹¿e siê to z powa¿n¹ reorganizacj¹, gdy¿ pracowaæ wtedy d³u¿ej bêd¹ musia³y i inne wydzia³y – jak choæby kasa przyjmuj¹ca op³aty. Interesantów traktujemy powa¿nie – po ostatniej fali upa³ów zamontowaliœmy klimatyzacjê poprawiaj¹c¹ komfort obs³ugi. * Drogi to element, któr y widoczny jest dla ka¿dego z nas. Na jakim etapie s¹ remonty dróg powiatowych? – Po raz pierwszy w historii powiatu zamierzamy remontowaæ drogi le¿¹ce na terenie miasta: ul. Jana Paw³a II, Paderewskiego, Pi³sudskiego, ul. Leœna. Wy³oniliœmy ju¿ wykonawców prac projektowych. * Kiedy rozpoczn¹ siê remonty? –W tym roku zostanie wykonana dokumentacja techniczna. Na jej podstawie wykonamy kosztorys, który pozwoli niemal¿e ostatecznie okreœliæ kwotê jak bêdzie potrzebna do realizacji tych zadañ. Okreœlimy te¿ mo¿liwoœci pozyskania pieniêdzy z Unii Europejskiej. Maj¹c tak¹ wiedzê bêdziemy mogli podj¹æ decyzje co do kolejnoœci rozpoczêcia prac. Na pewno pierwsza ruszy przebudowa ulicy Jana Paw³a II na odcinku od ul. Hutniczej do ul. Krupiñskiego. Rozmawia³ Dariusz Szymacha

No¿em w serce

Robert Szwed, Bernadeta Tu³aza, Waldemar Wojciechowski, Tomasz Kulczycki (operator) i Marek Koœcielny (od lewej). Brakuje Zbigniew £obodziñskiego i Marcina Samokara – anestezjologa.
Pierwsz¹ od wielu lat operacjê rany k³utej serca przeprowadzono w szpitalu ZOZ w Lubinie. Operowano 17-latka z Gwizdanowa, który zosta³ ranny w bójce. Po 8 dniach wyszed³ do domu. Lipcowy wieczór w Gwizdanowie. Grupka m³odych ludzi zaczyna sprzeczkê. W pewnym momencie mieszkaniec Skrzyd³owic wyci¹gn¹³ nó¿. Dalej wypadki potoczy³y siê b³yskawicznie. Jeden z m³odych ludzi otrzyma³ cios w brzuch, inny w serce. Dziêki sprawnej reanimacji z e s p o ³ u r a t u n k o w e g o, której przewodzi³ Zbigniew £obodziñski, mo¿na by³o szybko dowieŸæ rannych do szpitala. Na izbê przyjêæ trafili ok. 22.00. Rana brzucha nie by³a zbyt groŸna, wiêc po jej opatrzeniu odes³ano poszkodowanego do domu. Natomiast 17–latek z ran¹ k³ut¹ serca niespe³na pó³ godziny póŸniej mia³ otwieran¹ klatkê piersiow¹. Operacj¹ kierowa³ zespó³ chirurgów w sk³adzie dr Tomasz Kulczycki, Waldemar Wo j c i e c h o w s k i , M a re k Koœcielny oraz anestezjolog Marcin Samokar. Zabieg nadzorowali dr Robert Szwed, ordynator oddzia³u chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz Bernadeta Tu³aza, ordynator oddzia³u intensywnej terapii. Pracê zespo³u wspiera³y pielêgniarki Aldona Malmon, Bo¿ena Zaj¹czkowska i Lucyna W³odarczyk. Dziêki jego pracy m³odzieniec prze¿y³. Nale¿y podkreœliæ, ¿e w historii lubiñskiego szpitala jest to pi¹ty przypadek operacji rany k³utej serca. Operacja ta – podobnie jak i 4 poprzednie – przebieg³a poprawnie. – W takich przypadkach wiele zale¿y od szybkiej i trafnej decyzji – mówi z uznaniem o ca³ym zespole ordynator Robert Szwed. Tymczasem Prokuratura postawi³a no¿ownikowi zarzut spowodowania ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu (za taki czyn grozi kara od 1–10 lat pozbawienia wolnoœci), a tak¿e zarzut u¿ycia no¿a w bójce (od 6 miesiêcy do 8 lat wiêzienia).
(km)

fot. dariusz szymacha

 ROZMOWA z Edwardem Schmidtem, dyrektorem ZOZ w Lubinie

Czas na rozwój naszego szpitala
* Jak wygl¹da sytuacja szpitala na tle innych placówek w regionie? – Jest dobra. Mamy p³ynnoœæ finansow¹, wspieraj¹ nas samorz¹dy, finalizujemy proces restrukturyzacji. Jedynym zagro¿eniem jest strajk lekarzy. * To sk¹d bior¹ siê zarzuty, ¿e jest fatalnie, a dyrekcja i organ za³o¿ycielski niewiele robi¹? – Z niezrozumienia mechanizmów finansowych i programów odd³u¿enia szpitala w ramach restrukturyzacji. To tak¿e powtarzanie utartych sformu³owañ sprzed kilku lat, roku, gdy ci¹gle ros³o zad³u¿eniu ZOZ–u. * Jak wp³ywa taka negatywna propaganda na wizerunek szpitala? – Nie przynosi nam to korzyœci. Dodatkowo d³ugotrwa³y strajk lekarzy i zwi¹zane z tym utrudnienia dla pacjentów nie wp³ywaj¹ dobrze na nasz wizerunek i odbiór spo³eczny. Czêsto rozmawia³em o sytuacji z lekarzami i zwi¹zkami zawodowymi. Na sesji samorz¹du przekazywa³em informacjê radnym, a na konferencjach prasowych mediom. * Restrukturyzacja to takie wyœwiechtane s³owo, ¿e na jego brzmienie ma³o kto zwraca uwagê. Na jakim jej etapie jest szpital? – W koñcowej fazie. W ci¹gu 2 miesiêcy powinno dojœæ do emisji obligacji, a nastêpnie ich wykupu (uzyskamy z nich ok. 11,5 mln z³) i sp³aty objêtych umow¹ restrukturyzacyjn¹ wszystkich nale¿noœci z okresu do koñca 2004 r. Doprowadzi to – byæ mo¿e do koñca roku – do umorzenia przez skarb pañstwa naszych zobowi¹zañ w wys. ok. 10 mln z³. * Czy nie przedstawia pan sytuacji w zbyt ró¿owych kolorach? – Ale¿ sk¹d. Po raz pierwszy od listopada 2002 r. odprowadzamy terminowo za pracowników sk³adki do ZUS. Za I pó³rocze wystawiliœmy wszystkie rachunki wynikaj¹ce z kontraktu. Sytuacja finansowa jest niezagro¿ona, podobnie jak lipcowe wyp³aty, oczywiœcie dla osób, które nie strajkuj¹. Szpital pracuje normalnie. Czynne s¹ poradnie, pacjenci przyjmowani s¹ na oddzia³y, planowo wykonujemy zabiegi. * Koñczy siê restrukturyzacja i co dalej? – Tylko rozwój. Po ugodzie z ZUS– em, mo¿emy siêgaæ po œrodki z UE. Szykujemy wnioski. Z Regionalnego Programu Operacyjnego planujemy pozyskaæ pieni¹dze na Oddzia³ Intensywnej Terapii, a z programów centralnych na uruchomienie Szpitalnego Oddzia³u Ratunkowego (SOR). Pozyskane 10 mln z³ chcemy przeznaczyæ na rozbudowê obiektu, przebudowê starych pomieszczeñ i sprzêt. * Ale w Legnicy NFZ rozwi¹za³ umowê ze szpitalem na SOR... – Tak, bo powsta³ na bazie izby przyjêæ, która nie spe³nia³a wymogów. To przyk³ad, który potwierdza, ¿e nie mo¿na tworzyæ prowizorek. * S¹ pomys³y na tworzenie nowych oddzia³ów... – Jesteœmy „za”, ale pamiêtajmy o realiach narzucanych przez NFZ. Przygotowany plan rozwoju szpitala przedstawiê na najbli¿szym posiedzeniu zespo³u powo³anego przez starostê i przed³o¿ê Radzie Spo³ecznej. Zawiera on m.in. kierunki poszerzania oferty us³ug medycznych, plan inwestycyjny, rozwi¹zania organizacyjne. Liczê, ¿e zyska akceptacjê. * Zwi¹zek lekarski te¿ ma swoje propozycje. – Pomys³ów jest wiele, chêtnie zapoznamy siê z ka¿d¹ rozs¹dn¹ propozycj¹, która bêdzie oparta o rachunek ekonomiczny i realne mo¿liwoœci. Obecnie zwi¹zek lekarski poprzez strajk hamuje pozyskiwanie œrodków z NFZ, lekarze myœl¹ o zwolnieniu z pracy, a nie o rozwoju szpitala. * A zakup sprzêtu? – Czêœæ pozyskamy z projektów. Zakupy np. nowego tomografu, czy cyfrowych urz¹dzeñ na potrzeby radiologii bêd¹ zale¿a³y od œrodków i wsparcia samorz¹dów. * Czy bêdzie mia³ kto leczyæ pacjentów od paŸdziernika? – Wi e r z ê , ¿ e w i ê k s z o œ æ lekarzy wycofa wypowiedzenia.

Wkrótce przedstawiê nowe oferty zatrudnienia w IV kwartale. Myœlê o systemie kontraktowym jak i o zatrudnieniu na umowê o pracê. Pozyskamy te¿ specjalistów z zewn¹trz. Poszerzamy zakres dzia³añ oddzia³u ginekologiczopo³o¿niczego i wznawiamy zabiegi laparoskopowe i z zakresu ginekologii onkologicznej. * Na czym stanê³y negocjacje ze zwi¹zkiem lekarskim? – W ramach ogólnopolskiego protestu, kierowanego g³ównie

do rz¹du, zwi¹zkowcy domagaj¹ siê 100 – proc. podwy¿ki. Trudno wiêc o kompromis. Nasz¹ propozycjê podwy¿ek dla lekarzy w IV kwartale, popart¹ przez inne zwi¹zki, i wyp³atê na koniec roku pozosta³ym pracownikom premii z zysku, zdecydowanie odrzucono. To wszystko co mo¿emy zaoferowaæ, wiêkszych obci¹¿eñ bud¿et jednostki nie udŸwignie, a o ponownym zad³u¿aniu siê nie ma mowy!!! Rozmawia³ Krzysztof Maciejak

fot. krzysztof maciejak

fot. dariusz szymacha

4

Lubin
LUBIN Œwiêto policji
WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA

sierpieñ 2007 www.powiat-lubin.pl

 LUBIN 25 rocznica tragicznych wydarzeñ

Sierpieñ uczcimy
Wspomnienie
– Wydarzy³o siê to po godz. 17.00. W pewnej chwili nyska MO zaczê³a goniæ m³odego cz³owieka, id¹cego od strony „ma³ego” koœcio³a. By³ ubrany w jasn¹ koszulê (prawdopodobnie be¿ow¹) oraz ciemne spodnie. Ratuj¹c siê przed najechaniem nysk¹, zacz¹³ szybko uciekaæ na wprost brukowan¹ dró¿k¹, a nastêpnie skrêci³ w prawo klucz¹c zygzakami po ³¹czce. Nyska ostro skrêca³a za nim i gdy ch³opak znów skrêci³ w lewo w kierunku dró¿ki pad³ strza³ (z ty³u). W tym samym momencie ch³opak pad³ twarz¹ na bruk. Rozpêdzona nyska najecha³a na niego, hamuj¹c w momencie, gdy cia³o prawie schowa³o siê pod samochodem. Nyska cofnê³a siê i odjecha³a kilkanaœcie metrów, m³ody cz³owiek le¿a³ ca³y czas bez ruchu. Z nyski wysiad³o czterech ZOMO– wców, (...) wziêli cia³o i nios¹c je twarz¹ do ziemi rzucili z rozpêdem do œrodka. (...) Po odjechaniu ZOMO–wców ludzie zaczêli schodziæ siê wokó³ tego miejsca, gdzie oprócz ka³u¿y krwi, le¿a³ bia³o–niebieski adidas oraz ksi¹¿eczka (jasna) do nabo¿eñstwa. (Fragment relacji jednego ze œwiadków, zebranej przez dzia³aczy lubiñskiej „Solidarnoœci” tu¿ po 31 sierpnia 1982 r., umieszczonej w ksi¹¿ce £ukasza Kamiñskiego pt. Drogi do wolnoœci Zag³êbia Miedziowego).
fot. dariusz szymacha

Awanse w nagrodê
Z okazji Œwiêta Policji w Centrum Kultury Muza odby³a siê uroczysta akademia. Najlepsi funkcjonariusze awansowali na wy¿sze stopnie. 24 lipca przypada rocznica uchwalenia ustawy z 1919 r. o Policji Pañstwowej. Policja tego dnia obchodzi swoje œwiêto. Z tej okazji, tak¿e w Lubinie, zorganizowano uroczyste obchody. Na galê w Centrum Kultury Muza przyby³ inspektor Jacek Soliñski, komendant wojewódzki policji. Obecny by³ tak¿e – jako gospodarz – inspektor Arkadiusz Rawski, komendant powiatowy policji. Œwiêto Policji to okazja do awansowania zas³uguj¹cych na to funkcjonariuszy. W tym roku tego zaszczytu dost¹pi³o ponad 50 policjantek i policjantów z naszego powiatu. Aw a n s o w a n o 7 o f i c e ró w, 33 aspirantów, 8 podoficerów i 5 szeregowych. Dwóch funkcjonariuszy otrzyma³o odznaczenia resortowe, a czterech odznakê Zas³u¿ony dla KGHM. Podczas gali policjanci wys³uchali wielu ciep³ych s³ów od samorz¹dowców i zaproszonych goœci. – Dziêkujemy wam za pracê, dziêki której mieszkañcy powiatu czuj¹ siê bardziej bezpieczni. Mamy nadziejê, ¿e bêdzie ona nadal tak bardzo efektywna – powiedzia³ zwracaj¹c siê do policjantów wicestarosta Piotr Czekaj³o. Po akademii policjanci pojechali na tereny rekreacyjne przy lotnisku gdzie zorganizowano dla nich festyn rodzinny.
(dees)

Komendant wojewódzki odznacza starszego aspiranta Krzysztofa G¹siorowskiego.

LUBIN Rosn¹ piêknie,

Bêdzie bia³o
M³ode drzewka wokó³ s¹du ³adnie pn¹ siê w górê. – Kiedy sadzono je jesieni¹, byliœmy ciekawi, co to za gatunek – powiedzia³a nam Irena Z³otogórska, mieszkanka jednego z pobliskich domów. Jej s¹siedzi z niepokojem przygl¹dali siê, gdy drzewka wypuszcza³y pierwsze liœcie. – Czy¿by to by³y topole? Chodzi o to, ¿e mieszkañcy przez ca³e lata walczyli z plag¹ bia³ego puchu z pobliskich topoli. Ostatnie wyciêto w ub.r. Wygl¹da na to, ¿e niebawem ich k³opoty
fot. dariusz szymacha

ale... po co?

Dosta³, bo nie podpisa³
 LUBIN
Pawe³ B. z Lubina za namow¹ Remigiusza K. mia³ wzi¹æ lewy kredyt, ale po zastanowieniu wycofa³ zgodê na udzia³ w oszustwie. Drogo zap³aci³ za tê odmowê: zosta³ przez niedosz³ych wspólników dotkliwie pobity i okradziony. Spotkali siê w mieszkaniu Paw³a, w jednym z bloków na os. Przylesiu, a kiedy wypili ju¿ butelkê wódki, Remigiusz (lat 35, bez zawodu) na chwilê wyszed³. Wróci³ w towarzystwie Krzysztofa S., ps.„£ysy” (42 l., wykszta³cenie podstawowe) i Zbigniewa Sz. (20 l., z zawodu œlusarz) i wszczêli bójkê. Bili Paw³a B. po g³owie, plecach, kopali po ca³ym ciele, a¿ straci³ przytomnoœæ. Zniszczyli meble, uszkodzili telewizor, zabrali dwie skórzane kurtki i na koniec podpalili dywan, na którym le¿a³ gospodarz. Pawe³ B. trafi³ do szpitala ze wstrz¹œnieniem mózgu, z³amanym nosem i oparzeniami trzeciego stopnia. Po czterech miesi¹cach od tamtego zdarzenia jego oprawcy stan¹ przed s¹dem. Dwóm z nich za rozbój grozi nawet 12 lat pozbawienia wolnoœci, Zbigniewowi Sz., jako recydywiœcie nawet wiêcej (na koncie ma 2 lata wiêzienia za gwa³t). (mb)

LUBIN Strzelanie z wiatrówki: nowe hobby lubinian

Nie tylko w tarczê

W Lubinie sklepy oferuj¹ce militaria nie narzekaj¹ na brak klientów.
Spokojne sobotnie popo³udnie. Place zabaw pe³ne dzieci, t³oczniej robi siê te¿ w przydomowych ogródkach. W powietrzu czuæ zapachy grilla. Nagle pada strza³. To s¹siad próbuje now¹ wiatrówkê. Wiatrówka, to nie broñ i nie trzeba mieæ na ni¹ zezwolenia, choæ najczêœciej mo¿na je kupiæ w sklepach z militariami lub broni¹ sportow¹. Kiedy mowa o wiatrówkach (które s¹ niczym innym, jak pneumatycznym karabinem lub pistoletem) padaj¹ takie s³owa, jak arsena³, naboje i strza³y. – Z tego powodu nie wolno u¿ywaæ wiatrówek w dowolny sposób, bez zachowania bezpieczeñstwa innych osób – przypomina rzecznik lubiñskiej policji Elwira Zboiñska. – Niew³aœciwie u¿yta wiatrówka mo¿e ciê¿ko zraniæ lub okaleczyæ cz³owieka. Ta k i e w ³ a œ n i e n i e b e z pieczeñstwo zaistnia³o, gdy pewien mê¿czyzna zacz¹³ strzelaæ z okna swojego mieszkania w œcianê przeciwleg³ego budynku, pod którym akurat bawi³y siê dzieci. By³ pijany, a to jeszcze bardziej go obci¹¿a. Mê¿czyŸnie gro¿¹ trzy lata

wiêzienia. Ale wiatrówkê bêdzie mia³ nadal. Przytoczona na pocz¹tku sytuacja zdarzy³a siê naprawdê, na osiedlu Polne. Grillowanie w gronie rodziny przerywa³y strza³y zza miedzy. Mia³y byæ „w powietrze”, a trafi³y w szklarniê za p³otem. W³aœciciel jednego z lubiñskich sklepów, sprzedaj¹cych wiatrówki potwierdza, ¿e na brak klientów nie narzeka. Co ciekawe, s¹ to przewa¿nie mê¿czyŸni w sile wieku, g³ównie emerytowani pracownicy kombinatu. Potwierdzaj¹ to sygna³y, które dotar³y do naszej redakcji: na tym samym osiedlu, w oknie piwnicy domku jednorodzinnego mo¿na by³o zobaczyæ starszego pana, z wiatrówk¹ wycelowan¹ w ogród. Czai³ siê na... koty, które wchodzi³y na jego posesjê. Tak, jakby w naszym kraju mo¿na by³o dowolnie raniæ zwierzêta. A ca³ej sytuacji przygl¹da³ siê zza siatki zaaferowany szeœciolatek. Co gorsza, s¹ ponoæ wœród nas i tacy, którzy mieszkaj¹c w bloku trzymaj¹ wiatrówkê na szafie, sk¹d ciekawskie dziecko w ka¿dej chwili mo¿e j¹ wyj¹æ. I ta historia kiedyœ bêdzie mia³a dalszy ci¹g. (mb)

zaczn¹ siê na nowo, bo wœród wielu posadzonych drzew ko³o s¹du rzeczywiœcie znalaz³y siê tak¿e topole.
(mb)

Auta w s³oñcu

LUBIN Ruch na gie³dzie

£adna pogoda sprzyja liczbie aut wystawianych na lubiñskiej gie³dzie. Ostatnio najwiêkszy ruch panowa³ w „dzia³ach” sprzeda¿y czêœci, opon, felg, a zw³aszcza... letnich bluzek i sukienek.

fot. krzysztof maciejak

fot. dariusz szymacha

O

Szykuje siê wielka uroczystoœæ: dla tych, którzy pamiêtaj¹ lubiñski sierpieñ 1982 roku i dla tych, którzy wtedy dopiero przyszli na œwiat.
W tym samym miejscu nastêpnego dnia spotkaj¹ siê uczestnicy i goœcie oficjalnych uroczystoœci. W tym roku msza w intencji zabitych i rannych 31 sierpnia 1982 r. zostanie odprawiona w koœciele p.w. Maksymiliana Kolbego. Na b³onia przejd¹ pieszo ulicami (12.30) – ruch na tej trasie bêdzie wiêc zmieniony. W akademii pod Pomnikiem Ofiar Lubina’82 ma wzi¹æ udzia³ Prezydent RP. Czêœæ artystyczn¹ tego dnia uœwietni zespó³ Anawa piosenkami Marka Grechuty (19.00). Lata 80. przypomni te¿ grupa Strachy na Lachy utworami Jacka Kaczmarskiego w nowych aran¿acjach oraz legendarny D¿em. Wykonawców, którzy tworzyli i wystêpowali w latach 80. pojawi siê wiêcej na lubiñskim lotnisku 1 i 2 wrzeœnia. Organizatorzy wprowadzili na czas koncertów obostrzenia, którym publicznoœæ bêdzie musia³a siê podporz¹dkowaæ, jak np. zakaz rejestracji wizualnej i dŸwiêkowej, zakaz wprowadzania psów, czy zakaz wnoszenia na teren imprezy d³ugich parasolek i szklanych butelek. O stanie wojennym i Sierpniu bêd¹ przypominaæ równie¿ cztery du¿e, okolicznoœciowe wystawy oraz pierwsze, Ÿród³owe dla historii Lubina wydawnictwo – pok³osie konferencji naukowej, jaka odbêdzie siê 30 sierpnia w CK Muza. (mb)

rganizatorzy obchodów i dzia³acze „Solidarnoœci” nie mieli w¹tpliwoœci, ¿e okr¹g³a rocznica tragicznych wydarzeñ zas³uguje na wyj¹tkow¹ oprawê. Podkreœli j¹ ju¿ 29 sierpnia Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ”, który zbierze siê w Legnicy, i w którym udzia³ ma wzi¹æ premier rz¹du. Na mszy w intencji delegatów kazanie ma wyg³osiæ arcybiskup Stanis³aw Dziwisz. W Lubinie jako pierwsi ho³d uczestnikom historycznych wydarzeñ z³o¿¹ m³odzi muzycy. Koncert pn. „Dumni z rodziców” odbêdzie siê na b³oniach, poprzedzony Oratorium „Hymn o Wolnoœci”.

sierpieñ 2007 www.powiat-lubin.pl

gmina

Lubin
LUBIN Pedagog w ka¿dej szkole
Od nowego roku szkolnego w ka¿dej z piêciu szkó³ na terenie gminy zatrudnieni bêd¹ pedagodzy.

5

 LUBIN Woda trochê tañsza i pod kontrol¹

Komunalne porz¹dki
Miros³awa Bo¿yñska W³odarze lubiñskiej gminy wiejskiej ustalili nowy cennik op³at za wodê i odprowadzane œcieki. Zmiana jest niewielka, ale korzystna dla mieszkañców – bêd¹ p³aciæ mniej.
(dysponuj¹ nimi so³tysi). Do samego zak³adu mo¿na siê dodzwoniæ pod nr (076) 840 81 74 lub przyjœæ miêdzy godz. 7.30 a 16.30. Zak³ad nie bêdzie zajmowa³ siê tylko wodoci¹gami i dostawa wody. – To równie¿ utrzymanie dróg gminnych, przystanków autobusowych, a tak¿e cmentarzy komunalnych, zieleni oraz czystoœci i porz¹dku w gminie – poinformowa³ dyrektor Marian Domañski. – Zarz¹dzamy tak¿e budynkami i lokalami, bêd¹cymi w³asnoœci¹ gminy. Na lipcowej sesji radni najpierw ustalili wysokoœæ dotacji dla nowego zak³adu. Gmina bêdzie wiêcej dop³acaæ do wody i œcieków, a to znaczy z kolei, ¿e zmniejsz¹ siê wydatki odbiorców. Niewiele: dla gospodarstw domowych ró¿nica wyniesie 9 groszy, zaœ dla pozosta³ych koszty spadn¹ o 0,76 z³. W nowym cenniku 1 m szeœc. wody kosztuje brutto 3,43 z³, dla odbiorcy indywidualnego – 2,30 z³ (by³o 2, 35 z³); odprowadzenie 1 m szeœc. œcieków brutto kosztuje 5,48, ale dla gospodarstw 2,09 (by³o 2,13) z³. Ceny dla odbiorców pozosta³ych – analogicznie: 3,43 z³ za wodê oraz 5,48 z³ za œcieki. Nowe taryfy bêd¹ obowi¹zywaæ od 17 lipca przez ca³y pierwszy rok dzia³alnoœci GZUKiM.
fot. dariusz szymacha

Lepiej wychowywaæ
– Nie ma takiego przepisu, który by zobowi¹zywa³ nas do zatrudnienia pedagogów – powiedzia³a nam kierownik referatu ds. oœwiaty i kultury Gra¿yna Matkowska– Rudomino. – Ale chcemy lepiej wykonywaæ swoje powinnoœci wzglêdem dziecka i rodzica. Zatrudnienie pedagogów, to w gminie oœwiatowa nowinka. Jak nas zapewniono, nie zosta³a wymuszona przez jakieœ ostatnie wydarzenia, np. pogorszenie zachowania uczniów. – Ale nie jest tajemnic¹, ¿e problemy wychowawcze siê mno¿¹, pojawiaj¹ siê nowe, z domów rodzinnych s¹ przenoszone do szkó³ – doda³a kierownik. – Na pewno mo¿na sobie z tymi problemami lepiej radziæ. I my chcemy sobie lepiej radziæ.
(mb)

Gra¿yna MatkowskaRudomino

RASZÓWKA/KSIÊGINICE O¿ywi¹ gminê

Oœrodki kultury

Radni byli raczej zgodni co do tego, by op³aty za wodê i œcieki w tym roku nie wzros³y.

N

owy cennik wprowadzono w zwi¹zku z przejêciem w o d n o – k a n a l i z a c y jnych zadañ przez nowy podmiot – Gminny Zak³ad Us³ug Komunalnych i Mieszkaniowych w Ksiêginicach, powo³any do ¿ycia ju¿ w marcu tego roku. – Chodzi³o o to, ¿eby wszystkie zadania, które

wynikaj¹ z ustawy o gospodarce komunalnej by³y prowadzone przez gminê, a poza tym mia³y nasz nadzór – przypomnia³a wójt Irena Rogowska, dodaj¹c: – By³o to równie¿ priorytetem w moim programie wyborczym. Radni dopytywali, jak przy nowym zarz¹dcy wodnego maj¹tku

bêd¹ wygl¹daæ kwestie serwisu w sytuacjach awaryjnych – gdzie i pod jaki numer maj¹ dzwoniæ mieszkañcy. Okazuje siê – jak poinformowa³ szef GZUKiM – ¿e tu zmiany nie bêdzie. Numery telefonów awaryjnych w poszczególnych so³ectwach pozostaj¹ te, które funkcjonowa³y do tej pory

W Raszówce dyrektorem zostanie Janusz £ucki pe³ni¹cy do tej por y obowi¹zki rzecznika prasowego wójta. Placówka zostanie zorganizowana w œwietlicy wiejskiej. Oœrodkiem w Ksiêginicach pokieruje Pawe³ Haliniak pracownik

Janusz £ucki

Pawe³ Haliniak

Wydzia³u Projektów i Promocji w Starostwie Powiatowym. Na potrzeby oœrodka zostanie zagospodarowany zabytkowy pa³ac.
(DeeS)

LUBIN Przybywa nowych mieszkañców

LUBIN Konkurs fotograficzny
Fotograficy amatorzy maj¹ szansê siê wykazaæ, a przy okazji pochwaliæ warsztatem i umiejêtnoœciami. Og³oszono konkurs na najlepsze zdjêcie wiejskiej gminy.

Trochê demograficznej statystyki
11 tys. 442 – tylu mieszkañców na koniec czerwca liczy³a lubiñska gmina. Generalnie w statystykach urzêdu wiêcej osób przybywa, ni¿ wyje¿d¿a. W mieœcie Lubinie jest odwrotnie. Jak informuje Anna Skorupa, kierownik referatu spraw obywatelskich i obrony cywilnej, w pier wszym pó³roczu 2007 r. w gminie zanotowano 47 urodzeñ. Najwiêcej dzieci urodzi³o siê w styczniu i maju; Osiek i Chróstnik to dwa so³ectwa, które przoduj¹ w liczbie noworodków. Najchêtniej nadawane nowo urodzonym dzieciom imiona, to Aleksandra, Julia i Oliwia o r a z J a ku b , K a ro l i Pa w e ³ . W zwi¹zek ma³¿eñski wst¹pi³o 26 par. Na terenie gminy w pierwszym pó³roczu 2007 r. z innych gmin przyby³o 261 osób, a wymeldowa³o siê 76 (w tym cztery wyjecha³y poza granice RP). Zanotowano 52 zgony. W odniesieniu do Lubina dane s¹ wiêksze – z jednym wyj¹tkiem: w mieœcie mieszkañców systematycznie ubywa. Stan na koniec czerwca: 78 tys. 089, to o 760 osób mniej, ni¿ przed rokiem. W ci¹gu minionego pó³ roku urodzi³o siê w Lubinie 322 dzieci – 192 ch³opców, 130 dziewczynek (najwiêcej z ulic Orla i Szkolna). Niemal tyle samo, bo 320 par wst¹pi³o w zwi¹zek ma³¿eñski, sto szeœæ par wziê³o rozwód. Od stycznia do koñca czerwca zmar³o 270 lubinian. (mb)

Zrób zdjêcie gminy
Ró w n o l e g l e t r w a æ b ê d z i e konkurs internetowy – o nagrodê internautów. Chêtni do wziêcia udzia³u w tej „konkurencji” zdjêcie powinni dostarczyæ na p³ycie CD, w formacie jpg (maksym.850x850 pikseli, 200 KB). Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi w paŸdzierniku, dla autorów najciekawszych prac przewidziano nagrody oraz miejsce na pokonkursowej wystawie.
(mb)

Wzi¹æ udzia³ w konkursie mo¿e ka¿dy, bez wzglêdu na wiek i miejsce zamieszkania. Trzeba zrobiæ maksymalnie 3 fotografie (wym. 15x21 lub 24x30 cm) i dostarczyæ je wraz ze zg³oszeniem i opisem do Urzêdu Gminy, najpóŸniej do 31 sierpnia.

 RASZOWA Karp wêdzony z Raszowej i gumu³ki z Wiercienia znalaz³y najwiêksze uznanie w oczach, a w³aœciwie

Karp i gumu³ki najsmaczniejsze
Tradycyjne potrawy smakowa³y najlepiej – to znak, ¿e stare przepisy s¹ nadal atrakcyjne. „Schabowy niezdrowy – lepszy karp z Raszowej”. To has³o reklamowe Gospodarstwa Rybackiego w Ma³ej Raszowej znalaz³o potwierdzenie. Wêdzona ryba okaza³a siê przebojem konkursu, który odby³ siê w Raszowej. „Nasze kulinarne dziedzictwo” – nazwa konkursu sugerowa³a, ¿e warto siêgaæ po babcine przepisy. – Celem konkursu jest wy³onienie produktu lokalnego, który móg³by zostaæ zarejestrowany w Brukseli i by³ sprzedawany jako produkt oryginalny. Musi on byæ wytwarzany metodami oryginalnymi i z produktów lokalnych – powiedzia³a organizator konkursu Urszula Znamirowska z Powiatowego Zespo³u Doradców Rolniczych. Na piêknie przystrojonych sto³ach pyszni³y siê wspania³e kulebiaki, knysze, pierogi, ¿ury, ch³odnik, r yby i inne przysmaki. Jury mia³o ciê¿k¹ pracê – cz³onkowie komisji musieli spróbowaæ ka¿dej z potraw, a by³o ich kilkadziesi¹t. – Z pewnoœci¹ nie jest to konkurs dla pragn¹cych zachowaæ liniê – ¿artowa³ Dariusz Pêka³a, cz³onek zarz¹du powiatu, po skosztowaniu po³owy potraw. Jury zdecydowa³o, ¿e pierwsz¹ nagrodê przyzna dwóm produktom: karpiowi wêdzonemu z Gospodarstwa Rybackiego Ma³a Raszowa i gumu³kom serowym z Wiercenia. Raszowski karp ma d³ug¹ tradycjê, a wêdzony smakuje wyœmienicie. Gumu³ki s¹ wyrabiane z bia³ego twarogu zmieszanego z suszon¹ miêt¹, ¿ó³tkami jaj i sol¹. Formuje siê je w niewielkie placuszki. Obie potrawy zdoby³y uznanie tak¿e wœród obecnych – po werdykcie jur y zosta³y b³yskawicznie zjedzone. – Jestem bardzo zadowolona, ¿e taka impreza odby³a siê na terenie naszej gminy. Tyle wspania³ych potraw zosta³o tu zaprezentowane. Bêdê takie inicjatywy wspiera³a gdy¿ mog¹ one doprowadziæ do wy³onienia produktu lokalnego, który bêdzie promowa³ nasz¹ gminê – powiedzia³a Irena Rogowska , wójt Gminy Lubin. (DeeS)

w ustach, komisji oceniaj¹cej jakoœæ potraw

LUBIN Prokurator stawia zarzuty
Ponad 80 oszukanych kontrahentów z ca³ej Polski i setki tysiêcy z³otych d³ugu w trzy lata – taki zarzut postawi³a prokuratura dwóm przedsiêbiorcom z Chróstnika i Lubina.

Kupowali, nie p³acili
siê komornik. Na rzecz dostawcy ze Szczecina, który czeka³ na ok. 350 tys. z³ zaj¹³ budynek siedziby spó³ki oraz samochody, jednak gdy d³u¿nicy czêœæ d³ugu sp³acili, egzekucjê umorzono. Wbrew zapowiedziom, dalszej sp³aty ju¿ nie by³o. Zamiast tego, obaj panowie za³o¿yli drug¹ spó³kê (o tej samej nazwie) i zbyli na jej rzecz mienie spó³ki zad³u¿onej (m.in. nieruchomoœci przy ul. Chocianowskiej w Lubinie i auto, wczeœniej zajête przez komornika!). Ma³o tego: Krzysztof S., który odpowiada³ tak¿e w³asnym maj¹tkiem – nagle tego maj¹tku siê pozby³. Dzia³ki w Chróstniku podarowa³ bratu i matce. W 2006 r. s¹d og³osi³ upad³oœæ Elektroli. W tym czasie by³a d³u¿na pieni¹dze 82 wierzycielom w ca³ej Polsce. Za oszustwo, które zarzuci³a prokuratura grozi im kara nawet 8 lat wiêzienia. (mb)

Gospodynie z Wiercenia z dum¹ prezentowa³y swoje wyroby.

Akt oskar¿enia trafi³ ju¿ do s¹du. Oskar¿eni przyznali siê do winy. Stwierdzili jednak, ¿e nie mieli zamiaru nikogo oszukaæ ani te¿ nie robili niczego, co by uniemo¿liwi³o sp³acenie wierzycieli. Zdaniem prokuratur y fakty rzecz¹ ich wyjaœnieniom. 43-letni Krzysztof S. z Chróstnika oraz 39-letni lubinianin Czes³aw C. zajmowali siê hurtow¹ sprzeda¿¹ sprzêtu elektrycznego. Spó³ka Elektrola, któr¹ za³o¿yli popad³a w k³opoty i ju¿ 2003 r. powinni byli j¹ zrestrukturyzowaæ. Zamiast tego – zapewniali ko n t r a h e n t ó w, ¿ e n i e m a j ¹ problemów. Ale za towar nie p³acili i wiosn¹ 2004 roku w firmie pojawi³

fot. dariusz szymacha

fot. dariusz szymacha

Dwa nowe oœrodki kultury powstan¹ w gminie Lubin. Inicjatywa ich powo³ania ma s³u¿yæ mieszkañcom gminy po to, by wydarzenia kulturalne by³y dla nich w zasiêgu rêki.

fot. mirka Bo¯yÑska

6

Œcinawa

gmina

sierpieñ 2007 www.powiat-lubin.pl

 w skrócie
Oj, by³o mokro!  ŒCINAWA
Mieszkañcy miasta wci¹¿ wspominaj¹ powódŸ z 1997 r. Na internetowej stronie scinawa.eu mo¿na np. ogl¹daæ zdjêcia, jakie przed dziesiêciu laty wykona³ szef zak³adów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego, pan Teofil Szelwik. Na pocz¹tku lipca Odra przekroczy³a w Œcinawie stan alarmowy o 70 cm. Tak wysoki stan rzeki ostatni raz notowano w ...1854 r. Przypomnijmy, ¿e alarm przeciwpowodziowy na terenie ówczesnego województwa legnickiego trwa³ a¿ do 2 sierpnia.
(mb)

 ŒCINAWA Tajemnice wokó³ oœrodka kultury

ŒCINAWA Lepiej bêdzie dopiero jesieni¹

To¿ to ŒOK
Miros³awa Bo¿yñska Œcinawski Oœrodek Kultury ma nowego dyrektora. Co zosta³o po poprzednim – dok³adnie nie wiadomo. W dokumentach jest ponoæ taki ba³agan i tyle luk, ¿e trudno je uporz¹dkowaæ. Spraw¹ zainteresowano ju¿ organy œci¹gania.

Dali na wodê
Radni œcinawskiej gminy uznali sprawê wody dla wsi Rêszów za priorytetow¹ i na ostatniej sesji zabezpieczyli w tegorocznym bud¿ecie na ten cel 1 mln 850 z³.

Znów spokojny brzeg Odry.

Kwota ta ma wystarczyæ na projekt i budowê sieci. Wodoci¹g bêdzie poprowadzony z Turowa. Kiedy – jeszcze dok³adnie nie wiadomo. Wykonanie projektu ju¿ zlecono, ma byæ gotowy na koniec wrzeœnia. Póki co, mieszkañcy musz¹ korzystaæ z takiej wody, jaka dociera do domów z rêszowskiej hydroforni. ¯eby u¿ywaæ jej do celów spo¿ywczych – trzeba ja bezwzglêdnie przegotowaæ – przypominaj¹ pracownicy lubiñskiego Sanepidu. Stan sanitarny

stacji uzdatniania wody ma siê poprawiæ, bo dzier¿awca razem z Zak³adem Gospodarki Komunalnej wymieni filtry (proces ma potrwaæ mniej wiêcej do koñca sierpnia). Wbrew wczeœniejszym deklaracjom, nic nie wskazuje na to, by w³aœciciel terenu, na którym znajduje siê hydrofornia, czyli Administracja Zasobu W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa zechcia³ wspó³finansowaæ tê inwestycjê. W ostatnim piœmie do inspektora sanitarnego AZWR przypomina, ¿e do konserwacji hydroforni i bie¿¹cych remontów zobowi¹zany jest dzier¿awca nieruchomoœci, czyli Mieczys³aw Stachów i Zdzis³aw Stachów, prowadz¹cy w Rêszowie Gospodarstwo Rolne. (mb)

fot. mirka Bo¯yÑska

RÊSZÓW Dziury zasypane, droga wyrównana

Inwestycje w rêce LSI  ŒCINAWA
Lubiñska Spó³ka Inwestycyjna zosta³a inwestorem zastêpczym w Œcinawie. Gmina bêdzie zlecaæ spó³ce remonty i wszelkie prace budowlane na swoim terenie. Poszukiwania wykonawcy, który w imieniu gminy bêdzie prowadziæ inwestycje trwa³y od wiosny. Decyzjê podj¹³ burmistrz i zgodnie z jego wol¹ przez kilka najbli¿szych lat inwestorstwo zastêpcze powierzono Lubiñskiej Spó³ce Inwestycyjnej. Ju¿ wiadomo, ¿e tylko w tym roku LSI powinna zaj¹æ siê co najmniej 10 przedsiêwziêciami, m.in. bêdzie szukaæ wykonawcy, który wybuduje boisko sportowe przy Gimnazjum Publicznym oraz kanalizacjê rozdzielcz¹ i nawierzchniê ulicy Sportowej. Zgodnie z umow¹, zawart¹ miêdzy LSI a gmin¹, spó³ka bêdzie zarabiaæ za ka¿de wykonane zadanie. – Nie wiêcej, ni¿ 1,5 proc. wartoœci inwestycji – powiedzia³ nam burmistrz. (mb)

Ju¿ siê przejedzie
Starostwo dotrzyma³o s³owa: na wyboistej drodze z Rêszowa do Siedlec w ostatnich dniach lipca pojawi³y siê maszyny, by wyrównaæ trasê w sposób, który tymczasowo umo¿liwi transport i przejazd. O to, by choæ pobie¿nie – do czasu w³aœciwego

Minê³a po³owa tego roku, a raportu z ubieg³orocznej dzia³alnoœci œcinawskiego oœrodka wci¹¿ nie ma.

remontu – naprawiæ tê drogê mówi³a w imieniu wszystkich mieszkañców so³tys wsi, podczas wizyty w starostwie. W chwili, gdy oddawaliœmy do druku, na miejsce zwieziono ju¿ kilka przyczep drobnego t³ucznia i rozpoczêto roboty. Planuje siê, ¿e przy okazji, wykonawca wyrówna tak¿e pobocze drogi. (mb)

fot. aNdrzej sitarski

B

urmistrz Œcinawy na pytania, dotycz¹ce dzia³alnoœci ŒOK–u odpowiada doœæ lakonicznie: – Zarzuty s¹ bardzo powa¿ne, ale dla dobra œledztwa nie chcia³bym ujawniaæ szczegó³ów – mówi. Nieoficjalnie i z innych Ÿróde³ dowiedzieliœmy siê, ¿e ksiêgowoœæ oœrodka prowadzono nieprawid³owo, ³ami¹c zasady, jakimi powinna siê kierowaæ placówka samorz¹dowa. Na niektóre zakupy brakuje faktur, innych nie zewidencjonowano. To jedna z przyczyn, dla których nie przygotowano

na czas bilansu dzia³alnoœci w 2006 r. Dla w³adz samorz¹dowych zaœ brak bilansu jest podstaw¹ do odwo³ania dyrektora. By ustaliæ, co dzieje siê w dokumentach oœrodka do pracy wprz¹gniêto pewn¹ firmê z Wo³owa. Prace trwa³y dwa miesi¹ce, a efektem by³y jakieœ zestawienia, które... nijak siê mia³y do sztuki audytu. Decyzjê w tej sprawie – o wszczêciu lub nie postêpowania – podejmie lubiñska prokuratura. Tymczasem by³a dyrektor oœrodka uzna³a, ¿e burmistrz bez powodu

zarz¹dzi³ w placówce kontrolê. Kobieta z³o¿y³a skargê do Rady Miejskiej, jednak radni j¹ odrzucili. Szef gminy sprawdzaæ podleg³e placówki mo¿e, i to w ka¿dej chwili. Radni, pytani o to, co dzieje siê w gminnym oœrodku rozk³adaj¹ rêce. Wszyscy czekaj¹ na decyzjê prokuratury o wszczêciu – lub nie – postêpowania w tej sprawie. W grê wchodz¹ publiczne pieni¹dze, wiêc nie mo¿e byæ najmniejszych w¹tpliwoœci, kiedy, na co, i w jaki sposób zosta³y wydane.

Od lewej: starosta Ma³gorzata Drygas-Majka, so³tys Dorota Marcjan, radny Mieczys³aw Kraœniañski, sekretarz Zdzis³aw Jakubczyk i radny Andrzej Groszek.

Najwa¿niejsze, to mówiæ jednym g³osem
Rozmowa z Janem Tomaszem Kotapk¹, przewodnicz¹cym Rady Miejskiej w Œcinawie
* Jak uk³ada siê wspó³praca z radnymi? – Rada, to 15 osób o ró¿nych charakterach, pogl¹dach, osobowoœciach. Czasem trudno poskromiæ ich temperamenty, ale wspó³praca uk³ada siê bardzo dobrze. Po raz pierwszy od wielu kadencji znik³y podzia³y, a w sprawach najistotniejszych Rada mówi jednym g³osem. Oczywiœcie, s¹ ró¿nice zdañ, uwa¿am jednak, ¿e jest to zdrowy objaw s³u¿¹cy wypracowaniu jak najlepszego stanowiska, z korzyœci¹ dla mieszkañców. * Nie tracicie kontaktu z mieszkañcami? – Spotykamy siê, rozmawiamy, pe³nimy dy¿ur y, bierzemy udzia³ w spotkaniach rad osiedli oraz radami so³eckimi. Zaleg³oœci w rozwi¹zywaniu problemów na wsiach s¹ du¿o wiêksze ni¿ w mieœcie, jednoczeœnie na wsiach dostrzegam wiêkszy entuzjazm oraz chêæ do wspólnego dzia³ania. * A w Œcinawie? – Tu spotykamy siê z bardziej roszczeniow¹ postaw¹, przy znikomym zaanga¿owaniu we wspólne rozwi¹zywania spraw. Mieszkañcy twierdz¹, ¿e „i tak na nic nie maj¹ wp³ywu”. Chcia³bym to zmieniæ. * Nie jest tajemnic¹, ¿e stosunki Rady z burmistrzem nie s¹ najlepsze... – Nie wiem, sk¹d wziê³a siê ta opinia. Myœlê, ¿e to sam burmistrz mo¿e j¹ tworzyæ. * Ale w jakim celu? – Dla odwrócenia uwagi od spraw istotnych. Takie lokalne „dziel i rz¹dŸ”. Nie ma podstaw do takiego twierdzenia, poniewa¿ samorz¹d podejmuj¹c na wniosek burmistrza blisko 50 uchwa³ – nie odrzuci³ ani jednej. * Zgadzacie siê z ka¿dym pomys³em? – Tak, ma u nas kredyt zaufania we wszystkich kwestiach, np. powo³anie nowego sekretarza i skarbnika, czy dodatkowe 940 tys. z³ na administracjê. Od samego pocz¹tku, przyjmuj¹c fakt, i¿ burmistrz nie wprowadzi³ do rady ¿adnego swojego kandydata, oferowaliœmy mu bezinteresown¹ pomoc. Niestety, zosta³a odrzucona. * To gdzie tkwi problem? – Myœlê, ¿e w braku efektywnych dzia³añ w zakresie wykonania zadañ, okreœlonych przez samorz¹d. Radnych oburza sposób administrowania, niechêæ do jakiejkolwiek wspó³pracy z Rad¹, chowanie przed ni¹ wa¿nych dokumentów, nawet... tych kierowanych do Rady. Nieprzemyœlane zwolnienia i roszady personalne, obra¿anie innych osób. Przez to coraz wiêcej ludzi odwraca siê od burmistrza, i coraz trudniej bêdzie mu pozyskaæ zwolenników do realizacji przedwyborczych obietnic. * Jakie plany pracy ma Rada na drugie pó³rocze tego roku? – Chcemy zaj¹æ siê projektem kanalizacji wsi na pó³noc od Œcinawy, budow¹ wodoci¹gu do Rêszowa, budow¹ kanalizacji wraz z nawierzchniami ulic od Reymonta do Spacerowej oraz Sportowej w Œcinawie, kanalizacj¹ osiedla Klasztorne, budow¹ boisk przy Gimnazjum Publicznym, przy-gotowaniem projektu i wykonaniem kompleksu sportowego przy SP 3, Zaplanowane s¹ te¿ modernizacje i inwestycje w budynkach komunalnych oraz remonty dróg i chodników. * Dziêkujê za rozmowê.

fot. mirka Bo¯yÑska

Na liœcie tegorocznych zadañ dla LSI znajduje siê tak¿e termomodernizacja budynku urzêdu gminy.

fot. darek szymacha

sierpieñ 2007 www.powiat-lubin.pl

gmina

Rudna
LUBIN Z³odzieje na wokandzie

7

 NAROCZYCE Kilkadziesi¹t potraw z kapusty i innych warzyw zaprezentowano podczas Œwiêta Kapusty

Sto³y siê ugina³y
Dariusz Szymacha Za komisj¹ szli widzowie i z zapa³em próbowali go³¹bków, bigosów, kiszonek i innych frykasów.
wanych z oryginalnych przepisów. Nie wszystkie by³y przygotowane z kapusty, jednak to warzywo dominowa³o. Go³¹bki z ró¿norakim nadzieniem, ró¿ne warianty bigosu, kapusta faszerowana, pierogi, paszteciki i bu³eczki nadziewane kapust¹ przyci¹ga³y do stoisk licznych degustatorów. Cz³onkowie komisji oceniaj¹cej smak potraw mieli nie lada zadanie: posmakowaæ ka¿d¹ potrawê. A wszystkie by³y znakomite. Jednym z celów konkursu by³o wy³onienie produktu lokalnego. Komisja zdecydowa³a, ¿e na takie miano zas³uguje piróg naroczycki. Gmina bêdzie czyni³a starania o rejestracjê tej potrawy w Unii Europejskiej jako produktu lokalnego. Nag ro d y o t rz y m a ³ o k i l k a n a œ c i e innych produktów. Œwiêto Kapusty uœwietni³y wystêpy artystyczne. Goœci rozbawi³ „Teatr Na Koñcu Œwiata” z Nieszczyc przedstawiaj¹c k³opoty w kontaktach damsko-mêskich. Dzieci mog³y obejrzeæ Calineczkê w wykonaniu krakowskiego teatr u Art.- Re. Wieczorem wyst¹pi³ nepalski zespó³ folklor ystyczny Everest Nepal Cultural Club. Goœcie bawili siê do póŸnej nocy przy muzyce zespo³u Mastaj i DJ Przemka.

Specjalnoœæ: gara¿e
Dwaj mê¿czyŸni, oskar¿ani o w³amania do gara¿y i sklepików stan¹ przed s¹dem. Akt oskar¿enia obejmuje krótki okres: od koñca listopada ub.r do 15 stycznia 2007 r. W tym czasie Tomasz ¯. z Polkowic i Dariusz P. z D¹browy mieli dokonaæ 14 przestêpstw. Ich ³upem dwukrotnie pad³ prywatny gara¿ w Ciech³owicach, sk¹d zabrali m.in. pilarki, komplet kó³, spawarkê elektryczn¹ oraz gara¿u w ¯elaznym Moœcie. W Radomi³owie w³amali siê do sklepu i zabrali karty telefoniczne, papierosy i œrodki czystoœci warte w sumie 10 tys. 700 z³. Mê¿czyŸni „odwiedzili” niemal wszystkie wioski w okolicy, dokonuj¹c kilku w³amañ w ci¹gu jednej nocy. Na terenie by³ego P G R – u w Pa rs z o w i c a c h œci¹gnêli z ci¹gników 20 l oleju napêdowego, w Gawronach ukradli fiata Uno i Seicento, a przy okazji zabrali z gara¿u kosiarkê spalinow¹ i pi³ê. Listê zamyka w³amanie w Studzionkach – mê¿czyznom nie uda³o siê uruchomiæ stoj¹cej m a z d y, w o b e c c z e g o ukradli radiotelefon, felgi i g³oœniki oraz motocykl. Wartoœæ skradzionych przez nich przedmiotów w 14 zdarzeniach oszacowano na 45 tys. 360 z³. Zeznania, jakie obaj mê¿czyŸni z³o¿yli w trakcie œledztwa, by³y skrajnie ró¿ne. 20-letni Tomasz ¯. przyzna³ siê do wszystkich czynów i szczegó³owo je opisa³. 36letni Dariusz P. (wczeœniej karany) przeciwnie: twierdzi³, ¿e nie bra³ w nich udzia³u i nie przyzna³ siê do winy.
(mb)

Cz³onkowie komisji konkursowej ofiarnie smakowali ka¿d¹ z zaprezentowanych potraw.

Naroczycach i okolicznych wioskach wczesna kapusta uprawiana jest masowo. Kilka lat temu, radny Andrzej Górzny wpad³ na pomys³ organizacji kapuœcianych do¿ynek. – Pomyœla³em sobie, ¿e jeœli w regio-

nie mog¹ byæ œwiêta ogórka, grzybów, miodu czy jagody, to dlaczego u nas nie zrobiæ Œwiêta Kapusty. Zorganizowaliœmy festyn i… pomys³ chwyci³. Tegoroczne Œwiêto Kapusty odby³o siê ju¿ po raz czwarty i z g ro -

madzi³o wielu mieszkañców regionu. G³ównym punktem obchodów by³ konkurs na potrawê z kapusty i na najlepiej przystrojony stragan. Na kilkunastu stoiskach zaprezentowano kilkadziesi¹t potraw, przygoto-

Gara¿e, to od zawsze „ulubiony” cel w³amywaczy.

RUDNA Gmina zbuduje tunel pod torami kolejowymi

Bêdzie przejœcie za 3 miliony

 w skrócie
Znikn¹ na zawsze  RUDNA
W urzêdzie ruszy³y procedury, „zmierzaj¹ce do zniesienia nazw miejscowoœci” dwóch wiosek. Chodzi o Kalinówkê oraz Pielgrzymów – w rzeczywistoœci nie tylko nie s¹ zamieszka³e, ale od dawna nie istniej¹. W miejscu, w którym istnia³y dziœ znajduje siê zbiornik odpadów poflotacyjnych ¯elazny Most. Jak siê okaza³o, nazwy wsi wci¹¿ widniej¹ w niektórych dokumentach (a zw³aszcza mapach). Powinny ostatecznie znikn¹æ.

RUDNA Piêkniej¹ zabytki

Ach, jaki dach!
Mury stare, ale dach nowy – spaceruj¹c po stolicy gminy nie sposób omin¹æ koœcio³a p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego (dawniej Œw. Katarzyny), nale¿¹cego do parafii prawos³awnej. To dziêki staraniom tamtejszego proboszcza, ks. S³awomira Kondratiuka u d a ³ o s i ê z g ro m a d z i æ pieni¹dze, które pozwoli³y pokryæ 18–wieczn¹ (a o 15-wiecznym rodowodzie) œwi¹tyniê nowym dachem.
(mb)

Pójd¹ do urn  RUDNA
Mieszkañców Rudnej czekaj¹ uzupe³niaj¹ce wybory do Rady Gminy. Trzy miesi¹ce temu zmar³ jeden z radnych, pan Krzysztof Ostrowski. Uchwa³a o wygaœniêciu jego mandatu ma zapaœæ na najbli¿szej sesji, 10 sierpnia. NajpóŸniej do koñca paŸdziernika wyborcy z tego samego okrêgu (tylko Rudnej) wybior¹ osobê, która bêdzie ich reprezentowa³a w gminnym samorz¹dzie.
fot. mirka Bo¯yÑska

RUDNA W województwie siê uciesz¹
Jesieni¹ ulica Œcinawska w Rudnej bêdzie mia³a now¹ nawierzchniê.

Po latach oczekiwania mieszkañcy Rudnej wreszcie bêd¹ mogli przejœæ przez tory kolejowe w bezpieczny sposób. Rusza budowa podziemnego tunelu. O tym, jak bardzo jest potrzebne bezpieczne przejœcie przez torowisko w Rudnej wystarczy przyjrzeæ siê drodze, któr¹ pokonuj¹ mieszkañcy osiedla Leœna id¹cy do centrum wsi. Od bloków do stacji kolejowej wiedzie wydeptana przez ludzi œcie¿ka, która nastêpnie z lekkiego pagórka schodzi bezpoœrednio na tory. Dobrze, jeœli mieszkañcy korzystaj¹ z chodnika dla pieszych miêdzy torami – ale czêsto jest tak, ¿e korzystaj¹ ze skrótu, wpadaj¹cego wprost na szyny. I to w miejscu, w którym koñczy siê zakrêt i z którego mo¿na nie zauwa¿yæ

Tory kolejowe dziel¹ centrum wsi od du¿ego osiedla mieszkaniowego. – Niektórzy drogê sobie skracaj¹ têdy – mówi wójt W³adys³aw Bigus.

jad¹cego poci¹gu. Wypadki, w tym dwa œmiertelne, ju¿ siê zdarza³y. Starania, by rozwi¹zaæ ten problem trwa³y w gminie od kilku lat. Wójt zapewnia, ¿e za rok przejœcie przez tory bêdzie ca³kowicie bezpieczne. – Wybudujemy 15 metrów nowego tunelu i wyremontujemy ten istniej¹cy – mówi W³adys³aw Bigus. – Postawimy te¿ nowe wejœcia: przed obecnym dworcem oraz po drugiej stronie, za torami. Do przejœcia podziemnego od strony osiedla bêdzie wiod³a nowa oœwietlona droga. Gmina zadba równie¿ o oœwietlenie i monitoring w podziemnym przejœciu. Ca³a inwestycja bêdzie kosztowaæ prawie 3 mln z³. Pieni¹dze w ca³oœci bêd¹ pochodziæ z gminnej kasy. Nowe przejœcie ma byæ gotowe w paŸdzierniku przysz³ego roku. (mb)

Na nowy dywanik
To jedna z g³ównych ulic w Rudnej, bêd¹ca drog¹ wojewódzk¹ nr 292 (z Nowego ¯ a b n a d o L u b i n a ) . To oznacza, ¿e wszelkie remonty jezdni oraz pobocza nale¿¹ do obowi¹zków zarz¹dcy z Wroc³awia. Dolnoœl¹ski Zarz¹d Dróg Wojewódzkich z naprawami zwykle siê nie œpieszy, a ju¿ na pewno nie na proœbê samorz¹dów. W³odarze Rudnej postanowili nie czekaæ na decyzje „z góry” i drogê w czêœci, która biegnie przez wieœ, czyli ulicê Œcinawsk¹ wyremontuj¹ sami. – Zawsze wychodzi³em z za³o¿enia, ¿e jeœli mieszkañcy z c z e g o œ ko rz y s t a j ¹ , t o powinniœmy im zapewniæ albo u³atwiæ do tego dostêp – powiedzia³ nam wójt W³adys³aw Bigus. – Z ulic¹ Œcinawsk¹ bêdzie podobnie. Wójt zwróci siê do zarz¹dcy z pismem o czêœciowe wsparcie inwestycji, ale z rozpoczêciem prac nie bêdzie czekaæ na o d p o w i e d Ÿ i Œcinawsk¹ wyremontuje na swój koszt. W paŸdzierniku droga bêdzie mia³a now¹ nawierzchniê. (mb)

Nowe plany  CHOBIENIA
Drugiej, co do wielkoœci, wsi w gminie – Chobieni przybywa mieszkañców. Nic dziwnego, nadodrzañskie tereny coraz bardziej przykuwaj¹ uwagê prywatnych i drobnych inwestorów. A to szansa na rozwój, równie¿ dla rolników. Bêd¹ mogli inaczej gospodarowaæ swoj¹ ziemi¹, przeznaczaj¹c j¹ nie tylko na dzia³alnoœæ rolnicz¹. Pozwol¹ na to nowe plany zagospodarowania przestrzennego Chobieni. Gmina w³aœnie przystêpuje do sporz¹dzania zmian. (mb)

fot. krzyszytof maciejak

fot. darek szymacha

W

8  LUBIN Lubinianie wstydz¹ siê swojego rynku

sierpieñ 2007 www.powiat-lubin.pl

 Dariusz Szymacha

Jak punkt zero
WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA

 jak oceniaj¹ rynek?
Przeprowadziliœmy sondê wœród przechodniów na rynku. Mimo starañ nie uda³o nam siê uzyskaæ od nikogo pozytywnych ocen tego przedsiêwziêcia. Wiêkszoœæ wypowiedzi zdecydowanie nie nadaje siê do druku. Naj³agodniejsz¹ reakcj¹ by³a obojêtnoœæ i niewiara w mo¿liwoœæ realizacji tej budowy.

Pierwsz¹ konferencjê na której obiecano „obudziæ rynek” zwo³a³a w marcu 2005 roku. Mieszkañcy tych obietnic ju¿ ponad 850 dni.

spó³ka Galeria Rynek czekaj¹ na spe³nienie

OLEG HEREJCZAK,

zegarmistrz z Rynku

Proszê pana! Starsi ludzie pamiêtaj¹ jak jeszcze po lubiñskim rynku chodzi³y kozy i pas³y siê w œrodku Lubina. Teraz starsi ludzie zadaj¹ sobie pytanie kiedy prezydent Raczyñski kupi sobie kozy, bo pastwisko jest ju¿ gotowe. Trudno coœ dobrego powiedzieæ o wygl¹dzie naszego rynku. Niestety bardzo trudno.

LEON KORZENIOWSKI,
lubinianin

H

istoria przedsiêwziêcia nazywanego Galeria Rynek siêga pocz¹tku 2005r. Wtedy to powsta³a firma o takiej w³aœnie nazwie. Jej udzia³owcami zosta³a spó³ka Womak Beta i Lubiñska Spó³ka Inwestycyjna. Ta ostatnia objê³a 49% udzia³ów, wnosz¹c do spó³ki 31 arów gruntu w Rynku. Wczeœniej, ziemia ta zosta³a bezp³atnie przekazana LSI przez prezydenta Raczyñskiego mimo negatywnej opinii Rady Miejskiej.

Mi³e z³ego pocz¹tki
W umowie spó³ki Galeria Rynek Sp. z o.o. czytamy, ¿e zosta³a ona zawi¹zana „przede wszystkim do realizacji budowy obiektu us³ugowo–handlowego o wysokich walorach architektonicznych w obrêbie Starego Rynku w Lubinie”. Przyst¹piono do tego z du¿ym rozmachem. Ju¿ w marcu zwo³ano konferencjê prasow¹, na której miano przedstawiæ wizualizacjê budynku. Nie przedstawiono jej, mimo tego, i¿ obecny na sali projektant twierdzi³, ¿e jest do tego gotowy. Zreszt¹ tego projektu nigdy nie ujawniono – podobno by³ „zbyt tradycyjny”. Podczas konferencji ca³a inwestycja by³a mocno zachwalana przez udzia³owców i prezydenta miasta. – „Czas obudziæ Rynek! Czas skoñczyæ z wiosk¹” – grzmia³ wówczas Robert Raczyñski. W¹tpliwoœci dziennikarzy, co do celowoœci budowy podziemnego gara¿u i zwiêkszenia ruchu samochodowego w Rynku, by³y wyœmiewane i traktowane z lekcewa¿eniem.

Jednoczeœnie poinformowano, ¿e og³oszono konkurs na projekt budynku. Mimo obietnic d³ugo nie ujawniano projektu, który ten konkurs wygra³. W³adze spó³ki zapewnia³y, ¿e „maj¹ ju¿ wszelkie pozwolenia na budowê i ruszy ona niebawem. Zakoñczy siê przed koñcem roku 2006 r”. Dziennikarzom uda³o siê zdobyæ i ujawniæ wygl¹d budynku. Umownie nazwano go „projektem niebieskim”. Mia³a to byæ ascetyczna bry³a z betonu i szk³a. Jego wygl¹d i lokalizacja podziemnego gara¿u wzburzy³ mieszkañców Rynku. Postanowili zawi¹zaæ Obywatelski Komitet Spo³eczny, by skutecznie przeciwdzia³aæ budowie, „która na trwale oszpeci³aby Rynek.”

„Projekt zielony” – niewypa³ drugi
W sierpniu, inwestorzy, chyba nieco przestraszeni skal¹ oporu, wycofali siê po cichu z tego projektu i zlecili opracowanie nowego, berliñskiemu architektowi. Powsta³ „projekt zielony”. Galeria mia³a mieæ przestrzenny pasa¿ wewnêtrzny, a na zewn¹trz œciany wy³o¿one patynowanymi miedziowanymi p³ytami, co w za³o¿eniach mia³o nawi¹zywaæ do bogactwa naturalnego regionu. Projekt, mimo ¿e zdecydowanie lepszy od poprzedniego, nadal budzi³ protesty mieszkañców ze wzglêdu na umiejscowienie w nim podziemnego gara¿u. Nie chcia³ siê na niego zgodziæ tak¿e konserwator zabytków – projekt nie by³ zgodny z warunkami zabudowy tego obszaru miasta. Jesieni¹ ruszy³y prace archeologiczne. Zapowiadano, ¿e równolegle z nimi prowadzone bêd¹ wstêpne roboty budowlane. Na zapowiedziach siê skoñczy³o. Archeolodzy rozkopywali ziemiê z przerwami przez ca³y rok

2006. Teren zosta³ rozryty, wyros³y ha³dy ziemi, a na niej z kolei bujne chwasty. Projekt ostatni – zniecierpliwienie mieszkañców Trwa³y konsultacje inwestora z konserwatorem zabytków. W koñcu we wrzeœniu osi¹gniêto porozumienie. Zaprezentowano kolejny projekt. Trzykondygnacyjna budowla z du¿ymi przestrzeniami wewn¹trz budynku. Zrezygnowano tak¿e z budowy gara¿u podziemnego. Za ogrodzeniem postawiono podœwietlane tablice z wizualizacj¹ i zapowiedziano rych³e rozpoczêcie budowy. Tymczasem mieszkañcy Rynku, zniecierpliwieni ci¹g³ymi obietnicami, powiadomili prokuraturê o mo¿liwoœci pope³nienia przestêpstwa niegospodarnoœci. Prokuratura wszczê³a œledztwo, które do dzisiaj siê nie zakoñczy³o. W sprawie powo³ywani s¹ kolejni biegli.

tego, ¿e dokumentacja by³a przygotowana w 50 proc. Piotr Borys i Norbert Wojnarowski zaproponowali, aby zabudowaæ po³udniow¹ pierzejê Rynku, a sam plac pozostawiæ pusty. Te próby zmiany decyzji budowy galerii spali³y na panewce.

Marazm permanentny
Spó³ka Galeria Rynek nadal zamierza wybudowaæ „obiekt us³ugowo–handlowego o wysokich walorach architektonicznych”. Po uzyskaniu zgody na budowê maj¹ ruszyæ prace wyburzeniowe piwnic po dawnym pawilonie. Potem ods³oniêty teren spenetruje archeolog. Spó³ka z³o¿y³a wniosek o pozwolenie na budowê. Jest on obecnie rozpatrywany. Tymczasem na budowie panuje martwy spokój. Ostatnio, rok temu, wyciêto chwasty. Zd¹¿y³y wyrosn¹æ nowe. Niektóre maj¹ ju¿ ponad dwa metry i szanse na podroœniêcie o kolejne dwa. No chyba, ¿e znowu zostan¹ wyciête.

Ba³agan! Jeszcze takiego ba³aganu, a mieszkam tu od urodzenia, to jest od szeœædziesiêciu jeden lat, nie widzia³em. W ¿adnym okresie takiego ba³aganu nie by³o. Bywa³o ró¿nie – lepiej lub gorzej, no ale taaaakiego ba³aganu to jeszcze nie by³o tu w Lubinie. Mam nadziejê, ¿e ktoœ to w koñcu uporz¹dkuje.

WIKTORIA KONDRATOWICZ,
od dwóch lat lubinianka

Zainteresowanie polityków
Przed wyborami spraw¹ zainteresowali siê politycy. Rada Miejska odby³a sesjê poœwiêcon¹ zagospodarowaniu Rynku. Radni zaapelowali do prezydenta Raczyñskiego o wstrzymanie inwestycji i opracowanie kompleksowego planu zagospodarowania Rynku. Tadeusz Maæka³a, by³y prezydent miasta, przypomnia³ istniej¹cy projekt odbudowy rynku, który w 1996 roku rozpoczê³a Lubiñska Spó³ka Inwestycyjna. Wtedy to wybudowano kamieniczki przy ul. Piastowskiej i Chrobrego. LSI planowa³a, ¿e powstan¹ kolejne stylizowane budynki w miejscu, w którym obecnie planowana jest Galeria Rynek, a obecne bloki otrzymaj¹ stylizacjê nawi¹zuj¹ca do kamieniczek. Po 1998 roku projekt zosta³ zaniechany mimo

Fina³ nieoptymistyczny
Niedaleko, na terenie po by³ym bazarze powstaje Galeria Cuprum o prawie 20 razy wiêkszej powierzchni u¿ytkowej. Praca pali siê robotnikom w rêkach, a postêpy widaæ z dnia na dzieñ. Budowê rozpoczêto zaledwie pó³tora miesi¹ca temu. Wygl¹da to jak widaæ. Strasznie posêpnie. Nie podoba mi siê to. Wcale mi siê nie podoba. Tak byæ nie powinno. To jest œrodek miasta. Przecie¿ ktoœ powinien cos z tym zrobiæ. Niewa¿ne co siê tu zbuduje – jest mi wszystko jedno – byle nie by³o takiego krajobrazu rozkopanej budowy.

A Rynek?
– Przypomina to strefê zero w Nowym Yorku” – powiedzia³ nam jeden z m³odych lubinian pytany o plac budowy. Zapewne, chwasty na terenie budowy zostan¹ wyciête. Byæ mo¿e nawet zasypie siê wykopy. Co z tego wyniknie? Ano… nic. Rynek siê nie obudzi.

TOMASZ WIECHEÆ,
lubinianin

„Projekt niebieski” – pierwszy niewypa³
W czerwcu 2005 r. ogrodzono teren i przyst¹piono do rozbiórki pawilonu.

„Projekt niebieski” – zimny, szklany dom.

„Projekt zielony” – udany acz niezgodny z zaleceniami konserwatora.

Projekt najnowszy – zbiornika z wod¹ raczej nie bêdzie.

To prawdziwa katastrofa. Ca³a ta inwestycja nie podoba³a mi siê od pocz¹tku – inwestor przystêpowa³ do niej ca³kowicie nieprzygotowany. I przez ponad dwa lata przekona³em siê, ¿e mia³em dobre przeczucie – mamy w œrodku miasta kompromituj¹cy wykop. Dlaczego muszê wstydziæ siê przed znajomymi odwiedzaj¹cymi nasze miasto? Dlaczego muszê t³umaczyæ siê z tego, ¿e centrum Lubina wygl¹da jak kupa gruzu?

sierpieñ 2007 www.powiat-lubin.pl

9
oœmiotysiêcznik w Himalajach bez tlenu

 LUBIN Atak na

Ujarzmiæ Turkusow¹ Boginiê
 Krzysztof Maciejak Szóst¹ co do wielkoœci górê œwiata – Cho Oyu, o wysokoœci 8201 m npm, zamierzaj¹ zdobyæ Bogus³aw Chamielec i Dominik Ziembowicz z Lubiñskiego Klubu Górskiego „Problem”.
Shisha Pangma (8013). Wejœcia na dwa oœmiotysiêczniki podczas jednej ekspedycji s¹ rzadkoœci¹.

Obaj pokochali góry
Pan Bogus³aw (pracuje w PeBeKa) zaczyna³ swe wêdrówki z plecakiem od polskich gór. – Bieszczady to moja mi³oœæ, Tatry te¿ schodzi³em – dodaje. Dobrze pamiêta spotkanie z Jerzym Kukuczk¹ w Sopocie. S³u¿y³ wówczas w mar ynarce w Gdyni. Dziœ znany jest jako pierwszy górnik KGHM, który stan¹³ na oœmiotysiêczniku. W 2006 zdoby³ Gasherbrum II (8035), wczeœniej Muztagh – atê w Kunlun (7546) oraz najwy¿sze szczyty Ameryki Po³udniowej – Aconcaguê, Afryki – Kilimand¿aro i Europy – Mont Blanc. Pan Dominik wspomina turystyczne wycieczki ze

W

yprawa wylatuje 29 sierpnia z Berlina do Katmandu. Bierze w niej udzia³ 7 himalaistów. – Chcemy wejœæ bez u¿ycia aparatów tlenowych t¹ tras¹, któr¹ weszli na Cho Oyu pierwsi jej zdobywcy w 1954 r. – mówi¹ lubinianie.

Podwójny atak?
7 wrzeœnia dotr¹ do tzw. bazy chiñskiej na wysokoœci 4700 m. Jeœli wszystko pójdzie zgodnie z planem g³ówny

atak na Cho Oyu (po tybetañsku: Turkusowa Bogini), nast¹pi miêdzy 13 wrzeœnia a 5 paŸdziernika. Nie jest wykluczone, ¿e podczas tej wyprawy alpiniœci Problemu zaatakuj¹ t a k ¿ e szczyt

œcinawskich czasów, gdy chodzi³ jeszcze do szko³y. Potem by³y wyjazdy na praktyki geologiczne podczas studiów we Wroc³awiu. Obecnie mieszka w Lubinie. Pracuje w Polskiej Miedzi (ZWR). Rok temu, przed atakiem na himalajski oœmiotysiêcznik, hartowa³ siê w Pamirze na trudnych œcianach Piku Komunizma (Pik Somoni, 7495) i Piku Kor¿ewskiej (7105). Niedawno zdoby³ na Mont Blanc.

jazdy mamy kredyt zaufania i tego siê trzymamy.

Tam gdzie wy¿ej nie mo¿na
– Wyprawê bêdziemy zapinaæ na ostatni guzik do ostatniego dnia przed wylotem – mówi Bogus³aw Chamielec. – Dziœ nie jest ³atwo o sponsorów. Sprzêt bêdziemy musieli uzupe³niaæ w ostatnim momencie. Musi byæ najwy¿szej jakoœci. To wymóg przy takim klimacie i warunkach. W koszty wliczamy tak¿e op³acenie zezwoleñ i oficera ³¹cznikowego z chiñskiej armii. Dodajmy, i¿ wyprawê wspar³ Zarz¹d Powiatu w Lubinie. Jaki bêdzie kolejny cel lubiñskiego Problemu? Lubiñscy alpiniœci wchodz¹ z roku na rok coraz wy¿ej. – Mierzymy w Mont Everest – mówi¹ zgodnie.

Góry wyzwaniem
– Dlaczego chodzimy po górach? – Bo s¹ – mówi Bogus³aw Chamielec. – To odwieczne wyzwanie dla cz³owieka. Góry pozwalaj¹ na pokonywanie s³aboœci, sprawdzanie w³asnych mo¿liwoœci i osi¹ganie rzeczy na pozór nieosi¹galnych. Takie wyprawy hartuj¹. Pomaga nam to w codziennym ¿yciu. Przekraczamy kolejne bariery. – Co mówi¹ w domach, gdy informuj¹ o kolejnej wyprawie? – Na szczêœcie nic – wyznaje z ulg¹ Dominik Ziembowicz. – Przez poprzednie wy-

Wiêcej o szczegó³ach wyprawy: www.chooyu.4challenge.org Strona Klubu Górskiego „Problem”: www.pttk.lubin.pl/problem.php
Bogus³aw Chamielec

Wspinaczka: www.wspinanie.pl

Dominik Ziembowicz

LUBIN Naukowcy rozmawiali o energetycznym z³o¿u miêdzy Legnic¹, Œcinaw¹ i Lubinem

Chc¹ kopaæ wêgiel brunatny
Zdaniem specjalistów, nie ma co zwlekaæ z budow¹ kombinatu górniczo– energetycznego. Zagospodarowanie z³o¿a wêgla brunatnego „Legnica” by³o przedmiotem konferencji n a u ko w e j w K a rc z o w i s k a c h pod Lubinem, zorganizowanej

– Gdyby zapad³a decyzja o budowie nowego kombinatu, dla samorz¹dów kluczow¹ spraw¹ na pewno bêdzie bezpieczeñstwo mieszkañców w nowych warunkach oraz ochrona œrodowiska – stwierdzi³ podczas konferencji Dariusz Pêka³a, cz³onek zarz¹du powiatu lubiñskiego.

przez firmy i instytucje, które bra³y udzia³ w – finansowanym z funduszy unijnych – programie nt. rozwoju wydobycia i przetwórstwa wêgla brunatnego w Polsce. Wœród prelegentów znaleŸli siê m.in. naukowcy z Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, Pañstwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie oraz Poltegor–Instytut z Wroc³awia (wspó³gospodarz konferencji). Jak powiedziano, z³o¿e „Legnica”, to najwiêksze zasoby wêgla br unatnego w Europie – s¹ dwukrotnie wiêksze od wszystkich obecnie eksploatowanych z³ó¿ w Polsce. Szacuje siê, ¿e wynosz¹ ok. 50 mld ton. Specjaliœci ju¿ uznali, dla gospodarki polskiej eksploatacja w³aœnie z³o¿a „Legnica”, a po nim s¹siedniego „Œcinawa” i „Ruja”, s¹ najbardziej predysponowane do tego, by wykorzystaæ je gospodarczo. Czy w³aœnie tutaj ruszy wydobycie? – Ostateczna decyzja, to kwestia kilku najbli¿szych lat – powiedzia³

nam wiceprezes KGHM Stanis³aw Kot. – Polska na pewno bêdzie potrzebowaæ wiêcej energii, natomiast jak¹ drog¹ j¹ uzyska, wci¹¿ jest spraw¹ otwart¹. To nie znaczy, ¿e nie powstaj¹ kolejne plany i projekty zwi¹zane z eksploatacj¹ wêgla brunatnego w Zag³êbiu Miedziowym. Dotycz¹ przede wszystkim wydobycia z³o¿a w polu Legnica Zachód i zak³adaj¹ m.in., ¿e nak³ady na tê inwestycje kosztowa³yby blisko 7 mld z³ (w tym wykup terenu, gospodarstw i przesiedlenia ludnoœci). Trzeba by zbudowaæ now¹ obwodnicê kolejow¹, kilkanaœcie kilometrów nowych dróg, prze³o¿yæ gazoci¹g i... rzekê Czarn¹ Wodê. Obliczono nawet, ile – ³¹cznie z wynagrodzeniami pracowników – bêdzie kosztowaæ eksploatacja ju¿ przygotowanego wyrobiska. Nie ma tylko odpowiedzi na najbardziej interesuj¹ce mieszkañców pytania: czy i kiedy to ruszy?
(mb)

Nasze z³o¿a wêgla brunatnego.

fot. mirka Bo¯yÑska

10  POWIAT Dzikie wysypiska: krótki raport

wydarzenia
REGION Wybieramy ³awników

sierpieñ 2007 www.powiat-lubin.pl

Œmiecimy, gdzie popadnie
przewiezionych na sk³adowisko przy ulicy Zielonej i koszt 77 tys. 900 z³. – Informacjê na temat dzikich w y s y p i s k o t rz y m u j e m y n a bie¿¹co – powiedzia³ naczelnik wydzia³u spraw komunalnych w magistracie i radny w powiecie Tadeusz Kielan. – Opieramy siê na informacjach Stra¿y Miejskiej, naszych urzêdników i sygna³ach od mieszkañców. To w zupe³noœci wystarczy. W tym roku dzikie wysypiska zd¹¿y³y powstaæ m.in. na terenach ogródków dzia³kowych na os. Przylesie i ul. Spacerowej, przy ul. Towarowej, przy gara¿ach i skarpie na Wójta Henryka, za domkami jednorodzinnymi przy ul. Ma³omickiej i na drodze do stadionu Zag³êbia Lubin oraz – ju¿ tradycyjnie – na terenach leœnych Przylesia. W gminie Rudna od 2005 r. trwaj¹ prace nad usuniêciem i rekultywacj¹ terenu po dwóch du¿ych sk³adowiskach: w Rudnej i Chobieni. Do tej pory kosztowa³o to blisko 120 tys. z³. W trwaj¹cej inwentaryzacji ju¿ ujawniono 42 wysypiska, które razem maj¹ 675 m szeœc. Najmniej informacji o dzikich wysypiskach nades³ali urzêdnicy ze Œcinawy. Te, które zg³oszono w urzêdzie maj¹ byæ usuniête do koñca lipca (za ponad 8 tys. z³). Zdaniem cz³onków powiatowej komisji, niewykluczone, ¿e gros odpadów jest wyrzucanych nielegalnie mimo, ¿e ich w³aœciciel oficjalnie podpisa³ umowê na wywóz œmieci. – Bêdziemy zwracaæ siê do miejskich i gminnych jednostek, aby skontrolowa³y tê sprawê i zweryfikowa³y op³aty, ponoszone za wywóz œmieci – poinformowa³a szefowa komisji Ewa Zygnerska.

Brakuje chêtnych
Trwaj¹ procedury zwi¹zane z wyborem ³awników s¹dowych na kolejn¹ kadencjê. Kandydatów na ³awników mo¿na by³o zg³aszaæ w urzêdach gmin do koñca czerwca. W poprzednich latach zwykle chêtnych by³o o wiele wiêcej, ni¿ miejsc przy sêdziowskich sto³ach. W tym roku jest nieco inaczej. W Œcinawie na 14 miejsc (dwóch do S¹du Okrêgowego i 12 do S¹du Rejonowego) zg³oszono 10 kandydatów; w lubiñskiej gminie wiejskiej zg³osi³o siê 11 osób, a to o czterech mniej, ni¿ potrzeba („brakuje” dwóch do SO). Nadwy¿kê – o jednego kandydata - zanotowano jedynie w Rudnej. Sk¹d tak ma³e zainteresowanie tak szanowan¹ i wa¿n¹ spo³ecznie funkcj¹? Z naszego rozeznania wynika, ¿e przyczyny s¹ bardzo prozaiczne: byæ ³awnikiem siê po prostu nie op³aca. Wed³ug nowych przepisów, pracodawca nie ma teraz obowi¹zku zap³aciæ pracownikowi³awnikowi za czas spêdzony na rozprawie (niekiedy na kilku w ci¹gu dnia), a sama dieta jest ni¿sza, ni¿ dniówka. Nie mo¿na te¿ odliczaæ od dochodów wydatków, poniesionych na samochód, którym doje¿d¿a siê do s¹du. Poza tym, ³awnik musi mieæ co najmniej œrednie wykszta³cenie i wiek miêdzy 30 a 65 rokiem ¿ycia. M³odych emerytów zniechêca³a zaœ koniecznoœæ przed³o¿enia zaœwiadczenia o niekaralnoœci – trzeba za nie zap³aciæ 50 z³. O tym, kto zostanie ³awnikiem zdecyduj¹ wkrótce radni w gminach.
(mb)

fot. dariusz szymacha

REGION ¯niwa za pasem

Amfiteatr na Ma³omicach. Przed laty ulubione miejsce wypoczynku lubinian, teraz ktoœ perfidnie w³aœnie tu pozbywa siê budowlanego gruzu.

Kto skupuje zbo¿e
Na polach powiatu lubiñskiego w tym roku króluje pszenica. Zasiano jej ponad 9 tysiêcy hektarów. Zbo¿a, zasiane na naszym terenie, to ¿yto – 4950 ha, jêczmieñ ozimy i jary – 2130 ha, owies – 960 ha, pszen¿yto – 1690 ha. Do tego trzeba dodaæ rzepak – zbiory obejm¹ 1390 ha pól. Jak podaje oœrodek doradztwa rolniczego, w tym roku skupem zbó¿ na terenie powiatu lubiñskiego zajmowaæ siê bêd¹ trzy podmioty z Ru d n e j : Z H U „ AG R O P ” ( ¿ y t o, p s z e n i c a , j ê c z m i e ñ , owies, pszen¿yto, rzepak), ZHU „GOLD-Trans” (¿yto, jêczmieñ, pszenica, pszen¿yto) i FWPH Wiêcek-M³yn (¿yto, pszenica, jêczmieñ, pszen¿yto) oraz PPHU Gospodarstwo Rybackie sp.z o.o w Ma³ej Raszowej (pszenica, jêczmieñ, pszen¿yto). Rolników ostrzega siê przed nieuczciwymi punktami skupu – okazuje siê, ¿e wci¹¿ nie brak na rynku takich, którzy za p³ody rolne nie p³ac¹.
(mb)

Miros³awa Bo¿yñska Prawie 80 tys. z³ kosztowa³o w ubieg³ym roku usuwanie dzikich wysypisk na terenie miasta. To dwukrotnie wiêcej, ni¿ przed rokiem. Œmieci najchêtniej pozbywamy siê w okolicach gara¿y, ogródków dzia³kowych i w lasach.

I

le rocznie powstaje na naszym terenie dzikich wysypisk – trudno policzyæ, bo do statystyk trafiaj¹ tylko te, które ktoœ zauwa¿y³ i zg³osi³ odpowiednim s³u¿bom. Inna rzecz, ¿e trafiæ na stos odpadów w œrodku lasu wci¹¿ jest nietrudno. Zw³aszcza, gdy drzewa rosn¹ niedaleko domu, czy miejskiego osiedla. Jedno jest pewne: niezale¿nie od tego, kto pozby³ siê œmieci nielegalnie – obowi¹zek usuniêcia dzikiego wysypiska spoczywa na gminie. Jak sobie z tym radz¹? O raport na temat monitoringu zwróci³a

siê do samorz¹dowców komisja ochrony œrodowiska, gospodarki wodnej, rolnictwa i leœnictwa Rady Powiatu. – Nie s¹ to, co prawda, zadania w³asne powiatu, ale przecie¿ dba³oœæ o œrodowisko wszystkim nam le¿y na sercu – powiedzia³ Ryszard Kabat, cz³onek zarz¹du powiatu. – Wiedz¹c, jaka sytuacja panuje w poszczególnych gminach ³atwiej planowaæ wspólne przedsiêwziêcia. Z nades³anych do starostwa raportów wynika, ¿e z monitoringiem dzikich wysypisk w terenie

jest ró¿nie. W lubiñskiej gminie wiejskiej do tej pory takiej inwentaryzacji nie przeprowadzono. Z regu³y jednak dzikie wysypiska powstaj¹ na gruntach Agencji Nieruchomoœci Rolnych oraz Lasów Pañstwowych. W ci¹gu ostatnich dwóch lat ujawniono 8 nielegalnych sk³adowisk. Koszty ich usuniêcia ponieœli g³ównie sprawcy i w³aœciciele gruntów. Gminê kosztowa³y te operacje zaledwie tysi¹c z³otych. Zaledwie, jeœli porównaæ wydatki miasta. Dane za ubieg³y rok: 40 nielegalnych wysypisk,

REGION W Lubiñskim Lesie otwarto nowoczesn¹

Asfaltu nie zabraknie
W Lubiñskim Lesie, legnicka firma ABM zainwestowa³a w nowoczesn¹ technologiê produkcji nawierzchni drogowych. Podczas uroczystoœci otwarcia instalacjê obejrza³o kilkudziesiêciu zaproszonych goœci: samorz¹dowców, drogowców i in¿ynierów. Zak³ad poœwiêci³ biskup pomocniczy Diecezji Legnickiej Stefan Regmunt. Asfalt to tylko jeden ze sk³adników masy bitumicznej bêd¹cej po zastygniêciu nawierzchni¹, po której je¿d¿¹ samochody. Asfalt jest przywo¿ony do Lubiñskiego Lasu ze Œcinawy. Na miejscu miesza siê go z jedn¹ z 11 frakcji kruszywa, w zale¿noœci od rodzaju wymaganej masy bitumicznej. Wysuszone i podgrzane do 170 stopni kruszywo jest ³¹czone z m¹czk¹ wapienn¹, granulatem celulozowym i innymi chemikaliami. Na tym etapie, jako lepiszcze, dodawany jest tak¿e asfalt. Po wymieszaniu gotowy produkt jest rozwo¿ony na budowy. Wytwórnia mo¿e wyprodukowaæ nawet 240 ton masy w ci¹gu godziny. – W naszym zak³adzie nie bêdzie ¿adnych problemów z ekologi¹. Asfalt stanowi jedynie od 4 do 5% sk³adu masy bitumicznej i podczas produkcji nie s¹ wydzielane ¿adne truj¹ce, czy te¿ nieprzyjemnie pachn¹ce wyziewy – stwierdzi³a Maria Sasiela, wiceprezes Zarz¹du PBK ABM. (DeeS)

wytwórniê asfaltu.

REGION Niepe³nosprawni na rynku pracy

Dotacja zamiast po¿yczki
Od 1 sierpnia niepe³nosprawni, którzy rozpoczynaj¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ mog¹ staraæ siê o bezzwrotn¹ dotacjê z PFRON. Teoretycznie, bo do nowej ustawy brakuje rozporz¹dzeñ. Chodzi o zmianê w ustawie o re h a b i l i t a c j i z a w o d o w e j i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych. Dotacja zast¹pi³a w niej po¿yczkê. Do tej por y chêtni na za³o¿enie dzia³alnoœci mogli ubiegaæ siê o po¿yczkê, udzielan¹ na bardzo korzystnych warunkach: po³owa kwoty po dwóch latach by³a umarzana, a w grê wchodzi³y niema³e pieni¹dze – nawet 30-krotnoœæ przeciêtnego wynagrodzenia (obecnie to ponad 81 tys. z³). O ile niepe³nosprawny przedsiêbiorca sp³aca³ systematycznie pozosta³¹ czêœæ. – W tym roku z po¿yczki skorzysta³y cztery osoby – poinformowa³a Diana Frankowska z wydzia³u spraw spo³ecznych w Starostwie. – Umowy opiewa³y na ró¿ne kwoty, od 12 do 70 tys. z³. Dwa lata temu beneficjentów po¿yczki by³o dziesiêciu. Ile osób

Komu dali  REGION
Ponad 2 mln 9 tys. z³ darowizn przekaza³a tylko do po³owy czerwca Fundacja Polska MiedŸ. Wœród beneficjentów w powiecie lubiñskim przewa¿aj¹ placówki s³u¿by zdrowia. Do szczêœliwie obdarowanych nale¿¹: oddzia³ Stowarzyszenia Wspó³pracowników Salezjañskich w Lubinie – 6000 z³ na „Wakacje z Bogiem”, SP nr 3 w Œcinawie – 7000 z³ na wyposa¿enie sali do rehabilitacji; MCZ w Lubinie – 400 tys. z³ na badania profilaktyczne i zakup kardiomonitorów oraz 35 tys. z³ na sympozjum medyczne; ZOZ w Lubinie – 35 tys. z³ na zakup sprzêtu dla oddzia³u intensywnej terapii; ZHP w Lubinie – 10 tys. z³ na akcjê letni¹; Dom Dziecka w Œcinawie – 9000 z³ na imprezy sportowe; Stowarzyszenie „Pro Humanitatis” w Szklarach Górnych – 10 tys. z³ na kolonie letnie dla wychowanków SOS-W, Towarzystwo Przyjació³ Dzieci w Lubinie – 5200 z³ na przejazd na turnus rehabilitacyjny oraz Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Narodzenia NMP w Lubinie – na wykonanie zabezpieczenia przeciwpo¿arowego w koœciele (mb) na Starym Lubinie.

Niepe³nosprawnym, którzy chc¹ byæ aktywni zawodowo s³u¿ymy pomoc¹ – mówi Diana Frankowska.
skorzysta z nowej formy, jak¹ jest dotacja – nie wiadomo. Wiadomo natomiast, ¿e bêd¹ to mniejsze kwoty – 15-krotnoœæ przec. wynagrodzenia, czyli ok. 40 tys. z³. Dotacji jednak nie trzeba bêdzie zwracaæ nawet w po³owie – pod warunkiem, ¿e beneficjent takiej pomocy od pañstwa wywi¹¿e siê z warunków umowy, podpisanej ze starost¹. Problem w tym, ¿e nie wiadomo, jakie zapisy powinny siê takiej

umowie znaleŸæ. Pomimo, ¿e ustawa wesz³a w ¿ycie – brakuje do niej rozporz¹dzeñ. Nawet, jeœli niepe³nosprawni z³o¿¹ wnioski o dotacjê, nie bêd¹ mog³y byæ rozpatrzone. – Rozporz¹dzenia s¹ na etapie ustaleñ miêdzyresortowych – us³yszeliœmy w Biurze Pe³nomocnika Rz¹du ds. Osób Niepe³nosprawnych w Warszawie. – Nale¿y siê spodziewaæ, ¿e wejd¹ w ¿ycie w paŸdzierniku. (mb)

fot.dariusz szymacha

Biskup pomocniczy Diecezji Legnickiej Stefan Regmunt pob³ogos³awi³ pracownikom i poœwiêci³ now¹ instalacjê.

fot: dariusz szymacha

sierpieñ 2007 www.powiat-lubin.pl

wydarzenia
POWIAT Dy¿ury radnych Rady Powiatu w Lubinie

11

 POWIAT Remonty szkó³, basenów i budowa przyszkolnych obiektów sportowych

Ambitny plan powiatu

Sprawa do radnego?
Podajemy harmonogram dy¿urów radnych Rady Powiatu w Lubinie w II pó³roczu. Samorz¹dowcy pe³ni¹ dy¿ury w Biurze Rady w budynku Starostwa Powiatowego we wtorki, w godz. 14.00–16.00. Dorota Mat³awska Adam Myrda Tymoteusz Myrda Joanna Piêkna Zbigniew Rosner Barbara Schmidt

– 7.08 – 14.08 – 21.08 – 28.08 – 4.09 – 11.09

Damian Stawikowski Piotr Stefaniak Krzysztof Szczepaniak Leszek Szklarz Marek Wojnarowski Ewa Zygnerska Marek Brzeziñski Marek D³uba³a Miros³aw GojdŸ El¿bieta Gruszczyñska Marian Hawrysz Tadeusz Kielan Roman Koronowski

– 18.09 – 25.09 – 2.10 – 9.10 –16.10 – 23.10 – 30.10 – 6.11 – 13.11 – 20.11 – 4.12 – 11.12 – 18.12
(km)

POWIAT Wygas³a kadencja

Nowa rada

Remont dachu w I LO w Lubinie

Krzysztof Maciejak Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Lubiñskiego na lata 2007-2010 obejmuje inwestycje drogowe, oœwiatowe, sportowe i publiczne. W poprzednim numerze Kuriera prezentowaliœmy plany robót drogowych. Poni¿ej inwestycje, które maj¹ poprawiæ stan powiatowych jednostek oœwiatowych.
I LO w Lubinie
Remont terenów zielonych wraz z terenowymi urz¹dzeniami sportowymi. Koszt: 252.000 z³ (2008). Planowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki, oœwietlenie terenu, odwodnienie boiska, wykonanie chodników i nasadzenie zieleni. Termomodernizacja i remont Koszt: 1.720.000 z³ (2007). Prace obejmuj¹ remont dachu z dociepleniem stropu, wymianê stolarki okiennej oraz wykonanie elewacji. drzwi zewnêtrzne. Kontynuowana jest wymiana stolarki okiennej, a nastêpnie realizowany bêdzie remont korytarzy, klatek schodowych, sal wyk³adowych, wymiana instalacji c.o., wodno–kanalizacyjnej i elektrycznej. W zakres robót budowlanych wchodz¹: docieplenie stropów strychowych, wymiana i renowacja drzwi, tynkowanie i malowanie.

SOSz-W w Szklarach Górnych
Termomodernizacja i remont Koszt ok. 375.000 (2007). W tym roku zostanie wykonana termomodernizacja budynku kot³owni i pracowni stolarskiej, a tak¿e dokumentacja projektowa budynku g³ównego i remont ogrodzenia. Plany przewiduj¹ remont stolarki okiennej, prze³o¿enie i docieplenie dachu, osuszenie budynku g³ównego z wykonaniem izolacji pionowej, oœwietlenie terenu, monitoring budynku, remont dziedziñca i dróg dojazdowych, wykonanie elewacji.

Now¹ Powiatow¹ Spo³eczn¹ Radê do Spraw Osób Niepe³nosprawnych powo³a³a starosta Ma³gorzata DrygasMajka. W jej sk³ad weszli: Dorota Gi¿ewska – przedstawiciel Stowarzyszenia „Równe Szanse” w Œcinawie Bronis³awa Dul – przedstawiciel Gminy Wiejskiej Lubin Jerzy Jaworski – przedstawiciel Stowarzyszenia „Daæ Nadziejê” Dariusz Jankowski – przedstawiciel Stowarzyszenia „Równe Szanse” w Lubinie Piotr Jan Anacki – przedstawiciel Powiatu Lubiñskiego.

Kadencja poprzedniej Rady wygas³a zgodnie z ustaw¹. Przypomnijmy, ¿e do zakresu dzia³ania Powiatowej Rady, zgodnie Ustaw¹ o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych, nale¿y miêdzy innymi: inspirowanie przedsiêwziêæ zmierzaj¹cych do integracji zawodowej i spo³ecznej osób niepe³nosprawnych i realizacji praw osób niepe³nosprawnych, a tak¿e ocena realizacji programów i opiniowanie projektów uchwa³ i programów przyjmowanych przez radê powiatu pod k¹tem ich skutków dla osób niepe³nosprawnych. (dees)

fot. dariusz szymacha

ZSzZiO w Lubinie
Termomodernizacja i remont obiektów sportowych Koszt: 4.250.000 z³ (2008– 2009). Planuje siê remont basenu, wykonanie wentylacji basenu i zaplecza, wymianê wszystkich instalacji, zmianê technologii uzdatniania wody w basenie, remont zaplecza higieniczno – sanitarnego basenu i sali sportowej, wymianê okien, docieplenie stropodachu i œcian zewnêtrznych, wykonanie tynków i malowanie. Remont terenów zielonych wraz z terenowymi urz¹dzeniami sportowymi Koszt: 2.887.000 z³ (2008– 2009). Planowana jest budowa boiska do pi³ki no¿nej, bie¿nia okólna, skocznia w dal, rzutnia do rzutu oszczepem i miotania dyskiem, stanowiska do pchniêcia kul¹, skocznia wzwy¿, odwodnienie boiska i bie¿ni, remont trybun i ogrodzenie terenu.

Zespó³ Szkó³ Rolniczych w Rudnej
Termomodernizacja Koszt: 115.000 z³ (2008). W 2006 r. zakoñczono wymianê okien. Kolejno projekt obejmuje przebudowê systemu ogrzewania z wêglowego na gazowe w budynku dydaktycznym.

Zespó³ Szkó³ nr 2 w Lubinie
Termomodernizacja basenu i sali gimnastycznej wraz z rozbudow¹ Koszt: 4.365.188 z³ (2009– 2010). Planowana jest modernizacja istniej¹cej hali basenowej i sali gimnastycznej z zapleczem wraz ze zmian¹ technologii uzdatniania wody w basenie i wentylacji, dobudowa strefy wejœciowej do budynku (bêdzie zawiera³a dwukondygnacyjny hol, kasê, poczekalniê, szatniê), wymiana okien, pod³ogi, a tak¿e termomodernizacja œcian zewnêtrznych i dachu. W dobudowanej czêœci basenu znajdzie siê brodzik dla dzieci o g³êbokoœci 60 cm oraz sauna z zapleczem.

II LO w Lubinie
Termomodernizacja i remont obiektów Koszt: 2.038.040 z³ (2007–2009). W 2007 r. zosta³ wykonany projekt instalacji wentylacji sali gimnastycznej. Kolejnym etapem bêdzie wykonanie w sali prac termomodernizacyjnych i budowlanych.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lubinie
Remont i termomodernizacja budynku Koszt: 245.000 z³ (2007). Prace obejmuj¹ wymianê okien, wykonanie podjazdu dla niepe³nosprawnych do budynku, a tak¿e budowê parkingu z wjazdem na ulicê.

Opis nieruchomoœci: Do sprzeda¿y przeznacza siê nieruchomoœæ gruntow¹ nr 117/2, zabudowan¹ budynkami gospodarczymi w zabudowie zwartej w kszta³cie litery „T” po³o¿on¹ w obrêbie Górzyn gmina Rudna – nieruchomoœæ nie posiada za³o¿onej ksiêgi wieczystej, – powierzchnie u¿ytkowe budynków: budynek obory – 492 m2, budynki obór i paszarni – 398,60 m2, – powierzchnia dzia³ki nr 117/2 – 0,3300 ha, – brak obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w nieobowi¹zuj¹cym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudna nieruchomoœæ przeznaczona by³a na tereny mieszkalnictwa (M), – urz¹dzenia infrastruktury technicznej nieruchomoœci: sieæ elektryczna, wodoci¹gowa, kanalizacyjna, gazowa i telefoniczna; do budynku pod³¹czona jest sieæ wodoci¹gowa. – cena nieruchomoœci (wywo³awcza) wynosi 12 500,00 z³ (s³ownie: dwanaœcie tysiêcy piêæset z³otych), sprzeda¿ nieruchomoœci zwolniona jest od podatku VAT. – decyzj¹ nr PINB.7356–4–2/05 z dnia 13.06.2005 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zosta³ wydany nakaz rozbiórki budynków gospodarczych. – nieruchomoœæ nie jest obci¹¿ona na rzecz osób trzecich. Warunki przetargu: Przetarg odbêdzie siê w dniu 20 sierpnia 2007 r. o godz. 11:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Lubinie ul. Jana Kiliñskiego Nr 12b, sala 301. Wadium gotówkowe w kwocie 1 000,00 z³ (s³ownie: tysi¹c z³otych) nale¿y wp³aciæ przelewem na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w Lubinie: Dominet Bank S.A. I Oddzia³ w Lubinie – Nr 22 1690 0013 2048 0031 4601 0004, najpóŸniej do dnia 16 sierpnia 2007 r.

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci Skarbu Pañstwa po³o¿onej w miejscowoœci Górzyn, gmina Rudna oznaczonej numerem geodezyjnym 117/2

Starosta Lubiñski og³asza

Zespó³ Szkó³ nr 1 w Lubinie
Modernizacja hali sportowej wraz z terenowymi urz¹dzeniami sportowymi Koszt: 1.350.000 z³ (2007). Po robotach budowlanych na terenie sali sportowej, dobiega koñca modernizacja terenowych urz¹dzeñ sportowych (budowa boiska wielofunkcyjnego – do pi³ki rêcznej, mini futbolu, siatkówki, dwa boiska do koszykówki, bie¿nia o d³g. 200 m, skocznia w dal, plac zabaw, ogrodzenie, oœwietlenie). Termomodernizacja w budynku dydaktycznym Koszt: 3.404.086 z³ (2007– 2010). Na pocz¹tku 2007 r. wymieniono ju¿ czêœæ okien oraz

Zespó³ Szkó³ Specjalnych w Lubinie
Termomodernizacja i remont Koszt: 433.000 z³ (2007–2009). Wykonano ju¿ elewacjê wraz z dociepleniem, wymianê okien, remont toalet, nowy wêze³ cieplny, instalacjê c.o. oraz wodno–kanalizacyjn¹, remont sali gimnastycznej. Do koñca 2007 r. planowana jest przebudowa œwietlicy, szatni i wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkolnym.

Remont „kultowego wodopoju” w I LO.

fot. dariusz szymacha

Forma sprzeda¿y – sprzeda¿ w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wysokoœæ post¹pienia minimum: 130,00 z³. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest posiadanie dowodu wp³aty wadium oraz dokumentu to¿samoœci lub innego dokumentu upowa¿niaj¹cego do wystêpowania w przetargu, a w przypadku przedsiêbiorców wypis z w³aœciwego rejestru. Wp³acone wadium zostanie zwrócone tym uczestnikom, którzy przetargu nie wygraj¹, niezw³ocznie po zakoñczeniu przetargu, jednak nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od dnia zamkniêcia przetargu. Uczestnikowi, który przetarg wygra, wp³acone wadium zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoœci. Uchylenie siê od zawarcia umowy notarialnej spowoduje przepadek wp³aconego wadium. Koszt zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca. Starosta mo¿e odwo³aæ og³oszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informuj¹c o tym niezw³ocznie w formie w³aœciwej dla og³oszenia o przetargu. Szczegó³owe informacje uzyskaæ mo¿na w Starostwie Powiatowym w Lubinie pok. nr 237, tel. 076/746–71–65. Pe³nomocnicy nabywaj¹cy nieruchomoœæ w imieniu osób fizycznych lub prawnych powinni posiadaæ przy sobie notarialne pe³nomocnictwa.

12
swoich pejza¿y.

kultura
 RUDNA festiwal narodów

sierpieñ 2007 www.powiat-lubin.pl

 LUBIN Cytat z w³asnego wiersza artystka wykorzysta³a do zatytu³owania wystawy

Miêdzy ziemi¹ a niebem
WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA

X Europejskie Spotkania Mniejszoœci Narodowych i Etnicznych Pod Kyczer¹ zawita³y do Rudnej. Kilkanaœcie zespo³ów wystêpowa³o na terenie gminy. Wszystkie spotka³y siê w Rudnej po to, ¿eby w barwnym korowodzie przejœæ przez Rynek, a potem wyst¹piæ w amfiteatrze. Publicznoœæ dopisa³a i razem z zespo³ami bawi³a siê doskonale.

Dariusz Szymacha Urodzi³a siê na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych w Lubinie. Od lat pisze poezje i maluje obrazy. Niegdyœ zafascynowana malarstwem abstrakcyjnym dzisiaj maluje tak¿e ciep³e pejza¿e. One w³aœnie przewa¿a³y na wystawie w lubiñskim Impaœcie.

Sylwia Danysz (z lewej strony) – w³aœcicielka Galerii Impast i Joanna Ko³owska podczas wernisa¿u wystawy.

L

ubiñska Galeria Impast zorganizowa³a kolejn¹ wystawê miejscowej

artystki. Tym razem zaprezentowano prace Joanny Ko³owskiej – malarki i poetki.

Jest ona absolwentk¹ wydzia³u Pedagogiczno–Artystycznego Uniwersytetu Œl¹skiego w Ka-

towicach. Maluje ciep³e pejza¿e nasycone intensywnymi barwami. Nie unika tak¿e malarstwa abstrakcyjnego. Artystka piêknie t³umaczy tytu³ wystawy. – Miêdzy ziemi¹ a niebem to takie magiczne, wyœnione miejsce, gdzie rodz¹ siê moje wiersze, obrazy, to takie magiczne miejsce wra¿eñ i myœli. Do takiego miejsca chcê wszystkich zaprosiæ. W obrazach przewa¿aj¹ soczyste, ciep³e kolory. Jak sama mówi, chce by promieniowa³y pozytywn¹ energi¹. I ten zamiar w ca³oœci jej siê udaje zrealizowaæ. W obrazach dominuj¹ kwiaty, drzewa i pola. – Zaczyna³am od abstrakcji jednak ci¹gle poszukujê czegoœ nowego, dlatego teraz malujê pejza¿e. To nie s¹ jakieœ konkretne miejsca na ziemi. S¹ to moje wewnêtrzne wra¿enia – rzeczy, które zosta³y kiedyœ zapamiêtane i przetworzone póŸniej na obraz. Jednak nie porzuci³am do koñca malarstwa abstrakcyjnego. Fascynuje mnie kolor. Uwa¿am, ¿e wbrew powszechnej opinii, intr yguj¹c¹ abstrakcjê namalowaæ jest trudno – mówi³a podczas wernisa¿u wystawy Joanna Ko³owska.

Podczas wystêpów uczestnicy robili sobie zdjêcia z innymi zespo³ami. Nierzadko mo¿na by³o zobaczyæ krakowiaków brataj¹cych siê z Nepalczykami.

fot. dariusz szymacha

LUBIN III Biesiada Folklorystyczna

LUBIN Nowe ksi¹¿ki
Stanis³aw Tokarczuk opracowa³ kolejny, trzeci tom „Ksi¹¿nicy lubiñskiej kultury”. Publikacjê tworzy teka z 40 reprodukacjami prac plastycznych (Alicji Go³¹bek, Hanny Krzewskiej, Theodore Meyer, Henryka Rusewicza, Miros³awa So³tysa oraz Wies³awa Wojciechowskiego) oraz broszura o sztuce w Lubinie (tom 1).
fot. dariusz szymacha

Kapele znów na scenie
Zespó³ Folklorystyczny „Lubin” po raz trzeci zaprasza do Parku Wroc³awskiego na muzyczn¹ biesiadê pn. Raz na Ludowo. Co najmniej 14 kapel oraz zespo³ów pieœni i tañca z terenu Zag³êbia Miedziowego ju¿ potwierdzi³o uczestnictwo w tej imprezie. – Zaprosiliœmy te¿ grupê z okolic Jeleniej Góry oraz emerycki chór seniorów z KGHM – poinformowa³y organizatorki Czes³awa Stachurska i Krystyna Czerwiñska (na zdjêciu). Impreza odbêdzie siê 26 sierpnia.
(mb)

W trakcie pokazów Turcy cypryjscy zaprezentowali oryginalny taniec z… sierpami. Widzom cierp³a skóra, kiedy widzieli ostre narzêdzia wyrzucane wysoko w powietrze i pewnie chwytane przez tancerzy.

O sztuce

(mb)

Radosna i wspaniale uœmiechniêta grupa z Kostaryki zaprasza³a do udzia³u w tañcach i grze na instrumentach. Widzowie chêtnie brali udzia³ we wspólnej zabawie.

RUDNA RzeŸby i obrazy w plenerze

Pejza¿e wokó³ zamku
25 artystów amatorów z ca³ej niemal Polski wziê³o udzia³ Rudna w plenerze uczestniczy³o w tegorocznym VII Plenerze malarsko–rzeŸbiarskim w Chobieni. osiem osób. Tematem prac, Przez tydzieñ twórczo pracowali, podziwiaj¹c piêkno gminy powsta³ych w ci¹gu tygodnia warRudna. sztatów by³y „Pory roku w sztuce Goœcie przyjechali z Lubina, Wa³brzycha, Jemielna, Brzegu Dol- w aspektach: pejza¿ i architektura Legnicy, Œcinawy, Bielsko Bia³ej, nego, Raciborza. Z samej gminy gminy Rudna”. – Cztery osoby malowa³y na jedwabiu, cztery akrylami, a 10 olejami – zdradzi³a tajniki artystów Katarzyna Przeworska, szefowa Chobieñskiego Oœrodka. – RzeŸbiarze, natomiast, swoje prace wykonywali w lipie. To ulubiony i chyba najlepszy materia³ na prace w drewnie. Efekt? M.in. 3–metrowa rzeŸba œw. Floriana, spod d³uta Józefa Mierzwy z Wa³brzycha. Plener zakoñczy³ siê wernisa¿em, po³¹czonym ze sprzeda¿¹ prac, które artyœci przywieŸli ze sob¹. Patronem honorowym imprezy by³ wójt gminy Rudna.

M³ode pióra
N a „ Ks i ê g ê s t r a c h ó w s³owiañskich” sk³adaj¹ siê opowiadania, których autorami s¹ dzieci i m³odzie¿ z naszego terenu, uczestnicy konkursu literackiego z tytu³owym strachem jako temat wiod¹cy. Konkurs odby³ siê w ramach projektu, przygotowanego przez stowarzyszenie Civis Europae, a finansowanego przez Fundusz inicjatyw obywatelskich oraz Powiat Lubiñski. (mb)

fot. arch. chok

Du¿e uznanie publicznoœci wzbudzi³y piêkne krakowianki. Zespó³ wyró¿nia³ siê wspania³ymi strojami i doskonale wykonanym krakowiakiem.

Nie³atwo wykonaæ rzeŸbê w kilka dni.

(mb)

sierpieñ 2007 www.powiat-lubin.pl

rekreacja i wypoczynek
 polecamy

13

 turystyka
 POWIAT Rok szlaków turystycznych

Pomaluj¹ szlaki
Oddzia³ PTTK Zag³êbie Miedziowe w Lubinie w³¹czy³ siê w obchody Roku Szlaków Turystycznych PTTK, który ustanowiono w zwi¹zku z przypadaj¹c¹ 120 – rocznic¹ oznaczenia pierwszego szlaku turystycznego w Polsce. – Pokolenia wczasowiczów i turystów zosta³y nauczone i przekonane, ¿e mog¹ wejœæ na ka¿d¹ górê i skorzystaæ z ka¿dego szlaku – mówi Marian Hawrysz, szef lubiñskiego Oddzia³u PTTK. – Jednoczeœnie nie prowadzono odpowiedniej edukacji turystycznej tak, aby nauczyæ turystów odpowiedniego sposobu zachowania na szlakach. Z okazji Roku Szlaków Turystycznych Oddzia³ PTTK „Zag³êbie Miedziowe” w Lubinie postanowi³: • odnowiæ szlak zabytków (kolor ¿ó³ty) przebiegaj¹cy przez Lubin i ³¹cz¹cy Lubi¹¿ z Przemkowem, • prowadziæ akcjê edukacyjn¹ w przedszkolach, szko³ach i placówkach oœwiatowych pod has³em „Zanim wyruszysz na szlak”. • opracowaæ regulamin odznaki Zdobywca Grzybowej Góry, o czym szerzej w kolejnym numerze Kuriera. (km)

 ŒCINAWA Do nabrze¿a przycumowa³y flisackie tratwy

Flisacy na Odrze
Dariusz Szymacha W strugach deszczu flisacy przycumowali wielk¹ tratwê do nabrze¿a, a potem wraz ze œcinawianami bawili siê na festynie.

Wakacje z PTTK  LUBIN
Oddzia³ PTTK Zag³êbie Miedziowe organizuje niedzielne wypady w Sudety. Oto proponowane trasy (do 20 km): • 05.08 Œwieradów Zdrój – Stóg Izerski – Wysoki Kamieñ – Szklarska Porêba • 12.08 Jakuszyce – Hala Szrenicka – £abski Szczyt – Szklarska Porêba • 19.08 Sosnówka – Przesieka – zamek Chojnik- Sobieszów • 26.08 Jerzmanice Zdrój Wilków – Leszczyna- Pomocne – Czartowska Ska³a

Muzeum w piwnicy

 ŒCINAWA Regionalne pami¹tki

Szlak wiedzie u stóp ró¿y bazaltowej na Wilczej Górze.
Przypominamy, ¿e dziêki dofinansowaniu przez samorz¹d powiatu lubiñskiego wpisowe dla dzieci i m³odzie¿y do lat 19 wynosi 4 z³, (cz³onkowie PTTK - 2 z³). Cz³onkowie PTTK p³ac¹ 15,00, a pozostali 30 z³. - Op³ata zawiera przejazd, ubezpieczenie NW i us³ugê przewodnika - mówi Marian Hawrysz, przewodnicz¹cy oddzia³u PTTK. - Wyjazdy s¹ z dworca PKS w Lubinie o godz. 7.00. Chêtni musz¹ posiadaæ stroje turystyczne przystosowane do wycieczek górskich i zmiennej pogody, wygodne obuwie, posi³ek na czas wycieczki, napoje oraz dowód to¿samoœci. Osoby niepe³noletnie mog¹ braæ udzia³ w wycieczkach pod opiek¹ i na odpowiedzialnoœæ osób doros³ych. Zapisy: Odzia³ PTTK (Rynek 22) w Lubinie, tel. 076 844 24 10, www.pttk.lubin.pl.

Œcinawskie muzeum regionalne otwarto w 1911 r. Ale ju¿ wczeœniej miejscowy archeolog Gustav Ullrich zbiera³ eksponaty zwi¹zane z histori¹ miasta i okolicy. Placówka nie tylko zajmowa³a siê gromadzeniem, ale tak¿e popularyzacj¹ wiedzy oraz prowadzeniem badañ.

fot: dariusz szymacha

Na 70-cio metrowej tratwie by³y sza³asy i miejsce na gotowanie posi³ków.

F
Turyœci podziwiaj¹ piwniczne zbiory.
Gdy w 2001 r. powstawa³o Stowarzyszenie Spo³eczno – Kulturalne Ziemi Œcinawskiej „Ma³a Ojczyzna” od razu postawiono sobie za cel powo³anie do ¿ycia muzeum. Urz¹d Gminy udostêpni³ na ten cel pomieszczenia w dawnej szkole podstawowej przy ul. T. Koœciuszki – ale tylko na cztery miesi¹ce. Uroczyste otwarcie odby³o siê 25.01.2002. Ca³a ekspozycja zosta³a podzielona na 3 czêœci: 1 sala – dokumenty, fotografie, mapy i wydawnictwa œcinawskie. 2 sala – przedmioty gospodarstwa domowego, sypialnia, 3 sala – rzemios³o i rolnictwo. Gdy min¹³ czas dzier¿awy z urzêdu przysz³o wypowiedzenie. Dziœ turyœci, którzy przyje¿d¿aj¹ do Œcinawy wpadaj¹ w zdumienie. Muzeum istnieje, ale… w prywatnej piwnicy. Prowadzi je pod swoim sklepem prezes stowarzyszenia Andrzej Sitarski. – Przyjezdni trochê siê dziwi¹, ale jednoczeœnie doceniaj¹, ¿e wci¹¿ przy pomocy mieszkañców gromadzimy zbiory – mówi Sitarski. Œcinawa jest uroczymy miasteczkiem. Dopiero szuka swojego miejsca na mapie turystycznej regionu. Na pocz¹tek warto swoje atrakcje wyprowadziæ z podziemia. (km)

lis Odrzañski to impreza z du¿ymi tradycjami.Jej organizatorem jest Zarz¹d G³ówny Ligi Morskiej i Rzecznej oraz Wy¿sza Szko³a Ekonomiczno-Turystyczna w Szczecinie. W dó³ Odry p³ynê³o w tym roku ponad 100 osób – na tratwie, galarach, a tak¿e zwyk³ych kajakach i ¿aglówkach. Tratwa przypomina te, jakimi w XVIII i XIX w. flisacy w Polsce sp³awiali towary. Podczas podró¿y cz³onkowie Bractwa Mi³oœników Ziemi Ulanowskiej, kultywuj¹ stare flisackie zwyczaje. Gotuj¹ i œpi¹ na

pok³adzie. Maj¹ tam palenisko i sza³asy. W kot³ach piek¹ uchê – zupê z sandacza. Œpi¹ na s³omie. W Œcinawie, na nabrze¿u, uczestników Flisu przywitali burmistrz Œcinawy Andrzej Holdenmajer, szef rady Jan Kotapka, pose³ Piotr Cybulski i cz³onek Zarz¹du Powiatu Dariusz Pêka³a. Nie zawiedli œcinawianie, mimo rzêsiœcie padaj¹cego deszczu, ponad dwieœcie osób wita³o cumuj¹c¹ flotyllê. – Jak co roku nas nie zawiedliœcie i mimo tego, ¿e pogoda nam nie sprzyja mam

nadziejê, i¿ bêdziemy siê wspólnie œwietnie bawili – mówi³a El¿bieta Marsza³ek, rektor WSET. – Mimo ch³odu, w naszych i w waszych sercach jest du¿o ciep³a i s³oñca. Wierzê, ¿e jeszcze dziœ zaœwieci nam mocno – stwierdzi³ komodor Flisu W³odzimierz Gr ycner. Te ¿yczenia spe³ni³y siê ju¿ po dwóch godzinach. S³oñce wysz³o i mieszkañcy bawili siê przy muzyce do póŸnej nocy. Rano, uczestnicy Flisu odp³ynêli w dó³ Odry.

Z plecakiem  LUBIN
Turyœci z Wêdrowca polecaj¹ swoje imprezy w sierpniu i wrzeœniu • 04-05.08 Szlak Miêdzynarodowy E-3 – Republika Czeska 7 i 8 etap Krizowy Buk - Hrensko 20,5 km i 11,8 km - 2 urodziny Wêdrowca • 11-18.08 IV D³ugodystansowy Rajd Wêdrowny - „Bieszczady” • 26.08 *) Krkonose - Spindleruv M³yn - 1 etap • 02.09 *) Szlak widokowy - 4 etap - Wieœciszowice - Lubomin 19 km • 08-09.09 II Szlak graniczny - 1 I 2 etap - Or³owiec - Nowa Morawa 17 i 19,5 km
*) – mog¹ uczestniczyæ turyœci na rowerach

SUDETY Lubinianie w mieœcie agatowego lata

Nie ma nas w domu

Imprezy „Wêdrowca” dofinansowane s¹ przez powiat lubiñski. Informacje: STP-Wêdrowiec (ul. M.C. Sk³odowskiej 14/4 w godz. 18-19.00, tel. 605 444 641), www.biker-mtb.com, www. stp-wedrowiec.yoyo.pl.

 w bran¿y
Zmiany w Interferiach  LUBIN
Zarz¹d spó³ki Interferie S.A. powiêkszy³ siê o dwóch nowych wiceprezesów: Tadeusza Kaniê i Andrzeja Pawluszka. Jak informuje spó³ka zast¹pili oni Piotra Kaczyñskiego, który z³o¿y³ rezygnacjê.

Dawne maszyny do szycia i narzêdzia najlepiej pamiêtaj¹ najstarsi.

(fot. arch. Pttk LuBiN)

Du¿ym zainteresowaniem ciesz¹ siê wycieczki niedzielne organizowane przez lubiñski Oddzia³ PTTK. Na zdjêciu lubinianie zwiedzaj¹ zabytki Lwówka Œl¹skiego.

14 LUBIN Okiem rzecznika konsumentów

informator

sierpieñ 2007 www.powiat-lubin.pl

Okna wstawione na oko

 apteki w sierpniu
 1.08 GWARKÓW 84  2.08 KOPERNIKA 4  3.08 ODRODZENIA 16  4.08 KISIELEWSKIEGO 4  5.08 APTEKA W KAUFLANDZIE  6.08 SZPAKOWA 2 A ( POLOMARKET )  7.08 NIEPODLEG£OŒCI 23/25  8.08 ARMII KRAJOWEJ 35  9.08 PTASIA 57  10.08 KRUPIÑSKIEGO 95A  11.08 KAMIENNA 18A  12.08 ARMII KRAJOWEJ 35  13.08 MIESZKA I 14/16  14.08 KASZTANOWA 8  15.08 GRABOWA 2  16.08 KOPERNIKA 4  17.08 JANA PAW£A II 28  18.08 ARMII KRAJOWEJ 35  19.08 LEŒNA 8  20.08 PADEREWSKIEGO 92  21.08 S£OWACKIEGO 17  22.08 KOPERNIKA 4  23.08 KILIÑSKIEGO 25 D  24.08 SOKOLA 46  25.08 APTEKA W TESCO  26.08 JANA PAW£A II 28  27.08 JASTRZÊBIA 6  28.08 ARMII KRAJOWEJ 15  29.08 GWARKÓW 84  30.08 KOPERNIKA 4  31.08 ODRODZENIA 16 Tel.: (0-76) 849 12 01 Tel.: (0-76) 844 27 04 Tel.: (0-76) 844 27 04 Tel.: (0-76) 849 12 01 Tel.: (0-76) 746 67 70 Tel.: (0-76) 724 90 42 Tel.: (0-76) 844 73 66 Tel.: (0-76) 844 40 26 Tel.: (0-76) 749 70 10 Tel.: (0-76) 746 10 19 Tel.: (0-76) 844 22 05 Tel.: (0-76) 844 40 26 Tel.: (0-76) 849 12 01 Tel.: (0-76) 844 48 14 Tel.: (0-76) 844 22 05 Tel.: (0-76) 844 27 04 Tel.: (0-76) 844 40 26 Tel.: (0-76) 844 40 26 Tel.: (0-76) 746 48 65 Tel.: (0-76) 844 35 25 Tel.: (0-76) 842 32 80 Tel.: (0-76) 844 27 04 Tel.: (0-76) 844 22 05 Tel.: (0-76) 849 12 01 Tel.: (0-76) 841 55 45 Tel.: (0-76) 844 40 26 Tel.: (0-76) 849 12 01 Tel.: (0-76) 841 02 50 Tel.: (0-76) 849 12 01 Tel.: (0-76) 844 27 04 Tel.: (0-76) 844 27 04

Widoczny œlad sezonu budowlanego.

Miros³awa Bo¿yñska Wraz z boomem budowlanym roœnie liczba nowych domów, a równoczeœnie roœnie liczba skarg i reklamacji na wykonane us³ugi budowlane.

K

iedy zamawiamy wykonanie nowych drzwi czy choæby monta¿ rolet, to – po pierwsze – umowê zawieramy na piœmie. Po dru-

gie – zwracamy uwagê na to, by umowa zawiera³a œciœle okreœlone terminy, w których us³uga powinna byæ zrealizowana – mówi powiatowy rzecznik

konsumentów Jan Kotapka. – I zawsze powinniœmy zap³aciæ wykonawcy po, a nie przed wykonaniem zleconych prac.

Okazuje siê, ¿e firmy czêsto ¿¹daj¹ ca³ej zap³aty zanim wywi¹¿¹ siê z wykonania us³ugi. I klientowi trudno potem j¹ wyegzekwowaæ. Albo w treœci umowy zostawiaj¹ pola niewype³nione. Bywa i tak, ¿e umowa zosta³a zawarta prawid³owo, a klient i tak czuje siê oszukany przez wykonawcê. Przyk³adem sprawa pewnej lubinianki, która blisko rok temu zap³aci³a 400 z³ zaliczki za rolety okienne, które mia³y byæ zamontowane w ci¹gu dwóch tygodni. Firma (tak¿e z Lubina) nie tylko nie wykona³a us³ugi na czas, ale i odmówi³a zwrotu pieniêdzy. Sprawa znalaz³a siê w s¹dzie. Tylko w tym roku do s¹du trafi³o z powództwa powiatowego rzecznika 9 spraw, w których pokrzywdzeni, to klienci firm budowlanych i remontowych. Niektóre wydaj¹ siê komiczne, gdyby nie ponoszone przy okazji straty. Na przyk³ad pan Arkadiusz K., któremu zamontowano drzwi wejœciowe tak krzywe, ¿e szpary mierz¹ do 3 cm (tak, ¿e zim¹ do œrodka œnieg wpada³ swobodnie), us³ysza³ od wykonawcy, ¿e s¹ to wady nieistotne i nie mog¹ byæ powodem zerwania umowy. – Odbieraj¹c us³ugê powinniœmy zwracaæ uwagê na to, czy szyby i framugi nie s¹ porysowane, czy wstawione okna s¹ odpowiednio zabezpieczone (a nie umocowane tylko piank¹, jak to siê czêsto zdarza), no i czy wstawione elementy maj¹ prawid³owy wymiar – przypomina Jan Kotapka.

fot. darek szymacha

 wa¿ne telefony i adresy
 STAROSTWO POWIATOWE  ul. Jana Kiliñskiego 12 b, 59-300 Lubin tel. 0-76 746-71-00 fax: 0-76 746-71-01 starostwo@powiat-lubin.pl  Biuletyn Informacji Publicznej: www.powiat-lubin.eu www.bip.powiat-lubin.pl  Oficjalny portal powiatu www.powiat-lubin.pl  System Informacji o Œrodowisku: www.powiat-lubin.sios.pl  Godziny urzêdowania poniedzia³ek-pi¹tek 7:30-15:30 wtorek - 8:00-16:00  Referat Rejestracji Pojazdów tel. 0-76 746-71-61 poniedzia³ek, czwartek, pi¹tek 8:00 – 14:30 wtorek 8:00 – 16:00 œroda 8:00 – 14:30 (odbiór dowodów rejestracyjnych )  Referat Praw Jazdy tel. 0-76 746-71-21 poniedzia³ek-pi¹tek 7:30 – 14:30 wtorek 8:00 – 16:00  Kasa poniedzia³ek-pi¹tek 7:30 – 14:30 wtorek 8:00 – 15:00  Kancelaria Rady Powiatu tel. (076)-746-71-02  POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Sk³adowa 3, 59-300 Lubin tel.: (076) 8479691 tel.: (076) 8479690 dyrektor: Alina Tarczyñska  PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBINIE 59-300 Lubin, ul. Kopernika 16 tel./fax (076) 849-72-73 www.poradnialubin.republika.pl e-mail: poradnictwo_ppp_lubin@wp.pl dyrektor: mgr El¿bieta Galas  M³ODZIE¯OWY DOM KULTURY W LUBINIE 59-300 Lubin, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 a tel./fax (076) 847-86-64 www.mdklubin.republika.pl e-mail: mdklubin@poczta.onet.pl dyrektor: mgr Waldemar Dolecki  ZARZ¥D DRÓG POWIATOWYCH W LUBINIE ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin tel.: 076 849 72 87 fax.: 076 849 72 89 kierownik: Robert Brzezicki  POWIATOWY URZ¥D PRACY W LUBINIE ul. J. Kiliñskiego 12b 59-300 Lubin tel. (076) 746-46-40 e-mail: wrln@praca.gov.pl http://pup.lubin.sisco.info dyrektor: Alicja Kargol  POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW Jan Kotapka Starostwo Powiatowe, ul. J. Kiliñskiego 12b pokój 120 tel. 076-746-71-24  POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI W LUBINIE ul. Szpakowa, 59-300 Lubin e-mail: pce@powiat-lubin.pl http://www.pce.lubin.pl dyrektor: El¿bieta Dec sekretariat tel. (076) 846-21-47 fax tel. (076) 846-21-46  BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA sala multimedialna tel. (076) 846-21-42 czytelnia tel. (076) 846-21-43 wypo¿yczalnia tel. (076) 846-21-44  S£U¯BY I INSPEKCJE  Komenda Powiatowa Policji w Lubinie ul. Traugutta 3 Tel. 076 844 28 53, 076 846 67 51 fax. :076 840 62 35 telefon alarmowy: 997  Komisariat Policji w Œcinawie ul. Grodzka 1 tel.: 076 843 61 11 tel. alarmowy: 997  Posterunek Policji w Rudnej ul. Œcinawska 19 tel.: 076 843 42 77 e-mail policja@rudna.pl tel. alarmowy: 997  Komenda Powiatowa Stra¿y Po¿arnej ul. Œcinawska 21 59-300 Lubin tel: (076) 846 18 40 tel. alarmowy: 998  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. 1 Maja 15 59-300 Lubin Tel: (076) 8466700-1 Fax: (076) 8466702 http://psse.lubin.ibip.wroc.pl e-mail: psse.lubin@poczta.fm  Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny 59-300 Lubin, ul.Paderewskiego 100 tel/fax. 0 76 844 28 25

 Powiatowy Urz¹d Pracy informuje
Prezentujemy programy realizowane przez Powiatowy Urz¹d Pracy ze œrodków Rezerwy Funduszu Pracy:
PROGRAM „PRACA DLA M£ODYCH
– DOBRY START”
Okres realizacji: 02.07.2007 – 31.12.2007 Liczba beneficjentów: 38 osób Wartoœæ programu: 121 300,00 z³ Beneficjenci projektu: • bezrobotni do 25 roku ¿ycia, • absolwenci szkó³ wy¿szych do 27 roku ¿ycia, • zarejestrowani w urzêdzie pracy po raz pierwszy, krócej ni¿ 3 miesi¹ce. Projekt zak³ada pomoc m³odym osobom wkraczaj¹cym na lokalny rynek pracy w œwiadomym wyborze œcie¿ki rozwoju zawodowego. Bêdzie to mo¿liwe dziêki zastosowaniu metody Indywidualnych Planów Dzia³añ – kontraktów podpisywanych przez uczestnika programu oraz doradcê zawodowego. Dziêki dok³adnej identyfikacji mo¿liwoœci i potrzeb beneficjenta urz¹d bêdzie proponowa³ te formy wsparcia, które w sposób najpe³niejszy bêd¹ spe³niaæ oczekiwania uczestnika programu. Oferowane formy wsparcia: • Sta¿e zawodowe - 30 osób • Szkolenia indywidualne -3 osoby • Po¿yczki szkoleniowe -3 osoby • Dotacja na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej lub doposa¿enie nowego stanowiska pracy -2 osoby Beneficjenci programu w ramach IPD bêd¹ uczestniczyæ w warsztatach grupowych i rozmowach indywidualnych. W okresie realizacji projektu beneficjenci zostan¹ objêci wsparciem przez poœrednika ds. projektów, który wspieraæ ich bêdzie w zakresie aktywnego poszukiwania ofert pracy. Projekt przewiduje refundacjê kosztów dojazdu na: • Sta¿ • Zajêcia z doradc¹ zawodowym Oferowane formy wsparcia: szkolenia zawodowe: • Doradca handlowy + prawo jazdy kat. B –10 osób • Kompleksowa obs³uga biura (kadry, p³ace, komputer, sekretariat) – 20 osób • Prawo jazdy kat. E – 10 osób • Betoniarz – zbrojarz – 7 osób • Cieœla budowlany – 7 osób • Robotnik budowlany – roboty wykoñczeniowe – 10 osób • Ksiêgowoœæ komputerowa (programy: Symfonia, Rewizor, Rejestrant, Rachmistrz, Gratyfikant, P³atnik, Subjekt) – 20 osób • Stolarka okienna – 10 osób • Kurs komputerowy dla pocz¹tkuj¹cych – 25 osób • Kurs dokszta³caj¹cy dla kierowców do przewozu rzeczy i osób – 15 osób • Ma³a przedsiêbiorczoœæ – ABC dzia³alnoœci gospodarczej – 10 osób Realizacja szkoleñ zawodowych uzale¿niona jest od wy³onienia wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustaw¹ prawo zamówieñ publicznych (Dz.U. z 2006r., Nr 164, poz.1163 z póŸn. zm. ) Projekt przewiduje refundacjê kosztów dojazdu na : • szkolenia zawodowe
Alicja Kargol, Dyrektor PUP w Lubinie

PROGRAM „INWESTYCJE W KWALIFIKACJE
DEFICYTOWE NA RYNKU PRACY IKD”
Okres realizacji: 02.07 – 31.12.2007 Liczba beneficjentów: 144 osoby Wartoœæ projektu: 222 800,00 z³ Beneficjenci projektu: • Projekt skierowany jest do osób wymienionych w art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004r. Nr 99, poz. 1001 z póŸn. zm.), czyli: – do 25 roku ¿ycia, – d³ugotrwale bezrobotnych, – powy¿ej 50 roku ¿ycia, – bez kwalifikacji zawodowych, – samotnie wychowuj¹cych co najmniej jedno dziecko do 7 roku ¿ycia, – niepe³nosprawnych

 Dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Lubinie
 KOMISARIAT POLICJI W ŒCINAWIE
n m³. asp. Andrzej Grochowicz Tel.: 076 843 61 11 Rejon patrolowania: Orla, Zgody, Szkolna, G³ogowska, Koœciuszki, Koœcielna, Pl. Koœcielny, Jagie³³y od rzeki Zimnicy w kierunku przejazdu kolejowego, Bazar, Królowej Jadwigi numery parzyste do torów kolejowych, 1-go Maja do ul. Orlej, Chobieñska numery parzyste, Szeroka, Weso³a, Kiliñskiego, Reymonta, S³owackiego, Sienkiewicza, Lubiñska numery nieparzyste, Spacerowa, Grunwaldzka, Batorego, Witosa, Wita Stwosza, Kwiatowa, Ko³om³yñska, Legnicka, Leœna. n m³. asp. Stanis³aw Kaczan Tel: 076 843 61 11 Rejon patrolowania: Rynek, 1go Maja od ul. Orlej, Szpitalna, Œwierczewskiego, Królowej Jadwigi numery parzyste, Przyjació³ ¯o³nierza, Mickiewicza, Grodzka, Wiosenna, Lipowa, Jagie³³y numery nieparzyste od ul. Królowej Jadwigi, Wo³owska numery nieparzyste, ¯o³nierska, Królowej Jadwigi numery nieparzyste, Rybna, Pl. Zjednoczenia. n m³. asp. Rafa³ Winnik Tel.: 076 843 61 11 Rejon patrolowania: Wo³owska numery parzyste, Wroc³awska w kierunku ul. Wo³owskiej do rzeki Odry i Witosa wzd³u¿ torów kolejowych, Polna numery nieparzyste, Sportowa, oraz miejscowoœci: D³u¿yce, Dziewiñ, Zaborów, Grzybów, Jurcz, Parszowice, Wielowieœ, Redlice, Rêszów, Sitno, Krzy¿owa. n m³. asp. Tomasz Kozak Tel.: 076 843 61 11 Rejon patrolowania: Ogrodowa, Ró¿ana, Akacjowa, Cisowa, Topolowa, Wiœniowa, Klonowa, Ho¿a, Ró¿ana, Lubiñska numery parzyste od 12, Chobieñska numery nieparzyste, oraz miejscowoœci: Lasowice, Przychowa, Buszkowice, Dêbiec, Tymowa, Dzies³aw, Turów, D¹browa Dolna, D¹browa Œrodkowa, Che³mek Wo³owski, Che³mek.

 POSTERUNEK POLICJI W RUDNEJ
n sier¿. Pawe³ Pa³ac Tel: 076 843 42 77 tel. kom. 600 562 502 Rejon patrolowania: Brodów, Bytków, Gwizdanów, Juszowice, Kliszów, KoŸlice, Mleczno, Radomi³ów, Rudna, Rynarcice, Stara Rudna, Toszowice, Wysokie, W¹dro¿e. n sier¿. Norbert Doberstein Tel.: 076 843 42 77 Rejon patrolowania: Brodowice, Che³m, Chobienia, Ciech³owice, Gawronki, Gawrony, Górzyn, Kêb³ów, Mi³ogoszcz, Naroczyce, Nieszczyce, Olszany, Orsk, Radoszyce, Studzionki.

sierpieñ 2007 www.powiat-lubin.pl

sport
ŒCINAWA Zawody p³ywackie

15
na odkrytym basenie

 REGION IV ¯elazny Maraton 24 h za nami

Nowy rekord
Dariusz Szymacha Kilkudziesiêciu zawodników zmaga³o siê z w³asn¹ s³aboœci¹ i pogod¹.

P³ywali jak zawodowcy

M

iêdzy wsiami Rynarcice, ¯elazny Most i zbiornikiem flotacyjnym, mi³oœnicy kolarstwa górskiego œcigali siê przez 24 godziny. Wystartowali w sobotê punktualnie w po³udnie. Pêtla wytyczona przez lasy liczy³a 16,9 km. Trasa by³a trudna, znajdowa³y siê na niej liczne podjazdy. Organizatorom zrazu nie sprzyja³a pogoda. Jeszcze w dniu poprzedzaj¹cym wyœcig musieli uprz¹taæ trasê. Zalega³y na niej ga³êzie naniesione przez wiatr wiej¹cy z du¿¹ si³¹. Jazdê utrudnia³y liczne ka³u¿e. Zawodnicy nie przejêli siê zbytnio trudnoœciami i zapowiadali pobicie rekordu trasy. Zosta³ ustanowiony w roku ubieg³ym i wynosi³ 352 kilometry. Uczestnicy pomiêdzy kolejnymi rundami mogli odpoczywaæ, z tym, ¿e czas odpoczynku nie móg³ byæ d³u¿szy ni¿ 240 minut. W sobotê aura sprzyja³a – nie by³o upa³u, deszcz nie pada³. Tak¿e w nocy nikt nie narzeka³ na panuj¹ce warunki. Wszystko zmieni³o siê o œwicie. Rozpada³ siê tak rzêsisty deszcz, ¿e nikt z odpoczywaj¹cych nie zdecydowa³ siê wyjechaæ na trasê. Tylko ci co ju¿ na niej byli nie przerwali jazdy – po dojechaniu do strefy odpoczynku byli tak przemoczeni, ¿e nie sprawia³o im ju¿ ¿adnej ró¿nicy czy zmokn¹ jeszcze bardziej. Kiedy po dwóch godzinach opady usta³y, na trasê wyjecha³a wiêkszoœæ zawodników. Jazda trwa³a do 12 w po³udnie. Zawodnicy znajduj¹cy siê na trasie mogli j¹ ukoñczyæ i pêtla by³a im zaliczana do ogólnego wyniku. Mimo niesprzyjaj¹cej aury, rekord uda³o siê pobiæ. Wynosi on teraz 405,6 km. Zwyciêzca Maratonu, Andrzej Kuchmistrz z Lubania, potrzebowa³ ponad dwunastu godzin aby pokonaæ ten dystans. – By³o bardzo ciê¿ko – powiedzia³ po zakoñczeniu maratonu Andrzej Kuchmistrz. – Czujê wielk¹ satysfakcjê, ¿e uda³o siê pobiæ rekord. Za rok tez go poprawiê – obieca³. Œrednia prêdkoœæ wynios³a prawie 33 km na godzinê, co wzi¹wszy pod uwagê trudne warunki jest du¿ym osi¹gniêciem. Zwyciêzca otrzyma³ puchar ufundowany przez Starostê Ma³gorzatê Drygas–Majkê. Wszyscy uczestnicy otrzymali pami¹tkowe dyplomy i koszulki.

W upale nawet doping kibiców nie by³ potrzebny..
Na Basenie K¹pielowym „WODNIK” w Œcinawie odby³y siê Zawody P³ywackie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Œcinawa. W zawodach przy piêknej s³onecznej pogodzie udzia³ wziê³o ponad piêædziesiêciu zawodników. Puchary i dyplomy wrêczy³ zawodnikom burmistrz Andrzej Holdenmajer. Zaszczytne IV miejsce zaj¹³ ksi¹dz Robert Kocjan daj¹c wszystkim przyk³ad jak mo¿na aktywnie wypoczywaæ i promowaæ zdrowy tr yb ¿ycia. Na zakoñczenie odby³ siê wyœcig o „Super Puchar”, w któr ym udzia³ wziêli zwyciêzcy wszystkich kategorii wiekowych. Wielk¹ niespodziankê sprawi³ Szymon Golczyk zwyciê¿aj¹c z zawodnikami doros³ymi. Drugie miejsce zaj¹³ Robert Jarosik, a trzeci by³ Krzysztof Koselarz. Wszyscy uczestnicy zawodów p³ywackich otrzymali nagrody pocieszenia, a dzieci i m³odzie¿ karnety wstêpu do kawiarenki internetowej.
(dees)

 puchary otrzymali:
DZIECI 10 – 13 LAT
I II III - Szymon Golczyk - B³a¿ej Golczyk - Damian Buszkiewicz w kategorii z ch³opcami pop³ynê³a Izabela Ogrodnik zajmuj¹c IV miejsce

DOROŒLI 18 – 25 LAT
I II III I II III I II III - Krystian Nauka - Piotr Martyna - Grzegorz Kozak - Robert Marosik - Mariusz Jagie³³o - Jadwiga Olszak - Miros³aw Malisz - Pawe³ Koselarz - Wojciech Brzeziñski

DOROŒLI 26 – 36 LAT

M£ODZIE¯ 14 – 17 LAT
Zwyciêzca Andrzej Kuchmistrz nadawa³ ton wyœcigowi od samego pocz¹tku.
I II III - Krzysztof Koselarz - Pawe³ Zdobylak - Pawe³ Baran

36 – 100 LAT I WIÊCEJ

NIEMSTÓW turniej wiejskich klubów

Zwyciêzcy z Siedlec
Na boiskach gminy Lubin rozegrano V Turniej Pi³ki No¿nej im. Rolanda Hermana. Nie¿yj¹cy ju¿ patron turnieju by³ wieloletnim trenerem dru¿yny pi³karskiej z Niemstowa. Uczestnicy uczcili jego pamiêæ sk³adaj¹c kwiaty i zapalaj¹c znicze na grobie trenera w Parszowicach. W turnieju wziê³o udzia³ osiem dru¿yn z gminy Lubin oraz jedna z gminy Œcinawa. Mecze rozgr ywano na trzech boiskach: w Niemstowie, Czerñcu i Mi³oradzicach. Trzy zespo³y które zwyciê¿y³y w grupach rozegra³y miêdzy sob¹ turniej fina³owy w Niemstowie. Zwyciêzc¹ turnieju zosta³a dru¿yna Platan Siedlce, drugie miejsce zdoby³a Sparta Parszowice, a trzecie Fortuna Obora. Po turnieju zawodnicy i kibice wspólnie bawili siê na spotkaniu integracyjnym. (dees)

Rusza Orange Ekstraklasa

CHOBIENIA W letnim turnieju pi³kê kopali wszyscy

W sezonie jesiennym Zag³êbie Lubin rozegra na w³asnym stadionie 8 pojedynków. Terminarz rozgrywek: • Zag³êbie Lubin SSA – Widzew £ódŸ 27.07.07. godz. 20.00 (pi¹tek) • Zag³êbie Lubin SSA – Wis³a Kraków, 04.08.07. godz. 20.00 (sobota) • Zag³êbie Lubin SSA – Lech Poznañ, 18.08.07. godz. 20.00 (sobota) • Zag³êbie Lubin SSA – Legia Warszawa, 01.09.07. godz. 20.00 (sobota) • Zag³êbie Lubin SSA – £KS £ódŸ, 22.09.07. godz. 18.00 (sobota) • Zag³êbie Lubin SSA – Dyskobolia G. W., 06.10.07. godz.18.00(sobota) • Zag³êbie Lubin SSA – Zag³êbie Sosnowiec 27.10.07. godz. 18.00 (sobota) • Zag³êbie Lubin SSA – Górnik Zabrze, 10.11.07. godz. 16.00(sobota) Zag³êbie Lubin SSA wystêpowaæ bêdzie w strojach: • koszulki – pomarañczowe • spodenki – bia³e • getry – bia³e

Turniej w Chobieni
W Chobieni odby³ siê Letni Turniej Pi³ki No¿nej. Wziê³o w nim udzia³ 8 dru¿yn. Wszystkie mecze sêdziowa³ Artur ¯ak. W kategorii do 12 lat wygra³ zespó³ z Orska, drugie miejsce zajê³a dru¿yna Iskra, w której gra³y dzieci z Kêb³owa, Brodowic i Che³ma. Na trzeciej pozycji znalaz³ siê zespó³ z Nieszczyc, a na czwartej dru¿yna Krasnali z Chobieni. Na szczególne wyró¿nienie zas³u¿y³a Klaudia Kalicka z Che³mu – jedyna dziewczyna kopi¹ca pi³kê na równi z ch³opcami. W kategorii do lat 16 zwyciê¿yli juniorzy z Chobieni, a drugie miejsce zdobyli juniorzy Burzy Górzyn. Rozegrano równie¿ mecz pi³ki no¿nej o Puchar Wójta Gminy, pomiêdzy uczestnikami pleneru

Tajna broñ czyli specjalnie przygotowane spódniczki w których zagra³y Panie z CHOK–u nie pomog³y wygraæ meczu. Zabawa by³a jednak wspania³a.
Malarsko – RzeŸbiarskiego organizowanego od 13–22 lipca w Chobieni i Reszt¹ Œwiata – sk³adaj¹c¹ siê z pracowników Chobieñskiego Oœrodka Kultury. Po raz trzeci wygra³a dru¿yna z pleneru wynikiem 4:2.
(DeeS)

fot. dariusz szymacha

 Hojne Zag³êbie
Dom Dziecka w Œcinawie otrzyma 50 tysiêcy z³otych od Zag³êbia Lubin, zdobywcy Superpucharu Polski. Przypomnijmy, i¿ Zag³êbie Lubin zdoby³o Superpuchar Polski po wygranym 1:0 meczu z GKS Be³chatów. Nagroda w wysokoœci 50 tysiêcy z³otych zwyczajowo jest przekazywana na cele spo³eczne wskazane przez zwyciêsk¹ dru¿ynê. Lubiñski klub postanowi³ przekazaæ ca³¹ kwotê na rzecz Domu Dziecka w Œcinawie. W imieniu dzieci serdecznie dziêkujemy!

– Zwyciêska dru¿yna Platan Siedlce

Wojciech £obodziñski

ZAG£ÊBIE LUBIN 2007/2008
www.powiat-lubin.pl
WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA

Czes³aw Michniewicz

Rafa³ Ulatowski

WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA

Jakub Jesionkowski

Andre Nunes

Andrzej Szczypkowski

Carlos Serra

Dariusz Jackiewicz

Dawid Plizga

Filipe Felix

Grzegorz Bartczak

£ukasz Mierzejewski

Maciej Iwañski

Manuel Arboleda

Marcin Pietroñ

Rafa³ G¹secki

Adam Fedoruk

Michal Vaclavik

Mateusz Bartczak

Micha³ Cha³biñski

Micha³ Goliñski

Micha³ Stasiak

Patryk Klofik

Piotr W³odarczyk

Przemys³aw Kocot

Robert Kolendowicz

Rui Miguel Melo

Szymon Paw³owski

Tiago Gomes

Vidas Alunderis

Nshan Sarafyan

Aleksander Ptak

Jêdrzej Kêdziora

sierpieñ 2007

www.powiat-lubin.pl

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful