POSNET

SYSTEMY KAS FISKALNYCH
02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 Tel.: (0-22) 868-68-88 w. 201..204 (Dział handlowy) Tel.: (0-22) 868-68-88 w. 251..253 (Serwis) Fax.: (0-22) 868-68-89

http://www.posnet.com.pl/serwis.htm email: serwis@posnet.com.pl

DRUKARKI FISKALNE POSNET THERMAL i POSNET 3001

INSTRUKCJA SERWISOWA

Nieustanny rozwój naszych produktów stwarza czasem konieczność wprowadzenia zmian nie uwzględnionych w tym dokumencie.

Maj 1999 ver. 39.6

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
SPIS TREŚCI :
1. WSTĘP.......................................................................................................................................................................5 2. DRUKARKI FISKALNE - PODSTAWOWE INFORMACJE SERWISOWE..................................................6 ZAŁOŻENIA OGÓLNE.........................................................................................................................................................6 OPIS KONSTRUKCJI DRUKAREK...........................................................................................................................................7 Mechanizm drukujący.............................................................................................................................................8 Sterownik mechanizmu drukującego. ....................................................................................................................8 Główny procesor drukarki. ..................................................................................................................................9 Zegar czasu rzeczywistego. ..................................................................................................................................12 Wyświetlacze. .......................................................................................................................................................12 Pamięć fiskalna. ..................................................................................................................................................13 Zasilacze. .............................................................................................................................................................14 Klawiatury drukarek.............................................................................................................................................15 3. PLOMBOWANIE DRUKARKI FISKALNEJ.....................................................................................................17 PLOMBY PRODUCENTA...................................................................................................................................................17 PLOMBY SERWISOWE ..............................................................................................................................................17 4. FISKALIZACJA DRUKARKI..............................................................................................................................18 5. UREGULOWANIA PRAWNE DOTYCZĄCE KAS REJESTRUJĄCYCH.....................................................20 6. PROGRAMOWANIE DRUKARKI......................................................................................................................22 SYNTAKTYKA ROZKAZÓW. ..............................................................................................................................................22 OBSŁUGA SYTUACJI BŁĘDNYCH. ......................................................................................................................................23 USTAWIANIE ZEGARA......................................................................................................................................................24 TRANSAKCJA.................................................................................................................................................................26 TRYBY PRACY DRUKARKI................................................................................................................................................30 7. WYKAZ KOMUNIKATÓW WYŚWIETLANYCH NA WYŚWIETLACZU LCD DRUKARKI.................31 BŁĘDY FATALNE (POWODUJĄ KONIECZNOŚĆ WYŁĄCZENIA URZĄDZENIA)..................................................................................31 KOMUNIKATY BŁĘDÓW MECHANIZMU DRUKUJĄCEGO............................................................................................................32 OSTRZEŻENIA. ..............................................................................................................................................................33 KOMUNIKATY ZWIĄZANE Z SEKWENCJAMI STERUJĄCYMI......................................................................................................36 KOMUNIKATY ZWIĄZANE Z DRUKOWANIEM RAPORTÓW..........................................................................................................37 INNE KOMUNIKATY ........................................................................................................................................................40 8. FORMATY MOŻLIWYCH WYDRUKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ DRUKARKĘ............................42 DOKUMENTY FISKALNE...................................................................................................................................................42 Paragon fiskalny standard....................................................................................................................................42 Paragon fiskalny z formami płatności..................................................................................................................46 Raport fiskalny dobowy........................................................................................................................................47 Raport fiskalny okresowy pełny............................................................................................................................49 DOKUMENTY NIEFISKALNE...............................................................................................................................................53 Raport okresowy drukowany jako podsumowanie...............................................................................................53 Raport bazy danych..............................................................................................................................................54 Raport kasy / zmiany.............................................................................................................................................56 Wpłata do kasy. ....................................................................................................................................................57 Wypłata z kasy.......................................................................................................................................................57 Stan kasy...............................................................................................................................................................57 Raport zmiany stawek PTU..................................................................................................................................58 Raport zerowania RAM........................................................................................................................................59 Wydruk kontrolny nagłówka.................................................................................................................................59 Zwrot towaru........................................................................................................................................................60 Wydruk raportu kasy / zmiany uwzględniającego formy płatności......................................................................60 Format wydruku pokwitowania sprzedaży...........................................................................................................61 Format wydruku transakcji uznania.....................................................................................................................62

Str. 2

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
Logowanie kasjera................................................................................................................................................63 Wylogowanie kasjera............................................................................................................................................63 Dokument "zwrot kaucji"......................................................................................................................................63 9. OPERACJE RACHUNKOWE WYKONYWANE PRZEZ DRUKARKĘ. .....................................................64 WSTĘP.........................................................................................................................................................................64 OBLICZENIA REALIZOWANE W TRAKCIE TRANSAKCJI.............................................................................................................64 OBLICZENIA REALIZOWANE W TRAKCIE DRUKOWANIA RAPORTU DOBOWEGO..............................................................................68 OBLICZENIA REALIZOWANE W TRAKCIE DRUKOWANIA RAPORTU OKRESOWEGO...........................................................................69 10. ZESTAW ROZKAZÓW DRUKAREK...............................................................................................................71 OGÓLNE ZASADY SYNTAKTYKI KOMEND.............................................................................................................................71 PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW / STEROWANIE UKŁADEM ELEKTRONICZNYM...........................................................................73 [LBSETCK]: Ustawienie zegara. ........................................................................................................................73 [LBDSP]: Sterowanie wyświetlaczem / szufladą................................................................................................74 [LBSETPTU] : Zmiana stawek PTU...................................................................................................................74 [LBSETHDR] : Programowanie nagłówka / fiskalizacja....................................................................................75 [LBSNDMD] : Wyłączenie/ włączenie komunikatu głosowego...........................................................................76 [LBFEED] : Wysuw papieru................................................................................................................................76 [LBSERM]: Obsługa błędów................................................................................................................................76 TRANSAKCJA.................................................................................................................................................................77 [LBTRSHDR]: Początek transakcji (wejście w tryb transakcji)..........................................................................77 [LBTRSLN] : Linia paragonu. ............................................................................................................................78 [LBDSPDEP]: Kaucja pobrana..........................................................................................................................79 [LBTREXIT] : Anulowanie transakcji. ...............................................................................................................79 [LBTREXIT] : Standardowe zatwierdzenie transakcji. ......................................................................................80 [LBTRXEND] : Zatwierdzenie transakcji z formami płatności............................................................................81 [LBCSHREP1]: Rozkaz raportu kasy / zmiany uwzględniającego formy płatności............................................82 [LBTRSCARD] : Pokwitowanie sprzedaży..........................................................................................................83 [LBSTOCARD]: Transakcja uznania (zwrot towaru).........................................................................................84 DRUKOWANIE RAPORTÓW / KONTROLA BAZY DANYCH..........................................................................................................85 [LBINCCSH] : Wpłata do kasy............................................................................................................................85 [LBDECCSH]: Wypłata z kasy. ...........................................................................................................................86 [LBCSHSTS]: Stan kasy.......................................................................................................................................86 [LBCSHREP] : Raport kasy / zmiany..................................................................................................................86 [LBLOGIN] : Logowanie kasjera........................................................................................................................87 [LBLOGOUT]: Wylogowanie kasjera..................................................................................................................87 [LBOPAK] : Zwrot kaucji.....................................................................................................................................87 [LBSTOCSH] : Zwrot towaru...............................................................................................................................88 [LBFSKREP] : Drukowanie raportu okresowego...............................................................................................88 [LBDAYREP]: Drukowanie raportu dobowego...................................................................................................88 [LBDBREP]: Kontrola bazy danych. ..................................................................................................................89 ODCZYT STATUSU...........................................................................................................................................................89 [LBSENDCK]: Odeślij czas RTC.........................................................................................................................89 [LBFSTRQ]: Odeślij informacje kasowe.............................................................................................................90 [LBERNRQ] : Żądanie wysłania kodu błędu ostatniego rozkazu.......................................................................90 [LBIDRQ] : Sekwencja odsyłająca typ i wersje oprogramowania......................................................................91 11. OPIS SEKWENCJI DRUKARKI POSNET THERMAL-A (APTECZNA)...................................................92 NOWY FORMAT PARAGONU FISKALNEGO.............................................................................................................................92 MODYFIKACJE SEKWENCJI STERUJĄCYCH ZWIĄZANE Z DODATKOWYM FORMATEM PARAGONU FISKALNEGO.....................................94 [LBTRSORG] : Nagłówek „paragonu aptecznego”............................................................................................94 [LBTRSART]: Linia paragonu. ...........................................................................................................................95 [LBTREXIT]: Akceptacja/ anulowanie paragonu...............................................................................................96 FORMATY DODATKOWYCH (APTECZNYCH) WYDRUKÓW NIEFISKALNYCH...................................................................................97 Wycena leku - format wydruku.............................................................................................................................97 Raport kasowy. ....................................................................................................................................................99 Zamówienie na lek recepturowy.........................................................................................................................100 Związek między wydrukami niefiskalnymi wycen leków a wydrukiem paragonu fiskalnego.............................102 SEKWENCJE STERUJĄCE DLA UZYSKANIA DODATKOWYCH APTECZNYCH WYDRUKÓW NIEFISKALNYCH...........................................103

Str. 3

................................................................................................ WYKAZ PODZESPOŁÓW DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL...............................................................................................................................111 DODATKOWE ZŁĄCZE RS232C.................... SYGNAŁY INTERFEJSU...........................................127 20......................................................................................................... POSNET 3001 (FUNKCJE SERWISOWE).......................105 [LBAPTREP] : Raport kasowy w formacie dla aptek..............................................................................................................................................................................................................................................116 DRUKARKI APTECZNE...................................108 [LBPRNDIR] : Sekwencja związana z obsługą dodatkowego portu szeregowego.......................................................................................126 19.........................................................131 POSNET THERMAL............114 14...................103 [LBCLRDTA] : Kasowania zapamiętanych danych o wycenie leku („stornowanie wyceny”)......................................112 Do podłączenia dodatkowego wyświetlacza VFD (Thermal......................................................... KODY SEKWENCJI......109 OPIS INTERFEJSU SZEREGOWEGO........................125 WYMIANA KLAWIATURY...................................................................................................................................................................................................... OPIS INTERFEJSÓW DRUKAREK FISKALNYCH THERMAL I 3001.............113 13...........................117 16...................................................................................................................124 WYMIANA MECHANIZMU DRUKUJĄCEGO ORYGINAŁU............................................................................................................................................................................................................................................................................................Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBRPDTA]: Wycena leku... ROK 2000 W DRUKARKACH FISKALNYCH POSNET...................................................................................................................................109 Standardowe kable sygnałowe drukarek................................................................................................................................... 3001 i Beetle 20).................................................................................................116 DRUKARKI STANDARDOWE........... KODY BŁĘDÓW DRUKAREK....................................................................................105 [LBCLRALL] : Kasowanie całej zapamiętanej listy wycen leków............110 WYMAGANIA PROGRAMOWE......................................................................................................................................................................................................................108 12........121 17.....................................................................................132 POSNET 3001............................................................................................................................................................................106 [LBPRNTXT]: Opisu działania leku........................................112 Błędy "programowe"................................................................................................................................................................128 DRUKARKA POSNET 3001 W OBUDOWIE PLASTIKOWEJ..........105 [LBRPORD] : Zamówienie na lek recepturowy.. OPIS ZŁĄCZ DRUKARKI POSNET THERMAL I POSNET 3001......... ZMIANY W DRUKARKACH POSNET THERMAL..........................................................................................134 Str..............................................128 DRUKARKA POSNET THERMAL W TECHNOLOGII SMD.......................129 21.......................................122 ELEMENTY DOSTĘPNE PO ZDJĘCIU OSŁONKI WEWNĄTRZ DRUKARKI...............112 SYGNALIZACJA STANÓW DRUKARKI NA INTERFEJSIE SZEREGOWYM.........123 18................................112 W wersji aptecznej drukarki................................................................................................................................................................................ WYKAZ PODZESPOŁÓW DRUKARKI FISKALNEJ POSNET 3001..................................................................107 [LBCLRTXT] : Kasowanie opisu działania leku z tablicy wycen......................................................................124 WYMIANA BATERII....................................................................................................................................................109 UWAGI OGÓLNE.......................................................112 Błędy drukarki ................................................................................................................................................................................................125 WYMIANA MECHANIZMU DRUKUJĄCEGO KOPII.................... 4 .................................................................................. NOWE KONSTRUKCJE DRUKAREK............................................................................................................................................................................130 22.........................................................................................................................................................................................................................................................115 15............................................109 OKABLOWANIE.................................120 ELEMENTY DOSTĘPNE PO ZDJĘCIU OSŁONKI WEWNĄTRZ DRUKATKI .............133 POSNET THERMAL-A................................... POSNET THERMAL (FUNKCJE SERWISOWE)...............................................

Opis sekwencji dla tej drukarki umieszczono w rozdziale 11. 39.6 (wersja drukarki w obudowie plastikowej). firmware który posiada specyficzny numer. Praktycznie z punktu widzenia programisty jest to odpowiednik drukarki POSNET 3001. pozostałą część nagłówka (Nazwę firmy i adres siedziby firmy) zapisuje się do pamięci RAM (podtrzymywanej baterią) co umożliwia w przyszłości ich ew. Występuje w wersjach: 28.1B lub 39. Zawiera wszystkie niezbędne informacje potrzebne do serwisowania drukarek. Występuje w wersjach: 28.3. Wersja najnowsza (39. 32. 31.6A. a także drukarka fiskalna POSNET SIEMENS-77 umożliwiająca dodatkowo wydruk dokumentu.1B) może współpracować ze specjalnym zewnętrznym wyświetlaczem alfanumerycznym VFD podłączanym do dodatkowego wyjścia w module drukarki typu RS232C.. Od momentu powstania pierwszej drukarki fiskalnej (DF-300) zaszło wiele zmian w konstrukcji drukarek oraz pojawiły się dodatkowe komendy których nie ‘znały’ drukarki DF-300. 39.1.1-3. który zawiera drukarkę fiskalną będącą odpowiednikiem drukarki DF-301 (wcześniejszy model drukarki).5A.3 i 39. Przy współpracy z firmą Siemens powstała kasa fiskalna POSNET Beetle 20 będąca połączeniem w jednej obudowie drukarki fiskalnej POSNET Thermal i opartej na architekturze komputera klasy PC kasy Beetle.7A i 31. Fiskalizacji dokonuje tylko i wyłącznie przeszkolony w firmie POSNET serwis.9A. Każda z produkowanych drukarek fiskalnych POSNET posiada wewnętrzny program tzw. 29.3. Bliższe informacje dotyczące w/w. Programistom nie wolno jest umieszczać sekwencji do fiskalizacji drukarki w swoich aplikacjach! W firmie POSNET produkowany jest także terminal UNIX-owy o nazwie POSNET 2000. Ten sam wyświetlacz może współpracować także z drukarkami POSNET Thermal (od wersji 39.1B. F). czyli drukarki mogą pracować w systemach z maksimum 7 stawkami PTU (6 definiowanych plus stawka zwolniona ‘Z’).1.pl Str. Występuje w wersjach: 28. Zawarty w rozdziale 10 opis sekwencji dotyczy także zawartej w kasie POSNET 2000 drukarki.com.1.3). Wstęp Niniejsza instrukcja serwisowa napisana została pod kątem drukarek POSNET Thermal i POSNET 3001. Drukarka POSNET 3001 to odpowiednik starszej wersji drukarki DF-301 z mechanizmem drukującym firmy STAR (igłowa). Dokładny opis sekwencji znaleźć można w rozdziale 10 niniejszej instrukcji (na stronie 71).3. 29. opis ten uwzględnia numeracje wersji oprogramowania (firmware) wewnętrznego drukarki od którego obowiązuje dana sekwencja.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 1. Numer ten określa zakres sekwencji (komend) które obsługuje dany model drukarki (patrz dokładny opis sekwencji zawarty w rozdziale 10) W drukarkach POSNET Thermal i POSNET 3001 można zdefiniować 6 stawek PTU (A .1B. ‘Apteczna’ wersja drukarki to POSNET Thermal-A. 31. urządzeń firmy POSNET dostępne są na stronie WWW firmy pod adresem: www. 29. 5 . 28. korektę bez potrzeby wymiany modułu fiskalnego. Umieszczona w kasie POSNET Beetle 20 drukarka (moduł drukarki) posiada numer firmware 28..1) i POSNET 3001 (od wersji 39. Drukarka POSNET Thermal to wersja drukarki z mechanizmem drukującym termicznym.posnet. Fiskalizację drukarek dokonuje się zapisując do pamięci fiskalnej tylko NIP.

W najprostszych sytuacjach (niewielka sprzedaż. brak niezależnej komputerowej ewidencji sprzedaży i towarów) wystarczy tylko transmisja danych z komputera do drukarki. Komunikacja z urządzeniem jest komunikacją znakową (tzn.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 2. • samodzielnie formatuje paragon fiskalny oraz nalicza podatek VAT na podstawie danych o transakcji przesłanych z systemu. co dotyczy też danych liczbowych !). • dokonuje kontroli formalnej i obliczeniowej danych transakcji przesyłanych z systemu wykrywając szereg sytuacji błędnych. Zestaw możliwych do uzyskania rodzajów wydruku jest ściśle określony przez oprogramowanie drukarki i obejmuje wydruki fiskalne: • paragon fiskalny.podstawowe informacje serwisowe Założenia ogólne Drukarka fiskalna jest przeznaczona w pierwszym rzędzie do fiskalizacji istniejących systemów komputerowych. jak i programowym. dane przesyłane do drukarki stanowią zawsze ciąg znaków ASCII. W przypadku drukarek fiskalnych kod ten (jeżeli nie stanowi istotnego elementu sekwencji sterującej) zostanie zignorowany. urządzenie zapewnia fiskalność całego systemu NIEZALEŻNIE OD WŁAŚCIWOŚCI pozostałych urządzeń i oprogramowania wykorzystywanego na użytym komputerze. Do zrealizowania najprostszej sprzedaży wystarczy wykorzystać podzbiór złożony z zaledwie sześciu (!) sekwencji sterujących: • nastawianie / korekta zegara czasu rzeczywistego (sekwencja LBSETCK). • realizuje drukowanie raportu dobowego i okresowego. W tym sensie nazwa "drukarka fiskalna" może być nieco myląca (należałoby raczej używać nazwy np. Jest adresowana przede wszystkim do użytkowników. • drukarkę paragonów z możliwością drukowania oryginału oraz kopii. 2). • raport okresowy.ang. Równocześnie. Podłączenie urządzenia do programu aplikacyjnego może być rozwiązane w różny sposób. Język programowania drukarki obejmuje kilkanaście sekwencji sterujących dających możliwość implementacji różnorodnych algorytmów komunikacji z urządzeniem. Str. a w szczególności: • zapewnia poprawną rejestrację transakcji sprzedaży: drukowanie paragonu fiskalnego oraz elektroniczna rejestracja obrotu są operacjami NIEPODZIELNYMI. LBDSPDEP. • zegar czasu rzeczywistego (RTC. Wynika to z następujących faktów: 1). Drukarka jest wyposażona w interfejs szeregowy (RS-232C napięciowy). • sekwencje powodujące realizację transakcji (LBTRSHDR. 6 . Real Time Clock). w szczególności realizuje algorytm badania poprawności przywiązania kodu stawki PTU do nazwy towaru. Mówiąc obrazowo: jeżeli wyślemy do zwykłej (niefiskalnej) drukarki kod litery "A" to zwykle zostanie on wydrukowany. Nie ma zatem dowolności danych przesyłanych do drukarki. Nie można też uzyskać dowolnych formatów wydruku. Drukarki fiskalne . LBTRSLN. że jego podłączenie do istniejącego systemu sprzedaży (bądź finansowo . oraz kilka dokumentów niefiskalnych o ściśle określonych formatach wynikających z przeznaczenia. LBTREXIT i LBTRXEND). Urządzenie jest tak pomyślane. zarówno pod względem sprzętowym. Drukarka posiada wszystkie elementy sprzętowe niezbędne dla fiskalności systemu (stanowiące niepodzielną całość zawartą w jednej obudowie) tj. przy czym drukarka realizuje pewien zestaw rozkazów / sekwencji sterujących (posiada własny język programowania). Oprogramowanie drukarki zapewnia wszystkie wymagane funkcje niezbędne w kasie fiskalnej. • raport dobowy. którzy posiadają komputer klasy PC oraz wykorzystują w swoim sklepie (hurtowni) oprogramowanie realizujące sprzedaż. Tak prostą aplikację może praktycznie stworzyć nawet niezbyt zaawansowany programista. muszą one spełniać formalne (syntaktyczne) reguły jej języka programowania. "rejestrator transakcyjny"). • dwa wyświetlacze: dla klienta (LED) i dla obsługi (LCD). zależnie od stopnia inwencji programisty i różnych warunków wymaganych przez aplikacje. • pamięć fiskalną dla rejestracji obrotu.księgowego) jest proste. Jest to najistotniejsza cecha urządzenia.

że nakład pracy i czasu jest w przypadku tego urządzenia niewielki i należy oczekiwać. Jest również istotny fakt. Można je podzielić na następujące grupy: • sekwencje modyfikujące w sposób trwały (poprzez zapis danych w pamięci fiskalnej) stan wewnętrzny urządzenia: zmiana stawek PTU i fiskalizacja (LBSETPTU. Do głównego chassis drukarki są przymocowane pozostałe zespoły: • od spodu. zlokalizowany wewnątrz metalowej obudowy przymocowanej na trwałe do chassis drukarki (zespół "niewymienialny" przez serwis !). przeprowadzając fiskalizację urządzenia lub zmianę stawek PTU.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Pozostałe sekwencje sterujące wzbogacają funkcje urządzenia oraz zapewniają niezbędne funkcje serwisowe. moduł ten jest połączony z resztą urządzenia za pośrednictwem wstążki. typu RJ45. • złącze mechanizmu obcinającego. Na płycie tej umieszczono: • główny procesor drukarki wraz z układami interfejsów. Str. raporty o gotówce w kasie ( LBDAYREP. opisane: "WYŚW. raport bazy danych. Ponadto na płycie głównej są złącza dla wstążek przewodów (z mechanizmami "zapinającymi"): • złącza mechanizmów drukujących. LBFSKRE.musi być ono plombowane specjalną nalepką jednorazowego użytku. raport kasy/ zmiany. • złącze dla wyświetlacza zewnętrznego. LBCSHSTS). typu RJ. • sekwencja ustawiania zegara (LBSETCK) i jego odczytu (LBSENDCK). LBINCCSH.ENQ i DLE) i numeru błędu ostatniego rozkazu (LBERNRQ). LBCSHREP. opisane: "KOMP. że ilość dostępnych na rynku programów wyposażonych w możliwość komunikacji z tą drukarką będzie rosnąć. zwijacza i czujnika obecności papieru (POSNET 3001).". • złącze pamięci fiskalnej . W chwili obecnej szereg firm software'owych dokonało już przystosowania oferowanych przez siebie pakietów do potrzeb współpracy z drukarką. Pozostałe sekwencje mogą być dowolnie wykorzystywane przez programy aplikacyjne zależnie od potrzeb i inwencji programistów. który jest w posiadaniu podatnika.". • sekwencje inicjujące różnego rodzaju raporty i wydruki niefiskalne: raport dobowy i okresowy. co wymaga skompletowania całego systemu od początku (zakup komputera i aplikacji dostosowanej do współpracy z drukarką). jest umieszczony moduł fiskalny. opisane: "SZUFL. LBDBREP. typu RJ45 (8p8). W takiej sytuacji drogą stosunkowo niewielkich modyfikacji istniejącego oprogramowania uzyskuje się fiskalizację całego systemu . które nie były do tej pory skomputeryzowane. • rozkazy powodujące wysłanie statusu drukarki (LBFSTRQ . którymi dysponuje serwis. Sekwencje z pierwszej grupy są wykorzystywane w programach. • kompletny sterownik mechanizmu drukującego.bez konieczności uzyskania homologacji na oprogramowanie ! Oczywiście niewielka cena urządzenia uzasadnia też wprowadzenie drukarki fiskalnej w sklepach /hurtowniach. • złącze interfejsu szeregowego dodatkowego opisane: "RS232". Reasumując: drukarka fiskalna może być wykorzystana do fiskalizacji systemu sprzedaży w różny sposób zależnie od potrzeb użytkownika i programu aplikacyjnego. LBDECCSH. • sekwencja powodująca bezpośredni dostęp do układów elektronicznych (wyświetlacza i szuflady. LBSETHDR). Zespół ten jest wyposażony w złącza interfejsów. LBDSP) • inne (LBSERM). • złącze zewnętrznego zasilacza opisane: „DC”. do której dostęp jest możliwy po odkręceniu (zabezpieczonej plombą producenta !) chassis drukarki. • złącza klawiatury i wyświetlacza LCD na pulpicie operatorskim.". Opis konstrukcji drukarek Większość układu elektronicznego drukarki jest zlokalizowana na głównej płycie. że wielu użytkowników posiada wdrożone (i wykorzystywane przez dłuższy czas) oprogramowanie finansowo-księgowe bądź obsługi sprzedaży. Dotychczasowe doświadczenia z tych prac wykazują. Dokonać tego może tylko i wyłącznie serwis regionalny producenta i oczywiście sam producent czyli POSNET. nad główną płytą. • zegar czasu rzeczywistego. Istotną zaletą tego rozwiązania jest możliwość wykorzystania sprzętu (komputer klasy PC) i oprogramowania. • złącze do podłączenia szuflady. wyprowadzone z tyłu drukarki: • złącze interfejsu szeregowego (RS-232). 7 .

Sterownik drukarki realizuje też pewien zestaw rozkazów (sekwencji sterujących). Wszystkimi powyższymi funkcjami steruje główny mikroprocesor drukarki Z180 (opisany w następnym punkcie instrukcji). Ponadto jest dosyć cichy (zwłaszcza w porównaniu z mechanizmami wyposażonymi tylko w jeden silnik prądu stałego służący równocześnie do napędu głowicy i przesuwu papieru).niezależnie od jego fizycznej lokalizacji. 8 . Oryginalny mechanizm został uzupełniony o zwijacz do kopii oraz czujnik obecności papieru. Na środku tylnej części górnej pokrywy drukarki jest umocowany wspornik wyświetlacza. • Mechanizm drukujący W drukarce POSNET 3001 wykorzystano niezawodny mechanizm drukujący japońskiej firmy STAR typu MP-342 (wykorzystywany w drukarkach paragonowych typu SP-300). na której umieszczono 4 klawisze i 3 diody LED w różnych kolorach . Sterownik mechanizmu drukującego jest zmontowany na głównej płycie drukarki. dający gwarancje że wydruk zostanie zachowany nawet po upływie 5 lat (oczywiście w przypadku zachowania reguł co do przechowywania papierów termicznych). Należy zwrócić uwagę na poprawność tego podłączenia przy ewentualnych naprawach drukarki także po jej zmontowaniu. Do drukarek termicznych należy stosować specjalny papier (z nadrukiem POSNET) gwarantujący wysoką jakość wydruku i co za tym idzie. realizacja algorytmu sterowania silnikiem krokowym napędu przesuwu papieru. Konsekwencją tego rozwiązania jest fakt. włączanie silnika napędu głowicy. Brak podłączenia przewodu uziemiającego może być nawet przyczyną uszkodzenia w wyniku wyładowania statycznego do obudowy wyświetlacza ! Należy również zwrócić uwagę aby przewody wychodzące z uchwytu wyświetlacza nie dotykały do kółka pasowego silnika zwijacza. że o ile blok danych (paragon fiskalny !) został przesłany Str.około 3. Poniżej scharakteryzowano krótko poszczególne bloki funkcjonalne urządzenia. Sterownik mechanizmu drukującego. Jego zadaniem jest sterowanie wszystkimi funkcjami mechanizmu tzn. 82 mm. Jest to mechanizm z głowicą dziewięcioigłową. szerokości max. Klawiatura jest połączona z główną płytą przy użyciu 10 żyłowej wstążki. Charakteryzuje się dobrą szybkością drukowania .". Przez "blok funkcjonalny" rozumiemy tu fragment całego urządzenia realizujący określoną funkcję . Pełen status drukarki oraz zawartość bufora komunikacyjnego są przechowywane w pamięci RAM podtrzymywanej bateryjnie. wraz z zwijaczem kopii (POSNET 3001) lub dwa mechanizmy termiczne (POSNET Thermal). druk "pogrubiony" itp. Do trwałego umocowania tych przewodów służy specjalny zaczep umocowany do tylnej ścianki drukarki. Wykorzystywana wersja mechanizmu jest fabrycznie wyposażona w obcinacz paragonów napędzany dodatkowym silnikiem prądu stałego.).400. silnikiem prądu stałego do napędu głowicy oraz z silnikiem krokowym do przesuwu papieru. sterowanie głowicą. W pulpicie operatorskim jest ponadto zamontowany alfanumeryczny wyświetlacz LCD (2 x 20 znaków). Ponadto w prawej części mechanizmu drukującego drukarki POSNET 3001 umieszczony jest mikro wyłącznik sygnalizujący zamknięcie pokrywy. Wychodzą z niego (POSNET 3001 i drukarki Thermal w obudowach metalowych) dwa przewody: płaski 8-mio żyłowy kabel "telefoniczny" oraz przewód uziemiający w kolorze zielono-żółtym. który umożliwia między innymi: • zmianę szerokości wydruku (CPI). Sterownik jest wyposażony w generatory znaków z polskimi literami w standardzie MAZOWIA. który jest połączony z płytą główną przy pomocy 10 żyłowej wstążki. sterowanie silnikami zwijacza i obcinacza paragonów (3001)oraz sterowanie wyjściem przeznaczonym do podłączenia szuflady. druk o podwójnej szerokości. W przedniej części drukarki znajduje się klawiatura. Niektóre z opcji realizowanych przez sterownik są wykorzystywane w aktualnej wersji formatów wydruków (np. • drukowanie danych graficznych. W drukarce POSNET Thermal wykorzystano dwa wysokiej klasy mechanizmy termiczne (oryginał i kopia) charakteryzujące się: • Cichą pracą.000.000 linii dla całego mechanizmu).2 linii na sekundę oraz dużą niezawodnością (około 100. Kabel płaski jest wyprowadzony przez otwór w korpusie drukarki i dołączony wtykiem modularnym RJ45 do dostępnego z zewnątrz gniazda z opisem "Wyśw. natomiast przewód uziemiający jest doprowadzony do specjalnej śruby umieszczonej z prawej strony zwijacza kopii. grafika itp.000 znaków dla głowicy oraz 8. Umożliwia drukowanie do 40 znaków w wierszu (15 CPI) na papierze z kopią.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 od góry: zespół mechanizmu drukującego. • drukowanie z podkreśleniem. • Dużą trwałością (30 km). • Dużą prędkością drukowania (10 linii na sekundę).

Dla zapewnienia poprawnej pracy sterownik korzysta z sygnałów PG i PF ("Power Good" i "Power Fail") generowanych we właściwej sekwencji przez elektronikę drukarki podczas komutacji napięcia zasilającego. • zbyt niskie napięcie baterii podtrzymującej dane w RAM. Główny procesor drukarki poprzez wysyłanie i odbieranie komunikatów od pozostałych procesorów systemu organizuje i kontroluje ich działanie.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 poprawnie . a także służy ona do przechowywania bazy danych o sprzedawanych artykułach (służącej do kontroli poprawności przypisania kodów stawek PTU do nazw sprzedawanych artykułów podczas transakcji). Główny procesor drukarki. a w szczególności: • pamięć fiskalną. • zacięcie lub uszkodzenie obcinacza (3001). Procesor drukarki wykrywa szereg sytuacji awaryjnych. aby uzyskać możliwie największą szybkość wydruku (drukowanie w obu kierunkach ruchu głowicy w drukarce 3001 !) przy minimalizacji możliwości uszkodzenia mechanizmu (np.). raportami dobowymi i okresowymi. a także komunikacja z pozostałymi elementami z systemu (pamięć fiskalna. W pamięci tej są przechowywane różne dane. gdyż wymagałoby to powtórzenia całej transakcji). W szczególności. w którym został on przerwany (jeżeli w buforze sterownika coś jeszcze zostało). Procesor główny jest ponadto zabezpieczony przed skutkami błędnego działania programu poprzez zewnętrzny. dla zapewnienia wysokiej niezawodności całego urządzenia . • zegar czasu rzeczywistego. • wyświetlacz zewnętrzny LED.w sposób umożliwiający między innymi poprawne wznowienie wydruku od miejsca. Do jego zadań należy obsługa obu interfejsów komunikacyjnych. ze względu na jednokrotność operacji drukowania paragonu fiskalnego (w przypadku przerwy w zasilaniu nie można powtórzyć tej operacji. powoduje bezwarunkowe przerwanie pracy drukarki wraz z odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu LCD oraz dźwiękową i optyczną (diody LED na klawiaturze) sygnalizacją tego stanu. przekłamanie pamięci programu lub błąd testu pamięci RAM). nawet jeżeli w trakcie drukowania zaniknie zasilanie.to zostanie on na pewno wydrukowany. W szczególności sygnał PG zabezpiecza elementy mechanizmu / sterownika przed uszkodzeniem w wyniku stanu nieustalonego podczas włączania drukarki. analiza i wykonywanie rozkazów sterujących. brak papieru) lub przez serwis.co powoduje jej otwarcie. wykorzystywany do uruchomienia elektromagnesu zwalniającego zapadkę szuflady . Ponadto kontrolowany jest stan mechanizmu drukującego. Główny procesor dysponuje obszarem pamięci RAM. które muszą być zachowane podczas wyłączenia drukarki (np. totalizery i ilość gotówki w kasie). którego zawartość jest podtrzymywana przy pomocy baterii litowej 3V. wyświetlacze. Po powrocie zasilania drukowanie zostanie wznowione od miejsca. Z kolei sygnał PF daje możliwość właściwego zakończenia drukowania w przypadku zaniku napięcia zasilającego . Str. • inne błędy (np.a procedura inicjalizacji całej drukarki zakończy się dopiero wtedy. specjalny algorytm sterowania obcinaczem eliminujący ewentualność uszkodzenia silnika w przypadku blokady napędu 3001). Sterownik mechanizmu drukującego jest wyposażony w dodatkowe wyjście służące do podłączenia szuflady na banknoty. w którym zostało przerwane . Procedury komunikacji "wewnętrznej" są skonstruowane w sposób wykluczający wystąpienie błędów transmisji (transfery mają charakter blokowy. Główny komputer sterujący drukarką został zrealizowany w oparciu o procesor Z180 (HD64180). Algorytmy sterowania mechanizmem drukującym są tak skonstruowane. sprzętowy układ „watchdog timera” . Uruchomienie wyjścia następuje w wyniku odebrania przez sterownik odpowiedniego rozkazu wysłanego przez aplikację do drukarki. • brak papieru. Przyjęcie takiego rozwiązania jest konieczne. 9 . są zabezpieczone bajtami lub bitami kontrolnymi itp.odpytuje okresowo (co kilka sekund) pozostałe układy. realizacja algorytmów związanych z transakcją. wskazujące na awarię jednego z elementów. gdy cała zawartość bufora ulegnie wydrukowaniu. Wykrycie błędów w procedurze "odpytywania". Na wyjściu tym pojawia się impuls napięciowy pochodzący z kondensatora naładowanego do napięcia 25V. • przegrzanie głowicy. zegar czasu rzeczywistego). które mogą być usuwalne przez użytkownika (np. Umieszcza wtedy odpowiednie komunikaty na wyświetlaczu LCD (są one omówione w rozdziale 7). • zacięcie silnika napędu głowicy lub otwarta pokrywa drukarki. Są to następujące sytuacje: • błąd jednego z napięć zasilających (uszkodzenie lub przeciążenie zasilacza).

• Badanie warunków uniemożliwiających pracę drukarki w ogóle (błędy fatalne testu. gdy jego część . (druga linia może mieć różny format. to następuje drukowanie napisu: 'paragon anulowany' oraz odcięcie anulowanego paragonu (ta sytuacja może wystąpić tylko. a jeżeli praca w tym trybie nie jest możliwa wypisanie ostrzeżenia: ' Tryb szkoleniowy ! ' Str. np.aktualne wartości stawek podatkowych.data ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej. Badanie sumy kontrolnej danych pamięci RAM podtrzymywanej bateryjnie. lecz brak zamknięcia transakcji w sytuacji. lub komunikat: ' Brak stawek PTU lub ' 'numeru unikatowego '. Kontrola poprawności działania mechanizmu drukującego. błąd sumy kontrolnej ROM).nagłówek i część pozycji już została wydrukowana !). Jeżeli przed wyłączeniem zasilania drukarka była w trybie transakcji i transakcja nie została zakończona poprawnie.ilość wolnego miejsca w module fiskalnym. . która spowodowała fatalny błąd testu). inicjalizacja tego obszaru. oraz. . . a w takiej sytuacji wypisanie komunikatu: ' Błąd zegara RTC' 'Prześlij z systemu !'.x ' lub ' Drukarka fiskalna 'POSNET 3001/yy. oczekiwanie na ewentualne zakończenie drukowania zawartości bufora drukarki (podtrzymywanego bateryjnie). • Badanie warunków umożliwiających pracę drukarki w trybie fiskalnym. • Kontrola poprawności działania i odczyt statusu zegara czasu rzeczywistego. następnie sprowadzenie sterownika mechanizmu drukującego do stanu początkowego. 10 . Sekwencja startowa obejmuje następujące operacje (w poniższej kolejności): • Test pamięci ROM programu (obliczenie i sprawdzenie sumy kontrolnej).x • ' ' • • • • • Sprawdzenie poprawności działania modułu fiskalnego oraz odczytanie z niego następujących danych: . a w przypadku błędu wypisanie komunikatu: ' Błąd pamięci NVR ' ' ( Naciśnij NIE ) '. • Test pamięci RAM systemowej. W obu w/w sytuacjach dalsze użytkowanie urządzenia nie jest możliwe. . zależnie od przyczyny. gdzie w przypadku błędu wystąpi komunikat: ' Błąd fatalny testu: ' 'ROM RAM RTC DSP FSK'. Odczyt stanu totalizerów drukarki i sprawdzenie ich sumy kontrolnej. • Wypisanie zgłoszenia na wyświetlaczu (test wizualny): ' Drukarka fiskalna ' 'POSNET Thermal/yy. w tej sytuacji. Test optyczny wyświetlacza LED (zapalenie wszystkich segmentów). jeżeli paragon był drukowany w trybie "On-Line".nagłówek dla paragonu i raportów zawierający dane podatnika (NIP). w celu wykrycia braku jego zaprogramowania (np. ponieważ nie chodzi tu o dokończenie drukowania paragonu. w wyniku rozładowania baterii).ilość zarejestrowanych zerowań RAM.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Po włączeniu zasilania procesor główny wykonuje test poprawności działania całego systemu oraz inicjalizuje stan drukarki na podstawie danych odczytanych z modułu fiskalnego i pamięci RAM podtrzymywanej bateryjnie.

• Badanie poprawności bazy danych sygnalizowane komunikatem: ' KONTROLA BAZY ' ' DANYCH. Jeżeli wykryto dużo błędów to proces ten może trwać do kilku minut. Str. 11 . to nastąpi wypisanie ostrzeżenia: ' Ilość rekordów w ' ' pam. fisk. albo zapis raportu dobowego do pamięci fiskalnej bez zakończenia jego wydrukowania lub. • Wypisanie standardowego opisu na wyświetlaczu: ' --.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 ' HDR FULL ERR CLR '. Podobnie. Poprawne wykorzystanie stanu bitu TRF przez aplikację likwiduje w każdej sytuacji niepewność co do poprawnego zakończenia transakcji (zatem nie ma możliwości. jak w przypadku sterownika drukarki. przeprowadzono również analizę różnych sytuacji wynikających z awarii zasilania w kontekście komunikacji z serwerem i aplikacją. w której zachodzi analiza znaków odbieranych z interfejsów i realizacja sekwencji sterujących. Problem ten został rozważony szczególnie starannie w konstrukcji całego urządzenia . w momencie wykonania obu tych operacji zostaje ustawiony znacznik (nazywany w dalszym opisie TRF) bit. bez wyzerowania totalizerów). ' • Automatyczne wykonanie zerowania RAM (jeżeli wykryto wcześniej błąd totalizerów). że awaria zasilania w dowolnym momencie nie spowoduje błędnego zadziałania drukarki (np. dało różne rezultaty !). = xx '. która uniemożliwia pracę w trybie fiskalnym). Wyobraźmy sobie przykładowo sytuację. kończącej transakcję. Po zakończeniu sekwencji startowej procesor główny przechodzi do głównej pętli. naliczenie obrotu bez zakończenia wydruku paragonu lub odwrotnie. • Generowanie pojedynczego sygnału dźwiękowego. stan tego bitu musi być przechowywany w pamięci nieulotnej..' 'Suma: 0. Co więcej. W tym momencie procesor główny odczytuje i kontroluje całą bazę danych. operacje wydruku paragonu i rejestracji obrotu (zwiększenie stanu totalizerów) są NIEROZDZIELNE.program do sprzedaży.tu też musi być nierozdzielność operacji).właściwe wykorzystanie sygnału PF przez procesor (oraz buforowanie pewnych informacji w pamięci nieulotnej). czy ostatnia transakcja została zakończona poprawnie (przy czym software wyklucza explicite możliwość zakończenia transakcji bez ustawienia bitu TRF lub odwrotnie . Jeżeli został wykryty jakikolwiek błąd. zależnie od sytuacji. co gorsza. nawet w warunkach awarii zasilania w dowolnym momencie ! 2. który może być testowany przez aplikację w celu zbadania. aby obliczanie obrotu przez drukarkę i komputer . w której awaria zasilania następuje w chwilę po wysłaniu przez aplikację sekwencji LBTREXIT. Powstaje wtedy istotny problem . (druga linia może mieć różny format. • Jeżeli ilość wolnych lokacji do zapisu (rekordów) w pamięci fiskalnej nie przekracza 20. to po zakończeniu testu pojawia się komunikat: ' Błąd bazy danych ! ' ' ( Naciśnij NIE ) '. gdzie 'xx' jest ilością "wolnych" rekordów.Do zapłaty --.czy drukarka zdążyła ją zrealizować czy nie ? Aby rozwiązać skutecznie to zadanie hardware i software drukarki zapewnia spełnienie następujących założeń: 1. prowadząc równocześnie jej "regenerację" w przypadku wykrycia błędów. 3. przy rozważeniu różnych sytuacji szczególnych daje pewność. procesor główny korzysta z sygnału PF ("Power Fail") w celu poprawnego zakończenia wszystkich operacji i przechowania statusu w przypadku zaniku zasilania. (w trybie fiskalnym zostanie wówczas wykonany zapis w pamięci fiskalnej informacji o wystąpieniu błędu w bazie danych). przy czym pojawia się wówczas komunikat: ' Błąd totalizerów ! ' ' ( Naciśnij NIE ) ' (w trybie fiskalnym fakt ten zostanie też zarejestrowany w pamięci fiskalnej). '..

. ze względu na możliwość zaistnienia defektu baterii. Stąd jest zalecane. Nawet jeżeli wystąpi rozprogramowanie zegara. uwzględniając też lata przestępne . drukując stan kasy (na tym dokumencie niefiskalnym jest data i czas) lub poprzez aplikację (sekwencja odczytu zegara LBSENDCK). że przy napięciu baterii "na granicy" poprawnego działania wystąpi np. a w jej trakcie narastająca suma transakcji jest wyświetlana automatycznie na obu wyświetlaczach jednocześnie. Komunikacja jest dwukierunkowa (programowanie i odczyt stanu zegara) przy wykorzystaniu magistrali I2C. Komunikaty powyższe spowodują także komunikat: ' Błąd zegara RTC ' 'Prześlij z systemu ! ' ponieważ ‘rok’ zegara przechowywany jest w pamięci RAM. Działanie zegara czasu rzeczywistego jest podtrzymane przez baterię litową 3V . Wyświetlacz LCD (VFD) zapewnia rozbudowaną interakcję z operatorem systemu .5 µA. Zegar czasu rzeczywistego wykonano na bazie układu PCF8573 (wersje ‘przewlekane’ płyty głównej) lub V3021 (wersja SMD) .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Zegar czasu rzeczywistego. Polskie litery są zakodowane według standardu MAZOWIA. Wyświetlacz LED jest dołączany do gniazda płyty sterownika za pomocą kabla zaopatrzonego we wtyczkę typu RJ-45. przy czym wystąpienie kodu "dużej" polskiej litery powoduje automatycznie przekodowanie na "zwykłą" literę np. realizuje też wszystkie funkcje kalendarza.może się zdarzyć. co zapewnia prawidłowe podtrzymanie zegara przez około 5 lat.xx' Jest to realizowane na końcu transakcji obligatoryjnie przez drukarkę. Dołącza go się do dodatkowego złącza RS232. Zastosowano nowoczesny. Prąd pobierany przez zegar zawiera się w granicach 3.' 'Suma: xxxxxxxx. znaczne "spóźnienie" zegara. i / lub: ' Błąd bazy danych ! ' ' ( Naciśnij NIE ) '. przy czym na wyświetlaczu LCD operatora pojawia się komunikat: ' --. że wystąpienie przekłamania w bazie danych lub w innym obszarze danych "nieulotnych" sygnalizowane komunikatami: ' Błąd pamięci NVR ' ' ( Naciśnij NIE ) '. Począwszy od wersji 39. Należy też przyjąć.Pracują one z oscylatorem zegarkowym 32768 Hz. ograniczoną ze względów sprzętowych do małych liter. powinno być zgłaszane do serwisu. to dane w pamięciach nieulotnych będą nadal poprawne ponieważ pamięć RAM podtrzymywana jest przez inną baterię. Chociaż stan baterii jest kontrolowany (układ zegara wykrywa awarię własnego zasilania ) . 12 . aby każdorazowo na początku dnia pracy urządzenia sprawdzić stan zegara np. alfanumeryczny wyświetlacz typu VFD. wbudowany w pulpit operatora wyświetlacz cyfrowy LCD posiadający dwie linie po 20 znaków alfanumerycznych (dla obsługi) oraz dziesięcio-pozycyjny wyświetlacz cyfrowy dla klienta (LED). Zegar pracuje w trybie 24-godzinnym. informacje diagnostyczne itp. Str. J3 (3001) w pozycję 2xRS (zworka dostępna po zdjęciu zabezpieczonej plombą ołowianą osłonki – patrz rozdział 16 i 17). zamiast "Ą" będzie "A". Podstawową funkcją wyświetlacza LED jest informowanie klienta o należności do zapłaty. Serwis powinien pamiętać o przestawieniu zworki J7 (Thermal). Jedyna różnica to wyświetlanie wszystkich znaków ‘polskich’ (także dużych liter) na wyświetlaczu VFD. W każdej sytuacji blokowana jest praca drukarki bez poprawnego dołączenia wyświetlacza LED. Na wyświetlaczu tym pojawiają się dokładnie takie same teksty jak na wyświetlaczu operatora LCD (chyba że programista ‘świadomie’ wysyła informacje tylko do wyświetlacza LCD operatora). komunikaty o błędach. Urządzenie posiada możliwość wyświetlania polskich znaków na wyświetlaczu LCD. Zegar czasu rzeczywistego komunikuje się z procesorem głównym.Do zapłaty --.tu są wypisywane wszelkie ostrzeżenia.x do drukarek POSNET Thermal i 3001 można dołączyć dodatkowy. Jest to realizowane przez odpytywanie wyświetlacza przez procesor główny co pewien czas. Takie rozwiązanie umożliwia dołączenie wyświetlacza zewnętrznego. Wyświetlacze. Wyświetlacz LCD wbudowany w pulpit operatora jest połączony z główną płytą drukarki.

Podczas normalnego działania drukarki procesor kontroluje periodycznie (co kilka sekund) poprawność działania modułu fiskalnego. Typ rekordu jest zapisany w pierwszym bajcie rekordu. przytwierdzony "na stałe" zespół. Są zapisywane kolejno tzn.. sprawdza także poprawność danych zawartych w pamięci stałej i nieulotnej. Pamięć fiskalna stanowi zamknięty w stalowej obudowie. następny rekord jest zapisywany w pierwszej wolnej lokacji pamięci. Numer unikatowy pamięci jest równocześnie numerem unikatowym całej drukarki i jest wpisywany przez producenta. raport dobowy. 13 . Obszar zapisu sekwencyjnego. zapewniając sekwencyjny odczyt danych z PROM itd. • zerowanie RAM (data i czas zerowania).. • nagłówek zawierający dane podatnika (NIP). • błąd bazy danych (data wystąpienia błędu). • numer unikatowy pamięci. Konstrukcja modułu zapewnia niezawodny zapis danych w pamięci stałej nawet jeżeli podczas zapisu nastąpi awaria zasilania.TOT_Z). zawierających kwoty sprzedaży dla grup podatkowych A. Postać raportu okresowego jest zatem bezpośrednio związana ze sposobem zapisu informacji w pamięci fiskalnej. a stan totalizerów jest zerowany (z wyjątkiem licznika paragonów fiskalnych). nawet jeżeli wystąpi zanik zasilania 220V. Dane testowe są zapisywane i kontrolowane automatycznie przez procesor modułu fiskalnego (podczas uruchamiania modułu). Dokładniej: zapis zostanie wykonany poprawnie. reszta nagłówka do pamięci RAM). zwiększany po każdej poprawnej transakcji) oraz bajt sumy kontrolnej. że podczas drukowania raportu okresowego zawartość pamięci PROM jest odczytywana sekwencyjnie oraz analizowana i "przenoszona na papier" przez procesor drukarki. Str. Nagłówek jest wpisywany do pamięci podczas fiskalizacji urządzenia (numer identyfikacyjny podatnika do modułu fiskalnego. Po zatwierdzeniu transakcji jest zwiększany stan nieulotnych rejestrów. Po włączeniu zasilania procesor wykonuje test funkcjonalny pamięci fiskalnej. co umożliwia właściwą interpretację przez procesor główny pozostałej jego zawartości. Na płytce modułu fiskalnego jest zatem zmontowana pamięć PROM (układ elektroniczny niezbędny do jej programowania umieszczony jest na płycie głównej). Obszar adresowany "bezwzględnie". Odłączenie modułu od głównej płyty lub jego awaria powoduje bezwzględnie zawieszenie pracy drukarki wraz z komunikatem: 'Błąd fatalny testu: ' ' FSK '. 2. Kolejne informacje są zgrupowane w pewne jednostki informacyjne (tak jak sektor na dysku) i zwane dalej rekordami. 2.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Pamięć fiskalna. wyszukując pierwsze wolne miejsce do zapisu rekordu. Cały obszar pamięci PROM jest funkcjonalnie podzielony na dwa obszary: 1. Równocześnie jest drukowany odpowiedni raport na drukarce paragonowej. w których są akumulowane kwoty sprzedaży z podziałem na grupy podatkowe. gdzie są zapisywane: • dane testowe pamięci. dla dysku lub taśmy magnetycznej. Rejestracja sprzedaży przez urządzenie jest dokonywana w całości przez moduł fiskalny i przebiega dwuetapowo: 1. badając poprawność działania całego układu elektronicznego. Poszczególne rekordy mogą nieść następujące informacje: • raport dobowy (data oraz stan totalizerów). Mechanizm zapisu jest tu podobny jak np. Dodajmy. Po fiskalizacji urządzenia dalsze zapisy mogą dotyczyć wyłącznie tego obszaru. Każda z powyższych danych ma w pamięci PROM ściśle określoną lokalizację. Realizuje on zapis w pamięci stałej PROM różnych informacji (przede wszystkim informacji o sprzedaży dziennej). Rejestry te są nazywane dalej totalizerami. Jest to zestaw 7 rejestrów 28 bitowych (TOT_A.F oraz Z (grupa zwolniona od podatku) uzupełniony o 20 bitowy numer paragonu fiskalnego (PAR_NUM. Właściwą gospodarkę pamięcią zapewnia główny procesor drukarki. Procesor główny może dokonać trwałego zapisu danych w tej pamięci. Wtedy zawartość totalizerów jest przepisywana do pamięci stałej PROM. • zmiana stawek PTU (data oraz nowe wartości stawek). Na koniec dnia użytkownik jest zobowiązany wykonać tzw.

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Zasilacze. Napięcie to. że daje duży czas od momentu zaniku napięcia sieciowego do momentu utraty możliwości stabilizacji. Zasilacze drukarek POSNET Thermal i POSNET 3001 to zamknięte w jednej obudowie. dostarczając napięcie do obwodów wykonawczych drukarki (POSNET Thermal wersja ‘przewlekana’). UWAGA: pisząc ‘zanik napięcia zasilającego’ mamy na myśli zanik napięcia na wejściu zasilacza drukarki.stąd na wyjściu zasilacza umieszczono znaczną pojemność. Napięcie +5V zasilające część cyfrową drukarek otrzymywane jest przy pomocy stabilizatora impulsowego umieszczonego na głównej płycie sterownika drukarek. po wyprostowaniu służy do zasilenia ciągłego zasilacza stabilizowanego +25V (POSNET 3001 i POSNET Thermal wersja SMD) lub bezpośrednio zasila drukarkę. Z kolei prąd chwilowy może być znaczny (nawet do ok. Duża dynamika (tzn. Takie rozwiązanie zasilacza daje znaczną dynamikę pracy stabilizatora +5V. Ograniczenie prądowe zasilacza drukarki POSNET 3001 jest ustalone na ok. Str. zakres napięć wejściowych stabilizatora +5V) jest ważna o tyle.ponieważ średni prąd pobierany przez mechanizm (nawet przy ciągłym drukowaniu) nie przekracza tej wartości. przy dużej sprawności. a nie wyłączenie drukarki za pomocą jej przełącznika. 8A !) . prąd spada do zera przy zwarciu) . Zanik napięcia zasilającego jest sygnalizowany przy użyciu sygnału PF ("Power Fail"). niezależne zewnętrzne konstrukcje zasilaczy. 14 . Wyłączanie drukarki podczas realizacji wydruków przy pomocy wyłącznika drukarki jest niedopuszczalne! Zasilacz drukarki POSNET Thermal w wersji SMD jest zasilaczem impulsowym zaopatrzonym w inną wtyczkę od stosowanych w zasilaczach przeznaczonych dla wersji ‘przewlekanych’. natomiast osiągnięcie poprawnego stanu napięć zasilających przy użyciu sygnału PG ("Power Good"). 2A (ograniczenie ‘z podcięciem’ . co jest konieczne dla poprawnego zakończenia wszystkich operacji drukarki w przypadku zaniku (awarii) zasilania. Wybrano wariant zasilacza optymalny pod względem niezawodnościowym: napięcie jest otrzymywane z uzwojenia transformatora sieciowego o mocy znamionowej 50 VA.

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Klawiatury drukarek. . . Działanie przycisku potwierdzone jest sygnałem dźwiękowym. 15 . .zakładania papieru.wykonywania raportów fiskalnych dobowych i okresowych. Rozmieszczenie poszczególnych klawiszy przedstawione jest na rysunkach poniżej (różne drukarki): Klawiatura drukarki POSNET THERMAL (obudowa metalowa) Klawiatura drukarki POSNET THERMAL (obudowa plastikowa) Rysunek klawiatury drukarki POSNET 3001 Str.włączania pracy GOTOWA.kasowania błędów. Drukarka posiada cztery przyciski o różnorakich funkcjach które wykorzystywane są do: .

. Drukarka jest "widziana" przez komputer gdy świeci się zielona lampka opisana „GOTOWA“. (raport okresowy): 1.RAPORT DOBOWY (przy włączaniu drukarki należy przytrzymać wciśnięty jeden z dwóch klawiszy R. informującą. które sygnalizowane są na wyświetlaczu drukarki. miesiąca lub dnia) w "dół" ("-" zmniejszenie wartości wyświetlonej) w przypadku definiowania daty początkowej lub końcowej dla raportu okresowego. UWAGA: w przypadku wystąpienia błędu uniemożliwiającego dalsze działanie drukarki migają obie diody : SIEĆ i BŁĄD. Klawisz TAK: 1. że drukarka jest w stanie gotowości do pracy z komputerem (świeci w trybie ‘GOTOWA’). Klawisz NIE zezwala na wycofanie się z dowolnej opcji ustawień w przypadkach gdy wymagane jest potwierdzenie lub zaprzeczenie ustawienia. 2. Umożliwia wysuw papieru (oryginału w drukarce THERMAL) w trybie NIE GOTOWA. które chcemy zmienić (pełni on wtedy funkcję lewego kursora). . W przypadku sygnalizowania przez drukarkę błędu przy pomocy tego klawisza można skasować w dowolnym momencie sygnał dźwiękowy generowany przez wewnętrzny głośnik drukarki. Klawisz ten służy także do kasowania ewentualnych sytuacji błędnych. obok klawisza NIE. W przypadku definiowania zakresu (dat) dla raportu okresowego przy pomocy klawisza NIE możemy wybrać pole. drukarkę należy wyprowadzić z trybu GOTOWA klawiszem NIE (zielona lampka zgaśnie) i przy pomocy klawisza TAK (WYSUW) dokonać wysuwu papieru. Umożliwia wysuw kopii w drukarce THERMAL w trybie NIE GOTOWA. Dodatkowo klawiatura wyposażona jest w trzy lampki typu LED: . Zezwala na operacje związane z ewentualnym zapisem do modułu fiskalnego (raport dobowy. 16 . W przypadku definiowania zakresu dat dla raportu okresowego przy jego pomocy możemy wybierać pole. 3. 2. 3. lub R.RAPORT OKRESOWY. D.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 OPIS KLAWIATURY: Klawisz NIE: 1. W celu dokonania wysuwu papieru. Służy także do zmiany wartości pól (roku. Klawisz R. Włącza/wyłącza tryb pracy GOTOWA. Służy także do zmiany wartości pól (roku.czerwoną. Przy jego pomocy wybieramy rodzaj raportu . Str. 2. 3.żółtą. (raport dobowy): 1. 4. 3. zmiana stawek PTU) lub na wykonanie raportu okresowego. Przy jego pomocy wybieramy rodzaj raportu . 4. W przypadku sygnalizowania przez drukarkę błędu przy pomocy tego klawisza można skasować w dowolnym momencie sygnał dźwiękowy generowany przez wewnętrzny głośnik drukarki. Klawisz R. które chcemy zmienić (pełni wtedy funkcję prawego kursora). W przypadku sygnalizowania przez drukarkę błędu przy pomocy tego klawisza można skasować w dowolnym momencie sygnał dźwiękowy generowany przez wewnętrzny głośnik drukarki. 4. 5. 4.zieloną (GOTOWA). że drukarka jest włączona (podłączona do sieci zasilającej i włączony jest wyłącznik sieciowy).). O. wykorzystywany przy zakładaniu nowej rolki papieru. miesiąca lub dnia) w "górę" ("+" zwiększenie wartości wyświetlonej) w przypadku definiowania daty początkowej lub końcowej dla raportu okresowego.D. wykorzystywany przy zakładaniu nowej rolki papieru. z napisem BŁĄD informującą o zaistnieniu błędu (dioda miga i słychać przerywany sygnał dźwiękowy). Przy jego pomocy (w przypadku gdy lampka GOTOWA nie świeci) można wysunąć papier kopii w drukarce POSNET Thermal. z napisem SIEĆ informującą.O. W przypadku sygnalizowania przez drukarkę błędu przy pomocy tego klawisza można skasować w dowolnym momencie sygnał dźwiękowy generowany przez wewnętrzny głośnik drukarki. 2.

II . Wyjęcie układu pamięci powoduje zerwanie nalepki. że wkręt mocujący przechodzi kolejno przez: kubeczek.) lub najbliższego przedstawiciela regionalnego POSNET. zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pamięć programu EPROM zainstalowana na pakiecie sterownika drukarki jest zabezpieczona specjalną. Jest to nalepka jednorazowego użytku. Każdorazowa ingerencja serwisu wymaga odnotowania w książce serwisowej drukarki oraz. na której serwisant umieszcza swoje dane wraz z datą naprawy i odciskiem pieczęci serwisowej. należy powiadomić Urząd Skarbowy i producenta. lub HOLOGRAMU także zawierającego napis POSNET. zagniataka) i kilkakrotnym delikatnym uderzeniu młotkiem. przyłożenie indywidualnego stempla serwisanta i delikatne uderzenie młotkiem.C. Kubeczki do plombowania są jednorazowego użytku i są dostarczane wyłącznie przez producenta !. powiadomienia Urzędu Skarbowego. Pamięć fiskalna stanowi zamknięty.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 3. uchwyt. 17 . W drukarkach POSNET Thermal i POSNET 3001 zastosowano specjalną osłonkę. Uchwyt kubka jest podwinięty pod spód osłonki tak. Opisania nalepki należy dokonać przed jej zdjęciem z papieru zabezpieczającego i nalepieniem na złącze. Pod jeden z nich podłożony jest metalowy kubek z uchwytem z owalnym wycięciem (wkręt od strony klawiatury). która ulega uszkodzeniu przy próbie zrywania. Odcisku pieczęci należy dokonać poprzez umieszczenie nalepki na twardej gumie. O wszelkich zauważonych uszkodzeniach plomb. aby można było na niej odczytać wpisane dane i zidentyfikować stempel serwisanta. Po włożeniu wtyczki do złącza należy na złącze nakleić specjalną nalepką. która jest zapinana do złącza umieszczonego na płycie sterownika drukarki. Wymontowywanie pamięci fiskalnej. • odciśnięciu w ołowiu pieczęci serwisanta poprzez przyłożenie narzędzia z indywidualnym oznakowaniem serwisanta i jednorazowym. Plomb tych nie może naruszać żaden serwisant za wyjątkiem przedstawiciela regionalnego lub producenta. Dokonywanie w takim przypadku otwierania lub naprawy drukarki . osłonkę. Nalepkę należy tak umieścić na złączu. Po poprawnym wyniku testu można dokonać zabicia plomb. jednorazowego użytku nalepką producenta. przytwierdzony "na stałe" zespół. a następnie jest wkręcony w gwint konstrukcji drukarki. o ile przewidują to odnośne przepisy szczegółowe. Plomby producenta Drukarka zawiera plombę producenta w postaci plastikowego klipsa z napisem POSNET. Uszkodzenia drukarki polegające na niesprawności pamięci fiskalnej kwalifikują całą drukarkę do wymiany. Plombowanie drukarki fiskalnej Plomby drukarki można podzielić na dwie grupy: I . wskazujących na ingerencję osób niepowołanych. • zgnieceniu brzegów kubeczka poprzez nałożenie narzędzia o stożkowym otworze czołowym (tzw. Plomby serwisowe POSNET SERWIS 8777 Pamięć fiskalna jest połączona z płytą sterownika wstążką z nasadką. nie może być dokonywane w żadnym przypadku przez serwis !!!.plomby producenta .plomby serwisowe . Zawsze po wkręceniu wkrętów należy dokonać pełnego testu poprawności pracy drukarki. Nalepki na złącze pamięci fiskalnej dostarcza wyłącznie producent !!!. Str. mocowaną dwoma wkrętami M3 do chasidrukarki.C. Drukarkę z uszkodzeniami pamięci fiskalnej należy dostarczyć do producenta (POSNET S. czyli POSNET S. Wyjmowanie pamięci EPROM w celu jakiekolwiek kopiowania i analizowania zawartego w nich oprogramowania są czynnościami zabronionymi dla serwisu !!!. które polega na: • włożeniu do kubeczka plasterka ołowiu. zdecydowanym (ale z wyczuciem !) uderzeniu młotkiem. Nalepka ta zawiera dane o dacie produkcji i ewentualnie o wersji oprogramowania.obciąża odpowiedzialnością serwisanta.

1.EXE” (katalog POSNET na dyskietce) !!!. Jeżeli próbny wydruk jest prawidłowy można nacisnąć ‘T’ .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 4. W okienku edytora nagłówka zdefiniować nagłówek wg ‘starych’ zasad tzn. w przypadku podłączenia drukarki do komputera poprzez port COM2. ‘Wysłać’ nagłówek do drukarki. Uzgodnić z użytkownikiem stawki PTU które ew. zabezpieczającego przed zanikami zasilania sieciowego. w pierwszej wolnej linii po nazwie. z wpisanymi pełnymi danymi podatnika (dotyczy to także drukarek z nową wersją firmware) istnieje możliwość ‘dostosowania’ ich do nowych zasad. 18 . jeżeli stwierdzimy że jest błąd w nagłówku trzeba się wycofać i nacisnąć klawisz ‘N’. Na czas fiskalizacji zalecane jest dołączenie drukarki do zasilacza UPS. Program POSNET. Sprawdzić datę i czas w urządzeniu (musi być prawidłowa !). Fiskalizacja drukarki. natomiast nazwę firmy i adres jego siedziby trzeba wprowadzać do pamięci RAM z możliwością korekty tych danych w przyszłości. Po naciśnięciu ‘T’ drukarka wydrukuje kontrolny paragon z interesującym nas nagłówkiem. za co całą odpowiedzialność ponosi serwisant .„POSNET. Fiskalizacja polega na zapisaniu numeru identyfikacyjnego podatnika NIP do pamięci fiskalnej (operacja nieodwracalna). W takim przypadku należy skontaktować się z serwisem centralnym POSNET (serwis@posnet. ale muszą się one znaleźć przed linią zawierającą NIP. zwrócić uwagę na położenie trzech znaków zapytania ‘???’ . trzema separatorami '-'.EXE należy uruchamiać komendą : POSNET POSNET POSNET POSNET 1 2 3 4 w przypadku podłączenia drukarki do komputera poprzez port COM1. w przypadku podłączenia drukarki do komputera poprzez port COM4. Zaniki zasilania w przypadku braku UPS-a mogą mieć negatywny wpływ na przebieg fiskalizacji. Format dla numeru NIP jest 'sztywny' i dopuszczalne są napisy zawierające na początku ciąg 'NIP' a dalej znak odstępu (spacja). 5. Dopuszczalne jest umieszczanie w nagłówku innych informacji np.10 cyfr z max. który jest udostępniany serwisantom po pomyślnym zdaniu egzaminu kończącego kurs serwisowy drukarek (katalog VER17_1 na dyskietce fiskalnej dla firmware ≥17. Należy sprawdzić ten numer (UŻYTKOWNIK). Drukarka wydrukuje kontrolny paragon z nagłówkiem.EXE”. 6. po fiskalizacji trzeba w drukarce zdefiniować (tryb szkoleniowy umożliwia dokonanie dowolnych sprzedaży z programu użytkownika i określenie z jakich stawek korzysta użytkownik).pl). adresie firmy). poniżej tego paragonu pojawi się kontrolny wydruk zawierający tylko linię z NIP. W drukarkach fiskalizowanych wg. Fiskalizacji drukarki (wer. podać Nazwę firmy. 7. 3. 4. Program podpowiada co mu się ‘nie podoba’ w linii z NIP (o ile popełnimy jakiś błąd) i nie zezwoli na fiskalizację drukarki dotąd aż błąd zostanie poprawiony !. Używanie do fiskalizacji drukarki programów nie posiadających autoryzacji firmy POSNET może spowodować nieodwracalny błąd w zapisie do pamięci fiskalnej. Sprawdzić ten wydruk (jego poprawność).com. adres firmy i NIP (NIP musi być w ostatniej linii nagłówka tzn. Wybrać z menu programu opcję Programowanie Nagłówka (litera G). w przypadku podłączenia drukarki do komputera poprzez port COM3. 8. miejsca instalacji drukarki (niektóre urzędy skarbowe tego wymagają). ≥ 17. Str. 2. uzyskać potwierdzenie na odwrocie tego wydruku właściciela drukarki i dopiero po uzyskaniu tego potwierdzenia dokonać fiskalizacji naciskając na klawiaturze drukarki klawisz ‘TAK’.powinny znaleźć się w następnej linii po NIP i od lewej krawędzi wydruku. Fiskalizacji powinna przebiegać wg opisu poniżej (zalecamy dokonywanie fiskalizacji przy wykorzystaniu takiego interfejsu na jakim ma pracować Użytkownik) : 1. starych zasad tzn. Następnie program zada pytanie czy wykonać fiskalizację.1) wg nowych zasad nie wolno dokonywać przy pomocy ‘starego’ programu “POSNET. Fiskalizację drukarki należy przeprowadzać przy użyciu oryginalnego serwisowego programu firmy POSNET .

.nag’ oraz ‘nazwa.‘ ‘Suma: 0. ‘. ‘ Przed uzyskaniem sygnału akustycznego i ww. 10 sekund) należy sprawdzić poprawność fiskalizacji (opcja TESTOWANIE).y ‘ .. Identyczny błąd wystąpi w przypadku utracenia nagłówka (np.exe że drukarka jest fiskalna (program nie wymaga wtedy definiowania linii z NIP).. 10. Prawidłowo sfiskalizowane urządzenie charakteryzuje się następującymi cechami: • na paragonach oraz na raportach dobowych i okresowych brak jest napisu „niefiskalny” na dole i na górze paragonu oraz występuje pełne logo fiskalne na środku ostatniej linii ( stylizowane PL ). 0. NIE WOLNO WYŁĄCZAĆ ZASILANIA DRUKARKI.1) zaleca się programowanie zawsze 4 stawek PTU. Str. Zaleca się dołączenie wszystkich wykonanych wydruków do książki serwisowej drukarki.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 9. Po zakończeniu procesu fiskalizacji (ok. Jedyny błąd. dokonać sprzedaży testowej i wykonać RAPORT DOBOWY. błąd pamięci NVR) . Od tego momentu urządzenie jest w trybie fiskalnym z możliwością zmiany nagłówka na przyszłość w przypadku gdy NIP nie ulega zmianie (zapis NIP do pamięci fiskalnej jest operacją nieodwracalną !).Do zapłaty --. Brak w RAM nagłówka (czyli nie uruchomienie pliku ‘nazwa. sekwencji komunikatów: 11.EXE).nazwa pliku podawana na wstępie przy uruchamianiu programu posnet.bat’ i poinformować co zrobić w przyszłości w przypadku utraty/ przekłamania w treści nagłówka. zapis do modułu raportu). sprawdzamy wtedy czy nagłówek zawiera wszystkie niezbędne informacje ( Nazwę .adres siedziby i NIP) ze względu na obowiązujące przepisy oraz czy drukarka po fiskalizacji działa poprawnie (sprzedaż.. w szczególności NIE MA KOMUNIKATU: ‘Tryb szkoleniowy ! ‘ ‘HDR ‘. Po fiskalizacji można skopiować użytkownikowi na jego komputer/ dyskietkę pliki ‘nazwa. Podczas operacji opisanych powyżej na dyskietce powstaną następujące pliki (tylko w przypadku ‘ufiskalnienia’ drukarki ) : • plik nazwa.bat’ po fiskalizacji) spowoduje zgłoszenie przez drukarkę błędu nr 40 w przypadku próby sprzedaży z ‘pustym’ nagłówkiem w RAM drukarki. SPOWODOWAĆ BŁĘDNĄ FISKALIZACJĘ DRUKARKI !!!. 19 . ‘utracony’). PONIEWAŻ MOŻE TO 12.RAM zawierający ‘pełny’ nagłówek dla trybu szkoleniowego. jaki może wystąpić w trakcie fiskalizacji.. sygnałem dźwiękowym i sekwencją komunikatów : ‘ Drukarka fiskalna ‘ ‘POSNET Thermal/xx.bat’ (batch file) który to program ‘wyśle’ do pamięci RAM drukarki pozostałą część nagłówka i wydrukowany zostanie próbny wydruk zawierający cały nagłówek.5s. • po włączeniu zasilania nie pojawia się żadne dodatkowe ostrzeżenie. • plik nazwa. ‘ --. gdzie : nazwa . który w urządzeniu NIESFISKALIZOWANYM pojawia się po włączeniu zasilania na ok.nazwa pliku z nagłówkiem podawana podczas uruchamiania programu POSNET. Po każdej fiskalizacji należy o ile jest to konieczne zdefiniować uzgodnione wcześniej stawki PTU (opcja ‘F’ z programu) – ze względu na aplikacje pisane dla starszych wersji drukarek (firmware < 17. 13. to błąd zapisu do pamięci fiskalnej. tj. (nazwa .. • nazwa. Drukarka wymaga w tym przypadku interwencji serwisu producenta (przedstawiciela regionalnego). Po poprawnym zakończeniu wszystkich operacji drukarka zgłasza się w identyczny sposób jak po włączeniu zasilania.exe . Fragment nagłówka można zapisać zawsze do pamięci RAM deklarując przy uruchamianiu programu posnet. W przypadku zmian w nagłówku jest to jedyna możliwość zmiany jego treści. ‘wyjść’ z programu i uruchomić program ‘nazwa.bat zawierający niezbędne elementy do wysłania do drukarki poprzez odpowiednie złącze treści nagłówka (w przypadku gdy zostanie on np. objawiający się komunikatem: ‘ Błąd zapisu !! ‘ ‘ Wyłącz zasilanie..nag zawierający nagłówek dla RAM drukarki ..

l) podpis czytelny wykonującego serwis oraz jego pieczęć. d) opis stanu plomb. Nr 39. dla których nie jest możliwa naprawa w miejscu użytkowania kasy. Nr 91.posnet. e) w przypadku konieczności zabrania kasy do punktu serwisowego w celu dokonania naprawy opisać przyczyny. b) datę i godzinę rozpoczęcia interwencji. Wykonujący serwis kasy rejestrującej jest obowiązany zamieścić w książce kasy: a) datę i godzinę żądania interwencji. gdy naprawy dokonano w punkcie serwisowym. W załączniku 2 do tego rozporządzenia podano większość informacji ważnych dla prawidłowego wykonywania serwisu. poz. Wykonujący serwis musi co najmniej dwa razy w ciągu roku dokonać sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania kasy u każdego klienta bez jego wezwania oraz odnotowuje ten fakt w książce kasy rejestrującej. 511 z 1993 r. Przepisy powyższe (link) oraz ich aktualizacje dostępne są na stronie WWW firmy POSNET. oraz podać datę i godzinę zabrania kasy do punktu serwisowego. którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 5. aby zapewniał podjęcie wykonania serwisu w czasie nie dłuższym niż 48 godzin. g) numery (początkowy i końcowy) dokumentów sprzedaży wystawionych przez kasę podczas operacji próbnych (dokumenty te. i) datę i godzinę ukończenia interwencji. c) opis stwierdzonych nieprawidłowości. Str. a zakończenie wykonania serwisu w czasie nie dłuższym niż 14 dni. Czynności tych nie można dokonywać przed odczytaniem i wydrukiem zawartości pamięci kasy. że po wykonaniu naprawy kasa działa poprawnie) i jej zaplombowaniu pieczęcią serwisanta z jego numerem identyfikacyjnym. 5.com. j) jakie elementy kasy zostały wymienione podczas naprawy (jeżeli posiadały numery . U. 4. h) datę i godzinę ponownego zainstalowania kasy w przypadku. przed zabraniem kasy do punktu serwisowego. 20 . Podatnicy oraz służby serwisowe obowiązani są poinformować właściwy dla podatnika urząd skarbowy o zainstalowaniu kasy (w trybie fiskalnym) nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zainstalowania (wzory powiadomień zawarte są na dyskietce serwisowej w katalogu ‘URZAD_SK’). Serwis dealera musi być tak zorganizowany.pl/przepisy.wpisać). 178. Uregulowania prawne dotyczące kas rejestrujących. 2. 422 i Nr 115. Serwisanci wykonujący obsługę kas rejestrujących mają obowiązek we własnym zakresie zapoznać się ze wszelkimi dotychczasowymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi kas rejestrujących oraz powinni śledzić wszelkie zmiany przepisów w tym zakresie. f) numer ostatnio wystawionego przez kasę dokumentu przed interwencją. w przypadku sygnalizowania przez kasę (drukarkę fiskalną) błędu pamięci fiskalnej należy. Wykonujący serwis nie może jednemu serwisantowi powierzyć do obsługi więcej niż 300 kas rejestrujących. poz. czyli pod adresem: http://www. Wykonujący serwis nie może dokonywać ingerencji w pamięć kasy rejestrującej bez udziału upoważnionego pracownika urzędu skarbowego.). poz. W szczególności. W przypadku technicznej niemożności wykonania raportu należy sporządzić protokół podpisany przez pracownika urzędu skarbowego. wykonać raport okresowy z całej zawartości pamięci fiskalnej i (po podpisaniu go przez serwis) wręczyć za pokwitowaniem: 1-wszy egzemplarz podatnikowi a 2-gi pracownikowi urzędu skarbowego. podpisane przez serwisanta dokonującego naprawę. 3. Podczas instalacji serwisant dokonuje ponadto odpowiednich wpisów do książki kasy rejestrującej. k) oświadczenie o prawidłowości funkcjonowania kasy (do serwisanta należy przeprowadzenie testów kasy i potwierdzenie. należy bezwzględnie zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 w sprawie kryteriów i warunków technicznych. muszą być przechowywane przez użytkownika kasy). podatnika i serwisanta. bezwzględnie w obecności upoważnionego pracownika urzędu skarbowego (właściwego dla podatnika). 1. W związku z tym.htm Poniżej podajemy podstawowe zasady organizacji serwisu POSNET wynikające z w/w przepisów.

mogą być podstawą do poniesienia przez dealera i jego serwisanta odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń zgłaszanych przez urzędy skarbowe i podatników. Za zainstalowanie kasy rozumie się jej uruchomienie u podatnika w trybie fiskalnym. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z przedstawicielem regionalnym POSNET lub serwisem centralnym POSNET (serwis@posnet. 9. a w książce kasy głównej umieścić adnotację o podłączeniu do stanowiska sprzedaży kasy rezerwowej podając jej nr unikatowy i fabryczny.com. Wpisów w książce kasy należy dokonywać tylko dla kasy sfiskalizowanej.pl) Str. Uchybienia formalne i merytoryczne serwisantów wykonujących w terenie obsługę kas rejestrujących (drukarek) mogą być podstawą do zerwania umowy dealerskiej.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 6. 7. Serwisant jest ponadto zobowiązany wypełnić książkę serwisową tak aby serwis producenta (przedstawiciela regionalnego) mógł jednoznacznie stwierdzić jakie są objawy uszkodzenia drukarki. Serwisant po otrzymaniu naprawionej kasy instaluje ją . W przypadku konieczności odesłania kasy rejestrującej (drukarki) do serwisu centralnego POSNET lub przedstawiciela regionalnego należy ten fakt uzgodnić z serwisem firmy POSNET (przedstawicielem regionalnym) . Kasy rejestrujące nie pracujące w trybie fiskalnym są traktowane jak inne urządzenia elektroniczne. 21 . 8. a w skrajnym przypadku. Jeżeli użytkownik posiada kasę rezerwową to w książce serwisowej kasy rezerwowej należy odnotować fakt zastąpienia przez tę kasę kasy głównej. cofnięcia uprawnień autoryzowanego serwisanta. Serwis centralny POSNET (przedstawiciel regionalny) po naprawieniu kasy odsyła kasę do punktu serwisowego dealera dokonując uzupełniającego wpisu do książki serwisowej dostarczonej razem z drukarką do naprawy.

natomiast wystąpienie ciągu ESC P powoduje rozpoczęcie analizy sekwencji od początku.. 8 cyfr w części całkowitej i maksymalnie 2 cyfry części ułamkowej. Ps) . Mogą też wystąpić parametry numeryczne składające się z maksymalnie 10 cyfr..cyframi HEX (znaki ze zbioru: '0'. Dla bitów o różnych wartościach wynosi 1. Drukarka rozpoznaje 3 kody sterujące: ENQ ($05). 2.b) := (( not a) and b) or (( not b) and a).. Dopuszczalna i zalecana jest kompresja zer nieznaczących w części całkowitej i ułamkowej. Przykładowa procedura dopisująca te znaki.00' można wysłać '5.. 3..” Po odczytaniu i sprawdzeniu cyfr kontrolnych drukarka wczytuje "końcówkę" sekwencji w postaci dwóch znaków: 'ESC \' ($1B $5C). 22 . Jeśli w użytkowanym przez Państwa języku programowania brakuje funkcji xor.0. Funkcja ta działa na pojedynczych bitach bajtu. napisana w języku PASCAL jest pokazana w rozdziale „Ogólne zasady syntaktyki komend. Wszystkie rozkazy mają jednolity format: ESC P Ps . Terminatorem wartości liczbowej jest z reguły '/' ($2F) (za wyjątkiem parametru <ilość>).wówczas mogą składać się z dowolnych znaków ASCII z wyłączeniem kodów kontrolnych (np. CAN ($18) i DLE ($10) oraz kilkanaście rozkazów (sekwencji) sterujących.' a najlepiej po prostu '5'). Format kwot dopuszcza maks. Na początku podstawiamy wartość bajtu kontrolnego: <byte> := 255. W tym rozdziale wyjaśnimy podstawowe zasady konstruowania oprogramowania dla drukarki. Tak uzyskany bajt kontrolny wyrażamy postaci w cyfr heksadecymalnych i dopisujemy do sekwencji wraz z końcówką 'ESC \'. Każdy z nich może mieć maksymalną wartość = 255.$7E). inaczej zwane "albo".Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 6. Wystąpienie w dowolnym miejscu sekwencji kodu ESC powoduje również zignorowanie sekwencji do końca. Syntaktyka rozkazów. W obrębie ciągu mogą znaleźć się napisy . Cyfry kontrolne obliczane w ten sposób dają dobre zabezpieczenie przed przekłamaniami transmisji. to drukarka ignoruje resztę sekwencji aż do znaków 'ESC \'. nazwa towaru do 40 znaków) a jego terminatorem jest zwykle kod CR ($0D). zwykle będą to różnego rodzaju kwoty. Długość napisu jest dla konkretnej sekwencji indywidualnie ograniczona (np.0'. Szersze możliwości reprezentacji liczb w tej wersji dla ceny i ilości towaru (parametry sekwencji LBTRSLN) omówiono w rozdziale 10 opisującym dokładnie sekwencje drukarki. Maksymalna kwota ma postać 99999999. '#' lub ‘*’ (wersja apteczna). przy czym pierwszy znak identyfikatora jest znakiem '$' . nazwa towaru). które wyrażają w zapisie heksadecymalnym wartość bajtu kontrolnego liczonego dla całej sekwencji w specjalny sposób: 1.99. Str. Realizacja sekwencji z reguły rozpoczyna się dopiero po wczytaniu tych dwóch ostatnich znaków. Następnie jest odbierany dwuznakowy identyfikator rozkazu 'xx'. Oczywiście użycie nawiasów nie jest tu konieczne ze względu na przestrzeganą chyba we wszystkich językach siłę wiązania poszczególnych funkcji. W rozdziale 10 podano zestaw sekwencji sterujących. 'A'.. Jeżeli w trakcie analizy syntaktyki rozkazu wystąpi błąd. natomiast zerowa część ułamkowa nie musi być w ogóle wysyłana (np. '5.. Większość sekwencji jest uzupełniona dwoma znakami ('cc') . UWAGA: Oznaczenie "xor" użyte w procedurze oznacza funkcję logiczną Exclusive Or czyli: ”lub wykluczające”.. Dla niektórych sekwencji parametry te nie muszą występować. .’ .'F'). Począwszy od następnego znaku za ESC P obliczamy wartość wyrażenia: <byte> := <byte> xor <kod danego znaku>. aż do ostatniego znaku sekwencji (nie licząc znaków 'cc' i "końcówki" ESC \)..oddzielonych średnikami.'9'. a dla takich samych . zamiast '5. którego struktura zależy od konkretnego rozkazu.. Część całkowita jest oddzielona od ułamkowej znakiem ‘. BEL ($07). Programowanie drukarki. Po odebraniu identyfikatora rozkazu drukarka wczytuje ciąg parametrów napisowych lub numerycznych <string>. a drugi jest małą literą (z zakresu $60. to można ją zdefiniować następująco: xor (a. Ps xx <string> cc ESC \ Po odebraniu prefiksu 'ESC P' ($1B $50) drukarka wczytuje ciąg (maksymalnie do 16-tu) parametrów numerycznych (Ps .

Po wyświetleniu komunikatu drukarka zatrzymuje dalsze przetwarzanie znaków z bufora wejściowego i czeka na naciśnięcie klawisza NIE.) W odpowiedzi na kod sterujący ENQ ($05) drukarka wysyła jednobajtowy status. gdzie: "xx" jest dwuznakowym identyfikatorem rozkazu a 'kk' jest dwucyfrowym kodem błędu. • błąd wykonania rozkazu (może być np. Ps). W wyniku odebrania przez drukarkę rozkazu sterującego mogą wystąpić następujące sytuacje błędne: • "nierozpoznany rozkaz" .) W odpowiedzi na kod sterujący DLE ($10) drukarka wysyła jednobajtowy status postaci: 7 0 gdzie: ONL = 1: stan "On-Line". W przypadku rozkazu "nierozpoznanego" kod błędu wynosi 0 (zero). gdzie wystąpił błąd do końca sekwencji. DLE oraz LBFSTRQ i LBERNRQ. Kod ten jest realizowany ZAWSZE – nawet w trybie OFF-LINE ! 3. gdy drukarka odebrała prefiks ESC P (jeżeli rozkaz następujący po ESC P nie jest żądaniem odesłania statusu LBFSTRQ) oraz ustawiany po poprawnym wykonaniu rozkazu.$77. W bardziej złożonych przypadkach można zrealizować pełną diagnostykę błędów przez aplikację. W szczególności bit ten jest kasowany. które mogą dawać następne komunikaty. Wystąpi zatem seria komunikatów. Po naciśnięciu klawisza wyświetlacz jest "odświeżany" i zostaje wznowione przetwarzanie.jeżeli odebrano prefiks ESC P. Obsługa sytuacji błędnych. • błąd syntaktyki rozkazu (np.. wykorzystując rozkazy ENQ.) W odpowiedzi na rozkaz żądania wysłania statusu LBFSTRQ: 6 1 5 1 4 1 3 0 2 ONL 1 PE 0 ERR Str. Wykaz kodów błędów poszczególnych sekwencji zawarto w rozdziale 10 (łącznie w wykazem sekwencji sterujących). 23 .. ale identyfikator sekwencji 'xx' był niewłaściwy. jeżeli ostatnio odebrany rozkaz był zrealizowany poprawnie. W tym celu należy najpierw wysłać sekwencję LBSERM: ESC P 1 #e 88 ESC \ co powoduje zmianę sposobu obsługi błędów przez drukarkę. postaci: 7 0 6 1 5 1 4 0 3 FSK 2 CMD 1 PAR 0 TRF w którym bit CMD jest ustawiony. że w trakcie wyświetlania komunikatu w buforze mogły znaleźć się kolejne rozkazy. 2.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Wystąpienie kodu CAN powoduje przerwanie interpretacji i analizy sekwencji. LBDSPDEP oraz LBTREXIT lub TBTRXEND) będą też powodować komunikaty o błędach. Ten sposób obsługi błędów jest wystarczający w prostych aplikacjach oraz podczas uruchamiania oprogramowania. jeżeli błąd wystąpił na początku transakcji (w sekwencji LBTRSHDR) to kolejne sekwencje (LBTRSLN. . a więc inne niż pozostałe odpowiedzi statusowe (w tym odpowiedz na ENQ). Zwróćmy uwagę. . Daje to możliwość pełnej diagnostyki przez aplikacje według poniższych zasad.. powrót do głównej pętli analizy (w której są interpretowane kody ENQ i BEL oraz rozkazy rozpoczynające się prefiksem ESC P ). Po wystąpieniu błędu dalsze przetwarzanie nie będzie blokowane (chociaż błędna sekwencja zostanie zignorowana do końca). obliczeniowy lub związany z błędnym działaniem sprzętu drukarki itd. Przykładowo. w takiej sytuacji rozkaz jest ignorowany od momentu. Zwróćmy uwagę. że kod ten daje komunikaty z zakresu $70. że na wyświetlaczu ukazuje się komunikatu: 'Błąd rozkazu: 'Kod błędu : "xx" ' kk '. PE = 1: stan "Brak Papieru". Kod DLE jest rozpoznawany przez drukarkę w każdym momencie. Standardowa obsługa takich sytuacji (zakłada się taką obsługę po włączeniu zasilania) powoduje.). błędna lista parametrów Ps . ERR = 1: stan "Błąd mechanizmu/ sterownika". 1. Komunikaty o błędach zostają w ten sposób zablokowane.

poprawne wykonanie sekwencji (Pe jest nieistotne). to status zostanie odesłany prawie natychmiast.rozkaz został rozpoznany ale w trakcie analizy lub wykonania wystąpił błąd o kodzie Pe. Py. W odpowiedzi na zapytanie LBERNRQ : ESC P #n ESC \ wysyłana jest odpowiedź : ESC P 1#E Pe ESC \ gdzie Pe jest numerem błędu. korekty zegara decydowała obsługa stanowiska sprzedaży (program powinien odczytać czas i datę drukarki . przerwanie operacji z klawiatury) lub przy pomocy kodu DLE. odczytać datę i czas systemowy komputera i zasygnalizować ‘problem’ różnicy na ekranie monitora).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 ESC P Ps #s ESC \ drukarka odsyła ciąg LBFSTRS (jeżeli zaprogramowano 4 stawki PTU): ESC P 1#X Pe. * CMD = 0. Z tego względu. że w trakcie wykonania rozkazu teoretycznie może wystąpić "błąd fatalny" wykonania (np. Ustawianie zegara Nastawianie / korekcja zegara czasu rzeczywistego jest funkcją. 24 . Na zakończenie zwróćmy uwagę. Ten rozkaz (LBERNRQ) w odróżnieniu od powyższego (LBFSTRQ) nie powoduje zerowania numeru błędu Pe i może być wykonywany wielokrotnie. Pe = 0 . że odpowiedź na żądanie odesłania statusu przyjdzie w ściśle określonym czasie. Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę.wtedy dalsze działanie drukarki zostaje zawieszone wraz z komunikatem np. Podobny przypadek zachodzi w momencie przełączenia drukarki w tryb OFF-LINE (wygaszona lampka GOTOWA) w wyniku wystąpienia błędu mechanizmu drukującego . Pd / PTU_A/ PTU_B / PTU_C / PTU_D / PAR_NUM / TOT_A / TOT_B / TOT_C / TOT_D / TOT_Z / CASH / NNNNNNNNNN ESC \ w którym Pe jest kodem błędu wykonania ostatniego rozkazu (=0 jeżeli sekwencja została wykonana poprawnie lub nie została rozpoznana). Wynika to z faktu. natomiast w przypadku poprawnego wykonania sekwencji aplikacja może oczekiwać na status przez długi czas. Stąd sensowna jest korekcja zegara drukarki (chociaż z reguły jest on dokładniejszy. która w zasadzie powinna być realizowana przez każdą aplikację. Pf. raz dziennie lub każdorazowo przy uruchamianiu aplikacji). Str. błąd zapisu do pamięci fiskalnej) . Pe > 0 . że zegary wbudowane w drukarkę i komputer (w obu przypadkach stosowany jest rezonator ceramiczny "zegarkowy" 32768 Hz) mają niezbyt dobrą dokładność (szczególnie zegar komputera klasy PC !) i ich odczyty będą po pewnym czasie znacznie się różniły. przy czym po wysłaniu ciągu LBFSTRS kod błędu Pe jest zerowany. Zachodzą zatem następujące przypadki: * CMD = 1. 4).: 'Błąd fatalny testu: ' 'ROM RAM RTC DSP FSK ' (druga linia ma postać zależną od rodzaju błędu). Pm. jeżeli wystąpi błąd sekwencji. Px. Decyzja o tym co zrobić powinna należeć do obsługi programu (właściciela urządzenia). Zaleca się aby o fakcie ew. że operacja drukowania raportu okresowego (inicjowana przez wysłanie sekwencji sterującej) może angażować procesor główny drukarki na bardzo długi czas.np. W takiej sytuacji. Należy zatem przewidzieć inny niż przekroczenie limitu czasowego mechanizm wyjścia przez aplikację z powstającej w ten sposób "nieskończonej pętli" (np. W takiej sytuacji odpowiedź na żądanie statusu ENQ lub LBFSTRQ nie zostanie odesłana (ale drukarka odpowie na żądanie statusu DLE które ‘działa’ także w trybie OFFLINE). * CMD = 0. Pt. Ponadto daje to zabezpieczenie przed sytuacją przypadkowego rozprogramowania zegara drukarki (rozładowana bateria!). gdyż jest regulowany w procesie produkcji) co pewien czas (np. Pe = x . w ogólnym przypadku nie można założyć w oprogramowaniu aplikacyjnym. Pz.rozkaz nie został rozpoznany. Pm. braku papieru. W tej sytuacji wysłanie czasu i daty z systemu powoduje jego zaprogramowanie.

.59 (parametr ignorowany). Zegar zainicjalizowany..99.. Ph . Pmn .. z następującymi ograniczeniami: • data i czas muszą być formalnie poprawne (procedura kontroli uwzględnia też wszystkie szczególne przypadki np.. Pd . można ustawić 29-ty luty tylko dla roku przestępnego). Zegar niezainicjalizowany.0 ESC \ gdzie Py . W takiej sytuacji nie można zmienić daty.Pd.Ph. Pm = numer miesiąca = 1.Pm. przed pierwszą transakcją). Pmn. <check> .czas w następującym formacie: Ph = godzina = 0.. 25 . Ps $c <check> ESC \ gdzie: Py. Aplikacja może sprawdzić stan zegara wysyłając sekwencję LBSENDCK : ESC P #c ESC \ Drukarka odsyła stan zegara w następującym formacie: ESC P 1#C Py.23. 2.31.. Str.2049). Pmn parametry identyczne jak w sekwencji LBSETCK (stan licznika sekund jest odsyłany zawsze jako równy zero). Pm . natomiast korekta czasu jest możliwa. Ph.. Pd = dzień = 1. bajt kontrolny.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Nastawianie zegara jest realizowane przez sekwencję LBSETCK: ESC P Py .2 znaki HEX.. • nie można ustawić daty wcześniejszej niż data ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej (zapisy w module fiskalnym muszą być uszeregowane według rosnących dat !). Pm. w zależności od tego. 1950. Pmn = minuta = 0.Pmn. Ponadto dla korekty czasu wymagany jest stan zerowy totalizerów (czyli korekta zegara jest możliwa tylko bezpośrednio po raporcie dobowym .12.data w następującym formacie: Py = numer roku = 0. Ps = sekunda = 0. Sekwencja jest realizowana w różny sposób.59. (dwie najmłodsze cyfry. Pd . Po włączeniu zasilania wyświetla się komunikat: ' Błąd zegara RTC ' 'Prześlij z systemu ! ' Sekwencja umożliwia w takiej sytuacji ustawienie zarówno daty jak i czasu. Nie było powyższego komunikatu. Ps .. czy zegar jest zainicjalizowany czy nie (główny procesor drukarki podczas sekwencji startowej odczytuje status zegara drukarki i wykrywa stan braku jego inicjalizacji): 1.

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
Transakcja.
Podstawową funkcją drukarki jest oczywiście rejestracja sprzedaży, czyli transakcji. Realizację transakcji można podzielić na trzy etapy, realizowane w wyniku przesłania 3 sekwencji sterujących: * zapoczątkowanie transakcji - sekwencja LBTRSHDR, * przesłanie kolejnych pozycji sprzedaży - ciąg sekwencji LBTRSLN, * zatwierdzenie transakcji - sekwencja LBTREXIT. Po odebraniu sekwencji LBTRSHDR urządzenie przełącza się w tryb "transakcyjny". W trybie tym zachodzą następujące ograniczenia funkcji drukarki: * zbiór realizowanych rozkazów ograniczony do: - LBTRSLN (pozycja paragonu), - LBDSPDEP (Kaucja pobrana). - LBTREXIT (koniec transakcji), - LBTRXEND (koniec transakcji z formami płatności), - LBDSP (obsługa wyświetlacza LCD), - LBFSTRQ (żądanie wysłania statusu), - LBERNRQ (pytanie o numer błędu), - kody sterujące ENQ , BEL, CAN, DLE, Tryb transakcyjny jest sygnalizowany w odpowiedziach na żądanie wysłania statusu w następujący sposób. 1.) W odpowiedzi na kod sterujący ENQ ($05), postaci: 7 0 6 1 5 1 4 0 3 FSK 2 CMD 1 PAR 0 TRF

bit PAR = 1 a bit TRF= 0 (zostaje wyzerowany po odebraniu LBTRSHDR). 2.) W odpowiedzi na rozkaz żądania wysłania statusu LBFSTRQ: ESC P Ps #s ESC \ w postaci ciągu LBFSTRS (dla zdefiniowanych czterech stawek PTU): ESC P 1#x Pe ; Pm ; Pt ; Px ; 1 ; Pz ; Py ; Pm ; Pd / PTU_A / PTU_B / PTU_C / PTU_D / PAR_NUM / TOT_A / TOT_B / TOT_C / TOT_D / TOT_Z / CASH / NNNNNNNNNN ESC \ jest: Pt = 1 - tryb transakcyjny, Px = 0 - stan znacznika TRF. Sekwencja LBTRSHDR może występować w dwóch formatach: ESC P Pl $h <check> ESC \ lub: ESC P Pl ; Pn $h <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR <check> ESC \ Najbardziej istotne znaczenie ma występujący w obu formatach parametr Pl. Parametr ten wybiera jeden z dwóch możliwych trybów realizacji transakcji: 1.) Pl = 0 : tzw. tryb "On-Line". W trybie tym po odebraniu poprawnej sekwencji LBTRSHDR natychmiast jest drukowany nagłówek paragonu zawierający: dane podatnika, datę oraz ewentualnie dodatkowe 3 linie przesłane przez aplikację. Od tego momentu urządzenie pamięta, że drukowanie paragonu zostało rozpoczęte, stąd anulowanie transakcji przez aplikację lub wyłączenie zasilania przed jej zakończeniem powoduje wydrukowanie napisu: ' paragon anulowany !' oraz odcięcie anulowanego paragonu (POSNET 3001). Anulowanie paragonu zachodzi również automatycznie jeżeli otwarta transakcja nie zostanie zakończona w ciągu 15 minut . W trybie "On-Line" kolejne linie transakcji są drukowane natychmiast po odebraniu (jeżeli nie ma błędu). Z tego względu przewidziano możliwość anulowania już wydrukowanej pozycji (tzw. "stornowanie"). W tym celu aplikacja wysyła jeszcze raz dane błędnej linii (w sekwencji LBTRSLN o nieco

Str. 26

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
zmodyfikowanym formacie). Linia taka jest drukowana ponownie i poprzedzona opisem: '#storno#', ponadto kwota wartości pozycji jest w takiej sytuacji drukowana ze znakiem '-'. Istnieje również możliwość anulowania całej transakcji. Ten tryb realizacji transakcji charakteryzuje się dużą szybkością działania kasy. Przykładowo na stanowiskach "sprzedaży przelotowej" (duże sklepy samoobsługowe) w zasadzie transakcje muszą być realizowane w trybie "On-Line" - ponieważ z reguły jest nie do przyjęcia, aby "blokować" kasę na czas wydruku całego paragonu (co może trwać kilkadziesiąt sekund przy dużej ilości pozycji). Ponadto długość całego paragonu - ilość pozycji nie jest w zasadzie limitowana (może być maksimum 255 pozycji - co wynika z reguł syntaktyki). Wadą tego rozwiązania jest konieczność "stornowania" pozycji w przypadku błędu. Dodajmy, że drukarka nie sprawdza, czy pozycja "stornowana" wystąpiła na paragonie wcześniej, lub czy np. odjęta wartość jest poprawna (np. czy nie odejmujemy większej ilości towarów od poprzednio sprzedanej). Wynika to z faktu, że paragon drukowany w trybie "On-Line" nie jest w całości magazynowany w pamięci. Oczywiście są na bieżąco kontrolowane kwoty sprzedaży w grupach podatkowych, które nie mogą stać się ujemne w wyniku "stornowania" - wystąpi wtedy błąd #22 sekwencji LBTRSLN. W trybie "On-Line" w momencie zatwierdzenia transakcji (po sekwencji LBTREXIT) drukowana jest tylko stopka paragonu - co powoduje jej szybkie zakończenie. 2.) Pl > 0 : tzw. tryb "blokowy", "Off-Line". W tym trybie cała zawartość paragonu jest buforowana w pamięci drukarki. Po odebraniu sekwencji LBTRSHDR do pomocniczego bufora wpisywany jest nagłówek paragonu. Podobnie każda pozycja transakcji (sekwencja LBTRSLN) jest sprawdzana, formatowana stosownie do postaci właściwej do wydruku i wpisywana do bufora. Dotyczy to również stopki paragonu generowanej po sekwencji LBTREXIT. Tak więc cały paragon jest buforowany w pamięci głównego procesora drukarki w postaci takiej, jak ma wyglądać na wydruku. Długość bufora wynosi 3840 bajtów - co limituje długość drukowanego w ten sposób paragonu. Z tego względu ilość pozycji zawartych na paragonie w trybie "blokowym" ograniczono arbitralnie do 48. Ponadto w szczególnych przypadkach (maksymalna długość nazw we wszystkich pozycjach) teoretycznie może pojawić się przepełnienie bufora drukarki (błąd #24 sekwencji LBTREXIT). Po zatwierdzeniu transakcji cały paragon jest transmitowany do bufora sterownika mechanizmu drukującego (równocześnie ze zwiększeniem stanu totalizerów). Po poprawnym zakończeniu transmisji sterownik mechanizmu rozpoczyna drukowanie paragonu, a procesor może już rozpocząć dalszą analizę rozkazów sterujących. Zwróćmy uwagę, że w przypadku wykorzystania trybu "blokowego" może zachodzić przepełnienie bufora wejściowego interfejsów drukarki - ma on długość 2 kB, podczas gdy paragon zawierający 48 pozycji, wraz z sekwencją rozpoczynającą i kończącą może wymagać wysłania większej liczby znaków. Z tego względu w tym przypadku zastosowanie protokołu transmisji XON-XOFF jest niezbędne ! Parametr Pn sekwencji LBTRSHDR określa ilość dodatkowych linii tekstu, które umieszcza aplikacja na paragonie bezpośrednio za nagłówkiem Jeżeli Pn = 0 , lub parametr nie występuje, to linie nie są drukowane. Parametr Pn może wynosić maksymalnie 3. Umożliwia to wydrukowanie maksymalnie 3 dodatkowych linii wysłanych przez aplikację jako napisy <linia1>, <linia2> i <linia3>. Mogą to być dowolne informacje, np. adnotacja na temat numeru faktury / rachunku uproszczonego, jeżeli paragon fiskalny jest drukowany łącznie z tego rodzaju dokumentem. Napisy <linia1>..<linia3> nie mogą zawierać żadnych znaków sterujących (mogą być natomiast polskie litery w kodzie MAZOWIA). UWAGA: Nie można wysyłać nazwy firmy i jej adresu w obrębie trzech dodatkowych linii. Dane te muszą być bezwzględnie umieszczone w nagłówku zapisanym w pamięci fiskalnej (nieulotnej pamięci RAM) ponieważ muszą również znaleźć się na raporcie dobowym i okresowym. Serwis jest zobowiązany do kontroli, czy w trakcie fiskalizacji w nagłówku został zapisany prawidłowo adres i nazwa firmy (RAM) oraz numer NIP (moduł FSK) ! Po włączeniu trybu transakcyjnego aplikacja przesyła do drukarki ciąg sekwencji LBTRSLN, które definiują kolejne pozycje transakcji: ESC P Pi $l <nazwa> CR <ilość> CR <ptu> / CENA / BRUTTO / <check> ESC \ Parametr Pl to kolejne numery pozycji paragonu = 1,2... . Jeżeli został włączony tryb "blokowy" - i została tym samym określona w sekwencji LBTRSHDR ilość pozycji sprzedaży - musi zostać przesłana dokładnie taka ilość pozycji, o kolejno rosnących numerach. Po przesłaniu każdej linijki można testować poprawność jej odebrania (realizacji rozkazu) i w przypadku błędu np. wykonać retransmisję - ale z tym samym numerem. W trybie "On-Line" parametr Pl może być równy 0, wtedy linijka zostanie zinterpretowana jako pozycja "stornowana".

Str. 27

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
W takiej sytuacji sekwencja numerów linii również musi zachować "ciągłość", np. poprawna jest sekwencja: 1,2,0,4 (gdzie trzecia linijka jest "stornowana"). Pozostałe parametry sekwencji to: <nazwa> = ciąg dowolnych znaków drukowalnych, długości nie większej niż 40 znaków, interpretowany jako nazwa artykułu (drukowany na paragonie bez zmian), <ilość> = ciąg nie więcej niż 16-u znaków drukowany na paragonie bez zmian w polu zarezerwowanym dla ilości towaru (musi spełniać pewne reguły syntaktyki - por. rozdz. F ), <ptu> = jeden znak = 'A'...'F' lub ' ' lub 'Z' (oba ostatnie oznaczenia dla towarów zwolnionych od podatku) - kod stawki PTU, BRUTTO = wartość pozycji sprzedaży BRUTTO, maksymalnie 10 cyfr, syntaktyka zgodnie z opisanymi wyżej regułami dla wszystkich kwot, musi być > 0, CENA = cena jednostkowa towaru, musi spełniać reguły syntaktyki dla kwot (dokładny opis w rozdziale F), <check> = dwie cyfry kontrolne, obliczone według reguł opisanych na wstępie. UWAGA: począwszy od wersji 17.1 istnieje możliwość wzbogacenia linii o RABAT(DOPŁATĘ) kwotowy lub procentowy (patrz opis komendy LBTRSLN na stronie 78). Po odebraniu każdej linii drukarka sprawdza jej poprawność pod względem formalnym, następnie kontroluje zgodność nazwy towaru i kodu stawki PTU. Jest to realizowane poprzez odszukanie w bazie danych drukarki kodu stawki PTU dla danej nazwy, przy czym istotne jest 40 znaków nazwy (z wyłączeniem spacji wewnątrz nazwy, a także nie są rozróżniane małe i duże litery). Drukarka fiskalna nie wymaga specjalnego "ładowania bazy danych" informacja o towarach jest automatycznie aktualizowana podczas sprzedaży. Jeżeli w trakcie realizacji transakcji zostanie napotkany nowy artykuł (którego jeszcze nie ma w bazie), jego nazwa oraz kod stawki PTU zostanie dopisany do bazy danych. Późniejsze pojawienie się identycznej nazwy powoduje skontrolowanie zgodności kodu stawki PTU z zapamiętaną wcześniej wartością. Drukarka dopuszcza sytuację, gdy stawka PTU dla danego towaru zostanie zmniejszona lub zwiększona (np. przesunięcie towaru z grupy A do B lub z B do A). Zabroniona jest natomiast operacja polegająca na czasowym obniżeniu stawki podatkowej np.: towar z grupy A jest sprzedawany w grupie B (taką sekwencję zdarzeń odnotuje drukarka !) a potem znowu próbujemy go sprzedać w grupie A. Podczas próby ponownej sprzedaży towaru w grupie A transakcja zostanie zablokowana (sprawdzenie polega na porównaniu wartości liczbowych zakodowanych w drukarce): * w trybie "On-Line" pojawią się (bezpośrednio za linią gdzie wykryto taką sytuację) napisy: | ! błąd PTU ! | | paragon anulowany ! |, i transakcja zostanie anulowana (tryb transakcyjny wyłączony), * w trybie "blokowym" zostanie zgłoszony błąd sekwencji LBTRSLN #18. Podobna sytuacja wyniknie, gdy towar z grupy B będziemy sprzedawać przykładowo jako zwolniony Z, a potem znowu w grupie B. Algorytm obsługi bazy danych jest wysoce efektywny i nie powoduje zauważalnego spowolnienia tempa działania drukarki nawet przy znacznej liczbie towarów - czas analizy jest w każdej sytuacji znacznie krótszy niż czas drukowania linii ! Dodajmy ponadto, że maksymalna ilość towarów w bazie danych może wynosić nawet 100.000. Baza danych drukarki jest schowana w pamięci RAM podtrzymanej bateryjnie. Opisywana wersja oprogramowania drukarki realizuje ponadto kontrolę poprawności wyrażenia : < cena > * < ilość > = < wartość > zgodnie z regułami opisanymi na stronie 78 (opis sekwencji LBTRSLN ). Jeżeli test stawki PTU wypadł pozytywnie oraz linia jest zgodna pod względem formalnym, to zawartość pozycji sprzedaży przechodzi przez specjalny algorytm formatujący ją do wydruku. Algorytm ten tworzy jedną lub dwie linie tekstu -zależnie od tego, czy wszystkie informacje zmieszczą się w 40 znakach dostępnych w linii, czy nie. W przypadku "krótkich" nazw i niezbyt dużych wartości wykorzystanie tej opcji prowadzi do znacznej oszczędności papieru i zwiększenia szybkości działania kasy. Jeżeli z kolei zależy nam na jednolitej formie wydruków można "zablokować" ten algorytm wymuszając "długie nazwy" (np. dopełnienie spacjami do około 30..40 znaków) powodując zawsze wydruk pozycji paragonu w dwóch linijkach. W trybie "On-Line" sformatowana linia jest od razu drukowana, a pierwsze 20 znaków nazwy artykułu pojawia się w górnej linii wyświetlacza LCD. W drugiej linii automatycznie jest aktualizowana suma transakcji; suma ta jest także wyświetlana na wyświetlaczu LED dla klienta. Operacje te nie wykonują się w trybie blokowym. W obu trybach zwiększana jest naliczana przez drukarkę suma transakcji oraz kwota sprzedaży w wyspecyfikowanej grupie podatkowej (jeżeli nie jest to operacja "storno" - dozwolona tylko w trybie "On-Line" – wtedy sumy te są zmniejszane).

Str. 28

Px . po poprawnym zatwierdzeniu transakcji.) W odpowiedzi na LBFSTRS: ESC P 1#x Pe . Pt . obliczone według reguł opisanych na wstępie. .zatwierdzenie transakcji. że ostatnia transakcja była poprawna. tzn. kody błędów sekwencji LBTREXIT strona 80 ). <check> = dwie cyfry kontrolne.anulowanie transakcji. natomiast w trybie "blokowym" cały paragon jest przesyłany do sterownika drukarki.jeżeli nie jest stosowany to można go nie wysyłać. W tym momencie drukarka sprawdza szereg warunków określających poprawność transakcji (por. Dodajmy.jeżeli po wysłaniu sekwencji LBTREXIT drukarka zacznie drukować paragon (w trybie "blokowym") lub stopkę paragonu (w trybie "On-Line") to jest pewność. Py . opisane na stronie 81. że przerwanie drukowania paragonu przez awarię zasilania 220V również nie jest groźne . sekwencja ma wtedy format: ESC P 1 $e <kod> CR WPLATA / TOTAL / <check> ESC \ Pozostałe parametry mają następujące znaczenie: <kod> = 3 znaki drukowalne (kod terminala/kasjera) drukowane w stopce paragonu bez zmian. że aplikacja zmierza do zatwierdzenia transakcji. Wyłączanie drukarki w trakcie realizowania wydruków przełącznikiem umieszczonym z tyłu urządzenia jest NIEDOPUSZCZALNE ! Reasumując . UWAGA: przez awarię zasilania należy rozumieć zanik napięcia 220V na wejściu zewnętrznego zasilacza drukarki THERMAL lub 3001. Px = 1 : (stan znacznika TRF). a paragon zostanie poprawnie wydrukowany (z wyjątkiem oczywiście sytuacji awaryjnych. że transakcja została zarejestrowana w totalizerach.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Po wysłaniu wszystkich linii transakcji (w trybie "blokowym" ich ilość musi być równa zadeklarowanej) aplikacja może zatwierdzić lub anulować transakcję. nawet jeżeli zostanie wyłączone zasilanie. najważniejszy. Równocześnie zwiększany jest stan totalizerów oraz ustawiany znacznik TRF i kasowany tryb transakcyjny w odpowiedziach statusowych na rozkazy ENQ i LBFSTRS: 1. ESC P 1 . natomiast w trybie "On-Line" drukowany jest napis: | paragon anulowany !| i paragon zostaje odcięty (POSNET 3001). końca papieru /paragon zostanie dokończony po zmianie papieru/ lub uszkodzenia mechanizmu). to drukarka "pamięta". Znacznik TRF jest "nieulotny". która może mieć różne formaty: ESC P 0 $e <check> ESC \ . W trybie "On-Line" jest drukowana stopka transakcji. etap realizacji transakcji. Pm . Sekwencja w drugim z wymienionych formatów sygnalizuje. W tym celu wysyłana jest sekwencja LBTREXIT. 2. Do najważniejszych należy zgodność kwoty należności TOTAL z obliczoną przez drukarkę w trakcie transakcji. 1 . Pr $e <kod> CR WPLATA / TOTAL / <check> ESC \ W trybie "blokowym" anulowanie transakcji nie powoduje żadnej akcji oprócz wyłączenia trybu transakcyjnego. WPLATA = kwota wpłacona przez klienta. Jest to ostatni. UWAGA: sekwencja LBTREXIT ma w tej wersji jeszcze inne warianty. 29 .ponieważ status i zawartość bufora sterownika mechanizmu drukującego również są podtrzymywane przez baterię. to transakcja zostaje zatwierdzona przez drukarkę. Pd / PTU_A / PTU_B / PTU_C / PTU_D / PAR_NUM / TOT_A / TOT_B / TOT_C / TOT_D / TOT_Z / CASH / NNNNNNNNNN ESC \ jest odsyłane: Pt = 0 : tryb transakcyjny WYŁĄCZONY. Jeżeli nie wykryto żadnego błędu. TOTAL = łączna należność . Parametr Pr jest interpretowany jako rabat procentowy . Pm . Pz . np. Str.) W odpowiedzi na kod sterujący ENQ ($05) ustawiany jest w bajcie odpowiedzi bit PAR=0 a bit TRF=1.

W zasadzie w każdym z tych trybów drukarka zachowuje się identycznie za wyjątkiem: • w trybie szkoleniowym wykonanie raportu dobowego nie związane jest z zapisem informacji do modułu fiskalnego. Jest to możliwe po wejściu w tryb serwisowy drukarek. • oraz pracą w trybie fiskalnym. że raport okresowy jest drukowany zawsze na podstawie informacji zawartych w module fiskalnym (w trybie szkoleniowym brak jest informacji o sprzedaży . Wejście w ten tryb polega na wciskaniu jednocześnie klawiszy NIE i TAK podczas włączania drukarki i przestawienie w opcji „KONFIGURACJE/ STAWKI PTU” kursora na pole ‘RAM’. • zmiana stawek PTU zapisuje się w sposób nietrwały o ile w tzw. która jest w module jest informacja o stawkach PTU umieszczona przez producenta ) . 30 . wynika to z faktu. Po takiej operacji należy pamiętać o zaprogramowaniu stawek PTU w drukarce. Str.W związku z powyższym pozycje z informacją o sprzedaży mają zawsze wartość zero. • w trybie szkoleniowym zablokowany jest zapis jakichkolwiek informacji do modułu fiskalnego .jedyną informacją. w przeciwnym razie po włączeniu drukarki przyjmie ona jako wiążące stawki zapisane w pamięci fiskalnej. setupie drukarki nie zostanie zadeklarowane ‘pobieranie’ stawek w trybie szkoleniowym z pamięci RAM. • w trybie szkoleniowym na początku i na końcu paragonu drukowane są napisy ‘# niefiskalny’.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Tryby pracy drukarki Drukarka charakteryzuje się dwoma trybami pracy : • pracą w trybie szkoleniowym. • w trybie szkoleniowym raport okresowy generowany przez drukarkę ma zawsze taki sam format (niezależnie od okresu którego dotyczy raport).

' (ponadto migotanie diod SIEĆ i BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy).przez co nie są one zdefiniowane. Błędy fatalne (powodują konieczność wyłączenia urządzenia). • FSK: błąd komunikacji z modułem pamięci fiskalnej (może wystąpić w dowolnym momencie). • RTC: błąd komunikacji z wbudowanym zegarem czasu rzeczywistego (może wystąpić w dowolnym momencie). komunikat ten w zasadzie nie powinien się pojawić w trakcie normalnej eksploatacji. w wyniku zakłócenia zasilania). Komunikat: ' Awaria drukarki ' ' Wyłącz zasilanie. które mają następujące znaczenie: • ROM: błąd sumy kontrolnej pamięci ROM programu (może wystąpić tylko w trakcie testu wstępnego). może również wystąpić tylko podczas testu wstępnego).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 7. Pojawienie się może wskazywać na błędne zadziałanie oprogramowania (np. Sposób usunięcia: Nieusuwalny. Przyczyna: W tej wersji drukarki komunikat w zasadzie nie powinien się pojawić. Jeżeli po ponownym włączeniu (szczególnie po ponowieniu próby drukowania) uzyskamy podobny komunikat. Przyczyna: Pamięć fiskalna urządzenia jest błędnie zainicjalizowana . 31 . Można tylko wyłączyć zasilanie. Druga linia wyświetlacza zawiera co najmniej jeden w powyższych opisów błędu. Można tylko wyłączyć zasilanie. Wykaz komunikatów wyświetlanych na wyświetlaczu LCD drukarki. odczekać kilka sekund i włączyć ponownie. Sposób usunięcia: Nieusuwalny. Sygnał akustyczny można wyłączyć klawiszem NIE. Jeżeli po ponownym włączeniu uzyskamy podobny komunikat. • RAM: błąd testu RAM procesora głównego (nie dotyczy bazy danych. Przyczyna: Wystąpił błąd układu elektronicznego podczas testu wstępnego drukarki lub podczas okresowego (co kilka sekund) 'odpytywania' urządzeń przez główny procesor drukarki. W każdym z wymienionych niżej przypadków dalsza praca urządzenia jest zablokowana. Komunikat: 'Brak stawek PTU lub ' 'numeru unikatowego! ' (ponadto migotanie diod SIEĆ i BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy).brak jest w niej zapisu numeru unikatowego urządzenia i/lub nie ma zapisanego ani jednego rekordu zmiany stawek PTU . Można jedynie wyłączyć zasilanie. Błąd ten może pojawić się tylko bezpośrednio po włączeniu urządzenia. Ponieważ dane te są wpisywane w procesie produkcji. ale skasowanie tego stanu nie jest możliwe. Można tylko wyłączyć zasilanie. to należy wezwać serwis. Komunikat: 'Błąd fatalny testu: ' 'ROM RAM RTC DSP FSK ' (ponadto migotanie diod SIEĆ i BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy). trwający 10 sekund. • DSP: błąd komunikacji z wyświetlaczem LED (może wystąpić w dowolnym momencie). Str. Powtórzenie się po ponownym włączeniu sytuacji błędnej wskazuje na konieczność wezwania serwisu. Sposób usunięcia: Nieusuwalny. to należy wezwać serwis. Stan ten jest sygnalizowany przez migotanie diod SIEĆ i BŁĄD oraz przerywany sygnał akustyczny. to należy wezwać serwis. Jeżeli po ponownym włączeniu uzyskamy podobny komunikat.

komunikat może również pojawić się w momencie ponownego włączenia drukarki . należy odsunąć maksymalnie głowicę i wysunąć papier. POSNET 2000). W każdym z wymienionych poniżej przypadków drukarka przechodzi w stan NIE GOTOWA (gaśnie lampka GOTOWA). jeżeli np. ale można go wyłączyć dowolnym klawiszem). Przyczyna: Podczas drukowania nastąpiło zablokowanie silnika napędu karetki. Wystąpiła wadliwa praca mikro przełącznika (nie kontaktuje mimo przekręconego kluczyka).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Komunikat: ' Błąd zapisu !! ' ' Wyłącz zasilanie. Sposób usunięcia: Zależy od tego. Po usunięciu przyczyny klawiszem NIE przełączamy drukarkę z powrotem w stan GOTOWA. przytrzymanie na dłuższy czas powoduje "auto repetycję" wysuwu). Komunikaty z tej grupy mogą pojawić się jedynie w trakcie drukowania. dlatego błąd ten może zachodzić w jednym z przypadków: 1. Jeżeli bufor drukarki zawiera dane. drukarka powinna rozpocząć (kontynuować) drukowanie. POSNET Beetle 20) (ponadto migotanie diody BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy). W przypadku zaczepienia igły o papier. W tym stanie klawisz WYSUW powoduje uruchomienie przesuwu papieru (pojedyncze przyciśnięcie o jedną linię. Po usunięciu awarii nacisnąć klawisz NIE. Błąd może wystąpić jedynie w urządzeniu sfiskalizowanym lub w trakcie fiskalizacji. 3. W stanie OFF-LINE drukarka nie odpowiada na żądanie wysłania statusu ENQ przez interfejs RS-232 (ale odpowiada na żądanie odesłania statusu DLE) o czym należy pamiętać opracowując aplikację (możliwość "zawieszenia" aplikacji). Sposób usunięcia: Nieusuwalny. Str. Należy sprawdzić domknięcie zamka (przypadek 1). Ponieważ mikroprzełącznik (POSNET 3001 i POSNET 2000) kontrolujący zamknięcie pokrywy jest połączony szeregowo z silnikiem. ale nie są przez drukarkę przetwarzane. W stanie NIE GOTOWA dane przychodzące z interfejsu RS-232 są buforowane. to znaczy. Komunikat: 'Błąd mechanizmu lub ' ' otwarta pokrywa ! ' (POSNET 3001. Jeżeli po ponownym włączeniu zasilania pojawi się komunikat: ' Tryb szkoleniowy ! ' ' ERR '. papier jest pomarszczony lub uszkodzony. ewentualnie wyregulować działanie mikro przełącznika (w przypadku 2). zostaje włączona dioda BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy (który trwa 10 sekund. zwłaszcza. 32 . raport dobowy. Przyczyna: Wystąpił błąd zapisu do pamięci fiskalnej. POSNET 2000) lub 'Błąd mechanizmu lub ' ' podniesiona dźwignia ' (POSNET Thermal. zmiana stawek PTU ). Można tylko wyłączyć zasilanie. Pokrywa drukarki nie jest prawidłowo zamknięta (POSNET 3001. jeżeli głowica jest zbyt mocno dosunięta do papieru). Ustawić mniejszy docisk głowicy dla zapobieżenia powtórzenia się awarii. że istotnie wystąpił błąd zapisu do pamięci fiskalnej (teraz jest błąd danych w pamięci fiskalnej) i należy bezwzględnie wezwać serwis (dalsza eksploatacja urządzenia w trybie fiskalnym nie jest możliwa). ' (ponadto migotanie diod SIEĆ i BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy). Nastąpiło mechaniczne zablokowanie napędu głowicy (czasem zdarza się zahaczenie igły głowicy. który z wyżej wymienionych przypadków ma miejsce. które nie zostały wydrukowane do momentu ostatniego wyłączenia zasilania . podczas operacji związanej z trwałym zapisem danych w module fiskalnym (fiskalizacja.ponieważ drukarka musi zakończyć poprawnie rozpoczętą operację drukowania (nawet jeżeli w międzyczasie zanikło zasilanie). Komunikaty błędów mechanizmu drukującego. 2.

W każdej sytuacji dalsze działanie drukarki jest wstrzymywane aż do naciśnięcia klawisza NIE. Po naciśnięciu klawisza NIE drukarka powinna kontynuować drukowanie. Sposób usunięcia: Jeżeli naciskanie klawisza ”NIE” nie powoduje skasowania komunikatu oraz przejścia drukarki w stan GOTOWA. Służą zatem do poinformowania użytkownika bądź serwisu o zaistnieniu pewnej sytuacji. ERR : wystąpił błąd danych w pamięci fiskalnej. Druga linia komunikatu wskazuje na przyczynę: HDR : nie jest wpisany nagłówek (lub NIP) do pamięci fiskalnej. Sposób usunięcia: Założyć papier zgodnie z instrukcją zakładania papieru umieszczoną na obudowie obcinacza drukarki. Jeżeli jest brak papieru. (wysuw kopii). 'xx' jest kodem błędu. Ostrzeżenia. albo po wznowieniu operacji drukowania komunikat ten powtarza się.O. który stanowią dwie cyfry heksadecymalne przedstawiające odczytany z drukarki bajt statusowy. W pewnych przypadkach przyczyna komunikatu może być usunięta przez urządzenie automatycznie. Znaczenie poszczególnych bitów składających się na wartość bajtu kodu błędu jest następująca: Kod = 01 : błąd napięcia +5V lub wyładowana bateria . Str. Komunikat pojawia się tylko. stan normalny dla urządzenia w trybie szkoleniowym. Kod = 04 : błąd napięcia zewnętrznego zasilacza (25V). Kod = 08 : przegrzanie głowicy.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Komunikat: ' Brak papieru ! ' ' ' (ponadto migotanie diody BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy). ale drukarka nie drukuje. Przyczyna: Jest to informacja dla użytkownika. w jeszcze innych konieczna jest interwencja serwisu. to komunikat o błędzie nie jest zgłaszany. Wsunięcie papieru do mechanizmu następuje przez naciśnięcie klawisza TAK (wysuw oryginału) lub R. CLR : została przekroczona dopuszczalna ilość zerowań RAM (to jest 200). Przyczyna: Koniec lub brak papieru. Komunikat: 'Błąd sterownika 'Kod = xx ' ' (ponadto migotanie diody BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy) Przyczyna: Wystąpił jeden z możliwych błędów układu elektronicznego sterownika drukarki paragonowej. Komunikaty z tej grupy sygnalizują pewne stany awaryjne urządzenia umożliwiające zwykle jego dalszą pracę (ewentualnie z wyłączeniem trybu fiskalnego). że drukarka nie może pracować w trybie fiskalnym. ale możliwość przełączenia drukarki w stan GOTOWA jest zablokowana. w innych może je usunąć aplikacja. FULL: nastąpiło całkowite zapełnienie pamięci fiskalnej. 33 . Komunikat: ' Tryb szkoleniowy ! ' 'HDR FULL ERR CLR' (ponadto krótki sygnał dźwiękowy). to urządzenie (lub zewnętrzny zasilacz) wymaga interwencji serwisu. jeżeli została zainicjowana operacja drukowania. Kod = 10 : zacięcie obcinacza (POSNET 3001 i POSNET 2000).

data / czas rozpoczęcie zmiany = aktualna data / czas. Sposób usunięcia: Błąd jest usuwany automatycznie. .5 sekundy i usuwany automatycznie. .w tej sytuacji sprzedaż będzie zablokowana (błąd #40 sekwencji LBTRSHDR). ERR.w trybie szkoleniowym .stan kasy = 0.ilość paragonów fiskalnych (podczas zmiany !) = 0.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Komunikat: ' Tryb szkoleniowy ! ' 'HDR ' sygnalizujący stan prawidłowy w urządzeniu niesfiskalizowanym. Błędy: FULL. Komunikat: ' Błąd bazy danych ! ' ' ( Naciśnij NIE ) ' Przyczyna: Komunikat pojawia się po włączeniu zasilania. CLR wymagają bezwzględnie interwencji serwisu i ewentualnie wymiany urządzenia na nowe. . który na raporcie okresowym zostanie opisany jako 'Odbudowa bazy'. jeżeli wykryto błąd (błędy) w bazie danych drukarki.ilość paragonów / dokumentów niefiskalnych = 0.wpłaty do kasy = 0. 2. . UWAGA: Jeżeli komunikat pojawia się permanentnie po każdorazowym włączeniu zasilania.jest możliwa po naciśnięciu klawisza NIE z wyłączeniem realizacji transakcji !! (możliwe jest drukowanie raportów. Naciśnięcie klawisza NIE usuwa komunikat i umożliwia dalszą pracę drukarki. Sposób usunięcia: Zależy od przyczyny. Skasowanie nagłówka zapisanego w RAM wymaga jego odtworzenia w trybie fiskalnym pracy drukarki (jeżeli podczas fiskalizacji w module fiskalnym został zapisany tylko NIP) . wykorzystywanym podczas drukowania raportu kasy / zmiany. Komunikat ten wymaga dosłania do drukarki daty i czasu ponieważ ‘rok ‘ zegara przechowywany jest w pamięci RAM. Jeżeli komunikat pojawia się permanentnie po każdorazowym włączeniu zasilania. Nastąpiło przekłamanie nagłówka zapisanego w pamięci RAM podtrzymanej bateryjnie. Sposób usunięcia: Błąd jest usuwany automatycznie (regeneracja bazy danych). badanie statusu itp.ilość stornowanych pozycji = 0.znacznik TRF (ostatnia transakcja poprawna) = 0. Jeżeli urządzenie jest sfiskalizowane. 2. 3. Naciśnięcie klawisza NIE usuwa komunikat i umożliwia dalszą pracę drukarki . .). to należy oddać urządzenie do serwisu . to należy bezwzględnie oddać urządzenie do serwisu (może być uszkodzenie baterii lub pamięci RAM bazy danych) ! Str. Dalsza praca urządzenia . . jest wyświetlany po włączeniu zasilania przez 0.wypłaty z kasy = 0. . to informacja o wykrytym błędzie zostanie zapisana jako rekord w pamięci fiskalnej. W tej sytuacji następujące informacje zostaną zainicjalizowane automatycznie w ustalony stan początkowy: . 34 . Wystąpił błąd w obszarze danych pamięci podtrzymanej bateryjnie.obrót w trakcie zmiany = 0.ilość paragonów anulowanych = 0. . . 1. nagłówek zostanie zatem skasowany i powinien być przesłany ponownie przez aplikację. Komunikat: ' Błąd pamięci NVR ' ' ( Naciśnij NIE ) ' Przyczyna: Mogą być dwie możliwe przyczyny: 1.

to pojawi się dalej komunikat: ' Tryb szkoleniowy ! ' ' CLR' i tryb fiskalny zostanie nieodwracalnie zablokowany ! Komunikat: ' Ilość rekordów w ' ' pam. 35 . ponieważ data i czas nie są określone. to informacja o wykrytym błędzie zostanie zapisana jako rekord w pamięci fiskalnej. UWAGA: 1. a także będzie wyświetlona ustawiona data i czas (przez czas około 1sekundy) w formacie: 'Data: yyyy-mm-dd' 'Godzina: hh:mm' 2. Sposób usunięcia: Należy przesłać właściwą datę i czas z systemu (pod kontrolą aplikacji). Naciśnięcie klawisza NIE usuwa komunikat i umożliwia dalszą pracę drukarki. = xx ' (oraz sygnał dźwiękowy i migotanie diody BŁĄD). Sposób usunięcia: Błąd jest usuwany automatycznie (zerowanie totalizerów). że po wykonaniu podanej ilości raportów dobowych (jeżeli nie zaistnieją inne zapisy do pamięci fiskalnej. Jeżeli powyższa sytuacja powtórzy się pewną liczbę razy (200). pojawią się następujące komunikaty: ' Błąd pamięci NVR ' ' ( Naciśnij NIE ) ' oraz ' Błąd zegara RTC ' 'Prześlij z systemu !' (po kontroli bazy) ' Błąd bazy danych ! ' ' ( Naciśnij NIE ) ' Komunikat: ' Błąd totalizerów ! ' '( Naciśnij NIE ) ' (ponadto sygnał dźwiękowy i migotanie diody BŁĄD). Przyczyna: Podczas testu wstępnego wykryto błąd sumy kontrolnej totalizerów (nieulotnych rejestrów służących do akumulowania wartości sprzedaży w poszczególnych grupach podatkowych). Podczas pierwszego uruchomienia drukarki. Str. np. raportu dobowego) spadnie poniżej 20. w wyniku zerowania RAM lub błędu bazy danych) trzeba będzie wymienić pamięć fiskalną. Przyczyna: Jest to ostrzeżenie o zbliżającym się całkowitym zapełnieniu pamięci fiskalnej. Po odebraniu i poprawnym wykonaniu sekwencji LBSETCK zostanie włączony krótki sygnał dźwiękowy. Jeżeli komunikat pojawia się często po włączeniu zasilania. to każdorazowo po włączeniu zasilania urządzenie będzie wyświetlać ten komunikat. Stan ten uniemożliwia poprawną pracę drukarki. Jeżeli urządzenie jest zafiskalizowane. UWAGA: 1. Sposób usunięcia: Naciśnięcie klawisza NIE . to należy bezwzględnie oddać urządzenie do serwisu ! 2. fisk. Jeżeli ilość wolnych rekordów w pamięci fiskalnej spadnie poniżej 20. a także po wymianie baterii. Praktycznie oznacza to. który na raporcie okresowym zostanie opisany jako 'Zerowanie RAM'. jeżeli ilość wolnych rekordów po wykonaniu zapisu (np. Komunikat ten może też pojawić się w trakcie normalnej pracy drukarki.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Komunikat: ' Błąd zegara RTC ' 'Prześlij z systemu ! ' Przyczyna: Niezainicjalizowany zegar czasu rzeczywistego (RTC) drukarki.

Jako zasadę przyjęto konieczność potwierdzenia z klawiatury drukarki tych operacji.P2.Pn cc <napis> ESC \ .nagłówek transakcji powoduje.. brak inicjalizacji zegara RTC) lub błędu wykonania rozkazu (np.. błędu układu elektronicznego). #k . Sposób usunięcia: Klawisz TAK powoduje wykonanie raportu (po zatwierdzeniu poprawności DATY). Kod błędu jest wyświetlany w postaci dwóch cyfr 'xx'. UWAGA: Po włączeniu zasilania urządzenia błędy wykonania rozkazów dają wyżej wymienione reakcje na wyświetlaczu. niewłaściwego stanu urządzenia (np. z których drugi jest literą. identyfikator rozkazu 'cc' składa się z dwóch znaków. fiskalizacji. Str. Wykaz możliwych parametrów wyświetlanych w komunikacie o błędach rozkazów został podany w rozdziale „Kody sekwencji” na stronie 115. Kody błędów możliwe dla poszczególnych sekwencji wyszczególniono w opisie języka programowania urządzenia.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Komunikaty związane z sekwencjami sterującymi. błąd w trakcie realizacji sekwencji LBTRSHDR . Generalnie. 36 . klawisz NIE powoduje zignorowanie sekwencji bez zgłoszenia błędu rozkazu. a także raportu dobowego.). Sposób usunięcia: Przetwarzanie danych z interfejsu jest wstrzymane aż do naciśnięcia klawisza NIE. klawisz NIE powoduje zawieszenie wykonania operacji. co może w pewnych przypadkach powodować następne komunikaty o błędach (np. błędu aplikacji. Komunikat: 'Zapisać stawki PTU ? ' ' ' Przyczyna: Została odebrana sekwencja LBSETPTU (zmiana stawek PTU). Aplikacja może zablokować wyświetlanie komunikatów wysyłając sekwencje LBSERM i realizując własną obsługę błędów bazującą na odczycie statusu drukarki i kodu błędu przez interfejs RS232 drukarki. wyłączenia/ włączenia zasilania urządzenia w trakcie działania aplikacji. zmiany stawek PTU. natomiast naciśnięcie klawisza NIE powoduje zignorowanie sekwencji sterującej. a także zgłosi błąd sekwencji kończącej LBTREXIT). Komunikat: 'Błąd rozkazu: "cc" ' 'Kod błędu : xx ' Przyczyna: Podczas analizy i/ lub realizacji sekwencji sterującej wykryto błąd. dając równocześnie komunikat o błędzie sekwencji. które powodują zapis do pamięci fiskalnej tj.. które zatwierdzają wykonanie operacji inicjowanej przez sekwencje sterujące. Pozytywne potwierdzenie operacji uzyskujemy przy użyciu klawisza TAK. Sposób usunięcia: Klawisz TAK powoduje zapis nowych wartości stawek PTU (po zatwierdzeniu poprawności DATY) do pamięci fiskalnej oraz wydruk krótkiego raportu na drukarce paragonowej. Po naciśnięciu klawisza drukarka wznawia pobieranie znaków z bufora interfejsu.. W tej grupie są dwa rodzaje komunikatów: komunikat o błędzie sekwencji sterującej (który może być zablokowany przy użyciu sekwencji LBSERM) oraz grupa komunikatów.. Błąd może pojawić się w wyniku błędów transmisji. np.pozycje transakcji. że drukarka nie wejdzie do trybu transakcji i będzie zgłaszać kolejne błędy odbierając sekwencję LBTRSLN . Znaki 'cc' identyfikują rozkaz (ogólna postać syntaktyki komendy jest ESC P P1. $f. Komunikat: ' Drukować raport ' ' dobowy ? ' Przyczyna: Została odebrana sekwencja LBDAYREP (inicjalizacja raportu dobowego). częste powtarzanie się błędów wykonania rozkazów w trakcie eksploatacji systemu może wymagać konsultacji problemu zarówno z serwisem jak i producentem/ dystrybutorem oprogramowania systemowego i aplikacyjnego.

inicjalizację zmiennych dla raportu/ kasy zmiany w identyczny sposób jak dla komunikatu: ' Błąd pamięci NVR ' ' ( Naciśnij NIE ) ' . konieczność wymiany modułu pamięci fiskalnej przed ponownym zapisem !!! Wymianę modułu fiskalnego z błędnymi danymi może wykonać tylko producent. Po włączeniu trybu drukowania raportu (w drukarkach dostęp do raportów uzyskujemy poprzez naciśniecie i przytrzymanie klawisza R. klawisz TAK zatwierdza operację. a co za tym idzie. co jest sygnalizowane komunikatem: 4) ' Data: xxxx-xx-xx ' ' jest poprawna ? '. gdzie: "xxxx-xx-xx" jest aktualną datą według kalendarza zegara RTC urządzenia. powodując: . natomiast klawisz TAK powoduje przejście do drukowania Str.O. . to na drukarce paragonowej zostanie wydrukowany odebrany nagłówek jako krótki wydruk niefiskalny. Naciśnięcie klawisza NIE powoduje powrót do normalnego trybu pracy drukarki. ' Po naciśnięciu klawisza R.inicjalizację drukarki. Jeżeli totalizery (rejestry sprzedaży bieżącej urządzenia) są zerowe pojawi się komunikat: 2) ' Zerowe totalizery ! ' ' ( Naciśnij NIE ) ' (oraz krótki sygnał akustyczny). . W następnej linii za nagłówkiem (NIP-em) będą wydrukowane 3 znaki zapytania ('???'). natomiast klawisz TAK powoduje przejście dalej. Naciśniecie klawisza NIE kasuje komunikat i powoduje powrót do normalnego trybu pracy drukarki. UWAGA: Zapis nagłówka (NIP. .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Komunikat: 'Wykonać 'fiskalizację? ' ' Przyczyna: Została odebrana sekwencja LBSETHDR w formie powodującej zapis nagłówka do pamięci fiskalnej.D.włączenie fiskalnego trybu pracy drukarki. w kasie POSNET 2000 po przekręceniu kluczyka w pozycję RAPORT) pojawia się komunikat: 1) ' Wybierz rodzaj ' ' raportu.u) jest JEDNORAZOWY. co jest istotne z uwagi na NIEODWRACALNOŚĆ operacji ! O ile fiskalizacja polega na zapisaniu do pamięci fiskalnej tylo NIP to ‘???’ muszą się znaleźć bezpośrednio pod słowem NIP!!! Sposób usunięcia: Klawisz NIE powoduje zignorowanie sekwencji. a także komunikaty związane np. 37 .D. Umożliwia to kontrolę poprawności nagłówka (NIP-u) przed zatwierdzeniem operacji. Jeżeli sekwencja jest poprawna.zapis nagłówka (NIP) do pamięci fiskalnej. Jeżeli totalizery są niezerowe (jest zarejestrowana sprzedaż) drukarka pyta dalej: 3) ' Drukować raport ' ' dobowy ? '. komunikaty związane z zatwierdzeniem operacji.kasowanie bazy danych. W tej grupie znajdują się komunikaty informujące o realizacji przez urządzenie operacji związanych z drukowaniem raportu. a koszt wymiany w tym przypadku ponosi podatnik lub serwisant. Komunikaty związane z drukowaniem raportów. (RAPORT DOBOWY) przechodzimy do drukowania raportu dobowego. Naciśnięcie klawisza NIE powoduje powrót do normalnego trybu pracy drukarki. lub R. z wprowadzaniem dat dla raportu okresowego. . podczas włączania drukarki. stąd popełnienie błędu w trakcie fiskalizacji spowoduje nieodwracalny zapis tego błędu do modułu fiskalnego.kasowanie totalizerów.

Str. W tym celu układ elektroniczny dokonuje przeszukania pamięci fiskalnej w celu wyznaczenia bieżącego numeru raportu dobowego. Każdy zapis do pamięci fiskalnej wymaga zatwierdzenia z klawiatury ! Występujące komunikaty o błędach mają postać standardową dla błędów sekwencji sterujących: 'Błąd rozkazu: "#r" ' 'Kod błędu : xx '. gdyż błędna data zapisu do pamięci fiskalnej może spowodować późniejsze kłopoty. częściowego rozładowania baterii). Podczas przeszukiwania pamięci na wyświetlaczu pojawia się komunikat: 7) ' ' 'Numer raportu: xxxx'. jest zachowana "narastająca" chronologia zapisów w pamięci fiskalnej). Następnie uruchamiany jest wydruk na drukarce paragonowej. W tej sytuacji klawisz NIE powoduje powrót do normalnego trybu pracy drukarki. W przypadku inicjowania raportu przez sekwencję sterującą LBDAYREP. Jeżeli tak. UWAGA: Należy sprawdzić. Po wyznaczeniu aktualnego (równego ostatniemu zapisanemu plus 1) numeru raportu pojawia się komunikat: 8) ' DRUKOWANIE RAPORTU ' ' '. Operacja ta może trwać nawet do kilkudziesięciu sekund (po kilku latach eksploatacji urządzenia). drukarka nie wykona raportu i wypisze komunikat: 5) ' Błędna data ! ' ' ( Naciśnij NIE ) ' (oraz krótki sygnał akustyczny). 38 . Naciśnięcie klawisza NIE kasuje komunikat i powoduje powrót do normalnego trybu pracy drukarki. Jeżeli data jest poprawna (tzn. Wyświetlany numer raportu "xxxx" jest zwiększany w trakcie przeszukiwania pamięci fiskalnej. natomiast klawisz TAK (operator świadomie chce dokonać powtórnego zapisu). czy data jest poprawna (komunikat 4).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 raportu. Po zakończeniu wydruku następuje powrót do normalnego trybu pracy drukarki. tym nie mniej jest ona korzystna. - - Istnieje możliwość wykonania raportu dobowego przez sekwencję sterującą w formacie nie wymagającym potwierdzania na klawiaturze (patrz dokładny opis sekwencji LBDAYREP zawarty w rozdziale 10 ). czy jest już w pamięci raport dobowy o tej dacie. to drukarka pyta: 6) 'Raport już zapisany ' ' powtórzyć (T/N) ? '. sekwencja komunikatów jest skrócona do: ' Drukować raport ' ' dobowy ? ' i ' Data: xxxx-xx-xx ' ' jest poprawna ? '. urządzenie sprawdza. powoduje przejście dalej (rozpoczęcie drukowania). co jest kontrolowane przed każdym zapisem do pamięci fiskalnej !). Podana sekwencja komunikatów występuje w przypadku inicjowania raportu z klawiatury. Jeżeli aktualnie nastawiona data jest wcześniejsza od daty ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej (co może mieć miejsce przy przekłamaniu zegara RTC w wyniku np. ponieważ przesunięcie daty "do przodu" spowoduje później blokadę zapisów po skorygowaniu daty (daty w pamięci fiskalnej muszą być narastające. ponieważ umożliwia codzienną pełną kontrolę poprawności funkcjonowania modułu fiskalnego i zawartych w nim zapisów.

' Data początkowa ? ' 'xxxx-xx-xx [wyjście]' W obu sytuacjach na wyświetlaczu pojawia się kursor (migoczący prostokąt).Przy użyciu rozkazu LBDAYREP nie jest możliwe powtórne wykonanie raportu dobowego (wystąpi wtedy błąd nr 36). W stanie selekcji raportu (komunikat 1) można też nacisnąć klawisz R.. miesiąc. co oznacza przerwanie wykonania operacji z klawiatury. W trakcie modyfikacji kontrolowana jest cały czas poprawność formalna daty i drukarka dokonuje ewentualnych korekt automatycznie . a na wyświetlaczu pojawiają się komunikaty: 10) oraz 11) ' Data końcowa ? ' 'xxxx-xx-xx [wyjście]'. Po wyborze rodzaju raportu następuje przejście do analizy zawartości pamięci fiskalnej w zadanym okresie. i R. ponieważ jest dostępna informacja o dacie ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej). tym nie mniej można tego dokonać z klawiatury. Naciśnięcie klawisza NIE powrót do normalnego trybu pracy drukarki. natomiast klawisz TAK powoduje wyświetlenie komunikatu: 13) ' TAK: pełny raport ' ' NIE: podsumowanie' Drukarka wykona pełny raport po naciśnięciu klawisza TAK lub raport w postaci podsumowania po naciśnięciu klawisza NIE. który może być przesuwany w obrębie trzech pól daty (rok. 39 . roku. tj. Wprowadza się datę początkową i końcową dla raportu. Naciśnięcie klawisza NIE powoduje powrót do normalnego trybu pracy drukarki. natomiast klawisz TAK powoduje przejście do wprowadzania dat dla raportu.O. co powoduje zwiększanie lub zmniejszanie wybranej liczby (tj. przy użyciu klawiszy oznaczonych strzałką w lewo.D. może pojawić się komunikat: 'Błąd rozkazu: "#r" ' 'Kod błędu : 37 '. . UWAGA: . (RAPORT OKRESOWY).. np. Wyświetlany jest wtedy komunikat: 14) 'Poczekaj.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Jeżeli wyświetlanie komunikatów o błędach nie zostało zablokowane przez aplikację. Każde z 3 pól może być modyfikowane przy użyciu klawiszy oznaczonych strzałką w dół lub w gorę (R. bądź w prawo (NIE i TAK). Przypomnienie o wykonaniu raportu (lub jego wykonanie przez sekwencję sterującą) może realizować aplikacja. ponieważ skraca to czas eksploatacji urządzenia (ilość wszystkich możliwych zapisów w pamięci fiskalnej. obowiązek dokonywania codziennego raportu spoczywa na użytkowniku.dotyczy do długości miesiąca. .O. co spowoduje przejście do drukowania raportu fiskalnego okresowego. ' Str. przyciśnięcie klawisza na dłuższy czas powoduje automatyczne zwiększanie/ zmniejszanie wartości. Po wprowadzeniu obu dat drukarka pyta: 12) 'Daty: xxxx-xx-xx ' 'poprawne? xxxx-xx-xx '. Modyfikacja pola zachodzi z "autorepetycją". Przesunięcie kursora maksymalnie w prawo (czyli naciśnięcie klawisza TAK wtedy.). to drukarka automatycznie skoryguje dzień na 30. w szczególności. co objawia się komunikatem: 9) ' Drukować raport ' ' okresowy ? '. jeżeli ustawimy: ' Data początkowa ? ' '1996-12-31 [wyjście]' i zmniejszymy numer miesiąca na 11. nie licząc nagłówka. po naciśnięciu klawisza NIE. dnia lub miesiąca). jest limitowana do 2031 rekordów).Drukarka nie sygnalizuje konieczności wykonania raportu dobowego.Należy unikać powtórnego drukowania raportu dobowego. dzień). gdy wskazuje on na pole 'dzień') powoduje zatwierdzenie wprowadzonej daty.

40 . której dotyczy wątpliwość. ze względu na czas wymagany na regenerację bazy danych. ' Komunikat 17 (podobnie jak komunikat 7 dla raportu dobowego) jest związany z przeszukaniem całej pamięci od początku do miejsca odpowiadającego dacie początkowej wraz z wyznaczeniem początkowego numeru raportu dobowego. zmiany stawek PTU. w celu uzyskania kompetentnej porady w firmie POSNET należy podać numer wersji urządzenia. to komunikat ten pojawia się na krótko (około 1 sekundy). Naciśnięcie klawisza NIE kasuje komunikat i powrót do normalnego trybu pracy drukarki. ' Wyznaczenie numeru ' ' raportu dobowego. co jest sygnalizowane komunikatem: 16) 'Błędna relacja dat! ' ' ( Naciśnij NIE ) '.. W przypadkach całkowitej utraty informacji bazy danych lub dla nowego urządzenia komunikat ten może być wyświetlany nawet kilka minut. UWAGA: w przypadku zaistnienia problemów z drukarką i/lub aplikacją. gdzie: 'nnnn' oznacza typ drukarki: Thermal lub 3001. może zatem pojawić się na wyświetlaczu na długi czas (do kilkudziesięciu sekund po kilku latach pracy urządzenia). ze względu na możliwe przypadki szczególne (np. 'xx. Naciśniecie klawisza NIE kasuje komunikat i powrót do normalnego trybu pracy drukarki.. natomiast czas ten wydłuża się.. W dalszej kolejności jest uruchamiany mechanizm drukujący.y '.y' oznacza wykonanie (numer wersji) urządzenia. co jest sygnalizowane komunikatem: 19) ' DRUKOWANIE RAPORTU ' ' OKRESOWEGO ' Po zakończeniu wydruku następuje powrót do normalnego trybu pracy drukarki. tylko czekać cierpliwie na zakończenie operacji. Drugi możliwy błąd może polegać na ustawieniu daty końcowej wcześniejszej od daty początkowej. co w takiej sytuacji będzie sygnalizowane komunikatem: Str.diagnostyczny: 17) 18) ' Szukanie wartości ' ' stawek PTU. '. (oraz krótki sygnał akustyczny). Algorytm ten jest dosyć rozbudowany. W każdej innej poprawnej sytuacji algorytm przeszukiwania pamięci powoduje wyszukanie i wydrukowanie wszystkich zapisów w pamięci fiskalnej w zadanym okresie. jeżeli urządzenie wykryje błędy w bazie danych. wielokrotne zapisy z tą samą datą). Nie należy wówczas wyłączać zasilania. który może być wyświetlany przez czas zależny od stanu bazy danych. '. Po włączeniu zasilania pojawia się również komunikat: ' KONTROLA BAZY ' ' DANYCH. Inne komunikaty . Jeżeli test nie wykrył błędów w bazie.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 ' ' W wyniku analizy zawartości pamięci fiskalnej może wystąpić błąd polegający na braku zapisów w zadanym okresie i wówczas będzie wyświetlony komunikat: 15) ' Błędne daty ! ' ' ( Naciśnij NIE ) '. (oraz krótki sygnał akustyczny). Po włączeniu zasilania urządzenie zgłasza się na wyświetlaczu z komunikatem: ' Drukarka fiskalna ' 'POSNET nnnn/xx. stąd poszczególne jego etapy są sygnalizowane na wyświetlaczu komunikatami mającymi charakter informacyjno .

xx' UWAGA: po odebraniu ostatniej linijki paragonu na wyświetlaczu pojawi się suma wszystkich pozycji transakcji.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 ' Błąd bazy danych ! ' ' ( Naciśnij NIE ) '.Do zapłaty --. w którym jest wyświetlana data i godzina z zegara wbudowanego w drukarkę.Po wydrukowaniu każdej pozycji paragonu (odebraniu sekwencji LBTRSLN).Po zakończeniu transakcji (realizacji sekwencji LBTREXIT). Po rozpoczęciu transakcji (odebraniu sekwencji LBTRSHDR) drukarka automatycznie przywraca format 1a lub 1b na wyświetlaczu. w drugiej linii zostanie automatycznie wyświetlona kwota do zapłaty (taka sama kwota zostanie wyświetlona na wyświetlaczu LED). Dodatkowy wyświetlacz VFD (o ile jest podłączony) nie może być modyfikowany przez aplikację po rozpoczęciu transakcji. oraz wyświetlona ostateczna suma transakcji (do zapłaty przez klienta. 41 . w obu formatach jest to maksymalnie 10 cyfr): 2a) ' --. Opcję tę można wykorzystać do kontroli daty/ czasu lub włączać w przypadku dłuższych przerw między transakcjami. a w drugiej linii jest drukowany napis 'Suma:' i narastająca suma transakcji (wyświetlana jednocześnie na wyświetlaczu dla ‘klienta’). że pierwsza linia jest zarezerwowana na nazwy kolejnych towarów.zawartość wyświetlacza (LCD. wyświetlacz (LCD) może być wyłącznie kontrolowany przez aplikację. Jeżeli w transakcji uwzględniono rabat (dopłatę) po odebraniu sekwencji kończącej (LBTREXIT.' 'Suma: xxxxxxxx. Format 3 jest również wyświetlany (dla kontroli) przez czas około 1 sekundy po korekcie zegara przez aplikację (odebranie sekwencji LBSETCK).Początek transakcji (po sekwencji LBTRSHDR) . VFD i LED) w trakcie przesyłania treści paragonu nie ulega zmianie i dostęp do niego jest zabroniony (drukarka zgłosi błąd po odebraniu rozkazu LBDSP dotyczącym wyświetlenia tekstu na wyświetlaczu LCD/ VFD). . suma końcowa w drugiej linii jest zerowana. W trybie fiskalnym zostanie wówczas wykonany zapis w pamięci fiskalnej informacji o wystąpieniu błędu w bazie danych.' 'Suma: 0. . Str. w pierwszej linii jest wyświetlana nazwa artykułu (pierwsze 20 znaków). W trybie "On-Line" : .Początek transakcji (po sekwencji LBTRSHDR) .Po zakończeniu transakcji (realizacji sekwencji LBTREXIT). suma końcowa w drugiej linii jest zerowana. W trybie "blokowym" realizacji transakcji. Automatyczna obsługa wyświetlacza przez drukarkę (realizowana w trybie "On-Line" realizacji transakcji) zakłada.Ponieważ odebranie każdej pozycji paragonu nie jest związane z jej drukowaniem (są one gromadzone w pamięci) . .'. zostanie odtworzona standardowa postać informacji na wyświetlaczu. Komunikaty podczas realizacji transakcji będą zatem następujące: 1. a w drugiej automatycznie jest aktualizowana suma narastająca. Po poprawnym zakończeniu inicjalizacji na wyświetlaczu pojawia się standardowy dla informacji o sprzedaży komunikat: ' --. jak w punkcie 1. Format wyświetlania daty i czasu jest następujący: 3) 'Data: 'Godzina: xxxx-xx-xx' xx:xx' W tym trybie wyświetlacz jest cały czas aktualizowany zgodnie z bieżącym stanem zegara. .pierwsza linia wyświetlacza (LCD i VFD) jest kasowana.Do zapłaty --. UWAGA: wyświetlacz cyfrowy LED nie może być modyfikowany przez aplikację. zależnie od trybu realizacji transakcji. W trybie "blokowym": . suma ta zostanie skorygowana zgodnie z zadaną wielkością rabatu/ dopłaty oraz kaucji_pobranej ! 2. Podczas realizacji transakcji na wyświetlaczu mogą pojawiać się różne informacje. zatwierdzenie transakcji lub LBTRXEND ). Aplikacja może włączyć (przy pomocy sekwencji LBDSP) specjalny tryb obsługi wyświetlacza. natomiast w momencie zakończenia transakcji (rozpoczęcie drukowania).pierwsza linia wyświetlacza (LCD i VFD) jest kasowana.

UWAGA: 1. Data i kolejny numer paragonu: .poszczególne pozycje sprzedaży mogą być drukowane w jednej lub dwóch liniach (drukarka dokonuje tej kompresji automatycznie)... oraz zgodność danych z danymi podatnika.. co wynika z następujących faktów: . Dokumenty fiskalne.em jest przez drukarkę wytłuszczona i wyśrodkowana). Paragon fiskalny jest drukowany podczas realizacji transakcji przez drukarkę. Paragon fiskalny składa się z następujących pól: 1.PTU -| Str. .mogą zawierać maksymalnie 3 linie po 40 znaków..są stosowane np. 3. natomiast numer unikatowy jest drukowany od lewej krawędzi paragonu (a nie na środku) oraz nie są drukowane litery zawarte w numerze unikatowym. w celu wpisania numeru określonego przez aplikację wiążącego ten paragon z rachunkiem uproszczonym lub faktura. ale również kody "wzbogacające" wydruk np.-------------Wartość. łącznie z kodami sterującymi (mogą być znaki LF. ponieważ drukarka nie dokonuje żadnej kontroli informacji zawartych w nagłówku (kontrolowana jest linia z NIP).data odczytana z zegara drukarki : |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www | ('www' . . . format nagłówka jest zatem dowolny . . Opcjonalne linie dodatkowego opisu paragonu: .Cena ----. Formaty możliwych wydruków realizowanych przez drukarkę. Serwis musi skontrolować w trakcie fiskalizacji drukarki formalną poprawność nagłówka (np.aplikacja może drukować 3 linie dowolnego tekstu między polem daty / numeru paragonu a jego treścią.logo fiskalne (specjalny znaczek) nie jest drukowane. Linia ta nie jest oczywiście drukowana na wydrukach rzeczywistych. linie: 'Gotówka:. UWAGA: W przedstawionych poniżej różnych formatach wydruków umieszczono na górze każdego przykładowego wydruku dodatkową linię: |0123456789012345678901234567890123456789| umożliwiającą dokładną lokalizację wydruków względem 40-tu kolumn drukarki. Należy zwrócić uwagę. stąd wpisanie do nagłówka błędnych informacji ( błędnego numeru NIP) będzie wymagać kosztownej naprawy modułu fiskalnego (możliwej do przeprowadzenia tylko u producenta) !! 2. Ponadto operacja fiskalizacji jest jednokrotna i nieodwracalna.'Reszta:. Składa się z pól opisanych poniżej.'.zawiera informacje odczytane z pamięci fiskalnej i/ lub z RAM (maksymalnie 217 znaków z RAM + linia z NIP). W trybie szkoleniowym postać paragonu jest niemal identyczna jak w trybie fiskalnym. że mogą być różne warianty paragonów. 42 .' oraz 'Rabat'. .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 8. Są tylko następujące dwie różnice: ..na początku i na końcu paragonu są napisy '# niefiskalny #'.niektóre pola paragonu (linie) są opcjonalne np.ustalony w procesie fiskalizacji drukarki (linia z NIP. czy zawiera numer NIP).3-znakowe oznaczenie dnia tygodnia dopisywane przez drukarkę). Nagłówek: . Paragon fiskalny standard.Ilość --.nie mogą zawierać żadnych znaków sterujących ! 4.Nazwa --------------------------------------------------| |----. podwójna szerokość linii). Opis paragonu w formie 2 linii: |0123456789012345678901234567890123456789| |.

1.'F' lub 'Z' dla towarów zwolnionych.ilość = string[16].każda z pozycji sprzedaży zajmuje 2 linie na 40-znakowej drukarce: .xx. 2.yy % xx. xx. . przesłana przez system (format ustalony przez aplikację): |0123456789012345678901234567890123456789| |xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx| . . xx. Pozycje sprzedaży: .. to wówczas tworzony jest jeden napis o długości 40 znaków według następujących reguł: .xx| (Pr=2) .wwp| 5.01% .linia 2: .zapewnione jest co najmniej po jednej spacji rozdzielającej (jak wyżej). Przykładowy rozkład pól może być więc następujący: |xxxxxxxx ccccccc iiiiiiii wwwwwwwwwp| UWAGA: 1. przesyłany przez komputer.xx| (Pr=3) yy.xx | (Pr=1) Str.2.xx| (Pr=4) gdzie : yy.xx. . <ptu> = char.. 5. <ilość> = string[16]. Wariant "jednolinijkowy": Jeżeli łączna długość napisu: <nazwa> + ' ' + <cena> + ' ' + <ilość> + ' ' + <wartość> + <ptu> .40 znaków (dopełniając prawostronnie spacjami nazwy krótsze).nazwa = string[40].rabat lub dopłata procentowa z dokładnością do 0.pole <nazwa> jest dosunięte do lewej strony.stawka podatkowa pobrana z pamięci fiskalnej na podstawie kodu stawki PTU = znak 'A'. gdzie: <nazwa> = string[40].Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 5. w tej wersji jest to maksymalnie 10 cyfr z dowolnym położeniem przecinka . 30.' przed pozycją groszy (maksymalnie 2 cyfry po przecinku).może wystąpić ich dowolna ilość (do 255).xx . . po uwzględnieniu rzeczywistej długości pól <nazwa> i <ilość> oraz kompresji spacji i zer nieznaczących w polach <cena> i <ilość> nie przekracza 40 znaków.. Wariant "dwulinijkowy": .dodatkowe spacje dopełniające do 40 znaków (jeżeli występują) będą wpisane między pole <ilość> a <wartość> + <ptu> . . Aplikacja może wymusić drukowanie zawsze wariantu "dwulinijkowego" wysyłając zawsze nazwy o długości np. ponadto mogą pojawić się pozycje "stornowane". <wartość> = string[11].wartość sprzedaży BRUTTO (przesłana przez system) = wynik konwersji posiadający maksymalnie 10 cyfr + ewentualnie '.pole <wartość> + <ptu> jest dosunięte do prawej. |0123456789012345678901234567890123456789| |cccccccc.CENA = wynik konwersji wartości numerycznej przesłanej przez system.cc iiiiiiiiiiiiiiii wwwwwwww. 43 . <cena> = string[11]. w wariancie "jedno-" lub "dwulinijkowym".yy .yy % . W zależności od wartości parametru Pr w sekwencji LBTRSLN na paragonie po linii określającej sprzedawany towar w przypadku Pr<>0 zostanie wydrukowana dodatkowa linia w postaci : |RABAT lub |RABAT lub |DOPŁATA lub |DOPŁATA yy.wartość liczbowa kwoty rabatu (dopłaty) wyliczona przez drukarkę w przypadku podania w procentach rabatu (dopłaty) lub wartość kwoty rabatu (dopłaty) przesłana przez aplikację w polu RABAT sekwencji LBTRSLN .linia 1: . .

Możliwość ta jest włączana parametrem Py w sekwencji LBTREXIT i LBTRXEND. 9). są drukowane wtedy. ponadto pozycje 8 i 10 nie są drukowane.. C..pole <wartość> ze znakiem '-'. 44 . ponadto dodatkowa linia z napisem "storno" o podwójnej szerokości: |0123456789012345678901234567890123456789| | # storno # | 5.pp| |Kwota ssssssss. Jedna linia (kreska) oddzielająca: |------------------------------------------------------------| 7. Drukowane są tylko podsumowania dla tych stawek podatkowych.F oraz sprzedaż zwolniona to podsumowanie jednolinijkowe nie jest możliwe a linia ‘Łączna kwota PTU .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 5. W przypadku gdy parametr Py=1 i na paragonie występuje(ą) towar(y) w jednej grupie towarowej drukarka drukuje ‘skróconą’ wersję paragonu tzn. które występują w polu 5 (tzn.) zł | 3.ss PTU vv. B. pp.pp % yy.’ nie jest drukowana. D. zawierających łączne kwoty sprzedaży BRUTTO w grupach A. E. liniami dla rabatu (p.ss PTU vv % pppppppp. zmienia się wydruk w podsumowaniu transakcji i przyjmuje postać jednej linijki tak jak pokazano poniżej : |Razem: xx. F: |0123456789012345678901234567890123456789| |Kwota ssssssss.ss UWAGA: 1.vv% pppppppp.2.3.. gdy odpowiednia kwota jest niezerowa).ss (zw.od 1 do 7 linii. Jeżeli występuje sprzedaż w jednej z grup A.pp| oraz format dla kwoty sprzedaży wolnej od podatku: |Kwota zw. Wprowadzenie możliwości drukowania jednolinijkowego podsumowania transakcji jeżeli jest sprzedaż tylko w jednej grupie.F. -wwwwwwwwwp| | Str.3.cc iiiiiiiiiiiiiiii -wwwwwww. Wariant "jednolinijkowy": Przykładowy rozkład pól może być następujący: |xxxxxxxx ccccccc iiiiiiii 6. Wartości sprzedaży w poszczególnych grupach podatkowych: .1. B.Z.yy zł| gdzie: xx. C. 4. Wariant "dwulinijkowy": |0123456789012345678901234567890123456789| |cccccccc. 2. Wprowadzono także możliwość ‘oszczędzania’ papieru przez wydruk nagłówka nowej transakcji przed odcięciem paragonu (jeżeli długość nagłówka jest nie większa od 4 linii) lub drukowanie paragonu bez jego odcięcia (POSNET 3001 i POSNET 2000) (parametr Pc w sekwencji LBTREXIT i LBTRXEND). D. Jeżeli drukowane jest podsumowanie jednolinijkowe to występuje ono za ew.pp| |Łączna kwota PTU pppppppp.yy wyliczona przez drukarkę kwota PTU . Jeżeli występuje tylko sprzedaż w grupie zwolnionej to linijka ta ma format : |Razem: ssssssss.xx PTU pp. E. Pozycja "stornowana": .wwp| 5. oraz stawki podatkowe w grupach A.pp wartość stawki PTU sprzedanego towaru.xx kwota do zapłaty drukowana pogrubioną czcionką. yy.3. ssssssss.

odczytany z totalizerów drukarki. a druga wartość rabatu w procentach (cyfry 'rr').. |.##...... maksymalnie 6 cyfr. 10....##.## |.#################### |.... Kwota należności dla klienta lub zamiennie podsumowanie jednolinijkowe : ...logo fiskalne jest drukowane w trybie graficznym z rozdzielczością 400 punktów w linii.. |00112233--00112233--001 ... linia wydrukowana znakami o podwójnej szerokości: |01234567890123456789| |Suma zł uuuuuuuu..rr oznacza procentową stopę (dokładność 0.##.01%) rabatu lub dopłaty podawaną w polu RABAT w sekwencji LBTREXIT... według następującego wzorca (w sumie 2 pola znakowe i kawałek): |0123456789012345678901234567890 |.##.jeżeli rabat procentowy (1..pp| rr %| gdzie pierwsza linia określa należność klienta bez uwzględnienia rabatu...numer paragonu fiskalnego. Opcjonalna linia reszty: ..##. (2 litery + 8 cyfr): Str. to występują 2 dodatkowe linie: |Kwota: |Rabat: pppppppp.rr %| pppppppp..############...maksymalnie 10 cyfr (przesłana przez komputer. Logo fiskalne wraz z numerem unikatowym kasy: ..99%) transakcji jest różny od zera......##.....uu| 11......numer unikatowy kasy jest odczytany z pamięci fiskalnej i ma postać 10-ciu znaków ASCII.ww| 12....jeżeli parametr Px<>0 (rabat lub dopłata procentowa) to występują 2 dodatkowe linie: |Kwota: |Rabat: lub |Kwota: |Dopłata: gdzie: pppppppp..################.pp| rr.... ..##. Stopka paragonu: . ale też skontrolowana lokalnie......... |..pp| rr.. oraz czas (przesłany z komputera): |0123456789012345678901234567890123456789| |nnnnnn #aaa hh:mm| 13.. Jedna linia (kreska) oddzielająca (nie występuje w przypadku podsumowania jednolinijkowego) : |-------------------------------------------------------------| 9..##.##. |. Opcjonalne linie rabatu: ....##.ww| wwwwwwww. z uwzględnieniem ewentualnego rabatu).jeżeli reszta obliczona przez drukarkę na podstawie przesłanych przez komputer wartości WPŁATA i TOTAL jest nieujemna..rr %| rr. |... numer drukarki + kod kasjera (3 znaki ASCII przesłane przez komputer)..... to drukowane są dodatkowe 2 linie: |Gotówka |Reszta: wwwwwwww.. 45 .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 8.

ss| 4. kod kasjera. ale przed wydrukowaniem stopki ! Jeżeli wykryto błąd stawki PTU. Drukowanie paragonu może być przerwane w dowolnym momencie .anulowanie przez program systemu kasowego. Pola numeryczne dla kwot są drukowane z kompresją zer nieznaczących.-').wartość nie uwzględniająca kaucji .tu zakładamy.rr%| lub |Dopłata: dd. to pojawi się linia wydrukowana znakami o podwójnej szerokości: |0123456789012345678901234567890123456789| | ! błąd PTU ! | W obu wyżej wymienionych przypadkach fakt anulowania paragonu jest sygnalizowany wydrukowaniem linii (też o podwójnej szerokości): |0123456789012345678901234567890123456789| | paragon anulowany ! | Paragon fiskalny z formami płatności.jeżeli paragon zostanie zakończony przy użyciu sekwencji LBTRXEND (wg opisu na stronie 81): 1. Paragon przerwany lub anulowany: Anulowanie paragonu może zajść w dwóch przypadkach: . W nowym formacie mogą wystąpić następujące linie /informacje . Kwota należności dla klienta . 15. 2.pp| oraz linie definiująca rabat/ dopłatę w jednej z możliwych postaci: |Rabat: rr. czasu.mogą zawierać maksymalnie 5 linii po 40 znaków.część bezpośrednio za podsumowaniem kwot podatku. Jeżeli występuje rabat procentowy to drukujemy linie z napisem 'Kwota'. Opcjonalne linie dodatkowego opisu paragonu: . Pola numeryczne: daty. w celu wpisania dowolnego tekstu przez aplikację.są stosowane np. Generalnie modyfikujemy 'stopkę' transakcji .Wyłączenie i włączenie zasilania drukarki w trakcie transakcji.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 |0123456789012345678901234567890123456789| | lll kk nnnnnnnn | UWAGA: 1. Jedna linia (kreska) oddzielająca: | | 2.dd%| 3. . numerów paragonów (numer łączny oraz numer paragonu fiskalnego) są drukowane bez kompresji zer nieznaczących. oraz czas: |0123456789012345678901234567890123456789| |nnnnnn #aaa hh:mm| Str. 46 . . która zawiera wartość transakcji bez uwzględnienia rabatu: |0123456789012345678901234567890123456789| |Kwota: pppppppp. przy czym zachodzi też kompresja zer nieznaczących po prawej stronie punktu dziesiętnego (przy zerowej ilości groszy drukowane jest '. Numer paragonu fiskalnego. .wykryta została zabroniona manipulacja stawką PTU dla danego towaru.po wydrukowaniu nagłówka lub dowolnej linii paragonu. ze obrót nie objęty VAT nie może pojawić się przed logo !! Linia wydrukowana znakami o podwójnej szerokości: |0123456789012345678901234567890123456789| |Suma zł ssssssss. 14.

Logo fiskalne |0123456789012345678901234567890 |........ Drukowane są kwoty sprzedaży w tych grupach podatkowych A.x = string[16] = nazwa karty kredytowej... opis sekwencji LBSETPTU 74).... Str.#################### |..C ale można uzyskać 6 stawek (A....B.. 47 ...################..kk| 7..PTU F . yy. wraz z numerem unikatowym kasy. Możliwe są 2 formaty linii: |0123456789012345678901234567890123456789| (SUMA >= 0) |Do zapłaty: kkkkkkkk...##. Jeżeli występuje jedna z powyższych linii to tu drukujemy kwotę do zapłaty/ zwrotu przez klienta..kk| lub: (SUMA < 0) |Do zwrotu: kkkkkkkk.##. 2......z = nazwa czeku/ bonu (jw.. Linie dla poszczególnych form płatności W przypadku wykorzystania sekwencji LBTRXEND można uzyskać maksymalnie 5 linii: |0123456789012345678901234567890123456789| |Gotówka: gggggggg. Format raportu jest w zasadzie sztywny..##. wartość ta jest obliczana automatycznie przez drukarkę i wyświetlana równocześnie na wyświetlaczu.bb| |Reszta: rrrrrrrr.rr| gdzie: xx.KAUCJA_ZWROCONA. |0123456789012345678901234567890123456789| | lll kk nnnnnnnn | blok informacji niefiskalnych: 6.. |. Jedyne możliwe warianty dotyczą następujących przypadków: 1. Linie związane z obrotem kaucja za opakowania: |0123456789012345678901234567890123456789| |Kaucja za opakowania zwrotne: kkkkkkkk. |..na początku i na końcu raportu są napisy '# niefiskalny # ‘. które są niezerowe.......zz...gg| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : kkkkkkkk.## |.kk| i/ lub |Zwrot kaucji: kkkkkkkk.cc| |Bon zzzzzzzzzzzzzzzz : bbbbbbbb.. Raport fiskalny dobowy jest drukowany na życzenie użytkownika z końcem dnia i może być inicjowany z systemu lub klawiatury drukarki .kk| 8. W trybie szkoleniowym postać raportu jest niemal identyczna jak w trybie fiskalnym.. 9... Standardowo są to stawki A.##.....Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 5.).. dla których stawki podatkowe są uaktywnione (por.. |...##.##.F plus stawka zwolniona Z).....kk| |Czek yyyyyyyyyyyyyyyy : cccccccc.##.y.....5 linii dodatkowych dosyłanych przez aplikacje w sekwencji LBTRXEND..F.....############. Są tylko następujące dwie różnice: .. Raport fiskalny dobowy. która jest obliczona jako: SUMA := TOTAL + KAUCJA_POBRANA ....##. drukowane są tylko te kwoty PTU A....##...##.. |....po wejściu w opcję RAPORTY. Ewentualnie 0.

. OPODATK. ale nie powoduje żadnego zapisu do pamięci fiskalnej ! Raport fiskalny dobowy składa się z następujących pól: 1. OPODATK. PTU A aaaaaaaaaa| |SPRZED. PTU D |SPRZED. OPODATK. Dane numeryczne raportu dobowego: (drukowane po jednej linii odstępu).aa% | 4. UWAGA: ..1%.istnieje możliwość zdefiniowania stawek PTU z dokładnością do 0. PTU F (ta linia występuje zawsze) |SPRZEDAŻ ZW. PTU |KWOTA PTU A |KWOTA PTU B dddddddddd| eeeeeeee| fffffffffff| zzzzzzzzzz| aa % | bb % | cc % | (następujące linie są drukowane tylko. OPODATK. OPODATK. Nagłówek: . Tytuł i numer raportu: |0123456789012345678901234567890123456789| |RAPORT FISKALNY DOBOWY Nr nnnn| gdzie: 'nnnn' = 4 cyfrowy numer raportu (drukowany bez kompresji zer nieznaczących). |0123456789012345678901234567890123456789| |SPRZED. natomiast numer unikatowy jest drukowany od lewej krawędzi paragonu (a nie na środku) oraz nie są drukowane dwie litery umieszczone na początku numeru unikatowego. PTU E |SPRZED.'ff' = dwucyfrowe wartości stawek PTU wyrażone w procentach . PTU C cccccccccc| (te linie występują jeżeli zdefiniowano stawki PTU D. 3.identyczny jak dla paragonu fiskalnego. wtedy format drukowania stawki jest następujący: |0123456789012345678901234567890123456789| |PTU A aa. jeżeli odpowiednie kwoty są niezerowe) gggggggggg | hhhhhhhhhh| Str. PTU E i PTU F ) |SPRZED.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 .logo fiskalne (specjalny znaczek) nie jest drukowane. 2. 48 . Ponadto w trybie szkoleniowym fakt wydrukowania raportu powoduje wyzerowanie totalizerów. Aktualne wartości stawek PTU (drukowane po jednej linii odstępu): |0123456789012345678901234567890123456789| Standardowe: |PTU A |PTU B |PTU C oraz: |PTU D dd % | jeżeli zdefiniowano stawki E i F to pojawią się dodatkowe linie: |PTU E ee % | |PTU F ff % | gdzie: 'aa'. PTU B bbbbbbbbbb| |SPRZED. OPODATK.

różne informacje (raporty dobowe..'lll. Raport fiskalny okresowy pełny.. przy uwzględnieniu aktualnych stawek podatkowych..'ggg..z'.a'...f' = 10-cio cyfrowe kwoty sprzedaży NETTO w grupach podatkowych.. bez kompresji zer nieznaczących). 'mm' = minuta.. Zwróćmy ponadto uwagę.logo fiskalne (specjalny znaczek) nie jest drukowane. okres raportu i informacje początkowe o wartościach stawek PTU. w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| gdzie: 'rr' = dwie ostatnie cyfry roku. 49 . 6.a'. Raport fiskalny okresowy (pełny lub podsumowanie) może być inicjowany z systemu lub klawiatury drukarki.'zz.l'. Są tylko następujące dwie różnice: . 'nnnnnn' = ilość paragonów fiskalnych wydrukowana w czasie od ostatniego raportu dobowego (drukowane jest 6 cyfr. drukowane z kompresją zer nieznaczących (zerowa ilość groszy jest drukowana jako '. że ponieważ w trybie szkoleniowym nie są dokonywane zapisy do pamięci fiskalnej raport okresowy może zawierać zatem tylko jeden rekord: 'Zmiana stawek PTU' określający początkowe wartości stawek PTU wpisane do pamięci fiskalnej w trakcie produkcji modułu fiskalnego. będą występowały kolejno. obliczone podczas drukowania raportu na podstawie akumulowanych w totalizerach wartości sprzedaży BRUTTO. 'zzz. zmiany stawek PTU i inne). Logo fiskalne wraz z numerem unikatowym kasy: . 'mm' = miesiąc. Str.jest identyczne jak dla paragonu fiskalnego. poszczególne opisy są na wydruku rozdzielone poziomymi kreskami. 'gg' = godzina.t' = całkowity obrót dzienny zarejestrowany przez drukarkę. natomiast numer unikatowy jest drukowany od lewej krawędzi paragonu (a nie na środku) oraz nie są drukowane dwie litery w numerze unikatowym..'ffff. 'ggg.'. ..f'.'ff.l' = 10-cio cyfrowe kwoty sprzedaży należnego podatku w grupach podatkowych. suma kwot 'ggg... W trybie szkoleniowym postać raportu jest niemal identyczna jak w trybie fiskalnym. 5..Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 |KWOTA PTU C |KWOTA PTU D |KWOTA PTU E |KWOTA PTU F |ŁĄCZNA KWOTA PTU |ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ |ILOŚĆ PARAGONÓW iiiiiiiiiiiiiiiii| jjjjjjjjjjjjjjjjj| kkkkkkkkkk| llllllllllllllllll| pppppppppp| tttttttttt| nnnnnn| gdzie: 'aaa..część wstępna: zawiera nagłówek. 'dd' = dzień.. suma kwot 'aa..p' = całkowity należny podatek.na początku i na końcu raportu są napisy '# niefiskalny #'.. Data i godzina wykonania raportu: (po jednej linii pustej).. drukowane z kompresją zer nieznaczących. Raport fiskalny okresowy pełny składa się z 3 zasadniczych części: . tytuł...'lll.g'. Po określeniu daty początkowej i końcowej raportu drukarka przeszukuje pamięć fiskalną i drukuje informacje o wszystkich zapisach w pamięci fiskalnej w zadanym okresie.'lll.z' = całkowita sprzedaż w grupie Z (towarów zwolnionych od podatku).. 'ppp. ..... Po wydrukowaniu wszystkich zapisów jest drukowane podsumowanie raportu.l' 'ttt. Ponieważ pamięć fiskalna ma strukturę sekwencji rekordów rejestrujących..g'. .ciąg opisów poszczególnych rekordów (zapisów) pamięci fiskalnej: format każdego z opisów zależy od rodzaju rekordu (zapisu)...').część końcowa: zawierająca podsumowania i logo fiskalne. datę i czas wykonania raportu.

wtedy przykładowy format drukowania stawki (A) jest następujący: |0123456789012345678901234567890123456789| |PTU A aa. Str. Tytuł raportu: (po jednej linii pustej) |0123456789012345678901234567890123456789| |RAPORT FISKALNY OKRESOWY | 1. Zawartość pamięci fiskalnej w zadanym okresie: Następuje tu ciąg opisów poszczególnych rekordów (zapisów) w pamięci fiskalnej.3. 2.. Jeżeli raport okresowy zaczyna się od początku pamięci fiskalnej.5. Okres czasu. Nagłówek: . Data i godzina drukowania raportu: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| (znaczenia pól są jak dla raportu dobowego).aa% |. Początkowe wartości stawek PTU: (po jednej linii pustej): |0123456789012345678901234567890123456789| |POCZĄTKOWE WARTOŚCI STAWEK PTU: | |PTU A aa % | |PTU B bb % | |PTU C cc % | (te linie występują jeżeli zdefiniowano stawki PTU D. Część wstępna: 1. Istnieje możliwość zdefiniowania stawek PTU z dokładnością większą od 1 %. Mogą wystąpić następujące warianty. 1.identyczny jak dla paragonu fiskalnego.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Raport fiskalny okresowy pełny składa się z następujących pól: 1. PTU E i PTU F ): |PTU D |PTU E |PTU F dd % | ee % | ff % | gdzie: 'aa'..1.4. oddzielonych poziomymi kreskami. którego dotyczy raport: |0123456789012345678901234567890123456789| |Za okres od: rr-mm-dd do: rr-mm-dd | (format dat jest jak w raporcie dobowym).'ff' = dwucyfrowe wartości stawek PTU wyrażone w procentach UWAGA: 1.. 1. to wydrukowane początkowe wartości stawek PTU będą zerowe (pierwszy rekord pamięci fiskalnej zawiera zawsze definicje stawek PTU) ! 2.2. 1. 50 .

znaczenie poszczególnych pól jest identyczne jak dla raportu dobowego. opisanego wyżej i może wyglądać tak (dla zdefiniowanych w drukarce stawek A . o której wystąpiło zerowanie.'ff' = nowe wartości stawek PTU (możliwy jest zapis dwu lub trzycyfrowy .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 2. 'gg:mm' = godzina. 2. inicjowany jest z systemu): |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd Zmiana stawek PTU | Tyle linii ile zostało |PTU A aa % | uaktywnionych stawek |PTU B bb % | przez rozkaz |PTU C cc % | LBSETPTU |PTU D dd % | |PTU E ee % | |PTU F ff % | gdzie: 'aa'.. PTU C cccccccccc| |KWOTA PTU A eeeeeeeeee| |KWOTA PTU B ffffffffff| |KWOTA PTU C gggggggggg| |SPRZEDAŻ ZW. Format opisu jest następujący: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd Zerowanie RAM Nr nnnn gg:mm| gdzie: 'rr-mm-dd' = data zapisu. Format opisu jest podobny do raportu fiskalnego dobowego. PTU zzzzzzzzzz| |ŁĄCZNA KWOTA PTU pppppppppp| |ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ tttttttttt| |ILOŚĆ PARAGONÓW nnnnnn| gdzie: .zależnie od precyzji określenia stawek.. 51 .1. Raport dobowy: Zapis w pamięci fiskalnej dotyczy rejestracji dziennej sprzedaży. Str. PTU B bbbbbbbbbb| |SPRZED. a fakt ten oprócz komunikatu na wyświetlaczu jest też rejestrowany w pamięci fiskalnej. 2. natomiast w pamięci fiskalnej jest zapisywany rekord danych zapamiętujący tę sytuację. jeżeli podczas auto testu drukarka wykryje błąd totalizerów. PTU A aaaaaaaaaa| |SPRZED.format opisu jest identyczny jak dla raportu dobowego. Informacja o błędach w bazie danych jest istotna dla serwisu. Baza danych jest wtedy "odbudowywana". 'rr-mm-dd' = data zapisu (wprowadzenia nowych stawek PTU). jeżeli urządzenie wykryje w czasie testu wstępnego błąd w bazie danych o towarach. OPODATK.4. a 'iiii' stanowi numer kolejny raportu (w pamięci fiskalnej a nie w obrębie raportu okresowego !).3. zgodnie z uwagami wyżej). . OPODATK. Odbudowa bazy: Ten rekord jest wpisywany automatycznie.2. C): |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd Raport dobowy iiii| |SPRZED. Format opisu: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd Odbudowa bazy | gdzie: 'rr-mm-dd' = data zaistnienia zdarzenia (data ostatniego zapisu do pamięci fiskalnej). 2. Zmiana stawek PTU: Zapis w pamięci fiskalnej dotyczy definicji nowych wartości stawek PTU. na wyświetlaczu operatora pojawia się odpowiedni komunikat. Wówczas totalizery są automatycznie zerowane. 'nnnn' = aktualny numer zerowania RAM ustalonu na podstawie przejrzenia zapisów w pamięci fiskalnej (numer aktualny = numer ostatni + 1). natomiast. OPODATK. 'rr-mm-dd' jest datą zapisu tego raportu w pamięci fiskalnej. Zerowanie RAM: Zapis jest inicjowany automatycznie.

format jak dla paragonu fiskalnego. OPODATK.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 UWAGA: W przypadku gdy w drukarce zmieniano ilość stawek PTU na wydruku okresowym przed informacją o zmianach stawek PTU pojawi się komunikat ‘Odbudowa bazy’. OPODATK. Cześć końcowa raportu : 3.znaczenie poszczególnych pól jest identyczne jak dla raportu dobowego UWAGA: ilość drukowanych kwot sprzedaży i kwot PTU zależy w tym przypadku od tego ile jest uaktywnionych stawek PTU dla daty końcowej raportu. Podsumowanie raportu: . ale może być większa jeżeli w analizowanym okresie było uaktywnionych więcej stawek i była niezerowa sprzedaż w dodatkowych stawkach.3. 3. PTU B bbbbbbbbb| |SPRZED. PTU A aaaaaaaaaa| |SPRZED. 'yyyy' = numer ostatniego raportu dobowego w zadanym okresie.format przykładowy jeżeli w zadanym okresie były zdefiniowane 3 stawki PTU: |0123456789012345678901234567890123456789| |SPRZED.2. Str. Okres wydruku i zakres numerów raportów dobowych: |0123456789012345678901234567890123456789| |Za okres od: rr-mm-dd do: rr-mm-dd | |Nr.4. 52 . OPODATK. Tytuł: (po jednej linii pustej): |0123456789012345678901234567890123456789| |ŁĄCZNY RAPORT FISKALNY OKRESOWY | 3. PTU C cccccccccc| |SPRZEDAŻ ZW. 3. PTU zzzzzzzzzz| |KWOTA PTU A eeeeeeeeee| |KWOTA PTU B ffffffffff| |KWOTA PTU C gggggggggg| |ŁĄCZNA KWOTA PTU pppppppppp| |ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ tttttttttt| |ILOŚĆ PARAGONÓW nnnnnn| gdzie: . Jest on wtedy związany tylko i wyłącznie z faktem zmiany stawek PTU (ilości) a nie z faktem błędu w bazie danych o towarach.1. raportu od: xxxx do: yyyy | gdzie: 'xxxx' = numer pierwszego raportu dobowego w zadanym okresie. 3. Logo fiskalne i numer unikatowy: Po jednej linii oddzielającej.

53 . natomiast dokumenty dla zerowania RAM powinny być przechowywane przez użytkownika dla serwisu ! Wszystkie dokumenty niefiskalne mają na początku i na końcu napisy '# niefiskalny #'. stan kasy (sekwencja LBCSHSTS). . 1. zwrot kaucji (sekwencja LBOPAK). zwrot towaru (sekwencja LBSTOCSH).: • • • • • • • • • raport bazy danych (sekwencja LBDBREP). Są to np. wydruki logowania/ wylogowania kasjera (sekwencje LBLOGIN I LBLOGOUT). Okres czasu. Przewidziano szereg dokumentów niefiskalnych. których drukowanie jest z reguły inicjowane po odebraniu odpowiedniej sekwencji sterującej.4. raport kasy/ zmiany (sekwencja LBCSHREP). Pozostałe dokumenty niefiskalne mają postać wydruków kontrolnych.2.napis |0123456789012345678901234567890123456789| | # niefiskalny # | 1. wpłata do kasy (sekwencja LBINCCSH). wydrukowane znakami o podwójnej szerokości. .zmiany stawek PTU.zerowania RAM.3. Raport okresowy drukowany jako podsumowanie. podczas wykonywania szczególnych operacji: .fiskalizacji. wydruki związane z obsługą kart płatniczych (sekwencje LBTRSCARD i LBSTOCARD). Tytuł raportu: (po jednej linii pustej) |0123456789012345678901234567890123456789| |PODSUMOWANIE SPRZEDAŻY | 1.identyczny jak dla paragonu fiskalnego. 1.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Dokumenty niefiskalne. Data i godzina drukowania raportu: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| (znaczenia pól są jak dla raportu dobowego). wypłata z kasy (sekwencja LBDECSCH). Nagłówek: . UWAGA: Dokumenty kontrolne dla zmiany stawek PTU powinny być dołączane przez serwis do książki serwisowej urządzenia. Część wstępna: .1. którego dotyczy raport i numery raportów z zadanego okresu: |0123456789012345678901234567890123456789| |Za okres od: rr-mm-dd do: rr-mm-dd | |-------------------------------------------------------------| Str. 1.

Raport bazy danych jest inicjowany przez ciąg sekwencji LBDBREP i składa się z następujących części: . Str.ciąg dowolnej liczby pozycji raportu (stawek PTU towarów). 1. OPODATK.2.1. dosunięty do lewej krawędzi numer unikatowy bez napisu ‘DC’ |0123456789012345678901234567890123456789| |xxxxxxxx | gdzie: xxxxxxxx .podsumowanie raportu.nagłówek (część wstępna) raportu. Raport bazy danych składa się z następujących pól: 1. PTU A aaaaaaaaaa| |SPRZED. Podsumowanie raportu: ( postać przykładowa dla 3 stawek aktywnych) |0123456789012345678901234567890123456789| |SPRZED. OPODATK. . Część końcowa: . . 'yyyy' = numer ostatniego raportu dobowego w zadanym okresie. raportu od: xxxx do: yyyy | gdzie: ‘rr’.5.dzień .miesiąc . ‘dd’ . ’mm’.numer unikatowy urządzenia .znaczenie poszczególnych pól jest identyczne jak dla raportu okresowego (podsumowanie) 1. raporcie dobowym).rok . Część wstępna raportu bazy danych: 1.7. Nagłówek: (jak w paragonie fiskalnym i np. 54 .6.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 |Nr.napis |0123456789012345678901234567890123456789| | # niefiskalny # | Raport bazy danych. PTU C cccccccccc| |SPRZEDAŻ ZW. OPODATK. Napis 'niefiskalny': (+ linia odstępu): |0123456789012345678901234567890123456789| | # niefiskalny # | 1. Numer unikatowy: Po jednej linii oddzielającej. 'xxxx' = numer pierwszego raportu dobowego w zadanym okresie. 1. PTU zzzzzzzzzz| |KWOTA PTU A eeeeeeeeee| |KWOTA PTU B ffffffffff| |KWOTA PTU C gggggggggg| |ŁĄCZNA KWOTA PTU pppppppppp| |ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ tttttttttt| |ILOŚĆ PARAGONÓW nnnnnn| gdzie: . PTU B bbbbbbbbbb| |SPRZED.

5.4. oraz kod w postaci ‘wagi’ stawki (A .'?' = kod priorytetu stawki w drukarce dla towaru o podanej nazwie w bazie danych np. przy czym gwiazdka '*' jest drukowana. jeżeli kod stawki PTU przesłany z systemu oraz zawarty w bazie danych różnią się ! 3. 3. Cześć informacyjna raportu bazy danych: Część ta zawiera ciąg pozycji raportu.'Z'.. przy czym: w pierwszej linii jest drukowana nazwa artykułu (przesłana z systemu !). Podsumowanie raportu: 3. Jedna linia oddzielająca: .n' = maksymalnie 40-sto znakowa nazwa artykułu przesłana z systemu.PTU:serwer ------------PTU:drukarka -| (druga linia drukowana z podkreśleniem). Data i godzina drukowania raportu bazy danych: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| 1. F .najniższa liczbowo stawka ) według bazy danych drukarki: |0123456789012345678901234567890123456789| |nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn| |iiiiii s dx| gdzie: 'nnn.Numer -.. Str. 55 .3. Zestawienie ilości towarów i ilości różnic: |0123456789012345678901234567890123456789| |Ilość towarów: tttttt| |Ilość różnic: dddddd| gdzie: 'tttttt' = 6-cio cyfrowa ilość towarów przesłana przez system w trakcie realizacji raportu.. 2. Linia odstępu i końcowy napis: 'niefiskalny' (podwójna szerokość). 3. o ile stawka dla danego towaru jest liczbowo najwyższa to drukarka ‘zwróci’ na wydruku znak ‘A’ ..najwyższa liczbowo stawka w drukarce. każda pozycja zawiera dwie linie tekstu. 'F'. Tytuł raportu: (po jednej linii pustej): |0123456789012345678901234567890123456789| |KONTROLA BAZY DANYCH | 1.towar nieznany (nie był jeszcze sprzedawany !) 'x' = ' ' lub '*' = znacznik.2. 'd' = 'A' . '?' .'Z' = kod stawki PTU dla danego towaru przesłany z systemu. 'F'. 'dddddd' = 6-cio cyfrowa ilość różnic wykrytych podczas analizy bazy danych. 's' = 'A' .3.1.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 1.Nazwa --------------------------------------------| |-. Opis tabeli: (po jednej linii pustej): |0123456789012345678901234567890123456789| |-----.pozioma kreska. 'iiiiii ' = 6-cio cyfrowy numer pozycji (drukowany bez kompresji zer).. a w drugiej linii numer pozycji (artykułu) na raporcie oraz kod stawki PTU otrzymany z systemu (serwera).

'ddd.k' = 32-wu znakowe oznaczenie (imię i nazwisko) kasjera (przesłane z systemu). Linia odstępu i kolejne pozycje raportu: |0123456789012345678901234567890123456789| |Zmiana: zzzzzzzz | |Kasjer: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk| |Sprzedaż: tttttttt.cc| |Początek zmiany: rr-mm-dd gg:mm| |Koniec zmiany: rr-mm-dd gg:mm| gdzie: 'zzz.dd| |Stan kasy: cccccccc.t' = całkowity obrót na kasie w trakcie zmiany.. 2. Raport kasy / zmiany jest inicjowany przez sekwencje LBCSHREP... 'ttt. 4. 'iii.. Data i kolejny numer dokumentu NIEFISKALNEGO: |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www kkkkkk| gdzie: 'www' . Linia odstępu i końcowy napis: 'niefiskalny' (podwójna szerokość). 'ssssss' = 6-cio cyfrowa ilość pozycji "stornowanych" wydrukowanych w trakcie zmiany. 'ccc. 56 .'gg:mm' = data / godzina początku i końca zmiany.d' = suma wypłat z kasy wykonanych w trakcie zmiany..i' = suma wpłat do kasy wykonanych w trakcie zmiany. raporcie dobowym. 'kkk. Nagłówek: . 6.3 znakowe oznaczenie dnia tygodnia dopisywane przez drukarkę.. Raport kasy/zmiany składa się z następujących pól: 1.tt| |Ilość paragonów fiskalnych: ffffff| |Ilość paragonów anulowanych: aaaaaa| |Ilość stornowanych pozycji ssssss| |Wpłaty do kasy: iiiiiiii. Linia odstępu i tytuł dokumentu: |0123456789012345678901234567890123456789| |RAPORT ZMIANOWY | 5.ii| |Wypłaty z kasy: dddddddd. 'aaaaaa' = 6-cio cyfrowa ilość paragonów anulowanych wydrukowanych w trakcie zmiany. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu).c' = aktualny stan gotówki w kasie. 'ffffff' = 6-cio cyfrowa ilość paragonów fiskalnych wydrukowanych w trakcie zmiany.jak w paragonie fiskalnym i np.z' = 8-mio znakowe oznaczenie zmiany (przesłane z systemu). 'rr-mm-dd'. Str.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Raport kasy / zmiany. 3.

Linia odstępu i końcowy napis: 'niefiskalny' (podwójna szerokość). przesłana z systemu... Raport niefiskalny wypłaty z kasy składa się z następujących pól: 1. Data i godzina drukowania dokumentu: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| 3. 2. Linia odstępu i informacja o wpłaconej kwocie: |0123456789012345678901234567890123456789| |Wpłata do kasy: kkkkkkkk.kk| gdzie: 'kkk. 2. 4.k' = wypłacona kwota. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu). Raport niefiskalny stanu kasy składa się z następujących pól: 1. 4. Wypłata z kasy jest inicjowana przez sekwencję LBDECCSH i powoduje zmniejszenie ilości gotówki w kasie o przesłaną kwotę.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Wpłata do kasy. przesłana z systemu. Stan kasy.k' = wpłacona kwota. Wypłata z kasy. Linia odstępu i końcowy napis: 'niefiskalny' (podwójna szerokość). Data i godzina drukowania dokumentu: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| 3. 2. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu). Linia odstępu i informacja o wypłaconej kwocie: |0123456789012345678901234567890123456789| |Wypłata z kasy: kkkkkkkk. Wpłata do kasy jest inicjowana przez sekwencje LBINCCSH i powoduje zwiększenie ilości gotówki w kasie o przesłaną kwotę. Raport niefiskalny wpłaty do kasy składa się z następujących pól: 1. Data i godzina drukowania dokumentu: w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| Str. 57 . Ten wydruk zawiera informację o ilości gotówki w kasie i jest inicjowany przez sekwencję LBCSHSTS.kk| gdzie: 'kkk. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu).

Jest to krótki.k' = ilość gotówki w kasie. UWAGA: .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 |rr-mm-dd 3. Data i godzina wprowadzenia zmiany: (po jednej linii odstępu): |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| 5.. maksimum 6 stawek (A . na podstawie należności uiszczonych przez klientów oraz wpłat i wypłat z kasy.w drukarce można zdefiniować minimum jedną stawkę PTU (A). powodującej zapis nowych stawek PTU (w trybie fiskalnym zapis jest trwały i zapisywany w module fiskalnym). gg:mm| Raport zmiany stawek PTU.kk| gdzie: 'kkk. drukowany po zrealizowaniu (poprawnym) sekwencji sterującej LBSETPTU. ‘XX’ – 2 literowe oznaczenie urządzenia.aa% | . wtedy format drukowania stawki jest następujący: |0123456789012345678901234567890123456789| |PTU A aa. 58 . Nowe wartości stawek PTU: przesłane z systemu (drukowane są tylko uaktywnione stawki): |0123456789012345678901234567890123456789| |PTU A aa % | |PTU B bb % | |PTU C cc % | |PTU D dd % | |PTU E ee % | |PTU F ff % | gdzie: 'aa'. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu). Linia odstępu i informacja o ilości gotówki w kasie: |0123456789012345678901234567890123456789| |Stan kasy: kkkkkkkk.istnieje możliwość zdefiniowania stawek PTU z dokładnością większą niż 1% . 4.'ff' = dwucyfrowe wartości stawek PTU wyrażone w procentach. niefiskalny dokument kontrolny dla serwisu. Str. Numer unikatowy kasy: |0123456789012345678901234567890123456789| |XX nnnnnnnn | gdzie: 'nnnnnnnnn' = 8-mio cyfrowa końcówka numeru unikatowego urządzenia (w tym przypadku 2 literowe oznaczenie urządzenia XX jest drukowane także w trybie niefiskalnym). Linia odstępu i końcowy napis: 'niefiskalny' (podwójna szerokość).... 2. Raport zmiany stawek PTU składa się z następujących pól: 1. F). Tytuł dokumentu (+ linia odstępu): |0123456789012345678901234567890123456789| |Zmiana stawek PTU | 3. 4. obliczana na bieżąco przez drukarkę.

1 wydruk kontrolny nagłówka jest drukowany również w przypadku. Oczywiście nie ma wtedy komunikatu: ‘Wykonać fiskalizację T/N ?’ na wyświetlaczu operatora. Wydruk zatwierdzany przez serwisanta zawiera tylko linię z NIP i wtedy trzy znaki zapytania ??? powinny znaleźć się bezpośrednio pod słowem NIP!. Linia odstępu i końcowy napis: 'niefiskalny' (podwójna szerokość). Jest to krótki. Raport zerowania RAM składa się z następujących pól: 1. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu). 3. następnie po jednej linii odstępu jest drukowana zawartość nagłówka paragonu przesłana przez system do drukarki w sekwencji fiskalizującej LBSETHDR. to należy przerwać operację klawiszem NIE.numer zerowania RAM (dopuszczalne max 49 zerowań). Data i godzina zerowania RAM: (po jednej linii odstępu): |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| 4. Str. Wydruk kontrolny nagłówka. Jeżeli są dostrzeżone jakiekolwiek błędy w wydrukowanym nagłówku. 5. Tytuł dokumentu: (+ linia odstępu). |0123456789012345678901234567890123456789| |Zerowanie RAM nr xx| gdzie : xx . Numer unikatowy kasy: |0123456789012345678901234567890123456789| |DC nnnnnnnn | gdzie: 'nnnnnnnnn' = 8-mio cyfrowa końcówka numeru unikatowego urządzenia.powinny znaleźć się na początku następnej linii. będącej wynikiem wykrycia błędu sumy kontrolnej totalizerów (test jest przeprowadzany po włączeniu zasilania). Po wydrukowaniu nagłówka drukowane są 3 znaki zapytania '???' . 59 . 2. Następnie drukowany jest końcowy napis 'niefiskalny'. Linia odstępu i końcowy napis 'niefiskalny' (podwójna szerokość). drukowany po automatycznej realizacji zerowania RAM.jeżeli nagłówek jest prawidłowo zakończony znakiem końca linii .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 6. niefiskalny dokument kontrolny dla serwisu. Pozostała część nagłówka zapisywana jest do pamięci RAM i pomyłka w tej części zawsze może zostać poprawiona przez serwisanta. gdy jest on wpisywany do pamięci RAM (w sposób nietrwały). ponieważ nie ma możliwości skorygowania nagłówka po jego trwałym zapisie w module fiskalnym !!. Wydruk ten składa się z początkowego napisu 'niefiskalny' (tak jak dla wszystkich dokumentów niefiskalnych). pomyłka w NIP oznacza konieczność naprawy drukarki u producenta czyli w firmie POSNET. Raport zerowania RAM. UWAGA: Począwszy od wersji 17. Wydruk ten umożliwia wzrokową kontrolę poprawności przygotowania i przesłania nagłówka przed ostatecznym zatwierdzeniem wykonania fiskalizacji (klawiszem TAK).

Linia odstępu i tytuł dokumentu: |0123456789012345678901234567890123456789| |RAPORT ZMIANOWY | 5.tt| |STAN KASY: uuuuuuuu. Format wydruku: |0123456789012345678901234567890123456789| | # niefiskalny # | |0123456789012345678901234567890123456789| | | |rr-mm-dd gg:mm| | | |Zwrot towaru: kkkkkkkk.ee| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : ffffffff.pp| |Wpłaty do kasy: qqqqqqqq. 2.jj| |Czek xxxxxxxxxxxxxxxx : kkkkkkkk.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Zwrot towaru.cc| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : dddddddd.qq| |Kaucja pobrana: rrrrrrrr.uu| |Ilość paragonów fiskalnych: vvvvv| |Ilość paragonów anulowanych: wwwww| |Ilość stornowanych pozycji xxxxx| |Początek zmiany: rr-mm-dd gg:mm| |Koniec zmiany: rr-mm-dd gg:mm| Linie opcjonalne (nie muszą być drukowane !) Str.dd| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : eeeeeeee.kk| | | | # niefiskalny # | Wydruk raportu kasy / zmiany uwzględniającego formy płatności.hh| |Czek xxxxxxxxxxxxxxxx : iiiiiiii.zz| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : aaaaaaaa. Nagłówek (jak w paragonie fiskalnym i np.ss| |Kaucja zwrócona: tttttttt.mm| |Bon xxxxxxxxxxxxxxxx : nnnnnnnn.nn| |Bon xxxxxxxxxxxxxxxx : oooooooo. 3.bb| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : cccccccc. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu).ff| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : gggggggg.ii| |Czek xxxxxxxxxxxxxxxx : jjjjjjjj.oo| |Bon xxxxxxxxxxxxxxxx : pppppppp.kk| |Czek xxxxxxxxxxxxxxxx : llllllll. Linia odstępu i kolejne pozycje raportu: |0123456789012345678901234567890123456789| |Zmiana: zzzzzzzz | |Kasjer: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk| |PRZYCHODY: | |Sprzedaż gotówkowa: zzzzzzzz.gg| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : hhhhhhhh.ll| |Bon xxxxxxxxxxxxxxxx : mmmmmmmm. |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www kkkkkk| 4. Data i kolejny numer dokumentu NIEFISKALNEGO. Ten raport kasy/ zmiany jest inicjowany przez sekwencje LBCSHREP1 i zawiera pozycje opisane poniżej: 1. 60 .rr| |ROZCHODY: | |Wypłaty z kasy: ssssssss. raporcie dobowym).aa| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : bbbbbbbb.

|0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www gg:mm kkkkkk| UWAGA: .Kod autoryzacji.. Format wydruku pokwitowania sprzedaży. |0123456789012345678901234567890123456789| |PROSZE OBCIAZYC MOJE KONTO | | | | | | | | .Linia odstępu 12.. Linia odstępu i końcowy napis 'niefiskalny' (podwójna szerokość). Linia odstępu 9.Formula przyjęcia zobowiązania.. 3.Linia odstępu 14.. 11. Identyfikacja kontrahenta i urządzenia POLCARD'u.napis przesłany w sekwencji...'mm'. 2.napisy przesłane w sekwencji.. Linia identyfikująca transakcje |0123456789012345678901234567890123456789| |Numer dowodu sprzedaży: nnnnnnnnnnnn| gdzie: 'nnnnnnnnnnnnn' . Identyfikacja karty kredytowej.napisy przesłane w sekwencji.napis przesłany w sekwencji... godzina i kolejny numer dokumentu niefiskalnego.. 1.ss| 13.z'..Linia odstępu i końcowy napis 'niefiskalny' (podwójna szerokość) lub linia odstępu i opis: |0123456789012345678901234567890123456789| |Oryginał dla sprzedawcy | lub: |Kopia dla kupującego | Str.c'.w tej formatce drukujemy tez godzinę transakcji w tej linii 4. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu). |0123456789012345678901234567890123456789| |Numer autoryzacji: aaaaaaaaa | gdzie: 'aaaaaaaaa' . 61 . Linia odstępu 5.. Nagłówek (jak w paragonie fiskalnym i np....'cc.. Data. Linia identyfikująca stanowisko sprzedaży (jeżeli parametr Ps nie występuje lub jest równy 0). |0123456789012345678901234567890123456789| |TID: xxxxxxxx UID: yyyyyyyyyyyyyyy| gdzie: 'xxxxxxxx'. |0123456789012345678901234567890123456789| |Kasa: kk Kasjer: lllll | gdzie: 'kk'..'lllll' . raporcie dobowym).. 6. | | Podpis posiadacza karty | 15.. |0123456789012345678901234567890123456789| |Karta: zzzzzzzzzzzzzzzz | | cccccccccccccccccccc..'yyyyyyyyyyyyyyy' .. |0123456789012345678901234567890123456789| |Sprzedaż: PLN ssssssss..... 7. 10.'yy' ..Suma transakcji..napisy przesłane w sekwencji. 8. Ważna do: mm/yy | gdzie: 'zz..Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 6... 3 linie wolne i miejsce na podpis.

'yy' . 10. 2.Trzy linie wolne i miejsce na podpis. Identyfikacja karty kredytowej.ss| 13. Data. 1...z'. 6. 7.... |0123456789012345678901234567890123456789| |Numer autoryzacji: aaaaaaaaa | gdzie: 'aaaaaaaaa' .. Identyfikacja kontrahenta i urządzenia POLCARD'u. 62 .napisy przesłane w sekwencji. godzina i kolejny numer dokumentu NIEFISKALNEGO... Linia odstępu 5.Kod autoryzacji. |0123456789012345678901234567890123456789| |Kasa: kk Kasjer: lllll| gdzie: 'kk'.Linia odstępu 12.napisy przesłane w sekwencji. raporcie dobowym)...w tej formatce drukujemy tez godzinę transakcji w tej linii 4. Linia identyfikująca transakcje |0123456789012345678901234567890123456789| |Numer dowodu sprzedaży: nnnnnnnnnnnn | gdzie: 'nnnnnnnnnnnnn' .... |0123456789012345678901234567890123456789| |Karta: zzzzzzzzzzzzzzzz | | cccccccccccccccccccc.. |0123456789012345678901234567890123456789| | | | | | | | .'yyyyyyyyyyyyyyy' . Linia identyfikująca stanowisko sprzedaży (jeżeli parametr Ps nie występuje lub jest równy 0).. Nagłówek (jak w paragonie fiskalnym i np. Ważna do: mm/yy | gdzie: 'zz.. |0123456789012345678901234567890123456789| |Uznanie: PLN ssssssss...'cc. |0123456789012345678901234567890123456789| |TID: xxxxxxxx UID: yyyyyyyyyyyyyyy| gdzie: 'xxxxxxxx'. 3...napis przesłany w sekwencji.Linia odstępu 14.napis przesłany w sekwencji. 11.Suma transakcji uznania...'mm'..napisy przesłane w sekwencji..Linia odstępu i końcowy napis 'niefiskalny' (podwójna szerokość) lub linia odstępu i opis: |0123456789012345678901234567890123456789| |Oryginał’ dla sprzedawcy | lub: |Kopia dla kupującego | Str. | | Podpis posiadacza karty | 15.c'.'lllll' .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Format wydruku transakcji uznania. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu)....... 8. Linia odstępu 9. |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www gg:mm kkkkkk| UWAGA: .

Format wydruku: |0123456789012345678901234567890123456789| | # niefiskalny # | (nagłówek) |yy-mm-dd www gg:mm kkkkkk| | Rozpoczęcie pracy kasjera | |Kasjer: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk| |Numer kasy: nnnnnnnn| | # niefiskalny # | Wylogowanie kasjera. 63 .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Logowanie kasjera. Format wydruku: |0123456789012345678901234567890123456789| | # niefiskalny # | (nagłówek) |yy-mm-dd www gg:mm kkkkkk| | Zakończenie pracy kasjera | |Kasjer: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk| |Numer kasy: nnnnnnnn| | # niefiskalny # | Dokument "zwrot kaucji" Format wydruku: |0123456789012345678901234567890123456789| | # niefiskalny # | (nagłówek) |yy-mm-dd www gg:mm kkkkkk| |Zwrot kaucji: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk| | # niefiskalny # | Str.

podczas wykonywania transakcji drukarka otrzymuje z systemu kwoty BRUTTO dla poszczególnych pozycji paragonu (por. BRUTTO[C] := 0. Podczas realizacji transakcji drukarka otrzymuje z systemu informację o kolejnych pozycjach paragonu (sprzedanych artykułach). Informacje te są przesłane w formie ciągu sekwencji LBTRSLN. • drukowania raportu dobowego.F. Z)..F]. czyli wykonuje się: BRUTTO[A] := 0. • cena jednostkowa • ilość • kod stawki PTU. opis sekwencji LBTRSLN). danych gdzie zawarte są informacje o kodach stawek PTU dla towarów o danych nazwach). B. Dlatego przyjęto sposób realizacji obliczeń numerycznych (wynikający z uzgodnień z Ministerstwem Finansów) oparty o założenie.. Wstęp. E. Można zastosować do obliczenia podatku VAT różne wyrażenia: zarówno wychodząc z kwoty NETTO lub kwoty BRUTTO. W drukarkach POSNET realizowana jest kontrola zgodności wartości BRUTTO dla linijki paragonu z wynikiem mnożenia <cena>*<ilość>. Oczywiście do wydruku i obliczeń wartości transakcji zostanie przyjęta przesłana (a nie obliczona) wartość BRUTTO. BRUTTO[B] := 0. • rabat/ dopłata procentowa lub kwotowa. 2. Z obliczeniowego i fiskalnego punktu widzenia w odniesieniu do każdego artykułu istotne są następujące informacje: • nazwa artykułu. Wyszukiwany jest ostatni rekord (zapis) zmiany stawek PTU. Stawki te są wyznaczane przez procesor drukarki na podstawie przeszukania pamięci fiskalnej wykonanego po włączeniu zasilania. D. że wynik mnożenia (zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku !) musi się zgadzać z dokładnością do +/. • wartość pozycji BRUTTO. odczytywane są z niego aktualne wartości stawek PTU i chowane w tablicy STAWKA[A. Obliczenia realizowane w trakcie transakcji.01*BRUTTO> zostanie zgłoszony błąd #20. Punktem wyjścia do wszystkich obliczeń są aktualne wartości stawek podatkowych. • drukowania raportu okresowego. w totalizerach drukarki są akumulowane wartości BRUTTO sprzedaży w poszczególnych grupach podatkowych (A. Operacje rachunkowe wykonywane przez drukarkę. Str. Stąd wynikają dwa fakty: 1.99*BRUTTO. C.1 % z przesłaną wartością BRUTTO. Różnego rodzaju obliczenia są wykonywane przez drukarkę w trakcie: • realizacji transakcji (drukowania paragonu fiskalnego).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 9. 64 . 1. że w systemie sprzedaży detalicznej podstawowe znaczenie mają kwoty BRUTTO. Kontrola działa w ten sposób. Z uwagi na konieczność zaokrągleń numerycznych wyników cząstkowych (i stanu totalizerów !) uzyskamy w obu przypadkach nieco różniące się wyniki.Z]. umieszczane w tablicy BRUTTO[A. W przypadku gdy wynik mnożenia nie mieści się w przedziale <0. Nazwa artykułu jest dla drukarki istotna ze względu na kontrolę poprawności kodu stawki PTU (drukarka posiada bazę. Na początku realizacji transakcji (po odebraniu sekwencji LBTRSHDR) drukarka zeruje sumy sprzedaży w grupach podatkowych dla paragonu. F. Zmiana stawek PTU powoduje zapis nowych wartości do pamięci fiskalnej oraz wpisanie nowych wartości do tablicy.

Wszystkie wyżej wymienione obliczenia są prowadzone z precyzją 10-cyfrową. BRUTTO[E] := 0. * sumowanie kwot sprzedaży BRUTTO w grupach A. Wartość chwilowa P_TOTAL jest też w przypadku realizacji transakcji w trybie "On-Line" wysyłana na wyświetlacze LED i LCD/ VFD (wraz z nazwą towaru). (czyli zwiększamy kwotę należności dla klienta). 65 . BRUTTO[F] := 0. UWAGA: Naliczanie podatku VAT w grupach A. E.RABAT { Pr=1 rabat kwotowy } lub BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO*(1 . D. ponieważ kwoty VAT drukowane na paragonie mają charakter informacyjny (rozliczenie podatnika następuje w oparciu o kwoty w raportach dobowych). W aktualnej wersji oprogramowania drukarki { Pr=3 dopłata kwotowa} { Pr=2 rabat procentowy} { Pr=1 rabat kwotowy } { Pr=0 brak rabatu/dopłaty} Str. Wystąpienie nadmiaru obliczeniowego spowoduje zgłoszenie błędu (w tym przypadku będzie to zgłoszone jako kod błędu 22 (błąd operacji STORNO) ponieważ nadmiar stałoprzecinkowy powoduje zmianę znaku wyniku !). Obie są również dopuszczalne. F lub Z. B. W ogólnym przypadku obie te metody dają nieco różniące się wyniki.DOPŁATA wartość pola RABAT w sekwencji LBTRSLN (procentowa lub kwotowa) umieszczana przez aplikację w zależności od parametru Pr (>0). (czyli zwiększamy/zmniejszamy sprzedaż w wyspecyfikowanej grupie podatkowej). Po otrzymaniu każdej pozycji (odebraniu sekwencji LBTRSLN) mamy wartość BRUTTO i kod stawki PTU = A.RABAT/100) { Pr=2 rabat procentowy} lub BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO + DOPŁATA { Pr=3 dopłata kwotowa} lub BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO*(1 + DOPŁATA/100) { Pr=4 dopłata procentowa } gdzie: RABAT.DOPŁATA wartość pola RABAT w sekwencji LBTRSLN (procentowa lub kwotowa) umieszczana przez aplikację w zależności od parametru Pr (>0). C.. BRUTTO[Z] := 0.D i obliczenie kwot należnego podatku w grupach na podstawie sum obliczanych jak wyżej. Zerowana jest też kwota należności dla klienta: P_TOTAL := 0. (przyjęto oznaczenie P_TOTAL aby odróżnić tę wartość od kwoty TOTAL otrzymanej z systemu w sekwencji kończącej transakcję LBREXIT lub LBTRXEND).RABAT lub P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO*(1 . oraz: P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO lub P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO ..F może być prowadzone na dwa sposoby * sumowanie podatku VAT obliczonego dla poszczególnych pozycji paragonu (w grupach podatkowych).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 BRUTTO[D] := 0.RABAT/100) lub P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO + DOPŁATA lub P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO*(1 + DOPŁATA/100) { Pr=3 dopłata procentowa } gdzie: RABAT. z uwagi na zaokrąglenia numeryczne. wykonujemy: BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO { Pr=0 brak rabatu/ dopłaty} lub BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO .

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
przyjęto drugą z wymienionych metod - ponieważ poprawność naliczenia podatku jest w tym wariancie prostsza do skontrolowania. Po zakończeniu transakcji przez system (odebraniu poprawnej sekwencji LBTREXIT lub LBTRXEND) mamy zatem obliczone wartości: BRUTTO[A]...BRUTTO[F], BRUTTO[Z], P_TOTAL. Wynik P_TOTAL porównujemy z wartością TOTAL otrzymaną z systemu w sekwencji LBTREXIT lub LBTRXEND. Dla poprawnego zakończenia transakcji wymaga się, aby obie te kwoty były jednakowe. Jeżeli w sekwencji LBTREXIT (lub LBTRXEND ) przesłano niezerową wartość rabatu Pr wyrażona w [%] to dokonujemy korekcji sum BRUTTO[A]..BRUTTO[Z]: BRUTTO[A] := BRUTTO[A] * (1 - Pr / 100), BRUTTO[B] := BRUTTO[B] * (1 - Pr / 100), BRUTTO[C] := BRUTTO[C] * (1 - Pr / 100), BRUTTO[D] := BRUTTO[D] * (1 - Pr / 100), BRUTTO[E] := BRUTTO[C] * (1 - Pr / 100), BRUTTO[F] := BRUTTO[D] * (1 - Pr / 100), BRUTTO[Z] := BRUTTO[Z] * (1 - Pr / 100). Jeżeli w sekwencji LBTREXIT (lub LBTRXEND )przesłano niezerowy parametr Px (Px = rodzaj rabatu (niezależny od parametru Pr !) = 0: brak,1: rabat procentowy,2: dopłata procentowa) to kwoty BRUTTO[PTU] zostaną obliczone wg wzoru BRUTTO[PTU]:= BRUTTO[PTU]*( 1 ± RABAT/100 ) gdzie: RABAT - wartość procentowa rabatu (Px=1) lub dopłaty (Px=2) przesłana w sekwencji LBTREXIT w polu RABAT

Tak uzyskane wyniki zaokrąglamy do najmłodszej pozycji (0,01 zł). Następnie obliczamy wielkości pomocnicze: NETTO[A] := BRUTTO[A] / (1 + STAWKA[A] / 100), NETTO[B] := BRUTTO[B] / (1 + STAWKA[B] / 100), NETTO[C] := BRUTTO[C] / (1 + STAWKA[C] / 100), NETTO[D] := BRUTTO[D] / (1 + STAWKA[D] / 100), NETTO[E] := BRUTTO[E] / (1 + STAWKA[E] / 100), NETTO[F] := BRUTTO[F] / (1 + STAWKA[F] / 100). (te wartości też zaokrąglamy do najmłodszej cyfry). Ostatecznie obliczamy wartości podatku VAT w grupach podatkowych: VAT[A] := BRUTTO[A] - NETTO[A], VAT[B] := BRUTTO[B] - NETTO[B], VAT[C] := BRUTTO[C] - NETTO[C], VAT[D] := BRUTTO[D] - NETTO[D], VAT[E] := BRUTTO[E] - NETTO[E], VAT[F] := BRUTTO[F] - NETTO[F]. Teraz drukujemy na paragonie te wartości BRUTTO[A]...BRUTTO[F], oraz VAT[A]...VAT[F], które są niezerowe. Podobnie drukujemy kwotę BRUTTO[Z], jeżeli jest niezerowa. Jeżeli nie występuje rabat, to drukujemy kwotę końcową P_TOTAL (równą TOTAL) drukiem o podwójnej szerokości jako kwotę do zapłacenia przez klienta. Jeżeli natomiast występuje rabat, to kwotę tę drukujemy w linii o pojedynczej szerokości (pod hasłem 'Kwota:'). W następnej drukujemy linii wielkość rabatu Pr, natomiast sumę należności dla klienta wyliczamy jeszcze raz: P_TOTAL := BRUTTO[A] + ...... + BRUTTO[F] + BRUTTO[Z]; (ponieważ kwoty po prawej stronie równania zostały przeliczone wcześniej przy uwzględnieniu wielkości rabatu). Tak uzyskaną sumę drukujemy w linii o podwójnej szerokości (pod hasłem 'Suma zł'), jako ostateczną kwotę należności dla klienta. Jeżeli paragon kończono sekwencją LBTRXEND z uwzględnieniem kaucji, to ostateczna kwota do zapłaty przez klienta jest liczona wg wzoru:

Str. 66

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
P_TOTAL := BRUTTO[A] + ...+ BRUTTO[F] + BRUTTO[Z] + KAUCJA_POBRANA -KAUCJA_ZWROCONA; Jeżeli w sekwencji kończącej transakcję aplikacja przesłała też wartość wpłaty przez klienta (WPLATA), to obliczamy: RESZTA := WPLATA - P_TOTAL; Jeżeli wynik jest dodatni, to drukujemy na paragonie dodatkowe dwie linie zawierające wielkość wpłaty oraz reszty. Ostatnim etapem realizacji transakcji jest aktualizacja totalizerów. Totalizery drukarki zawierają następujące lokacje: * kwoty sprzedaży BRUTTO w grupach podatkowych: TOT[A], TOT[B], TOT[C], TOT[D], TOT[E], TOT[F], TOT[Z], oraz * licznik paragonów fiskalnych PAR_NUM. Licznik paragonów fiskalnych ma zakres 0.. 999999 i jest zwiększany przed wydrukowaniem jego wartości w stopce paragonu (ponieważ jego początkowa wartość, uzyskana podczas fiskalizacji lub zerowania RAM wynosi 0). Z kolei kwoty sprzedaży są aktualizowane zgodnie z kwotami BRUTTO obliczonymi dla paragonu w grupach podatkowych: TOT[A] := TOT[A] + BRUTTO[A], TOT[B] := TOT[B] + BRUTTO[B], TOT[C] := TOT[C] + BRUTTO[C], TOT[D] := TOT[D] + BRUTTO[D], TOT[E] := TOT[E] + BRUTTO[E], TOT[F] := TOT[F] + BRUTTO[F], TOT[Z] := TOT[Z] + BRUTTO[Z]. Zakres licznika paragonów na raporcie dobowym wynosi: 999999 ,zakresy każdej z kwot (sprzedaż dobowa) wynoszą 2.684.354,55 (228-1) . Jeżeli w wyniku wykonania sekwencji LBTREXIT (lub LBTRXEND ) wystąpi błąd nr 28 (przepełnienie totalizerów), czyli obrót dzienny w co najmniej jednej z grup podatkowych przekracza powyższy zakres należy wykonać raport dobowy i ponowić wykonanie transakcji.

Str. 67

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
Obliczenia realizowane w trakcie drukowania raportu dobowego.
Wykonanie raportu dobowego jest związane z następującymi operacjami: • dzienna sprzedaż BRUTTO w grupach podatkowych (wartości TOT[A]...TOT[Z] zostaje przepisana z totalizerów drukarki (które stanowią fizycznie lokacje pamięci RAM nieulotnej), do pamięci fiskalnej (pamięci trwałej PROM !), • po dokonaniu tego zapisu lokacje totalizerów są zerowane, • drukowany jest odpowiedni raport na drukarce paragonowej, zawierający kwoty NETTO sprzedaży w grupach podatkowych, kwoty należnego podatku dla danych grup podatkowych, łączną kwotę należnego podatku oraz łączny obrót. Technika obliczania danych dla raportu dobowego ma fundamentalne znaczenie, ponieważ stanowią one podstawę do rozliczenia podatnika VAT - w odróżnieniu od danych o należnym podatku zawartych na paragonach, które mają charakter wyłącznie informacyjny. Niezależnie od przyjętej implementacji obliczania VAT dla paragonów, z uwagi na zaokrąglenia numeryczne, podatek VAT obliczany na podstawie dziennej sprzedaży w grupach podatkowych z reguły będzie nieco się różnić od kwot uzyskanych ze zsumowania kwot należnego podatku drukowanych na paragonach w danym okresie. Przyjęty sposób naliczania podatku dla raportu dobowego został uzgodniony z Ministerstwem Finansów i jest następujący. 1.) Kwoty sprzedaży NETTO dla poszczególnych grup podatkowych są wyliczane na podstawie kwot sprzedaży BRUTTO akumulowanych w totalizerach drukarki, zwiększanych z każdą transakcją (TOT[A]...TOT[D]), oraz tablicy aktualnych stawek PTU (STAWKA[A]..STAWKA[F]) : R_NETTO[A] := TOT[A] / (1 + STAWKA[A] / 100), R_NETTO[B] := TOT[B] / (1 + STAWKA[B] / 100), R_NETTO[C] := TOT[C] / (1 + STAWKA[C] / 100), R_NETTO[D] := TOT[D] / (1 + STAWKA[D] / 100), R_NETTO[E] := TOT[E] / (1 + STAWKA[E] / 100), R_NETTO[F] := TOT[F] / (1 + STAWKA[F] / 100). (przyjęto oznaczenia R_NETTO[A]...R_NETTO[F] dla odróżnienia od analogicznych kwot wyliczanych dla paragonu). Wyniki powyższych wyrażeń są zaokrąglane do najmłodszej pozycji tj. 0,01 zł . 2.) Na raporcie są zawsze drukowane kwoty R_NETTO[A]..R_NETTO[F] dla „aktywnych” stawek PTU(nawet jeżeli odpowiednie kwoty są zerowe !). Kwoty te są na raporcie opatrzone tytułem: 'SPRZED. OPODATK. PTU x', gdzie 'x' = 'A'..'F' - identyfikuje grupę podatkową. Ponadto zawsze jest drukowana sprzedaż w grupie zwolnionej od podatku, akumulowana w lokacji totalizera TOT[Z], oznaczona tytułem: 'SPRZEDAŻ ZW. PTU'. 3.) Obliczane są kwoty należnego podatku VAT dla poszczególnych grup A..F, wg wyrażeń: R_VAT[A] := TOT[A] - R_NETTO[A], R_VAT[B] := TOT[B] - R_NETTO[B], R_VAT[C] := TOT[C] - R_NETTO[C], R_VAT[D] := TOT[D] - R_NETTO[D], R_VAT[E] := TOT[E] - R_NETTO[E], R_VAT[F] := TOT[F] - R_NETTO[F]. (przyjęto oznaczenia R_VAT[A]...R_VAT[F] dla odróżnienia od analogicznych kwot wyliczanych dla paragonu). Zwróćmy uwagę, że te kwoty już nie wymagają zaokrąglenia. 4.) Na raporcie dobowym są drukowane tylko te z kwot R_VAT[A]...R_VAT[F], które są niezerowe. 5.) Obliczamy łączną kwotę należnego podatku oraz łączną sprzedaż: TOT_VAT := R_VAT[A] + .... + R_VAT[F], R_TOTAL := TOT[A] + ....... + TOT[F] + TOT[Z], (te obliczenia są prowadzone z precyzją 14-cyfrową, stąd nadmiar arytmetyczny nie może wystąpić, nawet jeżeli wartości lokacji totalizerów TOT[A]..TOT[F] są bliskie maksymalnym). 6.) Obie kwoty są drukowane na raporcie dobowym i opatrzone tytułami:

Str. 68

. po obliczeniu i wydrukowaniu danych dla każdego z odczytanych raportów dobowych obliczamy (w przypadku zdefiniowania czterech stawek PTU ): RO_NETTO[A] := RO_NETTO[A] + RD_NETTO[A]. RO_VAT[E] := RO_VAT[E] + RD_VAT[E]. RD_VAT[A]... Zapisy te mogą dotyczyć różnych sytuacji . RO_NETTO[B] := RO_NETTO[B] + RD_NETTO[B]. RO_VAT[F] := RO_VAT[F] + RD_VAT[F]. RO_VAT[C] := RO_VAT[C] + RD_VAT[C].. że dane wejściowe (w powyższych wyrażeniach TOT[A].. zerowania RAM i inne. Obliczenia realizowane w trakcie drukowania raportu okresowego. Ponieważ licznik paragonów fiskalnych drukarki (lokacja PAR_NUM totalizerów) zlicza permanentnie paragony (nie jest zerowany w momencie drukowania raportu dobowego !) ilość ta jest wyznaczana przez znalezienie poprzedniego raportu dobowego i odjęcie schowanej poprzednio wartości licznika od stanu aktualnego (zwróćmy uwagę. zmiany stawek PTU... Podczas drukowania raportu okresowego obliczane są na bieżąco sumy kwot NETTO i kwot VAT dla całego raportu tj.. RO_VAT[B] := RO_VAT[B] + RD_VAT[B]. Podstawowe znaczenie z fiskalnego i obliczeniowego punktu widzenia mają tu oczywiście raporty dobowe. a wartości RD_TOT[A]. Znajdowany jest ostatni zapis o zmianach stawek PTU przed datą początkową raportu..RD_TOT[F] są stanem totalizera odczytanym z pamięci fiskalnej (kwoty BRUTTO !). Obliczenia danych dla pierwszego raportu dobowego ujętego w raporcie okresowym zakładają zapisane w nagłówku wartości stawek. Technika obliczeniowa dla opisów poszczególnych raportów dobowych drukowanych w obrębie raportu okresowego jest identyczna jak opisana w poprzednim punkcie. RO_NETTO[E] := RO_NETTO[E] + RD_NETTO[E]. oraz: RO_VAT[A] := RO_VAT[A] + RD_VAT[A]. wreszcie: RO_TOT_VAT := RD_VAT[A] + RD_VAT[B] + . Jest to oczywiste zważywszy. że jeżeli poprzednio było zerowanie RAM to licznik paragonów był wyzerowany !).mogą to być raporty dobowe. W trakcie wykonywania raportu okresowego zapisy te są zatem odczytywane po kolei i wykonywane są identyczne obliczenia jak dla raportu dobowego. RO_NETTO[F] := RO_NETTO[F] + RD_NETTO[F].. gdzie RD_NETTO[A].RD_NETTO_[F].. Wyznaczone stawki są drukowane w nagłówku raportu okresowego pod tytułem: 'POCZĄTKOWE WARTOŚCI STAWEK PTU'..... RO_NETTO[C] := RO_NETTO[C] + RD_NETTO[C]. Str. RO_NETTO[D] := RO_NETTO[D] + RD_NETTO[D]. RO_VAT[D] := RO_VAT[D] + RD_VAT[D]. + RD_VAT[F].Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 'ŁĄCZNA KWOTA PTU' oraz 'ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ'. Druga istotna różnica dotyczy stawek PTU. RO_TOTAL := RD_TOT[A] + RD_TOT[B] + . + RD_TOT[F] + RD_TOT[Z]... Jeżeli w trakcie drukowania raportu zostanie odkryty zapis o zmianie stawek (sygnalizowany opisem: "Zmiana stawek PTU"). że wykonanie raportu dobowego polega między innymi na trwałym wpisaniu stanu totalizerów drukarki do pamięci fiskalnej. lecz z pamięci fiskalnej. Podstawowa część raportu okresowego składa się z sekwencyjnego opisu poszczególnych rekordów (zapisów) w pamięci fiskalnej. 69 .TOT[Z]) pochodzą w tym momencie nie z totalizerów drukarki (jak w raporcie dobowym). Przed rozpoczęciem drukowania raportu drukarka przeszukuje pamięć fiskalną w celu wyznaczenia stawek PTU na początku raportu. Na raporcie dobowym jest również drukowana ilość paragonów fiskalnych wydrukowanych od ostatniego raportu dobowego.. z tą różnicą. Uzyskana różnica jest drukowana na paragonie pod tytułem: 'ILOŚĆ PARAGONÓW'.. to dalsze obliczenia dla raportów dobowych będą prowadzone w oparciu o zmienione wartości stawek PTU.RD_VAT[F] są wartościami obliczonymi dla danego raportu dobowego zapisanego w pamięci fiskalnej.

.. 70 . Zwróćmy uwagę. RO_VAT[A].999.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Wszystkie wyżej wymienione obliczenia są prowadzone z precyzją 14-cyfrową. co daje maksymalny możliwy obrót na kasie w okresie objętym raportem okresowym równy: 999. RD_TOTAL są drukowane na końcu raportu.. że nie może być inaczej. ze względu na sygnalizowane wcześniej możliwe zmiany stawek PTU. Uzyskane kwoty RO_NETTO[A]..RO_VAT[F]. Kwoty RO_NETTO[A]. Z tego względu (nawet jeżeli stawki PTU w trakcie drukowania całego raportu są stałe) kontrola obliczenia kwot należnego podatku w oparciu o sumy RO_NETTO[A].RO_NETTO[F] !). Str..RO_NETTO[F].999. RO_VAT[A]. w jego podsumowaniu zatytułowanym: 'ŁĄCZNY RAPORT FISKALNY OKRESOWY'.999.RO_NETTO[F].RO_VAT[F]. RD_TOTAL są zatem po prostu sumami odpowiednich pozycji z poszczególnych raportów cząstkowych. RD_TOT_VAT.99 zł nie należy zatem spodziewać się nadmiaru arytmetycznego..RO_NETTO[F] może wykazać w ogólnym przypadku nieznaczny błąd obliczeniowy (zaokrąglenia kwot cząstkowych RO_NETTO[A]. RD_TOT_VAT.

W drukarce rozpoznawane są 3 kody sterujące: ENQ ($05) .$6F (zakres małych liter). jeżeli rozkaz następujący po ESC P nie jest żądaniem wysłania statusu LBFSTRQ i ustawiony po jego poprawnym wykonaniu). 3.Zestaw rozkazów drukarek.sygnał dźwiękowy (^G). przed wykonaniem sekwencji LBTREXIT lub LBTRXEND).$77.$7x) . że niezależnie od awarii zasilania operacje wydrukowania paragonu. Bit TRF jest przechowywany w pamięci. Zwróćmy uwagę.. brak papieru lub sytuacje błędne. a więc inne niż pozostałe odpowiedzi statusowe (w tym odpowiedź na ENQ).1 (Thermal). UWAGA: 1. PE = 1: stan "Brak Papieru".1B (Beetle 20) Daje to możliwość odczytu statusu . W odpowiedzi na kod DLE ($10) drukarka odsyła jednobajtowy status w formacie: 7 0 gdzie: ONL = 1: stan "On-Line". a kasowany po poprawnej realizacji LBTRSHDR). = 1: drukarka jest w trybie fiskalnym.. 39.identyfikator rozkazu.. DLE ($10) – odczyt statusu drukarki działający także w trybie OFF-LINE !!! Od wersji 39. BEL ($07) .$4x.żądanie wysłania statusu (^E).3 (POSNET 3001) i 39.. 71 . że w przypadku anulowania paragonu oba bity zostaną w stanie 0.. Str.wartość tego bitu przetestowana przez aplikację będzie poprawna (program pracy drukarki gwarantuje ponadto.opcjonalna lista parametrów numerycznych w zakresie 0. Możliwe odpowiedzi statusowe (ENQ) są z zakresu $60. CAN ($18) . W odpowiedzi na żądanie wysłania statusu (ENQ) drukarka wysyła 1 bajt o następującym formacie: 7 0 gdzie: FSK CMD PAR TRF 6 1 5 1 4 0 3 FSK 2 CMD 1 PAR 0 TRF 6 1 5 1 4 1 3 0 2 ONL 1 PE 0 ERR = 0: drukarka jest w trybie szkoleniowym. = 1: ostatnia transakcja została sfinalizowana poprawnie (bit ustawiony po poprawnej realizacji sekwencji LBTREXIT lub LBTRXEND. 2. Wszystkie pozostałe sekwencje mają jednolity format: ESC P Ps . Zwróćmy uwagę. aktualizacji totalizerów i ustawienia TRF są NIEROZŁĄCZNE !).przerwanie interpretacji rozkazu (^X).255. = 1: drukarka jest w trybie transakcji (po wykonaniu sekwencji LBTRSHDR.np. xx . . Ogólne zasady syntaktyki komend. co pozwala zawsze na ich identyfikację (małe litery nie mogą występować w odpowiedzi statusowej LBFSTRS). ERR = 1: stan "Błąd mechanizmu/ sterownika". że kod ten daje komunikaty z zakresu $70. = 1: ostatni rozkaz został wykonany poprawnie (bit jest kasowany po odebraniu ESC P. . stąd nawet jeżeli wystąpi awaria zasilania 220V między momentem zakończenia transakcji a testowaniem statusu .1 lub 2 znaki (z kolumn $2x.. Ps xx <string> cc ESC \ gdzie: Ps .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 10.

dokładnie według następującego algorytmu w języku PASCAL: begin check := 255. 5 : błąd operacji z zegarem czasu rzeczywistego (RTC). for i:= 0 to 3 do begin b := (hi(w) shr 4) and 15. case b of 0.'A'. word_ to_hex := s. 4.15 : c := char(b+$41-10). 72 . UWAGA : 1.. Obliczoną w powyższej pętli liczbę check stanowiącą wartość bajtu kontrolnego należy przekodować na 2 znaki HEX (znaki ASCII ze zbioru: '0'. s := s + c. podczas drukowania raportu bazy danych drukarka nie rozpoznaje innych rozkazów niż związane z tym raportem. że rozkaz może być nie rozpoznany również ze względu na niewłaściwy tryb pracy drukarki . Z powyższego wynika. 3 : zła ilość parametrów. var i : integer. że do kontroli sekwencji nie bierzemy 2 pierwszych znaków (ESC P) oraz 4-ch ostatnich (2 znaki kodujące bajt kontrolny oraz terminator sekwencji ESC \).parametr napisowy. {*** konwersja bajtu na 2 znaki ***} function byte_to_hex (b:byte) : string..'f').9 : c := char(b+$30). Po odebraniu sekwencji może się pojawić komunikat o błędzie: 'Błąd rozkazu: "xx" ' 'Kod błędu : yy '. yy = 2 cyfry identyfikujące kod błędu. np. to urządzenie odebrało niezidentyfikowany rozkaz. 2.'9'. c : char.'a'. ewentualnie z punktem dziesiętnym ). Str. odsyłania statusu i programowania trybu obsługi błędów). Sekwencje: LBDSP oraz LBFSTRQ nie wymagają wysłania cyfr kontrolnych 'cc'. ciąg parametrów napisowych.bajt kontrolny.'F'.3.np. begin s := ''. 3. end. 4 : błąd parametru (parametrów). s : string. end. end. end. end.. w := w shl 4. 2 : błąd bajtu kontrolnego. przy czym jeżeli yy = 00. b : byte. 10.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 <string> . Należy zwrócić uwagę.2).. zakodowany jako 2 cyfry HEX (EXOR wszystkich znaków za ESC P do tego bajtu z wartością początkową = #255). Następujące kody błędów mogą dotyczyć różnych sekwencji sterujących: 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC (blokada wszystkich sekwencji oprócz ustawiania zegara. lub ciąg parametrów numerycznych (w zakresie 10-cyfrowym. for i:= 3 to length(sekwencja)-4 do check := check xor byte(sekwencja[i]).. gdzie: xx = 2 litery identyfikujące rozkaz. korzystając z poniższej funkcji byte_to_hex: { *** konwersja liczby na string 'hex' *** } function word_to_hex (w: word) : string. begin byte_to_hex := copy(word_to_hex(word(b)). cc .

to znaczy że może mieć dowolną wartość lub też może nie występować.niezerowe totalizery !.. [LBSETCK]: Ustawienie zegara. Pd = dzień = 1. zła ilość parametrów.2 znaki HEX. bajt kontrolny..59.Py. błąd danych. Jeżeli parametr Ps jest ignorowany w kodach sterujących. Przykładowo interpretacja rozkazu LBDSP kończy się (niezależnie od jego wariantu) dopiero w momencie odebrania terminatora. 6..12. DLE i BEL wymaga odebrania przez drukarkę terminatora rozkazu: ESC \ .. 8. 8 : błąd operacji: niezerowe totalizera (np.czas w następującym formacie: Ph = godzina = 0. Powrót do interpretacji znaków sterujących ENQ. Ph . z mechanizmem drukującym). Odebranie przez drukarkę nagłówka rozkazu: ESC P powoduje zawsze zawieszenie interpretacji poprzedniego rozkazu (jeżeli nie uległ on jeszcze wykonaniu). chociaż w niektórych wariantach tej komendy znaki pomiędzy jej identyfikatorem ( $d ) a terminatorem ESC \ będą po prostu ignorowane. Numery błędów począwszy od 10 są specyficzne dla poszczególnych rozkazów. Ze względu na zapewnienie jednoznaczności interpretacji i możliwość "synchronizacji blokowej" (np. Pm.aktualnie ustawiona data jest wcześniejsza od daty ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej. (dwie najmłodsze cyfry... ESC P Py .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 6 : błąd operacji z modułem fiskalnym. kodów ESC. Pmn . błąd operacji .. Programowanie parametrów / sterowanie układem elektronicznym. DLE. przy pomocy nagłówka ESC P). które należy przed wysłaniem poddać konwersji na ASCII (możliwa jest kompresja zer nieznaczących). CR itp.23. Pm . Pm = numer miesiąca = 1. Str. ENQ.... 1950.2049). Ps = sekunda = 0.data w następującym formacie: Py = numer roku = 0..31. Pmn= minuta = 0.. zwłaszcza wobec możliwych przekłamań przy transmisji danych. data wcześniejsza od daty ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej (wykonanie niemożliwe !). mających specjalne znaczenie). dla zmiany stawek PTU lub korekcji zegara !).99. dotyczy to również wszelkich danych numerycznych.<check> . Pmn.59 (parametr ignorowany). O ile przy opisie sekwencji nie ma żadnej informacji o firmware oznacza to. Kod błędu: =2: =3: =4: =5: =6: =7: =8: błąd bajtu kontrolnego. 5. błąd wykonania (zapisu) do zegara RTC. co jednak odpowiednio wpływa na wartość bajtu kontrolnego <check>. .. 7 : błąd daty . błąd odczytu totalizerów. . Ps . Wystąpienie błędu syntaktyki lub wykonania rozkazu powoduje zawsze przerwanie interpretacji i wykonania oraz powrót do głównej pętli analizy syntaktyki (w której wykrywamy kody ENQ i BEL).Ph. Możliwe litery identyfikujące błędy podano na stronie 127. 7. Opisane dalej sekwencje sterujące uwzględniają informacje od jakiej wersji firmware drukarki obowiązują (wersję firmware można odczytać obserwując wyświetlacz LCD drukarki po jej załączeniu).. 73 . że sekwencja ta obowiązuje dla każdej wersji drukarki POSNET Thermal i POSNET 3001. Pd . 9 : błąd operacji I/O (np. Pd .drukowalnych (z wyjątkiem np. Ps $c <check> ESC \ gdzie: . wszelkie możliwe dane przesyłane do drukarki mają postać znaków ASCII .

Od wersji: 39.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 UWAGA: 1. że totalizery są zerowe (stan po wykonaniu raportu dobowego !).. Jeżeli wystąpi w trybie transakcji co najmniej jedna sekwencja LBDSP definiująca kaucje >0 (Ps=6) to sekwencja LBTREXIT będzie zawsze dawać błąd #00 !! 3. napis <string> nie może zawierać sekwencji ESC. ale powinna być wysyłana (dla zapewnienia jednolitej postaci syntaktyki).5.1 (Th).1B (Beetle). ESC P Ps $p PTU_A / PTU_B / PTU_C / PTU_D / PTU_E / PTU_F / <check> ESC \ gdzie: Ps : 1. LBSETCK (ustawiania zegara) i sekwencji LBSERM (programowanie trybu obsługi błędów). Ps = 3 : przełączenie wyświetlacza LCD operatora w tryb wyświetlania zegara i daty. Od wersji 39. za wyjątkiem odsyłania statusu sekwencją LBFSTRQ.lista 1.yy . = 5 : błąd operacji z RTC. 3. ENQ. jeżeli zegar RTC wymaga inicjalizacji (przy pierwszym włączeniu i po jego ewentualnym rozprogramowaniu w wyniku rozładowania baterii). to zablokowane są wszystkie sekwencje sterujące oraz drukowanie raportów. Ps = 4 : przełączenie wyświetlacza LCD operatora z powrotem w tryb kasowy.6 = ilość stawek PTU. 2. CAN . = 2 : błąd bajtu kontrolnego.1 (Thermal).1B (Beetle): 1. kodów BEL. PTU_A/. co jest sygnalizowane przez odpowiedni komunikat na wyświetlaczu: ' Błąd zegara RTC. ' ' prześlij z systemu !'. Ps = 5 : wysłanie napisu tylko do wyświetlacza operatora (nie do wyświetlacza alfanumerycznego zewnętrznego !!) – obowiązuje od wersji: 39. Jeżeli zegar nie jest prawidłowo zainicjalizowany.. W przypadku prawidłowego działania zegara możliwa jest korekta.. brak parametru lub wartość 0 powoduje przyjęcie domyślnie wartości 4 (zgodność w ‘dół’ z drukarkami POSNET wcześniej produkowanymi w wersji firmware < 17.1 (Th)..3 (3001) i 39. = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną. = 11 : zła ilość wartości PTU.3 (3001) i 39. Poza trybem transakcji parametr Ps może przybierać wartości 1. błąd liczby lub próba zdefiniowania takich samych stawek jakie są w pamięci fiskalnej drukarki ./PTU_F . DLE. ESC P Ps $d <string> ESC \ zależnie od parametru Ps: Ps = 1 : otwarcie szuflady. bez zwolnionej. Parametr Ps=6 wymaga zastosowania sekwencji w nowym formacie uwzględniającym sumę kontrolną – patrz sekwencja LBDSPDEP opisana na stronie 79. Str. W trybie transakcji parametr Ps może przyjmować wartości 1.. ' ' prześlij z systemu !'.niezerowe totalizery. Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. 39.. [LBDSP]: Sterowanie wyświetlaczem / szufladą.. 39.3 (POSNET 3001) i 39.1). [LBSETPTU] : Zmiana stawek PTU. ale pod warunkiem.6 stawek PTU (zgodnie z parametrem Ps) w formacie xx.5 lub 6. 4. = 8 : wykonanie niemożliwe . W powyższej sytuacji (zegar zainicjalizowany) data jest ignorowana. 5. 39.. Sekwencja LBSETCK działa zawsze. UWAGA. 2. 74 .1B (Beetle 20) w przypadku ‘przekłamania’ zegara drukarki o więcej niż 2 lata od ostatniego zapisu (decyduje informacja zawarta w polu ‘rok’ ) pojawi się komunikat: ' Błąd zegara RTC. <check> : 2 cyfry HEX kodujące bajt kontrolny. Ps = 2 : wysłanie napisu do wyświetlacza LCD i dodatkowego wyświetlacza VFD.

<check> : bajt kontrolny (porównaj dalej). to jest numer unikatowy i początkowe wartości stawek VAT (22 7 0 0) są wpisywane przez producenta. Pozostałe informacje konieczne dla pracy kasy.. 3. DC4 (podwójna szerokość druku). Sekwencje sterujące drukarki ESC.pojawią się puste linie ! 5. 2. = 4 : błąd parametru Ps. Str. Ps = 1 : wpisanie nagłówka do pamięci fiskalnej. UWAGA: 1. z zastrzeżeniem z p. Wprowadzono możliwość fiskalizacji drukarki poprzez wpisanie na trwale tylko jednej linii zawierającej napis : NIP xxx-xxx-xx-xx.F. W takiej sytuacji drukarka zakłada.. Fiskalizacji drukarki może dokonać tylko i wyłącznie przeszkolony SERWIS posiadający wydaną przez producenta (POSNET) ważną legitymację serwisanta !!!.. w trybie szkoleniowym. Operacja fiskalizacji powoduje zerowanie totalizerów. = 14 : próba przesłania do RAM nagłówka dla urządzenia sfiskalizowanego (o ile drukarkę zafiskalizowano wpisując do modułu fiskalnego cały nagłówek). że są uaktywnione 3 stawki. Sprzedaż w stawce „nieaktywnej” jest zablokowana (por. ale odpowiedź statusowa LBFSTRS zawiera 4 kwoty co daje zgodność z wcześniejszymi wersjami.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 UWAGA: 1. W przypadku błędu wykonania (błąd zapisu do EPROM) dalsza praca drukarki zostanie zawieszona 2. Jeżeli poszczególne linie nagłówka będą rozdzielone przez CR_LF.. 6.0 / 0 / 0 4. sekwencję LBTRSLN). = 13 : próba fiskalizacji sfiskalizowanego urządzenia .$7F. = 12 : błędny nagłówek (np.6 stawek PTU w kolejności A. ponieważ w obrębie nagłówka mogą występować dowolne znaki ASCII z obszaru $20. powoduje nieodwracalną fiskalizację urządzenia ! Programistom dostosowującym swoje oprogramowanie nie wolno umieszczać w aplikacji sterującej drukarką komendy z parametrem Ps=1 (czyli praktycznie fiskalizację drukarki) !! . Możliwe jest zdefiniowanie od 1 do 6 stawek PTU (parametr Ps).. 7. wybrane znaki sterujące oraz polskie litery. 3. Ta operacja (jak wszystkie wykonujące trwały zapis w pamięci fiskalnej) wymaga potwierdzenia z klawiatury po uprzednim sprawdzeniu poprawności daty zegara drukarki. W odpowiedzi statusowej LBFSTRS jest wysyłana taka ilość kwot sprzedaży z grup A. [LBSETHDR] : Programowanie nagłówka / fiskalizacja. 5. Taki sposób fiskalizacji umożliwia umieszczenie pozostałych danych podatnika w pamięci RAM i ich ewentualną późniejszą zmianę. 4. LF oraz SO. 75 . = 2 : błąd bajtu kontrolnego. w szczególnym formacie : 22. Na raporcie dobowym są uwzględnione tylko kwoty sprzedaży w stawkach „aktywnych”. Parametr Ps sekwencji LBSETPTU powoduje uaktywnienie 1. które mogą mieć niezerową wartość po trybie szkoleniowym. dozwolone są polskie litery (zgodne ze standardem MAZOWIA) kody CR. 2. są w obrębie nagłówka ZABRONIONE ! 6. ESC P Ps $f <string> #255 <check> ESC \ gdzie: Ps = 0 : wpisanie nagłówka tylko do pamięci RAM. Dla zgodności z wersjami wcześniejszymi zaleca się definiowanie 4-ch stawek PTU w drukarce. <string> : maksymalnie 217 znaków ASCII. Pojawia się pojęcie „aktywnej stawki PTU”. Taka definicja jest wprowadzana w procesie produkcji. Operacja fiskalizacji wymaga potwierdzenia z klawiatury. to wystąpi wówczas sytuacja błędna .0 / 7. operacja wykorzystywana np. terminatorem stringu jest w tym przypadku wyjątkowo kod #255 ( $FF ). Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.F ile wynosi liczba aktywnych stawek PTU. za długi lub zawierający nie dozwolone znaki). Znakiem początku linii dla drukarki jest w obrębie nagłówka LF lub CR.

3 (3001) i 32. 76 . 39. 32. Automatycznie wysyłana odpowiedź ma format: [LBERSTS] : ESC P Pe #Z <c1><c2> ESC \ gdzie: Pe = kod błędu (0: OK. lub sekwencją LBERNRQ Począwszy od wersji 39. Kody błędow: = 2 : błąd bajtu kontrolnego. aż do naciśnięcia klawisza ‘NIE’ Ps = 1 : wystąpienie błędu nie daje komunikatu i nie zawiesza przetwarzania. Str. zapraszamy”: Sekwencja do wyłączania komunikatu głosowego: ESC P 1 #x 95 ESC \ Sekwencja do włączenia komunikatu głosowego: ESC P 0 #x 94 ESC \ UWAGA: Komunikat głosowy można wyłączyć/włączyć za pomocą jednocześnie wciśniętych klawiszy ‘PL_F2’ na klawiaturrze kasy POSNET 2000. (tylko POSNET 2000 i starsze drukarki DF-301. Ps = 3 : wystąpienie błędu nie daje komunikatu i nie zawiesza przetwarzania + kod błędu jest po wykonaniu rozkazu automatycznie wysyłany do interfejsu.2) ESC P Ps #x <check> ESC \ Sekwencja do wyłączania/ włączania komunikatu głosowego „Dziękujemy.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBSNDMD] : Wyłączenie/ włączenie komunikatu głosowego.3 (3001). (Od wersji: 31.1 (Th).) Kody błędów: = 2 : błąd bajtu kontrolnego. = 4 : błąd parametru Ps. <c1><c2> = dwuznakowy identyfikator sekwencji. (W drukarce z dwoma mechanizmami działa tylko w odniesieniu do oryginału.2 (POSNET 2000)).. [LBSERM]: Obsługa błędów. Kody błędow: = 2 : błąd bajtu kontrolnego.2 (POSNET 2000) także: Ps = 2 : wystąpienie błędu w trakcie realizacji sekwencji powoduje wyświetlenie komunikatu i zatrzymanie przetwarzania aż do naciśnięcia klawisza NIE + kod błędu jest po wykonaniu rozkazu automatycznie wysyłany do interfejsu.1 (Th). = 4 : błąd parametru Ps. 31. ESC P Ps #l <check> ESC \ Wysuw papieru o Ps = 0.1B (Beetle) i 32. 32.1B (Beetle). [LBFEED] : Wysuw papieru. ESC P Ps #e <check> ESC \ .).20 linii. rodzaj błędu jest testowany przy użyciu sekwencji LBFSTRQ (w polu Pe odpowiedzi LBFSTRS).wybór trybu obsługi sytuacji błędnych zależnie od parametru Ps: Ps = 0 : wystąpienie błędu w trakcie realizacji sekwencji powoduje wyświetlenie komunikatu i zatrzymanie przetwarzania. = 4 : błąd parametru Ps.

Opcjonalne dodatkowe 3 linie paragonu są drukowane między nagłówkiem z pamięci fiskalnej a datą i numerem paragonu. Str. Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. jeżeli Pl=0: paragon ON-LINE (linie otrzymywane są drukowane na bieżąco). brak w pamięci RAM nagłówka (tylko w trybie fiskalnym gdy do modułu fiskalnego wpisano tylko NIP). Każda linia może zawierać maksymalnie 40 znaków ASCII. 6. 3. wszystkie operacje prowadzące do trwałego zapisu danych do pamięci fiskalnej wymagają jednak "ręcznego" potwierdzenia z klawiatury (przy pomocy klawisza ‘TAK’.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 UWAGA: 1.3. że niezależnie od wyłączenia komunikatów o błędach. Na końcu każdej linii musi znaleźć się terminator w postaci pojedynczego kodu CR (jedyny dozwolony kod kontrolny).dotyczy to: • fiskalizacji.<linia3> = zawartość tych linii. Jako zasadę przyjęto. 3. do których ma dostęp aplikacja = 0. ESC P Pl $h <check> ESC \ lub: ESC P Pl. 2. Pn $h <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR <check> ESC \ gdzie: Pl = ilość pozycji sprzedaży = 0. 2.ze względu na ograniczoną (do 4 KB) długość bufora dla całego paragonu. 77 . Jeżeli zachodzi konieczność wydrukowania paragonu dłuższego niż 48 linii należy użyć trybu "On-Line" (sekwencja LBTRSHDR z parametrem Pl=0). = 40 : 1.48. ten błąd pojawia się także w przypadku wystąpienia błędu blokującego tryb fiskalny (ERR. 4.. = 15 : błąd w dodatkowych liniach nagłówka (np. jeżeli nie korzystamy z tej opcji). Ogólne reguły syntaktyki rozkazów nie dopuszczają linii pustych. Pn = ilość dodatkowych linii umieszczanych w nagłówku paragonu. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. 2.. Po włączeniu zasilania wybrany jest standardowo tryb pracy z wyświetlaniem komunikatów o błędach. • raportu dobowego. UWAGA: 1. ale z wyłączeniem jakichkolwiek kodów sterujących. Przy współpracy z bardziej zaawansowanymi które wykorzystują dialog z drukarką dla uzyskania potwierdzenia poprawności wykonania poszczególnych operacji. 5. = 4 : błąd parametru (zła liczba pozycji). Parametr Pn musi zdefiniować faktycznie wykorzystywaną ilość dodatkowych linii (można pominąć ten parametr."Off Line" . Kod błędu jest obsługiwany w takim trybie. <check> = bajt kontrolny. między nagłówkiem z pamięci fiskalnej a linią dodatkowego opisu) należy w niej umieścić co najmniej jedną spację. sensowne jest wysłanie sekwencji LBSERM dla zablokowania komunikatów o błędach. jaki był wybrany przed odebraniem tej sekwencji. stąd jeżeli zachodzi potrzeba uzyskania linii oddzielającej (np. Limit ilości linii do 48-miu obowiązuje tylko. <linia1>. gdy paragon jest drukowany w trybie "blokowym" . [LBTRSHDR]: Początek transakcji (wejście w tryb transakcji). = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. za długie opisy). CLR. 4. Transakcja.. • zmiany stawek PTU. wtedy zachodzi też zatrzymanie przetwarzania) . FULL). z możliwością drukowania polskich liter i semigrafiki w kodzie MAZOWIA.

Pr $l <nazwa> CR <ilość> CR <ptu>/CENA/BRUTTO/RABAT/ <check> ESC \ gdzie: ..99 %. Format ten jest kontrolowany i drukowany z kompresją zer nieznaczących przed przecinkiem.2. = 17: błędne oznaczenie ilości (puste lub za długie)..<check> = bajt kontrolny. =4: zły numer linii (błąd parametru Pl). 4.<ptu> = kod stawki PTU = 'A'.RABAT = kwota lub procent rabatu / dopłaty. jeżeli jest drukowany paragon w trybie 'blokowym' (parametr Pl w sekwencji LBTRSHDR jest <>0) to odebrana musi być zadeklarowana wcześniej liczba linijek ! 3. natomiast po przecinku kompresja zer nieznaczących nie jest realizowana (taki format wymagany jest np. .także próba sprzedaży w stawce nieaktywnej .. = 16: błędna nazwa (pusta lub za długa).BRUTTO = kwota sprzedaży brutto 10 cyfr max.2.4 ale musi być: 1. . Wprowadzono możliwość określenia ceny towaru z dokładnością większą niż 0. Uwzględnienie rabatu dla pozycji polega na odjęciu od kwoty BRUTTO kwoty rabatu. obowiązują następujące ograniczenia: procent musi być z zakresu 0. . 2: rabat procentowy.4 jeżeli wykonuje się operację STORNO ! 2. jw. ESC P Pi $l <nazwa> CR <ilość> CR <ptu> / CENA / BRUTTO / <check> ESC \ Lub: ESC P Pi. również jeżeli jest wykonywana operacja STORNO. numeracja linijek musi być ciągła. Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. 78 .255 . > 0. 5.0. niespełnienie powyższego daje błąd #20. która jest przesłana bezpośrednio lub wynika z określonej stopy procentowej. np. jeżeli =0 to operacja STORNO ! .01 (1gr) a także wprowadzono kontrolę iloczynu <cena> * <ilość>. po denominacji dozwolony jest punkt dziesiętny przed dwoma ostatnimi cyframi.CENA = format zawierający max. 4: dopłata procentowa.<ilość> = string[16] w którym Liczba 'ilość' spełnia te same warunki co CENA. poprawna jest sekwencja numerów 1. . .'F' lub ' ' (spacja) lub 'Z' (oba ostatnie oznaczenia dla towarów zwolnionych).Pi = numer linijki = 0 lub 1.3. Zwróćmy uwagę. zakres lub brak). z tym. Wprowadzono pojęcie TIMEOUT dla paragonu które oznacza. Operacja STORNO musi być kontrolowana przez aplikację . 10 cyfr z dowolnym położeniem przecinka. ponadto należy uwzględnić ew. który musi być zgodny z przesłaną wartością linijki transakcji (z dokładnością ±1%). w kantorach). że w przypadku dużych ilości towarów o małej cenie jednostkowej warunek uzyskania zgodności może narzucać dokładniejsze określenie ceny. UWAGA: 1. = 2 : błąd bajtu kontrolnego.. = 19: błąd wartości CENA (syntaktyka.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 7. że dla kompatybilności dopuszczamy w obrębie “ilości” dowolne inne znaki niż cyfry i wyodrębniamy z tego napisu podciąg będący max. rabat przy stornowaniu.99. przy rabacie kwotowym uwzględnienie rabatu nie może prowadzić do ujemnego wyniku. Str.tak abym zgadzała się cena i ilość usuwanego z listy towaru...<nazwa> = string[40]. że w przypadku nie zakończenia drukowania paragonu w ciągu 15 minut od momentu jego rozpoczęcia drukarka anuluje transakcję wypisując na końcu komunikat: ‘paragon anulowany !’ [LBTRSLN] : Linia paragonu. . 3: dopłata kwotowa. zawierający dowolne znaki drukowalne.Pr = rodzaj rabatu = 0: brak 1: rabat kwotowy. 10-cyfrową liczbą z dowolnie ustawionym punktem dziesiętnym ! . = 18: błędne oznaczenie stawki PTU (lub brak) .

3. wartość towaru po uwzględnieniu rabatu wychodzi ujemna [LBDSPDEP]: Kaucja pobrana.mnoży cenę przez ‘wyłowioną’ z ilości liczbę . Kod błędu: = 4 . zakres lub brak).1B (Beetle)). = 9 . ESC P 0 $e <check> ESC \ . Tak więc istnieje możliwość wyświetlenia poprawnej kwoty transakcji przed jej zamknięciem (także na wyświetlaczu cyfrowym klienta)."negatywne" zatwierdzenie transakcji przez serwer. chociaż wartość kaucji jest drukowana dopiero za logo (czyli po zamknięciu transakcji). Aktualizacja wyświetlacza odpowiada zatem sytuacji jakby sprzedano dodatkowy towar o nazwie kaucja.zaokrągla wynik mnożenia do dwóch miejsc po przecinku. .interpretowanej jako kwota kaucji. kwota .kaucja ----.OFF-LINE.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 = 20: 1. UWAGA: 1. (Cancel) .wyprowadza drukarkę z dowolnego błędnego stanu do głównej pętli analizy syntaktyki.xx' jest kwotą narastającą transakcji po dodaniu wartości <kwota> przesłanej w sekwencji LBDSPDEP . gdzie: <check> . = 21: sekwencja odebrana przez drukarkę przy wyłączonym trybie transakcji. 39. (Od wersji: 39.również anulowanie paragonu w trybie drukowania paragonu "On-Line". Str. = 22: błąd operacji STORNO (np. 2. lub w wyniku jej wykonania suma w danej grupie podatkowej wychodzi ujemna).błąd niespełnienia warunku ilość x cena = wartość (przekroczenie progu 1%) .3 (3001) i 39.' 'Suma: xxxx. Łączna suma kaucji jest akumulowana i porównywana z wartością przesłaną w sekwencji LBTRXEND i drukowana na końcu. przy rabacie kwotowym uwzględnienie rabatu nie może prowadzić do ujemnego wyniku.xx'. Wartość 'xxxx.błąd operacji I/O. lub błąd operacji z rabatem np. ESC P 6 $d <kwota> / <check> ESC \ gdzie: <check> = bajt kontrolny .1 (Th). niespełnienie powyższego daje błąd #20.błąd parametru. Wypisanie na wyświetlaczu operatora + tekstowym w linii w formacie: ' ----. 79 . Jeżeli kwota ‘kaucja_pobrana’ przesłana w LBTRXEND nie jest zgodna z sumą wartości otrzymanych w sekwencjach LBDSPDEP to zostanie zgłoszony błąd (#26).bajt kontrolny.drukarka sprawdza poprawność przesłanych informacji wg algorytmu : . . [LBTREXIT] : Anulowanie transakcji.kwota kaucji.błąd wartości BRUTTO lub RABAT (syntaktyka.wynik zaokrąglenia porównuje z wartością (BRUTTO) z dokładnością do 1%. Wysłanie sekwencji CAN ESC P 0 $e <check> ESC \ . próba wykonania w trybie 'blokowym' .

<kod> = string[3] . TOTAL = łączna należność dla klienta.99 = opcjonalny rabat procentowy dla całej transakcji. 'reszta' nie będą drukowane !). tzn. UWAGA: Jeżeli parametr Px≠0 to wartość parametru Pr (rabat wg ‘starej formuły’) jest ignorowana Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. 80 .Pn. w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony. stopa jest zadana z dokładnością do 0. dla kontroli poprzednich transferów.Px. = 4 : błąd parametru (Pr..684. = 27: błędna suma całkowita TOTAL lub błędna kwota RABAT.<linia3> = zawartość linii dodatkowych.. jw. zakończenie drukowania i odcięcie paragonu i zakończenie trybu transakcyjnego. jeżeli = 0 to napisy "gotówka / reszta" nie będą drukowane. Px lub Py).numer terminala (2 cyfry) + kod kasjera (litera). gdzie: Pr = 0. = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną. jeżeli różnica WPLATA-TOTAL <=0 to napisy 'gotówka'.Pn . Str.Pr. = 24: przepełnienie bufora drukarki paragonowej. RABAT = rabat lub dopłata procentowa dla całej transakcji.Pc $e <kod> CR <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR WPŁATA/TOTAL/<check> ESC \ lub: ESC P 1.3 Pc = 0: zachowanie 'dotychczasowe' tzn. za logo fiskalnym. lub błędna treść dodatkowych linii. Py = 1 : jeżeli jest sprzedaż tylko w jednej grupie to drukuj skrócone podsumowanie . <linia1>. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. ESC P 1.Pr $e <kod> CR WPLATA/TOTAL/ <check> ESC \ lub : ESC P 1. 2: dopłata procentowa.Pc.Pr.Py $e <kod> CR <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR WPLATA/ TOTAL/RABAT/<check> ESC \ . Pc = 1: zakończenie drukowania paragonu bez odcięcia i zakończenie trybu transakcyjnego. Pn = ilość dodatkowych linii umieszczanych w stopce paragonu. = 26: błąd kwoty WPLATA (syntaktyka.01 jeżeli parametr Px<>0 <check> = bajt kontrolny.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBTREXIT] : Standardowe zatwierdzenie transakcji. czyli musi wcześniej pojawić się sekwencja LBTRSHDR ! Px = rodzaj rabatu (niezależny od parametru Pr !) = 0: brak. LBTREXIT (tylko anulowanie paragonu !).Pn. 1: rabat procentowy. (po tym parametrze powinien być terminator CR !) WPŁATA = kwota wpłacona przez klienta.Pc. Pc = 2: wydrukowanie nagłówka nowego paragonu. = 29: żądanie zakończenia (pozytywnego !) trybu transakcji. = 28: przepełnienie totalizera (max 2.3 warianty 'pozytywnego' zatwierdzenia transakcji.354.. = 5 : błąd operacji z zegarem RTC. = 25: błędny kod terminala/kasjera (zła długość lub format). = 23: błędna liczba rekordów (linii) paragonu. do których ma dostęp aplikacja = 0. LBDSP oraz LBFSTRQ (w wersji biletowej musimy wyłączyć sekwencje LBSTRLN ponieważ MUSI być zdefiniowana część przewozowa lub określony jej brak.55 dla jednej grupy podatkowej). odcięcie starego i włączenie 'blokowego' trybu transakcyjnego w specjalny sposób. od tego momentu urządzenie realizuje tylko następujące sekwencje: LBTRSHDR.

Po2. (Od wersji: 39. KAUCJA_POBRANA : kwota kaucji za opakowania zwrotne. Py = 1 : jeżeli jest sprzedaż tylko w jednej grupie to drukuj skrócone podsumowanie. • umieszczenie w stopce paragonu pobranej kwoty kaucji mającej ścisły związek z sekwencją LBDSPDEP (kaucja) opisaną wcześniej.BON.Pg. Pz = 1: kwota CZEK jest drukowana. Px = rodzaj rabatu = 0: brak. Pc = 1: zakończenie drukowania paragonu bez odcięcia i zakończenie trybu transakcyjnego.1 (Th). kwota lub stopa jest zadana z dokładnością do 0.TA WARTOSC JEST KONTROLOWANA PRZEZ DRUKARKE !! RABAT = rabat kwotowy lub procentowy dla całej transakcji. Pk = 1: kwota KARTA jest drukowana. Pc = 2: wydrukowanie nagłówka nowego paragonu. z wydrukowaniem nagłówka).KARTA. do których ma dostęp aplikacja = 0.Po1. 1: rabat procentowy. Pz = 0: kwota CZEK jest ignorowana.01 jeżeli parametr Px<>0 WPLATA.5 max.CZEK.1B (Beetle) i 32..01 %).<linia5> CR <nazwa_karty> CR <nazwa_czeku> CR <nazwa_bonu> CR TOTAL / RABAT / WPLATA / KARTA / CZEK/BON / KAUCJA_POBRANA / KAUCJA_ZWROCONA / RESZTA / <check> ESC \ Z uwagi na dużą liczbę dodatkowych informacji/ opcji wykorzystywanych w stopce paragonu wprowadzamy nowy rozkaz umożliwiający aplikacji: • umieszczenie dodatkowych linii w stopce paragonu (0.Pk.5 Pc = 0: zachowanie 'dotychczasowe' tzn.Pr $x <kod> CR <linia1> CR <linia2> CR. 39.. • tryb pracy obcinacza (bez obcinania.3 (3001). Pg = 0: kwota WPLATA jest ignorowana (zapłata w gotówce nie występuje) Pg = 1: występuje zapłata w gotówce. ew. LBTREXIT (tylko anulowanie paragonu !). odcięcie starego i włączenie 'blokowego' trybu transakcyjnego w specjalny sposób. powiększająca kwotę należności (czyli pomniejszająca sumę form płatności).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBTRXEND] : Zatwierdzenie transakcji z formami płatności. oraz: TOTAL = łączna należność dla klienta. Pr = 1: kwota RESZTA jest drukowana. 32.2 (POSNET 2000)): ESC P Pn. od tego momentu urządzenie realizuje tylko następujące sekwencje: LBTRSHDR.Px. Po1= 0: kwota KAUCJA_POBRANA jest ignorowana. 81 .Pz. tzn. Pk = 0: kwota KARTA jest ignorowana. Pb = 1: kwota BON jest drukowana. za logo fiskalnym.KAUCJA_ZWROCONA : kwoty dla odpowiednich form płatności. Po1= 1: kwota KAUCJA_POBRANA jest drukowana Po2= 0: kwota KAUCJA_ZWROCONA jest ignorowana. Str. gdzie: Pn = ilość dodatkowych linii umieszczanych w stopce paragonu. • umieszczenie w stopce paragonu informacji o gotówce i innych formach płatności.. dla kontroli poprzednich transferów . możliwość przesłania przez aplikacje kwoty reszty. zakończenie drukowania i odciecie paragonu i zakończenie trybu transakcyjnego. 2: dopłata procentowa.Pc.) • zdefiniowanie rabatu dla całej transakcji (z dokładnością do 0.Py. Pb = 0: kwota BON jest ignorowana. Po2= 1: kwota KAUCJA_ZWROCONA jest drukowana Pr = 0: kwota RESZTA jest ignorowana.Pb. LBDSP oraz LBFSTRQ .

= 26: błąd jednej z kwot WPLATA.Po2 zakładamy wartość domyślna = 0. a które drukowane.4. • Ze wszystkich parametrów numerycznych i napisowych podlegają kontroli lub interpretacji następujące: • <kod> : musi mięć 3 znaki drukowalne. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony.Pb #f <zmiana> CR <kasjer> CR <nazwa_karty1> CR . ze zawsze musza występować wszystkie parametry napisowe: <kod>. (po tym parametrze powinien być terminator CR !) <check> = bajt kontrolny. = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalna..<nazwa_karty8> CR <nazwa_bonu1> CR. . odpowiadajacy numerycznemu lub alfanumerycznemu oznaczeniu zmiany.Pc. = 28: przepełnienie totalizera. = 23: błędna liczba rekordów (linii) paragonu. Pb : ilość rożnych bonów.parametry napisowe przesłane przez aplikacje określające poszczególne formy płatności.. = 4 : błąd parametru (Pr. jw. <nazwa_karty> = 'VISA' <kod> = string[3] .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 <linia1>.. <nazwa_karty1>.1 (Th). <nazwa_karty>.. 39.RESZTA. napis zarezerwowany na nazwisko i imię kasjera.<nazwa_czeku>. UWAGA: • W przypadku. = 29: zadanie zakończenia (pozytywnego !) trybu transakcji..Pn lub Ps)./ BON4 / WPLATY / KAUCJA_POBRANA / WYPLATY / KAUCJA_ZWROCONA / STAN_KASY / <ilosc_paragonow> CR <ilosc_anulow> CR <ilosc_storno> CR <check> ESC \ gdzie: Pk : ilość rożnych kart kredytowych = 0. ‘kaucja_pobrana’ przesłana w LBTRXEND nie jest zgodna z sumą wartości otrzymanych w sekwencjach LBDSPDEP. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.2 (POSNET 2000)). = 27: błędna suma całkowita TOTAL lub błędna kwota RABAT.<nazwa_bonu4> : string[16] . (Od wersji: 39. ESC P Pk.RESZTA. 32..<nazwa_bonu> : string[16] = dodatkowe określenia form płatności np. 82 . • Z uwagi na dużą liczbę możliwych kombinacji zakładamy dla uproszczenia... natomiast ciąg parametrów numerycznych Pn. zawierający dowolne znaki drukowalne.. = 24: przepełnienie bufora drukarki. • TOTAL : kwota musi być zgodna z obliczona wcześniej przez drukarkę wartością transakcji. [LBCSHREP1]: Rozkaz raportu kasy / zmiany uwzględniającego formy płatności. <linia1>...1B (Beetle) i 32. jw. <kasjer> = string[32].Pr określa..numer terminala (2 cyfry) + kod kasjera (litera).. <zmiana> = string[8]. przy czym wartość ta może być ujemna (na paragonie pojawia się wtedy napis 'Do zwrotu' a na wyświetlaczu wartość ujemna)... / KARTA8 / CZEK1 /.. które z nich SA ignorowane.../ CZEK4 / BON1 /..8 Pc : ilość rożnych czeków = 0. = 5 : błąd operacji z zegarem RTC..KAUCJA_ZWROCONA. <nazwa_czeku1>.. <nazwa_bonu1>.. ewentualnie niektóre z nich 'puste' (tylko znak CR) lub zerowe (kwoty).<nazwa_karty8>.3 (3001).<linia5> : string[40] = zawartość linii dodatkowych. • do określenia kwoty do zapłaty przez klienta (również do wyświetlenia na wyświetlaczu) brane jest pod uwagę następujące wyrażenie: SUMA := TOTAL + KAUCJA_POBRANA . lub błędna treść dodatkowych linii. = 25: błędny kod terminala/kasjera (zła długość lub format). Str. gdy brak jest jednego lub więcej parametrów Pg.<nazwa_czeku4>.<nazwa_bon> oraz kwoty TOTAL.<nazwa_bonu4> CR <poczatek> CR <koniec > CR PRZYCHOD / SPRZED_GOTOWKA / KARTA1 / .

= 5 : błąd odczytu zegara RTC.jedna po drugiej (użyteczne w wersji z obcinaczem 'nie docinającym').ILOSC_PARAGONOW..1B (Beetle) i 32. nie drukowane parametry mogą być zerowe (kwoty) lub puste (napisy . Ps = 1: linia jw. Pn = 2 : drukuj jedna kopie. <ilosc_storno> : num[5] = ilość stornowanych pozycji.STAN_KASY. WYPLATY : kwota = suma wypłat z kasy w trakcie zmiany.SPRZED_GOTOWKA.2 (POSNET 2000)). <numer_kasy> = string[2]. oraz napisy: <poczatek>.BON4 : kwota = wart.<koniec> : string[15] . <numer_par> = num[12]. zwykle w formacie 'rr-mm-dd gg:mm' PRZYCHOD : kwota = łączna sprzedaż w trakcie zmiany. [LBTRSCARD] : Pokwitowanie sprzedaży. SPRZED_GOTOWKA : kwota = wartość sprzedaży gotówkowej. 83 .ILOSC_ANULOW. Str. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. dla różnych rodzajów bonów.sam znak CR). KAUCJA_POBRANA : kwota = suma kaucji pobranej w trakcie zmiany. miedzy jedną a drugą trzeba nacisnąć klawisz. Przez num[5] rozumiemy ciąg max. = 33: błąd napisu <zmiana> lub <kasjer>. 3. 2. sprzed.KARTA8 : kwota = wartość sprzedaży dla poszczególnych kart płatności. WPLATY : kwota = suma wpłat do kasy w trakcie zmiany.WPLATY. = 34: błąd jednej z kwot lub pozostałych napisów.Pb. <terminal> = num[8].3 (3001). KARTA1. CZEK1.. sprzed.Pn #g <numer_kasy> CR <numer_kasjera> CR <numer_par> CR<kontrahent> CR <terminal> CR <nazwa_karty> CR <numer_karty> CR <data_m> CR <data_r> CR <kod_autoryz> CR <kwota> / <check> ESC \ gdzie: Ps = 0: linia zawierająca numer kasy / numer kasjera jest drukowana. podczas zmiany. 5 cyfr lub spacji. dla różnych rodzajów czeków. W sekwencji musza występować wszystkie parametry (kwoty i napisy). <nazwa_karty> = string[16].. <kontrahent> = string[15]. ILOSC_STORNO. = 4 : błąd parametrów. Linie zawierające liczby: PRZYCHOD. nie jest drukowana.parametry NAPISOWE określające poczatek i koniec zmiany.KAUCJA_POBRANA. KAUCJA_ZWROCONA : kwota = suma kaucji zwróconej w trakcie zmiany. <numer_karty> = num[20]. ESC P Ps. <numer_kasjera> = string[5].Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 <poczatek>. 39. BON1. Pn = 1 : drukuj 2 kopie . KAUCJA_ZWROCONA.<koniec> są drukowane zawsze. <ilosc_anulow> : num[5] = ilość anulowanych paragonów.1 (Th). Pn : wybiera opcje drukowania dokumentu Pn = 0 : drukuj 2 kopie.WYPLATY. 32. Rożne kombinacje wydruków są uzyskiwane przez rożne kombinacje parametrów Pk.CZEK4 : kwota = wart. (Od wersji: 39. UWAGA: 1. STAN_KASY : kwota = ilość gotówki w kasie po zakończeniu zmiany. <ilosc_paragonow> : num[5] = ilość paragonów wydruk.Pc. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.

spacji. <check> = bajt kontrolny. <terminal> = num[8]. = 45: błąd napisu <terminal>. = 4 : błąd parametru Ps. <numer_kasy> = string[2]. <kod_autoryz> = num[9]. = 47: błąd napisu <numer_karty>. = 48: błąd napisu <data_m>. UWAGA: 5. = 43: błąd napisu <numer_par>. Pn : wybiera opcje drukowania dokumentu Pn = 0 : drukuj 2 kopie. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. to na pierwszym dokumencie drukowany jest. [LBSTOCARD]: Transakcja uznania (zwrot towaru).2 (POSNET 2000)): ESC P Ps.znakowy ciąg cyfr i lub ew.jedna po drugiej (użyteczne w wersji z obcinaczem 'niedocinajacym'). oraz: <kwota> = wartość transakcji w formacie jak dla wszystkich innych kwot. miedzy jedna a druga trzeba nacisnąć klawisz. 6. Wprowadzamy tu nowy typ parametru: num[n] oznaczający n. <data_r> = num[2]. opis 'Oryginał dla sprzedawcy' a na drugim opis 'Kopia dla kupującego' Opis jest drukowany bezpośrednio przed końcowym napisem 'niefiskalny'. <numer_kasjera> = string[5]. Ps = 1: linia jw. = 46: błąd napisu <nazwa_karty>. Pn = 1 : drukuj 2 kopie . <data_r> = num[2]. <data_m> = num[2].3 (3001).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 <data_m> = num[2]. Tak jak w innych sekwencjach sterujących parametry typu 'string' mogą zawierać dowolne znaki drukowalne. nie jest drukowana. 7. = 42: błąd napisu <numer_kasjera>. = 51: błąd wartości <kwota>. Jeżeli parametr Pn = 0 lub 1. = 49: błąd napisu <data_r>. <kontrahent> = string[15]. Str.1 (Th). <numer_par> = num[12]. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. 32. (pozostałe kody błędów) = 41: błąd napisu <numer_kasy> (za długi lub zawierający błędne znaki). <numer_karty> = num[20]. 84 .1B (Beetle) i 32. = 44: błąd napisu <kontrahent>. (Od wersji: 39.Pn #h <numer_kasy> CR <numer_kasjera> CR <numer_par> CR <kontrahent> CR <terminal> CR <nazwa_karty> CR <numer_karty> CR <data_m> CR <data_r> CR <kod_autoryz> CR <kwota> / <check> ESC \ gdzie: Ps = 0: linia zawierająca numer kasy / numer kasjera jest drukowana. 39. Pn = 2 : drukuj jedna kopie. <nazwa_karty> = string[16]. = 50: błąd napisu <kod_autoryz>.

gdzie: Ps = parametr ignorowany. = 30 : błąd kwoty WPŁATA (syntaktyka). Wprowadzamy tu nowy typ parametru: num[n] oznaczający n. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. UWAGA: 1. to na pierwszym dokumencie drukowany jest. Str.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 <kod_autoryz> = num[9]. = 51: błąd wartości <kwota>. = 42: błąd napisu <numer_kasjera>. = 50: błąd napisu <kod_autoryz>. = 49: błąd napisu <data_r>. = 47: błąd napisu <numer_karty>. [LBINCCSH] : Wpłata do kasy. <check> = bajt kontrolny. ESC P Ps #i WPŁATA / <check> ESC \ zwiększenie stanu kasy i drukowanie niefiskalnego paragonu wpłaty. Opis jest drukowany bezpośrednio przed końcowym napisem 'niefiskalny'. spacji. Jeżeli parametr Pn = 0 lub 1. = 46: błąd napisu <nazwa_karty>. = 31 : nadmiar dodawania (przekroczenie zakresu gotówki w kasie). Tak jak w innych sekwencjach sterujących parametry typu 'string' mogą zawierać dowolne znaki drukowalne. = 48: błąd napisu <data_m>. 2. Drukowanie raportów / kontrola bazy danych. 3. = 44: błąd napisu <kontrahent>.znakowy ciąg cyfr i lub ew. <check> = bajt kontrolny. 85 . Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. = 45: błąd napisu <terminal>. oraz: <kwota> = wartość transakcji (zwrotu) w formacie jak dla wszystkich innych kwot. WPŁATA = kwota wpłacona do kasy. opis 'Oryginał dla sprzedawcy' a na drugim opis 'Kopia dla kupującego'. = 43: błąd napisu <numer_par>. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. (pozostałe kody błędów) = 41: błąd napisu <numer_kasy> (za długi lub zawierający błędne znaki). = 4 : błąd parametru Ps. = 2 : błąd bajtu kontrolnego.

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBDECCSH]: Wypłata z kasy. = 32 : wartość po odjęciu staje się ujemna (przyjmuje się wówczas stan zerowy kasy !) [LBCSHSTS]: Stan kasy. <check> = bajt kontrolny. za długi lub zawierający błędne znaki). <zmiana> = string[8]. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. ESC P Ps #k <zmiana> CR <kasjer> CR <check> ESC \ gdzie: Ps = parametr ignorowany. <kasjer> = string[32]. zawierający dowolne znaki drukowalne. Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. gdzie: Ps = parametr ignorowany. 86 . [LBCSHREP] : Raport kasy / zmiany. Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC = 2 : błąd bajtu kontrolnego. <check> = bajt kontrolny. ESC P Ps #t <check> ESC \ drukowanie niefiskalnego raportu o ilości gotówki w kasie. = 30 : błąd kwoty WYPŁATA (syntaktyka). WYPŁATA = kwota wypłacana z kasy. Str. <check> = bajt kontrolny. gdzie: Ps = parametr ignorowany. napis zarezerwowany na nazwisko i imię kasjera. jak wyżej. ESC P Ps #d WYPŁATA / <check> ESC \ zmniejszenie stanu kasy i drukowanie niefiskalnego paragonu wypłaty. = 5 : błąd odczytu zegara RTC = 33 : błąd napisu <zmiana> (np. odpowiadające numerycznemu lub alfanumerycznemu oznaczeniu zmiany. = 34 : błąd napisu <kasjer>. Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC = 2 : błąd bajtu kontrolnego.

za długi lub zawierający błędne znaki). (Od wersji: 39. napis zarezerwowany na numer kasy. 32. ESC P Ps #q <kasjer> CR <numer> CR <check> ESC \ .1B (Beetle)). = 33: błąd napisu <kaucja> Wyplata z kasy.Ps parametr ignorowany.3 (3001) i 39.1 (Th).3 (3001). Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.<kasjer> = string[32]. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. . ESC P Ps #p <kasjer> CR <numer> CR <check> ESC \ . 39.1B (Beetle) i 32.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBLOGIN] : Logowanie kasjera. zawierający dowolne znaki drukowalne. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. = 34: błąd napisu <kasjer>.drukowanie dokumentu niefiskalnego gdzie: .drukowanie dokumentu niefiskalnego.<numer> = string[8]. . zawierający dowolne znaki drukowalne. = 33: błąd napisu <numer> (np.3 (3001) i 39.drukowanie dokumentu niefiskalnego .1B (Beetle)). napis zarezerwowany na numer kasy. jw. = 5 : błąd odczytu zegara RTC.<numer> = string[8]. 39. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. jw. = 34: błąd napisu <kasjer>.. za długi lub zawierający błędne znaki). (Od wersji: 39. 87 . Str. . = 33: błąd napisu <numer> (np. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. nazwisko i imię kasjera.1 (Th). = 2 : błąd bajtu kontrolnego. ale drukowany jest opis operacji 'Zwrot towaru'.1 (Th). [LBOPAK] : Zwrot kaucji. (Od wersji: 39. gdzie: parametr Ps jest ignorowany..2 (POSNET 2000)). nazwisko i imię kasjera. . zawierający dowolne znaki drukowalne = nazwa i wartość kaucji. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. gdzie: parametr Ps jest ignorowany.<kasjer> = string[32]. ESC P Ps #w <kaucja> CR <check> ESC \ .. [LBLOGOUT]: Wylogowanie kasjera.<kaucja> = string[20]. 39. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. .

[LBDAYREP]: Drukowanie raportu dobowego. Pm = numer miesiąca = 1. Pt #o <check> ESC \ gdzie: Py1.. = 32: wartość po odjęciu staje się ujemna (przyjmuje się wówczas stan zerowy kasy !) [LBFSKREP] : Drukowanie raportu okresowego. gdzie: WYPLATA = kwota wypłacona z kasy. obejmuje również sytuacje. Pd1 . Pm1. Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. gdy data końcowa jest wcześniejsza od początkowej). <check> = bajt kontrolny Pt =0 (lub brak parametru Pt) : raport pełny (dokument fiskalny) Pt=1 : podsumowanie sprzedaży (dokument niefiskalny). Pm. Py. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.3 (3001). UWAGA: 1.1B (Beetle)): ESC P 1. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. Pd .. Str. Pd2 . ESC P Py1 . = 30: błąd kwoty WYPLATA (syntaktyka).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBSTOCSH] : Zwrot towaru.data końcowa. Pm2. (dwie najmłodsze cyfry. = 4 : błąd parametrów (wartości dat. 1950. Operacja nie wymaga potwierdzenia z klawiatury.1 (Th). Pm2 .9A (Thermal-A) i 32. Pd2 . = 4 : błąd parametru Ps. = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną (fatalny).data początkowa.. = 3 : zła ilość parametrów. Pd1 . Pm1 . 31.99. = 2 : błąd bajtu kontrolnego.3 (3001). 32. Py2 .2(POSNET 2000)). Py2. Pd = dzień = 1. ESC P #z WYPLATA/<check> ESC \ drukowany jest opis operacji 'Zwrot towaru'.12.1 (Th). ESC P #r <check> ESC \ lub ESC P 0 #r <check> ESC \ lub (Od wersji: 33. (Od wersji: 39. 31. = 2 : błąd bajtu kontrolnego.31.2049). <check> = bajt kontrolny. 39. = 2 : błąd bajtu kontrolnego.Py.1B(Beetle) i 32. Pm: Pd #r <check> ESC \ Gdzie: . 88 ..data w następującym formacie: Py = numer roku = 0.

= 5 : błąd odczytu zegara RTC. Drukarka ‘zwraca’ kod w postaci ‘wagi’ stawki (A .najwyższa liczbowo stawka w drukarce. ESC P Ps #c ESC \ .maksymalnie 40 znaków. = 4 : błąd parametru / kolejności sekwencji (np. dzień. = 37: operacja przerwana z klawiatury (przed rozpoczęciem drukowania). Operacja wymaga potwierdzenia z klawiatury jeżeli nie podano daty 2. Ps = 1 : właściwy rekord danych. = 36: już istnieje zapis o tej dacie. drukowany jest komunikat o wyniku testu (ilość towarów i ilość niezgodności) oraz napis 'niefiskalny'. minuta. (bajt kontrolny jest sprawdzany). drukowany jest nagłówek testu z napisem 'niefiskalny'. Odczyt statusu. <check> . 89 .nazwa artykułu w bazie .odesłany czas zegara RTC drukarki. <ptu> . Kody błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. = 38 : błąd nazwy. gdzie: Ps . [LBSENDCK]: Odeślij czas RTC. Pm .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalna (fatalny).parametr ignorowany. ESC P Ps #b [ <nazwa> CR <ptu> / ] <check> ESC \ .bajt kontrolny. 0 = godzina w formacie: godzina. Pd = data w formacie: 2 ostatnie cyfry roku. [LBDBREP]: Kontrola bazy danych. F. = 39 : błąd oznaczenia PTU. D. 0 ESC \ ODESŁANY CZAS RTC . = 2 : błąd bajtu kontrolnego. B.sprawdzenie. Ph. Ph . tytuł oraz data przeprowadzenia testu. sekunda = 0. = 35: zerowy stan totalizerów. UWAGA: 1.żądanie odesłania do systemu informacji o dacie i godzinie zegara RTC drukarki. wykonać raport z klawiatury. Z lub spacja. Pd . = 7 : błąd daty (aktualnie ustawiona jest wcześniejsza od daty ostatniego zapisu) lub w formacie drugim nie ma zgodności daty w drukarce z data przesłaną. Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.oznaczenie stawki PTU: A. F . najpierw koniec: Ps=2. Pm . Jeżeli wystąpi błąd #36 to można ew.najniższa liczbowo stawka ) w bazie danych drukarki. Sekwencja występuje w 3 postaciach: Ps = 0 : początek testu . miesiąc. Pm. Pm. Str. Drukarka odsyła informację: [LBCLKRS] ESC P 1#C Py . Ps = 2 : zakończenie testu (pole danych też nie występuje). gdzie: <nazwa> . czy towar o nazwie <nazwa> występuje w wewnętrznej bazie danych i jaką ma tam stawkę PTU. E.pola <nazwa> i <ptu> nie występują. a potem dana: Ps=1). C. gdzie poszczególne parametry oznaczają: Py.

Błędy nie występują .patrz opis komendy LBSETPTU) inaczej działa funkcja ODEŚLIJ INFORMACJE KASOWE (LBFSTRS) . Pd = data ostatniego zapisu (Py = 2 ostatnie cyfry roku). Px .. PAR_NUM = ilość wydrukowanych paragonów fiskalnych (= <numer następnego> . Pm..1). UWAGA: 1. PTU_A. Pm . licznik paragonów fiskalnych jest zerowany w trakcie fiskalizacji i zerowania RAM).PTU_F = stawki podatkowe PTU. drukarka zwraca zawsze tyle stawek ile jest aktualnie zdefiniowanych w drukarce. Px = stan znacznika TRF (Transaction Flag =1 po ostatniej poprawnej transakcji. [LBFSTRS] ESC P 1#X Pe . Programiści korzystający z funkcji „ODEŚLIJ” w zakresie odczytu rekordu począwszy od pozycji ‘ilość zerowań RAM’ powinni skorygować analizę zwracanej przez drukarkę informacji .6 .za wyjątkiem błędu odczytu pamięci fiskalnej. który powoduje zawieszenie pracy drukarki. Pf . [LBERNRQ] : Żądanie wysłania kodu błędu ostatniego rozkazu. wykonaniu sekwencji LBTRSHDR). kwoty BRUTTO !. Pd / PTU_A / PTU_B / PTU_C /PTU_D / PTU_E / PTU_F / PAR_NUM / TOT_A / TOT_B / TOT_C / TOT_D / TOT_E / TOT_F / TOT_Z / CASH / NNNNNNNNNN ESC \ ODESŁANA INFORMACJA Z KASY.1. Py. W przypadku gdy liczba stawek zdefiniowanych będzie różna od 4 (można zdefiniować liczbę stawek w zakresie 1.. CASH = stan gotówki w kasie.xx. w formacie: xx. Zwracana jest także taka sama liczba totalizerów plus totalizer Z. 1 : fiskalny). Str.. zerowany po poprawnym rozpoczęciu następnej tj. Pt = tryb pracy (1 : transakcyjny).TOT_Z = stan totalizera kasy. Pm = tryb pracy (0 : szkoleniowy. [LBFSTRQ]: Odeślij informacje kasowe. 2. Aplikacja powinna najpierw stwierdzić ile jest zdefiniowanych stawek w drukarce .parametr Ps jest nieistotny. ESC P Ps #s ESC \ . ESC P Ps #n ESC \ . Pm .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 UWAGA: Zalecamy modyfikację aplikacji polegającą na wprowadzeniu odczytu stanu zegara RTC drukarki zawsze przed wykonaniem raportu dobowego i na początku każdego dnia pracy drukarki. Pz . W przypadku zdefiniowania w drukarce czterech stawek PTU aplikacje będą działały tak jak w wersjach wcześniejszych firmware (<17.żądanie odesłania informacji istotnych z punktu widzenia kasowego. TOT_A. 90 . a następnie porównanie go w aplikacji z zegarem systemowym. NNNNNNNNNN = numer unikatowy. gdzie: Ps = parametr ignorowany.. 1 . Pt . Drukarka odsyła informację LBFSTRS. gdzie poszczególne parametry oznaczają: Pe = kod błędu wykonania poprzedniej sekwencji (= 0 jeżeli sekwencja została wykonana poprawnie lub nie została rozpoznana). Pz = ilość zerowań RAM zapisanych w pamięci fiskalnej.

1' Kody błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. '39. stąd absolutnie niezawodna procedura testowania poprawności wykonania rozkazu powinna testować również bit CMD odpowiedzi na kod ENQ ! (patrz strona 71). [LBIDRQ] : Sekwencja odsyłająca typ i wersje oprogramowania. 39. 32. którego wykonanie powoduje zerowanie tego kodu.3 (3001). 'POSNET Thermal' <wersja> = numer wersji oprogramowania np. Kod błędu jest kasowany w momencie wykonania każdego rozkazu oprócz LBERNRQ również rozkazu "nie rozpoznanego". Kod błędu Pe nie jest po wykonaniu tego rozkazu modyfikowany w odróżnieniu od rozkazu LBFSTRQ. 3.1 (Th). ESC P #v ESC \ odpowiedz: [LBIDRS]: ESC P 1#R <typ>/<wersja> < ESC \ gdzie: <typ> = napis określający typ urządzenia np.1B (Beetle) i 32. Podczas wykonania tego rozkazu nie może wystąpić błąd. (Od wersji: 39.2 (POSNET 2000)). 91 . 2. Str.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 odpowiedz: [LBERNRS]: ESC P 1#E Pe ESC \ UWAGA: 1.

„rozszerzony” format paragonu.’D’ lub ‘Z’ (pole ‘l’) |0123456789012345678901234567890123456789| |rrrrrrrrrrrrrr cccccccc.wynik konwersji wartości numerycznej przesłanej przez system.ustalony w procesie fiskalizacji drukarki. Może wystąpić ich dowolna ilość (do 255).string[14] . lub np.vv %| • linia 3: • ILOŚĆ .Wartość ---------------. Pozycje sprzedaży. format taki jak dla wartości BRUTTO. • zawiera informacje odczytane z pamięci fiskalnej. Opis paragonu w formie 3 linii: |0123456789012345678901234567890123456789| |.string[40]. łącznie z kodami sterującymi (mogą to być LF-y ale również kody ‘wzbogacające’ wydruk np.PTU -----| |--. ponadto mogą pojawić się pozycje „stornowane”. mogą być max 3 linie po 40 znaków. W wyniku uzgodnień w twórcami oprogramowania dla aptek oraz z Ministerstwem Finansów ustalono dodatkowy. przesłany przez aplikację.cc (l) vv. • CENA . Rozszerzenia te obejmują zmodyfikowany format paragonu fiskalnego oraz możliwość generowania kilku dodatkowych wydruków niefiskalnych. wpisania numeru określonego przez aplikację wiążącego ten paragon z rachunkiem uproszczonym lub fakturą. Str. • stawka podatkowa pobrana z pamięci fiskalnej na podstawie kodu stawki PTU (pole ‘vv.Nazwa ---------------------------------------------------| |. Opcjonalne linie dodatkowego opisu paragonu (w celu np. 2.string[12] (w tym wariancie o 4 znaki krótszy). przesłana przez system (format ustalony przez aplikację): |0123456789012345678901234567890123456789| |xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx| • linia 2: • ZNIŻKA/RP . 92 .Cena --------------..3-znakowe oznaczenie dnia tygodnia dopisywane przez drukarkę) 3. Format tego paragonu jest następujący: 1. dla wpisania zmiany adresu firmy). w którym każdy artykuł jest opisany w 3 liniach tekstu.Ilość ----------. Drukarka ‘apteczna’ posiada wszystkie właściwości drukarki „detalicznej” (patrz opis sekwencji zawarty w poprzednich punktach tego rozdziału).vv’) oraz kod stawki: znak ‘A’.opis recepty przesłany przez system.Opis sekwencji drukarki Posnet Thermal-A (apteczna). Data. 4. Nowy format paragonu fiskalnego. Nagłówek. |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www | (‘www’ . max 217 znaków. • linia 1: nazwa .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 11.Opłata ---| 5.. a ponadto jej funkcje zostały rozszerzone stosownie do potrzeb oprogramowania aplikacyjnego stosowanego w aptekach. podwójna szerokość linii). • data odczytana z zegara drukarki. format nagłówka jest zatem dowolny .Zniżka/Rp ----------.

uu| • w przypadku gdy suma opłat jest mniejsza od zera na wydruku otrzymamy: |0123456789012345678901234567890123456789| |Zwrot zł uuuuuuuu.pp| (y = ‘A’.ss PTU vv. Kwota należności dla klienta. |0123456789012345678901234567890123456789| |iiiiiiiiiiii wwwwwwww.oo| 5.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 • WARTOŚĆ sprzedaży BRUTTO. jako suma opłat od poszczególnych pozycji).ww oooooooo.). Pozycja „stornowana” . zawierających łączne kwoty sprzedaży BRUTTO w grupach A. przesłana przez system .D: |0123456789012345678901234567890123456789| |Kwota ssssssss.D.k’ stanowi sumę wartości wszystkich pozycji i jest obliczana przez drukarkę i przesyłana przez komputer. • OPŁATA za artykuł (format jw.pola WARTOŚĆ i OPŁATA ze znakiem ‘-‘. 93 .ss PTU vv % pppppppp. • od 1 do 5 linii.oo| 6.’ przed pozycja groszy. • podsumowanie kwot jw. ale tez skontrolowana lokalnie.kk VAT vvvvvvvv.vv% pppppppp. Wartości sprzedaży w poszczególnych grupach podatkowych.1. które występują w polu 5) (czyli jeżeli odpowiednia kwota jest niezerowa.ss | UWAGA: drukowane są tylko podsumowania dla tych stawek podatkowych..uu| Str. w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| |Razem kkkkkkkk. oraz stawki podatkowe grup A.B. ssssssss.’D’) oraz format dla kwoty sprzedaży wolnej od podatku: |Kwota zw. linia wydrukowana znakami o podwójnej szerokości: |0123456789012345678901234567890123456789| |Suma zł uuuuuuuu. Jedna linia (kreska) oddzielająca: |--------------------------------------------------------------| 9.ww -oooooooo.jest to wynik konwersji posiadający max 10 cyfr + ‘.. dla kontroli poprawności danych) 8.pp| |Kwota ssssssss. ponadto dodatkowa linia z napisem „storno” o podwójnej szerokości: |0123456789012345678901234567890123456789| | # storno # | trzecia linia opisu artykułu ma w tym przypadku format: |0123456789012345678901234567890123456789| | iiiiiiiiiiii -wwwwwwww. Jedna linia (kreska) oddzielająca (po wszystkich pozycjach sprzedaży): |-------------------------------------------------------------| 7.Z.vv| (kwota ‘kkkk.C. • max 10 cyfr (przesłana przez komputer..

numer terminala + kod kasjera (3 znaki ASCII przesłane przez komputer).ww| wwwwwwww. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. gdzie: Pl = ilość pozycji sprzedaży = 0.ww| 11.generowania wydruku paragonu aptecznego.30. • Parametr Pn musi zdefiniować faktycznie wykorzystywaną ilość dodatkowych linii (można pominąć ten parametr jeżeli nie korzystamy z tej opcji). = 4 : błąd parametru (zła liczba linii). Stopka paragonu.3 <linia1>. Str. Modyfikacje sekwencji sterujących związane z dodatkowym formatem paragonu fiskalnego. za długie opisy) UWAGA: • Opcjonalne dodatkowe 3 linie paragonu są drukowane między nagłówkiem z pamięci fiskalnej a datą i numerem paragonu.. [LBTRSORG] : Nagłówek „paragonu aptecznego”. zawierające dowolny tekst (z wyłączeniem kodów sterujących).<linia3> = zawartość tych linii. Numer unikatowy kasy jest odczytany z pamięci fiskalnej i ma postać 10-u znaków ASCII. Pn $s <check> ESC \ lub: ESC P Pl. Ewentualne max 3 linie dodatkowe przesłane przez aplikację. 10..Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 UWAGA: • w tym formacie paragonu nie uwzględniamy rabatów. odczytany z totalizerów terminala. do których ma dostęp aplikacja = 0. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. jeżeli =0: paragon ‘ON_LINE’ (linie otrzymywane są drukowane na bieżąco) Pn = ilość dodatkowych linii umieszczanych w nagłówku paragonu. Jeżeli reszta obliczona przez drukarkę na podstawie przesłanych przez komputer wartości WPŁATA i TOTAL jest nieujemna to dodatkowe 2 linie: |Gotówka |Reszta: wwwwwwww. 2 litery + 8 cyfr: |0123456789012345678901234567890123456789| | lll kk nnnnnnnn | 13.. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną = 40: błąd w dodatkowych liniach nagłówka (np. <check> : bajt kontrolny. ESC P Pl. max 6 cyfr. 94 . • numer paragonu fiskalnego. Logo fiskalne wraz z numerem unikatowym kasy. oraz czas: |0123456789012345678901234567890123456789| |nnnnnn #aaa hh:mm| 12. Pn $s <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR <check> ESC \ Dodatkowa sekwencja dla nagłówka „paragonu aptecznego”: POCZĄTEK TRANSAKCJI (wejście w tryb TRANSAKCJI) .

(napis drukowany w polu ‘ZNIŻKA/RP’).000. ale z wyłączeniem jakichkolwiek kodów sterujących.50. zawierający dowolne znaki drukowalne.0.. [LBTRSART]: Linia paragonu. między nagłówkiem z pamięci fiskalnej a linią dodatkowego opisu) należy w niej umieścić co najmniej jedną spację. = 17: błędne oznaczenie ilości (puste lub za długie). > 0. Dalsze konsekwencje tego faktu są następujące: 1. również jeżeli jest wykonywana operacja STORNO.. sumy opłat dla całego paragonu.w wyniku jej wykonania suma w danej grupie podatkowej wychodzi ujemna). dozwolony jest punkt dziesiętny przed dwoma ostatnimi cyframi. sposób reprezentacji liczb ujemnych: BCD-10 ogranicza zakres kwot reprezentujących wartości: opłaty dla pozycji paragonu. • OPŁATA = kwota opłaty. jeżeli =0 to operacja STORNO ! <nazwa> = string[40].000. ponadto na obu wyświetlaczach (LCD i LED) drukowana jest wartość ujemna. na raporcie dobowym w polu ‘Łączna opłata’ może również się pojawić wartość ujemna (teoretycznie. z możliwością drukowania polskich liter i semigrafiki w kodzie MAZOWIA. jeżeli suma opłat z poszczególnych linijek jest < 0 to w polu podsumowań drukowany jest napis ‘Zwrot zł’. BRUTTO = kwota sprzedaży BRUTTO 10 cyfr max. to odtwarzany jest stan.999. = 22: błąd operacji STORNO ..999. jw. poprawna jest sekwencja numerów 1. <ilość> = string[12]. = 18: błędne oznaczenie stawki PTU (lub brak). • Na końcu każdej linii musi znaleźć się terminator w postaci pojedynczego kodu CR (jedyny dozwolony kod kontrolny).4 ale musi być: 1. zakres lub brak). 2. operacja STORNO powoduje zwiększenie sumy opłat jeżeli stornowana pozycja ma ujemna opłatę.’D’ lub ‘ ‘ lub ‘Z’ (oba ostatnie oznacz.. dla towarów zwolnionych).. sumy opłat dla całej doby do: . = 19: błąd wartości CENA (syntaktyka.3. np. Ogólne reguły syntaktyki rozkazów nie dopuszczają linii pustych.. UWAGA: • numeracja linijek musi być ciągła. format jw. czy jest zapamiętana wycena leku o danej nazwie. zakres lub brak).. = 2 : błąd bajtu kontrolnego.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 • Każda linia może zawierać max 40 znaków ASCII. jw. +49.99 Kody błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.48. = 42: błąd kwoty OPLATA. • CENA = cena jednostkowa towaru. Str. jeżeli tak. (te numery identyczne jak dla sekwencji LBTRSLN) = 16: błędna nazwa (pusta lub za długa). • <check> = bajt kontrolny.2. = 20: błąd wartości BRUTTO (syntaktyka.2.4 jeżeli wykonuje się operację STORNO ! • wykonanie operacji STORNO powoduje w tej wersji kontrolę. • Dopuszczamy przesłanie w polu <opłata> linijki paragonu wartości ujemnej. <recepta> = string[14]. = 21: sekwencja odebrana przez drukarkę przy wyłączonym trybie transakcji. gdyby były same zwroty). stąd jeżeli zachodzi potrzeba uzyskania linii oddzielającej (np. (nowe błędy dla sekwencji LBTRSART) = 41: błąd napisu <recepta>. <ptu> = kod stawki PTU = ‘A’. ESC P Pi $a <nazwa> CR <ilość> CR <recepta> CR <ptu>/CENA/BRUTTO/OPŁATA/ <check> ESC \ Jest to sekwencja definiująca jeden artykuł paragonu: • • • • • • Pi = numer linijki = 0 lub 1. w którym drukarka oczekuje na sprzedaż tego specyfiku. 95 . format jw. = 4 : zły numer linii (błąd parametru Pi).00 .

gdzie: Pn = ilość dodatkowych linii umieszczanych w stopce paragonu. TOTAL = łączna należność dla klienta. do których ma dostęp aplikacja = 0.bajt kontrolny.. jeżeli różnica WPLATA-TOTAL <=0 to napisy ‘gotówka’. jest to suma pól OPŁATA dla wszystkich pozycji paragonu. ‘reszta’ nie będą drukowane !) = 27: błędna suma całkowita TOTAL. Str.‘negatywne’ zatwierdzenie transakcji przez serwer (Cancel) . OPŁATA = łączna kwota. = 28: przepełnienie totalizera.0. lub błędna treść dodatkowych linii. <check> = bajt kontrolny. rozumiana jako suma pól WARTOŚĆ dla wszystkich pozycji paragonu (dla kontroli poprzednich transferów).3 <linia1>. [LBTREXIT]: Akceptacja/ anulowanie paragonu. = 23: błędna liczba rekordów (linii) paragonu. = 25: błędny kod terminala/kasjera (zła długość lub format). = 5 : błąd operacji z zegarem RTC. jaką musi zapłacić klient. 96 . parametr występuje tylko w sekwencji kończącej paragon „apteczny”. <kod> = string[3] . za logo fiskalnym.Pn $e <kod> CR <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR WPLATA/TOTAL/OPŁATA/ <check> ESC \ ‘pozytywne’ zatwierdzenie transakcji.Pn $e <kod> CR <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR WPLATA/TOTAL/<check> ESC \ lub (zakończenie paragonu „aptecznego”) : ESC P 1 $e <kod> CR WPLATA/TOTAL/OPŁATA/ <check> ESC \ lub: ESC P 1. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Zmodyfikowana sekwencja zakończenia paragonu LBTREXIT.<linia3> = zawartość tych linii. = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną.numer terminala (2 cyfry) + kod kasjera (litera). UWAGA: .również anulowanie paragonu w trybie „on-line” <check> .. (po tym parametrze powinien być terminator CR !) WPLATA = kwota wpłacona przez klienta. ESC P 1 $e <kod> CR WPLATA/TOTAL <check> ESC \ lub: ESC P 1. = 26: błąd kwoty WPLATA (syntaktyka. ESC P 0 $e <check> ESC \ . = 24: przepełnienie bufora drukarki.wysłanie sekwencji CAN ESC P 0 $e <check> ESC \ . = 4 : błąd parametru Pn. jeżeli = 0 to napisy „gotówka / reszta” nie będą drukowane. = 2 : błąd bajtu kontrolnego.0.wyprowadza drukarkę z dowolnego błędnego stanu do głównej pętli analizy syntaktyki.

.3-znakowe oznaczenie dnia tygodnia dopisywane przez drukarkę) 1. = 43: błąd kwoty OPŁATA. w której jest drukowany dany parametr nie będzie drukowana.. Nagłówek. w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony. wartość. ‘ooo. W opisywanym rozwiązaniu wprowadzono następujące wydruki niefiskalne. Jeżeli dane pole jest związane z parametrem napisowym to jeżeli jest on pusty lub równy ‘ ‘ (pojedyncza spacja) to cała linia. Tytuł wydruku w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| | ## WYCENA LEKU . opis sekwencji LBRPDTA na stronie 103). • raport kasowy (wariant „apteczny”). opłata.ww| |CENA: cccccccc.. W przypadku parametru numerycznego (kwota) linia jest pomijana jeżeli od-nośny parametr jest równy 0 oraz wydruk danej linii został explicite „zablokowany” w sekwencji sterującej (por.1.o’ = string[20].Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 = 29: żądanie zakończenia (pozytywnego !) trybu transakcji.p’ = string[20]. Ilość. = 44: brak w paragonie leku. dla którego była drukowana wcześniej wycena (transakcja nie może być poprawnie zakończona.cc| |VAT vv % : pppppppp. • zawiera informacje odczytane z pamięci fiskalnej. podwójna szerokość linii).4. ponieważ tablica zapamiętanych wycen leków nie jest pusta) Formaty dodatkowych (aptecznych) wydruków niefiskalnych. • adres • NIP 1. |0123456789012345678901234567890123456789| |ILOŚĆ: iiiiiiiiii| |WARTOŚĆ: wwwwwwww.ustalony w procesie fiskalizacji drukarki. max 217 znaków. godzinę oraz numer kolejny wydruku niefiskalnego. Nagłówek musi zawierać następujące informacje: • nazwa przedsiębiorstwa (apteki). 97 . podatek VAT. format nagłówka jest zatem dowolny . 1. (nie zawiera kodów kontrolnych). w formacie (dane dopisywane automatycznie przez drukarkę): |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www hh:mm kkkkkk| (‘www’ . ‘ppp.2.format wydruku. Pola oznaczone przez (*) są opcjonalne.oo| Str.pp| |OPŁATA: oooooooo. • zamówienie na lek recepturowy. łącznie z kodami sterującymi (mogą to być LF-y ale również kody ‘wzbogacające’ wydruk np. Linia zawierająca datę. 1. DAWKA: pppppppppppppppppppp| |OPAKOWANIE: oooooooooooooooooooo| gdzie: ‘nnn.3. Wycena leku .NIEFISKALNE ## | |NAZWA: nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn| |POSTAĆ. o ściśle ustalonym formacie: • wycena leku (różne warianty). cena.n’ = string[30]: dowolny napis przesłany przez aplikację.

‘www. Linia nie drukowana jeżeli parametr Prf <> 0.kk| 1.kk| 1. |0123456789012345678901234567890123456789| |OPŁATA PODSTAWOWA: kkkkkkkk.w’ oprócz kontroli formalnej pod-lega również kontroli na zgodność wycen leków z treścią paragonu fiskalnego. Dopłata 100 % (*).. ‘rrr. dopuszczalne znaki ‘0’... traktowane jako napis.k’ przesłana jako parametr numeryczny (kwota).p’. Linia nie drukowana jeżeli parametr Pop <> 0. Linia nie drukowana jeżeli parametr Pcl <> 0.’cc. Stopa podatku VAT jest odczytana z pamięci fiskalnej i wybrana na podstawie jednoznakowego parametru (typu ‘char’) przesłanego w sekwencji LBRPDTA (który może być równy ‘A’.’oo.o’ = wartości przesłane jako parametry numeryczne (kwoty.’ryczałt’.w’ = string[30]: dane osoby wydającej lek.8.c’.. ‘30%’.’).d’ = string[10]: oznaczenie daty np. przy czym parametr ‘ww. w formacie ‘1995-xx-xx’. Ta linia jest drukowana jeżeli napis (string[10]) odpowiadający temu parametrowi sekwencji jest niepusty: |0123456789012345678901234567890123456789| |ILOŚĆ LEKOSPISOWA: iiiiiiiiii| 1..7..10.r’ = string[10]: numer refundacji (traktowany jako napis).Opłata podstawowa (*).p’ = string[10]: oznaczenie zniżki np.. Drukowana jest wartość ‘kk..k’ przesłana jako parametr numeryczny (kwota).9. Nie drukowana jeżeli parametr Ppl <> 0.. |0123456789012345678901234567890123456789| |LIMIT: kkkkkkkk. Drukowana jest wartość ‘kk.. Ilość lekospisowa (*). Drukowana jest wartość ‘kk...Refundacja (*). |0123456789012345678901234567890123456789| |PONAD LIMIT: kkkkkkkk. |0123456789012345678901234567890123456789| Str.. 1. ‘xxx.itp. ‘ppp. ‘ww. Linia nie drukowana jeżeli parametr Pd100 <> 0.5.’pp. Drukowana jest wartość ‘kk.....i’ = parametr napisowy: string[20]..k’ przesłana jako parametr numeryczny (kwota).k’ przesłana jako parametr numeryczny (kwota). Cena limitowa (*).’9’ oraz ‘.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 gdzie: ‘iii.(wiersz drukowany jeżeli odpowiedni parametr jest niepusty). Parametry sprzedaży w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| |KASA NR nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn| |PŁATNE: pppppppppp| |RECEPTA: xxxxxxxxxx| |REFUNDACJA: rrrrrrrrrr| |WYDAŁ: wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww| |DATA: dddddddddd| (*) gdzie: ‘nnn. 98 .kk| 1.n’ = string[20]: numer kasy + numer paragonu w systemie.11. |0123456789012345678901234567890123456789| |DOPŁATA (100%): kkkkkkkk. Dopłata ponad cenę limitową (*).k’ przesłana jako parametr numeryczny (kwota)..kk| 1. Drukowana jest wartość ‘kk. ‘ddd.’D’ lub ‘Z’ lub ‘ ‘).x’ = string[10]: oznaczenie rodzaju recepty.w’. Ciąg linii zawierających opcjonalne parametry numeryczne: 1.6.

. ‘kk. jw. nazwisko i imię).rr| Str.. Raport VAT .3.). 1. jw. Drukowane są tylko linie zawierające niepuste napisy.pp| |VAT bb % : bbbbbbbb. godzinę oraz numer kolejny wydruku niefiskalnego. Tytuł wydruku w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| | ## RAPORT KASOWY .p’ = string[30]: dane pacjenta (np. Nagłówek (dane podatnika odczytane z pamięci fiskalnej. Koniec wydruku.r’ = string[20]: nazwa organizacji refundującej..q’ = string[6] = napisy do oznaczenia zakresu numerów paragonów (według systemu komputerowego). w formacie (dane dopisywane automatycznie przez drukarkę.qq| |VAT cc % : cccccccc.aa pppppppp. ‘www.kk| 1. Linia zawierająca datę. dowolny 4-znakowy napis.opcjonalny (*).NIEFISKALNE ## | Raport kasowy.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 |REFUNDACJA: kkkkkkkk.p’.k’ = string[27] : identyfikacja osoby obsługującej. Opcjonalne dane dodatkowe . 2..16.l’ = string[30]: dane lekarza (numer . |0123456789012345678901234567890123456789| |PACJENT: pppppppppppppppppppppppppppppp| (*) |LEKARZ: llllllllllllllllllllllllllllll| (*) |REFUNDATOR: rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr| (*) |WOJEWÓDZTWO: wwwwwwww wwwww| (*) gdzie: ‘ppp. 2. ‘pp.Pmn w sekwencji sterującej LBAPTREP) ‘nnnn’ = string[4]: numer kasy. format: |0123456789012345678901234567890123456789| | ## KONIEC WYCENY LEKU .4 linii.w’ = string[20]: nazwa województwa.bb qqqqqqqq.NIEFISKALNE ## | |OD: dd-mm-rrrr gg:mm | |DO: dd-mm-rrrr gg:mm | |KASA NR nnnn kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk| |PARAGONY: pppppp-qqqqqq| gdzie: ‘dd-mm-rrrr gg:mm’ = data / godzina przesłana z systemu (jako ciąg parametrów binarnych Pd. numer ubezpieczenia.’qq. ‘rrr.. dowolny napis.w postaci napisu). <> 0.1.2..12..4.. 99 ..cc rrrrrrrr. 2.blok 0. Blok ten nie jest drukowany jeżeli parametr Pv sekwencji LBAPTREP jest Format: |0123456789012345678901234567890123456789| |VAT aa % : aaaaaaaa.): |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www hh:mm kkkkkk| 2. ‘lll.

...).ss’ = kwoty podatku w poszczególnych grupach podatkowych.5.zz’ = kwota sprzedaży zwolnionej od podatku. Tytuł wydruku w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| | ## NIEFISKALNE ## | | ## LEK RECEPTUROWY .jednoznakowy parametr przesłany przez system. 3.k’ = wartości 3 kwot przesłane przez system 2.kk| gdzie: s = string[1] .Pm1. ‘zz..’kk.3.Pd1.5.n’ = string[10] . godzinę oraz numer kolejny wydruku niefiskalnego. Blok ten nie jest drukowany jeżeli parametr Pg jest <> 0. Dane osoby przyjmującej zamówienie: Str. Data przyjęcia zamówienia: |0123456789012345678901234567890123456789| |DATA: dd-mm-rrrr | gdzie: ‘dd-mm-rrrr’ = data przesłana z systemu jako 3 parametry liczbowe Py1.’dd’ = stopy podatkowe odczytane z modułu . 2..aa’. 3.2.xx gdzie: ‘aa’.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 |VAT dd % : dddddddd.6...1. równy ‘ ‘ lub ‘-‘. Raport gotówkowy .tt| Zamówienie na lek recepturowy. ‘zzzzzzzz. w formacie (dane dopisywane automatycznie przez drukarkę.’dddddddd. ‘pppppppp. 3.zz |RAZEM : xxxxxxxx.dd |ZW.ZAMÓWIENIE ## | (następna linia wydrukowana znakami o podwójnej szerokości): |01234567890123456789| |NUMER: nnnnnnnnnn| gdzie: ‘nnn.opcjonalny (*).. ‘aaaaaaaa.NIEFISKALNE ## | ssssssss.linia w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| | ## KONIEC RAPORTU . |0123456789012345678901234567890123456789| |ZALICZKI s zzzzzzzz.pp’.aa’.p’. ‘tttttttt. Nagłówek (dane podatnika odczytane z pamięci fiskalnej.’ssssssss. 100 . : zzzzzzzz.4. Koniec wydruku . ‘xxxxxxxx.pp| |GOTÓWKA KOŃCOWA kkkkkkkk.’bb’.zz’).. dla oznaczenia kwoty ujemnej.ss| 0.zz| |GOTÓWKA POCZĄTKOWA pppppppp. jw. traktowany jako napis..numer zamówienia przesłany z systemu.ss’ (obliczona przez system.’ssssssss. nie jest kontrolowana przez drukarkę)..z’.’pp.xx’ = sprzedaż całkowita (nie jest sprawdzana ani zgodność z danymi z totalizera drukarki ani poprawność dodawania kwot z ‘aaaaaaaa.): |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www hh:mm kkkkkk| 3. 3.pp’.tt’ = suma kwot ‘pppppppp.’zzzzzzzz. Linia zawierająca datę. jw.| tttttttt.D naliczone przez system (wartości te nie są przez drukarkę sprawdzane na zgodność z totalizerami).dd’ = kwoty sprzedaży w grupach PTU A.

. 3. 3..99.| UWAGA: .. Pacjent (*)..7.. gdy Py2=Pm2=Pd2=0 (lub brak parametrów).Pd2: nieistotne).6..... 3.. • format z datą ‘dd..... Linia drukowana tylko jeżeli odnośny parametr jest niepusty. numer ubezpieczenia... 101 .... miesiąc (=1.31).Pd2: rok (2 ostatnie cyfry).. Format: |0123456789012345678901234567890123456789| | ## KONIEC ZAMÓWIENIA . 3.... Termin odbioru (*) ..NIEFISKALNE ## | Str... Kwota przedpłaty (*).... gdy wszystkie parametry mają poprawny zakres a Py2=0... gdy Py2 >=100 (Pm2.. Linia ta nie jest drukowana jeżeli parametr Pks<>0.10...data drukowana w tej linii jest wybierana przez 3 parametry numeryczne Py2.. |0123456789012345678901234567890123456789| |LEKARZ: llllllllllllllllllllllllllllll | (*) gdzie: ‘lll. Format: |0123456789012345678901234567890123456789| |OPŁATA: kkkkkkkk.8... |0123456789012345678901234567890123456789| |PACJENT: ppppppppppppppppppppppppppppp| (*) gdzie: ‘ppp....k’ = wartość kwoty przesłana z systemu w postaci numerycznej. • format „z kropkami”.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 |0123456789012345678901234567890123456789| |PRZYJĄŁ: wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww| gdzie: ‘www..w postaci napisu). dzień (=1.l’ = string[30]: dane lekarza (numer ..w’ = string[30] = napis przesłany z systemu..rr’.. Lekarz (*).. nazwisko i imię). Zakończenie wydruku..kk | gdzie: ‘kk. różne wartości tych parametrów dają 3 możliwe formaty linii: • linia pominięta.12). 3.p’ = string[30]: dane pacjenta (np.opcjonalny: |0123456789012345678901234567890123456789| |TERMIN ODBIORU: dd-mm-rrrr | lub drugi format (bez parametrów): |TERMIN ODBIORU:.....Pm2.9.. Linia drukowana jeżeli odnośny parametr jest niepusty.

Jeżeli wydrukowano chociaż jedną wycenę (tablica jest „niepusta”) to nie ma możliwości poprawnego zakończenia transakcji bez sprzedaży (umieszczenia na paragonie wszystkich pozycji. Poprawne zatwierdzenie transakcji może nastąpić tylko. Str. W przypadku stwierdzenia zgodności nazw i wartości dana pozycja jest zaznaczana w tablicy jako „wydrukowana” (ale nie jest „usuwana” ze względu na możliwość anulowania transakcji). takie.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Związek między wydrukami niefiskalnymi wycen leków a wydrukiem paragonu fiskalnego. Zwróćmy uwagę. Po wykryciu danej nazwy sprawdzana jest zgodność wartości. Kontrolowana jest również zgodność wartości leku na paragonie z wartością podaną na wycenie. a nie ‘opłaty’ !).kolejność wycen nie musi odpowiadać kolejności leków na paragonie. Jeżeli dana nazwa pojawi się w wycenie więcej niż jeden raz. Ponadto zauważmy. że ponieważ identyfikacja wyceny odbywa się na podstawie nazwy . Jeżeli nazwa się zgadza ale wartości są różne zostanie zgłoszony błąd transakcji. Pojemność tej tablicy wynosi 20 pozycji co ogranicza maksymalną ilość wycen drukowanych „pod rząd”. 40-znakowe nazwy.przewidziano możliwość usunięcia pozycji z tablicy wycen . Nie jest możliwe wydrukowanie samej wyceny bez dokonania sprzedaży. że „stornowanie” pozycji na paragonie powoduje jej „odtworzenie” w tablicy. Kontrola ta jest przeprowadzana przez drukarkę zawsze (przy „niepustej” tablicy) niezależnie od rodzaju paragonu (jedno-. 102 . Próba zakończenia transakcji bez spełnienia tego warunku daje błąd transakcji. w sposób odporny na wyłączenie zasilania !) w tablicy zawierającej nazwy i wartości (tj. gdy wszystkie pozycje umieszczone w tablicy „wycen” zostaną wydrukowane / umieszczone na paragonie. ale fakty takie zostaną odnotowane na raporcie dobowym. Podczas tworzenia (tryb blokowy) lub drukowania (tryb „On-Line”) paragonu każda linijka jest kontrolowana pod kątem zgodności nazwy z nazwami zawartymi w tablic nazw dla wycen leków.dla zaakceptowania ich przez klienta. Każda wycena jest zapamiętana przez drukarkę (w pamięci nieulotnej tj. W wyjątkowych sytuacjach można zrezygnować ze sprzedaży. dla których nie drukowano wycen. to umieszczona w tablicy wycen wartość jest sumą wartości wszystkich wycen odpowiadających tej nazwie. Operacje takie są odnotowywane w pamięci nieulotnej drukarki i na raporcie dobowym jest drukowana ilość usuniętych w ten sposób pozycji oraz war-„stornowanych wycen”.co jest preferowanym ze względów organizacyjnych rozwiązaniem. kiedy po wydrukowaniu wyceny zrezygnowano ze sprzedaży leku . kwoty wchodzące do obliczenia podatku VAT. który powoduje w trybie blokowym usunięcie całego paragonu i odtworzenie stanu tablicy „wycen” a w trybie „On-Line” skutkuje anulowaniem transakcji. Wydrukowanie ciągu wycen poprzedza w tym rozwiązaniu wydrukowanie paragonu fiskalnego . Zapamiętywane są pełne. Drukowanie ciągu wycen leków jest ściśle powiązane ze sprzedażą tych leków na paragonie fiskalnym w następujący sposób. dla których były drukowane poprzednio wyceny. Ponadto na paragonie można umieścić również towary „spoza listy” tj. Ponieważ może zaistnieć sytuacja. dwulinijkowy lub „apteczny”) oraz trybu drukowania (paragon blokowy / „On-Line”). W dowolnym momencie przy wyłączonym trybie transakcji (!) można wydrukować pewną liczbę takich wycen . Reasumując: powiązano wydrukowanie wyceny leku z jego sprzedażą.przy pomocy sekwencji LBCLRDTA oraz kasowania całej tablicy sekwencja LBCLRALL.

’).’).. Pc = 1 : bez odcięcia. <recepta> = string[10].’). Pop : kwota <oplata_podst> (linia ‘OPŁATA PODSTAWOWA:.. również jeżeli kwota ta jest zerowa. zakodowana jako dwa znaki heksadecymalne). • dopisanie do tablicy „zapamiętanych wycen” leków danej pozycji . Jako parametr „pusty” jest również uznawana pojedyncza spacja..Prf <> 0 oraz dana kwota jest zerowa..nazwy i wartości (jeżeli dana nazwa już występuje w tablicy to wartość zapamiętana w tablicy jest inkrementowana o aktualną kwotę przekazana w sekwencji). wtedy odnośna linia nie jest drukowana... Ppl : kwota <ponad_limit> (linia ‘PONAD LIMIT:.Pd100. Parametry napisowe sekwencji. Pd100: kwota <dopłata> (linia ‘DOPŁATA (100%):.Prf powodują zablokowanie drukowania wybranych kwot jeżeli dany parametr jest Pcl.Pop. <ptu> = char.. Brak parametru lub wartość zerowa powoduje drukowanie linii związanej z daną kwotą.. [LBRPDTA]: Wycena leku.Prf *w <nazwa> CR <postac_dawka> CR <opakowanie> CR <ptu> CR <ilosc> CR <kasa_nr> CR <platne> CR <recepta> CR <refundacja> CR <wydal> CR <data> CR <ilosc_lekospis> CR <pacjent> CR <lekarz>CR <refundator> CR <wojewodztwo> CR <wartosc> / <cena> / <vat> / <oplata> / <limit> / <ponad_limit> / <doplata> / <oplata_podst>/ <refundacja> / <check> ESC \ Sekwencja powoduje: • wydrukowanie wydruku niefiskalnego dla wyceny leku. <platne> = string[10]. W szczególności w każdej sekwencji występuje 2-znakowy parametr <check> oznaczający bajt kontrolny sekwencji (suma znaków modulo 256. <ilosc> = string[10].Ppl. Pcl : kwota <limit> (linia ‘LIMIT:. <opakowanie> = string[20]. Parametry Pcl. <refundacja> = string[10].. Parametry oznaczone jako (*) mogą być puste.. <nazwa> = string[30].’)..Pcl. Parametr Pc steruje pracą obcinacza po zakończeniu drukowania: Pc = 0 : odcięcie paragonu. Str. We wszystkich podanych niżej sekwencjach obowiązują ogólne zasady syntaktyki dla drukarki „DF-300”. Prf : kwota <refundacja> (linia ‘REFUNDACJA:. ESC P Pc.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Sekwencje sterujące dla uzyskania dodatkowych aptecznych wydruków niefiskalnych. <postac_dawka> = string[20]..’). 103 . <kasa_nr> = string[20].

= 54: błąd pola <refundacja>.Prf). <lekarz> = string[30] (*). = 53: błąd pola <recepta>. <oplata_podst>. = 3 : zła ilość parametrów (więcej niż 6). = 61: błąd pola <wojewodztwo>. = 57: błąd pola <ilosc_lekospis>.<limit>... = 50: błąd pola <ilosc>. muszą występować wszystkie nawet jeżeli nie wszystkie są drukowane): <wartosc>. = 45: przepełnienie tablicy wycen (zbyt duża liczba wycen wydrukowana). = 56: błąd pola <data>. 104 . Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. = 52: błąd pola <platne>. = 47: błąd pola <postac_dawka>.. = 60: błąd pola <refundator>.<ponad_limit>.<refundacja> (może być błąd syntaktyki lub brak jednego z parametrów). pozostałe błędy sekwencji: = 62: błąd jednej z wartości numerycznych <wartosc>. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. Parametry numeryczne sekwencji (kwoty.<doplata>. błędy parametrów napisowych sekwencji: = 46: błąd pola <nazwa>. = 59: błąd pola <lekarz>. <refundator> = string[20] (*). <ilosc_lekospis> = string[10] (*).<refundacja>. = 55: błąd pola <wydal>. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. = 51: błąd pola <kasa_nr>.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 <wydal> = string[30].<vat>. Str. <pacjent> = string[30] (*). = 4 : błąd parametru (Pc.<oplata>. = 49: błąd pola <ptu>. <data> = string[10] (*). <wojewodztwo> = string[20] (*). = 58: błąd pola <pacjent>. = 48: błąd pola <opakowanie>.<cena>.

Ph2. Pmn2. Pd1. <par1> = string[6] = początkowy nr.Ph1. musi występować.’. Pm2. Ph1.31.Ph2.Pm2.. UWAGA: wykonanie sekwencji gdy tablica jest pusta nie powoduje zgłoszenia błędu. UWAGA: poprawność daty (ilość dni miesiąca) nie jest kontrolowana. <znak_z> = string[1] = ‘ ‘ lub ‘-‘ = znak kwoty drukowanej w linii ‘ZALICZKI. Pmn1. Pv <> 0 : blok raportu kwot VAT nie jest drukowany. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.59.D. przy czym 0: 2000).Pd2.. Pm1.. <osoba> = string[27] = identyfikacja osoby obsługującej. [LBCLRALL] : Kasowanie całej zapamiętanej listy wycen leków. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. UWAGA: brak parametrów Pv..99 (2 ostatnie cyfry.Pm1. Parametry numeryczne (kwoty).Pd2 = dzień = 1..Ph2 = godzina = 0.Pmn2 = data / godzina końcowa raportu (linia ‘DO:.. Pg <> 0 : blok raportu gotówkowego nie jest drukowany. paragonu dla raportu.Pmn1 = data / godzina początkowa raportu (linia ‘OD:’). [LBAPTREP] : Raport kasowy w formacie dla aptek.<brutto_d> = kwoty sprzedaży w grupach podatkowych A.Pg oznacza Pv=Pg=0 (bloki są drukowane). ESC P *c <nazwa> CR <check> ESC \ sekwencja usuwa z tablicy zapamiętanych wycen pozycję identyfikowaną przez nazwę <nazwa> = string[40]. nawet jeżeli ten blok nie jest drukowany.12.<brutto_b>.Pd1.’). <par2> = string[6] = końcowy nr. Pmn1. Py1. Parametry napisowe: <kasa> = string[4] = numer kasy (traktowany jako dowolny napis). Pg *r <kasa> CR <osoba> CR <par1> CR <par2> CR <brutto_a> / <brutto_b> / <brutto_c> / <brutto_d> / <brutto_z> / <total_brutto> / <ptu_a> / <ptu_b> / <ptu_c> / <ptu_d> / <total_ptu> / <znak_z> CR <zaliczki> / <got_pocz> / <got_konc> / <check> ESC \ Parametry: Py1.Pm2 = miesiąc = 1. ESC P *a <check> ESC \ Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC... 105 . Py2. paragonu dla raportu.. Pd1..23. Pd2. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. = 63: brak w tablicy zapamiętanych wycen podanej nazwy. Pm1. Ph1.<brutto_c>.Pmn2 = minuta = 0. Pv.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBCLRDTA] : Kasowania zapamiętanych danych o wycenie leku („stornowanie wyceny”). Muszą zawsze występować wszystkie nawet jeżeli blok kwot VAT i/lub blok raportu gotówkowego nie są drukowane: <brutto_a>. Py2. ESC P Py1. Str.Py2 = rok = 0.

= 4 : błąd parametru (Py1.. <total_brutto> = suma kwot j. Pd1 = dzień = 1.w. Pd1. przy czym 0: 2000). przy czym 0: 2000). <ptu_a>.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 <brutto_z> = kwota zwolniona od podatku. Parametry: Py1.. Pm2 = miesiąc = 1. ESC P Py1.oczywiście wartość ta jest dodawana raz. błędy parametrów napisowych sekwencji: = 64: błąd pola <kasa>.. Pm1 = miesiąc = 1. . ciągu numerków) na lek recepturowy.<ptu_c>.<total_ptu> (może być błąd syntaktyki lub brak jednego z parametrów).').' nie jest drukowana..')..12. Pd2 = dzień = 1. na końcu linii jest drukowana data określona przez parametry Py2. . = 3 : zła ilość parametrów (więcej niż 12). Pks<>0 : kwota przedpłaty nie jest drukowana. = 65: błąd pola <osoba>..Pg).31 lub 0. = 67: błąd pola <par2>.. Py1 = rok = 0. [LBRPORD] : Zamówienie na lek recepturowy.w p. wartość 0 lub brak parametru powoduje wydrukowanie jednego egzemplarza.Pm2. Str... Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. UWAGA: .99 (2 ostatnie cyfry.31. pozostałe błędy sekwencji: = 69: błąd jednej z wartości numerycznych <brutto_a>.. 106 . Pd2. = 2 : błąd bajtu kontrolnego.Pd2 = termin odbioru (linia 'TERMIN ODBIORU.Pm1..<ptu_b>.w. Ponadto sekwencja w nowej postaci powoduje zwiększenie wartości na wyświetlaczu o przesłaną kwotę opłaty ( <opłata> ...12 lub 0..Pd1 = data przyjęcia zamówienia (linia 'DATA:.. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. jeżeli jest drukowana więcej niż jedna kopia). = 68: błąd pola <znak_z>. Pn=0... że ponieważ początek transakcji zeruje wartość na wyświetlaczu prawidłowa sekwencja działań polega na wydrukowaniu paragonu fiskalnego oraz bezpośrednio po nim numerku (ew. Pm1. Pn *k <numer> CR <osoba> CR <pacjent> CR <lekarz> CR <opłata> / <check> ESC \ Sekwencja powoduje wydrukowanie zamówienia na lek recepturowy..p. Py2. UWAGA: Dodatkowy parametr Pn (>1) powoduje wydrukowanie więcej niż jednego zamówienia na lek recepturowy przy użyciu jednej sekwencji.D <total_ptu> = suma kwot podatku j.99 lub 100 (2 ostatnie cyfry. Zwróćmy uwagę. Pm2. Po wydrukowaniu ostatniego numerka na wyświetlaczu będzie prawidłowa kwota do zapłaty obejmująca również opłaty za leki recepturowe.gdy Py2=Pd2=Pm2=0 to linia 'TERMIN ODBIORU.<ptu_d> = kwoty podatku naliczonego od kwot sprzedaży w grupach A.8 = ilosc kopii numerka na lek recepturowy.. a linia jest uzupełniona kropkami..gdy Py2=100 to parametry nie są drukowane. = 66: błąd pola <par1>. Py2 = rok = 0. Pm2 i Pd2.. Py2. Pks.

= 4 : błąd parametru (Py1. = 74: błąd pola <nazwa>. = 75: błąd pola <opis>. przekroczenie dopuszczalnej ilości linii = 50 UWAGA: Jest zapamiętywany fakt wydrukowania opisu leku o danej nazwie.Pks). = 73: błąd pola <lekarz>. <opis> = napis złożony z max. traktowany jako napis. 30 znaków zakończony CR. <numer> = string[10] = numer zamówienia. <osoba> = string[30] = dane osoby przyjmującej zamówienie. = 72: błąd pola <pacjent>. <lekarz> = string[30] (*). która pojawiła się w opisie. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. (inne błędy) = 74: błąd kwoty <opłata>. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. Usunięcie nazwy z listy jest odnotowywane w raporcie dobowym. ESC *t <nazwa> CR <opis> #255 <check> ESC \ gdzie: <nazwa> = napis złożony z max. jeżeli ta sama nazwa pojawiła się w wycenie leku to nie jest ona usuwana. <pacjent> = string[30] (*). lub usunięcia tej nazwy z listy przy pomocy sekwencji LBCLRTXT. wtedy odnośna linia nie jest drukowana.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Parametry napisowe: Parametry oznaczone jako (*) mogą być puste. (błędy parametrów napisowych sekwencji) = 70: błąd pola <numer>. <check> = bajt kontrolny dla całej sekwencji. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. Sekwencja LBCLRTXT usuwa z listy nazwę. Informacja o usuniętym opisie pojawia się w raporcie dobowym w postaci linii o formacie: |ILOŚĆ ANULOWANYCH OPISÓW iiiiii| Str. [LBPRNTXT]: Opisu działania leku. 107 . Jest to zatem analogiczna koncepcja „powiązania” drukowania opisów leków z ich sprzedażą jak dla wycen leków. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. Fakt ten powoduje konieczność sprzedaży tego towaru w trakcie następnej transakcji. 2000 znaków ale nie więcej niż 50 linii zakończony kodem ASCII 255 (dziesiętnie). = 3 : zła ilość parametrów (więcej niż 7). Sekwencja LBCLRALL usuwa z listy wszystkie nazwy które pojawiły się zarówno w wycenach jak i opisach. Jako parametr "pusty" jest również uznawana pojedyncza spacja.. = 71: błąd pola <osoba>.

LBPRNXT będą kierowane na zdefiniowane urządzenie aż do ponownego odebrania sekwencji LBPRNDIR lub wyłączenia zasilania. ESC P Ps.LBAPTREP.suma kontrolna.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBCLRTXT] : Kasowanie opisu działania leku z tablicy wycen. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. która została tam wpisana przy użyciu sekwencji LBPRNTXT. Kody błędów: = 2 : błąd bajtu kontrolnego. <check> .Pm #y <check> ESC \ Ps = 0: wydruki niefiskalne kierowane będą na drukarkę paragonową Ps = 1: wydruki niefiskalne kierowane będą na drukarkę zewnętrzną Opcjonalny parametr Pm określa gęstość druku (tylko dla drukarki zewnętrznej): Pm = 0 (lub brak) : drukuj z aktualnie wybraną gęstością Pm = 1 : 10 CPI Pm = 2 : 12 CPI Pm = 3 : 17 CPI Pm >=4 : 20 CPI Pm = 5 : Wybór „slip printera” (TM-290 . = 4 : błąd parametru Ps Str.LBRPORD.sekwencja usuwa z tablicy zapamiętanych wycen pozycję identyfikowaną przez nazwę <nazwa> = string[DL_NAZWY]. [LBPRNDIR] : Sekwencja związana z obsługą dodatkowego portu szeregowego. = 76: brak w tablicy zapamiętanych opisów podanej nazwy.przełączenie w tryb 42 kolumn) UWAGA: Po odebraniu tej sekwencji wszystkie wydruki generowane przez następujące dalej sekwencje: LBRPDTA. ESC P *z <nazwa> CR <check> ESC \ . = 2 : błąd bajtu kontrolnego. 108 .

19200 (domyślnie 9600) 8 Brak 1 XON-XOFF Brak bodów Zwróćmy uwagę na ostatni parametr w powyższej liście. gdy aplikacja wymaga odczytu statusu drukarki. gdy bufor wejściowy ulegnie zapełnieniu (w tym przypadku będzie w nim 1536 znaków). musi być zrealizowany ten protokół komunikacyjny.dane odbierane przez drukarkę. Opis interfejsu szeregowego Parametry interfejsu szeregowego są ustalone "na stałe" (Tabela 1. drukarka wysyła znak XON (ctrl Q. dane nadawane przez drukarkę oraz masa sygnałowa. Podłączenie drukarki do komputera przy pomocy interfejsu szeregowego nie przedstawia specjalnych trudności pod warunkiem. Zwykle trzeba zrealizować połączenie RTS drukarki z CTS komputera.. Sygnały interfejsu Jak już wspomniano wcześniej. że drukarka będzie ponownie gotowa do przyjmowania następnych danych. Z uwagi na konieczność zastosowania specjalnego kabla nie jest to sposób zalecany. Okablowanie. w stan wysoki (+12V) w stanie gotowości. tj. hex 13) w momencie. aż do momentu.Opis interfejsów drukarek fiskalnych Thermal i 3001 Uwagi ogólne Drukarki POSNET Thermal i POSNET 3001 wyposażono w interfejs szeregowy RS-232C. 109 . Interfejs ten umożliwia komunikację dwukierunkową. Zastosowanie tego protokołu umożliwia poprawną pracę interfejsu przy wykorzystaniu połączenia za pomocą jedynie trzech (interfejs napięciowy) lub czterech (pętla prądowa) przewodów. Polega on na tym. Ponadto. W chwili.o długości 2048 znaków (kolejka znaków wejściowych.założono. W najprostszym przypadku (interfejs napięciowy) wystarczą 3 przewody . natomiast dla poprawnej pracy odbiornika wymagane jest zwarcie sygnałów DTR z DCD oraz DSR (od strony komputera). co jest istotne w sytuacji. Od strony drukarki żadne zwarcia nie są wymagane. Często popełniany błąd w takim połączeniu to zastosowanie kabla. interfejs szeregowy drukarki może pracować jako interfejs napięciowy (wg standardu RS-232C). Str.): Tabela 1 PARAMETR Szybkość transmisji Ilość bitów informacyjnych Parzystość Ilość bitów STOP Protokół komunikacyjny odbiornika Protokół komunikacyjny nadajnika WIELKOŚĆ 1200. FIFO). że komputer nie ma możliwości wstrzymania transmisji danych wysyłanych przez drukarkę. hex 11).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 12. gdy ilość znaków w buforze spadnie poniżej określonego progu (512 znaków). Linia ta jest ustawiana w stan niski (-12V) jeżeli drukarka nie jest gotowa do przyjmowania następnych znaków . że drukarka wysyła znak XOFF (ctrl S. Interfejs komunikacyjny korzysta z bufora wejściowego w drukarce . niektóre programy sterujące interfejsem wymagają dla poprawnej pracy nadajnika (komputera) zwarcia sygnału RTS z CTS (od strony komputera). w którym przewody sygnałowe nie są skrzyżowane. Można również zastosować protokół sprzętowy przy użyciu linii RTS. protokół XON-XOFF. Stan braku gotowości urządzenia zachodzi w momencie zapełnienia 3/4 pojemności bufora komunikacyjnego tj. Zastosowano tzw. Wówczas transmisja znaków z komputera do drukarki powinna zostać wstrzymana. który informuje. Aby zapewnić poprawną pracę interfejsu. 512 znaków. jeżeli znajdzie się w nim 1536 znaków. kiedy procesor drukarki pobierze z bufora odpowiednią ich liczbę . że zostaną spełnione następujące warunki sprzętowe i programowe. gdy ilość znaków spadnie poniżej 1/4 długości bufora.

110 . DRUKARKA (RJ-45) – KOMP. "zerowanie" (co jest najczęściej stosowane w sieciach energetycznych w budynkach mieszkalnych i biurowych). Opis PIN RxD 5 TxD 4 GND 2. a połączenia masy ochronnej są realizowane w sieci energetycznej nie poprzez "prawdziwe" uziemienie. Standardowe parametry transmisji: 9600.1) powinna być ustawiona na pozycję ‘1xRS+RTS’ (patrz strony 121 i 123).7. Standardowe kable sygnałowe drukarek Poniżej przedstawiono rysunki standardowych kabli sygnałowych wykorzystywanych przy transmisji z drukarkami POSNET Thermal i POSNET 3001. Kabel wykorzystujący złącze 25 od strony PC-ta: Komputer DB-25 PIN Opis 3 RxD 2 TxD 7 GND 6 – 8 – 20 Zwora 1 4-5 Zworka 2 2.6. 8. 1. wszelkie różnice potencjałów między uziemieniami komputera i drukarki powodują przepływ (często znacznego !) prądu poprzez połączenie mas sygnałowych urządzeń. lecz przez tzw. jest brak izolacji galwanicznej mas sygnałowych urządzeń. W przypadku jego wykorzystania zworka dostępna dla serwisu (patrz pkt.6. Sygnał RTS w standardowym kablu dostarczanym z drukarką nie jest podłaczony. które dają dodatkowe błędy transmisji.3. N. Chociaż często jest stosowane połączenie dłuższe (z pozytywnym rezultatem). należy taką praktykę zakwalifikować jako błędną. Opis PIN RxD 5 TxD 4 GND 2. który pojawia się przy wykorzystaniu interfejsu napięciowego. czytelny tekst). Kabel wykorzystujący złącze 9 od strony PC-ta: Komputer DB-9 PIN Opis 2 RxD 3 TxD 5 GND 1–4–6 Zwora 1 7-8 Zworka 2 Uwaga: Złącze oznaczone (opisane) jako RS232 może być wykorzystane do podłączenia dodatkowego zewnętrznego wyświetlacza alfanumerycznego Typu VFD (duży. Na wyświetlaczu tym wyświetlane są dokładnie te same informacje które pojawiają się na wyświetlaczy LCD operatora. gdy oba urządzenia (komputer i drukarka) są zasilane z różnych faz lub obwodów energetycznych. Ponieważ masy sygnałowe urządzeń (komputera i drukarki) są zwarte z masami ochronnymi (uziemieniami) . Prąd ten powoduje oczywiście dodatkową różnicę potencjałów. Drugim problemem. UWAGA: w tym przypadku sygnał RTS nie działa ! 2. 1.3.8 RTS 1 Str.24 maksymalna długość takiego połączenia (standard napięciowy) nie może przekraczać (przy szybkości transmisji 9600 bodów) 15 metrów. 3. Problem ten występuje szczególnie drastycznie. Połączenie opisane powyżej wymaga zastosowania protokołu transmisji XON-XOFF. co może zwiększać prawdopodobieństwo przekłamań transmisji. złącze zewnętrznego zasilacza oraz złącze wyświetlacza klienta).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Istotne jest. Ponadto w obwodzie masy sygnałowej mogą pojawiać się w takiej sytuacji zakłócenia impulsowe (związane np.8 RTS 1 DRUKARKA (RJ-45) – KOMP. 5. Wtedy w drukarce należy przestawić zworkę (dostępną dla serwisu) na pozycję ‘2xRS’. złącze szuflady.7. z załączeniem dodatkowych odbiorników prądu w sieci energetycznej). Polskie znaki w standardzie MAZOWIA. 1 4. że zgodnie z normą V. Opis sygnałów innych interfejsów dostępnych w drukarkach przedstawiono na stronie 114 (dodatkowy RS232.

1..W efekcie.posnet. PASCAL) istnieją gotowe biblioteki procedur obsługi portów COM1.COM4. Z doświadczeń autorów wynikają jednak następujące wskazówki. 111 .gdy aplikacja jest tak napisana. UNIX.. C itd. W przypadku komunikacji dwukierunkowej wykorzystanie procedur BIOS jest w ogólnym przypadku błędne. oprogramowanie nie stwarza większych problemów .).. Często popełnianym błędem jest ponadto brak blokady opcji XANY (parametr -XANY) co powoduje nie kontrolowane wznowienie transmisji w wyniku odebrania przez system dowolnego znaku (a przecież nie musi to być znak XON !). W przypadku większości współcześnie wykorzystywanych systemów programowania (CLIPPER. w środowisku DOS'a. wzorując się na modułach dostarczonym przez POSNET : www. dBase. w szczególności o włączeniu protokołu XON-XOFF.Pentium) i programowym (DOS.com. napisanymi przy użyciu różnych systemów programowania (np. realizacji protokołu XON-XOFF w procedurze obsługi przerwania oraz buforowaniu odbieranych znaków w buforze FIFO (wystarczy tu bufor o długości 256 bajtów).486. 2.. że nie ma możliwości przepełnienia bufora wejściowego drukarki (o długości 2048 znaków). Str.) .COM4. Windows . Zwróćmy ponadto uwagę. pamiętając tylko o wyborze właściwego adresu portu COM1. Właściwe (i zalecane) rozwiązanie procedur komunikacyjnych polega na wykorzystaniu przerwania sprzętowego do odbierania znaków z interfejsu. W systemie UNIX procedury obsługi portów COM1. Wobec braku realizacji protokołu XON-XOFF sposób ten jest efektywny tylko w specyficznych sytuacjach . W przypadku podłączenia drukarki przez COM1. które może stwarzać oprogramowanie komunikacji szeregowej. że procedury BIOS wymagają zwór na złączu komputera (RTS-CTS dla nadajnika. oraz komunikacji wyłącznie jednokierunkowej.COM4 spełniające powyższe wymogi są wbudowane w jądro systemu. C.można użyć procedur BIOS. CLIPPER. pracujących w różnorodnym środowisku sprzętowym (PC 386. 4. DCD-DSR-DTR dla odbiornika)... nie ma gwarancji. ponieważ nie zapewniają one właściwego buforowania znaków odbieranych przez komputer oraz nie realizują protokołu XON-XOFF.nie sposób przeanalizować w tym miejscu wszelkich możliwych problemów..COM4 spełniające powyższe wymogi. nawet jeżeli uzyskano poprawną pracę aplikacji z tak skonstruowaną komunikacją podczas prób. lub napisać własne procedury programujące port i wysyłające do niego znak (np. Należy jednak pamiętać o właściwym skonfigurowaniu portu.pl ). że po przeniesieniu jej na inny sprzęt (lub nieco różniące się środowisko programowe !) będzie ona nadal działać poprawnie ! 3.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Wymagania programowe Ponieważ drukarka może współpracować z bardzo różnymi aplikacjami.

• blokady (zacięcie napędu głowicy) mechanizmu lub otwartej pokrywy drukarki POSNET 3001. W odpowiedzi na kod DLE ($10) drukarka odsyła jednobajtowy status w formacie (70. Str. 6 1 5 1 4 1 3 0 2 ONL 1 PE 0 ERR Błędy drukarki Wystąpienie błędu w trakcie drukowania wykrytego przez sterownik mechanizmu drukującego powoduje. • błędu mechanizmu np. Do podłączenia dodatkowego wyświetlacza VFD (Thermal. awaria zasilacza itp. sekwencja LBDSP). Drukarka powinna realizować protokół EPSON (np. Jako dodatkowa drukarka może być też wykorzystany tzw. Opis złącza można znaleźć na stronie 114. 3001 i Beetle 20) Dodatkowe łącze RS232C można wykorzystać także do podłączenia specjalnego zewnętrznego wyświetlacza VFD uzupełniającego wyświetlacz dla klienta (numeryczny). PE = 1: stan "Brak Papieru". to drukarka przełącza się w tryb ON-LINE i odpowiednie bity stanu (DLE) zostaną wyzerowane (ERR. ONL=0). LBPRNXT drukowania opisu działania leku. Sygnalizacja stanów drukarki na interfejsie szeregowym Stan drukarki można odczytać programowo wysyłając do niej pytanie w postaci: DLE ($10) – odczyt statusu drukarki działający także w trybie OFF-LINE !!! Daje to możliwość odczytu statusu . Do dodatkowej drukarki mogą być kierowane wydruki uzyskiwane w wyniku realizacji następujących rozkazów (dokładny opis sekwencji zawarto w rozdziale ‘VIII’ na stronie 103) : LBRPDTA : drukowanie wyceny leku. umożliwiającego podłączenie drukarki szeregowej z parametrami transmisji 9600/8/N/1 (tylko drukarki ‘apteczne’).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Dodatkowe złącze RS232C W wersji aptecznej drukarki Wprowadzono obsługę dodatkowego portu szeregowego. Stan ten może wystąpić w wyniku: • braku papieru (PE=1. LBAPTREP: drukowanie raportu kasowego. jeżeli sterownik stwierdzi. ONL=0). Po usunięciu błędu i naciśnięciu klawisza NIE. (ERR=1.77 hex): 7 0 gdzie: ONL = 1: stan "On-Line". „slip printer”. że jego przyczyna została usunięta. ERR = 1: stan "Błąd mechanizmu/ sterownika". PE) lub ustawione (ONL).. Dostęp do tego wyświetlacza po otwarciu transakcji jest jednak dla programisty ograniczony do sekwencji związanej z pobieraniem kaucji LBDSPDEP opisanej na stronie 79. oprócz przejścia drukarki w stan OFF-LINE i odpowiedniego komunikatu na wyświetlaczu. brak papieru lub sytuacje błędne. 112 .np. LBRPORD : drukowanie numerka na lek recepturowy. dla drukarki „Seikosha” SP-2400 jest to tryb standardowy). Wyświetlacz ten wyświetla teksty dokładnie takie same jakie pojawiają się na wyświetlaczu LCD operatora (patrz rozdział VII. przegrzanie głowicy.

która prowadzi do blokady przetwarzania znaków przez drukarkę tj. 113 . drukarka nie może realizować prawidłowo odpowiedzi na żądanie wysłania statusu (kod ENQ lub sekwencja LBFSTRQ).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Błędy "programowe" Podczas interpretacji i realizacji rozkazów (sekwencji) sterujących mogą wystąpić różnego rodzaju błędy.należy mieć na względzie.). wysłanie ciągu wielu odpowiedzi statusowych (ponieważ odpowiednie kody lub sekwencje sterujące) zostały "zmagazynowane" w buforze drukarki. blokując wyświetlanie komunikatów . kiedy po skasowaniu jednego komunikatu o błędzie wystąpi natychmiast następny . po przełączeniu drukarki w stan ON-LINE. Ułatwi to pracę w przypadku interwencji dotyczących ‘zgłaszaniem’ przez drukarki błedu na wyświetlaczu LCD. Ponadto. błędy aplikacji. wystąpienie wyżej wymienione komunikatu lub przejście w stan OFF-LINE (automatyczne lub inicjowane z klawiatury). Stan ten nie jest w żaden sposób sygnalizowany na interfejsach. wynikające z różnych przyczyn (przekłamania transmisji. UWAGA: 1. Często może zatem zachodzić sytuacja. Na stronach 115 i 116 niniejszej instrukcji przedstawiono w formie tabel wykaz wszystkich sekwencji drukarek POSNET i odpowiadających im kodów błedów. Wysłanie sekwencji LBSERM redefiniuje sposób obsługi błędów. ustalony po włączeniu zasilania) sposób obsługi tych błędów jest następujący: 1. 2. że w wyniku wystąpienia błędu mechanizmu drukującego odpowiedź ta może być "zablokowana" na dowolnie długi czas. 2. Dokładny opis sekwencji LBSERM można znaleźć na stronie 76. ale realizuje odczyt statusu DLE. Jeżeli aplikacja oczekuje po wysłaniu każdego rozkazu na odpowiedni status potwierdzający jego wykonanie . Na wyświetlaczu pojawia się komunikat (patrz strona 36): 'Błąd rozkazu: "cc" ' 'Kod błędu : xx '. błędny stan drukarki itd.co umożliwia automatyczny monitoring sytuacji błędnych przez aplikację (przetwarzanie nie jest blokowane !). Przetwarzanie (pobieranie znaków z bufora wejściowego) jest wstrzymane aż do naciśnięcia klawisza NIE. zatem drukarka kontynuuje przyjmowanie znaków do bufora komunikacyjnego. Standardowy (tj. W każdej sytuacji. Dodatkowo umieszczono w tabelach numerację stron na których można znaleźć dokładny opis interesującej nas sekwencji. które nie mogły być realizowane wobec wystąpienia wcześniejszego błędu. ponawianie żądania wysłania statusu co pewien czas spowoduje.ponieważ w buforze drukarki znalazły się następne sekwencje sterujące. Str. aż do jego zapełnienia.

Masa sygnałowa.Opis złącz drukarki POSNET Thermal i POSNET 3001 Złącze wejścia RS232C (opisane jako KOMP) typu RJ45 .SZUF .) PIN 1 2 3 4 5 6 NAZWA +SZUF +SZUF +SZUF . Złącze wyjścia wyświetlacza (opisane jako WYŚW. Masa sygnałowa. Gniazdo wejściowe zasilania (opisane jako DC). Masa sygnałowa. przewidziane do sprzętowego handshake'u odbiornika Masa sygnałowa.SZUF TYP Wy Wy Wy Wy Wy Wy FUNKCJA Plus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady Plus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady Plus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady Minus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady Minus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady Minus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady Str.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 13. Wejście danych w standardzie napięciowym. Wyjście danych w standardzie napięciowym. Masa sygnałowa. Masa sygnałowa. 114 .). Wejście danych w standardzie napięciowym. Złącze opisane jako RS232C. PIN 1 2 NAZWA + - TYP FUNKCJA Plus zasilania Minus zasilania Złącze do podłączenia szuflady (opisane jako SZUFL. Masa sygnałowa.SZUF . PIN 1 2 3 4 5 6 7 8 NAZWA RTS GND GND TXD RXD GND GND GND TYP Wy Wy We FUNKCJA Wyjście. PIN 1 2 3 4 NAZWA GND RXD TXD GND TYP We Wy FUNKCJA Masa sygnałowa. PIN 1 2 3 4 5 6 7 8 NAZWA VCC VCC VCC CK TX RX GND GND TYP Wy We FUNKCJA Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zegar Wyjście danych Wejście danych Masa sygnałowa. Wyjście danych w standardzie napięciowym.

Str.Kody sekwencji Litery które mogą pojawić się w pierwszej linii wyświetlacza po znaku $ . 115 .20 linii żądanie wysłania kodu błędu ostatniego rozkazu drukowanie raportu okresowego zalogowanie kasjera wylogowanie kasjera drukowanie raportu dobowego odeślij informacje kasowe stan kasy typ i wersja oprogramowania zwrot kaucji włączenie/wyłączenie komunikatu słownego 'Dziękujemy.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 14. # lub * odnoszące się do sekwencji która spowodowała błąd przedstawiono w tabeli poniżej.. Dodatkowo w tabeli podano numer strony na której znajduje się dokładny opis ‘Kodu błędu’ wyświetlanego w drugiej linii wyświetlacza.79 80 75 77 78 74 94 81 Sekwencja kontrola bazy danych odczyt zegara drukarki wypłata z kasy obsługa błędów raport kasy (z aplikacji) pokwitowanie sprzedaży transakcja uznania (zwrot towaru) wpłata do kasy drukowanie raportu kasy/zmiany wysuw papieru o 1. zapraszamy' (POSNET 2000) wydruk na drukarce dodatkowej (Apteka) zwrot towaru Szukaj na stronie: 89 89 86 76 82 83 84 85 86 76 90 88 87 87 88 89 86 91 87 76 108 88 * a c k r t z w Sekwencja kasowanie tablicy wycen usuwanie z tablicy wycen leku Zamówienie na lek recepturowy raport kasowy apteczny opis działania leku usuwanie opisu działania leku z tablicy wycen wycena leku Szukaj na stronie: 105 105 106 105 107 108 103 UWAGA: Kod błędu=0 oznacza rozkaz nierozpoznany. $ a c d e f h l p s x # b c d e f g h i k l n o p q r s t v w x y z Sekwencja linijka paragonu (Apteka) ustawianie zegara sterowanie wyświetlaczem/ szufladą anulowanie transakcji/ akceptacja transakcji programowanie nagłówka/ fiskalizacja początek transakcji definiowanie pozycji transakcji (linii paragonu) zmiana stawek PTU początek transakcji (Apteka) zakończenie transakcji z formami płatności Szukaj na stronie: 95 73 74.

próba wykonania w trybie 'blokowym' OFF-LINE. wartość po odjęciu staje się ujemna (przyjmuje się wówczas stan zerowy kasy !).zaokrągla wynik mnożenia do dwóch miejsc po przecinku. jeżeli różnica WPLATA-TOTAL <0 to napisy 'gotówka'. lub w wyniku jej wykonania suma w danej grupie podatkowej wychodzi ujemna). błędne oznaczenie stawki PTU (lub brak) . błędne oznaczenie ilości (puste lub za długie). data wcześniejsza od daty ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej (wykonanie niemożliwe !). błąd wykonania (zapisu) do zegara RTC lub błąd odczytu zegara RTC. błąd jednej z kwot lub pozostałych napisów. zła ilość parametrów. . błąd odczytu totalizerów. 'reszta' nie będą drukowane !). wartość towaru po uwzględnieniu rabatu wychodzi ujemna. nadmiar dodawania (przekroczenie zakresu gotówki w kasie). błędna suma całkowita TOTAL lub błędna kwota RABAT. w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony. ‘kaucja_pobrana’ przesłana w LBTRXEND nie jest zgodna z sumą wartości otrzymanych w sekwencjach LBDSPDEP. zerowy stan totalizerów. błąd kwoty WPLATA (syntaktyka.przy rabacie kwotowym uwzględnienie rabatu nie może prowadzić do ujemnego wyniku. zakres lub brak). błędna liczba rekordów (linii) paragonu. . zakres lub brak).błąd niespełnienia warunku ilość x cena wartość (przekroczenie progu 1%) drukarka sprawdza poprawność przesłanych informacji wg algorytmu . lub błędna treść dodatkowych linii. błąd operacji z pamięcią fiskalną. błąd w dodatkowych liniach nagłówka (np. 116 . za długi lub zawierający błędne znaki).także próba sprzedaży w stawce nieaktywnej . lub błąd operacji z rabatem np. . błędny kod terminala/ kasjera (zła długość lub format). błąd operacji . .Kody błędów drukarek Drukarki standardowe Numer błędu (KOD) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 14 15 16 17 18 19 Opis błędu Rozkaz nierozpoznany.niezerowe totalizery !. błąd napisu <zmiana> lub <kasjer> lub <numer> lub <kaucja> (np.354. żądanie zakończenia (pozytywnego !) trybu transakcji. sekwencja odebrana przez drukarkę przy wyłączonym trybie transakcji.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 15. próba fiskalizacji sfiskalizowanego urządzenia . próba przesłania do RAM nagłówka dla urządzenia sfiskalizowanego (o ile drukarkę zafiskalizowano wpisując do modułu fiskalnego cały nagłówek). 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Str. błąd wartości CENA (syntaktyka. zła ilość wartości PTU.mnoży cenę przez ‘wyłowioną’ z ilości liczbę .56 dla jednej grupy podatkowej). błędna nazwa (pusta lub za długa).684. przepełnienie totalizera (max 2. błąd kwoty WPŁATA (syntaktyka). nie zainicjalizowany zegar RTC. przepełnienie bufora drukarki. błąd liczby lub próba zdefiniowania takich samych stawek jakie są w pamięci fiskalnej drukarki . błąd operacji STORNO (np. wynik zaokrąglenia porównuje z wartością (BRUTTO) z dokładnością do 1%. błąd danych. błąd bajtu kontrolnego. błąd operacji I/O. za długie opisy). niespełnienie powyższego daje błąd #20.błąd wartości BRUTTO lub RABAT (syntaktyka.

błąd napisu <numer_karty>. błąd napisu <numer_par>.niezerowe totalizery !. próba fiskalizacji sfiskalizowanego urządzenia . błąd wykonania (zapisu) do zegara RTC lub błąd odczytu zegara RTC. 2. błąd w dodatkowych liniach nagłówka (np. błędne oznaczenie stawki PTU (lub brak) . błędne oznaczenie ilości (puste lub za długie). CLR. operacja przerwana z klawiatury (przed rozpoczęciem drukowania). błąd nazwy.także próba sprzedaży w stawce nieaktywnej . błąd danych. błąd liczby lub próba zdefiniowania takich samych stawek jakie są w pamięci fiskalnej drukarki . błąd wartości <kwota>. błąd napisu <data_r>. zła ilość wartości PTU. zła ilość parametrów. Drukarki apteczne Numer błędu (KOD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 14 15 16 17 18 19 nie zainicjalizowany zegar RTC. Opis błędu Str. 117 . ten błąd pojawia się także w przypadku wystąpienia błędu blokującego tryb fiskalny (ERR. błąd napisu <kontrahent>. błąd odczytu totalizerów. błąd napisu <kod_autoryz>. błąd operacji z pamięcią fiskalną. próba przesłania do RAM nagłówka dla urządzenia sfiskalizowanego (o ile drukarkę zafiskalizowano wpisując do modułu fiskalnego cały nagłówek). zakres lub brak). błąd napisu <data_m>. brak w pamięci RAM nagłówka (tylko w trybie fiskalnym gdy do modułu fiskalnego wpisano tylko NIP). błąd oznaczenia PTU. błąd operacji I/O. błąd napisu <numer_kasjera>.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 już istnieje zapis o tej dacie. błąd wartości CENA (syntaktyka. FULL). błąd napisu <numer_kasy> (za długi lub zawierający błędne znaki). błędna nazwa (pusta lub za długa). 1. błąd napisu <nazwa_karty>. błąd napisu <terminal>. błąd bajtu kontrolnego. data wcześniejsza od daty ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej (wykonanie niemożliwe !). za długie opisy). błąd operacji .

56 dla jednej grupy podatkowej). błąd operacji STORNO (np.mnoży cenę przez ‘wyłowioną’ z ilości liczbę . 2.błąd niespełnienia warunku ilość x cena wartość (przekroczenie progu 1%) . błąd pola <postac_dawka>. . żądanie zakończenia (pozytywnego !) trybu transakcji. błąd pola <nazwa>. błędny kod terminala/ kasjera (zła długość lub format).684. błąd nazwy. niespełnienie powyższego daje błąd #20. błąd kwoty OPŁATA. wartość towaru po uwzględnieniu rabatu wychodzi ujemna. operacja przerwana z klawiatury (przed rozpoczęciem drukowania). wartość po odjęciu staje się ujemna (przyjmuje się wówczas stan zerowy kasy !). błąd kwoty WPLATA (syntaktyka. 'reszta' nie będą drukowane !).drukarka sprawdza poprawność przesłanych informacji wg algorytmu . CLR. przepełnienie bufora drukarki.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 . zakres lub brak). błąd napisu <zmiana> lub <kasjer> lub <numer> lub <kaucja> (np. już istnieje zapis o tej dacie. błąd napisu recepta. . za długi lub zawierający błędne znaki). ponieważ tablica zapamiętanych wycen leków nie jest pusta) przepełnienie tablicy wycen (zbyt duża liczba wycen wydrukowana). 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Str. w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony. przepełnienie totalizera (max 2.zaokrągla wynik mnożenia do dwóch miejsc po przecinku. nadmiar dodawania (przekroczenie zakresu gotówki w kasie). błąd oznaczenia PTU. FULL). dla którego była drukowana wcześniej wycena (transakcja nie może być poprawnie zakończona. błąd kwoty OPLATA. błędna suma całkowita TOTAL lub błędna kwota RABAT. 118 . lub błąd operacji z rabatem np. zerowy stan totalizerów. jeżeli różnica WPLATA-TOTAL <0 to napisy 'gotówka'. lub w wyniku jej wykonania suma w danej grupie podatkowej wychodzi ujemna). ‘kaucja_pobrana’ przesłana w LBTRXEND nie jest zgodna z sumą wartości otrzymanych w sekwencjach LBDSPDEP.błąd wartości BRUTTO lub RABAT (syntaktyka. .przy rabacie kwotowym uwzględnienie rabatu nie może prowadzić do ujemnego wyniku.354. próba wykonania w trybie 'blokowym' OFF-LINE. ten błąd pojawia się także w przypadku wystąpienia błędu blokującego tryb fiskalny (ERR. błąd jednej z kwot lub pozostałych napisów. sekwencja odebrana przez drukarkę przy wyłączonym trybie transakcji. wynik zaokrąglenia porównuje z wartością (BRUTTO) z dokładnością do 1%. błąd kwoty WPŁATA (syntaktyka). brak w paragonie leku. błędna liczba rekordów (linii) paragonu. lub błędna treść dodatkowych linii.

błąd pola <refundator>. <nazwa>. błąd pola <osoba>. błąd pola <kasa_nr>. błąd kwoty <opłata>. błąd pola <ilosc>. Błąd jednej z wartości numerycznych <brutto_a>. błąd pola <platne>. błąd pola <lekarz>. błąd pola <recepta>. błąd pola <par2>.. błąd pola <pacjent>. błąd pola <numer>. przekroczenie dopuszczalnej ilości linii = 50 brak w tablicy zapamiętanych opisów podanej nazwy. brak w tablicy zapamiętanych wycen podanej nazwy.<total_ptu> (może być błąd syntaktyki lub brak jednego z parametrów). błąd jednej z wartości numerycznych <wartosc>..Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 błąd pola <opakowanie>. błąd pola <opis>. 119 . błąd pola <refundator>. błąd pola <pacjent>.<refundacja> (może być błąd syntaktyki lub brak jednego z parametrów). błąd pola <znak_z>. błąd pola <refundacja>. błąd pola <par1>. błąd pola <ilosc_lekospis>. błąd pola <kasa>. błąd pola <data>.. błąd pola <osoba>. błąd pola <wydal>. błąd pola <ptu>.. błąd pola <lekarz>. Str.

klawisze ‘⇓‘ i ‘⇑‘ służą do ustawienia interesującego nas pola). FSK : dostępne opcje to: • Nr. że zablokowana jest sprzedaż w tej stawce tzn. Testowane są wszystkie segmenty wyświetlacza.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 16. Znak ‘-’ obok stawki oznacza.po potwierdzeniu powstaje specjalny wydruk umożliwiający wizualną kontrolę poprawności działania mechanizmów (oryginału i kopii).Unikat. • PT . 3. KONFIGURACJA. • NIP wyświetlenie numeru identyfikacyjnego podatnika w przypadku kiedy drukarka pracuje w trybie fiskalnym.liczba rekordów ‘ Zmiana stawek PTU’. Szybkość można zdefiniować prędkość transmisji dla łącza szeregowego RS232C na : 1200 2400 4800 9600 (domyślna) 19200 . Testy. • Test ogólny: • H . BŁĄD i SIEĆ). FSK . po chwili drukarka ‘zgłosi’ się komunikatem na wyświetlaczu o treści: ‘Konfiguracja Testy’ ‘Informacje (Koniec)’ Zasada wyboru odpowiedniej funkcji jest następująca: • przy pomocy klawiszy ‘⇐‘ i ‘⇒‘ ustawiamy migający znacznik (kursor) na polu które nas interesuje . 2. • PTU wyświetlenie na wyświetlaczu zdefiniowanych stawek PTU w drukarce. 4. POSNET THERMAL (Funkcje serwisowe) W celu zainicjowania dostępu do funkcji serwisowych należy włączyć drukarkę przy jednoczesnym wciśnięciu klawiszy ‘TAK’ i ‘NIE’.. stawka nie została zdefiniowana.liczba rekordów w nagłówku drukarki. Sprzętowa oszczędność polega na rozpoczęciu drukowania przez drukarkę nowego nagłówka bezpośrednio po zakończeniu poprzedniego wydruku. 1. Stawki PTU: dostępne opcje to : RAM . • Oszczędność papieru: włączenie sprzętowej oszczędności papieru (TAK) lub jej wyłączenie (NIE). • klawisz ‘⇑‘ służy do wychodzenia z obsługi interesującej nas funkcji .liczba wykonanych raportów dobowych. LED : test diod świecących na klawiaturze (diody GOTOWA. • CL . 4. 120 . Po ustawieniu czułości zalecamy wykonanie testu PRN (opcja TESTY opisana poniżej). 2. podświetlając odpowiednią literę deklarujemy maksymalną czułość papieru (A) lub niższą (B . : Str. D) w zależności od czułości zastosowanego papieru termicznego. 1. Po usłyszeniu krótkiego sygnału należy zwolnić klawisze .w trybie szkoleniowym po włączeniu zasilania drukarka jako wiążące przyjmie stawki zdefiniowane w pamięci RAM . Po wyjściu z tej opcji drukarka żąda potwierdzenia zmiany zegara (poprzez zadanie pytania ‘Zapisać zegar (T/N)’). Zegar : opcja umożliwiająca korektę zegara drukarki (czasu) w przypadku gdy są zerowe totalizery. • niektóre zmiany parametrów wymagają ich zatwierdzenia poprzez naciśniecie klawisza ‘TAK’. UWAGA: po fiskalizacji drukarka zawsze jako wiążące przyjmuje stawki zdefiniowane w pamięci fiskalnej. DSP : test wyświetlacza LED dla klienta. wyświetlenie numeru unikatowego drukarki. 3. Jeżeli naciśniemy klawisz ‘TAK’ zmiana zegara zostanie zapamiętana.po włączeniu zasilania drukarki drukarka przyjmie stawki zdefiniowane w pamięci fiskalnej (domyślnie ustawienie). Zalecamy wykonanie tego testu po zmianie czułości papieru (opisanej powyżej). • naciskając klawisz ‘⇓‘ przechodzimy do ‘podmenu’ interesującej nas funkcji. Poniżej opiszemy dokładnie poszczególne funkcje dostępne z klawiatury. Papier : • Czułość: A B C D .ilość zerowań RAM. • RDOB . Korekty dokonujemy za pomocą klawiatury (klawiszami ‘⇐‘ i ‘⇒‘ wybieramy pole do zmiany. PRN : test mechanizmów drukujących .

posnet. DF-301 i DF-302.jumper do RESET zegara drukarki (tylko w wersjach ‘przewlekanych’ płyty. SZUF .uaktywnia dodatkowe wyjście RS232C (wersja apteczna) w przypadku gdy zworka jest w pozycji 2xRS..JP12 .D. UWAGA: Dyskietka fiskalna jest dostępna w internecie na stronie www.pl . 121 .charakterystyczne punkty pomiarowe (napięciowe) w drukarce. ELEMENTY DOSTĘPNE PO ZDJĘCIU OSŁONKI WEWNĄTRZ DRUKATKI . UX . Str.O. Drukarka POSNET THERMAL jest w pełni zgodna z drukarką DF301 (ver.test łącza RS232C (KOMP) i dodatkowego łącza wykorzystywanego w wersji aptecznej drukarki (RS232).1 (cały nagłówek w pamięci fiskalnej!). HEXDUMP. DC to napięcie zasilające drukarki na złączu DC drukarki (z zasilacza zewnętrznego). Po naciśnięciu (jednocześnie) klawiszy R.T2 . Standardowo zworka ustawiana w pozycji 1xRS+RST .com. Dodatkowe złącza mechanizmów umieszczone są pod mechanizmami drukującymi.1 . czyli modeli: DF-300. COM. Opcja ta umożliwia wykonanie informacyjnego wydruku zawierającego : numer unikatowy.≥17. Tryb ten jest przydatny w przypadku ‘kłopotów’ z aplikacją sterującą drukarką (programem użytkownika). Drukarki dla aptek (POSNET THERMAL-A) można fiskalizować wg takich samych zasad jak zwykłe drukarki termiczne czyli traktując je jako wykonane w wersji ≥17.liczba rekordów ‘ODBUDOWA BAZY’. Informacje. W wersji SMD jumper nie występuje!). i R. • ER: . gdzie: J1 J7 U4 JP6. tryb hexdump umożliwiający wydrukowanie przez drukarkę treści komend odbieranych przez drukarkę przez łącze RS232C. PE . Znajduje się na niej także ‘stary’ program (katalog POSNET) który służy do fiskalizacji wersji drukarek < 17.sumaryczna liczba błędnych rekordów w pamięci fiskalnej.exe’ umieszczonego w katalogu ‘VER17_1’ na dyskietce fiskalnej.złącza mechanizmów drukujących.AUX . RESET wykonujemy zdejmując (przy wyłączonym zasilaniu) zworkę lub wyjmując na chwilę baterię BT1 (wersja SMD) .test mikro wyłączników mechanizmów drukujących oraz czujników obecności papieru (optyczne) .temperatura elementów grzejnych mechanizmów termicznych drukarki BT to napięcie wewnętrznej baterii podtrzymującej niektóre układy drukarki po wyłączeniu zasilania. tryb pracy drukarki (fiskalny lub szkoleniowy) i aktualne stawki PTU. możemy przełączyć drukarkę w tzw.test wyjścia dodatkowego do podłączenia szuflady.1). T1. Drukarki fiskalizujemy przy pomocy programu ‘posnet. Fiskalizacja POSNET Thermal.driver interfejsów szeregowych (w podstawce) .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 • • • • • • • • OB .

Testowane są wszystkie segmenty wyświetlacza. Po usłyszeniu krótkiego sygnału należy zwolnić klawisze .test wyjścia dodatkowego do podłączenia szuflady. • DSP : test wyświetlacza LED dla klienta. Zalecamy wykonanie tego testu po zmianie czułości papieru (opisanej powyżej).ilość zerowań RAM. Domyślne ustawienie na TAK. • CL . stawka nie została zdefiniowana. : • • • Testy. • RDOB . po chwili drukarka ‘zgłosi’ się komunikatem na wyświetlaczu o treści: ‘Konfiguracja Testy’ ‘Informacje (Koniec)’ Zasada wyboru odpowiedniej funkcji jest następująca: • przy pomocy klawiszy ‘⇐‘ i ‘⇒‘ ustawiamy migający znacznik (kursor) na polu które nas interesuje .POSNET 3001 (Funkcje serwisowe) W celu zainicjowania dostępu do funkcji serwisowych należy włączyć drukarkę przy jednoczesnym wciśnięciu klawiszy ‘TAK’ i ‘NIE’. Str. BŁĄD i SIEĆ). • Szybkość • można zdefiniować prędkość transmisji dla łącza szeregowego RS232C na : 1200 2400 4800 9600 (domyślna) 19200 . Korekty dokonujemy za pomocą klawiatury (klawiszami ‘⇐‘ i ‘⇒‘ wybieramy pole do zmiany. Jeżeli naciśniemy klawisz ‘TAK’ zmiana zegara zostanie zapamiętana.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 17. Poniżej opiszemy dokładnie poszczególne funkcje dostępne z klawiatury. • SZUF . • Test ogólny: • H .w trybie szkoleniowym po włączeniu zasilania drukarka jako wiążące przyjmie stawki zdefiniowane w pamięci RAM . Papier: właczenie (TAK) lub wyłączenie (NIE) trybu oszczędności papieru. • OB . • klawisz ‘⇑‘ służy do wychodzenia z obsługi interesującej nas funkcji . Po wyjściu z tej opcji drukarka żąda potwierdzenia zmiany zegara (poprzez zadanie pytania ‘Zapisać zegar (T/N)’). • naciskając klawisz ‘⇓‘ przechodzimy do ‘podmenu’ interesującej nas funkcji. klawisze ‘⇓‘ i ‘⇑‘ służą do ustawienia interesującego nas pola). • PTU wyświetlenie na wyświetlaczu zdefiniowanych stawek PTU w drukarce. Znak ‘-’ obok stawki oznacza.po potwierdzeniu powstaje specjalny wydruk umożliwiający wizualną kontrolę poprawności działania mechanizmów (oryginału i kopii). KONFIGURACJA. • PT . 122 . FSK . • ER: .liczba rekordów ‘ODBUDOWA BAZY’. • NIP wyświetlenie numeru identyfikacyjnego podatnika w przypadku kiedy drukarka pracuje w trybie fiskalnym.liczba wykonanych raportów dobowych.po włączeniu zasilania drukarki drukarka przyjmie stawki zdefiniowane w pamięci fiskalnej (domyślnie ustawienie).sumaryczna liczba błędnych rekordów w pamięci fiskalnej.liczba rekordów ‘ Zmiana stawek PTU’. • LED : test diod świecących na klawiaturze (diody GOTOWA. Sprzętowa oszczędność polega na rozpoczęciu drukowania przez drukarkę nowego nagłówka bezpośrednio po zakończeniu poprzedniego wydruku.liczba rekordów w nagłówku drukarki. Stawki PTU: dostępne opcje to : RAM . że zablokowana jest sprzedaż w tej stawce tzn. • niektóre zmiany parametrów wymagają ich zatwierdzenia poprzez naciśniecie klawisza ‘TAK’. wyświetlenie numeru unikatowego drukarki. Zegar : opcja umożliwiająca korektę zegara drukarki (czasu) w przypadku gdy są zerowe totalizery . • PRN : test mechanizmów drukujących . • FSK : dostępne opcje to: • Nr.Unikat. UWAGA: po fiskalizacji drukarka zawsze jako wiążące przyjmuje stawki zdefiniowane w pamięci fiskalnej.

charakterystyczne punkty pomiarowe (napięciowe) w drukarce.test łącza RS232C (KOMP) i dodatkowego łącza wykorzystywanego w wersji aptecznej drukarki (RS232). PE . UWAGA: Programem do fiskalizacji drukarek umieszczonym w katalogu ‘ver17_1’ NIE WOLNO FISKALIZOWAĆ drukarek DF301A (wersja apteczna drukarki DF301) a także drukarek których firmware ma numer mniejszy niż 17.driver interfejsów szeregowych (w podstawce) JP11.≥17. i R.1. tryb pracy drukarki (fiskalny lub szkoleniowy) i aktualne stawki PTU.bezpiecznik J4 J3 Str.posnet.. czyli modeli: DF-300.AUX . Fiskalizacja drukarek POSNET 3001. Standardowo zworka ustawiana w pozycji 1xRS+RST J5 . Informacje. tryb hexdump umożliwiający wydrukowanie przez drukarkę treści komend odbieranych przez drukarkę przez łącze RS232C. .exe’ umieszczonego w katalogu ‘VER17_1’ na dyskietce fiskalnej.pl . Opcja ta umożliwia wykonanie informacyjnego wydruku zawierającego : numer unikatowy. Te drukarki fiskalizujemy wg ‘starych’ zasad (cały nagłówek do modułu fiskalnego) programem ‘posnet.D.com. możemy przełączyć drukarkę w tzw.O.jumper do resetu zegara drukarki.test mikro wyłączników mechanizmów drukujących oraz czujników obecności papieru (optyczne) .złącze czujnika papieru i zwijacza kopii B1 .złącze obcinacza U2 . DF-301 i DF-302. T temperatura głowicy. Drukarki fiskalizujemy przy pomocy programu ‘posnet. Drukarka POSNET 3001 jest w pełni zgodna z drukarką DF301 (ver. VC napięcie zasilające układy cyfrowe (5V). Dyskietka fiskalna jest dostępna w internecie na stronie www. DC to napięcie zasilające drukarkę (z zewnętrznego zasilacza stabilizowanego 25V).JP12 . HEXDUMP Po naciśnięciu (jednocześnie) klawiszy R.1).exe’ umieszczonym w katalogu ‘posnet’ !. 123 .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 • • • • • • • COM. Tryb ten jest przydatny w przypadku ‘kłopotów’ z aplikacją sterującą drukarką (programem użytkownika). Znajduje się na niej także ‘stary’ program (katalog POSNET) który służy do fiskalizacji wersji drukarek < 17.1 (cały nagłówek w pamięci fiskalnej!). UX .uaktywnia dodatkowe wyjście RS232C (wersja apteczna) w przypadku gdy zworka jest w pozycji 2xRS. ELEMENTY DOSTĘPNE PO ZDJĘCIU OSŁONKI WEWNĄTRZ DRUKARKI gdzie: . BT to napięcie wewnętrznej baterii podtrzymującej niektóre układy drukarki po wyłączeniu zasilania.

umożliwi to dostęp do śrub mocujących górną pokrywę obudowy. Aby uzyskać do nich dostęp należy: 1. natomiast bateria podtrzymująca zegar drukarki ma oznaczenie BT2 (w wersji SMD jest jedna bateria oznaczona symbolem BT1).Zmiany w drukarkach POSNET Thermal W celu zwiększenia możliwości serwisowania drukarek termicznych wprowadzono kilka istotnych zmian w konstrukcji drukarek umożliwiających bez naruszenia głównej plomby zabezpieczającej przed dostępem do wnętrza drukarki (plastikowa plomba z napisem POSNET lub HOLOGRAM). Baterie(a) dostępne są pod elementem zwijacza kopii. Poluzować śruby: dwie śruby mocujące mechanizm zwijacza kopii oraz dwie śruby mechanizmu drukującego kopii (te bliższe mechanizmu zwijacza). 3. Str. Odkręcić cztery śruby mocujące górną pokrywę drukarki.dopiero wtedy można odczepić płytkę z lampkami poprzez delikatne zwolnienie zaczepów. Poniżej przedstawiamy rysunek osłony zabezpieczonej plombą ołowianą serwisanta z charakterystyczną ‘wypustką’ uniemożliwiającą odkręcenie mechanizmów drukujących i odkręcenia górnej osłony drukarki: Poniżej przedstawiamy krótki opis w jaki sposób dokonać wymiany uszkodzonego elementu. Odkręcić (po zerwaniu ołowianej plomby serwisanta) dwie śruby mocujące osłonę (patrz rysunek powyżej) i zdjąć osłonę .wiązkę LED-ów od strony klawiatury poprzez odłączenie tasiemki wyświetlacza LCD od płytki z lampkami LED . 124 . Uzyskamy dostęp do baterii litowych drukarki. Odłączyć wiązki łączące płytę sterownika drukarki z klawiaturą: . Wymianę baterii podtrzymującej pamięć RAM lub baterii zegara RTC (UWAGA: w wersjach SMD istnieje tylko jedna bateria podtrzymująca zegar i pamięć RAM). 2.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 18. 4. Zmiany te umożliwią: 1. 3. Odłączyć wyświetlacz klienta (LED). Przy wymianie baterii należy zachować wyjątkową ostrożność aby nie spowodować zwarć na płycie sterownika drukarki. Wymianę uszkodzonego mechanizmu drukującego. 6. Wymiana baterii Przed wymianą baterii koniecznie należy wykonać raport dobowy w drukarkach które pracują w trybie fiskalnym. Po wymianie baterii BT2 (zegar RTC) należy przesłać z programu serwisowego datę i czas do zegara drukarki.wiązkę wyświetlacza LCD poprzez wyjęcie złączki umieszczonej na płycie sterownika drukarki. Wysunąć blaszaną osłonę spod mechanizmu zwijacza. Dalej zachowany został dostęp do elementów umieszczonych pod osłoną zabezpieczoną plombą ołowianą serwisu. 5. Bateria pamięci RAM oznaczona jest symbolem BT1. 4. Wymianę uszkodzonej klawiatury. . 2.

Wymiana mechanizmu drukującego oryginału Kolejność czynności: 1. Wymiana mechanizmu drukującego kopii Kolejność czynności: 1. Wyjąć mechanizm wysuwając go najpierw w kierunku zwijacza. w przypadku konieczności zmiany DATY zegara RTC (np. 2. 125 . czyli odłączyć (na chwilę) baterię BT1 (przy wyłączonym zasilaniu drukarki!). Odkręcić (po zerwaniu ołowianej plomby serwisanta) dwie śruby mocujące osłonę (patrz rysunek osłony na poprzedniej stronie) i zdjąć osłonę . 3. 2.wiązkę wyświetlacza LCD poprzez wyjęcie złączki umieszczonej na płycie sterownika drukarki. 5. 3. Założyć i zabezpieczyć plombą ołowianą osłonę. Odkręcić ‘kątowniki’ elementu do umieszczenia rolki oryginału (dwie śruby) i przykręcić do nowego mechanizmu w taki sam sposób jak były przykręcone poprzednio. 7. Odkręcić (po zerwaniu ołowianej plomby serwisanta) dwie śruby mocujące osłonę (patrz rysunek osłony na poprzedniej stronie) i zdjąć osłonę . Odłączyć wyświetlacz klienta (LED). 5. Odłączyć wiązki mechanizmu od płyty sterownika drukarki (3 pod osłonką). W wersji SMD płyty głównej po wymianie baterii zajdą oba wymienione wyżej przypadki. Odłączyć wiązki mechanizmu od płyty sterownika drukarki (3 pod osłonką i dwie z przodu mechanizmu). 6. 2 ‘pionowe’ śruby poluzować). Odłączyć wiązki łączące płytę sterownika drukarki z klawiaturą: . Ponadto drukarka może zgłosić komunikat ‘Błąd pamięci NVR’ i próbować naprawić ‘Bazę towarową’.umożliwi to dostęp do śrub mocujących górną pokrywę obudowy. . 4. Str. 12.wiązkę LED-ów od strony klawiatury poprzez odłączenie tasiemki wyświetlacza LCD od płytki z lampkami LED . Odłączyć wiązki łączące płytę sterownika drukarki z klawiaturą: . z powodu jego przekłamania) należy odłączyć zasilanie zegara RTC.wiązkę wyświetlacza LCD poprzez wyjęcie złączki umieszczonej na płycie sterownika drukarki. Odkręcić dwie śruby mocujące element służący do umieszczenia rolki oryginału i pełniący jednocześnie rolę ‘łącznika’ między mechanizmem oryginału i kopii. Odkręcić śruby mocujące mechanizm zwijacza (2). 6. Założyć nowy mechanizm i przykręcić śruby mocujące wg opisu powyżej. Powyższe zdarzenia trzeba odnotować w książce serwisowej drukarki. Podłączyć wyświetlacz LED klienta i przykręcić górną pokrywę drukarki przy pomocy 4 śrub. 8. Podłączyć wiązki klawiatury i umieścić płytkę z lampkami w specjalnych zaczepach. Odkręcić cztery śruby mocujące górną pokrywę drukarki.umożliwi to dostęp do śrub mocujących górną pokrywę obudowy. 9.wiązkę LED-ów od strony klawiatury poprzez odłączenie tasiemki wyświetlacza LCD od płytki z lampkami LED . 13. 11. Odłączyć wyświetlacz klienta (LED). UWAGA: W wersjach SMD. Powstanie wtedy komunikat ‘Błąd bazy towarowej’ w wyniku którego w module fiskalnym pojawi się komunikat „ODBUDOWA BAZY”. Odkręcić dwie śruby mocujące mechanizm do konstrukcji drukarki. odkręcić ‘kątowniki’ elementu do umieszczenia rolki oryginału (2 ‘poziome’ śruby odkręcić. 10.dopiero wtedy można odczepić płytkę z lampkami poprzez delikatne zwolnienie zaczepów. . Konieczne będzie także odtworzenie nagłówka w pamięci RAM (plik nazwa. śruby mocujące mechanizm do konstrukcji (4 sztuki).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Po wymianie baterii BT1 (RAM) także będzie konieczne przesłanie danych do zegara.dopiero wtedy można odczepić płytkę z lampkami poprzez delikatne zwolnienie zaczepów.nag – patrz strona 18). Odkręcić cztery śruby mocujące górną pokrywę drukarki. 4.

Odkręcić (po zerwaniu ołowianej plomby serwisanta) dwie śruby mocujące osłonę (patrz rysunek osłony na poprzedniej stronie) i zdjąć osłonę .umożliwi to dostęp do śrub mocujących górną pokrywę obudowy. 2 cm mechanizm ze zwijaczem tak aby uzyskać dostęp do wiązek mechanizmu umieszczonych pod jego spodem. Wysunąć o ok.dopiero wtedy można odczepić płytkę z lampkami poprzez delikatne zwolnienie zaczepów. 7. 5. 10.wiązkę wyświetlacza LCD poprzez wyjęcie złączki umieszczonej na płycie sterownika drukarki. Podłączyć wyświetlacz LED klienta i przykręcić górną pokrywę drukarki przy pomocy 4 śrub. Zamawiając mechanizm w POSNET należy podać który nas interesuje (kopia czy oryginał). Wymiana klawiatury. 10. . 14. 9. 13. Odłączyć wyświetlacz klienta (LED). Aby wymienić uszkodzoną klawiaturę na nową należy: 1. Założyć wyjęty uprzednio wyświetlacz LCD. Przykleić nową klawiaturę do górnej pokrywy w miejscu przewidzianym dla niej. 8.wiązkę LED-ów od strony klawiatury poprzez odłączenie tasiemki wyświetlacza LCD od płytki z lampkami LED . Odkręcić element zwijacza od mechanizmu drukującego (4 ‘pionowe’ śrubki). 8. Zamocować element zwijacza do nowego mechanizmu. Podłączyć wyświetlacz LED klienta i przykręcić górną pokrywę drukarki przy pomocy 4 śrub. UWAGA: Mechanizmy drukujące oryginału i kopii różnią się między sobą. 2. 9.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 7. 4. Mechanizm kopii posiada dodatkowe kółko pasowe którego nie posiadają mechanizmy oryginału! Nie jest możliwe więc włożenie w miejsce mechanizmu dla kopii mechanizmu drukującego oryginału. Str. 126 . Odłączyć wiązki łączące płytę sterownika drukarki z klawiaturą: . 11. Odłączyć odsłonięte wiązki od płyty sterownika. 12. Usunąć uszkodzoną klawiaturę poprzez jej odklejenie od górnej pokrywy. 11. Podłączyć wiązki klawiatury i umieścić płytkę z lampkami w specjalnych zaczepach. Zamontować całość wg opisu powyżej. 3. Klawiatura w drukarkach POSNET Thermal wykonana została jako element naklejany na górną pokrywę drukarki. Podłączyć wiązki klawiatury i umieścić płytkę z lampkami w specjalnych zaczepach. 6. Założyć i zabezpieczyć plombą ołowianą osłonę. Założyć i zabezpieczyć plombą ołowianą osłonę. Wyjąć wyświetlacz LCD. Odkręcić cztery śruby mocujące górną pokrywę drukarki.

Praktycznie gdy taka sytuacja wystąpi drukarka dzięki swojemu wewnętrznemu oprogramowaniu zgłosi operatorowi (obsłudze) błąd na wyświetlaczu LCD w postaci: „Błąd zegara. 4..28/29/30 lub 31). W drukarkach POSNET dostępne są następujące sekwencje mające bezpośredni związek z datą (rr / mm / dd) : 1. Rozkaz ‘ustawianie zegara RTC’. długi status). Rozkaz wykonania ‘raportu dobowego’.1999. Wszystkie wyprodukowane do tej pory drukarki (DF-300/1/2. że rok w zakresie 1950.12).. Str. 2.99). 5. mm – miesiąc (1. Rozkaz wykonania ‘raportu okresowego’ . dla roku 2000 będą to cyfry ‘00’.Rok 2000 w drukarkach fiskalnych POSNET Drukarki fiskalne POSNET drukują na swoich dokumentach datę w formacie: rr – mm – dd gdzie: rr – dwie ostatnie cyfry roku (00. Rozkaz ‘odeślij informacje kasowe’ (tzw.. Należy nadmienić.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 19..99 lat 1950. Problem roku 2000 może pojawić się w systemie informatycznym tylko w przypadku gdy programista błędnie napisze (napisał) program w zakresie obsługi drukarki fiskalnej POSNET lub błędnie zinterpretuje odebrane z drukarki informacje zawierające datę..49 dotyczy roku 2000-2049.. że pojawienie się w drukarce liczb w polu ‘rok’ w zakresie 00. Reasumując. Dotyczy to także kasy fiskalnej POSNET BEETLE 20 w której umieszczono drukarkę fiskalną POSNET Thermal oraz kasy POSNET 2000.. natomiast aplikacja sterująca drukarką otrzyma z drukarki ‘błąd numer 01’ w przypadku wysłania do drukarki dowolnego rozkazu za wyjątkiem sekwencji ‘ustawiania zegara’. 3. prześlij z systemu”. Rozkaz ‘odeślij czas RTC’ z drukarki. POSNET Thermal i POSNET 3001) działają na takim samym protokole transmisji.. czyli zawsze tak samo interpretują sekwencje zawierające pole ‘rok’. dla 2001 ‘01’ itd. 127 . Ponieważ hasło ‘fiskalizacja’ obowiązuje w Polsce od roku 1993 programista który obsługuje drukarkę może przewidzieć. z zakresu 50. dd – dzień miesiąca (1.1993 w drukarce może się pojawić tylko teoretycznie w przypadku uszkodzenia zegara drukarki.

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
20.Nowe konstrukcje drukarek
Drukarka POSNET 3001 w obudowie plastikowej
W drukarce w obudowie metalowej zastosowano mechanizm drukujący STAR MP 342 znany z drukarki DF-300 oraz DF-301, natomiast w drukarce w obudowie plastikowej zastosowano mechanizm drukujący MP232MP-24G-A oraz tasiemkę barwiącą typu RC200B. Ze względu na zmianę typu obudowy nastąpiły także istotne zmiany w konstrukcji płyty głównej drukarki, i co jest z tym związane serwis ma dostęp do niektórych elementów drukarki po demontażu mechanizmu drukującego i odkręceniu specjalnej ‘blaszki’ zasłaniającej otwór w konstrukcji. Demontaż mechanizmu drukującego (4 śruby) jest możliwy po usunięciu plomby ołowianej serwisanta umieszczonej z prawej strony mechanizmu. Na zdjęciach przedstawiono widok drukarki po odkręceniu mechanizmu drukującego i rysunek fragmentu płyty głównej drukarki dostępnej dla serwisanta:

RAM

RTC

gdzie: J4 J3

− −

U2 B1 U15 BT1 BT2

− − − − −

jumper do resetu zegara drukarki, uaktywnia dodatkowe wyjście RS232C do którego można podłączyć zewnętrzny wyświetlacz alfanumeryczny VFD (w przypadku gdy zworka jest w pozycji 2xRS). Standardowo zworka ustawiana w pozycji 1xRS+RST. driver interfejsów szeregowych – układ MAX232 bezpiecznik EPROM z programem drukarki (firmware) 3V bateria litowa podtrzymująca pamięć RAM drukarki 3V bateria litowa podtrzymująca zegar RTC

Aby uzyskać dostęp do klawiatury lub wyświetlacza LCD obsługi należy odkręcić 4 śruby mocujące górną część obudowy do podstawy konstrukcji, odłączyć wyświetlacz klienta i dwie wiązki łączące klawiaturę i wyświetlacz LCD z płytą drukarki (patrz rysunki poniżej):
LCD KBD

Str. 128

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
Drukarka POSNET Thermal w technologii SMD
W wersji SMD istnieje tylko jedna bateria litowa podtrzymująca zegar RTC i pamięć RAM drukarki. Dostęp do tej baterii jest możliwy po odkręceniu górnej pokrywy drukarki i specjalnej blaszki umieszczonej pod elementem zwijacza kopii. Na rysunku poniżej przedstawiono widok elementów dostępnych dla serwisu po zdjęciu ‘blaszki’:

Gdzie: BT1 – bateria podtrzymująca zegar RTC i pamięć RAM J1 punkty pomiarowe umożliwiające pomiar prądu pobieranego z baterii

Drukarki z płytą główną wykonaną w technologii SMD zaopatrzone są w zewnętrzny zasilacz wykonany w technice impulsowej CO OZNACZA, ŻE ZASILACZY Z POPRZEDNICH WERSJI DRUKAREK NIE WOLNO UŻYWAĆ DO WERSJI SMD !!! Nowa wersja zasilacza wyposażona jest w wtyczkę typu DC-12B-PT5 (UWAGA: INNA WTYCZKA NIŻ W WERSJACH WCZEŚNIEJSZYCH !!!).

Str. 129

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
21.Wykaz podzespołów drukarki fiskalnej POSNET Thermal
NAZWA Pakiet sterownika wersja przewlekana Pakiet sterownika wersja SMD Pakiet wyświetlacza LED Pakiet wyświetlacza LCD Mechanizm drukujący oryginał Mechanizm drukujący kopii Klawiatura membranowa Zasilacz wersja przewlekana Zasilacz wersja SMD Bateria Litowa Szpula kopii Wałek papieru Pasek zwijacza Pamięć fiskalna KOD P-PKE-DF403-M7 P-PKE-DF403-M12 P-PKE-DF403-D61 E-OLX-20X2-WINTEK M-DDT-FHP6248 M-DDT-FHP6248R P-PKE-DF403-KBD/P H-DF403-ZASILACZ H-DF403-ZASIL-SMD E-BPL-CR2032 M-MPX-DF403-DFT-70 M-MBT-DF-87P P-PKE-DF403-K31 Zakres napraw gwarancyjnych: Region POSNET X X

Dealer

X X X X X X X X X X X TYLKO POSNET !!!

X

Zasady serwisowania są następujące: 1. Dealer firmy POSNET może naprawiać (wymieniać) tylko te podzespoły, które w tabeli oznaczono symbolem ‘X’ 2. Przedstawiciel regionalny ma uprawnienia na wszystkie operacje za wyjątkiem napraw (wymian) pamięci fiskalnej W przypadku wątpliwości pytania należy kierować na adres: serwis@posnet.com.pl lub faksem (0-22 868 68 88 w. 251). Przy zamawianiu podzespołów należy podawać KOD towaru.

Str. 130

Wykaz podzespołów drukarki fiskalnej POSNET 3001 NAZWA Pakiet sterownika wersja METAL Mechanizm drukujący wersja METAL Pakiet sterownika wersja PLASTIK Mechanizm drukujący wersja PLASTIK Pakiet wyświetlacza LED Pakiet wyświetlacza LCD Klawiatura membranowa wersja METAL Klawiatura membranowa wersja PLASTIK Zasilacz Szpula kopii Pasek zwijacza Mikro przełącznik pokrywy Bateria Litowa Silnik zwijacza Mikro przełącznik papieru Pamięć fiskalna KOD P-PKE-DF3001-M2 M-DDI-MP342FX24VL-A P-PKE-DF401-M3 M-DDI-MP232MP24G-A P-PKE-DF403-D61 E-OLX-2-X2-WINTEK P-PKE-DF3001-KBD P-PKE-DF401-KBD/P H-DF401-ZASIL M-MPX-ZT10-3-P M-MGX-PASEK E-EMB-83132B E-BPL-CR2032 P-PKE-DF401S1 E-EMB-83132D Dealer X Zakres napraw gwarancyjnych: Region POSNET X X X X X X X X X X X X X X TYLKO POSNET !!! X Zasady serwisowania są następujące: 1. Str. Dealer firmy POSNET może naprawiać (wymieniać) tylko te podzespoły. Przy zamawianiu podzespołów należy podawać KOD towaru.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 22. Przedstawiciel regionalny ma uprawnienia na wszystkie operacje za wyjątkiem napraw (wymian) pamięci fiskalnej W przypadku wątpliwości pytania należy kierować na adres: serwis@posnet.com.pl lub faksem (0-22 868 68 88 w. które w tabeli oznaczono symbolem ‘X’ 2. 131 . 251).

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 PISMA MINISTERSTWA FINANSÓW DOPUSZCZAJĄCE DRUKARKI DO OBROTU POSNET Thermal Str. 132 .

133 .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 POSNET 3001 Str.

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 POSNET Thermal-A Str. 134 .

135 .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 NOTATKI: Str.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful