You are on page 1of 76

OBSAH I СОДЕРЖАНИЕ

Pravé slovo I Истинное слово
Ú V O D N Í S L O V O M E T R O P O L I T Y K RY Š T O FA I В С Т У П И Т Е Л Ь Н О Е С Л О В О М И Т Р О П О Л И Т А Х Р И С Т О Ф О Р А

4–16

2

Special I Cпецвыпуск
I N F O R M A C E P R O V Ě Ř Í C Í A P Ř Í Z N I V C E P R AV O S L AV N É C Í R K V E K E S Č Í T Á N Í L I D U , D O M Ů A B Y T Ů 2 0 1 1
ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ, ДОМОВ И КВАРТИР В 2011 ГОДУ ДЛЯ ВЕРУЮЩИХ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ И СОЧУВСТВУЮЩИХ
U K Á Z K O V Ý F O R M U L Á Ř S Č Í TA C Í H O L I S T U I О Б Р А З E Ц Б Л А Н К А Л И С Т А П Е Р Е П И С И

4
6
8

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ВІРУЮЧИХ І ПРИХИЛЬНИКІВ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ,
П І Д Г О Т О В Л Е Н И Й Д О П Е Р Е П И С У Н А С Е Л Е Н Н Я Т А Ж И Т Л А 2 0 11 Р О К У

10

M AT E R I A L I N F O R M A Ţ I O N A L P E N T R U C R E D I N C I O Ş I Ş I A D E P Ţ I A I B I S E R I C I I O R T O D O X E P E N T R U R E C E N S Ă M Â N T U L P O P U L A Ţ I E I ,
A L C A S E L O R Ş I A PA R TA M E N T E L O R 2 0 11 У

12

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΌ ΥΛΙΚΌ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΎΣ ΤΗΣ ΟΡΘΌΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΊΑΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΉ ΠΛΗΘΥΣΜΟΎ,
Ο Ι Κ Ι Ώ Ν Κ Α Ι Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Ά Τ Ω Ν 2 0 11

14

ИНФОРМАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ ЗА ВЯРВАЩИТЕ И ЗА ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА ПРАВОСЛАВНАТА ЦЪРКВА
В Ъ В В Р Ъ З К А С П Р Е Б Р О Я В А Н Е Т О Н А Х О Р А Т А , Д О М О В Е Т Е И К Ъ Щ И Т Е 2 0 11

16

21

Příloha I Приложение
POČET VĚŘÍCÍCH V SR A ČR DLE SČÍTÁNÍ LIDU V ROCE 1991 A 2001 I ЧИСЛО ВЕРУЮЩИХ НА СЛОВАКИИ
И В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ПО ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ, ДОМОВ И КВАРТИР В 1991 И 2001 ГОДОВ
P R AV O S L AV N Á C Í R K E V V E S V Ě T Ě I П Р А В О С Л А В Н А Я Ц Е Р К О В Ь В М И Р Е
P O Č T Y V Ě Ř Í C Í C H V H L AV N Í C H S V Ě T O V Ý C H N Á B O Ž E N S T V Í C H
I КОЛИЧЕСТВА ВЕРУЮЩИХ В ОСНОВНЫХ РЕЛИГИЯХ МИРА
AUTOKEFÁLNÍ CÍRKVE A JEJICH JURISDIKCE I АВТОКЕФАЛЬНЫЕ ЦЕРКВИ И ИХ ЮРИСДИКЦИЯ

18
20
21
24

34

Special I Cпецвыпуск
P O U Č E N Í O P R AV O S L AV N É C Í R K V I I Н А С Т А В Л Е Н И Е О П Р А В О С Л А В Н О Й Ц Е Р К В И

34

P O S T O P Á C H H I S T Ó R I E K R E S Ť A N S T VA A V Ý C H O D N E J C I R K V I , T R A D Í C I E A O B R A D U N A S L O V E N S K U
I ПО CТОПАМ ИСТОРИИ ХРИСТИАНСТВА И ВОСТОЧНОЙ ЦЕРКВИ, ТРАДИЦИЙ И ОБРЯДОВ В СЛОВАКИИ

40

PATRIARŠÍ A SYNODÁLNÍ TOMOS O POŽEHNÁNÍ AUTOKEFALITY SVATÉ PRAVOSLAVNÉ CÍRKVI V ČECHÁCH A NA SLOVENSKU
I ПАТРИАРШИЙ И СИНОДАЛЬНЫЙ ТОМОС О ДАРОВАНИИ АВТОКЕФАЛИИ СВЯТОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
В ЧЕШСКИХ ЗЕМЛЯХ И СЛОВАКИИ

45

Ikony I Иконы

40

OBĚTOVÁNÍ PÁNĚ, SOLOVECKÝ MONASTÝR, 16. STOLETÍ
I СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ, СОЛОВЕЦКИЙ МОНАСТЫРЬ, XVI ВЕК
Z V Ě S T O V Á N Í P Ř E S V AT É B O H O R O D I C E , I K O N A 1 4 . S T O L E T Í I Б Л А Г О В Е Щ А Н И Е , И К О Н А X I V В .

50
51

Special I Cпецвыпуск
METROPOLITOVÉ ČESKÝCH ZEMÍ A SLOVENSKA I МИТРОПОЛИТЫ ЧЕШСКИХ ЗЕМЕЛЬ И СЛОВАКИИ
ČLENOVÉ POSVÁTNÉHO SYNODU I ЧЛЕНЫ СВЯЩЕННОГО СИНОДА
S V AT Ý M U Č E D N Í K G O R A Z D ( P A V L Í K ) I C В Я Щ Е Н Н О М У Ч Е Н И К Г О Р А З Д ( П А В Л И К )
G O R A Z D Ů V P R A V O S L A V N Ý K AT E C H I S M U S I П Р А В О С Л А В Н Ы Й К А Т Е Х И З И С В Л А Д Ы К И Г О Р А З Д А
68

52
58
62
68
52

62

ikona 1 /2011

1

PRAVÉ SLOVO I ИСТИННОЕ СЛОВО

Письмо верующим о Переписи населения, домов и квартир
в 2011 году в специальный номер журнала «ИКОНА».
Мф 10:32-33: «Итак, всякого, кто исповедает Меня пред
людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным;
а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я
пред Отцем Моим Небесным».

Уважаемые сестры и уважаемые братья!

Foto: Jadran Šetlík I Фото: Ядран Шетлик

Dopis věřícím pro speciální číslo časopisu IKONA ke Sčítání
lidu, domů a bytů 2011.
Mt 10, 32,33 „Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se
i já přiznám před svým Otcem v nebi; kdo mě však zapře před
lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.“

Vážené sestry a vážení bratři!

J

Jak jste již jistě mnohokrát slyšeli, v březnu roku 2011 se
každý z nás musí účastnit sčítání lidu. Účast obyvatel na
sčítání lidu je dána zákonem č. 296/2009 Sb., o sčítání
lidu, domů a bytů v roce 2011 a týká se všech osob, které
se v rozhodný okamžik, tj. o půlnoci z pátku 25. března na sobotu
26. března 2011, nacházejí na území České republiky. Týká se
všech bez rozdílu národnosti – každý občan, i cizinec, mající
trvalý i přechodný pobyt musí vyplnit sčítací formulář. Jednou
z otázek je i otázka na náboženské vyznání, která je v rámci

2

ikona 1 /2011

К

ак вы уже, наверное, много раз слышали, в марте
2011 года каждый из нас должен принять участие
в переписи населения. Обязательное участие жителей в переписи населения вытекает из положений
закона № 296/2009 Сб., «О переписи населения, домов и
квартир в 2011 году» и касается всех лиц, которые в критический момент, то есть в полночь с пятницы 25 марта на субботу
26 марта 2011, будут находиться на территории Чешской
Республики. Закон касается всех, вне зависимости от национальной принадлежности — и каждый гражданин, и каждый
иностранец, имеющий постоянный или временный вид на
жительство на территории Чешской Республики, должен заполнить переписной лист (формуляр). Одним из вопросов
является и вопрос о вероисповедании, ответ на который
в рамках переписи в Чешской Республике не является обязательным, но данные, полученные на основании ответов на
этот вопрос, традиционно играют большую роль во взаимоотношениях Церкви и государства. Мы часто слышим со стороны государства и средств массовой информации, что нас,
по данным переписи населения 2001 года, очень мало, так
что пусть уж лучше мы слишком «не высовываемся». Проще
сказать, эта перепись имеет значение для будущего Церкви
в отношении ее материального положения, и в случае недооценки значимости этой переписи, потеря денежного содержания грозит десяткам наших священников, а этим
может существенно ослабиться возможность развивать
нашу святую Церковь. Но не только об этом речь, как было
сказано выше в цитате из Библии, исповедовать Господа —
заявить о своей причастности к Нему — наша обязанность.
Аналогичная перепись населения готовится также в Словакии,
в ней критический момент наступит 21 мая, и там будет

PRAVÉ SLOVO I ИСТИННОЕ СЛОВО
sčítání v České Republice nepovinná, avšak údaje z této otázky
hrají tradičně velkou roli při jednáních se státem. Také často ze
strany státu i médií i společnosti slýcháme, že je nás, dle údajů
ze sčítání lidu 2001, velmi málo, tak ať se příliš „neozýváme“.
Zjednodušeně můžeme říct – v tomto sčítání jde o budoucnost
církve vzhledem k jejímu finančnímu zázemí, v případě podcenění tohoto sčítání velmi reálně hrozí ztráta platů pro desítky
našich duchovních, a tím i výrazné ztížení možnosti rozvíjet
naší svatou Církev. Nejde však jen o toto, jak je uvedeno výše
v biblickém citátu, je naší povinností se k Pánu přihlásit.
Velmi podobné sčítání lidu se chystá také na Slovensku, tam je
rozhodný okamžik 21. květen, i tam bude velmi důležité správné
vyplnění, aby nedocházelo, jako v minulých sčítáních lidu na
Slovensku, k manipulaci s nevyplněnými kolonkami, právě co se
náboženské víry týče.
Vážené sestry, vážení bratři, je především ve Vašich rukou, zdali
pro nás sčítání lidu bude úspěšné, a naše církev bude moci
i nadále rozvíjet svou činnost. Je nutno vyplňovat sčítací formulář
velmi pozorně, je totiž relativně složitý, do kolonky o náboženském vyznání je nutné napsat celý oficiálně zaregistrovaný název církve tj. – „Pravoslavná církev v českých zemích“, např.
napsání pouze „Pravoslavná církev“ nestačí a údaj by pravděpodobně nebyl započítán! V oficiálním seznamu církví se také objevilo Ruské Podvorje, přestože se nejedná o církev, ale pouze
o právní zastoupení naší bratrské církve. Díky nedokonalosti našeho právního řádu je však toto Ruské podvorje uvedeno v oficiálním seznamu církví. Jak Vám potvrdí i zástupci podvorje u nás,
např. otec Nikolaj z Karlových Varů, v případě přihlášení se
k podvorje jako k církvi tyto hlasy opět nebudou započítávány
pro naší církev.
Vy všichni sestry a bratři, Češi, Slováci, Ukrajinci, Rusové, Srbové,
Bulhaři, Řekové, Rumuni… Vy všichni jste v době pobytu u nás
součástí místní církve, stejně tak jako kdokoliv z nás Čechů by
byl součástí, byť dočasně, jakékoliv místní církve, kde by se
zrovna nacházel. Pravoslavná církev je jenom jedna – Svatá
obecná apoštolská.
Pravoslavná církev působí na všech kontinentech světa, prakticky
ve všech světových zemích. nejinak tomu je již od dob svatých
Cyrila a Metoděje i v českých zemích. Naše církev neodmyslitelně
patří k dějinám této země. Její apoštolové Cyril a Metoděj do této
země přinesli pravou víru. Naše církev se vždy stavěla za lid této
země, byla pro něj schopna obětovat za II. svět. války i svou
vlastní existenci a duchovní v čele s mučedníkem biskupem Gorazdem i své životy. Pravoslavná církev je dnes aktivní v mnoha
oblastech života společnosti, velkou práci na poli ekologie odvádí
např. Pravoslavná akademie Vilémov. Církev se také duchovně i
materiálně aktivně stará o cizince, kteří z různých důvodů museli
opustit své domovy. Kdokoliv z Vás bratří a sester z Ukrajiny,
Ruska, Řecka, Srbska Bulharska, Rumunska a dalších zemí jste
kanonickou součástí Pravoslavné církve v českých zemích. Přihlašme se proto všichni ve sčítání lidu k naší církvi a umožněme
jí tímto pokračovat v její činnosti bohoslužebné a charitativní.

крайне важным правильное заполнение, чтобы не произошло,
как в предыдущих переписях населения в этой стране, манипуляций с незаполненными колонками, как раз в том, что касается религиозной принадлежности.
Уважаемые сестры, уважаемые братья, в ваших руках, прежде
всего, окажется ли для нас перепись населения успешной
и будет ли наша Церковь и далее способна развивать свою
деятельность. Требуется заполнять формуляр очень внимательно, потому что он относительно сложен, в графу о религиозной принадлежности необходимо вписать полное официально зарегистрированное название Церкви, то есть
Pravoslavná církev v českých zemích. Например, недостаточно
написать только Pravoslavná církev, сведения в этом случае,
вероятнее всего, не будут учтены. В официальном списке
церквей появилось также Русское Подворье, несмотря на то,
что речь не идет о церкви, а только о форме юридического
представительства нашей братской Церкви. И все же, по причине несовершенства нашего законодательства, Русское Подворье приводится в списке церквей. Как вам подтвердят
и представители Подворья в нашей стране, например, отец
Николай из Карловых Вар, в случае заявления о принадлежности к Подворью как к религиозной конфессии эти голоса
опять же не будут учтены для нашей Церкви.
Все вы, сестры и братья, чехи, словаки, украинцы, русские,
сербы, болгары, греки, румыны… Все вы во время официального
нахождения у нас являетесь частью нашей поместной Церкви,
так же как и любой из чехов был бы частью, пусть и временно,
любой из поместных Православных Церквей в том месте, где
бы в тот момент находился. Православная Церковь есть
только одна —, Святая Вселенская Апостольская.
Православная Церковь ведет свою деятельность на всех континентах планеты, практически во всех странах мира; так же
еще со времен святых Кирилла и Мефодия, это происходит и
в Чешских землях. Наша Церковь неразрывно связана с историей этой страны. Ее апостолы Кирилл и Мефодий принесли
в эту страну истинную веру. Наша Церковь всегда защищала
свой народ, была готова во Вторую мировую войну пожертвовать ради него своим существованием, а ее священнослужители во главе с мучеником Гораздом — и самой своей
жизнью. Православная Церковь сегодня проявляет себя во
многих областях жизни общества, большую работу в сфере
экологии проводит, например, Православная академия Вилемов. Церковь деятельно заботится, как с материальной, так
и с духовной стороны, об иностранных гражданах, которые
по разным причинам должны были покинуть свой дом.
Каждый из вас, братьев и сестер из Украины, России, Греции,
Сербии, Болгарии, Румынии и других стран, является канонической частицей Православной Церкви в Чешских землях.
Давайте же все мы во время переписи населения сообщим о
принадлежности к нашей Церкви и тем самым позволим ей
продолжать свою богослужебную и благотворительную деятельность.

V lásce v Kristu

В любви ко Христу
Kryštof
Arcibiskup pražský,
metropolita českých zemí a Slovenska

Христофор
Архиепископ Пражский
Митрополит Чешских земель и Словакии

ikona 1 /2011

3

SPECIAL

I

СПЕЦВЫПУСК

Informace
pro věřící a příznivce pravoslavné církve
ke sčítání lidu, domů a bytů 2011
Náš Pán a Bůh, Ježíš Kristus, se narodil v Betlémě. Panna Maria ho přivedla na svět právě zde, protože se tu zdržovala
společně se svým mužem Josefem kvůli sčítání lidu, nařízenému císařem Augustem.
Lukáš 2, 1–7

Stát, církev... a Vy
Po odebrání veškerého majetku církvím komunistickým
režimem jsou církve v ČR financovány státem. Stát má dodnes
církevní majetek ve svém užívání, proto je povinen stále církve
financovat. Prostředky na financování duchovních jsou však
velice malé a nepokrývají potřeby církví. Jako argument je
často uváděn malý počet věřících. Výsledky sčítání lidu jsou
proto důležité pro budoucí financování naší církve. Pokud bude
počet věřících i nadále klesat, může dojít k absolutnímu
odstřižení církví od finančních prostředků, čímž by se naše
církev dostala do veliké finanční nouze, a nemohla by tak platit
své duchovní. Pokud chceme, aby naše církev i po stránce
materiální přežila, musíme se k ní při sčítání lidu přihlásit.

Obracíme se i na ty, kteří s ní sympatizujete, účastníte se některých akcí, máte v ní své přátele. Pokud je to v souladu s vaším přesvědčením, vyplňte také, „Pravoslavná církev v českých
zemích“ v kolonce „Náboženská víra“. Rozhodující je váš postoj
a vnitřní přesvědčení, kam se hlásíte a koho podporujete.
Pokud se skutečně podaří zaznamenat počet všech pravoslavných v ČR, je vzhledem k demografickému a kulturnímu
vývoji naší země v posledních letech možné oprávněné doufat,
že se pravoslavná církev v pořadí církví dostane na jedno
z předních míst.
Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám
před svým Otcem v nebi; kdo mě však zapře před lidmi, toho
i já zapřu před svým Otcem v nebi.
Mt, 10, 32–33

Cizinci a příznivci
Sčítání lidu se týká všech občanů i cizinců ve chvíli pobytu
v České republice. Vyplnění sčítacích archů je ze zákona
povinné pro všechny. Pozor, při nevyplnění formuláře hrozí ze
strany státu vysoká finanční pokuta!
Každý pravoslavný občan jiné než české národnosti je ve
chvíli pobytu v České republice součástí Pravoslavné
církve v českých zemích !!!
Tím vyplnění končí. Odpověď je důvěrná, vaše rozhodnutí
je chráněno zákonem. Není potřeba se obávat zneužití uvedených údajů, ty slouží pouze k statistickým účelům, a databáze
ČSÚ není propojená s databázemi jiných státních institucí, jako
je například Cizinecká policie ČR. Nezavazuje vás k žádné finanční, právní nebo jiné povinnosti.
Získané údaje jsou mimořádně cenné a důležité – už proto, že
jejich shromažďování se uskutečňuje pouze jednou za desetiletí. Tyto údaje se stanou podkladem pro rozhodování státních a veřejných institucí na dalších deset let. Odpověď má
význam statistický a má vliv na financování církví státem.
Nakonec poznamenejme, že název „Pravoslavná církev“
může v arších vyplnit i ten, kdo není přímo členem pravoslavné církve, ale jen příznivcem.

Jak postupovat?
Otázka č. 12 je pro nás tou nejdůležitější. JE NUTNÉ VYPLNIT
NÁZEV NAŠÍ CÍRKVE SPRÁVNĚ A V PLNÉ FORMĚ, tj.
Pravoslavná církev v českých zemích. Jiné varianty názvu
se nepočítají a tento hlas by byl zcela zbytečný a propadl by.
Dbejte proto prosím na řádné vyplnění názvu církve!
V oficiálním seznamu církví se také objevilo Ruské Podvorje "
Ruská pravoslavná církev, podvorje patriarchy moskevského
a celé Rusi v České republice", přestože se nejedná o církev,
ale pouze o právní zastoupení naší bratrské církve. Díky nedokonalosti našeho právního řádu je však toto Ruské podvorje
uvedeno v oficiálním seznamu církví. Jak Vám potvrdí i zástupci
podvorje u nás, např. otec Nikolaj z Karlových Varů, v případě
přihlášení se k podvorje jako k církvi tyto hlasy opět nebudou
započítávány pro naší církev.
Při vyplňování otázky náboženské víry (ve sčítacím listu kolonka
č. 12), zakřížkujte nejprve, že se hlásíte k církvi.
Do další řádky uveďte přesný název: Pravoslavná církev
v českých zemích.
Jiné označení názvu naší církve je NEPLATNÉ.
K vyplnění formuláře použijte černou nebo modrou propisovací
tužku.

označte křížkem

napište přesný název

x
P R A V O S L A V N Á

4

ikona 1 /2011

C Í R K E V

V

Č E S K Ý C H

Z E M Í C H

SPECIAL
Jak bude probíhat?
Sčítání lidu probíhá historicky již tisíce let, prakticky v každé
zemi světa. Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším
statistickým zjišťováním. Přináší velké množství cenných údajů,
které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. Následující sčítání
je připravováno v České republice na březen 2011 – rozhodným
okamžikem bude půlnoc z 25. na 26. března 2011 a na Slovensku 21. května 2011.

Povinnost zúčastnit se pravidelného sčítání lidí vyplývá
podle příslušného zákona pro všechny obyvatele starší
18 let. Tedy i pro ty, kteří nemají žádný trvalý pobyt, nebo
bydlí na úřadě.
Pro cizince a národnostní menšiny budou připraveny
vysvětlivky v osmi jazycích (angličtina, němčina, ruština,
romština, vietnamština, francouzština, ukrajinština a polština).

I

СПЕЦВЫПУСК

Vyplnění formulářů je otázkou několika minut. Zatímco v minulosti nechyběly otázky typu vlastnictví té či oné věci nebo výše
příjmů, v letošním sčítání se takovéto dotazy v blanketech
nevyskytují.
Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do 25. března každou
domácnost v ČR a předají jí dotazníky pro všechny osoby,
které tam žijí (včetně návštěv či podnájemníků, kteří budou
v době rozhodného okamžiku v domácnosti třeba jen přechodně).
Na požádání je komisař, který navštíví vaši domácnost, povinen
předložit Průkaz sčítacího komisaře a Občanský průkaz. Není
však důvod vpouštět je do bytu. Do Vašeho bytu nevstoupí,
pokud ho sami nevyzvete.
Pokud komisaře kdokoliv požádá o pomoc s vyplněním, vždy
mu vyjde vstříc a pomůže. Úkolem sčítacího komisaře není
pouze roznést a sebrat formuláře, ale také pomoci každému,
kdo nebude některé z kolonek rozumět či nebude mít sílu sám
formuláře vyplnit. V takovém případě jsou komisaři připraveni
nechat si údaje např. od nemocného, staršího či nevidomého
člověka nadiktovat a formuláře za ně kompletně vyplní.
Komisař přinese do domácnosti celkem tři formuláře s vysvětlivkami:
– Zelený sčítací list osoby (každý člověk v domácnosti dostane
svůj vlastní).
– Žlutý bytový list (každá domácnost dostane jeden).
– Oranžový domovní list (ten dostanou pouze majitelé nebo
správci domů).
Při předání formulářů se vás komisař zeptá, jakým způsobem
budete chtít vyplněné formuláře odevzdat, a nabídne vám tři
základní možnosti:
1) On-line vyplnění a odeslání na internetu.
2) Osobní odevzdání komisaři (pokud preferujete tuto cestu,
komisař si s vámi hned domluví termín schůzky, kdy přijde
formuláře vyzvednout).
3) Odeslání poštovní obálkou do P.O.Boxu ČSÚ (pokud vyberete tuto možnost, předá vám komisař předtištěnou obálku
formátu A4, žádné poštovné v tomto případě domácnost neplatí).
Pokud vás pak ani podruhé komisař nezastihne, najdete ve
schránce Oznámení o náhradním termínu doručení sčítacích
formulářů s informací, že si můžete formuláře vyzvednout na
tzv. sběrném místě do 14. dubna. V praxi bude sběrným místem
jedna z větších pošt ve vašem regionu.
Tím je půlnoc z 25. na 26. března 2011. Půlnoc z 25. na 26.
března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento
rozhodný okamžik. Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě
hodiny po půlnoci, ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě
a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před
půlnocí, v rozhodný okamžik mezi námi bylo a je třeba jej do
sčítání uvést.
Po rozhodném okamžiku začíná sběr formulářů.
Už při návštěvě komisaře jste se dohodli, jestli vyplníte formuláře
on-line, předáte je komisaři osobně, anebo zda je odešlete
v obálce. Ať zvolíte kteroukoliv cestu, je nutné odeslat, či
odevzdat formuláře do 14. dubna 2011.
Roman Wimmer

ikona 1 /2011

5

SPECIAL

I

СПЕЦВЫПУСК

Информация
о Переписи населения, домов и квартир в 2011 году
для верующих Православной Церкви и сочувствующих
Господь Бог и Спас наш Иисус Христос родился в Вифлееме. Дева Мария родила его на свет именно в этом
месте, так как находилась здесь вместе со своим мужем Иосифом из-за переписи населения, проводимой по
повелению императора Августина.
(По Евангелию от Луки 1–7)

Государство, церковь… и Вы
По причине экспроприации всего церковного имущества
коммунистическим режимом религиозные организации в ЧР
финансируются государством. Вплоть до сегодняшнего
дня государство имеет в своем распоряжении церковное
имущество и поэтому обязано финансировать религиозные
организации, действующие на постоянной основе. Материальные средства, предоставляемые духовенству, однако, весьма скудны и не покрывают потребности церковных институтов. Для оправдания этого факта часто
говорится о малом количестве верующих. Поэтому результаты переписи населения очень важны для определения
объемов финансирования нашей Церкви государством
в будущем. Если количество верующих будет и далее сокращаться, может случиться так, что Церковь будет совершенно отрезана от финансовых средств, что приведет
ее к большим материальным проблемам и, соответственно,
к невозможности оплачивать труд своих священнослужителей. Если мы хотим, чтобы наша Церковь выжила
и в материальном отношении (в своей материальной
ипостаси), при переписи населения нужно сообщить
о своей принадлежности к ней.

Иностранцы и сочувствующие
Перепись населения касается всех граждан и иностранцев,
официально пребывающих в Чешской Республике. Заполнение бланков (переписных листов), согласно законодательству, является обязательным для всех. Внимание:
в случае, если переписной лист не будет заполнен, Вы
подвергнете себя опасности крупного штрафа со стороны
государства.
Каждый православный гражданин, даже если он не
имеет чешской национальной принадлежности, во
время своего официального пребывания в Чешской
Республике является частицей Православной Церкви
Чешских земель!
Графа о церковной принадлежности находится в конце
бланка. Ваш ответ является конфиденциальным, Ваше
решение находится под защитой закона. Нет нужды опасаться злоупотреблений данными сведениями, они служат
только для целей статистики, а база данных Чешского
статистического управления (ČSÚ) не подсоединена к базам данных других государственных учреждения, каковым,
например, является Полиция ЧР по делам иностранцев.
Ваш ответ не влечет за собой никаких финансовых,
правовых или любых иных обязательств.
Полученные данные имеют исключительную важность
и ценность, хотя бы потому, что их сбор осуществляется
только один раз в десять лет. Эти данные станут на после-

6

ikona 1 /2011

дующие десять лет определяющими для системы принятия
решений государственными и общественными институтами. Ответ имеет значение для целей статистики и повлияет на финансирование Церкви государством.
Наконец, следует отметить, что название «Православная Церковь» может быть внесено в переписной лист
не только людьми, являющимися членами Православной Церкви, но и просто сочувствующими ей.
Мы обращаемся к тем, кто проявляет симпатию к нашей
Церкви, принимает участие в каких-либо ее мероприятиях,
имеет в рядах ее прихожан своих друзей. Если это соответствует Вашим убеждениям, также напишите в графе
«Религиозная принадлежность» название «Православная
Церковь Чешских земель». Ваша позиция и внутреннее
убеждение являются решающими в том, принадлежность
к чему Вы проявляете и кого Вы поддерживаете.
Если действительно удастся зафиксировать количество
всех православных в ЧР, то, в соответствии с тенденциями
демографического и культурного развития нашей страны
в последние годы, можно на самом деле полагать, что
в ряду религиозных организаций Православная Церковь
взойдет на одно из первых мест.
Итак, всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того
исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред
Отцем Моим Небесным.
Мф, 10, 32–33

Что нужно сделать?
Вопрос № 12 наиболее для нас важен. НЕОБХОДИМО
ВПИСАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ НАШЕЙ ЦЕРКВИ ПРАВИЛЬНО И ПОЛНОСТЬЮ, то есть Pravoslavná církev
v českých zemích. Другие варианты названия не подлежат
учету, и использование их означало бы, что данное заявление о религиозной принадлежности пропадет зря
и не будет действительным. Пожалуйста, обратите внимание на тщательное внесение точного названия церкви!
В официальном списке церквей появилось также Русское
Подворье "Русская православная церковь, подворье Патриарха Московского и всея Руси в ЧР", несмотря на то,
что речь не идет о церкви, а только о форме юридического
представительства нашей братской Церкви. И все же, по
причине несовершенства нашего законодательства, Русское Подворье приводится в списке церквей. Как вам
подтвердят и представители Подворья в нашей стране,
например, отец Николай из Карловых Вар, в случае заявления о принадлежности к Подворью как к религиозной
конфессии эти голоса опять же не будут учтены для нашей
Церкви.

SPECIAL

поставьте крестик

I

СПЕЦВЫПУСК

впишите точное наименование

x
P R A V O S L A V N Á

C Í R K E V

При заполнении ответа на вопрос о религиозной принадлежности (в переписном листе графа № 12), вначале отметьте крестиком, что Вы имеете религиозную принадлежность к определенной церкви.
В последующей строке укажите точное наименование:
Pravoslavná církev v českých zemích
Любое другое обозначение наименования нашей
церкви НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО.
Для заполнения бланка используйте шариковую ручку
с черным или синим стержнем.

Как все будет происходить?
Переписи населения в историческом аспекте проводятся
уже тысячу лет. Перепись населения, домов и квартир
принадлежит к самым объемным видам статистического
сбора данных. Она приносит большое количество ценных
сведений, которые невозможно эффективно установить
другим способом. Предстоящая перепись готовится к проведению в марте 2011 года — критическим моментом будет полночь с 25 на 26 марта 2011 года, а в Словакии
21 мая 2011 года.
Обязанность принять участие в регулярной переписи
вытекает из соответствующего закона и распространяется на всех лиц, достигших 18-летнего возраста.
Следовательно, и на всех, кто не имеет вида на жительство или прописан при органах местного самоуправления.
Для иностранцев и представителей национальных
меньшинств будут подготовлены инструкции на восьми
языках (английский, немецкий, русский, цыганский,
вьетнамский, французский, украинский и польский).
Заполнение формуляра — вопрос нескольких минут. В переписных листах этого года, в отличие от предыдущих, не
будет вопросов о владении теми или иными вещами (бытовыми электроприборами, автомобилями и т. п.) или размере доходов.
Переписчики (счетные комиссары) в период с 7 по 25
марта посетят каждый дом и квартиру в ЧР и вручат опросники всем лицам, живущим в них (включая гостей или
квартирантов, которые будут находиться там в критический момент временно).
Переписчик, который посетит Ваш дом или квартиру, обязан по Вашему требованию предоставить Удостоверение
счетного комиссара и свой паспорт. Переписчик не имеет
права входить в квартиру без приглашения владельца.
Если кому-то при заполнении бланков потребуется помощь, счетный комиссар всегда с готовностью ее окажет.

V

Č E S K Ý C H

Z E M Í C H

Его задачей является не просто разноска и сбор формуляров, но и помощь каждому, кто не понял содержания
какого-либо из пунктов или не в силах сам заполнить формуляры. В последнем случае комиссары готовы под диктовку, например, больного, пожилого или незрячего человека полностью заполнить опросный лист.
Комиссар принесет в каждую квартиру или дом три вида
формуляров с инструкциями по заполнению:
– Зеленый счетный лист отдельного лица (один экземпляр
на каждого человека)
– Желтый квартирный счетный лист (один экземпляр на
каждую квартиру)
– Оранжевый домовый счетный лист (его получат только
владельцы или управляющие домами)
При их вручении комиссар спросит Вас, каким из способов
Вы готовы предоставить заполненные формуляры, и предложит Вам три основные возможности:
1) Заполнение оn-line и отправка посредством сети Интернет.
2) Личная передача комиссару (если Вы предпочитаете
этот способ, комиссар сразу же договорится с Вами
о времени, когда он придет забрать формуляры).
3) Отправление в почтовом конверте на адрес почтового
ящика Чешского статистического управления: P.O.Box
ČSÚ. Если Вы изберете эту возможность, комиссар передаст Вам конверт формата А4 с предварительно напечатанным почтовым ярлыком, то есть за почтовое отправление Вам платить не придется)
Если же комиссар не застанет Вас и при вторичном посещении, Вы найдете в почтовом ящике «Уведомление о дополнительных сроках вручения счетных формуляров»
с информацией о том, где до 14 апреля их можно получить
в так называемом сборном пункте.
Учет данных ведется по состоянию на полночь с 25 на 26
марта 2011 года, которая является так называемым критическим моментом переписи. Информация в переписные
листы вносится в соответствии с данными, действительными в этот момент. Например, если ребенок родился через два часа после полуночи, он не учитывается при переписи; если же он родился за полчаса до полуночи, его
необходимо при переписи учесть.
После критического момента начинается сбор формуляров.
При посещении комиссара Вы договоритесь с ним, будет
ли формуляр заполнен on-line, передан комиссару лично
или же отослан по почте в конверте. Какой бы путь Вы
ни избрали, формуляры необходимо отослать или вручить до 14 апреля 2011 года.
Роман Виммер

ikona 1 /2011

7

SPECIAL

I

СПЕЦВЫПУСК

U K Á Z K O V Ý F O R M U L Á Ř S Č Í TA C Í H O L I S T U

8

ikona 1 /2011

SPECIAL

I

СПЕЦВЫПУСК

ОБРАЗEЦ БЛАНКА ЛИСТА ПЕРЕПИСИ
Ȼɥɚɧɤɦɨɠɧɨɡɚɩɨɥɧɢɬɶɜɂɧɬɟɪɧɟɬɟ ɫɦZZZVFLWDQLF] 
ɉȿɊȿɉɂɋɇɈɃɅɂɋɌɇȺɋȿɅȿɇɂəɉȿɊȿȼɈȾȻɅȺɇɄȺɉȿɊȿɉɂɋɂ
ɉɪɨɫɢɦɞɚɧɧɵɟɡɚɩɨɥɧɢɬɶɜɛɥɚɧɤɟ ɨɪɢɝɢɧɚɥɟ ɧɚɱɟɲɫɤɨɦɹɡɵɤɟ

ɂȾȿɇɌɂɎɂɄȺɐɂə ɇɨɦɟɪ

ɉɨɪɹɞɤɨɜɵɣ
Ű Ű IDOB Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű ɇɨɦɟɪ
ɞɨɦɚ Ű Ű Ű Ű Ű ɧɨɦɟɪɫɬɪɨɟɧɢɹ Ű Ű
Ɋɚɣɨɧ
Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ʉɨɞ
ɪɚɣɨɧɚ Ű Ű Ű Ű Ű Ű
ɇɚɫɟɥɟɧɧɵɣɩɭɧɤɬ Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű ɉɨɱɬɨɜɵɣ
ŰŰŰŰŰ
ɢɧɞɟɤɫ
ɑɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ
ɉɟɪɟɩɢɫɧ
Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű ɭɱɚɫɬɨɤʋ Ű Ű Ű Ű Ű Ű
ɩɭɧɤɬɚ
ɍɥɢɰɚ
Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɵɣ
ŰŰŰŰ
ɧɨɦɟɪ
ɤɜɚɪɬɢɪɵ Ű

Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɩɟɪɟɩɢɫɱɢɤ

Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɩɟɪɟɩɢɫɱɢɤ

ɉɟɪɟɩɢɫɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɞɨɦɨɜɢɤɜɚɪɬɢɪɜɝɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɡɚɤɨɧɚʋɋɜɨɞɚɡɚɤɨɧɨɜɑɊɑɟɲɫɤɨɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ýHVNêVWDWLVWLFNê
~ĜDG ɩɪɨɫɢɬɜDɲɟɝɨɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹɩɭɬɟɦɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹɩɟɪɟɩɢɫɧɵɯɛɥɚɧɤɨɜɢɥɢɩɭɬɟɦɤɨɧɬɪɨɥɹɡɚɪɚɧɟɟɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯɫɜɟɞɟɧɢɣɈɯɪɚɧɚɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɥɢɱɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ
ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬɫɹɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦɍɤɚɡɚɧɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɩɨɞɥɟɠɚɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɜɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɰɟɥɹɯ

ɊɀɋɀȿɂȻɊɉɆɈɀɈɃɀɇɊɀɋɀɊɃɌɈɉȾɉȼɆȻɈɅȻȽɈɃɇȻɍɀɆɗɈɉɊɋɉɒɃɍȻɄɍɀɃɈɌɍɋɎɅɑɃɉɈɈɖɀɎɅȻɂȻɈɃɚɃɊɉɚɌɈɃɍɀɆɗɈɖɀɂȻɇɀɒȻɈɃɚ

ɉɪɢɡɚɩɨɥɧɟɧɢɢɛɥɚɧɤɚɩɨɥɶɡɭɣɬɟɫɶɱɟɪɧɨɣɢɥɢɫɢɧɟɣɲɚɪɢɤɨɜɨɣɪɭɱɤɨɣɂɡɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ
ɜɚɪɢɚɧɬɨɜɜɵɛɢɪɚɣɬɟɜɫɟɝɞɚɬɨɥɶɤɨɨɞɢɧɨɬɜɟɬɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɫɥɭɱɚɹɤɨɝɞɚ
Ɉɛɪɚɡɟɰɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɭɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɨɬɦɟɬɢɶɧɟɫɤɨɥɶɤɨɜɚɪɢɚɧɬɨɜȼɵɛɪɚɧɧɵɣɨɬɜɟɬ
ɨɬɦɟɬɶɬɟɫɢɦɜɨɥɨɦ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɡɚɩɨɥɧɟɧɧɨɟɩɨɥɟɩɨɥɧɨɫɬɶɸɡɚɱɟɪɤɧɢɬɟ 
AÁÄBCýDĆ
ɚɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟɨɬɦɟɬɶɬɟɫɢɦɜɨɥɨɦ Ȼɭɤɜɵɢɰɢɮɪɵɡɚɩɢɫɵɜɚɣɬɟɫɨɝɥɚɫɧɨɨɛɪɚɡɰɭ
ɜɧɚɞɥɟɠɚɳɢɟɩɨɥɹɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɧɚɩɢɫɚɧɧɵɟɞɚɧɧɵɟɡɚɱɟɪɤɧɢɬɟɚɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ
O
ÓÖÔPQRě
ɧɚɩɢɲɢɬɟɧɚɫɜɨɛɨɞɧɨɦɦɟɫɬɟɭɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨɜɨɩɪɨɫɚ

E É ċ FGH I Í J K L ďMNĕ
S Š T ġ U Ú ģ Ü VWX Y Ý Z ä 

ɏɛɧɣɦɣɺ 
Ƀɧɺ
2. ȿɛɭɛɫɩɡɟɠɨɣɺ 

Ɇɣɲɨɶɤɨɩɧɠɫ 

Ɋɩɦ

Æ
ɍɬɪɟɯɦɟɫɬɧɨɝɨɨɤɨɧɱɚɧɢɹɥɢɱɧɨɝɨɧɨɦɟɪɚ
ɨɫɬɚɜɶɬɟɩɨɫɥɟɞɧɟɟɩɨɥɟɧɟɡɚɩɨɥɧɟɧɧɵɦ

4. Ⱦɫɛɡɟɛɨɬɭɝɩ

ɑɊ

Æ
ɞɟɧɶ

ɦɟɫɹɰ

ɦɭɠɫɤɨɣ

ɠɟɧɫɤɢɣ

ɝɨɞ

ɢɧɨɟɜɫɥɭɱɚɟɞɪɭɝɨɝɨɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɚɭɤɚɠɢɬɟɧɚɡɜɚɧɢɟɫɬɪɚɧɵ È

ɛɟɡɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɚ 

ɇɠɬɭɩɡɣɭɠɦɷɬɭɝɛɨɛɧɩɧɠɨɭɪɠɫɠɪɣɬɣ  ɍɤɚɠɢɬɟɧɚɯɨɞɢɬɫɹɥɢɦɟɫɬɨɝɞɟȼɵɜɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɠɢɜɟɬɟɢ 
Ɉɛɱɣɩɨɛɦɷɨɩɬɭɷ
ɍɤɚɡɚɧɢɟɫɜɟɞɟɧɢɣɧɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ 
Ɇɨɠɧɨɩɪɢɜɟɫɬɢɞɜɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ 
Ƚɠɫɩɣɬɪɩɝɠɟɛɨɣɠɍɤɚɡɚɧɢɟɫɜɟɞɟɧɢɣɧɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɉɪɢɭɤɚɡɚɧɢɢɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɞɚɧɢɹɢɥɢɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ 
ɜɑɟɲɫɤɨɣɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟɭɤɚɠɢɬɟɧɚɡɜɚɧɢɟɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɧɚɡɜɚɧɢɹɦɢɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɦɢɜɩɨɹɫɧɢɬɟɥɶɧɵɯɡɚɦɟɱɚɧɢɹɯ
ɜɟɪɭɸɳɢɣ±ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɰɟɪɤɜɢɢɥɢɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɭɤɚɠɢɬɟɤɚɤɨɝɨÈ
ɜɟɪɭɸɳɢɣ±ɧɟɹɜɥɹɸɳɢɣɫɹɧɢɫɬɨɪɨɧɧɢɤɨɦɰɟɪɤɜɢɧɢɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚ 
ɧɟɜɟɪɭɸɳɢɣ 
Ɍɭɮɪɠɨɷɪɩɦɮɲɠɨɨɩɞɩɩɜɫɛɢɩɝɛɨɣɺ ɨɛɣɝɶɬɳɣɤɮɫɩɝɠɨɷ ɍɤɚɡɵɜɚɸɬɥɢɰɚɜɜɨɡɪɚɫɬɟɥɟɬɢɫɬɚɪɲɟ
ɩɨɥɧɨɟɨɛɳɟɟɫɪɟɞɧɟɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɛɟɡɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬ %F%F$
ɫɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦɚɬɬɟɫɬɚɬɚɡɪɟɥɨɫɬɢ
ɧɟɡɚɤɨɧɱɟɧɧɨɟɨɫɧɨɜɧɨɟ ɞɟɜɹɬɢɥɟɬɧɟɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ

ɩɨɥɧɨɟɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟɫɪɟɞɧɟɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɫɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦɚɬɬɟɫɬɚɬɚɡɪɟɥɨɫɬɢ
ɤɭɪɫɵɩɨɜɵɲɟɧɢɹɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢɞɥɹɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ
ɫɪɟɞɧɢɯɲɤɨɥ

ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɚ
,QJ08'U-8'U3K'U0JUɢɞɪ

ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɞɟɜɹɬɢɥɟɬɧɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɚ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟɫɪɟɞɧɟɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
3K'7K''U6F&6F
ɜɵɫɲɟɟɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɛɟɡɚɬɬɟɫɬɚɬɚɡɪɟɥɨɫɬɢ 
Ɍɪɠɱɣɛɦɷɨɩɬɭɷɪɩɩɜɫɛɢɩɝɛɨɣɹɍɤɚɡɵɜɚɸɬɥɢɰɚɩɨɥɭɱɢɜɲɢɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɜɵɲɟ 
ɱɟɦɨɫɧɨɜɧɨɟ ɫɦɩɨɹɫɧɢɬɟɥɶɧɵɟɡɚɦɟɱɚɧɢɹ 
ɧɢ 
ɉɜɴɠɠɥɩɦɣɲɠɬɭɝɩɡɣɝɩɫɩɡɟɠɨɨɶɰɟɠɭɠɤ
ɨɞɢɧ
ɞɜɚ ɛɨɥɶɲɟ Æ
ɭɤɚɠɢɬɟ
ɨɞɧɨɝɨ ɪɟɛɟɧɨɤ
ɪɟɛɟɧɤɚ ɞɟɬɟɣ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɞɟɬɟɣ
ɍɤɚɡɵɜɚɸɬɠɟɧɳɢɧɵɜɜɨɡɪɚɫɬɟɥɟɬɢɫɬɚɪɲɟ
ɪɟɛɟɧɤɚ
ɧɢ 
Ʌɩɦɣɲɠɬɭɝɩɡɣɝɩɫɩɡɟɠɨɨɶɰɟɠɭɠɤɝɨɛɬɭɩɺɴɠɧ ɪɩɬɦɠɟɨɠɧ ɜɫɛɥɠ ɨɞɧɨɝɨ 
ɭɤɚɠɢɬɟ
ɨɞɢɧ
ɞɜɚ ɛɨɥɶɲɟ Æ
ɍɤɚɡɵɜɚɸɬɬɨɥɶɤɨɡɚɦɭɠɧɢɟɪɚɡɜɟɞɟɧɧɵɟɢɥɢɨɜɞɨɜɟɜɲɢɟɠɟɧɳɢɧɵ ɪɟɛɟɧɤɚ ɪɟɛɟɧɨɤ ɪɟɛɟɧɤɚ ɞɟɬɟɣ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɞɟɬɟɣ 
ɍɫɮɟɩɝɛɺɟɠɺɭɠɦɷɨɩɬɭɷ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɢɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɢɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢɢɥɢɥɢɰɚ
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟɫɬɭɞɟɧɬɵɢɭɱɚɳɢɟɫɹ 
ɌɊɍȾɈɍɋɌɊɈȿɇɇɕȿ ɩɨɦɨɝɚɸɳɢɟɜɞɟɥɟ
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟɩɟɧɫɢɨɧɟɪɵ
ɠɟɧɳɢɧɵɜɞɟɤɪɟɬɧɨɦɨɬɩɭɫɤɟ ɢɥɢɧɟɞɟɥɶ ɟɫɥɢɞɨɨɬɩɭɫɤɚɪɚɛɨɬɚɥɢ
ɇȿɌɊɍȾɈɍɋɌɊɈȿɇɇɕȿ ɜɩɨɢɫɤɚɯɩɟɪɜɨɣɪɚɛɨɬɵ
ȻȿɁɌɊɍȾɈȼɈɃ
ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ

ɧɟɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟɩɟɧɫɢɨɧɟɪɵ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɢɫɬɭɞɟɧɬɵɭɱɚɳɢɟɫɹ

ɞɪɭɝɢɟɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɟ
ɨɫɬɚɥɶɧɵɟɫɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦɞɨɯɨɞɨɜ
ɥɢɰɚɜɞɨɦɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɞɟɬɢɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚɢɥɢɞɪɭɝɢɟɥɢɰɚ
ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹɧɚɢɠɞɢɜɟɧɢɢ

ikona 1 /2011

9

SPECIAL

I

СПЕЦВЫПУСК

Інформаційний матеріал
для віруючих і прихильників Православної Церкви,
підготовлений до Перепису населення та житла 2011 року.
Наш Господь і Бог, Ісус Христос, народився у Віфлеємі. Діва Марія привела його на світ саме тут, тому що
перебувала тут разом із чоловіком, Йосипом, задля перепису, призначеному Імператором Августом. Луки 2,1-7
Участь в переписі населення та житла 2011 року визначена
законом № 296/2009 Збірки, і є обовʼязковою для всіх осіб,
які на момент перепису, тобто від опівночі пʼятниці 25
березня на суботу 26 березня 2011 року, перебуватимуть
на території Чеської Республіки. Це стосується всіх, без
огляду на національність чи громадянство, - кожен громадянин, у тому числі іноземець, який має право на постійне
або тимчасове проживання, повинен заповнити переписний формуляр. Одним із питань буде і питання про релігійну
приналежність, відповіддю на яке Ви можете значною мірою підтримати Православну Церкву Чеських земель.
Треба усвідомити, що кожен православний іноземець під
час свого перебування в Чеській Республіці стає частиною
Православної Церкви Чеських земель! Підготовка та розповсюдження листівок: Громадська організація Святого
Миколи Чудотворця, 2010.

До Вашої квартири він не увійде, якщо Ви самі його не запросите.
Перепис населення історично відбувається протягом тисяч
років, практично в кожній країні світу. Формуляр заповнює
повністю кожен, хто у вирішальний момент, тобто опівночі
в пʼятницю, 25 березня на суботу, 26-го березня 2011 року,
зна- ходитиметься на території Чеської Республіки. Це стосується всіх, не- залежно від національності – кожен громадянин, у тому числі іноземець, котрий має дозвіл на постійне чи тимчасове проживання, повинен за- повнити
переписний формуляр. Кожен з Вас отримає формуляр
пере- пису, і Вашим законним обовʼязком є правильне заповнення даних.

Перепис населення та житла 2011 року

!!! Кожен православний громадянин іншої, ніж чеської
національності, під час перебування в Чеській Республіці
є частиною Православної Церкви Чеських земель !!!

Член переписної комісії відвідає Ваш будинок і передасть
Вам переписний формуляр. Попросить Вас підтвердити
його отримання підписом. Водночас доповнить розʼясненнями для його заповнення, та забезпечить й іншою необхідною інформацією. Член переписної комісії носитиме
на видному місці посвідчення, яке предʼявить на вимогу.

!!! Увага, при незаповнені формуляра з боку держави
загрожує високий фінансовий штраф!!!

Питання № 12 для нас є найважливішим. НЕОБХІДНО ЗАПОВНИТИ НАЗВУ НАШОЇ ЦЕРКВИ ПРАВИЛЬНО І У ПОВНІЙ ФОРМІ, тобто Pravoslavná církev v českých zemích.

поставте хрестик

напиши точну назву

x
P R A V O S L A V N Á

C Í R K E V

Інші варіанти назв не підраховуються, цей голос став би
аб- солютно недійсним і втрачається. Тому, будь ласка,
зверніть особливу увагу на належне заповнення назви нашої церкви!!!

Держава, церква і... Ви
Після конфіскації всього церковного майна комуністич- ним
режимом церкви в ЧР фінансуються державою. Дер- жава
до сьогодні користується церковним майном, тому й надалі
зобовʼязана фінансувати церкви. Засоби на фі- нансування
священнослужителів, утім, дуже низькі, і не покривають
потреби церкви. Аргументи часто зводяться до того, що
кількість віруючих є малою. Тому результати перепису населення є дуже важливими для майбутнього фінансування
нашої церкви. Якщо кількість віруючих буде і надалі па-

10

ikona 1 /2011

V

Č E S K Ý C H

Z E M Í C H

дати, може статися абсолютне позбав- лення церков від
фінансових засобів. Це б призвело нашу церкву до стану
великої фінансової нестачі, вона не змогла б оплачувати
своїх священнослужителів. Якщо ми хочемо, щоб наша
церква вижила у матері- альному плані, то мусимо зголоситися до неї під час перепису населення.

Православна Церква у світі
Назва «православний», або «ортодок- сальний», включає у своє поняття ори- гінальність непорушної єдності
і апос- тольської послідовності від часів Христа до ери
екуменічних Соборів (рад) і не- розділеного християнства першого тися- чоліття. Таким чином, це – безперервне історичне продовження Спільноти, ство- реної Ісусом Христом, який є також єди- ним Головою

SPECIAL
Церкви. Православна Церква є співтовариством са- мостійних місцевих церков, кожна з яких є автокефальною,
тобто керується власним верховним представником – першим з міс- цевих архієреїв. Всі православні церкви світу
обʼєднуються не за адміністративним принципом єдиного
наземного центру (на- місника, голови), а за принципом

I

СПЕЦВЫПУСК

про- вели замах на протектора Третього Рейху Гейдріха. З
викриттям цього прихистку щойно народженій церкві була
завдана серйо - зна рана. 4 вересня 1942 року єпископ Ґоразд та інші священнослужителі були розстріляні. Їхні сімʼї
разом з іншими загинули в концен- траційних таборах, православні священики були відправлені на примусові роботи,
церква була заборонена, майно – конфісковане. Нинішня
православна церква, відновлена після Другої світової війни,
є самостійною, одна із 15 основних автокефальних церков
у світі.
Матвія 10; 32,33. Кожного, хто Мене визнає перед людьми,
того перед Небесним Отцем Моїм визнаю й Я. Хто ж Мене
відцурається перед людьми, того й Я відцураюся перед
Небесним Отцем Моїм.

Брати і сестри у Христі!

спільної православної віри, церковного вчення, яке базується на Святому Письмі і Священній Традиції, і єдності
святих таїнств. Найбільше віруючих Православної Церкви
– у Греції (97%), Болгарії, Румунії, Сербії, Росії, в Україні та
інших країнах Східної Європи. Утім, вона представлена
практично у всіх країнах світу. Кількість православних віруючих значно зростає у західних країнах, особливо Німеччині і США. У світі є 15 ав- токефальних церков і десятки інших По- місних Церков. Православна Церква є
невідʼємною части- ною світу, цікавиться світовими справами, молиться за мир у всіх державах.

на всіх континентах, практично у всіх країнах світу. Тільки
так, не інакше цьому є від часів святих Кирила і Мефодія і
в чеських землях. Наша церква непорушно належить до
історії цієї країни. Її апостоли Кирило і Мефодій принесли у
цю країну істинну віру. Наша Церква завжди стояла за народ цієї країни, була готова пожертвувати собою заради
нього під час Другої світової війни, пожер- твувати й власним існуванням та життям на чолі з мучеником, єпископом
Ґораздом. Православна Цер- ква нині активна у багатьох
сферах життя суспіль- ства. Велику роботу в галузі екології
проводить, на- приклад, Православна академія у Вілемові.
Церква також духовно та матеріально активно піклується

Православна Церква Чеських земель
Найдавніша історія Православної Церкви у нас повʼязана
із місією Святих Кирила і Ме- фодія, які прибули до нас із
Константинополя та принесли богослужебний та канонічний обряд Східної православної церкви. Після смерті Святого Мефодія у 885 році, папа рим- ський заборонив цей
східний обряд. Учні словʼянських апостолів були вигнані з
країни, і знайшли притулок у південнословʼянських країнах,
де продовжили свою місіонерську діяльність. Наше вітчизняне православʼя про- довжує традиції Кирила та Мефодія,
і вважає себе їхнім послідовником. Через тисячі літ наступником Святих Кирила і Мефодія та відроджувачем
православʼя у нас став чеський та моравсько-сілезійський
єпис- коп Ґоразд (Матєй Павлік), який обрав собі імʼя в
честь одного з їхніх учнів. Його висвя- тили 25 вересня
1921 року у Белграді, Сербія. Він заклав основи православної Церкви у Че- хії, Моравії та частково – у Словаччині. Протягом Другої світової війни ця маленька церква
показала, як міцно повʼязана з чеським народом, і що до її
властивостей належить ге- роїзм та жертовність заради
справедливості: вона надала притулок парашутистам, які

про іноземців, які з різних причин були змушені по- кинути
свій рідний край. Будь-хто з Вас, братів та сестер з України,
Росії, Греції, Болгарії, Румунії та інших країн – є канонічною
частиною Православної Церкви чеських земель. Тому підпишімося усі разом під час перепису за нашу церкву, і зробімо разом можливим продовження нашої діяльності в імʼя
слу- жіння Господу та благочинної справи.
+Криштоф Архієпископ Празький,
Митрополит Чеських земель та Словаччини

Православна Церква Чеських земель завжди Вам доступна за такими адресами:
Глава Церкви: Блаженніший доц., доктор теології Кшиштоф, доктор філософії, Архієпископ Празький, Митрополит Чеських земель і Словаччини.
Місцезнаходження: pošt. schranka 655, 111 21 Praha 1.
Резиденція: Šarecka 1065/36, 160 00 PRAHA 6, tel.: 224 315 015, 233 324 065, fax: 224 313 137; e-mail: christofor.cz@tiscali.cz.
Детальнішу інформацію про церкву та перепис населення можна знайти за адресами www.pravoslavnacirkev.cz і www.metropolitnirada.cz.

ikona 1 /2011

11

SPECIAL

I

СПЕЦВЫПУСК

Material informaţional
pentru credincioşi şi adepţi ai Bisericii Ortodoxe pentru
Recensământul populaţiei, al caselor şi apartamentelor 2011
Domnul şi Dumnezeul nostru, Iisus Hristos, s-a născut în Betleem. Fecioara Maria l-a adus pe lume tocmai acolo,
pentru că era acolo împreună cu bărbatul ei Iosif ca să se înscrie, poruncă de la Cezarul August. Lukáš 2, 1–7
Participarea locuitorilor la Recensământul populaţiei, al caselor
şi apartamentelor 2011 este prevăzută de legea nr. 296/2009
din Codul de legi, şi se referă la toate persoanele care în momentul decisiv, deci la miezul nopţii, dintre vineri 25 şi sâmbătă
26 martie 2011, se află pe teritoriul Republicii Cehe. Este vorba
de oricine, indiferent de naţionalitate – orice cetăţean, şi străin
cu domiciliul stabil sau temporar, trebuie să completeze formularul de recensământ. Una din rubrici este şi întrebarea privind
religia, prin completarea căreia puteţi sprijini semnificativ Biserica Ortodoxă din Cehia. Este important să ţineţi seamă de
faptul că orice străin ortodox aparţine pe perioada şederii sale
în Cehia de Biserica Ortodoxă din Cehia! Distribuirea şi
pregătirea prospectelor Asociaţia cetăţenească a Sfântului Nicolae, 2010

Recensământul populaţiei se efectuează de mii de ani, practic
în toate ţările lumii. Recensământul populaţiei se efectuează
de mii de ani, practic în toate ţările lumii. Formularul îl completează absolut oricine se află în momentul decisiv, deci la
miezul nopţii dinspre vineri 25 martie spre 26 martie 2011, pe
teritoriul Republicii Cehe. Este vorba de toţi indiferent de naţionalitate – orice cetăţean chiar şi străin cu domiciliul stabil sau
temporar, trebuie să completeze formularul de recensământ.
Fiecare dintre dumneavoastră primeşte acest formular de recensământ şi este datoria Dvs. legală să completaţi corespunzător aceste date.

Recensământul populaţiei, al caselor si
apartamentelor 2011

!!! Orice cetăţean ortodox de altă cetăţenie decât cea cehă
aparţine pe perioada şederii sale în Cehia de Biserica Ortodoxă din Cehia !!!

Comisarul cu recensământul vă vizitează şi vă predă formularele
de recensământ. Vă solicită să confirmaţi primirea printr-o semnătură. În acelaţi timp vă înmânează explicaţiile pentru completarea formularelor şi vă oferă alte informaţii necesare. Comisarul cu recensământul va purta o legitimaţie pe care o arată la
cerere. În apartamentul Dvs. nu va intra dacă nu-l invitaţi.

!!! Atenţie, în cazul necompletării formularului veţi primi
o amendă bănească mare din partea statului !!!

Întrebarea nr. 12 este pentru noi cea mai importantă. ESTE
ABSOLUT NECESAR SĂ COMPLETAŢI DENUMIREA BISERICII NOASTRE CORECT ŞI COMPLET, deci Pravoslavná
církev v českých zemích.

completati corect si complet

cruce

x
P R A V O S L A V N Á

12

C Í R K E V

V

Č E S K Ý C H

Z E M Í C H

Alte variante ale denumirii nu se iau în considerare şi acest vot
ar fi absolut inutil şi s-ar pierde. Deci vă rugăm să completaţi
cu atenţie denumirea Bisericii!!!

nemaiputându-i plăti pe preoţi. Dacă dorim ca Biserica noastră să supravieţuiască şi din punct de vedere material, trebuie să ne declarăm la recensământul populaţiei.

Biserica, statul şi dumneavoastră

Biserica Ortodoxă în lume

După confiscarea întregii proprietăţi a Bisericii de către regimul
comunist, Bisericile din Cehia sunt finanţate de stat. Statul are
şi în prezent proprietatea bisericească în folosinţă, şi prin urmare
este obligat să finanţeze în continuare Biserica. Însă mijloacele
pentru finanţarea preoţilor sunt extrem de reduse, neacoperind
nevoile Bisericii. Ca argument este adesea folosit numărul mic
de credincioşi. Din acest motiv, rezultatele recensământului
populaţiei sunt importante pentru viitoarea finanţare a Bisericii
noastre. Dacă numărul credincioşilor va continua să scadă, se
poate ajunge la anularea completă a finanţării Bisericii, aceasta
însemnând intrarea Bisericii noastre în stare de criză financiară,

Denumirea de pravoslavnic sau ortodox include în noţiunea sa
denumirea originii unităţii neatinse şi cronologia apostolică din
perioada lui Hristos până la epoca sinoadelor ecumenice (conciliile) şi creştinătatea nedespărţită a primului mileniu. Deci este
continuarea istorică neîntreruptă a societăţii instaurate de Iisus
Hristos, care este singurul conducător al Bisericii. Biserica Ortodoxă reprezintă asociaţia Bisericilor locale autonome, fiecare
fiind autocefală, deci condusă de propriul reprezentant suprem
– primul dintre episcopii locali. Toate Bisericile mondiale ortodoxe locale sunt asociate nu pe principiul administrativ al unei
centrale teritoriale (conducător), ci pe principiul credinţei orto-

ikona 1 /2011

SPECIAL
doxe comune, a învăţăturii bisericeşti pornind de la Sfânta
Scriptură şi de la Sfânta Tradiţie, şi unitatea în Sfintele Taine
(sacramente). Cea mai mare reprezentare o are Biserica Ortodoxă în Grecia, (97 %), Bulgaria, România, Serbia, Rusia, în
Ucraina şi în alte ţări esteuropene. Dar este reprezentată practic
în toate ţările lumii. Numărul credincioşilor ortodocşi creşte
semnificativ şi în ţările vestice mai ales în Germania şi în SUA.
În lume există 15 Biserici autocefale şi zeci de alte biserici locale. Biserica Ortodoxă este o parte componentă solidă a lumii,
se interesează de istoria universală, se roagă pentru pace în
toate statele.

I

СПЕЦВЫПУСК

concentrare, preoţii ortodocşi au fost trimişi la muncă forţată,
Biserica interzisă, proprietăţile confiscate. Biserica Ortodoxă
de astăzi, refăcută după cel deal Doilea război mondial, este
independentă, una din cele 15 biserici principale autocefale
din lume.
Mostră a primei pagini a formularului de recensământ Informaţii
pentru credincioşi la recensământul populaţiei Mt, 10, 32–33

Surori şi fraţi întru Hristos!
de pe toate continentele lumii, practic din toate ţările lumii. Nu
altfel este încă de pe vremea sfinţilor Chiril şi Metodiu în ţările
cehe. Biserica noastră face parte fără îndoială din istoria acestei
ţări. Apostolii Chiril şi Metodiu au adus în această ţară credinţa
adevărată. Biserica noastră i-a sprijinit dintotdeauna, a fost dispusă să-şi sacrifice propria existenţă în cel de-al Doilea război
mondial iar preoţii în frunte cu episcopul martir Gorazd şi propriile vieţi. Biserica Ortodoxă este azi activă în multe domenii
ale vieţii sociale, o activitate deosebită pe plan ecologic depune
de exemplu Academia ortodoxă Vilémov. Biserica se mai ocupă
activ spiritual şi material de străinii care din diverse motive au

Biserica Ortodoxă din Cehia
Oricine va mărturisi pentru Mine, înaintea oamenilor, mărturisivoi şi Eu pentru El înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri. Iar
de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă
voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Cea
mai străveche istorie a Bisericii Ortodoxe este la noi legată de
misiunea Sf. Chiril şi Metodiu, care au venit la noi de la Constantinopol şi-au adus ordinul de slujbe şi canonic al Bisericii
Ortodoxe de Răsărit. După moartea Sf. Metodiu în anul 885
acest rit răsăritean a fost interzis de Papă, învăţăceii apostolilor
slavoni au fost izgoniţi din ţară şi s-au refugiat în ţările slave
din sud, unde şiau continuat misiunea. Ortodoxia noastră locală
urmează tradiţia lui Chiril şi Metodiu, considerându- se continuatoarea ei. Urmaşul Sf. Chiril şi Metodiu şi restauratorul Ortodoxiei la noi a fost după o mie de ani episcopul ceh şi moravosilezian Gorazd (Matěj Pavlík), care şi-a ales numele după unul
din elevii săi. A fost hirotonisit la 25 septembrie 1921 la Belgrad,
în Serbia. A pus bazele Bisericii Ortodoxe în Cehia, Moravia şi
parţial şi în Slovacia. În timpul celui de-al Doilea război mondial
această Biserică mică a demonstrat cât de strâns este legată
de poporul ceh şi că printre trăsăturile ei se numără eroismul şi
devotamentul pentru lucrurile legate de corectitudine: le-a oferit
adăpost paraşutiştilor care au comis atentatul asupra Reichs protectorului Heydrich. Prin descoperirea acestui adăpost
a primit Biserica în formare o lovitură puternică. La data de
4 septembrie 1942 episcopul Gorazd şi alţi preoţi au fost împuşcaţi. Familiile lor împreună cu altele au murit în lagărul de

fost nevoiţi să-şi părăsească căminele. Oriare dintre voi fraţi şi
surori din Ucraina, Rusia, Grecia, Bulgaria, România şi alte ţări
sunteţi parte canonică a Bisericii Ortodoxe din Cehia. Deci, să
ne declarăm cu toţii la recensământul populaţiei ca membrii ai
Bisericii noastre, ajutând- o astfel să-şi continue activitatea
liturgică şi caritativă.
+Kryštof Episcop praghez, Mitropolit al Cehiei şi Slovaciei

Biserica Ortodoxă din Cehia vă este oricând la dispoziţie la următoarele adrese:
Reprezentantul suprem al Bisericii: Prea Fericitul doc. ThDr. Kryštof, PhD., Arhiepiscop praghez, Mitropolit al Cehiei şi Slovaciei
Sediul: pošt. schránka 655, 111 21 Praha 1,
reşedinţă: Šárecká 1065/36, 160 00 PRAHA 6, tel.: 224 315 015, 233 324 065, fax: 224 313 137; e-mail: christofor.cz@tiscali.cz
Informaţii detaliate despre Biserică şi recensământul populaţiei găsiţi la www.pravoslavnacirkev.cz şi la www.metropolitnirada.cz

ikona 1 /2011

13

SPECIAL

I

СПЕЦВЫПУСК

Πληροφοριακό υλικό

για τους πιστούς της Ορθόδοξης Εκκλησίας σχετικά με την
απογραφή πληθυσμού, οικιών και διαμερισμάτων 2011
Ο Κύριός μας και Θεός, Ιησούς Χρι- στός, γεννήθηκε στη Βηθλεέμ. Η Παρθένος Μαρία τον έφερε στον κόσμο εκεί,
επειδή βρισκόταν στη Βηθλεέμ με τον άντρα της τον Ιωσήφ λόγω της απογραφής πληθυ- σμού που είχε διατάξει
ο Καίσαρας Αύγουστος. Λουκάς 2:1-7
Η συμμετοχή στην Απογραφή πληθυσμού, οικιών και διαμερισμάτων 2011 διεξάγεται με βάση το νόμο αρ. 296/2009
Sb. και αφορά όλα τα άτομα που τη δεδομένη στιγμή δηλ.
τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 25 Μαρτίου προς το Σάββατο 26 Μαρτίου βρίσκονται στο έδαφος της Τσεχικής
Δη- μοκρατίας. Αφορά σε όλους ασχέτου εθνικότητας – ο
κάθε πολίτης και οι αλλοδαποί που έχουν μόνιμη ή προσωρινή κατοικία συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο. Μία
από τις ερωτήσεις αφορά το θρήσκευμα. Με την απάντησή
σας μπορείτε να υποστηρίξετε σημαντικά την Ορθόδοξη
Εκκλησία της Τσεχίας. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε
πως και ο κάθε Oρθόδοξος αλλοδαπός είναι κατά τη διάρκεια της διαμονής του στην Τσεχία μέλος της Ορθόδοξης
Εκκλησίας Τσεχίας! Διανομή και ετοιμασία φυλλαδίου:
σύλλογος πολιτών Άγιος Νικόλαος, 2010

Απογραφή πληθυσμού, οικιών και
διαμερισματων 2011
Ο απογραφέας θα έρθει στο σπίτι σας και θα σας δώσει τα
ερωτηματολόγια. Θα σας ζητήσει να επιβεβαιώσετε την
παραλαβή τους με την υπογραφή σας. Ταυτόχρονα θα
σας δώσει επεξηγήσεις για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Ο απογραφέας θα έχει σχετική άδεια. Δε θα εισέλθει στο σπίτι σας εάν δεν τον καλέσετε.

Απογραφές πληθυσμού γίνονται εδώ και χιλιάδες χρόνια
σε κάθε xώρα του κόσμου. Tα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται από όλους ανεξαιρέτως οι οποίοι τη δεδομένη
στιγμή, δηλ. τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 25 Μαρτίου
προς το Σάββατο 26 Μαρτίου, θα βρίσκονται στο έδαφος
της Τσεχικής Δημοκρατίας. Αφορά σε όλους ασχέτου
εθνικότητας. Ο κάθε ένας από εσάς θα παραλάβει το ερωτηματολόγιο και υποχρεώνεστε να συμπληρώσετε σωστά
τα στοιχεία.
!!!Προσοχή, στην περίπτωση που δε συμπληρώσετε το
ερωτηματολόγιο μπορεί να δεχθείτε υψηλό χρηματικό
πρόστιμο από το κράτος!!!
!!!Ο κάθε Ορθόδοξος πολίτης άλλης εθνικότητας εκτός
της τσεχικής είναι κατά τη διάρκεια της διαμονής του
στην Τσεχική Δημοκρατία μέλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας
Τσεχίας!!!
Η ερώτηση αρ.12 είναι η σημαντικότερη για μας. ΕΙΝΑΙ
ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗ, δηλ.
Pravoslavná církev v českých zemích.

σταυρός

συμπληρώνετε την ονομασία

x
P R A V O S L A V N Á

C Í R K E V

Παραλλαγές της ονομασίας δε γίνονται δεκτές. Δώστε
λοιπόν ιδιαίτερη σημασία στη σωστή συμπλήρωση της
ονομασίας της Εκκλησίας!!!

Το κράτος, η εκκλησία ...
και εσείς Μετά την αφαίρεση όλων των περιουσιακών
στοιχείων της Εκκλησίας από το κομμουνιστικό καθεστώς
η Εκκλησία στην Τσεχία χρηματοδοτείται από το κράτος.
Το κράτος εξακολουθεί να κατέχει την εκκλησιαστική περιουσία καιγ΄αυτό είναι υποχρεωμένος να την χρηματοδοτεί.
Τα μέσα για την χρηματοδότηση ιερέων είναι όμως λιγοστά
και δεν καλύπτουν τις ανάγκες της Εκκλησίας. Πολύ συχνά
προβάλλεται το επιχείρημα ότι υπάρχει μικρός αριθμός
πιστών. Το αποτέλεσμα της Απογραφής πληθυσμού είναι

14

ikona 1 /2011

V

Č E S K Ý C H

Z E M Í C H

πολύ σημαντικό για τη μελλοντική χρηματοδότηση της
Εκκλησίας μας. Εάν θα συνεχίζει να μειώνεται ο αριθμός
των πιστών, αυτό μπορεί να επιφέρει την περικοπή των
κονδυλίων για την Εκκλησία, και έτσι η Εκκλησία μας ενδέχεται να βρεθεί σε δύσκολη οικονομική κατάσταση και
δεν θα έχει τη δυνατότητα να πληρώνει τους ιερείς. Αν
θέλουμε η Εκκλησία μας να επιζήσει και από την υλική
πλευρά, πρέπει να τη δηλώσουμε κατά την Απογραφή
πληθυσμού.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία στον κόσμο
Η ονομασία „Ορθόδοξη“ εμπεριέχει σαν έννοια και υποδεικνύει την αυθεντικότητα της διαρκούς ενότητας και
της Αποστολικής διαδοχής από την εποχή του Χριστού

SPECIAL
μέχρι την εποχή των Οικου- μενικών Συνόδων και του
αδιάσπαστου Χριστια- νισμού της πρώτης χιλιετίας. Είναι
λοιπόν διαρ- κής ιστορική συνέχεια της κοινότητας που
ίδρυσε ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι και η μοναδική
κεφαλή της Eκκλησίας.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι κοινότητα αυτόνο- μων τοπικών
Εκκλησιών. Η κάθε μία είναι αυτο- κέφαλη, δηλ. διοικείται
από τον δικό της ανώτερο εκπρόσωπο - ο ανώτερος των
τοπικών Επισκόπων. Όλες οι τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες
του κόσμου είναι ενοποιημένες όχι με βάση τη διοικητική
αρχή ενός επίγειου επιτελείου (κεφαλή), αλλά με βάση
την κοινή Ορθόδοξη πίστη που βασίζεται στην Αγία Τριάδα,

I

СПЕЦВЫПУСК

Ορθο- δοξίας στη χώρα μας, έγινε χίλια χρόνια μετά ο
Επίσκοπος Τσεχίας και Μοραβίας - Σιλεσίας Γκόραζντ (Μάτιεϊ Πάβλικ), ο οποίος επέλεξε το όνομά αυτό προς τιμήν
ενός μαθητή των Αγίων. Χειροτονήθηκε στις 25. Σεπτεμβρίου 1921 στο Βελιγράδι. Θεμελίωσε την Ορθόδοξη Εκκλησία στην Τσεχία, στη Μοραβία και μερικώς στη Σλοβακία. Κατά τη διάρκεια του 2ου παγκοσμίου πολέμου
αυτή η μικρή Εκκλησία έδειξε πόσο γερά είναι δε- μένη
με το τσεχικό έθνος και πως ο ηρωισμός και οι θυσίες στο
βωμό της δικαιοσύνης είναι χαρα- κτηριστικά της: προσέφερε καταφύγιο στους αλε- ξιπτωτιστές που αποπειράθηκαν
να δολοφονή- σουν το διοικητή του Προτεκτοράτου Heydrich. Η αποκάλυψη του καταφυγίου έπληξε βαριά τη νεοσυσταθείσα Εκκλησία. Στις 4 Σεπτεμβρίου 1942 ο Επίσκοπος
Γκόραζντ και άλλοι ιερείς εκτε- λέστηκαν. Οι οικογένειές
τους πέθαναν σε στρα- τόπεδο συγκέντρωσης, οι Ορθόδοξοι
ιερείς υπο- χρεώθηκαν σε καταναγκαστικά έργα, η Εκκλησία
απαγορεύτηκε. Σήμερα, η Ορθόδοξη Εκκλησία, ανανεωμένη
μετά το 2ο παγκόσμιο πόλεμο, είναι αυτόνομη και μία από
τις 15 κύριες αυ- τοκέφαλες Εκκλησίες στον κόσμο.
Μτ 10: 32,33 Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν
τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ
πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με
ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.

Αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ!
την Αγία Γραφή και την ενότητα των μυστηρίων. Το πολυπληθέστερο ποίμνιο της Ορθόδοξης Εκ- κλησίας είναι
στην Ελλάδα (97 %), στη Βουλγα- ρία, τη Ρουμανία, τη
Σερβία, τη Ρωσσία, την Ου- κρανία και σε άλλες ανατολικοευρωπαϊκές χώρες. Έχει όμως εκπροσώπους σε όλες
τις χώρες του κόσμου. Ο αριθμός των Ορθοδόξων ανεβαίνει
ση- μαντικά και στις δυτικές χώρες και συγκεκριμένα στη
Γερμανία και στις ΗΠΑ. Υπάρχουν 15 αυτο- κέφαλες και
δεκάδες τοπικές Εκκλησίες στον κό- σμο. Η Ορθόδοξη
Εκκλησία αποτελεί βασικό κομμάτι του κόσμου, προσεύχεται
για ειρήνη σε όλα τα κράτη.

Η Ορθόδοξη Eκκλησία στην Τσεχία
Η ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη χώρα μας ξεκινάει
με την ιεραποστολή των Αγ. Κυρίλλου και Μεθοδίου οι
οποίοι ήλθαν από την Κωνσταν- τινούπολη και μας μετέδωσαν τη λειτουργική και κανονική τάξη της ανατολικής
Ορθοδόξου Εκκλη- σίας. Μετά το θάνατο του Αγ. Μεθοδίου
το 885 η ανατολική λειτουργία απαγορεύτηκε από τον
Πάπα. Οι μαθητές των σλάβων αποστόλων εκ- διώχθηκαν
από τη χώρα. Η τοπική μας Ορθοδοξία συνδέεται με την
παράδοση των Αγ. Κυρίλλου και Μεθοδίου και θεωρείται
συνέχειά της. Διάδοχος των Αγίων και ανανεωτής της

σε όλες τις ηπείρους του κόσμου, σε όλες τις χώρες του
κό- σμου και στην Τσεχία από την εποχή των Αγ. Κυρίλλου
και Μεθοδίου η Εκκλησία μας είναι αδιάσπαστο μέρος της
ιστο- ρίας αυτής της χώρας. Οι ιεραπόστολοί της, Κύριλλος
και Μεθόδιος, έφεραν εδώ την ορθή πίστη. Η εκκλησία
μας πάντα υποστήριζε το λαό της χώρας αυτής και στάθηκε
ικανή να θυσιάσει στο 2ο παγκόσμιο πόλεμο ακόμα και
την ίδια της την ύπαρξη, οι ιερείς με επικεφαλής το
μάρτυρα Επίσκοπο Γκόραζντ και την ίδια τους τη ζωή. Η
Ορθόδοξη Εκκλησία είναι σήμερα ενεργή σε πολλά επίπεδα
της κοινωνικής ζωής. Η ορθόδοξη ακαδημία Vilemov για
παράδειγμα κάνει σημαντικό έργο στον τομέα της οικολογίας. Η εκκλησία επίσης περιθάλπτει πνευματικά και
υλικά αλλοδαπούς, οι οποίοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους. Όλοι εσείς, αδελφοί και αδελφές
από την Ουκρανία, τη Ρωσσία, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία,
τη Ρουμανία και άλλες χώρες, είστε μέλη της Ορθόδοξης
Εκκλησίας Τσεχίας. Ας δείξουμε λοιπόν όλοι την υποστήριξή
μας στην Εκκλησία μας στην απογραφή πληθυσμού, για
να της δώσουμε έτσι τη δυνατότητα να συ- νεχίσει τις
αγαθοεργίες και το ιερό της έργο.
+Χριστόφορος Αρχιεπίσκοπος Πράγας,
Μητροπολίτης Τσεχίας και Σλοβακίας

Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Τσεχίας είναι πάντα στη διάθεσή σας στις ακόλουθες διευθύνσεις:
Ο ανώτερος εκπρόσωπος της Εκκλησίας: Μακαριώτατος κ. doc. ThDr. Kryštof, PhD., Αρχιεπίσκοπος Πράγας, Μητροπολίτης Τσεχίας και Σλοβακίας
Έδρα: pošt. schranka 655, 111 21 Praha 1,
κατοικία: Šarecka 1065/36, 160 00 PRAHA 6, tel.: 224 315 015, 233 324 065, fax: 224 313 137; email: christofor.cz@tiscali.cz
Για περισσότερες λεπτομέρειες για την Εκκλησία και την απογραφή πληθυσμού: www.pravoslavnacirkev.cz και www.metropolitnirada.cz

ikona 1 /2011

15

SPECIAL

I

СПЕЦВЫПУСК

Информационен материал
за вярващите и за привържениците на православната църква
във връзка с Преброяването на хората, домовете и къщите 2011
Нашия Господ Иисус Христос се е родил в Бетлем. Пресвета Богородица го родила точно на това място защото
дошла заедно със своя съпруг Йозеф за преброяването на хората което било определено от тогаваш- ния император Август. Луka 2, 1-7
Участието на гражданите в преброяването на хо- рата,
домовете и къщите 2011 e определено от закон н.296/2009
Cб. и се отнася до всички които в определеният момент,
тоест в полунощ от петък 25- ти мaрт до събота 26-ти
Maрт 2011 сe намират на територията на Република Чехия.Отнася се до всички без оглед на гражданство- всеки
гражданин и чужденец, който има постоянно или временно
пребиваване,трябва да попълни фор- муляра за преброяването. Един от въпросите се отнася за вероизповеданието, с по- пълването му можете изразително да подкрепите Православната църква в чешките земи. Важно е
да разберете, че всеки православен чужденец по време
на пребива- ването си в Република Чехия е член на Православната църква в чешките земи! Разпределение и подготовка на агитационните листи- Гражданско сдружение
свети Николай, 2010

Преброяване на хората, домовете
и къщите 2011
Преброяващият агент ще Ви посети в къщи и ще Ви даде
преброяващият формуляр. Ще Ви помоли за подпис че сте
приели формуляра. Също така ще Ви предаде обяснението
как трябва да се попълва формуляра заедно с други необходими информации. Преброяващият комисар ще носи
на видимо място легитимация и по желание можете да

поискате да я прегледате. Няма да влиза в домът Ви, ако
Вие сами не го поканите.
Преброяването се осъществява исторически във всички
страни вече хиляда години. Формуляра попълва абсолютно
всеки, който в определения момент, т.е. в полунощ на
петък 25-ти март срещу събота 26-ти март 2011, се намира на територията на Република Чехия . Отнася се до
всички без разлика на народност- всеки гражданин и чужденец със постоянно или временно пребиваване е длъжен
да попълни формуляра. Всеки от вас ще получи преброяващия формуляр и Ваше задължение по закон е прилежно
да го попълните.
!!! внимание, за непопълване на формуляра ви грози
опасност от голяма парична глоба наложена от държавата!!!
!!! всеки православен гражданин който не е по народност чех, по време на пребиваването си в република
Чехия автоматично става член на Православната
църква в чешките земи!!!
Най важен за Вас е въпрос н. 12. НЕОБХОДИМО Е ПРАВИЛНО И В ПЪЛНОТА ДА ПОПЪЛНИТЕ НАИМЕНОВАНИЕТО НА НАШАТА ЦЪРКВА, т.е. Pravoslavná církev v českých zemích.

правилно и пълнота попълните

кръст

x
P R A V O S L A V N Á

C Í R K E V

Други варианти на наименованието ще бъдат невалидни
и гласът Ви ще бъде излишен и neвалиден. Затова Ви молим да внимавате за прилежното попълване на наименованието на църквата!!!

Държавата, Църквата и вие…
След извземането на всичката собственост на църквата
по време на комунистическия режим църквите в Чехия се
финансират от държавата. Държавата и до днес ползва
собствеността на църквата и затова е задължена да
я финансира. Средствата за финансиране на духовен-

16

ikona 1 /2011

V

Č E S K Ý C H

Z E M Í C H

ството са много ниски и непокриват изцяло нуждите на
църквата. Като аргумент държавата използва ниския брой
на вярващите. Затова резултатите от преброяването на
хората са важни за бъдещото финансиране на нашата
църква. Ако броя на регистрираните вярващи намалява,
това може да доведе до абсолютното намаляване на финансите и така нашата църква може да изпадне в големи
финансови недостатъци при което няма да може да плаща
на своите духовници. Aко искаме нашата църква и материално да преживява, необходимо е по време на
преброяването да се запишем че принадлежим към
нея.

SPECIAL
Православната църква в света
Наименованието „православен“ или „ортодоксен“ посочва произхода, не нарушеното единство и апостолско последование от вре- мето на Христос до времето на икуменичес- ките събори и неразделеното
християнство по време на първото хилядолетие.
Tоест,на- именованието означава непрекъснатото
по- следование на общността която е основал Иисус
Христос който също така е единствената глава на
църквата.
Православната църква е общност от само ръ- ководни
местни църкви всяка от които е авто- кефална, т.е. ръководена от личен най- високо- поставен представителпърви измежду всички епископи. Всички световни поместни православни църкви са съединени не по административен път и ръководна длъжност на един по земен
и централен глава, по принципа на съвместната православна вяра и църковно уче- ние което се основава на Св.

I

СПЕЦВЫПУСК

смята за негов последовател. Последовател на Св.Св. Кирил и Методий и об- новител на православието у нас е
бил от година 1000 епископа на Чехия и Моравия Горазд
(Матей Павлик), който си избрал името на един от техните
ученици. Бил е ръкоположен 25-ти Септември 1921 год. в
Белград- Сърбия. Положил е основите на православната
църква в Че- хия, Моравия и от части Словакия. По време
на 2-рата Свет. Война тази малка цър- ква е показала, че
е тясно свързана с чешкият народ и че на нея принадлежи
гордостта и жер- твоготовността за справедливост: укрила
пара- шутистите, които направили атентата срещу имперския протектор Хайндрих. Когато от- крили укритието,
раждащата се църква получила голям удар. На 4-ти Септември 1942 год. епископ Горазд е бил застрелян заедно
с други духовници. Семействата им загинали в концентрационните лагери заедно с останалите, православните
свещеници са били изпратени на принудителен труд, забранили православната църква, конфискували собствеността. Днешната православна църква, обновена след 2рата Свет. Война е самостоятелна. Тя е една от 15-сетте
автокефални църкви в света.
Maт. 10, 32- 33 И тъй, всеки, който Мене признае пред човеците, ще призная и Аз него пред Моя Отец Небесен;
а който се отрече от Мене пред човеците, и Аз ще се отрека от него пред Моя Отец небесен

Сестри и братя в Христос!
Писание и на Св. Традиция в единството на Св. Тайнства.
Най- голям брой православни е в гръцката пра- вославна
църква (97%), България, Румъния, Сърбия, Русия, Украйна
и останалите източно европейски страни. Обаче православни християни има във всички страни по света. Броя
на православните изразително нараства и в западните
страни, особено в Германия и САЩ. В света съществуват
15 автокефални църкви и десетки други поместни църкви.
Православната църква е тясно свързана с живота в света,
интересува се от световните ра- боти, моли се за мир във
всички страни.

Православна църква в чешките земи
Най ранната информация за историята на пра- вославната
църква у нас е свързана с мисията на Св. Св. Кирил и Методий, които са дошли у нас от Константинопол и са донесли богослужебния и каноничен ред на източната Правос- лавна Църква. След смъртта на Методий 885 година
този източно православен ред е бил забранен от папата,
учениците на славянските апостоли са били изгонени от
тук и намерили убежище в южно слaвянската земя, където
про- дължили своята мисия.Нашето местно правос- лавие
е продължение на Кирил и Методиевата традиция и се

Нашата Свята Православна Църква извършва богослужби във всички континенти по света, може да се каже,
във всички световни държави. Същото се отнася и за Чешката страна не само днес но още от времето на Кирил и
Методий. Нашата църква неминуемо принадлежи към историята на тази страна. Нейните апостоли Кирил и Методий до- несоха в страната ни истинската вяра. Нашата
църква ви- наги е подкрепяла хората в тази страна, прес
2-рата Свет. Война е била способна да жертва своето
собствено съ- ществуване и живота на своите духовници
начело с мъ- ченик епископ Горазд. Днес православната
църква е ак- тивна в различни области от общественият
живот, например голям принос в областта на екологията
допри- нася Православната Академия във Вилемов. Също
така църквата духовно и материално се старае за чужденците които поради различни причини е трябвало да
напуснат родните си места. Всеки от Вас, братя и сестри
от Украйна, Русия, Гърция, България, Румъния и т.н. според устава се става член на Чешката Православна Църква
през времето на пребиваването си тука. Затова нека
всички по време на преброяването да се запишем към нашата църква и с това да u помогнем да продължи дейността си- богослу- жебна и социална.
+Христофор Архиепископ на Прага
и патриарх на Чехия и Словакия

Православната църква в чешките земивинаги е на Ваше разположение на адресите:
Най високо поставеното лице на църквата- Негово блаженство доц. ThDr. Христофор,PhD., архиепископ на Прага, патриарх на Чехия и Словакия със седалище – pošt. schranka 655, 111 21 Praha 1, резиденция- Šarecka 1065/36, 160 00 PRAHA 6, tel.: 224 315 015, 233 324 065, fax: 224
313 137; e-mail: christofor.cz@tiscali.cz
По подробна информация за църквата и преброяването на хората ще
намерите на www.pravoslavnacirkev.cz www.metropolitnirada.cz

ikona 1 /2011

17

PŘÍLOHA

I

ПРИЛОЖЕНИЕ

Počet věřících v SR a ČR
dle sčítání lidu v roce 1991 a 2001

Число верующих на Словакии и в Чешской Республике
по переписи населения, домов и квартир в 1991 и 2001 годов
1991 – SLOVENSKÁ REPUBLIKA l СЛОВАЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženstva l Население по полу и вероисповеданию
Náboženské vyznanie / cirkev l Вероисповедание / церковь
Bez vyznania l Без вероисповедания
Rímskokatolícke l Римско-католическая церковь
Gréckokatolícke l Греко-католическая церковь
Pravoslávne l Православная церковь
Čs. husitské l Чехословацкая гуситская церковь
Evanjelická cirkev l Евангелическая церковь
Ostatné l Остальные
Nezistené l Неустановленные
Spolu l Всего

Muži l Мужчины
277,508
1,520,559
86,582
16,302
270
194,535
8,541
469,764
2,574,061

Ženy l Женщины
238,043
1,666,824
92,151
18,074
355
225,452
11,304
448,071
2,700,274

Spolu l Всего
515,551
3,187,383
178,733
34,376
625
419,987
19,845
917,835
5,274,335

Ženy l Женщины
1,947,567
113,329
26,280
199,330

Spolu l Всего
3,708,120
219,831
50,363
372,858

58,044
3,827
2,128
903
1,899
794
1,885
1,745
3,542
1,174
12,132
2,439
314,931
74,991
2,766,940

109,735
7,347
3,905
1,733
3,562
1,696
3,429
3,217
6,519
2,310
20,630
6,294
697,308
160,598
5,379,455

Zdroj údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky l Источник данных: Статистическое управление Словацкой Республики

2001 – SLOVENSKÁ REPUBLIKA l СЛОВАЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženstva l Население по полу и вероисповеданию
Náboženské vyznanie / cirkev l Вероисповедание / церковь
Muži l Мужчины
Rímskokatolícka cirkev l Римско-католическая церковь
1,760,553
Gréckokatolícka cirkev l Греко-католическая церковь
106,502
Pravoslávna cirkev l Православная церковь
24,083
173,528
Evanjelická cirkev augsburského vyznania l
Евангелическая церковь Аугсбургского исповедания
Reformovaná kresťanská cirkev l Реформированная христианская церковь
51,691
3,520
Evanjelická cirkev metodistická l Евангелическая методистская церковь
Apoštolská cirkev l Апостольская церковь
1,777
Starokatolícka cirkev l Старокатолическая церковь
830
Bratská jednota baptistov l Братская община баптистов
1,663
Cirkev československá husitská l Чехословацкая гуситская церковь
902
Cirkev adventistov siedmeho dňa l Церковь адвентистов седьмого дня
1,544
Cirkev bratská l Церковь братьев
1,472
Kresťanské zbory l Христианские общины
2,977
Židovské náboženské obce l Еврейские религиозные общины
1,136
8,498
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia l Религиозное общество «Свидетели Иеговы»
Ostatné l Остальные
3,855
Bez vyznania l Без вероисповедания
382,377
85,607
Nezistené l Неустановленные
Spolu l Всего
2,612,515
Zdroj údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky l Источник данных: Статистическое управление Словацкой Республики

18

ikona 1 /2011

PŘÍLOHA

I

ПРИЛОЖЕНИЕ

ČESKÁ REPUBLIKA I ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Název registrované církve a náboženské společnosti
Название зарегистрированных церквей и религиозных обществ

Počty věřících
Число верующих
sčítání I перепись 1991
sčítání I перепись 2001

Apoštolská církev
Апостольская церковь

1,485

4,584

Bratrská jednota baptistů
Братская община баптистов

2,544

3,641

Církev adventistů sedmého dne
Церковь адвентистов седьмого дня

7,674

9,787

Církev bratrská
Церковь братьев

2,759

9,971

178,036

99,356

odhad 300 - 700

1,375

7,030

7,704

4,021,385

2,748,918

203,996

117,540

Evangelická církev augsburského vyznání v České republice
Евангелическая церковь Аугсбургского исповедания в Чехии

4,151

14,914

Evangelická církev metodistická
Евангелическая методистская церковь

2,855

2,705

Federace židovských obcí v České republice
Федерация Еврейских Общин Чешской Республики

1,292

1,527

Jednota bratrská
Братское единство

2,385

3,443

Křesťanské sbory
Христианские общины

3,017

6,955

dle reg. 10 000

5,420

365

302

14,575

23,260

Novoapoštolská církev v České republice
Новоапостольская церков в ЧР

427

451

Pravoslavná církev v českých zemích
Православная церковь Чешских земель

19,354

23,053

Slezská církev evangelická augsburského vyznání
Силезская евангелическая церковь Аугсбургского исповедания

33,130

14,038

2,255

1,614

4,519,415

3,100,558

Církev československá husitská
Чехословацкая гуситская церковь
Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů
Церковь Иисуса Христа Святых последних дней в Чешской Республике
Církev řeckokatolická
Греко-католическая церковь
Církev římskokatolická
Римско-католическая церковь
Českobratrská církev evangelická
Чешско-братская евангелическая церковь

Luterská evangelická církev a.v. v České republice
Евангелическо-лютеранская церковь Аугсбургского вероисповедания в ЧР
Náboženská společnost českých unitářů
Религиозное общество чешских унитариев
Náboženská společnost Svědkové Jehovovi
Религиозное общество «Свидетели Иеговы»

Starokatolická církev v České republice
Старокатолическая церковь в ЧР

+ ostatní a nepřesně vložené
другие и неточные

197 742
3 298 300

Zdroj: Český statistický úřad
Источник: Чешское статистическое управление

ikona 1 /2011

19

PŘÍLOHA

I

ПРИЛОЖЕНИЕ

Název pravoslavný neboli ortodoxní zahrnuje do svého pojmu označení
původnosti, neporušené jednoty a apoštolské posloupnosti od doby
Kristovy do doby ekumenických sněmů (koncilů) a nerozděleného
křesťanství prvého tisíciletí. Je tedy kontinuálním dějinným pokračováním společenství, které ustavil Ježíš Kristus, jenž je také jedinou
hlavou církve.
Pravoslavná církev je společenstvím samosprávných místních církví, z nichž
každá je a u t o k e f á l n í , tj. řízená vlastním nejvyšším představitelem –
prvním z místních biskupů. Všechny světové místní pravoslavné církve jsou
sjednoceny nikoliv na správním principu jednoho pozemského ústředí (hlavy),
nýbrž na principu společné pravoslavné víry, církevního učení zakládajícího
se na Písmu svatém a posvátné Tradici, a jednotou ve svatých tajinách (svátostech).
Největší zastoupení má pravoslavná církev v Řecku (97 %), Bulharsku, Rumunsku, Srbsku, Rusku, na Ukrajině a v dalších východoevropských zemích.
Je však zastoupena prakticky ve všech zemích světa. Počet pravoslavných
věřících výrazně roste i v západních zemích, zejména v Německu a USA.
Na světě existuje 15 autokefálních církví a desítky dalších místních církví.
Pravoslavná církev je pevnou součástí světa, zajímá se o světové dění, modlí
se za mír ve všech státech.

Pravoslavná církev ve světě
Православная церковь в мире
Название Православная, или ортодоксальная, соединяет в своем значении
понятия первозданности, нетронутой целостности и апостольской преемственности с времен Христа до времен экуменических соборов и неразделенности христианства первого тысячелетия. Эта Церковь является
непрерывающимся историческим продолжением сообщества, которое
основал Иисус Христос, являющийся также единым главой Церкви.
Православная Церковь представляет собой содружество автономных поместных церквей, каждая из которых является а в т о к е ф а л ь н о й , то
есть управляемой собственным верховным представителем — первым
из поместных епископов. Все мировые поместные Православные Церкви
объединены отнюдь не на принципе земного единоначалия (наличия
главы), но на принципе совместной Православной Веры, церковного
учения, опирающегося на Священное Писание и Священное Предание,
и единения во Святых Таинствах.
Наиболее широко Православная Церковь представлена в Греции (97 %),
Болгарии, Румынии, Сербии, России, Украине и в других восточноевропейских
странах. Но представлена она и в других странах мира. Количество православных верующих заметно растет и в странах Запада, особенно
в Германии и США.
В мире существует 15 автокефальных церквей и десятки других поместных
церквей. Православная Церковь является неотделимой составляющей
нашего мира, живо интересуется мировыми проблемами, молится за мир
во всех государствах.

20

ikona 1 /2011

PŘÍLOHA
Nejvíce lidí se dnes hlásí ke křesťanství, následuje islám a hinduismus.
Více než miliarda lidí se s žádným náboženstvím neztotožňuje. Následující
tabulka je přibližná a udává základní informace o největších náboženstvích
světa.
Nejrozšířenější světová náboženství
(celkový počet věřících v milionech)
1.křesťanství
2.islám
3.hinduismus
4.různá domorodá náboženství
5.čínská lidová náboženství
6.buddhismus
ateisté a bez vyznání

2 240
1 500
900
400
390
380
1 100

I

ПРИЛОЖЕНИЕ

Seznam křesťanských denominací
Křesťanské denominace můžeme podle počtu věřících rozdělit do tří velkých
skupin: katolíci, protestanti a pravoslavní.
Katolíci
Římskokatolická církev
– latinského obřadu
– východního obřadu
– alexandrijského obřadu
– antiochijského obřadu
– arménského obřadu
– chaldejského obřadu
– byzantského obřadu
Starokatolická církev
Katolické církve nezávislé na Římu

1 143 milionů
1 131 milion
1 125,5 milionu
17,4 milionu
0,38 milionů
3,69 milionu
0,54 milionu
4,46 milionu
8,07 milionu
0,5 milionu
9,5 milionu

Počty věřících
v hlavních světových náboženstvích

Количества верующих
Наибольшее количество людей в наши дни исповедует христианство, за
ним следуют ислам и индуизм.
Более миллиарда людей не ассоциирует себя ни c одной из религий.
Ниже приведенная таблица является ориентировочной и приводит основные
данные о самых распространенных религиях мира.
Самые распространенные мировые религии
(общее количество верующих в миллионах человек)
1. христианство
2. ислам
3. индуизм
4. различные местные религиозные культы
5. китайские народные религиозные культы
6. буддизм
атеисты и люди без вероисповедания

2 240
1 500
900
400
390
380
1 100

Список христианских деноминаций
Христианские деноминации можно разделить по количеству верующих на
три большие группы: католики, протестанты и православные.
Католики
Римско-католическая церковь
– латинского обряда
– восточного обряда
– александрийского обряда
– антиохийского обряда

1 200 миллионов
1 143 миллион
1 125,5 миллиона
17,4 миллиона
0,38 миллиона
3,69 миллиона

– армянского обряда
– халдейского обряда
– византийского обряда
Старокатолическая церковь
Католические церкви, независимые от Рима

0,54 миллиона
4,46 миллиона
8,07 миллиона
0,5 миллиона
9,5 миллионов

Протестанты
540 миллионов
Исторические протестантские церкви
350 миллионов
– Баптисты
105 миллионов
– Методисты
75 миллионов
– Реформаторские церкви
75 миллионов
– Кальвинисты
– Пресвитерианцы
– Конгрегационалисты
– Лютеране
70 миллионов
– Немецкая евангельская церковь
26,9 миллиона
– Шведская церковь
6,9 миллиона
– Евангельская лютеранская церковь в Америке
4,8 миллиона
– Евангельская лютеранская церковь в Финляндии
4,6 миллиона
– Датская церковь
4,5 миллиона
– Эфиопская евангелическая церковь Мекане Йесус
4,5 миллиона
– Норвежская церковь
3,9 миллиона
– Протестантская христианская церковь Батак
3,8 миллиона
– Евангелическая лютеранская церковь в Танзании
3,5 миллиона
– Малагасийская лютеранская церковь
3 миллиона
– Анабаптисты
4,5 миллиона
Современные протестантские церкви
190 миллионов

ikona 1 /2011

21

PŘÍLOHA

I

ПРИЛОЖЕНИЕ

Protestanti
Historické protestantské církve
– Baptisté
– Metodisté
– Reformované církve
– Kalvinisté
– Presbyteriáni
– Kongregacionalisté
– Luteráni
– Německá evangelická církev
– Švédská církev
– Evangelická luteránská církev v Americe
– Evangelická luteránská církev ve Finsku
– Dánská církev
– Etiopská evangelická církev Mekane Yesus
– Norská církev
– Protestantská křesťanská církev Batak

– Пятидесятники
– Независимые евангеликалы
– Адвентисты
– Примкнувшие церкви
Православные
Автокефальные церкви
– Русская православная церковь
– Румынская православная церковь
– Сербская православная церковь
– Греческая православная церковь
– Болгарская православная церковь
– Грузинская православная церковь
– Константинопольский патриархат
– Патриархат Антиохийский и всего Востока

22

ikona 1 /2011

540 milionů
350 milionů
105 milionů
75 milionů
75 milionů

70 milionů
26,9 milionu
6,9 milionu
4,8 milionu
4,6 milionu
4,5 milionu
4,5 milionu
3,9 milionu
3,8 milionu

129 миллионов
40 миллионов
15 миллионов
6 миллионов
260 миллионов
140 миллионов
19,7 миллиона
15 миллионов
11 миллионов
10 миллионов
5 миллионов
3,5 миллиона
2,5 миллиона

– Evangelická luteránská církev v Tanzánii
– Luteránská církev Malagasy
– Anabaptisté
Novodobé protestantské církve
– Letniční
– Nezávislí evangelikálové
– Adventisté sedmého dne
– Okrajové církve
Pravoslavní
Autokefální církve
– Ruská pravoslavná církev
– Rumunská pravoslavná církev
– Srbská pravoslavná církev
– Řecká pravoslavná církev
– Bulharská pravoslavná církev
– Gruzínská pravoslavná církev

– Патриархат Александрийский и всей Африки
– Американская православная церковь
– Польская православная церковь
– Албанская православная церковь
– Кипрская православная церковь
– Иерусалимский патриархат
– Православная церковь Чешских земель и Словакии
Aвтономные церкви
– Финская православная церковь
– Украинская православная церковь
(Московский патриархат)
– Молдавская православная церковь
– Русская православная церковь заграницей
– Белорусская православная церковь
– Эстонская православная церковь

3,5 milionu
3 miliony
4,5 milionu
190 milionů
129 milionů
40 milionů
15 milionů
6 milionů
260 milionů
140 milionů
19,7 milionu
15 milionů
11 milionů
10 milionů
5 milionů

1,6 миллиона
1,2 миллиона
1 миллион
0,8 миллиона
0,5 миллиона
0,26 миллиона
0,07 миллиона
1,0 миллион
10,8 миллиона
2,5 миллионов
1,2 миллиона
4,0 миллионов

PŘÍLOHA
– Patriarchát konstantinopolský
3,5 milionu
– Patriarchát antiochijský a celého východu
2,5 milionu
– Patriarchát alexandrijský a celé Afriky
1,6 milionu
– Americká pravoslavná církev
1,2 milionu
– Polská pravoslavná církev
1 milion
– Albánská pravoslavná církev
0,8 milionu
– Kyperská pravoslavná církev
0,5 milionu
– Patriarchát Jeruzalémský
0,26 milionu
– Pravoslavná církev českých zemích a Slovenska
0,07 milionu
Autonomní církve
– Finská pravoslavná církev
1 milion
– Ukrajinská pravoslavná církev Moskevského patriarchátu 10,8 milionu
– Moldavská pravoslavná církev
2,5 milionu
– Ruská pravoslavná církev v zahraničí
2 miliony
– Běloruská pravoslavná církev
4 miliony
– Estonská pravoslavná církev Moskevského patriarchátu
0,14 milionu
– Lotyšská pravoslavná církev
0,35 milionu
– Ochridské arcibiskupství
0,34 milionu
– Čínská pravoslavná církev
0,02 milionu
– Japonská pravoslavná církev
0,03 milionu
– Pravoslavná církev na Hoře Sinaj
0,001 milionu
– Antiochijské ortodoxní křesťanské arcibiskupství
Severní Ameriky
0,09 milionu
Orientální pravoslavní
Autokefální církve
– Koptská pravoslavná církev Alexandrijská
– Arménská pravoslavná církev
– Syrská pravoslavná církev Antiochijská
– Arménská pravoslavná církev Cilicie

Московского патриархата
– Латвийская православная церковь
– Японская православная церковь
– Православие в Китае
– Синайская православная церковь
– Охридская архиепископия
– Антиохийская Православная Церковь Архиепископия
Северной Америки
Древние Восточные церкви
Автокефальные церкви
– Коптская православная церковь Александрийская
– Армянская православная церковь
– Сирийская православная церковь Антиохийская
– Армянская православная церковь Силиции
– Индийская православная церковь
– Эфиопская православная церковь
– Эритрейская православная церковь
– Якобитская Сирийская православная церковь
Aвтономные церкви
– Якобитская Сирийская православная церковь
– Армянская православная церковь в Иерусалиме

I

ПРИЛОЖЕНИЕ

– Indická pravoslavná církev
– Etiopská pravoslavná církev
– Eritrejská pravoslavná církev
– Malankarská pravoslavná církev syrská
Autokefální církve
– Jacobitská syrská pravoslavná církev
– Arménská pravoslavná církev v Jeruzalémě
– Arménská pravoslavná církev v Konstantinopoli
– Francouzská koptská pravoslavná církev
– Britská pravoslavná církev

1,2 milionu
45 milionů
2,5 milionu
1 milion
2,5 milionu
0,34 milionu
0,42 milionu
0,01 milionu
0,01 milionu

Anglikáni
– Nigerijská církev
– Anglická církev
– Ugandská církev
– Jihoindická církev
– Episkopální církev na Filipínách
– Tanzanijská církev
– Jihoafrická anglikánská církev
– Episkopální církev v USA
– Kanadská anglikánská církev

18 milionů
17 milionů
8,8 milionu
3,8 milionu
3 miliony
2,5 milionu
2,4 milionu
2,1 milionu
2 miliony

Nestoriáni
– Asyrská církev Východu

1 milion

80 milionů
16 milionů
5 milionů
5,5 milionu
1,6 milionu

0,14 миллионов
0,35 миллионов
0,03 миллионов
0,02 миллионов
0,001 миллионов
0,34 миллионов
0,09 миллионов
80 миллионов
16 миллионов
5 миллионов
1,8 миллиона
1,6 миллиона
2,5 миллиона
45 миллионов
2,5 миллиона
2,5 миллиона
,5 миллиона
0,34 миллиона

Sekty vycházející z křesťanství
– Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (Mormoni)
– Svědci Jehovovi
– Církev Kristova (Filipíny)

– Армянская православная церковь в Константинополе
– Французская Коптская православная церковь
– Британская православная церковь
Англиканцы
– Нигерийская церковь
– Английская церковь
– Угандская церковь
– Южноиндийская церковь
– Танзанийская церковь
– Южноафриканская англиканская церковь
– Епископальная церковь в США
– Канадская англиканская церковь
Несторианство
– Ассирийская Церковь Востока
Секты, придерживающиеся христианства
– Мормоны
– Свидетели Иеговы
– Церковь Христа (Филиппины)

27 milionů
13,4 milionu
7 milionů
6 miliónů

0,42 миллиона
0,01 миллиона
0,01 миллиона
77 миллионов
18 миллионов
17 миллионов
8,8 миллиона
3,8 миллиона
2,5 миллиона
2,4 миллиона
2,1 миллиона
2 миллиона
1 миллиона
1 миллиона
23 миллиона
13,4 миллиона
7 миллионов
6 миллионов

ikona 1 /2011

23

PŘÍLOHA

I

ПРИЛОЖЕНИЕ

Autokefální církve
Dnes existuje 15 místních pravoslavných církví obecně uznávaných za autokefální, což znamená samosprávných.
Autokefální církev disponuje právem řešit všechny své interní záležitosti
ve své kompetenci. Je oprávněna volit si své představitele včetně patriarchy,
arcibiskupa či metropolity, který je hlavou církve. Ačkoli všechny autokefální
církve fungují nezávisle, zůstávají vzájemně v plném svátostném a kanonickém spojení. Mezi autokefální církve patří čtyři starověké východní patriarcháty (konstantinopolský, alexandrijský, antiochijský a jeruzalémský) a dále
deset dalších místních církví, jež povstaly za staletí.
Autokefalitu Pravoslavné církve v Americe uznávají církve v Rusku, Bulharsku, Gruzii, Polsku a českých zemích a na Slovensku.
Devět z těchto autokefálních pravoslavných církví jsou patriarcháty, zbývající jsou vedeny arcibiskupy či metropolity.
Autonomní pravoslavné církve fungují v denním životě nezávisle, ale jsou
jistým způsobem závislé na jiné pravoslavné církvi. V praxi to obvykle znamená, že hlava autonomní církve musí být ve svém úřadě potvrzena hlavou
nebo synodem jiné autokefální církve.
Patriarchát konstantinopolský
– Finská pravoslavná církev (autonomní)
– Albánská ortodoxní diecéze v Americe
– Karpatsko-ruská ortodoxní diecéze v USA
– Ukrajinská pravoslavná církev v Kanadě
– Ukrajinská pravoslavná církev v USA

– Patriarchální exarchát pro ortodoxní farnosti ruské tradice v Evropě
– ostrov Athos
– Běloruský koncil pravoslavných církví v severní Americe
– Řecké ortodoxní arcibiskupství v Americe
– Arcibiskupství Thyatirské a Velké Británie (zahrnuje Irsko)
– Arcibiskupství v Itálii a Maltě
– Arcibiskupství v Austrálii
– ke konstantinopolskému patriarchátu patří dalších 13 metropolií: Rakousko,
Belgie, Argentina, Kanada, Francie, Německo, Hong Kong, Korea, Mexiko
a centrální Amerika, Nový Zéland, Skandinávie, Španělsko a Portugalsko,
Švýcarsko
Patriarchát alexandrijský a celé Afriky
– Africká ortodoxní metropolie v Keni a Ugandě
– a další metropolie ve střední a jižní Africe
Patriarchát antiochijský a celého Východu
– Antiochijské ortodoxní křesťanské arcibiskupství severní Ameriky (autonomní)
– Antiochijské ortodoxní arcibiskupství Austrálie, Nového Zélandu a celé
Oceánie

Автокефальные церкви
и их юрисдикция
Сегодня существует 15 поместных православных церквей, общепринято
считающихся автокефальными, что означает самоуправляющимися.
Автокефальная церковь располагает правом решать все свои внутренние дела в собственной компетенции. Она имеет право избирать своих
представителей, включая патриарха, архиепископа или митрополита, который является главой церкви. Несмотря на то, что все автокефальные
церкви функционируют независимо, они остаются взаимосвязанным
в полном святейшем и каноническом соединении. К автокефальным церквям относятся четыре древних восточных патриархата (Константинопольский, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский) и далее десять
других поместных церквей, возникших в течение веков.
Автокефальность православной церкви в Америке признают церкви
в России, Болгарии, Польше, Грузии, церковь в Чешских землях и Словакии.
Из числа автокефальных православных церквей девять являются патриархатами, остальные возглавляются архиепископами или митрополитами.
Автономные православные церкви в повседневной жизни функционируют самостоятельно, но находятся в определенной зависимости от других
православных церквей. На практике это обычно означает, что глава автономной церкви должен утверждаться в своей должности главой или синодом другой автокефальной церкви.
Патриархат Константинопольский
– Финская православная церковь (автономная)
– Албанская ортодоксальная диецезия в Америке

24

ikona 1 /2011

– Карпатско-русская ортодоксальная диецезия в США
– Украинская православная церковь в Канаде
– Украинская православная церковь в США
– Патриархальный экзархат ортодоксальных приходов русской традиции
в Западной Европе
– Остров Афон
– Белорусский совет православных церквей в северной Америке
– Греческое ортодоксальное архиепископство в Америке
– Архиепископство Фиатирское и Великобритании (включает Ирландию)
– Архиепископства в Италии и на Мальте
– Архиепископство в Австралии
– К Константинопольскому патриархату принадлежит еще 13 митрополий:
Австрия, Бельгия, Аргентина, Канада, Франция, Германия, Гонконг,
Корея, Мексика и центральная Америка, Новая Зеландия, Скандинавия,
Испания и Португалия, Швейцария
Патриархат Александрийский и всей Африки
– Африканская ортодоксальная митрополия в Кении и Уганде
– Другие митрополии в средней и южной Африке
Патриархат Антиохийский и всего Востока
– Антиохийское ортодоксальное христианское архиепископство Северной
Америки (автономное)
– Антиохийское ортодоксальное архиепископство Австралии, Новой Зеландии и всей Океании

PŘÍLOHA
Patriarchát jeruzalémský
– Pravoslavná církev na hoře Sinaj (autonomní)
– Patriarchát jeruzalémský severní a jižní Ameriky
Ruská pravoslavná církev
– Ukrajinská pravoslavná církev (autonomní)
– Běloruská pravoslavná církev (autonomní)
– Ruská pravoslavná církev v zahraničí (autonomní; od 17. května 2007)
– Moldavská pravoslavná církev (autonomní)
– Japonská pravoslavná církev (autonomní)
– Čínská pravoslavná církev (autonomní)
– Estonská pravoslavná církev Moskevského patriarchátu
– Lotyšská pravoslavná církev
– Maďarský exarchát
Srbská pravoslavná církev
– Ochridské arcibiskupství (autonomní, 2005 uznává pouze Srbská pravoslavná církev)
– Metropolie Záhřebu, Ljubljany a celá Itálie (Chorvatsko, Slovinsko, Itálie)
– Metropolie Černé Hory
– Metropolie Dabar-Bosna (Bosna-Herzegovina)
– Srbská pravoslavná církev v USA a Kanada
– Biskupství v Austrálii a Novým Zélandu
– Biskupství v Británii a Skandinávii (Velká Británie, Norsko, Švédsko a Dánsko)
– Biskupství Budy (Maďarsko, česká republika, a Slovensko)
– Biskupství v centrální Evropě (Německo, Rakousko, a Švýcarsko)
– Biskupství v Timisoaru (Rumunsko)
– Biskupství v západní Evropě (Francie, Belgie, Nizozemsko, a Španělsko)

Патриархат Иерусалимский
– Православная церковь Горы Синай (автономная)
– Патриархат Иерусалимский Северной и Южной Америки
Русская православная церковь
– Украинская православная церковь (автономная)
– Белорусская православная церковь (автономная)
– Русская православная церковь за рубежом (автономная с 17 мая 2007)
– Молдавская православная церковь (автономная)
– Японская православная церковь (автономная)
– Китайская православная церковь (автономная)
– Эстонская православная церковь Московского патриархата
– Латышская православная церковь
– Венгерский экзархат
Сербская православная церковь
– Охридское архиепископство (автономное, 2005 признает только Сербская православная церковь)
– Митрополия Загреба, Любляны и всей Италии (Хорватия, Словения, Италия)
– Митрополия Черной Горы
– Митрополия Дабар-Босна (Босния-Герцеговина)
– Сербская православная церковь в США и Канаде
– Епископство в Австралии и Новой Зеландии
– Епископство в Британии и Скандинавии (Великобритания, Норвегия,
Швеция и Дания)
– Епископство Буды (Венгрия, Чешская республика и Словакия)
– Епископство в центральной Европе (Германия, Австрия и Швейцария)
– Епископство в Тимисоаре (Епископство в Тимисоаре, Румыния)
– Епископство в Западной Европе (Франция, Бельгия, Голландия и Испания)

I

ПРИЛОЖЕНИЕ

Rumunská pravoslavná církev
– Metropolie Bessarabia (vedou se jednání s Ruskou pravoslavnou církví o
jejím statutu)
– Metropolie ve Francii, západní a jižní Evropě (Britské ostrovy, Francie, Španělsko, Portugalsko, Itálie)
– Metropole v Německu a centrální Evropě (Německo, severní a centrální Evropa)
– Rumunská ortodoxní arcidiecése v Americe a Kanadě (USA, Kanada, Argentina, Venezuela)
– Rumunské ortodoxní biskupství Dacia (v Srbsku)
Bulharská pravoslavná církev
– Bulharská pravoslavná církev diecéze Ameriky, Kanady a Austrálie
– Diecéze v centrální a západní Evropě
Gruzínská pravoslavná církev
Kyperská pravoslavná církev
Řecká pravoslavná církev
Polská pravoslavná církev
Albánská pravoslavná církev
Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku
Pravoslavná církev v Americe
(uznaná autokefální ruskou, bulharskou, gruzínskou, polskou a pravoslavnou církví v českých zemích a na Slovensku)
– Pravoslavná církev v Americe Albánská Arcibiskupství
– Pravoslavná církev v Americe Bulharská diecéze
– Rumunská ortodoxní eparchie v Americe
– Pravoslavná církev v Americe ve farnostech Austrálie

Румынская православная церковь
– Митрополия Бессарабия (ведутся переговоры с Русской православной
церковью о ее статусе)
– Митрополии во Франции, западной и южной Европе (британские острова,
Франция, Испания, Португалия, Италия)
– Митрополия в Германии и центральной Европе (Германия, северная
и центральная Европа)
– Румынская ортодоксальная диецезия в Америке и Канаде (США, Аргентина, Канада, Венесуэла)
– Румынское ортодоксальное епископство Дация (в Сербии)
Болгарская православная церковь
– Болгарская православная церковь диецезии Америки, Канады и Австралии
– Диецезия в центральной и западной Европе
Грузинская православная церковь
Кипрская православная церковь
Греческая православная церковь
Польская православная церковь
Албанская православная церковь
Православная церковь в Чешских землях и Словакии
Православная церковь в Америке
(признанная автокефальными русской, болгарской, грузинской, польской
церквями и православной церковью в Чешских землях и Словакии)
– Православная церковь в Америке Албанское Архиепископство
– Православная церковь в Америке Болгарская диецезия
– Румынская ортодоксальная епархия в Америке
– Православная церковь в Америке в приходах Австралии tt

ikona 1 /2011

25

PŘÍLOHA

I

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Patriarchát konstantinopolský

2. Patriarchát alexandrijský a celé Afriky

Zakladatel:
Samostatnost:
Jurisdikce:

Apoštol Ondřej, první kázání 38 n.l.
Tradiční, 381 po Kr.
Istanbul, většina Turecka, Ostrov Athos, Kréta, část
severního Řecka, souostroví Dodekany
Obce v zahraničí: Spojené státy, Kanada, Velká Británie, západní Evropa,
Jižní Amerika, centrální Amerika, Austrálie, jihovýchodní
Asie
Liturgické jazyky: řečtina, angličtina, francouzština, španělština, turečtina
Počet věřících
3 500 000
Hlava:
Patriarcha Bartoloměj I.
Titul:
Arcibiskup konstantinopolský, Nového Říma
a ekumenický patriarcha
Narozen:
29. února 1940, Imvros (ostrov v Egejském moři), Turecko
Intronizován:
2. listopadu 1991
Residence:
Istanbul, Turecko
Adresa:
Rum Patrikhanesi, 342 20 Fener-Hali, Istanbul, Turkey
Tel:
+90 212 5319670–6; Fax: +90 212 5349037
Oficiální www:
www.ec-patr.org; www.ec-patr.eu
Emailová adresa: patriarchate@ec-patr.org

Zakladatel:
Samostatnost:
Jurisdikce:

1. Патриархат Константинопольский

2. Патриархат Александрийский и всея
Африки

Основатель:
Апостол Андрей, первая проповедь 38 г. по Христу
Самостоятельность: традиционная, 381 г. по Христу
Юрисдикция:
Стамбул, большая часть Турции, остров Афон,
Крит, часть северной Греции, архипелаг Додекани
Приходы за рубежом: Соединенные Штаты, Канада, Великобритания,
западная Европа, Южная Америка, Северная
Америка, Австралия, юго-восточная Азия
Литургические языки: греческий, английский, французский, испанский,
Количество верующих: 3 500 000
Глава:
Патриарх Варфоломей I.
Титул:
Архиепископ Константинопольский, Нового Рима
и экуменический Патриарх
Родился:
29 февраля 1940, Имврос (остров в Эгейском
море), Турция
Интронизирован:
2 ноября 1991
Резиденция:
Стамбул, Турция
Адрес:
Rum Patrikhanesi, 342 20 Fener-HaliН, Istanbul, Turkey
Тел.:
+90 212 5319670 – 6; Fax: +90 212 5349037
Официальный Web: www.ec-patr.org; www.ec-patr.eu/
Е-mail:
patriarchate@ec-patr.org

26

ikona 1 /2011

Apoštolové, evangelista Marek
Tradiční, 325 po Kr.
Egypt, Núbie, Súdán, Pentapolis, Libye, Etiopie, Eritrea,
Uganda, Keňa, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe, Botswana,
Jižní Afrika, Nigérie, Kamerun, Ghana a veškerá Afrika
Obce v zahraničí: žádné
Liturgické jazyky: Řečtina, arabština, angličtina, francouzština, svahilština
a četná africká nářečí
Počet věřících: 2 500 000
Hlava:
Titul:
Narozen:
Intronizován:
Residence:
Adresa:
Tel:
Oficiální www:
Emailová adresa:

Papež a patriarcha Theodoros II.
Papež a patriarcha alexandrijský a celé Afriky
25. listopadu 1954, Kréta
9. října 2004
Alexandrie a Káhira v Egyptě
P.O.Box 2006, Alexandria, Egypt
+ 2-03-4868595; Fax: + 2-03-4875684
www.greekorthodox-alexandria.org
patriarchate@greekorthodox-alexandria.org

Основатель:
Апостол, евангелист Марк
Самостоятельность: традиционная, 325 г. по Христу.
Юрисдикция:
Египет, Нубия, Судан, Пентаполис, Ливия, Эфиопия,
Эритрея, Уганда, Кения, Танзания, Замбия, Зимбабве, Ботсвана, Южная Африка, Нигерия, Камерун,
Гана и вся Африка
Общины за рубежом: отсутствуют
Литургические языки: греческий, арабский, английский, французский, суахили, многочисленные африканские наречия
Количество верующих: 2 500 000
Глава:
Папа и Патриарх Феодор II
Титул:
Папа и Патриарх Александрийский и всея Африки
Родился:
25 ноября 1954 г., Крит
Интронизирован:
9 октября 2004 г.
Резиденция:
Александрия и Каир в Египте
Адрес:
P.O.Box 2006, Alexandria, Egypt
Tel:
+ 2-03-4868595; Fax: + 2-03-4875684
Официальный Web: www.greekorthodox-alexandria.org
Email:
patriarchate@greekorthodox-alexandria.org

PŘÍLOHA
3. Patriarchát antiochijský
a celého Východu
Zakladatel:
Samostatnost:
Jurisdikce:

Apoštolové Petr a Pavel, 37 – 53 n.l.
Tradiční, 325 po Kr.
Sýrie, Libanon, Írán, Irák, Kuvajt, Saudská Arábie, Omán,
SAE, části Turecka
Obce v zahraničí: Spojené státy, Kanada, centrální Amerika, Jižní Amerika,
Austrálie, novozélandský, Oceánie, Velká Británie, západní
Evropa
Liturgické jazyky: Arabština, řečtina, angličtina
Počet věřících: 1 600 000
Hlava:
Patriarcha Ignatius IV.
Titul:
Patriarcha antiochijský a celého Východu
Narozen:
1921, Mhardeh, v Sýrii
Intronizován:
2. července 1979
Residence:
Damašek, Sýrie
Adresa:
P.O. Box 9, Damascus, Syria
Tel:
+963 11 5424400–1 –2 –3; Fax: +963 11 5424404
Oficiální www:
www.antiochpat.org
Emailová adresa: info@antiochpat.org

I

ПРИЛОЖЕНИЕ

4. Patriarchát jeruzalémský
Zakladatel:
Samostatnost:
Jurisdikce:

Apoštolové
Tradiční, 325 po Kr.
Izrael, Palestina, Jordánsko, Saudská Arábie, státy Zálivu
(kromě Kuvajtu)
Obce v zahraničí: Spojené státy, Jižní Amerika
Liturgické jazyky: Řečtina, angličtina, arabština
Počet věřících: 260 000
Hlava:
Titul:
Narozen:
Intronizován:
Residence:
Adresa:
Tel:

Patriarcha Theophilus III.
Patriarcha svatého města Jeruzaléma a celé Palestiny
1952
22. listopadu 2005
Jeruzalém, Izrael
P.O. Box 14518, Jerusalem 91145, Israel
(08:00–14:00): +972-2-6274941, +972-2-6281033,
+972-2-6285901; Tel (24 hrs): +972-522-375702
Oficiální www:
www.jerusalem-patriarchate.info
Emailová adresa: secretariat@jerusalem-patriarchate.info

3. Патриархат Антиохийский и всего
Востока

4. Патриархат Иерусалимский

Основатель:
Апостолы Петр и Павел, 37—53 н.э.
Самостоятельность: Традиционная, 325 г. по Христу
Юрисдикция:
Сирия, Ливан, Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Оман, ОАЕ, части Турции
Приходы за рубежом: Соединенные Штаты, Канада, центральная Америка,
Южная Америка, Австралия, Новозеландский, Океания, Великобритания, Западная Европа
Литургические языки: арабский, греческий, английский
Число верующих:
1 600 000
Глава:
Патриарх Игнатий IV
Титул:
Патриарх Антиохийский и всего Востока
Родился:
1921, Мхарде, в Сирии
Интронизирован:
2 июля 1979
Резиденция:
Дамаск, Сирия
Адрес:
P.O. Box 9, Damascus, Syria
Тел.:
+963 11 5424400–1 –2 –3; Fax: +963 11 5424404
Официальный Web: www.antiochpat.org
E-mail:
info@antiochpat.org

Основатель:
Апостолы
Самостоятельность: традиционная, 325 г. по Христу
Юрисдикция:
Израиль, Палестина, Иордания, Саудовская Аравия,
государства Залива (кроме Кувейта)
Приходы за рубежом: Соединенные Штаты, Южная Америка
Литургические языки: греческий, английский, арабский
Число верующих:
260 000
Глава:
Патриарх Феофил III
Титул:
Патриарх святого города Иерусалим и всея Палестины
Родился:
1952
Интронизирован:
22 ноября 2005
Резиденция:
Иерусалим, Израиль
Адрес:
P.O. Box 14518, Jerusalem 91145, Israel
Тел.:
(08:00-14:00): +972-2-6274941, +972-2-6281033,
+972-2-6285901; Tel (24 hrs): +972-522-375702
Официальный Web: www.jerusalem-patriarchate.info
E-mail :
secretariat@jerusalem-patriarchate.info

ikona 1 /2011

27

PŘÍLOHA

I

ПРИЛОЖЕНИЕ

5. Ruská pravoslavná církev

6. Gruzínská pravoslavná církev

Zakladatel:
Samostatnost:

Zakladatel:
Samostatnost:

Apoštol Ondřej, Sv. Vladimír
deklarovaná 1448, udělená 1589 Konstantinopolským patriarchátem (KP)
Jurisdikce:
Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Kazachstán a další státy SNS
Obce v zahraničí: USA, Kanada, Velká Británie, Austrálie, západní Evropa,
Čína
Liturgické jazyky: Církevní slovanština
Počet věřících: 100 miliónů na území Ruska, 90 miliónů ve světě,
140 miliónů aktivních
Hlava:
Patriarcha Kirill
Titul:
Patriarcha moskevský a celé Rusi
Narozen:
20. listopadu 1946, Petrohrad
Intronizován:
1. únor 2009
Residence:
Moskva, Rusko
Adresa:
Danilov monastery, 22, Danilovsky Val, Moscow 115191,
Russia
Tel:
(7-095) 954-04-54; Fax: (7-095) 230-26-19
Oficiální www:
www.mospat.ru
Emailová adresa: cs@mospatr.ru

5. Русская православная церковь
Основатель:
Апостол Андрей, Св. Владимир
Самостоятельность: провозглашена в 1448 г., уделена в 1589 г. Константинопольским патриархатом (КП)
Юрисдикция:
Россия. Украина, Белоруссия, Казахстан и другие государства СНГ
Приходы за рубежом: США, Канада, Великобритания, Австралия, западная
Европа, Китай
Литургические языки: церковнославянский
Число верующих:
100 миллионов на территории России, 90 миллионов
в мире, 140 миллионов активных верующих
Глава:
Патриарх Кирилл
Титул:
Патриарх Московский и всея Руси
Родился:
20 ноября 1946 г., Санкт-Петербург
Интронизирован:
1 февраля 2009
Резиденция:
Москва, Россия
Адрес:
Danilov monastery, 22, Danilovsky Val, Moscow 115191,
Russia
Тел.:
(7-095) 954-04-54; Fax: (7-095) 230-26-19
Официальный Web: www.mospat.ru
E-mail:
cs@mospatr.ru

28

ikona 1 /2011

Apoštol Ondřej, Šimon kanaánský
udělená 486 (Antiochijský patriarchát), opětovně 1900
(KP), 1917 (Ruská pravoslavná církev)
Jurisdikce:
Gruzie, Arménie
Obce v zahraničí: Velká Británie, Západní Evropa, Turecko, Ázerbájdžán
Liturgické jazyky: Gruzínština
Počet věřících: 5 000 000
Hlava:
Katolikos Ilia II.
Titul:
Arcibiskup tbiliský a mcchetský, patriarcha – katolikos
celé Gruzie
Narozen:
4. ledna 1933, Vladikavkaz
Intronizován:
25. prosince 1977
Residence:
Tbilisi, Gruzie
Adresa:
1, King Erekle II Square, Tbilisi, 0105, Georgia
Tel:
+995-32-99-03-78; Fax: +995-32-98-71-14
Oficiální www:
www.patriarchate.ge
Emailová adresa: info@patriarchate.ge

6. Грузинская православная церковь
Основатель:
Апостол Андрей, Симеон Ханаанский
Самостоятельность: уделена в 486 г. (Антиохийский патриархат), вновь
уделена в 1900 г. (КП), 1917 г. (Русская православная церковь)
Юрисдикция:
Грузия, Армения
Приходы за рубежом: Великобритания, Западная Европа, Турция, Азербайджан
Литургические языки: грузинский
Число верующих:
5 000 000
Глава:
Католикос Илия II
Титул:
Архиепископ Тбилисский и Мцхетский, Патриарх —
католикос всея Грузии
Родился:
4 января 1933, Владикавказ
Интронизирован:
25 декабря 1977
Резиденция:
Тбилиси, Грузия
Адрес:
1, King Erekle II Square, Tbilisi, 0105, Georgia
Тел.:
+995-32-99-03-78; Fax: +995-32-98-71-14
Официальный Web: www.patriarchate.ge
E-mail:
info@patriarchate.ge

PŘÍLOHA

I

ПРИЛОЖЕНИЕ

7. Srbská pravoslavná církev

8. Rumunská pravoslavná církev

Zakladatel:
Samostatnost:

Zakladatel:
Samostatnost:

Apoštol Ondřej, Sv. Sáva
udělená 1219, opětovně 1879, povýšení na patriarchát
1920 (KP)
Jurisdikce:
Srbsko, Bosna-Hercegovina, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Černá Hora, Slovinsko
Obce v zahraničí: Spojené státy, Kanada, Evropa, Austrálie
Liturgické jazyky: Církevní slovanština; srbský
Počet věřících: 15 000 000
Hlava:
Patriarcha Irinej
Titul:
Arcibiskup péčský, metropolita bělehradský a karlovacký,
patriarcha Srbů
Narozen:
28. srpna 1930, Vidova, Čačak, Srbsko
Intronizován:
23. ledna 2010
Residence:
Bělehrad, Srbsko
Adresa:
Kralja Petra I 5, 11000 Belgrade, Serbia
Tel:
+381 11 32 82 588
Oficiální www:
www.spc.yu
Emailová adresa: info@spc.yu

Apoštol Ondřej
deklarovaná 1865, udělená 1885 a povýšení na patriarchát
1925 (KP)
Jurisdikce:
Rumunsko, Moldavsko
Obce v zahraničí: Spojené státy, Austrálie a Nový Zéland, Francie, Německo,
Itálie, Španělsko, Švédsko, Maďarsko
Liturgické jazyky: Rumunský
Počet věřících: 19 000 000 v Rumunsku, 720 000 v Moldavsku
Hlava:
Patriarcha Daniel
Titul:
Arcibiskup bukurešťský, metropolita ungro-valašský,
patriarcha Rumunské pravoslavné církve
Narozen:
22. července 1951, Dobresti
Intronizován:
30. září 2007
Residence:
Bukurešť, Rumunsko
Adresa:
Relaţii Externe Bisericeşti, Aleea Dealul Mitropoliei,
nr. 25, 040163, Bucureşti IV, Romania
Tel:
+40 21 406 7171; Fax: +40 21 406 7171
Oficiální www:
www.patriarhia.ro
Emailová adresa: externe@patriarhia.ro, patriarhia@patriarhia.ro

8. Румынская православная церковь
7. Сербская православная церковь
Основатель:
Апостол Андрей, Св. Савва
Самостоятельность: уделена в 1219 г., повторно в 1879 г, повышена до
статуса патриархата в 1920 г.
Юрисдикция:
Сербия, Босния-Герцеговина, Хорватия, Венгрия,
Македония, Черная Гора, Словения
Приходы за рубежом: Соединенные Штаты, Канада, Европа, Австралия
Церковные языки: церковнославянский; сербский
Число верующих:
15 000 000
Глава:
Патриарх Ириней
Титул:
Архиепископ Печский, митрополит Белградский
и Карловацкий, Патриарх сербов
Родился:
28 августа 1930, Видова Чачак, Сербия
Интронизирован:
23 января 2010
Резиденция:
Белград, Сербия
Адрес:
Kralja Petra I №5, 11000 Belgrade, Serbia
Тел.:
+381 11 32 82 588
Официальный Web: www.spc.yu
E-mail:
info@spc.yu

Основатель:
Апостол Андрей
Самостоятельность: декларирована в 1865 г., уделена в 1885 г. с повышением на патриархат в 1925 г. (КП)
Юрисдикция:
Румыния, Молдавия
Приходы за рубежом: Соединенные Штаты, Австралия и Новая Зеландия,
Франция, Германия, Италия, Испания, Швеция, Венгрия
Литургические языки: румынский
Число верующих:
19 000 000 в Румынии , 720 000 в Молдавии
Глава:
Патриарх Даниил
Титул:
Архиепископ Бухарестский, митрополит угровалашский, Патриарх Румынской православной церкви
Родился:
22 июля 1951, Добрешти
Интронизирован:
30 сентября 2007
Резиденция:
Бухарест, Румыния
Адрес:
Relaţii Externe Bisericeşti, Aleea Dealul Mitropoliei,
nr. 25, 040163, Bucureşti IV, Romania
Тел.:
+40 21 406 7171; Fax: +40 21 406 7171
Официальный Web: www.patriarhia.ro
E-mail:
externe@patriarhia.ro, patriarhia@patriarhia.ro

ikona 1 /2011

29

PŘÍLOHA

I

ПРИЛОЖЕНИЕ

9. Bulharská pravoslavná církev

10. Kyperská pravoslavná církev

Zakladatel:
Samostatnost:

Zakladatel:
Samostatnost:
Jurisdikce:
Obce v zahraničí:
Liturgické jazyky:
Počet věřících:
Hlava:
Titul:
Narozen:
Intronizován:
Residence:
Adresa:
Tel:
Oficiální www:
Emailová adresa:

Apoštol Ondřej, Sv. Boris Bulharský
deklarovaná 870, udělená 927, 1235, 1945, povýšení na
patriarchát 1953 (KP)
Jurisdikce:
Bulharsko
Obce v zahraničí: Spojené státy, Kanada, Austrálie, Evropa, Antarktida
Liturgické jazyky: Církevní slovanština a Bulhar
Počet věřících: 10 000 000
Hlava:
Patriarcha Maxim
Titul:
Sofijský metropolita, patriarcha celého Bulharska
Narozen:
29. říjen 1914, Oreshak
Intronizován:
4. červenec 1971
Residence:
Sofie, Bulharsko
Adresa:
4, Oborishte, Sofia 1090, Bulgaria
Tel:
359-2-987-5611, 02/988-5613, 02/988-3787;
Fax: 02/989-7600
Oficiální www:
http://bulch.tripod.com/boc/mainpage.htm
Emailová adresa: ort.church.bg@aster.net

Sv. Barnabáš
431 po Kr.
Kypr
žádné
Řečtina
500 000
Arcibiskup Chrysostomos II.
Arcibiskup Nové Justiniánie a celého Kypru
10. dubna 1941, Tala, Kypr
12. listopadu 2006
Nikósie, Kypr
PO Box 1130, Nicosia 1016, Cyprus
+357-22-43-06-96; Fax: +357-22-47-41-80
www.churchofcyprus.org.cy
holysynodoffice@logosnet.cy.net,
office@churchofcyprus.org.cy

9. Болгарская православная церковь
Основатель:
Апостол Андрей, Св. Борис Болгарский
Самостоятельность: провозглашена 870 г., уделялась в 927, 1235, 1945
гг. Переведена в статус патриархата в 1953 г. (КП)
Юрисдикция:
Болгария
Приходы за рубежом: Соединенные Штаты, Канада, Австралия, Европа,
Антарктида
Литургические языки: церковнославянский и болгарский
Число верующих:
10 000 000
Глава:
Патриарх Максим
Титул:
Софийский митрополит, Патриарх всея Болгарии
Родился:
29 октября 1914 г., Орешак
Интронизирован:
4 июля 1971 г.
Резиденция:
София, Болгария
Адрес:
4, Oborishte, Sofia 1090, Bulgaria
Тел.:
359-2-987-5611, 02/988-5613, 02/988-3787;
Fax: 02/989-7600
Официальный Web: http://bulch.tripod.com/boc/mainpage.htm
E-mail:
ort.church.bg@aster.net

30

ikona 1 /2011

10. Кипрская православная церковь
Основатель:
Самостоятельность:
Юрисдикция:
Приходы за рубежом:
Литургические языки:
Число верующих:
Глава:
Титул:
Родился:
Интронизирован:
Резиденция:
Адрес:
Тел.:
Официальный Web:
E-mail:

Св. Варавва
431 г. по Христу
Кипр
отсутствуют
греческий
500 000
Архиепископ Хризостомос II
Архиепископ Новой Юстиниании и всего Кипра
10 апреля 1941 г., Тала, Кипр
12 ноября 2006
Никозия, Кипр
PO Box 1130, Nicosia 1016, Cyprus
+357-22-43-06-96; Fax: +357-22-47-41-80
www.churchofcyprus.org.cy
holysynodoffice@logosnet.cy.net,
office@churchofcyprus.org.cy

PŘÍLOHA

I

ПРИЛОЖЕНИЕ

11. Řecká pravoslavná církev

12. Polská pravoslavná církev

Zakladatel:
Samostatnost:
Jurisdikce:
Obce v zahraničí:
Liturgické jazyky:
Počet věřících:
Hlava:
Titul:
Narozen:
Intronizován:
Residence:
Adresa:
Tel:
Oficiální www:
Emailová adresa:

Zakladatel:
Samostatnost:
Jurisdikce:
Obce v zahraničí:
Liturgické jazyky:
Počet věřících:
Hlava:
Titul:
Narozen:
Intronizován:
Residence:
Adresa:
Tel:
Oficiální www:
Emailová adresa:

Apoštolové
deklarovaná 1833, udělená 1850 (KP)
Řecko
žádné
řečtina
11 000 000
Arcibiskup Ieronymos II.
Arcibiskup aténský a celého Řecka
10. března 1938
16. února 2008
Atény, Řecko
Ag. Philotheis 21, 10556 Athens, Greece
+30-210-335-23-00; Fax: +30-210-322-46-73
www.ecclesia.gr
contact@ecclesia.gr

11. Греческая православная церковь
Основатель:
Самостоятельность:
Юрисдикция:
Приходы за рубежом:
Литургические языки:
Число верующих:
Глава:
Титул:
Родился:
Интронизирован:
Резиденция:
Адрес:
Тел.:
Официальный Web:
E-mail:

Апостолы
провозглашена в 1833 г., уделена в 1850 г. (КП)
Греция
отсутствуют
греческий
11 000 000
Архиепископ Иероним II
Архиепископ Афинский и всея Греции
10 марта 1938
16 февраля 2008
Афины, Греция
Ag. Philotheis 21, 10556 Athens, Greece
+30-210-335-23-00; Fax: +30-210-322-46-73
www.ecclesia.gr
contact@ecclesia.gr

Svatý Cyril a svatý Metoděj
udělená 1924 (KP), 1948 (Ruská pravoslavná církev)
Polsko
Brazílie, Itálie
Církevní slovanština, polština
1 000 000
Metropolita Sawa
Metropolita varšavský a celého Polska
15. dubna 1938, v Sniatycze
31. května 1998
Varšava, Polsko
Al. Solidarności 52, 03-942 Warszawa, Poland
+48-22-619-08-86;
www.orthodox.pl
cerkiew@orthodox.pl, orthodox@orthodox.pl

12. Польская православная церковь
Основатель:
Святой Кирилл и святой Мефодий
Самостоятельность: уделена в 1924 г. (КП), 1948 г. (Русская
православная церковь)
Юрисдикция:
Польша
Приходы за границей: Бразилия, Италия
Литургические языки: церковнославянский, польский
Число верующих:
1 000 000
Глава:
Митрополит Савва
Титул:
Митрополит Варшавский и всея Польши
Родился:
15 апреля 1938 г., в Снятиче
Интронизирован:
31 мая 1998
Резиденция:
Варшава, Польша
Адрес:
Al. Solidarności 52, 03-942 Warszawa, Poland
Тел.:
+48-22-619-08-86;
Официальный Web: www.orthodox.pl
E-mail:
cerkiew@orthodox.pl, orthodox@orthodox.pl

ikona 1 /2011

31

PŘÍLOHA

I

ПРИЛОЖЕНИЕ

13. Albánská pravoslavná církev
Zakladatel:
Samostatnost:
Jurisdikce:
Obce v zahraničí:
Liturgické jazyky:
Počet věřících:
Hlava:
Titul:
Narozen:
Intronizován:
Residence:
Adresa:
Tel:
Oficiální www:
Emailová adresa:

Apoštolové
deklarovaná 1922, udělená 1937 (KP)
Albánie
žádné
Albánština
800 000
Arcibiskup Anastasios
Arcibiskup tiranský, dračský a celé Albánie
4. listopadu 1929 v Piraeus, Řecko
1992
Tirana, Albánie
Kisha Orthodhokse, 151 Rruga e Kavajes, Tirana, Albania
+355-4-234-117, +355-4-235-095; Fax: +355-4-232-109
www.orthodoxalbania.org
orthchal@orthodoxalbania.org

13. Албанская православная церковь
Основатель:
Самостоятельность:
Юрисдикция:
Приходы за рубежом:
Литургические языки:
Число верующих:
Глава:
Титул:
Родился:
Интронизирован:
Резиденция:
Адрес:

Апостолы
декларирована в 1922 г., уделена в 1937 г. (КП)
Албания
отсутствуют
Албанский
800 000
Архиепископ Анастасий
Архиепископ Тиранский, Драчский и всея Албании
4 ноября 1929 в Пирее, Греция
1992
Тирана, Албания
Kisha Orthodhokse, 151 Rruga e Kavajes, Tirana,
Albania
Тел.:
+355-4-234-117, +355-4-235-095;
Fax: +355-4-232-109
Официальный Web: www.orthodoxalbania.org
Email:
orthchal@orthodoxalbania.org

32

ikona 1 /2011

14. Pravoslavná církev v českých zemích
a na Slovensku
Zakladatel:
Samostatnost:

Svatý Cyril a svatý Metoděj
1923 (KP), udělená 1951 (Ruská pravoslavná církev),
1998 (KP)
Jurisdikce:
Česká republika, Slovensko
Obce v zahraničí: žádné
Liturgické jazyky: Církevní slovanština, čeština, slovenština
Počet věřících: 71 000, 180 000 zahraničních věřících
Hlava:
Metropolita Kryštof
Titul:
Arcibiskup pražský, metropolita Českých zemí
a Slovenska
Narozen:
29. 6. 1953 v Praze
Intronizován:
28. květen 2006
Residence:
Praha, Česká republika
Adresa:
Dělostřelecká 7, 160 00 Praha 6
Tel:
224 315 015, 233 324 065, fax: 224 313 137
Oficiální www:
www.pravoslavnacirkev.cz
Emailová adresa: christofor.cz@tiscali.cz

14. Православная церковь в Чешских
землях и Словакии
Основатель:
Святой Кирилл и святой Мефодий
Самостоятельность: 1923 г. (КП), уделена в 1951 г. (Русская
православная церковь), 1998 (КП)
Юрисдикция:
Чешская республика, Словакия
Приходы за рубежом: отсутствуют
Литургические языки: церковнославянский, чешский, словацкий
Число верующих:
71 000, 180 000 зарубежных верующих
Глава:
Митрополит Христофор
Титул:
Архиепископ Пражский, митрополит Чешских земель
и Словакии
Родился:
29. 6. 1953 в Праге
Интронизирован:
28 мая 2006
Резиденция:
Прага, Чешская Республика
Адрес:
Dělostřelecká 7, 160 00 Praha 6
Тел.:
224 315 015, 233 324 065, fax: 224 313 137
Официальный Web: www.pravoslavnacirkev.cz
E-mail:
christofor.cz@tiscali.cz

PŘÍLOHA

I

ПРИЛОЖЕНИЕ

15. Pravoslavná církev v Americe
Zakladatel:
Samostatnost:

pravoslavní misionáři
udělená 1970 (Ruská pravoslavná církev) – uznávají
církve v Rusku, Gruzii, Bulharsku, Polsku a českých
zemích a na Slovensku
Jurisdikce:
USA, Kanada
Obce v zahraničí: Mexiko, Jižní Amerika, Austrálie
Liturgické jazyky: Angličtina, církevní slovanština, španělština
Počet věřících: 1 200 000
Hlava:
Metropolitan Jonah (Paffhausen)
Titul:
Arcibiskup washingtonský a newyorský, metropolita
celé Ameriky a Kanady
Narozen:
20. října 1959 v Chicagu, IL
Intronizován:
28. prosince 2008
Residence:
Syosset, New York, USA
Adresa:
PO Box 675, Syosset, NY 11791-0675 USA
Tel:
+516-922-0550; Fax: +516-922-0954
Oficiální www:
http://www.oca.org/
Emailová adresa: info@oca.org

15. Православная церковь в Америке
Основатель:
православныe миссионери
Самостоятельность: уделена в 1970 г. (Русская православная церковь)
— признается церквями в России, Грузии,
Болгарии, Польше и в Чешских землях и Словакии
Юрисдикция:
США, Канада
Приходы за рубежом: Мексика, Южная Америка, Австралия
Литургические языки: английский, церковнославянский, испанский
Число верующих:
1 200 000
Глава:
Митрополит Иона (Паффхаузен)
Титул:
Архиепископ Вашингтонский и Нью-Йоркский,
митрополит всея Америки и Канады
Родился:
20 октября 1959 г. в Чикаго, штат Иллинойс
Интронизирован:
28 декабря 2008 г.
Резиденция:
Сайоссет, штат Нью-Йорк, США
Адрес:
PO Box 675, Syosset, NY 11791-0675 USA
Тел.:
+516-922-0550; Fax: +516-922-0954
Официальный Web: http://www.oca.org/
E-mail:
info@oca.org

ikona 1 /2011

33

SPECIAL

34

I

СПЕЦВЫПУСК

Věrouka pravoslavné církve spočívá na
Písmu svatém a na všeobecné církevní tradici. Církevní tradice je zachována jednak
v řádu církve a jejím životě, jednak ve spisech sv. Otců, tj. církevních spisovatelů
z prvních století dějin křesťanství.
Vyznání víry pravoslavné církve bylo zformulováno na základě nejstarších textů, vyznávaných věřícími při křtu, opírajících se

o Tradici a Písmo svaté, a do všeobecného
užívání uvedeno částečně v roce 325, kdy
bylo přijato prvním všeobecným sněmem
všech křesťanských místních církví, konaným v Nikei, a poté doplněno druhým
všeobecným církevním sněmem v roce
381, konaným v Cařihradě. Toto vyznání,
nazvané Nikeo (nebo nicejsko-cařihradským), bylo společné všem místním cír-

kvím spojeným v jednu svatou, obecnou,
apoštolskou církev křesťanskou. Všechny
následující všeobecné církevní sněmy se
k tomuto vyznání věrně hlásily a zakázaly
jej měnit. Na západě však bylo později bez
usnesení všeobecného církevního sněmu
vsunuto do něho slovo „Filioque“, čímž
byla porušena do té doby společná víra církve v Ducha Svatého.

Вероучение Православной Церкви зиждется на Священном Писании и на общепринятом церковном Предании. Церковное Предание сохраняется, с одной
стороны, в церковных правилах и в жизни
Церкви, с другой стороны, в трудах св.
Отцов, то есть церковных писателей первых столетий истории христианства.
Символ Веры Православной Церкви был
сформулирован на основе наиболее древних текстов, произносившихся верующими при крещении и опирающихся на
Предание и на Священное Писание. Он
был частично введен во всеобщее употребление в 325 году, по принятии проводившимся в Никее первым Вселенским
Собором всех поместных христианских
Церквей, а впоследствии дополнен Вселенским Собором церкви 381 года, проходившем в Царьграде (Константино-

поле). Этот Символ, названный НикеоЦареградским, был общим для всех поместных церквей, соединенных во единую Святую, Вселенскую и Апостольскую христианскую Церковь. Все последующие Вселенские соборы Церкви подтверждали этот Символ Веры и запретили его видоизменять. Однако на Западе
в него, без соответствующего решения
Вселенского собора Церкви, было вставлено слово «Филокве», чем была нарушена до той поры общая вера в Святого
Духа.
Каноническое право Православной Церкви основано на правилах, которые были
приняты на семи Вселенских Соборах
Церкви, на наиболее значимых соборах
поместных Церквей, и правилах, содержащихся в трудах святых Отцов Церкви.

Организационное устройство Православной (по-гречески: ортодоксальной)
Церкви складывалось в период с I по IX
век. По правилам этого устройства, христиане организовываются в соответствии
с государственно-территориальной и национальной принадлежностью в структурах поместных Церквей. Поместные
Церкви объединены во единую Вселенскую (по-гречески: католическую) Церковь. К этой системе Вселенской Церкви
первоначально организационно относилась и Римская Церковь. Однако со временем в ней возникла и получила развитие тенденция папизма. В то время
как до IX века Римский патриархат принимал участие во всех Вселенских соборах Церкви и подчинялся их постановлениям (например, шестой Вселенский собор /680-681/ осудил римского

ikona 1 /2011

SPECIAL

I

СПЕЦВЫПУСК

Kanonické právo církve pravoslavné je založeno na pravidlech, jež byla přijata na
sedmi všeobecných sněmech církevních
a na významnějších sněmech místních církví, i na pravidlech, která obsahují spisy
svatých církevních Otců.
Zřízení pravoslavné (řecky: orthodoxní)
církve bylo vytvořeno v době od 1. do 9. století. Podle tohoto zřízení se křesťané organizují podle státních území a podle národů
v místní církve. Místní církve jsou spojeny
v jednu církev všeobecnou (řecky: katholickou). K tomuto systému všeobecné církve příslušela původně i církev římská.
V ní však později šel vývoj k vytvoření papežství. Zatímco se až do 9. století zúčastňoval římský patriarchát všech všeobecných církevních sněmů a jejich usnesení
se podřizoval (např. šestý všeobecný sněm
/680–681/ odsoudil římského patriarchu Honoria pro bludný monotheletismus a římská církev se tomuto rozsudku podrobila),
později se v římské církvi uplatňovala zásada, že usnesení všeobecných církevních
sněmů potřebují schválení římského patriarchy. Východní církve proti těmto tendencím vždy vystupovaly. To vedlo roku 1054
k církevnímu rozkolu, v němž na jedné
straně stál patriarchát římský a na druhé
straně patriarcháty cařihradský, alexandrijský, antiochijský a jeruzalémský.V té době

začaly tyto patriarcháty užívat názvu „orthodoxní“ na znamení, že nesouhlasí s novým vývojem poměrů v církvi římské
(s „Filioque“, s papežstvím, se zaváděním
latiny u všech národů, s ideou odpustků,
se všeobecným celibátem duchovenstva,
s pokusy o zavedení přijímání pod jednou
způsobou aj.) a že trvají na dosavadním
učení.
Je historickým omylem názor – dosti běžný
– jakoby církev pravoslavná byla povstala
teprve v roce 1054 odtržením od Říma.
Místní pravoslavné církve nikdy nebyly
Římu podřízeny, třebas římský patriarcha,
jakožto biskup prvního hlavního města říše
římské, požíval veliké autority. Právní poměr východních patriarchů k římskému
byl stejný, jako byl jejich poměr mezi sebou. Nebyl to poměr podřízenosti, nýbrž
rovnosti. O odtržení od Říma je možné
mluvit u církví, které se utvořily na západě
na základě reformace, neboť před reformací příslušely k církvi římské. Tyto církve
podle názoru pravoslavné církve ve svém
odporu vůči Římu zašly do opačné krajnosti, to znamená příliš vlevo, zatímco vývoj římské církve šel příliš vpravo. Pravoslavná církev věroučně i svým zřízením
stojí věrna apoštolské tradici uprostřed.
Z církví od Říma odloučených jsou pravoslavné církvi nejbližší církev starokatolická

a onen směr anglikánské církve, který se
nazývá High Church (vysoká církev). Pravoslavná církev se však neuzavírá stykům
s žádnou církví křesťanskou a účastní se
mezicírkevních konferencí.
Pravoslavná církev rozřešila svůj poměr
k národnostem a státním útvarům tak, že
se organizuje, jak již bylo řečeno, podle
státních území a podle národů.

патриарха Гонория за ересь монотелетизма, и Римская Церковь подчинилась
этому вердикту), позднее в Римской
Церкви стал применяться тот принцип,
что решения Вселенских соборов Церкви
вступают в силу только по санкции римского патриарха. Восточные Церкви всегда выступали против этих тенденций.
Это привело в 1054 году к церковному
расколу, в котором на одной стороне
стоял патриархат Римский, а на другой
стороне патриархаты Константинопольский, Антиохийский и Иерусалимский.
В этот период указанные восточные патриархаты начали использовать в своем
названии термин «ортодоксальный»
в ознаменование того, что не согласны
с переменами, имевшими место в Римской Церкви (с «Филокве», с папизмом,
с насаждением латыни для всех народов,
с идеей индульгенций, с всеобщим целибатом духовенства, с попытками ввести
причащение под одним видом и т. д.),
и того, что настаивают на сохранении
существующего вероучения.

когда не подчинялись Риму, несмотря
на то, что римский патриарх, будучи
епископом первой столицы Римской империи, пользовался большим авторитетом. Правовое отношение восточных
патриархов к римскому было таким же,
как их отношения между собой. Это
было отношение не подчиненности, а
равноправия. Об отрыве от Рима можно
говорить на примере Церквей, которые
возникли на Западе в результате Реформации, так как перед Реформацией они
принадлежали к Римской Церкви. Эти
Церкви, по мнению Православной Церкви, в своем протесте против Римской
Церкви впали в противоположную крайность, то есть зашли слишком влево, в
то время как развитие Римской Церкви
шло без меры вправо. Православная Церковь, с точки зрения вероучения и своего
канонического устройства, стоит, верная
Апостольскому Преданию, посередине.
Среди Церквей, отлученных от Рима,
наиболее близки Православной Церкви
Церковь старокатолическая и то направление англиканской Церкви, которое называется High Church (Высокая Церковь). Православная Церковь, однако,
не закрыта для контактов с любой из
христианских Церквей и принимает участие в межцерковных конференциях.

Свои взаимоотношения с народами и
государственными образованиями Православная Церковь устраивает таким образом, что организуется, как было отмечено выше, принимая во внимание
территориальные рамки государств и
национальную принадлежность верующих.
Высшим общим законодательным органом всех Православных Церквей на свете
является Вселенский Собор, который
служит для них связующим звеном. Вселенский Собор как верховный авторитет
Церкви разрешает принципиальные вопросы вероучения. В ситуации сегодняшнего дня представители поместных
Православных Церквей для обсуждения
общих практических вопросов встречаются на Всеправославных конференциях.
К древним патриархатам относятся Патриархаты Константинопольский, представитель которого является «первым
среди равных», Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский. В ходе
истории возникли другие поместные
Патриархаты: Русский, Сербский, Румынский, Грузинский и Болгарский, и
поместные Церкви: Кипрская, Греческая,
Польская, Албанская, Американская,
Финская и другие.

Исторической ошибкой является мнение
— достаточно распространенное — что
Православная Церковь якобы возникла
в 1054 году в результате отрыва от Рима.
Поместные Православные Церкви ни-

ikona 1 /2011

35

SPECIAL

36

I

СПЕЦВЫПУСК

Nejvyšším zákonodárným společným orgánem všech pravoslavných církví na světě
je všeobecný sněm, který je jejich společným pojítkem. Všeobecný sněm řeší jako
nejvyšší autorita církve principiální věroučné otázky. V dnešní situaci se setkávají
představitelé místních pravoslavných církví
k projednávání společných otázek praktického rázu na všepravoslavných konferencích.

Ke starobylým patriarchátům se počítají
patriarcháty: cařihradský, jehož představitel je „prvý mezi rovnými“, alexandrijský,
antiochijský a jeruzalémský. Historickým
vývojem vznikly další místní patriarcháty:
ruský, srbský, rumunský, gruzínský a bulharský, a místní církve kyperská, řecká,
polská, albánská, americká, finská a další.
Pravoslavná církev v českých zemích a na
Slovensku navazuje na dědictví, jež bylo
našim národům dáno slovanskými apoštoly svatými Cyrilem a Metodějem. Po potlačení jejich díla na území Velkomoravské
říše v 9. století, udržovala se ještě slovanská
bohoslužba do začátku 12. století v Čechách a na Slovensku, v jehož východní
oblasti přetrvala až do naší doby. Na tomto
faktu nic nezměnilo ani zavedení unie
v roce 1649. Pravoslavná církev zaujímá
kladné stanovisko také k Janu Husovi, neboť jeho učení je v souhlasu s církví pravoslavnou.
Počátky obnovení pravoslavné církve v Čechách, na Slovensku a Podkarpatsku spadají do druhé poloviny 19. století. V Praze
byly konány pravidelné pravoslavné bohoslužby od roku 1874 v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí, a to knězem ruské pravoslavné církve, který byl
ustanoven také pro chrámy v Karlových
Varech, Františkových Lázních a Marián-

ských Lázních. Jurisdikčně příslušeli pravoslavní Češi jednotlivě nejdříve ke knězi
řecké církevní obce ve Vídni a od roku 1893
ke knězi srbské církevní obce tamtéž. Přístupy Čechů k pravoslaví v letech 1900–1908
se zabývala i ministerská rada ve Vídni,
která v nich viděla nebezpečí panslavismu.
Protože se pravoslavní Češi nemohli za Rakouska-Uherska zorganizovat v církevní
obec, zřídili si v roce 1903 „Pravoslavnou
besedu“ a později spolek „Československá
obec pravoslavná v Praze“, které měly připravit předpoklady pro organizaci církevní,
až by to poměry umožnily. To nastalo státním převratem roku 1918.
V uherské části Rakousko-Uherského státu
se pravoslaví udrželo ve své liturgické podobě s jazykem církevněslovanskými
a osobitými karpatoruskými zpěvy, i když
věřící lid byl nucen pod násilím přijmout
formální církevní unii s Římem od 17. století. Svědčí to o tom, že zde nebyla přerušena kontinuita existence pravoslavné církve. Jen pravoslavní Srbové v Uhrách
požívali jako obránci státu proti Turkům
církevní svobody a udrželi si pravoslaví.
Na začátku 19. století se pravoslavná církev
v oblasti Podkarpatska a východního Slovenska začala opět obnovovat, ale úřady
tyto pokusy tvrdě trestaly. I zde došlo ke
svobodnému hnutí k obnově pravoslaví po

Православная Церковь в Чешских землях
и Словакии продолжает традицию, переданную нашему народу славянскими
апостолами святыми Кириллом и Мефодием. После уничтожения плодов их
деятельности на территории Великоморавской державы в IX веке, традиция
богослужения на церковно-славянском
языке вплоть до начала XII века еще
держалась в обиходе в Чехии и Словакии,
в восточной части которой сохранилась
до настоящего времени. Этот факт продолжал иметь место и после введения
униатства в 1649 году. Православная
Церковь положительно относится
к Иоанну Гусу, так как его учение находится в согласии с учением Православной
Церкви.
Начальный этап возрождения Православной Церкви в Чехии, Словакии и
Подкарпатской Руси относится ко второй
половине XIX века. Регулярные православные богослужения в храме св. Николая в Праге на Староместской площади
велись еще с 1847 года, причем священником Русской Православной Церкви,
которому было также вменено служить
в храмах городов Франтишкове Лазне,
Марианске Лазне и Карловы Вары. Первоначально православные чехи по отдельности окормлялись священником

греческой церковной общины в Вене,
а с 1893 года священником находившейся
там же сербской церковной общины.
Отношением чехов к Православию
в 1900—1908 годах интересовался Министерский Совет в Вене, который видел
в нем опасность панславизма. В связи
с тем, что православные чехи в АвстроВенгерской империи не могли организационно объединиться в церковную общину, они основали в 1903 году «Православную беседу», а позднее кружок
«Чехословацкая православная община
в Праге»; предназначением этих объединений было подготовить базу для создания церковной организации, как только
это позволит политическая ситуация.
Что и произошло после государственного
переворота 1918 года.
В венгерской части Австро-Венгерского
государства православие в своей литургической форме, которая использовала
церковно-славянский язык и характерные подкарпатские распевы, сохранялось,
несмотря на то, что верующие были вынуждены в XVII веке недобровольно
принять церковную унию с Римом. Это
свидетельствует о том, что здесь не была
нарушена преемственность существования Православной Церкви. В Венгрии
только православные сербы как защит-

ники государства от турков пользовались
церковной свободой и сохранили свою
принадлежность к Православию. В начале XIX века Православная Церковь
в области Подкарпатской Руси и Восточной Словакии начала снова возрождаться, но органы государства сурово
подавляли эти попытки. И тут свободное
движение по возрождению православия
оформилось уже после возникновения
независимого чехословацкого государства. Мощь этого движения поразила политических деятелей того времени.
К 1929 году развитие православного движения в Чехословацкой Республике завершилось созданием даже двух епархий
(диецезий) — епархии Чешской и епархии Подкарпатской. Развитие шло и
к созданию епархии Словацкой с надеждой, что она впоследствии объединится с поместной автокефальной Православной Чехословацкой Церковью.
Обе вновь созданные епархии росли
в юрисдикции и под материнской опекой
Сербской Православной Церкви. Ее правопреемственность в возникших после
распада Австро-Венгерской империи государствах была признана и Чехословацкой Республикой. В значительной
мере возрождению Православия поспособствовали те, кто в трудные времена

ikona 1 /2011

SPECIAL
vzniku samostatného československého
státu. Síla tohoto hnutí překvapila politické
činitele. V roce 1929 dospěl vývoj pravoslavného hnutí v Československé republice
až ke zřízení dvou eparchií (diecezí) – eparchie české a eparchie podkarpatoruské. Vývoj směřoval ke zřízení eparchie slovenské
s nadějí, že se pak spojí v místní autokefální československou církev pravoslavnou.
Obě vzniklé eparchie se rozvíjely pod jurisdikcí, mateřskou péčí, srbské pravoslavné církve, jejíž právní kontinuita pro
následnické státy rakousko-uherské monarchie byla uznána i Československou republikou. Významným způsobem k obnově pravoslaví na Slovensku přispěli ti,
kteří v těžkých dobách odešli za prací do
USA, přijali tam pravoslaví a byli schopni
morálně, finančně i organizačně podpořit
obnovující se církevní obce.
Koncem roku 1921 byl státním úřadům předložen církevní statut „České náboženské
obce pravoslavné v Praze“, který byl schválen výnosem ministerstva školství ze dne
31. března 1922. Podle tohoto statutu
všichni pravoslavní na území Čech, Moravy
a Slezska tvořili jednu velikou církevní
obec, která měla sídlo v Praze. V čele obce
stal episkop (biskup), který spravoval záležitosti spolu s předsednictvem obce a se
synodální radou. V místech s větším poč-

tem pravoslavných věřících byly podle statutu zřizovány duchovní správy a také
sbory (rady) starších s místní kompetencí.
Tento stav při vzrůstu počtu věřících nebyl
na dlouhou dobu udržitelný. Proto synodální rada r. 1928 předložila sv. Synodu
srbské církve a vládě novou církevní ústavu, podle níž se na území českých historických zemí zřizuje pravoslavná eparchie.
Paralelně s tímto vývoje postupovala organizační práce i na východě tehdejší republiky, kde vznikla eparchie mukačevskoprešovská. Zřízením eparchií dosáhla jak
česká pravoslavná, tak karpatoruská církev
řádných kanonických jednotek, které vytvořily základní předpoklady budoucí autokefální církve na území Československé
republiky. První (ustavující) shromáždění
české pravoslavné eparchie se konalo podle
její nové ústavy, vypracované episkopem
Gorazdem, dne 22. září 1929 v Olomouci.
Při něm byla provedena volba eparchiálního episkopa, vladyky Gorazda, eparchiální rady, duchovního eparchiálního
soudu, eparchiálních revizorů a moravského protopresbytera. Obdobně se dne
12. prosince 1929 pro Podkarpatsko a Slovensko ustavila řádně a pravoplatně pravoslavná eparchie mukačevsko-prešovská
v čele s delegátem srbské pravoslavné církve vladykou Serafinem Štipským.

эмигрировал в США в поисках работы,
принял там Православие и был способен
морально, финансово и организационно
поддержать возрождающиеся церковные
общины.
В конце 1921 года государственным органам Первой республики был предложен
церковный Устав «Чешской религиозной
православной общины в Праге», который
был одобрен декретом Министерства
образования от 31 марта 1922 года.
В соответствии с этим Уставом все православные на территории Чехии, Моравии и Силезии представляли собой одну
большую православную общину, административный центр которой находился
в Праге. Во главе общины стоял епископ,
который вел свою деятельность совместно с Президиумом общины и Синодальным советом. В местах с большим числом
верующих по Уставу создавались Духовные управления, а также Советы старейшин для целей местного самоуправления. При резком росте числа верующих
это состояние не могло сохраняться на
долговременной основе. Поэтому Синодальный совет в 1928 году предложил
Святейшему Синоду Сербской Церкви
и правительству новый церковный Устав,
в соответствии с которым на территории
исторических чешских земель создава-

лась новая епархия. Параллельно с этими
переменами продолжалась и организационная работа на востоке тогдашней
республики, где возникла Епархия Мукачевско-Прешовская. Путем создания
епархий, как чешская православная, так
и подкарпатская церкви добились возникновения соответствующих единиц
канонического устройства, которые создали базисные предпосылки для возникновения в будущем автокефальной
церкви на территории Чехословацкой
Республики. Первое (уставное) собрание
Чешской Православной Епархии состоялось, в соответствии с ее новым Уставом,
разработанным епископом Гораздом, 22
сентября 1922 года в Оломоуце. На нем
были проведены выборы Епархиального
Епископа, которым стал владыка Горазд,
Епархиального Совета, Епархиального
Духовного Суда, епархиальных ревизоров и протопресвитера в Моравии. Подобно этому, на собрании от 12 декабря
1929 года для Подкарпатской Руси и
Словакии была полномочно и действительно устроена Православная Епархия
Мукачевско-Прешовская во главе с делегатом Сербской Православной Церкви
Владыкой Серафимом Штипским.
Многообещающее развитие Православной Церкви в Чехословакии было, од-

I

СПЕЦВЫПУСК

Nadějný vývoj pravoslavné církve v Československu byl však otřesen událostmi
válečných let 1939–1945. Znamenaly pro
ni 1) po rozbití Československé republiky
přerušení přirozených vazeb obou eparchií, 2) po přepadení Jugoslávie nacisty
znemožnění spojení se srbským patriarchátem. (Obě eparchie byly přinuceny se
v době války podřídit berlínskému metropolitovi.) 3) Po vlastenecké podpoře poskytnuté účastníkům protinacistického odboje mučednickou oběť episkopa Gorazda
a jeho druhů, 4) následnou perzekucí
všeho českého pravoslavného duchovenstva i části laických pracovníků církve
a posléze 5) úřední likvidaci celé české pravoslavné církve, zákaz její činnosti nebo
její podporu a konfiskaci veškerého majetku (září 1942). V roce 1945 byl život

нако, нарушено событиями военных лет
1939—1945. Они принесли для нее то,
что 1) после развала Чехословацкой Республики прервались традиционные связи
двух ее епархий, 2) после оккупации
Югославии нацисты сделали невозможной связь с Сербским Патриархатом
(обе епархии были принуждены на время
войны подчиниться берлинскому митрополиту), 3) в результате патриотического содействия, оказанного участникам
антифашистского Сопротивления, мученически пожертвовали собой епископ
Горазд и други его, 4) последовали гонения на все чешское православное духовенство и часть работников церкви из
числа мирян, 5) Чешская Православная
Церковь, как таковая, была распущена
в административном порядке, деятельность ее запрещена, а все имущество
конфисковано (сентябрь 1942 года).
В 1945 году деятельность Чешской Православной Епархии в освобожденной
Чехословакии была возобновлена.
Послевоенные перемены привели православное движение в Чехословакии
к фундаментальным организационным
преобразованиям. Так как Подкарпатская

ikona 1 /2011

37

SPECIAL

I

СПЕЦВЫПУСК

české pravoslavné eparchie opět v osvobozeném Československu obnoven.
Poválečný vývoj přinesl pravoslaví v Československu zásadní organizační změny.
Jelikož Podkarpatská Rus byla politicky
oddělena od Československé republiky
a přičleněna k SSSR, bylo nutno samostatně zorganizovat pravoslavné církevní
obce, které z bývalé užhorodsko- prešovské eparchie zůstaly na Slovensku. Ty vyjádřily přání přijmout jurisdikci ruské církve moskevského patriarchátu. Podobně
optovaly i farnosti ruské emigrace, organizované samostatně mimo rámec české
a karpatoruské eparchie.
Také česká pravoslavná eparchie se rozhodla pro změnu jurisdikce. Eparchiální
shromáždění 8. 11. 1945 v Olomouci se
usneslo požádat o vyvázání z jurisdikce
srbské církve a přijetí do jurisdikce patriarchátu ruského. Posvátný Synod ruské
pravoslavné církve rozhodl o jejím přijetí
dne 14. ledna 1946. Současně zřídil církevní
Exarchát moskevské patriarchie v Československu, který zahrnul všechny církevní
obce na území Československa. Pražské
biskupství bylo povýšeno na arcibiskupství

Русь была политически отделена от Чехословацкой Республики и присоединена
к СССР, было необходимо самостоятельно реорганизовать православные
церковные общины, которые были частями Ужгородско-Прешовской Епархии, но остались в составе Словакии.
Последние выразили желание войти под
юрисдикцию Русской Церкви Московского Патриархата. Подобную же возможность оптировали и приходы русской
эмиграции, самостоятельно организованные вне рамок Чешской и Подкарпатской Епархий.

38

ikona 1 /2011

(později metropolii). Arcibiskupem pražským a českým, exarchou moskevské patriarchie, v Československu se stal vladyka
Jelevferij (Voroncov).
Návrat převážně pravoslavných Čechů
z ukrajinské Volyně roku 1947 do vlasti
přinesl nutnost rozšířit počet stávajících
církevních obcí v české eparchii. Proto se
7. prosince 1949 její eparchiální shromáždění rozhodlo vyčleněním pravoslavných
církevních obcí na Moravě a ve Slezsku
zřídit samostatnou pravoslavnou eparchii
olomoucko-brněnskou. Jejím prvním episkopem byl zvolen vladyka Čestmír (Kráčmar). Samostatná pražská eparchie se ustavila 5. ledna 1950 v čele s metropolitou
Jelevferijem. Na Slovensku byla ustavena
samostatná eparchie prešovská v čele s episkopem Alexijem (Děchtěrevem). Eparchiální shromáždění schválila Ústavu pravoslavného exarchátu moskevské patriarchie
v Československu a prováděcí předpisy,
upravující církevní život eparchií.
Ve dnech 28. a 29. července 1950 byla vytvořena a konstituována nová pravoslavná
eparchie na Slovensku: eparchie michalovská. Jejím eparchiálním episkopem byl
zvolen vladyka Viktor (Mihalič), bývalý
řeckokatolický kanovník, který se spolu
s věřícími sjednotil s pravoslavnou církví.
V roce 1948 otevřen v Karlových Varech

duchovní seminář pro výchovu pravoslavného duchovního dorostu. Následujícího
roku přenesen do Prahy a v roce 1950 přebudován na Pravoslavnou bohosloveckou
fakultu v Praze, jejíž sídlo bylo přeneseno
do Prešova. (Dnes působí v rámci Prešovské univerzity v Prešově).
Dne 2. října 1951 na návrh biskupského
sboru exarchátní rada, požádala Posvátný
synod ruské pravoslavné církve o požehnání k udělení církevní autokefality pravoslavným v ČSR. To bylo akceptováno rozhodnutím synodu ze dne 10. října 1951.
Slavnostně byla autokefalita Pravoslavné
církve v Československu vyhlášena na veřejném zasedání exarchátního shromáž-

Чешская Православная Епархия также
приняла решение о смене юрисдикции.
Епархиальное собрание от 8.11.1945, состоявшееся в Оломоуце, постановило
подать прошение о выходе из-под юрисдикции Сербской Церкви и принятии
под юрисдикцию Русского Патриархата.
Святейший Синод Русской Православной Церкви вынес решение о принятии
Епархии 14 января 1946 года. Одновременно он учредил церковный Экзархат
Московской Патриархии в Чехословакии, который включил в себя все церковные общины на территории Чехословакии. Пражское Епископство было
повышено на Архиепископство (позднее
на Митрополию). Архиепископом Пражским и Чешским, Экзархом Московской
Патриархии в Чехословакии стал владыка Елеферий (Воронцов).
Репатриация в большинстве своем православных чехов из областей украинской
Волыни принесла необходимость увеличить количество существующих церковных общин в Чешской Епархии. Поэтому 7 декабря 1949 года ее Епархиальное собрание решило создать самостоятельную православную ОломоуцкоБрненскую Епархию путем вычленения
церковных общин в Моравии и Силезии.
Ее первым епископом был избран вла-

дыка Честмир (Крачмар). Самостоятельная Пражская Епархия была установлена
5 января 1950 года во главе с Митрополитом Елеферием. В Словакии была
установлена Епархия Прешовская во
главе с Епископом Алексием (Дехтеревым). Епархиальные собрания одобрили
Устав Православного Экзархата Московской Патриархии в Чехословакии и
исполнительные нормативные акты, регламентирующие церковную жизнь Епархии.
28 и 29 июля 1950 года была создана и
конституирована новая православная
епархия в Словакии: Епархия Михаловская. Ее Епархиальным Епископом был
избран владыка Виктор (Михалич), бывший греко-католический каноник, который вместе с верующими объединился
с Православной Церковью.
В 1948 году в Карловых Варах была открыта духовная семинария для воспитания молодого поколения православных
клириков. В следующем году она была
перенесена в Прагу, а в 1950 году преобразована в Православный богословский факультет в Праге, административный центр которого был перенесен в
Прешов (в наши дни факультет ведет
свою деятельность как подразделение
Прешовского университета в Прешове).

SPECIAL
dění 8. prosince 1951 v katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze a následujícího dne v neděli 9. prosince byl slavnostně uveden ve svůj úřad představitel
nové autokefální pravoslavné církve metropolita pražský a celého Československa
Jelevferij. Svůj souhlas s tímto aktem potvrdily účastí svých delegací vedle mateřské církve ruské, církev antiochijská, gruzínská, rumunská, bulharská, albánská
a polská. Současně byla přijata zástupci
eparchií pražské, olomoucko-brněnské,
prešovské a michalovské Ústava pravoslavné církve v Československu, která byla
schválena i státní správou. Oznámení
o zvolení metropolity Jelevferije hlavou autokefální církve bylo sděleno Jeho Svatosti
Athenagorovi, arcibiskupu konstantinopolskému – patriarchovi ekumenickému, Jeho
Blaženstvu Christoforu, papežovi a patriarchovi alexandrijskému a celé Afriky, Jeho
Blaženstvu Alexandru III., patriarchovi
Velké Antiochie a celého Východu, Jeho
Blaženstvu Timoteji, patriarchovi sv. města
Jeruzaléma a celé Palestiny a všem ostatním představitelům autokefálních pravoslavných církví. V následujících desítiletích
byla autokefalita naší církve přijímána jako
historická realita většinou místních pravoslavných církví. Církev konstantinopolská
(cařihradský patriarchát) vydala „Patriarší

2 октября 1951 года, по предложению
епископского звена церкви, Совет Экзархата выступил перед Святейшим Синодом Русской Православной Церкви с
ходатайством о том, чтобы последний
благословил присвоение статуса автокефалии православным в ЧССР. Ходатайство было одобрено в постановлении
Синода от 10 октября 1951 года. Автокефалия Православной Церкви в Чехословакии была торжественно провозглашена на открытом заседании Экзархатного собрания 8 декабря 1951 года в кафедральном храме свв. Кирилла и Мефодия в Праге, а на следующий день, в
воскресенье 9 декабря, был торжественно
введен в должность представитель новой
автокефальной Православной Церкви
Митрополит Пражский и Всея Чехословакии Елеферий. Свое согласие с
этим актом подтвердили, наряду с материнской Русской Церковью, Церковь
Антиохийская, Грузинская, Румынская,
Болгарская, Албанская и Польская. Одновременно представителями Пражской,
Оломоуцко-Брненской, Прешовской и
Михаловской Епархий был принят Устав
Православной Церкви в Чехословакии,
который был одобрен и органами государственной власти. О выборе Митрополита Елеферия главой автокефальной

I

СПЕЦВЫПУСК

a synodální tomos (=akt) o požehnání autokefality svaté Pravoslavné církvi v Čechách (českých zemích) a na Slovensku“
dne 27. srpna 1998.
VIII. řádný místní sněm Pravoslavné církve
v Československu konaný v Prešově 11.
a 12. prosince 1992 reagoval na samostatný
státotvorný vývoj v českých zemích a na
Slovensku, který vyústil ve vznik samostatné České republiky a samostatné Slovenské republiky dne 1. ledna 1993. Sněm
vzhledem k těmto novým poměrům přijal
návrh novelizace Ústavy Pravoslavné církve
v českých zemích a na Slovensku a uložil
metropolitním radám jednotné pravoslavné

církve v obou republikách vypracovat k ní
prováděcí předpisy, odrážející jejich konkrétní potřeby. Období od VIII. místního
sněmu k IX. místnímu sněmu Pravoslavné
církve v českých zemích a na Slovensku
přineslo další podněty k úpravě Ústavy.
IX. místní sněm Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku konaný
15.–17.10. 1999 ve Vilémově schválil po podrobném prozkoumání text upravené Ústavy a uložil všem církevním složkám, aby
se jí řídily ve své činnosti. Nedílnou součástí Ústavy jsou sněmem schválené k ní
Prováděcí předpisy.

церкви были уведомлены Его Святейшество Афинагор, Архиепископ Константинопольский — Экуменический
Патриарх, Его Блаженство Христофор,
Папа и Патриарх Александрийский и
Всея Африки, Его Блаженство Александр
III, Патриарх Великой Антиохии и Всея
Востока, Его Блаженство Тимофей, Патриарх св. Города Иерусалим и Всея Палестины, и все другие представители
Православных автокефальных Церквей.
В последующие десятилетия автокефалия нашей Церкви воспринималась как
историческая реальность большинством
поместных Православных Церквей. Церковь Константинопольская (Цареградский Патриархат) издала «Патриарший
и Синодальный томос (акт) о благословении автокефалии Святой Православной Церкви в Чехии (Чешских землях)
и Словакии» 27 августа 1998 года.
Очередной VIII Поместный Собор Православной Церкви в Чехословакии, проводившийся в Прешове 11 и 12 декабря
1992 года, отреагировал на итоги перемен

по становлению самостоятельной государственности, которые привели к образованию независимой Чешской Республики и независимой Словацкой Республики 1 января 1993 года. Принимая
во внимание вновь возникшие реалии,
Собор принял проект обновления Устава
Православной Церкви в Чешских землях
и Словакии и поручил Советам митрополий единой Православной Церкви в
каждой из республик разработать к нему
исполнительные нормативные акты, отражающие их конкретные потребности.
Период от VIII Поместного Собора до
IX Поместного Собора дал импульс новым предложениям по доработке Устава.
IX Поместный Собор Православной
Церкви в Чешских землях и Словакии,
проводившийся 15—17.10. 1999 в Вилемове, после подробного изучения одобрил
текст доработанного Устава и обязал органы церкви руководствоваться им в
своей деятельности. Неотъемлемой частью
Устава являются одобренные Собором
Исполнительные нормативные акты.

ikona 1 /2011

39

SPECIAL

I

СПЕЦВЫПУСК

Kresťanstvo prišlo na Slovensko už v dobách apoštolských. Slovensko sa nachádza
v blízkosti miest, kadiaľ chodil a zvestoval
Božie Slovo svätý apoštol Andrej, ktorý bol,
podľa historikov, až v Kyjeve. Aj svätý apoštol Pavel tu zvestoval Slovo Božie, keď prišiel na juh. Dodnes sa tu zachovala úcta k
svätému apoštolovi prvopovolanému Andrejovi, ktorá bola posilňovaná aj neskôr z
Carihradu a z Kyjevskej Rusi. Dnes o tom
svedčí meno Andrej, ktoré sa dávalo pri
krste chlapcom, ako aj patrónom chrámov
pri ich vysviacke. Východní misionári na
základe úcty k tomuto apoštolovi pomenúvali jednotlivé chrámy práve jeho menom. Dodnes sú na Slovensku desiatky

chrámov z 13. a 14. storočia zasvätené tomuto svätcovi. Mnohé z nich nevlastní pravoslávna Cirkev, ale cirkev katolícka a protestantská, lebo v priebehu dejín boli
pravoslávnej Cirkvi odobrané. Existujú aj
iné svedectvá úcty k svätému apoštolovi
Andrejovi. Dodnes sa zachovali pravoslávne andrejovské kríže na fasadách rodinných domov po celom východnom Slovensku.
Dnes nemožno vylúčiť, že tu kresťanstvo
neprenikalo z gréckeho mesta Sirmium,
ktorého vznik sa kladie do čias apoštolských. Mesto Srem-Sirmium – Sremské
Mitrovice spadalo vždy pod právomoc Carihradu a bolo sídlom gréckych kresťan-

Po stopách histórie

kresťanstva
a východnej Cirkvi,

tradície a obradu

na Slovensku
По cтопам истории

христианства
и восточной Церкви,
традиций и обрядов

в Словакии
Христианство пришло в Словакию уже
во времена апостолов. Словакия находится вблизи мест, по которым ходил и
возвещал слово Божие святой апостол
Андрей, дошедший, по мнению историков, до самого Киева. И святой апостол
Павел здесь проповедовал слово Божие,
когда пришел на юг. До сих пор здесь
сохранилось почитание святого апостола
Андрея Первозванного, подкрепляемое
из Царьграда и Киевской Руси. Сегодня
об этом свидетельствует имя Андрей,
которое получали мальчики при крещении, Андрей был также покровителем
храмов при их освящении. Восточные
миссионеры, испытывая уважение к этому апостолу, называли отдельные храмы
именно его именем. До сих пор в Слова-

40

ikona 1 /2011

кии существуют десятки храмов XIII и
XIV веков, посвященные этому святому.
Многие из них принадлежат не Православной Церкви, а католической и протестантской Церквам, поскольку в ходе
истории их у Православной Церкви отняли. Но существуют и другие свидетельства почитания святого апостола
Андрея. До сих пор на всей территории
Восточной Словакии сохранились православные андреевские кресты на фасадах частных домов.
Сегодня нельзя исключить, что христианство сюда проникло из греческого города Сирмиум, возникновение которого
относят ко временам апостольским. Город
Срем-Сирмиум — Сремске Митровице
— всегда входил в юрисдикцию Царь-

ských biskupov. Prvým z nich bol Andronik, jeden zo sedemdesiatich apoštolov,
žiak a sprievodca svätého apoštola Andreja
(Andreas, Ondrej) a vôbec prvý učiteľ Slovanov (Popel: Katolícke noviny 1961, č. 40).
Toto biskupstvo trvalo do roku 582, kedy
bolo Avarmi zničené a preložené do
Ochridu.
Arcibiskup Kryštof vo svojej knihe Orientální pravoslavné církve, píše: „Egyptské
mníšstvo nemalo len introverný asketický
program. K veľkým ideálom mníšskeho života patrilo taktiež povolanie k misii, vyjsť
zo svojho osobného pohodlia a ísť hlásať
Christa do neznáma, kde na každom kroku
môže číhať nebezpečenstvo a keď každý
takýto „rozsievač Božieho slova“ musí byť
pripravený a obetovať i vlastný život… Milo
prekvapí skutočnosť, že koptskí mnísi prenikli s rímskymi légiami i na územie dnešného Francúzska, Švajčiarska a Veľkej Británie. Napríklad v Marseille bol objavený
sarkofág so znakmi koptského umenia. Vo
Švajčiarsku sa zachovala správa o koptskom legionárovi svätom Mauriciovi, umučenom za imperátora Maximiana (zv. Herculius; 286-305). Traja ďalší mučenici tej
doby sú v znaku mesta Zurichu.
Koptskí mnísi vykonávali misie v Írsku.
Svedčia o tom nálezy nádob na vodu s vyobrazením svätého Manasa. Nádobky

града и был резиденцией греческих христианских епископов. Первым из них
был Андроник — один из семидесяти
апостолов, ученик и спутник святого
апостола Андрея (Andreas, Ondrej) и вообще первый учитель славян (Попел:
«Католицке новины», № 40, 1961 г.).
Этот епископат существовал до 582 г.,
когда он был разрушен аварами и перенесен в Охрид.
Архиепископ Христофор в своей книге
«Ориентальные Православные Церкви»
пишет: «У египетского монашества была
не только интровертная аскетическая
программа. К высоким идеалам монашеской жизни относилось и призвание
к миссии: презреть свое личное удобство
и идти провозглашать Христа в неизвестность, где на каждом шагу могла подстерегать опасность; все эти «сеятели
Божьего слова» должны быть готовы
пожертвовать даже собственной жизнью...
Приятно удивит тот факт, что коптские
монахи проникли с римскими легионами
и на территорию, которую сегодня занимают Франция, Швейцария и Великобритания. Например, в Марселе был
обнаружен саркофаг со знаками коптского искусства, а в Швейцарии сохранилось повествование о коптском легионере святом Маврикии, погибшем

SPECIAL
zrejme pochádzajú z veľkého monastiera
na juhozápade od Alexandrie. Mníšske pravidlá i misijný program írskych mníšskych
komunít sa riadili vzorom koptskej tradície
sv. Pachomia. „Nový Egypt“ v Írsku zrodil
tzv. íroškótsku misiu, ktorá sa tiež podieľala na pokrstení našich predkov“.
Vplyv na Slovensko mali aj misionári –
mnísi anachoreti, ktorí tu prišli v VI. storočí
z byzantských provincií Sýrie a Palestíny,
ako sa to konštatuje vo verzii al-Bakrího al
Mosúdi. Tieto stopy sýrsko-palestínskej misie sú známe aj z oblasti poľsko-uhorskej
(Zosimas, Mária Egyptská). Používanie sýrsko-palestínskej regule opáta Zosima sa zachoval pre slovenskú oblasť, keď okolo
roku 1000 pustovník Svorad žil podľa tejto
regule v pôstnom čase (v Legende o Svoradovi a Benediktovi).
Vplyv byzantskej kultúry na naše územie
bol veľký a silný už pred príchodom svätých bratov Cyrila a Metoda, pretože tu prichádzali kresťanskí byzantskí misionári
skôr. Uznesenie VI. carihradskej synody
roku 680 svedčí o tom, že medzi slovanskými národmi sa vzmáhala cirkev: „Naše
zhromaždenie sa usilovalo pomôcť všetkým, aby pre druhých neostalo tajomstvom, čo pochopila jedna časť zvlášť preto,
lebo vieme, že medzi pohanmi, Longobardami i Slovanmi je veľa našich služobníkov,

ktorí neprestávajú sa o to usilovať s veľkou
horlivosťou“. Podľa historika L. Niederleho
v Slovanských starožitnostiach je sídlisko
Slovanov tzv. „pravlasť“ medzi strednou
Vislou a Dneprom; výbežky tejto oblasti
siahali aj na Slovensko, asi až po Ipeľ.
Kultúrne styky s byzantskou oblasťou sprostredkujúcej poznanie východnej kultúry,
a tým aj architektúry, tu boli živé. Boli tu
aj intenzívne obchodné styky. Východní
misionári tu prichádzali z rôznych oblastí
a častí Byzancie. Mohla tu byť aj bulharská
misia, kde za Ormutaga a Malamíra došlo
k prenasledovaniu kresťanov (F. Dvorník).
Dodnes sa u nás v chrámoch zachovala
pieseň „Bulharský prípiv“. Prenasledovaní
bulharskí kresťania utekali za hranice, teda
aj na Slovensko; veriaci, kňazi aj biskupi
tu stavali chrámy a možno obrátili aj nejedného veľmoža či kniežatá na kresťanstvo.
Keď sa v Michalovciach odkryla jednoapsidová rotunda z obdobia Veľkomoravskej
ríše, vzbudila pozornosť bádateľov nielen
doma, ale aj v zahraničí. Archeológovia považujú tento objav za významný, lebo posúva hranice Veľkomoravskej ríše ďalej na
východ. V rotunde sa našiel vytesaný kameň 80x55x40 cm. Z jednej strany kameň
nie je opracovaný a vyzerá tak, že z neho
časť chýba. Usporiadanie textu, na ktorom

мученической смертью во время правления императора Максимиана (именуемого Геркулий; 286–305). Изображение трех других мучеников того времени находится на городском гербе Цюриха.
Коптские монахи совершали миссии в
Ирландии. Об этом свидетельствуют и
находки сосудов для воды с изображением святого Манаса. Сосуды, скорее
всего, имеют отношение к большому монастырю, находящемуся на юго-западе
от Александрии. Монашеские правила
и миссионерская программа ирландских
монашеских общин следовали примеру
коптской традиции св. Пахомия. «Новый
Египет» в Ирландии породил т. наз. ирландско-шотландскую миссию, которая
также принимала участие в крещении
наших предков». (1)
На Словакию также оказывали влияние
миссионеры, монахи-отшельники, которые сюда пришли в VI в. из византийских
провинций Сирии и Палестины, как это
констатируется в версии аль-Бакри альМасуди. Следы деятельности сирийскопалестинской миссии известны и по
области польско-венгерской (Зосима,
Мария Египетская). Использование сирийско-палестинского Церковного устава
игумена Зосимы наблюдалось и в области

Словакии: приблизительно в 1000 году
отшельник Сворад постился в соответствии с этим уставом (по «Легенде о
Свораде и Бенедикте»). (2)
Влияние византийской культуры на
наши земли было велико и сильно еще
до прихода святых братьев Кирилла и
Мефодия, поскольку еще до этого здесь
бывали христианские византийские миссионеры. Постановление VI Цареградского Собора, датируемое 680 годом,
свидетельствует о том, что Церковь
укреплялась и среди славянских народов:
«Наш Собор старался помочь всем, чтобы
для других не оставалось тайной то, что
поняла одна часть, особенно потому что
мы знаем, что среди язычников, лангобардов и славян находится много наших
служителей, не прекращающих этого добиваться с большим усердием». По мнению историка Л. Нидерле, выраженному
в «Слованских старожитностиах», селище славян, т. наз. прародина, находится
между средней Вислой и Днепром; выступы этой области тянулись и в Словакию, скорее всего, до самого Ипеля.
Культурные отношения с византийской
областью, являющейся посредником в
познании восточной культуры, включая
архитектуру, здесь были оживленные.
Интенсивными были и торговые связи.

I

СПЕЦВЫПУСК

je nápis, by tomu nasvedčovalo. Na kameni
je vytesaných dvanásť písem textu dlhých
10 cm. Prof. J. Rieger z Prahy tvrdí, že ide
o písmo typu italického a text sa považuje
za jedinečný doklad slovanského písma
predcyrilského. Neucelený nápis (lebo z
kamenej tabule časť chýba) považoval za
ariánsky. Pohľad do dejín potvrdzuje, že
ariáni sa tu ľahko mohli dostať a že arianizmus sa tu ujal. Mohlo to byť v rokoch
335-336, keď biskup Arius bol vo vyhnanstve pre svoje bludné učenie v Ilyriku.
Vtedy sa odtiaľ mohlo dostať jeho učenie
aj do krajov nad Dunajom. Arius bol medzi
národom veľmi populárny. Mohlo to byť
aj v čase pôsobenia ariánskeho gótskeho
biskupa Wulfila vysväteného v Carihrade
patriarchom Eusebiom carihradským,

Восточные миссионеры сюда приходили
из разных областей и частей Византии.
Эти места могла посетить и болгарская
миссия, когда в Болгарии начались преследования христиан во времена Ормутага и Маламира (Ф. Дворник). До сегодняшнего дня у нас в храмах сохранились песнопения — «болгарский распев».
Гонимые болгарские христиане бежали
в другие земли, в том числе и в Словакию;
верующие, священники и епископы здесь
строили свои храмы и, возможно, обратили в Христианство многих вельмож
или князей.
Когда в Михаловцах была обнаружена
одноапсидная ротонда со времен Великоморавской империи, это вызвало широкий интерес не только местных, но и
зарубежных исследователей. Археологи
считают это открытие очень важным,
поскольку оно отодвинуло границы Великоморавской державы дальше на восток. В ротонде был найден тесанный ка-

ikona 1 /2011

41

SPECIAL

I

СПЕЦВЫПУСК

ktorý poveril Wulfila šírením kresťanstva
medzi Gótmi sídliacimi na Dunaji. Ariánstvo sa tu mohlo dostať aj prostredníctvom
vojnových ťažení Konštantína II., či potulných misionárov biskupov ariánskych. Kráľovna Fidegilda v 4. storočí v Nitre založila
ariánske biskupstvo, kde bol biskupom Sumiáš. Tento biskup, spolu s olomouckým
ariánskym biskupom, sa r. 420 obrátil na
Jeronyma dalmatského, mnícha zo Sridomu v Dalmácii, ktorý preložil Sväté
Písmo do latinského jazyka, aby preložil
Žaltár (Psaltir) do slovanského jazyka. Ariánske učenie tu mohlo prísť aj s novým

мень размером 80 см x 55 см x 40 см. Камень с одной стороны не обработан и
выглядит так, как будто одного куска не
хватает. Размещение текста, частью которого является надпись, это подтверждает. На камне вытесано двенадцать
букв текста длиной 10 см. Пражский
профессор Й. Ригер утверждает, что речь
идет о письме италийского типа, и текст
считается редким свидетельством славянского докириллического письма. Неполную надпись (поскольку не достает
части каменной доски) он считал арианской. В истории можно найти подтверждения того, что ариане сюда могли
легко попасть и что арианство здесь прижилось. Это могло произойти в 335-336
гг., когда епископ Ариус за свое еретическое учение находился в ссылке в Илирике. Оттуда его учение могло попасть
и в края, находящиеся выше Дуная.
Ариус пользовался большой популярностью у народа. Но это могло произойти
и во времена арианского готского епископа Ульфилы, рукоположенного в

42

ikona 1 /2011

impériom s centrom v Carihrade, ktoré si
budovalo opevnenia na východe Európy
na dunajskej hranici. Usiloval sa o to cisár
Konstancius II. a Valerius I., ktorí podporovali ariánov. Markománi, Kvádi a Sarmati
podnikajú proti nim útoky, a preto roku
358 cisár Konstancius II. (323-361) tiahne
z Potisia na východné Slovensko pokoriť
Kvádov. V tom období sa už začínajú ukazovať známky nastávajúceho sťahovania
národov. Mohli sa začať budovať chrámy.
Konštantín Veľký dal kresťanom slobodu
a aj sám budoval chrámy. Podľa všetkého
tu ariánstvo naozaj mohlo zapustiť korene.

Царьграде патриархом Евсевием Цареградским, который поручил ему распространять христианство среди готов, живущих на Дунае. Арианство могло попасть сюда и во время военных походов
Констанция II или посредством бродячих
миссионеров — арианских епископов.
Королева Фидегильда в IV веке основала
в Нитре арианскую Епископскую кафедру, которую возглавил епископ Сумиаш. Этот епископ, вместе с Оломоуцким арианским епископом, обратился
в 420 году к Иерониму Далматинскому,
монаху из Стридона в Далматии, переведшему Священное Писание на латинский язык, с просьбой перевести Псалтырь на язык славян. Арианское учение
сюда могло придти и с новой империей
с центром в Царьграде, которая строила
укрепления на востоке Европы вдоль
дунайской границы. Свою лепту в это
внесли императоры Констанций II и Валент I, поддерживавшие ариан. Маркоманы, квады и сарматы совершали на
них набеги, поэтому в 358 году император

Ariánstvo tu bolo v ranom období najsilnejšie a udržalo sa tu až doby misie sv. Cyrila a Metoda. Jednou z úloh sv. Cyrila
a Metoda na Veľkej Morave bolo prinavrátiť
ariánov do lona svätej pravoslávnej Cirkvi.
Ich úlohou bolo nielen založiť slovanskú
cirkev, ale ju aj očistiť od bludných učení
a ariánstva. Ariáni v ríši Rastislava vyvolávali spory s inými kresťanskými misionármi, a preto si Rastislav žiadal takých
biskupov a učiteľov, ktorí by ich naučili
pravej a čistej viere a ktorí pochádzali
z Carihradu. Musel vedieť, keď písal cisárovi Michalovi III. do Carihradu, že tam
zvíťazilo pravoslávie-orthodoxia nad
bludným, heterodoxným učením, nad arianizmom. V 8. storočí bol carihradským patriarchom Slovan Nikitas, ktorý bol chirurgom a napísal prvú chirurgickú príručku.
Carihradskí učitelia neustále vplývali na
Slovanov svojím čistým učením za čias misie sv. Cyrila a Metoda, ale aj po vyhnaní
ich žiakov z Veľkej Moravy po niekoľko
storočí. Východná Pravoslávna carihradská
cirkev mala neustále záujem o Slovanov.
V súvislosti so začiatkami kresťanstva
u nás sa vždy poukazuje na 9. a 10. storočie
a na dve hospodárske a kultúrno-spoločenské centrá, ktorými boli Velehrad a Nitra. Archeológovia na Slovensku odkryli
mnohé tajomstvá a vyvrátili nejedno ne-

Констанций II (323—361 г.г.) направился
с бассейна Тисы в Восточную Словакию
с целью покорить квадов. В тот период
уже появляются первые признаки начинающегося переселения народов. Могло начаться сооружение храмов. Константин Великий дал христианам свободу
и сам начал строить храмы. Судя по всему, арианство здесь действительно могло
пустить корни. В ранний период оно
было наиболее сильным и продержалось
здесь до времен миссии святых Кирилла
и Мефодия. Одной из задач святых Кирилла и Мефодия в Великой Моравии
было возвращение ариан в святую Православную Церковь. Их целью являлось
не только основание славянской церкви,
но и очищение ее от еретических учений
и арианства. Ариане в державе Ростислава провоцировали споры с другими
христианскими миссионерами, поэтому
Ростислав просил послать к нему таких
епископов и учителей, которые бы научили ариан настоящей и чистой вере и
которые бы по происхождению были из
Царьграда. Он должен был знать, когда
писал императору Михаилу III в Царьград, что там Православие одержало победу над еретическим, гетеродоксальным
учением, над арианством. В VIII веке
Цареградским Патриархом был славянин

SPECIAL
správne tvrdenie a domienky. Archeológovia veria, že mnohé pamiatky našej najstaršej histórie sa ešte len odkryjú, lebo ich
ukrýva zem.
V historickom jadre Michaloviec objavili
v roku 1977 veľmi dobre zachovalé murivo
sakrálnej stavby jednoaspidovej rotundy,
ktorá má tvar podkovitý s priemerom 9,5
metra a je orientovaná v smere východ-západ a má črty stavieb z veľkomoravského
obdobia, aké sa odkryli po roku 1945 na
južnej Morave a Slovensku, v oblasti Uherského Hradišťa pri Mikulčiciach, pri Brěclavi a Ducove pri Piešťanoch. Sme veľmi
radi, že táto pamiatka vydáva svoje svedectvo a vyvracia tvrdenia, že východné
Slovensko nepatrilo k Veľkej Morave a dáva
za pravdu tomu, že cyrilometodská misia
pôsobila aj na východnom Slovensku.
Zmienok o tejto misii je málo. Bandke vo
svojej Poľskej histórii píše, že v roku 1622
za panovania Žigmunda III. jezuiti zobrali
do svojich rúk všetky knižnice a podrobili
ich prísnej cenzúre. Písomný materiál a
všetko to, čo prekážalo ich záujmom, bolo
spálené. Zničili cenné dokumenty, knihy,
listiny. K ničeniu pamiatok a cenných dokumentov dochádzalo aj počas častých vojen. Dnes tu môžeme nájsť len to, čo matka
zem ukryla zo starých čias. Niektorí naši
historici, ako napríklad O. Halaga píšu, že

Никитас — хирург, написавший первое
пособие для хирургов. Цареградские
учителя своим чистым учением постоянно оказывали влияние на славян не
только во времена миссии святых Кирилла и Мефодия, но и в течение нескольких столетий после изгнания их
учеников из Великой Моравии. Восточная Православная Цареградская Церковь
не переставала интересоваться славянами.
Говоря о началах христианства у нас,
всегда ссылаются на IX и X века и на
два экономических и культурно-общественных центра, коими являлись Велеград и Нитра. Археологи в Словакии
раскрыли многие тайны и опровергли
не одно ошибочное утверждение и предположение. (3). По мнению археологов,
множество памятников нашей древнейшей истории будет открыто в будущем,
поскольку пока они укрыты под землей.
В историческом центре города Михаловце в 1977 году были обнаружены
очень хорошо сохранившиеся стены древней храмовой постройки — одноапсидной
ротонды, имеющей подковообразную
форму диаметром в 9,5 метра, ориентированную по направлению на востокзапад и обладающую чертами строений
великоморавского периода, которые были

I

СПЕЦВЫПУСК

sv. Cyrila a Metod došli na Veľkú Moravu
roku 863 asi cez Potisie a nenechali tento
kraj bez záujmu. Do ich vlasti bolo bližšie
po Dunaji a Tise a už vtedy mali živé kontakty s Byzanciou.
Nedávno u nás objavili unikátny nález
z obdobia Veľkej Moravy. Je ním kostol sv.
Margity Antiochijskej v Kopčanoch – jediný
zachovaný veľkomoravský kostol v strednej Európe. Informáciu o tom zverejnil
10. novembra 2004 na tlačovej besede Pamiatkový úrad SR. Táto pamiatka svojím
pôdorysom a stavebnými detailmi typolo-

gicky patrí do skupiny malých jednoloďových chrámov s pravouhlým uzáverom
lode, ktoré sa postavili v strednej a západnej Európe v 8.–11. storočí, teda ešte v predrománskom období. Nález patrí do architektúry sídliskového komplexu, ktorý
vznikol v 9. storočí v blízkosti mikulčického hradiska Valy pozdĺž komunikácie
vedúcej od hradiska na východ.
Cyrilometodská misia prešla celým územím východného Slovenska. História tvrdí,
že sv. Metod založil v Krakove pravoslávne
biskupstvo východného obradu. Prvým

обнаружены после 1945 года в Южной
Моравии и в Словакии, в районе города
Угерске-Градиште около Микульчиц,
около Брецлава и Дуцова под Пештянами. Мы очень рады, что этот памятник
опровергает утверждения, что Восточная
Словакия не принадлежала к Великой
Моравии, и подтверждает то, что кирилло-мефодиевская миссия действовала
также в Восточной Словакии. Существует мало упоминаний об этой миссии.
Бандке в своей «Истории государства
польского» пишет, что в 1622 г. во время
правления Сигизмунда III иезуиты прибрали к рукам своим все библиотеки и
подвергли их строгой цензуре. Письменный материал и все то, что мешало
их интересам, было сожжено. Они уничтожили ценные документы, книги, грамоты. Уничтожение памятников и ценных документов происходило и во время
частых войн. Сегодня мы здесь можем
найти лишь то, что в давние времена
схоронила мать-земля. Некоторые наши
историки, например, О. Галага, пишут,
что Кирилл и Мефодий пришли в Великую Моравию в 863 году, вероятно,
через бассейн Тисы и не оставили этот
край без внимания. На их родину было

ближе попасть по Дунаю и Тисе, и они
уже тогда были в близких отношениях
с Византией.
Недавно у нас было сделано уникальное
археологическое открытие времен Великой Моравии — костел св. Маргиты
Антиохийской в Копчанах, единственный
сохранившийся великоморавский костел
в Центральной Европе. Об этом на прессконференции 10 ноября 2004 г. информировало Управление по памятникам
СР. Этот памятник по своей горизонтальной проекции и деталям строительства типологически относится к группе
маленьких однонефных храмов с прямоугольным окончанием нефа, строившихся в Центральной и Западной Европе
в VIII—XI веках, то есть еще в дороманский период. Эта находка относится
к архитектуре селищного комплекса, который возник в IX в. вблизи микулчицкого городища Валы вдоль дороги, ведущей от городища на восток. (4)
Кирилло-мефодиевская миссия прошла
через всю территорию Восточной Словакии. История утверждает, что св. Мефодий основал в Кракове православный
епископат восточного обряда. Первым
епископом был Прохор. Сам св. Мефодий

ikona 1 /2011

43

SPECIAL

I

СПЕЦВЫПУСК

biskupom tu bol Prochor. Ba aj sv. Metod
zašiel na Starú Rus, aby aj tam založil biskupstvo. Pravoslávnu vieru a východný obrad nenarušil ani príchod Maďarov do oblasti Panónie, lebo sami Maďari podliehali
už v samej pravlasti gréckym kultúrnym
vplyvom. Sám sv. Štefan zakladal v 10. stor.
pravoslávne monastiere východného obradu. V samotnom Uhorsku bolo veľa pravoslávnych monastierov východného obradu. Na východnom Slovensku najstarším

44

známym pravoslávnym monastierom,
ktorý tu zohral významnú úlohu v dejinách
pravoslávnej Cirkvi na východnom Slovensku, bol monastier v Krásnom Brode, z ktorého sa nám zachovala len zázračná ikona
Bohorodičky. Bol tu zničený veľmi cenný
archív. Bolo to významné pútnické miesto
pravoslávnych veriacich a svedkov vyznávačov pravoslávia. Na Bukovej hôrke bol

tiež pravoslávny monastier, na ktorý mali
vplyv monastiere z Kyjevskej Rusi. Boli aj
na iných miestach, pri Levoči v Dvorcoch,
v Humennom, Legnave, Pozdišovciach, Lelese, Michalovciach, Nižnej Myšli. Pustovníci sa spomínajú v Ptičom pri Humennom,
v obci Chramec, Senderov nad Zemplínskou Šíravou – monastier sv. Andreja
a inde. S menom Feodora Koriatoviča spája
tradícia zakladanie pravoslávnych monastierov na východnom Slovensku, napríklad založenie pravoslávneho monastiera
v Snine – sv. Kataríny Sinajskej. Na základoch týchto monastierov zakladali západní
latinskí mnísi potom svoje mohutné kláštory za pomoci mocných a bohatých feudálov. Tradícia tu dodnes zachovala aspoň
niečo z pôvodného, aj keď feudáli za pomoci západných mníchov zmenili náboženstvo celej obce; všetci obyvatelia boli
jeho poddaní a museli tu žiť a pracovať na
majetkoch feudálov, ktorí sem prichádzali
zo Západu a boli latinského obradu a náboženstva. V bohatých, ale aj bolestných
dejinách nášho pravoslávneho ľudu na východnom Slovensku zohrali pravoslávne
monastiere významnú úlohu po vyhnaní
žiakov sv. Cyrila a Metoda z Veľkej Moravy.
Neboli to len monastiere, ale aj farnosti,
duchovní a veriaci; farnosti sú tu označované ako parochia antiqua - starodávna far-

отправился в Древнюю Русь, чтобы
и там основать епископат. Православную
веру и восточный обряд не нарушил
даже приход венгров в область Панонии,
поскольку сами венгры еще на своей
прародине находились под греческим
культурным влиянием. Св. Стефан основал в X веке православные монастыри
восточного обряда. В Венгрии существовало множество православных монастырей восточного обряда. В Восточной
Словакии самым древним известным
православным монастырем, сыгравшим
важную роль в истории Православной
Церкви, являлся монастырь в Красном
Броде, от которого сохранилась лишь
чудотворная икона Богородицы. Здесь
был уничтожен очень ценный архив. Это
было известное место паломничества
православных верующих и приверженцев
православия. На Буковой Горке тоже
находился православный монастырь, на
который оказывали влияние монастыри
из Киевской Руси. Православные монастыри были и в других местах — под
Левочем в Дворцах, в Гуменном, Легнаве,
Поздишовцах, Лелесе, Михаловцах, Нижней Мышли. Пустынники упоминались
в Птичом под Гуменным, в селе Храмец,
Сендерове над Земплинской Ширавой
— монастырь св. Андрея, и в других ме-

стах. С именем Феодора Кориатовича
по традиции связывают основание православных монастырей в Восточной Словакии, например, православного монастыря св. Екатерины Синайской в Снине.
Позднее западные латинские монахи основывали на фундаменте этих монастырей свои могущественные монастыри с
помощью могучих и богатых феодалов.
Традиция здесь до сих пор сохранила
хоть что-то из первоначального, хотя
феодалы с помощью западных монахов
изменили религию всей общины; все
жители были их подданными и должны
были здесь жить и работать на феодалов,
которые приходили сюда с запада и были
латинского обряда и вероисповедания.
В богатой, но одновременно и болезненной истории нашего православного народа в Восточной Словакии православные монастыри сыграли важную роль
после изгнания учеников святых Кирилла и Мефодия из Великой Моравии.
Не только монастыри, но и приходы,
духовенство и верующие; церковные
приходы здесь обозначаются как parochia
antiqua — «древний приход». После изгнания учеников святых Кирилла и Мефодия сюда приходят православные миссионеры из Царьграда, поддерживаемые
валахской и русинской колонизацией,

ikona 1 /2011

nosť. Po vyhnaní žiakov sv. Cyrila a Metoda
tu prichádzali pravoslávni misionári z Carihradu, posilnení boli valašskou a rusínskou kolonizáciou a latinská hierarchia
bola slabá. Nebyť mocných feudálov latinského obradu a zásahu vojenských síl, nič
boli nedosiahli. Isteže to mali ľahšie za panovania takých kniežat, ako bol knieža
Feodor Koriatovič.
Pre nás, pravoslávnych na Slovensku, je
táto naša história živá tradícia a má pre
nás ohromný význam. Nevnímame ju ako
mŕtvu starožitnosť, ale ako živú učiteľku,
ktorá nás učí a nabáda nás svojím dobrým
príkladom. Po neľahkých problémoch,
ktoré museli prežiť pravoslávni veriaci, dosiahla Pravoslávna cirkev na Slovensku nakoniec rovnosť v právach s druhými cirkvami a náboženskými spoločnosťami.
Dnes zastáva dôstojné miesto v našej vlasti
a v pravoslávnom svete medzi ostatnými
pravoslávnymi a kresťanskými cirkvami.
Prot. Dr. Štefan HORKAJ
Schematizmus Uhorska z r. 1841
Rim.kat = 6.224.893
G.R.non unitus = 1.575.136
Helveti-refornov = 1.434.167
Grek.kat. = 1.379.187
Augustanae-ev. = 791.711
Židia = 251.937

а латинская иерархия была слабой. Если
бы не могущественные феодалы латинского обряда и не применение военной
силы, они бы ничего не добились. Им,
конечно же, приходилось легче во время
правления таких князей, как Феодор
Кориатович.
Для нас, православных в Словакии, наша
история является живой традицией
и имеет огромное значение. Мы воспринимаем ее не как мертвую часть истории,
а как живого учителя, который нас учит
и наставляет своим хорошим примером.
После всех трудностей и проблем, которые православные верующие должны
были преодолеть, Православная Церковь
в Словакии, наконец, добилась равенства
в правах с другими Церквами и религиозными общинами. Сегодня она занимает достойное место на нашей Родине
и в Православном мире среди остальных
православных и христианских Церквей.
Прот. доктор Штефан ГОРКАЙ
Схематизм Венгрии, 1841 г.
Римо-католики = 6.224.893
G.R. non unitus = 1.575.136
Кальвинисты = 1.434.167
Греко-католики = 1.379.711
Augustanae-ev. = 791.711
Иудеи = 251.937

SPECIAL

PAT R I A R Š Í

I

СПЕЦВЫПУСК

A

SYNODÁLNÍ

požehnání

autokefality

T O M O S
o

Blahoslaven Bůh a Otec Pána našeho Ježíše
Krista za to, že požehnal dílem Své božské
a nejdobrotivější vůle, aby vešlo světlo
pravdy a Jeho svatý Duch na území požehnaných zemí Čech a Slovenska v podobě pravoslavné víry. Jeho drahocenný
kříž zde byl upevněn v 9. století za bohonosných a všechvalných zvěstovatelů Božího slova, svatých apoštolů Cyrila a Metoděje, kteří sem byli pozváni tehdejším
knížetem Velké Moravy a vysláni horlivým
bohonoscem, svatým patriarchou Fotiem
Velikým.
Jejich dílem bylo Boží sémě zaseto do srdcí
požehnaného lidu českého, slovenského,
moravského i karpatského. Brzy se z něj
stal košatý strom nesoucí dobré plody pro
slávu nebeského Rolníka a našeho Spasitele. Tomuto dílu se dostalo cti od lidí a od
Boha věčnosti za to, že otevřelo srdce i uši

předků těchto národů k přijetí Evangelia
a přivedlo celou jejich duši i mysl k Synu
Božímu.
Námaha světců byla korunována příznivými výsledky. Požehnaný lid český
a slovenský neodmítl výchovu, a proto bylo
možno za krátký čas uspořádat církevní
život těchto zemí a ustanovit zde prvého
arcibiskupa, blaženého a velectěného Metoděje. Svatá církev v tehdy velké a silné
Moravě velmi vzrostla a silné národy obklopující Velkou Moravu si v žárlivosti
a nenávisti snažily rozdělit a přisvojit toto
velké dílo, svaté Boží dědictví, které zůstalo
zapsáno na věky.
Ale Ten, Kdo vším proniká a vládne, všemohoucí Pán, zanechal v srdcích ukrytý
a chráněný svatý poklad svaté pravoslavné
víry. Na počátku tohoto století, které brzy
končí, bylo využito pohody a svobody

a tento poklad, jako Boží tajina, byl slavnostně objeven a odhalen.
Naše svatá a velká Kristova církev, které je
dána péče o všechny svaté Boží církve
a která nikdy nenechá žádné své dítko bez
ochrany a nikomu jinému nedovolí, aby
dělal na co nemá právo a která jako živá
Církev – žijící život vyššího života, jenž
zjevil z hrobu vzkříšený Pán – činí dílo
služby, udělila čest autonomie místní svaté
církvi v Čechách a na Slovensku žijící ve
svobodném, samosprávném a liberálním
státě, i přestože je tato církev málo početná,
a to v roce 1923 vydáním patriarchálního
a synodálního tomosu. Od té doby až dodnes místní svatá Pravoslavná církev v Čechách a na Slovensku fungovala navzdory
některým jejím nekanonickým činům,
které tiše a s odpuštěním přecházíme, vědouce, že vše, co se uskutečnilo nekano-

Патриарший и синодальный

томос

о даровании автокефалии
святой Православной церкви в Чешских землях и Словакии
Благословен Бог и Отец Господа нашего
Иисуса Христа за то, что благословил
деянием своей божественной и вседобрейшей милости приход света правды
и Духа его Сватаго в пределы благословенных земель Чешских и Словакии
в образе православной веры. Его драгоценный крест здесь был воздвигнут
в IX веке в бытие богоносных и преподобных учителей Божьего слова святых
апостолов Кирилла и Мефодия, которых сюда позвал правивший тогда князь
Великой Моравы и которые были посланы пламенным богоносцем святым
патриархом Фотием Великим.
Их трудами семя Божье было посеяно
в сердцах благословенного народа чешского, словацкого, моравского и кар-

патского. Вскоре из него поднялось
ветвистое древо, несущее добрые плоды
во славу небесного Землепашца и нашего Спасителя. Труд сей хвален был
людьми и Богом вечности за то, что
открыл сердца и уши предков этих народов к принятию Евангелия и привел
всю душу их и мысль к Сыну Божьему.
Усердие святителей было увенчано благими последствиями. Благословенный
народ чешский и словацкий, а потому
возможно было в короткое время
устроить церковную жизнь этих земель
и установить здесь первого архиепископа блаженного и всехвального Мефодия. Святая церковь в тогда великой
и сильной Мораве весьма окрепла,
и сильные народы, окружающие Вели-

кую Мораву, в ревности и злобе старались разделить и присвоить этот великий подвиг, святое наследие Божье,
внесенное в скрижали навеки.
Но Тот, Кто сущ везде и велит всему,
всемогущий Господь, оставил в сердцах
заповедно хранимое сокровище православной веры. В начале этого века, близящегося к концу, наставшая благодать
и свобода были использованы к тому,
чтобы это сокровище, как Божье таинство, было объявлено и открыто.
Наша святая и великая Христова церковь, которой дано заботиться о всех
святых Божьих церквях и которая никогда не оставит никакое из своих чад
без охраны и не позволит никому другому делать то, на что не имеет право

ikona 1 /2011

45

SPECIAL

46

I

СПЕЦВЫПУСК

nicky, ne na základě pravidel a tradice
jedné svaté pravoslavné Církve, od počátku
nemá moc a je neplatné a nikdy až na věky
nebude schváleno.
Máme na zřeteli oddanost a ortodoxnost
víry v Pána a stálou a velkou snahu o spasení v Kristu, který přišel spasit všechny
lidi, svaté Boží autonomní místní Pravoslavné církve v Čechách a na Slovensku,
vždy v rámci jurisdikce ekumenického
trůnu, a její synodální rozhodnutí podle
všeobecných sněmů, které je v souladu
s názorem duchovních a laiků, vyjádřené
listem Vysoko-přeosvíceného Doroteje, arcibiskupa pražského a celých Čech a Slovenska a našeho milovaného bratra, č. 195
/dne 4. července 1998 po Kristu/, který jak
byl povinován, sestavil a požádal v něm
o povýšení své autonomní církve na autokefální a o vyhlášení této autokefality.
Naše Pokornost (Poníženost) se spolu s vladyky, vysokopřeosvícenými metropolity,
kteří tvoří svatý a posvátný synod svaté
velké Kristovy církve, vedením svatého Ducha usnesla, maje na zřeteli a podřizuje se
kanonickým předpisům svatých otců, že
o vše, co existuje na barbarských územích,
t. j. o všechny křesťany, kteří jsou mimo
hranice svatých patriarchálních a autonomních církví, má duchovní péči pouze velký
trůn Nového Říma, přijali jsme podanou

žádost posvátného synodu místní autonomní Pravoslavné církve v Čechách a na
Slovensku, již oceňujeme za horlivost jak
duchovních, tak i laiků pro pravoslavnou
víru, tímto patriarchálním a synodálním tomosem, povyšujeme rostoucí sválou místní
pravoslavnou církev v těchto krajinách z
autonomní na autokefální a zároveň usta-

novujeme následující nutné podmínky,
které svatý a posvátný patriarchální synod,
jenž nás obklopuje a má vládnoucí pravomoc, vymezuje na straně jedné pro dodržování pravoslavné víry a pravoslavného řádu
a tradice a na straně druhé pro úspěšný
růst a slávu nově vzniklé autokefální pravoslavné církve. Podmínky jsou tyto:

и которая как Церковь живая — живущая жизнью высшей жизни, которую
явил восставший из гроба Господь —
несет дело службы, уделила честь автономии святой поместной церкви
в Чехии и Словакии, живущей в свободном, независимом и либеральном
государстве. Автономия была дарована,
несмотря на малочисленность этой
церкви, выдачей в 1923 году патриархального и синодального томоса. С той
поры и до наших дней святая поместная
Православная церковь в Чехии и Словакии, несмотря на некоторые неканонические ее действия, упоминание которых мы здесь, зная, что произошедшее
вопреки канонам, не на основании правил и традиции одной святой православной Церкви, с самого начала не
действительно и неправомочно и никогда вовек не будет утверждено, тихо
и с прощением опускаем, работала
и существовала.
Мы принимаем во внимание, будучи
постоянно в рамках юрисдикции экуменического престола, преданность
и ортодоксию веры в Господа святой
Православной церкви в Чехии и Словакии и постоянное великое стремление
к спасению во Христе, который пришел
спасти всех людей, и ее синодальное

постановление в соответствии с вселенскими соборами, согласованное
с мнением духовных и мирян, выраженное посланием Высокопреосвященного Дорофея, архиепископа Пражского
и всей Чехии и Словакии и нашего возлюбленного брата, № 195 от 4 июля
1998 по Христу, которое он составил,
как был обязан и ходатайствовал в нем
о повышении своей автономной церкви
на автокефальную, а также об официальном провозглашении этой автокефальности.
Наше Смиренство вместе с владыками,
высокопреосвященными митрополитами, составляющими святой и святейший
синод святой великой Христовой церкви, ведением Святого Духа, постановили, имея ввиду и подчиняясь предписаниям святых отцов, что о всем, что
существует на варварских землях, т. е.
о всех христианах, находящихся вне
границ святых патриарших и автономных церквей, имеет духовное попечительство только лишь великий престол
Нового Рима, что мы принимаем поданное ходатайство святейшего синода
поместной автономной Православной
Церкви в Чехии и Словакии, оную же
мы ценим за усердие в православной
вере как духовных, так и мирян, и дан-

ным патриаршим и синодальным томосом повышаем растущую святую поместную православную церковь в этих
землях с автономной на автокефальную,
одновременно устанавливая ниже уведенные необходимые условия, которые
святейший синод, имеющий решающие
правомочия, купно с нами, определяет
с одной стороны, для соблюдения православной веры и православного устава
и традиций, а с другой стороны — для
успешного роста и славы вновь возникшей православной церкви. Условия
эти таковы:
A) Высшим руководством поместной
автокефальной церкви в Чехии и Словакии является святейший синод епархиальных архиереев, находящихся
в пастырском служении. Архиерей, который пастырски окормляет пражскую
епархию, впредь называется Его Блаженством архиепископом пражским и
всей Чехии и Словакии (в соответствии
со старинной традицией, по которой
архиепископами называются те, кто
как первые лица председательствуют
митрополитам поместных церквей, что
имеет силу и хорошо соблюдается на
Кипре, в Греции, Албании и прочих
местах), становится председателем святейшего синода и имеет привилегии,

ikona 1 /2011

SPECIAL
A) Nejvyšším vedením místní autokefální
církve v Čechách a na Slovensku je posvátný synod eparchiálních archijerejů činných v pastýřské službě. Archijerej, který
pastýřsky spravuje pražskou eparchii, se
od této chvíle nazývá Jeho Blaženstvem,
arcibiskupem pražským a celých Čech
a Slovenska (podle starobylé tradice, podle
níž se arcibiskupy nazývají ti, kteří jako
první předsedají metropolitům místních
církví, jak se děje a je dobře dodržováno
na Kypru, v Řecku, Albánii a jinde), a stává
se předsedou posvátného synodu a má privilegia, která patří prvnímu archijereji
každé místní církve podle 34. apoštolského
kánonu. Ostatní eparchiální archijerejové
činní v pastýřské službě, t. j.prešovský, michalovský a olomoucko-brněnský se povyšují na metropolity a jejich eparchie na metropolie. Arcibiskupem pražským a celých
Čech a Slovenska může být zvolen každý
archijerej nebo jiný tomu důstojný klerik
jediné autokefální církve Čech a Slovenska.
Každý metropolita prešovský se nazývá
„exarchou Slovenska“ a má právo svolávat
na církevní setkání vysokopřeosvícené metropolity a jiné kleriky Slovenska, které určuje posvátný synod autokefální Církve
Čech a Slovenska, aby čelili problémům
čistě místního slovenského zájmu. Rozhodnutí těchto setkání je nutno předkládat

которые принадлежат первому иерею
каждой поместной православной церкви
по 34 апостольскому канону. Остальные
епархиальные иереи, находящиеся
в пастырском служении, т. е. пржешовский, михаловский и оломоуцко-брненский, повышаются в ранг митрополитов,
а их епархии — в ранг митрополий. Архиепископом пражским и всей Чехии
и Словакии может быть избран каждый
архиерей или другой достойный этого
клирик исключительно автокефальной
церкви Чехии и Словакии.
Каждый митрополит пржешовский называется «экзархом Словакии» и имеет
право созывать на церковные собрания
высокопреосвященных митрополитов
и других клириков Словакии, которых
назначает святейший синод автокефальной Церкви Чехии и Словакии,
дабы они решали проблемы чисто местного словацкого характера. Решения
этих собраний необходимо подвергать
контролю и обсуждению синодом одной
единой автокефальной церкви Чехии
и Словакии. Так же может действовать
и блаженнейший архиепископ пражский и всей Чехии и Словакии для лучшего изучения и решения исключительно местных проблем церкви в Чехии. Церковь в Чехии и Словакии мо-

I

СПЕЦВЫПУСК

ke kontrole a posouzení posvátnému synodu jedné jednotné autokefální církve
Čech a Slovenska. Stejně si může počínat
i blaženější arcibiskup pražský a celých
Čech a Slovenska k lepšímu studiu a řešení
pouze místních problému církve v Čechách. Církev v Čechách a na Slovensku
může prostřednictvím synodálních rozhodnutí, která jsou schválena kanonicky, ustanovit nové eparchie podle případných
pastorálních potřeb.
B) Posvátný synod se podle posvátných
pravidel řádně svolává k řešení administrativních otázek alespoň dvakrát do roka,
aby řešil pastorální dogmaticko-kanonické
problémy, které by mohly vzniknout.
C) Kanonicky zvolený a ustanovený blaženější arcibiskup a ostatní vysokopřeosvícení metropolité zůstávají ve funkci
doživotně, kromě těch, kteří svévolně odstoupí, nebo kanonicky propadnou.

D) Diákoni a knězi jsou souzeni soudy druhého stupně, archijerejové soudy prvního
stupně a pro přestupky svých povinností
jsou souzeni podle posvátných kánonu
prostřednictvím kanonicky sestavených synodálních soudů, pro jejichž uskutečnění
jsou zváni se schválením ekumenického
patriarchy hierarchové výlučně z jurisdikce
Matky církví, t.j. ekumenického trůnu.
Souzení archijerejové se mohou obrátit ke
konečnému rozhodnutí k ekumenickému
patriarchovi.
E) V dyptiších svatých pravoslavných církví má svatá autokefální Pravoslavná církev
v Čechách a na Slovensku a její hlava 14.
místo, ihned po Albánské autokefální církvi.
F) Když slouží blaženější arcibiskup pražský a celých Čech a Slovenska vzpomíná
„všechny pravoslavné biskupy“ podle pořadí a posvátného diptychu ekumenického

жет, посредством синодальных постановлений, которые утверждены канонически, и, сверяясь с возникающими
пасторальными нуждами, устанавливать
новые епархии.
B) Святейший синод в соответствии
со святейшими правилами регулярно
созывается для решения административных вопросов, по крайней мере, два
раза в год, с целью решения могущих
возникнуть пасторальных догматикоканонических проблем.
C) Канонически избранный и установленный блаженнейший архиепископ
и другие высокопреосвященные митрополиты остаются в своей функции
до конца жизни, кроме тех, которые самовольно отступятся или будут канонически отлучены.
D) Диаконы и священники подлежат
юрисдикции судов второй ступени, архиереи судов — первой ступени, и за

нарушения своих обязанностей судятся
по святейшим канонам посредством канонически составленных синодальных
судов, для осуществление функции которых призываются, с утверждением
экуменическим патриархом, иерархи
исключительно в юрисдикции Матери
церкви, т. е. экуменического трона.
Осужденные архиереи могут обратиться
за окончательным вердиктом к экуменическому патриарху.
E) В диптихах святых православных
церквей святая автокефальная Православная церковь в Чехии и Словакии
и ее глава занимают 14-е место, сразу
после Албанской автокефальной церкви.
F) Когда служит блаженнейший архиепископ пражский и всей Чехии и Словакии, он поминает «всех православных
епископов» по порядку и в соответствии
со святейшим диптихом экуменического

ikona 1 /2011

47

SPECIAL

I

СПЕЦВЫПУСК

patriarchátu, od této doby vzpomíná blaženější patriarchy a autokefální arcibiskupy
a metropolity. Vysokopřeosvícení metropolité při svatých bohoslužbách vzpomínají arcibiskupa pražského jako mezi nimi
prvního. Blaženějšímu arcibiskupu pražskému a celých Čech a Slovenska patří
právo nosit bílý klobouk s křížem ozdobeným kameny. Vysokopřeosvícení metropolité nosí černý klobouk, opět s křížem
zdobený kameny.
G) Církev v Čechách a na Slovensku bere
jako znak duchovní jednoty s matkou Církví svaté myro od ekumenického patriarchátu.
H) Hlavním a prvním posláním posvátného
synodu je dodržovat čistotu pravoslavné

патриархата, с этого времени впредь
поминая блаженнейших патриархов и
автокефальных архиепископов и митрополитов. Высокопреосвященные митрополиты при святых богослужениях
поминают архиепископа пражского как
первого среди них. Блаженнейшему архиепископу пражскому и всей Чехии и
Словакии принадлежит право носить
белую митру с крестом, украшенным
камнями. Высокопреосвященные митрополиты носят черную митру снова
с крестом, украшенным камнями.
G) Церковь в Чехии и Словакии принимает, в знак духовного единства
с матерью Церковью, святое миропомазание от экуменического патриарха.
H) Главным и первым посланием святейшего синода является поддержание
чистоты православной веры и народа
во Святом Духе с экуменическим патриархатом и другими православными
церквями. Одновременно он обязан
в случае любого нарушения апеллировать не только к святейшему синоду
экуменического патриархата, но и большему и более широкому синоду, созванному для этой цели по инициативе

48

ikona 1 /2011

víry a obecenství ve svatém Duchu s ekumenickým patriarchátem a ostatními pravoslavnými církvemi. Zároveň má povinnost v případě jakéhokoliv přestupku
odvolat se nejen k posvátnému synodu
ekumenického patriarchátu, ale též k většímu a rozšířenému synodu k tomu účelu
svolanému péčí a iniciativou ekumenického patriarchátu.
I) Co se týče globálních témat a otázek církevního charakteru, které přesahují možnosti místních autokefálních církví, má se
Jeho Blaženstvo arcibiskup pražský celých
Čech a Slovenska obracet k našemu svatému patriaršímu ekumenickému trůnu,
jenž je v obecenství se všemi pravoslavnými biskupstvími, která řádně hlásají
slovo pravdy. Ekumenický patriarchát si
vyžádá od sesterských církví jejich mínění
a názor. K tomuto vám kanonicky prostřednictvím stávajícího tomosu připomínáme
jako otcovskou závěť: „Stůjte pevně a držte
pravoslavné podání“ jako pilíře dogmatické
pravdy. Pokaždé když nevíte něco dobře,
nebo máte pochybnosti: „Vyptávej se svého
otce, on ti poví, svých starců a oni ti řeknou“ (Deut 32,7). Řečené je pro naše vědomí, abychom zbytečně nepovyšovali své
názory, ale pokorně hledali to, co je vůle
Páně a to, co je dobré a dokonalé. Žehnáme
nové autokefální místní Pravoslavné církvi

v Čechách u na Slovensku a spolu s ní jejímu ctěnému představiteli, jeho Blaženstvu arcibiskupu pražskému a celých Čech
a Slovenska a s ním vysokopřeosvíceným
metropolitům a posvátnému kněžstvu.
Kněžím Páně a zbožnému lidu přejeme bohaté požehnání od Boha a Spasitele našeho
Ježíše Krista a celé církvi pevnost a růst ke
slávě Kristově a spasení světa. Blaženým
našim bratřím archijerejům, kněžím, monachům a Krista milujícímu lidu pak veškeré požehnání Páně, mír a radost a ušlechtilé plody v zápase za Krista a Jeho
pravoslavnou víru.

и стараниями экуменического патриархата.
I) Что касается глобальных тем и вопросов церковного характера, выходящих за рамки компетенции поместных
автокефальных церквей, Его Блаженство
архиепископ пражский всей Чехии и
Словакии должен обращаться к нашему
святому патриаршему экуменическому
трону, состоящему в соборном единстве
со всеми православными епископствами,
которые должно исповедуют слово истины. Экуменический патриархат запросит от сестерских церквей им мнения
и суждения. Здесь мы вам канонически,
посредством настоящего томоса, припоминаем в качестве отцовского завета:
«Стойте твердо и держитесь православного предания» как столпа догматической правды. Всегда, когда что-то хорошо не знаете или сомневаетесь: «Спроси отца твоего, и он возвестит тебе,
старцев твоих, и они скажут тебе» (Втор.
32.7). Сказанное дано для нашего сведения, чтобы мы излишне не превозносили свои взгляды, но смиренно искали
то, что есть воля Божья и то, что хорошо
и совершенно. Благословляем новую
автокефальную поместную Православную церковь в Чехии и Словакии,
а вместе с ней ее чтимого представителя,

его Блаженство архиепископа Пражского и всей Чехии и Словакии, а с ним
высокопреосвященных митрополитов
и святейший клир. Пастырям Божьим
и благочестивым людям желаем премногие благодати от Бога и Спасителя
нашего Иисуса Христа, а всей церкви
— твердости и роста ко славе Христовой
и спасе света. Блаженным нашим братьям архиереям, священникам, монахам
и Христолюбивому народу снова всякое
благословение Господне, мир и радость,
и благие плоды в их стоянии за Христа
и Его православную веру.

Ve spasitelném roce 1998, 27. srpna
Potvrzují:
+Konstantinopolský Bartoloměj
+Efezský Chrysostom
+Chalkedonský Joakim
+Rodopolský Jeroným
+Ivru a Tenedu Fotij
+Prinkiponiský Simeon
+Kolínský Gabriel
+Pergiský Evangelas
+Lysterský Kallinik
+Derkonský Konstantin
+Iliupolský Atanasij
+Tranupolský German
+Filadelfský Meliton

В спасительно 1998 году, 27 августа
Утверждаю:
+Константинопольский Варфоломей
+Эфесский Хризостом
+Халкедонский Иоаким
+Родопский Иероним
+Ивра и Тенеда Фотий
+Принкипонийский Симеон
+Кельнский Гавриил
+Пергийский Евангел
+Листрийский Каллиник
+Дерконский Константин
+Илиупольский Афанасий
+Транупольский Герман
+Филадельфийский Мелитон

SPECIAL

I

СПЕЦВЫПУСК

Metropolitové českých
Arcibiskup pražský (nebo prešovský), metropolita českých zemí a Slovenska (slovensky metropolita
Pravoslávnej církvi v Českých krajinách a na Slovensku) – oficiální titul hlavy Pravoslavné církve
v českých zemích a na Slovensku, jedné z nejmladších autokefálních církví.
Dějiny Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku sahají do 9. století, i když autekefalitu tato
církev získala až v roce 1951. V diptychu církví se Československá církev nalézá na patnáctém místě,
hned po Polské pravoslavné církvi. Od 28. května 2006 je jejím nejvyšším představitelem Jeho Blaženost
Kryštof, který byl dříve pražským arcibiskupem. Jeho předchůdce, Jeho Blaženost Nikolaj (Kuzan), byl
prešovským arcibiskupem.

Metropolita Jelevferij
Metropolita leningradský a ladožský
do 1. ledna 1957 – metropolita
leningradský a novgorodský
28. listopadu 1955–27. března 1959
Církev: Ruská pravoslavná církev
Předchůdce: Grigorij (Čukov)
Nástupce: Pitirim (Sviridov)
Metropolita pražský a celého
Československa
8. prosince 1951–28. listopadu 1955
Církev: Československá pravoslavná církev
Nástupce: Ján (Kuchtin)

V souladu s Ústavou Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku z roku 1992 se jurisdikce
Církve vztahuje na dva nezávislé státy: na Českou republiku a Slovensko, a jejím nejvyšším představitelem
může být zvolen arcibiskup pražský nebo arcibiskup prešovský. V souvislosti s tím je úplný titul
nejvyššího představitele Církve arcibiskup pražský, metropolita českých zemí a Slovenska nebo arcibiskup
prešovský, metropolita českých zemí a Slovenska podle toho, kdo byl zvolen: arcibiskup pražský nebo
arcibiskup prešovský.
Nejvyšší představitelé
– Jelevferij (Voroncov) (8. prosince 1951–28. listopadu 1955)
– Ján (Kuchtin) (17. května 1956–1964)
– Dorotej (Filip) (25. října 1964–30. prosince 1999)
– Nikolaj (Kocvár) (2000–30. ledna 2006)
– Kryštof (Pulec) (28. května 2006)

Митрополиты Чешских
земель и Словакии
Архиепи́скоп Пра́жский (или Пре́шовский), Митрополи́т Че́шских земе́ль и Слова́кии (чеш. metropolita
Pravoslavné církve v Českých zemích a na Slovensku, словацк. metropolita Pravoslávnej církvi
v Českých krajinách a na Slovensku) — официальный титул предстоятеля Православной Церкви
Чешских земель и Словакии, одной из самых молодых Автокефальных Церквей.
История Православной Церкви Чешских земель и Словакии восходит к IX веку, хотя автокефалия
была предоставлена ей только в 1951 году. В диптихе Церквей Чехословацкая Церковь стоит на пятнадцатом месте после Польской Православной Церкви. С 28 мая 2006 года её предстоятелем
является Блаженнейший Христофор, бывший ранее архиепископом Пражским. Его предшественник
Блаженнейший Николай (Кузан) был архиепископом Прешовским.
Согласно Уставу Православной Церкви Чешских земель и Словакии 1992 года юрисдикция Церкви
распространяется на два независимых государства: Чехию и Словакию, а её предстоятелем может
быть выбран как архиепископ Пражский, так и архиепископ Прешовский. В связи с этим полный
титул предстоятеля Православной Церкви Чешских земель и Словакии звучит как Архиепископ
Пражский, Митрополит Чешских земель и Словакии или Архиепископ Прешовский, Митрополит
Чешских земель и Словакии, в зависимости от того, кто был избран им: архиепископ Пражский или
архиепископ Прешовский.
Предстоятели
– Елевферий (Воронцов) (8 декабря 1951–28 ноября 1955)
– Иоанн (Кухтин) (17 мая 1956–1964)
– Дорофей (Филип) (25 октября 1964–30 декабря 1999)
– Николай (Коцвар) (2000–30 января 2006)
– Христофор (Пулец) (28 мая 2006)

52

ikona 1 /2011

Митрополит Елевферий
Митрополит Ленинградский
и Ладожский
до 1 января 1957 — митрополит
Ленинградский и Новгородский
28 ноября 1955 — 27 марта 1959
Церковь: Русская православная церковь
Предшественник: Григорий (Чуков)
Преемник: Питирим (Свиридов)
Митрополит Пражский и всея
Чехословакии
8 декабря 1951 — 28 ноября 1955
Церковь: Чехословацкая православная
церковь
Преемник: Иоанн (Кухтин)
временный управляющий
Пряшевской и Словацкой епархией
10 июля 1947 — 12 февраля 1950

SPECIAL
Dočasný správce prešovské a slovenské
eparchie
10. července 1947–12. února 1950
Církev: Ruská pravoslavná církev
Nástupce: Alexij (Dechterev)

27. března 1959, Leningrad) – biskup
Ruské pravoslavné církve, metropolita
leningradský.

Životopis

Ocenění:
Metropolita Jelevferij (občanským
jménem Veniamin Alexandrovič
Voroncov; 30. října 1892, Romaškovo,
Moskevský újezd, Moskevská gubernie –

Pochází z rodiny duchovního.
Ukončil obecnou školu, poté Zaikonospasské bohoslovecké učiliště v Moskvě. V roce
1912 ukončil Moskevský duchovní seminář
a začal studovat na Moskevské duchovní
akademii.
V létě r. 1915, po 3. ročníku studia na
Akademii, se oženil s Marií Miroslavinou
(1896–1938).
Dne 8. září 1915 během studií na Moskevské duchovní akademii byl rukopoložen
na diákona volokolamským biskupem
Theodorem (Pozdějevským), a 21. listopadu jím byl rukopoložen na jereje.
V roce 1916 ukončil Moskevskou duchovní
akademii s vyznamenáním.
1. září 1916 byl ustanoven učitelem náboženství a představeným domovního
chrámu při Marfo-Mariinském dívčím ústavu v Moskvě. Dne 1. listopadu byl jmenován 2. duchovním Pokrovského chrámu
Marfo-Mariinského ženského monastýru.
Dne 27. března 1923 byl zatčen a obviněn
ze „zneužití náboženských předsudků lidu
za účelem podněcování k odporu vůči veřejné moci“, byl vězněn v Butyrské věznici.

Церковь: Русская православная
церковь
Преемник: Алексий (Дехтерев)

27 марта 1959, Ленинград) — епископ
Русской православной церкви,
Митрополит Ленинградский.

Митрополит Пражский и Чешский,
экзарх Московского Патриарха
в Чехословакии
до 1948 года — архиепископ
5 апреля 1946 — 8 декабря 1951
Церковь: Русская православная
церковь

Биогрфия

Metropolita pražský a český, exarcha
Moskevského patriarchátu
v Československu,
do roku 1948 – arcibiskup
5. dubna 1946–8. prosince 1951
Církev: Ruská pravoslavná církev
Biskup rostovský a taganrožský
10. října 1943–5. dubna 1946 a 1959
Předchůdce: Dionisij (Prozorovskij)
Nástupce: Serafim (Šarapov)
Jméno při narození:
Veniamin Alexandrovič Voroncov
Narodil se: 30. října 1892
Romaškovo, Moskevský újezd,
Moskevská gubernie
Zemřel: 27. března 1959 (66 let)
Leningrad

Епископ Ростовский и Таганрогский
10 октября 1943 — 5 апреля 1946
Предшественник: Дионисий
(Прозоровский)
Преемник: Серафим (Шарапов)
Имя при рождении:
Вениамин Александрович Воронцов
Рождение: 30 октября 1892
Ромашково, Московский уезд, Московская губерния
Смерть: 27 марта 1959 (66 лет)
Ленинград
Награды:
Митрополит Елевферий (в миру
Вениамин Александрович Воронцов;
30 октября 1892, Ромашково, Московский уезд, Московская губерния —

Из семьи священника.
Окончил сельскую школу, затем Заиконоспасское духовное училище в Москве.
В 1912 году окончил Московскую духовную семинарию, поступил в Московскую духовную академию.
Летом 1915 года, по окончании 3-го курса
академии, Сочетался браком с Марией
Мирославиной (1896—1938).
8 сентября 1915 года во время обучения
в Московской духовной академии рукоположен во диакона епископом Волоколамским Феодором (Поздеевским),
а 21 ноября им же во иерея.
В 1916 году окончил Московскую духовную Академию по первому разряду.
1 сентября 1916 года назначен законоучитетем и настоятель домовой церкви
при Марфо-Мариинском женском институте в Москве. 1 ноября перемещён
на должность 2-го священника в Покровский храм Марфо-Мариинской московской женской обители.
27 марта 1923 году был арестован по обвинению в «использовании религиозных
предрассудков масс с целью возбуждения

I

СПЕЦВЫПУСК

16. června Kolegium Státní politické správy
rozhodlo o zastavení vyšetřování, jelikož
nebyla naplněna skutková podstata trestného činu. Byl propuštěn 24. srpna.
V únoru roku 1927 v souvislosti s uzavřením chrámů v Marfo-Mariinském monastýru začíná otec Veniamin své působení
v chrámu světitele Nikolaje v Pyžích (na
ulici Bolšaja Ordynka) s uvedením do hodnosti protojereje.
Byl zatčen v noci z 28. na 29. října roku
1929 z důvodu obvinění z „kontrarevoluční
činnosti“ a byl umístěn do Butyrské věznice.
V letech 1930–1931 se nacházel ve Sběrné
stanici v Archangelsku. Tam potkal vyhnance Serafima Golubcova (1908–1981),
známého ze Sergijeva Posadu. Byl poslán
do Šenkursku nahoru po proudu Severní
Dviny a dále po levému přítoku řeky Vagy.
7. ledna 1931 ho poslali kácet les 60 km od
Šenkursku.
V roce 1934 odjel ze Šenkursku. Kvůli
tomu, že nebylo možné se přihlásit k pobytu a najít si místo v Zagorsku, odjel do
Kiržače k Serafimu Golubcovovi, jenž
vstoupil do katakombní církve.
Byl ustanoven duchovním v obci Filippovskoje v Kiržačském okrese, působil v obci
Volochovo (u Strunina) a v otevřeném
chrámu Světitele Nikolaje v Kiržači.

к сопротивлению власти», содержался
в Бутырской тюрьме. 16 июня Коллегия
ГПУ приняла решение о прекращении
следствия за отсутствием состава преступления. Освобождён 24 августа.
В февраль 1927 года в связи с закрытием
храмов Марфо-Мариинской обители
о. Вениамина переходит на служение
в Храм святителя Николая в Пыжах (на
улице Большая Ордынка) с возведением
в сан протоиерея.
Арестован в ночь с 28 на 29 октября 1929
года по обвинению в «контрреволюционной деятельности», помещён в Бутырскую тюрьму.
В 1930—1931 годах находился в Пересылочном пункте в Архангельске. Там
он повстречал ссыльного Серафима Голубцова (1908—1981), знакомого по Сергиеву Посаду. Был отправлен в Шенкурск вверх по течению Северной Двины,
а далее по левому притоку реки Ваги.
7 января 1931 года переведён на лесоповал в 60 км от Шенкурска.
В 1934 году выехал из Шенкурска. Из-за
невозможности прописаться и устроиться
на работу в Загорске переехал в Киржач
к Серафиму Голубцову, вошедшему в Катакомбную церковь.
Направлен священником в село Филипповское Киржачского района, служил

ikona 1 /2011

53

SPECIAL

54

I

СПЕЦВЫПУСК

V červenci 1938 ovdověl.
V letech 1938 – 1940 v souvislosti s oddělením ivanovského biskupa Alexije (Sergejeva) od Moskevského patriarchátu byl vyloučen z Ruské pravoslavné církve. Po
pokání byl přijat do církevního obecenství
metropolitou Sergijem (Starogorodským).
V červenci 1943 si ho zavolal metropolita
Sergij do Moskvy, kde mu byla nabídnuta
arcipastýřská služba. 23. srpna 1943 byl
možajským biskupem Dimitrijem (Gradusovem) postřižen na mnicha se jménem
Jelevferij.
Dne 10. října 1943 byl vysvěcen na biskupa
rostovského a taganrožského. Přestěhoval
se do Rostova na Donu s dětmi Alexijem
a Annou s její dcerou.
V září roku 1943 se účastnil archijerejského
sněmu, jenž zvolil patriarchou metropolitu
Sergije a vyloučil z Církve duchovní s odejmutím hodnosti kvůli zradě a přeběhnutí
k fašistům.
V roce 1945 navštívil Charbin, kde připojil
pod jurisdikci Moskevského patriarchátu
ruské církevní obce Dálného Východu. Po
skončení druhé světové války byl sovětskou vládou vyznamenán řádem Za pracovní hrdinství.
Dne 5. dubna 1946 byl ustanoven exarchou
moskevského patriarchy v Československu
s titulem arcibiskupa pražského a českého.

26. dubna 1946 byl vyznamenán právem
nošení kříže na klobouku.
Roku 1948 byl povýšen do hodnosti metropolity.
28. dubna 1950 stanul v Prešově v čele
Sněmu představitelů řeckokatolického duchovenstva a laiků, na němž bylo učiněno
rozhodnutí o sjednocení s Ruskou pravoslavnou církví.
V roce 1951 byl ustanoven metropolitou
pražským a celého Československa.
24. dubna 1952 byl jmenován prvním doktorem bohosloví na Pravoslavné bohoslovecké fakultě v Prešově. Byl vyznamenán
církevním řádem Svatých Cyrila a Metoděje
prvního stupně.
Od 16. července do 25. srpna 1954 se účastnil slavností u příležitosti 600. výročí
Troice-Sergijevy Lávry.
V roce 1955 odjel do Moskvy na léčení
v souvislosti s prodělaným infarktem myokardu.
Na podzim roku 1955 byl přeložen do leningradské eparchie. Přestěhoval se se synem Alexijem, diákonem, dcerou Jelizavětou a jejím synem Sergijem (později
protojerejem).
V červenci 1956 ho česká vláda vyznamenala Řádem republiky.
Dne 22. října 1956 byl na vlastní žádost
uvolněn ze správy novgorodské eparchie.

Skonal 27. března 1959. Je pohřben
v kryptě chrámu Svaté Trojice v AlexandroNěvské Lávře.

в селе Волохово (под Струнином) и во
открывшейся церкви Святителя Николая
в Киржаче.
В июле 1938 года овдовел.
В 1938—1940 годы в связи с отделением
от Московского Патриархата Ивановского епископа Алексия (Сергеева) пребывал вне Русской православной церкви.
После покаяния принят в церковное общение митрополтом Сергием (Страгородским).
В июле 1943 года вызван митрополитом
Сергием в Москву, где получил предложение об архипастырском служении. 23
августа 1943 года Можайским епископом
Димитрием (Градусовым) пострижен в
монашество с именем Елевферий.
10 октября 1943 года хиротонисан во
епископа Ростовского и Таганрогского.
Переехал в Ростов-на-Дону с детьми
Алексием и Анной с её дочерью.
В сентябре 1943 года участвовал в Архиерейском соборе, избравшем в патриархи митрополита Сергия и отлучившем
от Церкви священнослужителей с лишением сана за измену и переход к фашистам.
В 1945 году посетил Харбин, где принял
в юрисдикцию Московской Патриархии
дальневосточные русские приходы. По
окончании Великой Отечественной вой-

ны награждён Советским правительством
медалью «За трудовую доблесть».
5 апреля 1946 года назначен Экзархом
Московского Патриарха в Чехословакии
с титулом архиепископа Пражского
и Чешского.
26 апреля 1946 года награждён правом
ношения креста на клобуке.
В 1948 году возведён в сан митрополита.
28 апреля 1950 года возглавил в Пряшеве
Собор представителей греко-католического духовенства и мирян, на котором
было принято решение о воссоединении
с Русской Православной Церковью.
В 1951 году назначен митрополитом
Пражским и всея Чехословакии.
24 апреля 1952 года избран первым доктором богословия Православного Богословского факультета в Прешове. Награждение церковным орденом святых
Кирилла и Мефодия первой степени.
С 16 июля по 25 августа 1954 года принимал участие в торжествах по случаю
600-летия Троице-Сергиевой Лавры.
В 1955 году приехал в Москву на лечение
в связи с перенесённым инфарктом миокарда.
Осень 1955 года переведён на Ленинградскую кафедру. Переезд с сыном
Алексием, диаконом, дочерью Елизаветой

с её сыном Сергием (впоследствии протоиереем).
В июле 1956 года награждён Орденом
Республики чешским Правительством.
22 октября 1956 года, согласно прошению, освобождён от управления Новгородской епархией.
Скончался 27 марта 1959 года. Погребён
в крипте свято-Троицкого собора Александро-Невской Лавры.

ikona 1 /2011

Metropolita Ján
2. arcibiskup pražský, metropolita
českých zemí a Slovenska
20. května 1956–1964
Zvolen: 17. května 1956
Intronizace: 20. května 1956
Církev: Pravoslavná církev v českých
zemích a na Slovensku
Předchůdce: Jelevferij (Voroncov)
Nástupce: Dorotej (metropolita v českých
zemích a na Slovensku)
5. biskup žatecký (titulární)
24. října 1954–17. května 1956
Církev: Pravoslavná církev v českých
zemích a na Slovensku
Představený Dečanského monastýru
1948–1950
Církev: Srbská pravoslavná církev
Narodil se: 20. září 1901
kozácká osada Kargalskaja, oblast
Donského vojska

Митрополит Иоанн
2-й Архиепископ Пражский, митрополит
Чешских земель и Словакии
20 мая 1956—1964
Избрание: 17 мая 1956
Интронизация: 20 мая 1956
Церковь: Православная Церковь
Чешских земель и Словакии
Предшественник: Елевферий
(Воронцов)
Преемник: Дорофей
(митрополит Чешских земель
и Словакии)
5-й Епископ Жатецкий (титулярный)
24 октября 1954—17 мая 1956
Церковь: Православная Церковь
Чешских земель и Словакии

SPECIAL
Zemřel: 5. června 1975 (73 let)
Oděsa, SSSR
Přijetí posvátné hodnosti: 1927
Přijetí mnišství: duben 1927
Biskupská chirotonie: 24. října 1954
Ocenění:
Metropolita Ján (občanským jménem Michail Ivanovič Kuchtin; 20.září 1901, kozácká osada Kargalskaja, oblast Donského
vojska – 5. června 1975, Oděsa) – arcibiskup pražský, metropolita českých zemí
a Slovenska, nejvyšší představitel Pravoslavné církve v Českých zemích a na Slovensku.

Настоятель Дечанского монастыря
1948—1950
Церковь: Сербская православная
церковь
Рождение: 20 сентября 1901
станица Каргальская, Область войска
Донского
Смерть: 5 июня 1975 (73 года)
Одесса, СССР
Принятие священного сана: 1927
Принятие монашества: апрель 1927
Епископская хиротония: 24 октября 1954
Награды:
Митрополи́т Иоа́нн (чеш. Metropolita
Jan; в миру Михаи́л Ива́нович Кухти́н;
20 сентября 1901, станица Каргальская,
Область войска Донского — 5 июня 1975,
Одесса) — архиепископ Пражский, Митрополит Чешских земель и Словакии,
предстоятель Православной Церкви
Чешских земель и Словакии.

Биография
Родился 20 сентября 1901 года в станице
Каргальской, Ростовской губернии в семье священника. Окончил духовное учи-

Životopis
Narodil se 20. září r. 1901 v kozácké osadě
Kargalskaja v Rostovské gubernii v rodině
duchovního. Ukončil duchovní učiliště
a čtyři třídy Novočerkasského duchovního
semináře.
V říjnu roku 1920 emigroval do Řecka,
a v roce 1922 do Jugoslávie, kde pokračoval
ve studiích v Prizrenském duchovním semináři, který ukončil v roce 1926.
V dubnu 1927 byl postřižen na mnicha se
jménem Ján, v květnu 1927 byl nišských
biskupem Dotitejem rukopoložen na jerodiákona. Po rukopoložení na jeromonacha
působil jako duchovní správce církevní obce
v obci Dubcy nišské eparchie. Posléze působil v obci Vincy v skopljanské eparchii.
V říjnu roku 1930 byl ustanoven představeným monastýru sv. Prochora Pčinského,
později se stal představeným monastýru
sv. Jiřího Děljadrovského.
Během svého pobytu v Jugoslávii od podzimu 1931 do roku 1950 vyučoval na několika mnišských školách. V roce 1936
ukončil pravoslavnou bohosloveckou fakultu v Bělehradě a do roku 1948 v hodnosti igumena působil jako představený
Dečanského monastýru a duchovní správce
záhřebské eparchie.
Dne 7. listopadu 1948 byl jmenován profesorem v duchovním semináři v Prizreni.

лище и четыре класса Новочеркасской
духовной семинарии.
В октябре 1920 года эмигрировал в Грецию, а в 1922 году — в Югославию, где
восстановился на учёбу в Призренскую
духовную семинарию, которую окончил
в 1926 году.
В апреле 1927 года был пострижен в монашество с именем Иоанн, а в мае 1927
года епископом Нишским Досифеем рукоположен в сан иеродиакона. После
рукоположения во иеромонаха служил
приходским священником в селе Дубцы
в Нишской епархии. Позднее служил
в селе Винцы в Скоплянской епархии.
В октябре 1930 года назначен настоятелем монастыря св. Прохора Пчиньского,
а позднее стал настоятелем монастыря
св. Георгия Делядровского.
За период проживания в Югославии с
осени 1931 по 1950 год преподавал в различных монашеских школах. В 1936 году
закончил православный богословский
факультет в Белграде и до 1948 года
в сане игумена нес послушание настоятеля
Дечанского монастыря и приходского
священника Загребской епархии.
7 ноября 1948 года назначен профессором
духовной семинарии в Призрене.
В 1950 году переезжает в Болгарию, откуда в 1951 году митрополитом Праж-

I

СПЕЦВЫПУСК

Roku 1950 se stěhuje do Bulharska, odkud
ho v roce 1951 pražský metropolita Jeleferij
povolal ke službě do Československa
a ustanovil ho vyučujícím a vychovatelem
na bohoslovecké fakultě v Prešově. Dne
1. října 1953 získal titul docenta.
Biskupská služba
24. října 1954 byl uveden do hodnosti biskupa žateckého s místem pobytu v Praze.
Dne 17. května 1956 byl zvolen hlavou Československé pravoslavné církve. 20. května
1956 se konala intronizace.
Roku 1964 odešel na odpočinek a přestěhoval se do SSSR. Skonal 5. června roku 1975.

Metropolita Dorotej
3. arcibiskup pražský, metropolita
českých zemí a Slovenska
25. října 1964–30. prosince 1999
Církev: Pravoslavná církev v českých
zemích a na Slovensku
Předchůdce: Ján (Kuchtin)
Nástupce: Nikolaj (Kocvár)
Biskup prešovský
19. srpna 1955–25. října 1964
Předchůdce: Alexij (Dechterev)
Nástupce: Nikolaj (Kocvár)

ским Елеферием призван на служение
в Чехословакию и назначен преподавателем и воспитателем на богословский
факультет в Пряшеве. С 1 октября 1953
года в звании доцента.
Епископское служение
24 октября 1954 года рукоположен в сан
епископа Жатецкого с местопребыванием
в Праге.
17 мая 1956 года избран предстоятелем
Чехословацкой православной церкви.
20 мая 1956 года состоялась интронизация.
В 1964 году ушел на покой и переехал
в СССР. Скончался 5 июня 1975 году.

Митрополит Дорофей
3-й Архиепископ Пражский, митрополит
Чешских земель и Словакии
25 октября 1964—30 декабря 1999
Церковь: Православная Церковь
Чешских земель и Словакии
Предшественник: Иоанн (Кухтин)
Преемник: Николай (Коцвар)
Епископ Прешовский
19 августа 1955—25 октября 1964
Предшественник: Алексий (Дехтерев)
Преемник: Николай (Коцвар)

ikona 1 /2011

55

SPECIAL

I

СПЕЦВЫПУСК

Narodil se: 20. října 1913
Nankovo, Rakousko-Uhersko
Zemřel: 30. prosince 1999 (86 let)
Přijetí mnišství:
Metropolita Dorotej (občanským jménem
Dmitrij Georgijevič Filip; 20.října 1913, Nankovo, Rakousko-Uhersko (v současnosti
Chustský okres Zakarpatské oblasti) - 30.
prosince 1999) – nejvyšší představitel Československé pravoslavné církve s titulem
arcibiskup pražský, metropolita českých
zemí a Slovenska.

Životopis
Narodil se v rolnické rodině v současné
obci Nankovo. Záhy zůstal bez matky a
brzy přišel i o otce, jenž zahynul v první
světové válce. V dětství pomáhal při bohoslužbách, zpíval ve sboru ve Svato-Nikolajevském mužském monastýru v obci
Izy.

Рождение: 20 октября 1913
Нанково, Австро-Венгрия
Смерть: 30 декабря 1999 (86 лет)
Принятие монашества: 7 и
Митрополит Дорофей (в миру Димитрий
Георгиевич Филип; 20 октября 1913,
Нанково, Австро-Венгрия (ныне Хустский район Закарпатской области) — 30
декабря 1999) — предстоятель Чехословацкой православной церкви с титулом
«архиепископ Пражский, митрополит
Чешских земель и Словакии».

Биография
Родился в крестьянской семье в нынешнем селе Нанково. Рано остался без матери, а вскоре потерял и отца, который
погиб в Первой мировой войне. В детстве

56

ikona 1 /2011

Po ukončení Hospodářské školy a vojenské
služby vstoupil dne 14. srpna 1938 do výše
uvedeného monastýru. 7. července roku
1939 ve věku 25 let přijal mnišské postřižení (malou schimu) se jménem Dorotej
na počest svatého mučedníka Doroteje, biskupa tyrského.
Studoval na Leningradské duchovní akademii. Obhájil disertaci k dosažení hodnosti doktora bohosloví.
V roce 1951 moskevský patriarcha Alexij I.
oznámil autokefalitu (úplnou samostatnost) Pravoslavné církve v Československu.
V roce 1955 byl Dorotej vysvěcen na biskupa prešovského (Slovensko).
Dne 23. října 1964 na 4. místním sněmu
Československé pravoslavné církve byl arcibiskup Dorotej zvolen nejvyšším představitelem Církve. Dne 25. října 1964 se
konala jeho intronizace.
Bylo to nelehké období boje o přežití.
Chrámy zely prázdnotou. Po sametové revoluci r. 1989 se situace změnila. Pravoslavná obec se značně zvětšila, hlavně díky
věřícím pocházejícím z republik bývalého
Sovětského svazu.
Po rozdělení Československa na dva nezávislé státy se aktivně zasazoval o jednotu
církví.
Během války NATO v Jugoslávii metropolita Dorotej vyjádřil svůj rozhodný protest

proti bombardování, což bylo v rozporu
s oficiálním postojem České republiky.
V roce 1999 navštívil Moskvu, kde otevřel
exarchát Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku.
Zesnul 30. prosince 1999. Je pohřben na
Olšanském hřbitově v Praze u chrámu Zesnutí Přesvaté Bohorodice.

нёс разные послушания, пел на клиросе
Свято-Николаевского мужского монастыря села Изы.
По окончании «Господарской школы»
и военной службы 14 августа 1938 года
поступил в названный монастырь. 7 июля
1939 года, в возрасте 25 лет, был пострижен в малую схиму с именем Дорофей, в честь священномученика Дорофея,
епископа Тирского.
Учился в Ленинградской духовной академии. Защитил диссертацию на степень
доктора богословия.
В 1951 году Патриарх Московский Алексий I провозгласил автокефалию (полную самостоятельность) Православной
Церкви в Чехословакии. В 1955 году
Дорофей получает сан епископа Прешовского (Словакия).
23 октября 1964 года на IV Поместном
Соборе Чехословацкой Православной
церкви архиепископ Дорофей был избран
Предстоятелем Церкви. 25 октября 1964
года состоялась его интронизация.
Это был непростой период борьбы за
выживание. Церкви были пусты. После
«бархатной революции» 1989 года ситуация изменилась. Православная община выросла в несколько раз, в основном за счёт приехавших из республик
бывшего Советского Союза.

После разделения Чехословакии на два
независимых государства активно выступал за сохранение единства церкви.
Во время войны НАТО в Югославии
Митрополит Дорофей принципиально
заявил свой протест против бомбардировок, что шло вразрез с официальной
позицией чешских властей.
В 1999 году посетил Москву, где открыл
подворье Православной Церкви Чехии
и Словакии.
Скончался 30 декабря 1999 года. Похоронен на Ольшанском кладбище в Праге
у храма Успения Пресвятой Богородицы.

Metropolita Nikolaj
Arcibiskup prešovský, metropolita
českých zemí a Slovenska
14. dubna 2000–30. ledna 2006
Církev: Československá pravoslavná církev
Předchůdce: metropolita Dorotej
Nástupce: metropolita Kryštof
Jméno při narození: Mikuláš Kocvár
Narodil se: 19. prosince 1927
Hanigovce, okres Sabinov,
Prešovský kraj, Československo
Zemřel: 30. ledna 2006
Prešov, Československo
Přijetí mnišství:
Metropolita Nikolaj (občanským jménem
Mikuláš Kocvár; 19.prosince 1927, Hanigovce, okres Sabinov, Prešovský kraj, Československo – 30. ledna 2006, Prešov, Slo-

Митрополит Николай
Архиепископ Прешовский, митрополит
Чешских земель и Словакии
14 апреля 2000 — 30 января 2006
Церковь: Чехословацкая православная
церковь
Предшественник: Митрополит Дорофей
Преемник: Митрополит Христофор
Имя при рождении: Микулаш Коцвар
Рождение:19 декабря 1927
Ганиговице, район Сабинов, Прешовский
край, Чехословакия

SPECIAL
vensko) – nejvyšší představitel Československé pravoslavné církve, arcibiskup prešovský, metropolita českých zemí a Slovenska.

Životopis
Narodil se 19. prosince 1927 v Hanigovcích
u Sabinova na Východním Slovensku. Studoval na ruském gymnáziu, poté v pravoslavném semináři v Praze.

Смерть:30 января 2006
Прешов, Словакия
Принятие монашества: фе
Митрополит Николай (в миру Микулаш
Коцвар; словацк. MikulЗš KocvЗr; 19 декабря 1927, Ганиговице, район Сабинов,
Прешовский край, Чехословакия —
30 января 2006, Прешов, Словакия) —
предстоятель Чехословацкой православной церкви, Архиепископ Прешовский,
митрополит Чешских земель и Словакии.

Биография
Родился 19 декабря 1927 года в Ганиговцах близ Сабинова в Восточной Словакии. Учился в Русской гимназии, затем
в православной семинарии в Праге.
В 1950 году принял сан священника и
был назначен настоятелем православного
прихода в Микулашеве.
В 1954 году поступил в Московскую духовную академию которую закончил в

I

СПЕЦВЫПУСК

Roku 1950 byl vysvěcen na kněze a ustanoven představeným pravoslavné církevní
obce v Mikulášové.
Roku 1954 začal studovat na Moskevské
duchovní akademii, studia ukončil v roce
1959 s titulem kandidáta bohosloví, počemž působil v různých církevních obcích
v prešovské eparchii.
1. listopadu 1962 byl ustanoven spirituálem
na Pravoslavné bohoslovecké fakultě v Prešově. Od 1. listopadu roku 1964 působil
jako správce prešovské eparchie.
V únoru roku 1965 v kapli Pravoslavné bohoslovecké fakulty byl metropolitou Dorotejem postřižen na mnicha se jménem
Nikolaj. Dne 26. února téhož roku byl eparchiálním shromážděním zvolen prešovským biskupem. Dne 28. února se konala
jeho biskupská chirotonie, kterou vykonal
Jeho Blaženost metropolita Dorotej za
účasti Vysokopřeosvíceného Kypriána, arcibiskupa berlínského a středoevropského,
a Přeosvíceného Metoděje, biskupa michaloveckého.
V letech 1973 až 1976 vladyka Nikolaj působil jako profesor na Pravoslavné bohoslovecké fakultě v Prešově, kde přednášel
systematické bohosloví. Účastnil se oficiálních návštěv představitelů Československé pravoslavné církve v Konstantinopoli,
Rusku, Polsku, Řecku, Bulharsku, Gruzii,

USA. V roce 1966 se zúčastnil Všepravoslavné porady, týkající se dialogu se se starokatolíky a anglikány v Bělehradě. V roce
1976 se účastnil dialogu s anglikánskou církví v Moskvě, a v roce 1983 se zúčastnil
dialogu s představiteli protestantských církví v Oděse. Také se zúčastnil dialogu
s římskokatolickou církví v Bari.
Roku 1987 byl na základě rozhodnutí Posvátného synodu Pravoslavné církve v Československu povýšen do hodnosti arcibiskupa.
Po rozdělení Československé republiky na
dva státy se vladyka Nikolaj v roce 1992
stává předsedou Metropolitní rady na Slovensku s titulem arcibiskupa prešovského
a Slovenska.
Po smrti metropolity Doroteje v roce 2000
byl na X. místním sněmu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku zvolen nejvyšším představitelem Církve s titulem arcibiskup prešovský, metropolita
českých zemí a Slovenska.
Během svých posledních let trpěl Parkinsonovou nemocí. Zesnul v noci z 29. na
30. ledna roku 2006 ve věku 79 let.

1959 году со степенью кандидата богословия, после чего служил на разных
приходах Прешовской епархии.
1 ноября 1962 года назначен духовником
Православного богословского факультета
в Прешове. С 1 ноября 1964 года — секретарь Прешовской епархии.
В феврале 1965 года в часовне Прешовского богословского факультета был пострижен митрополитом Дорофеем в монашество с именем Николай. 26 февраля
этого же года избран епархиальным собранием на Прешовскую кафедру. 28
февраля состоялась его епископская хиротония, которую совершил Блаженнейший митрополит Дорофей в сослужении
высокопреосвященнейшего Киприана,
архиепископа Берлинского и Среднеевропейского и преосвященнейшего Мефодия, епископа Михайловского.
С 1973 по 1976 год владыка Николай
трудился в качестве профессора Прешовского православного богословского
факультета, где преподавал систематическое богословие. Участвовал в официальных визитах представителей Чехословацкой Православной Церкви в
Константинополь, Россию, Польшу, Грецию, Болгарию, Грузию, США. В 1966
году участвовал во Всеправославном совещании по вопросам диалога со старо-

католиками и англиканами в Белграде.
В 1976 году участвовал в собеседованиях
с Англиканской Церковью в Москве, а
в 1983 году — в собеседованиях с представителями протестантских Церквей в
Одессе. Был также участником собеседований с Римско-Католической Церковью в Бари.
В 1987 году решением Священного Синода Чехословацкой Православной Церкви возведен в сан архиепископа.
После разделения Чехословацкой республики на два государства в 1992 году
владыка Николай возглавил Митрополичий совет Словакии с титулом «архиепископ Прешовский и Словацкий».
После смерти митрополита Пражского
Дорофея в 2000 году был, на Десятом
Поместном Соборе Православной Церкви Чешских земель и Словакии избран
Предстоятелем Церкви с титулом «архиепископ Прешовский, митрополит
Чешских земель и Словакии».
На протяжении последних лет он страдал
болезнью Паркинсона. Скончался в ночь
с 29 на 30 января 2006 года на 79-м году
жизни.

ikona 1 /2011

57

SPECIAL

I

СПЕЦВЫПУСК

Jeho Blaženost doc. ThDr. KRYŠTOF,
Ph.D., arcibiskup pražský, metropolita
Českých zemí a Slovenska
Metropolita Pravoslavné církve v českých
zemích a na Slovensku Kryštof, občanským
jménem doc. ThDr. Radim Pulec, Ph.D.,
se narodil v r. 1953 v Praze. V r. 1974 byl
vysvěcen na diákona, později na kněze.
Teologii vystudoval na Husitské teologické
fakultě UK (1974), dále absolvoval Pravoslavnou bohosloveckou fakultu v Prešově
(1979) a také Moskevskou duchovní akademii (1984). Jako první Čechoslovák, byl
promován doktorem Athénské univerzity
Ph.D. (1987).
V roce 1985 byl na základě požehnání metropolity Doroteje v Trojicko-Sergijevské
Lavře postřižen na mnicha se jménem ctihodného Christofora (Kryštofa) Římana
(6. stol.), jehož svátek slaví pravoslavná
církev 12. září. V roce 1986 jej vladyka metropolita Dorotej vyznamenal hodností igumena a roku 1987 jej uvedl do církevní
hodnosti archimandrity. Jako mladý duchovní se plně věnoval církevní obci při

a 25. 3. téhož roku byl intronizován jako
arcibiskup pražský a českých zemí.
Vladyka Kryštof je všestranně aktivní v církevním životě doma i v zahraničí, kde
vystupuje s příspěvky na konferencích, seminářích a jiných církevních a ekumenických střetnutích. Také se věnuje pedagogické činnosti a vědecké práci. Ovládá
několik jazyků: řečtinu, ruštinu, němčinu
a angličtinu. Má akademické a vědecké tituly doktora teologie – ThDr. a filozofie –
Ph.D.

pražském katedrálním chrámu sv.Cyrila
a Metoděje a dalším svěřeným církevním
obcím.
V roce 1988 přijal biskupské svěcení z rukou metropolity Doroteje a byl zvolen biskupem olomoucko-brněnským. Roku 2000
jej po zesnutí vladyky metropolity Doroteje
zvolila pražská eparchie svým biskupem

Jeho Vysokopreosvietenosť JÁN –
arcibiskup prešovský a Slovenska
Vladyka Ján, občianskym menom Ján Holonič, sa narodil 29. januára 1937 v obci
Kravany, okres Trebišov. Pravoslávnu bohosloveckú fakultu v Prešove ukončil
v roku 1958 a v tom istom roku bol vysvätený na diakona a neskôr na kňaza. Pôsobil
na farnostiach Rakovec nad Ondavou, neskôr Šamudovce. V roku 1983 prijal mníšsky postrih v Trojicko-Sergejevskej Lavre
v Zagorsku. Za michalovského biskupa bol

Členové Posvátného synodu
Члены Священного Синода
Его Блаженство доктор богословия
и философии ХРИСТОФОР,
Архиепископ Пражский, Митрополит
Чешских земель и Словакии
Митрополит Православной Церкви Чешских земель и Словакии Христофор —
в миру доктор философии и богословия
Радим Пулец — родился в Праге в 1953
году. В 1974 году был посвящен в диакона, позднее во священника. Богословское образование Владыка получил на
Гусовом богословском факультете Карлова Университета в Праге (1974), в
дальнейшем окончил курс Православного
богословского факультета в Прешове
(1979) и Московскую Духовную Академию (1984). Является первым чехословаком, получившим диплом доктора философии (PhD) Афинского университета
(1987).
По благословению Митрополита Дорофея в 1985 году был пострижен в Троице-Сергиевой Лавре в монахи с именем
преподобного Христофора Римлянина
(VI век), праздник которого Православная Церковь отмечает 12 сентября.
В 1986 году Владыка Митрополит Дорофей повысил его на должность игумена, а в 1987 году возвел в церковный
сан архимандрита. Как молодой духовник
он полностью посвящал себя церковной

58

ikona 1 /2011

общине при пражском кафедральном
храме свв. Кирилла и Мефодия и другим
доверенным ему церковным общинам.
В 1988 году Владыка Христофор принял
епископскую хиротонию от рук Митрополита Дорофея и был избран Епископом
Оломоуцко-Брненским. В 2000 году,
после кончины Владыки Митрополита
Дорофея, Пражская Епархия избрала
его своим епископом, а 25 марта того же
года он был интронизирован в сан Архиепископа Пражского и Чешских земель.
Владыка Христофор проявляет всестороннюю активность в жизни Церкви на
родине и за рубежом, где выступает
с докладами на конференциях, семинарах
и других церковных и экуменических
встречах. Кроме того, он занимается педагогической и научной деятельностью.
Владеет несколькими языками: греческим, русским, немецким и английским.
Имеет академические и научные титулы
доктора богословия — ThDr. и доктора
философии — PhD.
Его Высокопреосвященство ИОАНН,
Архиепископ Прешовский и Словакии
Владыка Иоанн, в миру Ян Голонич, родился 29 января 1937 года в селении
Краваны, административный район Тре-

бишов. Православный богословский факультет в Прешове он закончил в 1958
году и в тот самый год был посвящен во
диаконы, а вскоре принял священство.
Служил в приходах Раковец-над-Ондавой, позднее Шамудовце. В 1983 году
принял монашеский постриг в ТроицеСергиевой Лавре в Загорске. Владыка
был избран Епископом Михаловским
22 мая 1983 года, и на следующий день
состоялась его епископская хиротония.
Епископское служение Владыки началось в период, когда для Михаловской
Епархии настали новые, весьма трудные
времена. В начале 1990-х годов епархия
лишилась более 90 % используемых храмов, приходских зданий и здания епархиального управления. Владыка Иоанн
в качестве епископа прилагал большие
усилия для возрождения и развития церковной жизни. Под его руководством
удалось возвести 24 новых православных
храма, построить необходимое количество приходских построек, обрести здание епархиального управления, создать
несколько новых церковных общин, открыть среднее профессиональное училище свв. Кирилла и Мефодия в Михаловице, а в 2005 году — дошкольное учреждение имени св. Ростислава в Михаловице.

SPECIAL
zvolený 22. mája 1983 a na nasledujúci
deň prijal chirotóniu na biskupa. Vladyka
Ján vstúpil do biskupskej služby v čase,
keď michalovská eparchia vstupovala do
nového veľmi zložitého obdobia. Začiatkom 90-tych rokov stratila eparchia vyše
90 % užívaných chrámov, farských budov
a sídlo eparchie. Vladyka Ján, ako biskup
vynakladal úsilie na obnovu a rozvoj cirkevného života. Pod jeho vedením sa podarilo postaviť 24 nových pravoslávnych
chrámov, vybudovať potrebný počet farských budov, získať sídlo eparchie, zriadiť
niekoľko nových cirkevných obcí, otvoriť
Stredné odborné učilište svätých Cyrila
a Metoda v Michalovciach a v roku 2005

Materskú školu sv. Rastislava v Michalovciach.
Po zosnutí arcibiskupa prešovského, metropolitu Českých krajín a Slovenska, Nikolaja mu bola dňa 5. februára 2006 udelená hodnosť arcibiskupa. Dňa 11. marca
2006 ho Eparchiálne zhromaždenie Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove
zvolilo za arcibiskupa prešovského a Slovenska a dňa 7. apríla 2006 bol intronizovaný do tejto služby.
Vladyka Ján je nositeľom niekoľkých
domácich i zahraničných vyznamenaní.
Aktívne sa zúčastňuje na ekumenickom
dialógu a usiluje sa upevňovať medzikonfesionálne vzťahy.

I

СПЕЦВЫПУСК

gickou činnost tehdejší totalitní režim znemožnil, přestěhoval se do Mariánských
Lázní, kde působil 40 let jako pravoslavný
farář. Ještě v roce 1958 se oženil a přijal
kněžské svěcení. V roce 1963 vystudoval
dálkově překladatelskou fakultu Vysoké
školy ruského jazyka a literatury a od roku
1969 byl členem starozákonní ekumenické
překladatelské komise, ve které pod vedením profesora Miloše Biče pracoval na překladu a výkladu Starého zákona do moderní češtiny, jež postupně vyšel ve čtrnácti

Jeho Vysokopřeosvícenost
ThDr. SIMEON, arcibiskup olomoucko-brněnský
Arcibiskup Simeon, občanským jménem
ThDr. Radivoj Jakovlevič se narodil v Praze
12.02.1926 ve smíšené srbsko-české pravoslavné rodině. V Praze vystudoval reálné
gymnázium a zahájil v roce 1945 studium
teologie na Karlově univerzitě. Osmileté
teologické studium zakončil na Pravoslavné duchovní akademii v Leningradě
roku 1953. Šest let pak vyučoval, většinou
Starý zákon, na Pravoslavné bohoslovecké
fakultě v Prešove. Když mu další pedago-

Вскоре после кончины Архиепископа
Прешовского, Митрополита Чешских
земель и Словакии Николая, 5 февраля
2006 года он был возведен в сан архиепископа. 11 марта 2006 года Епархиальное собрание Прешовской Православной Епархии в Прешове избрало
его Архиепископом Прешовским и Словакии, а 7 апреля 2006 года состоялась
его интронизация в этой должности.
Владыка Иоанн награжден несколькими
отечественными и зарубежными орденами. Он проявляет активное участие
в экуменическом диалоге и поддерживает
укрепление межконфессиональных связей.
Его Высокопреосвященство доктор
богословия Симеон, Архиепископ
Оломоуцко-Брненский
Архиепископ Симеон, в миру доктор богословия Радивой Яковлевич, родился
в Праге 12 февраля 1926 года в смешанной чешско-сербской православной семье. В Праге он окончил реальную гимназию, и в 1945 году начал обучение бо-

гословию в Карловом Университете.
Восьмилетнее богословское образование
Владыка завершил в 1953 году в Ленинградской Православной Духовной Академии. После этого он шесть лет преподавал Ветхий Завет на Православном
богословском факультете в Прешове.
Когда в этой деятельности ему воспрепятствовал тоталитарный режим, он переселился в Марианске Лазне, где 40
лет трудился в качестве православного
приходского священника. Еще в 1958
году Владыка вступил в брак и принял
священство. В 1963 году он заочно окончил переводческий факультет Высшей
школы русского языка и литературы,
а с 1969 года был членом экуменической
переводческой комиссии, в которой под
руководством профессора Милоша Биче
работал над толкованием и переводом
Ветхого Завета на современный чешский
язык. Труд этот был в дальнейшем постепенно издан в четырнадцати томах.
В 1982 году защитил докторскую диссертацию «EBED JAHVE (Раб Господень) в Книге Пророка Исаии и смысл
Его страданий». Впоследствии Владыка
регулярно принимал участие в конгрессах
Международной организации по изучению Ветхого Завета (IOSOT), в 1983
году в Саламанке, в 1986 году в Иеруса-

лиме, где выступил с лекцией, в 1989
году в Лёвене, в 1992 году в Париже,
в 1995 году в Кембридже, а в 2001 году
в Базеле. В 1996 году он овдовел, после
чего в монастыре Груба Врбка им был
принят постриг с монашеским именем
Симеон (в честь первовенчанного сербского князя Стефана Немани — Симеона
Мироточивого +1200). 21 июня 1998
года в пражском соборе свв. Кирилла и
Мефодия его посвящают во епископы.
В 2000 году он был назначен Епископом
Оломоуцко-Брненским, а в 2006 году
возведен в сан архиепископа, в котором
пребывает и сегодня. Всю свою жизнь
Владыка Архиепископ выступал в церковной прессе с экзегетическими статьями, заметками, стихотворениями и рассказами. Еще в 1958 году он опубликовал
конспекты лекций ко всей Библии, за
исключением книг Моисея. В 1990 году
подготовил к изданию книгу архимандрита Саввы Неруды «Жизнь Господа
нашего Иисуса Христа». В 2000 году он
опубликовал книжку собственных рождественских рассказов «Касания иного
света», в 2003 году — размышления на
библейские темы «Приход Иисуса»,
а в 2005 году — новую редакцию своей
докторской работы «Тайна ветхозаветных пророчеств».

ikona 1 /2011

59

SPECIAL

I

СПЕЦВЫПУСК

svazcích. V roce 1982 obhájil svou doktorskou disertaci Izajášův EBED JAHVE
a smysl jeho utrpení. Zúčastňoval se potom
pravidelně kongresů Mezinárodní organizace pro studium Starého zákona IOSOT,
v roce 1983 v Salamance, v roce 1986 v Jeruzalémě, kde měl přednášku, v roce 1989
v Lovani, v roce 1992 v Paříži, v roce 1995
v Cambridgi a 2001 v Bazileji. V roce 1996
ovdověl. V monastýru svatého mučedníka
Gorazda v Hrubé Vrbce přijal postřih a řeholní jméno Simeon (v čest prvního srbského knížete Stevana Nemanji – Simeona
Myroronícího +1200). 21.06. 1998 byl
v pražské katedrále vysvěcen na biskupa.
V roce 2000 byl jmenován biskupem olomoucko-brněnským a v roce 2006 byl vyznamenán v hodnost arcibiskupa a v této
funkci setrvává dodnes. Celý život přispíval
do církevního tisku exegetickými články,
úvahami, básněmi i povídkami. Ještě v roce
1958 vydal skripta k celé Bibli kromě knih
Mojžíšových. V roce 1990 připravil k vydání knihu archimandrity Sávvy Nerudy
Život našeho Pána Ježíše Krista. V roce
2000 vydal knížku vlastních vánočních povídek Doteky odjinud. V roce 2003 biblická
zamyšlení Ježíšův příchod a v roce 2005
úpravu své doktorské práce Tajemství starozákonního
proroctví.

Его Высокопреосвященство ГЕОРГИЙ,
Архиепископ Михаловско-Кошицкий
Михаловско-Кошицкий Архиепископ
Георгий Странский родился 19 октября
1979 года в городе Есеник в Чешской
Республике. В июне 2007 года он успешно завершил курс магистра в Украинской богословской академии/факультете свв. Кирилла и Мефодия в Ужгороде. Владыка Георгий является выпускником отделений англо-американистики
и тюркологии на Философском факультете Карлова Университета в Праге.
После многолетней службы псаломщиком, а позднее и иподиаконом, он был
рукоположен 14 марта 2004 года Епископом Оломоуцко-Брненским Симеоном во диаконы. Первый монашеский
постриг в рясу им был принят в исихастерии свв. Кирилла и Мефодия в Фессалониках, после чего, по согласию Епископа Симеона, 2 января 2005 года он
был рукоположен Митрополитом Фессалоникийским Анфимом во священники. На основании ходатайства вышестоящего монастыря и протосингела (генерального викария) Фессалоникийской
Митрополии Митрополит Анфим возвел
его в сан архимандрита. Монашеский
постриг в мантию им был принят в присутствии Митрополита Христофора от

60

ikona 1 /2011

Jeho Vysokopreosvietenosť JURAJ,
arcibiskup michalovsko-košický
Michalovsko-košický arcibiskup Juraj
Stránský sa narodil dňa 19. októbra 1979 v
meste Jeseník v Českej republike. V júni
2007 úspešne ukončil magisterské štúdium
na Ukrajinskej bohosloveckej akadémii /fakulte/ sv. Cyrila a Metoda v Užhorode. Vladyka Juraj je aj absolventom odborov anglistika-amerikanistika a turkológia na
Filozofickej fakulte Karlovej univerzity
v Prahe.
Po dlhodobej službe čteca a neskôr i posväteného hypodiakona obdržal 14. marca
2004 z rúk olomoucko-brnenského biskupa Simeona svätenie na diakona. Prvý
mníšsky postrih do riasy prijal v Hesychastériu sv. Cyrila a Metoda v Solúne /Tesalo-

рук Митрополита Морфу Неофита в
древнем монастыре Кикос на Кипре.
Поступил на службу в Михаловскую
Православную Епархию 15 июля 2007
года и был назначен управляющим секретариата епископа в епархиальном
управлении Михаловской Православной
Епархии (тMPE) в Михаловице. Владыка
Георгий был посвящен во епископы 30
сентября 2007 года в кафедральном соборе в Михаловице. На основании постановления Епархиального совета Михаловской Православной Епархии в Михаловице от 19 февраля 2009 года о смене
названия епархии Владыка Георгий стал
первым Епископом Михаловско-Кошицким. 21 февраля 2009 года он был возведен в сан архиепископа.
Владыка имеет богатый опыт организации паломнических поездок в Чешской
Республике и за рубежом. Он регулярно
выступает в церковной прессе и других
периодических изданиях, переводит богословские и другие специальные тексты
с английского языка, на котором вместе
с греческим, русским и турецким языками свободно разговаривает.

nikách/ a následne bol so súhlasom biskupa Simeona vysvätený 2. januára 2005
solúnskym metropolitom Anthimosom na
kňaza. Na základe žiadosti predstaveného
monastiera a protosyngela /generálneho
vikára/ solúnskej metropolie mu metropolita Anthimos udelil titul archimandritu.
Mníšsky postrih do mantie obdržal 18.
apríľa 2007 za prítomnosti metrepolitu
Kryštofa z rúk metropolitu Morfu Neofyta
v staroslávnom monastieri Kykkos na
Cypre.
Od 15. júla 2007 bol prijatý do zväzku michalovskej pravoslávnej eparchie a bol ustanovený za správcu biskupskej kaplnky
na ÚMPE v Michalovciach. Vladyka Juraj
obdržal biskupské svätenie v michalovskej
katedrále dňa 30. septembra 2007. Na základe rozhodnutia Eparchiálnej rady Michalovskej pravoslávnej eparchie v Michalovciach zo dňa 19. februára 2009 o zmene
názvu eparchie sa vladyka Juraj stal prvým
michalovsko-košickým biskupom. 21. februára 2009 bol povýšený na arcibiskupa.
Má bohaté skúsenosti s organizovaním pútnických ciest po Českej republike i po zahraničí. Pravidelne prispieva do cirkevnej
tlače i do iných periodík, prekladá teologické a iné odborné texty z anglického jazyka, ktorým spolu s gréckym, ruským
a tureckým jazykom plynule rozpráva.

Его Преосвященство ТИХОН,
епископ Комарненский, викарий —
вспомогательный епископ управления
Прешовской Епархии
Его Преосвященство Тихон, в миру Тиверий Холлоши (Tibor HollЧsy), родился
9 января 1948 г. в венгерской части Новограда, в деревне Бочарлапуйте. Он рос
в многонациональной среде, представленной сербами, немцами и словаками,
в окрестностях Будапешта.
После окончания Будапештской словацкой гимназии, где он в 1966 г. получил
аттестат о полном среднем образовании,
он поступил в Экономический университет в Будапеште, который окончил
как дипломированный экономист по специальности «Транспорт». С 1971 г. он
занимал различные должности как экономист на предприятии Венгерские государственные железные дороги в Будапеште.
После 1985 года он расширил свои знания о Православии, которое познал еще
в детстве. Поэтому он отошел от мирской
жизни и вступил в Православную Церковь. Он искал возможность стать православным монахом, что в Венгрии восьмидесятых годов было невозможно. С
1990 до 1993 г. он выполнял монашеские
послушания сначала в итальянском пра-

SPECIAL
Jeho Preosvietenosť TICHON, biskup
komárňanský, vikár – pomocný biskup
pre správu prešovskej eparchie
Jeho Preosvietenosť Tichon, občianskym
menom Tibor Hollósy, sa narodil 9. januára
1948 v maďarskej časti Novohradu v dedine Bocsárlapujtô (Bočarlapujte). Vyrastal
v zmiešanom (Srbmi, Nemcami, Slovákmi
obývanom) národnostnom prostredí v okolí Budapešti.
Po skončení strednej školy v Budapeštianskom slovenskom gymnáziu, kde maturoval v roku 1966, študoval na Ekonomickej univerzite v Budapešti, ktorú ukončil
v roku 1971 ako promovaný ekonóm v odbore dopravy. Od roku 1971 pracoval v rôznych funkciách ako ekonóm Maďarských
štátnych železníc v Budapešti.
Po roku 1985 sa hlbšie zoznámil s pravoslávím, ktoré spoznal už v detstve. Preto
zanechal civilný život a vstúpil do Pravoslávnej cirkvi. Hľadal možnosti stať sa pravoslávnym monachom, čo v osemdesiatich
rokoch v Maďarsku nebolo možné. V rokoch 1990–1993 plnil mníšsky noviciát, najprv v Talianskom pravoslávnom Monastieri
sv. Nektária (Collalto), neskôr v NSR v Mo-

вославном монастыре св. Нектария (Колалто), а затем в ФРГ в монастыре св.
Троицы (Бухгаген) и в Польше в монастыре св. Онуфрия (Яблечна). В зарубежных монастырях он узнал красоту
единой сути и внешнего различия и жизнеспособности Православия, которые
проявлялись в культурной специфике
отдельных национальностей.

nastieri Sv. Trojice (Buchhagen) a v Poľsku
v Monastieri sv. Onufria (Jableczna). V zahraničných monastieroch spoznal krásu
jednej podstaty a vonkajšej rozdielnosti a
životaschopnosti pravoslávia, ktoré sa prejavovalo v kultúrnych špecifikách jednotlivých národností.
V roku 1991 začal študovať pravoslávnu
teológiu na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte v Prešove, ktorú ukončil v roku 1998.
Mníšsky postrih prijal 3. apríla 1993 v Monastieri sv. Onufria v Jablecznej, kde ešte
toho istého roku bol rukopoložený za diakona (4. apríla) a kňaza (7. júla).
Koncom roku 1993 ako jeromonach prešiel
na Slovensko a pôsobil ako duchovný a západoslovenský arcidekan v PCO Bratislava
s filiálnymi cirkevnými obcami v Komárne,
Trnave, Bánovciach nad Bebravou, Holiči,
Brezovej pod Bradlom, Topoľčanoch a v
Novej Bani. V roku 1999 Pravoslávna prešovská eparchia v Prešove otvorila Rizopoloženský monastier v Komárne, kde bol
o. Tichon ustanovený za igumena monastiera. Zároveň bol aj duchovným správcom
PCO v Komárne a v Trnave.
Svojou duchovenskou službou sa o. Tichon
v Západoslovenskom regióne zapísal
ako obetavý dušpastier, schopný organizátor a človek majúci hlboké porozumenie
pre pastoráciu s rôznymi národnosťami.

В 1991 году он начал изучать православное богословие на Православном
богословском факультете в Прешове,
который он окончил в 1998 году. Монашеский постриг был им принят 3 апреля
1993 года в монастыре св. Онуфрия
(Яблечна), и в том же году он был в
этом монастыре рукоположен в диаконы
(4 апреля), а также в сан священника
(7 июля).
В конце 1993 года он пришел в Словакию
в качестве иеромонаха и служил священником и западословацким архидеканом в Православном церковном приходе в Братиславе с филиальными церковными приходами в Комарне, Трнаве,
Бановцах-над-Бебравою, Голиче, Брезовой-под-Брадлом, Топольчанах и в
Нове-Бани. В 1999 году Православная
прешовская епархия открыла монастырь
Положения ризы Пресвятой Богородицы
в Комарне, где отец Тихон был назначен
игуменом. Одновременно он был и настоятелем Церковных приходов в Комарне и Трнаве.
Своим духовным служением отец Тихон
зарекомендовал себя в Западнословацком
регионе как самоотверженный духовный
пастырь, способный организатор и человек, глубоко понимающий пасторацию
с различными национальностями.

I

СПЕЦВЫПУСК

Jeho Přeosvícenost JÁCHYM, biskup
hodonínský, vikář – pomocný biskup
pro správu olomoucko-brněnské
eparchie
Biskup Jáchym (Mgr. Roman Hrdý) se narodil 8. března 1973 v Hodoníně. Dětství
a mládí prožil se svými rodiči v Kroměříži,
kde vystudoval gymnázium. Promoval na
Pedagogické fakultě v Olomouci v oboru
matematika a biologie. Poté dálkově studoval tři roky na detašovaném pracovišti Pravoslavné bohoslovecké fakulty v Olomouci.
Po přerušení studia odcestoval do Ruska,
kde v roce 1997 přijal mnišství a v roce 1999
byl vysvěcen na kněze. Strávil sedm let
v bratrstvu Trojice-Sergijovy lávry, dva roky
studoval v Moskevské duchovní Akademii.
V roce 2003 se vrátil do Hrubé Vrbky a stal
se zde představeným zdejšího pravoslavného monastýru. V sobotu 14. února 2009
byl vysvěcen v chrámu sv. Gorazda v Olomouci za pomocného biskupa hodonínského olomoucko-brněnské eparchie.

Его Преосвященство ИОАКИМ,
Епископ Годонинский, викарий —
вспомогательный епископ управления
Оломоуцко-Брненской Епархии
Епископ Иоаким, в миру магистр Роман
Грды, родился 8 марта 1973 года в Годонине. Детство и юность он провел со
своими родителями в городе Кромержиж,
где окончил гимназию. Поступил на педагогический факультет в Оломоуце по
специальности математика и биология.
После этого три года заочно обучался на
обособленном отделении Православного
богословского факультета в Оломоуце.
Прервав обучение, уехал в Россию, где
в 1997 году принял монашество, а в 1999
году был рукоположен во священники.
Семь лет Владыка провел в составе братии
Троице-Сергиевой Лавры, два года обучался в Московской Духовной Академии.
В 2003 году вернулся в селение Груба
Врбка и стал здесь настоятелем местного
православного монастыря. В субботу
14 февраля 2009 года в храме св. Горазда
в Оломоуце был рукоположен во вспомогательного Епископа Годонинского
Оломоуцко-Брненской Епархии.

ikona 1 /2011

61

SPECIAL

I

СПЕЦВЫПУСК

Svatý mučedník

GORAZD
Gorazd (Pavlík) (1879–1942), biskup český
a moravsko-slezský, svatý mučedník.
Jeho svátek se slaví 22.srpna.
Občanským jménem Matěj Pavlík.
Pochází z rodiny vzdělaného zemědělce
Jana Pavlíka a jeho manželky Anny, rozené
Bělčíkové. Narodil se v obci Hrubá Vrbka
(Jižní Morava) 26.května roku 1879. Jeho
rodiče byli katolického vyznání. Matěj se
rád účastnil bohoslužeb v sousedním Kuželově. Byl oblíben u učitelů i spolužáků.
Učil se výborně a ve svém volném čase
mnoho četl, zvláště literaturu pojednávající
o životě prvních křesťanů.
Mohlo by se zdát, že nic v jeho životě nenasvědčovalo tomu, že opustí katolickou
církev. Po ukončení základní školy studoval
na katolickém gymnáziu v Kroměříži. Když
byl v septimě, začal samostatně studovat

staroslověnštinu. Svá studia ukončil s vyznamenáním.
Roku 1898 začal studovat na římsko-katolické bohoslovecké fakultě na univerzitě
v Olomouci.
Roku 1900, když přecházel z druhého do
třetího ročníku fakulty, navštívil KyjevoPečerskou lávru. Roku 1902 Matěj Pavlík
ukončil studia na bohoslovecké fakultě
s vyznamenáním a dne 5. července byl v
olomoucké katolické katedrále sv. Václava
vysvěcen na kněze a nejprve byl určen pro
farnost v Karlovicích, poté v Brumovicích.
Od 15. září 1906 do 1.května 1920 působil
jako duchovní v psychiatrické léčebně
v Kroměříži. Otec Matěj si získal velkou
úctu nejen ze strany nemocných, které měl
na starost, ale i ze strany lékařů a zaměstnanců léčebny.

Горазд (Павлик) (1879–1942), епископ
Чешский и Моравско-Силезский, священномученик.
Память 22 августа.
В миру Матей Павлик.
Родился в семье образованного крестьянина Яна Павлика и его супруги Анны,
рожденной Белчиковой, в селе Груба
Врбка (Южная Моравия) 26 мая 1879
года. Родители его были католиками.
Матей с радостью участвовал в богослужениях в соседнем Кужелове. Он был
любим и учителями, и соучениками.
Учился отлично, а в свободное время
много читал, особенно литературу, говорившую о жизни первых христиан.
Казалось бы, ничто в его жизни не предвещало исхода из лона католической
церкви. После окончания начальной
школы он учился в католической гим-

назии в Кромержиже. Когда он был
в седьмом классе, начал самостоятельно
изучать старославянский язык. Учёбу
окончил с отличием.
В 1898 году поступил на римо-католический богословский факультет университета в Оломоуце. В 1900 году, при переходе со второго на третий курс факультета, совершил поездку в КиевоПечерскую лавру. В 1902 году Матей
Павлик окончил богословский факультет
по первому разряду и 5 июля в Оломоуцком католическом соборе святого Вацлава был рукоположен в сан священника
и назначен на приход в Карловичах,
а потом в Брумовице. С 15 сентября
1906 года до 1 мая 1920 года служил
священником в психиатрической лечебнице в Кромержиже. Отец Матей снискал
большое уважение не только среди вве-

Cвященномученик

ГОРАЗД
(ПАВЛИК)
62

ikona 1 /2011

K rozhodné změně v náboženském pohledu na svět došlo u otce Matěje během
napadení Srbska Rakousko-Uherskem. Na
rozdíl od většiny katolických duchovních
odsuzoval agresi Rakouska-Uherska a Německa proti Srbsku a začal vydávat časopis
Právo národa, kde publikoval články, vyzývající k reformám římsko-katolické církve.
Na podzim roku 1918, po skončení války,
kdy v národním a náboženském životě
v Československu probíhaly rozsáhlé změny, otec Matěj těžce onemocněl a téměř
přišel o zrak. Musel dlouho ležet v nemocnici, kvůli čemuž i přes svůj mladý věk
odešel do důchodu.

ренных ему больных, но и среди врачей
и персонала лечебницы.
Решительная перемена в религиозном
мировоззрении о. Матея произошла во
время нападения Австро-Венгрии на
Сербию. В отличие от большей части
католического духовенства, он осуждал
агрессию Австро-Венгрии и Германии
против Сербии и начал издавать журнал
"Право народа", в котором публиковались
статьи, призывающие к реформации
римо-католической церкви.
Осенью 1918 года, после окончания войны, когда в национальной и религиозной
жизни Чехословакии совершались большие перемены, о. Матей тяжело заболел
и почти лишился зрения. Ему пришлось
долгое время пролежать в больнице, что
и послужило причиной его ухода на пенсию, несмотря на молодой возраст.
В это время религиозная ситуация в Чехословакии была весьма благоприятна
для Православия. Теперь, после развала
Австро-Венгрии, классический, ортодоксальный католицизм воспринимался
многими чехами и словаками как религия

SPECIAL
Tehdy byla náboženská situace v Československu velmi příznivá pro pravoslaví.
Po rozpadu Rakouska-Uherska vnímali
mnozí Češi a Slováci tradiční ortodoxní katolicismus jako náboženství rakouských
uchvatitelů. Po vzniku Československé republiky přibližně půl miliónu katolíků vystoupilo z římsko-katolické církve. Dne
8. ledna 1920 byl vyhlášen vznik Československé církve, jež se pokládala za pokračovatelku husitské i cyrilometodějské
tradice. Hlavou církve se stal bývalý katolický kněz doktor bohosloví Karel Farský.
S tímto hnutím se otec Matěj nemohl zcela
ztotožnit, jelikož bylo bez hierarchie a bez
spojení se všeobecnou Církví. Rozhodl se
tedy, že v zájmu osvěty lidu bude působit
v duchu pravoslaví.
11.října 1920 Matěj Pavlík oficiálně vystupuje z římsko-katolické církve. Vsoupil do
tehdy založené Československé národní
církve s cílem obhájit v ní pravoslavný směr
a napomáhat jejímu sjednocení s Pravoslavnou církví. Pro otce Matěje to však nebyl snadný úkol, jelikož liberální křídlo
hnutí bylo velmi silné.
Od 1.července r. 1921 byl otec Matěj ustanoven církevním administrátorem pro oblast Moravy a Slezska. Téhož měsíce začal
vydávat náboženský časopis Za pravdou,
v němž hájil pravoslavné zásady před

австрийских завоевателей. После образования Чехословацкой республики около полумиллиона католиков выходят из
римо-католической церкви. 8 января
1920 г. было объявлено об образовании
Чехословацкой Церкви, считающей себя
наследницей как гуситской, так и кирилло-мефодиевской традиций. Главой
церкви стал бывший католический священник доктор богословия Карл Фарский. С этим движением о. Матей не
мог согласиться полностью, поскольку
оно было лишено иерархии и связи со
Вселенской Церковью. И в нем созрело
решение выступить для просвещения
народа в духе Православия.
11 октября 1920 года Матей Павлик
официально выходит из римо-католической церкви. Он присоединяется к
возникшей в этот период Чехословацкой
национальной церкви с намерением защищать в ней православное направление
и способствовать ее присоединению к
Православной Церкви. Но трудиться о.
Матею было нелегко, ибо либеральное
крыло движения было очень сильно.
С 1 июля 1921 года отец Матей был
определён в церковные администраторы
области Моравия и Силезия. В том же
месяце начал издавать религиозный журнал "За правдоу" , в котором защищал

útoky radikálů, kteří se zmocnili vedoucích
funkcí ve vedení Československé církve.
Díky úsilí otce Matěje byla na 1. Československém sněmu přijata pravoslavná etika
a věrouka. Na Druhém sněmu (29. srpna
r. 1921) bylo s konečnou platností přijato
rozhodnutí o tom, že věrouka Církve musí
být pravoslavná a byla uznána usnesení
sedmi Všeobecných sněmů. Na tomto
sněmu byl přítomen i exarcha Srbské pravoslavné církve, biskup Dositej (Vasič),
čímž byl položen základ i kanonickému

православные принципы от нападений
радикалов , которые захватили ведущие
посты в руководстве Чехословацкой
церкви.
Благодаря усилиям о. Матея, I Чехословацкий собор принимает православную этику и вероучение. На Втором соборе (29 августа 1921 года) было окончательно принято решение, что вероучение Церкви должно быть православным,
были признаны постановления семи Вселенских соборов. На этом соборе уже
присутствовал и экзарх Сербской Православной Церкви епископ Досифей
(Васич), чем и было положено начало
каноническому общению. Второй собор
вынес также решение, что название Церкви будет "Чехословацкая Церковь Православная". 21 сентября 1921 года о. Матей на Фрушкой Горе в Лавре Крушедол
постригается в монашество с именем Го-

I

СПЕЦВЫПУСК

obecenství. Druhý sněm také vydal rozhodnutí, že název církve bude Československá církev pravoslavná. Dne 21. září
1921 přijal otec Matěj na Frušské hoře
v lávře Krušedol mnišské postřižení se jménem Gorazd, což byl učedník sv. Cyrila
a Metoděje. 22. září 1921 byl jeromonach
Gorazd povýšen v monastýru Grgetek do
hodnosti igumena. Večer téhož dne byl povýšen biskupem Dositejem v monastýru
Chopovo do hodnosti archimadrity. Dne
25. září 1921 byl archimandrita Gorazd
v chrámu sv. Michaela rukopoložen na biskupa. Chirotonii vykonal Nejsvětější patriarcha Dimitrij, hlava Srbské církve, metropolita Antonij (Chrapovický), metropolita
Varnava, biskup Dositej a biskup Josif za
přítomnosti všech archijerejů Srbské církve. Dosavadní vítězství Pravoslaví však
netrvalo dlouho. Radikálům vyhovoval rozpad katolicismu, ale nechtěli, aby se upevňovalo pravoslaví.
Avšak vladyka Gorazd se nevzdával a využíval každé možnosti, která se mu naskytla. Mimo jiné řekl: „Jestliže Československá církev je odhodlána neuznati
tradičního křesťanství, bylo by nutno otevřeně to říci a bylo by nutno důsledně též
prohlásit, že jí netřeba svěcených biskupů,
ani svěcených kněží. Jestliže však trvá na
svěcení kněží a biskupů, nesmí tradiční

разда (ученика свв. Кирилла и Мефодия).
22 сентября 1921 года в монастыре Гргетек иеромонах Горазд был возведен в
сан игумена. Вечером того же дня епископом Досифеем в монастыре Хопово
он был возведен в сан архимандрита. 25
сентября 1921 года в соборе святого Михаила архимандрит Горазд был рукоположен во епископа. Хиротонию совершали Святейший патриарх Димитрий,
предстоятель Сербской Церкви, митрополит Антоний (Храповицкий), митрополит Варнава, епископ Досифей, епископ Иосиф в присутствии всех архиереев Сербской Церкви.
Торжество Православия продолжалось
недолго. Радикалистов устраивало разрушение католицизма, но не устраивало
укрепление Православия.
Владыка Горазд, однако , не сдавался и
использовал каждую предоставившуюся
возможность. Между прочим, он говорил:
"Если же Чехословацкая церковь согласна не знать истинного христианства,
было бы необходимо открыто о том сказать и было бы необходимо последовательно то провозгласить, что ей не нужны
ни рукоположенные епископы, ни рукоположенные священники. Если же,
однако, будут рукополагаться священники и епископы, то нельзя быть отре-

ikona 1 /2011

63

SPECIAL

I

СПЕЦВЫПУСК

křesťanství býti odbýváno.“ V časopise Za
pravdou v roce 1922 psal: „Bylo by znamením opravdové šířky svědomí usnésti
se na přijetí Nicejsko-cařihradského vyznání víry a sedmi ekumenických sněmů,
dále na přijetí jména Československá církev
– pravoslavná, a přitom všemu pravoslavnému se smát: i věroučným článkům i obřadům.“
V červenci roku 1922 byl vladyka Gorazd
vyslán na misijní cestu do Ameriky, do českých kolonií. Během jeho působení v Americe radikalisté v čele s Karlem Farským
započali boj proti dogmatům a uspořádání
Pravoslavné církve.
Přívrženci Farského vydali tzv. Československý katechismus, který měl heretický
obsah. V katechismu se psalo, že není jediného Boha ve třech osobách a že Bůh je
„živým světovým zákonem“. Ježíš Kristus

занным от традиционного христианства."
В журнале "За правдоу" в 1922 году он
писал: "Было бы знаком по-настоящему
гибкой совести заявить о приятии Никео-царьградского символа веры и деяний
семи вселенских соборов, затем принять
имя для Чехословацкой церкви - православная, и при этом смеяться над всем
православным: и над вероучебными догматами, и над обрядом."
В июле 1922 года владыка Горазд был
послан в миссионерскую поездку в Америку, в чешские колонии. Во время его
деятельности в Америке радикалы во
главе с Карлом Фарским начали борьбу
против догматов и устройства Православной Церкви.
Сторонники Фарского выпустили в свет
некий "Чехословацкий катехизис" еретического содержания. В "катехизисе"
говорилось, что нет Единого Бога в Трех
Лицах и Бог - это "живой закон мира".
Иисус Христос - "не является Сыном
Божиим, Спасителем, но только пророком". Фарский и Калоус ставили в "катехизисе" Иисуса Христа в один ряд с
Моисеем, Сократом, Магометом, Зороастрой, Буддой, Конфуцием. По учению

64

ikona 1 /2011

„není Synem Božím a Spasitelem, ale jen
prorokem“. Farský a Kalous v tomto „katechismu“ stavěli Krista na roveň s Mojžíšem, Sokratem, Mohamedem, Zarathustrou, Budhou a Konfuciem. Podle učení
tehdejších rozkolníků byl Duch Svatý jen
Božím nadšením v člověku. Bylo také odmítnuto pravoslavné učení o Bohorodici.
Když se o heretickém obsahu „katechismu“
dozvěděl vladyka Gorazd, napsal: „...celkový tón knihy není v souladu s Evangeliem, ani s názory prvních křesťanů, ani
s ustanoveními všeobecných sněmů, ani
s věroukou...Na Krista se tam hledí jednostranně a ne s plností, bez zřetele na Blahodať Boží… bez Blahodati přestane křesťanství existovat, zůstane jen etikou…
a je-li dostatečná… pouze a jen etika
a může-li nás jen etika dostatečně osvítit
a spasit? To zůstává otázkou, na kterou já
odpovídám odmítavě. Československý katechismus poškodí naše dílo uvnitř a poškodí církev i vně…“
Vladyka Gorazd bojoval s radikalisty téměř
dva roky, přičemž se snažil ochránit věřící
Československé církve pravoslavné před
herezí; síly však byly zjevně nerovné.
Ve stejnou dobu zcela nezávisle na Československé církvi působila Česká náboženská
obec pravoslavná. Tato obec neuznávala
skutečnost kanonické závislosti všech pra-

voslavných v Československu na jurisdikci
Srbské církve. Její nedostatečná trpělivost
v jednání se Srbskou církví ve věci uznání a
rukopoložení na biskupa měla za následek,
že se představitelé České náboženské obce

тогдашних раскольников, Дух Святый это только Божие воодушевление в человеке. Отвергнуто было православное
учение о Богородице.
Владыка Горазд, раскрывая еретическое
содержание "катехизиса", пишет: "...в целом тон книги не сходен ни с Евангелием,
ни со взглядами первых христиан, ни с
постановлениями Вселенских Соборов,
ни с вероучением... Христос рассматривается в книге односторонне и не полностью, без внимания к Благодати Божьей... Без Благодати перестает существовать христианство, оно тогда остается
только этикой... Достаточно ли... только
этики и может ли только этика нас удовлетворить, освятить и спасти, - остается
вопросом, на который я отвечаю отрицательно. "Чехословацкий катехизис"
наносит вред нашему делу как внутри,
так и вне церкви...".
Владыка Горазд почти два года вел борьбу с радикалистами, стараясь защитить
от ереси верующих Чехословацкой Церкви Православной, но силы были явно
неравны.
Одновременно целиком независимо от
Чехословацкой церкви действовала Чешская религиозная православная община.
Это община не признавала истинность
канонической зависимости всех право-

славных в Чехословакии от юрисдикции
Сербской церкви. Её недостаточная терпимость в переговорах с Сербской церковью по вопросу о признании и рукоположении епископа имела следствием
то, что представители Чешской религиозной православной общины обратились к Константинопольскому патриархату, который их просьбу быстро удовлетворил. Архимандрит Саватий (Врабец) был рукоположен во епископа с
наречением архиепископом Пражским
и всей Чехословакии. Тем было положено
начало позднейшим спорам, которые
были сверх того поддержаны государством . Президент Т. Г. Масарик и другие
ведущие политики ЧСР были против
восстановления и утверждения православия в Чехословакии.
Владыка Горазд не имея возможности
пастырски вести на территории Чехии
православно ориентированных членов
Чехословацкой церкви, рекомендовал
им, дабы они присоединились к Чешской
религиозной православной общине. Так
и стало с большей их частью, особенно
в ПрагаПраге.
5 марта 1923 года на заседании епархиального совета моравско-силезской епархии епископ Горазд отказался от места
епархиального архиерея и от дальнейшей

pravoslavné obrátili na Konstantinopolský
patriarchát, jenž jejich žádost rychle vyřídil.
Archimandrita Sawatij (Vrabec) byl rukopoložen na biskupa a ustanoven arcibisku-

SPECIAL
pem pražským a celého Československa.
Tím byl položen základ pro pozdější spory,
které byly navíc podporovány státem. Prezident T. G. Masaryk a další vedoucí politici
ČSR byli proti obnovení a upevnění pravoslaví v Československu.
Vladyka Gorazd neměl možnost pastýřsky
vést na území Čech pravoslavně orientované příslušníky Československé církve,
a tak jim doporučil, aby se připojili k České
náboženské pravoslavné obci. To se také
z velké části stalo, zvláště v Praze.
Dne 5. března roku 1923 na zasedání eparchiální rady moravsko-slezské eparchie biskup Gorazd rezignoval na místo eparchálního archijereje a na další působení
v Československé církvi. Eparchiální rada
rezignaci nepřijala a pravoslavně orientovaní představitelé žádali biskupa Gorazda,
aby i nadále zůstal v čele eparchie. Vladyka
Gorazd jejich žádosti vyhověl, aby pravoslavní nezůstali bez pastýře.
Vladyka Gorazd ještě celý rok vedl boj
s radikalisty a usiloval o upevnění v pravdách pravoslaví co největšího počtu přívrženců Československé církve. Dne 10.
července 1924 vyšel naposledy časopis Za
pravdou jakožto diecézní orgán Československé církve na Moravě.
Dne 21. července 1924 vystoupil biskup
Gorazd z Československé církve pravo-

slavné a s ním vystoupila i pravoslavná část
Československé církve. Téhož dne přestala
existovat jako Církev a počala fungovat jako
náboženská organizace, která se nazývala
Církví československou a užívala biskupské a patriarší hodnosti, avšak postrádala
Boží Blahodať, neboť rozhodnutím svého
„sněmu“ z 31. srpna 1924 přijala za své oficiální učení herezi „Československého katechismu“.
S požehnáním Srbské církve a v její jurisdikci vladyka Gorazd organizoval Českou
pravoslavnou církev jakožto eparchii
Srbské pravoslavné církve. V září roku 1924
vladyka vyslal do Srbska první studenty
bohosloví.
Vladyka Gorazd se intenzivně pustil do budování nové Církve. Stanovil si cíl, aby
každá církevní obec měla vlastní chrám a
církevní dům.
V průběhu každého nadcházejícího roku
byl vybudován jeden chrám. Velkým pomocníkem v této práci se stal protojerej
Vsevolod Kolomacký, později archimandrita Andrej. Vladyka nejen organizoval
stavby chrámů pro své církevní obce, ale
sám také pracoval spolu s věřícími. Velkou
pomoc poskytoval tajně. Pod vedením světitele Gorazda bylo od roku 1928 do roku
1942 včetně postaveno celkem 14 chrámů.
Avšak nesmíme si myslet, že vladyka bě-

деятельности в Чехословацкой церкви.
Епархиальный совет отставки не принял
и представители православной ориентации просили епископа Горазда, чтобы
он остался и дальше во главе епархии.
Владыка Горазд их просьбу удовлетворил, чтобы православные не остались
без пастыря.
Владыка Горазд ещё целый год вёл борьбу с радикалистами и прилагал усилия
к укреплению в истинах православия
наибольшего числа сторонников Чехословацкой церкви. 10 июня 1924 года
журнал "За Правдоу" в последний раз
вышел, как диоцезный орган Чехословацкой церкви в Моравии.
21 июля 1924 года епископ Горазд выходит
из Чехословацкой Церкви Православной,
с ним ушла и православная часть Чехословацкой церкви. И в этот же день она
перестала существовать как Церковь и
начала функционировать как религиозная
организация, называющая себя Чехословацкой Церковью, украшенная титулами
как епископа, так и патриарха, но не
имеющая Благодати Божией, ибо решением своего "собора" 31 августа 1924 года
восприняла за официальное учение ересь
"Чехословацкого катехизиса".
По благословению Сербской Церкви и
под ее юрисдикцией владыка Горазд ор-

ганизовал Чешскую Православную Церковь на положении епархии Сербской
Православной Церкви. В сентябре 1924
года владыка отправил в Сербию первых
студентов богословия.
Владыка Горазд интенсивно занялся
строительством новой Церкви. Он поставил перед собой цель, чтобы в каждом
приходе были собственный храм и церковный дом. В течение каждого года
строилось по одному храму. Большим
его помощником в этом деле был протоиерей Всеволод Коломацкий, впоследствии архимандрит Андрей. Владыка не
только руководил постройкой храмов
для своих приходов, но и сам работал
вместе с прихожанами. Большую помощь
он оказывал тайно. Под руководством
святителя Горазда с 1928-го по 1942 год
включительно было построено и освящено 14 храмов. Однако нельзя думать,
что владыка не встречался с препятствиями на своем пути. В отчете, посланном Сербскому Патриарху Варнаве,
владыка пишет о яростной пропаганде
против Православия со стороны тогдашнего президента Т. Г. Масарика, политических партий, Чехословацкой Церкви,
католиков и т. д.
Владыка Горазд был епископом-миссионером: приезжая в какой-либо приход,

I

СПЕЦВЫПУСК

hem své činnosti nenarážel na různé překážky. Ve své zprávě zaslané srbskému patriarchovi Varnavovi psal vladyka o nenávistné propagandě proti Pravoslaví ze
strany tehdejšího prezidenta T. G. Masaryka, politických stran, Církve československé, katolíků a jiných.
Vladyka Gorazd byl biskupem – misionářem: když přijel do některé církevní obce,
pobyl tam i několik měsíců a navštěvoval
každou pravoslavnou rodinu. Současně
s nábožensko – misijní činností se vladyka
zabýval i literární činností. Sestavil mimo
jiné Sborník modliteb a liturgických zpěvů
Pravoslavné církve. Při sestavování Sborníku vladyka využil ruského nápěvu pro
první, třetí, čtvrtý a šestý nápěv, a také pro
sedm nápěvů prokimenů. Aby si lidé co
nejdříve osvojili zpěv podle Sborníku, jezdil světitel sám po církevních obcích a učil
národ církevnímu zpěvu.
Roku 1927 byla vydána Kniha církevních
obřadů pro duchovenstvo pod názvem Božská liturgie sv. Jana Zlatoústého a sv. Basila
Velikého, a také Biblické dějiny pro žáky
1.-4. třídy obecné školy. Významnou prací

жил там по нескольку месяцев, посещал
каждую православную семью. Наряду
с религиозно-просветительской деятельностью, владыка занимался много и литературным трудом. Он составил, в частности, "Сборник молитв и литургических
песнопений Православной Церкви". При
составлении сборника владыка использовал русский распев первого, третьего,
четвертого, шестого гласов, а также
и семи гласов прокимнов. Святитель,
в целях быстрого усвоения пения по
сборнику, сам ездил по приходам и учил
народ церковному пению.
В 1927 году был издан Служебник для
священников под названием "Божествен-

ikona 1 /2011

65

SPECIAL

I

СПЕЦВЫПУСК

sv. Gorazda byl Život svatých Cyrila a Metoděje a jejich poměr k Římu a Cařihradu,
jež byla vydána pod pseudonymem P. Malý.
Vladyka musel vynakládat velké administrativní úsilí a mnoho trpělivosti, dokud
dne 11. září 1929 nezískal souhlas Srbské
církve a vlády ČSR, aby církevní správa
pravoslavné církve začala fungovat z právního hlediska na úrovni eparchie.
Vladyka Gorazd se neúnavně snažil o založení kláštera, který nakonec byl vybudován, avšak mniši z různých důvodů
odešli.Navzdory mnohým překážkám vladyka během čtyř let dosáhl řešení právních

ная литургия св. Иоанна Златоустого и
св. Василия Великого", а также "Библейская история для учеников 1-4 классов общинных школ". Выдающимся трудом св. Горазда стала "Жизнь свв. Кирилла и Мефодия и их связь с Римом и
Цареградом" изданная под псевдонимом
П. Малы .
Владыка должен был приложить много
административных усилий и терпеливости , пока 11 сентября 1929 года получил одобрение от Сербской церкви и
правительства ЧСР, когда церковное
управление православной церкви начало
существовать в правовом отношении на
уровне епархии.
Владыка Горазд без устали прилагал
усилия к основанию монастыря, который
наконец был основан , но монахи по разным причинам разошлись. Вопреки многим препятствиям было за четыре года
владыкой достигнуто решение юридических вопросов, найдено согласие и
укреплена организационная структура
православия в ЧСР на уровне двух епархий (чешской и моравско-силезской,
подкарпато-русской).

66

ikona 1 /2011

záležitostí, bylo dosaženo shody a byla
upevněna organizační struktura pravoslaví
v ČSR na úrovni dvou eparchií (české
a moravsko-slezské, podkarpatsko-ruské).
V roce 1938 se Československo stalo obětí
Mnichovské dohody západních mocností.
Část země byla okupována Němci. Ve
svých kázáních, dopisech a článcích vyzýval biskup Gorazd všechny věřící k plnění
svých křesťanských a vlasteneckých povinností.
Dne 15. března 1939 ztratilo Československo definitivně svoji nezávislost. Němci ze
Slovenska vytvořili „samostatnou“ republiku a v Čechách a na Moravě vznikl tak
zv. protektorát. Pro Českou pravoslavnou
církev a celý národ nastala doba těžkých
zkoušek. Biskup Gorazd i ve dnech okupace nepřestal vyvíjet svoji misionářskou,
vědecko-literární a vlasteneckou činnost.
15. března 1939 v článku Bratři a sestry
prorocky napsal, že nespravedlnost bude
odstraněna, jestliže se národ nevzdá Boha.
Mimo jiné píše: „Buďte přesvědčeni, že
naše pravoslavná církev je nejpevnější základnou jak náboženského a mravního, tak
i národního života našeho.“
Tehdy také začal vladyka psát Životy svatých. Již během okupace a s požehnáním
světitele Gorazda byla započata stavba
chrámu Svaté Trojice v Čelachovicích na

Hané. Stanovisko svatého vladyky k německé okupaci je zřejmé z jeho slov k ministru protektorátní vlády E. Moravcovi:
„My budeme poslušni každé zákonné
vládě.“ Protektorátní vláda vyvíjela nátlak
na vladyku Gorazda, aby přešel ze srbské
jurisdikce do jurisdikce berlínského arcibiskupa Ruské zahraniční církve. Dne 21.
listopadu 1941 byl dočasně připojen s 20
církevními obcemi k RZC, protože kvůli
válce nebylo možné komunikovat se svým
vedením v Srbsku.
27. května 1942 byl v Praze zabit kat českého národa Obergruppenführer SS R. Heidrich.
Parašutisté, kteří atentát vykonali, se ukryli
v kryptě pravoslavného katedrálního
chrámu svatých Cyrila a Metoděje v Praze
v Resslově ulici. To je velice důležitá podrobnost, neboť gestapo nedělalo rozdílu
mezi účastníky odboje a těmi, kdo jim byť
i náhodou pomáhal. Všichni byli stejně
krutě pronásledováni. V červnu roku 1942
se v ohrožení ocitla i Česká pravoslavná
církev. Toto ohrožení zažehnal vladyka Gorazd (Pavlík).
8. června 1942, 12 dnů po zabití Heidricha,
Němci získali informace od parašutisty
Čurdy, z nějž se vyklubal zrádce, a obklíčili
chrám svatých Cyrila a Metoděje v Praze,
na nějž zaútočili. Byli zatčeni otec protoje-

В 1938 году Чехословакия пала жертвой
Мюнхенского сговора западных держав.
Часть ее была оккупирована немцами.
В своих проповедях, письмах и статьях
епископ Горазд призывает всех верующих
к исполнению своих христианских и
патриотических обязанностей.
15 марта 1939 года Чехословакия окончательно потеряла свою независимость.
Немцы создали из Словакии "самостоятельную" республику, а в Чехии и Моравии образовали так называемый протекторат. Для Чешской Православной
Церкви и для всего народа началось время тяжких испытаний. Епископ Горазд
и в дни оккупации не оставляет своей
миссионерской, научно-литературной и
патриотической деятельности. 15 марта
1939 года в статье "Братья и сёстры" он
пророчески говорил, что несправедливость будет уничтожена, если народ не
оставит Бога. Между прочим писал:
"Будьте уверены, что наша православная
церковь есть наипрочнейшая основа как
религиозного и морального бытования ,
так и народной жизни нашей."
Тогда же владыка начал писать "Жития
святых". Уже во время оккупации, по
благословению святителя Горазда, началось строительство храма Святой
Троицы в селе Челеховице-на-Гане.

Отношение святого владыки к немецкой
оккупации видно из его слов к министру
протекторатного правительства Э.Моравцу: "Мы будем послушны каждому
законному правительству". Протекторатная власть организовала давление на
владыку Горазда, чтобы он перешёл из
юрисдикции сербской в юрисдикцию
берлинского архиепископа РПЦЗ.
21 ноября 1941 года временно принят

с 20 приходами в РПЦЗ ввиду невозможности из-за войны сноситься со
своим руководством в Сербии.
27 мая 1942 года в Праге был убит палач
чешского народа обер-группенфюрер
СС Р. Гейдрих. Совершившие нападение
парашютисты укрылись в крипте православного кафедрального храма святых
Кирилла и Мефодия в Праге, что на
Рессловой улице. Эта деталь исключи-

SPECIAL

rej Václav Čikl, otec Vladimír Petřek, Jan
Sonnevend, Václav Ornest a další. Vladyka
Gorazd byl v té době v Německu spolu
s Antonijem (Chrapovickým). Z právního
hlediska to bezpochyby bylo alibi. Avšak
vladyka se neobával o vlastní bezpečnost.
Rychle se vrátil do Čech, aby Církev nebyla
krvavě pronásledována. V dopise předsedovi protektorátní vlády E. Moravcovi světitel vzal na sebe odpovědnost za všechno,

co se stalo v souvislosti s ukrýváním výsadkářů. E. Moravec tento dopis předal gestapu.
Ve čtvrtek 25. června 1942 v 5 hodin ráno
gestapo zatklo vladyku Gorazda. Nacházel
se ve vazbě od 25. června do 4. září 1942.
Tam byl vystaven těžkým mučivým výslechům. Němci vladykovi vytrhávali hustý
plnovous, bili ho a mučili dalšími způsoby.
Odváželi ho ve 22 hodin a vracel se v pět
hodin ráno. Přes den vladykovi nedopřávali
odpočinku. Když vězni dostávali jídlo,
strážný biskupa často odstrčil kopnutím,
a tak zůstával bez jídla. Život světitele Gorazda byl plný strádání a završil se mučednictvím za Krista.
Svědkové vladykova uvěznění a z části i
mučení vydávali svědectví, že vladyka Gorazd, otec Václav a otec Vladimír přes
všechno mučení byli velice klidní. Hluboký
klid se zračil na jejich tvářích i při soudu,
vynesení rozsudku i na popravišti.
Vojenský tribunál odsoudil biskupa Gorazda a s ním i protojereje Václava Čikla,
jereje, doktora bohosloví Vladimíra Petřeka
a laika Jana Sonnevenda k trestu smrti.
4. září 1942 byli zastřeleni v Praze. Ostatky
svatého vladyky Gorazda, otce Vladimíra
Petřeka a Jana Sonnevenda byly spáleny,
tělo otce Václava Čikla bylo předáno k pitvě
a vědeckému zkoumání.

тельно важна: ведь гестапо не делало
особой разницы между бойцами Сопротивления и теми, кто, пусть даже
случайно, оказывал им содействие.
С одинаковой жестокостью преследовали всех. В июне 1942 года под ударом
оказалась Чешская Православная Церковь. Отвел этот удар владыка Горазд
(Павлик).
8 июня 1942 года, через 12 дней после
убийства Гейдриха, немцы, получив информацию от парашютиста Чурды, оказавшегося предателем, окружили храм
святых Кирилла и Мефодия в Праге и
взяли его штурмом. Арестованы были
отец протоиерей Вацлав Чикл, отец Владимир Петржек , Ян Зонневенд, Вацлав
Орнест и другие. Владыка Горазд в это
время находился в Германии вместе с
владыкой Антонием (Храповицким). С
юридической точки зрения это было
безусловное алиби. Но не собственная
безопасность волновала владыку. Он
срочно возвратился в Чехию, дабы не
пострадала от кровавых гонений Церковь. В письме председателю протекторатного правительства Э. Моравцу Святитель взял на себя ответственность за
всё, что произошло в связи с укрытием
десантников. Э. Моравец письмо отослал
в гестапо.

В четверг 25 июня 1942 года, в 5 часов
утра, гестапо арестовало владыку Горазда.
В тюремном заключении он находился
с 25 июня по 4 сентября 1942 года. В
течение этого времени он был подвергнут
тяжелым мучительным допросам, немцы
рвали у владыки густую бороду, били
его и подвергали разным другим мучениям. Его увозили в 22 часа, а возвращался он в пять часов утра. Днем владыке
не давали отдыха. Когда заключенные
получали пищу, тюремщик часто отталкивал епископа ногой и оставлял без
еды. Жизнь святителя Горазда была полна страданий и завершилась мученичеством за Христа.
Свидетели заключения владыки, а часто
и его мучений, приводили свидетельства,
что владыка Горазд, отец Вацлав и отец
Владимир были и посреди всех мучений
очень спокойны. Глубокий покой был
на их лицах и на суде, и при вынесении
приговора, и на месте казни.
Военный трибунал приговорил епископа
Горазда, а с ним протоиерея Вячеслава
Чикла, иерея, доктора богословия Владимира Петржка и мирянина Яна Соневенда к смертной казни. 4 сентября 1942
года они были расстреляны в Праге.
Тела святого владыки Горазда, отца Владимира Петржека и Яна Зонневенда

I

СПЕЦВЫПУСК

V neděli 5. května 1987 se v katedrálním
chrámu sv. Gorazda v Olomouci konalo za
velké účasti věřících a za účasti všech členů
Posvátného synodu Pravoslavné církve
v Československu v čele s Jeho Blažeností
metropolitou Dorotejem a archijerejů Konstantinopolského patriarchátu, Ruské
a Srbské pravoslavné církve – svatořečení
svatého mučedníka Gorazda, biskupa českého a moravsko-slezského.
Roucho svatého mučedníka Gorazda je uloženo v pražském katedrálním chrámu svatých Cyrila a Metoděje.
Památka svatého vladyky Gorazda se slaví
22. srpna / 4. září.

были сожжены, тело отца Вацлава Чикла
отдано для вскрытия и научного изучения.
В воскресенье 5 сентября 1987 года в
кафедральном храме святого Горазда в
городе Оломоуце при большом стечении
народа, в присутствии всех членов Святейшего Синода Православной Церкви
Чехословакии во главе с Блаженнейшим
митрополитом Дорофеем и архиереев
Константинопольского патриархата, Русской и Сербской Православных Церквей,
состоялось прославление в лике святых
священномученика Горазда, епископа
Чешского и Моравско-Силезского.
Облачение сщмч. Горазда хранится
в Пражском кафедральном соборе свв.
Кирилла и Мефодия.
Память святого Горазда празднуется 22
августа/4 сентября.

ikona 1 /2011

67

SPECIAL

I

СПЕЦВЫПУСК

Vážení čtenáři,
v letošním roce 2011, kdy časopis IKONA slaví své 5. výročí,
jsme pro vás, naše milé čtenáře, připravili několik novinek.
Kromě tohoto prvního speciálního čísla, které nyní držíte
v ruce, se v dalších číslech časopisu můžete těšit na pokračování nové rubriky „Gorazdův pravoslavný katechismus“, v níž
budeme na pokračování uveřejňovat tento katechismus, který
je základním přehledem věrouky a církevní praxe Pravoslavné
církve v českých zemích a na Slovensku.
Pravoslavný katechismus sestavil sv. vladyka mučedník Gorazd, biskup český a moravsko-slezský, v roce 1940 jako učebnici pro výuku náboženství na školách a pro misijní potřeby
české pravoslavné církve v dobách tzv. první republiky.
Tento stručný katechismus (s nepatrnými redakčními úpravami) vyšel ve II. vydání v roce 1950 nákladem Exarchátní

rady pravoslavné církve v Praze a dne 4. září 1950 ve výroční
den mučednické smrti biskupa Gorazda udělil požehnání
k vydání „Pravoslavného katechismu“ od biskupa-mučedníka
Gorazda pro účely náboženské výchovy pravoslavných věřících
Exarcha moskevské patriarchie Jelevferij, metropolita pražský
a celého Československa.
Forma otázek a odpovědí, sloh, tématická šíře a hloubka probírané látky byly autorem zvoleny vzhledem k předpokládanému prioritnímu použití tohoto katechismu pro základní náboženskou výuku dětí a mládeže. (Pro výuku na základních
školách byla látka určená starším žákům vyčleněna do poznámek umístěných u jednotlivých článků; obtížnost byla
označena hvězdičkami před každou poznámkou.)
Roman Wimmer, šéfredaktor

Православный катехизис владыки Горазда
Уважаемые читатели,
в наступившем 2011 году, когда журнал «ИКОНА» отмечает
свою пятую годовщину, мы приготовили для Вас несколько
новшеств. Не только в этом специальном номере, который
Вы сейчас держите в руках, но и в последующих Вас
порадует продолжение новой рубрики «Православный катехизис владыки Горазда». В ней мы будем постепенно
публиковать этот катехизис, являющийся основополагающим
сводом положений о церковной практике и вероучении Православной Церкви в Чешских землях.
Православный катехизис составил в 1940 году как учебник
по религии для преподавания в школах и для миссионерских
нужд Чешской Православной Церкви в период так называемой первой республики св. Владыка мученик Горазд,
Епископ Чешский и Моравско-Силезский.
Этот краткий катехизис (с незначительными редакционными
поправками) вышел в 1950 году во втором издании на
средства Экзархатного совета Православной Церкви в Праге.
Благословение на публикацию «Православного катехизиса»

68

ikona 1 /2011

епископа-мученика Горазда для целей религиозного воспитания православных верующих было дано 4 сентября 1950
года Экзархом Московской Патриархии Елеферием, Митрополитом Пражским и всея Чехословакии, в день годовщины
мученической смерти епископа.
Форма изложения в вопросах и ответах, стиль, широта тематики и глубина исследования материала были избраны
автором с опорой на предполагаемое приоритетное использование этого катехизиса для начального религиозного образования детей и молодежи (для обучения в средних
школах материал, предназначенный для учеников старших
классов, был приведен в форме примечаний, помещенных
возле отдельных статей; сложность обозначалась звездочками
у каждого примечания).
Роман Виммер
Шеф-редактор

SPECIAL
TEXT GORAZDOVA PRAVOSLAVNÉHO KATECHISMU
(Rozdělený do kapitol)
– Podrobný obsah
– ÚVOD. Zjevení Boží, ústní podání a písmo svaté
– DÍL I. Vyznání neboli symbol víry
– DÍL II. Přikázaní boží
– DÍL III. O svatých tajinách
– DÍL IV. O hříchu, ctnostech, dobrých skutcích a mnišských slibech
– DÍL V. O bohoslužbách
– DÍL VI. O svátcích

ÚVOD
Zjevení Boží, ústní podání a písmo svaté
1. Kdo nás stvořil?
Stvořil nás Bůh.
2. Proč nás Bůh stvořil?
Bůh nás stvořil,
1. abychom ho poznávali,
2. abychom se mu klaněli a ho oslavovali,
3. abychom jeho svatou vůli plnili,
4. abychom dosáhli věčné spásy čili blaženosti.

I

СПЕЦВЫПУСК

3. Pán Ježíš pravil, že máme plnit vůli Otce nebeského.
(Evang. sv. Matouše, hl. 7, v. 21.)
4. V prvním listě svatého apoštola Pavla k Timotejovi se v hlavě 2, verši 4.
praví: „Bůh chce, aby všichni lidé spaseni byli.“

3. Jsou lidé schopni svým rozumem poznat Boha?
Lidé jsou svým rozumem do jisté míry schopni poznat Boha
z pozorování světa a přírody, ale poznání toto je nedostatečné.
Poznámky:
1. V žalmu 19, verši 1. se praví: „Nebesa vypravují slávu Boha silného.“
2. Apoštol Pavel ve svém listě k Římanům napsal, že neviditelné vlastnosti
boží, hlavně jeho věčnou moc a božství, mohou lidé poznat z věcí stvořených,
takže nikdo nemůže být omluven, jestliže v Boha nevěří. (Hlava 1, verš 20.)

4. Kdo nám pomáhá poznat Boha lépe, než to svým rozumem
dovedeme?
Poznat Boha lépe, než to svým rozumem dovedeme, pomáhá
nám sám Bůh, a to tím, co o sobě zjevil.
5. Pro koho dal Bůh své zjevení?
Bůh dal své zjevení pro všechny lidi, neboť chce, aby všichni
dosáhli věčné blaženosti.

Poznámky:
1. Svatý apoštol Pavel ve druhém listě k Soluňským v hlavě 1, verši 8, praví,
že přijde trest na ty, kteří neznají Boha.
2. Pán Ježíš řekl: „Pánu Bohu svému klaněti se budeš a jemu samému sloužiti
budeš.“ (Evangelium sv. Matouše, hl. 4, v. 10.) „Chvalte Hospodina stvoření
nebeská, chvaltež ho na výsostech. Chvalte Hospodina tvorové zemští.“
(Žalm 148, v. 1. a 7.) „Oslavujte Hospodina, neboť jest dobrý.“ (Žalm 118, v. 1.)

Текст «Православного катехизиса владыки Горазда»
(Разделено на главы)
– Подробное содержание
– ВВЕДЕНИЕ. Откровение Божье, изустное Священное Предание и Священное Писание
– ЧАСТЬ I. Символ Веры
– ЧАСТЬ II. Заповеди Божьи
– ЧАСТЬ III. О Святых Таинствах
– ЧАСТЬ IV. О грехах, добродетелях, добрых делах и монашеских обетах
– ЧАСТЬ V. О богослужениях
– ЧАСТЬ VI. О святых

ВВЕДЕНИЕ
Божественное Откровение, изустное Священное Предание
и Священное Писание
1. Кто нас сотворил?
Нас сотворил Бог.
2. Почему нас сотворил Бог?
Бог сотворил нас,
1. чтобы мы Его познавали,
2. чтобы мы Ему поклонялись и славили Его,
3. чтобы мы творили (исполняли) Святую волю Его,
4. чтобы мы достигли вечного спасения, то есть благодати.
Примечания:
1. Святой апостол Павел во втором послании к Фессалоникийцам в главе
1, стих 8, говорит что, те, кто не знают Бога, подвергнутся наказанию.

2. Господь Иисус говорил: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему
одному служи». (Евангелие от св. Матфея, гл. 4, стих 10.) «Хвалите
Господа с небес, хвалите его в вышних. Хвалите Господа все твари
земные» (Псалом 148, стих 1 и 7.) «Славьте Господа, ибо он благ…»
(Псалом 118, стих 1) Это 135 не 118
3. Господь Иисус говорил, что мы должны исполнять волю Небесного
Отца. (Евангелие от св. Матфея, гл. 7, стих 21)
4. В первом послании святого апостола Павла к Тимофею в главе 2, стих
4 говорится: «Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди
спаслись и достигли познания истины».

3. Способны ли люди разумом своим познать Бога?
Люди до определенной степени способны познать Бога из
наблюдений окружающего мира и природы, но это познание
недостаточно.
Примечания:
1. В псалме 18, стих 1 говорится: «Небеса проповедуют славу Божию...»
2. Апостол Павел в своем письме к Римлянам писал, что «…невидимое
Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание
творений видимы, так что они безответны», что люди не смеют утверждать,
что они не знают о Боге. (Глава 1, стих 20.)

4. Кто нам помогает познать Бога лучше, чем мы своим разумом способны?
Познать Бога лучше, нежели мы способны своим разумом,
нам помогает сам Бог, тем, что открывает о себе.

ikona 1 /2011

69

SPECIAL

I

СПЕЦВЫПУСК

* 6. Přijímá každý člověk zjevení boží přímo od Boha?
Zjevení božího nepřijímá každý člověk přímo od Boha, neboť
většina lidí pro svou hříšnost a duchovní lhostejnost není
schopna zjevení Boží bezprostředně přijmout a řádně si je uvědomit.
* 7. Skrze koho dal Bůh lidstvu své zjevení?
Bůh dal lidstvu své zjevení napřed po částech skrze prvního
člověka Adama, skrze Noema, Abrahama, Mojžíše a jiné proroky, nakonec pak dal nám své zjevení v celosti skrze Pána Ježíše a jeho apoštoly.
Poznámka:
* Apoštol Pavel v listě k Židům napsal: „Rozličnou měrou a rozličnými způsoby
mluvíval zdávna Bůh otcům skrze proroky, v těchto pak posledních dnech
mluvil nám skrze Syna svého.“ (Hlava 1, verš 1.)

8. Je zjevení boží lidem potřebné?
Zjevení boží jest lidem nevyhnutelně potřebné, neboť bez něho
by lidstvo ve věcech náboženských žilo v nejistotě a stále bloudilo.
9. Kdo udržuje věrně zjevení boží mezi lidmi?
Zjevení boží mezi lidmi udržuje věrně svatá pravoslavná církev.
10. Jak pravoslavná církev udržuje a rozšiřuje mezi lidmi zjevení boží?
Pravoslavná církev udržuje a rozšiřuje mezi lidmi zjevení boží
dvojím způsobem, a to:
1. ústním podáním neboli tradicí,
2. Písmem svatým.
11. Jak se udržuje a rozšiřuje boží zjevení ústním podáním
neboli tradicí?
Ústním podáním neboli tradicí se udržuje a rozšiřuje boží zjevení tak, že církev od svého počátku stále hlásá zjevené pravdy
z pokolení na pokolení a od národa k národu.
12. Co je Písmo svaté?
Písmo svaté je sbírka knih, které na základě přímého vnuknutí
božího byly od svatých mužů napsány.
13. Jak se udržuje a rozšiřuje boží zjevení Písmem svatým?
Písmem svatým se udržuje a rozšiřuje boží zjevení tak, že církev
1. při bohoslužbách předčítá a vysvětluje Písmo svaté,
2. nabádá věřící, aby knihy Písma svatého četli i doma,

8. Для чего нужно людям Божественное Откровение?
Божественное Откровение людям совершенно необходимо,
ибо без него в вопросах религиозных человечество жило бы
в сомнении и постоянно заблуждалось.
9. Кто хранит верность истин Божественного Откровения
среди людей?
Истинность Божественного Откровения среди людей верно
хранит святая Православная Церковь.
5. Для кого Бог дал свое Откровение?
Бог дал свое откровение всем людям, потому что хочет,
чтобы все люди достигли вечного блаженства.
* 6. Воспринимает ли каждый человек Божественное Откровение непосредственно от Бога?
Каждый человек не воспринимает Божественное Откровение
непосредственно от Бога, потому что большинство людей
из-за своей греховности и духовного небрежения неспособно
непосредственно воспринять Божественное Откровение
и по-настоящему его осознать.
* 7. Через кого Бог дал человечеству свое Откровение?
Бог дал человечеству свое Откровение частями: сначала через
первого человека Адама, потом через Ноя, Авраама, Моисея
и других пророков и, наконец, дал нам свое Откровение в его
целостности через Господа Иисуса Христа и его Апостолов.
Примечание:
* Апостол Павел написал в послании к Евреям о благовестии. «которое
Бог прежде обещал через пророков Своих, в святых писаниях, о Сыне
Своем, Который родился от семени Давидова по плоти и открылся
Сыном Божиим в силе, по духу святыни, через воскресение из мертвых,
о Иисусе Христе Господе нашем…» (Глава 1, стих 1)

70

ikona 1 /2011

10. Как Православная Церковь хранит и ширит среди людей
Божественное Откровение?
Православная Церковь хранит и ширит между людьми Божественное Откровение двумя способами, а именно:
1. в изустном Священном Предании,
2. в Священном Писании.
11. Как хранится и распространяется Божественное Откровение через изустное Священное Предание?
Божественное Откровение хранится и распространяется
в Священном Предании за счет того, что Церковь от
самого своего возникновения постоянно возвещает слово
истины от поколения к поколению и от народа к народу.
12. Что такое Священное Писание?
Священное Писание — это собрание книг, которые по прямому вдохновению Божьему были записаны святыми людьми.
13. Как хранится и распространяется Божественное Откровение через Священное Писание?

SPECIAL
3. stará se, aby Písmo svaté bylo překládáno do všech řečí
a rozšiřováno mezi všemi národy.
* 14. Čím se udržovalo a rozšiřovalo zjevení boží napřed: Písmem svatým nebo ústním podáním?
Zjevení boží se udržovalo a rozšiřovalo napřed ústním podáním, neboť od Adama do Mojžíše nebylo žádných knih Písma
svatého, a také Pán Ježíš učil své apoštoly pravdě boží ústně;
Písmo svaté pochází tedy z doby pozdější než ústní podání.

I

СПЕЦВЫПУСК

sněmy mimo to stanovily, že ve chrámech při bohoslužbách smějí být předčítány jen ty knihy, z nichž pozůstává Písmo svaté. – Šestý všeobecný sněm
církevní v pravidle 68. nařídil, že s knihami Písma svatého má se zacházet
uctivě, jako se svatými věcmi.

* 15. Podle čeho bylo stanoveno, které knihy jsou součástí
Písma svatého?
Které knihy jsou součástí Písma svatého, bylo stanoveno podle
ústního podání.
*** 16. Jak to bylo podle ústního podání stanoveno?
Bylo to podle ústního podání stanoveno takto:
1. Bylo zkoumáno, zdali ta neb ona kniha jest ústním podáním
celé církve za součást Písma svatého uznávána nebo ne.
2. Jen ty knihy byly prohlášeny za součást Písma svatého,
o nichž to bylo dosvědčeno ústním podáním celé církve, o ostatních pak knihách, pro něž svědčilo ústní podání jen z některé
země, a ne celé církve, bylo prohlášeno, že nejsou součástí
Písma svatého.
Poznámky:
* 1. Ve věcech náboženských má nejistotu a bloudí mnoho lidí, ač Bůh dal
lidstvu své zjevení. Ale této nejistotě a bludům propadají hlavně ti, kdož zjevení boží neznají nebo se ho nechtějí držet. Kdybychom zjevení boží neměli,
byl by náboženský zmatek ještě větší, ba všeobecný.
*** 2. Ve východní církvi rozhodl církevní sněm, konaný v roce 360 ve městě
Laodicei, o tom, které knihy jsou součástkou Písma svatého, a pro církev západní učinil to sněm církevní, konaný v roce 416 ve městě Kartagu. Oba tyto

Церковь хранит и распространяет Божественное Откровение посредством Священного Писания, следующим образом:
1. во время богослужений зачитывает и объясняет Священное
Писание,
2. поощряет верующих, чтобы они читали книги Священного
Писания и дома,
3. заботится, чтобы Священное Писание переводилось на
все языки и распространялось между всеми народами.
* 14. В чем изначально хранилось и распространялось Божественное Откровение: в Священном Писании или в Священном Предании?
Божественное Откровение изначально хранилось и распространялось в Священном Предании, потому что от
Адама до Моисея еще не было никаких книг Священного
Писания, также и Господь Иисус Христос учил своих апостолов правде Божьей устно. Таким образом, Священное
Писание ведет свое происхождение с более позднего времени,
чем Священное Предание.
* 15. Как было установлено, какие книги являются частями
Священного Писания?
Какие книги являются частями Священного Писания, было
установлено по Священному Преданию.
*** 16. Как это было установлено по Священному Преданию?
По Священному Преданию это было установлено так:
1. Определялось, признана ли та или иная книга в Священном
Предании всей церкви или нет.
2. Частью Священного Писания были объявлены только те

книги, о которых свидетельствовало Священное Предание
всей церкви, об остальных же книгах, о которых свидетельствовало Священное Предание церкви только в некоторых из стран, а не в церкви в целом, было объявлено, что
они частями Священного Писания не являются.
Примечания:
* 1. В вопросах религии, несмотря на то, что Бог дал человечеству свое
Откровение, имеют сомнения и заблуждаются многие люди. Но в большей
мере этим сомнениям и заблуждениям подвержены те, кто не знает
Божьего Откровения или не желает его придерживаться. Если бы у нас
не было Божьего Откровения, религиозная неразбериха была бы еще
большей, если не сказать всеобщей.
*** 2. В восточной церкви о том, какие книги являются частью Священного
Писания, принимал решение Церковный Собор, проводившийся в 360
году в городе Лаодикее, о том, какие книги станут частью Священного
Писания для церкви западной, принял решение Церковный Собор, проводившийся в 416 году в городе Карфаген. Оба собора, кроме этого, постановили, что во всех храмах во время богослужений должны зачитываться
только те книги, из которых составлено Священное Писание. Шестой
Вселенский собор в правиле 68 установил, что с книгами Священного
Писания требуется обращаться с преклонением, как и со священными
предметами.

*** 17. Обязаны ли мы руководствоваться еще и Священным
Преданием церкви, если у нас есть Священное Писание?
Хотя у нас и есть Священное Писание, мы также обязаны
руководствоваться Священным Преданием, так как
1. Священное Писание не содержит всего Божественного
Откровения
2. некоторые места Священного Писания тяжело понимать
без Священного Предания.
*** 18. Откуда мы знаем, что Священное Писание не
содержит всего Божественного Откровения?

ikona 1 /2011

71

SPECIAL

I

СПЕЦВЫПУСК

*** 17. Zdali jsme povinni řídit se též ústním církevním podáním, když máme Písmo svaté?
I když máme Písmo svaté, jsme povinni řídit se též ústním církevním podáním, neboť
1. Písmo svaté neobsahuje celého zjevení božího a
2. místa Písma svatého můžeme těžko pochopit bez ústního
podání.

*** 18. Odkud víme, že Písmo svaté neobsahuje celého zjevení
božího?
Že Písmo svaté neobsahuje celého zjevení božího, víme ze samého Písma svatého, kde v evangeliu svatého Jana se praví,
že by ani celý svět neobsáhl těch knih, které by musely být napsány, aby všechno bylo zaznamenáno, co Pán Ježíš učinil.
(Hlava 21, verš 25.)
*** 19. Je tedy rozumno a správno, jestliže určitá část křesťanů
uznává jen Písmo svaté, ústní podání však zavrhuje?
Není rozumno ani správno, jestliže určitá část křesťanů uznává
jen Písmo svaté, ústní podání však zavrhuje, neboť
1. kdyby nebylo ústního podání, nevěděli by ani sami tito křesťané, co je Písmo svaté;
2. samo Písmo svaté praví, že neobsahuje všechno, takže kdo
ústní podání neuznává, nezná různé věcí ze zjevení božího,
a jeho náboženský život jest jednostranný a kusý.
20. Kdy byly napsány knihy Písma svatého?
Knihy Písma svatého byly napsány v různých dobách: některé
před narozením Pána Ježíše, jiné až po něm.
21. Jak nazýváme knihy Písma svatého, napsané před narozením Pána Ježíše?
Knihy Písma svatého, napsané před narozením Pána Ježíše,
nazýváme Starým Zákonem.
22. Jak nazýváme knihy Písma svatého, napsané po narození
Pána Ježíše?
Knihy Písma svatého, napsané po narození Pána Ježíše, nazýváme Novým Zákonem.

То, что Священное Писание не содержит всего Божественного Откровения, мы узнаем из самого Священного Писания,
где в Евангелии от святого Иоанна говорится: «Многое и
другое сотворил Иисус; но, если бы писать о том подробно,
то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных
книг. Аминь». (Глава 21, стих 25)
*** 19. Разумно ли и правильно, что определенная часть
христиан признает только Священное Писание, Священное
же Предание отвергает?
И неразумно, и неправильно, что определенная часть христиан признает только Священное Писание, отвергая при
этом Священное Предание, ибо
1. если бы не было Священного Предания, то сами эти христиане не знали бы, что такое Священное Писание;
2. само Священное Писание говорит о том, что не содержит
всего, а поэтому тот, кто не признает Священного Предания,
не знает о различных вещах относительно Божественного
Откровения, и его религиозная жизнь, таким образом, одностороння и не имеет должной наполненности.
20. Когда были написаны книги Священного Писания?
Книги Священного Писания были записаны в различные периоды: некоторые до Рождества Христова, некоторые
уже после него.
21. Как мы называем книги Священного Писания, записанные
до Рождества Христова?
Книги Священного Писания, записанные до Рождества Христова, мы называем Ветхим Заветом.

72

ikona 1 /2011

22. Как мы называем книги Священного Писания, записанные
после Рождества Христова?
Книги Священного Писания, записанные после Рождества
Христова, мы называем Новым Заветом.
*** 23. Какова взаимосвязь Ветхого и Нового Заветов?
Взаимосвязь между Ветхим и Новым Заветами заключается
в том, что Ветхий Завет подготавливал людей к открытию
Нового Завета, и в том, что Новый Завет является осуществлением и высшей фазой Ветхого Завета.
Примечания:
*** I. Многие вещи сохранились в памяти христиан в только изустном
Священном Предании, например, то, что благословлять надо знамением
Святого Креста, что при молитве нужно обращаться к востоку, то есть к
той стороне, где восходит Солнце, или то, как уделяются Св. Таинства,
какими словами нужно взывать к Господу, чтобы Он освятил и преосуществил Дары хлеба и вина, как нужно освящать воду и прочее. Поэтому
и святой апостол Павел напоминал христианам в Фессалониках: «Итак,
братия, стойте и держите Предания, которым вы научены или словом,
или посланием нашим» (II-е послание к Фессалоникийцам, глава 2, стих
15). То, чему учил Св. Апостол Павел своими словами или своей речью,
и было изустным Священным Преданием, то, чему учил он в своих посланиях, было учением письменным и является частью Священного Писания. Факт, что христианская вера ширилась и сохранялась по большей
части Священным Преданием, вполне понятен. Это со всей ясностью
исходит и из II-го послания Апостола Павла к Тимофею, где он пишет:
«…и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным
людям, которые были бы способны и других научить…». (Глава 2, стих
2). Почти целых двадцать лет после Вознесения Господа нашего Иисуса
Христа Церковь не имела еще никаких книг Нового Завета и должна
была во всем полагаться на Священное Предание, и все-таки она жила,
проводила богослужения, работала и ширилась во все стороны, придерживаясь этого изустного Предания, которое берегла внутри себя, как сокровище небесное. О Священном Предании очень убедительно пишет
в своем правиле 91 святой Василий Великий.

SPECIAL
*** 23. Jaký je vzájemný poměr mezi Starým a Novým Zákonem?
Vzájemný poměr mezi Starým a Novým Zákonem je ten, že
Starý Zákon připravoval lidi na zjevení Nového Zákona, a že
Nový Zákon je splněním a vyvrcholením Starého Zákona.
Poznámky:
*** I. Mnohé věci se zachovávaly v paměti křesťanům jen ústním podáním,
například že se máme žehnat znamením svatého kříže, že při modlitbě máme
být obráceni k východu, to jest v tu stranu, odkud slunce vychází, nebo jak
se mají udělovat svaté tajiny, jakými slovy se má vzývat Bůh, aby posvětil
a proměnil dary chleba a vína, jak se má světit voda a jiné. Proto též svatý
apoštol Pavel napomínal křesťany v Soluni: „Bratři, stůjte pevně a držte se ustanovení, jimž jste se naučili buď skrze řeč, nebo skrze list náš.“ (II. list k Soluňským, hlava 2, verš 15.) Čemu učil sv. apoštol Pavel svými slovy neboli
svou řečí, to bylo ústní podání; čemu učil svými listy, to bylo učení písemné
a je to součástí Písma svatého. Že se víra křesťanská šířila a udržovala většinou
ústním podáním, je věc pochopitelná. Jasně to vysvítá i z II. listu sv. apoštola
Pavla k Timoteji, kde se praví: „Což jsi slyšel ode mne před mnohými svědky,
svěřuj to lidem věrným, kteříž by způsobní byli i jiné učiti.“ (Hlava 2, verš 2.)
– Téměř asi celých dvacet let po nanebevstoupení Pána Ježíše neměla církev
ještě žádné knihy Nového Zákona, nýbrž byla odkázána úplně na ústní podání,
a přece žila, konala bohoslužby, pracovala a šířila se na všechny strany, držíc
se ústního podání, jež ve svém nitru chovala jako nebeský poklad. Velmi přesvědčivě píše o svatém ústním podání svatý Basil Veliký ve svém pravidle 91.
*** II. V Písmě svatém Starého zákona jsou obsaženy tyto knihy:
1. Kniha Stvoření neboli Genesis. V ní se podává zpráva o stvoření světa
a lidí, o životě prvních lidí, jejich pádu a prvním hříchu a o životě i práci
jejich potomků až do smrti Josefa Egyptského. (Zkratka názvu této knihy:
buď Stv. neb 1.Mojž. neb Gen.)
2. Kniha Východu neboli Exodus. V ní se popisuje trpký život Židů v Egyptě,
boj Mojžíšův s faraónem, odchod Židů z Egypta za vůdcovství Mojžíšova,
jejich život na poušti, vyhlášení zákona na hoře Sinaji a zhotovení svatostánku.
(2.Mojž. nebo Ex.)
3. Kniha Levitská neboli Leviticus. V ní se píše o povinnostech starozákonních kněží a levitů, o bohoslužbách a o mravním i občanském zákoně. (3.Mojž.
nebo Lev.)

*** II. В Священном Писании Ветхого Завета содержаться следующие
книги:
1. Книга Бытия, или Genesis. В ней рассказывается о сотворении мира и
людей, о жизни первых людей, их грехопадении и первородном грехе, а
также о жизни и трудах их потомков до самой смерти Иосифа Египетского
(сокращенные названия этой книги: 1 Moj ., или Gen., или Быт.).
2. Книга Исход, или Exodus. В ней описывается горькая жизнь евреев в
Египте, бой Моисея с фараоном, исход евреев из Египта под предводительством Моисея, их жизнь в пустыне, провозглашение Завета на горе
Синай и создание Ковчега Завета (2. Moj . или Исх.).
3. Книга Левит, или Leviticus. В ней пишется об обязанностях ветхозаветных священников и левитов, о богослужениях, а также о моральном и
гражданском законе (3.Moj . или Лев.).
4. Книга Числа, или Numeri. В ней излагается, как в пустыне проводилась
перепись (пересчет) народа израильского, при котором, кроме левитов,
было насчитано 603.550 взрослых мужчин; далее там подробно описываются
обязанности левитов и рассказывается о ропоте народа против Моисея и
о смерти Аарона. (4.Moj . или Чис.).
5. Книга Второзаконие, или Deuteronomium, в ней Моисей перед своей
смертью вкратце повторяет Завет, который был дан еврейскому народу
Богом, воздает благодарение Господу и благословляет народ; описывается
смерть Моисея и его погребение (5.Moj . или Втор.).
6. Книга Иисуса Навина, в которой рассказывается о завоевании Земли
Обетованной и ее распределении между двенадцатью племенами израильскими (Joz. или Нав.).
7. Книга Судей Израилевых, в которой описывается жизнь евреев в
период, когда ими правили Судьи. (Soud. или Суд.).
8. Книга Руфь, в которой рассказывается о женщине по имени Руфь, являвшейся прабабушкой царя Давида (Rut. или Руф.).
9—12. Две книги Самуила и далее две книги Царей (четыре книги
Царств в русской версии), в которых излагается история еврейского
народа в период, когда им правили Цари, и в особенности также о строительстве великолепного храма в Иерусалиме (1.Sam., 2.Sam. и 1.Kral.,
2.Kral. или 1Цар., 2Цар., 3Цар., 4Цар.).
13—14. Две книги Хроники, или Паралипоменон, в которых содержатся
дополнения к книгам Царств (1.Par., 2.Par. или 1Пар. и 2Пар.).
15—16. Книги Эздры и Неемии, в которых повествуется о возвращении

I

СПЕЦВЫПУСК

4. Kniha čísel neboli Numeri. V ní se popisuje, jak bylo na poušti prováděno
sčítání lidu izraelského, při němž bylo kromě levitů napočteno 603.550 dospělých mužů; dále se tam blíže vysvětlují povinnosti levitů a vypravuje se
o reptání lidu proti Mojžíšovi a o smrti Aronově. (4.Mojž. nebo Num.)
5. Kniha Obnovených zákonů čili Deuteronomium, v níž Mojžíš před svou
smrtí krátce opakuje zákoník, jejž Bůh dal židovskému národu, vzdává díky
Bohu a žehná národu: nakonec je popisována smrt Mojžíšova a jeho pohřbení.
(5.Mojž. nebo Deut.)
6. Kniha Jozue, v níž se vypravuje o dobytí zaslíbené země a jejím rozdělení
mezi dvanáct kmenů izraelských. (Joz.)
7. Kniha Soudců, v níž se popisuje život Židů v době, kdy nad nimi vládli
soudcové. (Soud.)
8. Kniha Rut, v níž se vypravuje o ženě jménem Rut, která byla prababičkou
krále Davida. (Rut.)
9.–12. Dvě knihy Samuelovy a pak dvě knihy Královské, v nichž se vypravuje o dějinách národa židovského v době, kdy nad ním vládli králové, zvláště
též o stavbě nádherného chrámu v Jerusalemě (1.Sam., 2.Sam. a 1.Král.,
2.Král.)
13.–14. Dvě knihy Kroniky čili Paralipomenon, v nichž jsou doplňky ke
knihám Královským. (1.Par., 2.Par. nebo Kron.)
15.–16. Kniha Ezdrášova a Nehemiášova, v nichž se vypravuje o návratu
Židů ze zajetí babylonského, o stavbě nového chrámu na místě prvního, který
byl nepřítelem zničen, a o obnovení města Jerusalema. (Ezd. a Neh.)
17. Kniha Ester, v níž se popisuje život zbožné a statečné izraelitky jménem
Ester, která zachránila svůj národ od záhuby za vlády perského krále Artakserksa. (Est.)
18. Kniha Jobova, v níž se vypravuje o bohulibém životě spravedlivého Joba,
který v době velikých a různých utrpení si zachoval nekolísavou víru v Boha
a projevoval velikou trpělivost a moudrost (Job.)
19. Kniha Žalmů čili Žaltář, která obsahuje 150 duchovních písní neboli žalmů, pocházejících většinou od krále Davida. (Ž.)
20. Kniha Přísloví Šalomounových, v níž jsou obsaženy moudré výroky
a rady krále Šalomouna o spravedlivém životě na tomto světě. (Př.)
21. Kniha Kazatel čili Ekklesiastes, v níž král Šalomoun káže o smyslu
života a ukazuje, že šťastným nemůže být ten, kdo se honí za pozemskými
požitky, nýbrž ten, kdo žije podle přikázání božích. (Kaz. nebo Ekkl.)
22. Píseň Šalomounova (Velepíseň) čili Píseň písní, v níž se prorocky mluví

евреев из плена вавилонского, о строительстве нового храма на месте
первого, уничтоженного неприятелем, и о восстановлении города Иерусалим (Ezd. и Neh. или Езд. и Неем.).
17. Книга Эсфири, в которой описывается жизнь набожной и храброй
израильтянки по имени Эсфирь, спасшей свой народ от гибели при
правлении персидского царя Артаксеркса. (Est. или Эсф.).
18. Книга Иов, в которой ведется повествование о боголюбивой жизни
праведного Иова, который во время великих и самых разных испытаний
сохранил непоколебимую веру в Бога и проявлял большое терпение и
мудрость. (Job. или Иов.).
19. Книга псалмов, или Псалтирь, которая содержит 150 духовных песен,
или псалмов, авторство которых в большинстве своем приписывается
царю Давиду ( . или Пс./Псал.).
20. Книга Притчей Соломоновых, в которой содержатся мудрые высказывания и советы царя Соломона о праведной жизни на этом свете (P .
или Прит.).
21. Книга Екклесиаста, или Проповедник, в которой царь Соломон проповедует о смысле жизни и указывает, что счастливым не может быть
тот, кто гонится за земными благами, но лишь тот, кто живет по заповедям
Божьим (Kaz., или Ekkl., или Екк.).
22. Песнь Соломонова, или Песнь песней, в которой пророчески говорится
о чистой и святой любви Христовой к Церкви, как о любви жениха к
невесте (PТs. или Песн.).
23. Книга пророка Исаии, в которой этот пророк предсказывает многие
вещи из жизни Искупителя. Некоторые события из жизни Искупителя
он описывает так ясно, как будто бы видел их собственными глазами. В
числе прочего, он предсказывает, что Искупитель родится от Девы.
Поэтому бывает, что пророка Исаию называют евангелистом Ветхого
Завета. (Iz. или Исаи/Ис.).
24. Книга пророка Иеремии, в которой есть много пророчеств о будущих
судьбах народа еврейского, или израильского и об Искупителе. (Jer. или
Иер.).
25. Книга пророка Иезекииля, также содержащая многие пророчества
(Ezech. или Иез.).
26. Книга пророка Даниила, в которой описывается жизнь этого пророка
в период вавилонского плена; в ней также имеются пророчества о времени,
когда родится Искупитель (Dan. или Дан.).
27–38. Книги двенадцати менее крупных пророков: Осии (Oz. или Ос.),

ikona 1 /2011

73

SPECIAL

74

I

СПЕЦВЫПУСК

o čisté a svaté lásce Kristově k církvi, jako o lásce ženicha k nevěstě. (Pís.)
23. Kniha proroka Izaiáše, v níž tento prorok předpovídá mnohé věci o
životě Vykupitele. Některé události ze života Vykupitelova popisuje tak jasně,
jako by je byl viděl vlastníma očima. Mimo jiné předpovídá, že se Vykupitel
narodí z Panny. Proto bývá prorok lzaiáš nazýván též evangelistou Starého
Zákona. (Iz.)
24. Kniha proroka Jeremiáše, v níž jsou mnohá proroctví o budoucích osudech národa židovského čili izraelského, i o Vykupiteli. (Jer.)
25. Kniha proroka Ezechiele, obsahující taktéž mnohé předpovědi. (Ezech.)
26. Kniha proroka Daniele, v níž se popisuje život tohoto proroka v době
babylonského zajetí; je v ní též proroctví o době, kdy se narodí Vykupitel.
(Dan.)
27.–38. Knihy dvanácti menších proroků: Ozeáše (Oz.), Joele (Joel), Amosa
(Am.), Abdiáše (Abd.), Jonáše (Jon.), Micheáše (Mich.), Nauma (Nahuma)
(Nah.), Habakuka (Hab. neb Ab.), Sofoniáše (Sof.), Aggea (Agg.), Zachariáše
(Zach.) a Malachiáše (Mal.). Také v těchto knihách jsou obsaženy mnohé
předpovědi o Vykupiteli. Tak prorok Micheáš předpověděl narození Vykupitele
v Betlémě (Mich. 5, 2.); prorok Zachariáš předpověděl slavný vjezd Vykupitele
do Jerusalema (Zach. 9, 9.) a utrpení jeho (Zach. 13, 7.); prorok Malachiáš
předpověděl, že před Vykupitelem přijde jeho předchůdce (sv. Jan Křtitel Mal. 3, 1.)
*** III. Prvních pět knih Starého Zákona nazývá se též knihami Mojžíšovými
nebo též knihami Zákonů.
V některých vydáních nazývá se I. kniha Samuelova první knihou Královskou
a II. kniha Samuelova druhou knihou Královskou. V tom případě I. kniha
Královská nazývá se třetí knihou Královskou a II. kniha Královská čtvrtou
knihou Královskou. Proroci lzaiáš, Jeremiáš, Ezechiel a Daniel nazývají se
velkými proroky.
*** IV. Církev pravoslavná uznává tyto zde vyjmenované knihy Starého Zákona jako dědictví, převzaté od starozákonní církve židovské, neboť Židům
bylo svěřeno slovo boží, jak praví svatý apoštol Pavel ve své epištole k Římanům (Řím. 3, 1-2.), a novozákonní církev Kristova přijala tyto knihy od Židů.
V některých vydáních Písma svatého jsou mimo to obsaženy ještě knihy: a)
Kniha Tobiášova, b) Kniha Judit, c) Kniha moudrosti Šalomounovy, d) Kniha
Josue, Syna Sirachova e) Kniha proroka Barucha, f) Tři knihy Makkabejské,
g) Třetí kniha Ezdrášova. Avšak tyto knihy neuznávala starozákonní církev
židovská. Církev pravoslavná používá jich sice ke zbožnému čtení, jako jiných

náboženských knih, ale nepovažuje je za podstatnou součást Písma svatého.
V. Nový Zákon obsahuje 27 knih; jsou to:
A. Evangelia, a to:
1. Sv. Matouše (Mat.),
2. Sv. Marka (Mar. nebo Mk.)
3. Sv. Lukáše (Luk.) a
4. Sv. Jana (Jan).
B. 5. Skutky sv. apoštolů čili Skutky apoštolské (Sk.).
*** C. 14 epištol (listů) svatého apoštola Pavla, a to:
6. k Římanům (Řím.),
7. I. ke Korintským (1.Kor.),
8. II. ke Korintským (2.Kor.)
9. ke Galatským (Gal.)
10. k Efezským (Ef.),
11. k Filipenským (Fil.),
12. ke Kolosenským (Kol.),
13. I. k Soluňským (Tesalonským: 1.Sol. nebo I. Tes.)
14. II. k Soluňským (2.Sol. nebo II Tes.)
15. I. k Timoteji (1.Tim.),
16. II. k Timoteji (2.Tim.)
17. k Titovi (Tit.),
18. k Filomenovi (Filem.) a
19. k Židům (Žid.).
*** D. Sedm listů jiných apoštolů, a to:
20. list sv. Jakuba (Jak.),
21. I. list sv Petra (1.Pet.)
22. II. list sv. Petra (2.Pet.),
23. I. list sv. Jana (1.Jan)
24. II. list sv. Jana (2.Jan)
25. III. list sv. Jana (3.Jan)
26. list sv. Judy (Juda)
*** E. 27. Apokalypse čili Zjevení sv. apoštola Jana (Ap. nebo Zj.).
VI. V evangeliích se popisuje příchod Pána Ježíše na tento svět jeho život,
učení, práce a utrpení, jakož i to, co učinil pro spásu lidí. Slovo „evangelium“
je řecké a znamená blahou zvěst, neboť učení Pána Ježíse, usmíření lidí s Bohem a věčná blaženost je něco, nad což není nic blaživějšího. První tři evangelia
byla napsána od r. 50 do r. 70. Evangelium sv. Jana bylo napsáno kolem r. 90.

Иоиля (Joel или Иоил.), Амоса (Am. или Амос.), Aвдия (Abd. или Авд.),
Ионы (Jon. или Ион.), Михея (Mich. или Мих.), Наума (Нагума) (Nah.
или Нм.), Аввакума (Hab. или Ab. или Авв.), Софонии (Sof. или Соф.),
Аггея (Agg. или Агг.), Захарии (Zach. или Зах.) и Малахии (Mal. или
Мал.). И в этих книгах также находятся многие пророчества об Искупителе.
Так, пророк Михей предсказал рождение Искупителя в Вифлееме (Мих.
5:2); пророк Захария предсказал славный въезд Искупителя в Иерусалим
(Зах. 9:9) и страдания его (Зах. 13:7); пророк Малахия предсказал, что
перед Искупителем появится его Предтеча (св. Иоанн Креститель —
Мал 3:1).
*** III. Первые пять книг Ветхого Завета также носят название книг
Моисеевых, или книг Законов.
В некоторых изданиях I-я книга Самуила называется также первой
книгой Царской, а II-я книга Самуила — второй книгой Царской. В этом
случае, соответственно, I-я книга Царская называется третьей книгой
Царской, а II-я книга Царская — четвертой книгой Царской. Пророки
Исаия, Иеремия, Иезекииль и Даниил называются великими пророками.
*** IV. Православная Церковь признает приведенные здесь книги в
качестве наследия, принятого от ветхозаветной церкви еврейской, ибо
евреям было сверено Слово Божье, как говорит Апостол Павел в своем
Послании к римлянам (Рим 3:1-2), а новозаветная Церковь Христова
приняла эти книги от евреев.
В некоторых изданиях Священного Писания, кроме этого, содержатся
также книги: а) Книга Товита, б) Книга Юдифь, в) Книга Премудрости
Соломона, г) Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова, д) Книга
пророка Варуха (Баруха), е) Три книги Маккавеев, ж) Третья книга
Эздры. Однако эти книги ветхозаветная церковь еврейская не признавала.
Церковь Православная, хотя и использует их для чтения в качестве богоугодных книг, но не считает их существенной частью Священного Писания.
V. Новый Завет включает в себя 27 книг, а именно:
A. Евангелия:
1. от св. Матфея (Mat. или Мф.),
2. от св. Марка (Mar. или Mk. или Мк.)
3. от св. Луки (Luk. или Лк.)
4. от св. Иоанна (Jan. или Ин.).
Б. 5. Деяния св. Апостолов или Деяния Апостольские (Sk. или Деян.).

*** В. 14 Посланий святого Апостола Павла, в частности:
6. к Римлянам ( Тm. или Рим.),
7. I-е к Коринфянам (1.Kor. или 1Кор.),
8. II-е к Коринфянам (2.Kor. или 2Кор.),
9. к Галатам (Gal. или Гал.)
10. к Ефесянам (Ef. или Еф.),
11. к Филипийцам (Fil. или Фил.),
12. к Колоссянам (Kol. или Кол.),
13. I-е к Фессалоникийцам (1.Sol. или I. Tes. или 1Фес.)
14. II-е к Фессалоникийцам (2.Sol. или II. Tes. или 2Фес.)
15. I-е к Тимофею (1.Tim. или 1Тим.),
16. II-е к Тимофею (2.Tim. или 2Тим.)
17. к Титу (Tit. или Тит.),
18. к Филимону (Filem. или Флм.),
19. к Евреям ( id. или Евр.).
*** Г. Семь посланий других Апостолов, в частности:
20. Послание св. Иакова (Jak. или Иак.),
21. I-е послание св. Петра (1.Pet. или Пет.1)
22. II-е послание св. Петра (2.Pet. или Пет.2),
23. I-е послание св. Иоанна (1.Jan или Ин.1)
24. II-е послание св. Иоанна (2.Jan или Ин.2)
25. III-е послание св. Иоанна (3.Jan или Ин.3)
26. послание св. Иуды (Juda или Иуд.)
*** Д. 27. Апокалипсис, или Откровение св. Иоанна Богослова (Ap.
или Zj. или Откр.).
VI. В Евангелиях описывается приход Господа Иисуса Христа в этот
мир, Его жизнь, учение, труды и страдания, а также то, что сделал Он
для Спасения людей. Слово evangelium — греческое и означает «благая
весть», ибо учение Господа Иисуса Христа, примирение людей с Богом и
вечная благодать есть нечто, благодатнее чего ничего нет. Первые три
Евангелия были написаны с 50 по 70 годы. Евангелие от Иоанна было
написано около 90 года.
VII. В Деяниях Святых Апостолов рассказывается о сошествии Св. Духа
на Апостолов, о их трудах по распространению веры христианской и о
страданиях, которые им было дано терпеть в связи с этой работой, о
первых двух христианских мучениках, Степане и Якове, об апостольской
общине и жизни первых христиан. Деяния св. Апостолов были написаны

ikona 1 /2011

SPECIAL

I

СПЕЦВЫПУСК

VII. Ve Skutcích svatých apoštolů vypravuje se o seslání svatého Ducha na
apoštoly, o jejich práci pro rozšíření víry křesťanské o utrpení, jež jim bylo
snášet pro tuto práci, o prvních dvou křesťanských mučednicích sv. Štěpánu
a sv. Jakubu, o sněmu apoštolském a o životě prvních křesťanů. Skutky sv.
apoštolů byly napsány okolo r. 64.
*** VIII. Epištoly jsou listy, jež svatí apoštolé psali různým církevním obcím,
hlavně těm, které sami založili. Ve svých listech vysvětlují apoštolé víru křesťanskou a ukazují lidem, jak mají podle víry zařídit svůj osobní život i život
církevních obcí.
*** IX. V apokalypse jsou popsána tajemná vidění, kterých se dostalo sv.
apoštolu Janovi o budoucnosti církve, o působení odpůrce Kristova čili Antikrista a o jeho porážce, jakož i o konci světa.
*** X. Písmo svaté nazývá se též biblí. Slovo bible je původu řeckého a znamená tolik, co kniha. Písmo svaté je jedinečnou knihou na světě, neboť obsahuje zjevení boží. Je to jediná kniha, která je přeložena do všech jazyků; poněvadž se v Písmě svatém mluví o nepomíjejícím životě věčném, nazývá se
též knihou života.
XI. Písmo svaté má mít každý křesťan nebo aspoň každá rodina. Lidstvo by
se přetvořilo, kdyby se v každé rodině čítávalo Písmo svaté denně, byť jen několik minut, nebo aspoň v neděle a svátky. Pozorným a zbožným čtením
Písma svatého stává se člověk lepším, neboť tu s ním mluví Bůh.
*** XII. Písmo svaté Starého Zákona bylo napsáno v židovském jazyku
a ještě před narozením Kristovým bylo přeloženo do jazyka řeckého. Z Nového
Zákona byly židovsky napsány jen dvě knihy: evangelium sv. Matouše a list
sv. Pavla k Židům. Všecky ostatní knihy novozákonní (počtem 25) byly napsány řecky, a také dvě židovsky napsané byly brzy přeloženy do řečtiny.
*** XIII. Písmo svaté nebylo napsáno v latinském jazyce, nýbrž bylo do něho
převedeno až ve II. století: do slovanského jazyka bylo převedeno
v letech 862-885 sv. Cyrilem a Metodějem. Do jiných jazyků střední a západní
Evropy bylo Písmo svaté přeloženo až v době od XII. do XV. století. Předtím
se v těch zemích užívalo latinského překladu, kterému však rozuměli jen
učení lidé.
XIV. Každá kniha Písma svatého je rozdělena ve hlavy neboli kapitoly,
a každá hlava zase ve verše. Při uvádění míst z Písma svatého se užívá zkratek.
Na příklad:
*** chceme-li uvést, že slova „nebesa vypravují slávu Boha silného“ jsou obsažena
v žalmu devatenáctém, verši prvním, poznamenáme to: Ž. XIX, 1 nebo Ž. 19, 1;

*** chceme-li uvést, že slova „na počátku stvořil Bůh nebe i zemi“ jsou obsažena
v první knize Mojžíšově neboli v knize Stvoření, v první hlavě (kapitole), v
prvním verši, poznamenáme to buď I. M 1, 1 nebo Stvoř. 1, 1, nebo Gen. 1, 1;
*** chceme-li uvést, že určitá slova jsou obsažena ve 22. verši šesté hlavy
(kapitoly) knihy Jeremiáše proroka, napíšeme: Jer. 6, 22;
Mat. 5, 4 značí: evangelium sv. Matouše, pátá hlava (kapitola), čtvrtý verš;
*** 1.Kor. 11, 25 = první list svatého apoštola Pavla ke Korintským, jedenáctá
hlava, dvacátý pátý verš;
*** Jan 21, 4 = evangelium svatého Jana, dvacátá první hlava, verš čtvrtý;
*** 1.Jan 3, 4 = první list sv. apoštola Jana, třetí hlava, čtvrtý verš;
*** Sk. 16, 9 = Skutkové svatých apoštolů, šestnáctá hlava, devátý verš;
*** Gal. 5, 9 = list svatého apoštola Pavla ke Galatským, hlava pátá, verš
devátý, a podobně.

около 64 года.
*** VIII. Послания — это грамоты, которые Святые Апостолы писали
разным церковным общинам, в первую очередь тем, которые основали
сами. В своих посланиях апостолы дают пояснения о вере христианской
и показывают людям, как они должны обустроить свою личную жизнь и
жизнь церковных общин.
*** IX. В Апокалипсисе описываются таинственные видения о будущем
церкви, о деятельности противника Христова, или Антихриста и его поражении, как и о конце света, которые представились св. Апостолу
Иоанну.
*** X. Священное Писание также называется Библией. Слово «библия»
имеет греческое происхождение и несет значение книга. Священное Писание во всем мире является книгой уникальной, так как содержит Божественное Откровение. Это единственная книга, которая переведена
на все языки, а поскольку в Священном Писании говорится о непреходящей
вечной жизни, она также называется книгой жизни.
XI. Священное Писание должен иметь каждый христианин или хотя бы
каждая семья. Человечество могло бы преобразиться, если бы в каждой
семье хотя бы один раз в день читалось Священное Писание, пусть всего
несколько минут, или хотя бы по воскресеньям и праздникам. От внимательного и благоговейного чтения Священного Писания человек становится
лучше, ибо с ним говорит сам Бог.
*** XII. Священное Писание Ветхого Завета было написано на еврейском
языке и еще до Рождества Христова было переведено на греческий язык.
Из Нового Завета на еврейском языке были написаны только две книги:
евангелие св. Матфея и послание Павла к Евреям. Все прочие новозаветные
книги (всего 25) были написаны по-гречески; впрочем, и те, что были написаны по-еврейски, были сразу же переведены на греческий.
*** XIII. Священное Писание не было написано на латыни и переведено
на этот язык только во II веке; на славянский язык оно было переведено
в 862—885 годах свв. Кириллом и Мефодием. На другие языки Центральной
и Западной Европы Священное Писание было переведено уже в период
с XII по XV века. До этого в этих странах использовался латинский
перевод, который, конечно, понимали только единицы людей, имевшие
образование.

глава, соответственно, на стихи. При цитировании мест из Священного
Писания используются сокращения. Например:
*** если требуется процитировать «небеса проповедуют славу Божью…
», отрывок, который находится в псалме восемнадцатом, стих первый,
делаем сноску: . XIX, 1 или . 19, 1 или Евр. 19:1;
*** если требуется сообщить, что слова «в начале сотворил Бог небо и
землю» содержатся в первой книге Моисея, или в книге Бытия, в первой
главе (капитуле), в первом стихе, делаем сноску: I. M 1, 1 или Stvo . 1, 1,
или Быт. 1:1;
*** если требуется сообщить, что определенные слова находятся в 22
стихе шестой главы (капитулы) книги пророка Иеремии, пишем: Jer. 6,
22 или Иер. 6:22;
Mat. 5, 4 или Мф. 5:4 означает: евангелие от св. Матфея, глава пятая, четвертый стих;
*** 1.Kor. 11, 25 или Кор. 11:25 — первое послание Святого Апостола
Павла к Коринфлянам, одиннадцатая глава, двадцать пятый стих;
*** Jan 21, 4 или Ин. 21:4 — евангелие от Святого Иоанна, двадцать
пятая глава, стих четвертый;
*** 1.Jan 3, 4 или 1Ин. 3:4 — первое послание Апостола Иоанна, третья
глава, четвертый стих;
*** Sk. 16, 9 или Деян. 16:9 — Деяния Святых Апостолов, шестнадцатая
глава, девятый стих;
*** Gal. 5, 9 или Гал. 5:9 — послание Святого Апостола Павла к Галатам,
глава пятая, стих девятый, и так далее.

24. Kde je krátce obsaženo, co podle zjevení božího máme
věřit?
Co podle zjevení božího máme věřit, je krátce obsaženo ve vyznání víry.
25. Kde je krátce obsaženo, co podle zjevení božího máme
konat?
Co podle zjevení Božího máme konat, je krátce obsaženo
v přikázáních božích.

24. Где кратко изложено, во что мы, по Божественному Откровению, должны веровать?
То, во что мы должны веровать, кратко изложено в Символе
Веры.
25. Где кратко изложено, как мы должны, по Божественному
Откровению, действовать?
Как мы должны действовать, кратко излагается в Заповедях
Божьих.

XIV. Каждая книга Писания разделена на главы или капитулы, а каждая

ikona 1 /2011

75

Objednejte si časopis IKONA
přímo do vaší schránky

Закажите наш журнал ИКОНА
прямо в ваш почтовый ящик

Vážení čtenáři, vydavatel pro Vás zajistil ve spolupráci
s distribuční firmou AMISERVIS s.r.o. doručování časopisu přímo do pohodlí Vašeho domova. Zaplatíte pouze
manipulační poplatek spojený s distribucí a poštovným
České pošty. V roce 2008 zdražila Česká pošta své služby.
Navíc je rozsah a hmotnost dvoujazyčné verze časopisu
výrazně vyšší než v roce 2007 a časopis IKONA je pro Vás
stále zdarma, museli jsme změnit systém placení manipulačních poplatků. Nyní můžete objednávat časopis po
jednotlivých číslech. Manipulační poplatek za jeden výtisk je 28 Kč. Příklad: Můžete si objednat 4 následující
čísla = zaplatíte 4 x 28 Kč.

Уважаемые читатели, издатель совместно с распределительной фирмой АМИСервис ООО обеспечил доставку журналов прямо к вам домой. Заплатите только
расходы, связанные с доставкой и оплатой на Чешской
почте. В 2008 году Чешсская почта удорожала свои
услуги. Более того, содержание и масса двухязычной
версии журнала значительно больше чем в 2007 г.
журнал ИКОНА всё для вас бесплатный, мы должны
поменять систему манипуляционной оплаты. На сегодняшний день вы сможете журнал заказывать по
отдельным номерам. Манипуляционная оплата за один
номер составляет 28 Кч. Пример, можете заказать
4 следующих номера – оплатите 4 x 28 Кч.

Pokud si objednáte zasílání časopisu,
získáte tyto výhody:

Если закажите журналы по почте,
получите следующие выгоды:

100% jistota obdržení časopisu.
Jelikož je časopis rozšiřován zdarma, mohlo by se Vám 100% уверенность в получении журнала:
stát, že náklad výtisků bude rozebrán jinými čtenáři.
т. к. распространение журнала бесплатное, может оказаться, что журналы будут все разобраны другими
Ihned po obdržení Vaší objednávky Vám bude zaslána читателями
složenka (popř. faktura) k úhradě s uvedením Vašeho
„registračního čísla abonenta“, které budete uvádět při После получения вашего заказа вам пришлют талон
platbě jako variabilní symbol a dále při komunikaci s di- (в случае необходимости и счёт-фактуру) на оплату,
stributorem v případě požadavku změn v odběru časo- на котором будет указан «ваш регистрационный номер»,
pisu (změna adresy, počtu odebíraných výtisků apod.). который будете указывать при оплате как «variabilni
symbol» и в случае следующих заказов или какихлибо изменений (адресы, количество журналов и т.д.)

OBJEDNACÍ LÍSTEK

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН:

Adresa plátce:
Jméno a příjmení/firma:

Doručovací adresa:
Jméno a příjmení/firma:

Адрес плательщика:
Имя и Фамилия/фирма:

Адрес доставки:
Имя и Фамилия/фирма:

Ulice:
Město:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
IČO:
DIČ:
Počet čísel:
Počet výtisků:

Ulice:
Město:
PSČ:

Улица:
Город:
Индекс:
Телефон:
e-mail:
ICO:
DIC:
Количество журналов:

Улица:
Город:
Индекс:

Objednací lístek zašlete poštou na:
AMISERVIS s.r.o., Na Nivách 18, 141 00 Praha 4
E-mailem: amisservis@amiservis.cz

Подписной талон пришлите по почте:
AMISERVIS s.r.o., Na Nivách 18, 141 00 Praha 4
E-mailem: amisservis@amiservis.cz

Bankovní spojení pro dobrovolné dárce
časopisu IKONA:

Банковские координаты пожертвований для
журнала ИКОНА:

Účet Pravoslavné církve v českých zemích:
Raiffeisen Bank a.s. – č.ú. 5011103606/5500
Účet vydavatele: Český národní fond kultury, a.s.:
ČSOB a.s. – 581520273/0300

Счет православной церкви в чешских землях:
Raiffeisen Bank a.s. – č.ú. 5011103606/5500
Счет издателя: Чешский национальный фонд
культуры, а.с.:
ČSOB a.s. – 581520273/0300

Redakce je velmi vděčná a děkuje všem adresným i anonymním dárcům, kteří finančně přispívají
na vydávání časopisu IKONA.
Редакция журнала выражает глубокую признательность и благодарность всем адресным
и анонимным спонсорам,которые финансово поддерживают издание журнала ИКОНА.

76

ikona 1 /2011

Vydává Český národní fond kultury a.s.,
pod záštitou Kryštofa,
arcibiskupa pražského a metropolity
českých zemí a Slovenska.

Číslo 1 / 2011 / ročník V.
Šéfredaktor:
Roman Wimmer
e-mail: sefredaktor@ikonapress.info
Redakce:
e-mail: redakce@ikonapress.info
Glazunovova 885, 148 00 Praha 4
Tel.: +420 244 912 158
Fax: +420 244 911 151
Grafika:
Milan Sládek
e-mail: grafik@ikonapress.info
Jazyková korektura:
Martina Košanová
e-mail: korektury@ikonapress.info
Obchodní oddělení:
Ing. Igor Střelec
e-mail: vydavatel@ikonapress.info
Inzerce:
e-mail: inzerce@ikonapress.info
Tel.:+420 603 555 603
Distribuce a předplatné:
AMISERVIS, s. r. o.
Na nivách 18
141 00 Praha 4 – Michle
IČO: 28367499
Tel.: +420 241 484 521
Mobil: 603 215 568
e-mail: amiservis@amiservis.cz
www.amiservis.cz
Tisk:
Princo International s.r.o.
Panuškova 1299/2
Praha 4
Tel.: 296 11 49 30
Fax: 296 11 49 15
Internet: www.princo.cz
Webové stránky:
www.ikonapress.info
admin@ikonapress.info
Vydavatel:
Český národní fond kultury a.s.
Glazunovova 885, 148 00 Praha 4
IČ: 60197455
Tel.: +420 244 912 158
Fax: +420 244 911 151
office@ikonapress.info
Registrace
MK ČR E 17681 ze dne 9. 7. 2007
Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie
a kresby se nevracejí. Redakce neručí za
obsah inzerce, otištěné materiály nelze
rozšiřovat bez souhlasu redakce.
Redakce nezodpovídá za správnost ani původ textů převzatých z oficiálních
veřejně dostupných zdrojů či jednotlivých
externích autorů, ponechává je v původní
podobě a bez úprav pro zachování jejich
autorských práv.

www.ikonapress.info
+420 603 555 603
© ČNFK a.s.