POSNET

SYSTEMY KAS FISKALNYCH
02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 Tel.: (0-22) 868-68-88 w. 201..204 (Dział handlowy) Tel.: (0-22) 868-68-88 w. 251..253 (Serwis) Fax.: (0-22) 868-68-89

http://www.posnet.com.pl/serwis.htm email: serwis@posnet.com.pl

DRUKARKI FISKALNE POSNET THERMAL i POSNET 3001

INSTRUKCJA SERWISOWA

Nieustanny rozwój naszych produktów stwarza czasem konieczność wprowadzenia zmian nie uwzględnionych w tym dokumencie.

Maj 1999 ver. 39.6

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
SPIS TREŚCI :
1. WSTĘP.......................................................................................................................................................................5 2. DRUKARKI FISKALNE - PODSTAWOWE INFORMACJE SERWISOWE..................................................6 ZAŁOŻENIA OGÓLNE.........................................................................................................................................................6 OPIS KONSTRUKCJI DRUKAREK...........................................................................................................................................7 Mechanizm drukujący.............................................................................................................................................8 Sterownik mechanizmu drukującego. ....................................................................................................................8 Główny procesor drukarki. ..................................................................................................................................9 Zegar czasu rzeczywistego. ..................................................................................................................................12 Wyświetlacze. .......................................................................................................................................................12 Pamięć fiskalna. ..................................................................................................................................................13 Zasilacze. .............................................................................................................................................................14 Klawiatury drukarek.............................................................................................................................................15 3. PLOMBOWANIE DRUKARKI FISKALNEJ.....................................................................................................17 PLOMBY PRODUCENTA...................................................................................................................................................17 PLOMBY SERWISOWE ..............................................................................................................................................17 4. FISKALIZACJA DRUKARKI..............................................................................................................................18 5. UREGULOWANIA PRAWNE DOTYCZĄCE KAS REJESTRUJĄCYCH.....................................................20 6. PROGRAMOWANIE DRUKARKI......................................................................................................................22 SYNTAKTYKA ROZKAZÓW. ..............................................................................................................................................22 OBSŁUGA SYTUACJI BŁĘDNYCH. ......................................................................................................................................23 USTAWIANIE ZEGARA......................................................................................................................................................24 TRANSAKCJA.................................................................................................................................................................26 TRYBY PRACY DRUKARKI................................................................................................................................................30 7. WYKAZ KOMUNIKATÓW WYŚWIETLANYCH NA WYŚWIETLACZU LCD DRUKARKI.................31 BŁĘDY FATALNE (POWODUJĄ KONIECZNOŚĆ WYŁĄCZENIA URZĄDZENIA)..................................................................................31 KOMUNIKATY BŁĘDÓW MECHANIZMU DRUKUJĄCEGO............................................................................................................32 OSTRZEŻENIA. ..............................................................................................................................................................33 KOMUNIKATY ZWIĄZANE Z SEKWENCJAMI STERUJĄCYMI......................................................................................................36 KOMUNIKATY ZWIĄZANE Z DRUKOWANIEM RAPORTÓW..........................................................................................................37 INNE KOMUNIKATY ........................................................................................................................................................40 8. FORMATY MOŻLIWYCH WYDRUKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ DRUKARKĘ............................42 DOKUMENTY FISKALNE...................................................................................................................................................42 Paragon fiskalny standard....................................................................................................................................42 Paragon fiskalny z formami płatności..................................................................................................................46 Raport fiskalny dobowy........................................................................................................................................47 Raport fiskalny okresowy pełny............................................................................................................................49 DOKUMENTY NIEFISKALNE...............................................................................................................................................53 Raport okresowy drukowany jako podsumowanie...............................................................................................53 Raport bazy danych..............................................................................................................................................54 Raport kasy / zmiany.............................................................................................................................................56 Wpłata do kasy. ....................................................................................................................................................57 Wypłata z kasy.......................................................................................................................................................57 Stan kasy...............................................................................................................................................................57 Raport zmiany stawek PTU..................................................................................................................................58 Raport zerowania RAM........................................................................................................................................59 Wydruk kontrolny nagłówka.................................................................................................................................59 Zwrot towaru........................................................................................................................................................60 Wydruk raportu kasy / zmiany uwzględniającego formy płatności......................................................................60 Format wydruku pokwitowania sprzedaży...........................................................................................................61 Format wydruku transakcji uznania.....................................................................................................................62

Str. 2

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
Logowanie kasjera................................................................................................................................................63 Wylogowanie kasjera............................................................................................................................................63 Dokument "zwrot kaucji"......................................................................................................................................63 9. OPERACJE RACHUNKOWE WYKONYWANE PRZEZ DRUKARKĘ. .....................................................64 WSTĘP.........................................................................................................................................................................64 OBLICZENIA REALIZOWANE W TRAKCIE TRANSAKCJI.............................................................................................................64 OBLICZENIA REALIZOWANE W TRAKCIE DRUKOWANIA RAPORTU DOBOWEGO..............................................................................68 OBLICZENIA REALIZOWANE W TRAKCIE DRUKOWANIA RAPORTU OKRESOWEGO...........................................................................69 10. ZESTAW ROZKAZÓW DRUKAREK...............................................................................................................71 OGÓLNE ZASADY SYNTAKTYKI KOMEND.............................................................................................................................71 PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW / STEROWANIE UKŁADEM ELEKTRONICZNYM...........................................................................73 [LBSETCK]: Ustawienie zegara. ........................................................................................................................73 [LBDSP]: Sterowanie wyświetlaczem / szufladą................................................................................................74 [LBSETPTU] : Zmiana stawek PTU...................................................................................................................74 [LBSETHDR] : Programowanie nagłówka / fiskalizacja....................................................................................75 [LBSNDMD] : Wyłączenie/ włączenie komunikatu głosowego...........................................................................76 [LBFEED] : Wysuw papieru................................................................................................................................76 [LBSERM]: Obsługa błędów................................................................................................................................76 TRANSAKCJA.................................................................................................................................................................77 [LBTRSHDR]: Początek transakcji (wejście w tryb transakcji)..........................................................................77 [LBTRSLN] : Linia paragonu. ............................................................................................................................78 [LBDSPDEP]: Kaucja pobrana..........................................................................................................................79 [LBTREXIT] : Anulowanie transakcji. ...............................................................................................................79 [LBTREXIT] : Standardowe zatwierdzenie transakcji. ......................................................................................80 [LBTRXEND] : Zatwierdzenie transakcji z formami płatności............................................................................81 [LBCSHREP1]: Rozkaz raportu kasy / zmiany uwzględniającego formy płatności............................................82 [LBTRSCARD] : Pokwitowanie sprzedaży..........................................................................................................83 [LBSTOCARD]: Transakcja uznania (zwrot towaru).........................................................................................84 DRUKOWANIE RAPORTÓW / KONTROLA BAZY DANYCH..........................................................................................................85 [LBINCCSH] : Wpłata do kasy............................................................................................................................85 [LBDECCSH]: Wypłata z kasy. ...........................................................................................................................86 [LBCSHSTS]: Stan kasy.......................................................................................................................................86 [LBCSHREP] : Raport kasy / zmiany..................................................................................................................86 [LBLOGIN] : Logowanie kasjera........................................................................................................................87 [LBLOGOUT]: Wylogowanie kasjera..................................................................................................................87 [LBOPAK] : Zwrot kaucji.....................................................................................................................................87 [LBSTOCSH] : Zwrot towaru...............................................................................................................................88 [LBFSKREP] : Drukowanie raportu okresowego...............................................................................................88 [LBDAYREP]: Drukowanie raportu dobowego...................................................................................................88 [LBDBREP]: Kontrola bazy danych. ..................................................................................................................89 ODCZYT STATUSU...........................................................................................................................................................89 [LBSENDCK]: Odeślij czas RTC.........................................................................................................................89 [LBFSTRQ]: Odeślij informacje kasowe.............................................................................................................90 [LBERNRQ] : Żądanie wysłania kodu błędu ostatniego rozkazu.......................................................................90 [LBIDRQ] : Sekwencja odsyłająca typ i wersje oprogramowania......................................................................91 11. OPIS SEKWENCJI DRUKARKI POSNET THERMAL-A (APTECZNA)...................................................92 NOWY FORMAT PARAGONU FISKALNEGO.............................................................................................................................92 MODYFIKACJE SEKWENCJI STERUJĄCYCH ZWIĄZANE Z DODATKOWYM FORMATEM PARAGONU FISKALNEGO.....................................94 [LBTRSORG] : Nagłówek „paragonu aptecznego”............................................................................................94 [LBTRSART]: Linia paragonu. ...........................................................................................................................95 [LBTREXIT]: Akceptacja/ anulowanie paragonu...............................................................................................96 FORMATY DODATKOWYCH (APTECZNYCH) WYDRUKÓW NIEFISKALNYCH...................................................................................97 Wycena leku - format wydruku.............................................................................................................................97 Raport kasowy. ....................................................................................................................................................99 Zamówienie na lek recepturowy.........................................................................................................................100 Związek między wydrukami niefiskalnymi wycen leków a wydrukiem paragonu fiskalnego.............................102 SEKWENCJE STERUJĄCE DLA UZYSKANIA DODATKOWYCH APTECZNYCH WYDRUKÓW NIEFISKALNYCH...........................................103

Str. 3

...................................................................................................................................................................113 13...................130 22.........................134 Str....105 [LBAPTREP] : Raport kasowy w formacie dla aptek.................. POSNET THERMAL (FUNKCJE SERWISOWE)..................................... KODY BŁĘDÓW DRUKAREK......................................................................128 DRUKARKA POSNET THERMAL W TECHNOLOGII SMD.........................................................126 19.......................................................107 [LBCLRTXT] : Kasowanie opisu działania leku z tablicy wycen................................112 SYGNALIZACJA STANÓW DRUKARKI NA INTERFEJSIE SZEREGOWYM...........................................................114 14........................................ 3001 i Beetle 20)..........................................117 16................................................................. 4 ...............................................106 [LBPRNTXT]: Opisu działania leku.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................133 POSNET THERMAL-A....................................................................................................................................................................................................120 ELEMENTY DOSTĘPNE PO ZDJĘCIU OSŁONKI WEWNĄTRZ DRUKATKI ...........................109 OPIS INTERFEJSU SZEREGOWEGO...........................129 21.................. OPIS INTERFEJSÓW DRUKAREK FISKALNYCH THERMAL I 3001..................................................................................127 20..................................................................................................................................................... ROK 2000 W DRUKARKACH FISKALNYCH POSNET............112 Do podłączenia dodatkowego wyświetlacza VFD (Thermal......................................................121 17...................................................................................................108 [LBPRNDIR] : Sekwencja związana z obsługą dodatkowego portu szeregowego...................................................................................128 DRUKARKA POSNET 3001 W OBUDOWIE PLASTIKOWEJ.......................................................................................................... WYKAZ PODZESPOŁÓW DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL.................................................................................................................................................................................................................................105 [LBCLRALL] : Kasowanie całej zapamiętanej listy wycen leków.................................... POSNET 3001 (FUNKCJE SERWISOWE)................... OPIS ZŁĄCZ DRUKARKI POSNET THERMAL I POSNET 3001.....103 [LBCLRDTA] : Kasowania zapamiętanych danych o wycenie leku („stornowanie wyceny”).123 18..........132 POSNET 3001.............................................................................124 WYMIANA BATERII......111 DODATKOWE ZŁĄCZE RS232C............................................................................ SYGNAŁY INTERFEJSU..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................116 DRUKARKI APTECZNE...........112 W wersji aptecznej drukarki..........................................................................................112 Błędy drukarki ..................................................................................................108 12.............................................................................................................................116 DRUKARKI STANDARDOWE...................................................................122 ELEMENTY DOSTĘPNE PO ZDJĘCIU OSŁONKI WEWNĄTRZ DRUKARKI........... ZMIANY W DRUKARKACH POSNET THERMAL.........................................................................110 WYMAGANIA PROGRAMOWE.109 Standardowe kable sygnałowe drukarek.............Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBRPDTA]: Wycena leku...................................125 WYMIANA KLAWIATURY..................................................................................105 [LBRPORD] : Zamówienie na lek recepturowy.............131 POSNET THERMAL...........................................................................................112 Błędy "programowe"...........................................125 WYMIANA MECHANIZMU DRUKUJĄCEGO KOPII................................................................................109 OKABLOWANIE...................................................... NOWE KONSTRUKCJE DRUKAREK........................................................................ WYKAZ PODZESPOŁÓW DRUKARKI FISKALNEJ POSNET 3001....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... KODY SEKWENCJI....................................124 WYMIANA MECHANIZMU DRUKUJĄCEGO ORYGINAŁU.........................................................................................................................................................109 UWAGI OGÓLNE...............................................................115 15...............................................................................................................................................................................................................................

Od momentu powstania pierwszej drukarki fiskalnej (DF-300) zaszło wiele zmian w konstrukcji drukarek oraz pojawiły się dodatkowe komendy których nie ‘znały’ drukarki DF-300.com.. 39. Programistom nie wolno jest umieszczać sekwencji do fiskalizacji drukarki w swoich aplikacjach! W firmie POSNET produkowany jest także terminal UNIX-owy o nazwie POSNET 2000.7A i 31. Występuje w wersjach: 28. Wersja najnowsza (39. Ten sam wyświetlacz może współpracować także z drukarkami POSNET Thermal (od wersji 39. 32. a także drukarka fiskalna POSNET SIEMENS-77 umożliwiająca dodatkowo wydruk dokumentu. Fiskalizacji dokonuje tylko i wyłącznie przeszkolony w firmie POSNET serwis. Występuje w wersjach: 28. Dokładny opis sekwencji znaleźć można w rozdziale 10 niniejszej instrukcji (na stronie 71). 39. Zawarty w rozdziale 10 opis sekwencji dotyczy także zawartej w kasie POSNET 2000 drukarki. ‘Apteczna’ wersja drukarki to POSNET Thermal-A.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 1. czyli drukarki mogą pracować w systemach z maksimum 7 stawkami PTU (6 definiowanych plus stawka zwolniona ‘Z’). Każda z produkowanych drukarek fiskalnych POSNET posiada wewnętrzny program tzw. Wstęp Niniejsza instrukcja serwisowa napisana została pod kątem drukarek POSNET Thermal i POSNET 3001. 29.3.1B.1-3. pozostałą część nagłówka (Nazwę firmy i adres siedziby firmy) zapisuje się do pamięci RAM (podtrzymywanej baterią) co umożliwia w przyszłości ich ew.pl Str.1B) może współpracować ze specjalnym zewnętrznym wyświetlaczem alfanumerycznym VFD podłączanym do dodatkowego wyjścia w module drukarki typu RS232C.1B. 28. Drukarka POSNET Thermal to wersja drukarki z mechanizmem drukującym termicznym. opis ten uwzględnia numeracje wersji oprogramowania (firmware) wewnętrznego drukarki od którego obowiązuje dana sekwencja.6 (wersja drukarki w obudowie plastikowej). Umieszczona w kasie POSNET Beetle 20 drukarka (moduł drukarki) posiada numer firmware 28. Drukarka POSNET 3001 to odpowiednik starszej wersji drukarki DF-301 z mechanizmem drukującym firmy STAR (igłowa). 31.1. urządzeń firmy POSNET dostępne są na stronie WWW firmy pod adresem: www.1B lub 39. F). 31. firmware który posiada specyficzny numer.3.9A.1. 5 . korektę bez potrzeby wymiany modułu fiskalnego.1. Zawiera wszystkie niezbędne informacje potrzebne do serwisowania drukarek.3. Praktycznie z punktu widzenia programisty jest to odpowiednik drukarki POSNET 3001.posnet.5A.6A. 29. Bliższe informacje dotyczące w/w.1) i POSNET 3001 (od wersji 39. Przy współpracy z firmą Siemens powstała kasa fiskalna POSNET Beetle 20 będąca połączeniem w jednej obudowie drukarki fiskalnej POSNET Thermal i opartej na architekturze komputera klasy PC kasy Beetle. który zawiera drukarkę fiskalną będącą odpowiednikiem drukarki DF-301 (wcześniejszy model drukarki). 29.3 i 39. Fiskalizację drukarek dokonuje się zapisując do pamięci fiskalnej tylko NIP.3). Występuje w wersjach: 28.. Numer ten określa zakres sekwencji (komend) które obsługuje dany model drukarki (patrz dokładny opis sekwencji zawarty w rozdziale 10) W drukarkach POSNET Thermal i POSNET 3001 można zdefiniować 6 stawek PTU (A . Opis sekwencji dla tej drukarki umieszczono w rozdziale 11.

brak niezależnej komputerowej ewidencji sprzedaży i towarów) wystarczy tylko transmisja danych z komputera do drukarki. Oprogramowanie drukarki zapewnia wszystkie wymagane funkcje niezbędne w kasie fiskalnej. Str. • realizuje drukowanie raportu dobowego i okresowego. Podłączenie urządzenia do programu aplikacyjnego może być rozwiązane w różny sposób. zależnie od stopnia inwencji programisty i różnych warunków wymaganych przez aplikacje. Urządzenie jest tak pomyślane. W tym sensie nazwa "drukarka fiskalna" może być nieco myląca (należałoby raczej używać nazwy np.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 2. Równocześnie. • dwa wyświetlacze: dla klienta (LED) i dla obsługi (LCD). 2). • raport okresowy. • dokonuje kontroli formalnej i obliczeniowej danych transakcji przesyłanych z systemu wykrywając szereg sytuacji błędnych. że jego podłączenie do istniejącego systemu sprzedaży (bądź finansowo .księgowego) jest proste. • samodzielnie formatuje paragon fiskalny oraz nalicza podatek VAT na podstawie danych o transakcji przesłanych z systemu. LBTRSLN. Jest adresowana przede wszystkim do użytkowników. Drukarka jest wyposażona w interfejs szeregowy (RS-232C napięciowy). a w szczególności: • zapewnia poprawną rejestrację transakcji sprzedaży: drukowanie paragonu fiskalnego oraz elektroniczna rejestracja obrotu są operacjami NIEPODZIELNYMI. W najprostszych sytuacjach (niewielka sprzedaż. • sekwencje powodujące realizację transakcji (LBTRSHDR. Drukarki fiskalne . • drukarkę paragonów z możliwością drukowania oryginału oraz kopii.ang. którzy posiadają komputer klasy PC oraz wykorzystują w swoim sklepie (hurtowni) oprogramowanie realizujące sprzedaż. LBDSPDEP. 6 . dane przesyłane do drukarki stanowią zawsze ciąg znaków ASCII. Język programowania drukarki obejmuje kilkanaście sekwencji sterujących dających możliwość implementacji różnorodnych algorytmów komunikacji z urządzeniem. Wynika to z następujących faktów: 1). co dotyczy też danych liczbowych !). w szczególności realizuje algorytm badania poprawności przywiązania kodu stawki PTU do nazwy towaru. Zestaw możliwych do uzyskania rodzajów wydruku jest ściśle określony przez oprogramowanie drukarki i obejmuje wydruki fiskalne: • paragon fiskalny. Do zrealizowania najprostszej sprzedaży wystarczy wykorzystać podzbiór złożony z zaledwie sześciu (!) sekwencji sterujących: • nastawianie / korekta zegara czasu rzeczywistego (sekwencja LBSETCK). jak i programowym. Komunikacja z urządzeniem jest komunikacją znakową (tzn. zarówno pod względem sprzętowym. muszą one spełniać formalne (syntaktyczne) reguły jej języka programowania.podstawowe informacje serwisowe Założenia ogólne Drukarka fiskalna jest przeznaczona w pierwszym rzędzie do fiskalizacji istniejących systemów komputerowych. Jest to najistotniejsza cecha urządzenia. Real Time Clock). Nie można też uzyskać dowolnych formatów wydruku. oraz kilka dokumentów niefiskalnych o ściśle określonych formatach wynikających z przeznaczenia. Nie ma zatem dowolności danych przesyłanych do drukarki. LBTREXIT i LBTRXEND). Drukarka posiada wszystkie elementy sprzętowe niezbędne dla fiskalności systemu (stanowiące niepodzielną całość zawartą w jednej obudowie) tj. Mówiąc obrazowo: jeżeli wyślemy do zwykłej (niefiskalnej) drukarki kod litery "A" to zwykle zostanie on wydrukowany. urządzenie zapewnia fiskalność całego systemu NIEZALEŻNIE OD WŁAŚCIWOŚCI pozostałych urządzeń i oprogramowania wykorzystywanego na użytym komputerze. • pamięć fiskalną dla rejestracji obrotu. W przypadku drukarek fiskalnych kod ten (jeżeli nie stanowi istotnego elementu sekwencji sterującej) zostanie zignorowany. przy czym drukarka realizuje pewien zestaw rozkazów / sekwencji sterujących (posiada własny język programowania). • zegar czasu rzeczywistego (RTC. • raport dobowy. "rejestrator transakcyjny"). Tak prostą aplikację może praktycznie stworzyć nawet niezbyt zaawansowany programista.

typu RJ45 (8p8). • zegar czasu rzeczywistego. Ponadto na płycie głównej są złącza dla wstążek przewodów (z mechanizmami "zapinającymi"): • złącza mechanizmów drukujących. Opis konstrukcji drukarek Większość układu elektronicznego drukarki jest zlokalizowana na głównej płycie. opisane: "KOMP.bez konieczności uzyskania homologacji na oprogramowanie ! Oczywiście niewielka cena urządzenia uzasadnia też wprowadzenie drukarki fiskalnej w sklepach /hurtowniach. co wymaga skompletowania całego systemu od początku (zakup komputera i aplikacji dostosowanej do współpracy z drukarką). zwijacza i czujnika obecności papieru (POSNET 3001). Dotychczasowe doświadczenia z tych prac wykazują. nad główną płytą. Pozostałe sekwencje mogą być dowolnie wykorzystywane przez programy aplikacyjne zależnie od potrzeb i inwencji programistów. • złącze do podłączenia szuflady.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Pozostałe sekwencje sterujące wzbogacają funkcje urządzenia oraz zapewniają niezbędne funkcje serwisowe.". • złącze dla wyświetlacza zewnętrznego. jest umieszczony moduł fiskalny. W chwili obecnej szereg firm software'owych dokonało już przystosowania oferowanych przez siebie pakietów do potrzeb współpracy z drukarką.ENQ i DLE) i numeru błędu ostatniego rozkazu (LBERNRQ). LBDBREP. 7 . • złącza klawiatury i wyświetlacza LCD na pulpicie operatorskim. LBINCCSH. • rozkazy powodujące wysłanie statusu drukarki (LBFSTRQ . LBCSHSTS). że ilość dostępnych na rynku programów wyposażonych w możliwość komunikacji z tą drukarką będzie rosnąć. raport kasy/ zmiany. Do głównego chassis drukarki są przymocowane pozostałe zespoły: • od spodu. Zespół ten jest wyposażony w złącza interfejsów. moduł ten jest połączony z resztą urządzenia za pośrednictwem wstążki. że nakład pracy i czasu jest w przypadku tego urządzenia niewielki i należy oczekiwać. LBSETHDR). zlokalizowany wewnątrz metalowej obudowy przymocowanej na trwałe do chassis drukarki (zespół "niewymienialny" przez serwis !). raporty o gotówce w kasie ( LBDAYREP. LBCSHREP. • sekwencja powodująca bezpośredni dostęp do układów elektronicznych (wyświetlacza i szuflady. które nie były do tej pory skomputeryzowane. opisane: "WYŚW.musi być ono plombowane specjalną nalepką jednorazowego użytku. do której dostęp jest możliwy po odkręceniu (zabezpieczonej plombą producenta !) chassis drukarki. • sekwencja ustawiania zegara (LBSETCK) i jego odczytu (LBSENDCK). który jest w posiadaniu podatnika. • złącze interfejsu szeregowego dodatkowego opisane: "RS232". typu RJ. którymi dysponuje serwis. Można je podzielić na następujące grupy: • sekwencje modyfikujące w sposób trwały (poprzez zapis danych w pamięci fiskalnej) stan wewnętrzny urządzenia: zmiana stawek PTU i fiskalizacja (LBSETPTU. Istotną zaletą tego rozwiązania jest możliwość wykorzystania sprzętu (komputer klasy PC) i oprogramowania. Sekwencje z pierwszej grupy są wykorzystywane w programach. Str. LBDSP) • inne (LBSERM). Dokonać tego może tylko i wyłącznie serwis regionalny producenta i oczywiście sam producent czyli POSNET. • złącze mechanizmu obcinającego.". • sekwencje inicjujące różnego rodzaju raporty i wydruki niefiskalne: raport dobowy i okresowy. wyprowadzone z tyłu drukarki: • złącze interfejsu szeregowego (RS-232).". typu RJ45. Jest również istotny fakt. LBDECCSH. przeprowadzając fiskalizację urządzenia lub zmianę stawek PTU. raport bazy danych. że wielu użytkowników posiada wdrożone (i wykorzystywane przez dłuższy czas) oprogramowanie finansowo-księgowe bądź obsługi sprzedaży. Na płycie tej umieszczono: • główny procesor drukarki wraz z układami interfejsów. • złącze pamięci fiskalnej . LBFSKRE. Reasumując: drukarka fiskalna może być wykorzystana do fiskalizacji systemu sprzedaży w różny sposób zależnie od potrzeb użytkownika i programu aplikacyjnego. opisane: "SZUFL. • złącze zewnętrznego zasilacza opisane: „DC”. W takiej sytuacji drogą stosunkowo niewielkich modyfikacji istniejącego oprogramowania uzyskuje się fiskalizację całego systemu . • kompletny sterownik mechanizmu drukującego.

Ponadto jest dosyć cichy (zwłaszcza w porównaniu z mechanizmami wyposażonymi tylko w jeden silnik prądu stałego służący równocześnie do napędu głowicy i przesuwu papieru).400. włączanie silnika napędu głowicy. • Dużą trwałością (30 km).000 znaków dla głowicy oraz 8. • Mechanizm drukujący W drukarce POSNET 3001 wykorzystano niezawodny mechanizm drukujący japońskiej firmy STAR typu MP-342 (wykorzystywany w drukarkach paragonowych typu SP-300). Do drukarek termicznych należy stosować specjalny papier (z nadrukiem POSNET) gwarantujący wysoką jakość wydruku i co za tym idzie. Sterownik drukarki realizuje też pewien zestaw rozkazów (sekwencji sterujących). druk "pogrubiony" itp. Umożliwia drukowanie do 40 znaków w wierszu (15 CPI) na papierze z kopią. Oryginalny mechanizm został uzupełniony o zwijacz do kopii oraz czujnik obecności papieru. Niektóre z opcji realizowanych przez sterownik są wykorzystywane w aktualnej wersji formatów wydruków (np. Należy zwrócić uwagę na poprawność tego podłączenia przy ewentualnych naprawach drukarki także po jej zmontowaniu.". • drukowanie z podkreśleniem. Sterownik jest wyposażony w generatory znaków z polskimi literami w standardzie MAZOWIA. Ponadto w prawej części mechanizmu drukującego drukarki POSNET 3001 umieszczony jest mikro wyłącznik sygnalizujący zamknięcie pokrywy. Na środku tylnej części górnej pokrywy drukarki jest umocowany wspornik wyświetlacza. Poniżej scharakteryzowano krótko poszczególne bloki funkcjonalne urządzenia. silnikiem prądu stałego do napędu głowicy oraz z silnikiem krokowym do przesuwu papieru.około 3. Konsekwencją tego rozwiązania jest fakt. • Dużą prędkością drukowania (10 linii na sekundę). Do trwałego umocowania tych przewodów służy specjalny zaczep umocowany do tylnej ścianki drukarki. Sterownik mechanizmu drukującego. który jest połączony z płytą główną przy pomocy 10 żyłowej wstążki. natomiast przewód uziemiający jest doprowadzony do specjalnej śruby umieszczonej z prawej strony zwijacza kopii. Kabel płaski jest wyprowadzony przez otwór w korpusie drukarki i dołączony wtykiem modularnym RJ45 do dostępnego z zewnątrz gniazda z opisem "Wyśw. Jego zadaniem jest sterowanie wszystkimi funkcjami mechanizmu tzn.niezależnie od jego fizycznej lokalizacji. na której umieszczono 4 klawisze i 3 diody LED w różnych kolorach . sterowanie głowicą. W drukarce POSNET Thermal wykorzystano dwa wysokiej klasy mechanizmy termiczne (oryginał i kopia) charakteryzujące się: • Cichą pracą.). • drukowanie danych graficznych. Wychodzą z niego (POSNET 3001 i drukarki Thermal w obudowach metalowych) dwa przewody: płaski 8-mio żyłowy kabel "telefoniczny" oraz przewód uziemiający w kolorze zielono-żółtym.000 linii dla całego mechanizmu). Charakteryzuje się dobrą szybkością drukowania . Jest to mechanizm z głowicą dziewięcioigłową. Wszystkimi powyższymi funkcjami steruje główny mikroprocesor drukarki Z180 (opisany w następnym punkcie instrukcji). realizacja algorytmu sterowania silnikiem krokowym napędu przesuwu papieru. Brak podłączenia przewodu uziemiającego może być nawet przyczyną uszkodzenia w wyniku wyładowania statycznego do obudowy wyświetlacza ! Należy również zwrócić uwagę aby przewody wychodzące z uchwytu wyświetlacza nie dotykały do kółka pasowego silnika zwijacza. szerokości max.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 od góry: zespół mechanizmu drukującego. grafika itp. druk o podwójnej szerokości. który umożliwia między innymi: • zmianę szerokości wydruku (CPI). Wykorzystywana wersja mechanizmu jest fabrycznie wyposażona w obcinacz paragonów napędzany dodatkowym silnikiem prądu stałego. Przez "blok funkcjonalny" rozumiemy tu fragment całego urządzenia realizujący określoną funkcję . 8 . Klawiatura jest połączona z główną płytą przy użyciu 10 żyłowej wstążki.2 linii na sekundę oraz dużą niezawodnością (około 100. W pulpicie operatorskim jest ponadto zamontowany alfanumeryczny wyświetlacz LCD (2 x 20 znaków). 82 mm. W przedniej części drukarki znajduje się klawiatura. Sterownik mechanizmu drukującego jest zmontowany na głównej płycie drukarki.000. że o ile blok danych (paragon fiskalny !) został przesłany Str. dający gwarancje że wydruk zostanie zachowany nawet po upływie 5 lat (oczywiście w przypadku zachowania reguł co do przechowywania papierów termicznych). sterowanie silnikami zwijacza i obcinacza paragonów (3001)oraz sterowanie wyjściem przeznaczonym do podłączenia szuflady. wraz z zwijaczem kopii (POSNET 3001) lub dwa mechanizmy termiczne (POSNET Thermal). Pełen status drukarki oraz zawartość bufora komunikacyjnego są przechowywane w pamięci RAM podtrzymywanej bateryjnie.

Ponadto kontrolowany jest stan mechanizmu drukującego. • zacięcie silnika napędu głowicy lub otwarta pokrywa drukarki. Są to następujące sytuacje: • błąd jednego z napięć zasilających (uszkodzenie lub przeciążenie zasilacza). aby uzyskać możliwie największą szybkość wydruku (drukowanie w obu kierunkach ruchu głowicy w drukarce 3001 !) przy minimalizacji możliwości uszkodzenia mechanizmu (np.odpytuje okresowo (co kilka sekund) pozostałe układy. Procesor główny jest ponadto zabezpieczony przed skutkami błędnego działania programu poprzez zewnętrzny.). Algorytmy sterowania mechanizmem drukującym są tak skonstruowane. • zbyt niskie napięcie baterii podtrzymującej dane w RAM. które mogą być usuwalne przez użytkownika (np. brak papieru) lub przez serwis. totalizery i ilość gotówki w kasie). Umieszcza wtedy odpowiednie komunikaty na wyświetlaczu LCD (są one omówione w rozdziale 7). gdyż wymagałoby to powtórzenia całej transakcji). dla zapewnienia wysokiej niezawodności całego urządzenia . • przegrzanie głowicy. W szczególności sygnał PG zabezpiecza elementy mechanizmu / sterownika przed uszkodzeniem w wyniku stanu nieustalonego podczas włączania drukarki. • zegar czasu rzeczywistego. Str. Na wyjściu tym pojawia się impuls napięciowy pochodzący z kondensatora naładowanego do napięcia 25V. W pamięci tej są przechowywane różne dane. Procesor drukarki wykrywa szereg sytuacji awaryjnych. wskazujące na awarię jednego z elementów. Wykrycie błędów w procedurze "odpytywania". nawet jeżeli w trakcie drukowania zaniknie zasilanie. które muszą być zachowane podczas wyłączenia drukarki (np. raportami dobowymi i okresowymi. a także komunikacja z pozostałymi elementami z systemu (pamięć fiskalna. powoduje bezwarunkowe przerwanie pracy drukarki wraz z odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu LCD oraz dźwiękową i optyczną (diody LED na klawiaturze) sygnalizacją tego stanu. a w szczególności: • pamięć fiskalną. analiza i wykonywanie rozkazów sterujących.a procedura inicjalizacji całej drukarki zakończy się dopiero wtedy. Główny procesor drukarki poprzez wysyłanie i odbieranie komunikatów od pozostałych procesorów systemu organizuje i kontroluje ich działanie. Dla zapewnienia poprawnej pracy sterownik korzysta z sygnałów PG i PF ("Power Good" i "Power Fail") generowanych we właściwej sekwencji przez elektronikę drukarki podczas komutacji napięcia zasilającego. którego zawartość jest podtrzymywana przy pomocy baterii litowej 3V. Do jego zadań należy obsługa obu interfejsów komunikacyjnych. gdy cała zawartość bufora ulegnie wydrukowaniu. wyświetlacze. specjalny algorytm sterowania obcinaczem eliminujący ewentualność uszkodzenia silnika w przypadku blokady napędu 3001). realizacja algorytmów związanych z transakcją.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 poprawnie . Przyjęcie takiego rozwiązania jest konieczne. w którym został on przerwany (jeżeli w buforze sterownika coś jeszcze zostało). W szczególności. Sterownik mechanizmu drukującego jest wyposażony w dodatkowe wyjście służące do podłączenia szuflady na banknoty. Główny procesor dysponuje obszarem pamięci RAM. ze względu na jednokrotność operacji drukowania paragonu fiskalnego (w przypadku przerwy w zasilaniu nie można powtórzyć tej operacji. a także służy ona do przechowywania bazy danych o sprzedawanych artykułach (służącej do kontroli poprawności przypisania kodów stawek PTU do nazw sprzedawanych artykułów podczas transakcji). Uruchomienie wyjścia następuje w wyniku odebrania przez sterownik odpowiedniego rozkazu wysłanego przez aplikację do drukarki.co powoduje jej otwarcie.to zostanie on na pewno wydrukowany. są zabezpieczone bajtami lub bitami kontrolnymi itp. • inne błędy (np. • wyświetlacz zewnętrzny LED.w sposób umożliwiający między innymi poprawne wznowienie wydruku od miejsca. Z kolei sygnał PF daje możliwość właściwego zakończenia drukowania w przypadku zaniku napięcia zasilającego . Główny procesor drukarki. Główny komputer sterujący drukarką został zrealizowany w oparciu o procesor Z180 (HD64180). Po powrocie zasilania drukowanie zostanie wznowione od miejsca. 9 . zegar czasu rzeczywistego). przekłamanie pamięci programu lub błąd testu pamięci RAM). wykorzystywany do uruchomienia elektromagnesu zwalniającego zapadkę szuflady . Procedury komunikacji "wewnętrznej" są skonstruowane w sposób wykluczający wystąpienie błędów transmisji (transfery mają charakter blokowy. sprzętowy układ „watchdog timera” . w którym zostało przerwane . • zacięcie lub uszkodzenie obcinacza (3001). • brak papieru.

następnie sprowadzenie sterownika mechanizmu drukującego do stanu początkowego. jeżeli paragon był drukowany w trybie "On-Line". Test optyczny wyświetlacza LED (zapalenie wszystkich segmentów). . Kontrola poprawności działania mechanizmu drukującego. w wyniku rozładowania baterii). .nagłówek i część pozycji już została wydrukowana !). Jeżeli przed wyłączeniem zasilania drukarka była w trybie transakcji i transakcja nie została zakończona poprawnie. błąd sumy kontrolnej ROM). 10 . lecz brak zamknięcia transakcji w sytuacji.ilość wolnego miejsca w module fiskalnym. gdzie w przypadku błędu wystąpi komunikat: ' Błąd fatalny testu: ' 'ROM RAM RTC DSP FSK'. (druga linia może mieć różny format. oraz. W obu w/w sytuacjach dalsze użytkowanie urządzenia nie jest możliwe. w celu wykrycia braku jego zaprogramowania (np. np. inicjalizacja tego obszaru. • Kontrola poprawności działania i odczyt statusu zegara czasu rzeczywistego. która spowodowała fatalny błąd testu). . gdy jego część . to następuje drukowanie napisu: 'paragon anulowany' oraz odcięcie anulowanego paragonu (ta sytuacja może wystąpić tylko.aktualne wartości stawek podatkowych.ilość zarejestrowanych zerowań RAM. a w takiej sytuacji wypisanie komunikatu: ' Błąd zegara RTC' 'Prześlij z systemu !'. Sekwencja startowa obejmuje następujące operacje (w poniższej kolejności): • Test pamięci ROM programu (obliczenie i sprawdzenie sumy kontrolnej). • Badanie warunków umożliwiających pracę drukarki w trybie fiskalnym. • Test pamięci RAM systemowej. oczekiwanie na ewentualne zakończenie drukowania zawartości bufora drukarki (podtrzymywanego bateryjnie). a jeżeli praca w tym trybie nie jest możliwa wypisanie ostrzeżenia: ' Tryb szkoleniowy ! ' Str.x ' lub ' Drukarka fiskalna 'POSNET 3001/yy. zależnie od przyczyny. Badanie sumy kontrolnej danych pamięci RAM podtrzymywanej bateryjnie.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Po włączeniu zasilania procesor główny wykonuje test poprawności działania całego systemu oraz inicjalizuje stan drukarki na podstawie danych odczytanych z modułu fiskalnego i pamięci RAM podtrzymywanej bateryjnie. • Badanie warunków uniemożliwiających pracę drukarki w ogóle (błędy fatalne testu. Odczyt stanu totalizerów drukarki i sprawdzenie ich sumy kontrolnej. • Wypisanie zgłoszenia na wyświetlaczu (test wizualny): ' Drukarka fiskalna ' 'POSNET Thermal/yy.x • ' ' • • • • • Sprawdzenie poprawności działania modułu fiskalnego oraz odczytanie z niego następujących danych: . a w przypadku błędu wypisanie komunikatu: ' Błąd pamięci NVR ' ' ( Naciśnij NIE ) '.nagłówek dla paragonu i raportów zawierający dane podatnika (NIP). lub komunikat: ' Brak stawek PTU lub ' 'numeru unikatowego '. . w tej sytuacji.data ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej. ponieważ nie chodzi tu o dokończenie drukowania paragonu.

to nastąpi wypisanie ostrzeżenia: ' Ilość rekordów w ' ' pam. (w trybie fiskalnym zostanie wówczas wykonany zapis w pamięci fiskalnej informacji o wystąpieniu błędu w bazie danych). Jeżeli wykryto dużo błędów to proces ten może trwać do kilku minut. naliczenie obrotu bez zakończenia wydruku paragonu lub odwrotnie. Str.program do sprzedaży. • Badanie poprawności bazy danych sygnalizowane komunikatem: ' KONTROLA BAZY ' ' DANYCH. Po zakończeniu sekwencji startowej procesor główny przechodzi do głównej pętli. gdzie 'xx' jest ilością "wolnych" rekordów. 3. Jeżeli został wykryty jakikolwiek błąd. '. aby obliczanie obrotu przez drukarkę i komputer . w której awaria zasilania następuje w chwilę po wysłaniu przez aplikację sekwencji LBTREXIT. prowadząc równocześnie jej "regenerację" w przypadku wykrycia błędów. Problem ten został rozważony szczególnie starannie w konstrukcji całego urządzenia . czy ostatnia transakcja została zakończona poprawnie (przy czym software wyklucza explicite możliwość zakończenia transakcji bez ustawienia bitu TRF lub odwrotnie . operacje wydruku paragonu i rejestracji obrotu (zwiększenie stanu totalizerów) są NIEROZDZIELNE. przy rozważeniu różnych sytuacji szczególnych daje pewność. w której zachodzi analiza znaków odbieranych z interfejsów i realizacja sekwencji sterujących. = xx '. fisk. kończącej transakcję. • Wypisanie standardowego opisu na wyświetlaczu: ' --. dało różne rezultaty !).tu też musi być nierozdzielność operacji). to po zakończeniu testu pojawia się komunikat: ' Błąd bazy danych ! ' ' ( Naciśnij NIE ) '. • Generowanie pojedynczego sygnału dźwiękowego.' 'Suma: 0. bez wyzerowania totalizerów). że awaria zasilania w dowolnym momencie nie spowoduje błędnego zadziałania drukarki (np. nawet w warunkach awarii zasilania w dowolnym momencie ! 2. albo zapis raportu dobowego do pamięci fiskalnej bez zakończenia jego wydrukowania lub. • Jeżeli ilość wolnych lokacji do zapisu (rekordów) w pamięci fiskalnej nie przekracza 20. stan tego bitu musi być przechowywany w pamięci nieulotnej. Co więcej. Powstaje wtedy istotny problem .Do zapłaty --. co gorsza. procesor główny korzysta z sygnału PF ("Power Fail") w celu poprawnego zakończenia wszystkich operacji i przechowania statusu w przypadku zaniku zasilania. ' • Automatyczne wykonanie zerowania RAM (jeżeli wykryto wcześniej błąd totalizerów). jak w przypadku sterownika drukarki. zależnie od sytuacji. W tym momencie procesor główny odczytuje i kontroluje całą bazę danych. przy czym pojawia się wówczas komunikat: ' Błąd totalizerów ! ' ' ( Naciśnij NIE ) ' (w trybie fiskalnym fakt ten zostanie też zarejestrowany w pamięci fiskalnej). (druga linia może mieć różny format.. która uniemożliwia pracę w trybie fiskalnym). przeprowadzono również analizę różnych sytuacji wynikających z awarii zasilania w kontekście komunikacji z serwerem i aplikacją. w momencie wykonania obu tych operacji zostaje ustawiony znacznik (nazywany w dalszym opisie TRF) bit.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 ' HDR FULL ERR CLR '. Podobnie.właściwe wykorzystanie sygnału PF przez procesor (oraz buforowanie pewnych informacji w pamięci nieulotnej). który może być testowany przez aplikację w celu zbadania. 11 .czy drukarka zdążyła ją zrealizować czy nie ? Aby rozwiązać skutecznie to zadanie hardware i software drukarki zapewnia spełnienie następujących założeń: 1. Wyobraźmy sobie przykładowo sytuację. Poprawne wykorzystanie stanu bitu TRF przez aplikację likwiduje w każdej sytuacji niepewność co do poprawnego zakończenia transakcji (zatem nie ma możliwości..

Urządzenie posiada możliwość wyświetlania polskich znaków na wyświetlaczu LCD. Jest to realizowane przez odpytywanie wyświetlacza przez procesor główny co pewien czas. 12 . Dołącza go się do dodatkowego złącza RS232. Zastosowano nowoczesny. wbudowany w pulpit operatora wyświetlacz cyfrowy LCD posiadający dwie linie po 20 znaków alfanumerycznych (dla obsługi) oraz dziesięcio-pozycyjny wyświetlacz cyfrowy dla klienta (LED). zamiast "Ą" będzie "A". Jedyna różnica to wyświetlanie wszystkich znaków ‘polskich’ (także dużych liter) na wyświetlaczu VFD.. co zapewnia prawidłowe podtrzymanie zegara przez około 5 lat. alfanumeryczny wyświetlacz typu VFD.Do zapłaty --. Zegar pracuje w trybie 24-godzinnym. Prąd pobierany przez zegar zawiera się w granicach 3. W każdej sytuacji blokowana jest praca drukarki bez poprawnego dołączenia wyświetlacza LED. informacje diagnostyczne itp. że wystąpienie przekłamania w bazie danych lub w innym obszarze danych "nieulotnych" sygnalizowane komunikatami: ' Błąd pamięci NVR ' ' ( Naciśnij NIE ) '. drukując stan kasy (na tym dokumencie niefiskalnym jest data i czas) lub poprzez aplikację (sekwencja odczytu zegara LBSENDCK). Chociaż stan baterii jest kontrolowany (układ zegara wykrywa awarię własnego zasilania ) . znaczne "spóźnienie" zegara. Wyświetlacz LCD wbudowany w pulpit operatora jest połączony z główną płytą drukarki. Podstawową funkcją wyświetlacza LED jest informowanie klienta o należności do zapłaty.xx' Jest to realizowane na końcu transakcji obligatoryjnie przez drukarkę. ze względu na możliwość zaistnienia defektu baterii. realizuje też wszystkie funkcje kalendarza.5 µA. powinno być zgłaszane do serwisu.może się zdarzyć. i / lub: ' Błąd bazy danych ! ' ' ( Naciśnij NIE ) '. Zegar czasu rzeczywistego komunikuje się z procesorem głównym. Serwis powinien pamiętać o przestawieniu zworki J7 (Thermal). Komunikaty powyższe spowodują także komunikat: ' Błąd zegara RTC ' 'Prześlij z systemu ! ' ponieważ ‘rok’ zegara przechowywany jest w pamięci RAM. to dane w pamięciach nieulotnych będą nadal poprawne ponieważ pamięć RAM podtrzymywana jest przez inną baterię.tu są wypisywane wszelkie ostrzeżenia. ograniczoną ze względów sprzętowych do małych liter. Wyświetlacz LED jest dołączany do gniazda płyty sterownika za pomocą kabla zaopatrzonego we wtyczkę typu RJ-45. Str. Stąd jest zalecane.' 'Suma: xxxxxxxx. a w jej trakcie narastająca suma transakcji jest wyświetlana automatycznie na obu wyświetlaczach jednocześnie. Począwszy od wersji 39. Na wyświetlaczu tym pojawiają się dokładnie takie same teksty jak na wyświetlaczu operatora LCD (chyba że programista ‘świadomie’ wysyła informacje tylko do wyświetlacza LCD operatora).Pracują one z oscylatorem zegarkowym 32768 Hz. przy czym na wyświetlaczu LCD operatora pojawia się komunikat: ' --. Wyświetlacze. Takie rozwiązanie umożliwia dołączenie wyświetlacza zewnętrznego.x do drukarek POSNET Thermal i 3001 można dołączyć dodatkowy. przy czym wystąpienie kodu "dużej" polskiej litery powoduje automatycznie przekodowanie na "zwykłą" literę np. Nawet jeżeli wystąpi rozprogramowanie zegara. komunikaty o błędach. Wyświetlacz LCD (VFD) zapewnia rozbudowaną interakcję z operatorem systemu . Działanie zegara czasu rzeczywistego jest podtrzymane przez baterię litową 3V . że przy napięciu baterii "na granicy" poprawnego działania wystąpi np.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Zegar czasu rzeczywistego. Należy też przyjąć. Zegar czasu rzeczywistego wykonano na bazie układu PCF8573 (wersje ‘przewlekane’ płyty głównej) lub V3021 (wersja SMD) . Komunikacja jest dwukierunkowa (programowanie i odczyt stanu zegara) przy wykorzystaniu magistrali I2C. uwzględniając też lata przestępne . aby każdorazowo na początku dnia pracy urządzenia sprawdzić stan zegara np. J3 (3001) w pozycję 2xRS (zworka dostępna po zdjęciu zabezpieczonej plombą ołowianą osłonki – patrz rozdział 16 i 17). Polskie litery są zakodowane według standardu MAZOWIA.

TOT_Z). Właściwą gospodarkę pamięcią zapewnia główny procesor drukarki. nawet jeżeli wystąpi zanik zasilania 220V. Cały obszar pamięci PROM jest funkcjonalnie podzielony na dwa obszary: 1.. Nagłówek jest wpisywany do pamięci podczas fiskalizacji urządzenia (numer identyfikacyjny podatnika do modułu fiskalnego. • błąd bazy danych (data wystąpienia błędu). Postać raportu okresowego jest zatem bezpośrednio związana ze sposobem zapisu informacji w pamięci fiskalnej. że podczas drukowania raportu okresowego zawartość pamięci PROM jest odczytywana sekwencyjnie oraz analizowana i "przenoszona na papier" przez procesor drukarki. gdzie są zapisywane: • dane testowe pamięci. • zmiana stawek PTU (data oraz nowe wartości stawek). zwiększany po każdej poprawnej transakcji) oraz bajt sumy kontrolnej. Jest to zestaw 7 rejestrów 28 bitowych (TOT_A.. 13 . Na płytce modułu fiskalnego jest zatem zmontowana pamięć PROM (układ elektroniczny niezbędny do jej programowania umieszczony jest na płycie głównej). Rejestry te są nazywane dalej totalizerami. • nagłówek zawierający dane podatnika (NIP). Po fiskalizacji urządzenia dalsze zapisy mogą dotyczyć wyłącznie tego obszaru. w których są akumulowane kwoty sprzedaży z podziałem na grupy podatkowe. Typ rekordu jest zapisany w pierwszym bajcie rekordu. Str. Pamięć fiskalna stanowi zamknięty w stalowej obudowie. Są zapisywane kolejno tzn. Wtedy zawartość totalizerów jest przepisywana do pamięci stałej PROM. • numer unikatowy pamięci. reszta nagłówka do pamięci RAM). Procesor główny może dokonać trwałego zapisu danych w tej pamięci. Dodajmy. Dane testowe są zapisywane i kontrolowane automatycznie przez procesor modułu fiskalnego (podczas uruchamiania modułu).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Pamięć fiskalna. dla dysku lub taśmy magnetycznej.F oraz Z (grupa zwolniona od podatku) uzupełniony o 20 bitowy numer paragonu fiskalnego (PAR_NUM. 2. Obszar adresowany "bezwzględnie". Realizuje on zapis w pamięci stałej PROM różnych informacji (przede wszystkim informacji o sprzedaży dziennej). Podczas normalnego działania drukarki procesor kontroluje periodycznie (co kilka sekund) poprawność działania modułu fiskalnego. Numer unikatowy pamięci jest równocześnie numerem unikatowym całej drukarki i jest wpisywany przez producenta. badając poprawność działania całego układu elektronicznego. Odłączenie modułu od głównej płyty lub jego awaria powoduje bezwzględnie zawieszenie pracy drukarki wraz z komunikatem: 'Błąd fatalny testu: ' ' FSK '. Dokładniej: zapis zostanie wykonany poprawnie. co umożliwia właściwą interpretację przez procesor główny pozostałej jego zawartości. Na koniec dnia użytkownik jest zobowiązany wykonać tzw. Poszczególne rekordy mogą nieść następujące informacje: • raport dobowy (data oraz stan totalizerów). Kolejne informacje są zgrupowane w pewne jednostki informacyjne (tak jak sektor na dysku) i zwane dalej rekordami. raport dobowy. Równocześnie jest drukowany odpowiedni raport na drukarce paragonowej. a stan totalizerów jest zerowany (z wyjątkiem licznika paragonów fiskalnych). przytwierdzony "na stałe" zespół. Po zatwierdzeniu transakcji jest zwiększany stan nieulotnych rejestrów. wyszukując pierwsze wolne miejsce do zapisu rekordu. sprawdza także poprawność danych zawartych w pamięci stałej i nieulotnej. Po włączeniu zasilania procesor wykonuje test funkcjonalny pamięci fiskalnej. • zerowanie RAM (data i czas zerowania). Mechanizm zapisu jest tu podobny jak np. 2. Każda z powyższych danych ma w pamięci PROM ściśle określoną lokalizację. zapewniając sekwencyjny odczyt danych z PROM itd. następny rekord jest zapisywany w pierwszej wolnej lokacji pamięci. Konstrukcja modułu zapewnia niezawodny zapis danych w pamięci stałej nawet jeżeli podczas zapisu nastąpi awaria zasilania. Obszar zapisu sekwencyjnego. zawierających kwoty sprzedaży dla grup podatkowych A. Rejestracja sprzedaży przez urządzenie jest dokonywana w całości przez moduł fiskalny i przebiega dwuetapowo: 1.

stąd na wyjściu zasilacza umieszczono znaczną pojemność. Duża dynamika (tzn. Z kolei prąd chwilowy może być znaczny (nawet do ok. Takie rozwiązanie zasilacza daje znaczną dynamikę pracy stabilizatora +5V. Str. 8A !) . Wybrano wariant zasilacza optymalny pod względem niezawodnościowym: napięcie jest otrzymywane z uzwojenia transformatora sieciowego o mocy znamionowej 50 VA. niezależne zewnętrzne konstrukcje zasilaczy. UWAGA: pisząc ‘zanik napięcia zasilającego’ mamy na myśli zanik napięcia na wejściu zasilacza drukarki. że daje duży czas od momentu zaniku napięcia sieciowego do momentu utraty możliwości stabilizacji. przy dużej sprawności. co jest konieczne dla poprawnego zakończenia wszystkich operacji drukarki w przypadku zaniku (awarii) zasilania. Ograniczenie prądowe zasilacza drukarki POSNET 3001 jest ustalone na ok. 14 . natomiast osiągnięcie poprawnego stanu napięć zasilających przy użyciu sygnału PG ("Power Good"). Zanik napięcia zasilającego jest sygnalizowany przy użyciu sygnału PF ("Power Fail"). po wyprostowaniu służy do zasilenia ciągłego zasilacza stabilizowanego +25V (POSNET 3001 i POSNET Thermal wersja SMD) lub bezpośrednio zasila drukarkę. Zasilacze drukarek POSNET Thermal i POSNET 3001 to zamknięte w jednej obudowie.ponieważ średni prąd pobierany przez mechanizm (nawet przy ciągłym drukowaniu) nie przekracza tej wartości. a nie wyłączenie drukarki za pomocą jej przełącznika. 2A (ograniczenie ‘z podcięciem’ .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Zasilacze. prąd spada do zera przy zwarciu) . Napięcie to. Wyłączanie drukarki podczas realizacji wydruków przy pomocy wyłącznika drukarki jest niedopuszczalne! Zasilacz drukarki POSNET Thermal w wersji SMD jest zasilaczem impulsowym zaopatrzonym w inną wtyczkę od stosowanych w zasilaczach przeznaczonych dla wersji ‘przewlekanych’. zakres napięć wejściowych stabilizatora +5V) jest ważna o tyle. dostarczając napięcie do obwodów wykonawczych drukarki (POSNET Thermal wersja ‘przewlekana’). Napięcie +5V zasilające część cyfrową drukarek otrzymywane jest przy pomocy stabilizatora impulsowego umieszczonego na głównej płycie sterownika drukarek.

włączania pracy GOTOWA. . Działanie przycisku potwierdzone jest sygnałem dźwiękowym. Rozmieszczenie poszczególnych klawiszy przedstawione jest na rysunkach poniżej (różne drukarki): Klawiatura drukarki POSNET THERMAL (obudowa metalowa) Klawiatura drukarki POSNET THERMAL (obudowa plastikowa) Rysunek klawiatury drukarki POSNET 3001 Str. .wykonywania raportów fiskalnych dobowych i okresowych. . 15 .kasowania błędów.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Klawiatury drukarek. Drukarka posiada cztery przyciski o różnorakich funkcjach które wykorzystywane są do: .zakładania papieru.

(raport okresowy): 1.RAPORT OKRESOWY. Przy jego pomocy wybieramy rodzaj raportu . Przy jego pomocy wybieramy rodzaj raportu . W przypadku sygnalizowania przez drukarkę błędu przy pomocy tego klawisza można skasować w dowolnym momencie sygnał dźwiękowy generowany przez wewnętrzny głośnik drukarki. że drukarka jest włączona (podłączona do sieci zasilającej i włączony jest wyłącznik sieciowy). Przy jego pomocy (w przypadku gdy lampka GOTOWA nie świeci) można wysunąć papier kopii w drukarce POSNET Thermal. W przypadku definiowania zakresu (dat) dla raportu okresowego przy pomocy klawisza NIE możemy wybrać pole.zieloną (GOTOWA). wykorzystywany przy zakładaniu nowej rolki papieru. W celu dokonania wysuwu papieru. 4. . że drukarka jest w stanie gotowości do pracy z komputerem (świeci w trybie ‘GOTOWA’). Klawisz ten służy także do kasowania ewentualnych sytuacji błędnych. z napisem SIEĆ informującą. Służy także do zmiany wartości pól (roku. Służy także do zmiany wartości pól (roku. W przypadku sygnalizowania przez drukarkę błędu przy pomocy tego klawisza można skasować w dowolnym momencie sygnał dźwiękowy generowany przez wewnętrzny głośnik drukarki. 3. 4. (raport dobowy): 1. wykorzystywany przy zakładaniu nowej rolki papieru. O. 3. 4. W przypadku definiowania zakresu dat dla raportu okresowego przy jego pomocy możemy wybierać pole. informującą. 2. które chcemy zmienić (pełni on wtedy funkcję lewego kursora). . 16 .żółtą.czerwoną. Włącza/wyłącza tryb pracy GOTOWA. miesiąca lub dnia) w "dół" ("-" zmniejszenie wartości wyświetlonej) w przypadku definiowania daty początkowej lub końcowej dla raportu okresowego. Zezwala na operacje związane z ewentualnym zapisem do modułu fiskalnego (raport dobowy. drukarkę należy wyprowadzić z trybu GOTOWA klawiszem NIE (zielona lampka zgaśnie) i przy pomocy klawisza TAK (WYSUW) dokonać wysuwu papieru.). 2. W przypadku sygnalizowania przez drukarkę błędu przy pomocy tego klawisza można skasować w dowolnym momencie sygnał dźwiękowy generowany przez wewnętrzny głośnik drukarki.D. Klawisz NIE zezwala na wycofanie się z dowolnej opcji ustawień w przypadkach gdy wymagane jest potwierdzenie lub zaprzeczenie ustawienia. D. Str. z napisem BŁĄD informującą o zaistnieniu błędu (dioda miga i słychać przerywany sygnał dźwiękowy). zmiana stawek PTU) lub na wykonanie raportu okresowego. obok klawisza NIE. Klawisz R.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 OPIS KLAWIATURY: Klawisz NIE: 1. 2. lub R.RAPORT DOBOWY (przy włączaniu drukarki należy przytrzymać wciśnięty jeden z dwóch klawiszy R. Drukarka jest "widziana" przez komputer gdy świeci się zielona lampka opisana „GOTOWA“. UWAGA: w przypadku wystąpienia błędu uniemożliwiającego dalsze działanie drukarki migają obie diody : SIEĆ i BŁĄD. Klawisz TAK: 1. które sygnalizowane są na wyświetlaczu drukarki. 3.O. 5. miesiąca lub dnia) w "górę" ("+" zwiększenie wartości wyświetlonej) w przypadku definiowania daty początkowej lub końcowej dla raportu okresowego. Umożliwia wysuw papieru (oryginału w drukarce THERMAL) w trybie NIE GOTOWA. Umożliwia wysuw kopii w drukarce THERMAL w trybie NIE GOTOWA. 4. które chcemy zmienić (pełni wtedy funkcję prawego kursora). 3. 2. Klawisz R. W przypadku sygnalizowania przez drukarkę błędu przy pomocy tego klawisza można skasować w dowolnym momencie sygnał dźwiękowy generowany przez wewnętrzny głośnik drukarki. Dodatkowo klawiatura wyposażona jest w trzy lampki typu LED: .

że wkręt mocujący przechodzi kolejno przez: kubeczek. czyli POSNET S.plomby serwisowe . Wyjmowanie pamięci EPROM w celu jakiekolwiek kopiowania i analizowania zawartego w nich oprogramowania są czynnościami zabronionymi dla serwisu !!!. Uchwyt kubka jest podwinięty pod spód osłonki tak.plomby producenta . Pod jeden z nich podłożony jest metalowy kubek z uchwytem z owalnym wycięciem (wkręt od strony klawiatury).) lub najbliższego przedstawiciela regionalnego POSNET. powiadomienia Urzędu Skarbowego. Opisania nalepki należy dokonać przed jej zdjęciem z papieru zabezpieczającego i nalepieniem na złącze. Drukarkę z uszkodzeniami pamięci fiskalnej należy dostarczyć do producenta (POSNET S. należy powiadomić Urząd Skarbowy i producenta. Plomby serwisowe POSNET SERWIS 8777 Pamięć fiskalna jest połączona z płytą sterownika wstążką z nasadką.C. zagniataka) i kilkakrotnym delikatnym uderzeniu młotkiem. Uszkodzenia drukarki polegające na niesprawności pamięci fiskalnej kwalifikują całą drukarkę do wymiany. Str. osłonkę. Pamięć fiskalna stanowi zamknięty. Odcisku pieczęci należy dokonać poprzez umieszczenie nalepki na twardej gumie.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 3. Dokonywanie w takim przypadku otwierania lub naprawy drukarki . Po włożeniu wtyczki do złącza należy na złącze nakleić specjalną nalepką. Nalepka ta zawiera dane o dacie produkcji i ewentualnie o wersji oprogramowania. Zawsze po wkręceniu wkrętów należy dokonać pełnego testu poprawności pracy drukarki. na której serwisant umieszcza swoje dane wraz z datą naprawy i odciskiem pieczęci serwisowej. a następnie jest wkręcony w gwint konstrukcji drukarki.C. wskazujących na ingerencję osób niepowołanych. O wszelkich zauważonych uszkodzeniach plomb. mocowaną dwoma wkrętami M3 do chasidrukarki. aby można było na niej odczytać wpisane dane i zidentyfikować stempel serwisanta. która jest zapinana do złącza umieszczonego na płycie sterownika drukarki. Jest to nalepka jednorazowego użytku. 17 . W drukarkach POSNET Thermal i POSNET 3001 zastosowano specjalną osłonkę. uchwyt. • odciśnięciu w ołowiu pieczęci serwisanta poprzez przyłożenie narzędzia z indywidualnym oznakowaniem serwisanta i jednorazowym. zdecydowanym (ale z wyczuciem !) uderzeniu młotkiem.obciąża odpowiedzialnością serwisanta. które polega na: • włożeniu do kubeczka plasterka ołowiu. która ulega uszkodzeniu przy próbie zrywania. Pamięć programu EPROM zainstalowana na pakiecie sterownika drukarki jest zabezpieczona specjalną. lub HOLOGRAMU także zawierającego napis POSNET. przytwierdzony "na stałe" zespół. Wymontowywanie pamięci fiskalnej. nie może być dokonywane w żadnym przypadku przez serwis !!!. • zgnieceniu brzegów kubeczka poprzez nałożenie narzędzia o stożkowym otworze czołowym (tzw. Kubeczki do plombowania są jednorazowego użytku i są dostarczane wyłącznie przez producenta !. Plombowanie drukarki fiskalnej Plomby drukarki można podzielić na dwie grupy: I . II . Wyjęcie układu pamięci powoduje zerwanie nalepki. zgodnie z obowiązującymi przepisami. Plomb tych nie może naruszać żaden serwisant za wyjątkiem przedstawiciela regionalnego lub producenta. o ile przewidują to odnośne przepisy szczegółowe. Plomby producenta Drukarka zawiera plombę producenta w postaci plastikowego klipsa z napisem POSNET. Po poprawnym wyniku testu można dokonać zabicia plomb. Każdorazowa ingerencja serwisu wymaga odnotowania w książce serwisowej drukarki oraz. jednorazowego użytku nalepką producenta. przyłożenie indywidualnego stempla serwisanta i delikatne uderzenie młotkiem. Nalepkę należy tak umieścić na złączu. Nalepki na złącze pamięci fiskalnej dostarcza wyłącznie producent !!!.

Następnie program zada pytanie czy wykonać fiskalizację. Zaniki zasilania w przypadku braku UPS-a mogą mieć negatywny wpływ na przebieg fiskalizacji. W takim przypadku należy skontaktować się z serwisem centralnym POSNET (serwis@posnet. Dopuszczalne jest umieszczanie w nagłówku innych informacji np. 3.com. Po naciśnięciu ‘T’ drukarka wydrukuje kontrolny paragon z interesującym nas nagłówkiem. poniżej tego paragonu pojawi się kontrolny wydruk zawierający tylko linię z NIP. Jeżeli próbny wydruk jest prawidłowy można nacisnąć ‘T’ . w przypadku podłączenia drukarki do komputera poprzez port COM2. Fiskalizacja polega na zapisaniu numeru identyfikacyjnego podatnika NIP do pamięci fiskalnej (operacja nieodwracalna). 5. który jest udostępniany serwisantom po pomyślnym zdaniu egzaminu kończącego kurs serwisowy drukarek (katalog VER17_1 na dyskietce fiskalnej dla firmware ≥17. ≥ 17.1.powinny znaleźć się w następnej linii po NIP i od lewej krawędzi wydruku. W okienku edytora nagłówka zdefiniować nagłówek wg ‘starych’ zasad tzn. 4. ale muszą się one znaleźć przed linią zawierającą NIP. adres firmy i NIP (NIP musi być w ostatniej linii nagłówka tzn. z wpisanymi pełnymi danymi podatnika (dotyczy to także drukarek z nową wersją firmware) istnieje możliwość ‘dostosowania’ ich do nowych zasad. Program POSNET.1) wg nowych zasad nie wolno dokonywać przy pomocy ‘starego’ programu “POSNET. Na czas fiskalizacji zalecane jest dołączenie drukarki do zasilacza UPS.EXE” (katalog POSNET na dyskietce) !!!. podać Nazwę firmy. 8.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 4. Drukarka wydrukuje kontrolny paragon z nagłówkiem. w pierwszej wolnej linii po nazwie. ‘Wysłać’ nagłówek do drukarki. Fiskalizacji powinna przebiegać wg opisu poniżej (zalecamy dokonywanie fiskalizacji przy wykorzystaniu takiego interfejsu na jakim ma pracować Użytkownik) : 1.„POSNET. po fiskalizacji trzeba w drukarce zdefiniować (tryb szkoleniowy umożliwia dokonanie dowolnych sprzedaży z programu użytkownika i określenie z jakich stawek korzysta użytkownik). Fiskalizacja drukarki.pl). 2. Należy sprawdzić ten numer (UŻYTKOWNIK). adresie firmy). Uzgodnić z użytkownikiem stawki PTU które ew. Sprawdzić datę i czas w urządzeniu (musi być prawidłowa !). Używanie do fiskalizacji drukarki programów nie posiadających autoryzacji firmy POSNET może spowodować nieodwracalny błąd w zapisie do pamięci fiskalnej. jeżeli stwierdzimy że jest błąd w nagłówku trzeba się wycofać i nacisnąć klawisz ‘N’. Format dla numeru NIP jest 'sztywny' i dopuszczalne są napisy zawierające na początku ciąg 'NIP' a dalej znak odstępu (spacja). uzyskać potwierdzenie na odwrocie tego wydruku właściciela drukarki i dopiero po uzyskaniu tego potwierdzenia dokonać fiskalizacji naciskając na klawiaturze drukarki klawisz ‘TAK’. Fiskalizację drukarki należy przeprowadzać przy użyciu oryginalnego serwisowego programu firmy POSNET . Str. Fiskalizacji drukarki (wer.EXE należy uruchamiać komendą : POSNET POSNET POSNET POSNET 1 2 3 4 w przypadku podłączenia drukarki do komputera poprzez port COM1. 18 .EXE”. 7. w przypadku podłączenia drukarki do komputera poprzez port COM3. zabezpieczającego przed zanikami zasilania sieciowego. Sprawdzić ten wydruk (jego poprawność). Wybrać z menu programu opcję Programowanie Nagłówka (litera G).10 cyfr z max. natomiast nazwę firmy i adres jego siedziby trzeba wprowadzać do pamięci RAM z możliwością korekty tych danych w przyszłości. 6. za co całą odpowiedzialność ponosi serwisant . trzema separatorami '-'. W drukarkach fiskalizowanych wg. starych zasad tzn. Program podpowiada co mu się ‘nie podoba’ w linii z NIP (o ile popełnimy jakiś błąd) i nie zezwoli na fiskalizację drukarki dotąd aż błąd zostanie poprawiony !. w przypadku podłączenia drukarki do komputera poprzez port COM4. miejsca instalacji drukarki (niektóre urzędy skarbowe tego wymagają). zwrócić uwagę na położenie trzech znaków zapytania ‘???’ .

. Od tego momentu urządzenie jest w trybie fiskalnym z możliwością zmiany nagłówka na przyszłość w przypadku gdy NIP nie ulega zmianie (zapis NIP do pamięci fiskalnej jest operacją nieodwracalną !). 0. Po każdej fiskalizacji należy o ile jest to konieczne zdefiniować uzgodnione wcześniej stawki PTU (opcja ‘F’ z programu) – ze względu na aplikacje pisane dla starszych wersji drukarek (firmware < 17. PONIEWAŻ MOŻE TO 12. który w urządzeniu NIESFISKALIZOWANYM pojawia się po włączeniu zasilania na ok. • plik nazwa. 10.bat’ po fiskalizacji) spowoduje zgłoszenie przez drukarkę błędu nr 40 w przypadku próby sprzedaży z ‘pustym’ nagłówkiem w RAM drukarki. • nazwa.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 9.adres siedziby i NIP) ze względu na obowiązujące przepisy oraz czy drukarka po fiskalizacji działa poprawnie (sprzedaż. Jedyny błąd. to błąd zapisu do pamięci fiskalnej. W przypadku zmian w nagłówku jest to jedyna możliwość zmiany jego treści.RAM zawierający ‘pełny’ nagłówek dla trybu szkoleniowego.1) zaleca się programowanie zawsze 4 stawek PTU.. SPOWODOWAĆ BŁĘDNĄ FISKALIZACJĘ DRUKARKI !!!.exe .bat’ (batch file) który to program ‘wyśle’ do pamięci RAM drukarki pozostałą część nagłówka i wydrukowany zostanie próbny wydruk zawierający cały nagłówek. NIE WOLNO WYŁĄCZAĆ ZASILANIA DRUKARKI. błąd pamięci NVR) . ‘wyjść’ z programu i uruchomić program ‘nazwa. ‘.. Fragment nagłówka można zapisać zawsze do pamięci RAM deklarując przy uruchamianiu programu posnet. Identyczny błąd wystąpi w przypadku utracenia nagłówka (np.nag’ oraz ‘nazwa. Podczas operacji opisanych powyżej na dyskietce powstaną następujące pliki (tylko w przypadku ‘ufiskalnienia’ drukarki ) : • plik nazwa.bat zawierający niezbędne elementy do wysłania do drukarki poprzez odpowiednie złącze treści nagłówka (w przypadku gdy zostanie on np. Drukarka wymaga w tym przypadku interwencji serwisu producenta (przedstawiciela regionalnego). zapis do modułu raportu). w szczególności NIE MA KOMUNIKATU: ‘Tryb szkoleniowy ! ‘ ‘HDR ‘. Po fiskalizacji można skopiować użytkownikowi na jego komputer/ dyskietkę pliki ‘nazwa.Do zapłaty --. ‘utracony’).y ‘ . 19 .bat’ i poinformować co zrobić w przyszłości w przypadku utraty/ przekłamania w treści nagłówka. tj.. Po poprawnym zakończeniu wszystkich operacji drukarka zgłasza się w identyczny sposób jak po włączeniu zasilania. Prawidłowo sfiskalizowane urządzenie charakteryzuje się następującymi cechami: • na paragonach oraz na raportach dobowych i okresowych brak jest napisu „niefiskalny” na dole i na górze paragonu oraz występuje pełne logo fiskalne na środku ostatniej linii ( stylizowane PL ).nazwa pliku podawana na wstępie przy uruchamianiu programu posnet. Zaleca się dołączenie wszystkich wykonanych wydruków do książki serwisowej drukarki.. Str.. 10 sekund) należy sprawdzić poprawność fiskalizacji (opcja TESTOWANIE).exe że drukarka jest fiskalna (program nie wymaga wtedy definiowania linii z NIP)..nazwa pliku z nagłówkiem podawana podczas uruchamiania programu POSNET. 13. (nazwa . sygnałem dźwiękowym i sekwencją komunikatów : ‘ Drukarka fiskalna ‘ ‘POSNET Thermal/xx. sekwencji komunikatów: 11. gdzie : nazwa .‘ ‘Suma: 0. ‘ --. jaki może wystąpić w trakcie fiskalizacji. Brak w RAM nagłówka (czyli nie uruchomienie pliku ‘nazwa. sprawdzamy wtedy czy nagłówek zawiera wszystkie niezbędne informacje ( Nazwę .5s. ‘ Przed uzyskaniem sygnału akustycznego i ww.nag zawierający nagłówek dla RAM drukarki . Po zakończeniu procesu fiskalizacji (ok. • po włączeniu zasilania nie pojawia się żadne dodatkowe ostrzeżenie. objawiający się komunikatem: ‘ Błąd zapisu !! ‘ ‘ Wyłącz zasilanie.. dokonać sprzedaży testowej i wykonać RAPORT DOBOWY.EXE).

Czynności tych nie można dokonywać przed odczytaniem i wydrukiem zawartości pamięci kasy. Str. i) datę i godzinę ukończenia interwencji. 3. Podczas instalacji serwisant dokonuje ponadto odpowiednich wpisów do książki kasy rejestrującej. przed zabraniem kasy do punktu serwisowego. a zakończenie wykonania serwisu w czasie nie dłuższym niż 14 dni. d) opis stanu plomb. aby zapewniał podjęcie wykonania serwisu w czasie nie dłuższym niż 48 godzin. podpisane przez serwisanta dokonującego naprawę. Wykonujący serwis nie może dokonywać ingerencji w pamięć kasy rejestrującej bez udziału upoważnionego pracownika urzędu skarbowego. b) datę i godzinę rozpoczęcia interwencji. W związku z tym. Podatnicy oraz służby serwisowe obowiązani są poinformować właściwy dla podatnika urząd skarbowy o zainstalowaniu kasy (w trybie fiskalnym) nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zainstalowania (wzory powiadomień zawarte są na dyskietce serwisowej w katalogu ‘URZAD_SK’). h) datę i godzinę ponownego zainstalowania kasy w przypadku. w przypadku sygnalizowania przez kasę (drukarkę fiskalną) błędu pamięci fiskalnej należy. l) podpis czytelny wykonującego serwis oraz jego pieczęć.wpisać). Nr 91.posnet. 4. W przypadku technicznej niemożności wykonania raportu należy sporządzić protokół podpisany przez pracownika urzędu skarbowego. 1. Nr 39. Serwis dealera musi być tak zorganizowany. Wykonujący serwis nie może jednemu serwisantowi powierzyć do obsługi więcej niż 300 kas rejestrujących. gdy naprawy dokonano w punkcie serwisowym. Wykonujący serwis musi co najmniej dwa razy w ciągu roku dokonać sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania kasy u każdego klienta bez jego wezwania oraz odnotowuje ten fakt w książce kasy rejestrującej. muszą być przechowywane przez użytkownika kasy).com. g) numery (początkowy i końcowy) dokumentów sprzedaży wystawionych przez kasę podczas operacji próbnych (dokumenty te. c) opis stwierdzonych nieprawidłowości. należy bezwzględnie zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 w sprawie kryteriów i warunków technicznych. poz. podatnika i serwisanta. Wykonujący serwis kasy rejestrującej jest obowiązany zamieścić w książce kasy: a) datę i godzinę żądania interwencji. U. wykonać raport okresowy z całej zawartości pamięci fiskalnej i (po podpisaniu go przez serwis) wręczyć za pokwitowaniem: 1-wszy egzemplarz podatnikowi a 2-gi pracownikowi urzędu skarbowego. 2. oraz podać datę i godzinę zabrania kasy do punktu serwisowego.pl/przepisy. W szczególności. że po wykonaniu naprawy kasa działa poprawnie) i jej zaplombowaniu pieczęcią serwisanta z jego numerem identyfikacyjnym. k) oświadczenie o prawidłowości funkcjonowania kasy (do serwisanta należy przeprowadzenie testów kasy i potwierdzenie. 511 z 1993 r.). Przepisy powyższe (link) oraz ich aktualizacje dostępne są na stronie WWW firmy POSNET.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 5. dla których nie jest możliwa naprawa w miejscu użytkowania kasy.htm Poniżej podajemy podstawowe zasady organizacji serwisu POSNET wynikające z w/w przepisów. bezwzględnie w obecności upoważnionego pracownika urzędu skarbowego (właściwego dla podatnika). Uregulowania prawne dotyczące kas rejestrujących. którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Serwisanci wykonujący obsługę kas rejestrujących mają obowiązek we własnym zakresie zapoznać się ze wszelkimi dotychczasowymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi kas rejestrujących oraz powinni śledzić wszelkie zmiany przepisów w tym zakresie. 20 . 5. W załączniku 2 do tego rozporządzenia podano większość informacji ważnych dla prawidłowego wykonywania serwisu. j) jakie elementy kasy zostały wymienione podczas naprawy (jeżeli posiadały numery . poz. poz. f) numer ostatnio wystawionego przez kasę dokumentu przed interwencją. 178. czyli pod adresem: http://www. oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. 422 i Nr 115. e) w przypadku konieczności zabrania kasy do punktu serwisowego w celu dokonania naprawy opisać przyczyny.

Serwisant po otrzymaniu naprawionej kasy instaluje ją . cofnięcia uprawnień autoryzowanego serwisanta. a w książce kasy głównej umieścić adnotację o podłączeniu do stanowiska sprzedaży kasy rezerwowej podając jej nr unikatowy i fabryczny. 7. Za zainstalowanie kasy rozumie się jej uruchomienie u podatnika w trybie fiskalnym. 21 .pl) Str. Jeżeli użytkownik posiada kasę rezerwową to w książce serwisowej kasy rezerwowej należy odnotować fakt zastąpienia przez tę kasę kasy głównej. W przypadku konieczności odesłania kasy rejestrującej (drukarki) do serwisu centralnego POSNET lub przedstawiciela regionalnego należy ten fakt uzgodnić z serwisem firmy POSNET (przedstawicielem regionalnym) .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 6. 8. mogą być podstawą do poniesienia przez dealera i jego serwisanta odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń zgłaszanych przez urzędy skarbowe i podatników. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z przedstawicielem regionalnym POSNET lub serwisem centralnym POSNET (serwis@posnet. Serwisant jest ponadto zobowiązany wypełnić książkę serwisową tak aby serwis producenta (przedstawiciela regionalnego) mógł jednoznacznie stwierdzić jakie są objawy uszkodzenia drukarki. a w skrajnym przypadku. Serwis centralny POSNET (przedstawiciel regionalny) po naprawieniu kasy odsyła kasę do punktu serwisowego dealera dokonując uzupełniającego wpisu do książki serwisowej dostarczonej razem z drukarką do naprawy. Uchybienia formalne i merytoryczne serwisantów wykonujących w terenie obsługę kas rejestrujących (drukarek) mogą być podstawą do zerwania umowy dealerskiej.com. Kasy rejestrujące nie pracujące w trybie fiskalnym są traktowane jak inne urządzenia elektroniczne. 9. Wpisów w książce kasy należy dokonywać tylko dla kasy sfiskalizowanej.

Dla bitów o różnych wartościach wynosi 1. Ps) .. Dopuszczalna i zalecana jest kompresja zer nieznaczących w części całkowitej i ułamkowej. natomiast zerowa część ułamkowa nie musi być w ogóle wysyłana (np. 'A'. Większość sekwencji jest uzupełniona dwoma znakami ('cc') . to można ją zdefiniować następująco: xor (a.99..cyframi HEX (znaki ze zbioru: '0'.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 6.. CAN ($18) i DLE ($10) oraz kilkanaście rozkazów (sekwencji) sterujących. '#' lub ‘*’ (wersja apteczna).. natomiast wystąpienie ciągu ESC P powoduje rozpoczęcie analizy sekwencji od początku. '5. Jeśli w użytkowanym przez Państwa języku programowania brakuje funkcji xor. a dla takich samych . Str. aż do ostatniego znaku sekwencji (nie licząc znaków 'cc' i "końcówki" ESC \)...'F')..00' można wysłać '5.” Po odczytaniu i sprawdzeniu cyfr kontrolnych drukarka wczytuje "końcówkę" sekwencji w postaci dwóch znaków: 'ESC \' ($1B $5C). Szersze możliwości reprezentacji liczb w tej wersji dla ceny i ilości towaru (parametry sekwencji LBTRSLN) omówiono w rozdziale 10 opisującym dokładnie sekwencje drukarki. Drukarka rozpoznaje 3 kody sterujące: ENQ ($05). Przykładowa procedura dopisująca te znaki. Syntaktyka rozkazów. Począwszy od następnego znaku za ESC P obliczamy wartość wyrażenia: <byte> := <byte> xor <kod danego znaku>.. 3. Część całkowita jest oddzielona od ułamkowej znakiem ‘. Funkcja ta działa na pojedynczych bitach bajtu. Ps xx <string> cc ESC \ Po odebraniu prefiksu 'ESC P' ($1B $50) drukarka wczytuje ciąg (maksymalnie do 16-tu) parametrów numerycznych (Ps . W rozdziale 10 podano zestaw sekwencji sterujących.’ . 2. zamiast '5. inaczej zwane "albo". przy czym pierwszy znak identyfikatora jest znakiem '$' . Realizacja sekwencji z reguły rozpoczyna się dopiero po wczytaniu tych dwóch ostatnich znaków. Mogą też wystąpić parametry numeryczne składające się z maksymalnie 10 cyfr. Wystąpienie w dowolnym miejscu sekwencji kodu ESC powoduje również zignorowanie sekwencji do końca. Format kwot dopuszcza maks. UWAGA: Oznaczenie "xor" użyte w procedurze oznacza funkcję logiczną Exclusive Or czyli: ”lub wykluczające”.0. Następnie jest odbierany dwuznakowy identyfikator rozkazu 'xx'. Po odebraniu identyfikatora rozkazu drukarka wczytuje ciąg parametrów napisowych lub numerycznych <string>. a drugi jest małą literą (z zakresu $60. Programowanie drukarki. Wszystkie rozkazy mają jednolity format: ESC P Ps . to drukarka ignoruje resztę sekwencji aż do znaków 'ESC \'. którego struktura zależy od konkretnego rozkazu. Oczywiście użycie nawiasów nie jest tu konieczne ze względu na przestrzeganą chyba we wszystkich językach siłę wiązania poszczególnych funkcji. 8 cyfr w części całkowitej i maksymalnie 2 cyfry części ułamkowej. 22 . które wyrażają w zapisie heksadecymalnym wartość bajtu kontrolnego liczonego dla całej sekwencji w specjalny sposób: 1..b) := (( not a) and b) or (( not b) and a).$7E). Tak uzyskany bajt kontrolny wyrażamy postaci w cyfr heksadecymalnych i dopisujemy do sekwencji wraz z końcówką 'ESC \'. zwykle będą to różnego rodzaju kwoty. Terminatorem wartości liczbowej jest z reguły '/' ($2F) (za wyjątkiem parametru <ilość>).oddzielonych średnikami. Maksymalna kwota ma postać 99999999. Jeżeli w trakcie analizy syntaktyki rozkazu wystąpi błąd. W tym rozdziale wyjaśnimy podstawowe zasady konstruowania oprogramowania dla drukarki. Dla niektórych sekwencji parametry te nie muszą występować.' a najlepiej po prostu '5'). Długość napisu jest dla konkretnej sekwencji indywidualnie ograniczona (np.'9'.. Na początku podstawiamy wartość bajtu kontrolnego: <byte> := 255. Każdy z nich może mieć maksymalną wartość = 255. nazwa towaru do 40 znaków) a jego terminatorem jest zwykle kod CR ($0D). Cyfry kontrolne obliczane w ten sposób dają dobre zabezpieczenie przed przekłamaniami transmisji. nazwa towaru). . W obrębie ciągu mogą znaleźć się napisy . BEL ($07). napisana w języku PASCAL jest pokazana w rozdziale „Ogólne zasady syntaktyki komend.0'.wówczas mogą składać się z dowolnych znaków ASCII z wyłączeniem kodów kontrolnych (np.

Wystąpi zatem seria komunikatów.... . w takiej sytuacji rozkaz jest ignorowany od momentu.$77. PE = 1: stan "Brak Papieru". błędna lista parametrów Ps . powrót do głównej pętli analizy (w której są interpretowane kody ENQ i BEL oraz rozkazy rozpoczynające się prefiksem ESC P ). Zwróćmy uwagę. Daje to możliwość pełnej diagnostyki przez aplikacje według poniższych zasad. Ps).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Wystąpienie kodu CAN powoduje przerwanie interpretacji i analizy sekwencji. a więc inne niż pozostałe odpowiedzi statusowe (w tym odpowiedz na ENQ). które mogą dawać następne komunikaty. Po wystąpieniu błędu dalsze przetwarzanie nie będzie blokowane (chociaż błędna sekwencja zostanie zignorowana do końca). gdy drukarka odebrała prefiks ESC P (jeżeli rozkaz następujący po ESC P nie jest żądaniem odesłania statusu LBFSTRQ) oraz ustawiany po poprawnym wykonaniu rozkazu. Po naciśnięciu klawisza wyświetlacz jest "odświeżany" i zostaje wznowione przetwarzanie. Standardowa obsługa takich sytuacji (zakłada się taką obsługę po włączeniu zasilania) powoduje.). Przykładowo. DLE oraz LBFSTRQ i LBERNRQ. wykorzystując rozkazy ENQ. Po wyświetleniu komunikatu drukarka zatrzymuje dalsze przetwarzanie znaków z bufora wejściowego i czeka na naciśnięcie klawisza NIE. • błąd syntaktyki rozkazu (np. ERR = 1: stan "Błąd mechanizmu/ sterownika". obliczeniowy lub związany z błędnym działaniem sprzętu drukarki itd.jeżeli odebrano prefiks ESC P. LBDSPDEP oraz LBTREXIT lub TBTRXEND) będą też powodować komunikaty o błędach. 23 . Obsługa sytuacji błędnych. że w trakcie wyświetlania komunikatu w buforze mogły znaleźć się kolejne rozkazy. W szczególności bit ten jest kasowany. 1.) W odpowiedzi na kod sterujący ENQ ($05) drukarka wysyła jednobajtowy status. Kod ten jest realizowany ZAWSZE – nawet w trybie OFF-LINE ! 3. W wyniku odebrania przez drukarkę rozkazu sterującego mogą wystąpić następujące sytuacje błędne: • "nierozpoznany rozkaz" . Zwróćmy uwagę. . gdzie: "xx" jest dwuznakowym identyfikatorem rozkazu a 'kk' jest dwucyfrowym kodem błędu. ale identyfikator sekwencji 'xx' był niewłaściwy.) W odpowiedzi na rozkaz żądania wysłania statusu LBFSTRQ: 6 1 5 1 4 1 3 0 2 ONL 1 PE 0 ERR Str. Wykaz kodów błędów poszczególnych sekwencji zawarto w rozdziale 10 (łącznie w wykazem sekwencji sterujących). W bardziej złożonych przypadkach można zrealizować pełną diagnostykę błędów przez aplikację. • błąd wykonania rozkazu (może być np. Ten sposób obsługi błędów jest wystarczający w prostych aplikacjach oraz podczas uruchamiania oprogramowania. jeżeli błąd wystąpił na początku transakcji (w sekwencji LBTRSHDR) to kolejne sekwencje (LBTRSLN. W przypadku rozkazu "nierozpoznanego" kod błędu wynosi 0 (zero). jeżeli ostatnio odebrany rozkaz był zrealizowany poprawnie. 2. że kod ten daje komunikaty z zakresu $70. W tym celu należy najpierw wysłać sekwencję LBSERM: ESC P 1 #e 88 ESC \ co powoduje zmianę sposobu obsługi błędów przez drukarkę. gdzie wystąpił błąd do końca sekwencji. że na wyświetlaczu ukazuje się komunikatu: 'Błąd rozkazu: 'Kod błędu : "xx" ' kk '. Komunikaty o błędach zostają w ten sposób zablokowane.) W odpowiedzi na kod sterujący DLE ($10) drukarka wysyła jednobajtowy status postaci: 7 0 gdzie: ONL = 1: stan "On-Line". Kod DLE jest rozpoznawany przez drukarkę w każdym momencie. postaci: 7 0 6 1 5 1 4 0 3 FSK 2 CMD 1 PAR 0 TRF w którym bit CMD jest ustawiony.

w ogólnym przypadku nie można założyć w oprogramowaniu aplikacyjnym. Stąd sensowna jest korekcja zegara drukarki (chociaż z reguły jest on dokładniejszy. Należy zatem przewidzieć inny niż przekroczenie limitu czasowego mechanizm wyjścia przez aplikację z powstającej w ten sposób "nieskończonej pętli" (np.wtedy dalsze działanie drukarki zostaje zawieszone wraz z komunikatem np. że w trakcie wykonania rozkazu teoretycznie może wystąpić "błąd fatalny" wykonania (np.np. Zaleca się aby o fakcie ew. 4). Px. Z tego względu. przy czym po wysłaniu ciągu LBFSTRS kod błędu Pe jest zerowany. która w zasadzie powinna być realizowana przez każdą aplikację. Ustawianie zegara Nastawianie / korekcja zegara czasu rzeczywistego jest funkcją.poprawne wykonanie sekwencji (Pe jest nieistotne). Na zakończenie zwróćmy uwagę. Podobny przypadek zachodzi w momencie przełączenia drukarki w tryb OFF-LINE (wygaszona lampka GOTOWA) w wyniku wystąpienia błędu mechanizmu drukującego . jeżeli wystąpi błąd sekwencji.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 ESC P Ps #s ESC \ drukarka odsyła ciąg LBFSTRS (jeżeli zaprogramowano 4 stawki PTU): ESC P 1#X Pe. że zegary wbudowane w drukarkę i komputer (w obu przypadkach stosowany jest rezonator ceramiczny "zegarkowy" 32768 Hz) mają niezbyt dobrą dokładność (szczególnie zegar komputera klasy PC !) i ich odczyty będą po pewnym czasie znacznie się różniły. przerwanie operacji z klawiatury) lub przy pomocy kodu DLE. Wynika to z faktu. korekty zegara decydowała obsługa stanowiska sprzedaży (program powinien odczytać czas i datę drukarki . Decyzja o tym co zrobić powinna należeć do obsługi programu (właściciela urządzenia). Ten rozkaz (LBERNRQ) w odróżnieniu od powyższego (LBFSTRQ) nie powoduje zerowania numeru błędu Pe i może być wykonywany wielokrotnie. błąd zapisu do pamięci fiskalnej) . Pz.: 'Błąd fatalny testu: ' 'ROM RAM RTC DSP FSK ' (druga linia ma postać zależną od rodzaju błędu). Pf. * CMD = 0. gdyż jest regulowany w procesie produkcji) co pewien czas (np. braku papieru. Pe > 0 . W odpowiedzi na zapytanie LBERNRQ : ESC P #n ESC \ wysyłana jest odpowiedź : ESC P 1#E Pe ESC \ gdzie Pe jest numerem błędu. Py. Ponadto daje to zabezpieczenie przed sytuacją przypadkowego rozprogramowania zegara drukarki (rozładowana bateria!). Pd / PTU_A/ PTU_B / PTU_C / PTU_D / PAR_NUM / TOT_A / TOT_B / TOT_C / TOT_D / TOT_Z / CASH / NNNNNNNNNN ESC \ w którym Pe jest kodem błędu wykonania ostatniego rozkazu (=0 jeżeli sekwencja została wykonana poprawnie lub nie została rozpoznana). W tej sytuacji wysłanie czasu i daty z systemu powoduje jego zaprogramowanie. Pt.rozkaz został rozpoznany ale w trakcie analizy lub wykonania wystąpił błąd o kodzie Pe. W takiej sytuacji odpowiedź na żądanie statusu ENQ lub LBFSTRQ nie zostanie odesłana (ale drukarka odpowie na żądanie statusu DLE które ‘działa’ także w trybie OFFLINE). Zachodzą zatem następujące przypadki: * CMD = 1. że operacja drukowania raportu okresowego (inicjowana przez wysłanie sekwencji sterującej) może angażować procesor główny drukarki na bardzo długi czas.rozkaz nie został rozpoznany. że odpowiedź na żądanie odesłania statusu przyjdzie w ściśle określonym czasie. odczytać datę i czas systemowy komputera i zasygnalizować ‘problem’ różnicy na ekranie monitora). Pe = 0 . Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę. Pm. raz dziennie lub każdorazowo przy uruchamianiu aplikacji). * CMD = 0. Pm. Pe = x . Str. W takiej sytuacji. 24 . natomiast w przypadku poprawnego wykonania sekwencji aplikacja może oczekiwać na status przez długi czas. to status zostanie odesłany prawie natychmiast.

data w następującym formacie: Py = numer roku = 0. Ps . Pmn parametry identyczne jak w sekwencji LBSETCK (stan licznika sekund jest odsyłany zawsze jako równy zero). Pm. (dwie najmłodsze cyfry. Aplikacja może sprawdzić stan zegara wysyłając sekwencję LBSENDCK : ESC P #c ESC \ Drukarka odsyła stan zegara w następującym formacie: ESC P 1#C Py. przed pierwszą transakcją). można ustawić 29-ty luty tylko dla roku przestępnego). Pmn.Ph. Pd = dzień = 1. Pm ..12. • nie można ustawić daty wcześniejszej niż data ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej (zapisy w module fiskalnym muszą być uszeregowane według rosnących dat !). Zegar zainicjalizowany. Pmn = minuta = 0. Ph . czy zegar jest zainicjalizowany czy nie (główny procesor drukarki podczas sekwencji startowej odczytuje status zegara drukarki i wykrywa stan braku jego inicjalizacji): 1. Pd .0 ESC \ gdzie Py . Ph.. Ps = sekunda = 0.Pmn.. Pm = numer miesiąca = 1.. w zależności od tego. Sekwencja jest realizowana w różny sposób.99. <check> . Str. 25 ..2049).31. Ponadto dla korekty czasu wymagany jest stan zerowy totalizerów (czyli korekta zegara jest możliwa tylko bezpośrednio po raporcie dobowym .. Ps $c <check> ESC \ gdzie: Py.59..59 (parametr ignorowany).2 znaki HEX. 2. Nie było powyższego komunikatu.Pm.23. natomiast korekta czasu jest możliwa. Pd . bajt kontrolny. W takiej sytuacji nie można zmienić daty.. Pmn . Po włączeniu zasilania wyświetla się komunikat: ' Błąd zegara RTC ' 'Prześlij z systemu ! ' Sekwencja umożliwia w takiej sytuacji ustawienie zarówno daty jak i czasu.czas w następującym formacie: Ph = godzina = 0...Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Nastawianie zegara jest realizowane przez sekwencję LBSETCK: ESC P Py . z następującymi ograniczeniami: • data i czas muszą być formalnie poprawne (procedura kontroli uwzględnia też wszystkie szczególne przypadki np. Zegar niezainicjalizowany.Pd. 1950.

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
Transakcja.
Podstawową funkcją drukarki jest oczywiście rejestracja sprzedaży, czyli transakcji. Realizację transakcji można podzielić na trzy etapy, realizowane w wyniku przesłania 3 sekwencji sterujących: * zapoczątkowanie transakcji - sekwencja LBTRSHDR, * przesłanie kolejnych pozycji sprzedaży - ciąg sekwencji LBTRSLN, * zatwierdzenie transakcji - sekwencja LBTREXIT. Po odebraniu sekwencji LBTRSHDR urządzenie przełącza się w tryb "transakcyjny". W trybie tym zachodzą następujące ograniczenia funkcji drukarki: * zbiór realizowanych rozkazów ograniczony do: - LBTRSLN (pozycja paragonu), - LBDSPDEP (Kaucja pobrana). - LBTREXIT (koniec transakcji), - LBTRXEND (koniec transakcji z formami płatności), - LBDSP (obsługa wyświetlacza LCD), - LBFSTRQ (żądanie wysłania statusu), - LBERNRQ (pytanie o numer błędu), - kody sterujące ENQ , BEL, CAN, DLE, Tryb transakcyjny jest sygnalizowany w odpowiedziach na żądanie wysłania statusu w następujący sposób. 1.) W odpowiedzi na kod sterujący ENQ ($05), postaci: 7 0 6 1 5 1 4 0 3 FSK 2 CMD 1 PAR 0 TRF

bit PAR = 1 a bit TRF= 0 (zostaje wyzerowany po odebraniu LBTRSHDR). 2.) W odpowiedzi na rozkaz żądania wysłania statusu LBFSTRQ: ESC P Ps #s ESC \ w postaci ciągu LBFSTRS (dla zdefiniowanych czterech stawek PTU): ESC P 1#x Pe ; Pm ; Pt ; Px ; 1 ; Pz ; Py ; Pm ; Pd / PTU_A / PTU_B / PTU_C / PTU_D / PAR_NUM / TOT_A / TOT_B / TOT_C / TOT_D / TOT_Z / CASH / NNNNNNNNNN ESC \ jest: Pt = 1 - tryb transakcyjny, Px = 0 - stan znacznika TRF. Sekwencja LBTRSHDR może występować w dwóch formatach: ESC P Pl $h <check> ESC \ lub: ESC P Pl ; Pn $h <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR <check> ESC \ Najbardziej istotne znaczenie ma występujący w obu formatach parametr Pl. Parametr ten wybiera jeden z dwóch możliwych trybów realizacji transakcji: 1.) Pl = 0 : tzw. tryb "On-Line". W trybie tym po odebraniu poprawnej sekwencji LBTRSHDR natychmiast jest drukowany nagłówek paragonu zawierający: dane podatnika, datę oraz ewentualnie dodatkowe 3 linie przesłane przez aplikację. Od tego momentu urządzenie pamięta, że drukowanie paragonu zostało rozpoczęte, stąd anulowanie transakcji przez aplikację lub wyłączenie zasilania przed jej zakończeniem powoduje wydrukowanie napisu: ' paragon anulowany !' oraz odcięcie anulowanego paragonu (POSNET 3001). Anulowanie paragonu zachodzi również automatycznie jeżeli otwarta transakcja nie zostanie zakończona w ciągu 15 minut . W trybie "On-Line" kolejne linie transakcji są drukowane natychmiast po odebraniu (jeżeli nie ma błędu). Z tego względu przewidziano możliwość anulowania już wydrukowanej pozycji (tzw. "stornowanie"). W tym celu aplikacja wysyła jeszcze raz dane błędnej linii (w sekwencji LBTRSLN o nieco

Str. 26

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
zmodyfikowanym formacie). Linia taka jest drukowana ponownie i poprzedzona opisem: '#storno#', ponadto kwota wartości pozycji jest w takiej sytuacji drukowana ze znakiem '-'. Istnieje również możliwość anulowania całej transakcji. Ten tryb realizacji transakcji charakteryzuje się dużą szybkością działania kasy. Przykładowo na stanowiskach "sprzedaży przelotowej" (duże sklepy samoobsługowe) w zasadzie transakcje muszą być realizowane w trybie "On-Line" - ponieważ z reguły jest nie do przyjęcia, aby "blokować" kasę na czas wydruku całego paragonu (co może trwać kilkadziesiąt sekund przy dużej ilości pozycji). Ponadto długość całego paragonu - ilość pozycji nie jest w zasadzie limitowana (może być maksimum 255 pozycji - co wynika z reguł syntaktyki). Wadą tego rozwiązania jest konieczność "stornowania" pozycji w przypadku błędu. Dodajmy, że drukarka nie sprawdza, czy pozycja "stornowana" wystąpiła na paragonie wcześniej, lub czy np. odjęta wartość jest poprawna (np. czy nie odejmujemy większej ilości towarów od poprzednio sprzedanej). Wynika to z faktu, że paragon drukowany w trybie "On-Line" nie jest w całości magazynowany w pamięci. Oczywiście są na bieżąco kontrolowane kwoty sprzedaży w grupach podatkowych, które nie mogą stać się ujemne w wyniku "stornowania" - wystąpi wtedy błąd #22 sekwencji LBTRSLN. W trybie "On-Line" w momencie zatwierdzenia transakcji (po sekwencji LBTREXIT) drukowana jest tylko stopka paragonu - co powoduje jej szybkie zakończenie. 2.) Pl > 0 : tzw. tryb "blokowy", "Off-Line". W tym trybie cała zawartość paragonu jest buforowana w pamięci drukarki. Po odebraniu sekwencji LBTRSHDR do pomocniczego bufora wpisywany jest nagłówek paragonu. Podobnie każda pozycja transakcji (sekwencja LBTRSLN) jest sprawdzana, formatowana stosownie do postaci właściwej do wydruku i wpisywana do bufora. Dotyczy to również stopki paragonu generowanej po sekwencji LBTREXIT. Tak więc cały paragon jest buforowany w pamięci głównego procesora drukarki w postaci takiej, jak ma wyglądać na wydruku. Długość bufora wynosi 3840 bajtów - co limituje długość drukowanego w ten sposób paragonu. Z tego względu ilość pozycji zawartych na paragonie w trybie "blokowym" ograniczono arbitralnie do 48. Ponadto w szczególnych przypadkach (maksymalna długość nazw we wszystkich pozycjach) teoretycznie może pojawić się przepełnienie bufora drukarki (błąd #24 sekwencji LBTREXIT). Po zatwierdzeniu transakcji cały paragon jest transmitowany do bufora sterownika mechanizmu drukującego (równocześnie ze zwiększeniem stanu totalizerów). Po poprawnym zakończeniu transmisji sterownik mechanizmu rozpoczyna drukowanie paragonu, a procesor może już rozpocząć dalszą analizę rozkazów sterujących. Zwróćmy uwagę, że w przypadku wykorzystania trybu "blokowego" może zachodzić przepełnienie bufora wejściowego interfejsów drukarki - ma on długość 2 kB, podczas gdy paragon zawierający 48 pozycji, wraz z sekwencją rozpoczynającą i kończącą może wymagać wysłania większej liczby znaków. Z tego względu w tym przypadku zastosowanie protokołu transmisji XON-XOFF jest niezbędne ! Parametr Pn sekwencji LBTRSHDR określa ilość dodatkowych linii tekstu, które umieszcza aplikacja na paragonie bezpośrednio za nagłówkiem Jeżeli Pn = 0 , lub parametr nie występuje, to linie nie są drukowane. Parametr Pn może wynosić maksymalnie 3. Umożliwia to wydrukowanie maksymalnie 3 dodatkowych linii wysłanych przez aplikację jako napisy <linia1>, <linia2> i <linia3>. Mogą to być dowolne informacje, np. adnotacja na temat numeru faktury / rachunku uproszczonego, jeżeli paragon fiskalny jest drukowany łącznie z tego rodzaju dokumentem. Napisy <linia1>..<linia3> nie mogą zawierać żadnych znaków sterujących (mogą być natomiast polskie litery w kodzie MAZOWIA). UWAGA: Nie można wysyłać nazwy firmy i jej adresu w obrębie trzech dodatkowych linii. Dane te muszą być bezwzględnie umieszczone w nagłówku zapisanym w pamięci fiskalnej (nieulotnej pamięci RAM) ponieważ muszą również znaleźć się na raporcie dobowym i okresowym. Serwis jest zobowiązany do kontroli, czy w trakcie fiskalizacji w nagłówku został zapisany prawidłowo adres i nazwa firmy (RAM) oraz numer NIP (moduł FSK) ! Po włączeniu trybu transakcyjnego aplikacja przesyła do drukarki ciąg sekwencji LBTRSLN, które definiują kolejne pozycje transakcji: ESC P Pi $l <nazwa> CR <ilość> CR <ptu> / CENA / BRUTTO / <check> ESC \ Parametr Pl to kolejne numery pozycji paragonu = 1,2... . Jeżeli został włączony tryb "blokowy" - i została tym samym określona w sekwencji LBTRSHDR ilość pozycji sprzedaży - musi zostać przesłana dokładnie taka ilość pozycji, o kolejno rosnących numerach. Po przesłaniu każdej linijki można testować poprawność jej odebrania (realizacji rozkazu) i w przypadku błędu np. wykonać retransmisję - ale z tym samym numerem. W trybie "On-Line" parametr Pl może być równy 0, wtedy linijka zostanie zinterpretowana jako pozycja "stornowana".

Str. 27

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
W takiej sytuacji sekwencja numerów linii również musi zachować "ciągłość", np. poprawna jest sekwencja: 1,2,0,4 (gdzie trzecia linijka jest "stornowana"). Pozostałe parametry sekwencji to: <nazwa> = ciąg dowolnych znaków drukowalnych, długości nie większej niż 40 znaków, interpretowany jako nazwa artykułu (drukowany na paragonie bez zmian), <ilość> = ciąg nie więcej niż 16-u znaków drukowany na paragonie bez zmian w polu zarezerwowanym dla ilości towaru (musi spełniać pewne reguły syntaktyki - por. rozdz. F ), <ptu> = jeden znak = 'A'...'F' lub ' ' lub 'Z' (oba ostatnie oznaczenia dla towarów zwolnionych od podatku) - kod stawki PTU, BRUTTO = wartość pozycji sprzedaży BRUTTO, maksymalnie 10 cyfr, syntaktyka zgodnie z opisanymi wyżej regułami dla wszystkich kwot, musi być > 0, CENA = cena jednostkowa towaru, musi spełniać reguły syntaktyki dla kwot (dokładny opis w rozdziale F), <check> = dwie cyfry kontrolne, obliczone według reguł opisanych na wstępie. UWAGA: począwszy od wersji 17.1 istnieje możliwość wzbogacenia linii o RABAT(DOPŁATĘ) kwotowy lub procentowy (patrz opis komendy LBTRSLN na stronie 78). Po odebraniu każdej linii drukarka sprawdza jej poprawność pod względem formalnym, następnie kontroluje zgodność nazwy towaru i kodu stawki PTU. Jest to realizowane poprzez odszukanie w bazie danych drukarki kodu stawki PTU dla danej nazwy, przy czym istotne jest 40 znaków nazwy (z wyłączeniem spacji wewnątrz nazwy, a także nie są rozróżniane małe i duże litery). Drukarka fiskalna nie wymaga specjalnego "ładowania bazy danych" informacja o towarach jest automatycznie aktualizowana podczas sprzedaży. Jeżeli w trakcie realizacji transakcji zostanie napotkany nowy artykuł (którego jeszcze nie ma w bazie), jego nazwa oraz kod stawki PTU zostanie dopisany do bazy danych. Późniejsze pojawienie się identycznej nazwy powoduje skontrolowanie zgodności kodu stawki PTU z zapamiętaną wcześniej wartością. Drukarka dopuszcza sytuację, gdy stawka PTU dla danego towaru zostanie zmniejszona lub zwiększona (np. przesunięcie towaru z grupy A do B lub z B do A). Zabroniona jest natomiast operacja polegająca na czasowym obniżeniu stawki podatkowej np.: towar z grupy A jest sprzedawany w grupie B (taką sekwencję zdarzeń odnotuje drukarka !) a potem znowu próbujemy go sprzedać w grupie A. Podczas próby ponownej sprzedaży towaru w grupie A transakcja zostanie zablokowana (sprawdzenie polega na porównaniu wartości liczbowych zakodowanych w drukarce): * w trybie "On-Line" pojawią się (bezpośrednio za linią gdzie wykryto taką sytuację) napisy: | ! błąd PTU ! | | paragon anulowany ! |, i transakcja zostanie anulowana (tryb transakcyjny wyłączony), * w trybie "blokowym" zostanie zgłoszony błąd sekwencji LBTRSLN #18. Podobna sytuacja wyniknie, gdy towar z grupy B będziemy sprzedawać przykładowo jako zwolniony Z, a potem znowu w grupie B. Algorytm obsługi bazy danych jest wysoce efektywny i nie powoduje zauważalnego spowolnienia tempa działania drukarki nawet przy znacznej liczbie towarów - czas analizy jest w każdej sytuacji znacznie krótszy niż czas drukowania linii ! Dodajmy ponadto, że maksymalna ilość towarów w bazie danych może wynosić nawet 100.000. Baza danych drukarki jest schowana w pamięci RAM podtrzymanej bateryjnie. Opisywana wersja oprogramowania drukarki realizuje ponadto kontrolę poprawności wyrażenia : < cena > * < ilość > = < wartość > zgodnie z regułami opisanymi na stronie 78 (opis sekwencji LBTRSLN ). Jeżeli test stawki PTU wypadł pozytywnie oraz linia jest zgodna pod względem formalnym, to zawartość pozycji sprzedaży przechodzi przez specjalny algorytm formatujący ją do wydruku. Algorytm ten tworzy jedną lub dwie linie tekstu -zależnie od tego, czy wszystkie informacje zmieszczą się w 40 znakach dostępnych w linii, czy nie. W przypadku "krótkich" nazw i niezbyt dużych wartości wykorzystanie tej opcji prowadzi do znacznej oszczędności papieru i zwiększenia szybkości działania kasy. Jeżeli z kolei zależy nam na jednolitej formie wydruków można "zablokować" ten algorytm wymuszając "długie nazwy" (np. dopełnienie spacjami do około 30..40 znaków) powodując zawsze wydruk pozycji paragonu w dwóch linijkach. W trybie "On-Line" sformatowana linia jest od razu drukowana, a pierwsze 20 znaków nazwy artykułu pojawia się w górnej linii wyświetlacza LCD. W drugiej linii automatycznie jest aktualizowana suma transakcji; suma ta jest także wyświetlana na wyświetlaczu LED dla klienta. Operacje te nie wykonują się w trybie blokowym. W obu trybach zwiększana jest naliczana przez drukarkę suma transakcji oraz kwota sprzedaży w wyspecyfikowanej grupie podatkowej (jeżeli nie jest to operacja "storno" - dozwolona tylko w trybie "On-Line" – wtedy sumy te są zmniejszane).

Str. 28

zatwierdzenie transakcji. Dodajmy. Pm . Do najważniejszych należy zgodność kwoty należności TOTAL z obliczoną przez drukarkę w trakcie transakcji. końca papieru /paragon zostanie dokończony po zmianie papieru/ lub uszkodzenia mechanizmu). nawet jeżeli zostanie wyłączone zasilanie. TOTAL = łączna należność . Px = 1 : (stan znacznika TRF). Wyłączanie drukarki w trakcie realizowania wydruków przełącznikiem umieszczonym z tyłu urządzenia jest NIEDOPUSZCZALNE ! Reasumując . W trybie "On-Line" jest drukowana stopka transakcji.jeżeli po wysłaniu sekwencji LBTREXIT drukarka zacznie drukować paragon (w trybie "blokowym") lub stopkę paragonu (w trybie "On-Line") to jest pewność. Pt . Pr $e <kod> CR WPLATA / TOTAL / <check> ESC \ W trybie "blokowym" anulowanie transakcji nie powoduje żadnej akcji oprócz wyłączenia trybu transakcyjnego. Pd / PTU_A / PTU_B / PTU_C / PTU_D / PAR_NUM / TOT_A / TOT_B / TOT_C / TOT_D / TOT_Z / CASH / NNNNNNNNNN ESC \ jest odsyłane: Pt = 0 : tryb transakcyjny WYŁĄCZONY. W tym momencie drukarka sprawdza szereg warunków określających poprawność transakcji (por. Równocześnie zwiększany jest stan totalizerów oraz ustawiany znacznik TRF i kasowany tryb transakcyjny w odpowiedziach statusowych na rozkazy ENQ i LBFSTRS: 1. a paragon zostanie poprawnie wydrukowany (z wyjątkiem oczywiście sytuacji awaryjnych. Parametr Pr jest interpretowany jako rabat procentowy . natomiast w trybie "blokowym" cały paragon jest przesyłany do sterownika drukarki.jeżeli nie jest stosowany to można go nie wysyłać. że ostatnia transakcja była poprawna. że aplikacja zmierza do zatwierdzenia transakcji. etap realizacji transakcji. że transakcja została zarejestrowana w totalizerach. np. Pz . Jeżeli nie wykryto żadnego błędu. <check> = dwie cyfry kontrolne. natomiast w trybie "On-Line" drukowany jest napis: | paragon anulowany !| i paragon zostaje odcięty (POSNET 3001). sekwencja ma wtedy format: ESC P 1 $e <kod> CR WPLATA / TOTAL / <check> ESC \ Pozostałe parametry mają następujące znaczenie: <kod> = 3 znaki drukowalne (kod terminala/kasjera) drukowane w stopce paragonu bez zmian. Znacznik TRF jest "nieulotny". kody błędów sekwencji LBTREXIT strona 80 ).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Po wysłaniu wszystkich linii transakcji (w trybie "blokowym" ich ilość musi być równa zadeklarowanej) aplikacja może zatwierdzić lub anulować transakcję. Str. opisane na stronie 81. Px . to transakcja zostaje zatwierdzona przez drukarkę. najważniejszy. UWAGA: sekwencja LBTREXIT ma w tej wersji jeszcze inne warianty. W tym celu wysyłana jest sekwencja LBTREXIT. UWAGA: przez awarię zasilania należy rozumieć zanik napięcia 220V na wejściu zewnętrznego zasilacza drukarki THERMAL lub 3001. obliczone według reguł opisanych na wstępie. 2.anulowanie transakcji. to drukarka "pamięta". po poprawnym zatwierdzeniu transakcji. 1 . że przerwanie drukowania paragonu przez awarię zasilania 220V również nie jest groźne . która może mieć różne formaty: ESC P 0 $e <check> ESC \ .ponieważ status i zawartość bufora sterownika mechanizmu drukującego również są podtrzymywane przez baterię. tzn. ESC P 1 . WPLATA = kwota wpłacona przez klienta. 29 . Jest to ostatni. Pm . . Sekwencja w drugim z wymienionych formatów sygnalizuje.) W odpowiedzi na kod sterujący ENQ ($05) ustawiany jest w bajcie odpowiedzi bit PAR=0 a bit TRF=1.) W odpowiedzi na LBFSTRS: ESC P 1#x Pe . Py .

• w trybie szkoleniowym zablokowany jest zapis jakichkolwiek informacji do modułu fiskalnego . w przeciwnym razie po włączeniu drukarki przyjmie ona jako wiążące stawki zapisane w pamięci fiskalnej. setupie drukarki nie zostanie zadeklarowane ‘pobieranie’ stawek w trybie szkoleniowym z pamięci RAM. że raport okresowy jest drukowany zawsze na podstawie informacji zawartych w module fiskalnym (w trybie szkoleniowym brak jest informacji o sprzedaży .jedyną informacją. która jest w module jest informacja o stawkach PTU umieszczona przez producenta ) . • w trybie szkoleniowym raport okresowy generowany przez drukarkę ma zawsze taki sam format (niezależnie od okresu którego dotyczy raport). Str.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Tryby pracy drukarki Drukarka charakteryzuje się dwoma trybami pracy : • pracą w trybie szkoleniowym. Wejście w ten tryb polega na wciskaniu jednocześnie klawiszy NIE i TAK podczas włączania drukarki i przestawienie w opcji „KONFIGURACJE/ STAWKI PTU” kursora na pole ‘RAM’. W zasadzie w każdym z tych trybów drukarka zachowuje się identycznie za wyjątkiem: • w trybie szkoleniowym wykonanie raportu dobowego nie związane jest z zapisem informacji do modułu fiskalnego. 30 . Jest to możliwe po wejściu w tryb serwisowy drukarek. Po takiej operacji należy pamiętać o zaprogramowaniu stawek PTU w drukarce. • oraz pracą w trybie fiskalnym. • zmiana stawek PTU zapisuje się w sposób nietrwały o ile w tzw.W związku z powyższym pozycje z informacją o sprzedaży mają zawsze wartość zero. wynika to z faktu. • w trybie szkoleniowym na początku i na końcu paragonu drukowane są napisy ‘# niefiskalny’.

• DSP: błąd komunikacji z wyświetlaczem LED (może wystąpić w dowolnym momencie). Błędy fatalne (powodują konieczność wyłączenia urządzenia). Wykaz komunikatów wyświetlanych na wyświetlaczu LCD drukarki. Przyczyna: W tej wersji drukarki komunikat w zasadzie nie powinien się pojawić. W każdym z wymienionych niżej przypadków dalsza praca urządzenia jest zablokowana. Stan ten jest sygnalizowany przez migotanie diod SIEĆ i BŁĄD oraz przerywany sygnał akustyczny. 31 . Sposób usunięcia: Nieusuwalny. to należy wezwać serwis.brak jest w niej zapisu numeru unikatowego urządzenia i/lub nie ma zapisanego ani jednego rekordu zmiany stawek PTU . Jeżeli po ponownym włączeniu uzyskamy podobny komunikat. Można tylko wyłączyć zasilanie. Druga linia wyświetlacza zawiera co najmniej jeden w powyższych opisów błędu. Pojawienie się może wskazywać na błędne zadziałanie oprogramowania (np. Powtórzenie się po ponownym włączeniu sytuacji błędnej wskazuje na konieczność wezwania serwisu. Można jedynie wyłączyć zasilanie. Można tylko wyłączyć zasilanie. Jeżeli po ponownym włączeniu (szczególnie po ponowieniu próby drukowania) uzyskamy podobny komunikat. Sposób usunięcia: Nieusuwalny. Jeżeli po ponownym włączeniu uzyskamy podobny komunikat. może również wystąpić tylko podczas testu wstępnego). Komunikat: ' Awaria drukarki ' ' Wyłącz zasilanie. Ponieważ dane te są wpisywane w procesie produkcji.przez co nie są one zdefiniowane. • RAM: błąd testu RAM procesora głównego (nie dotyczy bazy danych. Str. Komunikat: 'Błąd fatalny testu: ' 'ROM RAM RTC DSP FSK ' (ponadto migotanie diod SIEĆ i BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy). Sygnał akustyczny można wyłączyć klawiszem NIE. to należy wezwać serwis. Sposób usunięcia: Nieusuwalny. • RTC: błąd komunikacji z wbudowanym zegarem czasu rzeczywistego (może wystąpić w dowolnym momencie). Przyczyna: Pamięć fiskalna urządzenia jest błędnie zainicjalizowana . Można tylko wyłączyć zasilanie. w wyniku zakłócenia zasilania). trwający 10 sekund. to należy wezwać serwis. ale skasowanie tego stanu nie jest możliwe. Przyczyna: Wystąpił błąd układu elektronicznego podczas testu wstępnego drukarki lub podczas okresowego (co kilka sekund) 'odpytywania' urządzeń przez główny procesor drukarki. Komunikat: 'Brak stawek PTU lub ' 'numeru unikatowego! ' (ponadto migotanie diod SIEĆ i BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy). Błąd ten może pojawić się tylko bezpośrednio po włączeniu urządzenia. ' (ponadto migotanie diod SIEĆ i BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy). odczekać kilka sekund i włączyć ponownie.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 7. komunikat ten w zasadzie nie powinien się pojawić w trakcie normalnej eksploatacji. które mają następujące znaczenie: • ROM: błąd sumy kontrolnej pamięci ROM programu (może wystąpić tylko w trakcie testu wstępnego). • FSK: błąd komunikacji z modułem pamięci fiskalnej (może wystąpić w dowolnym momencie).

Jeżeli po ponownym włączeniu zasilania pojawi się komunikat: ' Tryb szkoleniowy ! ' ' ERR '. Po usunięciu przyczyny klawiszem NIE przełączamy drukarkę z powrotem w stan GOTOWA. ewentualnie wyregulować działanie mikro przełącznika (w przypadku 2). Komunikaty błędów mechanizmu drukującego. Wystąpiła wadliwa praca mikro przełącznika (nie kontaktuje mimo przekręconego kluczyka). który z wyżej wymienionych przypadków ma miejsce. dlatego błąd ten może zachodzić w jednym z przypadków: 1. Sposób usunięcia: Zależy od tego. W każdym z wymienionych poniżej przypadków drukarka przechodzi w stan NIE GOTOWA (gaśnie lampka GOTOWA).ponieważ drukarka musi zakończyć poprawnie rozpoczętą operację drukowania (nawet jeżeli w międzyczasie zanikło zasilanie).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Komunikat: ' Błąd zapisu !! ' ' Wyłącz zasilanie. POSNET 2000) lub 'Błąd mechanizmu lub ' ' podniesiona dźwignia ' (POSNET Thermal. ale można go wyłączyć dowolnym klawiszem). W stanie OFF-LINE drukarka nie odpowiada na żądanie wysłania statusu ENQ przez interfejs RS-232 (ale odpowiada na żądanie odesłania statusu DLE) o czym należy pamiętać opracowując aplikację (możliwość "zawieszenia" aplikacji). Str. raport dobowy. Przyczyna: Podczas drukowania nastąpiło zablokowanie silnika napędu karetki. należy odsunąć maksymalnie głowicę i wysunąć papier. zwłaszcza. zostaje włączona dioda BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy (który trwa 10 sekund. papier jest pomarszczony lub uszkodzony. ale nie są przez drukarkę przetwarzane. drukarka powinna rozpocząć (kontynuować) drukowanie. to znaczy. Ponieważ mikroprzełącznik (POSNET 3001 i POSNET 2000) kontrolujący zamknięcie pokrywy jest połączony szeregowo z silnikiem. Ustawić mniejszy docisk głowicy dla zapobieżenia powtórzenia się awarii. 2. Przyczyna: Wystąpił błąd zapisu do pamięci fiskalnej. Pokrywa drukarki nie jest prawidłowo zamknięta (POSNET 3001. W przypadku zaczepienia igły o papier. podczas operacji związanej z trwałym zapisem danych w module fiskalnym (fiskalizacja. W tym stanie klawisz WYSUW powoduje uruchomienie przesuwu papieru (pojedyncze przyciśnięcie o jedną linię. Błąd może wystąpić jedynie w urządzeniu sfiskalizowanym lub w trakcie fiskalizacji. jeżeli głowica jest zbyt mocno dosunięta do papieru). Komunikaty z tej grupy mogą pojawić się jedynie w trakcie drukowania. Po usunięciu awarii nacisnąć klawisz NIE. które nie zostały wydrukowane do momentu ostatniego wyłączenia zasilania . 3. Nastąpiło mechaniczne zablokowanie napędu głowicy (czasem zdarza się zahaczenie igły głowicy. Jeżeli bufor drukarki zawiera dane. Komunikat: 'Błąd mechanizmu lub ' ' otwarta pokrywa ! ' (POSNET 3001. że istotnie wystąpił błąd zapisu do pamięci fiskalnej (teraz jest błąd danych w pamięci fiskalnej) i należy bezwzględnie wezwać serwis (dalsza eksploatacja urządzenia w trybie fiskalnym nie jest możliwa). ' (ponadto migotanie diod SIEĆ i BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy). POSNET Beetle 20) (ponadto migotanie diody BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy). Można tylko wyłączyć zasilanie. Sposób usunięcia: Nieusuwalny.komunikat może również pojawić się w momencie ponownego włączenia drukarki . jeżeli np. 32 . W stanie NIE GOTOWA dane przychodzące z interfejsu RS-232 są buforowane. przytrzymanie na dłuższy czas powoduje "auto repetycję" wysuwu). zmiana stawek PTU ). Należy sprawdzić domknięcie zamka (przypadek 1). POSNET 2000).

stan normalny dla urządzenia w trybie szkoleniowym.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Komunikat: ' Brak papieru ! ' ' ' (ponadto migotanie diody BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy). ale drukarka nie drukuje. (wysuw kopii). Kod = 04 : błąd napięcia zewnętrznego zasilacza (25V). który stanowią dwie cyfry heksadecymalne przedstawiające odczytany z drukarki bajt statusowy. Ostrzeżenia. Przyczyna: Jest to informacja dla użytkownika. Komunikat: ' Tryb szkoleniowy ! ' 'HDR FULL ERR CLR' (ponadto krótki sygnał dźwiękowy). Wsunięcie papieru do mechanizmu następuje przez naciśnięcie klawisza TAK (wysuw oryginału) lub R. Sposób usunięcia: Założyć papier zgodnie z instrukcją zakładania papieru umieszczoną na obudowie obcinacza drukarki. że drukarka nie może pracować w trybie fiskalnym. Kod = 10 : zacięcie obcinacza (POSNET 3001 i POSNET 2000). w jeszcze innych konieczna jest interwencja serwisu. 33 . ale możliwość przełączenia drukarki w stan GOTOWA jest zablokowana. to urządzenie (lub zewnętrzny zasilacz) wymaga interwencji serwisu. Sposób usunięcia: Jeżeli naciskanie klawisza ”NIE” nie powoduje skasowania komunikatu oraz przejścia drukarki w stan GOTOWA. jeżeli została zainicjowana operacja drukowania. 'xx' jest kodem błędu.O. Znaczenie poszczególnych bitów składających się na wartość bajtu kodu błędu jest następująca: Kod = 01 : błąd napięcia +5V lub wyładowana bateria . Po naciśnięciu klawisza NIE drukarka powinna kontynuować drukowanie. Str. w innych może je usunąć aplikacja. CLR : została przekroczona dopuszczalna ilość zerowań RAM (to jest 200). to komunikat o błędzie nie jest zgłaszany. W pewnych przypadkach przyczyna komunikatu może być usunięta przez urządzenie automatycznie. Druga linia komunikatu wskazuje na przyczynę: HDR : nie jest wpisany nagłówek (lub NIP) do pamięci fiskalnej. Kod = 08 : przegrzanie głowicy. ERR : wystąpił błąd danych w pamięci fiskalnej. Jeżeli jest brak papieru. FULL: nastąpiło całkowite zapełnienie pamięci fiskalnej. albo po wznowieniu operacji drukowania komunikat ten powtarza się. Komunikaty z tej grupy sygnalizują pewne stany awaryjne urządzenia umożliwiające zwykle jego dalszą pracę (ewentualnie z wyłączeniem trybu fiskalnego). Służą zatem do poinformowania użytkownika bądź serwisu o zaistnieniu pewnej sytuacji. Komunikat: 'Błąd sterownika 'Kod = xx ' ' (ponadto migotanie diody BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy) Przyczyna: Wystąpił jeden z możliwych błędów układu elektronicznego sterownika drukarki paragonowej. Przyczyna: Koniec lub brak papieru. W każdej sytuacji dalsze działanie drukarki jest wstrzymywane aż do naciśnięcia klawisza NIE. Komunikat pojawia się tylko.

. Naciśnięcie klawisza NIE usuwa komunikat i umożliwia dalszą pracę drukarki. Skasowanie nagłówka zapisanego w RAM wymaga jego odtworzenia w trybie fiskalnym pracy drukarki (jeżeli podczas fiskalizacji w module fiskalnym został zapisany tylko NIP) . Dalsza praca urządzenia . Sposób usunięcia: Zależy od przyczyny.wypłaty z kasy = 0. 2. . wykorzystywanym podczas drukowania raportu kasy / zmiany. Komunikat: ' Błąd bazy danych ! ' ' ( Naciśnij NIE ) ' Przyczyna: Komunikat pojawia się po włączeniu zasilania. . Błędy: FULL. który na raporcie okresowym zostanie opisany jako 'Odbudowa bazy'. 34 . .znacznik TRF (ostatnia transakcja poprawna) = 0. Sposób usunięcia: Błąd jest usuwany automatycznie. W tej sytuacji następujące informacje zostaną zainicjalizowane automatycznie w ustalony stan początkowy: . nagłówek zostanie zatem skasowany i powinien być przesłany ponownie przez aplikację. . to należy bezwzględnie oddać urządzenie do serwisu (może być uszkodzenie baterii lub pamięci RAM bazy danych) ! Str.ilość paragonów anulowanych = 0. Jeżeli urządzenie jest sfiskalizowane. jeżeli wykryto błąd (błędy) w bazie danych drukarki.data / czas rozpoczęcie zmiany = aktualna data / czas. Jeżeli komunikat pojawia się permanentnie po każdorazowym włączeniu zasilania.).jest możliwa po naciśnięciu klawisza NIE z wyłączeniem realizacji transakcji !! (możliwe jest drukowanie raportów. CLR wymagają bezwzględnie interwencji serwisu i ewentualnie wymiany urządzenia na nowe.w trybie szkoleniowym . . Komunikat ten wymaga dosłania do drukarki daty i czasu ponieważ ‘rok ‘ zegara przechowywany jest w pamięci RAM.ilość paragonów / dokumentów niefiskalnych = 0. . 3. UWAGA: Jeżeli komunikat pojawia się permanentnie po każdorazowym włączeniu zasilania. Naciśnięcie klawisza NIE usuwa komunikat i umożliwia dalszą pracę drukarki . Sposób usunięcia: Błąd jest usuwany automatycznie (regeneracja bazy danych). to należy oddać urządzenie do serwisu .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Komunikat: ' Tryb szkoleniowy ! ' 'HDR ' sygnalizujący stan prawidłowy w urządzeniu niesfiskalizowanym. 1. jest wyświetlany po włączeniu zasilania przez 0.ilość paragonów fiskalnych (podczas zmiany !) = 0.ilość stornowanych pozycji = 0. . to informacja o wykrytym błędzie zostanie zapisana jako rekord w pamięci fiskalnej. Nastąpiło przekłamanie nagłówka zapisanego w pamięci RAM podtrzymanej bateryjnie.w tej sytuacji sprzedaż będzie zablokowana (błąd #40 sekwencji LBTRSHDR). badanie statusu itp. ERR.stan kasy = 0. Komunikat: ' Błąd pamięci NVR ' ' ( Naciśnij NIE ) ' Przyczyna: Mogą być dwie możliwe przyczyny: 1. Wystąpił błąd w obszarze danych pamięci podtrzymanej bateryjnie.5 sekundy i usuwany automatycznie.wpłaty do kasy = 0.obrót w trakcie zmiany = 0. 2. .

że po wykonaniu podanej ilości raportów dobowych (jeżeli nie zaistnieją inne zapisy do pamięci fiskalnej. Sposób usunięcia: Błąd jest usuwany automatycznie (zerowanie totalizerów). Po odebraniu i poprawnym wykonaniu sekwencji LBSETCK zostanie włączony krótki sygnał dźwiękowy. Jeżeli urządzenie jest zafiskalizowane. Sposób usunięcia: Należy przesłać właściwą datę i czas z systemu (pod kontrolą aplikacji). ponieważ data i czas nie są określone. to należy bezwzględnie oddać urządzenie do serwisu ! 2. który na raporcie okresowym zostanie opisany jako 'Zerowanie RAM'. fisk. a także po wymianie baterii. to każdorazowo po włączeniu zasilania urządzenie będzie wyświetlać ten komunikat. to informacja o wykrytym błędzie zostanie zapisana jako rekord w pamięci fiskalnej. Stan ten uniemożliwia poprawną pracę drukarki. Przyczyna: Podczas testu wstępnego wykryto błąd sumy kontrolnej totalizerów (nieulotnych rejestrów służących do akumulowania wartości sprzedaży w poszczególnych grupach podatkowych). Praktycznie oznacza to. Jeżeli powyższa sytuacja powtórzy się pewną liczbę razy (200). a także będzie wyświetlona ustawiona data i czas (przez czas około 1sekundy) w formacie: 'Data: yyyy-mm-dd' 'Godzina: hh:mm' 2. UWAGA: 1. np. Jeżeli ilość wolnych rekordów w pamięci fiskalnej spadnie poniżej 20. raportu dobowego) spadnie poniżej 20. Przyczyna: Jest to ostrzeżenie o zbliżającym się całkowitym zapełnieniu pamięci fiskalnej. to pojawi się dalej komunikat: ' Tryb szkoleniowy ! ' ' CLR' i tryb fiskalny zostanie nieodwracalnie zablokowany ! Komunikat: ' Ilość rekordów w ' ' pam. = xx ' (oraz sygnał dźwiękowy i migotanie diody BŁĄD). w wyniku zerowania RAM lub błędu bazy danych) trzeba będzie wymienić pamięć fiskalną. 35 . Jeżeli komunikat pojawia się często po włączeniu zasilania. jeżeli ilość wolnych rekordów po wykonaniu zapisu (np. Sposób usunięcia: Naciśnięcie klawisza NIE . Komunikat ten może też pojawić się w trakcie normalnej pracy drukarki. Podczas pierwszego uruchomienia drukarki. pojawią się następujące komunikaty: ' Błąd pamięci NVR ' ' ( Naciśnij NIE ) ' oraz ' Błąd zegara RTC ' 'Prześlij z systemu !' (po kontroli bazy) ' Błąd bazy danych ! ' ' ( Naciśnij NIE ) ' Komunikat: ' Błąd totalizerów ! ' '( Naciśnij NIE ) ' (ponadto sygnał dźwiękowy i migotanie diody BŁĄD). Naciśnięcie klawisza NIE usuwa komunikat i umożliwia dalszą pracę drukarki.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Komunikat: ' Błąd zegara RTC ' 'Prześlij z systemu ! ' Przyczyna: Niezainicjalizowany zegar czasu rzeczywistego (RTC) drukarki. Str. UWAGA: 1.

Jako zasadę przyjęto konieczność potwierdzenia z klawiatury drukarki tych operacji.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Komunikaty związane z sekwencjami sterującymi. błędu aplikacji. brak inicjalizacji zegara RTC) lub błędu wykonania rozkazu (np. Str. W tej grupie są dwa rodzaje komunikatów: komunikat o błędzie sekwencji sterującej (który może być zablokowany przy użyciu sekwencji LBSERM) oraz grupa komunikatów. błąd w trakcie realizacji sekwencji LBTRSHDR . Kody błędów możliwe dla poszczególnych sekwencji wyszczególniono w opisie języka programowania urządzenia. Sposób usunięcia: Przetwarzanie danych z interfejsu jest wstrzymane aż do naciśnięcia klawisza NIE.pozycje transakcji. Komunikat: 'Błąd rozkazu: "cc" ' 'Kod błędu : xx ' Przyczyna: Podczas analizy i/ lub realizacji sekwencji sterującej wykryto błąd. Kod błędu jest wyświetlany w postaci dwóch cyfr 'xx'. co może w pewnych przypadkach powodować następne komunikaty o błędach (np..). Sposób usunięcia: Klawisz TAK powoduje zapis nowych wartości stawek PTU (po zatwierdzeniu poprawności DATY) do pamięci fiskalnej oraz wydruk krótkiego raportu na drukarce paragonowej.P2. zmiany stawek PTU. niewłaściwego stanu urządzenia (np. Komunikat: 'Zapisać stawki PTU ? ' ' ' Przyczyna: Została odebrana sekwencja LBSETPTU (zmiana stawek PTU). $f. 36 . wyłączenia/ włączenia zasilania urządzenia w trakcie działania aplikacji. natomiast naciśnięcie klawisza NIE powoduje zignorowanie sekwencji sterującej. #k . Sposób usunięcia: Klawisz TAK powoduje wykonanie raportu (po zatwierdzeniu poprawności DATY). identyfikator rozkazu 'cc' składa się z dwóch znaków... a także zgłosi błąd sekwencji kończącej LBTREXIT).. a także raportu dobowego. że drukarka nie wejdzie do trybu transakcji i będzie zgłaszać kolejne błędy odbierając sekwencję LBTRSLN .nagłówek transakcji powoduje. Komunikat: ' Drukować raport ' ' dobowy ? ' Przyczyna: Została odebrana sekwencja LBDAYREP (inicjalizacja raportu dobowego). z których drugi jest literą. UWAGA: Po włączeniu zasilania urządzenia błędy wykonania rozkazów dają wyżej wymienione reakcje na wyświetlaczu. dając równocześnie komunikat o błędzie sekwencji. Generalnie. błędu układu elektronicznego). Po naciśnięciu klawisza drukarka wznawia pobieranie znaków z bufora interfejsu. Aplikacja może zablokować wyświetlanie komunikatów wysyłając sekwencje LBSERM i realizując własną obsługę błędów bazującą na odczycie statusu drukarki i kodu błędu przez interfejs RS232 drukarki. np. częste powtarzanie się błędów wykonania rozkazów w trakcie eksploatacji systemu może wymagać konsultacji problemu zarówno z serwisem jak i producentem/ dystrybutorem oprogramowania systemowego i aplikacyjnego. Pozytywne potwierdzenie operacji uzyskujemy przy użyciu klawisza TAK. klawisz NIE powoduje zawieszenie wykonania operacji. które zatwierdzają wykonanie operacji inicjowanej przez sekwencje sterujące. które powodują zapis do pamięci fiskalnej tj. klawisz NIE powoduje zignorowanie sekwencji bez zgłoszenia błędu rozkazu. Wykaz możliwych parametrów wyświetlanych w komunikacie o błędach rozkazów został podany w rozdziale „Kody sekwencji” na stronie 115.Pn cc <napis> ESC \ . fiskalizacji.. Znaki 'cc' identyfikują rozkaz (ogólna postać syntaktyki komendy jest ESC P P1. Błąd może pojawić się w wyniku błędów transmisji.

Jeżeli totalizery są niezerowe (jest zarejestrowana sprzedaż) drukarka pyta dalej: 3) ' Drukować raport ' ' dobowy ? '. natomiast klawisz TAK powoduje przejście dalej. Naciśnięcie klawisza NIE powoduje powrót do normalnego trybu pracy drukarki. . a także komunikaty związane np. klawisz TAK zatwierdza operację. to na drukarce paragonowej zostanie wydrukowany odebrany nagłówek jako krótki wydruk niefiskalny.kasowanie totalizerów.inicjalizację drukarki. a koszt wymiany w tym przypadku ponosi podatnik lub serwisant. Naciśnięcie klawisza NIE powoduje powrót do normalnego trybu pracy drukarki. a co za tym idzie.D. W następnej linii za nagłówkiem (NIP-em) będą wydrukowane 3 znaki zapytania ('???'). podczas włączania drukarki. UWAGA: Zapis nagłówka (NIP. gdzie: "xxxx-xx-xx" jest aktualną datą według kalendarza zegara RTC urządzenia. . co jest sygnalizowane komunikatem: 4) ' Data: xxxx-xx-xx ' ' jest poprawna ? '. Jeżeli totalizery (rejestry sprzedaży bieżącej urządzenia) są zerowe pojawi się komunikat: 2) ' Zerowe totalizery ! ' ' ( Naciśnij NIE ) ' (oraz krótki sygnał akustyczny). natomiast klawisz TAK powoduje przejście do drukowania Str. w kasie POSNET 2000 po przekręceniu kluczyka w pozycję RAPORT) pojawia się komunikat: 1) ' Wybierz rodzaj ' ' raportu. Jeżeli sekwencja jest poprawna.kasowanie bazy danych. lub R. W tej grupie znajdują się komunikaty informujące o realizacji przez urządzenie operacji związanych z drukowaniem raportu.u) jest JEDNORAZOWY. Komunikaty związane z drukowaniem raportów. . co jest istotne z uwagi na NIEODWRACALNOŚĆ operacji ! O ile fiskalizacja polega na zapisaniu do pamięci fiskalnej tylo NIP to ‘???’ muszą się znaleźć bezpośrednio pod słowem NIP!!! Sposób usunięcia: Klawisz NIE powoduje zignorowanie sekwencji. . konieczność wymiany modułu pamięci fiskalnej przed ponownym zapisem !!! Wymianę modułu fiskalnego z błędnymi danymi może wykonać tylko producent. Po włączeniu trybu drukowania raportu (w drukarkach dostęp do raportów uzyskujemy poprzez naciśniecie i przytrzymanie klawisza R. powodując: . stąd popełnienie błędu w trakcie fiskalizacji spowoduje nieodwracalny zapis tego błędu do modułu fiskalnego. Naciśniecie klawisza NIE kasuje komunikat i powoduje powrót do normalnego trybu pracy drukarki.inicjalizację zmiennych dla raportu/ kasy zmiany w identyczny sposób jak dla komunikatu: ' Błąd pamięci NVR ' ' ( Naciśnij NIE ) ' . 37 .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Komunikat: 'Wykonać 'fiskalizację? ' ' Przyczyna: Została odebrana sekwencja LBSETHDR w formie powodującej zapis nagłówka do pamięci fiskalnej. z wprowadzaniem dat dla raportu okresowego. Umożliwia to kontrolę poprawności nagłówka (NIP-u) przed zatwierdzeniem operacji.zapis nagłówka (NIP) do pamięci fiskalnej.O.D.włączenie fiskalnego trybu pracy drukarki. (RAPORT DOBOWY) przechodzimy do drukowania raportu dobowego. komunikaty związane z zatwierdzeniem operacji. ' Po naciśnięciu klawisza R.

Jeżeli data jest poprawna (tzn. W tym celu układ elektroniczny dokonuje przeszukania pamięci fiskalnej w celu wyznaczenia bieżącego numeru raportu dobowego. gdyż błędna data zapisu do pamięci fiskalnej może spowodować późniejsze kłopoty. UWAGA: Należy sprawdzić. Jeżeli aktualnie nastawiona data jest wcześniejsza od daty ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej (co może mieć miejsce przy przekłamaniu zegara RTC w wyniku np. W tej sytuacji klawisz NIE powoduje powrót do normalnego trybu pracy drukarki. Podczas przeszukiwania pamięci na wyświetlaczu pojawia się komunikat: 7) ' ' 'Numer raportu: xxxx'. urządzenie sprawdza.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 raportu. sekwencja komunikatów jest skrócona do: ' Drukować raport ' ' dobowy ? ' i ' Data: xxxx-xx-xx ' ' jest poprawna ? '. Następnie uruchamiany jest wydruk na drukarce paragonowej. tym nie mniej jest ona korzystna. Naciśnięcie klawisza NIE kasuje komunikat i powoduje powrót do normalnego trybu pracy drukarki. W przypadku inicjowania raportu przez sekwencję sterującą LBDAYREP. Wyświetlany numer raportu "xxxx" jest zwiększany w trakcie przeszukiwania pamięci fiskalnej. czy jest już w pamięci raport dobowy o tej dacie. co jest kontrolowane przed każdym zapisem do pamięci fiskalnej !). to drukarka pyta: 6) 'Raport już zapisany ' ' powtórzyć (T/N) ? '. powoduje przejście dalej (rozpoczęcie drukowania). Po zakończeniu wydruku następuje powrót do normalnego trybu pracy drukarki. ponieważ umożliwia codzienną pełną kontrolę poprawności funkcjonowania modułu fiskalnego i zawartych w nim zapisów. Po wyznaczeniu aktualnego (równego ostatniemu zapisanemu plus 1) numeru raportu pojawia się komunikat: 8) ' DRUKOWANIE RAPORTU ' ' '. jest zachowana "narastająca" chronologia zapisów w pamięci fiskalnej). drukarka nie wykona raportu i wypisze komunikat: 5) ' Błędna data ! ' ' ( Naciśnij NIE ) ' (oraz krótki sygnał akustyczny). czy data jest poprawna (komunikat 4). natomiast klawisz TAK (operator świadomie chce dokonać powtórnego zapisu). Jeżeli tak. 38 . - - Istnieje możliwość wykonania raportu dobowego przez sekwencję sterującą w formacie nie wymagającym potwierdzania na klawiaturze (patrz dokładny opis sekwencji LBDAYREP zawarty w rozdziale 10 ). częściowego rozładowania baterii). Operacja ta może trwać nawet do kilkudziesięciu sekund (po kilku latach eksploatacji urządzenia). ponieważ przesunięcie daty "do przodu" spowoduje później blokadę zapisów po skorygowaniu daty (daty w pamięci fiskalnej muszą być narastające. Str. Podana sekwencja komunikatów występuje w przypadku inicjowania raportu z klawiatury. Każdy zapis do pamięci fiskalnej wymaga zatwierdzenia z klawiatury ! Występujące komunikaty o błędach mają postać standardową dla błędów sekwencji sterujących: 'Błąd rozkazu: "#r" ' 'Kod błędu : xx '.

Naciśnięcie klawisza NIE powrót do normalnego trybu pracy drukarki. Po wprowadzeniu obu dat drukarka pyta: 12) 'Daty: xxxx-xx-xx ' 'poprawne? xxxx-xx-xx '. ponieważ skraca to czas eksploatacji urządzenia (ilość wszystkich możliwych zapisów w pamięci fiskalnej. przy użyciu klawiszy oznaczonych strzałką w lewo. co powoduje zwiększanie lub zmniejszanie wybranej liczby (tj. W stanie selekcji raportu (komunikat 1) można też nacisnąć klawisz R. po naciśnięciu klawisza NIE.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Jeżeli wyświetlanie komunikatów o błędach nie zostało zablokowane przez aplikację. i R. tj. Wyświetlany jest wtedy komunikat: 14) 'Poczekaj.O. może pojawić się komunikat: 'Błąd rozkazu: "#r" ' 'Kod błędu : 37 '.Przy użyciu rozkazu LBDAYREP nie jest możliwe powtórne wykonanie raportu dobowego (wystąpi wtedy błąd nr 36). 39 . Modyfikacja pola zachodzi z "autorepetycją".Drukarka nie sygnalizuje konieczności wykonania raportu dobowego. bądź w prawo (NIE i TAK). jeżeli ustawimy: ' Data początkowa ? ' '1996-12-31 [wyjście]' i zmniejszymy numer miesiąca na 11. Przesunięcie kursora maksymalnie w prawo (czyli naciśnięcie klawisza TAK wtedy.. Naciśnięcie klawisza NIE powoduje powrót do normalnego trybu pracy drukarki. co oznacza przerwanie wykonania operacji z klawiatury. dnia lub miesiąca). W trakcie modyfikacji kontrolowana jest cały czas poprawność formalna daty i drukarka dokonuje ewentualnych korekt automatycznie . (RAPORT OKRESOWY). jest limitowana do 2031 rekordów). w szczególności. gdy wskazuje on na pole 'dzień') powoduje zatwierdzenie wprowadzonej daty.dotyczy do długości miesiąca. . tym nie mniej można tego dokonać z klawiatury. a na wyświetlaczu pojawiają się komunikaty: 10) oraz 11) ' Data końcowa ? ' 'xxxx-xx-xx [wyjście]'. który może być przesuwany w obrębie trzech pól daty (rok. nie licząc nagłówka.Należy unikać powtórnego drukowania raportu dobowego. np.O. miesiąc. . przyciśnięcie klawisza na dłuższy czas powoduje automatyczne zwiększanie/ zmniejszanie wartości. co objawia się komunikatem: 9) ' Drukować raport ' ' okresowy ? '. ponieważ jest dostępna informacja o dacie ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej). obowiązek dokonywania codziennego raportu spoczywa na użytkowniku. co spowoduje przejście do drukowania raportu fiskalnego okresowego. natomiast klawisz TAK powoduje wyświetlenie komunikatu: 13) ' TAK: pełny raport ' ' NIE: podsumowanie' Drukarka wykona pełny raport po naciśnięciu klawisza TAK lub raport w postaci podsumowania po naciśnięciu klawisza NIE. dzień). UWAGA: . Każde z 3 pól może być modyfikowane przy użyciu klawiszy oznaczonych strzałką w dół lub w gorę (R. ' Str. natomiast klawisz TAK powoduje przejście do wprowadzania dat dla raportu. Po wyborze rodzaju raportu następuje przejście do analizy zawartości pamięci fiskalnej w zadanym okresie.). Przypomnienie o wykonaniu raportu (lub jego wykonanie przez sekwencję sterującą) może realizować aplikacja.. ' Data początkowa ? ' 'xxxx-xx-xx [wyjście]' W obu sytuacjach na wyświetlaczu pojawia się kursor (migoczący prostokąt). Wprowadza się datę początkową i końcową dla raportu.D. roku. to drukarka automatycznie skoryguje dzień na 30.

UWAGA: w przypadku zaistnienia problemów z drukarką i/lub aplikacją. której dotyczy wątpliwość.y' oznacza wykonanie (numer wersji) urządzenia. ' Komunikat 17 (podobnie jak komunikat 7 dla raportu dobowego) jest związany z przeszukaniem całej pamięci od początku do miejsca odpowiadającego dacie początkowej wraz z wyznaczeniem początkowego numeru raportu dobowego. to komunikat ten pojawia się na krótko (około 1 sekundy). Inne komunikaty . jeżeli urządzenie wykryje błędy w bazie danych. W przypadkach całkowitej utraty informacji bazy danych lub dla nowego urządzenia komunikat ten może być wyświetlany nawet kilka minut. może zatem pojawić się na wyświetlaczu na długi czas (do kilkudziesięciu sekund po kilku latach pracy urządzenia)..diagnostyczny: 17) 18) ' Szukanie wartości ' ' stawek PTU. wielokrotne zapisy z tą samą datą). (oraz krótki sygnał akustyczny). W dalszej kolejności jest uruchamiany mechanizm drukujący. Naciśniecie klawisza NIE kasuje komunikat i powrót do normalnego trybu pracy drukarki. ze względu na czas wymagany na regenerację bazy danych. Po włączeniu zasilania pojawia się również komunikat: ' KONTROLA BAZY ' ' DANYCH. co w takiej sytuacji będzie sygnalizowane komunikatem: Str. 40 .. ze względu na możliwe przypadki szczególne (np. '.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 ' ' W wyniku analizy zawartości pamięci fiskalnej może wystąpić błąd polegający na braku zapisów w zadanym okresie i wówczas będzie wyświetlony komunikat: 15) ' Błędne daty ! ' ' ( Naciśnij NIE ) '. Po włączeniu zasilania urządzenie zgłasza się na wyświetlaczu z komunikatem: ' Drukarka fiskalna ' 'POSNET nnnn/xx. Drugi możliwy błąd może polegać na ustawieniu daty końcowej wcześniejszej od daty początkowej. Algorytm ten jest dosyć rozbudowany. (oraz krótki sygnał akustyczny). W każdej innej poprawnej sytuacji algorytm przeszukiwania pamięci powoduje wyszukanie i wydrukowanie wszystkich zapisów w pamięci fiskalnej w zadanym okresie. tylko czekać cierpliwie na zakończenie operacji. ' Wyznaczenie numeru ' ' raportu dobowego. Nie należy wówczas wyłączać zasilania.y '. Jeżeli test nie wykrył błędów w bazie. co jest sygnalizowane komunikatem: 19) ' DRUKOWANIE RAPORTU ' ' OKRESOWEGO ' Po zakończeniu wydruku następuje powrót do normalnego trybu pracy drukarki. zmiany stawek PTU.. stąd poszczególne jego etapy są sygnalizowane na wyświetlaczu komunikatami mającymi charakter informacyjno . '. 'xx. Naciśnięcie klawisza NIE kasuje komunikat i powrót do normalnego trybu pracy drukarki. natomiast czas ten wydłuża się. który może być wyświetlany przez czas zależny od stanu bazy danych. co jest sygnalizowane komunikatem: 16) 'Błędna relacja dat! ' ' ( Naciśnij NIE ) '. w celu uzyskania kompetentnej porady w firmie POSNET należy podać numer wersji urządzenia. gdzie: 'nnnn' oznacza typ drukarki: Thermal lub 3001.

a w drugiej linii jest drukowany napis 'Suma:' i narastająca suma transakcji (wyświetlana jednocześnie na wyświetlaczu dla ‘klienta’). UWAGA: wyświetlacz cyfrowy LED nie może być modyfikowany przez aplikację. Automatyczna obsługa wyświetlacza przez drukarkę (realizowana w trybie "On-Line" realizacji transakcji) zakłada. zostanie odtworzona standardowa postać informacji na wyświetlaczu. w którym jest wyświetlana data i godzina z zegara wbudowanego w drukarkę. Aplikacja może włączyć (przy pomocy sekwencji LBDSP) specjalny tryb obsługi wyświetlacza. zatwierdzenie transakcji lub LBTRXEND ).Początek transakcji (po sekwencji LBTRSHDR) . Podczas realizacji transakcji na wyświetlaczu mogą pojawiać się różne informacje. Po poprawnym zakończeniu inicjalizacji na wyświetlaczu pojawia się standardowy dla informacji o sprzedaży komunikat: ' --. W trybie fiskalnym zostanie wówczas wykonany zapis w pamięci fiskalnej informacji o wystąpieniu błędu w bazie danych.pierwsza linia wyświetlacza (LCD i VFD) jest kasowana.Ponieważ odebranie każdej pozycji paragonu nie jest związane z jej drukowaniem (są one gromadzone w pamięci) .' 'Suma: 0. suma ta zostanie skorygowana zgodnie z zadaną wielkością rabatu/ dopłaty oraz kaucji_pobranej ! 2.Początek transakcji (po sekwencji LBTRSHDR) . . w drugiej linii zostanie automatycznie wyświetlona kwota do zapłaty (taka sama kwota zostanie wyświetlona na wyświetlaczu LED). Jeżeli w transakcji uwzględniono rabat (dopłatę) po odebraniu sekwencji kończącej (LBTREXIT.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 ' Błąd bazy danych ! ' ' ( Naciśnij NIE ) '. suma końcowa w drugiej linii jest zerowana. .zawartość wyświetlacza (LCD.Po wydrukowaniu każdej pozycji paragonu (odebraniu sekwencji LBTRSLN). . W trybie "blokowym": . VFD i LED) w trakcie przesyłania treści paragonu nie ulega zmianie i dostęp do niego jest zabroniony (drukarka zgłosi błąd po odebraniu rozkazu LBDSP dotyczącym wyświetlenia tekstu na wyświetlaczu LCD/ VFD). wyświetlacz (LCD) może być wyłącznie kontrolowany przez aplikację. Po rozpoczęciu transakcji (odebraniu sekwencji LBTRSHDR) drukarka automatycznie przywraca format 1a lub 1b na wyświetlaczu.pierwsza linia wyświetlacza (LCD i VFD) jest kasowana. w pierwszej linii jest wyświetlana nazwa artykułu (pierwsze 20 znaków). Str. Format wyświetlania daty i czasu jest następujący: 3) 'Data: 'Godzina: xxxx-xx-xx' xx:xx' W tym trybie wyświetlacz jest cały czas aktualizowany zgodnie z bieżącym stanem zegara.Do zapłaty --. natomiast w momencie zakończenia transakcji (rozpoczęcie drukowania). Komunikaty podczas realizacji transakcji będą zatem następujące: 1. W trybie "blokowym" realizacji transakcji.'. zależnie od trybu realizacji transakcji. Opcję tę można wykorzystać do kontroli daty/ czasu lub włączać w przypadku dłuższych przerw między transakcjami. Format 3 jest również wyświetlany (dla kontroli) przez czas około 1 sekundy po korekcie zegara przez aplikację (odebranie sekwencji LBSETCK). suma końcowa w drugiej linii jest zerowana.Do zapłaty --. 41 . .xx' UWAGA: po odebraniu ostatniej linijki paragonu na wyświetlaczu pojawi się suma wszystkich pozycji transakcji.Po zakończeniu transakcji (realizacji sekwencji LBTREXIT). w obu formatach jest to maksymalnie 10 cyfr): 2a) ' --. oraz wyświetlona ostateczna suma transakcji (do zapłaty przez klienta. że pierwsza linia jest zarezerwowana na nazwy kolejnych towarów.' 'Suma: xxxxxxxx. a w drugiej automatycznie jest aktualizowana suma narastająca.Po zakończeniu transakcji (realizacji sekwencji LBTREXIT). W trybie "On-Line" : . jak w punkcie 1. Dodatkowy wyświetlacz VFD (o ile jest podłączony) nie może być modyfikowany przez aplikację po rozpoczęciu transakcji.

Składa się z pól opisanych poniżej.poszczególne pozycje sprzedaży mogą być drukowane w jednej lub dwóch liniach (drukarka dokonuje tej kompresji automatycznie).nie mogą zawierać żadnych znaków sterujących ! 4. ale również kody "wzbogacające" wydruk np.logo fiskalne (specjalny znaczek) nie jest drukowane.-------------Wartość. . Paragon fiskalny jest drukowany podczas realizacji transakcji przez drukarkę..'Reszta:. łącznie z kodami sterującymi (mogą być znaki LF.są stosowane np. ponieważ drukarka nie dokonuje żadnej kontroli informacji zawartych w nagłówku (kontrolowana jest linia z NIP). Formaty możliwych wydruków realizowanych przez drukarkę.Cena ----. 3..mogą zawierać maksymalnie 3 linie po 40 znaków.Ilość --. że mogą być różne warianty paragonów. Paragon fiskalny standard. Serwis musi skontrolować w trakcie fiskalizacji drukarki formalną poprawność nagłówka (np. Opis paragonu w formie 2 linii: |0123456789012345678901234567890123456789| |. Dokumenty fiskalne. Należy zwrócić uwagę.'.data odczytana z zegara drukarki : |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www | ('www' .3-znakowe oznaczenie dnia tygodnia dopisywane przez drukarkę).PTU -| Str.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 8.ustalony w procesie fiskalizacji drukarki (linia z NIP.. UWAGA: 1. .' oraz 'Rabat'. Ponadto operacja fiskalizacji jest jednokrotna i nieodwracalna. 42 . co wynika z następujących faktów: . Linia ta nie jest oczywiście drukowana na wydrukach rzeczywistych. podwójna szerokość linii).niektóre pola paragonu (linie) są opcjonalne np. .Nazwa --------------------------------------------------| |----. oraz zgodność danych z danymi podatnika.. format nagłówka jest zatem dowolny . UWAGA: W przedstawionych poniżej różnych formatach wydruków umieszczono na górze każdego przykładowego wydruku dodatkową linię: |0123456789012345678901234567890123456789| umożliwiającą dokładną lokalizację wydruków względem 40-tu kolumn drukarki. Data i kolejny numer paragonu: ..aplikacja może drukować 3 linie dowolnego tekstu między polem daty / numeru paragonu a jego treścią.zawiera informacje odczytane z pamięci fiskalnej i/ lub z RAM (maksymalnie 217 znaków z RAM + linia z NIP).em jest przez drukarkę wytłuszczona i wyśrodkowana). Opcjonalne linie dodatkowego opisu paragonu: . Są tylko następujące dwie różnice: . Nagłówek: . czy zawiera numer NIP). w celu wpisania numeru określonego przez aplikację wiążącego ten paragon z rachunkiem uproszczonym lub faktura. linie: 'Gotówka:. natomiast numer unikatowy jest drukowany od lewej krawędzi paragonu (a nie na środku) oraz nie są drukowane litery zawarte w numerze unikatowym. stąd wpisanie do nagłówka błędnych informacji ( błędnego numeru NIP) będzie wymagać kosztownej naprawy modułu fiskalnego (możliwej do przeprowadzenia tylko u producenta) !! 2.na początku i na końcu paragonu są napisy '# niefiskalny #'. Paragon fiskalny składa się z następujących pól: 1. . W trybie szkoleniowym postać paragonu jest niemal identyczna jak w trybie fiskalnym. .

CENA = wynik konwersji wartości numerycznej przesłanej przez system. Przykładowy rozkład pól może być więc następujący: |xxxxxxxx ccccccc iiiiiiii wwwwwwwwwp| UWAGA: 1. .każda z pozycji sprzedaży zajmuje 2 linie na 40-znakowej drukarce: .xx.xx .2.ilość = string[16].40 znaków (dopełniając prawostronnie spacjami nazwy krótsze). xx. Pozycje sprzedaży: .xx | (Pr=1) Str. w tej wersji jest to maksymalnie 10 cyfr z dowolnym położeniem przecinka .. 43 . to wówczas tworzony jest jeden napis o długości 40 znaków według następujących reguł: .. <cena> = string[11].wartość liczbowa kwoty rabatu (dopłaty) wyliczona przez drukarkę w przypadku podania w procentach rabatu (dopłaty) lub wartość kwoty rabatu (dopłaty) przesłana przez aplikację w polu RABAT sekwencji LBTRSLN . po uwzględnieniu rzeczywistej długości pól <nazwa> i <ilość> oraz kompresji spacji i zer nieznaczących w polach <cena> i <ilość> nie przekracza 40 znaków. w wariancie "jedno-" lub "dwulinijkowym".1.cc iiiiiiiiiiiiiiii wwwwwwww. W zależności od wartości parametru Pr w sekwencji LBTRSLN na paragonie po linii określającej sprzedawany towar w przypadku Pr<>0 zostanie wydrukowana dodatkowa linia w postaci : |RABAT lub |RABAT lub |DOPŁATA lub |DOPŁATA yy. xx.xx.wartość sprzedaży BRUTTO (przesłana przez system) = wynik konwersji posiadający maksymalnie 10 cyfr + ewentualnie '.'F' lub 'Z' dla towarów zwolnionych.rabat lub dopłata procentowa z dokładnością do 0. 2. <ilość> = string[16]. ponadto mogą pojawić się pozycje "stornowane". przesyłany przez komputer.stawka podatkowa pobrana z pamięci fiskalnej na podstawie kodu stawki PTU = znak 'A'.01% .xx| (Pr=2) .yy % .linia 2: . .wwp| 5. przesłana przez system (format ustalony przez aplikację): |0123456789012345678901234567890123456789| |xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx| .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 5. <ptu> = char. . 30.dodatkowe spacje dopełniające do 40 znaków (jeżeli występują) będą wpisane między pole <ilość> a <wartość> + <ptu> .xx| (Pr=4) gdzie : yy.' przed pozycją groszy (maksymalnie 2 cyfry po przecinku). Aplikacja może wymusić drukowanie zawsze wariantu "dwulinijkowego" wysyłając zawsze nazwy o długości np.xx| (Pr=3) yy.nazwa = string[40].linia 1: . |0123456789012345678901234567890123456789| |cccccccc. .yy . Wariant "jednolinijkowy": Jeżeli łączna długość napisu: <nazwa> + ' ' + <cena> + ' ' + <ilość> + ' ' + <wartość> + <ptu> ..pole <nazwa> jest dosunięte do lewej strony. gdzie: <nazwa> = string[40]. <wartość> = string[11]. . Wariant "dwulinijkowy": . 5.yy % xx.pole <wartość> + <ptu> jest dosunięte do prawej.może wystąpić ich dowolna ilość (do 255). .zapewnione jest co najmniej po jednej spacji rozdzielającej (jak wyżej).

F: |0123456789012345678901234567890123456789| |Kwota ssssssss.pole <wartość> ze znakiem '-'. Wprowadzono także możliwość ‘oszczędzania’ papieru przez wydruk nagłówka nowej transakcji przed odcięciem paragonu (jeżeli długość nagłówka jest nie większa od 4 linii) lub drukowanie paragonu bez jego odcięcia (POSNET 3001 i POSNET 2000) (parametr Pc w sekwencji LBTREXIT i LBTRXEND).ss UWAGA: 1.cc iiiiiiiiiiiiiiii -wwwwwww. zawierających łączne kwoty sprzedaży BRUTTO w grupach A.Z. Jeżeli drukowane jest podsumowanie jednolinijkowe to występuje ono za ew.1. D.’ nie jest drukowana. ssssssss. Drukowane są tylko podsumowania dla tych stawek podatkowych. pp.3. E. Wariant "dwulinijkowy": |0123456789012345678901234567890123456789| |cccccccc.pp % yy. które występują w polu 5 (tzn.pp| |Kwota ssssssss.ss (zw.pp| oraz format dla kwoty sprzedaży wolnej od podatku: |Kwota zw.3. D. 9). oraz stawki podatkowe w grupach A. B. 44 . B.F oraz sprzedaż zwolniona to podsumowanie jednolinijkowe nie jest możliwe a linia ‘Łączna kwota PTU . Wartości sprzedaży w poszczególnych grupach podatkowych: ..F. liniami dla rabatu (p. Pozycja "stornowana": . Jeżeli występuje tylko sprzedaż w grupie zwolnionej to linijka ta ma format : |Razem: ssssssss.ss PTU vv % pppppppp.xx kwota do zapłaty drukowana pogrubioną czcionką.pp wartość stawki PTU sprzedanego towaru. Możliwość ta jest włączana parametrem Py w sekwencji LBTREXIT i LBTRXEND. C. yy.od 1 do 7 linii.pp| |Łączna kwota PTU pppppppp. 4.vv% pppppppp.) zł | 3.wwp| 5.3.yy wyliczona przez drukarkę kwota PTU . Jedna linia (kreska) oddzielająca: |------------------------------------------------------------| 7.ss PTU vv.. są drukowane wtedy. ponadto dodatkowa linia z napisem "storno" o podwójnej szerokości: |0123456789012345678901234567890123456789| | # storno # | 5.yy zł| gdzie: xx. gdy odpowiednia kwota jest niezerowa). W przypadku gdy parametr Py=1 i na paragonie występuje(ą) towar(y) w jednej grupie towarowej drukarka drukuje ‘skróconą’ wersję paragonu tzn. Wprowadzenie możliwości drukowania jednolinijkowego podsumowania transakcji jeżeli jest sprzedaż tylko w jednej grupie. Wariant "jednolinijkowy": Przykładowy rozkład pól może być następujący: |xxxxxxxx ccccccc iiiiiiii 6. Jeżeli występuje sprzedaż w jednej z grup A. -wwwwwwwwwp| | Str. zmienia się wydruk w podsumowaniu transakcji i przyjmuje postać jednej linijki tak jak pokazano poniżej : |Razem: xx.xx PTU pp. 2.. C.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 5. ponadto pozycje 8 i 10 nie są drukowane. E.2.

...... 45 . z uwzględnieniem ewentualnego rabatu). Opcjonalna linia reszty: .################.......rr oznacza procentową stopę (dokładność 0.uu| 11.maksymalnie 10 cyfr (przesłana przez komputer...ww| wwwwwwww. (2 litery + 8 cyfr): Str.. to występują 2 dodatkowe linie: |Kwota: |Rabat: pppppppp..##.ww| 12.##...rr %| pppppppp..############... Jedna linia (kreska) oddzielająca (nie występuje w przypadku podsumowania jednolinijkowego) : |-------------------------------------------------------------| 9. 10.... a druga wartość rabatu w procentach (cyfry 'rr'). linia wydrukowana znakami o podwójnej szerokości: |01234567890123456789| |Suma zł uuuuuuuu.##.##. Opcjonalne linie rabatu: . |. odczytany z totalizerów drukarki....... to drukowane są dodatkowe 2 linie: |Gotówka |Reszta: wwwwwwww.. |....##.99%) transakcji jest różny od zera..logo fiskalne jest drukowane w trybie graficznym z rozdzielczością 400 punktów w linii... maksymalnie 6 cyfr.. |.#################### |..## |.. Logo fiskalne wraz z numerem unikatowym kasy: .pp| rr %| gdzie pierwsza linia określa należność klienta bez uwzględnienia rabatu.. Kwota należności dla klienta lub zamiennie podsumowanie jednolinijkowe : . |...jeżeli parametr Px<>0 (rabat lub dopłata procentowa) to występują 2 dodatkowe linie: |Kwota: |Rabat: lub |Kwota: |Dopłata: gdzie: pppppppp.......jeżeli reszta obliczona przez drukarkę na podstawie przesłanych przez komputer wartości WPŁATA i TOTAL jest nieujemna.. według następującego wzorca (w sumie 2 pola znakowe i kawałek): |0123456789012345678901234567890 |..pp| rr........ numer drukarki + kod kasjera (3 znaki ASCII przesłane przez komputer)... Stopka paragonu: . .jeżeli rabat procentowy (1...pp| rr. ale też skontrolowana lokalnie..numer paragonu fiskalnego..##.. |00112233--00112233--001 ....01%) rabatu lub dopłaty podawaną w polu RABAT w sekwencji LBTREXIT..##.##. oraz czas (przesłany z komputera): |0123456789012345678901234567890123456789| |nnnnnn #aaa hh:mm| 13.rr %| rr.numer unikatowy kasy jest odczytany z pamięci fiskalnej i ma postać 10-ciu znaków ASCII.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 8....##.##..

Pola numeryczne dla kwot są drukowane z kompresją zer nieznaczących.jeżeli paragon zostanie zakończony przy użyciu sekwencji LBTRXEND (wg opisu na stronie 81): 1. .wykryta została zabroniona manipulacja stawką PTU dla danego towaru.tu zakładamy.wartość nie uwzględniająca kaucji .rr%| lub |Dopłata: dd. kod kasjera.-').mogą zawierać maksymalnie 5 linii po 40 znaków. Drukowanie paragonu może być przerwane w dowolnym momencie . 14. Opcjonalne linie dodatkowego opisu paragonu: . Paragon przerwany lub anulowany: Anulowanie paragonu może zajść w dwóch przypadkach: . Pola numeryczne: daty.anulowanie przez program systemu kasowego.ss| 4. Numer paragonu fiskalnego. ale przed wydrukowaniem stopki ! Jeżeli wykryto błąd stawki PTU.część bezpośrednio za podsumowaniem kwot podatku. .są stosowane np. 2.pp| oraz linie definiująca rabat/ dopłatę w jednej z możliwych postaci: |Rabat: rr.Wyłączenie i włączenie zasilania drukarki w trakcie transakcji. przy czym zachodzi też kompresja zer nieznaczących po prawej stronie punktu dziesiętnego (przy zerowej ilości groszy drukowane jest '.dd%| 3.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 |0123456789012345678901234567890123456789| | lll kk nnnnnnnn | UWAGA: 1. Generalnie modyfikujemy 'stopkę' transakcji .po wydrukowaniu nagłówka lub dowolnej linii paragonu. 15. Kwota należności dla klienta . Jeżeli występuje rabat procentowy to drukujemy linie z napisem 'Kwota'. W nowym formacie mogą wystąpić następujące linie /informacje . to pojawi się linia wydrukowana znakami o podwójnej szerokości: |0123456789012345678901234567890123456789| | ! błąd PTU ! | W obu wyżej wymienionych przypadkach fakt anulowania paragonu jest sygnalizowany wydrukowaniem linii (też o podwójnej szerokości): |0123456789012345678901234567890123456789| | paragon anulowany ! | Paragon fiskalny z formami płatności. oraz czas: |0123456789012345678901234567890123456789| |nnnnnn #aaa hh:mm| Str. ze obrót nie objęty VAT nie może pojawić się przed logo !! Linia wydrukowana znakami o podwójnej szerokości: |0123456789012345678901234567890123456789| |Suma zł ssssssss. która zawiera wartość transakcji bez uwzględnienia rabatu: |0123456789012345678901234567890123456789| |Kwota: pppppppp. czasu. Jedna linia (kreska) oddzielająca: | | 2. w celu wpisania dowolnego tekstu przez aplikację. 46 . numerów paragonów (numer łączny oraz numer paragonu fiskalnego) są drukowane bez kompresji zer nieznaczących. .

|0123456789012345678901234567890123456789| | lll kk nnnnnnnn | blok informacji niefiskalnych: 6. Linie związane z obrotem kaucja za opakowania: |0123456789012345678901234567890123456789| |Kaucja za opakowania zwrotne: kkkkkkkk.##....y...... 2. Jedyne możliwe warianty dotyczą następujących przypadków: 1... |......PTU F ... wraz z numerem unikatowym kasy...)..##.F... |... 9.zz.################.cc| |Bon zzzzzzzzzzzzzzzz : bbbbbbbb..na początku i na końcu raportu są napisy '# niefiskalny # ‘..## |.rr| gdzie: xx.....x = string[16] = nazwa karty kredytowej. Jeżeli występuje jedna z powyższych linii to tu drukujemy kwotę do zapłaty/ zwrotu przez klienta.... Standardowo są to stawki A.kk| |Czek yyyyyyyyyyyyyyyy : cccccccc. która jest obliczona jako: SUMA := TOTAL + KAUCJA_POBRANA .po wejściu w opcję RAPORTY. Str... wartość ta jest obliczana automatycznie przez drukarkę i wyświetlana równocześnie na wyświetlaczu..... Są tylko następujące dwie różnice: ...F plus stawka zwolniona Z)....z = nazwa czeku/ bonu (jw.... Logo fiskalne |0123456789012345678901234567890 |. Linie dla poszczególnych form płatności W przypadku wykorzystania sekwencji LBTRXEND można uzyskać maksymalnie 5 linii: |0123456789012345678901234567890123456789| |Gotówka: gggggggg. opis sekwencji LBSETPTU 74)..kk| i/ lub |Zwrot kaucji: kkkkkkkk. które są niezerowe.##. |..kk| 7. Raport fiskalny dobowy jest drukowany na życzenie użytkownika z końcem dnia i może być inicjowany z systemu lub klawiatury drukarki .. W trybie szkoleniowym postać raportu jest niemal identyczna jak w trybie fiskalnym...############.. drukowane są tylko te kwoty PTU A.B.KAUCJA_ZWROCONA.##.gg| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : kkkkkkkk..kk| 8.##.5 linii dodatkowych dosyłanych przez aplikacje w sekwencji LBTRXEND... Raport fiskalny dobowy. Drukowane są kwoty sprzedaży w tych grupach podatkowych A.##.... Ewentualnie 0.kk| lub: (SUMA < 0) |Do zwrotu: kkkkkkkk...bb| |Reszta: rrrrrrrr..##. yy....##...... 47 ....##.. |.##..#################### |.. Format raportu jest w zasadzie sztywny. dla których stawki podatkowe są uaktywnione (por.. Możliwe są 2 formaty linii: |0123456789012345678901234567890123456789| (SUMA >= 0) |Do zapłaty: kkkkkkkk.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 5..C ale można uzyskać 6 stawek (A..

Nagłówek: .. 48 . PTU E i PTU F ) |SPRZED.1%..logo fiskalne (specjalny znaczek) nie jest drukowane. |0123456789012345678901234567890123456789| |SPRZED. UWAGA: .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 . Dane numeryczne raportu dobowego: (drukowane po jednej linii odstępu).aa% | 4. PTU |KWOTA PTU A |KWOTA PTU B dddddddddd| eeeeeeee| fffffffffff| zzzzzzzzzz| aa % | bb % | cc % | (następujące linie są drukowane tylko. PTU C cccccccccc| (te linie występują jeżeli zdefiniowano stawki PTU D. OPODATK. OPODATK.identyczny jak dla paragonu fiskalnego. PTU E |SPRZED. natomiast numer unikatowy jest drukowany od lewej krawędzi paragonu (a nie na środku) oraz nie są drukowane dwie litery umieszczone na początku numeru unikatowego. OPODATK. ale nie powoduje żadnego zapisu do pamięci fiskalnej ! Raport fiskalny dobowy składa się z następujących pól: 1. Ponadto w trybie szkoleniowym fakt wydrukowania raportu powoduje wyzerowanie totalizerów. PTU D |SPRZED. Aktualne wartości stawek PTU (drukowane po jednej linii odstępu): |0123456789012345678901234567890123456789| Standardowe: |PTU A |PTU B |PTU C oraz: |PTU D dd % | jeżeli zdefiniowano stawki E i F to pojawią się dodatkowe linie: |PTU E ee % | |PTU F ff % | gdzie: 'aa'. PTU F (ta linia występuje zawsze) |SPRZEDAŻ ZW.istnieje możliwość zdefiniowania stawek PTU z dokładnością do 0. 3. wtedy format drukowania stawki jest następujący: |0123456789012345678901234567890123456789| |PTU A aa. OPODATK. OPODATK. PTU A aaaaaaaaaa| |SPRZED. OPODATK. PTU B bbbbbbbbbb| |SPRZED. Tytuł i numer raportu: |0123456789012345678901234567890123456789| |RAPORT FISKALNY DOBOWY Nr nnnn| gdzie: 'nnnn' = 4 cyfrowy numer raportu (drukowany bez kompresji zer nieznaczących). jeżeli odpowiednie kwoty są niezerowe) gggggggggg | hhhhhhhhhh| Str.'ff' = dwucyfrowe wartości stawek PTU wyrażone w procentach . 2.

'zz. datę i czas wykonania raportu. 5.'ffff. . suma kwot 'ggg...z'.'). drukowane z kompresją zer nieznaczących (zerowa ilość groszy jest drukowana jako '. będą występowały kolejno.t' = całkowity obrót dzienny zarejestrowany przez drukarkę.l' 'ttt.g'..f'. 49 ... Raport fiskalny okresowy (pełny lub podsumowanie) może być inicjowany z systemu lub klawiatury drukarki...część końcowa: zawierająca podsumowania i logo fiskalne.. 'mm' = minuta.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 |KWOTA PTU C |KWOTA PTU D |KWOTA PTU E |KWOTA PTU F |ŁĄCZNA KWOTA PTU |ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ |ILOŚĆ PARAGONÓW iiiiiiiiiiiiiiiii| jjjjjjjjjjjjjjjjj| kkkkkkkkkk| llllllllllllllllll| pppppppppp| tttttttttt| nnnnnn| gdzie: 'aaa. 'gg' = godzina.. zmiany stawek PTU i inne). 6.'lll.'lll. poszczególne opisy są na wydruku rozdzielone poziomymi kreskami.logo fiskalne (specjalny znaczek) nie jest drukowane.g'.. Raport fiskalny okresowy pełny składa się z 3 zasadniczych części: .'lll. Zwróćmy ponadto uwagę.jest identyczne jak dla paragonu fiskalnego.p' = całkowity należny podatek. 'ppp.. że ponieważ w trybie szkoleniowym nie są dokonywane zapisy do pamięci fiskalnej raport okresowy może zawierać zatem tylko jeden rekord: 'Zmiana stawek PTU' określający początkowe wartości stawek PTU wpisane do pamięci fiskalnej w trakcie produkcji modułu fiskalnego. Data i godzina wykonania raportu: (po jednej linii pustej).ciąg opisów poszczególnych rekordów (zapisów) pamięci fiskalnej: format każdego z opisów zależy od rodzaju rekordu (zapisu)...z' = całkowita sprzedaż w grupie Z (towarów zwolnionych od podatku). różne informacje (raporty dobowe.. Str. obliczone podczas drukowania raportu na podstawie akumulowanych w totalizerach wartości sprzedaży BRUTTO.'. W trybie szkoleniowym postać raportu jest niemal identyczna jak w trybie fiskalnym. .'ggg. Ponieważ pamięć fiskalna ma strukturę sekwencji rekordów rejestrujących.l'.. ..f' = 10-cio cyfrowe kwoty sprzedaży NETTO w grupach podatkowych.. przy uwzględnieniu aktualnych stawek podatkowych. Po określeniu daty początkowej i końcowej raportu drukarka przeszukuje pamięć fiskalną i drukuje informacje o wszystkich zapisach w pamięci fiskalnej w zadanym okresie. suma kwot 'aa...na początku i na końcu raportu są napisy '# niefiskalny #'.'ff. 'dd' = dzień. bez kompresji zer nieznaczących).. tytuł... Raport fiskalny okresowy pełny. natomiast numer unikatowy jest drukowany od lewej krawędzi paragonu (a nie na środku) oraz nie są drukowane dwie litery w numerze unikatowym.. 'mm' = miesiąc. Logo fiskalne wraz z numerem unikatowym kasy: .. Po wydrukowaniu wszystkich zapisów jest drukowane podsumowanie raportu. okres raportu i informacje początkowe o wartościach stawek PTU... w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| gdzie: 'rr' = dwie ostatnie cyfry roku.l' = 10-cio cyfrowe kwoty sprzedaży należnego podatku w grupach podatkowych.a'. Są tylko następujące dwie różnice: . 'zzz.. 'ggg. 'nnnnnn' = ilość paragonów fiskalnych wydrukowana w czasie od ostatniego raportu dobowego (drukowane jest 6 cyfr.. drukowane z kompresją zer nieznaczących.część wstępna: zawiera nagłówek.a'.

3. Istnieje możliwość zdefiniowania stawek PTU z dokładnością większą od 1 %.5..identyczny jak dla paragonu fiskalnego. oddzielonych poziomymi kreskami.aa% |.4. wtedy przykładowy format drukowania stawki (A) jest następujący: |0123456789012345678901234567890123456789| |PTU A aa. Tytuł raportu: (po jednej linii pustej) |0123456789012345678901234567890123456789| |RAPORT FISKALNY OKRESOWY | 1. 1...2. to wydrukowane początkowe wartości stawek PTU będą zerowe (pierwszy rekord pamięci fiskalnej zawiera zawsze definicje stawek PTU) ! 2. Jeżeli raport okresowy zaczyna się od początku pamięci fiskalnej. którego dotyczy raport: |0123456789012345678901234567890123456789| |Za okres od: rr-mm-dd do: rr-mm-dd | (format dat jest jak w raporcie dobowym).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Raport fiskalny okresowy pełny składa się z następujących pól: 1.'ff' = dwucyfrowe wartości stawek PTU wyrażone w procentach UWAGA: 1. Zawartość pamięci fiskalnej w zadanym okresie: Następuje tu ciąg opisów poszczególnych rekordów (zapisów) w pamięci fiskalnej. Okres czasu. 2. Mogą wystąpić następujące warianty. Nagłówek: . 50 . Część wstępna: 1.1. Data i godzina drukowania raportu: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| (znaczenia pól są jak dla raportu dobowego). PTU E i PTU F ): |PTU D |PTU E |PTU F dd % | ee % | ff % | gdzie: 'aa'. Str. Początkowe wartości stawek PTU: (po jednej linii pustej): |0123456789012345678901234567890123456789| |POCZĄTKOWE WARTOŚCI STAWEK PTU: | |PTU A aa % | |PTU B bb % | |PTU C cc % | (te linie występują jeżeli zdefiniowano stawki PTU D. 1. 1.

inicjowany jest z systemu): |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd Zmiana stawek PTU | Tyle linii ile zostało |PTU A aa % | uaktywnionych stawek |PTU B bb % | przez rozkaz |PTU C cc % | LBSETPTU |PTU D dd % | |PTU E ee % | |PTU F ff % | gdzie: 'aa'. jeżeli urządzenie wykryje w czasie testu wstępnego błąd w bazie danych o towarach. 'gg:mm' = godzina. zgodnie z uwagami wyżej). opisanego wyżej i może wyglądać tak (dla zdefiniowanych w drukarce stawek A .4. Informacja o błędach w bazie danych jest istotna dla serwisu. OPODATK. PTU zzzzzzzzzz| |ŁĄCZNA KWOTA PTU pppppppppp| |ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ tttttttttt| |ILOŚĆ PARAGONÓW nnnnnn| gdzie: . 2. na wyświetlaczu operatora pojawia się odpowiedni komunikat.format opisu jest identyczny jak dla raportu dobowego. PTU A aaaaaaaaaa| |SPRZED. C): |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd Raport dobowy iiii| |SPRZED. PTU C cccccccccc| |KWOTA PTU A eeeeeeeeee| |KWOTA PTU B ffffffffff| |KWOTA PTU C gggggggggg| |SPRZEDAŻ ZW. a 'iiii' stanowi numer kolejny raportu (w pamięci fiskalnej a nie w obrębie raportu okresowego !). 'rr-mm-dd' jest datą zapisu tego raportu w pamięci fiskalnej. a fakt ten oprócz komunikatu na wyświetlaczu jest też rejestrowany w pamięci fiskalnej. Format opisu jest podobny do raportu fiskalnego dobowego.2. natomiast w pamięci fiskalnej jest zapisywany rekord danych zapamiętujący tę sytuację. Zmiana stawek PTU: Zapis w pamięci fiskalnej dotyczy definicji nowych wartości stawek PTU. 2.zależnie od precyzji określenia stawek. o której wystąpiło zerowanie. Raport dobowy: Zapis w pamięci fiskalnej dotyczy rejestracji dziennej sprzedaży. Baza danych jest wtedy "odbudowywana". . OPODATK. Zerowanie RAM: Zapis jest inicjowany automatycznie. 51 . jeżeli podczas auto testu drukarka wykryje błąd totalizerów.1.znaczenie poszczególnych pól jest identyczne jak dla raportu dobowego..Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 2. natomiast. OPODATK..'ff' = nowe wartości stawek PTU (możliwy jest zapis dwu lub trzycyfrowy . Format opisu jest następujący: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd Zerowanie RAM Nr nnnn gg:mm| gdzie: 'rr-mm-dd' = data zapisu. 'rr-mm-dd' = data zapisu (wprowadzenia nowych stawek PTU). Str.3. PTU B bbbbbbbbbb| |SPRZED. 'nnnn' = aktualny numer zerowania RAM ustalonu na podstawie przejrzenia zapisów w pamięci fiskalnej (numer aktualny = numer ostatni + 1). Wówczas totalizery są automatycznie zerowane. Odbudowa bazy: Ten rekord jest wpisywany automatycznie. 2. Format opisu: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd Odbudowa bazy | gdzie: 'rr-mm-dd' = data zaistnienia zdarzenia (data ostatniego zapisu do pamięci fiskalnej).

OPODATK. OPODATK.znaczenie poszczególnych pól jest identyczne jak dla raportu dobowego UWAGA: ilość drukowanych kwot sprzedaży i kwot PTU zależy w tym przypadku od tego ile jest uaktywnionych stawek PTU dla daty końcowej raportu. OPODATK. 'yyyy' = numer ostatniego raportu dobowego w zadanym okresie. raportu od: xxxx do: yyyy | gdzie: 'xxxx' = numer pierwszego raportu dobowego w zadanym okresie.1. PTU A aaaaaaaaaa| |SPRZED. PTU B bbbbbbbbb| |SPRZED. Str. 3.2. Podsumowanie raportu: . 52 . Tytuł: (po jednej linii pustej): |0123456789012345678901234567890123456789| |ŁĄCZNY RAPORT FISKALNY OKRESOWY | 3. PTU C cccccccccc| |SPRZEDAŻ ZW.format przykładowy jeżeli w zadanym okresie były zdefiniowane 3 stawki PTU: |0123456789012345678901234567890123456789| |SPRZED.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 UWAGA: W przypadku gdy w drukarce zmieniano ilość stawek PTU na wydruku okresowym przed informacją o zmianach stawek PTU pojawi się komunikat ‘Odbudowa bazy’. Cześć końcowa raportu : 3. Okres wydruku i zakres numerów raportów dobowych: |0123456789012345678901234567890123456789| |Za okres od: rr-mm-dd do: rr-mm-dd | |Nr. ale może być większa jeżeli w analizowanym okresie było uaktywnionych więcej stawek i była niezerowa sprzedaż w dodatkowych stawkach. format jak dla paragonu fiskalnego. 3. 3. Jest on wtedy związany tylko i wyłącznie z faktem zmiany stawek PTU (ilości) a nie z faktem błędu w bazie danych o towarach. Logo fiskalne i numer unikatowy: Po jednej linii oddzielającej.4.3. PTU zzzzzzzzzz| |KWOTA PTU A eeeeeeeeee| |KWOTA PTU B ffffffffff| |KWOTA PTU C gggggggggg| |ŁĄCZNA KWOTA PTU pppppppppp| |ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ tttttttttt| |ILOŚĆ PARAGONÓW nnnnnn| gdzie: .

napis |0123456789012345678901234567890123456789| | # niefiskalny # | 1. Pozostałe dokumenty niefiskalne mają postać wydruków kontrolnych. zwrot kaucji (sekwencja LBOPAK). . wydruki związane z obsługą kart płatniczych (sekwencje LBTRSCARD i LBSTOCARD). którego dotyczy raport i numery raportów z zadanego okresu: |0123456789012345678901234567890123456789| |Za okres od: rr-mm-dd do: rr-mm-dd | |-------------------------------------------------------------| Str. których drukowanie jest z reguły inicjowane po odebraniu odpowiedniej sekwencji sterującej. wypłata z kasy (sekwencja LBDECSCH). Część wstępna: .4. UWAGA: Dokumenty kontrolne dla zmiany stawek PTU powinny być dołączane przez serwis do książki serwisowej urządzenia. 53 . 1. Nagłówek: . 1. wydruki logowania/ wylogowania kasjera (sekwencje LBLOGIN I LBLOGOUT).fiskalizacji.3. . podczas wykonywania szczególnych operacji: . stan kasy (sekwencja LBCSHSTS). wydrukowane znakami o podwójnej szerokości.identyczny jak dla paragonu fiskalnego.zmiany stawek PTU. Okres czasu. zwrot towaru (sekwencja LBSTOCSH). natomiast dokumenty dla zerowania RAM powinny być przechowywane przez użytkownika dla serwisu ! Wszystkie dokumenty niefiskalne mają na początku i na końcu napisy '# niefiskalny #'.: • • • • • • • • • raport bazy danych (sekwencja LBDBREP).1. wpłata do kasy (sekwencja LBINCCSH).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Dokumenty niefiskalne. Są to np. Data i godzina drukowania raportu: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| (znaczenia pól są jak dla raportu dobowego).2. Przewidziano szereg dokumentów niefiskalnych. 1. raport kasy/ zmiany (sekwencja LBCSHREP). Raport okresowy drukowany jako podsumowanie.zerowania RAM. Tytuł raportu: (po jednej linii pustej) |0123456789012345678901234567890123456789| |PODSUMOWANIE SPRZEDAŻY | 1.

2. Raport bazy danych składa się z następujących pól: 1.1. OPODATK. 'yyyy' = numer ostatniego raportu dobowego w zadanym okresie.ciąg dowolnej liczby pozycji raportu (stawek PTU towarów).rok . Podsumowanie raportu: ( postać przykładowa dla 3 stawek aktywnych) |0123456789012345678901234567890123456789| |SPRZED. raportu od: xxxx do: yyyy | gdzie: ‘rr’. 1.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 |Nr.7. Str. 'xxxx' = numer pierwszego raportu dobowego w zadanym okresie.napis |0123456789012345678901234567890123456789| | # niefiskalny # | Raport bazy danych.dzień . ’mm’. dosunięty do lewej krawędzi numer unikatowy bez napisu ‘DC’ |0123456789012345678901234567890123456789| |xxxxxxxx | gdzie: xxxxxxxx .nagłówek (część wstępna) raportu. . Część wstępna raportu bazy danych: 1. Numer unikatowy: Po jednej linii oddzielającej. Napis 'niefiskalny': (+ linia odstępu): |0123456789012345678901234567890123456789| | # niefiskalny # | 1.podsumowanie raportu.6. . Nagłówek: (jak w paragonie fiskalnym i np. Raport bazy danych jest inicjowany przez ciąg sekwencji LBDBREP i składa się z następujących części: .5. raporcie dobowym). 1. 54 . PTU zzzzzzzzzz| |KWOTA PTU A eeeeeeeeee| |KWOTA PTU B ffffffffff| |KWOTA PTU C gggggggggg| |ŁĄCZNA KWOTA PTU pppppppppp| |ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ tttttttttt| |ILOŚĆ PARAGONÓW nnnnnn| gdzie: . Część końcowa: . PTU C cccccccccc| |SPRZEDAŻ ZW. OPODATK. PTU B bbbbbbbbbb| |SPRZED.znaczenie poszczególnych pól jest identyczne jak dla raportu okresowego (podsumowanie) 1. OPODATK. PTU A aaaaaaaaaa| |SPRZED. ‘dd’ .miesiąc .numer unikatowy urządzenia .

'Z'. 'iiiiii ' = 6-cio cyfrowy numer pozycji (drukowany bez kompresji zer)...Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 1. 55 . 3.Nazwa --------------------------------------------| |-.'?' = kod priorytetu stawki w drukarce dla towaru o podanej nazwie w bazie danych np.najwyższa liczbowo stawka w drukarce.'Z' = kod stawki PTU dla danego towaru przesłany z systemu. F . '?' .PTU:serwer ------------PTU:drukarka -| (druga linia drukowana z podkreśleniem). 'F'.. Cześć informacyjna raportu bazy danych: Część ta zawiera ciąg pozycji raportu. Podsumowanie raportu: 3. Tytuł raportu: (po jednej linii pustej): |0123456789012345678901234567890123456789| |KONTROLA BAZY DANYCH | 1.4. Str. Linia odstępu i końcowy napis: 'niefiskalny' (podwójna szerokość).Numer -.1. 'F'.3. 's' = 'A' . 2.. przy czym gwiazdka '*' jest drukowana.. 'dddddd' = 6-cio cyfrowa ilość różnic wykrytych podczas analizy bazy danych. 3. Jedna linia oddzielająca: . oraz kod w postaci ‘wagi’ stawki (A . przy czym: w pierwszej linii jest drukowana nazwa artykułu (przesłana z systemu !).towar nieznany (nie był jeszcze sprzedawany !) 'x' = ' ' lub '*' = znacznik.n' = maksymalnie 40-sto znakowa nazwa artykułu przesłana z systemu. jeżeli kod stawki PTU przesłany z systemu oraz zawarty w bazie danych różnią się ! 3.3. każda pozycja zawiera dwie linie tekstu. Opis tabeli: (po jednej linii pustej): |0123456789012345678901234567890123456789| |-----. a w drugiej linii numer pozycji (artykułu) na raporcie oraz kod stawki PTU otrzymany z systemu (serwera). 'd' = 'A' .pozioma kreska. Zestawienie ilości towarów i ilości różnic: |0123456789012345678901234567890123456789| |Ilość towarów: tttttt| |Ilość różnic: dddddd| gdzie: 'tttttt' = 6-cio cyfrowa ilość towarów przesłana przez system w trakcie realizacji raportu. o ile stawka dla danego towaru jest liczbowo najwyższa to drukarka ‘zwróci’ na wydruku znak ‘A’ .2.5.najniższa liczbowo stawka ) według bazy danych drukarki: |0123456789012345678901234567890123456789| |nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn| |iiiiii s dx| gdzie: 'nnn. Data i godzina drukowania raportu bazy danych: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| 1.

3. 6.t' = całkowity obrót na kasie w trakcie zmiany. 56 . 'aaaaaa' = 6-cio cyfrowa ilość paragonów anulowanych wydrukowanych w trakcie zmiany. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu). Data i kolejny numer dokumentu NIEFISKALNEGO: |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www kkkkkk| gdzie: 'www' .cc| |Początek zmiany: rr-mm-dd gg:mm| |Koniec zmiany: rr-mm-dd gg:mm| gdzie: 'zzz. Linia odstępu i tytuł dokumentu: |0123456789012345678901234567890123456789| |RAPORT ZMIANOWY | 5. 4.z' = 8-mio znakowe oznaczenie zmiany (przesłane z systemu).k' = 32-wu znakowe oznaczenie (imię i nazwisko) kasjera (przesłane z systemu)..jak w paragonie fiskalnym i np.3 znakowe oznaczenie dnia tygodnia dopisywane przez drukarkę. 'ddd. 'kkk. Raport kasy / zmiany jest inicjowany przez sekwencje LBCSHREP...dd| |Stan kasy: cccccccc. 'ffffff' = 6-cio cyfrowa ilość paragonów fiskalnych wydrukowanych w trakcie zmiany. 'rr-mm-dd'. Nagłówek: .. 'ccc.ii| |Wypłaty z kasy: dddddddd. Linia odstępu i końcowy napis: 'niefiskalny' (podwójna szerokość).'gg:mm' = data / godzina początku i końca zmiany.tt| |Ilość paragonów fiskalnych: ffffff| |Ilość paragonów anulowanych: aaaaaa| |Ilość stornowanych pozycji ssssss| |Wpłaty do kasy: iiiiiiii.i' = suma wpłat do kasy wykonanych w trakcie zmiany.c' = aktualny stan gotówki w kasie. Linia odstępu i kolejne pozycje raportu: |0123456789012345678901234567890123456789| |Zmiana: zzzzzzzz | |Kasjer: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk| |Sprzedaż: tttttttt. 'iii.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Raport kasy / zmiany.. Str. 'ttt. 2. raporcie dobowym. 'ssssss' = 6-cio cyfrowa ilość pozycji "stornowanych" wydrukowanych w trakcie zmiany.. Raport kasy/zmiany składa się z następujących pól: 1.d' = suma wypłat z kasy wykonanych w trakcie zmiany.

Data i godzina drukowania dokumentu: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| 3.kk| gdzie: 'kkk. Ten wydruk zawiera informację o ilości gotówki w kasie i jest inicjowany przez sekwencję LBCSHSTS. Wpłata do kasy jest inicjowana przez sekwencje LBINCCSH i powoduje zwiększenie ilości gotówki w kasie o przesłaną kwotę. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu). 2.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Wpłata do kasy. 57 .k' = wypłacona kwota. 2. Data i godzina drukowania dokumentu: w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| Str. Linia odstępu i końcowy napis: 'niefiskalny' (podwójna szerokość). Linia odstępu i informacja o wpłaconej kwocie: |0123456789012345678901234567890123456789| |Wpłata do kasy: kkkkkkkk.. Data i godzina drukowania dokumentu: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| 3. Stan kasy. Wypłata z kasy jest inicjowana przez sekwencję LBDECCSH i powoduje zmniejszenie ilości gotówki w kasie o przesłaną kwotę. 4. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu).kk| gdzie: 'kkk. Raport niefiskalny stanu kasy składa się z następujących pól: 1. Linia odstępu i informacja o wypłaconej kwocie: |0123456789012345678901234567890123456789| |Wypłata z kasy: kkkkkkkk. 2.. 4. Linia odstępu i końcowy napis: 'niefiskalny' (podwójna szerokość). przesłana z systemu. przesłana z systemu. Wypłata z kasy.k' = wpłacona kwota. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu). Raport niefiskalny wpłaty do kasy składa się z następujących pól: 1. Raport niefiskalny wypłaty z kasy składa się z następujących pól: 1.

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 |rr-mm-dd 3. 4. 2. 4. powodującej zapis nowych stawek PTU (w trybie fiskalnym zapis jest trwały i zapisywany w module fiskalnym). maksimum 6 stawek (A .. na podstawie należności uiszczonych przez klientów oraz wpłat i wypłat z kasy. Linia odstępu i końcowy napis: 'niefiskalny' (podwójna szerokość). ‘XX’ – 2 literowe oznaczenie urządzenia.. Numer unikatowy kasy: |0123456789012345678901234567890123456789| |XX nnnnnnnn | gdzie: 'nnnnnnnnn' = 8-mio cyfrowa końcówka numeru unikatowego urządzenia (w tym przypadku 2 literowe oznaczenie urządzenia XX jest drukowane także w trybie niefiskalnym).w drukarce można zdefiniować minimum jedną stawkę PTU (A). obliczana na bieżąco przez drukarkę. gg:mm| Raport zmiany stawek PTU. UWAGA: .'ff' = dwucyfrowe wartości stawek PTU wyrażone w procentach. Jest to krótki.k' = ilość gotówki w kasie. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu). Nowe wartości stawek PTU: przesłane z systemu (drukowane są tylko uaktywnione stawki): |0123456789012345678901234567890123456789| |PTU A aa % | |PTU B bb % | |PTU C cc % | |PTU D dd % | |PTU E ee % | |PTU F ff % | gdzie: 'aa'. wtedy format drukowania stawki jest następujący: |0123456789012345678901234567890123456789| |PTU A aa.istnieje możliwość zdefiniowania stawek PTU z dokładnością większą niż 1% . niefiskalny dokument kontrolny dla serwisu.. 58 .kk| gdzie: 'kkk. Raport zmiany stawek PTU składa się z następujących pól: 1. F). drukowany po zrealizowaniu (poprawnym) sekwencji sterującej LBSETPTU. Linia odstępu i informacja o ilości gotówki w kasie: |0123456789012345678901234567890123456789| |Stan kasy: kkkkkkkk. Data i godzina wprowadzenia zmiany: (po jednej linii odstępu): |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| 5.aa% | .. Str. Tytuł dokumentu (+ linia odstępu): |0123456789012345678901234567890123456789| |Zmiana stawek PTU | 3.

Linia odstępu i końcowy napis: 'niefiskalny' (podwójna szerokość).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 6. Linia odstępu i końcowy napis 'niefiskalny' (podwójna szerokość). Wydruk ten umożliwia wzrokową kontrolę poprawności przygotowania i przesłania nagłówka przed ostatecznym zatwierdzeniem wykonania fiskalizacji (klawiszem TAK). UWAGA: Począwszy od wersji 17. |0123456789012345678901234567890123456789| |Zerowanie RAM nr xx| gdzie : xx . Wydruk ten składa się z początkowego napisu 'niefiskalny' (tak jak dla wszystkich dokumentów niefiskalnych). Str. następnie po jednej linii odstępu jest drukowana zawartość nagłówka paragonu przesłana przez system do drukarki w sekwencji fiskalizującej LBSETHDR.1 wydruk kontrolny nagłówka jest drukowany również w przypadku. Następnie drukowany jest końcowy napis 'niefiskalny'.jeżeli nagłówek jest prawidłowo zakończony znakiem końca linii . Tytuł dokumentu: (+ linia odstępu). drukowany po automatycznej realizacji zerowania RAM.powinny znaleźć się na początku następnej linii. ponieważ nie ma możliwości skorygowania nagłówka po jego trwałym zapisie w module fiskalnym !!. Numer unikatowy kasy: |0123456789012345678901234567890123456789| |DC nnnnnnnn | gdzie: 'nnnnnnnnn' = 8-mio cyfrowa końcówka numeru unikatowego urządzenia. Data i godzina zerowania RAM: (po jednej linii odstępu): |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| 4. 2. pomyłka w NIP oznacza konieczność naprawy drukarki u producenta czyli w firmie POSNET. Jeżeli są dostrzeżone jakiekolwiek błędy w wydrukowanym nagłówku. to należy przerwać operację klawiszem NIE. Jest to krótki. 59 . niefiskalny dokument kontrolny dla serwisu. Wydruk kontrolny nagłówka. 5. Pozostała część nagłówka zapisywana jest do pamięci RAM i pomyłka w tej części zawsze może zostać poprawiona przez serwisanta. Po wydrukowaniu nagłówka drukowane są 3 znaki zapytania '???' .numer zerowania RAM (dopuszczalne max 49 zerowań). Oczywiście nie ma wtedy komunikatu: ‘Wykonać fiskalizację T/N ?’ na wyświetlaczu operatora. Wydruk zatwierdzany przez serwisanta zawiera tylko linię z NIP i wtedy trzy znaki zapytania ??? powinny znaleźć się bezpośrednio pod słowem NIP!. będącej wynikiem wykrycia błędu sumy kontrolnej totalizerów (test jest przeprowadzany po włączeniu zasilania). Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu). 3. gdy jest on wpisywany do pamięci RAM (w sposób nietrwały). Raport zerowania RAM składa się z następujących pól: 1. Raport zerowania RAM.

Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu).kk| |Czek xxxxxxxxxxxxxxxx : llllllll.jj| |Czek xxxxxxxxxxxxxxxx : kkkkkkkk.hh| |Czek xxxxxxxxxxxxxxxx : iiiiiiii.ee| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : ffffffff.qq| |Kaucja pobrana: rrrrrrrr.tt| |STAN KASY: uuuuuuuu.rr| |ROZCHODY: | |Wypłaty z kasy: ssssssss.ff| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : gggggggg.cc| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : dddddddd. Nagłówek (jak w paragonie fiskalnym i np. 3.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Zwrot towaru.aa| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : bbbbbbbb. raporcie dobowym).mm| |Bon xxxxxxxxxxxxxxxx : nnnnnnnn. 2. 60 .pp| |Wpłaty do kasy: qqqqqqqq.ll| |Bon xxxxxxxxxxxxxxxx : mmmmmmmm.zz| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : aaaaaaaa.uu| |Ilość paragonów fiskalnych: vvvvv| |Ilość paragonów anulowanych: wwwww| |Ilość stornowanych pozycji xxxxx| |Początek zmiany: rr-mm-dd gg:mm| |Koniec zmiany: rr-mm-dd gg:mm| Linie opcjonalne (nie muszą być drukowane !) Str. Format wydruku: |0123456789012345678901234567890123456789| | # niefiskalny # | |0123456789012345678901234567890123456789| | | |rr-mm-dd gg:mm| | | |Zwrot towaru: kkkkkkkk.dd| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : eeeeeeee. Linia odstępu i tytuł dokumentu: |0123456789012345678901234567890123456789| |RAPORT ZMIANOWY | 5. Ten raport kasy/ zmiany jest inicjowany przez sekwencje LBCSHREP1 i zawiera pozycje opisane poniżej: 1.kk| | | | # niefiskalny # | Wydruk raportu kasy / zmiany uwzględniającego formy płatności.ii| |Czek xxxxxxxxxxxxxxxx : jjjjjjjj.nn| |Bon xxxxxxxxxxxxxxxx : oooooooo. Data i kolejny numer dokumentu NIEFISKALNEGO. |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www kkkkkk| 4.gg| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : hhhhhhhh.oo| |Bon xxxxxxxxxxxxxxxx : pppppppp.ss| |Kaucja zwrócona: tttttttt. Linia odstępu i kolejne pozycje raportu: |0123456789012345678901234567890123456789| |Zmiana: zzzzzzzz | |Kasjer: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk| |PRZYCHODY: | |Sprzedaż gotówkowa: zzzzzzzz.bb| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : cccccccc.

raporcie dobowym). 6. Identyfikacja karty kredytowej. Ważna do: mm/yy | gdzie: 'zz... |0123456789012345678901234567890123456789| |PROSZE OBCIAZYC MOJE KONTO | | | | | | | | ..Linia odstępu 14.napisy przesłane w sekwencji.ss| 13.'yyyyyyyyyyyyyyy' . Linia odstępu 9...... Linia odstępu i końcowy napis 'niefiskalny' (podwójna szerokość). |0123456789012345678901234567890123456789| |TID: xxxxxxxx UID: yyyyyyyyyyyyyyy| gdzie: 'xxxxxxxx'.z'. |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www gg:mm kkkkkk| UWAGA: .'lllll' .'yy' . 7.Linia odstępu 12...... Format wydruku pokwitowania sprzedaży.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 6.c'.. godzina i kolejny numer dokumentu niefiskalnego...'cc. |0123456789012345678901234567890123456789| |Karta: zzzzzzzzzzzzzzzz | | cccccccccccccccccccc.napis przesłany w sekwencji.. Linia identyfikująca transakcje |0123456789012345678901234567890123456789| |Numer dowodu sprzedaży: nnnnnnnnnnnn| gdzie: 'nnnnnnnnnnnnn' ..napis przesłany w sekwencji.'mm'.. Linia identyfikująca stanowisko sprzedaży (jeżeli parametr Ps nie występuje lub jest równy 0). 8. 3 linie wolne i miejsce na podpis..Formula przyjęcia zobowiązania. 61 . Identyfikacja kontrahenta i urządzenia POLCARD'u. 3. 10.w tej formatce drukujemy tez godzinę transakcji w tej linii 4.Kod autoryzacji.. 1. 11.napisy przesłane w sekwencji.Linia odstępu i końcowy napis 'niefiskalny' (podwójna szerokość) lub linia odstępu i opis: |0123456789012345678901234567890123456789| |Oryginał dla sprzedawcy | lub: |Kopia dla kupującego | Str. |0123456789012345678901234567890123456789| |Numer autoryzacji: aaaaaaaaa | gdzie: 'aaaaaaaaa' . Linia odstępu 5... 2..napisy przesłane w sekwencji. | | Podpis posiadacza karty | 15... Data..Suma transakcji. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu).. |0123456789012345678901234567890123456789| |Sprzedaż: PLN ssssssss. Nagłówek (jak w paragonie fiskalnym i np... |0123456789012345678901234567890123456789| |Kasa: kk Kasjer: lllll | gdzie: 'kk'.

|0123456789012345678901234567890123456789| |Numer autoryzacji: aaaaaaaaa | gdzie: 'aaaaaaaaa' . |0123456789012345678901234567890123456789| |Uznanie: PLN ssssssss.napisy przesłane w sekwencji. |0123456789012345678901234567890123456789| |TID: xxxxxxxx UID: yyyyyyyyyyyyyyy| gdzie: 'xxxxxxxx'.. Identyfikacja kontrahenta i urządzenia POLCARD'u..Suma transakcji uznania. |0123456789012345678901234567890123456789| |Karta: zzzzzzzzzzzzzzzz | | cccccccccccccccccccc. godzina i kolejny numer dokumentu NIEFISKALNEGO. Linia identyfikująca stanowisko sprzedaży (jeżeli parametr Ps nie występuje lub jest równy 0).'lllll' .. 10.. Data.. Nagłówek (jak w paragonie fiskalnym i np.w tej formatce drukujemy tez godzinę transakcji w tej linii 4. Identyfikacja karty kredytowej....napisy przesłane w sekwencji. 11... 8.'cc.Kod autoryzacji.'yyyyyyyyyyyyyyy' . Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu).... |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www gg:mm kkkkkk| UWAGA: .napis przesłany w sekwencji..napisy przesłane w sekwencji. Linia identyfikująca transakcje |0123456789012345678901234567890123456789| |Numer dowodu sprzedaży: nnnnnnnnnnnn | gdzie: 'nnnnnnnnnnnnn' .Trzy linie wolne i miejsce na podpis... Linia odstępu 5. 62 ...'mm'..c'.. 7.. |0123456789012345678901234567890123456789| | | | | | | | .ss| 13.Linia odstępu 14. 1. 6.. Ważna do: mm/yy | gdzie: 'zz. | | Podpis posiadacza karty | 15. 3.Linia odstępu 12.. raporcie dobowym).'yy' .Linia odstępu i końcowy napis 'niefiskalny' (podwójna szerokość) lub linia odstępu i opis: |0123456789012345678901234567890123456789| |Oryginał’ dla sprzedawcy | lub: |Kopia dla kupującego | Str.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Format wydruku transakcji uznania.. |0123456789012345678901234567890123456789| |Kasa: kk Kasjer: lllll| gdzie: 'kk'..z'..... 2. Linia odstępu 9..napis przesłany w sekwencji.

63 . Format wydruku: |0123456789012345678901234567890123456789| | # niefiskalny # | (nagłówek) |yy-mm-dd www gg:mm kkkkkk| | Rozpoczęcie pracy kasjera | |Kasjer: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk| |Numer kasy: nnnnnnnn| | # niefiskalny # | Wylogowanie kasjera. Format wydruku: |0123456789012345678901234567890123456789| | # niefiskalny # | (nagłówek) |yy-mm-dd www gg:mm kkkkkk| | Zakończenie pracy kasjera | |Kasjer: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk| |Numer kasy: nnnnnnnn| | # niefiskalny # | Dokument "zwrot kaucji" Format wydruku: |0123456789012345678901234567890123456789| | # niefiskalny # | (nagłówek) |yy-mm-dd www gg:mm kkkkkk| |Zwrot kaucji: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk| | # niefiskalny # | Str.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Logowanie kasjera.

D. Stawki te są wyznaczane przez procesor drukarki na podstawie przeszukania pamięci fiskalnej wykonanego po włączeniu zasilania.1 % z przesłaną wartością BRUTTO. Str. BRUTTO[B] := 0. W drukarkach POSNET realizowana jest kontrola zgodności wartości BRUTTO dla linijki paragonu z wynikiem mnożenia <cena>*<ilość>. Dlatego przyjęto sposób realizacji obliczeń numerycznych (wynikający z uzgodnień z Ministerstwem Finansów) oparty o założenie. B. opis sekwencji LBTRSLN). • wartość pozycji BRUTTO. umieszczane w tablicy BRUTTO[A. • drukowania raportu okresowego. 1. Nazwa artykułu jest dla drukarki istotna ze względu na kontrolę poprawności kodu stawki PTU (drukarka posiada bazę. E. • rabat/ dopłata procentowa lub kwotowa. Z). Różnego rodzaju obliczenia są wykonywane przez drukarkę w trakcie: • realizacji transakcji (drukowania paragonu fiskalnego). • cena jednostkowa • ilość • kod stawki PTU. Informacje te są przesłane w formie ciągu sekwencji LBTRSLN.Z].99*BRUTTO. Zmiana stawek PTU powoduje zapis nowych wartości do pamięci fiskalnej oraz wpisanie nowych wartości do tablicy. Z obliczeniowego i fiskalnego punktu widzenia w odniesieniu do każdego artykułu istotne są następujące informacje: • nazwa artykułu.F. Stąd wynikają dwa fakty: 1. że wynik mnożenia (zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku !) musi się zgadzać z dokładnością do +/. W przypadku gdy wynik mnożenia nie mieści się w przedziale <0. 2. BRUTTO[C] := 0. odczytywane są z niego aktualne wartości stawek PTU i chowane w tablicy STAWKA[A.F]. w totalizerach drukarki są akumulowane wartości BRUTTO sprzedaży w poszczególnych grupach podatkowych (A. Podczas realizacji transakcji drukarka otrzymuje z systemu informację o kolejnych pozycjach paragonu (sprzedanych artykułach). czyli wykonuje się: BRUTTO[A] := 0. podczas wykonywania transakcji drukarka otrzymuje z systemu kwoty BRUTTO dla poszczególnych pozycji paragonu (por.. Obliczenia realizowane w trakcie transakcji. Oczywiście do wydruku i obliczeń wartości transakcji zostanie przyjęta przesłana (a nie obliczona) wartość BRUTTO. Operacje rachunkowe wykonywane przez drukarkę. danych gdzie zawarte są informacje o kodach stawek PTU dla towarów o danych nazwach).. że w systemie sprzedaży detalicznej podstawowe znaczenie mają kwoty BRUTTO. 64 . Można zastosować do obliczenia podatku VAT różne wyrażenia: zarówno wychodząc z kwoty NETTO lub kwoty BRUTTO. Punktem wyjścia do wszystkich obliczeń są aktualne wartości stawek podatkowych. Kontrola działa w ten sposób. Wyszukiwany jest ostatni rekord (zapis) zmiany stawek PTU.01*BRUTTO> zostanie zgłoszony błąd #20. F.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 9. C. Z uwagi na konieczność zaokrągleń numerycznych wyników cząstkowych (i stanu totalizerów !) uzyskamy w obu przypadkach nieco różniące się wyniki. Na początku realizacji transakcji (po odebraniu sekwencji LBTRSHDR) drukarka zeruje sumy sprzedaży w grupach podatkowych dla paragonu. • drukowania raportu dobowego. Wstęp.

F może być prowadzone na dwa sposoby * sumowanie podatku VAT obliczonego dla poszczególnych pozycji paragonu (w grupach podatkowych). E. (czyli zwiększamy/zmniejszamy sprzedaż w wyspecyfikowanej grupie podatkowej). D. BRUTTO[E] := 0..D i obliczenie kwot należnego podatku w grupach na podstawie sum obliczanych jak wyżej. C. UWAGA: Naliczanie podatku VAT w grupach A. oraz: P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO lub P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO . (czyli zwiększamy kwotę należności dla klienta). BRUTTO[Z] := 0. W aktualnej wersji oprogramowania drukarki { Pr=3 dopłata kwotowa} { Pr=2 rabat procentowy} { Pr=1 rabat kwotowy } { Pr=0 brak rabatu/dopłaty} Str.RABAT/100) lub P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO + DOPŁATA lub P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO*(1 + DOPŁATA/100) { Pr=3 dopłata procentowa } gdzie: RABAT. Wartość chwilowa P_TOTAL jest też w przypadku realizacji transakcji w trybie "On-Line" wysyłana na wyświetlacze LED i LCD/ VFD (wraz z nazwą towaru). (przyjęto oznaczenie P_TOTAL aby odróżnić tę wartość od kwoty TOTAL otrzymanej z systemu w sekwencji kończącej transakcję LBREXIT lub LBTRXEND). wykonujemy: BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO { Pr=0 brak rabatu/ dopłaty} lub BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO . Wystąpienie nadmiaru obliczeniowego spowoduje zgłoszenie błędu (w tym przypadku będzie to zgłoszone jako kod błędu 22 (błąd operacji STORNO) ponieważ nadmiar stałoprzecinkowy powoduje zmianę znaku wyniku !).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 BRUTTO[D] := 0.RABAT/100) { Pr=2 rabat procentowy} lub BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO + DOPŁATA { Pr=3 dopłata kwotowa} lub BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO*(1 + DOPŁATA/100) { Pr=4 dopłata procentowa } gdzie: RABAT.RABAT { Pr=1 rabat kwotowy } lub BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO*(1 . B. Wszystkie wyżej wymienione obliczenia są prowadzone z precyzją 10-cyfrową. * sumowanie kwot sprzedaży BRUTTO w grupach A. 65 .DOPŁATA wartość pola RABAT w sekwencji LBTRSLN (procentowa lub kwotowa) umieszczana przez aplikację w zależności od parametru Pr (>0). ponieważ kwoty VAT drukowane na paragonie mają charakter informacyjny (rozliczenie podatnika następuje w oparciu o kwoty w raportach dobowych). Obie są również dopuszczalne. W ogólnym przypadku obie te metody dają nieco różniące się wyniki. Zerowana jest też kwota należności dla klienta: P_TOTAL := 0.DOPŁATA wartość pola RABAT w sekwencji LBTRSLN (procentowa lub kwotowa) umieszczana przez aplikację w zależności od parametru Pr (>0). Po otrzymaniu każdej pozycji (odebraniu sekwencji LBTRSLN) mamy wartość BRUTTO i kod stawki PTU = A..RABAT lub P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO*(1 . BRUTTO[F] := 0. F lub Z. z uwagi na zaokrąglenia numeryczne.

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
przyjęto drugą z wymienionych metod - ponieważ poprawność naliczenia podatku jest w tym wariancie prostsza do skontrolowania. Po zakończeniu transakcji przez system (odebraniu poprawnej sekwencji LBTREXIT lub LBTRXEND) mamy zatem obliczone wartości: BRUTTO[A]...BRUTTO[F], BRUTTO[Z], P_TOTAL. Wynik P_TOTAL porównujemy z wartością TOTAL otrzymaną z systemu w sekwencji LBTREXIT lub LBTRXEND. Dla poprawnego zakończenia transakcji wymaga się, aby obie te kwoty były jednakowe. Jeżeli w sekwencji LBTREXIT (lub LBTRXEND ) przesłano niezerową wartość rabatu Pr wyrażona w [%] to dokonujemy korekcji sum BRUTTO[A]..BRUTTO[Z]: BRUTTO[A] := BRUTTO[A] * (1 - Pr / 100), BRUTTO[B] := BRUTTO[B] * (1 - Pr / 100), BRUTTO[C] := BRUTTO[C] * (1 - Pr / 100), BRUTTO[D] := BRUTTO[D] * (1 - Pr / 100), BRUTTO[E] := BRUTTO[C] * (1 - Pr / 100), BRUTTO[F] := BRUTTO[D] * (1 - Pr / 100), BRUTTO[Z] := BRUTTO[Z] * (1 - Pr / 100). Jeżeli w sekwencji LBTREXIT (lub LBTRXEND )przesłano niezerowy parametr Px (Px = rodzaj rabatu (niezależny od parametru Pr !) = 0: brak,1: rabat procentowy,2: dopłata procentowa) to kwoty BRUTTO[PTU] zostaną obliczone wg wzoru BRUTTO[PTU]:= BRUTTO[PTU]*( 1 ± RABAT/100 ) gdzie: RABAT - wartość procentowa rabatu (Px=1) lub dopłaty (Px=2) przesłana w sekwencji LBTREXIT w polu RABAT

Tak uzyskane wyniki zaokrąglamy do najmłodszej pozycji (0,01 zł). Następnie obliczamy wielkości pomocnicze: NETTO[A] := BRUTTO[A] / (1 + STAWKA[A] / 100), NETTO[B] := BRUTTO[B] / (1 + STAWKA[B] / 100), NETTO[C] := BRUTTO[C] / (1 + STAWKA[C] / 100), NETTO[D] := BRUTTO[D] / (1 + STAWKA[D] / 100), NETTO[E] := BRUTTO[E] / (1 + STAWKA[E] / 100), NETTO[F] := BRUTTO[F] / (1 + STAWKA[F] / 100). (te wartości też zaokrąglamy do najmłodszej cyfry). Ostatecznie obliczamy wartości podatku VAT w grupach podatkowych: VAT[A] := BRUTTO[A] - NETTO[A], VAT[B] := BRUTTO[B] - NETTO[B], VAT[C] := BRUTTO[C] - NETTO[C], VAT[D] := BRUTTO[D] - NETTO[D], VAT[E] := BRUTTO[E] - NETTO[E], VAT[F] := BRUTTO[F] - NETTO[F]. Teraz drukujemy na paragonie te wartości BRUTTO[A]...BRUTTO[F], oraz VAT[A]...VAT[F], które są niezerowe. Podobnie drukujemy kwotę BRUTTO[Z], jeżeli jest niezerowa. Jeżeli nie występuje rabat, to drukujemy kwotę końcową P_TOTAL (równą TOTAL) drukiem o podwójnej szerokości jako kwotę do zapłacenia przez klienta. Jeżeli natomiast występuje rabat, to kwotę tę drukujemy w linii o pojedynczej szerokości (pod hasłem 'Kwota:'). W następnej drukujemy linii wielkość rabatu Pr, natomiast sumę należności dla klienta wyliczamy jeszcze raz: P_TOTAL := BRUTTO[A] + ...... + BRUTTO[F] + BRUTTO[Z]; (ponieważ kwoty po prawej stronie równania zostały przeliczone wcześniej przy uwzględnieniu wielkości rabatu). Tak uzyskaną sumę drukujemy w linii o podwójnej szerokości (pod hasłem 'Suma zł'), jako ostateczną kwotę należności dla klienta. Jeżeli paragon kończono sekwencją LBTRXEND z uwzględnieniem kaucji, to ostateczna kwota do zapłaty przez klienta jest liczona wg wzoru:

Str. 66

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
P_TOTAL := BRUTTO[A] + ...+ BRUTTO[F] + BRUTTO[Z] + KAUCJA_POBRANA -KAUCJA_ZWROCONA; Jeżeli w sekwencji kończącej transakcję aplikacja przesłała też wartość wpłaty przez klienta (WPLATA), to obliczamy: RESZTA := WPLATA - P_TOTAL; Jeżeli wynik jest dodatni, to drukujemy na paragonie dodatkowe dwie linie zawierające wielkość wpłaty oraz reszty. Ostatnim etapem realizacji transakcji jest aktualizacja totalizerów. Totalizery drukarki zawierają następujące lokacje: * kwoty sprzedaży BRUTTO w grupach podatkowych: TOT[A], TOT[B], TOT[C], TOT[D], TOT[E], TOT[F], TOT[Z], oraz * licznik paragonów fiskalnych PAR_NUM. Licznik paragonów fiskalnych ma zakres 0.. 999999 i jest zwiększany przed wydrukowaniem jego wartości w stopce paragonu (ponieważ jego początkowa wartość, uzyskana podczas fiskalizacji lub zerowania RAM wynosi 0). Z kolei kwoty sprzedaży są aktualizowane zgodnie z kwotami BRUTTO obliczonymi dla paragonu w grupach podatkowych: TOT[A] := TOT[A] + BRUTTO[A], TOT[B] := TOT[B] + BRUTTO[B], TOT[C] := TOT[C] + BRUTTO[C], TOT[D] := TOT[D] + BRUTTO[D], TOT[E] := TOT[E] + BRUTTO[E], TOT[F] := TOT[F] + BRUTTO[F], TOT[Z] := TOT[Z] + BRUTTO[Z]. Zakres licznika paragonów na raporcie dobowym wynosi: 999999 ,zakresy każdej z kwot (sprzedaż dobowa) wynoszą 2.684.354,55 (228-1) . Jeżeli w wyniku wykonania sekwencji LBTREXIT (lub LBTRXEND ) wystąpi błąd nr 28 (przepełnienie totalizerów), czyli obrót dzienny w co najmniej jednej z grup podatkowych przekracza powyższy zakres należy wykonać raport dobowy i ponowić wykonanie transakcji.

Str. 67

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
Obliczenia realizowane w trakcie drukowania raportu dobowego.
Wykonanie raportu dobowego jest związane z następującymi operacjami: • dzienna sprzedaż BRUTTO w grupach podatkowych (wartości TOT[A]...TOT[Z] zostaje przepisana z totalizerów drukarki (które stanowią fizycznie lokacje pamięci RAM nieulotnej), do pamięci fiskalnej (pamięci trwałej PROM !), • po dokonaniu tego zapisu lokacje totalizerów są zerowane, • drukowany jest odpowiedni raport na drukarce paragonowej, zawierający kwoty NETTO sprzedaży w grupach podatkowych, kwoty należnego podatku dla danych grup podatkowych, łączną kwotę należnego podatku oraz łączny obrót. Technika obliczania danych dla raportu dobowego ma fundamentalne znaczenie, ponieważ stanowią one podstawę do rozliczenia podatnika VAT - w odróżnieniu od danych o należnym podatku zawartych na paragonach, które mają charakter wyłącznie informacyjny. Niezależnie od przyjętej implementacji obliczania VAT dla paragonów, z uwagi na zaokrąglenia numeryczne, podatek VAT obliczany na podstawie dziennej sprzedaży w grupach podatkowych z reguły będzie nieco się różnić od kwot uzyskanych ze zsumowania kwot należnego podatku drukowanych na paragonach w danym okresie. Przyjęty sposób naliczania podatku dla raportu dobowego został uzgodniony z Ministerstwem Finansów i jest następujący. 1.) Kwoty sprzedaży NETTO dla poszczególnych grup podatkowych są wyliczane na podstawie kwot sprzedaży BRUTTO akumulowanych w totalizerach drukarki, zwiększanych z każdą transakcją (TOT[A]...TOT[D]), oraz tablicy aktualnych stawek PTU (STAWKA[A]..STAWKA[F]) : R_NETTO[A] := TOT[A] / (1 + STAWKA[A] / 100), R_NETTO[B] := TOT[B] / (1 + STAWKA[B] / 100), R_NETTO[C] := TOT[C] / (1 + STAWKA[C] / 100), R_NETTO[D] := TOT[D] / (1 + STAWKA[D] / 100), R_NETTO[E] := TOT[E] / (1 + STAWKA[E] / 100), R_NETTO[F] := TOT[F] / (1 + STAWKA[F] / 100). (przyjęto oznaczenia R_NETTO[A]...R_NETTO[F] dla odróżnienia od analogicznych kwot wyliczanych dla paragonu). Wyniki powyższych wyrażeń są zaokrąglane do najmłodszej pozycji tj. 0,01 zł . 2.) Na raporcie są zawsze drukowane kwoty R_NETTO[A]..R_NETTO[F] dla „aktywnych” stawek PTU(nawet jeżeli odpowiednie kwoty są zerowe !). Kwoty te są na raporcie opatrzone tytułem: 'SPRZED. OPODATK. PTU x', gdzie 'x' = 'A'..'F' - identyfikuje grupę podatkową. Ponadto zawsze jest drukowana sprzedaż w grupie zwolnionej od podatku, akumulowana w lokacji totalizera TOT[Z], oznaczona tytułem: 'SPRZEDAŻ ZW. PTU'. 3.) Obliczane są kwoty należnego podatku VAT dla poszczególnych grup A..F, wg wyrażeń: R_VAT[A] := TOT[A] - R_NETTO[A], R_VAT[B] := TOT[B] - R_NETTO[B], R_VAT[C] := TOT[C] - R_NETTO[C], R_VAT[D] := TOT[D] - R_NETTO[D], R_VAT[E] := TOT[E] - R_NETTO[E], R_VAT[F] := TOT[F] - R_NETTO[F]. (przyjęto oznaczenia R_VAT[A]...R_VAT[F] dla odróżnienia od analogicznych kwot wyliczanych dla paragonu). Zwróćmy uwagę, że te kwoty już nie wymagają zaokrąglenia. 4.) Na raporcie dobowym są drukowane tylko te z kwot R_VAT[A]...R_VAT[F], które są niezerowe. 5.) Obliczamy łączną kwotę należnego podatku oraz łączną sprzedaż: TOT_VAT := R_VAT[A] + .... + R_VAT[F], R_TOTAL := TOT[A] + ....... + TOT[F] + TOT[Z], (te obliczenia są prowadzone z precyzją 14-cyfrową, stąd nadmiar arytmetyczny nie może wystąpić, nawet jeżeli wartości lokacji totalizerów TOT[A]..TOT[F] są bliskie maksymalnym). 6.) Obie kwoty są drukowane na raporcie dobowym i opatrzone tytułami:

Str. 68

.RD_VAT[F] są wartościami obliczonymi dla danego raportu dobowego zapisanego w pamięci fiskalnej. Obliczenia realizowane w trakcie drukowania raportu okresowego. RO_VAT[C] := RO_VAT[C] + RD_VAT[C]. RO_NETTO[D] := RO_NETTO[D] + RD_NETTO[D]. RO_NETTO[F] := RO_NETTO[F] + RD_NETTO[F]. + RD_VAT[F].. Podstawowa część raportu okresowego składa się z sekwencyjnego opisu poszczególnych rekordów (zapisów) w pamięci fiskalnej. RO_VAT[B] := RO_VAT[B] + RD_VAT[B]. Ponieważ licznik paragonów fiskalnych drukarki (lokacja PAR_NUM totalizerów) zlicza permanentnie paragony (nie jest zerowany w momencie drukowania raportu dobowego !) ilość ta jest wyznaczana przez znalezienie poprzedniego raportu dobowego i odjęcie schowanej poprzednio wartości licznika od stanu aktualnego (zwróćmy uwagę. Na raporcie dobowym jest również drukowana ilość paragonów fiskalnych wydrukowanych od ostatniego raportu dobowego. RD_VAT[A].RD_NETTO_[F].RD_TOT[F] są stanem totalizera odczytanym z pamięci fiskalnej (kwoty BRUTTO !). RO_NETTO[C] := RO_NETTO[C] + RD_NETTO[C]. RO_VAT[E] := RO_VAT[E] + RD_VAT[E]. oraz: RO_VAT[A] := RO_VAT[A] + RD_VAT[A].. Przed rozpoczęciem drukowania raportu drukarka przeszukuje pamięć fiskalną w celu wyznaczenia stawek PTU na początku raportu. Wyznaczone stawki są drukowane w nagłówku raportu okresowego pod tytułem: 'POCZĄTKOWE WARTOŚCI STAWEK PTU'. RO_NETTO[B] := RO_NETTO[B] + RD_NETTO[B].. Str.. Znajdowany jest ostatni zapis o zmianach stawek PTU przed datą początkową raportu. lecz z pamięci fiskalnej. RO_NETTO[E] := RO_NETTO[E] + RD_NETTO[E]. że dane wejściowe (w powyższych wyrażeniach TOT[A]. Jeżeli w trakcie drukowania raportu zostanie odkryty zapis o zmianie stawek (sygnalizowany opisem: "Zmiana stawek PTU"). zerowania RAM i inne.. Podstawowe znaczenie z fiskalnego i obliczeniowego punktu widzenia mają tu oczywiście raporty dobowe. RO_VAT[F] := RO_VAT[F] + RD_VAT[F]. RO_VAT[D] := RO_VAT[D] + RD_VAT[D].Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 'ŁĄCZNA KWOTA PTU' oraz 'ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ'. + RD_TOT[F] + RD_TOT[Z].. gdzie RD_NETTO[A]. Zapisy te mogą dotyczyć różnych sytuacji . Podczas drukowania raportu okresowego obliczane są na bieżąco sumy kwot NETTO i kwot VAT dla całego raportu tj. to dalsze obliczenia dla raportów dobowych będą prowadzone w oparciu o zmienione wartości stawek PTU. po obliczeniu i wydrukowaniu danych dla każdego z odczytanych raportów dobowych obliczamy (w przypadku zdefiniowania czterech stawek PTU ): RO_NETTO[A] := RO_NETTO[A] + RD_NETTO[A]. Jest to oczywiste zważywszy. Obliczenia danych dla pierwszego raportu dobowego ujętego w raporcie okresowym zakładają zapisane w nagłówku wartości stawek.... Uzyskana różnica jest drukowana na paragonie pod tytułem: 'ILOŚĆ PARAGONÓW'. wreszcie: RO_TOT_VAT := RD_VAT[A] + RD_VAT[B] + . Technika obliczeniowa dla opisów poszczególnych raportów dobowych drukowanych w obrębie raportu okresowego jest identyczna jak opisana w poprzednim punkcie. zmiany stawek PTU. a wartości RD_TOT[A].mogą to być raporty dobowe.. Druga istotna różnica dotyczy stawek PTU.TOT[Z]) pochodzą w tym momencie nie z totalizerów drukarki (jak w raporcie dobowym).. RO_TOTAL := RD_TOT[A] + RD_TOT[B] + . że jeżeli poprzednio było zerowanie RAM to licznik paragonów był wyzerowany !). 69 . z tą różnicą. W trakcie wykonywania raportu okresowego zapisy te są zatem odczytywane po kolei i wykonywane są identyczne obliczenia jak dla raportu dobowego.. że wykonanie raportu dobowego polega między innymi na trwałym wpisaniu stanu totalizerów drukarki do pamięci fiskalnej.......

RO_NETTO[F].999..RO_VAT[F].Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Wszystkie wyżej wymienione obliczenia są prowadzone z precyzją 14-cyfrową. że nie może być inaczej. RD_TOTAL są zatem po prostu sumami odpowiednich pozycji z poszczególnych raportów cząstkowych. ze względu na sygnalizowane wcześniej możliwe zmiany stawek PTU. RO_VAT[A]. Z tego względu (nawet jeżeli stawki PTU w trakcie drukowania całego raportu są stałe) kontrola obliczenia kwot należnego podatku w oparciu o sumy RO_NETTO[A]. RD_TOT_VAT. Kwoty RO_NETTO[A]. RD_TOTAL są drukowane na końcu raportu.99 zł nie należy zatem spodziewać się nadmiaru arytmetycznego.RO_NETTO[F] !). RO_VAT[A]. Uzyskane kwoty RO_NETTO[A]. RD_TOT_VAT. Zwróćmy uwagę...999. co daje maksymalny możliwy obrót na kasie w okresie objętym raportem okresowym równy: 999.. Str.. 70 .. w jego podsumowaniu zatytułowanym: 'ŁĄCZNY RAPORT FISKALNY OKRESOWY'.999.RO_VAT[F].RO_NETTO[F].RO_NETTO[F] może wykazać w ogólnym przypadku nieznaczny błąd obliczeniowy (zaokrąglenia kwot cząstkowych RO_NETTO[A].

że niezależnie od awarii zasilania operacje wydrukowania paragonu. . a kasowany po poprawnej realizacji LBTRSHDR). W odpowiedzi na kod DLE ($10) drukarka odsyła jednobajtowy status w formacie: 7 0 gdzie: ONL = 1: stan "On-Line". BEL ($07) . W odpowiedzi na żądanie wysłania statusu (ENQ) drukarka wysyła 1 bajt o następującym formacie: 7 0 gdzie: FSK CMD PAR TRF 6 1 5 1 4 0 3 FSK 2 CMD 1 PAR 0 TRF 6 1 5 1 4 1 3 0 2 ONL 1 PE 0 ERR = 0: drukarka jest w trybie szkoleniowym. Zwróćmy uwagę.. 2. PE = 1: stan "Brak Papieru".3 (POSNET 3001) i 39. a więc inne niż pozostałe odpowiedzi statusowe (w tym odpowiedź na ENQ). że kod ten daje komunikaty z zakresu $70.$6F (zakres małych liter). xx .. Możliwe odpowiedzi statusowe (ENQ) są z zakresu $60. Ps xx <string> cc ESC \ gdzie: Ps . = 1: ostatni rozkaz został wykonany poprawnie (bit jest kasowany po odebraniu ESC P. jeżeli rozkaz następujący po ESC P nie jest żądaniem wysłania statusu LBFSTRQ i ustawiony po jego poprawnym wykonaniu).sygnał dźwiękowy (^G).Zestaw rozkazów drukarek. 3.. Zwróćmy uwagę. brak papieru lub sytuacje błędne.wartość tego bitu przetestowana przez aplikację będzie poprawna (program pracy drukarki gwarantuje ponadto. aktualizacji totalizerów i ustawienia TRF są NIEROZŁĄCZNE !). że w przypadku anulowania paragonu oba bity zostaną w stanie 0. Bit TRF jest przechowywany w pamięci.. .$77.opcjonalna lista parametrów numerycznych w zakresie 0.żądanie wysłania statusu (^E). CAN ($18) . stąd nawet jeżeli wystąpi awaria zasilania 220V między momentem zakończenia transakcji a testowaniem statusu . W drukarce rozpoznawane są 3 kody sterujące: ENQ ($05) ..Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 10..$7x) . ERR = 1: stan "Błąd mechanizmu/ sterownika". co pozwala zawsze na ich identyfikację (małe litery nie mogą występować w odpowiedzi statusowej LBFSTRS).1 lub 2 znaki (z kolumn $2x. = 1: drukarka jest w trybie fiskalnym. = 1: drukarka jest w trybie transakcji (po wykonaniu sekwencji LBTRSHDR.1B (Beetle 20) Daje to możliwość odczytu statusu . Wszystkie pozostałe sekwencje mają jednolity format: ESC P Ps . Str. = 1: ostatnia transakcja została sfinalizowana poprawnie (bit ustawiony po poprawnej realizacji sekwencji LBTREXIT lub LBTRXEND. Ogólne zasady syntaktyki komend.255.np. przed wykonaniem sekwencji LBTREXIT lub LBTRXEND).$4x.przerwanie interpretacji rozkazu (^X). 39.1 (Thermal). UWAGA: 1. 71 . DLE ($10) – odczyt statusu drukarki działający także w trybie OFF-LINE !!! Od wersji 39.identyfikator rozkazu.

parametr napisowy. Po odebraniu sekwencji może się pojawić komunikat o błędzie: 'Błąd rozkazu: "xx" ' 'Kod błędu : yy '. 2. gdzie: xx = 2 litery identyfikujące rozkaz.9 : c := char(b+$30). cc . {*** konwersja bajtu na 2 znaki ***} function byte_to_hex (b:byte) : string. s : string. 5 : błąd operacji z zegarem czasu rzeczywistego (RTC). end.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 <string> . podczas drukowania raportu bazy danych drukarka nie rozpoznaje innych rozkazów niż związane z tym raportem. 3. 4.2).. for i:= 3 to length(sekwencja)-4 do check := check xor byte(sekwencja[i]). b : byte. to urządzenie odebrało niezidentyfikowany rozkaz. end. Następujące kody błędów mogą dotyczyć różnych sekwencji sterujących: 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC (blokada wszystkich sekwencji oprócz ustawiania zegara.'A'. odsyłania statusu i programowania trybu obsługi błędów). end.'f'). Obliczoną w powyższej pętli liczbę check stanowiącą wartość bajtu kontrolnego należy przekodować na 2 znaki HEX (znaki ASCII ze zbioru: '0'. np.15 : c := char(b+$41-10).. ciąg parametrów napisowych.. begin byte_to_hex := copy(word_to_hex(word(b)). dokładnie według następującego algorytmu w języku PASCAL: begin check := 255. Str.3.'9'. Należy zwrócić uwagę. case b of 0. korzystając z poniższej funkcji byte_to_hex: { *** konwersja liczby na string 'hex' *** } function word_to_hex (w: word) : string. w := w shl 4. Sekwencje: LBDSP oraz LBFSTRQ nie wymagają wysłania cyfr kontrolnych 'cc'. Z powyższego wynika. zakodowany jako 2 cyfry HEX (EXOR wszystkich znaków za ESC P do tego bajtu z wartością początkową = #255).np. end.. for i:= 0 to 3 do begin b := (hi(w) shr 4) and 15. c : char. 10. var i : integer. przy czym jeżeli yy = 00. word_ to_hex := s. że do kontroli sekwencji nie bierzemy 2 pierwszych znaków (ESC P) oraz 4-ch ostatnich (2 znaki kodujące bajt kontrolny oraz terminator sekwencji ESC \). ewentualnie z punktem dziesiętnym ). że rozkaz może być nie rozpoznany również ze względu na niewłaściwy tryb pracy drukarki . lub ciąg parametrów numerycznych (w zakresie 10-cyfrowym. end. 2 : błąd bajtu kontrolnego. 3 : zła ilość parametrów..bajt kontrolny. s := s + c. 72 .'F'. yy = 2 cyfry identyfikujące kod błędu.'a'. 4 : błąd parametru (parametrów). UWAGA : 1. begin s := ''.

Str.23. Ps . data wcześniejsza od daty ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej (wykonanie niemożliwe !).Ph.. błąd wykonania (zapisu) do zegara RTC. 5.. bajt kontrolny. Kod błędu: =2: =3: =4: =5: =6: =7: =8: błąd bajtu kontrolnego. Wystąpienie błędu syntaktyki lub wykonania rozkazu powoduje zawsze przerwanie interpretacji i wykonania oraz powrót do głównej pętli analizy syntaktyki (w której wykrywamy kody ENQ i BEL). wszelkie możliwe dane przesyłane do drukarki mają postać znaków ASCII . Pm. CR itp. Ps = sekunda = 0.. 9 : błąd operacji I/O (np.59 (parametr ignorowany). że sekwencja ta obowiązuje dla każdej wersji drukarki POSNET Thermal i POSNET 3001.31. Powrót do interpretacji znaków sterujących ENQ. przy pomocy nagłówka ESC P). 8... dla zmiany stawek PTU lub korekcji zegara !). Programowanie parametrów / sterowanie układem elektronicznym.59. Pm = numer miesiąca = 1..czas w następującym formacie: Ph = godzina = 0. Przykładowo interpretacja rozkazu LBDSP kończy się (niezależnie od jego wariantu) dopiero w momencie odebrania terminatora. Ph . zwłaszcza wobec możliwych przekłamań przy transmisji danych. DLE i BEL wymaga odebrania przez drukarkę terminatora rozkazu: ESC \ . Pd .. Ps $c <check> ESC \ gdzie: . Pd . Pd = dzień = 1. 6. 1950.. chociaż w niektórych wariantach tej komendy znaki pomiędzy jej identyfikatorem ( $d ) a terminatorem ESC \ będą po prostu ignorowane. z mechanizmem drukującym). to znaczy że może mieć dowolną wartość lub też może nie występować..aktualnie ustawiona data jest wcześniejsza od daty ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej.. [LBSETCK]: Ustawienie zegara. kodów ESC.drukowalnych (z wyjątkiem np.2 znaki HEX.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 6 : błąd operacji z modułem fiskalnym. co jednak odpowiednio wpływa na wartość bajtu kontrolnego <check>. Możliwe litery identyfikujące błędy podano na stronie 127. 7.niezerowe totalizery !. 73 . 7 : błąd daty . Ze względu na zapewnienie jednoznaczności interpretacji i możliwość "synchronizacji blokowej" (np.Py. ENQ. dotyczy to również wszelkich danych numerycznych. Pmn= minuta = 0.<check> . ESC P Py . Pmn .. Opisane dalej sekwencje sterujące uwzględniają informacje od jakiej wersji firmware drukarki obowiązują (wersję firmware można odczytać obserwując wyświetlacz LCD drukarki po jej załączeniu).2049). mających specjalne znaczenie).99. zła ilość parametrów. Pm .data w następującym formacie: Py = numer roku = 0. 8 : błąd operacji: niezerowe totalizera (np. błąd danych. Jeżeli parametr Ps jest ignorowany w kodach sterujących... błąd operacji . . DLE. błąd odczytu totalizerów. (dwie najmłodsze cyfry. Numery błędów począwszy od 10 są specyficzne dla poszczególnych rozkazów. . Pmn.. O ile przy opisie sekwencji nie ma żadnej informacji o firmware oznacza to.12. które należy przed wysłaniem poddać konwersji na ASCII (możliwa jest kompresja zer nieznaczących). Odebranie przez drukarkę nagłówka rozkazu: ESC P powoduje zawsze zawieszenie interpretacji poprzedniego rozkazu (jeżeli nie uległ on jeszcze wykonaniu).

1 (Thermal). PTU_A/.5. Od wersji 39. CAN . 2.1B (Beetle): 1. Jeżeli zegar nie jest prawidłowo zainicjalizowany. Od wersji: 39.lista 1. 74 . W przypadku prawidłowego działania zegara możliwa jest korekta. <check> : 2 cyfry HEX kodujące bajt kontrolny. = 11 : zła ilość wartości PTU./PTU_F . Poza trybem transakcji parametr Ps może przybierać wartości 1. Ps = 3 : przełączenie wyświetlacza LCD operatora w tryb wyświetlania zegara i daty. jeżeli zegar RTC wymaga inicjalizacji (przy pierwszym włączeniu i po jego ewentualnym rozprogramowaniu w wyniku rozładowania baterii). Ps = 2 : wysłanie napisu do wyświetlacza LCD i dodatkowego wyświetlacza VFD.6 stawek PTU (zgodnie z parametrem Ps) w formacie xx. ESC P Ps $d <string> ESC \ zależnie od parametru Ps: Ps = 1 : otwarcie szuflady. UWAGA. bez zwolnionej. W powyższej sytuacji (zegar zainicjalizowany) data jest ignorowana.3 (3001) i 39.. = 5 : błąd operacji z RTC. 3.. Str.. LBSETCK (ustawiania zegara) i sekwencji LBSERM (programowanie trybu obsługi błędów). [LBDSP]: Sterowanie wyświetlaczem / szufladą.1). Parametr Ps=6 wymaga zastosowania sekwencji w nowym formacie uwzględniającym sumę kontrolną – patrz sekwencja LBDSPDEP opisana na stronie 79. Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.1 (Th).3 (3001) i 39. 39.5 lub 6. ESC P Ps $p PTU_A / PTU_B / PTU_C / PTU_D / PTU_E / PTU_F / <check> ESC \ gdzie: Ps : 1.. W trybie transakcji parametr Ps może przyjmować wartości 1.. Ps = 4 : przełączenie wyświetlacza LCD operatora z powrotem w tryb kasowy. ale powinna być wysyłana (dla zapewnienia jednolitej postaci syntaktyki).1B (Beetle 20) w przypadku ‘przekłamania’ zegara drukarki o więcej niż 2 lata od ostatniego zapisu (decyduje informacja zawarta w polu ‘rok’ ) pojawi się komunikat: ' Błąd zegara RTC. DLE.1 (Th). Ps = 5 : wysłanie napisu tylko do wyświetlacza operatora (nie do wyświetlacza alfanumerycznego zewnętrznego !!) – obowiązuje od wersji: 39. [LBSETPTU] : Zmiana stawek PTU. błąd liczby lub próba zdefiniowania takich samych stawek jakie są w pamięci fiskalnej drukarki .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 UWAGA: 1. 4. kodów BEL. to zablokowane są wszystkie sekwencje sterujące oraz drukowanie raportów. = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną.6 = ilość stawek PTU. ' ' prześlij z systemu !'... za wyjątkiem odsyłania statusu sekwencją LBFSTRQ. co jest sygnalizowane przez odpowiedni komunikat na wyświetlaczu: ' Błąd zegara RTC.3 (POSNET 3001) i 39. 2.1B (Beetle). ' ' prześlij z systemu !'. Jeżeli wystąpi w trybie transakcji co najmniej jedna sekwencja LBDSP definiująca kaucje >0 (Ps=6) to sekwencja LBTREXIT będzie zawsze dawać błąd #00 !! 3. Sekwencja LBSETCK działa zawsze. że totalizery są zerowe (stan po wykonaniu raportu dobowego !). napis <string> nie może zawierać sekwencji ESC. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. ale pod warunkiem. ENQ.niezerowe totalizery. 39.yy . 5.. = 8 : wykonanie niemożliwe . brak parametru lub wartość 0 powoduje przyjęcie domyślnie wartości 4 (zgodność w ‘dół’ z drukarkami POSNET wcześniej produkowanymi w wersji firmware < 17. 39.

0 / 0 / 0 4. = 13 : próba fiskalizacji sfiskalizowanego urządzenia . Parametr Ps sekwencji LBSETPTU powoduje uaktywnienie 1. W przypadku błędu wykonania (błąd zapisu do EPROM) dalsza praca drukarki zostanie zawieszona 2. = 4 : błąd parametru Ps.F ile wynosi liczba aktywnych stawek PTU.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 UWAGA: 1. <check> : bajt kontrolny (porównaj dalej). w trybie szkoleniowym. Sekwencje sterujące drukarki ESC. UWAGA: 1.F.. terminatorem stringu jest w tym przypadku wyjątkowo kod #255 ( $FF ). 4. Pojawia się pojęcie „aktywnej stawki PTU”. operacja wykorzystywana np. Taka definicja jest wprowadzana w procesie produkcji. dozwolone są polskie litery (zgodne ze standardem MAZOWIA) kody CR. że są uaktywnione 3 stawki.pojawią się puste linie ! 5. 7. Jeżeli poszczególne linie nagłówka będą rozdzielone przez CR_LF. 5.0 / 7. W takiej sytuacji drukarka zakłada. ponieważ w obrębie nagłówka mogą występować dowolne znaki ASCII z obszaru $20. Operacja fiskalizacji wymaga potwierdzenia z klawiatury.. Na raporcie dobowym są uwzględnione tylko kwoty sprzedaży w stawkach „aktywnych”. Str. 3. to jest numer unikatowy i początkowe wartości stawek VAT (22 7 0 0) są wpisywane przez producenta. Fiskalizacji drukarki może dokonać tylko i wyłącznie przeszkolony SERWIS posiadający wydaną przez producenta (POSNET) ważną legitymację serwisanta !!!. Znakiem początku linii dla drukarki jest w obrębie nagłówka LF lub CR. Pozostałe informacje konieczne dla pracy kasy. Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. Dla zgodności z wersjami wcześniejszymi zaleca się definiowanie 4-ch stawek PTU w drukarce. to wystąpi wówczas sytuacja błędna .. DC4 (podwójna szerokość druku). <string> : maksymalnie 217 znaków ASCII. 75 . Sprzedaż w stawce „nieaktywnej” jest zablokowana (por. są w obrębie nagłówka ZABRONIONE ! 6. LF oraz SO. [LBSETHDR] : Programowanie nagłówka / fiskalizacja. sekwencję LBTRSLN). 3. za długi lub zawierający nie dozwolone znaki). ale odpowiedź statusowa LBFSTRS zawiera 4 kwoty co daje zgodność z wcześniejszymi wersjami. 2. W odpowiedzi statusowej LBFSTRS jest wysyłana taka ilość kwot sprzedaży z grup A. Ta operacja (jak wszystkie wykonujące trwały zapis w pamięci fiskalnej) wymaga potwierdzenia z klawiatury po uprzednim sprawdzeniu poprawności daty zegara drukarki.. powoduje nieodwracalną fiskalizację urządzenia ! Programistom dostosowującym swoje oprogramowanie nie wolno umieszczać w aplikacji sterującej drukarką komendy z parametrem Ps=1 (czyli praktycznie fiskalizację drukarki) !! . = 12 : błędny nagłówek (np. Taki sposób fiskalizacji umożliwia umieszczenie pozostałych danych podatnika w pamięci RAM i ich ewentualną późniejszą zmianę. Operacja fiskalizacji powoduje zerowanie totalizerów. ESC P Ps $f <string> #255 <check> ESC \ gdzie: Ps = 0 : wpisanie nagłówka tylko do pamięci RAM. które mogą mieć niezerową wartość po trybie szkoleniowym. 6.. wybrane znaki sterujące oraz polskie litery. = 14 : próba przesłania do RAM nagłówka dla urządzenia sfiskalizowanego (o ile drukarkę zafiskalizowano wpisując do modułu fiskalnego cały nagłówek). w szczególnym formacie : 22. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. Możliwe jest zdefiniowanie od 1 do 6 stawek PTU (parametr Ps). 2. Ps = 1 : wpisanie nagłówka do pamięci fiskalnej. Wprowadzono możliwość fiskalizacji drukarki poprzez wpisanie na trwale tylko jednej linii zawierającej napis : NIP xxx-xxx-xx-xx.$7F. z zastrzeżeniem z p.6 stawek PTU w kolejności A.

31.3 (3001) i 32. = 4 : błąd parametru Ps.2 (POSNET 2000)). Automatycznie wysyłana odpowiedź ma format: [LBERSTS] : ESC P Pe #Z <c1><c2> ESC \ gdzie: Pe = kod błędu (0: OK.).1B (Beetle) i 32.) Kody błędów: = 2 : błąd bajtu kontrolnego.20 linii. lub sekwencją LBERNRQ Począwszy od wersji 39. (Od wersji: 31. = 4 : błąd parametru Ps. (tylko POSNET 2000 i starsze drukarki DF-301. 76 .2) ESC P Ps #x <check> ESC \ Sekwencja do wyłączania/ włączania komunikatu głosowego „Dziękujemy. Str. <c1><c2> = dwuznakowy identyfikator sekwencji..wybór trybu obsługi sytuacji błędnych zależnie od parametru Ps: Ps = 0 : wystąpienie błędu w trakcie realizacji sekwencji powoduje wyświetlenie komunikatu i zatrzymanie przetwarzania. (W drukarce z dwoma mechanizmami działa tylko w odniesieniu do oryginału. 32. aż do naciśnięcia klawisza ‘NIE’ Ps = 1 : wystąpienie błędu nie daje komunikatu i nie zawiesza przetwarzania. rodzaj błędu jest testowany przy użyciu sekwencji LBFSTRQ (w polu Pe odpowiedzi LBFSTRS). Kody błędow: = 2 : błąd bajtu kontrolnego. [LBFEED] : Wysuw papieru. ESC P Ps #l <check> ESC \ Wysuw papieru o Ps = 0. zapraszamy”: Sekwencja do wyłączania komunikatu głosowego: ESC P 1 #x 95 ESC \ Sekwencja do włączenia komunikatu głosowego: ESC P 0 #x 94 ESC \ UWAGA: Komunikat głosowy można wyłączyć/włączyć za pomocą jednocześnie wciśniętych klawiszy ‘PL_F2’ na klawiaturrze kasy POSNET 2000. Ps = 3 : wystąpienie błędu nie daje komunikatu i nie zawiesza przetwarzania + kod błędu jest po wykonaniu rozkazu automatycznie wysyłany do interfejsu.1B (Beetle).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBSNDMD] : Wyłączenie/ włączenie komunikatu głosowego.1 (Th). 32.1 (Th).2 (POSNET 2000) także: Ps = 2 : wystąpienie błędu w trakcie realizacji sekwencji powoduje wyświetlenie komunikatu i zatrzymanie przetwarzania aż do naciśnięcia klawisza NIE + kod błędu jest po wykonaniu rozkazu automatycznie wysyłany do interfejsu. [LBSERM]: Obsługa błędów. Kody błędow: = 2 : błąd bajtu kontrolnego. = 4 : błąd parametru Ps. 39.3 (3001). ESC P Ps #e <check> ESC \ .

UWAGA: 1. Pn $h <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR <check> ESC \ gdzie: Pl = ilość pozycji sprzedaży = 0.<linia3> = zawartość tych linii. • zmiany stawek PTU. wtedy zachodzi też zatrzymanie przetwarzania) . Jeżeli zachodzi konieczność wydrukowania paragonu dłuższego niż 48 linii należy użyć trybu "On-Line" (sekwencja LBTRSHDR z parametrem Pl=0). Opcjonalne dodatkowe 3 linie paragonu są drukowane między nagłówkiem z pamięci fiskalnej a datą i numerem paragonu. 3. [LBTRSHDR]: Początek transakcji (wejście w tryb transakcji). Na końcu każdej linii musi znaleźć się terminator w postaci pojedynczego kodu CR (jedyny dozwolony kod kontrolny).3. = 40 : 1. = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną. Parametr Pn musi zdefiniować faktycznie wykorzystywaną ilość dodatkowych linii (można pominąć ten parametr. = 15 : błąd w dodatkowych liniach nagłówka (np. <linia1>. = 4 : błąd parametru (zła liczba pozycji)."Off Line" .ze względu na ograniczoną (do 4 KB) długość bufora dla całego paragonu. ale z wyłączeniem jakichkolwiek kodów sterujących. 4. 3. z możliwością drukowania polskich liter i semigrafiki w kodzie MAZOWIA. Transakcja. FULL). Przy współpracy z bardziej zaawansowanymi które wykorzystują dialog z drukarką dla uzyskania potwierdzenia poprawności wykonania poszczególnych operacji. brak w pamięci RAM nagłówka (tylko w trybie fiskalnym gdy do modułu fiskalnego wpisano tylko NIP). 4. Str. Po włączeniu zasilania wybrany jest standardowo tryb pracy z wyświetlaniem komunikatów o błędach. Kod błędu jest obsługiwany w takim trybie. do których ma dostęp aplikacja = 0. jeżeli nie korzystamy z tej opcji). 5. jaki był wybrany przed odebraniem tej sekwencji.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 UWAGA: 1. stąd jeżeli zachodzi potrzeba uzyskania linii oddzielającej (np. 6. wszystkie operacje prowadzące do trwałego zapisu danych do pamięci fiskalnej wymagają jednak "ręcznego" potwierdzenia z klawiatury (przy pomocy klawisza ‘TAK’. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. Pn = ilość dodatkowych linii umieszczanych w nagłówku paragonu. 2. 2. Jako zasadę przyjęto. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. ESC P Pl $h <check> ESC \ lub: ESC P Pl. że niezależnie od wyłączenia komunikatów o błędach.. ten błąd pojawia się także w przypadku wystąpienia błędu blokującego tryb fiskalny (ERR. Limit ilości linii do 48-miu obowiązuje tylko. <check> = bajt kontrolny. za długie opisy). • raportu dobowego. Ogólne reguły syntaktyki rozkazów nie dopuszczają linii pustych.. jeżeli Pl=0: paragon ON-LINE (linie otrzymywane są drukowane na bieżąco). 77 . między nagłówkiem z pamięci fiskalnej a linią dodatkowego opisu) należy w niej umieścić co najmniej jedną spację. 2. sensowne jest wysłanie sekwencji LBSERM dla zablokowania komunikatów o błędach. CLR.dotyczy to: • fiskalizacji. Każda linia może zawierać maksymalnie 40 znaków ASCII. Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC..48. gdy paragon jest drukowany w trybie "blokowym" .

2: rabat procentowy. jw. UWAGA: 1.'F' lub ' ' (spacja) lub 'Z' (oba ostatnie oznaczenia dla towarów zwolnionych).<nazwa> = string[40].Pi = numer linijki = 0 lub 1. 4. 5.<ilość> = string[16] w którym Liczba 'ilość' spełnia te same warunki co CENA. że w przypadku dużych ilości towarów o małej cenie jednostkowej warunek uzyskania zgodności może narzucać dokładniejsze określenie ceny. poprawna jest sekwencja numerów 1..2. jeżeli jest drukowany paragon w trybie 'blokowym' (parametr Pl w sekwencji LBTRSHDR jest <>0) to odebrana musi być zadeklarowana wcześniej liczba linijek ! 3.RABAT = kwota lub procent rabatu / dopłaty.3. = 2 : błąd bajtu kontrolnego.<ptu> = kod stawki PTU = 'A'. 4: dopłata procentowa.BRUTTO = kwota sprzedaży brutto 10 cyfr max.01 (1gr) a także wprowadzono kontrolę iloczynu <cena> * <ilość>. = 16: błędna nazwa (pusta lub za długa).. Operacja STORNO musi być kontrolowana przez aplikację . 3: dopłata kwotowa. że w przypadku nie zakończenia drukowania paragonu w ciągu 15 minut od momentu jego rozpoczęcia drukarka anuluje transakcję wypisując na końcu komunikat: ‘paragon anulowany !’ [LBTRSLN] : Linia paragonu. obowiązują następujące ograniczenia: procent musi być z zakresu 0.4 jeżeli wykonuje się operację STORNO ! 2. = 18: błędne oznaczenie stawki PTU (lub brak) . .Pr = rodzaj rabatu = 0: brak 1: rabat kwotowy. ESC P Pi $l <nazwa> CR <ilość> CR <ptu> / CENA / BRUTTO / <check> ESC \ Lub: ESC P Pi. Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. np. przy rabacie kwotowym uwzględnienie rabatu nie może prowadzić do ujemnego wyniku. która jest przesłana bezpośrednio lub wynika z określonej stopy procentowej. . Format ten jest kontrolowany i drukowany z kompresją zer nieznaczących przed przecinkiem.także próba sprzedaży w stawce nieaktywnej . niespełnienie powyższego daje błąd #20.99 %. Uwzględnienie rabatu dla pozycji polega na odjęciu od kwoty BRUTTO kwoty rabatu.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 7.. = 19: błąd wartości CENA (syntaktyka.255 .. rabat przy stornowaniu. numeracja linijek musi być ciągła. Wprowadzono pojęcie TIMEOUT dla paragonu które oznacza. .tak abym zgadzała się cena i ilość usuwanego z listy towaru.. po denominacji dozwolony jest punkt dziesiętny przed dwoma ostatnimi cyframi.2. Wprowadzono możliwość określenia ceny towaru z dokładnością większą niż 0. jeżeli =0 to operacja STORNO ! . również jeżeli jest wykonywana operacja STORNO.99. 10-cyfrową liczbą z dowolnie ustawionym punktem dziesiętnym ! . Str. że dla kompatybilności dopuszczamy w obrębie “ilości” dowolne inne znaki niż cyfry i wyodrębniamy z tego napisu podciąg będący max. 10 cyfr z dowolnym położeniem przecinka. .<check> = bajt kontrolny.0. który musi być zgodny z przesłaną wartością linijki transakcji (z dokładnością ±1%). z tym. > 0. 78 . w kantorach). zakres lub brak).CENA = format zawierający max. ponadto należy uwzględnić ew.. =4: zły numer linii (błąd parametru Pl).Pr $l <nazwa> CR <ilość> CR <ptu>/CENA/BRUTTO/RABAT/ <check> ESC \ gdzie: . = 17: błędne oznaczenie ilości (puste lub za długie). natomiast po przecinku kompresja zer nieznaczących nie jest realizowana (taki format wymagany jest np. Zwróćmy uwagę. . . zawierający dowolne znaki drukowalne.4 ale musi być: 1.

. Wypisanie na wyświetlaczu operatora + tekstowym w linii w formacie: ' ----.błąd wartości BRUTTO lub RABAT (syntaktyka.błąd operacji I/O. próba wykonania w trybie 'blokowym' . Wartość 'xxxx.3 (3001) i 39. Jeżeli kwota ‘kaucja_pobrana’ przesłana w LBTRXEND nie jest zgodna z sumą wartości otrzymanych w sekwencjach LBDSPDEP to zostanie zgłoszony błąd (#26). ESC P 0 $e <check> ESC \ . lub błąd operacji z rabatem np. = 9 . 79 .błąd parametru.1B (Beetle)).xx'.zaokrągla wynik mnożenia do dwóch miejsc po przecinku.wynik zaokrąglenia porównuje z wartością (BRUTTO) z dokładnością do 1%. lub w wyniku jej wykonania suma w danej grupie podatkowej wychodzi ujemna). chociaż wartość kaucji jest drukowana dopiero za logo (czyli po zamknięciu transakcji). [LBTREXIT] : Anulowanie transakcji. niespełnienie powyższego daje błąd #20.mnoży cenę przez ‘wyłowioną’ z ilości liczbę ."negatywne" zatwierdzenie transakcji przez serwer. Wysłanie sekwencji CAN ESC P 0 $e <check> ESC \ . kwota .błąd niespełnienia warunku ilość x cena = wartość (przekroczenie progu 1%) . = 21: sekwencja odebrana przez drukarkę przy wyłączonym trybie transakcji.' 'Suma: xxxx. Str.bajt kontrolny.kaucja ----.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 = 20: 1.interpretowanej jako kwota kaucji. Tak więc istnieje możliwość wyświetlenia poprawnej kwoty transakcji przed jej zamknięciem (także na wyświetlaczu cyfrowym klienta). gdzie: <check> .OFF-LINE. (Cancel) . ESC P 6 $d <kwota> / <check> ESC \ gdzie: <check> = bajt kontrolny . UWAGA: 1. 39.1 (Th). (Od wersji: 39. 2. zakres lub brak).xx' jest kwotą narastającą transakcji po dodaniu wartości <kwota> przesłanej w sekwencji LBDSPDEP .również anulowanie paragonu w trybie drukowania paragonu "On-Line". wartość towaru po uwzględnieniu rabatu wychodzi ujemna [LBDSPDEP]: Kaucja pobrana.kwota kaucji. = 22: błąd operacji STORNO (np. 3. przy rabacie kwotowym uwzględnienie rabatu nie może prowadzić do ujemnego wyniku. Kod błędu: = 4 . Łączna suma kaucji jest akumulowana i porównywana z wartością przesłaną w sekwencji LBTRXEND i drukowana na końcu.wyprowadza drukarkę z dowolnego błędnego stanu do głównej pętli analizy syntaktyki. Aktualizacja wyświetlacza odpowiada zatem sytuacji jakby sprzedano dodatkowy towar o nazwie kaucja. .drukarka sprawdza poprawność przesłanych informacji wg algorytmu : .

1: rabat procentowy.Pc $e <kod> CR <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR WPŁATA/TOTAL/<check> ESC \ lub: ESC P 1. RABAT = rabat lub dopłata procentowa dla całej transakcji.Pr. Pc = 1: zakończenie drukowania paragonu bez odcięcia i zakończenie trybu transakcyjnego. odcięcie starego i włączenie 'blokowego' trybu transakcyjnego w specjalny sposób. LBTREXIT (tylko anulowanie paragonu !). w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony. za logo fiskalnym. = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną.. Str.numer terminala (2 cyfry) + kod kasjera (litera). = 27: błędna suma całkowita TOTAL lub błędna kwota RABAT.684. dla kontroli poprzednich transferów. 'reszta' nie będą drukowane !). = 24: przepełnienie bufora drukarki paragonowej. Px lub Py).Pc. <linia1>. Py = 1 : jeżeli jest sprzedaż tylko w jednej grupie to drukuj skrócone podsumowanie . = 29: żądanie zakończenia (pozytywnego !) trybu transakcji.Py $e <kod> CR <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR WPLATA/ TOTAL/RABAT/<check> ESC \ .Pc. = 5 : błąd operacji z zegarem RTC.3 warianty 'pozytywnego' zatwierdzenia transakcji.Px. TOTAL = łączna należność dla klienta.. (po tym parametrze powinien być terminator CR !) WPŁATA = kwota wpłacona przez klienta.Pn. = 25: błędny kod terminala/kasjera (zła długość lub format). UWAGA: Jeżeli parametr Px≠0 to wartość parametru Pr (rabat wg ‘starej formuły’) jest ignorowana Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. lub błędna treść dodatkowych linii..99 = opcjonalny rabat procentowy dla całej transakcji. jeżeli = 0 to napisy "gotówka / reszta" nie będą drukowane. = 4 : błąd parametru (Pr. zakończenie drukowania i odcięcie paragonu i zakończenie trybu transakcyjnego. 80 .354. czyli musi wcześniej pojawić się sekwencja LBTRSHDR ! Px = rodzaj rabatu (niezależny od parametru Pr !) = 0: brak.Pr $e <kod> CR WPLATA/TOTAL/ <check> ESC \ lub : ESC P 1. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. 2: dopłata procentowa. do których ma dostęp aplikacja = 0.Pn.55 dla jednej grupy podatkowej). od tego momentu urządzenie realizuje tylko następujące sekwencje: LBTRSHDR.Pn . jw.3 Pc = 0: zachowanie 'dotychczasowe' tzn.<linia3> = zawartość linii dodatkowych. jeżeli różnica WPLATA-TOTAL <=0 to napisy 'gotówka'. = 23: błędna liczba rekordów (linii) paragonu.01 jeżeli parametr Px<>0 <check> = bajt kontrolny. = 28: przepełnienie totalizera (max 2. ESC P 1.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBTREXIT] : Standardowe zatwierdzenie transakcji. Pc = 2: wydrukowanie nagłówka nowego paragonu. <kod> = string[3] .Pr. Pn = ilość dodatkowych linii umieszczanych w stopce paragonu. = 26: błąd kwoty WPLATA (syntaktyka. gdzie: Pr = 0. stopa jest zadana z dokładnością do 0. LBDSP oraz LBFSTRQ (w wersji biletowej musimy wyłączyć sekwencje LBSTRLN ponieważ MUSI być zdefiniowana część przewozowa lub określony jej brak. tzn.

• umieszczenie w stopce paragonu pobranej kwoty kaucji mającej ścisły związek z sekwencją LBDSPDEP (kaucja) opisaną wcześniej. Pr = 1: kwota RESZTA jest drukowana.Pz. ew.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBTRXEND] : Zatwierdzenie transakcji z formami płatności. Px = rodzaj rabatu = 0: brak. LBDSP oraz LBFSTRQ .Pg. możliwość przesłania przez aplikacje kwoty reszty. od tego momentu urządzenie realizuje tylko następujące sekwencje: LBTRSHDR. odcięcie starego i włączenie 'blokowego' trybu transakcyjnego w specjalny sposób. LBTREXIT (tylko anulowanie paragonu !). KAUCJA_POBRANA : kwota kaucji za opakowania zwrotne.BON.<linia5> CR <nazwa_karty> CR <nazwa_czeku> CR <nazwa_bonu> CR TOTAL / RABAT / WPLATA / KARTA / CZEK/BON / KAUCJA_POBRANA / KAUCJA_ZWROCONA / RESZTA / <check> ESC \ Z uwagi na dużą liczbę dodatkowych informacji/ opcji wykorzystywanych w stopce paragonu wprowadzamy nowy rozkaz umożliwiający aplikacji: • umieszczenie dodatkowych linii w stopce paragonu (0.. Pz = 0: kwota CZEK jest ignorowana. dla kontroli poprzednich transferów .Po1.Pk. gdzie: Pn = ilość dodatkowych linii umieszczanych w stopce paragonu.KAUCJA_ZWROCONA : kwoty dla odpowiednich form płatności. Pc = 1: zakończenie drukowania paragonu bez odcięcia i zakończenie trybu transakcyjnego.2 (POSNET 2000)): ESC P Pn. powiększająca kwotę należności (czyli pomniejszająca sumę form płatności). Str. za logo fiskalnym.. do których ma dostęp aplikacja = 0. Py = 1 : jeżeli jest sprzedaż tylko w jednej grupie to drukuj skrócone podsumowanie. Po2= 1: kwota KAUCJA_ZWROCONA jest drukowana Pr = 0: kwota RESZTA jest ignorowana. Pk = 1: kwota KARTA jest drukowana. z wydrukowaniem nagłówka). 1: rabat procentowy.Py.1 (Th). zakończenie drukowania i odciecie paragonu i zakończenie trybu transakcyjnego. Pb = 0: kwota BON jest ignorowana.KARTA.Px.5 max.) • zdefiniowanie rabatu dla całej transakcji (z dokładnością do 0.Po2. oraz: TOTAL = łączna należność dla klienta. tzn. 2: dopłata procentowa.Pb.01 %). 32. Pb = 1: kwota BON jest drukowana.01 jeżeli parametr Px<>0 WPLATA. 39. 81 . kwota lub stopa jest zadana z dokładnością do 0.CZEK. Po1= 0: kwota KAUCJA_POBRANA jest ignorowana.Pr $x <kod> CR <linia1> CR <linia2> CR. Pz = 1: kwota CZEK jest drukowana. Pk = 0: kwota KARTA jest ignorowana.Pc. • umieszczenie w stopce paragonu informacji o gotówce i innych formach płatności.3 (3001).5 Pc = 0: zachowanie 'dotychczasowe' tzn.1B (Beetle) i 32.. Pg = 0: kwota WPLATA jest ignorowana (zapłata w gotówce nie występuje) Pg = 1: występuje zapłata w gotówce. (Od wersji: 39.TA WARTOSC JEST KONTROLOWANA PRZEZ DRUKARKE !! RABAT = rabat kwotowy lub procentowy dla całej transakcji. • tryb pracy obcinacza (bez obcinania. Po1= 1: kwota KAUCJA_POBRANA jest drukowana Po2= 0: kwota KAUCJA_ZWROCONA jest ignorowana. Pc = 2: wydrukowanie nagłówka nowego paragonu.

4..Pc.<nazwa_bonu4> : string[16] . ESC P Pk.. / KARTA8 / CZEK1 /. <nazwa_bonu1>. • Z uwagi na dużą liczbę możliwych kombinacji zakładamy dla uproszczenia. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC..3 (3001). przy czym wartość ta może być ujemna (na paragonie pojawia się wtedy napis 'Do zwrotu' a na wyświetlaczu wartość ujemna). 39.<nazwa_karty8> CR <nazwa_bonu1> CR. Pb : ilość rożnych bonów.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 <linia1>.1 (Th).<nazwa_bonu> : string[16] = dodatkowe określenia form płatności np.. Str.<linia5> : string[40] = zawartość linii dodatkowych.Pb #f <zmiana> CR <kasjer> CR <nazwa_karty1> CR . 82 . jw. = 2 : błąd bajtu kontrolnego...KAUCJA_ZWROCONA. ze zawsze musza występować wszystkie parametry napisowe: <kod>. odpowiadajacy numerycznemu lub alfanumerycznemu oznaczeniu zmiany. <nazwa_karty> = 'VISA' <kod> = string[3] ./ CZEK4 / BON1 /. • TOTAL : kwota musi być zgodna z obliczona wcześniej przez drukarkę wartością transakcji. <nazwa_czeku1>.. gdy brak jest jednego lub więcej parametrów Pg. = 28: przepełnienie totalizera.<nazwa_bon> oraz kwoty TOTAL...2 (POSNET 2000)).. a które drukowane..1B (Beetle) i 32...Pn lub Ps). [LBCSHREP1]: Rozkaz raportu kasy / zmiany uwzględniającego formy płatności..numer terminala (2 cyfry) + kod kasjera (litera). <kasjer> = string[32]. w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony. = 4 : błąd parametru (Pr.Pr określa. lub błędna treść dodatkowych linii. = 25: błędny kod terminala/kasjera (zła długość lub format)./ BON4 / WPLATY / KAUCJA_POBRANA / WYPLATY / KAUCJA_ZWROCONA / STAN_KASY / <ilosc_paragonow> CR <ilosc_anulow> CR <ilosc_storno> CR <check> ESC \ gdzie: Pk : ilość rożnych kart kredytowych = 0. = 26: błąd jednej z kwot WPLATA. <zmiana> = string[8]. = 23: błędna liczba rekordów (linii) paragonu. które z nich SA ignorowane. UWAGA: • W przypadku.. = 27: błędna suma całkowita TOTAL lub błędna kwota RABAT.<nazwa_bonu4> CR <poczatek> CR <koniec > CR PRZYCHOD / SPRZED_GOTOWKA / KARTA1 / . zawierający dowolne znaki drukowalne..<nazwa_karty8>..<nazwa_czeku4>. jw. (po tym parametrze powinien być terminator CR !) <check> = bajt kontrolny. <linia1>.parametry napisowe przesłane przez aplikacje określające poszczególne formy płatności. .RESZTA. <nazwa_karty1>. = 5 : błąd operacji z zegarem RTC..8 Pc : ilość rożnych czeków = 0. ewentualnie niektóre z nich 'puste' (tylko znak CR) lub zerowe (kwoty).Po2 zakładamy wartość domyślna = 0.<nazwa_czeku>..RESZTA.. 32.. = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalna. natomiast ciąg parametrów numerycznych Pn. napis zarezerwowany na nazwisko i imię kasjera. • Ze wszystkich parametrów numerycznych i napisowych podlegają kontroli lub interpretacji następujące: • <kod> : musi mięć 3 znaki drukowalne. = 24: przepełnienie bufora drukarki. <nazwa_karty>. ‘kaucja_pobrana’ przesłana w LBTRXEND nie jest zgodna z sumą wartości otrzymanych w sekwencjach LBDSPDEP. = 29: zadanie zakończenia (pozytywnego !) trybu transakcji. (Od wersji: 39.. • do określenia kwoty do zapłaty przez klienta (również do wyświetlenia na wyświetlaczu) brane jest pod uwagę następujące wyrażenie: SUMA := TOTAL + KAUCJA_POBRANA .

Linie zawierające liczby: PRZYCHOD. 32. WPLATY : kwota = suma wpłat do kasy w trakcie zmiany.ILOSC_ANULOW. UWAGA: 1.SPRZED_GOTOWKA. nie jest drukowana. WYPLATY : kwota = suma wypłat z kasy w trakcie zmiany. Pn = 1 : drukuj 2 kopie .Pn #g <numer_kasy> CR <numer_kasjera> CR <numer_par> CR<kontrahent> CR <terminal> CR <nazwa_karty> CR <numer_karty> CR <data_m> CR <data_r> CR <kod_autoryz> CR <kwota> / <check> ESC \ gdzie: Ps = 0: linia zawierająca numer kasy / numer kasjera jest drukowana. <numer_par> = num[12]. <terminal> = num[8]. KAUCJA_ZWROCONA. = 4 : błąd parametrów.STAN_KASY. 39. 2. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. miedzy jedną a drugą trzeba nacisnąć klawisz.KAUCJA_POBRANA.jedna po drugiej (użyteczne w wersji z obcinaczem 'nie docinającym').<koniec> są drukowane zawsze.CZEK4 : kwota = wart. Ps = 1: linia jw. sprzed. ILOSC_STORNO. CZEK1..parametry NAPISOWE określające poczatek i koniec zmiany. 5 cyfr lub spacji.WYPLATY. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.2 (POSNET 2000)). oraz napisy: <poczatek>. 83 . <kontrahent> = string[15]. KAUCJA_ZWROCONA : kwota = suma kaucji zwróconej w trakcie zmiany. = 2 : błąd bajtu kontrolnego.sam znak CR). dla różnych rodzajów czeków.BON4 : kwota = wart. SPRZED_GOTOWKA : kwota = wartość sprzedaży gotówkowej. <ilosc_paragonow> : num[5] = ilość paragonów wydruk. Pn : wybiera opcje drukowania dokumentu Pn = 0 : drukuj 2 kopie.<koniec> : string[15] . Rożne kombinacje wydruków są uzyskiwane przez rożne kombinacje parametrów Pk. W sekwencji musza występować wszystkie parametry (kwoty i napisy). <nazwa_karty> = string[16].Pb. <ilosc_storno> : num[5] = ilość stornowanych pozycji. dla różnych rodzajów bonów. Pn = 2 : drukuj jedna kopie.1B (Beetle) i 32. sprzed. Przez num[5] rozumiemy ciąg max. podczas zmiany.WPLATY. KAUCJA_POBRANA : kwota = suma kaucji pobranej w trakcie zmiany.1 (Th). KARTA1. ESC P Ps. <numer_kasy> = string[2]..Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 <poczatek>. <numer_kasjera> = string[5]. BON1. <numer_karty> = num[20]. [LBTRSCARD] : Pokwitowanie sprzedaży. = 33: błąd napisu <zmiana> lub <kasjer>. (Od wersji: 39.KARTA8 : kwota = wartość sprzedaży dla poszczególnych kart płatności..3 (3001).Pc. zwykle w formacie 'rr-mm-dd gg:mm' PRZYCHOD : kwota = łączna sprzedaż w trakcie zmiany. 3. = 34: błąd jednej z kwot lub pozostałych napisów.ILOSC_PARAGONOW. nie drukowane parametry mogą być zerowe (kwoty) lub puste (napisy . Str. STAN_KASY : kwota = ilość gotówki w kasie po zakończeniu zmiany. <ilosc_anulow> : num[5] = ilość anulowanych paragonów.

<data_r> = num[2].znakowy ciąg cyfr i lub ew. Tak jak w innych sekwencjach sterujących parametry typu 'string' mogą zawierać dowolne znaki drukowalne. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. = 49: błąd napisu <data_r>. = 46: błąd napisu <nazwa_karty>. Str. (Od wersji: 39. <numer_par> = num[12]. opis 'Oryginał dla sprzedawcy' a na drugim opis 'Kopia dla kupującego' Opis jest drukowany bezpośrednio przed końcowym napisem 'niefiskalny'. = 51: błąd wartości <kwota>. = 50: błąd napisu <kod_autoryz>. Wprowadzamy tu nowy typ parametru: num[n] oznaczający n. <data_r> = num[2]. Ps = 1: linia jw.2 (POSNET 2000)): ESC P Ps. = 43: błąd napisu <numer_par>. Pn : wybiera opcje drukowania dokumentu Pn = 0 : drukuj 2 kopie. <numer_kasy> = string[2].Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 <data_m> = num[2].1B (Beetle) i 32. Pn = 2 : drukuj jedna kopie. 39.Pn #h <numer_kasy> CR <numer_kasjera> CR <numer_par> CR <kontrahent> CR <terminal> CR <nazwa_karty> CR <numer_karty> CR <data_m> CR <data_r> CR <kod_autoryz> CR <kwota> / <check> ESC \ gdzie: Ps = 0: linia zawierająca numer kasy / numer kasjera jest drukowana. <terminal> = num[8]. <kontrahent> = string[15]. 6. <numer_kasjera> = string[5]. = 48: błąd napisu <data_m>. oraz: <kwota> = wartość transakcji w formacie jak dla wszystkich innych kwot. 7. nie jest drukowana. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. Pn = 1 : drukuj 2 kopie . = 42: błąd napisu <numer_kasjera>.jedna po drugiej (użyteczne w wersji z obcinaczem 'niedocinajacym'). to na pierwszym dokumencie drukowany jest. = 47: błąd napisu <numer_karty>. spacji. <numer_karty> = num[20]. <data_m> = num[2]. 32. (pozostałe kody błędów) = 41: błąd napisu <numer_kasy> (za długi lub zawierający błędne znaki). 84 . = 44: błąd napisu <kontrahent>. <kod_autoryz> = num[9]. [LBSTOCARD]: Transakcja uznania (zwrot towaru). = 4 : błąd parametru Ps. miedzy jedna a druga trzeba nacisnąć klawisz. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. UWAGA: 5. = 45: błąd napisu <terminal>. Jeżeli parametr Pn = 0 lub 1.1 (Th). <nazwa_karty> = string[16].3 (3001). <check> = bajt kontrolny.

to na pierwszym dokumencie drukowany jest. ESC P Ps #i WPŁATA / <check> ESC \ zwiększenie stanu kasy i drukowanie niefiskalnego paragonu wpłaty. Wprowadzamy tu nowy typ parametru: num[n] oznaczający n. = 44: błąd napisu <kontrahent>. = 43: błąd napisu <numer_par>. = 51: błąd wartości <kwota>. <check> = bajt kontrolny. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. = 42: błąd napisu <numer_kasjera>. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. Drukowanie raportów / kontrola bazy danych. = 48: błąd napisu <data_m>.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 <kod_autoryz> = num[9]. Jeżeli parametr Pn = 0 lub 1. = 50: błąd napisu <kod_autoryz>. Str. Opis jest drukowany bezpośrednio przed końcowym napisem 'niefiskalny'.znakowy ciąg cyfr i lub ew. oraz: <kwota> = wartość transakcji (zwrotu) w formacie jak dla wszystkich innych kwot. [LBINCCSH] : Wpłata do kasy. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. (pozostałe kody błędów) = 41: błąd napisu <numer_kasy> (za długi lub zawierający błędne znaki). WPŁATA = kwota wpłacona do kasy. 3. spacji. = 46: błąd napisu <nazwa_karty>. opis 'Oryginał dla sprzedawcy' a na drugim opis 'Kopia dla kupującego'. = 4 : błąd parametru Ps. Tak jak w innych sekwencjach sterujących parametry typu 'string' mogą zawierać dowolne znaki drukowalne. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. <check> = bajt kontrolny. 85 . gdzie: Ps = parametr ignorowany. = 47: błąd napisu <numer_karty>. = 45: błąd napisu <terminal>. 2. = 49: błąd napisu <data_r>. UWAGA: 1. = 30 : błąd kwoty WPŁATA (syntaktyka). = 31 : nadmiar dodawania (przekroczenie zakresu gotówki w kasie). Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.

<zmiana> = string[8]. gdzie: Ps = parametr ignorowany. odpowiadające numerycznemu lub alfanumerycznemu oznaczeniu zmiany. gdzie: Ps = parametr ignorowany. <kasjer> = string[32]. Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC = 2 : błąd bajtu kontrolnego. = 30 : błąd kwoty WYPŁATA (syntaktyka). ESC P Ps #d WYPŁATA / <check> ESC \ zmniejszenie stanu kasy i drukowanie niefiskalnego paragonu wypłaty. zawierający dowolne znaki drukowalne. ESC P Ps #t <check> ESC \ drukowanie niefiskalnego raportu o ilości gotówki w kasie. = 34 : błąd napisu <kasjer>. za długi lub zawierający błędne znaki). ESC P Ps #k <zmiana> CR <kasjer> CR <check> ESC \ gdzie: Ps = parametr ignorowany. 86 . napis zarezerwowany na nazwisko i imię kasjera. Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. WYPŁATA = kwota wypłacana z kasy. <check> = bajt kontrolny. jak wyżej. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. <check> = bajt kontrolny. = 32 : wartość po odjęciu staje się ujemna (przyjmuje się wówczas stan zerowy kasy !) [LBCSHSTS]: Stan kasy. <check> = bajt kontrolny. [LBCSHREP] : Raport kasy / zmiany. = 5 : błąd odczytu zegara RTC = 33 : błąd napisu <zmiana> (np.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBDECCSH]: Wypłata z kasy. Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC = 2 : błąd bajtu kontrolnego. Str.

. 39.<numer> = string[8]. napis zarezerwowany na numer kasy.1B (Beetle)). [LBLOGOUT]: Wylogowanie kasjera. gdzie: parametr Ps jest ignorowany. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. ale drukowany jest opis operacji 'Zwrot towaru'. 39. 87 . = 5 : błąd odczytu zegara RTC. 32. [LBOPAK] : Zwrot kaucji. = 34: błąd napisu <kasjer>. .1B (Beetle)). = 34: błąd napisu <kasjer>. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. = 33: błąd napisu <numer> (np.1 (Th). Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.1 (Th). zawierający dowolne znaki drukowalne = nazwa i wartość kaucji.drukowanie dokumentu niefiskalnego . . 39.<kasjer> = string[32].3 (3001). = 33: błąd napisu <numer> (np. = 2 : błąd bajtu kontrolnego.. = 33: błąd napisu <kaucja> Wyplata z kasy.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBLOGIN] : Logowanie kasjera. za długi lub zawierający błędne znaki).<numer> = string[8].. zawierający dowolne znaki drukowalne. . gdzie: parametr Ps jest ignorowany. (Od wersji: 39. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. ESC P Ps #p <kasjer> CR <numer> CR <check> ESC \ .3 (3001) i 39. zawierający dowolne znaki drukowalne. ESC P Ps #q <kasjer> CR <numer> CR <check> ESC \ . jw. jw. nazwisko i imię kasjera. (Od wersji: 39. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. (Od wersji: 39.1 (Th).Ps parametr ignorowany.drukowanie dokumentu niefiskalnego gdzie: . Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. . . Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. za długi lub zawierający błędne znaki). napis zarezerwowany na numer kasy.1B (Beetle) i 32.drukowanie dokumentu niefiskalnego. Str.<kaucja> = string[20]. ESC P Ps #w <kaucja> CR <check> ESC \ .3 (3001) i 39.<kasjer> = string[32]. nazwisko i imię kasjera.2 (POSNET 2000)).

Pd2 . [LBDAYREP]: Drukowanie raportu dobowego. (Od wersji: 39.1 (Th). ESC P Py1 . ESC P #z WYPLATA/<check> ESC \ drukowany jest opis operacji 'Zwrot towaru'. ESC P #r <check> ESC \ lub ESC P 0 #r <check> ESC \ lub (Od wersji: 33. = 2 : błąd bajtu kontrolnego.. <check> = bajt kontrolny.. Pd2 . 1950.data początkowa. Py2. Py. 31. 32. = 2 : błąd bajtu kontrolnego.31. Pd1 . Py2 . Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.1B (Beetle)): ESC P 1.3 (3001). (dwie najmłodsze cyfry. Pd = dzień = 1. Pd1 . Pm1 . <check> = bajt kontrolny Pt =0 (lub brak parametru Pt) : raport pełny (dokument fiskalny) Pt=1 : podsumowanie sprzedaży (dokument niefiskalny). = 30: błąd kwoty WYPLATA (syntaktyka). = 4 : błąd parametrów (wartości dat. = 3 : zła ilość parametrów. obejmuje również sytuacje. gdzie: WYPLATA = kwota wypłacona z kasy. = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną (fatalny).data końcowa. 88 . Pm: Pd #r <check> ESC \ Gdzie: .99. Pt #o <check> ESC \ gdzie: Py1. Pd . UWAGA: 1. Pm.9A (Thermal-A) i 32. Str.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBSTOCSH] : Zwrot towaru. Pm2. 31. = 32: wartość po odjęciu staje się ujemna (przyjmuje się wówczas stan zerowy kasy !) [LBFSKREP] : Drukowanie raportu okresowego. Operacja nie wymaga potwierdzenia z klawiatury.2049). 39. = 4 : błąd parametru Ps.1B(Beetle) i 32. Pm2 .3 (3001). gdy data końcowa jest wcześniejsza od początkowej).1 (Th).. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.data w następującym formacie: Py = numer roku = 0.Py..12. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. Pm = numer miesiąca = 1. Pm1.2(POSNET 2000)). Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.

= 4 : błąd parametru / kolejności sekwencji (np. E. dzień. Pm . [LBDBREP]: Kontrola bazy danych.żądanie odesłania do systemu informacji o dacie i godzinie zegara RTC drukarki.sprawdzenie. Drukarka odsyła informację: [LBCLKRS] ESC P 1#C Py . gdzie: Ps . <ptu> . najpierw koniec: Ps=2. 0 ESC \ ODESŁANY CZAS RTC . = 38 : błąd nazwy. C. Pm.odesłany czas zegara RTC drukarki. Pm. Operacja wymaga potwierdzenia z klawiatury jeżeli nie podano daty 2.bajt kontrolny. Pd .oznaczenie stawki PTU: A. = 7 : błąd daty (aktualnie ustawiona jest wcześniejsza od daty ostatniego zapisu) lub w formacie drugim nie ma zgodności daty w drukarce z data przesłaną. F . czy towar o nazwie <nazwa> występuje w wewnętrznej bazie danych i jaką ma tam stawkę PTU. sekunda = 0. <check> . 0 = godzina w formacie: godzina. Z lub spacja. minuta.najwyższa liczbowo stawka w drukarce.najniższa liczbowo stawka ) w bazie danych drukarki. D. Drukarka ‘zwraca’ kod w postaci ‘wagi’ stawki (A . a potem dana: Ps=1). Jeżeli wystąpi błąd #36 to można ew. Pd = data w formacie: 2 ostatnie cyfry roku. 89 . Ph. Kody błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. wykonać raport z klawiatury. = 36: już istnieje zapis o tej dacie. UWAGA: 1. Ps = 1 : właściwy rekord danych.nazwa artykułu w bazie . Pm . ESC P Ps #b [ <nazwa> CR <ptu> / ] <check> ESC \ . Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. Str. B. = 2 : błąd bajtu kontrolnego.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalna (fatalny). ESC P Ps #c ESC \ . = 37: operacja przerwana z klawiatury (przed rozpoczęciem drukowania).parametr ignorowany. [LBSENDCK]: Odeślij czas RTC.pola <nazwa> i <ptu> nie występują. gdzie poszczególne parametry oznaczają: Py. Odczyt statusu. = 39 : błąd oznaczenia PTU. gdzie: <nazwa> . drukowany jest komunikat o wyniku testu (ilość towarów i ilość niezgodności) oraz napis 'niefiskalny'. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. (bajt kontrolny jest sprawdzany). Ps = 2 : zakończenie testu (pole danych też nie występuje). drukowany jest nagłówek testu z napisem 'niefiskalny'. F. = 35: zerowy stan totalizerów. Sekwencja występuje w 3 postaciach: Ps = 0 : początek testu . tytuł oraz data przeprowadzenia testu. Ph . miesiąc.maksymalnie 40 znaków.

kwoty BRUTTO !.. Pm.żądanie odesłania informacji istotnych z punktu widzenia kasowego. gdzie poszczególne parametry oznaczają: Pe = kod błędu wykonania poprzedniej sekwencji (= 0 jeżeli sekwencja została wykonana poprawnie lub nie została rozpoznana).TOT_Z = stan totalizera kasy. licznik paragonów fiskalnych jest zerowany w trakcie fiskalizacji i zerowania RAM). drukarka zwraca zawsze tyle stawek ile jest aktualnie zdefiniowanych w drukarce. Pf . Str. zerowany po poprawnym rozpoczęciu następnej tj. wykonaniu sekwencji LBTRSHDR). [LBFSTRS] ESC P 1#X Pe . Pt = tryb pracy (1 : transakcyjny). ESC P Ps #n ESC \ .6 . a następnie porównanie go w aplikacji z zegarem systemowym. [LBFSTRQ]: Odeślij informacje kasowe. W przypadku gdy liczba stawek zdefiniowanych będzie różna od 4 (można zdefiniować liczbę stawek w zakresie 1.1). UWAGA: 1. Py. 90 ..PTU_F = stawki podatkowe PTU. Pt . NNNNNNNNNN = numer unikatowy.za wyjątkiem błędu odczytu pamięci fiskalnej. Pd / PTU_A / PTU_B / PTU_C /PTU_D / PTU_E / PTU_F / PAR_NUM / TOT_A / TOT_B / TOT_C / TOT_D / TOT_E / TOT_F / TOT_Z / CASH / NNNNNNNNNN ESC \ ODESŁANA INFORMACJA Z KASY. Drukarka odsyła informację LBFSTRS.1...patrz opis komendy LBSETPTU) inaczej działa funkcja ODEŚLIJ INFORMACJE KASOWE (LBFSTRS) . Pz . Programiści korzystający z funkcji „ODEŚLIJ” w zakresie odczytu rekordu począwszy od pozycji ‘ilość zerowań RAM’ powinni skorygować analizę zwracanej przez drukarkę informacji . Zwracana jest także taka sama liczba totalizerów plus totalizer Z. Błędy nie występują . 1 . który powoduje zawieszenie pracy drukarki. 2. CASH = stan gotówki w kasie.xx.. Pm = tryb pracy (0 : szkoleniowy. w formacie: xx. Pd = data ostatniego zapisu (Py = 2 ostatnie cyfry roku). PTU_A. W przypadku zdefiniowania w drukarce czterech stawek PTU aplikacje będą działały tak jak w wersjach wcześniejszych firmware (<17. Aplikacja powinna najpierw stwierdzić ile jest zdefiniowanych stawek w drukarce . Pm . [LBERNRQ] : Żądanie wysłania kodu błędu ostatniego rozkazu. gdzie: Ps = parametr ignorowany. Px . Pz = ilość zerowań RAM zapisanych w pamięci fiskalnej. PAR_NUM = ilość wydrukowanych paragonów fiskalnych (= <numer następnego> . 1 : fiskalny). ESC P Ps #s ESC \ . TOT_A. Pm . Px = stan znacznika TRF (Transaction Flag =1 po ostatniej poprawnej transakcji.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 UWAGA: Zalecamy modyfikację aplikacji polegającą na wprowadzeniu odczytu stanu zegara RTC drukarki zawsze przed wykonaniem raportu dobowego i na początku każdego dnia pracy drukarki.parametr Ps jest nieistotny.

Kod błędu jest kasowany w momencie wykonania każdego rozkazu oprócz LBERNRQ również rozkazu "nie rozpoznanego".Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 odpowiedz: [LBERNRS]: ESC P 1#E Pe ESC \ UWAGA: 1. 2. 91 . (Od wersji: 39. stąd absolutnie niezawodna procedura testowania poprawności wykonania rozkazu powinna testować również bit CMD odpowiedzi na kod ENQ ! (patrz strona 71). Podczas wykonania tego rozkazu nie może wystąpić błąd. [LBIDRQ] : Sekwencja odsyłająca typ i wersje oprogramowania. 32. '39.1 (Th). którego wykonanie powoduje zerowanie tego kodu.1B (Beetle) i 32.1' Kody błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. Str.2 (POSNET 2000)). 3.3 (3001). Kod błędu Pe nie jest po wykonaniu tego rozkazu modyfikowany w odróżnieniu od rozkazu LBFSTRQ. 'POSNET Thermal' <wersja> = numer wersji oprogramowania np. 39. ESC P #v ESC \ odpowiedz: [LBIDRS]: ESC P 1#R <typ>/<wersja> < ESC \ gdzie: <typ> = napis określający typ urządzenia np.

ustalony w procesie fiskalizacji drukarki..Wartość ---------------. format taki jak dla wartości BRUTTO. łącznie z kodami sterującymi (mogą to być LF-y ale również kody ‘wzbogacające’ wydruk np. Opcjonalne linie dodatkowego opisu paragonu (w celu np.string[14] . w którym każdy artykuł jest opisany w 3 liniach tekstu. • zawiera informacje odczytane z pamięci fiskalnej.wynik konwersji wartości numerycznej przesłanej przez system. Str. wpisania numeru określonego przez aplikację wiążącego ten paragon z rachunkiem uproszczonym lub fakturą. format nagłówka jest zatem dowolny .Ilość ----------. „rozszerzony” format paragonu. • data odczytana z zegara drukarki. Pozycje sprzedaży.vv’) oraz kod stawki: znak ‘A’.string[40]. Format tego paragonu jest następujący: 1. |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www | (‘www’ .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 11. Drukarka ‘apteczna’ posiada wszystkie właściwości drukarki „detalicznej” (patrz opis sekwencji zawarty w poprzednich punktach tego rozdziału). max 217 znaków. W wyniku uzgodnień w twórcami oprogramowania dla aptek oraz z Ministerstwem Finansów ustalono dodatkowy. lub np.’D’ lub ‘Z’ (pole ‘l’) |0123456789012345678901234567890123456789| |rrrrrrrrrrrrrr cccccccc. 92 . • CENA .opis recepty przesłany przez system.3-znakowe oznaczenie dnia tygodnia dopisywane przez drukarkę) 3.Nazwa ---------------------------------------------------| |. Rozszerzenia te obejmują zmodyfikowany format paragonu fiskalnego oraz możliwość generowania kilku dodatkowych wydruków niefiskalnych.Opis sekwencji drukarki Posnet Thermal-A (apteczna).PTU -----| |--.Cena --------------.vv %| • linia 3: • ILOŚĆ . Nagłówek.string[12] (w tym wariancie o 4 znaki krótszy). Data. a ponadto jej funkcje zostały rozszerzone stosownie do potrzeb oprogramowania aplikacyjnego stosowanego w aptekach.Opłata ---| 5.Zniżka/Rp ----------. mogą być max 3 linie po 40 znaków. podwójna szerokość linii). przesłany przez aplikację. Nowy format paragonu fiskalnego. Może wystąpić ich dowolna ilość (do 255).. • stawka podatkowa pobrana z pamięci fiskalnej na podstawie kodu stawki PTU (pole ‘vv.cc (l) vv. ponadto mogą pojawić się pozycje „stornowane”. 4. • linia 1: nazwa . przesłana przez system (format ustalony przez aplikację): |0123456789012345678901234567890123456789| |xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx| • linia 2: • ZNIŻKA/RP . 2. Opis paragonu w formie 3 linii: |0123456789012345678901234567890123456789| |. dla wpisania zmiany adresu firmy).

dla kontroli poprawności danych) 8. ssssssss. Wartości sprzedaży w poszczególnych grupach podatkowych.kk VAT vvvvvvvv. w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| |Razem kkkkkkkk. Jedna linia (kreska) oddzielająca (po wszystkich pozycjach sprzedaży): |-------------------------------------------------------------| 7. • podsumowanie kwot jw.uu| Str.uu| • w przypadku gdy suma opłat jest mniejsza od zera na wydruku otrzymamy: |0123456789012345678901234567890123456789| |Zwrot zł uuuuuuuu. |0123456789012345678901234567890123456789| |iiiiiiiiiiii wwwwwwww. oraz stawki podatkowe grup A.. ale tez skontrolowana lokalnie. przesłana przez system . • OPŁATA za artykuł (format jw.k’ stanowi sumę wartości wszystkich pozycji i jest obliczana przez drukarkę i przesyłana przez komputer.vv% pppppppp.’D’) oraz format dla kwoty sprzedaży wolnej od podatku: |Kwota zw.oo| 5. linia wydrukowana znakami o podwójnej szerokości: |0123456789012345678901234567890123456789| |Suma zł uuuuuuuu.Z.D: |0123456789012345678901234567890123456789| |Kwota ssssssss.ww oooooooo. które występują w polu 5) (czyli jeżeli odpowiednia kwota jest niezerowa.B.pp| (y = ‘A’.’ przed pozycja groszy. Jedna linia (kreska) oddzielająca: |--------------------------------------------------------------| 9.D.. Kwota należności dla klienta. • max 10 cyfr (przesłana przez komputer.ss | UWAGA: drukowane są tylko podsumowania dla tych stawek podatkowych.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 • WARTOŚĆ sprzedaży BRUTTO.C.vv| (kwota ‘kkkk.ww -oooooooo.oo| 6. Pozycja „stornowana” .ss PTU vv.ss PTU vv % pppppppp. 93 . zawierających łączne kwoty sprzedaży BRUTTO w grupach A. • od 1 do 5 linii.jest to wynik konwersji posiadający max 10 cyfr + ‘.1. jako suma opłat od poszczególnych pozycji).pp| |Kwota ssssssss. ponadto dodatkowa linia z napisem „storno” o podwójnej szerokości: |0123456789012345678901234567890123456789| | # storno # | trzecia linia opisu artykułu ma w tym przypadku format: |0123456789012345678901234567890123456789| | iiiiiiiiiiii -wwwwwwww.).pola WARTOŚĆ i OPŁATA ze znakiem ‘-‘..

Modyfikacje sekwencji sterujących związane z dodatkowym formatem paragonu fiskalnego..ww| 11. za długie opisy) UWAGA: • Opcjonalne dodatkowe 3 linie paragonu są drukowane między nagłówkiem z pamięci fiskalnej a datą i numerem paragonu. 2 litery + 8 cyfr: |0123456789012345678901234567890123456789| | lll kk nnnnnnnn | 13. numer terminala + kod kasjera (3 znaki ASCII przesłane przez komputer). • numer paragonu fiskalnego.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 UWAGA: • w tym formacie paragonu nie uwzględniamy rabatów. gdzie: Pl = ilość pozycji sprzedaży = 0. Str. max 6 cyfr.<linia3> = zawartość tych linii. = 4 : błąd parametru (zła liczba linii). 10.. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.30. ESC P Pl. Ewentualne max 3 linie dodatkowe przesłane przez aplikację.. • Parametr Pn musi zdefiniować faktycznie wykorzystywaną ilość dodatkowych linii (można pominąć ten parametr jeżeli nie korzystamy z tej opcji). = 2 : błąd bajtu kontrolnego. odczytany z totalizerów terminala. Pn $s <check> ESC \ lub: ESC P Pl. Stopka paragonu. Numer unikatowy kasy jest odczytany z pamięci fiskalnej i ma postać 10-u znaków ASCII. <check> : bajt kontrolny.generowania wydruku paragonu aptecznego. do których ma dostęp aplikacja = 0. [LBTRSORG] : Nagłówek „paragonu aptecznego”. Logo fiskalne wraz z numerem unikatowym kasy. = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną = 40: błąd w dodatkowych liniach nagłówka (np.3 <linia1>. zawierające dowolny tekst (z wyłączeniem kodów sterujących). = 5 : błąd odczytu zegara RTC. 94 . Jeżeli reszta obliczona przez drukarkę na podstawie przesłanych przez komputer wartości WPŁATA i TOTAL jest nieujemna to dodatkowe 2 linie: |Gotówka |Reszta: wwwwwwww. jeżeli =0: paragon ‘ON_LINE’ (linie otrzymywane są drukowane na bieżąco) Pn = ilość dodatkowych linii umieszczanych w nagłówku paragonu. oraz czas: |0123456789012345678901234567890123456789| |nnnnnn #aaa hh:mm| 12.ww| wwwwwwww. Pn $s <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR <check> ESC \ Dodatkowa sekwencja dla nagłówka „paragonu aptecznego”: POCZĄTEK TRANSAKCJI (wejście w tryb TRANSAKCJI) .

dla towarów zwolnionych). [LBTRSART]: Linia paragonu. np. (napis drukowany w polu ‘ZNIŻKA/RP’). to odtwarzany jest stan.48. zawierający dowolne znaki drukowalne.2. ESC P Pi $a <nazwa> CR <ilość> CR <recepta> CR <ptu>/CENA/BRUTTO/OPŁATA/ <check> ESC \ Jest to sekwencja definiująca jeden artykuł paragonu: • • • • • • Pi = numer linijki = 0 lub 1. Str. = 4 : zły numer linii (błąd parametru Pi).. 95 . sumy opłat dla całego paragonu.4 ale musi być: 1. +49. = 21: sekwencja odebrana przez drukarkę przy wyłączonym trybie transakcji.99 Kody błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.. format jw..0. = 19: błąd wartości CENA (syntaktyka. • Dopuszczamy przesłanie w polu <opłata> linijki paragonu wartości ujemnej. • OPŁATA = kwota opłaty. = 20: błąd wartości BRUTTO (syntaktyka. > 0. sumy opłat dla całej doby do: . zakres lub brak). (te numery identyczne jak dla sekwencji LBTRSLN) = 16: błędna nazwa (pusta lub za długa). między nagłówkiem z pamięci fiskalnej a linią dodatkowego opisu) należy w niej umieścić co najmniej jedną spację. ale z wyłączeniem jakichkolwiek kodów sterujących. na raporcie dobowym w polu ‘Łączna opłata’ może również się pojawić wartość ujemna (teoretycznie.2. ponadto na obu wyświetlaczach (LCD i LED) drukowana jest wartość ujemna.999...999. = 18: błędne oznaczenie stawki PTU (lub brak).00 . UWAGA: • numeracja linijek musi być ciągła.. <recepta> = string[14]. gdyby były same zwroty). <ilość> = string[12].50. operacja STORNO powoduje zwiększenie sumy opłat jeżeli stornowana pozycja ma ujemna opłatę. = 17: błędne oznaczenie ilości (puste lub za długie). Ogólne reguły syntaktyki rozkazów nie dopuszczają linii pustych. jeżeli tak. jeżeli suma opłat z poszczególnych linijek jest < 0 to w polu podsumowań drukowany jest napis ‘Zwrot zł’.’D’ lub ‘ ‘ lub ‘Z’ (oba ostatnie oznacz. format jw. jw.4 jeżeli wykonuje się operację STORNO ! • wykonanie operacji STORNO powoduje w tej wersji kontrolę. sposób reprezentacji liczb ujemnych: BCD-10 ogranicza zakres kwot reprezentujących wartości: opłaty dla pozycji paragonu. jw. poprawna jest sekwencja numerów 1.. również jeżeli jest wykonywana operacja STORNO. • Na końcu każdej linii musi znaleźć się terminator w postaci pojedynczego kodu CR (jedyny dozwolony kod kontrolny). jeżeli =0 to operacja STORNO ! <nazwa> = string[40]. = 22: błąd operacji STORNO . stąd jeżeli zachodzi potrzeba uzyskania linii oddzielającej (np. <ptu> = kod stawki PTU = ‘A’. Dalsze konsekwencje tego faktu są następujące: 1. w którym drukarka oczekuje na sprzedaż tego specyfiku. = 42: błąd kwoty OPLATA. • CENA = cena jednostkowa towaru. • <check> = bajt kontrolny. czy jest zapamiętana wycena leku o danej nazwie. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. z możliwością drukowania polskich liter i semigrafiki w kodzie MAZOWIA.000.3. (nowe błędy dla sekwencji LBTRSART) = 41: błąd napisu <recepta>.w wyniku jej wykonania suma w danej grupie podatkowej wychodzi ujemna). dozwolony jest punkt dziesiętny przed dwoma ostatnimi cyframi.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 • Każda linia może zawierać max 40 znaków ASCII. zakres lub brak). 2.000. BRUTTO = kwota sprzedaży BRUTTO 10 cyfr max.

gdzie: Pn = ilość dodatkowych linii umieszczanych w stopce paragonu. OPŁATA = łączna kwota. 96 .. = 26: błąd kwoty WPLATA (syntaktyka.Pn $e <kod> CR <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR WPLATA/TOTAL/<check> ESC \ lub (zakończenie paragonu „aptecznego”) : ESC P 1 $e <kod> CR WPLATA/TOTAL/OPŁATA/ <check> ESC \ lub: ESC P 1. Str. rozumiana jako suma pól WARTOŚĆ dla wszystkich pozycji paragonu (dla kontroli poprzednich transferów). UWAGA: . = 24: przepełnienie bufora drukarki. parametr występuje tylko w sekwencji kończącej paragon „apteczny”..Pn $e <kod> CR <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR WPLATA/TOTAL/OPŁATA/ <check> ESC \ ‘pozytywne’ zatwierdzenie transakcji. jeżeli różnica WPLATA-TOTAL <=0 to napisy ‘gotówka’. lub błędna treść dodatkowych linii.wyprowadza drukarkę z dowolnego błędnego stanu do głównej pętli analizy syntaktyki. [LBTREXIT]: Akceptacja/ anulowanie paragonu. = 5 : błąd operacji z zegarem RTC. jeżeli = 0 to napisy „gotówka / reszta” nie będą drukowane. jaką musi zapłacić klient.również anulowanie paragonu w trybie „on-line” <check> . jest to suma pól OPŁATA dla wszystkich pozycji paragonu.0. TOTAL = łączna należność dla klienta.numer terminala (2 cyfry) + kod kasjera (litera).bajt kontrolny. za logo fiskalnym. = 2 : błąd bajtu kontrolnego.<linia3> = zawartość tych linii. <check> = bajt kontrolny. = 28: przepełnienie totalizera. ‘reszta’ nie będą drukowane !) = 27: błędna suma całkowita TOTAL. (po tym parametrze powinien być terminator CR !) WPLATA = kwota wpłacona przez klienta. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. do których ma dostęp aplikacja = 0. ESC P 0 $e <check> ESC \ .0. = 4 : błąd parametru Pn. = 25: błędny kod terminala/kasjera (zła długość lub format).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Zmodyfikowana sekwencja zakończenia paragonu LBTREXIT. = 23: błędna liczba rekordów (linii) paragonu.‘negatywne’ zatwierdzenie transakcji przez serwer (Cancel) . ESC P 1 $e <kod> CR WPLATA/TOTAL <check> ESC \ lub: ESC P 1. = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną.3 <linia1>.wysłanie sekwencji CAN ESC P 0 $e <check> ESC \ . <kod> = string[3] .

p’ = string[20]. • zawiera informacje odczytane z pamięci fiskalnej. wartość. dla którego była drukowana wcześniej wycena (transakcja nie może być poprawnie zakończona.3. DAWKA: pppppppppppppppppppp| |OPAKOWANIE: oooooooooooooooooooo| gdzie: ‘nnn. Ilość. • zamówienie na lek recepturowy. • adres • NIP 1.n’ = string[30]: dowolny napis przesłany przez aplikację... w formacie (dane dopisywane automatycznie przez drukarkę): |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www hh:mm kkkkkk| (‘www’ . opłata. łącznie z kodami sterującymi (mogą to być LF-y ale również kody ‘wzbogacające’ wydruk np. godzinę oraz numer kolejny wydruku niefiskalnego.oo| Str. ‘ooo. Linia zawierająca datę.. 97 . • raport kasowy (wariant „apteczny”). w której jest drukowany dany parametr nie będzie drukowana. ponieważ tablica zapamiętanych wycen leków nie jest pusta) Formaty dodatkowych (aptecznych) wydruków niefiskalnych. 1. = 43: błąd kwoty OPŁATA.o’ = string[20]. Pola oznaczone przez (*) są opcjonalne. podwójna szerokość linii).2. podatek VAT. Wycena leku . opis sekwencji LBRPDTA na stronie 103). max 217 znaków.cc| |VAT vv % : pppppppp.4. ‘ppp. = 44: brak w paragonie leku. o ściśle ustalonym formacie: • wycena leku (różne warianty). Tytuł wydruku w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| | ## WYCENA LEKU . Jeżeli dane pole jest związane z parametrem napisowym to jeżeli jest on pusty lub równy ‘ ‘ (pojedyncza spacja) to cała linia. W opisywanym rozwiązaniu wprowadzono następujące wydruki niefiskalne. cena. Nagłówek musi zawierać następujące informacje: • nazwa przedsiębiorstwa (apteki). Nagłówek.ustalony w procesie fiskalizacji drukarki. w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony. 1.1.format wydruku. W przypadku parametru numerycznego (kwota) linia jest pomijana jeżeli od-nośny parametr jest równy 0 oraz wydruk danej linii został explicite „zablokowany” w sekwencji sterującej (por. (nie zawiera kodów kontrolnych).pp| |OPŁATA: oooooooo.ww| |CENA: cccccccc.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 = 29: żądanie zakończenia (pozytywnego !) trybu transakcji.NIEFISKALNE ## | |NAZWA: nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn| |POSTAĆ. |0123456789012345678901234567890123456789| |ILOŚĆ: iiiiiiiiii| |WARTOŚĆ: wwwwwwww. format nagłówka jest zatem dowolny .3-znakowe oznaczenie dnia tygodnia dopisywane przez drukarkę) 1.

d’ = string[10]: oznaczenie daty np. Linia nie drukowana jeżeli parametr Prf <> 0.’). Drukowana jest wartość ‘kk...i’ = parametr napisowy: string[20].10.p’ = string[10]: oznaczenie zniżki np. ‘ddd.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 gdzie: ‘iii..o’ = wartości przesłane jako parametry numeryczne (kwoty.6.kk| 1. Linia nie drukowana jeżeli parametr Pcl <> 0. ‘xxx. dopuszczalne znaki ‘0’.9.. ‘ppp.w’ = string[30]: dane osoby wydającej lek..c’. ‘rrr. |0123456789012345678901234567890123456789| Str.’ryczałt’. Dopłata ponad cenę limitową (*).x’ = string[10]: oznaczenie rodzaju recepty. Nie drukowana jeżeli parametr Ppl <> 0.p’. ‘ww. ‘30%’. |0123456789012345678901234567890123456789| |PONAD LIMIT: kkkkkkkk. Stopa podatku VAT jest odczytana z pamięci fiskalnej i wybrana na podstawie jednoznakowego parametru (typu ‘char’) przesłanego w sekwencji LBRPDTA (który może być równy ‘A’. przy czym parametr ‘ww..r’ = string[10]: numer refundacji (traktowany jako napis). Dopłata 100 % (*). Ta linia jest drukowana jeżeli napis (string[10]) odpowiadający temu parametrowi sekwencji jest niepusty: |0123456789012345678901234567890123456789| |ILOŚĆ LEKOSPISOWA: iiiiiiiiii| 1. |0123456789012345678901234567890123456789| |DOPŁATA (100%): kkkkkkkk. Ciąg linii zawierających opcjonalne parametry numeryczne: 1. Linia nie drukowana jeżeli parametr Pd100 <> 0..7. 1. Linia nie drukowana jeżeli parametr Pop <> 0. |0123456789012345678901234567890123456789| |LIMIT: kkkkkkkk. Parametry sprzedaży w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| |KASA NR nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn| |PŁATNE: pppppppppp| |RECEPTA: xxxxxxxxxx| |REFUNDACJA: rrrrrrrrrr| |WYDAŁ: wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww| |DATA: dddddddddd| (*) gdzie: ‘nnn. traktowane jako napis.’D’ lub ‘Z’ lub ‘ ‘). Drukowana jest wartość ‘kk.(wiersz drukowany jeżeli odpowiedni parametr jest niepusty).k’ przesłana jako parametr numeryczny (kwota)..k’ przesłana jako parametr numeryczny (kwota).. 98 .k’ przesłana jako parametr numeryczny (kwota).Refundacja (*).kk| 1.kk| 1.w’ oprócz kontroli formalnej pod-lega również kontroli na zgodność wycen leków z treścią paragonu fiskalnego..kk| 1. Drukowana jest wartość ‘kk. w formacie ‘1995-xx-xx’.. Drukowana jest wartość ‘kk..w’. |0123456789012345678901234567890123456789| |OPŁATA PODSTAWOWA: kkkkkkkk. Cena limitowa (*).k’ przesłana jako parametr numeryczny (kwota).itp.’oo....11...n’ = string[20]: numer kasy + numer paragonu w systemie.’cc..Opłata podstawowa (*).5.’pp.8. ‘www..k’ przesłana jako parametr numeryczny (kwota). Drukowana jest wartość ‘kk. Ilość lekospisowa (*).’9’ oraz ‘.

.q’ = string[6] = napisy do oznaczenia zakresu numerów paragonów (według systemu komputerowego). Raport VAT .pp| |VAT bb % : bbbbbbbb..aa pppppppp. Koniec wydruku.l’ = string[30]: dane lekarza (numer . godzinę oraz numer kolejny wydruku niefiskalnego. Opcjonalne dane dodatkowe .qq| |VAT cc % : cccccccc. 99 .2. Blok ten nie jest drukowany jeżeli parametr Pv sekwencji LBAPTREP jest Format: |0123456789012345678901234567890123456789| |VAT aa % : aaaaaaaa. numer ubezpieczenia.): |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www hh:mm kkkkkk| 2. ‘pp.w postaci napisu).3.kk| 1.bb qqqqqqqq. ‘www.r’ = string[20]: nazwa organizacji refundującej. 2..1.NIEFISKALNE ## | |OD: dd-mm-rrrr gg:mm | |DO: dd-mm-rrrr gg:mm | |KASA NR nnnn kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk| |PARAGONY: pppppp-qqqqqq| gdzie: ‘dd-mm-rrrr gg:mm’ = data / godzina przesłana z systemu (jako ciąg parametrów binarnych Pd.cc rrrrrrrr. Tytuł wydruku w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| | ## RAPORT KASOWY . |0123456789012345678901234567890123456789| |PACJENT: pppppppppppppppppppppppppppppp| (*) |LEKARZ: llllllllllllllllllllllllllllll| (*) |REFUNDATOR: rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr| (*) |WOJEWÓDZTWO: wwwwwwww wwwww| (*) gdzie: ‘ppp.k’ = string[27] : identyfikacja osoby obsługującej. nazwisko i imię).16.4 linii.). 1.p’ = string[30]: dane pacjenta (np.Pmn w sekwencji sterującej LBAPTREP) ‘nnnn’ = string[4]: numer kasy.. 2.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 |REFUNDACJA: kkkkkkkk. Linia zawierająca datę. w formacie (dane dopisywane automatycznie przez drukarkę.. 2.blok 0. format: |0123456789012345678901234567890123456789| | ## KONIEC WYCENY LEKU . jw.4.NIEFISKALNE ## | Raport kasowy. ‘lll.opcjonalny (*).w’ = string[20]: nazwa województwa. Nagłówek (dane podatnika odczytane z pamięci fiskalnej.. <> 0.’qq. dowolny napis.rr| Str.. ‘kk.p’.12.. jw. ‘rrr. Drukowane są tylko linie zawierające niepuste napisy. dowolny 4-znakowy napis..

nie jest kontrolowana przez drukarkę). równy ‘ ‘ lub ‘-‘.z’.pp| |GOTÓWKA KOŃCOWA kkkkkkkk..Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 |VAT dd % : dddddddd. ‘aaaaaaaa..n’ = string[10] . w formacie (dane dopisywane automatycznie przez drukarkę.p’. 100 .xx gdzie: ‘aa’.ss’ = kwoty podatku w poszczególnych grupach podatkowych. 3. Data przyjęcia zamówienia: |0123456789012345678901234567890123456789| |DATA: dd-mm-rrrr | gdzie: ‘dd-mm-rrrr’ = data przesłana z systemu jako 3 parametry liczbowe Py1.zz’ = kwota sprzedaży zwolnionej od podatku.ZAMÓWIENIE ## | (następna linia wydrukowana znakami o podwójnej szerokości): |01234567890123456789| |NUMER: nnnnnnnnnn| gdzie: ‘nnn.’pp.): |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www hh:mm kkkkkk| 3.| tttttttt.linia w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| | ## KONIEC RAPORTU ..pp’.aa’.Pd1..’ssssssss. jw.NIEFISKALNE ## | ssssssss.’ssssssss. Linia zawierająca datę.dd |ZW.. Blok ten nie jest drukowany jeżeli parametr Pg jest <> 0.tt| Zamówienie na lek recepturowy.opcjonalny (*). jw.6.4.’dddddddd. : zzzzzzzz. |0123456789012345678901234567890123456789| |ZALICZKI s zzzzzzzz.xx’ = sprzedaż całkowita (nie jest sprawdzana ani zgodność z danymi z totalizera drukarki ani poprawność dodawania kwot z ‘aaaaaaaa. 3.aa’. Dane osoby przyjmującej zamówienie: Str. godzinę oraz numer kolejny wydruku niefiskalnego.5.pp’.D naliczone przez system (wartości te nie są przez drukarkę sprawdzane na zgodność z totalizerami).). ‘zz.zz| |GOTÓWKA POCZĄTKOWA pppppppp.jednoznakowy parametr przesłany przez system.k’ = wartości 3 kwot przesłane przez system 2. 2.dd’ = kwoty sprzedaży w grupach PTU A. Nagłówek (dane podatnika odczytane z pamięci fiskalnej.numer zamówienia przesłany z systemu.Pm1.2... Koniec wydruku .zz’). Tytuł wydruku w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| | ## NIEFISKALNE ## | | ## LEK RECEPTUROWY .ss| 0.. ‘xxxxxxxx.’bb’.ss’ (obliczona przez system. ‘tttttttt. 3...’dd’ = stopy podatkowe odczytane z modułu .3. Raport gotówkowy .tt’ = suma kwot ‘pppppppp.’kk. ‘zzzzzzzz.kk| gdzie: s = string[1] . ‘pppppppp..1. 3.5. dla oznaczenia kwoty ujemnej.zz |RAZEM : xxxxxxxx.’zzzzzzzz. traktowany jako napis.

... Pacjent (*). 3. Zakończenie wydruku.. 3..99..Pd2: nieistotne).9...w postaci napisu). Linia drukowana jeżeli odnośny parametr jest niepusty. 3.....6.. Termin odbioru (*) ..12). dzień (=1. • format z datą ‘dd... |0123456789012345678901234567890123456789| |LEKARZ: llllllllllllllllllllllllllllll | (*) gdzie: ‘lll....7..NIEFISKALNE ## | Str.data drukowana w tej linii jest wybierana przez 3 parametry numeryczne Py2...k’ = wartość kwoty przesłana z systemu w postaci numerycznej.Pm2. różne wartości tych parametrów dają 3 możliwe formaty linii: • linia pominięta. 3.. Format: |0123456789012345678901234567890123456789| | ## KONIEC ZAMÓWIENIA .... • format „z kropkami”... 101 ..w’ = string[30] = napis przesłany z systemu.. Lekarz (*).. miesiąc (=1. nazwisko i imię)...kk | gdzie: ‘kk. gdy Py2=Pm2=Pd2=0 (lub brak parametrów). Kwota przedpłaty (*).. Linia drukowana tylko jeżeli odnośny parametr jest niepusty....Pd2: rok (2 ostatnie cyfry)..8..| UWAGA: .. |0123456789012345678901234567890123456789| |PACJENT: ppppppppppppppppppppppppppppp| (*) gdzie: ‘ppp.p’ = string[30]: dane pacjenta (np.31). numer ubezpieczenia.... Linia ta nie jest drukowana jeżeli parametr Pks<>0..opcjonalny: |0123456789012345678901234567890123456789| |TERMIN ODBIORU: dd-mm-rrrr | lub drugi format (bez parametrów): |TERMIN ODBIORU:.rr’.. 3..... gdy Py2 >=100 (Pm2. Format: |0123456789012345678901234567890123456789| |OPŁATA: kkkkkkkk..10.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 |0123456789012345678901234567890123456789| |PRZYJĄŁ: wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww| gdzie: ‘www..l’ = string[30]: dane lekarza (numer . gdy wszystkie parametry mają poprawny zakres a Py2=0.

dla których były drukowane poprzednio wyceny. gdy wszystkie pozycje umieszczone w tablicy „wycen” zostaną wydrukowane / umieszczone na paragonie. Po wykryciu danej nazwy sprawdzana jest zgodność wartości. kwoty wchodzące do obliczenia podatku VAT. Jeżeli wydrukowano chociaż jedną wycenę (tablica jest „niepusta”) to nie ma możliwości poprawnego zakończenia transakcji bez sprzedaży (umieszczenia na paragonie wszystkich pozycji. Jeżeli dana nazwa pojawi się w wycenie więcej niż jeden raz. W wyjątkowych sytuacjach można zrezygnować ze sprzedaży. Każda wycena jest zapamiętana przez drukarkę (w pamięci nieulotnej tj. Pojemność tej tablicy wynosi 20 pozycji co ogranicza maksymalną ilość wycen drukowanych „pod rząd”. W przypadku stwierdzenia zgodności nazw i wartości dana pozycja jest zaznaczana w tablicy jako „wydrukowana” (ale nie jest „usuwana” ze względu na możliwość anulowania transakcji).co jest preferowanym ze względów organizacyjnych rozwiązaniem. kiedy po wydrukowaniu wyceny zrezygnowano ze sprzedaży leku . Ponadto na paragonie można umieścić również towary „spoza listy” tj. to umieszczona w tablicy wycen wartość jest sumą wartości wszystkich wycen odpowiadających tej nazwie. 40-znakowe nazwy. Str. Zwróćmy uwagę. Poprawne zatwierdzenie transakcji może nastąpić tylko. Kontrolowana jest również zgodność wartości leku na paragonie z wartością podaną na wycenie. Jeżeli nazwa się zgadza ale wartości są różne zostanie zgłoszony błąd transakcji.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Związek między wydrukami niefiskalnymi wycen leków a wydrukiem paragonu fiskalnego. a nie ‘opłaty’ !). 102 . Ponieważ może zaistnieć sytuacja. Ponadto zauważmy. Drukowanie ciągu wycen leków jest ściśle powiązane ze sprzedażą tych leków na paragonie fiskalnym w następujący sposób. Operacje takie są odnotowywane w pamięci nieulotnej drukarki i na raporcie dobowym jest drukowana ilość usuniętych w ten sposób pozycji oraz war-„stornowanych wycen”. Kontrola ta jest przeprowadzana przez drukarkę zawsze (przy „niepustej” tablicy) niezależnie od rodzaju paragonu (jedno-.kolejność wycen nie musi odpowiadać kolejności leków na paragonie.dla zaakceptowania ich przez klienta. dwulinijkowy lub „apteczny”) oraz trybu drukowania (paragon blokowy / „On-Line”). Zapamiętywane są pełne. że ponieważ identyfikacja wyceny odbywa się na podstawie nazwy . Próba zakończenia transakcji bez spełnienia tego warunku daje błąd transakcji. W dowolnym momencie przy wyłączonym trybie transakcji (!) można wydrukować pewną liczbę takich wycen .przy pomocy sekwencji LBCLRDTA oraz kasowania całej tablicy sekwencja LBCLRALL.przewidziano możliwość usunięcia pozycji z tablicy wycen . Wydrukowanie ciągu wycen poprzedza w tym rozwiązaniu wydrukowanie paragonu fiskalnego . Podczas tworzenia (tryb blokowy) lub drukowania (tryb „On-Line”) paragonu każda linijka jest kontrolowana pod kątem zgodności nazwy z nazwami zawartymi w tablic nazw dla wycen leków. w sposób odporny na wyłączenie zasilania !) w tablicy zawierającej nazwy i wartości (tj. Reasumując: powiązano wydrukowanie wyceny leku z jego sprzedażą. dla których nie drukowano wycen. że „stornowanie” pozycji na paragonie powoduje jej „odtworzenie” w tablicy. ale fakty takie zostaną odnotowane na raporcie dobowym. Nie jest możliwe wydrukowanie samej wyceny bez dokonania sprzedaży. który powoduje w trybie blokowym usunięcie całego paragonu i odtworzenie stanu tablicy „wycen” a w trybie „On-Line” skutkuje anulowaniem transakcji. takie.

Prf *w <nazwa> CR <postac_dawka> CR <opakowanie> CR <ptu> CR <ilosc> CR <kasa_nr> CR <platne> CR <recepta> CR <refundacja> CR <wydal> CR <data> CR <ilosc_lekospis> CR <pacjent> CR <lekarz>CR <refundator> CR <wojewodztwo> CR <wartosc> / <cena> / <vat> / <oplata> / <limit> / <ponad_limit> / <doplata> / <oplata_podst>/ <refundacja> / <check> ESC \ Sekwencja powoduje: • wydrukowanie wydruku niefiskalnego dla wyceny leku..Ppl.. Jako parametr „pusty” jest również uznawana pojedyncza spacja. również jeżeli kwota ta jest zerowa. Parametr Pc steruje pracą obcinacza po zakończeniu drukowania: Pc = 0 : odcięcie paragonu.’). <opakowanie> = string[20]. Pc = 1 : bez odcięcia..Pop.Prf powodują zablokowanie drukowania wybranych kwot jeżeli dany parametr jest Pcl. <ilosc> = string[10]... We wszystkich podanych niżej sekwencjach obowiązują ogólne zasady syntaktyki dla drukarki „DF-300”. 103 . Parametry Pcl. Pd100: kwota <dopłata> (linia ‘DOPŁATA (100%):.Pd100. [LBRPDTA]: Wycena leku.’). Prf : kwota <refundacja> (linia ‘REFUNDACJA:.. Pcl : kwota <limit> (linia ‘LIMIT:.. <ptu> = char. <nazwa> = string[30]..’). <refundacja> = string[10]. W szczególności w każdej sekwencji występuje 2-znakowy parametr <check> oznaczający bajt kontrolny sekwencji (suma znaków modulo 256.nazwy i wartości (jeżeli dana nazwa już występuje w tablicy to wartość zapamiętana w tablicy jest inkrementowana o aktualną kwotę przekazana w sekwencji). zakodowana jako dwa znaki heksadecymalne). • dopisanie do tablicy „zapamiętanych wycen” leków danej pozycji . Brak parametru lub wartość zerowa powoduje drukowanie linii związanej z daną kwotą. Str.’).Prf <> 0 oraz dana kwota jest zerowa. Pop : kwota <oplata_podst> (linia ‘OPŁATA PODSTAWOWA:.. <recepta> = string[10].. Ppl : kwota <ponad_limit> (linia ‘PONAD LIMIT:. Parametry napisowe sekwencji. <kasa_nr> = string[20].. Parametry oznaczone jako (*) mogą być puste. <platne> = string[10]. wtedy odnośna linia nie jest drukowana. ESC P Pc.’).Pcl. <postac_dawka> = string[20]..Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Sekwencje sterujące dla uzyskania dodatkowych aptecznych wydruków niefiskalnych.

Parametry numeryczne sekwencji (kwoty. błędy parametrów napisowych sekwencji: = 46: błąd pola <nazwa>. <data> = string[10] (*). <refundator> = string[20] (*)..<oplata>.. = 45: przepełnienie tablicy wycen (zbyt duża liczba wycen wydrukowana).<ponad_limit>. Str. = 4 : błąd parametru (Pc. = 48: błąd pola <opakowanie>. = 51: błąd pola <kasa_nr>. = 54: błąd pola <refundacja>. = 53: błąd pola <recepta>. pozostałe błędy sekwencji: = 62: błąd jednej z wartości numerycznych <wartosc>. <wojewodztwo> = string[20] (*). = 55: błąd pola <wydal>. = 49: błąd pola <ptu>. muszą występować wszystkie nawet jeżeli nie wszystkie są drukowane): <wartosc>. = 56: błąd pola <data>. <lekarz> = string[30] (*).<limit>. = 47: błąd pola <postac_dawka>.. <oplata_podst>. 104 .<refundacja> (może być błąd syntaktyki lub brak jednego z parametrów).Prf). = 58: błąd pola <pacjent>.<vat>. <ilosc_lekospis> = string[10] (*).<refundacja>. = 50: błąd pola <ilosc>. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. = 3 : zła ilość parametrów (więcej niż 6). = 59: błąd pola <lekarz>. = 61: błąd pola <wojewodztwo>.<cena>. <pacjent> = string[30] (*). = 5 : błąd odczytu zegara RTC. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.<doplata>. = 52: błąd pola <platne>.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 <wydal> = string[30]. = 60: błąd pola <refundator>. = 57: błąd pola <ilosc_lekospis>.

Pmn1 = data / godzina początkowa raportu (linia ‘OD:’).. Py2..23.Pg oznacza Pv=Pg=0 (bloki są drukowane). = 63: brak w tablicy zapamiętanych wycen podanej nazwy. ESC P Py1.. 105 .Ph2 = godzina = 0..99 (2 ostatnie cyfry. Pg <> 0 : blok raportu gotówkowego nie jest drukowany. Parametry numeryczne (kwoty). = 2 : błąd bajtu kontrolnego. ESC P *c <nazwa> CR <check> ESC \ sekwencja usuwa z tablicy zapamiętanych wycen pozycję identyfikowaną przez nazwę <nazwa> = string[40].<brutto_b>. UWAGA: wykonanie sekwencji gdy tablica jest pusta nie powoduje zgłoszenia błędu. Parametry napisowe: <kasa> = string[4] = numer kasy (traktowany jako dowolny napis). [LBCLRALL] : Kasowanie całej zapamiętanej listy wycen leków. Pg *r <kasa> CR <osoba> CR <par1> CR <par2> CR <brutto_a> / <brutto_b> / <brutto_c> / <brutto_d> / <brutto_z> / <total_brutto> / <ptu_a> / <ptu_b> / <ptu_c> / <ptu_d> / <total_ptu> / <znak_z> CR <zaliczki> / <got_pocz> / <got_konc> / <check> ESC \ Parametry: Py1.Ph1.Py2 = rok = 0. Pmn1. Pd1. Pv.’. Ph1.<brutto_d> = kwoty sprzedaży w grupach podatkowych A.. = 2 : błąd bajtu kontrolnego.31.Pm1. <par2> = string[6] = końcowy nr. Py2. Ph2. Str.. [LBAPTREP] : Raport kasowy w formacie dla aptek.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBCLRDTA] : Kasowania zapamiętanych danych o wycenie leku („stornowanie wyceny”).. <znak_z> = string[1] = ‘ ‘ lub ‘-‘ = znak kwoty drukowanej w linii ‘ZALICZKI. Pd1. Ph1.Pd2 = dzień = 1.D.<brutto_c>. <par1> = string[6] = początkowy nr. Pd2.’).Pmn2 = minuta = 0. Py1. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. UWAGA: brak parametrów Pv.Ph2.Pd1. ESC P *a <check> ESC \ Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.. paragonu dla raportu.. Pm1. nawet jeżeli ten blok nie jest drukowany.Pm2.. Pm2. przy czym 0: 2000).Pd2. Pmn2. Pv <> 0 : blok raportu kwot VAT nie jest drukowany. <osoba> = string[27] = identyfikacja osoby obsługującej. musi występować. Pm1. paragonu dla raportu. UWAGA: poprawność daty (ilość dni miesiąca) nie jest kontrolowana.12. Muszą zawsze występować wszystkie nawet jeżeli blok kwot VAT i/lub blok raportu gotówkowego nie są drukowane: <brutto_a>.Pm2 = miesiąc = 1.59. Pmn1.Pmn2 = data / godzina końcowa raportu (linia ‘DO:.

pozostałe błędy sekwencji: = 69: błąd jednej z wartości numerycznych <brutto_a>. Py1 = rok = 0. Pm1 = miesiąc = 1.8 = ilosc kopii numerka na lek recepturowy.gdy Py2=100 to parametry nie są drukowane.gdy Py2=Pd2=Pm2=0 to linia 'TERMIN ODBIORU. [LBRPORD] : Zamówienie na lek recepturowy.. ESC P Py1..Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 <brutto_z> = kwota zwolniona od podatku. Ponadto sekwencja w nowej postaci powoduje zwiększenie wartości na wyświetlaczu o przesłaną kwotę opłaty ( <opłata> . Po wydrukowaniu ostatniego numerka na wyświetlaczu będzie prawidłowa kwota do zapłaty obejmująca również opłaty za leki recepturowe.31.. Pm2 i Pd2.'). <ptu_a>. Pm2 = miesiąc = 1..w.. ciągu numerków) na lek recepturowy. = 67: błąd pola <par2>.w. UWAGA: Dodatkowy parametr Pn (>1) powoduje wydrukowanie więcej niż jednego zamówienia na lek recepturowy przy użyciu jednej sekwencji. = 3 : zła ilość parametrów (więcej niż 12). Pd1 = dzień = 1. Parametry: Py1..<total_ptu> (może być błąd syntaktyki lub brak jednego z parametrów)...99 lub 100 (2 ostatnie cyfry. . = 66: błąd pola <par1>. Zwróćmy uwagę. = 2 : błąd bajtu kontrolnego.oczywiście wartość ta jest dodawana raz.12. wartość 0 lub brak parametru powoduje wydrukowanie jednego egzemplarza.. Pn=0.Pm1. <total_brutto> = suma kwot j.. Pn *k <numer> CR <osoba> CR <pacjent> CR <lekarz> CR <opłata> / <check> ESC \ Sekwencja powoduje wydrukowanie zamówienia na lek recepturowy.w p. = 68: błąd pola <znak_z>. = 5 : błąd odczytu zegara RTC.... błędy parametrów napisowych sekwencji: = 64: błąd pola <kasa>... Pd2 = dzień = 1. Pks<>0 : kwota przedpłaty nie jest drukowana.12 lub 0. przy czym 0: 2000)..99 (2 ostatnie cyfry.. przy czym 0: 2000). = 4 : błąd parametru (Py1.Pd1 = data przyjęcia zamówienia (linia 'DATA:. Pm2. że ponieważ początek transakcji zeruje wartość na wyświetlaczu prawidłowa sekwencja działań polega na wydrukowaniu paragonu fiskalnego oraz bezpośrednio po nim numerku (ew. Str. = 65: błąd pola <osoba>. Py2 = rok = 0.<ptu_d> = kwoty podatku naliczonego od kwot sprzedaży w grupach A. Pks. jeżeli jest drukowana więcej niż jedna kopia).').Pg)..31 lub 0. Pd1.Pd2 = termin odbioru (linia 'TERMIN ODBIORU. . Py2.p.D <total_ptu> = suma kwot podatku j. 106 . Pm1.. UWAGA: .Pm2. Py2... na końcu linii jest drukowana data określona przez parametry Py2. a linia jest uzupełniona kropkami.<ptu_c>.<ptu_b>.' nie jest drukowana. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. Pd2.

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Parametry napisowe: Parametry oznaczone jako (*) mogą być puste.. Usunięcie nazwy z listy jest odnotowywane w raporcie dobowym. = 71: błąd pola <osoba>. = 75: błąd pola <opis>. = 73: błąd pola <lekarz>. <osoba> = string[30] = dane osoby przyjmującej zamówienie. <lekarz> = string[30] (*). ESC *t <nazwa> CR <opis> #255 <check> ESC \ gdzie: <nazwa> = napis złożony z max. Fakt ten powoduje konieczność sprzedaży tego towaru w trakcie następnej transakcji. 107 . = 72: błąd pola <pacjent>. Sekwencja LBCLRALL usuwa z listy wszystkie nazwy które pojawiły się zarówno w wycenach jak i opisach. = 74: błąd pola <nazwa>. (błędy parametrów napisowych sekwencji) = 70: błąd pola <numer>. 30 znaków zakończony CR. (inne błędy) = 74: błąd kwoty <opłata>. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. lub usunięcia tej nazwy z listy przy pomocy sekwencji LBCLRTXT. jeżeli ta sama nazwa pojawiła się w wycenie leku to nie jest ona usuwana. Sekwencja LBCLRTXT usuwa z listy nazwę. <numer> = string[10] = numer zamówienia. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. wtedy odnośna linia nie jest drukowana.Pks). [LBPRNTXT]: Opisu działania leku. która pojawiła się w opisie. <check> = bajt kontrolny dla całej sekwencji. Jako parametr "pusty" jest również uznawana pojedyncza spacja. <pacjent> = string[30] (*). <opis> = napis złożony z max. = 4 : błąd parametru (Py1. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. traktowany jako napis. przekroczenie dopuszczalnej ilości linii = 50 UWAGA: Jest zapamiętywany fakt wydrukowania opisu leku o danej nazwie. Informacja o usuniętym opisie pojawia się w raporcie dobowym w postaci linii o formacie: |ILOŚĆ ANULOWANYCH OPISÓW iiiiii| Str. 2000 znaków ale nie więcej niż 50 linii zakończony kodem ASCII 255 (dziesiętnie). Jest to zatem analogiczna koncepcja „powiązania” drukowania opisów leków z ich sprzedażą jak dla wycen leków. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. = 3 : zła ilość parametrów (więcej niż 7).

suma kontrolna.LBAPTREP. 108 . Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.sekwencja usuwa z tablicy zapamiętanych wycen pozycję identyfikowaną przez nazwę <nazwa> = string[DL_NAZWY]. która została tam wpisana przy użyciu sekwencji LBPRNTXT.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBCLRTXT] : Kasowanie opisu działania leku z tablicy wycen. ESC P *z <nazwa> CR <check> ESC \ .przełączenie w tryb 42 kolumn) UWAGA: Po odebraniu tej sekwencji wszystkie wydruki generowane przez następujące dalej sekwencje: LBRPDTA. = 76: brak w tablicy zapamiętanych opisów podanej nazwy. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. ESC P Ps.LBRPORD. [LBPRNDIR] : Sekwencja związana z obsługą dodatkowego portu szeregowego. = 4 : błąd parametru Ps Str.Pm #y <check> ESC \ Ps = 0: wydruki niefiskalne kierowane będą na drukarkę paragonową Ps = 1: wydruki niefiskalne kierowane będą na drukarkę zewnętrzną Opcjonalny parametr Pm określa gęstość druku (tylko dla drukarki zewnętrznej): Pm = 0 (lub brak) : drukuj z aktualnie wybraną gęstością Pm = 1 : 10 CPI Pm = 2 : 12 CPI Pm = 3 : 17 CPI Pm >=4 : 20 CPI Pm = 5 : Wybór „slip printera” (TM-290 .LBPRNXT będą kierowane na zdefiniowane urządzenie aż do ponownego odebrania sekwencji LBPRNDIR lub wyłączenia zasilania. Kody błędów: = 2 : błąd bajtu kontrolnego. <check> .

Wówczas transmisja znaków z komputera do drukarki powinna zostać wstrzymana.o długości 2048 znaków (kolejka znaków wejściowych. Okablowanie. który informuje. Ponadto. Często popełniany błąd w takim połączeniu to zastosowanie kabla. gdy bufor wejściowy ulegnie zapełnieniu (w tym przypadku będzie w nim 1536 znaków). gdy ilość znaków w buforze spadnie poniżej określonego progu (512 znaków). Polega on na tym. że drukarka wysyła znak XOFF (ctrl S. Zwykle trzeba zrealizować połączenie RTS drukarki z CTS komputera. Stan braku gotowości urządzenia zachodzi w momencie zapełnienia 3/4 pojemności bufora komunikacyjnego tj. że zostaną spełnione następujące warunki sprzętowe i programowe. Zastosowanie tego protokołu umożliwia poprawną pracę interfejsu przy wykorzystaniu połączenia za pomocą jedynie trzech (interfejs napięciowy) lub czterech (pętla prądowa) przewodów. że drukarka będzie ponownie gotowa do przyjmowania następnych danych.): Tabela 1 PARAMETR Szybkość transmisji Ilość bitów informacyjnych Parzystość Ilość bitów STOP Protokół komunikacyjny odbiornika Protokół komunikacyjny nadajnika WIELKOŚĆ 1200.dane odbierane przez drukarkę. dane nadawane przez drukarkę oraz masa sygnałowa. Linia ta jest ustawiana w stan niski (-12V) jeżeli drukarka nie jest gotowa do przyjmowania następnych znaków . W chwili. hex 13) w momencie. Interfejs ten umożliwia komunikację dwukierunkową. drukarka wysyła znak XON (ctrl Q.Opis interfejsów drukarek fiskalnych Thermal i 3001 Uwagi ogólne Drukarki POSNET Thermal i POSNET 3001 wyposażono w interfejs szeregowy RS-232C. Sygnały interfejsu Jak już wspomniano wcześniej. że komputer nie ma możliwości wstrzymania transmisji danych wysyłanych przez drukarkę. jeżeli znajdzie się w nim 1536 znaków.19200 (domyślnie 9600) 8 Brak 1 XON-XOFF Brak bodów Zwróćmy uwagę na ostatni parametr w powyższej liście. hex 11). w którym przewody sygnałowe nie są skrzyżowane. w stan wysoki (+12V) w stanie gotowości.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 12. niektóre programy sterujące interfejsem wymagają dla poprawnej pracy nadajnika (komputera) zwarcia sygnału RTS z CTS (od strony komputera). kiedy procesor drukarki pobierze z bufora odpowiednią ich liczbę . Zastosowano tzw.. gdy ilość znaków spadnie poniżej 1/4 długości bufora. Aby zapewnić poprawną pracę interfejsu. FIFO). 109 . W najprostszym przypadku (interfejs napięciowy) wystarczą 3 przewody . aż do momentu. gdy aplikacja wymaga odczytu statusu drukarki. Można również zastosować protokół sprzętowy przy użyciu linii RTS. Z uwagi na konieczność zastosowania specjalnego kabla nie jest to sposób zalecany. Interfejs komunikacyjny korzysta z bufora wejściowego w drukarce . musi być zrealizowany ten protokół komunikacyjny.założono. Opis interfejsu szeregowego Parametry interfejsu szeregowego są ustalone "na stałe" (Tabela 1. co jest istotne w sytuacji. Str. interfejs szeregowy drukarki może pracować jako interfejs napięciowy (wg standardu RS-232C). 512 znaków. tj. natomiast dla poprawnej pracy odbiornika wymagane jest zwarcie sygnałów DTR z DCD oraz DSR (od strony komputera). protokół XON-XOFF. Podłączenie drukarki do komputera przy pomocy interfejsu szeregowego nie przedstawia specjalnych trudności pod warunkiem. Od strony drukarki żadne zwarcia nie są wymagane.

UWAGA: w tym przypadku sygnał RTS nie działa ! 2. Ponieważ masy sygnałowe urządzeń (komputera i drukarki) są zwarte z masami ochronnymi (uziemieniami) . Kabel wykorzystujący złącze 25 od strony PC-ta: Komputer DB-25 PIN Opis 3 RxD 2 TxD 7 GND 6 – 8 – 20 Zwora 1 4-5 Zworka 2 2. który pojawia się przy wykorzystaniu interfejsu napięciowego. wszelkie różnice potencjałów między uziemieniami komputera i drukarki powodują przepływ (często znacznego !) prądu poprzez połączenie mas sygnałowych urządzeń. które dają dodatkowe błędy transmisji. Połączenie opisane powyżej wymaga zastosowania protokołu transmisji XON-XOFF. Drugim problemem. czytelny tekst).6. Sygnał RTS w standardowym kablu dostarczanym z drukarką nie jest podłaczony. "zerowanie" (co jest najczęściej stosowane w sieciach energetycznych w budynkach mieszkalnych i biurowych). W przypadku jego wykorzystania zworka dostępna dla serwisu (patrz pkt.3. a połączenia masy ochronnej są realizowane w sieci energetycznej nie poprzez "prawdziwe" uziemienie. Ponadto w obwodzie masy sygnałowej mogą pojawiać się w takiej sytuacji zakłócenia impulsowe (związane np. złącze zewnętrznego zasilacza oraz złącze wyświetlacza klienta).8 RTS 1 DRUKARKA (RJ-45) – KOMP. Problem ten występuje szczególnie drastycznie. Opis PIN RxD 5 TxD 4 GND 2. co może zwiększać prawdopodobieństwo przekłamań transmisji.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Istotne jest. Standardowe kable sygnałowe drukarek Poniżej przedstawiono rysunki standardowych kabli sygnałowych wykorzystywanych przy transmisji z drukarkami POSNET Thermal i POSNET 3001. 8. złącze szuflady.7. Na wyświetlaczu tym wyświetlane są dokładnie te same informacje które pojawiają się na wyświetlaczy LCD operatora. z załączeniem dodatkowych odbiorników prądu w sieci energetycznej).3. 1 4. Kabel wykorzystujący złącze 9 od strony PC-ta: Komputer DB-9 PIN Opis 2 RxD 3 TxD 5 GND 1–4–6 Zwora 1 7-8 Zworka 2 Uwaga: Złącze oznaczone (opisane) jako RS232 może być wykorzystane do podłączenia dodatkowego zewnętrznego wyświetlacza alfanumerycznego Typu VFD (duży. lecz przez tzw. Standardowe parametry transmisji: 9600. N.6. DRUKARKA (RJ-45) – KOMP. 110 . jest brak izolacji galwanicznej mas sygnałowych urządzeń. gdy oba urządzenia (komputer i drukarka) są zasilane z różnych faz lub obwodów energetycznych. 3. Opis PIN RxD 5 TxD 4 GND 2. Polskie znaki w standardzie MAZOWIA.24 maksymalna długość takiego połączenia (standard napięciowy) nie może przekraczać (przy szybkości transmisji 9600 bodów) 15 metrów. Chociaż często jest stosowane połączenie dłuższe (z pozytywnym rezultatem).7. należy taką praktykę zakwalifikować jako błędną. że zgodnie z normą V. 1. Wtedy w drukarce należy przestawić zworkę (dostępną dla serwisu) na pozycję ‘2xRS’.1) powinna być ustawiona na pozycję ‘1xRS+RTS’ (patrz strony 121 i 123). Prąd ten powoduje oczywiście dodatkową różnicę potencjałów. Opis sygnałów innych interfejsów dostępnych w drukarkach przedstawiono na stronie 114 (dodatkowy RS232. 5.8 RTS 1 Str. 1.

w środowisku DOS'a..Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Wymagania programowe Ponieważ drukarka może współpracować z bardzo różnymi aplikacjami. Należy jednak pamiętać o właściwym skonfigurowaniu portu. napisanymi przy użyciu różnych systemów programowania (np. CLIPPER. C itd. W przypadku większości współcześnie wykorzystywanych systemów programowania (CLIPPER. w szczególności o włączeniu protokołu XON-XOFF. które może stwarzać oprogramowanie komunikacji szeregowej.można użyć procedur BIOS. realizacji protokołu XON-XOFF w procedurze obsługi przerwania oraz buforowaniu odbieranych znaków w buforze FIFO (wystarczy tu bufor o długości 256 bajtów). że nie ma możliwości przepełnienia bufora wejściowego drukarki (o długości 2048 znaków). wzorując się na modułach dostarczonym przez POSNET : www. Windows . lub napisać własne procedury programujące port i wysyłające do niego znak (np. oprogramowanie nie stwarza większych problemów . oraz komunikacji wyłącznie jednokierunkowej.gdy aplikacja jest tak napisana.com.486. Str.. że po przeniesieniu jej na inny sprzęt (lub nieco różniące się środowisko programowe !) będzie ona nadal działać poprawnie ! 3.nie sposób przeanalizować w tym miejscu wszelkich możliwych problemów.. W przypadku podłączenia drukarki przez COM1. 111 .). 1.posnet.W efekcie. C.COM4 spełniające powyższe wymogi są wbudowane w jądro systemu.. pamiętając tylko o wyborze właściwego adresu portu COM1.COM4. Zwróćmy ponadto uwagę. 4. dBase. pracujących w różnorodnym środowisku sprzętowym (PC 386.Pentium) i programowym (DOS. W przypadku komunikacji dwukierunkowej wykorzystanie procedur BIOS jest w ogólnym przypadku błędne. Właściwe (i zalecane) rozwiązanie procedur komunikacyjnych polega na wykorzystaniu przerwania sprzętowego do odbierania znaków z interfejsu. nie ma gwarancji.) . 2. UNIX. Często popełnianym błędem jest ponadto brak blokady opcji XANY (parametr -XANY) co powoduje nie kontrolowane wznowienie transmisji w wyniku odebrania przez system dowolnego znaku (a przecież nie musi to być znak XON !). nawet jeżeli uzyskano poprawną pracę aplikacji z tak skonstruowaną komunikacją podczas prób. W systemie UNIX procedury obsługi portów COM1.COM4 spełniające powyższe wymogi.. PASCAL) istnieją gotowe biblioteki procedur obsługi portów COM1. ponieważ nie zapewniają one właściwego buforowania znaków odbieranych przez komputer oraz nie realizują protokołu XON-XOFF...pl ). Wobec braku realizacji protokołu XON-XOFF sposób ten jest efektywny tylko w specyficznych sytuacjach . że procedury BIOS wymagają zwór na złączu komputera (RTS-CTS dla nadajnika. DCD-DSR-DTR dla odbiornika). Z doświadczeń autorów wynikają jednak następujące wskazówki.COM4.

Sygnalizacja stanów drukarki na interfejsie szeregowym Stan drukarki można odczytać programowo wysyłając do niej pytanie w postaci: DLE ($10) – odczyt statusu drukarki działający także w trybie OFF-LINE !!! Daje to możliwość odczytu statusu . Do podłączenia dodatkowego wyświetlacza VFD (Thermal. (ERR=1. • blokady (zacięcie napędu głowicy) mechanizmu lub otwartej pokrywy drukarki POSNET 3001. brak papieru lub sytuacje błędne. przegrzanie głowicy.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Dodatkowe złącze RS232C W wersji aptecznej drukarki Wprowadzono obsługę dodatkowego portu szeregowego. 112 .. ERR = 1: stan "Błąd mechanizmu/ sterownika". Jako dodatkowa drukarka może być też wykorzystany tzw. ONL=0). LBAPTREP: drukowanie raportu kasowego. sekwencja LBDSP). awaria zasilacza itp. to drukarka przełącza się w tryb ON-LINE i odpowiednie bity stanu (DLE) zostaną wyzerowane (ERR. umożliwiającego podłączenie drukarki szeregowej z parametrami transmisji 9600/8/N/1 (tylko drukarki ‘apteczne’). dla drukarki „Seikosha” SP-2400 jest to tryb standardowy). • błędu mechanizmu np. Str. że jego przyczyna została usunięta. Wyświetlacz ten wyświetla teksty dokładnie takie same jakie pojawiają się na wyświetlaczu LCD operatora (patrz rozdział VII. ONL=0).77 hex): 7 0 gdzie: ONL = 1: stan "On-Line". W odpowiedzi na kod DLE ($10) drukarka odsyła jednobajtowy status w formacie (70. „slip printer”. jeżeli sterownik stwierdzi. 3001 i Beetle 20) Dodatkowe łącze RS232C można wykorzystać także do podłączenia specjalnego zewnętrznego wyświetlacza VFD uzupełniającego wyświetlacz dla klienta (numeryczny).np. Opis złącza można znaleźć na stronie 114. Drukarka powinna realizować protokół EPSON (np. PE) lub ustawione (ONL). LBPRNXT drukowania opisu działania leku. Stan ten może wystąpić w wyniku: • braku papieru (PE=1. LBRPORD : drukowanie numerka na lek recepturowy. oprócz przejścia drukarki w stan OFF-LINE i odpowiedniego komunikatu na wyświetlaczu. PE = 1: stan "Brak Papieru". Dostęp do tego wyświetlacza po otwarciu transakcji jest jednak dla programisty ograniczony do sekwencji związanej z pobieraniem kaucji LBDSPDEP opisanej na stronie 79. 6 1 5 1 4 1 3 0 2 ONL 1 PE 0 ERR Błędy drukarki Wystąpienie błędu w trakcie drukowania wykrytego przez sterownik mechanizmu drukującego powoduje. Po usunięciu błędu i naciśnięciu klawisza NIE. Do dodatkowej drukarki mogą być kierowane wydruki uzyskiwane w wyniku realizacji następujących rozkazów (dokładny opis sekwencji zawarto w rozdziale ‘VIII’ na stronie 103) : LBRPDTA : drukowanie wyceny leku.

zatem drukarka kontynuuje przyjmowanie znaków do bufora komunikacyjnego. po przełączeniu drukarki w stan ON-LINE. wystąpienie wyżej wymienione komunikatu lub przejście w stan OFF-LINE (automatyczne lub inicjowane z klawiatury). Jeżeli aplikacja oczekuje po wysłaniu każdego rozkazu na odpowiedni status potwierdzający jego wykonanie . Stan ten nie jest w żaden sposób sygnalizowany na interfejsach. Przetwarzanie (pobieranie znaków z bufora wejściowego) jest wstrzymane aż do naciśnięcia klawisza NIE. błędy aplikacji. ustalony po włączeniu zasilania) sposób obsługi tych błędów jest następujący: 1. Standardowy (tj.należy mieć na względzie. Ułatwi to pracę w przypadku interwencji dotyczących ‘zgłaszaniem’ przez drukarki błedu na wyświetlaczu LCD.co umożliwia automatyczny monitoring sytuacji błędnych przez aplikację (przetwarzanie nie jest blokowane !). która prowadzi do blokady przetwarzania znaków przez drukarkę tj. 113 . Wysłanie sekwencji LBSERM redefiniuje sposób obsługi błędów.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Błędy "programowe" Podczas interpretacji i realizacji rozkazów (sekwencji) sterujących mogą wystąpić różnego rodzaju błędy. które nie mogły być realizowane wobec wystąpienia wcześniejszego błędu. UWAGA: 1. Ponadto. Dokładny opis sekwencji LBSERM można znaleźć na stronie 76. Str. blokując wyświetlanie komunikatów . Często może zatem zachodzić sytuacja. ponawianie żądania wysłania statusu co pewien czas spowoduje. 2. drukarka nie może realizować prawidłowo odpowiedzi na żądanie wysłania statusu (kod ENQ lub sekwencja LBFSTRQ). Na stronach 115 i 116 niniejszej instrukcji przedstawiono w formie tabel wykaz wszystkich sekwencji drukarek POSNET i odpowiadających im kodów błedów. błędny stan drukarki itd. że w wyniku wystąpienia błędu mechanizmu drukującego odpowiedź ta może być "zablokowana" na dowolnie długi czas. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat (patrz strona 36): 'Błąd rozkazu: "cc" ' 'Kod błędu : xx '. wysłanie ciągu wielu odpowiedzi statusowych (ponieważ odpowiednie kody lub sekwencje sterujące) zostały "zmagazynowane" w buforze drukarki. aż do jego zapełnienia. kiedy po skasowaniu jednego komunikatu o błędzie wystąpi natychmiast następny . wynikające z różnych przyczyn (przekłamania transmisji. ale realizuje odczyt statusu DLE.ponieważ w buforze drukarki znalazły się następne sekwencje sterujące. W każdej sytuacji. Dodatkowo umieszczono w tabelach numerację stron na których można znaleźć dokładny opis interesującej nas sekwencji.). 2.

). Masa sygnałowa. Złącze wyjścia wyświetlacza (opisane jako WYŚW. Wejście danych w standardzie napięciowym. Wejście danych w standardzie napięciowym. PIN 1 2 NAZWA + - TYP FUNKCJA Plus zasilania Minus zasilania Złącze do podłączenia szuflady (opisane jako SZUFL. Złącze opisane jako RS232C. Wyjście danych w standardzie napięciowym. Masa sygnałowa. Wyjście danych w standardzie napięciowym.) PIN 1 2 3 4 5 6 NAZWA +SZUF +SZUF +SZUF .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 13.SZUF . PIN 1 2 3 4 5 6 7 8 NAZWA RTS GND GND TXD RXD GND GND GND TYP Wy Wy We FUNKCJA Wyjście. Gniazdo wejściowe zasilania (opisane jako DC). Masa sygnałowa. Masa sygnałowa. przewidziane do sprzętowego handshake'u odbiornika Masa sygnałowa.Opis złącz drukarki POSNET Thermal i POSNET 3001 Złącze wejścia RS232C (opisane jako KOMP) typu RJ45 .SZUF . 114 . PIN 1 2 3 4 5 6 7 8 NAZWA VCC VCC VCC CK TX RX GND GND TYP Wy We FUNKCJA Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zegar Wyjście danych Wejście danych Masa sygnałowa.SZUF TYP Wy Wy Wy Wy Wy Wy FUNKCJA Plus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady Plus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady Plus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady Minus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady Minus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady Minus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady Str. Masa sygnałowa. Masa sygnałowa. PIN 1 2 3 4 NAZWA GND RXD TXD GND TYP We Wy FUNKCJA Masa sygnałowa.

# lub * odnoszące się do sekwencji która spowodowała błąd przedstawiono w tabeli poniżej. $ a c d e f h l p s x # b c d e f g h i k l n o p q r s t v w x y z Sekwencja linijka paragonu (Apteka) ustawianie zegara sterowanie wyświetlaczem/ szufladą anulowanie transakcji/ akceptacja transakcji programowanie nagłówka/ fiskalizacja początek transakcji definiowanie pozycji transakcji (linii paragonu) zmiana stawek PTU początek transakcji (Apteka) zakończenie transakcji z formami płatności Szukaj na stronie: 95 73 74.. 115 .Kody sekwencji Litery które mogą pojawić się w pierwszej linii wyświetlacza po znaku $ . Str.79 80 75 77 78 74 94 81 Sekwencja kontrola bazy danych odczyt zegara drukarki wypłata z kasy obsługa błędów raport kasy (z aplikacji) pokwitowanie sprzedaży transakcja uznania (zwrot towaru) wpłata do kasy drukowanie raportu kasy/zmiany wysuw papieru o 1.20 linii żądanie wysłania kodu błędu ostatniego rozkazu drukowanie raportu okresowego zalogowanie kasjera wylogowanie kasjera drukowanie raportu dobowego odeślij informacje kasowe stan kasy typ i wersja oprogramowania zwrot kaucji włączenie/wyłączenie komunikatu słownego 'Dziękujemy.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 14. Dodatkowo w tabeli podano numer strony na której znajduje się dokładny opis ‘Kodu błędu’ wyświetlanego w drugiej linii wyświetlacza. zapraszamy' (POSNET 2000) wydruk na drukarce dodatkowej (Apteka) zwrot towaru Szukaj na stronie: 89 89 86 76 82 83 84 85 86 76 90 88 87 87 88 89 86 91 87 76 108 88 * a c k r t z w Sekwencja kasowanie tablicy wycen usuwanie z tablicy wycen leku Zamówienie na lek recepturowy raport kasowy apteczny opis działania leku usuwanie opisu działania leku z tablicy wycen wycena leku Szukaj na stronie: 105 105 106 105 107 108 103 UWAGA: Kod błędu=0 oznacza rozkaz nierozpoznany.

lub błąd operacji z rabatem np. 'reszta' nie będą drukowane !). próba przesłania do RAM nagłówka dla urządzenia sfiskalizowanego (o ile drukarkę zafiskalizowano wpisując do modułu fiskalnego cały nagłówek). . błąd wartości CENA (syntaktyka. próba wykonania w trybie 'blokowym' OFF-LINE. nie zainicjalizowany zegar RTC. zła ilość wartości PTU.Kody błędów drukarek Drukarki standardowe Numer błędu (KOD) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 14 15 16 17 18 19 Opis błędu Rozkaz nierozpoznany. błędne oznaczenie stawki PTU (lub brak) . zakres lub brak).354.56 dla jednej grupy podatkowej). przepełnienie bufora drukarki. błąd operacji STORNO (np. ‘kaucja_pobrana’ przesłana w LBTRXEND nie jest zgodna z sumą wartości otrzymanych w sekwencjach LBDSPDEP. błąd danych. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Str. w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony. data wcześniejsza od daty ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej (wykonanie niemożliwe !). błąd kwoty WPŁATA (syntaktyka). wartość po odjęciu staje się ujemna (przyjmuje się wówczas stan zerowy kasy !). błąd napisu <zmiana> lub <kasjer> lub <numer> lub <kaucja> (np. błąd operacji . sekwencja odebrana przez drukarkę przy wyłączonym trybie transakcji. zła ilość parametrów. próba fiskalizacji sfiskalizowanego urządzenia .błąd niespełnienia warunku ilość x cena wartość (przekroczenie progu 1%) drukarka sprawdza poprawność przesłanych informacji wg algorytmu . lub błędna treść dodatkowych linii. niespełnienie powyższego daje błąd #20.błąd wartości BRUTTO lub RABAT (syntaktyka. żądanie zakończenia (pozytywnego !) trybu transakcji. wartość towaru po uwzględnieniu rabatu wychodzi ujemna. błąd bajtu kontrolnego. błąd jednej z kwot lub pozostałych napisów. 116 . za długi lub zawierający błędne znaki). błędna nazwa (pusta lub za długa). zakres lub brak). błędny kod terminala/ kasjera (zła długość lub format). za długie opisy). nadmiar dodawania (przekroczenie zakresu gotówki w kasie). . błąd operacji z pamięcią fiskalną.684. błąd kwoty WPLATA (syntaktyka.mnoży cenę przez ‘wyłowioną’ z ilości liczbę . . lub w wyniku jej wykonania suma w danej grupie podatkowej wychodzi ujemna). błąd operacji I/O. błąd w dodatkowych liniach nagłówka (np. jeżeli różnica WPLATA-TOTAL <0 to napisy 'gotówka'. błędna liczba rekordów (linii) paragonu.także próba sprzedaży w stawce nieaktywnej . wynik zaokrąglenia porównuje z wartością (BRUTTO) z dokładnością do 1%.niezerowe totalizery !. przepełnienie totalizera (max 2. błąd wykonania (zapisu) do zegara RTC lub błąd odczytu zegara RTC. błędne oznaczenie ilości (puste lub za długie). . błąd odczytu totalizerów. błędna suma całkowita TOTAL lub błędna kwota RABAT.przy rabacie kwotowym uwzględnienie rabatu nie może prowadzić do ujemnego wyniku.zaokrągla wynik mnożenia do dwóch miejsc po przecinku.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 15. błąd liczby lub próba zdefiniowania takich samych stawek jakie są w pamięci fiskalnej drukarki . zerowy stan totalizerów.

błąd napisu <kod_autoryz>.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 już istnieje zapis o tej dacie. błąd liczby lub próba zdefiniowania takich samych stawek jakie są w pamięci fiskalnej drukarki . zakres lub brak). błąd wartości <kwota>. 2. 1. zła ilość wartości PTU. błąd napisu <numer_par>. błąd odczytu totalizerów. za długie opisy). operacja przerwana z klawiatury (przed rozpoczęciem drukowania). błędne oznaczenie stawki PTU (lub brak) . błąd nazwy. błąd danych. błędne oznaczenie ilości (puste lub za długie). błąd napisu <numer_kasy> (za długi lub zawierający błędne znaki).także próba sprzedaży w stawce nieaktywnej . FULL). błąd napisu <data_r>. błąd operacji I/O. brak w pamięci RAM nagłówka (tylko w trybie fiskalnym gdy do modułu fiskalnego wpisano tylko NIP). błąd oznaczenia PTU. błąd wykonania (zapisu) do zegara RTC lub błąd odczytu zegara RTC. błąd operacji . błędna nazwa (pusta lub za długa). Drukarki apteczne Numer błędu (KOD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 14 15 16 17 18 19 nie zainicjalizowany zegar RTC. błąd operacji z pamięcią fiskalną. próba fiskalizacji sfiskalizowanego urządzenia . 117 . błąd napisu <nazwa_karty>. błąd wartości CENA (syntaktyka. błąd napisu <numer_karty>. błąd napisu <numer_kasjera>. Opis błędu Str. błąd napisu <terminal>. zła ilość parametrów. błąd napisu <kontrahent>. ten błąd pojawia się także w przypadku wystąpienia błędu blokującego tryb fiskalny (ERR.niezerowe totalizery !. próba przesłania do RAM nagłówka dla urządzenia sfiskalizowanego (o ile drukarkę zafiskalizowano wpisując do modułu fiskalnego cały nagłówek). błąd bajtu kontrolnego. błąd w dodatkowych liniach nagłówka (np. CLR. błąd napisu <data_m>. data wcześniejsza od daty ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej (wykonanie niemożliwe !).

354. przepełnienie totalizera (max 2. CLR.zaokrągla wynik mnożenia do dwóch miejsc po przecinku. niespełnienie powyższego daje błąd #20. błędny kod terminala/ kasjera (zła długość lub format). lub błąd operacji z rabatem np. . próba wykonania w trybie 'blokowym' OFF-LINE. sekwencja odebrana przez drukarkę przy wyłączonym trybie transakcji. w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony. ‘kaucja_pobrana’ przesłana w LBTRXEND nie jest zgodna z sumą wartości otrzymanych w sekwencjach LBDSPDEP. zakres lub brak). 118 . brak w paragonie leku. błąd napisu <zmiana> lub <kasjer> lub <numer> lub <kaucja> (np. błędna liczba rekordów (linii) paragonu. zerowy stan totalizerów. błąd kwoty OPLATA. lub błędna treść dodatkowych linii.drukarka sprawdza poprawność przesłanych informacji wg algorytmu . nadmiar dodawania (przekroczenie zakresu gotówki w kasie). błąd pola <postac_dawka>. błąd jednej z kwot lub pozostałych napisów.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 . błąd kwoty WPLATA (syntaktyka. operacja przerwana z klawiatury (przed rozpoczęciem drukowania). lub w wyniku jej wykonania suma w danej grupie podatkowej wychodzi ujemna).błąd wartości BRUTTO lub RABAT (syntaktyka. błąd oznaczenia PTU. . przepełnienie bufora drukarki. FULL).błąd niespełnienia warunku ilość x cena wartość (przekroczenie progu 1%) . ponieważ tablica zapamiętanych wycen leków nie jest pusta) przepełnienie tablicy wycen (zbyt duża liczba wycen wydrukowana). błąd napisu recepta. 2.684.mnoży cenę przez ‘wyłowioną’ z ilości liczbę . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Str. 'reszta' nie będą drukowane !). za długi lub zawierający błędne znaki). ten błąd pojawia się także w przypadku wystąpienia błędu blokującego tryb fiskalny (ERR. dla którego była drukowana wcześniej wycena (transakcja nie może być poprawnie zakończona.56 dla jednej grupy podatkowej). już istnieje zapis o tej dacie. żądanie zakończenia (pozytywnego !) trybu transakcji. błąd kwoty WPŁATA (syntaktyka). .przy rabacie kwotowym uwzględnienie rabatu nie może prowadzić do ujemnego wyniku. wynik zaokrąglenia porównuje z wartością (BRUTTO) z dokładnością do 1%. błędna suma całkowita TOTAL lub błędna kwota RABAT. błąd kwoty OPŁATA. błąd nazwy. wartość towaru po uwzględnieniu rabatu wychodzi ujemna. błąd operacji STORNO (np. błąd pola <nazwa>. wartość po odjęciu staje się ujemna (przyjmuje się wówczas stan zerowy kasy !). jeżeli różnica WPLATA-TOTAL <0 to napisy 'gotówka'.

błąd pola <opis>. błąd pola <kasa>. błąd pola <refundacja>. błąd pola <par2>. błąd pola <data>. błąd jednej z wartości numerycznych <wartosc>. błąd pola <ilosc>. błąd kwoty <opłata>. błąd pola <refundator>. błąd pola <pacjent>.. błąd pola <numer>. błąd pola <znak_z>. błąd pola <osoba>. <nazwa>. błąd pola <par1>. błąd pola <wydal>.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 błąd pola <opakowanie>... Str. błąd pola <lekarz>. błąd pola <recepta>. przekroczenie dopuszczalnej ilości linii = 50 brak w tablicy zapamiętanych opisów podanej nazwy. 119 . błąd pola <pacjent>.. błąd pola <osoba>.<refundacja> (może być błąd syntaktyki lub brak jednego z parametrów). błąd pola <kasa_nr>. Błąd jednej z wartości numerycznych <brutto_a>.<total_ptu> (może być błąd syntaktyki lub brak jednego z parametrów). błąd pola <ilosc_lekospis>. błąd pola <ptu>. błąd pola <platne>. błąd pola <refundator>. błąd pola <lekarz>. brak w tablicy zapamiętanych wycen podanej nazwy.

Sprzętowa oszczędność polega na rozpoczęciu drukowania przez drukarkę nowego nagłówka bezpośrednio po zakończeniu poprzedniego wydruku. 1. Zalecamy wykonanie tego testu po zmianie czułości papieru (opisanej powyżej).po włączeniu zasilania drukarki drukarka przyjmie stawki zdefiniowane w pamięci fiskalnej (domyślnie ustawienie). • Test ogólny: • H . Po wyjściu z tej opcji drukarka żąda potwierdzenia zmiany zegara (poprzez zadanie pytania ‘Zapisać zegar (T/N)’). że zablokowana jest sprzedaż w tej stawce tzn. podświetlając odpowiednią literę deklarujemy maksymalną czułość papieru (A) lub niższą (B . KONFIGURACJA.w trybie szkoleniowym po włączeniu zasilania drukarka jako wiążące przyjmie stawki zdefiniowane w pamięci RAM . • NIP wyświetlenie numeru identyfikacyjnego podatnika w przypadku kiedy drukarka pracuje w trybie fiskalnym.po potwierdzeniu powstaje specjalny wydruk umożliwiający wizualną kontrolę poprawności działania mechanizmów (oryginału i kopii). FSK : dostępne opcje to: • Nr. LED : test diod świecących na klawiaturze (diody GOTOWA. Korekty dokonujemy za pomocą klawiatury (klawiszami ‘⇐‘ i ‘⇒‘ wybieramy pole do zmiany.liczba wykonanych raportów dobowych. 1.Unikat. D) w zależności od czułości zastosowanego papieru termicznego.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 16. Testy. 120 . FSK . • RDOB . klawisze ‘⇓‘ i ‘⇑‘ służą do ustawienia interesującego nas pola). 2.ilość zerowań RAM. Po usłyszeniu krótkiego sygnału należy zwolnić klawisze . • Oszczędność papieru: włączenie sprzętowej oszczędności papieru (TAK) lub jej wyłączenie (NIE). Stawki PTU: dostępne opcje to : RAM . Papier : • Czułość: A B C D . po chwili drukarka ‘zgłosi’ się komunikatem na wyświetlaczu o treści: ‘Konfiguracja Testy’ ‘Informacje (Koniec)’ Zasada wyboru odpowiedniej funkcji jest następująca: • przy pomocy klawiszy ‘⇐‘ i ‘⇒‘ ustawiamy migający znacznik (kursor) na polu które nas interesuje . UWAGA: po fiskalizacji drukarka zawsze jako wiążące przyjmuje stawki zdefiniowane w pamięci fiskalnej. Poniżej opiszemy dokładnie poszczególne funkcje dostępne z klawiatury. BŁĄD i SIEĆ). DSP : test wyświetlacza LED dla klienta. 2. 4. Zegar : opcja umożliwiająca korektę zegara drukarki (czasu) w przypadku gdy są zerowe totalizery. 3. • CL . Testowane są wszystkie segmenty wyświetlacza. Jeżeli naciśniemy klawisz ‘TAK’ zmiana zegara zostanie zapamiętana. stawka nie została zdefiniowana. Szybkość można zdefiniować prędkość transmisji dla łącza szeregowego RS232C na : 1200 2400 4800 9600 (domyślna) 19200 . POSNET THERMAL (Funkcje serwisowe) W celu zainicjowania dostępu do funkcji serwisowych należy włączyć drukarkę przy jednoczesnym wciśnięciu klawiszy ‘TAK’ i ‘NIE’. 4. Znak ‘-’ obok stawki oznacza. Po ustawieniu czułości zalecamy wykonanie testu PRN (opcja TESTY opisana poniżej).liczba rekordów ‘ Zmiana stawek PTU’. 3. • PT . • niektóre zmiany parametrów wymagają ich zatwierdzenia poprzez naciśniecie klawisza ‘TAK’.liczba rekordów w nagłówku drukarki. • naciskając klawisz ‘⇓‘ przechodzimy do ‘podmenu’ interesującej nas funkcji. • klawisz ‘⇑‘ służy do wychodzenia z obsługi interesującej nas funkcji . wyświetlenie numeru unikatowego drukarki. PRN : test mechanizmów drukujących . • PTU wyświetlenie na wyświetlaczu zdefiniowanych stawek PTU w drukarce.. : Str.

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 • • • • • • • • OB . czyli modeli: DF-300. Str.jumper do RESET zegara drukarki (tylko w wersjach ‘przewlekanych’ płyty. W wersji SMD jumper nie występuje!).test łącza RS232C (KOMP) i dodatkowego łącza wykorzystywanego w wersji aptecznej drukarki (RS232).liczba rekordów ‘ODBUDOWA BAZY’. T1.1 (cały nagłówek w pamięci fiskalnej!).. COM.test wyjścia dodatkowego do podłączenia szuflady. UWAGA: Dyskietka fiskalna jest dostępna w internecie na stronie www.temperatura elementów grzejnych mechanizmów termicznych drukarki BT to napięcie wewnętrznej baterii podtrzymującej niektóre układy drukarki po wyłączeniu zasilania.O.driver interfejsów szeregowych (w podstawce) . Standardowo zworka ustawiana w pozycji 1xRS+RST . 121 . • ER: .pl . Fiskalizacja POSNET Thermal. Dodatkowe złącza mechanizmów umieszczone są pod mechanizmami drukującymi. gdzie: J1 J7 U4 JP6. PE . i R.uaktywnia dodatkowe wyjście RS232C (wersja apteczna) w przypadku gdy zworka jest w pozycji 2xRS. SZUF .D. RESET wykonujemy zdejmując (przy wyłączonym zasilaniu) zworkę lub wyjmując na chwilę baterię BT1 (wersja SMD) . Drukarki fiskalizujemy przy pomocy programu ‘posnet. tryb pracy drukarki (fiskalny lub szkoleniowy) i aktualne stawki PTU. Informacje.posnet. Znajduje się na niej także ‘stary’ program (katalog POSNET) który służy do fiskalizacji wersji drukarek < 17. możemy przełączyć drukarkę w tzw.1). Drukarka POSNET THERMAL jest w pełni zgodna z drukarką DF301 (ver.1 .≥17.charakterystyczne punkty pomiarowe (napięciowe) w drukarce. tryb hexdump umożliwiający wydrukowanie przez drukarkę treści komend odbieranych przez drukarkę przez łącze RS232C.JP12 .AUX .com.T2 . HEXDUMP. DF-301 i DF-302. Opcja ta umożliwia wykonanie informacyjnego wydruku zawierającego : numer unikatowy. Tryb ten jest przydatny w przypadku ‘kłopotów’ z aplikacją sterującą drukarką (programem użytkownika). UX .złącza mechanizmów drukujących. ELEMENTY DOSTĘPNE PO ZDJĘCIU OSŁONKI WEWNĄTRZ DRUKATKI . DC to napięcie zasilające drukarki na złączu DC drukarki (z zasilacza zewnętrznego). Po naciśnięciu (jednocześnie) klawiszy R. Drukarki dla aptek (POSNET THERMAL-A) można fiskalizować wg takich samych zasad jak zwykłe drukarki termiczne czyli traktując je jako wykonane w wersji ≥17.sumaryczna liczba błędnych rekordów w pamięci fiskalnej.test mikro wyłączników mechanizmów drukujących oraz czujników obecności papieru (optyczne) .exe’ umieszczonego w katalogu ‘VER17_1’ na dyskietce fiskalnej.

• PTU wyświetlenie na wyświetlaczu zdefiniowanych stawek PTU w drukarce. Sprzętowa oszczędność polega na rozpoczęciu drukowania przez drukarkę nowego nagłówka bezpośrednio po zakończeniu poprzedniego wydruku. • FSK : dostępne opcje to: • Nr.po włączeniu zasilania drukarki drukarka przyjmie stawki zdefiniowane w pamięci fiskalnej (domyślnie ustawienie). • RDOB . • naciskając klawisz ‘⇓‘ przechodzimy do ‘podmenu’ interesującej nas funkcji. : • • • Testy. Po wyjściu z tej opcji drukarka żąda potwierdzenia zmiany zegara (poprzez zadanie pytania ‘Zapisać zegar (T/N)’). Domyślne ustawienie na TAK. • OB . Stawki PTU: dostępne opcje to : RAM . • DSP : test wyświetlacza LED dla klienta. FSK . • PRN : test mechanizmów drukujących . 122 .po potwierdzeniu powstaje specjalny wydruk umożliwiający wizualną kontrolę poprawności działania mechanizmów (oryginału i kopii). • niektóre zmiany parametrów wymagają ich zatwierdzenia poprzez naciśniecie klawisza ‘TAK’. stawka nie została zdefiniowana. Korekty dokonujemy za pomocą klawiatury (klawiszami ‘⇐‘ i ‘⇒‘ wybieramy pole do zmiany. że zablokowana jest sprzedaż w tej stawce tzn. Zalecamy wykonanie tego testu po zmianie czułości papieru (opisanej powyżej). • PT .liczba rekordów ‘ODBUDOWA BAZY’.Unikat. Jeżeli naciśniemy klawisz ‘TAK’ zmiana zegara zostanie zapamiętana. po chwili drukarka ‘zgłosi’ się komunikatem na wyświetlaczu o treści: ‘Konfiguracja Testy’ ‘Informacje (Koniec)’ Zasada wyboru odpowiedniej funkcji jest następująca: • przy pomocy klawiszy ‘⇐‘ i ‘⇒‘ ustawiamy migający znacznik (kursor) na polu które nas interesuje . KONFIGURACJA.liczba rekordów w nagłówku drukarki. • klawisz ‘⇑‘ służy do wychodzenia z obsługi interesującej nas funkcji . • ER: . Zegar : opcja umożliwiająca korektę zegara drukarki (czasu) w przypadku gdy są zerowe totalizery .test wyjścia dodatkowego do podłączenia szuflady. • Szybkość • można zdefiniować prędkość transmisji dla łącza szeregowego RS232C na : 1200 2400 4800 9600 (domyślna) 19200 . klawisze ‘⇓‘ i ‘⇑‘ służą do ustawienia interesującego nas pola). Testowane są wszystkie segmenty wyświetlacza. Str. Znak ‘-’ obok stawki oznacza. • Test ogólny: • H .POSNET 3001 (Funkcje serwisowe) W celu zainicjowania dostępu do funkcji serwisowych należy włączyć drukarkę przy jednoczesnym wciśnięciu klawiszy ‘TAK’ i ‘NIE’.liczba wykonanych raportów dobowych. Po usłyszeniu krótkiego sygnału należy zwolnić klawisze .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 17. • SZUF .sumaryczna liczba błędnych rekordów w pamięci fiskalnej.ilość zerowań RAM. • CL . Poniżej opiszemy dokładnie poszczególne funkcje dostępne z klawiatury. • NIP wyświetlenie numeru identyfikacyjnego podatnika w przypadku kiedy drukarka pracuje w trybie fiskalnym. BŁĄD i SIEĆ). Papier: właczenie (TAK) lub wyłączenie (NIE) trybu oszczędności papieru. wyświetlenie numeru unikatowego drukarki.liczba rekordów ‘ Zmiana stawek PTU’.w trybie szkoleniowym po włączeniu zasilania drukarka jako wiążące przyjmie stawki zdefiniowane w pamięci RAM . • LED : test diod świecących na klawiaturze (diody GOTOWA. UWAGA: po fiskalizacji drukarka zawsze jako wiążące przyjmuje stawki zdefiniowane w pamięci fiskalnej.

Drukarka POSNET 3001 jest w pełni zgodna z drukarką DF301 (ver.posnet. VC napięcie zasilające układy cyfrowe (5V). czyli modeli: DF-300. ELEMENTY DOSTĘPNE PO ZDJĘCIU OSŁONKI WEWNĄTRZ DRUKARKI gdzie: . . Informacje. Standardowo zworka ustawiana w pozycji 1xRS+RST J5 .exe’ umieszczonym w katalogu ‘posnet’ !. Te drukarki fiskalizujemy wg ‘starych’ zasad (cały nagłówek do modułu fiskalnego) programem ‘posnet. Opcja ta umożliwia wykonanie informacyjnego wydruku zawierającego : numer unikatowy. DF-301 i DF-302.uaktywnia dodatkowe wyjście RS232C (wersja apteczna) w przypadku gdy zworka jest w pozycji 2xRS.bezpiecznik J4 J3 Str. Znajduje się na niej także ‘stary’ program (katalog POSNET) który służy do fiskalizacji wersji drukarek < 17.O.złącze obcinacza U2 .driver interfejsów szeregowych (w podstawce) JP11. UX .AUX . BT to napięcie wewnętrznej baterii podtrzymującej niektóre układy drukarki po wyłączeniu zasilania.. DC to napięcie zasilające drukarkę (z zewnętrznego zasilacza stabilizowanego 25V).1.1).≥17.charakterystyczne punkty pomiarowe (napięciowe) w drukarce.jumper do resetu zegara drukarki.pl . Dyskietka fiskalna jest dostępna w internecie na stronie www.JP12 . tryb hexdump umożliwiający wydrukowanie przez drukarkę treści komend odbieranych przez drukarkę przez łącze RS232C. Drukarki fiskalizujemy przy pomocy programu ‘posnet.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 • • • • • • • COM. i R. Tryb ten jest przydatny w przypadku ‘kłopotów’ z aplikacją sterującą drukarką (programem użytkownika). UWAGA: Programem do fiskalizacji drukarek umieszczonym w katalogu ‘ver17_1’ NIE WOLNO FISKALIZOWAĆ drukarek DF301A (wersja apteczna drukarki DF301) a także drukarek których firmware ma numer mniejszy niż 17.exe’ umieszczonego w katalogu ‘VER17_1’ na dyskietce fiskalnej. T temperatura głowicy.com.test łącza RS232C (KOMP) i dodatkowego łącza wykorzystywanego w wersji aptecznej drukarki (RS232).złącze czujnika papieru i zwijacza kopii B1 . tryb pracy drukarki (fiskalny lub szkoleniowy) i aktualne stawki PTU.D. Fiskalizacja drukarek POSNET 3001. możemy przełączyć drukarkę w tzw. PE . 123 .test mikro wyłączników mechanizmów drukujących oraz czujników obecności papieru (optyczne) . HEXDUMP Po naciśnięciu (jednocześnie) klawiszy R.1 (cały nagłówek w pamięci fiskalnej!).

Poniżej przedstawiamy rysunek osłony zabezpieczonej plombą ołowianą serwisanta z charakterystyczną ‘wypustką’ uniemożliwiającą odkręcenie mechanizmów drukujących i odkręcenia górnej osłony drukarki: Poniżej przedstawiamy krótki opis w jaki sposób dokonać wymiany uszkodzonego elementu. Bateria pamięci RAM oznaczona jest symbolem BT1. Baterie(a) dostępne są pod elementem zwijacza kopii. 3.dopiero wtedy można odczepić płytkę z lampkami poprzez delikatne zwolnienie zaczepów.Zmiany w drukarkach POSNET Thermal W celu zwiększenia możliwości serwisowania drukarek termicznych wprowadzono kilka istotnych zmian w konstrukcji drukarek umożliwiających bez naruszenia głównej plomby zabezpieczającej przed dostępem do wnętrza drukarki (plastikowa plomba z napisem POSNET lub HOLOGRAM). Wymiana baterii Przed wymianą baterii koniecznie należy wykonać raport dobowy w drukarkach które pracują w trybie fiskalnym. Odkręcić cztery śruby mocujące górną pokrywę drukarki. 5. Uzyskamy dostęp do baterii litowych drukarki. 3. Po wymianie baterii BT2 (zegar RTC) należy przesłać z programu serwisowego datę i czas do zegara drukarki. Wymianę uszkodzonej klawiatury. 2. Odłączyć wiązki łączące płytę sterownika drukarki z klawiaturą: . 2.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 18.umożliwi to dostęp do śrub mocujących górną pokrywę obudowy.wiązkę LED-ów od strony klawiatury poprzez odłączenie tasiemki wyświetlacza LCD od płytki z lampkami LED . Wysunąć blaszaną osłonę spod mechanizmu zwijacza. Wymianę uszkodzonego mechanizmu drukującego. 4. Str. Odkręcić (po zerwaniu ołowianej plomby serwisanta) dwie śruby mocujące osłonę (patrz rysunek powyżej) i zdjąć osłonę . Poluzować śruby: dwie śruby mocujące mechanizm zwijacza kopii oraz dwie śruby mechanizmu drukującego kopii (te bliższe mechanizmu zwijacza). Zmiany te umożliwią: 1. 124 . . Odłączyć wyświetlacz klienta (LED). Przy wymianie baterii należy zachować wyjątkową ostrożność aby nie spowodować zwarć na płycie sterownika drukarki. Aby uzyskać do nich dostęp należy: 1. Dalej zachowany został dostęp do elementów umieszczonych pod osłoną zabezpieczoną plombą ołowianą serwisu. Wymianę baterii podtrzymującej pamięć RAM lub baterii zegara RTC (UWAGA: w wersjach SMD istnieje tylko jedna bateria podtrzymująca zegar i pamięć RAM). 6. natomiast bateria podtrzymująca zegar drukarki ma oznaczenie BT2 (w wersji SMD jest jedna bateria oznaczona symbolem BT1). 4.wiązkę wyświetlacza LCD poprzez wyjęcie złączki umieszczonej na płycie sterownika drukarki.

Odłączyć wiązki łączące płytę sterownika drukarki z klawiaturą: . 2.umożliwi to dostęp do śrub mocujących górną pokrywę obudowy.dopiero wtedy można odczepić płytkę z lampkami poprzez delikatne zwolnienie zaczepów. 125 . Konieczne będzie także odtworzenie nagłówka w pamięci RAM (plik nazwa. z powodu jego przekłamania) należy odłączyć zasilanie zegara RTC. Wyjąć mechanizm wysuwając go najpierw w kierunku zwijacza. 2. 6.dopiero wtedy można odczepić płytkę z lampkami poprzez delikatne zwolnienie zaczepów. Odkręcić śruby mocujące mechanizm zwijacza (2). Odłączyć wiązki łączące płytę sterownika drukarki z klawiaturą: . 4. 12.umożliwi to dostęp do śrub mocujących górną pokrywę obudowy. 8. Założyć i zabezpieczyć plombą ołowianą osłonę. Odłączyć wyświetlacz klienta (LED). 5. Podłączyć wyświetlacz LED klienta i przykręcić górną pokrywę drukarki przy pomocy 4 śrub. 11. Powyższe zdarzenia trzeba odnotować w książce serwisowej drukarki. 5. Wymiana mechanizmu drukującego oryginału Kolejność czynności: 1. Odkręcić cztery śruby mocujące górną pokrywę drukarki. Odkręcić (po zerwaniu ołowianej plomby serwisanta) dwie śruby mocujące osłonę (patrz rysunek osłony na poprzedniej stronie) i zdjąć osłonę . .wiązkę wyświetlacza LCD poprzez wyjęcie złączki umieszczonej na płycie sterownika drukarki.wiązkę LED-ów od strony klawiatury poprzez odłączenie tasiemki wyświetlacza LCD od płytki z lampkami LED . Odkręcić dwie śruby mocujące element służący do umieszczenia rolki oryginału i pełniący jednocześnie rolę ‘łącznika’ między mechanizmem oryginału i kopii. Odkręcić (po zerwaniu ołowianej plomby serwisanta) dwie śruby mocujące osłonę (patrz rysunek osłony na poprzedniej stronie) i zdjąć osłonę . 10. 3. W wersji SMD płyty głównej po wymianie baterii zajdą oba wymienione wyżej przypadki. odkręcić ‘kątowniki’ elementu do umieszczenia rolki oryginału (2 ‘poziome’ śruby odkręcić. 6. czyli odłączyć (na chwilę) baterię BT1 (przy wyłączonym zasilaniu drukarki!). Założyć nowy mechanizm i przykręcić śruby mocujące wg opisu powyżej. 9. 2 ‘pionowe’ śruby poluzować).nag – patrz strona 18). Odkręcić cztery śruby mocujące górną pokrywę drukarki. Wymiana mechanizmu drukującego kopii Kolejność czynności: 1. Ponadto drukarka może zgłosić komunikat ‘Błąd pamięci NVR’ i próbować naprawić ‘Bazę towarową’. Odłączyć wiązki mechanizmu od płyty sterownika drukarki (3 pod osłonką i dwie z przodu mechanizmu). Odkręcić ‘kątowniki’ elementu do umieszczenia rolki oryginału (dwie śruby) i przykręcić do nowego mechanizmu w taki sam sposób jak były przykręcone poprzednio.wiązkę LED-ów od strony klawiatury poprzez odłączenie tasiemki wyświetlacza LCD od płytki z lampkami LED . UWAGA: W wersjach SMD. Str. . śruby mocujące mechanizm do konstrukcji (4 sztuki).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Po wymianie baterii BT1 (RAM) także będzie konieczne przesłanie danych do zegara. Odłączyć wyświetlacz klienta (LED). 7. 13. 4. Powstanie wtedy komunikat ‘Błąd bazy towarowej’ w wyniku którego w module fiskalnym pojawi się komunikat „ODBUDOWA BAZY”. Odłączyć wiązki mechanizmu od płyty sterownika drukarki (3 pod osłonką). w przypadku konieczności zmiany DATY zegara RTC (np. Odkręcić dwie śruby mocujące mechanizm do konstrukcji drukarki.wiązkę wyświetlacza LCD poprzez wyjęcie złączki umieszczonej na płycie sterownika drukarki. 3. Podłączyć wiązki klawiatury i umieścić płytkę z lampkami w specjalnych zaczepach.

Założyć i zabezpieczyć plombą ołowianą osłonę. 12. 8. UWAGA: Mechanizmy drukujące oryginału i kopii różnią się między sobą.dopiero wtedy można odczepić płytkę z lampkami poprzez delikatne zwolnienie zaczepów. 8. Odłączyć odsłonięte wiązki od płyty sterownika. Klawiatura w drukarkach POSNET Thermal wykonana została jako element naklejany na górną pokrywę drukarki. Wysunąć o ok. 4.wiązkę LED-ów od strony klawiatury poprzez odłączenie tasiemki wyświetlacza LCD od płytki z lampkami LED . Założyć i zabezpieczyć plombą ołowianą osłonę. Wyjąć wyświetlacz LCD. 5. 10. 11. Zamocować element zwijacza do nowego mechanizmu. Podłączyć wiązki klawiatury i umieścić płytkę z lampkami w specjalnych zaczepach. 13. Podłączyć wiązki klawiatury i umieścić płytkę z lampkami w specjalnych zaczepach. Usunąć uszkodzoną klawiaturę poprzez jej odklejenie od górnej pokrywy. Podłączyć wyświetlacz LED klienta i przykręcić górną pokrywę drukarki przy pomocy 4 śrub. 7. Zamontować całość wg opisu powyżej.wiązkę wyświetlacza LCD poprzez wyjęcie złączki umieszczonej na płycie sterownika drukarki. 9. Odłączyć wyświetlacz klienta (LED).umożliwi to dostęp do śrub mocujących górną pokrywę obudowy. Odkręcić (po zerwaniu ołowianej plomby serwisanta) dwie śruby mocujące osłonę (patrz rysunek osłony na poprzedniej stronie) i zdjąć osłonę . Przykleić nową klawiaturę do górnej pokrywy w miejscu przewidzianym dla niej. 126 . Wymiana klawiatury. Podłączyć wyświetlacz LED klienta i przykręcić górną pokrywę drukarki przy pomocy 4 śrub. Mechanizm kopii posiada dodatkowe kółko pasowe którego nie posiadają mechanizmy oryginału! Nie jest możliwe więc włożenie w miejsce mechanizmu dla kopii mechanizmu drukującego oryginału. Założyć wyjęty uprzednio wyświetlacz LCD. Str. Aby wymienić uszkodzoną klawiaturę na nową należy: 1. 14. 2. 2 cm mechanizm ze zwijaczem tak aby uzyskać dostęp do wiązek mechanizmu umieszczonych pod jego spodem. 10. 9. Odkręcić element zwijacza od mechanizmu drukującego (4 ‘pionowe’ śrubki). 3. 11. . 6. Odłączyć wiązki łączące płytę sterownika drukarki z klawiaturą: .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 7. Odkręcić cztery śruby mocujące górną pokrywę drukarki. Zamawiając mechanizm w POSNET należy podać który nas interesuje (kopia czy oryginał).

że rok w zakresie 1950.. Wszystkie wyprodukowane do tej pory drukarki (DF-300/1/2. Rozkaz wykonania ‘raportu dobowego’. prześlij z systemu”.. Reasumując. Ponieważ hasło ‘fiskalizacja’ obowiązuje w Polsce od roku 1993 programista który obsługuje drukarkę może przewidzieć. dla roku 2000 będą to cyfry ‘00’.. Rozkaz ‘odeślij informacje kasowe’ (tzw. Dotyczy to także kasy fiskalnej POSNET BEETLE 20 w której umieszczono drukarkę fiskalną POSNET Thermal oraz kasy POSNET 2000.99 lat 1950. 3. że pojawienie się w drukarce liczb w polu ‘rok’ w zakresie 00. Praktycznie gdy taka sytuacja wystąpi drukarka dzięki swojemu wewnętrznemu oprogramowaniu zgłosi operatorowi (obsłudze) błąd na wyświetlaczu LCD w postaci: „Błąd zegara. W drukarkach POSNET dostępne są następujące sekwencje mające bezpośredni związek z datą (rr / mm / dd) : 1.1999. POSNET Thermal i POSNET 3001) działają na takim samym protokole transmisji. 2. Należy nadmienić. Str..Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 19.Rok 2000 w drukarkach fiskalnych POSNET Drukarki fiskalne POSNET drukują na swoich dokumentach datę w formacie: rr – mm – dd gdzie: rr – dwie ostatnie cyfry roku (00. mm – miesiąc (1. dla 2001 ‘01’ itd.1993 w drukarce może się pojawić tylko teoretycznie w przypadku uszkodzenia zegara drukarki.. 127 .. z zakresu 50. Rozkaz ‘odeślij czas RTC’ z drukarki. dd – dzień miesiąca (1. Problem roku 2000 może pojawić się w systemie informatycznym tylko w przypadku gdy programista błędnie napisze (napisał) program w zakresie obsługi drukarki fiskalnej POSNET lub błędnie zinterpretuje odebrane z drukarki informacje zawierające datę. 4.28/29/30 lub 31).99). natomiast aplikacja sterująca drukarką otrzyma z drukarki ‘błąd numer 01’ w przypadku wysłania do drukarki dowolnego rozkazu za wyjątkiem sekwencji ‘ustawiania zegara’...49 dotyczy roku 2000-2049. Rozkaz ‘ustawianie zegara RTC’.12). długi status). czyli zawsze tak samo interpretują sekwencje zawierające pole ‘rok’. 5. Rozkaz wykonania ‘raportu okresowego’ .

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
20.Nowe konstrukcje drukarek
Drukarka POSNET 3001 w obudowie plastikowej
W drukarce w obudowie metalowej zastosowano mechanizm drukujący STAR MP 342 znany z drukarki DF-300 oraz DF-301, natomiast w drukarce w obudowie plastikowej zastosowano mechanizm drukujący MP232MP-24G-A oraz tasiemkę barwiącą typu RC200B. Ze względu na zmianę typu obudowy nastąpiły także istotne zmiany w konstrukcji płyty głównej drukarki, i co jest z tym związane serwis ma dostęp do niektórych elementów drukarki po demontażu mechanizmu drukującego i odkręceniu specjalnej ‘blaszki’ zasłaniającej otwór w konstrukcji. Demontaż mechanizmu drukującego (4 śruby) jest możliwy po usunięciu plomby ołowianej serwisanta umieszczonej z prawej strony mechanizmu. Na zdjęciach przedstawiono widok drukarki po odkręceniu mechanizmu drukującego i rysunek fragmentu płyty głównej drukarki dostępnej dla serwisanta:

RAM

RTC

gdzie: J4 J3

− −

U2 B1 U15 BT1 BT2

− − − − −

jumper do resetu zegara drukarki, uaktywnia dodatkowe wyjście RS232C do którego można podłączyć zewnętrzny wyświetlacz alfanumeryczny VFD (w przypadku gdy zworka jest w pozycji 2xRS). Standardowo zworka ustawiana w pozycji 1xRS+RST. driver interfejsów szeregowych – układ MAX232 bezpiecznik EPROM z programem drukarki (firmware) 3V bateria litowa podtrzymująca pamięć RAM drukarki 3V bateria litowa podtrzymująca zegar RTC

Aby uzyskać dostęp do klawiatury lub wyświetlacza LCD obsługi należy odkręcić 4 śruby mocujące górną część obudowy do podstawy konstrukcji, odłączyć wyświetlacz klienta i dwie wiązki łączące klawiaturę i wyświetlacz LCD z płytą drukarki (patrz rysunki poniżej):
LCD KBD

Str. 128

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
Drukarka POSNET Thermal w technologii SMD
W wersji SMD istnieje tylko jedna bateria litowa podtrzymująca zegar RTC i pamięć RAM drukarki. Dostęp do tej baterii jest możliwy po odkręceniu górnej pokrywy drukarki i specjalnej blaszki umieszczonej pod elementem zwijacza kopii. Na rysunku poniżej przedstawiono widok elementów dostępnych dla serwisu po zdjęciu ‘blaszki’:

Gdzie: BT1 – bateria podtrzymująca zegar RTC i pamięć RAM J1 punkty pomiarowe umożliwiające pomiar prądu pobieranego z baterii

Drukarki z płytą główną wykonaną w technologii SMD zaopatrzone są w zewnętrzny zasilacz wykonany w technice impulsowej CO OZNACZA, ŻE ZASILACZY Z POPRZEDNICH WERSJI DRUKAREK NIE WOLNO UŻYWAĆ DO WERSJI SMD !!! Nowa wersja zasilacza wyposażona jest w wtyczkę typu DC-12B-PT5 (UWAGA: INNA WTYCZKA NIŻ W WERSJACH WCZEŚNIEJSZYCH !!!).

Str. 129

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
21.Wykaz podzespołów drukarki fiskalnej POSNET Thermal
NAZWA Pakiet sterownika wersja przewlekana Pakiet sterownika wersja SMD Pakiet wyświetlacza LED Pakiet wyświetlacza LCD Mechanizm drukujący oryginał Mechanizm drukujący kopii Klawiatura membranowa Zasilacz wersja przewlekana Zasilacz wersja SMD Bateria Litowa Szpula kopii Wałek papieru Pasek zwijacza Pamięć fiskalna KOD P-PKE-DF403-M7 P-PKE-DF403-M12 P-PKE-DF403-D61 E-OLX-20X2-WINTEK M-DDT-FHP6248 M-DDT-FHP6248R P-PKE-DF403-KBD/P H-DF403-ZASILACZ H-DF403-ZASIL-SMD E-BPL-CR2032 M-MPX-DF403-DFT-70 M-MBT-DF-87P P-PKE-DF403-K31 Zakres napraw gwarancyjnych: Region POSNET X X

Dealer

X X X X X X X X X X X TYLKO POSNET !!!

X

Zasady serwisowania są następujące: 1. Dealer firmy POSNET może naprawiać (wymieniać) tylko te podzespoły, które w tabeli oznaczono symbolem ‘X’ 2. Przedstawiciel regionalny ma uprawnienia na wszystkie operacje za wyjątkiem napraw (wymian) pamięci fiskalnej W przypadku wątpliwości pytania należy kierować na adres: serwis@posnet.com.pl lub faksem (0-22 868 68 88 w. 251). Przy zamawianiu podzespołów należy podawać KOD towaru.

Str. 130

Dealer firmy POSNET może naprawiać (wymieniać) tylko te podzespoły. które w tabeli oznaczono symbolem ‘X’ 2.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 22.com.Wykaz podzespołów drukarki fiskalnej POSNET 3001 NAZWA Pakiet sterownika wersja METAL Mechanizm drukujący wersja METAL Pakiet sterownika wersja PLASTIK Mechanizm drukujący wersja PLASTIK Pakiet wyświetlacza LED Pakiet wyświetlacza LCD Klawiatura membranowa wersja METAL Klawiatura membranowa wersja PLASTIK Zasilacz Szpula kopii Pasek zwijacza Mikro przełącznik pokrywy Bateria Litowa Silnik zwijacza Mikro przełącznik papieru Pamięć fiskalna KOD P-PKE-DF3001-M2 M-DDI-MP342FX24VL-A P-PKE-DF401-M3 M-DDI-MP232MP24G-A P-PKE-DF403-D61 E-OLX-2-X2-WINTEK P-PKE-DF3001-KBD P-PKE-DF401-KBD/P H-DF401-ZASIL M-MPX-ZT10-3-P M-MGX-PASEK E-EMB-83132B E-BPL-CR2032 P-PKE-DF401S1 E-EMB-83132D Dealer X Zakres napraw gwarancyjnych: Region POSNET X X X X X X X X X X X X X X TYLKO POSNET !!! X Zasady serwisowania są następujące: 1. Przedstawiciel regionalny ma uprawnienia na wszystkie operacje za wyjątkiem napraw (wymian) pamięci fiskalnej W przypadku wątpliwości pytania należy kierować na adres: serwis@posnet. Str.pl lub faksem (0-22 868 68 88 w. 251). Przy zamawianiu podzespołów należy podawać KOD towaru. 131 .

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 PISMA MINISTERSTWA FINANSÓW DOPUSZCZAJĄCE DRUKARKI DO OBROTU POSNET Thermal Str. 132 .

133 .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 POSNET 3001 Str.

134 .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 POSNET Thermal-A Str.

135 .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 NOTATKI: Str.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful