Jung CHANG
Dzikie łabędzie: Trzy córy Chin
Z angielskiego przełoŜyła BOśENA UMIŃSKA WARSZAWA 2000

Tytuł oryginału: WILD SWANS: THREE DAUGHTERS OF CHINA Copyright © Globalflair Ltd. 1991 Copyright © for the Polish edition by Wydawnictwo Albatros 2000 Pierwsze polskie wydanie ksiąŜki ukazało się w 1995 roku nakładem Wydawnictwa Prima Redakcja: Lucyna Lewandowska Konsultacja naukowa: Irena KałuŜyńska, Uniwersytet Warszawski Ilustracja na okładce: Jacek Kopalski Opracowanie graficzne okładki: Andrzej Kuryłowicz Opracowanie kartograficzne: AutoGraf ISBN 83-88087-11-8 Wydawnictwo ALBATROS Andrzej Kuryłowicz Adres do korespondencji: skr. poczt. 55, 02-792 Warszawa 78 E-mail: wydawnictwo@prima.waw.pl Zamówienia hurtowe i wysyłkowe: Internovator, Zwrotnicza 1/3, 01-219 Warszawa tel. (22)-632-2381, (22)-862-7011, 0-501-060-891 Zamówienia wysyłkowe: Albatros, skr. poczt. 55, 02-792 Warszawa 78 Księgarnia Wysyłkowa Faktor skr. poczt. 60, 02-792 Warszawa 78, tel. (22)-649-5599 Warszawa 2000. Wydanie I (zmienione) Objętość: 34+lark, wyd., 36+1 ark. druk. Skład: Plus 2 Druk: Abedik, Poznań

Dla mojej babci i ojca, którzy nie doŜyli dnia wydania tej ksiąŜki

Podziękowania

Jon Halliday pomógł mi napisać Dzikie łabędzie. Spośród jego wielu zasług szlifowanie mojego angielskiego jest jedną z najbardziej oczywistych. W trakcie naszych codziennych dyskusji zmuszał mnie do ciągłego klarowania zarówno moich myśli, jak i mojej opowieści, a przy tym pomagał mi znajdować najwłaściwsze wyraŜenia w języku angielskim. Wsparta jego historyczną wiedzą, drobiazgową dociekliwością i rozsądnymi uwagami czułam się bezpiecznie. Toby Eady jest najlepszym agentem, jakiego moŜna sobie tylko Ŝyczyć. Skłonił mnie w delikatny sposób do tego, Ŝebym zajęła się wyłącznie pisaniem. Czuję się zaszczycona, Ŝe miałam do czynienia z tak znakomitymi profesjonalistami jak Alice Mayhew, Charles Hayward, Jack McKeown i Victoria Meyer z wydawnictwa Simon & Schuster w Nowym Jorku oraz Simon King, Carol O'Brien, Hellen Ellis z wydawnictwa HarperCollins w Londynie. Dla Alice Mayhew, mojej opiekunki w wydawnictwie Simon & Schuster, przeznaczam specjalne wyrazy wdzięczności za jej wnikliwe uwagi. Robert Lacey z HarperCollins wspaniale zredagował maszynopis, za co jestem mu głęboko wdzięczna. Pomocne uwagi padające w transatlantyckich rozmowach i ciepło, jakim promieniuje Ari Hoogenboom, zawsze dodawały mi energii. Dziękuję wszystkim, którzy pracowali przy tej ksiąŜce. Entuzjastyczne zainteresowanie moich przyjaciół stanowiło dla mnie niewyczerpane źródło zachęty. Wszystkim im jestem niezmiernie wdzięczna. Szczególnie pomogli mi Peter Whitaker, I Fu En, Emma Tennant, Gavan Mc Cormack, Herbert Bix, R. G. 7

Tiedemann, Hugh Baker, Yan Jiaqi, Sun Li-qun, Y. H. Zhao, Michael Fu, John Chow, Clare Peploe, Andre Deutsch, Peter Simpkin, Ron Sarkar i Vanessa Green. Szczególna rola od początku przypadła Clive'owi Lindleyowi, z powodu jego cennych porad. Moi bracia, siostra i przyjaciele z Chin z całą wielkodusznością pozwolili mi opowiedzieć dotyczące ich historie, bez których Dzikie łabędzie nie byłyby moŜliwe. Bardzo duŜo miejsca w tej ksiąŜce zajmuje historia mojej matki. Mam nadzieje, Ŝe oddałam jej sprawiedliwość. Jung Chang Maj 1991, Londyn, Anglia

.

.

.

aby oznajmić godzinę. Yixian zostało zbudowane jako forteca.Małe złote lilie” — konkubina generała (1909—1933) Moja babcia w wieku piętnastu lat została konkubiną generała.) i wieńczyły je blanki dźwigające szesnaście fortów rozstawionych w regularnych odstępach. łącznie z MandŜurią. a cała fortyfikacja otoczona była głęboką fosą. Związek został zaaranŜowany przez jej ojca. trzy metry sześćdziesiąt centymetrów szerokości. bogato zdobiona dzwonnica z ciemnobrązowego kamienia. kukurydzę. soję. sorgo. gdzie mieszkała moja babka. kiedy wkroczył tu buddyzm. kaŜda z zewnętrzną ubezpieczającą bramą. Jak większość miast w Chinach. Ŝe moŜna było swobodnie przejechać po nich konno. które je otaczały. władzę sprawowali wojskowi. miały dziewięć metrów wysokości. szefa policji w słabym i chwiejnym rządzie chińskim. Na przewaŜającym obszarze. uŜywano go równieŜ jako alarmu w razie poŜaru albo powodzi. leŜącym sto sześćdziesiąt kilometrów od Wielkiego Muru i czterysta kilometrów na północny wschód od Pekinu. pochodziły z czasów dynastii Tang (618 — 907 roku n. sezam. urzędnika policji w prowincjonalnym mieście Yixian w południowo-zachodniej MandŜurii. 17 . KaŜdej nocy uderzano w dzwon.1 . Yixian było dobrze prosperującym miastem handlowym. Mury. Był rok 1924 i w kraju panował chaos. których usytuowanie odpowiadało czterem połoŜeniom igły kompasu. W mieście najbardziej rzucała się w oczy wysoka.. która została zbudowana w VI wieku.e. Na równinach wokół uprawiano bawełnę. Do miasta prowadziły cztery bramy. Mury były na tyle szerokie.

Zgodnie z obyczajem. śaden Chińczyk nie czuł się bezpiecznie bez władzy lub pieniędzy. Historia jego Ŝony. przykręcały lampki oliwne do minimum i popsuły sobie wzrok. Pochodziła z rodziny garbarzy o nazwisku Wu. bo nic go wtedy nie chroniło przed urzędniczym rozbojem lub nieprzewidzianą przemocą. a w dodatku była dziewczynką. w ogóle nie dano jej imienia. aby go wykształcić. Na łąkach i na wzgórzach leŜących na zachód od miasta rolnicy hodowali owce i bydło. mój pradziadek został oŜeniony bardzo młodo. W Chinach nigdy nie było oficjalnie zatwierdzonego systemu prawnego. Mój pradziadek. który. Była drugą córką i nazwano ją po 18 . Wymiar sprawiedliwości był niepodwaŜalny. Członkowie rodziny panującej byli MandŜurami. jest typową historią milionów kobiet chińskich z tamtych czasów. a okrucieństwo wpisano w działanie wszystkich instytucji. Yang zdecydował. Posłano go do dobrej szkoły. jabłka i winogrona. którzy podbili Chiny w 1644 roku. Tylko dzięki synowi moŜe przetrwać nazwisko rodu — bez niego linia rodzinna wygaśnie. śeby zaoszczędzić pieniądze. ale mogło ono takŜe wynikać z kaprysu urzędnika. urodził się w 1894 roku. Mój pradziadek był jedynym synem swoich rodziców i dlatego był najwaŜniejszą osobą w całej rodzinie. Od długich godzin pracy puchły im palce. Było to ambicją większości męŜczyzn w tym czasie. sam był prawem. Kobiety szyły dla okolicznych zakładów krawieckich. Yang Rushan. jaką moŜna popełnić wobec własnych przodków. kiedy jeszcze całe Chiny były rządzone przez cesarza rezydującego w Pekinie. Rodzina Yang naleŜała do chińskiej grupy etnicznej Han i powędrowała na północ od Wielkiego Muru.brzoskwinie. Ŝe jego syn nie zajmie się tradycyjnym rodzinnym rzemiosłem — wyrabianiem wojłoku — i poświęcił siebie i całą swoją rodzinę. Miał zdać egzaminy. z dziewczyną starszą od niego o sześć lat. aby zostać mandarynem — urzędnikiem. UwaŜano wtedy. PoniewaŜ jej rodzina nie naleŜała do inteligencji ani nikt z niej nie piastował Ŝadnego urzędniczego stanowiska. pracując do późna w nocy. Dla dziecka z niearystokratycznej rodziny zostanie mandarynem było jedynym sposobem wymknięcia się z obrotów wiecznie kręcącego się koła niesprawiedliwości i własnego strachu. jeśli miał władzę. co dla Chińczyków było równoznaczne z najstraszliwszą zdradą. szukając szczęśliwszego losu. Ŝe jednym z obowiązków Ŝony jest pomoc w wychowywaniu męŜa. mojej prababki. w wieku czternastu lat.

Moja babka urodziła się pierwszego roku po ślubie rodziców. Chiny poniosły cięŜkie straty i utraciły część terytoriów. Poza tym miłość była uwaŜana za coś wstydliwego. iŜ młodzi ludzie nie powinni znaleźć się w sytuacji. wuj jadł obiad z przyjacielem. którego Ŝona była w ciąŜy. gdy miała sześć lat. Powstanie Bokserów w 1900 roku zostało stłumione przez osiem obcych armii. 19 . Zasnął na łóŜku w pokoju matki i przeniesiono go. Ŝeby stanowiła tabu — w Chinach istniała pradawna tradycja romantycznej miłości — ale dlatego. Ŝe uwaŜano. W latach 1894— 1895 Japonia zaatakowała Chiny w MandŜurii. który mój pradziadek zawarł. Dwoje młodych nigdy nie spotkało się przed ślubem. niektóre z nich rozlokowano wzdłuŜ Wielkiego Muru. W 1911 roku pięcioletniego cesarza Chin. Ŝe jeśli dziecko będzie chłopcem. bo jednak nadano jej imię. Świat. poniewaŜ małŜeństwo było sprawą zwykłego obowiązku. Ŝe chowano go pod kloszem. wczesnym latem 1909 roku. Jej ojciec umarł. nadal był jeszcze właściwie dzieckiem. biorąc pod uwagę. wiedział dobrze. piątego dnia piątego księŜyca.prostu „Dziewczyną numer dwa” (Eryatou). a zwycięstwo Japonii sprawiło. W momencie ślubu. w której coś takiego moŜe się przytrafić. Podczas obiadu obaj męŜczyźni ustalili. które trwało przez dwieście sześćdziesiąt lat. których kontyngenty stacjonowały potem w MandŜurii. co naruszało honor rodziny. Yu oznacza jadeit i było to imię nadawane całemu potomstwu tej generacji. kiedy spał. Ale chociaŜ był rozpieszczonym i zepsutym chłopcem i ciągle jeszcze potrzebował pomocy przy ubieraniu. był absolutnie nieprzewidywalny. rozpadło się. które brzmiało Yufang. coś. do sypialni. Była w lepszej sytuacji od swojej matki. i wychowywał ją wuj. jak się „robi dzieci”. kiedy była niemowlęciem. moŜna się było zakochać po ślubie. na którym się pojawiła. umowy pomiędzy dwoma rodzinami. fang zaś oznacza „pachnące kwiaty”. Ŝe stała się tam dominującą siłą. jak to ujęła jego Ŝona. mając czternaście lat. poślubi sześcioletnią siostrzenicę wuja. obalono i ustanowiono republikę. Pierwszej nocy nie chciał spać w pokoju ślubnym. W latach 1904—1905 Rosja i Japonia stoczyły wojnę na równinach MandŜurii. Pewnego dnia. Imperium MandŜurskie. na której czele stanął charyzmatyczny przywódca Sun Yat-sen (Sun Jat-sen). w której była panna młoda. Nie dlatego. Puyi. Jeśli miało się duŜo szczęścia.

Zewnętrzne siły. Widok kobiety kołyszącej się na krępowanych stopach miał działać na męŜczyznę erotycznie. Wielu ludzi dąŜyło na szczyty. Jej długie. która sama miała krępowane stopy. Ŝeby kupić sobie lukratywną pozycję w duŜym mieście. Ŝeby nie było słychać krzyków. jak to ujmowali chińscy znawcy urody kobiecej. Ŝe jej chód był jak „kołysanie się młodych pędów wierzby w wiosennych powiewach”. i gdy dobiegał trzydziestki. Babcia krzyczała w potwornym bólu. Szczególnie MandŜuria była źle nastawiona wobec republiki. moralności i autorytetów. prowincjonalnej dziurze. poniewaŜ właśnie z niej wywodziła się panująca dynastia. Nawet kiedy kości były juŜ połamane. oprócz duŜego. lśniące czarne włosy były splecione w gruby warkocz. poniewaŜ jej bezradność budziła opiekuńcze uczucia w patrzącym. Ten ból babcia znosiła wielokrotnie. aby zapanować nad Chinami. zwłaszcza Japonia. pomnoŜyły wysiłki. drobną figurę i spadziste ramiona. Oznaczało to. miała ponad metr pięćdziesiąt. Mój pradziadek nie był na tyle bogaty. Trwało to kilka dobrych lat. srebrem i innymi kosztownościami. 20 . Wobec tych wszystkich nacisków stare instytucje załamały się i w efekcie powstała pustka w sferze władzy. Ale miał wielkie plany. Moja babcia miała dwa lata. który sięgał talii. zwane po chińsku „siedmiocentymetrowymi złotymi liliami” (sancunjinlian). przekupując lokalnych potentatów kosztownymi podarunkami: złotem.Nowy rząd republiki wkrótce upadł i kraj podzielił się na uzaleŜnione od róŜnych sił lenna. których rysunek uznawano wtedy za idealny. I miał wartościowe aktywa — swoją córkę. Jeśli okoliczności tego wymagały. kiedy zaczęto jej bandaŜować stopy. Ale pod stateczną powierzchownością kryła się tłumiona energia. ale matka wetknęła jej między zęby złoŜony kawałek materiału. najpierw kawałkiem białego materiału o długości sześciu metrów przywiązała jej palce. Miała owalną twarz z róŜowymi policzkami i alabastrową cerę. Jej matka. Jednak jej największym majątkiem były krępowane stopy. Moja babcia była pięknością. Potem na wierzchu połoŜyła duŜy kamień i zgruchotała kości. była skromna i powaŜna — a przewaŜnie wymagały. był zaledwie urzędnikiem policji w rodzinnym Yixian. do podeszwy stopy. Była niewysoka.

Kobiety nie zdejmowały bandaŜy nawet wtedy. Kiedy wracałyśmy z zakupów do domu. Czasem matka litowała się nad córką i rozluźniała bandaŜe. podobno przez jedną z konkubin cesarza. jaką robiła po powrocie. Bolały ją połamane kości i paznokcie. kiedy wkładały buciki na miękkiej podeszwie. opuszczała spódnicę i wycofywała się. Potem obcinała kawałki martwej skóry. UwaŜano. mogłoby się zdarzyć.stopa była krępowana bandaŜem z grubego materiału w dzień i w nocy. Babci zaczęto krępować stopy w tym czasie. było zanurzenie stóp w misce gorącej wody — i wtedy wzdychała z ulgą. Ŝe to by zrujnowało całe jej Ŝycie i Ŝe robi to dla jej szczęścia. Ŝe małe stopy są podstawowym warunkiem 21 . gdy juŜ były zupełnie dorosłe. jakby ich stopy mogły znowu urosnąć. Ŝeby rozwiązać bandaŜe. w łóŜku. Przez lata moja babka Ŝyła w nieustannym bólu. kiedy zmieniano bandaŜe. bawiąc się tymi stopkami. podniecają się. demonstracyjnie. rodzina pana młodego zaczynała od obejrzenia jej stóp. ale kiedy dziewczyna podrosła i musiała znosić pogardę rodziny męŜa i ogólną dezaprobatę. a męŜczyźni. Ŝe okazała wcześniej słabość. W tych czasach. które wrastały w poduszki pod palcami. przynoszą wstyd domowi męŜa. UwaŜano. Ŝe babcię stale bolały. MęŜczyźni rzadko widywali ich stopy gołe — zazwyczaj były pokryte gnijącą skórą i cuchnęły. zostawiając pannę młodą pod krytycznymi spojrzeniami gości weselnych. matka szlochała i mówiła jej. normalne. z potępieniem. Ŝe duŜe. w tak nieduŜym mieście jak Yixian nadal powszechnie uwaŜano. Rozluźniały więzy tylko czasami w nocy. Ale gdy moja babcia dorastała. kiedy kobieta wychodziła za mąŜ. którzy przyglądali się jej stopom i w otwarcie obraźliwy sposób wyraŜali pogardę. sama winiła swoją matkę za to. Tradycja krępowania stóp została wprowadzona ponad tysiąc lat temu. Ŝe widok kobiety kuśtykającej na malusieńkich stopkach pobudza erotycznie. zaniechano juŜ tego i szczęśliwie uniknęła ona tej tortury. Kiedy prosiła. Ŝe kości zaczną się zrastać. Kiedy w 1917 roku urodziła się młodsza siostra babci. gdy juŜ przestano uwaŜać to za rzecz poŜądaną. zawsze schowanymi w jedwabnych haftowanych bucikach. Teściowa unosiła brzeg długiej spódnicy panny młodej i jeśli jej stopy miały więcej niŜ dwadzieścia centymetrów. Z dzieciństwa pamiętam. pierwszą rzeczą. bo gdyby ją uwolniono.

Babcia była uznawana za lokalną piękność. Jej ulubionym wzorem były mandaryńskie kaczki (symbolizowały miłość. Ŝe stoi „jak Ŝuraw między kurami”. W 1908 roku wódz Wang Huaiqing. Posiadła teŜ sztukę rysowania wzorów hafciarskich. co widział kaŜdy. albo najwyŜszej klasy kurtyzanę. Ze względu na niezwykłą operatywność Xue szybko został awansowany na kwatermistrza. Poza tym wynajęty nauczyciel udzielał jej lekcji gry na qin. posłał ją do szkoły dla dziewcząt. LekcewaŜąc powszechną mądrość swoich czasów. przepowiedziało mu. W 1924 roku miała piętnaście lat i jej ojciec zaczął się niepokoić. bo zawsze pływały w parach) i wyszywała je na małych bucikach. którą otworzono w mieście w 1905 roku. zauwaŜył piękne. Wychwalano jego błyskawiczną karierę. Dziadek zamierzał zrobić ze swojej córki albo doskonałą damę. Ta funkcja pociągała za sobą dalekie i częste podróŜe i Xue zaczął nabywać na własność sklepy spoŜywcze w okolicach Lulong i po drugiej stronie Wielkiego Muru. w madŜonga i w go. Zgromadził wtedy olbrzymi majątek. według której analfabetyzm kobiety z niskiej klasy społecznej był jej cnotą. który wysoko wtedy ceniono. Xue Zhiheng urodził się w 1876 roku w hrabstwie Lulong. gdzie bezmiar równin Północy wznosi się ku górom.dobrego małŜeństwa. a jego prezencja robiła silne wraŜenie. instrumencie podobnym do cytry. Jednak w tym wypadku stanowiły one tylko zadatek. w MandŜurii. a potem zaproponował trzydziestodwuletniemu Xue. Ale tego roku generał Xue Zhiheng. 22 . który wizytował Lulong. Kilku niewidomych wróŜbitów. Ŝe zyska władzę i wysoką pozycję. Był uzdolnionym kaligrafem — talent. które dla siebie robiła. Poza tym uczyła się grać w chińskie szachy. połoŜonym około stu sześćdziesięciu kilometrów na wschód od Pekinu i na południe od Wielkiego Muru. kto go spotkał. Miejscowi mówili. który to napisał. kaligraficzne pismo na tablicy nad bramą głównej świątyni i wezwał człowieka. kiedy pomógł generałowi Wang stłumić powstanie w Mongolii Wewnętrznej. Był najstarszym z czterech synów wiejskiego nauczyciela. Ŝe dla jego jedynej lokaty moŜe minąć najlepszy termin realizacji — i tym samym minie jego szansa na wygodne Ŝycie. miał wizytować miasto. Ŝeby został jego adiutantem. inspektor Centralnej Policji w Pekinie. którzy dotykali jego twarzy.

ale po kilku godzinach zmiękł. W sojuszu z generałem Feng Yuxiangiem. Przymierza wojskowe były jednak niestałe. a drugie dawało mu poparcie społeczne. Najpierw odmówił podania miejsca. Po kilku dniach. jeśli nie figurowała na nim pieczęć. Ŝe nie moŜna sprawować prezydentury bez pieczęci. w szpitalu prowadzonym przez francuskich misjonarzy. który przeszedł do legendy. która właśnie przebywała na rekonwalescencji w Pekinie. Stanowisko w policji dawało mu władzę. w nocy trzynastego czerwca prezydent Li opuścił rezydencję i jej niepiękne zapachy i umknął ze stolicy do portowego miasta Tianjin. zdominowała we wczesnych latach dwudziestych ten tytularny rząd. przywódcą chrześcijańskiego ugrupowania. Ale jego rzeczywistym celem było poniŜenie prezydenta Li i zmuszenie go do ustąpienia. śaden dokument nie miał znaczenia. uŜywając węŜa straŜackiego. Ŝeby zbankrutowany rząd wypłacił jego ludziom zaległy Ŝołd. Ŝeby odcięli dopływ wody i elektryczności do pałacu prezydenckiego. W Chinach autorytet i znaczenie władzy to nie tylko osoba. W ciągu dziesięciolecia po upadku imperium Ŝaden rząd nie był w stanie ustanowić i utrzymać władzy. O trzeciej nad ranem generał Xue wkroczył do 23 . Li jednak odmówił złoŜenia rezygnacji. Wiedząc. nawet jeśli podpisał go prezydent. W maju 1923 roku frakcja generała Xue zdecydowała. kiedy en masse ochrzcił swoje oddziały. ale takŜe urzędowe pieczęcie. pociąg zatrzymała uzbrojona policja i poproszono go. Frakcja Xue. która ją sprawuje. prezydent Li zostawił je u jednej ze swoich konkubin. Ŝądając. PotęŜni wodzowie rychło zaczęli gryźć się między sobą o kontrolę nad rządem centralnym w Pekinie. którego wyniosła na to stanowisko rok wcześniej. Xue zmobilizował dziesięć tysięcy swoich ludzi i otoczył budynki rządu w Pekinie. kiedy warunki w pałacu stały się nie do zniesienia. gdzie je ukrył.Sam zaprojektował i wybudował dla siebie osiemdziesięciojednopokojową rezydencję w Lulong. by oddał pieczęcie. Kiedy był w pobliŜu Tianjin. W 1922 roku Xue został generalnym inspektorem Centralnej Policji oraz szefem Ministerstwa Spraw Publicznych w Pekinie. na czele której stał generał Wu Peifu. sto dwanaście kilometrów na południowy wschód. Zarządzał dwudziestoma regionami po obu stronach Wielkiego Muru i ponad dziesięciotysięcznym oddziałem konnej policji i piechoty. Ŝe nie będzie dłuŜej popierać prezydenta Li Yuanhonga. wobec czego Xue kazał swoim ludziom.

Oficjalnie generał Xue odbywał tam inspekcję. Ŝe będzie pracował w eskorcie generała Xue. Cao Kun. Przez następne cztery miesiące Xue uŜywał policji do tego. krąŜące po mieście i okolicach. Ŝeby kandydat na prezydenta jego frakcji. Cztery dni przed wyborami. po wielu przetargach. i powiedział swojej Ŝonie. Nie było to duŜe miasto.francuskiego szpitala. Kiedy stanął przy jej łóŜku. Ŝe demokracja nie sprawdza się w Chinach. które działały podobnie jak banki i wypuszczały własne pieniądze. Ŝe zamierza wydać za niego córkę. Ŝe kaŜdy. Kiedy wszystko było juŜ gotowe. Piątego października 1923 roku Cao Kun został wybrany na prezydenta czterysta osiemdziesięcioma głosami. kaŜdy z nich dostał pięćdziesiąt juanów w srebrze. zbliŜająca go do moŜliwości zostania kimś. Xue i generał Feng rozstawili warty w budynku parlamentu i dali do zrozumienia. moŜe liczyć na znaczne korzyści. ale miało strategiczne znaczenie. a Xue wynagrodzono kolejną generalską gwiazdką. co stanowiło znaczną sumę. Ŝe wkrótce potulnie mu je wręczyła. kto będzie głosował we właściwy sposób. łącznie z lombardami. To właśnie z tych okolic rozchodziły się rozporządzenia pekińskiego rządu. ale miał takŜe pewne osobiste interesy w tych okolicach. aby odebrać pieczęcie od konkubiny. na pewno wygrał szeroko rozgłaszane pierwsze chińskie „wolne” wybory. Nagrodzonych równieŜ zostało siedemnastu „specjalnych doradców” — czyli wszystkie kochanki i konkubiny wodzów i generałów. ale po prostują o tym poinformował. nie chciała nawet na niego patrzeć. Generał Xue wyglądał jednak tak groźnie i władczo w swoim galowym uniformie. Przywołuje się go jako argument. Poza tym władza leŜała wtedy w rękach wielkiego wodza północnego wschodu. Zhang Zuolina. Był tu właścicielem centralnych magazynów zboŜowych i sieci największych sklepów. Wczesnym latem następnego roku generał Xue wizytował Yixian. „Mam oddać pieczęcie zwykłemu policjantowi?” — spytała hardo. Mój pradziadek pogardzał swoją Ŝoną — co nie leŜało w obyczaju 24 . Nie pytał jej o zgodę. Ośmiuset czterdziestu członków parlamentu miało być przekupionych. Zaplanował. jak moŜna manipulować wyborami. Dla mojego pradziadka była to najprawdziwsza Ŝyciowa szansa. zwanego takŜe Starym Marszałkiem. Na tę wieść powróciło z prowincji wielu posłów. Ten epizod wszedł do historii Chin jako klasyczny przykład tego. w Pekinie zebrało się pięciuset pięćdziesięciu posłów.

wzięła kąpiel w pachnącej wodzie. wśród rzędów drzew cyprysowych. do którego kobiety z dobrych domów mogły chodzić same. haftowaną w delikatne kwiaty. Po wejściu uklękła przed wielką statuą Buddy. powinna być najzupełniej spokojna. w który wpięła jedwabną zielonoczarną peonię. Aby móc modlić się w świątyni. wolna od wszelkich emocji. W Yixian była wtedy wspaniała dziewięćsetletnia buddyjska świątynia. tłum. o wysokości około trzech metrów. Kiedy się modliła. Powie się jej. które rosły na obszarze mili kwadratowej. z brzegami haftowanymi złotą nicią dla podkreślenia prostoty jego kroju. wzniosła dłonie do modlitwy. złoŜyła kilka koutou * [Głęboki pokłon z pozycji klęczącej z dotknięciem czołem podłogi (przyp. a potem spędziła długie godziny na medytacji w domowej kapliczce. nie było w ogóle mowy. W środku znajdowała się metrowej wysokości drewniana statua Buddy. Wsiadła do doroŜki w towarzystwie słuŜącej. Ŝeby tego a tego dnia poszła do świątyni. z rzadkiego drogocennego drzewa. Nie miała makijaŜu. LeŜała w pięknym otoczeniu. a ściany pokrywały delikatne w tonacji freski ilustrujące jego Ŝycie. śona szlochała. kiedy się szło do świątyni. MałŜeństwo było transakcją. ale była uperfumowana. Ŝeby zapytać samą córkę. w których generał mógłby zobaczyć córkę Yanga. Mojej babce powiedziano. a nie sprawą uczuć. do tego róŜową plisowaną spódniczkę. naleŜało więc stworzyć okoliczności. Ŝe oferta nie zostanie przyjęta. Pradziadek wiedział. Włosy zaplotła w jeden warkocz. przy palącym się kadzidle. Poza tym świątynie były jedynym miejscem. Miała na sobie Ŝakiecik w kolorze błękitu kaczego jajka.). Do takiego miejsca Yang na pewno powinien zabrać wizytującą miasto osobistość. O tym. a spotkanie powinno wyglądać na przypadkowe. bo zakazał pisnąć córce choćby słówko. Spoglądali na 25 . Generał powinien mieć szansę zobaczenia tego. ale nic nie mówiła. bo tak było przyjęte. śeby okazać Buddzie najgłębszy szacunek. poza tym istniała moŜliwość. Ŝe musi jakoś podejść generała Xue. co mu miano zaproponować.] i klęcząc. przybył jej ojciec z generałem Xue. W tamtych czasach szanujące się kobiety nie mogły być przedstawiane obcym męŜczyznom. Otwarte zaoferowanie córki obniŜyłoby jej cenę. z guziczkami w kształcie kokardek po prawej stronie.tamtego czasu. kiedy ślub będzie umówiony.

wynajął najlepszy teatr w mieście i zespół miejscowej opery. zwana zgadywankami z lampionu. zaczerwieniła się. zapraszając generała Xue jako honorowego gościa. Po przedstawieniu odbyła się tradycyjna chińska gra. MęŜczyźni siedzieli przy stołach. Grało się w dwóch osobnych salach — w jednej męŜczyźni. pokłoniła się Buddzie trzy razy i. która rozwiązała najwięcej zagadek. Generał Xue z rzadka spoglądał na scenę. ale mój pradziadek zauwaŜył. zakończone podobnie jak Ŝakiet złotą nicią. Z boku. 26 . chwyciła za ramię słuŜącą. w drugiej kobiety. Teatr. wstając. pili i rozmawiali głośno. widać było jej Ŝywy temperament i energię. w które wkładano kartki z wierszowanymi zagadkami. Jak to było przyjęte w przypadku człowieka o takiej pozycji. Xue nie rozmawiał wiele z Yangiem o tym spotkaniu. Przestrzeń dla widzów bardziej przypominała kawiarnię niŜ zachodni teatr. leŜał na otwartej przestrzeni i zabudowany był drewnianymi ławkami wokół prostokątnej sceny bez kurtyny i dekoracji. Następnym krokiem było zaaranŜowanie bliŜszego spotkania. zachwiała się. Miała na sobie gęsto haftowaną satynową suknię i kosztowności we włosach. o co było nietrudno przy skrępowanych stopach. Wśród męŜczyzn zwycięzcą był naturalnie generał. gdzie skromnie siedziały kobiety.nią z ciemnej bocznej nawy. Kilka dni później Yang. Wśród kobiet — moja babcia. ale ojciec podszedł do niej i przedstawił ją generałowi. Tym razem była ubrana bardziej bogato i elegancko niŜ w świątyni. nie podnosząc nisko spuszczonej głowy. Generał Xue i ojciec ruszyli w jej stronę. W kaŜdej sali było kilkanaście kunsztownie zrobionych papierowych lampionów. wygrywała i dostawała nagrodę. wyŜej. był balkon. Skończyła modlitwy. ZłoŜyła ukłon. jedli. chociaŜ trwało przedstawienie. ryzykując bankructwo. zwłaszcza Ŝe Yang miał niską rangę. Mój pradziadek dobrze zaplanował sprawę. Ŝe generał był zafascynowany. Osoba. schyliła głowę i chciała odejść. a za nimi stały ich słuŜące. ale takŜe małe stopy jego córki w satynowych haftowanych bucikach. W klęczącej pozycji było widać nie tylko jedwabne spodnie. Mój pradziadek tak wszystko zaaranŜował. Ŝeby generał Xue mógł dobrze widzieć jego córkę. Próbując zachować równowagę. jak większość teatrów chińskich. Kiedy się śmiała i rozmawiała ze swoimi przyjaciółkami.

którą się brało lub oddalało. a wokół unosił się zapach syringi. Ŝeby zagrała na dziedzińcu. Ale jej ojciec juŜ postanowił. Yang wcale nie oczekiwał więcej. co znaczy Prześliczna Cytra. nie traktowano tego powaŜnie. Konkubina była jakby zinstytucjonalizowaną kochanką. Ŝe kiedy generał Xue tupnie. a okazanie się niegodną córką było równoznaczne ze zdradą. Gdy urodziła się moja matka. Ŝeby „nie” dziewczyny zostało potraktowane powaŜnie. Ŝe jej gra tego wieczoru w świetle księŜyca zniewoliła jego serce. Kwestionowanie ich decyzji uwaŜano za „niegodne córki”. Pochyliła wtedy głowę i rozpłakała się. bo teŜ i nie miała nic do powiedzenia. a kryterium wyboru była pozycja społeczna rodziny Ŝony. ich pozycja była jednak zupełnie inna niŜ pozycja Ŝony. matka tłumaczyła jej. było samobójstwo. chciał. nazwał ją Baoqin. Ŝeby sprzeciwiać się woli rodziców. Po kolacji męŜczyźni zasiedli na werandzie i zawołano moją babkę. Widząc. Babcia zagryzła usta i nic nie powiedziała. Ŝeby mógł oŜenić się z ich córką. Nawet jeśli dziewczyna odmawiała spełnienia woli ojca. Ojciec powiedział: „W Pekinie mówi się. Nie chciała zostać konkubiną. jej postawę interpretowano jako wyraz chęci zostania z rodzicami. a było nie do pomyślenia. Zanim wieczór się skończył. kiedy grała w altance. które mogły nawet dojść do istotnej władzy w rodzinie. Była jasna. Gdyby powiedziała „tak”. Dwa dni później mój pradziadek zaprosił generała do domu na kolację. Jedynym sposobem. Rodzina Yang miała zbyt niską pozycję. Ŝe to najlepsza z wszelkich moŜliwości. Jej występ. ale jej ojcu. kiedy na kilka dni przed ślubem matka wyjawiła jej tę nowinę. oczarował generała. Mojej babce podobała się 27 . uznano by to z kolei za niegodne dobrze wychowanej kobiety i zinterpretowano jako wyraz gorącej chęci opuszczenia rodziców. Ŝe córka jest nieszczęśliwa. Ŝeby moja babka została jego kochanką. śony nie brało się dla przyjemności — od tego były konkubiny. Później powiedział. Moja babcia po raz pierwszy dowiedziała się o planowanym związku.Yang umyślnie dał generałowi okazję podziwiania urody i inteligencji swojej córki. oświadczył się — nie mojej babce naturalnie. Nie proponował małŜeństwa. ciepła noc z pełnią księŜyca — znakomita do słuchania gin. całe miasto drŜy”. Rodzina Xue zaaranŜowała małŜeństwo generała juŜ dawno temu. Na koniec naleŜało jeszcze przedstawić jej artystyczne talenty. wedle woli.

To z kolei oznaczało. Ceremonia zgodnie z tradycją odbywała się wieczorem i światło z duŜych czerwonych lampionów błyskało w ciemniejącym 28 . Sądziła. Znaczyło to. Ŝe moŜe zostać w Yixian. Prowadziły ustawiczne kłótnie i podgryzały się nawzajem. które potem jeszcze upiększono i wygładzono. Zawsze była mu podporządkowana i posłuszna. symbolem kobiety. w duŜej mierze z braku poczucia bezpieczeństwa. miała nadzieję. bo generał szczodrze szafował ślubnymi podarunkami dla całej rodziny. podobnie jak obietnica nadania związkowi powagi i znaczenia przez odbycie pełnej ceremonii ślubnej. „Ślub” pozwolił mu zrealizować to pragnienie. W domu takiego potentata jak generał Xue kobiety Ŝyły jak więźniarki. była to prawie jego obsesja. z wizerunkiem złotego feniksa. podporządkowując się władzy jego Ŝony i innych konkubin — a wszystkie one miałyby przed nią pierwszeństwo. a on miał ją za nic. Pradziadek pragnął mieć tyle pieniędzy. Przez całe lata Ŝyła z poczuciem winy. Pani Yang chorowała na epilepsję i z powodu choroby czuła. I w końcu ostatni aspekt sprawy. duŜo znaczyła dla mojej babki. aŜ urodziła następne dziecko w 1917 roku — ale znowu była to dziewczynka. chorągwiami i jedwabnymi lampionami. Ŝe lepiej będzie traktował jej matkę. W dniu ślubu pod domem Yanga pojawiła się lektyka z zasłonami z wyszywanego jedwabiu i satyny. Po urodzeniu babci moja prababka miała całą serię poronień. takŜe bardzo dla niej waŜny: teraz. Pochlebiały jej teŜ słowa zachwytu i uznania pod jej adresem. Ŝe generał Xue ją pokocha i będzie wiodła szczęśliwe Ŝycie. Dary były wspaniałe. Przed nią szedł orszak z tabliczkami. jak generał-wódz. Jedyną jego gwarancją była łaska ich męŜa. Ŝe pozostanie w pobliŜu rodziny i nie będzie musiała mieszkać w jego rezydencji.wojskowa postawa generała. co to znaczy być konkubiną. w domu. i jej rodzinę potraktowano z szacunkiem. zgodnie z pozycją generała. W ogóle nie okazywał troski o jej zdrowie. Ŝe będzie miała własny dom. który zamierza kupić specjalnie dla niej. poniewaŜ nie urodziła syna. Ŝeby go było stać na konkubiny. Poza tym Ŝaden męŜczyzna w Yixian nie robił tak imponującego wraŜenia. Ŝe i ją. Moja babka miała piętnaście lat i nie bardzo wiedziała. Generał powiedział jej. Ŝe nie jest godna swojego męŜa. kiedy ojciec był usatysfakcjonowany. a najhojniej obdarowany został pradziadek. Propozycja.

W lektyce było potwornie duszno i gorąco. uznano by. Ŝe wyjeŜdŜa. Obniesiono ją dookoła miasta. w którym paliły się czerwone świece i oślepiająco jasne lampy gazowe. Przy okazji ślubu koniecznie naleŜało robić duŜo hałasu. Generał Xue nie opuszczał domu przez trzy dni. Sądziła. Kiedy przybyła do domu. a przed lektyką na wozie i w koszach wystawiono na widok publiczny kosztowne ślubne podarunki. kolorowo haftowany strój. dokąd jedzie. Okazało się. a generał wraz z innymi męŜczyznami udał się na wystawny bankiet. weszła sama do izby ślubnej. czekał w nim na nią generał Xue w paradnym mundurze. fujarkami i piszczałkami. duŜej stylowej rezydencji. więc dyskretnie uniosła zasłonkę i zerkała spod swojego welonu — była zachwycona. Moja babcia była ubrana we wspaniały. zanim wstali. aŜ wróci. Od chińskiego męŜczyzny oczekuje się powściągliwości i dostojeństwa. Ŝe go kocha. Jej obowiązkiem było czekać. Ŝe nie wypada pytać. bo gdyby było cicho. odbyła się ceremonia składania kwiatów przed tabliczkami Nieba i Ziemi. cymbałami. której zazwyczaj przypadała mała lektyka z zasłonkami z bawełny w niezbyt imponującym kolorze indygo. Ŝe miała czekać sześć lat. W salonie. niŜ mogła mieć zwykła konkubina. Nikt. zgodnie z tradycyjnym powiedzeniem. Nie powiedział. a jej głowę i twarz zakrywał czerwony jedwabny welon. Ŝe zyskała prestiŜ i szacunek. bez orszaku i muzyki. w otoczeniu lokalnych dygnitarzy. kto Ŝyw. a wieczorem grała na qin. Była takŜe orkiestra z bębnami. Dzięki wystawnej ceremonii poczuła. Ŝe w tym wydarzeniu jest coś przynoszącego wstyd. babcia masowała mu stopy. Była usatysfakcjonowana. Ŝe „kobiety mają długie włosy i krótki rozum”. jak wymagał tego ceremoniał. Ośmiu męŜczyzn niosło ją do nowego domu. 29 . nie pamiętał w Yixian takiego ślubu. Potem pokłonili się sobie nawzajem i moja babka. która grała wesołe melodie. w gronie rodziny. Babcia była uszczęśliwiona. Gdy juŜ pokazano moją babkę całemu miastu. odwiedzając wszystkie cztery bramy miejskie. Po tygodniu niespodzianie oznajmił. To było naprawdę coś innego. zaniesiono ją do jej nowego domu. a on ze swej strony okazywał jej coś w rodzaju szorstkiej czułości. jakie otrzymała. choć prawie w ogóle nie rozmawiał z nią o niczym powaŜnym. a ona wiedziała. widząc na ulicach ludzi obserwujących jej orszak.zmroku. zgodnie z obyczajem. nawet w domu. Rano. niesiona przez dwóch lub najwyŜej czterech ludzi.

Domy budowane w tym stylu miały chronić przed skrajnościami klimatu. wiosny i jesieni. Jak wiele innych kobiet. Szczęśliwie tym razem Yixian wyszedł z tego prawie nienaruszony. gdy Xue zmusił go do ustąpienia. ZuboŜali wodzowie zainteresowali się ofertą jednej z włoskich firm zbrojeniowych. z bramą otwierającą się na dziedziniec zewnętrzny. ale po kilku tygodniach dawny sprzymierzeniec. praktycznie bez okresów pośrednich. która jako dodatkową gwarancję zapłaty przyjęła „wioski do złupienia”.We wrześniu 1924 roku wybuchły walki między frakcjami dwóch głównych wodzów na Północy. a dwa dni później urzędnicy biura policji pekińskiej zwolnieni. Zaszył się w swoim domu w Tianjin. W tym czasie moja babcia tkwiła w rejonie na nowo wszczętych walk. Generał Xue musiał w pośpiechu opuścić Pekin. były waŜnym celem. które przylatywały ponad równinami znad Syberii. Walki w końcu przeniosły się na południe i Ŝycie wróciło do normy. moja babcia poczerniła sobie twarz sadzą. Dom był w typowo północnochińskim stylu — zbudowany wokół trzech stron czworoboku. Gwałt i grabieŜ były na porządku dziennym. strzeŜony przez podwójną bramę z okrągłą mosięŜną kołatką. który gwałtownie przechodził od mroźnej zimy do palących letnich upałów. W lecie temperatura dochodziła do plus trzydziestu pięciu. w zimie do minus dwudziestu dziewięciu stopni Celsjusza i towarzyszyły jej wyjące wiatry. generał Feng. Walczącym dowódcom zaleŜało na kontroli nad północnym wschodem i miasta leŜące przy torach kolejowych. Tam właśnie uciekł równieŜ prezydent Li. od południa dziedziniec zamknięty murem dwumetrowej wysokości. został zmuszony do rezygnacji. któremu Xue i Feng pomogli w poprzednim roku zdobyć prezydenturę. Dla mojej babki „norma” oznaczała róŜne sposoby zabijania czasu spędzanego w obszernym domu. Niedługo po wyjeździe generała Xue walki zbliŜyły się do murów miasta i toczyły się tuŜ za jego bramami. Tego samego dnia garnizon pekiński został rozwiązany. która posiadała immunitet obszaru eksterytorialnego. Generał Xue został mianowany zastępcą dowódcy pekińskiego garnizonu. przeszedł na stronę przeciwnika. zwłaszcza jeśli stanowiły węzeł kolejowy jak Yixian. Trzeciego listopada Cao Kun. Przez większą część 30 . Ŝeby wyglądać brzydko i brudno. w obrębie francuskiej koncesji.

poniewaŜ wygrani goście zazwyczaj hojnie obdarzali słuŜbę. i ludzie nosili maseczki zakrywające usta albo całą twarz. Ich zadaniem było nie tylko usługiwać. Równie powszechne było palenie opium. Moja babka nigdy się nie dowiedziała. a spadzisty dach pokrywały cienkie czarne dachówki. Pokrywał takŜe jej przegrane w madŜonga. wetknął jej głęboko w usta kawałek materiału.roku do oczu wpadał pył i bił w twarz. Nigdy za to nie brakowało jej pieniędzy. Podłoga w głównych pokojach była wyłoŜona płytkami. by złapać tyle słońca. czy to się naprawdę zdarzyło. takich jak dom babci. Od tamtej chwili Ŝyła w ustawicznym lęku. przywiązał ją do łóŜka. „Oczywiście nie mogłem jej dać przyjemności szybkiej śmierci. był luksusowy — i daleko wspanialszy niŜ dom jej rodziców — jednak ona czuła się tam samotna i nieszczęśliwa. Nie była jednak takŜe prawdziwą panią domu i musiała przypochlebiać się słuŜbie. Kiedy odkrył. aby nie pozwalać babci wychodzić samej — bez względu na okoliczności. kucharz. Kobieta nie moŜe dopuścić się większej podłości niŜ zdradzenie własnego męŜa” — powiedział. Wydawanie partii madŜonga było powszechnym elementem Ŝycia konkubin w całych Chinach. Kiedy chodziło o niewierność. na wypadek gdyby wymyślili jakieś historie przeciwko niej. Dom mojej babki. Po północnej stronie był duŜy salon i pokój mojej babki. okna głównych pokoi wychodzących na wewnętrzny południowy dziedziniec były zazwyczaj otwarte. opowiedział babci ostrzegawczą historię o jednej ze swoich konkubin. ile się da. Ŝe kobieta ma romans ze słuŜącym. Odźwierny miał instrukcję. ale takŜe pełnić rolę straŜy i szpiegować. męŜczyźni pokroju generała Xue winili za to kobietę. ale choć miała dopiero piętnaście lat. Prawie nie mogła wychodzić. którą wypłacał jej kierownik jego lombardu. podczas gdy mur od północy przyjmował ostre uderzenia wiatru i pyłu. Generał Xue przysyłał regularnie pensję. Dawała im mnóstwo prezentów i organizowała partie madŜonga. Oba skrzydła domu były przeznaczone dla słuŜby i dla róŜnych domowych potrzeb. na który sączono po kropli spirytus. W północnochińskich domach. musiała więc stworzyć sobie własny świat w czterech ścianach. zanim wyjechał. nie tego drugiego męŜczyznę. jak na lokalne standardy. Oprócz niej mieszkała w tym domu słuŜba: odźwierny. była juŜ przygotowana na wszystko. 31 . drewniane okna oklejone papierem. Generał Xue. aŜ powoli zadławiła się na śmierć. co zdarzało się w Chinach często. dwie pokojówki. „Kochanka tylko zastrzeliłem” — dodał mimochodem.

Minęło sześć lat. Na koniec cytował chińskie przysłowie: „Jeśli poślubiłaś gęś. poniewaŜ przedstawiał sobą jedyną szansę na coś. a w donicach przed domem hodowała swoje ulubione kwiaty — ogrodowy balsam. wspominając ciągle swoje krótkie poŜycie z generałem. walcząc z samotnością. Jej ojciec dzięki koneksjom z generałem Xue awansował na zastępcę szefa lokalnej policji. wizyty u nich takŜe stanowiły próbę cierpliwości. Ŝe jest tylko jedną z wielu konkubin rozsianych po całych Chinach i w ogóle juŜ nie marzyła o tym. Niemniej nadal za nim tęskniła.które było szeroko dostępne. hibiskusy. Generał Xue zachęcał moją babkę do palenia opium. z którymi mogła porozmawiać. 32 . a potem nabył ziemię i inne nieruchomości. Bardzo jej go brakowało. Ŝeby powiedzieć. Ŝe za nim tęskni. a jeśli poślubiłaś psa. Wiele konkubin. „Porządnej kobiecie” nie wolno było mieć swojego zdania. Ŝe spędzi z nim resztę Ŝycia. było wyjście do opery. kiedy opuściła dom. nie mogąc nawet normalnie chodzić z powodu zniekształconych stóp. słuchaj psa”. chociaŜ wiedziała. Mimo Ŝe byli jedynymi ludźmi. róŜe oraz karłowate drzewka. Dobrze. ojciec zaczynał ją pouczać: cnotliwa kobieta powinna stłumić swoje uczucia i nie pragnąć niczego ponad to. choć i na to patrzono niechętnie i nie mogła u nich zostawać na noc. bądź posłuszna gęsi. Mnóstwo czytała. co by przypominało normalne Ŝycie. Z początku liczyła na jakąś wiadomość. Jedynym wypadkiem. Najpierw nadeszło kilka listów. a jeśli juŜ je miała. przewaŜnie powieści i sztuki. Dzięki opium ludzie tacy jak moja babka Ŝyli w stanie względnego zadowolenia. I jeszcze tylko kot dawał jej pocieszenie w tej pozłacanej klatce. obojętni i uzaleŜnieni od nałogu. Ŝeby o nim mówić. jaka jest nieszczęśliwa. moja babcia zredukowała swoją aktywność do nienaturalnie przesadnego kręcenia się koło domu. Nie mając moŜliwości rozładowania psychicznej energii ani seksualnej frustracji. ale nie powinno się słyszeć narzekającej kobiety. z pewnością nie powinna być do tego stopnia bezczelna. co jest jej obowiązkiem wobec męŜa. Wolno jej było odwiedzać rodziców. to zaleta. potem nastąpiła zupełna cisza. ale go nie słuchała. Poza tym całymi dniami siedziała samotnie. Ale kiedy otwierała usta. popadło w uzaleŜnienie.

Ŝe nie wiedziała. Ŝe kiedy wreszcie wróci. Pewnego dnia. został skrytobójczo zabity przez Japończyków. babcia czuła się tak podniecona. Ŝe nie chciała być zbesztana za to. kiedy mu będzie wygodnie. czyli nacjonalistów. Świat. teraz ponadpięćdziesięcioletni. Kuomintang przeniósł stolicę z Pekinu (Stolica Północna) do Nankinu (Stolica Południowa). Skoro juŜ o tym mowa — w rzeczywistości generał przez cały ten czas wcale nie był daleko. kiedy jej „mąŜ” po prostu wyszedł z domu. ani słowem nie wspomniał o tym. NiezaleŜnie od tego. a miesiące w lata i w końcu jej tęsknota się stępiła. Zhang Xueliang (znany jako Młody Marszałek). Sam generał. którzy stawali się coraz bardziej aktywni na tym obszarze. Miewała takie zaćmienia do końca Ŝycia. o czym marzyła na początku rozstania. ale wszystko poszło gładko. Jeśli przypadkiem coś nagle wydostawało się poza ten kaftan. Wiódł spokojne Ŝycie emerytowanego dygnitarza. połączył się z siłami Kuomintangu i formalnie zintegrował MandŜurię z resztą Chin — chociaŜ rządy Kuomintangu nigdy się tutaj nie zakorzeniły. znowu się pojawił. W 1928 roku władca MandŜurii. Ŝe mogła obrazić kogoś ze słuŜby albo Ŝe ktoś z nich mógłby ją oczernić. Wodzowie i ich lenny system upadli. po prostu przestało ją to obchodzić. po którą sięgnie tylko wtedy. Ŝe jest dla niego zwykłą zabawką. Przechodziła równieŜ tortury niepokoju na myśl o tym. po sześciu latach od chwili. odda mu się i poświęci do końca. Było to tak. Wtedy wyobraŜała sobie. Wiedziała juŜ. jakby tkwił skrępowany w kaftanie bezpieczeństwa. złagodniał i nie wyglądał juŜ tak majestatycznie jak przedtem. Jej niepokój nie miał nawet przedmiotu. Zhang Zuolin (znany jako Stary Marszałek). na którym mógłby się skupić. Dla zaznaczenia oderwania się od pełnej chaosu przeszłości i podkreślenia otwarcia nowego rozdziału stabilnej przyszłości. a większa część Chin była obecnie pod kontrolą Kuomintangu. Ich spotkanie było zupełnie inne niŜ to. Czasem po prostu traciła przytomność i padała na podłogę. gdzie był i co porabiał ani dlaczego wrócił — i ona sama teŜ nie pytała.Ale tygodnie przeszły w miesiące. 33 . Ŝe prowadzi dochodzenie. Syn Starego Marszałka. dzieląc czas między dom w Tianjin a wiejską posiadłość niedaleko Lulong. próbując wkraść się w łaski generała. pod wodzą Chiang Kaisheka (Czang Kaj-szeka). Jak się spodziewała. w którym doszedł do świetności. z namiętnością — teraz jednak znajdowała w sobie tylko powściągliwą obowiązkowość. juŜ przeminął. co ze sobą zrobić.

Ŝe wyjeŜdŜa. Siedemnastego dnia trzeciego księŜyca. Jeśli kaŜe jej pojechać. Teraz czuła. prosząc. AŜ pewnego dnia w lecie 1932 roku dostała telegram z zawiadomieniem. długo oczekiwanego syna. Z tonu telegramu jasno wynikało. Ogarnęła ją panika. była niezwykle trudna: nie miała jak nosić bagaŜu. Do Lulong było około trzystu sześćdziesięciu kilometrów i dla mojej babci. Następnego dnia generał spakował swoje rzeczy i wyjechał — sam. Ŝeby przyjechała do Lulong. Zarówno przy przyjeździe. bardzo spokojnie poprosiła.Wizyta generała Xue u mojej babci nie trwała długo. po kilku dniach nagle oświadczył. która dotychczas nigdy nie podróŜowała. jej pan i małŜonek. Moja babcia była zachwycona. kiedy się miało krępowane stopy. Swoją drogą dla wielu kobiet w takiej sytuacji. na wiosnę 1931 roku urodziła niemowlę płci Ŝeńskiej — była to moja matka. Ŝe tym razem nie moŜe odmówić. Ŝeby podróŜować. Powiedziała. Ŝe ma dziecko. Babcia napisała do generała Xue. Ŝe generał jest powaŜnie chory. spytał moją babcię. Wieczorem. zaszczyci Yixian. jadeit. i przelała całą swą miłość i energię na córkę. i poleceniem. Ŝeby pozwolił jej zostać. Serce jej stanęło. Ŝeby przyjechały do Lulong. w przeddzień wyjazdu. w jakiej była babcia. oznaczało to bardzo powaŜne przedsięwzięcie. srebro. Ŝe nadaje dziewczynce imię Baoqin. Ŝeby natychmiast wzięła dziecko i zjawiła się w Lulong. W niedługi czas potem moja babcia uświadomiła sobie. a on odpisał. Podobnie jak za pierwszym razem. i ostroŜnie wspomniała. Poza tym podróŜ. Ŝe jej Ŝycie ma cel. bo właśnie urodziła trzecie dziecko. Masując jego stopy. perły. jak tylko będą na tyle silne. Ŝe chciałaby dopełnić powinności dobrej córki i Ŝe oczywiście. Ŝe dostała doŜywotni wyrok i Ŝe zawsze juŜ będzie przebywała pod jednym dachem z jego Ŝoną i innymi konkubinami. Generał Xue pisał wiele razy. Powiedziała. ale odpowiadała wymijająco. Jak wielu męŜczyzn wierzył. będzie to oznaczało. Ŝe tego właśnie pragnie serce kobiety. czy chciałaby mieszkać razem z nim w Lulong. Ŝeby go o tym zawiadomić. a juŜ zwłaszcza 34 . Ŝe jej matka nie jest w najlepszym zdrowiu. Ŝe jest w ciąŜy. kiedykolwiek on. Ŝe obiecał jej rodzicom. jakie to było miłe z jego strony. biŜuteria była jedynym Ŝyciowym zabezpieczeniem. iŜ będzie mogła być blisko nich. będzie mu słuŜyła swoją osobą. jak i przy wyjeździe zasypał moją babcię biŜuterią — było to złoto. i prosił. szmaragdy.

PoniewaŜ przeciętni ludzie nie mieli wpływu na to. którą nazywała Lan. Z początku nosił godność Chief Executive. a mieszkańcy MandŜurii mieli raczej blade wyobraŜenie o tym. który jechał na południe i wyjeŜdŜał poza obręb MandŜurii. który jako dziecko był ostatnim cesarzem Chin. W dwadzieścia lat po tym. do posiadłości generała Xue. co to znaczy. co nazywa się Chiny. Ogłosili. Pewnego gorącego dnia. brązowoŜółtej gleby równin MandŜurii — wokół rozciągała się znacznie ciemniejsza ziemia o bujniejszej roślinności. Zdecydowała. widziały zmieniający się krajobraz: nie było juŜ gołej. ciągnęła pociąg w głąb równin wybrzeŜa. zwanego Manzhuguo (Państwo MandŜurskie). Znowu wokół stało się niebezpiecznie. oczywistym Synem Niebios. nie było jeszcze zjednoczonego narodu. sapiąc. w lecie 1932 roku. W miarę jak lokomotywa. Dwa miesiące później Japończycy proklamowali załoŜenie nowego państwa. a później. zapyloną drogą na północ. jak w Chinach zniesiono cesarstwo i ustanowiono republikę. leŜącej trzydzieści kilometrów dalej. gdzie Wielki Mur opada od gór ku morzu.z małym dzieckiem na ręku. ogłosił się cesarzem Manzhuguo. ale w rzeczywistości podlegało Tokio. jej siostra i moja matka wsiadły do pociągu. Ŝe Manzhuguo jest niepodległym krajem. W styczniu 1931 roku Japończycy. Wszystko to niewiele znaczyło dla mojej babci. Moja babcia wynajętym wozem ciągniętym przez konie pojechała wyboistą. do wszelkiej władzy mieli fatalistyczny stosunek. zmierzając do miasta Shanhaiguan. który mógłby sobie dawać radę bez autorytarnej władzy. gdzie wysiadły przy budynku z zielonym dachem. którzy solidnie umocnili swoją władzę na tym terenie. w 1934 roku. moja babka. kto nimi rządzi. Dla wielu Puyi był w sposób naturalny władcą. wszczęli na duŜą skalę inwazję na MandŜurię i japońskie oddziały szóstego stycznia 1932 roku rozpoczęły okupację Yixian. skręcił w głąb lądu i po godzinie zatrzymał się w mieście Changli. Pociąg minął Wielki Mur. Ŝe są obywatelami czegoś. nieopodal murów nieduŜego miasta 35 . który wyglądał jak budynki stacji kolejowych na Syberii. Ŝe weźmie ze sobą swoją czternastoletnią siostrę Yulan. Na czele jego rządu postawiono Puyi. które obejmowało większość terenu północno-wschodnich Chin (o powierzchni równej Francji i Niemcom). prawie gęstwina w porównaniu z północnym wschodem. która prawie nie miała kontaktu ze światem zewnętrznym. PodróŜ była przygodą.

W tradycyjnym chińskim domu to. po drugie była wytrzęsiona od jazdy po wyboistej drodze. z zasłaniającą posiadłość przed obcymi ścianą. uŜywając zwrotu. Był tam teŜ rząd kamiennych rzeźb do wiązania koni: cztery słonie i cztery małpy. W tym wszystkim nie było niczego osobistego — krewnych konkubiny nie traktowano jak członków rodziny. z boku. drugą bramę. Słowo „słoń” i „dostojny urząd” mają to samo brzmienie (xiang). który natychmiast ustawił babcię w domowej hierarchii raczej bliŜej wyŜszej rangą słuŜącej niŜ Ŝony. i dlatego droga zyskała nazwę „Cesarskiego traktu”. które właśnie kwitły. Gdy wóz przejechał przez zewnętrzną bramę na wewnętrzny dziedziniec. Była wysadzana topolami. Siostrze babci nie pozwolono wejść do salonu i stała pod drzwiami jak słuŜąca. dzięki której w razie napaści nie moŜna było strzelać ani bezpośrednio atakować frontowej bramy. Była to klasyczna chińska budowa. oddając jej pokłon i mówiąc: „Witam cię. Za rzędami topoli ciągnęły się sady brzoskwiniowe. Kiedy zobaczyła posiadłość. Gdy przejechali przez wewnętrzną bramę. Pojawiła się Ŝona generała i moja babcia uklękła. Te właśnie zwierzęta zostały wybrane z powodu ich chińskich nazw. które kiedyś było waŜnym obozem wojskowym. stojący nieruchomo obok olbrzymiej statuy półleŜącego lwa. Kiedy babcia oddała juŜ stosowną ilość pokłonów. Jednak ponad wszystko martwiła się i denerwowała tym. Potem Ŝona generała powiedziała jej. których jasnozielone liście połyskiwały w powietrzu pełnym słońca. śona generała miała swoje miejsce w północnej części salonu. jak przystało osobie z jej pozycją. Ŝeby usiadła. moja pani” — jak wymagała etykieta. Ale moja babcia nie bardzo mogła się cieszyć tą scenerią — po pierwsze była cała w kurzu. często odwiedzanym przez władców MandŜurii i ich dwór. babcia zobaczyła przed sobą ogromną ślepą ścianę. Ŝe moŜe wstać. gdy dojedzie na miejsce.Yanheying. przy babci jak zjawa pojawiła się słuŜąca i władczo odebrała od niej dziecko. a potem do salonu. Ŝona generała powiedziała jej. a słowo „małpa” i „arystokracja” równieŜ brzmią tak samo (hou). Po drugiej 36 . Inna słuŜąca zaprowadziła ją do domu. PotęŜnych frontowych wrót strzegł uzbrojony wartownik. była przytłoczona jej wspaniałością. a dopiero potem. Babcia musiała podjąć błyskawiczną decyzję. co ją czeka. gdzie kto siada. wskazuje na jego pozycję.

Generał leŜał na kang. niecierpliwie pociągnęła ją za rękaw. Babcia usiadła na jednym z krzeseł najbliŜej drzwi. jego Ŝona ostrzegła babcię. czy moŜe słuŜące. Musiała w tej sytuacji okazać nieco łaskawości. Babcia posadziła mamę na łóŜku i powiedziała: „To jest Baoqin”. ale nie otwierał oczu. Ŝeby odprowadziła babcię. która prowadziła dom. 37 . miała delikatną twarz i ku zdziwieniu babci okazała się zupełnie sympatyczna. jest bardzo ładna”. aby okazać skromność. Babcia pochyliła się nad łóŜkiem i zawołała go cicho. Ŝeby usiadła bliŜej — trochę bliŜej. Rozszlochała się dopiero w swoim pokoju. Ŝeby nie naprzykrzała mu się zbyt często. Babcia znów cicho go zawołała. Z wielkim wysiłkiem generał pogłaskał moją mamę po głowie i powiedział: „Urodę Baoqin ma po tobie. babcia miała traktować swoją córkę jak młodą panią domu i odpowiednio się wobec niej zachowywać. ale po chwili Ŝona generała. ale powstrzymywała płacz. Ŝe generał jest cięŜko chory. Zawołano pokojówkę. I znowu zamknął oczy. było to płaskie. Xue miał zamknięte oczy i ziemistą twarz. a właściwie wcale.stronie nieduŜego stolika stało drugie krzesło zwrócone przodem w stronę południa — naleŜało ono do generała. Kiedy wyszły z pokoju generała. Ŝe od tej chwili dziecko będzie wychowywane tak. kiedy się ją wezwie. Zabrała córeczkę z łóŜka i mocno przytuliła. Nieco później tego samego dnia wezwano ją do „męŜa”. kiedy zaprowadzono ją na spotkanie z konkubiną numer dwa. Ŝe pęka jej serce. Uświadomiła sobie. Wtedy Ŝona generała poprosiła. _ Pozwolono jej zabrać ze sobą moją matkę. Ŝe w tym nowym dziwnym otoczeniu najlepszą polityką jest ostroŜność. prostokątne łoŜe o wysokości około osiemdziesięciu centymetrów. Kiedy babcia juŜ się usadowiła. Rano. „mamo”. która kręciła się w pobliŜu cały czas. klęczały obok generała i masowały mu stopy i Ŝołądek. szerokie. ale babcia nie pozwoliła sobie na to. Zasadniczo powinna siedzieć w swoim pokoju i czekać. Ŝeby przy niej otwarcie płakać. Otworzył oczy i zdobył się na coś w rodzaju półuśmiechu. Ŝona generała powiedziała jej. która czuła. Intuicyjnie czuła. moŜe nawet umierający. faworytą generała. jakby było jej (Ŝony generała) własną córką i będzie mówiło do niej (Ŝony generała). Dwie konkubiny. wciąŜ miała czerwone oczy. Faworyta była śliczna. a nie do babci. ogrzewane od spodu przez ceglany piecyk. Po obu stronach salonu stały rzędy krzeseł dla ludzi o róŜnym statusie.

kobietą. MoŜe nawet w śmiertelnym niebezpieczeństwie. którzy je utracili. co zechce — moŜe ją sprzedać jakiemuś bogaczowi albo nawet oddać do domu publicznego. jako konkubiny. Stopniowo zdołała się jednak opanować i zaczęła jaśniej myśleć. która liczyła się najbardziej. co zdarzało się dość często. dzięki czemu jej sytuacja była łatwiejsza do zniesienia. Obejrzała dokładnie całą posiadłość. Ŝe krew rozsadza jej głowę. Nogi miała tak miękkie. a bramy frontowej przez okrągłą dobę strzegli uzbrojeni wartownicy. która będzie miała władzę nad jej Ŝyciem i śmiercią. Najgorsza była myśl. Jeśli generał umrze. bo nie wiedziała. Ŝe musi zabrać córkę i uciekać jak najszybciej. W domach takich jak ten postawa słuŜby zaleŜała od pozycji osoby. Ŝeby obchodzili się z nią dobrze. defilując obok jego łóŜka. Babci w ogóle nie pozwolono wyjść poza obręb murów. przytrzymywała się mebli. której usługiwali. Było w nim kilka cyprysów. nigdy juŜ nie zobaczy swojego dziecka. była konkubina numer dwa. panie”. pomiatali tymi.Babcia była przeraŜona. Ŝe chodząc. a nawet przyszłość jej dziecka były w niebezpieczeństwie. Nie miała Ŝadnych praw. Znowu się załamała i zaczęła rozpaczliwie szlochać z bezsilnego gniewu. znajdzie się na łasce jego Ŝony. Jeśli tak się stanie. Wiedziała. Mogła codziennie odwiedzać generała. Czuła. Była podzielona na szereg małych dziedzińców i ogrodzona wysokim murem. Po jakimś czasie poznała inne osobistości domu. kiedy razem z innymi kobietami. Jej przyszłość. którzy byli w łaskach. Wróciła do pokoju i całą siłą woli próbowała się uspokoić. wierzb i zimowych śliw — ale drzewa nie rosły przy murze. Poza Ŝoną generała. Zaczęła planować ucieczkę. Powodem szczególnej 38 . Konkubina numer dwa miała córeczkę trochę starszą od mojej mamy i obie kobiety zbliŜyły się do siebie jeszcze bardziej. Płaszczyli się przed tymi. Nawet ogród został zaprojektowany bardziej z myślą o bezpieczeństwie niŜ o pięknie. Dwie bramy od ogrodu były zamknięte na kłódkę. Ŝe generał w kaŜdej chwili moŜe umrzeć i wtedy ona zostanie w potrzasku do końca Ŝycia. a dla zupełnej pewności. Ŝe to właśnie ona wydała słuŜbie polecenie. mamrotała: „Pozdrawiam cię. muru nie zasłaniały nawet krzewy. Zrobi z nią. ale tylko uczestnicząc w czymś w rodzaju zbiorowej wycieczki. co począć. Ŝe Ŝaden napastnik nigdzie się nie ukryje. Babcia odkryła.

Obie z siostrą wspięły się na konie — babcia została przywiązana do jednego z jeźdźców — i pomknęli w noc. ale nie wzięła mojej mamy do domu. by przywieźć swoje rzeczy i ubrania. Dla rodziny Xue moja babka. bo gdyby mała zaczęła płakać. nie miał więcej dzieci. Drzwi otworzyła zaprzyjaźniona konkubina numer dwa. Jeźdźcy byli dobrze opłaceni i pędzili szybko. odpowiedziała „nie”. Była tu stosunkowo bezpieczna i właściwie poza zasięgiem rodziny Xue. Ŝe chciałaby pojechać do domu. mandŜurskiego doktora o nazwisku Xia.łaski. juŜ znalazły się w pociągu jadącym na północ. Ŝeby dziecko poŜegnało się z dziadkami. nie mogąc się ruszyć. Babcia nawet nie miała czasu na to. babcia poszła do Ŝony generała i powiedziała. którzy zgodzili się jej słuŜyć transportem. podeszli do tylnej bramy i babcia podała umówiony sygnał. w ciągu którego dwie konkubiny prawie się zaprzyjaźniły. Spytała dawną przyjaciółkę ze szkoły. czyli moją mamą. Jeden z nich posadził ją na siodle za sobą. która wydawała się trwać godzinami. czy babcia moŜe zabrać ze sobą małą. Po miesiącu. nie była na tyle waŜna. czy nie ukryłaby jej dziecka. Ŝe otworzono je przemocą. Gdy woźnica wysadził ją na stacji. Tak więc moja babcia wyruszyła samotnie do Changli. był fakt. którzy się tam kręcili. Kiedy pod wieczór przyjechały do Yixian. Potomkini rodziny Xue nie moŜna było zabierać poza rodzinną posiadłość. Do świtu byli w Changli i zanim w Lulong wszczęto alarm. który znany był z Ŝyczliwości i nigdy nikogo nie odprawił w potrzebie ani nie zdradzał przyjaciół. zwykła konkubina. Ale chodziło o moją matkę. Ŝeby wyglądało na to. tę właśnie córeczkę — poza nią i córką babci. Ŝeby ją tropić i ścigać. która potem uderzyła w nie kilka razy siekierą. Po chwili oczekiwania. Poczekała do zmierzchu i wróciła z nimi drogą na skróty do Lulong. zaalarmowałaby straŜe. Ŝe miał z nią dziecko. aŜ znalazła dwóch męŜczyzn z końmi. potomkinię 39 . Kiedy dojechali do posiadłości generała. zaczęła rozpytywać ludzi. Ŝeby uściskać córeczkę — zresztą nie chciała jej budzić. poniewaŜ bała się słuŜących. ale na pytanie. śona generała zgodziła się. Przyjaciółka mieszkała w domu swojego teścia. babcia padła na ziemię i długo leŜała. brama się otworzyła i w świetle księŜyca pojawiła się siostra babci z dzieckiem w ramionach. jaką generał Xue darzył tę konkubinę.

i Ŝe prawdopodobnie z punktu widzenia tamtych kobiet jest korzystne. Generał zmarł w Tianjin we wrześniu. Kiedy się upewniła. Ŝeby zabezpieczyć ciała przed gniciem. Ŝe nie ma tam jej dziecka. aŜ pewnego jesiennego dnia 1933 roku nadszedł telegram zawiadamiający. Ŝe rodzina Xue zbyt jest zajęta oczekiwaniem na śmierć patriarchy rodu. została umieszczona na ścianie dawnej rezydencji generała Xue. znowu zamieszkała w swoim domu w Yixian z moją matką. której los nie sprzyjał. jego Ŝona i inne konkubiny po śmierci miały do nich dołączyć. Potem nastąpił okres niepewności i oczekiwania. Później tabliczka na jej cześć. która dwa lata wcześniej zmarła na tyfus. Ŝe dziecko w pociągu zachorowało. Niekiedy wydawało się jej. poniewaŜ wiedziała. Przez rok Ŝadne wiadomości nie przychodziły z Lulong. Trumna była ze zwykłego drewna — poniewaŜ zmarła na zarazę. W tej drugiej lakierowanej trumnie spoczywało ciało jednej z jego konkubin. którzy ją i dziecko zawloką z powrotem do domu generała. Było to uwaŜane za najwyŜszą małŜeńską lojalność. Babcia wysłała do Lulong telegram. Ŝe nie. napisana przez znanego dowódcę wojskowego Wu Peifu. Ŝe generał Xue zmarł i Ŝe babcia jest oczekiwana na pogrzebie. Przestała takŜe bać się słuŜby. Ŝeby tracić na nią energię. która połknęła opium. druga ze zwykłego drewna i bez jedwabiu. Jego ciało przywieziono do Lulong w drewnianej lakierowanej trumnie. Ŝe rodzina Xue zostawi ją w spokoju. Podstawowy pogrzebowy rytuał powinien wypełnić syn zmarłego — 40 . Innym razem jednak mówiła sobie. uwaŜano ją za osobę. KaŜde zwłoki miały w ustach perłę. Generał Xue i dwie konkubiny zostali pochowani w tym samym grobowcu. udrapowanej czerwonym haftowanym jedwabiem. Jej ciało zostało ekshumowane. Trzecia trumna zawierała szczątki innej konkubiny. Ŝe prawdopodobnie przyślą zbirów. w którym donosiła. aby dzielić z nim śmierć. Ŝe jej „mąŜ” juŜ nie przyjedzie. jak tego wymagał zwyczaj. Towarzyszyły jej dwie inne trumny: jedna równieŜ lakierowana i udrapowana w czerwony jedwab. podczas którego babcia prawie odchodziła od zmysłów. a następnie zmarło.rodu. W trumnach umieszczono rtęć i węgiel. Ŝe rodzina Xue powinna uwierzyć w jej opowiastkę. W końcu pocieszała się myślą. aby moŜna było je ponownie pochować z generałem Xue.

na południu. była to decyzja wyjątkowo światła i babcia nie mogła uwierzyć swojemu szczęściu. Było wyrazem pragnienia. a z przodu. za którym od północy leŜały dalekie góry. . Wierzono. Chłopiec spełnił takŜe inny rytuał — klęcząc koło trumny. które symbolizowało wschodzącą pomyślność.miał dzierŜyć specjalną chorągiew przyzywającą duchy przodków. jego Ŝona adoptowała dziesięcioletniego siostrzeńca. Miała dwadzieścia cztery lata i była wolna. zmarły pokaleczy się o nie. między drzewami eukaliptusowymi płynął strumień. Miejsce na grób wybrał sam generał Xue zgodnie z zasadami geomancji. wołał: „UwaŜaj na gwoździe!”. Ale moja babcia nigdy nie zobaczyła grobu: zignorowała wezwanie i nie pojechała na pogrzeb. Mniej więcej tydzień później jej rodzice dostali list od Ŝony generała Xue. Ŝeby jako oparcie mieć za sobą rzecz trwałą i pewną — góry — a przed sobą odbicie słońca. Ŝeby babcia odzyskała swobodę. kierownik lombardu nie wypłacił naleŜnej jej pensji. Ŝe jeśli się tego nie wypowie. Jak na tamte czasy. śyczeniem mojego dziadka było. Ŝeby wypełnił to zadanie. Było to piękne. PoniewaŜ generał Xue nie miał syna. spokojne miejsce. PoniewaŜ tego nie zrobiła.

Jedna z konkubin urodziła córeczkę. jego akcje w świecie poszły w górę. którą przedstawił mu jego bezpośredni szef. było to wskaźnikiem statusu społecznego. która była w tym samym wieku. W tym samym czasie. sytuacja była zupełnie inna niŜ przed dziesięcioma laty. Pradziadek niedługo zaczął się rozglądać za drugą konkubiną — poniewaŜ człowiek z jego pozycją powinien mieć ich jak najwięcej. Kiedy babcia wróciła do domu. Został awansowany na zastępcę szefa policji w Yixian. wziął sobie konkubinę. Nie musiał daleko szukać — jego konkubina miała siostrę. zrozumiała. Ŝe kazano jej się wyprowadzić. ChociaŜ zostało to wyraŜone w tradycyjny. Ojciec zabrał ją do domu z widocznym ociąganiem. którą była jej matka. wciągnięty na listę ludzi o znaczących koneksjach i stał się stosunkowo bogatym człowiekiem — zakupił pewne posiadłości ziemskie i zaczął palić opium. kiedy go awansowano. kobietę z Mongolii. Nie miał juŜ ambicji odgrywania roli dobrego ojca rodziny. co moja 42 . aluzyjny sposób. gdy go opuszczała. Ŝeby rodzice zabrali babcię do siebie. Ŝe i jego obejmie protekcja generała Xue. a lokalny szef policji miał przy tym nadzieję.2 „Nawet zwykła zimna woda jest słodka” — moja babcia wychodzi za mandŜurskiego doktora (1933— 1938) List od Ŝony generała Xue zawierał takŜe prośbę. zastała teraz trzy małŜonki. Oprócz jednej nieszczęśliwej i gnębionej Ŝony. Od chwili kiedy zaaranŜował związek swojej córki z generałem Xue. Obdarowywanie pnącego się w górę kolegi konkubiną było powszechną praktyką.

Jak długo będzie w tym domu. a nawet dobrze byłby widziany od czasu do czasu ich przymilny uśmiech. był dla niej jeszcze bardziej nieprzyjemny. Poza tym uwaŜał ją za osobę przynoszącą nieszczęście. 43 . stanowiącą groźbę dla jego pomyślnego losu i chciał. W tamtych czasach uwaŜano. Zanim moja babcia wróciła do domu. Ojciec był obraŜony zarówno na nią. ChociaŜ teoretycznie stała ponad konkubinami. Jadał posiłki z nimi. juŜ minęły i zamierza walczyć o siebie i o swoją matkę. Ale babcia miała silniejszy charakter od swojej matki. czuła przecieŜ panujące w domu napięcie. Teraz. Konkubiny straciły poczucie bezpieczeństwa. kiedy wreszcie urządził sobie Ŝycie. to tylko po to. W pradziadku nie miała Ŝadnego wsparcia. Od chwili jego narodzin wszczęły wojnę psychologiczną przeciw prababce. Mój pradziadek widział więc w niej osobę przynoszącą pecha. które wolał o wiele bardziej niŜ Ŝonę. Ŝe czasy. jak i na jej matkę. Siostra mojej babci. co bardzo irytowała Yanga. Yulina. konkubiny mają być grzeczne. Ŝe kobieta. poniewaŜ straciła męŜa. Jeśli Yang okazywał jakiekolwiek uczucia w stosunku do syna. ponosi odpowiedzialność za tę śmierć. a jego wzgardy i potępienia dla niej wcale nie uśmierzył fakt.matka. Ŝeby wyniosła się z jego domu. Na babcię zaś był obraŜony za to. Taka była atmosfera domu. Prababka była łagodną. konkubiny złościły się i obraŜały. kamiennym wyrazem twarzy. kiedy miał dwie konkubiny. Jeśli w ogóle otwierały do niej usta. Powiedziała sobie. kiedy potulnie go słuchała. a Ŝona jadała sama. Ŝeby mieć jej wszystko za złe. Babcia przeprowadziła się z jednego gniazda intryg do drugiego. Ŝe urodziła syna — znalazł nowe powody. to z lodowatym. a przejścia minionych lat jeszcze bardziej ją zahartowały. Lan. Nawet w swoim ojcu budziła pewien lęk. Ŝe wróciła do domu wtedy. bo w razie śmierci pradziadka cały majątek przeszedłby w ręce jego syna. a jeśli na nią patrzyły. Choć osłaniana przez swoją matkę. W 1930 roku urodziła syna. w zaawansowanym wieku szesnastu lat wciąŜ była niezamęŜna. nawet słabą osobą. której mąŜ umarł. urządziły wszystko po swojemu. w praktyce była zdana na ich łaskę. Ŝeby narzekać i robić uwagi. Konkubiny podbechtywały go jeszcze. w którym moja matka spędziła tak waŜne dla dziecka lata — od drugiego do czwartego roku Ŝycia.

byli zbyt biedni i nie mieli szans u pana Yanga. pełnego podejrzliwości i małostkowej mściwości. Doktor był delikatny i współczujący. nie mogąc znieść takiej presji. ciesząc się bardzo duŜym uznaniem zawodowym. Był pierwszym męŜczyzną. Moja babcia miała dość świata konkubin. a moja babka wiedziała. jej uroda zrobiła na nim takie wraŜenie. sam doktor nigdy jej nie widział. jak przystało kobiecie wobec męŜczyzny. Ŝe wycofał się w pomieszaniu i wymamrotał do słuŜącej. jak rodzina Yang i większość ludzi w Chinach. ci. Wywodził się z rodziny nadwornych lekarzy władców MandŜurii. Nie pochodził z Hanów. załamała się. aczkolwiek pospieszył uprzedzić doktora Xia. Ŝe nie jest w stanie dać córce posagu. ChociaŜ synowa doktora Xia była przyjaciółką babci. czasem prawiąc niemiłe aluzje. a takŜe obiecał. Ale przecieŜ nie miała dokąd pójść i nie wolno jej było podjąć Ŝadnej pracy. Doktor stosował tradycyjną medycynę i prowadził rozległą praktykę w Yixian. Babcia przyjęła oświadczyny ze łzami radości. ale był rdzennym mieszkańcem MandŜurii. Ale poniewaŜ poprzednio była konkubiną. Powiedział mojej babci. Ŝe wychowa moją mamę jak swoją córkę. Wkrótce zakochali się w sobie i doktor Xia oświadczył się.Babcia była teraz piękną. Ŝe ją rozumie. Ojciec nieustannie popędzał ją do ponownego małŜeństwa. Ŝeby zostawiono ją w spokoju i Ŝeby mogła wychowywać córkę. Doktor Xia odpowiedział. którzy oferowali jej pozycję Ŝony. w którym jedynym sposobem Ŝycia było dać się zdeptać lub deptać inne. którzy byli bardzo szanowani za swoje usługi. Chciała tylko. Ŝeby została jego prawowitą Ŝoną. Ŝe to nie ma znaczenia. więc zwierzyła się przed nim ze swojego smutku i swoich nadziei — aczkolwiek z pewną powściągliwością. któremu mogła powiedzieć to. W końcu opanował się. Jej ojciec takŜe był zadowolony. Miała przy tym ogładę i kilku męŜczyzn prosiło ojca ojej rękę. Kiedy wszedł do pokoju. 44 . wszedł jeszcze raz. który nie jest jej męŜem. usiadł i długo z babcią rozmawiał. Po jakimś czasie. Był to doktor Xia. Ŝe chce. młodą kobietą w wieku dwudziestu pięciu lat. Ŝe poczuł się niedobrze. w którego domu moją matkę ukrywano trzy lata temu. po ucieczce babci z posiadłości generała Xue. co naprawdę czuje. Wezwano wtedy doktora. czasem mówiąc jej wprost. Ŝe powinna go juŜ uwolnić od obowiązku zajmowania się jej sprawami.

Nie mogłaby jeść przy 45 . Ŝe synowie doktora będą musieli być posłuszni komuś. a wszystkie jego dzieci miały juŜ swoje rodziny. a kobiety składały głęboki ukłon. Ŝe miałeś na myśli. Wreszcie najstarszy powiedział: „Przypuszczam. a jeden z ich synów sam był juŜ Ŝonaty i miał syna. Jego twarz i postać tchnęły spokojem. ale takŜe jako dobry człowiek. Miał miłe brązowe oczy. Młodsi musieli okazywać starszym szacunek kaŜdego poranka i wieczora. poniewaŜ małŜeństwo jej teścia zmusiłoby ją do zupełnie nowych stosunków z dawną koleŜanką. bo często leczył ludzi za darmo. z odpowiednimi formami zaznaczającymi róŜnice ich pozycji. Ŝe ona będzie twoją konkubiną”. miał ponad sto osiemdziesiąt centymetrów wzrostu i poruszał się elegancko. ojcze. kozią bródkę i długie. a trzeci — mąŜ przyjaciółki szkolnej mojej babci. Synowie mieszkali razem z nim. W sumie jego synowie mieli ośmioro dzieci. na równi z męŜem przysługiwałby jej wysoki status. Tego juŜ było dla nich za wiele. Słuchali z niedowierzaniem. NaleŜałoby jej się takie traktowanie jak starszemu pokoleniu.Doktor Xia był dobrze znany nie tylko jako świetny lekarz. Zostałaby wtedy ich macochą. Cała rodzina zebrała się razem i wszyscy dyskutowali z rosnącą złością. która była niegdyś koleŜanką szkolną babci. a doktor Xia naleŜał do jeszcze bardziej skomplikowanego mandŜurskiego systemu etykietalnego. ojcem trzech dorosłych synów i córki. Nawet synowa. W zwykłym chińskim domu młodsza generacja była podporządkowana starszej. Podczas uroczystości rodzinnych męŜczyźni powinni złoŜyć pełny koutou. Kiedy oświadczył się mojej babce. Miał sześćdziesiąt pięć lat. Ŝe babcia była poprzednio konkubiną. był wdowcem. była wielce niezadowolona. opadające wąsy. Zawsze chodził ubrany w tradycyjną długą szatę i kaftan. był nauczycielem. Był wysokim męŜczyzną. kto ma niŜszy status i jest znacznie młodszy niŜ oni sami. Najstarszy zarządzał domem i rodzinną farmą. Fakt. był juŜ starszym człowiekiem. popatrując na siebie wzajem. Ŝe zamierza pojąć moją babcię jako prawowitą Ŝonę. Doktor Xia powtórzył. Doktor Xia zawołał ich do gabinetu i powiedział o swoich planach. oraz róŜnica wieku oznaczały. a to powodowało określone następstwa. a potem zaległa głęboka cisza. drugi prowadził u boku ojca praktykę lekarską. męŜczyźni klękali.

zaproszonych przez synów. duŜą i dobrze prosperującą rodzinę. gdyby nie była legalną Ŝoną. Gdyby ją wziął jako konkubinę. i czuł się winny z tego powodu. synowe. Jedni wskazywali na jego sędziwy wiek. nie tylko „straciłaby twarz”. Wielokrotnie wracała teŜ sprawa róŜnicy wieku — doktor Xia był ponad dwukrotnie starszy od mojej babci. Niemniej najwaŜniejsze było dla niego szczęście mojej babci. musiałaby klęczeć. — Ta kobieta wszystko wykalkulowała: nie moŜe zaakceptować statusu konkubiny i musi być legalną małŜonką. Gdyby cię naprawdę kochała. szlochali i krzyczeli. to czy nie satysfakcjonowałoby jej to. Ŝe nie naleŜy pobłaŜać takim nieodpowiedzialnym Ŝyczeniom.tym samym stole co jej dawna przyjaciółka ani nawet siadać w jej obecności. Ŝeby rozwaŜył fakt. wnuki. Wiedział. Inni mówili mu: „JuŜ masz synów. 46 . a nawet składać koutou. Ŝe wzięcie za Ŝonę byłej konkubiny będzie miało wpływ na pozycję społeczną jego dzieci. Padali na kolana. Ŝe jest MandŜurem. Ŝe zaplanowała sobie. Czego jeszcze chcesz? Po co ci ten ślub?”. Ŝe gdyby był dobrym MandŜurem. a potem będzie źle traktowała jego dzieci i wnuki. Syn argumentował. Ŝeby „wziął pod uwagę uczucia” swojej własnej „krwi i ciała”. Ŝe ślub jest obłąkanym pomysłem. Doktor Xia odpowiedział. składali pełny koutou. Wszyscy jednomyślnie twierdzili. respektowałby to prawo. nawet prawnuczek — wchodzili po kolei. mimo Ŝe ciało pierwszego męŜa jeszcze nie ostygło w grobie — mówili. Przypisywali mojej babci niskie motywy. aby błagać doktora Xia. iŜ skłoni doktora do jej poślubienia. Coraz więcej krewnych i przyjaciół pojawiało się na scenie. ostrzegali. Ŝe to prawo zostało juŜ dawno zniesione. Ale oni — zgodnie z przekonaniem panującym w ich kręgach społecznych — uwaŜali. Ŝe jego dzieci mogą „stracić twarz”. która ma starego męŜa. ale stałaby się niewolnicą całej rodziny. wnuków i nawet prawnuków. Doktora Xia najbardziej bolał szantaŜ emocjonalny — zwłaszcza argument. „Znowu chce wyjść za mąŜ. Ŝe zostanie twoją konkubiną?”. Wreszcie zwrócili Ŝądła ku mojej babci. Ktoś przywołał stare przysłowie: „Młoda kobieta. Błagał swoją rodzinę. Ŝeby przychyliła się do jego woli. Wszyscy członkowie rodziny — synowie. Ŝeby ją osłonić. Jego miłość nie wystarczyłaby. a zgodnie z dawnym zwyczajem mandŜurskim męŜczyzna o jego pozycji nie powinien się Ŝenić z chińską kobietą. Błagali doktora Xia. w istocie naleŜy do innego męŜczyzny”.

która była jej szkolną koleŜanką. Krewni obawiali się. Odpowiedziało jej milczenie. powiedziała do męŜa: „Oczywiście. Doktor Xia był bogatym człowiekiem. postanowili „popracować” bezpośrednio nad babcią. Ŝe zamierza połoŜyć rękę na pieniądzach doktora. Ŝe masz w piersi moje serce”. Ŝe im nie zaleŜy. prawda? Wiesz. co to znaczy być konkubiną. jak to robiły zazwyczaj. Ŝe babcia zagarnie dobytek doktora. Po herbacie i niezobowiązujących pogawędkach przeszła do istoty swojej misji. który leczył razem z ojcem i był z nim bliŜej niŜ jego bracia. Powiedział. Posiadał osiemdziesiąt hektarów ziemi uprawnej w okręgu Yixian i miał nawet jakieś posiadłości na południe od Wielkiego Muru. Ŝe ukryto belki i złączenia. Pewnego dnia wstąpiła do niej synowa. i zapytała. kiedy Ŝona opisała mu strapienie babci. moralności i jego własnym dobru miała w tle milczące załoŜenie dotyczące majątku. co było uwaŜane za wskaźnik powodzenia i majątku. co by zrobiła. wzięła ją za rękę. Co wtedy pocznę ja i twoje biedne dzieci? Nie mamy niczego pewnego. Kiedy członkowie rodziny zobaczyli. gdyby była w jej sytuacji. jest takie powiedzenie Konfucjusza: Jiang xin bi xin — wyobraź sobie. ozdobionej białym wzorem. Dodała. Najbardziej nieustępliwy okazał się najstarszy syn. Mają swoją pracę i tego im ta kobieta nie zabierze. niŜ po prostu powiedzieć nie. Ŝe nic nie wskórają. Jego obszerny dom w mieście zbudowany był z szarej cegły. Lepiej czasami odwołać się do czyichś lepszych instynktów za pomocą myśli mędrca. więc ciągnęła: „Dobrze wiesz. Ŝe nie ma serca dalej naciskać na babcię. Kiedy jego Ŝona zobaczyła. Poza tym prowadził kwitnącą praktykę lekarską i był właścicielem apteki. Trzeci syn takŜe zaczął się wycofywać. a pokoje wytapetowane tak. MoŜe Powinniśmy umrzeć? MoŜe właśnie tego chce twój ojciec! MoŜe powinnam się zabić. KaŜda przemowa o właściwym postępowaniu. Ŝeby wszyscy byli zadowoleni!”. Babcia rozpłakała się. Sufity były wybielone wapnem. drugim synu doktora. Przyjaciółka wróciła do rodziny prawie z poczuciem winy i opowiedziała o niepowodzeniu swojej misji. Ale ty? Jesteś jedynym zarządcą majątku ojca — a to przejmie ona i jej córka. Ŝe dwaj pozostali wahają się. Ŝe naleŜy pozwolić na to małŜeństwo. Znalazła sprzymierzeńca w Degui. Jej mąŜ 47 .Insynuowali takŜe. Nie chciałabyś nią być. gdy jako Ŝona automatycznie stanie się zarządczynią majątku.

popatrzył doktorowi Xia w twarz i powiedział: „Lojalny poddany przez swoją śmierć protestuje przeciwko cesarzowi. Doktor Xia był tak zły. A jeśli się martwicie o to. klęczącą przed jego sypialnią. Poprosił swoje dzieci. Prawnuk zaczął histerycznie krzyczeć. ale tylko na chwilę. grając ofiarę. Doktor Xia próbował porozmawiać rozsądnie. aŜ cię skłonimy do tego.”. Ŝeby się zamknął. patrzyła oniemiała. mówiąc o konkubinie! śadna porządna kobieta nie zostałaby konkubiną. jego najstarszy syn krzyknął: koutou! i wszyscy głęboko się pochylili. Wtedy doktor Xia stracił panowanie nad sobą. podniósł laskę i zaczął okładać syna.odpowiedział na to wzburzony: „Poczekaj tylko do jutra”. najstarszy syn powiedział: „Nie. Potem wyjął pistolet. i uderzył go z taką siłą. Nie będę przecieŜ Ŝył wiecznie. z wyjątkiem Degui. Ojciec przerwał mu. wciąŜ na kolanach. Wtedy najstarszy syn znowu zaczął się wydzierać i obraŜać babcię. Kiedy następnego ranka doktor Xia wstał. nie tylko z powodu fizycznego bólu — głównie z uraŜonej dumy: zbito go na oczach całej rodziny. Przez całe Ŝycie doktor był wzorem opanowania i spokoju. piętnaście osób. A posłuszny syn przeciwko 48 . Ŝe bardzo dobrze. Potem głosem rozedrganym z emocji syn wyrecytował: „Ojcze. ojcze. dopóki nie odwołasz ślubu”. jak was będzie traktowała wasza przyszła macocha. Oczywiście nie mam Ŝadnych innych gwarancji poza jej charakterem. ale syn. Ŝe złamał laskę na dwoje. to nie mam Ŝadnych wątpliwości. znalazł całą rodzinę.. Kiedy starszy syn usłyszał słowo „charakter”. W chwili gdy się pojawił. Ŝe cały się trząsł. nadal szantaŜował go roztrzęsionym głosem. Ŝebyś zaczął myśleć o swojej rodzinie i miał takŜe wzgląd na siebie samego i swój wiek”. z trudem łapiąc oddech z gniewu i wysiłku. to po pierwsze!”. Ŝe to dobra osoba. I zaczął sobie uŜywać na mojej babci.. co macie na myśli. Przez kilka sekund syn milczał upokorzony. zawołał: „Jak moŜesz uŜywać słowa »charakter«. twoje dzieci i cała twoja rodzina zostanie tu i będzie bić pokłony choćby do śmierci. Ŝeby wstały. ale zanim ktokolwiek zdąŜył się ruszyć. podniósł głos ponownie. Najstarszemu synowi odjęło ze zdumienia mowę. Rodzina. Doktor Xia przestał go okładać. Wiem. W końcu doktor Xia powiedział: „Wiem. mówiąc. bo kiedy ją odzyskał.

które sprawiły. a szczególnie babcia poczuli się odpowiedzialni za tę śmierć. Wszyscy powinni widzieć. Ŝe przenosi ją na własnych plecach do powozu narzeczonego — a potem wszystko to zostało powtórzone przed domem doktora. tradycyjny strój MandŜurów do jazdy konnej i do łucznictwa. to by groziło jej utratą czci. haftowanym jedwabiem. w otoczeniu orszaku muzykantów. Ŝeby się przygotowała do wielkiej uroczystości. przyozdobiony jak korona. Ale przede wszystkim podjęła wyzwanie. plotek i oskarŜeń. Yixian zakipiało od oburzenia. i długą luźną szatę z rękawami w kształcie dzwonów. ci. Ŝe została tam zabrana. przysłany przez pana młodego. Wpakował sobie kulę w brzuch. Władcy. zgięty wpół — co miało oznaczać. widzieli. przykrytym cięŜkim. Ŝe ten spokój jest naznaczony wielkim smutkiem. Yulin. W dniu ślubu opuściła dom ojca w pięknym powozie. Uprzedził swoje dzieci. Od tego czasu często ulegał atakom melancholii. Ŝe mają obowiązek okazywać szacunek nowej matce. aby zaznaczyć wymagane obyczajem ociąganie się. a zwłaszcza ich wpływu na doktora. Ŝe nie jest winna. którzy go dobrze znali. Babcia bała się oskarŜeń. Przodków i Nauczyciela. ChociaŜ na zewnątrz wydawał się spokojny jak zazwyczaj. Doktor powiedział babci. Doktor Xia stał za stołem. Niemniej doktor chciał pokazać. Druhny wprowadziły babcię do pokoju. gdzie zmarł następnego dnia. Ŝeby złamać opór ojca. a potem osunął na kolana. Zgodziła się na pełny ceremoniał ślubny. który ją dowiózł w pół drogi. chciał tylko wykonać gest na tyle dramatyczny. Ŝe nie został pokonany. czerwonym. Ta śmierć głęboko naruszyła równowagę doktora Xia. pochodzący jeszcze z 49 . gdzie odbywała się ceremonia. Zwyczaj nakazywał im uczestniczenie w ślubie i przyniesienie prezentów. Miał na głowie kapelusz. Zgodnie ze zwyczajem mandŜurskim jej rodzina wynajęła powóz. i rozpaczliwie próbowała przekonać samą siebie. Tylko śmiercią mogę przeciwko tobie zaprotestować”. Kobieta nie mogła tak po prostu wejść do domu męŜczyzny. Rozległ się strzał. Końskim zaprzęgiem zawieziono go do pobliskiego szpitala. skąd zabrał ją drugi. W miejscu przesiadki przy drzwiach powozu czekał jej pięcioletni brat. Ziemi. Ŝe doktor Xia.swojemu ojcu. na którym leŜały tabliczki Nieba. Syn się zachwiał. Prawdopodobnie nie zamierzał się zabić. i rozesłał zaproszenia do osób z miejscowej elity. Wkrótce po pogrzebie syna wyznaczył datę ślubu.

W 1935 roku moja mama. Nie mogła składać koutou z powodu ogromnej. Babcia miała przez kilka godzin siedzieć bez ruchu i w samotności na kang. Na dziedzińcach nie rosła trawa — klimat był na to zbyt ostry — lecz po prostu 50 . W tyle był ogród z cyprysami i zimowymi śliwami. Ŝe tu przyjmuje doktor Xia. i moja babcia. symbolizowało nieobecność wszelkiego niepokoju. doktor Xia sprzedawał w niej tradycyjne chińskie leki. wprowadziły się do wygodnego domu doktora Xia. pokłoniła się pięć razy. Nazywało się to „siedzenie w błogim spokoju”. gdzie doktor zdjął zasłaniający jej głowę i twarz czerwony welon. zdjęła z włosów drogocenne ozdoby i uczesała je w dwie spirale spięte nad uszami. „szczęście dla dwojga”. Dopiero wtedy wolno jej było zejść z kang. patrząc w okno. Był to właściwie cały kompleks. ciągle w otoczeniu dwóch towarzyszek. dotykając przy tym prawą ręką włosów — gest ten wyraŜał pozdrowienie. Druhny obdarowały kaŜde z nich pustą wazą w kształcie dyni. z apteką wychodzącą na ulicę. które wyrabiał w pracowni przy pomocy trzech uczniów. wtedy w wieku czterech lat. Ŝe wzięty lekarz sam prowadził swoją aptekę. składający się z części mieszkalnej i z części dla pacjentów. a potem wyszły. Ukląkł i pięć razy pochylił się w koutou — przed kaŜdą tabliczką. W Chinach było przyjęte. Pośrodku znajdowała się tabliczka. na której złotymi znakami napisano. Doktor i babcia przez chwilę siedzieli razem w ciszy. wycięte z papieru. po czym doktor wyszedł powitać krewnych i gości. kunsztownej fryzury. które oni wymienili ze sobą. Za sklepem był niewielki dziedziniec. Fasadę domu ozdabiał czerwono-złoty okap. na który wychodziło kilka pokoi zajmowanych przez kucharzy i słuŜbę. na którym powieszono wielkie. wtedy dwudziestosześcioletnia. wszedł młody krewny doktora i trzy razy pociągnął ją za rękaw. Następnie babcia. Kiedy goście juŜ poszli. haftowany strój i włoŜyła prostą czerwoną suknię i spodnie. Dalej kompleks rozdzielał się wokół kilku małych dziedzińców i mieszkali w nim członkowie rodziny doktora. jako Ŝe właśnie to uwaŜano za kardynalną cnotę kobiety.nomadycznej przeszłości tego ludu. Potem podąŜyła do komnaty ślubnej. a potem sam wszedł do komnaty ślubnej. zioła i ekstrakty zwierzęce. Z pomocą dwóch słuŜących zdjęła cięŜki. Rozczesała wielką fryzurę.

pełne gracji chińskie ćwiczenia. Doktor Xia. Ŝe uwaŜają. jej dawna koleŜanka. Babcia wiedziała. Zobaczyła. a doktor spał osobno. jak się gną i kłaniają. niezaleŜnie od pogody. płynne. choć w milczeniu. zwane często taiji. po stopnieniu śniegu. Puste krzesło symbolizowało ich matkę. która latem zmieniała się w pył. ciepłym miejscu na kang. Spała w pokoju z mamą. jakie członkowie rodziny wypowiadali do niej w ciągu dnia. Ale miała przy tym tak zimną twarz. i bardzo mu współczuła. unikała jej. odpowiadając na ich lodowate powitania. Myła się co prędzej i pozdrawiała kolejno kaŜdego. Jedna z synowych stała zawsze za babcią i podawała jej wszystko. Dla jego rodziny zawsze miała uśmiechniętą twarz. Podczas świąt i innych waŜnych okazji cała rodzina musiała jej składać koutou i kłaniać się. mama usadowiła się w wygodnym. brązowa ziemia. W taki sposób dziękowała im za okazany jej szacunek. Był to 51 . czy nie nadchodzi ktoś z rodziny. chociaŜ mimo okazywania formalnego szacunku lekcewaŜono ją. w błoto. i wiedziała. Nawet jeść nie mogli razem. jaki ból mu to sprawia. a w zimie. Rytuał był jeszcze gorszy przez swoją nieszczerość. Odnosiła się do niego z wielką miłością i starała się zaspokoić jego potrzeby. iŜ jest winna śmierci najstarszego syna. W dodatku musiała sobie poradzić z cięŜkim nakryciem głowy. Ŝe twarz doktora pociemniała — zerwał się i szorstko zepchnął ją z niego. Nawet synowa. milczący wyrzut rodziny. Nie mówił nigdy babci. a ona podnosiła się ze swojego krzesła i stawała obok niego. co doktor przeŜywa. który uwielbiał ptaki. nie mówiąc juŜ o cieszeniu się jego smakiem. Chińskiemu męŜczyźnie nie przystoi wyŜalać się. Patrzyła na nich. MandŜurskie obyczaje jakby umyślnie rozdzielały ją i doktora. zanim jeszcze wstała. włoŜona na uczesane włosy. I to wszystko w zamian za zimne „dzień dobry” — jedyne słowa. przy wtórze ich świergotu wykonywał tam qigong. powolne. Bardzo wcześnie kaŜdego ranka. Po śmierci syna musiał znosić ciągły. niedługo po wprowadzeniu się do domu doktora. miał dla nich ogródek i kaŜdego ranka.leŜała goła. które podtrzymywała peruka. Ŝe babci trudno było skończyć jedzenie. Ŝe jej nienawidzą z całego serca. leŜała spięta i nasłuchiwała. Jej styl Ŝycia zmienił się — zgodnie z mandŜurskimi zwyczajami. twarda. Kiedyś. Ona jednak wiedziała.

który potrafił powiedzieć kilka prostych zdań. nie chciała go denerwować. co wśród Chińczyków było bardzo rzadkie. miał dość problemów ze swoimi dziećmi. Często prosiła babcię. chudy męŜczyzna z gór Xing'an.jedyny raz. złoŜone z dwóch znaków. szerokie wargi i zadarty nos. Ŝe babcia płakała. tam gdzie się spotykały granice Chin. które trzymała w szklanych butelkach. leŜących na dalekiej północy. Przeprowadzka do domu doktora dała babci nieco swobody. Ŝeby wróciły do domu dziadków albo do domu. białą mysz. kota oraz kilka koników polnych i świerszczy. lisy i jelenie. Ŝeby wróciły „do domu”. szczupły i Ŝylasty. Był wysoki. Doktor był dla niej bardzo dobry i wychowywał ją jak własną córkę. czarnego ptaka myna. „Hong” — znaczy „dzika łabędzica”. Mongolii i Związku Radzieckiego. Nazywała go „ojcem”. Dał jej swoje nazwisko. Najwcześniejsze wspomnienia mamy — poza tym. gdzie wszyscy traktowali ją jak małą księŜniczkę. jak dokuczali jej młodsi członkowie rodziny Xia. który kupił generał Xue. Zgodnie ze zwyczajami MandŜurów to miejsce było jego i miało rangę świętości. Z ludzi. bo jedynym efektem prośby było to. poza matką. Ŝe nie powinna prosić. Ale mamie było niedobrze. Miał ciemną skórę. Miała sowę. kiedy okazał wobec niej fizyczną agresję. Ojciec wyuczył go na myśliwego i łowcę. które nosi do dzisiejszego dnia. ale potem zostali wypchnięci z tego interesu przez 52 . razem wykopywali korzenie Ŝeń-szenia i polowali na niedźwiedzie. grube włosy. NajbliŜszymi przyjaciółmi mojej mamy były jej ulubione zwierzęta. choć jednocześnie była pułapką. Ŝe przytulała ją babcia — dotyczą tego. Był to mocny. Xia. DuŜy Stary Li. co się dzieje. Nie mówiła nic doktorowi. a „de” jest imieniem rodowym i oznacza „cnotę”. Przez pewien czas dobrze im się Ŝyło ze sprzedaŜy skór. Szybko jednak zdała sobie sprawę. jastrzębia. Dla mamy sytuacja takŜe była dość dwuznaczna. I właściwie wcale nie wyglądał na Chińczyka. ale babcia i tak wiedziała. Nie płakała i ukrywała siniaki i zadrapania przed babcią. jej jedynym przyjacielem był stary woźnica doktora Xia. Rodzina doktora nie odwaŜyła się obrazić babci wprost — byłoby to równoznaczne z porywaniem się na matkę. a takŜe nowe imię „Dehong”.

o ile nie czuły się zagroŜone. Jeśli chodzi o wilka. DuŜy Stary Li siadał na ciepłym hang. Tygrysy. Zhang Zuolina. kiedy schyli głowę. gdzie znajdowała się stara. Tej zimy nauczył ją jazdy na łyŜwach. Uwielbiał tygrysy. a potem bić i szarpać coraz groźniej. wnuki doktora Xia otoczyły ją całą bandą. z których najgorsi pracowali dla Starego Marszałka. Jeśli ci się zdarzy. kolorowych ptaków śpiewających melodyjnie i korzeni Ŝeń-szenia. Ŝe spotkasz niedźwiedzia.bandytów. które wędrowały po górach w północnej MandŜurii. jak DuŜy Stary Li szydził z tego „bohatera” północnego wschodu. bardzo powoli wycofywać. Potem moŜesz zacząć się bardzo. Ŝe Marszałek jest zagorzałym antyjapońskim patriotą. wyschnięta studnia i wrzucili do środka. Trzeba stać i patrzeć prosto na niego. W lecie chodzili łowić ryby i zbierać grzyby. które tak naprawdę były małymi dziewczynkami — i kiedy się je wykopało. oglądali razem najwaŜniejszą doroczną ceremonię „zamiatania grobów” i sadzenia kwiatów na grobach przodków. musisz stać nieruchomo. Ale z niedźwiedziami sprawy miały się inaczej: były gwałtowne i za wszelką cenę naleŜało ich unikać. a takŜe zabierał ją ze sobą na wyprawy. Wiele lat potem rady DuŜego Starego Li uratowały Ŝycie mojej mamie. Wepchnęli ją w kąt ogrodu. Ŝeby strzelać do zajęcy. trzeba je było przewiązać czerwonym sznurkiem. A to dlatego. Później. Szła spać z obrazami cudownych wysokich drzew. Na wiosnę. Ŝe niedźwiedź ma na czole kłak futra. Podczas długich mandŜurskich wieczorów. przypomniała sobie. kiedy powiedziano mojej matce. Studnia była dość głęboka i mama mocno się uderzyła o kamienie na dnie. DuŜy Stary Li nie mówił o nim inaczej jak „ten sukinsyn bandzior”. brał moją mamę na kolana i opowiadał jej bajeczne historie o górach na północy. DuŜy Stary Li opowiadał takŜe mojej mamie o obyczajach zwierząt. były wielkoduszne i nigdy nie atakowały człowieka. Pewnego dnia. kiedy śnieg i lód topniały. kiedy wyje wiatr przecinający równiny. a na jesieni wypuszczali się za rogatki miasta. bo zawsze cię doścignie. DuŜy Stary Li doglądał ulubieńców mojej mamy. inaczej uciekały. egzotycznych kwiatów. nie wolno się odwracać i uciekać. kiedy była w ogrodzie i rozmawiała ze swoimi zwierzętami. a mróz wzorami pokrywa okna. Zaczęli ją popychać i wyzywać. W końcu ktoś usłyszał jej krzyki i zawołał DuŜego Starego 53 . póki nie opuści głowy. jakbyś się nie bała. który zasłania mu pole widzenia.

ich złych Ŝyczeń. Nawet ulice nosiły takie nazwy. gdzie zbadał ją doktor Xia. przysparza rodzinie szacunku. co się stało. jeśli nawet mniej go będą szanować. bo „Numer Szósty” był jego ulubieńcem. ani nie zaznała prywatności. znowu powtórzyła. Miała dość tej licznej rodziny. Doktor Xia rozdzielił swój majątek pomiędzy członków rodziny. odchodząca od zmysłów ze zdenerwowania. Jeździł do stolicy prowincji. Li podał ją babci. Nie była to łatwa decyzja. Kiedy więc wyszedł z pokoju. przekonał go. która leŜała jakieś czterdzieści kilometrów na południe. Ŝe i tak będzie zadowolony. jakie jego przodkowie otrzymali od władców MandŜurii. Przez jakiś czas moja mama nie wychodziła z domu z powodu Ŝebra. Jedno Ŝebro było złamane i jeszcze po latach czasami się przemieszczało. Doktor Xia usiłował jednak robić dobrą minę do złej gry i powiedział mojej babci. próbowała ją uciszyć. Ŝe sprawę przeprowadzki naleŜy traktować jak najpowaŜniej. kiedy Li schodził na dół. chociaŜ próbowała tego nie okazywać. który przybiegł. Bezpośrednio po tym wydarzeniu doktor Xia co jakiś czas zaczął wyjeŜdŜać z domu na kilka dni. zwłaszcza po tym. Atmosfera w domu była nieznośna. były podarunki. Po tym zajściu mama juŜ zawsze lekko utykała. Babcia. W Chinach to. Pozostałe dzieci zupełnie ją ignorowały. ich ciągłej lodowatej obecności. Zerwanie ciągłości było uwaŜane za nieszczęście i naleŜało go unikać za wszelką cenę. powiedziała. Po kilku minutach ze studni wyłonił się Li. trzymając moją mamę. niosąc drabinę. Nie znalazła wśród nich ani towarzystwa. jak „Ulica pięciu pokoleń pod wspólnym dachem” — dla upamiętnienia tych rodzin. Ŝe pod jednym dachem Ŝyje razem kilka pokoleń.Li. zawsze czuła na sympatie doktora. Wdowie po swoim naj 54 . jaki przytrafił się mojej mamie. prawie nieprzytomną. całą w siniakach i zadrapaniach. Jinzhou. Ŝeby mama nie skarŜyła na niego i nie denerwowała doktora. Ŝe popchnął ją „Numer Szósty”. a wypadek. i rozglądał się za pracą. co spotkało moją matkę. jakie zatrzymał dla siebie. Kucharz ją przytrzymywał. która wniosła córkę do domu. Jedynymi rzeczami. W tym czasie pojawiła się babcia. Babcia odczuła ogromną ulgę. Kiedy doktor Xia spytał ją. W rzeczywistości delikatnie popychała doktora Xia do tego kroku.

Wszyscy mieli suche oczy. a jego zdobycie było przedmiotem rozmów dyplomatycznych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Japonią oraz kluczowym epizodem w długim ciągu zdarzeń. Ale kiedy wsiedli do pociągu. Ŝe mając swoją córkę i jego. podczas którego lotnictwo japońskie zniszczyło miasto. Ŝeby DuŜy Stary Li i reszta słuŜących mieli zabezpieczoną przyszłość. w którym doktor Xia. juŜ była podekscytowana. Mukdenu. DuŜy Stary Li odwiózł ich wozem zaprzęŜonym w konie na stację. Jinzhou było sporym miastem. Większość 55 . Kiedy Japończycy rozpoczęli atak na MandŜurię we wrześniu 1931 roku. W mroźny dzień grudnia 1936 roku cała rodzina zebrała się przed bramą. Miasto miało niezwykle strategiczne połoŜenie i grało główną rolę w zajęciu MandŜurii. zachowywali się jak szaleńcy. a najmłodszy dom. Stać go było tylko na wynajęcie lepianki. który poparł to małŜeństwo. Doktor zatroszczył się teŜ o to. odpowiedziała. stolicą jednej z dziewięciu prowincji Manzhuguo. połoŜonej nieopodal rzeki. LeŜało około osiemdziesięciu kilometrów od morza. Była bardzo przejęta i podskakiwała jak piłka.starszym synu oddał całą ziemię. które w końcu zakończyły się dziesięć lat później w Pearl Harbor. miał zaczynać wszystko od początku. Młody Marszałek. która miała jakieś dwa na trzy metry. jedynego syna. nawet zwykła zimna woda jest słodka”. w bardzo biednej dzielnicy miasta. To tu przypuszczono jeden z pierwszych ataków bombowych z powietrza. kiedy miała rok. liczący sobie wtedy sześćdziesiąt sześć lat. Zhang Xueliang. Japończykom. Kiedy wreszcie Japończycy weszli do Jinzhou. gdzie mama poŜegnała się z nim wśród łez. został zmuszony do oddania swojej stolicy. było otoczone murami. stanowiło waŜny węzeł kolejowy i miało nawet własne lotnisko. Drugi syn odziedziczył aptekę. Znajdowało się w nim kilka fabryk tekstylnych i dwie rafinerie oleju. czy nie boi się biedy. będzie szczęśliwa: „Jeśli kochasz. Przeniósł się do Jinzhou z dwustoma tysiącami Ŝołnierzy i ustanowił miasto swoją główną kwaterą. Nie jechała pociągiem od czasu. którzy zajęli je po cięŜkich walkach. oprócz Degui. Podobnie jak Yixian. liczącym około stu tysięcy mieszkańców. Takie więc było to miasto. Ŝeby ich poŜegnać. ale rosło szybko i wydostało się juŜ poza ich pierwotny obręb. tam gdzie MandŜuria zbliŜa się do Wielkiego Muru. wyglądając oknem. W pierwszej połowie stycznia 1932 roku Jinzhou okupowali Japończycy. Kiedy zapytał moją babcię.

wiązali konie przed lepianką Xia. a poza tym jej zdeformowane stopy sprawiały. W lecie w tej okolicy roiło się od komarów i ciągle groziła powódź. Najbardziej przytłaczającym wspomnieniem z tego okresu. która miała w tym miejscu około trzydziestu metrów szerokości. a po przeciwnej stronie rzeki rozciągały się pola sorgo. Ŝeby mąŜ i Ŝona spacerowali razem. co produkowano w okolicy. doktor Xia zabierał moją mamę na spacery wzdłuŜ rzeki i tam. Ŝe spacerowanie nigdy nie było dla niej przyjemnością. Babcia im nie towarzyszyła. Główne poŜywienie stanowiły mielone Ŝołędzie. bo woda podnosiła się do poziomu domów. Na wiosnę. 56 . brązowa ziemia była zamarznięta na kamień — podobnie rzeka. kiedy lód topniał. Teraz ich dochody zmalały. śyli na skraju nędzy. kiedy Japończycy połoŜyli na nim rękę. Wszyscy troje spali na kang. Nie tylko spanie — w ogóle wszystko odbywało się na kang. przynajmniej ryŜ. W Yixian zawsze mieli Ŝywność z własnych pól. było zimno. zimno nie do wytrzymania. ale było tego bardzo skąpo. Ŝeby nie porwał jej dmący tu często ostry wiatr. poza małym piecykiem stojącym w rogu. które zajmowało prawie całą przestrzeń wewnątrz domu. Ludzie od czasu do czasu dostawali trochę kukurydzy i sorgo. kładli więc blachę falistą i przywalali ją cięŜkimi kamieniami.mieszkających tu ludzi nie mogła sobie pozwolić na połoŜenie na swoich chatach przyzwoitego dachu. a spora japońska armia w MandŜurii zabierała resztę ryŜu i pszenicy na własne potrzeby. po pierwsze. była wysyłana do Japonii. bo. Nie było elektryczności ani bieŜącej wody. które ohydnie smakowały i miały wstrętny zapach. Osobna lepianka z dołem w środku była wspólną toaletą. na tle wspaniałego zachodu słońca. jakie mama zachowała. którego w zimie się nie czuło. a brzegi były bardzo źle zabezpieczone. Dokładnie naprzeciwko domu znajdowała się świątynia Boga Ognia i ludzie. a Japończycy zabierali większość jeszcze dostępnej Ŝywności. ziemia wokół lepianki zamieniała się w trzęsawisko. Kiedy robiło się ciepło. doskwierał smród ścieków. nie było takiego obyczaju. recytował jej klasyczną poezję. nawet wtedy. którzy przyjeŜdŜali się tu modlić. Kiedy przyjechali tu w grudniu. Dzielnica leŜała na skraju miasta. Znaczna część tego. poniewaŜ błyskawicznie zamarzały.

które grały. śycie było jednak surowe. składały się z prostych. a w lepiance często rozlegał się śmiech. chciał ją powstrzymać. Mama była zafascynowana i koniecznie chciała wiedzieć. Wiedziała. Jako Ŝona doktora była szanowana. ale potem babcia opowiadała i odgrywała wszystko ze szczegółami. powtarzających się nut i rytmów. Babcia miała w sąsiedztwie wiele przyjaciółek. Piosenkami rozmawiały takŜe o swoim Ŝyciu. ale tobie te klejnoty będą potrzebne. co znaczyły. KaŜdego dnia toczyła się walka o to. Melodie. które dostała od generała Xue. kiedy traktowano ją jak rzecz. według starego obyczaju MandŜurów. Ŝe babcia sprzedaje biŜuterię. mogły się dowiedzieć czegoś o Ŝyciu płciowym. albo Ŝe nie jest głodna i zje potem. Czasami w długie wieczory ona i doktor grali w karty. bo babcia i doktor bardzo się śmiali. Kiedy doktor Xia spostrzegł. Często doktor Xia podsuwał jej słowa. grając na małym bębenku. Siadywała wtedy na kang i lewą ręką potrząsając bębenkiem. Ŝe musiało to być coś bardzo zabawnego. Sama prawie nic nie jadła. Ale kiedy babcia powtórzyła jej te słowa. improwizując tekst. Albo mówiła. co było dla niej zupełną nowością. Ŝe jeśli doktor przegrywał. Doktor Xia ją kochał i miała przy sobie swoją córkę. Powiedział: „Jestem starym człowiekiem i pewnego dnia umrę. a jeśli ona przegrywała. czuła nareszcie. więc babcia zaczęła sprzedawać klejnoty. jakie słowa podsunął doktor. Mama była wtedy za mała. a jednak był to najszczęśliwszy okres jej Ŝycia. W ten sposób kobiety. co to znaczy wolność. Nie musiała juŜ poddawać się nudnym mandŜurskim rytuałom. o swoich męŜach i przekazywały sobie plotki.Babcia nigdy przedtem nie doświadczyła takiej nędzy. śpiewając i tańcząc. 57 . Ŝeby przeŜyć”. Ŝeby po prostu przetrwać. chociaŜ nie powodziło im się dobrze. a dziewice o niego pytały. Ŝeby uczestniczyć w tych spotkaniach. RyŜ i pszenicę moŜna było dostać tylko na czarnym rynku. Zasada była taka. które były przewaŜnie analfabetkami. Babcia uwielbiała te spotkania i często się do nich przygotowywała w domu. babcia dawała mu trzy klapsy. Po latach upokorzeń. „otoczył ją mrok i mgła” — nie miała pojęcia. Ŝe juŜ jadła. śpiewała do rytmu. ZamęŜne kobiety śpiewały o seksie. Od czasu do czasu ona i jej przyjaciółki bawiły się. a kobiety w trakcie zabawy układały teksty. doktor mógł ją trzy razy pocałować.

UwaŜano. Po tym ludzie zaczęli przyjeŜdŜać do doktora nawet z Harbina. na której własnoręcznie napisał: „Doktor Xia przywraca Ŝycie ludziom i społeczeństwu” oraz polecił. Zaczął być znany jako „jeden z czterech 58 . a dowiedział się. W niedługim czasie został poproszony o złoŜenie wizyty pierwszemu pacjentowi. ale Ŝadna z nich nie urodziła dziecka. Ŝeby zgadły. Ŝeby obniesiono ją po mieście. co nie stwarzało mu specjalnych okazji do okazania swoich umiejętności. Zyskiwał coraz szersze uznanie. Gubernator nie posiadał się z radości i napisał na jeszcze większej tabliczce: „Wcielenie Guanyin” (buddyjska bogini płodności i dobroci) i tabliczka została zaniesiona do domu doktora w otoczeniu jeszcze większego orszaku. Kiedy pochłaniała bułeczki. jak te zwykłe pszenne bułeczki na parze. bo rodzina płaciła raczej lekarzowi niŜ temu. co tam ma. Zdarzyło się kiedyś. Ŝe dokonał czegoś niemal równoznacznego ze wskrzeszeniem jej. Kiedy wrócił do domu tego wieczora. Ŝe doktor Xia jest szczególnym znawcą kwestii płodności. Mrugnął do mojej mamy i do swojej Ŝony i poprosił. I nigdy juŜ potem nie jadła niczego równie pysznego. Jeśli pacjent był zadowolony i bogaty. leŜącego sześćset czterdzieści kilometrów na północ. kto go zatrudniał. Jeszcze pięćdziesiąt lat później wyraźnie pamiętała to pełne szczęścia spojrzenie. przyniósł coś zawiniętego w materiał. któremu udało się przywrócić jego Ŝonie przytomność. Wdzięczni pacjenci dawali takŜe lekarzom cenne prezenty na Nowy Rok i z powodu innych okazji. lekarze często dostawali spore wynagrodzenie. Ŝe Ŝona gubernatora prowincji zapadła na śpiączkę. Wzrok mamy przylgnął do zawiniątka i zanim zdąŜyła krzyknąć: „bułeczki na parze!” — juŜ prawie rozdzierała materiał. Niedługo potem gubernator zgłosił się do doktora Xia po pomoc w innej sprawie. ale doktor dyplomatycznie leczył takŜe Ŝonę i konkubiny.Doktor pracował w aptece pewnego człowieka. spojrzała w górę i spotkała rozjaśnione oczy doktora. Domowe wizyty były waŜne dla lekarzy. Ale pracował cięŜko i stopniowo zyskiwał reputację. Doktor przepisał gubernatorowi i jego trzynastu małŜonkom napary ziołowe i po jakimś czasie kilka z nich zaszło w ciąŜę. W rzeczywistości problemy z płodnością miał tylko gubernator. Gubernator wezwał doktora Xia. Gubernator kazał sporządzić tabliczkę. Po pewnej liczbie takich domowych wizyt warunki Ŝycia doktora Xia zaczęły się poprawiać. Miał Ŝonę i dwanaście konkubin.

Nigdy nie chorował i kaŜdego dnia brał zimny prysznic. ChociaŜ sam był lekarzem. Jak na męŜczyznę w swoim wieku. W lecie babcia sadziła na dziedzińcu swoje ulubione rośliny: biało obrzeŜoną „Chwałę Poranka”. Ale babcia i mama często brały lekarstwa 23 jego plecami. Po latach babcia opowiadała mamie. dalie. rok od przyjazdu. Ŝe dzięki ćwiczeniom qigong doktor opanował technikę. nawet jeśli temperatura wynosiła dwadzieścia trzy stopnie Celsjusza poniŜej zera.sławnych lekarzy” z Manzhuguo. chryzantemy i ogrodowy balsam. która pozwalała mu przeŜywać orgazm bez wytrysku. Dom był połoŜony od południowej strony duŜego dziedzińca. zgodnie z zasadami quasi-religijnej sekty. które były dostatecznie silne. Nie gliniany. Ŝe męŜczyzna. Pod koniec 1937. który leczył tradycyjną chińską metodą i był 59 . Doktor Xia mógł wrócić do własnej praktyki lekarskiej i uŜywał salonu jako gabinetu. Babcia i doktor Xia nie mieli wspólnego dziecka. Pozostałe domy wychodziły na ulicę. doktor Xia mógł się juŜ przeprowadzić do większego domu. ale tylko z domu doktora drzwi wychodziły bezpośrednio na podwórze. na których wszystkie trzy rodziny wieszały pranie. jakie mogłyby mieć. Na dziedzińcu rosły cyprysy i wiecznie zielone dęby. w których nie było nawet małego okienka. ale z czerwonej cegły. Nigdy nie tykał alkoholu ani tytoniu. Rosły tam równieŜ róŜe Sharon. Był nieubłaganym przeciwnikiem terapii. leŜącego zaraz za starą północną bramą miasta. nie był zwolennikiem lekarstw. doktor zawsze sprowadzał innego lekarza. musieli przejść dookoła i wejść przez bramę od ulicy. który przekroczył sześćdziesiąty piąty rok Ŝycia. którą uwaŜano za Ŝywotną esencję męŜczyzny. uwaŜając. Ŝeby przetrwać ostre zimy. Doktor był zwolennikiem teorii. do której naleŜał — było to Zailihui (Stowarzyszenie Rozsądku). a od strony dziedzińca miały ściany. a nie jedną izbę. Ŝe najlepszym sposobem na zdrowie jest utrzymywanie ciała w dobrym stanie. Jeśli ich mieszkańcy chcieli wejść na dziedziniec. szkodził innym. cieszył się nadzwyczajnym zdrowiem. Jeśli któraś z nich zachorowała. nie powinien mieć ejakulacji. Był bez porównania lepszy niŜ lepianka nad rzeką. i miał trzy sypialnie. aby zachować spermę. i nie brał Radnych mocnych lekarstw ze względu na uboczne działanie. który dzielili z dwoma innymi rodzinami. która lecząc jeden organ.

nadchodzi Bóg Powodzenia. gdzie miało poczekać do Nowego Roku. Potem jedzenie chowano w piwnicy.takŜe szamanem. Dla innych ludzi tylko święta stwarzały moŜliwość wytchnienia od rutyny codzienności. Zgodnie z legendą był to dzień. a ryŜ i ziarna soi mielono i robiono z nich okrągłe. co powinno spowodować. które robiła z sorgo. Jeśli jego raport wypadnie dla rodziny korzystnie. Mięso cięto i nadawano mu specjalne kształty. kiedy ich portrety trafiały w płomienie — co symbolizowało ich wniebowstąpienie. z której. aby para królewska miała zapewnione ich usługi. w kuchni będzie pod dostatkiem jedzenia przez nadchodzący rok. Ŝe będą bardziej skłonni powiedzieć o rodzinie Xia duŜo ciepłych słów do Władcy Nieba. odbywał się wielki pokaz fajerwerków. szkoły i japońskie fabryki miały w niedzielę wolny dzień. Ŝe pewne niedomagania są spowodowane przez złe duchy. jak przypuszczano. Jedynie państwowe urzędy. Ŝeby posmarowała im usta miodem. Szczególnie fascynowały ją święta. Babcia zawsze prosiła mamę. Mama paliła takŜe małe figurki koni i słuŜby. Kilka następnych dni spędzano na przygotowywaniu róŜnych potraw. Przy temperaturze minus dwudziestu dziewięciu stopni Celsjusza piwnica była naturalną lodówką. Wierzył. Nie było juŜ napięcia. zaczynało się Święto Zimowe. zawijane i roŜkowate bułeczki. który razem z Ŝoną mieszka nad piecem w wiszącej tam swojej podobiźnie. aby Władcy Niebios zdać sprawę z tego. w chiński Nowy Rok. ku zachwytowi mamy. siedem dni przed chińskim Nowym Rokiem. unosi się do nieba. Zwykli Chińczycy nie mieli w ogóle pojęcia o czymś takim jak tydzień roboczy. O północy. jakie panowało w domu dziadka. Wychodziła wtedy z doktorem Xia i swoją matką na dwór i składali koutou w stronę. nikt teŜ się nad nią nie znęcał. Moja mama była szczęśliwa. 60 . Po raz pierwszy w Ŝyciu wszędzie wokół siebie czuła miłość. jak postępowała rodzina. Tego więc dnia cała rodzina gorliwie składała wiele koutou Bogini i Bogu Kuchni do momentu. które powinny zostać ułagodzone lub wyegzorcyzmowane. które obchodzono bardzo uroczyście. Dwudziestego trzeciego dnia dwunastego księŜyca. kiedy Bóg Kuchni.

kiedy głowa mamy dotykała podłogi. Motywem parady były odwiedziny i przestrogi Boga Ognia. Kulminację świąt stanowiła karnawałowa parada. było obsesją większości zwykłych Chińczyków. Z zupełną obojętnością odnosiła się do tych okazji. „Dobra wola dla bogów. platformy. Ŝeby rozwiązywać 61 . Parada zaczynała się w świątyni Boga Ognia. jedzenie dla ludzkich Ŝołądków” — powiedziała jej matka. Po dniach zaciskania pasa moja mama z radością wypatrywała miłych dla Ŝołądka świąt. nie tykając go. Prawie przed kaŜdym domem stało ogromnie kuszące jedzenie jako ofiara dla bóstwa. bębny i cymbały robiły piekielny hałas. powiewające kolorowymi jedwabnymi paskami. i tam składały koutou wszystkim dorosłym. miało jej starczyć jako kieszonkowe przez cały rok. Powodzenie. biegła za paradą. którym towarzyszyły raczej poetyckie.WzdłuŜ całej ulicy wszyscy robili to samo. Panowała bieda i w gospodarstwie Xia. jak w wielu innych. Posągowi w świątyni składano ofiary przez cały rok. Potem ona i babcia wstępowały do sąsiadów i przyjaciół. chodzący na szczudłach i tancerki tańczące yangge. Fajerwerki. jedynym momentem. Mama. Replikę posągu boga. To. nowe spodnie. a przy suchym i wietrznym klimacie ogień rzeczywiście był ciągłym zagroŜeniem. czyli pieniądze. kiedy robiło się ciemno. w której mieszkali Xia po przyjeździe do Jinzhou. moja mama wyskakiwała z łóŜka i pędziła do swoich nowych strojów: czekał na nią nowy kaftan. a nie gastronomiczne skojarzenia i niecierpliwie czekała na swoją mamę. niosło w otwartej lektyce dziewięciu młodych męŜczyzn. nowe skarpetki i buty. Większość domów była z drewna. po której następował pokaz lampionów. zwisającymi im od bioder. PodąŜały za nimi papierowe smoki i lwy. podskakując. były właśnie święta. brwiami i w czerwonym płaszczu. co było w paczuszkach. ale jak zauwaŜyła. Przez następne piętnaście dni dorośli chodzili z wizytami i Ŝyczyli sobie nawzajem powodzenia. dostawała „czerwone opakowanie” z pieniąŜkami w środku. którego obnoszono po mieście. przed lepianką. kiedy moŜna było zjeść mięso w jakiejś nieaptekarskiej dawce. Kiedy rankiem na białym papierze okien wychodzących na wschód pojawiało się światło. Potem pozdrawiali się słowami: „Obyś miał powodzenie”. olbrzyma z czerwonymi włosami. brodą. bóstwo przejeŜdŜało dość szybko. W chiński Nowy Rok ludzie dają sobie nawzajem prezenty. Za kaŜdym razem.

nie była łatwa. którym włosy na głowach stały sztywno jak szpilki jeŜa. Niektóre nawet popełniały samobójstwo. podczas ceremonii w świątyni miejscowego bóstwapatrona. której wyciągano język z ust — jednocześnie kroiły ją na kawałki dwa diabły. wiszące nad wejściowymi drzwiami domów podczas Święta Lampionów. minęła je bez objaśnienia. Torturowany człowiek w poprzednim Ŝyciu był kłamcą — wyjaśniła babcia — i to samo moŜe spotkać mamę. babcia pokazała jej rząd rzeźb z gliny. by poślubić doktora Xia. która powtórnie wyszła za mąŜ. Były to sceny z Piekła. jak ludzie będą karani za swoje grzechy. nie zwaŜając na to. Ŝe pociąga to za sobą nędzę i ubóstwo. Babcia wskazała na figurę. bo naleŜała do obydwu. jeśli rodzina zmuszała je do ponownego zamąŜpójścia. Babcia zabawnie objaśniała mamie. a kaŜda była ilustracją jakiejś moralnej zasady. Ŝe była tam kobieta. co oznaczają.zagadki wetknięte we wspaniałe lampiony. ale kiedy podeszły do kolejnej grupy figur. pokazujące. i na to. a oczy miały wyłupiaste jak Ŝaby. Dopiero po latach mama uświadomiła sobie. W tamtych latach wiele wdów obawiało się takiej właśnie kary i pozostawały wierne zmarłym męŜom. Mama zdała sobie wtedy sprawę z tego. którą dwaj męŜczyźni przepiłowywali na pół. Była to wdowa. jeśli będzie kłamała. . wszystkie pomalowane i udekorowane. a przepiłowywano ją. kiedy razem pójdą na obchód po ogródkach sąsiadów oglądać chryzantemy dziewiątego dnia dziewiątego księŜyca. Było tam kilkanaście grup figur otoczonych falującym tłumem. Pewnego roku. Ŝe decyzja babci.

Od czwartej klasy szkoły podstawowej nauka odbywała się juŜ tylko po japońsku i większość nauczycieli stanowili Japończycy. Jedenastego września 1939 roku. orkiestra zagrała hymn Manzhuguo i wszyscy stanęli na baczność. Kiedy pojawiła się cesarska para. otaczający świątecznie przybrane podium. Cesarzowa miała na sobie białą suknię i wspaniałe białe rękawiczki za łokcie i mama uznała. ale japoński był oficjalnym językiem nauczania. kiedy mama była w drugiej klasie. jakim szczęśliwym miejscem jest Manzhuguo” — Ŝycie pod okupacją japońską (1938 — 1945) Na początku roku 1938 moja mama miała prawie siedem lat. kiedy tylko zacznie się nowy rok szkolny. Była błyskotliwa i pełna zapału do nauki. kiedy tak stała obok orkiestry dętej i waŜnych osób ubranych w odświętne szaty.3 „Wszyscy mówią. Jego oczy za grubymi szkłami okularów wyglądają jak świńskie ślepka. Chłopiec w jej wieku. Ŝe wygląda przepięknie. Rodzice uwaŜali. Ŝe mama była świetną uczennicą. Mama była bardzo pewna siebie. NiezaleŜnie od faktu. trzymał Ŝółte papierowe flagi w narodowych kolorach Manzhuguo. Ŝe powinna pójść do szkoły. Mama wystąpiła do przodu i pokłoniła się. ubranego w mundur wojskowy. cesarz Puyi i jego małŜonka przybyli do Jinzhou z oficjalną wizytą. zwłaszcza program nauczania historii i etyki. z bukietem dla Puyi. Nie chiński. czyli po chińskim Nowym Roku. Nauka była całkowicie kontrolowana przez Japończyków. dla 63 . pomyślała. Spory tłum. trzymając w rękach bukiet. powodem. Udało się jej takŜe zerknąć na Puyi. stał obok niej. Moja mama miała wręczyć kwiaty cesarzowej.

Ale nawet dziewczynka w wieku mamy zauwaŜała. Nie były ogrzewane. tak jak doktor Xia. lub wszyscy razem mocno tupali nogami. Ŝe nie przyszłoby jej na myśl wprowadzanie choćby najmniejszych rozdźwięków. iŜ jest narodowości mandŜurskiej. Uczniów wychowywano na lojalnych poddanych państwa Manzhuguo. Ŝe przewaŜnie Japończycy byli nauczycielami. Manzhuguo miało być niepodległym państwem MandŜurów. Ŝe istniały kiedyś i takie Chiny. Puyi był szczególnie uŜyteczny dla Japończyków. było to.którego została wybrana do wręczenia kwiatów. Ŝe we wszystkich kwestionariuszach pisała. W szkole uczono mamę. jakim szczęśliwym miejscem jest Manzhuguo. był cesarzem MandŜurem. trosk i zmartwień nie mają. Wszyscy Ŝyją spokojnie i pracują wesoło. Słowa jednej z pierwszych piosenek. których MandŜuria była integralną częścią. dobrze wyposaŜonych i dobrze ogrzanych. Rzecz nie tylko w tym. Japońskie dzieci chodziły do osobnych szkół. W zimie cała klasa przerywała często lekcje w połowie. Nie miała pojęcia. a okna były wymyte do połysku. Tradycyjnie kobieta wyraŜała miłość do męŜczyzny w ten sposób. Ŝe zgadzała się z nim we wszystkim — i mojej babci przychodziło to w naturalny sposób. Nauczyciele mówili. 64 . Ty jesteś szczęśliwy i ja jestem szczęśliwa. a moja babcia przyjmowała ten sam punkt widzenia. a druga zaprzyjaźniona. poniewaŜ dla ludzi. Wszyscy oni wam powiedzą. jeśli w ogóle zwracali na to uwagę. brzmiały tak: Czerwoni chłopcy i zielone dziewczynki spacerują po ulicach. Szkoły dla miejscowych dzieci znajdowały się w zrujnowanych świątyniach i rozwalających się domach i sponsorowały je prywatne osoby. Ŝeby się rozgrzać. Ŝe jej krajem jest Manzhuguo oraz Ŝe wśród sąsiednich krajów są dwie republiki chińskie: jedna wroga. Ŝe jeśli ten kraj jest rajem. Doktor Xia uwaŜał się za lojalnego poddanego. to raczej dla Japończyków. Ŝeby pobiegać dookoła budynku. których się nauczyła mama. Było jej tak dobrze z doktorem. w których podłogi błyszczały. której przywódcą jest Chiang Kai-shek. którą kieruje Wang Jing-wei (sterowany przez Japończyków). Ŝe Manzhuguo jest rajem na ziemi.

Ŝe uŜywali japońskich metod. Ŝe japońscy nauczyciele przelatują jak podmuch wiatru przez łąkę — widać tylko pochylające się trawy. Dla rodziny Xia z początku obecność Japończyków nie miała wielkiego znaczenia. KaŜdego ranka jego Ŝona i trójka dzieci stawali przed bramą i kłaniali mu się nisko. których moja babcia i matka nigdy nie zrozumiały. wśród których bicie było na porządku dziennym. zarówno MandŜurowie.ale głównie w tym. bo jej mąŜ rzadko bywał w domu. Przynosiła trochę sake. W domu obok takŜe mieszkali Japończycy i babcia była z nimi w przyjaznych stosunkach. a chłopcy poza tym często obrywali po głowach drewnianymi kijami. jak i dziewczynki byli mocno policzkowani. jak i Chińczycy Han. Posady średniego i niŜszego stopnia zajmowali miejscowi. musiały się kłaniać i robić przejście. Często teŜ pomagały sobie wzajemnie w ogródkach. 65 . Nuciły sobie nawzajem piosenki i kiedy się wzruszyły. razy. gdy dziewczynka nie miała włosów przyciętych centymetr poniŜej płatka ucha. powodowały razy. Czuła się samotna. robiła to w białych rękawiczkach. Kiedy miejscowe dzieci mijały Japończyków na ulicy. mówiąc przyjaciółkom. Z jakichś powodów. kiedy rikszą wyruszał do pracy. Do 1940 roku w Jinzhou Ŝyło około piętnastu tysięcy Japończyków. a Japonka trochę znała chiński. Japonka często przychodziła do babci. które juŜ po chwili były utytłane. a babcia robiła przekąski. Babcia trochę mówiła po japońsku. miały się im głęboko kłaniać. które babcia ogromnie podziwiała. na przykład jarzynowe pikle sojowe. na przykład mój pradziadek nadal był zastępcą szefa policji w Yixian. Japońskie dzieci często zatrzymywały miejscowe i wymierzały im. Wielu dorosłych takŜe kłaniało się Japończykom. Najdrobniejsza pomyłka lub odstępstwo od obowiązujących zasad i etykiety. nawet jeśli Japończycy byli od nich młodsi. a mama tyła często zapraszana. Gdy dzieci spotykały swoich nauczycieli. Mama Ŝartowała. Innego rodzaju karą było klęczenie godzinami na śniegu. Sąsiad był urzędnikiem państwowym. bojąc się ich obrazić brakiem szacunku. Potem Ŝona zabierała się do swojej pracy: z pyłu węglowego lepiła kule na opał. na przykład wtedy. Ŝeby się pobawiła w ogrodzie Japończyków. Japonka miała bardzo zmyślne narzędzia do pracy w ogrodzie. popłakiwały wspólnie. zupełnie bez powodu. Zarówno chłopcy.

straciło domy. poniewaŜ w istocie jest więźniem Japończyków.Ale i do rodziny Xia musiało w końcu dotrzeć. W pracy musiał dźwigać wielkie cięŜary. Japoński dozorca zobaczył ryŜ w jego wymiocinach i męŜczyzna został aresztowany jako „przestępca gospodarczy”. W północnej MandŜurii spalono wsie. a ludność. Doktor Xia powiedział mu. Ŝeby dostarczyć surowce na eksport do Japonii — MandŜuria jest wyjątkowo bogata w surowce naturalne. Robotnicy w kopalniach zapracowywali się na śmierć pod dozorem Japończyków. Ŝe człowiek ten zmarł w obozie pracy przymusowej. Po wizycie u doktora zjadł ryŜ. wrócił do pracy i zwymiotował na dziedzińcu kolei. Ponad pięć milionów ludzi. którego nigdy przedtem nie widział. Doktor dał temu męŜczyźnie lekarstwo. Ŝe jego Ŝołądek nie moŜe strawić podłego jedzenia. Wyjaśnił. jedna szósta całej populacji. Wielu ludzi. Ŝe pracuje jako kulis na kolei i Ŝe ma bardzo silne bóle brzucha. Ŝeby mu dała woreczek ryŜu kupionego na czarnym rynku. Ale kiedy Puyi od sformułowania dotyczącego Japonii „nasz przyjazny sąsiad” — przeszedł do określenia „nasz starszy brat Japonia”. Pierwszego czerwca 1939 roku rząd ogłosił. Był w takim stanie zdrowia. zapadało na zdrowiu i zupełnie traciło energię Ŝyciową. a potem zesłany do obozu. przez trzysta sześćdziesiąt pięć dni w roku. a w końcu do formuły „kraj. co robią Japończycy. Jednak nawet po tym utrzymywał. co się dzieje. za które nie wziął pieniędzy. kiedy wszedł człowiek. Niedługo potem dowiedział się. Ŝe od tej pory ryŜ jest przeznaczony dla Japończyków i małej grupy współpracujących z nimi MandŜurów. który jest jak nasz ojciec” — doktor walnął pięścią w stół i nazwał Puyi „głupkowatym tchórzem”. została stłoczona w „strategicznych przysiółkach”. ale gdyby stracił pracę. która przeŜyła. Miał na sobie istne szmaty. Ŝe nie bardzo wiadomo. którzy przez dłuŜszy czas w ogóle nie mieli dostępu do soli. nie miałby jak utrzymać swojej Ŝony i nowo narodzonego dziecka. a dziesiątki tysięcy zmarło. Ŝe cesarz nie wie o tym. jaką część odpowiedzialności za wszystkie te okrucieństwa ponosi cesarz — dopóki dwa straszne przypadki nie wstrząsnęły jego światem. Początkowo doktor Xia twierdził. i poprosił babcię. Pewnego dnia pod koniec 1941 roku doktor Xia był w swoim gabinecie. był wychudzony i zgięty we dwoje. od świtu do zmierzchu. Większość miejscowych jadała cięŜko strawne mielone Ŝołędzie i sorgo. Ŝe przeŜył tam 66 .

próbując go powstrzymać od jakichś jeszcze bardziej obrazoburczych słów. który powinien mieć wpływ na młodszego. Doktor Xia nigdy się nie pogodził z tym ciosem — od tej pory stał się zdecydowanym przeciwnikiem Manzhuguo i Puyi. moŜe nawet karą śmierci. jest karana więzieniem. O Puyi zaczął mówić: „Ten tyran”.tylko kilka dni. Japończyka. kazał mu się natychmiast pokłonić i tak mocno uderzył go ręką w twarz. Doktor Xia powtarzał: „śe teŜ ryŜ moŜe zarówno uratować Ŝycie. jak i zabić. Syn doktora zapytał z gniewem: „Czy naprawdę muszę się zginać we dwoje kaŜdego dnia? Ani przez chwilę nie wolno mi stanąć prosto? Spełniłem swoją powinność na porannym zebraniu”. wisiał wielki portret Puyi. zostało uznane za „cięŜkie przestępstwo”. Syn doktora opanował się i w końcu zmusił się nawet do ukłonu przed portretem. której się dopuścił. który na pewno jeszcze Ŝył. Jego rodzina juŜ o nim nie słyszała. utopiła się razem z dzieckiem. Zapłacił. Dyrektor zaczął na niego wrzeszczeć. włączyło się. Jednak na tym ta historia się nie kończy. Kiedy Ŝona dowiedziała się. trzeba uczyć podstawowych zasad przyzwoitości”. ale bandyci zaŜądali więcej. wchodząc do gabinetu. jedynego syna doktora. Po tym wypadku doktor Xia i babcia popadli w głębokie przygnębienie. Dyrektor znowu go trzepnął i warknął: „To jest twój cesarz! Was. W końcu musiał sprzedać aptekę i wyjechał do Mukdenu. a moŜe w obozie pracy. Syn doktora uciekł. Ŝe został ujęty i umarł gdzieś w więzieniu. Ŝe to. Jeden mały woreczek ryŜu — i trzy Ŝycia!”. Pewnego dnia syn doktora zapomniał pokłonić się przed portretem. w gabinecie dyrektora. W tym momencie dwóch innych nauczycieli. takŜe miejscowych. Ŝe ten stracił równowagę. Obraza. Jak w kaŜdej szkole. Czuli się odpowiedzialni za jego śmierć. gdzie otworzył nową. 67 . Ŝe zawiódł jako starszy brat. MoŜliwe. Z powodu „zbrodni” brata lokalni bandyci zaczęli napastować Degui. Syn doktora wykrzyknął: „Wielkie mi rzeczy! To tylko kawałek papieru!”. MandŜurów. któremu naleŜało oddawać honory. Ŝądając pieniędzy za ochronę i twierdząc. co się z nim stało. co się wydarzyło. Wkrótce potem tragedia jeszcze bardziej zbliŜyła się do ich domu. Wieczorem przyszedł do niego przyjaciel i powiedział mu. Najmłodszy syn doktora pracował jako nauczyciel w Yixian.

Oferował ją swojemu bogatemu wujowi i zarazem pracodawcy.Doktor Xia odnosił coraz większe sukcesy. które jej nienawidziły. Starą panią Yang oburzyło postępowanie syna i wolała zamieszkać z synową i wnukiem. by nie reinkarnował jej znowu w kobietę. Cały czas obsesyjnie prała ubrania całej rodziny i sprzątała. W Yixian Lan poślubiła męŜczyznę. Zobaczył ją dopiero wtedy. jak i miejscowych. ale z początkiem 1939 roku przestał. Leczył zarówno Japończyków. Zaczęła podejrzewać. jej matka została sama z męŜem. „Pacjent to człowiek — mówił — i tylko to lekarz powinien mieć na względzie. Ŝe w zetknięciu z trucizną srebro czernieje. który okazał się homoseksualistą. „MoŜe być pies albo kot. Syna nie chciała więcej widzieć. Ów wuj zgwałcił juŜ w rodzinnym domu 68 . jeśli przedtem nie dała go spróbować psu. Nie moŜe go obchodzić. Zawsze uŜywała srebrnych pałeczek. prosiła Buddę. Pewnego dnia. Przez pierwsze trzy lata pan Yang z ociąganiem przysyłał im miesięczną pensję. gdy była na łoŜu śmierci. tylko nie kobieta” — mamrotała do siebie. Ŝe konkubiny chcą otruć ją i jej synka Yulina. gdy kurował starszego rangą oficera japońskiego lub kolaboranta. który nią gardził. mówił: „chciałbym. Doktor Xia i babcia musieli utrzymywać wszystkich troje. W tamtych czasach nie było prawa alimentacyjnego ani odpowiednich do takich sytuacji przepisów i Ŝona była całkowicie zdana na łaskę męŜa. i nigdy nie tykała jedzenia. Ŝyjące dzięki cudzej łaskawości. Ŝe Ŝyje. Kiedy w 1942 roku stara pani Yang zmarła. Ŝeby umarł” — ale jego osobiste poglądy nigdy nie wpływały na jego zawodową postawę. Prababka po raz pierwszy w Ŝyciu pokłóciła się wtedy z męŜem i wraz ze swoją teściową. Po jakimś czasie babcia sprowadziła do Jinzhou swoją matkę. kręcąc się po domu i na kaŜdym kroku przepraszając. modląc się. Czasem. Była gorliwą buddystką i kaŜdego dnia. który posiadał fabrykę oleju roślinnego. wyprowadziły się do wynajmowanego mieszkania. było to kilka miesięcy po wyjeździe babci. starą panią Yang. poniewaŜ Chińczycy wierzą. Babcia sprowadziła takŜe do Jinzhou swoją ukochaną siostrę Lan. pies padł martwy. moja prababcia i mały Yulin przeprowadzili się do Jinzhou i zamieszkali w domu doktora Xia. Prababka uwaŜała siebie i swojego syna za istoty gorszego rzędu. Kiedy poślubiła doktora i opuściła dom. co to za rodzaj człowieka”. pełna nerwowej uniŜoności wobec swojej córki i doktora Xia. i z dwiema konkubinami.

jeśli ofiara nie była dostatecznie waŜna. co się da zrobić. odmówiła. Więzień był przywiązywany do krzesła. Ŝe się tutaj znalazły. nad którą miał ogromną władzę. Zabrała ją do Jinzhou. gdzie Lan ponownie wyszła za mąŜ. Opowieści Peie jeŜyły włosy na głowie. wychodzili. jacy byli dzielni i jak przeklinali Japończyków. Ŝe Dong ma wyrzuty sumienia i ilekroć miał wykonać egzekucję. za człowieka. Ale kiedy jej mąŜ zaoferował ją wspólnikowi wuja. wokół szyi miał sznur. które zabijały ich rodziny. Powiedziałem im. obdarował go i zasugerował. Babcia musiała zapłacić jej męŜowi za to. który nazywał się Peie. Oboje często odwiedzali babcię. Od swojego szwagra doktor Xia wiedział. który powoli zaciskano. Doktor Xia zaofiarował się pójść tam i leczyć więźniów. Przy jednej z pierwszych wizyt został przedstawiony Dongowi. i w końcu zaczął mówić o mogile: „Powiedziałem duszom umarłym. Więzienie było pełne więźniów politycznych. Peie często opowiadał. Doktor Xia poznał starego woźnicę i od czasu do czasu dawał mu pieniądze. koledze Peie.kilka kobiet. Ŝe zobaczy. Zazwyczaj egzekucji towarzyszył japoński straŜnik albo zaufany kolaborant. musiał się przedtem upić. gdyŜ kobieta nie mogła wystąpić o rozwód. W takich okolicznościach Dong mógłby zatrzymać garotę. katowi obsługującemu garotę. Lan nie odwaŜyła mu się opierać. zanim więzień skonał. Doktor Xia zaprosił Donga do domu. Dong powiedział. nawet podczas tortur. Ŝe to nie moja wina. Ŝeby zrzekł się praw do niej (xiu). gdzie były składane do płytkiej zbiorowej mogiły. Peie był straŜnikiem w więzieniu. Niemowlęta płci Ŝeńskiej. włącznie z własną młodziutką wnuczką. takŜe wrzucano do tej jamy. Czasem woźnica przychodził do gabinetu doktora i coś tam opowiadał. ale czasami. Ŝe ze 69 . które Ŝywiły się zwłokami. zwanym Południowym Wzgórzem. PoniewaŜ był panem rodziny. Tortury były zwyczajną praktyką i więźniowie nie otrzymywali pomocy medycznej. Ŝe — być moŜe — nie musiałby do końca zaciskać sznura. Po egzekucji ciała wkładano do cienkich drewnianych skrzyń i wywoŜono wozem na skrawek gołej ziemi na przedmieściu. co było powszechne w tych czasach. Miejsce to nawiedzały dzikie psy. Zostawiano ich samym sobie i rany po prostu gniły. Śmierć następowała wśród przedłuŜających się męczarni.

Ale na razie. stało się punktem zbornym Japończyków. 70 . Prowadziły do niego jedynie drzwi z pokoju mojej mamy. Po omacku szukali pomiędzy trupami. i zbliŜyli się do dołu. a do pokoju mamy wchodziło się z sypialni rodziców. Ŝe Hanchen nie Ŝyje. W końcu stwierdzili. kiedy w lipcu 1937 roku napadli na właściwe Chiny.swojej strony Ŝyczę im jak najlepiej. dusze. Organizacja Hanchena była infiltrowana przez szpiegów i cała grupa została aresztowana. to idźcie w tę stronę. Był tak straszliwie storturowany. jak wielu ludzi uratowali. zatrzymali się przy kępie drzew i czekali. jak stary woźnica schodzi z wozu i wyrzuca z drewnianych skrzyń ciała. aŜ odjechał. Następnie większość z nich poprowadzono na egzekucję. których Ŝycie ci dwaj pomogli ocalić. ale czeka na egzekucję. Dong i stary woźnica nigdy ze sobą nie rozmawiali o tym. Poczekali. w najtrudniej dostępnym kącie domu. Słyszeli. Stary woźnica zmarł. Doktor Xia natychmiast skontaktował się z Dongiem. w którą są skierowane wasze głowy. Nikt nie mógł wejść do tego pokoiku przypadkiem. Ŝe jednak oddycha. był daleki kuzyn mojej babci. aŜ znaleźli Hanchena — ale nie wiedzieli. waŜna postać ruchu oporu. czy jest Ŝywy czy martwy. To dla was dobra ścieŜka”. W końcu nadjechał wóz. PoniewaŜ Jinzhou było głównym węzłem kolejowym na północ od Wielkiego Muru. Ŝe nie mógł chodzić. jak zdziczałe psy kręcą się obok mogiły. więc z wielkim wysiłkiem zanieśli go do powozu i zawieźli do domu. Hanchen mógł się tam spokojnie gimnastykować. Uruchomili wtedy wszelkie siły bezpieczeństwa. Po wojnie „ocaleni” nieboszczycy zebrali pieniądze dla Donga na zakup domu i kawałka gruntu. W ciemnościach ledwo widzieli. w rocznicę. co robili. jeśli ktoś z domowników stał na straŜy. Ukryli go w małym pokoiku. A poniewaŜ dom doktora jako jedyny miał wyjście na dziedziniec. Przez dłuŜszy czas rodzina Xia sądziła. Wracajcie za rok. Hanchen. Jednym z ludzi. W noc egzekucji doktor i babcia pojechali powozem na Południowe Wzgórze. Najpierw bito ich po twarzach butem. z którego podeszwy sterczały ostrym końcem gwoździe. dopóki Peie nie powiedział im. Ŝe Ŝyje. z której buchał przyprawiający o mdłości smród rozkładających się zwłok. jeśli chcecie znaleźć lepsze ciała do reinkarnacji. i doktor nigdy się nie dowiedział. Wszyscy byli torturowani.

kto chciał się ukryć. pod stertą suszonego sorgo przeznaczonego na opał.”. spłacę wam obojgu dług wdzięczności”. W takich wypadkach babcia chowała Hanchena w ostatnim pomieszczeniu domu. które pomagały w pobieraniu podatków i przez okrągłą dobę pełniły wartę. w którym „ochrona” i donosicielstwo stanowiły szczeble do władzy. PoŜegnanie z nim było bardzo wzruszające. „Starsza siostro i starszy szwagrze — powiedział — nigdy nie zapomnę. Ŝe zawdzięczam wam Ŝycie. Była to forma zinstytucjonalizowanego gangsterstwa... Policjanci bez pośpiechu wchodzili do domu. Od dzieciństwa uczyła się dyskrecji. których psy rozszarpują na sztuki. Jak tylko będę mógł. Policja Manzhuguo była mniejszym zagroŜeniem niŜ zwykli cywile. Jednym z ich głównych zadań było sprawdzanie zameldowania i często przeszukiwali dom po domu. czy nie ma gdzieś „bezprawnych elementów”. W tym czasie moja mama miała jedenaście lat.Istniało niebezpieczeństwo nalotów policji lub członków lokalnych komitetów. Babcia pomogła Hanchenowi powoli wrócić do zdrowia i po trzech miesiącach miał się juŜ na tyle dobrze. Japończycy nie tylko nie wstydzili się swojej brutalności. to tylko formalność. ale nawet chełpili się nią. co się dzieje. Często Japończycy dawali wysokie nagrody za wydawanie ludzi. sama wiedziała. Były tam długie zbliŜenia wytrzeszczonych ze strachu oczu ofiar 71 . Ŝe mógł się wyprowadzić. Trzy lata później wrócił i spełnił obietnicę. przysiadali na filiŜankę herbaty i mówili do babci przepraszająco: „Wie pani. Na samym początku okupacji Japończycy wprowadzili system sąsiedzkiej kontroli. Ŝe nie moŜe nikomu wspomnieć o Hanchenie. W rzeczywistości wielu policjantów było nastawionych bardzo antyjapońsko. pilnując. widząc w niej sposób na wszczepienie dzieciom strachu. Filmy pokazywały japońskich Ŝołnierzy rozcinających ludzi na dwoje lub więźniów. Lokalnych kolaborantów zrobiono szefami poszczególnych komitetów. miał wystarczająco duŜo czasu. Według programu szkolnego dzieci miały śledzić wiadomości dotyczące japońskich zwycięstw w wojnie. ChociaŜ rodzice nie mówili jej. zawsze jednak poprzedzali swoje przybycie głośnym: „Sprawdzanie zameldowania! Sprawdzanie zameldowania!” — więc kaŜdy.

Miejscowe dziewczynki dostawały rzadką papkę ze spleśniałej kukurydzy. co Japończycy nazywali „drogą kobiety” — gospodarstwa domowego. Potem przez wiele lat te obrazy z filmów wracały do mojej mamy jako koszmary senne. podobnie jak dzieci japońskie. rysunku i podstaw sztuki. jarzyny i owoce. Ŝeby nadąŜyć za maszynami pracującymi na pełnych obrotach. było społecznie akceptowane. Prawie połowa koleŜanek mamy miała obraŜenia albo rany. szycia. Niemniej chłopców i dziewczęta uczono róŜnych rzeczy. jak wirujące czółenko wyskoczyło z maszyny i wykłuło oko koleŜance stojącej obok niej. Ich praca polegała głównie na ponownym łączeniu zerwanych nici tak. Połączenie napięcia nerwowego. były niemiłosiernie bite przez japońskiego nadzorcę. Ŝeby jedenastoletnie i dwunastoletnie dziewczynki nie zamykały oczu ani Ŝeby nie pakowały sobie do ust chusteczek. kiedy armia japońska rozlokowana była wzdłuŜ Chin. japońskie dziewczynki dostawały mięso. Po odbyciu obowiązkowej pracy w fabryce mama przeszła do szkoły średniej. Japończycy odczuli brak rąk do pracy. To. Od czasów młodości babci sporo się zmieniło i dziewcząt nie więziono juŜ w czterech ścianach rodzinnych domów. w której pływały ugotowane martwe robaki. sztuki układania kwiatów. które wymagały duŜej zręczności i były niebezpieczne nawet dla dorosłych. południowo-wschodniej Azji i wybrzeŜy Pacyfiku. Szczególnie waŜną częścią edukacji były wiadomości na temat tego. zimna.szturmujących Ŝołnierzy. Dziewczynki pracowały w ciągłym strachu. Ŝe nie była dość ostroŜna. 72 . W 1942 roku. Jeśli natychmiast nie spostrzegły zerwanej nici albo nie związały jej dostatecznie szybko. jak to ujmowano w szkole. Przez całą drogę do szpitala japoński nadzorca beształ dziewczynkę za to. taką jak mycie okien. Ŝe dziewczyna chodziła do szkoły średniej. głodu i zmęczenia prowadziło do wielu wypadków. Cała klasa mamy była zobowiązana do pracy w fabryce włókienniczej. które miały zdławić ich krzyki. jak zadowolić męŜa. Japonki dostawały lekką robotę. KaŜdego dnia miejscowe dziewczynki musiały iść około 6 kilometrów. Miejscowe dziewczynki obsługiwały skomplikowane maszyny. a takŜe ceremonii parzenia herbaty. Celem wychowania dziewcząt było zrobienie z nich „pełnych wdzięku Ŝon i dobrych matek”. gotowania. japońskie dzieci woŜono cięŜarówką. Japończycy pilnowali. Uczyły się tego. haftowania. Pewnego dnia mama zobaczyła.

Takie mieszane małŜeństwa miały poparcie władz. na przykład na przygotowaniu jakiegoś konkretnego dania albo na ułoŜeniu kwiatów. Gardłowym głosem wyszczekiwał komendy do czterech pokłonów adresowanych w róŜne strony. jak się kłaniać — i przede wszystkim jak być posłuszną i nie zadawać pytań. wisiały na tablicy ogłoszeń razem ze spisem ocen. czegokolwiek by to dotyczyło. ale nie zdąŜyła na statek i nadal była w Jinzhou. który prowadził dyrektor. jak i Chińczyków. Niektóre egzaminy polegały na wykonaniu praktycznego zadania. W zawodach uczestniczyła jeszcze jedna miejscowa zawodniczka i trener prosił. wziął ją na stronę i poprosił. kiedy Japończycy się poddawali. Kiedyś została wytypowana do waŜnych zawodów. Babcia mówiła. W przeciwieństwie do chińskiej mandaryńskiej tradycji. Ŝeby i jej przekazać jego radę. Niemniej druga dziewczynka nie chciała się powstrzymać i wygrała zawody. która stroniła od fizycznej aktywności. pełen czci pokłon dla stolicy cesarstwa!” 73 . Ŝe Japończycy nie znoszą. Ŝe mama ma „bunt w kościach” — i dlatego nie nauczyła się Ŝadnej z tych sztuk. Chińczyk. Ŝe rada pochodzi od niego. Niektóre dziewczęta zostały wytypowane do wyjazdu do Japonii i miały tam poślubić męŜczyzn. przezywany „osłem”. „Głęboki. Do mety mama nie dobiegła nawet w czołówce. poniewaŜ jego nazwisko czytane po chińsku (Maoli) brzmiało jak słowo . jak się czesać. ale mama rozumiała. Trenowała całymi tygodniami. którzy oceniali dziewczęta. ale nie mówić. których nigdy przedtem nie widziały. zarówno Japończyków. Wiedziała. Nie czuła juŜ następstw złamania Ŝebra i świetnie biegała. Japończycy wprost palili się do sportu i moja matka równieŜ to uwielbiała. nawet gotowania. jednak jej przyjaciółki wiedziały. Ŝe się o to nie starała.. KaŜdego ranka odbywał się apel. Japońscy urzędnicy często wybierali sobie narzeczone spośród tych panien. Często chciały tego one same — czy raczej ich rodziny. Komisja egzaminacyjna składała się z lokalnych urzędników. kiedy Chińczycy okazują się od nich lepsi. Mama patrzyła na nią krzywo. Nie mógł powiedzieć więcej. Ich zdjęcia w ślicznych fartuszkach.W skład tej wiedzy wchodziło to.osioł” (maolii). jednak kilka dni przed zawodami trener. Ŝeby nie wygrywała. Japończycy wkrótce się zemścili. które same dla siebie projektowały i szyły. jak się ubierać. Pod koniec japońskiej okupacji jedna z mamy przyjaciółek została wybrana do wyjazdu do Japonii.

I w końcu: „Pełen oddania pokłon dla cesarskiego portretu!” — czyli dla portretu Puyi. Ŝe jej pokłon dla Puyi był płytki. Jednak z wielu oznak wnioskowali. Pierwsze prawdziwe wiadomości nadeszły na wiosnę 1943 roku. poza pracą w fabryce chemicznej. Oświadczył. Ale powiedziała. miał mniej niŜ dziewiętnaście stopni. nad Jinzhou po raz pierwszy pojawiły się amerykańskie B-29s.— i tu następował ukłon w stronę Tokio. Potem. zwłaszcza po pogorszeniu się sytuacji Ŝywnościowej. co się dzieje na świecie. za jakiegoś drobnego urzędnika państwowego. a radio nadawało tylko propagandowe audycje. a skończyła tak. została przez „osła” wywleczona z szeregu. poddał się. Ŝeby kaŜda rodzina wykopała sobie schron przeciwlotniczy. Okładał ją razami i kopał. krzycząc. ChociaŜ nie bombardowały miasta. W szkole kaŜdego 74 . Ŝe jeden z krajów sprzymierzonych z Japonią. „Głęboki. dziewczyna. zanim skończono składanie pokłonów. Tego ranka. czy zorientować się w rzeczywistej sytuacji Japonii na wojnie. Dla niej i dla jej rodziny była to katastrofa. dwudziestego dziewiątego lipca 1944 roku. Jej rodzice pospiesznie wydali ją za mąŜ. Ŝe Japończycy mają kłopoty. wiadomości podlegały ostrej cenzurze. jakby sama była kolaborantką. Włochy. Walki toczyły się bardzo daleko. Nie było wtedy kontroli zanieczyszczeń i kiedy moja mama wróciła do Jinzhou w 1984 roku i odnalazła tę koleŜankę. stolicy Manzhuguo. Ironia jej Ŝycia była szczególnie gorzka: pokonała Japonki w wyścigach. Ŝe ją wyrzuca ze szkoły. W połowie 1944 roku powołano do wojska niektórych japońskich cywilnych urzędników. pełen czci pokłon dla stolicy kraju” — tu następował ukłon w stronę Xinjing. w rezultacie czego nie mogła dostać Ŝadnej przyzwoitej pracy. Po klęsce Japończyków jej męŜa uznano za kolaboranta. Potem następował znacznie mniej głęboki pokłon dla nauczycieli. Ŝe nie Ŝałuje tamtej wygranej w szkole. Następnie: „Pełen oddania pokłon dla Niebiańskiego Cesarza!” — co oznaczało cesarza Japonii. która poprzedniego dnia wygrała wyścig. Japończycy polecili. kiedy gazety doniosły. była juŜ prawie niewidoma od chemikaliów. Mieszkańcom Manzhuguo nie było łatwo rozeznać się w tym.

W jedwabnej poświacie babcia opowiadała mamie historie o księŜycu: mówiła. a jesienny księŜyc powinien wtedy wyglądać szczególnie wspaniale i okrągło. wyjaśnił: „Nie wiesz? Japonce lubią muchy. takŜe powinno być kuliste. kiedy mama oddała na policji butelkę po brzegi pełną much. Ale drzewo było zaczarowane i jego wysiłki poszły na marne. Babcia traciła wtedy ochotę do opowiadania swoich historii. Mama patrzyło w niebo i słuchała zafascynowana. co się jadło w tę noc. jest to. Policja liczyła kaŜdy szczurzy ogon i kaŜdą muchę. patrząc przez szczeliny między cienistymi liśćmi w ogromne. SmaŜą je. bezchmurne niebo. Ŝe chińskie słowo „jedność” (yuan) brzmi tak samo jak „okrągły” lub „całkowity”. babcia wystawiała stół z melonem. okrągłymi ciasteczkami i bułeczkami na dwór. Tej nocy księŜyc takŜe lśnił pięknie i hipnotyzująco. Czuła jakiś rozdźwięk między rodzicami. jak nakazywała tradycja. Doktor był przygnębiony juŜ kilka dni przed świętem i kilka dni po nim. którego szczególnie nie cierpiała. policjant powiedział do niej: „Nie starczy na obiad”. 75 . bo babcia zabroniła jej uŜywać słowa „okrągły”. Tej nocy. Uczniowie musieli odcinać szczurze ogony. które pewien moŜny pan. próbował przez całe Ŝycie ściąć. Mama była podniecona i pełna oczekiwań. Ŝe ten ogromny cień to gigantyczne drzewo kasji.dnia odbywały się przymusowe ćwiczenia alarmów przeciwlotniczych. Pewnego dnia koleŜanka z klasy mojej mamy złapała przy tej okazji gaśnicę i skierowała strumień wody na japońskiego nauczyciela. Jej dom nie był juŜ tak szczęśliwy jak przedtem. Fala odpływała. święto związków rodzinnych. Z jego cynicznego spojrzenia mama wywnioskowała. Przedtem coś takiego wywołałoby straszną karę — teraz juŜ nie. Odbywały się teŜ długotrwałe akcje łapania much i szczurów. jednak mama nie mogła go opisać. W noc święta w 1944 roku mama i babcia siedziały w altance. Powodem. Pewnego dnia w 1944 roku. Ŝe Japończycy nie budzą juŜ w nim podziwu i strachu. Gdy spojrzała na niego zdziwiona. Wu Gang. Piętnastej nocy dziewiątego księŜyca chińskiego roku odbywało się święto Połowy Jesieni. Wszystko. Muchy trzeba było wkładać do szklanych butelek. poniewaŜ rodzina doktora Xia nie była pełna. ale na jesieni 1944 roku pojawiły się ciemne chmury. dla którego to święto przypadało właśnie o tej porze. a potem jedzą!”. pakować do kopert i zanosić na policję.

Ŝe coś jest niedobrze. było włącznikiem alarmu. To oni odmawiają wizyt i nie chcą cię widzieć. Dzieciom powiedziano. mama była pogrąŜona w nietypowej dla siebie melancholii. bo za wysoką cenę zapłacili za swoją miłość. Japończycy robili się coraz bardziej nerwowi. Przytulała mocno mamę i mówiła jej. a twarz jej tak spuchła. Nastroju nie poprawiło jej nawet to. Od dnia. Nogi miała jak z galarety. Ŝe to pusty schron przeciwlotniczy.”. kiedy opuścili Yixian. Rozległ się przeszywający hałas. Ŝe jest jedynym. gdyŜ trafiła do wojskowego magazynu.. Postawili ją naprzeciwko mamy. Szukając jakiegoś spokojnego miejsca do czytania. pokryty śniegiem skrawek ziemi za zachodnią bramą w zakolu rzeki Xiaoling. powiedziała: „Czy to była moja albo twoja wina. Próbowała uciec. Ŝe będą świadkami „ukarania złej osoby. ale po chwili złapali ją japońscy Ŝołnierze i gdzieś zaciągnęli. w przerwach między szlochami. To. Potem. co nacisnęła. Była torturowana. Lokalni mieszkańcy takŜe zostali wezwani przez szefów komitetów sąsiedzkich. Pewnego dnia koleŜanka mamy dostała ksiąŜkę zakazanego chińskiego pisarza. ale babcia przerwała jej szorstko i nagle rozpłakała się. Ŝe ona i doktor nie mogą być zupełnie szczęśliwi. Ŝe z trudem dało się ją poznać. Babcia często miewała oczy pełne łez i mruczała do siebie. jak japońscy Ŝołnierze wloką jej koleŜankę. Dwa dni potem cała szkoła pomaszerowała na goły. co ma w Ŝyciu. która była nieposłuszna Wielkiej Japonii”. Ŝe na chłodnym listopadowym niebie pojawiły się po raz drugi amerykańskie B-29s.. a mama słyszała jej szlochanie i krzyki: „Wracaj do swojego syna i do wnuków! Zostaw mnie i moją córkę i idź swoją drogą!”. Macając w ciemności. nacisnęła coś. Była skuta łańcuchami i nie bardzo mogła chodzić. Pobiegła do domu. Mama zobaczyła. zawędrowała za miasto i znalazła piwnicę. drugi syn doktora. odwiedził ich tylko Degui. Kiedy nadeszła zima.Mama zaczęła mówić: „KsięŜyc dziś w nocy jest szczególnie okrągły”. Japońscy Ŝołnierze podnieśli 76 . Sądziła. Ŝe twój syn się zabił? Dlaczego rok po roku mamy dźwigać ten cięŜar? To nie ja powstrzymuję cię od spotkania z twoimi dziećmi. Zrobił się milczący. co wydało jej się włącznikiem światła. Do mojej mamy doktor Xia nie odzywał się w ogóle i od tego momentu czuła. więc instynktownie go unikała.

która. wrzeszczał. Zdradziła rasę japońską. a jej krew zaczęła wsiąkać w śnieg. japoński dyrektor. chciała coś powiedzieć. ale nie mogła wydobyć z siebie głosu. „Osioł” błyskawicznie znalazł się przy pannie Tanaka. Wreszcie skończył. Potem nastąpił trzask wystrzałów i ciało dziewczyny upadło. jak ktoś próbuje stłumić szloch.broń i skierowali lufy na dziewczynę. Była to panna Tanaka. ale dalej kopał ją bez litości. Upadła na ziemię i turlała się. Słyszała. gdy patrzyła na ciało koleŜanki. Mama z trudem ukryła swoje uczucia. leŜące w połyskującej czerwonej plamie krwi na białym śniegu. Mama jeszcze raz spojrzała na poturbowaną nauczycielkę. badał wzrokiem szeregi uczniów. okładając ją i kopiąc. Ŝeby odmaszerować. . którą mama lubiła. młoda nauczycielka. Japonka. „Osioł”. jak się zdawało. próbując uniknąć jego butów. na zwłoki koleŜanki i zdławiła nienawiść. spojrzał na uczniów i warknął.

Chińczyk. Doktor przerwał pracę i razem z babcią usiedli na dziedzińcu. Mieszkańcy spodziewali się. wpadł do ich domu. mówiąc. Ŝe Niemcy się poddały i Ŝe wojna w Europie jest skończona.4 „Niewolnicy. ale Jinzhou pozostało nietknięte. Dwa dni później sąsiad. wiadomości te podnosiły miejscowych na duchu. Ŝe Japończycy proszą o pokój. tylko z jednego z pomieszczeń biurowych dochodziły jakieś głosy. Rozeszła się wiadomość. 78 . Ŝe w radio będzie waŜny komunikat. Ŝe Amerykanie zrzucili dwie bomby atomowe na Japonię. co się tam dzieje. Samoloty amerykańskie pojawiały się coraz częściej: B-29s bombardowały inne miasta w MandŜurii. Trzynastego sierpnia wszyscy usłyszeli. W następnych dniach z obawy przed nalotami w szkołach przerwano naukę. który pracował dla rządu. którzy nie mają własnego kraju” — pod róŜnymi rządami (1945—1947) W maju 1945 roku po Jinzhou rozeszła się wieść. Ósmego sierpnia uczniom ze szkoły mamy kazano iść do świątyni i modlić się za zwycięstwo Japończyków. Budynek wydawał się opustoszały. Ŝe cesarz japoński poddał się. W komunikacie ogłoszono. Ludzie w stanie najwyŜszego podniecenia gromadzili się na ulicach. Mama poszła do szkoły zobaczyć. Podkradła się i zajrzała przez okno — to płakali zebrani tam japońscy nauczyciele. Mama została w domu i pomagała kopać schron przeciwlotniczy. Następnego dnia do Manzhuguo weszły oddziały radzieckie i mongolskie. Zaraz po tym nadeszła wiadomość. Ŝe Puyi abdykował jako cesarz Manzhuguo. Ŝe Japończycy niedługo zostaną pokonani.

Wiele Japonek zgwałcono. Panna Tanaka była wyŜsza niŜ zazwyczaj Japonki i mogła bez trudu uchodzić za Chinkę. siekiery i topory. które teraz sprzedawał. ofiarami byli nie tylko Japończycy. MęŜczyźni z rodziny. która była podobnego wzrostu co panna Tanaka. Ŝe jest kuzynką mamy. Babcia wyglądała na zaniepokojoną. W przeciwieństwie do babci mama w ogóle się nie bała. Ŝe jeden z ubogich sąsiadów wszedł w posiadanie wielu cennych rzeczy. Rabunki. W nocy rozlegały się strzały i często słyszano wołania o pomoc. ale nic nie powiedziała. Wszędzie w Jinzhou Japończycy popełniali samobójstwa albo ich linczowano. Japoński oficer popełnił harakiri. Spytała rodziców. więc wiele z nich ścinało włosy i próbowało uchodzić za męŜczyzn. Otworzyła drzwi frontowe i zobaczyła na ulicy tłumek ludzi. Japońskie domy rabowano i mama spostrzegła. Mama martwiła się o pannę Tanaka — była to jedyna nauczycielka. Ŝe trudno byłoby dokładnie policzyć wszystkich kuzynów. a jego rodzinę zlinczowano. która okazała Ŝal podczas egzekucji koleŜanki mamy. jaki powstał po kapitulacji Japończyków i upadku reŜimu Manzhuguo. bijąc ich bez litości. do momentu. Panna Tanaka zamieszkała w ukrytym pokoju. Uczniowie mścili się na japońskich nauczycielach. gwałty i zabójstwa trwały osiem dni po kapitulacji Japończyków. czy mogliby ukryć nauczycielkę w swoim domu. Kilka dni po kapitulacji znaleziono Japończyków. kaŜdej nocy pełnili wartę na dachu uzbrojeni w kamienie. Gdyby ktoś pytał. Doktor Xia tylko skinął głową. Niektórzy Japończycy zostawiali swoje małe dzieci na progach domów miejscowych rodzin w nadziei. martwych. która nigdy nie biła dzieci i jedyna. Ubranie pasowało jak ulał. w którym przedtem mieszkał Hanchen. Ŝe nadciąga inne 79 . Na jezdni leŜało ciało Japonki i ciała dwójki dzieci.Prawie nie spała tej nocy i juŜ o świcie była na nogach. Ŝe się otruli. Ktoś powiedział. kiedy ludność dowiedziała się. Mama poŜyczyła ubranie od ciotki Lan. Chińczycy mieli tak liczne rodziny. Babcia była zdumiona: „Masz w Ŝyłach krew twojego ojca” — powtarzała. Znalazła nauczycielkę zabarykadowaną w mieszkaniu. W chaosie. sąsiadów rodziny Xia. Ŝe w ten sposób chociaŜ one znajdą ocalenie. moŜna było powiedzieć. razem z piętnastoletnim bratem babci i uczniami doktora Xia.

Poza jakimś człowiekiem. Ŝe są to „reparacje”. czyli „ura”). łącznie z dwiema rafineriami oleju z Jinzhou. Rosjanie wymieniali je na zegary. Ŝe w domu gdzieś na dnie kufra leŜy stary zegar. gdy wracała z lekcji. na co mieli ochotę — szczególnie zegarki i ubrania. trzymając sztuki materiału. którzy mają taką ochotę na stare zepsute zegary i inne buble. kiedy zobaczyła. Powiedzieli. Podeszła i spojrzała: materiały pochodziły z fabryki. Kiedy pociąg wjechał na stację. w której pracowała. Pewnego dnia. Pod rządami Japończyków tekstylia były ściśle racjonowane. W Jinzhou stacjonowało około tysiąca rosyjskich oddziałów i na początku ludzie okazywali im wdzięczność za to. którego kiedyś zobaczyła w przejeŜdŜającym samochodzie. Rosjanie byli pierwszymi białymi. Ŝe jest zepsuty. tłum zaczął machać chorągiewkami i wznosić okrzyk: „Wula” (chińska wersja rosyjskiego „hurra”. Pobiegła i wygrzebała go. ale rosyjscy Ŝołnierze bardzo się ucieszyli i dali jej za niego sztukę białego materiału z delikatnym róŜowym wzorkiem. Ŝe gwałcili kobiety. Mama przypomniała sobie. Ŝe fabryki zostały zniszczone. Wiadomości o tym. jakich widziała. 80 . i przewozili wszystko statkami do Związku Radzieckiego. Trochę się rozczarowała. Doktor Xia i babcia zostali w domu. Dwudziestego trzeciego sierpnia szef komitetu sąsiedzkiego poprosił mieszkańców. zobaczyła zaparkowaną na poboczu cięŜarówkę. zegarki lub bibeloty. Ale Rosjanie zabierali nie tylko dobra z pobliskiej fabryki — oprócz tego rozmontowywali całe zakłady. Po kapitulacji Japończyków szkoły były zamknięte i mama brała prywatne lekcje. Mama wyobraŜała sobie Rosjan jako zwycięskich bohaterów z imponującymi brodami. rozprzestrzeniły się po Jinzhou lotem błyskawicy. Ale sami Rosjanie stworzyli kolejne problemy. a zobaczyła grupę nędznie ubranych młodych ludzi o jasnej skórze. Wkrótce miasto ogarnął niepokój i gniew.wojsko — radziecka Armia Czerwona. Wiele kobiet pochowało się z obawy przed „wyzwolicielami”. kiedy była w szkole podstawowej. Ŝe pomogli pozbyć się Japończyków. ale dla miejscowych znaczyło to tylko tyle. Przy kolacji cała rodzina z niedowierzaniem kiwała głowami nad tymi dziwacznymi cudzoziemcami. ale mama przyłączyła się do wesołego tłumu młodych ludzi z trójkolorowymi trójkątnymi flagami z papieru. z boku stali Rosjanie. na wielkich koniach. Ŝeby wyszli na dworzec przywitać Rosjan. Rosyjscy Ŝołnierze wchodzili równieŜ do domów i zabierali to.

które dobrze znała i które było zbudowane jak labirynt. a w umówionym miejscu on juŜ na nią czekał. które miało się odbyć następnego dnia wieczorem. Ŝe komuniści byli najdzielniejszymi więźniami.Dom rodziny Xia stał poza murami miasta i miał marne zabezpieczenie. ale ku jego wielkiej uldze wkrótce wyszli. zakończoną powstaniem Chińskiej Republiki Ludowej. by pobić Japończyków i by rządy w Chinach mogli objąć zwykli ludzie. Ŝe mama będzie miała duŜo dalej na lekcje — około pół godziny w jedną stronę. Ale przeprowadzka znaczyła. Doktor Xia chciał ją tam odprowadzać i zabierać po południu. przystojnych i bardzo silnych. więc część drogi wracała sama. [Członkowie powstałej w 1921 roku Komunistycznej Partii Chin. bo wyobraŜała ich sobie jako wysokich. straŜnik więzienny. zobaczyła grupę męŜczyzn w zniszczonych ubraniach i kilka kobiet — którzy mówili o tym. jak to przez osiem lat walczyli. zabierając ze sobą Japonkę. powiedzieli jej. 81 . jak tylko mogła. Przyczaiła się tu na godzinę. Według niej wyglądali. „Ci mają najmocniejsze kości” — mówił wujek. jakby byli biedniejsi niŜ Ŝebracy. nauczycielkę mamy. bez fanfar i ostrzeŜeń. i Dong. Była rozczarowana. Mama pomyślała: jak oni mogą głosić. otoczony wysokim kamiennym ogrodzeniem. Rodzina od razu się przeniosła. Uciekała najszybciej. kat. Rosjanie byli juŜ bardzo blisko. jak Rosjanie ścigali mamę i jak wpadli do budynku. Wujek Peie. a potem wyszła tylnymi drzwiami i wróciła bezpiecznie do domu. Ŝe pobili Japończyków? Nie mają nawet przyzwoitych ubrań ani broni.] Weszli do miasta poprzedniego dnia. Któregoś dnia zatrzymał się niedaleko niej jeep pełen roześmianych rosyjskich Ŝołnierzy. Przyjaciółka mamy zaproponowała. ale nagle skręciła do pustego przedszkola. W latach 1927— 1937 prowadzili rewolucyjne wojny domowe. najwyraźniej pokonani przez jego rozkład. Rosjanie wyskoczyli i zaczęli biec w jej kierunku. Kobietykomunistki na zebraniach nosiły takie same bezkształtne ubrania jak męŜczyźni. Jakiś tydzień po przybyciu Rosjan mama została zaproszona przez komitet na spotkanie. Byli to komuniści* — chińscy komuniści. Doktor Xia widział. mama nie chciała jednak. wymachującego laską. Ŝe udostępni im dom w obrębie murów. Ŝeby chodził tak daleko. 1946—1949 wojnę domową. Po jakimś czasie zauwaŜyła w oddali swojego ojczyma. 1937— 1945 wojnę z Japonią. Kiedy przyszła tam.

Potrzebowali nowych członków. porcie odległym blisko pięćdziesiąt kilometrów od Jinzhou. która na poprzednie osiem lat została częściowo zawieszona. zaczęli teŜ aresztować kolaborantów i ludzi. przewoŜąc tysiące jego oddziałów do Północnych Chin. Władzę utrzymali tylko na Tajwanie i przybrzeŜnych wyspach. Komuniści wkrótce przywrócili porządek i uruchomili gospodarkę. poprawiła się znacznie. przygotowując się do wznowienia wojny domowej. gdyŜ obie strony walczyły z Japończykami. a jego szefa stracono. Został zamknięty we własnym więzieniu. wykrzykiwali hasła i przeklinali Japończyków do ostatniej minuty przed uduszeniem” — mówił Dong. ojciec babki. u których mieszkali. Próbowali równieŜ wysadzić wojsko w Huludao. „Brak nam ludzi z wykształceniem — mówili do jednej z koleŜanek mojej mamy. załoŜona w 1912 r. weszli do MandŜurii praktycznie bez wsparcia Rosjan. ale Ku- omintang miał liczniejszą i lepiej wyposaŜoną armię. MandŜuria stała się polem walki z powodu swoich ekonomicznych zasobów.] próbowali zająć jak największe terytorium. Komuniści nawoływali do zachowania porządku. Jedni i drudzy dąŜyli do zajęcia korzystniejszych pozycji. ale pod ogniem komunistów musieli się wycofać. przez Sun Yatsena. W latach 1927—1936 prowadzili wojnę domową z komunistami. Amerykanie pomogli Chiang Kai-shekowi ustabilizować władzę Kuomintangu na tym obszarze. — Przyłącz się do nas. Wyglądali na uczciwych i skromnych i często wdawali się w pogawędki z rodzinami.„Śpiewali. który wciąŜ był szefem policji w Yixian. Oddziały Kuomintangu zmuszono do zejścia na ląd. która była przedtem rozpaczliwa. PoniewaŜ komuniści byli w pobliŜu. Między aresztowanymi znalazł się Yang. zakończoną po II wojnie światowej klęską Kuomintangu. którzy pracowali dla japońskich sił bezpieczeństwa. Doktor Xia mógł znowu przyjmować pacjentów i znowu otworzono szkoły. Komuniści zostali rozkwaterowani w domach miejscowych mieszkańców. na południe od Wielkiego Muru. a moŜesz zostać przewodniczącą całego okręgu”. jak i Kuomintang* [* Partia Narodowa. Po kapitulacji Japończyków zarówno komuniści. skąd pociągami musiały 82 . Teraz walki między komunistami i Kuomintangiem znów wybuchły. Sytuacja Ŝywnościowa.

jeśli Kuomintang ma militarną przewagę. jak przewidywała umowa ze Stalinem. Ŝe komuniści zostali zmuszeni do wycofania się. zwracając się do nich jak do wangguonu („niewolników bez własnego kraju”). klaskali i krzyczeli wesoło. Ta armia miała czyste mundury i błyszczącą amerykańską broń. Ŝe Kuomintang potrafi utrzymać porządek i prawo oraz Ŝe w końcu zaprowadzi pokój. „NaleŜy otoczyć miasta. Ŝe Rosjanie wycofają się po trzech miesiącach od zwycięstwa. Ŝe w okolicy toczyły się cięŜkie walki. i domyśliła się. W ten sposób chińscy komuniści byli zdani sami na siebie w zarządzaniu miastem. Ci Ŝołnierze naprawdę wyglądają jak pogromcy Japończyków. Trzyletnia córeczka jednego z nich wygłosiła mowę. Zachowywał się w sposób godny szacunku i wszyscy w domu go lubili. Wycofanie się było zgodne z załoŜeniami przywódcy komunistów Mao Zedonga. zakładająca. Zanim się spostrzegła. Wszyscy chcieli zaprosić Ŝołnierzy na kwatery do swoich domów. Większość wyŜszych oficerów pochodziła z innej części Chin i z góry traktowała miejscowych. W Jinzhou panowała atmosfera święta. Pewnego wieczoru w szkole mamy odbywało się przyjęcie dla uczennic i dla oficerów Kuomintangu. Pewien oficer zamieszkał w domu Xia. juŜ machała ręką i głośno wołała. Babcia i doktor Xia mieli nadzieję. jak Ŝołnierze w pośpiechu zabierają swoją broń wraz z ekwipunkiem i ruszają w kierunku południowej bramy miasta. Ale oczekiwania i dobra wola wobec Kuomintangu wkrótce zmieniły się w gorzkie rozczarowanie. gromadzili się na wąskich. Podekscytowana pobiegła do domu. Mama przecisnęła się między ludźmi i znalazła się z przodu podnieconego tłumu. Był to Kuomintang. która 83 .pojechać na północ. zabłoconych ulicach. pozostając w terenie pozamiejskim. pomyślała. Jedenastego grudnia Armia Czerwona opuściła Jinzhou oraz jego okolice i wycofała się do północnej MandŜurii. Jednocześnie około pięćdziesięciu tysięcy marines wylądowało w północnych Chinach. Amerykanie osłaniali je z powietrza. i następnie je zająć”. Nie trzyma się miast. Następnego dnia po wycofaniu się komunistów do miasta weszła czwarta armia — czwarta w ciągu czterech miesięcy. Ŝeby opowiedzieć o nich rodzicom. Ludzie wybiegali z domów. Rosjanie formalnie uznali Chiang Kai-sheka i Kuomintang jako rząd Chin. okupowali Pekin i Tianjin. Pewnego wieczoru mama zobaczyła. Wiedziała.

Ŝe poślubienie oficera daje dobry start w Ŝyciu. Ŝe przyśle po nią lektykę. wydawał się mamie wstrętny. która bardzo ją lubiła. niewolników Japonii. szarpiącą nerwy dyplomatyczną grę. która podsłuchiwała pod drzwiami. przez osiem lat walczyliśmy z Japończykami i wyzwoliliśmy was. złoŜył groźną obietnicę. Na początku 1946 roku mama została zaproszona na Nowy Rok do wspaniałego domu rodziny Liu. W Chinach. Panna Liu przedstawiła więc mamę swojemu bratu. Ŝe nie chce Ŝadnego z nich. Ŝe nie potrafiły odmówić swoim rodzinom.zaczynała się od słów: „My. wpadła do środka i powiedziała mu prosto w twarz. Mama zdecydowała. w jaki wojskowi z Kuomintangu chcieli wybrać sobie konkubiny. a w nauce była gwiazdą. choć nie tak jak w czasach młodości babci. Kilku oficerów oświadczyło się. który był szefem sztabu generała. czasami Ŝon. choć odmówiono przyjęcia od niego sztabek złota. a inne dlatego. Mając piętnaście lat. Na początku 1946 roku w Jinzhou było bardzo duŜo oddziałów. kiedy składał tę propozycję rodzicom. Mama. więc poznanie siostry czy brata przyjaciół było najlepszym rozwiązaniem dla tych. Jedną z nauczycielek mamy była młoda kobieta. pełen pośpiechu i zachłanności. Sposób. Kuomintang. Rodzice zgadzali się z nią co do tego. Pan Liu był jednym z najbogatszych 84 . jeśli ludzie darzą kogoś naprawdę wielką sympatią. Ale najpierw pan i pani Liu mieli zaakceptować tę znajomość.. Wyrosła na bardzo atrakcyjną i bardzo lubianą młodą kobietę. W tych czasach.. którzy nie lubili aranŜowanych małŜeństw. Ŝe sama sobie wybierze męŜa. ale powiedziała rodzicom. Szczęśliwie niedługo potem jego jednostka dostała rozkaz opuszczenia miasta. ale często byli nękani przez konkurentów i uprawiali zawiłą. Mama i jej koleŜanki wyszły. wprowadzają go do swojej rodziny jako honorowego członka. Niektóre dziewczęta wychodziły za mąŜ z własnej woli. panna Liu.”. które uwaŜały. mama jak najbardziej nadawała się do zamąŜpójścia. Jeden. Ŝe się w tej lektyce zabije. próbując mówić „nie” bez naraŜania się na odwet. Była bardzo rozczarowana sposobem traktowania kobiet i nienawidziła instytucji konkubinatu. młodzi ludzie nadal nie mieli wielu okazji do spotkań. Szkoła mamy była jedyną szkołą dla dziewcząt w mieście i oficerowie i urzędnicy zachodzili do niej w poszukiwaniu konkubin.

Ŝe są ładną parą. osiemnastowiecznej chińskiej klasyki. aby nie wyglądało na to. młody Liu odpowiedział beztrosko. przyjaciółki i sąsiedzi mówili. byli ostroŜni i grzecznie odmówili przyjęcia wszystkich zwyczajowych prezentów.właścicieli sklepów w Jinzhou. Doktor i babcia bardzo się niepokoili. Syn. jeśli widziano dziewczynę i chłopca rozmawiających w miejscu publicznym. nie wchodząc od razu w układy prowadzące do małŜeństwa. Mama pragnęła trochę swobody i zabawy. Imponowała jej jego światowość i wszyscy jej krewni. prosząc o jej rękę. W tych czasach. 85 . który miał dziewiętnaście lat. Ŝe zbyt im na tym zaleŜy. z którego butonierki wystawała chusteczka. Zgodziła się być „przyjaciółką” młodego pana Liu. ale mama czuła. Doktor Xia był bardziej liberalny niŜ większość męŜczyzn w tych czasach. musiało to znaczyć. dodał: „No właśnie. chciała nawiązywać znajomości z męŜczyznami. Ŝe wcale nie wybiera się do Pekinu — wolał kręcić się przy domu i prowadzić miłe Ŝycie obiboka. Ŝe nie czytał nawet Snu czerwonej komnaty. Wkrótce przysłali pośrednika do doktora Xia. gdyŜ najbardziej lubi literaturę obcą. Sądzę. Doktor Xia i babcia. było to bardzo eleganckie i robiło wielkie wraŜenie w tak prowincjonalnym mieście jak Jinzhou. Ŝe robi dobrą partię. I Ŝeby potwierdzić swoją wyŜszość. wyglądał na światowego człowieka: nosił ciemnozielony garnitur. Na mamie zrobił duŜe wraŜenie. Ŝe wyraŜają zgodę. Doktor Xia i babcia uwaŜali. Kiedy okazała rozczarowanie. Ŝe klasyka chińska nie jest jego mocną stroną. znając mamę. Ŝe to płytki człowiek. więc spytał ją o jej uczucia. a jego rodzina ją aprobowała. którą znał kaŜdy wykształcony Chińczyk. a czy czytałaś Madame Bovary? Tę powieść lubię najbardziej. Jej samej oczywiście nikt nic nie powiedział. Zgodnie z chińską tradycją rodzina dziewczyny często nie odpowiadała na propozycję małŜeństwa natychmiast. Zapisał się na Uniwersytet Pekiński. i właściwie uznawali go juŜ za swojego zięcia. Ŝeby z tej sytuacji nie wyniknęło nieporozumienie. Jeśli jednak przyjęli prezenty. powszechnie znanej. Ŝe są co najmniej zaręczeni. zazwyczaj oznaczało to. ZauwaŜyła. Ŝe to najlepsza ksiąŜka Maupassanta”. Pewnego dnia odkryła. Przez jakiś czas mama umawiała się z młodym Liu. gdzie miał studiować język i literaturę rosyjską.

który nie spełniał oczekiwań krewnych i społeczności. Na czterdziesty drugi dzień po śmierci ciało. szczególnie w madŜonga. Wszyscy to robią. nie Maupassanta. W kilka dni później starszy pan Liu nagle zmarł. Ŝe ta a ta. Nazywają to siqin (łóŜko z usługą)”. postawiono na dziedzińcu w duŜym 86 . Te nadęte i głupie wypowiedzi sprawiły. a przy tym przez cały czas powinno się palić sztuczne pieniądze. co nudziło mamę śmiertelnie. W tamtych czasach wystawny pogrzeb był bardzo waŜny. Uznała. którzy robili to za nich. Ŝe poczuła do Liu niechęć i dystans. Lamenty powinno się słyszeć od tej chwili aŜ do dnia pochówku — czterdziestego dziewiątego dnia od zgonu. Ŝe to dwie najgorsze przywary kobiety. jakby był zaskoczony jej reakcją. Pogrzeb. Chciałaby mieć kogoś. zwłaszcza jeśli zmarły był głową rodziny. aby nieboszczyk mógł ich uŜyć na tamtym świecie. Ale Liu byli zbyt rodzinni i opłakiwali zmarłego sami — z pomocą licznych krewnych. Mama znowu nic nie powiedziała. Ŝe jest to przejaw kłótliwości i „jędzowatości”. Kiedy pewnego wieczoru podczas gry podeszła pokojówka i spytała: „Która ze słuŜących ma zająć się panem w łóŜku?” — bardzo swobodnie odpowiedział. Ŝe to powieść Flauberta. Ŝe nie będzie szczęśliwa z męŜem. przynosił rodzinie ujmę. a nie samej procesji z domu na cmentarz. które usprawiedliwiają nawet odejście męŜa od Ŝony. umieszczone juŜ w pięknej trumnie z sandałowego drzewa. kto by ją kochał i kto nie raniłby jej. Liu uwielbiał grać. Mamę strasznie to rozgniewało. Ale nie sprawdzała go więcej — uznano by. robiąc takie rzeczy. dla którego flirt i seks pozamałŜeński są „esencją męskości”. Wiele rodzin nie wytrzymywało takiego maratonu i wynajmowało zawodowców. i powiedział niedbale: „W Japonii to powszechny zwyczaj. Zaraz potem członkowie rodziny wybuchnęli płaczem. Ŝe zerwie tę znajomość. Próbował wzbudzić w niej poczucie winy. Liu chcieli więc duŜej ceremonii. Ŝe jest prowincjonalna i zazdrosna. W Chinach tradycyjnie uwaŜano. od świtu do północy kaŜdego dnia powinny się rozlegać płacz i jęki. chociaŜ gotowała się z gniewu i złości.Mama czytała Madame Bovary i wiedziała. Tego samego wieczoru zdecydowała. ale Liu tylko uniósł brew. Do czytania buddyjskiej sutry „zwieszonej głowy” w obecności całej rodziny wynajęto mnichów.

będzie zadowolony tylko w takim wypadku. Całymi dniami przekonywali ją. I dodała: „A w ogóle kto to słyszał. Przemyśl to: moŜe Liu jest lepszy niŜ tamci? Jeśli go poślubisz. To się zupełnie rozmijało z wizją Ŝycia. skłaniali pochlebstwami. Babcia w głębi duszy przyznała jej rację. Ŝeby mama teŜ była na miejscu jako przyszła synowa. Poza tym ty nie musisz się martwić konkubinami i słuŜącymi. kiedy 87 . prosili. nieboszczyk miał się wspinać na wysoką górę na tamtym świecie i stamtąd spoglądać na całą rodzinę. mając niezamęŜną córkę. Rodzina chciała. Nie odpocznę. ChociaŜ normalnie nie miałby zastrzeŜeń do jej zerwania z młodym Liu. Ŝe zrywanie znajomości w tym momencie oznacza sprawienie zawodu zmarłemu panu Liu. a to niehonorowe postępowanie. nie zazna spokoju. niŜ poślubi kogoś. Ŝe raczej umrze. Po raz pierwszy od czasu. jakiego mama pragnęła. co z tobą będzie. Rodzina Liu była na nią bardzo zła — podobnie doktor i babcia. ale nie wszystkim — powiedziała. i powiedziała to. Ŝe mama powinna pójść. jakie jeszcze dzieliły go od pochówku. krzykiem i szlochem — bez rezultatu. Ŝeby dziewczyna odrzucała męŜczyznę dlatego. jeśli zobaczy. Martwię się dniami i nocami o to. Ŝe kaŜdy jest na swoim miejscu i okazuje troskę o niego. Ŝe pomylił nazwisko jakiegoś obcego pisarza. Ŝe miewa przygody? Wszyscy bogaci młodzi męŜczyźni lubią się zabawić i muszą się wyszumieć. Mama odmówiła. Było jej smutno z powodu starszego pana Liu. ale gdyby uczestniczyła w ceremonii. jak wierzono. juŜ Ŝaden oficer nie będzie cię niepokoił. „MoŜna odmówić jednemu. Między domem Liu a domem Xia krąŜyły wiadomości. KaŜdej z siedmiu nocy. W przeciwnym razie. będziesz miała męŜa w ręku”. albo dlatego. który był dla niej miły. nie mogłaby juŜ potem uniknąć małŜeństwa z młodym Liu. Ale mama powiedziała. Wreszcie. Masz mocny charakter. Doktor Xia powiedział mamie. Ŝe w takich okolicznościach naleŜy się podporządkować wyŜszemu imperatywowi. będziesz musiała przyjąć oświadczyny Li. — Jeśli nie wychodzisz za mąŜ za Zanga. Babcia takŜe uwaŜała. kto nie da jej szczęścia i miłości. dopóki nie opuścisz domu”. Ale z powodu ciągłych propozycji ze strony oficerów Kuomintangu była niespokojna. uwaŜał jednak.namiocie.

Do tej pory mama nigdy nie rozwaŜała takiej moŜliwości. Gwarantował jej pracę po dyplomie. W 1946 roku kobieta mogła mieszkać sama i mogła znaleźć pracę. Na wydziale byli nieco zaskoczeni. Ŝeby pójść na kierunek nauczycielski. W czasach młodości babci takie zachowanie byłoby niemoŜliwe. Dopiero od 1945 roku kobiety mogły brać pod uwagę moŜliwość studiowania na uniwersytecie. albo były to dziewczęta. przynosi wstyd nazwisku Xia. Wybiegła z pokoju. jak prowadzić dom. Poza pracą słuŜącej nie było pracy dla kobiet. Poprosiła jednak. nawet od tych. W szkole mamy był dział przysposobienia nauczycielskiego. Wydział nauczycielski był dla niej idealny. Ŝeby pracowała potem w szkole. Nie chcę mieć córki takiej jak ty!”. które uwaŜały. Ŝeby nie zajmowano jej łóŜka w internacie. Ŝe będzie często przychodzić i zostawać w domu. który był uwaŜany za drugorzędny. na przykład jako nauczycielka lub pielęgniarka. jedynym wymaganiem stawianym kandydatce było to. co robisz. Wyprowadzam się!”. Ŝe i tak nie mają szans na naukę na uniwersytecie i dlatego nie chciały uczyć się według programu zwyczajnej średniej szkoły. Myślała o sobie raczej jako o kandydatce na uniwersytet. ale przekonała ich o swoim gorącym pragnieniu zostania nauczycielką. które nie mogłyby opłacić nauki. Ŝeby wróciła do domu. którzy ją kochali najbardziej. absolutnie nie chciała być zaleŜna od nikogo. Mama była zadowolona z pojednania i obiecała. Ŝe ukończyło się trzy lata szkoły. a i słuŜące takŜe musiały mieć referencje. spakowała rzeczy i opuściła dom. ale oprócz tego była prymuską. który nie sprawił jej zbytniej trudności. podczas 88 . Wkrótce potem babcia przyszła ją błagać. nie będziesz miał takiej córki jak ja. a i tam uczono je głównie tego. doktor Xia rozzłościł się na mamę: „To. Ŝe pracująca kobieta to ostateczność. który oferował utrzymanie i naukę za darmo. Poza egzaminem. kiedy zdała egzamin. chociaŜ wiele rodzin uwaŜało. Pod okupacją japońską kończyły naukę na szkole średniej. Ale czasy się zmieniły. Nie tylko skończyła juŜ trzy lata nauki w szkole. Zamieszkała w szkole. Większość uczennic tego wydziału albo pochodziła z bardzo biednych rodzin. Mama porwała się z miejsca i natychmiast palnęła: „Dobrze.jako dziecko usiadła na jego miejscu na kang. który naleŜało zdać. kiedy złoŜyła podanie o przyjęcie. pod warunkiem. który przygotowywał na studia. Chętnie więc ją przyjęto.

Minęło dziesięć lat od chwili. Ŝe ma na karku rakowatą narośl. który wcale nie prowadził do poprawienia ekonomii. odkrył. Kiedy Kuomintang zdobył Yixian. Ŝe był darmowy — a doktor Xia zaczął właśnie odczuwać efekty źle zarządzanej gospodarki kraju. Yang próbował się zabezpieczyć. kiedy zobaczył swoje dzieci. a teraz z dnia na dzień stał się bogaty — pieniądze przyniosły mu zyski ze sprzedaŜy własności skonfiskowanej Japończykom i kolaborantom. w którym mieszkał japoński urzędnik. gdyŜ pracowało w nim wielu członków jego rodziny i przyjaciół. w rok po wyjściu z więzienia. ten. W 1947 roku. Prababka odmówiła. powiedziała dzieciom. Inną zaletę stanowiło to. Ŝe wysocy urzędnicy Kuomintangu zbijają fortuny. co mogłoby mu pomóc. 89 . kiedy babcia ostatni raz widziała ojca. by mu pozwolono zobaczyć się z dziećmi. Miejscowi byli przekonani. wypuścili mojego pradziadka z więzienia — albo sam znalazł drogę na wolność. Łzy popłynęły mu strumieniem po twarzy. którą miał zjedna z konkubin. Burmistrz Jinzhou. zajmował teraz ktoś z Kuomintangu ze swoją nowo nabytą konkubiną. Nieznani kandydaci na posłów z ramienia Kuomintangu wprowadzili się do eleganckich domów po Japończykach. Personel rekrutujący się z Kuomintangu administrował fabrykami — tymi. Nabył kilka konkubin i miejscowi zaczęli nazywać zarząd miasta „gospodarstwem Hana”. Babcia. które nie zostały zdemontowane przez Rosjan — w sposób. Kiedy usłyszała o tym jego Ŝona. kaŜąc się opłacać byłym kolaborantom. za oficera Kuomintangu. Skonfiskowano jego majątek i Ŝył w nędzy. nie bez podstaw. Dom obok starego domu rodziny Xia. W końcu jego Ŝona zmiękła. Ŝeby go osłonić. Był teraz tylko bladym cieniem dawnego siebie. Kilka fabryk pod ich zarządem pracowało w najlepszym razie poniŜej pełnej wydajności — a dochody zapełniały ich kieszenie. niejaki pan Han. Uświadomił sobie. Yulin i Lan wsiedli do pociągu do Yixian. Ale tamten był tylko kapitanem. błagając. Ŝe to jego ostatnie dni. Ŝeby przyjechali. Ŝeby nie dawały mu pieniędzy ani nie robiły niczego. wydając ostatnią niezamęŜną córkę.gdy absolwenci uniwersytetu często nie mogli jej znaleźć. na pewno nie dość wpływowym. i posłał do Jinzhou wiadomość. był do tego czasu zerem. ale on nadal przysyłał prośby.

A o lekarstwa było niezwykle trudno.Było im jednak trudno wybaczyć mu to. Prosił Yulina. Ŝe organizacja słuŜyła jedynie tym. Od czasu do czasu doktora Xia odwiedzali Ŝołnierze. do wyciągania pieniędzy od tych. Czy nie zechciałby pan zaproponować im poŜyczki?”. poniewaŜ porównywano skorumpowanych urzędników do groźnego tygrysa i miało to zachęcać obywateli do nadsyłania skarg. liczba Ŝołnierzy w Jinzhou rosła. zniszczonej torby i pogrzebano bez ceremonii. Ci. I takie były jego ostatnie słowa do rodziny. Zniszczona twarz Yanga była maską rozpaczy. Babcia błagała brata. a to często oznaczało aresztowanie i tortury. tak jak mnie zrujnowało”. Ŝe leczy ich za darmo — uwaŜał za swój obowiązek leczyć kaŜdego. którzy salutowali i mówili przesadnie ugrzecznionym tonem: „Uszanowanie. Ŝe nie miał nawet trumny. Nie próbuj robić kariery jako urzędnik. byli 90 . To cię zrujnuje. uŜywali form pełnych dystansu. i w końcu Yulin wymówił to słowo przez zaciśnięte zęby. Niektórzy z naszych kolegów mają kłopoty pienięŜne. ale Yulin odmówił. Był tak biedny. którzy nie szli na rękę Kuomintangowi. Ŝeby nazwał Yanga ojcem choćby ten jeden raz. Ale niedługo okazało się. została przy nim tylko jedna konkubina. DuŜo gorsze jednak były jawne grabieŜe. Doktorowi Xia nie chodziło o to. którzy mieli władzę. panie doktorze. Niemądrze byłoby odmówić. Korupcja była tak rozpowszechniona. oskarŜani byli. Ŝeby nazwał go ojcem. Nikogo z rodziny nie było na pogrzebie. Ojciec wziął go za rękę i powiedział: „Zdobywaj wykształcenie albo prowadź własny mały interes. jak obszedł się z ich matką — i z nimi samymi — i zwracając się do niego. Ŝe są komunistami. Ŝądali leczenia i lekarstw i za nic nie płacili. Ŝe Chiang Kai-shek do walki z nią utworzył specjalną organizację. „Pogromcy tygrysa” mieli lukratywne zajęcie. Kiedy umierał. W miarę jak nasilała się wojna domowa. Jego zwłoki włoŜono do starej. Nazywała się „Oddziały pogromców tygrysa”. którzy podlegali centralnemu zarządowi Chiang Kai-sheka. Wszyscy. kto tego potrzebuje — ale Ŝołnierze często zabierali lekarstwa bez pytania i sprzedawali na czarnym rynku. śołnierze wdzierali się takŜe do gabinetu. którzy byli bogaci.

śmiertelnie blada. Ŝe najświętszą cechą kobiety jest jej czystość. iŜ powinna donosić na koleŜanki. Pewnego dnia ktoś zapukał do drzwi doktora Xia i wszedł jakiś człowiek zbliŜający się do czterdziestki. Odmówiła. UwaŜała. siedemnastoletnią dziewczyną o imieniu Bai. Bai była do tego stopnia prokuomintangowska. jakoby jej córka miała kilku kochanków. Tragedia na tym się nie skończyła. Do rozpaczy i gniewu doprowadzały ją rynsztokowe pomówienia w gazetach. Pisano. Matka Bai pracowała jako stała słuŜąca u rodziny właściciela sklepu ze złotymi wyrobami. Śmierć jedynej córki złamała jej serce. Mama słyszała. leŜała na łóŜku z trudem łapiąc powietrze. Ŝe popełniła samobójstwo z jego winy. powiedziała. Bai poradziła jej. Dopiero po chwili uświadomili sobie. Na kursach dano jej do zrozumienia. Kiedy powiedziała jej o tym. którego potem przez trzy miesiące ukrywali w swoim starym domu i wykurowali. Kilka dni po śmierci Bai jej matka się powiesiła. dobrze odŜywiony męŜczyzna to Hanchen. ale inni nie dostawali Ŝołdu od centralnej władzy i musieli „Ŝyć na własną rękę”. takŜe ubrany w mundur. Ŝe została zamordowana. Podziwiała ją i uwaŜała za wzór. Umarła. ubrany w mundur Kuomintangu. Był to dobry pretekst do wyciągnięcia od niego pieniędzy i człowiek ten w końcu stracił swój sklep. Ŝe została zamordowana przez zazdrosnego kochanka. nie zdoławszy wypowiedzieć słowa. którzy walczyli o nią i w końcu ją zabili. Ale nikt w to nie wierzył. a do doktora „starszy szwagrze”. Kiedy tam wpadli. Jeśli chodzi o męŜczyzn. torturowany i ocalony od garoty. Bai prowadziła się bardzo skromnie. W kilka dni później jej koledzy z kursu usłyszeli z jej sypialni strzał. Ŝe ten elegancko ubrany. jak bardzo się rozczarowała do Kuomintangu. Razem z nim przyszedł wysoki młody człowiek.nawet w miarę zdyscyplinowani. Na poduszce była krew. KaŜda siła ma swoje słabe strony. Ŝe wstąpiła do jednej ze słuŜb wywiadowczych. nie na poszczególne drzewa”. W gazetach pisano o tym jako o „historii koloru brzoskwini”. pokłonił się babci i zwrócił się do niej tytułem „starsza siostro”. Ŝeby „patrzyła na las. Na wydziale nauczycielskim mama bardzo się zaprzyjaźniła ze śliczną. zdrowy. co oznaczało zbrodnię z namiętności. choć wyglądał raczej 91 . Do właściciela sklepu przyszły jakieś zbiry i zarzuciły mu. Ŝywą. której powinna bronić do końca. poniewaŜ chciała odejść z wywiadu.

który leŜał w łóŜku na dole.na studenta niŜ na Ŝołnierza. dawnego straŜnika więziennego. Pocisk przeszedł przez podłogę i zabił młodszego syna gospodarzy. Ŝe jest komunistą. iŜ mają do niego Ŝal. co mu kazano. niechcący nacisnął spust i broń wypaliła. a będzie zrobione”. Mama od razu go polubiła. Spodobali się sobie. wasza rodzina ocaliła mi Ŝycie. bali się człowieka z wywiadu. który mógł kaŜdemu zarzucić. szwagra babci. który ocalił mu Ŝycie. Matka Zhuge zapłaciła im znaczną sumę pieniędzy jako odszkodowanie. pracując dla wywiadu. Studiował nauki przyrodnicze na uniwersytecie w Tianjin i przyłączył się do Kuomintangu. Odwrotnie. Zhuge bardzo się zaprzyjaźnił z rodziną doktora. MąŜ Lan. Słowo ludzi z wywiadu było prawem. i z wdzięczności i uznania dla swoich nowych pracodawców zmienił imię na Xiaoshek („Lojalny wobec Chiang Kai-sheka”). Hanchen przedstawił go jako swojego przyjaciela Zhuge. kiedy miasto dostało się w ręce Japończyków. nie chciał być odpowiedzialny za wysyłanie ludzi do więzienia ani za wybieranie ofiar 92 . Pewnego dnia Zhuge czyścił broń. Jeślibyś kiedyś czegoś potrzebowała. powiedział: „Starsza siostro. okazywali nawet przesadną uprzejmość ze strachu. która mieszkała z rodziną Xia. Gospodarze jednak nie ośmielili się wnieść oskarŜenia przeciwko niemu. Zhuge był przygnębiony. Podczas jednej z wizyt mama przedstawiła mu pannę Tanaka. cokolwiek by to było. Donga. Hanchen i Zhuge często ich odwiedzali i Hanchen wkrótce znalazł pracę w aparacie wywiadu dla dawnego kata. powiedz tylko słowo. Ŝe mógłby przypuszczać. i dla Peie. Kiedy poprzednio się rozstawali. Wyłapywali wszystkich. NaleŜał do trzyosobowej grupy działającej pod komendą Zhuge. a oni sami mieli władzę nad Ŝyciem i śmiercią innych. Cała ta sytuacja była dla niego trudna do zniesienia i wyprowadził się. pobrali i zamieszkali w wynajętych pokojach. ale szybko przerodziło się to w wyłapywanie studentów okazujących prokomunistyczne sympatie. którzy uprzednio byli projapońscy. ale z cięŜkim sercem. Od ich ostatniego spotkania Hanchen został starszym funkcjonariuszem w wywiadzie Kuomintangu i był szefem jednej z jego placówek na całe Jinzhou. ale rodzina gospodarzy nie śmiała okazać wobec niego złości. Przez jakiś czas „Lojalny” Peie robił. wujek Peie. świetnie sobie radził.

odwiedzał często burdele i wkrótce złapał chorobę weneryczną. który uwaŜał. Para zawarła ślub w urzędzie stanu cywilnego w 1946 roku. i często zapraszał ich do swojego domu na dobre jedzenie. a ta z kolei przyniosła pieniądze. „To pochodzi z zysków. Ŝeby skłonić go do poprawy. którą poŜyczyła na tę okazję. panna młoda nosiła wtedy wypoŜyczony biały. Uznała. Ŝe znajdzie się w ogniu walki. aksamitną suknię. Uczył się medycyny u doktora Xia. Kilka razy groziło Yulinowi. zieloną. która była trzy lata starsza od niego i pochodziła z biednej rodziny. jedwabny welon w zachodnim stylu. Yulina praca ta 93 . Babcia spytała Hanchena. Poprosił o przeniesienie i został straŜnikiem w jednym z miejskich punktów kontrolnych. Niemniej widział. Kiedy siły Kuomintangu weszły do Jinzhou. Hanchen znalazł dla Yulina pracę straŜnika transportów soli. Yulin miał lat szesnaście. ale udało mu się tego uniknąć. Wkrótce zawarła umowę z kobietą. biorąc ze sobą mamę i Yulina. nadal toczyli walki z siłami Kuomintangu. grał. Ŝeby tam chodziła.do oskubania z pieniędzy. ale postępował ciągle tak samo. Ŝe w rodzinie Xia jest nie najlepiej z Ŝywnością. siostra i brat byli na utrzymaniu jej męŜa. pił bez umiaru. Ŝe Yulin jako lekarz ma obiecującą przyszłość. Komuniści wyszli z Jinzhou. Doktor Xia nie pozwalał babci. Babcia dawała mu pieniądze. Zanosiło się na powaŜne potyczki z komunistyczną partyzantką i z innymi frakcjami Kuomintangu. jej Ŝeńską głową — poniewaŜ matka. Władze miasta próbowały przejąć kontrolę nad najbardziej niezbędnymi artykułami i przeszkodzić komunistom w ich zatrzymywaniu. Ŝe moŜe cięŜko pracować i będzie posłuszna. Jednym z najbardziej podstawowych artykułów była sol i władze zabroniły sprzedawania jej poza miastem. Babcia była teraz najwaŜniejszą kobietą w rodzinie. i nie powinniśmy tego tykać” — powiedział. jednak nie odeszli zbyt daleko. Stopniowo zaczął się zmieniać. Ale myśl o przyzwoitym jedzeniu była zbyt mocną pokusą dla babci i od czasu do czasu wymykała się do domu Peie. Yulin miał piętnaście lat. Praca w wywiadzie dała „Lojalnemu” władzę. do których doszedł złą drogą. co oznaczało. Wielu zginęło w takich walkach. miała na sobie długą. Palił opium. Oczywiście urzędnicy sami prowadzili nielegalny handel solą. czy nie mógłby znaleźć pracy dla Yulina. Mama poszła z babcią zobaczyć przyszłą pannę młodą. które chciały przechwycić sól. Ŝe nastała pora oŜenku Yulina. a jego Ŝona dziewiętnaście.

trudno było uniknąć zbrukania rąk krwią niewinnych Chińczyków. Ale sprawy potoczyły się inaczej. Jakby przeczuwał. Hanchen czuł prawdopodobnie. ale powiedział jej. nie było w jego stylu. powinien umrzeć śmiercią naturalną — i to było powodem. niŜ to sobie wyobraŜał. naleŜało się wystarać o jakąś formę immunitetu. Wojna domowa stawała się coraz bardziej krwawa. mogłoby mu pomóc. Ŝe moŜe odwieczne lekarstwo. Ku jej zaskoczeniu Hanchen odmówił. Młodzi ludzie nie mieli ochoty zostać „mięsem armatnim” (paohui). W tym czasie Kuomintang tracił panowanie nad obszarami pozamiejskimi i z coraz większym trudem zyskiwał rekrutów. co robił. Najwyraźniej niszczył samego siebie. Ŝeby powiedział dlaczego. a poza tym i tak by mu nie była w stanie pomóc. Bai. śeby uchronić Yulina od munduru. Wniosek był prosty. Usiłowała go skłonić. Ŝe nie wolno mu mówić. z wyczulonym poczuciem moralności i to. Jeśli się było związanym z wywiadem. było coraz większe. poza tym męczyło go sumienie. starszym juŜ człowiekiem. wyjaśniając. Ŝe nie ma ochoty się Ŝenić. Podobnie jak „Lojalny” Peie. Ŝe jedynym sposobem uwolnienia się z tej sytuacji jest śmierć. był nałogowym palaczem opium. ale Hanchen tylko się rozpłakał i z goryczą powiedział. Babcia była zaszokowana. Ŝe się zostanie powołanym do wojska. jakim jest małŜeństwo.napawała lękiem. poniewaŜ nienawidził Japończyków. co spotkało przyjaciółkę mamy. dla którego nie szanował swojego zdrowia i nawet nie próbował leczenia. Ŝe nie jest to miejsce dla przyzwoitego człowieka. czy nie znalazłby dla Yulina pracy bezpośrednio w siłach wywiadu. do tego częstokroć kolegów. a niebezpieczeństwo. To. Babcia spytała Hanchena. Hanchen przyłączył się do Kuomintangu. Babcia nie zdawała sobie sprawy. Zawsze był człowiekiem o duŜej samodyscyplinie. W wigilię chińskiego Nowego Roku 1947 wrócił do swojego rodzinnego domu w Yixian z zamiarem spędzenia świąt z bratem i ojcem. Nie mógł wydostać się z wywiadu. został 94 . Ŝe przeŜywa powaŜną depresję z powodu swojej pracy. duŜo pił i chodził do prostytutek. ale samobójstwo tradycyjnie było uwaŜane za wyraz protestu i mogło ściągnąć powaŜne kłopoty na rodzinę. bo nie chce Ŝyć. kto próbowałby porzucić pracę w wywiadzie. Po kilku miesiącach porzucił ją. Ŝe to ostatnie spotkanie. Babcia myślała. przynosiła ogromne ofiary. spotkałoby kaŜdego.

Mama miała wtedy reputację osoby. Jednym z nauczycieli w szkole. Jedno mogło się odnosić do wersu z poematu Kanga. Mama w ogóle nie wiedziała zbyt duŜo o komunistach. ale legitymacja chroniła go przed powołaniem do armii. i wręczył jej jakiś liścik. miała powiązania ze słuŜbą bezpieczeństwa. miał duŜą wiedzę i mama szanowała go ogromnie. Ale słowo to mogło być takŜe ostrzeŜeniem przed pochopnym działaniem. poświęconego jego dziewczynie: „Cisza — w której nasza moc potęŜnieje” — i wtedy byłoby to wezwanie. Razem z nią przybyli funkcjonariusze wywiadu. Ŝe Kang został ostrzeŜony przez jednego z agentów Kuomintangu. w południowo-zachodnich Chinach. Zwykle to ona kierowała samopomocą wśród uczniów. który uczył chińskiej literatury. do której chodziła mama. jakiej Ŝałował. Jego lektury były zdecydowanie prokomunistyczne i zrobiły na mamie duŜe wraŜenie. CięŜko zachorował i latem umarł. Zrozumiała tylko tyle. Mógł zostać i pomagać doktorowi Xia w aptece. Ŝeby nie tracić ducha. działał w ruchu antykuomintangowskim i jego dziewczyna została zabita podczas demonstracji. Ŝe nauczyciel. Liścik od Kanga zawierał tylko jedno słowo: „cisza”. Powiedział jej. to jednak dał mu legitymację. Była posłanką na krajowy Kongres Kuomintangu i. Zwierzył się jej i innym dziewczętom. Poza tym przyjechała nowa dyrektorka szkoły. Niemniej spełnił przed śmiercią obietnicę daną babci i jej rodzinie. był młody męŜczyzna. Był bardzo inteligentny. którego lubiła. bo groziło mu aresztowanie. według której Yulin był funkcjonariuszem tej instytucji. musiał uciekać. Mama nie wiedziała wtedy. Pewnego ranka 1947 roku mama została zatrzymana w bramie szkolnej przez starego portiera. która niczego się nie boi. Wśród 95 . nie wiedziała takŜe. Jak powiedział babci. jak szeptano. Ŝe Kang odszedł. było to. Kang. zginęła od wybuchu granatu ręcznego. ChociaŜ nie chciał znaleźć dla Yulina pracy w wywiadzie. jedyną rzeczą. który pracował dla komunistów. Ŝe nie będzie mógł spełnić synowskiego obowiązku i wyprawić ojcu wystawnego pogrzebu. Mama pomyślała o dwóch znaczeniach tego słowa. Oczywiście nigdy nim nie był.u nich. Ŝe Kang do nich naleŜy. Ŝe kiedy mieszkał w mieście Kunming.

W szkole dowiedziała się. Wprawdzie zachodziły przemiany. w jednym łóŜku ze słuŜącym. dodały do jedzenia jego matki i do jedzenia pewnego młodego słuŜącego narkotyk. siostry. wkrótce postradała zmysły. ale były powstrzymywane przez ogromną siłę uprzedzeń. barbarzyństwo pradawnych obyczajów. stroniącego od ludzi. Miał jednak niejasne podejrzenie. najwyraźniej pijaną do nieprzytomności. co się wydarzyło. Nigdy nie przeszedł do porządku dziennego nad tym. Zamknął ją w pokoju połoŜonym w najdalszym kącie domu i zabronił synowi się z nią widywać. jakie dotykały matki. Kiedy ojciec Hu wrócił i znalazł swoją Ŝonę. co byłoby ostatecznym wyrazem hańby (i jej. jak i w innych. dostał szału.nich był niejaki Yaohan. zamknięta w odosobnieniu. Niepokoił się. Pewnego wieczoru. śona urodziła syna. Mama niecierpliwie wypatrywała bardziej radykalnych zmian. NajbliŜszym przyjacielem mamy w tym okresie był daleki kuzyn. który został komisarzem politycznym. dziewiętnastoletniej dziewczyny. w którym pisała. i czasami rozmawiał o tym z mamą. Ŝony. Konkubiny nie miały synów i dlatego matka Hu była przedmiotem ich antypatii i zawiści. Miał Ŝonę i dwie konkubiny. konkubiny. a jego specjalnym zadaniem było mieć oko na uczniów. Hu. Ta historia sprawiała. i to był właśnie kuzyn Hu. która zerwała z rodziną i mieszkała w szkole. Zupełna bezsilność kobiet. a potem połoŜyły obydwoje do jednego łóŜka. Ŝe mama nieraz rozmyślała o nieszczęśliwych losach kobiet. Ŝe konkubiny mogą zrobić coś złego synowi. uciekli i przyłączyli 96 . i jego). Shu. Informacja pochodziła od jej bliskiej przyjaciółki. Pewnego dnia Shu przesłała mamie poŜegnalny list. Jego ojciec miał sieć sklepów w regionach Jinzhou. co nazywano „moralnością”. Ŝe cała sprawa mogła być intrygą konkubin. dlatego nie rozwiódł się z Ŝoną ani nie wyrzucił jej z domu. którego potajemnie kochała. Komisarz akademicki był sekretarzem partyjnym Kuomintangu na cały dystrykt. o mnóstwie tragedii. zebranych w „tradycji”. Ŝe tylko jedna siła obiecuje takie zmiany — komuniści. Jego matka. dlatego wysłał go do szkoły do Jinzhou. kiedy miała siedem lat. zarówno w jej rodzinie. a takŜe w tym. i tam spotkała go mama. Ŝe ona i męŜczyzna. kiedy ojciec Hu był poza domem. Kuzyn Hu wyrósł na wraŜliwego chłopca. poniewaŜ ojciec chciał ją zmusić do małŜeństwa z dwunastoletnim chłopcem. Mukdenu i Harbina. napawały ją gniewem i oburzeniem. a on dwanaście.

jak podchodzi do niego elegancko ubrana młoda kobieta. Ŝe nie przyjmuje krętactw do wiadomości. a dla siebie wziął stojący. Kuzyn Hu kupił mamie siedzący. ale w stronę mieszkania ich podnajemcy. Ŝeby się z nim pogodzić. na ułamek sekundy. Obaj zdali sobie jednak sprawę. lecz mama nie chciała go widzieć. W połowie filmu spostrzegła. wykryją takŜe Yuwu. mówiąc. Ŝe później to wyjaśni. Było to w tym czasie. Nie poszedł jednak w stronę ich części. Przez kilka następnych dni ciągle przychodził. Gdy spytała dlaczego. „Oni są naszą ostatnią nadzieją” — brzmiały jej słowa. zaŜądała wyjaśnień. przesuwa się powoli i wtedy. Mama pomyślała. Hu uświadomił sobie. W niedługim czasie była juŜ jednak gotowa przyjąć przeprosiny i wyglądała przez bramę. Ŝe incydent w kinie musiał być związany z potajemną misją kuzyna Hu. Ŝe ich podnajemca. Pewnego wieczoru. Uświadomiła sobie. odpowiedział tylko: „Jestem komunista — i zniknął w śnieŜnej nocy. Najpierw kuzyn Hu zaprzeczał. bo jesteś za młoda. nie chciała go zaprosić do środka. Zaczęli się widywać prawie kaŜdego dnia. ich dłonie się spotkały. Ŝe musi natychmiast wyjeŜdŜać z Jinzhou. Mama wstała i powiedziała. Kiedy doszli do jej domu. Ŝe jest w niej zakochany. powiedział. Był ogromnie zadowolony. poniewaŜ tropi go policja. Serce ją bolało. kiedy mama zbliŜyła się z kuzynem. To są sprawy.się do komunistów. gdy spostrzegł. którego uwaŜał za dandysa. Yuwu. Tej samej nocy kuzyn Hu próbował się 97 . jak wchodzi na dziedziniec ich domu w towarzystwie jakiegoś męŜczyzny. Z pośpiechem powiedział jej. Ŝe w ogóle cokolwiek takiego zaszło. oświadczył. Ŝe znajomość kuzyna Hu i mamy jest powszechnie wiadoma i jeśli policja go tu znajdzie. a kiedy mama dała jasno do zrozumienia. jak bardzo jest zazdrosny o Liu. których nie zrozumiesz. Kiedy wyszli. Ŝe to nieco dziwaczne. Kuzyn Hu przyszedł do niego. Ŝe chce wyjść. zobaczyła. poniewaŜ chciał się ukryć. czy się nie pojawi. kiedy padał gęsty śnieg. i popatrywała w jego kierunku podczas seansu. Pewnego wieczoru w marcu 1947 roku poszli razem do kina. poniewaŜ zabrakło jej czasu. Yuwu. Były dwa rodzaje biletów: siedzące i duŜo tańsze stojące. Ŝe nie ma więcej pieniędzy. kiedy mama zerwała z Liu. takŜe działa w podziemiu komunistycznym. Wtedy mama zrozumiała. Potem wyszedł i szybkim krokiem ruszył w stronę jej pokoju.

. Ŝeby zaangaŜować się politycznie. zastrzelono. Ŝe Hu dostał wyrok śmierci. Jakiś czas potem. która zaczynała się jakieś trzydzieści kilometrów od granic miasta. Śmierć kuzyna Hu przyspieszyła jej decyzję. Yuwu dostał wiadomość. kiedy opuszczał miasto. którzy mu towarzyszyli. Ŝe Hu został schwytany. który został wykonany.przedostać do strefy kontrolowanej przez komunistów. Postanowiła przyłączyć się do komunistów. Od pewnego czasu mama była coraz bardziej wrogo nastawiona wobec Kuomintangu. z początkiem wiosny. Dalsze wiadomości mówiły. Tych. Alternatywą byli komuniści. Kiedy miała szesnaście lat. Szczególnie pociągały ją ich obietnice. nie czuła się gotowa. Ŝe połoŜą kres wszystkim niesprawiedliwościom wobec kobiet.

Mieli jeszcze ze sobą dwoje dzieci. Ŝeby uchronić członków swojej rodziny przed wcieleniem do wojska i przed szantaŜami ze strony zbirów. PoniewaŜ Jinzhou było waŜnym strategicznym miejscem. polecony przez wspólnego przyjaciela. w mieście było wielu oficerów. a jego zadaniem było zbieranie i przekazywanie informacji siłom komunistycznym znajdującym się poza miastem. Yuwu wstąpił do Komunistycznej Partii Chin w 1938 roku. Stopniowo „rodzina” Yuwu naprawdę stała się jego rodziną. Rodzina Xia przeprowadziła się właśnie z poŜyczonej rezydencji do duŜego domu w obrębie murów miasta. i szukała bogatego lokatora. a prawdziwy mąŜ słuŜył gdzieś daleko w regularnej armii komunistycznej. w towarzystwie kobiety i małego dziecka. Działał osłaniany swoją pozycją — był szefem jednego z wojskowych biur Kuomintangu na dystrykt Jinzhou. moŜna było kupić w systemie licytacji. ale w rzeczywistości była to jego pomocnica. a ich pierwsi małŜonkowie takŜe zawarli nowe małŜeństwa. co ułatwiało komunistom infiltrację. 99 . Dziecko było jej. nawet w wywiadzie. blisko północnej bramy. Ŝeby móc wymuszać pieniądze.5 „Córka do kupienia za dziesięć kilo ryŜu” — walcząc o nowe Chiny (1947—1948) Yuwu po raz pierwszy pojawił się w ich domu kilka miesięcy wcześniej. Yan'an. Został przysłany do Jinzhou z zimowej głównej kwatery komunistów. Yuwu zjawił się ubrany w mundur oficera Kuomintangu. inni po to. Niektórzy kupowali stanowiska. Komuniści kupili dla niego ten urząd — w tym czasie urzędy w Kuomintangu. który wspomógłby ich w płaceniu czynszu. Kobietę przedstawił jako swoją Ŝonę. wkrótce po klęsce Japończyków.

zasłaniając się tym. i nawet przedstawiła mamie tego męŜczyznę jako „przyjaciela”. Odmówił. Ŝeby utkać wokół siebie osłaniającą sieć. Wydawał mnóstwo przyjęć z hazardowymi grami — po części po to. Gabinet doktora Xia zawsze był otwarty i „przyjaciele” Yuwu mogli tam wejść prosto z ulicy. choć jego sekta. ale przypisywała to tolerancyjnej naturze ojczyma. z szanghajskim akcentem. Pewnego dnia człowiek ten pojawił się niespodziewanie i powiedział mamie. zanim przeszła do strefy kontrolowanej przez komunistów. Zrobili tak. Trzeba ją było przeszmuglować do miasta i ukryć — zazwyczaj pod wielkimi kopcami badyli sorgo. który będzie jej kontaktem. Kiedy kuzyn Hu został zabity przez Kuomintang. nazywał się Liang. ale nikt o nic nie pytał. lat około dwudziestu pięciu. a potem przejść przez poczekalnię na wewnętrzny dziedziniec. został jej zwierzchnikiem.Yuwu grał swoją rolę doskonale. Dopiero po latach pomyślała. Ŝe chciałaby pracować dla komunistów. W tłumie wciąŜ wchodzących i wychodzących oficerów i urzędników bezpieczeństwa i wywiadu ciągnął się takŜe nieskończenie długi sznur „kuzynów” i „przyjaciół”. nie zwracając niczyjej uwagi. Potem trzeba było przepakować broszurki. Mama była zaskoczona. Ŝeby tego a tego dnia poszła do tunelu kolejowego pomiędzy północną i południową stacją. ale najpierw odczekali. takiej jak ksiąŜka Mao Zedonga O rządzie koalicyjnym. Ŝe doktor Xia wiedział albo domyślał się. która była jej kontaktem. Ŝe komuniści sami się do niej zwrócą. po części. broszur na temat reformy rolnej i innej politycznej literatury komunistycznej. gdzie mieszkał Yuwu. Ten męŜczyzna. jak się potem dowiedziała. W połowie drogi spotka się z przystojnym męŜczyzną. Mama była powszechnie znana i lubiana w szkole i miała nadzieję. powiedziała o niej osobie. Yuwu wykorzystywał jeszcze inny pretekst maskujący częste wizyty obcych. który. zrolowane. Ŝeby zawierać nowe znajomości. które. W rzeczywistości jej przyjaciółka Shu. Ŝe jest za młoda. Doktor Xia znosił te hałaśliwe przyjęcia bez sprzeciwu. kim jest ich lokator. Byli to ciągle inni ludzie. Stowarzyszenie Rozsądku. powiedziała Yuwu. Jej pierwszym zadaniem było rozpowszechnianie literatury. uŜywanymi jako opał. 100 . wtykało się w środek duŜych zielonych papryk. sprawdzając ją. potępiała grę i alkohol.

101 . czekają ją tortury. Nie było stałego frontu. Zdarzyło się. Wypadek koleŜanki jednak nie tylko jej nie zniechęcił. oprócz Harbina na północy. Wieśniacy przyłączali się do komunistów albo wspierali ich. w ciągu tego roku komuniści wyeliminowali trzysta tysięcy oddziałów Kuomintangu z akcji. który poznał Ŝółty.Czasami Ŝona Yulina kupowała te papryki i obserwowała. Pomagała takŜe ukrywać broszury w popiele z róŜnych pieców i piecyków. i chłopi czuli. Studenci czytali je w sekrecie. co działo się w Jinzhou. Pod koniec 1947 roku komunistyczna armia po raz pierwszy przewyŜszyła liczebnie armię przeciwnika na tym obszarze. jaka toczyła się w całych Chinach. Komuniści trzymali północną część MandŜurii oraz znaczną część terenów pozamiejskich. kiedy towarzyszki mamy przychodziły przejąć literaturę. Ŝeby sprzedać swoje produkty — musieli przechodzić przez punkty kontrolne Kuomintangu. Zmarła w trakcie tortur. Ŝe komuniści ogłosili reformę rolną. MandŜuria miała podstawowe znaczenie w wojnie domowej. Ŝe popierając ich. pod stosami chińskich lekarstw albo opału. otworzyła torbę. dostaną ziemię. co się dzieje na ulicy. było coraz waŜniejsze dla walki. Wiele osób straciło Ŝycie przez kuomintangowską słuŜbę bezpieczeństwa i mama wiedziała. Ŝe jeśli zostanie złapana. został w rękach jej raczej roztargnionej koleŜanki. Kuomintang miał wszystkie główne miasta. W tym czasie komuniści kontrolowali przewaŜającą część obszaru wokół Jinzhou. NajwaŜniejszym powodem było to. Ŝeby wyjąć pieniądze. ale jeszcze bardziej ją zbuntował. ale powieści o lewicowej wymowie były czytane mniej lub bardziej otwarcie. porty i linie kolejowe. O nowej demokracji Mao Zedonga. Wieśniacy niechętnie wchodzili do miasta. bibułowy papier. gdzie wymuszano na nich wygórowane opłaty albo po prostu konfiskowano towar. Kiedy była na targu. do ulubionych naleŜała Matka Maksyma Gorkiego. w sensie jakiejś linii ognia. Dziewczyna została zabrana na przesłuchanie. i broszura wypadła. i to. Pewnego dnia egzemplarz broszury rozprowadzanej przez mamę. a sprawę pogarszali jeszcze zachłanni kupcy i skorumpowani urzędnicy. kiedy poczuła się częścią ruchu komunistycznego. Od ceny ziarna zdzierano z kaŜdym dniem wyŜszy haracz. Ŝe akurat był tam człowiek ze słuŜby bezpieczeństwa. która włoŜyła ją do torby i zapomniała o niej. Jej morale ogromnie się wzmocniło.

sprzedawanymi do burdeli i do niewolniczej słuŜby. Jedna tylko gałąź handlu prosperowała: handel dziewczętami. potykającą się na zamarzniętej ziemi. Po jakimś czasie „pieniądze prawa” zastąpiła kolejna waluta: „złoty yuan”. poniewaŜ miał zaufanie do rządu. Nie przyniosło to wiele poŜytku. trzeba było wynająć rikszę. Pomiędzy tymi. byli takŜe nauczyciele. W szkole mamy zmarł nauczyciel — po zjedzeniu kawałka mięsa. Mama przez wiele dni widywała pod szkołą wycieńczoną. Liang. który wkrótce zupełnie stracił wartość i kiedy mama miała opłacić szkolne naleŜności. Ŝe zaryzykował. Sytuacja ekonomiczna pogarszała się stale podczas zimy 1947/1948 roku. Zabrała się do organizowania kwesty na rzecz zespołu nauczycielskiego.Kiedy Kuomintang wkroczył po raz pierwszy do miasta. Wszystkie oszczędności doktora Xia przepadły. Jej partyjny przełoŜony. Nie zdołano jednak powstrzymać inflacji. Protesty przeciwko ograniczeniu dostaw Ŝywności i oszustwom płacowym mnoŜyły się. Ŝeby spróbowała przeciągnąć na swoją stronę zarówno uczniów. jak i nauczycieli. ale był tak głodny. na której naskrobano znaki: „Córka do sprzedania za dziesięć kilo ryŜu”. Ŝeby zawieźć te stosy papierów (Ŝeby „nie stracić twarzy”. poniewaŜ rodzice nie mogli sobie pozwolić na większe opłaty. na co rząd odpowiedział podniesieniem opłat za naukę. Domagali się zwiększenia płac. poinstruował ją. który znalazł na ulicy. Obok niej dreptała dziewczynka w wieku dziesięciu lat z wyrazem niemego nieszczęścia na twarzy. Wiedział. co się stanie z babcią i mamą. Trzymał swoje oszczędności w nowej walucie kuomintangowskiej. którzy oddawali dzieci za jedzenie. Jinzhou stanowiło podstawową bazę zaopatrzeniową dla armii Kuomintangu rozlokowanej dalej na północy i w środku listopada 1947 roku dwudziestotysięczny tłum wtargnął do dwóch dobrze zaopatrzonych spichlerzy zboŜowych. Chiang Kai-shek nie drukował banknotów o nominałach większych niŜ dziesięć tysięcy yuanów). W tym czasie mama została przewodniczącą związku uczniowskiego. kiedy on umrze — a miał wtedy prawie osiemdziesiąt lat. Ŝe mięso było zepsute. W mieście roiło się od Ŝebraków. Ona i inne 102 . zrozpaczoną kobietę w łachmanach. Doktor Xia ciągle się martwił o to. wypuścił własną walutę zwaną „pieniędzmi prawa”. a za kołnierzyk miała wetkniętą deseczkę. którzy nie mogli związać końca z końcem.

Mama pobiegła do szkoły i skontaktowała się. Kobiety były ubrane jak spod igły. i zakończyła słowami: „Wiemy. które natychmiast przekazały im te pieniądze. zanim spadnie ich wartość. Powiedziała krótko o tym. Nikt z nich nie chciał się wydać małoduszny. Prowadziły takŜe pokazy ze śpiewem i tańcem oraz wyprzedaŜe starzyzny. ile kaŜdy z oficerów zadeklarował. miała do dyspozycji ponad sto dziewcząt. jaką zrobiły z rana. Oficerowie byli w kłopotliwym połoŜeniu. Ŝe nauczycielom jest coraz cięŜej. Ŝe będziecie zadowoleni. która była wnuczką komendanta brygady i której mąŜ był oficerem Kuomintangu. co mogło nastąpić w przeciągu kilku godzin. Znajoma powiedziała jej. Około szóstej zobaczyły przed restauracją spory tłumek oficerów przybywających w rikszach i doroŜkach. Ŝe jesteście szlachetnymi ludźmi. Ŝe biesiadnicy juŜ pojedli i popili. W swojej prostej sukni z ciemnoniebieskiej bawełny wyglądała obco na tle. Kuomintangowska dekadencja miała to do siebie. mogąc otworzyć portfele i okazać swoją szlachetną szczodrość”. moŜe dlatego Ŝe biesiadnicy byli zawstydzeni. jaki ma plan. z kim tylko się dało. Ŝe dali się tak przyłapać. haftowanych jedwabi i klejnotów. Wysoko postawione osobistości z Kuomintangu w tych dniach chętnie się bawiły. Mama weszła na krzesło. Powiedziała. satyny i podzwaniały biŜuterią. i nie chcieli wikłać się 103 . Kiedy mama uznała. Kiedy przybyła tam. Ŝe obstawa była tylko na pokaz. było obejście domów oficerskich i zebranie obiecanych sum. Pierwszą rzeczą. pod kamienną wieŜą straŜniczą z jedenastego wieku. miały na sobie jedwabie.dziewczęta przychodziły do kin i teatrów i przed rozpoczęciem przedstawień prosiły o datki. Ŝe tego wieczoru w eleganckiej restauracji ma się odbyć bankiet dla pięćdziesięciu oficerów i ich Ŝon. ale uzyskiwały marne rezultaty — ludzie byli zbyt biedni albo zbyt małoduszni. Zarządziła spotkanie o piątej po południu w najbardziej znanym miejscu w mieście. by zdąŜyli je wydać. Sądzimy więc. mniej lub bardziej — ale próbowali się pokazać. weszła z kilkoma dziewczętami do restauracji. I rzeczywiście. Pewnego dnia mama wpadła na znajomą. Przede wszystkim zaś chcieli pozbyć się intruzów. Wobec mamy nie zastosowano Ŝadnej kary. mającą osiemnaście metrów wysokości. Dziewczęta obchodziły cięŜko zastawione stoły i zapisywały. Nauczyciele byli ogromnie wdzięczni dziewczętom.

Otworzyła i ujrzała „Lojalnego”. Ŝeby nie szmuglowano poza miasto i nie sprzedawano komunistom tekstyliów. Nie spieszył się. Babcia spała zdrowym snem. gdzie „Lojalny” pełnił słuŜbę. zrobił. Mamie udało się odwrócić reguły tej gry. Głównym zadaniem „Lojalnego” Peie. Szmuglerami byli zarówno handlarze z czarnego rynku. który przez cały czas spał. O ile Ŝywność była problemem numer jeden w mieście. Usiadł koło woźnicy. było pilnowanie. puszył się. jak go wciągnąć w rozmowę i dowiedzieć się. Kiedy tak szacował wartość ładunku i ewentualny opór woźnicy. 104 . ten zmięknie i przystanie na korzystny układ. Czasem umawiali się ze szmuglerami co do procentu. Ŝe to inni wydają rozkazy. gdyŜ ładunek był bardzo duŜy i nie mógłby wywieźć wszystkiego z miasta przed świtem. konfiskowali towar i wypuszczali szmuglera z nadzieją. jaki otrzymają. jak i komuniści. kazał mu zawrócić i jechać z powrotem do miasta. ludzie pracujący dla urzędników Kuomintangu. Powiedział. kiedy około pierwszej w nocy usłyszała kołatanie do drzwi. Nie powiedziała nic doktorowi Xia. Była przeraŜona ekstrawagancją kuomintangowskiej elity. wtoczył się brudny. Peie zabrał się więc do odgrywania swojego zwykłego przedstawienia. o tyle na wsiach problemem numer jeden było ubranie. Kuomintang zabronił sprzedawania tekstyliów na wsi. „Lojalny” i jego koledzy miewali się jak pączki w maśle. Ŝe wróci z kolejnym ładunkiem do zajęcia. Chińska tradycja właściwie nie pozwala odmówić powinowatemu i babcia musiała się zgodzić. Ŝe chce zostawić na noc wóz z ładunkiem na dziedzińcu domu. niezidentyfikowany wóz. Procedura była zazwyczaj taka: „Lojalny” i jego koledzy zatrzymywali wóz. dźgał sterty ubrań z nadzieją. jako straŜnika.dalej w tę krępującą historię — chociaŜ oczywiście całe miasto o niej wiedziało. jak mu kazano. Zawsze teŜ mogli sami sprzedać skonfiskowaną odzieŜ w strefie kontrolowanej przez komunistów. Pewnego wieczoru w bramę. przyzwyczajony do tego. Ŝe zastraszy woźnicę. Woźnica. kto jest zleceniodawcą. Zobowiązania wobec rodziny i krewnych zawsze były waŜniejsze niŜ własny osąd moralny. rozwaŜał takŜe. kiedy ludzie umierali z głodu na ulicach — i dlatego jeszcze bardziej zaangaŜowała się w ruch komunistyczny.

kto skonfiskował tekstylia. 105 . i włoŜyła gruby zimowy płaszcz. Ŝe powie „wujkowi” Zhuge. jak ją traktują. Ŝeby ciepło nie uciekało. uformowany przez nauczycieli i studentów. Trzymała w domu komunistyczne ulotki i kiedy tylko pojawiła się policja. Nie mieli teŜ pojęcia. jaki wzięli komuniści. w postawie oficera. złapała je i pomknęła do klozetu. W miastach nawet właścicieli małych fabryczek i sklepów denuncjowano. Kurs polityczny. Gdy mama wymieniła nazwisko Zhuge. Był to Północnowschodni Uniwersytet na Wychodźstwie. był wtedy twardy: zabito wielu posiadaczy ziemskich. Dla mamy to najście o mały włos nie skończyło się katastrofą. Po niespełna półgodzinie pojawiła się uzbrojona policja i otoczyła dom kordonem. ale przecieŜ towar zniknął. cieszył się niekwestionowaną władzą. Na sygnał oficera podkomendni pochowali broń i rozstali się z wyzywającym sposobem bycia. Odeszli ponurzy. Woźnica. Do tej pory policjanci nie mieli pojęcia o koneksjach rodziny. Ŝe wybiera się do szkoły. Potem wyszła bez pośpiechu i jakby nigdy nic udawała. jak ich rodziny cierpią pod komunistycznym zarządem. Oficer ukłonił się sztywno i wymamrotał uniŜone przeprosiny za niepokojenie tak czcigodnej rodziny. dla kogo pracują. Kiedy „Lojalny” i jego koledzy zajęli ładunek. Naturalnie chcieli odzyskać towar. przeładował na nie towar i zanim się rozjaśniło. zawiązywanych wokół kostek. W tym czasie w Jinzhou powstał nowy uniwersytet. Ŝe chce ją zrewidować. woźnica nie pytał ich. odjechał. zaszła zmiana. Szeregowi policjanci wyglądali na bardziej rozczarowanych niŜ ich przełoŜony — bez zdobyczy nie będzie pieniędzy. Wtedy zaczęła krzyczeć. Doktor Xia i babcia byli gotowi go oddać. a bez pieniędzy nie będzie jedzenia. Jakiś policjant ją zatrzymał i powiedział. Zhuge był przyjacielem ich szefa. kto miał broń i protekcję. Tam wepchnęła je do swoich watowanych spodni. Administracja w Jinzhou nie panowała nad sytuacją — w mieście stacjonowało bardzo wiele róŜnych jednostek Kuomintangu i kaŜdy. powłócząc nogami. który pracował dla innego odłamu słuŜby bezpieczeństwa. którzy uciekli ze strefy zajętej przez komunistów. Wielu intelektualistów pochodziło z rodzin względnie zamoŜnych i widziało. a ich własność konfiskowano.Dobrze przed świtem „Lojalny” pojawił się z dwoma wozami. poinformował swoich przełoŜonych.

Zapisała się na studia w systemie zaocznym w lutym 1948 roku. „Brońcie swojego kraju!” — mówili. Mimo tego zwrotu niektórzy studenci i nauczyciele uznali. blisko czterysta kilometrów na południowy zachód. I tym właśnie głównie zajmowała się wtedy mama. Postanowiono wysłać telegram z wyrazami solidarności do studentów w Tianjin i zorganizować marsz do kwatery generała Jiu. Jednak komuniści nie chcieli tracić wykształconych ludzi. Z tym nowym. Uniwersytet na Wychodźstwie był polem walki. namawiało ich. dotyczący reformy rolnej. Kiedy tam przybyli. Ŝe miejscy kapitaliści mają być dobrze traktowani. Kilku działaczy komunistycznych. na którym Kuomintang i komuniści zajadle walczyli o wpływy. Ŝeby się bronili. i wydali rozkaz. okazało się. Ŝeby nie wyjeŜdŜali. i zachęcali studentów i intelektualistów. na południe. Ale tamci nie po to uciekali z MandŜurii. komendanta stanu wojennego. Z końcem czerwca statek pełen młodzieŜy popłynął do miasta Tianjin. Wojsko otworzyło ogień i dziesiątki studentów zostało rannych. Ŝe nie ma dla nich ani schronienia. Mama została wybrana do prezydium. Lokalni urzędnicy Kuomintangu zachęcali ich. Liang zaaprobował ten projekt z entuzjazmem. Po części był to wpływ doktora Xia. mama postanowiła natychmiast zorganizować wsparcie dla tych. aby wstąpili do armii. którzy popłynęli ze studentami. wszystkich siedmiu wyŜszych i technicznych szkół. a po części chodziło o to. Ŝe bezpieczniej będzie uciec. Członkowie Kuomintangu widzieli. Ŝeby uciekali dalej.Uniwersytet na Wychodźstwie miał wydział medyczny i mama chciała na niego wstąpić. Zmodyfikowali program. bardziej liberalnym programem podziemie komunistyczne w Jinzhou agitowało studentów i nauczycieli. jak źle się dzieje w MandŜurii. którzy popłynęli do Tianjin. Kiedy ta wiadomość dotarła do Jinzhou. Ŝe zawód lekarza dawał kobiecie największą szansę niezaleŜności. niemało teŜ było zabitych. Zwołała spotkanie przewodniczących związków studenckich. Jej ambicją zawsze było zostać lekarzem. i piątego lipca w centrum Tianjin odbyła się demonstracja. Partia miała plany co do jej osoby. Domagano się schronienia i wyŜywienia. aby mu wręczyć petycję. Na spotkaniu zdecydowano w głosowaniu o załoŜeniu Federacji Związków Studenckich w Jinzhou. a intelektualiści z zamoŜnych rodzin chronieni. ani jedzenia. niektórzy bardzo powaŜnie. 106 .

Głowa mu opadała na jedno ramię i mama zdała sobie sprawę. jakie to błędy popełniliśmy?”. deszczowy dzień i ziemia zamieniła się w lepkie błoto. Ale co wiedzą o polityce? Czy zdają sobie sprawę z tego. nie zrobiłam nic złego!” — oświadczyła. ani od pozostałych sześciu przywódców studenckich. Zwolni ich. Tymczasem tamci zostali poprowadzeni do kwatery stanu wojennego. jeśli podpiszą przyznanie się do błędu i wskaŜą komunistów stojących za ich plecami. gdzie jesteś!”. skoczyła do przodu i teŜ walnęła pięścią w stół. „Niech zwiedzi to miejsce” — powiedział. Po chwili do pokoju wkroczył generał Jiu. zwracając się do mamy: „Powinnaś zdawać sobie sprawę. śołnierze mocno chwycili ją pod ramiona i odciągnęli od stołu. Ŝe komuniści się nimi posługują? Powinni wrócić do nauki.Przyjaciele mamy czekali niespokojnie na instrukcje. najwyraźniej bardziej zasmucony niŜ rozgniewany. Był to szary. powiedział. Ŝe jego tors jest przywiązany do kolumny. Wiadomość ta pochodziła od Yaohana. Nagle przyszła wiadomość. aŜ znalazła się w jakimś ciemnym pomieszczeniu. i dodał. paternalistycznym tonem. a uda do ławki. komisarza politycznego w szkole mamy. Generał zaczął się denerwować: „Komunistyczni bandyci uŜyli was po to. Wydawało się. Ŝe siedzi na ławce i opiera się o kolumnę. Dwóch męŜczyzn wpychało mu pod stopy cegły — kaŜda kolejna cegła wyrywała z jego 107 . poniewaŜ zgodnie z waszą radą uciekli przed komunistami. Są młodzi i skłonni do szybkiego działania. gdzie jestem. Tutaj przerwał i popatrzył. Czym zasłuŜyli na śmierć? I czy my zrobiliśmy coś sprzecznego z rozsądkiem?”. Ŝeby zrobić zamieszanie. jaki efekt wywarły jego słowa. Zapadła ciemność i nadal nie było znaku ani od mamy. Potem wlekli ją korytarzem i po schodach w dół. panie komendancie. Dla mamy jego pouczanie i w ogóle postawa były nie do zniesienia. „NiezaleŜnie od tego. Ŝe był nalot policji i wszystkich zabrano. Wystąpiła do przodu i powiedziała głośno: „Niech pan powie. W jego drugim końcu spostrzegła męŜczyznę w łachmanach. Po kilku takich zapalczywych zdaniach generał walnął pięścią w stół i zawołał straŜ. Czy to nie jest wystarczająco gruby błąd?”. Stanął naprzeciwko za stołem i przemówił cierpliwym. Mama takŜe podniosła głos: „Jacy komunistyczni bandyci? Nasi przyjaciele zostali w Tianjin zabici. Zanim Ŝołnierze zdołali ją pochwycić.

słuchając krzyków ludzi torturowanych w sąsiednim pomieszczeniu i odmawiając ponawianym Ŝądaniom. ale nic nie poczuła. Mama powiedziała mu spokojnie. groŜąc samobójstwem. Na podłodze stał koksownik. który znajdował się tuŜ obok nich. więc nie widziała twarzy. Została zamknięta w małym pomieszczeniu. Ŝe ta siedemnastolatka nie jest w ogóle roztrzęsiona. Z uśmiechem przyłoŜył go do piersi człowieka zwisającego z belki. Oficer spytał.piersi głęboki jęk. Ŝeby stanęła pod wysoką ścianą. Kiedy mama patrzyła. Ŝe słyszy dźwięk pękających kości. który stał obok niej. szczerząc zęby w uśmiechu. oficer. mrugając. i tak je zamknęła. obok którego siedział męŜczyzna niedbale palący papierosa. Usłyszała strzały. Mama poczuła. Oficer. Rozkazano jej. stał człowiek. widząc. Kilku Ŝołnierzy leniwie zajęło pozycje. Ŝe potem widziała jeszcze inne pomieszczenie. Ŝeby wymieniła nazwiska. czy chce teraz złoŜyć zeznanie. Przez cały poprzedni tydzień członkowie podziemia komunistycznego szukali znajomości i protekcji. Mama usłyszała dziki krzyk bólu. Po minucie lub dwóch zdjęto jej przepaskę i rozejrzała się. Ŝe nie stoją za nią Ŝadni komuniści. prosząc. teraz leŜał na ziemi. który z pewnością był torturowany. porośnięte chwastami i pokryte kamieniami. Doktor Xia odwiedził swoich najbardziej 108 . który dawał jej poczucie ogromnej siły. Pamiętała. Ŝe nie ma nic do zeznania. Ŝe do głowy napływa jej krew. oparty o ścianę. Po kilku kolejnych dniach zwolniono ją. Zwisał z belki. dumna. który sprowadzał mamę do lochu. potworny syczący dźwięk i poczuła swąd palonego ciała. Od pasa w górę był nagi. wskazał na człowieka. płacząc. Obok niej. i pomyślała. rozpalony do czerwoności. Tu spędziła kilka długich dni. w którym było tylko łóŜko i parę prześcieradeł. MęŜczyzna. gotowa umrzeć. Jej przewodnik. Ŝe oddaje Ŝycie za wielką sprawę. podszedł do niej. był do niej przywiązany za nadgarstki. powtarzając. Zmierzwione włosy opadały mu w dół. wyjął z ognia metalowy pręt o zakończeniu wielkości pięści męŜczyzny. bo z trudem utrzymywał się na nogach. Pewnego dnia zabrano ją na podwórko z tyłu budynku. Ale nie płakała ani nie zrobiło się jej słabo. Odmówiła. Babcia codziennie była w kwaterze stanu wojennego. Zabrano ją z powrotem do celi. Ktoś zawiązał mamie oczy przepaską i chociaŜ juŜ nic nie widziała. Nikt jej nie niepokoił i nie była torturowana. Uniósł ze zdziwienia brwi. Jej przeraŜenie zmieniło się w straszliwy gniew.

Yuwu nie znał Lianga ani innych kontaktów mamy. a tylko młodą i porywczą osobą. Kiedy tylko wyszła z więzienia. Mamy nie podejrzewano juŜ o przynaleŜność do komunistów. Ŝe nie jest komunistką. Ŝe studenci wrócą do domów. Kuomintang zaŜarcie walczył o przetrwanie na tym terenie — aresztowano i zgładzono bardzo wielu komunistycznych aktywistów. to podawał tylko ograniczoną liczbę nazwisk. Jinzhou stanowiło bazę zaopatrzeniową i centrum organizowania tyłów i transportu dla armii Kuomintangu na północnym wschodzie. Uruchomiono rodzinne koneksje. naleŜeli do innych podziemnych komórek. którzy przecieŜ posłuchali zaleceń władz. ale jeśli odejdzie razem z nimi. wydawał i wycofywał rozkazy. będzie podejrzana. którzy nie mogli lub nie chcieli tego zrobić. zabrała się do organizowania uroczystości poświęconej pamięci studentów zabitych w Tianjin. którzy za nią poręczyli? Gdyby teraz odeszła. Wielu strategów. Ŝeby przechodzili do strefy kontrolowanej przez komunistów. Władze zezwoliły na to. ale babcia się nie zgodziła. co się zdarzyło studentom. zaniósł im cenne prezenty.wpływowych i potęŜnych pacjentów. w najmniejszym stopniu nią nie zachwiało. Chiang Kai-shek był skłócony z wieloma ze swoich generałów. Podziemie komunistyczne radziło swoim członkom. To. kazano zawiesić działalność. Ŝe pracuje dla komunistów. W Jinzhou wyczuwało się gniew ludzi z powodu tego. Ŝeby zrobiła to samo. Liang opuścił miasto i prosił mamę. 109 . które pracowały niezaleŜnie. Był w mieście jedynym człowiekiem. a to wywoływało głęboką demoralizację. RóŜne rodzaje wojsk źle ze sobą współpracowały i nie darzyły się nawzajem zaufaniem. pisząc. ale źle się czuła. co się jej zdarzyło. Została więc. Było to ponad pół miliona ludzi w jednostkach stacjonujących wzdłuŜ wymagających ochrony linii kolejowych i zgrupowanych na coraz bardziej kurczących się terenach wokół głównych miast. W lecie 1948 roku w Jinzhou stacjonowało około dwustu tysięcy jednostek Kuomintangu. Tym. Jednocześnie uczelnie pospiesznie ogłaszały wcześniejszy koniec zajęć i wyznaczały terminy egzaminów w nadziei. podległych kilku róŜnym dowództwom. Zwróciła się do Yuwu. Jeśli ktoś wpadał i nie mógł wytrzymać tortur. o którym wiedziała. nie działając. Wielu ludzi ręczyło za mamę. będą w opałach. I co z tymi wszystkimi ludźmi.

uznał. Grupę Yuwu poproszono przed ostatecznym atakiem o aktualne informacje. Ale ich budowa nigdy nie została ukończona. Inne części fortyfikacji pospiesznie sklecono z gliny. Miasto leŜało tylko tysiąc sześćset kilometrów na północ od Wielkiego Muru. Wiosną 1948 roku Kuomintang rozpoczął wokół Jinzhou budowę nowych umocnień obronnych — były to bloki cementowe. i jego przełoŜeni podziękowali losowi. Lin Biao: „Zdobądź Jinzhou.. dość blisko właściwych Chin. Po części zawiniło złe planowanie. Fortece miały być połączone okopami o głębokości i szerokości prawie dwóch metrów i dodatkowo osłaniane zasiekami z drutu kolczastego. nie połączonych ze sobą cementowych fortec. najwyŜszy dowódca MandŜurii.łącznie z najpowaŜniejszymi amerykańskimi doradcami Chiang Kaisheka uwaŜało. Zhu De. Ŝe w ogóle nic powinien starać się utrzymać MandŜurii. niezbędne było utrzymanie Jinzhou. „dobrowolnego” lub nie. Zgromadzili olbrzymie siły — około ćwierć miliona ludzi — gotowych do rozstrzygającej bitwy. w tym wiele małych. Sądzono. Głównodowodzący komunistycznej armii. telegrafował do dowódcy w MandŜurii. dopiero jedna trzecia fortyfikacji została ukończona. gdy komuniści zaczęli atakować miasto. 110 . Ŝe system fortec jest bez zarzutu. nawet w wypadku otoczenia. a najbardziej korupcja. Plan zakładał otoczenie miasta pierścieniem samowystarczalnych fortec. Ale do wycofania się. morzem czy lądem. gdzie sytuacja Kuomintangu ciągle wydawała się zupełnie dobra i moŜna było się umocnić od strony morza — Huludao leŜało tylko czterdzieści osiem kilometrów na południe i było połączone z resztą kraju względnie bezpiecznymi liniami kolejowymi. z których kaŜda mogłaby bronić się sama. pochodzącej z murów miasta. Człowiek nadzorujący prace konstrukcyjne sprzedawał materiały budowlane na czarnym rynku. i panujemy nad sytuacją w całych Chinach”. po części brak materiałów.. dysponują słabą artylerią i brak im doświadczenia w zdobywaniu ufortyfikowanych pozycji strategicznych. Kiedy generał Wei Lihuang. Dla komunistów było sprawą wielkiej wagi zdobyć informacje na temat systemu obronnego i rozmieszczenia oddziałów Kuomintangu. Pilnie potrzebował ludzi do wykonania tego zadania i kiedy mama się zgłosiła. Ŝe komuniści nie mają czołgów. We wrześniu. robotnikom płaca nie starczała nawet na jedzenie. ujęte w stalowe ramy. i on. przyjechał na inspekcję.

co jej towarzysz robi — i nie pytała o to. Zajmowali w Jinzhou całą ulicę. Obyczaje wprowadzone przez Kuomintang sprawiały. PrzewaŜnie szli w milczeniu. Potem było ich więcej. Ji byli rodziną o liczących się wpływach. z pewnością zwróciłby na siebie uwagę. wycierając pot trzy razy z lewej strony twarzy i trzy razy z prawej. W umówionym dniu mama weszła do małej świątyni poza obrębem starego północnego muru. wokół przedmieść i torów kolejowych. Ŝe moŜna ufać jej odwadze i moŜliwościom. ale męŜczyzna. Mama często spacerowała po tym ogrodzie z przyjaciółką. Była równieŜ zaprzyjaźniona z jej bratem. Mama tak naprawdę do końca nie wiedziała. Ŝe młoda kobieta i młody męŜczyzna mogli się juŜ pokazywać publicznie razem. Miała mieć na sobie jasnoniebieską suknię i czerwony kwiat z jedwabiu we włosach. Jedna z jej koleŜanek studentek była wnuczką dowódcy armii. generała Ji. 111 . i mama pomyślała o kontakcie. Yuwu zasięgnął porady mamy. a inną wyprawienie ich z miasta. Ale jedną sprawą było uzyskanie informacji. kto chciał je przekroczyć. nazywaną „ulicą Ji”. Huige. Pojazdy wyŜszych rangą oficerów mogły wjeŜdŜać i wyjeŜdŜać bez rewizji. rozmawiali tylko wtedy. „Dziennik Centralny”. Misja potoczyła się bez niespodzianek. złoŜoną w trójkąt. dobrze utrzymanym ogrodem. Komunistyczny oficer powinien mieć ze sobą kuomintangowską gazetę. a jej brat był pułkownikiem w brygadzie dziadka. Ŝeby była w pewnym miejscu w oznaczonym czasie. MęŜczyzna z gazetą złoŜoną w trójkąt zbliŜył się i dał oczekiwane znaki. stanowiących waŜną arterię komunikacyjną.Komuniści wysłali do miasta na rozpoznanie kilku swoich oficerów w przebraniu. Para zakochanych na pewno byłaby mniej podejrzana. i miał potwierdzić swoją toŜsamość. Yuwu powiedział jej. który kręciłby się sam na przedmieściach. ale w granicach obwodu obronnego miasta. Oficer był męŜczyzną i mama idealnie nadawała się na jego „dziewczynę”. na której mieli ogrodzoną posiadłość z rozległym. JuŜ wiedział. a on trzy razy pogłaskał jej lewy policzek lewą ręką. Potem mama wzięła go pod rękę i wyszli. był dokładnie przeszukiwany. kiedy kogoś mijali. którego mogłaby uŜyć. Mama trzy razy pogłaskała jego prawy policzek prawą ręką. Pod koniec lipca wszystkie punkty kontrolne były zamknięte i kaŜdy.

Nie miała wątpliwości. Ŝe odsłania swoje najprawdziwsze myśli. Ŝe Huige szczerze ją lubi. Okazało się. Powiedział. Babcia bardzo go lubiła. Ŝe była aresztowana za radykalną działalność. W przeciwieństwie do wielu młodych ludzi z zamoŜnych. a Huige czekał w jeepie. ale była ciekawa. Ŝe starszy pan chybaby go zastrzelił za coś takiego. 112 . Ŝe Huige wiele o niej wie. Ŝe chce przez nią przekazać komunistom wiadomość: „Nie lubię Kuomintangu i jestem gotów wam pomóc”. Jeśli chodzi o Kuomintang. Stali się milczącymi wspólnikami. łącznie z faktem. Ŝeby pielęgnowała tę znajomość. Mama poinformowała o sytuacji Yuwu. Chwaliła do mamy swojego brata i dodała. Spytała więc. Ŝe dni Kuomintangu są policzone. Ŝe jest faworytem dziadka. na co odrzekł. Wiadomość wkładała do dziury w ścianie toalety. iŜ wojna szybko się skończy i będzie mógł wrócić do inŜynierii.Był to przystojny młody człowiek lat dwudziestu kilku i miał uniwersytecki dyplom inŜyniera. a on powiedział. czy nie mógłby zasugerować tego swojemu dziadkowi. ale wkrótce zniknęła z jakimiś niezgrabnymi przeprosinami. Zaczął przychodzić do domu Xia z wizytami i zabierał mamę na towarzyskie herbatki. Kiedyś szarpnął na sobie mundur i oświadczył. Nigdy o nic nie pytał. usiłując być ich przyzwoitką. Ŝe musi tam pójść. Mama go lubiła — i on lubił mamę. to Huige był bardzo szczery. Ŝe ma nadzieję. Ŝe mają ze sobą wiele wspólnego. Z początku towarzyszyła im jego siostra. Ŝe mógłby poddać się komunistom wraz ze swoimi jednostkami (co zdarzało się dość powszechnie). za kaŜdym razem mówiła. wpływowych rodzin. Ŝeby poprosiła Huige o przejaŜdŜkę za miasto jego jeepem. ale odpowiedział smutno. Ŝe jest znakomitym kandydatem na zięcia. Wnioskowała z jego zachowania. Niedługo potem Yuwu polecił jej. Wkrótce Huige zaczął zapraszać samą mamę. Kiedyś mama zasugerowała. bo mama wkrótce zauwaŜyła. czy za jego działaniami kryje się takŜe polityczna motywacja. był świetnie wychowany i uwaŜała. Musiała takŜe bratu opowiadać o mamie. nie był jednak dandysem. Ŝe jest oficerem sztabowym i nie dowodzi Ŝadnymi jednostkami. Jeździli na takie wycieczki trzy czy cztery razy i kiedy dojeŜdŜali do prymitywnej glinianej toalety. wzdychając. i mama miała wtedy wraŜenie.

Ŝe niedługo sam będę biedną duszą. bo jest to miejsce wiecznego spokoju. We wrześniu Kuomintang miał tylko trzy mocne punkty w MandŜurii: Mukden. 113 . Okazało się. to pozostałe dwa miasta zostaną odcięte od dostaw. Cena sorgo. (UwaŜano. PołoŜenie Kuomintangu pogarszało się przez całe późne lato — i to nie tylko z powodu działań wojennych. Changchun (była stolica Manzhuguo. jak i w innych miastach Chin. powiedziała więc bez cienia wątpliwości: „Nie myśl tak!” — czy moŜe: „Tobie to się na pewno nie zdarzy!”. NajwyŜsze dowództwo Kuomintangu było podzielone. leŜały za zachodnią bramą). jeśli chodzi o strategię. Jego sztab był nastrojony defetystycznie. a w końcu 1948 roku na obszarach kontrolowanych przez Kuomintang wynosiła prawie trzy miliony procent. Kiedy to mówił. Ŝe pokłada nadzieje jedynie w interwencji amerykańskiej na większą skalę. Komuniści mogli niezauwaŜalnie przemieszczać ogromne liczby ludzi. pod koniec 1947 roku wynosiła sto tysięcy procent. błąkającą się za zachodnią bramą”. Ŝe miało to być Jinzhou. Xinjing) i Jinzhou — oraz czterysta pięćdziesiąt kilometrów linii kolejowych łączących te miasta. Komuniści okrąŜali je w tym samym czasie i Kuomintang nie wiedział. i skoncentrowanie wysiłków na utrzymaniu Jinzhou. Ŝe z powodu jego przysług komuniści go oszczędzą. gdzie nastąpi główny atak. patrzył mamie pytająco w oczy.W rozmowach coraz częściej wyraŜał niepokój o swoją rodzinę i o samego siebie. Mama była pewna. najbardziej wysunięte na południe i będące centrum strategicznym. Sytuacja ludności cywilnej z kaŜdym dniem stawała się coraz bardziej rozpaczliwa i z kaŜdym dniem coraz więcej Ŝywności szło na potrzeby wojska — a dowódcy sprzedawali ją na czarnym rynku. Chiang Kai-shek zalecił opuszczenie Mukdenu. Ŝe umarli trafiają do Zachodniego Nieba. ale nie był w stanie zmusić swoich najwyŜszych generałów do przyjęcia jakiegokolwiek spójnego planu. jedynego dostępnego ziarna. jakby oczekiwał zaprzeczenia. Wyglądało na to. Szalała korupcja. RównieŜ miejsca egzekucji w Jinzhou. największego miasta w MandŜurii. Ŝe komuniści mogą go skazać: „Boję się. Inflacja wzrosła do niewyobraŜalnych rozmiarów. wzrosła w Jinzhou siedemdziesięciokrotnie w ciągu jednej nocy. bo jeśli ono padnie. Aluzyjnie napomknął.

którego nigdy przedtem nie widziała. śołnierze. Ŝeby ją 114 . Melby. kto tam wchodził albo wychodził. Ŝeby podjęła się niebezpiecznej misji: przemycenia detonatorów do jednego ze składów amunicji — właśnie tego. Niektóre ruszyły. lecz w niepełnym składzie. Mama powiedziała Huige. KaŜdy. Kiedy weszli do środka. dwudziestego czwartego września. Nie rewidowano ich. poprosiła go. nie piętnaście. wręczył jej detonatory. Jednak generał Wei wahał się i dwudziestego szóstego września komuniści praktycznie odcięli Jinzhou. Następnego dnia męŜczyzna. był przeszukiwany. Czasami sprowadzano prostytutki i oficerowie urządzali tańce w zaimprowizowanym klubie. Dobę później Chiang Kai-shek rozkazał generałowi Wei Lihuangowi wyjechać z Mukdenu z piętnastoma dywizjami i ruszyć miastu na odsiecz. lecąc do Mukdenu. rodzinne miasto mojej babki. Yuwu poprosił mamę. Tego dnia padł teŜ Yixian. ale nie był w stanie spowodować. Atak na Jinzhou rozpoczął się dwunastego września 1948 roku. Rozkazał siedmiu dodatkowym dywizjom. Szóstego października Chiang Kai-shek poleciał do Huludao i rozkazał tamtejszym jednostkom ruszać na odsiecz Jinzhou. a kolej była przedmiotem bezustannych ataków. Następnego dnia. leŜące czterdzieści kilometrów na północ. którzy mieszkali w tym kompleksie. Chiang Kai-shek poleciał do Mukdenu. Komuniści byli gotowi przejść od szturmu na Jinzhou do oblęŜenia. podobno pod wysokim napięciem. Zgodził się. Ŝe chciałaby tam pójść i popatrzeć na tańce. John F. Jednak i wtedy dywizji było razem jedenaście. by włączyły się do bitwy o Jinzhou. większość czasu spędzali na graniu i piciu. nie zadając Ŝadnego pytania. zapisał pod datą dwudziestego trzeciego września: „WzdłuŜ północnego korytarza do MandŜurii artyleria komunistów systematycznie obraca w ruinę lotniska w Chinchow (Jinzhou)”. Ŝeby generał Wei ruszył się z Mukdenu przed dziewiątym października. komuniści zbliŜyli się jeszcze bardziej. Pierwszego października okrąŜenie wokół Jinzhou zamknęło się. Ŝeby osobiście objąć dowództwo. i wkrótce zostały odcięte i rozbite.podczas gdy Kuomintang był uzaleŜniony od linii kolejowych (w mniejszym stopniu od transportu lotniczego). który słuŜył dywizji Huige. WłoŜyła je do torby i pojechała do składu z Huige. Skład znajdował się na duŜym dziedzińcu. Jego ściany były od góry pokryte drutem kolczastym. Amerykański dyplomata.

na którym bawił się synek Yulina. czy słyszała wiadomości. przeleciał nad kang. Powitał ją z nieco większym dystansem niŜ zazwyczaj. Ŝe ma być dochodzenie. Poprzednio jadali co najmniej w ośmiu grupach i kaŜda inny rodzaj poŜywienia. i z łoskotem zatrzymał się pod stołem. pociski i dynamit rozświetlały niebo jak podczas pokazu fajerwerków. na której był magazyn. Po chwili cięŜkiego milczenia zapytał. Huige wstał i zasalutował regulaminowo. Ŝeby dać tamtym więcej czasu. gdy siedzieli przy stole. Wyraz jej twarzy musiał potwierdzić jego najgorsze obawy — to on sam przysłuŜył się w ten sposób swojej własnej dywizji. Kiedyś. „Dziękuję za obietnicę” — powiedział. i ten był niewypałem. Detonacje szły łańcuchem. Huige był uszczęśliwiony. nawet na czarnym rynku. Podczas oblęŜenia osioł 115 . kiedy ostrzał nasilił się. Działacze podziemia mieli się zająć detonatorami. Kiedy mama po raz pierwszy usłyszała gwizd przelatujących obok pocisków. Od tej chwili artyleria komunistyczna zaczęła ostrzał miasta. babcia zrobiła zapasy sorgo i soi. Ŝe moŜe oddać jej przysługę. kobiety i męŜczyźni. czy moŜe przyniesie mi nagrodę?”. przygotowując się do obiadu. jak wiele innych pocisków. po raz pierwszy wszyscy domownicy jadali razem. twarz nie ogoloną. zostawiła w samochodzie. Brzmiało to jak nieustanny grzmot. Na szczęście.oprowadził. Tej nocy miastem wstrząsnęła gigantyczna eksplozja. OblęŜenie złamało takŜe sztywny mandŜurski rytuał doktora Xia. „Ciekaw jestem — westchnął — czy ta eksplozja urwie mi głowę. W środku mama umyślnie się nie spieszyła. które było na to stać. Mamie było go Ŝal i powiedziała uspokajającym tonem: „Ponad wszelką wątpliwość jesteś poza podejrzeniami. Na pewno będziesz nagrodzony”. stanęła w płomieniach. Powiedział mamie. Najwyraźniej nie zmruŜył oka. zgodnie z instrukcją. Ŝeby zdobyć jeszcze coś ekstra. Kiedy zaczęło się oblęŜenie. przez okno wleciał pocisk. Oczy miał puste. uŜył swoich koneksji. a mąŜ jej siostry. „Lojalny” Peie. W promieniu około czterdziestu pięciu metrów z okien powypadały szyby. kiedy ona i jej partner oddalą się od samochodu. nie moŜna juŜ było dostać jedzenia. Ulica. Następnego dnia Huige zaprosił mamę do posiadłości rodu Ji. Jakiś rodzaj fatalistycznej obojętności ogarnął większość ludzi. słuŜący i ich państwo. przywykła do tego. Ale potem. Torbę. Jak wiele rodzin. była trochę przestraszona. Za milion kuomintangowskich dolarów z trudem udałoby się kupić funt sorgo.

Ŝe pociski chyba za nim chodziły. Ludzie cierpieli bardziej od poŜarów. które wcześniej wykopali. Niebo zasłaniał gęsty. Gdy się odwróciła. śona Yulina zanurkowała pod wąski stół stojący przed kang. skąd dochodzą jęki ani co się stało. jest 116 . Doktor Xia przywitał ich uprzejmie. Do samego końca oblęŜenia ostrzał był zdumiewająco celny: zostało trafionych tylko kilka zwykłych domów.naleŜący do rodziny został zabity odłamkiem szrapnela. Ósmego października komuniści sprowadzili prawie ćwierć miliona ludzi na pozycje szturmowe. Ostrzał stał się jeszcze gęstszy. gdziekolwiek się ruszył. Ponad sto tysięcy jednostek Kuomintangu na łeb. Tej nocy grupa kilkunastu brudnych. Mama słyszała jęczących ludzi. Ŝeby poprosić Ŝołnierzy. ZaŜądali jedzenia. Naczelny dowódca Kuomintangu generał Fan Hanjie powiedział. brakowało wody. nawet w świetle dnia. Czternastego października zaczęła się ostateczna ofensywa. Kiedy się ugotował. a fortece niedokończonego systemu obronnego znajdowały się pod ciągłym ogniem. Był takŜe bardzo celny. w rogu swojego pokoju. Spokojnie siedział na kang. ciemny dym i niewiele było widać. postawiła garnek na kuchennym stole i ruszyła do pokoju obok. ale doktor Xia nie chciał wyjść z domu. Ŝeby je gasić. Podobnie tory kolejowe i drogi. Babcia była przeraŜona. przy oknie. W pewnym momencie do pokoju wbiegło czternaście kotów. ale nigdy nie było wiadomo. więc go zjedli. a Ŝona Yulina natychmiast wstawiła wielki garnek z makaronem z sorgo. ale złapała go za nogę i odepchnęła. Trzynastego października padła zewnętrzna obrona miasta. Większość członków rodziny pochowała się w prowizorycznych schronach. w garnku wylądował pocisk — i eksplodował. niechlujnych i rozczochranych Ŝołnierzy zaczęła dobijać się do domu Xia. „A co by było — zasyczała. Nie jedli od dwóch dni. w którym koty szukają schronienia. Dziewięćset dział artyleryjskich bez przerwy ostrzeliwało miasto. rozbryzgując makaron po całej kuchni. kiedy Ŝołnierze nie słyszeli — gdyby pociągnął za cyngiel karabinu?”. Unieruchomiono wiele stanowisk artyleryjskich. Był tym zachwycony: „Miejsce. Kable telefoniczne zostały przecięte i wyłączono elektryczność. wybuchających od pocisków. Ryk artylerii ogłuszał. i modlił się do Buddy. Jakiś Ŝołnierz ją wyprzedził. na szyję wycofywało się do centrum miasta.

a w kilka sekund później ściana. pod którą przedtem siedziała. jak powiedzieli. Ale wkrótce ostrzał zelŜał. Niebo było czarne od dymu. były podziurawione jak sita. Babcia była przeraŜona. i chcieli się dowiedzieć. Przyszli ze stanowiska artyleryjskiego w świątyni.. była prababcia — skuliła się pod dębowym stołem stojącym obok kang w jej pokoju. Jacyś ludzie krzyczeli: 117 . Świst pocisków mieszał się z wybuchami ręcznych granatów i szczękiem bagnetów. Ani jeden pocisk nie wpadł do jego pokoju i koty przeŜyły. która nie chciała zejść do schronu. Ŝe widocznie wydali to stanowisko. i doktor Xia padli przed nimi na kolana i błagali. ale wkrótce szrapnel uderzył w ceglaną ścianę piecyka kang i cały dom zaczął się trząść.. Mama skuliła się koło kang w kuchni. W pokoju było ciemno choć oko wykol.”. Proszę.szczęśliwe”. śołnierze zachowywali się bez mała histerycznie. Huk był taki. Podczas jednego z obstrzałów mały synek Yulina. którymi przykryty był stół. ale poprowadzili wszystkich pod bagnetami do dwóch pokoi i tam ich zamknęli — Ŝeby juŜ więcej nie dawali znaków. śołnierze wzięli złoto i puścili mamę. Mama i babcia musiały przyjść ukryć się w domu. Wybiegła do ogrodu na tyłach domu. Mówił do Ŝołnierzy: „To moja dziewczynka. Kiedy nikt nie odpowiadał. i wszyscy byli przestraszeni. wlokąc za sobą około dwudziestu przeraŜonych cywilów róŜnej płci i wieku — byli to mieszkańcy sąsiednich domów. Jedyną osobą poza doktorem. powiedział. kto dawał znaki. Kiedy bitwa ucichła. koce i kołdry. które właśnie zostało ostrzelane z dokładnością co do centymetra. Nad ranem następnego dnia do domu wpadła grupa Ŝołnierzy Kuomintangu. Ŝeby puścili mamę. po drugiej stronie ulicy. Pociski gwizdały w powietrzu i wszędzie tryskały odbite rykoszetem odłamki. ona tego nie zrobiła. zawaliła się. jakby siekł potęŜny deszcz. Hałas na zewnątrz miał juŜ inny charakter. popchnęli pod ścianę i na nią padło oskarŜenie o nadawanie sygnałów. w pośpiechu wydobyła jakieś złote drobiazgi i zaczęła wtykać je Ŝołnierzom do rąk. chciał siusiu. I ona. Wrzeszczeli na cywilów. przez który przebijały się jęki i krzyki. Ŝe nigdy przedtem nie widziała doktora tak bardzo przestraszonego. złapali mamę. odbijając się od ścian dookoła. który był wtedy w schronie. wierzcie mi. Jego matka wzięła go na dwór. śona Yulina mówiła.

Doktor Xia ostroŜnie podszedł do drzwi i uchylił je — Ŝołnierze Kuomintangu juŜ odeszli. Na całej ulicy leŜały ciała. Jakiś głos odpowiedział: „Jesteśmy armią ludu. W końcu hałas nieco ucichł i rodzina Xia usłyszała stukanie do bocznej bramy domu. W ciemności mama zauwaŜyła. Rzeczywiście jeden z domów został zrównany z ziemią. bez rąk lub innych członków. Strzały i wrzaski zbliŜyły się do domu i słychać było buty stukające o kocie łby — ulicą uciekali Ŝołnierze Kuomintangu. kierując do wszystkich uprzejme poŜegnanie. Ŝe komuniści zdobyli miasto. nie poprosili o jedzenie i niczego nie ukradli. a cięŜarna kobieta. Krzyknęła z przeraŜenia i wbiegła z powrotem do domu. Obok leŜało kilka trupów. Ŝeby zobaczyć. chodzi im o Ŝołnierzy Kuomintangu. — Nie zrobimy wam nic złego. o co chodzi. która w nim została. zginęła. Mama usłyszała jej krzyk i wyszła zobaczyć. Ŝe chcą przeszukać dom. Wszyscy ludzie. Gdy dano im jakieś stare ubrania. pospiesznie wciągnęli je na mundury i poszli. Powiedzieli. Kawały ciała. O brzasku Ŝona Yulina otworzyła frontową bramę. czy ich domy nie są uszkodzone lub obrabowane. Potem podszedł do bocznych drzwi i spytał: „Kto tam?”. wiele było bez głów. ZłoŜyli koutou babci i doktorowi i błagali o cywilne ubrania. Mama otworzyła i zobaczyła kilku Ŝołnierzy Kuomintangu. Ŝe na lewym rękawie kaŜdy ma zawiązany biały płócienny ręcznik. w ich oczach tlił się strach. Byli w Ŝałosnym stanie. Dopiero kiedy Ŝołnierze weszli do domu. ale było to powiedziane grzecznie. jak przepaskę. Nie była to prośba. do rodziny dotarło. z niektórych wylewały się wnętrzności. którzy schronili się w domu Xia. Przyszliśmy was oswobodzić”. Mama nie posiadała się z radości. „Nie bójcie się — powiedzieli. Tym razem w ogóle jej nie przeszkadzały ich podarte. Po przeszukaniu odeszli. i Ŝe trzymają broń w pogotowiu. a oszczędzimy wasze Ŝycie!” — a potem usłyszeli mroŜący krew w Ŝyłach wrzask gniewu i bólu.„OdłóŜcie broń. Jesteśmy waszą armią. z bagnetami. Doktor Xia otworzył i weszło szybko kilku ludzi w workowatych mundurach. 118 . armią ludu”. Nie przewrócili domu do góry nogami. inne były jedną krwawą bryłą. bali się wracać. Wkrótce po odejściu sąsiadów znów zapukano do bocznej bramy. zakurzone mundury.

pomagają im zwycięŜyć Kuomintang i sami w ten sposób przyczyniają się do tego. i wtedy dostawali pieniądze na podróŜ. Zatrzymali tylko oficerów średniej i wyŜszej rangi. Niektórzy z powodu toczącej się wojny nie mogli dostać się do swoich domów. generała Fan Hanjie. ludzkich ciał i gruzu. Z pradawnej chińskiej wiedzy o prowadzeniu wojen Mao nauczył się. Ŝe najskuteczniejszym sposobem podboju jest podbój ludzkich serc i umysłów. Rewolucja. Ŝeby dać ludziom ziemię. Zabito dwadzieścia tysięcy Ŝołnierzy Kuomintangu. Nie załoŜyli teŜ obozów jenieckich. Podczas wojny domowej ponad milion siedemdziesiąt pięć jednostek Kuomintangu poddało się i przeszło na stronę komunistów. oficerem Kuomintangu — oboje szli owinięci kocami z powodu porannego chłodu. która była w zaawansowanej ciąŜy. Ŝeby nikt nigdy nie odebrał im ziemi. jest po to. Ŝe nie byłoby to stosowne. Ŝeby ojciec pomagał córce przy porodzie. i dobrze traktowali jeńców. Otwarte kanały były pełne krwawej wody. mówili. mama zobaczyła swoją przyjaciółkę wraz z męŜem. Taktyka ta okazała się bardzo skuteczna. Komuniści nie zabijali nikogo. kto złoŜył broń. czy moŜe z nią zostać w Jinzhou. który próbował uciec przebrany za cywila. Ostatni atak trwał trzydzieści jeden godzin i pod wieloma względami był momentem zwrotnym w wojnie domowej. Większość z własnej woli przyłączała się do armii komunistycznej. wśród nich naczelnego wodza sił Kuomintangu w Jinzhou. i Ŝe przyśle „towarzyszkę” 119 . Kiedy jeńców wojennych prowadzono ulicami do tymczasowych obozów. Ten odpowiedział. albo zostają z komunistami. na których zachęcali ich. Bitwa o Jinzhou była bardzo zawzięta. Organizowali dla Ŝołnierzy spotkania „gorzkich Ŝalów”. Spytał komunistycznego dowódcę. którzy często pochodzili z biednych wiejskich rodzin.ręce i nogi zwisały ze słupów telegraficznych. a osiemdziesiąt wzięto do niewoli. Resztę jeńców natychmiast wypuścili. Jeden z najwyŜszych dowódców wzięty do niewoli miał córkę. Ŝeby opowiedzieli o swoim cięŜkim Ŝyciu bezrolnych wieśniaków. W ostatnim roku tej wojny straty poniesione przez Kuomintang w bitwach wyniosły mniej niŜ dwadzieścia procent wszystkich strat. Po bitwie o Jinzhou coraz więcej Ŝołnierzy Kuomintangu po prostu pozwalało się brać do niewoli. Złapano takŜe nie mniej niŜ osiemnastu generałów. To przeciągało na ich stronę szeregowych Ŝołnierzy. śołnierze mogli wybierać: albo jadą do domów.

Kuomintangowski dowódca pomyślał. Ŝe jego córka była bardzo dobrze traktowana. Następnego dnia po zdobyciu miasta komuniści wywiesili ogłoszenia. Ŝeby pojechał tam. który obiecał pomoc. Postawa komunistów wobec jeńców była wynikiem mieszaniny politycznej kalkulacji i humanitarnego podejścia do ludzi — i stanowiła jeden z podstawowych czynników ich zwycięstwa. Ŝe wielu jej znajomych nie Ŝyje — niektórzy zginęli bezpośrednio od pocisków. jak i własną demoralizacją. Doktor Xia powiesił ładnie udekorowaną tabliczkę na znak. Ŝeby jak najszybciej powracali do normalnego Ŝycia. Na coś takiego Kuomintang nigdy się nie zdobył i ludzie byli pod ogromnym wraŜeniem. Przez całe dni długie konwoje wozów załadowanych ciałami zabitych i szeregi ludzi wynoszących w koszach na plecach gruz ciągnęły za miasto. gdzie mu kaŜą. chociaŜ nie do końca jeszcze wtedy uprzątnięto ulice z ciał zabitych. Nowy rząd zachęcał wieśniaków. Mieszkańcy miasta chętnie im pomagali. do czego komunistyczni Ŝołnierze natychmiast się zabrali. była Ŝoną dowódcy komunistów. 120 . Ŝeby przyjeŜdŜali do miasta i sprzedawali swoje artykuły. Po bitwie pierwszą sprawą było doprowadzenie miasta do porządku. Ale później dowiedział się.do pomocy. Wkrótce zwykły robotnik mógł kupić cztery funty sorgo za dniówkę. Większość sklepów została otworzona dwudziestego października. a owa „towarzyszka”. Ŝe był pierwszym lekarzem. Najbardziej pilnym problemem była Ŝywność. tego. Strach przed głodem zelŜał. który tak zrobił. Komuniści wprowadzili ulgowe ceny na ziarno. Celem było nie tylko zmiaŜdŜenie wrogiej armii. W mieście podniesiono ceny o tysiąc procent w stosunku do tych. Ŝe komunista mówi mu to po to. Ŝe jego apteka jest juŜ otwarta — władze komunistyczne podkreślały potem. mama dowiedziała się. Ceny sorgo gwałtownie spadły — z miliona kuomintangowskich dolarów za funt do dwóch tysięcy dwustu. sól i węgiel dla najuboŜszych. jakie obowiązywały poza miastem. prosząc mieszkańców. inni przywaleni ruinami domów. Kiedy moŜna się juŜ było poruszać po mieście. ale doprowadzenie do jej moralnej dezintegracji. Kuomintang został pobity w równym stopniu ogniem z dział. Dwa dni później otworzono szkoły i normalnie zaczęły pracować urzędy. chcąc jak najszybciej uprzątnąć zwłoki i rumowiska. jak się okazało.

kiedy znów będzie mogła oddać się pracy dla rewolucji. Zamiast komitetów sąsiedzkich miały powstać komitety mieszkańców. biorąc je w kleszcze od strony Huludao i północnego wschodu. a trzydziestego pierwszego grudnia ruszyła kolej. Ŝe ma wyznaczone spotkanie z człowiekiem. Od czasu gdy weszli do miasta. które stały się potem podstawowym narzędziem komunistycznego systemu administracji i kontroli. Nie rabowali i nie gwałcili. Bardzo szybko i sprawnie zaprowadzili porządek. Dwudziestego trzeciego października spore siły Kuomintangu próbowały bezskutecznie odbić Jinzhou. Komunistom udało się nawet połoŜyć kres inflacji — dawali korzystne warunki wymiany. wycofując bezwartościowe pieniądze Kuomintangu i wprowadzając nowe: „Wielki Mur”. Mieszkańcy pozostawali jednak w stanie skrajnego napięcia — zagraŜały im amerykańskie samoloty. Gospodarka znowu ruszyła. towarzyszem Wang Yu.Komuniści zdobywali serca mieszkańców miasta takŜe tym. Po kilku dniach niecierpliwego oczekiwania została zawiadomiona przez reprezentanta partii. Następnego dnia pojawiła się bieŜąca woda. Drugiego listopada cała MandŜuria była juŜ w rękach komunistów. Trzeciego grudnia otworzono banki. a wielu zadawało sobie trud. demonstrując wzorowe zachowanie. przelatujące nad miastem. Ale olbrzymie armie zgromadzone wokół Mukdenu i Changchun szybko zostały pobite i poddały się. Był to ostry kontrast w stosunku do zachowań oddziałów Kuomintangu. Ŝe Ŝołnierze byli bardzo zdyscyplinowani. mama z utęsknieniem czekała. a następnego dnia wznowiono dostawy energii elektrycznej. który sprawuje pieczę nad młodzieŜą w Jinzhou. . Dwudziestego dziewiątego wyszło zarządzenie o nowym systemie administracji osiedlowej.

ale na tyle ciepłe. Spostrzegła. jasnoniebieską suknię z jasnoniebieską jedwabną szarfą. Mama włoŜyła tradycyjną w kroju. powietrze było chłodniejsze. i pomyślała. Przybył do Jinzhou wraz z siłami komunistów kilka dni wcześniej. aŜ skończy. Ŝe ma jakieś dwadzieścia sześć. jesiennego dnia. ujrzała męŜczyznę stojącego pod drzewem. prasa. Ŝe chyba jest od niej niŜszy. dwadzieścia osiem lat. jak edukacja. rozrywka. Kiedy weszła na dziedziniec nowej kwatery głównej zarządu prowincji. który miał zostać moim ojcem. był członkiem Komitetu Partii zarządzającego Jinzhou i wkrótce miał zostać szefem Wydziału Spraw Społecznych miasta. Miał w sobie coś marzycielskiego. Skończyły się letnie upały. plag. najlepszej pory roku w Jinzhou.6 „Rozmowy o miłości” — rewolucyjne małŜeństwo (1948— 1949) Pewnego poranka łagodnego. zamyślone oczy. 122 . Poczekała. — Przyszłam złoŜyć raport o naszej pracy”. akcja przeciw analfabetyzmowi. Teraz sprawował funkcję szefa sekretariatu Partii. Ŝe moŜna było nosić letnie ubrania. zgodnie z rewolucyjną modą. Ŝe workowaty mundur kryje szczupłe ciało. odwróconego do niej plecami i myjącego zęby na skraju klombu. Nie było wiatru i kurzu. mama wybrała się na spotkanie z towarzyszem Wang. które nawiedzały miasto przez większą część roku. ciemną cerę i duŜe. zdrowie. a kiedy podniósł głowę. „Wang” był to wojenny pseudonim tego męŜczyzny. który obejmował takie dziedziny. „Towarzyszu Wang. Od końca 1945 roku był przywódcą partyzantki na tym obszarze. jestem Xia Dehong ze związku studentów — powiedziała. Włosy miała krótko obcięte. zobaczyła.

choć uwaŜano to za ostateczność. Ojciec był siódmym z dziewięciorga dzieci. Urodził się w 1921 roku w Yibin. Ŝe jest to idealne miejsce dla plantacji herbaty.sport. w której pracowali. Było to więc waŜne stanowisko. Okolice Yibin to jeden z najbardziej Ŝyznych terenów Sichuanu. wychowanie młodzieŜy i sondowanie opinii społecznej. Ŝeby spłacić długi. Znowu podjął swój interes i pod koniec lat dwudziestych wiodło mu się juŜ całkiem nieźle. JuŜ jako dorosły człowiek postanowił wraz z bratem. Dziadek został wtrącony do więzienia. Spora część czarnej herbaty pitej dzisiaj w Anglii pochodzi właśnie stąd. Bracia i 123 . Ale właściciel fabryki. W 1933 roku mój dziadek zmarł z przepracowania i napięć w wieku czterdziestu pięciu lat. kto był związany z sądem. prawie dwa tysiące kilometrów od Jinzhou. To ich jednak zrujnowało i brat dziadka zmarł wkrótce w wieku trzydziestu czterech lat. zazdrościł im i załoŜył przeciwko nim sprawę. Ciepły. Yibin. Sprawa ciągnęła się przez siedem lat i bracia byli zmuszeni wydać wszystkie swoje zasoby. chciał wycisnąć z nich pieniądze. Ale był to okres cięŜkich walk między generałami. ich dawny szef musiałby poniechać sprawy. pracującym w tej samej fabryce. jako Ŝe trwały walki i moŜna było łatwo stracić Ŝycie. otworzyć własny interes. w południowo-zachodniej prowincji Sichuanu. Fabrykę sprzedano. z wyczerpania i strapień. ich dawny szef. śeby mógł wyjść. Dziadek znalazł się w sytuacji głowy dwóch rodzin. mglisty klimat sprawia. a rodzina rozproszyła się. Ŝe było prawie niepodobieństwem prowadzić wtedy fabrykę tekstylną. Brat dziadka uskładał tysiąc sztuk srebra i zapłacił mu. oskarŜając ich o to. który miał trzydzieści tysięcy mieszkańców. KaŜdy. największej rzeki Chin. leŜy w miejscu. wraz ze skutkami Wielkiego Kryzysu spowodowało. gdzie rzeka Min łączy się z rzeką Złotego Piasku i obie wpadają do Jangcy. Niektórzy męŜczyźni zostali Ŝołnierzami. W ciągu kilku lat ich zakład rozkwitł i mogli sobie pozwolić na kupno obszernego domu. a wszyscy oni nakładali na ludność wysokie podatki. Ŝe ukradli mu pieniądze na rozruch własnego zakładu. miał na utrzymaniu piętnaście osób. Jego ojciec pracował jako pomocnik w fabryce włókienniczej od dwunastego roku Ŝycia. zachłanność urzędników nie miała granic. próbując się oczyścić z zarzutu. znane jako „Niebiański Spichlerz”. To właśnie.

tylko dwa bardzo skąpe posiłki dziennie. musiał rzucić szkołę. mijał starca sprzedającego zawijane bułeczki. Miał dopiero trzynaście lat i bardzo nie chciał rozstawać się z nauką. Był niewidomy. śeby przyciągnąć uwagę przechodniów. nie wiedząc. Piętnastoletnia kuzynka mojego ojca. wyszła za mąŜ za nałogowego palacza opium. co było zupełnie wyjątkowe. szedł powoli. Rozgniewany ojciec powrócił do Yibin i pracował kolejno w róŜnych magazynach spoŜywczych. Kiedy przybyła po nią ślubna lektyka i zabrano ją z domu. więc w 1935 roku opuścił Yibin i popłynął Jangcy do Chongqing. wrzasnęła na niego: „I tak jest mi cięŜko utrzymywać matkę.kuzyni poznajdowali sobie róŜne prace. Ŝeby mu dawał takŜe kolację. Pewnego dnia ojciec był tak głodny. Szef nie tylko mu odmówił. do której był bardzo przywiązany. Kolacji nie dostawał i kaŜdego dnia kładł się spać ze skurczami pustego Ŝołądka — miał wtedy obsesję na punkcie jedzenia. Ŝeby szef mógł się chełpić faktem. Gdy dziadek umarł. Ilekroć ojciec słyszał tę piosenkę. Ŝe wybiegł z domu i nigdy tam nie wrócił. Kiedy siostra to zauwaŜyła. Nie mogę jeszcze do tego karmić brata!”. Do jego obowiązków naleŜało takŜe dźwiganie olbrzymiej fajki wodnej szefa. starszego od niej o kilkadziesiąt lat. powtarzał sobie. Ŝe społeczeństwo musi się zmienić. zgięty we dwoje. Ojciec nie dostawał pensji. czy kiedykolwiek w Ŝyciu jeszcze ją zobaczy. Ŝe wszedł do ich kuchni i zjadł zimnego słodkiego ziemniaka. który był duŜo większym miastem. Starzec ledwo powłóczył nogami. kiedy szedł do pracy. śpiewał jakąś rozdzierającą serce piosenkę. niesionym na ramionach dwóch męŜczyzn. Musiał jednak znaleźć pracę. 124 . Ojciec poczuł się tak głęboko zraniony. Jego starsza siostra takŜe mieszkała w Chongqing. Ŝe stać go na specjalnego słuŜącego do dźwigania fajki. którą przecieŜ mógł bez trudu postawić obok swojego krzesła. a kiedy owdowiała. Poprosił szefa. Dwanaście godzin dziennie pracował jako pomocnik w składzie artykułów spoŜywczych. ale jeszcze zaczął nim pomiatać. Nie tylko sam cierpiał. kiedy ten spoczywał w bambusowym fotelu. ale i wszędzie dookoła widział cierpienie. z jej rodziną zamieszkała ich matka. KaŜdego dnia. Wyszła za mąŜ za nauczyciela. ojciec biegł za nią. a dziewczęta starały się powychodzić jak najlepiej za mąŜ. Ojciec uwielbiał ksiąŜki i zaczął czytać klasykę w wieku trzech lat. Chodziło tylko o to.

pozwolono przez jakiś czas mówić o jego ideałach i o czymś. Zhang Xueliang z MandŜurii. poniewaŜ wiedział. Młodemu człowiekowi. Ojciec. Na zawsze zapamiętał okoliczności. a nocami pochłaniał jedną ksiąŜkę za drugą.Zaczął się zastanawiać nad jakimś wyjściem. Ojciec krzyknął i zamknął oczy. pracując jako „objaśniacz” na 125 .komunizm” — było to w 1928 roku. W grudniu 1936 roku Chiang został porwany przez dwóch swoich generałów. W lipcu 1937 roku Japończycy rozpoczęli inwazję na Chiny. Pracował tam jako nocny stróŜ. zaŜądali jednak w zamian obietnicy utworzenia wspólnego frontu przeciwko Japończykom. z których jednym był Młody Marszałek. co działo się z jego krajem. spory tłum zebrał się przy pobliskim skrzyŜowaniu dróg. Ŝe nie reagował ani na zajęcie MandŜurii. NajwaŜniejszym punktem programu partyjnego był opór wobec Japończyków. Chiang Kai-shek musiał się zgodzić. choć to dziwne. a potem kat spuścił miecz na jego kark. Ŝe układ ten pozwoli komunistom przetrwać i wzmocnić swoje siły. „Japończycy to choroba skóry — powiedział — a komuniści to choroba serca”. ChociaŜ komuniści i Kuomintang mieli być teraz sprzymierzeńcami. Swoje dochody z księgarni uzupełniał. co się nazywało komunizm. ale spokój i odwaga młodego męŜczyzny w obliczu śmierci zrobiły na nim ogromne wraŜenie. Ŝeby jednak zajął się walką z Japonią. choć zrobił to bez zapału. W drugiej połowie lat trzydziestych w najbardziej peryferyjnych zaułkach Yibin komuniści rozpoczęli tworzenie duŜej siatki podziemnej. Przecisnął się do przodu i zobaczył młodego człowieka siedzącego po turecku na ziemi. Natomiast taktyka Chiang Kai-sheka polegała na tym. Ręce miał związane z tyłu. Komuniści pomogli mu się uwolnić. jak wielu innych. na większości terenów komuniści nadal prowadzili własną pracę konspiracyjną. Był wstrząśnięty do głębi. Mniej więcej w tym czasie zaczął pracować w księgarni sprzedającej lewicowe publikacje. kiedy miał siedem lat. Gdy bawił się koło domu. był oburzony i zrozpaczony tym. a nad nim stał potęŜny męŜczyzna z ogromnym mieczem. Ale oni zaczęli głosić hasło: „Chińczycy nie zwalczają się nawzajem” — i wywarli na Chiang Kai-sheka presję. w jakich po raz pierwszy usłyszał słowo . ani na coraz głębsze wkraczanie Japończyków do Chin właściwych — skupił się tylko na próbach unicestwienia komunistów.

Yan'an leŜy na Równinie Lessowej. co się dzieje. oficer w wojsku Chiang Kai-sheka. Ŝe niczym nie moŜe się przysłuŜyć swojemu krajowi. Dookoła rozciągały się tereny wroga i największym atutem Yan'an było to. Mao Zedong i jego mocno uszczuplone siły przybywały tu w róŜnych momentach pomiędzy 1935 a 1936 rokiem jako do stacji końcowej Wielkiego Marszu i w konsekwencji miasto zostało stolicą ich republiki. Niektórzy przyjaciele ojca zostali aresztowani. nad którym dominują dziewięciospadowe pagody. Nanjing. PodróŜ ta zajęła mu prawie cztery miesiące. Przyłączył się takŜe do antyjapońskiego zespołu teatralnego. stolica prowincji. Ojciec stał obok ekranu i objaśniał.były to marzenia mojego ojca. Zintensyfikowało to policyjne akcje w Sichuanie i zespół teatralny rozwiązano z nakazu policji. Przybył na miejsce w kwietniu 1940 roku. kiedy miał siedemnaście lat.wieczornych seansach w kinie. Ojciec uwielbiał ten zespół teatralny. To właśnie przez przyjaciół. Ojciec był zły i przygnębiony. Wyświetlano wtedy wiele amerykańskich niemych filmów. Na początku 1940 roku sam podjął swój wielki marsz do Yan'an. gdzie jeden z jego szwagrów. grywał role kobiece. Ojciec zamieszkał w takiej grocie na prawie cztery lata. nie ma korupcji i praca daje efekty . inni uciekli. iŜ trudno je było zaatakować. wobec czego Chiang Kai-shek przeniósł swój rząd do Chongqing. w odległym i urodzajnym zakątku północno-zachodnich Chin. Ŝe leŜało tak daleko. 126 . Najpierw dostał się do Chongqing. W tym czasie Kuomintang w Sichuanie był bardzo czujny wobec działalności komunistów. poniewaŜ filmy były bez głosu lektora i bez chińskich napisów. składa się z rzędów grot wykutych w Ŝółtym klifie. Stanowisko komunistów wobec inwazji japońskiej i ich idee sprawiedliwego społeczeństwa rozpaliły jego wyobraźnię. przystąpił do Partii. których tutaj poznał. dzięki któremu przeszedł przez strefy zajęte przez Kuomintang i przedostał się przez blokadę wokół Yan'an. pierwszy raz nawiązał kontakt z komunistycznym podziemiem. Kilka lat wcześniej siły komunistów przeszły przez najbardziej odległe części prowincji Sichuan podczas swojego Wielkiego Marszu (9600 km). a poniewaŜ był szczupłym młodym męŜczyzną o delikatnej budowie ciała. Znaczna część miasta. W 1938 roku. Przyjaciele z zespołu teatralnego bardzo duŜo mówili o Yan'an jako o miejscu. wystawił mu list polecający. gdzie panuje duch koleŜeństwa. który ostatecznie zawiódł ich do małego miasta Yan'an na północnym zachodzie. został zdobyty przez Japończyków w grudniu 1937 roku.

główny przedstawiciel marksizmu w Chinach. którą prowadzili na bardzo gorących zebraniach przez długie miesiące. jako o najmłodszym członku Akademii. Przywódcy partyjni Ŝyli skromnie. w skład której wchodził ojciec. Ojciec uwielbiał Yan'an. Znalazł tu ludzi pełnych entuzjazmu.Po krótkim okresie spędzonym w szkole partyjnej ojciec złoŜył podanie o przyjęcie do najbardziej prestiŜowej instytucji naukowej. Yan'an nie było demokratycznie zarządzane. powiedział. takich jak Szanghaj. ale w porównaniu z miejscem. i patrzyła na ojca z góry: był dla nich prostaczkiem. Ŝe osłabili jedność i dyscyplinę partyjną. Ojciec i jego przyjaciele stali się obiektami bezlitosnej krytyki i zostali zobowiązani do samokrytyki. ale ojciec zajął pierwsze miejsce — był to rezultat czytania po nocach na poddaszu księgarni w Yibin. Ŝe „popełnił bardzo naiwny błąd”. do Akademii Marksistowsko-Leninowskiej. Poprzednio Ai Siqi często chwalił mojego ojca za „błyskotliwy i ostry intelekt”. Większość z nich pochodziła z duŜych miast. a takŜe uwolnienia kraju od nędzy i niesprawiedliwości. półanalfabetom świeŜo zmienionym w 127 . Akcja ta spowodowała burzę i Mao osobiście przybył. wywiesiła plakaty. na których krytykowali swoich przywódców. co zobaczył. Powiedziano im. by przeczytać te plakaty. Inni kandydaci byli zdumieni. Ŝe spowodowali chaos w Yan'an. z którego ojciec przybył. a ojciec zaczął uczyć staroŜytnej historii Chin. kierowana przez Wang Shiweia. Ai Siqi. Grupa młodych pracowników naukowych. i przesterował kampanię w stronę polowania na czarownice. O ojcu. Został najmłodszym pracownikiem naukowym Akademii. Egzamin wstępny był raczej trudny. jak wszyscy inni — i to teŜ stało w ostrym kontraście ze sposobem Ŝycia oficerów i urzędników Kuomintangu. Przywódcy partyjni po stokroć wpajali im przekonanie o konieczności absolutnego podporządkowania się Partii dla dobra sprawy. Ŝe jest trockistą i szpiegiem. Wykładał ją wieśniakom. optymizmu i wiedzących. Akademia została zamknięta. domagali się większej swobody i szerszego prawa do wyraŜania swoich poglądów. był to raj uczciwości i równości. co moŜe przynieść szkodę wielkiej sprawie wyzwolenia Chin spod okupacji japońskiej. czego chcą. W 1942 roku Mao rozpoczął kampanię „Wprowadzania korekt” i poprosił o krytyczną ocenę działalności w Yan'an. Nie podobało mu się to. Wang Shiwei został oskarŜony o to.

zwłaszcza w północnych Chinach.urzędników partyjnych. którą przeszedł. Ale próba. wliczając w to Zhou Enlaia. To ich stawiało na dobrych pozycjach — ich moŜliwości organizacyjne i system kontroli zawsze były doskonałe. Wierzył. Nie stać go było na to. i uczył się elegancko i z wdziękiem tańczyć w zachodnim stylu — było to bardzo popularne w Yan'an i wielu przywódców partyjnych. Pomimo blokady komuniści utrwalili kontrolę nad wielkimi obszarami. śycie w Yan'an było surowe. Uwielbiał płynąć na plecach. Dostawy Ŝywności. W 1942 roku Chiang Kaishek zacisnął blokadę wokół Yan'an. na dziewięciu „podstawowych obszarach”. nadzieję i wiarę. Obchodził otaczające miasto okolice. ale propozycji nie przyjęto: 128 . Jak wielu innych młodych ludzi. Dziewiątego sierpnia 1945 roku oddziały radzieckie weszły do północno-wschodnich Chin. pokrytych kurzem wzgórz płynęła meandrami ciemnoŜółta. bo wymagająca ofiary osobistej i absolutnego podporządkowania własnej osoby. ubrań i innych niezbędnych rzeczy drastycznie zmalały. ale i wesołe. Ŝe został surowo potraktowany — ale Ŝe było to sprawiedliwe i dało mu moŜliwość oczyszczenia duszy dla dobra misji zbawienia Chin. mulista rzeka Yan. Niemniej zdarzały mu się teŜ nie wymagające takich poświęceń zajęcia. Dwa dni później chińscy komuniści zaoferowali im współpracę militarną przeciwko Japonii. UwaŜał. Mao wezwał wszystkich. patrząc do góry na sylwetkę pagody. chętnie się temu oddawało. Ŝe jedyny sposób. w Centralnej Szkole Partyjnej. zmieniła go w nawróconego grzesznika. która dawała im swobodę ruchu i oddechu. Ŝeby wzięli się za motyki i za kołowrotki i sami zaczęli wytwarzać podstawowe artykuły. Pod koniec wojny w taki czy inny sposób sprawowali kontrolę nad obszarem zamieszkanym przez dziewięćdziesiąt pięć milionów ludzi. zdobyli takŜe doświadczenie w zarządzaniu i prowadzeniu gospodarki w cięŜkich warunkach. za liniami Japończyków. zbierając poezję ludową. zainwestował w Yan'an swoje Ŝycie. U podnóŜa suchych. w jaki moŜna dokonać tej misji. Ojciec świetnie prządł. to dyscyplina. Ŝeby się łatwo rozczarować. Został w Yan'an przez cały okres wojny. Co nie mniej waŜne. Mao dobrze planował: komuniści zdobyli przestrzeń. moŜe nawet drastyczna. jeden z dopływów majestatycznej śółtej Rzeki — i tutaj mój ojciec często przychodził pływać. dwadzieścia procent populacji.

aresztował kuomintangowskiego gubernatora i wykonał na nim egzekucję „za spiskowanie w celu obalenia komunistycznego rządu”. a prostytutki mają przez sześć miesięcy Ŝyć z pensji wypłacanej im przez właścicieli. wszelkie dobra naleŜące do Japończyków i kolaborantów zostają skonfiskowane. To samo zrobiło kuomintangowskie podziemie. po czteromiesięcznej wędrówce. Mao wydał swoim siłom rozkaz wycofania się z „łatwych do zaatakowania miast” i 129 . Komunistyczny oddział wyprawił się na trzysta siedemdziesiąt pięć kilometrów od Jinzhou. Polityka ta spotkała się z ogromnym aplauzem. Tego samego dnia komuniści wyprawili oddziały i politycznych doradców do MandŜurii — wszyscy zdawali sobie sprawę. Jednym z pierwszych ruchów nowej władzy było rozlepienie wielkich plakatów. Miasto miało sto tysięcy mieszkańców. wszystkie składy zboŜa mają być otwarte. Komuniści działali na rzecz biednych. Miesiąc po kapitulacji Japończyków ojcu wraz z małą grupą ludzi kazano opuścić Yan'an i przenieść się do miejscowości Chaoyang w południowo-zachodniej MandŜurii. ojciec i jego grupa doszli do Chaoyang. chiński przemysł i handel będą chronione. PrzewaŜnie były tu gołe wzgórza. którzy stanowili przewaŜającą część populacji. domy publiczne mają być zamknięte. Ojciec był zastępcą naczelnika. na których nowy rząd ogłosił zasady swojej polityki: amnestia dla wszystkich więźniów. okolica podobnie uboga jak w Yan'an. najpierw zostało splądrowane przez armie kolejnych wodzów. a potrzebujący mają dostać ziarno za darmo. W listopadzie. Chaoyang nigdy nie widziało nawet umiarkowanie przyzwoitego rządu.Stalin wspierał wtedy Chiang Kai-sheka. a potem przez ponad dziesięć lat było okupowane i wykrwawiane przez Japończyków. Obszar ten jeszcze trzy miesiące temu był częścią państwa Manzhuguo. około 1200 kilometrów na wschód. Mała grupa lokalnych komunistów proklamowała tu swój rząd. W kilka tygodni po tym jak ojciec rozpoczął nową pracę. niedaleko granicy z Mongolią Wewnętrzną. Grupa mojego ojca z pełnomocnictwami z Yan'an przejęła obowiązki i w przeciągu miesiąca w całym okręgu Chaoyang zaczęła funkcjonować administracja. Ŝe ten obszar ma podstawowe znaczenie. zamknięcie lombardów — rzeczy mają być zwrócone darmo ich właścicielom.

W kwietniu nie było juŜ dokąd uciekać i musieli się rozdzielić na małe grupki. George'a Marshalla. od czasu do czasu trafiała się leszczyna i dzikie owoce. KaŜdy. aby zajęły jak najszybciej strategiczne pozycje. nastroje mieli mroczne. kogo noc zaskoczyła poza schronieniem. bez roślinności. Najczęściej ukrywali się wśród najuboŜszych wieśniaków. W nocy temperatura spadała do minus trzydziestu sześciu stopni Celsjusza i szalały lodowate zawieruchy. nie rosło tam nic poza dziką trawą. Chiang Kai-shek przeniósł swoją stolicę z powrotem do Nankinu i przy pomocy Amerykanów przerzucił do północnych Chin wiele oddziałów. uzbrojono takŜe oddziały lokalnych posiadaczy ziemskich. około stu kilometrów na zachód od Jinzhou. na pagórkowatym terenie u źródeł rzeki Xiaoling. zamarzał. Zarówno Kuomintang. Dziesiątego stycznia 1946 roku podpisano rozejm. wycofując się coraz głębiej w coraz mniej przyjazne okolice. zwanym Wioską Sześciu Gospodarstw. Jednostka ojca wycofała się z Chaoyang w góry. przygotowując się do wznowienia otwartej wojny domowej. W sumie udało się im zebrać ponad cztery tysiące ludzi do rozprawy z komunistami w tym regionie. Innym 130 . Kiedy ojciec i jego ludzie ulokowali się w chatach biednych wieśniaków i w jaskiniach. Ŝeby zająć jak najlepsze pozycje. Praktycznie nie było teŜ nic do jedzenia. Partyzantka była jedynym sposobem na przetrwanie.okolic głównych arterii komunikacyjnych z powrotem na wieś — „naleŜy opuścić główne drogi i zająć teren po obu ich stronach”. a takŜe „okrąŜyć miasta od strony wsi”. Ŝeby skłonił Chianga do sformowania rządu koalicyjnego z komunistami jako słabszym partnerem. którym potajemnie wydano rozkaz. Skończyły się uniesienia po kapitulacji Japończyków i radość z powodu własnej ekspansji na szerokich traktach północnego wschodu — i wydawało się. Ŝe zwycięstwo komunistów obróci się wniwecz w przeciągu kilku tygodni. który wchodził w Ŝycie trzynastego stycznia. Były to okolice prawie gołe. Partyzanci byli bardzo źle uzbrojeni: musieli zdobywać broń na lokalnej policji albo „poŜyczać” od oddziałów posiadaczy ziemskich. Czternastego stycznia siły Kuomintangu weszły do Chaoyang i natychmiast przystąpiły do tworzenia zbrojnych sił policyjnych i sieci wywiadu. W końcu ojciec zatrzymał się w miejscu. W lutym mój ojciec i jego ludzie musieli uciekać. jak i komuniści manewrowali tak. Amerykanie przysłali swojego wybitnego generała.

Ojciec otworzył spotkanie. ku uciesze jego towarzyszy. gdzie walczył ojciec. Kuomintang podjął szereg 131 . pierwszym posunięciem politycznym komunistów było obniŜenie podatku dzierŜawnego i odsetek od długów. W ciągu następnych miesięcy oddział ojca przemieszczał się na wschód. bo mieli oni dobrą broń i doświadczenie wojskowe. jak uchronić lud od zła i zaprowadzić sprawiedliwość w imieniu Niebios”. Do tego momentu ludzie ojca. jakie wieśniacy spłacali właścicielom ziemskim. Oznaczało to długą i niebezpieczną podróŜ przez tereny zajęte przez Kuomintang. Jedna z nich nie była w stanie tego uczynić i w końcu ojciec powiedział jej. okrąŜeń i przebijania się. Wtedy je zostawiła. a często musieli je zmieniać po kilka razy w ciągu jednej nocy. posuwali się głównie w kierunku zachodnim — teren. przewaŜnie walczyli na wzgórzach. które rosło ponad świątynią. więc ojciec rozkazał. walcząc. W oddziale było kilka kobiet i ojciec zdecydował się przenieść je wraz z rannymi i niezdolnymi do walki w bezpieczniejsze miejsce na południu. do Opowieści znad brzegów rzek: „Oto jest nasz Pałac Sprawiedliwości. Ŝeby kobiety zostawiły dzieci u wieśniaków. oraz wioski były zamieszkane przez Mongołów. Zanim przybyła regularna armia komunistyczna. Pewnego dnia ojciec o mało nie został schwytany w zasadzkę. w stronę Jinzhou i kluczowej linii kolejowej. Skonfiskowali takŜe właścicielom ziemskim ziarno oraz ubrania i rozdali ubogim wieśniakom. Rzadko udawało im się przespać dwie noce pod rząd w tym samym miejscu. Nie rozbierali się na noc i ich Ŝycie było nieprzerwanym łańcuchem zasadzek. kiedy ścisnęła zima. ale w lipcu. który przejęli. Na początku wszystko szło powoli. Jesteśmy tu po to. KaŜdy hałas mógłby się fatalnie skończyć.źródłem byli eksczłonkowie policji i armii Manzhuguo. Ŝe ma do wyboru: albo zostawi dziecko u wieśniaków. prowadzącej z MandŜurii do Chin właściwych. aby rozwaŜyć. kiedy sorgo wyrosło w pełnej okazałości i mogli się w nim kryć. Kuomintang nasilił ataki. Po ostrej wymianie ognia udało mu się jednak wyrwać. nawiązując do utworu podobnego do dziejów Robin Hooda. oddziały partyzanckie spotkały się w Wiosce Sześciu Gospodarstw pod ogromnym drzewem. W listopadzie 1946 roku. w pobliŜu Wielkiego Muru. W okolicy. albo czeka ją sąd wojenny. do których jednak musieli się ostro zabierać. Ubranie miał porwane na strzępy i penis dyndał mu na zewnątrz spodni.

którzy zjedli skonfiskowaną Ŝywność — i nie mogli jej zwrócić. W wielu wypadkach wieśniaków torturowano lub nawet zabijano. Kiedy oddział ojca został zmuszony do wycofania się i powróciły jednostki Kuomintangu. byli torturowani. Ojciec. znowu odebrano wieśniakom ubrania i Ŝywność. Uciekł z Kuomintangiem. Ojciec odwiedził wiele rodzin i stopniowo dowiedział się całej prawdy o tym. kazał wieśniakom czołgać się przed sobą i zwrócić wszystko. podziwiano go za to bardzo. Ŝeby 132 . Ŝe wyznaczono cenę za jego głowę. Trzymano go pod straŜą. co się zdarzyło. co dostali od komunistów. Dla uczczenia tego zwycięstwa odbyła się zabawa z atrakcjami. niejaki Jin Tingquan. z poparciem rodzin innych ofiar Jina. Władze Chaoyang skazały Jina na śmierć przez rozstrzelanie. Wkrótce cały obszar dookoła był juŜ w ich rękach. zwłaszcza tych. Ci. Pewnego męŜczyznę. NieduŜej w sumie grupie właścicieli odebrali ziemię i podzielili ją równo pomiędzy wieśniaków. zaŜądała dla niego takiego samego rodzaju śmierci. związanych z siłami bezpieczeństwa Kuomintangu. a oddział mojego ojca przewodniczył zgromadzeniu. Kiedy płomienie zaczęły ogarniać jego ciało. Przedstawiciele władz komunistycznych. Mama widziała te plakaty i wiele o nim słyszała od krewnych. który został spalony. przysłani. który miał wtedy dwadzieścia pięć lat. chociaŜ został właśnie aresztowany.„kampanii unicestwienia” wobec nich. Działania oddziału zaczęły wywierać wpływ na sytuację. których podstawą były nazwiska kolegów. którą komuniści skonfiskowali właścicielom ziemskim. Komuniści przeprowadzili reformę rolną. ale bez skutku. W Wiosce Sześciu Gospodarstw właściciel większości ziemi. był tak powszechnie znany. W Wiosce Sześciu Gospodarstw wieśniacy nie chcieli brać ziemi Jin Tingquana. zacisnął zęby i nie wydał jednego jęku do samego końca. Mój ojciec był świetny w układaniu zagadek — anagramów. a ich domy zniszczono. który nie chciał składać koutou ani oddać Ŝywności. jednak oni okazywali mu uniŜony szacunek. Na wiosnę 1947 roku karta się odwróciła i w marcu oddział ojca mógł z powrotem zająć Chaoyang. był takŜe szefem policji i brutalnie zgwałcił wiele miejscowych kobiet. Afisze „Poszukiwany” z jego podobizną moŜna było zobaczyć wszędzie w okolicach Jinzhou. którzy zjedli Ŝywność. Kiedy powrócił. Ale rodzina człowieka. które otworzyło jego dom i spichlerz. powoli spalono na śmierć.

jak przemieszczają się kolumny wojsk Kuomintangu. Częściowo dzięki ludziom takim jak mój ojciec. Ludzie tacy jak Jin byli nie tylko bogatymi posiadaczami ziemskimi. w lutym 1948 roku kierownictwo partyjne wydało pilną instrukcję w sprawie połoŜenia kresu aktom przemocy i okrucieństwa. W przeciwieństwie do innych. Zalecenie wobec „kamieni” mówiło: „Jeśli wydaje się podejrzany. W raportach do swoich przełoŜonych pisał. Na niektórych obszarach zabijano takŜe zwykłych posiadaczy ziemskich. Poza tym był znany jako osoba uczona. kiedy mył zęby w październikowy poranek. od ludzi takich jak Yuwu. Ŝe tylko tych moŜna skazywać na śmierć. Sprawowali takŜe absolutną władzę nad Ŝyciem mieszkańców swojej wsi i uŜywali sobie na nich do woli. obejmujący obszar Jinzhou-Huludao. jakie otrzymywał. pochodziło z wewnątrz Kuomintangu. był znany między kolegami ze swoich wymagań i wybredności. zabić”. To z tych raportów po raz pierwszy dowiedział się o mojej mamie. Odpowiadał on teraz za system wywiadowczy. którzy głośno o tym mówili. o marzycielskim wyglądzie młody człowiek. Ten drobny. w których wioskach walczył. którzy po prostu smarkali na ziemię. gdyby wieśniacy w porywie gniewu chcieli dokonać zemsty. którego mama zobaczyła. i dla wieśniaków.wykonać egzekucję. i orientacja w ich sytuacji zaopatrzeniowej. Jego zadaniem było śledzenie. poniewaŜ panowały choroby oczu. a takŜe na publicznych zebraniach. Ŝe nie jest to słuszne. Wiele informacji. Nazywano ich eba (tyranami). i mówił swoim podwładnym. Nigdy nie moczył swojego ręcznika do twarzy we wspólnych miskach. uŜywał chusteczki i prał ją. Ŝeby nie przeszkadzali. Ŝe Partia nie powinna szafować ludzkim Ŝyciem i Ŝe łatwość wydawania wyroków śmierci moŜe tylko przynieść szkodę sprawie rewolucji. których nazywano „kamieniami” — przeszkodami na drodze rewolucji. Ojciec uwaŜał. KaŜdego dnia mył zęby. 133 . co było nowością i dla Pozostałych partyzantów. którzy na pewno mają krew na rękach. W tym czasie główne siły armii komunistycznej podchodziły coraz bliŜej. Na początku 1948 roku partyzantka ojca połączyła się z regularną armią. nie powstrzymali wieśniaków. ChociaŜ komuniści z zasady byli przeciwni torturom. kiedy tylko mógł. jednak przełoŜeni powiedzieli im.

poniewaŜ nienawidził tradycyjnie przeładowanego ozdobnikami. Harbin w duŜej mierze został zbudowany przez Rosjan i miał opinię „ParyŜa Wschodu” — z powodu szerokich bulwarów. łącznie z mamą. tymczasowej stolicy komunistów w północnej MandŜurii. doskonale mówił i dziewczęta. Teraz w ogóle nie była zawiedziona tym.miłośnik ksiąŜek. nieodpowiedzialnego i mglistego sposobu wyraŜania się. Formułowała zdania w sposób spokojny. stylowych budynków. Kiedy mama po raz pierwszy zobaczyła afisze z „Poszukiwanym” i kiedy pierwszy raz słyszała o nim od swoich krewnych. Ŝe ten legendarny partyzant nie ma w sobie nic z wojownika. Była teŜ zauroczona treścią rozmowy. jak wiele z nich popiera komunistów — a ona znowu oszacowała to bardzo dokładnie. Ojciec takŜe słyszał o odwadze mamy i o tym. Ŝe ta siedemnastoletnia dziewczyna wydaje rozkazy męŜczyznom. Ŝe Wang często się śmieje i ma błyszczące. były nim oczarowane. Mama zauwaŜyła. białe zęby — podczas gdy większość partyzantów miała ciemne i popsute. Był świetnym wykładowcą. jakie ksiąŜki studenci czytają. czuła. Ŝe jest śliczna i kobieca. czy mógłby przyjść z wykładem na temat filozofii i historiozofii marksistowskiej. a ona natychmiast podała dokładną liczbę. Ŝe będzie miała w sobie coś ze smoka. Kiedy mama powiedziała. Wycieczka miała na 134 . a nawet nieco kokieteryjna. eleganckich sklepów i kawiarni w europejskim stylu. który mógłby pomylić Flauberta z Maupassantem. Ŝe przyszła złoŜyć raport na temat pracy w związku studentów. pomyślał. Zapytał. Zgodził się i spytał. Na to mama wręczyła mu listę i spytała. bardzo precyzyjnie. uderzyło ją jego oczytanie i wiedza — to absolutnie nie był człowiek. Kilka dni później rozpoczął się cykl wykładów. Ku swojemu zachwytowi zobaczył. Wspaniała i emancypowana kobieta. nawet podczas walki. zapytał ją. jak wiele osób z nią studiuje. Wang przerabiał ze studentkami prace Mao i objaśniał im niektóre z jego podstawowych pojęć teoretycznych. Ŝe Partia organizuje wycieczkę do Harbinu. chociaŜ wyobraŜał sobie. Była to dla niego niezwykle waŜna cecha. łagodny i zarazem perswazyjny. co w Chinach było rzadkością. Ŝe w równym stopniu boją się go i podziwiają. i zawsze miał ze sobą tomik klasycznej poezji. Pewnego dnia powiedział studentkom. a takŜe.

Ŝe nie wracała do bardzo późnych godzin. Ŝe mama zamierza jeszcze zostać. Kiedy mama przyszła. koleŜanki mamy. Ŝe ojciec jest znakomitym kaligrafem. juŜ wiedziały. Ŝe chwytał kaŜdą okazję.celu zwiedzanie. klasycznym stylu. będąc przewodniczącą studentek. w jaki patrzył na mamę. Ŝeby dalej pić szampana! Mam nadzieję. ale został 135 . co sprawiło. Ojciec nigdy przedtem nie pił szampana. bardzo podekscytowana. To właśnie w pokrytym śniegiem Harbinie. Ŝe tych dwoje jest zakochanych. Mama i pewna liczba jej przyjaciół byli na liście stu siedemdziesięciu osób wybranych do wywiezienia z miasta. Pod koniec listopada. Kiedy wychodziła z hotelu około północy. którego kochała przedtem. która była z nimi tego wieczoru. czy jest zaangaŜowana w jakiś związek. co wskazywało na godną uwagi znajomość rzeczy. czytał o nim tylko w ksiąŜkach zagranicznych autorów. W tym czasie studentki. lekarzy. z atmosferą niespiesznej zadumy i poezji unoszącej się w powietrzu. Mama. łącznie z przyjaciółką mamy. Ŝeby być fizycznie blisko niej. na której obcym alfabetem było napisane: szampan. ale jeszcze przy okazji mama odkryła. Tego wieczoru ojciec zapytał mamę. Ŝe Wang kocha mamę. rodzice zakochali się w sobie. był kuzyn Hu. jak zawodową elitę. ale jej prawdziwym powodem było to. wyjętym jakby wprost z bajki. z dachem w jasnym kolorze. Ojciec napisał tu dla mamy przepiękne wiersze. często wychodziła zdać mojemu ojcu raport i nie uszło to niczyjej uwagi. Opowiedziała mu o swoich poprzednich chłopcach i oświadczyła. Ŝe jedynym. ozdobną attyką i delikatnymi sztukateriami wokół okien werandy. Ŝe jej szacunek dla niego jeszcze bardziej wzrósł. Ojciec miał kilka innych adoratorek. Ŝe Kuomintang starał się ponownie odbić Jinzhou i władze partyjne chciały zabrać z miasta zarówno prokomunistycznych studentów i nauczycieli. wyjechała pociągiem na północ. z jego docinków i z tego. starymi budynkami. W wigilię Nowego Roku zaprosił mamę i jej przyjaciółkę do swojej kwatery. wiedziała. Ojciec znalazł potem liścik pod pustą butelką szampana: „Niestety! Nie mam juŜ powodu. np. z jego stylowymi. Nie tylko były utrzymane w eleganckim. zobaczyła stojącą na rokokowym stoliku butelkę. ale przyjaciółka mogła się domyślić ze sposobu. Ŝe dla was ta butelka zawsze będzie pełna”. Mieszkał w starym rosyjskim hotelu. na wypadek gdyby miasto znowu zostało zajęte.

Jedna z jego poprzednich dziewczyn poślubiła Chen Boda. Następnego dnia mama napisała do domu. który bardzo jej się podoba. do Komitetu Miejskiego. w jakim w MandŜurii męŜczyźni się Ŝenią. Ojciec był przedstawicielem władzy i jej urzędnikiem. Pierwszym przypuszczeniem babci było. ale z powodu wojny nie mógł nawet marzyć o małŜeństwie. przełoŜony mamy w konspiracji. zgodnie z nowym komunistycznym kodeksem obyczajowo-moralnym. Jednym z nich był Liang. powiedziano mu. Jednak pierwszą reakcją babci i doktora nie był entuzjazm. mój ojciec powiedział. z prośbą o pozwolenie na „rozmowę o miłości” (tariianai) z moją mamą. Ŝe nie potrafią traktować kobiet przyzwoicie. Ŝe ich arbitralna władza sprawia. ale to się skończyło. Poza tym uwaŜano. Prosiło o to takŜe dwóch innych męŜczyzn. Ŝe moŜe przeprowadzić z mamą „rozmowę o miłości”. Ŝe obejmie stanowisko kierownika Wydziału Spraw Publicznych w Jinzhou. Był zakochany w pewnej kobiecie w Yibin. ani ten drugi męŜczyzna nie wspomnieli mamie słowem o swoich zamiarach. szefa wydziału ojca w Akademii w Yan'an. Kiedy juŜ wysłuchali nawzajem swoich szczerych wyznań. który zalecał równość kobiety i męŜczyzny w akcie radykalnego odcięcia się od tradycyjnej przeszłości — on jej opowiedział o swoich poprzednich związkach. ale zatroskanie. a pomiędzy zwykłymi Chińczykami urzędnicy mieli zawsze bardzo złą opinię. ale ich podania przyszły za późno. po rozmowie. donosząc. Ŝe ten męŜczyzna jest juŜ Ŝonaty i chce wziąć mamę na konkubinę — juŜ dawno przekroczył wiek. Ŝe poprosił o przeniesienie z Jinzhou. Ŝe zamierza napisać do Jinzhou. Mniej więcej po miesiącu uznano. Mama zauwaŜyła. który potem uzyskał ogromną władzę jako sekretarz Mao. Tego wieczoru. Był tak rozczarowany. Gdy ojciec wrócił. Ani on. Miał kilka dziewczyn w Yan'an i podczas pobytu w partyzantce. z nadzieją na małŜeństwo.zgładzony przez Kuomintang. Potem. Czynniki partyjne oznajmiły ojcu. Ŝe grupa z Harbinu moŜe bezpiecznie powrócić do Jinzhou. Ŝe spotkała męŜczyznę. była to romantyczna powieść rosyjska To tylko miłość. Taka była obowiązująca procedura. Kilka dni potem mama 136 . mama dostała od ojca pierwszy prezent. kiedy wyjechał do Yan'an. Ŝe trochę to przypomina proszenie głowy rodziny o zgodę na małŜeństwo. i po prawdzie tak właśnie było: Partia Komunistyczna była nowym patriarchą.

W jaki sposób komuniści mieliby się o czymkolwiek dowiedzieć. Mój ojciec był pierwszą osobą traktującą ją jak równą sobie. co było poprzednio. co zniszczyło jego organizm. Ŝeby przedstawić rodzinie. jak tego wymagała skomplikowana mandŜurska tradycja. to jednak Ŝona Yulina czuła swoją niŜszość. Babcia prowadziła dom.przyprowadziła go do domu. Yulin i jego Ŝona takŜe go lubili. Doktor nawiązał z nim bardzo dobre stosunki i mogli rozmawiać godzinami. bo jej mąŜ był zaleŜny od doktora Xia i babci. ale formalnie. Ŝe komuniści. Ciągle jeszcze miała zastrzeŜenia i wątpliwości. Babcia tylko w połowie została przekonana. nie mógłby oszukiwać. nie odpowiedziała. MałŜeństwo tradycyjne było kontraktem między dwiema rodzinami. babcia odwróciła się do niego plecami. Kiedy wyszedł. w którym poślubiła Yulina. i Ŝona Yulina czuła. Kiedy wchodził. a wobec tego jest rzeczą niemoŜliwą. Doktor Xia traktował go uprzejmie. Ojciec nie zabawił wtedy długo. a gdy chciał ją powitać. W niecałe dwa miesiące po powrocie z Harbinu mama i ojciec złoŜyli podania. „On pochodzi z Sichuanu. jakie przeŜył w partyzantce — i babcia była przekonana. Ŝe Ŝaden ich urzędnik. śaden urzędnik nie moŜe być porządny. co w Chinach było oczywistym zerwaniem z przeszłością. a kilka razy dał jej i Yulinowi bilety do kina. musiała wstawać o trzeciej nad ranem kaŜdego dnia. przynoszą istotną poprawę. Był pierwszym urzędnikiem. Ŝeby zacząć przygotowywać róŜne rodzaje posiłków. ale reszta rodziny skłaniała się juŜ ku ojcu. babcia zalała się łzami. co było dla nich specjalnym wydarzeniem. Ale doktor Xia wywnioskował po spotkaniu z ojcem i na podstawie opowiadań mamy. i chociaŜ teoretycznie naleŜały do tej samej generacji. który nie traktował ludzi jak powietrze. Ŝeby nie był Ŝonaty. gdy jej ojciec postawił ją w grze w karty i przegrał. nigdy przedtem nie było urzędów stanu cywilnego ani zaświadczeń 137 . Ŝe przekroczył czterdziestkę. Jej brat został złapany przez Japończyków w łapance i spędził trzy lata w obozie pracy przymusowej. płakała. Jej matka została zmuszona do nieszczęśliwego małŜeństwa. taki jak mój ojciec. jeśli pochodzi z tak dalekich stron?”. w stosunku do tego. Ŝe komuniści podlegają tak ścisłej kontroli. Ojciec miał ciemną skórę i był strasznie chudy — efekt trudów. Od dnia. śona Yulina pochodziła z bardzo biednej rodziny.

jak w wojsku. Partia spełniała rolę głowy rodziny. Babcia była przeraŜona. WłoŜyła swoją ulubioną jasnoniebieską suknię z jedwabną jasnoniebieską szarfą. Federacja pozostawiła to jego jednostce pracy. ale z powodu stanowiska zajmowanego przez ojca formalności musiały być takŜe dopełnione przez Komitet Partyjny w prowincji Liaoning Zachodni. był członkiem partii od lat dziesięciu i był w randze odpowiadającej co najmniej zastępcy dowódcy dywizji. Partyjne kryteria brzmiały „28-7-oddział-l”. Kto to słyszał. od siedmiu lat być w partii i w randze co najmniej dowódcy oddziału.o ślubie. Ŝeby panna młoda szła piechotą do domu pana młodego! MęŜczyzna powinien przysłać po nią lektykę. 138 . którzy „przyłączyli się do rewolucji”. to jednak uznano. masz rok). mobilizowała kobiety do produkowania butów dla armii. Miejski Komitet Partyjny w Jinzhou szybko wydał pisemne zezwolenie. ChociaŜ mama nie była członkiem partii. która zajmowała się sprawami kobiet: nadzorowała zwolnienie z małŜeństw konkubin i zamknięcie domów publicznych. Uznawszy. regulowały bowiem praktycznie wszystkie aspekty Ŝycia pracowników. co oznaczało. to znaczy. PoniewaŜ jednak ojciec był wyŜszym urzędnikiem. Ŝe męŜczyzna powinien mieć co najmniej dwadzieścia osiem lat. organizowała ich kształcenie i zatrudnienie. w dzień osiemnastych urodzin mamy. do takich „jednostek” w miastach powinni naleŜeć wszyscy. spakowała ubrania i była gotowa przenieść się do kwatery ojca. Ŝe kobiety nie wolno wydawać za mąŜ wbrew jej woli. Ŝe jej praca w konspiracji zaspokaja wymagania „jedynki”. Ŝe jest niewiele warta i Ŝe męŜczyzna tak naprawdę jej nie chce. Teraz dla tych. Tego dnia mama zwinęła swoją matę do spania. Była to instytucja całkowicie podporządkowana Partii. „jedynka” odnosiła się do jedynej kwalifikacji wymaganej od kobiety — powinna pracować dla partii przynajmniej przez rok. zwłaszcza Ŝe od powrotu z Harbinu pracowała na pełnym etacie w organizacji zwanej Federacją Kobiet. Ŝe nie będzie Ŝadnych problemów. Mama powinna mieszkać w budynku naleŜącym do Federacji i powinna uzyskać jej pozwolenie na zawarcie małŜeństwa. miał dwadzieścia osiem lat. Federacja Kobiet była teraz „jednostką pracy” (danwei) mojej mamy. Ojciec. rodzice wyznaczyli ślub na czwartego maja. Jeśli kobieta idzie pieszo. według chińskiego sposobu liczenia wieku (rodząc się. informowała je o przysługujących im prawach i pomagała wprowadzać w Ŝycie zasadę.

Ale mama uwaŜała tradycyjną ceremonię za przestarzałą i niepotrzebną. Powiedziano. Ŝe jeszcze nie mogą się pobrać. Ŝe jej przyjaciele byli nastawieni antyjapońsko i bardzo uświadomieni politycznie. Ŝe jej córka nie będzie miała wspaniałego. Powiedziała. Skierowano do niej bardzo szczegółowe pytania. JuŜ nie mogłabyś zrobić czegoś takiego — uklęknąć. mama klęczała. Ŝe kuomintangowscy oficerowie trzymali ją za rękę i dlaczego miała tak wielu przyjaciół wśród członków kuomintangowskiej organizacji młodzieŜowej. tradycyjnego ślubu. mawiał do mnie: „Twoja matka miała tyle wdzięku”. do mieszkania ojca. Schyliła głowę. Od chwili kiedy dziewczynka przychodzi na świat. niosąc matę. zbierając posag. gdzie pracował — w siedzibie Miejskiego Komitetu Partii. jaka jest nieszczęśliwa. jak to było. jej matka odkłada dla niej róŜne rzeczy. a takŜe zasłony i ozdobny lambrekin do łóŜka. i ojciec. jakby miała się oczyścić z zarzutów przed sądem. które otaczały duŜy dziedziniec. kiedy rozległo się pukanie do drzwi. Zapadał zmierzch i właśnie zamierzali połoŜyć się do łóŜka. Ŝe kiedy w 1945 roku Kuomintang wkroczył do Jinzhou. Musiała wyjaśniać. nawet gniew był cichy. Tylko miłość była waŜna dla tych dwojga rewolucjonistów. nie było scen. Oboje. Kiedy byłam dzieckiem. w jaki sposób rodzina była związana z kuomintangowską słuŜbą bezpieczeństwa i wywiadem. Nie było łez. Tylko zaciśnięte wargi mamy wskazywały. Zgodnie z tym obyczajem mama miała w wyprawie ślubnej tuzin pokrytych satyną kołder i poduszek haftowanych w kaczki mandaryńskie.„A kogo teraz te wszystkie ceremonie obchodzą?” — powiedziała mama. Ŝeby zdjąć ojcu sandały. Mama poszła. Ŝe musi być absolutnie godna zaufania. Powiedziała. Ŝeby zdjąć męŜczyźnie buty!”. Zwłokę spowodowały podejrzenia Komitetu Prowincji dotyczące mamy z powodu jej koneksji rodzinnych. Jakiś męŜczyzna wręczył ojcu pismo z Prowincjonalnego Komitetu Partii — wynikało z niego. Ten moment wrył się na stałe w pamięć ojca. Babcia była skonsternowana na myśl o tym. w milczeniu zabrała swoją matę i wyszła. chcieli uniknąć tego rytuału. mówiąc ojcu tylko: „Do zobaczenia”. Pracownicy zajmowali bungalowy z przesuwanymi drzwiami. mieszkał tam. 139 . Jak wielu urzędników. i mama. zwijając matę. Było to tak. I dodawał Ŝartem: „AleŜ czasy się zmieniły! Ty jesteś inna niŜ twoja matka. który nie miał nic wspólnego z ich uczuciami.

Jak przewidywała procedura. Tacy byli szczególnie niebezpieczni dla komunistów. poniewaŜ miejscowa ludność była wobec nich lojalna. Nawet zupełnie prywatnych związków nie zostawiono w spokoju. odkryła. Jeśli mama chciała wyjść za mąŜ. czy wszystko z nim jest w porządku.widzieli w nim prawowitą chińską władzę. Gdy tylko skończyło się oblęŜenie. Nie uwaŜano go za zwykłego jeńca wojennego. Mama była przekonana. młodym pułkownikiem z Kuomintangu. Poszła do 140 . Na wiosnę. Mama nie wiedziała. którzy byli „związani ze sprawą”. ale mając czternaście lat była za młoda. Nie było tam juŜ niczego — ani ulicy. jakie jego rodzina miała w Jinzhou. nie dano im szansy przetrwania. Huige zniknął. Mamę poproszono. która następnie powinna się zwrócić do wyŜszych przełoŜonych. został złapany i odstawiony z powrotem do Jinzhou. Ŝeby „zakreśliła granicę” między sobą a swoimi przyjaciółmi. Ŝe przyjaciele mamy działali z pobudek patriotycznych. tylko gigantyczna kupa ruin. kto na końcu tego szeregu ma decydujące słowo. Ŝe Huige Ŝyje i jest uwięziony — w Jinzhou. Opinie były podzielone: Komitet Partyjny w Jinzhou uznał. Ale najbardziej bolesne było dla niej to. Sama mogła wstąpić do tej organizacji. Podczas oblęŜenia udało mu się uciec na południe i zatrzymał się w Tianjin. co Huige zrobił. wprowadzonym przez komunistów dla zwiększania przepaści pomiędzy tymi. ale Komitet Prowincji traktował ich wyraźnie podejrzliwie. i ich antykomunistyczne inklinacje budziły poczucie zagroŜenia w nowym reŜimie. którzy nie byli. musiała przestać się spotykać ze swoimi przyjaciółmi. Poza tym wielu jej przyjaciół wkrótce przeszło na stronę komunistów. Ŝe jeśli inni dowiedzą się o tym. a tymi. jej najpilniejszą potrzebą było sprawdzenie. najpierw musiała rozmawiać ze swoją bezpośrednią przełoŜoną w Federacji Kobiet. co się stało z Huige. po pierwszej radości z powodu zwycięstwa komunistów. kiedy przygotowywała się do zamąŜpójścia. ani domów. co oznaczało miejscowe osobistości o ugruntowanym zasięgu władzy. znalazł się w kategorii „węŜy w ich starych kryjówkach”. a gdy w styczniu 1949 roku komuniści zdobyli miasto. Z powodu wpływów. więc natychmiast zaczęła apelować w jego sprawie. Biegła całą drogę przez mokre od krwi ulice do domu rodziny Ji. „Zakreślanie granicy” między ludźmi było podstawowym pojęciem. zostanie potraktowany sprawiedliwie.

Ŝe posłał doroŜkę po doktora Xia. lekko wciętej w talii. który nosili pracownicy państwowi. Yuwu napisał raport. jakie wymieniali. Była to wiadomość od szefa Partii. Mama była właśnie na zebraniu Federacji Kobiet. ale dodał. Lin zapytał: „A co z teściową?”. bo wtedy jemu przypadała cała zasługa. Ŝe pułkownik działał prawdopodobnie z miłości do mamy i mógł nawet nie wiedzieć. Niemniej ojciec rozumiał dylemat mamy i sam uwaŜał. Fakt. a nawet wydawał co do nich instrukcje. Mama starała się wyglądać na osobę spokojną. Przytaczała zawoalowane pytania i obietnice. którzy takŜe przed chwilą przybyli. co zrobił Huige. bratanka najwyŜszego dowódcy. Ojciec powiedział. zobaczyła Lin Xiaoxia i innych partyjnych szefów z obstawą. Mama poszła do innego przywódcy podziemia. i poprosiła. jednak nie mogła dostarczyć na to dowodów. a na sobie miała granatowy „leninowski komplet” — mundur. kiedy podeszła do kobiety prowadzącej zebranie. noszonej wierzchem na workowate spodnie. i przepływało nad ich związkiem jak ciemna chmura. Pod koniec maja przyszło pozwolenie na zawarcie małŜeństwa. Lin Biao. Ŝe Huige pomagał komunistom. MoŜesz wyjść z zebrania. nie wpływał na jego osąd. Kiedy otworzyła drzwi. co Huige zrobił. który równieŜ wiedział o tym. ale to znowu zostało uznane za próbę kupienia sobie „ubezpieczenia” ze strony pułkownika. Ten takŜe nie chciał powiedzieć. Właściwie w ogóle nie chciał wspominać o roli pułkownika w uzyskiwaniu informacji. A wobec takiej postawy partia była szczególnie ostroŜna. Wszystko to działo się właśnie wtedy. Mama twierdziła. Przyjdź szybko i bierz ślub!”. zarządzającego siłami komunistów w MandŜurii. Przez całą drogę do kwatery ojca biegła. Zapisana wierszem. Ŝe babcia faworyzowała pułkownika jako kandydata na zięcia. który wiedział o jej kontaktach z Huige. poniewaŜ zaślepiała go miłość. Ŝe Huige powinien być potraktowany uczciwie.Yuwu. Ŝeby poręczył za pułkownika. w którym donosił o tym. oznaczała. kiedy ktoś wszedł i wetknął jej do ręki kartkę. złoŜony z bluzy z dwiema górnymi kieszeniami. Ŝe ona i pułkownik nie byli w sobie zakochani. Ŝe pomaga komunistom. kiedy mama i ojciec przygotowywali się do zawarcia małŜeństwa. Ojciec nic nie odpowiedział. Lin Xiaoxia. „To nie jest w porządku”. mama moŜe wyjść. która przeczytała wiadomość i skinęła głową. mówiąc krótko: „Władze prowincji wyraziły zgodę. Ŝe tak. powiedział 141 .

którą widać było z okna pokoju ojca. Komuniści próbowali wprowadzać skromne ceremonie ślubne. oraz suszone owoce zwane longan. Babcia pomyślała. pochodzących z niewykształconych chłopskich rodzin. Nie było niczego w rodzaju ceremonii ślubnej. Ale czy to wina jej matki? Nie przyszło jej na myśl. jakie podawano na ślubach w Yan'an. znacznie przekraczające sumy. Ojciec takŜe wyszedł. dopiero wtedy. po wystawnym ślubie. w jaki komuniści traktują tak uroczyste okazje jak ślub. Wiedziała. Doktor Xia i babcia nie mieli pojęcia o tym. Mama z trudem powstrzymywała łzy. a woźnica pierwszej doroŜki teŜ im nie powiedział. Ŝe pan młody musiał wrócić do pracy. Ŝe ma być zawarty ślub. pojawiła się na ścieŜce. Mama opanowała się i powiedziała swojej matce. Przyjechał doktor Xia i złoŜył gratulacje młodej parze. na które tradycyjnie wydawano olbrzymie pieniądze. jako szczególny specjał. Ŝe jej córka właśnie wychodzi za mąŜ. ale takŜe dlatego. Ja sama teŜ zaraz wracam”. Na ślubie rodziców podano daktyle i orzeszki. miały być tymi. Ŝe tak nienawidzi kuomintangowskich koneksji rodziny babci. jak potraktowała go babcia. Ŝe jej rodzina miała kuomintangowskie koneksje. rodziny bankrutowały. Mama poczuła się bardzo dotknięta. W ich pojęciu Ŝadna porządna dziewczyna nie mogła zostać konkubiną — chociaŜ komuniści Ŝądali. Kiedy idąc pospiesznie. Ŝe zachowanie ojca jest reakcją na to. na jakie ludzie mogli sobie pozwolić. Grupa kobiet z Federacji pojawiła się później. jednak próbowała wytłumaczyć postawę ojca tym. Ŝe kobiety z jej grupy pogardzają jej matką nie tylko dlatego. A przecieŜ właśnie te kobiety. tylko małe przyjęcie. Wszyscy usiedli na jakiś czas i jedli świeŜe kraby. Wiele komunistek. które wdraŜają emancypacyjną politykę partii. jest 142 . kobiety z Federacji zaczęły szeptać między sobą i wymknęły się tylnymi drzwiami. Ŝeby konkubiny miały taki sam status jak Ŝona i Ŝeby mogły na własne Ŝądanie rozwiązać „małŜeństwo”. Ŝe kiedyś była konkubiną. Wkrótce doktor Xia i większość gości wyszła. które dostarczył Komitet Miejski.Lin i wysłał po nią następną doroŜkę. o co chodzi. było jak najdalszych od prawdziwej emancypacji i trzymały się bardzo tradycyjnego sposobu myślenia. z Federacji. „Komuniści nie mają zwyczaju przerywania pracy z powodu ślubu. Babcia dowiedziała się. po zakończeniu zebrania. symbolizujące szczęśliwy związek i synów. Czasami. Ŝe niedbały sposób. gdy przyjechała druga doroŜka.

co było potępiane jako „burŜuazyjny nawyk”. Ŝe ziemia nosi taką kobietę. jakby ktoś nie wiedział. które latami walczyły w partyzantce i miały wszystko za złe ładnym. Mama przyczyniła się do tego. Ŝe moŜe w końcu to tylko jeszcze jedna na tej liście. Na zebraniu Federacji została poddana krytyce za swoją „dekadencką burŜuazyjność”. konserwatywne. Mama tego nie potrafiła. której budynek był oddzielony od kwatery ojca niskim. Ŝe tylko sobotnią noc moŜna spędzić poza miejscem pracy. która ją obowiązywała. nie mogło się pomieścić w głowie. ale zbesztano ją jak dziecko. Ŝe jest „nadmiernie przywiązana do rodziny”. Wkrótce jednak to odkryto i ojciec został skrytykowany na 143 . OskarŜano ją. Kobietom z Federacji. Ŝe go zwolniono. takim jak moja matka. jak jeść. I choć przyniosło jej to spory wzrost znaczenia i autorytetu. pochodzącym ze wsi. jak się robi buty. przechodziła przez mały ogród i spała w pokoju ojca. pisania i czytania. Źle się równieŜ układało mamie z niektórymi przełoŜonymi w Federacji. ale w końcu łamali juŜ tyle reguł odnoszących się do tradycyjnych wartości. więc robiły je za nią babcia i ciotka. Fabryka wciąŜ miała prywatnego właściciela i jeden z przełoŜonych bił robotnice. Były to starsze. i pomogła robotnicom wybrać taką przełoŜoną. Jednym z waŜniejszych zadań Federacji było wytwarzanie bawełnianych butów dla armii. W nocy przełaziła przez ten mur. To tak. W tym czasie obowiązywała niepisana zasada. kiedy miał na to ochotę. a takŜe uświadamiania im prawnej równości kobiet i męŜczyzn. więc coraz rzadziej widywała się z własną matką. Ku jej zaskoczeniu nie było pochwały za pomysłowość. która nie wie. a nad ranem wracała do swojego pokoju. nie przewaŜyło rozczarowania Federacji z powodu innej kwestii. Mama chciała wstąpić do Partii. Zdobiły je bogatym haftem i mama z dumą zaprezentowała w Federacji przepięknie zrobione buty. W tym czasie jednym z zajęć mamy było uczenie pracownic fabryki. w której sama pracowała w okresie okupacji japońskiej. Ŝe jest tego niegodna. Mama miała wyznaczone miejsce do spania w Federacji. w liczbie znacznie przekraczającej normę. glinianym murem.czymś niespotykanym. jaka im odpowiadała. ale przełoŜone uznały. które od razu przyciągały uwagę męŜczyzn. Była krytykowana za kaŜdą wizytę w domu. wykształconym dziewczynom. wiejskie kobiety.

Bian pracował w szkole dla urzędników partyjnych. ale potem okazało się. ma sens polityczny. Ŝe ktoś do tego stopnia mógł być rozczarowany wyzwoleniem. ale jednocześnie bardzo był z tego powodu przygnębiony i zraniony. Ojciec miał przeprowadzić ustną samokrytykę. jeśli ona spędzi noc ze swoim męŜem? Mogłaby przyjąć racjonalność tego argumentu. Małostkowości nadano wartość. co prywatne. Zarzucono jej. Jaki to uszczerbek dla rewolucji. gdyby z tego faktu ludzie wyciągnęli wniosek. a nie ekspresji osobistej. podczas gdy to rewolucja powinna mieć priorytet. opatrując ją etykietą „polityczne”. kiedy odpowiedział: „Rewolucja jeszcze nie zwycięŜyła. Ŝe zanegowano wartość jego poezji. gdyby dotyczył Ŝycia w partyzantce. Organizacja partyjna wszczęła dochodzenie i doszła 144 . ale takŜe sposobu Ŝycia. usiłował popełnić samobójstwo. z których wielu było analfabetami. Rewolucja potrzebowała propagandy. Ŝe nie będzie juŜ mógł pisać. co moŜna by postrzegać jako sprawy „osobiste” czy prywatne. Ŝe to. Podczas wojny Bian przyłączył się do komunistów. UwaŜano. Szkoła ta koncentrowała się na estetyce i formie i była pod szczególnym wpływem Keatsa. ambasador kuomintangowskiego rządu w Stanach Zjednoczonych. na którym komuniści mogli wyrzucać z siebie wszelkiego rodzaju osobiste animozje. i zebrania stały się forum. a bez poezji. Po części niby to akceptował. Złamaliśmy zasady i powinniśmy przyznać się do błędu. Niedługo potem jak grom z jasnego nieba spadło kolejne nieszczęście. a mama pisemną. Ŝe próbował pozbawić się Ŝycia. Bardzo była skonsternowana. Byłoby fatalne dla jej obrazu. i właściwie nie pozostawało nic. poniewaŜ nie zgadzała się z treścią rewolucji. nie umie Ŝyć. której wybitnym przedstawicielem był Hu Shi. Powinnaś słuchać Partii. Komuniści kładli nacisk nie tylko na radykalną zmianę działania instytucji. Czuła się bardzo skrzywdzona. Bian naleŜał do poetyckiej szkoły „KsięŜyca w nowiu”. jak powiedział. ale nie teraz.zebraniu partyjnym. zwłaszcza sposobu Ŝycia tych. nawet jeśli czegoś nie rozumiesz albo nie zgadzasz się z jej zdaniem”. Jego próba samobójstwa wstrząsnęła Partią. który był w grupie harbińskiej i został bliskim przyjacielem mamy. Ŝe „stawia miłość na pierwszym miejscu”. Rewolucja wymaga Ŝelaznej dyscypliny. Poeta o nazwisku Bian. Nie chciała pisać samokrytyki i powiedziała o tym ojcu. którzy „przyłączyli się do rewolucji”. Poczuł.

to ludzie tacy jak Huige pierwsi uŜyliby swojej władzy i wpływów. Ŝe jej wizyty w więzieniu nie będą dla niego 145 . kiedy to rzekomo miała chodzić na schadzki z Bianem. W tym wypadku ojciec stał twardo za mamą. Jednak tym razem. Mama próbowała mu przypomnieć. kiedy podobno trwa ich miesiąc miodowy! Był wściekły — jednak jego osobiste uczucia nie były decydującym czynnikiem. wiedział. jaką miał stanowić ojciec. Współczuł jej. Ŝe podczas wycieczki do Harbin. zrozumiał. Przechodziła prawdziwą udrękę. Widział. Ŝe mama go podziwiała. Huige wziął dłoń mamy w swoją. jak Bian czytał jej swoje wiersze i zdawał sobie sprawę z tego. kiedy zobaczył jej twarz. Szlochali razem. Ale ani on. Była z natury optymistką i jego takŜe podtrzymywała na duchu. Komuniści. Na jednym z zebrań poddających członkinie krytyce Federacja Kobiet zasugerowała. Ŝeby ukryć przed nim rozpacz. a teraz jeszcze dochodzi przypuszczenie. zaczerwienione oczy i rysy napięte z wysiłku. „Rewolucja to kwestia Ŝycia albo śmierci”. Odwiedzała go regularnie w więzieniu. W najgorętszym momencie tej szeptanej kampanii mama dowiedziała się. Ŝe usiłował popełnić samobójstwo z powodu nieodwzajemnionej miłości — do mojej mamy. Ŝe jest w bardzo cięŜkim połoŜeniu. siedząc na oczach straŜników. Ŝeby pomóc odbudować jego siłę. Ŝe mama uwiodła Biana. gdy chodziło o akceptację postawy Partii wobec pułkownika. na którym trzymali ręce. Ŝe odrzucono jej apelację w sprawie Huige.do wniosku. Ŝe nie ma nadziei. a ona nie cofnęła ręki. Ojciec wiedział o wizytach mamy w więzieniu. Skandal z powodu samobójczej próby Biana trwał w najlepsze. To ona złoŜyła Huige obietnicę i czuła. Ŝeby komuniści go nie oszczędzili. Powiedział mamie. powiedział. Najpierw nic nie mówił. Wiedział. przynosiła mu nowiny na temat swoich wysiłków w jego sprawie i było to dla niej nie do pojęcia. Ŝe w jakiś sposób wprowadziła go w błąd. Szczególnie aktywne i złośliwe były kobiety z Federacji. Ŝe gdyby Kuomintang powrócił. ani mama nie mogli powstrzymać istnej powodzi plotek. Ale stopniowo ogarniał go gniew. co Huige zrobił dla komunistów. a nie w poecie. ale odpowiedział. i wcale nie miał jej tego za złe. Mama była wściekła i zaŜądała dowodu: oczywiście nigdy Ŝadnego jej nie przedstawiono. była zakochana w nim. a potem zostawiła go dla większej wygranej. Ŝe jego Ŝona miała romans z kuomintangowskim pułkownikiem — i wszystko to wtedy. przy stole. nie mogą tego ryzykować.

zostało przyjęte za dowód. kto pracował dla słuŜby bezpieczeństwa czy wywiadu Kuomintangu. co oznacza jego treść. nie został wydany przez sąd. Werdykt. Nie zostało jasno sprecyzowane. zwaŜywszy na ich fenomenalną organizację. Ŝeby mogli dotykać się publicznie — i nawet wtedy było to niezwykle rzadkie. ale przez ciało partyjne. Ŝe powinien to zgłosić nowym władzom.korzystne. Jego Ŝona i moja babcia próbowały mu to wyperswadować. Ŝe nie ma racji — i poczuła się przez to bardzo opuszczona i samotna. więc Yulinowi pozwolono nadal pomagać doktorowi Xia w aptece. co się stało z jej krewnymi i z bliskimi jej ludźmi. W tamtych dniach Komitet Miejski w Jinzhou miał w miarę liberalnych szefów. ale sądził. co było bardzo prawdopodobne. Ŝe najlepiej jest powiedzieć prawdę. będzie naprawdę fatalnie. ale powinien pracować tylko pod kontrolą”. Ŝe uda się razem z nim na wygnanie. przechodził przymusowe leczenie. a wobec tego usługi Huige dla komunistów nie miały „słusznej” motywacji. do pracy fizycznej. To. ale miał legitymację i uwaŜał. jeszcze zwiększyło się przez to. Ŝe kaŜdy. Jej poczucie. i od szefów partyjnych. zwłaszcza jeśli będą się trzymać za ręce. Pracował „pod nadzorem” przez trzy lata. Nie szło się wtedy do więzienia. ale zanim wyjechali. jaki klimat panował w partii. Kiedy przyszli komuniści. jak niemal wszystkie. Szwagier babci. Złapał chorobę weneryczną. z którymi miał do czynienia. Werdykt partii w jego sprawie brzmiał: „Przeszłość podejrzana politycznie. Mama nie mogła powiedzieć ojcu. Wuj Yulin nigdy nie pracował. Był w trudnej sytuacji. Idąc samemu z tą sprawą. kto był zaraŜony. sentencja w jego sprawie mówiła o „nadzorze”. powinien im to zgłosić. Jego rodzina zdecydowała. Wyglądało to mniej więcej 146 . Nie będzie ukarany. Peie poszedł do szpitala. a komuniści powzięli szeroko zakrojoną kampanię zwalczania tych chorób i kaŜdy. a komuniści sami dowiedzą się o nim. oświadczyli. „Lojalny” Peie. Ŝe boryka się z nierozwiązywalnymi dylematami. Ŝe mama i Huige trzymali się za ręce. został zesłany na wieś. Od czasów Konfucjusza kobieta i męŜczyzna musieli być małŜeństwem. Jeśli nie powie. Ŝe są kochankami. odbiera im moŜliwość snucia podejrzeń. przez trzy dekady Ŝycie Yulina miało zaleŜeć od tego. ale pozostawało pod nadzorem (było to równie skuteczne jak więzienie). PoniewaŜ nie miał krwi na sumieniu. w ostateczności kochankami.

Zhuge. nie zostały ukarane. Dyrektorka szkoły i dwóch nauczycieli. a nawet myślą. a potem zbiegli na Tajwan. prawie wszyscy skazani na karę więzienia szli do obozów pracy i często byli zatrudniani przy niebezpiecznych pracach albo na skaŜonych terenach. którzy pracowali dla słuŜby bezpieczeństwa. komisarz polityczny ze szkoły mamy.jak praca na wyznaczonym stanowisku. przekładane czarnym”. Pozostawienie takich ludzi jak Puyi przy Ŝyciu było. ale poniewaŜ były oczywiste dowody na to. specjalnie wyznaczonych do tego zadania. meldując szczegółowo o wszystkim. Jego Ŝonę odesłano z powrotem do Japonii. Komisarz akademicki w szkole. ten wyglądający na inteligenta oficer słuŜby bezpieczeństwa i wywiadu. w tym mojej mamy. Ŝe pomagał w ratowaniu Ŝycia niejednego komunisty i wielu sympatyków komunizmu. wyŜsi funkcjonariusze wywiadu i słuŜby bezpieczeństwa. kiedy naprawdę wielu obywateli było w kolizji z prawem. był sekretarzem Kuomintangu. Jedną z najpowszechniejszych form tego rodzaju obserwacji nazywano „kanapką” — było się obserwowanym przez dwoje najbliŜszych sąsiadów. Jednak niektóre waŜne osobistości z Kuomintangu. i zupełnie jawnie byli obserwowani przez policję. 147 . Oczywiście pozostali sąsiedzi takŜe byli upowaŜnieni przez komitety sąsiedzkie — a często zachęcani — do składania sprawozdań na temat niepewnego politycznie „czarnego”. który był odpowiedzialny za jej aresztowanie. „Sprawiedliwość ludowa” była szczelna i stanowiła główny instrument sprawowania kontroli w sytuacji. japońską nauczycielkę mamy. Komuniści oszczędzili takŜe „grube ryby”. do której chodziła mama. nazywano to teŜ „dwa czerwone. którzy byli pod „cichą” obserwacją. Kiedy kończył się okres formalnego nadzoru. Podobnie zrobił Yaohan. ale regularnie musieli zgłaszać się na policję. który poślubił pannę Tanaka. kiedy się jest na zwolnieniu warunkowym. ukryli się. co robią. takie jak „ostatni cesarz” Puyi i najwaŜniejsi generałowie. oszczędzono go. został skazany doŜywotnio na obóz pracy i zesłany pod odległą granicę państwa (wraz z wieloma innymi wysokimi urzędnikami Kuomintangu został zwolniony po amnestii 1959 roku). poniewaŜ byli „przydatni”. Mao oświadczył: „Zabijamy małych Chiang Kai-sheków. Ludzie „pod nadzorem” mieli pewną swobodę. przechodzili do kategorii ludzi takich jak Yulin. Podobnie jak w Związku Radzieckim. jak mówił Mao: „dobrze przyjmowane za granicą”. duŜych oszczędzamy”.

na co wskazywał jej smutek. Ŝe powinna to zrobić. Patrzcie na te jej stosunki z męŜczyznami! I co to za męŜczyźni!”. Oznaczało to. Nikt jej jednak nie powiadomił. „miała za miękkie serce dla Kuomintangu”. gdyŜ. Ŝeby obudziło się w niej poczucie dyscypliny — i kiedy sama przyjdzie zapytać Partię o instrukcje. Ŝeby zawrzeć małŜeństwo — grzech ten zwano „stawianiem miłości na pierwszym miejscu”. Ŝeby przyszła. Na to przewodnicząca odparowała: „Ale zaleŜało od ciebie. Ŝe była »rozwiązła«. Zawsze ufała swojemu silnemu zmysłowi moralnemu. Mama czuła się osaczona. Ŝe „niedawno przyłączyła się do rewolucji”. która była całym światem mamy. Ŝe ryzykowała Ŝycie. ile trzeba czasu. Ŝe nie interweniowano. Mama w wieku lat osiemnastu. choć była tak zaangaŜowana. Potrzeba otrzymania zezwolenia na sprawy „wszelkiego” rodzaju stała się podstawową zasadą komunistycznego zarządzania. Krytykowano ją nawet za to. w ogóle nie mieli pewności co do swojego jutra i byli poddani społecznemu ostracyzmowi. — I wszystko dlatego. 148 . Ŝe Huige uŜywał jej do tego. kwestionowali jej charakter i zaangaŜowanie. niosącym wyzwolenie ruchu. W Federacji powiedziano jej. Ŝe szef Komitetu Miejskiego poprosił ją. „Wszelkiego” — brzmiała odpowiedź. szeptano. Ŝe wyszła z zebrania Federacji. „Ale w jakiego rodzaju sprawach mam się zwracać o instrukcje?” — spytała. której los związany był nierozerwalnie z losem „Lojalnego” Peie. czuła się bardzo niepewna i osamotniona. a teraz był on w konflikcie z tym. świeŜo po ślubie. nie poprosiwszy najpierw Federacji o pozwolenie. Ŝe ludzie muszą nauczyć się nie podejmować Ŝadnych działań z własnej inicjatywy. Czekano. czy wykaŜesz prawidłową postawę i dasz pierwszeństwo zebraniu”. Była teŜ atakowana za to. pełna nadziei na nowe Ŝycie. W tym czasie rodzina mamy przeŜywała bardzo powaŜne niepokoje. W Federacji. chcąc się przekonać. Ludzie. „AleŜ się wdała w awantury — wykrzyknęła jedna z kobiet. Mama powiedziała wtedy. ale powodowała wiele niezadowolenia wyraŜanego prywatnie. W Federacji Kobiet kazano mamie pisać jedną samokrytykę po drugiej. Wuj Yulin i ciotka Lan.Nikt otwarcie nie narzekał na tę linię polityczną. którzy powinni być jej towarzyszami we wspaniałym. Ŝeby mu pomogła przygotować jego powrót. nowym. poniewaŜ uwzględniono. Ŝe odwiedzała więźnia Huige.

Zawsze brał stronę innych towarzyszy i towarzyszek przeciwko niej. którego kochała. Rozumiała. czuł. uzasadniając to tym. Powiedziała ojcu. Ŝe wysocy urzędnicy stacjonowali z dala od rodzinnych stron. Ŝe przemawia przez nie Partia.jak inni widzieli jej „przypadek” — i często w konflikcie z osądem jej męŜa. jak miał się toczyć. a jej radość zmieniły w pełną niepokoju melancholię. Oddanie ojca dla komunizmu było absolutne. nawet do Ŝony. Nankin. Ŝe stawanie się komunistą to proces bardzo bolesny. Ŝeby uniknąć problemu nepotyzmu. Partia wyraziła zgodę na przeniesienie ojca. Zwrócił się do Miejskiego Komitetu Partii o przeniesienie. Ŝe wkrótce wezmą Sichuan. Nie winiła ani Partii. Kiedy rządził Kuomintang. W Komitecie byli zaskoczeni. jak i przez uczucia. teŜ nie dostawała. I wobec tego toczy się tak. odpowiadał. mimo Ŝe właśnie miał dostać awans. Dwa miesiące po ślubie — i w niecały rok po wyzwoleniu — złość i plotka wypędziły ich z rodzinnego miasta mojej matki. Ŝe chce wyjechać. Ŝe bardzo potrzebują administracji złoŜonej z ludzi miejscowych — i lojalnych. Gdy próbowała o tym rozmawiać z ojcem. jako Ŝe niedawno im powiedział. mogła rozwinąć w działaniu swoją energię i dynamizm — czuła. Teraz cały czas czuła się stłamszona. natychmiast. Ich doświadczenia wyniesione z MandŜurii wskazywały na to. jej zaangaŜowanie było tonowane zarówno przez rozsądek. Mama była bardziej elastyczna. ani rewolucji. Ŝe nie jest wobec niej lojalny. i wyglądało na to. W lecie 1949 roku komuniści posuwali się na południe z niepohamowanym impetem: wzięli stolicę Chiang Kai-sheka. Ŝe właśnie tego nie chciałby zrobić. Ŝe powinien prywatnie. mówić tym samym językiem. bo były jej towarzyszkami i uwaŜała. Ŝe chciałby wrócić do swojego rodzinnego miasta. którym mówi publicznie. do Yibin. Od samego początku małŜeństwa między rodzicami zarysowała się podstawowa róŜnica. Jinzhou stało się dla mamy nie do zniesienia. dusiła się. . Nie winiła teŜ kobiet z Federacji. Pierwszy raz w Ŝyciu zaczęła wątpić w siebie. Czuła. W historii Chin wykształciła się zasada. Okazywała jednak urazę wobec ojca. Zostawiała sobie miejsce na prywatność — natomiast ojciec nie. a to dodawało jej odwagi. Zgodził się. Ŝe mogłoby mu być trudno wyrazić swoje poparcie dla niej publicznie — ale kiedy chciała tego choćby prywatnie. Ŝe robi rzeczy właściwe.

Po upływie roku moŜe stać się pełnoprawną członkinią. który uwaŜał. który wyrywa się z klatki. mamę rozdzierały sprzeczne uczucia. czy jeszcze kiedyś będzie mogła wrócić do Jinzhou. Dwudziestego siódmego lipca 1949 roku babcia. Ŝeb ysię rozpłakać. PodróŜ była najeŜona niebezpieczeństwami. przyszli na dworzec. funkcjonariusze partyjni z południowego zachodu. a Sichuan ciągle pozostawał w rękach Kuomintangu. wśród których wielu było dla komunistów podejrzanych. Na okres podróŜy połączyli się w jednostki i dostali zielone wojskowe mundury. które poślubiły męŜczyzn z Sichuanu. towarzyszyło im kilka kobiet. Ŝeby nie 150 . kiedy — albo czy w ogóle — będzie mogła zobaczyć tych. o ile wykaŜe. poniewaŜ jedzie w nowe miejsce.7 „Przejście przez pięć przełęczy górskich” — długi marsz mojej matki (1949—1950) TuŜ przed opuszczeniem Jinzhou mamie przyznano członkostwo w Partii. Ŝeby się z nimi poŜegnać. Kiedy tak stali na peronie. Z drugiej strony myślała. Ŝe na to zasługuje. Ŝe mamie będzie to potrzebne. doktor Xia i najbliŜsi przyjaciele mamy. na razie na okres próbny. szczególnie matkę. Pomógł w tym zastępca burmistrza. W grupie zdecydowanie przewaŜali męŜczyźni. których kochała. Ŝeby wyfrunąć na otwartą przestrzeń nieba. Rodzice przyłączyli się do ponad stuosobowej grupy podróŜujących na południe. MandŜurek. ale powstrzymywała łzy. Czuła przemoŜne pragnienie. w większości do Sichuanu. Na drogach. Poza tym było to jakieś 1600 kilometrów stąd i nie miała pojęcia. Z jednej strony czuła się jak ptak. ciągle trwała wojna domowa. którymi mieli podróŜować.

szarymi. musi „przejść przez pięć górskich przełęczy” — oznaczało to. a wszystko to powinna wypraktykować w zwarciu z cięŜkimi próbami Ŝyciowymi. Akceptowała zmienianie siebie samej w imię nowych Chin. Poza przysadzistymi. Była to jakby skondensowana wystawa stylów róŜnych narodów. w stylu późnego rokoko austro-węgierskie kamienice. w którym Stany Zjednoczone i wiele krajów europejskich miało swoje koncesje. Ŝe chciałby mamę zabrać do miasta. z których wszystkie chciały zrobić wraŜenie i na sobie wzajemnie. tacy jak ona. ojciec próbował ją pocieszyć. Mama słyszała tę teorię tysiąc razy. około trzystu dwudziestu kilometrów na południowy zachód. Powiedział. eksterytorialne enklawy (generał Xue zmarł we francuskiej koncesji w Tianjin. która „przyłączyła się do rewolucji”. JuŜ tęskniła za swoją matką. Ŝe musi być silna i Ŝe jako młoda studentka. Były tu całe dzielnice ze wspaniałymi budynkami. i na Chińczykach. powinni zbliŜyć się do wieśniaków. nie powinni dłuŜej być „burŜujami”. poniewaŜ skończyła się linia kolejowa. którzy stanowią prawie osiemdziesiąt procent ludności. była przygnębiona. jak w przyszłości przyjmie wyzwanie „burzy piaskowej”. W Partii wyznawano teorię. stylu Ŝycia i pracy fizycznej. lekkie włoskie pallazi i przeładowane. zbudowane w róŜnych obcych stylach architektonicznych: eleganckie francuskie pałacyki z przełomu wieku. Ŝe nie dostaje tego od ojca. ale kiedy spacerowali wzdłuŜ ulic. która i tak była nieszczęśliwa. próbując ją zarazić swoim entuzjazmem. mama nigdy nie widziała budynków takich jak te. musieli się zatrzymać. Ojciec powiedział. chociaŜ moja mama o tym nie wiedziała). Ŝe wykształceni ludzie. Kiedy pociąg dotarł do Tianjin.zasmucać matki. Ojciec czytał zawsze mnóstwo obcej literatury i opisy europejskiej architektury fascynowały go. Gdy peron zniknął im juŜ z oczu. Mama widziała. Ŝe ma przyswoić sobie nową postawę wobec rodziny. nawet sama napisała wiersz o tym. Tianjin był ogromnym portem. Ŝe zadaje sobie sporo trudu. wysadzanych chińskimi drzewami scholar o mocnym aromacie. Ale chciała takŜe więcej czułości i osobistego zrozumienia i była uraŜona. Teraz po raz pierwszy oglądał to na własne oczy. Ojciec nie potrafił powiedzieć jej nic serdecznego i był 151 . miłości. cięŜkimi japońskimi bankami znanymi z MandŜurii i rosyjskimi bankami z zielonymi dachami i delikatnymi róŜowawoŜółtymi ścianami. zawodu.

Zerwana linia kolejowa to był zaledwie początek. chociaŜ wiedziała. Nogi mamie się trzęsły. bandytów i Ŝołnierzy Kuomintangu. Wspinali się pod górę — nie była szczególnie wysoka. ale na kaŜdym odcinku drogi miejscowe władze przysyłały jako eskortę oddział Ŝołnierzy. myślała. kiedy komuniści szli do przodu. padała na ziemię i po prostu leŜała. w którym mieli nocować.zupełnie pozbawiony elastyczności. Oczy zalewał pot. Wędrówka była straszna. ale pewnego dnia całe pięty mamy pokryły się pęcherzami. odczuwała okropny ból. a ci zazwyczaj mieli broń maszynową. I nie było jak odpocząć. Ŝe nawet nie liczyła juŜ tych upadków. niosąc na plecach maty do spania i wszystkie swoje rzeczy. była pewna. KaŜdego dnia musieli przechodzić wielkie odległości. często po dzikich drogach. byli do tego przyzwyczajeni. Najczęściej nie było w ogóle dróg. Ci. Była to zupełnie dzika okolica. Mata na plecach ciąŜyła jej jak wielki kamień. Gdy weszli na szczyt. Ŝeby nie zsunąć się z urwiska. Kiedyś trzeba było przejść blisko pięćdziesiąt kilometrów w ulewnym deszczu. Ŝe na swój niezdarny sposób próbuje wyrwać ją z ponurego nastroju. Ŝeby nabrać tchu. Tysiące gwiazd tańczyło jej przed oczami i z trudem wlokła się za innymi. Kiedy juŜ dochodzili do miejsca. nie mogła się powstrzymać i okazywała mu złość. 152 . KaŜdego dnia zaciskała zęby i podejmowała walkę. czuła. a na drogach było pełno oddziałów podległych miejscowym feudałom. zwłaszcza kiedy padało: ziemia zamieniała się w masę grząskiego błota i mama przewracała się tak często. ale okazało się. Ŝe w płucach nie ma powietrza. Na całą ich grupę przypadały tylko trzy karabiny. Ŝeby oddychać. wąska. ale mama była zupełnie wyczerpana. jakieś dziewięćset metrów. Przynosiło to natychmiastową ulgę. rozmiękła dróŜka biegła skrajem urwiska głębokiego na jakieś trzysta metrów. Ŝeby pod koniec dnia wymoczyła stopy w gorącej wodzie. przekłuła pęcherze igłą i wycisnęła z nich płyn. którzy zostali w tyle. Ŝe zejście jest prawie tak samo trudne. Ŝe spadnie w przepaść. Temperatura wynosiła ponad trzydzieści dwa stopnie Celsjusza i mama ociekała zarówno deszczem. Wiele razy chwytała się drzew. Ŝe jej niedola się skończyła. którzy byli w partyzantce. niezdolna do ruchu. jak i potem. Koledzy poradzili jej. kiedy trzeba było znowu ruszać. a kiedy otwierała usta. z których jeden miał ojciec. Musieli dalej iść na własnych nogach. ale rano. Nogi miała jak galareta.

Ojciec nie zajmował się mamą. W latach trzydziestych przewodziła. będzie miała kłopoty. zwłaszcza od chwili. — MoŜesz wybierać: albo do samochodu. Wśród wielu jej cierpień podczas rewolucyjnej działalności wymienił takŜe to. musieli pokonać kilka zimnych. którą mąŜ przenosił przez rzekę. przypominając. Była bliska załamania. Ŝe to zupełnie co innego: ona jest komunistyczną weteranką. Jego pozycja upowaŜniała go do korzystania z transportu — z jeepa albo z konia — zaleŜnie od tego. Ŝe jej znajomą mąŜ przewiózł przez rzekę. Ŝe zaoferuje i jej miejsce w samochodzie. razem z Kim Ir Senem. KaŜdy. Odpowiedział. Jest tylko młodą studentką. powinien tak długo zaprawiać się 153 . Mama nie moŜe się porównywać z tą kobietą. w strasznych warunkach walczyła z Japończykami na północnym wschodzie. kiedy zobaczyła swoją znajomą. Jechał w jeepie. a ona nie jest upowaŜniona do korzystania z samochodu. Ŝe przecieŜ ma być rozwaŜane jej podanie o pełne członkostwo w partii. „To dla twojego własnego dobra — dodał. Ŝe zaraz porwie ją prąd.Kiedy szli przez góry. Ŝe powie mu to sama. Był wyŜszym funkcjonariuszem i przysługiwał mu samochód. bo byłoby to uwaŜane za faworyzowanie jej. w których ktoś albo zaŜywał. Poza tym mama powinna poznać przeciwności Ŝycia. Rewolucja w Chinach była zasadniczo rewolucją chłopską. Ŝe straciła pierwszego męŜa. poza tym cały czas wymiotowała. twarde Ŝycie i byli szczególnie wyczuleni na sytuacje. W połowie jednej z nich potknęła się i poczuła. który został potem prezydentem Korei Północnej. albo szukał wygody. Woda sięgała mamie do pasa i prawie nie mogła utrzymać się na nogach. a chłopi mieli bezlitosne. Miał oczywiście rację. zrezygnował jednak z tego przywileju i szedł razem z Ŝoną. Ŝe jest faworyzowana. ale nie zrobił tego. albo do Partii. Kiedy wspomniała. kiedy omal nie utonęła w rzece. razem ze swoją obstawą. ale jakiś męŜczyzna pochylił się i podtrzymał ją. ojciec odpowiedział. oddziałowi partyzanckiemu. i tu”. Ŝe nie. Jeśli inni ludzie pomyślą. Mama często miała nadzieję. co było dostępne. Wieczorem tego dnia. rwących rzek. który został zabity na rozkaz Stalina. ale nie jednocześnie i tu. Czy nie mógłby czasem pozwolić jej pojechać razem z nim w jeepie? — zapytała. Miała straszny dzień. Trzeba walczyć z zakorzenioną w Chinach tradycją nepotyzmu. postanowiła. kto przyłączył się do rewolucji.

zaczęto do nich strzelać z góry. próbując stłumić szloch. jak ojciec szybko wtyka jej do ręki chustkę. Poczuła. Oznaczało to. cały czas w marszu. Po czterdziestu dniach marszu. puste pomieszczenia magazynów. Grupa nocowała w takich miejscach. męŜczyzna. To wstyd płakać po przejściu kilku kroków. Ŝe zachowuje się jak „damulka z klasy wyzyskiwaczy”.w znoszeniu niewygód. odwróciła się od niego i schowała twarz w rękawie. Mama ukryła się za skałą. Ojciec i pozostali wyŜsi funkcjonariusze oddali swoje konie rannym. Kilku innych było rannych. chociaŜ często czuła taką potrzebę. Pewnego razu. podczas którego zdarzały się takŜe inne potyczki. ale musiał powtórzyć to. Ŝe były narzekania na jej nocny płacz. którzy okazali się bandytami. Nie był niesympatyczny. Ojciec przeszedł to w Yan'an i w partyzantce. kiedy czuje się chora i wyczerpana. Strzelanina trwała około dziesięciu minut. zobaczyli. Ŝe nie jest juŜ w stanie dłuŜej tego wytrzymać. Pewnej nocy poczuła. jaką mijali. kiedy szli głęboką doliną. co mu powiedziano. Kiedy zaczęła płakać. aŜ przestanie na nie reagować i będzie uodporniony na wszelkie przeciwieństwa losu. z nogami jak z ołowiu. leŜącego około tysiąc dwieście 154 . Tej nocy spali w małej świątyni. który pomógł jej w rzece. Nie zachowuje się jak prawdziwa rewolucjonistka. jak klasy szkolne. a nawet Ŝe jesteś tchórzem. Ludzie mówili. Być krytykowanym — to nie była błahostka. Zmobilizowała wszystkie siły i szła dalej. pocąc się i wymiotując. Następnego dnia szef jednostki mamy. Ŝe towarzysze mogą ci powiedzieć. „Nie płacz na głos! Ludzie cię usłyszą i będziesz krytykowana!”. a gdy ucichła. Mama rozumiała tę zasadę. była prowincja Shandong. wziął ją na bok i powiedział. przyszli do miasta Nankin. Od tej chwili. i po raz pierwszy rozpłakała się. nie rozpłakała się ani razu. Ŝe jeden człowiek z ich grupy nie Ŝyje — został zastrzelony. Ŝe nie okazuje jej uczucia. ale miała do ojca Ŝal. Ŝeby mogła stłumić nią szloch. dźwigając matę. Najbardziej niebezpieczną strefą. Obudził się natychmiast i z pośpiechem zatkał jej usta dłonią. ciasno ułoŜeni na podłodze. kiedy usiłował zajść od tyłu napastników. Ojciec spał koło mamy. Pochowano zabitego obok drogi. Ŝe nie jesteś godna „uczestniczyć w rewolucji”. która dopiero kilka miesięcy wcześniej poddała się komunistom.

Mundur powinien być zapięty pod szyję. odcisnęła się ciemna sylwetka ludzka od potu tych. Jako część armii musieli ściśle przestrzegać dyscypliny. Grupa przechodziła trening wojskowy w niemiłosiernym upale. Kiedy wrócili. tak Ŝeby nie wystawał ani jeden włos. uczyli się. było pochłonięcie kilku lodów na patyku. miała na plecach duŜą plamę od potu. w pełni obładowani — do grobu ojca załoŜyciela Republiki Chin. Pierwszą rzeczą. jeśli nie liczyć postoju w Tianjin. a wykładowcy stali w pełnym słońcu przez dwie albo trzy bite godziny. A jednak pomimo to potrafili zafascynować swoich słuchaczy. Grupa została rozlokowana w barakach. Po drodze mama 155 . Wielu ludzi z ich grupy nigdy nie było w duŜym mieście. Wieczorem pomaszerowała z towarzyszami do opery. ćwiczyli szybki marsz z rynsztunkiem. Mama Przejęła od babci zamiłowanie do opery pekińskiej i niecierpliwie wyczekiwała przedstawienia. jak wiązać matę do spania. mama poczuła silny ból w podbrzuszu. Kiedy wrócili i zobaczyli. Ojciec przyjechał samochodem. byli zdumieni. które było stolicą kuomintangowskiego rządu. Od czasu do czasu pozwalano im wyjść. Na bambusowym materacu łóŜka. które powinny ściśle przylegać do głowy. Nosili takŜe podwójnie zszyte bawełniane czapki. zawinęli je starannie w ręczniki i włoŜyli do toreb. jaką zrobiła. Lody na patyku zrobiły na nich kolosalne wraŜenie i kupili kilka dla towarzyszy. którzy spali tu przed nią. odległej o osiem kilometrów. Nazywano je „Piec Chin” i w połowie września ciągle było tu jak w piekarniku. które przypadło mamie.kilometrów na południe od Jinzhou. Tego dnia w innej dzielnicy miasta miało być przedstawienie opery pekińskiej z jedną z najsławniejszych gwiazd sceny w obsadzie. Mamie było przez to trudno oddychać i jak wszyscy inni. Ŝe z lodów została tylko woda. Sun Yat-sena. Nosili mundury koloru khaki. W Nanjing musieli chodzić na wykłady polityczne — niektóre wygłaszał późniejszy przywódca Chin. i generał Chen Yi. którzy zostali w baraku. Mama strasznie się pociła i brzeg jej czapki teŜ był cały czas mokry. Mama i jej koledzy siadali na trawniku Centralnego Uniwersytetu. bieliznę i koszule z surowej bawełny. w cieniu. owijacze i plecak. nie wolno było rozpiąć kołnierzyka. Pewnego dnia mama i jej jednostka musieli przejść kilka kilometrów — w tę i z powrotem. Deng Xiaoping. późniejszy minister spraw zagranicznych.

siedzącego obok. Ŝeby przysłali karetkę. Nie powiedziała mu. Ŝe ona jest w ciąŜy — ani. Ŝe szła przez całą wieczność. Ŝe jest nieprzytomna. jak bardzo ją boli. i za pilną operację. Ŝe moja Ŝona chce juŜ wyjść?”. Przyjechał samochodem. widziała tylko jakąś czarną otchłań i jarzące się w niej gwiazdy. Wtedy mamę zupełnie odeszła ochota. Ŝe zapłacą w srebrnych dolarach — i za karetkę. Właśnie straciła pierwsze dziecko. Ŝe straciła okres. I nikogo przy niej nie było. Nie miał pojęcia. Trzeba jej było zrobić transfuzję krwi i wyczyścić macicę. Ojciec tłumaczył się bardzo gęsto. Spojrzał w stronę swojego kierowcy i zobaczył. zgodził się bez chwili wahania. Ŝe ją boli. Ŝe jest po prostu strasznie zmęczona. Pierwsze słowa. Był jednak wojskowym lekarzem i nie miał doświadczenia z tego rodzaju przypadkami. Ŝeby mu wyjaśniać. Wydawało się jej. baraki były puste. jakby przedzierała się mozolnie przez gęstą bawełnianą watę. Jakoś się dowlokła do swojego łóŜka i w świetle lampy zobaczyła. Nie widziała drogi i zupełnie straciła poczucie czasu. Zadzwonił do szpitala w mieście z prośbą. Mama była o krok od śmierci. Ŝe ten siedzi jak przyklejony do krzesła. Niedługo potem wrócił ojciec. Ŝe nie. ale sądziła. Ŝeby zabrał ją do domu samochodem. czy nie wrócić. ale zdecydowała. Ŝe z jej spodni cieknie krew. Ojciec. jakie wypowiedziała. W pierwszej chwili pomyślał. więc był w barakach przed innymi. poszli do opery. Wiedziała. Kiedy po operacji otworzyła oczy.czuła coraz dotkliwszy ból w podbrzuszu i rozwaŜała nawet. oprócz straŜników. Rzucił się szukać lekarza. a kiedy go sprowadził. Kiedy wróciła. ale potem dostrzegł krew i dotarło do niego. skręcając się z bólu. Ojciec 156 . Gdy tylko połoŜyła się na łóŜku — zemdlała. ten od razu wiedział. zobaczyła ojca. W połowie przedstawienia ból zrobił się nieznośny. Znalazł mamę wyciągniętą bez ruchu na łóŜku. Wszyscy. chociaŜ nie miał własnych pieniędzy. Całą drogę powrotną do baraków szła. Wszystko jej wirowało przed oczami. „Uczestnictwo w rewolucji” dawało automatycznie gwarancję opieki lekarskiej. Odwrócił się znowu do mamy i odparł: „Jak mogę mu przerywać takie święto tylko dlatego. Czuła się tak. ona sama teŜ nie miała. Ŝe to poronienie. Ŝe to efekt trudów marszu. z otwartymi ustami. brzmiały: „Chcę rozwodu”. Szpital się zgodził — ale pod warunkiem. odwróciła się i wyszła. prawdę powiedziawszy. Podeszła do ojca i poprosiła.

poniewaŜ — co charakterystyczne — nie był to zakaz pisany. jak ocalenie Chin. to rzecz drobna. Do końca Ŝycia będziesz dyskryminowana”. Kilka dni przed poronieniem mamy rodzice zrobili sobie Pierwsze 157 . Ŝe w przyszłości będzie o wiele bardziej uwaŜny i bez końca powtarzał. „Równie dobrze mogłabym odejść” — dodała. o których marzyła. mama i jej współtowarzyszki zostały pilnie powiadomione. co ją spotyka w zamian. Ale w głosie ojca słyszała wyraźnie ton nacisku. — To by było odebrane jako znak. Uznają cię za dezertera i koniec z twoją przyszłością. Mama płakała jak dziecko. Ŝe w ogóle się wahała. Ŝe nie zdawał sobie sprawy. Ŝe mają oczekiwać waŜnej audycji — nadadzą ją z głośników porozwieszanych wokół całego szpitala. Chiny. jak bardzo się będzie starać. ziściły się. Jej cierpienia w porównaniu z tak wielką sprawą. Jeśli juŜ się „przyłączyła do rewolucji”. Jeszcze w szpitalu.powiedział. Potem. którego chińscy komuniści nauczyli się od Rosjan. jedyne. Ŝe będzie to kraj. Ŝe nigdy nie zadowoli rewolucji. któremu moŜna się oddać ciałem i duszą. co — jak na chińskiego męŜczyznę — było niespotykane. Ŝe boisz się przeciwności Ŝyciowych. Gdy krótka proklamacja Mao dobiegła końca. Mama wtedy nie zdawała sobie w pełni sprawy z tego. Kiedy mama spała po zabiegu. w które wierzyła. Ŝe ją kocha i Ŝe się zmieni. Nawet jeśli koledzy cię zaakceptują. Czuła się bardzo dumna i przyrzekła sobie. które były jej nadzieją. ale powiedziała. to krytyka. Kiedy usłyszała słowa Mao: „Lud Chin powstał” — sama siebie zganiła. ona i jej współtowarzyszki zaczęły skakać z radości i podrzucać czapki w górę — gest. który ze szczytu pawilonu Bramy Niebiańskiego Spokoju proklamował utworzenie Chińskiej Republiki Ludowej. nie mogła się odłączyć. wyprał jej zakrwawione ubranie. Obiecał. Ŝeby podjąć studia medyczne. Ŝe istnieje nieprzekraczalny zakaz wycofywania się z systemu. co to znaczy poronienie. Ŝe chce wrócić z powrotem do MandŜurii. po otarciu łez. to i tak nie dostaniesz nigdy dobrej pracy. Pomyślała. Powiedziała ojcu. niezaleŜnie od tego. W końcu mama zgodziła się nie występować o rozwód. Zebrały się i wysłuchały Mao. pierwszego października. Ŝe zawsze będzie „po stronie rewolucji”. „Nie wolno ci — odparł ojciec z niepokojem. urządziły sobie małą uroczystość.

Ŝe wszyscy idą uczestniczyć jako statyści w dokumentalnym filmie o wyzwoleniu Nanjing. Ostry. ustawili na pokładzie karabin maszynowy. Zdarzały się potyczki z 158 . Mama została w Nankinie przez dwa miesiące. Są na nim oboje w mundurach wojskowych. Ŝeby nie wracała do Jinzhou i nie opuszczała „szeregów rewolucji”. a potem pozwolono jej spędzić okres rekonwalescencji we wspaniałej posiadłości. Pisał kaŜdego dnia i wysyłał listy. jeśli tylko znalazł jakąś czynną pocztę. W kaŜdym liście pisał. raczej melancholijnej.wspólne zdjęcie. którzy takŜe zostali w tyle z powodu choroby. na których miała tylko standardowe bawełniane pantofle. Mieli się zebrać w doku. Mama musiała kilka godzin czekać w doku. Ŝe się zmieni. którzy konwojowali przewoŜony statkiem spory ładunek wyposaŜenia wojskowego i amunicji. obiecywał. Nieliczne światła zostały wyłączone — z powodu groźby nalotu. a w dzień maskował się w trzcinach na północnym brzegu rzeki. Mama od razu posłała odbitkę babci. takie jak „Bić Chiang Kai-sheka” albo „StrzeŜemy naszego kraju”. Pewnego dnia jej jednostce powiedziano. śołnierze. NadbrzeŜe było spowite chłodną mgłą. Ŝe jest dla niej miejsce na parowcu wiozącym ludzi. Mama musiała zostać w szpitalu przez następny miesiąc. szwagra Chiang Kai-sheka. Parowiec płynął wzdłuŜ Jangcy na zachód. H. Co jakiś czas dostawała telegram albo listy od ojca. Przez pierwszych trzysta dwadzieścia kilometrów do miasta Anqing płynął tylko w nocy. nazywane „pantoflami wyzwolenia”. i nalegał. Zdjęcie zrobiono dla upamiętnienia wejścia ich grupy do niedawnej siedziby sił Kuomintangu. Trzeciego października jednostka ojca została przeniesiona. Tę rekonstrukcję — choć nie mijała się z prawdą — pokazywano potem w całych Chinach jako „film dokumentalny”. Była to zwyczajna praktyka. Pod koniec grudnia powiedziano. H. Ŝeby skryć się przed samolotami Kuomintangu. niektóre z nich miały na podeszwach wypisane hasła. Siły komunistów zbliŜały się do Sichuanu. Kunga. Dano im cywilne rzeczy i ubrani jak zwyczajni obywatele witali komunistów. jak bardzo ją kocha. kiedy zapadnie noc — w dzień z powodu nalotów Kuomintangu byłoby to zbyt niebezpieczne. która naleŜała do głównego finansisty Kuomintangu. patrzą w obiektyw z wyrazem zadumy. północny wiatr wiał śniegiem po rzece. rozpaczliwie przytupując skostniałymi stopami.

gdy właśnie mieli zakotwiczyć się na dzień w trzcinach. prostopadłe skały ponad rzeką pochylały się w stronę łodzi. nie było popłochu. co się stało. ale za kaŜdym razem sternikowi udawało się w ostatniej sekundzie wymanewrować. Mama pospieszyła na pokład zobaczyć. Najgorszy moment nadszedł. KaŜda następna wydawała się jeszcze bardziej stroma niŜ poprzednia. Kiedy Chiang Kai-shek zaniechał oporu na kontynencie i uciekł na Tajwan. Na pierwszej łodzi zginęła większość Ŝołnierzy z eskorty. Ŝe zaraz się rozbiją o skały. Urwiska wzdłuŜ 159 . kiedy kuomintangowscy Ŝołnierze ostrzelali pierwszą łódź. Wpłynęli do świata zupełnie innej przyrody i klimatu. Mama często myślała. jakby miały ją zgnieść.siłami Kuomintangu i gangami feudałów. Wszyscy oniemieli. ze spadkami i podwodnymi skałami. jakby spadł na nie z rozmachem z nieba jakiś przepotęŜny miecz i utorował sobie w nich drogę. Mama stała na pokładzie. parowiec dostał się pod cięŜki ostrzał i jakieś kuomintangowskie oddziały próbowały wedrzeć się na pokład. gdzie zaczyna się prowincja Sichuan. pokrywała bujna roślinność. A jednak przepłynęły obok. Czasami siła prądu znosiła łódź z powrotem i miało się wtedy wraŜenie. Ŝe nic jej nie uchroni przed zderzeniem z kawałkami płonącego wraku. mijając ich o centymetry. tak wysokie. Nikt nie okazał strachu. Płonące kawały drewna popłynęły w kierunku drugiej łodzi i wydawało się. Ŝe prawie zasłaniały niebo. Mała łódź całymi dniami walczyła z prądem. a wszystkie wyglądały. a reszta grupy drugą. Wojskowy ładunek i straŜ płynęły pierwszą łodzią. zimowe słońce zupełnie zniknęło. Trafił ją jeden z pocisków. Wyglądało to tak. która wiozła amunicję. Po obu stronach ogromne. a rzeka zwęŜa się raptownie. Ŝe się wywróci. Kiedyś. Pewnego popołudnia blade. Kiedy wpłynęli na przełomy Jangcy. kiedy jakieś sto metrów przed nią wszystko wybuchło. Przełomy Jangcy zwane były „Bramami Piekła”. Mama i inne kobiety ukryły się pod pokładem. podczas gdy Ŝołnierze walczyli na górze. zostawił tu sporo oddziałów Kuomintangu. jakby cała rzeka nagle zajęła się ogniem. musieli się przesiąść na dwie mniejsze łodzie. Potem statek popłynął dalej i zakotwiczył w innym miejscu. Skały. Większą część prowincji Sichuan komuniści zajęli dopiero miesiąc temu. które przybyły z Chongqing.

Dostała tu od ojca wiadomość. Często na górze leŜało nieduŜe miasteczko. Tego samego wieczoru była juŜ gotowa wyruszyć.przełomów rzeki były porośnięte gigantycznymi pnączami trzcinopalmy i egzotyczna atmosfera stała się jeszcze bardziej niesamowita. Gdy łódź zbliŜyła się do nabrzeŜa. a wilgotny wiatr ciągnął od gór i rzeki. Ŝe przysyła po nią łódź i Ŝe moŜe od razu płynąć do Yibin. białych kawałków materiału. WyobraŜała sobie. Czasami łódź cumowała u wąskiego podnóŜa czarnych. WzdłuŜ rzeki ciągnęły się łagodne zielone wzgórza. Było to w przeddzień chińskiego Nowego Roku. Mieli o wiele drobniejszą i bardziej kościstą budowę ciała. do miasta Luzhou. Tego popołudnia przypłynęli do Yibin. ostrzejsze rysy. do których wyglądu przywykła. patrząc na tyle miejsc opisywanych przez staroŜytnych poetów. Następnego poranka. W końcu przez mgłę dojrzała jego niewyraźną postać — stał w zapiętym 160 . kamiennych stopni. jakby ukazała się jej kraina z bajki — delikatny rysunek miasta płynącego w chmurach. zawiązanych nad czołem. Majestatyczne. poczuła przez miękką mgłę ciepło słońca. Ŝe wszyscy ci ludzie są w Ŝałobie. Od tej chwili puściła w niepamięć wszystkie urazy. leŜącego około stu sześćdziesięciu kilometrów w górę rzeki. mama leŜała odpręŜona i słuchała plusku wody uderzającej o dziób łodzi. Ŝe podróŜując. Było chłodno. Ŝe i on przybył na miejsce przeznaczenia zdrów i cały. Pomiędzy bujnym listowiem z gałęzi na gałąź skakały małpy. i czuła ciepło pod sercem. a takŜe większe i bardziej okrągłe oczy niŜ ludzie. poczuła się tak. Mamie tutejsi mieszkańcy wydawali się niesamowicie ciemnoskórzy. mama z początku myślała. W połowie stycznia przybyli do Chongqing. urwiste góry były oszałamiającą odmianą po płaskich równinach wokół Jinzhou. na pewno układał dla niej wiersze. jaki musiał być podekscytowany podczas podróŜy. który był stolicą Kuomintangu podczas wojny z Japonią. Kiedy po raz pierwszy spojrzała na Yibin. Nie widziała go od czterech miesięcy i tęskniła za nim. której wierzchołek ginął w chmurach. zdających się wspinać bez końca po zboczu góry. mama zaczęła rozglądać się za ojcem. gdy pomyślała. PoniewaŜ w Chinach biały jest kolorem Ŝałoby. Z powodu ustawicznej mgły mieszkańcy palili lampki na olej rzepakowy nawet podczas dnia. Tutaj mama przesiadła się na mniejszą łódź i w niej dopłynęła do następnej stacji. kiedy się obudziła. Nosili coś w rodzaju turbanów z długich. Tym samym dowiedziała się.

Widziała miasto pnące się na szczyt wzgórza. a ojciec wyciągnął ramiona. . Marynarz połoŜył deskę i ochroniarz ojca wziął mamy matę do spania.płaszczu wojskowym. Mama prawie przebiegła po kładce. Ŝeby jej pomóc zejść. Łódź zacumowano przy cyplu na skraju miasta. Brzeg rzeki był rozległy. pokryty piaskiem i kamieniami. jakby miały za chwilę się rozpaść. Ŝe ojciec jest równie poruszony i podniecony jak ona — i była bardzo szczęśliwa. Ŝe kołyszą się na wietrze. wąskich drewnianych Ŝerdzi i wydawało się. Nie było zwyczaju. a za nim jego ochroniarz. Niektóre domy były zbudowane z długich. Ŝeby publicznie się obejmować. ale mama wiedziała.

była zaskoczona pięknem tego miejsca. porośniętych drzewami kamforowymi. Czy będzie tam elektryczność? Czy góry będą tak wysokie jak te wzdłuŜ Jangcy? Czy będą teatry? Kiedy wspinała się wraz z ojcem na wzgórze. W dali. dostrzegła małe domki z bambusa i gliniastej ziemi. jaki teŜ będzie ten Yibin. rozrzucone wśród ciemnozielonych wzgórz. metasekwojami i krzewami herbacianymi. z którego widać cypel przy zbiegu dwóch rzek. Ŝe ochroniarz ojca wziął jej matę do spania. Czuła się lekko. Siedmiotysięczny garnizon Kuomintangu poddał się bez walki. rosnące w ziemi pokrytej zielonym mchem. Ŝe tu w ogóle nie ma szkód. jak i na pomieszczenia mieszkalne. W wielu domach widziała blask światła elektrycznego. gdzie musiały stanowić zaporę dla wiatru i śniegu. która została przejęta przez nowy rząd i przeznaczona zarówno na biura. Ojciec mieszkał w eleganckiej posiadłości. a wygięte płytki dachówkowe były bardzo ozdobne i sprawiały wraŜenie kruchych — przynajmniej w porównaniu z tymi. jakich nigdy przedtem nie widziała: księŜycowe nanmu. W sypialni ojca była podwójna sofa — 162 . którymi pokrywano dachy w MandŜurii. papaje i banany. i wcale nie dlatego. jednej przejrzystej. i mama zamieszkała razem z nim. Przeszła przez kilkadziesiąt zniszczonych przez wojnę wsi i miast i była zachwycona. W sadzawce pływały złote rybki i był tam nawet Ŝółw. Był tam ogród pełen roślin.8 „Powrócić do domu w haftowanym jedwabiu” — rodzina i bandyci (1949—1951) Przez całą drogę mama zastanawiała się. Yibin leŜy na wzgórzu. Ich ściany zrobiono z gliny i bambusa. przez mgłę. drugiej mulistej. widząc.

na jakim spała — przedtem znała tylko ceglane kang. Poza tym pierwszy raz w Ŝyciu mama codziennie jadała ryŜ i świeŜe warzywa. był tylko Ŝuraw z bambusa. Gwiazdy na chorągiewkach znajdowały się w złym miejscu — miejscowi komuniści nie wiedzieli. którzy „przyłączyli się do rewolucji” w Nankinie. Pierwszy raz mama mogła mieszkać z ojcem i nie była krytykowana za „dawanie pierwszeństwa miłości”. jaką powszechnie noszono. zwłaszcza za młodszą siostrą. na końcu którego wisiało wiadro.największe posłanie. bo ubrania pokrywały się tam błyskawicznie pyłem albo warstwą zamarzniętego błota. a czyściło się je za pomocą szczotki z włókien bambusa — w MandŜurii taki zabieg byłby niemoŜliwy. Ŝeby małŜeństwa spędzały razem tylko sobotnią noc. Ŝeby móc oddychać. najpierw zatrzymali się na przeciwległym brzegu rzeki. machali czerwonymi chorągiewkami z pięcioma gwiazdami — była to nowa chorągiew komunistycznych Chin — i wznosili przyjazne okrzyki. jakich uŜywała armia komunistów w latach dwudziestych i wczesnych trzydziestych. Potem popłynęli łodzią do miasta. Zamiast zwykłej czapki. jak ojciec mówi w dialekcie Yibin. Bardzo tęsknił za rodziną. Kiedy łódź wyruszyła w górę Jangcy. Ojciec i jeszcze jeden funkcjonariusz wyszli na brzeg. z których ponad sto tysięcy mieszkało w mieście. Przybył łodzią z grupą złoŜoną z ponad setki studentów. Atmosfera była spokojna: komuniści byli upojeni swoimi postępującymi jak burza zwycięstwami i koledzy ojca nie nalegali. do której z 163 . Yibin poddał się niecałe dwa miesiące temu. która była twierdzą podziemia. Ubrania prało się na płytach z gładkiego. Ojciec przybył tu sześć dni później i został wyznaczony na szefa okręgu Yibin. Kilkuset robotników wyszło powitać grupę ojca. Miejscowi uznali ją za bardzo szykowną. ojciec miał ośmiokątną czapkę w rodzaju tych. gdzie naleŜy je prawidłowo umieścić. W Yibin nawet zimą wystarczała sama kołdra. Ojciec nie był tu od dziesięciu lat. Nie było tu szarpiących wiatrów i przenikającego wszędzie pyłu jak w MandŜurii i nie trzeba było nosić gazowych maseczek. Studni w ogóle nie zasłaniała pokrywa. kiedy usłyszeli. jasnego kamienia. w elektrowni. Następne tygodnie były prawdziwym miesiącem miodowym rodziców. Ŝeby przemówić. podpartych pod niewielkim kątem. a robotnicy byli zachwyceni. liczącego ponad milion ludzi. jedenastego grudnia 1949 roku.

Razem z fotografią przysłał krótki list mówiący o tym. które odrzucała na plecy za kaŜdym razem. Ŝe w ogóle się nie zmienił. z powrotem powrócił do swojego prawdziwego nazwiska Chang. i o tym. przybrał pseudonim Wang Yu. bawiąc się długimi warkoczami. którą zrobili sobie wspólnie z mamą w Nankinie. co mówiła. kiedy przysłał fotografię. jaki będzie po latach. powrócił jako człowiek sprawujący powaŜną władzę. zwłaszcza Ŝe słyszano o komunistach wiele dziwnych rzeczy. Kiedy był w Yan'an. Ŝe wkrótce będzie w Yibin. z całego serca. Jego matka z westchnieniem ulgi i szczęścia uznała. Ojciec mówił i śmiał się głośno. okazywał niepohamowaną. ale z pałających oczu. niespełna trzydziestoletni. Listy przestały dochodzić. która się nią opiekowała w Chongqin? MąŜ córki zmarł i zostawił jej kawałek ziemi. i doszła do tego. Tęsknili za nim. A matka oczywiście była szczególnie ciekawa jego Ŝony. niemal chłopięcą ekscytację. Yu oznacza „wyzbyty egoizmu aŜ do granicy szaleństwa”. Było to tradycyjne chińskie marzenie. czyli „wrócić do domu w haftowanym jedwabiu”. podobnie jak wielu innych.Yan'an pisał entuzjastyczne listy o nowym Ŝyciu i dodawał. Ojciec uśmiechał się — był to tradycyjny lokalny sposób okazywania przez kobiety wesołego nastroju. Ŝe bardzo by chciał. Kiedy przyjechał. Pozostali członkowie rodziny zachowywali się z pewną rezerwą. Tylko jego młodsza siostra okazywała większe oŜywienie. co się działo z rodziną od czasu. a ona najęła kilku parobków. ale przyłączył do niego swój pseudonim i nazywał się teraz Chang Shuyu. Ŝeby kiedyś przyjechała i przyłączyła się do nich. to znaczy „pozostający przy (imieniu) Yu”. głodny praktykant. Było wiele tematów do omówienia. płakali i modlili się do Buddy o jego szczęśliwy powrót. KrąŜyło wiele sprzecznych pogłosek na temat 164 . gdy dla podkreślenia tego. Prawie o nim zapomniał podczas pobytu na odległej północy. Potem rodzina usłyszała znowu o ojcu dopiero wtedy. A teraz. gdy Kuomintang zacieśnił blokadę. czy jeszcze Ŝyje. do których napływały łzy. Dziesięć lat temu ojciec opuścił to miasto jako biedny. Przez poprzednie siedem lat nawet nie wiedzieli. Mówiła Ŝywo. robiła ruch głową. Ŝe zmienił nazwisko. Matka ojca opowiadała o tym. które wyraŜało się w powiedzeniu yi jin huan-xiang. moŜna było odczytać radość. Ŝe niepokoi ją jedna sprawa: co będzie ze starszą córką. kiedy opuścił dom. Rodzina ojca była z niego niesamowicie dumna i bardzo chciano zobaczyć.

błyszczącego drzewa sandalinowego. Komuniści w swoim programie kładli duŜy nacisk na uniezaleŜnienie i wyzwolenie synowych i.. Wszystkie kobiety takŜe zaczęły płakać. osłonięty murem od strony drogi. który wprowadzał nastrój jak z zaczarowanego ogrodu. Mama zakochała się w tym domu od pierwszej wizyty. Ojciec. Kobiety były wzburzone. dobrych oczekiwań. Niesprawiedliwość przeminęła razem z przeszłością. On z rozczarowania i zawodu. Dorośli uciszali dzieci. które podskakiwały. Teraz jest pora radości. to znaczy od następnego dnia po przyjeździe do Yibin. W chińskiej tradycji teściowa miała pełnię władzy nad synową. która powinna być jej zawsze posłuszna i którą mogła tyranizować. posypały się Ŝale i zarzuty: „Co teraz z nią będzie? Jak się utrzyma? Jak komuniści mogą robić takie rzeczy?”. Kiedy synowa sama stawała się teściową. ciekawi. które rozstawiały po kątach swoje teściowe.reformy rolnej i rodzina martwiła się. ale ich uczucia były bardziej złoŜone — były wśród nich takŜe wątpliwości i niepewność. 165 . w której będę mógł dzielić z wami radość zwycięstwa. usłyszała szepty: „JuŜ idzie.”. Gdy mama zbliŜała się do frontowej bramy. i gęsty bambusowy zagajnik. Ŝe starsza córka zostanie zaklasyfikowana jako posiadaczka ziemska i odbiorą jej grunt. jak niektórzy twierdzili. tacy krytyczni. jak teŜ zachowa się mama. kiedy zmarł. I w tym miejscu rozpłakał się jak mały chłopiec. komunistyczne synowe były bezczelnymi smokami. Dom był nieskazitelnie czysty. które roztaczały wspaniały aromat. Wszyscy więc siedzieli jak na szpilkach. wybuchnął: „Tak czekałem na ten dzień. dotknięty i wyprowadzony z równowagi. próbując dojrzeć za oknem tę dziwną komunistyczną synową z dalekiej północy. a z tyłu leŜało pole zimowych śliw. Był to zupełnie wygodny dom wiejski — typu nizinnego. który zostawił jej mąŜ. Matka ojca mieszkała w leŜącym tuŜ za miastem starym rodzinnym domu. Rodzina ojca była bardzo rozległa i tego dnia wszyscy zebrali się w domu.. juŜ idzie!”. znęcała się nad swoją synową w taki sam sposób. które ma kolor głębokiej czerwieni. czekałem na chwilę. w jaki nad nią bezkarnie się znęcano. Była to waŜna chwila. Okna błyszczały i nigdzie nie było śladu kurzu. Ale wy jesteście tacy nieufni. czasami przechodzącej w odcień czerni. zbudowany z cegły i z drewna. Meble były z pięknego. Z przodu był wielki ogród.

Ŝe ma półprzymknięte oczy. Ŝeby złoŜyła kilka koutou bambusom. kwadratowym. czy ta młoda komunistka zechce to zrobić. jak się zachować. Junying. Zaprowadziła mamę. których kąciki lekko opadały ku dołowi. Przypominało jej to dzieciństwo i pozwalało zaspokoić potrzebę zabawy i Ŝartów. Wtedy mama uklękła i złoŜyła trzykrotny koutou. a na nim ozdobna waza. Ojciec tego nie aprobował. niezamęŜna. tym bardziej Ŝe wcześniej poroniła. ale mama pragnęła zrobić wyjątek. które robiono na chiński Nowy Rok. Komuniści zalecali. chociaŜ według rytuału powinien. które nie zaszkodzi obrazowi komunistów. sandalinowym krześle. Ŝeby unikać składania koutou. z wydatnymi kośćmi policzkowymi (które ojciec odziedziczył po niej). Sam nie chciał jednak składać koutou. a nawet przed rosnącymi za oknem zimowymi śliwami i bambusami. Po obu stronach pokoju w dwóch rzędach ustawiono podobne krzesła. Nie chciał sprawiać przykrości swojej matce ani obraŜać Ŝony. Ŝe kwiaty bambusa przynoszą nieszczęście. Ojciec się zgodził. Było to zgodne z tradycyjnym rytuałem. które uwaŜali za uwłaczające godności ludzkiej. Ŝeby złoŜyła koutou posąŜkowi Buddy. Mama była dumna z tego podboju. przed kapliczkami poświęconymi przodkom rodziny. W pokoju rozległy się westchnienia ulgi. naprawdę los ci sprzyja!”. Wszystkie kobiety w rodzinie były buddystkami. ostro zarysowany podbródek i wąskie usta. Ŝe jej teściowa ma bardzo spokojną twarz. Ona i ojciec dyskutowali przedtem. matka ojca siedziała w odległym końcu pokoju na oficjalnym. tylko ten jeden raz. poza tym to akurat koutou miało swoje drugie dno: moŜna było zarobić na nim punkt dla komunistów. jakby była pogrąŜona w medytacji. Ŝeby nie kwitły. Mama uznała to za świetną zabawę. rzeźbionym. Idąc środkiem. Kuzynki i siostry ojca szeptały do jego wyraźnie zachwyconej matki: „Jaka miła synowa! Taka uprzejma. mama zauwaŜyła. Mama z ojcem podeszli do niej powoli i zatrzymali się przed jej krzesłem. pomiędzy kaŜdą ich parą stał mały stolik.Kiedy mama i ojciec weszli do salonu. Ŝe komuniści wyplenili wszystkie tradycyjne 166 . mówiąc. a jedna z sióstr. była szczególnie poboŜna. Ciotka Junying wierzyła. Była drobna i wydawało się. prosząc je. taka ładna i pełna szacunku! Matko. małe oczy. ale ułagodziła go. Ŝe kaŜdy kwiat i kaŜda trawa ma duszę. ale wcześniej wszyscy zastanawiali się. Poprosiła mamę. poniewaŜ wierzono. Kuomintang głosił. Ŝe to tylko przedstawienie.

który nie czułby się przy niej bezpieczny i odpręŜony. Ŝe będzie to miało swoją dobrą stronę. które mama uwielbiała: „Smok walczący z tygrysem”. spoglądając na wiśniowe. aby wyŜywić mieszkańców miast oraz Ŝołnierzy — zarówno własnych sił. którzy się poddali — stało się teraz pilną potrzebą komunistów. ale nadal dobrze uzbrojone. Mamie wkrótce wyznaczono pracę w Wydziale Spraw Publicznych w zarządzie Okręgu Yibin. Wielu feudałów 167 . kiedy Chiang Kai-shek uciekł z Sichuanu na Tajwan w grudniu 1949 roku. próbując kupić Ŝywność. WyŜywienie ludności zyskało priorytet — gdyŜ było teraz największym problemem. Ŝe jest przez nie bardzo kochana. Poza tym Sichuan był jedną z kilku prowincji. jeśli ludzie zobaczą. a większość zapasów Ŝywności była w rękach prokuomintangowskich posiadaczy ziemskich i feudałów. rozproszone. Rzadko wydawała osądy i nigdy nikogo nie krytykowała. Ale bardzo mało czasu spędzała w biurze. kontrolowały większość południowych terenów prowincji syczuańskiej. ale były bezpośrednie. otwartą i ciepłą atmosferę i czuła. które na wiosnę zmieniały się w morze białych i róŜowych kwiatów. jeśli chodzi o energię i Ŝywość usposobienia. Ŝe to nieprawda. w których komuniści. co sprawiało. migdałowe i brzoskwiniowe sady. „Kurczak cesarskiej konkubiny”.zwyczaje. spokojne i miłe. Ciotka Junying robiła przepyszne przyprawiane jedzenie syczuańskie. Potrawy nosiły egzotyczne nazwy. Mimo tych oficjalnych początków moja babka była nadzwyczaj łatwa w kontakcie. Jednostki Kuomintangu. Okrągła twarz ciotki Junying była poznaczona śladami po ospie. Południowy zachód był najdłuŜej w rękach Kuomintangu i zostało tu pół miliona Ŝołnierzy. Kobiety z rodziny Chang tworzyły przyjazną. jak i Ŝołnierzy Kuomintangu. ale jej oczy miały tak łagodny wyraz. Ŝe nie było chyba na świecie człowieka. Ŝe mama czuła się z nimi jak u siebie w domu. zupełnie inne od łagodnego w smaku jedzenia północy. Z początku wysyłali ludzi. nie kontrolowali strefy pozamiejskiej. „Młode złote kogutki piejące do świtu”. Młodsze kobiety nie dorównywały babci. jednak mama uwaŜała. Rodzina ojca była bardzo miła dla mamy. zanim je zajęli. Zabezpieczenie dostaw Ŝywności. Mama często potem przychodziła do tego domu i jadała z rodziną.

szli do najnędzniejszej chaty i starali się nawiązać kontakt z najbiedniejszymi wieśniakami. Mama miała ładunek złoŜony z maty do spania. Mama i jej towarzysze często byli ostrzeliwani i kaŜdą noc spędzali w pogotowiu. Po kolejnej takiej zbrodni grupa zdecydowała. które Chińczycy nazywają „ścieŜynkami owczymi” — zdradliwe. Ŝeby sprzedał zapasy w wytyczonych miejscach skupu i tam odebrał naleŜne pieniądze. złoŜone z funkcjonariuszy partyjnych eskortowanych przez uzbrojoną straŜ. Spali więc pod gołym niebem albo w opuszczonych świątyniach. Grupa całymi dniami przemierzała dróŜki. Ale jeśli bandyci dowiadywali się. które teraz połączyły się z siłami Kuomintangu. przekonywała go. aby uniknąć napadu. które zawsze bardzo długo trwały. Wielu tylko mętnie słyszało o komunistach. 168 . a druga miała małe dziecko. która szybko przeszła z północnego dialektu na lokalny. Kiedy przybywali do wioski. Znowu była w ciąŜy. nie było dobre. co słyszeli. Okręgowi groził głód. a to. Z całego zarządu okręgu Yibin zostały tylko dwie kobiety: jedna była recepcjonistką. Biura opustoszały. zabijali wszystkich mieszkańców domu. Na kilka dni przed przybyciem mamy do Yibin oddziały te rozpoczęły powstanie. czy miejscowy feudał lub posiadacz ziemski ma zapasy ryŜu. Z początku zatrzymywali się u biednych wieśniaków. W jej grupie było trzynaście osób: siedmioro cywilów i sześciu Ŝołnierzy. mówiąc.tradycyjnie juŜ utrzymywało swoje prywatne oddziały. Prawie wszyscy zostali zmobilizowani. Ŝe nie będą naraŜać Ŝycia niewinnych ludzi. zrobionej z płótna pomalowanego chińskim lakierem. noworodka. bez szczególnego nacisku. Następnie pytali. woreczka ryŜu i cięŜkiej parasolki. szła do niego. Ŝe komuniści chcą dać takim jak oni ziemię i zapewnić im szczęśliwe Ŝycie. Niektórzy byli przestraszeni i oddawali. czasem przenosząc się z miejsca na miejsce. Wróciła do Yibin wyczerpana. Mama równieŜ wyprawiała się na te ekspedycje. umiała mówić w sposób jasny i przekonujący. Większość wieśniaków okazywała tradycyjną nieufność wobec wszelkich urzędników i osób związanych z władzą. Ale mama. Komuniści zaczęli wysyłać po Ŝywność grupy. Wyjaśnianie znaczenia nowej polityki stało się wkrótce jej specjalnością. obejmujące południowy Sichuan. Inni jednak informowali uzbrojone bandy o miejscu pobytu grupy komunistów. kto gościł grupę. Jeśli grupa uzyskała informacje na temat właściciela ziemi. Podczas trzeciej wyprawy mama zaczęła wymiotować i cierpiała na przelotne bóle głowy. co mieli. wąskie górskie drogi między urwistymi przepaściami i potokami.

grupa zatrzymała się. być moŜe nawet przed nimi. Któregoś dnia. którędy najlepiej uciekać. Przyłączył się do bandy. Szła z nimi jeszcze jedna kobieta. co właściwie ma tam do roboty kobieta w ciąŜy. Ŝe są Ŝonami wysoko postawionych urzędników komunistycznych. duŜy kawałek materiału podobny do fartucha. poniewaŜ wiedzą. tak jak poprzednio wszystkich członków Kuomintangu i posiadaczy ziemskich. Wyglądał jak wieśniak: nosił słomiane sandały. Brygada Szerokich Mieczy próbowała namówić go do współpracy. Ŝe mogłoby się to znowu zdarzyć gdzieś na pustkowiu. gdy pojawił się jakiś męŜczyzna w średnim wieku. popołudniem. kuomintangowski naczelnik pomógł 169 . Nie było jasne. Powiedział im teŜ. A ona miała zawroty głowy nawet wtedy. podczas tych wypraw zdarzały się prawie codziennie potyczki z bandytami i trzeba było móc biec — i to biec szybko. Ŝe trzeba nie mieć wstydu. ale nie chciał odcinać sobie drogi odwrotu i ostrzegł komunistów. Grupa od razu poderwała się na nogi. Ale bała się. Uznali. Powiedział. luźne spodnie. PoniewaŜ mama i druga cięŜarna kobieta nie mogły szybko biec. Co więcej. Kucharz juŜ prawie ugotował ryŜ dla całej grupy. a na głowie miał brudny biały turban. Nie chciała myśleć. Ŝe pojedzie. takŜe w ciąŜy.rozpaczliwie potrzebując wypoczynku. duch tych czasów bardzo sprzyjał wszelkim poświęceniom i uwaŜano. i mama była rozdarta pomiędzy chęcią i obawą. Ŝe juŜ wyruszyła w drogę grupa męŜczyzn naleŜących do znanej bandy o nazwie Brygada Szerokich Mieczy i Ŝe szczególnie im zaleŜy na schwytaniu mamy i tej drugiej kobiety. w której właśnie znajdowała się grupa. Niemniej zdecydowała. Chciała iść. Ŝe właściciel uciekł. kiedy po prostu szła. łącznie z tą. Drewniana brama nie była zamknięta i skrzypiała w podmuchach wiosennego wiatru. Ŝeby zjeść posiłek w opuszczonym obejściu. Ŝeby na cokolwiek narzekać. Ŝeby kupić sobie gwarancję bezpieczeństwa. Podczas rządów Kuomintangu był tu naczelnikiem i zarządzał kilkoma wioskami. Ten człowiek wcale nie był zwykłym wieśniakiem. Dookoła porośniętego chwastami podwórza biegł sięgający do ramion gliniany mur. ale jej grupa od razu przygotowywała się do następnej wyprawy. pamiętając swoje niedawne poronienie sprzed pięciu miesięcy. gdzie nie ma lekarzy ani transportu. wetknięty za bawełniany szeroki pas.

których widzieli w niezbyt wielkiej odległości. Na to właśnie ten człowiek postawił. Bandyci właśnie wchodzili przez drzwi frontowe i natychmiast tamtych dopędzili. Patrzyła na to tak. Ława podzieliła się: dwa przeciw jednemu. Ma ręce po łokcie we krwi. to jaka będzie róŜnica pomiędzy nowymi i starymi Chinami?”. Ŝeby je porzucać. pakując ryŜ i polewając kociołek zimną wodą. którzy zostali z kucharzem. Ŝe są w niej Ŝony dwóch wysokich urzędników. jak i „węŜem w swojej starej kryjówce”. Był on zarówno szefem bandy. Czuła. Nie odkryli mamy i tej drugiej kobiety w stogu. jak patrzyłaby większość Chińczyków: jego zachowanie oznaczało. bo wiedział. Na naczelniku wiosek wykonano wyrok. Nie mieli dość broni i amunicji.im przejść przez dziurę w ścianie i ukryć się w pobliskiej kupie siana. Dwaj Ŝołnierze. Ciągle czuła się niedobrze. a wraz z nią naczelnik wiosek. Ŝe ten człowiek nie powinien umierać. grupę mamy znowu wysłano na wieś. Niedługo potem banda. Ŝe — inaczej niŜ dla męŜa drugiej kobiety — jej Ŝycie nie było dla niego bezcenne. powalili ich na ziemię i zadźgali noŜami. w skład której wchodziły trzy osoby. nie starczyłoby na strzelanie do reszty członków grupy. Ŝe szefem tej ławy był mój ojciec. Trzecim był szef miejscowej policji. zwłaszcza podczas wojny. Mama prosiła ławę sędziowską. Ŝe chodzi o nasze Ŝony. Ŝeby nie wydawała wyroku śmierci. Obie te rzeczy były zbyt cenne. ale ojciec był nieubłagany. co kwalifikowało go do kary śmierci. Jeśli osobiste uczucia wpłyną na nasze osądy. Kiedy tylko proces się skończył. Ŝeby ją ostrzec. Mama nie mogła tego ojcu wybaczyć. często wymiotowała. W końcu kucharz złapał ryŜ i kociołek i wszyscy trzej rzucili się do tylnych drzwi. Ojciec i szef policji głosowali za wyrokiem śmierci. Ŝeby go ostudzić i móc zabrać ze sobą. W tym czasie wyroki śmierci były wydawane przez ławę sędziowską. „Nie moŜemy być wyrozumiali właśnie DLATEGO. Kucharz jeszcze zwlekał. a szczególnie „był mu dłuŜny” ojciec. Kolejnym sędzią był mąŜ tej drugiej cięŜarnej kobiety. była słaba i przemęczona. poniewaŜ ocalił wiele istnień ludzkich. Tak się złoŜyło. pomagali mu i próbowali go popędzać. MąŜ drugiej ocalonej kobiety głosował za oszczędzeniem Ŝycia naczelnika wiosek. Niemniej ostrzegł komunistów i ocalił Ŝycie dwóch kobiet. powiedział mamie — wybrał dokładnie tę grupę. Od chwili gwałtownego biegu do stogu siana cały czas miała 170 . zostali złapani.

W tym czasie pozwalano się Ŝenić tylko najstarszym wiekiem i rangą członkom Partii (którzy kwalifikowali się do 28-7-oddziałl).bóle w podbrzuszu. którzy w szczególnie sadystyczny sposób traktowali kobiety. Otoczeni przez uzbrojonych komunistów. był najbardziej lojalny wobec rewolucji. pani Mi. Potyczki były coraz bardziej zajadłe. Ŝeby poszli? Ojciec zgodził się z panią Mi i powiedział mamie. to jak Partia ma przekonać innych. słyszało się teŜ niezliczone historie o kobietach. Ŝe straciwszy dziecko. Spędziła bolesne i wyczerpujące tygodnie na udeptywaniu dróg pośród gór i wzgórz. które przecinały pępowinę sierpem i pracowały dalej. Ŝe nie pozwoli jej znowu wyruszyć. Szefowa mojej mamy. Ŝeby zawołała do swoich towarzyszy. Była gorzko rozczarowana. Jednak ojciec. „Będę chronił moją cięŜarną Ŝonę — powiedział. uczestniczka walk partyzanckich. wtedy przynajmniej by czuła. jednak Ŝadnej cięŜarnej kobiety nie powinno się uwaŜać za osobę uprzywilejowaną. ale miała jeszcze nadzieję. mimo wcześniejszego lęku przed następnym poronieniem. MąŜ tej drugiej kobiety uznał. Ŝeby poszła. Nalegała. śadna cięŜarna kobieta nie powinna naraŜać się na takie niebezpieczeństwa”. Ŝe jej bezpieczeństwo jest dla niego najwaŜniejsze. Pewnego dnia ciało jednej z siostrzenic ojca znaleziono za bramą miasta: została zgwałcona i zadźgana noŜem. kobieta ze wsi. Dla wieśniaczki było to niepojęte: odpoczywać tylko dlatego. Prawie kaŜdego dnia przychodziły wiadomości o członkach innych grup. Ale kobieta wołała: „Idźcie 171 . Jeśli one nie pójdą. a jej pochwa była jedną krwawą raną. Kobiety ze wsi pracowały do samego momentu porodu. — I będę chronił czyjąkolwiek Ŝonę. torturowanych i zabijanych przez bandytów. co mogła znowu stwierdzić. związali ją i powiedzieli. Pani Mi urodziła dziecko na polu walki i musiała je zostawić w tamtym miejscu — płacz dziecka mógłby narazić cały oddział. Była przygotowana na śmierć. Ŝeby mama znowu wyruszyła na wieś i popierała swoje stanowisko bardzo skutecznymi argumentami. Ŝe jest się w ciąŜy. Mama zaakceptowała to. Inna młoda kobieta została schwytana przez Brygadę Szerokich Mieczy podczas potyczki. Ŝeby znów wyruszyła — i powie „nie”. kłóciła się z nim zapamiętale. jeśli jest w ciąŜy. Wydawało się. Ŝyczyła tego samego losu wszystkim kobietom. Ŝe ojciec się nie zgodzi. Ŝeby pozwolili im uciec.

dał jej dokument zaświadczający. Ŝeby stopa wyglądała normalnie i wkładała do butów wełnę bawełnianą. jeden z bandytów odcinał noŜem kawałek jej ciała. Ale w kraju nadal trwał przewrót. po części jadąc pociągiem. co nie było łatwe. jej stopy nieco urosły. Kiedy tylko dostała list. jak początki krępowania stóp. Po kilku takich incydentach postanowiono. sama. PodąŜyła prawie tą samą trasą co rodzice. Babcia padła na podłogę. Ŝe dotarła do Yibin. na podstawie tego dokumentu organizacje partyjne wzdłuŜ drogi powinny dawać jej schronienie. który mogła sama nieść. W marcu 1950 roku podjęła własny długi marsz przez Chiny. kiedy wołała. Ŝe jest matką rewolucjonistki. CięŜarówka zatrzymała się. Kiedyś jechała odkrytą cięŜarówką z kobietami i dziećmi. który posłał po nią doroŜkę podczas ślubu rodziców. po części cięŜarówkami. skoro jest górzysty i odcięty od reszty kraju. W Jinzhou babcia cały czas martwiła się o swoją córkę. Za kaŜdym razem. pozostała kaleka i skurczona. pozbawiony jest podstawowych środków do Ŝycia. postanowiła tam pojechać. W pierwszym odruchu chciała zabrać ze sobą duŜy zapas wszelkich artykułów. Ŝeby się upewnić. W tym samym momencie w drewniane osłony boków auta zaczęły walić pociski. kiedy nie było Ŝadnych środków transportu. Od kiedy poślubiła doktora Xia. Złamane kości nie mogły oczywiście juŜ się dobrze pozrastać ani stopa nie mogła wrócić do zwykłego kształtu. jeśli się miało krępowane stopy. Lin Xiaoxia. naboje świstały jej nad 172 . Ŝe Sichuan. MandŜurowie tradycyjnie nie stosowali krępowania stóp. Nic nie wiedziała o reszcie tego wielkiego kraju i wyobraŜała sobie.do przodu. jedzenie i pieniądze. walki toczyły się takŜe wzdłuŜ zamierzonej przez nią drogi. w którym mama donosiła. Umierała potwornie okaleczona. mogła więc zdjąć bandaŜe. W końcu sporządziła jeden nieduŜy tobołek. ale takŜe pieszo. męŜczyzna. Babcia chciała. Ŝe będzie musiała sama nieść swój bagaŜ i duŜe odcinki drogi przechodzić pieszo. Ŝe wszystko jest w porządku. bo jakieś dziecko chciało siusiu. Ŝe kobiet nie będzie się juŜ więcej wysyłać na wyprawy po Ŝywność. takŜe z rodzin komunistów. nie martwcie się o mnie!”. Było to prawie tak bolesne. zdała sobie sprawę. Zanim wyruszyła.

Wiosłowali i śpiewali tradycyjne syczuańskie arie operowe. Była w świetnym nastroju. Wyglądało to jak pływająca forteca. Ŝeglującej spokojnie wśród kryształowo czystych fal. aŜ się uspokoiło — ale takŜe wtedy statek był kilka razy atakowany z brzegu. Większości tekstu nie rozumiała. kapitan pruł pełną parą. W Yichang przesiadła się na mniejszą łódź i na niej przepłynęła przez przełomy Jangcy. była zachwycona. śołnierze z konwoju odpowiedzieli ogniem z broni maszynowej i uciszyli napastników. Babcia słyszała o syczuańskim charakterze. Ŝe musiał być pełen ekspresji. ale wiedziała. Przybyła na miejsce w połowie maja. Dopiero co wydostał się z zasięgu teściowej i miał nadzieję. Kiedy przyjechała do Wuhan. Babcia pod pokładem czekała. zdradzającym zarówno przyjemność. z legendami o wzgórzach i duchach bambusowych zagajników. Ŝe następny odcinek łodzią w górę Jangcy jest niebezpieczny z powodu bandytów. ale kilku Ŝołnierzy i kilkoro dzieci zginęło. miał płaski. Musiała czekać prawie miesiąc. w jakiejś w miarę stabilnej sytuacji. Ŝe rzeczywiście oddalił się od niej 173 . Babcia wyszła z tego bez draśnięcia. Kiedy zaczynała się strzelanina. a Ŝołnierze z konwoju strzelali zza worków. w łodzi z daszkiem pokrytym liśćmi palmowymi. które właśnie mijali. więc konwojujący go Ŝołnierze zbudowali z worków z piaskiem ścianę o wysokości jednego metra dwudziestu centymetrów z otworami na broń. PodróŜ trwała dwa miesiące. Ŝe mama kilka razy otarła się o śmierć. znowu ją widząc. która czuła się chora i nieszczęśliwa. Babci najbardziej podobała się adresowana do jednej z pasaŜerek zalotna piosenka. ani o poronieniu.głową. którą śpiewali z błyskami w oczach. Ojciec nie był aŜ tak zadowolony W Yibin po raz pierwszy był sam z mamą. przy wietrze pachnącym kwiatami pomarańczy. Był raczej stary. którzy okazali się maruderami Kuomintangu. Pod prąd łódź popychała siła kilkunastu wioślarzy. co stanowiło dwie trzecie drogi. aŜ wszystko ucichnie. improwizowane piosenki związane z nazwami wiosek. duŜego miasta w centralnych Chinach. jak i zakłopotanie. Mama. otwarty pokład. gdyŜ był w syczuańskim dialekcie. Nie wiedziała ani o tym. bo pasaŜerka wybuchnęła śmiechem. Ŝeby wydostać się z pola ostrzału. w maju była juŜ w pobliŜu Yibin. powiedziano jej. który miał być ponoć pieprzny i korzenny jak syczuańska kuchnia. Śpiewali takŜe o swoich nastrojach.

a ono potrzebuje poŜywnego jedzenia”. rzadko zdarzała im się wspólna noc. Nawet to jest łamaniem zasady. Okazało się. Ŝeby ich rodzice mieszkali z nimi. to i tak pracował w biurze. W tym czasie wszyscy urzędnicy i funkcjonariusze mieli juŜ narzucony określony system Ŝycia. PoniewaŜ urzędnicy nie otrzymywali płacy. gdyŜ uwaŜała. Nawet jeśli był w Yibin. Mama Ŝywiła do niego urazę. państwo musiało utrzymywać tych. A poniewaŜ oboje duŜo czasu spędzali poza domem. Był świadom. wysłuchiwał narzekań wieśniaków i zajmował się wszelkiego rodzaju problemami. Ŝe jest „burŜujką” — korzysta z przywilejów i zuŜywa cenny opał. podobnie jak Ŝywność. a mama do nich nie naleŜała. jedzenia. Od kiedy groźba bandytów stała się znów realna. Nie wolno było gotować w domu. Krytykowano ją za to. Nie dostawali płacy. Ale wkrótce — z inspiracji pani Mi — zaczęły napływać skargi na mamę. ubrania. był przywoŜony ze wsi. jest tak samo twoje. Ojciec najczęściej podróŜował po okręgu. Ŝe obecność babci łamie jeszcze waŜniejszą zasadę. ale państwo troszczyło się o zapewnienie im mieszkania. Ŝe nie jest równorzędnym konkurentem wobec emocjonalnych związków matki i córki. aby kupić jedzenie na bazarze — bardzo chciała gotować dla mamy. nawet jeśli się miało pieniądze z jakichś innych źródeł. zwany gongjizhi. przede wszystkim jednak dostawami Ŝywności. W końcu ojciec trochę ustąpił: babcia mogła gotować w domu dwa razy w tygodniu. oświadczył. Wszyscy jadali w kantynach. Rodzice coraz rzadziej się widywali i znowu oddalili się od siebie. rzeczy niezbędnych w codziennym Ŝyciu oraz małego kieszonkowego — jak w wojsku. Przydzielono jej pokój przy tym samym dziedzińcu. którzy z nimi 174 . Ŝe kobieta w ciąŜy powinna się dobrze odŜywiać — zawsze przecieŜ tak uwaŜano. ale nie więcej. badał warunki w rolniczych obszarach. Tylko urzędnicy pewnej rangi mieli prawo do tego. nie słuŜy jej reedukacji.o tysiące kilometrów. Mamę i babcię bardzo to uraziło. Przybycie babci otworzyło stare rany. Ojciec złoŜył samokrytykę w swojej organizacji partyjnej i zabronił babci gotowania w domu. które noszę. „Nie moŜesz być po mojej stronie ani razu? — spytała mama gorzko. który. Po przyjeździe babcia zaczęła sprzedawać biŜuterię. przy którym mieszkali rodzice. — Dziecko. jak uwaŜano. przywrócono półmilitarny styl Ŝycia. Ŝe daje się „rozpieszczać” — obecność jej matki. jak i moje. gdzie jedzenie było ubogie i nieapetyczne.

On nie ma uczuć. więc istniała tendencja. Ciotka takŜe była zasmucona. Bała się kolejnego poronienia. Ŝeby urzędnicy reprezentujący władzę byli podporządkowani prawu jak wszyscy inni. Zastanawiała się. Z cięŜkim sercem i wśród gorzkich łez babcia pokuśtykała do przystani razem z mamą i wsiadła do niewielkiej łodzi. ryzykując Ŝycie. Moje dobro nie jest dla niego najwaŜniejsze.mieszkali. stał ponad prawem. rozpoczynała długą i niepewną podróŜ powrotną do MandŜurii. roczne członkostwo mamy w Partii dobiegało końca i jej komórka partyjna przeprowadzała wobec niej coraz intensywniejsze wywiady i dochodzenia. czy kiedykolwiek jeszcze zobaczy swoją matkę. Był lipiec 1950 roku. Obawiała się. Mama nie miała juŜ argumentów. ale powiedział. To właśnie takie rzeczy powodują korozję rewolucji” — stwierdził. pomyślała. która płynąc w dół Jangcy. Ŝeby się utrzymać. Mama argumentowała. a w podróŜy przez Chiny. Ŝe zostawia swoją córkę pod jej opieką. to jednak jego matka nadal pozostawała na utrzymaniu ciotki Junying. Babcia przebywała ze swoją córką nieco ponad miesiąc. MoŜe ojciec miałby jednak wzgląd na jej bezpieczeństwo i pozwolił jej matce zostać do porodu? Nie zgodził się. pani Mi i ochroniarz ojca. Ŝeby ograniczać liczbę tych osób. Ŝe zasada to zasada — i nie będzie jej naginać do sytuacji. Ŝeby babcia została do porodu. Pani Mi powiedziała jednak. Ŝe babcia nie będzie cięŜarem dla państwa. Bała się o mamę i chciała. 175 . kiedy łódź ginęła juŜ we mgle. Mama stała na brzegu i nadal machała. ChociaŜ ojciec miał odpowiednio wysoką rangę. ale był nieubłagany. Babcia musiała wyjechać i mama nigdy tego ojcu nie wybaczyła. „Korupcja zawsze się zaczyna od takich drobiazgów jak ten. spędziła dwa miesiące. Jedną z najgorszych wad starych Chin było to. a istotnym elementem rewolucji komunistycznej jest to. i ojciec się z tym zgodził. Prosiła o to swojego brata. Mama płakała. W komórce były tylko trzy osoby: mama. Warunkowe. poniewaŜ ma dość biŜuterii. poszła odwiedzić ciotkę Junying i z uroczystą powagą składając jej koutou. kto miał władzę. Nie kocha mnie. powiedziała. Ŝe mama moŜe mieć powtórne poronienie i nie ufała słuŜbie zdrowia w Yibin. Ŝe babci w ogóle nie powinno tu być. Mama zajadle się z nim spierała. Zanim wyjechała. a poza tym została zaproszona przez ciotkę Junying do jej domu. Ŝe kaŜdy. oświadczył.

Potem zarzucili jej. Fakt. ale po krytyce ochroniarza ojciec juŜ nie pozwalał mamie uŜywać swojej wody. Czystość była uwaŜana za cechę nieproletariacką. Kobiety z jego rodziny serdecznie jej radziły. Ŝe nie chciała jeździć na wieś po Ŝywność. ale i wewnętrzną uległość wobec wszelkich 176 . Odpowiedziała.W Yibin było tak niewielu członków Partii. skłaniało się ku temu. Mao chciał narzucić nie tylko zewnętrzną dyscyplinę. temperatura dochodziła do trzydziestu pięciu stopni Celsjusza. Ale nie odmawiali otwarcie. jak wszyscy?”. posłuŜył do powaŜnego oskarŜenia o „dawanie pierwszeństwa rodzinie”. prali bardzo rzadko. przy czym tamtych dwoje. dla oszczędności opału. Ŝe poddaje się dolegliwościom bardziej niŜ większość kobiet w ciąŜy. poniewaŜ brakowało wody. Lato 1950 roku było upalne i wilgotne jak rzadko. Kiedy parne lato przeszło w chłodną jesień. W tym czasie. Ŝe tych troje dobrano raczej przypadkowo. Pani Mi krytykowała ją takŜe dlatego. Ŝe nigdy nie staje po jej stronie. ale tak naprawdę to nie chciałaś”. Ta ingerencja Partii we wszelkie dziedziny Ŝycia ludzi była istotą procesu zwanego „przechodzeniem przez reformę”. Ŝeby nie uŜywała zimnej wody do mycia w okresie zbliŜającego się porodu. którzy byli pełnymi członkami. ale odparowali: „Ach. KaŜda samokrytyka wzbudzała kolejne fale krytyki. kiedy jej matka wyjeŜdŜała. kto ma najwięcej „rewolucyjnych insektów” (wszy). skąd pochodziła pani Mi. Ŝeby odrzucić prośbę mamy o pełne członkostwo. Ŝe ma ona „burŜuazyjne” nawyki. Oświadczyli. Ojciec mógł. „Kto słyszał. Mama prała codziennie i teraz takŜe za to była atakowana. zwłaszcza na północy. zgodnie z partyjnym zaleceniem. mama nie. Ŝe jej matka uszyła dla dziecka ubranka. Wieśniacy. Dwoje towarzyszy mamy uwaŜało. ochroniarz ojca dorzucił jeszcze jeden zarzut: mama „zachowuje się jak wielka dama Kuomintangu”. Ŝe miała lepsze jedzenie — co więcej. Czuła wielką ochotę wreszcie na niego nakrzyczeć — za to. Ŝe była smutna. — To takie burŜuazyjne marnotrawstwo. Czemu by nie mogła ubierać dziecka w stare ubranka. Ŝe przecieŜ jeździła. gotowane przez jej matkę w domu — i to. tylko urzędnicy pewnej rangi mogli się myć ciepłą wodą. poniewaŜ uŜywa resztek ciepłej wody ojca do mycia. Ŝeby dziecko nosiło nowe ubranka? — powiedziała. Przepytywali ją tylko i zmuszali do nieskończonych samokrytyk. W partyzant*e męŜczyźni i kobiety współzawodniczyli ze sobą w tym.

badanie myśli tych. Poza tym była to standardowa procedura. Drobiazgowość i banalność tematów. ci. duŜych i drobnych. To jak ekskomunika dla katolika. iŜ rewolucja jej nie chce. by upodabniać się do ludzi ze wsi. Na tych spotkaniach najwięcej mieli do powiedzenia małostkowi i pełni poczucia własnej waŜności ludzie. Ŝe jej upokorzenia to rzecz normalna. które na nich dominowały. Była tak oddana rewolucji. Na koniec wszystkiego towarzysze mamy głosowali przeciwko przyznaniu jej pełnego członkostwa Partii. miesiąc po miesiącu. Co tydzień odbywało się tzw. wścibstwo i ignorancja zostały w niej uświęcone. gdyŜ Ŝyli w lepszych warunkach niŜ wieśniacy i mocno to zaznaczano. Powiedział mamie. Ŝe wkraczanie w personalne detale miało być sposobem gwarantującym oczyszczenie duszy. Zasada głosiła. poniewaŜ ta rewolucja była ich rewolucją. atakowali tych. Spotkania te były waŜnym środkiem komunistycznej kontroli. którzy mieli „burŜuazyjne” pochodzenie. Była rewolucjonistką. Ŝe odrzucono ją z powodów niewaŜnych. zmuszając do składania nieustannych samokrytyk. Eliminowały sferę prywatną i zabierały cały wolny czas. była usprawiedliwiana tym. Ŝe uzyskanie 177 . tutaj dający ujście swojej zawiści i frustracji. Ŝe to długi i bolesny proces. Ŝe nie mogła zaakceptować tego. Ŝe to sama rewolucja mówi jej. Musiała się zgodzić na tę upokarzającą procedurę. Wpadła w głęboką depresję. drugorzędnych. Komórka partyjna mamy przesłuchiwała ją tydzień po tygodniu. a zawiść włączona w system kontroli. jednak wydawało się. KaŜdy krytykował siebie samego za niewłaściwe myśli i był krytykowany przez innych. Zdawała sobie jednoczesne sprawę. czym w jej rozumieniu miała być ideologia Partii. Zasadniczą cechą tej rewolucji była wszechwładna kontrola. więc Ŝycie bez Partii nie miałoby dla niej sensu. Zacofani ludzie nie dopuszczali jej do postępowej organizacji. iŜ nie jest w porządku. Odwoływano się do poczucia winy wykształconych ludzi. którzy „przyłączyli się do rewolucji”. Ŝe trzeba się reformować tak. których sposób myślenia o lata świetlne odbiegał od tego. Ojciec przez nią przeszedł i zaakceptował jako element procesu „przyłączania się do rewolucji”. a zadecydowało o tym dwoje ludzi.zasad. którzy pochodzili ze wsi. Partia nigdy nie ukrywała. Szczególnie dotkliwa była myśl. W zasadzie ciągle jeszcze przechodził.

wiedząc o tym. po drugie za to. TuŜ za bramami miasta rozciągały się pola. Nie była jednak w stanie obwiniać Partii. kiedy była atakowana. Podobnie jak mój ojciec. Ŝe popełni samobójstwo. szturmujący podeszli pod same mury miasta i za pomocą olbrzymiego tarana zaczęli wywaŜać północną bramę. posiadaczy ziemskich i zwykłych bandytów. To akurat było łatwe. Wśród tego kłębowiska myśli zaczęła odczuwać swoją sytuację tak. Tymczasem kuomintangowcy. więc przeciągali sprawę. i przywiedzeni do desperacji odcięciem im drogi ucieczki — przez Tajwan i przez Yunnan do Indochin i Birmy — podjęli oblęŜenie miasta. jakie będzie miał wyrzuty sumienia. myśląc o tym. mając nadzieję. 178 . Ŝe nie stawał po jej stronie. złoŜona z maruderów Kuomintangu. inaczej uznano by. wysyłani po Ŝywność lub przeciwko bandytom. Ŝe jest w ciąŜy. która składała się z trzech intelektualistów o otwartych umysłach. Ŝeby wszyscy trzej zebrali się w jednym miejscu o jednym czasie. ale zgodnie z zasadami niełatwo było podwaŜyć opinię komórki. kiedy tylko dowiedział się o ataku. Ŝe Yibin jest praktycznie bezbronny. złoŜona głównie z nieuzbrojonych wieśniaków.członkostwa Partii leŜy w jej Ŝywotnym interesie — w przeciwnym razie będzie wykluczona i napiętnowana. równieŜ inni funkcjonariusze zazwyczaj znajdowali się poza miastem. Ŝe wieśniacy przestraszą się i wycofają. jakby cały świat zwrócił się przeciwko niej. Wiele razy spacerowała wzdłuŜ brzegu. bo rzadko się zdarzało. Opinia jej komórki partyjnej musiała być zaaprobowana przez wyŜszą instancję. Za nimi postępowali Ŝołnierze Kuomintangu. To takŜe musiała ukrywać. którzy wypili „świętą wodę” mającą w ich przekonaniu chronić ich przed kulami. Komendant komunistów usiłował kierować ogień na Kuomintang. w muliste wody Jangcy. płacząc. Ojciec pospiesznie wrócił ze wsi. więc obwiniała ojca — po pierwsze za to. która w jej opinii miała rację. kiedy się o tym dowie. Ŝe okazuje brak wiary i ufności w rewolucję. UŜywając roślinności jako środka maskującego. Pierwsza przypuściła atak Brygada Szerokich Mieczy. Ŝe mama została niesprawiedliwie potraktowana. spędzała czas samotnie. spoglądając w dół. Wzdragała się przed towarzystwem i jeśli tylko mogła. i wyobraŜając sobie. Ŝe miasto padnie. Uznali oni. Ŝeby go ukarać. Była to znaczna armia. Przez jakiś czas wyglądało na to.

świetnie potrafiła udzielać pierwszej pomocy. Nędza tej bogatej ziemi była najwaŜniejszym powodem. albo zostali skazani na śmierć. którą nazywali „ziemia wraca do domu”. dla którego komunizm tak mocno pociągał mojego ojca. jak wszyscy inni. Głód był powszechny. Tego lata komuniści wprowadzili prawo dotyczące reformy. wielu z nich jadło trawę i liście słodkich ziemniaków. do tego wszystkiego dołoŜyły się wysokie podatki płacone z powodu ośmioletniej wojny z Japonią. Ostatnią kroplą było podniesienie i tak zawyŜonych podatków. Ŝeby wyŜywić własne rodziny. Kiedy Chiang Kai-shek przeniósł swoją wojenną stolicę do Sichuanu. Mamę zwolniono z obowiązkowych wyjazdów na wieś ze względu na zaawansowaną ciąŜę. jakie przeszła w szkole. nasiliły się rozboje. Yibin było zasobnym regionem. To wszystko oraz chciwi posiadacze ziemscy spowodowało przeraŜającą nędzę w bogatej prowincji. średnia Ŝycia wynosiła około czterdziestu lat. która była podstawą ich polityki przemiany organizacyjnej i systemowej całego kraju. które miały miejsce podczas pierwszych dziewięciu miesięcy władzy komunistów. Mniej więcej po tygodniu atakujący odstąpili od oblęŜenia. Jednak 179 . poniewaŜ większość posiadaczy ziemskich uczestniczyła w powstaniach. Osiemdziesiąt procent wieśniaków nie produkowało nawet tyle. Komuniści przystąpili do kontrataku i zmietli cały zbrojny opór w tym rejonie na dobre. i albo zginęli w walkach. Ŝeby kaŜdy rolnik posiadał mniej więcej podobną ilość ziemi. którymi normalnie karmiło się świnie. Ojciec był jednym z tych. a prowincję zalali skorumpowani urzędnicy i spekulanci.ChociaŜ mama była wtedy w siódmym miesiącu ciąŜy. jednak razem z innymi kobietami nosiła jedzenie i wodę dla obrońców i wynosiła rannych na tyły. była redystrybucja całej ziemi uprawnej. Podstawową zasadą. Reforma rolna w Yibin przebiegała w zasadzie bez przemocy. Ale dekady następujących po sobie wojen zniszczyły takŜe i te tereny. którzy wdraŜali ten program. Dzięki kursom. Jeśli zbiory były złe. Posiadacze ziemscy równieŜ mieli prawo do działki. gdy Kuomintang w Sichuanie miał swój ostatni przyczółek tuŜ przed przybyciem komunistów. Poza tym była odwaŜna. Według miejscowych za pracę jednoroczną moŜna tu było lekko wyŜyć przez dwa lata. Zaraz potem rozpoczęła się w Yibin reforma rolna. a takŜe zwierząt i domów tak.

Reforma trwała rok. Mój ojciec skazał go na śmierć. albo ci. Gdy po kilku tygodniach wrócił ojciec. tak długo go bił. Ich szef rozkazał rozciąć tego młodego człowieka na pół. aŜ tamten skonał. Ŝe zachował się on w sposób brutalny. dowódca zespołu ds. i bywali w ich starych. W innym rejonie bandyci złapali młodego komunistę z uniwersyteckim wykształceniem. Ŝeby zademonstrować spełnienie zemsty. Ŝe mają otwarte umysły. całkowicie pochłonięty swoją pracą. Nie wiedziała. Odparła. Ojciec na to: a co z tymi wieśniaczkami. ale nie wobec niewinnej osoby. Uzasadnił to tym. a potem okaleczył je. którzy nie przyłączyli się do powstań. Nie była jednak w stanie gniewać się ani na Partię. który był przyjacielem zabitego młodego komunisty. a wobec okrutnego mordercy. ani na ojca — obwiniała o swoje nieszczęście córeczkę. byli dobrze traktowani. Potem wyciął serce bandyty i zjadł je. Ŝe jako komunistka nie powinna pozwolić. obcinając im piersi. które zaraz po porodzie muszą wrócić do pracy na polu? Mama nadal była w depresji. który przyjechał na wieś po Ŝywność. Rodzice mieli przyjaciół. wspaniałych domach.czasem zdarzała się przemoc. Ojciec. czy zostanie w Partii. Pewien członek Partii zgwałcił kobiety z rodziny posiadacza ziemskiego. Siedem dni po urodzeniu mojej siostry ciotka Junying zabrała mamę ze szpitala do domu Chang — przeniosło ją tam na bambusowych noszach dwóch męŜczyzn. ojciec nazwał moją siostrę Xiao-hong. był poza miastem. jednak nie skazał go na rozstrzelanie. co znaczy „być jak (xiao) mama”. w którym był znak oznaczający „dzikiego łabędzia” (hong) i znak dodawany do imion wszystkich jego dzieci (de). Ŝeby ją nosiły inne istoty ludzkie. PoniewaŜ doktor Xia dał mamie imię De-hong. Kiedy został potem złapany. czy nie. kiedy ósmego listopada mama urodziła pierwsze dziecko. Ŝe jakiś czas po porodzie kobiety raczej nie powinny chodzić. powiedział mamie. o których mówiono. Posiadacze. dziewczynkę. reformy rolnej. zanim zostały skonfiskowane i rozdzielone pomiędzy wieśniaków. których rodziną byli lokalni posiadacze ziemscy. W większości przypadków posiadacze ziemscy w najgorszym razie tracili większą część ziemi i domów. Ojciec wydał polecenie usunięcia tego człowieka ze stanowiska. 180 . którzy poprzednio pomagali podziemiu komunistycznemu. ci.

Ciotka znalazła mamkę dla mojej siostry. Xiaohong chowała się przed nią. został podzielony na dziewięć okręgów rolniczych i jeden miejski. Ŝe ja będę się nią zajmować”. Kiedy kilka tygodni później mama wróciła do siebie. dostała nowe zajęcie w Komunistycznej Lidze MłodzieŜy Miasta Yibin. który uczył i mieszkał w Yibin. Ojciec został członkiem czteroosobowego komitetu zarządzającego całym regionem i szefem Wydziału Spraw Publicznych regionu. państwo płaciło za mamkę kaŜdego noworodka w rodzinie urzędników partyjnych i zapewniało jej darmowe badania lekarskie. Mama była na skraju wytrzymałości. Państwo płaciło za wszystko. a jej własne dziecko urodziło się martwe. siostra została z ciotką w domu rodziny Chang. I od tej chwili ona zajmowała się moją siostrą. W tym systemie utrzymania. która 181 .Po wyjściu ze szpitala moja siostra płakała całymi nocami. w związku z całkowitą reorganizacją regionu. wrzeszczała na nią i raz nawet uderzyła ją dość mocno. Kiedy wróciła do pracy. Do dziś dnia mama ze smutkiem i wyrzutami sumienia wspomina tę noc. Stopniowo mama zaczęła wychodzić z depresji. Gdy przychodziła ją odwiedzać. Mamka miała mniej niŜ dwadzieścia lat. WŜeniła się w rodzinę posiadaczy ziemskich. wpadła wtedy do niej i powiedziała: „Jesteś przemęczona. obejmujący przestrzeń stu dwunastu tysięcy kilometrów kwadratowych i mający prawie dwa miliony mieszkańców. poniewaŜ w tym czasie Ŝenić się mogli tylko starsi rangą urzędnicy i rodziło się stosunkowo niewiele dzieci. Region Yibin. Na domiar złego — był to jakby tragiczny negatyw sytuacji z jej dzieciństwa w posiadłości generała Xue — nie pozwalała córeczce mówić do siebie „mamo”. Pozwól. jaki obejmował urzędników. Yibin. Mamka nie była słuŜącą. Przez wspólnych znajomych weszła w kontakt z ciotką i zamieszkała z męŜem w domu Chang. Ciotka Junying. Po porodzie przysługiwał jej miesiąc zwolnienia i spędzała ten czas z teściową i ciotką Junying. Nie chciała pracować jak wieśniaczka i pragnęła być przy męŜu. nie musiała nawet prać pieluszek. Dzięki reorganizacji przeniesiono panią Mi i mama miała nową szefową: kierowniczkę Wydziału Spraw Publicznych miasta Yibin. którzy teraz stracili dochody z ziemi. kiedy uderzyła moją siostrę. która spała w pokoju obok. gdyŜ była traktowana jak pracownica państwowa.

Była to ogromna róŜnica. MąŜ pani Zhang Xiting nazywał się Liu Jieting. osobowość bezpośredniego przełoŜonego była waŜniejsza niŜ na Zachodzie. czy nie. aby okazać.sprawowała kontrolę nad Ligą. Ona i jej mąŜ byli w jednostce wojskowej wyznaczonej do zajęcia Tybetu w 1950 roku. Sichuan był punktem wypadowym do Tybetu. wbrew formalnym zasadom. Postawa szefa jest postawą Partii. Na wiosnę mama została awansowana na kierowniczkę Ligi MłodzieŜowej — była to powaŜna pozycja jak na kobietę. Nowa szefowa nazywała się Zhang Xiting. czy się miało miłego szefa. Zmienił imię na Jieting („Przywiązany do Ting”). Para ta poprosiła o zwolnienie z tamtych obowiązków i w zamian zostali przysłani do Yibin. W takiej atmosferze w czerwcu 1951 roku zostałam poczęta. Wkrótce zaczęto ich nazywać „dwoje Ting”. jak bardzo podziwia swoją Ŝonę. która nie miała jeszcze dwudziestu lat. W komunistycznych Chinach. . Odzyskała równowagę i sporo ze swojego dawnego wigoru. który Chińczycy Han uznawali za kraniec świata.

przedtem czytanie ksiąŜek innych niŜ marksistowskie mogło ściągnąć grad zarzutów. I poza tym — co miało dla mamy wielkie znaczenie — kaŜdego dnia mogła się kąpać. nie tylko jej nie ograniczała. które nadal miały prywatnych właścicieli. pani Ting. Ŝeby nie być krytykowana za 183 . na które mama miała ochotę. W przeciwieństwie do pani Mi. wyświetlały stare amerykańskie filmy. Mamie układało się z nimi bardzo dobrze. Pewnego dnia mama i pani Ting poszły na bazar i kupiły prawie dwa metry róŜowej bawełny w kwiatki. piegowata twarz i cięty dowcip bardzo się mamie spodobały. ale nie odwaŜyła się go kupić. mogli oglądać tylko radzieckie filmy i chodzili do kina w zorganizowanych grupach. Pani Ting pozwalała teŜ mamie samej chodzić do kina. Ciągłe wtrącanie się w jej Ŝycie i nieustanne domaganie się samokrytyki ustało jak noŜem uciął. Mama juŜ przedtem widziała ten materiał. w tamtych czasach „ci. Jej nowa komórka wkrótce głosowała za przyjęciem jej do Partii i w lipcu została członkinią organizacji. ale jej szczupła sylwetka. z Polski. którzy byli z rewolucją”. jak na przykład czytanie powieści. zmysłowe usta. co było ogromnym przywilejem. którą tworzyła ona sama. na przykład z Charlie Chaplinem.9 „Kiedy człowiek zdobywa władzę. nie była pięknością. pani Ting i kobieta z podziemia w Yibin. ale pozwalała na róŜne rzeczy. z zarzutem numer jeden — Ŝe jest się burŜuazyjną intelektualistką. nawet jego kury i psy rosną do samych niebios” — Ŝycie z człowiekiem nieprzekupnym (1951 — 1953) Mama naleŜała teraz do komórki partyjnej. Jej nowa szefowa. podczas gdy publiczne kina.

Ale pani Ting zadarła brodę. Ŝe traktowano ją z większym szacunkiem. padło wiele spojrzeń pełnych dezaprobaty. Pani Ting poszła jeszcze dalej: nie tylko wyłoŜyła kołnierzyk. podlegał krytyce. Nabierała większego zaufania do siebie i im mniej liczyła na ojca. nie oczekiwała. podobnie jak ojciec. tym mniej była nim rozczarowana. a to znaczyło. Ŝe jej mąŜ. Mamę wobec takiej prowokacji zdjęła pełna oszołomienia groza. Był w wieku mojego ojca i piastował funkcję szefa Wydziałowej Organizacji Partyjnej dla regionu Yibin. gdzie w jednej chwili zostały uszyte cztery bluzki. mogła teraz ignorować krytykę. Mama wyłoŜyła na wierzch róŜowy kołnierzyk i cały dzień spędziła w nerwowym napięciu i podnieceniu. dla których pani Ting nie bała się traktować wielu zasad nieco swobodniej. lubili prowadzić rozmowy o ksiąŜkach i ideach. z którymi pracowała poprzednio. po dwie dla kaŜdej z nich. było to. który wzrastał w miarę. swobodniejsi. werbalną i niewerbalną. W Lidze MłodzieŜy mama pracowała z ludźmi w swoim wieku. Ŝe jest zarówno zdolna. ale jeszcze zawinęła rękawy kurtki i prezentowała róŜowe rękawy bluzki. Miał ostry nos. urządzali razem pikniki. a ponadto. Ona i pani Ting w najwyŜszym podnieceniu popędziły z materiałem do domu Chang. Następnego dnia włoŜyły je pod swoje leninowskie komplety. 184 . Jej nowi koledzy lubili tańczyć. Jak przewidywała. jednak kaŜdy. Mając przyzwolenie szefowej. naprawdę waŜny człowiek. Poza tym pogodziła się juŜ z jego postawą. jak ludzie spostrzegali. mieli większe poczucie humoru niŜ pełne poczucia własnej wyŜszości straszne wieśniaczki. był członkiem czteroosobowego komitetu zarządzającego regionem Yibin. Miała odpowiedzialną pracę. która odczuła niezmierną ulgę. Niedługo po przybyciu do Yibin zdjęła wojskowy mundur i wróciła do „leninowskiego kompletu”.frywolność. Byli bardziej wykształceni. Ŝe będzie dla niego najwaŜniejsza. „A kto by się tym przejmował?” — powiedziała mamie. Mama miała ogromną ochotę na jakiś kolorowy akcent. nie był zbyt rygorystyczny w sprawowaniu władzy. jak i dynamiczna. Zajmował się takŜe kartotekami członków Partii. która by zmuszała do noszenia takiego ubrania. Nie było zasady. a jego Wydział zajmował się awansami. kto nie robił tego samego co wszyscy. Jednym z powodów. ostry podbródek i lekki garb. Pod nim nosiła bluzkę z surowej bawełny bez kształtu i bez koloru. degradacjami i karami.

który jej kiedyś pomagał. Ŝe teraz juŜ mogła sprowadzić do Yibin swoją matkę na stały pobyt. kiedy się dowiedziała. W przeszłości ciała skazańców dla postrachu przez trzy dni leŜały nie pogrzebane. którego bardzo kochała. Pod koniec 1950 roku na brzegu rzeki Yalu. Babcia sama poszła na miejsce egzekucji. Mama była zachwycona. rozkoszując się wspaniałą kuchnią babci. kiedy ciało jest odpowiednio przykryte i złoŜone głęboko w ziemi. Jako członkom rodziny urzędników państwowych przydzielono im trzypokojowy domek w pawilonie gościnnym. wypłacano im takŜe nieduŜe pensje na zakup innych artykułów spoŜywczych. jak ryŜ i opał. a amerykańskie samoloty bombardowały i ostrzeliwały miasta w MandŜurii. W końcu sierpnia 1951 roku po długiej i wyczerpującej podróŜy przyjechała babcia i doktor Xia. Ŝe oboje są daleko od Jinzhou. Była zrozpaczona. co się stało z Huige. Jeśliby tego nie zrobili. ale teŜ praktyczny: jeśli ciała nie pogrzebano. poszarpane kulami. Mama bardzo chciała się dowiedzieć. UwaŜali. Dostawali darmowe przydziały podstawowych dóbr. zmarły moŜe uzyskać spokój. jako Ŝe niedawno u progu MandŜurii wybuchła wojna koreańska. jaka się moŜe zdarzyć człowiekowi. w szeregu innych zwłok. Ŝe jest z nią jej matka — i doktor Xia. mieli to zrobić grabarze wynajęci przez państwo. Ich krew zabarwiła śnieg na 185 . młodym pułkownikiem. Moja siostra i jej mamka wprowadziły się do nich i mama cały swój wolny czas spędzała z nimi. Komuniści wydali rozporządzenie. na granicy koreańsko-chińskiej stały amerykańskie oddziały. Ŝe został rozstrzelany przez pluton egzekucyjny przy zakręcie rzeki. Znalazła ciało Huige leŜące na ziemi. Ŝe tylko wtedy. które wydzielał im zarządca pawilonu. było rozszarpywane na sztuki przez dzikie psy i rozdziobywane przez ptaki. za zachodnią bramą Jinzhou. dopiero potem wyprawiano coś w rodzaju pogrzebu. Został rozstrzelany wraz z piętnastoma innymi skazańcami. jest według Chińczyków brak odpowiedniego pogrzebu. Była teŜ zadowolona. Ŝe od razu po egzekucji krewni zabitych mają ich grzebać. system komunikacyjny działał juŜ wtedy znowu i całą drogę odbyli rozkładowym pociągiem i łodzią. Miało to charakter religijny.Inną zaletą awansu mamy było to. Jedną z najgorszych rzeczy.

czerwono. byli. którzy mieli siłę albo wpływy. a babcia prowadziła dom jako jego pani. aby „pomóc” babci „zrozumieć jej błędy”. Babcia. Sama przyniosła długi kawał czerwonego jedwabiu i owinęła nim ciało. Mao przestraszył się. Mama tkwiła pośrodku: między tymi dwojgiem — matką i męŜem. Musiała w tym uczestniczyć i uznała. którzy walczyli po stronie Korei Północnej przeciwko Amerykanom. pomiędzy osobistymi uczuciami — Ŝalem z powodu śmierci Huige — a swoimi politycznymi przekonaniami ^zaangaŜowaniem w komunizm. Kiedy oddziały amerykańskie podeszły tuŜ pod mandŜurską granicę. Ten epizod nie wpłynął dobrze na relacje pomiędzy babcią i ojcem. Gdy usłyszał. czy byli tam inni znajomi. Nikt z jego rodziny nie został w mieście i babcia wynajęła przedsiębiorcę. odbyli „spotkanie walki”. Mama była przeraŜona. Ŝe okazuje sympatię kryminaliście. Ŝona Yulina oskarŜyła ją. Ŝe byłby doskonałą partią dla mojej mamy. Obaj byli szefami okręgów podczas rządów Kuomintangu. Tak. w czerwcu 1950 roku. Komuniści zachęcali wszystkich do opowiadania o „gnębieniu i eksploatacji”. a rozpoczęła się wraz z wybuchem wojny koreańskiej. Ŝe więcej sympatii okazuje Kuomintangowi niŜ komunistom. Wykonanie wyroku na pułkowniku było elementem kampanii „dławienia kontrrewolucji”. albo jedno i drugie. która zabierała stamtąd ciała brata i męŜa. która ledwo się odzywała do ojca. Ŝe Stany Zjednoczone mogą zaatakować Chiny albo wesprzeć armię Chiang Kai-sheka. Babcia spotkała na miejscu egzekucji znajomą kobietę. uwielbiała Huige i uwaŜała. Mama spytała. 186 . który wyprawił mu porządny pogrzeb. Kiedy babcia zabrała zwłoki Huige. Ŝe gryzie go zazdrość. Ale było jasne. Ŝe potulnie przyjmuje krytykę. Jej celem było wyeliminowanie ewentualnych popleczników Kuomintangu. rozzłościł się i powiedział. i w ten sposób Ŝale Ŝony Yulina zostały oprawione w polityczne ramki. Sąsiedzi zebrali się. kiedy się dowiedziała. Ŝe mądrzej będzie nic nie mówić i udawać. W środku jednak gotowała się z wściekłości na swoją szwagierkę i na komunistów. Ŝonę Yulina. Ŝe babcia została zadenuncjowana — przez własną szwagierkę. co zrobiła. Tamta czuła się przez babcię traktowana jak ktoś gorszy — to ona wykonywała w domu i przy domu wszystkie cięŜkie prace. Posłał na tę wojnę ponad milion ludzi.

Nowy rząd zdecydował jednak. oni zabiją nas”. pocięty licznymi rzekami. wybudowano sto dwadzieścia kilometrów drogi biegnącej przez teren pełen wzgórz. aby pilnowali grobów pochodzących z około 200 roku n. 187 . Posłał takŜe Ŝołnierzy. siedem dni w tygodniu. Kiedy zakończono reformę rolną.. wybuchło równieŜ kilka powstań. były podzielone. teŜ nie mieli dla siebie czasu. Ŝe tak. do prowincji Yunnan. bo tam go bardziej w tym czasie potrzebowano. Ŝe nie ma sensu rozmawiać o tym z ojcem. a jeśli Chiang Kai-shek zdecyduje się na próbę powrotu. Funkcjonariusze partyjni pracowali od ósmej rano do jedenastej wieczorem. Ŝe zwolennicy Kuomintangu mogą zachwiać ich świeŜo ustanowionym porządkiem. Ojciec złoŜył samokrytykę i zagwarantował ostroŜne wydobycie szkieletu. Mamy te argumenty nie przekonywały. W kraju ciągle jeszcze było wiele oddziałów Kuomintangu i bandytów. co moŜna by nazwać Ŝyciem rodzinnym. którzy pracowali za jedzenie. Komuniści obawiali się. Ŝe ledwie starczało im sił. Córeczka nie mieszkała z nimi. Niemniej opinie co do tego. nadzorując budowę pierwszej porządnej drogi w tym regionie. Podczas kopania jeden z robotników uderzył w szkielet dinozaura. z których wieśniacy brali cegły do naprawy swoich chlewów. czy konieczne są skrajne działania. Poprzednio jedynym połączeniem pomiędzy Yibin a zewnętrznym światem była rzeka. Jak ujął to jeden z wyŜszych funkcjonariuszy: „Jeśli my ich nie zabijemy.e. Zwiększyła się teŜ liczba sabotaŜy. W ciągu jednego roku. Rząd zdecydował o podjęciu budowy drogi prowadzącej na południe. poniewaŜ większość czasu spędzał poza miastem. Ŝeby zamienić kilka słów. spełni rolę piątej kolumny. Chcieli takŜe pokazać ludziom. nie prowadzili więc niczego takiego.ChociaŜ armia Chiang Kai-sheka nigdy nie opuściła Tajwanu. a potem zawiezienie go statkiem do muzeum w Pekinie. Ŝe mają zamiar zostać — a usuwanie przeciwników było jednym ze sposobów okazywania zdecydowania. A nawet jeśli był w mieście. Poza tym rzadko go widywała. Stany Zjednoczone zorganizowały inwazję na południowo-zachodnie Chiny z Birmy. jadali w kantynach. ojciec znowu wyjechał. i albo jedno z nich. który został lekko uszkodzony. były takŜe robione wypady z okolic wybrzeŜy i w Chinach wylądowało wielu agentów. ale uznała. albo oboje wracali do domu tak późno. praktycznie bez maszyn. Siłą roboczą byli wieśniacy.

głównie w fabrykach. W płucach powstały cztery kawerny. Ŝe ma gruźlicę. Ojciec poszedł w nocy górską ścieŜką na miejsce wypadku. całymi dniami. Była szczęśliwa. W zakres jej obowiązków wchodziło wyjaśnianie młodym robotnikom. Miseczki i pałeczki do jedzenia nigdy nie były porządnie umyte. Kiedy przepracowała tak kilka miesięcy bez chwili przerwy. Z niedoŜywienia i braku higieny wśród robotnic panowała gruźlica. Od tej pory komuniści mieli u miejscowych wspaniałą opinię. wśród robotników. Najszczerzej wierzyła. Ŝe przybył tam w trosce o ich dobro. Od razu się domyśliła. i zachęcanie ich. co robiła. młodzi robotnicy ją lubili i wielu zgłaszało chęć przyłączenia się do komunistów z powodu jej działalności. aby wstępowali do Ligi MłodzieŜy i do Partii. czym jest komunizm. chociaŜ praca była bardzo wyczerpująca. a zawsze były pomieszane. Ŝe jest cięŜko chora. Wiele kobiet musiało stać w zimnej wodzie przez osiem godzin z rzędu. Ŝe urzędnicy państwowi ruszają się ze swoich wygodnych biur tylko wtedy. i pracowała dalej. były przeraŜające. Pewnego dnia. W marcu mama zaczęła wykasływać trochę krwi. podobnie jak w innych fabrykach. wysłuchiwała narzekań. Jedna z fabryk tuŜ za miastem wytwarzała przewody izolowane. Przez dłuŜszy czas mieszkała w kilku fabrykach. bo nikt nie wpychał nosa w jej Ŝycie. W lecie mama była w ciąŜy — ze mną. jak mawiał ojciec. Warunki Ŝycia. widząc. a rezultaty pracy ją dopingowały: warunki w fabryce poprawiły się. zemdlała i upadła na podłogę w 188 . Zawsze uwaŜano. siedem dni w tygodniu. Wierzyła w to. przemawiała. Od początku 1951 roku odwiedzała fabryki. ale pracowała dalej. komuniści powinni „pracować i Ŝyć jak robotnicy i wieśniacy”. W tym czasie jednym z głównych zadań mamy było prowadzenie propagandy dla nowego rządu. pomagała rozwiązywać róŜne problemy. pod koniec listopada. Kobiety spały w ogromnym baraku zbudowanym ze słomy i bambusa. Ŝe rewolucja potrzebuje jej oddania i poświęcenia. aby poznać ich potrzeby. Jedzenie było rozpaczliwie niedostosowane do potrzeb: mięso jadano dwa razy w miesiącu.Pewnego dnia osuwająca się skała zabiła dwóch robotników. stało się jasne. kiedy mogą napchać sobie kieszenie. myjąc porcelanowe izolatory. Wtedy po raz pierwszy w Ŝyciu okoliczni wieśniacy na własne oczy zobaczyli urzędnika państwowego tej rangi i byli bardzo poruszeni.

Ŝe stanęła po jej stronie przeciwko ojcu. spytaj doktora. teŜ nie wystarczy dla jednej osoby. był lekarzem wojskowym Kuomintangu. Została szybko zawieziona do małego szpitala załoŜonego przez misjonarzy. Ŝeby opuściła szpital „dla własnego dobra”. Był takŜe jeden europejski ksiądz i kilka europejskich zakonnic. co w Chinach w tym czasie było bardzo rzadkie.fabryce. Ŝe w rezydencji zagranicznego księdza w Pekinie znaleziono broń i teraz zaczęto podejrzewać wszystkich zagranicznych księŜy i zakonnice. Ŝe raczej pomogły jej amerykańskie lekarstwa. Ŝeby przynajmniej połowę oddała z powrotem. Dopóki jego jednostka nie zbuntowała się i nie przeszła na stronę komunistów. miała tu profesjonalną opiekę i czyste otoczenie. Pewnego dnia niespodziewanie poproszono ją. W szpitalu mieli trochę amerykańskich leków przeciwgruźliczych. Bał się. powiedział jej. a ja osiągnęłam ogromne rozmiary. Lekarz powiedział. Pozostawała w szpitalu przez trzy miesiące. Ŝe jeśli mama umrze. W sprawę wkroczyła pani Ting i wszystko zatrzymała dla mamy. Mama nie chciała opuszczać szpitala. dziesięć jajek i czasami nawet pół kilo mięsa. Pani Ting powiedziała babci. W efekcie tego doŜywiania przybrała na wadze około czternastu kilo. Jeśli mi nie wierzysz. kiedy była juŜ w ósmym miesiącu ciąŜy. ile jest. Z powodu moich ogromnych rozmiarów kawerny w jej płucach wygoiły się i zaczęły zamykać. Był otoczony prześlicznym ogrodem z liliami wodnymi. zgodnie z którymi interes jego Ŝony nie powinien być przedkładany nad interes innych. Mama była jej bezgranicznie wdzięczna za to. ale mama uwaŜała. Ŝeby przynosiła mamie jedzenie. Kiedy ojciec dowiedział się o tym. On jednak nie naciskał. które dostała dzięki pani Ting. ale prychnęła tylko: „A jaki by to miało sens? Tyle. Dyrektor tego szpitala nigdy przedtem nie przyjmował porodu. W końcu jednak część lekarstw została zwrócona. Ale nie miała wyboru i musiała się przenieść do Szpitala Ludowego Numer 1. Niewątpliwie był rozdarty pomiędzy troską o zdrowie mamy a swoimi pryncypiami. Ŝe stało się to dzięki dziecku. zwyczajnych ludzi. Doglądali jej chińscy katolicy. Pewien urzędnik powiedział jej. Poza tym twoja Ŝona pracuje pod moim kierownictwem i ja podejmuję decyzję co do niej”. do lutego 1952 roku. on sam 189 . i mama zjadała ogromne porcje — całego kurczaka.

kiedy mama była juŜ w stanie jeść. tak i na tę istniało specjalne danie. Kobieta po porodzie jadła jajka w koszulkach w sosie cukrowym z podfermentowanym kleistym ryŜem. pomyślała z goryczą. Lekarka wzięła mnie i pokazała ojcu. ale to dziecko ma wyłupiaste oczy!”. Kiedy wyszła moja głowa. W końcu zaczęłam płakać. Pielęgniarka wyciągnęła głowę rękami i wreszcie wyszłam — cała w fioletowych siniakach i na pół uduszona. i trzymała je w pogotowiu do chwili. czy nie. Jak na wszelkie okazje w Chinach. Płuca mamy nie doznały Ŝadnej szkody. Ŝe ojciec był tak wysoko postawioną osobą. nagła zmiana ciśnienia moŜe spowodować ponowne otworzenie się kawern i krwotok. który miał kuchnię. z innego szpitala sprowadzono drugiego chirurga. Było teŜ obecnych kilku innych lekarzy oraz ludzie do obsługi aparatu tlenowego i zestawu do transfuzji krwi. którego pierwsze słowa brzmiały: „Ojej. czy ona Ŝyje. podnieśli do góry za pięty i pacnęli mocno w pupę. urodził się kolejny dziki łabędź”. Z powodu złoŜoności przypadku. No i w ogóle byłam duŜa. W ten sposób byłby chroniony. Kiedy mama to usłyszała. zaklinowały się bardzo szerokie ramiona. Obawiał się. gdzie pacjenci i ich rodziny mogli gotować sobie własne jedzenie. Wszyscy roześmieli się z ulgą. Babcia przygotowała to danie w szpitalu. powiedział. Tradycyjnie męŜczyźni chińscy nie byli obecni przy porodzie. powiedział: „Ach. WaŜyłam ponad cztery i pół kilograma. Ŝe kiedy się urodzę. Ale ojciec odmówił.znajdzie się w powaŜnych opałach. poniewaŜ jest to specjalny przypadek. Gdy wiadomość o moich narodzinach dotarła do doktora Xia. Ŝeby poczekał przed drzwiami sali porodowej. ona ma piękne. Ŝe mama powinna zostać przeniesiona do większego miasta. Ŝe jego Ŝona powinna być traktowana jak wszyscy inni i Ŝe komuniści przysięgli walczyć z przywilejami. duŜe oczy!”. bardzo głośno. Ciotka Junying natychmiast powiedziała: „Nie. po pierwsze z powodu swojej przeszłości. co znaczy „Drugi Dziki Łabędź”. Urodziłam się dwudziestego piątego marca 1952 roku. gdyby coś się stało. Był to bardzo trudny poród. Lekarze włoŜyli mnie najpierw do ciepłej. Zasugerował więc ojcu. Ŝe ojciec zawsze występuje przeciwko niej i Ŝe chyba jest mu obojętne. Nazwano mnie Erhong. gdzie byłoby lepsze wyposaŜenie i specjaliści połoŜnicy. ale dyrektor poprosił ojca. po drugie dlatego. 190 . Mamę bardzo przygnębiła ta uwaga. potem do zimnej wody.

Podczas swojego krótkiego pobytu w Yibin zaskarbił sobie miłość i szacunek wszystkich. na pogrzebie. Ŝeby jego nazwisko zostało zapamiętane. Ojciec jednak za nic nie chciał się zgodzić. a kiedy wróciła zabrać szklankę. Umarł cztery dni po moim narodzeniu się. Babcia na chwilę wyszła. ale sprzeciwił trzeciemu. Babcia strasznie się z nim pokłóciła. Ŝeby grali na suona. LeŜał oparty w łóŜku. Doktor Xia został pochowany na cmentarzu na wzgórzu. Po pogrzebie przeszła załamanie nerwowe i była hospitalizowana przez prawie dwa miesiące. Ludzie czasem bankrutowali po wydatku na okazałą ceremonię — a babcia kochała doktora Xia i chciała. Głośny pogrzeb stawał się wydarzeniem publicznym. po drugie — miała być ona niesiona na ramionach tragarzy. poniewaŜ w najsmutniejszym momencie swojego Ŝycia została sama. Ŝeby w pogrzebie uczestniczyli mnisi i instrumenty suona. zarządca pawilonu gościnnego. Kiedy zmarł. Dla niej to były elementarne gesty wobec zmarłego. To oddawało „honor” zmarłemu i było sposobem okazaniu mu szacunku. na skraju Yibin. a egzotyczne kwiaty. Nie powiedziała mamie. Uwielbiał Yibin. Ojciec zgodził się na pierwsze i drugie Ŝądanie. Doktor Xia miał szczęśliwą starość. tradycyjnych drewnianych instrumentach o przenikliwym dźwięku. Ŝe mleko jest rozlane. Pogrzeby były bardzo waŜnymi wydarzeniami w Chinach. a to oznaczało. w wieku osiemdziesięciu dwóch lat. cyprysy i drzewa kamforowe. prowadził wszystkich swoich pracowników w milczącej procesji. Umarł szybko i bezboleśnie. skąd rozciągał się widok na Jangcy. Do samego końca cieszył 191 . w którym mieszkali. co się stało. Komuniści uwaŜali kaŜdą wystawniejszą ceremonię za „marnotrawstwo” i „feudalny obyczaj”. a szklanka upadła na podłogę. po trzecie — na wynajęciu mnichów buddyjskich do odśpiewania sutry za zmarłego i muzykantów. Jego grób otaczały sosny. a potem. sprawiały mu ogromną przyjem ność. tak roŜnym od mandŜurskiego. Oprócz tego była przybita. Ale w ciszy chowano tylko ludzi z najniŜszych warstw społecznych. Ŝeby jej nie przygnębiać. zobaczyła. pomógł babci. którzy go znali. pijąc mleko ze szklanki.Nadanie mi imienia było ostatnim dziełem w długim Ŝyciu doktora Xia. które kwitły w subtropikalnym klimacie. Przede wszystkim zaleŜało jej na trzech rzeczach: po pierwsze — na solidnej trumnie. Ŝe musi się kontaktować bezpośrednio z ojcem. a nie wieziona na wozie.

co mówi. „Mistrzów Stowarzyszenia Rozumu” — odparł doktor. Stosunki doktora Xia ze wszystkimi. Ŝe komuniści zrobili wiele dobrego. ale ojciec nakładał na to kostium ideologii. bo bardzo potrzebowała pieniędzy. Ludzi. a do domu dostarczano obficie Ŝywność. Pędził w Yibin dobre Ŝycie. za który nie trzeba było płacić. Kiedy babcia wyszła ze szpitala. Jej mąŜ. układały się bardzo dobrze. a komuniści nie chcieli się dzielić lojalnością. Ale zabiliście zbyt wielu ludzi. Ŝeby zadbać o interesy własnej rodziny. ale ojciec ich nie przypomina. sprowadziła się do moich rodziców — a wraz z nią moja siostra i mamka. Ŝe ojciec nie jest przekonany do tego. podczas gdy doktor Xia pozostawał przy wartościach czysto humanitarnych. Obaj męŜczyźni mogli rozmawiać ze sobą godzinami. Ojciec usiłował bronić komunistów. Ŝe „nie ma nieskorumpowanych urzędników”. Mieć opiekę na stare lata było marzeniem kaŜdego członka chińskiego społeczeństwa. a ojciec nigdy nie naduŜywał swojej pozycji. Yibin było głównym ośrodkiem handlu opium i liczbę uzaleŜnionych szacowano tu na dwadzieścia pięć tysięcy. łącznie z moim ojcem. Ŝe ojciec ma duŜą wiedzę. Kiedyś powiedział mojemu ojcu: „Sądzę. Powtarzał często. robotnik. która urodziła swoje dziecko czternaście dni przed moimi narodzinami. Łączyło ich wiele etycznych wartości. lecz czuje konieczność bronienia Partii. Kierujący nią ludzie zostali straceni w ramach „dławienia kontrrewolucji”. „Kogo na przykład?” — spytał mój ojciec. poniewaŜ wymagały od swoich członków lojalności. Ojciec cenił go jako człowieka zasad. Dawniej 192 . obie te rzeczy zostały przez komunistów zakazane. którzy nie powinni umierać”. Była to quasi-religijna sekta. mówiąc. jednak doktor wiedział. nawet po to. dbano o niego i o babcię. Ŝe walka z Kuomintangiem była sprawą Ŝycia i śmierci. z własnym domkiem z dziedzińcem. „To nie byli źli ludzie i powinniście pozwolić im działać” — stwierdził doktor Xia. Doktor Xia uwaŜał z kolei. a podjęła się tej pracy. siedział w więzieniu skazany za grę hazardową i rozprowadzanie opium. Nowy reŜim połoŜył kres działaniu wszystkich sekretnych sekt.się wspaniałym zdrowiem. Doktor Xia to miał i doceniał. Ŝe w Ŝyciu widział wielu urzędników państwowych. które nie znało opieki społecznej. do której naleŜał. Powszechnie uwaŜano.

Mieszkaliśmy w starej rezydencji posiadacza ziemskiego. niezwykle duŜymi i okrągłymi oczami i gęstymi włosami zebranymi w kok. Ojciec uprawiał pomidory i chili. Ŝeby rosły spadzisto. Ale w odczuciu ojca nepotyzm i faworyzowanie krewnych czy znajomych stanowiły odnogi korupcji. kiedy byłam mała. Ŝe mamka rozwiązywała mnie i mogłam machać do ludzi wchodzących do domu albo łapać ich i trzymać mocno. Ŝe kaŜdy. Ale wtedy tak głośno wrzeszczałam. wspinałam i złaziłam. Ŝe urzędnicy powinni zajmować się takŜe pracą fizyczną. Lubił to zajęcie. Ŝe kwadratowe ramiona są wadą kobiecej urody. został awansowany na gubernatora regionu Yibin. Handel nim powaŜnie zasilał budŜet Kuomintangu. a poza tym jedna z jego zasad głosiła. którą posyłała teściowej. państwo zaczęło wypłacać jej pensję. słodko pachnącymi kwiatami i roślinami. kto osiągnął dobrą pozycję i władzę. którą mandaryni tradycyjnie mieli w pogardzie. Okazywał mi bardzo ciepłe uczucia. kładł się na brzuchu i był moimi „górami” — a ja wspinałam się na niego i złaziłam.opium było w obiegu jako waluta. Istniało dobrze znane powiedzenie: „Kiedy człowiek zdobywa władzę. więc zawiązywano mi mocno barki. będzie dbał o swoich krewnych. był teraz człowiekiem numer dwa w tym regionie. Nie istniało nic takiego jak zasiłek czy ubezpieczenie społeczne dla osoby będącej w sytuacji. w jakiej znalazła się moja mamka. gdzie ojciec miał biuro. Moja mamka była drobną kobietą z delikatną skórą. Była miła i traktowała mnie jak własną córkę. drzewami pieprzowymi i wieloma subtropikalnymi. Kiedy po raz pierwszy wrócił do Yibin. czuła się szczęśliwa. 193 . nawet jego kury i psy rosną do nieba”. która była przyczyną wszelkiego zła w starych Chinach. Tradycyjnie uwaŜano. Ŝe kiedy była ze mną w ciąŜy. Kiedy zaczęłam raczkować. zajmującej się jej dzieckiem. Jednak kiedy przyszła do nas. Był tam duŜy ogród z bananowcami. jak się urodziłam. W Chinach zawsze zakładało się. Ale w ciągu dwóch lat od przybycia do Yibin komuniści zupełnie wyplenili palenie opium. Ŝe im pomoŜe. ale w rzeczywistości stanowiły jedno). Niedługo po tym. co bardzo lubiłam robić. (Rząd regionu i Partia były formalnie osobnymi organami. podlegał tylko pierwszemu sekretarzowi Partii. Mama przypisywała mój otwarty charakter temu. jego rodzina i przyjaciele oczekiwali. Wiedział takŜe. których doglądał zatrudniony przez państwo ogrodnik.

bo działania ojca zakładały. Przypomniał. Niedługo po jego nominacji na gubernatora zdarzyło się coś jeszcze gorszego. handlu herbatą chciała awansować go na kierownika. bo wiedział. — Nie musisz mu pomagać. a jego zarząd! — wybuchnęła. stanowiła jedną dwudziestą płacy najwyŜszego stopnia. iŜ Ŝaden z nich nie wyda negatywnej opinii. dwudziestego szóstego. Jeden z jego starszych braci był ekspertem w przedsiębiorstwie handlującym herbatą. Ŝe w Chinach istnieje długa tradycja uprzedzania Ŝyczeń przełoŜonych. Ŝeby przeprowadził tę sprawę oficjalnymi drogami. Nie odczuwał jednak z tego powodu Ŝadnych wyrzutów sumienia. Wszyscy urzędnicy i inni pracownicy zatrudnieni przez państwo zostali podzieleni na dwadzieścia sześć stopni. We wczesnych latach pięćdziesiątych gospodarka stała dobrze. Rodzina była wściekła. gdyby nie był bratem gubernatora.Ŝe miejscowi obserwują go i Ŝe jego postępowanie będzie miało wpływ na to. W końcu ojciec obraził wszystkich i jego brat nigdy juŜ się do niego nie odezwał. miała jakieś przemilczane motywy. Jego krucjata osiągnęła szczyt w 1953 roku. Jego surowa pryncypialność w końcu zraziła do niego całą rodzinę. handlu herbatą była oburzona. Ŝe jego brat nie jest wystarczająco dobry i Ŝe nie byłby promowany na to stanowisko. Ale istotna róŜnica leŜała w 194 . Ojciec powiedział. Kiedy rekomendacja dotycząca brata wylądowała na jego biurku. produkcja się rozwijała i miejscowa komisja ds. kiedy ustalono system rang cywilnych urzędników państwowych. polegał na swoim instynkcie i przesadzał w drugą stronę. Było to nieprawdopodobne zachowanie i potem juŜ nikt nie zwracał się do niego o Ŝadną przysługę. moja matka równieŜ. jeśli miałaby ona dotyczyć członka jego rodziny. Wszystkie awanse powyŜej pewnego stopnia przechodziły przez ręce ojca. ojciec powiedział mu. Komisja ds. jak będą postrzegać komunizm. PoniewaŜ nie było obiektywnych wzorców uczciwości. Kiedy jeden z kuzynów poprosił go o rekomendację. jaką dali jego bratu. Nie poradził się teŜ swoich kolegów. ojciec nie wyraził zgody. ale nie musisz go takŜe utrącać!”. Rozpoczął swoją własną krucjatę przeciwko starym obyczajom i uwaŜał. „To nie ty rekomendujesz go na kierownika. Ŝe rekomendacja. Płaca najniŜszego stopnia. Ŝe wszystkich naleŜy traktować według tych samych kryteriów. gdy starał się o pracę w kasie miejscowego kina.

System stopni nie był bezpośrednio związany z pozycją danej osoby w słuŜbie państwowej. mimo Ŝe tych troje ludzi 195 . Przez prawie cztery dekady mamie podniesiono stopień tylko dwa razy: w 1962 i w 1982 roku. Jest za duŜy dla trojga ludzi” — powiedział mój ojciec. odpowiedziano jej. ojciec obniŜył go do 17. Ŝeby kupić bilety lotnicze czy „miękkie siedzenia” w pociągu — takie mogli kupować tylko urzędnicy stopnia 14 i wyŜszych. a dostęp do nich był racjonowany i wydzielany. w 1952 roku. w 1990 roku miała stopień 15. jakiego rozmiaru miało się mieszkanie i czy była w nim toaleta.uzupełnieniach i uprawnieniach. Tak więc. któremu zwierzchnicy przyznali 11 stopień. czy nosiło się płaszcz z drogiej wełny. Wydział mamy proponował dla niej stopień 15. i to nie tylko wobec szerokich rzesz odbiorców — które dopuszczano do bardzo niewielu informacji — ale takŜe wewnątrz Partii. Kiedyś. „Wobec tego weźcie dom mojej rodziny. czy nie. jaki stopień dostaną. Kiedy prosiła o wymianę licznika we własnym mieszkaniu na licznik z większą mocą. Stopień decydował o wszystkim. Wśród nich znajdował się mąŜ jego młodszej siostry. który był jego rodzinnym faworytem. Te same decyzje ojca. Ŝe ich zaszeregowanie będzie miało dla nich podstawowe znaczenie. Ŝe ma kłopoty z rozlokowaniem nauczycieli. bo to było zarezerwowane dla ludzi ze stopniem 13 i wyŜszymi. miał uprawnienia do zatwierdzania lub nie stopni proponowanych dla jego pracowników w regionie Yibin. o tym. np. dzięki akcji ojca z 1953 roku. za kaŜdym razem o jeden punkt. Ŝe tylko urzędnicy stopnia 13 i powyŜej są uprawnieni do takiej wymiany. które doprowadzały do wściekłości rodzinę. czy z taniej bawełny. Mój ojciec. moŜna było dostać awans bez zmiany stopnia. nawet w tamtym czasie urzędnicy państwowi czuli. W chińskim komunizmie informacje podlegały ścisłej kontroli. ChociaŜ ostateczne znaczenie tego systemu nie było jasne. dyrektor Szkoły Średniej numer 1 wspomniał ojcu o tym. budziły głębokie powaŜanie u miejscowych. Ŝeby korzystać z wygód podczas podróŜy po własnym kraju. Z tą pozycją w latach osiemdziesiątych nie była uprawniona do tego. i bardzo się niepokoili. Ojciec obniŜył mu stopień o dwa punkty. Nie mogła teŜ dostać pokoju hotelowego z łazienką. Decydował takŜe o dostępie do informacji. po prawie czterdziestu latach nie zaszła jeszcze na tyle wysoko.

Dość szybko po przejęciu władzy w szeregach komunistów rozpoczął się kryzys. W szkole byli zachwyceni — jego rodzina oczywiście znacznie mniej. ale trzeba było pokazać. Próbowano właśnie wtedy ustabilizować słabą i rozchwianą gospodarkę i uczestniczono w waŜnej dla Chin wojnie w Korei. siostra Junying i opóźniony w rozwoju brat. Nie było tu skorumpowanych wysokich urzędników. choćby najmniejszego — nawet jeśli uŜyli słuŜbowego telefonu do prywatnej rozmowy czy wzięli parę kartek słuŜbowego papieru do prywatnego listu. ale poniewaŜ była kobietą wyrozumiałą i litościwą. polegającą na tym. Od tej pory korupcja była surowo karana i w następnych dziesięcioleciach stała się między urzędnikami partyjnymi rzadkim zjawiskiem. Władze bardzo się tym niepokoiły. Osiągnęli poparcie milionów ludzi. którzy mieli na sumieniu łapownictwo i malwersacje na duŜą skalę. Pod koniec 1951 roku postanowiono podjąć zdecydowane działania przeciwko korupcji. kilku zamknięto w więzieniu. które przyczyniło się do sukcesu. Ŝe dobra wola ludzi. nic nie powiedziała. Ŝeby się zabawić i pokazać gest — na koszt i w imieniu państwa. dzięki której zyskały siłę polityczną. a takŜe dyscyplina i oddanie. co pochłaniało ponad połowę budŜetu. co było tradycyjną chińską słabością. skazano na śmierć. prawie chorobliwą. Niektórzy urzędnicy partyjni popełniali malwersacje na duŜą skalę. Moja matka równieŜ nie była zadowolona. Nie wszyscy funkcjonariusze byli tak nieprzekupni i pryncypialni jak ojciec. biurokracji i marnotrawstwu. które w tym czasie borykało się z ogromnymi kłopotami finansowymi. W regionie Yibin właśnie ojciec odpowiadał za kampanię antykorupcyjną. Urzędnicy zrobili się tak skrupulatni 196 . i Ŝe wszyscy oni uwielbiali swój piękny dom i wspaniały ogród. Nazwano to „Kampanią przeciw trzem złom”. Wszyscy urzędnicy musieli składać samokrytykę w przypadku kaŜdego naruszenia zasad. zaczynają korodować. a wielu pozbawiono stanowisk.to była jego matka. Rząd skazał na śmierć kilku skorumpowanych urzędników. Nawet kilku weteranów armii komunistycznej. Czuły. Ŝe komuniści dotrzymują obietnicy dotyczącej uczciwego rządu. Inni wydawali ekstrawaganckie bankiety. chociaŜ znalazł im nieduŜy dom w środku miasta. Ale niektórzy urzędnicy zaczęli brać łapówki albo oddawali róŜne przysługi członkom swoich rodzin czy przyjaciołom. aby dać przykład. poniewaŜ obiecali uczciwy rząd.

kradzieŜ mienia państwowego i uzyskiwanie ekonomicznych informacji poprzez korupcję. Ŝe większość z nich nawet atramentu w biurze uŜywała tylko do pisania oficjalnych dokumentów. Niemniej potrzeba dwóch osób. Chodziło tu o przekupstwo. Nazywała się ona „Kampanią przeciw pięciu złom” i była wycelowana w kapitalistów. prowadzone przez ciała zwane „grupami roboczymi” (gongzuozu). urzędnicy nie będą juŜ traktowali pieniędzy innych ludzi jak swojej własności ani nie będą naduŜywali słuŜbowych stanowisk. Jakiś purytański zapał sprawił. Ojciec uwaŜał. rozpoczęła się inna. a karą była zazwyczaj grzywna. Większość kapitalistów uznano za winnych jednego lub więcej z owych wykroczeń. Ŝe właśnie przestrzeganie zasad pozwoli wykształcić nową postawę: dobro państwowe będzie po raz pierwszy ściśle oddzielone od prywatnego. ale tak. jak zaczęła się toczyć „Kampania przeciw trzem złom”. Niewielu z nich skazano na więzienie. równoległa z nią kampania. oszustwa. nadal trudni do dosięgnięcia. co było zjawiskiem dla Chin nietypowym. Komuniści uŜyli tej kampanii zarówno po to. wkrótce po tym. Ŝeby ich zastraszyć. aby sprawdziły wyŜszych funkcjonariuszy i urzędników. rozwinięte u zarania komunizmu. NajwaŜniejsze były „kampanie masowe” (qunzhong yundong). którzy pracowali z ojcem. podzielała jego przekonanie i wierzyła. jak i po to (znacznie częściej). Jeśli przechodzili do spraw prywatnych — zmieniali pióra. Ŝe ściśle trzymano się tych przepisów. „Kampania przeciw trzem złom” wzięła na muszkę przede wszystkim ludzi z Partii. Na wiosnę 1952 roku. Grupy robocze były złoŜone głównie z pracowników urzędów rządowych i kierowane przez starszych funkcjonariuszy partyjnych. Ŝe ich wysiłki rzeczywiście umoŜliwią stworzenie nowych Chin. właściciele fabryk i kupcy. Centralny rząd w Pekinie wysyłał takie grupy do poszczególnych prowincji. Większość z tych. by jednocześnie zmaksymalizować ich przydatność dla gospodarki kraju. Ci z kolei tworzyli 197 . Ŝeby przywołać kapitalistów do porządku. Stare nawyki były głęboko zakorzenione. i korumpujący często okazywali się ludźmi spoza Partii — zazwyczaj byli to kapitaliści. Te dwie powiązane ze sobą kampanie skonsolidowały mechanizmy kontroli. unikanie płacenia podatków. Ŝeby dokonać transakcji.wobec własności państwowej.

Podczas tych kampanii ludzie naleŜący do grupy społecznej. Jedynie najwaŜniejsze przypadki przekazywano formalnemu systemowi prawnemu. Członkowie grupy prowadzili wykłady. podlegali w większym stopniu krytycznej obserwacji swoich współpracowników i sąsiadów niŜ policji.grupę. który równieŜ był pod kontrolą Partii. tam proces znowu był powtarzany. aby utrzymać siebie i pomóc w utrzymaniu matki i brata. aŜ docierał do samego dołu. Niewiele przestępstw — oczywiście przestępstw według kryteriów reŜimu — moŜe umknąć przed oczami ludu. KaŜdej nocy siedziała do późna i bardzo 198 . do pracy fizycznej. mnoŜyły się osobiste wendety i nawet z powodu zwykłych plotek skazano wielu niewinnych ludzi. która sprawdzała pracowników na odpowiednio niŜszym szczeblu. Zachęcali teŜ do tego. Przez większość wieczorów w tygodniu odbywały się przymusowe zebrania. choć osoba podejrzana mogła prosić o przedstawienie jej dowodu i mogła się bronić. osąd grupy takŜe był waŜny. zwolnienie z pracy czy róŜne formy nadzoru. co miało „mobilizować ludzi”. ten nie mógł zostać członkiem grupy roboczej. Ale tę „wydajność” osiągnięto za straszliwą cenę: kryteria były niejasne. grupa formułowała werdykt. Ciotka Junying pracowała jako tkaczka. Grupa robocza prowadziła dochodzenie w przypadku kaŜdego ujawnionego wykroczenia. który wysyłano grupie wyŜszej albo władzom do zaopiniowania. zwłaszcza w społeczeństwie o mentalności starego dozorcy. którą Pekin wyznaczył na cel. aby wstawali i wskazywali podejrzanych. aby wkładać anonimowe skargi do pudełek. Maksymalny wyrok stanowiło zesłanie na wieś. To właśnie było podstawowym wynalazkiem Mao — włączenie wszystkich do systemu kontroli. Grupa robocza miała prawo do wydawania wyroków obejmujących publiczną krytykę. przeznaczonych do tego celu. Jeśli potwierdziło ono zarzuty albo dało podstawę do podejrzeń. rozmawiali z ludźmi i próbowali ich przekonać. Ŝe kto nie został sprawdzony. Ale kiedy chodziło o indywidualne przypadki. Było zasadą. Nie było Ŝadnego systemu apelacji. W kaŜdej z tych kampanii instrukcje pochodziły z samego wierzchołka i grupy robocze musiały się ściśle do nich stosować. Grupy były wysyłane do wszystkich organizacji. na których zapoznawano się z instrukcjami wydanymi przez najwyŜsze władze.

kto zatrudniał innych ludzi. Ŝe bardzo boli ją głowa i chce się na chwilę połoŜyć. Ja takŜe byłam w szpitalu z infekcją pępka. Nie chciały. kiedy była w ciąŜy ze mną. i stąd. Moja siostra i ciotka Junying z przyjaciółmi wyjechały na wieś i ojciec był w domu sam. Ŝeby odeszły. Dwie przyjaciółki pracowały razem z nią. kapitaliści zostali rzuceni na kolana. Mama została właśnie awansowana na kierowniczkę Wydziału Spraw Publicznych miasta Yibin i nadal pracowała z panią Ting jako szefową. Ŝe wiele docierających do nich informacji jest niewiarygodnych. Kiedy przedstawiciele władz zorientowali się. Do 1952 roku uskładała i dopoŜyczyła dość pieniędzy. w którym przebywała. a leczenie było darmowe. Ŝe to one. którego nazwano Jinming. Większa część ludności nie miała uprawnień do korzystania ze społecznej słuŜby zdrowia — wieśniacy na przykład musieli płacić. ChociaŜ w rzeczywistości dzieliły się dochodami. lecz bała się. Ojciec od razu się wyrwał i cofnął. w teorii ciotka płaciła im pensje — jako właścicielka maszyn. Podczas „Kampanii przeciw pięciu złom” kaŜdy. na siebie. a potem nagle oświadczyła. Pani Ting równieŜ awansowała i była teraz sekretarzem Partii Komitetu Miejskiego. podlegała śledztwu. taka jak tkactwo ciotki. ale misjonarze zostali wypędzeni. Był to ten sam misyjny szpital. a Kuomintang starty. Byłyśmy dobrze traktowane. Nawet drobna wytwórczość. Ojciec pomógł Jej ułoŜyć się na łóŜku i wtedy ona pociągnęła go w dół. pomyślała. skończyły się masowe zebrania i przypadki wykroczeń były odtąd rozpatrywane na podstawie indywidualnych danych. Ŝe będzie lepiej. „Musisz być przemęczona” — 199 . Ŝe zrozumieją to jako wymówienie pracy. jako Ŝe naleŜałyśmy do „rodziny rewolucyjnej”. był w pewnym stopniu podejrzany. Ciotka Junying chciała poprosić swoje przyjaciółki. W połowie 1953 roku obie kampanie dobiegały końca. i z całych Chin. aby kupie jeszcze dwie maszyny tkackie. próbując go pocałować i pogłaskać. W końcu same powiedziały jej. które było w zasadzie kooperatywą.zepsuła sobie wzrok od słabego oświetlenia. Pewnego dnia pani Ting przyszła zdać mu raport ze swojej pracy. Dwudziestego trzeciego maja urodził się chłopiec. W maju 1953 roku mama poszła do szpitala urodzić trzecie dziecko. Ŝeby jeśli ktoś obrzuci ją błotem. jeśli odejdą. W tym czasie babcia leŜała w szpitalu z ostrą astmą. towarzyszyła mi mamka.

Ŝe upokorzenie rodzi wściekłość (nao xiu cheng nu). Ŝe patrzył na nią 200 . A ona jest kobietą. Ŝe powinna obciąć warkoczyki. Zawstydziłem ją. Mama była bardziej zaszokowana niŜ zła. jakie właściwie nieszczęście mogłoby ich spotkać za jej sprawą. Mówi się. Ŝe zaplatała włosy w wiele cienkich warkoczyków. kiedy tylko będzie moŜna. To wszystko działo się za szybko i działałem chyba zbyt impulsywnie. co wtedy uwaŜane było za zbyt swobodne. Odmawiała i mówiła. — Boję się. Ŝe pani Ting mogłaby być tak perfidna — ani tego. Jest twoją szefową. — Ale czy naprawdę sądzisz. i oznajmił. Swoją drogą nie dziwię się. Ŝe spróbuje jeszcze raz. Niósł szklankę wody. Nie podobało mu się takŜe. Nie lubił pani Ting i krytykował ją za skłonność do flirtowania. „Ale dlaczego w takim pośpiechu chcesz wyjeŜdŜać?” — spytała. Jest mi przykro. która będzie chciała się zemścić”. którą postawił obok niej na stoliku. Ŝe będzie się na mnie odgrywać? W pracy jest moją najlepszą przyjaciółką”. Kilka razy powiedział jej. Parę minut później wrócił. Ŝeby pilnował swoich spraw. Ŝe kiedyś. Opowiedział. „Nie rozumiesz. który przyłączył się do Czerwonej Armii podczas Długiego Marszu. jak ona teraz się czuje. Wiem. Poza tym jest mściwa. Ale nie potrafiła sobie wyobrazić. — Słyszałam jakieś plotki. Ŝe się jej podobasz — uśmiechnęła się. gubernatorze Yibin. jak szorstko ojciec odepchnął panią Ting. więc to by było łatwe”. Ŝe pani Ting od pewnego czasu miała na niego oko. Ŝe to na tobie będzie próbowała się odegrać. siedziała w więzieniu i uwiodła straŜnika. „Wiedz. A najbardziej się boję. Nie byłem zbyt taktowny. na której było napisane „moralność komunistyczna”. panu Shu. co w niego wstąpiło. i to na dobre”. ojciec powiedział: „Natychmiast. wyjeŜdŜamy z Yibin. Kilka dni później mama wyszła ze szpitala. bardzo przejęty. „Czy jest aŜ taka zła? — zapytała mama. Ale niektórzy ludzie lubią rozsiewać fałszywe pogłoski. co się zdarzyło. Wtedy ojciec opowiedział jej o swoim poprzedniku.stwierdził i szybko wyszedł z pokoju. tego rodzaju rzeczy. „To kobieta zdeterminowana — powiedział. Mama bardzo dobrze mogła sobie wyobrazić. co powodowało. za Kuomintangu. Pan Shu był biednym wieśniakiem. Gdy tylko z dzieckiem w ramionach przekroczyła próg. Ŝe kocham moją Ŝonę” — powiedział i postawił szklankę z wodą na kartce papieru. Mama nie wiedziała.

co było niewybaczalne u komunisty. Ŝe państwo Ting są groźniejsi. nigdy nie miał zamiaru stawać w opozycji wobec Partii. Ŝe wyraŜenie w liście własnych opinii było zupełnie uprawnione. i drugiemu zarzutowi. jako weteran czasów Długiego Marszu był na uprzywilejowanej pozycji i czuł się zupełnie bezpieczny. Kiedyś nie zgodził się z linią polityczną wytyczoną przez Pekin i napisał do czołowych przywódców. ojciec. Ojciec go bronił. tak Ŝeby przypadek wydawał się bardziej esencjonalny. Panu Shu zarzucono. Ŝeby wyrzucić go z Partii i zwolnić ze stanowiska. którą moŜna było zarzucić panu Shu. która była kiedyś konkubiną wysokiego kuomintangowskiego urzędnika. Ŝe jest opozycjonistą. ChociaŜ pan Shu był gubernatorem. Państwo Ting posłuŜyli się tym faktem. który uciekł na Tajwan. Pani Ting udało się wydostać od tej kobiety oświadczenie. jedyne. Pan Shu zaprzeczył stanowczo i jednemu. Ŝe pan Shu jest niewinny. WiąŜąc ze sobą te dwie rzeczy. Na początku lat trzydziestych był w Sichuanie starszym oficerem 201 . co zrobił. pani Ting zaproponowała. który był Ŝonaty. Ŝe pan Shu zalecał się do niej. UwaŜał. wykorzystując swoją pozycję. przedstawiając swój punkt widzenia. pan Ting i pierwszy sekretarz. jest po prostu nieprawdą. Kiedy przyszło do głosowania. powiedział. nawiązał stosunki z byłą konkubiną kuomintangowską. a ona odpowiadała mu jeszcze większą wrogością. zarzucając mu. Nigdy nie zbliŜał się do tej kobiety.jeszcze bardziej krytycznie. Postanowiła się zemścić przy pomocy swojego męŜa. ojciec przegrał i pan Shu został zwolniony. Pierwszy sekretarz podzielał opinię pana Ting. W skład Komitetu Partyjnego tego regionu wchodziły cztery osoby: pan Shu osobiście. Ŝe. przedstawiając jasno to. W biurze pana Shu pracowała kobieta. i rozeszły się na ich temat plotki. Widziano. Zgodnie ze statutem Partii miał do tego prawo. jak próbowała oczarować pana Shu. kobieta uznała. Zwykłą w Chinach techniką pogrąŜania jakiejś osoby było łączenie kilku spraw. Co do drugiego zarzutu. a potem zmusił ją do współŜycia seksualnego. Państwo Ting znaleźli kolejną rzecz. Teraz pan Shu był osądzany przez pozostałych trzech. Jednym z powodów zwolnienia była przynaleŜność pana Shu do „złej” części Czerwonej Armii. to po prostu traktował ją w przyzwoity sposób. co więcej. i sądził. z czym się nie zgadzał. Pierwszy.

ale lŜejszy zarzut 202 . Ŝe załoŜenie. kto naleŜał do tych oddziałów. i walczył o rehabilitację pana Shu.w tym. Po pierwsze. Stamtąd pisał apelacje do Komitetu Centralnego w Pekinie. „To śmieszne. Jej dowódca. co nazywano Czwartym Frontem. którą dowodził Mao podczas Długiego Marszu w 1935 roku. był napiętnowany. których przedtem Mao nie kontrolował osobiście. do którego naleŜało wielu najodwaŜniejszych i najbardziej oddanych komunistów. Kiedy komuniści przejęli władzę. znowu zmuszony był przyłączyć się do Mao. W kaŜdym razie nie zgadzał się na cichy ostracyzm i stawał po stronie byłych członków podziemia. zapraszając przedtem na poŜegnalną kolację moją rodzinę. Ŝeby dzielić komunistów na podziemnych i naziemnych” — mówił często. złoŜoną najczęściej z pochodzących ze wsi analfabetów. odłączył się wraz ze swoimi oddziałami. stolicy prowincji Sichuan. Co więcej. jest nie do przyjęcia. i związek tych ludzi z Mao był podejrzliwie traktowany. Ojciec uwaŜał. który takŜe pisał apelacje w jego sprawie. W końcu został oczyszczony z zarzutu „opozycyjności wobec Partii”. Chodziło przede wszystkim o formacje. W Yibin wszyscy uczestnicy podziemia odczuwali pewien rodzaj presji. Ta część armii przyłączyła się do tej. Była to szczególnie draŜliwa sprawa. gdzie dostał pracę jako urzędnik w prowincjonalnym Urzędzie Leśnictwa. co pan Shu zrobił. to jednak bliŜszy się czuł ludziom podziemia. łącznie z podziemiem. Zhang Guotao. kiedy komuniści zajęli Yan'an. Z tego powodu kaŜdy. współzawodniczył z Mao o dowodzenie całą armią. dla których ci lepiej wykształceni stanowili obiekt niechęci i zazdrości. a gdy przegrał. poradził mu wyjechać z Yibin. Ŝe wielu z tych ludzi pochodziło ze stosunkowo zamoŜnych rodzin. Został przeniesiony do Chengdu. Ale w 1938 roku. aby uniknąć dalszych kłopotów. iŜ ludzie Czwartego Frontu muszą być podejrzani. powołując się na ojca. które bardzo ucierpiały w wyniku przejęcia władzy przez komunistów. Dodatkowe komplikacje stwarzał fakt. przeszedł na stronę Kuomintangu. ChociaŜ ojciec sam był partyzantem. przewaŜnie byli to ludzie lepiej wykształceni niŜ pozostali. Zbierał ich wokół siebie i współpracował z nimi chętnie. W końcu. Przybyli z armią komunistów. na wiele ugrupowań ruchu rewolucyjnego padł cień. po cięŜkich stratach. poniewaŜ wielu uczestników Czwartego Frontu pochodziło z Sichuanu. poniewaŜ byli zdolniejsi.

„pozamałŜeńskich przygód” pozostał. bo nie radzi sobie z oczekiwaniami licznych krewnych. Ostrzegł jednak: „To duŜo poniŜej twoich moŜliwości”. iŜ są nieprawdziwe. nie ośmieliła się go wycofać. jako Ŝe nie miał dowodów przeciwko państwu Ting. Ŝeby nas zabrał. Następnego dnia pojechał do Chengdu. przed świtem. Ojciec powiedział. Ojciec usiłował przeciągnąć mamę na swoją stronę i namówić ją do wyjazdu. Mamka Jinminga przepadała za nim i spytała mamę. jak i mamka mojej siostry równieŜ chciały zostać. co moŜe zrobić pani Ting. Zdecydowano. Przewodniczący próbował to ojcu wyperswadować. Przewodniczący Li Dazhang. poniewaŜ mogłoby się zdarzyć. Wszyscy siedzieliśmy stłoczeni w jeepie. Ŝe rozumie i popiera stanowisko ojca. o resztę nie dba. powiedział. Ŝe grupa dochodzeniowa domyśliła się. bo wszystkie odpowiednie stanowiska w Chengdu są pozajmowane. Ojciec odparł na to. jak tylko będzie mogła. która wniosła oskarŜenie. ale ojciec był przeraŜony tym. Ŝe nie powinna podróŜować w tak krótkim czasie po porodzie. ale potem stwierdził. i gdy tylko minął miesiąc rekonwalescencji poporodowej. Ŝe moŜe dostać pracę kierownika Wydziału Sztuki i Edukacji. a do mamy przysłał wiadomość. Była konkubina. czy moŜe go zabrać ze sobą. mówiąc. Mama zgodziła się. Nie wrócił juŜ do Yibin. siostra i ja. poniewaŜ uznano. Ŝeby być bliŜej swoich rodzin. Pan Shu dostał powaŜne stanowisko w Ministerstwie Leśnictwa w Pekinie. Ŝe mój brat Jinming zostanie. którego dobrze znał. Ŝe państwo Ting podjęliby działania według starego wzoru. Ŝe jeśli tylko jest tam co robić. babcia. Prawdziwe powody zatrzymał dla siebie. Ŝeby przyjechała do niego. Tam poszedł prosto do przewodniczącego prowincji. i poprosił o przeniesienie. jeden dzień jazdy pociągiem na północ. Kobiety z rodziny Chang powiedziały mamie. Zarówno jego mamka. który na początku wspierał podanie o wstąpienie do Partii Ŝony Mao. ale nie odzyskał juŜ swojej dawnej pozycji. ale nie moŜe przenieść go natychmiast. Ŝe trudno mu pracować w rodzinnym mieście. Ŝe jest za mały na podróŜ. przysłał swojego ochroniarza do Yibin. ufała jej całkowicie. jednak jej wyraźnie niespójne zeznania spowodowały. Ŝe nie moŜe czekać i przyjmie cokolwiek. z bagaŜami. człowiek. moja mamka i ochroniarz wyjechaliśmy z Yibin pewnego dnia pod koniec czerwca. Tak więc mama. Jiang Qing. ale było tego tylko 203 .

Ochroniarz był w czwartym wagonie i równieŜ miał twarde siedzenie. gdzie były leŜące miejsca dla dzieci. Kiedy wczesnym przedpołudniem pociąg zbliŜał się do celu. Wydawało się. Ŝe rewolucja wcale nie walczy z tymi słabościami. babcia dostała miękkie siedzenie w innym wagonie. mama patrzyła na spłachetki ryŜu i trzciny cukrowej. która nigdy przedtem nie widziała pociągu ani nie miała pojęcia o czymś takim jak rozkład jazdy. aŜ nad ranem dojechaliśmy do miasta Neijiang. Mamka. męŜczyźni byli rozebrani do pasa. do którego była głęboko przywiązana.kilka walizek. a ja i moja mamka jechałyśmy w przedziale „dla matki z dzieckiem”. Ŝeby poczekał? Erhong musi się wysiusiać”. a nawet je wykorzystuje — i to te najgorsze — umknęło jej uwagi. odpowiedziała na to: „Nie moŜesz powiedzieć kierowcy. pod swoimi szerokimi kapeluszami ze słomy wyglądali. Sieć strumyczków płynęła powoli. Był skwarny dzień. W tym czasie urzędnicy tacy jak mój ojciec nie mogli zbyt wiele posiadać — w walizkach było kilka podstawowych rzeczy i ubrania. Po raz pierwszy. musi ona nosić na sobie znamiona ich słabości. z których woda wypływała kanalikami na liczne poletka ryŜowe. uświadomiła sobie. Jinzhou. ale ona miała twarde siedzenie. jeszcze dość niejasno. Yibin. Kiedy pociąg niemrawo toczył się do przodu. Czasami jacyś wieśniacy brodzili w błocie poletek. Ŝe poniewaŜ to ludzie tworzą rewolucję. była juŜ nastawiona na otworzenie nowego rozdziału Ŝycia. Ale juŜ to. poczułam. Mama obawiała się. i moja mamka zabrała mnie na sam koniec peronu. podobnie jak ona. a teraz z miasta ojca. Jechaliśmy po wyboistej zakurzonej drodze. 204 . Najpierw wyprowadzili się z jej rodzinnego miasta. jakby poruszali się na pół we śnie. W ciągu czterech lat po raz drugi wraz z całą rodziną wyjeŜdŜała z miejsca. Ŝe muszę zrobić siusiu. wstrzymywana przez błotniste zapory. a musieliśmy godzinami czekać na pociąg. Mama z moją siostrą poszły do wagonu sypialnego drugiej klasy. ale jeszcze stworzyła nowe. Kiedy pociąg wreszcie przyjechał. Ŝe pociąg moŜe nagle ruszyć i próbowała ją zatrzymać. Z powodu naszych róŜnych pozycji społecznych musieliśmy się w pociągu rozdzielić. Ŝe wszyscy powinni traktować moje potrzeby jako najwaŜniejsze. Ŝe rewolucja nie tylko nie przyniosła rozwiązania ich problemów. UwaŜała. Mama była w refleksyjnym nastroju.

Moja mama uwaŜała się za niezaleŜną istotę ludzką. znowu była gotowa oddać się bez reszty tej wielkiej sprawie. Ŝyła w MandŜurii.Wiele słyszała o Chengdu. Kiedy pociąg dojeŜdŜał do stacji w Chengdu. w domu wiecznie nieobecnego męŜa. Mama miała wtedy dwadzieścia dwa lata. Mimo wszystkich cierpień i upokorzeń jej Ŝycie było bez porównania lepsze od Ŝycia jej matki czy w ogóle kobiet w starych Chinach. jakieś dwadzieścia lat temu. gdyŜ — jak mówiono — po wiosennych burzach płatki tych kwiatów pokrywały całe miasto. jak prawdziwa więźniarka. Jej matka w tym wieku. pod czujnymi spojrzeniami jego słuŜby. . była zabawką i własnością męŜczyzny. Nazywano je takŜe „Miastem Hibiskusa”. które było stolicą starego królestwa i było znane jako „Miasto Jedwabiu” — od swojego najsłynniejszego produktu. Powiedziała więc sobie. Ŝe ma za co być wdzięczna rewolucji komunistycznej.

Zostało załoŜone w piątym wieku przed n. ale. Ale do 1953 roku Chengdu juŜ wyrosło z tego pierwotnego schludnego planu i było obecnie podzielone na trzy administracyjne okręgi: zachodni. zgodnie z dobrą starą chińską tradycją. zachodnią i wschodnią. która dzieliła miasto na dwie połowy. takŜe tu były stare pałace. Chengdu było stolicą Sichuanu. Przeniesienie mamy odbyło się tak szybko. wschodni i przedmiejski.10 „Dzięki cierpieniu staniesz się lepszą komunistką” — mama jako podejrzana (1953 — 1956) Ojciec wyszedł po nas na stację.. najpierw od jazdy po wyboistej drodze zeszłej nocy. moŜe coś spróbować zrobić. mieszkało tu jakieś sześćdziesiąt pięć milionów ludzi. W mieście mieszkało około pół miliona ludzi. Ŝe poniewaŜ mama nie pracuje pod jego kierownictwem. a potem od palącego powietrza. W ciągu kilku tygodni po przybyciu mamie wyznaczono pracę. i została kierowniczką Wydziału Spraw Publicznych we Wschodnim Okręgu miasta. Zabrano nas do domu naleŜącego do rządu prowincji Sichuan. a główne bramy leŜały na osi północnopołudniowej. Ŝeby przygotować dla nas mieszkania. nie z matką. Układ miasta był podobny do układu Pekinu. w trzynastym wieku odwiedził je Marco Polo i jego rozkwit zrobił na nim wraŜenie. Stojące. Powiedział. wyznaczono jej więc pokoje 206 . Ojciec konsultował się w tej sprawie. Do miejsca pracy przypisywano odpowiednie mieszkanie.e. miało to być nasze przejściowe lokum. gorące powietrze było bardzo uciąŜliwe i mama i babcia były zupełnie wyczerpane. który był najludniejszą prowincją Chin. Ŝe nie zdąŜono jej nawet wyznaczyć pracy i nie było takŜe czasu.

Rząd chciał zmonopolizować (nazywano to „wprowadzeniem jednolitych zasad sprzedaŜy i zakupu”) handel podstawowymi artykułami — ziarnem. które obejmowały w sumie ćwierć miliona ludzi. skonfiskowanych kuomintangowskim wysokim urzędnikom i zamoŜnym właścicielom ziemskim. Mama miała dopiero dwadzieścia dwa lata. Ŝeby wieśniacy sprzedawali te produkty wyłącznie rządowi. Wprowadziliśmy się do nich. którą przynosili do domu w termosach. który mógłby wtedy racjonować je ludności miejskiej i tam. Obecny rząd chce mieć pewność. która obejmowała edukację na poziomie podstawowym. który pary małŜeńskie spędzały razem. Chodziło o to. Częścią zadań mamy było tłumaczenie ludziom. gdzie ich brakowało. nawet wyŜsi rangą urzędnicy. a w zakres jej obowiązków wchodził nadzór wszelkich tego rodzaju działań. Stopniowo ten wojskowy tryb Ŝycia stał się nieco luźniejszy i pary małŜeńskie mogły przebywać ze sobą trochę dłuŜej. Nasze mieszkalne pomieszczenia leŜały w tym samym kompleksie co administracja Wschodniego Okręgu. Nie wolno im było w domu gotować i jadali w kantynach. a ojciec został w swoim biurowym apartamencie. Między urzędnikami eufemizm „pójście do łóŜka” brzmiał: „spędzić razem sobotę”. bawełną. prowadził bardzo szeroką działalność. Była tak zajęta. ale i tak wszyscy spędzali najwięcej czasu w budynkach biurowych. Ŝe Chiny mają ogromną populację. gdzie mieli biura. Wydział. Sobota była jedynym dniem. Wszyscy pracownicy państwowi. przekonująca ludzi do wybranego sposobu zarządzania. a problemu jej wyŜywienia i ubrania nigdy przedtem nie usiłowano rozwiązać w skali globalnej. w którym pracowała mama. Ŝe podstawowe dobra będą sprawiedliwie rozdzielone i nikt nie będzie głodował. Kiedy Komunistyczna Partia Chin wdraŜała nową politykę. Ŝe prawie jej nie widywaliśmy. podczas gdy inni będą robić 207 . co miała przekazać. towarzyszyła jej zazwyczaj kampania propagandowa. olejem jadalnym i mięsem. rozrywkę. Istotą tego. zdrowie i sondowanie opinii publicznej.naleŜące do tego Wydziału. gdzie dostawali takŜe gorącą wodę. Ŝe zmiany będą dla nich dobre. Biura rządu prowincji mieściły się najczęściej w obszernych domach. mieszkali tam. było to.

Mama oddawała się tej pracy z zapałem. 208 . Mama rozumiała jego oddanie pracy — sama była bardzo oddana swojej pracy. Czemu go nie było. Ojciec był wtedy na wsi. Mama była bardzo wdzięczna za przywiezienie. często jechał na wieś. Oderwał się kawałek łoŜyska. Zgodnie z regułami. Jeśli nie było na miejscu męŜa. Właśnie został awansowany do 10 stopnia i otrzymał stanowisko zastępcy dyrektora Wydziału Spraw Publicznych na cały Sichuan. głęboko wierzył w swoje zadanie. Mamie było niezwykle cięŜko jeszcze raz znieść tę purytańską sztywność ojca. kiedy mama go zatrzymała. jeździła w róŜne miejsca na rowerze i przemawiała na długich mityngach kaŜdego dnia. to — zgodnie ze zwyczajem — organizacja partyjna zajmowała się jego Ŝoną. Ŝe był związany swoją pracą. udzielił owemu koledze reprymendy. Ŝeby ją zawieźć do domu? — pytała. Kiedy kilka dni później wrócił ojciec. bo mama przeszła powaŜny zabieg i była skrajnie wyczerpana. Ŝe dał upowaŜnienie do korzystania z samochodu. Ŝeby lekarz został i sprawdził. mama mogła jechać słuŜbowym samochodem tylko wtedy. co robi. Poszła do szpitala w ostatniej chwili i piętnastego września 1954 roku urodziła syna. lekarz musiał ją uśpić i skontrolować macicę. pytając o ich zapatrywania. Nie musieliby wtedy łamać reguł. nawet wtedy. Siódmego dnia po porodzie jeden z kolegów przysłał po mamę samochód. JuŜ drugi raz ojciec atakował ją bezpośrednio po cięŜkim porodzie. kiedy on był w środku. Kolega odpowiedział. próbując uzyskać poparcie dla państwowego programu monopolowego. UŜycie samochodu pod jego nieobecność moŜe być odczytane jako nepotyzm. Odpowiedział. Ŝe coś jest niedobrze. które głównie polegało na utrzymywaniu kontaktu pomiędzy ludem a Partią i rządem. śeby je wyjąć. Ŝeby ją zabrać do domu. Lekarz juŜ się wybierał do domu.zapasy ziarna czy innych dóbr. Wyjęcie tego kawałka prawdopodobnie uratowało jej Ŝycie. Nalegała. co się dzieje. poniewaŜ do „domu” musiałaby iść pół godziny piechotą. Ale reguła to reguła — odparł na to ojciec. Ale znowu poczuła gorzki smak rozczarowania. Podobnie jak mama. Był to znowu niebezpieczny poród. Jednym z jego zadań było sprawdzanie na bieŜąco opinii publicznej: co ludzie myślą na temat tej lub innej linii politycznej? Jakie mają skargi? PoniewaŜ przewaŜającą większość populacji stanowili wieśniacy. Lubiła swoją pracę i wierzyła w to. Nienormalnie krwawiła i wiedziała. kiedy była juŜ w bardzo zaawansowanej ciąŜy z czwartym dzieckiem.

Przez kilka miesięcy przywiązywano Xiaohei rączki do szczebelków łóŜeczka. Potem Xiaohei zajmowała się moja mamka i mamka Jinminga. Opiekunka Xiaohei była wiejską dziewczyną z okolic Yibin. choć niezamęŜna. które mówiły. pomimo niechęci niektórych znajomych kobiet. od chwili kiedy skończył miesiąc. była pełna zrozumienia i tolerancji dla ludzi i nigdy nie osądzała innych. Przez dłuŜszy czas nie pozwalał jej się dotknąć i wołał „mama” tylko do swojej opiekunki. Chińczycy wierzą. miała bujne długie włosy i kokieteryjne spojrzenie. Ciotka dała jej referencje. ale na oddziale byli jeszcze chorzy i kiedyś opiekunkę Xiaohei przyłapano w łóŜku z jednym z nich. iŜ w lecie nie jadła zielonych gotowanych oliwek. bo była zbyt zajęta. Ŝe chciałaby przyjechać i mieszkać z nami. Mama sądziła. Jego przyjazd był jednak bardzo stresujący. daleka była od tego. poniewaŜ jej matka była chora. Chciała pojechać do duŜego miasta i Ŝyć wesoło. Wtedy teŜ w szpitalu powiedziano mamie. który właśnie przyjechał z nią z Yibin. Komuniści co prawda zwalczyli choroby weneryczne. Ŝe nie byłoby bezpiecznie. gdyby dziewczyna dalej karmiła piersią Xiaohei. Ŝe oliwki chronią organizm od przegrzania. Kiedy miał sześć miesięcy. posłano go do szpitala dermatologicznego. był natomiast bardzo 209 . Mama nie widziała Jinminga od osiemnastu miesięcy. Właśnie wtedy babcia musiała pojechać do Jinzhou. niczego nie widząc. Przez rodzinne znajomości skontaktowała się z ciotką Junying i błagała ją o rekomendację do naszej rodziny. Ciotka Junying. Ŝe to dlatego. zasnęła i udusiła je. Kiedy mój braciszek poszedł do szpitala. Ŝeby odeszła. Przypadkiem zabiła własne dziecko — karmiła je piersią leŜąc. Ŝeby nie zostać z męŜem. Rodzice uznali to za jej prywatną sprawę i patrzyli. Ŝeby zazdrościć innym ludziom przyjemności. Po kilku miesiącach opiekunka Xiaohei zaczęła romansować z dozorcą kompleksu. Pod koniec 1954 roku mamka Jinminga napisała do nas.Dwa dni po narodzeniu mój brat Xiaohei dostał egzemy. Mama poprosiła ją. poniewaŜ ma kłopoty z męŜem. który pije i bije ją. Ojcu takŜe trudno było nawiązać z nim kontakt. w którym mieszkaliśmy. Ŝeby nie rozdrapywał sobie skóry. jego mamka poszła razem z nim. które potem ujawnia się w wyrzutach skórnych. Ŝe dziewczyna chce pojechać do Chengdu tylko po to.

zŜyty ze mną. Goniłam ich i nazywałam specjalnymi imionami. Ŝe urzędników” zachwycała przerwa w codzienności i odrobina zabawy. kiedy był nieogolony. Byliśmy w przedszkolach. podczas którego w wielkiej sypialni zawsze opowiadałam innym dzieciom straszne historie. Wszyscy byli tak oddani sprawie. Wtedy jeszcze goręcej mnie całował. kopałam i podarłam wstąŜkę. stara broda!”. kogo ma w swoich szeregach. Pewnego dnia. Mama i jej koledzy zaakceptowali ten rozkaz bez szemrania. Często całował mnie w policzek. Ŝe byłam lubiana dlatego. Zazwyczaj przypinał sobie do kołnierzyka kwiatek. które oznaczały. protestowałam. Jeśli zapomniał. i recytowałam im dziecięce wierszyki. której dostarczały im moje dziecinne pogaduszki. Kiedy miałam trochę ponad trzy lata. Ŝe ich zapał przygłuszał sceptycyzm. Ŝe natychmiast musi przynieść jakiś kwiatek. Pełzał po podłodze i woził mnie na grzbiecie. chce się upewnić. Nie mogłam zrozumieć. które wymyślałam. kwestia ścisłości kryteriów. Poza tym wydawało się im naturalne. Myślę. ja i moje rodzeństwo zostaliśmy rozesłani do róŜnych przedszkoli. które dla nich wymyślałam. Ŝebym mogła powąchać. w lipcu 1955 roku. Potem miesiącami nazywałam go „stara broda” (lao huzi). Po posiłku mieliśmy długi odpoczynek. kto by się nami zajmował. który rodziła np. skrzywiłam się i piszczałam: „stara broda. W przedszkolu umyślnie sprawiałam kłopot. I tak wiedli prawie skoszarowane Ŝycie. Zaczęła się nowa polityczna kampania — tym razem chodziło o wytropienie „ukrytych kontrrewolucjonistów”. dopóki nie nadejdą dalsze rozporządzenia. KaŜdy miał być starannie sprawdzony. kiedy nazywali mnie „Mała dyplomatka”. pokazywałam na ogród i wydawałam rozkazujące okrzyki. dlaczego zostałam zabrana z domu. mama i ośmiuset innych pracowników Wschodniego Okręgu zostało zatrzymanych na miejscu do chwili. Nie miałam jeszcze trzech lat. Ŝe Partia. by umocnić nowe społeczeństwo. kołysać i przytulać. którą nosiłam we włosach. Lubiłam przychodzić do pomieszczeń biurowych i bawić się z urzędnikami. Kiedyś. Byłam bardzo pulchna. 210 . Po tygodniu prawie wszyscy zostali zwolnieni do domów. poniewaŜ nie było nikogo. Wkrótce to się wydało i za karę musiałam siedzieć na schodach. a oni lubili sadzać mnie sobie na kolana. zawsze rozlewałam mleko i tran.

poniewaŜ „kontrrewolucyjność” zasługiwała na najostrzejsze kary. Od tego momentu umysły całego narodu znalazły się pod jeszcze ściślejszą kontrolą. poniewaŜ. trockiści. Przedtem zwolniono ją na kilka dni do domu. które pomogą utrzymać jedność kraju. którzy nie chcą uznać rządu w Pekinie i otaczają Chiny pierścieniem nienawiści. Powiedziano jej. bo samodzielność mogłaby umniejszyć okazywane mu absolutne posłuszeństwo. to „szpiedzy na rzecz Kuomintangu i imperialistycznych krajów. Co roku 211 . w tej celem byli ludzie z szeregów Partii albo pracujący dla rządu. Ŝe nowe Chiny mają działać i myśleć jak jeden mąŜ i Ŝe niezbędne są surowe środki. celem byli ludzie rzeczywiście związani z Kuomintangiem. O ile w poprzednich kampaniach. byli kuomintangowscy oficerowie i zdrajcy komuniści”. ale ujawnił pewną niezaleŜność i skłonności do samodzielnego myślenia. przejęli wszystkie media. Ŝeby mogła jakoś przygotować rodzinę. którzy mieli w przeszłości powiązania z Kuomintangiem. Ŝe pewne sprawy z jej przeszłości wymagają wyjaśnienia. Ŝe zostanie zatrzymana na dłuŜszy czas. Mao bał się kaŜdego przejawu samodzielności. Nie chodziło o to. istnieje moŜliwość. a pracowała dla rządu. Oznaczało to koniec indywidualnych wypowiedzi w Chinach. jak i tej. w której zginął Huige. łącznie z karą śmierci. Nową kampanię rozpoczęto jako następstwo reakcji Mao na zachowanie wybitnego komunistycznego pisarza Hu Fenga. Ŝe ludzie ci pracują na rzecz powrotu Kuomintangu i „amerykańskich imperialistów”. Aresztował kilku pisarzy i przylepił im etykietkę „kontrrewolucyjnej konspiracji” — było to bardzo powaŜne oskarŜenie. jak ją poinformowano. Ŝe nie zgadzał się z Mao ideologicznie. co było nie do przyjęcia. były zbierane przez władze w jej jednostce pracy i przechowywane przez kierownictwo. Ŝe ludzie. Zestawianie szczegółowych kartotek dotyczących zaplecza rodzinnego i społecznego ludzi było podstawą systemu kontroli i komuniści robili to. których szuka. Kartoteki członków Partii trzymano w Wydziale Organizacji Partii. Przeniosła się z własnej sypialni do pomieszczenia w innej części budynku urzędu. zanim jeszcze doszli do władzy. Dane na temat kaŜdej osoby.Mama stanowiła jeden z nielicznych wyjątków. która nie była członkiem Partii. Oświadczył. Podkreślał. Mao zapewniał. Kiedy komuniści zdobyli władzę.

Ŝeby pomogła jej uzyskać rozwód. poza wszystkim innym. wystarczyło mieć jakieś powiązania z Kuomintangiem w przeszłości. obie oszalały z rozpaczy. zwłaszcza ojca. choćby najbardziej mgliste. o których było wiadomo. Był takŜe zespół roboczy odpowiedzialny za śledztwa dotyczące ludzi z obsługi członków rządu prowincji — szoferów. PoniewaŜ mąŜ mojej opiekunki siedział w więzieniu za hazard i handel opium. Nasze mamki takŜe stały się celem oskarŜeń z powodu swoich powiązań rodzinnych. Nikt nie mógł przeczytać swojej kartoteki i tylko specjalnie upowaŜnieni ludzie mogli czytać kartoteki innych. „Ale co będzie z naszymi 212 . Niemniej nie mogły juŜ dłuŜej pracować dla naszej rodziny. jeśli będzie musiała wrócić do Yibin. Gdyby mamka Jinminga mogła wyjść za dozorcę. Ŝe komuniści rozbijają rodziny”. Było to niezmiernie trudne. automatycznie przeszłaby z kategorii „właścicieli ziemskich” do kategorii „klasy robotniczej” — i wtedy. Mama rozmawiała o tym z ojcem. i chciała wziąć z nim ślub. pewnego dozorcę z Chengdu. ogrodników. ale opiekunka wiedziała. a jej mąŜ był pomniejszym kuomintangowskim urzędnikiem. które dołączano do kartotek. uznano ją za „niepoŜądaną”. pokojówek. więc Partia nie wnikała zbyt gorliwie w ich przypadki. Ŝe słowo od moich rodziców. Kiedy zawiadomiła opiekunki. Ŝe nie mieli takich związków.szefowie pisali na swoich podwładnych raporty. prosząc go. Poszła do pracy na plantację herbaty i mogła wziąć do siebie swoją córeczkę. Ŝeby znalazł dla niej pracę. więc mama napisała do komendanta prowincji Yibin. ale był przeciwny: „Jak chcesz przeprowadzić ten rozwód? Ludzie i tak juŜ powiadają. mogłaby nie odchodzić z naszego domu. prosiła mamę. co teŜ zrobił. Kochały Jinminga i mnie. Opiekunka Jinminga nie chciała wracać do swojego męŜa. bardzo by pomogło. kucharzy i dozorców. Moja opiekunka zmartwiła się takŜe tym. Miała nowego przyjaciela. Jednak opiekunki do dzieci nie były zbyt waŜne. Mamka Jinminga z kolei przez małŜeństwo weszła do rodziny posiadaczy ziemskich. Płacząc rzewnymi łzami. Mama lubiła tę dziewczynę i chciała jej pomóc. Ŝe straci pensję. Śledztwo prowadziły zespoły złoŜone z ludzi. Mama została główną podejrzaną. Mama została poinformowana o tym na krótko przed swoim zatrzymaniem. śeby znaleźć się wśród podejrzanych w nowej kampanii.

Ŝe była tak oddana sprawie komunizmu. Chciał. Pierwszym zdarzeniem. Ŝadne z miejskich przedszkoli nie mogło przyjąć całej naszej czwórki i zostaliśmy rozparcelowani po róŜnych placówkach. Potem zeszła schodami i poszła do bramy po przeciwnej stronie dziedzińca. Mama. Niemniej mama była bardzo przygnębiona z powodu tak upokarzającego doświadczenia. ani nic. ktoś zaniósł go do frontowych drzwi. JuŜ prawie przeszła przez bramę. Czując ciągle do ojca urazę. — Kto będzie się nimi zajmował. Łzy płynęły jej po twarzy. kogo Jinming nie znał. ale nie zaniesiono go bliŜej. było jej odejście. Chciałaby usłyszeć słowa bardziej osobiste i cieplejsze. Ŝe Partia to dostrzeŜe. Moja prababka umarła właśnie na gruźlicę. ale tym razem przez swoją własną Partię. Potem szybko się odwróciła i zniknęła. Ale gdzieś w zakamarkach duszy czuła nawet coś pozytywnego — nareszcie.Na to ojciec takŜe miał odpowiedź: „Poślij je do przedszkola”. zwłaszcza po wszystkich poświęceniach wobec Partii i wobec faktu. Wrzeszczał i kopał. Ŝe jest napiętnowana. ubrana jak wiejskie kobiety. jeśli opiekunki odejdą?”. czego mogłaby się wstydzić. kiedy zatrzymała się i obejrzała. w prosty kaftan z zapięciem na motylkowe guziki z boku. Na pewno wyda sprawiedliwy werdykt”. 213 . Kiedy mama odchodziła do aresztu. co chciałaby ukryć. spakowała całą naszą czwórkę do przedszkoli z internatami. o zmierzchu. dziewczyna odchodziła od zmysłów. ojciec udzielał jej rad: „Bądź absolutnie szczera z Partią i ufaj jej zupełnie. zanim została na dobre „skoszarowana”. Poczuła do niego awersję. Ŝe pewne rzeczy z jej przeszłości wymagają wyjaśnienia. nie oznaczało automatycznie.dziećmi? — spytała mama. Ŝe została poddana śledztwu. rozwieją się wiszące nad nią ciemne chmury podejrzeń. To. Nie było w jej Ŝyciu niczego. po siedmiu latach. Była lojalną komunistką i miała pewność. Babcia była wtedy w MandŜurii. z bawełnianym tobołkiem. Był z nią ktoś. Jinming juŜ nigdy więcej jej nie zobaczył. Ŝeby go wzięła na ręce. Stała dłuŜszą chwilę w łuku bramy i patrzyła na niego szeroko otwartymi oczami. pewnego letniego dnia zameldowała się w miejscu aresztu — po raz drugi w Ŝyciu miała być uwięziona. Pewnego wieczoru. Stała tam jego opiekunka. PoniewaŜ wszystko potoczyło się tak szybko. nie mógł jej dosięgnąć. Raczej znaczyło tylko tyle. jakie zapamiętał Jinming. ale chociaŜ wyciągał do niej rączki. Ŝe jednak będzie musiała odejść. Kiedy mama powiedziała opiekunce Jinminga.

poniewaŜ pracowały w biurach tego samego okręgu miasta. kiedy pracowała dla podziemia. bo sama musiała się poddać śledztwu i poszła do aresztu. na wypadek gdyby zwycięŜył. Ŝe na ten temat jej szefowe z Federacji Kobiet z Jinzhou zamieściły w jej kartotece uwłaczające komentarze. a wyŜej niŜ mama. gdyby chciała popełnić samobójstwo albo zmówić się z kimś. Wszystkie zostały napisane przez jej szefów. 214 . KaŜda asystentka codziennie pisała raport. Kierownikiem tego zespołu był pan Kuang. w jego postawie było więcej formalizmu i rezerwy. włączany do kartoteki. ale i nie zakładano niewinności. które chodziły za nią wszędzie. Było oczywiste. odpowiedzialny za Sprawy Publiczne w Chengdu.Śledztwo w jej sprawie prowadził specjalny zespół złoŜony z trzech osób. było zwolnienie jej z kuomintangowskiego więzienia w 1948 roku. Ŝe w hierarchii słuŜbowej stoi niŜej niŜ ojciec. skoro oskarŜenie było takie powaŜne? Nie torturowano jej nawet! Czy jej aresztowanie nie było mistyfikacją. chociaŜ nie w jej wydziale. Jego rodzina dobrze się znała z naszą rodziną. Ŝeby mogła potem wypaść wiarygodnie wobec komunistów i działać. Mama znała wszystkie te kobiety. nawet do toalety. Były dla niej Ŝyczliwe i dobrze ją traktowały. chociaŜ nadal był miły dla mamy. Przesłuchujący i jej asystentka prowadzili sesję jak przyjazną rozmowę. Kobiety te pełniły przy niej dyŜury na zmianę. PoniewaŜ Huige usiłował sobie zapewnić poprzez jej osobę gwarancje od komunistów — jej byłe szefowe załoŜyły. A poniewaŜ nie było Ŝadnej wypracowanej procedury. choć tematy były wyjątkowo nieprzyjemne. Jak jej rodzinie udało się ją stamtąd wyciągnąć. Rozumiała. Kartoteka mamy zawierała szczegółowe raporty z kaŜdego okresu jej Ŝycia — ze studiów. jaka wypłynęła. mamie takŜe przydzielono asystę — były to róŜne kobiety. Pierwszą sprawą. trudno jej było się bronić. ciesząc się ich zaufaniem. Nie zakładano winy mamy. Ŝe chodzi tu o „chronienie” jej w razie. Po jakimś czasie jedna z nich została zwolniona z tego zajęcia. z pracy w Federacji Kobiet w Jinzhou i ostatnie z Yibin. i spały z nią w łóŜku. jako agentka Kuomintangu? Potem była kwestia jej przyjaźni z Huige. co oznaczało. Jak innym zatrzymanym. Ŝe ona równieŜ próbowała sobie zapewnić przez niego gwarancje od Kuomintangu. Teraz.

Sam Mao równieŜ był kiedyś wyŜszym urzędnikiem kuomintangowskim. Inni uczestnicy takŜe byli „kontrrewolucjonistami”. Wytyczne tej kampanii polecały. po zakończeniu okupacji japońskiej. 215 . kto dowodził oddziałem Ligi MłodzieŜowej po kapitulacji Japończyków. kiedy wracano wciąŜ do tych samych wydarzeń. zakuwano i odprowadzano do więzienia „wrogich agentów” — setki uczestników tych masówek skandowało slogany i wymachiwało pięściami. choć o tym nie wspomniała. Poza tym byli przecieŜ ludźmi Kuomintangu i ich słowo nie zasługiwało na zaufanie. klasyfikować jako „kontrrewolucjonistę”. które jako nastolatki wstąpiły do kuomintangowskiej Ligi MłodzieŜowej. złoŜyła fałszywe zeznania. Ŝe ci jej starzy przyjaciele zostali uznani za „kontrrewolucjonistów”. Ŝeby sobie zapewnić gwarancje? I znowu powrócono do najcięŜszego podejrzenia: czy Ŝaden z nich nie dał jej instrukcji. Ŝe masz tak wiele powiązań z ludźmi Kuomintangu?”. na których wystawiano na widok publiczny. Po masówce popełniła samobójstwo. Poza tym jej przyjaciele przeszli przecieŜ na stronę komunistów. albo zostali skazani i ukarani śmiercią. Usłyszała na to. wyciągając jej kuomintangowskich konkurentów. gdzie są. aby kaŜdego. Siedem lat później Partia przyznała. w rozpaczy. W tym czasie musiała uczestniczyć w kilku masówkach. a więc macierzystego kraju. Jak mam was przekonać? — myślała czasami z gniewem. Ŝe była całkowicie niewinna. CzyŜ nie zachęcała ich po to. poniewaŜ podczas śledztwa. Była pomiędzy nimi przyjaciółka mamy. ale „przyznali się” i dlatego dano im „łagodniejsze kary” — to znaczy nie poszli do więzienia. na które nie znalazła odpowiedzi: „Jak to jest. Ŝe MandŜuria stanowiła specjalny przypadek: Kuomintang. postrzegano tam jako reprezentację Chin. Mama usiłowała zwrócić uwagę na to. Wszyscy ludzie. albo uciekli na Tajwan — albo w ogóle nie wiedziała. Siedziała w areszcie sześć miesięcy. oskarŜano. ale zadano jej pytanie. Ŝeby przyczaiła się w Partii Komunistycznej i pracowała dla Kuomintangu? Była w połoŜeniu uniemoŜliwiającym udowodnienie swojej niewinności. zanim jeszcze komuniści wzięli Jinzhou.Taki sam zarzut postawiono. Mamy nie zaklasyfikowano na razie do Ŝadnej z obłoŜonych klątwą kategorii. o których ją pytano. skazywano. Pytano ją takŜe o powiązania jej wuja z Kuomintangiem i o wszystkie przyjaciółki szkolne.

kiedy była zupełnie odcięta od rodziny i ogromnie tęskniła za dziećmi. Ŝe nie powinna czuć urazy za to. ani jej nie odwiedzał — listy i spotkania były zabronione. Ŝe Partia chce zachować czystość swoich szeregów.Mamę zabierano na te masówki. aby „dać jej lekcję”. Ŝe były to Ŝyczliwe kobiety. który padał zawsze. Nocami. 216 . a cierpienie zrobi z ciebie lepszą komunistkę”. ani niby Ŝyczliwe naciski. Zdarzały się długie noce. o które mogłaby oprzeć głowę. Zachowała przytomność umysłu i prawdziwie opisała historię swojego Ŝycia. poniewaŜ jej „asysta” spała z nią w łóŜku i niezaleŜnie od tego. I jedno. jesienią deszczu uderzającego o szyby. dla którego zostałaby odsunięta od rewolucji. i nigdy jej się nie śniło. Ŝe zostanie zaklasyfikowana jako „kontrrewolucjonistka”. W Chinach wszyscy byli przyzwyczajeni do pewnej niesprawiedliwości. jak się tam zachowała. w zimie przybijającej ciszy. Ale było to cięŜkie zadanie w sytuacji. Powtarzała sobie takŜe slogan partyjny. przekazywały w swoich raportach kaŜdy strzęp informacji. Bolała ją niesprawiedliwość zarzutów i podejrzeń — szczególnie wątpliwości co do epizodu z kuomintangowskim więzieniem. Jedynym sposobem. byłby wtedy rozwód z ojcem i zrzeczenie się praw rodzicielskich wobec dzieci. RozwaŜała jednak takŜe moŜliwość. ani strach. za siatką osłaniającą łóŜko. Teraz przynajmniej znosiła to dla godnej sprawy. Łzy byłyby odczytane jako wyraz poczucia krzywdy albo utraty zaufania do Partii. Jeśliby tak się stało. Ŝe to właśnie mogłoby być powodem. nie uroniła ani jednej łzy. kiedy od członków wymagano poświęceń: „Przechodzisz próbę. Zaciskała zęby i mówiła sobie. i drugie nie byłoby dobrze widziane i miałoby niekorzystny wpływ na końcowy wyrok. rozmyślając o tej dramatycznej moŜliwości. jak wielu innych. Ŝeby tego uniknąć. ani oszukańcza logika. czy czułego słowa. nie mogąc juŜ zdławić rozgoryczenia z powodu tak niesprawiedliwego traktowania. Nie mogła się nawet przewrócić z boku na bok. Ŝe wytrwa w wierze w Partię. Miała jednak mocny charakter i nie złamał jej. podczas których leŜała zupełnie przytomna. Była dumna z tego. Potem jednak perswadowała sobie samej. W lecie słuchała bzykania komarów w bezwietrznym upale. A najbardziej potrzebowała w tym czasie ramienia. jej dzieci byłyby równieŜ napiętnowane i całe ich Ŝycie zrujnowane. Ojciec ani nie pisał.

na której rósł jaśmin wypuszczający gąszcz splątanych zielonych pędów. I nikt nie wiedział. Ŝe dzwoniącym nie był ojciec. a w 1947 roku siedział nawet w więzieniu. Kobieta. Powiedział jej. która odpowiadała za tajne dokumenty.A jednak ktoś do niej dzwonił. szefa zespołu śledczego. Pewna młoda kobieta z „asysty” powiedziała mamie. Pewnego styczniowego poranka. kiedy najbardziej potrzebowała miłości i wsparcia. jako partyjny komunista. Omawiano sprawy rodzinne”. Ŝeby czuła się swobodniej. „Asysta” upewniła ją. Potem pisały w raporcie: „Dzwonił dyrektor Chang. Ŝe śledztwo w jej sprawie ugrzęzło. kiedy osoba poddana śledztwu nie ma kontaktu z zewnętrznym światem. ChociaŜ nie był to wynik. drŜącą pod kroplami smętnego deszczu pod altanką. 217 . która odpowiadała za tajne dokumenty. Ŝeby słuchać albo składać doniesienia na jej temat. więc nie miała uprawnień. pokazywały. Ojciec w ciągu tych sześciu miesięcy nie zadzwonił ani razu. nie naleŜała do zespołu prowadzącego śledztwo w sprawie mamy. Ŝe nie będzie miała kłopotów z powodu tych telefonów. Byli potem przyjaciółmi przez całe Ŝycie. ale poniewaŜ ją lubiły. kiedy patrzyła na kępkę trawy. Ŝeby pokrzepić mamę. W jego opinii pocieszanie mamy wyraŜałoby brak zaufania do Partii. została wezwana do pana Kuanga. taki dbały i taki przejęty. ani oddalić. ale w końcu został oczyszczony z podejrzeń. Ŝe moŜe wracać do pracy — i potem wyjść. zepchnęła gdzieś myśl o nim wobec moŜliwości zobaczenia dzieci po raz pierwszy od pół roku. Wskazywał na swój przykład. Ŝe nie słuchają. które ją ogromnie podtrzymywały na duchu. nawet z własnym małŜonkiem. Przez telefon słyszała Ŝarty i słowa zaufania. Ŝe Partia woli. jakim to dobrym męŜem jest mój ojciec. Kiedy dzwoniono do mamy. który by ją satysfakcjonował. który podczas wojny z Japończykami przeszedł do komunistów z Kuomintangu. Wielu podejrzeń nie moŜna było ani potwierdzić. Rozeszła się plotka o tym. był potem podejrzany. jej „asysta” stała w tym samym pokoju. Jeszcze raz dowiódł. Ale kaŜdego wieczoru ma się meldować. ale inny wysoki urzędnik. Ŝe opuścił ją. Wiedział z doświadczenia. Ŝe chciałaby znaleźć tak dobrego męŜa jak mój ojciec. Mama uświadomiła sobie wtedy. Jedyny telefon w całym wydziale stał na biurku kobiety. Ŝe Partia jest dla niego najwaŜniejsza. Mama nie mogła mu nigdy przebaczyć. PoniewaŜ naleŜał do Kuomintangu. Partia nie doszła do ostatecznej konkluzji w jej sprawie.

kiedy był w Chengdu. Kiedyś tak się nudziłam. PołoŜyła je na swojej chusteczce i przesunęła po stole w jego stronę. Kiedy go przyprowadzono. Wtedy po raz pierwszy od pół roku mama miała łzy w oczach. kiedy nadeszła pora zabierania dzieci do domów. nie było przedtem czasu na to. byli zbyt mali. wychowawczyni spojrzała na nią zimno. który wydawał się jej bardzo powolny. Gdy przyszła. Ŝeby się oboje lepiej poznali. obrała je i poprosiła Jinminga. Ale nie ruszył się. nieuŜywanego przez pół roku. Z początku Jinming pytał o „mamę Chen”. Powiedziała. Nigdy nie brał chłopców. który miał juŜ dwa i pół roku. Ciągle był na wsi. Poczekał. „Pani musi być jego macochą” — stwierdziła wychowawczyni oskarŜycielskim tonem. „Ale to nie pani?” — spytała wychowawczyni. Martwiła się zwłaszcza o Jinminga. chwycił brzoskwinię i dosłownie ją pochłonął. a mama nie mogła niczego wyjaśnić. Ŝe sobie z nimi nie poradzi. nawet w weekendy. rzadko widywaliśmy równieŜ ojca. Najpierw poszła zobaczyć Jinminga. Ŝeby sprowadził nas na sobotę do domu. Ŝeby podszedł i zjadł je. aŜ zabrała rękę. kiedy chodziła wokoło sklepu. czuł. Z rzadka. które nigdy nie opuszczały przedszkola. w którym męŜczyzna pompował jej rower — w sposób. Ŝe opiłam się wody z mydlinami i chorowałam potem kilka dni. przysyłał po mnie i moją siostrę swojego ochroniarza. Ŝe moŜe wyjść. Pamiętam ten wieczór. Ŝe tak się nazywała opiekunka Jinminga. Kiedy juŜ tam byłyśmy. sflaczały i trzeba je było napompować. zawsze musiał wyjść na jakieś zebranie i jego ochroniarz pilnował nas w biurze. Ale opony roweru. Potem. Mama wyjęła kilka brzoskwiń.Przebywając w róŜnych przedszkolach. „Dom” to było jego biuro. Stał tam. gdzie nie było nic do roboty poza robieniem zawodów w puszczaniu baniek mydlanych. Ŝe Jinming jest jednym z niewielu dzieci. kiedy przyszła mnie odwiedzić. Mama przyznała. Jinming schował się w kącie. Potem następną. Gdy mamie powiedziano. Ojciec rzadko przychodził w odwiedziny i nigdy nie zabierał go do domu. milczał i z urazy nawet na nią nie spojrzał. wskoczyła na rower i chciała jechać do przedszkoli. Miałam prawie cztery lata i siedziałam w łóŜeczku z poprzecznymi szczeblami. które 218 . Jinming stanął w najdalszym kącie pokoju i w ogóle nie chciał podejść do mamy. Nigdy w Ŝyciu nie niecierpliwiła się tak bardzo jak wtedy. W sekundę brzoskwinie zniknęły.

łapałam ją znowu i płakałam. ale wtedy juŜ się wyrwała. Nie wiedziałam.z jednej strony było otwarte. Bałam się. kiedy zbierała się do odejścia. Zaczęłam wrzeszczeć. i chciała wycofać rękę. Chciałam jej powiedzieć o wszystkich przygodach i niepowodzeniach. znowu zniknie i przepadnie na zawsze. kiedy jej nie było. Siedziała przy mnie prawie do północy. Ŝe juŜ śpię. które mnie spotkały. Ŝe czas „zwolnienia warunkowego” upłynął. kiedy zasypiałam. Gdy myślała. Mogła więc przysiąść koło mnie i trzymać moją rękę. . Ŝe jeśli zasnę.

11 . PoniewaŜ oficjalnie nie było inflacji. Kiedy siedziała w areszcie. który znajdował się w prywatnych rękach. to jednak zaufano jej w sprawie tak waŜnej. Mama odpowiadała za jednostkę pracy nadzorującą nacjonalizację ponad stu zakładów produkujących Ŝywność róŜnego rodzaju. jak to ujmowały słowa propagandowej piosenki. Mao zintensyfikował wysiłki zmierzające do zmiany oblicza Chin. którzy powinni dostawać pięć procent wartości swoich firm przez dwadzieścia lat. Ŝe cały przemysł i handel. ma zostać znacjonalizowany. piekarni i restauracji w swoim okręgu. 220 . ChociaŜ wciąŜ była na „zwolnieniu warunkowym” i kaŜdego wieczoru miała się meldować i nie mogła nawet spać we własnym łóŜku. Poza tym i tak nie mogłaby się nami zajmować. W lipcu 1955 roku wezwał do przyspieszania kolektywizacji gospodarstw rolnych. Mama od razu wzięła udział w tej akcji. Poprzedni właściciele powinni zostać na kierowniczych stanowiskach i dostawać stosunkowo wysokie płace. Była razem z resztą społeczeństwa chińskiego zbyt zajęta „biegiem do socjalizmu”. Teoretycznie państwo miało przejmować na własność przedsiębiorstwa i zakłady w spółce z poprzednimi właścicielami.Po kampanii antyprawicowej juŜ nikt nie otworzy ust” — Chiny uciszone (1956—1958) PoniewaŜ nie mieliśmy opiekunek i poniewaŜ mama kaŜdego wieczoru musiała się meldować. bo zawsze nad nimi stal miejscowy szef Partii. ale nie byli niezaleŜni. a w listopadzie ogłosił nagle. zostawaliśmy w przedszkolach.. miało to razem stanowić pełną cenę przejętego przedsiębiorstwa.

Babcia nadal była w Jinzhou. Nie była szczęśliwa z tego powodu. bo bardzo by się denerwowała i martwiła. Ŝe będzie zaklasyfikowana jako „drobna kapitalistka” i nie będzie rzucała się w oczy. Yulin. co więcej. czy ma Ŝywić urazę do sprawy. jego aptekę prowadził jej brat. napisała do babci. Kiedy mama była w areszcie. prosząc. ale mają prawo sami tego chcieć. ale babci przynosiło to jedną korzyść: oznaczało. Nie wiedziała. pracowników i zarządu przedsiębiorstwa. ale zatrzymała swój osąd dla siebie. Ŝe sprawa ta jej równieŜ dotyczy. w tym takŜe dla kapitalistów. Apteka i gabinet medyczny powstały dzięki cięŜkiej pracy doktora Xia. czyli „zatrudniona pod kontrolą i nadzorem”. Przy kaŜdej takiej transakcji zbierała się grupa złoŜona z członków jednostki roboczej. państwo nie kaŜe im po prostu przekazywać swoich przedsiębiorstw. Jako część kampanii nacjonalizacyjnej. Wielu mówiło. Ŝe była w areszcie przez pół roku. Słyszeli. Nie paliła się więc do tego. Ŝe to. Babcia zobaczyła wtedy. którzy zajmowali się jej sprawą. Ŝe wszyscy z nich chcą zostać wykupieni i nawet są wdzięczni. Teraz państwo chciało aptekę wykupić. Babcia miała mieszane uczucia. 221 . aby ocenić walory kupowanej firmy czy sklepu tak. kiedy zaczął się program nacjonalizacyjny i okazało się. wiedziała o tym tylko ona i ludzie. W Chinach właściciele są jakoś wynagradzani i. Członkowie jej jednostki pracy wiedzieli. co się stało. Nie było to jednak podane do publicznej wiadomości. czy teŜ czuć wdzięczność z powodu swojego losu. Ŝeby na razie została w MandŜurii. Gdy w 1951 roku wyjechała z doktorem Xia z Jinzhou. ale nie wiedzieli. by państwo mogło zapłacić „uczciwą cenę”. Ŝeby babcia dowiedziała się ojej sytuacji. Ŝe w Związku Radzieckim przedsiębiorstwa po prostu konfiskowano. Zazwyczaj sugerowano bardzo niską sumę — aby zadowolić władzę. Wymyśliła jakieś usprawiedliwienie — nie chciała. Po śmierci doktora Xia w 1952 roku ona stała się właścicielką. jest w porządku i Ŝe spodziewali się duŜo gorszego obrotu spraw. reŜim organizował pochody z muzyką — i nieustanne zebrania. Za aptekę doktora Xia ustalono cenę Ŝałośnie niską. Ŝeby je tak po prostu oddać. w którą tak była zaangaŜowana jej córka. Utrzymanie babci — i jej córki równieŜ — długo od nich zaleŜały. bo właściwie zagarnięto jej własność. Oczywiście wszyscy chcieli.Niemniej Partia przypięła jej piętnującą etykietkę — kongzhi shiyong. Ŝe nadal jest pod nadzorem.

Czasami ta biŜuteria pomagała jej przeŜyć. Ŝeby czuła się przez nią choćby lekko zakłopotana. Ale w kaŜdej sytuacji potrafiła zdobyć się na pozytywną reakcję. Ŝe oddała te rzeczy. była to juŜ ostatnia rzecz. Przez cały ten czas babcia musiała być w MandŜurii. Ŝe kosztowności stanowią owoc „wyzysku ludzi pracy” i powinny zostać im zwrócone. Czy moŜna wierzyć. Ŝe trzeba bronić Chin przed „inwazją imperialistów z USA”. Dostała pokwitowanie i była bardzo chwalona za swój „patriotyczny zapał”. którą dostała od generała Xue i doktora Xia. Poza tym miała dla niej wielką wartość pamiątkową. Ale jak mogę to robić. Poza względami sentymentalnymi posiadanie biŜuterii miało bardzo praktyczny aspekt. i prawdę mówiąc. choć nawet wtedy nie podjęto w jej sprawie ostatecznej decyzji. Wcale jednak nie była zadowolona z tego. Przekonywałam innych ludzi. Ŝe Partia Komunistyczna będzie się troszczyć o wszystkich? O wszystkich i zawsze? Teraz znowu znalazła się w sytuacji. W końcu babcia się poddała. rząd namawiał ludzi. choć ukrywała swoje uczucia. Tym razem jednak naprawdę nie miała wyboru. A babcia Ŝyła w ustawicznym poczuciu braku bezpieczeństwa materialnego. Poza tym masz mnie. kiedy powinna oddać państwu coś. Nie musisz trzymać biŜuterii jako rezerwy. Dopiero w lecie 1956 roku mama odzyskała swobodę poruszania się i zawieszono wobec niej restrykcje „zwolnienia warunkowego”. ja będę się o ciebie troszczyć. Podzielała mniemanie Partii. jeśli moja własna matka nie chce nic ofiarować?”. podczas wojny koreańskiej. dopóki ona sama nie będzie mogła mieszkać z powrotem u siebie. jaką posiadała. co nie bardzo przemawiało do babci. Ŝeby babcia wracała do Sichuanu. Dla córki zrobiłaby wszystko. aby ofiarowywali swoje drogocenności na zakup samolotów bojowych. Mama teŜ nie chciała. Ŝeby ofiarowywali swoje kosztowności na fundusz lotniczy. złotych kolczyków i złotego pierścionka. które były prezentami ślubnymi od doktora Xia. po co ci jeszcze potrzebne takie rzeczy? Nikt tego dzisiaj nie nosi. Nie chciała poza tym zmartwić swojej córki czy sprawić. Wygłaszała takŜe obowiązujące zdania. Babcia jednak nie chciała oddać biŜuterii. co chciałaby zatrzymać. Ale mama gorąco poparła państwową akcję. Teraz mamy Partię Komunistyczną i Chiny nie będą juŜ biedne. 222 .Kilka lat wcześniej. Najmocniejsze argumenty mamy brzmiały następująco: „Mamo. Nacjonalizacja apteki była długim procesem. nigdy więcej nie będziesz musiała się o nic martwić. Oddała całą biŜuterię oprócz paru bransoletek.

dzieci. W efekcie tej kampanii sto sześćdziesiąt tysięcy męŜczyzn i kobiet zostało ogłoszonych „kontrrewolucjonistami” i ich Ŝycie na trzy dziesięciolecia legło w gruzach. często skazywano na śmierć całą rodzinę. Była bardzo wdzięczna szefowi zespołu śledczego. inflacja 223 . Uznanie. Ale po 1955 roku pochodzenie rodzinne stało się bardzo waŜne. bandyci. wojna domowa. Ŝe jej zeznania są prawdziwe. która miała do szczętu wykorzenić pozostałości kuomintangowskiej przeszłości. Wtedy byłaby napiętnowana na całe Ŝycie. a kaŜda ofiara pociągała za sobą kolejne. Pomimo to. Ta kampania. mówił. Wielu synów i córek ich wrogów doszło do wysokich pozycji. Była to jasna i zdecydowana decyzja. iŜ uznaje się zasługi mamy i stwierdza. Mama poczuła niezmierną ulgę. Do tej pory komuniści często włączali ludzi „z niepoŜądaną przeszłością” w swoje szeregi. pomyślała. Wiedziała przecieŜ. jak wiele innych. Wszyscy zostali obwołani „kontrrewolucjonistami”.Jednak pod koniec roku sprawę rozstrzygnięto. którzy stanowili kadrę kuomintangowskiej Ligi MłodzieŜowej. klęska głodu. Ŝe nie ma politycznych powiązań z Kuomintangiem. Chiny w 1956 roku osiągnęły największą stabilność od początku dwudziestego wieku. Zazwyczaj tacy urzędnicy grzeszyli nadmierną gorliwością. mogłaby się wlec latami z powodu „braku zadowalającej oczywistości”. która oczyszczała ją zupełnie. Ŝe jej sprawa. ten rozdział jest zamknięty. Wielu liderów komunistycznych pochodziło równieŜ z rodzin o „złym” zapleczu społecznym. chcąc chronić własną skórę. wyrzuceni z pracy i posłani do pracy fizycznej. wymagało z jego strony odwagi. Czasem oskarŜenie naraŜało takŜe Ŝycie wszystkich sąsiadów. Obca okupacja. który wydały partyjne władze w Chengdu. bliŜszą i dalszą — kobiety. Werdykt. a moŜe właśnie z powodu Ŝelaznej kontroli. Teraz. przede wszystkim z własnej rodziny. jeśli ktoś był za coś potępiony. panu Kuang. Miała szczęście. męŜczyzn. Po osiemnastu miesiącach ustawicznego niepokoju sytuacja mamy znowu była czysta. W całej chińskiej historii. Między nimi byli przyjaciele mamy z Jinzhou. nawet noworodki. Mao wszczynał jedno polowanie na czarownice za drugim i liczba ofiar powiększała się jak tocząca się kula śniegowa. wyciągnęła dawne sprawy i powiązania rodzinnena linię gorącego frontu. Egzekucji podlegali nawet dalecy kuzyni dziewiątego rzędu (zhulianjiuzu).

Nie mogła zrozumieć tej sytuacji. Powiedziała. która bardzo niepokoiła lekarzy. W końcu i mnie. jaką zrobiła. gdzie go postawiono lub posadzono.— wyglądało. Owa stabilność — odwieczne marzenie Chin — podtrzymywała wiarę ludzi takich jak moja mama. W przedszkolu od razu robiłam się bardzo chora. deszcz i obłoki były Ŝyjącymi istotami. mówiła. a myśmy wyły. pomimo trudnego Ŝycia. W domu babcia dała upust swemu gniewowi. W kaŜdy poniedziałek rano ojciec i jego ochroniarz zanosili nas na ramionach do przedszkola. tinghua (posłuszeństwo). ale jeśli nie będziemy ich przestrzegać. Potem mój organizm nauczył się skuteczniej protestować. Nic nam się nie stanie. Ale kiedy babcia zobaczyła Xiaohei. mogą nam się przytrafić róŜne rzeczy. jeśli będziemy przestrzegać starych chińskich zasad dla dzieci. Zostawał w miejscu. Ja i moja siostra miałyśmy się zupełnie dobrze. Wychowawczyni Jinminga narzekała na jego zamknięcie się w sobie — nikomu nie pozwalał się dotykać i wciąŜ pytał o swoją dawną mamkę i opiekunkę. Ŝeby go zaprowadzono do toalety. Ŝe mama nie miała wyboru. dostawałam wysokiej temperatury. Kiedy jadłyśmy pomarańcze. Nie wiedziała. były zdolne do osądu moralnego i potrafiły płakać. rozpłakała się. Ŝe wszystko to naleŜy juŜ do przeszłości. i tam zamierał. Kiedy jednak wracałam do domu. drzewa. nazwała mamę i ojca „rodzicami bez serca”. Przypominał drewnianą kukiełkę z nieruchomym uśmiechem przyklejonym do twarzy. kopały i szarpały ich za włosy. i nie potrafił płakać lub krzyczeć. i siostrze pozwolono zostawać w domu. PoniewaŜ babcia nie mogła opiekować się całą naszą czwórką. Tak to jakiś czas trwało. Ŝe nie moŜna się dobrze opiekować dziećmi. Jednak z chłopcami sprawy miały się inaczej. Dla babci wszystkie kwiaty. Pierwszą rzeczą. kiedy są w duŜej grupie. Babcia wzięła go w ramiona i natychmiast został jej ulubieńcem. ale kiedy zobaczyłyśmy babcię. moja siostra i ja musiałyśmy w zwykłe dni tygodnia chodzić do przedszkola. choroba w cudowny sposób znikała. 224 . Nie umiał nawet poprosić. Płacząc. zaczęłyśmy wrzeszczeć i domagać się powrotu do domu. W lecie 1956 roku babcia wróciła do Chengdu. było pozabieranie nas z przedszkoli do domu.

Ŝe jednak nie powinna wiedzieć. pomyślałam. Ŝe mogłabym mieć na głowie drzewo pomarańczowe. Moich dwóch braci opowieści babci przed snem nie interesowały tak bardzo jak mnie. Ŝe połknęłam pestkę przypadkiem.”. którą zgubiła. z kadencjami wznoszącymi się i opadającymi. z mitami i bajkami. czy będę mogła jeść te pomarańcze. Kiedy zobaczy drzewo.. kiedy dwadzieścia lat temu opuszczała Yixian. Ŝebyśmy nie połykały pestek. Będzie rosło sobie cicho w waszym brzuszku. Ŝe nie ma swojej cytry. Tej nocy spałam bardzo źle. Czułam. Ŝe nie moŜecie juŜ wejść do domu. Uwielbiałam teŜ wiersze dla dzieci. „Jeśli mnie nie posłuchacie. Do ulubionych towarzyszy mojego dzieciństwa zaliczał się Czerwony Kapturek. Myśl o tym. czytanie takŜe mniej. tak mnie zafascynowała. Cały dzień macałam swoje skronie — są jeszcze całe czy juŜ się rozleciały w kawałki? Kilka razy prawie spytałam babcię. Ŝeby dała spokój. Nie chciałam mieć na głowie całego sadu. której znaczenia nie rozumiałam. Ŝe jest dla nas o wiele za trudny. łącznie z baśniami Jana Christiana Andersena i bajkami Ezopa. aiya! — proszę. przedłuŜonymi dźwiękami. waŜne jest samo odczuwanie muzyczności dźwięków. Ale ona odpowiedziała. które wyrosną mi na głowie. oto jest: wyrasta z czubka twojej głowy! Wypuści liście i urośnie wyŜsze niŜ futryna naszych drzwi. Znała ich mnóstwo z klasycznej chińskiej opery. Język chiński jest językiem tonalnym. Ŝe byłam nieposłuszna. z jednostajnymi fragmentami. Ale zazwyczaj po opowieściach babci słodko zasypiałam. Często Ŝałowała. to pewnego dnia okaŜe się. ale doszłam do wniosku. KaŜda pestka to dziecko drzewa pomarańczowego i chce rosnąć. jak recytuje pewien poemat z pięćsetnego roku przed naszą erą. kiedy babcia recytowała klasyczną poezję. to by było za cięŜko. które pierwsze wprowadzały mnie w świat poezji. Pewnego dnia mama podsłuchała. Ŝe nie musimy rozumieć. jak kaŜde dziecko. Słuchałam jak zahipnotyzowana. z którą miałam 225 . Ŝe coś mi rozsadza skronie. ale moja siostra. i powiedziała babci.. nie więcej. Ŝe pewnego dnia połknęłam umyślnie pestkę — jedną. powiem.babcia ostrzegała nas. Uznała. Mieliśmy duŜo ksiąŜek o zwierzętach i ptakach. Śpiąca Królewna i siedmiu krasnoludków oraz Kopciuszek. pewnego dnia. Czytała tę poezję w tradycyjny sposób. Mieliśmy teŜ literaturę dla dzieci obcych autorów. a potem. dlatego chińska poezja ma jakość muzyczną.

Kładłam głowę na jej podołku. Wszystko. dziewcząt. Kiedy tylko miała czas. ojciec nie okazywał nam miłości przez kontakt fizyczny. Choć mama miała do ojca róŜne Ŝale i urazy. chwytając pod pachy.wspólny pokój. bardzo rzadko się z nim kłóciła. pamiętam z dzieciństwa zawodowych łaskotaczy. zgodnie z chińskimi zasadami. a w kaŜdym razie nie przy nas. Gdy byłyśmy starsze. W końcu jednak wdroŜyła się do pracy niemal bez przerwy. We wczesnych latach pięćdziesiątych panowało przekonanie. co nie było związane z rewolucją. jaki ciągle ją spotykał ze strony jej partyjnych kolegów. Często brał chłopców na barana. Nie wchodził teŜ do naszego pokoju bez pozwolenia. Mama nie miała z nami tyle fizycznego kontaktu. całując je albo obejmując. Na wszystkich robiła wraŜenie. co było niezwykle przyjemne. kiedy juŜ dawno spaliśmy. 226 . tuliła nas. „Stawianie rodziny na pierwszym miejscu” — był to zarzut. KaŜda godzina — o ile nie jadło się lub nie spało — powinna naleŜeć do rewolucji i pracy. a ona łaskotała wnętrze mojego ucha. To była najszczęśliwsza chwila jej dnia. podnosił nas do góry ostroŜnie. było to dla mnie niebiańską rozkoszą. zwłaszcza po łokciach. Siadała obok łóŜeczek. klepał ich po ramionach albo gładził po włosach. Wracała do domu w nocy. Nie było przyjęte. powinno trwać jak najkrócej. równie purytański zespół norm. ile by chciała. Łaskotanie ucha było tradycyjną chińską przyjemnością. patrzyła na nasze twarze. aby ojciec okazywał dzieciom uczucia. Najpierw było to dla niej trudne do zaakceptowania. Ŝe ojciec powinien unikać intymnych sytuacji z własną córką. Ŝe kaŜdy komunista powinien oddać się sprawie rewolucji i ludu bez reszty. Nasze Ŝycie rodzinne było spokojne i przepojone miłością. I miała nadzwyczajną pamięć. słuchała spokojnych oddechów. Nawet okazywanie uczuć własnym dzieciom było źle przyjmowane — jako wyraz rozszczepionej lojalności. którzy mieli na ulicy stanowiska pracy złoŜone z bambusowego krzesła i pęczka cieniutkich patyczków z puszystymi końcówkami. kiedy w wieku trzech lat bez błędu recytowała długą balladę Puszkina „O rybaku i złotej rybce”. co mu się prawie nie zdarzało w stosunku do nas. delikatnie drapała albo łaskotała. Oddziaływał na nią inny. Kiedy skończyłyśmy trzy lata. które mówią. jak na przykład noszenie dzieci na rękach. była pod tym względem podobna do mnie — uwielbiała słuchać.

Ŝeby nie prezentować się jak wiejskie prostaczki. W 1957 roku znowu było dopuszczalne zatrudnianie ludzi ze „złych” rodzin i atmosfera była swobodniejsza. wydawało się zbyt krzykliwe. Zbiegło się to z przeprowadzką do nowej kwatery. Ŝe ma dwie bliskie zaufane przyjaciółki — jako Ŝe mamy nigdy nie było w domu. ale zamiast tego zderzyłam się z dwoma drzewami hibiskusa. Gosposia miała dziewiętnaście lat. miała na sobie górę i luźne spodnie z bawełny w kolorowe kwiaty. którzy zgodnie z komunistycznym purytańskim stylem i miejskim snobizmem nosili spokojne kolory. Nasza gosposia pochodziła z rodziny posiadaczy ziemskich i za wszelką cenę chciała się wydostać ze wsi. Babcia była zachwycona. jakiej tam doświadczała. długiego kawałka bawełny. kręcąc głową. Babcia ciągle się oburzała. Kiedy przyszła do nas po raz pierwszy. co wskazywało na siłę charakteru. Miała duŜe. aby uniknąć dyskryminacji. Ŝe wyląduję w ramionach rodziców. Ŝeby ciotka Junying przeniosła się do nas. zmieniały strój. Wszyscy w rodzinie natychmiast ją polubili. oddawała nam całe swoje serce i całą energię. ale ona zupełnie nie zwracała uwagi na ubranie. gdzie huśtaliśmy się na huśtawkach i jeździliśmy na karuzeli albo staczaliśmy się w dół po porośniętym trawą stoku. ciemnej twarzy i dwa dołeczki na rumianych policzkach. Komuniści wprowadzili system ewidencji ludności. Rodzice zabierali nas wtedy do parków i na place zabaw. jak kiedyś. Jadała z nami i zajmowała się pracami domowymi z babcią i ciotką. którą była dawna chrześcijańska plebania. rozbawiona. urzędnicy mieli wolne niedziele. zapinany z boku. We dwie świetnie sobie dawały radę. więc mama poprosiła. prosty uśmiech na opalonej. Zazwyczaj kobiety ze wsi. sądząc. kiedy przybywały do miasta. uczciwy. Do podtrzymania spodni uŜywała wąskiego. Pamiętam. zgodnie z którym 227 . „Co to za rodzice?” — mówiła.Począwszy od 1956 roku. szorstkie dłonie. co mieszkańcom miasta. z guzikami zrobionymi ze zwitków bawełny zamiast tych nowych. Był to tradycyjny wiejski strój. Ale nie mogła dać sobie rady z czwórką dzieci. śeby to nadrobić. koziołkowałam w dół. a na początku 1957 roku przybyła jeszcze gosposia. Ojciec wprowadził się tam z nami i wreszcie cała rodzina zamieszkała razem pod jednym dachem. Ŝe rodzice tak rzadko są w domu. uderzając w jedno po drugim. plastikowych.

który zajmował się wszystkimi codziennymi posługami w biurze ojca. Mama miała siedemnasty stopień. a rządy bazowały na utrzymywaniu mas w ignorancji — i dzięki temu w posłuszeństwie. musi być zapamiętany osobno. opiera się na dziesiątkach tysięcy jednostkowych znaków. ale racje. Był takŜe problem językowy: chińskie pismo jest niezmiernie trudne. Rodzice mieli teraz pensje odpowiadające ich stopniom. Nasza rodzina płaciła jej takŜe pensję. złoŜony ze skomplikowanej kombinacji kresek. jakie przypadały na naszą rodzinę. PoniewaŜ podstawowe dobra były tanie i nie miano nawet pojęcia o czymś takim jak społeczeństwo konsumpcyjne. Kraj zawsze był rządzony w sposób dyktatorski. które nie są powiązane z dźwiękami. Ojciec naleŜał do specjalnej kategorii nazywanej gaogan. Ŝe zarabiał dwa razy więcej niŜ ona. robił mu herbatę i dbał o samochody urzędników. (baihua qifang). były wystarczające. „wyŜsi urzędnicy państwowi”. Nasza gosposia była zarejestrowana na wsi. jako Ŝe społeczeństwo wchodziło w okres rekonwalescencji po industrializacji. była to nazwa stosowana do tych. Ŝeby i ją wyŜywić. a kaŜdy znak. literatury i badań naukowych.kaŜdy powinien być zarejestrowany w miejscu zamieszkania (hukou). W rok później mama pomogła jej przenieść rejestrację do Chengdu. Zastąpił go pracujący takŜe dla innych urzędników słuŜący. więc nie dostawała racji w mieście. co w teorii miało oznaczać większą swobodę dla sztuki. Na wiosnę 1956 roku Mao zainicjował kampanię znaną pod nazwą „stu kwiatów” (od zwrotu „niech kwitnie sto kwiatów”. ich połączone przychody starczały aŜ nadto. a ojciec dziesiąty. Mniej niŜ dwudziestu urzędników miało stopień dziesiąty i wyŜsze — na całą prowincję. Komunistyczne władze chciały równieŜ poparcia wykształconych obywateli. Tak więc setki milionów ludzi było kompletnymi analfabetami. co oznaczało. System państwowego utrzymania został zniesiony pod koniec 1956 roku i wtedy ojciec stracił równieŜ ochroniarza. której ludność w tamtych czasach liczyła siedemdziesiąt dwa miliony. Tylko zarejestrowani w mieście mieli prawo do racji Ŝywnościowych. 228 . Powszechny poziom wykształcenia zawsze był w Chinach bardzo niski. którzy mieli stopień trzynasty i wyŜsze. a których w prowincji Sichuan było dwustu. Populacja była ogromna — ponad sześćset milionów w tamtym czasie — a znaczna większość ludzi nigdy nie zaznała przyzwoitego standardu Ŝycia.

Uznała. do której jeszcze podrzucał przynęty. Ŝe jest komunistką. Mama myślała. Byli najbardziej skłonni do niezaleŜnego myślenia. którego treść stopniowo była przekazywana na coraz niŜsze szczeble hierarchii urzędniczej. wygłosił na XX Zjeździe referat ujawniający prawdziwe oblicze Stalina. Kiedy urzędnikom takim jak mama powiedziano o przemówieniu Mao. takie na przykład jak uwaga o „wywabianiu węŜy z ich legowisk” — po to. było jednak pierwszą wyraźną próbą zrzucenia ustabilizowanego juŜ reŜimu komunistycznego. Potem wstrząsnęło nim powstanie na Węgrzech. Ŝe zaproszenie do krytyki było pułapką. choć koledzy sugerowali. która doceni krytykę. Ŝe to początek dalszej liberalizacji. bardzo to poruszyło Mao. Później powiedział przywódcom węgierskim. kto śmiałby przeciwstawiać się jemu samemu czy władzy. Poza tym nie wierzył. Ŝe są wdzięczni komunistom za ustabilizowaną sytuację Ŝyciową i pełne brzuchy. Ŝeby byli w stanie mu się przeciwstawić. by zdemaskować kaŜdego. który utoŜsamiał się ze Stalinem. W okresie „stu kwiatów” przez prawie rok kraj cieszył się względną swobodą. i chciał zapobiec „chińskiemu powstaniu węgierskiemu”.KaŜdy. Ŝe Partia zamierza pójść w stronę demokracji i modernizacji. aby krytykowali urzędników wszystkich stopni. na wiosnę 1957 roku. Chruszczow. Potem. aktorzy. Kiedy rok wcześniej radziecki przywódca. Mao wiedział. studenci. Kiedy dotarła na poziom mamy. Ŝe wielu spośród wykształconych ludzi w Chinach ceni umiarkowanie i liberalizację. choć niezbyt precyzyjnie określaną kategorią. był określany jako „intelektualista”. Mao wygłosił na ten temat przemówienie. przemilczano pewne jego fragmenty. pisarze. Partia zaczęła zachęcać intelektualistów. aŜ po tych najwyŜszych. poniewaŜ miał pewność. których polityka bazowała na kategoriach klasowych. NaleŜały do niej pielęgniarki. Pod rządami komunistów. Była dumna z tego. Nigdy jednak nie ufał intelektualistom. była tak poruszona. „intelektualiści” stali się specyficzną. Ŝeby skończył tę akcję — ale robił tak dlatego. które. Ŝe będzie Partią. Ŝe nie mogła spać przez całą noc. a to odrodzi jej siły witalne. technicy. 229 . a takŜe inŜynierowie. w którym zachęcał do podejmowania krytyki. kto miał jakiekolwiek wykształcenie. Ŝe wykurzył juŜ wszystkich dysydentów. choć krótkotrwałe. Na Węgrzech takŜe odegrali wielką rolę. lekarze i naukowcy. Nie martwił się o robotników czy wieśniaków. Ŝeby mieć pewność.

Zarówno urzędnicy. podlegających mojej mamie. Mama. ich uczniowie byli wybierani spośród najzdolniejszych. i to do końca”. która wstąpiła do Partii w 1945 roku — wcześniej niŜ mama — i bardzo cierpiała. Znani ludzie dawali przykład i publikowali swoje krytyki w prasie. Niektórzy nauczyciele mieli mamie za złe. równieŜ stała się obiektem krytyki. którzy byli wyznaczani przez władze. Większość nauczycieli z honorowym stopniem. i ci bez stopnia narzekali. Mama z entuzjazmem powtarzała to w szkołach. Dyrektorzy szpitali chcieli mieć pozwolenie na kupowanie ziół i leków. upierała się jednak przy swoim zdaniu na temat profesjonalizmu. Ŝe koncentruje się na tych właśnie szkołach kosztem innych. Wykładowcy takŜe byli podzieleni według stopni. zwłaszcza na „kluczowe” uniwersytety. Ale jednej z krytyk mama nie podjęła. który według niej powinien być najwaŜniejszym kryterium. które jej podlegały. będąc zmuszona przyjmować od niej polecenia. twierdząc. szpitalach. Dotyczyła ona kierowniczki jednej ze szkół podstawowych. Wszelkie krytyczne opinie były rozpowszechniane na seminariach i wywieszane w gazetkach ściennych. Ŝe niemal wszyscy dostaną się na wyŜsze uczelnie. W Chinach była pewna liczba szkół średnich i uniwersytetów. Szkoły takie miały lepszych nauczycieli i wyposaŜenie. Ŝe mama kładzie zbyt duŜy nacisk na profesjonalizm. co chcą. Zgodnie ze słowami Mao. Były teŜ róŜne inne skargi. mieli „powiedzieć wszystko. więc zaatakowała mamę. jak i intelektualiści nie byli świadomi manewru Mao. co gwarantowało. Ze strony przedstawicieli innych szkół spotkał ją zarzut o faworyzowanie „kluczowych” (zhongdian). w zespołach artystycznych. Dobrzy otrzymywali honorowe stopnie. Kierownicy szkół chcieli mieć swobodę w dobieraniu nauczycieli. poniewaŜ wzbudziła w niej obrzydzenie. Ŝe dostała posadę tylko dzięki mocnej pozycji swojego męŜa. a lŜej traktuje „pochodzenie społeczne”. Mama złoŜyła samokrytykę z powodu swojego braku bezstronności wobec „kluczowych” szkół. oraz do lepszego mieszkania i dodatkowych biletów teatralnych. poniewaŜ dostawy państwowe nie odpowiadały ich potrzebom. wokół których koncentrowano środki finansowe i uwagę. Chirurdzy chcieli 230 . pochodziła z rodzin o „złym” zapleczu społecznym. Namawiali innych do krytyki i sami krytykowali. gdy były ograniczenia. co upowaŜniało ich do wyŜszych zarobków i specjalnych przydziałów Ŝywności w okresie. jak wszyscy inni.

atakując Partię Komunistyczną i system socjalistyczny. Mao obiecywał. nie moŜna byłoby nazwać „antykomunistycznym” czy „antysocjalistycznym”. Jej dylematy były typowymi dylematami milionów urzędników w całych Chinach. które czytała. oczekiwano od mamy. 231 . Ten wybuch krytycyzmu. Ŝe to nieuczciwe: karać ludzi za to. u podłoŜa którego leŜały często niesnaski osobiste albo inne zatargi. co prawda donosiły o pewnych atakach na komunistyczny monopol władzy i na system socjalistyczny. W Chengdu kampania antyprawicowa miała powolny i bolesny start. W lipcu przemówienie Mao o „wywabianiu węŜy z ich legowisk” zostało przekazane ustnie niŜej. nie mające nic wspólnego z polityką. Gazety. zaowocował juŜ po miesiącu. Gdzie ona znajdzie stu prawicowców? Poza tym pomyślała. Ŝe zrobią przykład z pewnego człowieka. Ŝe w podległych sobie organizacjach znajdzie około stu „prawicowców”. ale napisał. Mama zgadzała się z wieloma z tych opinii. jednak w podległych jej szkołach i szpitalach nie padały Ŝadne takie gromkie nawoływania. Ŝe pięć procent to właśnie odpowiednia liczba „prawicowców” — zgodnie z wytycznymi Mao. Ŝeby zgłaszali swoje krytyczne uwagi. na początku lata 1957 roku. pana Hua. sekretarza Partii w instytucie badawczym. w którym pracowali najlepsi naukowcy z całego Sichuanu. do których naleŜała mama. Władze prowincji uznały. które w tradycyjnej operze prezentują zawodnicy. Ŝe ich praca jest tak wyczerpująca fizycznie jak ćwiczenia kung-fu. i Ŝe tylu ich powinno zostać złapanych. NiŜsi urzędnicy narzekali. zastąpione marnymi produktami zastępczymi.mieć większe przydziały Ŝywności — uwaŜali. i mama sama nawoływała ludzi. Zgodnie z wytycznymi. co powiedzieli. Ŝe nie będzie represji za otwarte wypowiadanie się. Ŝe „prawicowcy” miotają się w szale. powinien on wykryć określoną liczbę „prawicowców”. Ŝe z rynku w Chengdu zniknęły pewne tradycyjne. śeby uprościć sprawę. na poziom urzędników tych stopni. Mao twierdził w nim. Oszacował równieŜ ich liczbę — mieli stanowić od jednego do dziesięciu procent wszystkich intelektualistów i naleŜało ich zniszczyć. ale prawie Ŝadnego zarzutu. ale ich porcje są o jedną czwartą mniejsze. ale mogła jedynie napisać raport na ten temat do wyŜszych władz. Aby temu sprostać. nawet w przybliŜeniu. renomowane wyroby. jak noŜyce wong czy szczotki do brody hu. Krytyki pod jej adresem oczywiście jej nie uszczęśliwiły. choć byli do tego namawiani. uznano.

ObniŜono mu drastycznie stopień słuŜbowy. Ŝe jeśli postąpi podobnie jak on. antysocjalistycznych prawicowców”? W końcu jeden z jej zastępców. Ŝe przecieŜ wrócili do Chin. wysoki i raczej arogancki męŜczyzna. Nauczycielka się rozzłościła i uderzyła kierowniczkę. Ŝe chętnie by ją „uwolniła od tego komunistycznego bachora” (mając na myśli dziecko w łonie kierowniczki). „Jak to moŜliwe? — zapytał jego szef. W Chengdu za przebieg kampanii odpowiadał pan Ying. rozmawiając o swoich wątpliwościach. Ale gdzie miałaby znaleźć swoich stu „antykomunistów. iŜ nie mają nic przeciwko komunizmowi. ilu prawicowców zostało przygwoŜdŜonych. polegające na zamiataniu podłóg w instytucie. Ŝe sam jest „prawicowcem”. Mama znała go i podziwiała za konsekwentną postawę. Spędziła z nim wiele wieczorów. został zabity podczas wojny domowej. który poprzednio prowadził. Wreszcie zadeklarował. która ją krytykowała za niedbałość w pracy. szczupły. Zaprzyjaźniła się z nim bardzo i ta przyjaźń trwa do dzisiejszego dnia. To jemu mama miała meldować. Ŝe zaręczył za tych ludzi osobiście. który odpowiadał za edukację we Wschodnim Okręgu. Liczyły się tylko liczby. Ŝeby uwaŜała. i w końcu wyznaczono mu zajęcie. Ŝe jego dochody zostały bardzo obcięte. jej los będzie taki jak jego. oficer Kuomintangu. co oznaczało. Kilka koleŜanek próbowało ją powstrzymać. został wyrzucony z Partii i stracił pracę. Ŝe „dzisiejsze Chiny są duŜo gorsze niŜ dawniej”. Czy oczekujesz. jedna z nich powiedziała. pan Kong. Jednym z nich była nauczycielka ze szkoły podstawowej. Zdawała sobie jednak sprawę. Powiedziała ona coś w tym sensie. bo kierowniczka jest w ciąŜy. KaŜdego dnia po zakończeniu niesłychanie długich zebrań musiała składać raport władzom miejskim na temat postępów kampanii.Ŝe w instytucie nie ma ani jednego. co chyba dowodzi. 232 . Ŝe będą zadowoleni z władzy komunistów? Jak moŜe nie być między nimi prawicowców?”. której mąŜ. Podobno miała na to wrzasnąć. oświadczył. — Niektórzy z naukowców studiowali na Zachodzie. Pewnego dnia pokłóciła się z kierowniczką. Ŝe kierowniczki kilku szkół rozpoznały „prawicowców” w kilku pedagogach. Pan Hua powiedział. i nawet posunął się tak daleko. Kilka razy został ostrzeŜony i upomniany. muszą więc być »zaraŜeni« przez społeczeństwo Zachodu. Nie chodziło o podawanie nazwisk.

Podlegałyby ostracyzmowi w szkole i na ulicy. przy której mieszkały. 233 . a to oznaczało nie tylko wykluczenie z Ŝycia politycznego i utratę pracy. Pan Ying był zdenerwowany brakiem zapału. wieśniacy obciąŜali jego i jego rodzinę najczarniejszą robotą.W drugim przypadku nauczycielka. której mąŜ uciekł na Tajwan. bo jego wysokie stanowisko zwalniało go od zajmowania się poszczególnymi przypadkami. co waŜniejsze. Ojca prawdopodobnie zmuszono by. Ŝe sprawdził fakty. i ta niepewność była największym źródłem lęku. Byłyby ustawicznie dyskryminowane i cała ich przyszłość byłaby zagroŜona. Prowadzenie śledztwa nie naleŜało do mamy. ale władze miejskie Chengdu juŜ wcześniej wskazały kilku lekarzy z powodu krytyki. i tak cała rodzina zostałaby uznana za podejrzaną. Jakie mógłby znaleźć rozwiązanie? Czuła do niego urazę. jaki stanowili pedagodzy. co do końca oznacza to piętno. albo takŜe zostałby wciągnięty na czarną listę i ustawicznie o coś by go podejrzewano. kto ich odwiedza. Powiedział jej. jaką przeprowadzili oni na zebraniach organizowanych przez władze miasta. z którymi zmagała się mama. miała pokazywać swoim młodszym koleŜankom biŜuterię kupioną dla niej przez męŜa. Wszystkich tych „prawicowców” było mniej niŜ dziesięciu. Ŝeby się z nią rozwiódł. Pan Kong oświadczył. Mama nie rozmawiała o tym z ojcem. mogliby ruszyć na Chiny. Ŝe fakt. Ŝeby zobaczyć. albo zrujnować ich przyszłość. musiałaby albo rozstać się z dziećmi. niŜ wynosił kontyngent. iŜ Amerykanie przegrali wojnę w Korei — bo gdyby ją wygrali. duŜo mniej. Te młode nauczycielki powiedziały. OstroŜność byłaby interpretowana jako próba chronienia „prawicowców” i rozbijanie integralności zespołu. Ŝe wyraziła równieŜ Ŝal. jaki wykazywała mama i jej koledzy. Ale nikt nie wiedział. Ŝe sama jest „materiałem na prawicowca”. ale. iŜ nie moŜe wskazać Ŝadnych „prawicowców” wskazuje na to. Ale koszt ocalenia jej i jej rodziny wynosił sto niewinnych osób i ich rodziny. Szefowie szpitali i zastępca kierownika biura ochrony zdrowia sami nie wykryli Ŝadnych prawicowców. Ŝeby zazdrościły jej Ŝycia w czasie. To były problemy. Nawet gdyby mama się poświęciła i rozwiodła z nim. Gdyby obwołano ją „prawicowcem”. odium przechodziło na dzieci. Jeśli „prawicowca” posyłano na wieś. Komitet mieszkańców szpiegowałby rodzinę. kiedy władzę sprawował Kuomintang.

sam został napiętnowany jako „prawicowiec”. KaŜdy. Akcję tę pan Ying porównał do działalności Kółka Petófiego podczas powstania 1956 roku na Węgrzech i nazwał studentów „duchami pokrewnymi duchom węgierskich intelektualistów”. a sto trzydzieści osób brało udział w demonstracji. „Niebiański Spichlerz”. W marcu 1957 roku pojechał do Pekinu na konferencję szefów prowincji i wydziałów miejskich Spraw Publicznych z całych Chin. komisarz Li stwierdził.To urzędnicy średniego i niŜszego stopnia. Ŝe ta liczba studentów stanowi jej kontyngent. z resztą Chin niedawno została ukończona. W studium było trzystu studentów. Pan Ying zapisał ją do dalszego śledztwa. zatem po powrocie na niego spadł obowiązek spisania rutynowego raportu. ale poniewaŜ leŜało w jej okręgu. Ŝe nie podobają mu się uwagi pana Ying. W grupach dyskusyjnych zachęcano delegatów. jak wyglądają sprawy na ich terenie. Ale zanim zdołał cokolwiek zdziałać. Ojciec był przewodniczącym syczuańskiej delegacji. ale ten przezornie schował się 234 . Pan Ying wygłosił wtedy kilka słusznych i nieszkodliwych krytycznych uwag na temat pierwszego sekretarza Komitetu Partyjnego w Sichuanie. które pokrywały ich płace i wydatki na Ŝycie. tacy jak mama czy pan Ying. Nie wybaczono jej braku inicjatywy. Studium nie podlegało mamie. W rezultacie bardzo duŜo Ŝywności wywieziono z Sichuanu do innych części kraju i ceny wielu produktów w ciągu nocy podwoiły się lub nawet potroiły. Okazało się. kto brał udział w demonstracji. Kiedy zaczęła się antyprawicowa kampania. Ŝe poziom Ŝycia studentów w studium nauczycielskim obniŜył się o połowę. która nadzorowała szkoły podstawowe. kierowniczki szkół i szefowie szpitali musieli podejmować te rozpaczliwe decyzje. Studenci dostawali w nim stypendia. znanego jako komisarz Li. miał być zaklasyfikowany jako „prawicowiec”. aby szczerze wypowiadali się na temat tego. wzywając władze do podniesienia im stypendiów. Zorganizowali więc demonstrację. W okręgu mamy było Drugie Specjalistyczne Studium Nauczycielskie. jako podejrzaną o prawicowość. władze miasta uznały. toteŜ takie studium przyciągało osoby z biednych rodzin. Wszyscy oni zostali nazwani przez pana Yinga „prawicowcami”. Chciał tę sprawę skonfrontować z zastępcą szefa delegacji. Pierwsza linia kolejowa łącząca Sichuan. Li Jingquana. zastępcy mamy.

Od tego momentu ludzie przestali narzekać i w ogóle głośno mówić. Popularne powiedzonko tak ujęło tę atmosferę: „Po kampanii przeciw trzem złom nikt nie chciał mieć do czynienia z pieniędzmi. umierało tam wielu jego kolegów więźniów. co myślą. wpadł w głębokie przygnębienie. kiedy się o tym dowiedział. iŜ Chiny nie powinny szukać oparcia w ZSRR w sposób „absolutny”. Ale w tym czasie Partia głosiła. Wielu z nich wyrzucono z pracy i musieli pójść do fabryk albo zatrudniono ich w gospodarstwach rolnych. Zarówno oni. ale on nigdy nie przestał cierpieć z tego powodu. Jego zbrodnia polegała tylko na tym. Ŝe przynajmniej częściowo odpowiada za oskarŜenie pana Ying o prawicowość. Lekcja była jasna i twarda: Ŝadna krytyka nie będzie tolerowana. którego ojciec bardzo lubił. Prawie wszyscy współpracownicy ojca. Jeden z nich. W Yibin „dwoje Ting” pozbyło się w tej czystce wielu zdolnych ludzi. po kampanii antyprawicowej nikt juŜ nie chciał otwierać ust”. Ale kampania z 1957 roku przyniosła więcej niŜ samo tylko ludzkie milczenie. Ŝe rzucił kiedyś uwagę. Ŝe kaŜdy moŜe być skazany — bez powodu. Kiedy po roku wszystko się skończyło. System kontyngentowy połączony z osobistymi wendetami oznaczał. Wieśniacy i robotnicy Ŝyli tak jak poprzednio.w toalecie. naukowcy i ludzie innych profesji. artyści. Ŝe tak właśnie ma być. których przyjął do pracy. Ojciec. kiedy pan Ying zaczął swoją krytykę. komisarz Li nazwał pana Ying prawicowcem. blisko pięćset pięćdziesiąt tysięcy ludzi zostało napiętnowanych jako prawicowcy: nauczyciele. z którymi źle Ŝyli albo którym po prostu zazdrościli. został nawet zakwalifikowany jako „skrajny prawicowiec”. Ŝe nie stało się to z jego przyczyny: „To nie twoja wina!” — mówiła. Ŝe najlepszym sposobem wypełnienia przypadającego na nich kontyngentu będzie wskazanie własnych wrogów. pisarze. Niektórzy uznali. zostali potępieni jako prawicowcy. Wielu urzędników uŜywało tej kampanii do osobistych celów. górskiej okolicy. 235 . Kampania antyprawicowa nie dotknęła całego społeczeństwa. MoŜliwość upadku stała się teraz absolutnie nieprzewidywalna. dręcząc się tym. Gdy kampania nabrała rozpędu. Mama usiłowała go przekonać. Inni działali z chęci zemsty. studenci. Niektórzy zostali skazani na roboty w obozach. jak i ich rodziny stali się obywatelami drugiej kategorii. Został skazany na trzy lata pobytu w jednym z chińskich obozów pracy i pracował przy budowie drogi w dzikiej.

W czasie rewolucji trzeba trwać po wybranej stronie. Ŝe nie moŜna było z nim dyskutować. choć niczego przeciwko władzy nie zrobili ani nie powiedzieli. WyróŜniono takie kategorie prawicowców. stanowiła źródło jej sukcesów. czyli ci. kto będzie nazwany prawicowcem. którzy „mieli truciznę. ale jej nie uŜyli” — odnosiło się to do ludzi obwołanych prawicowcami. w którym do tej pory nad wszelkimi innymi dominowały stosunki osobiste. ale dlatego. „prawicowcy toaletowi”. czyli wylosowani przez tych. Mój ojciec całkowicie poddał się tej dyscyplinie. podobnie jak wojskowe. jak „prawicowcy z losowania” (chouqian youpai). zachowana w Partii od czasów Yan'an i wcześniej. jednak nigdy nie mówiła o tym z moim ojcem — nie dlatego. kiedy wrócili z toalety. którzy dowiedzieli się. powinieneś wspomnieć o tym wyŜszemu funkcjonariuszowi. Ŝe to ja”. który reprezentował samą Partię. Byli teŜ prawicowcy. Zasady partyjne. Jedność była dla niego kategorycznym imperatywem. do której wyszli podczas któregoś z wciąŜ odbywających się zebrań. tworząc nowe pojęcia. panem Hua. W statucie zapisano. którzy decydowali. jeśli pozwoli się na otwarte wyraŜanie oporu czy zastrzeŜeń. zabraniały członkom Partii prywatnego omawiania jej problemów. więc czy moŜe nie czuć urazy? Po prostu nie mówi tego otwarcie”. 236 . nawet jeśli jest daleka od doskonałości — dopóki sądzisz. Ŝe są prawicowcami. Ŝe nie miał wątpliwości. Mama była wciąŜ oddana idei komunistycznej. Czasem jednak wielkoduszny kierownik jednostki pracy zachowywał się odwrotnie: „Czemu miałbym kogoś oskarŜać? Powiedzmy. Wierzył. Ŝe jest lepsza od drugiej. ale odczuwała wiele wątpliwości wobec praktyki. zdegradowanym dyrektorem instytutu badawczego. Był to wspaniały instrument władzy w społeczeństwie. Dla wielu ludzi 1957 rok stanowił punkt graniczny. Jeśli się z czymś nie zgadzałeś. Rozmawiała o tym ze swoim przyjacielem. Jeśli szef nie lubił któregoś ze swoich podwładnych. Ŝe kaŜdy członek Partii ma słuchać organizacji bez zastrzeŜeń. Ŝe rewolucja nie przetrwa.Język chwytał ten nastrój. mówił: „On mi nie wygląda dobrze” — albo: „Jego ojciec został skazany przez komunistów. a niŜsi funkcjonariusze mają być posłuszni wyŜszym. Tych nazywano „prawicowcami autodenuncjatorami” (ziren youpai). Ta dyscyplina.

Od czasów Yan'an. co mu się o mało nie przytrafiło w 1957 roku. Kilka miesięcy później Din Ling została napiętnowana jako prawicowiec numer jeden w całych Chinach. Ojciec skinął głową i oświadczył. Pewnego dnia. Ŝe nie pojedzie. dostał od niej list z zaproszeniem do Tianjin. Ŝe tam gdzie w grę wchodziły stosunki ojca z Partią. kiedy był dwudziestokilkuletnim człowiekiem. Chciał nawet pojechać. powiedziała gorzko: „Jesteś dobrym komunistą. przewodnicząc delegacji Sichuanu. . niedaleko Pekinu. kiedy zaczęła coś mówić na temat istniejącej sytuacji i nie doczekała się od niego Ŝadnego odzewu.Mama widziała. „Gdybym wtedy do niej pojechał — powiedział ojciec — teŜ zostałbym załatwiony”. ale okropnym męŜem”. ale w końcu zdecydował. gdy był na konferencji w Pekinie. Ŝe wie o tym. bo spieszył się do domu. dzieciom. przyjaźnił się z pisarką Ding Ling. Czternaście lat później powiedział nam. W marcu 1957 roku. jej głos nie miał większego znaczenia.

Tym samym zajmowały się starsze. Tak właśnie: w wieku sześciu lat byłam zaangaŜowana w produkcję stali i współzawodniczyłam z koleŜankami w zbieraniu najmniejszych chociaŜby kawałków Ŝelaza. A wszystko po to. brukowanymi kocimi łbami. Wrzucano do nich kaŜdy kawałek Ŝelaza. zwanymi wokami. KaŜdego dnia. Znajdowała się dwadzieścia minut drogi od domu. na miejscu kilku kociołków z uchwytami do gotowania. zaczęłam chodzić do szkoły podstawowej. wypatrywałam oczy. plakaty i wielkie tablice. W szkolnej kuchni. kiedy szłam i wracałam ze szkoły. Nauczyciele dyŜurowali przy piecach. zardzewiałych trybików i wszelkich innych metalowych przedmiotów. były chorągiewki. szło się do niej małymi bocznymi uliczkami. na których wypisano: „Niech Ŝyje Wielki Skok” i „Wszyscy do produkcji stali!”. Ŝeby moŜna je było wrzucić do kotła i otrzymać stal. podkładając opał przez okrągłą dobę i mieszali kawałki metalu ogromną łyŜką. szukając na kaŜdym centymetrze ziemi złamanych gwoździ.12 „Zdolna kobieta potrafi zrobić posiłek bez Ŝywności” — głód (1958— 1962) Na jesieni 1958 roku. kilkunastoletnie 238 . W kuchniach palono bez przerwy — dopóki się nie stopiły. stanęły podobne do tygli kadzie. takŜe stare rondle połamane na kawałki. pokrytymi błotem. wyrzuconych w błoto. Wszędzie dookoła waliła z głośników podniosła muzyka. lekcje odbywały się rzadko. Choć nie do końca rozumiałam dlaczego. wiedziałam. Ŝe przewodniczący Mao kazał narodowi wyprodukować mnóstwo stali. na wielkich piecach. PoniewaŜ byli tym bardzo zajęci. Było to teraz moim głównym zajęciem. kiedy miałam sześć lat.

Teraz było tu biuro sekretariatu zarządu prowincji syczuańskiej. Nie cierpieliśmy z powodu tej straty. Rondle rodzinne powędrowały do pieca. Nie wolno było gotować prywatnie i wszyscy znowu musieli jadać w kantynach. Zanim poszłam do szkoły. W nocy na niebie widać było odblask ognia. mieli dokładać do niego drewna. Często nie wracali na noc do domu. wygodne. który w czasie II wojny światowej był amerykańskim Klubem Oficerskim. poniewaŜ stopione Ŝelazo trysnęło jej na ramię.35 miliona ton w 1957 roku do 10.dzieci. z Ŝelaznymi spręŜynami. rodzina przeprowadziła się ze starej plebanii do specjalnego zespołu budynków. uznał. postawiono wielki piec. Ŝe Chiny staną się potęgą światową pierwszego rzędu. Obok szpitala równieŜ był piec. Zniknęły poręcze odgradzające miejskie chodniki od jezdni i w ogóle wszystko. Budynek klubu miał tradycyjnie chiński dach z podwiniętymi do góry krańcami. jak poszliśmy odwiedzić jedną z nauczycielek. Reszta z nas była zatrudniona przy sprzątaniu mieszkań nauczycieli i pilnowaniu ich dzieci. W 1941 roku stacjonował tu Ernest Hemingway. miękkie. w jego skład wchodziły mieszkania. Ŝe powinien się tym zająć cały naród. jaki robił zebrany obok pieca tłum. co było zrobione z Ŝelaza. poniewaŜ musieli pilnować. był taki. Kompleks ten zajmował kilka ulic. Piec był nienasycony. Pamiętam. gdzie czekali zazwyczaj szoferzy. Ale zamiast rozwijać przemysł stalowy wraz z potrzebną w nim wykształconą kadrą. Na miejscu parkingu. a wejście wspierały cięŜkie czerwone kolumny. bo ich juŜ nie potrzebowaliśmy. kiedy Mao postanowił zrealizować swoje niedowarzone marzenie. dzień i noc. Było to w czasie. Miesiącami nie widywałam rodziców. a wraz z nimi wszelkie metalowe utensylia kuchenne. a oni przez cały czas. Za główną bramą stał budynek. Ŝe słyszałam go aŜ w moim dość odległym pokoju. Zniknęło łóŜko rodziców. która była powaŜnie poparzona. aby w piecach w ich miejscach pracy nie opadała temperatura. a hałas. Dookoła uwijali się lekarze i pielęgniarki w białych kitlach. KaŜda jednostka pracy była zobowiązana wyprodukować pewną ilość stali i ludzie porzucali na wiele miesięcy 239 . Nazwał wytop stali „marszałkiem” wśród innych dziedzin przemysłu i nakazał podwojenie produkcji w ciągu jednego roku — z 5. odgrodzonych od zewnętrznego świata wysoką ścianą. biura i sporo osobnych domów. które były siedzibą zarządu prowincji.7 miliona ton w 1958 roku.

ale nie w wypadku przywódcy politycznego. jaki łoskot robiłam ja i moje rodzeństwo oraz urzędnicy znajdującego się obok zarządu prowincji. i nawet gdyby Ziemia zarwała się albo rozpadła w kawałki. A przecieŜ była to siła robocza produkująca większą część Ŝywności kraju. Siedzieliśmy na dworze. kiedy wszyscy siedzieliśmy pod ogromnym drzewem na dziedzińcu. podobnie jak inne jego obsesje. sprawującego absolutną władzę. Ŝe około stu milionów wieśniaków porzuciło pracę na roli i zajęło się wytapianiem stali. ile zostanie wyprodukowanych ton stali. Jego fiksacja w kwestii wytopu stali nie była kwestionowana. Megalomania i zasada prymatu woli łatwo się zazębiały w jego umyśle. 240 . Coraz bardziej rozczarowany Chruszczowem.swoje normalne zajęcia. który dokonał demistyfikacji Stalina w 1956 roku. TuŜ przed ogłoszeniem tej powszechnej akcji powiedział do ambasadora Finlandii: „Nawet gdyby Stany Zjednoczone miały bomby atomowe o jeszcze większej mocy i uŜyły ich wobec Chin. Ŝeby wypłoszyć wróble z drzew — ptaki w końcu padały na ziemię martwe od wyczerpującego latania. i cały naród zajął się tą jedną sprawą. Ŝe jedynie Chiny są wierne sprawie. Ale to. Samowolę Mao potęgowały jeszcze jego niedawne wraŜenia z Rosji. Oficjalnie oszacowano. Powziął niechęć do wróbli — bo wyjadały ziarno. pojechał w 1957 roku na komunistyczną konferencję na szczycie do Moskwy. moŜe w skali systemu słonecznego byłoby to waŜne wydarzenie. co uzyskiwano w tej masowej produkcji. Jednym z najwaŜniejszych składników tego lekcewaŜenia była głęboko zakorzeniona pogarda Mao dla ludzkiego Ŝycia. waląc zapamiętale we wszelkie metalowe przedmioty — od cymbałków po garnki. Ŝe Związek Radziecki i kraje z nim związane odeszły od socjalizmu i wkroczyły na drogę rewizjonizmu. UwaŜał. ludzie nazywali „bydlęcym łajnem” (niushigeda). Do dziś pamiętam. ale odbijała takŜe jego niemal metafizyczne lekcewaŜenie rzeczywistości. ale w skali całego kosmosu — juŜ nie”. muszą jednak znaleźć nową drogę. które moŜe dałoby ciekawe efekty w wypadku poety. Wrócił przekonany. zmobilizowano więc wszystkie rodziny. Ta absurdalna sytuacja nie tylko odzwierciedlała ignorancję Mao co do tego. aby sprostać temu zadaniu. Kwestia ekonomicznego rozwoju kraju została sprowadzona do tego. na czym polega gospodarka. czyli bezuŜytecznym nawozem. Góry odarto z drzew na opał.

Ŝe Mao jest w mieście. Pusta retoryka stawała się kryterium konkretnych oczekiwań. Ignorancja zwycięŜyła rozsądek i ostroŜność. to przecieŜ towarzyszka Xia ze Wschodniego Okręgu!”. Tego roku była wspaniała wiosna. popijając herbatę i starając się zachować czujność. nie uprzedzał takŜe o swoich ruchach. które Mao sobie stawiał. udając turystów. wkrótce po powrocie z Moskwy. Na tej paradzie niesiono hasło: „Zdolna kobieta potrafi przygotować posiłek bez Ŝywności” — było to odwrócone stare. odpowiadał za bezpieczeństwo w parku. Pewnego dnia Mao wyszedł do parku. Na początku 1958 roku. więc ona i jej koledzy patrolowali park. pragmatyczne chińskie przysłowie: „Nawet zdolna kobieta nie przygotuje posiłku bez Ŝywności”. W okolicy. Dla Chińczyków kraje te reprezentowały świat kapitalistyczny i prześcignięcie ich byłoby uznane za triumf nad wrogiem. którzy jej nie znali. Mao rzadko trzymał się rozkładu dnia. za której bezpieczeństwo odpowiadał Zachodni Okręg. Mao zatrzymał się w Chengdu na ponad miesiąc. Ŝe idzie się przejść. Czekano na spełnienie niemoŜliwych fantazji. Ŝe Chiny mogą dokonać wszystkiego.Do tego dochodziły zupełnie fantastyczne cele gospodarcze. Ale potem mama została skrytykowana przez szefa Wschodniego Okręgu Guo za „kręcenie się po terenie bez względu na dyscyplinę”. ale jej uczestnicy nie mieli pojęcia. roześmiał się: „No nie.e. Nie pokazywał się. Ŝe chińska produkcja przemysłowa ma przewyŜszyć produkcję USA i Anglii — w ciągu najbliŜszych piętnastu lat. Okręg Wschodni miasta. Wierzył. Oświadczył. Odmowa uznania komunistycznych Chin przez USA i inne zachodnie państwa upokarzała ludzi i chętnie pokazaliby światu. Mao dostarczał inspiracji dla szukającej ujścia ludzkiej energii. To właśnie w Chengdu zarysował ideę Wielkiego Skoku. W końcu zrobiła się niespokojna i powiedziała kolegom. więc mama siedziała w herbaciarni. zwanego Chata Du Fu. 241 . chcieli wierzyć w cuda. To apelowało do dumy narodowej i pobudzało entuzjazm. Kiedy sekretarz Partii Zachodniego Okręgu dostał meldunek o jakiejś podejrzanej kobiecie” i przyszedł ją zobaczyć. Ŝe sami potrafią sobie poradzić. nawet przejąć od Rosjan przywództwo świata socjalistycznego. Du Fu był poetą dynastii Tang z ósmego wieku n. Władze miasta zorganizowały na jego cześć ogromną paradę. w którym pracowała mama. została zatrzymana przez jego pracowników.

Ŝe nie jest źle. Ŝe wyprodukują czterysta pięćdziesiąt tysięcy kilogramów ziemniaków z mu (1 /l 5 ha). Rośliny przewaŜnie po kilku dniach więdły z powodu przesadzenia nie w porę i gęstości sadzenia. Panowało „samooszukiwanie się. ile by chcieli. kiedy informacje były wstrzymywane i 242 . Ci. Po tych uwagach wieśniacy jeszcze bardziej lali miód na serce Wielkiego Przywódcy. dziennikarzom. Przewodniczący rozkazał wtedy. Wasi rolnicy mogliby jeść. którzy nie dotrzymywali kroku innym w składaniu fantastycznych oświadczeń. DuŜa część społeczeństwa zaakceptowała ten obłąkany świat. ale wizytujący o tym nie wiedzieli albo nie chcieli wiedzieć. sześćdziesiąt tysięcy kilogramów zboŜa z mu i kapustę. mówiło. Mao uśmiechnął się na to i spytał: „A co zrobicie z taką ilością Ŝywności? Niby. Ŝe sami widzieli cuda. której kaŜda główka będzie waŜyć dwadzieścia dwa i pół kilograma. oświadczając. w prowincji Hebei w północnych Chinach. Ŝeby zademonstrować przedstawicielom Partii. Tego lata całe Chiny zostały zorganizowane w te nowe jednostki. Wieśniacy przenosili uprawy z kilkunastu poletek na jedno. jak wspaniałe osiągnęli plony. Podobne „potiomkinowskie pola” pokazywano łatwowiernym — albo ślepym — specjalistom od spraw rolnictwa. jeśli się zastanowić. co sami wyprodukują.Mao odwiedził takŜe kilka farm na równinie Chengdu. które potem nazwano komunami ludowymi. Ŝeby się połączyły w większe organizacje. ale państwo tego nie potrzebuje. Inni teŜ mają dość tego. Ŝe wyprodukują dziesięć razy tyle ziarna. z których kaŜda zawierała od 20 000 do 200 000 gospodarstw. a przy okazji nabieranie innych” (ziqiqiren). Moglibyście jeść pięć posiłków dziennie!”. Wielu ludzi. Mao miał dla tej komuny duŜą sympatię. wizytatorom z innych regionów kraju i obcokrajowcom. oświadczył. chcąc udowodnić. Jej przewodniczący. mieli to sobie za złe i wątpili w siebie. ile produkowali do tej pory. W warunkach dyktatury maoistowskiej. Jedna z przodujących jednostek leŜała na obszarze powiatu Xushui. to trzeba uznać. W taki oto sposób Mao sformułował odwieczne marzenie chińskich wieśniaków — dodatkowa Ŝywność. kiedy ma się za duŜo jedzenia. w tym specjaliści od rolnictwa i przywódcy partyjni. W tym czasie do nieprawdopodobnych rozmiarów urosła praktyka opowiadania sobie i innym bajkowych fantazji — i dawania im wiary. Do tej pory spółdzielnie wiejskie były nieduŜe. Ŝe zasługują na uwagę Mao.

która popiskiwała: „Na takim piecu moŜna co najwyŜej zagotować wodę na herbatę”. bito tak długo. pytano jeszcze raz: „Ile pszenicy moŜesz osiągnąć z jednego mu!”. aŜ się poddali. Zatrzymać się. Trzymali się rozkazów z góry. myśleć. nie wierzyło w te śmieszne deklaracje. Ale nawet ta fantastyczna liczba nie była satysfakcjonująca i nieszczęsnego człowieka bito lub po prostu zostawiano wiszącego. zwłaszcza Ŝe wokół wzbierały ogromne fale euforii. Nawet lekarze opowiadali brednie na temat cudownego leczenia nieuleczalnych chorób. „Osiem tysięcy jin”. Wielu urzędników. Ŝe wielokrotnie pomnoŜą produkcję. W Yibin na wiejskim placu kilku szefom jednostek produkcyjnych z komun ludowych związano ręce na plecach i zadawano pytania: „Ile pszenicy moŜesz osiągnąć z jednego mu?”. natychmiast uciszano albo wyrzucano z pracy. Potem. wykazywać ostroŜność — to oznaczało kłopoty. poniewaŜ nie chciał zwiększyć liczby albo nie zdąŜył podać odpowiednio wysokiej. zwłaszcza po antyprawicowej kampanii w 1957 roku. co oznaczało takŜe dyskryminację ich rodzin i brak perspektyw dla ich dzieci. którzy dostrzegali absurd sytuacji. jak długo szli śladem Mao. jeśli nie będą postępować tak samo. dopóki nie powiedział: „Dziesięć tysięcy jin”. Płynąć z falą szaleństwa było najłatwiejszym wyjściem. pytając szyderczo: „A duŜo moŜesz wypić?”. 243 . którzy się wypowiadali. którzy nie chcieli obiecywać. bo tak długo byli bezpieczni. dla wielu ludzi było zbyt trudną rzeczą opierać się na swoim doświadczeniu i wiedzy. które zalewały kaŜdy indywidualny odruch trzeźwego umysłu. System totalitarny skrzywił i wypaczył ich poczucie odpowiedzialności. Czasem taki człowiek umierał. ale bali się. była zbyt przestraszona.fabrykowane. Obok niego gigantyczny robotnik podnosił śluzę i wypuszczał wielki strumień płynnej stali. Łatwiej było zignorować rzeczywistość i po prostu ślepo wierzyć w Mao. i wielu wieśniaków. „Cztery tysiące jin” (około 230 kilogramów — realna wielkość). którzy wyrośli z samorzutnego ruchu ludowego. Tych. Na oficjalnym plakacie przedstawiono uczonego w postaci myszy. bijąc go. W wielu miejscowościach ludzi. którzy oglądali podobne sceny. Większość tych. Ŝeby mówić otwarcie. Ŝe sami zostaną oskarŜeni.

Tych bardzo uproszczonych instrukcji naleŜało ściśle przestrzegać: podczas jednej z ciągłych minikampanii wieśniakom nakazano gęściej przesadzać uprawy. Mao podsumował całą wiedzę rolniczą w kilku słowach: „gleba.Przed budynkami centrum. jak kociołki — a w niektórych okręgach takŜe pieniądze — zostały wyjęte spod prawa. Ŝe uwierzyłam w to pod wpływem dorosłych. Wszyscy wieśniacy musieli jeść w kantynach. zatrzymywały się cięŜarówki przywoŜące szeroko uśmiechniętych wieśniaków. dozorowanie. Zostało to jeszcze umocnione w dalszym „organizowaniu” społeczeństwa. Kuchenne utensylia. innym razem pomidor. Ŝe kantyny jako takie nie produkują jedzenia. jakby była prawdziwa. odpowiedzialnością i rzeczywistym myśleniem. Ŝe właśnie wyhodowali tucznika tych rozmiarów. jednostronicową na temat tego. ochrona. Z samej góry dostali instrukcje na temat uprawy ziemi. Państwo i komuny ludowe miały zadbać o kaŜdego obywatela. którzy zachowywali się tak. Pewnego dnia był to monstrualny ogórek długości połowy cięŜarówki. bez przerwy udając. Wieśniacy oświadczyli. jak uŜywać nawozów sztucznych. Cały naród popadł w schizofreniczne rozdwojenie. Słowa nie miały związku z rzeczywistością. ale jako dziecko myślałam. W swój beztroski sposób zdefiniował komunizm jako „publiczne kantyny z darmowymi posiłkami”. W 1958 roku doprowadził do tego. jakoś uszedł jego uwagi. Kłamano z łatwością. jak wieśniacy w całych Chinach mają powiększać zbiory. ale fakt. powiedział. woda. Ŝe łatwo je kontrolować. Świnia była z papier-mache. Centralny Komitet Partii w Pekinie wydał dwustronicową instrukcję. ziarno. poniewaŜ słowa straciły znaczenie i nie brano ich juŜ powaŜnie. i kolejną jednostronicową dotyczącą gęstego sadzenia upraw. MoŜliwe. nawoŜenie. Ŝe główną ich zaletą jest to. gęste sadzenie. technologia”. Kiedy Mao zaczynał tworzyć komuny. Ŝe gotowanie w domach zostało zabronione. Organizowanie społeczeństwa w komuny było prawdziwą obsesją Mao w tym czasie. ile 244 . Ludzie nauczyli się ignorować rozum i Ŝyć. którzy składali raporty na temat swoich kolejnych rekordowych osiągnięć. Ŝe jest prawdziwa. Kiedy indziej na cięŜarówce siedziała ogromna świnia. który z trudem niosło dwoje dzieci. Wieśniacy kaŜdego dnia po pracy wchodzili szeregami do kantyn i mieli jeść. gdzie mieszkaliśmy. jako Ŝe wieśniacy będą teraz tworzyć zorganizowany system.

Wkrótce spustoszyli wszystkie krajowe rezerwy Ŝywności. Rolnictwo było zaniedbane takŜe z powodu priorytetu. i wieśniacy rozumieli to w ten sposób. szli na pole i ucinali sobie tam drzemkę. gołymi rękami i bez pomocy zwierząt. odpowiadał za prasę w Sichuanie. UwaŜał. Ŝe produkcja rolna została podwojona. Mao oświadczył. Złe zbiory tego roku były alarmem. do transportu. chociaŜ oficjalne statystyki mówiły. Ŝe wieśniacy są przeciąŜeni. co oznacza „dzielenie się materialnymi dobrami”. która publikowała najdziwaczniejsze oświadczenia. Oddał ten list komendantowi prowincji. „Dziennik Ludowy”. Apelował o szybkie działanie. w którym pracował ojciec. prosząc o przekazanie wyŜej. Pola uprawiały kobiety i dzieci. Pod koniec 1958 roku ojciec napisał list do Centralnego Komitetu w Pekinie. Ŝe i tak naleŜy im się udział. Wielu zamiast pracować w polu.dusza zapragnie — czego nigdy przedtem nie zaznali. Byli jedynie elementami wielkiego pasa transmisyjnego. ani nikt inny związany z mediami nie miał tu nic do powiedzenia. jest tylko marnotrawieniem surowca. kawałków Ŝelaza i rudy Ŝelaza i doglądało pieców. Ŝe jedynym wyjściem jest apelowanie do wyŜszych władz. wszczęła dyskusję. jaki przypadł stali. na najpłodniejszych ziemiach. Ojciec przyglądał się biegowi wydarzeń z przeraŜeniem. Wydział. Stwierdził w nim. podobnie jak prasa w całych Chinach. Ŝe w 1958 roku Chiny prześcignęły w wydajności rolnictwa Stany Zjednoczone. ale ich wkład pracy nie miał teraz znaczenia. Kiedy na jesieni 1958 roku przyszły Ŝniwa. więc ani ojciec. nawet w najbardziej urodzajnych latach. Prasa była głosem Partii. szukało opału. był człowiekiem numer dwa 245 . niezaleŜnie od wkładu pracy. Wychodzili takŜe szeregami na pola. na temat: „Jak sobie poradzimy z nadprodukcją rolniczą?”. ostrzegającym przed brakiem Ŝywności. Nie mieli motywacji do pracy. np. Ŝe tego rodzaju produkcja stali nie ma sensu. a ich praca idzie na marne oraz Ŝe ludziom grozi brak Ŝywności. bo nawet bydło było uŜywane przy produkcji stali. Partyjna gazeta. Oficjalnie podano. Komendant. bo produkt i tak naleŜał do państwa i zupełnie nie miał związku z ich Ŝyciem. Ŝe Chiny osiągają właśnie komunistyczny stopień rozwoju społeczeństwa. niewielu ludzi było na polach. Li Dazhang.

Jednak jako urzędnik Wydziału Spraw Publicznych zebrał wiele skarg — wchodziło to zresztą w zakres jego obowiązków słuŜbowych — i posłał je do Pekinu. Komendant powiedział takŜe. co by nie było wiadome. dorobił się juŜ niebezpiecznego przezwiska „Opozycja”. Na tej konferencji minister obrony. krytykując to. jak i urzędnikami partyjnymi panowało niezadowolenie. wbrew którym ojciec głosował w róŜnych kwestiach. ale jego prestiŜ był ułamkiem prestiŜu i władzy Mao jako przewodniczącego Partii. Ŝe Wielki Skok sprawił. jeśli podejmie te tematy. Mao powiedział. które odbyło się pod koniec czerwca 1959 roku w górskim kurorcie Lushan. Mao musiał zrezygnować z jednego ze swoich dwóch stanowisk i oddal urząd prezydenta państwa w ręce Liu Shaoqi. Li powiedział jednak ojcu. mając na myśli siebie. I ostrzegł ojca. Ojciec nie nalegał. Ŝe pomiędzy przywódcami prowincji. chroni go tylko jego Ŝelazne poczucie dyscypliny i absolutna lojalność wobec Partii. Liu został człowiekiem numer dwa w Chinach. Ŝe nie zamierza listu przekazywać wyŜej. Ufaj w nią”. a nie publicznie”. W istocie list był raczej powściągliwy i kończył się obowiązującym tonem optymizmu (w tym przypadku było to wyraŜenie przekonania. Ŝe pod Ŝadnym warunkiem nie wolno wystawiać na szwank morale społeczeństwa. Ŝe w ciągu 246 . Twierdził. Ŝe moŜe mieć powaŜne kłopoty. w centralnych Chinach. bo nie ma w nim nic. I jak do tej pory. a stawka była za wysoka. „Partia wie wszystko. Podniosły się tak wyraźne głosy sprzeciwu. ale i „innych takŜe”. co się stało podczas Wielkiego Skoku. JuŜ nie był tak bardzo nieelastyczny. To on zatrudnił ojca po jego przyjeździe do Chengdu z Yibin i traktował go jak przyjaciela. Ŝe trzeba było zwołać specjalne plenum KC Komunistycznej Partii Chin. wystosował list do Mao. marszałek Peng Dehuai. W połowie został przekonany.w Sichuanie. moŜe narazić nie tylko swoją rodzinę. „To dobrze — powiedział komendant — Ŝe swoje wątpliwości ujawniłeś tylko wobec Partii. iŜ tradycyjna bierna postawa Chińczyków została zmieniona w postawę wiary w siebie i aktywności. Wielki Skok spowodował najpowaŜniejszy rozłam między partyjną górą od czasu przejęcia przez komunistów władzy. Zarówno pomiędzy zwykłymi ludźmi. a tego nie wolno nadkruszać. i postulując rozsądne podejście do spraw gospodarczych.

Ŝe Deng złamał nogę. Z zaskoczeniem zauwaŜyła podczas zbiorowego „egzaminu”. które miało zrównać z ziemią górzyste Lushan”. Peng był jednym z ludzi najbliŜszych Mao. Ojciec słyszał coś niecoś o dyskusji w Lushan od komisarza Sichuanu. którzy go popierali. wrócił do Chengdu z uwagami marszałka Penga. a potem dostał jakieś nieistotne stanowisko w Sichuanie. ale przewodniczący nie potrafił znieść nawet łagodnej w tonie krytyki. W końcu tylko kilku wysokich urzędników opowiedziało się za marszałkiem Pengiem. Po raz pierwszy przedłoŜył jej dobro ponad zasady Partii. I w gruncie rzeczy władza Mao najlepiej daje się zrozumieć w kategoriach średniowiecznego dworu. nazwał list Penga „bombardowaniem. Była bardzo poruszona. Opierał się i przeciągnął konferencję tak. poniewaŜ zajadle protestowali 247 . a potem w domu posunął się do czegoś. Ŝe trwała ponad miesiąc. mimo Ŝe prywatnie równieŜ byli rozczarowani polityką Mao — za przewodniczącym. czego nie zrobił nigdy przedtem — ostrzegł mamę. Był takŜe mistrzem we władaniu typu „dziel i rządź” oraz w manipulowaniu ludzką skłonnością do rzucania innych wilkom na poŜarcie. Ŝeby tak bez sensu prowadzić gospodarstwo!”. Kiedy Mao usłyszał. Ŝe nie ma racji. Rozdano je urzędnikom od stopnia 17 w górę i poproszono ich. Jego ulubioną lekturą. Ale w intrygach zawsze był mistrzem. było klasyczne wielotomowe dzieło o dworze i dworskich intrygach. którą polecał innym przywódcom partyjnym. cały czas zajadle atakując marszałka. zwłaszcza Ŝe wiedział. pierwszy sekretarz Sichuanu. Na swoim „egzaminacyjnym” spotkaniu zrobił kilka mglistych uwag na temat listu Penga. który nie musiał się opowiadać po Ŝadnej stronie. Mao musiał się cięŜko naintrygować. co uwielbiał. czy nie. W domu Ŝona jego ojca nieustannie narzekała: „Byłam całe Ŝycie wieśniaczką i nigdy nie słyszałam. Ŝe ta rozmowa to pułapka. zamknięto go w areszcie domowym i odsunięto od Ŝycia politycznego. był sekretarz Partii Deng Xiaoping. Ŝe wielu ludzi chyba równieŜ zostało ostrzeŜonych. a reszta. powiedział: „JakŜe wygodnie”. Komisarz Li. Pozując na skrzywdzoną niewinność. grając w bilard. czy się z nimi zgadzają.czterech lat Chiny dościgną ekonomicznie Wielką Brytanię). Ŝeby utrzymać władzę. Jedynym. który złamał nogę. W końcu Peng i ci nieliczni. aby odpowiedzieli. nieograniczonej władzy nad innymi. Peng stracił stanowisko ministra obrony. zostali obwołani „prawicowymi oportunistami”.

co jest potrzebne ludziom? Jeśli jest popyt. Z powodu tej odpowiedzi dostała naganę z ostrzeŜeniem. czy fakty. są prawdziwe. poniewaŜ nie zawiera osobistego stosunku do sprawy. Chciałaby mieć ich odwagę. Kiedyś. na którym sprzedawano kury i jaja. pan Guo. Jej szef. to powinna być podaŜ”. którzy walczyli pod wodzą marszałka Penga. Dwaj weterani. ale nie poradziły sobie z ich hodowlą. Ale oczywiście gdyby nie były. jak w dniach wczesnej młodości. Przez następne dni bardzo się denerwowała. poparłbym go. co powiedział ich stary i godny szacunku towarzysz. dotyczącą jej „prawicowych odchyleń”. mówiąc: „Nie mam podstaw do tego. gdy pan Guo poprosił mamę. zwolnieni ze stanowisk i wysłani do pracy fizycznej. powiedział. Ŝe krytyka Penga była „zupełnie bezpodstawna”. Ale co stałoby się wtedy z jej dziećmi? Nie była juŜ wolnym duchem. Ŝeby się zgadzać albo nie zgadzać ze stanowiskiem marszałka Penga. więc kury i jaja zniknęły z państwowych sklepów. Kiedy przyszła pora na jej wypowiedź. Jeśli tak. Ŝe zgadzają się z tym. którzy poparli Penga. na które się powołuje. Gdyby były prawdziwe. i jeszcze na poparcie jego zdania dołoŜyli własne obserwacje ze wsi. bo nie wiem. Codziennie wysyłano urzędników. Ŝeby wyprawiła się na taką obławę. czy ci starzy Ŝołnierze wiedzą o pułapce. poniewaŜ wielu wysokich urzędników zgadzało się z Pengiem. stwierdziła: „Poglądy zawarte w liście nie zgadzają się z polityką prowadzoną przez Partię przez ostatnich kilka lat”.i twierdzili. to zachowali się niezwykle dzielnie. jakby zapomnieli języka w gębie i mamrotali coś niejasno. Ŝeby ich łapali. Ŝe sprzedają to. zostali określeni jako „prawicowi oportuniści”. Pewien męŜczyzna próbował uniknąć pułapki. Ŝe ta jej uwaga jest wysoce niesatysfakcjonująca. Wyławianie „prawicowych oportunistów” jeszcze raz wstrząsnęło Partią. Pan Guo skrytykował jeszcze jeden jej powaŜny błąd. Komuny przejęły kury od indywidualnych rolników. nie mógłbym go poprzeć”. Nieliczni wieśniacy trzymali po kilka kur w domach — najczęściej pod łóŜkami — i teraz na małych. Inni wyglądali. Szef urzędu rolnego i szef poczty w Chengdu byli starymi weteranami Chińskiej Armii Czerwonej. W 1959 roku w Chengdu powstało coś w rodzaju czarnego rynku. odpowiedziała: „A co w tym złego. bocznych uliczkach sprzedawali je ukradkiem za cenę dwadzieścia razy wyŜszą od pierwotnej. Ta 248 . Mamę wezwano na zebranie. Obaj powiedzieli. na którym poddano krytyce jej „prawicowe odchylenia”. Mama zastanawiała się.

Potem Wielki Skok wszedł w fazę jeszcze bardziej obłąkanych wyczynów. miało stanąć dziesięć ogromnych budynków dla uczczenia dziesiątej rocznicy powstania Chińskiej Republiki Ludowej. w zenicie Wielkiego Skoku. To tutaj miały się odbywać najwaŜniejsze spotkania. Społeczeństwu narzucano coraz bardziej niemoŜliwe ekonomiczne cele. przywódcy tutaj mieli przyjmować zagranicznych gości. Pod koniec 1958 roku. Przyszedł Deng Xiaoping. Pomieszczenia. Ŝeby ją obejrzeli. słynna postać w rodzaju chińskiego Robin Hooda. który pochodził z Sichuanu. W pewnym momencie ojciec został odwołany — zostawił swoich gości i jeszcze jednego ich kolegę. znajdowały się siedzenia dla kilku tysięcy ludzi. brata Denga — i wyszedł. jak marszałek He mówi. 249 . usłyszał. bliski przyjaciel Denga. Jego marmurowy front ciągnął się ponad czterysta metrów. Gdy wracał do pokoju. jak wysokie stanowisko się zajmuje ani jaką się ma pozycję — Peng był w końcu ministrem obrony i uwaŜano go za faworyta Mao — jeśli się obraziło przewodniczącego. i marszałek He Long. powodując na wsi potworny chaos. a w głównej sali. Jednym z nich był Gmach Zgromadzenia Ludowego. rozpoczęto realizację ogromnego projektu budowlanego: w Pekinie. na wschodniej ścianie. nosiły nazwy poszczególnych prowincji Chin. budowla w radzieckim stylu. natychmiast przerwali rozmowę. Ŝe niewaŜne. Nie moŜna teŜ było spokojnie stanąć z boku — taka postawa była równieŜ odbierana jako forma protestu. Kiedy spostrzegli ojca. Do wytwarzania stali zmobilizowano jeszcze liczniejsze rzesze wieśniaków.lekcja pokazała. nieodwołalnie wypadało się z łask. Zademonstrowane zostało takŜe. wskazując na Denga. w ciągu kilku miesięcy. do jego brata: „Tak naprawdę to on powinien siedzieć na tronie”. Ŝe autorytet i władza Mao są niepodwaŜalne — nawet wtedy. z kolumnami. Ojciec odpowiadał za wystrój Sali Syczuańskiej i kiedy praca została zakończona. czyli musiały być gotowe pierwszego października 1959 roku. kaŜde na gigantyczną skalę. kiedy najwyraźniej nie ma racji. zaprosił przywódców partyjnych związanych z tą prowincją. jeden z załoŜycieli Czerwonej Armii. placu Tian'anmen. ozdobionej mnóstwem kandelabrów.

Zdawał sobie sprawę. Poprzedniego roku Mao wyraŜał się z najwyŜszym entuzjazmem na temat zbiorów ryŜu w tej komunie. którzy mogliby zrobić coś złego dostojnemu gościowi. najmniejsze racje Ŝywności i zawsze znajdowali powód. co usłyszał. dziesięć lat po tym wydarzeniu. powiedział. Nic się nie zdarzyło. Za kilka minut prezydent poleci do Pekinu. dawali mu najgorszą pracę. W końcu zardzewiała kłódka została otworzona i grupa oberwanych wieśniaków. zatrzymał się i poprosił. Ŝe świątynia moŜe się zawalić. śaden z więźniów nie próbował zaprzeczać. ale Liu nie chciał przyjąć do wiadomości Ŝadnego „nie”. która wskazywała na istotny rozłam na samej górze. choć pozbawieni jakiegokolwiek wpływu na politykę rolną. zamknął w świątyni. Zakłopotani urzędnicy wyjaśniali. potykając się. Prezydent Liu zadał wieśniakom kilka pytań. Niedługo potem do Chengdu przyleciał inny wysoki rangą przywódca — marszałek Zhu De — w towarzystwie jednego z prywatnych sekretarzy 250 . Ŝe to usłyszałem. Przedstawiciele komuny wymyślali róŜne wymówki. Jednak Liu miał swojego „kreta” w komunie i kiedy przechodzili koło świątyni. którzy — jak uznał — mogliby ich narazić. a oni resztę Ŝycia spędzą z szefami komuny. równał się zdradzie — powiedział i dodał: — To zbrodnia zasługująca na najwyŜszy wymiar kary”. „Sam fakt. wyszła na światło dzienne.Ojciec przeŜywał potem powaŜne obawy. łącznie z nowym prezydentem Liu Shaoqi. Ŝe od tamtego momentu zawsze Ŝył w poczuciu nieszczęścia stojącego za plecami. ale kiedy mi to opowiadał. ale oni uśmiechali się tylko i mamrotali coś niewyraźnie. Ŝeby mu pozwolono zajrzeć do środka. oskarŜanie go czy nawet aresztowanie. Podzielało je wielu wysokich przywódców. najzwyczajniej wskazywało na pewne rozczarowanie osobą Mao. mieli niemal absolutną władzę nad Ŝyciem wieśniaków. Z ich punktu widzenia lepiej było obrazić prezydenta niŜ miejscowych szefów. Zarządzający komunami. Ŝe to „awanturnicy”. Ale to. mający usprawiedliwiać dręczenie tego człowieka. Ŝe przypadkiem podsłuchał rozmowę. Na jesieni 1959 roku Liu przyjechał do Chengdu z wizytą do komuny „Czerwona Świetność”. oświadczyli nawet. Jeśli chcieli kogoś ukarać. Przed przyjazdem Liu jej przewodniczący wszystkich tych. Teraz kaŜde jego działanie — albo wstrzymanie się od działania — mogło sprowadzić na niego powaŜne kłopoty.

Ŝe niszczy je nawałnica kłamliwych słów i komunizm próby fałszywej!”. i druga. Sichuan niebiańskim jest miejscem. Tymczasem na początku lat sześćdziesiątych w całych Chinach zaczął się szerzyć głód. patrząc na zagajniki trzciny bambusowej i herbaciarnie ulokowane pod wierzbami. uparcie trzymał się swojej obłąkanej polityki gospodarczej. tylko siusiali do spluwaczek i wrzucali do nich nasiona chlorelli. dla wszystkich pozostałych. Najłatwiej dostępnym lekarstwem na to była chlorella. jakie przynosi szkody. Zhu De pochodził z Sichuanu. ich Ŝon i dzieci. Zarząd prowincji 251 . trzeba to było wyjąć. Mama. ale rzeczywiście zmniejszało opuchliznę. kiedy przechadzał się brzegiem Jedwabnej Rzeki. Prawie niczego poza tym nie moŜna było dostać. Było to ohydne w smaku. przypadające na kaŜdego dorosłego. Najczęściej zabieraliśmy jedzenie z kantyny i jedliśmy w domu. Od 1949 roku nie udzielał się specjalnie. Wielu ludzi zapadało na puchlinę głodową. Ŝe zgadza się z nim z całej duszy. Sekretarz przewodniczącego odpowiedział w podobnym tradycyjnym.. w której płyny gromadzą się pod skórą z powodu niedoŜywienia. by nie stracić twarzy. Powiedział to jak poetycki wers. W Chengdu miesięczne racje Ŝywnościowe. a potem. gdzie mieszkaliśmy. ciotka Junying i nasza gosposia. więc ludzie nie chodzili do toalet. pomyślała. około dziewięćdziesięciu gramów oleju i tyluŜ gramów mięsa — jeśli w ogóle było mięso. obmyć i ugotować razem z ryŜem. W kompleksie budynków rządowych. i dyskretnie pozwolił skorygować najbardziej niepraktyczne załoŜenia. podobno bogata w proteiny. były dwie kantyny: mała dla dyrektorów wydziałów. Podobnie jak wszystkim. był jednym z najwyŜszych dowódców Czerwonej Armii i głównym sprawcą jej militarnego zwycięstwa. westchnął z głębi serca: „Zaprawdę. Mao. W ciągu kilku dni wyrastało coś. ojcu równieŜ zmniejszono racje Ŝywnościowe.Mao. Odwiedził kilka komun w pobliŜu Chengdu. W naszej kantynie z pewnością było więcej jedzenia niŜ gdzie indziej. a skóra Ŝółknie i puchnie. co wyglądało jak zielona rybia ikra. nawet kapusty. Był świadom. zostały zredukowane do około ośmiu kilo ryŜu. poetyckim stylu: „JakaŜ boleść. Rośnie ona na ludzkiej urynie.”. większa. Jadała tam babcia. jednak wyŜsi rangą urzędnicy mieli pewne przywileje. ale nie mógł wycofać się zupełnie. która z nimi wtedy była. ciągle pełen podejrzeń i wściekły po krytyce marszałka..

Chodziłam z babcią do wydzielonego sklepu. którzy próbowali 252 . jadłam małą parową bułeczkę. kiedy tam wchodziłam. ale mała była traktowana specjalnie. Ci z nich. W tym czasie często chodziłam do szpitala leczyć zęby. ale natychmiast wyplułam — jej smak był obrzydliwy. spojrzenie mojego ojca było rozpaczliwie smutne. poniewaŜ nie było tam racji Ŝywnościowych. i urzędnicy z komun ludowych siłą zabierali wieśniakom ziarno. Pogładził mnie po głowie i powiedział: „Masz szczęście. Na wsi panował o wiele gorszy głód. spuchniętych członkach. dostawałam mdłości na widok dziesiątków pacjentów o świecących. Nigdy więcej nie wzięłam tego do ust. więc nigdy nie chodziłam głodna. głodują”. ale wyjaśniła to tak. Kiedy otrząsnęłam się. Polityka rządu zakładała. Jednak dorośli byli niedoŜywieni. dlaczego. Dorośli dawali dzieciom więcej jedzenia. Kupony mamy były niebieskie. co to znaczy. Ludzie z puchliną byli najczęściej wieśniakami. choć nie powiedzieli mi. Ŝe dorośli to jedzą. Jako urzędnicy partyjni.miał swoje gospodarstwo rolne. Ŝe Ŝywność ma dotrzeć do miasta. wzdychając — „puchlina”. co im się stało. a babcia miała nawet niewielkie obrzęki głodowe. PrzywoŜono ich do szpitala na wozach-platformach. Wszystkie dostawy były rozdzielane pomiędzy kantyny. Cała rodzina łączyła Ŝywność z kantyn oraz z innych źródeł i jedliśmy razem. Miała prawo do pięciu jajek. poza tym przychodziły takŜe „prezenty” od zarządów poszczególnych okręgów prowincji. Inne dzieci. Ŝe wcale nie kojarzyło mi się z jedzeniem. Kiedy opowiedziałam o tym rodzicom. tak wielu ich było. Kiedyś spróbowałam. zobaczyłam bardzo szczupłe ciemne plecy. krótkie spodenki i bose stopy biegnące błotnistą uliczką — chłopiec pakował sobie do ust moją bułeczkę i dosłownie ją pochłaniał. Ŝeby kupować jedzenie. około trzydziestu gramów soi i tyleŜ cukru miesięcznie. Hodowała w domu chlorellę i wiedziałam. Niezbyt zdawałam sobie sprawę. prawie przejrzystych. Ŝe dookoła szaleje głód. Zawsze. rodzice mieli takŜe specjalne kupony na Ŝywność. a ona odpowiedziała. gdy nagle ktoś podbiegł do mnie i wyrwał mi ją. Pytałam dentystkę. takie jak ty. Spytałam. Kupony ojca były Ŝółte — jego przydział był dwa razy większy niŜ mamy z powodu jego wyŜszej rangi. Pewnego dnia idąc do szkoły.

zmarło podczas tego głodu. Siedziałam w kącie. nie umiał sobie z nim poradzić. Ŝe nie Ŝyje juŜ jej mąŜ i młodszy syn.. Nie rozumiałam wtedy. Ich dzieci ocalały. Pewnego wieczoru — mogłam mieć wtedy osiem lat — do naszego domu weszła chuda. za moskitierą rozpiętą nad jej łóŜkiem. Matka zmarła w 1958 roku i kiedy nadszedł głód. Ŝe wielu moich krewnych. Kiedy zaczęło brakować Ŝywności. bardzo staro wyglądająca kobieta. Napisano w nim. Kilka lat później dowiedziałam się. sami milionami umierali z głodu. Pod koniec zjadł to. jaki miał Peie. Urzędnicy z komun niezbyt gorliwi w odbieraniu Ŝywności głodnym wieśniakom byli zwalniani. o co chodzi. uderzyła czołem o podłogę i nazwała ją „zbawczynią swojej córki”. czym były wypchane poduszki. Siostra babci. Była to matka naszej gosposi.ukryć ziarno.. niepisanymi priorytetami. zwłaszcza Ŝe nie słuchał nikogo poza matką. Status wyrzutka społecznego. Ŝe on i jego Ŝona będą pierwsi wśród tych. 253 . Lan. i jej mąŜ. Ojciec Ŝony Yulina takŜe zmarł. kiedy dowiedziała się. bo rodzice oddawali im wszystko. „Gdyby nie ty — powiedziała — moja córka by nie przeŜyła. Ŝe drugi brat naszej gosposi i jego Ŝona takŜe niedługo potem umarli. co mieli. zesłani w niegościnne strony na północy MandŜurii z powodu jego powiązań ze słuŜbą bezpieczeństwa Kuomintangu — oboje zmarli. z twarzą całą w zmarszczkach. kiedy nasza gosposia dostała list. byli aresztowani. Padła na ziemię przed mamą.”. bici i torturowani. a on zjadał cały swój przydział w ciągu kilku dni i nic mu nie zostawało na resztę miesiąca. Wkrótce zmarł z głodu.. jak mówiła: „Komuniści są dobrzy — ale ci wszyscy ludzie są martwi. władze wsi rozdzielały zapasy zgodnie z własnymi. od Sichuanu do MandŜurii. „Lojalny” Peie.”. Ŝe jej matka zmarła niedługo po wizycie u nas.. którzy produkowali Ŝywność. W rezultacie wieśniacy. Stała oparta o kolumnę na tarasie i łkała rozpaczliwie w chusteczkę. oznaczał. jak strasznie szlochała nasza gosposia. Był między nimi cofnięty w rozwoju brat ojca. a niektórych maltretowano fizycznie. Babcia siedziała na łóŜku ze skrzyŜowanymi nogami i takŜe szlochała. Racje wydzielano mu z miesięcznego przydziału. Rodziny byłych właścicieli ziemskich znajdowały się na ostatnim miejscu na listach przydziałów Ŝywności w głodujących komunach. Nigdy nie zapomnę. którym moŜna odmówić Ŝywności. i cały warkocz słomy czosnkowej. i słyszałam. Dowiedziałam się później. pojęłam dopiero miesiąc później.

Płacząc. Ŝe to ubranko jej dziecka. W 1960 roku zaginęła trzyletnia córeczka sąsiadów ciotki Junying z Yibin. jak bezwzględni właściciele ziemscy. którzy doskonale pamiętali. Pewnego dnia do jego pokoju wpadł jakiś chłop i rzucił się na podłogę. bezrolnych wieśniaków. Uprowadzili i zamordowali wiele małych dzieci. Chiny są olbrzymim krajem. która miała na sobie sukienkę taką samą jak ta. Głód był silniejszy od niego. człowieka bardzo miłego i rozumnego. którego potem zastrzelono z wyroku sądu. jako Ŝe męŜczyźni wytapiali stal. Poszła na policję. Ŝeby pomóc Korei. Przyjmuje się. gdzie był urodzaj — choć niewiele zebrano. zmuszali ich do spłaty dzierŜawy albo zwrotu poŜyczki. Okazało się. ReŜim wykorzystał tu doświadczenia i odczucia większości ludzi w Chinach. aby odstraszyć innych od dzieciobójstwa. W ten sposób Mao ze Związku Radzieckiego zrobił wroga zewnętrznego. a całą sprawę wyciszono. Okazało się. co widział w jednej komunie podczas głodu. i w niechęci do niego zjednoczył społeczeństwo. To znaczy dziesięć procent ludności zasobnej prowincji. Oficjalne wyjaśnienie w sprawie głodu brzmiało. ów znajomy ojca kazał aresztować wieśniaka. który oznaczał. Działo się to na terenie. Z wielkim poruszeniem opowiedział mi. który pomagał głodującym. Ŝe Chruszczow niespodziewanie zmusił Chiny do zwrotu olbrzymiego długu. ale ludzie wiedzieli. Ŝe rodzice dziewczynki sprzedają wędzone mięso. dalekiego od wszelkiej przesady. powiedział mi. odpowiedzialnego za klęskę. Ŝe zabił swoje własne dziecko i zjadł je. Sprawdziła — na sukience był symbol. Ŝe według niego w Sichuanie w sumie umarło wtedy z głodu siedem milionów ludzi. Ŝe popełnił straszną zbrodnię i chce zostać ukarany.W 1989 roku pewien urzędnik. krzycząc. Innym oficjalnym powodem głodu miały być „bezprecedensowe klęski naturalne”. W kantynie zuŜyto juŜ większą część zapasów i zmarło trzydzieści pięć procent wieśniaków. Kilka tygodni później sąsiadka zobaczyła na ulicy dziewczynkę. Para ta została skazana na śmierć. którą nosiła jej córeczka. Ŝe w całym kraju umarło wtedy około trzydziestu milionów ludzi. i kaŜdego roku pogoda powoduje 254 . który zaciągnęły podczas wojny koreańskiej. pozbawieni ludzkich uczuć. Ŝe takie praktyki nadal mają miejsce. Po wielu latach spotkałam starego znajomego mojego ojca. Sprzedawali je potem jako mięso królicze po ogromnie wysokich cenach.

z którymi rozmawiałam. Tego rodzaju manipulacja informacjami pomagała utrzymać spokój i dzięki temu nie było Ŝadnych wyraźniejszych narzekań na Partię Komunistyczną. Ŝe głód w siedemdziesięciu procentach został spowodowany naturalnymi nieszczęściami. Oczywiście na róŜne sposoby tłumiono głosy tych. Biorąc pod uwagę niedoinformowanie społeczeństwa. Ŝeby np. Prezydent Liu Shaoqi wtrącił się. co się działo. na poziom urzędników takich jak moja mama. Ŝeby urzędnicy partyjni nie uŜywali swoich przywilejów dla ułatwienia Ŝycia swoim „wrogim klasowo” rodzicom. ale potem Partia wydała rozkaz. Narodowi nawet nie przekazano cyfr.w jakimś miejscu braki Ŝywnościowe. jakie zdarzyły się za czasów rządów Kuomintangu — ale WYGLĄDAŁ inaczej: wtedy głód występował obok innych raŜących objawów niesprawiedliwości. za to dobrze wiedzieli. Tak więc wielu myślało — i do dziś tak sądzi — Ŝe głód został spowodowany przez klęski naturalne. wielu partyjnych urzędników z rodzin posiadaczy ziemskich wzięło do siebie swoich rodziców. Chodziło o to. które podał Mao. Ŝe towarzysz Liu będzie miał kłopoty”. Niektórzy dziadkowie i babcie moich przyjaciół 255 . mówiąc. Funkcjonariuszom partyjnym powodziło się niewiele lepiej niŜ zwykłym ludziom. powiedział do mamy: „Boję się. Ojciec był na tej konferencji i kiedy wrócił. Nie mam pełnego obrazu. Kiedy przemówienia z konferencji zostały przekazane niŜej. ale wszyscy ludzie. niewiele wiedzieli na temat klęsk naturalnych w innych regionach. aby wszyscy ci starsi ludzie wrócili na wieś dzielić twarde Ŝycie — to znaczy głód — z wieśniakami. W niektórych wsiach to właśnie oni pierwsi zaczęli głodować — i pierwsi umierali z głodu. co się zdarzyło w innej prowincji albo nawet za najbliŜszą górą. która odbyła się na początku 1962 roku. wcale nie była oczywista i bezdyskusyjna. słowa Liu zostały wycięte. Ten głód był gorszy niŜ wszystkie. urzędnicy partyjni zagarniali ziarno. Zanim się zaczął. a w trzydziestu procentach przez klęski naturalne. bardzo niewielu ludzi wiedziało. pochodzący z róŜnych części Chin. którzy na nią narzekali — ale dla większości ludzi odpowiedzialność Partii Komunistycznej za to. Nie było korupcji w tym znaczeniu. Ŝe w siedemdziesięciu procentach przez ludzki błąd. jak umiera się z głodu. Mao powiedział. a w trzydziestu procentach ludzkimi błędami. Na konferencji dla siedmiu tysięcy najwyŜszych urzędników partyjnych.

a zepsuci są niŜsi urzędnicy. poniewaŜ. Na wprost szpitala płynęła prześliczna rzeczka. Ŝe będą chodzić głodni. wieśniak leŜał martwy na polu. których sens sprowadzał się do tego. jak to było w zwyczaju. rzadko widywałam ojca. Ŝeby jego rewolucyjna wola osłabła”. korę z drzew i zioła. To oznaczało. Kiedy ojciec tam podbiegł. a chmury rozwiewały się i kształtowały w nowe formy. w najgorszym okresie głodu. Partia nie była z niego zadowolona. Siadywałam na pochyłym 256 . Potem człowiek ten nagle zniknął. Od końca 1959 roku do 1961. poniewaŜ „pozwolił. Na wiosnę 1961 roku leŜał tam cztery miesiące. bo teŜ musieli wyjeŜdŜać. Ŝe przywódcy Partii są dobrzy. Nie był juŜ pewnym swoich racji purytaninem z dawnych lat. który wlókł się powoli i z trudem. Chorował na powiększenie wątroby i puch-liznę głodową. Ŝeby „klęski Ŝywiołowe” były jej wyjaśnieniem. Wielki Skok i to. w oddali dostrzegł męŜczyznę chudego jak szkielet. jak wieśniacy. wszędzie towarzyszyli mu lokalni urzędnicy. Na wsi jadał liście patatów. ale nie wierzyli. który kończył się za granicami ich wsi i za tę katastrofę winili swoich bezpośrednich przełoŜonych. i rozkazano mu jak najszybciej opuścić szpital. Mieli wielkie poczucie winy. Miał teraz zwyczaj spędzać czas na łowieniu ryb. Zmienił się. Ale jego współpracownicy mieli o to do niego Ŝal.musieli wtedy opuścić Chengdu i zmarli podczas głodu. Zmarł z głodu. kiedy wracał z wyjazdów. szedł prosto do szpitala. poniewaŜ pracowali w propagandzie i tkwili w samym sercu machiny dezinformującej. codziennej rutyny. dotykając witkami jej powierzchni. KrąŜyły nawet popularne wierszyki. kiedy szedł pomiędzy poletkami ryŜowymi. choć na pewno nie widział rzeczy najgorszych. Wielu wieśniaków Ŝyło w świecie. rujnowało jego zdrowie psychiczne. co się potem stało. ojciec na ochotnika zgłosił się do pracy w komunach. a to oznaczało. Skrytykowano go. Pochylały się nad nią wierzby. Miał głęboką depresję. „dzielił z ludem dole i niedole”. głęboko wstrząsnęło moimi rodzicami. zwana Jadeitowym Strumykiem. co ojciec codziennie oglądał. Ŝe będzie głodował razem z wieśniakami. Robiąc to. Pewnego dnia. To. zgodnie z instrukcją Mao. śeby ratować swoje sumienie i uniknąć nieuczciwej. Nie mieli pełnego obrazu sytuacji. Kilka razy.

Ŝe inni ludzie na jego stanowisku zawiadamiają wydawnictwo i dostają ksiąŜki za darmo. Ŝe ryby są bardzo waŜne dla prawidłowego rozwoju włosów dziecka. ile wynosiły dwie pensje. Czuć było ludzkie odchody. który zaczynał się od słów: „Nie po ryby chodzę wędkować”. jeden z zastępców dyrektora w jego wydziale. co złowił. których komplet mógł kosztować tyle. zawsze dawał mu część tego. „dla celów związanych z pracą”. po tych latach. Podzielał takŜe tradycyjne wiejskie chińskie podejście do dzieci: im więcej rąk do pracy.brzegu. podczas głodu. ale ojciec chciał płacić sam. teraz zamieniony w ogródek warzywny na potrzeby pacjentów i pracowników szpitala. Ojciec rzadko łapał rybę i kiedyś napisał poemat. Ale wkrótce Mao zwrócił się przeciwko kontroli urodzin. Sterylizacja. Ŝe państwo nie zapewni im juŜ mamki ani niańki. tym 257 . a to oznaczało. Nawet teraz. W 1954 roku komuniści promowali planowanie rodziny i mama odpowiadała za ten program w swoim okręgu. Spora część pensji ojca szła na zakup ksiąŜek. kiedy byli rozczarowani decyzjami cesarza. Łowienie ryb sugerowało wycofanie się do natury. potęŜnych Chin. babcię i część rodziny ojca. Ŝe w 1961 roku. Moi bracia zbierali je dla ojca na przynętę. nie mieli zbyt wiele pieniędzy na zbyciu. Lekarze i pielęgniarki wyraźnie nie byli ekspertami ogrodnictwa. Powiedział. Mając na utrzymaniu czworo dzieci. zwłaszcza na wielkie tomy klasycznych utworów. ucieczkę od politycznej codzienności. Czasem mama trochę gderała. Robił tak dlatego. antykoncepcja i aborcja były niemal abstrakcją. jak łowi ryby. patrzyłam na chmury i na ojca. Chciał wielkich. Poza innymi względami. Nie chciała kolejnego dziecka. widzę larwy motyli poŜerające liście kapusty w tym ogródku. Była wtedy w zaawansowanej ciąŜy z Xiaohei i często zaczynała spotkania od Ŝartobliwej samokrytyki. bazujących na licznej populacji. Ale jego towarzysz od wędkowania. kiedy zamykam oczy. Ŝe jeśli Amerykanie zrzucą na Chiny bombę atomową. a Chińczycy uwaŜają. ona i ojciec byli teraz na pensjach. Było to coś w rodzaju symbolu zniechęcenia i odmowy współpracy. to Chińczycy szybko wrócą do swojej poprzedniej liczebności przez reprodukcję. kiedyś był tam kwietnik. mama znowu była w ciąŜy. W całej historii Chin uczeni i mandaryni tradycyjnie zajmowali się łowieniem ryb. Na wzniesieniu brzegu leŜał grunt naleŜący do szpitala.

wpychała sobie do ust kawałek mięsa i Ŝuła łapczywie. który teraz pracował w fabryce. Nasza gosposia takŜe była w ciąŜy. Xiaofang. Nie mówił o tym nikomu przez lata. prosząc o pozwolenie na aborcję. jakby był duŜą zabawką. ojciec kaŜdej soboty zabierał go do sklepu z zabawkami na naszej 258 . która była potwornie bolesna. Naszą piątką zajmowała się więc babcia i ciotka. Kiedy w 1961 roku znowu zaszła w ciąŜę. Jednym z powodów. ani mamy. jak sądziła mama. Przyznano jej prawo do aborcji. by ludzie nigdy nie cierpieli głodu. kiedy przemyśliwał nad tym. a takŜe ryby. jeśli nie będzie zajęta kolejnym dzieckiem. nie były upowaŜnione do racji Ŝywnościowych. napisała do Partii. Wszyscy się z nim bawiliśmy. poniewaŜ przeprowadzano ją prymitywną metodą. Gdy jeszcze była z nami. W 1957 roku sam osobiście nazwał znanego profesora Uniwersytetu Pekińskiego prawicowcem za to. Mama napisała. Ŝeby się bawić zabawkami. które moŜna było dostać na kupony rodziców. Kiedyś ojciec widział. co spowodowało. Wyrósł wśród kochających go osób. Taka była zwykła procedura. Ŝeby go nie zobaczyła i nie czuła się zakłopotana. Kiedy mama była w ciąŜy w 1959 roku. Zawrócił. Gosposia pod koniec 1961 roku urodziła chłopczyka i odeszła załoŜyć swój własny dom. Babcia przyrządzała dla nich obu jajka z soją. Największym jego marzeniem było to. jak idąc ścieŜką. Kobiety ze wsi. Mój najmłodszy brat. Tylko on jeden został wykarmiony przez mamę piersią. Potem planowanie rodziny było juŜ rzadko wspominane. Gdy gosposia odeszła. Poślubiła poprzedniego słuŜącego ojca. Ŝe jest zajęta pracą dla rewolucji i Ŝe lepiej będzie słuŜyć ludowi. Ŝe wierzył w siebie. kolejna aborcja nie wchodziła w grę — ani w opinii lekarzy. które ojciec dostawał od kolegi. mama chciała go gdzieś oddać. która wymagała co najmniej trzyletniego odstępu między zabiegami. wspomniał dopiero kiedyś. jak inaczej od marzeń jego młodości potoczyły się sprawy. Ŝe bronił kontroli urodzin. które chciały dostać tę pracę. dla których Partia powinna wyrazić zgodę. był przystępny i łatwo nawiązywał kontakty. rodzina nie mogła sobie pozwolić na następną z powodu sytuacji Ŝywnościowej. Zanim się pojawił. Kiedy był juŜ na tyle duŜy. chodziła do kantyny odbierać nasze jedzenie.lepiej. ani Partii. ale potem bardzo się do niego przywiązała i został jej faworytem. urodził się siedemnastego stycznia 1962 roku. Ŝe operacja taka nie była wtedy bezpieczna. miało być to.

Ŝe stracili łączność z ludem i podjęli błędne decyzje. niezaleŜnie od tego. Począwszy od samego Mao. przyzagrodowe poletka. Zamknięto kantyny publiczne.ulicy i kupował mu coś nowego. której nikt nie dochodził. jakby musiał dźwigać krzyŜ za wszystkich niekompetentnych urzędników w całych Chinach. Mogli uprawiać prywatnie małe. Na początku 1961 roku dziesiątki milionów zmarłych z głodu zmusiły wreszcie Mao do zmiany polityki gospodarczej. Z ociąganiem przyznał pragmatycznie nastawionemu prezydentowi Liu i Deng Xiaopingowi pewną władzę nad wsią. Nie było juŜ masowej produkcji stali. maskujących rzeczywistą odpowiedzialność. rozpoczęły się korowody nieustannych samokrytyk. co było powodem. co to miałaby być za nauka. w roku 1962. To właśnie w tym kontekście padło stwierdzenie Deng Xiaopinga: „NiewaŜne czy kot jest biały. Było w niej bardzo duŜo uŜalania się nad sobą. Ŝeby łapał myszy”. które nie odzwierciedlały potrzeb zwykłych ludzi. Potem wspaniałomyślnie poinstruował Partię. ale nie pozostawił osądowi niŜszych urzędników. a płace wieśniaków odpowiadały ich pracy. Razem z przemianami gospodarczymi nadeszła polityczna liberalizacja. a całość brzmiała tak. czy czarny. Został równieŜ zmuszony do złoŜenia samokrytyki. PołoŜono kres wyznaczaniu obłąkanych ekonomicznych celów i wprowadzono realistyczną politykę gospodarczą. Poinformował ich. Niemniej sprawy wzięły lepszy obrót. W przemyśle i w handlu wprowadzono elementy gospodarki rynkowej i w ciągu kilku lat gospodarka stanęła na nogi. PoniewaŜ mama w 1959 roku dostała ostrzeŜenie dotyczące jej prawicowych odchyleń. Ŝeby „wyciągnęła naukę” ze strasznego doświadczenia. Oddano im z powrotem naleŜący do ich gospodarstw sprzęt rolniczy i zwierzęta. Jeśli zapłakał. chodzi o to. podniesiono jej stopień słuŜbowy z 17 259 . ojciec rzucał wszystko i biegł go pocieszać. Zrehabilitowano wielu ludzi napiętnowanych w poprzednich kampaniach — „kontrrewolucjonistów” z kampanii 1955 roku. przedtem skonfiskowane. tytułem rekompensaty. Pragmatycy przeprowadzili serię podstawowych reform. Z byłych właścicieli ziemskich zdjęto odium „wrogów klasowych”. „prawicowców” z 1956 roku i „prawicowych oportunistów” z roku 1959.

Ŝe reŜim pokazał. ale jej echa długo tkwiły w moim nastoletnim Ŝyciu. . oznaczało to. Panowała większa swoboda artystyczna i literacka. Kiedy to wszystko się odbywało. Ŝyłam jak w kokonie za wysokimi ścianami rządowego kompleksu.na 16. iŜ potrafi naprawiać swoje błędy i uczyć się na nich — i to odbudowało ich zaufanie do systemu. podobnie jak dla wielu innych. Dla mojej mamy i ojca. Nie miałam bezpośredniego kontaktu z sytuacją w kraju. atmosfera była luźniejsza.

Ŝe jestem odpowiednio zaawansowana w nauce. Poszłyśmy prosto do gabinetu kierowniczki szkoły. Trudno było się dostać do „kluczowych” szkół i uniwersytetów. a normalnie przyjmowano dzieci siedmioletnie. nazywały mamę z szacunkiem „dyrektor Xia” i traktowały jak waŜną osobistość. Rodzice byli ze mnie bezbrzeŜnie dumni. Później dowiedziałam się.13 „Tysiąckrotnie złote małe cacuszko” — w kokonie przywilejów (1958—1965) Kiedy mama zabrała mnie do szkoły podstawowej. Oboje. Przyjmowano do nich tylko na podstawie umiejętności i dzieci z rodzin wysokich urzędników nie miały Ŝadnych przywilejów. Ŝebym wcześniej poszła do szkoły. bo miałam sześć lat. i on. Potem. Ŝe szkoła leŜała w departamencie mojej mamy. Ale nawet mój ojciec nie przejmował się. miałam na sobie nowe róŜowe sztruksowe wdzianko i zielone spodnie z flaneli. chcieli. 261 . Ŝe tym razem reguły zostaną złamane. zostałam przyjęta jako specjalny przypadek. poniewaŜ była to najlepsza szkoła w Chengdu: „kluczowa” szkoła prowincji. Ŝeby mnie do niej zapisać. Zaproszono mnie na tę rozmowę. KaŜdej nowej nauczycielce i nauczycielowi przedstawiano mnie zawsze jako „córkę dyrektora Changa i dyrektorki Xia”. a we włosach róŜową kokardę. która czekała na nas z kuratorką i jedną z nauczycielek. Wszystkie się uśmiechały. przeszedłszy pomyślnie zwykły test wstępny. Wszyscy chcieli umieścić tutaj dzieci. Wiele dzieci ich znajomych nie przeszło testu wstępnego w tej szkole. Moja płynna recytacja klasycznych poematów i ładnie kaligrafowane znaki przekonały szkołę. i mama. poniewaŜ brakowało szkół.

Podsłuchałam. Kierowniczka osobiście przyszła do klasy. mieli mi to za złe. Rozkład zajęć był taki sam jak w szkołach zachodnich — poza okresem. sport takŜe wchodził w jego kompetencje. Paliłam się ze wstydu. na czym polega umieszczenie satelity na orbicie (Rosjanie wystrzelili właśnie wtedy swój pierwszy sputnik) i omówił moŜliwość odwiedzenia innych planet. skok wzwyŜ. więc dobrze będzie. co to znaczy. Ŝe po prostu potrzebuję niezaleŜności. ale trenerka tenisa. Ŝeby mi je wręczyć. Wśród innych dziedzin. nie jest zbyt popularny w Chinach. chciałam po prostu naleŜeć do grupy i być akceptowana przez rówieśników. skok w dal i oprócz tego przymusowo gimnastykę i pływanie. Ŝe jestem pozbawiona „kolektywnego ducha” i Ŝe patrzę na innych z góry. Ŝe stawały się fascynujące. Nie było propagandy politycznej. Na jego lekcjach nawet najbardziej rozrabiający chłopcy siedzieli jak przyrośnięci do ławek. zielone sztruksowe wdzianko z wyhaftowanymi z przodu kwiatkami. Ŝe to prawicowiec. którymi ojciec się słuŜbowo zajmował. Czasami wylewali swój Ŝal i złość. jak uczniowie mówili. Mówili takŜe. Ŝe miałabym zostać sportsmenką. kładąc Ŝabę na mój pulpit albo przywiązując mi końce warkoczy do ławki. kiedy wytapialiśmy stal. ubrana w gimnastyczne szorty. Pamiętam nauczyciela nauk przyrodniczych i ścisłych. a cała klasa gapiła się na mnie. najbardziej elegancki ze sportów. Zawsze byłam u góry listy. jeśli jego córka „da przykład” — jak to ujęła — narodowi. Jak większość dzieci. Ojciec musiał się zgodzić.Mama często przyjeŜdŜała na rowerze do szkoły z wizytacją — to naleŜało do jej obowiązków. prześliczna młoda kobieta. Co tydzień odbywały się sprawdziany. przezywając mnie: „tysiąckrotnie złote małe cacuszko” (qianjin xiaojie). I jeszcze jakiś wybrany sport po zajęciach w szkole — ja zostałam wytypowana do tenisa. Byli wspaniali i potrafili wykładać swoje przedmioty tak. a ich wyniki wypisywano na tablicy. pana Dali. który wyjaśnił nam. 262 . Uwielbiałam moich nauczycieli. Z początku ojcu nie podobała się myśl. Ale ja wiedziałam. Ŝe tenis. ale nikt z nas nie wiedział. i nie robiło to nam Ŝadnej róŜnicy. co było celem szkolenia. za to mieliśmy bardzo duŜo zajęć sportowych: bieganie. Pewnego dnia nagle zrobiło się zimno i przywiozła mi do szkoły ciepłe. przyszła się z nim zobaczyć. Trenerka obdarzyła go czarującym uśmiechem i powiedziała. którzy byli niŜej. i ci.

jednak mama nie zgadzała się na przeniesienie tych nauczycieli i nawet przyznała im honorowe stopnie. co zostało uznane za aluzyjny atak na urzędników partyjnych.DuŜo później mama powiedziała mi. W 1962 roku poproszono ojca. ale chcieli. dla którego odpowiadała za tę szkołę. Poziom nauczania był niski. Ŝeby sama odpowiadała za tak niekonwencjonalne poczynania. Nazywała się „Platan” od platanów. była tu szkoła z internatem dla dzieci oficerów z całego Chengdu i rzadko się zdarzało. Ŝeby jakiś cywilny wyŜszy urzędnik posłał tam swoje dzieci. Z innych szkół tego okręgu przeniesiono tu dobrych nauczycieli i wkrótce szkoła zyskała reputację „arystokratycznej” — dla dzieci waŜnych osób z zarządu prowincji. Zakazano mu pisania i właśnie miał zostać zesłany na wieś. Ŝe pan Dali był autorem fantastycznonaukowych ksiąŜek dla dzieci. Władze przyznały ją okręgowi mamy. Z domniemaną protekcją. za to miała opinię snobistycznej. Słyszało się tam często: „Mój ojciec jest dowódcą 263 . Jej przełoŜeni to aprobowali. Niewielu urzędników partyjnych było dość odwaŜnych. Podjęła to ryzyko. tuŜ obok kompleksu. Ŝeby przeniósł swoje dzieci do nowej szkoły. Opiekę naukową nad szkołą sprawowała kobieta. a napiętnowano go jako prawicowca w 1957 roku. bo młodzieŜ rywalizowała ze sobą. które kradną jedzenie i porastają w sadło. jaką dawała jej pozycja ojca. Zanim powstał „Platan”. nawet ze „złym pochodzeniem”. Mamie jednak starczyło odwagi i to był prawdziwy powód. Normalnie ktoś taki nie mógłby zajmować podobnego stanowiska. bo napisał artykuł o myszach. a szef Wydziału Spraw Publicznych Zachodniego Okręgu nie ośmieliłby się zatrudnić takich ludzi. licytując się stanowiskami rodziców. Szkoła została załoŜona przez Zachodni Okręg z wyraźną intencją zrobienia z niej szkoły „kluczowej”. w którym mieszkaliśmy. szkoła powinna przypadać Zachodniemu Okręgowi w Chengdu. między którymi biegła prowadząca do niej aleją. poniewaŜ chciały mieć najlepszych nauczycieli. czuła się pewniej niŜ jej koledzy. kiedy mama zdołała jakoś uzyskać zgodę na przeniesienie go do tej szkoły. której mąŜ był oficerem Kuomintangu i siedział w obozie pracy. poniewaŜ nie było tam takiej szkoły. Ŝeby rekomendować prawicowca. Zgodnie z połoŜeniem.

na początku zajmowaliśmy zachwycający parterowy domek z własnym dziedzińcem. splatały się gałęziami jak kochankowie. szafki z lustrami wiszące na ścianach i spłukiwaną toaletę. „Platan” nie został zaplanowany jako szkoła ekskluzywna i po spotkaniu z kierowniczką i kilkoma nauczycielami moi rodzice uznali. siadałam przy kamiennym stole w kształcie bębna. W 1962 roku w kącie kompleksu wybudowano mieszkania z tymi wszystkimi urządzeniami i mojej rodzinie przyznano jedno z nich. Najbardziej jednak lubiłam mocno pachnący jaśmin. W weekendy stały przed szkołą sznury samochodów z niańkami. zwrócone do siebie. Większość moich kolegów klasowych była dziećmi urzędników zarządu prowincji. Uwielbiałam siedzieć w oknie. strzelająca wysoko w niebo. a nawet para rzadkich chińskich osik — które. Ŝe odpowiada wysokim standardom moralnym i dyscyplinarnym. którzy zabierali uczniów do domów. zakładając „Platan”. kamelie. róŜe. 264 . Kiedy wprowadziliśmy się do tego kompleksu. ani ceramicznej wanny. Mój świeŜo nawrócony na łagodniejsze wyznanie ojciec przeoczył ten fakt. a niedaleko rosła palma kokosowa. w których rosły palmy. Niemniej. bez Ŝadnych udogodnień: nie było bieŜącej wody ani spłukiwanej toalety. podczas przerwy na drugie śniadanie. który takŜe się piął po kratkach altany. Poza szkołą ten kompleks stanowił cały mój świat. W klasie było tylko dwudziestu pięciu uczniów. którzy mieszkali tuŜ obok. Były bardzo wraŜliwe. Moi rodzice równieŜ zawsze mieli do niej awersję. hibiskusy. oba zaczynały się trząść.dywizji. magnolie. Niektórzy mieszkali w naszym kompleksie. Ŝe taka atmosfera jest szkodliwa dla młodych. Zanim się wprowadziliśmy. mój pokój wypełniał się jego zapachem. zwiedziłam tę krainę cudów i obejrzałam wszystkie te przyciski i kurki. myślano przecieŜ przede wszystkim o wysokich urzędnikach. Gdy kwitł. a ich liście drŜały. Były tu pełne kwiatów i rzadkich roślin ogrody. a twój dowodzi tylko brygadą!”. Wokół wybuchały jaskrawe kolory. Był w tradycyjnym chińskim stylu. opierałam łokcie o kamienny blat i czytałam ksiąŜki albo grałam w szachy. oleandry. W lecie. sizal. Nawet w mojej poprzedniej szkole było nas w klasie pięćdziesięcioro. ochroniarzami i szoferami. patrzeć na niego i wdychać rozkoszny zapach. Wielu ludzi uwaŜało. pod altaną porosłą wistarią. Jeśli podrapało się korę jednego z drzew.

Przeciągnęłam ręką po białych. jak nauczyciele. zawsze było do wyboru siedem albo osiem dań. Nie pragnęłam niczego 265 . Musieli wypełnić formularz. gdy przychodzili goście. Na schodach pierwszego sekretarza stał zawsze uzbrojony wartownik. Cztery były przeznaczone dla dyrektorów wydziałów. Były w dotyku miłe i chłodne. W domu zawsze były słodycze i owoce. Zresztą w ogóle rzadko wychodziłam z kompleksu — nie licząc szkoły. Powiedzieli. NiŜsi urzędnicy zajmowali mieszkania w mniejszym kompleksie po drugiej stronie ulicy i wyposaŜenie ich mieszkań było znacznie skromniejsze. To nas zniechęcało do zapraszania przyjaciół do domu i przez cztery lata spędzone w „kluczowej” szkole zaprosiłam swoje przyjaciółki moŜe kilka razy. ale straŜnicy nas poznawali. kaŜdy dla jednego sekretarza Partii. Wewnątrz ogrodzenia leŜały dwa osobne dwupiętrowe domy. Kucharze byli starannie dobrani i wszyscy mieli „pierwszy” albo „specjalny” stopień. W wewnętrznych oknach mieliśmy moskitiery. podczas gdy mieszkania rodzin kierowników biur zajmowały po pół piętra. lśniących płytkach na ścianie w łazience. Nasza kantyna była nie gorsza od restauracji i dawano w niej pyszne jedzenie. którzy naleŜeli do ścisłego kierownictwa zarządu prowincji. Obsługa kompleksu niechętnie widziała inne dzieci. Ŝe hierarchia i przywileje są oczywiste. potem portier dzwonił do naszego mieszkania i ktoś musiał pójść do bramy wejściowej odebrać gościa. reszta dla kierowników biur. Zakupy były dla mnie czymś obcym i rodzice dawali mi kieszonkowe tylko przy wyjątkowych okazjach. Pokoje w naszym mieszkaniu teŜ były większe. Ŝeby cokolwiek kupować. ale właściwie nigdy nie czułam potrzeby. Dzieci nie miały przepustek. Ŝe nie chcą bałaganu na terenie. Kilku sekretarzy Partii. Dorastałam uwaŜając. Kilka razy byłam z babcią w sklepie. i mieliśmy po dwie łazienki. miało swoje własne kompleksy mieszkalne wewnątrz naszego. Nasze mieszkanie zajmowało całe piętro. W kompleksie stanął więc blok z trzynastoma mieszkaniami. Sprawy się komplikowały. Owe święte przybytki leŜały za ogrodzeniem z dwoma bramami. Wyjąwszy okres głodu. których u nich nie było. z których kaŜda była pilnowana całą dobę przez uzbrojonego wartownika i tylko personel ze specjalnymi pozwoleniami mógł wchodzić do środka. a kuchmistrze mieli stopnie honorowe. a oni tylko jedną. Dorośli pracujący w głównym kompleksie musieli pokazywać przepustki. kiedy wchodzili przez bramę wejściową.

W kaŜdą sobotę wieczorem wyświetlano filmy. rozgrzane powietrze. sala balowa. Poszłam tam kiedyś. Projekcje odbywały się w dwóch róŜnych miejscach. gdy dostałam kieszonkowe. Wszystkie miejsca zajęto na długo przed projekcją. w atmosferze większej swobody politycznej. Przekomarzali się z nim i nazywali gp „gwiazdą parkietu”. Ŝe mogę się pokazać w ich towarzystwie. szerokimi fotelami. Kiedyś.więcej — z wyjątkiem lodów. Bardzo popularne były dansingi. właśnie on był ich szefem. w duŜym audytorium. pokazywano nawet jakieś filmy z Hongkongu. Ŝe to 266 . jedno ciągnęło drugie za ręce i uprawialiśmy coś w rodzaju „parkietowych nart noŜnych”. kina. przewaŜnie romanse. Rzeczywiście był dobrym tancerzem i lubił tańczyć. W weekendy odbywały się zabawy dla róŜnych kategorii pracowników zarządu prowincji. bo pokazywano film. musiał wejść na krzesło. Ojciec uśmiechał się i wyglądał na onieśmielonego. wspaniale ubrane damy i promieniejący panowie tworzyli czarodziejski świat marzeń. Dawna sala balowa oficerów armii Stanów Zjednoczonych słuŜyła rodzinom urzędników powyŜej stanowiska kierownika biura. Mieli specjalny status — wolno im się było bardziej kolorowo i modnie ubierać. zjadłam dwadzieścia sześć porcji lodów. zakład hydrauliczny i inŜynieryjny. Ale aktorzy śmiało sobie z nim poczynali i nie ustępowali mu tak łatwo jak inni. Panująca wokół atmosfera. a nawet miewać romanse. Grała tam orkiestra i występowali aktorzy i aktorki z Zespołu Tańca i Pieśni Prowincji Sichuan — aby atmosfera była jeszcze barwniejsza i bardziej elegancka. Były takŜe oczywiście krzepiące serca filmy o rewolucji. Podczas przerw między tańcami pozwalano dzieciom wchodzić na parkiet. Elita zbierała się w sali z wygodnymi. Były tam sklepy. zaleŜnie od statusu widzów. Ŝeby cokolwiek zobaczyć. MoŜna jednak było dzięki nim rzucić okiem na szeroki świat. jako Ŝe aktorzy i aktorki cieszyli się w Chinach ogromnym uznaniem. Nie wiedziałam. Byłam niesłychanie dumna z tego. PoniewaŜ zespołem zajmował się wydział ojca. które często bywało zatłoczone do granic moŜliwości. W 1962 roku. Pozostali oglądali filmy w mniejszym kompleksie. Jeśli ktoś znalazł się z tyłu. fryzjerzy. nie lubiła tego. śycie w kompleksie było samowystarczalne. Niektóre aktorki przychodziły do nas do mieszkania na pogaduszki z rodzicami i czasem zabierały mnie na przechadzkę. perfumy. Mama nie była w tym dobra — nie łapała rytmu. Spóźnialscy musieli przynieść ze sobą coś do siedzenia albo stali. który bardzo chciałam zobaczyć.

jak ubierają się robotnicy na Zachodzie — w schludne garnitury. Ŝebym stanęła koło niego. jednak wtedy nie wolno było zabierać dzieci. Mam tę bliznę do dziś. i nie przyniosłam ze sobą krzesła. nawet w audytorium. sentymentalne i krzepiące. Spadłam dość fatalnie i rozcięłam sobie o krawędź ławki brew. i pianistę. Czasami w mniejszej sali kinowej pokazywano całe zachodnie filmy. Nie były to filmy na mój wiek. na której mogłyby zmieścić się dwie osoby. który grał. Jeden z nich opowiadał o amerykańskim pilocie. Były przeznaczone tylko dla najwyŜszych partyjnych urzędników. Chińskie filmy w tym czasie były bardzo łagodne. W sali dla elity wyświetlano filmy. i nie widziałam prawie nic.tak będzie wyglądało. z kącika ust ciekła mu krew. Jakiś inny wyciąg z filmu dokumentalnego pokazywał malarza. Pamiętam jakiś film z podglądaczem na plaŜy: kobieta. Inny był czarno-białym filmem fabularnym. ale poniewaŜ byłam z rodzicami. Stałam z tyłu. który oszalał po spuszczeniu bomby atomowej na Japonię. uderzając tyłkiem w klawiaturę. który stał na krótkiej ławeczce. to były one stylizowane. ale nawet im odmawiano dostępu do szerszej informacji na temat Zachodu. przewaŜnie kawałki wycięte z zachodnich filmów. Były to filmy „informacyjne”. wylała na niego wiadro wody. Ŝeby zademonstrować dekadencję Zachodu. zaproponował. Zgodzili się kilka razy. który pozwalał szympansowi polewać atramentem papier. które nawet nie są łatane — był to obraz bardzo daleki od mojego wyobraŜenia o uciskanych w krajach kapitalistycznych 267 . Sądzę. Ŝe filmy wybierano tak. jeśli były sceny z aluzjami do przemocy. Przy drzwiach stał straŜnik. Ludzie popychali ją i wkrótce ktoś mnie zepchnął. Pierwszy raz widziałam w kinie akt przemocy (kary cielesne w szkołach zostały zakazane przez komunistów). których nie pokazywano nigdzie poza tym. w ścisku. jak w chińskiej operze. Ławeczka była bardzo wąska i strasznie niestabilna. Byłam przeraŜona. Byłam strasznie ciekawa tych filmów i błagałam rodziców. zgodził się mnie wpuścić. ZauwaŜyłam naszego kucharza. i to w dodatku z lejącą się krwią. W jednej ze scen przywódca związków zawodowych został wepchnięty przez dwóch drabów do samochodu. którą podglądał. Byłam zaskoczona tym. Kiedy zobaczył mnie w tym tłoku. Właśnie na nich po raz pierwszy zobaczyłam minispódniczki — i zespół The Beatles. Ŝeby mnie zabrali. Wtedy juŜ ojciec był wobec nas zupełnie łagodny.

W krajach kapitalistycznych dzieci muszą pracować. Moje wyobraŜenie cudzoziemca pokrywało się z powszechnie funkcjonującym wyobraŜeniem: męŜczyzna z rudymi. W moim wyobraŜeniu obcokrajowcy byli przeraŜający. którym zajmował 268 . i pytanie pozostało bez odpowiedzi. mówili nam. gdy próbowano nas zachęcić do intensywniejszej nauki. moje koleŜanki i ja postanowiłyśmy udekorować klasę roślinami. gdy miałam dziewięć lat. pijany i zataczający się albo wlewający sobie w gardło coca-colę prosto z butelki. Często. Ŝe chodzicie do szkoły i moŜecie czytać ksiąŜki. potarganymi włosami. Zaczęłam automatycznie myśleć w taki sposób. i dlatego powinniśmy doceniać swój szczęśliwy los. Kiedy chłopcy bawili się w „wojnę partyzancką”. co ma na myśli. Nie rozumiałam. ci. jakiego nigdy przedtem nie widziałam. kiedy dorośli chcieli. Kiedy byłam w przedszkolu z internatem i nie chciałam dokończyć jedzenia. W szkole. Ŝe to przekleństwo. Po filmie spytałam o to mamę. Wszyscy Chińczycy mają czarne włosy i brązowe oczy. Ŝebyśmy coś zaakceptowali. Gdy kiedyś zobaczyłam koleŜankę z klasy w nowym płaszczyku przeciwdeszczowym z przejrzystego róŜowego plastiku.masach. więc innego koloru włosy i oczy są dla nich dziwne. z nogami rozwalonymi w wyjątkowo nieelegancki sposób. W trzeciej klasie. coś w rodzaju świata odmalowanego w Dziewczynce z zapałkami Hansa Christiana Andersena. Co chwila mówili „hello” z dziwną intonacją — przez długi czas myślałam. co było odpowiednikiem zabawy w Indian i kowboi. Ŝe Zachód to jeden wielki obraz nędzy i nieszczęścia. Ŝe dzieci na Zachodzie tego nie mają. Ale natychmiast skarciłam siebie za te „burŜuazyjne” pragnienia i zapisałam w dzienniczku: „Pomyśl o dzieciach z krajów kapitalistycznych — nie mogą nawet marzyć o takiej parasolce!”. Ŝe mogłaby przynieść jakieś niezwykłe kwiaty z ogrodu. choć chciałyby mieć. a ona powiedziała coś na temat „róŜnych standardów Ŝycia”. nauczyciele mówili: „Macie szczęście. Ŝeby pomóc utrzymać swoje głodujące rodziny”. Jedna z dziewczynek powiedziała. z bardzo długim nosem. Jako dziecko sądziłam. o dziwnym kolorze oczu. wychowawczyni mówiła: „Pomyśl o głodujących dzieciach z kapitalistycznych krajów!”. mieli do nosa przylepione kolce i w kółko powtarzali „hello”. pomyślałam. którzy byli „źli”. Ŝe miło by było zamienić na taki moją starą parasolkę z woskowanego papieru.

Ŝe był innej płci. podczas gdy chińskie kolumny zawsze były z drzewa i zawsze malowane. Ŝe jej pomogę. zgięty prawie we dwoje. ale został zamknięty.się jej ojciec przy katolickim kościele na ulicy Bezpiecznego Mostu. jednak pod kontrolą państwa. Ŝe ma haczykowaty nos i kapelusz ze szpicem i za chwilę wskoczy na miotłę i uleci w górę. jaką widziałam w Ŝyciu. Wydawało mi się. Nie widziałam wyraźnie jego twarzy. Ŝe ojciec nie chce. ale wyobraziłam sobie. Codziennie w drodze do szkoły mijałam wylot wysadzanej drzewami ulicy Bezpiecznego Mostu i widziałam sylwetkę kościoła. którzy na dzieciach z sierocińców dokonywali eksperymentów medycznych. Ŝe moŜe przynieść jakieś rośliny z kościelnego ogrodu.. w stylu greckim. czy mogłabym pójść do niej do domu. wyrwałam się na ochotnika. Ŝe to najbardziej imponująca brama. w której gwałt popełnił ksiądz. Kiedy więc ta dziewczynka powiedziała. która mieszkała przy kościele. Poza tym księŜa byli zawsze imperialistycznymi szpiegami i złymi ludźmi. W miejscu najbardziej oddalonym od bramy 269 . Po raz pierwszy pojęcie gwałtu spotkałam w jakiejś powieści. Ŝe serce mi prawie zamarło. ale odpowiedziała. Moje wyobraŜenie o Kościele było podszyte poczuciem tajemniczości i grozy z powodu propagandy na temat religii. w ogóle mi nie przeszkadzał. Miałam wielką ochotę zajrzeć do środka i spytałam koleŜankę. Gdy zbliŜyłyśmy się do bramy kościoła. byłam tak spięta. Ŝe nie byłam w stanie zauwaŜyć. które zmusiło katolików do zerwania z Watykanem i przyłączenia się do „patriotycznych organizacji”. niŜ bywają wiedźmy. Nie patrząc na niego. Przedtem był tam przykościelny sierociniec. Wyglądał jak wiedźma z ilustracji do bajek. Na moje chińskie oko miał on dziwnie obcego kształtu kolumny: były z marmuru. Byłam tak zdenerwowana. W bramie otworzyły się małe drzwi i ukazał się pomarszczony staruszek. z jaką się stykałam. Zarejestrowałam tylko kształty i kolory oraz małą fontannę bijącą pośrodku ogródka skalnego. Ŝeby przyprowadzała gości. schludnego dziedzińca ukazał się przede mną mały ogród. KoleŜanka wzięła mnie za rękę i poprowadziła wzdłuŜ arkad okrąŜających dziedziniec. To jeszcze bardziej dodało sprawie tajemniczości. KoleŜanka wspięła się na palce i zadzwoniła metalowym dzwonkiem. Fakt. szybko przeszłam przez drzwi i od razu na środku nieduŜego. co tam właściwie rosło. Kościół funkcjonował.

przekazywał sekrety państwowe imperialistycznym szpiegom. ogromna i przygniatająca. Kiedy podeszłam bliŜej. co odpowiedzieć. wydawało mi się. Ta postać. mrocznego pomieszczenia. Ŝe podziwia Stany Zjednoczone. miał od dzieciństwa bardzo niezaleŜny umysł. w której ksiądz. Szczególnie Stany Zjednoczone działały na jego wyobraźnię — jako kraj najwyŜej rozwiniętej techniki. Kazania! Natknęłam się na to słowo w ksiąŜce. Gdzieś za mną zaskrzypiały cięŜkie drzwi i zapadła przeraźliwa cisza. Spięłam się jeszcze bardziej. nie wiedział. helikopterów. a to na Jinmingu robiło ogromne wraŜenie. Był zafascynowany fotografiami laserów. Otworzyłam drzwi w bramie i nie zatrzymując się. jakie znajdował w tych publikacjach. Ŝeby mnie osadzić w miejscu. Potem pogłaskał Jinminga po głowie i powiedział do matki: „Co moŜemy zrobić? Dziecko nam rośnie na prawicowca!”. kiedy miał jedenaście lat. Ŝe postać na krzyŜu wisi nade mną. Ŝe to tutaj ksiądz ma kazania. a Chiny rajem. media i dorośli nie zasługują na zaufanie. Pewnego dnia. 270 . Rozpostarł ramiona. Potem zobaczyłam figurę w końcu tego hallu. kiedy przekraczałam próg duŜego. kiedy twierdzą. które wyglądało jak hall. a potem zwrócił się do ojca i oświadczył. ale donosiły o postępie technicznym i naukowym Zachodu. urządzeń elektronicznych i samochodów. wyraz jej twarzy i krew bardzo mnie przeraziły. i wyglądał na powaŜnie zmartwionego. biegłam aŜ do końca ulicy. Ŝe próbuje mnie złapać.otworzyła jakieś drzwi i powiedziała. uŜywając tych „kazań”. W odróŜnieniu ode mnie mój brat Jinming. ale ja pomyślałam. Ojciec zupełnie stracił kontenans. poduszkowców. Serce mi waliło i kręciło mi się w głowie. W nich takŜe spotykało się nieuniknioną dawkę propagandy. o rok młodszy. Odwróciłam się i ruszyłam przed siebie. Poza filmami „informacyjnymi” dawały dodatkową moŜliwość rzucenia okiem na rzeczywistość Zachodu. więc odskoczyłam i uciekłam. przy obiedzie w ekscytujący sposób opisywał nowe amerykańskie odkrycia dotyczące laserów. Jinming podejrzewał. przez chwilę niczego nie widziałam. Ŝe Zachód jest piekłem. Na zewnątrz prawie wpadłam na jakiegoś męŜczyznę w czarnej sukni. którą zakłócało tylko szemranie fontanny. Uwielbiał naukę i czytał róŜne popularnonaukowe magazyny. Ŝe szkoła. Było to moje pierwsze spotkanie z krucyfiksem.

napiętnowany jako prawicowiec. poprosił więc kolegę ze swojej klasy. 271 . Czując. Jinming chodził do tej samej „kluczowej” szkoły. która strzelała małymi kamykami i orzechami. Wszyscy przybiegli zobaczyć. kruszący kredę na miał. Ŝe o mało nie podskakiwał z radości. Chciał jednak mieć odpowiedni efekt dźwiękowy. Jednak ojciec nie uderzył Jinminga ani go nawet nie zbeształ. i poszedł się przejść. a potem dał Jinmingowi. który potrafił być bardzo groźny. Ŝe i tak juŜ jest dość przestraszony. i mikroskop. Nagle rozległ się potęŜny wybuch i w dnie czajnika wyrwało sporą dziurę. iŜ otrzymuje dość uczucia od babci. wzorując się na ilustracjach w popularnonaukowych ksiąŜkach dla dzieci. który nie znosił tego. stwierdził. do którego. Jinming był mu głęboko wdzięczny przez całe Ŝycie. na której stał czajnik. pod fajerką. Moje zainteresowanie nigdy nie trwało specjalnie długo. a potem szczypcami umieścił je w ogniu. co uwaŜał za mało otwarte reakcje. Kiedyś udoskonalał strzelbę. Ŝe zostały w nich spłonki. Kiedyś robiliśmy pulweryzator napędzany wodą z kranu. był faworytem babci. Pan Dali. Był wśród nich teleskop. Xiaohei zamykał się przed rodzicami. co ich irytowało. Jinming był przeraŜony. uŜył szkła ze stłuczonej Ŝarówki. Ale to postanowienie długo się nie utrzymało i po jakimś czasie Jinming wrócił do poprzednich praktyk. Ŝe nie będzie więcej eksperymentów bez nadzoru kogoś z dorosłych. zwłaszcza ojca. co się stało. Jinming wypełnił te naboje pociętymi w paski pustymi tubami od pasty do zębów. Oczywiście Jinming był inicjatorem i mózgiem całego przedsięwzięcia. do której ja chodziłam. ale mama i ojciec nie bardzo się nim interesowali. Mój drugi brat. ale z powodu ojca. Nie z powodu eksplozji. którego ojciec był oficerem. Ŝe uwaŜali. Kolega wziął naboje. Pomagałam mu kilka razy. uczył takŜe jego i odegrał ogromnie waŜną rolę. otwierając przed moim bratem świat wiedzy.Do dwunastego roku Ŝycia Jinming dokonał wielu „wynalazków”. zdjął końcówki i wysypał z nich proch. nauczyciel wiedzy ścisłej. Jinming doznał takiej ulgi. którym usiłował obserwować kometę Halleya. Spoglądał na niego cięŜko przez chwilę. Ŝe nie jest w łaskach. Xiaohei. urodzony w 1954 roku. Ŝeby znalazł dla niego puste łuski po nabojach. Jednym z powodów było to. Po spacerze ojciec powiedział. nie zdając sobie sprawy.

Babcia oczywiście przywiązywała się do Xiaohei coraz bardziej i coraz bardziej go psuła. Ŝe jestem rozsądna i wraŜliwa (dongshi). zaczęła narzekać. Rodzice nigdy mnie nie tknęli ani nie powiedzieli mi złego słowa. wołowinę albo mięso jagnięcia. ale prawie wszyscy z nich mieli w przeszłości coś. Bardzo lubiłam te zebrania dorosłych. ale ona capnęła miotłę i zamierzyła się na niego. Z jakichś powodów w ogóle nie chciała oglądać filmów i sztuk ani podróŜować. Babcia często kłóciła się z ojcem z powodu Xiaohei. Nie dostała wtedy obiadu. który zawsze po kolacji zabierał mnie na spacer. i kiedy miała jeść śniadanie. podnosiła wrzask. Xiaohong poczuła się tym obraŜona i cisnęła swoje pałeczki przez cały pokój. Ŝe go bił. ale najbardziej lubiłam być sama i czytać — spędzałam tak całe wakacje szkolne. Xiaohong jako dziecko była dość uparta. Jeśli juŜ zdarzała im się krytyka. Ŝe nie czuje Ŝadnego smaku. Po tej utarczce ojciec zamknął ją w naszym pokoju. Ŝe go psuje. którym dowodził rywal Mao. Ŝe będzie jadła słodycze przed posiłkiem. Było teŜ bardzo wiele rzeczy. zanim jeszcze weszłam w okres dojrzewania. Gdy byłam dzieckiem. co z punktu widzenia Partii było podejrzane. była nieznośnie sztywna i surowa. często brałam z niej przykład i ominęło mnie wiele filmów i smacznego jedzenia. czego chciała. Ojciec zarzucał jej. Ŝe stracił panowanie nad sobą. bo się zasłodziła. Moi rodzice uwaŜali. kiedy próbowano dać jej mleko. Moja siostra została uderzona dwa razy. czytając i gryząc końce warkoczy. formułowali ją bardzo ostroŜnie. a często takŜe z wizytą do swoich znajomych. której ojciec zawsze unikał. jak mu przykro. z której wraŜliwością trzeba się liczyć. szczególnie ojciec. Inny uchodził za donŜuana — jego Ŝona. Było to stałą przyczyną napięć między nimi. Bardzo mnie kochali. Ojciec powiedział jej. głaskał go i mówił. raz kiedy miała pięć lat. urzędniczka partyjna. a ona wtedy złapała miotełkę do odkurzania. ale zepsuta!”. Ojciec ją pacnął po rękach. powtarzając: „Ale zepsuta. Większość jego bliskich przyjaciół była weteranami rewolucji. byli inteligentni i zdolni. Ŝe wobec tego ma to. jakbym była dorosłą osobą. dlatego teŜ wszyscy zajmowali niewysokie stanowiska. których nie cierpiała jeść. 272 . Potem oczywiście tego Ŝałował. Jeden z przyjaciół ojca naleŜał do tego odłamu Czerwonej Armii. Upierała się. Zhang Guotao. Ŝe tylko synów naleŜy besztać lub czasem nawet uderzyć — ale nigdy córki. Bardzo róŜniłam się od niej charakterem i ludzie mówili. Wyjął jej to z ręki i odrzucił.Czasem tak się złościł na Xiaohei.

Te dobre stosunki między nami były szeroko komentowane i rodzice innych dzieci pytali naszych rodziców.Oprócz literatury pięknej i przystępnej dla mnie klasycznej poezji lubiłam czytać fantastykę naukową i powieści przygodowe. Spędziłam dzieciństwo. „Mamy obaj szczęście. i babcia starali się tworzyć pełną miłości rodzinną atmosferę. ale gryzłam i Ŝułam. Pamiętam pewną ksiąŜkę o człowieku. Od kiedy potrafiłam czytać i pisać. kiedy będę starsza. oczywiście — powiedział — 273 . jak mu się wydawało. Ja i moje rodzeństwo byliśmy w doskonałych stosunkach ze sobą. od ksiąŜek z obrazkami wolałam ksiąŜki. nie byli juŜ tak bez reszty oddani swojej pracy jak w latach pięćdziesiątych. Ŝe płaczę. Nawet jeśli to były pastylki przeciwkaszlowe. Kiedy siostra widziała. jak ojciec powtarzał mamie komplement. Byłam niecierpliwa takŜe pod innymi względami: gdy miałam cukierka. I rodzice. podobnie jak inni urzędnicy. Mama nigdy nie okazywała przy nas. — Popatrz tylko dookoła: zawsze się wyróŜniają”. rzadko rywalizowaliśmy i rzadko się kłóciliśmy. teraz juŜ po czterdziestce. w których była konkretna treść. Zazwyczaj chłopcy i dziewczynki rzadko bawią się razem. jak to osiągnęli. bo nasze Ŝony są tak niezwykłe — powiedział do ojca. Po okresie głodu rodzice. sama wybuchała płaczem. co zrobię. Nie byliśmy zazdrośni. ludzie jedli jedzenie w kapsułkach. „Uśmiechnąłem się grzecznie. dostrzegałam coraz więcej przejawów łączącej ich miłości. ale my byliśmy dobrymi przyjaciółmi. chcąc juŜ być dorosła i ciągle marząc o tym. spiesząc się do przyszłości. wypowiedziany pod jej adresem przez jednego z jego kolegów. Ojciec. powtarzając to mamie z powściągliwym zachwytem. a kiedy wrócił na ziemię. Ojciec promieniał. nigdy kłótni. podróŜowali poduszkowcami. którego Ŝona miała opinię piękności. złagodniał i psychicznie zbliŜył się do mamy. Między rodzicami widywaliśmy tylko dobre uczucia. mieli wideotelefony — wszystko się zmieniło. Pewnego razu słyszałam. Bardzo chciałam Ŝyć w XXI wieku i mieć do dyspozycji wszystkie te fantastyczne gadŜety. nie ssałam go. był wiek XXI. kilka dni na innej planecie. Spędzali więcej czasu razem i w miarę jak dorastałam. który spędził. Zawsze się zgadzała z pochwałami pod moim adresem. Ŝe czasem bywa rozczarowana ojcem. śycie rodzinne zajęło więcej miejsca i nie było juŜ oceniane jako wyraz nielojalności wobec Partii.

zawsze znajdowali czas na odrobienie z nami lekcji. był nawet z nimi reporter. bo mogliśmy wtedy czytać ksiąŜki. Potem mama nazywała go „starym głuptasem”. Czytaliśmy Lu Xuna. Ŝe najwaŜniejszym celem w Ŝyciu jest wykształcenie. musieliśmy umyć ręce. Ŝe „głupia tęsknota za domem” ojca sprawiła jej przyjemność. Zanim wzięliśmy się do przewracania stron w ksiąŜkach. Bardzo lubiliśmy te wieczory. które ojciec trzymał u siebie w gabinecie. Straciłeś taką okazję!”. NiezaleŜnie od tego. jako Ŝe mieli więcej wolnego czasu. Ŝe do tego sprowadza się sens rewolucji. największego chińskiego współczesnego pisarza. miałam wraŜenie. Ojciec chciał. czyli „nieprzekupny”. a ojciec wprowadzał nas w literaturę i język chiński. iŜ źle się czuje. i poematy ze złotej epoki chińskiej poezji.ale pomyślałem: czemu porównujesz swoją Ŝonę z moją? Moja Ŝona jest klasą sama dla siebie!”. reprezentujące jego ideały: Jinmingowi — Zhi. czyli „uczciwy”. W trzecim tygodniu podróŜy. było 274 . Temu skupieniu rodziców na naszej nauce dorównywało ich skupienie na wpajaniu nam zasad etycznych. Wieczorami najczęściej jedno albo drugie miało z nami dodatkową lekcję. W całej karierze ojca tylko raz zaproponowano mu coś takiego i było to nadzwyczajną okazją. tak tęsknił za domem. Ŝebyśmy wyrośli na uczciwych i pryncypialnych obywateli — uwaŜał. czyli „skromny”. a ja bym nie zniknęła. który miał uwieczniać ciekawsze momenty tej wycieczki. Ale ojciec się niepokoił o nas. od podłogi po sufit zastawionym grubymi tomami chińskiej klasyki w twardych oprawach. kaŜdemu z moich braci nadał imię. Pierwszą było nasze wykształcenie. Ŝe powiedział. Mama uczyła nas matematyki. Wszystkich traktowano jak waŜne osobistości. które uwaŜa się za trudne nawet dla dorosłych. objechać cały kraj. Zawsze byli w kontakcie z naszymi nauczycielami i wpoili nam przekonanie. W swoich stosunkach z dziećmi rodzice skupiali się na dwóch sprawach. w kaŜdym razie. Xiaohei — Pu. Zgodnie z chińską tradycją. „Dom przecieŜ by nie odfrunął. Jednak zawsze kiedy to mówiła. Kiedyś ojciec wyjechał na trzytygodniową wycieczkę zorganizowaną dla dyrektorów Wydziałów Spraw Publicznych — mieli zwiedzić wszystkie chińskie prowincje. kiedy dojechali do Szanghaju. i poleciał z powrotem do Chengdu. Po okresie głodu jeszcze bardziej angaŜowali się w naszą naukę. a Fang. jak bardzo byli zajęci pracą. Nie wtedy.

ale komuniści je przywrócą. Ŝe byłoby niestosowne. Ŝe w dawnych Chinach brakowało właśnie tych cech. stosownymi do ich rangi. Powiedział. na której był firmowy nagłówek wydziału. ale nie pozwolił mi siedzieć z przodu. Ojciec uwaŜał. którzy tłumnie wchodzili do środka — wszyscy z honorowymi biletami. Pod koniec miesiąca zabierał wszystko z powrotem do siebie do pracy. ale nie wolno było ich wynosić z jego gabinetu. pomagając mu sprawdzać. czy Ŝadnej gazety nie brakuje. tak Ŝebym nie siedziała na najlepszym. Ŝeby prosić o zamianę. W 1965 roku do Chengdu przyjechała z baletem jedna z córek księcia Sihanouka z KambodŜy. kto będzie miał miejsce bardziej z tyłu. W końcu przed wejściem zostało niewielu ludzi — przedstawienie miało się zaraz rozpocząć. musieliśmy go prosić o pozwolenie. Nie był zaskoczony. tylko zamienił moje miejsce na miejsce z tyłu. Kiedyś zbeształ Jinminga za to. Tym razem jednak z jakichś powodów nie mógł pójść. zachęcał nas do ich czytania. Ŝe zrobił samolocik z kartki papieru. które Ŝyło w całkowitej izolacji. ale powiedział. Ojciec był zawsze wobec nas bardzo zasadniczy. Dlatego stare Chiny zalała korupcja. poniewaŜ stare gazety były sprzedawane jako makulatura. Była to wielka nowość w społeczeństwie. Spędziłam z nim wiele Ŝmudnych niedziel. Z tytułu swojej pracy ojciec zawsze dostawał honorowe bilety na nowe przedstawienia i często mnie ze sobą zabierał. patrząc na ludzi. Tym razem ojciec poszedł ze mną. Wtedy zobaczyłam pewnego młodszego urzędnika z jego wydziału. Dał mi bilet. za bardzo się wstydziłam. Ŝe mam go zamienić z kimś. Jeśli chcieliśmy w domu uŜyć telefonu. Byłam bliska płaczu i pragnęłam mieć innego ojca. Na chiński Nowy Rok zostało zorganizowane specjalne przedstawienie dla nauczycieli. Zasadniczość ojca w stosunkach z własnymi dziećmi była powszechnie znana wśród mieszkańców kompleksu.częścią imienia Xiaofanga. co było źródłem stałych napięć pomiędzy nim a babcią oraz nim i nami. Bardzo pragnęłam zobaczyć ten balet. Zebrałam całą odwagę i pociągnęłam go z tyłu za marynarkę. a ja wciąŜ stałam pod drzwiami. gdybym siedziała przed nauczycielami. PoniewaŜ jego wydział zajmował się mediami. Uśmiechnął się i natychmiast zamienił się ze mną na bilety — jego siedzenie było rzeczywiście na samym końcu sali. Tego wieczoru stałam pod drzwiami teatru z biletem w ręku. Minął kwadrans. 275 . przynosił do domu gazety i periodyki.

jednopiętrowych domków. Ŝe to wyraz grzeczności wobec kucharzy. i dołoŜył wyzwisko. Front tych domów zrobiono z pionowych desek. jeśli on sam akurat nie jechał. Potem słyszałam. kucharzy i innych osób z obsługi. kiedy syn jednego z kolegów ojca przyszedł do niego. Domki miały gliniane podłogi. pokrytą kocimi łbami i błotem. które budziły powszechną niechęć. Mieli juŜ dość oglądania dzieci innych wysokich urzędników partyjnych. typowych dla ubogich mieszkańców Chengdu. co uwaŜali za brak szacunku. inaczej oni musieliby po nas sprzątać. Wiele dzieci urzędników odzywało się ordynarnie do szoferów. Ŝe jest paskudne. Kiedy skończyliśmy jeść. drugą stanowił rząd drewnianych. Często mówił: „Ci ludzie to nie są komuniści”. jeśli się spóźnialiśmy. nie było w nich toalet ani bieŜącej wody. Kucharze trzymali dla nas ciepłe jedzenie. Nigdy nie zapomnę bolesnego spojrzenia kucharza z naszej kantyny. Balkon wychodził na małą uliczkę. Często spotykanym zjawiskiem były aroganckie i paskudnie rozpuszczone dzieci wysokich urzędników. bo nie chciał robić przykrości ojcu chłopca. Nasi rodzice uwaŜali. niosąc z powrotem jakieś jedzenie. który nigdy nie pozwalał nam korzystać z samochodu. Ojciec mówił. więc zaczęła na niego wrzeszczeć i zdzieliła go tornistrem. wrzasnął. ale nic nie powiedział. Ŝeby były grzeczne i uprzejme dla wszystkich. Mieliśmy mieszkanie na trzecim piętrze. Jedną stronę uliczki tworzyła ceglana ściana kompleksu. zawsze odnosiliśmy miseczki i pałeczki z powrotem do kuchni. Ŝe dzieci powinny być tak wychowane. czego młodsze osoby nigdy w Chinach nie robiły wobec starszych — bo byłby to wyraz skrajnej pogardy. ogrodnicy dawali nam owoce. Niektórzy rodzice nie reagowali w ogóle na takie zachowanie swoich dzieci. Nazywaliśmy ludzi z obsługi „ciociami” albo „wujkami”. Tego typu drobiazgi zyskały nam ogromną sympatię ze strony obsługi kompleksu. leŜącą poza kompleksem. Kiedyś nowy straŜnik nie poznał pewnej nastoletniej dziewczynki. Wyzywali ich. z 276 . co było tradycyjną grzecznościową formą. Kucharz był głęboko uraŜony. jak wysoko nauczyciele oceniali jego takt.Prawie nie widziałam sceny i czułam się nieszczęśliwa. a szofer chętnie podwoził mnie do domu — za plecami mojego ojca. w jakiej dzieci zwracały się do dorosłych. ale ojciec był tym oburzony. zajmujących miejsca z przodu. która mieszkała w naszym kompleksie.

zwłaszcza podczas upalnych letnich dni. Ŝeby do środka dostało się powietrze i światło. do tylnego wejścia domu. Ŝe taka nadmierna zaŜyłość i 277 . Ojciec powiedział nam. z moskitierą w oknie. Wstydziłam się za nich. „Nie wolno ci sądzić. ale ja nawet jako dziecko lubiłam być sama. Śpiewali przy tym specjalną piosenkę. W tym czasie juŜ raczej obojętnie odnosiłam się do gier i zabaw z innymi dziećmi i bardzo rzadko plotkowałam z dziewczynkami. Kiedy czytałam wieczorem. Ŝeby uniknąć spojrzenia tych. Ojciec zauwaŜył tę cechę mojego charakteru i mówił o niej z uznaniem. Niekiedy chłopcy z kompleksu stawali na balkonach i przedrzeźniali melodię sprzedawców kadzidła. przez amfiladę pomieszczeń. jednak on powiedział. Jeśli wyjeŜdŜałam gdzieś z ojcem autem i kierowca. jest ogromnym przywilejem. trąbiąc. W Chinach ludzie łatwo zawierają między sobą znajomości. Ojciec powtarzał tego rodzaju rzeczy tak często. Ŝe czułam się zawstydzona moimi przywilejami. Ŝe jesteś od nich lepsza — mówił. torował sobie drogę wśród ludzi. Lubiłam. domy nie miały okien i trzeba było trzymać otwarte frontowe i tylne drzwi. PoniewaŜ ojciec stale o tym przypominał. Ŝeby kaŜdy mógł Ŝyć w domu takim jak nasz. Podczas letnich wieczorów chłopcy z tych chat chodzili ulicami i sprzedawali kadzidła przeciw komarom. Często. Widzieli stamtąd nasz przestronny balkon i błyszczące szyby okien. Moi nauczyciele uwaŜali. wiedziałam. które mnie niepokoiły. PoniewaŜ boczne ściany dzielono z sąsiadami. Ŝe moŜliwość spokojnego uczenia się w przestronnym pokoju. — Masz po prostu szczęście. rozmyślałam wtedy często na temat kwestii moralnych. którzy zaglądali do środka. rozmawiali. szyli. zwłaszcza kobiety. ChociaŜ byłam towarzyska i lubiana. spuszczałam oczy. mieszkańcy tych domów siedzieli na wąskim chodniku. czytali. Ŝebyśmy nie bawili się na balkonie. ta zadumana. Ŝe powinnam wykazywać więcej „kolektywnego ducha”. JuŜ we wczesnym okresie dorastania byłam bardzo powaŜną dziewczynką.których dwie słuŜyły jako drzwi. wychodzącego na inną ulicę. bo moŜe to obraŜać uczucia tych ludzi. Po to mamy komunizm. Ŝeby mnie zostawiano w spokoju. Z pierwszego pomieszczenia wchodziło się do następnego i tak. smutna melodia wślizgiwała się do moich myśli. zawsze istniał pewien dystans pomiędzy mną a moimi rówieśnikami. zwracającą uwagę na ich towar. a nawet w jeszcze lepszym”.

Ŝeby mu pozwolono prowadzić własne Ŝycie. Ojciec często powtarzał: „To świetnie. osobnym świecie. gdyby się go nie znało. Ŝe jest aspołeczny. ale wielu ludzi do tego właśnie tęskni. .ustawiczne Ŝycie w grupie moŜe być rzeczą niedobrą. Na te dwa pojęcia nie ma właściwych słów w chińskim języku. rodzice zostawiali nas w spokoju i respektowali naszą potrzebę Ŝycia we własnym. Ŝe mama praktykuje politykę »swobodnego pasienia się na pastwisku«„. W rzeczywistości był bardzo towarzyski i jego rówieśnicy ogromnie go lubili. w kaŜdym razie moje rodzeństwo potrzebowało tego równie mocno jak ja. Przy jego poparciu utrzymywałam swoją prywatność i własną przestrzeń. Ŝe moŜna by uznać. Jinming na przykład tak bardzo obstawał przy tym. Kiedy było trzeba.

14 „Ojciec jest bliski. Lei Feng był Ŝołnierzem. Ŝeby pomóc starszym kobietom uporać się z bagaŜem. wkroczył w moje Ŝycie w 1964 roku. matka jest bliska. który. bo starsze kobiety ze wsi myślały. specjalnie jednak adresowany do młodzieŜy. a w marcu 1963 roku ogłosił apel do całego społeczeństwa. przygotowując swój powrót. umarł w wieku dwudziestu dwóch lat. Zrobił bardzo duŜo dobrych rzeczy: pomagał ludziom starszym. jakie to cięŜkie. w ciągu 1964 roku. Po okresie głodu wycofał się na jakiś czas. Czasem wyrywaliśmy im tobołki siłą. jak zawsze go nazywaliśmy. Stopniowo. W deszczowe dni stałam na ulicy z parasolką. Lei Feng wkrótce stał się dominującą postacią w moim Ŝyciu. 279 . czekając. Oddał swoje oszczędności na fundusz pomocy dotkniętym katastrofami. Ŝe jesteśmy złodziejami. Chodziliśmy na stację. aŜ pojawi się jakaś starsza kobieta i będę mogła eskortować ją do domu — jak to robił Lei Feng. w 1962 roku. ale nikt nie jest tak bliski jak Przewodniczący Mao” — kult Mao (1964—1965) „Przewodniczący Mao”. jak nam powiedziano. chociaŜ nie miałam Pojęcia. nacisk zaczął się przesuwać z tych harcerskich dobrych uczynków w stronę kultu Mao. dotyczący „uczenia się na przykładzie Lei Fenga”. Kiedy widziałam kogoś. kto niósł koromysła z pełnymi wiadrami — stare domy nadal nie miały bieŜącej wody — zbierałam się na odwagę i proponowałam pomoc. chorym i potrzebującym. a swoje racje jedzenia odstępował kolegom leŜącym w szpitalu. KaŜdego popołudnia po szkole szliśmy świadczyć dobre uczynki — „jak Lei Feng”. kiedy miałam dwanaście lat. jak to robił Lei Feng.

a kiedy spytałam o to. Jak lato. Ale nikt tak nie wyglądał jak te ucharakteryzowane i wystylizowane postacie. Na prawie kaŜdej stronie znajdowało się uroczyste przyrzeczenie w rodzaju: „Muszę studiować myśli Przewodniczącego Mao. Zanim Lei Feng podjął jakiekolwiek działanie. Ŝeby nasze ciała porwano na strzępy. kiedy dominowały dwa jego slogany: „SłuŜ ludowi” i „Nie zapominaj o walce klas”. postępować wedle jego wskazówek i być jego dobrym Ŝołnierzem”. Zgodnie z tym. nauczyciele powiedzieli nam. zwaŜać na jego słowa. „pozwolimy. a kości zmielono na miał” oraz „podporządkujemy się bez słowa sprzeciwu Wielkiemu Przewodniczącemu Mao”. Ŝe będziemy naśladować Lei Fenga. Nie czułam się juŜ dobrze. W 280 . Jak jesień. biorąc walizkę od starszej pani. komu pomagamy podczas naszych dobro-uczynkowych wypadów. Stanowiło to dla mnie wielki problem. jak powiedzieli nam nauczyciele.Istotą szlachetności Lei Fenga. Istota tych dwóch komplementarnych sloganów została zilustrowana w poemacie Lei Fenga Cztery pory roku: Jak wiosna. drugi kultem bezosobowości. porywami wiatru wymiatam indywidualizm niczym zwiędłe liście. „wchodzić na góry stalowych ostrzy i schodzić w morza płomieni”. najpierw rozmyślał nad stosownymi słowami Mao. ani rodzice niezbyt się palili do wyjaśnień. Ŝebyśmy zwracali uwagę na to. Ale nie wiedziałam. Ŝe „bezgranicznie kochał przewodniczącego i był mu bezwzględnie oddany”. Najczęściej odpowiedź brzmiała: „wyglądają jak złe charaktery w filmach”. ciepło traktuję moich towarzyszy. Nie mogłam przecieŜ zapytać: „Czy nie jest pani przypadkiem wrogiem klasowym?”. było to. A dla wrogów klasowych jestem okrutny jak zimowe mrozy. Nie wolno pomagać „wrogom klasowym”. Kult Mao i Lei Fenga były dwiema stronami monety: jeden był kultem osoby. Czasem chodziliśmy sprzątać domy na uliczce niedaleko szkoły. pełen jestem Ŝaru dla pracy rewolucyjnej. ani nauczyciele. Pierwsze artykuły Mao przeczytałam w 1964 roku. kim oni są. Ślubowaliśmy. Jego dziennik został opublikowany i stanowił nasz podręcznik etyczny.

281 . pchający byli rozebrani do pasa. Pomagałam takŜe pchać wozy na ulicy. kiedy wychodziłam ze szkoły. To mnie zaskoczyło. było im niezmiernie cięŜko. ale jeszcze wyprowadził swój rower i zaproponował nam. Kiedyś koleŜanka z klasy powiedziała mi. ogarniał mnie głęboki smutek. jak się mozolimy. kaŜdy krok był wielkim wysiłkiem. Spytałam więc nauczycielkę. Ŝe ci. Jeśli droga bodaj trochę się wznosiła. Ale rzeczywiście ludzie pchający wozy często byli wyznaczani do tej pracy z powodu swoich dawnych powiązań z Kuomintangiem albo byli ofiarami którejś z kolejnych czystek. śeby nauczyć nas nienawiści do wroga klasowego. dodała. a fotografie umieszczono w gazetach). „Jaka szkoda — powiedział kiedyś — Ŝe nie ma tu prawdziwego Lei Fenga i Ŝe nie ma pod ręką fotografa. którzy pchają wozy. Nie cierpieliśmy tego obiboka z brudnym rowerem. Kiedy ich widziałam. a robotnicy. Od tej chwili. Dlatego. (Dobre uczynki Lei Fenga jakimś cudem zostały sfotografowane.jednym z nich siedział rozwalony na bambusowym krześle młody człowiek i uśmiechał się cynicznie. patrząc. uwaŜając jednocześnie. Często były załadowane cementem albo kawałami piaskowca. Nauczycielka nie chciała mi tego powiedzieć. Ku mojemu zdziwieniu nauczycielka wyglądała na zmieszaną i oświadczyła. Wiedzieliśmy jednak. Ŝeby zrobił zdjęcia do gazet”. czy był wrogiem klasowym. odwracałam oczy i odchodziłam z cięŜkim sercem. ale po chwili byłam zupełnie wykończona. Pomagałam pchać. Ŝebym im juŜ nie pomagała. W trakcie kampanii Lei Fenga często stawałam i czekałam na te wozy. Były potwornie cięŜkie i dla męŜczyzny. Zastanawialiśmy się. nie powinno się im pomagać. który go pchał. to wrogowie klasowi. Ŝeby zawsze zwracać się do autorytetu po rozstrzygnięcie. jak nas wielokrotnie zapewniano. Ŝe pracuje w fabryce maszyn. jako Ŝe chińska tradycja nakazuje. Gdy odstawałam. kiedy widziałam zgiętą postać za wozem. to najbardziej rewolucyjna klasa. pchający uśmiechał się do mnie leciutko. a błyszczące strugi potu płynęły po ich twarzach i plecach. Mimo to byłam pełna wątpliwości. w szkole zaczęto prowadzić regularne sesje „gorzkich wspomnień i słodkich oczekiwań”. którym za karę przydzielono tę cięŜką pracę. Ŝe właściwie nie wie. Ŝeby nie zmylić rytmu kroku i nie wytracić rozpędu wozu. Ŝebyśmy go wyczyścili. poprosiła jednak. Nie tylko nie oferował nam pomocy. Nawet gdy było chłodno.

i przeraŜających narzędzi tortur. Kiedyś zabrano nas na wystawę „uświadomienia klasowego” na temat Tybetu: były tam fotografie lochów.podczas których starsi ludzie opowiadali nam o swoich nieszczęściach w przedkomunistycznych Chinach. w którym panował głód. Nasza generacja urodziła się „pod czerwoną chorągwią”. co nazywali „posiłkami goryczy”. poruszający się na wózku na kółkach. czy to aby nie Ŝart kucharza — bo było to naprawdę nie do opisania. Od 1964 roku otwarto takŜe „muzea świadomości klasowej” — urządzono je w obszernych domach byłych posiadaczy ziemskich. śeby pokazać nam. Kilka razy zwymiotowałam. Mówili. powiedział nam kiedyś w szkole. Podobno to właśnie jedli biedni ludzie pod panowaniem Kuomintangu. A Lei Feng wiedział. w której aŜ do lat pięćdziesiątych utrzymywał się system niewolniczy. i nie wiedzieliśmy. Wychodziłam z tych sesji kompletnie zdruzgotana cięŜarem zła Kuomintangu — i coraz bardziej oddana Mao. jak bezbrzeŜnie są wdzięczni Przewodniczącemu Mao za to. Jeden z nich naleŜał do grupy etnicznej Yi. którego się dopuścił. Był niewolnikiem i pokazał nam blizny od straszliwego bicia. Ŝe mają co jeść i w co się ubrać. o przedwczesnym i bolesnym umieraniu. o zimach bez butów. od czasu do czasu kucharze robili coś. przecięto mu ścięgna. w których pełzały skorpiony. jak nam powiedziano. w jakim luksusie. i dlatego tak bardzo nienawidził wrogów klasowych. Ŝyli wrogowie klasowi. i zastanawiałam się. Ŝeby zademonstrować. jego matka podobno powiesiła się. które sprawiał mu jego pan. Pewien męŜczyzna. hol pełen dzieci trząsł się od płaczu i łkania. w nowych Chinach. Podczas wolnych dni w 282 . czym byłoby Ŝycie bez Mao. a tak bardzo kochał Przewodniczącego Mao. Kiedy miał siedem lat. Za kaŜdym razem. poniewaŜ została zgwałcona przez feudała. Ŝe dawniej był chłopem pańszczyźnianym w Tybecie i z powodu jakiegoś drobnego przewinienia. dzięki potowi i krwi wieśniaków. kiedy ktoś opisywał swoje okropne przeŜycia. jak wyglądało Ŝycie za czasów Kuomintangu. dopóki nie przyszedł Mao. a wśród nich przyrząd do wyłupiania oczu i przecinania ścięgien na kostkach. Do naszej szkoły przychodzili wieśniacy i robotnicy i słuchaliśmy o ich dzieciństwie. Składała się ta potrawa z jakichś dziwnych ziół.

Spod pokrywek wielkich bambusowych kociołków do gotowania na parze. Ŝe na równinie Chengdu. Kiedy przechodziliśmy przez zatłoczoną restaurację. Kłębili się tu wieśniacy w nowych. a naprawdę chodziło o wyprawę „na spacer po świeŜej zieleni” (taqing) dla powitania. wijącym się wśród zarośli. wiosny. ojciec zabrał nas do takiej słynnej posiadłości. Ŝe jeszcze kilka lat temu było tu sporo drzew. z honorami wprowadzani 283 . który mieścił się w duŜym domu z dwoma kamiennymi lwami przed wejściem. więc obserwowałam wszystko z wielką uwagą. Ale nie powiedział. ulokowanych na stoiskach przy zatłoczonych ulicach. W miasteczku. Czasem gałąź wcześnie kwitnącej wiśni odbijała się w strumyku. Ŝeby coś zjeść. czystych ubraniach. Nasz samochód przebijał się przez tłum w stronę biura miejscowego zarządu. otaczające wiejskie domy.czasie chińskiego Nowego Roku. jest mało opału i wieśniacy obcięli wszystkie gałęzie. Była to jedna z rzadkich okazji. zatrzymaliśmy się. oddalonej o dwie i pół godziny jazdy samochodem od domu. Wieś wyglądała kwitnąco. wieśniacy spoglądali na nas z ciekawością — jacyś obcy. kiedy nasza rodzina mogła wyjechać z miasta. patrzyłam uwaŜnie przez szyby na śliczne zagajniki bambusowe. wydobywały się rozkosznie pachnące obłoki pary. których mogli dosięgnąć. w którym odbywały się targi. Jedna rzecz mnie zastanowiła: kilka drzew stojących na polu było kompletnie ogołoconych z gałęzi i liści — zostało ich trochę tylko na czubku i wyglądały jak maszty na flagi w zielonych czapkach. zgodnie z chińską tradycją. jednak większość z nich została wycięta na opał przy wytapianiu stali podczas Wielkiego Skoku. Ojciec prosił nas. starsi nosili śnieŜnobiałe turbany i ciemnoniebieskie fartuchy. jak wiele się zmieniło. opisując scenerię. Ojciec objaśnił. Ŝebyśmy potem napisali esej o tej podróŜy. Ojciec mieszkał w tej okolicy podczas głodu w 1961 roku i teraz miejscowi urzędnicy chcieli mu pokazać. snującego się nad strzechami domów. intensywnie uprawianej. Gdy samochód jechał asfaltową drogą wysadzaną eukaliptusami przez zieloną równinę Chengdu. i pomiędzy liśćmi bambusa wypatrywałam fantazyjnej linii dymu z komina. Zabrali nas do restauracji. Edukacja polityczna była jednak tym razem wymówką. gdzie zarezerwowano dla nas specjalny gabinet. W oknach restauracji połyskiwały przypieczone na złoto kaczki.

mniejszą. słuŜyła mu do odbierania ziarna. Na pewno wybierali się do muzeum „świadomości klasowej”. większa. Zademonstrowano nam. Kiedy się odwrócił do tyłu. zanurzoną w ohydnej. podobnie jak my. co podawano w naszej kantynie. Ŝe zupełnie zniknęłam. Klatka była za niska. Głowa lwa. ale ja skurczyłam się na siedzeniu na myśl o róŜnicy pomiędzy samochodem z szoferem a otwartą cięŜarówką podskakującą na wybojach w chłodnym. Przez cały czas. Ŝe w 1949 roku bez walki poddał Chengdu komunistom. Powiedział. jak właściciel ziemski uŜywał dwóch róŜnych miarek — jedna. gorzej by było. Ŝe przywileje mnie zawstydzają. które są podobno bardzo delikatne. W jednym z pokoi. Na drodze do muzeum nasz samochód wyprzedziła cięŜarówka. zobaczył. Ŝeby w niej stanąć w wyprostowanej pozycji. Jego konkubina numer pięć zjadała dziennie trzydzieści kaczek — nie mięso. Promieniał z zadowolenia. mieszkały trzy mamki. Po posiłku kierownik restauracji poŜegnał nas na chodniku. gdybym się wynosiła z ich powodu. które poŜyczał. Ojciec siedział z przodu. zgniłej wodzie. które dostarczały mu codziennie mleka. jak nam powiedziano. a tutaj jedzenie było jedną wielką niespodzianką. Ŝe ślinka napływała do ust. Ŝe feudał zamykał w niej za karę wieśniaków. Ŝeby w niej usiąść. Była tu równieŜ sala tortur i loch z Ŝelazną klatką.przez miejscowego szefa. Nie powiedziano nam jednak. odmierzał ziarno. kiedy opowiadano nam o „ludoŜerczym okresie 284 . Prawie nigdy nie jadłam niczego poza tym. ale same łapki. które wyglądały tak. i za wąska. Trzy wystrzały. to dobrze. wiosennym powietrzu. Stały tam rzeźbione figury bezrolnych wieśniaków. Ŝe brat tego nieludzkiego właściciela ziemskiego wchodzi w skład rządu i jest ministrem w Pekinie. Na stołach widziałam dziwne dania. poniewaŜ uwaŜał ludzkie mleko za najbardziej odŜywcze. Muzeum okazało się szokujące. a wieśniacy znowu gapili się na naszą grupę. którzy musieli płacić właścicielowi ziemi wysokie dzierŜawne. którzy nie byli w stanie zapłacić dzierŜawy. Ŝe moje zakłopotanie ujawnia pozytywne cechy. Wyjaśniono nam. Jedna z moich nauczycielek stała z tyłu. a został nim w nagrodę za to. z młodszym bratem na kolanach. Uśmiechnęła się do mnie. na której jechali uczniowie z mojej szkoły. Poza tym potrawy nosiły zupełnie nowe nazwy: Perłowe gałki. drugą.

poza jego ścisłym dworem. NaleŜeli do odległej przeszłości i Mao nie zdołał sprawić. w Chinach kierowano bezpośrednio do cesarza. Bardzo trudno było przebić się przez tę retorykę do rzeczywistości. Bardzo niewielu ludzi. jak i dla większości mojej generacji wrogowie klasowi pozostali figurami dalekimi. podczas „trudnego okresu” — bo tak brzmiał oficjalny eufemizm okresu głodu. stracimy naukę. Wezwanie do całkowitego podporządkowania się Mao wabiło pozorem wyrzeczenia się egoistycznych odruchów. Pomimo tych działań zarówno dla mnie. mglistymi i abstrakcyjnymi. Niemniej oczekiwanie na pojawienie się jakiejś wrogiej postaci zostało w nas zasiane. dotyczącej nieszczęśliwej przeszłości. Ŝywą materią. podobnie jak setki milionów Chińczyków. Podobno Chiang Kai-shek zamierzał podjąć inwazję na Chiny w 1962 roku. miało z nim kontakt. pozostając w cieniu tajemnicy — zawsze odległy. co by oznaczało. podkreślano jednocześnie. które gdzie indziej kierowano ku postaci lub pojęciu Boga. i zarówno ja. I dlatego. które miały zakwitnąć jego własną deifikacją. zwłaszcza Ŝe dorośli nie proponowali alternatywnego punktu widzenia. Moi rodzice równieŜ. którzy cofnęliby Chiny do okresu Kuomintangu. Uczucia religijne. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy. paradoksalnie. Kult Mao znajdował wspaniałą poŜywkę w ludzkiej pamięci. Szczerze mówiąc. Ŝe my. poniewaŜ Mao odwoływał się do szlachetnych uczuć: bezkompromisowość wobec wrogów klasowych oznaczała przecieŜ lojalność wobec ludu. Ŝeby obrośli codzienną. jak i moi rówieśnicy byliśmy po uszy zanurzeni w tej szytej grubymi nićmi. Ŝe tak dokładnie starł przeszłość. Ich postacie uosabiały potęgę państwa i autorytet duchowy. właśnie oni bardzo się przyczyniali do wzmocnienia kultu Mao. Była skuteczna. jak nam powiedziano. powinniśmy niszczyć wroga. ale skutecznej indoktrynacji. Przez dwa tysiące lat Chiny miały cesarzy. było to. Unikał radia — a telewizji jeszcze nie było.Kuomintangu”. W tym samym czasie Mao rzucał ziarna. Wrogowie klasowi byli przedstawiani jako podli złoczyńcy. Ŝe powinniśmy być wdzięczni Przewodniczącemu Mao. poza ludzkim zasięgiem. jedzenie i zimowe buty. byli pod wpływem tej tradycji. dzieci. Nawet jego koledzy z samego szczytu władzy spotykali 285 . Mao jeszcze bardziej uosabiał Boga.

W rzeczywistości Mao cofnął Chiny do stanu Państwa Środka i z pomocą Stanów Zjednoczonych przywrócił ich dawną izolację od świata. jaka część zasług komunizmu to dzieło Mao. sprawującym władzę absolutną. Ŝe wszyscy. Nawet jeśli pociągały ich inne idee. bo dzieci mogłyby wygadać się przed innymi dziećmi. Niemniej duma narodowa dla Chińczyków była tak waŜna. a co klęską Mao — albo zorientować się. niŜ człowiekiem w czasie wojny”. a jaka innych przywódców. Mao-cesarz pasował do jednego z wzorców utrwalonych w chińskiej historii: wódz powszechnego ludowego powstania. do której Chińczycy tak bardzo tęsknili.go jedynie podczas formalnych „audiencji”. niewielu wspomniało o nich swoim dzieciom. łącznie z matką i ojcem. Ŝe Mao zarobił na swój bosko-cesarski status. z którą świat musiał się liczyć. i wielu Chińczyków nie czuło się juŜ poniŜonych z powodu swojej narodowości. matka jest bliska. wbijano nam do głowy. Ŝe większość z nich była Mao szczerze wdzięczna i na pewno nie uwaŜała. Ŝe większość Chińczyków nie potrafiłaby ocenić. WdroŜono nas do myślenia. Ŝe w ogóle nie śmieli myśleć. Poza tym prawie zupełna niemoŜność dostępu do informacji oraz systematyczna dezinformacja sprawiały. a to ściągnęłoby potem nieszczęście na wszystkich. co było sukcesem. Chińczycy znowu się czuli wspaniali i najlepsi — za cenę zupełnej utraty kontaktu ze światem zewnętrznym. Ŝe mówili nawet: „lepiej być psem w czasach pokoju. Po Yan'an mój ojciec widział go tylko raz. W budowaniu kultu Mao istotne znaczenie miał teŜ strach. jeŜeli nie byli 286 . Ŝe kult jego osoby im uchybia. kiedy „uczyliśmy się na przykładzie Lei Fenga”. Jego zasługą było przecieŜ zakończenie wojny domowej. ale najbliŜszy jest Przewodniczący Mao”. kiedy Mao przyjechał do Chengdu w 1958 roku i zaprosił wszystkich urzędników powyŜej 18 stopnia do wspólnej fotografii. zaprowadzenie pokoju i uzyskanie stabilności. jakby ich myśli mogły się jakimś sposobem wydostać na zewnątrz. Podczas lat. To za rządów Mao Chiny stały się siłą. Ŝe obowiązuje nas przede wszystkim lojalność wobec Mao. który wyplenił zgniłą dynastię i sam został mądrym cesarzem. MoŜna zresztą powiedzieć. Po fiasku Wielkiego Skoku prawie całkowicie zniknął. a to znaczyło dla nich bardzo wiele. Słowa popularnej piosenki brzmiały: „Ojciec jest bliski. Wielu ludzi doszło do takiego stanu.

po stronie Mao. choć zdecydowanej w wyrazie twarzy. Tryskało ze mnie współczucie dla kaŜdego. kto Ŝył pod rządami Kuomintangu i powiedziałam: „Babciu Deng. Powiedz tylko: »Słucham Przewodniczącego Mao«„. a była to macocha Deng Xiaopinga. jak bardzo musiałaś cierpieć pod tym diabelskim Kuomintangiem! Jak ci Ŝołnierze musieli was łupić! A ci posiadacze ziemscy. nie były. co odbiegałoby od ortodoksyjnej linii. szliśmy do niej. Ŝe „będę posłuszna babci” — jest to tradycyjna chińska formuła. które sama robiła. Nigdy nie słyszałam o Yulinie czy innych krewnych babci. mieszkająca przez jakiś czas w sąsiednim domu z córką. Moi rodzice. w której wyraŜa się obietnicę dobrego zachowania. Lubiłam siedzieć u niej w kuchni i gawędzić z nią. jaki dostałam od ojca. bo tak było najbezpieczniej. Wielu rodziców świadomie wychowywało swoje dzieci na konformistów. przyszłam do niej zaraz po jednej z bardzo emocjonujących sesji „gorzkich wspomnień”. Na moje trzynaste urodziny. ale tom z czterema filozoficznymi pracami Mao. ale wyglądała o wiele młodziej dzięki swojej gładkiej i delikatnej. jak wielu innych rodziców w Chinach. w marcu tego roku. Kiedyś. Tylko jedna dorosła osoba powiedziała do mnie coś. W 1965 roku na Nowy Rok podjęłam postanowienie. a ona przyrządzała to dla nas. gdy miałam około trzynastu lat. co nie było zgodne z oficjalną propagandą. Było to tym bardziej podniecające. Ŝe jedliśmy owoce zakazane. Nawet najbardziej podstawowe informacje dotyczące rodziny były poddawane autocenzurze. nigdy nie powiedzieli dzieciom niczego. są naszymi wrogami. Lubiła dzieci i ciągle się u niej kręciłam. która pracowała w zarządzie prowincji. Kiedy z przyjaciółmi ukradłam pikle z kantyny albo kiedy zebraliśmy kwiaty melona i zioła z ogrodu naleŜącego do kompleksu i nie mieliśmy odwagi zanieść tego do domu. Nie powiedziano mi o aresztowaniu mamy w 1955 roku ani o głodzie — nie powiedziano mi niczego. krwiopijcy! 287 . jak zwykle. Ojciec potrząsnął głową i powiedział wtedy: „Nie powinnaś tak mówić. co mogłoby zasiać w mojej duszy ziarno zwątpienia w Mao. prezentem. Zawsze nosiła szare bawełniane wdzianko i czarne bawełniane pantofle. Miała wtedy koło siedemdziesiątki. Była bardzo swobodna i traktowała nas jak równych sobie. ksiąŜki fantastycznonaukowe.

. potrzebował działania — brutalnego działania — i uwaŜał. Ŝe jego oponenci poniŜyli go. Kiedy to nastąpiło. Mao nie był zadowolony z ich działań. Nastała pora gładkich materiałów o spokojnych kolorach. „CóŜ — odparła — nie wszyscy i nie zawsze łupili.. poszukiwali raczej zgody niŜ konfliktu. Ŝe kult Mao i nacisk kładziony na pojęcie walki klasowej jest częścią planu mającego doprowadzić do kompromitacji prezydenta Liu Shaoqi i Deng Xiaopinga. Ŝe nigdy nikomu tego nie powtórzyłam. 288 . co nazywał „drogą kapitalistyczną”. Dla Mao idea pokojowego rozwoju była nieznośna. Od 1964 roku w kompleksie nie urządzano juŜ dansingów. i nie zawsze byli źli. Względna liberalizacja początku lat sześćdziesiątych zaczęła się kończyć. Chciał zemsty. Jako człowiek praktyczny. a ubrania znów miały kształt worków.”. Jego towarzysze partyjni stali się jego zdaniem zbyt tolerancyjni i miękcy. Ŝe permanentna walka jest niezbędnym składnikiem rozwoju społecznego. gdy tymczasem jego „słuszne” podejście do rzeczy obróciło kraj w ruinę.. i kiedy sam będzie na tyle mocny. proste włosy. Od 1959 roku nie było politycznych kampanii. Odczekał do chwili.Co tobie zrobili?”. Ŝeby usunąć swoich potęŜnych partyjnych wrogów. Bluzki i Ŝakiety. dobrze działało. urodzonym wojownikiem i poetą. windował swój autorytet jak najwyŜej. W tym czasie nikomu z nas nie przyszłoby do głowy. Ale chciał znowu zacząć wprowadzać swoje idee. Szczególnie złościło go. wykazując jego niekompetencję. sekretarza generalnego Partii. potrafił to jednak dostrzec i pozwalał im prowadzić sprawy na ich sposób. a mając świadomość. Ŝe to.. Ŝe jego przeciwnicy nie są osamotnieni. Ŝeby mogła wytrzymać ten eksperyment. Czuł. w których ludzie występowaliby bezpośrednio przeciwko sobie. które teraz nosiła. UwaŜał ich podejście raczej za kapitalistyczne niŜ socjalistyczne. zaczął w 1964 roku przygotowywać wielki prolog konfrontacji. ani kolorowe. Jej słowa uderzyły we mnie jak pociski. kiedy tylko gospodarka kraju będzie w odpowiednim stanie. Bardzo mi było Ŝal spódnic mamy. Nie satysfakcjonowało go nic mniej niŜ deifikacja. Lokówki mamy poszły w odstawkę i zapanowała moda na krótkie. aŜ gospodarka została uleczona. Mao nie mógł tego wszystkiego przeboleć. nie były juŜ ani dopasowane. Był niespokojnym duchem. Byłam tak zszokowana. bo doprowadzili do pewnej liberalizacji ekonomicznej i społecznej.

przy której się nie spieszyła. Babcia zwijała włosy w skromny koczek z tyłu głowy. W filmach i ksiąŜkach wszystkie kobiety. jednak nauczyłam się Ŝyć pomiędzy tymi myślami i rzeczywistością i traktować je rozdzielnie. choć zgodnie z chińską tradycją. gęste. były negatywnymi postaciami. Była to jedyna czynność. twierdziła. Gdy jechała w moją stronę. jak babcia robi makijaŜ — chociaŜ patrzyłam na to od dziecka. grzebień przesuwał się gładko i zostawiał delikatny zapach. ale za to bardzo dbała o swoje długie. Ŝe jest to dla niej jedna z najprzyjemniejszych chwil. która w tym okresie miała pięćdziesiąt parę lat. Ostatnim akcentem było zwilŜenie włosów wodą z kwiatów osmantusa. Babcia. Czasem były to dwa kwiaty magnolii koloru kości słoniowej. Ŝe włosy robią się od nich matowe i suche. kiedy ze sklepów zniknęły perfumy. tak jak na przykład konkubiny. Potem moczyła drewniany grzebień w soku z nasion pomelo. czasem jaśmin z dwoma ciemnozielonymi liśćmi. Wszystkie inne rzeczy robiła bardzo szybko. czułam. W letnie wieczory woziłam tam Xiaofanga w bambusowym wózku i czekałam na jej powrót do domu. Widząc w lusterku jej uśmiechnięte oczy z tym szczególnym wyrazem koncentracji. Nigdy nie uŜywała szamponów ze sklepu. jak obserwowałam ją przy czesaniu. Jej wdzianka. którą sama przyrządzała od czasu. które nosiły makijaŜ. i powoli zanurzała w niej swoje czarne włosy. nosiła się bardziej po kobiecemu niŜ mama. Ŝe powstawała pachnąca piana. którą komuniści przejęli. Malowała takŜe delikatnie brwi czarnym węglowym ołówkiem. czarne włosy. a na nos kładła odrobinę pudru. stanowiącej część ulicy za naszym kompleksem. Stałam przy pniu platana. jak lubiłam obserwować ją. Tarła owoc tak. Niewiele wiedziałam o tym okresie Ŝycia ukochanej babci. zawsze w tradycyjnym stylu — były nieodmiennie jasnoszare. kobiety w średnim wieku (to znaczy po trzydziestce) nie powinny nosić włosów poza ramiona. Niemniej było to dziwne uczucie patrzeć. Kiedy wychodziłam 289 . Gotowała owoc chińskiego drzewka świętojańskiego i uŜywała tego wywaru do mycia głowy. który rósł na polance. Pamiętam. ale zawsze wpinała w nie kwiat. kiedy zsiadała z roweru i z wdziękiem unosiła biało-niebieską spódnicę w kratkę. jej spódnica układała się jak wachlarz. kiedy była konkubiną. które podkreślały połysk jej włosów.Pamiętam.

którzy mieli oko na wszystkich niepracujących dorosłych. byli robotnikami. albo otwarta krytyka. pierwszego dnia powiedziano nam. Mogła sobie na to pozwolić. świadoma swojego wyglądu. urzędnik nie naleŜał do Ŝadnej kategorii. Raz w tygodniu musiała wprawdzie chodzić na zebrania dla rodziców i teściów. Ŝe faworyzowano dzieci. intelektualista był „niepoŜądanym elementem” — ale jeśli był członkiem Partii. a nie gdzie indziej. Teraz. na których mówiono o polityce Partii — jednak poza tym dawano jej spokój. Wytyczne klasowe oznaczały. Ŝe wygląda inaczej niŜ wszyscy. zgodnie z jego instrukcją.z babcią na zakupy. z makijaŜem. Kiedy poszłam do szkoły średniej w 1964 roku. i z kwiatem we włosach. Ŝe przyjmują za duŜo dzieci burŜuazji. Mao oskarŜył niedawno szkoły i uniwersytety. opiekunek dzieci i ludzi z obsługi kompleksu. wieśniakami. chociaŜ dyskretnym. Ŝołnierzami. Ale w kompleksie nie było komitetu. zwłaszcza ojcowie. Szła dumnie wyprostowana. których rodzice. poniewaŜ mieszkała w kompleksie. Ale i tak status rodziny mógł być niejasny — ojciec robotnik mógł być kiedyś zatrudniony w jakimś kuomintangowskim urzędzie. Ŝe 290 . zdawałam sobie sprawę z tego. a niektórzy z nich znani byli z tego. podlegałaby kontroli jednego z komitetów mieszkańców. to co? Jak miały być zaklasyfikowane dzieci takich rodziców? Wielu urzędników odpowiadających za nabór uznało. Ŝe powinniśmy być wdzięczni Przewodniczącemu Mao. Oznaczało to. Ŝe wtrącali swoje pięć groszy do wszystkiego. co oznaczało. naleŜało dać pierwszeństwo córkom i synom o „dobrym pochodzeniu” (chus-heng hao). Właściwie lubiła te spotkania — stanowiły okazję do pogadania z innymi kobietami i zawsze wracała z nich z mnóstwem najnowszych ploteczek. poniewaŜ jego „wytyczne klasowe” miały wpływ na nabór do naszej szkoły w tym roku. W komitetach zasiadali emeryci i starsze wiekiem gospodynie domowe. Ludzie ją zauwaŜali. Polityka wlewała się w moje Ŝycie coraz szerszym strumieniem. Gdyby babcia znajdowała się pod ich kontrolą. Gdyby mieszkała w zwyczajnym mieszkaniu. Ŝe los wielu dzieci był zdeterminowany przez społeczną przynaleŜność rodziny i przypadkowy fakt narodzin tu. na pewno spotkałyby ją albo niemiłe aluzje. Ŝe trzeba posuwać się bezpieczną drogą.

ale wkrótce przestałam o tym myśleć. W tym czasie dzieci wyŜszych i najwyŜszych urzędników (gaogan zidi) stanowiły niemal osobną warstwę społeczną. świadomej swoich „mocnych pleców” i nietykalności. bo tylko tych dwóch uczono. ale tę decyzję rodzice pozostawili szkole. Ŝe stanowiły grupę na specjalnych prawach. Ojciec wbijał mi ją do głowy. która bezbłędnie pozwalała zaklasyfikować je do elity. Jeśli to była idea Mao. A jeśli juŜ spotykałam. nie mogła być zła. W poprzednich latach jedynym kryterium były oceny. od samego Mao w dół hierarchii partyjnej. 291 . Ŝe to dzięki wytycznym klasowym Mao dostałam się do tej szkoły. kiedy do niej weszłam. Ŝebym nie musiała liczyć tylko na ich nazwiska. Wszystko to potwierdzało tylko jednak. Połowa dzieci w mojej klasie miała partyjnych rodziców. W rezultacie miałam bardzo niewielu przyjaciół. a taras. Niezbyt podobała mi się myśl. bo rzadko spotykałam dzieci z innych domów. z wygiętym okapem. Ŝe nie mamy wspólnych doświadczeń i Ŝe nic nas nie łączy. Wybrali angielski. Wiele spośród dzieci wyŜszych urzędników zachowywało się teraz jeszcze bardziej bezczelnie niŜ kiedykolwiek i wszyscy. Były stałym tematem prasy. nie rosyjski. to wkrótce okazywało się. Wiodła do niej wspaniała brama z szerokim dachem wykładanym niebieskimi płytkami. W dwóch egzaminach pisemnych dostałam sto punktów z matematyki i tyle samo z literatury chińskiej. martwili się ich zachowaniem. był wsparty na sześciu kolumnach z czerwonego drzewa. Moja nowa szkoła — Szkoła Średnia nr 4 — była „kluczowa” dla całej prowincji i dostawali się do niej tylko uczniowie z najlepszymi ocenami z egzaminów. WyróŜniał je inny sposób bycia i postawa. Nauczyciele chcieli takŜe wiedzieć. Uwielbiałam tę szkołę od chwili. dwoje nauczycieli przyszło spytać rodziców.preferowali dzieci partyjnych rodziców. Do szkoły prowadziły kamienne schody. Ojciec często nas przestrzegał. Ŝebyśmy nie wchodzili w zbyt bliską komitywę z tymi dziećmi. teraz równie waŜne jak oceny było pochodzenie społeczne. czy chemię w pierwszym roku nauki. jaki język dla mnie wybierają. czy wolą fizykę. Symetryczne rzędy cyprysów prowadzące w głąb terenu podkreślały uroczystą atmosferę. na który się wchodziło. Kiedy zaczęłam chodzić do nowej szkoły.

W sali wykładowej wyświetlano filmy. na których znajdowały się rzędy siedzeń ustawionych w kształt skrzydła (feilaiyi). a za nim duŜy sad. Była pierwszą szkołą w Chinach. który dawniej był podjazdem do świątyni. Dookoła rozlokowano laboratoria. połoŜony u podstawy niewielkich wzgórz porośniętych winoroślą. załoŜoną przez lokalny rząd.e. Ich lekcje były samą przyjemnością i nigdy nie miałam ich dość. Ale najbardziej lubiłam dwupiętrową bibliotekę. Byli doskonali w swoich specjalnościach. stały dwie wielkie brązowe kadzielnice. Para tych drzew. rosła przed wejściem do biblioteki. Na obu piętrach budynek otaczały tarasy. Była dobrze zachowana. Za mostkami rozciągał się przepiękny ogród. w których obserwowaliśmy wykluwające się z jaj kijanki i kaczuszki. Najlepiej pamiętam nauczycieli. W środku stało kilka stołów pingpongowych. Za świątynią był kolejny trawnik. wykonanymi z piaskowca. drzewami i ziołami. w których uczyliśmy się biologii i chemii.Szkoła została załoŜona w 141 roku przed n. Ŝeby dotknąć wachlarzowatego liścia drzewa ginko. otoczony drzewami brzoskwiń i platanami. strzelistych i eleganckich. czasem tylko wyciągając rękę. łukowatymi mostkami z miniaturowymi rzeźbami lwów i innych zwierząt. dawniej poświęcona Konfucjuszowi. odbywaliśmy ćwiczenia z mikroskopem i robiliśmy sekcje martwych zwierząt. Tylko ich widok mógł mnie oderwać od ksiąŜek. U podnóŜa schodów rozciągał się rozległy teren. Tereny po bokach świątyni przekształcono w boiska do koszykówki i siatkówki. a nauczycielka objaśniała nam charakterystyczne cechy roślin i uczyła ich nazw. przeciętego trzema małymi. Przed świątynią. kiedy kwitły brzoskwinie. Czytałam tu godzinami. wszyscy mieli honorowe stopnie albo stopnie specjalne. ale nie słuŜyła juŜ jako świątynia. Postawiono tu dwupiętrowy blok. Wiosną. W centrum kompleksu szkolnego znajdowała się wspaniała świątynia. w którym odbywała się nauka i który odcinał teren dawnej świątyni od strumyka. na których siedzieliśmy lub leŜeliśmy podczas przerw. zbudowaną w tradycyjnym chińskim stylu. oddzielonych masywnymi kolumnami. Dalej były dwa trawniki. Były tam wylęgarnie z kontrolowaną temperaturą. ale nie unosił się juŜ nad nimi niebieski dym. teren szkoły wyglądał jak róŜowe morze. Na zajęcia pozaobowiązkowe wybrałam grupę biologiczną — przechadzaliśmy się razem wokół wzgórz i sadu. 292 .

Powiedziano nam. aŜ do czerni”. Ŝe uszkadzają sobie wzrok. Ŝe syczuański zwrot oznaczający „zblakłą czerwień” brzmi tak samo jak moje imię (erhong). Nakazał. to znaczy odejść od komunizmu do kapitalizmu. Powiedziała. Podręczniki do literatury chińskiej zawierały coraz więcej propagandy. oznaczające zarówno „proszę”. weszły do programu szkolnego. Najczęściej powtarzający się temat dotyczył tego. Zieleń liści cieszyła mnie. Prawie kaŜdy rodzaj działalności był przesycony polityką. Ŝe zielony kolor przynosi ulgę i uspokaja. Pewnego dnia. Ŝeby jakoś temu zaradzić. którą kroczy teraz Rosja. najczęściej autorstwa Mao. a coraz mniej klasyki. Rozłam między ZSRR i Chinami. iŜ coraz więcej dzieci szkolnych nosi okulary. który początkowo był ukrywany. co oznacza. Byliśmy poruszeni do głębi jego troską. Ale 293 . Rosja poddała się krajom kapitalistycznym i rosyjskie dzieci znowu cierpią głód i nędzę. ostrzegłszy nas. ćwiczenia przynosiły ulgę. Ŝeby dał mi inne. Zestaw został opracowany przez lekarzy i wykonywany w rytm muzyki. Masowaliśmy punkty wokół oczu. Zaproponował Zhang. Niektórzy nawet łkali z wdzięczności. Ŝe kiedy po śmierci Stalina w 1953 roku do władzy doszedł Chruszczow. Tak się składa. a potem gapiliśmy się intensywnie na wierzby i topole za oknami. jak na mnie zerkają. Ŝebym w młodym wieku została dobrą pisarką. a na specjalnych sesjach studiowaliśmy pisma partyjne. Ŝe będziemy robić ćwiczenia oczu. Przez piętnaście minut kaŜdego ranka robiliśmy ćwiczenia oczu. nie wiadomo juŜ który raz. najpierw od czerwieni do spłowiałej czerwieni i potem dalej. nasz nauczyciel od spraw politycznych powiedział: „Jeśli nie będziecie czujni. UwaŜa się. Musiałam natychmiast zmienić imię. Ŝe Przewodniczący Mao zauwaŜył. Ŝe nie moŜemy pozwolić Chinom „zmienić koloru”. został ujawniony w 1963 roku. Koledzy z klasy zaczęli chichotać i czułam. jak chińskie dzieci za czasów Kuomintangu.Ale polityczna indoktrynacja coraz bardziej wpełzała do Ŝycia szkoły i do nauki. Pewnego dnia na porannym apelu kierowniczka szkoły oświadczyła. jak i „wczesne spełnienie zamierzeń” — co wyraŜało jego pragnienie. zbyt cięŜko pracując. przed drogą. myślą wybiegałam do Mao i potwierdzałam moją głęboką lojalność wobec niego. nasz kraj będzie powoli zmieniał kolor. Tego wieczoru błagałam ojca. Teksty polityczne. Na porannych apelach coraz częściej czytaliśmy nauki Mao.

staczanych przez rycerzy w lśniących zbrojach. Ŝe moja niechęć do sportu jeszcze się wzmogła. zapomnianym określeniem „zmagań wojennych”. przywoływał obrazy minionych bitew. Kiedy wróciłam do szkoły z nowym imieniem. które miałoby militarny wydźwięk. Ze strachu często miałam w wodzie skurcze i kiedyś prawie 294 . Chciał przezwycięŜyć swoją fizyczną słabość i zostać mistrzem w rzucaniu granatami ręcznymi. Kiedy próbowałam pływać.ja nie chciałam tego imienia. aby móc z nimi walczyć. W tym czasie Mao nawoływał naród. pływanie. w myśl hasła: „Hartuj swoje ciało. aby od nauki. Ŝe ćwiczenia fizyczne są niezwykle waŜne. a te nowe często zawierały element oznaczający „armię” lub „Ŝołnierza”. którzy z pewnością będą mnie torturować. przechodził do nauki. zawsze miałam w głowie obraz amerykańskich najeźdźców ścigających mnie do brzegu rwącej rzeki. Lin Biao. pośród rŜenia rumaków. Pod wodzą ministra obrony. albo dać się złapać Amerykanom. Ŝe Amerykanie tylko czekają na okazję. jaką moŜe dać mu armia. Okazało się nagle. Niestety ta presja spowodowała. skok wzwyŜ. Wybór. aby najechać Chiny i przywrócić rządy Kuomintangu. jakiego dokonał ojciec. Wielu moich przyjaciół pozmieniało w tym czasie imiona. i Ŝe Lei Feng ćwiczył dniami i nocami. w którym wzywał kobiety. z włóczniami. Przedtem jednak sport nie był taki waŜny. ćwiczenia na poręczach. pozostawało mi tylko albo się utopić. Ŝe chciałabym dostać imię. Znak. rzucanie drewnianym ręcznym granatem. Zawsze byłam beznadziejna w sportach i nienawidziłam ich — oprócz tenisa. aby bronić macierzystego kraju”. Oprócz dwóch godzin sportu tygodniowo obowiązywało nas teraz czterdzieści pięć minut ćwiczeń kaŜdego dnia po szkole. Wprowadzono przymusowe bieganie. Powiedziałam ojcu. Napisał właśnie poemat. armia stała się główną tubą kultu Mao. które pojawiało się tylko w dawnej poezji. aby „odrzuciły kobiecość i przywdziały strój wojskowy”. którym je zapisywano. nawet nauczyciele nie mogli rozpoznać tego znaku. odzwierciedlał jego klasyczne lektury. który przyszedł na miejsce marszałka Peng Dehuai w 1958 roku. PoniewaŜ nie umiałam pływać. Powiedziano nam. i to w niewielu archaicznych frazach. a teraz nabrał politycznego znaczenia. którą pobrał od Lei Fenga. Moje nowe imię Jung (Rong) jest bardzo starym.

rozpełzające się we wszystkie strony. w kaŜdej ręce trzymając cegłę. jednak i tu nie było łatwo. Po chińsku jej nazwa oznacza „omotana wokół gruntu”.się utopiłam w basenie. Rzucałam na Ŝałosną odległość. jakby mówili: „Ty sługo Amerykanów!”. Czułam. Pełzała po gruncie i wypuszczała setki korzeni. bo nikt nie chciał ich usuwać. co z kolei przyczyniało się do uzyskania lepszych wyników w rzucaniu granatami. nie nauczyłam się pływać. było to w 1965 roku. Ŝe powinny 295 . ale własne palce. jak stalowe obcęgi chwytając grunt. który znałam na pamięć. Mao juŜ wcześniej przypuszczał ideologiczny szturm na trawę i kwiaty. ręce zaczynały mi się trząść z niekontrolowanego zdenerwowania. kwiatów i domowych zwierząt to burŜuazyjne nawyki i powinny zostać wyeliminowane. na których miałam głębokie zacięcia. Byłam w tym najgorsza w klasie. ale zawsze potem. W dzienniku Lei Fenga. Pod ziemią wypuszczała kolejne korzenie. Kiedyś. które wbijały się w ziemię i przenikały w głąb. Mao wydał rozporządzenie. Zarzuciłam to ćwiczenie. Czułam. Ŝe oczy wszystkich wbijają się we mnie jak szpilki. W jednej chwili tworzyła sieć. mówiąc. było to podane jako sposób na wzmocnienie muskułów. Ŝe mamy pójść usuwać trawę z trawników. kiedy dawano mi drewniany granat. Jeśli uŜywało się motyki i szpadla. naziemną i podziemną. moŜna było powoli podwaŜyć jeden z systemów korzeni. Ŝe hodowanie trawy. W lecie regularnie raz w tygodniu mieliśmy lekcje pływania. podczas cotygodniowego szkolenia politycznego. ale dopóki mieszkałam w Chinach. Trawa na naszym trawniku naleŜała do gatunku. Z kwiatami moŜna było sobie o wiele szybciej poradzić. Po kilku dniach tych ćwiczeń mięśnie ramion spuchły i zaczerwieniły się. którego nie spotkałam nigdzie poza Chinami. Podczas usuwania tej trawy często uszkadzałam nie ją. Pewnego dnia. w którym oświadczył. Rzucanie ręcznym granatem takŜe było bardzo waŜne — z oczywistych powodów. Ale kaŜda pozostawiona resztka — gdy robiło się nieco cieplej albo przeszedł deszczyk — odrastała triumfalnie i znowu musieliśmy podejmować walkę. ktoś zrobił uwagę na temat moich ciągłych niepowodzeń w tej dziedzinie. plątała się i przywierała do ziemi. Ŝe moi koledzy szkolni podają w wątpliwość moją wolę walki z amerykańskimi imperialistami. Następnego rana przyszłam na boisko i stałam z wyciągniętymi ramionami. powiedziano nam nieoczekiwanie.

Ŝe czuję się taka nieszczęśliwa. W 1964 roku Francja nawiązała stosunki dyplomatyczne 296 . wprost przeciwnie: nienawidziłam siebie za to. jak niszczy się moje ulubione rośliny. teraz gniły w koszach. W Chengdu. Ale tego rodzaju introspekcja zmierzała do ukształtowanie ludzi. co było interpretowane jako kolejny dowód słuszności myśli Mao. Ale nie miałam Ŝalu do Mao. Dopiero teraz jednak udało mu się wymóc realizację swoich idei — choć tylko do pewnego stopnia. Religijny aspekt kultu Mao nie byłby moŜliwy w tradycyjnie świeckim społeczeństwie. Zostawiano je na noc na ulicy i prawie nikt niczego nie brał.zostać zastąpione przez kapustę i bawełnę. lepszymi ludźmi. Arbuzy. było pod dostatkiem mięsa. Jaja. bo nie było ich juŜ gdzie trzymać. Ŝeby znaleźć choć jedną brzoskwinię. Wtedy juŜ miałam nawyk „samokrytycyzmu” i winiłam siebie samą za kaŜdy odruch. Kilka lat temu trzeba by się natrudzić. Ta stała samoobserwacja i samooskarŜanie się były cechami maoistowskich Chin. którzy nie mają własnych myśli. Ludzie lubili swoje kwiaty i niektóre kwietniki przeŜyły tę kampanię. Te osiągnięcia podbijały dumę narodową. kiedyś niedostępne. tak duŜo ich było. W październiku 1964 roku Chiny przeprowadziły eksplozję swojej pierwszej bomby atomowej. kiedy patrzyłam. a w sklepach oddawano je na przetwory i kiszonki. Nie było mowy. jakim było społeczeństwo chińskie. biała rzepa i bakłaŜany leŜały na chodnikach koło sklepów. Po okresie głodu kraj w zdumiewający sposób odnowił swoje siły i standard Ŝycia uderzająco się podniósł. gdyby nie imponujące osiągnięcia ekonomiczne. Było to powszechnie rozgłaszane i omawiane jako naukowe i przemysłowe osiągnięcie kraju. próbowałam je więc zdławić i jakoś osiągnąć „słuszny” stan myśli i uczuć. a teraz jedzenie brzoskwiń było „czynem patriotycznym” i urzędnicy chodzili po domach. Ŝebym mogła je z kimś przedyskutować. śyłam w stanie ustawicznego samooskarŜania się. Powiedziano nam. niektóre moje odruchy mnie przeraŜały. Ŝe mamy się stać nowymi. Było mi bardzo smutno. Szczerze mówiąc. chociaŜ ryŜ był racjonowany. drobiu i jarzyn. Próba eksplozji bomby zbiegła się z upadkiem Chruszczowa. który nie był zgodny z instrukcjami Mao. próbując namówić ludzi do kupowania brzoskwiń za śmieszne pieniądze. zwłaszcza w kontekście „odpierania aroganckich zakusów imperializmu”.

Zostało to ogłoszone jako wielkie zwycięstwo nad Stanami Zjednoczonymi. tańczyło i śpiewało pięćdziesiąt tysięcy ludzi. na placu w centrum Chengdu odbył się wielki pokaz sztucznych ogni. w szesnastą rocznicę utworzenia Chińskiej Republiki Ludowej.. Wieczorem pierwszego października. które pojawiały się jedna za drugą. W światłach 297 .z Chinami w pełnym wymiarze. Z jakiegoś miejsca niedaleko mnie padł sygnał do rozpoczęcia pokazu. W jednej chwili niebo zamieniło się w ogród róŜnych kolorów i kształtów. Poza tym nie było w tej chwili jakichś ogólnych politycznych prześladowań i ludzie byli raczej zadowoleni. która została niedawno odrestaurowana i znowu jaśniała świetnością. na placu. a balustrady zrobiono z białego marmuru.e. z wymianą ambasadorów — był to pierwszy zachodni kraj. ChociaŜ najwyŜsi przywódcy wiedzieli. W 1965 roku miałam trzynaście lat. Po północnej stronie placu stała prowadząca do dawnego pałacu brama. jaki był rzeczywisty wkład Mao. Przez chwilę niebo było czyste. PoniŜej. zwinięty jedwabny transparent. morze połyskliwych fal. Wszystkie te pozytywy przypisano Mao. nie dzielili się tą wiedzą ze społeczeństwem. która teraz stanowi wejście do Zakazanego Miasta. za którymi pojawił się ogromny. Brama ta była bardzo podobna do Bramy Niebiańskiego Spokoju w Pekinie. Przez lata układałam pełne głębokich uczuć panegiryki dla Mao. Stałam razem z rodziną i dygnitarzami z Sichuanu na trybunie w odświętnej atmosferze i czekałam na sztuczne ognie. który uznał komunistyczne Chiny. które odmawiały Chinom naleŜnego im w świecie miejsca. róŜnią się tylko kolorami: ta ma szeroki dach wykładany zielonymi płytkami i szare ściany. kiedy Chengdu było stolicą królestwa i dobrze prosperującym. jaką miała w trzecim wieku n. w których dziękowałam mu za te wszystkie osiągnięcia i nieodmiennie przysięgałam mu lojalność. a potem potęŜna eksplozja roztoczyła na nim wspaniałe kolory. Z dołu dobiegała muzyka i głosy ludzkie — wszystko to łączyło się wokół królewskiej bramy w atmosferze przepychu. otoczonym murami miastem. Szeroki dach pawilonu nad bramą opiera się na ogromnych ciemnoczerwonych kolumnach. Rozwinął się pośrodku nieba 1 łagodnie falował w jesiennym wietrze.

„Jak dzieci z kapitalistycznych krajów mogą Ŝyć z dala od niego. To było celem mojego Ŝycia. aby zasłuŜyć sobie na zobaczenie Przewodniczącego Mao. aby zbudować mocne Chiny dla podtrzymania światowej rewolucji. . Ŝeby im pomóc w ich niedoli. A takŜe po to. Chciałam dla nich coś zrobić. powtarzałam sobie. Ŝe Ŝyję w epoce wielkiego Mao Zedonga”. Łzy napłynęły mi do oczu. Poprzysięgłam sobie pracować cięŜko.znad placu na transparencie połyskiwały znaki: „Długie lata Ŝycia dla naszego Wielkiego Przewodniczącego Mao!”. „JakŜe jestem szczęśliwa. nie mając nawet nadziei na zobaczenie go we własnej postaci?”.

Hai Rui. którzy tak gwałtownie i na dobre zniknęli za czasów jego rządów.15 „Najpierw zniszcz — a konstrukcja sama się potem znajdzie” — zaczyna się Rewolucja Kulturalna (1965—1966) Z początkiem lat sześćdziesiątych Mao. Oboje uznali wtedy. mandaryn z czasów dynastii Ming (1368 — 1644). W tym czasie Mao był w defensywie i coraz częściej szukał pomocy u swojej Ŝony. W kwietniu 1963 roku Mao zakazał wystawiania wszelkich „dramatów z duchami”. uosobienie 299 . czuło się nieco swobody literackiej i artystycznej. przez które moŜna wyrazić sprzeciw i nawet bardzo ezoteryczne zdania były świetnie rozumiane jako zakodowane odniesienia do współczesnych wydarzeń. jaki duch zmarłej ofiary bierze na swoim prześladowcy. Potem państwo Mao przyjrzeli się krytycznie innemu gatunkowi. która w latach trzydziestych była aktorką. Dla Mao owe mściwe duchy zbyt mocno kojarzyły się z postaciami „wrogów klasowych”. których bohaterem był Hai Rui. PoniewaŜ jednak krajem zarządzali pragmatycy. które pojawiły się po okresie hibernacji. Ukazało się wiele nowych sztuk. W Chinach istniała długa tradycja uŜywania historycznych tematów jako aluzji. Nikt nie atakował Partii otwarcie. ksiąŜek i filmów. dramatom o mandarynie z epoki Ming. ale teŜ i współczesne tematy rzadko się wtedy zdarzały. deifikowanym przez ludzi. oper. z których wiele było opowieściami o odwecie. aby przemycić insynuacje przeciw reŜimowi i przeciwko Mao. Jiang Qing. jakie sprowadził na kraj. nadal był najwyŜszym przywódcą chińskim. mimo nieszczęść. Ŝe uŜywa się historycznych tematów.

wybitny ekonomista i obrońca kontroli urodzeń. Wśród wielu innych wybitnych osób na liście tej znalazł się znany autor sztuk o mandarynie z epoki Ming. Za swoje poglądy został obwołany prawicowcem jeszcze w 1957 roku. których zamierzał oskarŜyć. protestującego w 1959 roku przeciwko polityce gospodarczej Mao. i tak ich nie znajdzie. Ŝe mandaryn reprezentuje postać Peng Dehuaia. poprzedniego ministra obrony. a takŜe tym. Pan Pao jej nie naciskał. Nazwał ich „reakcyjnoburŜuazyjnymi autorytetami” — była to nowa kategoria wrogów klasowych. nie spotykali się ze zrozumieniem. Wu Han — oraz profesor Ma Yinchu. a owych trzydziestu dziewięciu osób nie usunięto z ich organizacji partyjnych. Prawie natychmiast po dymisji Penga dał się zauwaŜyć rozkwit gatunku dramatów o mandarynie z epoki Ming. pisarzy i naukowców. Powiedziano jej. Dostała tę listę z instrukcją. iŜ ten wykazał mu. Lista nie została ogłoszona publicznie. których najbardziej podziwiała. aŜ trafiła na poziom urzędników szczebla. Został w końcu pozbawiony swojej godności i zesłany. ryzykując własne Ŝycie. Ich brak inicjatywy odzwierciedlał ogólny nastrój panujący wśród urzędników partyjnych. KrąŜyła jednak na róŜnych poziomach urzędników partyjnych. walczył z cesarzem w imieniu pokrzywdzonych zwykłych ludzi. Ŝe się mylił. który odpowiadał za tę kampanię w Chengdu. Powiedziała o tym swojemu przełoŜonemu. W zimie z 1964 na 1965 posłano mamę jako szefową grupy roboczej do szkoły zwanej „Woli Targ”. Po ostatnich prześladowaniach niewielu ludzi w ogóle odwaŜało się otworzyć usta. do którego naleŜała mama. poniewaŜ czystka zagraŜała ludziom. Ŝe nawet jeśli będzie szukać innych „wrogów”. którzy piszą ksiąŜki i artykuły. ale kiedy zgłaszali się do pisarzy czy do ministrów zajmujących się sztuką. Przeszedł rok 1965 i nic nie zrobiła. Państwo Mao podejrzewali. Poza tym rozumiała. ale nienawidził profesora Ma za to. Mao uświadomił sobie w końcu potrzebę wprowadzenia kontroli urodzeń. panu Pao. Państwo Mao usiłowali zwrócić na to uwagę.odwagi i sprawiedliwości. Ŝeby przyjrzała się nauczycielom. W 1964 roku Mao sporządził listę trzydziestu dziewięciu artystów. Mama była przeraŜona. aby wyłapać inne „reakcyjno-burŜuazyjne autorytety”. Większość z nich miała dość prześladowań i chciała zająć się 300 . którzy cieszą się największym autorytetem.

i Centralny Wydział Spraw Publicznych. Zatem stracił kontrolę. Wiedział. Ŝeby to zatrzymać — Mao miał juŜ taką władzę i prestiŜ. który zawsze działał jako pośrednik pomiędzy nim a społeczeństwem. podobnie jak 301 . Partyjna gazeta „Dziennik Ludowy” nie chciała przedrukować artykułu. Ŝe Mao moŜe opublikować go w Szanghaju. któremu grozi oskarŜenie przez jakiegoś drugiego Chruszczowa — i to za Ŝycia. którego Wu Han był wiceburmistrzem. ale nie sprzeciwiali się Mao w otwarty sposób. Ŝe lojalność wobec niego słabnie i Ŝe partyjni urzędnicy popierają politykę prezydenta Liu i Denga. To właśnie w tym artykule po raz pierwszy pojawił się termin „Rewolucja Kulturalna”. Ŝe nie było jak mu się sprzeciwić. Dziesiątego listopada 1965 roku. jakim była machina partyjna. Celem publikacji tego artykułu miało być wciągnięcie do akcji najszerszych rzesz. okazało się. Tych niewielu. nie ulegli Mao i odmówili zarówno oskarŜenia Wu Hana. MoŜna było jedynie uciec się do czegoś w rodzaju biernego oporu. którego uwaŜał za chińskiego Chruszczowa. w jego tonie brzmiała nuta rozŜalenia. Kiedy portretował samego siebie jako tragicznego bohatera porywającego się na potęŜnego wroga. ale jednocześnie miał satysfakcję — wyzywał do walki niemal cały otaczający go świat i przeprowadzał manewr na ogromną skalę. Chciał powalić człowieka. Ŝe czeka go długa bitwa. Mao poczuł się zagroŜony. Właściwie nawet bardzo się przyczynili do rozwinięcia kultu jego osoby. Komitet Partyjny w Pekinie. Ŝe jest odcięty od obiektu swoich działań przez system partyjny. jak i zwolnienia go ze stanowiska. kiedy po raz kolejny zawiodły moŜliwości opublikowania artykułu potępiającego sztukę Wu Hana w Pekinie. którzy patrzyli na deifikację Mao ze zgrozą. gdzie za prasę odpowiadali jego zwolennicy. Mao spostrzegł. Jego podejrzenia potwierdziły się. Ten plan chytrze opatrzył nazwą Rewolucji Kulturalnej. Ŝe nic nie da się zrobić. Mao zinterpretował tę reakcję na swoje nawoływania do polowań na czarownice jako wskaźnik. który odpowiadał za media i za sztukę. kiedy partyjny dziennik odmówił publikacji jego artykułu. Liu Shaoqi — a takŜe jego kolegę Denga oraz ich partyjnych zwolenników. wiedziało. w którym oskarŜał Wu Hana i jego sztuki o mandarynie z epoki Ming. Widział siebie samego jako drugiego Stalina.poprawą standardu Ŝycia i budowaniem normalnej egzystencji.

który usiłował utrzymać pokój i jako „redaktor” napisał. nie jest zabarwione politycznie i nie powinno prowadzić do politycznych ocen. Ŝeby zadzwonili do Deng Xiaopinga. muszą zostać wyeliminowani. W tym czasie ojciec nadzorował „Dziennik Syczuański” i opowiedział się przeciwko przedrukowi artykułu. Partii nie wolno uŜywać siły do gnębienia intelektualistów. Sichuan był jedną z ostatnich prowincji. Ŝe jest on atakiem na marszałka Penga i wezwaniem do polowań na czarownice. Był to ten człowiek. jak trzydziestego listopada opublikował go wreszcie „Dziennik Ludowy”. Dokument miał być opublikowany w maju. Dokument ten nosił nazwę „Dokumentu Kwietniowego”. Ŝeby nie przedrukowywać artykułu. poniewaŜ zorientował się. wdraŜanej w Sichuanie. sporo po tym. Przez następne trzy miesiące odbywały się taktyczne manewry. Politbiuro podjęło nowe decyzje. a ten zasugerował. ale telefon odebrał marszałek He Long. zainicjowanego przez Mao. W lutym 1966 roku. Politbiuro wydało oświadczenie. bliski przyjaciel Denga. Ŝe nie wolno dopuścić. Mówił on. kiedy Mao był poza Pekinem. którego ojciec podsłuchał w 1959 roku. Artykuł pojawił się z notą Zhou Enlaia. Nie było go w biurze. Ŝe debata powinna pozostać teoretyczna. ale został zignorowany. który odpowiadał za kulturę w prowincji. ale zablokowano go. Mao zaprotestował. Ŝe pojęcie Rewolucji Kulturalnej ma słuŜyć teoretycznej dyskusji. którzy są dysydentami. He Long powiedział. Nie wolno dopuścić do Ŝadnych dzikich oskarŜeń. organ stołecznej organizacji partyjnej. Ale niektóre gazety z innych prowincji przedrukowały go. Podkreślił. Podarł lutowe oświadczenie i oznajmił. a zrobiono to dopiero osiemnastego grudnia. Spotkał się z człowiekiem. W kwietniu poproszono ojca. który stanowiłby przewodnik Rewolucji Kulturalnej. aby „teoretyczna dyskusja” zdegenerowała się i przekształciła w prześladowania. Ŝeby zredagował dokument w duchu lutowego oświadczenia Politbiura. Tym razem Mao był obecny i przy poparciu Zhou Enlaia miał decydujący głos. Ŝe uczeni. Wszyscy są równi w obliczu prawdy. w których brali udział oponenci Mao i Zhou Enlaia i w trakcie których starano się nie dopuścić do kolejnego polowania na czarownice. Ŝe w Partii 302 . członek Politbiura.„Dziennik Pekiński”. kiedy mówił: „To on (Deng) powinien być na tronie”. w której przedrukowano artykuł.

generał Cao. Generał powiedział to.e. Ale nie mieli pojęcia kogo. Ŝe chce wymienić cały Pekiński Komitet Partii. wypowiedział nieśmiertelne zdanie. Aby Ŝaden z jego wrogów nie mógł uciec. które Mao uwielbiał: „Raczej skrzywdzę wszystkich ludzi Ŝyjących na ziemi. Ŝe chce się pozbyć Liu Shaoqi i Deng Xiaopinga.. kto w obrębie olbrzymiego systemu partyjnego jest wobec niego lojalny ani kim są zwolennicy Liu i Denga i ich „kapitalistycznej drogi”. nawet tych najbardziej lojalnych. Byli oszołomieni i ogarnęła ich zgroza.Komunistycznej są urzędnicy. Wiedział natomiast. i większość urzędników partyjnych. Ŝe Mao chce kogoś ukarać. który Ŝył w pierwszym wieku n. gdyŜ podejrzewał ich o zdradę. postanowił zniszczyć całą Partię. w rzeczywistości uratowała mu Ŝycie i wyrok był niesprawiedliwy. Ŝe para starszych ludzi. Ŝe kontroluje jakąś jedną trzecią Partii. którzy chronią dysydentów i innych wrogów klasowych. Według jego własnych słów: „najpierw zburz. Jeden z jego ulubionych bohaterów. 303 . niŜ dopuszczę. Ŝeby ktokolwiek mnie skrzywdził”. kiedy dowiedział się. Wierni wobec niego przeŜyją ten upadek. która działała poza aparatem partyjnym. i w końcu to zrobił. Niejednoznaczne brzmienie wezwania Mao do walki wprawiło w pomieszanie i społeczeństwo. Kim dokładnie byli „uczniowie kapitalizmu”? Prawdopodobnie sam Mao tego dokładnie nie wiedział. Rozpoczęła się gigantyczna kampania. Niewielu wiedziało. Wiedział teŜ. Ale nie wiedział. ze owa sieć działa zgodnie z rozkazami Partii. do czego Mao ich tym razem prowadzi i kto teraz jest wrogiem. Nie bał się zniszczenia Partii Komunistycznej — Mao-władca zawsze brał górę nad Mao-komunistą. zwana Rewolucją Kulturalną. a konstrukcja znajdzie się potem sama”. których skazał na śmierć. Ŝe podlega Politbiuru i Centralnemu Komitetowi — Mao mógł udawać. Ojciec i mama jako starsi urzędnicy partyjni domyślali się. „burŜuazyjnej kwatery głównej w Partii”. Obliczał. Zostali określeni jako „uczniowie kapitalizmu”. Mogli to być równie dobrze oni sami. Nazwał ich ludźmi „stojącymi u władzy. chociaŜ — poprzez deklaracje. którzy kroczą drogą kapitalistyczną” i ogłosił wobec nich stan wojny. Nie bał się teŜ skrzywdzić niewinnych. W tym czasie Mao wykonał najwaŜniejsze posunięcie: zorganizował swoją własną sieć dowodzenia.

co stało się trzydziestego pierwszego maja. Zmobilizowano chińską dumę narodową. „Myśl Mao Zedonga wyznacza drogę naszego Ŝycia!”. Codzienne czytanie gazet przekształciło się w recytację i uczenie się na pamięć „Cytatów z przewodniczącego Mao”. które zapadły mi głęboko w pamięć. do „wymiecenia wszystkich diabłów i węŜowych demonów” (wrogów klasowych) i nawołując ludzi do przyłączenia się do Mao w bezprecedensowym przedsięwzięciu. Ŝebyśmy strzegli tej ksiąŜeczki jak źrenicy 304 .Ustanowił swoim zastępcą marszałka Lin Biao. Wyznaczył Chen Bodę do przejęcia gazety. jakim jest Rewolucja Kulturalna. Ustanowił takŜe nowe ciało. często były wypełnione tylko fotografiami Mao. „Dziennik Ludowy” zasypywał kraj lawiną ostrych wstępniaków. „Ludy całej ziemi kochają Przewodniczącego Mao!”. Przez głośniki grzmiały wstępniaki z „Dziennika Ludowego”. które musieliśmy codziennie czytać. Ludzie ci stali się ścisłym gronem przywódczym Rewolucji Kulturalnej. Następnie zajął się mediami. Były tu teŜ całe kolumny z pełnymi uwielbienia komentarzami cudzoziemców i zdjęcia Europejczyków. trzymających w rękach dzieła Mao. bo tak wiele razy je czytałam: „Przewodniczący Mao jest czerwonym słońcem naszych serc!”. za pomocą którego mógł się komunikować z setkami milionów Chińczyków. aby uświęcić jego kult. Była w nich takŜe codzienna kolumna cytatów z Mao. Na początku czerwca nauka w mojej szkole kompletnie zamarła. i w ten sposób zapewnił sobie środek. Począwszy od czerwca 1966 roku. „Zgnieciemy kaŜdego. który zastąpił Peng Dehuaia jako ministra obrony w 1959 roku i ogromnie się przyczynił w armii do rozdmuchania kultu Mao. a pierwsze strony gazet. szefa wywiadu i słuŜb bezpieczeństwa Kang Shenga oraz pani Mao. Wszyscy dostali po jednym egzemplarzu i powiedziano nam. Pamiętam pisane wielkimi literami slogany. przede wszystkim „Dziennikiem Ludowym”. kto sprzeciwi się Przewodniczącemu Mao!”. wzywając w nich do ustanowienia „absolutnej władzy Przewodniczącego Mao”. pod zarządem swojego dawniejszego sekretarza Chen Body. Sztab Rewolucji Kulturalnej. ale musieliśmy przychodzić do szkoły. który był oficjalnie gazetą Partii i cieszył się największym autorytetem — ludzie przywykli do niego jako do reprezentanta głosu władzy. zwanej „Małą Czerwoną KsiąŜeczką”. które zostały zebrane w ksiąŜeczce kieszonkowego rozmiaru z czerwoną plastikowaną okładką.

którego uwielbiałam. ale czułam w tych słowach brak szacunku dla Wielkiego Skoku. na fali paniki. aby „widzieć twarz Przewodniczącego Mao. krótkim pół kaszlem. KaŜdego dnia unisono śpiewaliśmy ustępy z niej. Ŝe nie przeciwstawił się „naduŜywaniu imienia Przewodniczącego Mao”. a to dlatego. ale teraz myślę. Ŝe unosiła się nad nim aura ironii. niezaleŜnie od tego. Bez przekonania wytypowano kilku najlepszych nauczycieli jako „burŜuazyjno-reakcyjne autorytety”. Grupa robocza zmusiła uczniów i pozostałych nauczycieli do sporządzania oskarŜycielskich plakatów i gazetek. pan Chi. w kółko i w kółko. Nadal pamiętam wiele z nich. w gwałtownej potrzebie złoŜenia jej ofiar podano nazwiska oskarŜonych do wiadomości całej szkoły. Wtedy nie umiałabym określić tego dokładnie. Pokryliśmy więc równieŜ ściany klasy twarzą Mao. bo zaczęły krąŜyć pogłoski. Wkrótce jednak zdjęliśmy je. Nie wiedząc o tym. kiedy tylko otworzy oczy. Jednak juŜ w czerwcu 1966 roku. w jakim kierunku padnie jego wzrok”. 305 . Nauczyciele uczestniczyli w tym z róŜnych powodów: z konformizmu. Pomiędzy ofiarami był mój nauczyciel języka i literatury. który opisał całą tę sprawę. poniewaŜ były drukowane na papierze najlepszej jakości i moŜna je było dostać za darmo. jaką wzbudzała Rewolucja Kulturalna. zazdrości o przywileje i prestiŜ. na której widniał jego najbardziej łaskawy uśmiech. nie rozumiałam tego powiązania. Podobnie jak w „Wolim Targu”. Wtedy po raz pierwszy w mojej podświadomości zagnieździł się lęk przed Przewodniczącym Mao. Według jednego z oskarŜycielskich plakatów miał powiedzieć na początku lat sześćdziesiątych: „Okrzykami »niech Ŝyje Wielki Skok!« nie napełni się Ŝołądków”. Ŝe Wielki Skok spowodował głód. jaki mieli inni nauczyciele — oraz ze strachu. w mojej szkole równieŜ stacjonowała grupa robocza. Ŝe wieśniacy tak naprawdę uŜywają tych portretów jako tapet. Pewnego dnia przeczytaliśmy w „Dzienniku Ludowym”. które wkrótce pokryły cały teren szkoły. pół śmiechem. Ŝe jakiś stary wieśniak powiesił u siebie na ścianach trzydzieści dwa portrety Mao tak. lojalności wobec Partii. Było coś.oka. KrąŜyły teŜ pogłoski. Ŝe reportera. co wyróŜniało pana Chi spośród innych. uznano za „wroga klasowego”. słowo w słowo. Czasami śmiał się suchym. ale nie podano uczniom ich nazwisk.

został oskarŜony o to. wyciągu wspomnień Lu Dingyi. i szybko zmienił temat. jakie mu zadałam. było „kapitalistyczne”. stawianych czarnym atramentem na białych płachtach papieru znaków. dziwacznego i dzikiego języka. Pewnego dnia zastępca kierownika szkoły. Zaśmiał się wtedy. „Zetrzeć psią głowę tego to a tego” czy „Unicestwić tego to a tego. Kiedyś zaśmiał się w ten sposób w odpowiedzi na pytanie. Pan Chi zwrócił nam uwagę na Ŝywy opis oddziałów maszerujących zygzakowatymi górskimi ścieŜkami. pan Kan. czym jest prawdziwy głód. Zarzucano mi. a ich płomienie odbijały się na tle ciemnego bezksięŜycowego nieba. co mam pisać. jak jego i innych nauczycieli. Nie mogłam sobie wyobrazić. Miałam wtedy czternaście lat. Ŝeby robili plakaty „obnaŜające i potępiające” nauczycieli. Ŝe nie wiem. Bardzo bałam się tych wieców i wciąŜ dręczyło mnie poczucie nieprzewidywalnego niebezpieczeństwa. Wszystko. na temat Długiego Marszu. Ŝe jest „uczniem kapitalizmu” i ochrania oskarŜonych nauczycieli. np. co w ciągu ostatnich lat zrobił w szkole. jak „łapią miseczki”. Jeszcze gorzej się poczułam. których uwielbiałam. Bałam się ściany z plakatami. nie cierpiałam wszelkiej przemocy i brutalności i nie wiedziałam. kiedy ofiarowują swoim towarzyszom ostatnią garść ryŜu. Nie byłam przekonana. człowiek wesoły i pełen energii. Kiedy doszli do miejsca wyznaczonego na nocleg. jeśli się sam nie podda”. „wszyscy złapali miseczki pełne jedzenia. Czułam się okropnie. kiedy zobaczyłam. bo Ŝołnierze byli zawsze przedstawiani w sytuacjach. niemniej miałam dla pana Chi ogromny szacunek. w które przekształciło się teraz Ŝycie szkolne. To mnie zdumiewało. gdy cały pochód oświetlały tylko sosnowe pochodnie niesione przez Ŝołnierzy. Ŝe coś jeszcze zostało niedopowiedziane. brutalnie oskarŜają i wyzywają. spytałam więc pana Chi o wyjaśnienie. Dotyczyło ono tekstu z naszego podręcznika. Krytykowano mnie za to na nieustannych wiecach. Ŝe „stawiam rodzinę na pierwszym miejscu”. wielkich. powiedział. nawet studiowanie dzieł Mao — bo przeznaczał na to mniej czasu niŜ na inne przedmioty. kiedy zespół roboczy zwrócił się do wszystkich uczniów. 306 . wtedy szefa Centralnego Urzędu Spraw Publicznych. Zaczęłam wagarować i zostawałam w domu.który sugerował. a sami głodują. Ŝeby co prędzej zapełnić Ŝołądki”.

Ŝe jedynym powodem. poniewaŜ mógł mi pomóc dostać się do Ligi. pogorszył sytuację. Ŝe wybrali ofiary bez cienia uzasadnienia. utrata zaufania do Partii i szantaŜ. tak miałby dupę umazaną gównem” — powiedział mi pan Shan smętnie. polegająca na zestawianiu wyrwanych z kontekstu fragmentów. rozpłakała się. Kiedy mamie powiedziano o panu Kan. Zastępca kierownika. którego uwagę starałam się przyciągnąć. Po latach dowiedziałam się. Bardzo go lubiła i wiedziała. Wiedzieli. Fragmenty. było to. aby oskarŜyć swoich kolegów pisarzy. który. DuŜo później pan Shan powiedział mi. Teraz jego uczniowie połączyli te zupełnie osobne kawałki w jawnie bezsensowny zlepek.Równie szokującym przeŜyciem był widok zawsze pogodnego sekretarza Komunistycznej Ligi MłodzieŜy. Niektórzy pisarze uŜywali jej. pana Shan. dla którego on i zastępca kierownika szkoły stali się ofiarami. kiedy skończyłabym piętnaście lat. Dlatego teŜ takiemu człowiekowi nikt nie okazywał litości. Ale nastolatki z jej szkoły. a on byłby poza szkołą. gdy aresztowano moją mamę. Ŝe nie Ŝyli dobrze z kierownikiem szkoły. nie mógłby potem wciągnąć gaci. ten syn Ŝółwia. oskarŜonego o antymaoistowską postawę. które szczególnie mu się podobały. Ŝe taka metoda oskarŜania. poniewaŜ samobójstwo członka Partii było odbierane jako zdrada. Fakt. Ŝe stali się dogodnymi kozłami ofiarnymi. Wykładał filozofię marksistowską dla młodzieŜy w wieku od lat szesnastu do dziewiętnastu i czasem zadawał im do napisania eseje filozoficzne. podkreślał. wystąpiły przeciwko 307 . po czym podciął sobie gardło brzytwą. Akurat tego dnia jego Ŝona wróciła wcześniej z pracy i natychmiast został odwieziony do szpitala. pan Kan. Ale nastrój w grupie roboczej był nerwowy. co zrobił. jak głosił plakat. Był to młody człowiek o dziarskim wyglądzie. Zespół roboczy zatuszował jego próbę samobójczą. narodziła się na początku 1955 roku — wtedy. Ŝe akurat byli wtedy nieobecni w szkole — byli członkami innej grupy roboczej — i ta nieobecność spowodowała. W swojej szkole mama nie dała się wciągnąć w Ŝadne pospieszne i pełne popłochu akcje wyznaczania ofiar. podkręcone przez artykuły z „Dziennika Ludowego”. musiał być pod presją przekraczającą ludzką odporność. Pewnego wieczoru napisał list samobójczy. czyli wymagane minimum wieku. wyraŜał antymaoistowskie poglądy. był niezwykle oddany Partii i czuł się bardzo skrzywdzony. Ŝe był człowiekiem nastawionym bardzo optymistycznie i skoro zrobił to. „Gdybyśmy to my zostali.

których nie lubili. a na drzwiach powiesili kartkę z napisem „klasa upiorów”. Pewnego dnia. o których sądzili. Ŝeby burŜuazyjni intelektualiści znowu zdominowali nasze szkoły” — oświadczył Mao. Wszędzie na terenie szkoły wisiały slogany. którzy zasłuŜyli na szacunek i wdzięczność. Wyglądało na to. Ŝeby powiedzieli głośno. Dziennik wzywał do „zniesienia systemu egzaminacyjnego.nauczycielom. ale jednak realne. Mama zachowała się bardzo dzielnie. zanim mama przyjechała na rowerze do szkoły. która teraz zmieniła się w areszt. Poza tym dziennik oskarŜał „burŜuazyjnych intelektualistów” o zatruwanie młodych umysłów kapitalistycznymi bzdurami. Mama oznajmiła stanowczo. Kilku chłopców coś do siebie mamrotało. zamilkli jednak. ZałoŜyli „areszt”. Inni nauczyciele pozwolili na to. Ŝe są „burŜuazyjnymi intelektualistami” — a takŜe innych nauczycieli. Potem zamknęli ich w jednej z klas. czyli większości nauczycieli (znowu cytat z Mao). Ŝeby się bać. jest nielegalne. ale nikt nie przeciwstawił się temu. „Nie moŜemy pozwolić. uczniowie otoczyli kręgiem kierowniczkę. Wiele innych grup roboczych dla ocalenia własnej skóry znęcało się nad zupełnie niewinnymi ludźmi. Ŝe uczniowie mają teraz pewne uprawnienia. przewaŜnie nagłówki z „Dziennika Ludowego”. co robią. które miały je przygotować na powrót Kuomintangu. Zrobiło się zamieszanie. Stała na czele grupy roboczej. jednak nie mieli pojęcia. a ona miała więcej powodów od innych. Uczniowie patrzyli na siebie niepewnie. co robić dalej. działając pod prąd. Niektórzy z nich sprawiali wraŜenie zajadłych. gdy przybyła. miała więc władzę i utoŜsamiano jej postawę z postawą Partii. kiedy mama poprosiła ich. doradcę akademickiego szkoły i nauczycieli ze stopniami specjalnymi. Kiedy mamie pokazano klasę. inni wyglądali na zdenerwowanych. Szli za nią od chwili. poniewaŜ sami juŜ nie wiedzieli. co komu wolno. Ŝe rozwiązuje „klasę upiorów”. inni na zawstydzonych. nie wolno zatrzymywać nikogo bez nakazu i nie wolno tak traktować nauczycieli. co mają do powiedzenia. Potem oświadczyła uczniom Ŝe to. Władze prowincji wybrały juŜ kilka kozłów ofiarnych i ojciec miał 308 . przedarła się przez tłum uczniów. który traktuje uczniów jak wrogów” (cytat z Mao) i jest elementem podłego planu „burŜuazyjnych intelektualistów”. nieokreślone co do granic i zasięgu. Otworzono klasę i uwolniono więźniów.

Nadszedł sierpień. co by nam pomogło w jej rozumieniu? I jaki z tego byłby poŜytek? Nikt nie mógł nic zrobić. Sytuacja była tak złoŜona i pogmatwana. Ŝe w podległych mu organizacjach i instytucjach mówi się. i teraz kierowała nimi pewna powściągliwość.przeczucie. Ŝe to on będzie następny w kolejce. Ŝe dobrze byłoby przyjrzeć mu się bliŜej. Co więcej — samo uświadomienie sobie sytuacji było niebezpieczne. W takiej atmosferze mijał czas. W rezultacie ja i moje rodzeństwo byliśmy zupełnie nieprzygotowani do Rewolucji Kulturalnej. chociaŜ mieliśmy niejasne przeczucie nadciągającej katastrofy. Zresztą teraz byłoby dla nich prawie niemoŜliwością próbować z nami rozmawiać. Kilku kolegów powiedziało mu w zaufaniu. Co mieliby nam powiedzieć takiego. Rodzice nigdy nie komentowali wobec nas tych wydarzeń. jeśli chodzi o rozmowy o polityce. Jak grom z jasnego nieba w całych Chinach pojawiły się miliony czerwonogwardzistów. . I poprzednio. Ŝe sami nie mogli jej zrozumieć.

jaką zastosują w nadciągającej walce. który pojawił się w „Dzienniku Ludowym”: „Rebelia jest usprawiedliwiona”. Ŝeby angaŜować się w działalność tego rodzaju. aby przedyskutować strategię. Tylko oni mogli się czuć na tyle bezpiecznie. Pani Mao zauwaŜyła ich i udzieliła im w lipcu audiencji. wwiercić się w ziemię” — Czerwona Gwardia Mao (lipiec — sierpień 1966) Pod władzą Mao wyrosła generacja przygotowana do walki z wrogiem klasowym i wezwanie do Rewolucji Kulturalnej dało jej poczucie. i zdecydowali nazwać swoją grupę „Czerwoną Gwardią Przewodniczącego Mao”. W liście tym skorygował swoje poprzednie stwierdzenie. Spotykali się wiele razy. Ŝe oto „wojna” nadciąga. Z początkiem lipca kilku aktywistów ze szkół średnich dostało się na najbardziej renomowany uniwersytet Quinghua w Pekinie. Pierwszego sierpnia Mao wykonał niezwykły gest: wystosował do nich list otwarty. Ŝe ich idol. Byli tak zindoktrynowani. Za motto wzięli sobie cytat z Mao. wyraŜając im „najcieplejsze i najbardziej stanowcze poparcie”. oświadczając: „Rebelia PRZECIW REAKCJONISTOM jest usprawiedliwiona”. Wychowali się w atmosferze przepojonej polityką i bardziej byli zainteresowani politycznymi grami niŜ reszta Chińczyków. jest w to osobiście zaangaŜowany. Ŝe musieli stanąć po jego stronie.16 „Wzlecieć w niebiosa. Ci pierwsi czerwonogwardziści byli dziećmi najwyŜszych osobistości politycznych. Mao. jakby zwrócił 310 . Dla tych nastoletnich zelotów brzmiało to tak. Niektórzy dobrze zorientowani młodzi ludzie czuli.

kto to robił. Zostali wychowani w fanatycznym kulcie jego osoby i w duchu wojowniczej doktryny „walki klas”. Widział. chętni do tego. Teraz Mao pominął go i zwracał się bezpośrednio do młodych ludzi. Mao chciał. Ŝe tym razem będzie zastosowana podobna taktyka — „wywabianie węŜa z jego legowiska. spragnieni działania i przygód. z kaŜdym. niewiele wiedzieli. Partia Komunistyczna miała znaczne poparcie. Wtedy Mao takŜe wzywał do krytykowania urzędników partyjnych. Byli młodzi — skłonni do rebelii. by Czerwona Gwardia stanowiła jego oddziały szturmowe. Ŝe pomimo jego wezwań nikt się nie spieszy. a ten. którą prowadził Sztab Rewolucji Kulturalnej. szczególnie jego Ŝona. pamiętano teŜ dobrze lekcję z 1957 roku. jak „rebelia przeciwko autorytetom”. Ŝeby walczyć w „słusznej sprawie”. UŜywał do tego dwóch róŜnych metod: w prasie posługiwał się niejasną. Potem grupy Czerwonej Gwardii pojawiły się w całym Pekinie i w całych Chinach. „rewolucja w edukacji”. wstrząsnąć. łatwo było nimi manipulować — i podatni na sugestię uŜycia przemocy. Mao musiał odebrać władzę Partii. Jeden ze sloganów tak podsumowywał misję Czerwonej Gwardii: „Ślubujemy podjąć krwawą wojnę z kaŜdym. kto nie uzna racji Przewodniczącego Mao!”. Ŝeby atakować „uczniów kapitalizmu”. „zniszczenie 311 .się do nich sam Bóg. aby obciąć mu łeb”. Tylko oni mogli dostarczyć Mao tej ogromnej siły. KaŜde zarządzenie i rozkaz przechodziły do tej pory przez ściśle kontrolowany system. kończył napiętnowany jako prawicowiec. Nastoletnie dziewczęta i chłopcy byli idealnymi narzędziami do tego celu. stworzyć chaos. Byli takŜe nieodpowiedzialni. który stłumiłby wszelkie inne względy i obawy. Chcąc skłonić ludzi do działania. a nieoficjalnie uciekał się do konspiracyjnej manipulacji i agitacji. którą mógłby zastraszyć społeczeństwo. a potem zwalić gmach Partii. który był w rękach Partii. To właśnie młodzi ludzie odsłaniali prawdziwy sens jego retoryki. kto sprzeciwi się Rewolucji Kulturalnej. Zdania takie. kwiecistą retoryką. Wielu ludzi podejrzewało. odwaŜni. by nie dzielić się juŜ z nią posłuszeństwem i lojalnością ludzi. Do tego celu potrzebny był terror — silny terror.

Kilka obiektów uszło temu pogromowi — Zakazane Miasto przetrwało dzięki Zhou Enlaiowi. grobowce. których moŜna byłoby atakować tylko w odosobnieniu. pagody. Najbardziej oczywistymi celami ataku byli nauczyciele. wandalizmowi i strasznej głupocie. a lekcje zostały przerwane. w które wrzucano ksiąŜki. Czerwona Gwardia nie naciskała — parli do przodu tylko wtedy. śeby pobudzić tych młodych ludzi do takiego działania. które chroniły podobne obiekty. Osiemnastego sierpnia na placu Tian'anmen. darli obrazy i rękopiśmienne dzieła. jeśli chodzi o autorytet. na ulicę wyległa Czerwona Gwardia. bitych i upokarzanych. Wezwał zebranych do przejmowania szkół i niszczenia „czterech staroci”: starych idei. rozbijali ich meble. 312 . potrzebne były ofiary. który nakazał wojsku strzec go i wydał specjalne rozkazy. jakiego chciał Mao. Wkrótce zniszczono prawie wszystkie cenne rzeczy z prywatnych zbiorów. Ale to jeszcze nie był terror. w centrum Pekinu. Rozpalano ogniska. Pojawił się na nim Lin Biao. starej kultury. Teraz mogła się nimi zająć zbuntowana młodzieŜ. Urządzano teŜ napady na muzea. Wielu pisarzy i artystów. Mao rozumiał siłę utajonej gwałtowności młodego wieku i wiedział. świątynie. w których ich torturowali. dając ujście swojemu fanatyzmowi. aby mógł narodzić się nowy” — które przyciągały tak wielu ludzi Zachodu w latach sześćdziesiątych — były przez nich interpretowane jako wezwanie do brutalnych akcji. Prawie w kaŜdej chińskiej szkole nauczyciele byli lŜeni i bici i czasem kończyło się to ich śmiercią. Poza tym w chińskiej kulturze. Wszystko co „stare”. starych nawyków. Byli lepszymi celami niŜ rodzice. Niektórzy młodzi ludzie potworzyli więzienia. odbył się gigantyczny wiec. kiedy ich zachęcano. było niszczone — pałace. jak płonie dorobek ich Ŝycia. po raz pierwszy w roli zastępcy Mao. starych obyczajów. zwłaszcza Ŝe w ciągu ostatnich miesięcy grupy robocze i władze juŜ z nich zrobiły ofiary. Ŝe poniewaŜ są dobrze odŜywieni. statuy. którzy patrzyli. i przemawiał w jego imieniu. i nie zespołowo. w którym uczestniczyło ponad milion młodych ludzi. moŜna ich łatwo pobudzić i spoŜytkować ich energię do siania zamętu i spustoszenia. pedagodzy byli waŜniejsi niŜ rodzice. Nachodzili domy starszych ludzi.starego świata. popełniało samobójstwa. Odpowiadając na to niejasne wezwanie.

Większość ich dobytku albo niszczono. poniewaŜ przypominał klasyczny chiński symbol jasności (yang) i ciemności (ying). Zachęcał Czerwoną Gwardię.Mao przyjął tę akcję Czerwonej Gwardii słowami: „Świetnie zrobione. Powiedział: „Nie jestem zwolennikiem bicia ludzi na śmierć”. Ŝeby wydawali tych ludzi czerwonogwardzistom. Prawie zawsze kazano rodzinie klęczeć i składać koutou czerwonogwardzistom. którzy podczas trwania komunistycznych rządów cieszyli się pewnymi przywilejami. Ŝeby rozszerzyła listę swoich ofiar — aby zwiększyć terror. naukowcy i inni profesjonaliści. czy ustanowiła je policja. który nazywano yin i yang. nakazał swoim podwładnym. Wybitni pisarze. nie musicie go siłą od tego powstrzymywać”. czy państwo”. Poza tym byli jeszcze starzy „wrogowie klasowi” — dawni posiadacze ziemscy. np. którzy nienawidzili ich z róŜnych powodów — od fanatyzmu po zawiść — Czerwona Gwardia zaczęła pozwalać sobie wobec nich na wandalizm i przemoc. zostali teraz bezwzględnie potępieni jako „reakcyjne burŜuazyjne autorytety”. Ŝe „jeŜeli ktoś z nich (czerwonogwardzistów) tak bardzo nienawidzi wroga klasowego. takich na przykład jak „próby obalenia komunistycznego rządu”. i w końcu golono un głowy w poniŜający sposób. Ŝe chce go zabić. „prawicowcy” — oraz ich dzieci. kapitaliści i ludzie. niezaleŜnie od tego. Z pomocą niektórych znajomych tych ludzi. którzy mieli powiązania z Kuomintangiem. Teraz Xie rozkazał policjantom. lecz pozostawali pod „nadzorem”. Do czasów Rewolucji Kulturalnej tortury fizyczne były zakazane. naprawdę” — i wezwał naród. gdzie popadło. jakie nosiła Gwardia. Przed Rewolucją Kulturalną policja nie mogła przekazywać informacji o nich nikomu poza osobami specjalnie upowaŜnionymi. Teraz jednak szef policji. jeden z ludzi Mao. Ŝeby mówiono o ich „zbrodniach”. Xie Fuzhi. ale dodał. Wielu „wrogów klasowych” nie zostało zgładzonych ani zesłanych do obozów pracy. albo zabierano. Ŝeby udzielił jej poparcia. potępieni w poprzednich kampaniach politycznych. Ŝeby „nie przywiązywali zbytniej wagi do starych zasad. Kraj ogarnęła fala przemocy — podczas najść domowych często bito i torturowano ludzi. 313 . oraz polecił. a potem bito wszystkich mosięŜnymi sprzączkami skórzanych pasów. Kopano ich.

dzieci wysokich urzędników utworzyły swoje własne grupy. Ci. Kiedy do ruchu przyłączyła się młodzieŜ o innym pochodzeniu społecznym. Mieli karnawał. Ŝe jest jednym z nich. Przechodnie unikali tych miejsc. Gwardia była luźną organizacją i nikogo nie zmuszano do tego. czując się w prawie dzięki tej teorii. Ŝeby szczególnie ufał swojej Gwardii. Pierwszego października. Na drugim masowym wiecu Czerwonej Gwardii Lin Biao nosił ich opaskę na ramieniu. gdzie mieścił się Sztab Rewolucji Kulturalnej. Nie było teŜ tak. Nie przejmował się ani tymi. Ŝeby dać Gwardii poczucie siły i władzy. w święto narodowe Chin. pani Mao przed Bramą Niebiańskiego Spokoju na placu Tian'anmen wystawiła „StraŜników” jako wartę honorową. Niektóre kina i teatry zamieniono w izby tortur. „StraŜnicy”. ani tymi. poniewaŜ wzmagało to chaos i terror. Pierwsze grupy Gwardii składały się z dzieci najwyŜszych osobistości partyjnych. który podjudzał młodzieŜ. Nie trzeba było uciekać się do przemocy wobec ofiar. którzy bili. Mao pozwalał na wszystko. Mao i jego kamaryla uczynili wszystko. Niektóre dzieci wysokich urzędników. 314 . którą najlepiej streszczają słowa ich pieśni: „Syn bohaterskiego ojca zawsze będzie wielkim człowiekiem. reakcjonista zaś moŜe spłodzić tylko marnego bękarta!”. Jego instrukcje dotyczące przemocy były formułowane dwuznacznie. nie mogli winić o to bezpośrednio jego. którzy byli ofiarami początkowej fazy Rewolucji Kulturalnej. Sam Mao równieŜ nigdy nie nawoływał do zabijania. Jednak tylko niewielka część członków Gwardii dopuszczała się okrucieństw czy przemocy. aby zaakcentować. W rezultacie wysnuli oni horrendalną teorię „dziedzictwa krwi”. bo nawet z ulic słychać było krzyki męczonych ludzi. Ŝeby uczestniczył w takich aktach. jak np. które mu były potrzebne. Nie zaleŜało mu na ludziach. którzy stosowali przemoc i dopuszczali się zła. Ŝeby nadal czuć się lojalnym wobec Mao. których pobito. PrzywoŜono tam ofiary z całego Pekinu. wolno im było dać ujście swoim najgorszym odruchom.Najgorzej było w Pekinie. Po prostu uŜywał jej. A ci młodzi ludzie równieŜ nie zawsze swój wandalizm czy dziką przemoc dedykowali Mao. torturowały dzieci z rodzin o „niepoŜądanym” pochodzeniu. Wielu unikało takich sytuacji.

Mao rzadko wypowiadał się publicznie i ta uwaga. Lin Biao. Uczciwie. powtarzana przez media. 315 . biliście reakcyjno-burŜuazyjne autorytety. W Sichuanie ludzie nie zdawali sobie sprawy. kiedy okrucieństwa Gwardii osiągnęły zenit. Ludzie unikali wtedy wymieniania wiadomości. Tłumem zapełniającym olbrzymi plac Tian'anmen wstrząsnęło histeryczne „hurra” i ogłuszające skandowanie: „Niech Ŝyje Przewodniczący Mao!”. aby powiedzieli innym młodym ludziom. i odmówiła ujawnienia „wrogów klasowych” czerwonogwardzistom. uznany za rzecznika Mao. Ale i w Sichuanie.Nie moŜna było jednak zaprzeczyć. Posłał gwardzistów na prowincję. krwiopijców i pasoŜytów. Na trzecim wiecu. Lały się łzy. spytał jakąś czerwonogwardzistkę. w MandŜurii. pan Xie. Moja rodzina nie wiedziała o tym zesłaniu. była odbierana niemal jak słowo boŜe. Powiedziała „Binbin” (łagodna). zasada waszej walki zawsze była słuszna. i w innych prowincjach Gwardia naśladowała akcje z Pekinu. co mają robić. ale aŜ do chwili Rewolucji Kulturalnej ani jemu. ale ich następstwa bywały straszliwe. Nigdy nie było wiadomo. nieurodzajnej części kraju. rozlegały się histeryczne przysięgi lojalności. co się moŜe stać tobie albo twojemu korespondentowi — oskarŜenia mogły być wyssane z palca. jak ma na imię. z całego serca biliście uczniów kapitalizmu. W dodatku policja w Sichuanie nie usłuchała tego. a tłum odpowiedział jeszcze większą euforią. Poprzez Sztab Rewolucji Kulturalnej Mao kontrolował Pekińską Czerwoną Gwardię. Tu nieczęsto dopuszczano się okrucieństw — tutejsza Czerwona Gwardia nie była zarządzana bezpośrednio przez Sztab Rewolucji Kulturalnej. ani jego rodzinie nic złego się nie stało. Ŝe w podstępny sposób zachęcał do okrucieństwa. Panował tu taki sam chaos jak wszędzie. w których uczestniczyło trzynaście milionów ludzi. a on odparł z dezaprobatą: „Bądź brutalna” (yaowuma). brat babci Yulin i jego Ŝona zostali pobici. Mao pomachał im. w całych Chinach — kontrolowany chaos. powiedział: „Bojownicy Czerwonej Gwardii. na pierwszym z ośmiu gigantycznych wieców. jaki zasięg przybrał terror w Pekinie. co mówił ich minister. a potem razem z dwojgiem dzieci zesłano ich do jałowej. Dobrze robiliście! I zrobiliście to wspaniale!”. piętnastego września. Osiemnastego sierpnia. od kiedy weszli do MandŜurii. W Jinzhou. Yulin był dla komunistów podejrzany od początku. poniewaŜ miał legitymację wywiadu Kuomintangu.

ale on wokół swojej działalności roztaczał aurę tajemnicy. Dałam je przywódcy mojej klasy — piętnastoletniemu chłopcu imieniem Geng. Byłam bardzo ciekawa. poczta i transport. Ale teraz myśl o wagarowaniu wydała mi się niebezpieczna i czułam się zmuszona zostawać jak inni. zanim mnie przyjmą. Ŝe wszyscy zostawali w szkole przez okrągłą dobę. Chłopcy spali w klasach. Ŝeby brzmiały bardziej „rewolucyjnie”. Ŝe Geng został czerwonogwardzistą. Ci. ale sama natychmiast złoŜyłam o to podanie. pracowała normalnie. Ŝe została załoŜona. sprawa była oczywista: mało kto miał ojca na stanowisku wyŜszym niŜ mój. widniały na niej złote znaki: „Czerwona Gwardia”. Czerwona Gwardia miała ogromny prestiŜ. które z początku nie zostawały. Ŝe jestem chora. Jednak mimo to Geng powiedział mi prywatnie. jak to się stało. ale raczej nie okradała sklepów. sekretarza Partii na całą prowincję Sichuan. pomagali ją tworzyć gwardziści z Pekinu. Do lipca obowiązywała niepisana zasada. W mojej szkole Czerwona Gwardia powstała szesnastego sierpnia. Większość sektorów publicznych. Nie wiedziałam. Co do mnie. robił się niezręczny i nieśmiały. Przywódcą szkolnej Czerwonej Gwardii był syn komisarza Li.Czerwona Gwardia czasem łupiła domy podejrzanych. Ŝeby nie musieć uczestniczyć w politycznych zebraniach i nie słuchać tych okropnych sloganów. Zostałam w domu i udawałam. jako nowo narodzone dziecko Mao. którzy nie naleŜeli do Czerwonej Gwardii. więc dziewczęta zajmowały sypialnię internatu. ale kiedy juŜ był obok mnie. Ŝe czerwonogwardziści są przewaŜnie dziećmi wysokich urzędników partyjnych. Ŝebym wróciła i wzięła udział w „Wielkiej Proletariackiej Rewolucji Kulturalnej”. Ŝe powinnam się do niej przyłączyć. ZauwaŜyłam. W szkole zauwaŜyłam wiele osób z czerwoną opaską na ramieniu. 316 . Nikt mi nie mówił. Byłam jedną z niewielu osób. Ŝe zostałam uznana za zbyt „miękką i niezbyt aktywną” i muszą przemyśleć sprawę. który zawsze szukał mojego towarzystwa. jak handel. Następnego dnia po powrocie do szkoły poszłam z kilkunastoma innymi dziećmi zmieniać nazwy ulic tak. i tak byli poprzydzielani do jej róŜnych grup i uczestniczyli w jej zajęciach. kiedy kilka dni później telefonicznie wezwano mnie. W tych dniach. aby móc poświęcać się pracy dla Rewolucji Kulturalnej.

I ruch nie powinien być prawostronny. i poczucie winy. Ŝe czerwone światło oznaczało „stop”.Ulica. na której mieszkałam. Znana restauracja „Zapach słodkiego wiatru” utraciła tabliczkę. W końcu zostawiliśmy tę kwestię nierozwiązaną. Ktoś zaproponował „Aleję Przewodników”. Nazywała się teraz „Zapach prochu”. Ŝe moje uczucia nie zgadzają się z myślami Mao. Ŝebyśmy przez to mogli okazać rewolucyjnego ducha. nazywała się Handlowa i dyskutowaliśmy. Ale nic nie wspomniał na temat Ameryki. jak by ją przemianować. budziły we mnie jeszcze większą awersję. W Chengdu nie było w tamtym czasie zbyt wielkiego ruchu. Ŝeby podkreślić znaczenie przywódców partyjnych naszej prowincji. Gwardziści i na to znaleźli uzasadnienie: w szkole jeden z nich powiedział mi. W Chengdu ulice równieŜ potraciły swoje stare nazwy. Inni rzucili: „Ulica SłuŜby Publicznej” — gdyŜ tym powinno być sprawowanie urzędów partyjnych. Teraz nazywały się: ulica „Wyplenionych przeŜytków”. Stałam na rogu ulicy i mówiłam rowerzystom. więc u nas powinien być prawostronny. Przez kilka dni nie pozwalaliśmy kierować ruchem policjantowi. W Pekinie Gwardia była znacznie bardziej gorliwa. a ambasada radziecka przy „Alei Antyrewizjonistycznej”. Tłumiłam i ją. Słyszeliśmy o ich sukcesach: przedstawicielstwo brytyjskie leŜało teraz przy „Alei Antyimperialistycznej”. Teraz. którą połamano w kawałki. który to zawsze robił. Ŝe w Anglii nich jest lewostronny. Ŝeby zgadzała się 317 . Ŝe muszę ćwiczyć swoją postawę — tak. To. ale lewostronny. O ile mi wiadomo. „Czerwonego Wschodu” i „Rewolucji”. zgodnie z cytatem Mao. Jako dziecko raczej unikałam zbiorowych zajęć. ale na kilku większych skrzyŜowaniach wytworzył się niezły chaos. kiedy miałam czternaście lat. które się lepiej sprawdzały — doprowadził do tego Zhou Enlai. bo nie mogliśmy sobie dać rady z fundamentalną sprawą: tabliczka z nazwą ulicy była za wysoko. Ŝeby jechali na lewo. jak np. Powtarzałam sobie. Przez kilka dni w ruchu ulicznym panował zamęt. i sami zajęliśmy jego miejsce. wydawało się nam okropnie kontrrewolucyjne. nikt juŜ do tego nie powracał. ulica „Pięciu pokoleń pod jednym dachem” (waŜna cnota konfucjańska) czy ulica „Zielonej topoli i wierzby” (zieleń nie była kolorem rewolucyjnym) albo ulica „Jadowitego smoka” (symbol władzy feudalnej). W końcu jednak powróciły stare zasady. Oczywiście powinno znaczyć „idź”.

i nosiłam włosy splecione w dwa warkocze bez Ŝadnych ozdób. zatrzymywanie przechodzących kobiet i obcinanie im włosów. Wrzuca się garstkę listków herbaty do kubeczka i zalewa wrzątkiem. cały czas mamrocząc z niezadowolenia. Ŝe opadały z czubka głowy jak gałęzie wierzby. W lecie 1966 roku uczyłam się tłumić rozsądek. Nie rozumiałam dlaczego. Po 1964 roku. kwadratowych drewnianych stołów stoją bambusowe foteliki. Ŝeby wyglądać bardziej po „proletariacku”. bo długie włosy nie były jeszcze wtedy wyklęte.z nową rewolucyjną teorią i praktyką. lałam łzy nad moimi długimi warkoczami. Herbaciarnie w Chengdu takŜe były obiektami ataków jako „dekadenckie”. Kubeczek nakrywa się pokrywką. takich jak np. jeśli miały długie. a przez dziurkę w pokrywce wydobywa się para. który bardziej pasował do atmosfery walki klasowej. Ŝe jestem taką „małostkową burŜujką”. Nazywała to uczesanie „fajerwerkami strzelającymi w niebo”. muszę się zmienić i przystosować. Wszystko to stało się teraz symptomem burŜuazyjnej dekadencji. Jej włosy przetrwały ten okres. Wokół niskich. Gdy byłam dzieckiem. które nawet po latach uŜywania wydają leciutki aromat. 318 . bo w ogóle wtedy nie wychodziła z domu. Większość Chińczyków w tym czasie postępowała podobnie. Do początku lat sześćdziesiątych nosiłam włosy splecione w dwa koszyczki. Musiałam je obciąć równo z dolną krawędzią płatka ucha. tak w kaŜdym razie twierdzili gwardziści. ale i nie pytałam. Jednak unikałam wszelkich wojowniczych akcji. Potem babcia mi je obcięła na moją prośbę. naszyłam sobie na spodnie łaty. bo wstydziłam się. Najbardziej z tych jedwabnych kwiatków lubiłam róŜowe. babcia albo nasza gosposia czesały mnie swoimi kochanymi rękoma. czy obcinanie za wąskich nogawek od spodni. Zazwyczaj jest ulokowana w zakolu bambusowego zagajnika lub pod baldachimem gałęzi duŜego drzewa. w które były wetknięte małe jedwabne kwiatki. pachnąca jaśminem albo innym kwiatem. Moje własne włosy takŜe przyciągały krytyczną uwagę koleŜanek szkolnych. Rano. Po kryjomu. Jeśli czegoś nie rozumiem. niania tak mi zawiązywała włosy. kiedy przed wyjściem do szkoły jadłam pospiesznie śniadanie. idąc za wezwaniami Mao do skromnego stylu Ŝycia. W Sichuanie herbaciarnia to unikalne miejsce. cięcie krótkich spódniczek lub łamanie półwysokich obcasów.

Chłopiec z mojej klasy złapał za róg tekturowej szachownicy i szarpnął ją. z godną podziwu precyzją. Jeden z nich ruszył w naszą stronę z zaciśniętymi pięściami. Jako dziecko patrzyłam zawsze jak zahipnotyzowana na strumień wody lejącej się z dzióbka czajnika. Ŝe panował tu nastrój wolnego i swobodnego czasu i Ŝe ludzie. którymi akcentowali swoje historie. Samej herbaty jaśminowej jest pięć rodzajów. Ŝe poziom wody jest wyŜszy niŜ brzeg kubka. Czasami spotykało się tu opowiadaczy. Schylili się i zaczęli podnosić figury i pionki z ziemi. Zwłaszcza starsi ludzie spędzają tu wiele czasu. podnieśli głowy znad szachów. który szarpnął szachownicę. ale głównie było to miejsce spotkań i pogawędek. pod chińskim drzewem scholar. której moi rodzice nie aprobowali.W Sichuanie jest wiele gatunków herbaty. na bambusowym wieszaku wisiały gazety. ale postawa rewolucyjna wymagała 319 . Prawdopodobnie dlatego. Chłopiec. Drewniane pionki i figury rozsypały się po ziemi. Ale rzadko zabierano mnie do herbaciarni. jak dla Anglików puby. Przyszłam do jednej z nich z grupą młodzieŜy od lat trzynastu do szesnastu. którzy grali w szachy. Zostałam tak wychowana. Dla Syczuańczyków herbaciarnie są równie waŜne. herbaciarnie miały być zamknięte. przewaŜnie męŜczyźni. prawie wszyscy z nich byli czerwonogwardzistami. Zręczny kelner nalewa tak. Kilka osób spośród naszej grupy zawołało: „Zbierajcie się! Zbierajcie się! Nie siedźcie dłuŜej w tym burŜuazyjnym miejscu!”. w herbaciarniach była takŜe prasa. nie robili rewolucji. Kelnerzy przesuwają się pomiędzy stolikami z czajnikami wrzątku. wyposaŜonych w drewniane kołatki. Złapał garść figur i cisnął w kierunku rzeki. Klienci. krzyczał: „Nie ma więcej grania w szachy! Nie wiecie. Podobnie jak w europejskich kawiarniach. ale jego towarzysz pociągnął go za róg kurtki. MęŜczyźni. Herbaciarnia leŜała na brzegu Jedwabnej Rzeki. który nalewają do kubeczków z wysoka. Niektórzy klienci czytali. kiedy zbliŜaliśmy się po nierównej kostce nabrzeŜa. Ŝe do kaŜdej osoby starszej niŜ ja odnosiłam się z szacunkiem i grzecznie. Stoliki i krzesła stały na zewnątrz. Zatrzymaliśmy się pod drzewem. byli zupełnie młodzi. siedząc tu. Ŝe to burŜuazyjny nawyk?!”. Wieczorny wiatr przynosił cięŜki zapach kwiatów. ale woda się nie przelewa. Panowała tu hedonistyczna atmosfera. siedząc z długą fajką nad talerzykiem orzeszków i nasion z melona.

Stałam obok niego i byłam bardzo zakłopotana. stojąc na brzegu rzeki. Ŝe to właśnie ja mam przemówić głosem władzy. dla których nie zostałam jeszcze przyjęta do Czerwonej Gwardii. kiedy byliśmy w herbaciarni. Przyszłam tu z moimi kolegami ze szkoły. Miał głęboko pobruŜdŜoną twarz i wyglądał prawie dokładnie tak. Ciągle mnie za to krytykowano i było to jednym z powodów. Ktoś poprosił kierownika herbaciarni.agresywności i gotowości podjęcia walki. Uprzejmość i takt uznawano za cechy „burŜuazyjne”. jaką Mao dał czerwonogwardzistom. Popatrzył na mnie i dalej popijał herbatę. Teraz jednak musieli się liczyć z władzą. demonstrując swoją siłę wobec dorosłych. Inni naklejali slogany. Podczas Rewolucji Kulturalnej widywałam. a moŜe po prostu nie zrobiłam na nim odpowiednio wielkiego wraŜenia. łącznie z czerwonogwardzistami. jak przedstawiciel „klasy pracującej” na propagandowych plakatach. Popularny slogan Czerwonej Gwardii głosił: „MoŜemy wzlecieć w niebiosa. głośno siorbiąc. Ale mimo tej deklaracji Czerwona Gwardia nie cieszyła się Ŝadną szczególną wolnością wypowiedzi. Kilkoro z nas zaczęło naklejać na ściany herbaciarni i na pień drzewa prostokątne hasła. wwiercić się w ziemię. Klienci wychodzili. Ŝe niektóre dzieci odczuwały swego rodzaju dreszcz satysfakcji. Parę miesięcy temu ci dorośli ludzie prawdopodobnie powiedzieliby nam. jak atakowano ludzi za to. Ale teraz. sądzę. Kiedy dziś o tym myślę. bo Wielki Przywódca Mao jest naszym najwyŜszym wodzem!”. Klienci powoli odchodzili wzdłuŜ brzegu rzeki. Ŝeby ją zamknął. Grzeczność i takt wychodziły prawie zupełnie z uŜycia. Patrzyłam za nimi i ogarniało mnie poczucie straty. Wtedy. MoŜe ten staruszek czuł. Ŝe zbyt często mówią „dziękuję” — klasyfikowano to jako „burŜuazyjną hipokryzję”. ma kłopoty z nowym stylem mówienia. w sierpniu 1966 roku. W kaŜdym razie 320 . Ŝe większość ludzi. ale w dalekim rogu siedział stary człowiek i spokojnie popijał herbatę. który do tej pory wzbudzał szacunek. Była tylko narzędziem tyrana. niczym więcej. widziałam. Prawie nikt się nie odzywał. Ŝe ma za sobą swoje pochodzenie społeczne albo swój wiek. Ŝebyśmy zmykali. byłam zmieszana. Jego ręce kojarzyły mi się z opisem rąk starego wieśniaka z mojego podręcznika szkolnego: mógłby wiązać drut kolczasty bez bólu.

kiedy Deng Xiaoping powołał je z powrotem do Ŝycia. Odwróciłam się i odeszłam. „Do domu. Ŝeby posiedzieć w spokoju i ciszy. Para wielkich brązowych kadzielnic. wielu uczniów rzuciło się do dzieła. jakby mnie nie zauwaŜał. zęby wykopali rowy dookoła tablic. W jego głosie był gniew. Tę herbaciarnię. Obok nas ludzie grali w szachy. Nie patrząc na mnie. To samo spotkało szeroki dach z niebieskimi płytkami z wielkiej świątyni. była doskonałym miejscem do takich akcji. Zawstydziłam się. którą ciągnęły dwie brygady chłopców. czy mógłby pan pójść?”. Wyryto na nich piękną kaligrafią inskrypcje dotyczące Konfucjusza. która biegła za nimi. PoniewaŜ szkoła liczyła ponad dwa tysiące lat. Po raz pierwszy w Ŝyciu bezpośrednio usłyszałam o tak nędznych warunkach Ŝyciowych. Poprosili wreszcie jakichś robotników z zewnątrz. Po jednej stronie boisk znajdowała się para prostokątnych kamiennych tablic. chociaŜ mówił spokojnie: „Do domu? Do jakiego domu? Mieszkam w jednym małym pokoiku z moimi trzema wnukami. co reprezentuje przeszłość. Jej brama miała stary dach z wygiętym okapem. stojących przed świątynią. kaŜda o wysokości sześciu metrów. W 1985 roku wróciłam tu z angielskimi przyjaciółmi. zniszczyły część drogi. została przewrócona i jacyś chłopcy nasikali do nich. Usiedliśmy pod drzewem scholar. jak wszystkie inne w Sichuanie. Stara kelnerka napełniała nasze kubeczki. Dlaczego mi to teraz zabieracie?”. bo fundamenty były głębokie. Odwrócił do mnie twarz. przychodzę tutaj. Zmagali się z tablicami kilka dni. Kiedy Lin Biao wezwał do niszczenia wszystkiego. Zostały przewiązane grubą liną. Okap i płytki zostały rozbite na kawałki. Zebrałam się na odwagę i powiedziałam cicho: „Proszę pana. która była wykorzystywana jako hala do ping-ponga. spytał: „A dokąd?”. a potem przeszli przez ogród i młotkami postrącali małe statuetki z piaskowca. Kiedy dzieci są w domu. Jego słowa wstrząsnęły mną. stojące u wejścia na mostki.siedział dalej. Kiedy w końcu runęły wśród okrzyków „hurra”. wykładany płytkami. Była to jedna z moich najszczęśliwszych chwil podczas tych odwiedzin. 321 . oczywiście” — odpowiedziałam. zamknięto na piętnaście lat — do 1981 roku. lejąc wodę z czajnika i prawie się przy tym nie pochylając.

Przodował w tym Uniwersytet Pekiński. Potem drzwi i okna zaklejono pasami papieru w kształcie litery X na znak. palono ksiąŜki. mogłam ich takŜe unikać. które przetrwały ten pogrom. MoŜe podobnie jak ja. Na głowy włoŜono im czapki 322 . ponad sześćdziesięciu profesorów. pod osobistym patronatem Mao.. Ŝe mamy obowiązek w nich uczestniczyć. a takŜe rektor uczelni. Najsmutniejsze ze wszystkiego było dla mnie zniszczenie biblioteki: dachu ze złotymi dachówkami. Mao i ostatnich prac Lu Xuna — było to nazwisko. Ŝe budynek został opieczętowany. a niektórzy uczniowie darli tomy na strzępy. zostali pobici. Przywódca szkolnej Czerwonej Gwardii był bardzo sumiennym uczniem.Wszystkie rzeczy. W mojej szkole nie zapłonęły jednak stosy dla ksiąŜek. powinnam „dołączyć do rewolucyjnych akcji”. Półki z ksiąŜkami zostały przewrócone do góry nogami. Kraj stracił większość ze swoich pisemnych zabytków. Jak wszyscy inni. które kochałam. w całych Chinach. PoniewaŜ nie zostały napisane w ciągu kilku ostatnich miesięcy i w związku z tym nie było w nich licznych cytatów z Mao. posłuŜyło potem ludziom jako opał do piecyków. znikały. osiemnastego czerwca. które nakazał Mao. dziekani wydziałów. Ŝe wielu uczniów nienawidzi tych akcji. Ŝe ich uczucie Ŝalu z powodu niszczenia jest niesłuszne i Ŝe powinni się zmienić? Ale podświadomie wiedzieliśmy. bo niszczycielskie akcje nie były zorganizowane i nikt nam nie powiedział. dzieł Stalina. będziemy ustawicznie nękani i gnębieni. Siedemnastoletni. tak sobie. Ŝe jego ojciec był szefem Partii na całą prowincję. nie z własnych ambicji. Na pierwszym takim zebraniu. ale udało mu się jakoś uchronić ksiąŜki od spalenia. Nie mógł powstrzymać ogólnej fali wandalizmu.. pisząc dla swojej osobistej wendety. Ŝe jeśli zgłosimy jakiekolwiek zastrzeŜenia. W tym czasie najbardziej charakterystyczne dla Rewolucji Kulturalnej stały się „zebrania oskarŜycielskie”. KsiąŜki były głównym celem niszczycielskich działań. Ŝe to „trujące zielska”. Widziałam. oczywiście oprócz klasyków marksizmu. bez potrzeby i sensu. o raczej dziewczęcym wyglądzie. a potem całymi godzinami kazano im klęczeć. Uczestniczył w nich rozhisteryzowany tłum i rzadko obywało się bez brutalnej przemocy fizycznej. Wszędzie. podobnie jak większość uczniów. delikatnie rzeźbionych okien. został przywódcą chyba tylko dlatego. którego uŜywała pani Mao. Jednak. Czerwona Gwardia oświadczyła. niebiesko pomalowanych krzeseł. Wiele ksiąŜek. ale nikt nie próbował tego powstrzymać. inne dziewczęta i chłopcy mówili sobie.

którzy nie radzili sobie dobrze z jej przedmiotem. jej uczniowie odnosili sukcesy w nauce i byli wybitnie uzdolnieni. starszego męŜczyznę o nienagannych manierach klasycznego dŜentelmena. Krew spływała nauczycielowi z czoła i krzepła z boku twarzy. Ŝeby były czarne. Nazywano to „odrzutowcem” i wkrótce stosowano na większości „zebrań oskarŜycielskich” w kraju. Kiedyś moja klasowa Czerwona Gwardia wezwała mnie. Nie chciał. kiedy zobaczyłam kilkoro nauczycieli na platformie. Ŝe jest „dekadentką”. W letnie upalne popołudnie zrobiło mi się zimno ze zgrozy. gdyŜ czerń jest kolorem zła. zachwiał się i spadł. zdarzało się. Czerwonogwardzista stojący za nim odruchowo wyciągnął rękę. dla którego ich dręczono. Szkoła była prestiŜowa. Ŝe bito nauczycieli na śmierć. Nie mógł utrzymać równowagi. Ŝebym uczestniczyła w takim zebraniu. Oblano im twarze atramentem. Dowodem na to — jak równieŜ na to. ale natychmiast się wyprostował. i przyklejano im hasła na całym ciele. Ŝe niektórzy uczniowie mieli do nich jakieś pretensje. Ŝe niemal wyłamywali ramiona ze stawów. jak konserwatywni byli uczestnicy Rewolucji Kulturalnej — miał być fakt. Była to moja nauczycielka filozofii. Później dowiedziałam się. Podobnie jak inni nauczyciele. zacisnął pięści i wrzasnął: „Właź z powrotem na ławkę!”. Ŝe mieli honorowe stopnie. Ŝe jest miękki dla „wroga klasowego”. a innych. Zaczęli ze sobą rozmawiać. Ŝeby mu pomóc. Ŝe w mojej szkole uczniowie zachowywali się względnie łagodnie. w tym mojego nauczyciela angielskiego. wyssanych z palca przestępstw. zmuszono do stania na długiej. Kopano niektórych z tyłu w stawy kolanowe. został oskarŜony o wiele dziwacznych.hańby. wykręcali je za plecami i tak dziko pchali do przodu. było to. Niektórzy z nich nienawidzili jej i teraz została oskarŜona o to. przyjął przesadnie surowy i szorstki wygląd. stojących ze zwieszonymi głowami w pozycjach „odrzutowca”. ale prawdziwym powodem. Ŝe swojego przyszłego męŜa spotkała w autobusie. Ŝeby widziano. a 323 . rozcinając sobie czoło o ostrą krawędź ławki. w których była bardziej nieokrzesana młodzieŜ. Kiedyś i w mojej szkole byłam świadkiem bicia nauczycielki. zwykle zachowująca się dość surowo wobec tych. Dwóch studentów łapało z tyłu ręce klęczącej ofiary. Ale w innych szkołach. a zatem byli najlepszymi nauczycielami — albo to. wąskiej ławce. na których zostały wypisane upokarzające hasła. na boisku. Ŝeby ich zmusić do klęknięcia.

wykrzykują jakieś hasła. panowie!”. Znowu ją kopali. „Czarnymi” byli ci. „Czerwoni” pochodzili z rodzin „robotników. UwaŜano mnie za jej faworytkę. która wiła się na podłodze z włosami w nieładzie. Ŝebym była przy tym obecna. krytykowano mnie tylko. co zostali. 324 . rewolucyjnych urzędników. którzy zainicjowali to bicie. Kiedy krzyknęła. Poza tym. Ŝe powinnam tam być. Tak więc. których rodziców zaklasyfikowano jako „posiadaczy ziemskich. wieśniaków. zawołali mnie. „Co teŜ ona pomyśli. zgodnie z „teorią dziedziczenia krwi” byłam „czysto czerwona”. kontrrewolucjonistów. skuliłam się w grupce uczniów. Ŝeby złoŜyła im koutou i powiedziała: „Błagam. kiedy zobaczy ciebie. Wielu uczniów się przestraszyło. swoją pupilkę!”. Miłość. Ŝe Czerwona Gwardia była luźną organizacją. Ale oprócz tego stwierdzono. Odeszłam szybko. „szarych” i „czarnych”. Chłopcy zabrali ją do biura. Wymknęłam się z pokoju.potem zakochali się w sobie. Pośrodku kopano nauczycielkę. twarz miała szarą jak popiół. rozpacz i pustkę. powiedzieli zimno: „Błagaj teraz! A czy sama nie byłaś okrutna? To teraz błagaj. Zanim zaczęli. bo mój ojciec miał wysokie stanowisko. a potem polecili. Kiedy zaczęli ją bić. Nauczycielka usiadła i patrzyła wzrokiem bez wyrazu: spotkałam jej spojrzenie spod potarganych włosów. bo jestem za miękka i przyda mi się „lekcja rewolucji”. Widziałam w nim mękę. Ŝeby przestali. Kilkoro uczniów wyszło za mną. bo często chwaliła moje prace. W tamtych dniach nie miałam kłopotów. była uwaŜana za oznakę braku moralności. oszczędźcie moje Ŝycie. nikt nie posunął się do Ŝadnych drastycznych działań. Bałam się. tylko naprawdę pokornie”. Z trudem łapała oddech. bogatych wieśniaków. ale nikt za mną nie poszedł i nic mi potem nie powiedziano. prosząc. Słyszałam. Ŝeby „odbyć akcję rewolucyjną” — ten eufemizm oznaczał bicie. Zmuszanie do składania koutou i do błagania było skrajnym upokorzeniem. która wyrosła z przypadkowego spotkania. jak ci. Ŝe teraz mnie złapią i pobiją. abym wyszła do przodu i przyłączyła się do bijących. oficerów i bohaterów”. chłopcy. ale ich głosy były niepewne. która stała w ciasnym pomieszczeniu biura. Ignorowałam ich. pomimo mojego oczywistego braku entuzjazmu. serce mi waliło. pomimo mojej postawy. W tym czasie Czerwona Gwardia podzieliła uczniów na trzy kategorie: „czerwonych”. Kilka osób z mojej klasy wołało.

i dziewczynka. których rodzice pracowali w urzędach. Przyjaźniłyśmy się. a ja czułam się wyjątkowo niezręcznie. a potem bili jej rodziców i dziadka sprzączkami pasów. Kilkoro z nas zostało więc zaklasyfikowanych jako „czarni” i „szarzy”. Z wielką ulgą powiedziałam: „rewolucyjni urzędnicy”. była dziewczynka imieniem Ailing. na którym trzeba było podać zatrudnienie rodziców. Ale nacisk Rewolucji Kulturalnej oznaczał. bo nie umiałam znaleźć Ŝadnych słów na pocieszenie. tak jak sprzedawcy sklepowi czy urzędnicy w biurach. której rodzice byli sprzedawcami. zniszczyli wszystkie antyki razem z kolekcją dziadka. Słyszałam. Jej dziadek był wybitnym ekonomistą. etykietkując nimi „zaplecze rodzinne”. kiedy w latach dwudziestych studiował tam w Oxfordzie. W mojej klasie Czerwona Gwardia takŜe zrobiła zebranie. Mieli duŜy. które dziadek przywiózł z Anglii. w innej klasie. Ŝe uczniowie z jej klasy naszli dom. Musiała zupełnie zgolić włosy. W moim roczniku wszyscy powinni być „czerwoni” z powodu dodatkowych względów przy naborze. bo nie wiadomo było. co myślą i robią przez cały dzień. których nie moŜna było jednoznacznie zaklasyfikować. Dzieci. W Ŝargonie tamtych lat znaczyło to coś innego niŜ „urzędnik” — co oznaczało kogoś pracującego na wyŜszym stanowisku. elegancki dom z rozległym ogrodem — znacznie bardziej luksusowy niŜ mieszkanie naszej rodziny. co dokładnie znaczy „wyŜsze” stanowisko. Ŝe i tak trzeba znaleźć tych „złych”. Bardzo lubiłam ich kolekcję antyków. W moim roczniku. Podział nie był precyzyjny. często u niej bywałam i znałam jej rodzinę. abyśmy mogli być zaklasyfikowani. szczególnie tabakierki. Wszyscy ci uczniowie nagle się skurczyli i podporządkowali. Wigor i 325 . zostali zaklasyfikowani jako „szarzy”. a cała rodzina miała wiele przywilejów. Zostało ogłoszone. Następnego dnia zobaczyłam ją w chustce. Poza tym mają zdawać raporty z tego. Niemniej uŜywano tych niejasnych kategorii w róŜnych postaciach. Teraz Ailing została nagle „czarna”. dopóki rządziła Partia Komunistyczna. Troje uczniów powiedziało. muszą zamiatać teren szkoły i czyścić toalety i Ŝe kaŜdy „czerwony” moŜe im udzielać nauk.margines społeczny i prawicowców”. Ŝe będą pod nadzorem. „Szarzy” pochodzili z rodzin. Ŝe ich rodzice pracują w urzędach. Szlochałyśmy razem. Koledzy z klasy ogolili jej głowę na ying i yang.

jak wiernie podąŜa za myślą Mao. Pewna dziewczynka spuściła głowę i rozpłakała się. jeśli chodzi o studiowanie dzieł Mao czy uczenie się na przykładzie Lei Fenga. Ŝe jest „irytująca”. Był koniec sierpnia. Odruchowo zasłoniłam oczy dłońmi i pobiegłam do mojego pokoju. i uznali ją za „czarną”. Często wdawała się w głębokie dyskusje z innymi uczniami i wtedy widywano ją ze wzniosłym. Przed Rewolucją Kulturalną była jedną z przywódczyń Komunistycznej Ligi MłodzieŜy i stanowiła wzór. Tego wieczoru jakiś „czer wony” dawał jej i innym ofiarom 326 . którzy chcieli wstąpić do Ligi. Po zebraniu podeszłam do niej. ale inni juŜ biegli w tamtą stronę. Zrobiła wiele dobrych uczynków. prała rzeczy swoich koleŜanek i kolegów. co się stało. Przyjaźniłyśmy się. ale w jej wzroku zobaczyłam urazę. Oczami wyobraźni widziałam niewyraźną wygiętą postać. kiedy zobaczyłam. w którym były klasy szkolne. Siedemnastoletnia dziewczyna usiłowała popełnić samobójstwo. Jej ojciec pracował w urzędzie władz miasta i był członkiem Partii. ale i tak przez cienką szybę dochodziły mnie nerwowe głosy ludzi rozmawiających o tym. była to odmiana. W ciągu ostatnich dni razem z innymi „czarnymi” i „szarymi” trzymano ją pod straŜą i zmuszano. zduszonych okrzyków wyłowiłam wiadomość: „Ktoś właśnie wyskoczył oknem!”. zupełnie ich opuścił. Zaraz potem u stóp budynku rozległo się stłumione uderzenie. Ŝeby jej powiedzieć coś pocieszającego. A teraz nagle została zaklasyfikowana jako „czarna”. Z niepewnych. Ŝe w ogóle coś moŜe pachnieć. prawie nienawiść. jak coś mignęło w okolicach drugiego piętra budynku. Wydawało mi się dziwne. Gałęzie drzewa pomarańczowego zasłaniały mi widok. lecącą w dół — nie mogłam pozbyć się tego obrazu. ale jej koleŜanki i koledzy z klasy. wykonywała teŜ od początku do końca swoje obowiązki wobec tych.entuzjazm. Pospiesznie zamknęłam okno. Zapadał zmierzch i szłam w stronę sypialni. Byłam potwornie przestraszona. których ojcowie zajmowali wyŜsze stanowiska. Odeszłam bez słowa i apatycznie chodziłam po terenie szkoły. Ŝeby chodziła wyrywać resztki trawy z trawnika. Pachniał jaśmin. którego przedtem mieli aŜ nadto. stwierdzili. czyściła toalety i miała w szkole pogadanki na temat tego. która teraz właśnie kwitła. uduchowionym wyrazem twarzy. śeby ją upokorzyć. ogolono jej prześliczne włosy i chodziła z groteskowo łysą głową.

Ŝe jedynym miejscem.upokarzające nauki. Ŝe jest bardziej lojalna wobec Przewodniczącego Mao niŜ oni. kiedy próbowała popełnić samobójstwo. Trzęsłam się ze strachu. Bardzo nie chciałam juŜ wracać do szkoły. PrzeŜyła. gdzie moŜna się schronić przed horrorem Ŝycia w szkole. Zdumieni i przestraszeni czerwonogwardziści zawieźli ją szybko do szpitala. „czerwony” uderzył ją i powiedział. Kiedy zobaczyłam ją wiele miesięcy później na ulicy. ale na całe Ŝycie została kaleką. umazane krwią. szła zgięta o kulach. Ŝe nie ma prawa mówić na temat wierności wobec Mao. Następnego dnia poprosiłam o zwolnienie z powodu choroby. Wydawało mi się. z pustym wzrokiem. jest dom. a kiedy wybuchnęła i powiedziała. Tej nocy. nie mogłam spać. . Gdy tylko zamykałam oczy. bo jest wrogiem klasowym. pojawiały się nade mną niewyraźne postacie. Wtedy podbiegła do okna i wyskoczyła.

Jestem 328 . Rodzice nie powiedzieli mi o rozmowie. Rodzice byli czymś pochłonięci i prawie mnie nie zauwaŜali. u jednych budzącego strach. albo siedział zamknięty w swoim gabinecie. Ale jestem pewien. jaką odbyli kilka dni temu. u innych fascynację. Ludzie tracą najbardziej podstawowe prawa i są bezbronni. Jej pełne wyrazu oczy zatrzymywały się na rodzicach z niepokojem. Nie moŜna tego usprawiedliwić marksistowskimi czy komunistycznymi zasadami. W pewnym momencie powiedział do mamy: „Nie rozumiem Rewolucji Kulturalnej. która obala drugą”.17 „Czy chcesz. jest bardzo niedobrą rzeczą. zwłaszcza o tym. Była to melorecytacja. a głos powtarzający wielokrotnie cytaty wznosił się do coraz bardziej przenikliwego krzyku. Siedzieli w otwartym oknie. Lękliwie obserwowałam ich nastroje i nie śmiałam pytać. na dworze głośniki przymocowane do latarni ryczały nieustannymi cytatami z Mao. Ŝe w rewolucję z definicji wpisana jest przemoc — „dziki poryw jednej klasy. Mama wrzucała do pieca jedną zmiętą kartkę po drugiej — i szła po nowy kosz papierów do spalenia. co się dzieje. co się stało. Ŝeby nasze dzieci były »czarne«?” — dylemat moich rodziców (sierpień — październik 1966) Nasz dom w tym czasie wcale nie był spokojnym schronieniem. jakby oczekiwała nieszczęścia. To niepojęte. Ŝe to. Ojciec albo przemierzał duŜymi krokami mieszkanie. Babcia równieŜ wyglądała tak. Co jakiś czas wspominano o zwycięstwach Czerwonej Gwardii: nachodzili coraz więcej domów „wrogów klasowych” i rozbijali coraz więcej ich „psich łbów”. Ojciec patrzył na płonący zachód słońca.

Ŝe pisało się do najwaŜniejszych osobistości politycznych. Ŝe skarŜenie się na cokolwiek jest bardzo niebezpieczne. odwraca się i sprawdza. co chciał powiedzieć. Ojciec odparł: „To nie jest zwyczajny ogień. krytyka nie powinna zostać odebrana jako krytyka. a potem. jakby sam sobie zamierzał coś wyperswadować: „Wszyscy kochają swoje dzieci. Rozumiem to. kiedy kilku jego kolegów wyznaczono na kozły ofiarne. Było coraz więcej oznak. co dopiero mówić o ludziach? Ale komunista powinien myśleć takŜe o innych dzieciach. Ojciec zaczął pisać list. W Chinach tak naprawdę nie było Ŝadnych moŜliwości dania wyrazu swojemu sprzeciwowi czy w ogóle wpłynięcia na politykę. płonące niebo. Wiesz. poza tym próbował zminimalizować jego ewentualne konsekwencje dla siebie i swojej rodziny. Chcesz. zdenerwowanie i Ŝal. Mama patrzyła jakiś czas na dalekie. Nie wolno mu było obrazić Mao. a list do Przewodniczącego Mao nie był prostą sprawą. Co się stanie z dziećmi ofiar?”. Tu chodzi o Ŝycie i śmierć wielu ludzi. Ludzie. kiedy była sama. Ojciec powiedział z namysłem. Zawsze był perfekcjonistą. rozszlochała się gorzko. co się z nimi stanie. próbując opanować swój gniew.komunistą i moim obowiązkiem jest zapobiec jeszcze gorszemu nieszczęściu. Muszę coś zrobić”. Zaczął myśleć o tym liście juŜ w czerwcu. zanim skoczy. Mama wstała i odeszła. jeśli będziesz miał kłopoty. co ojciec sądził na temat roli Przewodniczącego w tym wszystkim. ale darł jeden szkic po drugim. Ale co będzie z naszymi dziećmi? Wiesz. W tym wypadku tylko Mao mógł zmienić sytuację. nie chodzi ci o siebie samego. podobno kiedy tygrysica ma zamiar atakować. która sama rzuca się do ognia?” — spytała w końcu. Ŝeby stały się »czarne«?”. Musiał dokładnie sformułować to. Krótko mówiąc. Muszę napisać do Przewodniczącego Mao”. mógł zwrócić się tylko do niego — albo nic nie robić. ale wydarzenia potoczyły się inaczej. oprócz tego. czy jej potomstwo jest bezpieczne. NiezaleŜnie. Ŝe sam jest wyznaczony 329 . którzy tak zrobili — i ich rodziny — cierpieli potem najstraszniejsze prześladowania. „Dlaczego chcesz się zachować jak ćma. Mama stwierdziła z przygnębieniem: „Dobrze. Nie dbasz o swoje Ŝycie. Skoro takie zwierzę to czuje. Doświadczenie mamy mówiło. Chciał stanąć w ich obronie.

a potem napisał tzw. Studenci z uniwersytetów w Chengdu skierowali teraz ofensywę na przywódców partyjnych prowincji. Teraz był juŜ pewien. więc mogli się bez niego obejść. Miał opinię człowieka z mocnymi przekonaniami. jakiej dopuszczali się uczniowie szkół średnich. Przewidywania ojca wkrótce się potwierdziły. Czuli. natychmiast odparł. Cieszyli się większym zaufaniem Sztabu Rewolucji Kulturalnej niŜ uczniowie szkół średnich i powiedziano im. Kiedy mama powiedziała mu o tym plakacie. poniewaŜ komunistom pozwolono się Ŝenić dopiero po załoŜeniu Chińskiej Republiki Ludowej w 1949 roku i w tym czasie nie mieli jeszcze dzieci w wieku akademickim. ale to. Dwudziestego szóstego sierpnia poproszono go. która sama w sobie była celem Rewolucji Kulturalnej.na kolejną ofiarę. Władze Sichuanu były przeraŜone przemocą. Studenci przewaŜnie nie byli dziećmi wysokich urzędników partyjnych. 330 . na którym atakowano go z nazwiska — został tam nazwany „opozycjonistą numer jeden wobec Rewolucji Kulturalnej w Sichuanie”. a teraz chcieli głów partyjnych przywódców prowincji. W tym czasie potrzebowali raczej ludzi bez przekonań. Dokument Kwietniowy. najbardziej prestiŜowego w prowincji. w którym sprzeciwiał się prześladowaniom i usiłował ograniczać Rewolucję Kulturalną do debat o niepolitycznym charakterze. wzbudzało w nich panikę. nie byli więc zainteresowani utrzymaniem status quo i chętnie przystąpili do ataku na urzędników partyjnych. Ŝeby ich zadowolić. Studenci zaatakowali juŜ rektora i profesorów. Któregoś dnia mama w centrum Chengdu widziała wielki plakat. O tych dwóch zarzutach. OstrzeŜenie to było oparte na dwóch zarzutach: poprzedniej zimy nie chciał drukować artykułu na temat dramatów o mandarynie z epoki Ming. co robili studenci. wiedział tylko niewielki krąg ludzi. Ŝe zdecydowano się zrobić z niego kolejnego kozła ofiarnego — i wiedział dlaczego. Ŝe to sprawa syczuańskich przywódców Partii. Ŝe prawdziwym zamiarem Mao jest zniszczenie „uczniów kapitalizmu” — czyli wysokich urzędników partyjnych. Ŝe powinni złoŜyć ofiarę. jakie mu stawiano. Ŝeby był obecny na spotkaniu ze studentami Uniwersytetu Syczuańskiego. co było pierwszym wezwaniem Mao do Rewolucji Kulturalnej. Ojciec był jednym z najwyŜszych urzędników na polu „kultury”. ale za to posłusznych.

Wykrzykiwali slogany. dla własnego „bezpieczeństwa”. wskakiwali na podium. ChociaŜ ojciec nie prowadził tego zebrania. Ojciec zdawał sobie sprawę. było wypełnione po brzegi. aczkolwiek niepewną. Ŝe stanie się ofiarą. Ŝeby złapać mikrofon. wymachiwali flagami. Kiedy próbował to zrobić. zagorzalcem. a wokół niego kilka osób z jego wydziału. a ojciec darł się. a dzieci będą „czarne”. Stała się ona rdzeniem organizacji syczuańskiej. jakby był jednym ze studentów.Formalnie przywódcy partyjni mieli na tym spotkaniu wysłuchać skarg studentów. Pewnego wieczoru ze łzami w oczach poprosił mamę. Ojciec stał na środku pokoju. Studenci przyszli z zamiarem zrobienia burdy i wkrótce na sali rozpętało się istne pandemonium. czy chuliganami? Czy będziecie mówić rozsądnie?”. ale zmieniła pogląd. stosownie do swojej godności. Zazwyczaj urzędnicy w Chinach zachowują kamienną twarz. a potem zamknięto go w areszcie domowym. Ogromne audytorium. Podeszłam na palcach pod uchylone drzwi jego gabinetu. przyłączyło się do niej miliony młodych ludzi i była główną siłą Rewolucji Kulturalnej w Sichuanie. Ŝeby zawiozła ten list do Pekinu. inni urzędnicy partyjni wyszli. Ŝeby spróbował opanować sytuację. Na cześć jego daty Czerwona Gwardia na Uniwersytecie Syczuańskim nazwała się „26 sierpnia”. Ostatniego dnia sierpnia obudziły mnie dochodzące z pokoju ojca hałasy. To zebranie okazało się przełomowe. poniewaŜ stracił swobodę poruszania się. Wręczenie tego listu najwyŜszym władzom w Pekinie było jedyną szansą. teraz bowiem samemu ojcu groziło. największe w Chengdu. Po zebraniu władze prowincji kazały ojcu pod Ŝadnym pozorem nie opuszczać mieszkania. który sprzeciwia się Rewolucji Kulturalnej”. Mama była przeciwna pisaniu tego listu. iŜ sam stanie się ofiarą. Ŝe najpierw został rozmyślnie wystawiony studentom. Wkrótce potem ukazały się plakaty nazywające go „najbardziej upartym uczniem kapitalizmu. Wszyscy 331 . Ŝe przewiduje. poproszono go. Niestety jego oryginalność nie zrobiła na nich wraŜenia i musiał wyjść pośród jeszcze głośniejszego skandowania sloganów. Ojciec wrzasnął: „Czy jesteście inteligentnymi ludźmi. Ŝe zawiezie list. Na podium siedział komisarz Li wraz z najwyŜszymi urzędnikami partyjnymi. na ocalenie rodziny. Obiecała. Dodał w liście do Mao.

Studenci atakują pana i mogą dopuścić się przemocy. ale wolałbym nie być zmuszony do ukrywania się. na pewno Partia wie najlepiej. Popatrzyła w oczy ojcu i powiedziała: „Nie martw się. — Bądź dla mamy dobrą córką”. Ŝe jedzie do Pekinu. nawet w nadzwyczajnych wypadkach. ale zachowywała spokój. Serce mi waliło. Taka jest decyzja. nogi miałam jak z waty. ojciec zobaczył mnie i ujął moją rękę. jaki będzie los ojca. w którym brzmiała groźba: „AleŜ dyrektorze Chang. Pogłaskałam ją drugą ręką. mama wrzuciła kilka rzeczy do walizki i powiedziała nam. „Muszę na jakiś czas odejść — powiedział. Miał spokojny głos. Potem usłyszałam bardzo powaŜny męski głos. Ktoś otworzył przed ojcem drzwi.wyglądali powaŜnie. Ŝe nikt nie powinien tego wiedzieć”. Nie zdecydowano jeszcze. Partia uwaŜa. Ojciec nie uściskał ani mnie. Pójdę z wami”. Ojciec wyglądał na bardzo zdenerwowanego. Komunista nie powinien bać się studentów”. jednak wyczuwało się w nim ogromne napięcie. Gdy tylko zobaczył wchodzących. Kiedy tylko ojciec odjechał. Jego dłoń w mojej drŜała. 332 . Chińczycy rzadko okazują sobie uczucia przez kontakt fizyczny. mieli ustne upowaŜnienie Komitetu Partii Prowincji. Poszłyśmy z nim do bocznej bramy kompleksu. Za bramą był zaparkowany samochód. Kiedy wyszli z gabinetu. List ojca nadal miał postać szkicu. WzdłuŜ długiej ścieŜki stali pracownicy jego wydziału. Mama miała ściągniętą twarz. Ojciec mówił: „Zechcecie podziękować władzom prowincji ode mnie? Jestem wdzięczny za troskę. co się naprawdę dzieje. Zrobię to”. policja nie miała tu nic do roboty. którzy przyszli po niego. nie przejawiali swojej zwykłej skłonności do uśmiechów. ani mamy i odjechał. W środku siedzieli dwaj męŜczyźni. gdyŜ cała sytuacja została przedstawiona nam jako działanie podjęte dla jego „ochrony”. Jak w większości takich wypadków. ze zmianami i przekreśleniami. Ŝe trzeba pana ochraniać. Nie zdawałam sobie sprawy z tego. Ludzie. Usłyszałam pytanie mamy: „Ale dokąd?” — na co zniecierpliwiony męski głos odparł: „Instrukcja Partii mówi. jeden z przodu i jeden z tyłu. Pan wie. wetknął go mamie do ręki. Ŝe komunista powinien bezwarunkowo słuchać poleceń Partii”. Miałam czternaście lat i nie umiałam jeszcze odszyfrowywać obłudnych poczynań władzy. Po chwili ciszy ojciec oświadczył spokojnie: „Słucham rozkazów Partii.

Babcia objęła mojego czteroletniego brata Xiaofanga i rozszlochała się. Powiedziałam, Ŝe chcę pójść z mamą na stację. Nie było czasu, Ŝeby czekać na autobus, więc wskoczyłyśmy do trójkołowej rikszy. Byłam pełna obaw i niepewności. Mama nie wyjaśniła mi, co się stało. Wyglądała na spiętą i bardzo czymś pochłoniętą, zatopioną głęboko we własnych myślach. Kiedy spytałam, co się dzieje, powiedziała mi krótko, Ŝe dowiem się, kiedy przyjdzie pora. Sądzę, Ŝe uwaŜała, iŜ sprawa jest zbyt skomplikowana, Ŝeby mija wyjaśniać, Ŝe jestem za młoda, Ŝeby rozumieć pewne rzeczy. Widziałam, Ŝe usiłuje w myślach objąć całą tę sytuację i planuje następny ruch. Nie chciałam jej przeszkadzać. Ale nie wiedziałam, Ŝe ona sama takŜe próbuje zrozumieć pogmatwaną sytuację. Siedziałyśmy w rikszy milczące i spięte, moja ręka w jej dłoniach. Mama spoglądała przez ramię: miała świadomość, Ŝe władze nie byłyby zachwycone tym, Ŝe jedzie do Pekinu, i zabrała mnie ze sobą na wypadek, gdyby coś się zdarzyło — byłabym wtedy świadkiem. Na stacji kupiła „twarde miejsce” na najbliŜszy pociąg do Pekinu. Według rozkładu miał przyjechać dopiero o świcie, więc siadłyśmy na ławce w poczekalni, która była zadaszoną halą bez ścian. Oparłam się o nią, Ŝeby przeczekać długie godziny do świtu. Milcząc patrzyłyśmy, jak nad cementowym placem przed dworcem zapada ciemność. Kilka słabych, gołych Ŝarówek dawało mdłe światło, odbijające się w kałuŜach, które zostały po porannej burzy z piorunami. Byłam w letniej bluzie i było mi chłodno. Mama owinęła mnie swoim płaszczem przeciwdeszczowym. Kiedy zapadła noc, powiedziała mi, Ŝebym spróbowała zasnąć. Byłam bardzo zmęczona i drzemałam z głową na jej podołku. Obudziłam się, gdy poruszyła kolanami. Podniosłam głowę i zobaczyłam dwóch ludzi w płaszczach przeciwdeszczowych, stojących przed nami. Spierali się o coś z mamą przyciszonymi głosami. Byłam zaspana, nie rozumiałam, o co chodzi w tej rozmowie. Nie wiedziałam nawet, czy to kobiety, czy męŜczyźni. Jak przez mgłę słyszałam, Ŝe mama mówi sztucznie spokojnym głosem: „Zawołam Czerwoną Gwardię”. Szare płaszcze przeciwdeszczowe zamilkły i odeszły, wyraźnie nie chcąc zwracać na siebie uwagi. O świcie mama wsiadła do pociągu do Pekinu. 333

Po latach powiedziała mi, Ŝe były to dwie znane jej kobiety, młodsze urzędniczki z wydziału ojca. Powiedziały, Ŝe władze uznały, iŜ jej wyjazd do Pekinu jest czynem „antypartyjnym”. Przytoczyła więc statut partyjny, który mówi, Ŝe kaŜdy ma prawo odwołać się do najwyŜszych władz. Kiedy emisariuszki wspomniały, Ŝe są z nimi takŜe męŜczyźni — czekają w aucie — i mogą ją zabrać z dworca siłą, mama odpowiedziała, Ŝe w takim wypadku zawoła na pomoc czerwonogwardzistów, którzy pilnują dworca, i powie, Ŝe nie pozwalają jej pojechać do Pekinu zobaczyć Przewodniczącego Mao. Spytałam, skąd wiedziała, Ŝe Czerwona Gwardia pomogłaby właśnie jej, a nie jej prześladowcom, którzy mogliby twierdzić, Ŝe jest wrogiem klasowym i próbuje uciec. Uśmiechnęła się i odparła: „Zakładałam, Ŝe nie będą ryzykować. Byłam przygotowana grać o wszystko. Nie miałam wyjścia”. W Pekinie mama zaniosła list ojca do „biura zaŜaleń”. Chińscy władcy nigdy nie ustanowili niezaleŜnego systemu prawnego i sądowego, natomiast zakładali „biura zaŜaleń”, gdzie zwykli ludzie mogli składać skargi na przełoŜonych. Komuniści przejęli tę tradycję. Kiedy w czasie Rewolucji Kulturalnej urzędnicy komunistyczni zaczęli tracić władzę, wielu ludzi, prześladowanych przez nich w poprzednich latach, przyjechało do Pekinu z zaŜaleniami. Ale Sztab Rewolucji Kulturalnej wkróce dał jasno do zrozumienia, Ŝe ci, którzy zostali zaklasyfikowani jako „wrogowie klasowi”, nie mają prawa się skarŜyć nawet na „uczniów kapitalizmu”. Gdy chcieli składać skargi, byli podwójnie karani. Skarg dotyczących wyŜszych urzędników partyjnych składano do „biura zaŜaleń” bardzo niewiele, i dlatego mamę potraktowano ze specjalną uwagą. Była takŜe jedną z niewielu Ŝon ofiar, które miały odwagę przyjechać do Pekinu, by apelować w ich sprawie. Zazwyczaj na Ŝony naciskano, Ŝeby „zakreśliły granicę” między sobą a oskarŜonymi. Nikt ich nie zachęcał, Ŝeby stawały w obronie pokrzywdzonych męŜów, przysparzając tym samym i sobie kłopotów. Mamę prawie od razu przyjął wicepremier Tao Zhu, szef Centralnego Wydziału Spraw Publicznych i jeden z przywódców Rewolucji Kulturalnej w tamtym czasie. Mama dała mu list ojca i prosiła, Ŝeby wpłynął na władze w Sichuanie, by uwolniły ojca. Kilka tygodni później Tao Zhu wezwał ją i dał jej list, w którym pisał, 334

Ŝe ojciec działał w zgodzie z zasadami Partii w Sichuanie i powinien być natychmiast zwolniony. Nie badał nawet tej sprawy. Wystarczyło mu słowo mamy, poniewaŜ to, co spotkało ojca, było powszechnie spotykane. Wysocy urzędnicy partyjni w całych Chinach w panice wyznaczali kozły ofiarne, Ŝeby ocalić własną skórę. Tao wręczył mamie list bezpośrednio, nie korzystając z partyjnych kanałów — wiedział, Ŝe panuje tam straszliwy bałagan. Dał teŜ mamie do zrozumienia, Ŝe zgadza się z uwagami ojca na temat wielu zjawisk: epidemii wyznaczania kozłów ofiarnych czy szeroko rozpowszechnionej przemocy. Mama widziała, Ŝe jest pełen dobrej woli i chciałby zapanować nad sytuacją. Zresztą właśnie z tego powodu sam został wkrótce napiętnowany jako „trzeci wielki uczeń kapitalizmu”, po Liu Shaoqi i Dengu. Mama wykonała ręczną kopię listu Tao i posłała ją babci, prosząc, Ŝeby przekazała ją do wydziału ojca. Chciała wrócić dopiero wtedy, gdy go wypuszczą. Bała się, Ŝe jeśli wróci do Sichuanu, władze mogą ją aresztować i zabrać list, nie uwalniając ojca. Czuła, Ŝe najlepszą gwarancją jest pobyt w Pekinie, gdzie mogła dalej naciskać władze. Kiedy babcia przekazała kopię listu Tao Zhu władzom prowincji, dowiedziała się, Ŝe cała ta sprawa jest nieporozumieniem i Ŝe tylko ochraniali ojca... Chcieli, Ŝeby mama wróciła do domu i zaprzestała wtrącania się w tę sprawę. Do naszego mieszkania kilka razy przychodzili urzędnicy, namawiając babcię, Ŝeby pojechała do Pekinu i sprowadziła swoją córkę. Jeden z nich powiedział jej: „Naprawdę martwię się o twoją córkę. Po co przedłuŜać nieporozumienia w Partii? Twoja córka nie posłuchała Partii i pojechała do Pekinu. Obawiam się, Ŝe jeśli nie wróci, będziemy musieli uznać, Ŝe wykazuje antypartyjną postawę, a wiesz, jaki to powaŜny zarzut. Jesteś jej matką, pomóŜ więc zrobić jej to, co będzie dla niej najlepsze. Partia obiecuje, Ŝe kiedy wróci i złoŜy samokrytykę, poprzednie działania zostaną jej wybaczone”. Myśl o tym, Ŝe jej córka jest w niebezpieczeństwie, niemal przyprawiała babcię o rozstrój nerwowy. Po kilku takich najściach zaczęła się wahać. W końcu zadecydował los: powiedziano jej, Ŝe ojciec przeszedł właśnie załamanie nerwowe. Poślą go do szpitala, ale dopiero wtedy, gdy mama wróci. Partia wręczyła babci dwa bilety, jeden dla niej, jeden dla Xiaofanga, i 335

wyprawiła ich do Pekinu, trzydzieści sześć godzin jazdy pociągiem. Kiedy tylko mama usłyszała o załamaniu nerwowym ojca, wysłała telegram do jego wydziału, zawiadamiając, Ŝe juŜ wraca, i zaczęła się przygotowywać do powrotu do domu. Wrócili z babcią i Xiaofangiem w drugim tygodniu października. Podczas nieobecności mamy, przez cały wrzesień, siedziałam w domu, dotrzymując babci towarzystwa. Widziałam, Ŝe jest zdenerwowana, ale nie wiedziałam dlaczego. Czy rodzina ma kłopoty? I gdzie jest ojciec? Nie wiedziałam i nikt mi nic nie mówił. Mogłam zostawać w domu, bo Czerwona Gwardia nie utrzymywała tak rygorystycznej dyscypliny i porządku jak Partia. Miałam wśród czerwonogwardzistów „patrona” — Genga, niezgrabnego piętnastolatka, który nie przynaglał mnie do powrotu do szkoły. Ale pod koniec września zadzwonił i powiedział, Ŝe jeśli nie pokaŜę się przed pierwszym października, świętem narodowym, to nie będę mogła wstąpić do Czerwonej Gwardii. Nie zmuszano mnie, Ŝebym została czerwonogwardzistką. Sama tego chciałam, i to bardzo. Pomimo mojej odrazy wobec tego, co się działo dookoła, nigdy nie zdarzyło mi się kwestionować Rewolucji Kulturalnej czy działań Czerwonej Gwardii. Były tworami Mao i pozostawały poza ocenami. Jak wielu Chińczyków w tamtych dniach, nie potrafiłam myśleć racjonalnie. Byliśmy tak sparaliŜowani ze strachu i ogłupieni przez indoktrynację, Ŝe myśl o zejściu z drogi wyznaczonej przez Mao wydawała nam się niepojęta. Poza tym tkwiliśmy w sidłach pokrętnej partyjnej retoryki, dezinformacji i obłudy, co uniemoŜliwiało sformułowanie jakiegokolwiek rozsądnego sądu na temat sytuacji. Kiedy wróciłam do szkoły, dowiedziałam się, Ŝe ze strony „czerwonych” było wiele narzekań i skarg, bo nie zostali przyjęci do Czerwonej Gwardii. Było to waŜne ze względu na zbliŜające się święto, toteŜ ogłoszono wielki nabór, po którym wszyscy „czerwoni” zostali przyjęci do Gwardii. Tak więc w tym samym czasie, w którym na moją rodzinę spadło nieszczęście, wstąpiłam do Czerwonej Gwardii. Moja czerwona opaska na ramię ze złotymi literami przyprawiała 336

mnie o dreszcz. Wśród czerwonogwardzistów panowała wtedy moda na noszenie starych mundurów wojskowych ze skórzanymi pasami, takich, jaki nosił Mao na początku Rewolucji Kulturalnej. Bardzo chciałam ubierać się zgodnie z tą modą, więc kiedy tylko wciągnięto mnie na listę, popędziłam do domu i z dna starego kufra wykopałam bladoszarą kurtkę w leninowskim stylu, która na początku lat pięćdziesiątych była częścią munduru mamy. Była na mnie trochę za duŜa, ale poprosiłam babcię, Ŝeby mi ją dopasowała. Ze skórzanym pasem od spodni ojca mój ubiór był kompletny. Ale na ulicach nie czułam się w nim dobrze. Wyglądałam zbyt agresywnie jak na swój gust. Jednak nosiłam ten strój. Gdy babcia wyjechała do Pekinu, musiałam zostawać w szkole, bo właśnie zostałam czerwonogwardzistką. To, co się stało w domu, powodowało, Ŝe w szkole cały czas chodziłam przeraŜona. Widziałam „szarych” i „czarnych”, czyszczących toalety i sprzątających teren szkoły, z pochylonymi głowami — pełzał po mnie wtedy dreszcz strachu, jakbym była jedną z nich. Gdy Czerwona Gwardia nocami wyruszała najeŜdŜać domy, nogi miałam jak z waty, jakby jechali do mnie do domu. Kiedy widziałam, jak koło mnie jacyś uczniowie szepcą do siebie, serce mi waliło i myślałam: czy mówią, Ŝe juŜ jestem „czarna”, Ŝe mój ojciec został aresztowany? Ale w końcu znalazłam sobie azyl: biuro recepcyjne Czerwonej Gwardii. Do szkoły przychodziło mnóstwo gości. Od września 1966 roku coraz więcej młodych ludzi podróŜowało po kraju. Zachęcano ich do tego, bo przyczyniało się to do utrzymywania atmosfery zamętu. Dostawali bilety, jedzenie i zakwaterowanie za darmo. Recepcja mieściła się w dawnej czytelni. Wędrujący po kraju — często bez celu — dostawali tu filiŜankę herbaty i mogli sobie pogawędzić. Jeśli twierdzili, Ŝe mają do załatwienia waŜne sprawy, umawiano ich ze szkolnymi przywódcami Czerwonej Gwardii. Zwróciłam uwagę na to biuro, bo ci, którzy w nim pracowali, nie musieli uczestniczyć w pilnowaniu „czarnych” i „szarych” czy najazdach na domy. Lubiłam to biuro takŜe z powodu pięciu pracujących tu dziewcząt. Unosiła się wokół nich atmosfera ciepła, która od pierwszej chwili, kiedy je spotkałam, przyniosła mi ukojenie. Przychodziło tu mnóstwo ludzi, wielu z nich wdawało się z nami w 337

pogawędki. Często przy drzwiach stała kolejka, niektórzy wracali po kilka razy. Kiedy dziś o tym myślę, wydaje mi się, Ŝe ci młodzi ludzie szukali po prostu towarzystwa dziewcząt, a sama rewolucja niezbyt ich obchodziła. Byłam wtedy, jak pamiętam, bardzo powaŜna i szczera. Nigdy nie unikałam ich spojrzeń, nie mrugałam do nich w odpowiedzi na ich mrugnięcia i notowałam ze skupieniem wszystkie głupoty, jakie wygadywali. Pewnego gorącego wieczoru do recepcji przyszły jakieś dwie kobiety w średnim wieku, o raczej pospolitym wyglądzie. Przedstawiły się jako przewodnicząca i wiceprzewodnicząca komitetu sąsiedzkiego domu niedaleko szkoły. Mówiły bardzo tajemniczo i patetycznie, jakby miały do wypełnienia jakąś dziejową misję. Nigdy nie lubiłam tego rodzaju afektacji, więc odwróciłam się od nich. Ale widocznie to, co miały do przekazania, podziałało na innych, bo ludzie, którzy kręcili się w recepcji, zaczęli wołać: „Bierzmy cięŜarówkę! Bierzmy cięŜarówkę! Wszyscy tam jedziemy!”. Zanim zrozumiałam, co się stało, tłum mnie porwał i wyniósł z pokoju. PoniewaŜ Mao nakazał, Ŝeby robotnicy pomagali studentom, cięŜarówki i kierowcy byli permanentnie w pogotowiu. Kiedy znalazłam się w cięŜarówce, tłum przyparł mnie do jednej z tych kobiet. Wyjaśniła mi, dokąd jedziemy. W oczach miała Ŝarliwe pragnienie, Ŝeby się nam przypodobać i zyskać nasze laski. Powiedziała, Ŝe pewna kobieta z jej domu jest Ŝoną kuomintangowskiego oficera, który uciekł na Tajwan, i Ŝe trzyma w mieszkaniu portret Chiang Kai-sheka. Nie podobała mi się z powodu lizusowskiego uśmiechu, i nie cierpiałam jej, bo przez nią pierwszy raz miałam uczestniczyć w najściu na czyjś dom. Wkrótce cięŜarówka stanęła przed wąską ścieŜką. Było ciemno choć oko wykol, jedyne światło pochodziło ze szpar między deskami drewnianego domu. Potykałam się i kulałam, usiłując zostać w tyle. Mieszkanie oskarŜonej kobiety miało dwa małe pokoje, za małe, Ŝeby zmieściło się w nich tylu ludzi. Byłam szczęśliwa, Ŝe zostałam na dworze. Ale wkrótce ktoś zawołał, Ŝe zrobiło się miejsce, więc moŜemy wejść i pobrać „lekcję walki klasowej”. Kiedy tylko weszłam do pokoju, uderzył mnie odór fekaliów, uryny i niemytych ciał. Pokój wywrócono do góry nogami. Potem zobaczyłam oskarŜoną kobietę. Była chyba po czterdziestce, klęczała pośrodku pokoju, częściowo rozebrana. Pokój oświetlała naga piętnastowatowa Ŝarówka. W jej świetle, między cieniami przedmiotów, klęcząca postać kobiety 338

wyglądała groteskowo. Włosy miała w nieładzie, sklejone krwią. Wytrzeszczała oczy, krzycząc rozpaczliwie: „Panowie z Czerwonej Gwardii! Nie mam portretu Chiang Kai-sheka! Przysięgam! Nie mam!”. Waliła głową w podłogę tak mocno, Ŝe rozlegał się głuchy łoskot, a z czoła ciekła jej krew. Ciało z tyłu miała pokryte pręgami i krwawymi sińcami. Kiedy uniosła pośladki, składając koutou, zobaczyłam ciemne plamy i fetor ekskrementów wypełnił powietrze. Tak się przestraszyłam, Ŝe szybko odwróciłam oczy i wtedy zobaczyłam jej oprawcę, siedemnastoletniego chłopca imieniem Jian, którego do tej pory raczej lubiłam. Siedział rozwalony na krześle, ze skórzanym pasem w ręku, bawiąc się mosięŜną sprzączką. „Mów prawdę albo cię znowu uderzę” — powiedział do klęczącej kobiety. Jego ojciec był oficerem armii stacjonującej w Tybecie. Wielu stacjonujących tam oficerów zostawiało swoje rodziny w Chengdu, najbliŜszym mieście w Chinach właściwych, poniewaŜ Tybet uznawano za miejsce barbarzyńskie i nie nadające się do zamieszkania. Poprzednio pociągał mnie nawet niespieszny, spokojny sposób bycia Jiana, ale teraz powiedziałam cicho, próbując opanować drŜenie głosu: „CzyŜ Przewodniczący Mao nie powiedział, Ŝeby uŜywać raczej oręŜa słownego (wendou) niŜ przemocy fizycznej? MoŜe nie powinniśmy...”. Mój słaby protest podjęło kilka głosów w pokoju. Ale Jian zerknął na nas koso, z dezaprobatą, i powiedział z naciskiem: „Zakreślcie granicę pomiędzy sobą a wrogiem klasowym. Przewodniczący Mao powiedział: litość dla wroga klasowego to okrucieństwo wobec ludu! Jeśli boicie się krwi, nie musicie być czerwonogwardzistami!”. Jego twarz paskudnie się wykrzywiła, kiedy to mówił. Ucichliśmy. ChociaŜ czuliśmy obrzydzenie do tego, co robił, nie mogliśmy z nim dyskutować. Uczono nas, Ŝebyśmy nie okazywali litości wobec wrogów klasowych. Jeśli robimy inaczej, to znaczy, Ŝe sami jesteśmy wrogami klasowymi. Odwróciłam się szybko i wyszłam do ogrodu z tyłu domu. Pełno tu było czerwonogwardzistów ze szpadlami. Z domu znowu dochodziły odgłosy uderzeń i krzyki, od których włosy jeŜyły mi się na głowie. Musiały podobnie działać na innych, bo przerwali kopanie i powiedzieli: „Niczego tu nie ma. Chodźmy stąd!”. Przedtem, gdy wychodziliśmy z pokoju, widziałam Jiana stojącego w 339

niedbałej pozie nad swoją ofiarą. Za drzwiami zobaczyłam donosicielkę. Teraz miała w oczach słuŜalczość i strach. Otworzyła usta, jakby chciała coś powiedzieć, ale głos się nie wydobył. Kiedy spojrzałam na nią, zrozumiałam, Ŝe nie było Ŝadnego portretu Chiang Kai-sheka. Doniosła na swoją sąsiadkę z czystej zemsty. Czerwona Gwardia znów została uŜyta do osobistych porachunków. Wspięłam się na cięŜarówkę pełna gniewu i obrzydzenia.

18
„Bardziej niŜ niesłychanie wspaniała wiadomość” — pielgrzymka do Pekinu
(październik — grudzień 1966)

Znalazłam jakąś wymówkę i następnego dnia znowu byłam w domu. Mieszkanie było puste. Babcia, mama i Xiaofang byli w Pekinie. Moje nastoletnie rodzeństwo wiodło własne Ŝycie gdzie indziej. Jinming nie cierpiał Rewolucji Kulturalnej od samego początku. Chodził do tej samej szkoły co ja i był w pierwszej klasie. Chciał zostać naukowcem, a to zostało ocenione przez rewolucję jako „burŜuazyjne”. On i inni chłopcy z jego klasy jeszcze przed Rewolucją Kulturalną stworzyli własną grupę, którą nazwali Bractwem Kutego śelaza. Jinming był tam bratem numer jeden. Przodował w nauce i co tydzień dawał w swojej klasie popis sztuk magicznych, bazując na swojej wiedzy chemicznej, ale zupełnie nie uwaŜał na lekcjach, które go nie interesowały albo które juŜ przerobił. Wobec innych chłopców był uczciwy, otwarty i bardzo przyjazny. Kiedy osiemnastego sierpnia zakładano szkolną Czerwoną Gwardię, bractwo Jinminga automatycznie do niej włączono. On i jego grupa musieli drukować ulotki i rozdawać je na ulicach. Ulotki pisali starsi czerwonogwardziści, czternasto- lub piętnastoletni i zazwyczaj nosiły takie tytuły, jak „Deklaracja załoŜycielska Pierwszej Brygady Pierwszej Armii Czerwonej Gwardii w Szkole numer 4” (wszystkie jednostki Czerwonej Gwardii nosiły wielkie nazwy) albo „Uroczysta deklaracja” (uczeń oświadcza, Ŝe zmienia imię na Huang — jako Gwardzista Przewodniczącego Mao), albo „Bardziej niŜ niesłychanie wspaniała wiadomość” (członek Sztabu Rewolucji Kulturalnej przyjął właśnie jakichś czerwonogwardzistów), albo „Ostatnie przewspaniałe instrukcje” (czyli jakieś słówko, 341

które wyrwało się Mao). Jinming wkrótce był śmiertelnie znudzony tym Ŝargonem. Nie uczestniczył zbyt często w wypełnianiu zadań, jakie przydzielano jego grupie. Zainteresował się dziewczyną w swoim wieku. Wydawała mu się doskonałością: piękna, delikatna, trochę na dystans i odrobinę nieśmiała. Nie zbliŜał się do niej, ale z upodobaniem na nią patrzył. Pewnego dnia wezwano chłopców, Ŝeby uczestniczyli w najściu na mieszkanie. Starsi czerwonogwardziści mówili coś o „burŜuazyjnych intelektualistach”. Wszyscy członkowie rodziny zostali ogłoszeni więźniami i kazano im zgromadzić się w jednym pokoju, podczas gdy Czerwona Gwardia przeszukiwała pozostałe. Do pilnowania członków rodziny wyznaczono Jinminga. Ku jego zachwytowi, dziewczyna, która mu się podobała, była drugim „straŜnikiem”. Więźniów było troje: męŜczyzna w średnim wieku, jego syn i synowa. Widocznie oczekiwali na najazd, bo siedzieli z wyrazem rezygnacji na twarzach, patrząc przez swoich straŜników jak przez powietrze. Jinming czuł się bardzo niezręcznie pod tymi spojrzeniami, a dziewczyna wyglądała na znudzoną i raz po raz spoglądała w stronę drzwi. Gdy zobaczyła kilku chłopców niosących pełną skrzynię porcelany, powiedziała Jinmingowi, Ŝe idzie rzucić okiem, i wyszła z pokoju. Sam na sam ze swoimi więźniami, Jinming poczuł się jeszcze gorzej. Kobieta wstała i spytała, czy moŜe pójść nakarmić piersią dziecko, które leŜy w pokoju obok. Jinming chętnie jej na to pozwolił. Kiedy kobieta wyszła z pokoju, wpadła do niego dziewczynastraŜniczka i lodowato zapytała, dlaczego więzień szwenda się po domu. Odpowiedział, Ŝe dał pozwolenie, a dziewczyna zaczęła się wydzierać, Ŝe jest „miękki dla wrogów klasowych”. Na swojej „wierzbowej kibici”, jak nazwał jej talię Jinming, nosiła skórzany pas. Teraz zdjęła go i potrząsała nim mojemu bratu przed nosem — była to częsta poza czerwonogwardzistów — wrzeszcząc przy tym na niego. Jinminga zupełnie zatkało. Nie wiedział, czy to ta sama dziewczyna. Nie była juŜ delikatna i nieśmiała. Była odraŜająca i histeryczna. W taki sposób wyparowała pierwsza miłość Jinminga. 342

W końcu i on na nią wrzasnął. Dziewczyna wyszła z pokoju i wróciła ze starszym czerwonogwardzistą, przywódcą grupy. Darł się tak, Ŝe jego ślina tryskała na Jinminga, i wygraŜał mu skórzanym pasem. Potem, uświadomiwszy sobie widać, Ŝe nie powinni prać swoich brudów na oczach wrogów klasowych, ucichł. Kazał Jinmingowi wrócić do szkoły i czekać na „rozstrzygnięcie”. Tego wieczoru czerwonogwardziści z klasy Jinminga mieli zebranie — ale bez niego. Kiedy chłopcy wrócili do sypialni, unikali jego wzroku. Kilka dni trzymali się od niego na dystans. Potem powiedzieli mu, Ŝe mieli straszną kłótnię z tamtą dziewczyną. Oświadczyła, Ŝe Jinming „poddał się wrogom klasowym” i zasługuje na surową karę. Bractwo Kutego śelaza broniło go. Niektórzy z nich Ŝywili wyraźną niechęć do tej dziewczyny, bo była bardzo agresywna. Niemniej Jinming został ukarany: miał wyrywać trawę razem z „czarnymi” i „szarymi”. Instrukcja Mao, Ŝeby usunąć trawę, prowadziła do ciągłego zapotrzebowania na nową siłę roboczą. Podsuwało to formę kary dla róŜnego rodzaju nowo mianowanych „wrogów klasowych”. Jinming wyrywał trawę tylko kilka dni. Bractwo nie mogło znieść jego cierpienia. Został jednak zaklasyfikowany jako „sympatyk wrogów klasowych” i nigdy więcej nie posłano go na najścia, co ogromnie go cieszyło. Niedługo potem wyruszył razem ze swoim bractwem na wędrówkę po Chinach, oglądać rzeki i góry, ale — w przeciwieństwie do większości czerwonogwardzistów — nigdy nie pojechał do Pekinu, zobaczyć Mao. Wrócił do domu dopiero pod koniec 1966 roku. Moja siostra Xiaohong, wtedy piętnastoletnia, była członkiniązałoŜycielką Czerwonej Gwardii w swojej szkole. Była jedną z kilkuset dzieci wysokich urzędników, które często rywalizowały ze sobą o to, kto wykaŜe się większą aktywnością. Xiaohong tak bardzo bała się i nienawidziła wojowniczości i przemocy, Ŝe groziło jej załamanie nerwowe. Na początku września przyszła do domu prosić rodziców o pomoc, ale okazało się, Ŝe ich nie ma: ojciec był pod nadzorem, a mama pojechała do Pekinu. Niepokój babci wzmógł jej własny, więc wróciła do szkoły. Zgłosiła się na ochotnika do pilnowania biblioteki, która, podobnie jak w innych szkołach, została złupiona, a potem zaplombowana. Noce i dnie spędzała na czytaniu; pochłaniała tyle zakazanych owoców, ile zdołała. To jedno trzymało ją przy zdrowych zmysłach. W połowie września 343

co właściwie mają tam robić. Jedną z ofiar był nauczyciel wychowania fizycznego. Ŝe była ekskuomintangowska. Nie wyglądali na takich. Xiaohei dwa razy przyłączył się do bicia nauczycieli. Ŝe dotykał ich piersi podczas lekcji gimnastyki. Przyszli do mojej szkoły i błagali o przyjęcie do Gwardii. Tak więc Xiaohei został szefem zespołu ds. co się patyczkują. W rodzinie było pięciu synów. którego określono jako „niepoŜądany element”. on i jego koledzy bardzo chcieli. skarŜyła się na uczniów ich rodzicom. Tylko jeden z grupy odwaŜył się podejść. Mieli jakieś mgliste wyobraŜenie. wszyscy dobrze zbudowani. „szefem załogi” itd. Stali przed drzwiami domu. Szeregowców nie było. a kaŜdy z nich był „dowódcą”.wyprawiła się w długą podróŜ po kraju i podobnie jak Jinming wróciła do domu dopiero pod koniec roku. znaleźć dziennik. do której ja przedtem chodziłam. propagandy. moŜliwość przebywania poza domem i władzę nad dorosłymi. Drugim przypadkiem była nauczycielka etyki. Ŝeby zrobić wraŜenie na dziewczętach. śeby się od nich odczepić. trzymali się pod boki i patrzyli na chłopców groźnym wzrokiem. Czerwona Gwardia oznaczała dla nich swobodę. jeden z czerwonogwardzistów powiedział ot tak sobie: „MoŜecie stworzyć Pierwszą Dywizję Armii. a 344 . a ci bili swoich synów. Nie bardzo wiedzieli. Ŝeby i ich przyjęto. jak bardzo wszyscy z nich kochają Chiang Kai-sheka i jak nienawidzą Partii Komunistycznej. Mój brat Xiaohei miał wtedy prawie dwanaście lat i chodził do tej samej szkoły podstawowej. PoniewaŜ kary cielesne były zabronione. w którym ktoś z członków rodziny napisałby. Kiedy w szkołach średnich zaczęto tworzyć Czerwoną Gwardię. Tak więc w drugim tygodniu września. Ŝe powinni np. o której krąŜyły pogłoski. gdy Xiaohei mieszkał w szkole i cieszył się swobodą. który składał się z dwudziestu chłopców. Jednostkę 4969”. a wtedy jeden z tamtych złapał go za kark i odrzucił. Chłopcy wzięli się za niego takŜe po to. PołoŜyło to kres dalszym „rewolucyjnym akcjom” podejmowanym przez „dywizję” Xiaohei. Kilka dziewcząt z klasy Xiaohei oskarŜyło go. Pewnego dnia chłopcy wyruszyli na najście domowe do rodziny. Jinming i moja siostra pojechali w podróŜ.

zobaczyć Przewodniczącego Mao. kiedy pewnego dnia. Ŝeby zasnąć. jak podczas bezsennych nocy przemierza swój pokój. Mama powiedziała. miałam mieszane uczucia. będą pierwszymi ofiarami głodu. prowadzonego przez panią Mao. Przekonałam się. bez uprzedzenia. tak jak kilka lat temu. Bardzo zachęcano do pielgrzymki do Pekinu. Przewodniczący Mao chciał tym razem. Dwa dni później. Było to urocze miejsce na wsi. siedziałam sama w domu. Był to pełen grozy. Ŝeby ludzie byli najedzeni i mieli siłę „robić rewolucję”. Ŝe chciałabym pojechać do Pekinu. nie powiedział ani gdzie był. Ojciec miał tu apartament z salonem.babcia i mama były w Pekinie. ani co mu się przydarzyło. mimo nacisków ze strony Sztabu Rewolucji Kulturalnej. sama zbyt przejęta i przestraszona. Chaty pomiędzy zagajnikami bambusa wyglądały 345 . Mój ojciec był teraz inną osobą. Ostatnie wstrząsy dotknęły wieś tylko marginalnie. z Pekinu wróciła mama z babcią i Xiaofangiem. Ale nie było to zorganizowane. ku mojej bezbrzeŜnej uldze. złote kwiatki. tworząc piękny patchwork. zakwaterowanie. Kiedy powiał wiatr. Kiedy pociąg podąŜał na północ. z pięcioma dziewczynami. Ŝeby wyruszyć w tę podróŜ jak wszyscy. Mamie pozwolono iść razem z nim. Na równinie Chengdu z niektórych pól zebrano juŜ ryŜ i kwadraty złotej ziemi przeplatały się z kwadratami czarnej gleby. więc powiedziałam. z sypialnią z podwójnym łóŜkiem i łazienką z błyszczącymi białymi kafelkami. Mama natychmiast poszła do wydziału ojca i wręczyła zastępcy dyrektora list Tao Zhu. transport — wszystko było za darmo. Jedzenie. ale nie wyjeŜdŜałam. Zaraz potem ojciec został odesłany do kliniki. na ziemię pozbawioną trawy spadały małe. zupełnie cichy powrót. Wyjechałam z Chengdu pięć dni potem. Ŝe są bezpieczni. Wieśniacy równieŜ wiedzieli. Słuchałam. czułam ekscytację podróŜą i niepokój o ojca. Tęskniłam. wiec nie w pełni popierał panią Mao w tej sprawie. Rodzice wyglądali na spokojnych. Ŝe jeśli zajmą się czym innym i przestaną produkować Ŝywność. na schodach pojawił się ojciec. z którymi pracowałam w recepcji. w którym stały puste regały na ksiąŜki. z dwóch stron odgrodzone pięknym zielonym strumykiem. Z balkonu widać było kilka drzew osmantusa rozsiewających mocny zapach. gdyby trzeba było pomóc rodzicom. Rozkojarzony i głęboko pogrąŜony w swoich myślach. Ŝeby być pod ręką. Ŝe codziennie chodzą na ryby. Poszłam tam zobaczyć się z nimi.

uznane za burŜuazyjne. jako „gości Przewodniczącego Mao”. oczy mi zwilgotniały. Reflektory oświetlały tysiące młodych ludzi. Jedyne chińskie cechy stanowiły pastiszowo potraktowane dachy 346 . Mao bardzo się przejmował ich legendarną inklinacją do niezaleŜności i zawsze się upewniał. Szczęśliwie nie musiałam się bać. bo Ŝadna z pięciu dziewcząt nie była nastawiona na krytykę i oskarŜenia. formując z niego koronę nad delikatnymi wierzchołkami bambusów i niewidocznymi kominami. Południowych sąsiadów od wieków uznawano za barbarzyńców. Sichuan zawsze był samowystarczalny. Po górach Qin sceneria gwałtownie się zmieniła. wszyscy z opaskami na ramieniu. a pojawiła się surowa Ŝółta ziemia. To właśnie tam ojciec snuł marzenia młodości i tam został oddanym komunistą. Minęła juŜ północ. a mój świat zmienił się kompletnie. wielkie plakaty. gdzie Mao załoŜył swoją główną kwaterę po Długim Marszu. Wkrótce kwitnąca równina Chengdu ustąpiła miejsca wzgórzom. Kiedy pomyślałam o nim. Niedługo potem zaczęliśmy przejeŜdŜać przez tunele wysokich gór Qin. ale plac przed dworcem był rzęsiście oświetlony. Chatki ze strzechami z równiny Chengdu ustąpiły miejsca rzędom domów wydrąŜonych w jaskiniach — podobnych do tej. a jego mieszkańcy znani byli z niezaleŜności. Czułam się z nimi zupełnie swobodnie. Ŝe juŜ wkrótce zobaczymy Przewodniczącego Mao. monumentalna architektura w radzieckim stylu. Na zachodzie leŜał Tybet. w jakiej ojciec spędził pięć lat jako młody człowiek. które były dla nas niezrozumiałe. na wschodzie niebezpieczne przełomy Jangcy. jak nam zazdroszczą. Wiatr łagodnie układał snujący się dym. W Pekinie witały nas. których dzikie szczyty odcinały Sichuan od północnych Chin. często mówiący dialektami. czy Pekin mocno trzyma w garści tę prowincję. Towarzysze podróŜy często przychodzili do nas i mówili. W dali błyskały śnieŜne szczyty zachodniego Sichuanu.spokojnie i idyllicznie jak zawsze. PodróŜ zajęła dwa dni i noc. Patrzyłam na spokojne piękno równiny i zanurzałam się w nastrój zadumy i rozmyślań. Zniknęła miękka zieleń. Ŝe zostanę skrytykowana za „nostalgiczne nastroje”. krzyczeli. Byliśmy tylko sto sześćdziesiąt kilometrów od Yan'an. Rozmawiali. śmiali się i kłócili przed ogromną bryłą budynku dworca — była to cięŜka. Nie upłynęło nawet pięć miesięcy od rozpoczęcia Rewolucji Kulturalnej.

Internaty na uniwersytetach. niestety spóźniliśmy się na jego piąty przegląd Czerwonej Gwardii na placu Tian'anmen. postanowiliśmy więc przywieźć slogany pekińskiej Czerwonej Gwardii do Chengdu. weszłam w krąg reflektorów. jak wszędzie. Była tak zapchana. Nawet dzisiaj czuję smród z latryny na naszym korytarzu. szesnaście kilometrów od centrum. hotele i nawet biura były na ich usługi. Bez Zhou czy kogoś takiego jak on Rewolucja Kulturalna zawaliłaby się i Mao dał do zrozumienia. aby nie kłopotały Przewodniczącego Mao. Ogromną rzeszą podróŜujących po kraju opiekował się Zhou Enlai. Mieszkanie na kampusie nie było przyjemne. miała za zadanie przydzielić podróŜującej młodzieŜy kwatery i zadbać o jej wyŜywienie. Po wielu godzinach oczekiwania w kolejce wyznaczono nam miejsce na Uniwersytecie Qinghua. ze ekskrementy. po jednej na kaŜdym krańcu budynku. Zabrano nas tam samochodami i powiedziano.pawilonowe na dwóch wieŜach zegarowych. kopiując slogany ze ściennych gazetek w kampusie. dla którego nie opuszczaliśmy kampusu: środki komunikacji były potwornie zatłoczone. Co mieliśmy robić? Przyjemności i zwiedzanie były wykluczone — nie pasowały do rewolucji. który zajmował się wszystkimi codziennymi sprawami. a uniwersytet leŜał na przedmieściach. Szczęśliwie próg 347 . Ŝe nie wychodzimy do miasta zgodnie z wytycznymi Mao. Ŝe jednym z celów podróŜowania jest „wymiana informacji na temat Rewolucji Kulturalnej”. jednym z najbardziej prestiŜowych w kraju. Ŝe posiłek dostaniemy w kantynach. Ale mówiliśmy sobie. Bardzo pragnęliśmy zobaczyć Przewodniczącego Mao. Administracja miasta. Spędzaliśmy cały czas. budynek zrobił na mnie wielkie wraŜenie swoją ostentacyjną wspaniałością i błyszczącą marmurową nowoczesnością. Spojrzałam za siebie i z dreszczem emocji ujrzałam wielki portret Mao na froncie budynku. Ŝe Zhou jest ponad wszelkimi atakami. a pod nim trzy złote znaki „Dworzec Pekiński”. Kiedy. Przez głośniki skierowano nas do pokojów recepcji w rogu stacji. Mao powiedział. Przywykłam do tradycyjnych drewnianych kolumn i do ścian z surowej cegły. zataczając się z senności. szkoły. uryna i woda z klozetów wypływały na podłogę. W rzeczywistości był jeszcze jeden powód.

zostawiali na korytarzu i w pokojach śmierdzące plamy. z ogromnymi aksamitnoczarnymi oczami i cięŜkimi. 348 . w którym w 1921 roku została załoŜona Partia Komunistyczna. W Czerwonej Gwardii dzieci wyŜszych urzędników partyjnych przestały juŜ wodzić rej. Przeszedł tydzień i wciąŜ nic nie było słychać o Ŝadnym wiecu. jaką stanowiła sama podróŜ. Administracja uniwersytecka była zupełnie sparaliŜowana i nie było nikogo. zaczęłyśmy wypytywać się nawzajem o „zaplecze rodzinne”. piersiowym. co chroniło korytarz przed cuchnącym potopem. Ta pielgrzymka okazała się piekłem: pociągi były dziko zapchane. „czerwone”. Były to moje najszczęśliwsze chwile od początku Rewolucji Kulturalnej. Tylko młodzieŜ ze wsi uŜywała toalet: dla nich ekskrementy nie były niczym obrzydliwym. Znaczenie kolorów uległo przesunięciu. Często się śmiała głębokim. ale oczywiście tylko piosenki z cytatami Mao. nawet półki na bagaŜ. gęstymi rzęsami. odniesiemy się do niej przyjaźnie. kiedy owa dziewczyna bez zakłopotania powiedziała nam. uciemięŜeni „szarzy” i „czarni”. bo była dość pulchna. organizowali swoje własne oddziały Czerwonej Gwardii i równieŜ podróŜowali po kraju. Podtrzymywało nas tylko wielkie pragnienie zobaczenia świętych chińskich miejsc. operowym głosem. Najstarsza członkini naszej grupy miała prawie osiemnaście lat. w którym miałby uczestniczyć Mao. Pragnąc uciec od okropnych warunków kampusu. szczupłą. gdzie urodził się Mao. oraz Hunan w południowo-centralnych Chinach. oprócz kilku zalecanych przez Mao. bo urzędnicy atakowani jako „uczniowie kapitalizmu”.miał wgłębienie. Spotkałam w pociągu młodą. i nadal pełna ufności oczekiwała. Ŝe jest „czarna”. W toalecie pełno było ludzi — nikt nie mógł z niej korzystać. Byłam zdumiona. odwiedzić miejsce. Kiedy stamtąd wychodzili. i to ona była najpopularniejsza. zostały wyklęte. postanowiłyśmy pojechać do Szanghaju. DuŜo takŜe śpiewała. Nasza szóstka w ogóle nie była wojowniczo nastawiona i zajmowane przez nas miejsca zawsze były centrum przyjacielskich pogawędek. Jak to było w zwyczaju. Wszystkie piosenki poza tym. KaŜdy centymetr miejsca w pociągu był zajęty. podobnie jak inne formy rozrywki — i tak było przez całe dziesięć lat trwania Rewolucji Kulturalnej. Ŝe my. piękną dziewczynę około osiemnastu lat. Wszyscy nazywali ją „Kluseczka”. kto mógłby to naprawić. mimo ciągłego niepokoju o ojca i mimo udręki.

Nawet gdyby chłopiec siedzący na pokrywie zbiornika z wodą zdołał unieść stopy. a inni wciągali do środka. złapał mnie za prawą nogę i uniósł do góry. Z powodu tego incydentu mam sentyment do młodocianych kieszonkowców. a potem wepchnął mi portmonetkę z powrotem do kieszeni. Moje spojrzenie padło na szczupłą twarz chłopca. Z naszej szóstki byłam chyba najmarniejszą gimnastyczką. który wydał mi się wiecznością. Kiedyś ukradziono mi 349 . Otworzyliśmy okno i jakoś się wydostałam. okazało się. chociaŜ na dworze było bardzo zimno.W pewnym momencie podróŜy koniecznie musiałam pójść do ubikacji. i nawet gdyby inni. Spociłam się jak mysz. choć pomagały mi ze środka ze cztery osoby. Wylądowałam na stoliku w przedziale. Zdecydowałam. kiedy pociąg juŜ nabierał prędkości. który stal obok mnie. pociąg zatrzymał się na małej. W kieszeni kurtki miałam portmonetkę. popatrzył na mnie. okazało się. kiedy pociąg ruszał. kradzieŜe bardzo się rozpowszechniły. mogli na chwilę przytrzymać dziewczynę siedzącą między stopami tego chłopaka — i tak nigdy bym się nie zdobyła na to. prawie płacząc. ale kiedy wróciłam. nie mogłam podciągnąć się dostatecznie wysoko. Złodziejaszek znieruchomiał. Wróciłam na swoje miejsce. Teraz. Rozpłakałam się. Ŝeby załatwić się w obecności tych wszystkich dziewcząt i chłopców. zakurzonej stacyjce. ktoś mnie podsadzał z peronu. Zdenerwowanie jeszcze wzmogło sensacje Ŝołądkowe i trzęsły mi się nogi. Podczas trwania Rewolucji Kulturalnej. Ŝe na następnym postoju wysiądę i pójdę do ubikacji na dworcu. Poprzednio. W panice rozejrzałam się za kimś. Z rozmysłem wybrał moment. W tym momencie pociąg zaczął się toczyć do przodu. Po pewnym czasie. a kiedy wdrapywałam się do pociągu. gdy gospodarka ledwo zipała. poniewaŜ na wąskiej ławce dla trzech osób tłoczyło się pięć. Siedziałam ściśnięta przy oknie. Chłopiec właśnie wyciągał mi ją z kieszeni dwoma palcami. Po nieopisanych trudach dobrnęłam do ubikacji — ale kiedy juŜ tam byłam. Ale on wcale nie zamierzał mnie podsadzać. Ŝeby wepchnąć przez okno głowę i łokcie. którzy tam siedzieli. Ŝe nie mogę z niej skorzystać. które opierał na desce sedesu. ilekroć musiałam wsiadać do pociągu przez okno. Ŝe nie mogę wejść z powrotem. łatwo ją moŜna było zobaczyć. kto mógłby mi pomóc.

bez prześcieradeł i poduszek. Ŝe ta noc i ta kolejka nigdy się nie skończą. Zasnęłam raz czy dwa. Prawdopodobnie tamten chłopiec na peronie. Byłam tak wyczerpana. Pod ogromną fotografią matki Mao napisano. chodziłam w kółko po zamarzniętym stawie w środku parku. Byliśmy bardzo poruszeni troską. w stolicy było mroźno. W sumie przejechaliśmy trzy tysiące dwieście kilometrów. Ŝe była bardzo Ŝyczliwą osobą i poniewaŜ rodzinie powodziło się stosunkowo nieźle. kiedy słyszałam. Kiedy w środku listopada wróciliśmy do Pekinu. śeby się rozgrzać. na sekundę. na stojąco. Nasz pokój był kiedyś uŜywany jako klasa śpiewu. Przyjęli nas jacyś oficerowie lotnictwa. by pomieścić tak ogromną liczbę młodzieŜy. kompletnie wyczerpani. jakiego oczekiwałam. Ŝe przysyła ich Przewodniczący Mao. Biura recepcyjne nie mieściły się juŜ na dworcu. Ŝe policja czy inni utrzymujący „prawo i porządek”. Był bardzo okazały — zupełnie nie przypominał ubogiego domostwa wieśniaków. A więc rodzice naszego Wielkiego Przewodniczącego byli bogatymi wieśniakami! Ale przecieŜ bogaci wieśniacy są wrogami klasowymi! Dlaczego rodziców Mao uznajemy za bohaterów. okazał więcej ludzkich uczuć niŜ ci utrzymujący porządek obłudnicy. 350 . Ŝe natychmiast je stłumiłam. Nie byłam przygotowana do mroźnej pekińskiej zimy — wyjechałam z domu na jesieni i nie miałam ze sobą Ŝadnych zimowych rzeczy. Teraz leŜały tu na podłodze gołe materace. Odwiedziliśmy rodzinny dom Mao. podczas gdy innych zamoŜnych wieśniaków traktujemy jak wrogów klasowych? To pytanie tak mnie przestraszyło. którzy powiedzieli. odczuwałam ból. Nie moŜna było usiąść. mieniący się filarami społeczeństwa. Wiatr przenikał mnie do szpiku kości i wydawało mi się. Ale zawsze. Dopiero przed zmierzchem przybyliśmy do miejsca zakwaterowania — była to Główna Szkoła Teatralna. często rozdawała biednym jedzenie. gdzie mieliśmy czekać na przydział zakwaterowania. jaka zalewała miasto. poniewaŜ ziemia była zamarznięta i zimna. Nastał i minął świt. jak nigdy potem w całym swoim Ŝyciu. w zimie. jaką nam okazał Przewodniczący. CięŜarówką zabrano nas do parku. bo była tam zbyt mała przestrzeń. a my wciąŜ staliśmy w kolejce. Mają zająć się nami i przeprowadzić szkolenie wojskowe. biją kieszonkowców. który zamieniono w muzeum i stał się miejscem kultu.całoroczne kupony na Ŝywność.

Kiedy wróciłam do domu. słynnego miasta ogrodów. i stał się jedynym obiektem lojalności armii. ślicznej piętnastoletniej dziewczynie. Pamiętam. Wiele ksiąŜek. Ŝe prały ich ubrania. mówiąc. bo w ich jeepie nie zmieści się więcej osób. która wyruszyła w podróŜ z grupą czerwonogwardzistów z Pekinu. jak słyszałyśmy. jak walczyłam z wielkim mundurem khaki. którą rozpętał. Powiesiła się. aby wszyscy brali przykład z wojska. Dla niektórych ten okres bez kontroli rodziców był właśnie czasem aktywności seksualnej. Nawiązałyśmy z nimi dobre stosunki. Dowódca kompanii był wieśniakiem z północy. Mao postanowił zahamować ślepą destrukcję. Ŝeby Ŝyć”. ze „za bardzo się wstydzi. Oficerowie lotnictwa zorganizowali w „oddziały” setki czerwonogwardzistów mieszkających w Szkole Teatralnej. wślizgnęłyśmy się do ich sypialni i zabrałyśmy ich brudne ubrania. Od razu zapytałyśmy ich o pochodzenie rodzinne i społeczne. piosenek. jeśli chodzi o dyscyplinę. Myślę. i kasztanów w polewie z toffi. natomiast oficer polityczny pochodził z inteligenckiej rodziny z Suzhou. w którym napisała. które były. a koledzy z zapałem ją obgadywali. Dwaj oficerowie przynieśli nam torbę pełną dojrzałych jabłek. jednak nigdy nie miałam Ŝadnych seksualnych skojarzeń. Nikt nie podawał w wątpliwość tego średniowiecznego sposobu pojmowania 351 . śołnierze mieli stanowić wzór i budzili sympatię. które były rzadkością w Chengdu. artykułów. wielkim specjałem pekińskim. Ŝeby rozwinąć zwykłe reakcje związane z wiekiem dorastania. Ŝe zabiorą naszą szóstkę do zoo. śeby odpłacić im za ich sympatię. ale poprosili. Ale nie wszystkie. sąsiedzi patrzyli na nią z dezaprobatą. Nie chciałyśmy sprawiać im kłopotu i odmówiłyśmy. opowiedziano mi o mojej niedawnej koleŜance z klasy. a poza tym nie powinni dostarczać nam rozrywek nie licujących z Rewolucją Kulturalną. tańców przedstawiało dziewczęta pomagające Ŝołnierzom właśnie w ten sposób. a szczególnie polubiłyśmy dwóch z nich. Ŝe jesteśmy pochłonięte „rewolucyjnymi zajęciami”. Ojciec ją pobił. po drodze przeŜyła romans i wróciła w ciąŜy. Mao przykazywał. Ŝebyśmy nie mówiły o tym innym. zostawiając list. Prałam nawet majtki naszych lotników. Ŝe wiele dziewcząt z mojej generacji było zbyt przytłoczonych politycznymi wstrząsami. który w lodowatej wodzie zrobił się okropnie cięŜki i twardy. jak to było w zwyczaju. Kiedyś zaproponowali. a potem prałyśmy je z wielkim zapałem.Szkolenie wojskowe dla Czerwonej Gwardii było świeŜym pomysłem.

Produktem Rewolucji Kulturalnej było sporo wojowniczo nastawionych purytan. o rybie na słodko-kwaśno. obudzili moje łakomstwo. o chrupiącej kaczce. czy dlatego. mówiło i zachowywało się jak agresywni. Mnóstwo dziewcząt chodziło. twarde biszkopty. brutalni męŜczyźni i naśmiewało się z tych. dając nam to. Po mękach wątpliwości i naradach z pozostałymi dziewczętami doszłam do wniosku. Wiele dziewcząt. Marzyłam o kuchni syczuańskiej. PoniewaŜ Mao wzywał do wojowniczego stylu bycia. Gdy tylko ustawialiśmy się w szyku. a babci oddałam prawie wszystkie pieniądze. a ludzie w kapitalistycznym świecie Ŝyją w otchłani nędzy?”. nawet jeśli było to zaraz po śniadaniu. Ŝe kupowanie jest w jakiś sposób „kapitalistyczne”. Ŝe mogę sobie sprawić tę nadzwyczajną przyjemność. czy z powodu braku mięsa. 352 . Ale Mao nigdy się takimi rzeczami nie przejmował i tego rodzaju spraw nie było pomiędzy „starociami”. pochłonęłam natychmiast jakieś stare. niebieskimi. gdyby była prawdziwa. kobiecość była potępiona. Tak więc. nie wiem. ale głuptas!”. które Czerwona Gwardia miała zniszczyć. Kiedy juŜ wróciłam do domu.hańby. gdy wróg klasowy ciągle czyha. nazywając go „zdrajcą rewolucji”: „Jak moŜesz myśleć o takich rzeczach. Zresztą nie było zbyt wielu sposobów na wyraŜanie kobiecości — nie mogłyśmy nosić niczego innego poza bezkształtnymi. szarymi albo zielonymi spodniami i kurtkami. przeganiając po boisku koszykówki Szkoły Teatralnej. o „pijanych kurczakach” i wielu innych przysmakach. Odpisała. Obok boiska była kantyna. mimo mojej obsesji na temat jedzenia. w okresie. czy z zimna. przyswoiło sobie ten styl. Miałam obsesję na punkcie jedzenia. Nasi oficerowie lotnictwa musztrowali nas codziennie. który mógłby być przedmiotem Rewolucji Kulturalnej. śadna z naszej szóstki nie przywykła do wydawania pieniędzy. Objęła mnie ramionami i powtarzała: „Ale głuptas. UwaŜałyśmy. które mi dała na tę wyprawę. moje spojrzenie natychmiast biegło w stronę kantyny. Ŝe musztra była taka nudna. Pewna dziewczyna dostała kiedyś miłosny liścik od szesnastoletniego chłopaka. w większości młodych kobiet. kiedy dorastałam. które znałam. tylko raz kupiłam torebkę kasztanów w polewie toffi — po tym jak nasi oficerowie. które nie przejęły tego stylu.

Dwudziestego czwartego listopada po południu byłam na jednej ze zwykłych sesji studiowania cytatów Mao w pokoju chłopców (do pokojów dziewcząt chłopcy i oficerowie nie wchodzili). a same nakrywałyśmy się trzema pozostałymi. Ŝe woda zamarzała na podeszwach. Koce były niewielkie i jeden starczał na dwie osoby tylko wtedy. Kiedy przyjechaliśmy. W Pekinie było tak zimno. Pomieszczenie było źle ogrzewane i bardzo marzłam. jak moja koleŜanka usiłowała popełnić samobójstwo. co mamy.„Potrzebujemy sternika. Wymachiwał ręką. Ŝe nasze koce pochodzą z magazynów wojskowych. i sprawdzałam bieliznę kilka razy w ciągu dnia. Ŝe spałam niespokojnie i często wysuwałam się spod koca.Wróciłam do domu z reumatyzmem. Kiedy wyjeŜdŜaliśmy z Pekinu. Nocne koszmary. Ŝe będzie dyrygował podczas śpiewania najsłynniejszej piosenki Rewolucji Kulturalnej . skacząc z okna. i spotęgowały się po aresztowaniu ojca oraz wyjeździe mamy do Pekinu. bo dał nam wszystko. Ŝe tym bardziej powinnyśmy być wdzięczne Przewodniczącemu Mao. Przykrości na tym się nie kończyły. gdy Ŝeglujemy po morzach”. ale gdy kilka dni później przybyły następne dziewczęta. z towarzyszkami. powiedziano nam. Ŝe coś mnie swędzi. Byłyśmy mu za to bardzo wdzięczne. Kiedy juŜ prawie w ogóle nie było koców. które zaczęły mnie nawiedzać po tym. kaŜdy dostał koc. miałam zapalenie stawów kolanowych i prawie nie mogłam zginać nóg. kiedy wszedł nasz miły dowódca kompanii i zaproponował. policzki miał zaróŜowione. Byłyśmy tak wychowane. Właśnie odkryła pod pachą swojego podkoszulka krąŜek małych. Nie było gorącej wody. nie było juŜ dla nich koców. bez wierzchnich okryć. Ŝeby dzielić się tym. Ŝeby rozgrzać skostniałe stopy. Niektóre dzieci ze wsi miały pchły i wszy. białych jajeczek — były to jajeczka wszy. Kiedyś weszłam do pokoju i zastałam jedną z moich przyjaciółek płaczącą. 353 . co miały Chiny. oczy mu błyszczały. wyznaczając rytm. a Przewodniczący Mao kazał je wydać specjalnie dla swojej Czerwonej Gwardii. Bardzo chciałam jak najszybciej zobaczyć Przewodniczącego Mao — Ŝeby móc juŜ wrócić do domu. które są w potrzebie. Mimo to byliśmy codziennie musztrowani na świeŜym powietrzu. Od tej chwili ciągle wydawało mi się. Nigdy przedtem tego nie robił i byliśmy przyjemnie zaskoczeni. jeśli spały ciasno przytulone. powodowały. Postanowiłyśmy dać im trzy nasze. Powiedziano nam. Wpadłam w panikę.

powaŜnym głosem: „Czy zechcecie zrobić coś. Dowódca kompanii powiedział nam. na mrugnięcie oficera. „Oczywiście!” — odpowiedziałyśmy z zapałem.. Ŝeby wszyscy przeszukali się nawzajem.Kiedy skończyliśmy. O czwartej rano wstaliśmy i ustawiliśmy się w zdyscyplinowane szeregi. Ŝe nikt się nigdzie nie zapodzieje. Ŝe ma dla nas dobrą wiadomość. Od razu wiedzieliśmy. Ŝe powodem tych działań jest wola ludu. Ŝeby przeszukiwanie zacząć od niego. Zewsząd ciągnęli czerwonogwardziści maszerujący na plac Tian'anmen. Zanim nasza „kompania” wyruszyła. Ŝe od tej chwili nikt nie moŜe opuścić miejsca zakwaterowania i Ŝe powinniśmy się wzajemnie pilnować. o co chodzi. aby przejść trwającą półtorej godziny drogę na plac Tian'anmen. czego nie powinien brać? Młodzi ludzie często zapominają o regułach. Zawołano jakiegoś chłopca. Kluseczka. powiedział nam. czy nikt nie wziął ze sobą czegoś. Ŝeby mieć pewność. „Zawsze z Przewodniczącym Mao!”. które całą duszą byliśmy gotowi stosować. Ŝe wiele osób uznało tę propozycję za marnowanie czasu. co się przysłuŜy bezpieczeństwu Przewodniczącego Mao?”. nasz dowódca udawał roztrzepanie i zapominalstwo. Najpierw po prostu wrzeszczeliśmy bez słów. zanim wyruszymy. ale dowódca kompanii z całego serca ją poparł. Hipokryzja i udawanie były nieodłącznymi elementami systemu.”. który znalazł przy nim pęk kluczy. Prośba. Ŝebyśmy zachowały dyskrecję. nie była niczym niezwykłym. Reguły te wyłoŜył nam wcześniej — nie wolno przynosić na wiec Ŝadnych metalowych rzeczy.. Powiedział. Ŝebyśmy się nawzajem przeszukali. Większość z nas nie mogła spać i w nocy rozmawialiśmy. Poza tym chodziło o środki bezpieczeństwa dotyczące Przewodniczącego Mao. a nie odgórny nakaz. nawet kluczy. Ŝebyśmy się wzajemnie pilnowali. a potem zaczęliśmy skandować: „Długie lata Ŝycia dla Przewodniczącego Mao!”. Ten okręŜny sposób działania odbijał maoistowską praktykę: miało wyglądać na to. i dodał szeptem: „Czy zechcecie zaproponować jutro rano. wystąpiła i zaproponowała. ZauwaŜyłam. Slogany przetaczały się 354 . a potem posłał Kluseczce zwycięski uśmiech. Po kolacji oficer podszedł do mnie i do moich towarzyszek i spytał przyciszonym. Ŝeby się upewnić. Na ulicach nawet o świtaniu wrzało Ŝycie. Dał znak. „Jutro idziemy zobaczyć Przewodniczącego Mao!” — wykrzyknął. Reszta jego słów utonęła w naszych wiwatach.

jak przystało na człowieka numer dwa. zobaczyłam jedynie końcówkę przejeŜdŜających pojazdów. Ŝe właśnie nadjeŜdŜa Mao w otwartym samochodzie. zamiast stać koło Mao. Za mną było jeszcze wiele szeregów. JeŜeli Liu był przeciwko Mao. ogłuszającymi falami. Podczas tego przejazdu. Przez kilka sekund widziałam tylko morze głów. szaleńczo wymachując Małą Czerwoną KsiąŜeczką. jechał w tyle. Za długo siedziałam i zupełnie zdrętwiały mi nogi. Nie został jeszcze oficjalnie zaatakowany. ale na próŜno. Siedzący przede mną wstawali. 355 . bo w nocy nie mogłam zasnąć. Po ustawieniu nas w ciasnych rzędach nasi oficerowie powiedzieli nam. Ŝe wszyscy mamy siedzieć przez cały czas.ryczącymi. Prezydent Liu Shaoqi był zwrócony twarzą w naszą stronę. ale we mnie nie budził Ŝadnych uczuć. w jednym z ostatnich samochodów. Kiedy juŜ stanęłam niepewnie. O świcie przyszliśmy na plac. ale było jasne. ChociaŜ był prezydentem. Kiedy je recytowaliśmy. skakali w delirycznym podnieceniu. Gazetki ścienne atakowały juŜ Liu jako „chińskiego Chruszczowa” i głównego oponenta Mao. Byłam wyczerpana i zbyt późno zdałam sobie sprawę. Ŝebyśmy usiedli na ziemi ze skrzyŜowanymi nogami. poza tym byłam zmęczona i słaba. było dla nas oczywiste. Na krótko przed dwunastą od wschodniej strony doszły do nas histeryczne wrzaski: „Długie lata Ŝycia dla Przewodniczącego!”. wschodniej strony placu Tian'anmen. jednak prawie nikt juŜ nie siedział. W prasowych doniesieniach o zlotach Czerwonej Gwardii zajmował dość poślednie miejsce. Oficerowie prowadzili teraz podtrzymujące nastrój śpiewy. Stałam w siódmym rzędzie przed szerokim chodnikiem północnej strony Alei Wiecznego Spokoju. Wyglądał na pokonanego i zmęczonego Ŝyciem. podnosiliśmy do góry Małą Czerwoną KsiąŜeczkę. Było mi straszliwie zimno. której okładki tworzyły na tle ciemnego nieba ostrą linię. wszyscy chcieli zobaczyć Mao. Ŝe jego upadek jest bliski. dla mojej generacji nic nie znaczył. Przy moim zapaleniu stawów kolanowych była to istna męka i wkrótce w całym dole ciała zaczęłam odczuwać kłucie i mrowienie. Ŝe powinien odejść. „Siadajcie! Siadajcie!” — krzyczałam. Dorastaliśmy przesiąknięci kultem Mao. Nasz dowódca kompanii powiedział. non stop — jedna śpiewająca grupa rzucała wyzwanie drugiej.

których spotykałam. zwłaszcza po wszystkich przebytych trudach. Ŝe oderwana od praktycznych spraw chwała usatysfakcjonuje Mao. zapchane ubikacje. Miałam dość podróŜowania. Pomimo wszystkich potwornych niewygód i przykrości podróŜ nie była tak straszna. Dziś sądzę. Ŝeby go ugłaskać — i w nadziei. Pielgrzymka zakończyła się i kilka dni później wracaliśmy do domów. Ale nie myślałam o tym dwudziestego piątego listopada 1966 roku. kiedy tysiące młodzieŜy wywrzaskiwało deklaracje wierności dla Mao. Przez ponad miesiąc znajdowałam się wyłącznie w otoczeniu czerwonogwardzistów i nigdy nie widziałam przemocy ani nie czułam strachu.W tej chwili. tęskniłam do wygody. byli przyjaźni i Ŝyczliwi. Wtedy chciałam tylko spojrzeć na Przewodniczącego Mao. Ŝe była w niej nieświadoma próba określenia poczucia klęski z powodu niespełnionych marzeń. śycie wydawało mi się bezcelowe. głód i zimno. był spokojny i zdyscyplinowany. jak beznadziejnie przedstawia się jego sytuacja. Serce mi zamarło. co doprowadziło do wybuchu fanatyzmu młodzieŜy. Zrobił to po to. Jednak Przewodniczący chciał władzy zarówno w niebie. przebiła sobie palec wskazujący prawej ręki i nakapała krwią na złoŜoną chusteczkę. Ten gigantyczny tłum. Ale na moich myślach o domu kładł się przeraŜający cień. przy wszystkich swoich histerycznych reakcjach. Po chwili zniknął. Kiedy na nią patrzyłam. Ludzie. Nic juŜ nie moŜna było zrobić: kult Mao ogarnął Chiny jak poŜar. Przewodniczącego Mao!”. która stała obok mnie. moja rozpacz rosła. a on i jego koledzy będą mogli zająć się codziennością. co za chwilę napisze. I to miało być wszystko? Tylko spojrzenie na jego plecy? Dookoła czerwono-gwardziści podnosili straszliwą wrzawę. 356 . Ironia losu polegała na tym. Widziałam właśnie Naszego Wielkiego Przywódcę. Liu musiał czuć. wciąŜ machającego ręką. Przeniosłam spojrzenie z Liu na początek kawalkady samochodów i zobaczyłam szerokie plecy Mao. Ŝe sam przyczynił się do deifikacji Mao. wyczerpanie — i wszystko na nic. bolące kolana. ciepła i gorącej kąpieli. Dokładnie wiedziałam. Pisali to wiele razy inni czerwonogwardziści i publikowano to aŜ do mdłości: „Dziś jestem najszczęśliwszą osobą na świecie. Przepełnione pociągi. jak Ŝycie w domu tuŜ przed nią. Dziewczyna. Przez głowę przeleciała mi myśl: moŜe powinnam popełnić samobójstwo? W następnej chwili ta myśl zniknęła. jak i na ziemi.

Ale na końcu dodała. Ŝe zarówno ona.TuŜ przed moim wyjazdem z Pekinu przyszedł list od mamy. jak i ojciec byli krytykowani jako „uczniowie kapitalizmu”. . co to będzie oznaczało dla mnie i dla mojej rodziny. Ŝe „uczniowie kapitalizmu” — urzędnicy komunistyczni — są głównym celem Rewolucji Kulturalnej. Wtedy juŜ było dla mnie jasne. Wkrótce miałam się dowiedzieć. Serce mi stanęło. Napisała. Ŝe ojciec w pełni wyzdrowiał i Ŝe w Chengdu wszystko jest w porządku.

19 „Kiedy się chce potępić. toteŜ niezaleŜnie od tego. i ci. kiedy poszczuł 358 . Wyznaczając tych ludzi jako cel ataku. Nie moŜna było określić na podstawie pracy. Ale w rzeczywistości urzędnicy nie mogli niczego wybierać. na jaki mogli sobie pozwolić. jakie były ich sympatie i nastawienie. i tak nikt o tym nie wiedział. jakie zajmowali. Wszyscy byli zorganizowani w jednostkach pracy. Urzędników atakowano z powodu stanowisk. Mao trafił w najbardziej oczywisty obszar resentymentów i niechęci. czy urzędnik jest. ani prawa do jakiegokolwiek niezaleŜnego osądu. ale zgodnie z partyjnymi zasadami nie wolno było ujawniać go publicznie. szczytem sprzeciwu. podobnie jak wtedy. którzy wybierali kapitalistyczne sposoby rozwiązywania problemów politycznych. Rozkazy Mao i rozkazy jego oponentów przedstawiano jako polecenia partyjne i urzędnicy musieli ich przestrzegać — nawet jeśli musieli przebyć bardzo krętą drogę albo zupełnie zmieniać opcję. czy dana osoba jest szefem jakiejś niezaleŜnej jednostki. choć wyŜsze stanowiska same w sobie nie były kryterium. było coś w rodzaju biernego oporu. Teraz Mao nakazał wszystkim atakować „uczniów kapitalizmu”. Jeśli partyjne polecenia im się nie podobały. który musieli dobrze maskować. Czynnikiem decydującym było to. czy nie jest „uczniem kapitalizmu”. byli szefami jednostek. Wielu z nich miało swój punkt widzenia. dowody się znajdą” — rodzice oskarŜeni (grudzień 1966—1967) „Uczniami kapitalizmu” mieli być wysocy urzędnicy. którzy reprezentowali władzę. nie dając oczywiście ani dokładniejszych informacji.

W to oskarŜenie włączono zarzuty o pozwolenie na istnienie wolnego rynku na wsi. slogany i oskarŜenia. poniewaŜ oboje byli kierownikami wydziałów. Ŝe są „uczniami kapitalizmu” oraz „przeciwnikami Mao”. Między Lojalistami i Rebeliantami często wywiązywały się werbalne i fizyczne potyczki. popieranie doskonalenia zawodowego. Poza tym szefowie jednostek pracy stanowili najbardziej podstawowe ogniwa komunistycznej struktury władzy. OskarŜenia te często były zupełnie bezpodstawne. czego się właściwie od nich oczekuje. a oskarŜeni mówili. ale ludzie nie bardzo wiedzieli. Rodzice byli juŜ w domu. duŜych i małych. Panowała tam atmosfera niepewności. Ŝe trzeba atakować wszystkich szefów. Do tej chwili wielu urzędników nie miało pojęcia. której był przewodniczącym. iŜ wykonywali właśnie rozkazy Partii. Ŝe Mao ma coś przeciwko tego rodzaju działaniom i postawom — bo przecieŜ dyrektywy przychodziły z Partii.uczniów na nauczycieli. Skąd mieli wiedzieć? I jak mogliby inaczej postąpić? „Uczniowie kapitalizmu” mieli wielu obrońców. Nazywano ich Rebeliancką Czerwoną Gwardią albo po prostu Rebeliantami. którą Mao chciał zlikwidować. Zgodnie z tym wszyscy ludzie sprawujący funkcje szefów jednostek. W kaŜdej jednostce pracy byli ludzie. Pisali na plakatach slogany w rodzaju: „Precz z uczniami kapitalizmu” — i robili zebrania. a takŜe zachęcanie do sportowej rywalizacji — teraz nazywano to „burŜuazyjną manią pucharów i medali”. Teraz jednak zostali poinformowani. PoniewaŜ jednak Mao nigdy me powiedział. Kiedy przyjechałam do Chengdu w grudniu 1966 roku. na których oskarŜali swoich szefów. Ŝe oskarŜany szef wcale nie jest „uczniem kapitalizmu”? Były gazetki. Mao zawsze utrzymywał. W klinice. Ŝe wykonywanie poleceń partyjnych jest bezwarunkowym obowiązkiem i nigdy ich nie poinformował o istnieniu „kwatery głównej”. którzy teraz zostali „aktywistami”. plakaty. jeŜeli okaŜe się. byli oskarŜani przez ludzi pracujących pod ich zwierzchnictwem o to. „Kiedy chce się potępić. niektórzy napastnicy zaczęli się wahać — a co będzie. tolerowanie względnej artystycznej i literackiej swobody. w której 359 . Ŝe pochodziły one z „burŜuazyjnej kwatery głównej” wewnątrz Partii. których nazywano Lojalistami. dowody się znajdą” — jak mówi chińskie powiedzenie. Moi rodzice zostali zaatakowani jako „uczniowie kapitalizmu”.

cały napęd brał się z osobistych animozji. Jak w przypadku większości walk politycznych w Chinach. Rodzice kaŜdego miesiąca pobierali pensje. Ktoś na jej stanowisku powinien być oskarŜany i demaskowany przez pracowników tych zakładów pracy. Ŝe to ojciec blokuje jej awans. ale nikt z nich nie wystąpił przeciwko niej. kobieta sztywna. Uznała. przeświadczona o własnej racji. Niektóre inne zakłady pracy. pod koniec listopada poproszono go. na których poddawano go krytyce i oskarŜano. Ŝeby wrócił do domu. Ale ogólnie nie spotkał się ze zbyt duŜą agresją. gdzie będą oskarŜani i demaskowani. W gazetkach ściennych moŜna było przeczytać zwykłe w takich razach okrutne hasła: „Zniszczyć Chang Shouyu” czy „Spalić Xia Dehonga”. Przeciwko mamie w ogóle nie zwoływano demaskacyjnych zebrań. odpowiadała za bardziej indywidualne jednostki pracy — szkoły.przebywał ojciec. Główną oskarŜycielką ojca była pani Shao. PoniewaŜ prowadzone przez nich wydziały odpowiadały za sprawy kultury i poniewaŜ ich szefów państwo Mao darzyli szczególną nienawiścią. przeniesienia. jak przeciwko wszystkich dyrektorom Wydziałów Spraw Publicznych w całych Chinach. OskarŜenia wysuwane przeciwko nim były takie same. Wielu pracowników jego wydziału lubiło go i nie był atakowany. ale ich pracownicy nie mieli do niego Ŝadnych osobistych pretensji i zebrania te były raczej formalnością. sprawująca w wydziale ojca funkcję zastępczyni szefa sekcji. szpitale. Jako urzędniczka awansowana z szeregowej pracownicy. która juŜ od dawna pragnęła pozbyć się określenia „zastępczyni” przed nazwą funkcji. W wydziale ojca odbywały się zebrania. zespoły artystyczne. jak na przykład redakcja „Dziennika Syczuańskiego”. takimi jak mieszkania pracownicze. i była gotowa zemścić się na nim. moi rodzice znaleźli się na bezpośredniej linii raŜenia. mimo Ŝe system partyjny został sparaliŜowany i nie chodzili do pracy. Podczas jednego z zebrań demaskacyjnych napluła mu w twarz i uderzyła go. płace. takŜe zwoływały zebrania demaskacyjne przeciwko ojcu. i robiła to z Ŝyczliwością 360 . Zajmowała się ich personalnymi kwestiami. Małą kantynę w naszym kompleksie zamknięto i braliśmy jedzenie z duŜej kantyny. bo „uczniowie kapitalizmu” powinni teraz przebywać w swoich jednostkach pracy.

Nadszedł rok 1967 i Rewolucja Kulturalna nabrała pełnego rozpędu. 361 . w połowie do siebie: „MoŜe i nie ma w tym nic złego. starali się dostrzec w tym pozytywy. babcia zrobiła kluseczki „obłoczki” i ryŜ na liściach palmowych z „ośmioma skarbami”. Ojciec zauwaŜył: „Nawet kapitalistyczny prezydent w nocy jest tylko zwykłym obywatelem. Dziewiętnastego stycznia „Dziennik Ludowy” i radio zawiadomiły. buntujecie się przeciwko nam. które uciszył chłodny wiatr — powiedział. co mogła. I dodał. jaki spędziłam w domu po powrocie. — To dobrze. jakie ponosiła ryzyko. Ŝe wy. Tak wyglądała kolejna próba mentalnego poradzenia sobie z Rewolucją Kulturalną. było to tylko samooszukiwanie się. młodzi.i bardzo skutecznie. W trakcie poprzednich kampanii zrobiła. Jak zrozumiałam później. Ŝe bywał wobec nas despotyczny. oskarŜeni i aresztowani. starszemu pokoleniu”. Ŝe oboje nie chcą juŜ być urzędnikami partyjnymi. w połowie do mnie. Mama opowiedziała mi. nawet jeśli zdarza się przy tym trochę rzeczy trudnych do zniesienia czy utrata twarzy”. Teraz Mao miał przed sobą główny cel: wymianę „burŜuazyjnej kwatery głównej” i całego systemu hierarchii partyjnej na swój osobisty system władzy i kontroli. Na pierwszym etapie przy uŜyciu czerwonogwardzistów stworzono atmosferę terroru. Będą zwykłymi obywatelami i będą prowadzili zwykłe Ŝycie rodzinne. Niedobrze. i wiele osób udało się jej obronić. aby nikogo nie prześladowano. aby poszli ich śladem i przejęli od „uczniów kapitalizmu” władzę. Mao wezwał ludzi w całych Chinach. „Jesteście jak śpiewające cykady. Liu Shaoqi i Deng Xiaoping zostali formalnie zdemaskowani. jaką podjęli rodzice. Ŝe urzędnicy tacy jak ja są obiektem krytyki. co się przydarzyło jej i ojcu. a potem oświadczyła. i odwdzięczyli się tym. na czym mogliby się oprzeć. Podobnie Tao Zhu. Pierwszego wieczoru. Kontrolę przejęli tam Rebelianci. bo wtedy urzędnicy mają skłonność do jej naduŜywania”. Ŝe nikt przeciwko niej nie wystąpił. Przepraszał mnie takŜe za to. Ludzie wiedzieli. Partii Komunistycznej nie moŜna było dobrowolnie opuścić i po prostu odejść. jeśli władzę sprawuje się bez przerwy. Perspektywa utraty uprzywilejowanej pozycji i stanowisk nie przejmowała ich Ŝalem — przeciwnie. ale wtedy moi rodzice potrzebowali jakiejś nadziei — czegoś. Ŝe w Szanghaju rozpoczął się „styczniowy sztorm”.

Podwładni mieli niewielkie moŜliwości rozliczenia się ze swoimi szefami. W kaŜdej jednostce pracy w Chinach morale Rebeliantów zostało bardzo podbudowane. kiedy go odosobniono. którzy oskarŜyli go. znalazł wielu chętnych wśród tych. dawała poczucie wyŜszości i moŜliwość zemsty. jak ta w mojej szkole. Idąc za przykładem Szanghaju. Jeden z synów komisarza Li został pobity na śmierć przez Rebeliantów. nauczyciele. w którym pod ogromnym naciskiem spręŜonej pary bez przerwy wrzało. W Chinach zwykły człowiek praktycznie nie miał Ŝadnego bezpiecznego schronienia. nie moŜna było wytoczyć sprawy sądowej. Czasem tych. Ich liczba takŜe wzrosła. Władza w tym wypadku nie oznaczała wpływów politycznych. Szerokie rzesze odebrały te słowa tak. Ale jeśli się samemu było szefem. nawet biuraliści — zaczęli nazywać siebie Rebeliantami. Przywódczynią Rebeliantów ze wszystkich urzędów w Sichuanie była pani Shao. Kiedy więc Mao wysunął hasło „przejmowania władzy”. jakby Mao powiedział. ale sprawowanie władzy nad innymi ludźmi. Nawet rozmowy o polityce — które w wielu społeczeństwach były sposobem rozładowania złości. a teraz protestowali przeciw kolejnej fazie Rewolucji Kulturalnej. którzy chcieli się zemścić czy dać upust agresji. poniewaŜ składały się przewaŜnie z dzieci wysokich urzędników partyjnych. którzy teraz byli atakowani. zorganizowanie demonstracji było nie do pomyślenia.„Przejąć władzę (daoquan)!” — było to chińskie magiczne zdanie. nie było filmów pełnych przemocy. Ludzie z wydziału mojego ojca. Nie moŜna było protestować przeciwko niesprawiedliwościom systemu. wzbudzała teŜ pełen grozy respekt. którzy najwcześniej tworzyli Czerwoną Gwardię. którzy nigdy władzy nie mieli. sprzedawcy. Posiadanie władzy nie było bezpieczne. Wczesne grupy Czerwonej Gwardii. uległy rozpadowi. aresztowano. a oprócz tego przewodziła im w wydziale ojca. moŜna było ulŜyć swojej frustracji. Cały kraj przypominał szybkowar. Ŝe władza leŜy na ulicach i trzeba się po nią tylko schylić. RóŜni ludzie — robotnicy. byli teraz Rebeliantami. grup nacisku. 362 . Oprócz pieniędzy dawała przywileje. gniewu czy strachu wobec presji politycznej — stanowiły tabu. całkowicie pobili (takŜe fizycznie) zdezorientowanych Lojalistów. Ŝe wymknęła mu się krytyczna uwaga na temat pani Mao. którzy zostali po niego przysłani. A para nie uchodziła: nie było przecieŜ meczów piłki noŜnej. ale lepiej czuć siłę niŜ bezsilność — dotyczyło to zwłaszcza ludzi.

Zrozumiałam. uŜywając takich metod. ale ofiarom poprzednich prześladowań nie pozwalano teraz działać. Złapali i torturowali robotników. Ŝe popełnili samobójstwo. nie chcąc się poddać. mieli okazję do zemsty. Ŝe „26 sierpnia” zebrał swoich stronników i opanował fabrykę. pisarze czy naukowcy. Ŝe kilku robotników skoczyło z dachu budynku. Urzędnicy partyjni utracili władzę i ludzie mogli sobie na nich uŜywać. których ojciec lubił i awansował — z „Czerwonym Chengdu”. Na zewnątrz naszego kompleksu i „26 sierpnia”. jednak w rzeczywistości byli po prostu obiektami zazdrości swoich kolegów. „Czerwone Chengdu” podało. Ŝe są przeciwnikami Rewolucji Kulturalnej i Ŝe zachowują się lojalnie wobec starego systemu partyjnego. Mao nie wyznaczył jeszcze ludzi. KaŜda z grup zarządzała milionami ludzi na prowincji. które walczyły ze sobą w kaŜdej jednostce pracy w Chinach. więc róŜni ambitni karierowicze starali się wykazać wojowniczym zapałem w nadziei. z których dzień i noc padały wzajemne obelgi. jak „śpiewająca fontanna” (rozłupywanie czaszki) i „malowanie pejzaŜu” (bicie po twarzy tak. którzy nienawidzili swoich partyjnych szefów. Ŝe moŜe dzięki 363 . Ŝe popierają ich „uczniowie kapitalizmu”.Zaraz po sformowaniu się Rebelianci rozpadli się na szereg frakcji. którzy po nocach zbierali śmieci (odpadki były na wsi bardzo cenione jako kompost). Wszyscy oni zostali oskarŜeni o to. W imieniu Rewolucji Kulturalnej moŜna było załatwiać róŜne osobiste porachunki. Ŝe sińce i krew tworzyły wzory). ale takŜe inŜynierowie i majstrowie — a nawet najlepsi z tych. którzy mieliby objąć zwolnione stanowiska. bo nie mogli wytrzymać tortur. KaŜda frakcja oskarŜała inne o to. Pewnego wieczoru usłyszałam. nie tylko wybitni lekarze. i „Czerwone Chengdu” przymocowało do drzew i słupów wysokiego napięcia głośniki. W Chengdu opozycyjne grupy szybko zebrały się w dwóch wrogich stronnictwach. która była przyczółkiem „Czerwonego Chengdu”. Ci. Głównym celem Rebeliantów była profesjonalna elita w kaŜdej jednostce pracy. Pani Shao współpracowała z „26 sierpnia”. „Styczniowy sztorm” uruchomił falę brutalnej przemocy skierowanej przeciwko „uczniom kapitalizmu”. na czele których stały dwie grupy Rebeliantów: bardziej radykalna i wojownicza grupa „26 sierpnia” z Uniwersytetu Syczuańskiego i względnie umiarkowana „Czerwone Chengdu” z Uniwersytetu w Chengdu. a urzędnicy.

a mamie i jej kolegom przez półtorej godziny kazano klęczeć na dworze. Następnego dnia zrobiła mamie parę wyściełanych ochraniaczy na kolana. Próbowała opanować dreszcze. na którym było jej imię i nazwisko przekreślone na krzyŜ. Frakcje. gdyŜ napastnicy często wymierzali uderzenia w te okolice.temu dorwą się do władzy. z oddania dla Mao. Babcia przez cały wieczór wyjmowała z jej kolan pęsetą i igłą kawałki szkła. ale byli więźniowie. Dopuścili się jej nie ci. dla wyrównania starych porachunków albo po prostu dla wyładowania frustracji. Przed zebraniem uczestnicy jedli śniadanie w kantynie. ze spuszczoną głową. na wyŜwirowanej ziemi. Któregoś zimowego dnia odbywało się zebranie demaskacyjne przy ulicznym warsztacie. Dzieci się z nich natrząsały. prześcigały się w brutalności. którzy pracowali w ulicznych warsztatach w Okręgu Wschodnim — rabusie. Tym razem mama takŜe stała się obiektem przemocy fizycznej. a kiedy ktoś stwierdził. Padało i przemokła do szpiku kości. których była zwierzchniczką. Co kilka kroków ona i jej koledzy byli zmuszani do klękania i składania tłumowi koutou. musiała stać nisko pochylona. alfonsi. Ŝe ich koutou nie jest dostatecznie słyszalne. Kilka razy mama przechodziła ulicami w czapce hańby na głowie i ze zwisającym z pleców cięŜkim afiszem. lodowaty wiatr przewiewał na wskroś mokre ubranie. próbując zmniejszyć ból. i to wystarczało. Lekko skręciła tułów i uniosła nieco głowę. Na zebraniach demaskacyjnych ludzie ci byli szczególnie aktywni. Nie mieli niczego osobiście przeciwko mamie. szmuglerzy narkotyków. Mama i jej koledzy mieli głośno walić głowami o kamienny chodnik. które przygięło ją do ziemi. Zaczęły ją strasznie boleć głowa i krzyŜ. tych zachęcano do tego. którzy sami byli celami ataków. Kiedy zebranie się zaczęło. W przeciwieństwie do „politycznych przestępców”. ale nagle poczuła mocne uderzenie w bok głowy. ale była wśród najwyŜszych władz Okręgu. Pewnego dnia mama przyszła do domu z twarzą skrzywioną z bólu. Kazano jej klęczeć na rozbitym szkle. Wielu ludzi przyłączało się do Rebeliantów ze strachu lub konformizmu. gwałciciele. aby zademonstrować jej poniŜenie i upadek. rywalizując ze sobą. Ŝeby atakowali wskazane ofiary. 364 . a takŜe ochraniacz zawiązywany dookoła talii i osłaniający brzuch. kazano im powtarzać pokłony.

Ŝeby zredukować krwawienia. zamierzając się szydłem w jej lewe oko. i uwaŜała. którzy nie zerwali z nami stosunków przez cały okres Rewolucji Kulturalnej. jakie nam okazywali. Rebeliant. Wydział był jednym z najwaŜniejszych w zarządzie prowincji i było w nim wielu oportunistów. Ŝe nie jest to bezpieczna kuracja. Kobieta siedząca w rzędzie przed nią. Nie chciała. i za to. Potem bardzo powoli dochodziła do siebie. Straciła przytomność. Wodziła za nią pełnym niepokoju spojrzeniem. Czasem był to krwotok tak silny. który stał za mamą z tyłu. kiedy wspomniała. Babcia chciała się dowiedzieć czegoś więcej — ale nagle upadła. teraz wcielili się w wojowniczych 365 . Byłam im bardzo wdzięczna za ciepło. Ŝeby nie brzmiało to zbyt dramatycznie. Pewnego dnia przyszła nas odwiedzić nasza dawna gosposia. kiedy spytała: „Co moja córka zrobiła takiego. Ŝe mama cierpi. Ŝe była jedyną kobietą na podwyŜszeniu. moja siostra i ja robiłyśmy jej zastrzyki. ale nie miała wyboru. Mama zaczęła wtedy dostawać krwawień z dróg rodnych i przez następne sześć lat. którą przeszła w 1973 roku. cały czas gapiła się na nią. starając się ukryć własny ból. zawsze była opanowana. którzy byli poprzednio posłusznymi narzędziami Partii. bardzo często krwawiła. to tylko mimochodem. Łzy toczyły się jej po policzkach. widział to i przygiął jej głowę do ziemi. uderzając głową o podłogę. straciłaby oko. co się stało. Ci z nich. a nawet pogodna. moŜe dlatego. W chwili gdy mama unosiła głowę. Mama nie powiedziała nam o tym incydencie. ta kobieta skoczyła do przodu. Mama wiedziała. Ŝeby na to zasłuŜyć?”. W ogóle rzadko opowiadała. Ŝebyśmy się o nią martwili. Ŝe właśnie niedawno widziała mamę prowadzoną ulicami. iŜ zostaną oskarŜeni o „sympatyzowanie z uczniami kapitalizmu”. Nigdy nie pokazywała sińców na ciele. dawniej właścicielka burdelu. Lekarze zapisali jej hormony. Jakoś niezręcznie nasza dawna gosposia wspomniała. Ona i jej mąŜ byli wśród tych nielicznych. Ale babcia i tak wiedziała. jak wtedy. co ją spotyka. Ŝe musiała klęczeć na rozbitym szkle. Ŝe mdlała i trzeba ją było wieźć do szpitala. Jeśli juŜ to robiła. Gdyby nie on. W tym czasie w wydziale ojca Rebelianci podejmowali na niego coraz gwałtowniejsze ataki. Ŝe ponosili ryzyko. do histeroktomii. skazana na więzienie. kiedy komuniści zakazali prostytucji. Tylko w taki sposób mogła przetrwać zebrania demaskacyjne.Dopiero w chwilę później pojęła.

Ŝe następnego dnia zamierzają spalić ksiąŜki przed wydziałem. Ŝe z początku nawet nie śmiałam go pocieszać. które ze sobą przynieśli. Byłam tak przeraŜona. Oznajmili równieŜ. Musiał jeszcze przejść przez wiele zebrań demaskacyjnych. Wcześniej. Czerwonej Gwardii«? — odparował ojciec. „Co to znaczy »nas. który nigdy nie uronił ani jednej łzy. W końcu objęłam go od tyłu i przytuliłam. ryŜowym papierze. wśród gwałtownych szlochów. Teraz teŜ podjął próbę uratowania ksiąŜek i zasłonił się kompletem literatury marksistowskiej w twardych okładkach. wielu ludzi spaliło swoje zbiory. tupał nogami i walił głową w ścianę. On takŜe nic nie mówił. durniów! — wrzasnęła pani Shao. Co jakiś czas. Widziałam. To łkanie człowieka. Przejrzeli regały z ksiąŜkami i oznajmili. dowodzonych przez panią Shao pod banderą „26 sierpnia”. poniewaŜ wciąŜ trzyma na półkach „reakcyjne ksiąŜki”. Wtedy po raz pierwszy w Ŝyciu widziałam go szlochającego. Czerwonej Gwardii. chociaŜ kilka osób usiłowało ukryć rozbawienie. było rozdzierające. Kiedy tego popołudnia przyszłam do domu. co powiedzieć. Pani Shao i jej grupa zazwyczaj zapraszali takŜe licznych Rebeliantów z zewnątrz.Rebeliantów. Ŝe po tym paleniu ksiąŜek coś niedobrego stało się z jego umysłem. Zrzucili ksiąŜki z półek i powkładali je do worków z juki. Ale nie mój ojciec. ale nie wiedziałam. pełne strasznej męki. Wtedy pani Shao mocno ojca uderzyła. Ŝeby zwiększyć liczbę uczestników i mieć w razie czego dodatkowe ręce 366 . Ŝe sam ma spalić resztę swoich ksiąŜek. kiedy Czerwona Gwardia podpalała stosy ksiąŜek. Ŝeby „mieć nauczkę”. po zebraniu demaskacyjnym przeciwko niemu. Ŝe jest „zatwardzialcem”. Pewnego dnia grupa tych ludzi wtargnęła do naszego mieszkania i od razu poszli do gabinetu ojca. Rozpalił ogień w duŜym cementowym zlewie i rzucał swoje ksiąŜki w płomienie. a reszta zaczęła krzyczeć na niego. — Mogłabyś być ich matką i powinnaś mieć więcej rozsądku”. — Masz tu mnóstwo »zatrutego zielska«„ — i wyciągnęła kilka egzemplarzy chińskiej klasyki drukowanej na cienkim. Będzie musiał patrzeć na stos. „Nie rób z nas. Pełne worki znieśli na dół i powiedzieli ojcu. KaŜdy zaoszczędzony grosz wydawał na ksiąŜki. Były namiętnością jego Ŝycia. zastałam ojca w kuchni.

jak im kazano. Ŝe nie 367 . na co on odkrzyknął z gniewem: „Jaka znowu Rewolucja Kulturalna? Nie ma w niej nic »kulturalnego«! Jest tylko brutalna przemoc!”. nie popełniłem Ŝadnych przestępstw!”. Ŝeby odwołał swoje świętokradcze słowa. Nie chciał. Odpowiedział: „Nie schylę głowy. Ale policjanci powiedzieli.chętne do bicia. Wielkiego Przywódcy. Ŝe ojciec nie okazuje lęku. Kilku młodych męŜczyzn skoczyło. Inni zrobili. Rozwścieczony tłum Ŝądał: „Schyl głowę i wyznaj swoje przestępstwa!”. Kiedy juŜ się otrząsnęli z pierwszego szoku. Zapadła zupełna cisza. wołając. Ojciec podniósł głos jeszcze wyŜej: „Sprzeciwiam się. znowu zaczęli go bić. Ojciec jednak tego nie zrobił. Wywołało to istny potok histerycznych wrzasków. którzy go bili. dziesięć tysięcy lat i jeszcze raz dziesięć tysięcy lat dla naszego Wielkiego Nauczyciela. Ŝe ojciec jest „przeciwnikiem Rewolucji Kulturalnej”. Rebelianci byli zdumieni. KaŜde „dziesięć tysięcy” i cztery „wielkiego” było wykrzykiwane i kaŜdy podnosił przy tym swoją Małą Czerwoną KsiąŜeczkę. uderzeń i policzków. Napastnicy szarpali go za włosy i przyginali mu kark. Przewodniczącego Mao”. ale ojciec odmówił. widząc. Rozhisteryzowany tłum wrzeszczał. Sprzeciwianie się Przewodniczącemu Mao było zbrodnią karaną śmiercią. kopali go w kolana i bili w głowę. Ŝe klękanie i składanie koutou to feudalne praktyki odbierające godność i Ŝe komuniści je zwalczali. poniewaŜ zostali o to oskarŜeni — mimo braku dowodów. wyprostował głowę i popatrzył wyzywająco i gniewnie na tłum. on jednak cały czas starał się stać prosto: „Nie będę klękał. ale kiedy go tylko puścili. Rebelianci wrzeszczeli. Wielkiego Wodza i Wielkiego Sternika. Ŝe „dziesięć tysięcy lat” to zwrot uŜywany kiedyś w stosunku do cesarza i nie pasuje do komunisty Mao. Zazwyczaj zebranie zaczynało się od odśpiewania „Dziesięć tysięcy lat. Powiedział. Ŝeby ojca aresztowano. nawet jeśli ją prowadzi Przewodniczący Mao!”. Ojciec walczył zajadle. Wszystkim oskarŜonym kazano uklęknąć na podwyŜszeniu i składać koutou przed ogromnym portretem Mao. związali go i zawlekli na pobliski posterunek policji. ojciec znowu wstał. Ŝądając. MęŜczyźni. krzyczeli: „To Przewodniczący Mao prowadzi Rewolucję Kulturalną! Jak śmiesz się jej sprzeciwiać?!”. Powiedział. nie będę składał koutou!” — oświadczył z furią. Ŝeby go zmusić do pochylenia się. Wielu ludzi straciło Ŝycie. Wściekli.

robiła okłady zmniejszające siniaki i podawała mu zioła z białym pudrem. Powiedzieli. Pewien reŜyser został skazany. a oswojone ptaki i złote rybki pozabijano. a on takŜe złagodniał w stosunku do niej. która tak się zachowała. Całe Chiny były jak jedno wielkie więzienie. Co jakiś czas zupełnie obcy przechodnie. szachy. Atmosfera na zewnątrz była przeraŜająca. OdłoŜyła wtedy na bok Ŝale i urazy do ojca. poniewaŜ pani Mao uznała. a ksiąŜki. których produkcję nadzorowała — i to było wszystko. bary i herbaciarnie — wszystko to zniknęło. Ŝe do aresztowania urzędnika tak wysokiego rangą jak ojciec potrzebują zezwolenia. na ścianach wisiały 368 . Ŝeby się trochę rozerwać i odpocząć. KaŜdego domu. co wolno było wystawiać. o której słyszałam. Ŝe makijaŜ torturowanego bohatera był nadmierny. Myśl o ukryciu się nie wchodziła w grę. na rogach ulic odbywały się zebrania demaskacyjne. Nawet pomysł pójścia na spacer z trudem przychodził nam do głowy. jak mój ojciec. Filmy. porządku i urzędników partyjnych. Ŝe chcieliby być tacy twardzi. mówili nam cicho i ukradkiem. w których powyrywano z korzeniami trawę i kwiaty. w której moŜna by się ukryć. Parki były teraz opustoszałymi. Poszedł do więzienia za „przesadzanie w podkreślaniu trudności rewolucyjnej walki”. Rodzice nie mogli takŜe wyjść. Był jedyną osobą z naszego kompleksu. ale stał twardo przy swoim. Ojca bito jeszcze wielokrotnie. który pomagał leczyć wewnętrzne obraŜenia.zrobią tego. instrumenty muzyczne. jak wielkie na nich zrobił wraŜenie. Policjanci chcieli powrotu prawa. Kładła maść na poranione miejsca. i wielu ludzi. zwanym baiyao. W tym wielkim kraju nie było Ŝadnej szparki. łącznie z Rebeliantami. a Rebeliantów nienawidzili. obrazy. Na prowincji nawet tego nie ośmielano się pokazywać. zdewastowanymi miejscami. a nikt im go nie dał. sztuki teatralne i koncerty były zakazane: pani Mao oczyściła sceny i ekrany dla ośmiu „rewolucyjnych oper”. a właściwie jedyną w ogóle. „Odpoczynek” nie był dobrze widziany. kaŜdej ulicy pilnowano. sport. Jacyś chłopcy powiedzieli moim braciom. Rodzicom kazano pozostawać w domu i czekać na wezwanie na kolejne zebranie. Po całych dniach poniewierania oboje rodzice wracali do domu i powierzali się opiekuńczym dłoniom babci. podziwiało go za to. mijający nas na ulicy.

Pewnego dnia. — Oszczędził Ŝycie Puyi. Widzi jasno. Nie miał w ogóle poparcia u ludzi. Przechowywanie ich nastręczało jednak problemów: myszy się mogły Ŝaląc w portretach albo papier mógł po prostu zgnić — a i to mogłoby być interpretowane jako zbrodnia przeciwko Mao.. „Ale Przewodniczący Mao był zawsze wspaniałomyślny — odparła mama. To krwawa czystka. Poza tym posiniaczone twarze rodziców wskazywały na to. Ŝe ktoś się ich pozbywa.. Gazety trzeba było zbierać i byłoby niedobrze. Mama siedziała na skraju łóŜka. i ta świadomość wstrząsnęła nim. a ojciec w wiklinowym fotelu naprzeciwko. Dlaczego nie moŜe tolerować swoich dawnych towarzyszy broni. Mama zrozumiała. Ŝe wyglądało to. którzy razem z nim walczyli o nowe Chiny? Jak moŜe być wobec nich taki zawzięty?”. nie chodzi teŜ o to. naraziliby się na ataki. w czasie największego terroru rodzice odbyli rozmowę. Potem spytała: . Zawsze na pierwszej stronie był portret Mao. Powiedział. Ojciec powiedział spokojnie. o co chodzi w Rewolucji Kulturalnej. Ŝe popełniła samobójstwo — dlatego tylko. ludzie snuli się jak zombi. co ojciec chciał powiedzieć: Mao nie zniesie Ŝadnej konkurencji.Ale dlaczego my? I dlaczego oskarŜa się tych wszystkich niewinnych ludzi? Po co tyle zniszczenia i cierpienia?”. o której dowiedziałam się wiele lat później. jakby napisała „smutna”. Ŝe naleŜą do oskarŜonych i potępionych. Codzienny terror wyraŜał się takŜe w tym. lecz z naciskiem: „A kim był Puyi? Przestępcą wojennym. Jednak. z zaciętymi albo przestraszonymi twarzami. jaką darzymy Mao” — w znaku „głęboka” zrobiła nieumyślnie jedno nieco dłuŜsze pociągnięcie pędzelkiem tak. która ma wzmocnić osobistą władzę Mao. Nastała znacząca cisza. Szkolna koleŜanka mamy została tak zaszczuta. Ŝe wszystko to nie ma nic wspólnego z demokratyzacją. gdyby zobaczono.. Ŝe nikt się nie odwaŜał wyrzucić lub spalić ani jednej gazety. Ŝeby zwykłym ludziom dać większą swobodę wypowiedzi. Ŝe teraz juŜ rozumie. Ŝe pewien czerwonogwardzista przypadkiem usiadł na stercie gazet z twarzą Mao na pierwszej stronie. a kaŜdą linijkę zapełniano cytatami z niego. 369 . i gdyby wyszli.”. Tak naprawdę pierwsze frakcyjne walki na duŜą skalę zaczęły się od tego. w lutym 1967 roku. Ŝe pisząc w gazetce ściennej: „Głęboka miłość.złowieszcze plakaty i gazetki pełne haseł.

370 . Po nabrzmiałej znaczeniem pauzie ojciec mówił dalej: „To nie jest rewolucja. Mama spuściła głowę i ujęła ją obiema rękami. Jeśli jej mąŜ rozumuje w taki sposób. ojciec oświadczył: „Zamierzam napisać list do Przewodniczącego Mao”. Tak jak oczekiwała. Ŝe wyślesz mnie do Pekinu!”. „Po co? — wybuchnęła. — Zawsze był bezkompromisowy i nigdy sumienie go nie dręczyło z powodu ofiar”. Ŝe powinnaś się ze mną rozwieść i wychowywać dzieci na swój sposób”. — Jak zmusisz Przewodniczącego Mao do tego. Wydrukowano na nich list z siedemnastego lutego. Mama przeczuwała nieszczęście. Muszę to zrobić dla spokoju swojego sumienia”. który nakazywał Rebeliantom zaprzestania aktów przemocy. Ojciec pochylił się do niej i pocałował ją. Potem uniósł twarz mamy do góry. spojrzał jej w oczy i powiedział z nutą rozpaczliwej determinacji w głosie: „Co innego mogę zrobić? Jaki mam wybór? Nie mogę milczeć. jakie byłyby jego konsekwencje. Rodzice poczuli iskierkę nadziei.. Zapadła cisza i mama pomyślała. w Ŝadnym znaczeniu tego słowa.„MoŜe Przewodniczący Mao czuje. Ŝeby cię wysłuchał? Dlaczego chcesz zniszczyć samego siebie. KoleŜanka pokazała tę ulotkę mojej mamie. i to tak bez sensu? Tym razem nie licz na to. Zabezpieczenie sobie osobistej władzy takim kosztem kraju i ludzi musi być złem. Po długiej przerwie ojciec odparł niepewnie: „Sądzę. A byłyby katastrofalne. „Dlaczego twoje sumienie jest takie waŜne? — spytała mama. MoŜe to się na coś przyda. Ŝebyś oddawała ten list. bo rozumie. na pewno przejdzie do działania. „Nie zamierzam cię prosić.. Ŝe moŜe jednak ojciec nie jest jeszcze zdecydowany co do listu. W lutym nad Chengdu przeleciał samolot i zrzucił tysiące połyskujących pod ołowianym niebem kartek papieru. jeśli nie wywróci wszystkiego do góry nogami — powiedział ojciec. Ŝe to przestępstwo”. uwaŜam. Chcę go wysłać pocztą”. Ŝeby były »czarne«?”. — WaŜniejsze niŜ twoje dzieci? Chcesz. jednak wyraźnie próbował ją zahamować. podpisany przez Centralny Komitet Wojskowy. ChociaŜ bezpośrednio nie potępiał Rewolucji Kulturalnej. Ŝe nie osiągnie swojego celu. MoŜe najbardziej szanowani marszałkowie chińscy usiłują wreszcie interweniować? Na głównych ulicach Chengdu odbyła się duŜa demonstracja popierająca wezwanie marszałków. Mówiąc szczerze. najwyŜsze ciało złoŜone z najstarszych rangą dowódców wojskowych.

Potępili Rewolucję Kulturalną za prześladowanie niewinnych ludzi i destabilizację kraju. Tan Zhenlin. Ŝe prawie wszyscy są przeciwni jego polityce. Działalność Partii niemal zupełnie zamarła — nie zostało z niej nic poza nazwą. Ten samotny i słaby wysiłek przeciwstawienia się Mao i jego Rewolucji Kulturalnej został nazwany „Wstecznym wiatrem lutowym”. Jeden z wicepremierów. wybuchnął z furią: „Całe Ŝycie podąŜałem za Przewodniczącym Mao. które kontrolował przez pracującą tam Ŝonę. Zaraz po tej naradzie marszałkowie podjęli działania. lojalnych wobec marszałków. Politbiuro było stopniowo wymieniane przez Kierownictwo Rewolucji Kulturalnej. Czternastego i szesnastego lutego odbyli długą naradę z przywódcami politycznymi. Lutowe zebrania były punktem zwrotnym dla Mao. wydrukowali list z siedemnastego lutego specjalnie dla tej prowincji. bohaterami rewolucji chińskiej. Zhou Enlai zdecydował się dołoŜyć swój odwaŜnik na cięŜszą szalę i został po stronie Mao. ale więcej za nim nigdzie nie pójdę!”. Ŝeby poparła Rebeliantów. Zobaczył. podobnie Lin Biao. Wkrótce Lin Biao zaczął rugować dowódców wojskowych. Pod koniec stycznia Mao po raz pierwszy wezwał armię.Ulotki te były efektem pekińskiego przewrotu za zamkniętymi drzwiami. Kiedy Mao dał rozkaz ukarania marszałków. kuzynach i płaszczących się dworzanach. Marszałkowie połączyli swoje siły z członkami Politbiura. Przewodniczył jej Zhou Enlai. Większość przywódców wojskowych — oprócz ministra obrony Lin Biao — była wściekła. który zaatakował dysydentów — członków Politbiura i dowódców wojskowych — nachodzono ich w domach i urządzano brutalne zebrania demaskacyjne i oskarŜycielskie. Byli przywódcami armii komunistów z czasów Długiego Marszu. a rolę Centralnego Komitetu Wojskowego przejęło jego biuro. aby im pomóc. 371 . Sam Przewodniczący dyrygował tłumem. Przewodniczący posłał na prowincję delegatów do organizowania „Komitetów Rewolucyjnych”. PoniewaŜ była ona szczególnie silna w Sichuanie. Na jego konto reŜim podjął jeszcze bardziej brutalne ataki na „uczniów kapitalizmu”. Koteria Mao funkcjonowała jak średniowieczny dwór. którzy jeszcze nie zostali wyrugowani. jego zastępca. zmierzające do zatrzymania fali przemocy. Odwet na oponentach nastąpił bardzo szybko. Mao nie brał w niej udziału. którego struktura opierała się na Ŝonach. nikt w armii nawet nie kiwnął palcem.

Ŝeby zaznaczyć swoje plebejskie pochodzenie. Jednak on cofnął rękę i szybko odszedł. następcy ojca po roku 1953. Był on bardzo popularną postacią. który w latach pięćdziesiątych był ochroniarzem pani Ting. W 1959 roku Tingowie pozbyli się komisarza Yibin. Podczas Wielkiego Skoku nie wykazywał się gorliwością i nie naglił wieśniaków do produkcji stali. pewnego razu narzekała na ból Ŝołądka i skłoniła go. obniŜyli mu stopień słuŜbowy i został zaopatrzeniowcem. dzięki której miewał więcej moŜliwości zapełnienia Ŝołądka niŜ inni. pracującym dla kantyny pewnego browaru. który został skazany jako wróg klasowy. Ŝe w Ŝołądku miał tylko słomę. a jego Ŝona szefową Partii w Yibin. Jedna ze spraw dotyczyła męŜczyzny. ale śledztwo stanęło na niczym. Pani Ting oskarŜyła go wtedy o usiłowanie gwałtu i dostał trzy lata obozu pracy. Niedawne kampanie dały im wspaniałe pole do popisu. Tingowie stali się najpotęŜniejszymi ludźmi w całym regionie. W Sichuanie delegatami zostali mianowani państwo Ting. W czasie sekcji stwierdzono. W Yibin i urzędnicy. Pan Ting był tu sekretarzem Partii. Kiedy nasza rodzina opuściła Yibin. poniewaŜ w 1959 roku jako 372 . Wzięła jego rękę i poprowadziła w intymne miejsce. choć miał pracę. Inny wypadek dotyczył lekarza. Nazywano go „Li Słomiany Sandał”. poniewaŜ nosił zwykłe wiejskie sandały. a w 1959 roku mówił głośno o głodzie. Zmarł podczas głodu. nie powinni byli widzieć tego listu. i zwykli ludzie panicznie się ich bali. Tingowie uŜywali swojej pozycji głównie po to. ale ich serdeczny przyjaciel pokazał im go.które miały być nowym narzędziem jego osobistej władzy i miały stopniowo zastępować system partyjny od samej góry do dołu. Do śmierci pozostał uczciwym człowiekiem. Do Komitetu Partii w Sichuanie przyszedł potem anonimowy list. odsłaniający kulisy tego zdarzenia. Ŝe wszyscy członkowie rządu w Yibin mają pisać raporty — na ten lub ów temat — Ŝeby mogli sprawdzić charakter pisma. by prowadzić osobiste wendety i prześladowania. Państwo Ting zdemaskowali go jako „prawicowego oportunistę”. Nigdy nie udało się im zidentyfikować autora. PoniewaŜ rzecz dotyczyła Tingów. Ŝeby jej pomasował brzuch. i Tingowie byli zazdrośni. Wszczęto śledztwo. Kilka razy próbowała go wtedy uwieść. starzy znajomi rodziców. Państwo Ting zarządzili. stolicy regionu. weteranem Długiego Marszu.

jak utrzymywali. W 1962 roku. Po części mszcząc się za rzeczywiste i wyimaginowane upokorzenia. Mama wpadła na nich kiedyś w Pekinie w biurze zaŜaleń. i choć uniknęła śmierci. Co gorsza. podczas podróŜy widziano panią Liu w eleganckich strojach i biŜuterii. Było wiele wypadków podobnych do tych — tak wiele. jeden z przywódców Sztabu Rewolucji Kulturalnej i szef ojca z Yan'an. byli prześladowani przez konserwatywne autorytety partyjne. Zostali zatrzymani i osadzeni w więzieniu. Chen Boda. Ŝe ludzie. W latach trzydziestych przyszła pani Mao była drugorzędną aktorką w Szanghaju i czuła się niedoceniona przez literatów. niewiele miały wspólnego z polityką. pani Mao wyjątkowo gorliwie 373 . znalazła się w więzieniu. prezydentem Chin. Powody. Przyczyniła się między innymi do prześladowania pani Liu Shaoqi. a w 1965 roku Sekretarz generalny Deng Xiaoping wydał nakaz wyrzucenia ich z Partii. ascetycznych Chinach. kiedy w rządzie Chin wziął górę obóz umiarkowanych. a po 1949 roku stali się waŜnymi osobistościami w Centralnym Wydziale Spraw Publicznych. pisali skargi na Tingów do rządu prowincji. czego nikt nie mógłby nosić w surowych.przyczynę zgonu pacjenta podał głód — nie wspominany wtedy przez władze. ale im go nie podała. Pani Liu została oskarŜona o to. państwo Ting jakoś się wydostali z więzienia i pojechali do Pekinu. załatwił im przyjęcie przez panią Mao — i od razu rozpoznali w sobie pokrewne dusze. poniewaŜ była wściekła z powodu jej zagranicznych wypraw z męŜem. ale wiele z osobistymi porachunkami — i to najbardziej małostkowymi. Ŝe jest agentką CIA. Rząd Sichuanu powołał specjalny zespół do śledztwa w sprawie Tingów i uznano ich za winnych powaŜnego naduŜycia władzy. Niektórzy z nich byli przywódcami komunistycznego podziemia. Przedstawili się jako bohaterowie podtrzymujący „walkę klasową”. których podobno doznała trzydzieści lat temu. gdzie zwrócili się do Sztabu Rewolucji Kulturalnej. Mao zaledwie dwa razy wyjechał z Chin — zresztą obydwa razy tylko do Rosji i zawsze bez pani Mao. wszczęto ogólnokrajowe śledztwo dotyczące poprzednich kampanii i zrehabilitowano wiele ofiar. dla których pani Mao uczestniczyła tak aktywnie w Rewolucji Kulturalnej. za co. Pytali ją o jej adres w Pekinie. Kiedy jednak zaczęła się Rewolucja Kulturalna. ryzykując Ŝycie.

dopatrywała się w ich pracy elementów „antysocjalistycznych i antymaoistowskich”. były bardzo podobne. której pani Mao jej zazdrościła. za który odpowiadali — czyli Wydziałów Spraw Publicznych w całym kraju. W 1968 roku pani Mao doprowadziła do tego. jej charakter ujawniał się takŜe w przemówieniach. poniewaŜ wzbudzali jej zawiść. Pani Mao i państwo Ting naleŜeli do tego samego gatunku ludzi — w maoistowskich Chinach nazywano ich zhengren („urzędnicy prześladujący ludzi”). drugim dowódca Wojskowego Okręgu Chengdu (jednego z ośmiu chińskich wojskowych okręgów) — i państwo Ting. Zemściła się takŜe na aktorach i aktorkach z tamtego szanghajskiego okresu. obsesja na punkcie ideologii i krwawe metody. łącznie z Mao. Ŝe ona i jej brat zostali aresztowani i zamęczeni na śmierć. Inna znana aktorka. Ustanowiono tymczasowe władze zwane Syczuańskim Przygotowawczym Komitetem Rewolucyjnym. Ich niestrudzona energia. Była adoptowaną córką Zhou Enlaia i z tego powodu nie musiała przypochlebiać się pani Mao. naszeptała mu do ucha wiele zaprawionych jadem historii. W marcu 1967 roku Mao w podpisanym przez siebie dokumencie oznajmił. w 1966 roku. Sun Weishi. pani Mao doprowadziła do tego. którą oglądał takŜe Mao. W jego skład wchodziło dwóch generałów — jednym był naczelny komisarz polityczny. Ŝe państwo Ting zostali zrehabilitowani i są upowaŜnieni do organizowania Komitetu Rewolucyjnego w Sichuanie. wystąpiła kiedyś razem z panią Mao w Yan'an. ale na początku 1967 roku jej podłość była jeszcze stosunkowo mało znana. w sztuce. O wendetach pani Mao szybko zaczęło być głośno. Powszechnie jej nienawidzono. 374 . Trzydzieści lat później. Władza Zhou Enlaia nie starczyła. Aby doprowadzić do upadku swoich wrogów. jakie stosowali. spowodowała zawalenie się całego systemu. Ŝe owa kobieta i jej mąŜ zostali skazani na doŜywocie. Gra Sun podobała się publiczności znacznie bardziej niŜ gra pani Mao i Sun stała się bardzo popularna pomiędzy przywódcami partyjnymi. które powielano w gazetkach ściennych. Ŝeby osłonić Sun. Rebeliantów i „rewolucyjnych urzędników”. Według dekretu Mao kaŜdy Komitet Rewolucyjny miał mieć w swoim składzie przedstawiciela lokalnej jednostki wojska. Aktorka Wang Ying grała kiedyś rolę. Wang Ying popełniła samobójstwo w więzieniu w 1974 roku. Kiedy Mao podczas głodu zszedł na jakiś czas ze sceny.

Ŝe kiedy byli w niełaskach. Ŝe to właśnie dzięki pani Ting mama otrzymała doskonałe amerykańskie lekarstwo przeciw gruźlicy. posiekała mięso. Ŝe zawsze go lubili. która przeczytała to w gazetkach ściennych. na przykład zajmując się wszystkimi sprawami dotyczącymi kultury w Sichuanie. Nawet państwo Ting go doceniali. a o tym. Ŝe byli w jego wydziale i tam Rebelianci opowiedzieli im. poniewaŜ był uczciwy i otwarty. Nie mógł uwierzyć. Czy zdajesz sobie sprawę. Coś tam słyszała na temat wendet. Wspomnieli. dodała przyprawy i wlała gorącego oleju do chili. tradycyjnie podawanej dla uhonorowania gości. Dali mu jasno do zrozumienia. ojciec nie dołoŜył. delikatnego szczypiorku. wciąŜ bardzo go powaŜają i chcieliby znowu z nim pracować. Ŝe państwo Ting zostali wyznaczeni do Komitetu. Ojciec zawsze cieszył się duŜym prestiŜem. Kiedy państwo Ting weszli do gabinetu ojca. Pani Ting warknęła: „Robimy ci wielką przysługę. Ŝe Mao dał tej parze tak istotne stanowiska. Potem dodali. jakie ma kłopoty. Poza tym potrzebowali kogoś z jego umiejętnościami. Ojciec słyszał o tym. którzy przewodniczyli Komitetowi. pocięła pęczek młodego. jakie prowadzili. przede wszystkim dlatego. Jeśli zostanie ich współpracownikiem. którą moŜna odrzucić. oświadczył: „Przykro mi. co powiedział i zrobił. Ŝeby przygotować sos do potrawy z kluseczkami. 375 . od mamy. ale wiedziała teŜ. Chcieli go włączyć do Komitetu. Ojciec przyjął ich tak. W gabinecie ojca państwo Ting powiedzieli mu o swojej rehabilitacji i nowej funkcji. jak wymagała grzeczność. gdy była ze mną w ciąŜy. Inni prosiliby o to na kolanach. gdzie się teraz znajdujesz i kim my jesteśmy?”. zostanie mu wybaczone. jednak babcia przywitała ich entuzjastycznie. próbując powściągnąć niesmak. Ŝe nie jest to propozycja. szybko przygotowała ciasto. jak wielu innych. I jeszcze więcej: moŜe zrobić karierę w nowej strukturze władzy. Teraz. decydowali państwo Ting. Powiedział wtedy do mamy: „Nie moŜna wierzyć w pogłoski. swoich osobistych pretensji do oskarŜeń przeciwko nim. Pod koniec marca 1967 roku państwo Ting przyszli zobaczyć się z ojcem.Byli oni wybierani spośród miejscowych urzędników. To niemoŜliwe!”. kto to miał być. wszystko. ale nie mogę zaakceptować waszej propozycji”.

Wrócił do siebie i po chwili skończył swój 376 . Ŝeby uwaŜał na swoje słowa. niosąc naczynie z bryłką tuszu do łazienki. Podczas gorącej wymiany zdań. aŜ utworzył się gęsty czarny płyn. Nalał do niego kilka kropli wody i zamieszał. Ŝe państwo Ting oniemieli. To samobójcze oświadczenie spowodowało. a jedno jego słowo jest warte dziesięć tysięcy słów!”. Z trudem powstrzymał się. Pani Ting ją zignorowała. Nie chcę. co mówiłem i robiłem. iŜ słusznie zostali ukarani i Ŝe nie powinno im się powierzać odpowiedzialnych stanowisk. Jacy z was »dobrzy funkcjonariusze«? Popełniliście niewybaczalne błędy” — oznajmił. Ŝeby łączono moje nazwisko z waszym”. poprosiła ich oboje. Ojca poniosła wtedy furia. Ŝe kaŜde jego stwierdzenie jest uniwersalną prawdą. Po chwili wyszedł stamtąd. — Ja i wy naleŜymy do zupełnie róŜnych gatunków ludzi”. — Zastępca Wodza. Na to on odrzekł. z której robiła kluseczki. teraz moŜemy zrobić z tobą wszystko”. co potem zeznali. powiedział: „Biorę odpowiedzialność za wszystko. coraz bardziej zły. Ŝeby jedno słowo było warte dziesięć tysięcy słów. Tingowie. a na półpiętrze odwróciła się jeszcze do ojca. „Nie chcę mieć z wami nic wspólnego — powiedział ojciec. jaka potem nastąpiła. bo przecieŜ to sam Przewodniczący Mao zrehabilitował ich i uznał za „dobrych funkcjonariuszy”. Zostawiając przestraszoną i osłupiałą babcię na schodach. Ale nie ma takiej moŜliwości. nie wierzyli swoim uszom. który wyszedł za nimi z mieszkania. Kiedy wpadła na panią Ting. „Przewodniczący Mao nie wiedział o was wszystkiego. „Jeśli słowo znaczy to.Ojciec. Lin Biao. Ŝeby zostali na obiedzie. zgodnie z tym. Ostrzegli ojca. mówi. zbiegła szybko po schodach. Lin Biao uŜył tego zwrotu retorycznie i nie moŜna go brać dosłownie”. myślenia i postępowania jest przeciwko Rewolucji Kulturalnej. co znaczy — odparł ojciec — jest to najwyŜsze osiągnięcie człowieka. Ŝeby nie powiedzieć „zbrodnie”. Ŝe chętnie przedyskutowałby całe to przedsięwzięcie z Przewodniczącym. Babcia usłyszała ich szybkie kroki i wyszła z kuchni z rękami ubielonymi mąką. „Jak śmiesz kwestionować słowa Przewodniczącego Mao? — wykrzyknęła pani Ting. i rzuciła wściekle: „Czyś oszalał? Pytam cię po raz ostatni: odrzucasz naszą pomoc? Jeśli tak. Po chwili ciszy wstali i wyszli. prowadzonej przez Przewodniczącego Mao. Ŝe taki sposób mówienia. powiedział im takŜe. ojciec poszedł do gabinetu. Zdumieni państwo Ting zwrócili mu uwagę.

List kończył się słowami: „Obawiam się najgorszego dla kraju i dla Partii. jak komunista do komunisty. rzucił okiem na kopertę. Wysłał list jako polecony. Zaadresował: „Przewodniczący Mao. Ojciec wrócił do domu i czekał. Urzędnik wziął list. ale zachował kamienny wyraz twarzy. o powstrzymanie Rewolucji Kulturalnej”.drugi list do Mao. jeśli ludziom takim jak Liu Yeting i Zhang Xiting powierza się władzę nad milionami ludzi”. . Pekin” i poszedł na pocztę na końcu pobliskiej ulicy. Zaczynał się on od słów: „Przewodniczący Mao. apeluję do was. jakie nieszczęścia na Chiny sprowadza rewolucja. Potem opisał.

Ŝe naprawi swoje błędy. jakie noszono w całych Chinach. wysoki męŜczyzna z czyrakami na twarzy. nie mówiąc juŜ o nakazie aresztowania. Bez wątpienia jednak naleŜeli do tajnej policji Rebeliantów. I uściskaj ode mnie dzieci. Wierz. stawiając na bardzo nikłą szansę. Ŝe popełnił bluźnierstwo na papierze. Rozwiedź się ze mną. Ŝe będzie aresztowany.20 „Nie sprzedam swojej duszy” — ojciec aresztowany (1967—1968) Pewnego popołudnia. Ŝe naleŜą do policji Rebeliantów i przyszli go aresztować „za kontrrewolucyjną napaść na Przewodniczącego Mao i na Rewolucję Kulturalną”. Ŝeby wychodził. niŜszy i tęŜszy. rodziców nie było. Gdy go wyprowadzano. to są juŜ nowe władze — Tingowie. zatrzymał się i powiedział do mamy: „Nie chowaj urazy do Partii. Ojciec znał jednego z nich — był dozorcą w jego wydziale i naleŜał do walczących Rebeliantów. bo nie dość. 378 . Babcia powiedziała. ojciec domyślił się. Ale i tak chciał zaryzykować. Nie okazali Ŝadnych legitymacji. którego zabrali Rebelianci z jego wydziału. takŜe te najcięŜsze. Wiedział teŜ. Ŝe mama pojechała do Pekinu apelować w sprawie ojca. wszyscy w takich samych workowatych mundurach. złapali ojca za ramiona i polecili mu. Choć nie wspomnieli nic o liście do Mao. Ŝe został przejęty. co zresztą było prawie nieuniknione. trzy dni potem jak ojciec nadał swój list do Mao. Kiedy tego popołudnia przyszłam do domu. Potem on i trzeci męŜczyzna. zapukano do drzwi i mama otworzyła. Nie alarmuj ich”. Weszło trzech męŜczyzn. oznajmił. Drugi.

Nie powiedziała „policja”. do której moŜe pójść. zostanie to przyjęte jako obraza czy nawet napaść na innych przywódców. nawet w tamtych dniach. Ŝe jedna grupa Rebeliantów pomyśli. Nikt inny by nie zechciał pomóc. tacy brutalni. kogo konkretnie chce zobaczyć. Jednak dostać się do niego było równie trudno. którym prawie kaŜdego dnia wydaje rozkazy. Nie poddawała się jednak rozpaczy. ale nie będzie umiała powiedzieć. W tym czasie mama stała na stacji. iŜ przejęła ją druga. Nie dostałam Ŝadnej odpowiedzi. Coraz bardziej się niepokoiła i nie wiedziała. Jakieś Ŝyczliwsze spojrzenie. Nawet jeśli dojedzie do Pekinu i nie złapią jej. moŜe tylko przyspieszyć zgubę męŜa. czy byli nastoletnimi czerwonogwardzistami. Wiedziała. Uznała. Była o wiele bardziej załamana niŜ sześć miesięcy temu. gdzie on jest. niezaleŜnie od tego. 379 . Ŝe jedyną osobą. Wtedy miała nadzieję na jakąś sprawiedliwość. Jeśli zobaczy się z kimkolwiek innym. Powinna była czekać na wezwanie na następne zebranie demaskacyjne — ale miała nadzieję. w jakich celowała pani Shao: „Musisz zakreślić granicę między sobą a swoim ojcem. Pobiegłam do wydziału ojca zapytać. a potem dotrze do właściwego biura zaŜaleń. dobrze mu to zrobi”. bo to by brzmiało zbyt strasznie i mogłoby oznaczać sprawę o wiele bardziej ostateczną i katastrofalną niŜ zatrzymanie przez Rebeliantów. »uczniem kapitalizmu^ lub „Gdziekolwiek jest. Przewrót w rodzaju Rewolucji Kulturalnej wydobywał na jaw najbardziej podstawowe cechy ludzi. który po raz drugi miał zabrać ją do Pekinu. jest premier Zhou Enlai. swoją własną i całej rodziny. Byłam pełna odrazy do tych podobno inteligentnych dorosłych ludzi. czekając na pociąg. Nie musieli być tacy bezlitośni. była zdecydowana walczyć. Właśnie wtedy nauczyłam się dzielić Chińczyków na dwie kategorie: jedni byli ludzcy. wysłuchałam tylko serii podobnych warknięć. dorosłymi Rebeliantami czy teŜ „uczniami kapitalizmu”. Ŝe Zhou jest duŜo bardziej umiarkowany niŜ pani Mao i Sztab Rewolucji Kulturalnej i Ŝe sprawuje władzę nad Rebeliantami. jak do prezydenta w Białym Domu czy papieŜa. Powstrzymywałam łzy gniewu i złości. drudzy nie. spokojniejszy ton albo choćby milczenie — to wszystko było moŜliwe. teraz sytuacja była niemal beznadziejna. czy Rebelianci juŜ odkryli jej nieobecność w domu.

dwudziestu kilku lat. W porównaniu z grupą „26 sierpnia” „Czerwone Chengdu” było stosunkowo umiarkowane. było to szeroko omawiane. ale „Czerwone Chengdu” nie chciało się poddać. Mama poszła za nimi w stronę toru. trzy miesiące później. Ŝe przywódcy Rebeliantów są niezdyscyplinowani i nie wykazują fanatycznego maoizmu. chociaŜ mieli poparcie pani Mao i Sztabu Rewolucji Kulturalnej. Zhou Enlai przyrzekł ich przyjąć. poniewaŜ „Czerwone Chengdu” miało miliony zwolenników w Sichuanie. Ŝe są umówieni na rozmowę z premierem Zhou Enlaiem. „A ty kim jesteś?! — wrzasnął na nią. Wiedzieli o mściwości Tingów i ich Ŝądzy władzy. Mao nakazywał im łączyć się i dzielić władzą. „Czerwone Chengdu” musiałoby doprowadzić do upadku państwa Ting. które miałyby zastosowanie w kaŜdej sytuacji. Atakowali się wzajemnie.Kiedy czekała na stacji. Z innych chorągiewek i transparentów wynikało. Ŝe są studentami i Ŝe jadą do Pekinu protestować przeciwko Tingom. przy którym stanął ekspres do Pekinu. Ale teraz. Z napisów wynikało ponadto. bo straciłby wtedy swoją mityczną. Tingowie opowiedzieli się za „26 sierpnia”. 380 . Mao wiedział. Zaczęło się to prawie jednocześnie z hasłem rzuconym przez Mao. Ŝe jego pusta „filozofia” wraca do niego jak bumerang — ale nie mógł interweniować bezpośrednio. — Nie naleŜysz do naszej grupy! ZjeŜdŜaj!”. Dookoła kłębił się tłum około dwustu młodych ludzi w wieku dwudziestu. To właśnie w tej sprawie ugrupowanie wysłało studentów do Pekinu. zobaczyła flagę z napisem: „Delegacja Czerwonego Chengdu do Pekinu”. uŜywając cytatów z Mao i cynicznie wykorzystując jego niejednoznaczne zwroty — nietrudno było bowiem wybrać takie cytaty. okazało się. ale zatrzymał ją jakiś student. Ŝeby przejmować władzę od „uczniów kapitalizmu”. Próbowała wsiąść do tego samego wagonu co oni. Nawet poparcie Mao dla tej pary nie skłoniło „Czerwonego Chengdu” do podporządkowania się. śeby zniszczyć „26 sierpnia”. Przeciwne strony mogły się gromić tymi samymi argumentami. a oni i tak robili swoje. przez jednych przyciszonymi głosami. W tym czasie Rewolucję Kulturalną zdominowały ostre walki frakcyjne pomiędzy grupami Rebeliantów. boską pozycję. przez innych bardziej otwarcie. Władza państwa Ting nie była absolutna.

Studenci siedzieli łukiem. kiedy trwało zebranie. Ŝe nie będzie z nim mogła rozmawiać. co i jak powie. Ŝe Zhou zobaczy się z nimi następnego wieczoru. a potem Tingowie kazali aresztować ojca. powiedziała teŜ. Nigdy nie wyraŜał aprobaty ani dezaprobaty. Kiedy delegacja przyjechała na dworzec pekiński. jak reaguje premier. w której dekorowaniu pomagał ojciec. Przedstawili się jako członkowie sztabu Rebeliantów. Jego pomocnik notował wypowiedzi studentów. 381 .Mama jednak trzymała się mocno uchwytu przy drzwiach. co ma do powiedzenia!”. O dziewiątej wieczorem poszła razem ze studentami do Gmachu Zgromadzenia Ludowego. Ŝe pani Ting próbowała uwieść ojca i Ŝe odmówił współpracy z nimi. tej samej. o czym mówią studenci. Słuchał i czasem robił ogólne uwagi na temat „podąŜania drogą Przewodniczącego Mao” albo o „potrzebie jedności”. — Znam ich z dawniejszych czasów”. Wiedziała. i dlatego powtarzała sobie to. Ŝe niewiele wiedzieli o Tingach. kiedy studenci wyszli. Oboje studiowali na Uniwersytecie Chengdu. zwięźle i skutecznie. Była zbyt zajęta. Z tego. Spotkanie odbywało się w Sali Syczuańskiej. na studentów czekał tam przedstawiciel premiera. by słuchać. leŜącego po zachodniej stronie placu Tian'anmen. twarzami do premiera. Mogło się zdarzyć. MęŜczyzna nazywał się Yong. Mama siedziała w ostatnim rzędzie. co mogła sobie przypomnieć na temat przypadków prześladowań z Yibin przed Rewolucją Kulturalną. Ŝe musi powiedzieć wszystko krótko. Mama wcisnęła się do zatłoczonego przedziału i usiadła pomiędzy jakąś studencką parą. Yan i Yong przyrzekli. Ŝe zabiorą ją na spotkanie z Zhou Enlaiem. patrzyła tylko. i dlatego chciała mieć wszystko na piśmie. mama przygotowała pisemne sprawozdanie dla Zhou. Nie starczyło krzeseł i niektórzy siedzieli na podłodze pokrytej dywanem. w którym sprzeciwiał się ich nominacji na nowych przywódców Sichuanu. Następnego dnia. Całą noc w pociągu mama spędziła na obmyślaniu. co ma do powiedzenia. Zabrano ich do domu dla gości rządowych i oznajmiono. posłuchajmy. mama wywnioskowała. Student popatrzył na nią z niedowierzaniem. „Jadę do Pekinu. ale zza jego pleców rozległy się męskie i kobiece głosy: „Wpuść ją. co mówili. w sprawie przeciwko Tingom! — zawołała. Opowiedziała wszystko. a kobieta Yan. poniewaŜ napisał list do Mao.

Mama bardzo chciała porozmawiać z nim sam na sam. Ujęła to ogólnie: „Mój mąŜ miał na tę sprawę błędny punkt widzenia. W sali panowało kompletne milczenie. „Studenci mogą odejść. jak się sprawy mają. Mama nie wyglądała na studentkę. których się dopuszczali. jak i to. porozmawiamy prywatnie” — powiedział. Ŝeby studenci zostali i byli moimi świadkami” — powiedziała i podała swoją petycję studentom z przodu. po czym natychmiast zaczęła: „Mój mąŜ został aresztowany za »działalność kontrrewolucyjną«. Niemniej nie rozpowszechniał swoich opinii. Podała równieŜ nazwisko ojca i jego stanowisko. Zhou uniósł brwi. Zhou spojrzał na nią uwaŜnie. Ŝeby prosić o sprawiedliwość dla niego”. Wszystkie spojrzenia były utkwione w premiera. „Premierze. Ŝe premier rozumie zarówno to. „Kim pani jest?” — spytał. Krótko i jasno mama opowiedziała.Nagle mama usłyszała. Zgodnie ze statutem Partii mógł wypowiedzieć swoje zdanie do Przewodniczącego Mao. Powinna powiedzieć Zhou uczciwie. jak to ująć. a oni wręczyli ją Zhou. Premier skinął głową. jaka była rzeczywista treść listu ojca. Wcześniej długo zastanawiała się. „W porządku. ja chcę coś powiedzieć”. chciałabym. Ŝe ojciec został aresztowany za napisanie listu do Przewodniczącego Mao i Ŝe nie zgadzał się z poglądem Tingów na nowy rząd i nowych przywódców Sichuanu z powodu jaskrawych naduŜyć władzy. 382 . ale nie mogła powtórzyć dokładnie słów ojca ze strachu przed Rebeliantami. Ojciec zajmował waŜne stanowisko. Przyjechałam po sprawiedliwość dla niego”. czego świadkiem był w Yibin. Jestem tu po to. ale teraz postanowiła poświęcić tę moŜliwość dla waŜniejszego celu. Ŝe ona nie moŜe tego wypowiedzieć na głos. Proszę”. To legalne prawo przysługujące członkom Partii i nie powinno być powodem aresztowania. a potem zwrócił się do siedzącego obok pomocnika i coś do niego szeptał. Mama podała swoje nazwisko i stanowisko. jak premier pyta na zakończenie: „Czy coś jeszcze?”. Potem dodała: „List mojego męŜa zawierał takŜe pewne powaŜne błędy w ocenie Rewolucji Kulturalnej”. Kiedy mama spotkała spojrzenie Zhou Enlaia. Spojrzał na petycję mamy. Wstała ze swojego siedzenia i oświadczyła: „Premierze. od razu zrozumiała.

Chang Shouyu powinien poddać się śledztwu i krytycznemu osądowi ludu. Miał lekki przykurcz mięśni — kiedyś spadł z konia w Yan'an i złamał prawą rękę. Od razu teŜ poznałam. gdyby cię chciało porwać »26 sierpnia«„. Po drugie: jako zastępca dyrektora Wydziału Spraw Publicznych Prowincji Sichuan. jak babcia westchnęła. Podpisano: Zhou Enlai”. Nosiła okulary w grubej oprawie. bo mieliby kłopoty. Rebelianci — a tacy mili. Ŝe promienieją z zadowolenia. ale często się śmiała. jak na siebie patrzą. Po trzecie: dopiero z końcem Rewolucji Kulturalnej moŜna będzie wydać osąd dotyczący Chang Shouyu. Babcia poczęstowała ich naleśnikami z wieprzowiną i szczypiorkiem. Ŝe to niemoŜliwe. Słyszałam. bo bała się. co nadawało jej powaŜny wygląd. Cały czas trzymała się Yan i Yonga. który odbierze jej pismo premiera. oddał pismo pomocnikowi. jakie zawiera list. komu zechce to pokazać. NiezaleŜnie od błędów. jak się przekomarzają. Ŝe odprowadzają z dworca do domu. 383 . Mama zaniemówiła z ulgi. które pochłonęli w mgnieniu oka. Ŝe byłoby miło dać im jakieś prezenty ślubne.Pomocnik wręczył Zhou kartki papieru z nagłówkiem Rady Państwa i Zhou zaczął pisać. gdyby się o tym dowiedziano. takie otwarte zachowania były bardzo niezwykłe w Chinach. Yan miała dwadzieścia cztery lata i była na trzecim roku studiów. nie moŜna ich uŜyć w oskarŜeniu o kontrrewolucyjną postawę. który je odczytał: „Po pierwsze: jako członek Partii Komunistycznej Chang Shouyu ma prawo pisać do kierownictwa Partii. Od razu mi się spodobali. Zhou pozostawił do jej uznania. Yan i Yong siedzieli z jej lewej strony. jak to bywało zazwyczaj. Nota nie była imiennie skierowana do nowych przywódców Sichuanu. zobaczyła. Mama odpowiedziała. Ŝe powinna się ich trzymać — „na wypadek. mówiąc do mamy. Yan i Yong takŜe uwaŜali. jak się dotykają. Studiowała buchalterie na Uniwersytecie Chengdu. Kiedy na nich spojrzała. tacy ciepli i przyjaźni wobec naszej rodziny! AŜ trudno było uwierzyć. Gdy skończył. Dwa dni później wsiadła do pociągu do Chengdu. Ŝe są zakochani: widać to było po tym. Przyjmowanie „łapówek” od „uczniów kapitalizmu” było uwaŜane za powaŜne przestępstwo. Ŝe Tingowie mogą coś zwąchać i wysłać swojego człowieka. Po przyjeździe uparli się.

Zawsze wyglądała. Nosił słomiane sandały. Mama zeszła z nimi na dół. Poza tym utrzymywał dobre stosunki z państwem Ting i kiedy zostali zrehabilitowani. zarzucał jej. Kiedy indziej. Ŝeby pomógł uwolnić ojca. męŜczyźni. mówiąc do siebie. mimo tej uniformizacji. Ŝe zamieni słowo z Tingami. związał z nimi swój los. jakby zapięła guzik nie na tę dziurkę. Chyba nawet to. Obiektem jego ataków stała się mama. Mama ze łzami w oczach prosiła go. Chen Mo pracował z rodzicami w Yibin na początku lat pięćdziesiątych i był z nimi zaprzyjaźniony. nosili szare. fascynował mnie.odrzucając głowę do tyłu. trudno go było zrozumieć. Tego wieczoru poszła odwiedzić starego znajomego i pokazała mu notę Zhou. Po pysznym jedzeniu Yan i Yong poŜegnali się. a on obiecał. Ŝe w ten sposób doświadczamy „rewolucyjnej burzy”. na pamięć dawnych czasów. Ŝe go widzę. Ŝe była zakochana. Takie sandały były w modzie pomiędzy niektórymi studentami. widoczne spod zawiniętych spodni. kobiety i dzieci. Ale nie Yan. oznajmiając. Nie spał całymi nocami i dniami i. Nie wolno było nosić nic wzorzystego. Ŝe zrywa „z prywatną własnością”. co się z nim działo. bo kojarzyły się z wsią i wieśniakami. Czas mijał i nagle w kwietniu pojawił się ojciec. przemierzał wielkimi krokami mieszkanie. ale zaraz potem moja radość przemieniła się w zimną zgrozę. Ŝe „sprzedała duszę”. Pewnego dnia zmusił całą rodzinę do stania na ulewnym deszczu. niektóre kobiety wykazywały dbałość o ubranie. wyjaśniając. a krótkie włosy niecierpliwie zbierała do tyłu i wiązała w niechlujny ogonek. Nie mówił. Ŝe powinna trzymać pismo Zhou w bezpiecznym miejscu. Niemniej. a kiedy mówił. W Chinach w tamtych dniach wszyscy. Yong bardziej zwracał uwagę na modę i ubranie. I zaraz 384 . Wściekał się na nią. W końcu dotarła do mnie straszna prawda: ojciec był obłąkany. Najpierw byłam niezmiernie szczęśliwa. Mnie i mojemu rodzeństwu mama nic nie powiedziała o spotkaniu z premierem. odebrawszy pensję. wrzucił pieniądze do ognia pod kuchnią. nazywał ją „bezwstydną” i „tchórzliwą”. a oni szepnęli jej. granatowe lub zielone workowate mundury. Miał w oczach jakieś dziwne światło. Wydał mi się nadzwyczaj inteligentny i wraŜliwy. nie mogło jej skłonić do staranniejszego zajęcia się swoim wyglądem. Był to bardzo ciepły i serdeczny śmiech.

jak mu oznajmiono. Ŝeby pokazać. i błagał ją. Ŝe jest tam mama. Tak się wściekał na mamę. jeden ze śledczych powiedział mu. Ŝe będzie teraz w domu „pod obserwacją Ŝony. ale sami mieliśmy o niej bardzo blade pojęcie i gdy ojciec zaczął nas odpytywać. Ŝe czasem dopuszczał się przemocy. Wymuszanie „zeznań” było zwykłą praktyką. jeśli „Partia” tak rozkaŜe. jeśli nie podpisze „zeznań”. pokręcił głową z niedowierzaniem i oświadczył. i wtedy przesłuchujący powiedzieli mu. Nie znał 385 . Kiedy powiedziała. Ŝe „zakreśla granicę” pomiędzy sobą i nim. Niemniej nadal nie chciał podpisać Ŝadnych zeznań. bez Ŝadnego przejścia. Ojciec oświadczył. Ŝe Yan i Yong są jej świadkami — ojciec uwaŜał bowiem. Dom. Mówili tak przekonująco. Ŝeby pozwolono jej na wizytę. Ja i rodzeństwo chcieliśmy jej pomóc i usiłowaliśmy wyjaśnić tę historię. Gdy przesłuchujący zorientowali się.potem. Ŝe dostała pozwolenie. Ŝe Ŝona i rodzina go opuszczą. Powiedzieli. stawał się kłopotliwie czuły wobec niej na naszych oczach — powtarzał jej bez przerwy. Kiedy go zwalniano. Ŝe kiedy ojciec siedział w więzieniu. Ŝe lepiej mu nie mówić o nocie od Zhou Enlaia. Odpowiedziano. Ŝe była w Pekinie i apelowała o jego zwolnienie. Nie mogła takŜe powiedzieć. Ŝe niedobrze jest mieć do czynienia z którąś z frakcji Czerwonej Gwardii. jak bardzo ją kocha i jakim był niedobrym męŜem. iŜ naprawdę słyszy głos mamy. Ŝe Ŝona juŜ go zadenuncjowała. Ŝe nie jest sobą i moŜe dać notę nawet Tingom. Poprosił. cała sprawa stała się jeszcze bardziej mętna. Ŝeby „przebaczyła mu i wróciła do niego”. śledczy cały czas mu powtarzał. Zaraz po swoim powrocie patrzył na mamę podejrzliwie i pytał. Ale on wracał do tej kwestii obsesyjnie. Jego umysł juŜ nie wytrzymywał. dopóki on nie podpisze „zeznań”. ale nie wejdzie. Ofiara zmuszona do przyznania się do winy załamywała się moralnie i psychicznie. będzie jego nowym więzieniem. którą Partia wyznaczyła do tej funkcji”. Ŝe nie ma nic do zeznania i niczego nie podpisze. co robiła. KaŜdego dnia brał mamę w krzyŜowy ogień pytań i w końcu w jej opowiadaniu pojawiły się pewne niekonsekwencje. Widziała. Ŝe chce dowodu. Ŝe ojciec sądził. Ŝe ojciec zaczął słyszeć „głosy” — oznaka schizofrenii — zwrócili mu uwagę na odgłosy dochodzące z sąsiedniego pokoju. Rzecz w tym. ale go nie przyjęła. Podejrzenia ojca rosły. Uznała.

Ŝeby uniknąć kary. W tym błędnym kole zwiększały się dylematy mamy i rosło szaleństwo ojca. wykorzystując swoje rodzinne zaplecze (chodziło o to. nie dała mu jasnej odpowiedzi. który był prawą ręką Tingów. przecząco kręcono głowami. Mama usiłowała skierować go na leczenie. Nie moŜna go było przyjąć bez upowaŜnienia władz — a nie było zwyczaju. Ojciec nie zniósłby tego. pani Mao. który ośmiela się tak bezczelnie atakować Wielkiego Przywódcę. W wersji. Ŝe ojciec udaje chorobę psychiczną. Ŝe jej ojczym. jaką przedstawiały plakaty. dlaczego go zwolniono.powodu swojego nagłego zwolnienia i uwierzył w to objaśnienie. paradoksalnie. Pani Mao oskarŜa mojego ojca! To bez wątpienia jego koniec! Ale. Ŝeby zwracano się do nich z takim pytaniem. w rozmowie z nimi i w swoim liście do Mao. doktor Xia. Zgodnie z zaleceniami Tingów. Nie mogła mu powiedzieć o Zhou Enlaiu ani o Chen Mo. Mama nic nie wiedziała o tym. usłyszawszy te słowa. Mama poszła do dominującej grupy Rebeliantów i prosiła o upowaŜnienie umoŜliwiające hospitalizację. Ŝywiąc się sobą wzajemnie. pewna podła cecha pani Mao działała na naszą korzyść — zawsze bardziej jej zaleŜało na prywatnych wendetach niŜ na innych sprawach. a ona mu pomaga. 386 . Ŝe Ŝona „błagała o łaskę dla niego” u Tingów. Tego rodzaju gazetki budziły we mnie przeraŜenie. Gdy ją spytał. cytując jakiś slogan wysławiający bezwzględność i siłę Rewolucji Kulturalnej. Najwyraźniej Tingowie powtórzyli pani Mao „zbrodnicze słowa”. Rebelianci nękali ojca kampanią plakatów i gazetek ściennych. Próbowała równieŜ w szpitalach psychiatrycznych. niech odbędzie całą karę!”. Nie znała ojca. Była to grupa dowodzona przez panią Shao i najwyraźniej sterowana przez Tingów. Ojciec jest jak „pies. powiedział jeden z Rebeliantów. miała się w oburzeniu zerwać na równe nogi i zawołać: „Dla tego człowieka. Pani Shao warknęła do mamy. więzienie czy nawet kara śmierci to zbyt lekkie kary! Zanim z nim skończymy. nie miała do niego osobistych pretensji i uraz — więc nie śledziła jego sprawy. był lekarzem). który wpadł do wody i będzie bity i chłostany bez litości”. co się z nim działo w więzieniu. Ale kiedy tylko w recepcji padało nazwisko ojca. Poszła do kliniki poprzednio przeznaczonej dla członków rządu prowincji. jakie ojciec wypowiedział na zebraniu demaskacyjnym.

ale była spokojna. Czy poszedł do siebie?” — i oparła się z powrotem o lustro w ramie z kamforowego drzewa. Mama powoli usiadła. wpadliśmy tam za nim i zobaczyliśmy. Wyglądało na to. „Nie martw się. Innego dnia widziałam. Z krzykiem go odciągnęliśmy. Miała słaby głos. Spalił powłoczki i prześcieradła i wiele ubrań naleŜących do członków rodziny.Wtedy o tym nie wiedzieliśmy. stawały się coraz bardziej brutalne. Ojciec obudził ją ciosem właśnie w ten bok głowy. a udusiłby ją. co z ojcem. Podarł na strzępy wszystkie fotografie z rodzinnego albumu. jako Ŝe były dziełem „mas”. W tym lustrze zobaczyłam. Ŝe mocno trzyma mamę za szyję. jednak pocieszaliśmy się myślą. które stanowiło zagłówek łóŜka. Zebrania demaskacyjne Rebeliantów. który wrzynał mu się w kark. Ojciec szarpnął się i wyszedł z pokoju. Ŝe jej reakcja uwieczniona w gazetce moŜe być tylko plotką. W jego obłędzie ciało jakby się oddzieliło od umysłu. Ŝe jeszcze trochę. zaprawione jadem Tingów i potępieniem pani Mao. Ja takŜe nie mogłam spać. Teoretycznie gazetki nie były oficjalne. Nagle skoczył do góry i wpadł do sypialni. a ojciec z trudem próbował unieść głowę. a ojciec siedział w swoim ulubionym fotelu bambusowym u siebie w gabinecie. miała szarą twarz. Przykryła lewe ucho dłonią. Ŝe wydawał się zupełnie obojętny na ból fizyczny. chociaŜ ojcu pozwolono wracać z nich do domu. Wyłamał nogi od krzeseł i stołu i takŜe je spalił. wszystko w porządku” — powiedziała do szlochającej babci. jak stoi na wolno jadącej cięŜarówce. Pewnego popołudnia mama odpoczywała na łóŜku. jeśli ojciec rzuci się na mamę. Ŝe wyraŜane na nich treści są zgodne ze stanem faktycznym. Potem zwróciła się do nas: „Zobaczcie. na których byli Tingowie. Nie stanowiły elementu oficjalnych mediów. Najbardziej smuciło mnie to. Jakiś Rebeliant bez litości wykręcał mu do tyłu ramiona. jak kurczowo ściska palcami róg poduszki. Usłyszeliśmy łoskot. Pewnego razu przyszedł z mocno uszkodzonym okiem. Jednak w głębi duszy wiedziałam. obwoŜony po ulicach. Babcia całą noc siedziała pod drzwiami sypialni rodziców. Na plecach miał wielki afisz zawieszony na cienkim drucie. a drzwi będą zamknięte od środka? Mama miała powaŜnie uszkodzone lewe ucho i prawie zupełnie na nie 387 . Co będzie.

która zostawała z nim na noc. jaką prezentowali Rebelianci z wydziału ojca. bo w stróŜówce nie było kuchni. ale on. Ŝe gdy ludzie są szczęśliwi. i poszła do swojego wydziału prosić o jakieś lokum. Przez kilka następnych dni Jinming mieszkał z ojcem. Kiedy mama poczuła się lepiej. Dali jej klucz od stróŜówki ogrodnika w rogu ogrodu. chociaŜ odrobinę sztywno. czy chciałaby się zamienić pokojami. Mamę traktował uprzejmie. bo w środku było za ciasno. Nasz młody sąsiad miał silnego zeza — i śliczną dziewczynę. Mieściło się tu tylko łóŜko i biurko i nie było nawet miejsca. czy o tym wiemy. płytki sen. Kiedy wpadałam na nich rano. Ŝe są szczęśliwi. W pokoju obok mieszkał młody Rebeliant z wydziału mamy. uśmiechali się do mnie przyjaźnie i wyglądało na to. wszędzie szczątki popalonych mebli 388 . Młody Rebeliant pomógł nam takŜe wstawić do pokoju drugie łóŜko. co w tamtych czasach było niesłychane. Ŝebyśmy mogli względnie wygodnie spać. Ŝeby chcieli opowiadać innym o cudzym Ŝyciu. jakieś dwa metry na trzy. Ŝeby przejść między nimi. Bardzo nas to przestraszyło. nie moŜna było wysterylizować igły i zrobić zastrzyku. Ŝe ani mama. Pokój mamy był bardzo ciasny. czy chce mieć jakiekolwiek kontakty z rodziną „uczniów kapitalizmu”. W końcu ze zmęczenia zapadłam w przerywany. Nie mówiłam mu „dzień dobry”. czy nie. Jego pokój był dwa razy taki jak nasz.ogłuchła. Przeprowadziliśmy się jeszcze tego samego popołudnia. Oczywiście „uczniowie kapitalizmu” znajdowali się w tak Ŝałosnej sytuacji. Uznała. Ŝe pozostawanie w domu moŜe być dla niej zbyt niebezpieczne. ani babcia nie zmruŜyły oka. kiedy mama myła twarz pod okapem dachu. Nie mogliśmy ani rozprostować nóg. była to prawdziwa ulga. Po ostentacyjnej lodowatości. Tej nocy spałam z mamą. ku mojemu zaskoczeniu. nasz sąsiad zapytał. bo nie wiedziałam. ani odwrócić się na drugi bok. wróciłam do ojca. Mieszkanie było w okropnym stanie: okna powybijane. Ale im było chyba obojętne. Mama miała coraz silniejsze krwawienie z dróg rodnych. Byliśmy mu bardzo wdzięczni. kilka dni po naszym wprowadzeniu się. Rebelianci z jej pracy byli dla niej bardzo mili. Ale wiem. babcią i Xiaofangiem — wszyscy byliśmy stłoczeni w jednym łóŜku. Pewnego dnia. a ja zostałam z mamą w nowym miejscu i opiekowałam się nią. Zdałam sobie wtedy sprawę. Ŝe trudno było zakładać. przywitał nas zwyczajnie. stają się Ŝyczliwi dla innych.

„Ojcze!” — zawołałam drŜącym głosem. Ŝe coś do niego dotarło. W obłędzie zrobił się nadludzko sprawny i silny. Złapałam go za rękę i wciągnęłam na podest. którego nie dawało się zamknąć. „Proszę. czy jestem. Nie zwracał jednak na mnie uwagi. przyjdź tu i pomóŜ mi przejść przez okienko” — powiedziałam. cały czas chodził duŜymi krokami po mieszkaniu. Kilka razy mnie uderzył. Jednak pewnego dnia zabrakło mi jego obecności. ale nie mogłam zdobyć się na to. Wiele razy chciałam biec do mamy. bo jego twarz przybrała prawie normalny wyraz. Ale nad drzwiami było małe okienko. Ŝeby zostawić go całkiem samego. W chłodną wiosenną noc z rozpaczą czekałam. Jakoś mi się udało zwabić go i odciągnąć od krawędzi dachu. zobaczyłam ojca na skraju dachu. Ŝe właśnie przekłada nogę przez Ŝelazną krawędź. Cała się trzęsłam. chociaŜ starałam się. posadził na sofie i nawet wziął ręcznik. Pewnej nocy obudziłam się i zobaczyłam. Ŝeby brzmiał normalnie. bo mógł przyjść i mówić do mnie. WciąŜ podnosił cięŜkie mahoniowe meble i znowu je opuszczał. czy mnie nie ma. pokryty deskami dach sąsiedniego czteropiętrowego domu. Instynkt podpowiadał mi. ale teraz powiedział: „Widziałem. Odwrócił się do mnie i zapytał: „Co ty tu robisz?”. Kiedy próbowałam wyleźć przez okienko. Ŝeby mi otrzeć łzy. właśnie schodził na dół. Nasz budynek miał pięć pięter. Ŝe wślizgnął się tym małym otworem i zeskoczył na podłogę. kiedy w mieszkaniu ucichną jego kroki i pójdzie wreszcie spać. Ojcu było obojętne. które wychodziło na płaski. Mieszkanie z nim było koszmarem. Ogarnęło mnie jakieś złe przeczucie i poszłam szybko do drzwi. Wydawało mi się. który mieszkał na ostatnim piętrze. Ŝe nie mogę wszczynać alarmu. Jakiś czas temu przestaliśmy się witać. zniknęła zwykła obojętność i intensywny ruch oczu. 389 . Dach miał niskie Ŝelazne barierki przy krawędziach. Sąsiad. Ŝeby nie miał kłopotów. W nocy zamykałam drzwi od swojej sypialni. pod balkonem. bez końca i bez sensu.i ubrań. Pobiegłam na ostatnie. czego nigdy przedtem nie robił — chowałam się więc przed nim w rogu ogrodu. Wyglądało na to. jak twój ojciec wychodził na dach”. Pomógł mi zejść na dół. Na podeście z lewej strony było małe okienko.

ale wiedziałam. ale znałam swoich rodziców. Mama znowu poszła do Chen Mo prosić o pomoc. Niektórzy z nich wiedzieli. Ŝe raporty o moich reakcjach dotrą do jego prześladowców. W moich myślach zagościły wątpliwości co do nieomylności Mao. juŜ musiałam się zrywać. Obiecał zobaczyć. Afisze wieszano na widocznym miejscu przed wydziałem i przyciągały wielu zainteresowanych. Ŝe ludzie zamieniali się w potwory? Jaki był sens tego całego okrucieństwa? W tym czasie moje oddanie dla Mao zaczęło słabnąć. jednak obeszło się bez cytowania. Serce mi się tłukło z gniewu i nieznośnego bólu z powodu ojca. Chciałam wyglądać spokojnie i dać im do zrozumienia. Zanim zaczęto prześladować ludzi. Ŝeby je czytać. nie czułam się upokorzona. W Instytucie Medycznym w Sichuanie działali członkowie „Czerwonego Chengdu”. Zrozpaczona mama poszła do kwatery głównej „Czerwonego Chengdu”. KaŜdego dnia pojawiał się nowy afisz zatytułowany „Poufna historia wariata Changa”. Ŝe nie udało mu się wydobyć od Tingów pozwolenia na leczenie ojca. chociaŜ czułam na sobie spojrzenia innych ludzi. Sam Mao wciąŜ jeszcze był poza zarzutami. jak wielu innych. bo podniósł rękę i zamierzył się na mnie. Nie bałam się. Rebelianci zrobili sobie rozrywkę z jego choroby. Ŝe przyjęto by tu ojca. Yan i Yong byli pełni sympatii dla mamy. ale musieli przekonać swoich towarzyszy. Czekaliśmy. Widzieliśmy.Ale po chwili te oznaki normalności zniknęły. nie byłam absolutnie przekonana o ich niewinności. Zamiast skierować go na leczenie. jak informują szeptem tych. Względy humanitarne zostały potępione przez Mao jako „burŜuazyjna hipokryzja”. do Yan i Yonga. i słyszałam. jak fizyczny i psychiczny stan ojca z kaŜdym dniem się pogarsza. Jej autorzy. Zanim się otrząsnęłam z szoku. Co sprawiało. Przy instytucie był szpital psychiatryczny i słowo z kwatery głównej mogło spowodować. Ŝe „nie będzie litości dla wrogów klasowych”. Zmuszałam się do tego. co się da zrobić. winiłam głównie Sztab Rewolucji Kulturalnej i panią Mao. pracownicy z wydziału ojca. którzy mnie nie znali. kim jestem. ale wtedy. Milczenie Chen Mo oznaczało. czułam dla nich tylko potępienie. Yan i Yong musieli znaleźć polityczny powód dla 390 . Ŝe nie są w stanie mnie złamać. ale nic się nie działo. nie szczędzili mu sarkazmu i drwin.

Zarówno „Czerwone Chengdu”. MoŜna je było odwołać. tak Ŝe mama i ja nie widziałyśmy. Na końcu dziedzińca schody z czerwonego piaskowca prowadziły do dwupiętrowego budynku o ścianie bez okien. „Czerwone Chengdu” wiedziało. Ojciec został skierowany do szpitala psychiatrycznego przy syczuańskim Instytucie Medycznym. otoczony polami ryŜowymi. „Czerwone Chengdu” uwaŜało. pustego pokoju i zatrzasnęli drzwi. wiedzieli takŜe. Ŝe musi przez tydzień obserwować 391 . Był jeszcze jeden powód. Ŝe ojciec jest idealnym kandydatem na „rewolucyjnego urzędnika”. Mógł dostarczyć amunicji przeciwko nim i moŜe nawet pomóc doprowadzić do ich upadku. I znaleźli: był ofiarą prześladowań ze strony Tingów. Zawlekli go na górę do małego. Dwóch pielęgniarzy ubranych w zwykłe ubrania przyszło po ojca i powiedzieli mu. ojciec zaczął się szarpać. który leŜał na przedmieściach Chengdu. jak złoŜona jest polityka i jak trudno prowadzić administrację. Ŝe kaŜdy nowy Komitet Rewolucyjny powinien mieć w swoim składzie „rewolucyjnych urzędników” — oprócz Rebeliantów i przedstawicieli sił zbrojnych. miał miłą twarz i profesjonalne obejście. Ŝe biorą go na kolejne zebranie demaskacyjne. w których kłamstwa i prawda często się mieszały.leczenia ojca. ale wiedziałam. Tylko tymi schodami moŜna się było dostać na wydział psychiatryczny. Ŝe ojciec był oskarŜony. jak i „26 sierpnia” starały się znaleźć takich urzędników. Ŝe pani Mao go potępiła. otoczonego wysokim mocnym murem. A to z kolei doprowadziłoby do klęski „26 sierpnia”. Liście bambusa kołysały się nad ceglanym murem i nad Ŝelazną bramą szpitala. Serce mi pękało na widok tego. Kolejna brama odcinała drugi dziedziniec. i dało mu upowaŜnienie na leczenie. Psychiatra. poniewaŜ dopuścił się świętokradczych słów na temat Mao i Rewolucji Kulturalnej. jak szorstko go traktują. doktor Su. lat trzydziestu kilku. Niemniej były to tylko zarzuty z gazetek ściennych. jak go ubierają w kaftan bezpieczeństwa. Potrzebowali kompetentnych doradców. Ŝeby reprezentowali ich w Komitetach Rewolucyjnych. Kiedy juŜ byli przy szpitalu. porośnięty zielonym mchem — była tam rezydencja lekarzy i pielęgniarek. Mao powiedział. Ŝe to dla jego dobra. Poza tym właśnie doświadczali na własnej skórze. Powiedział mamie.

Jednak doktor Su odparł. razem moŜemy sprostać kaŜdemu nieszczęściu. Ludzie ci często sami byli obiektami zebrań demaskacyjnych prowadzonych przez grupę pani Shao. Przy bramie stali na straŜy studenci. Ojciec uŜywał pseudonimu i powiedziano mu. Ojcu zaaplikowano elektrowstrząsy i zastrzyki insuliny. Ciągle powtarzał. kiedy zobaczyłam ojca. pomyślałam. Yan i Yongiem. Leczenie trwało około czterdziestu dni. a za nami w pewnej odległości para straŜników. ale ze łzami w oczach błagał mamę. Znowu dobrze wyglądał. Na rozkaz „Czerwonego Chengdu” ojciec dostawał jedzenie i miał całodzienną opiekę pielęgniarki. Następnym razem. Yan i Yong odwiedzali go często razem z tymi pracownikami jego wydziału. Często odwiedzałam tam rodziców. Udałam. — To gorsze niŜ śmierć”. Ojciec nawet się śmiał. spokojne przechadzki po kampusie. Mógł wyjść.ojca. Po kilku dniach zaczął odzyskiwać równowagę psychiczną. Bardzo to lubili. kiedy zapadała ciemność. Teraz. W końcu koszmar się skończył. W dowcipny sposób droczył się z nimi i Ŝartował. Ŝeby poprosiła lekarzy o zmianę terapii. Ŝe to mieszkanie jest równieŜ 392 . a takŜe przywódcy „Czerwonego Chengdu”. Ŝe są zakochani. Ojciec polubił Yan i Yonga i chociaŜ nie był spostrzegawczy. siedział na łóŜku i rozmawiał z mamą. tak bardzo daleki od codziennej przemocy i terroru. Ŝe muszę iść toalety — Ŝeby wytrzeć łzy. „To takie bolesne — powiedział. Ŝe nie ma innej metody. zanim postawi diagnozę. przyjeŜdŜając na poŜyczonym rowerze — godzina pedałowania po wyboistej wiejskiej drodze. dla własnego bezpieczeństwa. To było jak sen o pogodzie i spokoju. W połowie lipca ojciec wrócił do normy psychicznej i wypisano go ze szpitala. Pod koniec tygodnia powiedział: schizofrenia. Uśmiechali się. którzy traktowali ojca z wielką uprzejmością. On i mama dostali małe mieszkanie przy Uniwersytecie Chengdu. do którego wchodziło się z osobnego dziedzińca. zdawał sobie sprawę. Ojciec był spokojny. jak bardzo jest wdzięczny studentom za to. W letnich powiewach pachniały duŜe jak pięść kiście białych kwiatów. Ŝeby nie wychodził w dzień poza dziedziniec. Wiedziałam. kiedy ojciec znowu jest zdrowy. Mama przynosiła posiłki ze specjalnej kuchni. którzy go lubili i okazywali mu sympatię. KaŜdego dnia przychodzili w odwiedziny Yan i Yong. i szliśmy wtedy na długie. Ŝe umoŜliwili mu leczenie.

393 . Wiele osób uszło do pobliskiego Luzhou. W końcu „Czerwone Chengdu” zostało zmuszone do opuszczenia miasta. Innym powodem tych walk była działalność Tingów. samochody opancerzone i działa artyleryjskie. Ŝe armia nie moŜe być tak zdestabilizowana. nie wskazując jednak przy tym. Ich wzajemna wrogość była znacznie większa niŜ obowiązkowy gniew na „uczniów kapitalizmu”. określając te frakcyjne walki jako „kontynuację walk pomiędzy Kuomintangiem a komunistami”. ale Ŝyczyłam ojcu. Sztab Rewolucji Kulturalnej rozkazał armii „wydać broń Rebeliantom dla samoobrony” — znowu nie precyzując. Jak było do przewidzenia. W siłach zbrojnych panowało zamieszanie. moździerzy i broni maszynowej. które było w rękach „Czerwonego Chengdu”. Walczyli o władzę kłami i pazurami. Ŝeby nigdy nie musiał stąd wychodzić. Jednak do walk frakcyjnych Rebeliantów miał raczej ambiwalentne podejście. i przykrócił Lin Biao. którą frakcję uwaŜają za właściwą. Obie strony zabierały z magazynów schodzące prosto z linii produkcyjnych czołgi. ale nie był w stanie — i chyba nie chciał — stłumić chęci wojny i walki. W końcu jednak Mao doszedł do wniosku.rodzajem więzienia. którzy postanowili zmieść swoich oponentów. oraz Sztab Rewolucji Kulturalnej dolewali jeszcze oliwy do ognia. róŜne jednostki armii wyposaŜyły róŜne oddziały frakcyjne według własnych upodobań i sympatii. którzy w końcu zdobyli miasto. Kiedy krwawe rozgrywki się rozprzestrzeniły. W samym Yibin zabito ponad tysiąc osób. W Yibin toczyły się brutalne walki z uŜyciem granatów. szef bezpieki Mao. W Sichuanie walki były szczególnie zaŜarte. powiedział: „Niech młodzi ludzie mają szansę nabrać wprawy we władaniu bronią — juŜ bardzo dawno nie mieliśmy Ŝadnej wojny”. poniewaŜ Lin Biao rugował swoich oponentów i obsadzał ich stanowiska swoimi zwolennikami. poniewaŜ właśnie ta prowincja była chińskim centrum przemysłu zbrojeniowego. zabijając ponad trzysta osób i raniąc o wiele więcej. W lecie 1967 roku walki frakcyjne Rebeliantów przekształciły się w małą wojnę domową w całych Chinach. Ŝeby frakcje się zjednoczyły. Tingowie wyekspediowali tam ponad pięć tysięcy członków „26 sierpnia”. którą frakcję naleŜy popierać. Pani Mao i Kang Sheng. Z jednej strony chciał.

niosących zakrwawione ciała poległych. — Nie naleŜy go karać. Ale Yan i Yong stanęli po jego stronie. W tych okolicznościach „Czerwone Chengdu” wysunęło wobec ojca trzy Ŝądania: miał ogłosić. jaką wobec niego zajmą. zostali potępieni i oskarŜeni. Przyjazna do tej pory atmosfera wokół ojca stała się niemiła. Ci. W kierownictwie „Czerwonego Chengdu” nastąpił rozłam. Dręczono ojca tak. Powiedział. Ŝe nigdy nie spotkali człowieka tak niewiarygodnie upartego i przewrotnego. Odprowadzili rodziców do domu i poŜegnali się. Odrzucił propozycję rehabilitacji i powrotu do władzy. którym zawdzięczał Ŝycie. podobnie jak kilka innych osób. A torturując go. Pani Shao obiecano w tworzącym się Syczuańskim Komitecie Rewolucyjnym stanowisko. Ŝe nie będzie reprezentował frakcji w Syczuańskim Komitecie Rewolucyjnym. i mamę do naszego poprzedniego domu. Pewnego dnia dwóch męŜczyzn z grupy pani Shao przyszło do naszego mieszkania. Ŝe nie będzie popierał Ŝadnej grupy przeciwko drugiej i nie dostarczy informacji przeciwko Tingom. którzy okazali ojcu sympatię. Ŝe prawie go zadręczono na śmierć. OdwaŜył się sprzeciwić nawet tym Rebeliantom. Tingowie dali jasno do zrozumienia. Yan i Yong nie mogli go juŜ dłuŜej osłaniać. ale nie poddał się. opowiedzieć im o zbrodniach Tingów. Ŝe ich popiera. zostać ich doradcą i ewentualnie reprezentować ich w Syczuańskim Komitecie Rewolucyjnym.W Chengdu walki były sporadyczne i uczestniczyli w nich tylko najbardziej zajadli fanatycy. które odpowiadało stanowisku ojca. Ale widziałam przemarsz dziesiątków tysięcy Rebeliantów. Ŝeby zabrać ojca na „zebranie”. „To rzadka rzecz spotkać taki charakter — powiedział Yong. To pryncypialny człowiek!”. Ŝe przyszłość pracowników wydziału ojca zaleŜy od postawy. Jedna z grup oświadczyła. bo moŜe to tylko pogorszyć sytuację. Powiedział teŜ. widziałam takŜe ludzi strzelających w walkach ulicznych. Pomimo groźby bicia i mimo wdzięczności dla Rebeliantów ojciec nie odstąpił od swoich zasad. kiedy połamiemy mu kilka kości!”. Nie ugnie się nawet wtedy. Rodzice od razu wpadli w ręce Tingów i grupy pani Shao. ściągniemy na siebie hańbę. Odmówił. Potem wrócili i powiedzieli 394 . jeśli zostanie zamęczony na śmierć. Z wściekłości niektórzy krzyczeli: „Trzeba mu sprawić lanie! Nabierze rozumu. Pewnego wieczoru pod koniec września 1967 roku odwieziono i jego.

Kiedy ojciec zobaczył swoją łysą głowę w lustrze. Czuł straszne pragnienie.mnie i moim braciom. Kiedy się ocknął. który przy poprzednich biciach nawet nie jęknął. 395 . niektórzy nawet zostali zakwaterowani w naszym kompleksie. Kiedy przybył do biura. krzyczał z potwornego bólu. Próbował stanąć. Choroby umysłowe były czułym punktem — ale kości nie miały zabarwienia ideologicznego. Zbiry naleŜały do frakcji „26 sierpnia” z Chongqing. zamknięto go w małym pokoju. i chętnie by juŜ zakończyli swój wegetariański post”. jak ostroŜnie i z troską dotyka ojca. Xiaohei poszedł po maszynkę do strzyŜenia włosów i ostrzygł mu drugą połowę głowy. Tej nocy ojciec. ale nie mógł. przez Jangcy strzelała cięŜka artyleria. Tym razem nie potrzebowaliśmy upowaŜnienia do leczenia. Kiedy zobaczyłam. Bili go i kopali. Lekarz pył bardzo miły i delikatny. Miały tam miejsce powaŜne potyczki. Nie będę się przynajmniej martwił. Ŝe na kolejnym zebraniu demaskacyjnym będą mnie szarpali i ciągnęli za włosy”. Wlewali mu siłą wodę ustami i nosem. w genitalia. więc wywlókł się z pokoju i zaczerpnął trochę wody z kałuŜy na dziedzińcu. Ŝe „mają dziki apetyt na krew i mięso. poczułam. Zemdlał. a potem skakali mu po brzuchu. Ŝe ściska mnie w gardle. zbirów juŜ nie było. Załadowaliśmy ojca na wózek i zawieźliśmy do pobliskiego szpitala ortopedycznego. Na dziedzińcu stało kilka osób z grupy pani Shao. leŜącego około dwustu czterdziestu kilometrów od Chengdu. Grupa „26 sierpnia” wyszła z miasta i wielu jej członków uciekło do Chengdu. Wyszła z niego woda. jednak nikt nie kiwnął palcem. kiedy tylko otworzono kuchnię. Miał posiniaczoną i okropnie spuchniętą twarz. jako Ŝe jego dolegliwość nie miała nic wspólnego z umysłem. w którym było kilkunastu obcych męŜczyzn. Byli sfrustrowani i niespokojni i powiedzieli pani Shao. Połowę głowy mu ogolono. Zebranie demaskacyjne się nie odbyło. krew i odchody. Ŝeby zawieźć ojca do szpitala. poŜyczyć wózek. Ŝeby mu pomóc. Wtedy zaoferowano im ojca. Następnego ranka czternastoletni wtedy Jinming pobiegł. Ŝebyśmy wzięli go do domu. zwłaszcza w dolną część ciała. Ojciec opierał się o ścianę w korytarzu swojego wydziału. uśmiechnął się ironicznie i powiedział: „I dobrze.

Poza tym szpital musiał przyjąć wielu cięŜko rannych. jeśli napisze w gazetce ściennej pochwalę „dobrych urzędników” Liu Yeting oraz Zhang Xiting. Pozwolił. Ŝebyś odzyskał pracę ani o rehabilitację. Byli to ludzie poranieni na zebraniach demaskacyjnych i w walkach frakcyjnych. aby połoŜyli kres biciu ojca. jak rzucać jajkami o granitową skałę”. bo na to trzeba upowaŜnienia. Ŝe uwaŜa ich za „dobrych urzędników”. Odwiedzaliśmy ojca w areszcie. którzy popełniali samobójstwa. odparł: „Nic dobrego nie moŜna o nich powiedzieć”. Presja na tych „kursach” była tak silna. popychania. Miała wiele powodów. Ŝe ojciec ma złamane dwa Ŝebra. Kilka dni później Chen powiedział mamie. Przez ponad rok. bicia. pełne poparcie Kierownictwa Rewolucji Kulturalnej. a tak mało ludzkiego traktowania. często robili to. Podkreślił. kiedy wracał na krótkie okresy do domu. „Ale — drąŜyła dalej mama ze łzami w oczach — teraz nie chodzi o to. i mocno na nią naciskano. Ŝeby w rozpaczliwym stanie przeszła setki kilometrów. Widziałam młodego męŜczyznę na noszach. który nie miał jednej trzeciej czaszki. Stawiać im dalej opór „to tak. Lekarz powiedział. Ojciec nigdy nie zgodził się na współpracę z Tingami. od końca 1968 roku. Ŝeby go zadenuncjowała i oskarŜyła. kiedy wyrzekli się ich bliscy. Ŝe Tingowie są gotowi „wybaczyć” ojcu. Ci. Jego towarzysz wyjaśnił nam. „Nie sprzedam duszy” — odpowiedział ojciec. Ŝeby czuć do ojca urazę. Nie okazał jej zbyt wiele 396 . ojciec był aresztowany i wypuszczany. i zawsze otaczaliśmy go ciepłem i miłością. Potem powiedział.Widywałam tyle szarpania. Mama znowu poszła do Chen Mo. Tingowie wiedzieli. Nie zaprosił jej matki na ślub. a Zhou Enlai oświadczył. Ŝe uzyskali odnowione. Nasz dom był ciągle nachodzony i wywracany do góry nogami. Areszt nazywano teraz „kursami studiowania myśli Mao Zedonga”. Ŝe ojciec bardzo kocha mamę. Ŝe wielu ludzi czołgało się i płaszczyło przed Tingami. wielu popełniało teŜ samobójstwa. Teraz chodzi o twoje Ŝycie! Jakie znaczenie ma kilka napisanych słów w zestawieniu z Ŝyciem?”. gdy tylko nam pozwalano. Ŝe to od wybuchu granatu ręcznego. oświadczył Chen. ale nie moŜe zostać w szpitalu. jak bardzo mu w tym pomogła rodzina. Kiedy mama powtórzyła to ojcu. Ŝeby poprosił Tingów. aresztowany i wypuszczany — razem z wieloma dawniejszymi urzędnikami z rządu prowincji.

W wydziale mamy nie usłuchano wezwania Tingów.sympatii. był dobrze sprawdzony. Fakt. podcinając sobie Ŝyły. z którymi juŜ przed laty utraciła kontakt. doktor Xia wynajmował pokój komunistycznemu agentowi Yuwu. Musiała przejść setki zebrań demaskacyjnych. śaden rachunek własnych krzywd nie mógł jej zmusić. kim mama jest. Większość z nich nie miała pojęcia. Mao chciał. W Yibin nie chciał jej przenieść do lepszego szpitala. chętnie tego wezwania usłuchały. Ŝeby ją nękać. 397 . W róŜnych okresach mamie przydzielano róŜne zespoły śledcze. wymyślając siatkę szpiegowską. kiedy przeŜywał taki trudny okres. udawał. aby kaŜdy. którego mama nie znała. równieŜ za to. Ŝe był kuomintangowskim szpiegiem. Większość śledczych nie przywoziła Ŝadnych obciąŜających informacji. Yuwu takŜe był okrutnie torturowany. w 1949 roku. kiedy przechodziła załamania. Ŝeby stanowić cel tak wielkiego mityngu. Ŝeby przyznał. Podczas Rewolucji Kulturalnej został zmuszony do tego. Z kolei nadzorca Yuwu. Ale mama rozumiała i szanowała ojca — i nigdy nie przestała go kochać. Ŝe zmarł. do której miał naleŜeć Yuwu. śeby nie oskarŜać innych. Ale śledztwo ujawniło ich powiązania i oświadczono. Nie była na tyle waŜna. w centrum Chengdu. Została potępiona za co się tylko dało. kto dla niego pracuje. I teraz. Straszliwie go torturowano i w końcu „wyznał” wszystko. kiedy groził jej niebezpieczny poród. Nie wspomniał o mamie. Ŝe pracuje dla Kuomintangu. równieŜ stanęła po jego stronie. To przez nich mama dowiedziała się danych i adresów dawnych znajomych. W tamtych dniach kaŜdemu „uczniowi kapitalizmu” przydzielano jeden lub więcej zespołów śledczych. Dawno temu w Jinhzou. Ŝe jej ojcem był generał Xue. był nieistotny. popełnił samobójstwo. Zawsze Partia i rewolucja były dla niego waŜniejsze niŜ ona. po prostu jeździli po kraju. ale jedna grupa wróciła z prawdziwą „sensacją”. Pewnego razu był to wiec z dziesiątkami tysięcy uczestników w Parku Ludowym. Ŝe równieŜ naleŜała do siatki szpiegowskiej. kiedy nie miała nawet dwóch lat. Ŝeby go oskarŜyła. z których ostatni miał w składzie około piętnastu osób. które co do minuty rozliczały ich przeszłość. który był szefem mamy. ale grupa pani Shao i inne organizacje. Posyłano ich w róŜne strony Chin. które nie miały z nią nic wspólnego. nadzorującym zbieranie informacji i wysyłanie ich z miasta.

Ŝe prowadzący wtedy śledztwo pan Kuang był „zdrajcą i kuomintangowskim szpiegiem”. Ŝeby cokolwiek wyjaśnić. walczących o komunistyczne Chiny. Werdykt ten poparł osobiście Mao i wszyscy ci ludzie byli okrutnie torturowani. Według późniejszych oficjalnych danych w Yunnanie. był wśród tych. ale potem przyszedł rozkaz partyjny. ale jak się okazało. Władze kuomintangowskie obiecały. zostało oskarŜonych o to. Potem wielu z tych ludzi zostało wysokimi urzędnikami rządu komunistycznego. Tym razem jednak nie pytano po to. Pan Kuang w młodości został uwięziony przez Kuomintang. kiedy miała kilkanaście lat. kuzyn Hu. zgładzono wtedy ponad czternaście tysięcy ludzi. osiemdziesiąt tysięcy ludzi uwięziono i torturowano. Ŝe było to „sześćdziesięciu wielkich szpiegów i zdrajców”. Ŝe zrywają z komunizmem — miało to być opublikowane w lokalnej gazecie. Najpierw sądziła. jeśli napiszą. do której naleŜy Pekin. ale w odpowiedzi usłyszała. którzy się z nimi kontaktowali. znowu powróciły. prowincji graniczącej z Sichuanem. Po latach mama dowiedziała się. Ŝe Partia ich potrzebuje i nikt nie będzie zwaŜał na nieszczere. mieli bardzo powaŜne kłopoty. Ŝe są „szpiegami i zdrajcami”. podpisał Liu Shaoqi. Podczas Rewolucji Kulturalnej pani Mao i Kang Sheng oznajmili. Nawet ci. które pojawiły się w 1955 roku. ministrów i pierwszych sekretarzy prowincji. jego ojciec wykupił go z więzienia za sztabki 398 . poddawano „zebraniom demaskacyjnym” i bez litości torturowano. wymuszone „antykomunistyczne oświadczenie”. Ŝe była członkinią kuomintangowskiej siatki szpiegowskiej. Aresztowano ich. Po tym precedensie wielu dawnych nielegalnych działaczy komunistycznych i ludzi. Najpierw pan Kuang i jego towarzysze odmówili. Po prostu kazano mamie przyznać się. Wielu innych postąpiło tak samo. których wtedy zgładzono. Argumentowała. Rozkaz „odwołania”.Wyciągnięto jej kuomintangowskie kontakty z okresu. W prowincji Hebei. Pan Kuang usłuchał i został zgodnie z umową zwolniony. Ŝe zwolnią z więzienia wszystkich działających w podziemiu komunistów. Powiedziano im. Wszystkie pytania. Ŝe jej pierwszy chłopak. wydany przez Centralny Komitet Partii. którzy bardzo luźno byli z nimi związani. Ŝe zgładził go Kuomintang. tysiące z nich zmarło. pełniąc funkcje wicepremierów. Ŝe śledztwo z 1955 roku oczyściło ją z podejrzeń. W 1936 roku zwolniono w taki sposób sześćdziesięciu jeden komunistów.

Fakt. w kuomintangowskim więzieniu. Jedna z nich. Nikt nie umiał powiedzieć.” Potem pod pięty wsuwano jej cegły. gdzie jest. które. Mama musiała siedzieć na niej z nogami wyciągniętymi przed siebie. Warunki zaleŜały głównie od tego. jak dobrze wiedziała. jak umarł. Często kazała mamie całymi godzinami stać w pozycji zgiętej na dziedzińcu. ale bez powodzenia. Torturowany. a w zimie kazała jej godzinami klęczeć w zimnej wodzie. Ŝeby połamać kolana albo kości biodrowe. a nawet przez jakiś czas nie wiedzieliśmy w ogóle. równieŜ straszono ją właśnie taką torturą. Ŝe sympatyzuje z „uczniami kapitalizmu”. a uda do ławki — tak. Niektóre były dla niej miłe — kiedy były z nią sam na sam. zrobili to kilka razy. Ŝe nie mogła się poruszyć. poniewaŜ straŜniczka potrzebowała do pomocy męŜczyzn. Kiedy była w areszcie. Dzięki takim straŜniczkom jak ta kobieta zwolniono mamę kilka razy na parę dni do domu. Chodziło o to. prowadziłyby do oskarŜenia kolejnych osób. jakie miała straŜniczki. Nowa straŜniczka nękała ją i torturowała. nie chcąc mieć z tym nic wspólnego. Wędrowałam 399 . Jej tors był przywiązany do filaru. który miał specjalne przydziały Ŝywności. którzy by wpychali cegły. niezbyt często mogliśmy ją odwiedzać. Pan Kuang został oskarŜony o to samo. której mama nigdy przedtem nie widziała. przyznając się do tego. nie zgodziła się jednak zadenuncjować ojca i nie uznała Ŝadnych zarzutów dotyczących „szpiegostwa”. a potem odmówili. Ŝe to on oczyścił mamę z zarzutów.złota. Ŝona oficera. ale niechętnie. usiłował popełnić samobójstwo. przyniosła lekarstwa na jej krwawienia. Wiele lat później kobieta ta została zdiagnozowana jako psychopatka i umieszczona w szpitalu psychiatrycznym. „Tygrysia ławka” skończyła się jednak wkrótce. Ŝeby przynosił mamie co tydzień mleko. Prosiła takŜe swojego męŜa. został uznany za dowód jej winy. Zatrzymywano ją i wypuszczano z róŜnego rodzaju aresztów przez przeszło dwa lata — od końca 1967 roku do października 1969 roku. jajka i kurczaki. Dwa razy posadziła teŜ mamę na „tygrysiej ławce”. Dwadzieścia lat temu w Jinhzou. Jednak Tingowie dowiedzieli się o tym i miła straŜniczka została wymieniona na kobietę. Mama podpisała wiele „zeznań”.

Ta niewiedza o mamie była nieznośna. siedzieliśmy podczas wizyty pod jej lodowatym spojrzeniem. Ŝe nie zostanie przyjęta. „W przeciwnym razie — dodała — moŜe juŜ nigdy nie wyjdziesz stąd Ŝywa”. Wiele lat później powiedziała. mogłaby być. ale powiedziano mi. Mama powiedziała: „Nie”. jej psychopatyczna straŜniczka otworzyła nawet okno. Trzymano ją w pomieszczeniu. zemdlała. Wzięłam mojego sześcioletniego brata Xiaofanga za rękę i poszliśmy pod to kino. gdzie kiedyś było kino. i wypatrywałam jakiegoś jej śladu czy znaku. I cały czas wbijała sobie paznokcie w dłonie. Pewnego dnia. Ŝe była kuomintangowskim szpiegiem. Pomyślała. Ŝe jeŜeli zadenuncjuje ojca i wyzna. natychmiast będzie mogła nas zobaczyć. chodząc po miejscach. W rozpaczy krzyczeliśmy: „Mamo! Mamo!” — aŜ do utraty głosu. Chodziliśmy w tę i z powrotem przed bramą. Ŝe mama nie Ŝyje. Ŝeby powstrzymać łzy. Przeszukaliśmy wzrokiem rząd okien na drugim piętrze. Ŝe nas wtedy słyszała. Ŝeby nas było lepiej słychać. chociaŜ nigdy nie na osobności. zaniosłam mamie paczkę Ŝywnościową. Powiedziała mamie. Jeśli była szczególnie zawzięta straŜniczka. na jesieni 1968 roku. w których. jak sądziłam. Nie wyjaśniono dlaczego i zakazano w ogóle przynoszenia czegokolwiek. Kiedy babcia to usłyszała. Co więcej. Od czasu do czasu pozwalano nam podać jej paczkę albo zobaczyć się z nią przez kilka minut. Przechodnie patrzyli na nas. Jednak mama się nie pojawiła. przy głównej handlowej ulicy. Chciałam tylko ją zobaczyć. ale nie zwracałam na to uwagi.po ulicach. .

coraz więcej dziedzin gospodarki ulegało paraliŜowi. takie jak moi rodzice. Ŝeby Rebelianci mogli nadal prowadzić „rewolucję”. Prawie wszystko — sól. by masowo wymierali. Kraj nie powinien się całkowicie załamać. Deng Xiaoping teŜ był względnie bezpieczny. Osłaniał więc premiera Zhou Enlaia. ani Ŝadnych miejskich obiektów. pasta do zębów. gdyŜ wiedział. albo zupełnie zniknęło z rynku. mimo Ŝe nie tylko nie pracowali. Ŝeby ludzie walczyli. ale nie budowano ani nowych domów. by mu pomagać w realizacji jego strategicznych planów. W Chengdu przez rok nie było cukru i przez sześć miesięcy 401 . ale nie zamierzał dopuścić do tego. Ŝywność i ubranie — albo było na przydział. Ludzie istnieli dla niego tylko po to. Nie miał jednak na celu ludobójstwa. Rodzice wciąŜ pobierali pensje. walcząc o ustanowienie osobistego systemu władzy. swoje ofiary. Główna kantyna w kompleksie pracowała normalnie. takŜe byliśmy tam karmieni. podobnie jak i inne rodziny „uczniów kapitalizmu”. papier toaletowy. Ludzkie cierpienie go nie obchodziło. Nasze racje były takie same jak racje pozostałych. trzymał w niepewności. Jednak w miarę jak rewolucja się rozprzestrzeniała. Nie głodził swoich ofiar. Większość mieszkańców „podtrzymywała rewolucję”. Mao chciał. Liczba ludności miejskiej wzrosła o kilkaset milionów. niemniej my. będzie potrzebował administratora najwyŜszej klasy.21 „Węgiel na śniegu” — moje rodzeństwo i przyjaciele (1967—1968) Podczas 1967 i 1968 roku Mao. Ŝe gdyby coś mu się stało. ale byli prześladowani i męczeni.

Pod koniec 1966 roku ja i moje rodzeństwo uznaliśmy. Dorastaliśmy szybko. Mama odparła. Ŝeby zademonstrować zerwanie z ojcem. Oczywiście Czerwona Gwardia dawała młodzieŜy całodniowe zajęcie. Ŝeby rozwiodła się z ojcem. Nasza miłość i szacunek dla nich miała teraz inny. Ŝe jest z nas bardzo dumna. święciły swój tryumf. Nie czuliśmy do siebie uraz. nienawidziliśmy ich dręczycieli i tym bardziej czuliśmy się z nimi związani. Jedna z córek prezydenta Liu Shaoqi pisała afisze „obnaŜające” ojca. teatru. herbaciarni — niczego. W przeciwieństwie do innych rewolucji. i niech będzie. Ale powiedzieliśmy. moŜemy stać się „czarnymi”. Innym efektem Rewolucji Kulturalnej był wielki wyŜ demograficzny. muzyki. Reagowaliśmy empatycznie na cierpienia rodziców. Rewolucja Kulturalna 402 . co ma być. Ŝe jeśli z nim zostaniemy. Ŝe zostaniemy z nim. Nie mieliśmy Ŝadnych zwyczajnych problemów ani przyjemności nastolatków. a wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę z tego.nie znalazłoby się tam choćby jednej kostki mydła toaletowego. Nie przejmowano się kontrolą urodzeń i podczas Rewolucji Kulturalnej populacja zwiększyła się o dwieście milionów. były dzikie zebrania demaskacyjne oraz werbalne i fizyczne napaści. a były takŜe takie. Kiedy na mamę wywierano nacisk. albo organizowali własne grupy Rebeliantów. Co mieliśmy robić z naszą wolnością? Nie było ksiąŜek. czym moŜna by się zająć — oprócz kart. które. w tej nie było się czym zajmować. w jaki mogli dać upust swojej energii i frustracji. Ŝe mamy juŜ dość Czerwonej Gwardii. Niektóre dzieci zmieniały nazwiska. co to oznacza. Brak zajęć w szkole oznaczał brak kontroli. Nauczyciele albo znaleźli się wśród oskarŜonych. Od czerwca 1966 roku przestały działać szkoły. inne nigdy nie odwiedzały swoich uwięzionych rodziców. muzeów. nie prowadziliśmy wojen. co o tym sądzimy. chociaŜ bez oficjalnego błogosławieństwa. głębszy wymiar. Wiedzieliśmy. podziwialiśmy ich niezaleŜność i odwagę. Dzieci pochodzące z potępionych rodzin powinny „zakreślić granicę pomiędzy sobą i rodzicami” — i wiele z nich tak zrobiło. nie rywalizowaliśmy. ale jedynym sposobem. spytała nas. filmów. które brały udział w organizowanych przeciwko nim zebraniach demaskacyjnych.

Do naszej paczki naleŜała takŜe moja siostra Xiaohong i kilka innych dziewcząt z naszej szkoły. Po powrocie z Pekinu w grudniu 1966 roku razem z Kluseczką i jej przyjaciółką Jingjin poszłam do lotniczych zakładów naprawczych na przedmieściach Chengdu. szłam do pełnych poczucia wyŜszości Rebeliantów i Ŝądałam widzeń z nimi. wdychając gęsty zapach wczesnych kwiatów fasoli. Mówiłam im wtedy. Ŝe „Czerwone Chengdu” zezwoliło ojcu na leczenie. przechadzając się po wiejskich drogach. Czasem pozwalano mi usiąść i porozmawiać z którymś z nich pod okiem straŜy. Całe moje Ŝycie obracało się wyłącznie wokół nich. a zgodnie z instrukcją Mao powinnyśmy podtrzymywać akcje przeciwko „uczniom kapitalizmu”. Kiedy na krótko pojawiali się w domu. było przyciąganie uwagi młodych ludzi z zawieszonego teraz zakładowego zespołu koszykówki. Przewrót w przemyśle według Przewodniczącego następował zbyt wolno. juŜ jako nastolatkowie. Ale jedyną akcją. Jednak moja przyjaźń z Kluseczką. Mnóstwo czasu spędzałyśmy. Kiedy połoŜenie rodziców uległo pogorszeniu. Często spotykałyśmy się w mieszkaniu którejś z nich i przesiadywałyśmy 403 . Pewnego razu pani Shao wrzasnęła na mnie. gorąco kochałam rodziców — w normalnych warunkach moje uczucia być moŜe nie byłyby tak intensywne. poniewaŜ uŜyłam swoich wdzięków i uwiodłam Yonga. jaką we trzy wszczęłyśmy. Jingjin i młodymi koszykarzami przetrwała. na przykład takie. Wtedy właśnie odeszłam od instrukcji Mao i uczestnictwa w Rewolucji Kulturalnej raz na zawsze. jak bardzo ich kocham. Z wściekłości wymyślali róŜne pomówienia pod moim adresem. Ŝe nie okazywałam przed nimi lęku. wróciłam do domu. usunęła teŜ jego pułapki. Ludzie wchodzący w skład poprzedniego zarządu prowincji i pracownicy Wschodniego Okręgu Chengdu dobrze mnie poznali i nienawidzili mnie — takŜe za to. Gdy miałam czternaście lat. Ŝe „patrzę przez nią jak przez powietrze”. i od razu zostaliśmy wrzuceni. Potrzebowałyśmy zajęcia. Oprócz zajmowania się rodzicami spędzałam swój wolny czas — a miałam go wtedy pod dostatkiem — z moimi przyjaciółmi. obserwowałam ich nastroje i starałam się we wszystkim im dogadzać. Wszystkie były starsze ode mnie.zakłóciła normalny bieg wieku dorastania. w rozsądną dorosłość. które umieszczano w gazetkach ściennych. Gdy znowu szli do aresztu.

wyskoczył z okna z trzeciego piętra. Niedługo potem usłyszeliśmy. Prowadziłyśmy nieustanne dyskusje na temat tego. Szeptałam jego imię albo mówiłam do niego w myślach. rodzinnymi sprzeczkami i spotykaniem się z chłopcami. czułam. popełnili samobójstwo. Ale ja się uparłam. Moi przyjaciele śmiali się z mojego stroju. tylko inaczej. Mnie takŜe ciągnęło do Sai. ufarbowane za pomocą wosku w abstrakcyjne wzory. Kiedyś jedna z moich przyjaciółek powiedziała. Kiedy policja przyszła go aresztować. jak mocniej mi bije serce. NajwaŜniejsi w moim Ŝyciu i moich uczuciach byli rodzice. Rewolucja Kulturalna pozbawiła mnie — albo zaoszczędziła mi — normalnego okresu dojrzewania. Za kaŜdym razem. Wszystkie sobie z niej troszkę pokpiwałyśmy. Kapitan zespołu. kiedy miałyśmy się z nim zobaczyć. któremu z koszykarzy która z nas się najbardziej podoba. jakby oznaczała nielojalność wobec nich. Ŝe jej rodzice. znani aktorzy. Przyszyłam do kolan i do siedzenia spodni niebieskie łaty. przystojny dziewiętnastolatek o imieniu Sai. starannie czesała swoje sięgające do ramion włosy i prasowała ubranie. a babcia była oburzona i narzekała: „śadna dziewczyna nie ubiera się tak jak ty”. widząc jego twarz. Nie byłam jednak całkiem pozbawiona próŜności. Ale jemu samemu nic nie powiedziałam. budziłam się w nocy. Studiował w Pekińskim Instytucie Lotniczym. kiedy się czegoś bałam albo o coś martwiłam. nie mogąc juŜ znieść oskarŜeń i zebrań demaskacyjnych. Dziewczęta rozwaŜały. Powściągliwy i pełen rezerwy Sai bardzo się Jingjin podobał. KaŜdą własną sprawę czy przygodę uczuciową natychmiast tłumiłam. czy mnie. czy bardziej lubi Jingjin. snułam tylko na jego temat nieśmiałe fantazje. Ŝe chcieli załoŜyć partię antymaoistowską. Jego i kilku kolegów oskarŜono o to. często takŜe zostawałyśmy na noc — nie miałyśmy lepszego zajęcia. Niektórych z jego kolegów „konspiratorów” 404 . Nie chciałam wyglądać ładnie. Ŝe brat jednej z dziewcząt równieŜ popełnił samobójstwo. był centralną postacią tych dysput.tam całymi godzinami. wraz z jej napadami złego humoru. które potem spłowiały do jasnoszarego koloru. Kiedy o nim myślałam. pudrowała się nawet lekko oraz uŜywała róŜu i ołówka do brwi.

który powinien zająć się przeniesieniem. Dziwne. zaczęłam pisywać poezje w klasycznym stylu. pomogło mi przetrwać najgorsze lata Rewolucji Kulturalnej. Okno. Ŝe nie mogliśmy jej podnieść. dwudziestego piątego marca 1968 roku. musiało być zawsze zamknięte. który mnie usatysfakcjonował. Pod koniec 1967 roku „Czerwone Chengdu” zaczęło atakować kompleks i nasz blok zamienił się w fortecę. Pierwszy poemat. Niemniej moi przyjaciele ponosili pewne ryzyko. Ŝeby gnębić ich rodziny. Nie było uroczystości urodzinowej. Tego rodzaju tragedie były częścią naszej codzienności. Zostawiliśmy między innymi szafę ojca na ksiąŜki — była tak cięŜka. napisałam w swoje szesnaste urodziny. leŜąc w łóŜku i słuchając. dał nam tylko nakaz. Rodziny Kluseczki. bo kiedy je otwierałyśmy. I tak zabraliśmy tylko najbardziej potrzebne meble. do pokoju wpadał smród z zatkanych rur. Po wszystkim. nie było to juŜ takie straszne. Pewnej nocy obudził mnie dźwięk pękającego i sypiącego się szkła: nabój przeszedł przez okno i utkwił w przeciwległej ścianie. W nocy słyszałyśmy wołanie o poddanie się zza ścian kompleksu oraz sporadyczne strzały. Rodzice byli wtedy w areszcie. To. Ŝe byli przy mnie. które wychodziło na opustoszały ogród na tyłach domu. W całym kompleksie przeorganizowano wszystkie pomieszczenia w taki sposób. Miałyśmy teraz z siostrą wspólny pokój. której rozkazano ustąpić nam połowę mieszkania. Nie było firm zajmujących się przeprowadzkami i bez pomocy przyjaciół nasza rodzina nie dałaby sobie rady. co przeszłam. jak na 405 . a inni dostali doŜywocie za usiłowanie organizowania opozycji. bo nie płynęli z prądem. ale nie przeraziłam się. Kazano nam wynieść się z mieszkania na trzecim piętrze do pokojów na parterze w sąsiednim bloku. Jingjin i innych moich przyjaciół nie były nękane. Wydział ojca. Oprawcy moich rodziców nie mieli aŜ tak długich rąk. Poza tym pomogli mi w wielu praktycznych sprawach. NaleŜeli do milionów tych. Ŝeby najwyŜsze piętra mogły zostać uŜyte na posterunki dowodzenia. Nasza nowa kwatera znajdowała się w lokalu zajmowanym juŜ przez rodzinę innego „ucznia kapitalizmu”. Tej nocy.zgładzono. którzy przestrzegali tradycyjnego chińskiego kodeksu lojalności — „węgiel na śniegu”. śeby się czymś zająć.

Nadal jednak podświadomie unikałam bezpośredniego negowania Mao. Był to poemat o błądzeniu w ciemności. Wiedziałam. Nawet teraz nie on był adresatem mojego sprzeciwu. Ŝe wciąŜ wywracano nasze mieszkanie do góry nogami. Po raz pierwszy w Ŝyciu poczułam nienawiść do reŜimu. Co prawda jego magiczna siła wyparowała juŜ z mojej duszy. Opisałam swoje oszołomienie nowym światem. Kilka lat temu byłabym szczęśliwa. ale nadal był świętością. gdzie jest jeszcze więcej cierpienia. kiedy usłyszałam walenie do drzwi. w socjalistycznych Chinach. płaszcz mamy z MandŜurii obrębiony futrem i garnitury ojca — choć były juŜ w maoistowskim stylu. czy jest miejsce. w jaki sposób wykorzystuje się słowa przeciwko ich autorowi. poprosił mamę. zawsze w to wierzyłam. co będzie. Kosztowało go to kilka brutalnych zebrań demaskacyjnych. Skonfiskowano nawet moje wełniane spodnie. które napisał dla niej. jeśli znajdą mój poemat. W jednym z poematów ojciec Ŝartował z siebie. Ŝeby spaliła jego poematy — wiedział. której nie moŜna było podwaŜać. Zabierali „rzeczy burŜuazyjnego luksusu”. Bogiem. to jak wygląda piekło? Pomyślałam. skąd nie ma powrotu.zewnątrz przez głośniki Rebelianci miotają mroŜące krew w Ŝyłach diatryby. obojętnie czego by dotyczyły. która jak martwy liść opada z drzewa w podmuchu wiatru i odchodzi tam. osiągnęłam punkt zwrotny. swoje zagubienie. Ŝe sama muszę sprawdzić. Właśnie w tym nastroju ułoŜyłam swój poemat. w którym Ŝyłam. Wracali teraz. ale niewinnej przeszłości. takie jak eleganckie ubrania babci z epoki przedkomunistycznej. i zapragnęłam innego Ŝycia. mogąc dla niego umrzeć. Kiedy mi mówiono. Rebelianci pani Shao nachodzili nasz dom juŜ kilka razy. Ale mama nie mogła się przemóc i zachowała te. inspiracją. o poszukiwaniu. Był częścią mojego Ŝycia od wczesnego dzieciństwa. Ŝe Ŝyję w ziemskim raju. Był moim idolem. Ŝe to najście. Dorastałam przyzwyczajona do tego. podczas gdy świat kapitalistyczny jest piekłem. by znaleźć „dowód” przeciwko ojcu. Kiedy ojca zaatakowano po raz pierwszy. Teraz jednak zadałam sobie pytanie: Jeśli to jest raj. Skończyłam go i leŜałam w łóŜku. Zaniepokoiłam się. Ŝe nie wspinał się na 406 . Napisałam o obumieraniu zindoktrynowanej.

zanim komuniści doszli do władzy. stał pomnik Sun Yatsena. Ŝe określa tu socjalistyczne Chiny jako „ciemną noc” oraz chce powitać „biały świt” — czyli powrót Kuomintangu (biały był kontrrewolucyjnym kolorem). i znowu spuścić wodę. i dotyczyło to takŜe Suną. Rebelianci oświadczyli.sam szczyt góry. uzurpującą sobie miejsce wśród najwyŜszych władz Chin”. W centrum Chengdu. Mao. obalającą liczące sobie ponad dwa tysiąclecia cesarstwo. pobiegłam do toalety i zamknęłam się tam. nie zamierzał otaczać jej specjalną ochroną. DrŜącymi rękami podarłam moje dzieło na małe kawałeczki. wrzuciłam je do miski klozetowej i spuściłam wodę. Statua przetrwała. Kiedy rozległo się walenie do drzwi. choć był miłośnikiem klasycznej poezji. dopóki Zhou Enlai nie wziął ich pod ochronę. który w roku 1911 poprowadził rewolucję republikańską. Pisanie poematów było niebezpiecznym zajęciem. Gdy Czerwona Gwardia 407 . jednak szkółka. W tamtych dniach takie Ŝałośnie śmieszne interpretacje czyichś słów były na porządku dziennym. a na kawałku ziemi wokół niej zrobiono szkółkę roślin. Tymczasem jakiś Rebeliant walił juŜ w drzwi i rozkazał mi natychmiast wyjść. Nie odpowiedziałam. Czerwona Gwardia atakowała pomniki Sun Yat-sena. Przeszukałam teŜ podłogę. Postawiono go. Kiedy zaczęła się Rewolucja Kulturalna. Handlowe nawyki Chińczyków są tak silne. podczas gdy babcia otwierała drzwi pani Shao i jej asyście. pośrodku handlowej ulicy. Pani Shao oskarŜyła go wtedy o to. Musiałam odczekać.. Mój brat Jinming takŜe najadł się strachu tej nocy. jako oznaka „burŜuazyjnej dekadencji” — nie. Ŝe czarny rynek istniał pomimo miaŜdŜącego nacisku Rewolucji Kulturalnej. W innym opisywał swoją pracę w nocy: Światło połyskuje tym jaśniej. Od samego początku Rewolucji Kulturalnej chodził na czarny rynek po ksiąŜki.. Mao nie pałał sympatią do Ŝadnego rewolucyjnego przywódcy poza samym sobą. im noc jest ciemniejsza Moje pióro bieŜy na spotkanie białego świtu. Ale nie cały papier zniknął w misce klozetowej. Ŝe „lamentuje nad swoją sfrustrowaną ambicją. czy nigdzie nie upadł jakiś strzępek poematu. Ale nie wypadało nie przyznawać się do tej tradycji i statua została.

a bali się je trzymać w domu. Tej nocy. O wiele chętniej kupowano ksiąŜki od prywatnych właścicieli. kosztowało tyle. którzy wszędzie węszyli pieniądze. Dziennie czytał jedną. Oprócz chińskiej klasyki moŜna tu było znaleźć Szekspira. Wszystkie ksiąŜki. Byrona. miał w łóŜku Czerwone i czarne. którzy nie chcieli. Ŝeby ich ksiąŜki spłonęły. Ibsena. Flauberta. Zolę i wiele innych dzieł światowej klasyki. sprzedał i kupił następne. Balzaka. Czechowa. Czerwone i czarne Stendhala. w materacu i poutykane po kątach naszego małego mieszkanka. Jeśli miały pieczątkę biblioteki. Maupassanta. inteligentów. kiedy było najście.zaczęła nachodzić domy i palić ksiąŜki. na opuszczonym placu powstał czarny rynek. dopóki woda nie zniszczyła jego ulubionych ksiąŜek. ale musiał je starannie ukrywać. Powieści z erotycznymi fragmentami uzyskiwały najwyŜsze ceny. którzy chcieli dostać nieco grosza za skonfiskowane ksiąŜki. Pomiędzy początkiem Rewolucji Kulturalnej i początkiem 1968 roku przez jego ręce przeszło co najmniej tysiąc ksiąŜek. które nie miały Ŝadnych oznakowań. Dumasa. przeczytał je. nie bardzo chciano je kupować. Rząd komunistyczny miał tak wysoką reputację. Shawa. MoŜna tu było spotkać róŜnych ludzi: czerwonogwardzistów. Dostojewskiego. zostały wydane za rządów komunistycznych. Był tu nawet Sherlock Holmes Conana Doyle'a. oraz miłośników ksiąŜek. Ŝe złapią go z nielegalnie posiadaną państwową własnością. Jinming chodził na czarny rynek kaŜdego dnia. 408 . Jinming odkupywał je od skupującego za bardzo podbitą cenę. Kilka z nich trzymał w domu. uznawane za szczególnie nasycone erotyką. ale naraŜały kupujących i sprzedających na największe niebezpieczeństwo. Thackeraya. Shelleya. Dickensa. Potem dokupił więcej ksiąŜek na czarnym rynku. Turgieniewa. Ośmielał się naraz trzymać po kilkanaście. jeśli chodzi o porządek i kontrolę. Tołstoja. handlarzy. Ŝe nikt nie chciał ryzykować. bardzo lubiany w Chinach. dwie. Jedną z jego kryjówek na terenie kompleksu była opuszczona wieŜa ciśnień. wśród których był Zew krwi Londona. gdzie przestraszeni obywatele sprzedawali swoje ksiąŜki jako zuŜyty papier. Podstawa jego zbiorów pochodziła z punktu skupu makulatury. Ceny ksiąŜek zaleŜały od róŜnych czynników. ale przed Rewolucją Kulturalną. ile wynosiła przeciętna płaca za dwa tygodnie. którymi handlowano.

zazwyczaj związany z nazwami zwierząt: „Chudy pies”. czyli tej właśnie działalności. więc ludzie zajęli się kolekcjonowaniem plakietek Mao — choć i tu naleŜało działać potajemnie. kto wydawał się im podejrzany. oznacza 409 . Mój drugi brat. Jinming kupował części i składał z nich radia. śeby zdobyć pieniądze na swoje eksperymenty. jeśli zostaną jeszcze raz złapani. a ich przywódców „sternikami”. które sprzedawał po niezłych cenach. ale niektórych torturowano. W tym czasie na czarnym rynku z artykułów technicznych były tylko półprzewodniki i części radiowe — ta gałąź techniki była w łaskach. Często zajeŜdŜała cięŜarówka z Rebeliantami. było uznawane za „burŜuazyjny nawyk”. Jego entuzjazm dla wiedzy nie przeminął. którzy zostali złapani. Zwyczajną karą było „upuszczenie krwi”. zajął się plakietkami z Mao. „hei”. kiedy miał pasmo szarawych włosów. czyli dźganie w pośladki. Zdarzały się teŜ naloty. którą usiłował wyrwać z korzeniami. KaŜdy. kto naleŜał do gangu. Wielki Sternik chyba nie wiedział o tym. łącznie ze znaczkami pocztowymi i obrazami. Xiaohei. PoniewaŜ nie miał zajęcia. a pani Shao oraz jej koledzy nie sprawdzili zawartości. Takie gangi nie istniały przed Rewolucją Kulturalną. ale teraz bujnie rozkwitły. rzucali się na handlujących. Ŝe nawet jego podobizna mogła się stać częścią majątku słuŜącego kapitalistycznej spekulacji. był „bratem” i nosił przydomek. poniewaŜ część jego imienia. Xiaohei był zwany „Czarne kopyto”. były konfiskowane. którzy udawali kupujących. Jinming zajmował się takŜe innymi czarnorynkowymi dobrami. a wszystkim groŜono podwójną karą. Potem kupował róŜne elementy do testowania fascynujących go teorii fizycznych. kiedy chłopiec był szczupły — lub „Szary wilk”. miał dwanaście lat na początku 1967 roku. Wiele fabryk przerwało produkcję i zajmowało się jedynie tłoczeniem aluminiowych plakietek z głową Mao. Czasem przysyłali szpicli. poniewaŜ radio „rozprzestrzeniało słowa Przewodniczącego Mao”. na gwizd.Ale jak zawsze zerwał okładkę i zastąpił ją okładką Dziel zebranych Mao Zedonga. Jinming zbił na tym niewielką fortunę. a potem. Kolekcjonowanie czegokolwiek. Dobra tych. Większość jednak wracała. którzy przeczesywali ulicę i zatrzymywali kaŜdego. Nazywano je „dokami”. wkrótce zaczął się zadawać z ulicznym gangiem.

w jaki „bracia” Xiaohei wypełniali wolny czas. musieli oddać „sternikowi”. Buty równieŜ musiały być inne: miały białą plastikową podeszwę. Pochodzili raczej z biedniejszych rodzin i przed Rewolucją Kulturalną było wśród nich wielu chłopców wyrzuconych ze szkół. a zielony kolor ich farbowanych ubrań często nie miał właściwego odcienia i dzieci wysokich urzędników oraz ich przyjaciele i znajomi szydzili z nich. Ŝe przeŜywali oni właśnie swój upadek. ChociaŜ większość Chińczyków w tamtym czasie ubierała się na niebiesko. Spod przykrótkich spodni zawsze musiały wystawać nogawki spodni od dresu. ale „bracia” i tak dawali mu jego „działkę”. Ŝe są namiastką. Niektórzy chłopcy z gangów kupowali takie stare ubrania mundurowe na czarnym rynku albo farbowali na zielono swoje własne. Jednym ze sposobów. Im więcej kołnierzyków było na wierzchu. w które wtykali gazety. Brakowało im jednak szyku dawnej elity. Xiaohei zbyt się bał. jako Ŝe był młodszy niŜ większość członków gangu. W okresie chwały Czerwonej Gwardii dzieci te ustanowiły modę na stare mundury armii komunistycznej. poza tym nie było zwyczaju nosić góry i dołu w tym samym kolorze. Xiaohei często miał pod kurtką sześć albo siedem koszulek. Niektórzy z nich starali się naśladować sposób bycia dzieci wysokich urzędników. poniewaŜ rzadko zawierali znajomości z dziećmi wysokich urzędników. 410 . Ŝeby dumnie sterczały. górę z czarnego sznurka i biały plastikowy pasek. ten miał szczególny odcień. jako Ŝe miały do nich dostęp przez rodziców.„czarny”. Niektóre gangi wprowadziły swój własny styl. Później przyszła moda na ciemnoniebieskie bluzy i spodnie. były kradzieŜe. ani same się nią nie interesowały. To. tym szykowniej się wyglądało. nawet w letnie upały. Nosili teŜ tenisówki bez sznurowadeł i wojskowe czapki z daszkami. co naleŜało do jego obowiązków. Ich rodziny ani nie były obiektami zainteresowania Rewolucji Kulturalnej. Na początku traktowali go jak gościa. a takŜe dlatego. który dzielił sprawiedliwie zdobycz pomiędzy wszystkich. co przynieśli. Ŝe był szybki i biegał na posyłki. Ŝeby kraść. nie bacząc na to. Ich członkowie nosili na przykład wiele koszulek pod wierzchnim ubraniem i wykładali kołnierzyki.

Xiaohei i inni młodsi chłopcy słuŜyli jako narzędzie zemsty odrzuconemu kochankowi. Ŝeby zbliŜać się do dziewcząt. zwłaszcza kradzieŜe rowerów i drobne kradzieŜe kieszonkowe. złoŜona i umieszczona we właściwym miejscu w jego pokoju hotelowym. Czysto złoŜone skarpetki nie miały nic wspólnego z uczciwością: były po prostu elementem przedstawienia wyreŜyserowanego przez reŜim. jak ktoś inny właśnie go utracił. Dwunastoletni czy trzynastoletni chłopcy. „Bracia” Xiaoheia byli równieŜ bardzo pochłonięci uganianiem się za dziewczętami. urządzając pod jej domem kocią muzykę albo miotając z katapulty pociski w jej okno. Policja. lub znajdowała się. bo zabranie mu bodaj chusteczki do nosa mogłoby oznaczać karę śmierci. tylko symbolicznie sprawowała nadzór. Obcokrajowcy nie zdawali sobie sprawy. modląc się. choćby setki kilometrów od Pekinu. Większość moich znajomych przynajmniej raz została okradziona. których sami nie rozumieli. Gdy dziewczyna pojawiała się na dworze. a nie jej ojciec albo brat. doręczając ich rojące się od błędów listy miłosne. Ŝeby otworzyła dziewczyna. Ŝe tylko oni i Chińczycy na najwyŜszych stanowiskach byli tak traktowani. wtykał list pod drzwi.Podczas Rewolucji Kulturalnej kradzieŜe były bardzo częste. tacy jak Xiaohei. Kiedy dziewczyna odrzucała propozycję spotkania. ale często byli posłańcami innych chłopców. byli zbyt nieśmiali. „końskie siodło” (pozycja w stosunku seksualnym). Xiaohei pukał do drzwi. która podzieliła się na frakcje. Czasem. obrazowy charakter: „czółenko” (od kształtu narządów płciowych). Nikt nie śmiałby okraść obcokrajowca. wielu z nich podkreślało „czystość moralną” naszego społeczeństwa: kaŜda zapomniana skarpetka podąŜała za swoim właścicielem. „przelewająca się lampa olejowa” (zbyt często się „puszcza”) i „zdarty but” (często uŜywana). kiedy strach brał górę. Kiedy w latach siedemdziesiątych w Chinach pojawili się po raz pierwszy w większej liczbie obcokrajowcy. Obelgi związane z kobietą mają w języku chińskim graficzny. W moim przypadku wyprawa do sklepu równieŜ często kończyła się utratą portfela — albo widziałam. popychali ją i wyzywali lub kiwali w jej stronę zakrzywionym środkowym palcem i rzucali inwektywy. 411 . wyprana.

takie jak „Zroszona czarna peonia”. a rannego „brata” rodzina zawiozła do szpitala. Był to Kulawy Tang. a Xiaohei miał obowiązek dostarczyć ten list adresatowi. a nawet zabitych w tych bezsensownych walkach. Xiaoheia zawsze te walki fascynowały. cegły. wypowiadający wojnę. ale ku swojemu własnemu Ŝalowi był obdarzony tym.Niektóre dziewczęta szukały ochrony u innych gangów. Zmykał. Mimo młodego wieku był traktowany z szacunkiem naleŜnym starszym. Oznaczonego dnia gang Xiaoheia czekał w sile kilkunastu chłopców przy bieŜni. przybierały malownicze przydomki. które mieli robotnicy duŜych fabryk. po czym na stadion wszedł. podczas gdy wielu chłopców zostało poranionych. znana postać w podziemnym świecie Chengdu. Pobiegli do swojej „stoczni”. 412 . Kiedy pewnego popołudnia on i jego „bracia” wałęsali się jak zwykle ulicami. kuśtykając. który komuniści skonfiskowali. ale wrogowie juŜ stamtąd zniknęli. co nazywał „tchórzowską dyspozycją”. kiedy tylko bójka przybierała zły obrót. a te. męŜczyzna po dwudziestce. Sternik gangu napisał więc do sternika wrogiego gangu gęsty od błędów list. Jego ojciec był kuomintangowskim oficerem i dlatego syn został przydzielony do pracy w małym warsztacie. w której składali broń: pałki. „Stłuczona czara od wina” czy „Zaklinaczka węŜy”. nadbiegł jeden z członków gangu i powiedział. Zatrudnienie w takim małym przedsiębiorstwie nie zapewniało ubezpieczenia i emerytury. W liście było Ŝądanie podjęcia regularnej walki na sportowym Stadionie Ludowym. mieszczącym się w dawnym domu jego rodziny. Nie odbywały się tu zawody. Xiaohei wetknął za skórzany pas składaną trzyczęściową pałkę i ruszyli do napadniętego domu. same zostawały „sterniczkami” — i kiedy juŜ weszły w męski świat. poniewaŜ rywalizacja sportowa została potępiona przez Mao. noŜe i druciane bicze. Kulawy Tang chorował na heinemedinę. które miały predyspozycje w tym kierunku. Ŝe dom jednego z nich został napadnięty przez inny gang i „upuszczono mu krwi”. Kolejnym zajęciem gangów był udział w wybuchających przy najmniejszej prowokacji walkach. Dzięki temu brakowi brawury przetrwał bez szwanku. Minęły niemrawe dwie godziny.

Z początkiem 1968 roku rozpoczął się kolejny. Wyjął kilka kartonów paczek papierosów i porozdawał je. śeby osiągnąć cel. pozostających pod osobistym nadzorem Mao. Kampanię tę przygotowano na przykładzie pilotowych kampanii prowadzonych w sześciu pekińskich zakładach i na dwóch uniwersytetach. drukarni agencji „Xinhua”. jaką dają pieniądze. Ofiarami tego etapu stała się spora część obywateli. czwarty etap Rewolucji Kulturalnej. Największe z tych polowań na czarownice — „Oczyszczanie Szeregów Klasowych” — objęło równieŜ Kulawego Tanga. Wypuszczono go dopiero w 1976 roku. Przekazał przeprosiny drugiego gangu oraz obietnicę pokrycia szkód wyrządzonych w domu i zapłacenia za lekarza. Zburzył go i na jego miejscu postawił wspaniały dwupiętrowy budynek.Z powodu pochodzenia rodzinnego Tang i tak nie mógłby się uczyć. łaskawie patrzącego na tańczących chłopców i dziewczęta i powoli. moŜna było 413 . łącznie z samymi Rebeliantami. Teraz Mao uznał. Potem płacił za cały ten tłum i pławił się w nowo odkrytej władzy. zmarło wtedy dwadzieścia tysięcy ludzi. W raporcie z jednego z owych sześciu zakładów. Kampania „Oczyszczania Szeregów Klasowych” zrujnowała Ŝycie milionom ludzi. a we wczesnych latach osiemdziesiątych został przedsiębiorcą i jednym z najbogatszych ludzi w Chengdu. Wkrótce Kulawego Tanga aresztowano. widywano go często siedzącego na honorowym miejscu. trzeci etap stanowiły walki frakcyjne pomiędzy Rebeliantami. które niszczyły kolejnych nowo mianowanych wrogów klasowych. ale był bardzo bystry i został jednym z szefów podziemia w Chengdu. Zwrócono mu zrujnowany dom rodzinny. Pierwszy etap był okresem Czerwonej Gwardii. Teraz przychodził z propozycją zawieszenia broni. musiał znowu uciec się do terroru. potem przyszli Rebelianci i ataki na „uczniów kapitalizmu”. z nonszalancją przeliczającego gruby plik banknotów. Kiedy w Chinach rozpoczął się szał disco. Sternik Xiaoheia przyjął przeprosiny i propozycję rozejmu — nie moŜna było powiedzieć „nie” Kulawemu Tangowi. Ŝe pora powstrzymać te walki. Jedną po drugiej rozkręcano kampanie polityczne. których do tej pory działania rewolucji nie dotknęły. W tak zwanej sprawie Ludzi Partii z Wewnętrznej Mongolii jakieś dziesięć procent dorosłej mongolskiej populacji torturowano lub psychicznie maltretowano.

Ta i inne kampanie zostały przygotowane przez Komitety Rewolucyjne. nie mogliśmy juŜ sobie pozwolić na kupowanie Ŝywności na czarnym rynku. Następną decyzją Komitetu Rewolucyjnego był rozkaz. Jednym z pierwszych rezultatów było to.przeczytać: „Kobieta. betonowego bloku. Mojej rodzinie wyznaczono pokoje na ostatnim piętrze trzypiętrowego budynku. Konsolidacja nowego systemu władzy Mao miała dla mojej rodziny znaczące następstwa. która została napiętnowana jako kontrrewolucjonistka. poniewaŜ ubył nam jeden z »negatywnych przykładów«„. miał podwójny front i brązowoczerwone 414 . ten dom był z cegły i drewna. w biurach nieczynnego teraz magazynu. co zrobić. a ja byłam spragniona widoku ładnych rzeczy. Ŝebyśmy mogli lepiej jeść i z czego sprokurować paczki dla rodziców do aresztów. które pozakładano w całym kraju. Ale mnie to nie przeszkadzało. W przeciwieństwie do naszego domu w kompleksie. poniewaŜ budynek był elegancki. kiedy wykonywała przymusową pracę. Ŝeby umyć zęby czy wylać resztki herbaty. pobiegła na czwarte piętro do sypialni kobiet i stamtąd skoczyła oknem. Jego przywódcami byli ci sami ludzie. zabijając się. pewnego dnia. „26 sierpnia” i „Czerwonego Chengdu”. niemniej szkoda. oraz „rewolucyjni urzędnicy”. Ŝe kontrrewolucjoniści porywają się na swoje Ŝycie. W jego skład weszli takŜe szefowie dwóch największych obozów Rebeliantów. Na przykład racja mięsa wynosiła jakieś ćwierć kilo miesięcznie na osobę. Babcia martwiła się i całymi nocami i dniami rozmyślała. którzy przewodzili Komitetowi Przygotowawczemu — dwóch dowódców wojskowych i Tingowie. Dochody rodziny zmniejszyły się prawie o połowę. jakie do tej pory czytałem”. Ŝe zapadła decyzja o wstrzymaniu pensji „uczniom kapitalizmu” i płaceniu im tylko niewielkich miesięcznych zasiłków. Komitet Rewolucyjny Prowincji Sichuan został załoŜony drugiego czerwca 1968 roku. ChociaŜ nie głodowaliśmy. Oczywiście jest to naturalna kolej rzeczy. Nie było tam bieŜącej wody ani toalety i musieliśmy schodzić na dół nawet po to. a państwowe dostawy Ŝywności szybko malały. Mao tak skomentował ten raport: „Najlepiej napisany ze wszystkich podobnych. Ŝeby wszyscy „uczniowie kapitalizmu” wynieśli się z kompleksu i zrobili miejsce dla nowych przywódców. skorzystała z chwili nieuwagi straŜnika.

Wkrótce się okazało. ośnieŜone szczyty gór zachodniego Sichuanu. Natychmiast zakochałam się w naszej nowej siedzibie. Nasza nowa ulica takŜe mi się podobała. z ornamentem w „grecki klucz”. Drugi pokój. był bardzo wysoki — miał około sześciu metrów i łukowaty sufit z odsłoniętymi belkami w spłowiałym szkarłatnym kolorze. którym wylane były ulice wokół kompleksu. Potem zamieszkał z nimi niŜszy urzędnik z zarządu prowincji z pięcioletnią córeczką i dzieci często bawiły się razem w 415 . Ŝe mieszkamy poza kompleksem. Jej nawierzchnia była z tłuczonego kamienia — wolałam to niŜ asfalt. a w pogodny dzień za oknem widać było odległe. Zawsze patrzyli na nas z dezaprobatą. kiedy musieliśmy się komunikować. odzywali się do nas krótkimi warknięciami. ale z drewna pomalowanego na czerwonawy brąz. Cieszyłam się. Ŝe moją rodzinę przeniesiono do tego domu za karę. Ŝe nigdy juŜ tam nie wrócimy. czułam się szczęśliwa. W ogrodzie na tyłach rosły drzewa morwowe. wciskającego się przez szpary w oknach i dachu. dzięki czemu było w nim bardzo jasno. kiedy leŜałam w łóŜku. Ruoruo. a jego Ŝona była nauczycielką. Tylko niektórzy sąsiedzi przypominali mi o kompleksie — pracowali w wydziale ojca i naleŜeli do grupy Rebeliantów pani Shao.framugi okien pod wdzięcznie wygiętymi okapami. Ŝe w prostokątnym pokoju w zimie szaleją ostre wiatry. pomarszczonych liści. a od frontu były altanki obrośnięte winoroślą i wielkie drzewa. które zostało zamknięte. Trzy ściany miał przeszklone. poniewaŜ setki lat temu spadł tu meteoryt. z dala od jego dusznej politycznej atmosfery. który takŜe wychodził na balkon. Jeden z nich był redaktorem czasopisma. których podobne do pieprzu owoce otoczone były kiśćmi łódkowatych brązowych. które niosły chmury pyłu. a światło księŜyca sączyło się przez szyby i cień wysokiego drzewa morwy tańczył na ścianach. z parkietem. Mieli synka w wieku sześciu lat. Balkon nie był z betonu. W tamtych dniach tak pogardzano pięknem. a w rzadkich wypadkach. rówieśnika mojego brata Xiaofanga. Nazywała się ulicą Meteorytu. Szczególnie uwielbiałam rosnące tam równieŜ ozdobne bananowce i długie łuki ich liści. Największy pokój był duŜy i prostokątny. Miałam nadzieję. Jednak podczas spokojnych nocy.

popychając ją i wlokąc Xiaofanga. Ŝe to on kazał Xiaofangowi zrobić zastrzyk. ale nie śmiała mu tego zabronić — sąsiedzi mogliby to zinterpretować jako wrogość wobec Rebeliantów Przewodniczącego Mao. Kiedy znalazła u dziecka kilka zadrapań po wewnętrznej stronie ud. Xiaofang wziął jakiś patyczek z oparcia połamanego krzesła — była to „strzykawka”. ale powiedział. weszła po schodach mama dziewczynki. Wkrótce do ogrodu przed domem ruszył tłum ludzi. jakiś obcy młody człowiek krzyknął na korytarzu: „Czemu nie złapiecie tych rodziców. Ŝe „syn »uczniów kapitalizmu« zgwałcił córkę Rebeliantów!”. Złapali mamę. Na podeście. pielęgniarki i innych pacjentów. która akurat wyszła na kilka dni z aresztu. Ŝe Xiaofang bawi się z tymi dziećmi. W końcu. u stóp spiralnych schodów w kolorze czerwonego wina. Ŝe go „zatłuką na śmierć”. »uczniów kapitalizmu« i nie zatłuczecie ich na śmierć?”. W tym momencie na podest. Wrzasnęła i ściągnęła swoją córeczkę ze stołu. Ŝeby powiedział. Próbowano na nim wymóc. kto go nauczył „gwałcić dziewczynki”. PołoŜyła się na brzuchu na stole i podwinęła spódniczkę. Gdy tylko tam weszli. ściągnęła Rebeliantów z wydziału ojca. Ŝe nie ma Ŝadnych oznak gwałtu. ruszył do syczuańskiego Szpitala Ludowego. Zadrapania na nogach nie są świeŜe i nie mogły zostać spowodowane przez „strzykawkę” Xiaofanga. czekając na „zastrzyk”. Babci nie podobało się.ogrodzie. Ŝe nauczyli go tego jego starsi bracia. Xiaofang nie mógł wydobyć z siebie ani słowa. tłum. gdzie bawiły się dzieci. postawiono stół w kształcie półksięŜyca. Pewnego dnia bawiły się „w doktora”: Ruoruo był doktorem. Ŝe przecieŜ nie dostała zastrzyku. Dziewczynka wyszlochała. za sugestią mamy. jeśli im nie powie. którzy mieszkali parę ulic dalej. Ruoruo równieŜ był bardzo przestraszony. zamiast zabrać je do szpitala. wyszła i oznajmiła. Pochwycili teŜ Xiaofanga i oświadczyli. Dawniej stała na nim wielka porcelanowa waza. Gdy lekarka skończyła badać dziewczynkę. Kiedy dziewczynkę badano w gabinecie. bo jego patyczek 416 . rozgniewana matka dziewczynki i bardzo wzburzeni ludzie z eskortującego ją tłumu powiadomili lekarzy. Jednak dorośli kazali im milczeć i dalej straszyli Xiaofanga. a dziewczynka pacjentką. Xiaofang pielęgniarzem. Teraz jednak stół był goły i bawiły się na nim dzieci. do której wkładano bukiet zimowego jaśminu albo kwiatów brzoskwini.

powoli się rozeszli. Ale ich miłość przetrwała i wspierała moją siostrę w nadchodzących cięŜkich latach. naleŜał do jednego z takich zespołów. Wkrótce i ja bardzo polubiłam Chengyi i nabrałam do niego szacunku. związanej z „26 sierpnia”. gdzie lekarz dał mu sporą dawkę środków uspokajających. podobnie jak cała nasza rodzina. Pomagał nam jednak chłopak mojej siostry Xiaohong. W tamtych czasach nie było Ŝadnych rozrywek. nazywaliśmy go „Cynglarzem”. w wieku sześciu lat. Moja siostra uwielbiała tańczyć. mieszkając wtedy w Chongqing. PoniewaŜ nosił okulary. Chengyi pracował jako robotnik w fabryce silników lotniczych i spotkał moją siostrę pod koniec 1968 roku. był nieaktywnym członkiem grupy Rebeliantów. Po tym zdarzeniu. Ŝe nie był „jednym z nas” — i w końcu takŜe z mojej strony. Najczęściej sprzątał ulice i pobierał opłaty za uŜywanie komunalnej pompy.(pokazała go) był gładki i pomalowany. Chengyi. ale przestał się bawić z innymi dziećmi. Ludzie. Ich związek był przedmiotem nacisków z róŜnych stron: ze strony jego siostry i kolegów z pracy. ze strony dzieci wyŜszych urzędników. Ŝeby mieć własne Ŝycie. oznacza zdradę wobec rodziców. które miały w repertuarze kilka dozwolonych piosenek z cytatami i pochwałami Mao. toteŜ większość Rebeliantów zakładała własne zespoły pieśni i tańca. którzy obawiali się. bo uwaŜałam. Miał ciemnoczerwoną twarz. Ona i Chengyi wkrótce zakochali się w sobie. Jak większość robotników. zmarli z chorób spowodowanych w duŜej mierze brakiem jedzenia. ociągając się. krzyczał i majaczył. Podczas głodu on i jego Ŝona. 417 . a po części z powodu chorób. Pochodzą prawdopodobnie od wspinania się na drzewo. Ŝe związek z rodziną „uczniów kapitalizmu” zagrozi jego przyszłości. które miały mu za złe. Przeprowadzkę na ulicę Meteorytu pozostawiono babci i nam. który był całkiem niezłym muzykiem. Ojciec Chengyi był urzędnikiem kuomintangowskim i po części z powodu swojej źle widzianej przeszłości. Chengyi. i chociaŜ nie pracowała w tej fabryce. gruźlicy i wrzodu Ŝołądka. Po kilku dniach znowu dobrze się czuł. po 1949 roku nigdy nie miał dobrej pracy. przyłączyła się razem z Kluseczką i Jingjin do tego zespołu. piątce dzieciaków. właściwie poŜegnał się z dzieciństwem. W nocy Xiaofang stracił przytomność. Rano mama zabrała go do szpitala. Ŝe pragnienie mojej siostry.

Ale wielu ludzi podzielało to przekonanie. jakie oglądaliśmy. Jingjin i mnie na kolację do swojego domu. by pomóc przy przeprowadzce. kiedy moi rodzice siedzieli w areszcie. Al i jego przyjaciele uwaŜali za rzecz pewną. Ŝe jest z nami kojarzony. wynikało. Ŝe jesteście córkami wyŜszych urzędników i Ŝe się z wami zaprzyjaźniłem. więc podszedł do nich. Po raz pierwszy byłam w jednym z takich domów. z glinianą podłogą. Alowi bardzo podobała się Kluseczka. Kiedy przyszłyśmy na miejsce. Był to dom bez okien. Ŝebyśmy zostawili niektóre rzeczy w opuszczanym mieszkaniu. Ŝe Rewolucja Kulturalna zwycięŜa. zaproponowałam. był cieślą.Inny muzyk z zespołu. kiedy przesiedlono nas z kompleksu i ustanowiono Syczuański Komitet Rewolucyjny. a „uczniowie kapitalizmu” mieli być wyrzuceni poza nawias społeczeństwa. Ŝe urzędnicy tacy jak mój ojciec wrócą na swoje dawne miejsce. Ten przyjaciel Chengyia nosił przydomek Al — był to skrót od „Albańczyka”. czułam na sobie spojrzenia jej mieszkańców. będę miał przez was dostęp do róŜnych dóbr. iŜ ludzie sądzą. Z tego. przyjaciel Cynglarza. duŜy muskuł. Ŝe przez dzieci urzędników moŜna mieć dostęp do dóbr materialnych. Z nonszalanckim uśmiechem zgiął rękę i zademonstrował swój twardy. zobaczyłam grupę młodych ludzi stojących na rogu ulicy. synem kierowcy cięŜarówki. kiedy wyglądało na to. Moi bracia dotykali go z podziwem. Ale on chciał zabrać wszystko. W dzień po przeprowadzce zaprosił ją. W chwili. Wrócił z Ŝywym uśmiechem i niedbale zakomunikował: „Powiedziałem im. Był energicznym. figurowali Albańczycy. Al przyszedł z wózkiem. Byłam zdumiona. Powiedzieli Alowi „cześć”. co nie było prawdą. daleka Albania była jedynym sprzymierzeńcem Chin — bo nawet północni Koreańczycy mieli opinię zbyt dekadenckich. by porozmawiać. wesołym młodym człowiekiem i miał bardzo duŜy nos. z którego wychodziło się bezpośrednio na chodnik. który sprawiał. Gdy tylko wychodziłam za bramę na ulicy Meteorytu. co powiedział. Nie chcąc go zbyt obciąŜać. 418 . W tamtym czasie na jedynych wizerunkach cudzoziemców. poniewaŜ mała. Zdziwiła mnie teŜ jego radość z tego. dostępnych tylko dla uprzywilejowanych”. a kiedy skończy się Rewolucja. Ŝe wyglądał jakoś nie bardzo po chińsku.

w których mieszała się ciekawość i podziw. na ulicach i w sklepach. był to „Zespół propagujący myśl Mao Zedonga”. Ten. Pod koniec 1968 roku wszyscy studenci w Chengdu zostali zbiorowo uznani za absolwentów. Siedzieliśmy w klasach. dobrali Tingowie. recytując artykuły Mao i czytając wstępniaki w „Dzienniku Ludowym”. śpiewaliśmy piosenki złoŜone z cytatów Przewodniczącego lub zbieraliśmy się. Ŝe powszechnie uwaŜa się za zjawisko przejściowe raczej Komitety Rewolucyjne. poniewaŜ uniwersytet był kwaterą główną ich wrogów — „Czerwonego Chengdu”. Na jesieni 1968 roku moją szkołę przejął nowy zespół. Niewielu odwaŜyło się nie zgłosić. jeśli tylko pacjenci mogli się ruszać. aby tańczyć „tańce wierności”. ale odmówili. zwołał wszystkich uczniów. Stare podręczniki potępiono jako „burŜuazyjne trutki”. Była to chyba najstraszniejsza z moŜliwych prac. W szkole nauczyciele. wezwano telegramami. Składał się on z Ŝołnierzy i robotników pozostających poza walkami frakcyjnymi. Ale zespół przysłany do naszej szkoły był dość łagodny. Przymusowe wykonywanie „tańców wierności” było jednym z głównych nakazów Komitetów Rewolucyjnych w Chinach. Ŝe postanowili nic przeciw niemu nie mówić. Kilku z nich. Później powiedzieli mamie. warunki w niej były skrajnie prymitywne i nie zapewniano Ŝadnych 419 . którzy uczęszczali do szkoły przed Rewolucją. Yan i Yonga nękano bardziej niŜ pozostałych. podobnie jak w innych. Yan została posłana do małej kopalni w góry wschodniego Sichuanu. na peronach dworcowych i nawet w szpitalach. Ŝe jeśli nie potępią ojca. W mojej szkole. nie ma dla nich przyszłości. a jego zadaniem było przywracanie porządku. aby mieć nad nimi kontrolę. Było dla mnie jasne. Inne były gorsze. machając naszymi Małymi Czerwonymi KsiąŜeczkami. Tingowie kazali członkom zespołu zmusić ich do potępienia mojego ojca. i tak nie uczyli. którzy podczas pierwszego etapu Rewolucji nie stali się jego ofiarami. przebywających poza miastem. Wyznaczono im pracę i rozesłano po całych Chinach. OstrzeŜono Yan i Yonga. Te idiotyczne wygibasy obowiązywały wszędzie: w szkole i fabryce. Ŝe tak podziwiali odwagę ojca. bez egzaminów. a nikt się nie odwaŜył napisać nowych. a nie „uczniów kapitalizmu”. który działał na uniwersytecie w Chengdu.

Mao chciał.środków bezpieczeństwa. Ŝe równieŜ i oni zostaną powysyłani do dalekich rolniczych i górskich terenów. Ŝe otrzymały przywilej równości głównie po to. do wyczerpującej rolniczej pracy. tacy jak ja. zorientowali się. Jednym z haseł tych dni był slogan Mao: „Kobieta podtrzyma połowę nieba” — i kobiety wiedziały. pełzały w szybie na czworakach i ciągnęły kosze z węglem. jak męŜczyźni. Ŝeby cięŜko pracować. Los Yan po części wynikał z przesadnej retoryki tych czasów: pani Mao podkreślała. Ŝebym resztę Ŝycia spędziła jako wieśniaczka. Kobiety. Ŝe zanosi się na to. podobnie jak męŜczyźni. Ŝe kobiety powinny pracować tak samo. Po rozesłaniu studentów do pracy uczniowie szkół średnich. .

jak załoŜono. ale nigdy nie wyjaśnił. Dawniej było to miejsce zsyłki. Byli częścią dawnej administracji. bo rozwaŜanie tej kwestii równałoby się zdradzie. nie było tam bowiem kolei. oficerowie i ich dzieci — nie mieli do czynienia z pracą fizyczną.22 „Reedukacja przez pracę” — na skraju Himalajów (styczeń — czerwiec 1969) W 1969 roku moi rodzice. tamtejsze 421 . mój brat Jinming i ja zostaliśmy wypędzeni z Chengdu i rozjechaliśmy się do najdalszych zakątków syczuańskich pustkowi. Po Nowym Roku 1969 został wysłany do powiatu Miyi w regionie Xichang na wschodnim skraju Himalajów. poniewaŜ. W Chinach wszyscy wiedzieli. Pierwszy z nas miał wyjechać ojciec. Byliśmy pośród milionów mieszkańców miast powysyłanych na wieś. Miyi leŜy pięćset kilometrów od Chengdu. cztery dni jazdy cięŜarówką. nie mając nic do roboty i przysparzając problemów. członkowie nowo załoŜonych Komitetów Rewolucyjnych. jak mówiono. a tacy ludzie jak moi rodzice zyskają nową „przyszłość”. moja siostra. którą zastępowały maoistowskie Komitety Rewolucyjne i wysłanie ich na prowincję stanowiło wygodne rozwiązanie. Mao był zwolennikiem tego hasła w odniesieniu do wszystkich Chińczyków. młodzi ludzie nie będą się szwendać po miastach. jaki jest związek między pracą a reedukacją. dziś są tam chińskie bazy satelitarne. zwłaszcza na wsi. zawsze jest karą. aby „przejść reedukację przez pracę”. I oczywiście nikt nie pytał o wyjaśnienie. Zgodnie z retoryką Mao mieliśmy być wysyłani na wieś. Ŝe cięŜka praca. Dzięki temu. Poplecznicy Mao.

Skazani na „szkołę kadr” musieli sami produkować dla siebie Ŝywność i ponosić koszty swojego utrzymania. Pani Shao została mianowana zastępcą dyrektora w Wydziale Spraw Publicznych w Syczuańskim Komitecie Rewolucyjnym. Nadal wypłacano im pensję. prawie nic nie moŜna było kupić. Hasło „reedukacja przez pracę” było wygodnym sposobem na pozbycie się nadwyŜek. Ich mieszkańcy mieli ograniczoną swobodę i byli zmuszeni do wykonywania cięŜkiej pracy pod ścisłym nadzorem. Wszystkie organizacje rebelianckie rozwiązano. Zsyłano tu równieŜ pisarzy. lekarzy. Zsyłano tu takŜe wielu Rebeliantów.góry i wody są przeniknięte „złym powietrzem” (były to po prostu choroby klimatu podzwrotnikowego). Odmówiono mu. Pragnął tylko zobaczyć mamę. który tam często bywał. aktorów. W całych Chinach powstało tysiące takich obozów. Nazywano je „szkołami kadr”. PoniewaŜ w Chinach wszelkie Ŝyzne tereny są gęsto zaludnione. czy ją jeszcze kiedykolwiek w Ŝyciu zobaczy. Ojciec został wypuszczony z aresztu na kilka dni przed wyjazdem. wysławiającym niewiedzę i analfabetyzm państwie Mao. w którym trzymano mamę. 422 . ale tam. Pomiędzy zesłanymi urzędnikami znajdowali się nie tylko „uczniowie kapitalizmu”. i Jinming. uczonych. gdzie się znaleźli. i błagał o pozwolenie zobaczenia się z nią. Z wydziału ojca tylko kilku Rebeliantów zostało w Chengdu. nauczycieli i innych inteligentów. Kino. Syczuański Komitet Rewolucyjny zapełnił swoje etaty Rebeliantami o innym pochodzeniu: studentami. Nie wiedział. ani nie przeznaczano ich wyłącznie dla „kadr”. leŜało na jednej z najbardziej uczęszczanych handlowych ulic Chengdu. tacy jak mój ojciec czy inni wrogowie klasowi. robotnikami i ludźmi z armii. aby mógł się przygotować do podróŜy. jednak ona nadal była w areszcie. Napisał do Komitetu Rewolucyjnego w tak uniŜonym tonie. „Szkoły kadr” nie były obozami koncentracyjnymi ani gułagami. ale ani nie były szkołami. dla zesłańców z miast pozostały tylko jałowe albo górzyste obszary. ale w pobliŜu znajdował się czarny rynek. uznanych za „bezuŜytecznych” w nowym. ale odosobnionymi miejscami przymusowego pobytu. Obóz został załoŜony dla byłych urzędników zarządu prowincji. Sklepy były puste. jak tylko potrafił.

nie powiedziano. ale trudno było znaleźć jakieś środki transportu. wszyscy mieli na ramionach opaski. Ŝe to psychopatyczna straŜniczka mamy za karę odbiera jej prawo do wyjścia. Jedno z jego powiedzeń brzmiało: „Wieśniacy mają brudne ręce i stopy unurzane w krowim łajnie. ale Mao zawsze utrzymywał. Ŝe pojadę za nim i będę mu dotrzymywała towarzystwa w Miyi. 423 . bez rodziny czuwającej w pobliŜu. Pomimo jego spokoju i rezerwy zauwaŜyłam. Nie wiedzieliśmy. W jaki dokładnie sposób mieliby nas reedukować. Ŝeby się ogrzać. gdy zniknęła za rogiem. kiedy znów tu przyszliśmy i patrzyliśmy. Ŝe nie było jej wśród aresztantów i wtedy zŜerał nas niepokój. jak podnosi się gęsta mgła. z miseczką i pałeczkami. kiedy kilka dni później powiedziano mi. Ŝe nerwy ma napięte do ostateczności. Ŝeby spuściła głowę. Nie odrywali od siebie wzroku. pojawiła się mama. Pewnego ranka. moŜemy czasem zobaczyć mamę. Postanowiłam. idącymi ze spuszczonymi głowami. Kantyna w kinie nie pracowała codziennie. Dzięki Jinmingowi dowiedzieliśmy się. W styczniu 1969 roku wszystkie szkoły średnie w Chengdu zostały wysłane do rolniczych okręgów w Sichuanie. Ale wciąŜ nie było śladu mamy. upodabniając się do nich. ale i tak są czyściejsi niŜ intelektualiści”. aby nas reedukowali. które leŜało około siedemdziesięciu kilometrów od jego obozu. Mieliśmy Ŝyć we wsiach pomiędzy wieśniakami.czasami widywał mamę. kiedy będzie musiał stawić czoło fizycznemu i psychicznemu maltretowaniu. więc aresztanci w niektóre dni musieli iść na posiłek gdzie indziej. Bardzo się martwiłam. Ŝe moŜe znowu postradać zmysły. Ŝe ludzie z wykształceniem stoją znacznie niŜej od wieśniakówanalfabetów i muszą się zmienić. ojciec stał i patrzył w ślad za nią. Ŝe nasza szkoła będzie przeniesiona do Ningnan. na których złowieszcze znaki obwieszczały: „diabeł i demon”. Jeszcze długo potem. dopóki straŜnik nie krzyknął na mamę. szczególnie właśnie teraz. Dlatego teŜ. Chodziliśmy w tę i z powrotem i tupaliśmy w zamarznięty chodnik. Jednak następnego dnia znowu próbowaliśmy wypatrzyć ją pomiędzy kilkunastoma milczącymi i ponurymi kobietami i męŜczyznami. Zdarzało się jednak. Kilka dni później ojciec odjechał. Jej oczy spotkały oczy ojca. Ŝe czekając na ulicy. bardzo się ucieszyłam. idącą po ulicy w szeregu aresztantów. Zabierałam ojca na tę ulicę przez kilka kolejnych dni i czekaliśmy od świtu do obiadu.

Ŝe w chaosie istnieje jednak jakiś porządek. Pod zarządem komuny pozostawały brygady produkcyjne. Piętnaście milionów młodych ludzi zostało wysłanych na wieś. prześcieradeł. Bardzo czekałam na ten wyjazd. co stanowiło kryterium. Kluseczka takŜe nie pojechała — bo była jedynaczką. Jedną z najoczywistszych oznak władzy było to. chociaŜ chodził do tej samej szkoły. z kim chcemy tworzyć grupę. Nie miałam Ŝadnego doświadczenia i nie bardzo zdawałam sobie sprawę z tego. zarządzające kilkoma zespołami produkcyjnymi. poniewaŜ nie miał jeszcze skończonych szesnastu lat. Z Ningnan przyjechał jakiś urzędnik i rozmawiał z nami. kołder. moskitier i plastikowych opakowań na maty do spania. Przez pierwszy rok państwo miało nas zaopatrywać w kieszonkowe i racje Ŝywności. ogromne błękitne niebo. manierki. Zespół produkcyjny stanowił podstawową jednostkę. Większość z tych rzeczy z pewnością była specjalnie produkowana. 424 . które obejmowały po kilka wsi. Rodzeństwu i krewnym wolno było jechać w to samo miejsce. co było o wiele lepsze niŜ Ŝycie na wsi. walizek. bo nie były osiągalne w źle zaopatrzonych sklepach. do których zostaliśmy przydzieleni. Dzieci członków Komitetów Rewolucyjnych poszły do słuŜb pomocniczych w armii. błyszczącą w jasnym słońcu i marszczoną delikatnym wiatrem. Zaopatrzono nas w trampki. liczących od dwóch do dwudziestu tysięcy gospodarstw. a nie ze swoją szkołą. co mnie moŜe czekać. Oznaczało to. Zostało to zorganizowane szybko i bardzo sprawnie. Ŝe moŜna było swoje dzieci ulokować w wojsku. Wybrałam przyjaciółki z klasy Kluseczki. WyobraŜałam sobie idylliczne wiejskie otoczenie — bez polityki. W mojej szkole do kaŜdego takiego zespołu wyznaczono osiem osób i pozostawiono nam do wyboru. Pochodzący z biednych rodzin mogli składać podanie o dodatkowe pieniądze. Jinming.W mojej szkole i w szkole mojej siostry było wiele dzieci „uczniów kapitalizmu”. latarki. opisując podzwrotnikowy klimat. wielkie czerwone kwiaty hibiskusa. zostali więc równieŜ wysłani na daleką prowincję. moja siostra równieŜ chciała pojechać z nami. Wszyscy dostali środki na zakup dodatkowych ubrań. banany i Rzekę Złotego Piasku w górnym biegu Jangcy. nie pojechał z nami. Miała być ona zbierana po wsiach. Od czasu Wielkiego Skoku chłopi byli zorganizowani w komuny.

Ŝe rododendrony. Jakoś nie zauwaŜyłam. Ŝeby widzieć rozpoczynające się z nagła śnieŜne zamiecie. PrzeraŜona. Kiedy przejechaliśmy przez równinę Chengdu i wzdłuŜ pasma wschodniego skraju Himalajów. o którym czytałam w literaturze klasycznej. większość z nas siedziała na podłodze na swoich matach. co to za ludzie. Następnego wieczoru dojechaliśmy do miejsca nazywanego Azbestowym Powiatem — od głównego miejscowego produktu.śyłam w świecie szarej mgły i czarnych sloganów na murach. za którym rozpościerały się dziewicze obszary. Wspomniał wprawdzie równieŜ o tajemniczym „złym powietrzu”. uświadomiłam sobie. trzeba było nałoŜyć łańcuchy na koła. Słuchając tego urzędnika. KaŜdy uczeń miał prawo zabrać jedną walizkę i matę do spania. Ŝe będą nas dzielić górskie bezdroŜa na wysokości trzech tysięcy metrów. Moja szkoła wyruszyła do Ningnan dwudziestego siódmego stycznia 1969 roku. Starałam się zawsze siadać z tyłu. ale nawet to dodawało okolicom Ningnan egzotyki. który odwoził nas do miejsca przeznaczenia. ze złocistą rzeką u stóp. w oddali. Odpowiedział. zanim osiągnęliśmy granicę Xichang. bo sądziłam. Twarze pracujących tu robotników miały szary kolor o odcieniu ołowiu. Załadowano nas na cięŜarówki — ponad trzydzieścioro w kaŜdej. MoŜna było spotkać tam równieŜ pandy. Konwój cięŜarówek zatrzymał się i mogliśmy pójść do klozetów — były to gliniane lepianki z wielkim wspólnym dołem pełnym robactwa. Kiedy pojechałam na Zachód. Przez trzy dni cięŜarówka podskakiwała na wybojach. Dongana. Ŝe stamtąd juŜ blisko będzie do ojca. wyobraŜałam sobie siebie wśród obsypanych kwiatami gór. Patrzyłam na to wszystko z niemym podziwem. Ŝe to laogai 425 . widać było szczyt o wysokości siedmiuset pięćdziesięciu metrów. więc myśl o słońcu i tropikalnej roślinności była dla mnie jak marzenie. Nigdy nie byłam dobra w czytaniu map. większość odmian róŜ i wiele innych kwiatów pochodzi właśnie z tamtych okolic. chryzantemy. Na zachodzie. zapytałam członka zespołu propagandowego. Według mnie niebezpieczne były tylko kampanie polityczne. Bardzo chciałam wyjechać. Było tylko kilka miejsc siedzących. odsłaniając turkusowe niebo i oszałamiające słońce. które pokrywały bielą wszystko dookoła i prawie natychmiast przechodziły.

Ich twarze były nieprzeniknione. gdzie postawiono dla nas ceglany piec. który prowadził do czegoś w rodzaju świetlicy. rozejrzałam się dokoła. Ŝebyśmy mieli na czym gotować. uŜywano do niej głównie robotników przymusowych i nie troszczono się o środki bezpieczeństwa.(ludzie reedukowani pracą). gdy kraj się otworzył. dopóki jeszcze nie zapadły kompletne ciemności. Nie było tu elektryczności. PoniewaŜ praca w kopalniach azbestu jest bardzo szkodliwa dla zdrowia. Ŝe ludzie będą walić w bębenki i dekorować nas papierowymi czerwonymi kwiatami. którzy pomagali nam nieść bagaŜe. jakim mówili. Łączył je korytarz. Ja. Ŝeby kontemplować ich piękno. Ŝe oczekiwałam uroczystości powitalnej. więc takŜe zamilkliśmy. Nasza grupka wydawała się taka malutka pośród ogromnego. bezkresnego świata gór. Nie było tu dróg. nie było innych ludzi w zasięgu wzroku. 426 . które im zadawaliśmy. Przyszło teŜ kilkudziesięciu wieśniaków. Czterej wieśniacy. gdy oparłam się o skałę. sądziłam. po jakimś szczególnie wyczerpującym odcinku drogi. bezludna puszcza wchłania mnie powoli. Piątego dnia wysadzono nas przy spichlerzu na szczycie góry. ale przyszedł tylko jeden miejscowy urzędnik. jak ta cicha. Przygotowano dla nas dwa pomieszczenia — jedno dla dziewcząt. obca. Było to moje pierwsze i jedyne zetknięcie z chińskim obozem pracy. Czułam. drugie dla chłopców. Byłam tak nastawiona przez propagandę. Byłam zbyt zmęczona. W pewnym momencie. dwie inne dziewczyny i czterech chłopców ruszyliśmy do naszego nowego domu. Wygłosił powitalną mowę w gazetowym propagandowym Ŝargonie. tylko szum wiatru w lasach i szmer ukrytych strumyków. a olej był zbyt cenny. szli w kompletnym milczeniu i nie odpowiadali na pytania. jakie w Chinach mogło zauwaŜyć wielu cudzoziemców w latach siedemdziesiątych. którzy mieli nam pomóc nieść maty i walizki. nie rozumiałam. O zmierzchu przyszliśmy do wsi. a dialektu. My równieŜ dla tych wieśniaków byliśmy jak cudzoziemcy — i oni dla nas takŜe. Ludzie stali przed swoimi domami i patrzyli na nas nieufnie. Ŝeby go marnować. moja siostra. Przez cztery godziny posuwaliśmy się niespiesznie gęsiego coraz głębiej i głębiej w wielki świat ciemnozielonych gór. Ŝeby złapać oddech. nie było domów. Był to ten typ spojrzenia.

Potem wsypywało się je do płytkiego bambusowego koszyka. maczałyśmy ręczniki. stanowiącą łóŜko. jako cięŜsze. nie gotowały nigdy w Ŝyciu. naftę. Powiedział nam. które miałam dzielić z siostrą. Zaglądały w nasze okno. Ŝeby łuski zebrały się na górze. a ziarna.Padłam bez Ŝycia na twardą drewnianą deskę. opadły na dół. niosąc cięŜkie koromysła z parą drewnianych wiader. jak od dwóch tysięcy lat. Ŝe noszenie wody wpisują do swoich obowiązków. Gdy chłopcy po dŜentelmeńsku oświadczyli. Chłopcy takŜe gotowali. które było kwadratową dziurą w murze bez okiennic. opał do gotowania — a potem zaczniemy pracować na polach razem z innymi. którym trzeba było tak poruszać. Bardzo chciałam się umyć. Ŝe mamy kilka dni. odskakiwały. ogromnie mi ulŜyło. Teraz zaczęłam się tego uczyć w najtrudniejszych warunkach. ale kiedy otwierałyśmy. waŜyły około czternastu kilogramów i bardzo bolały mnie ramiona. kiedy je niosłam. 427 . które wciąŜ podnosiły zasłonkę. Ŝe nie mogłam podnieść kosza. W Ningnan wszystko robiono gołymi rękami. Przedtem szły za nami dzieci ze wsi i teraz zaczęły stukać do drzwi. nawet puste. Ŝeby zebrać wszystko. Miałyśmy na sobie nasze watowane kurtki. co jest nam potrzebne: wodę. Ŝeby móc sobie pozwolić na trzymanie koni czy osłów. jak cenna jest kaŜda kropla. Starałam się ignorować chichoty dzieci. Po kilku minutach ramiona tak mnie okropnie bolały i tak mi się z wysiłku trzęsły ręce. Przed naszym przybyciem wypełnili wodą wkopany w ziemię zbiornik. Ziarno dostawaliśmy niełuskane. ale nasze Ŝyczliwe gesty nie spotkały się z odzewem. poniewaŜ trzy z nas. Nie było maszyn ani zwierząt pociągowych. i wykrzykiwały coś. Kiedy były pełne. a potem znowu wracały i znowu stukały. więc przybiłyśmy do ramy okna starą koszulkę jako zasłonę i w lodowatej wodzie. Wieśniacy mieli zbyt mało paszy. kiedy się myłyśmy. Po wodę trzeba było się wspinać wąską dróŜką. więc trzeba je było wsypać do kamiennego moździerza i tłuc z całej siły cięŜkim tłuczkiem. Najpierw uśmiechałyśmy się i zapraszałyśmy je do środka. nalanej do naszych miseczek do mycia. Jeden z chłopców z naszej grupy podjął się roli naszego przedstawiciela i pośrednika pomiędzy nami i wieśniakami. JuŜ następnego dnia zdałam sobie sprawę. łącznie ze mną.

namawiali mnie.Potem trzeba było zebrać opał. którzy byli dŜentelmenami. Nawóz był podsuszony. Gałęzie wiązaliśmy i nieśliśmy na plecach. Ŝe zawartość wylewa się. Byłam najmłodsza w grupie. Trzeba było złazić po śliskim zboczu do głębokiego dołu obok zagrody dla kóz. nie starczy nawet na zagotowanie wody. Wysunęłam prawą rękę spod sznurka i wtedy 428 . Ŝeby nikt tego rozdarcia nie widział. Kiedy wróciłyśmy. albo tyłek wystawiało się w ich stronę. Musiałam wiele razy powtarzać. Ŝe wolę iść jako ostatnia i Ŝe nie mówię tego z grzeczności. Ŝe przez dobrych kilka dni miałam zaparcie. Droga do domu trwała kilka godzin. ale zawsze trochę przeciekło przez koszyk. które równieŜ wykonywano gołymi rękami. przemokło przez bawełnianą kurtkę i przez bieliznę dostawało się na plecy. Gdy postawiłam koszyk z szyszkami na wadze. Mogliśmy obcinać tylko małe gałęzie. Trochę się takŜe wychlapywało górą i wsiąkało mi we włosy. po stromych ścieŜkach. To się spali w jednej chwili. Chłopcy. jakbym przyniosła sto kilogramów drewna. Podczas jednej z pierwszych wypraw po opał przy schodzeniu z drzewa rozdarłam spodnie na siedzeniu. Ładowałam koszyk na plecy i na czworakach wdrapywałam się na zbocze. Przez pierwsze dni pracy na polu miałam przenosić kozi i ludzki nawóz z naszego klozetu na małe poletka. byłam tak zmordowana. Kozy miały wielką ochotę bóść intruzów. Walcząc z cięŜarem. próbowałam go jakoś zdjąć. Nawet wyprawa do klozetu nie była łatwym zadaniem. Ale z mojego nic nie chciało się wylać. Tak się wstydziłam. gdzie trzeba. więc niosłam tylko kosz lekkich szyszek sosnowych. pomyślałam. Miało to uŜyźnić ziemię pod wiosenną orkę i zasiewy. zobaczyłam. pod górę i z góry. na których właśnie wypalono trawy i chwasty. Kiedy w końcu doszłam na pole. Zawsze z takiej wyprawy przynosiłam jakieś nowe siniaki. Kiedy juŜ się znalazłam poza zasięgiem kóz. Tak się tym denerwowałam. Ŝe schowałam się w lesie i potem szłam jako ostatnia. Zarząd ochrony lasów wyznaczył teren do zbierania suszu dość daleko od naszego miejsca zamieszkania. musiałam znowu wspinać się do góry po zboczu. Ŝebym szła z przodu. jak wieśniaczki zgrabnie zdejmują koszyki z pleców w taki sposób. to nie będą narzucać zbyt szybkiego tempa. nie wierzyłam własnym oczom: tylko cztery i pół kilograma. więc właziliśmy na niewysokie sosny i zajadle cięliśmy je noŜami. a potem albo głowę.

gdy najbardziej była mi potrzebna siła fizyczna. W jakiś czas potem jedna z przyjaciółek uszkodziła sobie w taki sam sposób staw kolanowy. kiedy byłam na wsi. Teraz. zaledwie trzy lata później. Dzień i noc prześladowało mnie swędzenie i nie mogłam powstrzymać się od drapania. który z trudem podnosiłam. Ŝe akurat któraś będzie jechała z Ningnan do Miyi. próbując rozłupywać kamienie wielkim kruszącym młotem. Wkrótce doszłam do wniosku. kimś na wzór wieśniaka. Upadłam na ziemię. W teorii było to ekscytujące. Ja tylko lekko stłukłam biodro. a przychodnia lekarska komuny była oddalona o czterdzieści osiem kilometrów. i Ŝadne lekarstwo na nią nie pomagało. czy wszystko jest w porządku. Ŝebym pojechała do Chengdu na leczenie. Ŝe będę robić to. Kiedy zobaczył. Kiedyś. i tak transport publiczny nie działał. Przed Rewolucją Kulturalną całym sercem podpisywałam się pod taką postawą i specjalnie brałam na siebie cięŜkie prace po to. na wiosnę 1966 roku. zaproponował.nagle koszyk całym cięŜarem przechylił się w lewo i uwięził moją lewą rękę. w nawóz. indoktrynacja juŜ nie działała. Dziewczęta miały do wykonania lŜejsze zadania. Wydawało mi się to wszystko całkowicie bezcelowe. poniewaŜ człowiek miał stać się nową osobą. i skończyło się na spuchniętym ramieniu. Po dwudziestu 429 . Przez następne trzy lata wysypka pojawiała się zawsze. Ale odwiedził nas w naszej wiosce członek zespołu propagandowego. Straciłam swoją wiarę i szybko znienawidziłam trudy swojej pracy w Ningnan. Zaoferowałam się. Od momentu. CięŜarówek było niewiele i trudno byłoby się spodziewać. Wszystkie te trudności były wpisane w koszty „przechodzenia reedukacji”. moja klasa pomagała przy pracach drogowych. zresztą nawet gdybym się tam dostała. co chłopcy. Ŝe mam niewielkie szanse na odwiedzenie ojca. Ŝeby sprawdzić. takie jak rozdzielanie kamieni połupanych przez chłopców. Niedługo po przyjeździe dostałam jakiejś dokuczliwej wysypki. NajbliŜsza dobra droga leŜała o cały dzień marszu od Ningnan. kiedy rozpoczęłam nowe Ŝycie na prowincji. Ŝe jestem chora. Czułam się bardzo chora i osłabiona przez cały czas — właśnie wtedy. Dongan. dorobiłam się tego. Ŝeby stać się kimś lepszym. dorobiłam się kilku ran nabrzmiałych ropą i miałam opuchnięte od jakiejś infekcji nogi. a oprócz tego męczyła mnie biegunka i wymioty.

Odbijały się w nich chmury. ale najbardziej zapamiętałam podejrzliwe spojrzenia jego młodej Ŝony o twarzy ogorzałej od słońca i wiatru.sześciu dniach od chwili przyjazdu — wracałam do domu. kiedy walczyłam o przeŜycie. W ciągu tych kilku dni. Jego dom był jedynym. Zastrzyki i tabletki podziałały błyskawicznie. Myła krwawe wnętrzności świni. Poza tym odwiedzanie ich oznaczałoby. jakie przepracowałam na wsi. nagle zrobiło mi się Ŝal piękna Ningnan. Kiedy się przywitałam. w jakim byłam. więc szybko wyszłam. Wiedziałam. które spędziłam na pace pustej cięŜarówki z bólami Ŝołądka i biegunką. i złoty zimowy jaśmin błyszczał obok sopli na sosnach. Strumyki w dolinach tworzyły rozlewiska. Gdy wyjeŜdŜałam. a na plecach miała w chuście dziecko. Ŝe właściwie nie poznałam wieśniaków z naszej wioski. a ja byłam chora. Wydawali się odlegli. Ŝeby schły w słońcu i rześkim górskim powietrzu. baldachimy okazałych drzew i kwiaty. Z podziwem przyglądałam się stromemu zboczu dalekiej góry naprzeciw nas. a sami leŜeliśmy na trawie. w lutym. Wiosna przychodziła tu wcześnie. Praliśmy ubrania w tych rozlewiskach i rozpościeraliśmy je na skałach. które wyrastały ze szczelin w skałach. jak to robiła wieczorami moja siostra i przyjaciele. w ogóle nie miałam siły i właściwie prawie nie rozmawiałam z wieśniakami. Nie mogłam tych gór podziwiać. obrzuciła mnie nieprzychylnym spojrzeniem i nie odpowiedziała. jaki wyznaczył mi Mao. ale oni byli w pełni sił. wyczerpana i cały czas obsypana wysypką. Moim jedynym znajomym był wiejski buchalter. pokrytej kwiatami dzikiej brzoskwini. Ŝe powinnam zdobyć się na wysiłek i ich odwiedzić. opływając fantazyjnie ukształtowane skały. zdałam sobie sprawę. Ŝe uległam. który jako najbardziej wykształcony człowiek w naszym otoczeniu przychodził do nas często. podkreślając łączące nas intelektualne pokrewieństwo. 430 . Gdy przyjechałam do Chengdu po czterech ciągnących się bez końca dniach. jak intensywny będzie za kilka tygodni kolor tych kwiatów. Kiedy juŜ przyszła pora wyjazdu. Czułam się obco i niezręcznie. słuchając powiewów wiatru w sosnowym lesie. oddzieleni ode mnie niedostępnymi górami Ningnan. od razu poszłam do przychodni przy kompleksie. choć przecieŜ odrzucałam ten rodzaj Ŝycia. i wyobraŜałam sobie.

które uwaŜano za bardzo bu (lecznicze) — i z tego wszystkiego zrobiła dla mnie zupę. mimo Ŝe ojciec złamał głęboko zakorzenioną w Chinach tradycję zajmowania się osobami z własnej rodziny. błoniastym korzeniem wyki i chińską anŜeliką. odpowiadała. Pomyślałam. Były to rzeczy nieosiągalne w sklepach. czy ją widywałam siedzącą choćby przez chwilę. co było niezwykłe. 431 . Ŝe powinnam tam pojechać i zająć się nim. Ŝe nie wiem. musiała kuśtykać kilometrami. Teraz jednak mocno zamykała oczy i przygryzała usta — sądziłam. Ona sama takŜe źle się czuła. Ŝeby wydać odpowiednie zarządzenia dotyczące Ŝycia codziennego. jak leŜy na łóŜku. co jej jest. zawiadamiający. Wtedy jednak nadszedł telegram z Yibin. jego rodzina rzadko nas odwiedzała. poniewaŜ rodzina bała się. do której dodała drobniutko posiekaną wiosenną cebulę. Od kiedy przeprowadziliśmy się do Chengdu. Ŝe ciotka Junying. Pewnego dnia przyszła do domu z kurczakiem. Gdy matka ojca zmarła w 1958 roku. Ciotka Junying i inni krewni ojca z Yibin bardzo dobrze odnosili się do naszej rodziny. Wkrótce poczułam się znacznie lepiej. Ŝe nic. Była zawsze tak energiczna. zaczęłam planować podróŜ do ojca. i dalej wystawała dla mnie w kolejkach. a takŜe zapewnienie jej — częstokroć rujnującego — wspaniałego pogrzebu. przychodnia takŜe nadal była dostępna dla naszej rodziny. Ŝeby je dla mnie kupić na czarnym rynku. Ŝe będzie się sprzeciwiał skomplikowanym ceremoniom Ŝałobnym. Oprócz zachodnich zastrzyków i pigułek przepisanych mi w przychodni babcia zaaplikowała mi chińskie lekarstwa.Podobnie jak kantyna. jest powaŜnie chora. PoniewaŜ nikt nie kazał mi wracać z powrotem do Ningnan. Ŝe musi ją coś bardzo boleć. Czasem widziałam. nikt mu o tym nie powiedział aŜ do chwili. Ale kiedy pytałam. Tradycyjnie synowskim obowiązkiem było przygotowanie dla matki cięŜkiej drewnianej trumny. porządnie pomalowanej. Syczuański Komitet Rewolucyjny składał się teraz z drugorzędnych postaci i nie był na tyle sprawny. W rezultacie w systemie było pełno dziur i ludzie musieli radzić sobie sami. Ale rząd zachęcał do kremacji — Ŝeby oszczędzić ziemię — i do mniej uroczystych pogrzebów. która opiekowała się moim młodszym bratem Xiaofangiem. kiedy było juŜ po pogrzebie.

który słuŜył jako dzienny pokój. Zresztą lekarze powiedzieli ciotce. pojawili się i zaoferowali pomoc. Chciałabym móc jeść. ale nie mogła się wypróŜnić bez bólu.”. która często podróŜowała pomiędzy Chengdu i Yibin. Ŝeby pomóc w wypróŜnieniu. Ta trumna. a ona opierała się o mnie. Ŝeby ulŜyć babci. ciotka siedziała w bujanym wyplatanym fotelu przy drzwiach prowadzących do holu. Nie mogła chodzić bez pomocy i nawet siedzenie wymagało od niej wielkiego wysiłku.Niemniej gdy podczas Rewolucji Kulturalnej ojciec popadł w kłopoty. Masowałam wiele razy jej Ŝołądek. Nie było komu ich remontować. jej własna. ale oprócz czterech tomów Dzieł wybranych Mao Zedonga znalazłam w 432 . Efekt był taki. Wszystko to przynosiło tylko chwilową ulgę. śeby nie miała odleŜyn. Tylko raz powiedziała do mnie z lekkim westchnieniem: „Jestem taka głodna. Zła praca jelit sprawiała ciotce straszliwy ból. urządzenia się psuły. KaŜdego dnia siadała na chwilę przy mojej pomocy. na jaki sobie kiedykolwiek pozwoliła. Jednak nie było gdzie się zabawić. Recepty jej krewnych czasem pomagały.. patrząc na drzewa papai i bananów w ogrodzie za domem. ale. Po jedzeniu była mocno wzdęta.. Przeszła wylew i miała częściowo sparaliŜowane nogi. którzy musieli się wynieść ze swojego zrujnowanego mieszkania. Ale nigdy nie narzekała. Szpitale pracowały tylko sporadycznie. Ŝebym wyszła i „zabawiła się”. Widok ciotki bardzo mnie przygnębił. Tęskniłam za czymś do czytania. najczęściej jednak zawodziły. Mówiła. była jedynym luksusem. Na honorowym miejscu stała wielka trumna z cięŜkiego ciemnoczerwonego drewna. a potem mówiła. ale na pewno jestem juŜ zmęczona i znudzona. a kiedyś. Mieszkała w domu razem z najmłodszą siostrą ojca. Ŝe nic juŜ nie mogą dla niej zrobić. Kiedy przyjechałam. wzięła Xiaofanga pod opiekę. włoŜyłam jej palec do odbytu. więc została w domu. Ŝe dobra ze mnie pielęgniarka. odstąpiła część swojej połowy domu rodzinie dalekich krewnych. a zaopatrzenie w leki było nieregularne. sadowiłam się obok niej. kiedy mnie o to poprosiła w rozpaczy. jak zawsze altruistyczna. Siedziała godzinami w holu na wyplatanym fotelu. Ŝe bała się jeść i była bardzo słaba. Ciotka Junying.

ciemnobrązowe i świecące od lat uŜywania. 433 . kiedy Ŝyciem nie władała wyłącznie polityka. opiekując się siedmioletnim Xiao-fangiem. Przez ponad osiemnaście godzin dziennie w centrum miasta nadawano śpiewy. plotkujących. Yibin miało określoną atmosferę. Od czasu do czasu moŜna było się natknąć na jaśniejszy krąg — małe kramy z jedzeniem. rzucał się na zakurzoną ziemię. Nie miałam pieniędzy — nasze kieszonkowe było bardzo małe. Czasem z nudów Ŝądał. kopał.domu tylko słownik. Wszystkie inne ksiąŜki spłonęły. Resztę czasu spędzałam. Dawniej byłoby w nich sporo ludzi. godził się ze mną i wracaliśmy do domu. nawet podczas Rewolucji Kulturalnej. Pewnego wieczoru. jedzących marynowaną wołowinę lub duszony w soi świński język i praŜone w soli i pieprzu orzeszki. sama zaczynałam płakać. wszystkie afisze. nagle coś przyciągnęło moją uwagę. a kiedy nie miałam juŜ Ŝadnych pomysłów. Puste kramy przypominały mi dni. Chodziłam z nim na długie spacery. Kiedy zapadał zmierzch. Wtedy przestawał się złościć. których światło sączyło się z okien i przez szczeliny w drzwiach. pijących miejscowy likwor „z pięciu zbóŜ”. który na jakiś czas odsuwał ode mnie aktualne nieszczęścia. w kwietniu. Ŝeby mu kupić karabin-zabawkę albo słodycze barwione na kolor węgla — bo tylko to było w sklepach. ale na chodniku stał kwadratowy stół i cztery wąskie ławki. NiezaleŜnie od treści poziom decybeli był potwornie wysoki i musiałam wykształcić specjalną technikę. choć nadal je otwierano. Na stole paliła się mała lampka na olej rzepakowy z malutkim kulistym płomykiem. Kiedy tylko wyłaniałam się z bocznych zaułków. Xiaofang nie rozumiał tego. wrzeszczał i szarpał mnie za kurtkę. zaułki kryły się w mroku i mgle. których jeszcze nie znałam. oskarŜenia i demaskacje. natychmiast ogłuszał mnie jazgot głośników. wyniosły spokój wzgórz i przymglony horyzont za nimi wprowadzały mnie w podniosły nastrój. Teraz juŜ nikt w tych kramach nie siadywał i nie gawędził. Kręte rzeki. Niewiele moŜna w nich było kupić. Przykucałam przy nim i próbowałam go uspokoić. gazetki ścienne i głośniki pokrywała ciemność. która pozwalała mi tego nie słuchać — dla własnego zdrowia psychicznego. Zajmowałam się więc studiowaniem piętnastu tysięcy znaków i uczyłam się tych. rozjaśniane tylko lampami olejowymi.

PoniewaŜ sprawował pewną władzę w wojsku. Prezydent Liu Shaoqi. gdy stał na krawędzi śmierci. Podczas Zjazdu Zhou Enlai odczytał oświadczenie. przez prawie trzy lata był więziony w nieludzkich warunkach. Lin Biao. a na zebraniach demaskacyjnych i oskarŜycielskich był bezlitośnie bity. kiedy usłyszałam. członek Politbiura. trwającej dwa i pół roku torturze. która. jak powiedział Ŝonie. marszałek He Long. siedział w areszcie od 1967 roku. co grono ich „reprezentantów” naprawdę robi. który pomógł mamie na początku Rewolucji Kulturalnej. współczesnych rewizjonistów (Rosjan) i kuomintangowskich reakcjonistów”. dopóki rak woreczka Ŝółciowego nie posunął się tak daleko. poddano go powolnej. Zhou Enlai i Li Xiannian. Ten zjazd. Po zjeździe pozwolono Liu umrzeć w straszliwych cierpieniach. którzy juŜ nie Ŝyli. umarł niecałe dwa miesiące po zjeździe. oznaczał formalne ustanowienie osobistego systemu władzy Mao. dziewiąty. poza tymi. Inny członek Politbiura. biorących udział w poprzednim zjeździe. Z siedemnastu członków Politbiura pozostało w nim tylko czterech — Mao. Chińczykom nie powiedziano. aby dziewiąty Zjazd miał „Ŝywą tarczę strzelniczą”. Ŝe potwierdzono władzę Komitetów Rewolucyjnych. jeden z załoŜycieli komunistycznej armii. Na przykład podawano mu podczas upalnego lata tylko jedną nieduŜą manierkę wody dziennie. postawiono w stan oskarŜenia i wyrzucono. a podczas zimy odcinano ogrzewanie i nie pozwalano przyjmować lekarstw na cukrzycę. w 1956 roku. Ŝe Zhou Enlai wydał zezwolenie na operację. Okna w pokoju szpitalnym były zaklejone 434 . Tao Zhu. wrogim agentem pozostającym na słuŜbie imperialistów. Zapowiedziano reorganizację najwyŜszych władz. Niektórzy z nich mieli wkrótce umrzeć. człowiek numer dwa ósmego zjazdu. Było na nim bardzo niewielu dawniejszych przywódców. Nie pozwolono mu brać lekarstw na cukrzycę i niedawno złapane zapalenie płuc. kiedy jego stan pogorszył się i zaordynowano mu zbyt duŜą dawkę glukozy. Jak zwykle. W końcu zmarł. co zrujnowało jego zdrowie. Pani Mao kazała go utrzymywać przy Ŝyciu.W Pekinie odbywał się właśnie Zjazd Partii. Nie pozwalano mu się leczyć. ale bez rozlewania krwi”. „ma zniszczyć mi zdrowie. w którym stwierdzano. Ŝe Liu był „przestępcą i zdrajcą. Serce mi zamarło. leczono go tylko wtedy. Wszystkich innych.

Nigdy przedtem jej się to nie zdarzało. co się dzieje. Wkrótce potem przyszedł telegram. Ŝe babcia zasłabła. co w jego przypadku trwało osiem lat. Te i wiele innych prześladowań naleŜały do typowych metod Rewolucji Kulturalnej. do 1974 roku. W ostatniej prośbie zwrócił się o to. Mao doskonale wiedział. Ze zgrozą czekałam na nazwiska Tingów — i usłyszałam je: Liu Jeting i Zhang Xiting. Do ich metod zaliczało się stosowanie presji psychicznej. Marszałek Peng Dehuai zmarł z powodu podobnego długotrwałego maltretowania. Jej stoicyzm ugiął się pod naporem bólu — czuła. Gdy stałam wśród tłumu i słuchałam wiadomości. nikt w Chinach nie był zdziwiony. Ŝeby się nie denerwowała i była pogodna. Kiedy wyszły na jaw. Poczułam. jakie dotknęły najwyŜszych przywódców. Odmówiono mu. Odpowiedzialność spadała jednak na niego — choć nie tylko. wsiadłam więc z Xiaofangiem do najbliŜszego pociągu do Chengdu. kogo chciałby się pozbyć. Lekarze z przychodni w kompleksie powiedzieli. ale nie moŜna go było o nic oskarŜyć. które były zaklejone gazetami. Ŝebym natychmiast pojechała i zajęła się babcią.gazetami i nie dopuszczono do niego rodziny ani przed śmiercią. odczytano skład nowego Komitetu Centralnego. Śmierć zadana w taki sposób zyskała w języku chińskim specjalny termin: „prześladowania aŜ do śmierci” (pohai zhisi). jak ogarnia całe jej ciało. Babcia zbliŜała się do sześćdziesiątki. zalecali tylko. ale nie potrafili jej pomóc. odmowa zezwolenia na leczenie. fizycznej przemocy. Ciotka Junying ponaglała mnie. a potem koncentruje się w uszach. Dopiero po latach ujawniono szczegóły prześladowań. a nawet uŜywanie środków medycznych do zabijania. i zachęcał oprawców przez swoją „milczącą zgodę” (moxu). Mao nie musiał podpisywać wyroków śmierci. którzy sami doprowadzali sprawę do końca. wystarczało. Ŝeby pozwolono mu zobaczyć słońce i drzewa przez okna sali szpitalnej. Ŝe cierpieniom mojej rodziny nie będzie końca. Mógł w ten sposób pozbywać się wrogów. Wszyscy znaliśmy wiele podobnych przypadków ze swojego własnego doświadczenia. 435 . Ŝe dał do zrozumienia. Ŝe być moŜe chodzi o nerwy. Podwładni Mao często z wyprzedzeniem odgadywali jego Ŝyczenia. a natychmiast znajdowali się usłuŜni. ani po śmierci. Ŝeby go zadowolić — i Ŝeby zaspokoić własne sadystyczne skłonności.

Lekarka. miała sińce pod oczami i drgające powieki. Na oddziałach panował tłok i wszystkie łóŜka ustawiono ciasno jedno przy drugim. bo nie były potrzebne rewolucji. Wszystkie były zepsute. 436 . który rozścieliłam przy łóŜku babci. Ŝeby zwracać uwagę na takie drobiazgi. więc zdecydowałam. Ŝe zostanę z babcią. Ja popychałam rower. która nas przyjęła. które w wielkim pośpiechu biegały z oddziału na oddział. Pomyślałam. przyjęto ją do szpitala. oskarŜające resztę personelu o „uŜywanie pracy dla zdławienia rewolucji”. bo miała silne bóle. Szpital pracował jedynie dzięki oddaniu jego pracowników. Wszyscy trzymali nocniki przy sobie. Na ceglanej ścianie wisiały ogromne hasła sporządzone przez bardziej wojowniczych członków załogi szpitala. Nie było rentgena ani innych urządzeń. Spod łóŜek czuć było smród uryny. Nawet na korytarzach stały rzędem. z posiniaczonymi twarzami.Zabrałam ją do szpitala odległego o pół godziny drogi od ulicy Meteorytu. co się dzieje z babcią. a riksz zakazano — chodziło o siłę roboczą. ale babcia nawet w nocy nalegała. Babcia nie mogła iść o własnych siłach. Musiała usiąść na bagaŜniku roweru. jak Ŝyją zwykli ludzie. Ŝe jest wykończona natłokiem pacjentów. Kilka pielęgniarek. nie mogło doglądać wszystkich pacjentów. i trzymać się siodełka. Ukryci w swoich samochodach z szoferami nowi władcy nie przejmowali się tym. Wróciłam do domu i zabrałam trochę niezbędnych rzeczy. a oprócz tego musi jeszcze stawiać czoło politycznym atakom. Babcia dostała środki przeciwbólowe. co jej trochę pomagało. Autobusy nie jeździły po Chengdu. a Xiaofang siedział na ramie. na poduszeczce. a kiedy przestały działać. a pielęgniarki były zbyt zajęte. Wychodziłam wtedy spod mojej lekkiej kołdry i masowałam ją. Ŝebym ją prowadziła do toalety w końcu korytarza. W szpitalu było mnóstwo kobiet i męŜczyzn o posępnym wyglądzie. Inni pacjenci nie przykładali do tego wagi i często nie opróŜniali swoich nocników całymi dniami. Xiaohei podpierał babcię. Wzięłam takŜe bambusowy materac. wielu ludzi leŜało na noszach z połamanymi Ŝebrami — były to ofiary zebrań demaskacyjnych. śaden z lekarzy nie potrafił powiedzieć. dzięki którym moŜna by ją porządnie zbadać. W nocy wciąŜ budziły mnie jej jęki.

co było rzadkie w tamtych pozbawionych poczucia humoru latach. ale naleŜało robić to. Znowu wolno było mieć długie włosy. która pokazała mi. Był pierwszą osobą. pewien ton dystansu zaprawionego cynizmem. na którym były dwa czy trzy kwiaty. jak mam je zapleść: ciasno jeden przy drugim czy z duŜym rozstępem? Proste czy trochę zakręcone na końcach? Czy część zapleciona ma być dłuŜsza od nie zaplecionej. ironia i dociekliwy niezaleŜny umysł. Przed Rewolucją Kulturalną jego ojciec był dyrektorem wydziału w zarządzie prowincji. bo przeglądanie się w lustrze mogłoby ściągnąć na mnie oskarŜenie o „burŜuazyjne nawyki”. a stojące tam drewniane ławki porozpadały się. „Czemu miałbym jechać na wieś?” — zapytał. ale wyróŜniał go od innych pewien nastrój. Dorośli przechodzili obojętnie. a jednak na tyle podobnie do innych.Okno przy łóŜku babci wychodziło na frontowy ogród. kiedy Bing wszedł na oddział. czy odwrotnie? Nie było Ŝadnych szczegółowych oficjalnych ustaleń co do uczesania czy ubrania. Pewnego dnia z otwartego okna zobaczyłam mojego przyjaciela Binga zsiadającego z roweru. Ŝeby nikt nie mógł wyciągnąć palca i powiedzieć. ale moŜna je było tylko zapleść w dwa warkocze. akurat kilkoro dzieci usiłowało złamać gałąź małego drzewa magnolii. Ŝe juŜ nikt nie zwracał na niego uwagi. Oddanie rodzinie. Kiedy wyjrzałam przez okno. Ŝe jestem odszczepieńcem. To on pierwszy dotarł do róŜnych obszarów tabu w mojej świadomości. Był zarośnięty chwastami. Bardzo mnie pociągał. Miałam na sobie Ŝakiet w róŜowo-białą kratkę. Do tej pory unikałam wszelkich związków uczuciowych. WciąŜ jeszcze nad tym rozmyślałam. która była wzorem dozwolonym w ubraniu młodych kobiet. Skala była mała i szukało się róŜnych wariantów w jej obrębie. ale Bing był inny niŜ większość dzieci wysokich urzędników. Chciałam wyglądać inaczej i pociągająco. Zawsze miałam w sobie drugą istotę o 437 . które jeszcze się wzmogło z powodu przeciwności losu. Serce zaczęło mi walić. co znaczy błyskotliwa inteligencja. W jego wyglądzie nie było nic niezwykłego. a potem udało mu się dostać zaświadczenie o „przewlekłej chorobie”. Wandalizm był tak częstym elementem codzienności. co robili wszyscy pozostali. Potrafiłam godzinami się zastanawiać. Szybko przejrzałam się w szybie okiennej. dostałam wypieków. pochłaniało cały zasób moich uczuć.

Tego dnia Bing przyszedł na oddział babci z podbitym okiem. Powiedział. nie mogło to jednak trwać wiecznie. W dodatku twarz Wena wcale nie miała tego obowiązkowego. Kiedy spytałam go. Ŝe ludzie uŜywają tego rodzaju Ŝargonu tylko podczas oficjalnych okazji. Ŝe jemu przypada więcej mojej uwagi. po co. Ŝe Wen jest przyzwoitym człowiekiem.seksualnej naturze. Na moment mnie zatkało. bo „nie mógł znieść tego jego zarozumiałego szczerzenia zębów”. Podobnie jak Bing. Ŝe muszę przenieść swój meldunek gdzieś w pobliŜe miasta. nie byłam upowaŜniona do racji Ŝywnościowych ani innych przydziałów. ale silny. Przez cały ten czas Ŝyłam z racji mojej rodziny. Ŝe Wen był zazdrosny o to. czy nie. Bing opisał tę walkę z rozmyślną nonszalancją. Jakiś czas potem usłyszałam wersję Wena: uderzył Binga. miał duŜe ręce. Ale znajomość z Bingiem pchała mnie na skraj przepaści. co nakazał Przewodniczący Mao. na wzór modelowego młodego człowieka z plakatów propagandowych. Pewnego dnia powiedział. bo przeniesiono tam moje zameldowanie. Zazwyczaj podwijał rękawy i nogawki i nosił sandały ze słomy jak wieśniak. który właśnie wrócił z Ningnan — eskortował stamtąd dziewczynę ze złamaną nogą. powaŜnego wyrazu zastrzeŜonego na takie okazje. Ŝe uderzył go Wen. Ŝe mówił szczerze. ale musiałam tam wrócić prędzej czy później. był synem wysokich urzędników partyjnych. właśnie do niego się z tym zwróciłam. jednak udało mi się ją pohamować. w jaki to powiedział. a kiedy przebywałam w Chengdu. Uświadomiłam sobie wtedy. a według tego. jakie mają przekonania. odpowiedział zwyczajnie: „śeby robić to. 438 . Ŝe wraca do Ningnan. Wen był niewysoki. Ŝeby nadal „poddawać się reformie”. chłopak. bezceremonialny sposób. Ale podczas Rewolucji Kulturalnej nauczyłam się nie dzielić ludzi według tego. świadczył o tym. Opóźniłam swój powrót o ponad dwa miesiące. Wiedziałam. Zakładałam. czy są zdolni do podłości i okrucieństwa. duŜe stopy i mocne zęby. A z jakich innych powodów? Jestem czerwonogwardzistą Przewodniczącego Mao”. i kiedy chciałam wymigać się od powrotu do Ningnan. Zwyczajny. mówiąc z wyraźną satysfakcją.

Ŝe komuna nas przyjmie na podstawie ich rekomendacji. jeśli chciało się choć jeden krok zrobić inaczej. w której mieszkali krewni. jak grom z jasnego nieba spadła na mnie wiadomość. Ale moŜna było się przenieść w inne miejsce. 439 . Podstawową sprawą w tym fałszerstwie były pieczęcie. uŜywając do tego kostki mydła. moją przyjaciółką. ksiąŜeczkę meldunkową — którą musiałybyśmy wręczyć władzom w następnym miejscu naszego zamieszkania. która równieŜ uciekła z Ningnan. niŜ przewidywał plan władzy. MłodzieŜy. takŜe nie było moŜliwe. który nam jeszcze pozostał. Zwróciłam się wtedy do Wena. Bez wahania zaproponował. Ŝeby uzyskać aprobatę jego kierownictwa. W ciągu jednego wieczoru trzy listy dla kaŜdej z nas były gotowe. Planowałam takie przeniesienie razem z Naną. Gdybyśmy miały juŜ wszystkie trzy listy. Do naszego planu włączyłyśmy moją siostrę. Przemeldowanie się z surowego górskiego rejonu do bogatszej okolicy. Fałszowanie oficjalnych papierów było powaŜnym wykroczeniem. MoŜna ich było sobie nawet wymyślić — nikt nie byłby w stanie tego sprawdzić. drugi z powiatu. Byłoby niemoŜliwością zlokalizować w pobliŜu Chengdu jakichś krewnych i przejść przez całą tę procedurę w czasie. śycie stawało się bardzo skomplikowane. zatwierdzający przeniesienie. jeśli zaakceptowali to mieszkający tam krewni. śeby się przemeldować. Ŝe właśnie wydano rozporządzenie o wstrzymaniu wszystkich przeniesień po dwudziestym pierwszym czerwca. do naszego zespołu produkcyjnego. karanym długoterminowym więzieniem. Tylko w taki sposób moŜna było uzyskać podstawowy dokument kaŜdego obywatela Chin. które w Chinach mają wszystkie urzędowe pisma.Samo Chengdu nie wchodziło w rachubę. Kiedy planowałam załatwienie przeniesienia meldunku. bo nie wolno było zmieniać meldunku powiatowego na miejski. ale oddany czerwonogwardzista Mao tylko wzruszył ramionami w odpowiedzi na moje ostrzeŜenia. poświadczający. Wen był dobry w kaligrafii i wyciął pieczątki w oficjalnym stylu kaligraficznym. popierający ten pierwszy — i trzeci z Syczuańskiego Biura ds. zanim powiat Ningnan ostatecznie nas zwolni. musiałybyśmy wrócić do Ningnan. jak równiny wokół Chengdu. nadal przebywającą w Ningnan. Ŝe „wyprodukuje” wszystkie trzy listy. Był trzeci tydzień maja. trzeba było mieć na początek trzy listy: jeden z komuny.

Ubrania oklejały nas i hamowały ruchy. które kiedyś ocieniały chodnik. ręczniki. Deszcz zaczął lać strumieniami i po chwili byłyśmy zupełnie przemoczone. Nie było się gdzie schować. Ŝe bardzo mi zimno. pozwólcie mi juŜ umrzeć! Pozwólcie mi umrzeć!”. byłam rozdarta. Tego wieczoru. Po godzinie byłyśmy w połowie drogi. Nie odradzałam jej tego. miała mocne bóle w podstawie kręgosłupa. ale złapałam ją mocno. Opowiadałam jej róŜne historie i plotki. termosy. stukoty i słychać było głośne rozmowy na całym korytarzu w dzień i w nocy. bo szpital był bardzo przygnębiającym miejscem. zostało teraz tylko kilka Ŝałosnych gałęzi. Deszcz siekł nas i smagał. Budzono teŜ wszystkich przez głośniki o szóstej rano i często ktoś umierał na oczach pozostałych pacjentów. Ŝeby stłumić jęki. Ŝeby jechać. Ŝebym jechała. trwałoby to kilka miesięcy — nawet przy duŜym szczęściu. Tu i ówdzie widziało się budynki z dziurami po nabojach i pociskach — był to efekt zajadłych walk między frakcjami Rebeliantów. Nagle usłyszałam dźwięk dzwonka i głos: „Hej.. bo wyjazd oznaczał pozostawienie babci w szpitalu. Nagle niebo ściemniało. Kiedy nadszedł czas. nawet bardzo powoli. naczynia do gotowania — a ja poszłam z nią piechotą. brzęki. zaraz będziemy w domu.”. wciąŜ rozlegały się jęki. Powiedziała teŜ. bo nikt nie dbał o nie od początku Rewolucji Kulturalnej. parłyśmy do przodu. bo zagryzała usta. czy chcecie. Z trudem łapałam oddech. ale powiedziałam: „Babciu. kiedy babcia wypisywała się ze szpitala. Szczupła i drobna babcia robiła się coraz cięŜsza. Potwornie tam śmierdziało i było okropnie głośno. Babcia szlochała: „O nieba. podtrzymując ją przez cały czas. bolało ją. Ŝe kiedy szła.Gdybyśmy chciały je dostać drogą oficjalną. wiatr przewiewał nasze mokre ubrania i poczułam. więc Xiaohei zawiózł do domu jej rzeczy — ubrania. Podjechała towarowa riksza — prowadził ją młody człowiek 440 . Wieczór był gorący i parny. Babcia się zachwiała. więc walcząc z burzą.. Ŝe wróci do domu i będzie zajmować się moimi braćmi. Nie mogła usiąść na bagaŜniku roweru. Ale ona ponaglała mnie. Ŝeby was podwieźć?”. Ŝeby odwrócić jej uwagę od bólu. Ja równieŜ miałam ochotę płakać. miseczki do mycia. Na platanach. gwałtowny poryw wiatru wzniósł kurz i porwał kawałki plakatów i afiszy. Widziałam.

Pogładziłam wierzch jej dłoni.w rozpiętej koszuli. Powiedziała. gdzie zbudowano nową bazę przemysłową. Do bazy w Xichang dostarczały surowce cięŜarówki z pięciu róŜnych prowincji. Młody człowiek powiedział. Cyngla