WARTOŚĆ ≠ CENA

VALUE ≠ PRICE

wzornictwo za 4 złote
katalog wystawy

1 eUro DeSiGn
exhibition catalogue

Warszawa 2011

Warsaw 2011

Wystawa została zorganizowana przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego – jako część kluczowego projektu „Zaprojektuj Swój Zysk. Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez zastosowanie wzornictwa” – w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

The exhibition was created as a part of the key project “Design Your Profit. The improvement of the competitiveness of enterprises through the application of design” and Operational Programme “Innovative Economy”, conducted by the Institute of Industrial Design.

www.zsz.com.pl

PracowaLi z naMi

tHeY worKeD witH US

Beata Bochińska
kurator wystawy
prezes IWP

ewa cieślik
komisarz wystawy
IWP, pracuje w Dziale Upowszechniania Wzornictwa

curator of exhibition
IWP president

commissioner of exhibition
Design Popularisation Department IWP

aUtorzY teKStów w KataLoGU aUtHorS of tHe cataLoGUe textS

Józef a. Mrozek
historyk wzornictwa, kierownik Zakładu Historii i Teorii Wzornictwa na warszawskiej ASP design historian, director of the Institute of the History and Theory of Design at the Warsaw Academy of Fine Arts

izabela rudak
dyrektor ds. badań jakościowych w Pentor Research International director of qualitative marketing research in Pentor Research International

Katarzyna Stefaniak
niezależny konsultant w dziedzinie doradztwa strategicznego i organizacyjnego independent consultant in the field of strategy and organization consulting

zaProSzeni Przez iwP wSPółKUratorzY wYStawY co-cUratorS inviteD BY tHe iwP

anna Krysiak
dyrektor Centrali Zakupów Leroy Merlin The Director of Purchasing Headquarters, Leroy Merlin

anna Maga
kustosz Ośrodka Wzornictwa Nowoczesnego Muzeum Narodowego w Warszawie curator of the Modern Design Centre at the National Museum in Warsaw

Maja Palczewska
projektantka designer

anna Sowa
kierownik produkcji telewizji Domo.tv production manager at Domo.tv

agata Solon
architekt krajobrazu landscape architect

tomasz rudkiewicz
projektant wzornictwa przemysłowego, Designer Roku 2007 industrial designer Designer of the Year 2007

Marcin fedisz
producent filmowy, organizator multimedialnych projektów wystawienniczych film producer, organizer of multimedia exhibition projects

Daniel zieliński
asystent w Pracowni Projektowania Produktu na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego warszawskiej ASP assistant in the Product Design Studio, Faculty of Industrial Design of the Warsaw Academy of Fine Arts

SPiS treŚci
teza DowóD 1. tani ProDUKt MUSi BYĆ zaProJeKtowanY, zaProJeKtowanY ProDUKt nie MUSi BYĆ tani
Beata Bochińska 8 10

contentS
tHeSiS Proof 1. a cHeaP ProDUct HaS to Be DeSiGneD, a DeSiGneD ProDUct DoeS not Have to Be cHeaP
Beata Bochińska 14

DowóD 2. PoLacY cHcĄ DoBreJ JaKoŚci
Izabela Rudak

Proof 2. PoLeS want HiGH-QUaLitY ProDUctS
Izabela Rudak

DowóD 3. MĄDrY BizneS, wSPóLnY zYSK
Katarzyna Stefaniak

20

Proof 3. SMart BUSineSS, coMMon Profit
Katarzyna Stefaniak

DowóD 4. teMat StarY JaK wzornictwo
Józef A. Mrozek

28

Proof 4. toPic aS oLD aS DeSiGn
Józef A. Mrozek

DowóD 5. fUtUroLoGia ProDUKtU za 1 eUro
Beata Bochińska

36

Proof 5. tHe fUtUroLoGY of a 1 eUro ProDUct
Beata Bochińska

DowóD 6. wYStawa na PoczĄteK DYSKUSJi
Ewa Cieślik

40

Proof 6. exHiBition to initiate DiScUSSion
Ewa Cieślik

DowoDY 7.—23. PrzeDMiotY, KtórYcH UżYwaMY rano DowoDY 24.—48. PrzeDMiotY, KtórYcH UżYwaMY w ciĄGU Dnia DowoDY 49.—69. PrzeDMiotY, KtórYcH UżYwaMY wieczoreM DowóD 70. twóJ DowóD
6

44

ProofS 7.—23. tHinGS we USe in tHe MorninG ProofS 24.—48. tHinGS we USe DUrinG tHe DaY ProofS 49.—69. tHinGS we USe in tHe eveninG Proof 70. YoUr Proof

60

86

106

wYStawĄ wzornictwo za 4 złote. 1 eUro DeSiGn inStYtUt wzornictwa PrzeMYSłoweGo PorUSza JeDen z naJcieKawSzYcH teMatów zwiĄzanYcH ze wSPółczeSnYM DeSiGneM, JaKiM JeSt cena DoBrze zaProJeKtowanYcH ProDUKtów. tHe exHiBition 1 eUro DeSiGn at tHe inStitUte of inDUStriaL DeSiGn aDDreSSeS one of tHe MoSt cHaLLenGinG iSSUeS reLateD to conteMPorarY DeSiGn: Price of weLL-DeSiGneD ProDUctS.

7

teza.

DeSiGn nie tYLKo D DoBrze zaProJeKt nie SĄ / nie MUSzĄ
Dalej podajemy 70 dowodów na potwierdzenie tezy.

tHeSiS.

DeSiGn not onLY fo weLL-DeSiGneD tH not / Do not Have
on the following pages we present 70 proofs to the thesis.
8

La BoGatYcH. towane rzeczY BYĆ DroGie

or tHe ricH. HinGS are to Be exPenSive
9

DowóD 1.

tani ProDUKt MUSi BYĆ zaProJeKtowanY, zaProJeKtowanY ProDUKt nie MUSi BYĆ tani
Proof 1.

a cHeaP ProDUct HaS to Be DeSiGneD, a DeSiGneD ProDUct DoeS not Have to Be cHeaP
Beata Bochińska
kurator wystawy, prezes iwP exhibition curator, iwP president

10

Zanim zaczną Państwo protestować, proszę, pozwólcie nam obronić postawioną tezę. Tani produkt musi być dobrze zaprojektowany, by ktoś go wybrał spośród innych niedrogich rzeczy. Z drugiej strony, dobrze zaprojektowany produkt może być sprzedawany drożej niż inne, o ile zawiera atrakcyjne dla nabywcy wartości związane z prestiżem, unikalnością, komfortem. Zacznijmy od prostego ćwiczenia. Ile Państwo znają produktów (przedmiotów i usług), które były bardzo tanie, a dla was miały wielką wartość? Prawda, że dużo? Cena nie zawsze pokrywa się z wartością towaru. I to jest punkt wyjścia. Design dodaje wartości. Może podnieść jakość oraz estetykę produktu, uczynić go wygodniejszym w użyciu, dopasować do naszych potrzeb. Po prostu pomaga wygodniej żyć. Jednocześnie daje nam emocjonalną więź ze światem coraz bardziej zaawansowanych technologii i buduje nasze prywatne otoczenie. Dobry design może również wpływać na podniesienie lub obniżenie ceny produktu. W jaki sposób? To już decyzja producenta albo dystrybutora: czy chce (albo może) sprzedawać dużo i tanio, czy też mało i drogo. Czy jego towary będą miały taką wartość, że klient dobrowolnie zechce zapłacić więcej, czy celem jest wyróżnienie taniego produktu wśród innych, jeśli mówimy o segmencie, w którym decyduje cena. Wróćmy do tanich produktów. Współcześni konsumenci są dobrze wyedukowani i zorientowani. Mają internet, a w nim wyszukiwarki z opcją porównywania cen i funkcjonalności towarów. Bez problemu poznają w sieci opinie tych, którzy dany produkt kupili wcześniej. Okazuje się, że na rynku jest teraz dużo artykułów kosztujących mniej więcej tyle samo. O ile jeszcze 25 lat temu w Polsce był tylko jeden gatunek mleka pasteryzowanego,

Before you start to object to this statement, give us a chance to justify it. A cheap product must be well designed to distinguish itself from other products in its price range. On the other hand, you can sell a well designed product at a higher price, if it includes some extra features adding prestige, uniqueness or comfort, which make the offer more attractive. Let us start with a simple quiz. How many products (items and services) do you know, which do not cost much but are of great value to you? Surprisingly many? You see, product price does not always reflect the product value. And this conclusion will be our starting point. Design adds value. It may raise the aesthetic quality of a product, make it easier to use, customize it. It simply makes life more convenient. Good contemporary design makes our more and more complex reality easier. It also builds an emotional link between us and the technologydominated world, and helps us create our own, private surrounding. Good design may also influence the price of a product. However, the decision whether to sell much for little or little for much is up to a producer and distributor. Will the value of their product be high enough to make a customer pay more, or will they aim for making a cheap one that would stand out from other products (provided we are talking about a segment where price has a crucial meaning)? Let us now return to cheap products. Consumers today are both well educated as well as cost and quality aware. Before buying a product, they look it up at online price comparison engines. With these powerful tools, they enjoy easy access to real life photos of products and the feedback from other customers. It turns out that today’s market offers many products at similar prices. Times have changed. For example, 25 years ago there was only
11

dziś sprzedaje je, w podobnej cenie, ponad 20 firm. Cena przestaje być głównym kryterium zakupu. Klienci wybierają spośród produktów, za które płacą podobne pieniądze. Nowoczesne technologie pozwalają w niemal identyczny sposób produkować zarówno długie serie podobnych, jak i zindywidualizowanych przedmiotów. Rzeczywisty koszt produkcji jest wówczas bardzo niski. Tę zależność rozumiemy intuicyjnie. Intuicyjnie czujemy więc, że i cena powinna, i może być niewielka. W tym przypadku łatwo zatem zgodzić się, że nie ma powodu, by wzornictwo masowych produktów nie było tanie. A co z krótkimi seriami, unikatowymi, pojedynczymi artykułami? O cenie często decyduje ich wyjątkowość, a nie koszt wytworzenia czy sam design. To decyzja producenta, by produkt miał wyższą cenę, gdyż zaspokaja potrzebę nabywcy, któremu zależy na tym, żeby mieć coś niepowtarzalnego. Dlaczego zatem tanie produkty muszą być dobrze zaprojektowane? Po pierwsze z tego powodu, że dobry design pozwoli na sprzedanie taniej rzeczy. Poza tym profesjonalne projektowanie daje szansę na optymalizację kosztów produktów – zużycia materiału, liczby operacji potrzebnych w montażu itd. To wszystko może uwzględnić projektant pracujący dla producenta lub dystrybutora. Design może więc wpłynąć na obniżenie kosztów, a w konsekwencji na zmniejszenie rynkowej ceny towarów. Czy doczekamy czasów szczęśliwości, kiedy najlepiej zaprojektowane rzeczy będą bezpłatne lub bardzo tanie?

one producer of pasteurized milk in Poland. Now, there are at least twenty companies and they offer milk at similar prices. So price is no longer the primary criterion. Customers now choose from a wide range of products at the same price. With new technologies, both uniform and highly personalized items may be produced at a mass scale in almost the same way. The actual cost of producing such items is very low. Also, intuition tells us that price can and should be low. As we can see, in this case there is no reason for the mass product design to be expensive. What about limited series and unique, single items? What determines the price of a product is the degree of its uniqueness, not its design or production cost. It is up to a producer to set a higher price for a product, as it satisfies the customer’s need to have something unique. Then why do cheap products have to be well designed? First of all, because good quality design guarantees that a cheap product will sell well. Secondly, professional design creates an opportunity to optimize the cost of the product production by minimizing material consumption, etc. All these features may be taken into account by the designer who works for a producer or distributor. Thus, proper design may contribute to reducing the product manufacturing costs which directly translate into the product market price. Will the days of happiness ever come when top quality design products are free or at least very cheap? It only depends on

cena PrzeStaJe BYĆ GłównYM KrYteriUM zaKUPU. KLienci wYBieraJĄ SPoŚróD ProDUKtów, Które KoSztUJĄ tYLe SaMo. Price iS no LonGer tHe PriMarY criterion. cUStoMerS now cHooSe froM a wiDe ranGe of ProDUctS at tHe SaMe Price.
12

To zależy tylko od modelu biznesowego i wymagań, jakie postawią konsumenci. Są przykłady wskazujące, że już teraz tak się dzieje: na komórkę (z najbardziej wyszukanymi aplikacjami o sile dobrego komputera) wydamy dzisiaj złotówkę, płacimy nie za aparat, ale za usługę; przenośny komputer dla dzieci, który powstał z inicjatywy fundacji OLPC (One Laptop Per Child), kosztuje niewiele ponad 100 dolarów (celem było zapewnienie jak najtańszego dostępu do edukacji poprzez dostarczenie estetycznego, funkcjonalnego laptopa, dopasowanego do potrzeb najmłodszych. Wszyscy członkowie fundacji oraz projektant pracowali społecznie. Całość finansowały rządy krajów biorących udział w projekcie); najlepsze i najsprawniejsze serwisy internetowe, np. Google czy Wikipedia, są bezpłatne; artyści udostępniają za darmo w sieci utwory ze swoich nowych płyt… Dla konsumentów może nadejść dobry czas: coraz większej liczby, lepiej zaprojektowanych i lepszych jakościowo produktów w dostępnej cenie. Dla firm również nadchodzi lepszy czas: dobrze zaprojektowanych towarów o niskich kosztach produkcji i eksploatacji. Dla projektantów nadchodzi najlepszy czas: poszukiwane będą przemyślane produkty, szczególnie w klasie niskich kosztów, więc pracy dobrym designerom nie zabraknie. Wszystko zależy od tego, czy my, klienci, zaczniemy stawiać wymagania: niższa cena i lepszy design w jednym! Ciekawą opinię w debacie o cenach i wartościach wyraził na Kongresie Kultury w Krakowie w 2009 roku pisarz Jacek Dukaj: Masowe na pewno będzie znaczyło bezpłatne. Nikt nie zapłaci za produkty, bo i dlaczego miałby to robić?. W epoce darmowego Google’a, Facebooka nie brzmi to już tak abstrakcyjnie, prawda?

business model and consumer demands. We can already see it coming: mobile phones (often as powerful as a PC, with many advanced features) we may now buy at a price of 1 Polish zloty. We do not pay for the phone but only for the service; laptop for children designed by OLPC (One Laptop Per Child), a nonprofit NGO, costs a little over $100. OLPC wanted to provide children with the cheapest possible access to education by giving them a child-friendly, aesthetic and functional laptop. All the OLPC members and designers worked without payment. The project was financed by the governments of the participating countries; best and most effective websites are free; artists share their music on the Internet for free… Good times may be coming for consumers: a growing number of better designed and better quality products at affordable prices. Better times may be coming for companies: well designed goods at low production and exploitation costs. Best times may be coming for designers: good designers will have their hands full because there will be growing demand for good design in every way, shape or form, but especially in terms of low production costs. However, the future depends on whether we, the customers, start to express our demands (lower price and better design – in one package!) or waste our money on badly designed and ugly items. Writer Jacek Dukaj made an interesting point on prices and values during the Polish Culture Congress 2009 in Cracow: Mass will surely mean free. No one will pay for products, why should they? . In the era of free Google or Facebook, it does not sound so abstract any more, does it?

13

DowóD 2.

PoLacY cHcĄ DoBreJ JaKoŚci
Proof 2.

PoLeS want HiGH-QUaLitY ProDUctS
izabela rudak
dyrektor ds. badań jakościowych w Pentor research international director of qualitative marketing research in Pentor research international

14

Jeszcze 10 lat temu na decyzje zakupowe Polaków wpływały głównie reklamy telewizyjne. Braliśmy w ciemno każdy promowany produkt, na który było nas stać, wierząc, że musi być najlepszy. Dziś konsument jest już zupełnie inny. Oczywiście reklamy telewizyjne nadal mają duży wpływ na nasz wybór, ale nie są wyznacznikiem jakości produktu. Obecnie mamy do czynienia z wyraźnym trendem pokryzysowym, który jest widoczny zarówno na Zachodzie, jak i w Polsce. Konsumenci są bardziej świadomi tego, co wybierają i na co przeznaczają swoje pieniądze. Młodzi ludzie doskonale się orientują, czym są marketing oraz reklama, jaki jest ich cel. Zdają sobie sprawę, że w cenie droższego reklamowanego produktu zawarte są koszty machiny promocyjnej. Nie każdy ma ochotę za to płacić. Oczekiwania wobec producentów stają się więc coraz większe. Polacy już wiedzą, że można kupić coś bardzo dobrej jakości za małe pieniądze, i tego właśnie chcą. Chociaż niewygórowana cena od wielu lat była w naszym kraju najważniejszym kryterium wyboru, dzisiaj inaczej podchodzimy do taniego produktu. Nie jest już tak, że tani równa się kiepski. Na znaczeniu traci powiedzenie: „kto tanio kupuje, dwa razy kupuje”. Obecnie nie szukamy niskich cen z powodu biedy, ale dlatego, że stajemy się coraz bardziej świadomi. Mówimy o zjawisku smart shoppingu, który oznacza wynajdywanie jak najlepszego towaru za jak najniższą cenę. Polacy zaczęli się chlubić takim podejściem. Kupowanie w second handach przestało być wstydliwą sprawą, dużą popularnością cieszą się outlety. Klienci umiejętnie korzystają z promocji, wyczekują wyprzedaży. Znalezienie tzw. okazji daje satysfakcję, staje się również swego rodzaju sportem. Oczywiście niska cena w wielu przypadkach wciąż oznacza produkt marnej jakości, jednak nauczyliśmy się to rozpoznawać i dokonywać właściwych wyborów.

Only ten years ago the main driving force of the shopping decisions of Poles were TV commercials. In effect people purchased every advertised product they could afford sight unseen, deeply convinced that they were reaching for the best quality. Times have changed and so have consumers. Naturally, TV commercials still largely influence their choices but no longer determine their perception of the product quality. What we witness today is an emerging post-recession trend, affecting visibly both Poland and the West. Consumers have become more aware of what they choose and pay for. Young people today know perfectly well what marketing and advertising are all about, what is their purpose. They are fully aware of marketing mechanisms and realize that the costs of marketing campaigns translate into the relatively higher prices of the advertised products. Today not everyone is willing to pay these costs. The producers thus face constantly growing customer demands. Poles are now fully aware of the fact that you can buy a top quality product at a bargain price, and they want to use this opportunity. Although for many years low product price has been a crucial factor which determined our purchase behaviour, today we have a different attitude. The word cheap is no more a synonym of poor quality. And the saying “buying cheap means buying the same thing twice” is no longer valid. The drive towards selecting bargain offers is not caused by poverty but by constantly raising customer awareness. It is the emerging phenomenon of smart shopping we are talking about, and it simply means looking for the best possible product at the lowest possible price. Poles have lately started to pride themselves on this attitude. Buying in second hand shops is not considered embarrassing anymore, and outlet shops have become widely popular. Customers have learned to take real advantage of special offers and they patiently wait until sale days
15

Wymagania konsumentów niezwykle wzrosły, a producenci muszą je spełniać. Bardzo zdemokratyzowała się więc półka produktów premium. Rzeczy, które jeszcze kilka lat temu uznalibyśmy za luksusowe, dziś znajdują się w zasięgu naszego portfela. Dzieje się tak między innymi dzięki nawiązaniu współpracy producentów dóbr masowych z domami mody i znanymi projektantami. W naszych sklepach pojawia się coraz więcej limitowanych edycji, krótkich serii. Każdy klient pragnie czegoś niepowtarzalnego. Za takie wyroby jesteśmy w stanie zapłacić więcej, ale w granicach rozsądku. Konsumenci liczą pieniądze, ale chcą kupować coraz lepsze rzeczy. Dlatego dużą popularnością cieszą się kolekcje sieci H&M, przygotowywane przez wielkich kreatorów mody. Nie tak dawno w sklepach tej marki można było kupić ubrania Soni Rykiel, na które młode dziewczyny rzadko mogą sobie pozwolić. Tymczasem ta limitowana edycja była przystępna cenowo, więc i osoby o średnich zarobkach znajdowały w niej coś dla siebie. Wielkie nazwiska pojawiają się też w innych branżach – to bardzo ciekawa strategia marketingowa. Produkt jest dobrze zaprojektowany, wyjątkowy i stać na niego przeciętnego klienta. Niedawno Maciej Zień stworzył kolekcję kafli dla firmy Tubądzin. Sprzedaje się ona całkiem nieźle. Klienci mają świadomość, że kupują rzecz z wyższej półki za rozsądną sumę. Ponieważ nasza praca w dużej mierze polega na odwiedzaniu ankietowanych osób w domach, widzimy, że na razie w kategorii wystroju wnętrz Polacy mają jeszcze

come. Successful bargain hunting brings satisfaction and has become a quite popular kind of sport. In some cases low price still means a poor quality product but now we recognise it at once and make the right purchasing decisions. The premium product segment has undergone a substantial democratization. Products that only few years ago we would have classified as luxurious, are now affordable to us. It is thus mostly due to the fact that mass-producers enter into cooperation with fashion houses and famous fashion designers. Exclusive limited editions are more frequently offered by our shops. Every customer expects something unique. And for such products we are ready to pay more but still within reasonable bounds. Consumers keep controlling their wallets but their appetitite for top quality products is continuously growing. That is why clothing collections created by top fashion designers for such companies as H&M are enjoying such a tremendous popularity. Not so long ago H&M stores offered a range of clothing designed by Sonia Rykiel, normally rather unaffordable for the high school and university student customer segment. The design industry also makes use of this strategy. For instance, a famous Polish designer Maciej Zień has created an exclusive collection of tiles for the Tubądzin company. The collection sells very well, because the customers realize they are getting a top shelf product at a reasonable price.

KonSUMenci LiczĄ PieniĄDze, aLe cHcĄ KUPowaĆ coraz LePSze rzeczY. conSUMerS KeeP controLLinG tHeir waLLetS BUt tHeir aPPetitite for toP QUaLitY ProDUctS iS continUoUSLY GrowinG.
16

potrzebę unifikacji. W większości mieszkań jedynym przejawem nowoczesnego wystroju są kuchenna płyta elektryczna oraz telewizor plazmowy – sprzęty oglądane w mieszkaniach bohaterów seriali. Nie chcemy się wyróżniać, ponieważ jeszcze z czasów komunistycznych zostało nam przekonanie, że nie powinniśmy odstawać od tłumu. Ponadprzeciętność budziła zawiść i podejrzenia. Każdy, kto radził sobie lepiej, był badylarzem, prywaciarzem, cinkciarzem i panowało przekonanie, że musiał kraść. Nawet teraz w Polsce o ludziach, których standard życia jest wyższy, mówi się, że szpanują, zadzierają nosa, są próżni. Na szczęście młodsza część społeczeństwa idzie zupełnie inną drogą, ma potrzebę indywidualizmu. Gdy kupuje mieszkania na kredyt, chce urządzić je nowocześnie, często z pomocą dekoratora. Kiedy wybiera gadżety, stawia na ciekawy kolor, zindywidualizowaną obudowę i wartości dodane. Polacy przykładają też ogromną wagę do funkcjonalności. To oczekiwanie pojawia się we wszystkich kategoriach produktowych. Nawet żywność jest teraz funkcjonalna. Za wygodę jesteśmy w stanie dopłacić. Robimy tak chociażby w przypadku samochodów, które w podstawowych wersjach nie mają wielu przydatnych rozwiązań. To, co ułatwia nasze życie, stanowi o wyższej jakości produktu, na której nie chcemy już tak bardzo oszczędzać.
opracowała Beata Krowicka

As during our work we often visit people in their homes, it becomes clear to us that as far as design is concerned, Poles do not yet feel the need to stand out from the crowd. In most cases the only elements of modern decor we see in their homes are an electric cooking hob and a plasma TV – equipment they see in soap operas. Poles still sustain a wrongful conviction that it is better not to distinguish one selves from the crowd, which is a consequence of their past spent under the communist regime. Back then, being different from the rest caused envy and raised suspicion. People were acting contemptuously towards those who achieved success in business and there was a common belief that you could only gain wealth by resorting to swindle. Even now in Poland, those who enjoy living standards that exceed average, are deemed vain, snobbish and bigheaded. Fortunately the youngest segment of our community has decided to take a different path and embrace individualism. When buying a new apartment, they aim for modern decor and often follow the advice of a professional interior decorator. When choosing the latest gadgets, they want interesting colours, special personalized design and total value added. What also matters very much for Poles is functionality. They demand this feature as far as all product categories are concerned. Even food has become functional these days. We are ready to pay more also for convenience. We do so for instance in case of buying cars. Those with optional rather than standard equipment are a lot more popular. We perceive high quality products as those which make our life easier. And we are no longer reluctant to pay more for them.
worked out by Beata Krowicka

17

JaKoŚĆ zYSKUJe na znaczeniU
Wykres pokazuje, jak przez kilkanaście ostatnich lat zmieniały się nasze preferencje. Na co przede wszystkim zwracaliśmy uwagę, robiąc zakupy.

QUaLitY GainS in iMPortance
Diagram shows how our preferences have been changing in the past several years. What we mainly paid attention to during the shopping.

77%
JaKoŚĆ QUaLitY

69%

85%
cena Price

88%

24%
MarKa BranD

24%

1994
18

2000

74%

83%

90% 64% 48%

26%

2003
źródło: MASMI dla PROMarka source: MASMI for PROMarka

2009
19

DowóD 3.

MĄDrY BizneS, wSPóLnY zYSK
Proof 3.

SMart BUSineSS, coMMon Profit
Katarzyna Stefaniak
niezależny konsultant w dziedzinie doradztwa strategicznego i organizacyjnego independent consultant in the field of strategy and organization consulting

20

Sukces na rynku zapewnia producentowi dobry produkt (lub usługa). „Dobry” można zdefiniować jako spełniający następujące zadania: funkcjonalne (ergonomia, właściwe materiały i rozwiązania) emocjonalne (estetyka i marka) rynkowe (cena odpowiednia do postrzeganej wartości) Aby mieć gwarancję, że te wartości zostaną spełnione, producenci zapraszają do współpracy projektantów. Dotyczy to nie tylko towarów z górnej półki, designerskich, lecz również przedmiotów codziennego użytku, wytwarzanych dla masowego odbiorcy. Korzyści z takiego podejścia są wymierne i policzalne. Sam projekt stanowi niewielką część wydatków związanych ze stworzeniem nowego produktu. Informacje dostępne w raportach dotyczą zazwyczaj kosztów rozwoju produktu, uwzględniają zatem również prototypowanie i jego wdrożenie. Oto przykład. Dane dla przedsiębiorstw produkujących sprzęt elektryczny i elektroniczny w Wielkiej Brytanii pokazują, że w 2008 r. badania i rozwój stanowiły ok. 4% wartości sprzedaży firm. Dla porównania, w Polsce w 2009 r. Zelmer przeznaczył na badania i rozwój 1,65% wartości sprzedaży. Należy przyjąć, że sam projekt to koszt poniżej 1% wartości sprzedaży. Tymczasem zgodnie z badaniami przeprowadzonymi na próbie 400 holenderskich managerów wynika, że odpowiednie wdrożenie i zarządzanie wzornictwem przynosi 10-procentowe zwiększenie rentowności produktu. Wniosek z tej kalkulacji jest prosty: warto inwestować w design, bo to się opłaca. Inwestować we wzornictwo warto również w sytuacji, gdy stosunkowo niska cena towaru ma mieć główne znaczenie dla jego rynkowego sukcesu. W takim przypadku istotne jest utrzymanie niskich kosztów projektowania i produkcji. Oto dwie strategie warte rozważenia:
Sprawozdanie z działalności Zelmer S.A. za 2009 r. J. van den Ende, M. Candi, G. Gemser, How design can improve company performance, RSM Insight Management Knowledge, Rotterdam School of Management, Erasmus University 2010 r., nr 4.

Good product (or service) guarantees the success on a market. “Good” can be defined as meeting the following criteria: functional (ergonomics, proper materials and solutions) emotional (aesthetics and brand) the price corresponding with the perceived value Inviting designers to cooperation is the guarantee of these values. It concerns not only the top shelf and designer products, but also the products for everyday use which are made for a mass consumer. The profits of such approach are measurable and calculable. The design itself constitutes only a small part of all the costs connected with producing a new product. Data available in the reports generally concerns costs of a product development, also taking into consideration its protoyping and implementing. The following is the example of the level of the development costs. Statistics for the enterprises developing and producing electrical and electronic equipment in Great Britain shows that in 2008 the research and development constituted about 4% of the value of the sales of companies. It is much more than in Poland, where in 2009 Zelmer allocated 1,65% of the value of the sales for the research and development. We must assume that the very project itself constitutes the cost less than 1% of the value of the sales. Yet according to the researches carried out on the sample group of 400 people managing the Dutch production companies and those offering services the right design implementation and management enhances the profitability of a product by 10%. The conclusion is simple – it is worth investing in design because it pays off. It is also worth investing in design in the situation when a relatively low price of a product is supposed to be of a major importance for its success on a market. However
The Zelmer (JSC) activity report for 2009 J. van den Ende, M. Candi, G. Gemser, How design can improve company performance, RSM Insight Management Knowledge, Rotterdam School of Management, Erasmus University 2010, no 4.

21

projektować tak, aby koszty produktu były adekwatne do jego rynkowej ceny (design-to-cost) przygotować atrakcyjny dla przedsiębiorcy sposób wyceny kosztów projektowania produktu (koszty projektu jako udział w zyskach).

DeSiGn-to-coSt
Ta metoda pozwala na zoptymalizowanie kosztów produktu już na etapie jego wymyślania. Główne jej założenia to: unikanie nadmiernych funkcjonalności – przystępując do projektowania, należy dokładnie poznać potrzeby użytkownika, czyli założenia funkcjonalne produktu, między innymi po to, żeby nie podnosić jego kosztów, przez dodanie mu zbyt wielu funkcji; precyzja wyceny produktu – już na początku procesu cena rynkowa musi być dobrze przemyślana; dogłębne rozumienie kosztów – konieczna jest dokładna znajomość wyceny elementów całego rozwiązania, co pozwala np. na świadome podejmowanie decyzji o wykorzystywaniu gotowych części (obniżanie kosztów form i narzędzi w produkcji); współpraca wielu specjalistów – przygotowanie projektu jest w tej metodzie jeszcze silniej oparte na kooperacji w zespole składającym się z wielu fachowców: projektanta, konstruktora, handlowca, finansisty, a nawet przedstawiciela poddostawcy (koszt komponentów). Co to oznacza dla przedsiębiorcy? Precyzyjny brief i informacje w nim zawarte są nieodzownym elementem w zdyscyplinowanych procesach projektowania. Inwestor musi być gotowy do współpracy i korzystać z wiedzy i doświadczenia zarówno wewnętrznego, np. technologów, jak i zewnętrznego: klientów, poddostawców i projektantów. Spoczywać będzie też na nim obowiązek dostarczenia niezbędnej wiedzy. Nieodzowne są bazy danych dotyczące
22

in such case it is crucial to retain the low costs of designing and production. Therefore it is worth considering the application of different mechanisms: to design in such a way that the costs of a product are adequate for its market price to prepare the way of pricing the product design costs which will be attractive to an entrepreneur.

DeSiGn-to-coSt
This is a method allowing to optimize the costs of a product already at the stage of devising. Its principal assumptions are: avoidance of excessive functionalities – when commencing to design a product it is necessary to precisely get acquainted with the user’s needs i.e. the functional assumptions of a product in order not to increase its costs by providing it with too many functions precision of a product pricing – market price must be well-considered already at the beginning of a process in-depth understanding of costs – good familiarity with the costs of the elements of the whole solution is necessary which allows e.g. to consciously make decisions about using the ready parts (lowering the costs of forms and tools in a production) collaboration of many specialists – in this method the work on design is to a much greater extent based on the cooperation in a team consisting of many experts: designers, constructors, tradesmen, financiers and even the representatives of subcontractors (the cost of components). What does it mean for an entrepreneur? Precise brief and the information it includes are an indispensable element in the disciplined design processes. An investor must be ready to cooperate and use the knowledge and experience which might be both internal (e.g. that of technologists)

kosztów. Pomoże również stworzenie dobrej atmosfery, która ułatwi sprawną komunikację pomiędzy wszystkimi biorącymi udział w przygotowaniu produktu. Projektant ma przed sobą ekscytujące zadanie. Musi wziąć pod uwagę ograniczenia i być kreatywny. Ważne, by wykazał się również umiejętnościami interpersonalnymi, żeby dojść do porozumienia z osobami, dla których priorytetem są sprawy technologii czy finansowe założenia.

StUDiUM PrzYPaDKU 1. DeSiGn-to-coSt
produkt: oDKUrzacz Profi 1 rynek produktu: intenSYwnie eKSPLoatowane UrzĄDzenia Do UżYtKU DoMoweGo i ProfeSJonaLneGo producent: zaKłaD SiLniKów SP. z o.o. projekt: erGo DeSiGn (zespół projektowy prowadzony
przez andrzeja Śmiałka)

and external, i.e. that of customers, subcontractors and designers. It is also an entrepreneur who will be responsible for providing the necessary knowledge. A database of costs is indispensable. It is also good to create an atmosphere which will make it easier for all those participating in the preparation of a product to communicate with one another. A designer has an exciting task to perform. He has to take into consideration all the restrictions and be creative. It is also importatant for him to possess interpersonal skills in order to get on well with the people whose priorities include technological issues or financial assumptions of the product business model.

StUDiUM PrzYPaDKU 1. DeSiGn-to-coSt
product: Profi 1 vacUUM cLeaner market of a product: intenSiveLY USeD HoMe anD ProfeSSionaL aPPLianceS producer: enGine coMPanY LtD. design: erGo DeSiGn (design team led by andrzej Śmiałek)

sposób ograniczenia kosztów
Projektanci postanowili zrezygnować z potencjalnie awaryjnych podzespołów, które nie były kluczowe z  punktu widzenia rynku docelowego (automatyczny zwijacz kabla, wskaźnik poziomu napełnienia worka, regulator ciągu, filtr HEPA). Zdecydowano się zastosować jak najwięcej gotowych podzespołów, dzięki czemu zmniejszono wydatki związane z wdrożeniem produktu: metalowy korpus wykonano na istniejących narzędziach do tłoczenia garnków (wyeliminowano konieczność produkcji bardzo drogich form wtryskowych, a jednocześnie zwiększono wytrzymałość obudowy w porównaniu z tradycyjnymi odkurzaczami). Wykorzystano typowy silnik produkowany przez zleceniodawcę. Użyto katalogowych kół o podwyższonej trwałości, ssawek oraz węża ssącego. Odkurzacz Profi 1 oferowany jest w trzech wersjach różniących się pojemnością.

how to reduce the costs
The team have decided to resign from potential emergency subassemblies, which were not central from the target market perspective (automatic cord roller, bag full indicator, current regulator, HEPA filter). This helped to lower the costs of a vacuum cleaner. They decided to use as many ready subassemblies as possible, which lowered the costs connected with the implementation of the product: metal body was made on already existing tools used to compress the pots (which eliminated the necessity to produce very expensive injection forms and simultaneously enhanced the durability of the casing when compared to traditional vacuum cleaners). They
23

odkurzacz Profi 1, Zakład Silników Sp. z o.o. Profi 1 vacuum cleaner, Engine Company Ltd.

system meblowy Oko, FMB Mikomax Sp. z o.o. Oko furniture system, FMB Mikomax Ltd.

Wszystkie elementy z tworzywa są identyczne dla każdego z modeli.

korzyści biznesowe
Obniżono koszt wdrożenia o 35% w porównaniu z odkurzaczami projektowanymi w typowy sposób. Dzięki walorom rynkowym, wynikającym z pomysłowej konstrukcji, i atrakcyjnemu wzornictwu produkt otrzymał wiele nagród, między innymi: Teraz Polska (2003), Indywidualność Roku (2003), Wiceminister Eksportu (2005), Światowy Produkt Polski (2007).

used a typical engine produced by a principal and applied catalogue wheels of extended durability, suckers and a suction hose. Vacuum cleaner Profi 1 is offered in three versions differing in their capacity. All the elements from plastic are identical for each of the models.

business profits
The cost of implementation was lowered by 35% in comparison with the vacuum cleaners designed in a typical way. Owing to the market value resulting from an ingenious construction and attractive design the product received many awards which include among others: Teraz Polska (2003), Indywidualność Roku (2003), Wiceminister Eksportu (2005), Światowy Produkt Polski (2007).

KoSztY ProJeKtU JaKo UDział w PrzYcHoDacH
W podstawowym dla obecnego rynku modelu biznesowym, koszty projektowania oraz innych działań związanych z rozwojem nowego produktu ponosi przedsiębiorca, zanim towar trafi do sprzedaży. Oczywiście zawsze można optymalizować wydatki, np. wykorzystując internetowe portale społecznościowe w celu uzyskania informacji rynkowych. Tak czy inaczej, to jednak przedsiębiorca
24

tHe coStS of DeSiGn aS tHe ParticiPation in incoMeS
In the basic for a present market business model it is an entrepreneur who bears the costs of designing and other activities connected with a new product development, before a product goes on sale. Obviously the

musi ponieść koszty, nie mając jeszcze konkretnych przesłanek, dzięki którym mógłby ocenić, czy jego nowy artykuł na pewno odniesie sukces. Biorą na siebie całe ryzyko rynkowe. Innym modelem finansowania kosztów projektowania jest układ, w którym właściciel (zarządzający firmą) wspólnie z projektantem ponoszą ryzyko rynkowe. Autor projektu nie pobiera wówczas od razu całego wynagrodzenia, ale podpisuje z przedsiębiorcą umowę gwarantującą mu udział w przyszłych zyskach.

expenses of such a type can always be optimized, e.g. by using the internet social network services in order to gain the information about the market. Anyway it is an entrepreneur who must bear the costs at the time when he has not yet any concrete evidence that his new product will definitely succeed. He takes all the market risk. Another model of financing the design costs is the situation where both the owner of a company and a designer take the market risk. In such case the author of design does not collect the whole salary straight away but he signs the contract with an entrepreneur which guarantees him the participation in future profits.

StUDiUM PrzYPaDKU 2. KoSztY ProJeKtU JaKo UDział w PrzYcHoDacH
produkt: MeBLe BiUrowe, SYSteM oKo rynek produktu: SeGMent MeBLe Pracownicze producent: fMB MiKoMax SP. z o.o. projektant: toMaSz aUGUStYniaK

caSe StUDY 2. tHe coStS of DeSiGn aS tHe ParticiPation in incoMeS
product: office fUrnitUre, oKo SYSteM market of a product: worKStation fUrnitUre SeGMent producer: fMB MiKoMax LtD. designer: toMaSz aUGUStYniaK

powód zastosowania modelu
Producent był gotowy przetestować nowy model biznesowy. Polegał on na rozłożeniu w czasie wynagrodzenia dla projektanta oraz oparciu honorarium o przychody ze sprzedaży produktów. Atrakcyjne dla producenta było podzielenie się ryzykiem rynkowym z projektantem, przez powiązanie jego wynagrodzenia z sukcesem mebli na rynku. Ze strony projektanta model ten był atrakcyjny przy zachowaniu zasad opisanych poniżej.

reason for using the model
The producer was ready to test a new business model. It consisted in staggering the payments for a designer and basing the royalties on the incomes from the sale of products. As for a designer such model was attractive when based on the assumptions described below.

general rules of the model
The contract signed between a producer and a designer included a partial payment granted at the moment of passing a design and giving the copyright. The royalties paid quarterly constituted the remaining part of salary. The rate of royalties got lower when it reached certain
25

ogólne zasady modelu
Umowa podpisana pomiędzy producentem a projektantem pozostawiała częściową płatność przy przekazaniu projektu oraz praw autorskich. Resztę wynagrodzenia stanowiły tantiemy naliczane kwartalnie. Wysokość

tantiem malała przy osiągnięciu pewnego progu sprzedaży, pozwalając projektantowi nadal uzyskiwać korzyści z projektu, jednocześnie ograniczając koszty producenta. Rozliczenia oparte są na kwartalnych oświadczeniach producenta o wysokości sprzedaży.

threshold of sales but a designer was able to retain the continuity of profits from a design by simultaneously reducing the costs of a producer. The settling of accounts is based on a quarterly statements of a producer about the sales volume.

jak spełniły się założenia
Po latach od wprowadzenia produktu na rynek zarówno producent, jak i projektant uznają, że ich założenia się spełniły. Od strony biznesowej – adekwatne wynagrodzenie w stosunku do wartości projektu. Od strony wzorniczej – bez rywalizacji konkursowej powstał projekt, który nadal ma swoje miejsce na rynku, a w porównaniu do konkurencyjnych ofert zachował potencjał na następne lata.

the fulfillment of assumptions
The contract signed between a producer and a designer included a partial payment granted at the moment of passing a design and giving the copyright. The royalties paid quarterly constituted the remaining part of salary. The rate of royalties got lower when it reached certain threshold of sales but a designer was able to retain the continuity of profits from a design by simultaneously reducing the costs of a producer. The settling of accounts is based on a quarterly statements of a producer about the sales volume.

PoDSUMowanie
Z punktu widzenia przedsiębiorcy porównanie obu modeli biznesowych wygląda następująco:

SUMMarY
From an entrepreneur’s point of view the comparison of both business models looks as follows:

model płatności za projekt model of the payment for design
przedsiębiorca musi mieć środki na sfinansowanie projektu an entrepreneur must have the means for financing the design ryzyko rynkowe ponosi przedsiębiorca (projektant dostaje zapłatę, nawet jeśli produkt nie odniesie sukcesu) market risk is taken by an entrepreneur (a designer receives a salary even if a product do not succeeds)
26

model udziału w przychodach model of the participation in incomes
przedsiębiorca może przystąpić do rozwijania nowego produktu, dysponując ograniczonymi środkami an entrepreneur can set about developing a new product while having limited means ryzyko rynkowe zostaje podzielone między przedsiębiorcę a projektanta market risk is taken by both an entrepreneur and a designer

koszty są ograniczone do wartości projektu costs are reduced to the value of design

koszty ponosi się przez założony w umowie okres, wolumen produkcji towaru, lub do końca istnienia towaru w sprzedaży (mogą one przewyższyć wartość jednorazowej płatności za projekt) costs are born during the established in the contract period, product production volume or as far as a product is on sale (they can exceed the value of one-off payment for the design) model zmusza designera do opracowania produktu, który miałby jak największe szanse na rynku model forces a designer to devise a product which would most of all be very competitive on a market model wymaga dyscypliny raportowania o wynikach sprzedaży, aby wywiązać się z umowy z designerem model requires the discipline of reporting about the results of sales enabling an entrepreneur to fulfill the contract with a designer As it is seen both models have their advantages and drawbacks. The choice depends on how much money an entrepreneur is able to spend, whether he is ready to take a risk or not and also on the company’s culture. In the model assuming the participation in incomes a designer takes not only a market risk. He should also have some financial security so that he can wait for the success of the product which he has designed. Knowing the cycle of a product development (by observing many branches) it is clear that it is not a trivial matter. Additionally, the author of a design takes some of an entrepreneur’s risk, who can e.g. develop a marketing plan not in an optimal way which in turn might make a product less successful. However, it must be stressed that in the model of sharing the risk an entrepreneur and a designer have the chance to make a real team with a clear and common objective.
27

model nastawia projektanta na sukces w konkursie wzorniczym (wygranie z konkurencją) model biases a designer towards the success in a design competition (beating the competition) model jest łatwy do budżetowania model is easy to budget

Jak widać, oba modele mają zalety i wady. Wybór zależy od zasobności kieszeni przedsiębiorcy, jego gotowości do podjęcia ryzyka i kultury korporacyjnej. W modelu zakładającym udział w przychodach projektant bierze na siebie nie tylko ryzyko rynkowe. Powinien mieć również jakieś inne zabezpieczenie finansowe, aby poczekać na sukces obmyślonego przez siebie artykułu. Znając, z wielu branż, cykl rozwoju produktu, nie jest to rzecz bagatelna. W dodatku autor projektu bierze na siebie nieco ryzyka przedsiębiorcy, który może np. nienajlepiej poprowadzić marketing produktu i w ten sposób osłabić jego rynkowe powodzenie. Warto jednak zaznaczyć, że w modelu współdzielenia ryzyka przedsiębiorca i projektant mają szansę stworzyć prawdziwy zespół, wytyczyć jasno wspólny cel.

DowóD 4.

teMat StarY JaK wzornictwo
Proof 4.
Józef a. Mrozek
historyk wzornictwa design historian

toPic aS oLD aS DeSiGn

28

Wzornictwo jest zjawiskiem kompleksowym i żadnego poważnego problemu z  jego obszaru – a dotyczy to zarówno współczesności, jak i historii – nie da się opisać ani wyjaśnić w kategoriach należących do jednej tylko dziedziny, czy będzie to sztuka, czy technika, metoda produkcji, gospodarka, ergonomia, styl życia czy tożsamość kulturowa. Do takich złożonych problemów należy też odpowiedź na pytanie, czy dobrze zaprojektowany przedmiot może być tani. Dla historii designu jest to jedno z podstawowych zagadnień. Postawione zostało już w chwili, gdy wzornictwo pojawiło się na scenie wraz z  podziałem pracy wprowadzonym przez rewolucję przemysłową. Manufaktura i fabryka, tocząc konkurencyjną walkę z rzemiosłem, postawiły na obniżanie kosztów wytwarzania i poszerzanie rynków zbytu. Designer odgrywał tu istotną rolę, z  jednej strony dostosowując swój projekt do warunków produkcji seryjnej, z drugiej nadając przemysłowym wyrobom atrakcyjną formę i czyniąc z nich „obiekty pożądania”. Klasycznym tego przykładem u samych początków designu jest działalność rzeźbiarza Johna Flaxmana, projektującego pod koniec XVIII wieku wzory ceramiki dla Josiaha Wedgwooda, którego kamionki skutecznie rywalizowały

Design is a complex term and none of the serious problems within its field – regardless of the fact whether they concern contemporary times or the history – can be explained within the frames of the categories belonging to only one discipline, be it art, technology, production method, economy, ergonomics, lifestyle or cultural identity. Such complex problems also include the answer to the question, whether a well-designed product can be cheap. For the history of design this is one of the basic questions. It was already posed when the design appeared on the scene together with the division of work introduced by the industrial revolution. Workshop and factory industry, while constantly competing with craftsmanship, decided to rely their success on the lowering of the production costs and expanding their markets. In such circumstances a designer played an important role, on one hand by adjusting its project to the conditions of the mass production, and on the other hand by giving the industrial manufactures an attractive form and making them “the objects of desire”. A classic example of such situation at the very beginnings of design is the work of the sculpturer John Flaxman who at the end of the 18th century designed ceramics for Josiah Wedgwood whose stoneware successfully

cenowe KaMienie MiLowe w ePoce wzornictwa PrzeMYSłoweGo Price MiLeStoneS in tHe inDUStriaL DeSiGn ePocH
( wieLKa BrYtania ) wzornictwo + nowoczesna technologia i organizacja pracy = obniżenie kosztów produkcji, ale wciąż wysokie ceny rynkowe

koniec xviii w. PorceLana weDGwooDa

1.

end of 18th century weDGwooD PorceLain

( Great Britain ) design + modern technology and work management = lowering the production costs, but still high market prices

z ówczesną porcelaną zarówno wzornictwem, jak i skalą produkcji oraz ceną. Wedgwood znacznie poszerzył grupę nabywców eleganckiej ceramiki, choć oczywiście nie wyszedł poza górną warstwę klasy średniej. Nie było to zresztą jego celem – on, człowiek z ludu, chciał oczarować elity. Łącząc właściwe wzornictwo z nowoczesną technologią i organizacją pracy, znacznie obniżył koszty produkcji swoich wyrobów, ale ich rynkowe ceny spadły w o wiele mniejszym stopniu. Piękne kamionki Wedgwooda nie były przeznaczone dla masowych odbiorców. Sto lat później dotarcie do takich właśnie konsumentów okazało się niespełnionym marzeniem Williama Morrisa. Ten inicjator Ruchu Odrodzenia Sztuk i Rzemiosł, socjalista, chciał, aby dobre wzornictwo – które utożsamiał ze sztuką stosowaną – stało się własnością powszechną. „Morris musiał jednak przyznać – pisze Nikolaus Pevsner – że sztuka tania nie jest osiągalna, bowiem »wszystko, co jest sztuką, wymaga czasu, wysiłku i myśli«. Tworzył więc sztukę – choć tym razem już sztukę stosowaną (…)”. A zatem, wbrew intencjom Morrisa, artystyczne rzemiosło pozostało elitarne; idee dobrego, dostępnego dla wszystkich wzornictwa, przejęli przedsiębiorcy i projektanci przemysłowi. W Europie to przechodzenie od rynku elitarnego do egalitarnego można najlepiej prześledzić na przykładzie
Nikolaus Pevsner. Pionierzy współczesności, WAiF. Warszawa 1978, s. 15

competed with the then porcelain in terms of design, production scale and also the price. Wedgewood significantly broadened the group of the purchasers of elegant ceramics though obviously the higher stratum of the middle class was the farthest he was able to reach. After all he had no aspirations to do better than that as he himself came from the low social background and all that he wanted was to charm the elites. Owing to the combination of the proper design with the modern technology and the work management he considerably lowered the production costs of his products but their market prices dropped to a much smaller extent. Wedgewood’s beautiful stoneware was not intended for the mass recipients. 100 years later reaching such recipients turned out to be the unfulfilled dream of William Morris. This socialist and initiator of the English Arts and Crafts Movement wanted a good design – which he associated with the decorative arts – to become a common property. “However Morris had to admit – writes Nikolaus Pevsner – that cheap art is not accessible as »everything what constitutes art requires time, effort and thought«. Therefore he created art – though this time it was a decorative art (...)”. As a result and against the Morris’s intentions the art craftsmanship remained elitist. The ideas of good and available for everyone design were taken over by the entrepreneurs and industrial designers.
Nikolaus Pevsner. Pioneers of the Modern Movement, WAiF. Warszawa 1978, p. 15

2.

( wieLKa BrYtania ) nie powiodła się idea upowszechnienia/umasowienia wzornictwa, ponieważ: wzornictwo = sztuka stosowana, a wszystko co jest sztuką wymaga czasu, wysiłku, myśli i jest dostępne tylko dla nielicznych

2 połowa xix w. wiLLiaM MorriS

2nd half of 19th century wiLLiaM MorriS ( Great Britain )
unsuccessful attempt to universalize/mass design because: design = applied art, and everything what constitutes art requires time, effort and thought = available only for the few

działalności Michaela Thoneta i jego następców. W latach 30. XIX wieku. Thonet opracował metodę produkcji mebli giętych, która, choć od początku pozwalała na seryjną produkcję, została początkowo wykorzystana przez niego do wykonania niewielkiej liczby mebli do kilku arystokratycznych pałaców wiedeńskich. Thonet, jak większość ówczesnych przedsiębiorców, nie dostrzegał jeszcze wówczas ekonomicznych możliwości, jakie otwierało połączenie masowej produkcji i masowego rynku. Dopiero sukces jego tanich mebli pokazanych na Wystawie Światowej w Londynie w roku 1851 oraz słynnego, produkowanego od 1859 roku krzesła Nr 14, skłoniły go do zmiany zapatrywań. Thonetowskie meble do dziś są symbolem połączenia dobrego wzornictwa z przystępną ceną. W Stanach Zjednoczonych potencjał, jaki tworzył rynek masowych konsumentów, został dostrzeżony mniej więcej w tym samym czasie, ale wykorzystany znacznie bardziej konsekwentnie. Najlepszym tego przykładem jest maszyna do szycia. Wynaleziona w roku 1845 przez Eliasa Howe’a, udoskonalona sześć lat później przez Isaaca Singera, produkowana była początkowo z myślą o przemyśle odzieżowym. Przeznaczony dlań model Standard był ciężkim, topornym urządzeniem, które w dodatku było bardzo drogie. Niestety, przemysł okazał się złym odbiorcą. Nieprzekraczające 900 sztuk rocznie zamówienia nie pozwalały na znaczne obniżenie ceny. Dopiero pod koniec lat 50. XIX wieku. Singer zwrócił uwagę na indywidualnych odbiorców, dla których jednak trzeba

In Europe this conversion from the elitist to the egalitarian market can be best observed in case of the work of Michael Thonet and his successors. In 1830s Thonet devised the bent-wood furniture production method which could be used in mass production from the start and yet initially was used by him to make a small amount of furniture for few aristocratic palaces in Vienna. Thonet, as most entrepreneurs of that time, did not yet notice the economic possibilities which were within the reach owing to the combination of the mass production and mass market. It was not before the success of his cheap furniture presented on the World Exhibition in London in 1851 and the famous, produced since 1859 No. 14 chair, that he was inclined to change his opinions. Thonet’s furniture is up to this day the symbol of combining good design with reasonable price. In America the potential lying in the market of mass consumers was noticed at more or less the same time but used in a much more consistent way. The best example is a sewing machine. Invented in 1845 by Elias Howe and enhanced six years later by Isaac Singer was initially intended for the clothing industry. The Standard model was a heavy and clumsy device which on top of everything was very expensive. Unfortunately, industry turned out to be the wrong recipient. Orders not exceeding 900 items per year did not allow to significantly lower the price. It was only in the late 1850s when Singer started to pay attention to the individual consumers for whom it was necessary to design a completely different model

1859

1858, 1878
MaSzYnY Do SzYcia SinGera

3.

( aUStria ) dobre wzornictwo + masowa produkcja = przystępna cena

KrzeSło nr 14, tHonet

1859
( aUStria ) good design + mass production = reasonable price

4.

( StanY zJeDnoczone ) dobre wzornictwo + kampania promocyjna + program kredytowy + kursy szycia = sukces na rynku masowym

1858, 1878
( aMerica ) good design + promotional campaign + credit program + sewing courses = success on the mass market

no. 14 cHair, tHonet

SinGer’S SewinG MacHineS

było zaprojektować zupełnie inny model – lżejszy, bezpieczniejszy i o formach pasujących do wyposażenia wnętrz. Należało też opracować specjalną kampanię promocyjną, program kredytowy oraz wprowadzić kursy szycia na maszynie. Sukces był ogromny i doprowadził do radykalnej obniżki cen. Maszyna do szycia Family (1858), a zwłaszcza model Domestic (1878), stała się standardowym wyposażeniem większości domów, nie tylko w Ameryce, ale też w Europie. Zarówno Thonet, jak i Singer nie byli designerami, lecz przedsiębiorcami. Obaj zdawali sobie sprawę, że na sukces ich wyrobów złożyły się nie tylko technologia i organizacja pracy, ale także dobre wzornictwo, jednak ostatecznym celem ich działalności nie była satysfakcja konsumenta, lecz własny zysk. Gdy w roku 1908 Walther Rathenau zaproponował stanowisko głównego projektanta w firmie AEG architektowi, Peterowi Behrensowi, też miał na celu dobro firmy. Na początku XX wieku widoczne już było, że powszechne – a więc tanie – zastosowanie energii elektrycznej nastąpić może tylko wówczas, gdy zapotrzebowanie na nią nie ograniczy się do oświetlenia. Wydawało się oczywiste, że jest to energia przyszłości, ale dla kilku wieczornych godzin nie opłacało się uruchamiać elektrowni. Dobrym rozwiązaniem było wprowadzenie na rynek tanich urządzeń konsumujących prąd w ciągu dnia – pojawiły się elektryczne kuchenki, czajniki, żelazka, lodówki, wentylatory, odkurzacze i dziesiątki innych wyrobów. Produkujące je nowo powstałe firmy zaczęły walczyć o klienta zarówno szeroką ofertą od 1908 aeG i Peter BeHrenS

– lighter, safer and with forms matching the furnishings. There also had to be launched a special promotional campaign, credit programe and sewing courses. The success was tremendous and it led to the drastic lowering of the prices. The Family sewing machine (1858) and especially the Domestic model (1878) became a standard equipment in most of the households, not only in America but also in Europe. Both Thonet and Singer were not designers but entrepreneurs. Both of them were aware that the success of their products did not depend only on technology and work management but also on good design, however the final aim of their work was not a consumer’s satisfaction but their own profit. When in 1908 Walther Rathenau offered the post of the main designer in the AEG company to the architect Peter Behrens, he too had in mind the good of the company. At the beginning of the 20th century it was already clear that the common – which means cheap – applying of the electric energy can only make sense when the demand for it will not be reduced to lighting. It seemed obvious that it was the energy of the future but it did not pay off to open a power plant just for few evening hours. The solution came in launching cheap devices consuming the power during the day – there appeared electrical cookers, kettles, irons, refrigerators, ventilators, vacuum cleaners and loads of other products. Brand new companies which produced those appliances started to compete for a client in terms of wide range of their products, prices and design. But still

5.

( nieMcY ) wizerunek firmy + mądre wzornictwo (podzespoły pasujące do różnych modeli) + coraz tańsza energia elektryczna = niska cena AGD

since 1908 aeG and Peter BeHrenS

( GerManY ) company’s image + wise design (subassemblies matching different models) + cheaper and cheaper electric energy = low prices of appliances

produktów, jak ceną oraz designem. Do historii wzornictwa przeszła jednak przede wszystkim AEG i Peter Behrens, który był odpowiedzialny nie tylko za całość produkcji przedsiębiorstwa, ale też za jego wizerunek. Co ważne, projektował poszczególne podzespoły tak, aby pasowały do różnych modeli, dzięki czemu można było obniżyć ich cenę. Jednak, podobnie jak innym niemieckim projektantom w tym okresie, nie chodziło mu o dobro pojedynczego konsumenta, lecz o firmę, a w dalszej perspektywie o gospodarkę narodową i Niemcy. Może nie tak chcielibyśmy widzieć posłannictwo projektanta. Dostrzegając w nim, zwłaszcza z naszej, polskiej perspektywy, przedstawiciela inteligencji, chętnie utożsamialibyśmy go z doktorem Judymem, pracującym na rzecz biednych i wykluczonych. A jednak warto zauważyć, że działanie na rzecz przedsiębiorcy przynosiło też korzyści robotnikom, podobnie jak wzrost dochodu narodowego wpływał na jakość życia całego społeczeństwa, choć nie wszystkich w tym samym stopniu. Taki model współpracy designera z przemysłem chcieli zastąpić bardziej sprawiedliwym systemem projektanci i architekci związani w dwudziestoleciu międzywojennym z modernizmem. Ten racjonalistyczny, w większości krajów zdominowany przez lewicę nurt, stawiał sobie za cel udostępnienie niższym warstwom społecznym tych dóbr, które do tej pory były poza ich zasięgiem: przede wszystkim tanich i funkcjonalnych mieszkań oraz ich wyposażenia. I po raz pierwszy nie mówiono tu, ile na tym

it was the AEG company and Peter Behrens who went down in history of design. This famous architect was responsible not only for the whole production of the enterprise but also for its image. What is equally important, he designed particular subassemblies in such a way that they matched different models thanks to which it was possible to lower their prices. However, similarly to other German designers at that time, he did not do that for the good of an individual client but for the good of the company and further on for the national economy and Germany. Perhaps this is not the way in which we would like to see the mission of a designer. By perceiving him, especially from our, Polish perspective, as the representative of the intelligentsia, working for the poor and excluded. Yet it is worth noticing that acting for the benefit of an entreprenur did bring some advantages to the people working for him and similarly the growth of the national income influenced the quality of life of the whole society, though definitely did not affect everyone to the same extent. Such a model of the collaboration between a designer and industry was tried to be replaced by a fairer system by the designers and architects connected with modernism in the Interwar Period. This rational and in most of the countries dominated by the Left-wing movement pursued the goal to provide the lower social stratums with those goods which till then had been out of their reach:

1918–1939
eUroPa zacHoDnia: PoLSKa:
grupa Praesens i w 1930 r. wystawa Mieszkanie najmniejsze

6.

modernizm / architekci i projektanci: lewicowe hasła tanich mieszkań dla mas

1918–1939
weStern eUroPe:
modernism / architects and designers: left-wing watchwords about the cheap flats for the masses

PoLanD:
Praesens group and The Smallest Flats exhibition in 1930

dobrym wzornictwie mają zarobić producenci. Program budowy mieszkań robotniczych znalazł się w kręgu zainteresowania architektów i projektantów w całej Europie. W Polsce realizowany był przede wszystkim przez grupę Praesens, która w marcu 1930 roku zorganizowała w Warszawie wystawę Mieszkanie najmniejsze. Na tej ekspozycji, projektanci Barbara Brukalska oraz Helena i Szymon Syrkusowie, pokazali sprzęty, które miały być dostępne dla rodzin robotniczych o dochodzie nieprzekraczającym 150 zł miesięcznie. W tej sytuacji projektowanie mieszkań przypominało grę o sumie zerowej – jeśli zainstalowano lepsze piece, trzeba było zaoszczędzić na łazience. Problem ten na spotkaniu architektów, inwestorów i działaczy społecznych, które w czasie trwania wystawy odbyło się w Banku Gospodarstwa Krajowego, skomentował jedyny obecny tam przedstawiciel związków zawodowych, stwierdzając, że da się on rozwiązać, jeśli robotnicy będą zarabiać więcej. Jego uwaga pozostała jednak bez echa. Nie można oprzeć się wrażeniu, że dla architektów, nie będących przecież w biedzie, projektowanie robotniczych mieszkań przypominało rodzaj atrakcyjnej układanki, dając zarazem poczucie spełniania misji społecznej. Ale tak to już jest, że o tym, jak mają żyć ludzie biedni, najczęściej dyskutują ci, którym niczego nie brakuje. Uczciwiej stawia sprawę współczesne wzornictwo społeczne, które nie dąży za wszelką cenę do obniżania cen
za: Helena Syrkus. Ku idei osiedla społecznego, PWN. Warszawa 1976, s. 99

most of all cheap and functional flats and furnishings. It was the first time when the priority was not how much the producers would earn on this good design. The program of building workers’ flats became an interest among the architects and designers from all over Europe. In Poland it was mainly realized by the Praesens group which in March 1930 held The Smallest Flat exhibition in Warsaw. On this exhibition the designers Barbara Brukalska and Helena and Szymon Syrkus showed the equipment which was supposed to be accessible to the worker families with the general income not exceeding 150 zlotys per month. In that situation designing flats looked like the zero-sum game, if the better stoves were installed then it was necessary to economize when equipping the bathroom. In the meeting of architects, investors and social activists which was held in the Bank Gospodarstwa Krajowego within the frames of the exhibition this problem was commented on by the only present in the meeting representative of trade unions, who said that it could be resolved if the workers would earn more. His remark received no response whatsoever although it suggested the right solution: not a cheap product but decent salaries. For the architects who definitely did not live in the poverty designing the workers’ flats resembled some form of an attractive jigsaw puzzle and simultaneously made them feel that they were accomplishing a social mission. But that’s the way it is
after: Helena Syrkus. Ku idei osiedla społecznego, PWN. Warszawa 1976, p. 99

wSPółczeSne wzornictwo SPołeczne

7.

różne metody na dostępność produktów, np. 1. wysoka jakość + dofinansowanie/sponsoring

2. inwencja projektantów

conteMPorarY SociaL DeSiGn
products’ availability: 1. high-quality + sponsorship 2. creativity of designers

produktów. Projektowanie dla środowiska pracy, ekologii czy służby zdrowia i rehabilitacji nie zawsze może być tanie. W latach 80. szwedzcy designerzy z Ergonomi Design Gruppen poświęcili ponad dwa lata na zaprojektowanie zestawu naczyń dla artretyków. Takie produkty powinny być dostępne dzięki subsydiom ze strony państwa, firm ubezpieczeniowych czy organizacji pozarządowych. Nie warto oszczędzać tu na materiałach, technologii czy designie w imię dążenia do maksymalnego obniżania cen. Nieco inaczej wygląda ten problem w odniesieniu do krajów Trzeciego Świata, zbyt ubogich, by samodzielnie subsydiować takie wyroby. Tu rzeczywiście inwencja designerów może przynieść właściwe rozwiązania, o czym świadczą takie projekty, jak pojemnik na wodę Hippo-Roller Pettie’ego Petzera i Johana Jonkera, odbiorniki radiowe na korbkę Trevora Baylisa, czy tani laptop dla dzieci z serii OLPC autorstwa Yvesa Béhara. I jak coraz popularniejsza w ekonomii staje się Zasada Zrównoważonego Rozwoju, tak powinna jej towarzyszyć Zasada Zrównoważonego Designu. Idea taniego wzornictwa jest atrakcyjna, ale może też stać się pułapką. Tani design może okazać się drogi, gdy nie przewidzimy skutków jego działań ubocznych na środowisko, na ekonomię, na nasze zdrowie. Tani design może okazać się drogi, gdy nazwisko słynnego projektanta utoruje mu drogę do muzeów i elitarnych salonów. Lepiej uważajmy.

– it is generally those who live in prosperity who discuss the lives of the poor. Contemporary social design seems to have better and fairer approach to this matter. Designing for the work environment, ecology or the health care and rehabilitation cannot always be cheap. In 1980s the Swiss designers from the Ergonomi Design Gruppen devoted over two years to design the set of vessels for the arthritics. Such products should be available from the subsidies provided by the governments, insurance companies or non-governmental organizations. In such case it is not worth economizing on materials, technology or design in the name of the utmost lowering of the prices. The situation looks slightly different in relation to the Third World countries. In such case the invention of designers can really result in the right solutions which can be observed on the example of the Pettie Petzer and Johan Jonker’s Hippo-Roller water container, the wind-up radio by Trevor Baylis or the cheap laptop for kids from the OLPC series by Yves Béhar. This leads to the conclusion that the spreading idea of the Sustainable Development should be accompanied by the idea of the Sustainable Design. Cheap design can be attractive but it can also become a trap. Cheap design can turn out to be expensive if we do not foresee the results of its side effects affecting the environment, economy and our healt.Cheap design can turn out to be expensive when the name of a famous designer will pave him the way to museums and elitist groups. We had better watch out.

8.

PrzełoM xx/xxi wieKU DeSiGn zrównoważonY tUrn of tHe 21St centUrY SUStainaBLe DeSiGn

DowóD 5.

fUtUroLoGia ProDUKtU za 1 eUro
Proof 5.

tHe fUtUroLoGY of a 1 eUro ProDUct
Beata Bochińska
kurator wystawy, prezes iwP exhibition curator, iwP president

36

Innowacyjne produkty oraz usługi oparte o dobry projekt i kreatywny model biznesowy są coraz większą konkurencją dla tradycyjnej oferty rynkowej. Po zrobieniu pierwszego kroku, jakim jest odpowiednie zaprojektowanie taniego artykułu, producentów czeka kolejne zadanie, czyli stworzenie produktu sprytnego, inteligentnego (smart). Koszt związany z jego przygotowaniem będą dzielić z klientem. Brzmi jak futurologia, ale czy na pewno? Zapytajmy nie tylko CZY, ale i JAK tani może być dobry design? Dosyć oczywistym rozwiązaniem jest znaczne zmniejszenie nakładów na produkcję i dystrybucję. Pomaga w tym właśnie dobry projekt obniżający koszt nowego artykułu. Taki model nazywany jest design-to-cost (patrz: s. 20–27). Opiera się na relacji ceny do jakości, osiąganej właśnie dzięki odpowiednio przygotowanej koncepcji designerskiej. Istnieje jednak granica obniżania kosztów produkcji i dystrybucji. Dlatego szuka się kolejnych recept umożliwiających dalsze zmniejszanie ceny gotowego produktu bez utraty jakości. Często za niewielką opłatą, albo wręcz za darmo, udostępnia się produkty po to, aby później zarabiać na usługach z nimi związanych. Przykładem mogą być telefony komórkowe za złotówkę. Oczywiście trudno mówić tu o obiektywnie tanich produktach. Klient musi mieć na względzie łączne opłaty, które poniesie w przyszłości, w związku z wykorzystywaniem tych urządzeń. Mimo to niska cena początkowa kojarzy mu się z tanią ofertą. Zastępczą formą zapłaty jest zaakceptowanie przez klienta komunikatów reklamowych. Przykład stanowi funkcjonująca z powodzeniem w niektórych krajach usługa telefonii mobilnej Blyk. Tanie, a nawet bezpłatne usługi telekomunikacyjne, są dostępne dla osób w wieku do 26 lat, pod warunkiem że zgodzą się otrzymywać wiadomości reklamowe promujące znane marki.
Ad-funded telco reaches 100,000 clients in Britain, Reuters, www.reuters.com, kwiecień 2008

Innovative products and services based on a good design and a creative business model are becoming bigger and bigger competition for a traditional market offer. After completing the first stage, which is designing a cheap article in an appropriate way, the next challenge waiting ahead of us is to make this article smart and intelligent. The cost of such an enterprise will be split between us and a client. It sounds like futurology but does it? The question should not only be – IF, but also HOW a good design might be cheap. What seems to be a quite obvious solution is the considerable lowering of the expenditures on production and distribution. This can be achieved by means of a good design which can reduce the overall cost of our new article. Such a model is called design-to-cost (see pages: 20–27). This allows cheap and good design and is based on the predominance of a price and quality relation which can be achieved thanks to a well-devised design concept. However, there is a limit to reducing the costs. For this reason there is a constant search for other ways to lower the costs of ready products. It is a common practice to make products accessible at a low price or even free of charge only to gain some profit later on from the services connected with these products. A good example of such a practice are mobile phones offered for only 1 zloty. Obviously they are not objectively cheap products when we take into consideration the total sum of payments for using them that we will be due to make in the future. Nonetheless the initial low price is associated by the customers with a real bargain. A substitute means of payment is accepting by customers the advertisements which come with a particular offer. A fine example of such situation is the successful in many countries messaging mobile media Blyk. Cheap and even free of charge telecommunication services are available to the 16–24 year olds on the condition that
37

Tanie lub bezpłatne rozmowy w zamian za zgodę na przyjmowanie reklam. Fot. materiały prasowe Blyk/photo Cheap or free phone calls in exchange for the acceptance of receiving adverts. Photo: press release Blyk/photo

Dostawcy energii elektrycznej mogą sponsorować zakup samochodów na prąd, jeśli kierowcy udostępniają akumulatory aut do składowania nadmiaru energii z sieci. Fot. Jacek Jurecki – Interia.pl / Dziennik Polski Electric companies can sponsor the purchase of electric cars, if the drivers provide the access to accumulators in order to store the excess of energy from energetic network. Photo: Jacek Jurecki – Interia.pl / Dziennik Polski

Czy skupiając się na modelu biznesowym, który powoduje obniżenie ceny produktu, nie odchodzimy od tematu dobrego wzornictwa? Absolutnie nie. To właśnie umiejętne zaprojektowanie serwisu pozwala Blyk, by w atrakcyjny dla użytkownika sposób obsługiwać dwie funkcje (komunikacja i dostarczenie reklam). Mój syn, który korzystał z Blyk w Londynie, potwierdza, że reklamy pomagały w zakupach. Informowały o dodatkowych zniżkach. Dobrze zaprojektowane towary i usługi, które wykorzystują prawdziwie innowacyjne modele dystrybucji
38

they agree to receive the messages with advertisements of various brands on their mobiles. Isn’t focusing on the business model which causes the lowering of the price of a product a departure from a good design subject? Absolutely not. For this is the skillful design of its service which allows Blyk to perform two functions (communicative and providing advertisements) in an attractive to a customer way. My son who was a Blyk’s user in London confirms that the ads were precisely adjusted to his needs. They were really helpful in doing the
Ad-funded telco reaches 100,000 clients in Britain, Reuters, www.reuters.com, April 2008

i interakcji z odbiorcą mogą kosztować bardzo niewiele, a nawet być bezpłatne. Facebook czy Wikipedia angażują wirtualną społeczność w tworzenie swojej rzeczywistej wartości. Za tani i bardzo dobry produkt odbiorca „płaci” udostępnieniem danych i treści (fotografie, blogi), otwarciem na reklamy kontekstowe oraz promowaniem serwisu wśród innych osób. Czy jednak podobny model działania może mieć zastosowanie poza siecią? Odpowiedź brzmi tak: o ile korzyści będą atrakcyjne zarówno dla dystrybutora, jak i dla klienta. W Newark w stanie Delaware lokalny dostawca energii elektrycznej sponsoruje zakup prywatnych aut napędzanych prądem. Kierowcy udostępniają ich akumulatory dla składowania nadmiaru energii z sieci energetycznej. Ma to szczególnie znaczenie, gdy jest ona wytwarzana w oparciu o odnawialne źródła (promieniowanie słoneczne, siła wiatru). Model taki jest nazywany V2G – vehicle to grid, czyli „samochód dla sieci (energetycznej)”. Badania prowadzone przez MIT (Massachusetts Institute of Technology) wykazały, że samochody większość czasu stoją na parkingu, więc doskonale nadają się do magazynowania energii. Dla zapewnienia szybkiego rozwoju floty samochodowej dystrybutorzy energii są skłonni pokryć część nakładów na auto, a także część kosztów energii elektrycznej służącej za napęd. W tym wypadku dobrze zaprojektowane auto spełnia dwie funkcje, a koszt jego produkcji i eksploatacji może być współdzielony. W efekcie otrzymujemy samochód w niższej cenie. W oparciu o regulacje stanowe określające cenę jednostkową energii zmagazynowanej i dostarczonej zwrotnie do sieci na tym samym poziomie co opłata za zużytą energię, użytkownik pojazdu V2G zarabia rocznie 3 tys. dolarów, wobec jednorazowej inwestycji na poziomie 1,5 tys. dolarów. Czy nie mówimy zatem o naprawdę dobrze zaprojektowanym tanim produkcie?

shopping and informed about the additional discounts. Well-designed products and services which use truly innovative models of distribution and interaction with a recipient may cost very little or even be free of charge. Facebook or Wikipedia engage virtual communities in creating a real value. For a cheap and very good product we “pay” by providing access to our personal data and other content (photographs, blogs), being open to contextual ads and promoting the services among other people. However, can a similar model be used outside the Internet? The answer is yes if we plan the attractive profits both for a distributor and a client. In Newark in Delaware state the local electric company sponsors the development of private electric cars. The owners of cars make their accumulators accessible in order to store the excess of energy from energetic network. It is of great importance especially in the situation when it is made on the basis of renewable sources (solar heat). Such a model is called V2G – vehicle to grid. The research carried out by MIT (Massachusetts Institute of Technology) has shown that most of the time cars are parked at car parks which makes them perfectly suitable for storing energy. In order to enhance the quick development of a car fleet, electric companies are willing to foot some of the expenses connected with maintaining a car as well as the costs of the electricity powering a car. In such case a welldesigned car perfo rms two functions and the cost of its production and operation can be shared. As a result we have a car at a lower price. According to the state regulations defining the unit price of the energy stored and returned to the network as being equal to the payment for used energy, the annual income of a V2G car’s user is $3.000 in relation to the one-off investment of $1.500. Isn’t it then a truly well-designed product?

K. Bullis, Recharging the Grid with Electric Cars, MIT Technology Review, www.technologyreview.com, styczeń 2009

K. Bullis, Recharging the Grid with Electric Cars, MIT Technology Review, www.technologyreview.com, January 2009

39

DowóD 6.

wYStawa na PoczĄteK DYSKUSJi
Proof 6.

exHiBition to initiate DiScUSSion
ewa cieślik
komisarz wystawy commissioner of exhibition

40

Mamy świadomość, że już sam tytuł wystawy: wzornictwo za 4 złote. 1 eUro DeSiGn narobi sporego zamieszania. Projektanci i producenci, do których w głównej mierze jest ona adresowana, z pewnością podejmą dyskusję na temat „taniości” wzornictwa i relacji pomiędzy jego jakością i ceną. Właśnie o to nam chodzi. Postawiliśmy tezę, że dobre wzornictwo wcale nie musi być drogie i trudno dostępne. Naszym zdaniem, wśród masowo produkowanych przedmiotów codziennego użytku znajdziemy rzeczy świetnie zaprojektowane, wysokiej jakości. Pracując nad formułą wystawy, doszliśmy do wniosku, że nie możemy przedstawić tylko własnego punktu widzenia. Dlatego o wybór eksponatów poprosiliśmy osoby, które zawodowo zajmują się designem, jednak reprezentują różne branże i obszary. Są wśród nich teoretycy oraz praktycy, nauczyciele wzornictwa, trendsetterzy, przedstawiciele dystrybutorów i oczywiście projektanci (wszystkich przedstawiamy na s. 4–5). Kryteria wyboru były bardzo proste. Szukaliśmy produktów dobrze zaprojektowanych, ogólnodostępnych i najtańszych w swojej grupie. Zdefiniowaliśmy osiem takich grup: high–tech / IT / tel–kom transport edukacja kuchnia (jedzenie, wystrój wnętrz, opakowania, AGD, stół) outdoor (ogród, sport wyczynowy i amatorski, małe elementy do przestrzeni publicznej) higiena / uroda / zdrowie wyposażenie wnętrz praca Produkty, które ostatecznie prezentujemy, zaskoczą niejednego. Tu zwracamy uwagę tylko na niektóre, najciekawsze, najbardziej reprezentacyjne.

We are fully aware that the very title of the exhibition is enough to cause a lot of havoc. Designers and producers to whom this exhibition is by and large addressed will certainly raise a fierce debate over the cheapness of design and the relation between its quality and price. And this is actually what it’s all about. We have advanced the thesis that good design does not necessarily have to be expensive and out of reach. In our opinion, among the mass-produced everyday products we will find high quality articles designed in an excellent way. While working on the formula of the exhibition we came to the conclusion that we cannot present exclusively our own point of view. Therefore, we asked a group of professionals from various design fields to choose the exhibits (the list of our guests see pages: 4–5). The assumptions were very simple. The selected product had to be well-designed, available for general use and the cheapest in its group. We defined eight such groups to which we then assigned the products: high – tech / it / telcom transport education kitchen (food, interior, packaging, consumer electronics, table) outdoor (garden, professional and amateur sports, small elements of public space) hygiene / beauty / health interior equipment work The products which we will eventually present on the exhibition will come as a big suprise for many visitors. Wooden shaving brush with natural bristle seems to be an object from a different epoch, completely forgotten nowadays. However, shaving brushes come back to our
41

Na początek symbol naszej wystawy – pędzel do golenia z naturalnym włosiem. To, wydawałoby się, przedmiot zupełnie zapomniany, z innej epoki. Pędzle wracają jednak do domowych łazienek, w rozmaitych, również ekskluzywnych formach. Ten, ze swoją wygodną, drewnianą rączką stanowi świetny przykład ponadczasowego wzornictwa, na które każdy może sobie pozwolić. Kosztuje tylko 2,92 zł. Tablet Bamboo Pen został zaprojektowany z myślą o osobach zarówno prawo-, jak i leworęcznych. Wykorzystano w nim zaawansowane rozwiązania: w jednym urządzeniu połączono tablet piórkowy z ekranem dotykowym. Na uwagę zasługuje rower miejski Kross Jantar S 2010. Prostym, eleganckim kształtem przypomina klasyczne rowery holenderskie. Dzięki obniżonej ramie i szerokiemu siodełku wygodnie się na nim jeździ. Za pośrednictwem nowatorskiej książki wydawnictwa Dwie Siostry przybliżamy dzieciom D.E.S.I.G.N. To historia wzornictwa w pigułce, przedstawiona w ciekawej, barwnie zilustrowanej opowieści o klasykach projektowania, takich jak Arne Jacobsen, Philippe Starck czy Ingo Maurer. Otwieracz do wina PLAY jest bardziej przystępną wersją klasycznego korkociągu Anna G, zaprojektowanego przez Alessandro Mendiniego dla firmy Alessi. PLAY nie ustępuje pierwowzorowi jakością (wykonany ze stali nierdzewnej) oraz ergonomią (wygodny uchwyt). Nieduża LED-owa lampa rowerowa, b’Twin Vi 00, wykonana została z taniego w produkcji tworzywa nadającego jej elastyczność. Lampa dostępna jest w różnych kolorach. Torba na laptopa BOOGIE – z wełnianego filcu i skóry – nie przypomina typowych produktów w tej kategorii.
42

bathrooms in various, exclusive forms. This one with its wooden easy grip handle is an excellent example of timeless design which anyone can afford. It costs only 2.92 zlotys. Wacom Bamboo Pen tablet has been designed with a view to being used by both the left-handed and righthanded. It is a fine example of advanced solutions owing to its combination of a touch screen and the pen tablet technology. Another remarkable product is the urban bike Kross Jantar S 2010. Owing to its elegant form it resembles the classic Dutch bikes. It also has a lowered frame and a wide saddle which make it easy and comfortable to ride. Through the medium of the innovative book of the Dwie Siostry (Two Sisters) publishing house we show children D.E.S.I.G.N. This is the history of design in a nutshell, presented in an interesting and colourfully illustrated story about the classics of design such as Arne Jacobsen, Philippe Starck or Ingo Maurer. Wine opener PLAY is a more convenient version of a classic corksrew Anna G designed by Alessandro Mendini for the Alessi company. PLAY is not inferior to its prototype either in the terms of quality – made of stainless steel, or in terms of ergonomics – easy grip handle. Small LED bike lamp B’Twin Vi 00 was made from the cheap material which gives the lamp elasticity. The product is available in three colours. Laptop bag BOOGIE made of woolen felt and leather doesn’t resemble the typical products belonging to this category. The simple, universal and elegant form of the newspaper holder MILANO catches an eye of a viewer.

Gazetnik MILANO przykuwa wzrok prostą, uniwersalną i elegancką formą. Do jego produkcji użyto wysokiej jakości, trwałego tworzywa sztucznego. Można go kupić w różnych wariantach kolorystycznych. Scenografię ekspozycji przygotowała młoda warszawska pracownia projektowa Beton, czyli Marta i Lech Rowińscy. Swoją koncepcję opracowali zgodnie z założeniami wystawy, czyli w duchu „1 euro”. Było jeszcze drugie założenie scenograficzno-merytoryczne. Aby jak najbardziej podkreślić, że wystawa pokazuje przedmioty, których używamy na co dzień, podzieliliśmy ją na trzy strefy zgodnie z naszym rytmem biologicznym i z rozkładem dnia. I to im przyporządkowaliśmy eksponaty. Mamy więc:

The holder was made from durable plastics of high quality. Available in different colours. The exhibition set was prepared by the young design studio based in Warsaw – Beton, that is Marta Rowińska and Lech Rowiński. They devised their concept in accordance with the assumptions of the exhibition, i.e. in the “1 euro” manner. There was also another assumption concerning the prime concept of the stage design. In order to make the exhibition as recipient-friendly as possible, it was divided into three spheres with reference to our round-the-clock rhythm and daily schedule. Into these spheres did we assign the products. We therefore ended up with:

rano

dzień

wieczór

morning

day

evening

Każda strefa oznaczona jest innym kolorem zieleni. Taki sam podział zastosowaliśmy, prezentując produkty na dalszych stronach katalogu.

Each of them is marked with a different shade of green. The same division was applied during the presentation of the products on the next pages of the catalogue.

43

DowoDY 7.—23.

PrzeDMiotY, KtórYcH UżYwaMY coDziennie rano
ProofS 7.—23.

tHinGS we USe in tHe MorninG

44

45

ato024
2,92 zł
2,92—800,00 zł
producent producer

PęDzeL Do GoLenia SHavinG BrUSH

ceny tego typu produktów

prices of similar products

zenner-Poland
produkt na wystawę wybrał

Marcin fedisz

product chosen by

producent filmowy, organizator projektów wystawienniczych film producer, organizer of multimedia exhibition projects

Kiedyś rzecz powszechna. Zwykły pędzel do golenia, zrobiony według najlepszych zasad: z naturalnego włosia i z drewnianą rączką o charakterystycznym zwężeniu u podstawy. Za niecałe 3 zł. The thing once common. Ordinary shaving brush made according to the best principles: from natural bristle and with a wooden handle having a distinguishing narrowing at the base. Costs less than 3 zlotys.

46

Wszystkie ceny z grudnia 2010 r.

All prices from December 2010.

BaMBUSowY BLoK na noże BaMBoo Knife BLocK
86,00 zł
ceny tego typu produktów prices of similar products

50,00—300,00 zł
projektant producent designer producer distributor in Poland product chosen by

noh Joon Hee neoflam
dystrybutor w Polsce

neoflam
produkt na wystawę wybrała

agata Solon
architekt krajobrazu landscape architect Drewno bambusa jest odporne na drobnoustroje, więc dobrze sprawdza się w kuchni. W środku bloku umieszczono miękki wkład – nóż wchodzi weń jak w masło. I to każdy, bez względu na wielkość i kształt ostrza. The block was made from bamboo (the wood of such tree is microorganism-resistant and proves useful in the kitchen). It has a plastic soft filling. This extremely handy block can hold up any type of knives regardless of their size and the shape of the edge.

47

ceciLia
7,99 zł / mb

Bawełniana tKanina DrUKowana cotton PrinteD faBric

ceny tego typu produktów

prices of similar products

7,99—50,00 zł
projektanci designers

S. edholm, L. Ullenius
producent producer

iKea
dystrybutor w Polsce distributor in Poland

iKea Polska
produkt na wystawę wybrała product chosen by

anna Maga
kustosz Ośrodka Wzornictwa Nowoczesnego MNW curator of the Modern Design Centre of MNW Bardzo tani materiał, ale mający wiele zastosowań. Wzór jest średniej wielkości, więc tkanina nadaje się i na zasłony, i na poduszki. Very cheap material which can be used in various ways. The pattern is of a medium size which makes the fabric suitable both for curtains and pillows.

48

coLoDent
3,00 zł
ceny tego typu produktów

producent

producer

colgate-Palmolive Poland Sp. z o.o.
produkt na wystawę wybrała product chosen by

PaSta Do zęBów tootHPaSte

anna Maga
prices of similar products
kustosz Ośrodka Wzornictwa Nowoczesnego MNW curator of the Modern Design Centre of MNW Dwukolorowa pasta o zdwojonej dawce minerałów, w tubce schowanej do tekturowego pudełka. Two-coloured toothpaste with a double dose of minerals. Comes in a tube in a cardboard box.

3,00—20,00 zł
projekt design

Lothar Böhm Sp. z o.o. Lothar Böhm Ltd.

49

coMPact cooL
SUSzarKa Do włoSów Hair DrYer

producent

producer

zelmer S.a.
produkt na wystawę wybrała product chosen by

69,00 zł
ceny tego typu produktów prices of similar products

agata Solon
architekt krajobrazu landscape architect Ma trzystopniową regulację ciepłego powietrza, funkcję chłodnego nawiewu (pozwala na modelowanie i utrwalanie fryzur) oraz składaną rączkę (suszarkę łatwo zapakować w torbę podróżną). Może być podłączana do gniazdek o napięciu 120 lub 230 V. Na dodatek jest zgrabna i lekka. Equipped with three heating speeds, cold button (which helps model and trim your hair) and a fold-up handle (which fits perfectly into a travel bag). Can be plugged into the 120 or 230 V power socket. On top of everything it is light and compact.

60,00—150,00 zł
projekt design

Kay Yu, Motor Studio + drive your brand
50

eMaLiowanY KoSzYK na cHLeB enaMeLLeD BreaD BaSKet
30,00 zł
ceny tego typu produktów prices of similar products

30,00—80,00 zł
producent producer

emalia olkusz S.a.
produkt na wystawę wybrała product chosen by

anna Maga
kustosz Ośrodka Wzornictwa Nowoczesnego MNW curator of the Modern Design Centre of MNW Naczynie w stylu retro. Zamiast plecionego koszyka – emaliowany. Emalia Olkusz, firma o ponad 100-letniej tradycji, wytwarza niedrogie i dobrej jakości metalowe akcesoria gospodarcze. Utensil in retro style. Instead of a woven basket – an enamelled one. Emalia Olkusz which is a company with a tradition of over 100 years produces inexpensive metal household accessories of good quality.

51

MercUrY
158,00 zł
ceny tego typu produktów

DozowniK Do MYDła w PłYnie LiQUiD SoaP DiSPenSer

prices of similar products

19,00—249,00 zł
producent producer

Brightwell
dystrybutor w Polsce distributor in Poland

Merida
produkt na wystawę wybrał product chosen by

tomasz rudkiewicz
projektant wzornictwa przemysłowego, Designer Roku 2007 industrial designer, Designer of the Year 2007 Zalety dozownika to nowoczesny kształt i materiał, z którego jest zrobiony. Tworzywo ABS, wykorzystywane np. w przemyśle samochodowym, chroni dozownik przed porysowaniem. Ten model z powodzeniem służy w łazienkach restauracji i kawiarni, co najlepiej świadczy o jego wytrzymałości. Its key features include modern shape and the material it is made from. ABS plastics, which is used e.g. in a car industry, protects the dispenser against scratches. This model successfully proves useful in restaurant and café toilets which shows how resistant it is.

52

MiLano
167,00 zł

producent

producer

GazetniK MaGazine HoLDer

Koziol
dystrybutor w Polsce distributor in Poland

Galeria Kalluka
prices of similar products produkt na wystawę wybrała product chosen by
production manager at Domo.tv

ceny tego typu produktów

100,00—500,00 zł
projektantka designer

anna Sowa
kierownik produkcji telewizji Domo.tv Elegancki design w stylu lat 80. Gazetnik o gładkiej, połyskującej powierzchni, dostępny jest w dwóch kolorach: czarnym i brązowym. Elegant design in the 80s style. This newspaper holder with smooth glittering surface is available in black and brown colour. 53

claudia Diehl

MYDło owSiane oat SoaP
10,00 zł
ceny tego typu produktów prices of similar products

zeGar 4 fUnKcJe MULti cLocK
47,30 zł
ceny tego typu produktów prices of similar products

30,00—200,00 zł
projekt design

zespół projektowy Muji
producent producer

Muji design team

10,00—30,00 zł
producent producer

Muji
dystrybutor w Polsce distributor in Poland

Produkty Benedyktyńskie
produkt na wystawę wybrała product chosen by

Muji Polska
produkt na wystawę wybrała product chosen by

agata Solon
architekt krajobrazu landscape architect Benedyktyńska lekcja prostoty: kostka mydła owinięta w przezroczystą folię, sygnowana pieczęcią zakonu. Maksymalny efekt przy zastosowaniu minimum środków. Benedictine simplicity lesson: bar of soap wrapped up in transparent foil signed with the seal of the order. Maximum effect with minimum means. 54

anna Sowa
kierownik produkcji telewizji Domo.tv production manager at Domo.tv Niewielki elektroniczny sprzęt oprócz tego, że mierzy czas, wskazuje też temperaturę, ma budzik i kalendarz. Mieści się w kieszeni. A small electronic device works as an alarm clock, calendar and thermometer. It is small enough to fit in a pocket.

newS
53,00 zł

dystrybutor w Polsce

distributor in Poland

GazetniK newSPaPer HoLDer

exito
produkt na wystawę wybrała product chosen by

Maja Palczewska
projektantka designer

ceny tego typu produktów

prices of similar products

30,00—200,00 zł
projekt design

Cały pomysł polega na wycięciu w metalu liter. Dzięki nim stojak nabiera ażurowej lekkości. Poza tym ładnie prześwitują przez nie okładki kolorowych magazynów. The whole idea is based on cutting out the letters from a sheet of metal. Thanks to the openings the holder is delicately light and visually attractive as the covers of magazines nicely shine through the holes.

Box32 Design
producent producer

Presenttime™
55

oPtY
4,29 zł

PorceLanowY KUBeK PorceLain MUG

ceny tego typu produktów

prices of similar products

4,29—20,00 zł
projektant designer

Stanisław Możdżeń
producent producer

Porcelana Krzysztof Sp. z o.o.
produkt na wystawę wybrała product chosen by

anna Maga
kustosz Ośrodka Wzornictwa Nowoczesnego MNW curator of the Modern Design Centre of MNW Pochwała szlachetnej prostoty: biały, pozbawiony dekoracji kubek z wygodnym uchem. Powściągliwy fason nadaje mu klasę, która znacznie przewyższa cenę produktu. Pure simplicity: white, plain mug with a convenient handle. Austere style enhances the quality which surpasses the price of the product.

56

orvino
24,00 zł
22,00—80,00 zł
projektantka

producent

producer

MYDeLniczKa SoaP DiSH

Umbra
dystrybutor w Polsce distributor in Poland

Studio interio
prices of similar products produkt na wystawę wybrała product chosen by

ceny tego typu produktów

agata Solon
architekt krajobrazu landscape architect Design organiczny, dzięki któremu zwykła mydelniczka zmienia się w muszlę. Udana próba zastosowania biomorficznych kształtów. Organic design thanks to which an ordinary soap dish turns into a seashell. Successful attempt to use biomorphic shapes. 57

designer

chantal trudel

SzczoteczKa + PaSta Do zęBów tootHBrUSH + tootHPaSte
zeStaw PoDróżnY traveL Kit

29,30 zł
ceny tego typu produktów prices of similar products

30,00—40,00 zł
projekt design

zespół projektowy Muji
producent producer

Muji design team

Muji
dystrybutor w Polsce distributor in Poland

Muji Polska
produkt na wystawę wybrała product chosen by

anna Sowa
kierownik produkcji telewizji Domo.tv production manager at Domo.tv Designerska asceza. Wyroby Muji wyróżniają się prostotą form i neutralnymi kolorami. Japońska firma hołduje hasłu: mniej znaczy więcej, czego dowodem jest między innymi ten komplet. Asceticism of design. Muji products are distinguished by the simplicity of their forms and neutral colours. This Japanese company pays homage to the motto: less is more, which can be observed among others on the example of this product. 58

ziaJa
4,99 zł

KreM naGietKowY MariGoLD creaM

SzaMPon PoKrzYwowY nettLe SHaMPoo SzaMPon fiGowY fiG SHaMPoo

ceny tego typu produktów

prices of similar products

4,99—20,00 zł
producent producer

8,90 zł / sztuka
ceny tego typu produktów prices of similar products product chosen by

ziaja Ltd. – zakład Produkcji Leków, Gdańsk
produkt na wystawę wybrała

8,90—30,00 zł
produkt na wystawę wybrał product chosen by

anna Maga
kustosz Ośrodka Wzornictwa Nowoczesnego MNW curator of the Modern Design Centre of MNW Kosmetyki Ziai, mimo że bardzo tanie, zdobyły uznanie fachowców z branży. My zwracamy również uwagę na opakowanie. Dzięki pomarańczowym nagietkom na pudełku i charakterystycznemu wieczku zapada ono w pamięć. Przyciągnie nasz wzrok, stojąc na półce w drogerii. Owing to orange marigolds on the box and the distinctive lid the package stays in memory. From among all the products standing on the shelf in the drugstore this one will definitely catch your eye.

Marcin fedisz
producent filmowy, organizator projektów wystawienniczych film producer, organizer of multimedia exhibition projects Tradycyjny kształt ciemnobrązowych butelek przypomina dawne flakony z lekami. Skromna, dobrze zaprojektowana etykietka budzi zaufanie. Traditional shape of this dark brown bottle resembles an old-fashioned case bottle for medicines. Modest and well designed label. Arouses trust.

59

DowoDY 24.—48.

PrzeDMiotY, KtórYcH UżYwaMY w ciĄGU Dnia
ProofS 24.—48.

tHinGS we USe DUrinG tHe DaY

60

61

anDY

KrzeSło cHair

219,00 zł
ceny tego typu produktów prices of similar products

150,00—500,00 zł
producent producer

Dal Segno
dystrybutor w Polsce distributor in Poland

MYin
produkt na wystawę wybrała product chosen by

agata Solon
architekt krajobrazu landscape architect W otworach oparcia krzesła zbiega się funkcjonalność z estetyką. Sześć symetrycznych dziur to ozdobniki, które również sprawiają, że nie przykleimy się plecami do Andy’ego. Openings in the back of this chair combine functionality with aesthetics. Thanks to these six symmetrical holes which act as decorative elements our backs will not stick to Andy.

62

BaMBoo Pen
taBLet

HP coMPaQ
MYSz oPtYczna USB USB oPticaL MoUSe

199,00 zł
ceny tego typu produktów prices of similar products

25,00 zł
ceny tego typu produktów prices of similar products

45,00—9900,00 zł
producent producer

15,00—60,00 zł
projekt design

wacom
dystrybutor w Polsce distributor in Poland

zespół projektowy HP
producent producer

HP design team

transit.pl
produkt na wystawę wybrał product chosen by

HP
dystrybutor w Polsce distributor in Poland

tomasz rudkiewicz
projektant wzornictwa przemysłowego, Designer Roku 2007 industrial designer, Designer of the Year 2007 Sprzęt dla amatorów, którzy lubią zajmować się tworzeniem grafiki komputerowej. Wygodnie rozmieszczone przyciski dotykowe oraz bezprzewodowy rysik ułatwiają pracę przed monitorem. Tablet przystosowany dla prawo- i leworęcznych. Device intended for amateurs who are keen on computer graphics. Conveniently placed touch sensor keys and a cordless scriber will make your work a pure pleasure.

gate24
produkt na wystawę wybrała product chosen by

agata Solon
architekt krajobrazu landscape architect Oryginalny kształt (dobrze leży w dłoni) sprawia, że w rodzinie komputerowych myszek narodził się piękny okaz. Teflonowy spód bardzo dobrze trzyma się różnych powierzchni. Its unique shape (very handy to use) distinguishes this mouse from the whole range of computer mouses. Its teflon-coated base works well on different types of surfaces. 63

BaGLeSS 2799
oDKUrzacz vacUUM cLeaner

producent

producer

ariete
dystrybutor w Polsce distributor in Poland

260,00 zł
ceny tego typu produktów prices of similar products

Gero
produkt na wystawę wybrała product chosen by
production manager at Domo.tv

250,00—400,00 zł
projekt design

anna Sowa
kierownik produkcji telewizji Domo.tv Antyalergiczny odkurzacz jest lekki, ma duże koła i wygodny uchwyt do przenoszenia, a do tego „energetyczny” kolor. W parze z designem idzie technologia: worek na kurz zastąpiono regulowanymi filtrami. Antiallergic Bagless 2799 is light, has big wheels, a convenient handle and on top of that “energetic” colour. Good combination of design and technology: dust bag has been replaced by adjustable filters.

zespół projektowy ariete ariete design team

64

BLacHa Do Pieczenia, z PoKrYwKĄ BaKinG traY witH a cover
53,00 zł
ceny tego typu produktów prices of similar products

producent

producer

future Haushaltsprodukte GmbH
dystrybutor w Polsce distributor in Poland

future Houseware
produkt na wystawę wybrała product chosen by
production manager at Domo.tv

anna Sowa
kierownik produkcji telewizji Domo.tv Kuchenne udogodnienie. W formie dzięki hermetycznej pokrywce można dłużej przechowywać np. ciasto, a także trzymać je w lodówce. Pokrywka ma uchwyty, więc blachę można zabrać na piknik. Kitchen convenience. Thanks to its hermetic cover food can be stored longer and the tray with baking can be put into the fridge or transported with no fear of something falling out of it.

30,00—200,00 zł
65

b’twin v i00
29,99 zł
ceny tego typu produktów

produkt na wystawę wybrał

product chosen by

rowerowa LaMPa LeD LeD BicYcLe LaMP

tomasz rudkiewicz
projektant wzornictwa przemysłowego, Designer Roku 2007 industrial designer, Designer of the Year 2007 Gadżet zwiększający bezpieczeństwo rowerzysty, czyli małe diodowe lampki w elastycznej obudowie. To dzięki niej b’TWIN V i00 można bez użycia narzędzi założyć w dowolnym miejscu na rowerze, a nawet wpasować w kask. LED-y, w zależności od wybranej opcji, palą się ciągłym światłem albo migają. Gadget improving the safety of a cyclist i.e. small diode lamps. They are protected by elastic casing thanks to which b’TWIN V i00 can be attached to any part of a bike – even a crash helmet – without use of any tools. LED lamps can give off a continuous stream of light or glimmer, depending on a chosen option.

prices of similar products

5,99—1999,00 zł
projektant designer

Maxence couthier
producent producer

b’twin group
dystrybutor w Polsce distributor in Poland

Decathlon
66

fivefinGerS SPrint
329,00 zł
ceny tego typu produktów

dystrybutor w Polsce

distributor in Poland

rSa-trading
produkt na wystawę wybrała product chosen by
production manager at Domo.tv

BUtY SPortowe SPortS SHoeS

anna Sowa
kierownik produkcji telewizji Domo.tv Nowość. Pięciopalczaste obuwie dopasowane do stopy. Kosztuje tyle, co średniej jakości buty do biegania. Fachowcy od joggingu twierdzą, że elastyczne FiveFingers chronią przed kontuzjami. Czujemy się w nich naturalnie, jakbyśmy poruszali się na bosaka. Novelty: five-fingered footwear fitting tightly the feet. Its price is comparable to that of the medium quality running shoes. Jogging experts claim that flexible and elastic FiveFingers protect from injuries. They give a sense of walking barefoot.

prices of similar products

300,00—600,00 zł
projektant designer

robert fliri
producent producer

vibram
67

GarBino
53,00 zł
ceny tego typu produktów

KoSz na ŚMieci GarBaGe Bin

prices of similar products

30,00—200,00 zł
projektant designer

Karim rashid
producent producer

Umbra
dystrybutor w Polsce distributor in Poland

fabryka form
produkt na wystawę wybrała product chosen by

anna Sowa
kierownik produkcji telewizji Domo.tv production manager at Domo.tv Prosta forma podporządkowana funkcji. Kosz o pojemności 9 litrów ma duże, wygodne uchwyty i ciekawy, zwężający się ku dołowi kształt. Jest zrobiony z biodegradowalnego plastiku. Kiedy kosz sam stanie się odpadkiem, nie będzie zagrażał środowisku. Simple form conformed to function. The 9-litre capacity container has big convenient handles and an interesting shape narrowing at the bottom. It is made from biodegradable plastic. When the bin itself will turn into waste, it will not threaten the environment.

68

Jantar S 2010
rower MieJSKi UrBan BiKe

produkt na wystawę wybrała

product chosen by

agata Solon
architekt krajobrazu landscape architect Na pierwszy rzut oka niczym nie różni się od klasycznego „holendra”, ale jest od niego znacznie lżejszy, co ułatwia nie tylko jazdę, ale też ewentualne przenoszenie roweru np. po schodach. Ma trzy biegi. Tylny bagażnik i stabilny kosz przy kierownicy gwarantują powrót z dużymi zakupami. Firma Kross produkuje Jantara S 2010 w różnych kolorach. At first glance it doesn’t differ from the classic Dutch bike. However, it is much lighter which facilitates not only the ride but also transportation e.g. up the stairs. It has three gears. The rear pannier rack and stable basket fixed at the handle bars guarantee successful shopping. Kross company produces Kross Jantar S 2010 in different colours. 69

648,00 zł
ceny tego typu produktów prices of similar products

600,00—1500,00 zł
producent producer

KroSS

KLaMra
29,00 zł
ceny tego typu produktów

StoJaK na zDJęcia PHoto HoLDer

prices of similar products

30,00—200,00 zł
projekt design

zespół projektowy Presenttime™ Presenttime™ design team
producent producer

Presenttime™
dystrybutor w Polsce distributor in Poland

crazyshop.pl
produkt na wystawę wybrała product chosen by

Maja Palczewska
projektantka designer Sukces kryje się w przewrotnym pomyśle. Wystarczyło powiększyć zwykły spinacz do bielizny, żeby zamienił się w podstawkę na zdjęcia. Powleczona srebrną farbą klamerka wygląda elegancko. The success lies in a smart idea. It was enough to enlarge an ordinary clothespin to transform it into a photo holder. The thin layer of silver paint looks very elegant.

70

LaPP

torBa na LaPtoPa LaPtoP BaG

180,00 zł
ceny tego typu produktów prices of similar products

150,00—350,00 zł
projektantka designer

Katarzyna Pokszan
producent producer

Boogie
produkt na wystawę wybrała product chosen by

agata Solon
architekt krajobrazu landscape architect Wytrzymała torba zrobiona z wełnianego filcu i z jasnej skóry. Zamiast laptopa można do niej też włożyć papiery i książki. Wypierzemy ją w letniej wodzie i wyprasujemy przez płótno. Durable bag made of woolen felt and bright leather. It can hold a laptop but it is as well suitable for papers and books. Can be washed in lukewarm water and ironed indirectly with the use of a linen cloth.

71

MotoroLa f3
79,00 zł
ceny tego typu produktów

dystrybutor w Polsce

distributor in Poland

teLefon KoMórKowY MoBiLe PHone

Motorola Polska
produkt na wystawę wybrał product chosen by

Daniel zieliński
prices of similar products
wykładowca na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego warszawskiej ASP lecturer at the Faculty of Industrial Design of the Warsaw Academy of Fine Arts Najprostsza komórka: można z niej jedynie dzwonić i wysyłać SMS-y. Została jednak dobrze zaprojektowana. Jest lekka i cienka, tylko 9 mm. Na jej monochromatycznym ekranie cyfry oraz litery są dobrze widoczne nawet przy silnym świetle. The simpliest mobile phone ever: can be used only to make phone calls and send text messages. However, it is well designed. Light and only 9 mm thick. On its monochrome screen the numbers and letters are highly visible even in intense light.

79,00—500,00 zł
projekt design

zespół projektowy Motorola Motorola design team
producent producer

Motorola
72

naPoLi 1
80,00 zł
ceny tego typu produktów

LaMPa na BiUrKo DeSK LaMP

prices of similar products

70,00—200,00 zł
producent producer

Sanneli Design
dystrybutor w Polsce distributor in Poland

Lena Lighting
produkt na wystawę wybrała product chosen by

agata Solon
architekt krajobrazu landscape architect Udomowiony design industrialny. Surowa, błyszcząca niklem lampa dotrzymuje kroku najnowszemu wzornictwu notebooków i innych nowoczesnych urządzeń biurowych. Domesticated industrial design. Austere and glittering with nickel this lamp keeps in step with the latest design of notebooks and other modern office appliances.

73

nero

dystrybutor w Polsce

distributor in Poland

oPrawa HaLoGenowa HaLoGen fittinG

Predom
produkt na wystawę wybrała product chosen by
production manager at Domo.tv

179,00 zł
ceny tego typu produktów prices of similar products

anna Sowa
kierownik produkcji telewizji Domo.tv Nowoczesna lampa sufitowa to nic innego jak reflektory w tubie przypominającej lornetkę. Do kupienia są modele jedno-, dwu- lub trzyhalogenowe, w kolorach: grafitowym albo białym. This modern ceiling lamp simply consists of reflectors wrapped up in a tube resembling binoculars. There are three types of models (with one, two or three halogens) for sale. Available in white or graphite colour.

100,00—500,00 zł
producent producer

Massive
74

orGanizer
29,00 zł
ceny tego typu produktów

Do BaGażniKa SaMocHoDoweGo for a car Boot

prices of similar products

25,00—80,00 zł
producent producer

Hama
dystrybutor w Polsce distributor in Poland

Hama Polska Sp. z o.o.
produkt poleca product chosen by
landscape architect

agata Solon
architekt krajobrazu Kiedy leży złożony, zajmuje skrawek miejsca (jest płaski jak teczka). Jednak wystarczy zacząć wkładać do niego zakupy, a nylonowy organizer zmieni się w pojemną torbę. Do bagażnika mocuje się go na rzepy (będzie się trzymać na zakrętach). When lying folded at the back of a car it occupies only a small space (is as flat as a document folder). However, when filled with groceries, this nylon carrier turns into a capacious bag. It gets attached with velcro (it will hold fast to a boot when turning).

75

PaPieroŚnica ciGarette caSe
2,90 zł
ceny tego typu produktów prices of similar products

2,90—300,00 zł
producent producer

fLo
dystrybutor w Polsce distributor in Poland

fLo Store
produkt na wystawę wybrał product chosen by

Marcin fedisz
producent filmowy, organizator projektów wystawienniczych film producer, organizer of multimedia exhibition projects

Futerał, do którego schowamy paczkę papierosów (można w nim też trzymać np. miętowe pastylki), z szachownicą-dekoracją w stylu vintage. Cigarette holder for keeping a packet of cigarettes (we can also keep mint candies inside). The checked pattern is a decoration in vintage style.

76

teKtUrowY PiórniK carDBoarD PenciL caSe
5,90 zł
ceny tego typu produktów prices of similar products

producent

producer

creativ Polska
produkt na wystawę wybrał product chosen by

Marcin fedisz
producent filmowy, organizator projektów wystawienniczych film producer, organizer of multimedia exhibition projects To prawdopodobnie najtańsze z możliwych etui na szkolne przybory, a przy tym jedyne w swoim rodzaju. Zrobione jest ze sztywnej tektury. Można ją pomalować. Ma zatrzask, więc łatwo się zamyka. Kiedy piórnik się zużyje, przyda się jako materiał na zajęciach z prac ręcznych. This is probably the cheapest available etui for school accessories and certainly one of its kind. Made from a stiff cardboard which can be coloured. It has a stud, so it is easy to close. When the pencil case wears off it can be used on art lessons.

5,90—300,00 zł
projekt design

zespół projektowy creativ creativ design team
77

SIGNO
53,00 zł

dystrybutor w Polsce

distributor in Poland

Fabryka Form
produkt na wystawę wybrała product chosen by
production manager at Domo.tv

SZYLD „ZAKAZ PALENIA” “NO SMOKING” SIGN

Anna Sowa
kierownik produkcji telewizji Domo.tv Piktogram na czasie, zwłaszcza od kiedy weszły w życie przepisy zabraniające palenia papierosów w miejscach publicznych. Tego znaku trudno nie zauważyć: zamiast w okręgu, jak większość znaków zakazu, umieszczony został w kwadratowym polu. Awers szyldu jest stalowy. Od spodu przyczepia się go do drzwi na gumę, więc nie ma problemów z montażem. It is a trendy sign, especially since the introduction of the new rules which ban smoking in public places. e sign is difficult to miss: instead of being a circle, as most “no” signs are, it is square. It is made of durable steel. ere are no problems with attaching the sign to various surfaces, thanks to the adhesive rubber at the back.

ceny tego typu produktów

prices of similar products

11,00—80,00 zł
projekt design

Stotz-Design
producent producer

Blomus
78

SonY nex-3
aParat cYfrowY DiGitaL caMera

dystrybutor w Polsce

distributor in Poland

Sony Polska
produkt na wystawę wybrał product chosen by

Daniel zieliński
prices of similar products
wykładowca na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego warszawskiej ASP lecturer at the Faculty of Industrial Design of the Warsaw Academy of Fine Arts Ergonomiczny i estetyczny sprzęt o niewielkich gabarytach, z uchwytami wyłożonymi karbowaną okładziną, dzięki której aparat nie wyślizguje się z dłoni. NEX-3 ma m.in. wymienne obiektywy i funkcję robienia zdjęć o szerokim kącie widzenia (Sweep Panorama). Jest łatwy w obsłudze, ponieważ zastosowano w nim minimalną liczbę przycisków. Ergonomic and aesthetic piece of small-scale equipment with the handles covered with corrugated facing, so the camera does not slip off the hands. NEX-3 features among other things replaceable lens and Sweep Panorama function. Is easy to use because of the minimal number of buttons. 79

1300,00 zł
ceny tego typu produktów

1300,00—5000,00 zł
projekt design

zespół projektowy Sony Sony design team
producent producer

Sony

ŠKODA YETI
SAMOCHÓD SUV SUV

dystrybutor w Polsce

distributor in Poland

CARSED autoryzowany dealer Škody
produkt na wystawę wybrała product chosen by

62900,00 zł
ceny tego typu produktów prices of similar products

Agata Solon
architekt krajobrazu landscape architect Jedno z najtańszych aut typu SUV. Czesi wybrali Yeti samochodem roku 2010. Może podobać się jego przestronne wnętrze, wyjmowane, regulowane tylne fotele (w przód, w tył i na boki) oraz linia dachu, poprowadzona wyżej niż w wielu innych droższych autach tej klasy. Niezbyt pojemny bagażnik (400 l) okazuje się pakowny, wyposażony w przydatne uchwyty i mocowania. One of the cheapest SUV type cars. Chosen by Czechs as the car of the year 2010. Its key feature is spacious interior, adjustable rear seats (which can be moved backwards, forwards and to the sides) and the roofline which extends much higher than in many other expensive cars of the same type. Not very capacious boot (400 l) turns out to be just right with its easy to grip handles and fastenings.

60000,00—80000,00 zł
projekt design departments’ heads: szefowie zespołów:

Karl Neuhold, Thomas Ingenlath, Jens Manske
producent producer

Škoda Auto, Volkswagen Group
80

taKe two Part 2 Qe-126
480,00 zł
ceny tego typu produktów

dystrybutor w Polsce

distributor in Poland

3koła
produkt na wystawę wybrała product chosen by

PrzYczePa rowerowa BicYcLe traiLer anna Maga

kustosz Ośrodka Wzornictwa Nowoczesnego MNW curator of the Modern Design Centre of MNW Wózek jest dość lekki, waży nieco ponad 9 kg. Łatwo go zamontować do roweru i złożyć. Duże koła o szerokich oponach zapewniają dzieciom wygodną jazdę po wertepach. Przyczepa przeznaczona dla dwójki pasażerów (ładowność 48 kg), ma pasy bezpieczeństwa oraz osłonę chroniącą przed deszczem. The trailer is quite light with the weight of slighly over 9 kg. It is easy to mount and when not in use can be folded down into a tidy bundle for storage or transportation. Big wheels with wide tyres absorb the force of jarring bumbs and jolts. This trailer intended for two passengers (load capacity 48 kg) has plush harness strap and the cover serving as protection against rain. 81

prices of similar products

300,00—3000,00 zł
projektant designer

Dean Grosskopf
producent producer

inStep

PoJeMniK eLaS tYcznY eLaStic container
15,20 zł
ceny tego typu produktów prices of similar products

dystrybutor w Polsce

distributor in Poland

Leroy Merlin
produkt na wystawę wybrała product chosen by

agata Solon
architekt krajobrazu landscape architect Niezbędnik każdego ogrodnika. Przyda się do zbierania owoców, suchych liści, odpadów, a także przy podlewaniu kwiatów czy dozowaniu nawozów. Wytłoczona skala w litrach czyni z pojemnika naczynie wielofunkcyjne. An essential of every gardener. It will be useful to collect fruit, dry leaves, waste and also when watering or dosing fertilizers. The litre scale embossed on the side makes this container a multifunctional vessel.

14,00—100,00 zł
82

wizYtowniK BUSineSS carD caSe
53,00 zł
ceny tego typu produktów prices of similar products

producent

producer

troiKa
dystrybutor w Polsce distributor in Poland

rosenthal
produkt na wystawę wybrała product chosen by
production manager at Domo.tv

anna Sowa
kierownik produkcji telewizji Domo.tv Dla nastolatka i dyrektora banku. Grafiki Warhola łączą pokolenia. Krzykliwe, ostre kolory na okładce przyciągają wzrok: wizytownik nie zagubi się w torbie. Firma TROIKA przygotowała ich całą serię, z różnymi motywami z prac mistrza pop-artu. For a teenager and a director of a bank. Warhol graphics connect the generations. The holder can be easily found in a bag as bold colours on a cover will always catch your eye. TROIKA company has produced the whole series of such holders with various motifs of the pop art master. 83

30,00—200,00 zł
projektant designer

alexander Sibbert

zeGareK na BiUrKo DeSKtoP cLocK
3,95 zł
ceny tego typu produktów prices of similar products

3,95—1500,00 zł
producent producer

fLo
dystrybutor w Polsce distributor in Poland

fLo Store
produkt na wystawę wybrał product chosen by

Marcin fedisz
producent filmowy, organizator projektów wystawienniczych film producer, organizer of multimedia exhibition projects

Wzornictwo pociągająco neutralne. Trudno uwierzyć, że ten cyfrowy zegarek w cienkiej obudowie z dużym wyświetlaczem kosztuje tylko niecałe 4 złote. Attractively neutral design. It is hard to believe that this digital clock in a thin casing with a big display costs no more than 4 zlotys.

84

zeStaw narzęDzi oGroDniczYcH GarDeninG tooLS Set
32,00 zł
ceny tego typu produktów prices of similar products

producent

producer

Koziol
dystrybutor w Polsce distributor in Poland

exceL / GaleriaLimonka.pl
produkt na wystawę wybrała product chosen by

agata Solon
architekt krajobrazu landscape architect Grabki i łopatki wyglądają jak z piaskownicy, ale to prawdziwy sprzęt do spulchniania ziemi. Wzornictwo tylko z pozoru infantylne. W praktyce sprawdza się bardzo dobrze. Garden forks and shovels look like toys but this is the real equipment used to scarify the soil. The design seems infantile only on the surface but in practice it proves very useful.

25,00—50,00 zł
projektant designer

Uwe Koch
85

DowoDY 49.—69.

PrzeDMiotY, KtórYcH UżYwaMY wieczoreM
ProofS 49.—69.

tHinGS we USe in tHe eveninG

86

87

BooK enD
89,00 zł
ceny tego typu produktów

dystrybutor w Polsce

distributor in Poland

PoDPórKa Do KSiĄżeK BooK SUPPort

exito
produkt na wystawę wybrała product chosen by

Maja Palczewska
projektantka designer

prices of similar products

3,50—590,00 zł
projekt design

Stojaki mają na bokach litery wycięte z metalu, co powoduje, że książki ujęte są w zabawny słowny nawias. Pożyteczna rzecz i dekoracja w jednym. These L-shaped stands have letters cut out from metal on their sides. Thanks to them books are put into funny word brackets. Useful thing and decorative element in one.

Box32 Design
producent
88

producer

Presenttime™

BraSa
129,99 zł

LaMPa wiSzĄca PenDant LaMP

ceny tego typu produktów

prices of similar products

80,00—200,00 zł
projektanci designers

a. nilsson, H. Preutz, t. eliasson
producent producer

iKea
dystrybutor w Polsce distributor in Poland

iKea Polska
produkt na wystawę wybrała product chosen by

Maja Palczewska
projektantka designer Lampa nawiązująca do stylu sprzed dwudziestu kilku lat. Przyda się powtórka z geometrii przestrzennej: na górze stożek (puszka), na dole przecięta kula (klosz), a między nimi jeszcze kabel. Kolory do wyboru: czerń, czerwień lub biel. Lamp referring to the style of late 80s. The revision of spacial geometry will be useful: a cone (can) at the top, a transected ball (lampshade) at the bottom and a cord in between the two. Available in three colours: black, red or white.

89

„D.e.S.i.G.n.”
39,50 zł
ceny tego typu produktów

produkt na wystawę wybrał

product chosen by

KSiĄżKa DLa Dzieci BooK for cHiLDren

Marcin fedisz
producent filmowy, organizator projektów wystawienniczych film producer, organizer of multimedia exhibition projects Sto pięćdziesiąt lat historii wzornictwa w wersji przygotowanej dla najmłodszych czytelników. Na kolejnych stronach pojawiają się głośne nazwiska designerów oraz ich najbardziej znane projekty. Wszystko okraszone zabawnymi komentarzami i ilustracjami. Wciągająca opowieść. One hundred fifty years of the history of design in a nutshell prepared for the youngest readers. On the next pages appear the names of renowned designers as well as their most famous designs. All this is adorned with funny comments and illustrations. Engaging story.

prices of similar products

20,00—90,00 zł
autorzy authors

ewa Solarz {tekst text}, aleksandra i Daniel Mizielińscy {ilustracje illustrations}
wydawca publisher

Dwie Siostry
90

eLeKtrownia wiatrowa winD Power PLant
33,00 zł
ceny tego typu produktów

dystrybutor w Polsce

distributor in Poland

russell
produkt na wystawę wybrała product chosen by

anna Krysiak
dyrektor Centrali Zakupów Leroy Merlin director of Purchasing Headquarters, Leroy Merlin Przygoda z techniką i siłami natury dla początkujących. Klarowna instrukcja obsługi, minimalna liczba elementów, pozwalają skonstruować własny model elektrowni napędzanej wiatrem. Dobre pudełko! Mamy na nim konkrety: rysunki części, które znajdują się w środku, i proekologiczną informację o tym, żeby jako podstawy generatora użyć starej plastikowej butelki. Adventure with electronics and forces of nature for the beginners. A comprehensive manual and a minimal number of elements help construct an individual model of a power plant driven by wind. Unlike the typical boxes with blurbs on their backs, this one presents concrete information: pictures of the parts from the inside and the pro-ecological information suggesting to use a plastic bottle as a base for the generator. 91

zaBawKa eDUKacYJna creative toY

prices of similar products

14,00—200,00 zł
projektantka designer

Bonnie Mak
producent producer

4M industrial Development Limited

eStreLLa Bio
Materac MattreSS

produkt na wystawę wybrał

product chosen by

Marcin fedisz
producent filmowy, organizator projektów wystawienniczych film producer, organizer of multimedia exhibition projects Wszystkie sprężyny materaca są umieszczone w osobnych kieszeniach, przez co każda „pracuje” oddzielnie, zwiększając tym samym jego elastyczność. Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym łatwo zdjąć i wyprać. All the springs of this mattress are placed in separate pockets owing to which each of them “works” on its own which enhances the elasticity of Estrella Bio. Goes well with a cover with a separable fastener (easy to take off and wash).

574,00 zł
ceny tego typu produktów prices of similar products

250,00—1800,00 zł
projektant designer

tomasz Szczeciński
producent
92

producer

M&K Koło foaM

HoDowLa zwierzĄteK aniMaL farM
Gra roDzinna faMiLY GaMe

producent

producer

firma Granna dla Muzeum Powstania warszawskiego
produkt na wystawę wybrała product chosen by

anna Maga
kustosz Ośrodka Wzornictwa Nowoczesnego MNW curator of the Modern Design Centre of MNW Gra powszechnie znana jako „Superfarmer” tym razem pod starą nazwą, w graficznej wersji nawiązującej do pierwszego egzemplarza sprzed ponad 60 lat (opakowanie i żetony). „Hodowlę zwierzątek” wymyślił podczas okupacji warszawski profesor matematyki, Karol Borsuk. Game commonly known as the “Superfarmer”, this time given an initial name in the graphic version referring to the first copy from before over 60 years (box and counters). The “Animal farm” was invented during the occupation by Warsaw professor of mathematics Karol Borsuk. 93

33,00 zł
ceny tego typu produktów prices of similar products

20,00—250,00 zł
projekt design

Karol Borsuk {autor author}, Janina Śliwicka {opracowanie graficzne graphic design}

iriver e30
oDtwarzacz MP3 MP3 PLaYer

zen Mozaic
8 GB
oDtwarzacz MP3 MP3 PLaYer

200,00 zł
ceny tego typu produktów prices of similar products

200,00 zł
ceny tego typu produktów prices of similar products

120,00—500,00 zł
projektant designer

charlie H. Shin
producent producer

120,00—500,00 zł
producent producer

iriver
dystrybutor w Polsce distributor in Poland

creative
dystrybutor w Polsce distributor in Poland

MiP - Multimedia intelligent Products
produkt na wystawę wybrała product chosen by

PowerSales
produkt na wystawę wybrała product chosen by

anna Maga
kustosz Ośrodka Wzornictwa Nowoczesnego MNW curator of the Modern Design Centre of MNW W odtwarzaczu przyciski schowane są pod panelem, więc nic nie zakłóca oszczędnego designu. Dostępny jest w dwóch kolorystycznych wersjach: czarnej i białej. Ma 7 mm grubości, a wewnątrz m.in. tuner radiowy, dyktafon oraz system wspomagania dźwięku. In this MP3 player the buttons are hidden under the panel, so nothing disturbs its simple design. Available in two colours: black or white. This 7 mm thick model comes with a radio tuner, dictaphone and sound support system. 94

anna Maga
kustosz Ośrodka Wzornictwa Nowoczesnego MNW curator of the Modern Design Centre of MNW Przyciski wyglądają niczym ułożone na mozaice. Przy tak zaplanowanych klawiszach sprzęt można obsługiwać, nawet na niego nie patrząc. Zen wyposażony został w głośnik, radio FM i dyktafon. The keys of the player look as if they were placed on the chessboard. They are planned in such a way that the device can be operated without even looking at it. Zen has been equipped with a loudspeaker, FM radio and a dictaphone.

„JAK NARYSOWAĆ PSA?” “HOW TO DRAW A DOG?”
KSIĄŻKA DLA DZIECI BOOK FOR CHILDREN

autorzy

authors

Aleksandra Szkoda, Radek Żabiński
wydawca publisher

Czuły Barbarzyńca
produkt na wystawę wybrała product chosen by
production manager at Domo.tv

Anna Sowa
kierownik produkcji telewizji Domo.tv Teoria wciela się w życie. Instruktaż rysowania (w formie komiksu) pobudza do graficznych eksperymentów, tym bardziej że do książki dołączony jest blok rysunkowy. eory put to life. is drawing instruction manual in the form of a comic book and the drawing pad which comes with it stimulate kids to carry out various graphic experiments. 95

19,00 zł
ceny tego typu produktów prices of similar products

10,00—50,00 zł

Kvart
49,99 zł

LaMPa PoDłoGowa fLoor LaMP

ceny tego typu produktów

prices of similar products

30,00—250,00 zł
projektanci designers

K. Hagberg, M. Hagberg
producent producer

iKea
dystrybutor w Polsce distributor in Poland

iKea Polska
produkt na wystawę wybrała product chosen by

anna Maga
kustosz Ośrodka Wzornictwa Nowoczesnego MNW curator of the Modern Design Centre of MNW Lampa jest wyjątkowo tania. Pasuje do biura i do mieszkania. Udogodnienia, dzięki którym możemy wygodnie przy niej czytać, to regulowane ramię i reflektor w oprawie dającej skoncentrowany strumień światła. Extremely cheap. Fits both into the office and flat interior. The conveniences provide great conditions to read to and include adjustable arm and reflector in the holder which produces a continuous stream of light.

96

LeżaK PLażowY DecK cHair
45,00 zł
ceny tego typu produktów prices of similar products

produkt na wystawę wybrał

product chosen by

tomasz rudkiewicz
projektant wzornictwa przemysłowego, Designer Roku 2007 industrial designer, Designer of the Year 2007 Archetyp leżaka. Drewniany stelaż zapewnia stabilność nawet na nierównym podłożu. Umożliwia też regulowanie nachylenia oparcia. Pasiasty materiał (motyw marynistyczny) kojarzy się z wakacjami nad morzem. Archetype of a deck chair. Wooden frame provides stability even on rough surfaces and makes it possible to adjust the inclination of a back. Striped material (marine pattern) is associated with the holiday at the seaside. 97

45,00—188,00 zł
producent producer

Microplast

LG xa14
196,00 zł
ceny tego typu produktów

dystrybutor w Polsce

distributor in Poland

Miniwieża Mini Stereo SoUnD SYSteM

LG electronics Polska
produkt na wystawę wybrała product chosen by

agata Solon
architekt krajobrazu landscape architect

prices of similar products

190,00—250,00 zł
projekt design

robotomy Kim / LG Design r&D center
producent producer

High-tech ocieplony drewnianymi obudowami głośników. Miniwieża ma uproszczony, a przez to wygodny w obsłudze panel, którego znakiem szczególnym jest duża gałka do regulacji głośności. Płyty CD wkłada się do odtwarzacza od góry. High tech insulated by wooden loudspeaker covers. This mini stereo has simplified and easy to use panel whose distinguishing feature is a big volume knob. Cds are inserted to the player from the top.

LG
98

MeMorY
35,00 zł
ceny tego typu produktów

producent

producer

Gra DLa Dzieci GaMe for cHiLDren

KaLiMBa
produkt na wystawę wybrała product chosen by
production manager at Domo.tv

anna Sowa
kierownik produkcji telewizji Domo.tv

prices of similar products

30,00—200,00 zł
projektantka designer

Tego rodzaju gier jest w sklepach dużo. Tę wyróżniają oryginalne rysunki. Dzieci ćwiczą pamięć, oglądając na kartonikach zwierzaki, dowcipnie skreślone ręką Natki Lutniak, projektantki zabawek. In shops there are many games of such type. This one is distinguished from the rest by its original pictures. Kids practise their memory by looking at cute animals drawn in a funny manner by Natka Lutniak, a toy designer. 99

natka Lutniak

„o PanU traLaLińSKiM”
19,90 zł
ceny tego typu produktów

produkt na wystawę wybrał

product chosen by

Marcin fedisz
producent filmowy, organizator projektów wystawienniczych film producer, organizer of multimedia exhibition projects Począwszy od formatu (19 x 13 cm), a skończywszy na gramaturze wielowarstwowego papieru – wszystko w tej publikacji zostało zaplanowane. Rozmiary książki i stronice z twardej tektury dają pewność, że nie zniszczy się przy wielokrotnej lekturze. Czytana będzie w kółko, nie tylko dla Tuwimowskich rymów, ale też z powodu ilustracji, utrzymanych w pastiszowym stylu z lat 60. The dimensions (19 x 13 cm), the substance of multilayered paper and everything else in this publication had been planned with precision. Owing to the size of the book and the pages made from the hard cardboard we can be sure that the book will not wear off after it has been read many times. It will be read over and over again not only for the Tuwim’s rhymes, but also for the imaginative illustrations referring to the pastiche style of the 60s.

KSiĄżKa z wierSzeM JULiana tUwiMa BooK witH tHe PoeM BY JULian tUwiM

prices of similar products

20,00—90,00 zł
projektanci designers

Katarzyna Bogucka {ilustracje illustrations}, robert oleś {typografia typography}
wydawca publisher

wytwórnia
100

PLaY
59,90 zł

otwieracz wine oPener

reGoLit
5,99 zł
ceny tego typu produktów prices of similar products

aBażUr LaMP SHaDe

ceny tego typu produktów prices of similar products

30,00—150,00 zł
projektantka designer

5,99—780,00 zł
producent producer

Karin Steen
producent producer

iKea
dystrybutor w Polsce distributor in Poland

Duka
dystrybutor w Polsce distributor in Poland

iKea Polska
produkt na wystawę wybrał product chosen by

Duka Polska
produkt na wystawę wybrała product chosen by

tomasz rudkiewicz
projektant wzornictwa przemysłowego, Designer Roku 2007 industrial designer, Designer of the Year 2007 Klosz inspirowany azjatyckimi lampionami. To bardzo tani produkt, a wystarczy na dwa, trzy lata. Lampshade inspired by the Asiatic lanterns. It is a very cheap product, and yet it will last for two or three seasons.

anna Sowa
kierownik produkcji telewizji Domo.tv production manager at Domo.tv Przystępna wersja klasycznego korkociągu zaprojektowanego dla firmy Alessi. Sprzęt kuchenny z kategorii przedmioty -gadżety, do postawienia na blacie. This is a more convenient version of a classic corksrew designed for the Alessi company. A kitchen appliance from the gadget category suitable for putting on the worktop.

101

reGULowanY StołeK BarowY aDJUStaBLe Bar StooL
220,00 zł
ceny tego typu produktów prices of similar products

119,00—290,00 zł
dystrybutor w Polsce distributor in Poland

Leroy Merlin Polska
produkt poleca product chosen by

anna Krysiak
dyrektor Centrali Zakupów Leroy Merlin director of Purchasing Headquarters, Leroy Merlin Nie tylko do baru. Wyposażony jest w dźwignię regulacji siedziska, więc jego wysokość dostosować można np. do kuchennej wyspy albo roboczego blatu. Not only to a bar. Equipped with a pneumatic seat height adjustment control so that its position can be adjusted to the kitchen island or worktop.

102

„SeKretne żYcie KraSnaLi

“Secret Life of DwarfS in HUGe HatS” KSiĄżKa DLa Dzieci BooK for cHiLDren
23,00 zł
ceny tego typu produktów prices of similar products

w wieLKicH KaPeLUSzacH”

20,00—90,00 zł
autorzy

wojciech widłak {tekst text}, Paweł Pawlak {opracowanie graficzne graphic design}
wydawca

authors

format

publisher product chosen by

produkt na wystawę wybrała

agata Solon

architekt krajobrazu

landscape architect

Wydawniczy żart. Sztucznie wytarta oprawa, tapetowa wyklejka, strony z kleksami i plamami mają sugerować, że oto przed nami leży wielowiekowy tom. Współczesne edytorstwo kłania się swojej historii. Publishing joke. Falsely worn binding, wallpaper-style flyleaf, pages with ink blots and stains are used deliberately to suggest that we are dealing with a many centuries old volume. Contemporary editorship pays homage to its history. 103

SPöKa + SPöKa2
LaMPKi nocne BeDSiDe LaMPS

59,99 zł / sztuka
ceny tego typu produktów prices of similar products

28,00—390,00 zł
projektant designer

Bodrul Khalique
producent producer

iKea
dystrybutor w Polsce distributor in Poland

iKea Polska
produkt na wystawę wybrała product chosen by

Maja Palczewska
projektantka designer Nocne światełka, które dają maluchom poczucie bezpieczeństwa. I same są bezpieczne. Zapalone lampki przy dotknięciu nie parzą. Każda wyposażona jest w transformator/ładowarkę. Wszystko po to, żeby Spöki nigdy nie straciły energii. Night light which gives kids the sense of safety and in fact is safe. When the light is on the lamp does not burn when touched. Comes with a transformer/charger so that Spöka never runs out of energy.

104

„YUMi”
34,00 zł

produkt na wystawę wybrał

product chosen by

KSiĄżKa DLa Dzieci BooK for cHiLDren

Marcin fedisz
producent filmowy, organizator projektów wystawienniczych film producer, organizer of multimedia exhibition projects Nie tylko do czytania, ale też do wycinania, robienia układanek i zabaw na spostrzegawczość. „Yumi” to książka o tradycyjnej japońskiej lalce (kokeshi). Dzięki niej dzieciaki poznają inną kulturę, trenują swoje szare komórki oraz zdolności manualne. Books not only to read but also to cut out, solve puzzles and play games checking the perceptiveness. „Yumi” is the book about a traditional Japanese doll (kokeshi). Thanks to this publication kids can learn about different culture, train their brains and manual skills.

ceny tego typu produktów

prices of similar products

20,00—90,00 zł
tekst i opracowanie graficzne

annelore Parot
wydawca publisher

text and graphic design

editions Milan
wydawca w Polsce Polish publisher

format
105

DowóD 70. Proof 70.

twóJ DowóD
Poszukaj dobrze zaprojektowanego i taniego produktu i podziel się swoim odkryciem z innymi.

YoUr Proof
You too can find a well-designed and cheap product and share your discovery with others.

106

zróB zDJęcie PrzYŚLiJ Je na aDreS: KonKUrS_1eUro@iwP.coM.PL DołĄcz KrótKi oPiS:
—nazwa produktu —w jakim sklepie / na jakiej stronie internetowej można go kupić —cena —twoje imię i nazwisko oraz adres e-mailowy —krótkie oświadczenie: oświadczam, że zapoznałam(-em) się z regulaminem konkursu na portalu www.zsz.com.pl

taKe a PHoto SenD it to tHe aDDreSS: KonKUrS_1eUro@iwP.coM.PL attacH a SHort DeScriPtion:
—name of the product —in which shop/on which website it can be bought —price —your name and surname and the email address —short statement: I declare, that I have read the rules of the competition at the website www.zsz.com.pl

w naGroDę:
znaLezionY Przez cieBie ProDUKt, wraz z podpisem, że to Ty go znalazłeś: BęDzie PoKazYwanY na wYStawie w iwP (przygotowaliśmy specjalny monitor, na którym wyświetlamy Wasze zgłoszenia), zostanie dołączony do wirtualnej wystawy wzornictwo za 4 złote. 1 eUro DeSiGn na portalu www.zsz.com.pl, zostanie zamieszczony na profilach Instytutu Wzornictwa Przemysłowego na Facebooku oraz Golden Line, wraz z wystawą wirtualną pozostanie w internecie znacznie dłużej, niż wystawa w realu. tY otrzYMaSz KataLoG wystawy wzornictwo za 4 złote. 1 eUro DeSiGn wydany przez IWP.

aS a rewarD:
tHe ProDUct wHicH YoU Have foUnD altogether with the signature serving as a proof that it has been found by you: wiLL Be SHown on tHe exHiBition in iwP (we have prepared a special screen on which we project Your entries), will be included in the 1 eUro DeSiGn virtual exhibition at www.zsz.com.pl, will be put on the profiles of the Institute of Industrial Design on Facebook and Golden Line, will remain there much longer than the exhibition in real life. YoU wiLL receive tHe cataLoGUe of the 1 eUro DeSiGn exhibition published by IWP.

107

str. | p.

eKSPonatY Prezentowane na wYStawie PocHoDzĄ oD naStęPUJĄcYcH firM, SKLePów, GaLerii i inStYtUcJi:
instytut wzornictwa Przemysłowego dziękuje za udostępnienie obiektów.

tHe ProDUctS PreSenteD at tHe exHiBition were ProviDeD BY tHe foLLowinG coMPanieS, SHoPS, GaLLerieS anD inStitUtionS:
institute of industrial Design is grateful for lending the objects.

46 47 48 49 50 51 52 53 54 54 55 56 57 58 59 59 62 63 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 88 89 90 91 92 93 94 94 95 96 97 98 99 100 101 101 102 103 104 105

ato024 — pędzel do golenia | shaving brush — Zenner-Poland BaMBUSowY BLoK na noże | BaMBoo Knife BLocK — Neoflam / www.neoflam.pl ceciLia — bawełniana tkanina drukowana | cotton printed fabric — IKEA / www.ikea.pl coLoDent — pasta do zębów | toothpaste — Colgate-Palmolive Poland Sp. z o.o. / www.colgate.pl coMPact cooL — suszarka do włosów | hair dryer — Zelmer S.A. / www.zelmer.pl KoSzYK na cHLeB | enaMeLLeD BreaD BaSKet — Naczynia Olkusz / www.naczynia.olkusz.pl MercUrY — dozownik do mydła w płynie | liquid soap dispenser — Merida / www. merida.com.pl MiLano — gazetnik | newspaper holder — Galeria Kalluka / www.kalluka.pl MYDło owSiane | oat SoaP — Produkty Benedyktyńskie / www.benedicte.pl zeGar 4 fUnKcJe | MULti cLocK — Muji Polska / www.muji.com.pl newS — gazetnik | newspaper holder — Exito / www.exitodesign.pl oPtY — porcelanowy kubek | porcelain mug — Polska Porcelana / www.polskaporcelana.pl orvino — mydelniczka | soap dish — Studio Interio / www.studiointerio.pl SzczoteczKa + PaSta Do zęBów | tootHBrUSH + tootHPaSte — zestaw podróżny | travel kit — Muji Polska / www.muji.com.pl ziaJa — krem nagietkowy | marigold cream — Ziaja Ltd. Gdańsk / www.ziaja.com ziaJa — szampon pokrzywowy i figowy | nettle and fig shampoo — Ziaja Ltd. Gdańsk / www.ziaja.com anDY — krzesło | chair — Myin / www.myin.pl BaMBoo Pen — tablet — Transit-Maciej Wilamowski / www.transit.pl HP coMPaQ — mysz optyczna USB | USB optical mouse — Gate24.pl Sp. z o.o. / www.gate24.pl BaGLeSS 2799 — odkurzacz | vacuum cleaner — Gero / www.gero.com.pl BLacHa Do Pieczenia, z PoKrYwKĄ | BaKinG traY witH a cover — Steuber Polska / www.steuber.pl b’twin v i00 — rowerowa lampa LED | LED bike light — Decathlon / www.decathlon.com.pl fivefinGerS SPrint — buty sportowe | sports shoes — RSA-Trading / www.five-fingers.pl GarBino — kosz na śmieci | garbage bin — Fabryka Form / www.fabrykaform.pl Jantar S 2010 — rower miejski | urban bike — Kross / www.kross.pl KLaMra — stojak na zdjęcia | photo holder — Crazyshop / www.crazyshop.pl LaPP — torba na laptopa | laptop bag — Boogie / www.boogie-design.pl MotoroLa f3 — telefon komórkowy | mobile phone — Motorola Polska / www.motorola.com naPoLi 1 — lampa na biurko | desk lamp — Lena Lighting / www.lenalighting.pl nero — oprawa halogenowa | halogen fitting — Predom / www.predom.pl orGanizer — do bagażnika samochodowego | for a car boot — TBA Tadeusz Bartoszek / www.tylkoakcesoria.pl PaPieroŚnica | ciGarette caSe — Flo / www.flo-store.pinger.pl teKtUrowY PiórniK | carDBoarD PenciL caSe — Creativ / www.creativpolska.com SiGno — szyld „zakaz palenia” | “no smoking” sign — Fabryka Form / www.fabrykaform.pl SonY nex-3 — aparat cyfrowy | digital camera — sklep Cyfrowe.pl Sp. z o.o. / www.cyfrowe.pl ŠKoDa Yeti — samochód SUV | SUV — CARSED autoryzowany dealer Škody / www.carsed.pl taKe two Part 2 Qe-126 — przyczepa rowerowa | bicycle trailer — 3koła / www.3kola.pl eLaStYcznY PoJeMniK | eLaStic container — Leroy Merlin / www.leroymerlin.pl wizYtowniK | BUSineSS carD caSe — Rosenthal Polska / www.sklep.rosenthal.pl zeGareK na BiUrKo | DeSK cLocK — Flo / www.flo-store.pinger.pl zeStaw narzęDzi oGroDniczYcH | GarDeninG tooLS Set — Galeria Limonka / www.galerialimonka.pl BooK enD — podpórka do książek | book suport — Exito / www.exitodesign.pl BraSa — lampa wisząca | pendant lamp — IKEA / www.ikea.pl „D.e.S.i.G.n.” — książka dla dzieci | book for children — wydawnictwo Dwie Siostry / www.wydawnictwodwiesiostry.pl eLeKtrownia wiatrowa | winD Power PLant — zabawka edukacyjna | creative toy — www.uczyibawi.pl eStreLLa Bio — materac | mattress — Komfort Snu s.c. / www.komfortsnu.pl HoDowLa zwierzĄteK | aniMaL farM — gra rodzinna | family game — Muzeum Powstania Warszawskiego / www.1944.pl iriver e30 — odtwarzacz MP3 | MP3 player — Multimedia Intelligent Products / www.mip.biz.pl zen Mozaic 8GB — odtwarzacz MP3 | MP3 player — Powersales International / www.powersales.pl „JaK narYSowaĆ PSa?” | “How to Draw a DoG?” — książka dla dzieci | book for children — księgarnia Arkady / www.arkady.com.pl Kvart — lampa podłogowa | floor lamp — IKEA / www.ikea.pl LeżaK PLażowY | DecK cHair — Microplast / www.microplast.pl LG xa14 — miniwieża | mini stereo sound system — LG Electronics Polska Sp. z o.o. / www.lg.com MeMorY — gra dla dzieci | game for children — Kalimba / www.kalimba.pl „o PanU traLaLińSKiM” — książka z wierszem J. Tuwima | book with the poem by J. Tuwim — wydawnictwo Wytwórnia / www.wytwornia.com PLaY — otwieracz | wine opener — Duka Polska / www.dukapolska.com reGoLit — abażur | lamp shade — IKEA / www.ikea.pl reGULowanY StołeK BarowY | aDJUStaBLe Bar StooL — Leroy Merlin / www.leroymerlin.pl „SeKretne żYcie KraSnaLi...” | “Secret Life of DwarfS...” — książka dla dzieci | book for children — Aspa księgarnia artystyczna / www.ksiegarnia-artystyczna.com SPöKa + SPöKa 2 — lampki nocne | bedside lamps — IKEA / www.ikea.pl „YUMi” — książka dla dzieci | book for children — Aspa księgarnia artystyczna / www.ksiegarnia-artystyczna.com

108

WZORNICTWO ZA 4 ZŁOTE
katalog wystawy

1 EURO DESIGN
exhibition catalogue

Warszawa 2011

Warsaw 2011

organizator wystawy i wydawca katalogu Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. ul. Świętojerska 5/7 00-236 Warszawa

exhibition organized and catalogue published by Institute of Industrial Design Ltd. 5/7 Świętojerska St. 00-236 Warsaw

www.iwp.com.pl

scenografia wystawy i opracowanie graficzne katalogu

exhibition set and graphic design

BETON
redakcja katalogu editors

Ewa Siemieńska, Katarzyna Rzehak, Paweł Pokora
tłumaczenie translation

Martyna Skalska
korekta proofreading

B&A Studio
zdjęcia photos

serwisy prasowe firm
druk print

companies’ press releases

Dasker S.C., M.D. Strupczewscy
katalog jest dystrybuowany bezpłatnie the catalogue is distributed free of charge

katalog współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

the catalogue is co-financed from the funds of the European Regional Development Fund within the confines of the Innovative Economy Operational Programme