ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 12 marca 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie2)

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373, Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 oraz z 2008 r. Nr 201, poz. 1238 i Nr 228, poz. 1514), wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 3: a) pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) budynku u yteczności publicznej – nale y przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wy szego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasa erów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek u yteczności publicznej uznaje się tak e budynek biurowy lub socjalny,”, b) pkt 15 - 18 otrzymują brzmienie: „15) poziomie terenu – nale y przez to rozumieć przyjętą w projekcie rzędną terenu w danym miejscu działki budowlanej, 16) kondygnacji – nale y przez to rozumieć poziomą, nadziemną lub podziemną część budynku, zawartą pomiędzy powierzchnią posadzki na stropie lub najwy ej poło onej warstwy podłogowej na gruncie, a powierzchnią posadzki na stropie, bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu, znajdującego się nad tą częścią budynku, przy czym za kondygnację uwa a się tak e poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mającą średnią wysokość w świetle większą ni 2 m; za kondygnację nie uznaje się nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia,
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594); Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 8 maja 2008 r., pod numerem 2008/0185/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdra a dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21 lipca 1998 r., z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

2)

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny

1

17) kondygnacji podziemnej – nale y przez to rozumieć kondygnację zagłębioną ze wszystkich stron budynku, co najmniej do połowy jej wysokości w świetle poni ej poziomu przylegającego do niego terenu, a tak e ka dą usytuowaną pod nią kondygnację, 18) kondygnacji nadziemnej – nale y przez to rozumieć ka dą kondygnację niebędącą kondygnacją podziemną,”, c) pkt 22 otrzymuje brzmienie: „22) terenie biologicznie czynnym – nale y przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a tak e 50%, powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniejszą jednak ni 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie,”; 2) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Wysokość budynku, słu ącą do przyporządkowania temu budynkowi odpowiednich wymagań rozporządzenia, mierzy się od poziomu terenu przy najni ej poło onym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwy ej poło onego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej bez uwzględniania wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych, bądź do najwy ej poło onego punktu stropodachu, lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.”; 3) § 9 otrzymuje brzmienie: „1. Wymagane w rozporządzeniu wymiary nale y rozumieć, jako uzyskane z uwzględnieniem wykończenia powierzchni elementów budynku, a w odniesieniu do szerokości drzwi, jako wymiary w świetle oście nicy. 2. Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie mo e pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle oście nicy. 3. Określone w rozporządzeniu odległości budynków od innych budynków, urządzeń budowlanych lub granicy działki budowlanej mierzy się w poziomie w miejscu ich najmniejszego oddalenia. 4. Dla budynków istniejących dopuszcza się przyjmowanie odległości, o których mowa w ust. 3, bez uwzględnienia grubości warstw izolacji termicznej, tynków lub okładzin zewnętrznych, przy czym nie dotyczy to ściany budynku usytuowanej bezpośrednio przy granicy działki. 5. Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.”; 4) § 12 otrzymuje brzmienie: „§ 12.1. Je eli z przepisów § 13, 60 i 271 – 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynek na działce budowlanej nale y sytuować od granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości nie mniejszej ni : 1) 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy,

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny

2

2) 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy. 2. Sytuowanie budynku w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, je eli wynika to z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 3. W zabudowie jednorodzinnej, uwzględniając przepisy odrębne oraz zawarte w § 13, 60 i 271 – 273, dopuszcza się: 1) sytuowanie budynku ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości mniejszej ni określona w ust. 1 pkt 2, lecz nie mniejszej ni 1,5 m, na działce budowlanej o szerokości mniejszej od 16 m, 2) sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, je eli będzie on przylegał całą powierzchnią swojej ściany do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce lub do ściany budynku projektowanego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, pod warunkiem, e jego część le ąca w pasie o szerokości 3 m wzdłu granicy działki będzie miała długość i wysokość nie większe ni ma budynek istniejący lub projektowany na sąsiedniej działce budowlanej, 3) rozbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej ni określona w ust. 1 od granicy z sąsiednią działką budowlaną, je eli w pasie o szerokości 3 m wzdłu tej granicy zostaną zachowane jego dotychczasowe wymiary, a tak e nadbudowę tak usytuowanego budynku o nie więcej ni jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości mniejszej ni 4 m od granicy nie mo e być otworów okiennych lub drzwiowych, 4) sytuowanie budynku gospodarczego i gara u o długości mniejszej ni 5,5 m i o wysokości mniejszej ni 3 m bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej ni 1,5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych. 4. Usytuowanie budynku na działce budowlanej w sposób, o którym mowa w ust. 2 i 3, powoduje objęcie sąsiedniej działki budowlanej obszarem oddziaływania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy – Prawo budowlane. 5. Odległość od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mo e być mniejsza ni : 1) 1,5 m do okapu, gzymsu, balkonu lub daszku nad wejściem, a tak e do takich części budynku jak galeria, taras, schody zewnętrzne, pochylnia lub rampa, 2) 4 m do zwróconego w stronę tej granicy otworu okiennego umieszczonego w dachu lub połaci dachowej. 6. Budynek inwentarski lub budynek gospodarczy, uwzględniając przepisy odrębne oraz zawarte w § 13, 60 i 271 – 273, nie mo e być sytuowany ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w odległości mniejszej ni 8 m od ściany istniejącego na sąsiedniej działce budowlanej budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku u yteczności publicznej, lub takiego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, z zastrze eniem ust. 3 pkt 4. 7. Odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną do podziemnej części budynku, a tak e budowli podziemnej spełniającej funkcje u ytkowe budynku, znajdujących się całkowicie poni ej poziomu otaczającego terenu, nie ustala się.”;
wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny

3

1 otrzymuje brzmienie: „1. budynek zamieszkania zbiorowego i budynek u yteczności publicznej powinien być wyposa ony w instalację telekomunikacyjną. budynek mieszkalny wielorodzinny.5 0. w sposób umo liwiający zapewnienie ochrony instalacji przed dostępem osób nieuprawnionych. w których zatrudnia się ponad 10 osób Przedszkola i łobki 2 0.5) w § 19: a) ust.5 m.2 1. Graniczne wymiary schodów stałych w budynkach o ró nym przeznaczeniu określa tabela: Minimalna szerokość u ytkowa (m) biegu 1 Budynki mieszkalne jednorodzinne i w zabudowie zagrodowej oraz mieszkania dwupoziomowe Budynki mieszkalne wielorodzinne.”.”. magazynowo-składowe oraz usługowe. budynki zamieszkania zbiorowego*) oraz budynki u yteczności publicznej*).8 Maksymal na wysokość stopni (m) 4 0. a w miarę potrzeby równie w inne instalacje. takie jak: telewizji przemysłowej. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi oraz do ruchu ogólnego (komunikacji) powinny mieć zapewnione oświetlenie światłem sztucznym odpowiednio do potrzeb u ytkowych. a tak e mający dwie lub więcej kondygnacji nadziemnych budynek opieki zdrowotnej i budynek opieki społecznej nale y wyposa yć w dźwig osobowy. Budynek u yteczności publicznej. w których ró nica poziomów posadzek pomiędzy pierwszą i najwy szą kondygnacją nadziemną.”. 9) w § 68 ust. 6) § 54 ust. sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej.3 0. budynek zamieszkania zbiorowego niebędący budynkiem koszarowym oraz ka dy inny budynek mający najwy szą kondygnację z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt więcej ni 50 osób. a tak e budynki produkcyjne*). 7) § 56 otrzymuje brzmienie: „§ 56.175 1.”. przekracza 9. 1 otrzymuje brzmienie: „1.2 1. 8) w § 59 ust.15 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 4 .19 Przeznaczenie budynków 1.”. b) ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) 7 m – w przypadku do 4 stanowisk włącznie. niestanowiącą drugiego poziomu w mieszkaniu dwupoziomowym. z wyłączeniem budynków zakładów opieki zdrowotnej. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) 3 m – w przypadku do 4 stanowisk włącznie.8 spocznika 3 0. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Budynek mieszkalny wielorodzinny.

Pomieszczenia techniczne przeznaczone do układania kabli w budynku (tunele i pomieszczenia kablowe) powinny spełniać wymagania wynikające z normy Stowarzyszenia Elektryków Polskich nr N SEP-E-004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 12) w § 97 ust.15 0.9 1. wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 5 . 13) w § 108 ust. 11) w § 96 ust.8 0.19 0. 3a w brzmieniu: „3a. 5 otrzymuje brzmienie: „5. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) mechaniczną.4 0.”.8 m. pomieszczeń technicznych i poddaszy nieu ytkowych 1. Projektowanie i budowa. w których dopuszcza się parkowanie samochodów zasilanych gazem propan-butan.”. o szerokości co najmniej 0. od grupowego węzła ciepłowniczego lub od kotłowni. w których zatrudnia się do 10 osób We wszystkich budynkach niezale nie od ich przeznaczenia schody do kondygnacji podziemnej. zapewniających ochronę sąsiednich pomieszczeń przed ucią liwym oddziaływaniem tych urządzeń.2 *) W przypadku tych budynków szerokość u ytkową biegu schodowego i spocznika nale y przyjmować z uwzględnieniem wymagań określonych w ust. zgodnie z wymaganiami § 323 ust.Budynki opieki zdrowotnej*) Gara e wbudowane i wolno stojące (wielostanowiskowe) oraz budynki usługowe. mo e być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.”. sterowaną czujkami niedopuszczalnego poziomu stę enia gazu propan-butan – w gara ach. co najmniej 0. a do kabin przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.”. w którym są zainstalowane urządzenia emitujące hałasy lub drgania. Pomieszczenie techniczne. Instalacja wodociągowa ciepłej wody przygotowywanej: 1) centralnie – rozpoczyna się bezpośrednio za armaturą odcinającą tę instalację od indywidualnego węzła ciepłowniczego. 14) uchyla się § 111. 2.9 m.9 0.”. 15) w § 113: a) dodaje się ust. pod warunkiem zastosowania rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych.8 0. 1 otrzymuje brzmienie: „1. a kończy punktami czerpalnymi. 10) w § 85 ust. 2 pkt 2 i § 327 rozporządzenia oraz Polskich Norm dotyczących dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na budynki i na ludzi w budynkach. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) drzwi do kabin ustępowych otwierane na zewnątrz.5 0. i w których poziom podłogi znajduje się poni ej poziomu terenu.

określonymi w Polskiej Normie dotyczącej zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym. c) uchyla się ust. a kończy punktami czerpalnymi. Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku. 5-7 otrzymują brzmienie: „5.”. 2a w brzmieniu: „2a. zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych. Instalacja wodociągowa powinna mieć zabezpieczenia uniemo liwiające wtórne zanieczyszczenie wody. 6. bez obni ania trwałości instalacji i zastosowanych w niej wyrobów. 7. 2 otrzymuje brzmienie: „2. 3. a tak e. Instalacja wodociągowa zimnej wody powinna spełniać wymagania określone w przepisach odrębnych dotyczących ochrony przeciwpo arowej. 18) § 124 otrzymuje brzmienie: „§ 124. mo e być wykonana pod warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym ścieków z sieci kanalizacyjnej przez zastosowanie przepompowni ścieków.”. Przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej powinny być wyprowadzone jako przewody wentylujące ponad dach. 4 w brzmieniu: wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 6 . a tak e powy ej górnej krawędzi okien i drzwi znajdujących się w odległości poziomej mniejszej ni 4 m od wylotów tych przewodów.”. 16) w § 120: a) ust. tak aby nie następowało pogarszanie jej jakości oraz trwałości instalacji.”. 8.2) miejscowo – rozpoczyna się bezpośrednio za armaturą odcinającą na przewodzie zasilającym zimną wodą urządzenia do przygotowywania ciepłej wody. aby takich skutków nie wywoływało wzajemne oddziaływanie materiałów. 19) w § 125: a) ust. zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej projektowania przepompowni ścieków w kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków lub urządzenia przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej urządzeń przeciwzalewowych w budynkach. z których wykonano te wyroby. Wyroby zastosowane w instalacji wodociągowej powinny być dobrane z uwzględnieniem korozyjności wody.”. Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umo liwiać przeprowadzanie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej). 17) w § 122 uchyla się ust.”. 1 otrzymuje brzmienie: „1. b) dodaje się ust. Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umo liwiać uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie ni szej ni 55ºC i nie wy szej ni 60ºC. z których krótkotrwale nie jest mo liwy grawitacyjny spływ ścieków. b) ust. Dla przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie ni szej ni 70ºC i nie wy szej ni 80ºC. b) dodaje się ust.

„4. W przypadku gdy wysokość przewodu spustowego (pionu) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej przekracza 10 m, podłączenia podejść na najni szej kondygnacji powinny spełniać wymagania Polskiej Normy dotyczącej projektowania instalacji kanalizacyjnych.”; 20) w § 133: a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Wyroby zastosowane w instalacji ogrzewczej wodnej powinny być dobrane z uwzględnieniem wymagań Polskiej Normy dotyczącej jakości wody w instalacjach ogrzewania oraz z uwzględnieniem korozyjności wody i mo liwości zastosowania ochrony przed korozją.”, b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Zabrania się stosowania kotła na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego, wyposa onej w przeponowe naczynie wzbiorcze, z wyjątkiem kotła na paliwo stałe o mocy nominalnej do 300 kW, wyposa onego w urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła.”; 21) w § 135 uchyla się ust. 6; 22) w § 136: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na paliwo stałe i pomieszczenia składu paliwa i u lowni oraz pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na olej opałowy i pomieszczenia magazynu oleju opałowego, powinny odpowiadać przepisom rozporządzenia, w tym określonym w § 220 ust. 1. 2. Kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej nominalnej do 25 kW powinny być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej, na poziomie ogrzewanych pomieszczeń lub w innych pomieszczeniach, w których mogą być instalowane kotły o większych mocach cieplnych nominalnych. Skład paliwa powinien być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w pobli u kotła lub w pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł. Pomieszczenia, w których instalowane są kotły oraz pomieszczenia składu paliwa powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwo stałe.”, b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej nominalnej do 10 kW mogą być instalowane w budynkach, o których mowa w § 132 ust. 3, na poziomie ogrzewanych pomieszczeń, w pomieszczeniach nie będących pomieszczeniami mieszkalnymi: 1) o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kotła, lecz nie mniej ni 30 m3, 2) spełniających wymagania dotyczące wentylacji, o których mowa w § 150 ust. 9, 3) posiadających przewody kominowe określone w § 140 ust. 1 i 2 oraz § 145 ust. 1, 4) zapewniających dopływ powietrza do spalania w ilości co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kotła - odpowiadających wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwo stałe.”, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny

7

„3. Kotły na paliwo stałe o łącznej mocy cieplnej nominalnej powy ej 25 kW do 2000 kW powinny być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej lub na poziomie terenu. Skład paliwa i u lownia powinny być umieszczone w oddzielnych pomieszczeniach technicznych znajdujących się bezpośrednio obok pomieszczenia kotłów, a tak e mieć zapewniony dojazd dla dostawy paliwa oraz usuwania u la i popiołu. Pomieszczenia w których instalowane są kotły oraz pomieszczenia składu paliwa powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwo stałe.”, d) ust. 12 otrzymuje brzmienie: „12. Odprowadzenie spalin z kotłów na olej opałowy powinno spełniać wymagania dla urządzeń gazowych określone w § 174 ust. 1, 2, 5, 6, 8 i 9.”; 23) w § 140 uchyla się ust. 3; 24) § 153 otrzymuje brzmienie: „1. Przewody i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby zminimalizować odkładanie się zanieczyszczeń na ich powierzchniach wewnętrznych kontaktujących się z powietrzem wentylacyjnym. 2. Przewody powinny mieć przekrój poprzeczny właściwy dla przewidywanych przepływów powietrza oraz konstrukcję przystosowaną do maksymalnego ciśnienia i wymaganej szczelności instalacji, z uwzględnieniem Polskich Norm dotyczących wytrzymałości i szczelności przewodów. 3. Właściwości materiałów przewodów lub sposób zabezpieczania ich powierzchni powinny być dobrane odpowiednio do parametrów przepływającego powietrza oraz do warunków występujących w miejscu ich zamontowania. 4. Przewody instalowane w miejscach, w których mogą być nara one na uszkodzenia mechaniczne, powinny być zabezpieczone przed tymi uszkodzeniami. 5. Przewody powinny być wyposa one w otwory rewizyjne spełniające wymagania Polskiej Normy dotyczącej elementów przewodów ułatwiających konserwację, umo liwiające oczyszczenie wnętrza tych przewodów, a tak e innych urządzeń i elementów instalacji, o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposób ni poprzez te otwory, przy czym nie nale y ich sytuować w pomieszczeniach o podwy szonych wymaganiach higienicznych. 6. Przewody prowadzone przez pomieszczenia lub przestrzenie nieogrzewane powinny mieć izolację cieplną, z uwzględnieniem wymagań określonych w § 267 ust. 1. 7. Przewody instalacji klimatyzacji, przewody stosowane do recyrkulacji powietrza oraz prowadzące do urządzeń do odzyskiwania ciepła, a tak e przewody prowadzące powietrze zewnętrzne przez ogrzewane pomieszczenia, powinny mieć izolację cieplną i przeciwwilgociową.”; 25) w § 154 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „9. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być wyposa one w przepustnice zlokalizowane w miejscach umo liwiających regulację instalacji, a tak e odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego i wypływu powietrza wewnętrznego.

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny

8

Wymaganie to nie dotyczy instalacji mechanicznej wywiewnej, przewidzianej do okresowej pracy jako wentylacja grawitacyjna.”; 26) w § 156: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Instalację gazową zasilaną gazem płynnym ze stałych zbiorników lub baterii butli, znajdujących się na działce budowlanej na zewnątrz budynku, stanowi układ przewodów za głównym zaworem odcinającym instalację zbiornikową, butle lub kolektor butli prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku, wraz z armaturą, kształtkami i innym wyposa eniem, a tak e urządzenia do pomiaru zu ycia gazu, urządzenia gazowe z wyposa eniem oraz przewody spalinowe lub powietrznospalinowe odprowadzające spaliny bezpośrednio poza budynek lub do przewodów w ścianach.”, b) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: „5. Instalację zbiornikową gazu płynnego stanowi zespół urządzeń składający się ze zbiornika albo grupy zbiorników z armaturą i osprzętem oraz z przyłącza gazowego z głównym zaworem odcinającym. 6. Wymagania dla instalacji gazowych, o których mowa w rozporządzeniu, nie dotyczą instalacji przeznaczonych dla celów rolniczych i produkcyjno-przemysłowych (technologicznych).”; 27) w § 158 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Instalacja gazowa przyłączona do sieci gazowej wykonanej z przewodów metalowych powinna być zabezpieczona przed wpływem prądów błądzących przez zainstalowanie wstawki izolacyjnej na wprowadzeniu metalowej rury gazowej do budynku.”; 28) w § 163: a) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Przewody instalacji gazowej powinny by wykonane w sposób zapewniający spełnienie wymagań szczelności i trwałości określonych w Polskiej Normie dotyczącej przewodów gazowych dla budynków.”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, budynkach w zabudowie zagrodowej i budynkach rekreacji indywidualnej przewody instalacji gazowej, a w pozostałych budynkach tylko przewody za gazomierzami lub odgałęzieniami prowadzącymi do odrębnych mieszkań lub lokali u ytkowych powinny być wykonane z rur, o których mowa w ust. 2, łączonych równie z zastosowaniem połączeń gwintowanych lub z rur miedzianych łączonych przez lutowanie lutem twardym. Dopuszcza się stosowanie innych sposobów łączenia rur, je eli spełniają one wymagania szczelności i trwałości określone w Polskiej Normie dotyczącej przewodów gazowych dla budynków.”; 29) w § 164 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Zabrania się prowadzenia przez pomieszczenia mieszkalne przewodów instalacji gazowej z zastosowaniem połączeń gwintowanych, a tak e z zastosowaniem innych sposobów łączenia rur, je eli mogą one stanowić zagro enie dla bezpieczeństwa mieszkańców.”; 30) w § 166 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny

9

2 i 3 otrzymują brzmienie: „2. w miejscach podmokłych oraz w odległości mniejszej ni 5 m od rowów. a ich łączna pojemność 100 m3. budynków zamieszkania zbiorowego i budynków u yteczności publicznej od: zbiornika naziemnego zbiornika podziemnego wm wm 2 3 Odległość od sąsiedniego zbiornika naziemnego lub podziemnego wm 4 10 . Przewody i kanały spalinowe. 1. Odległość między wylotami przewodów. powinny być dostosowane do warunków pracy danego typu urządzenia. powinny być podłączone na stałe z indywidualnymi kanałami spalinowymi uwzględniając instrukcję techniczną producenta urządzenia. 3. 6 otrzymuje brzmienie: „6.5 m.5 m . b) ust. gdy łączna pojemność zbiorników w grupie przekracza 30 m3. grzejniki wody przepływowej. je eli w odległości do 8 m nie znajduje się plac zabaw dla dzieci lub inne miejsca rekreacyjne. powinny znajdować się wy ej ni 2.”. Instalacje gazowe w budynku lub w zespole budynków mogą być zasilane z jednego zbiornika z gazem płynnym lub grupy takich zbiorników. Zbiorniki gazu płynnego nie mogą być sytuowane w zagłębieniach terenu.”. a odległość tych wylotów od najbli szej krawędzi okien otwieranych i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza ni 0.5 m. 1 pkt 2. zwane dalej „gazomierzami” spełniające wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej gazomierzy. gdy łączna pojemność zbiorników w grupie nie przekracza 30 m3. o których mowa w ust.„1.5 m ponad poziomem terenu.”. takie jak: kotły ogrzewcze. powinna być nie mniejsza ni 3 m. powinny być zainstalowane oddzielnie dla ka dego z odbiorców i zabezpieczone przed dostępem osób nieupowa nionych. lecz nie mniej ni 0. 3. Urządzenia pomiarowe zu ycia gazu. Dopuszczalną odległość zbiorników z gazem płynnym od budynków mieszkalnych. Grzewcze urządzenia gazowe. studzienek lub wpustów kanalizacyjnych. o której mowa w przepisach dotyczących zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe. 4. 33) § 179 otrzymuje brzmienie: „§ 179. 1. odprowadzające spaliny od grzewczych urządzeń gazowych. 2) 15 m – w przypadku. 31) w § 174: a) ust. o których mowa w ust.5 m ponad poziomem terenu. a tak e między zbiornikami określa poni sza tabela: Nominalna pojemność zbiornika w m3 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny Odległość budynków mieszkalnych. Wyloty przewodów. Odległość pomiędzy grupami zbiorników naziemnych powinna wynosić: 1) 7. niezale nie od ich obcią eń cieplnych. Liczba zbiorników naziemnych w grupie nie powinna przekraczać 6 sztuk.w przypadku. 32) w § 175 ust. 2. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dopuszcza się sytuowanie tych wylotów poni ej 2. budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków u yteczności publicznej.”.

gdy pionowy pas ściany tego budynku o szerokości co najmniej równej rzutowi równoległemu zbiornika. Dopuszczalna odległość zbiorników z gazem płynnym od budynków produkcyjnych i magazynowych powinna wynosić dla zbiorników o pojemności: 1) do 10 m3 – nie mniej ni odległość określona w tabeli w ust. powa ne zagro enie środowiska. w kolumnach 2 i 3. 4. 9. nale y zasilać co najmniej z dwóch niezale nych. Budynek.5 10 20 30 40 1 2. 4. o której mowa w ust. przy zachowaniu wymaganej odległości od budynku danego rodzaju. i w tym pasie ściany nie będą znajdowały się otwory okienne i drzwiowe. będzie miał klasę odporności ogniowej co najmniej R E I 120. która znajduje się w odległości mniejszej ni określona w tabeli w ust. 7.5 3 5 10 15 20 1 1 1. 4. w kolumnie 2. w którym zanik napięcia w elektroenergetycznej sieci zasilającej mo e spowodować zagro enie ycia lub zdrowia ludzi. aby osłonić zbiornik od tej części budynku. Odległości określone w tabeli w ust. powiększonej po 2 m z obu jego stron oraz o wysokości równej wysokości budynku. 6.do 3 powy ej 3 do 5 powy ej 5 do 7 powy ej 7 do 10 powy ej 10 do 40 powy ej 40 do 65 powy ej 65 do 100 3 5 7. w kolumnach 2 i 3. mogą być zmniejszone do 50% w przypadku zastosowania wolnostojącej ściany oddzielenia przeciwpo arowego o klasie odporności ogniowej co najmniej R E I 120. 4. a tak e znaczne straty materialne. mo e mieć miejsce równie wówczas. od dowolnego punktu zbiornika. w kolumnie 2. W 11 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny . oraz wyposa ać w samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne).5 1. 2) powy ej 10 m3 – nie mniej ni połowa odległości określonej w tabeli w ust. 7. a tak e od szyny zelektryfikowanej linii kolejowej lub tramwajowej powinna wynosić co najmniej: 1) 3 m – przy napięciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej do 1 kV. Dla zbiornika z gazem płynnym o pojemności do 10 m3 zmniejszenie jego odległości od budynku.”. Odległość zbiornika z gazem płynnym od rzutu poziomego skrajnego przewodu elektroenergetycznej linii napowietrznej. w kolumnach 2 i 3. samoczynnie załączających się źródeł energii elektrycznej. 8. usytuowanej pomiędzy zbiornikiem z gazem płynnym a budynkiem. 4. Wymiary wolnostojącej ściany oraz jej odległość od zbiornika powinny być tak dobrane. 34) § 181 otrzymuje brzmienie: „1. Odległość zbiorników z gazem płynnym od granicy z sąsiednią działką budowlaną powinna być nie mniejsza ni połowa odległości określonej w tabeli w ust.5 ¼ sumy średnic dwóch sąsiednich zbiorników 5. 2) 15 m – przy napięciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej równej lub większej od 1 kV.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego. które jest u ytkowane przy wyłączonym oświetleniu podstawowym. 3. nale y stosować oświetlenie dodatkowe. 7. powodujące w warunkach uszkodzenia samoczynne wyłączenie zasilania.”. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) urządzenia ochronne ró nicowoprądowe uzupełniające podstawową ochronę przeciwpora eniową i ochronę przed powstaniem po aru. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne nale y stosować: 1) w pomieszczeniach: a) widowni kin. w których po zaniku oświetlenia podstawowego istnieje konieczność kontynuowania czynności w niezmieniony sposób lub ich bezpiecznego zakończenia. 5. d) w wysokich i wysokościowych budynkach u yteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych. zasilane napięciem nieprzekraczającym napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale. d) o powierzchni netto ponad 1000 m2 w gara ach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. przeznaczonych dla ponad 200 osób. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne nie jest wymagane w pomieszczeniach. 5 dla awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 1a w brzmieniu: wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 12 . budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach produkcyjnych i magazynowych. Awaryjne oświetlenie zapasowe nale y stosować w pomieszczeniach. w których awaryjne oświetlenie zapasowe spełnia warunek określony w ust. a tak e podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji. przy czym czas działania tego oświetlenia powinien być dostosowany do uwarunkowań wynikających z wykonywanych czynności oraz warunków występujących w pomieszczeniu.”. dróg komunikacji ogólnej lub sposobu jego u ytkowania. c) wystawowych w muzeach.budynku wysokościowym jednym ze źródeł zasilania powinien być zespół prądotwórczy. b) dodaje się ust. 6. e) o powierzchni netto ponad 2000 m2 w budynkach u yteczności publicznej. 35) w § 183: a) ust. 2. W pomieszczeniu. b) audytoriów. c) w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do u ytku osób o ograniczonej zdolności poruszania się. b) oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. 4. słu ące uwidocznieniu przeszkód wynikających z układu budynku. Oświetlenie awaryjne nale y wykonywać zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie. lokali rozrywkowych oraz sal sportowych. czytelni. 2) na drogach ewakuacyjnych: a) z pomieszczeń wymienionych w pkt 1. sal konferencyjnych.

o których mowa w ust. powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących ochrony odgromowej obiektów budowlanych. o której mowa w § 53 ust. 36) w § 184 ust. powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzenia. 3) instalację ogrzewczą wodną wykonaną z przewodów metalowych. zwane dalej „zespołami kablowymi”. 4. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „3. Zespoły kablowe umieszczone w pomieszczeniach chronionych stałymi wodnymi urządzeniami gaśniczymi powinny być odporne na oddziaływanie wody.”. 37) w § 186 ust.„1a. 1 pkt 7. aby w wymaganym czasie. stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami słu ącymi ochronie przeciwpo arowej. o którym mowa w ust. b) dodaje się ust. z uwzględnieniem rodzaju podło a i przewidywanego sposobu mocowania do niego. 3 i 5. Przewody i kable elektryczne w obwodach urządzeń alarmu po aru. Połączeniami wyrównawczymi. 5-7 w brzmieniu: „5. 2. nie nastąpiła przerwa w dostawie energii 13 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny . 38) w § 187: a) ust. 6) metalowe elementy przewodów i wkładów kominowych. w wydzielonych kanałach lub szybach instalacyjnych.”. to wówczas wymaganie odporności na działanie wody uznaje się za spełnione. 4) metalowe elementy instalacji gazowej. powinna być wykonana zgodnie z warunkami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej badania odporności ogniowej.”. Je eli przewody i kable uło one są w ognioochronnych kanałach kablowych. 3 otrzymuje brzmienie: „3. 7. 7) metalowe elementy przewodów i urządzeń do wentylacji i klimatyzacji.”. 6. 2) metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej. budynku zamieszkania zbiorowego i budynku u yteczności publicznej nale y prowadzić poza mieszkaniami i pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. Zespoły kablowe powinny być tak zaprojektowane i wykonane. zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej metody badań palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających. 8) metalowe elementy obudowy urządzeń instalacji telekomunikacyjnej. Przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe wraz z ich zamocowaniami. 2 otrzymuje brzmienie: „2. zgodnie z Polską Normą dotyczącą wymagań w tym zakresie. Ocena zespołów kablowych w zakresie ciągłości dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału. Instalacja piorunochronna. Główne ciągi instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. oświetlenia awaryjnego i łączności powinny mieć klasę PH odpowiednią do czasu wymaganego do działania tych urządzeń. z zastrze eniem ust. nale y objąć: 1) instalację wodociągową wykonaną z przewodów metalowych. 5) metalowe elementy szybów i maszynowni dźwigów.

5. 3.”. 1. a w przypadku systemu radiowego – na jego najwy szej kondygnacji. 7. o którym mowa w ust. 3. dźwigów z maszynownią dolną lub boczną oraz dźwigów z wciągarkami bezreduktorowymi. 6.”. w szczególności kable i przewody wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi. dopuszcza się instalowanie dźwigów z napędem elektrycznym bez wykonywania dylatacji szybów dźwigowych. 3. z zastrze eniem § 96 ust. o których mowa w ust. tak aby poziomy hałasu i drgań przenikających do pomieszczeń mieszkalnych nie przekraczały wartości określonych w Polskich Normach dotyczących dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach. do gniazda abonenckiego. 1. Wymaganie. o ile zespoły kablowe znajdują się w obrębie przestrzeni chronionych stałymi samoczynnymi urządzeniami gaśniczymi wodnymi.elektrycznej lub przekazie sygnału spowodowana oddziaływaniami elementów budynku lub wyposa enia. 1. 40) w § 196 ust. pod warunkiem ich oddzielenia od pomieszczeń mieszkalnych pomieszczeniami nieprzeznaczonymi na stały pobyt ludzi oraz zastosowania w nieoddylatowanym szybie dźwigowym zabezpieczeń przed przenoszeniem drgań z prowadnic jezdnych na konstrukcję budynku. 3 lub bezpośrednio uziemić w przypadku braku instalacji piorunochronnej. Główne ciągi instalacji telekomunikacyjnej powinny być prowadzone w wydzielonych kanałach lub szybach instalacyjnych poza mieszkaniami i lokalami u ytkowymi oraz innymi pomieszczeniami. stanowią elementy infrastruktury telekomunikacyjnej. Połączenie sieci telekomunikacyjnej z instalacją telekomunikacyjną budynku powinno być usytuowane na pierwszej podziemnej lub pierwszej nadziemnej kondygnacji budynku. Prowadzenie instalacji telekomunikacyjnej i rozmieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych w budynku powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania i bezpieczeństwo osób korzystających z części wspólnych budynku. o których mowa w ust. w odrębnym pomieszczeniu lub szafce. „2. których sposób u ytkowania mo e powodować przerwy lub zakłócenia przekazywanego sygnału. mo e być ograniczony do 30 minut. w szczególności zastosowania w nieoddylatowanym szybie dźwigowym zabezpieczeń wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 14 . W budynkach. a elementy instalacji wyprowadzone ponad dach połączyć z instalacją piorunochronną. Czas zapewnienia ciągłości dostawy energii elektrycznej lub sygnału do urządzeń. 1. 39) § 192 otrzymuje brzmienie: „§ 192. W instalacji telekomunikacyjnej nale y zastosować urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej. Miejsce lub pomieszczenie przeznaczone na osprzęt i urządzenia instalacyjne powinno być łatwo dostępne dla obsługi technicznej i oznakowane w sposób jednoznacznie określający operatora sieci telekomunikacyjnej. Instalację telekomunikacyjną budynku. o której mowa w § 184 ust. o której mowa w § 56. nie dotyczy dźwigów z napędem hydraulicznym. począwszy od punktu połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną (przełącznica kablowa) lub od urządzenia systemu radiowego. 2. 2 i 3 otrzymują brzmienie. 4. dźwigów towarowych małych.

1 i 2. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) wymagań Polskich Norm i warunków określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia. odpowiadają klasy reakcji na ogień zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia. równie do u ytkowanych budynków istniejących. sportowe. 41) w § 198 uchyla się ust. przez elementy budynku: 1) nierozprzestrzeniające ognia rozumie się elementy budynku nierozprzestrzeniające ognia zarówno przy działaniu ognia wewnątrz. niezapalny. natomiast przy działaniu ognia z drugiej strony są słabo rozprzestrzeniające ogień lub nierozprzestrzeniające ognia. 42) w § 204 dodaje się ust. trudno zapalny. 7 w brzmieniu: „7. 1. stosuje się. dworcowe powinny być wyposa one. z uwzględnieniem § 2 ust. w tym z ociepleniem i okładziną zewnętrzną lub tylko z okładziną zewnętrzną. takich jak: przemieszczenia. Przepisy rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa po arowego. wystawowe. z zastrze eniem ust.”. wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 15 .przed przenoszeniem drgań z prowadnic jezdnych na konstrukcję budynku. o których mowa w § 68 ust. 2) słabo rozprzestrzeniające ogień – rozumie się elementy budynku. 3. 44) w § 208 w ust.”. o którym mowa w § 181. handlowe. g) toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów. W przypadku ścian zewnętrznych budynku.”. samogasnący. a tak e oświetlenia awaryjnego. e) stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku. 2. odkształcenia i naprę enia w konstrukcji. 43) w § 207 ust. niekapiący. f) reakcji na ogień wyrobów (materiałów) budowlanych. 45) dodaje się § 208a w brzmieniu: „§ 208a. jak i od zewnątrz budynku. c) klas dymoszczelności zamknięć otworów. o których mowa w ust. Budynki u yteczności publicznej z pomieszczeniami przeznaczonymi do przebywania znacznej liczby osób. targowe. w zale ności od potrzeb. 2. Określeniom u ytym w rozporządzeniu: niepalny. b) klas odporności ogniowej elementów budynku. 3. tak aby poziomy hałasu i drgań przenikających do pomieszczeń mieszkalnych nie przekraczały wartości określonych w Polskich Normach. 3. wymagania zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia. takie jak: hale widowiskowe. jako nierozprzestrzeniające ognia. dotyczących w szczególności zasad ustalania: a) gęstości obcią enia ogniowego pomieszczeń i stref po arowych. 2 i 3a. które z jednej strony są słabo rozprzestrzeniające ogień. słabo rozprzestrzeniające ogień lub silnie rozprzestrzeniające ogień. łatwo zapalny. d) właściwości funkcjonalnych urządzeń słu ących do wentylacji po arowej. w urządzenia do stałej kontroli parametrów istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji. które na podstawie przepisów odrębnych uznaje się za zagra ające yciu ludzi. intensywnie dymiący. powinny spełniać. wymiarów schodów. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Elementy budynku określone w rozporządzeniu.”.

które przy działaniu ognia z jednej strony sklasyfikowane są. Wymaganą klasę odporności po arowej dla budynku PM oraz IN.dla których wymagania przy działaniu ognia wewnątrz budynku określa się zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia. Liczba kondygnacji nadziemnych 1 1 2*) ZL I 2 „D” „C” ZL II 3 „D” „C” ZL III 4 „D” „D” *) Gdy poziom stropu nad pierwszą kondygnacją nadziemną jest na wysokości nie większej ni 9 m nad poziomem terenu. wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 16 .3) silnie rozprzestrzeniające ogień – rozumie się elementy budynku.”. z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej. z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej. Występująca w rozporządzeniu klasa E I odporności ogniowej drzwi lub innych zamknięć otworów oznacza klasę E I1 lub E I2 zgodnie z Polską Normą dotyczącą klasyfikacji ogniowej ustalanej na podstawie badań odporności ogniowej. do poziomu w niej określonego. 1. z zastrze eniem § 282. 4. Dymoszczelność drzwi oznacza klasę dymoszczelności Sm ustaloną zgodnie z Polską Normą dotyczącą klasyfikacji ogniowej ustalanej na podstawie badań odporności ogniowej. nie mogą występować takie budynki. a przy działaniu ognia od zewnątrz budynku określa się zgodnie z Polską Normą dotyczącą metody badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany. niezale nie od klasyfikacji uzyskanej przy działaniu ognia z drugiej strony . 46) w § 212 ust. dla drzwi przystankowych do dźwigu dopuszcza się określenie odporności ogniowej zgodnie z Polską Normą dotyczącą wykonywania próby odporności ogniowej drzwi przystankowych.”. 4. określa poni sza tabela: Maksymalna gęstość obcią enia ogniowego strefy po arowej w budynku Q [MJ/m2] 1 Q ≤ 500 500 < Q ≤ 1000 1000 < Q ≤ 2000 2000 < Q ≤ 4000 Q > 4000 Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokości) 2 „E” „D” „C” „B” „A” Budynek wielokondygnacyjny niski średniowysoki (SW) 4 „C” „C” „C” „B” „A” wysoki wysokościowy (WW) 6 „B” „B” „B” (N) 3 „D” „D” „C” „B” „A” (W) 5 „B” „B” „B” – zgodnie z § 228 ust. Dopuszcza się obni enie wymaganej klasy odporności po arowej w budynkach wymienionych w poni szej tabeli. jako silnie rozprzestrzeniające ogień. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „3. 5.

4) Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60. 1). 9. wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 17 . co najmniej wymagania określone w poni szej tabeli: Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *) Klasa odporności główna ściana ściana po arowej konstrukprzekrycie konstrop1) zewnętrzwewnę budynku strukcja cja dachu dachu3). 2. I . a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30. 5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. Elementy budynku. 1. 1. z wyjątkiem budynków ZL II oraz wielokondygnacyjnych budynków wysokich (W) i wysokościowych (WW). 48) § 216 otrzymuje brzmienie: „§ 216. 2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. odpowiednio do jego klasy odporności po arowej. na trzna nośna 1 „A” „B” „C” „D” „E” Oznaczenia w tabeli: R . 2 R 240 R 120 R 60 R 30 (–) 3 R 30 R 30 R 15 (–) (–) 4 R E I 120 R E I 60 R E I 60 R E I 30 (–) 5 E I 120 (o↔i) E I 60 (o↔i) E I 30 (o↔i) E I 30 (o↔i) (–) 6 E I 60 E I 304) E I 154) (–) (–) 7 R E 30 R E 30 R E 15 (–) (–) *) Z zastrze eniem § 219 ust. w którym nad najwy szą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda. określona jw. 2). E . (–) – nie stawia się wymagań. dopuszcza się: 1) obni enie klasy odporności po arowej budynku o jedną w stosunku do wynikającej z § 212.nośność ogniowa (w minutach). spełniająca kryteria określone w kol. lukarn i okien połaciowych (z zastrze eniem § 218). jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej ni 20% jej powierzchni. z zastrze eniem § 213 oraz § 237 ust. określona jw. 2 i 3 dla danej klasy odporności po arowej budynku. 3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych. powinny spełniać. o maksymalnej gęstości obcią enia ogniowego strefy po arowej do 500 MJ/m2. 1) Je eli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej. przy czym dopuszcza się zastosowanie słabo rozprzestrzeniających ogień: 1) elementów budynku o jednej kondygnacji nadziemnej ZL IV oraz PM... 2) przyjęcie klasy „E” odporności po arowej dla budynku jednokondygnacyjnego.szczelność ogniowa (w minutach). o których mowa w ust. nie dotyczą tak e budynku. 4. świetlików.izolacyjność ogniowa (w minutach). określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku. Elementy budynku.”. 1). powinna spełniać tak e kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. powinny być nierozprzestrzeniające ognia. 1. W budynkach wyposa onych w stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne.47) § 214 otrzymuje brzmienie: „§ 214.

8. zastosowanie izolacji cieplnej palnej. z zastrze eniem ust. 3) ścian zewnętrznych w budynku niskim ZL IV. 1 otrzymuje brzmienie: „1. usytuowanego bli ej ni 8 m lub przyległego do ściany z otworami budynku wy szego. a ściana jest nierozprzestrzeniająca ognia przy działaniu ognia od strony elewacji. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Przekrycie dachu budynku ni szego. 8. powinno być nierozprzestrzeniające ognia. wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995 r. 4. a tak e jej konstrukcja nośna. powinny być wykonane z materiałów niepalnych. a tak e izolacja cieplna ściany zewnętrznej.”. 49) w § 218 ust. Dopuszcza się stosowanie klap dymowych z materiałów łatwo zapalnych w dachach i stropodachach. je eli okładzina wewnętrzna jest niepalna. z zastrze eniem § 214. z wyjątkiem przypadków wymienionych w § 273 ust. 1. 6. z u yciem samogasnącego polistyrenu spienionego. je eli osłaniająca ją od wewnątrz okładzina jest niepalna i ma klasę odporności ogniowej co najmniej: 1) w budynku klasy odporności po arowej "B" – E I 60. lecz nie mniejszym ni dla klasy "D". w pasie o szerokości 8 m od tej ściany powinno być nierozprzestrzeniające ognia oraz w pasie tym: 1) konstrukcja dachu powinna mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R 30. Strop tworzący w pomieszczeniu dodatkowy poziom – antresolę. Dopuszcza się ocieplenie ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego. 7. 9. Dopuszcza się stosowanie w budynku PM ścian zewnętrznych klasy D z rdzeniem klasy E z uwagi na reakcję na ogień. 50) w § 219 ust.2) ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz elementów konstrukcji dachu i jego przekrycia w budynku PM niskim o maksymalnej gęstości obcią enia ogniowego strefy po arowej do 1000 MJ/m2.”. powinny odpowiadać wymaganiom wynikającym z klasy odporności po arowej budynku. o wysokości do 11 kondygnacji włącznie. Przekrycie dachu o powierzchni większej ni 1000 m2. Dopuszcza się stosowanie w budynku PM ścian wewnętrznych klasy D z uwagi na reakcję na ogień.. na wysokości powy ej 25 m od poziomu terenu. 3. 2) w budynku klasy odporności po arowej "C" i "D" – E I 30. w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. a palna izolacja cieplna przekrycia powinna być oddzielona od wnętrza budynku przegrodą o klasie odporności ogniowej nie ni szej ni R E 15. W ścianach zewnętrznych budynku ZL II dopuszcza się. 1 otrzymuje brzmienie: wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 18 . 51) w § 220 ust.”. W budynku. 5. okładzina elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne. 2) przekrycie dachu powinno mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R E 30. przeznaczoną do u ytku dla więcej ni 10 osób.

a tak e zamknięcia otworów w tych elementach. o których mowa w § 228. 1. Przy jednoczesnym stosowaniu urządzeń wymienionych w ust.„1. 2. z wyjątkiem gara u.”. Dopuszcza się powiększenie powierzchni stref po arowych. o których mowa w ust. 3 otrzymuje brzmienie: wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 19 . 1 dopuszcza się powiększenie stref po arowych o 150%. Przy jednoczesnym stosowaniu urządzeń wymienionych w pkt 1 i 2 dopuszcza się powiększenie powierzchni stref po arowych o 200%. pod warunkiem zastosowania: 1) stałych urządzeń gaśniczych tryskaczowych – o 100%. składy paliwa stałego. pod warunkiem ich ochrony: 1) stałymi samoczynnymi urządzeniami gaśniczymi wodnymi – o 100%. W budynku jednokondygnacyjnym wielkości stref po arowych PM. 52) w § 227 ust. u lownie i magazyny oleju opałowego.w budynku niskim (N) i średniowysokim (SW) . 54) w § 230 ust. budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej oraz budynków rekreacji indywidualnej. 53) § 229 otrzymuje brzmienie: „§ 229. 55) w § 232: a) ust. pod warunkiem zastosowania stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych i samoczynnych urządzeń oddymiających. z wyjątkiem stref po arowych w wielokondygnacyjnych budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW).”. 2) samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi – o 50%. Dopuszcza się powiększenie powierzchni stref po arowych. Ściany wewnętrzne i stropy wydzielające kotłownie.1.”. 4 otrzymuje brzmienie: „4. o łącznej mocy cieplnej powy ej 25 kW Kotłownia z kotłami na olej opałowy. nie ogranicza się. o łącznej mocy cieplnej powy ej 30 kW Kotłownia z kotłami na paliwo gazowe.w budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW) Skład paliwa stałego i u lownia Magazyn oleju opałowego Klasa odporności ogniowej ścian stropów drzwi lub innych wewnętrznych zamknięć 2 3 4 E I 60 E I 60 R E I 60 R E I 60 E I 30 E I 30 E I 60 E I 120 E I 120*) E I 120 R E I 60 R E I 120 R E I 120*) R E I 120 E I 30 E I 60 E I 60*) E I 60 *) Wymaganie nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 2 otrzymuje brzmienie: „2. 2) samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu – o 100%. powinny mieć klasę odporności ogniowej nie mniejszą ni określona w tabeli: Rodzaj pomieszczenia 1 Kotłownia z kotłami na paliwo stałe. o łącznej mocy cieplnej powy ej 30 kW: .

”. świetlic itp. chronionego w sposób równowa ny wymaganym dla tej ściany drzwiom przeciwpo arowym pod względem mo liwości przeniesienia się przez ten otwór ognia lub dymu. bibliotek. Określając wymaganą szerokość i liczbę przejść. – 1 m2/osobę. itp. 4 otrzymuje brzmienie: „4. słu ącego przeprowadzeniu urządzeń technologicznych.4x1.„3.04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego. wyjść oraz dróg ewakuacyjnych w budynku. 3) pomieszczeń administracyjno-biurowych – 5 m2/osobę.”. 5) magazynów – 30 m2/osobę. je eli są przeznaczone nie tylko do celów ewakuacji.”. ściany oddzielenia przeciwpo arowego nale y wyprowadzić ponad pokrycie dachu na wysokość co najmniej 0. powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) ścian i stropów tego pomieszczenia.”. 57) w § 235 ust. 4) archiwów. 2 i 3. z zastrze eniem § 246 ust. a tak e być stosowane na drogach ewakuacyjnych. dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie ni sza ni E I 60 lub R E I 60. W budynku z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień. w przypadku po aru. a niebędących elementami oddzielenia przeciwpo arowego. dla: 1) sal konferencyjnych. 7 otrzymuje brzmienie: „7.”. a tak e osłony lub obudowy przewodów i kabli elektrycznych z wyjątkiem wykorzystywanych w przedsionku – o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 60 wykonane z materiałów niepalnych oraz być zamykany drzwiami i wentylowany co najmniej grawitacyjnie. Dopuszcza się stosowanie w strefach po arowych PM otworu w ścianie oddzielenia przeciwpo arowego. holi. 59) w § 237 w ust. Przepusty instalacyjne o średnicy większej ni 0. b) ust. przekrycie na tej szerokości powinno być nierozprzestrzeniające ognia.3 m lub zastosować wzdłu ściany pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 1 m i klasie odporności ogniowej E I 60. lokali gastronomiczno-rozrywkowych.”. 56) w § 234 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych – o 50%. 3 otrzymuje brzmienie: „3. poczekalni. a ich konstrukcja zapewnia: 1) otwieranie automatyczne i ręczne bez mo liwości ich blokowania. Przedsionek przeciwpo arowy powinien mieć wymiary rzutu poziomego nie mniejsze ni 1. 58) w § 236 ust.4 m. bezpośrednio pod pokryciem. wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 20 . 60) w § 240 ust. w którym z przeznaczenia i sposobu zagospodarowania pomieszczeń nie wynika jednoznacznie maksymalna liczba ich u ytkowników. liczbę tę nale y przyjmować w odniesieniu do powierzchni tych pomieszczeń. 2) pomieszczeń handlowo-usługowych – 4 m2/osobę. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Drzwi rozsuwane mogą stanowić wyjścia na drogi ewakuacyjne. ściany i strop. 3 otrzymuje brzmienie: „3. – 7 m2/osobę.

Klatki schodowe i przedsionki przeciwpo arowe. 63) uchyla się § 254 i 255. powinny być wyposa one w urządzenia zapobiegające ich zadymieniu. W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających. 1a w brzmieniu: „1a. których właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze. mającym kondygnację z posadzką na wysokości powy ej 25 m ponad poziomem terenu przy najni ej poło onym wejściu do budynku oraz w budynku wysokościowym (WW) ZL IV. nie spełniają co najmniej jednego z kryteriów: 1) ti≥4s. zasłonach. a tak e w przypadku awarii drzwi. Klatki schodowe i przedsionki przeciwpo arowe.”.”. 2) ts≤30s. 3. których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. 64) w § 256 ust.”. W strefach po arowych ZL I. zgodnie z § 216. 61) w § 246 ust. jak dla stropów budynku. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2. Szyb dźwigu dla ekip ratowniczych powinien być wyposa ony w urządzenia zapobiegające zadymieniu. do ewakuacji z której te drzwi są przeznaczone. W budynku ZL I.”.2) samoczynne ich rozsunięcie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania po aru przez system wykrywania dymu chroniący strefę po arową. jest zabronione. ZL III lub ZL V. 1 otrzymuje brzmienie: „1. wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 21 . 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) strefy po arowej stałymi samoczynnymi urządzeniami gaśniczymi wodnymi – o 50%. w szczególności w kurtynach. za łatwo zapalne uwa a się materiały. kotarach oraz aluzjach. ZL II. 65) w § 258: a) ust. spełniając wymagania Polskiej Normy dotyczącej dźwigów dla stra y po arnej. ZL II. przynajmniej jeden dźwig w ka dej strefie po arowej powinien być przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych. stanowiące drogę ewakuacyjną w budynku wysokim (W) dla strefy po arowej PM. ZL III i ZL V stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych. stanowiące drogę ewakuacyjną w budynku wysokim (W) dla stref po arowych innych ni ZL IV i PM oraz w budynku wysokościowym (WW). powinny być wyposa one w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu. Ściany i stropy szybu dźwigu dla ekip ratowniczych powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą. 3. 4. b) dodaje się ust.”. 1. Dojście do dźwigu dla ekip ratowniczych powinno prowadzić przez przedsionek przeciwpo arowy spełniający wymagania określone w § 232. 2. 62) § 253 otrzymuje brzmienie: „§ 253. draperiach.

67) w § 261 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielające produktów rozkładu i spalania. e w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi na chronionych przejściach i drogach ewakuacyjnych. powinny mieć osłonę lub obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30. 70) § 270 otrzymuje brzmienie: „§ 270. 5. 1 otrzymuje brzmienie: „1.”. pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury. 2 otrzymuje brzmienie: „2. b) ust. z zastrze eniem ust. automatycznie wyłączającego ogrzewanie po osiągnięciu temperatury powietrza 110ºC oraz zabezpieczenia uniemo liwiającego pracę nagrzewnicy bez przepływu powietrza. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z wyrobów niepalnych. izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S). 69) w § 268: a) ust. których temperatura powierzchni grzewczych przekracza 160ºC. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefę po arową. lub powinny być wyposa one w przeciwpo arowe klapy odcinające zgodnie z ust. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpo arowego powinny być wyposa one w przeciwpo arowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpo arowego z uwagi na szczelność ogniową.”. 4 i 5 otrzymują brzmienie: „4. 22 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny . prowadzone w przestrzeni podpodłogowej podłogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi. nie wystąpi zadymienie lub temperatura uniemo liwiające bezpieczną ewakuację. a w budynku wysokościowym (WW) lub w budynkach ze strefą po arową o gęstości obcią enia ogniowego ponad 4000 MJ/m2 – co najmniej E I 60.”. 5.3) nie następuje przepalenie trzeciej nitki. której nie obsługują. izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S).”. określonych jako bardzo toksyczne. zgodnie z Polską Normą dotyczącą badań wydzielania produktów toksycznych.1. wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia. 68) w § 266 ust. Instalacja wentylacji oddymiającej powinna: 1) usuwać dym z intensywnością zapewniającą.”. 4. 2 otrzymuje brzmienie: „2. 4) nie występują płonące krople.”. Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiałów palnych. które nie ulegają postępującemu tleniu i spalaniu płomieniowemu w warunkach określonych Polską Normą dotyczącą badania zapalności mebli tapicerowanych. 66) w § 259 ust. powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpo arowego tych stref po arowych z uwagi na szczelność ogniową. Dopuszcza się instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz nagrzewnic na paliwo ciekłe lub gazowe. określenie trudno zapalny przypisuje się fotelom i innym siedzeniom.

1. 2 otrzymuje brzmienie: „2. je eli są zwrócone do siebie ścianami i dachami z przekryciami nierozprzestrzeniającymi ognia. o których mowa w ust. niemającymi otworów. z zastrze eniem § 249 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „9. 71) w § 271 ust. Wentylatory oddymiające powinny mieć klasę: 1) F600 60. Klapy dymowe w grawitacyjnej wentylacji oddymiającej powinny mieć klasę: 1) B300 30 – dla klap otwieranych automatycznie. powinny mieć klasę odporności ogniowej z uwagi na szczelność ogniową i dymoszczelność . ni jest to określone w § 12. Klapy odcinające do przewodów wentylacji oddymiającej. je eli przewidywana temperatura dymu przekracza 4000C. 1. powinny być uruchamiane automatycznie i mieć klasę odporności ogniowej z uwagi na szczelność ogniową i dymoszczelność E600 S AA. mo na zmniejszyć o 25%. jak klasa odporności ogniowej stropu określona w § 216. Odległości. przy czym dopuszcza się stosowanie klasy E300 S AA. jak klasa odporności ogniowej stropu określona w § 216. powinny być uruchamiane automatycznie i mieć klasę odporności ogniowej E I S AA.”. co najmniej taką. dla budynków wymienionych w § 213. jak klasa odporności ogniowej stropu określona w § 216. 6. obsługujące: 1) wyłącznie jedną strefę po arową. je eli z analizy obliczeniowej temperatury dymu oraz zapewnienia bezpieczeństwa ekip ratowniczych wynika taka mo liwość. 3.E600 S. przy czym dopuszcza się stosowanie klasy E300 S. co najmniej taką. co najmniej taką. co najmniej taką. 2) więcej ni jedną strefę po arową. powinny być sytuowane w odległości nie mniejszej od granicy sąsiedniej. 2) więcej ni jedną strefę po arową. je eli łączna powierzchnia wewnętrzna tych budynków nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 23 . 2) F400 120 w pozostałych przypadkach. 5.2) mieć stały dopływ powietrza zewnętrznego uzupełniającego braki tego powietrza w wyniku jego wypływu wraz z dymem. 4.”.”. rekreacji indywidualnej oraz budynki mieszkalne zagrodowe i gospodarcze. 73) § 273 otrzymuje brzmienie: „§ 273. je eli wynikająca z obliczeń temperatura dymu powstającego w czasie po aru nie przekracza 3000C. bez pomieszczeń zagro onych wybuchem. 72) w § 272 ust. je eli wynikająca z obliczeń temperatura dymu powstającego w czasie po aru nie przekracza 3000C. Budynki mieszkalne jednorodzinne. Przewody wentylacji oddymiającej. ze ścianami i dachami z przekryciami nierozprzestrzeniającymi ognia. 2. obsługujące: 1) wyłącznie jedną strefę po arową. powinny mieć klasę odporności ogniowej E I S. przy czym dopuszcza się inne klasy. niezabudowanej działki. Odległości między ścianami zewnętrznymi budynków poło onych na jednej działce budowlanej nie ustala się. jak klasa odporności ogniowej stropu określona w § 216. 2) B600 30 – dla klap otwieranych wyłącznie w sposób ręczny.

o której mowa w ust. mo e być powiększona o 100%. o pojemności większej od pojemności zbiornika. 75) § 277 otrzymuje brzmienie: „§ 277.”. powinny być wykonane jako stalowe dwupłaszczowe lub być lokalizowane na terenie ukształtowanym w formie niecki. o którym mowa w ust. 74) § 274 ust. 6. z izolacją uniemo liwiającą przedostawanie się oleju do gruntu. 3 otrzymuje brzmienie: „3. 1. w części pełnej co najmniej E I 30. Powierzchnia strefy po arowej w nadziemnym lub podziemnym gara u zamkniętym nie powinna przekraczać 5 000 m2. 3. powinna wynosić co najmniej 3 m. Jednokondygnacyjny. 5. do 3 m. od posadzki do poziomu zapewniającego pozostawienie prześwitu pod stropem o wysokości 0. je eli jest spełniony jeden z poni szych warunków: 1) zastosowano ochronę strefy po arowej stałymi samoczynnymi urządzeniami gaśniczymi wodnymi. 5. Dopuszcza się zmniejszenie odległości. Zbiorniki.”. oddzielające od siebie nie więcej ni po 2 stanowiska postojowe. jako ściany oddzielania przeciwpo arowego o klasie odporności ogniowej co najmniej R E I 120 lub wykonania takiej ściany pomiędzy budynkiem a zbiornikiem.5 m na całej ich długości. 1 otrzymuje brzmienie: wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 24 . 76) w § 278 ust. o których mowa w ust. klasa odporności ogniowej przewodów wentylacji oddymiającej powinna odpowiadać wymaganiom określonym w § 270 ust. Odległość budynku ZL od zbiornika podziemnego oleju opałowego. 2. 5. nadziemny gara otwarty. Powierzchnia. ściany o klasie odporności ogniowej.powierzchni strefy po arowej wymaganej dla ka dego ze znajdujących się na tej działce rodzajów budynków. przykrytego warstwą ziemi o grubości nie mniejszej ni 0. 4. 2 – jedynie z uwagi na kryterium szczelności ogniowej (E). Odległości budynków PM i IN wykonanych z materiałów niepalnych od zbiorników i ich urządzeń. W przypadku zastosowania rozwiązania. 3. 2. Odległość zbiornika naziemnego oleju opałowego zasilającego kotłownię od budynku ZL powinna wynosić co najmniej 10 m. o których mowa w ust. W gara u zamkniętym strefa po arowa obejmująca więcej ni jedną kondygnację podziemną powinna spełniać jeden z warunków określonych w ust. 2. mający formę zadaszenia miejsc postojowych z odkrytymi drogami manewrowymi. oddechowego i pomiarowego tego zbiornika – co najmniej 10 m. 1.”. 4.1 do 0. 3. 2.5 m. powinien mieć elementy konstrukcji i przekrycia dachu niekapiące pod wpływem wysokiej temperatury. W gara u zamkniętym o powierzchni całkowitej przekraczającej 1 500 m2 nale y stosować samoczynne urządzenia oddymiające. 2 pkt 1. powinny wynosić co najmniej 3 m. pod warunkiem wykonania ściany zewnętrznej budynku od strony zbiornika. 2) wykonano.”. a od urządzenia spustowego. o których mowa w ust.

a ich konstrukcja powinna zapewniać przeniesienie sił poziomych. 6 otrzymuje brzmienie: „6. 77) w § 287 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) ma oświetlenie awaryjne. balkonach i loggiach nie powinny mieć ostro zakończonych elementów. umieszczone na zewnątrz budynku lub w jego otoczeniu nie mogą powodować ucią liwości dla jego u ytkowników ani te przechodniów i kierowców. błyskowego. a w instalacjach prysznicowych do 38ºC. Wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych powinny zapewniać skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób. określonych w Polskiej Normie dotyczącej podstawowych obcią eń technologicznych i monta owych.”.„1. nale y kształtować i zabezpieczać tak. w instalacji wody ciepłej powinny być stosowane termostatyczne zawory mieszające z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43ºC. której powierzchnia całkowita przekracza 1 500 m2. W budynkach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci i osób niepełnosprawnych. Je eli światło skierowane jest na elewację budynku zawierającą okna. 4 w brzmieniu: „4. aby poziom hałasów i drgań przenikających do otoczenia z pomieszczeń tego budynku nie przekraczał wartości dopuszczalnych określonych w odrębnych przepisach dotyczących ochrony środowiska. nieostre odłamki. 82) w § 323 w ust. 2) w gara u otwartym – 60 m. 1 otrzymuje brzmienie: „1.”. 80) w § 298 ust. przy czym jednym z tych wyjść mo e być wjazd lub wyjazd. ewentualnie pulsującego. 79) w § 293 ust. Balustrady przy schodach.”. 83) § 324 otrzymuje brzmienie: „§ 324. Szklane elementy balustrad powinny być wykonane ze szkła o podwy szonej wytrzymałości na uderzenia. pochylniach. Na ka dej kondygnacji gara u. natę enie oświetlenia na tej elewacji nie mo e przekraczać 5 luksów w przypadku światła białego i 3 luksów w przypadku światła kolorowego lub światła o zmieniającym się natę eniu. w którym ze względu na prowadzoną w nim działalność lub sposób eksploatacji mogą powstawać ucią liwe dla otoczenia hałasy lub drgania. portfenetrach.”. a tak e nie powodował przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu i drgań w pomieszczeniach innych budynków podlegających ochronie przeciwhałasowej i przeciwdrganiowej określonego w Polskich Normach dotyczących dopuszczalnych wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 25 . 78) w § 288 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) wyposa enia w oświetlenie awaryjne. tłukącego się na drobne. zapobiegające poparzeniu. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) pogłosowym.”. powstającym w wyniku odbić fal dźwiękowych od przegród ograniczających dane pomieszczenie. Urządzenia oświetleniowe. 81) w § 302 dodaje się ust. w tym reklamy.”. Długość przejścia do najbli szego wyjścia ewakuacyjnego nie mo e przekraczać: 1) w gara u zamkniętym – 40 m.”. Budynek. powinny znajdować się co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne.

2. 1. określonych w Polskich Normach dotyczących dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na budynki i na ludzi w budynkach.”. z wyłączeniem budynków. okien w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych oraz drzwi w przegrodach wewnętrznych . stropodachów. 1. usytuowanie i ukształtowanie budynku. nie mo e przekraczać wartości dopuszczalnych. ścian wewnętrznych.”. o których mowa w ust. budynki zamieszkania zbiorowego i budynki u yteczności publicznej nale y sytuować w miejscach najmniej nara onych na występowanie hałasu i drgań. nale y stosować skuteczne zabezpieczenia. 2.wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na budynki i na ludzi w budynkach. 3. 85) § 326 otrzymuje brzmienie: „§ 326. 84) § 325 otrzymuje brzmienie: „§ 325. wyznaczonej zgodnie z Polskimi Normami określającymi metody pomiaru izolacyjności akustycznej elementów budowlanych i izolacyjności akustycznej w budynkach. 3) podestów i biegów klatek schodowych w obrębie lokali mieszkalnych .od dźwięków powietrznych i uderzeniowych. 2) stropów i podłóg . a tak e racjonalne rozmieszczenie pomieszczeń w budynku oraz zapewnienie izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych określonej w Polskiej Normie dotyczącej wymaganej izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym: wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 26 . a je eli one występują i ich poziomy będą powodować w pomieszczeniach tych budynków przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu i drgań. 4. wyznaczonych zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi metody pomiaru poziomu dźwięku A w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach. przegrody zewnętrzne i wewnętrzne oraz ich elementy powinny mieć izolacyjność akustyczną nie mniejszą od podanej w Polskiej Normie dotyczącej wymaganej izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych.od dźwięków powietrznych. stosowanie elementów amortyzujących drgania oraz osłaniających i ekranujących przed hałasem. Prowadzone w budynku przewody i kanały instalacyjne (w tym kanały wentylacyjne) nie mogą powodować pogorszenia izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami poni ej wartości wynikających z wymagań zawartych w Polskiej Normie dotyczącej izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. budynkach zamieszkania zbiorowego i budynkach u yteczności publicznej. Budynki z pomieszczeniami wymagającymi ochrony przed zewnętrznym hałasem i drganiami nale y chronić przed tymi ucią liwościami poprzez zachowanie odpowiednich odległości od ich źródeł. Budynki mieszkalne. dla których jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań ochrony przed hałasem. Poziom hałasu oraz drgań przenikających do pomieszczeń w budynkach mieszkalnych. W budynkach.od dźwięków uderzeniowych. Wymagania odnoszą się do izolacyjności: 1) ścian zewnętrznych. określonych w Polskich Normach dotyczących ochrony przed hałasem pomieszczeń w budynkach oraz oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach. 1.

87) dodaje się załącznik nr 3 do rozporządzenia „Stosowane w rozporządzeniu określenia dotyczące palności i rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadające im europejskie klasy reakcji na ogień i klasy odporności dachów na ogień zewnętrzny” w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia. o których mowa w ust. które zapewnią uzyskanie w pomieszczeniach odpowiednich warunków określonych odrębnymi przepisami. c) zakładów gastronomicznych i innych prowadzących działalność rozrywkową . przy których pomieszczenia sanitarne jednego mieszkania przylegają do pokoju sąsiedniego mieszkania. b) zakładów usługowych wyposa onych w hałaśliwe maszyny i urządzenia. tak aby w najniekorzystniejszych warunkach ich u ytkowania poziomy hałasu i drgań przenikających do pomieszczeń chronionych nie przekraczały wartości dopuszczalnych określonych w Polskiej Normie dotyczącej dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach. stanowiących jego wyposa enie techniczne. W pomieszczeniach budynków u yteczności publicznej. 2) nale y unikać takich układów funkcjonalnych. co w szczególności mo na uzyskać przy zastosowaniu ściany o masie powierzchniowej nie mniejszej ni 300 kg/m2. nale y stosować takie rozwiązania budowlane oraz dodatkowe adaptacje akustyczne.1) izolacja akustyczna stropów międzymieszkaniowych powinna zapewniać zachowanie przez te stropy właściwości akustycznych.w pomieszczeniach technicznych. bez względu na rodzaj zastosowanej nawierzchni podłogowej. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia. 3) przy mocowaniu urządzeń i przewodów instalacyjnych wewnątrz mieszkania. 4) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się lokalizowanie: a) urządzeń obsługujących inne budynki . których funkcja związana jest z odbiorem mowy lub innych po ądanych sygnałów akustycznych. zmierzonych zgodnie z Polską Normą dotyczącą metody pomiaru poziomu dźwięku w pomieszczeniach. musi mieć konstrukcję zapewniającą ograniczenie przenoszenia przez ścianę dźwięków materiałowych. 5. do której są mocowane.”. nale y stosować zabezpieczenia przeciwdrganiowe niezale nie od konstrukcji i usytuowania przegrody.pod warunkiem zastosowania specjalnych zabezpieczeń przeciwdźwiękowych i przeciwdrganiowych. do której są mocowane przewody i urządzenia instalacyjne. ściana międzymieszkaniowa oddzielająca pokój jednego mieszkania od pomieszczenia sanitarnego i kuchni sąsiedniego mieszkania. 2 pkt 2. 86) załącznik nr 1 do rozporządzenia „Wykaz Polskich Norm przywołanych w rozporządzeniu”. wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 27 . je eli to wymaganie nie zostanie spełnione. Adaptacje akustyczne nale y wykonywać z materiałów o potwierdzonych własnościach pochłaniania dźwięku wyznaczonych zgodnie z Polską Normą określającą metodę pomiaru pochłaniania dźwięku przez elementy budowlane. oraz określonych w Polskiej Normie dotyczącej oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach.

Rozporządzenie wchodzi w ycie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. z wyjątkiem § 1 pkt 33. Przepisów rozporządzenia. MINISTER INFRASTRUKTURY wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 28 . § 3. je eli przed dniem jego wejścia w ycie: 1) został zło ony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wnioski te zostały opracowane na podstawie dotychczasowych przepisów. który wchodzi w ycie z dniem ogłoszenia. nie stosuje się.§ 2. gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku.

2 Numer normy 3 Tytuł normy (zakres powołania) 4 PN-E-05003-01:1986 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych Wymagania ogólne (w zakresie rozdziału 2) PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana ...Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach PN-B-02170:1985 PN-B-02171:1988 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podło e na budynki Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 2 § 96 ust.. 1 3 § 98 ust.. …. PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo .Oświetlenie miejsc pracy Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach PN-IEC 60364-1:2000 PN-IEC 60364-3:2000 PN-IEC 60364-4-41:2000 PN-IEC 60364-4-42:1999 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Zakres... 1 1 Miejsce powołania normy 2 § 53 ust.(poz... przedmiot i wymagania podstawowe Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ustalanie ogólnych charakterystyk Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przeciwpora eniowa Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed prądem przetę eniowym wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 29 .) Załącznik nr 1 „Załącznik nr 1 WYKAZ POLSKICH NORM POWOŁANYCH W ROZPORZĄDZENIU Lp ..HD 308 S2:2007 Identyfikacja ył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych.Dobór środków ochrony w zale ności od wpływów zewnętrznych .Wybór środków ochrony przeciwpora eniowej w zale ności od wpływów zewnętrznych PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie . 2 PN..Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach .Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia ..

Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed przepięciami .PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed przepięciami .Postanowienia ogólne .Dobór środków ochrony w zale ności od wpływów zewnętrznych .Ochrona przeciwpo arowa Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Postanowienia ogólne Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Oprzewodowanie Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Obcią alność prądowa długotrwała przewodów Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Aparatura rozdzielcza i sterownicza PN-IEC 60364-4-443:1999 PN-IEC 60364-4-444:2001 PN-IEC 60364-4-45:1999 PN-IEC 60364-4-46:1999 PN-IEC 60364-4-47:2001 PN-IEC 60364-4-473:1999 PN-IEC 60364-4-482:1999 PN-IEC 60364-5-51:2000 PN-IEC 60364-5-52:2002 PN-IEC 60364-5-523:2001 PN-IEC 60364-5-53:2000 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 30 .Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed przepięciami .Środki ochrony przed prądem przetę eniowym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa .Środki ochrony przed pora eniem prądem elektrycznym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo .Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed obni eniem napięcia Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Odłączanie izolacyjne i łączenie Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa .

3.1.3.PN-IEC 60364-5-534:2003 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Urządzenia do ochrony przed przepięciami Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Aparatura rozdzielcza i sterownicza . 2.4 i 2.Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Instalacje bezpieczeństwa Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną.4.3. 2.4.Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych Wymagania i badania przy odbiorze (w zakresie pkt 2.3.1.4.3.2 i 4.2. 4.2. 1 PN-B-10720:1998 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 31 . 4.7.Wymagania w projektowaniu (w zakresie pkt 2. 3. 7 PN-EN 1717:2003 6 § 115 ust. 3.3.Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń ył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną.6) PN-IEC 60364-5-54:1999 PN-IEC 60364-5-548:2001 PN-IEC 60364-5-551:2003 PN-IEC 60364-5-559:2003 PN-IEC 60364-5-56:1999 PN-HD 60364-6:2008 PN-EN 60445:2002 PN-EN 60446:2004 4 § 113 ust.13.Inne wyposa enie . oznaczanie i identyfikacja . oznaczanie i identyfikacja .5. 3.Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego .1.Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 2. 2. 3. 3.Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Uziemienia i przewody ochronne Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego .3-2.1. 2.44. Instalacje wodociągowe .Inne wyposa enie .5.1.1.1.6) Ochrona przed wtórnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny Wodociągi .2. 4 PN-B-01706:1992 5 § 113 ust.1.

2. 4 PN-B-02440:1976 9 § 121 ust.5) 13 § 131 PN-B-94340:1991 Zsyp na odpady wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 32 . 3 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Uziemienia i przewody ochronne (w zakresie pkt 547.2 i 3. 2. 4 PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne .1.6) 8 § 120 ust.Cześć 4: Pompownie ścieków Projektowanie układu i obliczenia (w zakresie pkt 4-6) PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków .1.2.2.Cześć 3: Przewody deszczowe Projektowanie układu i obliczenia (w zakresie pkt 4-7) PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków .1.Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych Wymagania i badania przy odbiorze (w zakresie pkt 2.Wymagania w projektowaniu (w zakresie pkt 4. instrukcje działania.PN-EN 13564-1:2004 Część 1: Wymagania 12 § 125 ust. 3.1–3.4 i 2.Cześć 1: Postanowienia ogólne i wymagania (w zakresie pkt 4 i 5) PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków . 2 PN-B-10720:1998 10 § 122 ust. 7 i 8) 11 § 124 PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków . 3.Cześć 5: Monta i badania.3.7 § 116 ust. 2. 2 PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków .3) Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody u ytkowej Wymagania (w zakresie pkt 2.1. u ytkowania i eksploatacji (w zakresie pkt 5-9) PN-EN 12109:2003 Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej (w zakresie pkt 5.Część 4: Pompownie ścieków Projektowanie układu i obliczenia (w zakresie pkt 4-6) Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach.2 z wyjątkiem odwołania do pkt 3.Cześć 2: Kanalizacja sanitarna Projektowanie układu i obliczenia (w zakresie pkt 4-6) PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków .13) Wodociągi .1.

Część 1: Postanowienia ogólne Cieplne właściwości u ytkowe okien.4.5. armatury i urządzeń . drzwi i aluzji .Część 2: Metoda komputerowa dla ram Mostki cieplne w budynkach – Strumienie ciepła i temperatury powierzchni – Obliczenia szczegółowe Instalacje ogrzewcze w budynkach . 1 PN-C-04607:1993 PN-EN ISO 6946:2008 PN-EN ISO 10077-1:2007 PN-EN ISO 10077-2:2005 PN-EN ISO 10211:2008 PN-EN 12831:2006 PN-EN ISO 13370:2008 PN-EN ISO 13789:2008 PN-EN ISO 14683:2008 17 § 134 ust.6) PN-B-02414:1999 PN-B-02415:1991 PN-B-02416:1991 15 § 133 ust.Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego Wymagania Ogrzewnictwo i ciepłownictwo . 4 PN-B-02403:1982 PN-B-02421:2000 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 33 . 2. 2. 3 PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo . 2.Wymagania i badania dotyczące jakości wody Komponenty budowlane i elementy budynku Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła Metoda obliczania Cieplne właściwości u ytkowe okien.1– 2. 2 18 § 135 ust.3.Wymagania Woda w instalacjach ogrzewania .4 i 2. 4 16 § 134 ust.5.Obliczanie współczynnika przenikania ciepła .Izolacja cieplna przewodów.Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi Wymagania Ogrzewnictwo i ciepłownictwo .1. drzwi i aluzji .Wymagania i badania odbiorcze (w zakresie pkt 2.Liniowy współczynnik przenikania ciepła .4.Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych Wymagania Ogrzewnictwo i ciepłownictwo .1.Metody uproszczone i wartości orientacyjne Ogrzewnictwo .Obliczanie współczynnika przenikania ciepła .Metoda obliczania projektowego obcią enia cieplnego Cieplne w właściwości u ytkowe budynków – Wymiana ciepła przez grunt – Metody obliczania Cieplne właściwości u ytkowe budynków Współczynniki wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację – Metoda obliczania Mostki cieplne w budynkach .14 § 133 ust.Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych .2.1–2.Temperatury obliczeniowe zewnętrzne Ogrzewnictwo i ciepłownictwo .

8-2.Wymagania techniczne i badania przy odbiorze Przewody dymowe.2-2. 5 PN-EN 12097:2007 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 34 .6. spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły .Wymagania (w zakresie pkt 2.1.10) Ogrzewnictwo .1 i 4.Sieć przewodów Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym Wentylacja budynków .1.1. 1 PN-B-02011:1977 26 § 147 ust.2.2 i 2.1.16) Ochrona przed elektrycznością statyczną .Kotłownie wbudowane na paliwo stałe .5. 3 28 § 149 ust.Kotłownie wbudowane na paliwo stałe .Wymagania (w zakresie pkt 2.Wymagania (w zakresie pkt 2.Sieć przewodówWymagania dotyczące elementów sieci przewodów ułatwiających konserwację systemów przewodów 20 § 136 ust.3-2.3) Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i u yteczności publicznej Wymagania (z wyjątkiem pkt 5.2.2–2.1 i 5.9-2.2.Wymagania Przewody dymowe.1.2) Obcią enia w obliczeniach statycznych Obcią enie wiatrem (w zakresie pkt 3.Ochrona obiektów.Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym .1.1.1.2. 2.10) Ogrzewnictwo .Kotłownie wbudowane na paliwo stałe .Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i u yteczności publicznej Wymagania (w zakresie pkt 2.Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności Wentylacja budynków . 1 PN-E-05204:1994 PN-B-10425:1989 24 § 142 ust.Wymagania techniczne i badania przy odbiorze (w zakresie pkt 3. 4 30 § 153 ust.3-2. 1 PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/ /Az3:2000 PN-B-03421:1978 29 § 149 ust. 2 PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo . 2 PN-EN 1507:2007 PN-EN 12237:2005 31 § 153 ust. 2 PN-B-10425:1989 25 § 143 ust.4.3) Wentylacja i klimatyzacja . spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły .Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi Wentylacja budynków .6 i 2.2.10–2. 2a PN-B-02411:1987 21 § 136 ust.8 i 2.19 § 136 ust.1) Wentylacja i klimatyzacja .3. 3 PN-B-02411:1987 22 § 137 ust.1.1. 1 PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/ /Az3:2000 PN-B-03421:1978 27 § 147 ust. instalacji i urządzeń .2. 9 23 § 140 ust.1. 3.

2. 2 37 § 163 ust.1 i 5.2.2. 2 PN-C-96008:1998 35 § 163 ust. 1 PN-EN 1359:2004 PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/ /Az3::2000 PN-B-02431-1:1999 40 § 176 ust.5 oraz pkt 2.8.Dobór środków ochrony w zale ności od wpływów zewnętrznych .Przewody gazowe dla budynków Maksymalne ciśnienie robocze ≤ 5 bar .3. 4 PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych Rury o klasie wymagań A PN-EN 1775:2001 Dostawa gazu .1 i 4.14) 38 § 166 ust.Wymagania.2 oraz Załącznika A) 33 § 155 ust.1. 4 PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/ /Az3:2000 PN-C-04753:2002 34 § 157 ust.9 i 2.1 i 4.2.8.1. 2. 1 39 § 170 ust.4.3.2.Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej ni 1 Wymagania (w zakresie pkt 2. badania.3. 1a PN-EN 1775:2001 36 § 163 ust.2. oznaczanie (w zakresie rozdziału 4) Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i u yteczności publicznej Wymagania (w zakresie pkt 2.2 z wyłączeniem 2.2 oraz Załącznika A) Gazomierze .Wybór środków ochrony przeciwpora eniowej w zale ności od wpływów zewnętrznych PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa .3. 6 PN-EN 779:2005 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej .2.Gazy węglowodorowe .2. 2.Przewody gazowe dla budynków Maksymalne ciśnienie robocze ≤ 5 bar .3.2.3.Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej (w zakresie rozdziału 2) Przetwory naftowe .1.5) Gaz ziemny .32 § 154 ust. 1 41 § 180 PN.8.3) Ogrzewnictwo .4 i 2.Ewakuacja wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 35 .3. PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo . 2.HD 308 S2:2007 Identyfikacja ył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych.Gazomierze miechowe Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i u yteczności publicznej Wymagania (z wyjątkiem pkt 5.3 z wyłączeniem 2.3. 2.Zalecenia funkcjonalne (w zakresie pkt 4.Zalecenia funkcjonalne (w zakresie pkt 4.1.Gazy skroplone C3 – C4 (w zakresie rozdziału 3) Dostawa gazu .

Tablice i znaki bezpieczeństwa PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie . przedmiot i wymagania podstawowe Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ustalanie ogólnych charakterystyk Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przeciwpora eniowa Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed prądem przetę eniowym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed przepięciami .PN-B-0215102:1987 PN-B-02171:1988 PN-E-05010:1991 PN-E-05115:2002 PN-E-08501:1988 Akustyka budowlana .Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych PN-IEC 60364-1:2000 PN-IEC 60364-3:2000 PN-IEC 60364-4-41:2000 PN-IEC 60364-4-42:1999 PN-IEC 60364-4-43:1999 PN-IEC 60364-4-442:1999 PN-IEC 60364-4-443:1999 PN-IEC 60364-4-444:2001 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 36 .Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed przepięciami .Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach .Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed przepięciami .Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wy szym od 1 kV Urządzenia elektryczne .Oświetlenie miejsc pracy Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach PN-EN 50160:2002 PN-EN 50310:2007 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Zakres.

Postanowienia ogólne .Środki ochrony przed pora eniem prądem elektrycznym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo .Środki ochrony przed prądem przetę eniowym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa .Dobór środków ochrony w zale ności od wpływów zewnętrznych .PN-IEC 60364-4-45:1999 PN-IEC 60364-4-46:1999 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed obni eniem napięcia Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Odłączanie izolacyjne i łączenie Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa .Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Uziemienia i przewody ochronne Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych PN-IEC 60364-4-473:1999 PN-IEC 60364-4-482:1999 PN-IEC 60364-5-51:2000 PN-IEC 60364-5-52:2002 PN-IEC 60364-5-523:2001 PN-IEC 60364-5-53:2000 PN-IEC 60364-5-534:2003 PN-IEC 60364-5-537:1999 PN-IEC 60364-5-54:1999 PN-IEC 60364-5-548:2001 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 37 .Ochrona przeciwpo arowa Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Postanowienia ogólne Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Oprzewodowanie Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Obcią alność prądowa długotrwała przewodów Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Aparatura rozdzielcza i sterownicza Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Urządzenia do ochrony przed przepięciami Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Aparatura rozdzielcza i sterownicza .

Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Instalacje bezpieczeństwa Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji .Inne wyposa enie .Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji .Instalacje na terenie budowy i rozbiórki Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji .Inne wyposa enie .Baseny pływackie i inne Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Część 7-703: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji .Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji .Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze sauny Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji .Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego .Instalacje oświetlenia zewnętrznego Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Część 7-715: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji .Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji .PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego .Pomieszczenia wyposa one w wannę lub/i basen natryskowy Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji .Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu PN-IEC 60364-5-559:2003 PN-IEC 60364-5-56:1999 PN-HD 60364-6:2008 PN-IEC 60364-7-701:1999 PN-IEC 60364-7702:1999+Ap1:2002 PN-HD 60364-7703:2007 PN-IEC 60364-7-704:1999 PN-IEC 60364-7-705:1999 PN-IEC 60364-7-706:2000 PN-IEC 60364-7-707:1999 PN-IEC 60364-7-714:2003 PN-HD 60364-7-715:2006 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 38 .

Wymagania bezpieczeństwa Zastosowania oświetlenia .5) 42 § 181 ust.PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną.Oświetlenie awaryjne Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Instalacje bezpieczeństwa Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Uziemienia i przewody ochronne (w zakresie pkt 542.2. 2 PN-IEC 60364-5-54:1999 44 § 184 ust.Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 39 .Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) PN-EN 60446:2004 PN-EN 60529:2003 PN-EN 61140:2005 Ochrona przed pora eniem prądem elektrycznym Wspólne aspekty instalacji i urządzeń PN-EN 61140:2005/A1:2008 PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego . oznaczanie i identyfikacja . 3 PN-E-05003-01:1986 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych Wymagania ogólne PN-E-05003-03:1989 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych Ochrona obostrzona PN-E-05003-04:1992 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych Ochrona specjalna PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed przepięciami .Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi Ochrona odgromowa obiektów budowlanych Zasady ogólne PN-IEC 61024-1:2001 PN-IEC 610241:2001/Ap1:2002 PN-IEC 61024-1-1:2001 PN-IEC 61024-11:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych Zasady ogólne . oznaczanie i identyfikacja . 7 PN-EN 1838:2005 PN-EN 50172:2005 PN-IEC 60364-5-56:1999 43 § 184 ust.Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń ył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną.

5 PN-EN 1363-1:2001 PN-EN 50200:2003 Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających 48 § 196 ust.Obcią enia zmienne technologiczne . połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym .PN-IEC 61024-1-2:2002 PN-IEC 61312-1:2001 PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych Zasady ogólne . monta .Część 3: Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć (SPD) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Oprzewodowanie Badania odporności ogniowej – Część 1: Wymagania ogólne PN-IEC/TS 61312-3:2004 45 § 186 ust.Przewodnik B – Projektowanie.Zasady ogólne Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP) .Dopuszczalne 3 wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 49 § 204 ust. wciągarkami i wciągnikami Obcią enia w obliczeniach statycznych Obcią enie śniegiem Obcią enia w obliczeniach statycznych Obcią enie wiatrem Obcią enie budowli .Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach . konserwacja i sprawdzanie Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym .Obcią enia zmienne technologiczne .Część 2: Ekranowanie obiektów.Obcią enia zmienne środowiskowe . 3 47 § 187 ust.Obcią enia stałe Obcią enia budowli .Obcią enie temperaturą PN-B-02004:1982 PN-B-02005:1986 PN-B-02010:1980 PN-B-02010:1980/ /Az1:2006 PN-B-02011:1977 PN-B-02013:1987 PN-B-02014:1988 PN-B-02015:1986 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 40 .Zasady ustalania wartości Obcią enia budowli .Podstawowe obcią enia technologiczne i monta owe Obcią enia budowli .Obcią enia zmienne środowiskowe . 2 i PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana . 4 PN-B-02000:1982 PN-B-02001:1982 PN-B-02003:1982 Obcią enia budowli .Obcią enie gruntem Obcią enia budowli . 2 PN-IEC 60364-5-52:2002 46 § 187 ust.Obcią enia pojazdami Obcią enia budowli .Obcią enia suwnicami pomostowymi.Obcią enie oblodzeniem Obcią enia budowli .

Projektowanie i obliczanie Grunty budowlane .Badania i próby .Połączenia z fundamentami .Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje stalowe .Ocena zapalności mebli tapicerowanych – Część 1: Źródło zapłonu: tlący się papieros PN-B-03263:2000 PN-B-03264:2002 PN-B-03264:2002/ /Ap1:2004 PN-B-03300:2006 PN-B-03300:2006/ /Ap1:2008 PN-EN 1990*): PN-EN 1991*): PN-EN 1992*): PN-EN 1993*): PN-EN 1994*): PN-EN 1995*): PN-EN 1996*): PN-EN 1997*): PN-EN 1999*): 50 § 208 § 208a PN-EN 81-58:2005 PN-EN 1021-1:2007 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 41 .Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje drewniane .Posadowienie bezpośrednie budowli .PN-B-03001:1976 PN-B-03002:2007 PN-B-03020:1981 PN-B-03150:2000 PN-B-03150:2000/ /Az1:2001 PN-B-03150:2000/ /Az2:2003 PN-B-03150:2000/ /Az3:2004 PN-B-03200:1990 PN-B-03215:1998 PN-B-03230:1984 Konstrukcje i podło a budowli .Ogólne zasady obliczeń Konstrukcje murowe .Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych Meble .Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje stalowe . elbetowe i sprę one Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe Obliczenia statyczne i projektowanie Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowobetonowych Eurokod 5:Projektowanie konstrukcji drewnianych Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych (wszystkie części norm) Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów . elbetowe i sprę one wykonywane z kruszywowych betonów lekkich Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje betonowe.Projektowanie i wykonanie Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i ebrowych .Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje betonowe.

Część 1-2: Oddziaływania ogólne .PN-EN 1021-2:2007 Meble .Obliczanie gęstości obcią enia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania po aru (w części dotyczącej gęstości obcią enia ogniowego – pkt 2) Ochrona przeciwpo arowa budynków – Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów Ochrona przeciwpo arowa budynków .Ocena zapalności mebli tapicerowanych – Część2: Źródło zapłonu: równowa nik płomienia zapałki Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje .Oddziaływania na konstrukcje w warunkach po aru Ochrona przeciwpo arowa budynków .Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany (w części dotyczącej ścian zewnętrznych przy działaniu ognia od strony elewacji) Wyroby włókiennicze – Zachowanie się podczas palenia – Wyznaczanie zapalności pionowo umieszczonych próbek Wyroby włókiennicze – Zachowanie się podczas palenia – Pomiar właściwości rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach PN-EN 1991-12:2006 PN-B-02852:2001 PN-B-02855:1988 PN-B-02867:1990 PN-EN ISO 6940: 2005 PN-EN ISO 6941: 2005 PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień PN-EN 13501-2:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków .Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej PN-EN 13501-3:2007 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 3: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej wyrobów i elementów stosowanych w instalacjach u ytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodów wentylacyjnych i przeciwpo arowych klap odcinających Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i PN-EN 13501-4:2008 elementów budynków – Część 4: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 42 .

2 56 § 287 pkt 4 PN-B-02870:1993 PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja PN-N-01256-5:1998 PN-ISO 7010:2006 Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach po arowych Symbole graficzne .Małe kominy .Ocena zapalności mebli tapicerowanych – Część 2: Źródło zapłonu: równowa nik płomienia zapałki Badania ogniowe .Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa .Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach u yteczności publicznej 59 § 288 pkt 7 patrz: Polskie Normy powołane w § 180 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 43 .Ocena zapalności mebli tapicerowanych Część 1: Źródło zapłonu: tlący papieros Meble .Badania w podwy szonych temperaturach 52 § 258 ust.Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa .Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach u yteczności publicznej 57 § 287 pkt 6 58 § 288 pkt 5 patrz: Polskie Normy powołane w § 180 PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja PN-N-01256-5:1998 PN-ISO 7010:2006 Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach po arowych Symbole graficzne . 1 PN-EN 81-72:2005 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych – Część 72: Dźwigi dla stra y po arnej Wyroby włókiennicze – Zachowanie się podczas palenia – Wyznaczanie zapalności pionowo umieszczonych próbek Wyroby włókiennicze – Zachowanie się podczas palenia – Pomiar właściwości rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach Ochrona przeciwpo arowa budynków .Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów Meble .PN-EN 13501-5:2006 PN-EN 13501-5:2006 /AC:2008 51 § 253 ust. 1a PN-EN ISO 6940: 2005 PN-EN ISO 6941:2005 53 § 261 pkt 1 PN-B-02855:1988 54 § 261 pkt 1a PN-EN 1021-1:2007 PN-EN 1021-2:2007 55 § 266 ust.

1 64 § 325 ust. 2 PN – EN ISO 140 – 4:2000 PN – EN ISO 140 – 5:1999 PN – EN ISO 140 – 6:1999 PN – EN ISO 140 – 7:2000 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 44 .Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podło e na budynki PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach PN–B–02151–3:1999 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych – Wymagania (w zakresie pkt 1. 6. 8 i 9. instalacji i urządzeń – Wymagania 61 § 305 ust. 1 PN-B-02003:1982 Obcią enia budowli .Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach .) PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana . 2 65 § 326 ust.Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podło e na budynki PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana .Ochrona obiektów.Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach PN-B-02156:1987 PN-B-02171:1988 Akustyka budowlana . 2 62 § 324 PN-E-05204:1994 PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana . 2.6) Ochrona przed elektrycznością statyczną .Obcią enia zmienne technologiczne .Podstawowe obcią enia technologiczne i monta owe (w zakresie pkt 3.60 § 298 ust.Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach . 1 66 § 326 ust.Metody pomiaru dźwięku A w budynkach Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 4: Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 5: Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 6: Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 7: Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych stropów 63 § 325 ust.Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach .

2.4 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 45 .Metody pomiaru dźwięku A w budynkach PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach PN .Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych – Wymagania (w zakresie pkt 1-5. 7 i 9. mierzonej pomiędzy dwoma sąsiednimi pomieszczeniami Akustyka – Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 10: Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych małych elementów budowlanych Akustyka budowlana .Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana .Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach .PN – EN ISO 140 – 8:1999 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 8: Pomiary laboratoryjne tłumienia dźwięków uderzeniowych przez podłogi na masywnym stropie wzorcowym Akustyka – Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 12: Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych podniesionej podłogi pomiędzy dwoma sąsiednimi pomieszczeniami Akustyka – Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 3: Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych Akustyka – Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 9: Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych.) PN – EN ISO 140 – 12:2001 PN – EN 20140 – 3:1999 PN – EN 20140 – 3:1999/A1:2007 PN – EN 20140 – 9:1998 PN – EN 20140 – 10:1994 67 § 326 ust.2. dla sufitów podwieszonych z przestrzenią nad sufitem. 4 PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana .Ochrona przed hałasem w budynkach .Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku – Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa – Metody obliczania 69 § 326 ust.EN ISO 354:2005 PN-EN ISO 13788:2003 Akustyka . 3 PN-B-02151-3:1999 68 § 326 ust.1 – 2. 5 70 Załącznik nr 2 pkt 2.

zatwierdzone i opublikowane w języku polskim. Projektowanie ka dego rodzaju konstrukcji wymaga stosowania PN-EN 1990 i PN-EN 1991. mogą być stosowane do projektowania konstrukcji. …. je eli obejmują one wszystkie niezbędne aspekty związane z zaprojektowaniem tej konstrukcji (stanowią kompletny zestaw norm umo liwiający projektowanie).71 Załącznik nr 3 PN-ENV 1187:2004 PN-ENV 1187:2004/A1:2007 Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynku .” wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 46 .Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy *) – Polskie Normy projektowania wprowadzające europejskie normy projektowania konstrukcji – Eurokody.Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień PN-EN 13501-5:2006 PN-EN 13501-5:2006 /AC:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków .

Palność wyrobów (materiałów) budowlanych 1. d1 . d0 . Stosowanym w rozporządzeniu określeniom: niepalny. d2 . C-s1. d2 . C-s2. d1 . A2-s1. D-s3. d0 . d0 . B-s3. C-s1. d0 . d0 . d0 . d2 . A2-s2.Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień”.1. C-s1. d2 . d2 . samogasnący. d1 . niezapalny. co najmniej E niezapalne Palne trudno zapalne łatwo zapalne Niekapiące Samogasnące wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 47 . D-s1. d0 . d0 . A2-s1. intensywnie dymiący (z wyłączeniem posadzek . C-s2. d0. d1 . d0 . C-s3. d0 . d1 . A2-s2. d1. d2. niekapiący. C-s1. D-s3.w tym wykładzin podłogowych) odpowiadają klasy reakcji na ogień. d1. B-s1. B-s1. d2 . d0 . trudno zapalny. D-s3. d1 . d1. podane w kolumnie 2 tabeli 1. d0 . B-s1. D-s2. d0 . C-s2. d2 . d2. d0. łatwo zapalny. A2-s3. d0 . A2-s3. C-s3. A2-s1. d1 . d1 . d0 . A2-s3. d0 . d0 . d0. E . d0 . Tabela 1 Określenia dotyczące palności stosowane w rozporządzeniu Niepalne Klasy reakcji na ogień zgodnie z PN-EN 13501-1:2008 A1 . E-d2 . d1 . d0 . A2-s2. D-s3. d0 . B-s2. zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1:2008 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków . D-s2. C-s2. B-s2. D-s1. B-s3.Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 STOSOWANE W ROZPORZĄDZENIU OKREŚLENIA DOTYCZĄCE PALNOŚCI I ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM EUROPEJSKIE KLASY REAKCJI NA OGIEŃ I KLASY ODPORNOŚCI DACHÓW NA OGIEŃ ZEWNĘTRZNY 1. C-s3. D-s2. d2. B-s3. D-s1. B-s3. B-s2. B-s2. C-s3. A2-s1. A2-s3. d2 . A2-s2. d2 . D-s2. B-s1. d0 . F A1 . D-s1.

d0. Bfl-s2 . C-s3. 2. d0 . niezapalny. określenia odnoszą się tak e do wyrobów (materiałów) budowlanych uznanych za spełniające wymagania w zakresie reakcji na ogień. Rozprzestrzenianie ognia przez przewody i izolacje cieplne przewodów instalacyjnych stosowanych wewnątrz budynku wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 48 . d1 . B-s1.2. Cfl-s2 Dfl-s1 . d2 . E-d2 . C-s3. A2-s2.2. intensywnie dymiący dotyczącym posadzek (w tym wykładzin podłogowych) odpowiadają klasy reakcji na ogień. d0 . przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E. B-s2. B-s3. A2-s1. d0 . d0 . zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1:2008 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków . d2 . Bfl-s2 . Słabo rozprzestrzeniającym ogień elementom budynku odpowiadają elementy: wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: C-s1. A2-s3. d0 . d0 . d2 . Cfl-s1 . B-s2. A2-s3. F 1.1. d2 . d1 . d0 . C-s3. d0 . d0 – stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień: A1 . C-s3. Rozprzestrzenianie ognia przez elementy budynku z wyłączeniem ścian zewnętrznych przy działaniu ognia z zewnątrz budynku 2. Nierozprzestrzeniającym ognia elementom budynku odpowiadają elementy: – wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: A2-s2. Tabela 2 Określenia dotyczące palności stosowane w rozporządzeniu Niepalne Trudno zapalne Łatwo zapalne Intensywnie dymiące Klasy reakcji na ogień zgodnie z PN-EN 13501-1:2008 A1fl . C-s3. Ffl Uwaga: Stosowane w punktach 1. D-s3. C-s2. Dfl-s2 . d0 . B-s1. Dfl-s2 .Intensywnie dymiące A2-s3. D-s3. trudno zapalny. B-s3. C-s2. d0 . d0 . oraz stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień: C-s1. których wykazy zawarte są w decyzjach Komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Oficjalnym Unii Europejskiej. 2. Efl . B-s3. d0 . A2-s3. A2fl-s2 Bfl-s1 . d0 D-s1. d0 . A1 . A2-s3. E .2. D-s3. A2fl-s1 . d0 . A2-s1. 3.1. d0. d1 . bez potrzeby prowadzenia badań. podane w kolumnie 2 tabeli 2. d1 . d0 oraz Ds1. d0 . Efl .Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień”. Ffl A2fl-s2 . przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E. Cfl-s2 . d0 . d0 oraz B-s3. d0 . d0 oraz B-s3. i 1. Stosowanym w rozporządzeniu określeniom: niepalny.

przewody i izolacje wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: A1L . Tabela 3 Grupy kryteriów Warunki i kryteria dla klasy BROOF (t1) (konieczne spełnienie wszystkich wymienionych poni ej) zasięg zniszczenia (na zewnątrz i wewnątrz dachu) w górę dachu < 0. d0 . Warunki i kryteria techniczne dla przekryć klasy BROOF (t1). A2L-s3. 4. uznane za spełniające wymagania w zakresie odporności wyrobów na działanie ognia zewnętrznego.1. BL-s1. badanie 1. A2L-s1. BL-s2.20 m Grupa b penetracja ognia do wewnątrz budynku brak palących się lub arzących się cząstek penetrujących konstrukcję dachu brak pojedynczych otworów przelotowych o powierzchni > 25 mm2 suma powierzchni wszystkich otworów przelotowych < 4500 mm2 brak wewnętrznego spalania w postaci arzenia wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 49 . kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadają: - wodociągowym. d0 . d0 .Nierozprzestrzeniającym ognia przewodom wentylacyjnym.70 m Grupa a powierzchniowe rozprzestrzenianie zasięg zniszczenia (na zewnątrz i wewnątrz dachu) w dół dachu < 0. d0 .60 m ognia maksymalny zasięg zniszczenia na skutek spalania (na zewnątrz i wewnątrz dachu) < 0. d0 oraz BL-s3. BL-s2. A2L-s1. przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E. których wykazy zawarte są w decyzjach komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. d0 oraz BL-s3. d0 . 2) klasy BROOF. BL-s1.80 m brak palących się materiałów (kropli lub odpadów stałych) spadających od strony eksponowanej boczny zasięg ognia nie osiąga krawędzi mierzonej strefy (pasa) maksymalny zasięg (promień) zniszczenia na dachach płaskich (na zewnątrz i wewnątrz dachu) <0. Rozprzestrzenianie ognia przez przekrycia dachów 4. Nierozprzestrzeniającym ognia przekryciom dachów odpowiadają przekrycia: 1) klasy BROOF (t1) badane zgodnie z Polską Normą PN-ENV 1187:2004 „Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy”. d0 . d0 . o których mowa w pkt 1 podano w tabeli 3. d0 . d0 . d0 . A2L-s2. A2L-s3. przewody i izolacje stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2008: A1L . bez potrzeby przeprowadzenia badań. A2L-s2.

Przekrycia dachów spełniające kryteria grupy b i nie spełniające jednego lub więcej kryteriów grupy a klasyfikuje się jako słabo rozprzestrzeniające ogień. 4. FROOF(t1) klasyfikuje się jako przekrycia silnie wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 50 .2. Przekrycia dachów klasy rozprzestrzeniające ogień.3.4.

Nr 75. jak i identyfikację przepisów. a tak e kierunkujące właściwe stosowanie załącznika. w którym nastąpiło jednoznaczne przyporządkowanie: 1) klas materiałów i wyrobów w zakresie reakcji na ogień (tzw. a ich podsumowanie nastąpiło w wydanej w 2004 r. e stała się ona państwem członkowskim UE. zm. pozostają w mocy do tego czasu przepisy rozporządzenia powiązane z systemem Polskich Norm. (3) Kolejna istotna zmiana rozporządzenia dotyczy problematyki zawartej w § 12. załącznik nr 3 do rozporządzenia został przygotowany na podstawie znacznie obszerniejszego opracowania (Instrukcji) Instytutu Techniki Budowlanej pt. jak i załącznika nr 1 do rozporządzenia. tak zwanych „własnych”. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. opracowywane głównie przez Europejski Komitet Normalizacji (CEN) i Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO).. Ogólne Podejmowana obecnie nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. 690. Jak wspomniano wy ej. ujętych w paragrafy. Zgodnie z zagwarantowanym konstytucyjnie prawem własności. określeniom stosowanym obecnie w rozporządzeniu w tym zakresie. w których nastąpiło to powołanie. określenie zakresów i warunków równowa ności z jednej strony – europejskiej klasyfikacji reakcji na ogień wyrobów i europejskiej klasyfikacji odporności na ogień zewnętrzny dachów. który go wprowadza. ustępy itd. 2) klasyfikacji odporności na ogień zewnętrzny przekryć dachów określonych w decyzjach Komisji Europejskiej. a z drugiej – wymagań w tym zakresie. Bezpieczeństwo po arowe. zawierającego w postaci wykazu – zarówno pełną identyfikację tych norm w formie podania ich numeru i pełnego tytułu. w których występują powołania na Polskie Normy (w tym normy Stowarzyszenia Elektryków Polskich). formułowanych w rozporządzeniu za pomocą polskich klasyfikacji. ani norm europejskich EN. określeniom stosowanym w rozporządzeniu. Wywołuje to konieczność wprowadzenia odpowiednich zmian do rozporządzenia zarówno do samego tekstu przepisów. euroklas) wg PN-EN 13501-1. Instrukcja ta zawiera informacje uzupełniające. w trakcie prac nad projektem. to jest nie stanowiących transpozycji. instrukcji ITB zawierającej praktyczne zasady i zakresy równowa ności klasyfikacji polskich i europejskich (ustalonych w decyzjach Komisji Europejskiej). Dzięki temu mo liwe było opracowanie załącznika nr 3 do nowelizowanego obecnie rozporządzenia . na jednoczesne stosowanie dwóch systemów klasyfikacji ogniowej wyrobów i materiałów budowlanych: dotychczasowego krajowego – przyjętego w rozporządzeniu oraz klasyfikacji europejskich. (2) Wa nych zmian dostosowawczych wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej wymaga Dział VI rozporządzenia pt. Powinny one umo liwić stosowanie w Polsce wyrobów budowlanych wprowadzanych legalnie do obrotu na jednolitym rynku europejskim i znakowanych CE. (1) W ostatnich latach następuje szybka ewolucja zbioru Polskich Norm przyjmującego normy europejskie. Przyporządkowanie określeniom występującym w przepisach techniczno-budowlanych klas reakcji na ogień wg PN-EN. U. Załącznik realizuje sformułowany wy ej postulat umo liwienia stosowania w Polsce wyrobów budowlanych (w szczególności produkowanych w innych państwach członkowskich) sklasyfikowanych według ustaleń przyjętych w Unii Europejskiej i oznakowanych znakiem CE – oczywiście z zachowaniem przepisów rozporządzenia odnoszących się stosowania wyrobów w budynkach. Potrzebne prace badawcze i analityczne zostały wykonane w Instytucie Techniki Budowlanej. a dotyczącym stopnia palności (przyporządkowanie to nie jest mo liwe w przeciwną stronę). w związku z faktem. poz. ma ona na celu lepsze poszanowanie praw wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 51 .) jest niezbędna z ni ej podanych powodów. Kluczowym zagadnieniem było. ani norm międzynarodowych ISO. w sprawie warunków technicznych. zgodnie ze stosownym przepisem rozporządzenia.UZASADNIENIE I. Tak pomyślany załącznik pozwala. Ze względu na brak ustaleń Unii Europejskiej w pełnym zakresie. z późn. Znaczna intensywność strumienia wprowadzanych norm spowodowana jest zobowiązaniami Polski.

ni wynikałoby to z ogólnych przepisów. potrzebne dla praktyki. Nowa propozycja uregulowania tego problemu zawarta jest w przepisie ust. Warto zauwa yć. do stanu. jako strony w postępowaniu o pozwolenie na budowę. dotychczas poddanego takim samym. e nieoprotestowanie zbli enia wznoszonego budynku do granicy działki przez sąsiada jest praktycznie równoznaczne z wyra eniem przez niego na to zgody.) z paragrafu 12 rozporządzenia z 14 grudnia 1994 r. gdy warunkiem zbli enia budynku do granicy była wspomniana uprzednio zgoda sąsiada. który jemu słu y. 2 i 3) budynku bli ej granicy. o ile znajduje się on w odległości mniejszej od wymaganej. mający nieporównywalnie lepszy wgląd w faktyczne sytuacje przestrzenne. ni wymaga tego norma generalna (ust. 3 000 przypadków rocznie) i świadczy o wadliwości konstrukcji omawianych unormowań.właścicieli sąsiadujących ze sobą nieruchomości. Dzięki proponowanej zmianie. „instytucja” pisemnej zgody sąsiada stanowiła bardzo skuteczny środek. przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej. Zmiana umo liwia tak e racjonalizację związanych z tym procedur administracyjnych. 1. zbyt rygorystycznym ograniczeniom jak budynek mieszkalny (jednorodzinny). co zgodnie z przepisami art. w odległości mniejszej. w zbli eniu lub bezpośrednio przy granicach z sąsiednimi działkami budowlanymi. 3 pkt 4 nowego przepisu dotyczącego dopuszczalnych w zabudowie jednorodzinnej warunków sytuowania w stosunku do granicy działki budynku gospodarczego i gara u. 2 ustawy . właścicieli takich właśnie działek. Występujący w szeregu obszarach kraju stan rozdrobnienia nieruchomości gruntowych i istnienie licznych działek budowlanych o małej szerokości. korzystając z uprawnień przysługujących stronie. z tych lub innych względów. w sprawie warunków technicznych. Stanowi on. w szczególności jednorodzinne. Właściwe poszanowanie praw właścicieli sąsiednich działek budowlanych w stosunku do działki. techniczne i społeczne. 28 ust. ustalenie dotyczące ograniczeń rozmiarów rozbudowy budynku istniejącego. Jednak e jak wykazała praktyka stosowania tego przepisu (przy porównaniu ze stanem wynikającym z obecnych przepisów). konieczność anga owania ministra do jednostkowych analiz zasadności sytuowania budynków nie zachowujących wymagań odległościowych określonych w ust. Zjawisko to przybrało skalę masową (ok. jaki miał miejsce wówczas. Proponowany przepis tworzy warunki. w pewnym sensie analogiczne. 3 pkt 2 polega na liberalizacji dotychczasowego przepisu wymagającego symetrycznego względem granicy między działkami sytuowania budynku wznoszonego w stosunku do budynku istniejącego na działce sąsiedniej. ni ustala to norma podstawowa zawarta w ust. wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 52 . 9 ustawy . który pod określonymi tam warunkami – podlegającymi weryfikacji przy wydawaniu pozwolenia na budowę przez terenowy organ administracji architektoniczno-budowlanej – umo liwia sytuowanie budynku w mniejszych odległościach od granicy działki budowlanej.Prawo budowlane wymaga uzyskania uprzednio indywidualnego upowa nienia Ministra Budownictwa. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie został usunięty przepis wymagający uzyskania pisemnej zgody właściciela sąsiedniej działki budowlanej na bli sze usytuowanie budynku od granicy tej działki. będą mogły być podejmowane przez lokalny organ administracji architektoniczno-budowlanej. 2. Dzięki przyjętemu rozwiązaniu pozycja sąsiada. Proponowana nowelizacja ust.Prawo budowlane. potrzeba wynikająca z praktyki stosowania przepisów. W konsekwencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego (z 5 marca 2001 r. wzniesionego w przeszłości. 1) powoduje objęcie sąsiedniej działki budowlanej „obszarem oddziaływania” w zrozumieniu art. na której wznoszony jest budynek gwarantuje przepis ust. Obecny stan przepisów (po usunięciu wymagania zgody sąsiada) zmusza inwestorów do występowania z wnioskiem o udzielenie. szczególnie przy wznoszeniu budynków blisko lub na granicy z sąsiednią działką budowlaną. Podobnie. Rozstrzygnięcia wymagające rozpoznania sytuacji zainteresowanych stron (sąsiadów). e usytuowanie (na podstawie ust. 4. usiłuje sytuować budynki. 3 pkt 3 wprowadza się. ni urzędujący w Warszawie minister. staje się bardzo mocna i mo e on skutecznie bronić swoich interesów. powoduje. ni wymagana w rozporządzeniu dla budynków nowo wznoszonych. spowodowała konieczność wprowadzenie w ust. pozwalający na uniknięcie sporów w dra liwym obszarze stosunków sąsiedzkich. odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. zostanie zasadniczo ograniczona. 1. e wielu drobnych indywidualnych inwestorów. W nowym sformułowaniu przepisu ust.

taras. przesłanki do zmian przepisów rozporządzenia wynikają tak e z nagromadzenia doświadczeń związanych z udzielaniem przez ministra budownictwa upowa nień organom administracji architektoniczno-budowlanej do udzielenia zgody na odstępstwa od ró nych przepisów rozporządzenia. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. itp. dokonywanego przez specjalistów Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki w ówczesnym Ministerstwie Budownictwa. 597). Jak ju wspomniano przy omawianiu problematyki § 12. gzyms. Nr 239. Szczególną formą informacji o potrzebie lub celowości zmian były krytyczne publikacje autorskie na temat rozporządzenia zamieszczane w czasopismach fachowych. „Własne” analizy uwzględniają w szerokim zakresie konieczność dostosowania przepisów do – śledzonego przez tych specjalistów – postępu technicznego w poszczególnych dziedzinach budownictwa. a w szczególności sposób mierzenia ustalonych w omawianym paragrafie odległości. (4) Kolejnym źródłem zmian zawartych w projekcie nowelizacji rozporządzenia są wnioski. 2039 oraz z 2004 r. Nale y tu odnotować propozycje ulepszeń i uzupełnień zgłaszane przez jednostki badawczorozwojowe nadzorowane przez ministra budownictwa. Ponadto wiele zmian proponowanych w nowelizacji rozporządzenia wynika z monitoringu i krytycznego przeglądu jego przepisów. postulaty i propozycje zgłaszane do resortu budownictwa przez osoby fizyczne. Wa nym partnerem nowelizacji jest Biuro Rozpoznawania Zagro eń Komendy Głównej Państwowej Stra y Po arnej. a tak e do osiągnięć nauk technicznych związanych z budownictwem. wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 53 . jak okap. organy administracji. U. które zgłosiło propozycje istotnych dla praktyki uproszczeń i złagodzeń niektórych przepisów rozporządzenia. balkon. Nr 65. Poniewa projekt rozporządzenia zawiera przepisy techniczne w rozumieniu rozporządzenia RM z 23 grudnia 2002 r. to w związku z tym podlega notyfikacji. zawierające mniej lub bardziej skonkretyzowane propozycje dotyczące poszczególnych przepisów rozporządzenia. rampa.Omawiany § 12 ujmuje tak e w ulepszony i bardziej kompletny sposób sprawę odległości od granicy działki budowlanej.. takich elementów budynku. organizacje i stowarzyszenia. poz. schody. poz.

Do ust. Wskazano te dla uściślenia. 3 został uściślony i lepiej zredagowany. jaką jest posadzka. Ad. podczas gdy w tym przypadku chodzi o górną powierzchnię najwy ej poło onej warstwy na stropie. umieszczania tego typu budynków. Ad. Ad. 1 dokonano zmian redakcyjnych oraz uściślono przepis odnosząc wymaganie wyłącznie do szerokości drzwi. po zmianie redakcyjnej. Zastosowano w miejsce słowa „sytuowaną” bardziej właściwe „usytuowaną”. gdy umo liwia ona naturalną wegetację. Szczegółowe Ad. postanowienia dawnego ust.II. pkt 3 – § 9 ust. pkt 1 – § 3 pkt 15 Pojęcie poziomu terenu powiązane było wyłącznie z wejściem do budynku. podczas gdy w rozporządzeniu wielokrotnie występuje potrzeba odnoszenia się do poziomu terenu w ró nych miejscach na działce budowlanej. przypadki. Ad. Wprowadzono ponadto w miejsce słowa podłoga bardziej precyzyjne pojęcie posadzka. Ad. pkt 1 – § 3 pkt 18 Uproszczono definicję odnosząc się do definicji kondygnacji podziemnej. pkt 2 – § 6 Ze względu na umowność sposobu określania wysokości budynku. 4. nale y jednoznacznie podać do czego ma ona słu yć. pkt 5 – § 19 ust. Ad. zmieniono tak e szyk wyrazów w zdaniu. e „uznaje się je”. Postanowiono więc wprowadzić ogólną definicję poziomu terenu. jakie występują w praktyce przy określaniu górnego poziomu umownej wysokości budynku. jako górna powierzchnia konstrukcji poziomej przegrody budowlanej. Ad. Za teren biologicznie czynny uznano tak e teren z nawierzchnią ziemną. Ad. jako kolejnych pozycji w ciągu wymienianych przykładów. 3. poniewa ich szerokość nie jest przedmiotem regulacji w rozporządzeniu. e tak określana wysokość budynku ma słu yć do przyporządkowania danemu budynkowi odpowiednich wymagań rozporządzenia. A zatem konieczne jest u ycie stwierdzenia. jako górnej (wierzchniej) warstwy podłogi. Ust. pkt 1 – § 3 pkt 16 Odniesienie się w obecnym brzmieniu definicji kondygnacji do „górnej powierzchni stropu” nie jest dostatecznie ścisłe. W nowej redakcji ustępu wymaganiami nie objęto okien. wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 54 . 4. Ad. gdy takie określenie mo e być rozumiane. zamiast. Konieczne jest więc uzupełnienie definicji o informację. pkt 1 – § 3 pkt 22 Uznano za bardziej właściwe zdefiniowanie pojęcia teren biologicznie czynny zamiast powierzchnia terenu biologicznie czynnego. 5 przeniesiono. pkt 4 – § 12 Patrz „Uzasadnienie ogólne” pkt (3). W przeciwnym razie ta szczególna forma definicji mo e wzbudzać daleko idące wątpliwości. ponadto wydzielono z niego część wymagań tworząc ust. e wszystkie wymagania stawiane budynkom u yteczności publicznej powinny odnosić się równie do budynków biurowych lub socjalnych. pkt 1 – § 3 pkt 17 Usunięto niejednoznaczne określenia „górnej powierzchni stropu lub warstwy wyrównawczej podłogi na gruncie” poniewa problem ten reguluje nowy ust. 1 pkt 1 i ust. Proponowana zmiana nie zawiera tej wady. 1. Rozszerzono tak e przepis o sposób mierzenia wysokości budynku do najwy szego punktu przekrycia nad ostatnią kondygnacją z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. pkt 1 – § 3 pkt 6 Na u ytek tego rozporządzenia przyjmuje się. 2 pkt 1 Wprowadzono poprawki redakcyjne. 1 w § 9. 4 i 5 W ust. a nie tylko przy wejściu do budynku.

Miarodajna jest tu ró nica poziomów posadzek pomiędzy pierwszą i najwy ej poło oną kondygnacją nadziemną budynku.175 m. rozszerzając tym samym wymaganie na wszystkie budynki mieszkalne jednorodzinne – nie tylko w zabudowie jednorodzinnej. pkt 12 – § 97 ust. gdy ma on charakter projektowo-technologiczny.175 m. Ad. Ad.17 m. 1. co daje właśnie wielkość 0. w kolumnie 4 – na 0. Ad. doprecyzowano tak e jego treść w powiązaniu z wymaganiami zawartymi w ust. wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 55 . Z uwagi na sygnały o niejednoznacznym rozumieniu końcowego fragmentu ust. drzwi wewnętrznych oraz drzwi do kabin ustępowych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. pkt 10 – § 85 ust.. Ad. 1 pkt 4 Dodanie pkt 4 wynika z faktu konieczności uregulowania przepisów w odniesieniu do samochodów zasilanych gazem propan-butan. Ze względu na analogiczne warunki i zagro enia związane z ewakuacją osób z budynków u yteczności publicznej i budynków produkcyjnych.Ad. 1. Ad. wynoszącej 2. Dodano tak e gwiazdkę w drugim wierszu tabeli. świadczonych za pomocą tej instalacji. parkujących w gara ach. stosowanie wysokości stopnia. Drzwi do standardowych kabin ustępowych mogą mieć szerokość 0. którą pokonać musiałby u ytkownik w budynku bez dźwigu. pkt 11 – § 96 ust. Oto bowiem zmieniono. pkt 7 – § 56 Wprowadzono istotny warunek. Usunięto tak e powołanie się na nieaktualną Polską Normę. a mianowicie konieczność wyposa enia budynku w instalacje telekomunikacyjne oraz ochrony przed nielegalnym wykorzystaniem usług telekomunikacyjnych. pkt 6 – § 54 ust. słowa „w zabudowie” przeniesiono przed słowo „zagrodowej”.80 m na 16 stopni (2 biegi po 8 stopni). Taka szerokość jest uzasadniona dla drzwi wejściowych. Usunięto tak e powołanie się na nieaktualne Polskie Normy. w pierwszym wierszu tabeli. wynikającą z podzielenia powszechnie stosowanej wysokości kondygnacji. 2 przez stosujących rozporządzenie. 1 Jako kryterium decydujące o konieczności do zainstalowania dźwigu osobowego. pkt 9 – § 68 ust. 1 Pozornie nieznaczna zmiana w tabeli ust. pkt 8 – § 59 ust. jakie występują w budynkach zamieszkania zbiorowego. wprowadza się ró nicę poziomów. Jako wartość liczbową tej ró nicy poziomów przyjęto 9.8 m. Ad. Dotychczasowy przepis odnosił się wyłącznie do oświetlenia. Ponadto w kol.175 m na 0. 2 pkt 3 Obecny tekst przepisu powoduje konieczność stosowania w ustępach ogólnodostępnych wszystkich drzwi o szerokości 0. 1 wprowadzono wymaganie zapewnienia oświetlenia światłem sztucznym pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. 1 maksymalnej wysokości stopnia schodów najliczniejszej grupy budynków (wymienionych w drugim wierszu tabeli) z 0. uświęconą kilkudziesięcioletnią tradycją. pkt 14 – § 111 Przepis usunięto. Ad. pkt 13 – § 108 ust.5 m. co odpowiada ró nicy poziomów do pokonania w budynku średniowysokim. 1 Zmiana redakcyjna wynikająca z dostosowania treści powołania na Polskie Normy odpowiednio do tytułów tych norm. Ad.9 m. 5 Patrz „Uzasadnienie ogólne” pkt (1). zamiast wysokości budynku mierzonej do wierzchu stropu nad najwy szą kondygnacją. równie na budynki zamieszkania zbiorowego. wyra ający oczywiste zasady wiedzy fachowej. proponowana zmiana przepisu polega na objęciu wymaganiami dotyczącymi sposobu określania szerokości biegów i spoczników budynków zamieszkania zbiorowego. wywołała szeroki oddźwięk w środowisku projektanckim. 1 W ust. rozszerzając zakres uwagi pod tabelą. wprowadzona w 2004 r. W związku z bardzo krytycznymi uwagami dotyczącymi tej zmiany proponuje się przywrócić maksymalną wysokość stopnia podaną w drugim wierszu tabeli. a nie konieczności jego zapewnienia.

dwutlenek chloru. W związku z tym. 4 i 7 Przepis ust. korozyjności wody). W ust. e dla uniknięcia powtórzeń nale y usunąć (lub zmodyfikować) tekst przepisu w rozporządzeniu dotyczącym u ytkowania budynków. pkt 20 – § 133 ust. pkt 22 – § 136 ust. Przedmiot i zakres przepisu nie ulega zmianie. 3 Postanowienia zawarte w ust. 7 i 8 Uchylenie w nowelizacji z 2004 r. Wprowadzenie dodatkowego ust. Po licznych konsultacjach bran owych ustalono. 8 przeniesiono do ustępu „zbiorczego”. Ad. Ad. Ad. 1a w § 183. z warunkiem nie pogarszania jej jakości. ni tylko termiczna. 2a uzasadnione jest faktem. związki chloru wytwarzane elektrochemicznie. 3 z § 113 było uzasadnione dą eniem do uniknięcia powtarzania tego rodzaju definicji w dwóch aktach prawnych tj. 3 przeniesiono do ustępu „zbiorczego”. kotłów spełniających wymagania tej PN. 4 wynika z konieczności powołania w przepisie postanowień Polskiej Normy. w omawianym tu rozporządzeniu oraz w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych u ytkowania budynków mieszkalnych. Ad. 3a regulujący tę problematykę.Ad. a mianowicie do ust. Przepis ust. pkt 21 – § 135 ust. 3 i 12 Uznano za konieczne uszczegółowienie zakresu obowiązywania przepisu określonego w ust. Dodanie ust. 4 wymagał uzupełnienia i przeredagowania tak. e dotychczasowe przepisy dopuszczają stosowanie kominków o nielimitowanej mocy cieplnej. 2 i 2a Ze względu na dostępność innych metod dezynfekcji. 1. Odwołanie się w ust. 6 uzupełnia się o wymaganie dotyczące oddziaływania wody na materiały (tzw. a więc tak e wynoszącej kilkanaście kilowatów. a mianowicie do ust.do jakości wody w instalacji. Powołanie Polskiej Normy przeniesiono do następnych ustępów wprowadzając natomiast bezpośrednie odwołanie się do przepisów z zakresu bezpieczeństwa po arowego W ust. jak wynika z § 136 ust. 3. a więc do trwałości instalacji nara onej na procesy korozyjne. pkt 17 – § 122 ust. z których wykonane są przewody. 1a w § 183. ust. 6 Postanowienia zawarte w ust. wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 56 . Ad. 7 do odpowiedniej Polskiej Normy pozwoli na jednoznaczne wyłączenie z zakazu zawartego w przepisie. pkt 18 – § 124 Zmiana porządkująca tekst przepisu o charakterze redakcyjnym i terminologicznym wraz z uzupełnieniem polegającym na powołaniu właściwej w tym przypadku Polskiej Normy. aby odnosił się bezpośrednio do podstawowego celu. 6 przeniesiono do ustępu „zbiorczego”. 7 oraz wprowadzono powołanie na właściwą PN. ozon. 2a. 2 i 3 wprowadzono powołanie na wybrane postanowienia Polskiej Normy odnoszącej się do kotłowni wbudowanych na paliwo stałe. a nie jak ma to miejsce obecnie . 3a. Przedmiot i zakres przepisu nie uległ zmianie. Pod pojęciem dezynfekcji fizycznej rozumie się tak e zastosowanie promieniowania UV. 1 wprowadzono zmianę porządkującą o charakterze uściślającym tekst przepisu oraz wprowadzającą korektę redakcyjną. pkt 15 – § 113 ust. co jest zgodne ze standardami europejskimi w tym zakresie. 1 o pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na olej opałowy oraz pomieszczenia magazynu oleju opałowego. 2. pkt 19 – § 125 ust. Ponadto podwy szono do 80ºC temperaturę okresowej dezynfekcji cieplnej instalacji wodociągowej ciepłej wody. Postanowienia zawarte w ust. 1 i 4 W ust. 12 wprowadzono konieczna korektę redakcyjną. a mianowicie do ust. proponuje się dodać ust. Ad. pkt 16 – § 120 ust. 1a w § 183. wprowadzono wymaganie odporności instalacji na dezynfekcje chemiczne (chlor. Ulepszono redakcję przepisu ust. 6. jony srebra i miedzi). Ad.

e spełniają one wymagania szczelności i trwałości. 7 Zapis w ust. 1 konieczne jest przywołanie właściwej tu Polskiej Normy dotyczącej gazomierzy. 1 i 6 spowodowane zostały ukazaniem się rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. Ad. 9 wzbudzał pewne wątpliwości odnośnie do zakresu jego stosowania. e wymagania określone w rozdziale dotyczącym instalacji gazowych na paliwa gazowe nie dotyczą instalacji przeznaczonych dla celów rolniczych i technologicznych w zakładach produkcyjno-przemysłowych. Ad. Ad. w sprawie zbli enia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do urządzeń spalania paliw gazowych. Ad. których wykonywanie jest dostatecznie utrwalone we wiedzy technicznej (do której występuje odwołanie w art. po warunkiem. pkt 26 – § 156 W ust. e nie dotyczy on instalacji mechanicznej wywiewnej. 4. pkt 29 – § 164 ust. 3 Uchylono ust. 1 i 6 Zmiany w ust. 3 rozszerzono zestaw elementów wchodzących w skład instalacji gazowej nale ało uzupełnić o przewody odprowadzające spaliny. który dopuszcza stosowanie wszystkich „innych” sposobów łączenia. pkt 28 – § 163 Dodanie ust. nale ało go uzupełnić zdaniem mówiącym. 3 i 4 wynika z faktu wprowadzenia do zbioru Polskich Norm norm europejskich dotyczących wytrzymałości i szczelności przewodów wentylacyjnych. 1 W ust. Dodanie ust. 3 na wniosek Stowarzyszenia Kominiarzy Polskich w procedurze notyfikacji projektu Komisji Europejskiej (w związku z uwagami państw członkowskich). przewidzianej do okresowej pracy. Ad. W związku z tym wprowadzono w ust. 9 Poniewa przepis zawarty w ust. 2 Zmiana w ust. 5 wynika z konieczności precyzyjnego zdefiniowania instalacji zbiornikowej gazu płynnego. 6 mówiący. Przedmiot i zakres przepisów nie uległ zmianie. Porównując te zmiany z wersją przed notyfikacją KE – w ust. których postanowienia odbiegają od wymagań podanych w tych ustępach. 1a w § 183. 4 uzupełniający zapis. Uchylenie aktualnych postanowień ust. pkt 25 – § 154 ust. 1 tego paragrafu. i pojawiły się nowe. a mianowicie do ust. 7 uległ skróceniu poniewa postanowienia dotyczące połączeń wyrównawczych przeniesiono do ustępu „zbiorczego”. Stały rozwój techniki powoduje. nie ujęte jednoznacznie w dotychczasowym tekście przepisu. Ad. Regulacja zawarta w tym ustępie dotyczyła wyłącznie minimalnego wymiaru tradycyjnych murowanych przewodów kominowych. które to rozporządzenie wdra a postanowienia Dyrektywy Rady nr 90/396/EWG z 29 czerwca 1990 r. pkt 27 – § 158 ust. 1a wynika z konieczności powołania się na postanowienia Polskiej Normy dotyczącej przewodów gazowych dla budynków. Dodanie ust. pkt 23 – § 140 ust. 1 wynika z konieczności podwy szenia wymagań sanitarnych dla przewodów i urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 5 ustawy – Prawo budowlane). w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe. Zmiany nawiązują do wprowadzonych w rozdziale 2 rozporządzenia wymagań odnośnie do konieczności dołączenia do urządzeń gazowych instrukcji technicznych producenta (w zakresie instalacji i u ytkowania). Ad. sposoby łączenia przewodów instalacji gazowej. 2 i 5 polegają na powołaniu właściwych w tym przypadkach Polskich Norm. Ponadto zabezpieczeniem przed niewłaściwym wykonaniem przewodów kominowych w budynku jest konieczność spełnienia wymagań określonych w ust. Ad. pkt 24– § 153 Zmiany w nowych ust. 1 wyraz wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 57 . określone w Polskiej Normie dotyczącej przewodów gazowych dla budynków. pkt 30 – § 166 ust. jako wentylacja grawitacyjna.Ad. Dla uniknięcia nadinterpretacji przepisu proponuje się wprowadzić nowy ust. 2 jest konieczna w związku z uzupełnieniem wprowadzonym do § 163 ust. nie uwzględnione w przepisie. pkt 31 – § 174 ust.

nale y uznać za urządzenie związane z budynkiem i jako takie. 3 ma charakter uściślający. 2 i 3 Przepis ten.„według” zastąpiono wyrazem „uwzględniając”. 4 wprowadzono zmianę terminologiczną wynikającą z modyfikacji ust. gdy problematyka ta jest regulowana przez rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych. lit. Zmiana w ust. 3 pkt 1 lit. Jego podstawową treścią jest samo dopuszczenie usytuowania takich zbiorników w pobli u budynków oraz odwołanie do przepisów odrębnych.”. odpowiednio zmodyfikowane i zaadaptowane wymagania. 1. W obecnej formie i przy obecnym stanie wiedzy przepisy te wyczerpują problematykę bezpieczeństwa zbiorników z gazem płynnym do zasilania instalacji gazowej w budynku. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ad. Zakres obowiązywania przepisu zawartego w ust. w obecnym brzmieniu doprecyzowano. a w ust. z dnia 21 listopada 2005 r. 2. a dotyczący pomieszczeń o powierzchni netto ponad 2 000 m2. ta dodatkowa zmiana. w których nale y stosować awaryjne oświetlenie ewakuacyjne uzupełniono o pomieszczenia w budynkach produkcyjnych i magazynowych. dawnym rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r. Stąd te nale ało pod względem formalnym poprawić ust. znajdujące się w ww.5 m nad poziomem terenu. Zmiana w ust. I tak zamiast określeń oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) obecnie nale y stosować określenie oświetlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne). W konsekwencji tej decyzji w znacznie rozbudowanym § 179 umieszczono. na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku. 2 polega na przeredagowaniu ustępu celem rozwinięcia i uściślenia warunków stosowania awaryjnego oświetlenia zapasowego. a powinny zostać objęte regulacjami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych. w porównaniu z poprzednią wersją projektu – zostały usunięte wyrazy: „z zastrze eniem przepisów odrębnych”. pkt 32 – § 175 ust. 3 pkt 1. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych. 1. Jest to decyzja słuszna. co zostało wprowadzone między innymi w ust. W ust. Ad. ma charakter szczątkowy. pkt 33 – § 179 Obecnie. pod warunkiem. – Dz. e wymaganie dotyczy wyłącznie okien otwieralnych. Przy podjętej w 2005 r. wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 58 . gdy zbiorniki gazu płynnego przeznaczonego dla potrzeb grzewczych budynku. konieczne jest dokonanie odpowiednich zmian przepisów rozporządzenia. praktycznie uniemo liwia instalowanie urządzeń z zamkniętą komorą spalania z przewodem powietrzno-spalinowym wyprowadzanym przez ścianę. rurociągi dalekosię ne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. wprowadzającej zunifikowane w Europie nazewnictwo. nowelizacji tego aktu prawnego w Ministerstwie Gospodarki postanowiono usunąć z niego przepisy. którymi w tym przypadku jest rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r. 6 skreślono wyrazy: „określonych w instrukcji technicznej. Jest to przepis zbyt rygorystyczny w świetle praktyki europejskiej. w wyniku uwag państwa członkowskich UE. co podnosi bezpieczeństwo ich ewakuacji do właściwego poziomu. w obecnej postaci. przepis § 179. 2063). Ponadto do § 179 nie wprowadzono wymagań dotyczących „osprzętu zabezpieczającego”. e w odległości do 8 m nie znajduje się plac zabaw dla dzieci lub inne miejsce rekreacyjne. Skrócenie w ust. 5 wymaganego czasu działania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego do 1 godziny dostosowuje ten parametr do standardów europejskich. 1. zgodnie z art. o której mowa w ust. w który muszą być wyposa one zbiorniki (w tym na gaz płynny). U. tj. poz. Wprowadza się więc zmniejszenie wymaganej wysokości sytuowania wylotów przewodów. Ad. e. pkt 34 – § 181 W związku ze skierowaniem do ustanowienia nowej Polskiej Normy PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia – Oświetlenie awaryjne. 1 tego paragrafu. dotyczący sytuowania i urządzenia miejsca instalowania zbiorników gazu płynnego do zasilania instalacji gazowej w budynku (lub zespołów budynków). nadaje instrukcji technicznej producenta grzewczych urządzeń gazowych charakter dokumentu wspomagającego projektowanie instalacji gazowych na paliwa gazowe. które nie wią ą się bezpośrednio z zakresem rozporządzenia (nowe rozporządzenie o tym samym tytule jw. Nr 243.

pkt 39 – § 192 Dotychczasowe wymagania rozporządzenia w zakresie instalacji telekomunikacyjnej były. 2 Rozszerzono wymaganie na wszystkie (pionowe I poziome) główne ciągi instalacji elektrycznej. 2”) dodając ust. pkt 41 – § 198 ust. pkt 42 – § 204 ust. 1238 i Nr 228. e dotyczą one tak e wymiarów schodów.patrz „Uzasadnienie ogólne” pkt (2). 3 zdefiniowano pojęcie zespół kablowy. pkt 40 – § 196 ust. „3a”. pkt 35 – § 183 W ust. Nr 201. 2 i 3 Dla podwy szenia komfortu u ytkowania uzupełniono przepis o konieczności stosowania zabezpieczeń przeciwdrganiowych dla urządzeń I instalacji dźwigowych. a mianowicie do ust. 1 pkt 3 uściślono wymagania stawiane urządzeniom ochronnym ró nicowoprądowym. Odwołanie się w ust. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 1a w § 183.. 2 Uściślono zakres regulacji dodając (co jest zgodne ze stanem faktycznym ujętym w przepisach odrębnych). Ad. zwanym dalej „rozporządzeniem zmieniającym z dnia 6 listopada 2008 r. pkt 43 – § 207 ust. pkt 38 – § 187 W ust. w związku z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. Ad. do którego przeniesiono wymagania dotyczące wykonania połączeń wyrównawczych w ró nego rodzaju instalacjach. pkt 37 – § 186 ust. Ad. 7 Wprowadzono dodatkowe wymagania wynikające z analizy przyczyn katastrof (zawalenie się hali wystawowej w Katowicach) lub stanów zagro enia występujących w budynkach u yteczności publicznej. Usuwa się ostatni fragment zdania: „ jednak nie mniejszy ni 90 minut. wystawowe itp. wprowadzono tak e zmiany redakcyjne. Ad. Ad. 1514). o charakterze „zbiorczym”. niewystarczające z punktu widzenia jej zabezpieczenia przed nielegalnym dostępem i przestępczego korzystania przez osoby nieuprawnione z usług telekomunikacyjnych na koszt abonenta. sportowe. Ad. Proponowane przepisy określają warunki mające na celu nale yte zabezpieczenie instalacji przed powy szymi zagro eniami. U. Ad.W ust. Porównując z poprzednią wersją projektu – rozszerzono zakres powołanych przepisów („§ 2 ust. poz. 3 i 5 wprowadzono odpowiednie powołania na postanowienia Polskich Norm .” wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 59 . Wprowadzono właściwy w tym miejscu termin – zamiast niezdefiniowanego pomieszczenia u ytkowego – przyjęto pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi. 3 Postanowienia zawarte w ust. Wprowadzono nowy ust. pkt 36 – § 184 ust. W ust. takich jak: hale widowiskowe. 3 przeniesiono do ustępu „zbiorczego”. 5 do klasyfikacji PH przewodów i kabli wynika z postanowień Polskiej Normy PN-EN 50200:2003. który obejmuje przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe wraz z ich zamocowaniami. 1a. 3 Wprowadzono zmianę redakcyjną wynikającą z powołania wielu Polskich Norm odnoszących się do ochrony odgromowej obiektów budowlanych. poz. wprowadzono powołania na odpowiednie wymagania określone w Polskich Normach.” Nie ma bowiem uzasadnienia wymaganie zapewnienia ciągłości dostawy energii elektrycznej do urządzenia przeciwpo arowego przez 90 minut. Ad. 7 wprowadzono powołania na właściwe Polskie Normy odnoszące się do przedmiotowych zagadnień. Ad. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych. skoro wymagany czas pracy tego urządzenia mo e być krótszy. jak wykazała praktyka bran owa.

Ad. Ust. a równocześnie sukcesywne przechodzenie na nowy system klasyfikacyjny (europejski). 1 Wprowadzenie kryterium R do kolumny odnoszącej się do stropów wynika z faktu. Pozwoli to na stosowanie dotychczasowej (polskiej) klasyfikacji cech palności. Ad. 1 Wprowadzono zmiany redakcyjne mające na celu podkreślenie faktu. 1 gruntownie zmieniono w kierunku nadania mu jasności i wyeliminowania nakładania się z przepisami § 216. e budynki IN o kubaturze do 1500 m3 nie są poddane wymaganiom tablicy. Ad. która przez pewien czas będzie funkcjonowała jednocześnie z dotychczasowymi Polskimi Normami. pkt 50 – § 219 ust. Postanowienia zawarte w § 208a ust. pkt 46 – § 212 ust. jaki i dodanie nowego § 208a. e przegroda. pkt 48 – § 216 W tabeli skorygowano. odsyłającego w ust. Dokonane uzupełnienia zapewniają lepszą ochronę po arową budynków. 1 Treść ust. o której mowa. pkt 47 – § 214 Wprowadzono. e klasy odporności elementów budynku dotyczą tak e złączy i dylatacji pomiędzy tymi elementami. W kolumnie 5 wprowadzono zmiany równie wynikające z zasad klasyfikacji europejskiej. Ad. wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 60 . pkt 49 – § 218 ust. zgodne z terminologią stosowaną w aktualnych Polskich Normach określenie: samoczynne urządzenia gaśnicze. we wprowadzeniu do tablicy usunięto niespójne z jej zawartością ograniczenie do budynków „niskich (N)”. z którego wynika. 5 wprowadza konieczne powołanie się na postanowienia Polskiej Normy PN-EN 13501-2:2005 w zakresie dymoszczelności drzwi Sm. jest częścią nośną (konstrukcyjną). e nierozprzestrzenianie ognia związane jest – w terminologii UE – z przekryciem dachu (R E 30). przy większej elastyczności projektowej. 3. według wy ej wymienionej nowej normy. pkt 51 – § 220 ust. 4 wynikają z faktu. 2 pkt 2. Poprzez dodanie uwagi nr 5 wyjaśniono.Ad. 2 pkt 2 i ad. e w powołanej Polskiej Normie PN-EN 13501-2:2005 wprowadzono. Ad. e jest to część nośna (konstrukcyjna) budynku. Uznano. zgodnie z klasyfikacją europejską. Wprowadzono jednocześnie konieczne odniesienie do § 282. e rozwija w sposób bardziej uporządkowany i łatwiejszy w stosowaniu ciąg przepisów określających wymagania generalne. a następnie wprowadza szereg zwolnień od tych wymagań dla określonych przypadków szczególnych i pod określonymi warunkami.§ 208a W związku z ustanowieniem nowej Polskiej Normy PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. e zakres jej obowiązywania rozszerza się o budynki inwentarskie (IN). odpowiadającym im klasom reakcji na ogień. które ze względu na analogiczne zagro enia po arowe. 45 . 3 i 4 W ust. a dalsze wymagania ograniczono tylko do izolacji cieplnej przekrycia ądając jej oddzielenia od wnętrza budynku przegrodą o klasie odporności ogniowej nie mniejszej ni R E 15. poprawiając tak e redakcję tego wprowadzenia. jak budynki produkcyjne i magazynowe (PM). z uwagi na izolacyjność. wprowadzając sformułowanie przekrycie dachu w miejsce zastosowanego w rozporządzeniu sformułowania przekrycie budynku. Nowe ujęcia przepisów w zmienionych ustępach polega na tym. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. Uzupełnienie o kryterium R wynika z faktu. klasy odporności ogniowej przekryć dachów – nie występuje klasa E. niezbędne jest wprowadzenie zarówno zmian redakcyjnych w ust. pkt 44 – § 208 ust. W załączniku tym przyporządkowano stosowane w rozporządzeniu cechy palności wyrobów budowlanych. wymagania dla konstrukcji dachu określone są przez odpowiednią odporność ogniową (R 30). 1 do nowego załącznika do rozporządzenia nr 3. W ust. lecz klasa R E. Zastosowano prawidłową terminologię. kryteria I1 i I2 (przedtem było tylko kryterium I). e dla drzwi przystankowych do dźwigów dopuszcza się określenie odporności ogniowej zgodnie z postanowieniami Polskiej Normy PN-EN 81-58:2005. powinny charakteryzować się taką samą odpornością po arową. 4 wprowadzenie do tablicy uzupełniono w ten sposób. Ad.

pkt 57 – § 235 ust. pkt 54 – § 230 ust. w strefach po arowych PM. 3 i 7 W ust. pkt 65 – § 258 ust. z wyjątkiem tych z nich. z którego wynika. 2. pkt 53 – § 229 i ad. 3 usunięto niewystępujące w odniesieniu do przewodów i kabli pojęcie: elektroenergetyczne. Ad. 4 Doprecyzowano przepis wskazując. pkt 66 – § 259 ust. a nie. Proponowane w ust 7 sformułowanie warunków na jakich dopuszcza się stosowanie otworów w ścianach. bez odwoływania się do ust. 6 Zmiana redakcyjna mająca na celu jednolite odwoływanie się w treści rozporządzenia do wskaźnika określającego powierzchnię pomieszczenia. W końcowej części ustępu wprowadza się nowe określenie. 2 Uzasadnienie. Ad. 2 -4. Ad. 4 pkt 1 Doprecyzowano nazewnictwo wprowadzając określenie stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne. pkt 64 – § 256 ust. 1 wprowadza się stosowne odniesienie do tej normy. 2 i 3 Zmiana polega na objęciu wymaganiami wyposa enia w urządzenia zapobiegające zadymianiu klatek schodowych i przedsionków przeciwpo arowych. Ad. Pozostałe wymagania ujęto w ust. które w tej normie nie występują. pkt 59 – § 237 ust. ma postać wymagania funkcjonalnego. 1 . pkt 63 – § 254 i 255 Przepisy te zawierają zbędne wymagania dotyczące izolacyjności ogniowej I dla drzwi do dźwigu dla ekip ratowniczych. 6 pkt 1 Uzasadnienie. jak do zmiany w § 232 ust. Ponadto wprowadzono zmianę terminologiczną – usunięto słowo u ytkowa. e otwarcie drzwi powinno nastąpić samoczynnie w wyniku stwierdzenia po aru przez system wykrywania dymu. postać konkretnego rozwiązania konstrukcyjno-materiałowego. 2 Wprowadzono. e odnosi się on nie do dachu lecz wyłącznie do przekrycia dachu. 1 i 1a Patrz „Uzasadnienie ogólne” pkt (1 i 2). e wymaganie odnosi się do ścian i stropów danego pomieszczenia. e dotyczy on budynków wielokondygnacyjnych. Ad. zastępując go wyrazem: elektryczne. pkt 56 – § 234 ust. Ad. pkt 60 – § 240 ust. jak obecnie. Jest to zgodne z podstawową zasadą kierunkową przyjętą przy formułowaniu przepisów rozporządzenia (performance concept). Ad. Ad. pkt 55 – § 232 ust.Ad. 3. Ad. odpowiednie wymagania określone są w § 253. a tak e ogranicza liczbę wymagań. o których mowa w ust. pkt 52 – § 227 ust. Ad. wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 61 . 1. zgodne z terminologią stosowaną w aktualnych Polskich Normach określenie: samoczynne urządzenia gaśnicze. pkt 62 – § 253 W związku z istnieniem Polskiej Normy dotyczącej dźwigów dla stra y po arnej w ust. Ad. 4 W punkcie 2 tego ustępu nale ało uściślić. jak do zmiany w § 230 ust. które w budynkach wysokich stanowią drogi ewakuacyjne wyłącznie dla stref po arowych ZLIV i PM. pkt 61 – § 246 ust. 3 Zmiana ma na celu doprecyzowanie przepisu polegające na wskazaniu. Ad. tylko do tych. gdy przepis odnosi się do ka dej kondygnacji. pkt 58 – § 236 ust. 3 Zmiana ma na celu doprowadzenie do jednoznacznej redakcji tekstu tego przepisu. Ad.

1 Konieczne było uściślenie wymagań. 4 wprowadzono jednoznaczny zapis ograniczający – ze względów bezpieczeństwa powierzchnię całkowitą gara u bez samoczynnych urządzeń oddymiających (niezale nie od podziału gara u na strefy po arowe). a nie od wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 62 . jak do zmiany w § 235 ust. bez szkody dla bezpieczeństwa po arowego. Ad. Ad.tak jak jest to obecnie . pkt 67 – § 261 Zmiany o charakterze porządkująco-redakcyjnym wynikające z aktualnego stanu normalizacji w regulowanym zakresie. odniesiono jednoznacznie do powietrza. Ad. odnosząc go tylko do gara u o strefie po arowej obejmującej więcej ni jedną kondygnację. natomiast w pkt 2 powiększono dopuszczalną wysokość prześwitu nad ścianą pod stropem z 0. W ust. tj. wprowadzono do projektowanego przepisu postanowienia zatwierdzonej w 2008 r. 2-6 w związku z aktualnym stanem Polskich Norm. Konsekwencją przyjęcia modyfikacji ust. ad. 2 wymaganie granicznej temperatury. oddechowe i pomiarowe zbiornika na olej opałowy będą się znajdowały w odległości nie mniejszej ni 10 m. pkt 75 – § 277 Analizy wskazują. pozostawiając bez zmian dotychczasowe wymaganie odnoszące się do gara y nadziemnych. 2. 2 pkt 1. z których wykonywane są przewody spalinowe i dymowe powinny być niepalne.Ad. Polskiej Normy „klasyfikacyjnej” w zakresie odporności ogniowej elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu (PN-EN 135014:2008). 7. pkt 74 . Podano tak e. regulującego odległość zbiornika od budynków PM i IN wykonanych z materiałów niepalnych. W ust. W ust. 3 wprowadzono złagodzenie wymagania przepisu. a nie . 5 warunek stosowania jedynie kryterium szczelności ogniowej (E) dla przewodów wentylacji oddymiającej uzale niono od zastosowania rozwiązania. pkt 73 – § 273 Uwzględniając istnienie w krajach europejskich łagodniejszych wymagań dotyczących odległości zbiorników naziemnych oleju opałowego od budynków PM i IN. 1 pkt. Ad. o którym mowa w ust. W ust. W ust. 3 Patrz „Uzasadnienie ogólne” pkt (1 i 2). przy zapewnieniu.§ 274 ust. W porównaniu z poprzednią wersją projektu – dokonano zmian redakcyjnych ust. izolacyjności ogniowej i dymoszczelności (E I S). 3 dodatkowo wprowadza się dla tych budynków odległość zmniejszoną do 10 m. 4 i 6 jest konieczność wprowadzenia nowego ust. Ad. 2 pkt 1 ma charakter terminologiczno-porządkowy (nowe nazewnictwo). Ad. pkt 70 – § 270 Nowe ujęcie postanowień tego paragrafu wynika z aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie projektowania instalacji mechanicznej wentylacji oddymiającej oraz elementów grawitacyjnej wentylacji oddymiającej. e regulowaną odległość nale y mierzyć do płaszcza zbiornika oraz ulepszono redakcję ustępu. 2. 3. . 2 Uzasadnienie. 72 . w ust. pkt 71 – § 271 ust.do gara u ze wspólnymi wjazdami dla dwóch lub więcej poziomów. W ust. pozostawiając dotychczasowy warunek 20 m dla budynków ZL. e w ust.5 m co jest mo liwe bez zmniejszenia realnego poziomu bezpieczeństwa po arowego. 4 i 5 W ust. 4 wprowadzono klasę odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpo arowego z uwagi na kryterium szczelności ogniowej. pkt 68 – § 266 ust.2 na 0. Ad. co wynika z aktualnych uregulowań europejskich przyjętych w Polskich Normach. e wszystkie wyroby budowlane.§ 272 ust. równej 110°C. 6 wprowadzono uściślenie mówiące o tym. i urządzenia spustowe. Zmiana w ust. e wymaganie zachowania odległości 3 m odnosi się do budynków ZL. 3 do 3 m – przy uzasadnieniu podanym w tym ustępie. aby w sposób jednoznaczny wskazać. pkt 69 – § 268 ust. mo liwe jest złagodzenie warunku dopuszczalnej powierzchni strefy po arowej w podziemnym gara u zamkniętym z 2 500 m2 na 5 000 m2. 4 wprowadza się warunek umo liwiający dalsze zmniejszenie odległości. o której mowa w ust. 9. 3.

61-62. Ad.. pkt 84 – § 325 i ad. Patrz tak e „Uzasadnienie ogólne” pkt (1 i 2). § 3 Konieczność wejścia w ycie z dniem ogłoszenia przepisów zawartych w § 179 wynika z faktu. tych norm. natomiast lp. 1 Wprowadza się niezbędne doprecyzowanie polegające na wskazaniu. 2 pkt 4 Dla potrzeb ochrony przed hałasem konieczne staje się wzięcie pod uwagę niekorzystnego wpływu na przebywanie ludzi. Ad. Ad. zawierające regulacje dotyczące przydomowych zbiorników na gaz. wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 63 . 53. które zostały zatwierdzone po ostatniej nowelizacji rozporządzenia oraz przez usunięcie z niego norm wycofanych. I tak zamiast określeń oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) obecnie nale y stosować określenie oświetlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne). Ponadto . Proces ten jest związany z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz uzyskaniem członkostwa PKN w Europejskim Komitecie Normalizacji. pkt 80 – § 298 ust. wprowadzającej zunifikowane w Europie nazewnictwo. e chodzi o długość przejścia do „najbli szego” wyjścia ewakuacyjnego. oceny wpływu drgań na ludzi i pomiarów izolacyjności akustycznej w budynkach.1-3. Zakres aktualizacji załącznika jest obszerny. Ad. Stanowi to po ądane złagodzenie dotychczasowego przepisu. 48-51. konieczne jest dokonanie odpowiednich zmian przepisów rozporządzenia. hałas pogłosowy. pkt 76 – § 278 ust. pkt 77 – § 287 pkt 5 i ad. w sprawie warunków technicznych. 4 Wprowadzono konieczne regulacje podnoszące bezpieczeństwo przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci i osób niepełnosprawnych. 64-65. pkt 86 – Załącznik nr 1 Treść załącznika 1 została zaktualizowana przez wprowadzenie do wykazu. pkt 85 – § 326 Uzupełniono postanowienia tych paragrafów o powołanie się w nim szeregu Polskich Norm odnoszących się do akustyki budowlanej. pkt 81 – § 302 ust. 41. 6 i 9 usunięto. ad. jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych. rurociągi dalekosię ne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowania. pkt 83 – § 324. Ad. a tak e izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. 55.w porównaniu z poprzednią wersją projektu – w związku z aktualnym stanem Polskich Norm. e środowisko budowlane oczekuje na wprowadzenie tych przepisów od 2005 r. jakie wywołuje tzw. Ad. 16 i 69 wynikająca z rozporządzenia zmieniającego z dnia 6 listopada 2008 r. 67 i 70. 6 Zmiana wynikająca z aktualnego stanu wiedzy odnośnie do urządzeń oświetleniowych instalowanych na zewnątrz budynku. 1 W ust. pkt 82 – § 323 ust. Przy tym. 57. 1 wprowadzono dodatkową regulację dla często stosowanych obecnie rozwiązań technicznych.dokonana została zmiana w pozycjach lp. u ytkowania budynków Ad. Ad. Ad. kiedy utraciło moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2000 r. pkt 79 – § 293 ust. w porównaniu z poprzednią wersją projektu .zastosowania stałego urządzenia tryskaczowego. pkt 78 – § 288 pkt 6 W związku ze skierowaniem do ustanowienia nowej Polskiej Normy PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia – Oświetlenie awaryjne. dokonano zmian redakcyjnych w pozycjach lp. pkt 87 – Załącznik nr 3 Patrz „Uzasadnienie ogólne” pkt (2). jakimi są szklane elementy balustrad. następującą w wyniku przenoszenia do tego zbioru norm europejskich. Ad. co jest spowodowane intensywną ewolucją zbioru Polskich Norm.

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 64 . Ad. przewidywanych po . dlatego w § 3 – w porównaniu z poprzednią wersją projektu – nale ało dokonać korekty numeru powoływanego przepisu (§ 1 pkt 33 zamiast § 1 pkt 34).zrezygnowano ze zmiany § 155 ust. zmiana ta umo liwia tak e racjonalizację związanych z tą problematyką procedur administracyjnych. CENELEC) i Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO).wprowadzenie zmian.uwzględnienie w przepisach ewolucji zbioru Polskich Norm uzupełnianego o normy europejskie. który pozwala na jednoczesne stosowanie (w okresie przejściowym) dwóch systemów klasyfikacji ogniowej wyrobów i materiałów – dotychczasowego krajowego występującego w rozporządzeniu i klasyfikacji europejskiej. dokonana została zmiana punktów w § 1. W związku z wprowadzeniem zmian wynikających z rozporządzenia zmieniającego z dnia 6 listopada 2008 r.: . w wyniku aktualizacji projektu uwzględniającej rozporządzenie zmieniające z dnia 6 listopada 2008 r. OSR MI – wynikiem konsultacji były zgłoszone uwagi. . Interes społeczny wskazuje więc na konieczność jak najszybszego uregulowania tych spraw. które posłu yły do opracowania aktualnego projektu nowelizacji rozporządzenia.wprowadzenie zmian dostosowawczych w dziedzinie bezpieczeństwa po arowego wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. wprowadza się załącznik. a mianowicie europejskiej klasyfikacji ogniowej. 3 (dawny § 1 pkt 26) z uwagi na identyczność uregulowania.trwającej obecnie .nowelizacji ustawy-Prawo budowlane. 9 ustawy – Prawo budowlane) udzielanych przez właściwe organy po uzyskaniu upowa nienia ministra. Nieuwzględnienie wszystkich zgłoszonych uwag wynika z ograniczenia zakresu nowelizacji Za konieczne uznano: . . w porównaniu z poprzednią wersją projektu. do Ministerstwa Infrastruktury miesięcznie napływa ponad 50 takich spraw. w efekcie których nastąpi lepsze poszanowanie praw właścicieli sąsiadujących ze sobą nieruchomości. zatwierdzone przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN.zrezygnowano ze zmiany § 321 (dawny § 1 pkt 83) z uwagi na dokonaną ju zmianę.Obecnie. przepisy powinny umo liwiać stosowanie w Polsce wyrobów budowlanych wprowadzanych legalnie do obrotu na jednolitym rynku europejskim i znakowanych CE. Ponadto. Uwagi wychodzące poza obecny zakres nowelizacji zostaną uwzględnione przy następnych pracach nowelizacyjnych. przepisy zawarte w § 179 stosowane są na podstawie odstępstw od przepisów technicznobudowlanych (zgodnie z art. szczególnie przy wznoszeniu budynków blisko lub na granicy z sąsiednią działką budowlaną oraz przy zabudowie działek wąskich. .

02656 Warszawa.pl 18) Izba Gospodarcza Gazownictwa. Foksal 2. Cieszyńska 2. 00-611 Warszawa. ul.krakow. 9) Fundacja Poszanowania Energii 10) Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. zm. 00-366 Warszawa. Mokotowska 4/6.onet. Podmioty. 21) Konfederacja Pracodawców Polskich. 45-061 Opole. 00-094 Warszawa. Śliska 52. Brukselska 7.waw. 00-641 Warszawa. Kopernika 36/40. ul.pl 23) Korporacja Przedsiębiorstw Budowlanych UNI-BUD. ul. Targowa 45. 00-512 Warszawa. 7) Fabryka Ciszy. ul. 00-175 Warszawa.A.pl 12) Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. sekretariat@irm. 01-224 Warszawa.j. ul.org. 00-463 Warszawa. 03-973 Warszawa. cobpbo_bn@poczta.opole@op. 2.pl 3) Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogólnego. instytucjami i organizacjami pozarządowymi: 1) Business Centre Club 2) Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Pracy.pl 19) Komenda Główna Państwowej Stra y Po arnej. Czerniakowska 16. info@cebet.gov. Marywilska 42b. Lubicza 25. Klimeckiego 24. ul.OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. Podchorą ych 38. poz.waw. Krucza 38/42. z późn. ul. Konsultacje społeczne Projekt rozporządzenia został skonsultowany z następującymi organami. Ksawerów 21. Krajowa Rada Izby Urbanistów.pl 11) Instytut Nafty i Gazu. cobrti@cobrti. ul. Potockiej 45b. itb@itb. Al. ul.pl 17) Izba Projektowania Budowlanego. 60-211 Poznań 8) Fabryka Styropianu ARBET Sp. aarendarski@kig. 00-924 Warszawa. lok. Office@igg. 31-503 Kraków. ul. ipb@ipb. ul.internetdsl. – kancelaria@gunb.krakow.pl 27) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Zarząd Główny.pl 22) Korporacja Kominiarzy Polskich. oinip@ciop. Kasprzaka 25.pl 26) Krajowa Sekcja Budownictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ. 100. zgkkp. na które oddziałuje rozporządzenie Rozporządzenie stosowane jest przez podmioty dokonujące zgłoszenia lub opracowujące projekt budowlany dla otrzymania pozwolenia na budowę 3. guz@opzz. 30-705 Kraków. 30-015 Kraków. a tak e potrzeba dostosowania zawartych w rozporządzeniu wymagań do aktualnego stanu wiedzy.pl 4) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów „Cebet”. Krajowa Rada Izby Architektów. w sprawie warunków technicznych. unibud@neostrada. biuro@izbaurbanistow. ul. 00-701 Warszawa. dratajczak@kgpsp. office@inig. Katowicka 55. ul.pl 25) Krajowa Izba Urbanistów. solidarnosc@chemobudowa.gov. Wierzbowa 11. U. Filtrowa 1. ul. Nr 75.org. sekretariat@irm. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. ul.pl 15) Instytut Techniki Budowlanej.pl 13) Instytut Rewitalizacji Miast.pl 6) Echo Investment S.org. igpik@igpik. ul. Jana Pawła II 70. 03-728 Warszawa. 00-826 Warszawa.) jest potrzeba jego aktualizacji spowodowana wprowadzeniem do zbioru Polskich Norm nowych norm europejskich i międzynarodowych. kpp@kpp. Trębacka 4.pl 5) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej “Instal”. 00-074 Warszawa. ul. ul. ul.pl 16) Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.pl 14) Instytut Rozwoju Miast.pl 20) Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości. Cel wprowadzenia rozporządzenia Celem wprowadzenia rozporządzenia zmieniającego obowiązujące rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. 690. izba@izbaarchitektow. ul.pl 24) Krajowa Izba Gospodarcza.pl wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 65 .

pl 42) Polski Związek Producentów Płyt Warstwowych PAMA.Producentów Materiałów Budowlanych. Świętokrzyska 14. ul. 02-683 Warszawa. udt@udt. biuro@pzits. ul. 00-043 Warszawa.pl 51) Stowarzyszenie Producentów Ceramiki Poryzowanej. 00-215 Warszawa. 100. 00043 Warszawa.com. 00050 Warszawa.pl 61) Związek Producentów Ceramiki Budowlanej i Silikatów. 00-739 Warszawa. tewuka@poczta. Czackiego 3/5. ul.pl 34) Polska Organizacja Gazu Płynnego. 52) Stowarzyszenie Producentów Pap. zgodnie z ustawą z 7 lipca 2005 r.pl 32) Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa.pl 39) Polski Związek In ynierów i Techników Budownictwa. stowarzyszenie@miwo. ul. Zarząd Główny. W trakcie procesu legislacyjnego nie wpłynął aden wniosek od podmiotów prowadzących działalność lobbingową.28) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Zabezpieczeń Przeciwpo arowych i Sprzętu Ratunkowego.pl 58) Urząd Dozoru Technicznego. Dostawców i Dystrybutorów. 00-050 Warszawa.pl 33) Polska Korporacja Techniki Sanitarnej.org. Zarząd Główny.pl 54) Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej i Szklanej. 00-629 Warszawa.pl 46) Stowarzyszenie In ynierów i Techników Po arnictwa. Nr 169. Towarowa 1a.home. Zarząd Główny. Zarząd Główny. piphb@wp.pl 56) Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad.pl 55) Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Stępińska 60. Świętokrzyska 14. biuro@pzfd. ul. ul. 00-048 Warszawa. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. ul. 00-050 Warszawa. ul. katarzyna. biuro@okna. sep@sep.onet. 60) Związek Pracodawców . 00-660 Warszawa. ul. 03-612 Warszawa.pl 59) Zakład Badawczo-Doświadczalny Gospodarki Cieplnej. ryszardkowalski@gmail. poz. 64-600 Oborniki.fdf. Zarząd Główny. wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 66 . zg@sarp.org.org.org. Gotarda 9. biuro@zwiazek. biuro@pogp. Świętokrzyska 14A.gov. Lwowska 5 lok.pl 43) Spółdzielnia Pracy Kominiarzy. Mokotowska 4/6. ul. sggik@sggik. Krajowa Rada. Foksal 2. 50) Stowarzyszenie Polskich Energetyków. 49) Stowarzyszenie Polska Wentylacja. ul. biuro@sppap.com. 44) Stowarzyszenie Architektów Polskich. pigeo@pigeo. Zarząd Główny. Związek Producentów. ul. 02-353 Warszawa.Sapie yńska 10a. kontakt@plytywarstwowe. ul. ul. Oleandrów 4 m. ul.pl 53) Stowarzyszenie Producentów Styropianu. ul. biuro@piib. Świętokrzyska 14. Koniczynowa 11. zg@tup.pl 41) Polski Związek Firm Deweloperskich.pl 31) Polska Izba In ynierów Budownictwa.pl 40) Polski Zrzeszenie In ynierów i Techników Sanitarnych.pl 57) Towarzystwo Urbanistów Polskich. info@styropiany. 00-641 Warszawa.pl 29) Polska Federacja Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości.wiktorska@dafa. 00-050 Warszawa. Mazowiecka 6/8. Gazowej i Klimatyzacji. 36) Polskie Okna i Drzwi. urawia 32/34. Szczęśliwicka 34. budowlani@zzbudowlani.com. biuro@ospzpisr. 10. Czackiego 3/5. speow@onet. Grzewczej. integracja@integracja.pl 47) Stowarzyszenie KOMINY POLSKIE.pl 37) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem. 00-950. 00-515 Warszawa. zbdsekr@pkn. ul. Materiałowej i Ochrony Środowiska INNOVEX. 30) Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej.org.com.pl Projekt rozporządzenia opublikowany został na stronach internetowych Ministerstwa Budownictwa (Ministerstwa Infrastruktury).com.pl 38) Polski Komitet Normalizacyjny.pl 62) Związek Zawodowy „Budowlani”. biuro@zgpzitb. U. Zarząd Główny. 1414).org. sitp@wa. 48) Stowarzyszenie Na Rzecz Systemów Ociepleń.org. Zarząd Główny.pl 35) Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwa SA. ul.pl 45) Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

w tym na bud et państwa i bud ety jednostek samorządu terytorialnego Brak wpływu 5. Opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny Brak wpływu 9. wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 67 . 2039). w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw Brak wpływu 7. Nr 239. poz. Wpływ regulacji na rynek pracy Brak wpływu 6. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.4. został on poddany procedurze notyfikacji stosownie do § 9 tego rozporządzenia. Poniewa projekt rozporządzenia zawiera przepisy techniczne w rozumieniu przepisów rozporządzenia RM z 23 grudnia 2002 r. U. Pływ regulacji na sektor finansów publicznych.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful