ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 12 marca 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie2)

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373, Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 oraz z 2008 r. Nr 201, poz. 1238 i Nr 228, poz. 1514), wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 3: a) pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) budynku u yteczności publicznej – nale y przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wy szego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasa erów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek u yteczności publicznej uznaje się tak e budynek biurowy lub socjalny,”, b) pkt 15 - 18 otrzymują brzmienie: „15) poziomie terenu – nale y przez to rozumieć przyjętą w projekcie rzędną terenu w danym miejscu działki budowlanej, 16) kondygnacji – nale y przez to rozumieć poziomą, nadziemną lub podziemną część budynku, zawartą pomiędzy powierzchnią posadzki na stropie lub najwy ej poło onej warstwy podłogowej na gruncie, a powierzchnią posadzki na stropie, bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu, znajdującego się nad tą częścią budynku, przy czym za kondygnację uwa a się tak e poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mającą średnią wysokość w świetle większą ni 2 m; za kondygnację nie uznaje się nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia,
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594); Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 8 maja 2008 r., pod numerem 2008/0185/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdra a dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21 lipca 1998 r., z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

2)

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny

1

17) kondygnacji podziemnej – nale y przez to rozumieć kondygnację zagłębioną ze wszystkich stron budynku, co najmniej do połowy jej wysokości w świetle poni ej poziomu przylegającego do niego terenu, a tak e ka dą usytuowaną pod nią kondygnację, 18) kondygnacji nadziemnej – nale y przez to rozumieć ka dą kondygnację niebędącą kondygnacją podziemną,”, c) pkt 22 otrzymuje brzmienie: „22) terenie biologicznie czynnym – nale y przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a tak e 50%, powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniejszą jednak ni 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie,”; 2) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Wysokość budynku, słu ącą do przyporządkowania temu budynkowi odpowiednich wymagań rozporządzenia, mierzy się od poziomu terenu przy najni ej poło onym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwy ej poło onego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej bez uwzględniania wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych, bądź do najwy ej poło onego punktu stropodachu, lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.”; 3) § 9 otrzymuje brzmienie: „1. Wymagane w rozporządzeniu wymiary nale y rozumieć, jako uzyskane z uwzględnieniem wykończenia powierzchni elementów budynku, a w odniesieniu do szerokości drzwi, jako wymiary w świetle oście nicy. 2. Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie mo e pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle oście nicy. 3. Określone w rozporządzeniu odległości budynków od innych budynków, urządzeń budowlanych lub granicy działki budowlanej mierzy się w poziomie w miejscu ich najmniejszego oddalenia. 4. Dla budynków istniejących dopuszcza się przyjmowanie odległości, o których mowa w ust. 3, bez uwzględnienia grubości warstw izolacji termicznej, tynków lub okładzin zewnętrznych, przy czym nie dotyczy to ściany budynku usytuowanej bezpośrednio przy granicy działki. 5. Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.”; 4) § 12 otrzymuje brzmienie: „§ 12.1. Je eli z przepisów § 13, 60 i 271 – 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynek na działce budowlanej nale y sytuować od granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości nie mniejszej ni : 1) 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy,

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny

2

2) 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy. 2. Sytuowanie budynku w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, je eli wynika to z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 3. W zabudowie jednorodzinnej, uwzględniając przepisy odrębne oraz zawarte w § 13, 60 i 271 – 273, dopuszcza się: 1) sytuowanie budynku ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości mniejszej ni określona w ust. 1 pkt 2, lecz nie mniejszej ni 1,5 m, na działce budowlanej o szerokości mniejszej od 16 m, 2) sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, je eli będzie on przylegał całą powierzchnią swojej ściany do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce lub do ściany budynku projektowanego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, pod warunkiem, e jego część le ąca w pasie o szerokości 3 m wzdłu granicy działki będzie miała długość i wysokość nie większe ni ma budynek istniejący lub projektowany na sąsiedniej działce budowlanej, 3) rozbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej ni określona w ust. 1 od granicy z sąsiednią działką budowlaną, je eli w pasie o szerokości 3 m wzdłu tej granicy zostaną zachowane jego dotychczasowe wymiary, a tak e nadbudowę tak usytuowanego budynku o nie więcej ni jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości mniejszej ni 4 m od granicy nie mo e być otworów okiennych lub drzwiowych, 4) sytuowanie budynku gospodarczego i gara u o długości mniejszej ni 5,5 m i o wysokości mniejszej ni 3 m bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej ni 1,5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych. 4. Usytuowanie budynku na działce budowlanej w sposób, o którym mowa w ust. 2 i 3, powoduje objęcie sąsiedniej działki budowlanej obszarem oddziaływania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy – Prawo budowlane. 5. Odległość od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mo e być mniejsza ni : 1) 1,5 m do okapu, gzymsu, balkonu lub daszku nad wejściem, a tak e do takich części budynku jak galeria, taras, schody zewnętrzne, pochylnia lub rampa, 2) 4 m do zwróconego w stronę tej granicy otworu okiennego umieszczonego w dachu lub połaci dachowej. 6. Budynek inwentarski lub budynek gospodarczy, uwzględniając przepisy odrębne oraz zawarte w § 13, 60 i 271 – 273, nie mo e być sytuowany ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w odległości mniejszej ni 8 m od ściany istniejącego na sąsiedniej działce budowlanej budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku u yteczności publicznej, lub takiego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, z zastrze eniem ust. 3 pkt 4. 7. Odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną do podziemnej części budynku, a tak e budowli podziemnej spełniającej funkcje u ytkowe budynku, znajdujących się całkowicie poni ej poziomu otaczającego terenu, nie ustala się.”;
wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny

3

b) ust.175 1.”. w których ró nica poziomów posadzek pomiędzy pierwszą i najwy szą kondygnacją nadziemną.5) w § 19: a) ust.”. budynek mieszkalny wielorodzinny. niestanowiącą drugiego poziomu w mieszkaniu dwupoziomowym.5 m.”. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi oraz do ruchu ogólnego (komunikacji) powinny mieć zapewnione oświetlenie światłem sztucznym odpowiednio do potrzeb u ytkowych. z wyłączeniem budynków zakładów opieki zdrowotnej.19 Przeznaczenie budynków 1. budynek zamieszkania zbiorowego niebędący budynkiem koszarowym oraz ka dy inny budynek mający najwy szą kondygnację z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt więcej ni 50 osób. magazynowo-składowe oraz usługowe. 1 otrzymuje brzmienie: „1. a w miarę potrzeby równie w inne instalacje. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) 7 m – w przypadku do 4 stanowisk włącznie.15 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 4 . przekracza 9. Budynek mieszkalny wielorodzinny. 7) § 56 otrzymuje brzmienie: „§ 56. a tak e budynki produkcyjne*). sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej. Graniczne wymiary schodów stałych w budynkach o ró nym przeznaczeniu określa tabela: Minimalna szerokość u ytkowa (m) biegu 1 Budynki mieszkalne jednorodzinne i w zabudowie zagrodowej oraz mieszkania dwupoziomowe Budynki mieszkalne wielorodzinne. w sposób umo liwiający zapewnienie ochrony instalacji przed dostępem osób nieuprawnionych. budynek zamieszkania zbiorowego i budynek u yteczności publicznej powinien być wyposa ony w instalację telekomunikacyjną. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) 3 m – w przypadku do 4 stanowisk włącznie. 1 otrzymuje brzmienie: „1.2 1.2 1.”.8 spocznika 3 0. 1 otrzymuje brzmienie: „1.5 0. w których zatrudnia się ponad 10 osób Przedszkola i łobki 2 0.8 Maksymal na wysokość stopni (m) 4 0. a tak e mający dwie lub więcej kondygnacji nadziemnych budynek opieki zdrowotnej i budynek opieki społecznej nale y wyposa yć w dźwig osobowy. 8) w § 59 ust. Budynek u yteczności publicznej. 9) w § 68 ust.3 0. takie jak: telewizji przemysłowej. 6) § 54 ust. budynki zamieszkania zbiorowego*) oraz budynki u yteczności publicznej*).”.

2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) drzwi do kabin ustępowych otwierane na zewnątrz.19 0. od grupowego węzła ciepłowniczego lub od kotłowni. i w których poziom podłogi znajduje się poni ej poziomu terenu. 15) w § 113: a) dodaje się ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1.9 1. 12) w § 97 ust. zgodnie z wymaganiami § 323 ust.5 0.8 0.4 0.8 0.”. 5 otrzymuje brzmienie: „5. a do kabin przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Instalacja wodociągowa ciepłej wody przygotowywanej: 1) centralnie – rozpoczyna się bezpośrednio za armaturą odcinającą tę instalację od indywidualnego węzła ciepłowniczego. 3a w brzmieniu: „3a.”. 11) w § 96 ust. wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 5 .Budynki opieki zdrowotnej*) Gara e wbudowane i wolno stojące (wielostanowiskowe) oraz budynki usługowe. w których dopuszcza się parkowanie samochodów zasilanych gazem propan-butan. 2.”. Projektowanie i budowa.9 0. co najmniej 0.2 *) W przypadku tych budynków szerokość u ytkową biegu schodowego i spocznika nale y przyjmować z uwzględnieniem wymagań określonych w ust. pod warunkiem zastosowania rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych.”. w których zatrudnia się do 10 osób We wszystkich budynkach niezale nie od ich przeznaczenia schody do kondygnacji podziemnej.”.15 0. 2 pkt 2 i § 327 rozporządzenia oraz Polskich Norm dotyczących dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na budynki i na ludzi w budynkach. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) mechaniczną. Pomieszczenia techniczne przeznaczone do układania kabli w budynku (tunele i pomieszczenia kablowe) powinny spełniać wymagania wynikające z normy Stowarzyszenia Elektryków Polskich nr N SEP-E-004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.8 m. 10) w § 85 ust. mo e być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. a kończy punktami czerpalnymi.9 m. pomieszczeń technicznych i poddaszy nieu ytkowych 1. Pomieszczenie techniczne. 13) w § 108 ust. sterowaną czujkami niedopuszczalnego poziomu stę enia gazu propan-butan – w gara ach. o szerokości co najmniej 0. w którym są zainstalowane urządzenia emitujące hałasy lub drgania. 14) uchyla się § 111. zapewniających ochronę sąsiednich pomieszczeń przed ucią liwym oddziaływaniem tych urządzeń.

zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej projektowania przepompowni ścieków w kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków lub urządzenia przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej urządzeń przeciwzalewowych w budynkach. 8. b) dodaje się ust. 6. Wyroby zastosowane w instalacji wodociągowej powinny być dobrane z uwzględnieniem korozyjności wody. a tak e. 18) § 124 otrzymuje brzmienie: „§ 124. 2 otrzymuje brzmienie: „2. tak aby nie następowało pogarszanie jej jakości oraz trwałości instalacji.”.”. określonymi w Polskiej Normie dotyczącej zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym. Instalacja wodociągowa powinna mieć zabezpieczenia uniemo liwiające wtórne zanieczyszczenie wody. 3. 4 w brzmieniu: wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 6 . 1 otrzymuje brzmienie: „1. z których krótkotrwale nie jest mo liwy grawitacyjny spływ ścieków. 19) w § 125: a) ust.”. aby takich skutków nie wywoływało wzajemne oddziaływanie materiałów. z których wykonano te wyroby. bez obni ania trwałości instalacji i zastosowanych w niej wyrobów. b) dodaje się ust. zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych. Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umo liwiać uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie ni szej ni 55ºC i nie wy szej ni 60ºC. 17) w § 122 uchyla się ust.2) miejscowo – rozpoczyna się bezpośrednio za armaturą odcinającą na przewodzie zasilającym zimną wodą urządzenia do przygotowywania ciepłej wody. mo e być wykonana pod warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym ścieków z sieci kanalizacyjnej przez zastosowanie przepompowni ścieków. Instalacja wodociągowa zimnej wody powinna spełniać wymagania określone w przepisach odrębnych dotyczących ochrony przeciwpo arowej. Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umo liwiać przeprowadzanie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej).”. Dla przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie ni szej ni 70ºC i nie wy szej ni 80ºC. Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku. a kończy punktami czerpalnymi. 5-7 otrzymują brzmienie: „5. 7.”. Przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej powinny być wyprowadzone jako przewody wentylujące ponad dach. c) uchyla się ust.”. 2a w brzmieniu: „2a. b) ust. a tak e powy ej górnej krawędzi okien i drzwi znajdujących się w odległości poziomej mniejszej ni 4 m od wylotów tych przewodów. 16) w § 120: a) ust.

„4. W przypadku gdy wysokość przewodu spustowego (pionu) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej przekracza 10 m, podłączenia podejść na najni szej kondygnacji powinny spełniać wymagania Polskiej Normy dotyczącej projektowania instalacji kanalizacyjnych.”; 20) w § 133: a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Wyroby zastosowane w instalacji ogrzewczej wodnej powinny być dobrane z uwzględnieniem wymagań Polskiej Normy dotyczącej jakości wody w instalacjach ogrzewania oraz z uwzględnieniem korozyjności wody i mo liwości zastosowania ochrony przed korozją.”, b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Zabrania się stosowania kotła na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego, wyposa onej w przeponowe naczynie wzbiorcze, z wyjątkiem kotła na paliwo stałe o mocy nominalnej do 300 kW, wyposa onego w urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła.”; 21) w § 135 uchyla się ust. 6; 22) w § 136: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na paliwo stałe i pomieszczenia składu paliwa i u lowni oraz pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na olej opałowy i pomieszczenia magazynu oleju opałowego, powinny odpowiadać przepisom rozporządzenia, w tym określonym w § 220 ust. 1. 2. Kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej nominalnej do 25 kW powinny być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej, na poziomie ogrzewanych pomieszczeń lub w innych pomieszczeniach, w których mogą być instalowane kotły o większych mocach cieplnych nominalnych. Skład paliwa powinien być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w pobli u kotła lub w pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł. Pomieszczenia, w których instalowane są kotły oraz pomieszczenia składu paliwa powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwo stałe.”, b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej nominalnej do 10 kW mogą być instalowane w budynkach, o których mowa w § 132 ust. 3, na poziomie ogrzewanych pomieszczeń, w pomieszczeniach nie będących pomieszczeniami mieszkalnymi: 1) o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kotła, lecz nie mniej ni 30 m3, 2) spełniających wymagania dotyczące wentylacji, o których mowa w § 150 ust. 9, 3) posiadających przewody kominowe określone w § 140 ust. 1 i 2 oraz § 145 ust. 1, 4) zapewniających dopływ powietrza do spalania w ilości co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kotła - odpowiadających wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwo stałe.”, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny

7

„3. Kotły na paliwo stałe o łącznej mocy cieplnej nominalnej powy ej 25 kW do 2000 kW powinny być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej lub na poziomie terenu. Skład paliwa i u lownia powinny być umieszczone w oddzielnych pomieszczeniach technicznych znajdujących się bezpośrednio obok pomieszczenia kotłów, a tak e mieć zapewniony dojazd dla dostawy paliwa oraz usuwania u la i popiołu. Pomieszczenia w których instalowane są kotły oraz pomieszczenia składu paliwa powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwo stałe.”, d) ust. 12 otrzymuje brzmienie: „12. Odprowadzenie spalin z kotłów na olej opałowy powinno spełniać wymagania dla urządzeń gazowych określone w § 174 ust. 1, 2, 5, 6, 8 i 9.”; 23) w § 140 uchyla się ust. 3; 24) § 153 otrzymuje brzmienie: „1. Przewody i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby zminimalizować odkładanie się zanieczyszczeń na ich powierzchniach wewnętrznych kontaktujących się z powietrzem wentylacyjnym. 2. Przewody powinny mieć przekrój poprzeczny właściwy dla przewidywanych przepływów powietrza oraz konstrukcję przystosowaną do maksymalnego ciśnienia i wymaganej szczelności instalacji, z uwzględnieniem Polskich Norm dotyczących wytrzymałości i szczelności przewodów. 3. Właściwości materiałów przewodów lub sposób zabezpieczania ich powierzchni powinny być dobrane odpowiednio do parametrów przepływającego powietrza oraz do warunków występujących w miejscu ich zamontowania. 4. Przewody instalowane w miejscach, w których mogą być nara one na uszkodzenia mechaniczne, powinny być zabezpieczone przed tymi uszkodzeniami. 5. Przewody powinny być wyposa one w otwory rewizyjne spełniające wymagania Polskiej Normy dotyczącej elementów przewodów ułatwiających konserwację, umo liwiające oczyszczenie wnętrza tych przewodów, a tak e innych urządzeń i elementów instalacji, o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposób ni poprzez te otwory, przy czym nie nale y ich sytuować w pomieszczeniach o podwy szonych wymaganiach higienicznych. 6. Przewody prowadzone przez pomieszczenia lub przestrzenie nieogrzewane powinny mieć izolację cieplną, z uwzględnieniem wymagań określonych w § 267 ust. 1. 7. Przewody instalacji klimatyzacji, przewody stosowane do recyrkulacji powietrza oraz prowadzące do urządzeń do odzyskiwania ciepła, a tak e przewody prowadzące powietrze zewnętrzne przez ogrzewane pomieszczenia, powinny mieć izolację cieplną i przeciwwilgociową.”; 25) w § 154 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „9. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być wyposa one w przepustnice zlokalizowane w miejscach umo liwiających regulację instalacji, a tak e odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego i wypływu powietrza wewnętrznego.

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny

8

Wymaganie to nie dotyczy instalacji mechanicznej wywiewnej, przewidzianej do okresowej pracy jako wentylacja grawitacyjna.”; 26) w § 156: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Instalację gazową zasilaną gazem płynnym ze stałych zbiorników lub baterii butli, znajdujących się na działce budowlanej na zewnątrz budynku, stanowi układ przewodów za głównym zaworem odcinającym instalację zbiornikową, butle lub kolektor butli prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku, wraz z armaturą, kształtkami i innym wyposa eniem, a tak e urządzenia do pomiaru zu ycia gazu, urządzenia gazowe z wyposa eniem oraz przewody spalinowe lub powietrznospalinowe odprowadzające spaliny bezpośrednio poza budynek lub do przewodów w ścianach.”, b) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: „5. Instalację zbiornikową gazu płynnego stanowi zespół urządzeń składający się ze zbiornika albo grupy zbiorników z armaturą i osprzętem oraz z przyłącza gazowego z głównym zaworem odcinającym. 6. Wymagania dla instalacji gazowych, o których mowa w rozporządzeniu, nie dotyczą instalacji przeznaczonych dla celów rolniczych i produkcyjno-przemysłowych (technologicznych).”; 27) w § 158 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Instalacja gazowa przyłączona do sieci gazowej wykonanej z przewodów metalowych powinna być zabezpieczona przed wpływem prądów błądzących przez zainstalowanie wstawki izolacyjnej na wprowadzeniu metalowej rury gazowej do budynku.”; 28) w § 163: a) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Przewody instalacji gazowej powinny by wykonane w sposób zapewniający spełnienie wymagań szczelności i trwałości określonych w Polskiej Normie dotyczącej przewodów gazowych dla budynków.”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, budynkach w zabudowie zagrodowej i budynkach rekreacji indywidualnej przewody instalacji gazowej, a w pozostałych budynkach tylko przewody za gazomierzami lub odgałęzieniami prowadzącymi do odrębnych mieszkań lub lokali u ytkowych powinny być wykonane z rur, o których mowa w ust. 2, łączonych równie z zastosowaniem połączeń gwintowanych lub z rur miedzianych łączonych przez lutowanie lutem twardym. Dopuszcza się stosowanie innych sposobów łączenia rur, je eli spełniają one wymagania szczelności i trwałości określone w Polskiej Normie dotyczącej przewodów gazowych dla budynków.”; 29) w § 164 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Zabrania się prowadzenia przez pomieszczenia mieszkalne przewodów instalacji gazowej z zastosowaniem połączeń gwintowanych, a tak e z zastosowaniem innych sposobów łączenia rur, je eli mogą one stanowić zagro enie dla bezpieczeństwa mieszkańców.”; 30) w § 166 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny

9

gdy łączna pojemność zbiorników w grupie przekracza 30 m3. powinny być dostosowane do warunków pracy danego typu urządzenia. 3.5 m . 32) w § 175 ust. Liczba zbiorników naziemnych w grupie nie powinna przekraczać 6 sztuk. w miejscach podmokłych oraz w odległości mniejszej ni 5 m od rowów. zwane dalej „gazomierzami” spełniające wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej gazomierzy. budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków u yteczności publicznej. studzienek lub wpustów kanalizacyjnych. Zbiorniki gazu płynnego nie mogą być sytuowane w zagłębieniach terenu. a odległość tych wylotów od najbli szej krawędzi okien otwieranych i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza ni 0. Wyloty przewodów. a ich łączna pojemność 100 m3.5 m. 33) § 179 otrzymuje brzmienie: „§ 179. a tak e między zbiornikami określa poni sza tabela: Nominalna pojemność zbiornika w m3 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny Odległość budynków mieszkalnych. budynków zamieszkania zbiorowego i budynków u yteczności publicznej od: zbiornika naziemnego zbiornika podziemnego wm wm 2 3 Odległość od sąsiedniego zbiornika naziemnego lub podziemnego wm 4 10 . Dopuszczalną odległość zbiorników z gazem płynnym od budynków mieszkalnych. 31) w § 174: a) ust. je eli w odległości do 8 m nie znajduje się plac zabaw dla dzieci lub inne miejsca rekreacyjne. 1. powinny być zainstalowane oddzielnie dla ka dego z odbiorców i zabezpieczone przed dostępem osób nieupowa nionych.5 m ponad poziomem terenu. grzejniki wody przepływowej. b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. 1. 3. odprowadzające spaliny od grzewczych urządzeń gazowych.„1.”. lecz nie mniej ni 0. o których mowa w ust. powinny znajdować się wy ej ni 2. o których mowa w ust.5 m.”. 1 otrzymuje brzmienie: „1. 2) 15 m – w przypadku. niezale nie od ich obcią eń cieplnych. Urządzenia pomiarowe zu ycia gazu. Przewody i kanały spalinowe.”. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2. Dopuszcza się sytuowanie tych wylotów poni ej 2. gdy łączna pojemność zbiorników w grupie nie przekracza 30 m3. powinny być podłączone na stałe z indywidualnymi kanałami spalinowymi uwzględniając instrukcję techniczną producenta urządzenia. 4. Odległość pomiędzy grupami zbiorników naziemnych powinna wynosić: 1) 7. powinna być nie mniejsza ni 3 m. Grzewcze urządzenia gazowe.5 m ponad poziomem terenu. Instalacje gazowe w budynku lub w zespole budynków mogą być zasilane z jednego zbiornika z gazem płynnym lub grupy takich zbiorników.w przypadku. 2. o której mowa w przepisach dotyczących zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe.”. Odległość między wylotami przewodów. takie jak: kotły ogrzewcze. 1 pkt 2.

będzie miał klasę odporności ogniowej co najmniej R E I 120. Odległość zbiornika z gazem płynnym od rzutu poziomego skrajnego przewodu elektroenergetycznej linii napowietrznej. mogą być zmniejszone do 50% w przypadku zastosowania wolnostojącej ściany oddzielenia przeciwpo arowego o klasie odporności ogniowej co najmniej R E I 120. a tak e znaczne straty materialne. w kolumnie 2. od dowolnego punktu zbiornika. W 11 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny . w kolumnach 2 i 3. Dla zbiornika z gazem płynnym o pojemności do 10 m3 zmniejszenie jego odległości od budynku.5 ¼ sumy średnic dwóch sąsiednich zbiorników 5. Budynek. 4. gdy pionowy pas ściany tego budynku o szerokości co najmniej równej rzutowi równoległemu zbiornika. 9.5 10 20 30 40 1 2. a tak e od szyny zelektryfikowanej linii kolejowej lub tramwajowej powinna wynosić co najmniej: 1) 3 m – przy napięciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej do 1 kV. samoczynnie załączających się źródeł energii elektrycznej. 2) 15 m – przy napięciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej równej lub większej od 1 kV. 8. nale y zasilać co najmniej z dwóch niezale nych. 4. Wymiary wolnostojącej ściany oraz jej odległość od zbiornika powinny być tak dobrane. oraz wyposa ać w samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne). powiększonej po 2 m z obu jego stron oraz o wysokości równej wysokości budynku. aby osłonić zbiornik od tej części budynku. 2) powy ej 10 m3 – nie mniej ni połowa odległości określonej w tabeli w ust. Dopuszczalna odległość zbiorników z gazem płynnym od budynków produkcyjnych i magazynowych powinna wynosić dla zbiorników o pojemności: 1) do 10 m3 – nie mniej ni odległość określona w tabeli w ust.5 1. w którym zanik napięcia w elektroenergetycznej sieci zasilającej mo e spowodować zagro enie ycia lub zdrowia ludzi. 7.do 3 powy ej 3 do 5 powy ej 5 do 7 powy ej 7 do 10 powy ej 10 do 40 powy ej 40 do 65 powy ej 65 do 100 3 5 7. i w tym pasie ściany nie będą znajdowały się otwory okienne i drzwiowe. w kolumnach 2 i 3. o której mowa w ust. mo e mieć miejsce równie wówczas. 4. przy zachowaniu wymaganej odległości od budynku danego rodzaju. w kolumnach 2 i 3.5 3 5 10 15 20 1 1 1. 6. 4. która znajduje się w odległości mniejszej ni określona w tabeli w ust. Odległość zbiorników z gazem płynnym od granicy z sąsiednią działką budowlaną powinna być nie mniejsza ni połowa odległości określonej w tabeli w ust.”. 34) § 181 otrzymuje brzmienie: „1. 4. usytuowanej pomiędzy zbiornikiem z gazem płynnym a budynkiem. 7. w kolumnie 2. Odległości określone w tabeli w ust. powa ne zagro enie środowiska.

d) o powierzchni netto ponad 1000 m2 w gara ach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. 3. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne nie jest wymagane w pomieszczeniach. 4. e) o powierzchni netto ponad 2000 m2 w budynkach u yteczności publicznej. 2. 2) na drogach ewakuacyjnych: a) z pomieszczeń wymienionych w pkt 1. lokali rozrywkowych oraz sal sportowych. Oświetlenie awaryjne nale y wykonywać zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie. 5. w których awaryjne oświetlenie zapasowe spełnia warunek określony w ust. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne nale y stosować: 1) w pomieszczeniach: a) widowni kin. dróg komunikacji ogólnej lub sposobu jego u ytkowania. d) w wysokich i wysokościowych budynkach u yteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. 5 dla awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. sal konferencyjnych. przy czym czas działania tego oświetlenia powinien być dostosowany do uwarunkowań wynikających z wykonywanych czynności oraz warunków występujących w pomieszczeniu. 1a w brzmieniu: wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 12 .”. 7. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego. które jest u ytkowane przy wyłączonym oświetleniu podstawowym. Awaryjne oświetlenie zapasowe nale y stosować w pomieszczeniach. b) oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. nale y stosować oświetlenie dodatkowe. teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych.”. c) w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do u ytku osób o ograniczonej zdolności poruszania się. b) audytoriów.budynku wysokościowym jednym ze źródeł zasilania powinien być zespół prądotwórczy. 35) w § 183: a) ust. przeznaczonych dla ponad 200 osób. czytelni. c) wystawowych w muzeach. 6. słu ące uwidocznieniu przeszkód wynikających z układu budynku. zasilane napięciem nieprzekraczającym napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale. b) dodaje się ust. budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach produkcyjnych i magazynowych. a tak e podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji. powodujące w warunkach uszkodzenia samoczynne wyłączenie zasilania. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) urządzenia ochronne ró nicowoprądowe uzupełniające podstawową ochronę przeciwpora eniową i ochronę przed powstaniem po aru. w których po zaniku oświetlenia podstawowego istnieje konieczność kontynuowania czynności w niezmieniony sposób lub ich bezpiecznego zakończenia. W pomieszczeniu.

Je eli przewody i kable uło one są w ognioochronnych kanałach kablowych. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „3.”. 4) metalowe elementy instalacji gazowej. to wówczas wymaganie odporności na działanie wody uznaje się za spełnione. Główne ciągi instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 37) w § 186 ust. oświetlenia awaryjnego i łączności powinny mieć klasę PH odpowiednią do czasu wymaganego do działania tych urządzeń. 2. 1 pkt 7. 3) instalację ogrzewczą wodną wykonaną z przewodów metalowych. Zespoły kablowe umieszczone w pomieszczeniach chronionych stałymi wodnymi urządzeniami gaśniczymi powinny być odporne na oddziaływanie wody.„1a. Przewody i kable elektryczne w obwodach urządzeń alarmu po aru. aby w wymaganym czasie. stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami słu ącymi ochronie przeciwpo arowej. 38) w § 187: a) ust. powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzenia. Ocena zespołów kablowych w zakresie ciągłości dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału. z uwzględnieniem rodzaju podło a i przewidywanego sposobu mocowania do niego. 7. Przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe wraz z ich zamocowaniami. nie nastąpiła przerwa w dostawie energii 13 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny . zgodnie z Polską Normą dotyczącą wymagań w tym zakresie. budynku zamieszkania zbiorowego i budynku u yteczności publicznej nale y prowadzić poza mieszkaniami i pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. zwane dalej „zespołami kablowymi”. 6. 7) metalowe elementy przewodów i urządzeń do wentylacji i klimatyzacji. 2) metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej. Zespoły kablowe powinny być tak zaprojektowane i wykonane. w wydzielonych kanałach lub szybach instalacyjnych. powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących ochrony odgromowej obiektów budowlanych. zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej metody badań palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających. Połączeniami wyrównawczymi. 36) w § 184 ust. 8) metalowe elementy obudowy urządzeń instalacji telekomunikacyjnej. 5) metalowe elementy szybów i maszynowni dźwigów. 3 otrzymuje brzmienie: „3. 6) metalowe elementy przewodów i wkładów kominowych. nale y objąć: 1) instalację wodociągową wykonaną z przewodów metalowych.”. 3 i 5. o której mowa w § 53 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. 4.”. b) dodaje się ust. Instalacja piorunochronna. o których mowa w ust.”. z zastrze eniem ust. o którym mowa w ust. 5-7 w brzmieniu: „5. powinna być wykonana zgodnie z warunkami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej badania odporności ogniowej.

2 i 3 otrzymują brzmienie.”. począwszy od punktu połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną (przełącznica kablowa) lub od urządzenia systemu radiowego. o której mowa w § 56. 39) § 192 otrzymuje brzmienie: „§ 192. W instalacji telekomunikacyjnej nale y zastosować urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej. a elementy instalacji wyprowadzone ponad dach połączyć z instalacją piorunochronną. 7. w odrębnym pomieszczeniu lub szafce. 3. w szczególności zastosowania w nieoddylatowanym szybie dźwigowym zabezpieczeń wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 14 . 3 lub bezpośrednio uziemić w przypadku braku instalacji piorunochronnej. Miejsce lub pomieszczenie przeznaczone na osprzęt i urządzenia instalacyjne powinno być łatwo dostępne dla obsługi technicznej i oznakowane w sposób jednoznacznie określający operatora sieci telekomunikacyjnej. 3. o których mowa w ust. o ile zespoły kablowe znajdują się w obrębie przestrzeni chronionych stałymi samoczynnymi urządzeniami gaśniczymi wodnymi. 5. Połączenie sieci telekomunikacyjnej z instalacją telekomunikacyjną budynku powinno być usytuowane na pierwszej podziemnej lub pierwszej nadziemnej kondygnacji budynku. W budynkach. pod warunkiem ich oddzielenia od pomieszczeń mieszkalnych pomieszczeniami nieprzeznaczonymi na stały pobyt ludzi oraz zastosowania w nieoddylatowanym szybie dźwigowym zabezpieczeń przed przenoszeniem drgań z prowadnic jezdnych na konstrukcję budynku. Wymaganie. 1. 3. dopuszcza się instalowanie dźwigów z napędem elektrycznym bez wykonywania dylatacji szybów dźwigowych. o których mowa w ust. Instalację telekomunikacyjną budynku. w szczególności kable i przewody wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi. dźwigów towarowych małych. tak aby poziomy hałasu i drgań przenikających do pomieszczeń mieszkalnych nie przekraczały wartości określonych w Polskich Normach dotyczących dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach. 1. z zastrze eniem § 96 ust. dźwigów z maszynownią dolną lub boczną oraz dźwigów z wciągarkami bezreduktorowymi. Prowadzenie instalacji telekomunikacyjnej i rozmieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych w budynku powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania i bezpieczeństwo osób korzystających z części wspólnych budynku.elektrycznej lub przekazie sygnału spowodowana oddziaływaniami elementów budynku lub wyposa enia. 6. 4. Główne ciągi instalacji telekomunikacyjnej powinny być prowadzone w wydzielonych kanałach lub szybach instalacyjnych poza mieszkaniami i lokalami u ytkowymi oraz innymi pomieszczeniami. 2. stanowią elementy infrastruktury telekomunikacyjnej. mo e być ograniczony do 30 minut. o którym mowa w ust. nie dotyczy dźwigów z napędem hydraulicznym. 1. 40) w § 196 ust. których sposób u ytkowania mo e powodować przerwy lub zakłócenia przekazywanego sygnału.”. „2. o której mowa w § 184 ust. do gniazda abonenckiego. a w przypadku systemu radiowego – na jego najwy szej kondygnacji. 1. Czas zapewnienia ciągłości dostawy energii elektrycznej lub sygnału do urządzeń.

w urządzenia do stałej kontroli parametrów istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji. takich jak: przemieszczenia. odkształcenia i naprę enia w konstrukcji. tak aby poziomy hałasu i drgań przenikających do pomieszczeń mieszkalnych nie przekraczały wartości określonych w Polskich Normach. 41) w § 198 uchyla się ust. niezapalny. g) toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów. 7 w brzmieniu: „7. równie do u ytkowanych budynków istniejących. powinny spełniać. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Określeniom u ytym w rozporządzeniu: niepalny. wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 15 . Budynki u yteczności publicznej z pomieszczeniami przeznaczonymi do przebywania znacznej liczby osób. takie jak: hale widowiskowe. e) stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku. intensywnie dymiący. które z jednej strony są słabo rozprzestrzeniające ogień. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) wymagań Polskich Norm i warunków określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia. 3. 3.przed przenoszeniem drgań z prowadnic jezdnych na konstrukcję budynku. 45) dodaje się § 208a w brzmieniu: „§ 208a. 2) słabo rozprzestrzeniające ogień – rozumie się elementy budynku. dworcowe powinny być wyposa one. f) reakcji na ogień wyrobów (materiałów) budowlanych. łatwo zapalny. c) klas dymoszczelności zamknięć otworów.”. 1. 44) w § 208 w ust. z uwzględnieniem § 2 ust. 2 i 3a. 2. jak i od zewnątrz budynku. 1 i 2. Elementy budynku określone w rozporządzeniu. trudno zapalny. W przypadku ścian zewnętrznych budynku.”. słabo rozprzestrzeniające ogień lub silnie rozprzestrzeniające ogień. samogasnący. o którym mowa w § 181. handlowe. 2. 43) w § 207 ust. niekapiący. natomiast przy działaniu ognia z drugiej strony są słabo rozprzestrzeniające ogień lub nierozprzestrzeniające ognia. dotyczących w szczególności zasad ustalania: a) gęstości obcią enia ogniowego pomieszczeń i stref po arowych. 42) w § 204 dodaje się ust. przez elementy budynku: 1) nierozprzestrzeniające ognia rozumie się elementy budynku nierozprzestrzeniające ognia zarówno przy działaniu ognia wewnątrz. Przepisy rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa po arowego. o których mowa w ust. stosuje się. b) klas odporności ogniowej elementów budynku. targowe. odpowiadają klasy reakcji na ogień zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia. a tak e oświetlenia awaryjnego.”. o których mowa w § 68 ust. wymagania zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia. sportowe.”. w zale ności od potrzeb. 3. które na podstawie przepisów odrębnych uznaje się za zagra ające yciu ludzi. w tym z ociepleniem i okładziną zewnętrzną lub tylko z okładziną zewnętrzną. jako nierozprzestrzeniające ognia. wystawowe. d) właściwości funkcjonalnych urządzeń słu ących do wentylacji po arowej. z zastrze eniem ust. wymiarów schodów.

określa poni sza tabela: Maksymalna gęstość obcią enia ogniowego strefy po arowej w budynku Q [MJ/m2] 1 Q ≤ 500 500 < Q ≤ 1000 1000 < Q ≤ 2000 2000 < Q ≤ 4000 Q > 4000 Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokości) 2 „E” „D” „C” „B” „A” Budynek wielokondygnacyjny niski średniowysoki (SW) 4 „C” „C” „C” „B” „A” wysoki wysokościowy (WW) 6 „B” „B” „B” (N) 3 „D” „D” „C” „B” „A” (W) 5 „B” „B” „B” – zgodnie z § 228 ust.3) silnie rozprzestrzeniające ogień – rozumie się elementy budynku. Liczba kondygnacji nadziemnych 1 1 2*) ZL I 2 „D” „C” ZL II 3 „D” „C” ZL III 4 „D” „D” *) Gdy poziom stropu nad pierwszą kondygnacją nadziemną jest na wysokości nie większej ni 9 m nad poziomem terenu. Występująca w rozporządzeniu klasa E I odporności ogniowej drzwi lub innych zamknięć otworów oznacza klasę E I1 lub E I2 zgodnie z Polską Normą dotyczącą klasyfikacji ogniowej ustalanej na podstawie badań odporności ogniowej. Wymaganą klasę odporności po arowej dla budynku PM oraz IN. dla drzwi przystankowych do dźwigu dopuszcza się określenie odporności ogniowej zgodnie z Polską Normą dotyczącą wykonywania próby odporności ogniowej drzwi przystankowych. 4. wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 16 . a przy działaniu ognia od zewnątrz budynku określa się zgodnie z Polską Normą dotyczącą metody badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany. z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej. do poziomu w niej określonego. 5. niezale nie od klasyfikacji uzyskanej przy działaniu ognia z drugiej strony . Dopuszcza się obni enie wymaganej klasy odporności po arowej w budynkach wymienionych w poni szej tabeli. które przy działaniu ognia z jednej strony sklasyfikowane są. 4. nie mogą występować takie budynki.”. z zastrze eniem § 282. z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej.dla których wymagania przy działaniu ognia wewnątrz budynku określa się zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia. Dymoszczelność drzwi oznacza klasę dymoszczelności Sm ustaloną zgodnie z Polską Normą dotyczącą klasyfikacji ogniowej ustalanej na podstawie badań odporności ogniowej. jako silnie rozprzestrzeniające ogień. 46) w § 212 ust.”. 1. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „3.

E . z zastrze eniem § 213 oraz § 237 ust. określona jw.izolacyjność ogniowa (w minutach).47) § 214 otrzymuje brzmienie: „§ 214.nośność ogniowa (w minutach). 2). powinny spełniać.”. 3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych. W budynkach wyposa onych w stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne. na trzna nośna 1 „A” „B” „C” „D” „E” Oznaczenia w tabeli: R . 1.. 48) § 216 otrzymuje brzmienie: „§ 216. w którym nad najwy szą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda. 2. 4. 2) przyjęcie klasy „E” odporności po arowej dla budynku jednokondygnacyjnego. 1. 9. powinna spełniać tak e kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. określona jw. 4) Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60. (–) – nie stawia się wymagań. 2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.szczelność ogniowa (w minutach). powinny być nierozprzestrzeniające ognia. świetlików. dopuszcza się: 1) obni enie klasy odporności po arowej budynku o jedną w stosunku do wynikającej z § 212. z wyjątkiem budynków ZL II oraz wielokondygnacyjnych budynków wysokich (W) i wysokościowych (WW). co najmniej wymagania określone w poni szej tabeli: Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *) Klasa odporności główna ściana ściana po arowej konstrukprzekrycie konstrop1) zewnętrzwewnę budynku strukcja cja dachu dachu3). lukarn i okien połaciowych (z zastrze eniem § 218). nie dotyczą tak e budynku. 1) Je eli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej. o maksymalnej gęstości obcią enia ogniowego strefy po arowej do 500 MJ/m2. 1). odpowiednio do jego klasy odporności po arowej. 1.. Elementy budynku. 5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. przy czym dopuszcza się zastosowanie słabo rozprzestrzeniających ogień: 1) elementów budynku o jednej kondygnacji nadziemnej ZL IV oraz PM. o których mowa w ust. jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej ni 20% jej powierzchni. I . 2 i 3 dla danej klasy odporności po arowej budynku. Elementy budynku. 2 R 240 R 120 R 60 R 30 (–) 3 R 30 R 30 R 15 (–) (–) 4 R E I 120 R E I 60 R E I 60 R E I 30 (–) 5 E I 120 (o↔i) E I 60 (o↔i) E I 30 (o↔i) E I 30 (o↔i) (–) 6 E I 60 E I 304) E I 154) (–) (–) 7 R E 30 R E 30 R E 15 (–) (–) *) Z zastrze eniem § 219 ust. określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku. wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 17 . spełniająca kryteria określone w kol. 1). a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30.

wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995 r. Dopuszcza się ocieplenie ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego..”. a tak e izolacja cieplna ściany zewnętrznej. przeznaczoną do u ytku dla więcej ni 10 osób. a palna izolacja cieplna przekrycia powinna być oddzielona od wnętrza budynku przegrodą o klasie odporności ogniowej nie ni szej ni R E 15. z u yciem samogasnącego polistyrenu spienionego. 3) ścian zewnętrznych w budynku niskim ZL IV. 5. 1 otrzymuje brzmienie: „1. 6. z wyjątkiem przypadków wymienionych w § 273 ust. Dopuszcza się stosowanie w budynku PM ścian wewnętrznych klasy D z uwagi na reakcję na ogień. W budynku. 51) w § 220 ust. je eli osłaniająca ją od wewnątrz okładzina jest niepalna i ma klasę odporności ogniowej co najmniej: 1) w budynku klasy odporności po arowej "B" – E I 60. powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Dopuszcza się stosowanie klap dymowych z materiałów łatwo zapalnych w dachach i stropodachach. 1. a ściana jest nierozprzestrzeniająca ognia przy działaniu ognia od strony elewacji. Strop tworzący w pomieszczeniu dodatkowy poziom – antresolę.”. a tak e jej konstrukcja nośna. 50) w § 219 ust. w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.”.2) ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz elementów konstrukcji dachu i jego przekrycia w budynku PM niskim o maksymalnej gęstości obcią enia ogniowego strefy po arowej do 1000 MJ/m2. 1 otrzymuje brzmienie: „1. 1 otrzymuje brzmienie: wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 18 . 3. z zastrze eniem ust. 4. w pasie o szerokości 8 m od tej ściany powinno być nierozprzestrzeniające ognia oraz w pasie tym: 1) konstrukcja dachu powinna mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R 30. okładzina elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne. W ścianach zewnętrznych budynku ZL II dopuszcza się. Dopuszcza się stosowanie w budynku PM ścian zewnętrznych klasy D z rdzeniem klasy E z uwagi na reakcję na ogień. usytuowanego bli ej ni 8 m lub przyległego do ściany z otworami budynku wy szego. 2) w budynku klasy odporności po arowej "C" i "D" – E I 30. 2) przekrycie dachu powinno mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R E 30. 8. Przekrycie dachu o powierzchni większej ni 1000 m2. Przekrycie dachu budynku ni szego. powinno być nierozprzestrzeniające ognia. 7. o wysokości do 11 kondygnacji włącznie. z zastrze eniem § 214. zastosowanie izolacji cieplnej palnej. powinny odpowiadać wymaganiom wynikającym z klasy odporności po arowej budynku. 9. 8. na wysokości powy ej 25 m od poziomu terenu. lecz nie mniejszym ni dla klasy "D". 49) w § 218 ust. je eli okładzina wewnętrzna jest niepalna.

pod warunkiem ich ochrony: 1) stałymi samoczynnymi urządzeniami gaśniczymi wodnymi – o 100%. 4 otrzymuje brzmienie: „4. 2. powinny mieć klasę odporności ogniowej nie mniejszą ni określona w tabeli: Rodzaj pomieszczenia 1 Kotłownia z kotłami na paliwo stałe. o których mowa w § 228. budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej oraz budynków rekreacji indywidualnej. 55) w § 232: a) ust.”.„1. składy paliwa stałego. pod warunkiem zastosowania: 1) stałych urządzeń gaśniczych tryskaczowych – o 100%. 53) § 229 otrzymuje brzmienie: „§ 229. pod warunkiem zastosowania stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych i samoczynnych urządzeń oddymiających. o łącznej mocy cieplnej powy ej 30 kW Kotłownia z kotłami na paliwo gazowe. Przy jednoczesnym stosowaniu urządzeń wymienionych w ust.w budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW) Skład paliwa stałego i u lownia Magazyn oleju opałowego Klasa odporności ogniowej ścian stropów drzwi lub innych wewnętrznych zamknięć 2 3 4 E I 60 E I 60 R E I 60 R E I 60 E I 30 E I 30 E I 60 E I 120 E I 120*) E I 120 R E I 60 R E I 120 R E I 120*) R E I 120 E I 30 E I 60 E I 60*) E I 60 *) Wymaganie nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych.1. 54) w § 230 ust. Dopuszcza się powiększenie powierzchni stref po arowych. z wyjątkiem stref po arowych w wielokondygnacyjnych budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW). Ściany wewnętrzne i stropy wydzielające kotłownie. Przy jednoczesnym stosowaniu urządzeń wymienionych w pkt 1 i 2 dopuszcza się powiększenie powierzchni stref po arowych o 200%. z wyjątkiem gara u.”. o łącznej mocy cieplnej powy ej 25 kW Kotłownia z kotłami na olej opałowy. o których mowa w ust. 3 otrzymuje brzmienie: wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 19 .”. 2) samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi – o 50%. 52) w § 227 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. u lownie i magazyny oleju opałowego. Dopuszcza się powiększenie powierzchni stref po arowych. W budynku jednokondygnacyjnym wielkości stref po arowych PM. 2) samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu – o 100%.w budynku niskim (N) i średniowysokim (SW) . a tak e zamknięcia otworów w tych elementach. o łącznej mocy cieplnej powy ej 30 kW: . 1. nie ogranicza się. 1 dopuszcza się powiększenie stref po arowych o 150%.

Określając wymaganą szerokość i liczbę przejść. w którym z przeznaczenia i sposobu zagospodarowania pomieszczeń nie wynika jednoznacznie maksymalna liczba ich u ytkowników.”. a tak e osłony lub obudowy przewodów i kabli elektrycznych z wyjątkiem wykorzystywanych w przedsionku – o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 60 wykonane z materiałów niepalnych oraz być zamykany drzwiami i wentylowany co najmniej grawitacyjnie. Przedsionek przeciwpo arowy powinien mieć wymiary rzutu poziomego nie mniejsze ni 1. holi.„3. 5) magazynów – 30 m2/osobę. – 7 m2/osobę. 3) pomieszczeń administracyjno-biurowych – 5 m2/osobę.3 m lub zastosować wzdłu ściany pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 1 m i klasie odporności ogniowej E I 60. 4) archiwów. wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 20 . itp. dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie ni sza ni E I 60 lub R E I 60. Dopuszcza się stosowanie w strefach po arowych PM otworu w ścianie oddzielenia przeciwpo arowego. a niebędących elementami oddzielenia przeciwpo arowego. 59) w § 237 w ust. powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) ścian i stropów tego pomieszczenia. ściany i strop. 3 otrzymuje brzmienie: „3. liczbę tę nale y przyjmować w odniesieniu do powierzchni tych pomieszczeń. wyjść oraz dróg ewakuacyjnych w budynku. 56) w § 234 ust.”. W budynku z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień.”. chronionego w sposób równowa ny wymaganym dla tej ściany drzwiom przeciwpo arowym pod względem mo liwości przeniesienia się przez ten otwór ognia lub dymu. 6 otrzymuje brzmienie: „6. 58) w § 236 ust.4x1.”. a ich konstrukcja zapewnia: 1) otwieranie automatyczne i ręczne bez mo liwości ich blokowania. w przypadku po aru. przekrycie na tej szerokości powinno być nierozprzestrzeniające ognia. 2) pomieszczeń handlowo-usługowych – 4 m2/osobę. b) ust. 57) w § 235 ust. świetlic itp.04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego. bezpośrednio pod pokryciem. 7 otrzymuje brzmienie: „7. 4 otrzymuje brzmienie: „4. dla: 1) sal konferencyjnych.4 m. Drzwi rozsuwane mogą stanowić wyjścia na drogi ewakuacyjne. 60) w § 240 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. bibliotek. słu ącego przeprowadzeniu urządzeń technologicznych. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych – o 50%.”. a tak e być stosowane na drogach ewakuacyjnych. lokali gastronomiczno-rozrywkowych.”. 2 i 3. z zastrze eniem § 246 ust. poczekalni. Przepusty instalacyjne o średnicy większej ni 0. – 1 m2/osobę. je eli są przeznaczone nie tylko do celów ewakuacji. ściany oddzielenia przeciwpo arowego nale y wyprowadzić ponad pokrycie dachu na wysokość co najmniej 0.

stanowiące drogę ewakuacyjną w budynku wysokim (W) dla strefy po arowej PM. do ewakuacji z której te drzwi są przeznaczone.2) samoczynne ich rozsunięcie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania po aru przez system wykrywania dymu chroniący strefę po arową. W strefach po arowych ZL I. nie spełniają co najmniej jednego z kryteriów: 1) ti≥4s. W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających. spełniając wymagania Polskiej Normy dotyczącej dźwigów dla stra y po arnej. 2. jest zabronione. których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. 65) w § 258: a) ust. a tak e w przypadku awarii drzwi. powinny być wyposa one w urządzenia zapobiegające ich zadymieniu. mającym kondygnację z posadzką na wysokości powy ej 25 m ponad poziomem terenu przy najni ej poło onym wejściu do budynku oraz w budynku wysokościowym (WW) ZL IV. w szczególności w kurtynach. zasłonach.”. zgodnie z § 216. powinny być wyposa one w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu.”. 64) w § 256 ust. 61) w § 246 ust.”. kotarach oraz aluzjach. stanowiące drogę ewakuacyjną w budynku wysokim (W) dla stref po arowych innych ni ZL IV i PM oraz w budynku wysokościowym (WW). b) dodaje się ust.”. Ściany i stropy szybu dźwigu dla ekip ratowniczych powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą. Dojście do dźwigu dla ekip ratowniczych powinno prowadzić przez przedsionek przeciwpo arowy spełniający wymagania określone w § 232. 1. Klatki schodowe i przedsionki przeciwpo arowe. 3.”. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) strefy po arowej stałymi samoczynnymi urządzeniami gaśniczymi wodnymi – o 50%. 1 otrzymuje brzmienie: „1. 4. za łatwo zapalne uwa a się materiały. 63) uchyla się § 254 i 255. 2) ts≤30s. wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 21 . 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2. których właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze. jak dla stropów budynku. draperiach. W budynku ZL I. 1a w brzmieniu: „1a. 3. Klatki schodowe i przedsionki przeciwpo arowe. Szyb dźwigu dla ekip ratowniczych powinien być wyposa ony w urządzenia zapobiegające zadymieniu. ZL III i ZL V stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych. ZL II. 62) § 253 otrzymuje brzmienie: „§ 253. ZL II. przynajmniej jeden dźwig w ka dej strefie po arowej powinien być przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych. ZL III lub ZL V.

67) w § 261 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielające produktów rozkładu i spalania. automatycznie wyłączającego ogrzewanie po osiągnięciu temperatury powietrza 110ºC oraz zabezpieczenia uniemo liwiającego pracę nagrzewnicy bez przepływu powietrza. izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S).”. a w budynku wysokościowym (WW) lub w budynkach ze strefą po arową o gęstości obcią enia ogniowego ponad 4000 MJ/m2 – co najmniej E I 60. b) ust.”.”. 2 otrzymuje brzmienie: „2. 1 otrzymuje brzmienie: „1. e w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi na chronionych przejściach i drogach ewakuacyjnych. 5. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z wyrobów niepalnych. 68) w § 266 ust.”. z zastrze eniem ust. której nie obsługują. Dopuszcza się instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz nagrzewnic na paliwo ciekłe lub gazowe. powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpo arowego tych stref po arowych z uwagi na szczelność ogniową. 70) § 270 otrzymuje brzmienie: „§ 270.”. 66) w § 259 ust. Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiałów palnych.3) nie następuje przepalenie trzeciej nitki. prowadzone w przestrzeni podpodłogowej podłogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi. 4 i 5 otrzymują brzmienie: „4. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefę po arową. zgodnie z Polską Normą dotyczącą badań wydzielania produktów toksycznych. 4. 4) nie występują płonące krople. izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S). nie wystąpi zadymienie lub temperatura uniemo liwiające bezpieczną ewakuację. Instalacja wentylacji oddymiającej powinna: 1) usuwać dym z intensywnością zapewniającą. których temperatura powierzchni grzewczych przekracza 160ºC. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpo arowego powinny być wyposa one w przeciwpo arowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpo arowego z uwagi na szczelność ogniową. które nie ulegają postępującemu tleniu i spalaniu płomieniowemu w warunkach określonych Polską Normą dotyczącą badania zapalności mebli tapicerowanych. 2 otrzymuje brzmienie: „2. 22 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny . 5. określonych jako bardzo toksyczne. powinny mieć osłonę lub obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30. określenie trudno zapalny przypisuje się fotelom i innym siedzeniom.1. lub powinny być wyposa one w przeciwpo arowe klapy odcinające zgodnie z ust. wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia. 69) w § 268: a) ust. pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury.”.

co najmniej taką. przy czym dopuszcza się inne klasy. 3. 73) § 273 otrzymuje brzmienie: „§ 273. dla budynków wymienionych w § 213. 4. Klapy odcinające do przewodów wentylacji oddymiającej. 2. jak klasa odporności ogniowej stropu określona w § 216. 71) w § 271 ust. powinny mieć klasę odporności ogniowej z uwagi na szczelność ogniową i dymoszczelność . 2) więcej ni jedną strefę po arową. mo na zmniejszyć o 25%. powinny być uruchamiane automatycznie i mieć klasę odporności ogniowej z uwagi na szczelność ogniową i dymoszczelność E600 S AA.E600 S.”. ni jest to określone w § 12. jak klasa odporności ogniowej stropu określona w § 216. z zastrze eniem § 249 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „9. jak klasa odporności ogniowej stropu określona w § 216. Budynki mieszkalne jednorodzinne. co najmniej taką. bez pomieszczeń zagro onych wybuchem. niemającymi otworów. obsługujące: 1) wyłącznie jedną strefę po arową. 1. o których mowa w ust. je eli przewidywana temperatura dymu przekracza 4000C. powinny być sytuowane w odległości nie mniejszej od granicy sąsiedniej. powinny być uruchamiane automatycznie i mieć klasę odporności ogniowej E I S AA. niezabudowanej działki. rekreacji indywidualnej oraz budynki mieszkalne zagrodowe i gospodarcze. je eli wynikająca z obliczeń temperatura dymu powstającego w czasie po aru nie przekracza 3000C. Klapy dymowe w grawitacyjnej wentylacji oddymiającej powinny mieć klasę: 1) B300 30 – dla klap otwieranych automatycznie. Wentylatory oddymiające powinny mieć klasę: 1) F600 60. Odległości między ścianami zewnętrznymi budynków poło onych na jednej działce budowlanej nie ustala się. jak klasa odporności ogniowej stropu określona w § 216. przy czym dopuszcza się stosowanie klasy E300 S AA.”. powinny mieć klasę odporności ogniowej E I S. 6.2) mieć stały dopływ powietrza zewnętrznego uzupełniającego braki tego powietrza w wyniku jego wypływu wraz z dymem. 2 otrzymuje brzmienie: „2. je eli łączna powierzchnia wewnętrzna tych budynków nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 23 . je eli są zwrócone do siebie ścianami i dachami z przekryciami nierozprzestrzeniającymi ognia. co najmniej taką. 5. 1. co najmniej taką. 72) w § 272 ust. 2) F400 120 w pozostałych przypadkach. ze ścianami i dachami z przekryciami nierozprzestrzeniającymi ognia. je eli wynikająca z obliczeń temperatura dymu powstającego w czasie po aru nie przekracza 3000C.”. 2) B600 30 – dla klap otwieranych wyłącznie w sposób ręczny. obsługujące: 1) wyłącznie jedną strefę po arową. Przewody wentylacji oddymiającej. Odległości. 2) więcej ni jedną strefę po arową. je eli z analizy obliczeniowej temperatury dymu oraz zapewnienia bezpieczeństwa ekip ratowniczych wynika taka mo liwość. przy czym dopuszcza się stosowanie klasy E300 S.

mo e być powiększona o 100%. Dopuszcza się zmniejszenie odległości. 4. 2. o którym mowa w ust.”. Powierzchnia. o której mowa w ust.”. Jednokondygnacyjny. Odległości budynków PM i IN wykonanych z materiałów niepalnych od zbiorników i ich urządzeń.”. 3 otrzymuje brzmienie: „3. nadziemny gara otwarty. 2 pkt 1. Odległość budynku ZL od zbiornika podziemnego oleju opałowego. powinna wynosić co najmniej 3 m.5 m na całej ich długości. 2. mający formę zadaszenia miejsc postojowych z odkrytymi drogami manewrowymi. klasa odporności ogniowej przewodów wentylacji oddymiającej powinna odpowiadać wymaganiom określonym w § 270 ust. powinien mieć elementy konstrukcji i przekrycia dachu niekapiące pod wpływem wysokiej temperatury. 2 – jedynie z uwagi na kryterium szczelności ogniowej (E). W gara u zamkniętym strefa po arowa obejmująca więcej ni jedną kondygnację podziemną powinna spełniać jeden z warunków określonych w ust.powierzchni strefy po arowej wymaganej dla ka dego ze znajdujących się na tej działce rodzajów budynków. a od urządzenia spustowego. W przypadku zastosowania rozwiązania.”. powinny wynosić co najmniej 3 m. oddzielające od siebie nie więcej ni po 2 stanowiska postojowe. 5. 2. od posadzki do poziomu zapewniającego pozostawienie prześwitu pod stropem o wysokości 0. 6. o których mowa w ust.5 m. 4. 3. Odległość zbiornika naziemnego oleju opałowego zasilającego kotłownię od budynku ZL powinna wynosić co najmniej 10 m. je eli jest spełniony jeden z poni szych warunków: 1) zastosowano ochronę strefy po arowej stałymi samoczynnymi urządzeniami gaśniczymi wodnymi. w części pełnej co najmniej E I 30. 1.1 do 0. o pojemności większej od pojemności zbiornika. powinny być wykonane jako stalowe dwupłaszczowe lub być lokalizowane na terenie ukształtowanym w formie niecki. 2) wykonano. 5. 2. Zbiorniki. Powierzchnia strefy po arowej w nadziemnym lub podziemnym gara u zamkniętym nie powinna przekraczać 5 000 m2. z izolacją uniemo liwiającą przedostawanie się oleju do gruntu. o których mowa w ust. ściany o klasie odporności ogniowej. 1 otrzymuje brzmienie: wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 24 . 76) w § 278 ust. W gara u zamkniętym o powierzchni całkowitej przekraczającej 1 500 m2 nale y stosować samoczynne urządzenia oddymiające. jako ściany oddzielania przeciwpo arowego o klasie odporności ogniowej co najmniej R E I 120 lub wykonania takiej ściany pomiędzy budynkiem a zbiornikiem. 74) § 274 ust. 3. przykrytego warstwą ziemi o grubości nie mniejszej ni 0. o których mowa w ust. oddechowego i pomiarowego tego zbiornika – co najmniej 10 m. 3. 5. 1. 75) § 277 otrzymuje brzmienie: „§ 277. pod warunkiem wykonania ściany zewnętrznej budynku od strony zbiornika. do 3 m.

pochylniach. 78) w § 288 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) wyposa enia w oświetlenie awaryjne. a tak e nie powodował przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu i drgań w pomieszczeniach innych budynków podlegających ochronie przeciwhałasowej i przeciwdrganiowej określonego w Polskich Normach dotyczących dopuszczalnych wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 25 . Budynek. a w instalacjach prysznicowych do 38ºC. 80) w § 298 ust. 2) w gara u otwartym – 60 m.”.”. 81) w § 302 dodaje się ust. 82) w § 323 w ust. portfenetrach. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) pogłosowym.”. w instalacji wody ciepłej powinny być stosowane termostatyczne zawory mieszające z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43ºC. powinny znajdować się co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne. której powierzchnia całkowita przekracza 1 500 m2. Szklane elementy balustrad powinny być wykonane ze szkła o podwy szonej wytrzymałości na uderzenia. natę enie oświetlenia na tej elewacji nie mo e przekraczać 5 luksów w przypadku światła białego i 3 luksów w przypadku światła kolorowego lub światła o zmieniającym się natę eniu.„1. Je eli światło skierowane jest na elewację budynku zawierającą okna. 6 otrzymuje brzmienie: „6. 83) § 324 otrzymuje brzmienie: „§ 324. błyskowego. 77) w § 287 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) ma oświetlenie awaryjne. powstającym w wyniku odbić fal dźwiękowych od przegród ograniczających dane pomieszczenie. 79) w § 293 ust. tłukącego się na drobne. nieostre odłamki.”. określonych w Polskiej Normie dotyczącej podstawowych obcią eń technologicznych i monta owych. a ich konstrukcja powinna zapewniać przeniesienie sił poziomych. Urządzenia oświetleniowe. Wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych powinny zapewniać skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób. zapobiegające poparzeniu. 1 otrzymuje brzmienie: „1. umieszczone na zewnątrz budynku lub w jego otoczeniu nie mogą powodować ucią liwości dla jego u ytkowników ani te przechodniów i kierowców. Długość przejścia do najbli szego wyjścia ewakuacyjnego nie mo e przekraczać: 1) w gara u zamkniętym – 40 m. W budynkach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci i osób niepełnosprawnych. w tym reklamy. przy czym jednym z tych wyjść mo e być wjazd lub wyjazd.”. ewentualnie pulsującego. w którym ze względu na prowadzoną w nim działalność lub sposób eksploatacji mogą powstawać ucią liwe dla otoczenia hałasy lub drgania. nale y kształtować i zabezpieczać tak.”. balkonach i loggiach nie powinny mieć ostro zakończonych elementów. Balustrady przy schodach. aby poziom hałasów i drgań przenikających do otoczenia z pomieszczeń tego budynku nie przekraczał wartości dopuszczalnych określonych w odrębnych przepisach dotyczących ochrony środowiska. 4 w brzmieniu: „4. Na ka dej kondygnacji gara u.”.

od dźwięków powietrznych. wyznaczonej zgodnie z Polskimi Normami określającymi metody pomiaru izolacyjności akustycznej elementów budowlanych i izolacyjności akustycznej w budynkach. okien w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych oraz drzwi w przegrodach wewnętrznych . stosowanie elementów amortyzujących drgania oraz osłaniających i ekranujących przed hałasem.”. określonych w Polskich Normach dotyczących dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na budynki i na ludzi w budynkach.”. Prowadzone w budynku przewody i kanały instalacyjne (w tym kanały wentylacyjne) nie mogą powodować pogorszenia izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami poni ej wartości wynikających z wymagań zawartych w Polskiej Normie dotyczącej izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. 2) stropów i podłóg . 1. nale y stosować skuteczne zabezpieczenia.wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na budynki i na ludzi w budynkach. 1. stropodachów. Poziom hałasu oraz drgań przenikających do pomieszczeń w budynkach mieszkalnych. usytuowanie i ukształtowanie budynku. przegrody zewnętrzne i wewnętrzne oraz ich elementy powinny mieć izolacyjność akustyczną nie mniejszą od podanej w Polskiej Normie dotyczącej wymaganej izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. a tak e racjonalne rozmieszczenie pomieszczeń w budynku oraz zapewnienie izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych określonej w Polskiej Normie dotyczącej wymaganej izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych.od dźwięków powietrznych i uderzeniowych. 2. W budynkach. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym: wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 26 . 2. Budynki z pomieszczeniami wymagającymi ochrony przed zewnętrznym hałasem i drganiami nale y chronić przed tymi ucią liwościami poprzez zachowanie odpowiednich odległości od ich źródeł. budynki zamieszkania zbiorowego i budynki u yteczności publicznej nale y sytuować w miejscach najmniej nara onych na występowanie hałasu i drgań. 4.od dźwięków uderzeniowych. 84) § 325 otrzymuje brzmienie: „§ 325. dla których jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań ochrony przed hałasem. 1. 3. 85) § 326 otrzymuje brzmienie: „§ 326. określonych w Polskich Normach dotyczących ochrony przed hałasem pomieszczeń w budynkach oraz oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach. 3) podestów i biegów klatek schodowych w obrębie lokali mieszkalnych . Budynki mieszkalne. wyznaczonych zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi metody pomiaru poziomu dźwięku A w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach. o których mowa w ust. budynkach zamieszkania zbiorowego i budynkach u yteczności publicznej. nie mo e przekraczać wartości dopuszczalnych. Wymagania odnoszą się do izolacyjności: 1) ścian zewnętrznych. z wyłączeniem budynków. ścian wewnętrznych. a je eli one występują i ich poziomy będą powodować w pomieszczeniach tych budynków przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu i drgań.

86) załącznik nr 1 do rozporządzenia „Wykaz Polskich Norm przywołanych w rozporządzeniu”. musi mieć konstrukcję zapewniającą ograniczenie przenoszenia przez ścianę dźwięków materiałowych. których funkcja związana jest z odbiorem mowy lub innych po ądanych sygnałów akustycznych. wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 27 . Adaptacje akustyczne nale y wykonywać z materiałów o potwierdzonych własnościach pochłaniania dźwięku wyznaczonych zgodnie z Polską Normą określającą metodę pomiaru pochłaniania dźwięku przez elementy budowlane.”. 87) dodaje się załącznik nr 3 do rozporządzenia „Stosowane w rozporządzeniu określenia dotyczące palności i rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadające im europejskie klasy reakcji na ogień i klasy odporności dachów na ogień zewnętrzny” w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia. zmierzonych zgodnie z Polską Normą dotyczącą metody pomiaru poziomu dźwięku w pomieszczeniach. ściana międzymieszkaniowa oddzielająca pokój jednego mieszkania od pomieszczenia sanitarnego i kuchni sąsiedniego mieszkania. nale y stosować takie rozwiązania budowlane oraz dodatkowe adaptacje akustyczne. je eli to wymaganie nie zostanie spełnione. które zapewnią uzyskanie w pomieszczeniach odpowiednich warunków określonych odrębnymi przepisami. przy których pomieszczenia sanitarne jednego mieszkania przylegają do pokoju sąsiedniego mieszkania. W pomieszczeniach budynków u yteczności publicznej. 4) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się lokalizowanie: a) urządzeń obsługujących inne budynki . 2 pkt 2. co w szczególności mo na uzyskać przy zastosowaniu ściany o masie powierzchniowej nie mniejszej ni 300 kg/m2. tak aby w najniekorzystniejszych warunkach ich u ytkowania poziomy hałasu i drgań przenikających do pomieszczeń chronionych nie przekraczały wartości dopuszczalnych określonych w Polskiej Normie dotyczącej dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach. bez względu na rodzaj zastosowanej nawierzchni podłogowej. nale y stosować zabezpieczenia przeciwdrganiowe niezale nie od konstrukcji i usytuowania przegrody. 2) nale y unikać takich układów funkcjonalnych.w pomieszczeniach technicznych.1) izolacja akustyczna stropów międzymieszkaniowych powinna zapewniać zachowanie przez te stropy właściwości akustycznych. do której są mocowane przewody i urządzenia instalacyjne. do której są mocowane. stanowiących jego wyposa enie techniczne. 5. c) zakładów gastronomicznych i innych prowadzących działalność rozrywkową . b) zakładów usługowych wyposa onych w hałaśliwe maszyny i urządzenia.pod warunkiem zastosowania specjalnych zabezpieczeń przeciwdźwiękowych i przeciwdrganiowych. oraz określonych w Polskiej Normie dotyczącej oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach. 3) przy mocowaniu urządzeń i przewodów instalacyjnych wewnątrz mieszkania. o których mowa w ust.

z wyjątkiem § 1 pkt 33. § 3. nie stosuje się. Przepisów rozporządzenia.§ 2. który wchodzi w ycie z dniem ogłoszenia. gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. je eli przed dniem jego wejścia w ycie: 1) został zło ony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wnioski te zostały opracowane na podstawie dotychczasowych przepisów. Rozporządzenie wchodzi w ycie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. MINISTER INFRASTRUKTURY wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 28 . 2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku.

.Dobór środków ochrony w zale ności od wpływów zewnętrznych . 1 1 Miejsce powołania normy 2 § 53 ust.... przedmiot i wymagania podstawowe Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ustalanie ogólnych charakterystyk Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przeciwpora eniowa Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed prądem przetę eniowym wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 29 . 2 Numer normy 3 Tytuł normy (zakres powołania) 4 PN-E-05003-01:1986 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych Wymagania ogólne (w zakresie rozdziału 2) PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana .) Załącznik nr 1 „Załącznik nr 1 WYKAZ POLSKICH NORM POWOŁANYCH W ROZPORZĄDZENIU Lp .Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach .... 1 3 § 98 ust.Oświetlenie miejsc pracy Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach PN-IEC 60364-1:2000 PN-IEC 60364-3:2000 PN-IEC 60364-4-41:2000 PN-IEC 60364-4-42:1999 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Zakres.HD 308 S2:2007 Identyfikacja ył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych.Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach PN-B-02170:1985 PN-B-02171:1988 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podło e na budynki Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 2 § 96 ust..(poz. 2 PN. PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo .Wybór środków ochrony przeciwpora eniowej w zale ności od wpływów zewnętrznych PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie ..Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia . …...

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed przepięciami .Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed przepięciami .Postanowienia ogólne .Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed obni eniem napięcia Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Odłączanie izolacyjne i łączenie Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa .Środki ochrony przed prądem przetę eniowym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona przeciwpo arowa Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Postanowienia ogólne Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Oprzewodowanie Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Obcią alność prądowa długotrwała przewodów Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Aparatura rozdzielcza i sterownicza PN-IEC 60364-4-443:1999 PN-IEC 60364-4-444:2001 PN-IEC 60364-4-45:1999 PN-IEC 60364-4-46:1999 PN-IEC 60364-4-47:2001 PN-IEC 60364-4-473:1999 PN-IEC 60364-4-482:1999 PN-IEC 60364-5-51:2000 PN-IEC 60364-5-52:2002 PN-IEC 60364-5-523:2001 PN-IEC 60364-5-53:2000 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 30 .Środki ochrony przed pora eniem prądem elektrycznym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo .Dobór środków ochrony w zale ności od wpływów zewnętrznych .Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed przepięciami .

3.6) PN-IEC 60364-5-54:1999 PN-IEC 60364-5-548:2001 PN-IEC 60364-5-551:2003 PN-IEC 60364-5-559:2003 PN-IEC 60364-5-56:1999 PN-HD 60364-6:2008 PN-EN 60445:2002 PN-EN 60446:2004 4 § 113 ust. 7 PN-EN 1717:2003 6 § 115 ust.PN-IEC 60364-5-534:2003 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Urządzenia do ochrony przed przepięciami Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Aparatura rozdzielcza i sterownicza .Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń ył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną.4.13.Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. oznaczanie i identyfikacja .1.3. 3.Wymagania w projektowaniu (w zakresie pkt 2. 3.1. 2. oznaczanie i identyfikacja .4. 4 PN-B-01706:1992 5 § 113 ust.5.Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego .5.Inne wyposa enie .7. 4. Instalacje wodociągowe .Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Instalacje bezpieczeństwa Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną.2.1. 3.Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Uziemienia i przewody ochronne Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego . 1 PN-B-10720:1998 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 31 . 2.3.1.Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych Wymagania i badania przy odbiorze (w zakresie pkt 2.1.4 i 2. 2. 3. 2. 2.6) Ochrona przed wtórnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny Wodociągi .Inne wyposa enie .4.3.1.1. 4.2 i 4. 3.3.3.2.3-2.1.44.2.

3. 2.1.Cześć 4: Pompownie ścieków Projektowanie układu i obliczenia (w zakresie pkt 4-6) PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków . 2 PN-B-10720:1998 10 § 122 ust.2.1–3.Cześć 3: Przewody deszczowe Projektowanie układu i obliczenia (w zakresie pkt 4-7) PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków .2.3.Cześć 5: Monta i badania.2 z wyjątkiem odwołania do pkt 3.Cześć 2: Kanalizacja sanitarna Projektowanie układu i obliczenia (w zakresie pkt 4-6) PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków .PN-EN 13564-1:2004 Część 1: Wymagania 12 § 125 ust.3) Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody u ytkowej Wymagania (w zakresie pkt 2.Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych Wymagania i badania przy odbiorze (w zakresie pkt 2. u ytkowania i eksploatacji (w zakresie pkt 5-9) PN-EN 12109:2003 Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej (w zakresie pkt 5.7 § 116 ust.2.1. 2. 2 PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków .Część 4: Pompownie ścieków Projektowanie układu i obliczenia (w zakresie pkt 4-6) Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach. instrukcje działania. 7 i 8) 11 § 124 PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków .4 i 2.6) 8 § 120 ust.2 i 3.1.1.5) 13 § 131 PN-B-94340:1991 Zsyp na odpady wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 32 . 3 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Uziemienia i przewody ochronne (w zakresie pkt 547. 3.13) Wodociągi . 4 PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne .Cześć 1: Postanowienia ogólne i wymagania (w zakresie pkt 4 i 5) PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków . 4 PN-B-02440:1976 9 § 121 ust.Wymagania w projektowaniu (w zakresie pkt 4.1.

Metoda obliczania projektowego obcią enia cieplnego Cieplne w właściwości u ytkowe budynków – Wymiana ciepła przez grunt – Metody obliczania Cieplne właściwości u ytkowe budynków Współczynniki wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację – Metoda obliczania Mostki cieplne w budynkach .Obliczanie współczynnika przenikania ciepła . 1 PN-C-04607:1993 PN-EN ISO 6946:2008 PN-EN ISO 10077-1:2007 PN-EN ISO 10077-2:2005 PN-EN ISO 10211:2008 PN-EN 12831:2006 PN-EN ISO 13370:2008 PN-EN ISO 13789:2008 PN-EN ISO 14683:2008 17 § 134 ust.1–2.Metody uproszczone i wartości orientacyjne Ogrzewnictwo .Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego Wymagania Ogrzewnictwo i ciepłownictwo . 2.Część 2: Metoda komputerowa dla ram Mostki cieplne w budynkach – Strumienie ciepła i temperatury powierzchni – Obliczenia szczegółowe Instalacje ogrzewcze w budynkach .2.Wymagania i badania odbiorcze (w zakresie pkt 2.Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych Wymagania Ogrzewnictwo i ciepłownictwo . 4 PN-B-02403:1982 PN-B-02421:2000 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 33 . armatury i urządzeń . drzwi i aluzji .Wymagania i badania dotyczące jakości wody Komponenty budowlane i elementy budynku Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła Metoda obliczania Cieplne właściwości u ytkowe okien.5.1.Izolacja cieplna przewodów.14 § 133 ust.3. 3 PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo .Wymagania Woda w instalacjach ogrzewania .1.Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi Wymagania Ogrzewnictwo i ciepłownictwo . 2.Obliczanie współczynnika przenikania ciepła .Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych .1– 2. 2.Liniowy współczynnik przenikania ciepła .6) PN-B-02414:1999 PN-B-02415:1991 PN-B-02416:1991 15 § 133 ust.4.Temperatury obliczeniowe zewnętrzne Ogrzewnictwo i ciepłownictwo . drzwi i aluzji . 2 18 § 135 ust.Część 1: Postanowienia ogólne Cieplne właściwości u ytkowe okien.5.4. 4 16 § 134 ust.4 i 2.

Wymagania (w zakresie pkt 2. 2 PN-B-10425:1989 25 § 143 ust.Wymagania (w zakresie pkt 2.3) Wentylacja i klimatyzacja .1 i 5.Kotłownie wbudowane na paliwo stałe . 3 28 § 149 ust. instalacji i urządzeń .3-2. 1 PN-E-05204:1994 PN-B-10425:1989 24 § 142 ust. 5 PN-EN 12097:2007 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 34 .2.2.6.6 i 2.3-2.Kotłownie wbudowane na paliwo stałe .1 i 4. 4 30 § 153 ust.2–2.19 § 136 ust.Wymagania (w zakresie pkt 2.1.Wymagania techniczne i badania przy odbiorze Przewody dymowe.1.1.1. 2 PN-EN 1507:2007 PN-EN 12237:2005 31 § 153 ust.8 i 2.1. spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły . 3 PN-B-02411:1987 22 § 137 ust.2.2.1) Wentylacja i klimatyzacja .Ochrona obiektów.2.10) Ogrzewnictwo . spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły . 2 PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo .3) Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i u yteczności publicznej Wymagania (z wyjątkiem pkt 5. 1 PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/ /Az3:2000 PN-B-03421:1978 27 § 147 ust.Wymagania techniczne i badania przy odbiorze (w zakresie pkt 3. 1 PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/ /Az3:2000 PN-B-03421:1978 29 § 149 ust.Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i u yteczności publicznej Wymagania (w zakresie pkt 2.Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym . 9 23 § 140 ust.1.Wymagania Przewody dymowe.Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi Wentylacja budynków .1.1.10–2. 1 PN-B-02011:1977 26 § 147 ust. 3.16) Ochrona przed elektrycznością statyczną .9-2.2) Obcią enia w obliczeniach statycznych Obcią enie wiatrem (w zakresie pkt 3.10) Ogrzewnictwo .1. 2a PN-B-02411:1987 21 § 136 ust.8-2.Sieć przewodów Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym Wentylacja budynków .1.4. 2.Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności Wentylacja budynków .3.5.1.Sieć przewodówWymagania dotyczące elementów sieci przewodów ułatwiających konserwację systemów przewodów 20 § 136 ust.2.2-2.Kotłownie wbudowane na paliwo stałe .2 i 2.

Gazomierze miechowe Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i u yteczności publicznej Wymagania (z wyjątkiem pkt 5.Zalecenia funkcjonalne (w zakresie pkt 4.1.3.8. 2.2. 2 37 § 163 ust.1.4.Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej ni 1 Wymagania (w zakresie pkt 2.HD 308 S2:2007 Identyfikacja ył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych.Gazy węglowodorowe .3.2. 4 PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/ /Az3:2000 PN-C-04753:2002 34 § 157 ust.9 i 2.3. 1a PN-EN 1775:2001 36 § 163 ust. oznaczanie (w zakresie rozdziału 4) Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i u yteczności publicznej Wymagania (w zakresie pkt 2.Dobór środków ochrony w zale ności od wpływów zewnętrznych .3.Ewakuacja wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 35 .4 i 2.1.2. 1 41 § 180 PN. 6 PN-EN 779:2005 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej . badania.2.3. 2 PN-C-96008:1998 35 § 163 ust.Gazy skroplone C3 – C4 (w zakresie rozdziału 3) Dostawa gazu . 1 PN-EN 1359:2004 PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/ /Az3::2000 PN-B-02431-1:1999 40 § 176 ust.2.Przewody gazowe dla budynków Maksymalne ciśnienie robocze ≤ 5 bar .Wymagania.2 oraz Załącznika A) Gazomierze .2.Przewody gazowe dla budynków Maksymalne ciśnienie robocze ≤ 5 bar .2.2 z wyłączeniem 2.8.Zalecenia funkcjonalne (w zakresie pkt 4.14) 38 § 166 ust. 4 PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych Rury o klasie wymagań A PN-EN 1775:2001 Dostawa gazu . 2.3. 1 39 § 170 ust.8.3) Ogrzewnictwo .2.32 § 154 ust.3.3 z wyłączeniem 2. 2.Wybór środków ochrony przeciwpora eniowej w zale ności od wpływów zewnętrznych PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa .1 i 5.Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej (w zakresie rozdziału 2) Przetwory naftowe .1 i 4.5) Gaz ziemny .3.2 oraz Załącznika A) 33 § 155 ust. PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo . 2.1.5 oraz pkt 2.1 i 4.2.

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wy szym od 1 kV Urządzenia elektryczne .Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed przepięciami . przedmiot i wymagania podstawowe Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ustalanie ogólnych charakterystyk Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przeciwpora eniowa Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed prądem przetę eniowym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed przepięciami .PN-B-0215102:1987 PN-B-02171:1988 PN-E-05010:1991 PN-E-05115:2002 PN-E-08501:1988 Akustyka budowlana .Oświetlenie miejsc pracy Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach PN-EN 50160:2002 PN-EN 50310:2007 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Zakres.Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach .Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed przepięciami .Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych PN-IEC 60364-1:2000 PN-IEC 60364-3:2000 PN-IEC 60364-4-41:2000 PN-IEC 60364-4-42:1999 PN-IEC 60364-4-43:1999 PN-IEC 60364-4-442:1999 PN-IEC 60364-4-443:1999 PN-IEC 60364-4-444:2001 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 36 .Tablice i znaki bezpieczeństwa PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie .

Postanowienia ogólne .Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Uziemienia i przewody ochronne Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych PN-IEC 60364-4-473:1999 PN-IEC 60364-4-482:1999 PN-IEC 60364-5-51:2000 PN-IEC 60364-5-52:2002 PN-IEC 60364-5-523:2001 PN-IEC 60364-5-53:2000 PN-IEC 60364-5-534:2003 PN-IEC 60364-5-537:1999 PN-IEC 60364-5-54:1999 PN-IEC 60364-5-548:2001 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 37 .Środki ochrony przed pora eniem prądem elektrycznym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo .Dobór środków ochrony w zale ności od wpływów zewnętrznych .Środki ochrony przed prądem przetę eniowym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona przeciwpo arowa Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Postanowienia ogólne Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Oprzewodowanie Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Obcią alność prądowa długotrwała przewodów Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Aparatura rozdzielcza i sterownicza Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Urządzenia do ochrony przed przepięciami Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Aparatura rozdzielcza i sterownicza .PN-IEC 60364-4-45:1999 PN-IEC 60364-4-46:1999 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed obni eniem napięcia Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Odłączanie izolacyjne i łączenie Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa .

Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu PN-IEC 60364-5-559:2003 PN-IEC 60364-5-56:1999 PN-HD 60364-6:2008 PN-IEC 60364-7-701:1999 PN-IEC 60364-7702:1999+Ap1:2002 PN-HD 60364-7703:2007 PN-IEC 60364-7-704:1999 PN-IEC 60364-7-705:1999 PN-IEC 60364-7-706:2000 PN-IEC 60364-7-707:1999 PN-IEC 60364-7-714:2003 PN-HD 60364-7-715:2006 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 38 .Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji .Instalacje na terenie budowy i rozbiórki Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji .PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego .Baseny pływackie i inne Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Część 7-703: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji .Inne wyposa enie .Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze sauny Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji .Instalacje oświetlenia zewnętrznego Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Część 7-715: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji .Pomieszczenia wyposa one w wannę lub/i basen natryskowy Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji .Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji .Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji .Inne wyposa enie .Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego .Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Instalacje bezpieczeństwa Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji .

7 PN-EN 1838:2005 PN-EN 50172:2005 PN-IEC 60364-5-56:1999 43 § 184 ust.Wymagania bezpieczeństwa Zastosowania oświetlenia . oznaczanie i identyfikacja .Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń ył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną. 3 PN-E-05003-01:1986 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych Wymagania ogólne PN-E-05003-03:1989 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych Ochrona obostrzona PN-E-05003-04:1992 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych Ochrona specjalna PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed przepięciami . oznaczanie i identyfikacja .PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną. 2 PN-IEC 60364-5-54:1999 44 § 184 ust.Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi Ochrona odgromowa obiektów budowlanych Zasady ogólne PN-IEC 61024-1:2001 PN-IEC 610241:2001/Ap1:2002 PN-IEC 61024-1-1:2001 PN-IEC 61024-11:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych Zasady ogólne .Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) PN-EN 60446:2004 PN-EN 60529:2003 PN-EN 61140:2005 Ochrona przed pora eniem prądem elektrycznym Wspólne aspekty instalacji i urządzeń PN-EN 61140:2005/A1:2008 PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego .Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 39 .Oświetlenie awaryjne Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Instalacje bezpieczeństwa Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Uziemienia i przewody ochronne (w zakresie pkt 542.2.5) 42 § 181 ust.

Zasady ogólne Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP) .PN-IEC 61024-1-2:2002 PN-IEC 61312-1:2001 PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych Zasady ogólne .Obcią enie gruntem Obcią enia budowli .Obcią enia zmienne środowiskowe .Obcią enia suwnicami pomostowymi. wciągarkami i wciągnikami Obcią enia w obliczeniach statycznych Obcią enie śniegiem Obcią enia w obliczeniach statycznych Obcią enie wiatrem Obcią enie budowli .Podstawowe obcią enia technologiczne i monta owe Obcią enia budowli .Zasady ustalania wartości Obcią enia budowli . monta .Przewodnik B – Projektowanie.Obcią enia zmienne technologiczne .Dopuszczalne 3 wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 49 § 204 ust. 2 PN-IEC 60364-5-52:2002 46 § 187 ust.Obcią enia pojazdami Obcią enia budowli . 4 PN-B-02000:1982 PN-B-02001:1982 PN-B-02003:1982 Obcią enia budowli .Obcią enie temperaturą PN-B-02004:1982 PN-B-02005:1986 PN-B-02010:1980 PN-B-02010:1980/ /Az1:2006 PN-B-02011:1977 PN-B-02013:1987 PN-B-02014:1988 PN-B-02015:1986 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 40 .Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach . 3 47 § 187 ust.Obcią enia zmienne technologiczne . 5 PN-EN 1363-1:2001 PN-EN 50200:2003 Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających 48 § 196 ust.Obcią enie oblodzeniem Obcią enia budowli .Obcią enia stałe Obcią enia budowli .Część 2: Ekranowanie obiektów. konserwacja i sprawdzanie Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym .Część 3: Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć (SPD) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Oprzewodowanie Badania odporności ogniowej – Część 1: Wymagania ogólne PN-IEC/TS 61312-3:2004 45 § 186 ust.Obcią enia zmienne środowiskowe . 2 i PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana . połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym .

Projektowanie i wykonanie Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i ebrowych . elbetowe i sprę one wykonywane z kruszywowych betonów lekkich Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje betonowe.Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje drewniane .Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje betonowe.Połączenia z fundamentami .Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych Meble .Ogólne zasady obliczeń Konstrukcje murowe .Posadowienie bezpośrednie budowli .Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje stalowe .Projektowanie i obliczanie Grunty budowlane .PN-B-03001:1976 PN-B-03002:2007 PN-B-03020:1981 PN-B-03150:2000 PN-B-03150:2000/ /Az1:2001 PN-B-03150:2000/ /Az2:2003 PN-B-03150:2000/ /Az3:2004 PN-B-03200:1990 PN-B-03215:1998 PN-B-03230:1984 Konstrukcje i podło a budowli .Ocena zapalności mebli tapicerowanych – Część 1: Źródło zapłonu: tlący się papieros PN-B-03263:2000 PN-B-03264:2002 PN-B-03264:2002/ /Ap1:2004 PN-B-03300:2006 PN-B-03300:2006/ /Ap1:2008 PN-EN 1990*): PN-EN 1991*): PN-EN 1992*): PN-EN 1993*): PN-EN 1994*): PN-EN 1995*): PN-EN 1996*): PN-EN 1997*): PN-EN 1999*): 50 § 208 § 208a PN-EN 81-58:2005 PN-EN 1021-1:2007 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 41 .Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje stalowe .Badania i próby . elbetowe i sprę one Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe Obliczenia statyczne i projektowanie Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowobetonowych Eurokod 5:Projektowanie konstrukcji drewnianych Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych (wszystkie części norm) Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów .

Oddziaływania na konstrukcje w warunkach po aru Ochrona przeciwpo arowa budynków .Część 1-2: Oddziaływania ogólne .Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej PN-EN 13501-3:2007 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 3: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej wyrobów i elementów stosowanych w instalacjach u ytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodów wentylacyjnych i przeciwpo arowych klap odcinających Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i PN-EN 13501-4:2008 elementów budynków – Część 4: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 42 .PN-EN 1021-2:2007 Meble .Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany (w części dotyczącej ścian zewnętrznych przy działaniu ognia od strony elewacji) Wyroby włókiennicze – Zachowanie się podczas palenia – Wyznaczanie zapalności pionowo umieszczonych próbek Wyroby włókiennicze – Zachowanie się podczas palenia – Pomiar właściwości rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach PN-EN 1991-12:2006 PN-B-02852:2001 PN-B-02855:1988 PN-B-02867:1990 PN-EN ISO 6940: 2005 PN-EN ISO 6941: 2005 PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień PN-EN 13501-2:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków .Ocena zapalności mebli tapicerowanych – Część2: Źródło zapłonu: równowa nik płomienia zapałki Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje .Obliczanie gęstości obcią enia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania po aru (w części dotyczącej gęstości obcią enia ogniowego – pkt 2) Ochrona przeciwpo arowa budynków – Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów Ochrona przeciwpo arowa budynków .

Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów Meble .Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach u yteczności publicznej 57 § 287 pkt 6 58 § 288 pkt 5 patrz: Polskie Normy powołane w § 180 PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja PN-N-01256-5:1998 PN-ISO 7010:2006 Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach po arowych Symbole graficzne . 1a PN-EN ISO 6940: 2005 PN-EN ISO 6941:2005 53 § 261 pkt 1 PN-B-02855:1988 54 § 261 pkt 1a PN-EN 1021-1:2007 PN-EN 1021-2:2007 55 § 266 ust.Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa .Małe kominy .PN-EN 13501-5:2006 PN-EN 13501-5:2006 /AC:2008 51 § 253 ust.Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach u yteczności publicznej 59 § 288 pkt 7 patrz: Polskie Normy powołane w § 180 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 43 .Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa . 1 PN-EN 81-72:2005 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych – Część 72: Dźwigi dla stra y po arnej Wyroby włókiennicze – Zachowanie się podczas palenia – Wyznaczanie zapalności pionowo umieszczonych próbek Wyroby włókiennicze – Zachowanie się podczas palenia – Pomiar właściwości rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach Ochrona przeciwpo arowa budynków .Ocena zapalności mebli tapicerowanych Część 1: Źródło zapłonu: tlący papieros Meble . 2 56 § 287 pkt 4 PN-B-02870:1993 PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja PN-N-01256-5:1998 PN-ISO 7010:2006 Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach po arowych Symbole graficzne .Badania w podwy szonych temperaturach 52 § 258 ust.Ocena zapalności mebli tapicerowanych – Część 2: Źródło zapłonu: równowa nik płomienia zapałki Badania ogniowe .

2 PN – EN ISO 140 – 4:2000 PN – EN ISO 140 – 5:1999 PN – EN ISO 140 – 6:1999 PN – EN ISO 140 – 7:2000 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 44 . instalacji i urządzeń – Wymagania 61 § 305 ust.Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach . 1 PN-B-02003:1982 Obcią enia budowli . 1 66 § 326 ust. 2.Metody pomiaru dźwięku A w budynkach Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 4: Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 5: Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 6: Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 7: Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych stropów 63 § 325 ust. 8 i 9. 1 64 § 325 ust.Podstawowe obcią enia technologiczne i monta owe (w zakresie pkt 3.Obcią enia zmienne technologiczne .Ochrona obiektów.Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podło e na budynki PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana . 2 65 § 326 ust.Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach PN-B-02156:1987 PN-B-02171:1988 Akustyka budowlana .60 § 298 ust.6) Ochrona przed elektrycznością statyczną .Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach .Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podło e na budynki PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach PN–B–02151–3:1999 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych – Wymagania (w zakresie pkt 1.Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach .) PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana . 2 62 § 324 PN-E-05204:1994 PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana . 6.

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych – Wymagania (w zakresie pkt 1-5. 7 i 9.Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana . 5 70 Załącznik nr 2 pkt 2.EN ISO 354:2005 PN-EN ISO 13788:2003 Akustyka .2. 4 PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana .Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach .Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku – Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa – Metody obliczania 69 § 326 ust.1 – 2.4 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 45 .PN – EN ISO 140 – 8:1999 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 8: Pomiary laboratoryjne tłumienia dźwięków uderzeniowych przez podłogi na masywnym stropie wzorcowym Akustyka – Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 12: Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych podniesionej podłogi pomiędzy dwoma sąsiednimi pomieszczeniami Akustyka – Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 3: Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych Akustyka – Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 9: Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych. mierzonej pomiędzy dwoma sąsiednimi pomieszczeniami Akustyka – Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 10: Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych małych elementów budowlanych Akustyka budowlana .Ochrona przed hałasem w budynkach .) PN – EN ISO 140 – 12:2001 PN – EN 20140 – 3:1999 PN – EN 20140 – 3:1999/A1:2007 PN – EN 20140 – 9:1998 PN – EN 20140 – 10:1994 67 § 326 ust.2. dla sufitów podwieszonych z przestrzenią nad sufitem.Metody pomiaru dźwięku A w budynkach PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach PN . 3 PN-B-02151-3:1999 68 § 326 ust.

Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy *) – Polskie Normy projektowania wprowadzające europejskie normy projektowania konstrukcji – Eurokody.71 Załącznik nr 3 PN-ENV 1187:2004 PN-ENV 1187:2004/A1:2007 Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynku .Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień PN-EN 13501-5:2006 PN-EN 13501-5:2006 /AC:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków . mogą być stosowane do projektowania konstrukcji. Projektowanie ka dego rodzaju konstrukcji wymaga stosowania PN-EN 1990 i PN-EN 1991. je eli obejmują one wszystkie niezbędne aspekty związane z zaprojektowaniem tej konstrukcji (stanowią kompletny zestaw norm umo liwiający projektowanie). …. zatwierdzone i opublikowane w języku polskim.” wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 46 .

d1 . E-d2 . B-s2. d0 . d1. A2-s3. d1 . A2-s1. Palność wyrobów (materiałów) budowlanych 1. A2-s2. B-s3. C-s3. d0.1. d2 . D-s2. B-s1. d0 . d0 . d0. d1 . niekapiący. d2. B-s2. D-s3. d2 . d0 . C-s3. A2-s1. d0 . A2-s1. A2-s3. B-s3. d0 . łatwo zapalny. C-s1. B-s2. d0 . d0 . A2-s3.Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień”. co najmniej E niezapalne Palne trudno zapalne łatwo zapalne Niekapiące Samogasnące wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 47 . trudno zapalny. B-s1. d1 . B-s1. B-s3. C-s2. A2-s2. C-s2. C-s3. d2 . A2-s1. D-s2. A2-s2. D-s1. D-s1. A2-s2.w tym wykładzin podłogowych) odpowiadają klasy reakcji na ogień. d0 . d2 . d1 . d1 . F A1 . zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1:2008 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków . d1. D-s3. d0 . samogasnący. d0 . B-s3. d0 . D-s2. A2-s3. d0 . d0 . intensywnie dymiący (z wyłączeniem posadzek . d1 . d1 . C-s1. d2 . D-s1. d0 . C-s2. d1 . d2 . D-s2. d0 .Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 STOSOWANE W ROZPORZĄDZENIU OKREŚLENIA DOTYCZĄCE PALNOŚCI I ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM EUROPEJSKIE KLASY REAKCJI NA OGIEŃ I KLASY ODPORNOŚCI DACHÓW NA OGIEŃ ZEWNĘTRZNY 1. d2. C-s2. Tabela 1 Określenia dotyczące palności stosowane w rozporządzeniu Niepalne Klasy reakcji na ogień zgodnie z PN-EN 13501-1:2008 A1 . E . C-s1. d2 . B-s1. D-s1. d1. d0. B-s2. d0 . niezapalny. d2. d0 . d2 . podane w kolumnie 2 tabeli 1. d0 . Stosowanym w rozporządzeniu określeniom: niepalny. d2 . C-s1. C-s3. D-s3. D-s3. d0 . d0 .

podane w kolumnie 2 tabeli 2. 2. Ffl A2fl-s2 .Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień”. B-s1. Cfl-s1 .1. C-s3. A2-s3. d0 . D-s3. B-s1. Tabela 2 Określenia dotyczące palności stosowane w rozporządzeniu Niepalne Trudno zapalne Łatwo zapalne Intensywnie dymiące Klasy reakcji na ogień zgodnie z PN-EN 13501-1:2008 A1fl . A2-s3. Bfl-s2 . A2-s1.2. d0 . A2-s2. d0 . B-s2. oraz stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień: C-s1. d0 . Bfl-s2 . D-s3. C-s2. Stosowanym w rozporządzeniu określeniom: niepalny. intensywnie dymiący dotyczącym posadzek (w tym wykładzin podłogowych) odpowiadają klasy reakcji na ogień. d0 oraz Ds1. Dfl-s2 . przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E. d0 . bez potrzeby prowadzenia badań. C-s3. d0 . B-s3. C-s3. których wykazy zawarte są w decyzjach Komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Oficjalnym Unii Europejskiej. A2-s3. d2 .Intensywnie dymiące A2-s3.2. d0 oraz B-s3. B-s2. B-s3. Cfl-s2 . E-d2 . d0 . trudno zapalny. określenia odnoszą się tak e do wyrobów (materiałów) budowlanych uznanych za spełniające wymagania w zakresie reakcji na ogień. F 1. C-s3. d0 . d0 . d1 .1. A1 . A2fl-s2 Bfl-s1 . 3. d1 . d0 . d0 D-s1. niezapalny. d0 . d2 .2. d0 . Efl . E . d2 . d0 . 2. Rozprzestrzenianie ognia przez przewody i izolacje cieplne przewodów instalacyjnych stosowanych wewnątrz budynku wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 48 . Efl . przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E. d0 . C-s2. A2fl-s1 . Cfl-s2 Dfl-s1 . A2-s1. d0. A2-s3. d0 . Słabo rozprzestrzeniającym ogień elementom budynku odpowiadają elementy: wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: C-s1. d0 oraz B-s3. i 1. C-s3. d0. d0 . Ffl Uwaga: Stosowane w punktach 1. d0 – stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień: A1 . B-s3. d0 . D-s3. d2 . d1 . d1 . Nierozprzestrzeniającym ognia elementom budynku odpowiadają elementy: – wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: A2-s2. Rozprzestrzenianie ognia przez elementy budynku z wyłączeniem ścian zewnętrznych przy działaniu ognia z zewnątrz budynku 2. zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1:2008 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków . Dfl-s2 .

1. przewody i izolacje wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: A1L . BL-s2. A2L-s1.80 m brak palących się materiałów (kropli lub odpadów stałych) spadających od strony eksponowanej boczny zasięg ognia nie osiąga krawędzi mierzonej strefy (pasa) maksymalny zasięg (promień) zniszczenia na dachach płaskich (na zewnątrz i wewnątrz dachu) <0. A2L-s2. d0 oraz BL-s3. 4. d0 . A2L-s2. Tabela 3 Grupy kryteriów Warunki i kryteria dla klasy BROOF (t1) (konieczne spełnienie wszystkich wymienionych poni ej) zasięg zniszczenia (na zewnątrz i wewnątrz dachu) w górę dachu < 0. d0 .20 m Grupa b penetracja ognia do wewnątrz budynku brak palących się lub arzących się cząstek penetrujących konstrukcję dachu brak pojedynczych otworów przelotowych o powierzchni > 25 mm2 suma powierzchni wszystkich otworów przelotowych < 4500 mm2 brak wewnętrznego spalania w postaci arzenia wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 49 . BL-s1.70 m Grupa a powierzchniowe rozprzestrzenianie zasięg zniszczenia (na zewnątrz i wewnątrz dachu) w dół dachu < 0. BL-s2. 2) klasy BROOF. d0 . d0 . d0 . A2L-s3. Nierozprzestrzeniającym ognia przekryciom dachów odpowiadają przekrycia: 1) klasy BROOF (t1) badane zgodnie z Polską Normą PN-ENV 1187:2004 „Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy”. bez potrzeby przeprowadzenia badań. d0 . badanie 1. przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E. BL-s1. d0 . d0 .Nierozprzestrzeniającym ognia przewodom wentylacyjnym.60 m ognia maksymalny zasięg zniszczenia na skutek spalania (na zewnątrz i wewnątrz dachu) < 0. których wykazy zawarte są w decyzjach komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. przewody i izolacje stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2008: A1L . kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadają: - wodociągowym. d0 oraz BL-s3. Warunki i kryteria techniczne dla przekryć klasy BROOF (t1). A2L-s1. Rozprzestrzenianie ognia przez przekrycia dachów 4. o których mowa w pkt 1 podano w tabeli 3. A2L-s3. d0 . d0 . uznane za spełniające wymagania w zakresie odporności wyrobów na działanie ognia zewnętrznego.

2. 4.3. Przekrycia dachów spełniające kryteria grupy b i nie spełniające jednego lub więcej kryteriów grupy a klasyfikuje się jako słabo rozprzestrzeniające ogień. FROOF(t1) klasyfikuje się jako przekrycia silnie wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 50 . Przekrycia dachów klasy rozprzestrzeniające ogień.4.

ani norm europejskich EN.UZASADNIENIE I. Tak pomyślany załącznik pozwala. pozostają w mocy do tego czasu przepisy rozporządzenia powiązane z systemem Polskich Norm. w sprawie warunków technicznych. jak i identyfikację przepisów. załącznik nr 3 do rozporządzenia został przygotowany na podstawie znacznie obszerniejszego opracowania (Instrukcji) Instytutu Techniki Budowlanej pt. 690. Nr 75. Bezpieczeństwo po arowe. a tak e kierunkujące właściwe stosowanie załącznika. zm. z późn. Potrzebne prace badawcze i analityczne zostały wykonane w Instytucie Techniki Budowlanej. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. ma ona na celu lepsze poszanowanie praw wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 51 . Dzięki temu mo liwe było opracowanie załącznika nr 3 do nowelizowanego obecnie rozporządzenia . ustępy itd. Przyporządkowanie określeniom występującym w przepisach techniczno-budowlanych klas reakcji na ogień wg PN-EN. ujętych w paragrafy. (3) Kolejna istotna zmiana rozporządzenia dotyczy problematyki zawartej w § 12. (1) W ostatnich latach następuje szybka ewolucja zbioru Polskich Norm przyjmującego normy europejskie. Kluczowym zagadnieniem było. instrukcji ITB zawierającej praktyczne zasady i zakresy równowa ności klasyfikacji polskich i europejskich (ustalonych w decyzjach Komisji Europejskiej). określenie zakresów i warunków równowa ności z jednej strony – europejskiej klasyfikacji reakcji na ogień wyrobów i europejskiej klasyfikacji odporności na ogień zewnętrzny dachów. określeniom stosowanym obecnie w rozporządzeniu w tym zakresie. ani norm międzynarodowych ISO. Znaczna intensywność strumienia wprowadzanych norm spowodowana jest zobowiązaniami Polski. Ze względu na brak ustaleń Unii Europejskiej w pełnym zakresie. a dotyczącym stopnia palności (przyporządkowanie to nie jest mo liwe w przeciwną stronę). który go wprowadza. Powinny one umo liwić stosowanie w Polsce wyrobów budowlanych wprowadzanych legalnie do obrotu na jednolitym rynku europejskim i znakowanych CE. w których występują powołania na Polskie Normy (w tym normy Stowarzyszenia Elektryków Polskich). na jednoczesne stosowanie dwóch systemów klasyfikacji ogniowej wyrobów i materiałów budowlanych: dotychczasowego krajowego – przyjętego w rozporządzeniu oraz klasyfikacji europejskich. jak i załącznika nr 1 do rozporządzenia. w związku z faktem. poz. w którym nastąpiło jednoznaczne przyporządkowanie: 1) klas materiałów i wyrobów w zakresie reakcji na ogień (tzw. tak zwanych „własnych”. a ich podsumowanie nastąpiło w wydanej w 2004 r. w trakcie prac nad projektem. Wywołuje to konieczność wprowadzenia odpowiednich zmian do rozporządzenia zarówno do samego tekstu przepisów. w których nastąpiło to powołanie. (2) Wa nych zmian dostosowawczych wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej wymaga Dział VI rozporządzenia pt. U. określeniom stosowanym w rozporządzeniu. e stała się ona państwem członkowskim UE. Załącznik realizuje sformułowany wy ej postulat umo liwienia stosowania w Polsce wyrobów budowlanych (w szczególności produkowanych w innych państwach członkowskich) sklasyfikowanych według ustaleń przyjętych w Unii Europejskiej i oznakowanych znakiem CE – oczywiście z zachowaniem przepisów rozporządzenia odnoszących się stosowania wyrobów w budynkach. zgodnie ze stosownym przepisem rozporządzenia..) jest niezbędna z ni ej podanych powodów. Ogólne Podejmowana obecnie nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. opracowywane głównie przez Europejski Komitet Normalizacji (CEN) i Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). formułowanych w rozporządzeniu za pomocą polskich klasyfikacji. 2) klasyfikacji odporności na ogień zewnętrzny przekryć dachów określonych w decyzjach Komisji Europejskiej. Instrukcja ta zawiera informacje uzupełniające. a z drugiej – wymagań w tym zakresie. to jest nie stanowiących transpozycji. Zgodnie z zagwarantowanym konstytucyjnie prawem własności. Jak wspomniano wy ej. euroklas) wg PN-EN 13501-1. zawierającego w postaci wykazu – zarówno pełną identyfikację tych norm w formie podania ich numeru i pełnego tytułu.

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie został usunięty przepis wymagający uzyskania pisemnej zgody właściciela sąsiedniej działki budowlanej na bli sze usytuowanie budynku od granicy tej działki. Nowa propozycja uregulowania tego problemu zawarta jest w przepisie ust.właścicieli sąsiadujących ze sobą nieruchomości. będą mogły być podejmowane przez lokalny organ administracji architektoniczno-budowlanej.) z paragrafu 12 rozporządzenia z 14 grudnia 1994 r. 3 pkt 2 polega na liberalizacji dotychczasowego przepisu wymagającego symetrycznego względem granicy między działkami sytuowania budynku wznoszonego w stosunku do budynku istniejącego na działce sąsiedniej. 3 000 przypadków rocznie) i świadczy o wadliwości konstrukcji omawianych unormowań. W nowym sformułowaniu przepisu ust. „instytucja” pisemnej zgody sąsiada stanowiła bardzo skuteczny środek. konieczność anga owania ministra do jednostkowych analiz zasadności sytuowania budynków nie zachowujących wymagań odległościowych określonych w ust. dotychczas poddanego takim samym. wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 52 . Warto zauwa yć. jako strony w postępowaniu o pozwolenie na budowę. ni urzędujący w Warszawie minister. Zjawisko to przybrało skalę masową (ok. e wielu drobnych indywidualnych inwestorów. mający nieporównywalnie lepszy wgląd w faktyczne sytuacje przestrzenne. e nieoprotestowanie zbli enia wznoszonego budynku do granicy działki przez sąsiada jest praktycznie równoznaczne z wyra eniem przez niego na to zgody. jaki miał miejsce wówczas.Prawo budowlane. Zmiana umo liwia tak e racjonalizację związanych z tym procedur administracyjnych. ni ustala to norma podstawowa zawarta w ust. korzystając z uprawnień przysługujących stronie. ustalenie dotyczące ograniczeń rozmiarów rozbudowy budynku istniejącego. w szczególności jednorodzinne. szczególnie przy wznoszeniu budynków blisko lub na granicy z sąsiednią działką budowlaną. Właściwe poszanowanie praw właścicieli sąsiednich działek budowlanych w stosunku do działki. powoduje. Obecny stan przepisów (po usunięciu wymagania zgody sąsiada) zmusza inwestorów do występowania z wnioskiem o udzielenie. Jednak e jak wykazała praktyka stosowania tego przepisu (przy porównaniu ze stanem wynikającym z obecnych przepisów). ni wymagana w rozporządzeniu dla budynków nowo wznoszonych. Proponowany przepis tworzy warunki. o ile znajduje się on w odległości mniejszej od wymaganej. 3 pkt 4 nowego przepisu dotyczącego dopuszczalnych w zabudowie jednorodzinnej warunków sytuowania w stosunku do granicy działki budynku gospodarczego i gara u. pozwalający na uniknięcie sporów w dra liwym obszarze stosunków sąsiedzkich. w zbli eniu lub bezpośrednio przy granicach z sąsiednimi działkami budowlanymi. techniczne i społeczne. w sprawie warunków technicznych. zostanie zasadniczo ograniczona. co zgodnie z przepisami art. 4. 1) powoduje objęcie sąsiedniej działki budowlanej „obszarem oddziaływania” w zrozumieniu art. 28 ust. Rozstrzygnięcia wymagające rozpoznania sytuacji zainteresowanych stron (sąsiadów). W konsekwencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego (z 5 marca 2001 r. z tych lub innych względów. usiłuje sytuować budynki. Dzięki przyjętemu rozwiązaniu pozycja sąsiada. który jemu słu y. 1. do stanu. właścicieli takich właśnie działek. potrzeba wynikająca z praktyki stosowania przepisów. 3 pkt 3 wprowadza się. spowodowała konieczność wprowadzenie w ust. Występujący w szeregu obszarach kraju stan rozdrobnienia nieruchomości gruntowych i istnienie licznych działek budowlanych o małej szerokości. odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. potrzebne dla praktyki. zbyt rygorystycznym ograniczeniom jak budynek mieszkalny (jednorodzinny). ni wymaga tego norma generalna (ust. 9 ustawy .Prawo budowlane wymaga uzyskania uprzednio indywidualnego upowa nienia Ministra Budownictwa. ni wynikałoby to z ogólnych przepisów. przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej. e usytuowanie (na podstawie ust. który pod określonymi tam warunkami – podlegającymi weryfikacji przy wydawaniu pozwolenia na budowę przez terenowy organ administracji architektoniczno-budowlanej – umo liwia sytuowanie budynku w mniejszych odległościach od granicy działki budowlanej. Dzięki proponowanej zmianie. Podobnie. 2 ustawy . Stanowi on. w pewnym sensie analogiczne. gdy warunkiem zbli enia budynku do granicy była wspomniana uprzednio zgoda sąsiada. na której wznoszony jest budynek gwarantuje przepis ust. 2 i 3) budynku bli ej granicy. staje się bardzo mocna i mo e on skutecznie bronić swoich interesów. 2. 1. w odległości mniejszej. wzniesionego w przeszłości. Proponowana nowelizacja ust.

organy administracji. 597). zawierające mniej lub bardziej skonkretyzowane propozycje dotyczące poszczególnych przepisów rozporządzenia. Nr 65. itp. dokonywanego przez specjalistów Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki w ówczesnym Ministerstwie Budownictwa. Jak ju wspomniano przy omawianiu problematyki § 12. Nale y tu odnotować propozycje ulepszeń i uzupełnień zgłaszane przez jednostki badawczorozwojowe nadzorowane przez ministra budownictwa. taras. wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 53 . w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. a tak e do osiągnięć nauk technicznych związanych z budownictwem. U.. poz. postulaty i propozycje zgłaszane do resortu budownictwa przez osoby fizyczne. przesłanki do zmian przepisów rozporządzenia wynikają tak e z nagromadzenia doświadczeń związanych z udzielaniem przez ministra budownictwa upowa nień organom administracji architektoniczno-budowlanej do udzielenia zgody na odstępstwa od ró nych przepisów rozporządzenia. gzyms. schody. balkon. 2039 oraz z 2004 r. Poniewa projekt rozporządzenia zawiera przepisy techniczne w rozumieniu rozporządzenia RM z 23 grudnia 2002 r. „Własne” analizy uwzględniają w szerokim zakresie konieczność dostosowania przepisów do – śledzonego przez tych specjalistów – postępu technicznego w poszczególnych dziedzinach budownictwa. Ponadto wiele zmian proponowanych w nowelizacji rozporządzenia wynika z monitoringu i krytycznego przeglądu jego przepisów. poz.Omawiany § 12 ujmuje tak e w ulepszony i bardziej kompletny sposób sprawę odległości od granicy działki budowlanej. Wa nym partnerem nowelizacji jest Biuro Rozpoznawania Zagro eń Komendy Głównej Państwowej Stra y Po arnej. takich elementów budynku. Szczególną formą informacji o potrzebie lub celowości zmian były krytyczne publikacje autorskie na temat rozporządzenia zamieszczane w czasopismach fachowych. organizacje i stowarzyszenia. to w związku z tym podlega notyfikacji. rampa. a w szczególności sposób mierzenia ustalonych w omawianym paragrafie odległości. Nr 239. jak okap. (4) Kolejnym źródłem zmian zawartych w projekcie nowelizacji rozporządzenia są wnioski. które zgłosiło propozycje istotnych dla praktyki uproszczeń i złagodzeń niektórych przepisów rozporządzenia.

Ad. Postanowiono więc wprowadzić ogólną definicję poziomu terenu. Wprowadzono ponadto w miejsce słowa podłoga bardziej precyzyjne pojęcie posadzka. gdy umo liwia ona naturalną wegetację. pkt 1 – § 3 pkt 17 Usunięto niejednoznaczne określenia „górnej powierzchni stropu lub warstwy wyrównawczej podłogi na gruncie” poniewa problem ten reguluje nowy ust. postanowienia dawnego ust. przypadki. podczas gdy w tym przypadku chodzi o górną powierzchnię najwy ej poło onej warstwy na stropie. 2 pkt 1 Wprowadzono poprawki redakcyjne. pkt 1 – § 3 pkt 22 Uznano za bardziej właściwe zdefiniowanie pojęcia teren biologicznie czynny zamiast powierzchnia terenu biologicznie czynnego. nale y jednoznacznie podać do czego ma ona słu yć. a nie tylko przy wejściu do budynku. e tak określana wysokość budynku ma słu yć do przyporządkowania danemu budynkowi odpowiednich wymagań rozporządzenia. 3 został uściślony i lepiej zredagowany. jaką jest posadzka. 1 dokonano zmian redakcyjnych oraz uściślono przepis odnosząc wymaganie wyłącznie do szerokości drzwi. Ust. pkt 3 – § 9 ust. pkt 1 – § 3 pkt 15 Pojęcie poziomu terenu powiązane było wyłącznie z wejściem do budynku. umieszczania tego typu budynków. 4 i 5 W ust. pkt 1 – § 3 pkt 16 Odniesienie się w obecnym brzmieniu definicji kondygnacji do „górnej powierzchni stropu” nie jest dostatecznie ścisłe. pkt 1 – § 3 pkt 18 Uproszczono definicję odnosząc się do definicji kondygnacji podziemnej. zmieniono tak e szyk wyrazów w zdaniu. poniewa ich szerokość nie jest przedmiotem regulacji w rozporządzeniu. A zatem konieczne jest u ycie stwierdzenia. pkt 1 – § 3 pkt 6 Na u ytek tego rozporządzenia przyjmuje się.II. zamiast. pkt 2 – § 6 Ze względu na umowność sposobu określania wysokości budynku. pkt 4 – § 12 Patrz „Uzasadnienie ogólne” pkt (3). Ad. Rozszerzono tak e przepis o sposób mierzenia wysokości budynku do najwy szego punktu przekrycia nad ostatnią kondygnacją z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. e wszystkie wymagania stawiane budynkom u yteczności publicznej powinny odnosić się równie do budynków biurowych lub socjalnych. Za teren biologicznie czynny uznano tak e teren z nawierzchnią ziemną. 1 w § 9. Szczegółowe Ad. Konieczne jest więc uzupełnienie definicji o informację. e „uznaje się je”. 3. Ad. 1 pkt 1 i ust. Ad. po zmianie redakcyjnej. gdy takie określenie mo e być rozumiane. ponadto wydzielono z niego część wymagań tworząc ust. Ad. Wskazano te dla uściślenia. Ad. podczas gdy w rozporządzeniu wielokrotnie występuje potrzeba odnoszenia się do poziomu terenu w ró nych miejscach na działce budowlanej. jakie występują w praktyce przy określaniu górnego poziomu umownej wysokości budynku. Ad. 4. W przeciwnym razie ta szczególna forma definicji mo e wzbudzać daleko idące wątpliwości. W nowej redakcji ustępu wymaganiami nie objęto okien. pkt 5 – § 19 ust. Zastosowano w miejsce słowa „sytuowaną” bardziej właściwe „usytuowaną”. Proponowana zmiana nie zawiera tej wady. 4. 1. jako kolejnych pozycji w ciągu wymienianych przykładów. 5 przeniesiono. wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 54 . Ad. jako górnej (wierzchniej) warstwy podłogi. Ad. jako górna powierzchnia konstrukcji poziomej przegrody budowlanej. Do ust.

175 m.80 m na 16 stopni (2 biegi po 8 stopni). doprecyzowano tak e jego treść w powiązaniu z wymaganiami zawartymi w ust. Z uwagi na sygnały o niejednoznacznym rozumieniu końcowego fragmentu ust. Taka szerokość jest uzasadniona dla drzwi wejściowych. wprowadza się ró nicę poziomów. 1 W ust. rozszerzając zakres uwagi pod tabelą. równie na budynki zamieszkania zbiorowego. 1 Zmiana redakcyjna wynikająca z dostosowania treści powołania na Polskie Normy odpowiednio do tytułów tych norm.9 m. Jako wartość liczbową tej ró nicy poziomów przyjęto 9. 2 pkt 3 Obecny tekst przepisu powoduje konieczność stosowania w ustępach ogólnodostępnych wszystkich drzwi o szerokości 0. Ad.17 m.. Ad. 1. a nie konieczności jego zapewnienia. 1 pkt 4 Dodanie pkt 4 wynika z faktu konieczności uregulowania przepisów w odniesieniu do samochodów zasilanych gazem propan-butan. Dotychczasowy przepis odnosił się wyłącznie do oświetlenia. uświęconą kilkudziesięcioletnią tradycją. pkt 8 – § 59 ust. zamiast wysokości budynku mierzonej do wierzchu stropu nad najwy szą kondygnacją. co daje właśnie wielkość 0. pkt 7 – § 56 Wprowadzono istotny warunek. słowa „w zabudowie” przeniesiono przed słowo „zagrodowej”. wprowadzona w 2004 r. gdy ma on charakter projektowo-technologiczny.175 m.175 m na 0. jakie występują w budynkach zamieszkania zbiorowego. W związku z bardzo krytycznymi uwagami dotyczącymi tej zmiany proponuje się przywrócić maksymalną wysokość stopnia podaną w drugim wierszu tabeli. w kolumnie 4 – na 0. 2 przez stosujących rozporządzenie. 1 Pozornie nieznaczna zmiana w tabeli ust. pkt 6 – § 54 ust. wywołała szeroki oddźwięk w środowisku projektanckim. Usunięto tak e powołanie się na nieaktualne Polskie Normy. Miarodajna jest tu ró nica poziomów posadzek pomiędzy pierwszą i najwy ej poło oną kondygnacją nadziemną budynku.Ad. Drzwi do standardowych kabin ustępowych mogą mieć szerokość 0. którą pokonać musiałby u ytkownik w budynku bez dźwigu. Ad. pkt 11 – § 96 ust. 1 Jako kryterium decydujące o konieczności do zainstalowania dźwigu osobowego. Ad. 5 Patrz „Uzasadnienie ogólne” pkt (1). 1 maksymalnej wysokości stopnia schodów najliczniejszej grupy budynków (wymienionych w drugim wierszu tabeli) z 0. Ad. Ad. wynikającą z podzielenia powszechnie stosowanej wysokości kondygnacji. co odpowiada ró nicy poziomów do pokonania w budynku średniowysokim. Ad. pkt 10 – § 85 ust. wyra ający oczywiste zasady wiedzy fachowej.8 m. Oto bowiem zmieniono. w pierwszym wierszu tabeli. 1. a mianowicie konieczność wyposa enia budynku w instalacje telekomunikacyjne oraz ochrony przed nielegalnym wykorzystaniem usług telekomunikacyjnych. rozszerzając tym samym wymaganie na wszystkie budynki mieszkalne jednorodzinne – nie tylko w zabudowie jednorodzinnej. pkt 12 – § 97 ust. pkt 14 – § 111 Przepis usunięto. wynoszącej 2. 1 wprowadzono wymaganie zapewnienia oświetlenia światłem sztucznym pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Usunięto tak e powołanie się na nieaktualną Polską Normę. parkujących w gara ach. Ponadto w kol. świadczonych za pomocą tej instalacji. pkt 13 – § 108 ust. proponowana zmiana przepisu polega na objęciu wymaganiami dotyczącymi sposobu określania szerokości biegów i spoczników budynków zamieszkania zbiorowego. Ze względu na analogiczne warunki i zagro enia związane z ewakuacją osób z budynków u yteczności publicznej i budynków produkcyjnych. pkt 9 – § 68 ust. stosowanie wysokości stopnia. wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 55 . Ad. drzwi wewnętrznych oraz drzwi do kabin ustępowych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodano tak e gwiazdkę w drugim wierszu tabeli.5 m.

do jakości wody w instalacji. W ust. w omawianym tu rozporządzeniu oraz w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych u ytkowania budynków mieszkalnych. 1 i 4 W ust. 4 i 7 Przepis ust. 2 i 3 wprowadzono powołanie na wybrane postanowienia Polskiej Normy odnoszącej się do kotłowni wbudowanych na paliwo stałe. jony srebra i miedzi). Powołanie Polskiej Normy przeniesiono do następnych ustępów wprowadzając natomiast bezpośrednie odwołanie się do przepisów z zakresu bezpieczeństwa po arowego W ust. ni tylko termiczna. 3 i 12 Uznano za konieczne uszczegółowienie zakresu obowiązywania przepisu określonego w ust. Ad. aby odnosił się bezpośrednio do podstawowego celu. Ad. proponuje się dodać ust. Dodanie ust. pkt 22 – § 136 ust. 2 i 2a Ze względu na dostępność innych metod dezynfekcji. a mianowicie do ust. 3 przeniesiono do ustępu „zbiorczego”.Ad. 3 z § 113 było uzasadnione dą eniem do uniknięcia powtarzania tego rodzaju definicji w dwóch aktach prawnych tj. jak wynika z § 136 ust. pkt 21 – § 135 ust. pkt 17 – § 122 ust. a więc tak e wynoszącej kilkanaście kilowatów. korozyjności wody). e dla uniknięcia powtórzeń nale y usunąć (lub zmodyfikować) tekst przepisu w rozporządzeniu dotyczącym u ytkowania budynków. 4 wymagał uzupełnienia i przeredagowania tak. Po licznych konsultacjach bran owych ustalono. 1a w § 183. pkt 20 – § 133 ust. 6 przeniesiono do ustępu „zbiorczego”. 3. 4 wynika z konieczności powołania w przepisie postanowień Polskiej Normy. z których wykonane są przewody. Odwołanie się w ust. W związku z tym. 2a uzasadnione jest faktem. 2. wprowadzono wymaganie odporności instalacji na dezynfekcje chemiczne (chlor. Ad. pkt 15 – § 113 ust. Przedmiot i zakres przepisu nie ulega zmianie. a więc do trwałości instalacji nara onej na procesy korozyjne. 6 uzupełnia się o wymaganie dotyczące oddziaływania wody na materiały (tzw. 7 do odpowiedniej Polskiej Normy pozwoli na jednoznaczne wyłączenie z zakazu zawartego w przepisie. 2a. 12 wprowadzono konieczna korektę redakcyjną. 1. co jest zgodne ze standardami europejskimi w tym zakresie. związki chloru wytwarzane elektrochemicznie. 3 Postanowienia zawarte w ust. 8 przeniesiono do ustępu „zbiorczego”. e dotychczasowe przepisy dopuszczają stosowanie kominków o nielimitowanej mocy cieplnej. 1 wprowadzono zmianę porządkującą o charakterze uściślającym tekst przepisu oraz wprowadzającą korektę redakcyjną. 3a regulujący tę problematykę. 7 oraz wprowadzono powołanie na właściwą PN. ozon. wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 56 . Ad. Pod pojęciem dezynfekcji fizycznej rozumie się tak e zastosowanie promieniowania UV. pkt 16 – § 120 ust. dwutlenek chloru. a mianowicie do ust. Wprowadzenie dodatkowego ust. a nie jak ma to miejsce obecnie . kotłów spełniających wymagania tej PN. 6. Ad. z warunkiem nie pogarszania jej jakości. Ulepszono redakcję przepisu ust. Ponadto podwy szono do 80ºC temperaturę okresowej dezynfekcji cieplnej instalacji wodociągowej ciepłej wody. a mianowicie do ust. 7 i 8 Uchylenie w nowelizacji z 2004 r. Przepis ust. 1a w § 183. Postanowienia zawarte w ust. Przedmiot i zakres przepisu nie uległ zmianie. 1a w § 183. Ad. 1 o pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na olej opałowy oraz pomieszczenia magazynu oleju opałowego. pkt 19 – § 125 ust. ust. 6 Postanowienia zawarte w ust. pkt 18 – § 124 Zmiana porządkująca tekst przepisu o charakterze redakcyjnym i terminologicznym wraz z uzupełnieniem polegającym na powołaniu właściwej w tym przypadku Polskiej Normy. Ad. 3a.

których wykonywanie jest dostatecznie utrwalone we wiedzy technicznej (do której występuje odwołanie w art. e spełniają one wymagania szczelności i trwałości. Regulacja zawarta w tym ustępie dotyczyła wyłącznie minimalnego wymiaru tradycyjnych murowanych przewodów kominowych. pkt 30 – § 166 ust. pkt 25 – § 154 ust. 1 i 6 Zmiany w ust. pkt 27 – § 158 ust. Ad. Ad. Dodanie ust. Ad. 1a w § 183. Porównując te zmiany z wersją przed notyfikacją KE – w ust. 7 Zapis w ust. pkt 28 – § 163 Dodanie ust. pkt 29 – § 164 ust. który dopuszcza stosowanie wszystkich „innych” sposobów łączenia. 3 Uchylono ust. Dla uniknięcia nadinterpretacji przepisu proponuje się wprowadzić nowy ust. 3 rozszerzono zestaw elementów wchodzących w skład instalacji gazowej nale ało uzupełnić o przewody odprowadzające spaliny. 2 i 5 polegają na powołaniu właściwych w tym przypadkach Polskich Norm. 7 uległ skróceniu poniewa postanowienia dotyczące połączeń wyrównawczych przeniesiono do ustępu „zbiorczego”. 1 W ust. 1 konieczne jest przywołanie właściwej tu Polskiej Normy dotyczącej gazomierzy. Ponadto zabezpieczeniem przed niewłaściwym wykonaniem przewodów kominowych w budynku jest konieczność spełnienia wymagań określonych w ust. 2 Zmiana w ust. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe.Ad. jako wentylacja grawitacyjna. nie uwzględnione w przepisie. Ad. określone w Polskiej Normie dotyczącej przewodów gazowych dla budynków. e nie dotyczy on instalacji mechanicznej wywiewnej. po warunkiem. które to rozporządzenie wdra a postanowienia Dyrektywy Rady nr 90/396/EWG z 29 czerwca 1990 r. 3 na wniosek Stowarzyszenia Kominiarzy Polskich w procedurze notyfikacji projektu Komisji Europejskiej (w związku z uwagami państw członkowskich). pkt 24– § 153 Zmiany w nowych ust. Dodanie ust. i pojawiły się nowe. pkt 23 – § 140 ust. 2 jest konieczna w związku z uzupełnieniem wprowadzonym do § 163 ust. Ad. 3 i 4 wynika z faktu wprowadzenia do zbioru Polskich Norm norm europejskich dotyczących wytrzymałości i szczelności przewodów wentylacyjnych. nie ujęte jednoznacznie w dotychczasowym tekście przepisu. pkt 26 – § 156 W ust. W związku z tym wprowadzono w ust. a mianowicie do ust. nale ało go uzupełnić zdaniem mówiącym. w sprawie zbli enia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do urządzeń spalania paliw gazowych. 4 uzupełniający zapis. przewidzianej do okresowej pracy. Stały rozwój techniki powoduje. 1 wyraz wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 57 . Przedmiot i zakres przepisów nie uległ zmianie. pkt 31 – § 174 ust. których postanowienia odbiegają od wymagań podanych w tych ustępach. 1a wynika z konieczności powołania się na postanowienia Polskiej Normy dotyczącej przewodów gazowych dla budynków. e wymagania określone w rozdziale dotyczącym instalacji gazowych na paliwa gazowe nie dotyczą instalacji przeznaczonych dla celów rolniczych i technologicznych w zakładach produkcyjno-przemysłowych. 9 Poniewa przepis zawarty w ust. 4. 5 wynika z konieczności precyzyjnego zdefiniowania instalacji zbiornikowej gazu płynnego. 5 ustawy – Prawo budowlane). sposoby łączenia przewodów instalacji gazowej. 6 mówiący. Zmiany nawiązują do wprowadzonych w rozdziale 2 rozporządzenia wymagań odnośnie do konieczności dołączenia do urządzeń gazowych instrukcji technicznych producenta (w zakresie instalacji i u ytkowania). Uchylenie aktualnych postanowień ust. Ad. 9 wzbudzał pewne wątpliwości odnośnie do zakresu jego stosowania. 1 i 6 spowodowane zostały ukazaniem się rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. Ad. 1 tego paragrafu. 1 wynika z konieczności podwy szenia wymagań sanitarnych dla przewodów i urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Ad.

5 m nad poziomem terenu. a dotyczący pomieszczeń o powierzchni netto ponad 2 000 m2. pkt 33 – § 179 Obecnie. Ad. w obecnej postaci. 2063).„według” zastąpiono wyrazem „uwzględniając”. wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 58 . I tak zamiast określeń oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) obecnie nale y stosować określenie oświetlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne). 2 polega na przeredagowaniu ustępu celem rozwinięcia i uściślenia warunków stosowania awaryjnego oświetlenia zapasowego. w który muszą być wyposa one zbiorniki (w tym na gaz płynny). gdy problematyka ta jest regulowana przez rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych. zgodnie z art. nadaje instrukcji technicznej producenta grzewczych urządzeń gazowych charakter dokumentu wspomagającego projektowanie instalacji gazowych na paliwa gazowe. 1 tego paragrafu. 2 i 3 Przepis ten. Zmiana w ust. lit. 2. e wymaganie dotyczy wyłącznie okien otwieralnych. 1. 6 skreślono wyrazy: „określonych w instrukcji technicznej. W konsekwencji tej decyzji w znacznie rozbudowanym § 179 umieszczono. Jego podstawową treścią jest samo dopuszczenie usytuowania takich zbiorników w pobli u budynków oraz odwołanie do przepisów odrębnych. poz. Stąd te nale ało pod względem formalnym poprawić ust. ta dodatkowa zmiana. w których nale y stosować awaryjne oświetlenie ewakuacyjne uzupełniono o pomieszczenia w budynkach produkcyjnych i magazynowych. co zostało wprowadzone między innymi w ust. 1. co podnosi bezpieczeństwo ich ewakuacji do właściwego poziomu. Skrócenie w ust. dawnym rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r. a w ust. – Dz. Jest to przepis zbyt rygorystyczny w świetle praktyki europejskiej. w wyniku uwag państwa członkowskich UE. Zakres obowiązywania przepisu zawartego w ust. które nie wią ą się bezpośrednio z zakresem rozporządzenia (nowe rozporządzenie o tym samym tytule jw. gdy zbiorniki gazu płynnego przeznaczonego dla potrzeb grzewczych budynku. nowelizacji tego aktu prawnego w Ministerstwie Gospodarki postanowiono usunąć z niego przepisy. W obecnej formie i przy obecnym stanie wiedzy przepisy te wyczerpują problematykę bezpieczeństwa zbiorników z gazem płynnym do zasilania instalacji gazowej w budynku. a powinny zostać objęte regulacjami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych. 5 wymaganego czasu działania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego do 1 godziny dostosowuje ten parametr do standardów europejskich. na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych. Wprowadza się więc zmniejszenie wymaganej wysokości sytuowania wylotów przewodów. Ad. z dnia 21 listopada 2005 r. 3 ma charakter uściślający. 1.”. Zmiana w ust. pkt 32 – § 175 ust. tj. Ponadto do § 179 nie wprowadzono wymagań dotyczących „osprzętu zabezpieczającego”. odpowiednio zmodyfikowane i zaadaptowane wymagania. U. o której mowa w ust. rurociągi dalekosię ne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 3 pkt 1 lit. w obecnym brzmieniu doprecyzowano. Przy podjętej w 2005 r. konieczne jest dokonanie odpowiednich zmian przepisów rozporządzenia. dotyczący sytuowania i urządzenia miejsca instalowania zbiorników gazu płynnego do zasilania instalacji gazowej w budynku (lub zespołów budynków). Ad. e w odległości do 8 m nie znajduje się plac zabaw dla dzieci lub inne miejsce rekreacyjne. przepis § 179. e. 4 wprowadzono zmianę terminologiczną wynikającą z modyfikacji ust. ma charakter szczątkowy. wprowadzającej zunifikowane w Europie nazewnictwo. pod warunkiem. W ust. w porównaniu z poprzednią wersją projektu – zostały usunięte wyrazy: „z zastrze eniem przepisów odrębnych”. Jest to decyzja słuszna. praktycznie uniemo liwia instalowanie urządzeń z zamkniętą komorą spalania z przewodem powietrzno-spalinowym wyprowadzanym przez ścianę. Nr 243. 3 pkt 1. znajdujące się w ww. pkt 34 – § 181 W związku ze skierowaniem do ustanowienia nowej Polskiej Normy PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia – Oświetlenie awaryjne. nale y uznać za urządzenie związane z budynkiem i jako takie. którymi w tym przypadku jest rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r.

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. pkt 41 – § 198 ust. o charakterze „zbiorczym”. Ad. 3 przeniesiono do ustępu „zbiorczego”. zwanym dalej „rozporządzeniem zmieniającym z dnia 6 listopada 2008 r. skoro wymagany czas pracy tego urządzenia mo e być krótszy. 1a w § 183. a mianowicie do ust. 1a. Wprowadzono właściwy w tym miejscu termin – zamiast niezdefiniowanego pomieszczenia u ytkowego – przyjęto pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi. wystawowe itp. „3a”. Proponowane przepisy określają warunki mające na celu nale yte zabezpieczenie instalacji przed powy szymi zagro eniami. 7 Wprowadzono dodatkowe wymagania wynikające z analizy przyczyn katastrof (zawalenie się hali wystawowej w Katowicach) lub stanów zagro enia występujących w budynkach u yteczności publicznej. 2 Rozszerzono wymaganie na wszystkie (pionowe I poziome) główne ciągi instalacji elektrycznej. niewystarczające z punktu widzenia jej zabezpieczenia przed nielegalnym dostępem i przestępczego korzystania przez osoby nieuprawnione z usług telekomunikacyjnych na koszt abonenta. pkt 35 – § 183 W ust. 1238 i Nr 228. Porównując z poprzednią wersją projektu – rozszerzono zakres powołanych przepisów („§ 2 ust. Odwołanie się w ust. 3 Wprowadzono zmianę redakcyjną wynikającą z powołania wielu Polskich Norm odnoszących się do ochrony odgromowej obiektów budowlanych. wprowadzono tak e zmiany redakcyjne. wprowadzono powołania na odpowiednie wymagania określone w Polskich Normach.” wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 59 . 3 Postanowienia zawarte w ust. 5 do klasyfikacji PH przewodów i kabli wynika z postanowień Polskiej Normy PN-EN 50200:2003. sportowe. Usuwa się ostatni fragment zdania: „ jednak nie mniejszy ni 90 minut. 2 i 3 Dla podwy szenia komfortu u ytkowania uzupełniono przepis o konieczności stosowania zabezpieczeń przeciwdrganiowych dla urządzeń I instalacji dźwigowych. do którego przeniesiono wymagania dotyczące wykonania połączeń wyrównawczych w ró nego rodzaju instalacjach. Nr 201. pkt 40 – § 196 ust. Ad. takich jak: hale widowiskowe. Ad. U. 2 Uściślono zakres regulacji dodając (co jest zgodne ze stanem faktycznym ujętym w przepisach odrębnych). Ad. Ad. Ad. 3 i 5 wprowadzono odpowiednie powołania na postanowienia Polskich Norm . 7 wprowadzono powołania na właściwe Polskie Normy odnoszące się do przedmiotowych zagadnień.” Nie ma bowiem uzasadnienia wymaganie zapewnienia ciągłości dostawy energii elektrycznej do urządzenia przeciwpo arowego przez 90 minut.patrz „Uzasadnienie ogólne” pkt (2). 2”) dodając ust. Ad. 3 zdefiniowano pojęcie zespół kablowy. poz. poz. w związku z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. e dotyczą one tak e wymiarów schodów. W ust. pkt 42 – § 204 ust. 1 pkt 3 uściślono wymagania stawiane urządzeniom ochronnym ró nicowoprądowym. jak wykazała praktyka bran owa. pkt 37 – § 186 ust. Ad. pkt 36 – § 184 ust. pkt 38 – § 187 W ust.W ust. pkt 43 – § 207 ust. Wprowadzono nowy ust. Ad. 1514). który obejmuje przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe wraz z ich zamocowaniami. pkt 39 – § 192 Dotychczasowe wymagania rozporządzenia w zakresie instalacji telekomunikacyjnej były. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych..

jak budynki produkcyjne i magazynowe (PM). e w powołanej Polskiej Normie PN-EN 13501-2:2005 wprowadzono. wymagania dla konstrukcji dachu określone są przez odpowiednią odporność ogniową (R 30). jaki i dodanie nowego § 208a. Ad. e jest to część nośna (konstrukcyjna) budynku. Poprzez dodanie uwagi nr 5 wyjaśniono. pkt 46 – § 212 ust. klasy odporności ogniowej przekryć dachów – nie występuje klasa E. e budynki IN o kubaturze do 1500 m3 nie są poddane wymaganiom tablicy. zgodne z terminologią stosowaną w aktualnych Polskich Normach określenie: samoczynne urządzenia gaśnicze. pkt 48 – § 216 W tabeli skorygowano. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 60 . W ust. Ust. Postanowienia zawarte w § 208a ust. Pozwoli to na stosowanie dotychczasowej (polskiej) klasyfikacji cech palności. Wprowadzono jednocześnie konieczne odniesienie do § 282. W kolumnie 5 wprowadzono zmiany równie wynikające z zasad klasyfikacji europejskiej. Ad. 1 Treść ust.§ 208a W związku z ustanowieniem nowej Polskiej Normy PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Ad. wprowadzając sformułowanie przekrycie dachu w miejsce zastosowanego w rozporządzeniu sformułowania przekrycie budynku. Uzupełnienie o kryterium R wynika z faktu. a następnie wprowadza szereg zwolnień od tych wymagań dla określonych przypadków szczególnych i pod określonymi warunkami. lecz klasa R E. we wprowadzeniu do tablicy usunięto niespójne z jej zawartością ograniczenie do budynków „niskich (N)”. 3 i 4 W ust. pkt 49 – § 218 ust. a równocześnie sukcesywne przechodzenie na nowy system klasyfikacyjny (europejski). Uznano. niezbędne jest wprowadzenie zarówno zmian redakcyjnych w ust. jest częścią nośną (konstrukcyjną). 1 Wprowadzenie kryterium R do kolumny odnoszącej się do stropów wynika z faktu. pkt 44 – § 208 ust. 5 wprowadza konieczne powołanie się na postanowienia Polskiej Normy PN-EN 13501-2:2005 w zakresie dymoszczelności drzwi Sm. 2 pkt 2 i ad. poprawiając tak e redakcję tego wprowadzenia. W załączniku tym przyporządkowano stosowane w rozporządzeniu cechy palności wyrobów budowlanych. 45 . pkt 51 – § 220 ust. 1 Wprowadzono zmiany redakcyjne mające na celu podkreślenie faktu. z uwagi na izolacyjność. które ze względu na analogiczne zagro enia po arowe. zgodnie z klasyfikacją europejską. e przegroda. która przez pewien czas będzie funkcjonowała jednocześnie z dotychczasowymi Polskimi Normami. 1 do nowego załącznika do rozporządzenia nr 3. według wy ej wymienionej nowej normy. e nierozprzestrzenianie ognia związane jest – w terminologii UE – z przekryciem dachu (R E 30). o której mowa. Ad.Ad. e zakres jej obowiązywania rozszerza się o budynki inwentarskie (IN). a dalsze wymagania ograniczono tylko do izolacji cieplnej przekrycia ądając jej oddzielenia od wnętrza budynku przegrodą o klasie odporności ogniowej nie mniejszej ni R E 15. 2 pkt 2. z którego wynika. powinny charakteryzować się taką samą odpornością po arową. kryteria I1 i I2 (przedtem było tylko kryterium I). odsyłającego w ust. pkt 50 – § 219 ust. e klasy odporności elementów budynku dotyczą tak e złączy i dylatacji pomiędzy tymi elementami. Dokonane uzupełnienia zapewniają lepszą ochronę po arową budynków. 4 wprowadzenie do tablicy uzupełniono w ten sposób. 3. e rozwija w sposób bardziej uporządkowany i łatwiejszy w stosowaniu ciąg przepisów określających wymagania generalne. e dla drzwi przystankowych do dźwigów dopuszcza się określenie odporności ogniowej zgodnie z postanowieniami Polskiej Normy PN-EN 81-58:2005. Zastosowano prawidłową terminologię. Ad. Nowe ujęcia przepisów w zmienionych ustępach polega na tym. pkt 47 – § 214 Wprowadzono. 4 wynikają z faktu. przy większej elastyczności projektowej. Ad. 1 gruntownie zmieniono w kierunku nadania mu jasności i wyeliminowania nakładania się z przepisami § 216. odpowiadającym im klasom reakcji na ogień.

1 . Ad. 2 -4. 3 Zmiana ma na celu doprecyzowanie przepisu polegające na wskazaniu. e wymaganie odnosi się do ścian i stropów danego pomieszczenia. pkt 63 – § 254 i 255 Przepisy te zawierają zbędne wymagania dotyczące izolacyjności ogniowej I dla drzwi do dźwigu dla ekip ratowniczych. 6 pkt 1 Uzasadnienie. Ponadto wprowadzono zmianę terminologiczną – usunięto słowo u ytkowa. Ad. Jest to zgodne z podstawową zasadą kierunkową przyjętą przy formułowaniu przepisów rozporządzenia (performance concept). Ad. Ad. wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 61 . pkt 65 – § 258 ust. pkt 59 – § 237 ust. tylko do tych. Proponowane w ust 7 sformułowanie warunków na jakich dopuszcza się stosowanie otworów w ścianach. 1. o których mowa w ust. pkt 55 – § 232 ust. Ad. 3. 2. W końcowej części ustępu wprowadza się nowe określenie. Ad. e odnosi się on nie do dachu lecz wyłącznie do przekrycia dachu. jak do zmiany w § 230 ust. pkt 60 – § 240 ust. 1 i 1a Patrz „Uzasadnienie ogólne” pkt (1 i 2). pkt 58 – § 236 ust. pkt 61 – § 246 ust. e dotyczy on budynków wielokondygnacyjnych. a tak e ogranicza liczbę wymagań. Pozostałe wymagania ujęto w ust. 4 W punkcie 2 tego ustępu nale ało uściślić. a nie. bez odwoływania się do ust. 4 Doprecyzowano przepis wskazując. 3 Zmiana ma na celu doprowadzenie do jednoznacznej redakcji tekstu tego przepisu. 2 Uzasadnienie. 3 i 7 W ust. 2 i 3 Zmiana polega na objęciu wymaganiami wyposa enia w urządzenia zapobiegające zadymianiu klatek schodowych i przedsionków przeciwpo arowych. Ad. pkt 57 – § 235 ust. pkt 52 – § 227 ust. jak obecnie. Ad. 6 Zmiana redakcyjna mająca na celu jednolite odwoływanie się w treści rozporządzenia do wskaźnika określającego powierzchnię pomieszczenia. 2 Wprowadzono. e otwarcie drzwi powinno nastąpić samoczynnie w wyniku stwierdzenia po aru przez system wykrywania dymu. z wyjątkiem tych z nich. które w budynkach wysokich stanowią drogi ewakuacyjne wyłącznie dla stref po arowych ZLIV i PM. w strefach po arowych PM. Ad. pkt 54 – § 230 ust. z którego wynika. pkt 53 – § 229 i ad. zastępując go wyrazem: elektryczne. pkt 56 – § 234 ust. gdy przepis odnosi się do ka dej kondygnacji. pkt 64 – § 256 ust. odpowiednie wymagania określone są w § 253. ma postać wymagania funkcjonalnego. które w tej normie nie występują. jak do zmiany w § 232 ust.Ad. 4 pkt 1 Doprecyzowano nazewnictwo wprowadzając określenie stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne. 3 usunięto niewystępujące w odniesieniu do przewodów i kabli pojęcie: elektroenergetyczne. Ad. zgodne z terminologią stosowaną w aktualnych Polskich Normach określenie: samoczynne urządzenia gaśnicze. Ad. postać konkretnego rozwiązania konstrukcyjno-materiałowego. Ad. Ad. pkt 62 – § 253 W związku z istnieniem Polskiej Normy dotyczącej dźwigów dla stra y po arnej w ust. pkt 66 – § 259 ust. 1 wprowadza się stosowne odniesienie do tej normy.

odnosząc go tylko do gara u o strefie po arowej obejmującej więcej ni jedną kondygnację. 2. 3. 2 pkt 1. Ad. pkt 68 – § 266 ust. pkt 69 – § 268 ust. Podano tak e. o której mowa w ust. 3 do 3 m – przy uzasadnieniu podanym w tym ustępie. równej 110°C. pkt 74 . 3 dodatkowo wprowadza się dla tych budynków odległość zmniejszoną do 10 m. 4 i 5 W ust. 3 wprowadzono złagodzenie wymagania przepisu. odniesiono jednoznacznie do powietrza. 4 wprowadza się warunek umo liwiający dalsze zmniejszenie odległości. regulującego odległość zbiornika od budynków PM i IN wykonanych z materiałów niepalnych. W ust. przy zapewnieniu. 3 Patrz „Uzasadnienie ogólne” pkt (1 i 2). W porównaniu z poprzednią wersją projektu – dokonano zmian redakcyjnych ust. e regulowaną odległość nale y mierzyć do płaszcza zbiornika oraz ulepszono redakcję ustępu. Ad. jak do zmiany w § 235 ust. izolacyjności ogniowej i dymoszczelności (E I S). w ust. e wymaganie zachowania odległości 3 m odnosi się do budynków ZL. 5 warunek stosowania jedynie kryterium szczelności ogniowej (E) dla przewodów wentylacji oddymiającej uzale niono od zastosowania rozwiązania. wprowadzono do projektowanego przepisu postanowienia zatwierdzonej w 2008 r. W ust. W ust. 7. 2 wymaganie granicznej temperatury. e wszystkie wyroby budowlane. Ad. Polskiej Normy „klasyfikacyjnej” w zakresie odporności ogniowej elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu (PN-EN 135014:2008). Ad. oddechowe i pomiarowe zbiornika na olej opałowy będą się znajdowały w odległości nie mniejszej ni 10 m. Ad. Zmiana w ust. 2-6 w związku z aktualnym stanem Polskich Norm. 72 . pkt 75 – § 277 Analizy wskazują. pozostawiając dotychczasowy warunek 20 m dla budynków ZL. 4 i 6 jest konieczność wprowadzenia nowego ust.do gara u ze wspólnymi wjazdami dla dwóch lub więcej poziomów.Ad. 3. co wynika z aktualnych uregulowań europejskich przyjętych w Polskich Normach. W ust. W ust. pkt 67 – § 261 Zmiany o charakterze porządkująco-redakcyjnym wynikające z aktualnego stanu normalizacji w regulowanym zakresie. o którym mowa w ust. 2 pkt 1 ma charakter terminologiczno-porządkowy (nowe nazewnictwo). 2 Uzasadnienie. 6 wprowadzono uściślenie mówiące o tym. 4 wprowadzono klasę odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpo arowego z uwagi na kryterium szczelności ogniowej. bez szkody dla bezpieczeństwa po arowego. z których wykonywane są przewody spalinowe i dymowe powinny być niepalne. tj.§ 272 ust. e w ust. 1 Konieczne było uściślenie wymagań.tak jak jest to obecnie . 2. i urządzenia spustowe. a nie od wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 62 .5 m co jest mo liwe bez zmniejszenia realnego poziomu bezpieczeństwa po arowego. pozostawiając bez zmian dotychczasowe wymaganie odnoszące się do gara y nadziemnych.2 na 0. mo liwe jest złagodzenie warunku dopuszczalnej powierzchni strefy po arowej w podziemnym gara u zamkniętym z 2 500 m2 na 5 000 m2. aby w sposób jednoznaczny wskazać. pkt 70 – § 270 Nowe ujęcie postanowień tego paragrafu wynika z aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie projektowania instalacji mechanicznej wentylacji oddymiającej oraz elementów grawitacyjnej wentylacji oddymiającej. pkt 71 – § 271 ust. 9. . 4 wprowadzono jednoznaczny zapis ograniczający – ze względów bezpieczeństwa powierzchnię całkowitą gara u bez samoczynnych urządzeń oddymiających (niezale nie od podziału gara u na strefy po arowe). pkt 73 – § 273 Uwzględniając istnienie w krajach europejskich łagodniejszych wymagań dotyczących odległości zbiorników naziemnych oleju opałowego od budynków PM i IN. Konsekwencją przyjęcia modyfikacji ust. natomiast w pkt 2 powiększono dopuszczalną wysokość prześwitu nad ścianą pod stropem z 0. ad. 1 pkt. a nie . Ad.§ 274 ust. W ust. Ad.

Proces ten jest związany z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz uzyskaniem członkostwa PKN w Europejskim Komitecie Normalizacji. 61-62. Ad. co jest spowodowane intensywną ewolucją zbioru Polskich Norm. pkt 84 – § 325 i ad. 1 wprowadzono dodatkową regulację dla często stosowanych obecnie rozwiązań technicznych. w porównaniu z poprzednią wersją projektu . I tak zamiast określeń oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) obecnie nale y stosować określenie oświetlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne). 6 Zmiana wynikająca z aktualnego stanu wiedzy odnośnie do urządzeń oświetleniowych instalowanych na zewnątrz budynku. pkt 81 – § 302 ust. wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 63 . Ad. a tak e izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. pkt 79 – § 293 ust. pkt 86 – Załącznik nr 1 Treść załącznika 1 została zaktualizowana przez wprowadzenie do wykazu. pkt 80 – § 298 ust. oceny wpływu drgań na ludzi i pomiarów izolacyjności akustycznej w budynkach. 64-65. pkt 85 – § 326 Uzupełniono postanowienia tych paragrafów o powołanie się w nim szeregu Polskich Norm odnoszących się do akustyki budowlanej. 4 Wprowadzono konieczne regulacje podnoszące bezpieczeństwo przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci i osób niepełnosprawnych. u ytkowania budynków Ad. tych norm. 1 W ust. Ad. § 3 Konieczność wejścia w ycie z dniem ogłoszenia przepisów zawartych w § 179 wynika z faktu. pkt 76 – § 278 ust. 57.w porównaniu z poprzednią wersją projektu – w związku z aktualnym stanem Polskich Norm. e środowisko budowlane oczekuje na wprowadzenie tych przepisów od 2005 r.dokonana została zmiana w pozycjach lp. następującą w wyniku przenoszenia do tego zbioru norm europejskich. Ad. Ponadto .. 67 i 70. Ad. 41. pkt 83 – § 324. pkt 87 – Załącznik nr 3 Patrz „Uzasadnienie ogólne” pkt (2). pkt 82 – § 323 ust. e chodzi o długość przejścia do „najbli szego” wyjścia ewakuacyjnego. natomiast lp. Ad. Przy tym. Patrz tak e „Uzasadnienie ogólne” pkt (1 i 2). 1 Wprowadza się niezbędne doprecyzowanie polegające na wskazaniu. kiedy utraciło moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2000 r. jakie wywołuje tzw. dokonano zmian redakcyjnych w pozycjach lp. 48-51. 53. które zostały zatwierdzone po ostatniej nowelizacji rozporządzenia oraz przez usunięcie z niego norm wycofanych. konieczne jest dokonanie odpowiednich zmian przepisów rozporządzenia. 2 pkt 4 Dla potrzeb ochrony przed hałasem konieczne staje się wzięcie pod uwagę niekorzystnego wpływu na przebywanie ludzi. pkt 78 – § 288 pkt 6 W związku ze skierowaniem do ustanowienia nowej Polskiej Normy PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia – Oświetlenie awaryjne. hałas pogłosowy. 16 i 69 wynikająca z rozporządzenia zmieniającego z dnia 6 listopada 2008 r. rurociągi dalekosię ne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowania. Ad. wprowadzającej zunifikowane w Europie nazewnictwo. 55. zawierające regulacje dotyczące przydomowych zbiorników na gaz. 6 i 9 usunięto. ad. w sprawie warunków technicznych.zastosowania stałego urządzenia tryskaczowego. Ad. Stanowi to po ądane złagodzenie dotychczasowego przepisu.1-3. Ad. Zakres aktualizacji załącznika jest obszerny. jakimi są szklane elementy balustrad. jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych. pkt 77 – § 287 pkt 5 i ad.

do Ministerstwa Infrastruktury miesięcznie napływa ponad 50 takich spraw. zmiana ta umo liwia tak e racjonalizację związanych z tą problematyką procedur administracyjnych. w porównaniu z poprzednią wersją projektu. Nieuwzględnienie wszystkich zgłoszonych uwag wynika z ograniczenia zakresu nowelizacji Za konieczne uznano: . w wyniku aktualizacji projektu uwzględniającej rozporządzenie zmieniające z dnia 6 listopada 2008 r. Uwagi wychodzące poza obecny zakres nowelizacji zostaną uwzględnione przy następnych pracach nowelizacyjnych.Obecnie. Ponadto. przewidywanych po . 9 ustawy – Prawo budowlane) udzielanych przez właściwe organy po uzyskaniu upowa nienia ministra.trwającej obecnie . przepisy zawarte w § 179 stosowane są na podstawie odstępstw od przepisów technicznobudowlanych (zgodnie z art. . w efekcie których nastąpi lepsze poszanowanie praw właścicieli sąsiadujących ze sobą nieruchomości. CENELEC) i Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO).nowelizacji ustawy-Prawo budowlane.wprowadzenie zmian. .zrezygnowano ze zmiany § 321 (dawny § 1 pkt 83) z uwagi na dokonaną ju zmianę. wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 64 . a mianowicie europejskiej klasyfikacji ogniowej. W związku z wprowadzeniem zmian wynikających z rozporządzenia zmieniającego z dnia 6 listopada 2008 r. dokonana została zmiana punktów w § 1.: . Interes społeczny wskazuje więc na konieczność jak najszybszego uregulowania tych spraw. 3 (dawny § 1 pkt 26) z uwagi na identyczność uregulowania. zatwierdzone przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN. dlatego w § 3 – w porównaniu z poprzednią wersją projektu – nale ało dokonać korekty numeru powoływanego przepisu (§ 1 pkt 33 zamiast § 1 pkt 34). wprowadza się załącznik. który pozwala na jednoczesne stosowanie (w okresie przejściowym) dwóch systemów klasyfikacji ogniowej wyrobów i materiałów – dotychczasowego krajowego występującego w rozporządzeniu i klasyfikacji europejskiej. Ad.zrezygnowano ze zmiany § 155 ust. szczególnie przy wznoszeniu budynków blisko lub na granicy z sąsiednią działką budowlaną oraz przy zabudowie działek wąskich. które posłu yły do opracowania aktualnego projektu nowelizacji rozporządzenia.wprowadzenie zmian dostosowawczych w dziedzinie bezpieczeństwa po arowego wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.uwzględnienie w przepisach ewolucji zbioru Polskich Norm uzupełnianego o normy europejskie. OSR MI – wynikiem konsultacji były zgłoszone uwagi. przepisy powinny umo liwiać stosowanie w Polsce wyrobów budowlanych wprowadzanych legalnie do obrotu na jednolitym rynku europejskim i znakowanych CE. .

ul.internetdsl.pl 15) Instytut Techniki Budowlanej. poz. 03-728 Warszawa. Kopernika 36/40. 690. Mokotowska 4/6. ul.gov. ul. ul. aarendarski@kig.waw. Cieszyńska 2. ul.pl 4) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów „Cebet”. w sprawie warunków technicznych.pl 14) Instytut Rozwoju Miast. z późn.pl 26) Krajowa Sekcja Budownictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ. Konsultacje społeczne Projekt rozporządzenia został skonsultowany z następującymi organami. guz@opzz. Trębacka 4. 30-705 Kraków. Nr 75. 03-973 Warszawa.pl 5) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej “Instal”.pl 25) Krajowa Izba Urbanistów.pl 20) Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości. kpp@kpp. sekretariat@irm. zm. 00-094 Warszawa. Al. ul. ul. 21) Konfederacja Pracodawców Polskich.pl 17) Izba Projektowania Budowlanego. Podmioty. ul. 00-512 Warszawa. Foksal 2. ul.pl 11) Instytut Nafty i Gazu. 30-015 Kraków. ul.pl 16) Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Filtrowa 1. Śliska 52. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. solidarnosc@chemobudowa.OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. 00-611 Warszawa. Kasprzaka 25. Krajowa Rada Izby Architektów. 01-224 Warszawa. lok.A. ul. ul. ul. Wierzbowa 11. 7) Fabryka Ciszy. Jana Pawła II 70. Brukselska 7.pl 3) Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogólnego.krakow. 00-074 Warszawa. U.pl 13) Instytut Rewitalizacji Miast. sekretariat@irm.pl 22) Korporacja Kominiarzy Polskich. office@inig. Krucza 38/42. Marywilska 42b. info@cebet. dratajczak@kgpsp. instytucjami i organizacjami pozarządowymi: 1) Business Centre Club 2) Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Pracy. igpik@igpik.waw.pl 24) Krajowa Izba Gospodarcza. ul.opole@op.j. ul.pl 19) Komenda Główna Państwowej Stra y Po arnej. 9) Fundacja Poszanowania Energii 10) Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.gov. oinip@ciop.pl 23) Korporacja Przedsiębiorstw Budowlanych UNI-BUD. 00-641 Warszawa. 00-463 Warszawa.onet. ul. Lubicza 25. ul. 100. zgkkp. na które oddziałuje rozporządzenie Rozporządzenie stosowane jest przez podmioty dokonujące zgłoszenia lub opracowujące projekt budowlany dla otrzymania pozwolenia na budowę 3.org. ul. Cel wprowadzenia rozporządzenia Celem wprowadzenia rozporządzenia zmieniającego obowiązujące rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. ul. 00-924 Warszawa. a tak e potrzeba dostosowania zawartych w rozporządzeniu wymagań do aktualnego stanu wiedzy. ipb@ipb. 02656 Warszawa.krakow. Office@igg. cobpbo_bn@poczta. 00-366 Warszawa. Podchorą ych 38. Krajowa Rada Izby Urbanistów. 00-701 Warszawa. cobrti@cobrti. ul. Potockiej 45b. 2. Ksawerów 21.pl 18) Izba Gospodarcza Gazownictwa. 60-211 Poznań 8) Fabryka Styropianu ARBET Sp. 00-175 Warszawa. 45-061 Opole.org. Zarząd Główny. – kancelaria@gunb.pl wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 65 . itb@itb. izba@izbaarchitektow. biuro@izbaurbanistow.) jest potrzeba jego aktualizacji spowodowana wprowadzeniem do zbioru Polskich Norm nowych norm europejskich i międzynarodowych. Targowa 45. 00-826 Warszawa. Czerniakowska 16.pl 6) Echo Investment S.pl 27) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. 31-503 Kraków. Klimeckiego 24. Katowicka 55.pl 12) Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.org. unibud@neostrada.

00050 Warszawa.pl 43) Spółdzielnia Pracy Kominiarzy. 00-641 Warszawa. ul. Zarząd Główny. Zarząd Główny.pl 61) Związek Producentów Ceramiki Budowlanej i Silikatów. info@styropiany. 00043 Warszawa.pl 54) Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej i Szklanej. ul. 52) Stowarzyszenie Producentów Pap.pl 32) Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa.pl 42) Polski Związek Producentów Płyt Warstwowych PAMA. 48) Stowarzyszenie Na Rzecz Systemów Ociepleń.pl 34) Polska Organizacja Gazu Płynnego. Mokotowska 4/6. ul.28) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Zabezpieczeń Przeciwpo arowych i Sprzętu Ratunkowego. 44) Stowarzyszenie Architektów Polskich. 00-050 Warszawa. Zarząd Główny. 00-043 Warszawa. U.wiktorska@dafa. biuro@zwiazek. Świętokrzyska 14. biuro@piib. pigeo@pigeo. ul. biuro@zgpzitb. Gotarda 9.pl 41) Polski Związek Firm Deweloperskich. Gazowej i Klimatyzacji. sep@sep. zg@tup. 03-612 Warszawa.pl 46) Stowarzyszenie In ynierów i Techników Po arnictwa.pl 38) Polski Komitet Normalizacyjny.pl 39) Polski Związek In ynierów i Techników Budownictwa. W trakcie procesu legislacyjnego nie wpłynął aden wniosek od podmiotów prowadzących działalność lobbingową.pl 51) Stowarzyszenie Producentów Ceramiki Poryzowanej.org.pl 47) Stowarzyszenie KOMINY POLSKIE. ul. ul. ul.pl 58) Urząd Dozoru Technicznego. Nr 169. Zarząd Główny.pl 53) Stowarzyszenie Producentów Styropianu.pl 57) Towarzystwo Urbanistów Polskich.pl 45) Stowarzyszenie Elektryków Polskich. sitp@wa.gov. ul.com. Oleandrów 4 m. Stępińska 60. 00-050 Warszawa. 00-629 Warszawa.org. udt@udt. katarzyna. biuro@sppap. Foksal 2. sggik@sggik. biuro@pzits. biuro@pzfd. biuro@ospzpisr. kontakt@plytywarstwowe. Związek Producentów. Świętokrzyska 14. ul. budowlani@zzbudowlani.org. 1414). zgodnie z ustawą z 7 lipca 2005 r. Świętokrzyska 14. ul. integracja@integracja.pl 59) Zakład Badawczo-Doświadczalny Gospodarki Cieplnej.org. speow@onet. ul.Sapie yńska 10a. ul. 50) Stowarzyszenie Polskich Energetyków.org. ul.com.com. Koniczynowa 11. tewuka@poczta. biuro@pogp. ul.pl Projekt rozporządzenia opublikowany został na stronach internetowych Ministerstwa Budownictwa (Ministerstwa Infrastruktury). ul. 02-683 Warszawa.fdf. 64-600 Oborniki. Lwowska 5 lok. Szczęśliwicka 34.pl 37) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem. 10. piphb@wp. Czackiego 3/5. Grzewczej. Krajowa Rada.pl 35) Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwa SA. 49) Stowarzyszenie Polska Wentylacja. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. Zarząd Główny. Towarowa 1a. Materiałowej i Ochrony Środowiska INNOVEX. zbdsekr@pkn. biuro@okna.org. 30) Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej. 00-739 Warszawa. wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 66 .pl 56) Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad. urawia 32/34.pl 40) Polski Zrzeszenie In ynierów i Techników Sanitarnych. ul.home.pl 55) Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. 36) Polskie Okna i Drzwi.pl 62) Związek Zawodowy „Budowlani”.com. 00-950. Mazowiecka 6/8. ryszardkowalski@gmail.org. stowarzyszenie@miwo. Zarząd Główny. Czackiego 3/5. Zarząd Główny. 00-660 Warszawa.pl 29) Polska Federacja Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości. 00-515 Warszawa. ul. 00-215 Warszawa. 00-048 Warszawa. ul. poz. Dostawców i Dystrybutorów.pl 31) Polska Izba In ynierów Budownictwa.pl 33) Polska Korporacja Techniki Sanitarnej. 02-353 Warszawa.com. 60) Związek Pracodawców . 100.Producentów Materiałów Budowlanych.onet. Zarząd Główny. zg@sarp. Świętokrzyska 14A. 00-050 Warszawa.

Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny Brak wpływu 9. wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 67 . Opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość. w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw Brak wpływu 7. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. Wpływ regulacji na rynek pracy Brak wpływu 6. poz. Nr 239. w tym na bud et państwa i bud ety jednostek samorządu terytorialnego Brak wpływu 5. U. został on poddany procedurze notyfikacji stosownie do § 9 tego rozporządzenia.4. Pływ regulacji na sektor finansów publicznych. 2039). Poniewa projekt rozporządzenia zawiera przepisy techniczne w rozumieniu przepisów rozporządzenia RM z 23 grudnia 2002 r.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful