ZAŁĄCZNIK nr 1 do rozporządzenia Ministra właściwego do spraw administracji publicznej z dnia ................................

w sprawie powszechnie obowiązujących przepisów i standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie w zakresie wykonywania mapy zasadniczej

INSTRUKCJA TECHNICZNA K-1 MAPA ZASADNICZA

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WARSZAWA 1998

ZAŁ. 1, UWAGI

Niniejsze wydanie instrukcji opracował zespół w składzie: Zdzisław Adamczewski Andrzej Bąk Mariola Gilska Edward Mecha Ryszard Staniszewski Zygmunt Szumski Wojciech Wilkowski Sekretarz zespołu Stanisława Mogiłło-Suchowera Opracowanie redakcyjne KORDAB POLSKA Sp. z o.o.

© Główny Geodeta Kraju Warszawa 1998 ISBN - …………………………… Druk:

2

ZAŁ. 1, UWAGI

Spis treści

Część I

POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot instrukcji i definicje ogólne Pojęcie mapy zasadniczej, jej przeznaczenie i funkcje Metryka mapy zasadniczej Skale mapy i zasady ich doboru Treść mapy zasadniczej Forma mapy zasadniczej

str. 7 7 8 8 8 9 10 11

Część II Część III

PROWADZENIE MAPY ZASADNICZEJ WYMAGANIA W STOSUNKU DO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3

Katalog obiektów i znaków umownych Warunki edycji Zmiany w stosunku do wydania z 1995 roku instrukcji K-1

3

to może ona być prowadzona nadal w tym odwzorowaniu i układzie. .prowadzenie mapy. a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych. §2 Edycję mapy zasadniczej wykonuje się w skalach: 1:500. wykorzystywany do zaspokojenia różnorodnych potrzeb gospodarki narodowej. 1:2000. §8 Mapa zasadnicza służy do celów administracyjnych. zwanych dalej skalami bazowymi. 3.zgodnie z art.2. §5 Jeśli dla określonego obszaru mapa zasadnicza jest już prowadzona w odwzorowaniu innym niż obowiązujące i w lokalnym układzie współrzędnych. a w szczególności zagospodarowania przestrzennego. Sposób i tryb tego postępowania określa Główny Geodeta Kraju. §3 Przepisy niniejszej instrukcji ustalają: . 1.treść mapy. ewidencyjnych i projektowych oraz stanowi część składową krajowego systemu informacji o terenie (SIT). w postaci klasycznej lub numerycznej. zwanej dalej mapą zasadniczą. 1:1000. obowiązujący układ współrzędnych i podział mapy na arkusze ustalają przepisy instrukcji O -1 i O -2. §4 Odwzorowanie. p. Pojęcie mapy zasadniczej.jest to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków. UWAGI Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot instrukcji i definicje ogólne §1 Niniejsza instrukcja podaje zasady opracowania podstawowej mapy kraju. podstawowy element państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w rozumieniu art.wymagania w stosunku do systemów informatycznych. . . podstawowy materiał kartograficzny.formę mapy.pojęcie metryki mapy. Wówczas powinna zostać przetransformowana do obowiązującego odwzorowania i układu współrzędnych oraz włączona do jednolitego państwowego Systemu Informacji o Terenie. 4 . 2. jej przeznaczenie i funkcje §6 Mapa zasadnicza . prawnych. katastru nieruchomości i powszechnej taksacji. .skale mapy i zasady ich doboru.pojęcie mapy zasadniczej. źródłowe opracowanie kartograficzne do sporządzania map pochodnych i innych wielkoskalowych map tematycznych oraz aktualizacji mapy topograficznej w skali 1:10 000 (1:5000). naziemnych i podziemnych. 40 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. §7 Mapa zasadnicza stanowi: 1. do czasu zakończenia prac nad przekształceniem jej do postaci numerycznej.7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne . . . 1:5000. jej przeznaczenie i funkcje.ZAŁ.

godło arkusza. . Metryka mapy prowadzonej techniką numeryczną zakładana jest dla każdego obrębu. Skale mapy i zasady ich doboru § 12 Najmniejszą jednostką obszaru. elementy sieci uzbrojenia terenu.skala 1:1000 . w szczególności urządzenia nadziemne. nieregularnej szachownicy stanu władania oraz większych zwartych obszarów rolnych i leśnych na terenach miast. .informacje dotyczące aktualizacji mapy. Metryka dla obu technik prowadzenia mapy zasadniczej ma formę dokumentu pisanego. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odmienną skalę bazową dla części obrębu. .opis metod opracowania mapy. § 13 Skalę bazową ustala się na podstawie: 1. Wzór metryki i procedury jej prowadzenia ustala Główny Geodeta Kraju.dla pozostałych zwartych terenów osiedlowych.skala 1:5000 .określenie układu współrzędnych. skalę. . dla którego określa się skalę bazową mapy zasadniczej (§ 2) zarówno przy postaci klasycznej jak i numerycznej jest obręb ewidencji gruntów i budynków. . . oraz terenów osiedlowych wsi będących siedzibami gmin. . przechowywanym w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. daty i otrzymane dokładności. aglomeracji miejskich i przemysłowych. terenów rolnych o drobnej. § 14 Jako wytyczne do ustalania skali bazowej przyjmuje się.elementy ewidencji gruntów i budynków.wykonawców mapy odpowiedzialnych za jej opracowanie.dla terenów o znacznym obecnym lub przewidywanym zainwestowaniu. stopnia zagęszczenia na mapie elementów stanowiących jej treść. 5 . § 11 Metryka mapy zasadniczej zawiera następujące dane: . że niżej wymienione skale powinny być stosowane odpowiednio: . przewidywanych zamierzeń inwestycyjnych.dla mapy prowadzonej metodą klasyczną: tytuł. naziemne i podziemne.dla terenów małych miast.ZAŁ. jego numer i skalę bazową.punkty osnów geodezyjnych. uwierzytelnianego odręcznymi podpisami. Treść mapy zasadniczej § 15 Treść mapy dzieli się na treść obligatoryjną oraz treść fakultatywną. Metryka dla mapy prowadzonej metodą klasyczną zakładana jest dla każdego arkusza.dla mapy prowadzonej techniką numeryczną: nazwę obrębu. 1. § 10 Celem metryki mapy jest podanie podstawowych informacji źródłowych o cechach mapy i ogólnym stopniu jej aktualności. Metrykę zakłada się dla mapy w momencie jej opracowania i uzupełnia w miarę wprowadzanych zmian. § 16 Treść obligatoryjną mapy zasadniczej stanowią: . UWAGI Metryka mapy zasadniczej §9 Metryka mapy zasadniczej jest podstawowym dokumentem obrazującym przebieg opracowania mapy. 2.skala 1:2000 . .skala 1:500 . numer ewidencyjny.dla terenów o rozproszonej zabudowie wiejskiej oraz gruntów rolnych i leśnych na obszarach pozamiejskich. .

§ 21 W celu zachowania jednolitości mapy na obszarze kraju. Nakładki te oznacza się następująco: O . 2. § 24 Treść mapy zasadniczej może być prowadzona i przedstawiana w systemie nakładek tematycznych (w postaci klasycznej . § 23 Mapa zasadnicza w jej formie numerycznej jest mapą wektorową i obiektową. 9. nazwy ulic i oznaczenia dróg publicznych.sytuacja powierzchniowa (inne obiekty trwale związane z terenem). opisy i kontury użytków gruntowych. 13. 10. granice działek. 3. E . samorządowej i podmiotów gospodarczych. 11.na osobnych arkuszach folii. 3.rzeźba terenu R . 6. W . 2. usytuowanie budynków. granice jednostek ewidencyjnych. 4. § 20 Szczegółowe definicje obiektów stanowiących treść obligatoryjną i fakultatywną mapy zasadniczej określa Załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji: Katalog Obiektów Mapy Zasadniczej.ZAŁ.sieci uzbrojenia terenu. opisy i kontury klas gleboznawczych. w postaci numerycznej w zbiorach warstw. numery ewidencyjne działek.osnowy geodezyjne. zależny od potrzeb i zamierzeń inwestycyjnych administracji państwowej. lub w zbiorach obiektów). granice obrębów. w tym punkty położenia armatury naziemnej przewodów uzbrojenia technicznego. 12. § 18 Do elementów sieci uzbrojenia zalicza się. urządzenia inżynieryjno-techniczne naziemne. Warunki edycji mapy zasadniczej określa Załącznik nr 2. granice jednostek terytorialnego podziału państwa. wprowadzenie definicji nowego obiektu następuje po uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju. 8. numery porządkowe budynków. 17 grudnia 1996 w sprawie ewidencji gruntów i budynków § 23 p.ewidencja gruntów i budynków. stabilizowane (trwałe) punkty graniczne. numery punktów załamania linii granicznych. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dn. S . UWAGI § 17 Do elementów ewidencji gruntów i budynków zalicza się. 5.3: 1. U . urządzenia inżynieryjno-techniczne nadziemne. w tym ekologicznych. numery ewidencyjne budynków. 7.realizacyjne uzgodnienia projektowe. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 26 sierpnia 1991 w sprawie szczegółowych zasad i trybu zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i współdziałania w tym zakresie: 1. Forma mapy zasadniczej § 22 Mapa zasadnicza prowadzona jest w formie numerycznej lub klasycznej. 1. Część II 6 . Treść fakultatywna mapy zasadniczej stanowi zbiór otwarty. linie przebiegu przewodów i elementów uzbrojenia terenu § 19 Obiekty nie należące do treści obligatoryjnej stanowią treść fakultatywną mapy zasadniczej.

§ 29 Obiekty stanowiące treść mapy zasadniczej prowadzonej w postaci numerycznej posiadają unikalne kody pozwalające na jednoznaczność ich identyfikacji i przyporządkowania im graficznych znaków.05 1990 w sprawie szczegółowych zasad i trybu zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. zależne od charakteru obiektu atrybuty nieprzestrzenne . gdzie istnieją założone arkusze mapy w formie klasycznej. oraz może mieć przyporządkowane sobie. stanowiących na mocy niniejszej instrukcji jej treść. 1. 17. jako element państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. także treści fakultatywnej. lub jednostki równorzędne oraz ich filie. UWAGI PROWADZENIE MAPY ZASADNICZEJ § 25 Mapa zasadnicza. określone w obowiązujących instrukcjach technicznych. Docelową postacią mapy zasadniczej w SIT jest jej postać numeryczna: wektorowa. § 34 7 . § 6 p.2 Rozporządzenia z dn.17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne. 40 ust. Podział na grupy dokładnościowe szczegółów terenowych i precyzja ich pomiaru nie mają związku ze skalą bazową mapy (Instrukcja O -1).1996 w sprawie ewidencji gruntów i budynków). 23. § 27 Na obszarach. do czasu założenia mapy numerycznej ich dalszą aktualizację należy wykonywać zgodnie z poprzednio obowiązującymi przepisami i znakami umownymi. związana z bazą informacji o obiektach.art. Niedopuszczalne jest stosowanie na jednym arkuszu mapy klasycznej znaków i symboli poprzednich i nowych przepisów § 28 Mapa zasadnicza w postaci numerycznej jest zasobem informacji o obiektach. Wykonawca pomiarów dostarcza Ośrodkowi pełną informację dotyczącą treści mapy.jawnie występujące na mapie w postaci tekstów opisujących. Zakres treści fakultatywnej gromadzonej w Ośrodku ustala Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. 5 i 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne). 22.określające położenie obiektu. Rozporządzenie z dn. § 16) podlega bieżącej aktualizacji w oparciu o napływające do Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wyniki prac geodezyjnych oraz prawem przepisane informacje o zmianach elementów tej treści (art. § 32 Treść fakultatywna mapy zasadniczej jest gromadzona i aktualizowana w Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przez spożytkowanie wyników pomiarów wykonywanych na potrzeby inwestorów. należy stosować znaki i symbole zgodne z niniejszą instrukcją. prowadzona jest przez ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej o których mowa w art. § 26 Mapę zasadniczą prowadzi się w ramach krajowego Sytemu Informacji o Terenie (art.określające inne właściwości obiektu. § 31 Treść obligatoryjna mapy zasadniczej (§ 15.12. 15. Jeśli na obszarze nie istnieje mapa w określonej skali i zdecydowano założyć nowe arkusze w formie tradycyjnej. Związki te określa Katalog Obiektów Mapy Zasadniczej (Załącznik nr 1).ZAŁ. którzy pomiar elementów tej treści zlecili.2 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. 27 Ustawy z dn. § 30 Każdy obiekt stanowiący treść mapy numerycznej musi mieć przyporządkowane sobie atrybuty przestrzenne . Wśród atrybutów nieprzestrzennych wyróżnia się atrybuty opisowe . § 33 Do treści mapy mogą być wprowadzane wyłącznie dane spełniające wymogi dokładnościowe i formalne.

przechowywanie i udostępnianie danych zbiorów mapy zasadniczej określają instrukcje O -3 oraz O -4. § 40 System informatyczny wspomagający prowadzenie mapy numerycznej powinien zapewnić identyfikację danych źródłowych stanowiących podstawę zmiany treści mapy. § 35 Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej udostępnia fakultatywną treść numerycznej mapy zasadniczej wraz z klauzulą. § 43 8 . . instytucjom. Część III WYMAGANIA W STOSUNKU DO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH § 37 Ogólne wymagania w stosunku do systemów informatycznych wykorzystywanych do zakładania i prowadzenia Systemu Informacji o Terenie i jego elementów określą odrębne przepisy. § 39 Niezależnie od stopnia generalizacji koniecznej do przedstawienia obiektu na graficznym obrazie mapy system informatyczny wspomagający prowadzenie mapy numerycznej powinien przechowywać pełen opis geometrii i atrybutów obiektu. . § 38 Systemy wspomagające prowadzenie mapy numerycznej muszą być zdolne do zasilania Systemu Informacji o Terenie następującymi informacjami: . § 42 Numeryczna mapa zasadnicza prowadzona jest dla obszarów określonych granicami jednostek ewidencyjnych. . 1. Klauzula ta umieszczona jest w opisie pozaramkowym graficznego obrazu i na początku danych tabelarycznych (gdy takie są udostępniane) i określa stopień kompletności i aktualności danych. z którego pochodzą dane o obiekcie.datę ostatniej modyfikacji obiektu.nr KERG opracowania.lista współrzędnych punktów lokalizujących obiekt w terenie. § 41 System informatyczny prowadzący mapę numeryczną powinien pozwalać na uzyskanie klasycznej formy mapy zgodnej z przepisami niniejszej instrukcji.kod obiektu wg Załącznika nr 1. Z każdą jednostką ewidencyjną musi być związana informacja o arkuszach mapy 1:10 000. .kształt geometryczny obiektu. .źródło danych o położeniu obiektu. System informatyczny powinien jednak zapewniać możliwość składania informacji z różnych zbiorów dla uzyskania graficznego obrazu map w sekcyjnym kroju prostokątnym. Treść tej klauzuli powinna być poprzedzona słowem UWAGA. określonym w Instrukcji O -2. § 36 Przyjmowanie.przewidziane instrukcją atrybuty obiektu. . UWAGI Graficzna postać mapy zasadniczej i dane zawarte w zbiorach mapy zasadniczej są udostępniane urzędom.ZAŁ. przy czym dopuszcza się używanie zamiennie kodów literowych i kodów liczbowych.identyfikator obiektu. .datę utworzenia obiektu. . osobom fizycznym i prawnym z zachowaniem warunków określonych w przepisach o tajemnicy państwowej i służbowej.

UWAGI OGÓLNE DO TREŚCI WYMIARY Wszystkie wymiary w Załączniku są wyrażone w milimetrach. treść mapy podzielić na: • część obligatoryjną (która odpowiada zakresowi zainteresowania ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji uzbrojenia terenu). 9 . i • Równolegle opracowywaną Instrukcją G-7 Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu. 700 800 900 990 Nie dokonano jednoznacznego rozwarstwienia obiektów i elementów graficznych mapy. Obiekty obligatoryjne wyróżniono w katalogu literą O . 1. 3. 600. SYSTEMATYKA Aby zapewnić jednoznaczność kodowania zarówno w systemach korzystających z kodów liczbowych jak i literowych. w których rozwarstwienie jest lub będzie niemożliwe albo nienaturalne. aby w okresie przejściowym współistnienie mapy o technologii tradycyjnej i komputerowej powodowało jak najmniej utrudnień.ZAŁ. wprowadzać jak najmniej zmian w stosunku do istniejącej instrukcji K-1 Mapa Zasadnicza. zagospodarowanie terenu). akapit 90. chyba że wyraźnie zaznaczono inną jednostkę miary. grunty Budynki Komunikacja Uzbrojenie terenu Rzeźba terenu i ogólnogeograficzna Zagospodarowanie terenu Elementy graficzne GRUPA KODÓW 100 200 300 400 500. zapis cech fizycznych) w zależności od potrzeb inwestorów. zaś fakultatywne literą F umieszczoną bezpośrednio po nazwie obiektu. określonego przez Standard Wymiany Informacji Geodezyjnych (SWING) KATALOG OBIEKTÓW I ZNAKÓW UMOWNYCH CZĘŚĆ A . rzeźba terenu. • część fakultatywną (w której mieści się zakres tematyczny: komunikacja.Program Modernizacji. zatwierdzonym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 18. Kody liczbowe związano z podziałem na działy: NAZWA DZIAŁU TREŚCI MAPY Osnowa Granice. KODY.02.1992. obiekty ogólnogeograficzne. Informacje te umieszcza się w bazie danych i na mapie na równi z informacjami o treści obligatoryjnej. każdemu z elementów graficznych i obiektów stanowiącym treść mapy przyporządkowano dwa równoważne kody: liczbowy i literowy. uzgodnić Załącznik w możliwie najwyższym stopniu z : • Rozporządzeniem Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 1996 w sprawie ewidencji gruntów i budynków. UWAGI Dane numeryczne mapy przekazywane do zbiorów krajowego Systemu Informacji o Terenie muszą być doprowadzane do obowiązującego formatu. Kody literowe są (w stopniu w jakim się to dało uzyskać) mnemoniczne. Informacje stanowiące treść fakultatywną mogą być zbierane (pomiar. zgodnie z SIT . ZGODNOŚĆ Z INNYMI PRZEPISAMI Przy opracowaniu Załącznika przyjęto następujące założenia: 1. 2. ponieważ tego rodzaju instrukcyjne rozstrzygnięcie eliminowałoby z zastosowań te istniejące i przyszłe systemy. a także jednoznaczność wymiany między takimi systemami. na ich wyraźne żądanie i koszt.

5. 4. Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą. 6. której wszystkie odcinki uogólnione są odcinkami prostej.odcinek klotoidy. . Łamana zamknięta.oś przewodu gazowego. Łamana uogólniona otwarta. 9. Grupy i sieci łamanych uogólnionych otwartych.odcinek łuku kołowego. 5. Przez ODCINEK UOGÓLNIONY należy rozumieć jeden z tworów geometrycznych: . Obszar (niekoniecznie spójny) ograniczony zbiorem wzajemnie nie przecinających się łamanych zamkniętych uogólnionych. Typy opisów geometrii obiektów mapy UWAGA: W dalszych punktach łamana zamknięta jest rozumiana jako lamana zamknięta samonieprzecinająca się. 4.odcinek warstwicy między budynkami. Łamana uogólniona zamknięta: . Łamana uogólniona otwarta: . traktowaną jako atrybut. 7. Obszar (niekoniecznie spójny) ograniczony zbiorem wzajemnie nie przecinających się łamanych zamkniętych. punkt zmiany parametrów przewodu. 6. punkt graniczny. ŁAMANA UOGÓLNIONA OTWARTA: łamana uogólniona posiadająca dwa punkty końcowe. Punkt. ŁAMANA: taka i tylko taka łamana uogólniona. PUNKT KOŃCOWY ŁAMANEJ UOGÓLNIONEJ: punkt końcowy odcinka uogólnionego. Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą. której wnętrze jest obszarem niespójnym. 10. Przykłady 1. 3. w której końce wszystkich odcinków uogólnionych są węzłami łamanej uogólnionej). Łamana otwarta: . która nie jest łamaną samoprzecinającą się. ŁAMANA UOGÓLNIONA ZAMKNIĘTA SAMONIEPRZECINAJĄCA SIĘ: taka i tylko taka łamana uogólniona zamknięta. PUNKT: twór bezwymiarowy. ŁAMANA UOGÓLNIONA: skończona suma odcinków uogólnionych połączonych tak. Grupy i sieci łamanych otwartych. Obszar jednospójny: 10 . 1.odcinek prostej. 10.punkt osnowy. WĘZEŁ ŁAMANEJ UOGÓLNIONEJ: punkt wspólny dwu kolejnych odcinków uogólnionych. Łamana zamknięta: . 8. 3. 9. Punkt . . 2. .odcinek łuku B-spline.linia granic działki. 1. Łamana uogólniona zamknięta. 11.ZAŁ. ŁAMANA UOGÓLNIONA ZAMKNIĘTA SAMOPRZECINAJĄCA SIĘ: taka i tylko taka łamana uogólniona zamknięta. nie będący węzłem łamanej uogólnionej. 4. 2. 8. pikieta. 7.przebiegający przez mapę odcinek granicy Państwa. 1. . 2.oś kanału murowanego kanalizacji ogólnospławnej (może zawierać łuki kołowe). 12. że jedynymi punktami wspólnymi są końce kolejnych odcinków uogólnionych. ŁAMANA UOGÓLNIONA ZAMKNIĘTA: łamana uogólniona nie posiadająca punktów końcowych ( inaczej: łamana uogólniona. Obszar spójny ograniczony zbiorem wzajemnie nie przecinających się łamanych zamkniętych. złożonej z jednego tylko odcinka uogólnionego. UWAGI GEOMETRIA OBIEKTU Definicje tworów geometrycznych płaskich użytych do opisu geometrii obiektów mapy. Obszar spójny ograniczony zbiorem wzajemnie nie przecinających się łamanych zamkniętych uogólnionych. 6. . . 13.warstwica przebiegająca przez mapę.obrys budowli kultu religijnego z łukowatymi absydami i pilastrami. OKRĄG jest szczególnym przypadkiem łamanej uogólnionej zamkniętej. 5. 11. 3. Posiada współrzędne xy określające jego położenie na mapie oraz współrzędną h. Łamana otwarta.

jest widoczny na rysunku mapy zasadniczej. uogólnioną) zamkniętą.10 Osnowy.szczegółów ELEMENTY ARKUSZA NIE STANOWIĄCE TREŚCI MAPY Elementy grafiki mapy związane z arkuszem .0. Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > WARTOŚĆ ŹRÓDŁO DANYCH pusta Pomiar na osnowę i obliczenia.nie stanowią treści mapy. 8.50 III gr. przy których w Załączniku nr 1 cz. krzyże i przyramkowe kreski okrągłych współrzędnych .obszar działki zawierającej enklawę.11 . podejrzane lub oczywiście błędne X Nieokreślone. uogólnionych) zamkniętych nie przecinających się. Ograniczenie łamaną (ewentualnie uogólnioną) zamkniętą i ograniczenie zbiorem łamanych (ew.ZAŁ. 7. I gr.21 .30 .przypadek obrębu składającego się z dwu lub więcej obszarów spójnych. Obszar spójny. opisy pozaramkowe. Załączone one zostaną do Instrukcji po zatwierdzeniu nowego układu i odwzorowania. obszar jeziora z wyspą.. części głównej i obszaru enklawy w przyległym obszarze Lasów Państwowych. Lista wartości atrybutu punktu BPP < błąd położenia punktu > WARTOŚĆ BŁĄD POŁOŻENIA WZGLĘDEM OSNOWY KOMENTARZ pusta brak informacji 1 0. a pozostałe okalają enklawy.brak miar kontrolnych. ATRYBUTY OGÓLNE Poza wymienianymi w Załączniku nr 1. D na umieszczonych przy obiektach listach ATRYBUTY OPISOWE. uogólnionych). z których jedna stanowi granicę zewnętrzną obszaru. Obszar niespójny: .0. nie zawierającej enklawy. ale nie jednospójny: . są też atrybutami wszystkich obiektów informacje (§ 38) jak niżej: ATRYBUT Źródło danych o położeniu Data utworzenia obiektu Data ostatniej modyfikacji Nr KERG NAZWA ZRD DTU DTM KRG WART. F-pkty 2 0. N Niepoprawne . 9. D wymieniono go na liście atrybutów opisowych. Dla pozostałych obiektów pozostaje atrybutem niewidocznym. lecz treść arkusza. stanowiącą przedmiot odrębnego władania (odrębną działkę). w wykazie obejmującym: 11 . uogólnionych) zamkniętych nie przecinających się: − obszar jednospójny jest ograniczony łamaną (ew. − obszar niespójny ograniczony jest zbiorem łamanych (ew.30 II gr. aby wszystkie obiekty punktowe. brak danych Ponadto zaleca się. − obszar spójny ograniczony jest zbiorem łamanych (ew.ramka. 1. UWAGI .obszar działki o dowolnym kształcie.szczegółów 4 0.szcz. uogólnionej) zamkniętej. w tym pomiary GPS powiązane z osnową A Pomiar wykrywaczem przewodów B Dane branżowe D Digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy F Fotogrametria G GPS bez powiązania z osnową I Inne M Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe.0.0.20 F-pkty 3 0. cz. a także przechowywane w bazie danych systemu punkty konstrukcyjne posiadały atrybut <błąd położenia punktu> jak niżej. np. np. .00 .obszar budynku zawierającego zamknięte atrium. DOPUSZCZALNE patrz Lista wartości data data łańcuch znaków alfanumer. WIDOCZNOŚĆ patrz Uwaga niewidoczny niewidoczny niewidoczny Uwaga: Atrybut < źródło danych o położeniu > dla tych obiektów uzbrojenia terenu. z których co najmniej dwie nie zawierają się wewnątrz innej łamanej (ew.

ZAŁ. 1, UWAGI

• • • •

dopuszczalne układy i odwzorowania, wymiary arkuszy w każdym z nich, treść i rozmieszczenie opisów pozaramkowych dla krojów sekcyjnych i obrębowych, wewnątrzramkową treść arkusza.

CZĘŚĆ B. UWAGI REDAKCYJNE
NAKŁADANIE SIĘ RYSUNKU W miejscach nakładania się lub wzajemnego zachodzenia elementów treści należy przyjąć zasadę przesłaniania: 1. rysunkiem mapy - opisów (z wyjątkiem wysokości warstwicy), 2. symbolem (z wyjątkiem symbolu drzewa) - konturów sytuacji, 3. linią ciągłą - linii przerywanych, 4. linią grubą - linii cienkich. 5. linie przebiegające przez symbol drzewa powinny pozostawać widoczne. OPISY 1. Obiekty wydłużone (ulice, rzeki) opisuje się wzdłuż obiektu, pismem pochyłym, wg zasady, że napisy biegną zawsze (licząc ostatnią literę w stosunku do pierwszej) w azymutach mniejszych od 180 stopni. 2. Gdy obszar jest na tyle mały, że opis w nim nie mieści się, należy użyć odnośnika. 3. Opis warstwicy przesłania warstwicę (jest pod napisem niewidoczna) i góra opisu wskazuje kierunek wzrostu wysokości terenu. 4. Opisy wysokości punktów są równoległe do osi y układu współrzędnych, ale gdy takie położenie prowadzi do utraty czytelności, dopuszcza się ich obracanie. 5. Metry od części dziesiątych w opisie wysokości oddziela kropka. NAZWY 1. Nazwy ulic pisze się bez skrótu ul., natomiast stosuje się skrót al. (aleja) i pl. (plac). 2. Dla obszarów posiadających nazwy własne stosuje się skróty podane w wykazie skrótów (zat., jez., wdsp, ...). Gdy skrótów takich nie przewidziano, stosować należy pełne nazwy (Cmentarz Powązkowski, Park Bema, Morze Bałtyckie...). 3. Obszary PKP i Lasów Państwowych opisuje się w zależności od ilości miejsca, skrótem lub pełną nazwą, jednakże bez użycia słowa obszar. Służą temu celowi obiekty Tekst Dodatkowy. UWAGI DO GRANIC 1. Gdy granica inna niż granica działki biegnie środkiem konturu (rzeki, kanału, rowu, ulicy) dość szerokiego, aby zmieścić wewnątrz symbol granicy - należy użyć tego symbolu. Dopuszcza się kreślenie tego symbolu odcinkami, w odstępach nie większych niż 50. Gdy kontur jest zbyt wąski, lub granica biegnie wzdłuż granic działek, należy użyć symbolu pobocznego. Symbol poboczny stosować w zasadzie naprzemiennie po obu stronach granicy i w takich odstępach, aby położenie granicy określić jednoznacznie, nie większych jednak od określonych w opisach obiektów. 2. Gdy granice różnych jednostek pokrywają się, kreślić tylko granicę (lub symbol poboczny) wyższego rzędu. Np. gdy granica obrębu, miasta i gminy biegnie wzdłuż granicy województwa, kreślić tylko granicę województwa. UWAGI DO TEKSTÓW NAZW I NUMERÓW OBSZARÓW 1. Wszelkie teksty nazw i numerów obszarów (np. nazwy: województwa, obrębu, uroczyska, wody stojącej, numery: obrębu, obwodu spisowego, działki, działu leśnego, konturu klasyfikacyjnego) z wyjątkiem numeru adresowego kreślić równolegle do osi y układu współrzędnych. Gdy takie położenie numerów działek prowadzi do utraty czytelności i nie można użyć odnośnika, dopuszcza się ich obracanie. 2. Numer adresowy kreślić na działce równolegle do osi ulicy, na budynku równolegle do ściany zwróconej ku ulicy, podstawą do osi ulicy. 3. Nazwę rzeki kreślić równolegle do jej biegu. UWAGI OGÓLNE DO BUDYNKÓW 1. Treścią mapy są budynki i budowle wchodzące w skład ewidencji gruntów i budynków. Wszelkie inne budynki i przybudówki stanowią treść fakultatywną. 12

ZAŁ. 1, UWAGI

2. Wobec braku takiego rozróżnienia w przepisach budowlanych i przeciwpożarowych nie rozróżnia się na mapie budynków ognioodpornych i nieognioodpornych. 3. Linie opisujące budynek kreślić należy osiowo, tj. np. w skali 1:500 lico budynku biegnie środkiem linii o grubości 0.5. 4. Budynek kreśli się linią ciągłą. 5. Budynek kreśli się w zasadzie zgodnie z położeniem jego przyziemia, jednakże gdy nawisy części nadziemnej wystają poza przyziemie więcej niż 2.0 w skali mapy, kreśli się ich zasięg używając obiektu [Zasięg nawisu budynku, budowli - O - 314 - BZN]. Budynki wniesione z aerofotogrametrii, o ile nie dokonano redukcji okapów i pomiaru nawisów, kreślić należy zgodnie z ich obrysem. 6. Podpory (słupy nośne) części nadziemnych stanowią część przyziemia i powinny być kreślone zgodnie z ich kształtem, jeżeli w skali mapy ich wymiary przekraczają 1.0x1.0. W przeciwnym przypadku należy użyć symbolu podpory. 7. Tekst oznaczający numer najwyższej kondygnacji składa się z liczby arabskiej następującej po literze określającej funkcję budynku. Oznaczenie jednej kondygnacji opuszcza się. Poddasza nie wlicza się do liczby kondygnacji. 8. Tekst określający numer adresowy w zasadzie umieszcza się wewnątrz konturu działki, od strony ulicy. Gdy sytuacja tego wymaga (w szczególności w osiedlach mieszkaniowych, gdy na jednej działce znajduje się wiele budynków mieszkalnych o różnych numerach adresowych), umieszczony być może wewnątrz konturu budynku. Podstawa tekstu jest zwrócona w stronę osi tej ulicy, do której numer przynależy. 9. Nr porządkowy na działce i nr ewidencyjny budynku są elementami ewidencji gruntów i budynków nie odwzorowanymi w mapie zasadniczej. Sposób ich implementacji określi instrukcja ewidencji gruntów i budynków. ATRYBUTY FUNKCJI BUDYNKU I GENERALIZACJA 1. Stosowanie atrybutu <przeważająca funkcja budynku Lista wartości atrybutu <przeważająca funkcja budynku>: WARTOŚĆ ZNACZENIE p przemysłowy t transportu lub łączności h handlowy lub usługowy s skład lub magazyn b biurowy z ochrony zdrowia, opieki socjalnej m mieszkalny k kultury, oświaty, kultu religijnego g gospodarczy, i inny, w tym techn. uzbr. terenu x nieokreślona Tekst określający przeważającą funkcję budynku i nr najwyższej kondygnacji (np. "p5", "b25") umieszcza się w jednym ciągu, równolegle do osi y układu współrzędnych. 2. Prawidło generalizacyjne. Gdy obrys budynku jest w skali mapy mniejszy od 2.0x2.0 budynek przedstawia się symbolem. Środek symbolu powinien leżeć w środku ciężkości konturu budynku, a kierunek boku symbolu powinien być zgodny z kierunkiem boku budynku. UWAGI DO DRÓG Wszelkie drogi i place publiczne są treścią fakultatywną mapy zasadniczej. Nie stanowią treści mapy drogi położone wewnątrz działek, z wyjątkiem dróg biegnących w dużych obszarach o jednolitym władaniu (Lasy Państwowe, duża własność ziemska) i mających charakter stałych dróg wewnętrznego transportu lub łączących siedliska. Gdy droga na rysunku mapy nie wyróżnia się (np. równolegle biegną wąskie działki), należy opisać ją skrótem dr. UWAGI DO SIECI UZBROJENIA TERENU 1.Oznaczenia rodzajów i typów sieci uzbrojenia terenu. 13

ZAŁ. 1, UWAGI

Sieci uzbrojenia terenu dzieli się na rodzaje i typy przedstawione w tabeli: oznaczenie na mapie w technice Nr RODZAJ biało-czarnej: wielobarwnej: TYP litera kolor 1 Wodociągowe w niebieski ogólne lokalne ogólnospławne sanitarne 2 Kanalizacyjne k brązowy deszczowe przemysłowe lokalne wysokoprężne 3 Gazowe g żółty średnioprężne niskoprężne wys. ciśnienia 4 Ciepłownicze c fioletowy nis. ciśnienia parowa wysokiego nap. 5 Elektroe czerwony średniego nap. energetyczne niskiego nap. inne 6 Telet pomarańczowy tranzytowe komunikacyjne miejscowe 7 Benzynowe b czarny 8 Niezidentyfix zielony rurowe kowane kablowe 9 Naftowe n czarny 10 Poczty pneumat. p czarny 11 Sieci komputer. a czarny doziemne w kanalizacji 12 TV kablowej v czarny doziemne w kanalizacji 13 Melioracyjne m czarny 14 Inne sieci rurowe i czarny 15 Kanały zbiorcze z czarny 16 Inne sieci j czarny doziemne kablowe w kanalizacji 17 Sieci q zielony projektowane

druga litera o l o s d p l w s n w n p W S N i t m r k d k d k d k -

2. Gdy na obszarze przedstawianego na mapie obrębu założono Geodezyjną Ewidencję Sieci Uzbrojenia Terenu, sposób przedstawienia na mapie elementów tych sieci (obiektów GESUT) określa Instrukcja G-7. Szczegóły ich przedstawienia w przypadku, gdy GESUT nie został założony, określono dalej, w części C tego Załącznika. 3. Opisy przewodów. Przewody różnych rodzajów stanowią osobne obiekty, którym przypisano różne kody. Z kodem związana jest etykieta stanowiąca pierwszą literę (oznaczenie rodzaju) w opisie rodzaju i typu sieci. Pozostałe opisy system czerpie z atrybutów opisowych obiektu. W zależności od rodzaju sieci występować mogą różne atrybuty, wymienione przy obiektach, a opisane szczegółowo w części C Załącznika. Poza tam umieszczonymi opisami należy dodać niżej zamieszczoną uwagę o interpretacji wartości D atrybutu ZRD. Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > WARTOŚĆ ŹRÓDŁO DANYCH pusta Pomiar na osnowę i obliczenia, w tym pomiary GPS powiązane z osnową A Pomiar wykrywaczem przewodów B Dane branżowe D Digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy F Fotogrametria 14

lecz nie są zaliczane do żadnej sieci. Przy kreśleniu mapy tradycyjnej. ze znakiem plusa między nimi.ZAŁ.5.brak miar kontrolnych. UWAGI G GPS bez powiązania z osnową I Inne M Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe. gdy odległość między równoległymi osiami przewodów jest mniejsza od 1. można kreślić jedną wspólną oś. niepoprawnych lub nieokreślonych stosuje się nadal (mimo digitalizacji lub wektoryzacji) odpowiednio wartości B. Na mapie w skali 1:5000 należy kreślić tylko osie przewodów i jednoliterowe oznaczenia rodzaju sieci. Budowla podziemna Obiekty [Budowla podziemna] i [Budowla podziemna projektowana] wchodzą w skład uzbrojenia terenu. np. 5. 4. Wówczas oś wspólną należy opisywać jedynie rodzajami przewodów. 1. bunkier budowla inna brak informacji 15 . brak danych Gdy położenie obiektu określono za pomocą digitalizacji lub wektoryzacji istniejących materiałów kartograficznych. Przewody na mapie w skali 1:5000. N Niepoprawne . podejrzane lub oczywiście błędne X Nieokreślone. g+w +e. N i X. to dla przewodów wniesionych na te materiały z danych branżowych. Posiadają atrybut RDZ <rodzaj budowli podziemnej> o następującej liście wartości: WARTOŚĆ P T M G Z S I pusty ZNACZENIE przejście dla pieszych tunel ulicy tunel metra garaż zbiornik schron.

typ sieci (litera. przewód wodociągowy ogólny. miejska. średnica 400 mm. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu> ) średnica przewodu w mm (wartość atrybutu UBW <średnica przewodu wodociągowego>). gdy wartość jest “pusty”. SZCZEGÓŁY TWORZENIA OPISÓW PRZEWODÓW 1. opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. położenie na podstawie materiałów branżowych.patrz Opisy Przewodów. opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera w . wl200 przewód wodociągowy lokalny. brak danych o wymiarach. woX100 przewód wodociągowy ogólny. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH Lista wartości atrybutu ULW <typ sieci wodociągowej> WARTOŚĆ ZNACZENIE o sieć ogólna (komunalna.21 Lista wartości atrybutu UBK <wymiar poziomy przewodu kanalizacyjnego> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita wymiar poziomy przewodu wyrażony w milimetrach pusty wymiar poziomy przewodu nieznany Lista wartości atrybutu UPK <wymiar pionowy przewodu kanalizacyjnego> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita wymiar pionowy przewodu wyrażony w milimetrach pusty wymiar pionowy przewodu nieznany 109 Przykłady: woB400 . wartość atrybutu ULW <typ sieci wodociągowej>. 2.21 Lista wartości atrybutu UBW <średnica przewodu wodociągowego> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita średnica przewodu wyrażona w milimetrach pusty nieznana średnica przewodu Gdy dla obrębu założono GESUT.patrz Opisy Przewodów. źródło danych o położeniu nieokreślone.OBIEKTY. typ sieci nieokreślony. wX przewód wodociągowy. źródło danych o położeniu nieokreślone. gminna…) l sieć lokalna pusty nieokreślona Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . Gdy GESUT nie został założony. średnica 200 mm. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH Lista wartości atrybutu ULK <typ sieci kanalizacyjnej> WARTOŚĆ ZNACZENIE o ogólnospławna s sanitarna d deszczowa p przemysłowa l lokalna pusty nieokreślona Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE CZĘŚĆ C. etykieta związana z kodem obiektu). nie kreślić nic) źródło danych (litera duża. str. średnica 100 mm. str. położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego.

wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu> ). wymiary nieokreślone. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW GAZOWYCH Lista wartości atrybutu ULG <typ sieci gazowej> WARTOŚĆ ZNACZENIE w wysokoprężna p średnioprężna l niskoprężna pusty nieokreślona Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . przewód gazowy średnioprężny. str. Przykłady: gwB100 gs50 gX przewód gazowy wysokoprężny. przewód gazowy.OBIEKTY. o ile nie jest pusty. przewód kanalizacji.1800 kp200 kX kdX. wartość atrybutu ULG <typ sieci gazowej>. nie kreślić nic). średnica 50 mm. 110 .). gdy wartość pusta. opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. typ nieokreślony. źródło danych o położeniu i średnica nieokreślone. wymiar poziomy przewodu (wartość atrybutu UBK <wymiar poziomy przewodu kanalizacyjnego>.300 k przewód kanalizacji ogólnospławnej. poprzedzony znakiem “. typ sieci nieokreślony. przewód kanalizacji. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>). Gdy GESUT nie został założony. opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera g. źródło danych o położeniu (litera duża. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Gdy dla obrębu założono GESUT. przewód kanalizacji deszczowej. położenie na podstawie pomiaru. średnica 100 mm. położenie na podstawie materiałów branżowych. 3.” wymiar pionowy przewodu (wartość atrybutu UPK <wymiar pionowy przewodu kanalizacyjnego>.patrz Opisy Przewodów. opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. położenie na podstawie materiałów branżowych. typ nieokreślony. W przypadku przeciwnym nie kreślić nic.”.21 Lista wartości atrybutu UBG <średnica przewodu gazowego> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita średnica przewodu wyrażona w milimetrach pusty nieznana średnica przewodu Gdy dla obrębu założono GESUT. wymiar pionowy 300 mm. położenie na podstawie pomiaru. Przykłady: koB1200. położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego. nie kreślić nic). źródło danych o położeniu nieokreślone. szerokość 1200 mm. wymiary nieokreślone. wartość atrybutu ULK <typ sieci kanalizacyjnej>. etykieta związana z kodem obiektu). typ sieci (litera. gdy nie jest pusty). przewód kanalizacji przemysłowej. Gdy GESUT nie został założony. typ sieci (litera. gdy wartość pusta. wysokość 1800 mm. średnica przewodu w mm (wartość atrybutu UBG <średnica przewodu gazowego>). wymiar poziomy 200 mm. etykieta związana z kodem obiektu). opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera k. źródło danych o położeniu (litera duża. także znaku “. źródło danych o położeniu nieokreślone.

o średnicach 50 mm.21 Lista wartości atrybutu UKC <liczba przewodów ciepłowniczych> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita>1 liczba przewodów pusty przewód pojedynczy Lista wartości atrybutu UBC <średnica przewodu ciepłowniczego> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita średnica przewodu wyrażona w milimetrach pusty średnica przewodu nieznana Gdy dla obrębu założono GESUT. liczba przewodów zakończona znakiem x (wartość atrybutu UKC <liczba przewodów ciepłowniczych>. Nie kreślić. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>). DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE 4. jeśli jest pusta. podwójny. podwójny. jeśli nie jest pusty. nie kreślić nic.patrz Opisy Przewodów. przewód ciepłowniczy. Gdy GESUT nie został założony.). pojedynczy.patrz Opisy Przewodów. Gdy pusty. położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego. opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. wartość atrybutu ULC <typ sieci ciepłowniczej>. str. przewód ciepłej wody. średnica przewodu (wartość atrybutu UBC <średnica przewodu ciepłowniczego>) Przykłady: cwB2x50 cc cX2x50 przewód ciepłowniczy wysokociśnieniowy. opis przewodu składa się z następujących części: 111 .). źródło danych o położeniu nieokreślone. średnica nieokreślona. typ sieci (litera. Gdy GESUT nie został założony. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH Lista wartości atrybutu ULE <typ sieci elektroenergetycznej> WARTOŚĆ ZNACZENIE W wysokiego napięcia (60 kV i ponad) S średniego napięcia (ponad 1 kV) N niskiego napięcia (1 kV i poniżej) i inne puste nieokreślone Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . etykieta związana z kodem obiektu). str. opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera c. opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW CIEPŁOWNICZYCH Lista wartości atrybutu ULC <typ sieci ciepłowniczej> WARTOŚĆ ZNACZENIE w wysokiego ciśnienia n niskiego ciśnienia p parowa pusty brak informacji Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . 5.21 Gdy dla obrębu założono GESUT.OBIEKTY. wówczas znaku x także nie kreślić. źródło danych o położeniu (litera duża. położenie na podstawie materiałów branżowych. o średnicach 50 mm. typ nieokreślony.

str. str. etykieta związana z kodem obiektu). typ nieokreślony. użyte trzy kanaliki kanalizacji telekomunikacyjnej. przewód telekomunikacyjny. Gdy pusty.patrz Opisy Przewodów.21 Lista wartości atrybutu UBB <średnica przewodu benzynowego> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita średnica przewodu wyrażona w milimetrach pusty nieznana średnica przewodu 112 . wartość atrybutu ULE <typ sieci elektroenergetycznej>. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW BENZYNOWYCH Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . źródło danych o położeniu nieokreślone 6. jeśli niepusty. jeśli niepusty). położenie na podstawie materiałów branżowych. 7. źródło danych o położeniu (litera duża. przewody telekomunikacyjne tranzytowe.21 Lista wartości atrybutu UKT <liczba użytych kanałów kanalizacji telekomunikacyjnej> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita liczba użytych kanałów kanalizacji telekomunikacyjnej pusty brak informacji o liczbie użytych kanałów Gdy dla obrębu założono GESUT. przewód elektroenergetyczny nieokreślony. typ sieci (litera. liczba użytych kanałów (wartość atrybutu UKT <liczba użytych kanałów kanalizacji telekomunikacyjnej> Przykłady: tmA1 ttB3 tX przewód telekomunikacyjny miejscowy. źródło danych o położeniu nieokreślone. nie kreślić nic. opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>). wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>). Przykłady: eWA ei eX przewód elektroenergetyczny wysokiego napięcia. źródło danych o położeniu (litera duża. opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera t. przewód elektroenergetyczny inny. etykieta związana z kodem obiektu). położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH Lista wartości atrybutu ULT <typ sieci telekomunikacyjnej> WARTOŚĆ t m pusty ZNACZENIE tranzytowa miejscowa nieokreślony Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . wartość atrybutu ULT <typ sieci telekomunikacyjnej>. położenie na podstawie wskazań aparatury. położenie na podstawie wskazań aparatury. typ sieci (litera.OBIEKTY.). Gdy GESUT nie został założony. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE rodzaj sieci (litera e. użyty jeden kanalik kanalizacji telekomunikacyjnej.patrz Opisy Przewodów.

opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera b. etykieta związana z kodem obiektu). źródło danych o położeniu (litera duża. przewód benzynowy. średnica przewodu w mm (wartość atrybutu <średnica przewodu benzynowego>). źródło danych o położeniu nieokreślone. przewód benzynowy. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Gdy dla obrębu założono GESUT. opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. średnica nieokreślona. średnica 40 mm. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>). 113 . średnica nieokreślona. położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego.OBIEKTY. Przykłady: bB40 b bX przewód benzynowy. Gdy GESUT nie został założony. położenie na podstawie materiałów branżowych.

str. str. xX przewód niezidentyfikowany. 114 xA . TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW NAFTOWYCH Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . średnica 100 mm. na podstawie pomiaru bezpośredniego.OBIEKTY. typ nieokreślony. oraz wartość atrybutu UBX <średnica przewodu niezidentyfikowanego> nie jest "pusty"). na podstawie pomiaru bezpośredniego. wówczas litera X). Przykłady: przewód niezidentyfikowany. Gdy pusty. kabel. położenie na podstawie wskazań aparatury. opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera n. gdy jednocześnie: wartość atrybutu ULX <typ przewodu niezidentyfikowanego> = r. średnica przewodu (wartość atrybutu UBX <średnica przewodu niezidentyfikowanego>. etykieta związana z kodem obiektu). Występuje tylko wtedy. źródło danych o położeniu (litera duża.patrz Opisy Przewodów. opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera x.21 Lista wartości atrybutu UBX <średnica przewodu niezidentyfikowanego> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita średnica przewodu wyrażona w milimetrach pusty nieznana średnica przewodu Gdy dla obrębu założono GESUT.patrz Opisy Przewodów. źródło danych o położeniu nieokreślone (jedyna informacja: istnieje). xr300 przewód niezidentyfikowany. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>). położenie na podstawie materiałów branżowych. źródło danych o położeniu (litera duża. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE 8. średnica przewodu w mm (wartość atrybutu UBN <średnica przewodu naftowego>). Przykłady: nB100 przewód naftowy. xk przewód niezidentyfikowany. średnica 300 mm. typ nieokreślony. Gdy GESUT nie został założony. typ przewodu (litera. wartość atrybutu ULX <typ przewodu niezidentyfikowanego> jeśli niepusty. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW NIEZIDENTYFIKOWANYCH Lista wartości atrybutu ULX <typ przewodu niezidentyfikowanego> WARTOŚĆ ZNACZENIE r rurowy k kabel pusty brak informacji Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . Gdy GESUT nie został założony. 9. etykieta związana z kodem obiektu). wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>).21 Lista wartości atrybutu UBN <średnica przewodu naftowego> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita średnica przewodu wyrażona w milimetrach pusty nieznana średnica przewodu Gdy dla obrębu założono GESUT. rurowy.

nie kreślić nic. średnica nieokreślona. opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego przewód sieci komputerowych. str.>). położenie na podstawie materiałów branżowych. średnica 50 mm. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE przewód naftowy. typ przewodu (litera. 11. p100 przewód poczty pneumatycznej.> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita średnica przewodu wyrażona w milimetrach pusty nieznana średnica przewodu Gdy dla obrębu założono GESUT. średnica nieokreślona. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>). pX przewód poczty pneumatycznej. położenie na podstawie wskazań aparatury. doziemny. średnica przewodu w mm (wartość atrybutu UBP <średnica przewodu poczty pneumat. nX przewód naftowy. 10. Gdy GESUT nie został założony. źródło danych o położeniu (litera duża.).21 Lista wartości atrybutu UBP <średnica przewodu poczty pneumat. typ nieokreślony.OBIEKTY.patrz Opisy Przewodów. opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. Przykłady: adA a aX przewód sieci komputerowych. średnica 100 mm. pB100 n50 115 . TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW SIECI KOMPUTEROWYCH Lista wartości atrybutu ULA <typ przewodu sieci komputerowych> WARTOŚĆ ZNACZENIE d doziemny k w kanalizacji pusty nieokreślony Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . Gdy pusty. Przykłady: przewód poczty pneumatycznej. położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego.21 Gdy dla obrębu założono GESUT. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW POCZTY PNEUMATYCZNEJ Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . str. źródło danych o położeniu nieokreślone. Gdy GESUT nie został założony. położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego. opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera a . typ nieokreślony. źródło danych o położeniu nieokreślone.patrz Opisy Przewodów. średnica 100 mm. wartość atrybutu ULA <typ przewodu sieci komputerowych>. źródło danych o położeniu nieokreślone. przewód sieci komputerowych. opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera p. etykieta związana z kodem obiektu). jeśli niepusty. etykieta związana z kodem obiektu). źródło danych o położeniu (litera duża. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>).

opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. średnica przewodu w mm (wartość atrybutu UBM <średnica przewodu melioracyjnego>).patrz Opisy Przewodów. Gdy pusty. jeśli niepusty. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW TELEWIZJI KABLOWEJ Lista wartości atrybutu ULV <typ przewodu tv kablowej> WARTOŚĆ ZNACZENIE d doziemny k w kanalizacji pusty nieokreślony Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . wartość atrybutu ULV <typ przewodu tv kablowej>.patrz Opisy Przewodów. położenie na podstawie materiałów branżowych. położenie na podstawie pomiaru.). źródło danych o położeniu (litera duża. opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. Gdy GESUT nie został założony.OBIEKTY. przewód melioracyjny. przewód tv kablowej doziemny. średnica 100 mm. etykieta związana z kodem obiektu). źródło danych o położeniu nieokreślone. średnica nieokreślona. Gdy GESUT nie został założony. typ nieokreślony. str. nie kreślić nic. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>). opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera v. przewód melioracyjny. Przykłady: mB100 m mX przewód melioracyjny.21 Lista wartości atrybutu UBM <średnica przewodu melioracyjnego> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita średnica przewodu wyrażona w milimetrach pusty nieznana średnica przewodu Gdy dla obrębu założono GESUT.21 Gdy dla obrębu założono GESUT. 116 . Przykłady: vA vkX vd przewód tv kablowej. położenie na podstawie wskazań aparatury. położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego. 13. typ przewodu (litera. str. etykieta związana z kodem obiektu). źródło danych o położeniu (litera duża. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>). średnica nieokreślona. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW MELIORACYJNYCH Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . przewód tv kablowej w kanalizacji. źródło danych o położeniu nieokreślone. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE 12. opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera m.

źródło danych o położeniu nieokreślone.21 Lista wartości atrybutu UBZ <wymiar poziomy kanału zbiorczego> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita wymiar poziomy przewodu wyrażony w milimetrach pusty wymiar poziomy przewodu nieznany Lista wartości atrybutu UPZ <wymiar pionowy kanału zbiorczego> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita wymiar pionowy przewodu wyrażony w milimetrach pusty wymiar pionowy przewodu nieznany Gdy dla obrębu założono GESUT.21 Lista wartości atrybutu UBI <wymiar poziomy przewodu sieci innych rurowych> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita wymiar poziomy przewodu wyrażony w milimetrach pusty wymiar poziomy przewodu nieznany Lista wartości atrybutu UPI <wymiar pionowy przewodu sieci innych rurowych> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita wymiar pionowy przewodu wyrażony w milimetrach pusty wymiar pionowy przewodu nieznany Gdy dla obrębu założono GESUT. położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego. przewód sieci innych rurowych.patrz Opisy Przewodów. TWORZENIE OPISÓW KANAŁÓW ZBIORCZYCH Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . 15. etykieta związana z kodem obiektu). DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE 14. str. położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego.” także nie występuje. Nie występuje. str. szerokość 200 mm. 117 . wymiary nieokreślone (jedyna informacja: istnieje). wymiar poziomy przewodu (wartość atrybutu UBI <wymiar poziomy przewodu >.) Przykłady: iB200. wysokość 300 mm. źródło danych o położeniu (litera duża.500 i100 iX i przewód sieci innych rurowych. wówczas poprzedzający znak “.” wymiar pionowy przewodu (wartość atrybutu UPI <wymiar pionowy przewodu sieci innych>. źródło danych o położeniu (litera duża. Gdy GESUT nie został założony. Gdy GESUT nie został założony.patrz Opisy Przewodów. szerokość nieznana. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW SIECI INNYCH RUROWYCH Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. położenie na podstawie materiałów branżowych. opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera i . położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego.300 i. gdy jest pusty. opis kanału zbiorczego na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>). przewód sieci innych rurowych. przewód sieci innych rurowych. przewód sieci innych rurowych. opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj przewodu (litera z . szerokość 100 mm. kształt przekroju nieokreślony.OBIEKTY. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>). wysokość 500 mm. poprzedzony znakiem “. etykieta związana z kodem obiektu).

brak informacji o typie. przewód sieci innych kablowych. Nie występuje. Tablica trzeciej litery. doziemny. (jedyna informacja: istnieje). LITERA ZNACZENIE W wodociągowy K kanalizacyjny G gazowy C ciepłowniczy E elektroenergetyczny T telekomunikacyjny B benzynowy N naftowy P poczty pneumatycznej 118 .2500 z2000. Przykłady: jdB jk jX przewód sieci innych kablowych. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>). gdy jest pusty. źródło danych o położeniu (litera duża. opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. typ sieci (wartość atrybutu ULJ <typ przewodu sieci inne kablowej>). źródło danych o położeniu nieokreślone. w kanalizacji. kanał zbiorczy. 17. 16. wówczas poprzedzający znak “. położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego.21 Gdy dla obrębu założono GESUT. Przykłady: zB2000. opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera j. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW SIECI INNYCH KABLOWYCH Lista wartości atrybutu ULJ <typ przewodu sieci innej kablowej> WARTOŚĆ ZNACZENIE d doziemny k w kanalizacji pusty nieokreślony Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . przekrój prostokątny. położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego.brak danych. położenie na podstawie materiałów branżowych. szerokość 2000 mm. położenie na podstawie materiałów branżowych. przewód sieci innych kablowych. szerokość 2000 mm. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE wymiar poziomy kanału (wartość atrybutu UBZ <wymiar poziomy kanału zbiorczego>. wysokość 2500 mm. etykieta związana z kodem obiektu). str. kanał zbiorczy. wymiary . położenie na podstawie materiałów branżowych. kanał zbiorczy.” wymiar pionowy kanału (wartość atrybutu UPZ <wymiar pionowy kanału zbiorczego>.patrz Opisy Przewodów. gdy jest pusty. źródło danych o położeniu nieokreślone. poprzedzony znakiem “. szerokość i wysokość 2000 mm. Gdy GESUT nie został założony.OBIEKTY.2000 zB zX2000 kanał zbiorczy.” także nie występuje. KODY I OPISY PRZEWODÓW PROJEKTOWANYCH Kody przewodów projektowanych mają postać UX_ gdzie w miejscu znaku podkreślenia znajduje się duża litera zgodnie z tablicą poniżej. Nie występuje.

Lista wartości atrybutu UV_ <identyfikator protokołu ZUDP> WARTOŚĆ ZNACZENIE łańcuch znaków alfanumerycznych oznaczenie protokołu ZUDP pusty nieokreślony Opis przewodu na edytowanej mapie składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera mała odpowiadająca trzeciej literze kodu. wprowadzenie definicji nowego obiektu następuje po uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju.OBIEKTY. Przykłady: cBPE425/21 e23-ZEŁM przewód projektowany ciepłowniczy. wobec szczegółowego opisu w ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO. np. Znaczenie tych pól w wypełnionym formularzu jest oczywiste. gdy obiekt katalogu nie posiada widocznych atrybutów opisowych. część ATRYBUTY OPISOWE opuszczono. Przedstawienie graficzne wykonano w zasadzie w skali 1:500. W formularzu tym opisano wszystkie pola. etykieta związana z kodem obiektu). standardowym w Instrukcji formularzu. Propozycje nowych definicji obiektów lub zmian w istniejących definicjach powinny być przesyłane do Głównego Geodety Kraju na standardowych formularzach. projekt BPE425/21 CZĘŚĆ D. Opuszczono też przy niektórych obiektach część PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE. opisane zostały poniżej. tym niemniej. poza polami pierwszego wiersza. co ma zapewnić kompletność i jednorodność definicji. łańcuch znakowy (wartość atrybutu UV_ <identyfikator projektu). KATALOG OBIEKTÓW I ZNAKÓW UMOWNYCH FORMULARZ DEFINICJI OBIEKTU Wszystkie obiekty są definiowane w takim samym. w kilku uzasadnionych przypadkach w skalach mniejszych. dla porządku. gdzie w miejscu znaku podkreślenia znajduje się duża litera według tablicy powyżej. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE A V M I Z J sieci komputerowej tv kablowej melioracyjny sieci innych kablowych kanał zbiorczy sieci innych rurowych Wszystkie obiekty o tak utworzonych kodach posiadają atrybut UV_ <identyfikator protokołu ZUDP>. W przypadku. Charakter obiektu: obligatoryjny (O) lub fakultatywny (F) Nazwa obiektu GEOMETRIA: ATRYBUTY OPISOWE Kod: cyfry NAZWA Kod: litery WARTOŚCI DOPUSZCZALNE 119 . Zgodnie z § 21 treści Instrukcji. gdy zastosowanie graficzne jest oczywiste. Dokonano tego w tych przypadkach.

13 0.5 1.5 1. P T 247 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kropka bok trójkąta AK 1234 tekst podkreślony WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.0 1.5 Punkt osnowy podstawowej wysokościowej GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Numer głowicy znaku PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE AJ 1234 PT 247 O 112 OPZ NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE OMZ Łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI Środek trójkąta w punkcie osnowy.8 1.0 2.0 2.18 0.0 3.OBIEKTY. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 Punkt osnowy podstawowej poziomej GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Numer głowicy znaku PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE AF 1234 O 111 OPX NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE OMP Łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI Środek trójkąta równobocznego w punkcie osnowy.18 0.13 0.5 Punkt osnowy podstawowej XYH GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Numer głowicy znaku PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 113 OPJ NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE OMJ Łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI 120 .5 1.8 1.0 3.0 3.0 1.13 4.0 3.13 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU bok trójkąta AJ 1234 tekst podkreślony WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 4.18 0.5 1.

OBIEKTY.18 0.0 3.5 Punkt osnowy szczegółowej XYH GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Numer punktu PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 123 OSJ NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE ONJ Łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI 121 .5 1.0 1.5 1.5 1.13 0.5 1.5 1.13 0.8 1.13 0.0 1.0 3.0 2.13 0.20 4.25 0.5 2.0 2.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii promień okręgu bok trójkąta AK 1234 tekst podkreślony Punkt szczegółowej osnowy poziomej GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Numer punktu osnowy PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 1234 O 121 OSP NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE ONP Łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI Środek okręgu w punkcie osnowy 1234 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU kropka i linia średnica 1234 tekst podkreślony WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.8 1.5 Punkt szczegółowej osnowy wysokościowej GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Numer punktu PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 1234 O 122 OSW NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE ONW Łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI Środek trójkąta w punkcie osnowy 1234 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU bok trójkąta 1234 tekst podkreślony WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 2. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE AK 1234 Środek symbolu w punkcie osnowy WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 1.5 1.30 0.13 0.5 1.0 1.8 1.0 1.25 0.5 1.13 2.

13 0.0 0.0 2.25 1.5 Punkt osnowy pomiarowej poziomej GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Numer punktu PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 123 O 131 OSM NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE OMM Łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI Środek okręgu w punkcie osnowy WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 1.8 1.8 1.7 1.5 1.0 0.75 0.4 1.5 1.18 12a45g78 oznaczenie punktu i rzędna 1.0 1.18 0.0 1.5 1.5 0.0 2.7 0.18 0.25 0.35 0.13 0.5 Punkt granicy państwa stabilizowany trwale GEOMETRIA Punkt : ATRYBUTY OPISOWE Numer punktu granicznego PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 1234 O 201 GRP NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE GMK Łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI Środek okręgu w punkcie znaku granicznego.13 0.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii b średnica okręgu a a wysokość kreski b 123 Tekst podkreślony Punkt roboczy GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Oznaczenie punktu roboczego Wysokość punktu roboczego PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 140 PKR NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE NPR łańcuch znaków alfanumerycznych WSR pusty.45 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 średnica symbolu 0.8 1.25 0. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 1.5 1.13 2.45 1.0 1.5 1.13 0.6 0.18 3. 123.45 1.18 0.5 0. nie kreślony na gotowej mapie.5 1.5 1.5 1.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii średnica 1234 nr punktu .5 1.18 0. liczba rzeczywista UWAGI Obiekt roboczy.8 122 1.8 1.5 2.13 1.OBIEKTY.18 0.7 0. 12a45g78 Może nie zawierać wysokości.0 2. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE 1234 Środek okręgu w punkcie osnowy ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii średnica okręgu zewnętrznego światło okręgu wewnętrznego bok trójkąta 1234 Tekst podkreślony WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.

łańcuch znaków alfanumerycznych PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Rzeczpospolita Polska ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU Polska Nazwa państwa WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 5.5 1.13 0.5 1. pilskie ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU woj.5 1.8 . Dopuszcza się przesłanianie innych obiektów mapy w promieniu 0.0 0.8 0. pilskie nazwa województwa 123 WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 3.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii średnica 1234 nr punktu Punkt załamania granicy działki nie stabilizowany O 203 GRO GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Numer punktu załamania granicy PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 1234 NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE GND Łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI Dopuszcza się przesłanianie innych obiektów mapy w promieniu 0.5 WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 2.0 3.5 2.5 3.5 1.18 0.5 Województwo O 205 GPW GEOMETRIA: Obszar niekoniecznie spójny ograniczony zbiorem łamanych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa województwa GNW pusty. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Punkt graniczny stabilizowany trwale GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Numer punktu granicznego PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 1234 O 202 GRT NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE GNT Łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI Środek okręgu w punkcie znaku granicznego.13 1.5 Państwo O 204 GPA GEOMETRIA: Obszar niekoniecznie spójny ograniczony zbiorem łamanych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa państwa GNA pusty.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU średnica symbolu 1234 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.6 1.13 0.18 0.13 1.5 1.OBIEKTY.8 1.18 0. łańcuch znaków alfanumerycznych PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI woj.8 1.5 2.8 0.18 0.

43 P s V W technice wielobarwnej oznaczenie i numer konturu kreślić kolorem zielonym. łańcuch znaków alfanumerycznych 124 .5 2.5 1. miasto O 206 GPP GEOMETRIA: Obszar niekoniecznie spójny ograniczony zbiorem łamanych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa powiatu. łańcuch znaków alfanumerycznych PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI m. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 42 Ps III nr i oznaczenie 2.OBIEKTY.5 2. liczba naturalna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI 12 Bór ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU 12 Bór numer i nazwa obrębu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 3.8 Gmina.5 1. dzielnica O 207 GPG GEOMETRIA: Obszar niekoniecznie spójny ograniczony zbiorem łamanych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa gminy. łańcuch znaków alfanumerycznych Numer obrębu GNO pusty.8 Obręb O 208 GPO GEOMETRIA: Obszar niekoniecznie spójny ograniczony zbiorem łamanych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa obrębu GMO pusty.5 1.5 1.Piła Nazwa powiatu.5 2. miasta GNP pusty.. łańcuch znaków alfanumerycznych PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI gm.5 2. dzielnicy GNG pusty.5 2. miasta WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 3. Punkt wstawienia nazwy konturu w zasadzie leży wewnątrz obszaru. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Powiat. dzielnicy WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 3.Dół ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU gm.8 1. ale gdy tekst 4 2 P s III zaciera kontur dopuszcza się użycie odnośnika. łańcuch znaków alfanumerycznych klasyfikacyjnego Numer konturu klasyfikacyjnego GNK liczna naturalna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Skala 1:2000.5 Użytek gruntowy wyłączony z klasyfikacji O 210 GPU GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony zbiorem łamanych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Oznaczenie użytku GMZ pusty.5 2.8 Kontur klasyfikacyjny użytku O 209 GPK GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony zbiorem łamanych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Oznaczenie konturu GOK pusty.8 1.Piła ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU m.Dół nazwa gminy.

5 Działka ewidencyjna O 211 GPE GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony zbiorem łamanych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Numer ewidencyjny działki GNE pusty.5 2.18 0. granica użytku biegnie granicą działki.5 1.należy numer umieścić na odnośniku do wnętrza działki. dopuszcza się użycie odnośnika.8 1. Gdy istotne jest. Granica działki dzieli użytki. plac) GNL pusty.8 1. ale gdy tekst zaciera kontur.0 0. odstęp b Bp tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 − − Granica państwa GEOMETRIA: Łamana zamknięta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE Skala 1:5000. SASKI tekst: nazwa własna WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 2. tj. łańcuch znaków alfanumerycznych PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Skala 1:5000. aby granice działek biegnące wzdłuż granicy państwa były widoczne. O UWAGI 212 GAK Symbol granicy państwa pokrywa granice działek. która przylega do ulicy.OBIEKTY. Gdy nie mieści się .13 0.8 1.8 1.5 1.5 2.13 0. Saski tekst: nazwa własna OKÓLNA PL.7 0.5 1.8 − − 1.7 0. Numer adresowy (jeśli nie pusty) orientuje się wzdłuż tej czołówki działki. Punkt wstawienia nazwy użytku leży w zasadzie wewnątrz obszaru.8 1. łańcuch znaków alfanumerycznych Numer adresowy GME pusty. Punkt wstawienia środka numeru działki i zaczepienia odnośnika wewnątrz działki.. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU 125 WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 . łańcuch znaków alfanumerycznych Nazwa własna (ulica. Bp S S ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii b a kreska a . należy stosować symbol poboczny granicy państwa 231/GSK. nr adresowy Okólna pl. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU 124 tekst nr działki. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Skala 1:2000.13 1.

4 1.25 0.0 2. Granica miasta.35 3.2 2.1 1.0 2.5 długość przerwy b 2.7 0.0 Gdy biegnie granicami działek.7 0.18 kreska a 3.25 0.35 0. dzielnicy O 215 GAG GEOMETRIA: Łamana zamknięta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.4 1. stosować symbol poboczny. stosować symbol poboczny.0 1.0 3.5 odstęp b 2.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a b długość kreski a długość przerwy b 126 .0 2.35 0.18 kreska a 4.25 0.13 3.0 a b Gdy biegnie granicami działek. powiatu O 214 GAP GEOMETRIA: Łamana zamknięta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.18 a b długość kreski a 3.25 0.5 a b odstęp b 4.9 2.0 1.2 1.2 0.25 0.25 0. stosować symbol poboczny.4 1.0 2. Granica obrębu O 216 GAO GEOMETRIA: Łamana zamknięta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE a b grubość linii kreska a odstęp b 0. Granica konturu klasyfikacyjnego GEOMETRIA: Łamana zamknięta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE Skala 1:2000.35 3.50 4.25 2.35 0.9 1.0 2.OBIEKTY.25 0.1 1.5 1.0 2.2 0.13 0.0 2.4 1.1 2.1 2.9 2. stosować symbol poboczny.0 0.18 0.13 0. 42 Ps III 43 Ps V O UWAGI 217 GUK W technice wielobarwnej kreślić kolorem zielonym.0 1. Granica gminy.1 1.7 a b Gdy biegnie granicami działek.9 2.5 odstęp b 2.1 2.5 Granica województwa O 213 GAW GEOMETRIA: Łamana zamknięta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.0 0.4 1.4 0.0 1. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.35 0.18 kreska a 3.25 0.0 2.0 Gdy biegnie granicami działek.

woj.5 2.2 2. opolskie ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU 127 WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 . 1234 Słowacja ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a odstęp b a b Słowacja tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 Symbol poboczny granicy Państwa O 231 GSK GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa państwa GNA pusty.13 0. 124 244 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.5 5.0 3.0 0.2 1. w odstępach nie większych niż 150.7 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Granica użytku GEOMETRIA: Łamana zamknięta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU a a grubość linii wymiar a O 218 GUZ WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.50 0.0 w odstępach nie większych niż 100.35 0.7 0.0 2.0 3.0 2.13 0.0 .5 3.13 1. łańcuch znaków alfanumerycznych PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Symbol umieszczać poza granicą z prześwitem 1.0 3.5 Symbol poboczny granicy województwa GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE Nazwa województwa PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 232 GSW NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE GNW pusty.13 0.13 0. łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI Symbol umieszczać poza granicą z prześwitem 1.5 Część granicy działki GEOMETRIA: Łamana otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 219 GDE 123 1456 243 UWAGI Część granicy działki może składać się z wielu połączonych odcinków prostej. posiadających wspólną cechę granicy między tymi samymi dwiema działkami.28 4.OBIEKTY.0 3.35 0.18 0.

2 2. łańcuch znaków alfanumerycznych PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Symbol umieszczać poza granicą z prześwitem 1.25 2.35 3.0 4.18 4.5 2.5 0.8 Symbol poboczny granicy powiatu.0 3.5 2.9 1.9 2.0 1.2 2.5 0.25 2.4 0. m.9 2.5 0.5 2.5 1.0 2.18 1.35 0.7 3.0 w odstępach nie większych niż 100.25 0.5 2.OBIEKTY. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE a b opolskie grubość linii kreska a odstęp b tekst 0.4 1.9 2.Słupsk tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. miasta O 233 GSP GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa powiatu.0 1. miasta GNP pusty.25 0. Słupsk ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a odstęp b a b m.8 128 .

OBIEKTY.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU 19/21 tekst (nr adresowy) 129 . Gdy trzeba. Nr adresowy umieszcza się na działce równolegle do osi ulicy. Piaski ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a odstęp b a b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. na budynku do ściany zwróconej ku ulicy.5 1.0 w odstępach nie większych niż 50. dzielnicy GNG pusty. łańcuch znaków alfanumerycznych GNM pusty. a nawet.0 w odstępach nie większych niż 50.5 1.0 2. że każda klatka dużego bloku mieszkalnego ma swój numer adresowy. Do wstawiania takiej nazwy na mapę należy użyć obiektu 994/ULI.35 0.0 3.0 1.Piaski tekst Symbol poboczny granicy obrębu O 235 GSO GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Numer ewidencyjny obrębu GNO pusty. 21 J anki ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a odstęp b a b 21 Janki tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.25 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Symbol poboczny granicy gminy.5 2.4 1. łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI Rysunek w skali 1:1000. W zasadzie punkt adresowy odnosi się do działki (patrz 211/GPE).5 2.5 2.35 0.8 Punkt adresowy GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Nazwa ulicy lub miejscowości *) Nr adresowy PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 238 ADR NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE GMA pusty. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 2.1 2. dzielnicy O 234 GSG GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa gminy.4 1.5 2.18 3.25 0. Punkt adresowy określa punkt wstawienia numeru adresowego.25 0.5 2. łańcuch znaków alfanumerycznych PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Symbol umieszczać obok granicy z prześwitem 1. łańcuch znaków alfanumerycznych PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Symbol umieszczać obok granicy z prześwitem 1.5 2. jednakże w osiedlach zdarza się.18 3.4 1.1 2. 1234 gm.1 1.1 1.4 1. że na jednej działce jest wiele budynków o różnych numerach adresowych.0 1.8 1. liczba naturalna Nazwa obrębu GMO pusty.25 0.5 1.8 1.0 3.0 2. *) Atrybut <Nazwa ulicy lub miejscowości> nie posiada interpretacji graficznej. należy stosować odnośnik.8 gm.

OBIEKTY, DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE

Rejon urbanistyczny

F

240

GPR

GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony łamaną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Numer rejonu urbanistycznego GNU pusty, liczba naturalna ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 nr rejonu 3.5 2.5 2.5 1.8

123

Blok zabudowy

F

241

GPZ

GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony łamaną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Numer bloku GNZ pusty, liczba naturalna ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 nr bloku 3.5 2.5 2.5 1.8

1234

Rejon spisowy

F

242

GPS

GEOMETRIA: Obszar niekoniecznie spójny ograniczony zbiorem łamanych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Numer rejonu spisowego GNS pusty, liczba naturalna ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 nr rejonu 3.5 2.5 2.5 1.8

1234

Obwód spisowy

F

243

GPB

GEOMETRIA: Obszar niekoniecznie spójny ograniczony zbiorem łamanych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Numer obwodu GNB pusty, liczba naturalna ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 nr obwodu 3.5 3.5 3.5 3.5

1234

Granica rejonu urbanistycznego

F

250

GAU

GEOMETRIA: Łamana zamknięta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.35 0.25 0.25 0.18 kreska a 3.0 2.1 2.1 1.5 a b odstęp b 2.7 1.9 1.9 1.3 d odstęp c 0.7 0.5 0.5 0.4 odstęp d 0.6 0.4 0.4 0.3 e c kropka e 0.35 0.25 0.25 0.18 Gdy biegnie granicami działek stosować symbol poboczny.

Granica bloku zabudowy
GEOMETRIA: Łamana zamknięta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO 130

F

251

GAZ

WYMIARY W SKALI:

OBIEKTY, DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE

ELEMENT
a

d c

OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.35 0.25 0.25 0.18 kreska a 2.0 1.4 1.4 1.0 b odstęp b 3.0 2.2 2.2 1.5 odstęp c 0.8 0.6 0.6 0.4 odstęp d 0.7 0.5 0.5 0.35 e kropka e 0.35 0.25 0.25 0.18 Gdy biegnie granicami działek stosować symbol poboczny.

Granica rejonu spisowego

F

252

GAS

GEOMETRIA: Łamana zamknięta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 c grubość linii 0.35 0.25 0.25 0.18 kreska a 2.0 1.5 1.5 1.0 a b odstęp b 2.0 1.5 1.5 1.0 przerwa c 1.00 0.75 0.75 0.50 Gdy biegnie granicami działek stosować symbol poboczny

Granica obwodu spisowego
GEOMETRIA: Łamana zamknięta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a odstęp b a b

F

253

GAB

WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.35 0.25 0.25 0.18 1.5 1.2 1.20 0.8 3.0 2.2 2.2 1.5

Gdy biegnie granicami działek stosować symbol poboczny

Symbol poboczny granicy rejonu urbanistycznego

F

256

GSU

GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Numer rejonu urbanistycznego GNU pusty, liczba naturalna ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.35 0.25 0.25 0.18 kreska a 3.0 2.1 2.1 1.5 a b odstęp b 2.7 1.9 1.9 1.35 d odstęp c 0.7 0.5 0.5 0.35 odstęp d 0.6 0.4 0.4 0.3 e c kropka e 0.35 0.25 0.25 0.18 nr rejonu 3.5 2.5 2.5 1.8

123

Kreślić wzdłuż granic działek, w odstępach nie większych niż 50, z prześwitem 1.0

Symbol poboczny granicy bloku zabudowy

F

257

GSZ

GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Numer bloku zabudowy GNZ pusty, liczba naturalna ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.35 0.25 0.25 0.18 kreska a 2.0 1.4 1.4 1.0 a b odstęp b 3.0 2.2 2.2 1.5 odstęp c 0.8 0.6 0.6 0.4 131

OBIEKTY, DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE

d c e

odstęp d kropka e nr bloku

0.7 0.35 3.5

0.5 0.25 2.5

0.5 0.25 2.5

0.35 0.18 1.8

1234

Kreślić wzdłuż granic działek, w odstępach nie większych niż 50, z prześwitem 1.0

Symbol poboczny granicy rejonu spisowego

F

258

GSS

GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Numer rejonu spisowego GNS pusty, liczba naturalna ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 c grubość linii 0.35 0.25 0.25 0.18 kreska a 2.0 1.5 1.5 1.0 a b odstęp b 2.0 1.5 1.5 1.0 przerwa c 1.00 0.75 0.75 0.50 nr rejonu 3.5 3.5 3.5 3.5

1234

Kreślić wzdłuż granic działek, w odstępach nie większych niż 50, z prześwitem 1.0

Symbol poboczny granicy obwodu spisowego

F

259

GSB

GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Numer obwodu spisowego GNB pusty, liczba naturalna ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.35 0.25 0.25 0.18 a b kreska a 1.5 1.2 1.2 0.75 odstęp b 3.0 2.2 2.2 1.5 nr obwodu 3.5 2.5 2.5 1.8

1234

Kreślić wzdłuż granic działek, w odstępach nie większych niż 50, z prześwitem 1.0

Oddział lub część oddziału leśnego

F

264

GPL

GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony łamaną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Numer części oddziału leśnego GOL pusty, łańcuch znaków alfanumerycznych Nazwa uroczyska GML pusty, łańcuch znaków alfanumerycznych PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Rysunek w skali 1:2000 Oddział może być nieciągły, np. gdy: - jest podzielony drogami innymi niż linie podziału powierzchniowego, 123 - należą do niego enklawy poza kompleksem lasów. Zosin Sęk Części oddziału są oznaczane numerem oddziału 124/1 łamanym przez numer części. Gdy numer nie zawiera łamania, jest 167 oznaczeniem oddziału.

124/2
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU 167 / 2 tekst (nr części oddziału) Zosin Sęk tekst (nazwa uroczyska) 132 WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 3.5 2.5 2.5 1.8 3.5 2.5 2.5 1.8

13 Granica sporna działek GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE Nr sprawy PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 270 GDS NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE GSS pusty.13 0.północne i wschodnie krawędzie linii podziału powierzchniowego (duktów). zaś wewnątrz kompleksu lasu .18 0.0 1.13 0. Znak jest etykietą związaną z kodem obiektu. dróg leśnych) przedstawiać zawsze w skali mapy ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU linia 1. aby przekreślała granicę tworząc znak podobny do dolara. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU linia WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. dróg leśnych) nie stanowiącymi granic działów leśnych są południowe i zachodnie ich krawędzie. Znak jest przezroczysty (nie przesłania granicy).18 0. Szerokość linii podziału powierzchniowego (duktów.13 0.13 Krawędź linii podziału powierzchniowego (duktu) GEOMETRIA: Łamana otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 266 DUL 123 124/1 167 124/2 UWAGI Rysunek w skali 1:2000 Granicami “linii” podziału powierzchniowego (duktów. łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI Znak jest literą S obróconą tak.OBIEKTY.0 WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Granica części oddziału leśnego GEOMETRIA: Łamana zamknięta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 265 GUL 123 124/1 167 124/2 UWAGI Rysunek w skali 1:2000 Granice oddziału leśnego lub jego części stanowią granice ewidencyjne z gruntami nie leśnymi. 133 .13 0.

wiaty.0 w skali mapy.5 . ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU linia obrysu przyziemia i3 tekst (funkcja. h. b. Gdy popdpory w skali mapy są mniejsze od 1. k. galerii.OBIEKTY.0 2.0 należy użyć symboli. nawisem i podporami nawisu. t.13 Symbol podpory (słupa nośnego) podcienia.13 1. przewodu O 310 BUI GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU a grubość linii obrysu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. Obrys nawisu jest osobnym obiektem.13 0. i. wiaty.5 1.0 0. Nie kreślić pilastrów < 1. Podpory wliczać i3 do liczby kondygnacji np.0 .7 0.5 0. budynek trójkondygnacyjny podparty na słupach dwukondygnacyjnych oznaczać jako pięć kondygnacji. m.8 1.13 0.18 0. kondygn.0 3.0 x 1.0 3. p.5 1.13 0. przewodu GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 311 BUJ UWAGI Symbol stosować.35 0.25 2.5 1.) 134 WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. gdy wymiary słupa w skali mapy mniejsze niż 1. z Numer najwyższej kondygnacji BKN pusty. Środek symbolu w środku ciężkości obrysu ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu średnica symbolu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 1. g. nr najw.5 Obrys podpory (słupa nośnego) podcienia.0 x 1.6 Budynek O 312 BUD GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony zbiorem łamanych uogólnionych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Przeważająca funkcja budynku BFN pusta.18 0. liczba naturalna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Budynek z atrium.35 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU znak o kształcie litery S S VOC/1245/92 numer sprawy WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 4.7 0.13 0. galerii.8 1. s.8 1.

18 4.0 m4 tekst (funkcja i nr najw. i. Symbol stosować. liczba naturalna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Część budynku wyróżniona ze względu na liczbę kondygnacji i /lub oddzielona dylatacją.0 w skali mapy. gdy obrys w skali mapy m2 mniejszy od 2.25 0.OBIEKTY. m. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 bok kwadratu 2. budowli O 314 BZN GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Nie kreślić szczegółów obrysu < 1. Kierunek boku symbolu zgodny z kierunkiem boku budynku. t.5 1.18 0.25 0. Nie kreślić pilastrów < 1.0 1. Przy kreśleniu ręcznym kreślić tylko granice między blokami i oznaczenia liczby kondygnacji.0 1.0 2. Środek symbolu w środku ciężkości obrysu.0. b.0 3.0 w skali mapy. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.5 1.0 3.7 0.) 2.7 0. Podpory wliczać 8 do liczby kondygnacji np.5 Zasięg nawisu budynku. s. liczba naturalna UWAGI Skala 1:5000.8 - Oznaczenie świątyni chrześcijańskiej 135 F 324 SSC . w mapie numerycznej linie obrysu 12 budynku zostaną pokryte przez obiekt 312 BZO Budynek.5 1.5 Blok budynku F 320 BLO GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony zbiorem łamanych uogólnionych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nr najwyższej kondygnacji BKN pusty. p. g.18 8 tekst atrybutu 2.5 1. k.0x2.8 1. blok trójkondygnacyjny podparty na słupach dwukondygnacyjnych oznaczać jako pięć kondygnacji.8 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Symbol budynku GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Przeważająca funkcja budynku Numer najwyższej kondygnacji PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 313 BUS NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE BFN pusta. z BKN pusty. Nie kreślić gdy budynek złożony z jednego bloku.35 0. h4 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a a b odstęp b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. kond. h.0 0.

0 mm.5 Oznaczenie świątyni niechrześcijańskiej GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI F 325 SSN k ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii wysokość a a szerokość b b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii c wysokość a a szerokość b wymiar c b d WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0. w.18 0.7 0.1 2. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii obrysu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 0.wid.1 2.1 1.13 3.8 1. tekst atrybutu Wieża ciśnień. należy stosować symbol.5 2.wid.symbol GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Opis funkcji PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 333 WCS NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE WCF w.0 2.13 0.0 1.13 0.4 1. widokowa .OBIEKTY.25 2.1 1. UWAGI 136 .8 1.4 1. . ppożarowa. widokowa F 332 WCN GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Opis funkcji WCF w.0 Wieża ciśnień. .0 1. .cn.13 0.cn.wid. . w.4 1.35 0.0 2.0 x 2. w.cn.0 0.35 0. w.0 1.ppoż.5 w .cn. w.4 1. PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Gdy obrys przyziemia w skali mapy < 2.50 0.13 3.7 0. w. ppożarowa.ppoż.5 2.5 1.

6 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu wysokość symbolu a a średnica okręgu symbolu b b Wiatrak F 334 WTR GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Napis wtr.35 0.7 2.4 1.7 0. tekst 2.0 0.7 0.7 0.7 0. środek okręgu symbolu w środku obrysu przyziemia.25 0. galeria F 342 BUG GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nr najwyższej kondygnacji BKN pusty.6 bok kwadratu c 1. taras odkryty na podporach 137 F 346 BUW .5 2. Symbol stosować gdy kontur w skali mapy jest mniejszy od 2. Gdy kontur w skali mapy jest mniejszy od 2. Symbol stosować gdy obrys przyziemia w skali mapy < 2.ppoż.5 2.25 2.5 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE w.13 0.8 - ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a b a odstęp b 3 tekst atrybutu Wiata.4 1.0 a b szerokość a 1.18 0.4 1. jest etykietą związaną z obiektem.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 335 WTS UWAGI Napis wtr.13 3.0 1.0x2.7 0.0 Środek kwadratu symbolu w środku ciężkości przyziemia.0 1.4 1. stosować symbol. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii obrysu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.7 0.0 1.50 0.8 1.5 Łącznik napowietrzny budynków.0 0.OBIEKTY.0 x 2.5 2.0x2.13 a wysokość b 2. jest etykietą związaną z obiektem.0 0.0 mm. liczba naturalna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI p6 3 p4 WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 mm wtr. c wtr. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii symbolu 0.0 0.13 0.6 wtr.13 0.13 0.7 0.18 0.8 1.8 1.5 1.35 0.35 0. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.25 Wiatrak .

13 - Schody zewnętrzne F 352 SCH GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI 138 .7 1.0 1.5 1.0 0. Gdy podpory w skali mapy < 1 x 1 mm . ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii obrysu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Podpory są osobnymi obiektami.7 - Przejazd pod budynkiem F 348 BPB GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZW WARTOŚCI DOPUSZCZALNE A Najmniejsza wysokość w metrach BPW pusty.0 1. liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Wartościami atrybutów powinny być minimalne światła przejazdu pod budynkiem na całym jego przebiegu.13 0. dla wozu straży pożarnej.stosować symbole podpór. 5.18 0.0 0.13 0.18 0. 3.25 teksty atrybutów WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.7 0.5 1.30 g4 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a a b odstęp b 5.5 1.OBIEKTY. liczba rzeczywista Najmniejsza szerokość w metrach BPS pusty. Nie wyróżnia się wjazdów krytych i otwartych.0 .5 Wjazd do podziemia GEOMETRIA: Łamana otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 350 WJD UWAGI Gdy szerokość ściany bocznej wjazdu w skali mapy większy od 1.18 0.25 Nad kreską wartość atrybutu BPW. są one ograniczeniami np.stosować znak ściany oporowej.8 1.13 0.13 2.7 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a b a odstęp b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 1.13 2.

rmp.5 0.6 0. spoczniki powinny pozostać nie kreskowane.7 - Taras.7 0. Wzdłuż ściany budynku oś linii zewnętrznej pokrywa się z osią linii obrysu budynku. jest etykietą związaną z obiektem.5 - Świetlik do podziemia GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI F 356 SWT ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii obrysu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii odstęp kresek symbolu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Kreski symbolu umieszczać w miejscu gdzie zaczyna się wznoszący bieg schodów.13 0.13 0.13 0.13 0. Granicą obszaru jest oś linii zewnętrznej (linia wewnętrzna tylko informuje o rodzaju obszaru). ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii odległość osi linii równoległych WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 0.18 0.18 0. weranda F 354 BTO GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Nie rozróżnia się tarasów krytych (werandy) i otwartych.13 - Rampa F 358 RMP GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst rmp.OBIEKTY. 139 .13 1.18 0.

jest etykietą związaną z obiektem.13 2. szklarnia ciepl.13 1. tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 140 . f. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii obrysu f.13 0. tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 2.8 1. budowli GEOMETRIA: Łamana otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 360 BUF UWAGI Tekst f.13 0.8 - Cieplarnia.18 0.18 0.8 1.8 1.5 1. O 362 CIE GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst ciepl.5 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii obrysu ciepl.5 - Fundament budynku.13 0.5 1. ciepl.13 0. jest etykietą związaną z kodem obiektu.OBIEKTY. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii obrysu rmp tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.8 1.

jest etykietą związaną z kodem obiektu. zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rodzaj ruiny BZN pusta. Komin przemysłowy.0 Budynek w ruinie O 368 BUR GEOMETRIA: Obszar niekoniecznie spójny ogr.0 2.0 3.50 0. PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Treść mapy nie obejmuje ruin budynków o konstrukcji drewnianej. Budowla ziemna ograniczona skarpami nieumocnionymi F 365 BUX GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Do przedstawienia graficznego stosować obiekt 820 WSN Skarpa nieumocniona.0 2.0 3.zab.OBIEKTY.35 0.5 1.0 1.zab.0 2. r.35 4. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a a b odstęp b r.8 - Słup kilometrowy GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE NAZWA 141 F 401 SLK WARTOŚCI DOPUSZCZALNE .kreślić tylko symbol komina. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU średnica a a WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 3. tekst etykiety i atrybutu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 1. Symbol komina wewnątrz konturu budynku w skali mapy.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 366 KMN UWAGI Gdy budynek w skali mapy mniejszy od symbolu . DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Budowla ziemna ograniczona skarpami umocnionymi F 364 BUZ GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Do przedstawienia graficznego stosować obiekt 818 WSK Skarpa umocniona.5 2. Tekst r.0 1.8 1. zab. zbiorem łamanych uogóln.

0 1.OBIEKTY.5 1.13 2.0 0.3 - 92.0 1.7 1.5 Punkt określonej wysokości sztucznie ukształtowanej powierzchni terenu GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Rzędna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 403 WSU NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE WSO liczba rzeczywista UWAGI Rzędna określona do 0. liczba rzeczywista ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.0 2. 56.0 0.5 1.18 56.5 91.5 średnica b 1.5 1.0 a b średnica b 1.01m.0 tekst 1.0 Słup hektometrowy F 402 SLH GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Opis hektometra KSH pusty.8 1.0 1.7 a b tekst 1.18 0. także w technice wielobarwnej. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 symbol pikiety 0.7 0.0 1.18 0.5 1.18 0.5 1.13 0.18 0.18 0.8 1. liczba rzeczywista ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.8 1.13 średnica a 2.5 Znak przystanku GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU b grubość linii wymiar a a wymiar b c wymiar c F 406 PRZ c WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.73 Kolor czarny.73 tekst 1.13 średnica a 2. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Opis kilometra KSK pusty.7 - Obiekt znajduje się w punkcie załamania podstawy znaku 142 .5 1.0 2.0 0.13 0.

7 0.5 1.13 1.7 - Obiekt znajduje się w punkcie załamania podstawy znaku Znak sygnalizacji świetlnej GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii b wymiar a średnica b F 409 ZNS a WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 1.7 0.0 0.5 - a Obiekt znajduje się w punkcie załamania podstawy znaku Tablica informacyjna.OBIEKTY.0 0.0 0.18 0.7 0.18 0.5 1.7 1.5 0.13 1.18 0.2 0.13 2.18 0.5 - a Obiekt znajduje się w punkcie załamania podstawy znaku Znak skraju toru GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a wymiar a b średnica b F 410 SKR WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Znak drogowy GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii bok trójkąta a wysokość b b F 407 ZND WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 0.7 - Obiekt znajduje się w środku okręgu 143 . drogowskaz GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a wymiar a b wymiar b F 408 TBL a WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.

0 3.0 2.0 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Znak przejazdu kolejowego (krzyż św.13 1.4 1. zgodnie z położeniem w terenie.0 0.0 0.7 5.18 0.0 1.5 - a a Punkt wstawienia i mechanizm unoszący znajduje się w środku kwadratu a x a b Przepust F 413 PST GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a a b odstęp b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. j.13 3. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu wymiar a wymiar b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.7 - 144 .0 1.7 0.0 0.7 - Obiekt znajduje się w punkcie załamania podstawy znaku Zapora przejazdu kolejowego .7 1. Andrzeja) F GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii d wysokość a b wysokość b a odstęp c c szerokość d szerokość e e 411 PJD WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 1.5 0.18 0.18 0.asf.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 412 SZL UWAGI Kierunek zapory równoległy do torów lub prostopadły do osi drogi.0 0.OBIEKTY.4 2.

ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu a a wymiar a a WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.7 - Krawędź jezdni.0 0.50 0.25 1.symbol F 414 PSS GEOMETRIA: Łamana otwarta (odcinek) PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Symbol przepustu stosować wraz z symbolem rowu.4 1.18 0.4 1.0 0.13 0.0 1.35 0.13 0.OBIEKTY. linia zmiany nawierzchni GEOMETRIA: Łamana uogólniona zamknięta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE Skala 1:1000. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Przepust .5 Krawężnik jezdni GEOMETRIA: Łamana uogólniona ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii F 422 KOJ WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. UWAGI F 420 KOU ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a b długość kreski a długość przerwy b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. tj.7 0.7 0.35 0.0 mm. gdy rów w skali mapy jest węższy niż 1.25 145 .0 1.35 0.13 2.

brzeg biegnący granicą kreślić znakiem granicy.5 teksty 1. bet.13 0.0 1.7 0.18 0.4 1. u. zamyka go.7 0. ch.8 1.5 146 .5 dr 4. wizualnie j. liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Symbolu należy użyć.5 jest < 1.5 1.5 Droga nie stanowiąca odrębnej działki .13 kreska a 2.0 0.0 0.5 1. liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Gdy droga biegnie wzdłuż granicy działki.13 0.5 1.1 1.0 2. wysepka w jezdni).13 3.OBIEKTY.13 0.symbol F 425 KSN GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Szerokość drogi KDN pusty.0. matematycznie jest łamaną uogólnioną otwartą.5 związaną z kodem obiektu. należy użyć symbolu drogi. Oś symbolu biegnie osią drogi.18 0. gdy szerokość drogi w skali mapy dr 4. z.8 1.18 0.13 dr 4.7 grubość linii 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.0 0.4 1. Tekst dr jest etykietą dr 4. Gdy szerokość drogi w skali mapy jest < 1. bet. ch.13 0.0 1.0 a b odstęp b 1.0.5 teksty 2.0 1.8 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 szerokość symbolu 1. Tekst dr jest etykietą związaną z kodem obiektu.7 - Droga nie stanowiąca odrębnej działki F 424 KON GEOMETRIA: Obszar ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Szerokość drogi KDN pusty. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Krawędź chodnika (inna niż krawężnik jezdni) F 423 KOC GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Gdy otacza kontur (np. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a b długość kreski a długość przerwy b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.

7 0.5 1.13 0.18 0.13 1.5 0.0 15.35 0. Słup trakcyjny z latarnią i słup trakcyjny.0 1.5 1.5 0.25 0.25 0.0 1.13 0.5 0.4 0.7 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Oś toru tramwajowego GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii F 426 KOT WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.35 0.7 20.0 0.0 0.0 2.4 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii d wysokość a szerokość i średnica b c długość grotu c a szerokość grotu d odstęp strzałki od kółka WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.13 3. Słupy trakcyjne z latarniami pomiędzy osiami torów.13 0.4 0.18 Oś toru kolejowego normalnego GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii F 427 KOK WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 15.0 0.25 0.5 1.OBIEKTY.18 Oś toru kolejowego wąskiego GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii b długość poprzeczki a rozstaw poprzeczek b a F 428 KOW WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.3 b 147 .3 0.13 0.7 0.7 0.25 0.0 2.0 Podpora przewodów trakcyjnych GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 430 PTR UWAGI Symbol orientować w kierunku przewodu. W środku oś toru.0 10.4 0.

.5 148 .5 2.0 1. ) jest wartością atrybutu.. kl.u. ch.bet. j.asf.0 2. teksty Przeprawa promowa F 440 PRM GEOMETRIA: Łamana otwarta (odcinek) PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst pr.8 1.0 0. ch. br. gr.bet. bet.5 3. asf.4 1.5 1.13 0. z .z. następujący j.u .13 2.. PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst j. ch. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Jezdnia F 432 KOA GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Opis nawierzchni jezdni KOI pusty.8 1. z .asf.) jest wartością atrybutu. asf.z.0 2.4 1. asf.bet. j. PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst ch.18 0.5 1.13 0.0 2.. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 2.8 1. k.. bet. jest etykietą związaną z obiektem.0 1.0 1.u . następujący po nim tekst (np.7 0. jest etykietą związaną z obiektem.. tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0..7 0. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 2..OBIEKTY.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU j.. kl. jest etykietą związaną z kodem PRM pr.8 - ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU ch.8 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a kreska a d przerwa b b c długość c szerokość d pr. bet.0 1. ch.asf. z . teksty Chodnik F 433 KOD GEOMETRIA: Obszar ograniczony zbiorem łamanych uogólnionych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Opis nawierzchni KCH pusty...5 1. z . po nim tekst (np.5 1.5 1.asf.

ściany oporowej w skali mapy < 1.8 1.35 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.50 0.OBIEKTY.0 0.0 7.15 95.25 2. gdy szerokość ściany oporowej w skali mapy < 1.0 1.symbol GEOMETRIA: Łamana otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 450 KOS UWAGI Symbol stosować.35 0. Oś symbolu biegnie osią ściany.18 0. stosować symbol.7 b wymiar c wg szerokości ściany Ściana oporowa .0 0.01 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii obrysu 102.5 1.0 .0 7.7 1.7 - ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a wymiar a c wymiar b b wymiar symbolu c Most trwały F 451 MST GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rzędna górna KEG pusty.5 149 .15 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Ściana oporowa F 449 KOP GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Znakiem ściany oporowej przedstawiać: a ) nabrzeżne ściany przywodne.13 10. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.13 a wymiar a 10. liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI 102. liczba rzeczywista Rzędna dolna KED pusty.0 c wymiar b 1.0 mm. ściany śluz b) umocnienia portów i falochronów c) ściany boczne wjazdów i zejść do podziemi d) ściany czołowe tuneli Gdy szer.8 1.

13 0. dopuszcza się także kreślenie linią ciągłą.25 0.8 1.5 1.13 2.5 Kładka dla pieszych F 453 PND GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rzędna górna KEG pusty.8 1. Sytuację pod kładką kreślić linią przerywaną.18 2.8 1.13 0.15 99. liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Treścią mapy są tylko kładki stałe. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Most drewniany F 452 MSD GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rzędna górna KEG pusty. Gdy szerokość kładki w skali mapy mniejsza niż 1.11 100.8 1.5 150 .00 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU linia mostu i symbolu odstęp poprzecznych 102. liczba rzeczywista Rzędna dolna KED pusty.8 1. używać symbolu (458 PNS).5 1. liczba rzeczywista Rzędna dolna KED pusty. liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI 102.35 0.OBIEKTY. 105.8 1. Uzbrojenie terenu zawsze kreślić liną ciągłą.15 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 2.18 0.25 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0.25 0.25 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU linia obrysu kładki 100.5 1.

1 1.0 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Most trwały .25 F 457 MDS NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE KEG pusty. Symbol stosować. na przecięciu osi cieku i drogi.8 1.7 0.25 3. Symbol należy stosować.0.15 szerokość symbolu tekst Most drewniany . liczba rzeczywista UWAGI Rysunek jak dla skali 1:2000.00 tekst 151 .1 2.13 1.0 2. Punkt wstawienia .0 0.5 1. gdy długość mostu w skali mapy jest nie większa niż 3.7 0.13 0.8 1.35 0.7 0. na przecięciu osi cieku i osi drogi.15 94.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu długość symbolu a a długość kreski b b 102.1 2. Punkt wstawienia .5 3.5 1.7 0. liczba rzeczywista KED pusty.5 dostosować do szerokości drogi 2.13 0.50 0.5 1.1 1.5 1. gdy długość mostu w skali mapy jest nie większa od 3.7 0. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. liczba rzeczywista UWAGI Rysunek jak dla skali 1:2000.0 0.35 0.0 2.0. liczba rzeczywista KED pusty.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU linia mostu i symbolu a odstęp poprzecznych symbolu a kreska symbolu b c b długość symbolu c szerokość symbolu 99.OBIEKTY.01 F 456 MTS NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE KEG pusty.5 dostosować do szerokości drogi 2.8 1.symbol GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Rzędna górna Rzędna dolna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 102.7 0.8 1.środek symbolu. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.środek symbolu.18 0.symbol GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Rzędna górna Rzędna dolna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 102.15 95.

8 1.5 Linia kolejki wiszącej lub wyciągu GEOMETRIA: Łamana otwarta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a a b odstęp b F 471 KEL WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. Uzbrojenie terenu zawsze kreślić liną ciągłą 108.1 2. liczba rzeczywista Rzędna dolna KED pusty. Symbolu używać.18 1.5 1.18 0. wiadukt F 460 KEM GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rzędna górna KEG pusty.4 1.0 0.0 0.25 F 458 PNS NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE KEG pusty. liczba rzeczywista UWAGI Rysunek jak dla skali 1:1000 lub 2000. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Kładka dla pieszych . liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Sytuację dolnego poziomu kreślić linią przerywaną.5 2.1 1.35 0.25 0.środek symbolu. gdy szerokość kładki w skali mapy mniejsza niż 1.35 0.0 1.10 100.25 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.25 0.symbol GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Rzędna górna Rzędna dolna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 105.13 0.8 1.0.0 2.11 100. długość dostosowana do szerokości drogi.7 0.5 152 .8 1.5 1.25 0.7 0.OBIEKTY.18 2.0 2. Punkt wstawienia . WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. dopuszcza się także kreślenie linią ciągłą.25 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii 100.5 1.8 1.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU linia symbolu a wymiar symbolu a wymiar symbolu b b 100.7 0.4 1.25 tekst Estakada. liczba rzeczywista KED pusty.25 0.13 3.13 0.7 0.

OBIEKTY, DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE

Symbol kolejki wiszącej lub wyciągu
GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI

F

472

KLI

- kolej jednolinowa na podporach bramowych,

-kolej dwulinowa na podporach - masztach.

ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu "wieszak" a a "wagonik" b

b

WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.13 0.13 0.13 1.0 0.7 0.7 0.5 2.0 1.4 1.4 1.0

Peron

F

473

PER

GEOMETRIA: Obszar ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst per. jest etykietą związaną z obiektem. per. Gdy szerokość peronu w skali mapy mniejsza niż 1.0, stosować symbol. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii per. tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.18 0.18 0.13 2.5 1.8 1.8 1.5

Peron - symbol

F

474

PES

GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst per jest etykietą związaną z obiektem. Symbol stosować, gdy szerokość peronu w skali mapy per. mniejsza niż 1.0. Oś symbolu w osi peronu. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.13 0.13 0.13 1.0 0.7 0.7 0.5

b
per.

a

wymiar symbolu a wymiar symbolu b tekst

długość peronu w skali mapy 2.5 1.8 1.8 1.5

Niezidentyfikowana armatura naziemna
GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Rzędna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE

F

501

UAR

NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE UJY pusty, liczba rzeczywista UWAGI 153

OBIEKTY, DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE

x 115.45

Tekst x jest etykietą związaną z kodem obiektu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 0.5 0.5 1.8 1.5 1.5 -

ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU średnica okręgu x 115.45 teksty

Budowla podziemna

O

502

BPO

GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony zbiorem łamanych uogólnionych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rzędna górna budowli podziemnej UDG pusty, liczba rzeczywista Rzędna dolna budowli podziemnej UDD pusty, liczba rzeczywista Rodzaj budowli podziemnej RDZ pusty, G, I , M, P, S, T, Z PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Budowla podziemna z wjazdami. G Linia biegnie obrysem zewnętrznym przejścia, garażu tunelu, wraz z urządzeniami dodatkowymi (pomieszczenia 123.15 techniczne itp.). 117.35

ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU a b grubość linii kreska a odstęp b G 53.25 teksty atrybutów

WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.13 0.13 0.13 2.0 1.4 1.4 1.0 1.0 0.7 0.7 0.5 1.8 1.5 1.5 1.5

Budowla podziemna projektowana

O

503

BPP

GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony zbiorem łamanych uogólnionych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rodzaj budowli podziemnej RDZ pusty, G, I , M, P, S, T, Z Nr protokołu ZUDP UVF ciąg znaków alfanumerycznych PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Napis Proj. jest etykietą związaną z obiektem. G Proj. Linia biegnie obrysem zewnętrznym przejścia, garażu UM.123.89 tunelu, wraz z urządzeniami dodatkowymi (pomieszczenia techniczne itp.).

ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU a b grubość linii kreska a odstęp b G Proj. teksty atrybutów i etykiety

WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.13 0.13 0.13 2.0 1.4 1.4 1.0 1.0 0.7 0.7 0.5 1.8 1.5 1.5 1.5

154

OBIEKTY, DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE

Właz prostokątny
GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Opis rodzaju sieci Rzędna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE
t 123.45

O

504

WLD

NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE ULO pusty, w, k, g, c, e, t, b, x, n, p, a, v, m, i, z, j UJO pusty, liczba rzeczywista UWAGI

ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu a szerokość a długość b b t 123.45 tekst atrybutów

WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.13 0.13 1.0 0.7 0.7 2.0 1.5 1.5 1.8 1.5 1.5 -

Właz kwadratowy
GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Opis rodzaju sieci Rzędna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE
b 123.45

O

505 WLM

NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE ULO pusty, w, k, g, c, e, t, b, x, n, p, a, v, m, i, z, j UJO pusty, liczba rzeczywista UWAGI

ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu a szerokość a
b 123.45

WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.13 0.13 1.0 0.7 0.7 1.8 1.5 1.5 -

tekst atrybutów

Właz okrągły
GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Opis rodzaju sieci Rzędna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE
k 115.45

O

506

WLZ

NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE ULO pusty, w, k, g, c, e, t, b, x, n, p, a, v, m, i, z, j UJO pusty, liczba rzeczywista UWAGI

ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu średnica
k 115.45

WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.13 0.13 1.2 0.8 0.8 1.8 1.5 1.5 -

tekst atrybutów

155

13 0.18 0.5 - tekst atrybutów Kratka wywietrznika GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Opis rodzaju sieci Rzędna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 123.45 O 507 ZAS NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE ULO pusty.13 0.5 1. j UJO pusty.5 - ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu c odstęp c a szerokość a b 123.45 tekst atrybutów WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. liczba rzeczywista UWAGI ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu a szerokość a długość b b c 123. k. i. i. a.5 1.7 0. t. n.5 1. z. b. g. k. p.OBIEKTY.7 0.13 0. c. x.5 1. liczba rzeczywista UWAGI ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu a bok kwadratu a w 115. e. x.5 1.13 0. m.5 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Zasuwa liniowa GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Opis rodzaju sieci Rzędna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE w 115. c.45 O 509 KRA NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE UJO pusty. b.5 1.45 WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 0.8 1. n.5 1.13 0.7 2.13 1. j UJO pusty.8 1.5 1. v. w. z.0 1.7 2. liczba rzeczywista UWAGI WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.45 c O 508 KRW NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE ULO pusty.0 0.45 długość b tekst atrybutu 156 .18 0.5 - Kratka ściekowa GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Rzędna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 123.8 1. g.7 0.5 0.0 0. w.7 0.18 0.1 1.

13 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU linia obrysu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0.podpora maszt czworonożny.0 1. Gdy wymiary w skali mapy < 1.13 0.5 a a Hydrant GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu b wysokość a a skrzydełka b średnica c c O 513 HYP WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.7 0.18 0.podpora maszt czworonożny wraz z symbolami słupów i kierunkami linii .18 0.13 1.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 510 SLS UWAGI Symbol stosuje się.18 0.5 - 157 . O 512 MSZ .6 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU linia obrysu i symbolu średnica symbolu Podpora jednosłupowa przewodu lub latarni O 511 SLU GEOMETRIA: Łamana uogólniona zamknięta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Nie rozróżniać materiału z jakiego wykonano podporę. gdy wymiary w skali mapy <1.0 0. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.7 0.13 0.OBIEKTY.7 0.0.0 0.13 Podpora wielosłupowa przewodu lub latarni GEOMETRIA: Łamana PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI . Nie kreślić podpór ukośnych.0 0.7 2.13 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Podpora przewodu lub latarni .13 0. stosować symbol.5 1.0 0.7 1.13 0.13 1.13 0.13 0.7 0.18 0.podpora dwusłupowa typu A lub brama z symbolami słupów i kierunkami linii ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii wymiar a WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.7 0.7 0.

0 3. Symbol latarni Podpora w skali mapy i symbol latarni Symbol słupa i symbol latarni ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii symbolu 0.0 a długość skrzydełka b 2.13 b a wielkość symbolu a 5. Wyjątkiem jest połączenie z budynkami stacji transformatorowej.18 0.0 0.0 1.13 1. lub podwieszonych nad ulicami i placami.13 b długość symbolu a 10.13 0. c średnica d d O 514 HYZ WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.8 0.6 - Kierunek napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 516 PNN UWAGI Symbole umieszczać tylko pomiędzy podporami.13 0.0 0. Nie kreślić podłączeń do budynków.0 0.6 158 .OBIEKTY.0 3.13 0.7 2.5 - Latarnia na podporze przewodów lub na słupie GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 515 LAT UWAGI Nie kreślić latarni na ścianach budynków.13 0.7 0.6 1.0 4.0 0.7 1.7 0.0 5.0 8.18 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii symbolu 0.0 długość kreski b 1.18 0.5 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Zdrój uliczny GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu b c wysokość a a skrzydełka b.0 1.

13 0. Mała litera a .0 2.0 0. Nie kreślić podłączeń do budynków.5 0.13 0.13 a długość symbolu a + b 10. przedstawiany bez litery.8 1.13 0.0 1.6 1.5 0.5 159 . odpowiadająca trzeciej literze kodu obiektu jest etykietą związaną z obiektem.0 1. Nie kreślić podłączeń do budynków.0 b długość skrzydełka c 2.0 5.13 a długość symbolu a 3.4 Kierunek napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 518 PWN UWAGI Symbole umieszczać tylko pomiędzy podporami.5 1.6 1.0 3.4 1.0 0.18 0.2 a długość skrzydełka c 2. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 c grubość linii symbolu 0. Wyjątkiem jest połączenie z budynkami centrali.0 2.9 b długość symbolu b 4.2 2. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 c grubość linii symbolu 0.5 1.5 0.0 1.6 1.4 1.0 0.0 1. Wyjątkiem jest połączenie z budynkami stacji transformatorowej.6 długość poprzeczki d 1.18 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Kierunek napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 517 PSN UWAGI Symbole umieszczać tylko pomiędzy podporami.OBIEKTY.13 0.2 a długość skrzydełka c 2.0 8.8 0.13 0.2 2.13 a długość symbolu a 3.9 b długość symbolu b 4.0 0. Wyjątkiem jest kierunek linii telekomunikacyjnej. Wyjątkiem jest połączenie z budynkami stacji transformatorowej. Nie kreślić podłączeń do budynków.18 0.0 3. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 c grubość linii symbolu 0.6 Kierunek linii napowietrznej telekomunikacyjnej O 521 sieci komputerowej O tv kablowej O innej sieci kablowej O 522 523 526 PLT PSA PTV PKJ GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Symbole kierunku linii umieszczać tylko pomiędzy v podporami.6 tekst 1.13 0.0 1. v lub i .0 3.

13 0.18 0. liczba naturalna Średnica przewodu w mm UBC pusty.przewód rurowy na podporach podwójnych Rnw400 Litery Rn związane są z kodem UE_.8 1.18 0. zaś trzecia litera określająca rodzaj sieci jest małym odpowiednikiem dużej trzeciej litery kodu. PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Na rysunku: . nadziemny. liczba naturalna PRZEDSTAWIENIE UWAGI GRAFICZNE Przewód ciepłowniczy. podwójny. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Oś przewodu nadziemnego rurowego wodociągowego kanalizacyjnego gazowego benzynowego niezidentyfikowanego naftowego poczty pneumatycznej sieci rurowych innych O 531 O O O O O O O 532 533 537 538 539 540 544 UEW UEK UEG UEB UEX UEN UEP UEI GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Średnica przewodu w mm UB_ pusty. liczba naturalna Znak podkreślenia w nazwie atrybutu oznacza literę identyczną z trzecią literą kodu obiektu.5 160 .13 0.8 1.13 0.13 1.przewód rurowy na podporach pojedynczych. o średnicy Rnc2x80 80 mm na podporach dwusłupowych.5 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii Rnc300 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 1. Tekst cyfrowy jest średnicą w milimetrach Rnb80 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii Rnw400 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. Tekst literowy Rnc jest etykietą związaną z kodem obiektu.13 0.5 1.5 Oś przewodu nadziemnego ciepłowniczego O 534 UEC GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Liczba przewodów ciepłowniczych UKC pusty. .5 1.13 1.OBIEKTY.

5 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0. l Źródło danych o położeniu UUY pusty. liczba naturalna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst w jest etykietą związaną z kodem. Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego wodociągowego O kanalizacyjnego O gazowego O ciepłowniczego O benzynowego O niezidentyfikowanego O naftowego O poczty pneumatycznej O innych sieci rurowych O kanału zbiorczego O GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI 561 562 563 564 567 568 569 570 574 575 UCW UCK UCG UCC UCB UCX UCN UCP UCI UCZ ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. o.13 wlA80 tekst atrybutów 1.OBIEKTY.15 0. X Średnica w milimetrach UBW pusty. Przewody przedstawiane są na mapie jedynie symbolami jako kierunki linii napowietrznej.15 - Oś przewodu podziemnego wodociągowego O 581 UPW GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Typ ULW pusty. B. D.18 0.8 1.13 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Oś przewodu kablowego na podporach telekomunikacyjnego elektroenergetycznego sieci komputerowej tv kablowej innej sieci kablowej O 535 O O O O 536 541 542 546 UET UEE UEA UEV UEJ GEOMETRIA: Łamana otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE Obiekty te nie mają przedstawienia graficznego (kreślone linią niewidoczną na mapie).5 Oś przewodu podziemnego kanalizacyjnego GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta 161 O 582 UPK . Przewód wodociągowy inwentaryzowany aparaturą. A.13 0. wlA80 średnica 80 mm W technice wielokolorowej kolor niebieski.5 1.18 0.

5 1. liczba naturalna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst "c" jest etykietą związaną z kodem obiektu. patrz 664/UBC. D.13 1. patrz 662/UBK ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 oś przewodu 0. A. s.13 0. liczba naturalna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Przewód kanalizacji deszczowej. liczba naturalna Średnica w mm UBC pusty.kreślić dodatkowo obrys.OBIEKTY.8 1.5 kreślić tylko ksA200 oś. X Szerokość w mm pusty. n Źródło danych o położeniu UUY pusty. B.5 Oś przewodu podziemnego elektroenergetycznego GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta 162 O 585 UPE .5 1.kreślić dodatkowo zasięg obudowy. gsA100 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU oś przewodu gsA100 teksty WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. B.5 ATRYBUTY OPISOWE NAZWA ULK UUY UBK OPK Oś przewodu podziemnego gazowego O 583 UPG GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Typ ULG pusty. o. p Źródło danych o położeniu UUY pusty. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Typ pusty.18 0. umiejscowiony aparaturą.5 1.13 0.8 1. d. Gdy szerokość przewodu w skali mapy < 1.13 0.5 Oś przewodu podziemnego ciepłowniczego O 584 UPC GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Typ ULC pusty. A.18 0. mat. X Średnica w mm UBG pusty. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU oś przewodu cpB2x50 teksty WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. liczba naturalna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst g jest etykietą związaną z kodem obiektu.5 1.13 kdB2000 teksty 1. w przypadku przeciwnym . w. A. D.5 1. l Źródło danych o położeniu pusty.8 1.13 1. X Liczba przewodów UKC pusty. D.5 1. na podst. kdB2000 branżowych. Gdy szerokość przewodu w skali mapy < 1.5 kreślić tylko cpB2x50 oś. średnica 200 Tekst k jest etykietą związaną z kodem obiektu. liczba naturalna Wysokość w mm pusty. p.13 0.13 0. n. B. o szerokości 2000 i przewód kanalizacji sanitarnej.18 0. s. w. w przypadku przeciwnym .13 0.

B. liczba naturalna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Przewody telekom.18 0. z mat. PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Przewód naftowy. D. d. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 oś przewodu 0. k Źródło danych o położeniu UUY pusty. liczba naturalna 163 .13 tkB5 teksty 1. B.18 0.5 1. W technice wielokolorowej kolor czerwony.13 0. A.5 Oś przewodu podziemnego niezidentyfikowanego O 588 UPX GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Typ ULX pusty. k Źródło danych o położeniu UUY pusty.13 0. branżowych.18 0. r.13 0. położenie na eSB podstawie materiałów branżowych. i Źródło danych o położeniu UUY pusty. średnica 500 mm. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Typ ULE pusty.8 1.OBIEKTY. D. Gdy szerokość przewodu w skali mapy < 1. X Liczba użytych kanałów UKT pusty. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.5 Oś przewodu podziemnego benzynowego O naftowego O poczty pneumatycznej O melioracyjnego O 587 589 590 593 UPB UPN UPP UPM GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Źródło danych o położeniu UUY pusty. w kanalizacji.5 1.13 nB500 teksty 1. Oznaczenia jednoliterowe rodzajów przewodów są nB500 etykietami związanymi z kodami obiektów. D. A. W. D.13 0.kreślić dodatkowo zasięg obudowy.5 1. Etykieta jest małą literą odpowiadającą trzeciej literze kodu obiektu. B. W przypadku przeciwnym .13 0. Tekst e jest etykietą związaną z kodem obiektu. tkB5 Tekst "t" jest etykietą związaną z kodem obiektu. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.5 1. A.5 ATRYBUTY OPISOWE Oś przewodu podziemnego telekomunikacyjnego O 586 UPT GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Typ ULT pusty. X PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Przewód średniego napięcia z pętlą. X Średnica przewodu w mm UB_ pusty. liczba naturalna Znak podkreślenia w nazwie atrybutu oznacza literę identyczną z trzecią literą kodu obiektu. branżowych. N. X Średnica w mm UBX puste. B. S. z mat.5 kreślić tylko oś.5 1. W technice wielokolorowej kolor pomarańczowy. A.8 1.13 eSB teksty 1. pięć wypełnionych kanałów.8 1.5 1.13 0.

1800 2500.8 1. wymiar pionowy 1800. Oś kanału zbiorczego. liczba naturalna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Kanał zbiorczy. PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Przewód telewizji kablowej w kanalizacji. zwykle występuje razem obrysem (675 UBZ). wymiar poziomy z2500. B. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 164 .5 1.18 0. X Wymiar poziomy w mm UBI pusty. położenie na vkA podstawie aparatury i przewód sieci komputerowej doziemny. średnica 300 mm. A.13 0.5 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE xr300 UWAGI Przewód niezidentyfikowany.13 0. liczba naturalna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Przewód sieci innej rurowej.13 i200. D. D. Litera z jest etykietą związaną z obiektem. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0. Etykieta jest małą literą odpowiadającą trzeciej literze kodu obiektu.8 1.8 1.OBIEKTY. d. A.5 1. rurowy. liczba naturalna Wymiar pionowy w mm UPI puste. X Wymiar poziomy w mm UBI pusty. ze względu na wymiary kanału. k Źródło danych o położeniu UUY pusty. położenie na podstawie pomiaru Litery a i v są etykietami związanymi z obiektem.18 0. ad ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii vkA teksty WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 komputerowej O TV kablowej O 591 592 UPA Oś przewodu podziemnego sieci rurowych innych O 594 UPI GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Źródło danych o położeniu UUY pusty. liczba naturalna Wymiar pionowy w mm UPI puste. na podstawie pomiaru. Litera x jest etykietą związaną z kodem obiektu.300 branżowych.13 0.13 0. D.300 teksty 1.13 1.5 1. na podstawie materiałów iB200. X Znak podkreślenia w nazwie atrybutu oznacza literę identyczną z trzecią literą kodu obiektu.5 1. B.5 Oś kanału zbiorczego O 595 UPZ GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Źródło danych o położeniu UUY pusty.13 0.18 0. B. wymiar poziomy 200 mm. A.13 0.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii xr300 teksty Oś przewodu podziemnego sieci UPV GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Typ UL_ pusty. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 1.5 1. wymiar pionowy 300 mm.

liczba rzeczywista Rzędna dna UH_ pusty.18 0.5 0.55 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU 165 WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 .13 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii jdB teksty WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. A.5 Komora podziemna wodociągowa O 601 UOW kanalizacyjna O 602 UOK gazowa O 603 UOG ciepłownicza O 604 UOC elektroenergetyczna O 605 UOE telekomunikacyjna O 606 UOT benzynowa O 607 UOB sieci niezidentyfikowanej O 608 UOX naftowa O 609 UON poczty pneumatycznej O 610 UOP sieci komputerowej O 611 UOA TV kablowej O 612 UOV melioracyjna O 613 UOM sieci innych rurowych O 614 UOI kanalizacji zbiorczej O 615 UOZ sieci innych kablowych O 616 UOJ GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rzędna włazu UJ_ pusty.01 108. PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI W technice wielobarwnej obrys komory kreślić kolorem 105.5 1.13 0. 103.8 0.15 przewidzianym dla odpowiedniej sieci.5 0.1800 teksty 0.12 95.13 1.18 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE grubość linii zP2500. liczba rzeczywista Znak podkreślenia w nazwie atrybutu oznacza literę identyczną z trzecią literą kodu obiektu.15 93. na podstawie jdB materiałów branżowych. D. X PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Przewód sieci kablowej innej. d.OBIEKTY. k Źródło danych o położeniu UUY pusty. Litera j jest etykietą związaną z kodem.5 Oś przewodu podziemnego sieci kablowych innych O 596 UPJ GEOMETRIA: Łamana otwarta uogólniona ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Typ ULJ pusty. B.8 1.13 1. doziemny.5 1.13 1.75 104.13 0.

liczba rzeczywista Znak podkreślenia w nazwie atrybutu oznacza literę identyczną z trzecią literą kodu obiektu.18 2.8 1.0 1.13 1.25 114.8 0.0 1.25 0.7 1.32 tekst atrybutu 1.5 - 166 . DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE a b grubość linii kreska a odstęp b teksty 0.OBIEKTY.15 Punkt pomierzonej wysokości przewodu wodociągowego przewodu kanalizacyjnego przewodu gazowego przewodu ciepłowniczego przewodu elektroenergetycznego przewodu telekomunikacyjnego przewodu benzynowego przewodu niezidentyfikowanego przewodu naftowego przewodu poczty pneumatycznej przewodu sieci komputerowej przewodu TV kablowej przewodu melioracyjnego przewodu innych sieci rurowych kanału zbiorczego przewodu innych sieci kablowych O 621 UGW O O O O O O O O O O O O O O O 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 UGK UGG UGC UGE UGT UGB UGX UGN UGP UGA UGV UGM UGI UGZ UGJ GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rzędna górna UR_ pusty.5 - - 105. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 symbol pikiety 0.4 0.

0 1.OBIEKTY.0 1.5 1.18 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Oś projektowanego przewodu wodociągowego kanalizacyjnego gazowego ciepłowniczego elektroenergetycznego telekomunikacyjnego benzynowego nieokreślonego naftowego poczty pneumatycznej sieci komputerowej TV kablowej melioracyjnego innych sieci rurowych kanalizacji zbiorczej innych sieci kablowych O 641 O O O O O O O O O O O O O O O 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 UXW UXK UXG UXC UXE UXT UXB UXX UXN UXP UXA UXV UXM UXI UXZ UXJ GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nr protokołu ZUDP UV_ ciąg znaków alfanumerycznych Znak podkreślenia w nazwie atrybutu oznacza literę identyczną z trzecią literą kodu obiektu PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Teksty w.7 0.5 1. c itp (oznaczenia rodzaju sieci) są etykietami związanymi z odpowiednimi kodami obiektów.4 1. g.8 1. Etykieta c-425/21 jest małą literą odpowiadającą trzeciej literze kodu obiektu. w-425/23 g-425/28 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a b a odstęp b c-425 teksty WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 0.5 - Obrys obudowy przewodu podziemnego wodociągowego O 661 kanalizacyjnego O 662 gazowego O 663 ciepłowniczego O 664 elektroenergetycznego O 665 telekomunikacyjnego O 666 benzynowego O 667 niezidentyfikowanego O 668 naftowego O 669 poczty pneumatycznej O 670 sieci komputerowej O 671 TV kablowej O 672 melioracyjnego O 673 innych sieci rurowych O 674 kanału zbiorczego O 675 innych sieci kablowych O 676 GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI UBW UBK UBG UBC UBE UBT UBB UBX UBN UBP UBA UBV UBM UBI UBZ UBJ 167 .13 0.13 2.

13 2.45 kl O 685 SZB NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE SZG pusty.35 0. gdy szerokość obrysu w skali mapy mniejsza od 1.0 0.0 - a a wymiar a Wylot kanału ( wylew ) GEOMETRIA: Łamana otwarta (odcinek) PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI O 684 WLW ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 0. liczba rzeczywista UWAGI ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO 168 WYMIARY W SKALI: .13 0.35 1.OBIEKTY.13 2.5 - "kołnierz" symbolu Osadnik kanalizacji lokalnej (dół Chambeau) GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Rzędna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 123.5 - Wcinka lub trójnik na przewodzie wodociągowym O 681 kanalizacyjnym O gazowym O 682 683 TRW WCI TRG GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 1.7 0.5.5 0.0 0.0 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a b a odstęp b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.0 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Nie kreślić.18 0.4 1.

b.5 1.13 0.0 1. c.5 1.0 1. z. x. v. m. punkt łączenia kabla GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii b długość a szerokość b a UWAGI O 687 MUF WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 3.4 1.8 1.0 2. p.8 1.18 0. t.0 1.13 średnica symbolu a 2. i. n.0 1.0 1. w. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 grubość linii 0.18 0.5 Punkt zmiany cech /sposobu inwentaryzacji przewodu wodociągowego kanalizacyjnego gazowego ciepłowniczego elektroenergetycznego telekomunikacyjnego benzynowego niezidentyfikowanego naftowego 169 O 701 O O O O O O O O 702 703 704 705 706 707 708 709 USW USK USG USC USE UST USB USX USN . k.5 - a Mufa. j UWAGI ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii b wymiar a a szerokość b t tekst atrybutu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 3. g.4 teksty 1.18 0.13 2.0 2.0 - Szafa sterownicza przewodu GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Opis rodzaju sieci PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE t O 688 STE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE URO pusty. a. e.5 1.18 0.OBIEKTY.5 Tekst kl jest etykietą związaną z kodem obiektu 1:5000 - Kotwa przewodu ciepłowniczego GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a wymiar a UWAGI O 686 KTW WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.

DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE poczty pneumatycznej sieci komputerowej tv kablowej melioracyjnego innych sieci rurowych kanału zbiorczego innych sieci kablowych O O O O O O O 710 711 712 713 714 715 716 USP USA USV USM USI USZ USJ GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rzędna górna UR_ pusty.13 1.5 0.35 dla sieci.15 teksty grubość linii symbolu średnica symbolu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 1.15 W technice wielobarwnej kreślić kolorem przewidzianym 103.5 - a 123.18 0. PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Kreska poprzeczna do osi przewodu 123.0 - Punkt określonej wysokości naturalnej powierzchni terenu GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Wysokość punktu F 801 WSP NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE WST liczba rzeczywista 170 .5 1. PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI 105. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU 105.7 1.8 0.0 1.18 0.13 1. liczba rzeczywista Znak podkreślenia w nazwie atrybutu oznacza trzecią literę kodu obiektu. liczba rzeczywista Rzędna dna UH_ pusty.8 1.45 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.45 długość znaku a tekst atrybutu Symbol komory podziemnej wodociągowej kanalizacyjnej gazowej ciepłowniczej elektroenergetycznej telekomunikacyjnej benzynowej sieci niezidentyfikowanej naftowej poczty pneumatycznej sieci komputerowej TV kablowej melioracyjnej sieci innych rurowych kanalizacji zbiorczej sieci innych kablowych O 721 UKW O O O O O O O O O O O O O O O 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 UKK UKG UKC UKE UKT UKB UKX UKN UKP UKA UKV UKM UKI UKZ UKJ GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rzędna włazu (tekst podkreślony) UJ_ pusty.OBIEKTY. liczba rzeczywista Znak podkreślenia w nazwie atrybutu oznacza literę identyczną z trzecią literą kodu obiektu.

8 1.0 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 Warstwica uzupełniająca F 813 WRU GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Wysokość warstwicy WAU liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI 171 .5 1.5 1.5 1.0 1.13 0.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU symbol pikiety 56.18 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii 19.13 0.5 1.18 0.13 0.5 1.5 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a a b odstęp b 19.13 0. Tekst atrybutu przesłania warstwicę.OBIEKTY. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 56. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 1.18 0.7 UWAGI Rzędna określona do 0.5 Warstwica pomocnicza F 812 WRP GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Wysokość warstwicy WAP liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI W technice wielobarwnej .13 0.10 m.0 2.7 tekst Warstwica ciągła F 811 WRC GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Wysokość warstwicy WAC liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI W technice wielobarwnej .5 1.13 4.kolor jasnobrązowy.5 1.5 1.13 0.0 2.5 1.kolor jasnobrązowy. W technice wielobarwnej kolor jasnobrązowy. Tekst atrybutu przesłania warstwicę.13 1.0 3.18 1.0 1.0 3.

DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE W technice wielobarwnej . ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a odstęp b a b 19.kolor jasnobrązowy.8 1. Odstęp kresek równy jest połowie średniej szerokości rzutu zbocza.5 Warstwica pogrubiona F 814 WRG GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Wysokość warstwicy WAG liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI W technice wielobarwnej .0 1.8 Skarpa umocniona (obiekt złożony ze szczytu i podnóża oraz wypełnienia) F 818 WSK GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Skarpa jest umocniona.13 0. gdy zbocze jest brukowane lub obłożone płytami kamiennymi lub betonowymi.18 0.8 1.25 0.13 0.4 1.kolor jasnobrązowy.7 0.8 1.13 0.25 0.7 0.75 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. Tekst atrybutu przesłania warstwicę.4 1.5 1.18 1. Kreski krótsze zaczynają się u grzbietu i sięgają połowy odległości między grzbietem i podnóżem skarpy. Tekst atrybutu przesłania warstwicę. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii 20.5 1.35 0.13 2.13 0.OBIEKTY.0 1.13 0.0 0.0 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 1.13 b Symbol skarpy umocnionej GEOMETRIA: Łamana otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 172 UWAGI F 819 WKS . Dopuszcza się kreski prostopadłe do grzbietu skarpy lub linii środkowej zbocza. c a c=(a+b):4 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość kresek WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 1.

13 2.0 0. skarpy w skali mapy jest mniejsza niż 2. c a c=(a+b):4 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość kresek WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 0.13 0.25 1.5 .13 a Skarpa nie umocniona (obiekt złożony ze szczytu i podnóża oraz wypełnienia). kopca wizualnie zamknięty. Symbol skarpy wokół np. Kreski krótsze zaczynają się u grzbietu i sięgają połowy odległości między grzbietem i podnóżem skarpy.13 b Symbol skarpy nie umocnionej F 821 WNS GEOMETRIA: Łamana otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE Przedstawienie graficzne symbolu skarpy nieumocnionej i umocnionej są identyczne.0 1.75 1.13 0.7 0.13 Szczyt skarpy nie umocnionej. Linia ciągła symbolu biegnie grzbietem skarpy. Odstęp kresek równy jest połowie średniej szerokości rzutu zbocza. gdy szer.5 1.13 0.0.13 0.OBIEKTY.0 0. F 820 WSN GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Dopuszcza się kreski prostopadłe do grzbietu skarpy lub linii środkowej zbocza.13 0.75 1. GEOMETRIA: Łamana otwarta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii F 822 WSG WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 0.18 0. GEOMETRIA: Łamana otwarta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a odstęp b a b 173 F 823 WSQ WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.7 0. geometrycznie ma być łamaną otwartą. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Symbol stosować tylko w skalach 1:2000 i 1:5000 i tylko wtedy.18 0. patrz 819 WKS Szczyt skarpy umocnionej.18 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU wymiar symbolu a a grubość linii symbolu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 1.

5 Urwisko wąwozu. wypłuczysko. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a odstęp b b a F 827 WSZ WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.4 1.OBIEKTY. wąwóz.7 0.18 0.13 0. GEOMETRIA: Łamana otwarta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a odstęp b a b F 824 WSD WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. GEOMETRIA: Łamana otwarta.7 0.13 0. Osuwisko Zwał kamieni.5 Wypłuczysko.0 0. 174 F 830 ZWA . i "kontur zamykający" (827/WSZ). Do przedstawienia graficznego użyć obiektów “urwisko" (826/WSW). wypłuczyska.0 0.7 0. osuwisko.0 0. wypłuczysko.0 1.7 0.13 0.13 0.13 0. osuwiska. osuwisko.7 0.18 0.13 2.7 0.13 0.0 1.5 1.4 1. F 828 WWO GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Obiekt kreślony linią niewidoczną na mapie.13 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Podnóże skarpy.25 1.75 1.13 2. Wąwóz. stożek nasypowy.18 0.75 1. GEOMETRIA: Łamana otwarta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a wymiary a F 826 WSW WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 a Kontur zamykający wąwóz.

13 2.75 układ trójkątów w symbolu.7 0.5 1.7 0.0 1.OBIEKTY.0 1. głazów.13 0.5 1.7 0. stożek nasypowy .18 0.0 1.7 0. Symbol może być użyty wielokrotnie w konturze.5 Zwał kamieni.0 0. GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 831 ZWK UWAGI Symbol złożony z trzech elementów.13 0.0 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU podstawa trójkąta a a wysokość trójkąta b b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a odstęp b b a WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. 175 .symbol.4 1.0 0.4 1.

13 0. Cieki. których szerokość w skali mapy jest mniejsza od 1. liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Wisła i Wda wykreślone w skali mapy. liczba rzeczywista UWAGI Symbolu używać do kreślenia cieków. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii rz.0 Wraz z symbolem powinna być umieszczona szerokość (gdy nie jest zmienna) i nazwa własna (jeśli ciek ją posiada). łańcuch znaków alfanumerycznych ZVO pusty.18 0.18 0.7 1. Gdy szerokość zmienna.13 0.13 0. rzeka F 849 ZWR GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony zbiorem łamanych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa własna ZVN pusty. kreślić symbolem.13 0. rzeka . z podaną szerokością i nazwą własną (jeśli ciek ją posiada). atrybut <szerokość> należy pozostawić pusty.5 1.8 1.13 szerokość symbolu 1.5 1.OBIEKTY. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Strumień. łańcuch znaków alfanumerycznych Szerokość cieku ZVO pusty.5 0.5 rz.7 1.13 1.8 0.6 1. Pilica teksty WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 Strumień. Kaczawa wykreślona symbolem. których szerokość w skali mapy jest mniejsza od 1.5 0.symbol GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE Nazwa własna Szerokość PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 850 ZSR NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE ZVN pusty. Kaczawa teksty 176 .0.0 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.

18 0.8 1.4 1. Gościąż teksty WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE ws F 852 TRZ UWAGI Symbol umieszczać tylko w rejonach porostu.35 0.0 1.13 0.5 Trzciny.5 177 .3 1.7 0.13 0.13 2.13 0.35 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Woda stojąca F 851 ZWJ GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony zbiorem łamanych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa własna lub litery "ws" ZVN pusty.5 1.13 0.18 0.18 0. mokradło" (858/MOK).0 1.5 1.13 2.13 0.13 1.7 0.8 1.OBIEKTY.6 1. Może być używany łącznie z symbolem "zabagnienie.95 1.0 1.5 1.4 1. szuwary . ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU a grubość linii szerokość a szerokość b c wysokość c WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.95 1.5 1. Gościąż ws ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii jez. łańcuch znaków alfanumerycznych PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI jez.9 2.13 0.0 0.0 b Bród GEOMETRIA: Łamana otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI F 854 BRD ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a b kreska a odstęp b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.

13 0. szuwary" (852/TRZ). mokradło . łacha piaszczysta . ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU średnica punktu b długość obszaru a szerokość obszaru b a WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.OBIEKTY.0 0.13 b b szerokość a 2.6 0.8 - Zabagnienie.13 0.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a b d długość kreski a przesunięcie b przesunięcie c d odstęp pionowy d c Wydma.7 b promień r 1.1 1.0 3.5 2. Tekst 2.13 0. stanowi jednak informację. łańcuch znaków alfanumerycznych ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.5 2.5 2.0 1.0 2.5 2.0 2. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 2.13 3.13 5.7 a Pieniawa Obiekt w środku podstawy symbolu.5 1.7 Ogrodzenie trwałe 178 F 901 BGT .4 b r wymiar b 1.8 0.6 0.18 0.1 2.2 1.6 1.18 0.0 1.5 1.0 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Źródło F 856 ZRD GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa własna ZDO pusty.0 0.0 4.0 0.18 0.0 1. a nie wzór wypełniający kontur.8 0.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE ws F 858 MOK UWAGI Symbol wstawiony w konturze dwukrotnie Symbol umieszczać tylko w rejonach zabagnienia.13 0.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE ws F 860 WYD UWAGI Symbol może być użyty w konturze wielokrotnie. Może być używany łącznie z symbolem "trzciny.

25 0.3 d ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii długość segmentu a c przerwa b wysokość segmentu c a b odstęp d 179 . Używać.0 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Gdy rzut szerokości ogrodzenia w skali mapy jest mniejszy od 1. Poza granicami działek wykazywać ogrodzenia dłuższe niż 75 m lub szersze niż 0.5 1.5 8.18 średnica kropki rozstaw kropek 0. gdy ich rzut jest większy niż 0.6 0. Ogrodzenia nietrwałe nie są treścią mapy ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.25 0.35 0.0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.18 Ogrodzenie trwałe .0 0.0 Żywopłot GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI F 903 BGZ a) b) żywopłot przy granicy żywopłot w granicy WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.75 0.75 0.18 0. gdy rzut ogrodzenia w skali mapy jest węższy od 1.7 10.0 0. należy kreślić symbol w osi ogrodzenia.25 0.7 15.OBIEKTY.5 1.0 0.0 0.0.35 0.0 1.5 1.75 0.0 1.45 0.5 mm w skali mapy.13 2.5 0.75 0.13 0.symbol F 902 BGS GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Symbol kreślić w osi ogrodzenia.4 5.13 0.5 m.45 0. Pilastry należy kreślić.25 0.

5 0.4 0.13 3.5 - 180 . Brama w symbolu ogrodzenia . Bramy wewnętrzne (inne niż od strony ulicy) nie stanowią treści mapy.5 2.25 3.6 0.1 1.13 2.7 0.18 0.5 Studnia głębinowa GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii d średnica zewn.0 0.3 0.13 0.0 1.0 1.1 1.0 3.0 0.0 0.0 0.6 0.5 1.13 0.0 60° 60° 60° - Studnia GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii średnica zewnętrzna średnica wewnętrzna F 907 STD WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 1.4 1.0 2.5 1. a średnica wewn. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Brama w ogrodzeniu GEOMETRIA: Łamana otwarta (odcinek) PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Brama w ogrodzeniu w skali mapy.0 1.25 0.8 1.3 Fontanna GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii b wysokość a szerokość b a r średnica c c promień r środek obiektu w środku okręgu F 909 FON WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 1.OBIEKTY.75 2.2 1.18 0.6 0.13 0.13 0.0 0.7 0.35 0.0 2. b c r wysokość c b szerokość d promień r a O 908 STG WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 1.13 3.8 1.7 0. F 905 BGB Symbol powinien wskazywać rzeczywisty kierunek otwarcia bramy. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii r promień r kąt odcinka okręgu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.0 2.0 2.

DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Pomnik GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU c grubość linii szerokość podstawy a b wysokość symbolu b szerokość c a F 911 POM WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 1.18 0.13 0.0 2.25 0.0 1.0 2.0 1.18 a szerokość a 2.5 1.18 181 .18 0.13 b linie grube 0.0 2.13 0.5 c wysokość c 2.5 1.0 2.0 3.75 3.0 0.0 2.13 013 013 2.0 3.0 1.0 c wysokość c 5.0 2.0 4.0 2.5 1.5 3.0 1.75 2.0 2.75 środek cokołu pomnika w środku podstawy symbolu Krzyż przydrożny F 913 KRZ GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.0 1.0 1.5 1863 szerokość a 4.18 0.0 2.OBIEKTY.0 2.0 6.0 1.25 0.18 0.symbol F 917 CWO GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rok wojny ZCW pusty.0 0.5 a linie cienkie 0.8 1. liczba naturalna ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 tekst 1.13 3.13 0.25 0.5 1.0 2.5 cień d 2.13 0.0 3.0 4.18 0.0 6.0 2.0 1.0 szerokość b 8.5 1.0 1. kapliczka przydrożna GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI F 915 FIG ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii szerokość b b wysokość a wysokość c a c WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.75 2.0 0.0 1.5 1.75 0.5 d środek podstawy obiektu w punkcie załamania podstawy symbolu Figura przydrożna.5 1.0 Cmentarz wojenny .35 0.5 b wysokość b 1.

0 0.0 2.18 0.30 0.0 3.00 1.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 918 PWM UWAGI Gdy konieczny obrys cokołu .0 szerokość ramienia 3.0 4.13 3.0 2.87 0. zieleńce) 182 .13 wysokość symbolu 6. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.0 3.18 0.0 4.13 0.18 0.13 0.13 0. Środek symbolu w środku ciężkości obrysu obiektu wydzielonego lub cokołu.0 Drzewo iglaste o pomierzonym położeniu GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii wielkość a a kropka F 921 DIG WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.symbol GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii wielkość a F 925 DIN a WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 4.0 szerokość symbolu 6.18 - Drzewo liściaste o pomierzonym położeniu GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii promień a promień b promień c b d promień d a kropka F 922 DLI c WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.50 0.13 0.0 1. Gdy cokół w skali mapy mniejszy niż symbol.18 0.5 średnica okręgu 2.18 0.50 0.0 - Symbol informujący o zadrzewieniu konturu (parki.OBIEKTY.13 3.00 1.13 1.0 2.7 1.18 0.13 0.18 0.0 2.87 0.18 - Drzewo iglaste .50 0.0 4.0 1. kreślić tylko symbol.stosować obiekt Budynek z pozostawieniem wartości atrybutów równej pusty.7 1.50 1.0 2.50 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Pomnik walki i męczeństwa .18 0.0 2.75 0.75 0.

50 0. łańcuch znaków alfanumerycznych ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.00 1.18 0.75 0.50 0.0 1.18 1.18 0.18 wielkość a 4.0 3.0 3.75 0.3 0.18 0.31 1.75 0. łańcuch znaków alfanumerycznych ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.5 183 .75 0.88 promień c 1.5 1.18 0.5 Drzewo liściaste .OBIEKTY.5 1.5 2.18 0.pomnik przyrody F 929 DIP GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa własna DIO pusty.87 0.75 1.50 a średnica okręgu w środku 1.31 0.8 1.18 0.18 0.0 promień b 1.87 0.75 0.75 0.18 0.pomnik przyrody F 930 DLP GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa własna DLO pusty.5 1.5 2.0 0.50 - c Symbol informujący o zadrzewieniu konturu (parki.75 0.18 promień a 2.50 b d promień d 1. zieleńce) Drzewo iglaste .5 1.8 1.50 c Dąb Bartek tekst 2.0 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Drzewo liściaste .symbol GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii promień a promień b promień c b d promień d F 926 DLN a WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 2.50 0.00 1.50 Świerk Janosik tekst 2.75 0.0 0.75 0.0 0.75 0.0 a średnica okręgu 1.5 1.

13 0.18 0.5 2.18 0. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.4 1.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 937 LSM UWAGI Symbol zbudowany ze złożenia symboli lasu iglastego i liściastego.0 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii c wysokość a a szerokość b wysokość c b Las liściasty . DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Las iglasty .0 2.0 1. Stanowi informację.4 1.5 szerokość każdego z symboli 2. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.0 a rozstaw poziomy b 3.1 1.4 1. a nie wzór wypełniający kontur.13 3.4 1.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 935 LSI UWAGI Symbol wstawiany może być w konturze wielokrotnie.4 1.4 1. zależnie od rozmiarów i kształtu konturu.0 1.5 2.5 2.13 0.1 1. a nie wzór wypełniający kontur.75 sektor nie kreślony 30° 30° 30° 30° b 184 .13 0.13 3.1 2. zależnie od rozmiarów i kształtu konturu.5 1. zależnie od rozmiarów i kształtu konturu.1 1.4 1. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 wysokość każdego z symboli 3. Stanowi informację.1 2. Stanowi informację.4 1.0 2.0 2. a nie wzór wypełniający kontur.patrz te symbole.13 0.13 0.18 0.1 2. wymiary .0 1.13 0.4 1.4 1.OBIEKTY.0 2.0 rozstaw pionowy a 2.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 936 LSL UWAGI Symbol wstawiany może być w konturze wielokrotnie.0 1.0 30° 30° 30° 30° ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a wysokość a szerokość b sektor nie kreślony b Las mieszany .0 1.5 2. Symbol może być wstawiany w konturze wielokrotnie.

symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 941 LZA UWAGI Symbol może być wstawiany wielokrotnie w jednym rozległym konturze.5 1. ma jednak charakter informacji.18 0.8 1.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 940 TRA UWAGI Symbol może być wstawiany wielokrotnie w jednym rozległym konturze trawnika. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Trawnik .13 0.13 0. a nie wzoru wypełniającego kontur.13 2.7 0.18 0.0 Ogród działkowy . ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii średnica WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 0.dz.5 1.13 0.0 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a szeokość a b wysokość b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. tekst F 943 ZOW WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 2.0 1.7 0. a nie wzoru wypełniającego kontur.5 1.13 1.8 1.5 1.symbol opis GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU O.5 1.OBIEKTY.5 185 .7 Zakrzewienie . ma jednak charakter informacji.0 0.13 0.

0 0.4 1.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 946 CIN UWAGI Symbol może być wstawiany w konturze wielokrotnie. gdy powierzchnia i kształt cmentarza to uzasadniają.13 a wysokość a 3.0 1.0 1.4 1.5 szerokość b 2.18 0.0 2.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 945 CHR UWAGI Symbol może być wstawiany w konturze wielokrotnie.13 0.13 0. ma jednak charakter informacji.1 1. gdy powierzchnia i kształt cmentarza to uzasadniają.13 a wysokość a 1.4 1.OBIEKTY.4 1.patrz te symbole.5 b wysokość b 2.0 b Cmentarz komunalny .0 Cmentarz niechrześcijański .4 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 a grubość linii 0.0 rozstaw poziomy a 2. gdy powierzchnia i kształt cmentarza to uzasadniają. Symbol może być wstawiany w konturze wielokrotnie.7 0.7 0.18 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Cmentarz chrześcijański .1 2.13 0. ma jednak charakter informacji.0 c szerokość c 2.4 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.18 0.4 1.0 1. a nie wzoru wypełniającego kontur.0 1. ma jednak charakter informacji. a nie wzoru wypełniającego kontur.4 1.0 1. a nie wzoru wypełniającego kontur.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 947 CKO UWAGI Symbol jest złożeniem symboli cmentarza chrześcijańskiego i niechrześcijańskiego.0 a 186 .4 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.13 0.13 0.13 rozstaw pionowy a 2.4 1.13 0. wymiary .

18 0.7 0.13 1.5 - Rów nie stanowiący odrębnej działki F 951 KOR GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Szerokość rowu ZVR pusty.7 0.0 0.13 0.13 3.5 1.symbol GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii średnica a rozstaw pionowy a b rozstaw poziomy b F 949 PLS WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. Oś symbolu biegnie osią rowu.6 a szerokość symbolu a 1.patrz 993/KCI. liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Symbol stosować gdy szerokość rowu w skali mapy w 2.75 2.13 0.8 1.13 3.13 0.8 1. Gdy szerokość rowu w skali mapy w 5.0 tekst 1.18 0. liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst w jest etykietą związaną z kodem obiektu.OBIEKTY.0 3.0 1.13 0. Tekst w jest etykietą związaną z kodem obiektu.18 0.0 stosować symbol.7 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Plac sportowy .0 mniejsza od 1.symbol GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii b średnica rozstaw pionowy a a rozstaw poziomy b F 950 PLZ WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 1.18 0.5 187 .0 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.7 0.0 2.6 2.13 kreska i przerwa 1. Strzałka patrz 993/KCI.7 0.7 0.0 2.0.5 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska i przerwa w 5. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.0 mniejsza od 1.symbol F 952 KRO GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Szerokość rowu ZVR pusty.6 w 2.75 2.5 1.0 1.0 0.0 3.0 0.5 1.5 - Plac gier i zabaw .8 1. Strzałka .5 Rów nie stanowiący odrębnej działki .

13 0. liczba rzeczywista UWAGI Tekst jaz jest etykietą związaną z kodem obiektu Symbol stosować.35 0.25 214.0.5 1.25 3. próg wodny GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE Rzędna górna jazu Rzędna dolna jazu PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE jaz 215.25 214. liczba rzeczywista UWAGI Tekst jaz jest etykietą związaną z kodem obiektu.25 2.00 jaz F 955 JSZ NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE JAG pusty.8 1.35 0.8 1.1 1.5 1.8 1.50 0.0 1.5 Jaz. stosować symbol. liczba rzeczywista JAD pusty. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Basen F 953 BAS GEOMETRIA: Obszar ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst basen jest etykietą związaną z kodem obiektu.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii b wysokość ząbków a szerokość ząbków b a 214.5 1.0.5 1.00 jaz WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. liczba rzeczywista JAD pusty. gdy szerokość cieku w skali mapy mniejsza od 3. ząbki w kierunku spływu wody. Gdy szerokość cieku w skali mapy mniejsza od 3.5 1.5 0.OBIEKTY.0 2.13 0. próg wodny – symbol GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE Rzędna górna jazu Rzędna dolna jazu PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 215.7 1.0 2. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 1.35 0.00 jaz tekst Jaz.35 0.5 1.18 0.5 tekst 188 . Linię kreślić w miejscu progu. basen ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii basen tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 1.8 1.1 0.5 1.13 2. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu c długość kreski symbolu c 214.5 1.5 1.00 F 954 JAZ NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE JAG pusty.

13 0.25 3.5 1. stosować symbol.5 189 .5 1. jest etykietą związaną z kodem obiektu. Nie kreślić.8 1.5 1.13 2. F 956 WDS NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE WDG pusty. stosować symbol ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii obrysu molo tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0. jest etykietą związaną z kodem obiektu.0 1.5 1. Gdy szerokość cieku w skali mapy mniejsza od 3.25 214.5 1. Nie kreślić budowli prowizorycznych.1 1.1 0.0 1.7 1.15 wdsp.00 wdsp.35 0.OBIEKTY.5 1.13 1. gdy szerokość cieku w skali mapy mniejsza od 3. tekst Wodospad – symbol GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE Rzędna górna wodospadu Rzędna dolna wodospadu PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 215.5 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Wodospad GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE Rzędna górna wodospadu Rzędna dolna wodospadu PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 215.00 wdsp.0 2. F 957 WSS NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE WDG pusty.0. liczba rzeczywista UWAGI Tekst wdsp. Gdy szerokość mola w skali mapy mniejsza od 1.8 1.5 1.18 0.5 tekst Molo F 958 MOL GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst molo jest etykietą związaną z kodem obiektu.50 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu c długość kreski symbolu 228. liczba rzeczywista WDS pusty. liczba rzeczywista UWAGI Tekst wdsp.5 1. gdy długość molo mola w skali mapy mniejsza niż 6.0 1.15 wdsp.0. Linię kreślić w miejscu progu. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 0. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 0.35 0.8 1. ząbki w kierunku spływu wody.25 214.0 2.18 0. Symbol stosować. Linię kreślić w miejscu progu.5 1.0. liczba rzeczywista WDS pusty.13 0.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii b wysokość ząbków a szerokość ząbków b a 228.

0 1. poler GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 961 POL UWAGI Kreska zwrócona od pachoła (lądowego i wodnego) w kierunku prostopadłym do krawędzi obsługiwanego nabrzeża. Nie molo kreślić budowli prowizorycznych.5 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii symbolu 0.6 molo tekst 1.7 0. gdy długość mola w skali mapy mniejsza niż 6. gdy szerokość mola w skali mapy mniejsza od 1.0.18 0.13 0.5 1.13 0. dalba GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI F 960 ODB ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii b średnica a c rozstaw środków b odległość środków od nabrzeża c b a WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.5 Odbój.OBIEKTY. Obiekt znajduje się w środku okręgu.0 - Pachoł.5 - 190 .13 1.8 1.5 1.5 1.0 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii średnica a a długość kreski b b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.7 0.0 0.0.Symbol stosować.0 1.symbol F 959 MOS GEOMETRIA: Łamana uogólnioną otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst molo jest etykietą związaną z kodem obiektu.13 a szerokość symbolu a 1. Nie kreślić.0 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Molo .0 1.18 0.13 1.5 1.

liczba rzeczywista Rzędna dolna zapory ZPD pusty.0 2. liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Symbol stosować tylko w skali 1:5000. i tylko wtedy.25 1.5 1.25 1.10 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu c szerokość symbolu a a długość kreski b b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.8 1.5 191 .10 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.równa rozpiętości zapory w skali mapy 1.10 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii obrysu 303.0. 303.25 2.25 303.35 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Zapora na cieku F 964 ZPW GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rzędna górna zapory ZPG pusty.8 1.5 Zapora na cieku .symbol F 965 ZPS GEOMETRIA: Łamana otwarta (odcinek) ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rzędna górna zapory ZPG pusty.35 0.0 303. liczba rzeczywista Rzędna dolna zapory ZPD pusty.OBIEKTY. liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI 315. gdy szerokość korony zapory w skali mapy jest mniejsza od 315.10 rozpiętość symbolu c tekst .50 0.

(450/KOS) i wrota śluzy (968/WSL).5 1.35 0.35 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii wrót WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. gdy długość ostrogi w skali mapy jest mniejsza od 3. wskazują go ściany oporowe .8 1. Gdy w skali mapy szerokość ostrogi jest mniejsza od 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Śluza F 967 SLZ GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rzędna górna śluzy SLG pusty.50 0.5 Wrota śluzy GEOMETRIA: Łamana otwarta (odcinek) PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE .18 0.35 0. UWAGI F 968 WSL 35.13 0.13 0. liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Elementami przedstawienia graficznego śluzy są tylko teksty. liczba rzeczywista Rzędna dolna śluzy SLD pusty.0.25 Ostroga w cieku F 970 OGA GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Nie kreślić.8 1.OBIEKTY.10 28. zaś długość nie mniejsza niż 3.0. 35.13 192 .10 Zasięg obiektu nie posiada przedstawienia graficznego 28. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 35.35 (kreślony linią niewidoczną na mapie).10 tekst 2.0 stosować symbol ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii obrysu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.

dopuszczalny Korona wału ochronnego . dolny . gdy w skali mapy szerokość ostrogi jest mniejsza od 1.patrz obiekt Obrys wału ochronnego . grobli F 972 WAL 193 . korona węższa niż 1.0.0.0 Nie kreślić. zawartych między koroną a obrysem.0. Gdy korona i skarpy dają przedstawić się w skali mapy.znak zalecany.0.50 0.35 0. wał lub grobla przedstawiane są przy pomocy skarp.symbol F 971 OGS GEOMETRIA: Łamana otwarta (odcinek) PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Symbol stosować. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość symbolu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.35 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Ostroga w cieku . Uwagi i przykłady . grobli F 972 WAL GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Obiekt nie posiada przedstawienia graficznego (kreślony linią niewidoczną na mapie).0 skarpy węższe niż 2.25 Obrys wału ochronnego . skarpy węższe niż 2.OBIEKTY. Oś znaku biegnie osią korony wału (grobli). korona nie węższa niż 1.0. grobli F 973 KWL GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE Obiekt nie posiada przedstawienia graficznego (kreślony linią niewidoczną na mapie). Rysunek górny . gdy długość ostrogi w skali mapy jest mniejsza od 3. zaś długość nie mniejsza niż 3.

rzeki) GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE rz.8 0.18 0.8 GŁÓWNY GEODETA KRAJU WARSZAWA 1998 .13 5.6 1.Przehaczenie .5 1.0 3.7 Strzałka kierunku wjazdu do podziemia GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 992 SWJ UWAGI Wstawiać w świetle (lub co najmniej częściowo w świetle) wjazdu.18 0.2 - Strzałka kierunku cieku (rowu.13 0.0 1.0 2.0 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii strzałki a długość strzałki a b szerokość grotu b c długość grotu c WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.4 2.6 0.0 4.0 1.0 4.1 0.1 1.0 0.6 2.5 1.18 0.18 0.2 0.13 0.symbol przynależności do działki GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI F 991 PRH ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a wysokość znaku a szerokość znaku b b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 1.5 1.6 1.8 0.0 1.13 0.18 0.0 1.13 2. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii strzałki a długość strzałki a b szerokość grotu b c długość grotu c WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 3.0 0.13 5. Ciurek F 993 KCI UWAGI Powtarzać wzdłuż cieku w odległościach co najmniej 150.

18 0.8 1. placu PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 994 AUL NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE GNL łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI Kierunek tekstu (ostatnia litera w stosunku do pierwszej) w azymucie mniejszym niż 1800.5 1. UWAGI Dowolny tekst objaśniający.18 0.18 0.8 1.5 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 2.8 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU Zalew tekst Tekst dodatkowy mały GEOMETRIA: Tekst ATRYBUTY OPISOWE Treść PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 996 TDM Muzeum Sztuki NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE TRM Dowolny dodatkowy tekst objaśniający.5 Tekst dodatkowy duży GEOMETRIA: Tekst ATRYBUTY OPISOWE Treść PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 995 TDD Zalew Szczeciński NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE TRD ciąg znaków alfanumerycznych UWAGI Dowolny tekst objaśniający. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU Pojezierska tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 2.5 1.SKOROWIDZ WG NAZW Nazwa ulicy GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Nazwa ulicy. 195 .45 przypadków największego zagęszczenia napisów.5 2.5 2.8 1. W systemie informatycznym identyfikacja napisów przypisanych obiektowi następuje przez wskazanie obiektu. aby następny dział zaczynał się od nowej karty. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 3. dla uczytelnenia wykresu mapy.8 1.13 Tę stronę celowo pozostawiono pustą.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU Muzeum tekst Odnośnik GEOMETRIA: Łamana otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 997 LOD UWAGI Stosowanie odnośnika powinno być ograniczone tylko do 123.

SKOROWIDZ WG NAZW CZĘŚĆ E.pomnik przyrody Drzewo iglaste . WYKAZY I SKOROWIDZE KOROWIDZ OBIEKTÓW MAPY ZASADNICZEJ WEDŁUG NAZW NAZWA OBIEKTU O ? F KOD ZNAKOWY KOD LICZBOWY Druga kolumna zawiera oznaczenie przynależności obiektu do treści obligatoryjnej albo fakultatywnej Basen Blok budynku Blok zabudowy Brama w ogrodzeniu Bród Budowla podziemna Budowla podziemna projektowana Budowla ziemna ograniczona skarpami nie umocnionymi Budowla ziemna ograniczona skarpami umocnionymi Budynek Budynek w ruinie Chodnik Cieplarnia. budowli Gmina. kapliczka przydrożna Fontanna Fundament budynku. dzielnica Granica bloku zabudowy Granica części oddziału leśnego Granica gminy.symbol Drzewo iglaste . powiatu Granica obrębu Granica obwodu spisowego Granica państwa Granica rejonu spisowego Granica rejonu urbanistycznego Granica sporna działek Granica użytku Granica województwa 196 F F F F F O O F F O O F O F F F F O F F F F F F F F O F F F F O F F O O O O F O F F F O O BAS BLO GPZ BGB BRD BPO BPP BUX BUZ BUD BUR KOD CIE CHR CKO CIN CWO GDE KON KSN DIP DIN DIG DLP DLN DLI GPE KEM FIG FON BUF GPG GAZ GUL GAG GUK GAP GAO GAB GAK GAS GAU GDS GUZ GAW 953 320 241 905 854 502 503 365 364 312 368 433 362 945 947 946 917 219 424 425 929 925 921 930 926 922 211 460 915 909 360 207 251 265 215 217 214 216 253 212 252 250 270 218 213 .symbol Cmentarz niechrześcijański . dzielnicy Granica konturu klasyfikacyjnego Granica miasta.symbol Cmentarz wojenny .symbol Część granicy działki Droga nie stanowiąca odrębnej działki Droga nie stanowiąca odrębnej działki . wiadukt Figura przydrożna. szklarnia Cmentarz chrześcijański .symbol Cmentarz komunalny .symbol Drzewo iglaste o pomierzonym położeniu Drzewo liściaste .symbol Drzewo liściaste o pomierzonym położeniu Działka ewidencyjna Estakada.pomnik przyrody Drzewo liściaste .

SKOROWIDZ WG NAZW Hydrant Jaz.symbol Komin przemysłowy.symbol Most trwały Most trwały .symbol Mufa.symbol Jezdnia Kierunek linii napowietrznej innej sieci kablowej Kierunek linii napowietrznej sieci komputerowej Kierunek linii napowietrznej telekomunikacyjnej Kierunek linii napowietrznej tv kablowej Kierunek napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia Kierunek napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia Kierunek napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia Kładka dla pieszych Kładka dla pieszych .symbol Latarnia na podporze przewodów lub na słupie Linia kolejki wiszącej lub wyciągu Łącznik napowietrzny budynków. grobli Kotwa przewodu ciepłowniczego Kratka ściekowa Kratka wywietrznika Krawędź chodnika (inna niż krawężnik jezdni) Krawędź jezdni.symbol Las liściasty . galeria Molo Molo . linia zmiany nawierzchni Krawędź linii podziału powierzchniowego (duktu) Krawężnik jezdni Krzyż przydrożny Las iglasty . wypłuczysko.symbol Most drewniany Most drewniany . punkt łączenia kabla Nazwa ulicy Niezidentyfikowana armatura naziemna .symbol Las mieszany . próg wodny . próg wodny Jaz. osuwisko. Korona wału ochronnego .symbol Obręb Obrys obudowy przewodu podziemnego benzynowego Obrys obudowy przewodu podziemnego gazowego Obrys obudowy przewodu podziemnego innych sieci rurowych Obrys obudowy przewodu podziemnego kanalizacyjnego Obrys obudowy przewodu podziemnego kanału zbiorczego Obrys obudowy przewodu podziemnego melioracyjnego Obrys obudowy przewodu podziemnego naftowego 197 O F F F O O O O O O O F F O O O O O O O O O O O O O O O O O O F F O O O F F F F F F F F O F F F F F F F F O O F O O O O O O O O HYP JAZ JSZ KOA PKJ PSA PLT PTV PNN PSN PWN PND PNS KMN UOB UOC UOE UOG UOZ UOK UOM UON UOP UOJ UOI UOA UOX UOT UOV UOW GPK WSZ KWL KTW KRA KRW KOC KOU DUL KOJ KRZ LSI LSL LSM LAT KEL BUG MOL MOS MSD MDS MST MTS MUF AUL UAR GPO UBB UBG UBI UBK UBZ UBM UBN 513 954 955 432 526 522 521 523 516 517 518 453 458 366 607 604 605 603 615 602 613 609 610 616 614 611 608 606 612 601 209 827 973 686 509 508 423 420 266 422 913 935 936 937 515 471 342 958 959 452 457 451 456 687 994 501 208 667 663 674 662 675 673 669 .symbol Komora podziemna benzynowa Komora podziemna ciepłownicza Komora podziemna elektroenergetyczna Komora podziemna gazowa Komora podziemna kanalizacji zbiorczej Komora podziemna kanalizacyjna Komora podziemna melioracyjna Komora podziemna naftowa Komora podziemna poczty pneumatycznej Komora podziemna sieci innych kablowych Komora podziemna sieci innych rurowych Komora podziemna sieci komputerowej Komora podziemna sieci niezidentyfikowanej Komora podziemna telekomunikacyjna Komora podziemna TV kablowej Komora podziemna wodociągowa Kontur klasyfikacyjny użytku Kontur zamykający wąwóz.

wiaty. dalba Oddział lub część oddziału leśnego Odnośnik Ogrodzenie trwałe Ogrodzenie trwałe .symbol opis Osadnik kanalizacji lokalnej (dół Chambeau) Ostroga w cieku Ostroga w cieku .poczty pneumatycznej Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego benzynowego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego ciepłowniczego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego gazowego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego kanalizacyjnego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego kanału zbiorczego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego naftowego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego wodociągowego Obrys wału ochronnego . przewodu Obrys przewodu z obudową na/nadz.innych sieci rurowych Obrys przewodu z obudową na/nadz. galerii.symbol Oś kanału zbiorczego Oś projektowanego przewodu benzynowego Oś projektowanego przewodu ciepłowniczego Oś projektowanego przewodu elektroenergetycznego Oś projektowanego przewodu gazowego Oś projektowanego przewodu innych sieci kablowych Oś projektowanego przewodu innych sieci rurowych Oś projektowanego przewodu kanalizacyjnego Oś projektowanego przewodu melioracyjnego Oś projektowanego przewodu naftowego Oś projektowanego przewodu nieokreślonego Oś projektowanego przewodu poczty pneumatycznej Oś projektowanego przewodu sieci komputerowej Oś projektowanego przewodu telekomunikacyjnego Oś projektowanego przewodu TV kablowej Oś projektowanego przewodu kanalizacji zbiorczej Oś projektowanego przewodu wodociągowego Oś przewodu kablowego na podporach elektroenergetycznego Oś przewodu kablowego na podporach innej sieci kablowej Oś przewodu kablowego na podporach sieci komputerowej Oś przewodu kablowego na podporach telekomunikacyjnego Oś przewodu kablowego na podporach tv kablowej Oś przewodu nadziemnego ciepłowniczego Oś przewodu nadziemnego rurowego benzynowego Oś przewodu nadziemnego rurowego gazowego Oś przewodu nadziemnego rurowego kanalizacyjnego Oś przewodu nadziemnego rurowego naftowego Oś przewodu nadziemnego rurowego niezidentyfikowanego Oś przewodu nadziemnego rurowego poczty pneumatycznej Oś przewodu nadziemnego rurowego sieci rurowych innych Oś przewodu nadziemnego rurowego wodociągowego Oś przewodu podziemnego benzynowego Oś przewodu podziemnego ciepłowniczego 198 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O F F F F F F F F O F F O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O UBX UBP UBA UBT UBV UBC UBE UBJ UBW BUI UCX UCI UCP UCB UCC UCG UCK UCZ UCN UCW WAL GPB ODB GPL LOD BGT BGS ZOW SZB OGA OGS UPZ UXB UXC UXE UXG UXJ UXI UXK UXM UXN UXX UXP UXA UXT UXV UXZ UXW UEE UEJ UEA UET UEV UEC UEB UEG UEK UEN UEX UEP UEI UEW UPB UPC 668 670 671 666 672 664 665 676 661 310 568 574 570 567 564 563 562 575 569 561 972 243 960 264 997 901 902 943 685 970 971 595 647 644 645 643 656 654 642 653 649 648 650 651 646 652 655 641 536 546 541 535 542 534 537 533 532 539 538 540 544 531 587 584 .symbol Ogród działkowy .SKOROWIDZ WG NAZW Obrys obudowy przewodu podziemnego niezidentyfikowanego Obrys obudowy przewodu podziemnego poczty pneumatycznej Obrys obudowy przewodu podziemnego sieci komputerowej Obrys obudowy przewodu podziemnego telekomunikacyjnego Obrys obudowy przewodu podziemnego TV kablowej Obrys obudowy przewodu podziemnego ciepłowniczego Obrys obudowy przewodu podziemnego elektroenergetycznego Obrys obudowy przewodu podziemnego innych sieci kablowych Obrys obudowy przewodu podziemnego wodociągowego Obrys podpory podcienia. niezidentyfikowanego Obrys przewodu z obudową na/nadz. grobli Obwód spisowy Odbój.

poler Państwo Peron Peron .symbol Powiat.symbol Punkt adresowy Punkt granicy państwa stabilizowany trwale Punkt graniczny stabilizowany trwale Punkt określonej wysokości naturalnej powierzchni terenu Punkt określonej wysokości szt.symbol Plac sportowy .SKOROWIDZ WG NAZW Oś przewodu podziemnego elektroenergetycznego Oś przewodu podziemnego gazowego Oś przewodu podziemnego kanalizacyjnego Oś przewodu podziemnego melioracyjnego Oś przewodu podziemnego naftowego Oś przewodu podziemnego niezidentyfikowanego Oś przewodu podziemnego poczty pneumatycznej Oś przewodu podziemnego sieci kablowych innych Oś przewodu podziemnego sieci komputerowej Oś przewodu podziemnego sieci rurowych innych Oś przewodu podziemnego sieci TV kablowej Oś przewodu podziemnego telekomunikacyjnego Oś przewodu podziemnego wodociągowego Oś toru kolejowego normalnego Oś toru kolejowego wąskiego Oś toru tramwajowego Oznaczenie świątyni chrześcijańskiej Oznaczenie świątyni niechrześcijańskiej Pachoł. powierzchni terenu Punkt osnowy podstawowej poziomej Punkt osnowy podstawowej wysokościowej Punkt osnowy podstawowej XYH Punkt osnowy pomiarowej poziomej Punkt osnowy szczegółowej XYH Punkt pomierzonej wysokości kanału zbiorczego Punkt pomierzonej wysokości przewodu benzynowego Punkt pomierzonej wysokości przewodu ciepłowniczego Punkt pomierzonej wysokości przewodu gazowego Punkt pomierzonej wysokości przewodu innych sieci kablowych Punkt pomierzonej wysokości przewodu innych sieci rurowych Punkt pomierzonej wysokości przewodu kanalizacyjnego Punkt pomierzonej wysokości przewodu melioracyjnego Punkt pomierzonej wysokości przewodu naftowego Punkt pomierzonej wysokości przewodu niezidentyfikowanego Punkt pomierzonej wysokości przewodu poczty pneumatycznej Punkt pomierzonej wysokości przewodu sieci komputerowej Punkt pomierzonej wysokości przewodu telekomunikacyjnego Punkt pomierzonej wysokości przewodu TV kablowej Punkt pomierzonej wysokości przewodu elektroenergetycznego Punkt pomierzonej wysokości przewodu wodociągowego Punkt roboczy 199 O O O O O O O O O O O O O F F F F F F O F F F F F O F O O F F O F F F F F O O O F F O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O F UPE UPG UPK UPM UPN UPX UPP UPJ UPA UPI UPV UPT UPW KOK KOW KOT SSC SSN POL GPA PER PES PLZ PLS WSD SLU PTR SLS MSZ POM PWM GPP PRH BPB PRM PST PSS ADR GRP GRT WSP WSU OPX OPZ OPJ OSM OSJ UGZ UGB UGC UGG UGJ UGI UGK UGM UGN UGX UGP UGA UGT UGV UGE UGW PKR 585 583 582 593 589 588 590 596 591 594 592 586 581 427 428 426 324 325 961 204 473 474 950 949 824 511 430 510 512 911 918 206 991 348 440 413 414 238 201 202 801 403 111 112 113 131 123 635 627 624 623 636 634 622 633 629 628 630 631 626 632 625 621 140 . ukształt. miasto Przehaczenie .symbol przynależności do działki Przejazd pod budynkiem Przeprawa promowa Przepust Przepust . Podpora jednosłupowa przewodu lub latarni Podpora przewodów trakcyjnych Podpora przewodu lub latarni .symbol Podpora wielosłupowa przewodu lub latarni Pomnik Pomnik walki i męczeństwa .symbol Plac gier i zabaw .symbol Podnóże skarpy.

przewodu kanalizacyjnego Punkt zm. cech /spos. cech /spos. rzeka . rzeka Strumień. cech /spos. przewodu Symbol skarpy nie umocnionej Symbol skarpy umocnionej 200 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O F F F F F F F F F F F F F F F O O O O O O O O O O O O O O O O O O F O O F O O F F O O F F OSP OSW GRO USB USC USE USG USJ USI USK USZ USM USN USX USP USA UST USV USW RMP GPS GPR KOR KRO SCH WSN WSK SLH SLK ZWR ZSR KCI SWJ STD STG BUS UKB UKC UKE UKG UKZ UKK UKM UKN UKP UKJ UKI UKA UKX UKT UKV UKW GSZ GSG GSO GSB GSK GSP GSS GSU GSW BUJ WNS WKS 121 122 203 707 704 705 703 716 714 702 715 713 709 708 710 711 706 712 701 358 242 240 951 952 352 820 818 402 401 849 850 993 992 907 908 313 727 724 725 723 735 722 733 729 730 736 734 731 728 726 732 721 257 234 235 259 231 233 258 256 232 311 821 819 . przewodu naftowego Punkt zm. przewodu telekomunikacyjnego Punkt zm. miasta Symbol poboczny granicy rejonu spisowego Symbol poboczny granicy rejonu urbanistycznego Symbol poboczny granicy województwa Symbol podpory podcienia. cech /spos. cech /spos. cech /spos. przewodu sieci komputerowej Punkt zm. inwent. inwent. cech /spos. wiaty. przewodu wodociągowego Rampa Rejon spisowy Rejon urbanistyczny Rów nie stanowiący odrębnej działki Rów nie stanowiący odrębnej działki . przewodu gazowego Punkt zm. przewodu elektroenergetycznego Punkt zm. cech /spos. cech /spos. inwent. inwent. inwent.SKOROWIDZ WG NAZW Punkt szczegółowej osnowy poziomej Punkt szczegółowej osnowy wysokościowej Punkt załamania granicy działki nie stabilizowany Punkt zm. przewodu ciepłowniczego Punkt zm. przewodu melioracyjnego Punkt zm. rzeki) Strzałka kierunku wjazdu do podziemia Studnia Studnia głębinowa Symbol budynku Symbol komory podziemnej benzynowej Symbol komory podziemnej ciepłowniczej Symbol komory podziemnej elektroenergetycznej Symbol komory podziemnej gazowej Symbol komory podziemnej kanalizacji zbiorczej Symbol komory podziemnej kanalizacyjnej Symbol komory podziemnej melioracyjnej Symbol komory podziemnej naftowej Symbol komory podziemnej poczty pneumatycznej Symbol komory podziemnej sieci innych kablowych Symbol komory podziemnej sieci innych rurowych Symbol komory podziemnej sieci komputerowej Symbol komory podziemnej sieci niezidentyfikowanej Symbol komory podziemnej telekomunikacyjnej Symbol komory podziemnej TV kablowej Symbol komory podziemnej wodociągowej Symbol poboczny granicy bloku zabudowy Symbol poboczny granicy gminy. inwent.symbol Schody zewnętrzne Skarpa nie umocniona Skarpa umocniona Słup hektometrowy Słup kilometrowy Strumień. inwent. inwent. inwent. inwent. cech /spos. przewodu niezidentyfikowanego Punkt zm. inwent. przewodu innych sieci rurowych Punkt zm. inwent. przewodu kanału zbiorczego Punkt zm. przewodu tv kablowej Punkt zm. cech /spos. cech /spos. inwent. przewodu innych sieci kablowych Punkt zm. przewodu poczty pneumatycznej Punkt zm. przewodu benzynowego Punkt zm. cech /spos. cech /spos.symbol Strzałka kierunku cieku (rowu. dzielnicy Symbol poboczny granicy obrębu Symbol poboczny granicy obwodu spisowego Symbol poboczny granicy Państwa Symbol poboczny granicy powiatu. cech /spos. cech /spos. inwent. inwent. galerii. inwent.

symbol. Zabagnienie. Zwał kamieni. taras odkryty na podporach Wiatrak Wiatrak .symbol Śluza Świetlik do podziemia Tablica informacyjna. Andrzeja) Znak przystanku Znak skraju toru Znak sygnalizacji świetlnej Zwał kamieni.symbol Wjazd do podziemia Właz kwadratowy Właz okrągły Właz prostokątny Woda stojąca Wodospad Wodospad .symbol Trzciny. osuwisko. łacha piaszczysta . mokradło . widokowa Wieża ciśnień.symbol Zasięg nawisu budynku.symbol Zapora przejazdu kolejowego .symbol Województwo Wrota śluzy Wydma. głazów. wąwóz. przeciwpożarowa. stożek nasypowy. drogowskaz Taras. Szczyt skarpy umocnionej.symbol Zapora na cieku Zapora na cieku . osuwiska. stożek nasypowy .symbol Wylot kanału ( wylew ) Wypłuczysko. Użytek gruntowy wyłączony z klasyfikacji Warstwica ciągła Warstwica pogrubiona Warstwica pomocnicza Warstwica uzupełniająca Wcinka lub trójnik na przewodzie gazowym Wcinka lub trójnik na przewodzie kanalizacyjnym Wcinka lub trójnik na przewodzie wodociągowym Wiata. budowli Zasuwa liniowa Zdrój uliczny Znak drogowy Znak przejazdu kolejowego (krzyż św. wypłuczyska.symbol Zakrzewienie . Ściana oporowa Ściana oporowa . Źródło Żywopłot O STE F WSQ F WSG F KOP F KOS F SLZ F SWT F TBL F BTO F TDD F TDM F TRA F TRZ F WSW O GPU F WRC F WRG F WRP F WRU O TRG O WCI O TRW F BUW F WTR F WTS F WCN F WCS F WJD O WLM O WLZ O WLD F ZWJ F WDS F WSS O GPW F WSL F WYD O WLW F WWO F MOK F LZA F ZPW F ZPS F SZL O BZN O ZAS O HYZ F ZND F PJD F PRZ F SKR F ZNS F ZWK F ZWA F ZRD F BGZ 688 823 822 449 450 967 356 408 354 995 996 940 852 826 210 811 814 812 813 683 682 681 346 334 335 332 333 350 505 506 504 851 956 957 205 968 860 684 828 858 941 964 965 412 314 507 514 407 411 406 410 409 831 830 856 903 201 . szuwary . weranda Tekst dodatkowy duży Tekst dodatkowy mały Trawnik . przeciwpożarowa.symbol Wieża ciśnień. widokowa .symbol Urwisko wąwozu.SKOROWIDZ WG NAZW Szafa sterownicza przewodu Szczyt skarpy nie umocnionej.

galeria Obrys podpory podcienia. przewodu Budynek w ruinie Symbol budynku Wiata. galerii.symbol Ogrodzenie trwałe Żywopłot Blok budynku Przejazd pod budynkiem Budowla podziemna Budowla podziemna projektowana Bród Taras.symbol Cmentarz komunalny .symbol Cmentarz wojenny .symbol Drzewo iglaste o pomierzonym położeniu Drzewo iglaste .pomnik przyrody Drzewo liściaste o pomierzonym położeniu Drzewo liściaste . przewodu Symbol podpory podcienia.symbol Drzewo iglaste . dzielnicy Granica państwa Granica obrębu Granica miasta. weranda Budynek Fundament budynku.SKOROWIDZ OBIEKTÓW MAPY ZASADNICZEJ WEDŁUG KODÓW LITEROWYCH KOD ZNAKOWY KOD LICZBOWY O ? F NAZWA OBIEKTU Trzecia kolumna zawiera oznaczenie przynależności obiektu do treści obligatoryjnej albo fakultatywnej ADR AUL BAS BGB BGS BGT BGZ BLO BPB BPO BPP BRD BTO BUD BUF BUG BUI BUJ BUR BUS BUW BUX BUZ BZN CHR CIE CIN CKO CWO DIG DIN DIP DLI DLN DLP DUL FIG FON GAB GAG GAK GAO GAP GAS GAU 238 994 953 905 902 901 903 320 348 502 503 854 354 312 360 342 310 311 368 313 346 365 364 314 945 362 946 947 917 921 925 929 922 926 930 266 915 909 253 215 212 216 214 252 250 O O F F F F F F F O O F F O F F O O O O F F F O F O F F F F F F F F F F F F F O O O O F F Punkt adresowy Nazwa ulicy Basen Brama w ogrodzeniu Ogrodzenie trwałe . galerii. budowli Cmentarz chrześcijański .symbol Cieplarnia. budowli Łącznik napowietrzny budynków. powiatu Granica rejonu spisowego Granica rejonu urbanistycznego GŁÓWNY GEODETA KRAJU WARSZAWA 1998 . taras odkryty na podporach Budowla ziemna ograniczona skarpami nieumocnionymi Budowla ziemna ograniczona skarpami umocnionymi Zasięg nawisu budynku.pomnik przyrody Krawędź linii podziału powierzchniowego (duktu) Figura przydrożna. kapliczka przydrożna Fontanna Granica obwodu spisowego Granica gminy. wiaty.symbol Drzewo liściaste . szklarnia Cmentarz niechrześcijański . wiaty.

miasto Rejon urbanistyczny Rejon spisowy Użytek gruntowy wyłączony z klasyfikacji Województwo Blok zabudowy Punkt załamania granicy działki nie stabilizowany Punkt granicy państwa stabilizowany trwale Punkt graniczny stabilizowany trwale Symbol poboczny granicy obwodu spisowego Symbol poboczny granicy gminy.symbol Kotwa przewodu ciepłowniczego Korona wału ochronnego . dzielnica Kontur klasyfikacyjny użytku Oddział lub część oddziału leśnego Obręb Powiat. grobli Latarnia na podporze przewodów lub na słupie Odnośnik Las iglasty .symbol Las mieszany . linia zmiany nawierzchni Oś toru kolejowego wąskiego Kratka ściekowa Rów nie stanowiący odrębnej działki .symbol Kratka wywietrznika Krzyż przydrożny Droga nie stanowiąca odrębnej działki .symbol Jezdnia Krawędź chodnika (inna niż krawężnik jezdni) Chodnik Krawężnik jezdni Oś toru kolejowego normalnego Droga nie stanowiąca odrębnej działki Ściana oporowa Rów nie stanowiący odrębnej działki Ściana oporowa .WYKAZ SKRÓTÓW GAW GAZ GDE GDS GPA GPB GPE GPG GPK GPL GPO GPP GPR GPS GPU GPW GPZ GRO GRP GRT GSB GSG GSK GSO GSP GSS GSU GSW GSZ GUK GUL GUZ HYP HYZ JAZ JSZ KCI KEL KEM KMN KOA KOC KOD KOJ KOK KON KOP KOR KOS KOT KOU KOW KRA KRO KRW KRZ KSN KTW KWL LAT LOD LSI LSL LSM 213 251 219 270 204 243 211 207 209 264 208 206 240 242 210 205 241 203 201 202 259 234 231 235 233 258 256 232 257 217 265 218 513 514 954 955 993 471 460 366 432 423 433 422 427 424 449 951 450 426 420 428 509 952 508 913 425 686 973 515 997 935 936 937 O F O F O F O O O F O O F F O O F O O O F O O O O F F O F O F O O O F F F F F O F F F F F F F F F F F F O F O F F O F O F F F F Granica województwa Granica bloku zabudowy Część granicy działki Granica sporna działek Państwo Obwód spisowy Działka ewidencyjna Gmina. rzeki) Linia kolejki wiszącej lub wyciągu Estakada. próg wodny . wiadukt Komin przemysłowy.symbol Strzałka kierunku cieku (rowu.symbol Oś toru tramwajowego Krawędź jezdni. miasta Symbol poboczny granicy rejonu spisowego Symbol poboczny granicy rejonu urbanistycznego Symbol poboczny granicy województwa Symbol poboczny granicy bloku zabudowy Granica konturu klasyfikacyjnego Granica części oddziału leśnego Granica użytku Hydrant Zdrój uliczny Jaz.symbol 203 . próg wodny Jaz.symbol Las liściasty . dzielnicy Symbol poboczny granicy Państwa Symbol poboczny granicy obrębu Symbol poboczny granicy powiatu.

poler Pomnik Przehaczenie .symbol Most drewniany Most trwały Podpora wielosłupowa przewodu lub latarni Most trwały . drogowskaz Tekst dodatkowy duży Tekst dodatkowy mały 204 .symbol Kładka dla pieszych Kierunek napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia Kładka dla pieszych .symbol Punkt osnowy podstawowej XYH Punkt osnowy podstawowej poziomej Punkt osnowy podstawowej wysokościowej Punkt osnowy szczegółowej XYH Punkt osnowy pomiarowej poziomej Punkt szczegółowej osnowy poziomej Punkt szczegółowej osnowy wysokościowej Peron Peron .symbol Znak przejazdu kolejowego (krzyż św.symbol Zabagnienie.symbol Podpora jednosłupowa przewodu lub latarni Śluza Oznaczenie świątyni chrześcijańskiej Oznaczenie świątyni niechrześcijańskiej Studnia Szafa sterownicza przewodu Studnia głębinowa Strzałka kierunku wjazdu do podziemia Świetlik do podziemia Osadnik kanalizacji lokalnej (dół Chambeau) Zapora przejazdu kolejowego .symbol przynależności do działki Przeprawa promowa Znak przystanku Kierunek linii napowietrznej sieci komputerowej Kierunek napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia Przepust .symbol Pachoł.WYKAZ SKRÓTÓW LZA MDS MOK MOL MOS MSD MST MSZ MTS MUF ODB OGA OGS OPJ OPX OPZ OSJ OSM OSP OSW PER PES PJD PKJ PKR PLS PLT PLZ PND PNN PNS POL POM PRH PRM PRZ PSA PSN PSS PST PTR PTV PWM PWN RMP SCH SKR SLH SLK SLS SLU SLZ SSC SSN STD STE STG SWJ SWT SZB SZL TBL TDD TDM 941 457 858 958 959 452 451 512 456 687 960 970 971 113 111 112 123 131 121 122 473 474 411 526 140 949 521 950 453 516 458 961 911 991 440 406 522 517 414 413 430 523 918 518 358 352 410 402 401 510 511 967 324 325 907 688 908 992 356 685 412 408 995 996 F F F F F F F O F O F F F O O O O O O O F F F O F F O F F O F F F F F F O O F F F O F O F F F F F O O F F F F O O F F O F F F F Zakrzewienie .symbol Kierunek napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia Rampa Schody zewnętrzne Znak skraju toru Słup hektometrowy Słup kilometrowy Podpora przewodu lub latarni .symbol Mufa. mokradło .symbol Przepust Podpora przewodów trakcyjnych Kierunek linii napowietrznej tv kablowej Pomnik walki i męczeństwa . dalba Ostroga w cieku Ostroga w cieku .symbol Kierunek linii napowietrznej telekomunikacyjnej Plac gier i zabaw .symbol Molo Molo .symbol Tablica informacyjna. punkt łączenia kabla Odbój.symbol Most drewniany . Andrzeja) Kierunek linii napowietrznej innej sieci kablowej Punkt roboczy Plac sportowy .

symbol Obrys obudowy przewodu podziemnego sieci komputerowej Obrys obudowy przewodu podziemnego benzynowego Obrys obudowy przewodu podziemnego ciepłowniczego Obrys obudowy przewodu podziemnego elektroenergetycznego Obrys obudowy przewodu podziemnego gazowego Obrys obudowy przewodu podziemnego innych sieci rurowych Obrys obudowy przewodu podziemnego innych sieci kablowych Obrys obudowy przewodu podziemnego kanalizacyjnego Obrys obudowy przewodu podziemnego melioracyjnego Obrys obudowy przewodu podziemnego naftowego Obrys obudowy przewodu podziemnego poczty pneumatycznej Obrys obudowy przewodu podziemnego telekomunikacyjnego Obrys obudowy przewodu podziemnego TV kablowej Obrys obudowy przewodu podziemnego wodociągowego Obrys obudowy przewodu podziemnego niezidentyfikowanego Obrys obudowy przewodu podziemnego kanału zbiorczego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego benzynowego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego ciepłowniczego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego gazowego Obrys przewodu z obudową na/nadz.poczty pneumatycznej Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego wodociągowego Obrys przewodu z obudową na/nadz.innych sieci rurowych Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego kanalizacyjnego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego naftowego Obrys przewodu z obudową na/nadz. szuwary .WYKAZ SKRÓTÓW TRA TRG TRW TRZ UAR UBA UBB UBC UBE UBG UBI UBJ UBK UBM UBN UBP UBT UBV UBW UBX UBZ UCB UCC UCG UCI UCK UCN UCP UCW UCX UCZ UEA UEB UEC UEE UEG UEI UEJ UEK UEN UEP UET UEV UEW UEX UGA UGB UGC UGE UGG UGI UGJ 940 683 681 852 501 671 667 664 665 663 674 676 662 673 669 670 666 672 661 668 675 567 564 563 574 562 569 570 561 568 575 541 537 534 536 533 544 546 532 539 540 535 542 531 538 631 627 624 625 623 634 636 F O O F F O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Trawnik .symbol Niezidentyfikowana armatura naziemna . niezidentyfikowanego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego kanału zbiorczego Oś przewodu kablowego na podporach sieci komputerowej Oś przewodu nadziemnego rurowego benzynowego Oś przewodu nadziemnego ciepłowniczego Oś przewodu kablowego na podporach elektroenergetycznego Oś przewodu nadziemnego rurowego gazowego Oś przewodu nadziemnego rurowego sieci rurowych innych Oś przewodu kablowego na podporach innej sieci kablowej Oś przewodu nadziemnego rurowego kanalizacyjnego Oś przewodu nadziemnego rurowego naftowego Oś przewodu nadziemnego rurowego poczty pneumatycznej Oś przewodu kablowego na podporach telekomunikacyjnego Oś przewodu kablowego na podporach tv kablowej Oś przewodu nadziemnego rurowego wodociągowego Oś przewodu nadziemnego rurowego niezidentyfikowanego Punkt pomierzonej wysokości przewodu sieci komputerowej Punkt pomierzonej wysokości przewodu benzynowego Punkt pomierzonej wysokości przewodu ciepłowniczego Punkt pomierzonej wysokości przewodu elektroenergetycznego Punkt pomierzonej wysokości przewodu gazowego Punkt pomierzonej wysokości przewodu innych sieci rurowych Punkt pomierzonej wysokości przewodu innych sieci kablowych 205 .symbol Wcinka lub trójnik na przewodzie gazowym Wcinka lub trójnik na przewodzie wodociągowym Trzciny.

cech /spos. przewodu sieci komputerowej Punkt zm. inwent. przewodu elektroenergetycznego 206 .WYKAZ SKRÓTÓW UGK UGM UGN UGP UGT UGV UGW UGX UGZ UKA UKB UKC UKE UKG UKI UKJ UKK UKM UKN UKP UKT UKV UKW UKX UKZ UOA UOB UOC UOE UOG UOI UOJ UOK UOM UON UOP UOT UOV UOW UOX UOZ UPA UPB UPC UPE UPG UPI UPJ UPK UPM UPN UPP UPT UPV UPW UPX UPZ USA USB USC USE 622 633 629 630 626 632 621 628 635 731 727 724 725 723 734 736 722 733 729 730 726 732 721 728 735 611 607 604 605 603 614 616 602 613 609 610 606 612 601 608 615 591 587 584 585 583 594 596 582 593 589 590 586 592 581 588 595 711 707 704 705 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Punkt pomierzonej wysokości przewodu kanalizacyjnego Punkt pomierzonej wysokości przewodu melioracyjnego Punkt pomierzonej wysokości przewodu naftowego Punkt pomierzonej wysokości przewodu poczty pneumatycznej Punkt pomierzonej wysokości przewodu telekomunikacyjnego Punkt pomierzonej wysokości przewodu TV kablowej Punkt pomierzonej wysokości przewodu wodociągowego Punkt pomierzonej wysokości przewodu niezidentyfikowanego Punkt pomierzonej wysokości kanału zbiorczego Symbol komory podziemnej sieci komputerowej Symbol komory podziemnej benzynowej Symbol komory podziemnej ciepłowniczej Symbol komory podziemnej elektroenergetycznej Symbol komory podziemnej gazowej Symbol komory podziemnej sieci innych rurowych Symbol komory podziemnej sieci innych kablowych Symbol komory podziemnej kanalizacyjnej Symbol komory podziemnej melioracyjnej Symbol komory podziemnej naftowej Symbol komory podziemnej poczty pneumatycznej Symbol komory podziemnej telekomunikacyjnej Symbol komory podziemnej TV kablowej Symbol komory podziemnej wodociągowej Symbol komory podziemnej sieci niezidentyfikowanej Symbol komory podziemnej kanalizacji zbiorczej Komora podziemna sieci komputerowej Komora podziemna benzynowa Komora podziemna ciepłownicza Komora podziemna elektroenergetyczna Komora podziemna gazowa Komora podziemna sieci innych rurowych Komora podziemna sieci innych kablowych Komora podziemna kanalizacyjna Komora podziemna melioracyjna Komora podziemna naftowa Komora podziemna poczty pneumatycznej Komora podziemna telekomunikacyjna Komora podziemna TV kablowej Komora podziemna wodociągowa Komora podziemna sieci niezidentyfikowanej Komora podziemna kanalizacji zbiorczej Oś przewodu podziemnego sieci komputerowej Oś przewodu podziemnego benzynowego Oś przewodu podziemnego ciepłowniczego Oś przewodu podziemnego elektroenergetycznego Oś przewodu podziemnego gazowego Oś przewodu podziemnego sieci rurowych innych Oś przewodu podziemnego sieci kablowych innych Oś przewodu podziemnego kanalizacyjnego Oś przewodu podziemnego melioracyjnego Oś przewodu podziemnego naftowego Oś przewodu podziemnego poczty pneumatycznej Oś przewodu podziemnego telekomunikacyjnego Oś przewodu podziemnego sieci TV kablowej Oś przewodu podziemnego wodociągowego Oś przewodu podziemnego niezidentyfikowanego Oś kanału zbiorczego Punkt zm. inwent. cech /spos. cech /spos. inwent. inwent. przewodu benzynowego Punkt zm. przewodu ciepłowniczego Punkt zm. cech /spos.

przewodu innych sieci rurowych Punkt zm. przewodu melioracyjnego Punkt zm. widokowa Wieża ciśnień. grobli Wcinka lub trójnik na przewodzie kanalizacyjnym Wieża ciśnień. cech /spos.symbol Zasuwa liniowa Znak drogowy 207 . inwent. osuwisko. przewodu naftowego Punkt zm. inwent. inwent. cech /spos. przewodu telekomunikacyjnego Punkt zm. Szczyt skarpy umocnionej. cech /spos. cech /spos. cech /spos. powierzchni terenu Urwisko wąwozu. przewodu kanału zbiorczego Oś projektowanego przewodu sieci komputerowej Oś projektowanego przewodu benzynowego Oś projektowanego przewodu ciepłowniczego Oś projektowanego przewodu elektroenergetycznego Oś projektowanego przewodu gazowego Oś projektowanego przewodu innych sieci rurowych Oś projektowanego przewodu innych sieci kablowych Oś projektowanego przewodu kanalizacyjnego Oś projektowanego przewodu melioracyjnego Oś projektowanego przewodu naftowego Oś projektowanego przewodu poczty pneumatycznej Oś projektowanego przewodu telekomunikacyjnego Oś projektowanego przewodu TV kablowej Oś projektowanego przewodu wodociągowego Oś projektowanego przewodu nieokreślonego Oś projektowanego przewodu kanalizacji zbiorczej Obrys wału ochronnego . cech /spos. ppożarowa. przewodu innych sieci kablowych Punkt zm. inwent. inwent. inwent. przewodu poczty pneumatycznej Punkt zm. cech /spos. cech /spos. przewodu tv kablowej Punkt zm. inwent. cech /spos. Kontur zamykający wąwóz. przewodu gazowego Punkt zm. inwent. przewodu wodociągowego Punkt zm.symbol Punkt określonej wysokości szt. cech /spos. Wiatrak Wiatrak . ppożarowa. inwent. inwent. Skarpa umocniona Wrota śluzy Skarpa nie umocniona Punkt określonej wysokości naturalnej powierzchni terenu Szczyt skarpy nie umocnionej.symbol Wypłuczysko.WYKAZ SKRÓTÓW USG USI USJ USK USM USN USP UST USV USW USX USZ UXA UXB UXC UXE UXG UXI UXJ UXK UXM UXN UXP UXT UXV UXW UXX UXZ WAL WCI WCN WCS WDS WJD WKS WLD WLM WLW WLZ WNS WRC WRG WRP WRU WSD WSG WSK WSL WSN WSP WSQ WSS WSU WSW WSZ WTR WTS WWO WYD ZAS ZND 703 714 716 702 713 709 710 706 712 701 708 715 651 647 644 645 643 654 656 642 653 649 650 646 652 641 648 655 972 682 332 333 956 350 819 504 505 684 506 821 811 814 812 813 824 822 818 968 820 801 823 957 403 826 827 334 335 828 860 507 407 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O F O F F F F F O O O O F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F O F Punkt zm. cech /spos. cech /spos. osuwisko. inwent.symbol Wodospad Wjazd do podziemia Symbol skarpy umocnionej Właz prostokątny Właz kwadratowy Wylot kanału ( wylew ) Właz okrągły Symbol skarpy nie umocnionej Warstwica ciągła Warstwica pogrubiona Warstwica pomocnicza Warstwica uzupełniająca Podnóże skarpy. inwent. widokowa . przewodu kanalizacyjnego Punkt zm. wąwóz.ukształt. wypłuczysko. osuwiska. łacha piaszczysta . przewodu niezidentyfikowanego Punkt zm. Wodospad . Wydma. wypłuczyska.

Strumień. rzeka . dzielnica Obręb Kontur klasyfikacyjny użytku Użytek gruntowy wyłączony z klasyfikacji Działka ewidencyjna Granica państwa Granica województwa Granica miasta. dzielnicy Granica obrębu Granica konturu klasyfikacyjnego Granica użytku Część granicy działki Symbol poboczny granicy Państwa Symbol poboczny granicy województwa Symbol poboczny granicy powiatu.symbol Zapora na cieku Źródło Strumień. Woda stojąca Zwał kamieni. głazów.symbol.symbol opis Zapora na cieku .symbol Zwał kamieni. miasta Symbol poboczny granicy gminy. powiatu Granica gminy. dzielnicy Symbol poboczny granicy obrębu Punkt adresowy Rejon urbanistyczny Blok zabudowy Rejon spisowy Obwód spisowy Granica rejonu urbanistycznego 208 . stożek nasypowy . stożek nasypowy.WYKAZ SKRÓTÓW ZNS ZOW ZPS ZPW ZRD ZSR ZWA ZWJ ZWK ZWR 409 943 965 964 856 850 830 851 831 849 F F F F F F F F F F Znak sygnalizacji świetlnej Ogród działkowy . miasto Gmina. rzeka WYKAZ OBIEKTÓW MAPY ZASADNICZEJ WEDŁUG KODÓW LICZBOWYCH KOD LICZBOWY KOD ZNAKOWY O ? F NAZWA OBIEKTU Trzecia kolumna zawiera oznaczenie przynależności obiektu do treści obligatoryjnej albo fakultatywnej 111 112 113 121 122 123 131 140 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 231 232 233 234 235 238 240 241 242 243 250 OPX OPZ OPJ OSP OSW OSJ OSM PKR GRP GRT GRO GPA GPW GPP GPG GPO GPK GPU GPE GAK GAW GAP GAG GAO GUK GUZ GDE GSK GSW GSP GSG GSO ADR GPR GPZ GPS GPB GAU O O O O O O O F O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O F F F F F Punkt osnowy podstawowej poziomej Punkt osnowy podstawowej wysokościowej Punkt osnowy podstawowej XYH Punkt szczegółowej osnowy poziomej Punkt szczegółowej osnowy wysokościowej Punkt osnowy szczegółowej XYH Punkt osnowy pomiarowej poziomej Punkt roboczy Punkt granicy państwa stabilizowany trwale Punkt graniczny stabilizowany trwale Punkt załamania granicy działki nie stabilizowany Państwo Województwo Powiat.

galerii. ppożarowa. przewodu Symbol podpory podcienia. szklarnia Budowla ziemna ograniczona skarpami umocnionymi Budowla ziemna ograniczona skarpami nieumocnionymi Komin przemysłowy.ukształt. widokowa .symbol Budynek w ruinie Słup kilometrowy Słup hektometrowy Punkt określonej wysokości szt. drogowskaz Znak sygnalizacji świetlnej Znak skraju toru Znak przejazdu kolejowego (krzyż św. widokowa Wieża ciśnień. budowli Blok budynku Oznaczenie świątyni chrześcijańskiej Oznaczenie świątyni niechrześcijańskiej Wieża ciśnień. galeria Wiata. Andrzeja) Zapora przejazdu kolejowego . budowli Cieplarnia. powierzchni terenu Znak przystanku Znak drogowy Tablica informacyjna. przewodu Budynek Symbol budynku Zasięg nawisu budynku. linia zmiany nawierzchni Krawężnik jezdni Krawędź chodnika (inna niż krawężnik jezdni) Droga nie stanowiąca odrębnej działki Droga nie stanowiąca odrębnej działki .symbol Wiatrak Wiatrak .symbol Łącznik napowietrzny budynków.WYKAZ SKRÓTÓW 251 252 253 256 257 258 259 264 265 266 270 310 311 312 313 314 320 324 325 332 333 334 335 342 346 348 350 352 354 356 358 360 362 364 365 366 368 401 402 403 406 407 408 409 410 411 412 413 414 420 422 423 424 425 426 427 428 430 432 433 440 449 450 451 GAZ GAS GAB GSU GSZ GSS GSB GPL GUL DUL GDS BUI BUJ BUD BUS BZN BLO SSC SSN WCN WCS WTR WTS BUG BUW BPB WJD SCH BTO SWT RMP BUF CIE BUZ BUX KMN BUR SLK SLH WSU PRZ ZND TBL ZNS SKR PJD SZL PST PSS KOU KOJ KOC KON KSN KOT KOK KOW PTR KOA KOD PRM KOP KOS MST F F F F F F F F F F F O O O O O F F F F F F F F F F F F F F F F O F F O O F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F Granica bloku zabudowy Granica rejonu spisowego Granica obwodu spisowego Symbol poboczny granicy rejonu urbanistycznego Symbol poboczny granicy bloku zabudowy Symbol poboczny granicy rejonu spisowego Symbol poboczny granicy obwodu spisowego Oddział lub część oddziału leśnego Granica części oddziału leśnego Krawędź linii podziału powierzchniowego (duktu) Granica sporna działek Obrys podpory podcienia. taras odkryty na podporach Przejazd pod budynkiem Wjazd do podziemia Schody zewnętrzne Taras. ppożarowa. wiaty.symbol Krawędź jezdni.symbol Oś toru tramwajowego Oś toru kolejowego normalnego Oś toru kolejowego wąskiego Podpora przewodów trakcyjnych Jezdnia Chodnik Przeprawa promowa Ściana oporowa Ściana oporowa . weranda Świetlik do podziemia Rampa Fundament budynku. galerii. wiaty.symbol Most trwały 209 .symbol Przepust Przepust .

WYKAZ SKRÓTÓW 452 453 456 457 458 460 471 473 474 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 521 522 523 526 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 544 546 561 562 563 564 567 568 569 570 574 575 581 582 583 584 585 586 587 MSD PND MTS MDS PNS KEM KEL PER PES UAR BPO BPP WLD WLM WLZ ZAS KRW KRA SLS SLU MSZ HYP HYZ LAT PNN PSN PWN PLT PSA PTV PKJ UEW UEK UEG UEC UET UEE UEB UEX UEN UEP UEA UEV UEI UEJ UCW UCK UCG UCC UCB UCX UCN UCP UCI UCZ UPW UPK UPG UPC UPE UPT UPB F F F F F F F F F F O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Most drewniany Kładka dla pieszych Most trwały . kanału zbiorczego Oś przewodu podziemnego wodociągowego Oś przewodu podziemnego kanalizacyjnego Oś przewodu podziemnego gazowego Oś przewodu podziemnego ciepłowniczego Oś przewodu podziemnego elektroenergetycznego Oś przewodu podziemnego telekomunikacyjnego Oś przewodu podziemnego benzynowego 210 .symbol Most drewniany . niezidentyfikowanego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego naftowego Obrys przewodu z obudową na/nadz. innych sieci rurowych Obrys przewodu z obudową na/nadz.symbol Podpora jednosłupowa przewodu lub latarni Podpora wielosłupowa przewodu lub latarni Hydrant Zdrój uliczny Latarnia na podporze przewodów lub na słupie Kierunek napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia Kierunek napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia Kierunek napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia Kierunek linii napowietrznej telekomunikacyjnej Kierunek linii napowietrznej sieci komputerowej Kierunek linii napowietrznej tv kablowej Kierunek linii napowietrznej innej sieci kablowej Oś przewodu nadziemnego rurowego wodociągowego Oś przewodu nadziemnego rurowego kanalizacyjnego Oś przewodu nadziemnego rurowego gazowego Oś przewodu nadziemnego ciepłowniczego Oś przewodu kablowego na podporach telekomunikacyjnego Oś przewodu kablowego na podporach elektroenergetycznego Oś przewodu nadziemnego rurowego benzynowego Oś przewodu nadziemnego rurowego niezidentyfikowanego Oś przewodu nadziemnego rurowego naftowego Oś przewodu nadziemnego rurowego poczty pneumatycznej Oś przewodu kablowego na podporach sieci komputerowej Oś przewodu kablowego na podporach tv kablowej Oś przewodu nadziemnego rurowego sieci rurowych innych Oś przewodu kablowego na podporach innej sieci kablowej Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego wodociągowego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego kanalizacyjnego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego gazowego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego ciepłowniczego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego benzynowego Obrys przewodu z obudową na/nadz.symbol Kładka dla pieszych .symbol Estakada. poczty pneumatycznej Obrys przewodu z obudową na/nadz. wiadukt Linia kolejki wiszącej lub wyciągu Peron Peron .symbol Budowla podziemna Budowla podziemna projektowana Właz prostokątny Właz kwadratowy Właz okrągły Zasuwa liniowa Kratka wywietrznika Kratka ściekowa Podpora przewodu lub latarni .symbol Niezidentyfikowana armatura naziemna .

WYKAZ SKRÓTÓW 588 589 590 591 592 593 594 595 596 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 661 662 UPX UPN UPP UPA UPV UPM UPI UPZ UPJ UOW UOK UOG UOC UOE UOT UOB UOX UON UOP UOA UOV UOM UOI UOZ UOJ UGW UGK UGG UGC UGE UGT UGB UGX UGN UGP UGA UGV UGM UGI UGZ UGJ UXW UXK UXG UXC UXE UXT UXB UXX UXN UXP UXA UXV UXM UXI UXZ UXJ UBW UBK O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Oś przewodu podziemnego niezidentyfikowanego Oś przewodu podziemnego naftowego Oś przewodu podziemnego poczty pneumatycznej Oś przewodu podziemnego sieci komputerowej Oś przewodu podziemnego sieci TV kablowej Oś przewodu podziemnego melioracyjnego Oś przewodu podziemnego sieci rurowych innych Oś kanału zbiorczego Oś przewodu podziemnego sieci kablowych innych Komora podziemna wodociągowa Komora podziemna kanalizacyjna Komora podziemna gazowa Komora podziemna ciepłownicza Komora podziemna elektroenergetyczna Komora podziemna telekomunikacyjna Komora podziemna benzynowa Komora podziemna sieci niezidentyfikowanej Komora podziemna naftowa Komora podziemna poczty pneumatycznej Komora podziemna sieci komputerowej Komora podziemna TV kablowej Komora podziemna melioracyjna Komora podziemna sieci innych rurowych Komora podziemna kanalizacji zbiorczej Komora podziemna sieci innych kablowych Punkt pomierzonej wysokości przewodu wodociągowego Punkt pomierzonej wysokości przewodu kanalizacyjnego Punkt pomierzonej wysokości przewodu gazowego Punkt pomierzonej wysokości przewodu ciepłowniczego Punkt pomierzonej wysokości przewodu elektroenergetycznego Punkt pomierzonej wysokości przewodu telekomunikacyjnego Punkt pomierzonej wysokości przewodu benzynowego Punkt pomierzonej wysokości przewodu niezidentyfikowanego Punkt pomierzonej wysokości przewodu naftowego Punkt pomierzonej wysokości przewodu poczty pneumatycznej Punkt pomierzonej wysokości przewodu sieci komputerowej Punkt pomierzonej wysokości przewodu TV kablowej Punkt pomierzonej wysokości przewodu melioracyjnego Punkt pomierzonej wysokości przewodu innych sieci rurowych Punkt pomierzonej wysokości kanału zbiorczego Punkt pomierzonej wysokości przewodu innych sieci kablowych Oś projektowanego przewodu wodociągowego Oś projektowanego przewodu kanalizacyjnego Oś projektowanego przewodu gazowego Oś projektowanego przewodu ciepłowniczego Oś projektowanego przewodu elektroenergetycznego Oś projektowanego przewodu telekomunikacyjnego Oś projektowanego przewodu benzynowego Oś projektowanego przewodu nieokreślonego Oś projektowanego przewodu naftowego Oś projektowanego przewodu poczty pneumatycznej Oś projektowanego przewodu sieci komputerowej Oś projektowanego przewodu TV kablowej Oś projektowanego przewodu melioracyjnego Oś projektowanego przewodu innych sieci rurowych Oś projektowanego przewodu kanalizacji zbiorczej Oś projektowanego przewodu innych sieci kablowych Obrys obudowy przewodu podziemnego wodociągowego Obrys obudowy przewodu podziemnego kanalizacyjnego 211 .

cech /spos. inwent. przewodu innych sieci rurowych Punkt zm. przewodu elektroenergetycznego Punkt zm. cech /spos. inwent. cech /spos. cech /spos. cech /spos. cech /spos. inwent. inwent. inwent. inwent. inwent. przewodu kanału zbiorczego Punkt zm. cech /spos. cech /spos. inwent. cech /spos. cech /spos. inwent. przewodu innych sieci kablowych Symbol komory podziemnej wodociągowej Symbol komory podziemnej kanalizacyjnej Symbol komory podziemnej gazowej Symbol komory podziemnej ciepłowniczej Symbol komory podziemnej elektroenergetycznej Symbol komory podziemnej telekomunikacyjnej Symbol komory podziemnej benzynowej Symbol komory podziemnej sieci niezidentyfikowanej Symbol komory podziemnej naftowej Symbol komory podziemnej poczty pneumatycznej Symbol komory podziemnej sieci komputerowej Symbol komory podziemnej TV kablowej Symbol komory podziemnej melioracyjnej Symbol komory podziemnej sieci innych rurowych Symbol komory podziemnej kanalizacji zbiorczej Symbol komory podziemnej sieci innych kablowych 212 . przewodu kanalizacyjnego Punkt zm. inwent. cech /spos. przewodu tv kablowej Punkt zm. przewodu telekomunikacyjnego Punkt zm. przewodu gazowego Punkt zm. punkt łączenia kabla Szafa sterownicza przewodu Punkt zm. przewodu sieci komputerowej Punkt zm. inwent. przewodu benzynowego Punkt zm. przewodu naftowego Punkt zm. przewodu ciepłowniczego Punkt zm. cech /spos.WYKAZ SKRÓTÓW 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 681 682 683 684 685 686 687 688 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 UBG UBC UBE UBT UBB UBX UBN UBP UBA UBV UBM UBI UBZ UBJ TRW WCI TRG WLW SZB KTW MUF STE USW USK USG USC USE UST USB USX USN USP USA USV USM USI USZ USJ UKW UKK UKG UKC UKE UKT UKB UKX UKN UKP UKA UKV UKM UKI UKZ UKJ O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Obrys obudowy przewodu podziemnego gazowego Obrys obudowy przewodu podziemnego ciepłowniczego Obrys obudowy przewodu podziemnego elektroenergetycznego Obrys obudowy przewodu podziemnego telekomunikacyjnego Obrys obudowy przewodu podziemnego benzynowego Obrys obudowy przewodu podziemnego niezidentyfikowanego Obrys obudowy przewodu podziemnego naftowego Obrys obudowy przewodu podziemnego poczty pneumatycznej Obrys obudowy przewodu podziemnego sieci komputerowej Obrys obudowy przewodu podziemnego TV kablowej Obrys obudowy przewodu podziemnego melioracyjnego Obrys obudowy przewodu podziemnego innych sieci rurowych Obrys obudowy przewodu podziemnego kanału zbiorczego Obrys obudowy przewodu podziemnego innych sieci kablowych Wcinka lub trójnik na przewodzie wodociągowym Wcinka lub trójnik na przewodzie kanalizacyjnym Wcinka lub trójnik na przewodzie gazowym Wylot kanału ( wylew ) Osadnik kanalizacji lokalnej (dół Chambeau) Kotwa przewodu ciepłowniczego Mufa. cech /spos. inwent. cech /spos. cech /spos. cech /spos. przewodu wodociągowego Punkt zm. inwent. przewodu niezidentyfikowanego Punkt zm. inwent. przewodu melioracyjnego Punkt zm. inwent. przewodu poczty pneumatycznej Punkt zm. inwent.

stożek nasypowy.symbol Rów nie stanowiący odrębnej działki Rów nie stanowiący odrębnej działki . Wypłuczysko.symbol Pomnik walki i męczeństwa . Podnóże skarpy.symbol opis Cmentarz chrześcijański . Zwał kamieni. osuwiska. osuwisko.pomnik przyrody Drzewo liściaste .symbol Cmentarz niechrześcijański .symbol Drzewo liściaste . wypłuczyska.symbol Wodospad Wodospad .symbol Cmentarz komunalny . kapliczka przydrożna Cmentarz wojenny .symbol Odbój.symbol Plac gier i zabaw .pomnik przyrody Las iglasty .symbol Zakrzewienie . Zwał kamieni.symbol. Strumień. dalba 213 . szuwary .symbol Las liściasty .symbol Las mieszany . Kontur zamykający wąwóz. próg wodny .symbol Ogród działkowy .symbol Ogrodzenie trwałe Ogrodzenie trwałe . łacha piaszczysta .symbol Trawnik .symbol Molo Molo . rzeka .symbol Plac sportowy . Szczyt skarpy nie umocnionej. rzeka Strumień.symbol Wydma.symbol Żywopłot Brama w ogrodzeniu Studnia Studnia głębinowa Fontanna Pomnik Krzyż przydrożny Figura przydrożna. osuwisko.symbol Bród Źródło Zabagnienie.WYKAZ SKRÓTÓW 801 811 812 813 814 818 819 820 821 822 823 824 826 827 828 830 831 849 850 851 852 854 856 858 860 901 902 903 905 907 908 909 911 913 915 917 918 921 922 925 926 929 930 935 936 937 940 941 943 945 946 947 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 WSP WRC WRP WRU WRG WSK WKS WSN WNS WSG WSQ WSD WSW WSZ WWO ZWA ZWK ZWR ZSR ZWJ TRZ BRD ZRD MOK WYD BGT BGS BGZ BGB STD STG FON POM KRZ FIG CWO PWM DIG DLI DIN DLN DIP DLP LSI LSL LSM TRA LZA ZOW CHR CIN CKO PLS PLZ KOR KRO BAS JAZ JSZ WDS WSS MOL MOS ODB F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F O F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F Punkt określonej wysokości naturalnej powierzchni terenu Warstwica ciągła Warstwica pomocnicza Warstwica uzupełniająca Warstwica pogrubiona Skarpa umocniona Symbol skarpy umocnionej Skarpa nie umocniona Symbol skarpy nie umocnionej Szczyt skarpy umocnionej. stożek nasypowy .symbol Drzewo iglaste .symbol Woda stojąca Trzciny.symbol Drzewo iglaste o pomierzonym położeniu Drzewo liściaste o pomierzonym położeniu Drzewo iglaste . wypłuczysko.symbol Basen Jaz. mokradło . głazów. wąwóz. Urwisko wąwozu. próg wodny Jaz.

magazynowy budynek transportu. nap. b b g h i m x z k p s t r r. grobli PRH F Przehaczenie .WYKAZ SKRÓTÓW 961 964 965 967 968 970 971 972 973 991 992 993 994 995 996 997 POL F Pachoł. cn cp cw dr ei eN eS eW f gn .symbol SLZ F Śluza WSL F Wrota śluzy OGA F Ostroga w cieku OGS F Ostroga w cieku . elektroenergetyczne przewody wys. nap. rzeki) AUL O Nazwa ulicy TDD F Tekst dodatkowy duży TDM F Tekst dodatkowy mały LOD F Odnośnik WYKAZ OZNACZEŃ SKRÓTOWYCH W TREŚCI MAPY ZASADNICZEJ Uwaga: adnotacja: "(uż. nap.)" oznacza skrót odpowiadający pozycji wykazu użytków zawartego w Rozporządzeniu Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie ewidencji gruntów i budynków. ch. usługowy budynek inny budynek mieszkalny budynek o funkcji nie określonej budynek ochrony zdrowia. łączności budynek w ruinie budynek w ruinie zabytkowy C chodnik cieplarnia ciepłownicze przewody niskiego ciśnienia ciepłownicze przewody parowe ciepłownicze przewody wysokiego ciśnienia D droga (uż. grobli KWL F Korona wału ochronnego .symbol WAL F Obrys wału ochronnego .ew. elektroenergetyczne przewody średn. F fundament G gazowe przewody niskoprężne 214 al.gr.symbol przynależności do działki SWJ F Strzałka kierunku wjazdu do podziemia KCI F Strzałka kierunku cieku (rowu. gr. opieki socjalnej budynek oświaty. A aleja (tylko przy nazwie własnej) B benzynowy przewód budynek biurowy budynek gospodarczy budynek handlowy. ciepl. kultu religijnego budynek przemysłowy budynek składowy. ew. poler ZPW F Zapora na cieku ZPS F Zapora na cieku .zab. kultury.) E elektroenergetyczne przewody inne elektroenergetyczne przewody nisk.

/ Pl.dz. na podstawie digitalizacji 215 gs gw gm.WYKAZ SKRÓTÓW gazowe przewody średnioprężne gazowe przewody wysokoprężne gmina gr. gr.) M melioracyjne przewody N naftowe przewody nieużytki (uż. kd kl ko kp ks z K Ls Ł m n N xk xr O. ew.) niezidentyfikowane przewody kablowe niezidentyfikowane przewody rurowe O ogrody działkowe P państwowe gospodarstwa leśne.) peron plac / plac przy nazwie własnej poczty pneumatycznej przewody powiat przeprawa promowa przewody w kanalizacji zbiorczej przewód benzynowy przewód ciepłowniczy przewód elektroenergetyczny przewód gazowy przewód kanalizacyjny przewód melioracyjny przewód naftowy przewód niezidentyfikowany przewód poczty pneumatycznej przewód podz.) Ł łąka trwała (uż.) L las (uż. PGL PGR PGRyb.) pastwisko trwałe (uż. gr. państwowe gospodarstwa rybne pastwisko pod zalesienie (uż. ew. Ri jd jk i Jez. państwowe gospodarstwa rolne. ew. pl. terenu kopalne użytki (uż. gr. sad. pr. gr.ew.gr. ew. pastwisko (uż. z b c e g k m n x p D .) I innych sieci kablowych przewody doziemne innych sieci kablowych przewody w kanalizacji innych sieci rurowych przewody J jezioro (przy nazwie własnej) K kanalizacja deszczowa kanalizacja lokalna (bezodpływowa) kanalizacja ogólnospławna kanalizacja przemysłowa kanalizacja sanitarna kanalizacja zbiorcza przewodów uzbr. gr. PsZ Ps per. gr. p pow. ew. łąka.orne inne niż rola. ew.

gr. w. ew. ew. gr.) tereny zadrzewione i zakrzaczone (uż.) sieci komputerowej przewody doziemne sieci komputerowej przewody w kanalizacji T telekomunikacyjne przewody miejscowe telekomunikacyjne przewody tranzytowe telewizji kablowej przewody doziemne telewizji kablowej przewody w kanalizacji tereny komunik. na podstawie nieokreślonej przewód podziemny określony aparaturą przewód sieci innych kablowych przewód sieci innych rurowych przewód sieci komputerowej przewód telekomunikacyjny przewód telewizji kablowej przewód wodociągowy R rampa rola (uż.) tereny urządzone przemysłowe (uż. ew.) tereny urządzone . ew.wid. ew. wo wl wdsp ws woj. gr. gr.) tereny urządzone admin.ppoż. ew. Rn Rz rz. branżowych przewód podz. gr. gr. publicznej (uż. inne niż drogi i szlaki kolej. Zat. gr. . w.) tereny różne (różne inne wg ew. źr. ew. gr.) W wiatrak wieża ciśnień wieża przeciwpożarowa wieża widokowa wodociągowe przewody sieci ogólnej wodociągowe przewody sieci lokalnej wodospad wody stojące (nie posiadające nazw własnych) województwo Z zatoka (tylko przed nazwą własną) Ź źródłó 216 B X A j i a t v w rmp. ew. ew. gr. gr. gr. na podstawie mat. (uż. ew. gr.) tereny niezabud.szlaki kolejowe (uż.) tereny urządzone składowe (uż.cn. ew. gr.WYKAZ SKRÓTÓW przewód podz.) tereny urządzone usługowe (uż.drogi (uż. gr. ew. gr. gr.) tereny urządzone budownictwa (uż. ew. R w. ew.) U użytki kopalne (uż.) tereny urządzone . S ad ak tm tt vd vk Tk Bp rek Tr dr kol Br Bb Be B Ba Bs Bu Lz K wtr. gr. ew.na terenach urzadzonych (uż. w. ew.) tereny urządzone energetyki (uż.) tereny urządzone mieszkalne (uż.) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (uż.) rów rurowe przewody nadziemne rurowe przewody naziemne rzeka S sad (uż.

WYKAZ SKRÓTÓW 217 .

ew. usługowy budynek inny przewód sieci innych rurowych przewód sieci innych kablowych (1:5000) innych sieci kablowych przewody doziemne jezioro (przy nazwie własnej) innych sieci kablowych przewody w kanalizacji użytki kopalne (uż. gr. ew. gr.TREŚĆ INSTRUKCJI SKOROWIDZ SKRÓTÓW W TREŚCI MAPY ZASADNICZEJ Uwaga: adnotacja: "(uż. gr. gr. ew. ew. ew.) przewód elektroenergetyczny (1:5000) elektroenergetyczne przewody inne elektroenergetyczne przewody nisk. kultu religijnego przewód kanalizacyjny (1:5000) kanalizacja deszczowa kanalizacja lokalna (bezodpływowa) kanalizacja ogólnospławna 218 . ew. gr.drogi (uż.) tereny niezabud. ew. nap.) tereny urządzone energetyki (uż.) tereny urządzone składowe (uż.)" oznacza skrót odpowiadający pozycji wykazu użytków zawartego w Rozporządzeniu Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie ewidencji gruntów i budynków. A a ad ak al.) budynek oświaty. ciepl.) tereny urządzone usługowe (uż. gr. na terenach urządzonych (uż. publicznej(uż. nap.) tereny urządzone budownictwa (uż. ew.) budynek biurowy przewód benzynowy tereny urządzone przemysłowe (uż.) przewód ciepłowniczy (1:5000) chodnik cieplarnia ciepłownicze przewody niskiego ciśnienia ciepłownicze przewody parowe ciepłownicze przewody wysokiego ciśnienia przewód podz. na podstawie mat.) tereny urządzone admin. gr. gr. nap. elektroenergetyczne przewody wys. gr. ew. B B b b Ba Bb Be Bp Br Bs Bu c ch. na podstawie digitalizacji tereny urządzone . gr. kultury. elektroenergetyczne przewody średn. cn cp cw D dr e ei eN eS eW f g g gm. ew. fundament budynek gospodarczy przewód gazowy (1:5000) gmina gazowe przewody niskoprężne gazowe przewody średnioprężne gazowe przewody wysokoprężne budynek handlowy. ew. gn gs gw h i i j jd Jez. branżowych tereny urządzone mieszkalne (uż. gr. jk K k k kd kl ko przewód podziemny określony aparaturą przewód sieci komputerowej (1:5000) sieci komputerowej przewody doziemne sieci komputerowej przewody w kanalizacji aleja (tylko przy nazwie własnej) przewód podz.

w. sad. gr. pastwisko (uż. gr.orne inne niż rola.) łąka trwała (uż. ew. gr.zab. magazynowy budynek transportu. ew. PGL PGR PGRyb.wid. gr.) rola (uż. tereny urządzone .cn. gr. łączności przewód telekomunikacyjny (1:5000) tereny komunik. ew.) pastwisko pod zalesienie (uż. gr.ppoż.) kanalizacja przemysłowa kanalizacja sanitarna las (uż.) rampa rurowe przewody nadziemne rurowe przewody naziemne rzeka sad (uż. ew. ew.dz.) przewód naftowy ogrody działkowe budynek przemysłowy przewód poczty pneumatycznej peron państwowe gospodarstwa leśne. pl.) budynek mieszkalny przewód melioracyjny nieużytki (uż. ew. / Pl. S s t t Tk tm Tr tt v vd vk w w. ew.TREŚĆ INSTRUKCJI kol kp ks Ls Lz Ł m m N n O.ew. łąka. (uż.) tereny zadrzewione i zakrzaczone (uż.) telekomunikacyjne przewody miejscowe tereny różne (różne inne wg ew.) budynek składowy. wdsp wl wo woj.gr. państwowe gospodarstwa rolne.) gr. gr. pr. gr. rek Ri rmp. ew. inne niż drogi i szlaki kolej. Ps PsZ R r r. państwowe gospodarstwa rybne plac / plac przy nazwie własnej powiat przeprawa promowa pastwisko trwałe (uż. pow. ew. gr. ew.) telekomunikacyjne przewody tranzytowe przewód telewizji kablowej (1:5000) telewizji kablowej przewody doziemne telewizji kablowej przewody w kanalizacji przewód wodociągowy (1:5000) rów wieża ciśnień wieża przeciwpożarowa wieża widokowa wodospad wodociągowe przewody sieci lokalnej wodociagowe przewody sieci ogólnej województwo wody stojące (nie posiadające nazw własnych) wiatrak 219 . w. Rn Rz rz.) budynek w ruinie budynek w ruinie zabytkowy tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (uż. gr. gr. w. gr. ew. p p per. ws wtr.szlaki kolejowe (uż.

TREŚĆ INSTRUKCJI x x X xk xr z z z Zat.w zbiorach warstw lub zbiorach obiektów. Klauzula dotycząca stopnia kartometryczności. której skale wzdłuż i w poprzek arkusza bezpośrednio po sporządzeniu kopii różnią się. pominięcie niektórych atrybutów opisowych) • mogą mieć różny poziom kartometryczności.50 1:1000 0. Poziom kartometryczności (stopień zaufania do skali kopii) powinien być określony w klauzuli umieszczanej na kopii przez jej wykonawcę.25 0. Grubość linii Grubości linii podane w Załączniku nr 1 oparto na typoszeregu związanym z pisakami i szablonami zgodnymi z normami PN i DIN. LINIA cienka średnia gruba 1:500 0. terenu przewody w kanalizacji zbiorczej zatoka (tylko przed nazwą własną) źródłó Tę stronę celowo pozostawiono pustą. źr. mogą zawierać niepełną treść (wybrane nakładki) i mogą mieć różny poziom kartometryczności. o charakterze szkicu. na podstawie nieokreślonej niezidentyfikowane przewody kablowe niezidentyfikowane przewody rurowe budynek ochrony zdrowia. 3. Przy prowadzeniu mapy w postaci numerycznej nie istnieje pierworys. 0. aby następny załącznik zaczynał się od nowej karty. 0. 0. Do użytku dopuszcza się papier kreślarski podklejony planszą aluminiową oraz folię kreślarską i inne materiały.18. budynek o funkcji nie określonej przewód niezidentyfikowany (1:5000) przewód podz. Kopie mapy tworzonej numerycznie są sporządzane stosownie do potrzeb użytkownika: • na różnym materiale.50. Treść klauzuli umieszczanej na kopii o charakterze szkicu poprzedzona powinna być słowem OSTRZEŻENIE. naświetlarki). opieki socjalnej kanalizacja zbiorcza przewodów uzbr.25.25 .35. W szczególności za szkic należy uznawać kopię. 1.35 SKALA 1:2000 0. których zmiany wymiarów pod wpływem zmian wilgotności i temperatury powietrza nie przekraczają 0. Przy prowadzeniu mapy w postaci klasycznej pierworys mapy zasadniczej wykonywany jest na arkuszach formatu A1. 4. Kopie mapy wykonywane są stosownie do potrzeb na różnym materiale. Treść mapy może być prowadzona w sposób rozwarstwiony . plotery. Mapa w postaci klasycznej.2 wzdłuż ramek arkusza mapy. Grubości linii znaków edytowanej mapy wynosić mogą 0.13. Do wykreślenia treści mapy w określonej skali używa się trzech grubości linii zestawionych w tablicy poniżej. 2.13 0.25 0.13 0. • za pośrednictwem różnych urządzeń (drukarki. • mogą zawierać niepełną treść (wybrane warstwy lub zbiory obiektów. WARUNKI EDYCJI MAPY ZASADNICZEJ Uwaga: Wszystkie niżej podane wymiary wyrażono w milimetrach. 0.35 220 1:5000 0. Treść mapy zasadniczej może też być prowadzona w formie nakładek tematycznych na folii.35 0. Mapa w postaci numerycznej.13 0. Dla potrzeb poglądowych dopuszcza się tworzenie kopii niekartometrycznych.18 0.18 0.

Krój i wysokość tekstu Do wszystkich tekstów mapy oraz opisów pozaramkowych stosować należy pismo blok pochyły. którzy skonstruowali odpowiednie oprogramowania zgodne z poprzednim wydaniem Instrukcji.wyłączenie symboli jako osobnych obiektów (zwiększenie liczby obiektów). CZĘŚĆ B.0 i kreślone mają być linią o grubości równej 1/10 wysokości. jeśli jednak zmieniają. B. zarówno tradycyjnej jak i numerycznej. Wysokości tekstów treści mapy i opisów pozaramkowych wynosić mogą 1.uproszczenia w przedstawianiu budynków (zmniejszenie liczby obiektów). . w tym wymianie pojedynczych słów i przestawień kolejności paragrafów w celu usunięcia odwołań. lub wszystkie rosną). 5. 17). z wyjątkiem pisma o wysokości 1. ale nie tylko. przed edycją mapy użytkowej należy dokonać prób.5. Grubość linii.jeśli zmiana którejkolwiek grubości przekracza 5%. numer załącznika) i uwzględniono treści wprowadzonych nowych przepisów: • Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dn.zmniejszenie wielkości symboli (dotyczy większości symboli).TREŚĆ INSTRUKCJI 5. a spośród tych ostatnich w szczególności dla tych. że grubość linii grubszych maleje o cieńszych rośnie. UWAGI REDAKCYJNE 221 .wyeliminowano niektóre zbędne wyjaśnienia. ZMIANY W TREŚCI INSTRUKCJI Treść instrukcji uległa nieznacznym poprawkom. które kreślone powinno być grubością 0. Dopuszcza się odchylenia: • od podanych wysokości pisma. . ZMIANY W STOSUNKU DO WYDANIA Z 1995 ROKU INSTRUKCJI K-1 Załącznik niniejszy ma stanowić pomoc dla wszystkich zaangażowanych w proces tworzenia mapy. gdzie następuje przeliczenie przez punkty typograficzne. przy czym: .dodano sekcję “Atrybuty Ogólne”(str. Dotyczy to w większości obiektów wchodzących w skład uzbrojenia terenu. nie więcej jednak niż o +10% oraz -25%.8. Dopuszcza się odchylenia od podanych wymiarów grubości linii w górę i w dół o nie więcej niż 20%. w dół do 1/12 i w górę do 1/8.13. 6. 3. 2. ZMIANY W TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 1 Znaczna część zmian spowodowana została równoczesnym z przygotowaniem nowego wydania opracowaniem Instrukcji G-7 GESUT i koniecznością wzajemnego dostosowania K-1 i G-7. Poprawiono też oczywiste błędy (np.5. bowiem przy różnych procesach technologicznych i użyciu różnych narzędzi (sprzętu i oprogramowania). Generalnie nastąpiło: .zmniejszenie wysokości tekstów opisów (dotyczy wszystkich obiektów). jak i w tych. odchylenia w wysokości pisma mogą być znaczne. normalizującą dotąd nie uszczegółowioną część § 38. lub odwrotnie). pozostałe mogą nie zmienić grubości.5. Wysokość pisma. . to w tę samą stronę: wszystkie maleją. • od założonej grubości pisma 1/10 jego wysokości. Zmieniono § 38. dopuszczalne jest. CZĘŚĆ A . 17 grudnia 1996 w sprawie ewidencji gruntów i budynków • Instrukcji G-7 Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu. to wszystkie nie rosną lub nie maleją (tzn. Zarówno w systemach określających wysokość pisma bezpośrednio w milimetrach. Dopuszczalne odchylenia od grubości linii i wysokości tekstu.0. Ze względu na różnorodność i koszt sprzętu koniecznego do precyzyjnego spełnienia wymagań dotyczących edycji automatycznej. dopuszcza się edycję obrazu mapy z odchyleniami od wymiarów podanych w Załączniku nr 1 wg zasad: A . . . 7. 1. kierunek zmian jest dowolny (tzn. UWAGI OGÓLNE DO TREŚCI .5. Wysokości tekstu podane w Załączniku nr 1 oparto na typoszeregu związanym z pisakami i szablonami zgodnymi z normami PN i DIN.jeśli zmiana żadnej z grubości nie jest większa niż 5%.

. a znany pionowy.istotne zmiany w podejściu do budynków: • Wobec braku kryterium rozróżnienia w przepisach budowlanych i przeciwpożarowych . litery k po numerze najwyższej kondygnacji nie stosuje się. 8.zmieniono redakcję w opisie przewodów w skali 1:5000. SZCZEGÓŁY TWORZENIA OPISÓW PRZEWODÓW We wszystkich rodzajach przewodów: • zmieniono kod atrybutu UUY na ZRD i nazwę słowną ze <sposób umiejscowienia> na <źródło danych o położeniu przewodu>. aby odróżniać tę liczbę od numeru adresowego. powodujące następujące. • zamiast rodzaju Sieci Inne utworzono dwa rodzaje: Sieci Inne Rurowe i Sieci Inne Kablowe. wymiar pionowy 1800 mm) może być pomylony z napisem kdX1800 (kanalizacja deszczowa.zmieniono podział na typy. kreślić należy zgodnie z ich obrysem.istotne zmiany w tablicy Rodzaje i typy sieci : • sieć wodociągowa . • sieć TV kablowej . 2. Budynki wniesione z aerofotogrametrii. • zmieniono znak “x” wstawiany między wymiarem poziomym a pionowym na znak kropki dziesiętnej.drobne poprawki tablicy “lista wartości atrybutu <przeważająca funkcja budynku>” i uwag.dodano podział na typy. • Budynek kreśli się zgodnie z położeniem jego przyziemia. Sieci Uzbr. tak jak wszystkie pozostałe litery oznaczające wartość atrybutu <przeważająca funkcja budynku>” (poprzednio był to wyjątek). do zaznaczenia ich zasięgu używać należy obiektu Obrys nawisu. Opis przewodów po założeniu GESUT definiuje obecnie Instrukcja G-7.dodano podział na typy. CZĘŚĆ C. wszystkie budynki podlegają tym samym prawidłom opisu i generalizacji.zmieniono kod i wartości atrybutu <źródło danych o położeniu obiektu>.dodano podział na typy. W przypadku gdy nie znany jest wymiar poziomy. gazowych . oba te atrybuty są związane z GESUTem i przewidziane w Instrukcji G-7. Rozdział Uwagi do sieci uzbrojenia terenu . . UBU. Gdy nawisy części nadziemnej znacznie wystają poza przyziemie. kanalizacyjnych . niezidentyfikowanych .dodano atrybut ULW <typ sieci wodociągowej>. • usunięto informacje o wariantowym (założona lub nie założona Geod. 222 . • sieć gazowa .dodano podział na typy. • sieć komputerowa . • Nie używa się litery k po liczbie kondygnacji.dodano objaśnienie listy wartości nowego atrybutu <rodzaj budowli podziemnej>. . • usunięto atrybut UST <numer przewodu w GESUT> i atrybut UIY <funkcja przewodu>. 6. • sieć telekomunikacyjna . napis kdx1800 (kanalizacja deszczowa. USU na ULX.dodano uwagę odsyłającą do Instrukcji G-7. symbol budynku ma takie atrybuty opisowe jak budynek. Rozdział Uwagi ogólne do budynków . Terenu) opisie przewodów.usunięto atrybut UKK <kształt przekroju przewodu kanalizacyjnego>. 3. istotne zmiany: • • • • literę m oznaczającą budynek mieszkalny umieszcza się na budynku.nie rozróżnia się budynków ognioodpornych i nieognioodpornych. dane o położeniu nieokreślone.wymiar poziomy nieznany. wodociągowych . 4. o ile nie dokonano redukcji okapów i pomiaru nawisów. dane o położeniu z pomiaru.zmieniono kody atrybutów ULU. . Poprzednio wprowadzona. dokonano korekty w liście wartości tego atrybutu.TREŚĆ INSTRUKCJI Rozdział Uwagi do tekstów nazw i numerów obszarów . ciepłowniczych .zmieniono nawę i wartości dopuszczalne atrybutu ULC . dodano podstawą do osi ulicy. telekomunikacyjnych . USX. Ponadto dla przewodów nr: 1. atrybut <funkcja specjalna budynku> nie występuje. Ewid. • sieć ciepłownicza . wymiar poziomy 1800 mm). okazała się elementem zbędnym.zmieniono nawę i wartości dopuszczalne atrybutu ULT. gdy założony jest GESUT. Rozdział Atrybuty funkcji budynku i generalizacja .do tekstu Numer adresowy kreślić równolegle do osi ulicy. UBX. a obciążającym grafikę mapy. • Budynek kreśli się linią ciągłą.zmieniono podział na typy.dodano atrybut ULG <typ sieci gazowej>. Znak “x” między liczbą przewodów a ich średnicą (przewody ciepłownicze) pozostał bez zmian. • sieć niezidentyfikowana .dodano podział na typy.

kod literowy GAW zmieniono na GSW.zmiana nazwy.nowy obiekt. .TREŚĆ INSTRUKCJI 14. 316 BZO Przyziemie budynku ognioodpornego . 313 BUS Symbol budynku .zmiana wartości dopuszczalnej w/watrybutu. 314 BZN Zasięg nawisu budynku. KATALOG OBIEKTÓW I ZNAKÓW UMOWNYCH OBIEKTY 100 112 OPZ. 231 GSK Symbol poboczny granicy Państwa. geometrii. widokowa. 318 BUO Obrys budynku ognioodpornego . 266 DUL Krawędź duktu leśnego . 210 GPU Użytek gruntowy .usunięto atrybut UKZ <kształt przekroju kanału>.zmiana nazwy atrybutu nr działu na nr części oddziału.nowy obiekt. .zmiana nazwy na Krawędź linii podziału powierzchniowego (duktu) . sieci innych kablowych . galerii.zmiana tekstu uwagi. na pozycji 14 pozostał rodzaj sieci inne rurowe.wobec utworzenia w to miejsce dwu rodzajów sieci (sieci innych rurowych.zmiana kodu atrybutu.usunięto symbol.dodano atrybuty wysokość i szerokość.nowy obiekt 334 WTR Wiatrak .nowy obiekt.nowy obiekt.zmiana geometrii na Obszar spójny ograniczony łamaną zamkniętą. aby mógł przyjąć nr złożony.zmiana kwalifikacji obiektu na fakultatywny (F).zmieniony rysunek i dodana uwaga. 311 BUJ Symbol podpory (słupa nośnego) podcienia. przewodu .zmiana kwalifikacji obiektu na fakultatywny (F). zmiana na rysunku błędnej orientacji napisów nr adresowy działek przy ulicy Elektoralnej. ppożarowa .dodano w nazwie tekst wyłączony z klasyfikacji. 265 GUL Granica działu leśnego .dodano atrybut <nr pktu granicznego>. związana ze zmianą uwagi do obiektów 202 i 203 usunięcie wymogu urywania się linii 0.obiekt usunięto.dodano w nazwie słowo użytku. wiaty.zmiana kodu atrybutu. przewodu . prezentacji graficznej. 17.symbol . wobec nowej pozycji 16.zmiana nazwy. 333 WCS Wieża ciśnień. 219 GDE Część granicy działki . 322 BLN Blok budynku nieognioodpornego . poprawiono rysunek. zmiana kodu atrybutu.nowy obiekt: 312 BYN Przyziemie budynku nieognioodpornego . 223 .poprawiono kod GAB na GSB. 113 OPJ.zmieniono rysunek. projektowanych . . 336 WTN Wiatrak nie ognioodporny . galerii. 259 GAB Symbol poboczny granicy obwodu spisowego .zmiana nr z 16 na 17. 15.zmiana nazwy na Granica części oddziału leśnego.zmiana kodu atrybutu. 123 OSJ Punkty osnów . 312 BUD Budynek . 16. 234/3 .symbol .obiekt usunięto. sieci innych .nowy obiekt. 238 ADR Punkt adresowy . 314 BUN Obrys budynku nieognioodpornego .nowy obiekt. 217 GUK Granica konturu . 211 GPE Działka ewidencyjna . np. 140 PKR Punkt roboczy .obiekt usunięto.zmiana nazwy na Oddział lub część oddziału leśnego. 203 GRO Punkty graniczne .zmiana kodu atrybutu. usunięto symbol. sieci innych kablowych). ppożarowa .zmieniono symbole. zmieniono kody atrybutów.obiekt usunięto. kodu literowego. . CZĘŚĆ D. ale bez atrybutu UKI <kształt przekroju przewodu>. zmiana błędnej orientacji nr adresowych.zmieniono uwagę (konieczność przesłaniania na dopuszczalność przesłaniania). kanałów zbiorczych . 324 BSC Oznaczenie świątyni chrześcijańskiej .nowy obiekt.obiekt usunięto. 264 GPL Dział leśny .zmieniony rysunek i uwaga. 209 GPK Kontur klasyfikacyjny . 320 BLO Blok budynku .powstał nowy rodzaj sieci z podziału na pozycji 14. OBIEKTY 200 201 Punkt granicy państwa stabilizowany trwale . OBIEKTY 300 310 BUI Obrys podpory (słupa nośnego) podcienia. wiaty. widokowa. budowli . 325 BSN Oznaczenie świątyni niechrześcijańskiej .obiekt usunięto.zmiana kwalifikacji obiektu na fakultatywny (F). 342 BUG Łącznik napowietrzny. . 202 GRT. 232 GSW Symbol poboczny granicy województwa . atrybutu. 335 WTS Wiatrak . galeria . . 332 WCN Wieża ciśnień.wobec nowych ustaleń ewidencji gruntów: . . zmiana wysokości tekstów.5 mm przed punktem załamania. 348 BPB Przejazd pod budynkiem .zmiana nazwy.zmieniony rysunek i uwaga.

symbol .zmieniono geometrię. który zgodnie z instrukcją G-7 zawiera też przejazdy podziemne i tunele.usunięto symbol.zmieniony nr 450 na 449 .symbol. 414 PPS Przepust . 449 KOP Ściana oporowa .TREŚĆ INSTRUKCJI 354 BTO Taras. 424 KON Droga nie stanowiąca oddzielnej działki. .nowy obiekt. 473 PER Peron .zmieniono nr 425 na 424. 365 BUX Budowla ziemna ograniczona skarpami nieumocnionymi . 422 KOJ Krawężnik jezdni . 425 KSN Droga nie stanowiąca oddzielnej działki .nowy obiekt. 364 BUZ Budowla ziemna ograniczona skarpami umocnionymi . OBIEKTY 400 413 PST Przepust . 472 KLI Symbol kolejki wiszącej lub wyciągu .zmieniono geometrię. usunięto symbol.jest także obiektem w skali 1:5000 (dodano wymiar).nowy obiekt.symbol .usunięto ze względu na poszerzenie znaczenia obiektu 502 BPO Budowla podziemna. szklarnia .usunięto symbol. weranda .usunięto symbol. 474 ES Peron . 451 MST Most trwały .usunięto symbol. 456 MTS Most trwały .usunięto symbol.usunięto symbol.nowy obiekt. 457 MDS Most drewniany . 362 CIE Cieplarnia.nowy obiekt.zmiana nazwy na Komin przemysłowy. 224 .usunięto atrybuty opisowe. zmiana geometrii. 455 KUM Przejazd podziemny . 366 KMN Komin . linia zmiany nawierzchni .nowy obiekt. 356 SWT Świetlik do podziemia .symbol .nowy obiekt. 420 KOU Krawędź jezdni. 364 BUZ Budowla ziemna. 450 KOS Ściana oporowa .nowy obiekt.uznano za obligatoryjny.symbol .nowy obiekt. 458 PNS Kładka dla pieszych . 452 MSD Most drewniany .zmieniono nr 424 na 420.zmieniono geometrię.symbol .obiekt usunięto. 453 PND Kładka dla pieszych . gospodarcza .symbol . 358 RMP Rampa .usunięto jeden symbol.

915 FIG Figura. 661-676 .ograniczono do jednego znaku. 641 .nowy obiekt.nowy obiekt. 915 FIG Figura.zmieniono kod liczbowy. 506. 908 STG Studnia głębinowa .zmieniono na Kierunek napowietrznej linii … . 621-636 UG? Punkt pomierz. 508.656 UX? Oś projektowanego przewodu.zmieniono kod liczbowy. OBIEKTY 900 901 BGT Ogrodzenie trwałe . 225 . 636 UGJ Punkt pomierzonej wys.ograniczono do jednego symbolu. 654 UXI Oś projektowanego przewodu sieci innych . 2.uznano za obligatoryjny. 819 WKS Symbol skarpy umocnionej .nowy obiekt.6. 503 BPP Budowla podziemna projektowana . 561-575 .). kapliczka przydrożna . 504. 511 SLU Podpora jednosłupowa przewodu . 903 BGZ Żywopłot .dodano słowo rurowych. garażu..obiekty zawierające atrybut UUY: zmiana na ZRD. rzędna górna.nowy obiekt. 913 KRZ Krzyż przydrożny . podz. rzeka . 820 WSN Skarpa nie umocniona . 616 UOJ Komora podziemna sieci innych kablowych .zmiana kodu z ZS? na US? 714 ZSI Punkt zmiany cech … przewodu sieci innych . 510 SLS Podpora przewodu lub latarni . 524 PKI Kier. 821 WNS.zmiana kodu obiektu i atrybutu 502 BPO Budowla podziemna -ze względu na potrzeby G7 1. 512 MSZ Podpora wielosłupowa przewodu . .nowy obiekt.dodano słowo rurowych. 516 . kapliczka przydrożna . tunelu. 546 UEI Oś przewodu nadziemnego sieci rurowych innych .. 505.nowy obiekt. usunięto symbol. zmieniono geometrię.symbol . rzeka .zmiana kwalifikacji na obligatoryjny (O).zmiana kodu na 546 UEJ. zmiana treści atrybutu (nr projektu na nr protokołu ZUDP). nowy opis i lista wartości. kanału zbiorczego .zmiana kodu z OC? na UC? 594 UPI Oś przew. garażu.dodano słowo rurowych. nadziemnego innej sieci kablowej .dodano uwagę o wykorzystaniu obiektu Budynek.zmiana kodu na 526 PKJ . zmiana geometrii.ograniczono do jednego symbolu. OBIEKTY 800 818 WSK Skarpa umocniona .ograniczono do jednego symbolu.zmieniono kod liczbowy.dodano słowo rurowych. 676 OBJ Obrys z obudową przewodu podz... sieci innych . usunięto symbol.541.nowy obiekt. 507. 595 UPZ Oś kanału zbiorczego . sieci innych kablowych .symbol . nadziemnego kablowego . 918 PWM Pomnik walki i męczeństwa . Urządzeń dodatkowych (pomieszczenia techniczne itp. 635 UGZ Punkt pomierzonej wys.nowy obiekt.nowy obiekt.nowy obiekt. przewodu sieci innych .518 Kierunek linii ….2.zmiana kodu na 544 UEI.symbol .6 UE? Oś przew. 656 UXJ Oś projektowanego przewodu sieci innych kablowych .TREŚĆ INSTRUKCJI OBIEKTY 500 . zmieniono tekst uwagi z treści: Linia biegnie obrysem ogólnie dostępnego przejścia. 634 UGI Punkt pomierzonej wys. przewodu.uznano za obiekt także w skali 1:5000. usunięto symbol.nowy obiekt.zmiana kodu z OB? na UB? OBIEKTY 700 701-716 . linii napow. tunelu. podz.dodano lub latarni. 501 UAR Niezidentyfikowana armatura naziemna . OBIEKTY 600 614 UOI Komora podziemna sieci innych .nowy obiekt. rzędna dolna. innej sieci kablowej . sieci innych . 674 OBI Obrys z obudową przewodu podz. 544 UEI Oś przew. 940 TRA Trawnik .. dodano atrybuty rodzaj budowli..dodano lub latarni.usunięto atrybuty. 849 ZWR Strumień. Symbol skarpy nieumocnionej . 851 ZWJ Woda stojąca zmieniono oznaczenie w na ws. 902 BGS Ogrodzenie trwałe . wraz z urządzeniami dodatkowymi (pomieszczenia techniczne itp. 935 LSI Las iglasty .usunięto symbol pikiety.) nie kreślić na treść: Linia biegnie obrysem zewnętrznym przejścia.ograniczono do jednego symbolu. 509 . przewodu sieci innych kablowych .zmiana kodu atrybutu.nowy obiekt. usunięto symbol. usunięto symbol.usunięto symbol. 716 ZSJ Punkt zmiany cech …przewodu sieci innych kablowych . 936 LSL las liściasty . 535. 850 ZSR Strumień.nowy obiekt. wys. 596 UPJ Oś przew.zmieniono na innych rurowych i usunięto atrybut kształt przekroju.dodano słowo rurowych. sieci innych kablowych . .ograniczono do jednego symbolu.

956 WDS Wodospad . 971 ZPS Ostroga w cieku. usunięto symbol.usunięto symbol. 970 OGA Ostroga w cieku . 957 WSS Wodospad .zmiana kodu liczbowego.ograniczono do jednego symbolu.zmiana kodu liczbowego.zmiana kodu liczbowego. 964 ZPW Zapora na cieku . usunięto symbol. próg wodny .symbol .zmiana kodu liczbowego. 946 CIN Cmentarz niechrześcijański . 958 MOL Molo .nowy obiekt.symbol . 952 KOR Rów nie stanowiący odrębnej działki -symbol .symbol . 995 TDD Tekst dodatkowy duży .nowy obiekt. usunięto symbol.nowy obiekt. 996 TDM Tekst dodatkowy mały.ograniczono do jednego symbolu. 953 BAS Basen . 994 AUL Ulica . próg wodny .symbol . 968 WSL Wrota śluzy .nowy obiekt. usunięto symbol. 967 SLZ Śluza .TREŚĆ INSTRUKCJI 941 LZA Zakrzewienie . 951 KOR Rów nie stanowiący odrębnej działki .usunięto symbol.nowy obiekt. 959 MOS Molo .nowy obiekt.nowy obiekt.zmiana kodu liczbowego. 954 JAZ Jaz.usunięto symbol.nowy obiekt. usunięto symbol.zmieniono kod. 997 LOD Odnośnik . 947 CKO Cmentarz komunalny .zmiana kodu liczbowego.nowy obiekt.ograniczono do jednego symbolu. 965 ZPS Zapora na cieku.nowy obiekt. 955 JSZ Jaz. 226 .symbol . ograniczono do jednego symbolu. 945 CHR Cmentarz chrześcijański .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful