Wstęp do teorii Informacji i kodowania

Wstęp do teorii Informacji i kodowania
Paweł Przybyłowicz
14 maja 2008

Streszczenie W artykule przybliżamy czytelnikowi podstawowe pojęcia z dziedziny Teorii Informacji, takie jak, subiektywne i obiektywne podejścia do informacji, model źródła informacji czy też entropia. Ponadto, omawiamy kodowanie Huffmana, które jest jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi przy konstruowaniu algorytmów kompresji dźwięku i obrazu. Słowa kluczowe: teoria informacji, kodowanie, entropia, kod Huffmana, twierdzenie Shannona

1

Wstęp do teorii informacji

Tak jak nie ma jednej prostej definicji życia mimo, że jego istota wydaje się intuicyjnie jasna, tak nie ma jednej definicji informacji. Przyjmuje się, że informacja jest pojęciem pierwotnym, tak jak w aksjomatyce teoriomnogościowej pojęciem pierwotnym jest zbiór. Oznacza to, że ścisłe jej zdefiniowanie za pomocą pojęć prostszych nie jest możliwe. Sens pojęcia informacji wyjaśnia się na poziomie odpowiadającym naszej intuicji. Mianowicie, istnieją dwa podstawowe punkty widzenia informacji: • obiektywny - jest to podejście matematyczne, które opiera się na pojęciu entropii. W tym przypadku informacja oznacza pewną własność fizyczną lub strukturalną obiektów. • subiektywny - informacja ma charakter względny i jest tym, co umysł jest w stanie przetworzyć i wykorzystać do własnych celów. Rozwiniemy teraz szerzej te dwa wątki [1].

Centrum Modelowania Matematycznego Sigma

1

które możemy przesuwać wzdłuż i wszerz obrazu. Na jego podstawie definiuje się ciągi informacji. gdzie T jest zbiorem indeksów. Zdarzenia mniej prawdopodobne dają więcej informacji. W tym przypadku określa się tak zwany alfabet.szeregu czasowego)2 . α.). Informację można więc zdefiniować. . możemy 1 jednak. wówczas mówimy o szeregu czasowym. przewidywać kolejne kolory jakie się będą pojawiać przy powolnym przesuwaniu okienka. Jeśli po przesunięciu okienka okaże się. β. których w danym momencie nie widzimy.1. 2 1 Centrum Modelowania Matematycznego Sigma 2 . tzn. zazwyczaj. np. Zatem na podstawie danego zbioru pikseli możemy szacować prawdopodobieństwo wystąpienia określonych sąsiadujących pikseli. β}.. jako poziom niepewności odbiorcy związanej z tym. które są nieokreślone w tym sensie. że odbiorca nie ma pewności. w teorii informacji Shannona.: T = [0. Jeśli bowiem wiemy jaki symbol otrzymamy to znaczy. Takie zdefiniowanie źródła informacji oznacza założenie.1 Modele źródeł informacji Matematyczny model obiektu fizycznego. Procesem stochastycznym nazywamy rodzinę zmiennych losowych {Xt }t∈T . Kolejność pojawiania się tych ciągów jest istotą obiektywnego pojęcia informacji. zazwyczaj interpretowanym jako czas. że artysta który go stworzył nie był zbyt ekscentryczny. W praktyce. oraz ciągłym – nieprzeliczalnym. Natomiast jeśli będziemy zaskoczeni kolejnymi kolorami. wówczas zysk informacyjny będzie znaczny. że informację już posiadamy i nic nowego się nie dowiemy. W praktycznych zastosowaniach wykorzystuje się głównie pojęcie informacji ze zbiorem dyskretnym. 1] wtedy mówimy o procesie stochastycznym z czasem ciągłym. takie jak na przykład rozkład prawdopodobieństwa szeregu czasowego. natomiast przykładowym ciągiem informacji nad alfabetem A jest ciąg s(A) = (α. w pewnym bardzo ograniczonym zakresie. co dokładnie otrzyma. nazywamy źródłem informacji i oznaczamy przez S. 1. wówczas płynąca z tego informacja będzie niewielka. W danym momencie obserwujemy jedynie niewielki jego fragment. wówczas model ten nazywamy modelem z pełną informacją statystyczną. Wyróżnia się informację ze zbiorem dyskretnym. nie znamy dokładnie wartości prawdopodobieństw występowania określonych symboli w ciągu informacji. co jest przekazywane. informacja jest mierzona jako prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia. opisującego informację. Przykład 1 Przykładem alfabetu może być zbiór dwuelementowy A = {α. czyli zbiór informacji elementarnych. Zawiera on wszystkie podstawowe symbole wyrażające informację. ze skończoną liczbą symboli. który w sposób probabilistyczny generuje sukcesywnie symbole. Wyobraźmy sobie zatem.Wstęp do teorii Informacji i kodowania 1.1 Podejście obiektywne Definicja obiektywna informacji polega na przyjęciu określonych modeli źródeł informacji oraz ustaleniu obliczeniowej miary jej ilości. Jeśli zbiór T jest nieprzeliczalny. Wydaje się to intuicyjnie jasne. Na przykład. Jeśli dodatkowo znane są własności statystyczne. β. W takim przypadku informację stanowią tylko te symbole. Jeśli T jest zbiorem dyskretnym. że oglądamy pewien rysunek poprzez niewielkie okienko. że informacja jest realizacją pewnej zmiennej losowej (dokładniej . że dobrze przewidzieliśmy. Prawdopodobieństwa te przybliża się przyjmując za estymator liczbę wystąpień danego Przy założeniu. β..

że założenie statystycznej niezależności emisji kolejnych symboli jest nadmiernym uproszczeniem w stosunku do rzeczywistości i jest rzadko spełnione w praktyce. W modelu CSM w każdej konkretnej chwili czasowej t. że symbole emitowane przez źródło są wzajemnie statystycznie niezależne. Aby odróżnić go od modelu DMS nazywa się go także modelem z pamięcią. zazwyczaj skończony. a9 . W szczególnym przypadku. Jak już wspomnieliśmy wcześniej. a2 .. Na przykład w obrazach sąsiednie piksele wykazują dużą wzajemną korelację chyba.. a4 ) wynosi P ({a2 . a4 }) = P ({a2 })P ({a9 })P ({a3 })P ({a4 }).Wstęp do teorii Informacji i kodowania symbolu w ogóle podzieloną przez liczbę wystąpień wszystkich symboli. Ponieważ liczby pi mają być rozkładem prawdopodobieństwa pewnej zmiennej losowej s o wartościach w zbiorze AS .. W celu lepszego opisania rzeczywistej informacji zawartej w zbiorze danych używa się tzw. an } oraz wartości prawdopodobieństw pi = P ({ai }) wystąpienia poszczególnych elementów ze zbioru AS . CSM – Conditional Source Model Nietrudno się domyśleć. estymujemy za pomocą wzoru 3 P ({ai }|{bj }) = N (ai . prawdopodobieństwo warunkowe. że ktoś generował je celowo w sposób całkowicie losowy... Zatem pamięć źródła informacji ma wpływ na prawdopodobieństwo wystąpienia określonego symbolu w momencie t + 1. warunkowego modelu źródła. N (bj ) = 3 Postać tego estymatora wynika ze wzoru na prawdopodobieństwo warunkowe. k. po wcześniejszym odebraniu ze źródła sekwencji symboli st = (s1 . gdy dla pewnego j. bj ) . natomiast N (bj ) jest liczbą wystąpień kontekstu bj . W praktyce. zbioru wszystkich dostępnych z przeszłości danych st . st ).. i=1 że prawdopodobieństwo wystąpienia łańcucha informacji (a2 . Brak pamięci oznacza. to pi ≥ 0 oraz n P ({ai }) = 1. bj ) oznacza łączną liczbę wystąpień symbolu ai i kontekstu bj . . można na podstawie przeszłości (czyli st ) przewidywać postać kolejnego symbolu. Losowy model źródła informacji odpowiada wspomnianej wyżej niepewności otrzymywania kolejnych symboli. gdzie N (ai . . n.. Oczywiście szczególnym przypadkiem modelu CSM jest DMS oraz omówiony w kolejnym podpunkcie model źródła Markowa. rzadko kiedy znamy rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej. a9 .. Predykcja ta jest możliwa poprzez określenie rozkładu warunkowego P (·|st )... . a3 . Źródło DMS jest całkowicie określone przez alfabet AS = {a1 .. . j = 1. określające szansę wystąpienia symbolu ai w kontekście bj (który wystąpił w momencie czasowym j). której realizacją jest informacja. N (bj ) i = 1. DMS – Discrete Memoryless Source Dyskretne źródło bez pamięci jest najprostszą formą źródła informacji S. Centrum Modelowania Matematycznego Sigma 3 .. Z niezależności emisji kolejnych symboli wynika na przykład. a3 . Kontekst wystąpienia symbolu st+1 jest to podzbiór.

s. . Nieformalnie oznacza to. Proces Markowa jest to taki proces stochastyczny {Xt }t∈T . którego rozkład prawdopodobieństwa w danej chwili t nie zależy od całej historii procesu. W tym przypadku można zastosować tzw. 1] → R jest odwzorowaniem ciągłym. . co oznacza. w modelu Markowa nie korzystamy z całej historii. W teorii informacji wymaga się od miary ilościowej. Oznaczmy przez I funkcję. probabilistyczne źródła informacji. która niewiele różni się od ilości informacji uzyskanej przez zajście zdarzenia o prawdopodobieństwie p + ǫ. jm = 1. aby ta zależność była ciągła. która prawdopodobieństwu zajścia zdarzenia A przypisuje pewną liczbę rzeczywistą. 1]. 4 Centrum Modelowania Matematycznego Sigma 4 .2 Entropia – ilościowa miara informacji Omówiliśmy najczęściej wykorzystywane. • Zajście zdarzenia mniej prawdopodobnego dostarcza więcej informacji.. j1 . MSM – Markov Source Model Model źródła Markowa4 jest to model w którym prawdopodobieństwo wystąpienia symbolu ai z alfabetu źródła zależy jedynie od m symboli. że zdarzenie o prawdopodobieństwie p niesie ilość informacji. jakie się już bezpośrednio przed nim pojawiły.... P ({ai }|{bj }) = P ({ai }|{aj1 . . dla dowolnego s ≤ t. gdzie ǫ > 0 jest dowolnie małą liczbą. polegającą na założeniu z góry pewnego rozkładu dla źródła informacji. 1. niż zajście zdarzenia o dużym prawdopodobieństwie. Pojawia się teraz pytanie jak ilościowo mierzyć informacje w tych modelach. lecz jedynie od jego zachowania w momencie bliskim chwili t.Wstęp do teorii Informacji i kodowania 0. że dany kontekst jeszcze się nie pojawił. Matematycznym wyrazem tej własności jest P (Xt ≤ z|{Xr : 0 ≤ r ≤ s}) = P (Xt ≤ z|Xs ).. na którą składają się kolejne symbole pojawiające się w kolejnych chwilach czasowych. Nazwa ta pochodzi od procesów Markowa. W porównaniu do modelu CSM.. Dodatkowo zakłada się. Wartość tej funkcji będziemy interpretować jako ilość uzyskanej informacji. wtedy za P ({ai }|{bj }) przyjmuje się dowolną wartość z przedziału [0. technikę Bayesowską.. tylko zapominamy jej część. n.. • Addytywność miary ilości dostarczonej informacji – informacja związana z wystąpieniem dwóch niezależnych zdarzeń jest równa sumie informacji zawartej w każdym z tych zdarzeń. aby spełniała trzy założenia: • Ilość informacji zawarta w wiadomości o wystąpieniu zdarzenia A powinna zależeć jedynie od prawdopodobieństwa zajścia tego zdarzenia. ajm }). Wówczas: • Funkcja I : (0. i. Niech spełnia ona powyższe założenia.. t ∈ T i z ∈ R.

że I(1) = 0 – zajście zdarzenia o prawdopodobieństwie 1 nie daje żadnej dodatkowej informacji. Będziemy też czasem. p→0 więc zajście zdarzenia o którym sądzimy.. k ∈ N \ {0. k ∈ N \ {0. (1) Szukamy więc funkcji rzeczywistej. że taką funkcją jest 6 7 I(p) = log2 1 p . gdzie αi mogą być liczbami rzeczywistymi lub ciągami informacji nad pewnym alfabetem. nierosnącej. (2) Wielkość ta nosi nazwę entropii zmiennej X... że warunek (1) możemy indukcyjnie uogólnić na dowolną skończoną ilość zdarzeń niezależnych {Ai }k o prawdopodobieństwach {pAi }k . Zauważmy. Z teorii równań funkcyjnych wynika. + I(pAk ). jeśli funkcja I spełnia (1) to spełnia i=1 i=1 również: I(pA1 · pA2 · . Zauważmy. ponad to co już wiemy. to średnia ilość informacji z obserwacji zmiennej losowej X wynosi k k H(X) = i=1 pi I(pi ) = − i=1 pi log2 (pi ).Wstęp do teorii Informacji i kodowania • Jeżeli pA ≤ pB oznaczają odpowiednio prawdopodobieństwa zdarzeń A i B. że jest bardzo mało prawdopodobne ogromnie wzbogaca naszą wiedzę.. i = 1. p ∈ (0. ciągłej.. Ponieważ każde ze zdarzeń {X = αi } zachodzi z prawdopodobieństwem pi . zamiast I(p). Zajście zdarzenia {X = αi } daje nam ilość informacji równą I(pi ) = − log2 pi . to I(pA ) ≥ I(pB ). Centrum Modelowania Matematycznego Sigma 5 . 6 7 5 Funkcja ta jest wyznaczona przez powyższe postulaty z dokładnością do stałej. Odwrotnie jest ze zdarzeniami o prawdopodobieństwie bliskim 0. Niech dana będzie zmienna losowa X o rozkładzie dyskretnym pi = P (X = αi ). aby zanikła wszelka niepewność z sekwencji tych symboli. którą należy dostarczyć. W ich przypadku lim I(p) = +∞.. 1}. związana z prawdopodobieństwem wystąpienia pojedynczego symbolu ai . · pAk ) = I(pA1 ) + I(pA2 ) + . W teorii informacji wielkość I({ai }) = − log2 pi . • Funkcja I spełnia warunek 5 I(pA · pB ) = I(pA ) + I(pB ). gdzie A jest zdarzeniem o prawdopodobieństwie p. Interpretuje się ją jako średnią ilość informacji przypadającą na generowany symbol. gdzie pA i pB są prawdopodobieństwami zdarzeń niezależnych A i B. Mianowicie.. k. nazywana jest informacją własną. która spełnia równanie funkcyjne (1). 1]. pisać I(A). 1}. .

Jednak nie zawsze można całkowicie pominąć aspekt znaczeniowy. gdy ktoś oznajmia. Mówi o tym Zasada Landauera. że w wyniku rzutu sześcienną symetryczną kostką do gry wypadła parzysta liczba oczek.38 × 10−23 J/K. że dla zdarzenia A o prawdopodobieństwie P (A) = 1 informacja I(A) = 1. co można użyć do efektywniejszego wyboru działań prowadzących do określonego celu [1]. że średnią ilość informacji wyrażamy w bitach na symbol. We wzorze (2) można przyjąć inną podstawę logarytmu. Na przykład wiadomość o wygranej w Toto-Lotku dla posiadacza szczęśliwego losu stanowi informację wprost bezcenną. czy też zdjęć satelitarnych jest na tyle ważna. co informacja ze sobą niesie. jakie niesie komunikat. która w takie gry w ogóle nie gra wynik losowania nie stanowi żadnej informacji.3 Podejście subiektywne Z subiektywnego punktu widzenia informacją jest to wszystko. 2 Również dla zdarzenia przeciwnego A′ mamy P (A′ ) = 1 − P (A) = 1 oraz I(A′ ) = 1. Obiektywny punkt widzenia informacji pomija znaczenie. która określa jednostkę uzyskanej informacji. że informacja jest wielkością fizyczną. w modelu źródła S bez pamięci DMS entropia wynosi: n HDM S (S) = i=1 P ({ai })I({ai }). które z dwóch równie prawdopodobnych alternatywnych zdarzeń zaszło. Twierdzenie 1 (Zasada Landauera) Wymazanie jednego bitu informacji w otoczeniu o temperaturze T wymaga straty energii (wydzielenia ciepła) o wartości co najmniej kT ln 2. że nie prowadzi się rozważań dotyczących prawdziwości czy znaczenia tego. Również jeden bit informacji zyskujemy. Przykładowo. Na przykład poznany wynik rzutu monetą niesie jeden bit informacji. (3) gdzie n oznacza liczbę symboli ai alfabetu AS . natomiast dla osoby. Semantyka informacji ma znaczenie w podejściu subiektywnym do definicji informacji. Informację można też zdefiniować poprzez jej użyteczność dla konkretnego odbiorcy. Okazuje się. W informatyce jeden bit oznacza ilość informacji potrzebną do zakodowania. gdzie k . że powinna zostać uwzględniona w procesie optymalizacji algorytmów kompresji. Podstawa równa 2 oznacza.Wstęp do teorii Informacji i kodowania Przykład 2 Przykładowo. 1. Oznacza to. Z tych względów w kodowaniu wykorzystuje się podejście obiektywne do informacji. a skupia się jedynie na jego składni. W takich przypadkach podejście subiektywne stanowi pewne uzupełnienie podejścia obiektywnego. gdy zachodzi jedna z dwóch alternatywnych możliwości 8 . z jego punktu widzenia.stała Boltzmanna i k = 1. Oczywiście takie podejście wiąże się z dużą niejednoznacznością i problemami w definiowaniu miar ilości informacji. Zauważmy. Tak 2 więc jeden bit to ilość informacji jaką uzyskujemy. semantyka obrazów medycznych. 8 Centrum Modelowania Matematycznego Sigma 6 .

wszystkich niepustych i skończonych ciągów informacji nad alfabetem {0. sekwencji danych uzyskanego ze źródła informacji S..1} przekształcające n . s2 . s2 .. Injektywność odwzorowania K oznacza. 2. s1 ... . s1 ) = K(s2 .. że dla dwóch dowolnych ciągów symboli wyjściowych (s1 .. Surjektywność K oznacza.. Tak więc wymaga się. W przypadku kodowania binarnego. . Koderem nazywamy natomiast konkretną realizację algorytmu kodowania. Shannon) Średnia ilość bitów przypadająca na jeden zakodowany symbol LS jest nie mniejsza od entropii H(S) źródła. wszystkich niepustych i skończonych ciągów informacji nad alfabetem A o n symzbiór AS S bolach.1 Teoretyczne podstawy kodowania Niech S będzie pewnym probabilistycznym źródłem informacji o alfabecie AS .Wstęp do teorii Informacji i kodowania 2 Kodowanie Huffmana Przed przystąpieniem do omawiania kodowania Huffmana przytoczymy podstawowe definicje i zasady kodowania [1].. w przeciwieństwie do np. możliwą do uzyskania. Jest to oczywiście podyktowane względami praktycznymi. Centrum Modelowania Matematycznego Sigma 7 . 1 2 t 1 2 r i i Implikacja ta wyraża jednoznaczność dekodowania. Definicja 2 Algorytm kodowania jest to sposób w jaki funkcja kodująca przekształca wejściowy ciąg informacji w wyjściową bitową sekwencję kodową. i = 1.. aby reprezentacja kodowa była jednoznacznie dekodowalna. s1 . E. metod szyfrowania.1} = {0. s1 ) i (s2 . Pytamy więc o graniczną. nad alfabetem AS . Zakładamy więc bijektywność funkcji K. . t). chcemy aby reprezentacja binarna była możliwie jak najkrótsza i aby oczywiście zachowywała całą informację dostarczoną przez źródło. s2 ) =⇒ (t = r ∧ s1 = s2 . zwaną reprezentacją kodową. że dla każdej reprezentacji kodowej istnieje pewien wyjściowy ciąg informacji (każdy kod można odkodować). s2 ). Z powyższych definicji wynika. efektywność kodowania.1} A{0. Twierdzenie 2 (C. spełniona jest implikacja: r t 1 2 1 2 K(s1 . . uzyskanej z kodera realizującego algorytm opisany funkcją kodującą K... że w przypadku kodowania wymaga się aby na podstawie reprezentacji kodowej. Należy również zaznaczyć.. ... Poniższe twierdzenie Shannona mówi o minimalnej wartości średniej bitowej reprezentacji kodowej.. 1}. które go wygenerowało H(S) ≤ LS . Definicja 1 Funkcją kodującą nazywamy odwzorowanie K : An → A∗ S {0. można było jednoznacznie odtworzyć oryginalny zbiór symboli wejściowych. że koduje się jedynie skończone ciągi symboli. w zbiór A∗ .

2 Kod Huffmana Niech S = {s1 . W ostatnim kroku odczytujemy ze struktury otrzymanego drzewa słowa kodowe kolejnych liści. 6. 5. . a na ich miejsce wpisujemy nowo utworzony węzeł rodzica. Z listy usuwamy dwa ostatnie wierzchołki. C. W kodzie Huffmana częściej występującym symbolom będą przypisane krótsze słowa kodowe. pn . Ponadto. . Prawdopodobieństwo nowego wierzchołka ustalamy jako sumę prawdopodobieństw dzieci. 3. Kroki 2 – 5 powtarzaj tak długo aż na liście wierzchołków wolnych pozostanie tylko jeden węzeł (korzeń drzewa). E}. pC = 36 . 7. Stanowią one początkowy zbiór wierzchołków wolnych.Wstęp do teorii Informacji i kodowania Metoda bezstratnego kodowania jest więc tym lepsza im użyta przez nią średnia ilość bitów na zakodowany symbol jest bliższa entropii źródła. Posortowana według wartości prawdopodobieństw lista wierzchołków Centrum Modelowania Matematycznego Sigma 8 . Wierzchołki te będą łączone w nowe poddrzewa z węzłem rodzica umieszczonym na wyższym poziomie drzewa. Przykładowo. Przypisz gałęziom prowadzącym od rodzica do węzłów-dzieci etykiety: 0 i 1. Przykład 3 Dany niech będzie ciąg symboli s nad alfabetem AS = {A. ale nie mniejsza niż entropia źródła S. . której wymagana średnia liczba bitów na symbol źródła jest dowolnie bliska. . 4. 6 3 4 18 pB = 36 . tworzymy odczytując binarne etykiety kolejnych gałęzi przy przejściu od korzenia do tego liścia. 2. 2. Zakła5 damy. Wybierz dwa wierzchołki wolne z końca listy i połącz je z tworzonym węzłem rodzica w nowe poddrzewo. Symbole ze zbioru S wraz z prawdopodobieństwami przypisz liściom konstruowanej struktury drzewa binarnego. . których prawdopodobieństwa wystąpienia wynoszą odpowiednio p1 . Optymalną metodą kodującą jest metoda Huffmana. Kodowanie Huffmana zbioru symboli S przebiega według następującego algorytmu ([1]): 1. B. Sortuj listę wierzchołków wolnych w porządku nierosnącym ze względu na wartość prawdopodobieństwa. że symbole tego alfabetu występują odpowiednio z prawdopodobieństwami pA = 36 . natomiast rzadziej występującym dłuższe. . D. . 0 dla gałęzi prowadzącej do węzła z końca listy. Postępujemy teraz zgodnie z punktami 2 – 5 opisanego wyżej algorytmu. . że każde źródło danych może być bezstratnie zakodowane przy użyciu bijektywnej funkcji kodującej. pD = 36 i pE = 36 . Słowa te. sn } będzie zbiorem symboli. dwa symbole występujące najrzadziej będą miały słowa kodowe o tej samej długości. Jedna z wersji twierdzenia Shannona mówi. dla danego liścia.

D + E}. Ponieważ lista zawiera już tylko jeden wierzchołek (korzeń drzewa). B → 1. Uaktualniona lista wierzchołków ma teraz postać {B. Jego prawdopodobieństwo wynosi pC + pA = pC+A = 11 .wykłady. a pozostałe symbole kodowane są na 3 bitach. 1 pC + Literatura [1] Artur Przelaskowski. C. C + A. A}. E. Wierzchołki D i E łączymy z tworzonym węzłem ro7 dzica oznaczonym E + D. [4] Paweł Przybyłowicz. D → 000 oraz E → 001. 2007. C → 011. [2] Grzegorz Kraszewski. CMM Sigma. [3] Jacek Jakubowski. A. Średnia ilość bitów przypadająca na jeden zakodowany symbol wynosi: LS = 3 · pA + 1 · pB + 3 · pC + 3 · pD + 3 · pE = 2. Tak więc na zakodowanie symbolu B potrzeba 1 bitu. Kodery obrazów. Warszawa 2001. Warszawa 2005. Lista składa się teraz już tylko z dwóch elementów 36 {B. Wstęp do teorii prawdopodobieństwa. Posortowana lista ma teraz postać: {B. Następ36 nie łączymy C + A i D + E z węzłem rodzica (C + A) + (D + E) o prawdopodobieństwie pC+A + pD+E = p(C+A)+(D+E) = 18 . (C + A) + (D + E)}. W kolejnym kroku łączymy wierzchołki C i A z węzłem rodzica oznaczonym C + A. Metody bezstratne. E + D. Rafał Sztencel. C. D}. SCRIPT. więc możemy odczytać odpowiednie słowa kodowe dla symboli alfabetu: A → 010. tymczasem entropia źródła H(S) = pA log2 pD log2 1 pA 1 pD + pB log2 + pE log2 1 pB 1 pE + pC log2 = 1. 37059. Systemy multimedialne .Wstęp do teorii Informacji i kodowania wolnych ma postać: {B. Prawdopodobieństwo nowego węzła wynosi pD + pE = pE+D = 36 . BTC. W ostatnim kroku łączymy wierzchołki B i (C + A) + (D + E) z węzłem rodzica oznaczonym przez B + ((C + A) + (D + E)). Matematyczne podstawy kompresji JPEG. Kompresja danych .Podstawy. Centrum Modelowania Matematycznego Sigma 9 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful