You are on page 1of 135

POSNET

SYSTEMY KAS FISKALNYCH
02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 Tel.: (0-22) 868-68-88 w. 201..204 (Dział handlowy) Tel.: (0-22) 868-68-88 w. 251..253 (Serwis) Fax.: (0-22) 868-68-89

http://www.posnet.com.pl/serwis.htm email: serwis@posnet.com.pl

DRUKARKI FISKALNE POSNET THERMAL i POSNET 3001

INSTRUKCJA SERWISOWA

Nieustanny rozwój naszych produktów stwarza czasem konieczność wprowadzenia zmian nie uwzględnionych w tym dokumencie.

Maj 1999 ver. 39.6

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
SPIS TREŚCI :
1. WSTĘP.......................................................................................................................................................................5 2. DRUKARKI FISKALNE - PODSTAWOWE INFORMACJE SERWISOWE..................................................6 ZAŁOŻENIA OGÓLNE.........................................................................................................................................................6 OPIS KONSTRUKCJI DRUKAREK...........................................................................................................................................7 Mechanizm drukujący.............................................................................................................................................8 Sterownik mechanizmu drukującego. ....................................................................................................................8 Główny procesor drukarki. ..................................................................................................................................9 Zegar czasu rzeczywistego. ..................................................................................................................................12 Wyświetlacze. .......................................................................................................................................................12 Pamięć fiskalna. ..................................................................................................................................................13 Zasilacze. .............................................................................................................................................................14 Klawiatury drukarek.............................................................................................................................................15 3. PLOMBOWANIE DRUKARKI FISKALNEJ.....................................................................................................17 PLOMBY PRODUCENTA...................................................................................................................................................17 PLOMBY SERWISOWE ..............................................................................................................................................17 4. FISKALIZACJA DRUKARKI..............................................................................................................................18 5. UREGULOWANIA PRAWNE DOTYCZĄCE KAS REJESTRUJĄCYCH.....................................................20 6. PROGRAMOWANIE DRUKARKI......................................................................................................................22 SYNTAKTYKA ROZKAZÓW. ..............................................................................................................................................22 OBSŁUGA SYTUACJI BŁĘDNYCH. ......................................................................................................................................23 USTAWIANIE ZEGARA......................................................................................................................................................24 TRANSAKCJA.................................................................................................................................................................26 TRYBY PRACY DRUKARKI................................................................................................................................................30 7. WYKAZ KOMUNIKATÓW WYŚWIETLANYCH NA WYŚWIETLACZU LCD DRUKARKI.................31 BŁĘDY FATALNE (POWODUJĄ KONIECZNOŚĆ WYŁĄCZENIA URZĄDZENIA)..................................................................................31 KOMUNIKATY BŁĘDÓW MECHANIZMU DRUKUJĄCEGO............................................................................................................32 OSTRZEŻENIA. ..............................................................................................................................................................33 KOMUNIKATY ZWIĄZANE Z SEKWENCJAMI STERUJĄCYMI......................................................................................................36 KOMUNIKATY ZWIĄZANE Z DRUKOWANIEM RAPORTÓW..........................................................................................................37 INNE KOMUNIKATY ........................................................................................................................................................40 8. FORMATY MOŻLIWYCH WYDRUKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ DRUKARKĘ............................42 DOKUMENTY FISKALNE...................................................................................................................................................42 Paragon fiskalny standard....................................................................................................................................42 Paragon fiskalny z formami płatności..................................................................................................................46 Raport fiskalny dobowy........................................................................................................................................47 Raport fiskalny okresowy pełny............................................................................................................................49 DOKUMENTY NIEFISKALNE...............................................................................................................................................53 Raport okresowy drukowany jako podsumowanie...............................................................................................53 Raport bazy danych..............................................................................................................................................54 Raport kasy / zmiany.............................................................................................................................................56 Wpłata do kasy. ....................................................................................................................................................57 Wypłata z kasy.......................................................................................................................................................57 Stan kasy...............................................................................................................................................................57 Raport zmiany stawek PTU..................................................................................................................................58 Raport zerowania RAM........................................................................................................................................59 Wydruk kontrolny nagłówka.................................................................................................................................59 Zwrot towaru........................................................................................................................................................60 Wydruk raportu kasy / zmiany uwzględniającego formy płatności......................................................................60 Format wydruku pokwitowania sprzedaży...........................................................................................................61 Format wydruku transakcji uznania.....................................................................................................................62

Str. 2

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
Logowanie kasjera................................................................................................................................................63 Wylogowanie kasjera............................................................................................................................................63 Dokument "zwrot kaucji"......................................................................................................................................63 9. OPERACJE RACHUNKOWE WYKONYWANE PRZEZ DRUKARKĘ. .....................................................64 WSTĘP.........................................................................................................................................................................64 OBLICZENIA REALIZOWANE W TRAKCIE TRANSAKCJI.............................................................................................................64 OBLICZENIA REALIZOWANE W TRAKCIE DRUKOWANIA RAPORTU DOBOWEGO..............................................................................68 OBLICZENIA REALIZOWANE W TRAKCIE DRUKOWANIA RAPORTU OKRESOWEGO...........................................................................69 10. ZESTAW ROZKAZÓW DRUKAREK...............................................................................................................71 OGÓLNE ZASADY SYNTAKTYKI KOMEND.............................................................................................................................71 PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW / STEROWANIE UKŁADEM ELEKTRONICZNYM...........................................................................73 [LBSETCK]: Ustawienie zegara. ........................................................................................................................73 [LBDSP]: Sterowanie wyświetlaczem / szufladą................................................................................................74 [LBSETPTU] : Zmiana stawek PTU...................................................................................................................74 [LBSETHDR] : Programowanie nagłówka / fiskalizacja....................................................................................75 [LBSNDMD] : Wyłączenie/ włączenie komunikatu głosowego...........................................................................76 [LBFEED] : Wysuw papieru................................................................................................................................76 [LBSERM]: Obsługa błędów................................................................................................................................76 TRANSAKCJA.................................................................................................................................................................77 [LBTRSHDR]: Początek transakcji (wejście w tryb transakcji)..........................................................................77 [LBTRSLN] : Linia paragonu. ............................................................................................................................78 [LBDSPDEP]: Kaucja pobrana..........................................................................................................................79 [LBTREXIT] : Anulowanie transakcji. ...............................................................................................................79 [LBTREXIT] : Standardowe zatwierdzenie transakcji. ......................................................................................80 [LBTRXEND] : Zatwierdzenie transakcji z formami płatności............................................................................81 [LBCSHREP1]: Rozkaz raportu kasy / zmiany uwzględniającego formy płatności............................................82 [LBTRSCARD] : Pokwitowanie sprzedaży..........................................................................................................83 [LBSTOCARD]: Transakcja uznania (zwrot towaru).........................................................................................84 DRUKOWANIE RAPORTÓW / KONTROLA BAZY DANYCH..........................................................................................................85 [LBINCCSH] : Wpłata do kasy............................................................................................................................85 [LBDECCSH]: Wypłata z kasy. ...........................................................................................................................86 [LBCSHSTS]: Stan kasy.......................................................................................................................................86 [LBCSHREP] : Raport kasy / zmiany..................................................................................................................86 [LBLOGIN] : Logowanie kasjera........................................................................................................................87 [LBLOGOUT]: Wylogowanie kasjera..................................................................................................................87 [LBOPAK] : Zwrot kaucji.....................................................................................................................................87 [LBSTOCSH] : Zwrot towaru...............................................................................................................................88 [LBFSKREP] : Drukowanie raportu okresowego...............................................................................................88 [LBDAYREP]: Drukowanie raportu dobowego...................................................................................................88 [LBDBREP]: Kontrola bazy danych. ..................................................................................................................89 ODCZYT STATUSU...........................................................................................................................................................89 [LBSENDCK]: Odeślij czas RTC.........................................................................................................................89 [LBFSTRQ]: Odeślij informacje kasowe.............................................................................................................90 [LBERNRQ] : Żądanie wysłania kodu błędu ostatniego rozkazu.......................................................................90 [LBIDRQ] : Sekwencja odsyłająca typ i wersje oprogramowania......................................................................91 11. OPIS SEKWENCJI DRUKARKI POSNET THERMAL-A (APTECZNA)...................................................92 NOWY FORMAT PARAGONU FISKALNEGO.............................................................................................................................92 MODYFIKACJE SEKWENCJI STERUJĄCYCH ZWIĄZANE Z DODATKOWYM FORMATEM PARAGONU FISKALNEGO.....................................94 [LBTRSORG] : Nagłówek „paragonu aptecznego”............................................................................................94 [LBTRSART]: Linia paragonu. ...........................................................................................................................95 [LBTREXIT]: Akceptacja/ anulowanie paragonu...............................................................................................96 FORMATY DODATKOWYCH (APTECZNYCH) WYDRUKÓW NIEFISKALNYCH...................................................................................97 Wycena leku - format wydruku.............................................................................................................................97 Raport kasowy. ....................................................................................................................................................99 Zamówienie na lek recepturowy.........................................................................................................................100 Związek między wydrukami niefiskalnymi wycen leków a wydrukiem paragonu fiskalnego.............................102 SEKWENCJE STERUJĄCE DLA UZYSKANIA DODATKOWYCH APTECZNYCH WYDRUKÓW NIEFISKALNYCH...........................................103

Str. 3

...............................................................................................................................................................................................................................125 WYMIANA KLAWIATURY............130 22................112 SYGNALIZACJA STANÓW DRUKARKI NA INTERFEJSIE SZEREGOWYM............................................................................................................117 16................................................................................................................................................................................ OPIS INTERFEJSÓW DRUKAREK FISKALNYCH THERMAL I 3001............................................................112 Błędy drukarki ...............................111 DODATKOWE ZŁĄCZE RS232C.......................................... KODY BŁĘDÓW DRUKAREK...................................................................................................................................................................................................................124 WYMIANA MECHANIZMU DRUKUJĄCEGO ORYGINAŁU..........................................................................................................109 OKABLOWANIE.....123 18.....................................................................................................................112 Błędy "programowe"..................................................................................................122 ELEMENTY DOSTĘPNE PO ZDJĘCIU OSŁONKI WEWNĄTRZ DRUKARKI..................... WYKAZ PODZESPOŁÓW DRUKARKI FISKALNEJ POSNET 3001...134 Str.........................................................................................................................................................................................................133 POSNET THERMAL-A...................................106 [LBPRNTXT]: Opisu działania leku..........................................................................124 WYMIANA BATERII.......127 20...................... OPIS ZŁĄCZ DRUKARKI POSNET THERMAL I POSNET 3001............................................................................. WYKAZ PODZESPOŁÓW DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL.....................................................126 19................................................................................................................108 [LBPRNDIR] : Sekwencja związana z obsługą dodatkowego portu szeregowego.............115 15.............................................................................................................................................109 OPIS INTERFEJSU SZEREGOWEGO.................109 UWAGI OGÓLNE............................................................................................................................................................................121 17..............................................................................................107 [LBCLRTXT] : Kasowanie opisu działania leku z tablicy wycen........................................................................................................129 21........................................................120 ELEMENTY DOSTĘPNE PO ZDJĘCIU OSŁONKI WEWNĄTRZ DRUKATKI ............................................................................................................................................................................................... 4 ................................................105 [LBAPTREP] : Raport kasowy w formacie dla aptek.......................................................................... ROK 2000 W DRUKARKACH FISKALNYCH POSNET.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................128 DRUKARKA POSNET 3001 W OBUDOWIE PLASTIKOWEJ.131 POSNET THERMAL..132 POSNET 3001......................................... 3001 i Beetle 20).........................................................................................114 14.........................................................112 Do podłączenia dodatkowego wyświetlacza VFD (Thermal....................... KODY SEKWENCJI............................................................................................................108 12......................................................................................................................... POSNET 3001 (FUNKCJE SERWISOWE).............................Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBRPDTA]: Wycena leku............ ZMIANY W DRUKARKACH POSNET THERMAL......................116 DRUKARKI APTECZNE.................................105 [LBCLRALL] : Kasowanie całej zapamiętanej listy wycen leków...110 WYMAGANIA PROGRAMOWE.........................128 DRUKARKA POSNET THERMAL W TECHNOLOGII SMD.............................................................................109 Standardowe kable sygnałowe drukarek............................................................................................................................................................................................................................... POSNET THERMAL (FUNKCJE SERWISOWE).........................................................116 DRUKARKI STANDARDOWE.....................................................................................112 W wersji aptecznej drukarki..................... NOWE KONSTRUKCJE DRUKAREK.............105 [LBRPORD] : Zamówienie na lek recepturowy...........103 [LBCLRDTA] : Kasowania zapamiętanych danych o wycenie leku („stornowanie wyceny”)..............125 WYMIANA MECHANIZMU DRUKUJĄCEGO KOPII............................................................................................................................................113 13............................................................................................... SYGNAŁY INTERFEJSU..............................

1B lub 39. 29. a także drukarka fiskalna POSNET SIEMENS-77 umożliwiająca dodatkowo wydruk dokumentu..pl Str. Fiskalizacji dokonuje tylko i wyłącznie przeszkolony w firmie POSNET serwis.9A.1.1-3.posnet. pozostałą część nagłówka (Nazwę firmy i adres siedziby firmy) zapisuje się do pamięci RAM (podtrzymywanej baterią) co umożliwia w przyszłości ich ew. 31. firmware który posiada specyficzny numer. korektę bez potrzeby wymiany modułu fiskalnego. Bliższe informacje dotyczące w/w. Opis sekwencji dla tej drukarki umieszczono w rozdziale 11. Przy współpracy z firmą Siemens powstała kasa fiskalna POSNET Beetle 20 będąca połączeniem w jednej obudowie drukarki fiskalnej POSNET Thermal i opartej na architekturze komputera klasy PC kasy Beetle.com. 28.3).1.5A. F). czyli drukarki mogą pracować w systemach z maksimum 7 stawkami PTU (6 definiowanych plus stawka zwolniona ‘Z’).1B) może współpracować ze specjalnym zewnętrznym wyświetlaczem alfanumerycznym VFD podłączanym do dodatkowego wyjścia w module drukarki typu RS232C. 39. Dokładny opis sekwencji znaleźć można w rozdziale 10 niniejszej instrukcji (na stronie 71).7A i 31.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 1. ‘Apteczna’ wersja drukarki to POSNET Thermal-A. Zawarty w rozdziale 10 opis sekwencji dotyczy także zawartej w kasie POSNET 2000 drukarki. Występuje w wersjach: 28.. Każda z produkowanych drukarek fiskalnych POSNET posiada wewnętrzny program tzw. opis ten uwzględnia numeracje wersji oprogramowania (firmware) wewnętrznego drukarki od którego obowiązuje dana sekwencja. Występuje w wersjach: 28. Wersja najnowsza (39.6A. Umieszczona w kasie POSNET Beetle 20 drukarka (moduł drukarki) posiada numer firmware 28. 32. Programistom nie wolno jest umieszczać sekwencji do fiskalizacji drukarki w swoich aplikacjach! W firmie POSNET produkowany jest także terminal UNIX-owy o nazwie POSNET 2000. 29. Drukarka POSNET 3001 to odpowiednik starszej wersji drukarki DF-301 z mechanizmem drukującym firmy STAR (igłowa). 39. który zawiera drukarkę fiskalną będącą odpowiednikiem drukarki DF-301 (wcześniejszy model drukarki). Występuje w wersjach: 28. Drukarka POSNET Thermal to wersja drukarki z mechanizmem drukującym termicznym.1B. Numer ten określa zakres sekwencji (komend) które obsługuje dany model drukarki (patrz dokładny opis sekwencji zawarty w rozdziale 10) W drukarkach POSNET Thermal i POSNET 3001 można zdefiniować 6 stawek PTU (A . 5 . Wstęp Niniejsza instrukcja serwisowa napisana została pod kątem drukarek POSNET Thermal i POSNET 3001.3. 29.6 (wersja drukarki w obudowie plastikowej). Zawiera wszystkie niezbędne informacje potrzebne do serwisowania drukarek. urządzeń firmy POSNET dostępne są na stronie WWW firmy pod adresem: www. Praktycznie z punktu widzenia programisty jest to odpowiednik drukarki POSNET 3001.3.1B. Fiskalizację drukarek dokonuje się zapisując do pamięci fiskalnej tylko NIP. Ten sam wyświetlacz może współpracować także z drukarkami POSNET Thermal (od wersji 39. Od momentu powstania pierwszej drukarki fiskalnej (DF-300) zaszło wiele zmian w konstrukcji drukarek oraz pojawiły się dodatkowe komendy których nie ‘znały’ drukarki DF-300.1. 31.3 i 39.1) i POSNET 3001 (od wersji 39.3.

Real Time Clock). co dotyczy też danych liczbowych !). Jest adresowana przede wszystkim do użytkowników. • realizuje drukowanie raportu dobowego i okresowego. Drukarka posiada wszystkie elementy sprzętowe niezbędne dla fiskalności systemu (stanowiące niepodzielną całość zawartą w jednej obudowie) tj. Tak prostą aplikację może praktycznie stworzyć nawet niezbyt zaawansowany programista. • zegar czasu rzeczywistego (RTC. LBDSPDEP. a w szczególności: • zapewnia poprawną rejestrację transakcji sprzedaży: drukowanie paragonu fiskalnego oraz elektroniczna rejestracja obrotu są operacjami NIEPODZIELNYMI. zależnie od stopnia inwencji programisty i różnych warunków wymaganych przez aplikacje. "rejestrator transakcyjny"). Jest to najistotniejsza cecha urządzenia. LBTREXIT i LBTRXEND). Zestaw możliwych do uzyskania rodzajów wydruku jest ściśle określony przez oprogramowanie drukarki i obejmuje wydruki fiskalne: • paragon fiskalny. brak niezależnej komputerowej ewidencji sprzedaży i towarów) wystarczy tylko transmisja danych z komputera do drukarki. że jego podłączenie do istniejącego systemu sprzedaży (bądź finansowo . dane przesyłane do drukarki stanowią zawsze ciąg znaków ASCII. • raport okresowy. LBTRSLN. W najprostszych sytuacjach (niewielka sprzedaż. oraz kilka dokumentów niefiskalnych o ściśle określonych formatach wynikających z przeznaczenia. 2). Do zrealizowania najprostszej sprzedaży wystarczy wykorzystać podzbiór złożony z zaledwie sześciu (!) sekwencji sterujących: • nastawianie / korekta zegara czasu rzeczywistego (sekwencja LBSETCK). • pamięć fiskalną dla rejestracji obrotu.księgowego) jest proste. • samodzielnie formatuje paragon fiskalny oraz nalicza podatek VAT na podstawie danych o transakcji przesłanych z systemu. muszą one spełniać formalne (syntaktyczne) reguły jej języka programowania. W przypadku drukarek fiskalnych kod ten (jeżeli nie stanowi istotnego elementu sekwencji sterującej) zostanie zignorowany. Komunikacja z urządzeniem jest komunikacją znakową (tzn. jak i programowym. • dokonuje kontroli formalnej i obliczeniowej danych transakcji przesyłanych z systemu wykrywając szereg sytuacji błędnych. Urządzenie jest tak pomyślane. • dwa wyświetlacze: dla klienta (LED) i dla obsługi (LCD). Nie można też uzyskać dowolnych formatów wydruku. Str. przy czym drukarka realizuje pewien zestaw rozkazów / sekwencji sterujących (posiada własny język programowania). W tym sensie nazwa "drukarka fiskalna" może być nieco myląca (należałoby raczej używać nazwy np. Język programowania drukarki obejmuje kilkanaście sekwencji sterujących dających możliwość implementacji różnorodnych algorytmów komunikacji z urządzeniem. którzy posiadają komputer klasy PC oraz wykorzystują w swoim sklepie (hurtowni) oprogramowanie realizujące sprzedaż. Oprogramowanie drukarki zapewnia wszystkie wymagane funkcje niezbędne w kasie fiskalnej. • drukarkę paragonów z możliwością drukowania oryginału oraz kopii. Równocześnie. Mówiąc obrazowo: jeżeli wyślemy do zwykłej (niefiskalnej) drukarki kod litery "A" to zwykle zostanie on wydrukowany. Drukarka jest wyposażona w interfejs szeregowy (RS-232C napięciowy). zarówno pod względem sprzętowym. Podłączenie urządzenia do programu aplikacyjnego może być rozwiązane w różny sposób.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 2.ang. • sekwencje powodujące realizację transakcji (LBTRSHDR. 6 .podstawowe informacje serwisowe Założenia ogólne Drukarka fiskalna jest przeznaczona w pierwszym rzędzie do fiskalizacji istniejących systemów komputerowych. w szczególności realizuje algorytm badania poprawności przywiązania kodu stawki PTU do nazwy towaru. Drukarki fiskalne . • raport dobowy. Wynika to z następujących faktów: 1). Nie ma zatem dowolności danych przesyłanych do drukarki. urządzenie zapewnia fiskalność całego systemu NIEZALEŻNIE OD WŁAŚCIWOŚCI pozostałych urządzeń i oprogramowania wykorzystywanego na użytym komputerze.

LBSETHDR). opisane: "WYŚW. • rozkazy powodujące wysłanie statusu drukarki (LBFSTRQ . że wielu użytkowników posiada wdrożone (i wykorzystywane przez dłuższy czas) oprogramowanie finansowo-księgowe bądź obsługi sprzedaży. Zespół ten jest wyposażony w złącza interfejsów. że nakład pracy i czasu jest w przypadku tego urządzenia niewielki i należy oczekiwać. LBCSHSTS). LBDSP) • inne (LBSERM). którymi dysponuje serwis. raport bazy danych. raporty o gotówce w kasie ( LBDAYREP. Reasumując: drukarka fiskalna może być wykorzystana do fiskalizacji systemu sprzedaży w różny sposób zależnie od potrzeb użytkownika i programu aplikacyjnego. Do głównego chassis drukarki są przymocowane pozostałe zespoły: • od spodu. W chwili obecnej szereg firm software'owych dokonało już przystosowania oferowanych przez siebie pakietów do potrzeb współpracy z drukarką.musi być ono plombowane specjalną nalepką jednorazowego użytku. zlokalizowany wewnątrz metalowej obudowy przymocowanej na trwałe do chassis drukarki (zespół "niewymienialny" przez serwis !). LBDBREP. wyprowadzone z tyłu drukarki: • złącze interfejsu szeregowego (RS-232). typu RJ. Istotną zaletą tego rozwiązania jest możliwość wykorzystania sprzętu (komputer klasy PC) i oprogramowania.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Pozostałe sekwencje sterujące wzbogacają funkcje urządzenia oraz zapewniają niezbędne funkcje serwisowe. • sekwencje inicjujące różnego rodzaju raporty i wydruki niefiskalne: raport dobowy i okresowy. • złącze zewnętrznego zasilacza opisane: „DC”. do której dostęp jest możliwy po odkręceniu (zabezpieczonej plombą producenta !) chassis drukarki. Ponadto na płycie głównej są złącza dla wstążek przewodów (z mechanizmami "zapinającymi"): • złącza mechanizmów drukujących. LBDECCSH. Dokonać tego może tylko i wyłącznie serwis regionalny producenta i oczywiście sam producent czyli POSNET. typu RJ45. co wymaga skompletowania całego systemu od początku (zakup komputera i aplikacji dostosowanej do współpracy z drukarką). • sekwencja ustawiania zegara (LBSETCK) i jego odczytu (LBSENDCK). Dotychczasowe doświadczenia z tych prac wykazują. które nie były do tej pory skomputeryzowane. przeprowadzając fiskalizację urządzenia lub zmianę stawek PTU. • złącze pamięci fiskalnej . Str. jest umieszczony moduł fiskalny.". typu RJ45 (8p8). • złącze do podłączenia szuflady. moduł ten jest połączony z resztą urządzenia za pośrednictwem wstążki. który jest w posiadaniu podatnika. opisane: "SZUFL. raport kasy/ zmiany. W takiej sytuacji drogą stosunkowo niewielkich modyfikacji istniejącego oprogramowania uzyskuje się fiskalizację całego systemu . że ilość dostępnych na rynku programów wyposażonych w możliwość komunikacji z tą drukarką będzie rosnąć. Można je podzielić na następujące grupy: • sekwencje modyfikujące w sposób trwały (poprzez zapis danych w pamięci fiskalnej) stan wewnętrzny urządzenia: zmiana stawek PTU i fiskalizacja (LBSETPTU. LBINCCSH. • złącza klawiatury i wyświetlacza LCD na pulpicie operatorskim. Pozostałe sekwencje mogą być dowolnie wykorzystywane przez programy aplikacyjne zależnie od potrzeb i inwencji programistów. Opis konstrukcji drukarek Większość układu elektronicznego drukarki jest zlokalizowana na głównej płycie. • złącze dla wyświetlacza zewnętrznego. Sekwencje z pierwszej grupy są wykorzystywane w programach. zwijacza i czujnika obecności papieru (POSNET 3001). LBCSHREP. • sekwencja powodująca bezpośredni dostęp do układów elektronicznych (wyświetlacza i szuflady. 7 . nad główną płytą. • złącze interfejsu szeregowego dodatkowego opisane: "RS232". Jest również istotny fakt. LBFSKRE. Na płycie tej umieszczono: • główny procesor drukarki wraz z układami interfejsów. • złącze mechanizmu obcinającego.".bez konieczności uzyskania homologacji na oprogramowanie ! Oczywiście niewielka cena urządzenia uzasadnia też wprowadzenie drukarki fiskalnej w sklepach /hurtowniach. • zegar czasu rzeczywistego.". • kompletny sterownik mechanizmu drukującego.ENQ i DLE) i numeru błędu ostatniego rozkazu (LBERNRQ). opisane: "KOMP.

• drukowanie z podkreśleniem. Na środku tylnej części górnej pokrywy drukarki jest umocowany wspornik wyświetlacza. sterowanie silnikami zwijacza i obcinacza paragonów (3001)oraz sterowanie wyjściem przeznaczonym do podłączenia szuflady. Sterownik mechanizmu drukującego jest zmontowany na głównej płycie drukarki. Sterownik mechanizmu drukującego. druk o podwójnej szerokości. włączanie silnika napędu głowicy. Sterownik drukarki realizuje też pewien zestaw rozkazów (sekwencji sterujących). • Dużą prędkością drukowania (10 linii na sekundę). Do trwałego umocowania tych przewodów służy specjalny zaczep umocowany do tylnej ścianki drukarki. druk "pogrubiony" itp. Klawiatura jest połączona z główną płytą przy użyciu 10 żyłowej wstążki. • Dużą trwałością (30 km). Kabel płaski jest wyprowadzony przez otwór w korpusie drukarki i dołączony wtykiem modularnym RJ45 do dostępnego z zewnątrz gniazda z opisem "Wyśw. dający gwarancje że wydruk zostanie zachowany nawet po upływie 5 lat (oczywiście w przypadku zachowania reguł co do przechowywania papierów termicznych). Sterownik jest wyposażony w generatory znaków z polskimi literami w standardzie MAZOWIA.niezależnie od jego fizycznej lokalizacji.000 linii dla całego mechanizmu).000. Ponadto jest dosyć cichy (zwłaszcza w porównaniu z mechanizmami wyposażonymi tylko w jeden silnik prądu stałego służący równocześnie do napędu głowicy i przesuwu papieru). Wychodzą z niego (POSNET 3001 i drukarki Thermal w obudowach metalowych) dwa przewody: płaski 8-mio żyłowy kabel "telefoniczny" oraz przewód uziemiający w kolorze zielono-żółtym. Charakteryzuje się dobrą szybkością drukowania . silnikiem prądu stałego do napędu głowicy oraz z silnikiem krokowym do przesuwu papieru.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 od góry: zespół mechanizmu drukującego. na której umieszczono 4 klawisze i 3 diody LED w różnych kolorach .2 linii na sekundę oraz dużą niezawodnością (około 100. Ponadto w prawej części mechanizmu drukującego drukarki POSNET 3001 umieszczony jest mikro wyłącznik sygnalizujący zamknięcie pokrywy. wraz z zwijaczem kopii (POSNET 3001) lub dwa mechanizmy termiczne (POSNET Thermal).). Przez "blok funkcjonalny" rozumiemy tu fragment całego urządzenia realizujący określoną funkcję . 82 mm. Wykorzystywana wersja mechanizmu jest fabrycznie wyposażona w obcinacz paragonów napędzany dodatkowym silnikiem prądu stałego. Poniżej scharakteryzowano krótko poszczególne bloki funkcjonalne urządzenia. Niektóre z opcji realizowanych przez sterownik są wykorzystywane w aktualnej wersji formatów wydruków (np. który jest połączony z płytą główną przy pomocy 10 żyłowej wstążki. Brak podłączenia przewodu uziemiającego może być nawet przyczyną uszkodzenia w wyniku wyładowania statycznego do obudowy wyświetlacza ! Należy również zwrócić uwagę aby przewody wychodzące z uchwytu wyświetlacza nie dotykały do kółka pasowego silnika zwijacza. Pełen status drukarki oraz zawartość bufora komunikacyjnego są przechowywane w pamięci RAM podtrzymywanej bateryjnie.400. że o ile blok danych (paragon fiskalny !) został przesłany Str.około 3. sterowanie głowicą. Jest to mechanizm z głowicą dziewięcioigłową.". W pulpicie operatorskim jest ponadto zamontowany alfanumeryczny wyświetlacz LCD (2 x 20 znaków).000 znaków dla głowicy oraz 8. Jego zadaniem jest sterowanie wszystkimi funkcjami mechanizmu tzn. W drukarce POSNET Thermal wykorzystano dwa wysokiej klasy mechanizmy termiczne (oryginał i kopia) charakteryzujące się: • Cichą pracą. • drukowanie danych graficznych. W przedniej części drukarki znajduje się klawiatura. Umożliwia drukowanie do 40 znaków w wierszu (15 CPI) na papierze z kopią. • Mechanizm drukujący W drukarce POSNET 3001 wykorzystano niezawodny mechanizm drukujący japońskiej firmy STAR typu MP-342 (wykorzystywany w drukarkach paragonowych typu SP-300). który umożliwia między innymi: • zmianę szerokości wydruku (CPI). Wszystkimi powyższymi funkcjami steruje główny mikroprocesor drukarki Z180 (opisany w następnym punkcie instrukcji). Oryginalny mechanizm został uzupełniony o zwijacz do kopii oraz czujnik obecności papieru. szerokości max. grafika itp. Do drukarek termicznych należy stosować specjalny papier (z nadrukiem POSNET) gwarantujący wysoką jakość wydruku i co za tym idzie. realizacja algorytmu sterowania silnikiem krokowym napędu przesuwu papieru. natomiast przewód uziemiający jest doprowadzony do specjalnej śruby umieszczonej z prawej strony zwijacza kopii. 8 . Konsekwencją tego rozwiązania jest fakt. Należy zwrócić uwagę na poprawność tego podłączenia przy ewentualnych naprawach drukarki także po jej zmontowaniu.

sprzętowy układ „watchdog timera” . dla zapewnienia wysokiej niezawodności całego urządzenia . które muszą być zachowane podczas wyłączenia drukarki (np. analiza i wykonywanie rozkazów sterujących. Główny procesor drukarki.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 poprawnie . ze względu na jednokrotność operacji drukowania paragonu fiskalnego (w przypadku przerwy w zasilaniu nie można powtórzyć tej operacji. a także komunikacja z pozostałymi elementami z systemu (pamięć fiskalna. Str.w sposób umożliwiający między innymi poprawne wznowienie wydruku od miejsca. Do jego zadań należy obsługa obu interfejsów komunikacyjnych.). wskazujące na awarię jednego z elementów. gdyż wymagałoby to powtórzenia całej transakcji). Główny komputer sterujący drukarką został zrealizowany w oparciu o procesor Z180 (HD64180). są zabezpieczone bajtami lub bitami kontrolnymi itp. • zacięcie lub uszkodzenie obcinacza (3001). a także służy ona do przechowywania bazy danych o sprzedawanych artykułach (służącej do kontroli poprawności przypisania kodów stawek PTU do nazw sprzedawanych artykułów podczas transakcji). • zbyt niskie napięcie baterii podtrzymującej dane w RAM. w którym zostało przerwane . Procedury komunikacji "wewnętrznej" są skonstruowane w sposób wykluczający wystąpienie błędów transmisji (transfery mają charakter blokowy. • zegar czasu rzeczywistego. • wyświetlacz zewnętrzny LED. Po powrocie zasilania drukowanie zostanie wznowione od miejsca. realizacja algorytmów związanych z transakcją. przekłamanie pamięci programu lub błąd testu pamięci RAM). • przegrzanie głowicy. Ponadto kontrolowany jest stan mechanizmu drukującego.odpytuje okresowo (co kilka sekund) pozostałe układy. • inne błędy (np. którego zawartość jest podtrzymywana przy pomocy baterii litowej 3V. zegar czasu rzeczywistego). Sterownik mechanizmu drukującego jest wyposażony w dodatkowe wyjście służące do podłączenia szuflady na banknoty. raportami dobowymi i okresowymi.to zostanie on na pewno wydrukowany. brak papieru) lub przez serwis. nawet jeżeli w trakcie drukowania zaniknie zasilanie. 9 . Procesor drukarki wykrywa szereg sytuacji awaryjnych. gdy cała zawartość bufora ulegnie wydrukowaniu. Na wyjściu tym pojawia się impuls napięciowy pochodzący z kondensatora naładowanego do napięcia 25V. Umieszcza wtedy odpowiednie komunikaty na wyświetlaczu LCD (są one omówione w rozdziale 7). wykorzystywany do uruchomienia elektromagnesu zwalniającego zapadkę szuflady . • brak papieru. specjalny algorytm sterowania obcinaczem eliminujący ewentualność uszkodzenia silnika w przypadku blokady napędu 3001). które mogą być usuwalne przez użytkownika (np. W szczególności. wyświetlacze. Przyjęcie takiego rozwiązania jest konieczne. • zacięcie silnika napędu głowicy lub otwarta pokrywa drukarki. Główny procesor dysponuje obszarem pamięci RAM.co powoduje jej otwarcie. Uruchomienie wyjścia następuje w wyniku odebrania przez sterownik odpowiedniego rozkazu wysłanego przez aplikację do drukarki. Z kolei sygnał PF daje możliwość właściwego zakończenia drukowania w przypadku zaniku napięcia zasilającego .a procedura inicjalizacji całej drukarki zakończy się dopiero wtedy. powoduje bezwarunkowe przerwanie pracy drukarki wraz z odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu LCD oraz dźwiękową i optyczną (diody LED na klawiaturze) sygnalizacją tego stanu. aby uzyskać możliwie największą szybkość wydruku (drukowanie w obu kierunkach ruchu głowicy w drukarce 3001 !) przy minimalizacji możliwości uszkodzenia mechanizmu (np. Dla zapewnienia poprawnej pracy sterownik korzysta z sygnałów PG i PF ("Power Good" i "Power Fail") generowanych we właściwej sekwencji przez elektronikę drukarki podczas komutacji napięcia zasilającego. w którym został on przerwany (jeżeli w buforze sterownika coś jeszcze zostało). Algorytmy sterowania mechanizmem drukującym są tak skonstruowane. Główny procesor drukarki poprzez wysyłanie i odbieranie komunikatów od pozostałych procesorów systemu organizuje i kontroluje ich działanie. a w szczególności: • pamięć fiskalną. Są to następujące sytuacje: • błąd jednego z napięć zasilających (uszkodzenie lub przeciążenie zasilacza). Procesor główny jest ponadto zabezpieczony przed skutkami błędnego działania programu poprzez zewnętrzny. totalizery i ilość gotówki w kasie). Wykrycie błędów w procedurze "odpytywania". W szczególności sygnał PG zabezpiecza elementy mechanizmu / sterownika przed uszkodzeniem w wyniku stanu nieustalonego podczas włączania drukarki. W pamięci tej są przechowywane różne dane.

• Wypisanie zgłoszenia na wyświetlaczu (test wizualny): ' Drukarka fiskalna ' 'POSNET Thermal/yy. • Badanie warunków uniemożliwiających pracę drukarki w ogóle (błędy fatalne testu. gdy jego część . • Test pamięci RAM systemowej.ilość wolnego miejsca w module fiskalnym. inicjalizacja tego obszaru. błąd sumy kontrolnej ROM). która spowodowała fatalny błąd testu). gdzie w przypadku błędu wystąpi komunikat: ' Błąd fatalny testu: ' 'ROM RAM RTC DSP FSK'.nagłówek dla paragonu i raportów zawierający dane podatnika (NIP). oraz. następnie sprowadzenie sterownika mechanizmu drukującego do stanu początkowego. zależnie od przyczyny. a w takiej sytuacji wypisanie komunikatu: ' Błąd zegara RTC' 'Prześlij z systemu !'. . lub komunikat: ' Brak stawek PTU lub ' 'numeru unikatowego '. .x • ' ' • • • • • Sprawdzenie poprawności działania modułu fiskalnego oraz odczytanie z niego następujących danych: .aktualne wartości stawek podatkowych. oczekiwanie na ewentualne zakończenie drukowania zawartości bufora drukarki (podtrzymywanego bateryjnie). to następuje drukowanie napisu: 'paragon anulowany' oraz odcięcie anulowanego paragonu (ta sytuacja może wystąpić tylko. a w przypadku błędu wypisanie komunikatu: ' Błąd pamięci NVR ' ' ( Naciśnij NIE ) '.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Po włączeniu zasilania procesor główny wykonuje test poprawności działania całego systemu oraz inicjalizuje stan drukarki na podstawie danych odczytanych z modułu fiskalnego i pamięci RAM podtrzymywanej bateryjnie.nagłówek i część pozycji już została wydrukowana !). 10 . a jeżeli praca w tym trybie nie jest możliwa wypisanie ostrzeżenia: ' Tryb szkoleniowy ! ' Str. • Badanie warunków umożliwiających pracę drukarki w trybie fiskalnym. np. jeżeli paragon był drukowany w trybie "On-Line". Jeżeli przed wyłączeniem zasilania drukarka była w trybie transakcji i transakcja nie została zakończona poprawnie. (druga linia może mieć różny format. Badanie sumy kontrolnej danych pamięci RAM podtrzymywanej bateryjnie. ponieważ nie chodzi tu o dokończenie drukowania paragonu. Odczyt stanu totalizerów drukarki i sprawdzenie ich sumy kontrolnej. w wyniku rozładowania baterii). Test optyczny wyświetlacza LED (zapalenie wszystkich segmentów). w tej sytuacji. .x ' lub ' Drukarka fiskalna 'POSNET 3001/yy. Kontrola poprawności działania mechanizmu drukującego.ilość zarejestrowanych zerowań RAM. .data ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej. Sekwencja startowa obejmuje następujące operacje (w poniższej kolejności): • Test pamięci ROM programu (obliczenie i sprawdzenie sumy kontrolnej). w celu wykrycia braku jego zaprogramowania (np. W obu w/w sytuacjach dalsze użytkowanie urządzenia nie jest możliwe. • Kontrola poprawności działania i odczyt statusu zegara czasu rzeczywistego. lecz brak zamknięcia transakcji w sytuacji.

zależnie od sytuacji.czy drukarka zdążyła ją zrealizować czy nie ? Aby rozwiązać skutecznie to zadanie hardware i software drukarki zapewnia spełnienie następujących założeń: 1. kończącej transakcję.tu też musi być nierozdzielność operacji). nawet w warunkach awarii zasilania w dowolnym momencie ! 2. Co więcej. Str.. przy czym pojawia się wówczas komunikat: ' Błąd totalizerów ! ' ' ( Naciśnij NIE ) ' (w trybie fiskalnym fakt ten zostanie też zarejestrowany w pamięci fiskalnej). W tym momencie procesor główny odczytuje i kontroluje całą bazę danych. (druga linia może mieć różny format. fisk. 11 . który może być testowany przez aplikację w celu zbadania. • Generowanie pojedynczego sygnału dźwiękowego. Poprawne wykorzystanie stanu bitu TRF przez aplikację likwiduje w każdej sytuacji niepewność co do poprawnego zakończenia transakcji (zatem nie ma możliwości. Problem ten został rozważony szczególnie starannie w konstrukcji całego urządzenia .Do zapłaty --. = xx '. • Jeżeli ilość wolnych lokacji do zapisu (rekordów) w pamięci fiskalnej nie przekracza 20. albo zapis raportu dobowego do pamięci fiskalnej bez zakończenia jego wydrukowania lub. w momencie wykonania obu tych operacji zostaje ustawiony znacznik (nazywany w dalszym opisie TRF) bit. operacje wydruku paragonu i rejestracji obrotu (zwiększenie stanu totalizerów) są NIEROZDZIELNE. że awaria zasilania w dowolnym momencie nie spowoduje błędnego zadziałania drukarki (np. Po zakończeniu sekwencji startowej procesor główny przechodzi do głównej pętli. w której awaria zasilania następuje w chwilę po wysłaniu przez aplikację sekwencji LBTREXIT. bez wyzerowania totalizerów). (w trybie fiskalnym zostanie wówczas wykonany zapis w pamięci fiskalnej informacji o wystąpieniu błędu w bazie danych). prowadząc równocześnie jej "regenerację" w przypadku wykrycia błędów. '. Jeżeli wykryto dużo błędów to proces ten może trwać do kilku minut. przy rozważeniu różnych sytuacji szczególnych daje pewność.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 ' HDR FULL ERR CLR '. naliczenie obrotu bez zakończenia wydruku paragonu lub odwrotnie. Jeżeli został wykryty jakikolwiek błąd. jak w przypadku sterownika drukarki.. aby obliczanie obrotu przez drukarkę i komputer . procesor główny korzysta z sygnału PF ("Power Fail") w celu poprawnego zakończenia wszystkich operacji i przechowania statusu w przypadku zaniku zasilania. ' • Automatyczne wykonanie zerowania RAM (jeżeli wykryto wcześniej błąd totalizerów). to po zakończeniu testu pojawia się komunikat: ' Błąd bazy danych ! ' ' ( Naciśnij NIE ) '. przeprowadzono również analizę różnych sytuacji wynikających z awarii zasilania w kontekście komunikacji z serwerem i aplikacją. Wyobraźmy sobie przykładowo sytuację. to nastąpi wypisanie ostrzeżenia: ' Ilość rekordów w ' ' pam. 3. Podobnie.program do sprzedaży. gdzie 'xx' jest ilością "wolnych" rekordów. stan tego bitu musi być przechowywany w pamięci nieulotnej.właściwe wykorzystanie sygnału PF przez procesor (oraz buforowanie pewnych informacji w pamięci nieulotnej). • Wypisanie standardowego opisu na wyświetlaczu: ' --. która uniemożliwia pracę w trybie fiskalnym). czy ostatnia transakcja została zakończona poprawnie (przy czym software wyklucza explicite możliwość zakończenia transakcji bez ustawienia bitu TRF lub odwrotnie . • Badanie poprawności bazy danych sygnalizowane komunikatem: ' KONTROLA BAZY ' ' DANYCH. w której zachodzi analiza znaków odbieranych z interfejsów i realizacja sekwencji sterujących. dało różne rezultaty !). co gorsza.' 'Suma: 0. Powstaje wtedy istotny problem .

Działanie zegara czasu rzeczywistego jest podtrzymane przez baterię litową 3V .5 µA. co zapewnia prawidłowe podtrzymanie zegara przez około 5 lat. przy czym wystąpienie kodu "dużej" polskiej litery powoduje automatycznie przekodowanie na "zwykłą" literę np. drukując stan kasy (na tym dokumencie niefiskalnym jest data i czas) lub poprzez aplikację (sekwencja odczytu zegara LBSENDCK).Pracują one z oscylatorem zegarkowym 32768 Hz. Podstawową funkcją wyświetlacza LED jest informowanie klienta o należności do zapłaty. realizuje też wszystkie funkcje kalendarza. Komunikaty powyższe spowodują także komunikat: ' Błąd zegara RTC ' 'Prześlij z systemu ! ' ponieważ ‘rok’ zegara przechowywany jest w pamięci RAM. przy czym na wyświetlaczu LCD operatora pojawia się komunikat: ' --. Serwis powinien pamiętać o przestawieniu zworki J7 (Thermal). Dołącza go się do dodatkowego złącza RS232. Prąd pobierany przez zegar zawiera się w granicach 3. ograniczoną ze względów sprzętowych do małych liter. Komunikacja jest dwukierunkowa (programowanie i odczyt stanu zegara) przy wykorzystaniu magistrali I2C.może się zdarzyć. Jest to realizowane przez odpytywanie wyświetlacza przez procesor główny co pewien czas. to dane w pamięciach nieulotnych będą nadal poprawne ponieważ pamięć RAM podtrzymywana jest przez inną baterię. Str. Urządzenie posiada możliwość wyświetlania polskich znaków na wyświetlaczu LCD. i / lub: ' Błąd bazy danych ! ' ' ( Naciśnij NIE ) '. a w jej trakcie narastająca suma transakcji jest wyświetlana automatycznie na obu wyświetlaczach jednocześnie.xx' Jest to realizowane na końcu transakcji obligatoryjnie przez drukarkę. Należy też przyjąć. powinno być zgłaszane do serwisu.x do drukarek POSNET Thermal i 3001 można dołączyć dodatkowy. Wyświetlacze. aby każdorazowo na początku dnia pracy urządzenia sprawdzić stan zegara np. Zastosowano nowoczesny. Nawet jeżeli wystąpi rozprogramowanie zegara. J3 (3001) w pozycję 2xRS (zworka dostępna po zdjęciu zabezpieczonej plombą ołowianą osłonki – patrz rozdział 16 i 17). 12 . Zegar czasu rzeczywistego komunikuje się z procesorem głównym.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Zegar czasu rzeczywistego.. Polskie litery są zakodowane według standardu MAZOWIA. wbudowany w pulpit operatora wyświetlacz cyfrowy LCD posiadający dwie linie po 20 znaków alfanumerycznych (dla obsługi) oraz dziesięcio-pozycyjny wyświetlacz cyfrowy dla klienta (LED). uwzględniając też lata przestępne . że wystąpienie przekłamania w bazie danych lub w innym obszarze danych "nieulotnych" sygnalizowane komunikatami: ' Błąd pamięci NVR ' ' ( Naciśnij NIE ) '. Począwszy od wersji 39. znaczne "spóźnienie" zegara. zamiast "Ą" będzie "A". Takie rozwiązanie umożliwia dołączenie wyświetlacza zewnętrznego. Zegar czasu rzeczywistego wykonano na bazie układu PCF8573 (wersje ‘przewlekane’ płyty głównej) lub V3021 (wersja SMD) . Zegar pracuje w trybie 24-godzinnym. alfanumeryczny wyświetlacz typu VFD. Jedyna różnica to wyświetlanie wszystkich znaków ‘polskich’ (także dużych liter) na wyświetlaczu VFD. Na wyświetlaczu tym pojawiają się dokładnie takie same teksty jak na wyświetlaczu operatora LCD (chyba że programista ‘świadomie’ wysyła informacje tylko do wyświetlacza LCD operatora).' 'Suma: xxxxxxxx. ze względu na możliwość zaistnienia defektu baterii. informacje diagnostyczne itp. że przy napięciu baterii "na granicy" poprawnego działania wystąpi np. komunikaty o błędach. Wyświetlacz LED jest dołączany do gniazda płyty sterownika za pomocą kabla zaopatrzonego we wtyczkę typu RJ-45. Wyświetlacz LCD wbudowany w pulpit operatora jest połączony z główną płytą drukarki. Wyświetlacz LCD (VFD) zapewnia rozbudowaną interakcję z operatorem systemu . Chociaż stan baterii jest kontrolowany (układ zegara wykrywa awarię własnego zasilania ) .Do zapłaty --. W każdej sytuacji blokowana jest praca drukarki bez poprawnego dołączenia wyświetlacza LED.tu są wypisywane wszelkie ostrzeżenia. Stąd jest zalecane.

Odłączenie modułu od głównej płyty lub jego awaria powoduje bezwzględnie zawieszenie pracy drukarki wraz z komunikatem: 'Błąd fatalny testu: ' ' FSK '. raport dobowy. Postać raportu okresowego jest zatem bezpośrednio związana ze sposobem zapisu informacji w pamięci fiskalnej. 2. Na płytce modułu fiskalnego jest zatem zmontowana pamięć PROM (układ elektroniczny niezbędny do jej programowania umieszczony jest na płycie głównej).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Pamięć fiskalna. następny rekord jest zapisywany w pierwszej wolnej lokacji pamięci. Str. zapewniając sekwencyjny odczyt danych z PROM itd. Po włączeniu zasilania procesor wykonuje test funkcjonalny pamięci fiskalnej. przytwierdzony "na stałe" zespół. że podczas drukowania raportu okresowego zawartość pamięci PROM jest odczytywana sekwencyjnie oraz analizowana i "przenoszona na papier" przez procesor drukarki. Są zapisywane kolejno tzn. co umożliwia właściwą interpretację przez procesor główny pozostałej jego zawartości. Po fiskalizacji urządzenia dalsze zapisy mogą dotyczyć wyłącznie tego obszaru. 13 . Kolejne informacje są zgrupowane w pewne jednostki informacyjne (tak jak sektor na dysku) i zwane dalej rekordami. • nagłówek zawierający dane podatnika (NIP). Po zatwierdzeniu transakcji jest zwiększany stan nieulotnych rejestrów. Podczas normalnego działania drukarki procesor kontroluje periodycznie (co kilka sekund) poprawność działania modułu fiskalnego. Numer unikatowy pamięci jest równocześnie numerem unikatowym całej drukarki i jest wpisywany przez producenta. Poszczególne rekordy mogą nieść następujące informacje: • raport dobowy (data oraz stan totalizerów). Jest to zestaw 7 rejestrów 28 bitowych (TOT_A. reszta nagłówka do pamięci RAM). Każda z powyższych danych ma w pamięci PROM ściśle określoną lokalizację.. • błąd bazy danych (data wystąpienia błędu). wyszukując pierwsze wolne miejsce do zapisu rekordu.F oraz Z (grupa zwolniona od podatku) uzupełniony o 20 bitowy numer paragonu fiskalnego (PAR_NUM. Nagłówek jest wpisywany do pamięci podczas fiskalizacji urządzenia (numer identyfikacyjny podatnika do modułu fiskalnego. Dokładniej: zapis zostanie wykonany poprawnie. a stan totalizerów jest zerowany (z wyjątkiem licznika paragonów fiskalnych). Dodajmy. sprawdza także poprawność danych zawartych w pamięci stałej i nieulotnej. Konstrukcja modułu zapewnia niezawodny zapis danych w pamięci stałej nawet jeżeli podczas zapisu nastąpi awaria zasilania. badając poprawność działania całego układu elektronicznego.TOT_Z). gdzie są zapisywane: • dane testowe pamięci. 2. Realizuje on zapis w pamięci stałej PROM różnych informacji (przede wszystkim informacji o sprzedaży dziennej). Obszar zapisu sekwencyjnego. Rejestry te są nazywane dalej totalizerami. Pamięć fiskalna stanowi zamknięty w stalowej obudowie. Na koniec dnia użytkownik jest zobowiązany wykonać tzw. Dane testowe są zapisywane i kontrolowane automatycznie przez procesor modułu fiskalnego (podczas uruchamiania modułu). zawierających kwoty sprzedaży dla grup podatkowych A. Typ rekordu jest zapisany w pierwszym bajcie rekordu. Rejestracja sprzedaży przez urządzenie jest dokonywana w całości przez moduł fiskalny i przebiega dwuetapowo: 1. Cały obszar pamięci PROM jest funkcjonalnie podzielony na dwa obszary: 1. Równocześnie jest drukowany odpowiedni raport na drukarce paragonowej. • zerowanie RAM (data i czas zerowania). dla dysku lub taśmy magnetycznej. nawet jeżeli wystąpi zanik zasilania 220V. Procesor główny może dokonać trwałego zapisu danych w tej pamięci.. Wtedy zawartość totalizerów jest przepisywana do pamięci stałej PROM. Mechanizm zapisu jest tu podobny jak np. • numer unikatowy pamięci. w których są akumulowane kwoty sprzedaży z podziałem na grupy podatkowe. Właściwą gospodarkę pamięcią zapewnia główny procesor drukarki. • zmiana stawek PTU (data oraz nowe wartości stawek). zwiększany po każdej poprawnej transakcji) oraz bajt sumy kontrolnej. Obszar adresowany "bezwzględnie".

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Zasilacze. Zasilacze drukarek POSNET Thermal i POSNET 3001 to zamknięte w jednej obudowie. a nie wyłączenie drukarki za pomocą jej przełącznika. 2A (ograniczenie ‘z podcięciem’ . Wybrano wariant zasilacza optymalny pod względem niezawodnościowym: napięcie jest otrzymywane z uzwojenia transformatora sieciowego o mocy znamionowej 50 VA. zakres napięć wejściowych stabilizatora +5V) jest ważna o tyle. niezależne zewnętrzne konstrukcje zasilaczy. UWAGA: pisząc ‘zanik napięcia zasilającego’ mamy na myśli zanik napięcia na wejściu zasilacza drukarki. po wyprostowaniu służy do zasilenia ciągłego zasilacza stabilizowanego +25V (POSNET 3001 i POSNET Thermal wersja SMD) lub bezpośrednio zasila drukarkę. przy dużej sprawności. Duża dynamika (tzn. Z kolei prąd chwilowy może być znaczny (nawet do ok. natomiast osiągnięcie poprawnego stanu napięć zasilających przy użyciu sygnału PG ("Power Good"). Str. dostarczając napięcie do obwodów wykonawczych drukarki (POSNET Thermal wersja ‘przewlekana’). Napięcie +5V zasilające część cyfrową drukarek otrzymywane jest przy pomocy stabilizatora impulsowego umieszczonego na głównej płycie sterownika drukarek. 8A !) . 14 . Ograniczenie prądowe zasilacza drukarki POSNET 3001 jest ustalone na ok. Napięcie to.ponieważ średni prąd pobierany przez mechanizm (nawet przy ciągłym drukowaniu) nie przekracza tej wartości. Takie rozwiązanie zasilacza daje znaczną dynamikę pracy stabilizatora +5V. prąd spada do zera przy zwarciu) . Wyłączanie drukarki podczas realizacji wydruków przy pomocy wyłącznika drukarki jest niedopuszczalne! Zasilacz drukarki POSNET Thermal w wersji SMD jest zasilaczem impulsowym zaopatrzonym w inną wtyczkę od stosowanych w zasilaczach przeznaczonych dla wersji ‘przewlekanych’. co jest konieczne dla poprawnego zakończenia wszystkich operacji drukarki w przypadku zaniku (awarii) zasilania. Zanik napięcia zasilającego jest sygnalizowany przy użyciu sygnału PF ("Power Fail"). że daje duży czas od momentu zaniku napięcia sieciowego do momentu utraty możliwości stabilizacji.stąd na wyjściu zasilacza umieszczono znaczną pojemność.

15 . Drukarka posiada cztery przyciski o różnorakich funkcjach które wykorzystywane są do: . Rozmieszczenie poszczególnych klawiszy przedstawione jest na rysunkach poniżej (różne drukarki): Klawiatura drukarki POSNET THERMAL (obudowa metalowa) Klawiatura drukarki POSNET THERMAL (obudowa plastikowa) Rysunek klawiatury drukarki POSNET 3001 Str. Działanie przycisku potwierdzone jest sygnałem dźwiękowym.zakładania papieru. .wykonywania raportów fiskalnych dobowych i okresowych. . .kasowania błędów.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Klawiatury drukarek.włączania pracy GOTOWA.

2.D. W celu dokonania wysuwu papieru. Przy jego pomocy wybieramy rodzaj raportu . 2. Włącza/wyłącza tryb pracy GOTOWA. W przypadku definiowania zakresu dat dla raportu okresowego przy jego pomocy możemy wybierać pole. 2. Przy jego pomocy wybieramy rodzaj raportu . Umożliwia wysuw papieru (oryginału w drukarce THERMAL) w trybie NIE GOTOWA. Służy także do zmiany wartości pól (roku. W przypadku sygnalizowania przez drukarkę błędu przy pomocy tego klawisza można skasować w dowolnym momencie sygnał dźwiękowy generowany przez wewnętrzny głośnik drukarki. Służy także do zmiany wartości pól (roku.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 OPIS KLAWIATURY: Klawisz NIE: 1.RAPORT OKRESOWY. 4. UWAGA: w przypadku wystąpienia błędu uniemożliwiającego dalsze działanie drukarki migają obie diody : SIEĆ i BŁĄD. z napisem SIEĆ informującą. . że drukarka jest w stanie gotowości do pracy z komputerem (świeci w trybie ‘GOTOWA’). wykorzystywany przy zakładaniu nowej rolki papieru. 3. 3. W przypadku sygnalizowania przez drukarkę błędu przy pomocy tego klawisza można skasować w dowolnym momencie sygnał dźwiękowy generowany przez wewnętrzny głośnik drukarki. że drukarka jest włączona (podłączona do sieci zasilającej i włączony jest wyłącznik sieciowy).czerwoną. 16 . Dodatkowo klawiatura wyposażona jest w trzy lampki typu LED: . (raport okresowy): 1. W przypadku sygnalizowania przez drukarkę błędu przy pomocy tego klawisza można skasować w dowolnym momencie sygnał dźwiękowy generowany przez wewnętrzny głośnik drukarki. które chcemy zmienić (pełni wtedy funkcję prawego kursora). O. Drukarka jest "widziana" przez komputer gdy świeci się zielona lampka opisana „GOTOWA“.O. 2. D.). które chcemy zmienić (pełni on wtedy funkcję lewego kursora). Klawisz R. 5. 3. 4.RAPORT DOBOWY (przy włączaniu drukarki należy przytrzymać wciśnięty jeden z dwóch klawiszy R. miesiąca lub dnia) w "górę" ("+" zwiększenie wartości wyświetlonej) w przypadku definiowania daty początkowej lub końcowej dla raportu okresowego. Klawisz TAK: 1.żółtą. W przypadku sygnalizowania przez drukarkę błędu przy pomocy tego klawisza można skasować w dowolnym momencie sygnał dźwiękowy generowany przez wewnętrzny głośnik drukarki. . Klawisz ten służy także do kasowania ewentualnych sytuacji błędnych. 4. Str. z napisem BŁĄD informującą o zaistnieniu błędu (dioda miga i słychać przerywany sygnał dźwiękowy). informującą. 3. Przy jego pomocy (w przypadku gdy lampka GOTOWA nie świeci) można wysunąć papier kopii w drukarce POSNET Thermal. lub R. zmiana stawek PTU) lub na wykonanie raportu okresowego. miesiąca lub dnia) w "dół" ("-" zmniejszenie wartości wyświetlonej) w przypadku definiowania daty początkowej lub końcowej dla raportu okresowego. Klawisz NIE zezwala na wycofanie się z dowolnej opcji ustawień w przypadkach gdy wymagane jest potwierdzenie lub zaprzeczenie ustawienia. 4. W przypadku definiowania zakresu (dat) dla raportu okresowego przy pomocy klawisza NIE możemy wybrać pole. wykorzystywany przy zakładaniu nowej rolki papieru. Klawisz R. Zezwala na operacje związane z ewentualnym zapisem do modułu fiskalnego (raport dobowy.zieloną (GOTOWA). drukarkę należy wyprowadzić z trybu GOTOWA klawiszem NIE (zielona lampka zgaśnie) i przy pomocy klawisza TAK (WYSUW) dokonać wysuwu papieru. które sygnalizowane są na wyświetlaczu drukarki. (raport dobowy): 1. obok klawisza NIE. Umożliwia wysuw kopii w drukarce THERMAL w trybie NIE GOTOWA.

Uszkodzenia drukarki polegające na niesprawności pamięci fiskalnej kwalifikują całą drukarkę do wymiany. Jest to nalepka jednorazowego użytku. jednorazowego użytku nalepką producenta. aby można było na niej odczytać wpisane dane i zidentyfikować stempel serwisanta. przyłożenie indywidualnego stempla serwisanta i delikatne uderzenie młotkiem. osłonkę. która ulega uszkodzeniu przy próbie zrywania. Wyjęcie układu pamięci powoduje zerwanie nalepki. Plombowanie drukarki fiskalnej Plomby drukarki można podzielić na dwie grupy: I . należy powiadomić Urząd Skarbowy i producenta. lub HOLOGRAMU także zawierającego napis POSNET. Dokonywanie w takim przypadku otwierania lub naprawy drukarki . zgodnie z obowiązującymi przepisami. które polega na: • włożeniu do kubeczka plasterka ołowiu. wskazujących na ingerencję osób niepowołanych.) lub najbliższego przedstawiciela regionalnego POSNET. Każdorazowa ingerencja serwisu wymaga odnotowania w książce serwisowej drukarki oraz. Po włożeniu wtyczki do złącza należy na złącze nakleić specjalną nalepką. Nalepki na złącze pamięci fiskalnej dostarcza wyłącznie producent !!!. Plomby producenta Drukarka zawiera plombę producenta w postaci plastikowego klipsa z napisem POSNET.plomby producenta . Po poprawnym wyniku testu można dokonać zabicia plomb. Zawsze po wkręceniu wkrętów należy dokonać pełnego testu poprawności pracy drukarki.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 3.C. że wkręt mocujący przechodzi kolejno przez: kubeczek. a następnie jest wkręcony w gwint konstrukcji drukarki. Wyjmowanie pamięci EPROM w celu jakiekolwiek kopiowania i analizowania zawartego w nich oprogramowania są czynnościami zabronionymi dla serwisu !!!. • odciśnięciu w ołowiu pieczęci serwisanta poprzez przyłożenie narzędzia z indywidualnym oznakowaniem serwisanta i jednorazowym. Odcisku pieczęci należy dokonać poprzez umieszczenie nalepki na twardej gumie.obciąża odpowiedzialnością serwisanta. Nalepkę należy tak umieścić na złączu. Kubeczki do plombowania są jednorazowego użytku i są dostarczane wyłącznie przez producenta !. powiadomienia Urzędu Skarbowego. Opisania nalepki należy dokonać przed jej zdjęciem z papieru zabezpieczającego i nalepieniem na złącze. nie może być dokonywane w żadnym przypadku przez serwis !!!. czyli POSNET S. zdecydowanym (ale z wyczuciem !) uderzeniu młotkiem. uchwyt. W drukarkach POSNET Thermal i POSNET 3001 zastosowano specjalną osłonkę. przytwierdzony "na stałe" zespół. Plomby serwisowe POSNET SERWIS 8777 Pamięć fiskalna jest połączona z płytą sterownika wstążką z nasadką. Drukarkę z uszkodzeniami pamięci fiskalnej należy dostarczyć do producenta (POSNET S. Pod jeden z nich podłożony jest metalowy kubek z uchwytem z owalnym wycięciem (wkręt od strony klawiatury).C. o ile przewidują to odnośne przepisy szczegółowe. Plomb tych nie może naruszać żaden serwisant za wyjątkiem przedstawiciela regionalnego lub producenta. O wszelkich zauważonych uszkodzeniach plomb. Nalepka ta zawiera dane o dacie produkcji i ewentualnie o wersji oprogramowania. • zgnieceniu brzegów kubeczka poprzez nałożenie narzędzia o stożkowym otworze czołowym (tzw. która jest zapinana do złącza umieszczonego na płycie sterownika drukarki. mocowaną dwoma wkrętami M3 do chasidrukarki. Pamięć fiskalna stanowi zamknięty. Str. Pamięć programu EPROM zainstalowana na pakiecie sterownika drukarki jest zabezpieczona specjalną. Wymontowywanie pamięci fiskalnej.plomby serwisowe . zagniataka) i kilkakrotnym delikatnym uderzeniu młotkiem. Uchwyt kubka jest podwinięty pod spód osłonki tak. na której serwisant umieszcza swoje dane wraz z datą naprawy i odciskiem pieczęci serwisowej. 17 . II .

uzyskać potwierdzenie na odwrocie tego wydruku właściciela drukarki i dopiero po uzyskaniu tego potwierdzenia dokonać fiskalizacji naciskając na klawiaturze drukarki klawisz ‘TAK’. zabezpieczającego przed zanikami zasilania sieciowego. Fiskalizację drukarki należy przeprowadzać przy użyciu oryginalnego serwisowego programu firmy POSNET . 5. w przypadku podłączenia drukarki do komputera poprzez port COM2. Fiskalizacji drukarki (wer. 2. jeżeli stwierdzimy że jest błąd w nagłówku trzeba się wycofać i nacisnąć klawisz ‘N’. 7.10 cyfr z max.1. Program POSNET. Sprawdzić ten wydruk (jego poprawność). Fiskalizacji powinna przebiegać wg opisu poniżej (zalecamy dokonywanie fiskalizacji przy wykorzystaniu takiego interfejsu na jakim ma pracować Użytkownik) : 1. Używanie do fiskalizacji drukarki programów nie posiadających autoryzacji firmy POSNET może spowodować nieodwracalny błąd w zapisie do pamięci fiskalnej. w przypadku podłączenia drukarki do komputera poprzez port COM3.EXE należy uruchamiać komendą : POSNET POSNET POSNET POSNET 1 2 3 4 w przypadku podłączenia drukarki do komputera poprzez port COM1.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 4. Format dla numeru NIP jest 'sztywny' i dopuszczalne są napisy zawierające na początku ciąg 'NIP' a dalej znak odstępu (spacja).EXE” (katalog POSNET na dyskietce) !!!. po fiskalizacji trzeba w drukarce zdefiniować (tryb szkoleniowy umożliwia dokonanie dowolnych sprzedaży z programu użytkownika i określenie z jakich stawek korzysta użytkownik). trzema separatorami '-'. który jest udostępniany serwisantom po pomyślnym zdaniu egzaminu kończącego kurs serwisowy drukarek (katalog VER17_1 na dyskietce fiskalnej dla firmware ≥17. 8. w pierwszej wolnej linii po nazwie. w przypadku podłączenia drukarki do komputera poprzez port COM4. Fiskalizacja drukarki. podać Nazwę firmy.„POSNET. Sprawdzić datę i czas w urządzeniu (musi być prawidłowa !). Następnie program zada pytanie czy wykonać fiskalizację. W takim przypadku należy skontaktować się z serwisem centralnym POSNET (serwis@posnet. adresie firmy). Str. W okienku edytora nagłówka zdefiniować nagłówek wg ‘starych’ zasad tzn. 4. ale muszą się one znaleźć przed linią zawierającą NIP. miejsca instalacji drukarki (niektóre urzędy skarbowe tego wymagają). Jeżeli próbny wydruk jest prawidłowy można nacisnąć ‘T’ .EXE”. Po naciśnięciu ‘T’ drukarka wydrukuje kontrolny paragon z interesującym nas nagłówkiem. Fiskalizacja polega na zapisaniu numeru identyfikacyjnego podatnika NIP do pamięci fiskalnej (operacja nieodwracalna).com. Program podpowiada co mu się ‘nie podoba’ w linii z NIP (o ile popełnimy jakiś błąd) i nie zezwoli na fiskalizację drukarki dotąd aż błąd zostanie poprawiony !. zwrócić uwagę na położenie trzech znaków zapytania ‘???’ . za co całą odpowiedzialność ponosi serwisant .1) wg nowych zasad nie wolno dokonywać przy pomocy ‘starego’ programu “POSNET. Na czas fiskalizacji zalecane jest dołączenie drukarki do zasilacza UPS. Zaniki zasilania w przypadku braku UPS-a mogą mieć negatywny wpływ na przebieg fiskalizacji. 6. natomiast nazwę firmy i adres jego siedziby trzeba wprowadzać do pamięci RAM z możliwością korekty tych danych w przyszłości. ‘Wysłać’ nagłówek do drukarki. Należy sprawdzić ten numer (UŻYTKOWNIK). Dopuszczalne jest umieszczanie w nagłówku innych informacji np. z wpisanymi pełnymi danymi podatnika (dotyczy to także drukarek z nową wersją firmware) istnieje możliwość ‘dostosowania’ ich do nowych zasad.pl). starych zasad tzn. Uzgodnić z użytkownikiem stawki PTU które ew. 18 . ≥ 17. W drukarkach fiskalizowanych wg. poniżej tego paragonu pojawi się kontrolny wydruk zawierający tylko linię z NIP. 3. Drukarka wydrukuje kontrolny paragon z nagłówkiem.powinny znaleźć się w następnej linii po NIP i od lewej krawędzi wydruku. Wybrać z menu programu opcję Programowanie Nagłówka (litera G). adres firmy i NIP (NIP musi być w ostatniej linii nagłówka tzn.

.. W przypadku zmian w nagłówku jest to jedyna możliwość zmiany jego treści.nazwa pliku z nagłówkiem podawana podczas uruchamiania programu POSNET. Od tego momentu urządzenie jest w trybie fiskalnym z możliwością zmiany nagłówka na przyszłość w przypadku gdy NIP nie ulega zmianie (zapis NIP do pamięci fiskalnej jest operacją nieodwracalną !). PONIEWAŻ MOŻE TO 12. Po zakończeniu procesu fiskalizacji (ok. jaki może wystąpić w trakcie fiskalizacji. dokonać sprzedaży testowej i wykonać RAPORT DOBOWY. 19 .adres siedziby i NIP) ze względu na obowiązujące przepisy oraz czy drukarka po fiskalizacji działa poprawnie (sprzedaż. Zaleca się dołączenie wszystkich wykonanych wydruków do książki serwisowej drukarki. ‘wyjść’ z programu i uruchomić program ‘nazwa. (nazwa . błąd pamięci NVR) .exe . 0. • plik nazwa. Po poprawnym zakończeniu wszystkich operacji drukarka zgłasza się w identyczny sposób jak po włączeniu zasilania.bat zawierający niezbędne elementy do wysłania do drukarki poprzez odpowiednie złącze treści nagłówka (w przypadku gdy zostanie on np. Podczas operacji opisanych powyżej na dyskietce powstaną następujące pliki (tylko w przypadku ‘ufiskalnienia’ drukarki ) : • plik nazwa.5s. Fragment nagłówka można zapisać zawsze do pamięci RAM deklarując przy uruchamianiu programu posnet. sygnałem dźwiękowym i sekwencją komunikatów : ‘ Drukarka fiskalna ‘ ‘POSNET Thermal/xx. NIE WOLNO WYŁĄCZAĆ ZASILANIA DRUKARKI.RAM zawierający ‘pełny’ nagłówek dla trybu szkoleniowego. 10 sekund) należy sprawdzić poprawność fiskalizacji (opcja TESTOWANIE). objawiający się komunikatem: ‘ Błąd zapisu !! ‘ ‘ Wyłącz zasilanie.. Identyczny błąd wystąpi w przypadku utracenia nagłówka (np. ‘ Przed uzyskaniem sygnału akustycznego i ww. sekwencji komunikatów: 11. Po fiskalizacji można skopiować użytkownikowi na jego komputer/ dyskietkę pliki ‘nazwa. Jedyny błąd. w szczególności NIE MA KOMUNIKATU: ‘Tryb szkoleniowy ! ‘ ‘HDR ‘. Prawidłowo sfiskalizowane urządzenie charakteryzuje się następującymi cechami: • na paragonach oraz na raportach dobowych i okresowych brak jest napisu „niefiskalny” na dole i na górze paragonu oraz występuje pełne logo fiskalne na środku ostatniej linii ( stylizowane PL ).‘ ‘Suma: 0. 10.nag zawierający nagłówek dla RAM drukarki . ‘.bat’ po fiskalizacji) spowoduje zgłoszenie przez drukarkę błędu nr 40 w przypadku próby sprzedaży z ‘pustym’ nagłówkiem w RAM drukarki.bat’ (batch file) który to program ‘wyśle’ do pamięci RAM drukarki pozostałą część nagłówka i wydrukowany zostanie próbny wydruk zawierający cały nagłówek.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 9.1) zaleca się programowanie zawsze 4 stawek PTU... zapis do modułu raportu). Str. który w urządzeniu NIESFISKALIZOWANYM pojawia się po włączeniu zasilania na ok.exe że drukarka jest fiskalna (program nie wymaga wtedy definiowania linii z NIP). Drukarka wymaga w tym przypadku interwencji serwisu producenta (przedstawiciela regionalnego). Po każdej fiskalizacji należy o ile jest to konieczne zdefiniować uzgodnione wcześniej stawki PTU (opcja ‘F’ z programu) – ze względu na aplikacje pisane dla starszych wersji drukarek (firmware < 17.nazwa pliku podawana na wstępie przy uruchamianiu programu posnet. gdzie : nazwa . • nazwa. SPOWODOWAĆ BŁĘDNĄ FISKALIZACJĘ DRUKARKI !!!. tj.y ‘ .Do zapłaty --. Brak w RAM nagłówka (czyli nie uruchomienie pliku ‘nazwa.nag’ oraz ‘nazwa. sprawdzamy wtedy czy nagłówek zawiera wszystkie niezbędne informacje ( Nazwę .. to błąd zapisu do pamięci fiskalnej..bat’ i poinformować co zrobić w przyszłości w przypadku utraty/ przekłamania w treści nagłówka. ‘utracony’).. • po włączeniu zasilania nie pojawia się żadne dodatkowe ostrzeżenie. ‘ --.EXE). 13.

Nr 39. muszą być przechowywane przez użytkownika kasy). którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Wykonujący serwis kasy rejestrującej jest obowiązany zamieścić w książce kasy: a) datę i godzinę żądania interwencji.). g) numery (początkowy i końcowy) dokumentów sprzedaży wystawionych przez kasę podczas operacji próbnych (dokumenty te. aby zapewniał podjęcie wykonania serwisu w czasie nie dłuższym niż 48 godzin. j) jakie elementy kasy zostały wymienione podczas naprawy (jeżeli posiadały numery . 4. W szczególności.wpisać). Wykonujący serwis nie może jednemu serwisantowi powierzyć do obsługi więcej niż 300 kas rejestrujących.posnet. 5.com. bezwzględnie w obecności upoważnionego pracownika urzędu skarbowego (właściwego dla podatnika). Wykonujący serwis musi co najmniej dwa razy w ciągu roku dokonać sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania kasy u każdego klienta bez jego wezwania oraz odnotowuje ten fakt w książce kasy rejestrującej. poz. 3. W związku z tym. Przepisy powyższe (link) oraz ich aktualizacje dostępne są na stronie WWW firmy POSNET. i) datę i godzinę ukończenia interwencji. W przypadku technicznej niemożności wykonania raportu należy sporządzić protokół podpisany przez pracownika urzędu skarbowego. b) datę i godzinę rozpoczęcia interwencji. d) opis stanu plomb. l) podpis czytelny wykonującego serwis oraz jego pieczęć. f) numer ostatnio wystawionego przez kasę dokumentu przed interwencją. dla których nie jest możliwa naprawa w miejscu użytkowania kasy. należy bezwzględnie zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 w sprawie kryteriów i warunków technicznych. 511 z 1993 r. c) opis stwierdzonych nieprawidłowości. Czynności tych nie można dokonywać przed odczytaniem i wydrukiem zawartości pamięci kasy. Nr 91. a zakończenie wykonania serwisu w czasie nie dłuższym niż 14 dni. poz. 1. U.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 5. Uregulowania prawne dotyczące kas rejestrujących. k) oświadczenie o prawidłowości funkcjonowania kasy (do serwisanta należy przeprowadzenie testów kasy i potwierdzenie. Podczas instalacji serwisant dokonuje ponadto odpowiednich wpisów do książki kasy rejestrującej.htm Poniżej podajemy podstawowe zasady organizacji serwisu POSNET wynikające z w/w przepisów. Serwisanci wykonujący obsługę kas rejestrujących mają obowiązek we własnym zakresie zapoznać się ze wszelkimi dotychczasowymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi kas rejestrujących oraz powinni śledzić wszelkie zmiany przepisów w tym zakresie. Serwis dealera musi być tak zorganizowany. oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. wykonać raport okresowy z całej zawartości pamięci fiskalnej i (po podpisaniu go przez serwis) wręczyć za pokwitowaniem: 1-wszy egzemplarz podatnikowi a 2-gi pracownikowi urzędu skarbowego. podpisane przez serwisanta dokonującego naprawę. Wykonujący serwis nie może dokonywać ingerencji w pamięć kasy rejestrującej bez udziału upoważnionego pracownika urzędu skarbowego. że po wykonaniu naprawy kasa działa poprawnie) i jej zaplombowaniu pieczęcią serwisanta z jego numerem identyfikacyjnym. w przypadku sygnalizowania przez kasę (drukarkę fiskalną) błędu pamięci fiskalnej należy. 422 i Nr 115. 178. e) w przypadku konieczności zabrania kasy do punktu serwisowego w celu dokonania naprawy opisać przyczyny. Podatnicy oraz służby serwisowe obowiązani są poinformować właściwy dla podatnika urząd skarbowy o zainstalowaniu kasy (w trybie fiskalnym) nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zainstalowania (wzory powiadomień zawarte są na dyskietce serwisowej w katalogu ‘URZAD_SK’). podatnika i serwisanta. gdy naprawy dokonano w punkcie serwisowym. czyli pod adresem: http://www.pl/przepisy. poz. Str. h) datę i godzinę ponownego zainstalowania kasy w przypadku. W załączniku 2 do tego rozporządzenia podano większość informacji ważnych dla prawidłowego wykonywania serwisu. 20 . przed zabraniem kasy do punktu serwisowego. 2. oraz podać datę i godzinę zabrania kasy do punktu serwisowego.

Kasy rejestrujące nie pracujące w trybie fiskalnym są traktowane jak inne urządzenia elektroniczne. a w skrajnym przypadku. 7. a w książce kasy głównej umieścić adnotację o podłączeniu do stanowiska sprzedaży kasy rezerwowej podając jej nr unikatowy i fabryczny. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z przedstawicielem regionalnym POSNET lub serwisem centralnym POSNET (serwis@posnet. W przypadku konieczności odesłania kasy rejestrującej (drukarki) do serwisu centralnego POSNET lub przedstawiciela regionalnego należy ten fakt uzgodnić z serwisem firmy POSNET (przedstawicielem regionalnym) . Uchybienia formalne i merytoryczne serwisantów wykonujących w terenie obsługę kas rejestrujących (drukarek) mogą być podstawą do zerwania umowy dealerskiej.pl) Str. Serwisant po otrzymaniu naprawionej kasy instaluje ją . mogą być podstawą do poniesienia przez dealera i jego serwisanta odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń zgłaszanych przez urzędy skarbowe i podatników. Za zainstalowanie kasy rozumie się jej uruchomienie u podatnika w trybie fiskalnym. 8. Serwisant jest ponadto zobowiązany wypełnić książkę serwisową tak aby serwis producenta (przedstawiciela regionalnego) mógł jednoznacznie stwierdzić jakie są objawy uszkodzenia drukarki. Jeżeli użytkownik posiada kasę rezerwową to w książce serwisowej kasy rezerwowej należy odnotować fakt zastąpienia przez tę kasę kasy głównej. 9. cofnięcia uprawnień autoryzowanego serwisanta. Serwis centralny POSNET (przedstawiciel regionalny) po naprawieniu kasy odsyła kasę do punktu serwisowego dealera dokonując uzupełniającego wpisu do książki serwisowej dostarczonej razem z drukarką do naprawy.com.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 6. Wpisów w książce kasy należy dokonywać tylko dla kasy sfiskalizowanej. 21 .

Drukarka rozpoznaje 3 kody sterujące: ENQ ($05). Począwszy od następnego znaku za ESC P obliczamy wartość wyrażenia: <byte> := <byte> xor <kod danego znaku>.. Część całkowita jest oddzielona od ułamkowej znakiem ‘.cyframi HEX (znaki ze zbioru: '0'.'9'. Funkcja ta działa na pojedynczych bitach bajtu. Długość napisu jest dla konkretnej sekwencji indywidualnie ograniczona (np.. CAN ($18) i DLE ($10) oraz kilkanaście rozkazów (sekwencji) sterujących. którego struktura zależy od konkretnego rozkazu.. Jeśli w użytkowanym przez Państwa języku programowania brakuje funkcji xor.0. W tym rozdziale wyjaśnimy podstawowe zasady konstruowania oprogramowania dla drukarki. W rozdziale 10 podano zestaw sekwencji sterujących.oddzielonych średnikami.00' można wysłać '5. Dopuszczalna i zalecana jest kompresja zer nieznaczących w części całkowitej i ułamkowej. 22 . zamiast '5. Każdy z nich może mieć maksymalną wartość = 255.. Programowanie drukarki. Przykładowa procedura dopisująca te znaki. Realizacja sekwencji z reguły rozpoczyna się dopiero po wczytaniu tych dwóch ostatnich znaków. Większość sekwencji jest uzupełniona dwoma znakami ('cc') .wówczas mogą składać się z dowolnych znaków ASCII z wyłączeniem kodów kontrolnych (np. natomiast zerowa część ułamkowa nie musi być w ogóle wysyłana (np. Cyfry kontrolne obliczane w ten sposób dają dobre zabezpieczenie przed przekłamaniami transmisji. Następnie jest odbierany dwuznakowy identyfikator rozkazu 'xx'.. natomiast wystąpienie ciągu ESC P powoduje rozpoczęcie analizy sekwencji od początku.99. to można ją zdefiniować następująco: xor (a. Jeżeli w trakcie analizy syntaktyki rozkazu wystąpi błąd. inaczej zwane "albo". Ps) . '5. Szersze możliwości reprezentacji liczb w tej wersji dla ceny i ilości towaru (parametry sekwencji LBTRSLN) omówiono w rozdziale 10 opisującym dokładnie sekwencje drukarki. Str. 2. Na początku podstawiamy wartość bajtu kontrolnego: <byte> := 255. Wszystkie rozkazy mają jednolity format: ESC P Ps . napisana w języku PASCAL jest pokazana w rozdziale „Ogólne zasady syntaktyki komend. Po odebraniu identyfikatora rozkazu drukarka wczytuje ciąg parametrów napisowych lub numerycznych <string>... aż do ostatniego znaku sekwencji (nie licząc znaków 'cc' i "końcówki" ESC \). zwykle będą to różnego rodzaju kwoty. Mogą też wystąpić parametry numeryczne składające się z maksymalnie 10 cyfr. Ps xx <string> cc ESC \ Po odebraniu prefiksu 'ESC P' ($1B $50) drukarka wczytuje ciąg (maksymalnie do 16-tu) parametrów numerycznych (Ps . BEL ($07).. przy czym pierwszy znak identyfikatora jest znakiem '$' . Maksymalna kwota ma postać 99999999. Oczywiście użycie nawiasów nie jest tu konieczne ze względu na przestrzeganą chyba we wszystkich językach siłę wiązania poszczególnych funkcji. nazwa towaru). '#' lub ‘*’ (wersja apteczna). 8 cyfr w części całkowitej i maksymalnie 2 cyfry części ułamkowej. Terminatorem wartości liczbowej jest z reguły '/' ($2F) (za wyjątkiem parametru <ilość>). nazwa towaru do 40 znaków) a jego terminatorem jest zwykle kod CR ($0D)..'F'). Syntaktyka rozkazów.$7E). które wyrażają w zapisie heksadecymalnym wartość bajtu kontrolnego liczonego dla całej sekwencji w specjalny sposób: 1. Dla bitów o różnych wartościach wynosi 1. a drugi jest małą literą (z zakresu $60.b) := (( not a) and b) or (( not b) and a). 3.’ .' a najlepiej po prostu '5'). UWAGA: Oznaczenie "xor" użyte w procedurze oznacza funkcję logiczną Exclusive Or czyli: ”lub wykluczające”.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 6. Tak uzyskany bajt kontrolny wyrażamy postaci w cyfr heksadecymalnych i dopisujemy do sekwencji wraz z końcówką 'ESC \'. W obrębie ciągu mogą znaleźć się napisy .0'. .. to drukarka ignoruje resztę sekwencji aż do znaków 'ESC \'. a dla takich samych . Format kwot dopuszcza maks. 'A'. Wystąpienie w dowolnym miejscu sekwencji kodu ESC powoduje również zignorowanie sekwencji do końca. Dla niektórych sekwencji parametry te nie muszą występować.” Po odczytaniu i sprawdzeniu cyfr kontrolnych drukarka wczytuje "końcówkę" sekwencji w postaci dwóch znaków: 'ESC \' ($1B $5C).

Kod DLE jest rozpoznawany przez drukarkę w każdym momencie. ale identyfikator sekwencji 'xx' był niewłaściwy. PE = 1: stan "Brak Papieru". Po wystąpieniu błędu dalsze przetwarzanie nie będzie blokowane (chociaż błędna sekwencja zostanie zignorowana do końca). Standardowa obsługa takich sytuacji (zakłada się taką obsługę po włączeniu zasilania) powoduje. Po wyświetleniu komunikatu drukarka zatrzymuje dalsze przetwarzanie znaków z bufora wejściowego i czeka na naciśnięcie klawisza NIE. W bardziej złożonych przypadkach można zrealizować pełną diagnostykę błędów przez aplikację. 23 . 1. jeżeli błąd wystąpił na początku transakcji (w sekwencji LBTRSHDR) to kolejne sekwencje (LBTRSLN. Wykaz kodów błędów poszczególnych sekwencji zawarto w rozdziale 10 (łącznie w wykazem sekwencji sterujących). W szczególności bit ten jest kasowany. W przypadku rozkazu "nierozpoznanego" kod błędu wynosi 0 (zero). 2. gdzie: "xx" jest dwuznakowym identyfikatorem rozkazu a 'kk' jest dwucyfrowym kodem błędu.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Wystąpienie kodu CAN powoduje przerwanie interpretacji i analizy sekwencji. Zwróćmy uwagę. Kod ten jest realizowany ZAWSZE – nawet w trybie OFF-LINE ! 3. . LBDSPDEP oraz LBTREXIT lub TBTRXEND) będą też powodować komunikaty o błędach. że w trakcie wyświetlania komunikatu w buforze mogły znaleźć się kolejne rozkazy.jeżeli odebrano prefiks ESC P.. ERR = 1: stan "Błąd mechanizmu/ sterownika". • błąd wykonania rozkazu (może być np..) W odpowiedzi na rozkaz żądania wysłania statusu LBFSTRQ: 6 1 5 1 4 1 3 0 2 ONL 1 PE 0 ERR Str.) W odpowiedzi na kod sterujący ENQ ($05) drukarka wysyła jednobajtowy status.). powrót do głównej pętli analizy (w której są interpretowane kody ENQ i BEL oraz rozkazy rozpoczynające się prefiksem ESC P ). które mogą dawać następne komunikaty. Po naciśnięciu klawisza wyświetlacz jest "odświeżany" i zostaje wznowione przetwarzanie. Komunikaty o błędach zostają w ten sposób zablokowane. wykorzystując rozkazy ENQ. W tym celu należy najpierw wysłać sekwencję LBSERM: ESC P 1 #e 88 ESC \ co powoduje zmianę sposobu obsługi błędów przez drukarkę. W wyniku odebrania przez drukarkę rozkazu sterującego mogą wystąpić następujące sytuacje błędne: • "nierozpoznany rozkaz" . jeżeli ostatnio odebrany rozkaz był zrealizowany poprawnie. . postaci: 7 0 6 1 5 1 4 0 3 FSK 2 CMD 1 PAR 0 TRF w którym bit CMD jest ustawiony. błędna lista parametrów Ps .) W odpowiedzi na kod sterujący DLE ($10) drukarka wysyła jednobajtowy status postaci: 7 0 gdzie: ONL = 1: stan "On-Line". Obsługa sytuacji błędnych. że kod ten daje komunikaty z zakresu $70. Zwróćmy uwagę. • błąd syntaktyki rozkazu (np. że na wyświetlaczu ukazuje się komunikatu: 'Błąd rozkazu: 'Kod błędu : "xx" ' kk '. Ten sposób obsługi błędów jest wystarczający w prostych aplikacjach oraz podczas uruchamiania oprogramowania. Przykładowo. Wystąpi zatem seria komunikatów. obliczeniowy lub związany z błędnym działaniem sprzętu drukarki itd. a więc inne niż pozostałe odpowiedzi statusowe (w tym odpowiedz na ENQ).$77. gdzie wystąpił błąd do końca sekwencji. Ps). w takiej sytuacji rozkaz jest ignorowany od momentu. Daje to możliwość pełnej diagnostyki przez aplikacje według poniższych zasad. DLE oraz LBFSTRQ i LBERNRQ. gdy drukarka odebrała prefiks ESC P (jeżeli rozkaz następujący po ESC P nie jest żądaniem odesłania statusu LBFSTRQ) oraz ustawiany po poprawnym wykonaniu rozkazu..

że w trakcie wykonania rozkazu teoretycznie może wystąpić "błąd fatalny" wykonania (np. Podobny przypadek zachodzi w momencie przełączenia drukarki w tryb OFF-LINE (wygaszona lampka GOTOWA) w wyniku wystąpienia błędu mechanizmu drukującego . Należy zatem przewidzieć inny niż przekroczenie limitu czasowego mechanizm wyjścia przez aplikację z powstającej w ten sposób "nieskończonej pętli" (np. która w zasadzie powinna być realizowana przez każdą aplikację. * CMD = 0. że odpowiedź na żądanie odesłania statusu przyjdzie w ściśle określonym czasie.: 'Błąd fatalny testu: ' 'ROM RAM RTC DSP FSK ' (druga linia ma postać zależną od rodzaju błędu). w ogólnym przypadku nie można założyć w oprogramowaniu aplikacyjnym.rozkaz został rozpoznany ale w trakcie analizy lub wykonania wystąpił błąd o kodzie Pe. przy czym po wysłaniu ciągu LBFSTRS kod błędu Pe jest zerowany. Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę. W takiej sytuacji odpowiedź na żądanie statusu ENQ lub LBFSTRQ nie zostanie odesłana (ale drukarka odpowie na żądanie statusu DLE które ‘działa’ także w trybie OFFLINE). że operacja drukowania raportu okresowego (inicjowana przez wysłanie sekwencji sterującej) może angażować procesor główny drukarki na bardzo długi czas. Pf.np. że zegary wbudowane w drukarkę i komputer (w obu przypadkach stosowany jest rezonator ceramiczny "zegarkowy" 32768 Hz) mają niezbyt dobrą dokładność (szczególnie zegar komputera klasy PC !) i ich odczyty będą po pewnym czasie znacznie się różniły.rozkaz nie został rozpoznany. raz dziennie lub każdorazowo przy uruchamianiu aplikacji). W takiej sytuacji. Pm. to status zostanie odesłany prawie natychmiast. Ustawianie zegara Nastawianie / korekcja zegara czasu rzeczywistego jest funkcją. Zachodzą zatem następujące przypadki: * CMD = 1. * CMD = 0. Z tego względu. Pe = 0 . Pe = x .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 ESC P Ps #s ESC \ drukarka odsyła ciąg LBFSTRS (jeżeli zaprogramowano 4 stawki PTU): ESC P 1#X Pe. Pd / PTU_A/ PTU_B / PTU_C / PTU_D / PAR_NUM / TOT_A / TOT_B / TOT_C / TOT_D / TOT_Z / CASH / NNNNNNNNNN ESC \ w którym Pe jest kodem błędu wykonania ostatniego rozkazu (=0 jeżeli sekwencja została wykonana poprawnie lub nie została rozpoznana). Na zakończenie zwróćmy uwagę. gdyż jest regulowany w procesie produkcji) co pewien czas (np. natomiast w przypadku poprawnego wykonania sekwencji aplikacja może oczekiwać na status przez długi czas. 4). przerwanie operacji z klawiatury) lub przy pomocy kodu DLE. Wynika to z faktu. Py. Px. Decyzja o tym co zrobić powinna należeć do obsługi programu (właściciela urządzenia). Pt.poprawne wykonanie sekwencji (Pe jest nieistotne). korekty zegara decydowała obsługa stanowiska sprzedaży (program powinien odczytać czas i datę drukarki . W tej sytuacji wysłanie czasu i daty z systemu powoduje jego zaprogramowanie. Ponadto daje to zabezpieczenie przed sytuacją przypadkowego rozprogramowania zegara drukarki (rozładowana bateria!). błąd zapisu do pamięci fiskalnej) . braku papieru. Pe > 0 . Str. Pm. Zaleca się aby o fakcie ew. jeżeli wystąpi błąd sekwencji. Pz. Ten rozkaz (LBERNRQ) w odróżnieniu od powyższego (LBFSTRQ) nie powoduje zerowania numeru błędu Pe i może być wykonywany wielokrotnie. W odpowiedzi na zapytanie LBERNRQ : ESC P #n ESC \ wysyłana jest odpowiedź : ESC P 1#E Pe ESC \ gdzie Pe jest numerem błędu.wtedy dalsze działanie drukarki zostaje zawieszone wraz z komunikatem np. 24 . odczytać datę i czas systemowy komputera i zasygnalizować ‘problem’ różnicy na ekranie monitora). Stąd sensowna jest korekcja zegara drukarki (chociaż z reguły jest on dokładniejszy.

Pmn. w zależności od tego. 1950.. Ph . (dwie najmłodsze cyfry. można ustawić 29-ty luty tylko dla roku przestępnego). Ponadto dla korekty czasu wymagany jest stan zerowy totalizerów (czyli korekta zegara jest możliwa tylko bezpośrednio po raporcie dobowym . <check> . Pd .. Ps = sekunda = 0. przed pierwszą transakcją). Zegar niezainicjalizowany.99. W takiej sytuacji nie można zmienić daty. 25 .2049).czas w następującym formacie: Ph = godzina = 0. Pm . natomiast korekta czasu jest możliwa..31. Pmn.Pd. Ps . Sekwencja jest realizowana w różny sposób.. Pmn = minuta = 0.data w następującym formacie: Py = numer roku = 0.. Str. Pm = numer miesiąca = 1. Ph. Pd .0 ESC \ gdzie Py . Nie było powyższego komunikatu. Pm. Zegar zainicjalizowany. z następującymi ograniczeniami: • data i czas muszą być formalnie poprawne (procedura kontroli uwzględnia też wszystkie szczególne przypadki np. Pd = dzień = 1.... bajt kontrolny.Pm.. 2. Pmn parametry identyczne jak w sekwencji LBSETCK (stan licznika sekund jest odsyłany zawsze jako równy zero).Ph. Ps $c <check> ESC \ gdzie: Py.59. Po włączeniu zasilania wyświetla się komunikat: ' Błąd zegara RTC ' 'Prześlij z systemu ! ' Sekwencja umożliwia w takiej sytuacji ustawienie zarówno daty jak i czasu. czy zegar jest zainicjalizowany czy nie (główny procesor drukarki podczas sekwencji startowej odczytuje status zegara drukarki i wykrywa stan braku jego inicjalizacji): 1.2 znaki HEX.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Nastawianie zegara jest realizowane przez sekwencję LBSETCK: ESC P Py .12. Aplikacja może sprawdzić stan zegara wysyłając sekwencję LBSENDCK : ESC P #c ESC \ Drukarka odsyła stan zegara w następującym formacie: ESC P 1#C Py. • nie można ustawić daty wcześniejszej niż data ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej (zapisy w module fiskalnym muszą być uszeregowane według rosnących dat !)..59 (parametr ignorowany).23. Pmn .

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
Transakcja.
Podstawową funkcją drukarki jest oczywiście rejestracja sprzedaży, czyli transakcji. Realizację transakcji można podzielić na trzy etapy, realizowane w wyniku przesłania 3 sekwencji sterujących: * zapoczątkowanie transakcji - sekwencja LBTRSHDR, * przesłanie kolejnych pozycji sprzedaży - ciąg sekwencji LBTRSLN, * zatwierdzenie transakcji - sekwencja LBTREXIT. Po odebraniu sekwencji LBTRSHDR urządzenie przełącza się w tryb "transakcyjny". W trybie tym zachodzą następujące ograniczenia funkcji drukarki: * zbiór realizowanych rozkazów ograniczony do: - LBTRSLN (pozycja paragonu), - LBDSPDEP (Kaucja pobrana). - LBTREXIT (koniec transakcji), - LBTRXEND (koniec transakcji z formami płatności), - LBDSP (obsługa wyświetlacza LCD), - LBFSTRQ (żądanie wysłania statusu), - LBERNRQ (pytanie o numer błędu), - kody sterujące ENQ , BEL, CAN, DLE, Tryb transakcyjny jest sygnalizowany w odpowiedziach na żądanie wysłania statusu w następujący sposób. 1.) W odpowiedzi na kod sterujący ENQ ($05), postaci: 7 0 6 1 5 1 4 0 3 FSK 2 CMD 1 PAR 0 TRF

bit PAR = 1 a bit TRF= 0 (zostaje wyzerowany po odebraniu LBTRSHDR). 2.) W odpowiedzi na rozkaz żądania wysłania statusu LBFSTRQ: ESC P Ps #s ESC \ w postaci ciągu LBFSTRS (dla zdefiniowanych czterech stawek PTU): ESC P 1#x Pe ; Pm ; Pt ; Px ; 1 ; Pz ; Py ; Pm ; Pd / PTU_A / PTU_B / PTU_C / PTU_D / PAR_NUM / TOT_A / TOT_B / TOT_C / TOT_D / TOT_Z / CASH / NNNNNNNNNN ESC \ jest: Pt = 1 - tryb transakcyjny, Px = 0 - stan znacznika TRF. Sekwencja LBTRSHDR może występować w dwóch formatach: ESC P Pl $h <check> ESC \ lub: ESC P Pl ; Pn $h <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR <check> ESC \ Najbardziej istotne znaczenie ma występujący w obu formatach parametr Pl. Parametr ten wybiera jeden z dwóch możliwych trybów realizacji transakcji: 1.) Pl = 0 : tzw. tryb "On-Line". W trybie tym po odebraniu poprawnej sekwencji LBTRSHDR natychmiast jest drukowany nagłówek paragonu zawierający: dane podatnika, datę oraz ewentualnie dodatkowe 3 linie przesłane przez aplikację. Od tego momentu urządzenie pamięta, że drukowanie paragonu zostało rozpoczęte, stąd anulowanie transakcji przez aplikację lub wyłączenie zasilania przed jej zakończeniem powoduje wydrukowanie napisu: ' paragon anulowany !' oraz odcięcie anulowanego paragonu (POSNET 3001). Anulowanie paragonu zachodzi również automatycznie jeżeli otwarta transakcja nie zostanie zakończona w ciągu 15 minut . W trybie "On-Line" kolejne linie transakcji są drukowane natychmiast po odebraniu (jeżeli nie ma błędu). Z tego względu przewidziano możliwość anulowania już wydrukowanej pozycji (tzw. "stornowanie"). W tym celu aplikacja wysyła jeszcze raz dane błędnej linii (w sekwencji LBTRSLN o nieco

Str. 26

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
zmodyfikowanym formacie). Linia taka jest drukowana ponownie i poprzedzona opisem: '#storno#', ponadto kwota wartości pozycji jest w takiej sytuacji drukowana ze znakiem '-'. Istnieje również możliwość anulowania całej transakcji. Ten tryb realizacji transakcji charakteryzuje się dużą szybkością działania kasy. Przykładowo na stanowiskach "sprzedaży przelotowej" (duże sklepy samoobsługowe) w zasadzie transakcje muszą być realizowane w trybie "On-Line" - ponieważ z reguły jest nie do przyjęcia, aby "blokować" kasę na czas wydruku całego paragonu (co może trwać kilkadziesiąt sekund przy dużej ilości pozycji). Ponadto długość całego paragonu - ilość pozycji nie jest w zasadzie limitowana (może być maksimum 255 pozycji - co wynika z reguł syntaktyki). Wadą tego rozwiązania jest konieczność "stornowania" pozycji w przypadku błędu. Dodajmy, że drukarka nie sprawdza, czy pozycja "stornowana" wystąpiła na paragonie wcześniej, lub czy np. odjęta wartość jest poprawna (np. czy nie odejmujemy większej ilości towarów od poprzednio sprzedanej). Wynika to z faktu, że paragon drukowany w trybie "On-Line" nie jest w całości magazynowany w pamięci. Oczywiście są na bieżąco kontrolowane kwoty sprzedaży w grupach podatkowych, które nie mogą stać się ujemne w wyniku "stornowania" - wystąpi wtedy błąd #22 sekwencji LBTRSLN. W trybie "On-Line" w momencie zatwierdzenia transakcji (po sekwencji LBTREXIT) drukowana jest tylko stopka paragonu - co powoduje jej szybkie zakończenie. 2.) Pl > 0 : tzw. tryb "blokowy", "Off-Line". W tym trybie cała zawartość paragonu jest buforowana w pamięci drukarki. Po odebraniu sekwencji LBTRSHDR do pomocniczego bufora wpisywany jest nagłówek paragonu. Podobnie każda pozycja transakcji (sekwencja LBTRSLN) jest sprawdzana, formatowana stosownie do postaci właściwej do wydruku i wpisywana do bufora. Dotyczy to również stopki paragonu generowanej po sekwencji LBTREXIT. Tak więc cały paragon jest buforowany w pamięci głównego procesora drukarki w postaci takiej, jak ma wyglądać na wydruku. Długość bufora wynosi 3840 bajtów - co limituje długość drukowanego w ten sposób paragonu. Z tego względu ilość pozycji zawartych na paragonie w trybie "blokowym" ograniczono arbitralnie do 48. Ponadto w szczególnych przypadkach (maksymalna długość nazw we wszystkich pozycjach) teoretycznie może pojawić się przepełnienie bufora drukarki (błąd #24 sekwencji LBTREXIT). Po zatwierdzeniu transakcji cały paragon jest transmitowany do bufora sterownika mechanizmu drukującego (równocześnie ze zwiększeniem stanu totalizerów). Po poprawnym zakończeniu transmisji sterownik mechanizmu rozpoczyna drukowanie paragonu, a procesor może już rozpocząć dalszą analizę rozkazów sterujących. Zwróćmy uwagę, że w przypadku wykorzystania trybu "blokowego" może zachodzić przepełnienie bufora wejściowego interfejsów drukarki - ma on długość 2 kB, podczas gdy paragon zawierający 48 pozycji, wraz z sekwencją rozpoczynającą i kończącą może wymagać wysłania większej liczby znaków. Z tego względu w tym przypadku zastosowanie protokołu transmisji XON-XOFF jest niezbędne ! Parametr Pn sekwencji LBTRSHDR określa ilość dodatkowych linii tekstu, które umieszcza aplikacja na paragonie bezpośrednio za nagłówkiem Jeżeli Pn = 0 , lub parametr nie występuje, to linie nie są drukowane. Parametr Pn może wynosić maksymalnie 3. Umożliwia to wydrukowanie maksymalnie 3 dodatkowych linii wysłanych przez aplikację jako napisy <linia1>, <linia2> i <linia3>. Mogą to być dowolne informacje, np. adnotacja na temat numeru faktury / rachunku uproszczonego, jeżeli paragon fiskalny jest drukowany łącznie z tego rodzaju dokumentem. Napisy <linia1>..<linia3> nie mogą zawierać żadnych znaków sterujących (mogą być natomiast polskie litery w kodzie MAZOWIA). UWAGA: Nie można wysyłać nazwy firmy i jej adresu w obrębie trzech dodatkowych linii. Dane te muszą być bezwzględnie umieszczone w nagłówku zapisanym w pamięci fiskalnej (nieulotnej pamięci RAM) ponieważ muszą również znaleźć się na raporcie dobowym i okresowym. Serwis jest zobowiązany do kontroli, czy w trakcie fiskalizacji w nagłówku został zapisany prawidłowo adres i nazwa firmy (RAM) oraz numer NIP (moduł FSK) ! Po włączeniu trybu transakcyjnego aplikacja przesyła do drukarki ciąg sekwencji LBTRSLN, które definiują kolejne pozycje transakcji: ESC P Pi $l <nazwa> CR <ilość> CR <ptu> / CENA / BRUTTO / <check> ESC \ Parametr Pl to kolejne numery pozycji paragonu = 1,2... . Jeżeli został włączony tryb "blokowy" - i została tym samym określona w sekwencji LBTRSHDR ilość pozycji sprzedaży - musi zostać przesłana dokładnie taka ilość pozycji, o kolejno rosnących numerach. Po przesłaniu każdej linijki można testować poprawność jej odebrania (realizacji rozkazu) i w przypadku błędu np. wykonać retransmisję - ale z tym samym numerem. W trybie "On-Line" parametr Pl może być równy 0, wtedy linijka zostanie zinterpretowana jako pozycja "stornowana".

Str. 27

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
W takiej sytuacji sekwencja numerów linii również musi zachować "ciągłość", np. poprawna jest sekwencja: 1,2,0,4 (gdzie trzecia linijka jest "stornowana"). Pozostałe parametry sekwencji to: <nazwa> = ciąg dowolnych znaków drukowalnych, długości nie większej niż 40 znaków, interpretowany jako nazwa artykułu (drukowany na paragonie bez zmian), <ilość> = ciąg nie więcej niż 16-u znaków drukowany na paragonie bez zmian w polu zarezerwowanym dla ilości towaru (musi spełniać pewne reguły syntaktyki - por. rozdz. F ), <ptu> = jeden znak = 'A'...'F' lub ' ' lub 'Z' (oba ostatnie oznaczenia dla towarów zwolnionych od podatku) - kod stawki PTU, BRUTTO = wartość pozycji sprzedaży BRUTTO, maksymalnie 10 cyfr, syntaktyka zgodnie z opisanymi wyżej regułami dla wszystkich kwot, musi być > 0, CENA = cena jednostkowa towaru, musi spełniać reguły syntaktyki dla kwot (dokładny opis w rozdziale F), <check> = dwie cyfry kontrolne, obliczone według reguł opisanych na wstępie. UWAGA: począwszy od wersji 17.1 istnieje możliwość wzbogacenia linii o RABAT(DOPŁATĘ) kwotowy lub procentowy (patrz opis komendy LBTRSLN na stronie 78). Po odebraniu każdej linii drukarka sprawdza jej poprawność pod względem formalnym, następnie kontroluje zgodność nazwy towaru i kodu stawki PTU. Jest to realizowane poprzez odszukanie w bazie danych drukarki kodu stawki PTU dla danej nazwy, przy czym istotne jest 40 znaków nazwy (z wyłączeniem spacji wewnątrz nazwy, a także nie są rozróżniane małe i duże litery). Drukarka fiskalna nie wymaga specjalnego "ładowania bazy danych" informacja o towarach jest automatycznie aktualizowana podczas sprzedaży. Jeżeli w trakcie realizacji transakcji zostanie napotkany nowy artykuł (którego jeszcze nie ma w bazie), jego nazwa oraz kod stawki PTU zostanie dopisany do bazy danych. Późniejsze pojawienie się identycznej nazwy powoduje skontrolowanie zgodności kodu stawki PTU z zapamiętaną wcześniej wartością. Drukarka dopuszcza sytuację, gdy stawka PTU dla danego towaru zostanie zmniejszona lub zwiększona (np. przesunięcie towaru z grupy A do B lub z B do A). Zabroniona jest natomiast operacja polegająca na czasowym obniżeniu stawki podatkowej np.: towar z grupy A jest sprzedawany w grupie B (taką sekwencję zdarzeń odnotuje drukarka !) a potem znowu próbujemy go sprzedać w grupie A. Podczas próby ponownej sprzedaży towaru w grupie A transakcja zostanie zablokowana (sprawdzenie polega na porównaniu wartości liczbowych zakodowanych w drukarce): * w trybie "On-Line" pojawią się (bezpośrednio za linią gdzie wykryto taką sytuację) napisy: | ! błąd PTU ! | | paragon anulowany ! |, i transakcja zostanie anulowana (tryb transakcyjny wyłączony), * w trybie "blokowym" zostanie zgłoszony błąd sekwencji LBTRSLN #18. Podobna sytuacja wyniknie, gdy towar z grupy B będziemy sprzedawać przykładowo jako zwolniony Z, a potem znowu w grupie B. Algorytm obsługi bazy danych jest wysoce efektywny i nie powoduje zauważalnego spowolnienia tempa działania drukarki nawet przy znacznej liczbie towarów - czas analizy jest w każdej sytuacji znacznie krótszy niż czas drukowania linii ! Dodajmy ponadto, że maksymalna ilość towarów w bazie danych może wynosić nawet 100.000. Baza danych drukarki jest schowana w pamięci RAM podtrzymanej bateryjnie. Opisywana wersja oprogramowania drukarki realizuje ponadto kontrolę poprawności wyrażenia : < cena > * < ilość > = < wartość > zgodnie z regułami opisanymi na stronie 78 (opis sekwencji LBTRSLN ). Jeżeli test stawki PTU wypadł pozytywnie oraz linia jest zgodna pod względem formalnym, to zawartość pozycji sprzedaży przechodzi przez specjalny algorytm formatujący ją do wydruku. Algorytm ten tworzy jedną lub dwie linie tekstu -zależnie od tego, czy wszystkie informacje zmieszczą się w 40 znakach dostępnych w linii, czy nie. W przypadku "krótkich" nazw i niezbyt dużych wartości wykorzystanie tej opcji prowadzi do znacznej oszczędności papieru i zwiększenia szybkości działania kasy. Jeżeli z kolei zależy nam na jednolitej formie wydruków można "zablokować" ten algorytm wymuszając "długie nazwy" (np. dopełnienie spacjami do około 30..40 znaków) powodując zawsze wydruk pozycji paragonu w dwóch linijkach. W trybie "On-Line" sformatowana linia jest od razu drukowana, a pierwsze 20 znaków nazwy artykułu pojawia się w górnej linii wyświetlacza LCD. W drugiej linii automatycznie jest aktualizowana suma transakcji; suma ta jest także wyświetlana na wyświetlaczu LED dla klienta. Operacje te nie wykonują się w trybie blokowym. W obu trybach zwiększana jest naliczana przez drukarkę suma transakcji oraz kwota sprzedaży w wyspecyfikowanej grupie podatkowej (jeżeli nie jest to operacja "storno" - dozwolona tylko w trybie "On-Line" – wtedy sumy te są zmniejszane).

Str. 28

najważniejszy. natomiast w trybie "blokowym" cały paragon jest przesyłany do sterownika drukarki. kody błędów sekwencji LBTREXIT strona 80 ). to transakcja zostaje zatwierdzona przez drukarkę. Pz . obliczone według reguł opisanych na wstępie. Str. ESC P 1 . etap realizacji transakcji.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Po wysłaniu wszystkich linii transakcji (w trybie "blokowym" ich ilość musi być równa zadeklarowanej) aplikacja może zatwierdzić lub anulować transakcję. Równocześnie zwiększany jest stan totalizerów oraz ustawiany znacznik TRF i kasowany tryb transakcyjny w odpowiedziach statusowych na rozkazy ENQ i LBFSTRS: 1. że transakcja została zarejestrowana w totalizerach. . sekwencja ma wtedy format: ESC P 1 $e <kod> CR WPLATA / TOTAL / <check> ESC \ Pozostałe parametry mają następujące znaczenie: <kod> = 3 znaki drukowalne (kod terminala/kasjera) drukowane w stopce paragonu bez zmian. która może mieć różne formaty: ESC P 0 $e <check> ESC \ . Pm . Px . UWAGA: sekwencja LBTREXIT ma w tej wersji jeszcze inne warianty. po poprawnym zatwierdzeniu transakcji. WPLATA = kwota wpłacona przez klienta. Pt . że ostatnia transakcja była poprawna. a paragon zostanie poprawnie wydrukowany (z wyjątkiem oczywiście sytuacji awaryjnych. że aplikacja zmierza do zatwierdzenia transakcji. UWAGA: przez awarię zasilania należy rozumieć zanik napięcia 220V na wejściu zewnętrznego zasilacza drukarki THERMAL lub 3001.jeżeli po wysłaniu sekwencji LBTREXIT drukarka zacznie drukować paragon (w trybie "blokowym") lub stopkę paragonu (w trybie "On-Line") to jest pewność.ponieważ status i zawartość bufora sterownika mechanizmu drukującego również są podtrzymywane przez baterię. że przerwanie drukowania paragonu przez awarię zasilania 220V również nie jest groźne . Znacznik TRF jest "nieulotny". <check> = dwie cyfry kontrolne. tzn.anulowanie transakcji. W tym momencie drukarka sprawdza szereg warunków określających poprawność transakcji (por. Pd / PTU_A / PTU_B / PTU_C / PTU_D / PAR_NUM / TOT_A / TOT_B / TOT_C / TOT_D / TOT_Z / CASH / NNNNNNNNNN ESC \ jest odsyłane: Pt = 0 : tryb transakcyjny WYŁĄCZONY. Parametr Pr jest interpretowany jako rabat procentowy . 29 . 1 . to drukarka "pamięta". 2. Do najważniejszych należy zgodność kwoty należności TOTAL z obliczoną przez drukarkę w trakcie transakcji. Pr $e <kod> CR WPLATA / TOTAL / <check> ESC \ W trybie "blokowym" anulowanie transakcji nie powoduje żadnej akcji oprócz wyłączenia trybu transakcyjnego.zatwierdzenie transakcji. Py . nawet jeżeli zostanie wyłączone zasilanie.jeżeli nie jest stosowany to można go nie wysyłać. Dodajmy. natomiast w trybie "On-Line" drukowany jest napis: | paragon anulowany !| i paragon zostaje odcięty (POSNET 3001). Pm . W trybie "On-Line" jest drukowana stopka transakcji. Jest to ostatni. TOTAL = łączna należność . Wyłączanie drukarki w trakcie realizowania wydruków przełącznikiem umieszczonym z tyłu urządzenia jest NIEDOPUSZCZALNE ! Reasumując . końca papieru /paragon zostanie dokończony po zmianie papieru/ lub uszkodzenia mechanizmu).) W odpowiedzi na LBFSTRS: ESC P 1#x Pe . W tym celu wysyłana jest sekwencja LBTREXIT. Px = 1 : (stan znacznika TRF).) W odpowiedzi na kod sterujący ENQ ($05) ustawiany jest w bajcie odpowiedzi bit PAR=0 a bit TRF=1. Jeżeli nie wykryto żadnego błędu. np. Sekwencja w drugim z wymienionych formatów sygnalizuje. opisane na stronie 81.

• w trybie szkoleniowym raport okresowy generowany przez drukarkę ma zawsze taki sam format (niezależnie od okresu którego dotyczy raport). W zasadzie w każdym z tych trybów drukarka zachowuje się identycznie za wyjątkiem: • w trybie szkoleniowym wykonanie raportu dobowego nie związane jest z zapisem informacji do modułu fiskalnego. • w trybie szkoleniowym zablokowany jest zapis jakichkolwiek informacji do modułu fiskalnego . która jest w module jest informacja o stawkach PTU umieszczona przez producenta ) . Wejście w ten tryb polega na wciskaniu jednocześnie klawiszy NIE i TAK podczas włączania drukarki i przestawienie w opcji „KONFIGURACJE/ STAWKI PTU” kursora na pole ‘RAM’.W związku z powyższym pozycje z informacją o sprzedaży mają zawsze wartość zero. w przeciwnym razie po włączeniu drukarki przyjmie ona jako wiążące stawki zapisane w pamięci fiskalnej. • w trybie szkoleniowym na początku i na końcu paragonu drukowane są napisy ‘# niefiskalny’. 30 . że raport okresowy jest drukowany zawsze na podstawie informacji zawartych w module fiskalnym (w trybie szkoleniowym brak jest informacji o sprzedaży . setupie drukarki nie zostanie zadeklarowane ‘pobieranie’ stawek w trybie szkoleniowym z pamięci RAM. Jest to możliwe po wejściu w tryb serwisowy drukarek.jedyną informacją. • oraz pracą w trybie fiskalnym. Str. Po takiej operacji należy pamiętać o zaprogramowaniu stawek PTU w drukarce.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Tryby pracy drukarki Drukarka charakteryzuje się dwoma trybami pracy : • pracą w trybie szkoleniowym. • zmiana stawek PTU zapisuje się w sposób nietrwały o ile w tzw. wynika to z faktu.

Pojawienie się może wskazywać na błędne zadziałanie oprogramowania (np. Komunikat: 'Brak stawek PTU lub ' 'numeru unikatowego! ' (ponadto migotanie diod SIEĆ i BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy). Komunikat: ' Awaria drukarki ' ' Wyłącz zasilanie. 31 . ' (ponadto migotanie diod SIEĆ i BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy).przez co nie są one zdefiniowane. Sposób usunięcia: Nieusuwalny. Powtórzenie się po ponownym włączeniu sytuacji błędnej wskazuje na konieczność wezwania serwisu. które mają następujące znaczenie: • ROM: błąd sumy kontrolnej pamięci ROM programu (może wystąpić tylko w trakcie testu wstępnego). ale skasowanie tego stanu nie jest możliwe. Str. Można tylko wyłączyć zasilanie. Przyczyna: Pamięć fiskalna urządzenia jest błędnie zainicjalizowana . Błędy fatalne (powodują konieczność wyłączenia urządzenia). to należy wezwać serwis. • FSK: błąd komunikacji z modułem pamięci fiskalnej (może wystąpić w dowolnym momencie). może również wystąpić tylko podczas testu wstępnego). Komunikat: 'Błąd fatalny testu: ' 'ROM RAM RTC DSP FSK ' (ponadto migotanie diod SIEĆ i BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy). w wyniku zakłócenia zasilania). Przyczyna: W tej wersji drukarki komunikat w zasadzie nie powinien się pojawić. W każdym z wymienionych niżej przypadków dalsza praca urządzenia jest zablokowana. Jeżeli po ponownym włączeniu uzyskamy podobny komunikat. Można tylko wyłączyć zasilanie. Jeżeli po ponownym włączeniu (szczególnie po ponowieniu próby drukowania) uzyskamy podobny komunikat. Błąd ten może pojawić się tylko bezpośrednio po włączeniu urządzenia. Ponieważ dane te są wpisywane w procesie produkcji. • RAM: błąd testu RAM procesora głównego (nie dotyczy bazy danych. komunikat ten w zasadzie nie powinien się pojawić w trakcie normalnej eksploatacji. Druga linia wyświetlacza zawiera co najmniej jeden w powyższych opisów błędu.brak jest w niej zapisu numeru unikatowego urządzenia i/lub nie ma zapisanego ani jednego rekordu zmiany stawek PTU . Można jedynie wyłączyć zasilanie. • DSP: błąd komunikacji z wyświetlaczem LED (może wystąpić w dowolnym momencie). Wykaz komunikatów wyświetlanych na wyświetlaczu LCD drukarki. • RTC: błąd komunikacji z wbudowanym zegarem czasu rzeczywistego (może wystąpić w dowolnym momencie). Jeżeli po ponownym włączeniu uzyskamy podobny komunikat. Stan ten jest sygnalizowany przez migotanie diod SIEĆ i BŁĄD oraz przerywany sygnał akustyczny. to należy wezwać serwis.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 7. Przyczyna: Wystąpił błąd układu elektronicznego podczas testu wstępnego drukarki lub podczas okresowego (co kilka sekund) 'odpytywania' urządzeń przez główny procesor drukarki. Sposób usunięcia: Nieusuwalny. Sygnał akustyczny można wyłączyć klawiszem NIE. trwający 10 sekund. to należy wezwać serwis. odczekać kilka sekund i włączyć ponownie. Można tylko wyłączyć zasilanie. Sposób usunięcia: Nieusuwalny.

POSNET 2000) lub 'Błąd mechanizmu lub ' ' podniesiona dźwignia ' (POSNET Thermal. papier jest pomarszczony lub uszkodzony. W tym stanie klawisz WYSUW powoduje uruchomienie przesuwu papieru (pojedyncze przyciśnięcie o jedną linię. raport dobowy. POSNET 2000). drukarka powinna rozpocząć (kontynuować) drukowanie. przytrzymanie na dłuższy czas powoduje "auto repetycję" wysuwu). Jeżeli po ponownym włączeniu zasilania pojawi się komunikat: ' Tryb szkoleniowy ! ' ' ERR '. jeżeli np. zmiana stawek PTU ). Sposób usunięcia: Zależy od tego. Błąd może wystąpić jedynie w urządzeniu sfiskalizowanym lub w trakcie fiskalizacji. POSNET Beetle 20) (ponadto migotanie diody BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy). W stanie OFF-LINE drukarka nie odpowiada na żądanie wysłania statusu ENQ przez interfejs RS-232 (ale odpowiada na żądanie odesłania statusu DLE) o czym należy pamiętać opracowując aplikację (możliwość "zawieszenia" aplikacji). ale można go wyłączyć dowolnym klawiszem). W stanie NIE GOTOWA dane przychodzące z interfejsu RS-232 są buforowane. W przypadku zaczepienia igły o papier. które nie zostały wydrukowane do momentu ostatniego wyłączenia zasilania . Należy sprawdzić domknięcie zamka (przypadek 1). ewentualnie wyregulować działanie mikro przełącznika (w przypadku 2). jeżeli głowica jest zbyt mocno dosunięta do papieru). Ustawić mniejszy docisk głowicy dla zapobieżenia powtórzenia się awarii. Ponieważ mikroprzełącznik (POSNET 3001 i POSNET 2000) kontrolujący zamknięcie pokrywy jest połączony szeregowo z silnikiem.komunikat może również pojawić się w momencie ponownego włączenia drukarki . Jeżeli bufor drukarki zawiera dane. Sposób usunięcia: Nieusuwalny. dlatego błąd ten może zachodzić w jednym z przypadków: 1. Wystąpiła wadliwa praca mikro przełącznika (nie kontaktuje mimo przekręconego kluczyka). Str. ' (ponadto migotanie diod SIEĆ i BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy). Przyczyna: Podczas drukowania nastąpiło zablokowanie silnika napędu karetki. Komunikat: 'Błąd mechanizmu lub ' ' otwarta pokrywa ! ' (POSNET 3001. który z wyżej wymienionych przypadków ma miejsce. 3. Można tylko wyłączyć zasilanie. że istotnie wystąpił błąd zapisu do pamięci fiskalnej (teraz jest błąd danych w pamięci fiskalnej) i należy bezwzględnie wezwać serwis (dalsza eksploatacja urządzenia w trybie fiskalnym nie jest możliwa). 32 . Nastąpiło mechaniczne zablokowanie napędu głowicy (czasem zdarza się zahaczenie igły głowicy. Pokrywa drukarki nie jest prawidłowo zamknięta (POSNET 3001. Przyczyna: Wystąpił błąd zapisu do pamięci fiskalnej. należy odsunąć maksymalnie głowicę i wysunąć papier. Po usunięciu przyczyny klawiszem NIE przełączamy drukarkę z powrotem w stan GOTOWA.ponieważ drukarka musi zakończyć poprawnie rozpoczętą operację drukowania (nawet jeżeli w międzyczasie zanikło zasilanie). zostaje włączona dioda BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy (który trwa 10 sekund.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Komunikat: ' Błąd zapisu !! ' ' Wyłącz zasilanie. Komunikaty błędów mechanizmu drukującego. W każdym z wymienionych poniżej przypadków drukarka przechodzi w stan NIE GOTOWA (gaśnie lampka GOTOWA). Po usunięciu awarii nacisnąć klawisz NIE. 2. to znaczy. ale nie są przez drukarkę przetwarzane. zwłaszcza. podczas operacji związanej z trwałym zapisem danych w module fiskalnym (fiskalizacja. Komunikaty z tej grupy mogą pojawić się jedynie w trakcie drukowania.

że drukarka nie może pracować w trybie fiskalnym. Przyczyna: Jest to informacja dla użytkownika. W pewnych przypadkach przyczyna komunikatu może być usunięta przez urządzenie automatycznie. FULL: nastąpiło całkowite zapełnienie pamięci fiskalnej. Kod = 10 : zacięcie obcinacza (POSNET 3001 i POSNET 2000). to komunikat o błędzie nie jest zgłaszany. Komunikaty z tej grupy sygnalizują pewne stany awaryjne urządzenia umożliwiające zwykle jego dalszą pracę (ewentualnie z wyłączeniem trybu fiskalnego). Druga linia komunikatu wskazuje na przyczynę: HDR : nie jest wpisany nagłówek (lub NIP) do pamięci fiskalnej. ale możliwość przełączenia drukarki w stan GOTOWA jest zablokowana. 'xx' jest kodem błędu. Kod = 08 : przegrzanie głowicy. to urządzenie (lub zewnętrzny zasilacz) wymaga interwencji serwisu. który stanowią dwie cyfry heksadecymalne przedstawiające odczytany z drukarki bajt statusowy. ERR : wystąpił błąd danych w pamięci fiskalnej. Komunikat: 'Błąd sterownika 'Kod = xx ' ' (ponadto migotanie diody BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy) Przyczyna: Wystąpił jeden z możliwych błędów układu elektronicznego sterownika drukarki paragonowej. Sposób usunięcia: Jeżeli naciskanie klawisza ”NIE” nie powoduje skasowania komunikatu oraz przejścia drukarki w stan GOTOWA. Komunikat: ' Tryb szkoleniowy ! ' 'HDR FULL ERR CLR' (ponadto krótki sygnał dźwiękowy). Sposób usunięcia: Założyć papier zgodnie z instrukcją zakładania papieru umieszczoną na obudowie obcinacza drukarki. Kod = 04 : błąd napięcia zewnętrznego zasilacza (25V). Komunikat pojawia się tylko. Ostrzeżenia. albo po wznowieniu operacji drukowania komunikat ten powtarza się. w innych może je usunąć aplikacja. Przyczyna: Koniec lub brak papieru. ale drukarka nie drukuje. Po naciśnięciu klawisza NIE drukarka powinna kontynuować drukowanie. 33 . Znaczenie poszczególnych bitów składających się na wartość bajtu kodu błędu jest następująca: Kod = 01 : błąd napięcia +5V lub wyładowana bateria . W każdej sytuacji dalsze działanie drukarki jest wstrzymywane aż do naciśnięcia klawisza NIE. Jeżeli jest brak papieru. Służą zatem do poinformowania użytkownika bądź serwisu o zaistnieniu pewnej sytuacji. Wsunięcie papieru do mechanizmu następuje przez naciśnięcie klawisza TAK (wysuw oryginału) lub R. stan normalny dla urządzenia w trybie szkoleniowym. jeżeli została zainicjowana operacja drukowania. Str. w jeszcze innych konieczna jest interwencja serwisu.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Komunikat: ' Brak papieru ! ' ' ' (ponadto migotanie diody BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy). CLR : została przekroczona dopuszczalna ilość zerowań RAM (to jest 200). (wysuw kopii).O.

Jeżeli urządzenie jest sfiskalizowane. Sposób usunięcia: Zależy od przyczyny. Naciśnięcie klawisza NIE usuwa komunikat i umożliwia dalszą pracę drukarki. . . to informacja o wykrytym błędzie zostanie zapisana jako rekord w pamięci fiskalnej. ERR. który na raporcie okresowym zostanie opisany jako 'Odbudowa bazy'. Jeżeli komunikat pojawia się permanentnie po każdorazowym włączeniu zasilania. wykorzystywanym podczas drukowania raportu kasy / zmiany. . CLR wymagają bezwzględnie interwencji serwisu i ewentualnie wymiany urządzenia na nowe. 1. Skasowanie nagłówka zapisanego w RAM wymaga jego odtworzenia w trybie fiskalnym pracy drukarki (jeżeli podczas fiskalizacji w module fiskalnym został zapisany tylko NIP) . Wystąpił błąd w obszarze danych pamięci podtrzymanej bateryjnie.data / czas rozpoczęcie zmiany = aktualna data / czas. badanie statusu itp.stan kasy = 0. jest wyświetlany po włączeniu zasilania przez 0. W tej sytuacji następujące informacje zostaną zainicjalizowane automatycznie w ustalony stan początkowy: . Błędy: FULL. 34 .obrót w trakcie zmiany = 0. Naciśnięcie klawisza NIE usuwa komunikat i umożliwia dalszą pracę drukarki . Dalsza praca urządzenia . . 2.).w tej sytuacji sprzedaż będzie zablokowana (błąd #40 sekwencji LBTRSHDR). to należy bezwzględnie oddać urządzenie do serwisu (może być uszkodzenie baterii lub pamięci RAM bazy danych) ! Str.jest możliwa po naciśnięciu klawisza NIE z wyłączeniem realizacji transakcji !! (możliwe jest drukowanie raportów.ilość paragonów anulowanych = 0. Komunikat ten wymaga dosłania do drukarki daty i czasu ponieważ ‘rok ‘ zegara przechowywany jest w pamięci RAM.ilość paragonów / dokumentów niefiskalnych = 0. Komunikat: ' Błąd bazy danych ! ' ' ( Naciśnij NIE ) ' Przyczyna: Komunikat pojawia się po włączeniu zasilania. 2. . Sposób usunięcia: Błąd jest usuwany automatycznie. Komunikat: ' Błąd pamięci NVR ' ' ( Naciśnij NIE ) ' Przyczyna: Mogą być dwie możliwe przyczyny: 1.wpłaty do kasy = 0. .w trybie szkoleniowym . .5 sekundy i usuwany automatycznie. 3.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Komunikat: ' Tryb szkoleniowy ! ' 'HDR ' sygnalizujący stan prawidłowy w urządzeniu niesfiskalizowanym. nagłówek zostanie zatem skasowany i powinien być przesłany ponownie przez aplikację.ilość stornowanych pozycji = 0.znacznik TRF (ostatnia transakcja poprawna) = 0. UWAGA: Jeżeli komunikat pojawia się permanentnie po każdorazowym włączeniu zasilania.ilość paragonów fiskalnych (podczas zmiany !) = 0. . Nastąpiło przekłamanie nagłówka zapisanego w pamięci RAM podtrzymanej bateryjnie. Sposób usunięcia: Błąd jest usuwany automatycznie (regeneracja bazy danych). .wypłaty z kasy = 0. to należy oddać urządzenie do serwisu . jeżeli wykryto błąd (błędy) w bazie danych drukarki.

UWAGA: 1. Podczas pierwszego uruchomienia drukarki. Komunikat ten może też pojawić się w trakcie normalnej pracy drukarki. który na raporcie okresowym zostanie opisany jako 'Zerowanie RAM'. UWAGA: 1. raportu dobowego) spadnie poniżej 20. w wyniku zerowania RAM lub błędu bazy danych) trzeba będzie wymienić pamięć fiskalną. że po wykonaniu podanej ilości raportów dobowych (jeżeli nie zaistnieją inne zapisy do pamięci fiskalnej. fisk. Jeżeli powyższa sytuacja powtórzy się pewną liczbę razy (200). to każdorazowo po włączeniu zasilania urządzenie będzie wyświetlać ten komunikat.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Komunikat: ' Błąd zegara RTC ' 'Prześlij z systemu ! ' Przyczyna: Niezainicjalizowany zegar czasu rzeczywistego (RTC) drukarki. Stan ten uniemożliwia poprawną pracę drukarki. Przyczyna: Podczas testu wstępnego wykryto błąd sumy kontrolnej totalizerów (nieulotnych rejestrów służących do akumulowania wartości sprzedaży w poszczególnych grupach podatkowych). Sposób usunięcia: Naciśnięcie klawisza NIE . Praktycznie oznacza to. Sposób usunięcia: Błąd jest usuwany automatycznie (zerowanie totalizerów). ponieważ data i czas nie są określone. jeżeli ilość wolnych rekordów po wykonaniu zapisu (np. to należy bezwzględnie oddać urządzenie do serwisu ! 2. Jeżeli urządzenie jest zafiskalizowane. 35 . = xx ' (oraz sygnał dźwiękowy i migotanie diody BŁĄD). Jeżeli ilość wolnych rekordów w pamięci fiskalnej spadnie poniżej 20. pojawią się następujące komunikaty: ' Błąd pamięci NVR ' ' ( Naciśnij NIE ) ' oraz ' Błąd zegara RTC ' 'Prześlij z systemu !' (po kontroli bazy) ' Błąd bazy danych ! ' ' ( Naciśnij NIE ) ' Komunikat: ' Błąd totalizerów ! ' '( Naciśnij NIE ) ' (ponadto sygnał dźwiękowy i migotanie diody BŁĄD). Przyczyna: Jest to ostrzeżenie o zbliżającym się całkowitym zapełnieniu pamięci fiskalnej. to informacja o wykrytym błędzie zostanie zapisana jako rekord w pamięci fiskalnej. Po odebraniu i poprawnym wykonaniu sekwencji LBSETCK zostanie włączony krótki sygnał dźwiękowy. np. Str. Jeżeli komunikat pojawia się często po włączeniu zasilania. to pojawi się dalej komunikat: ' Tryb szkoleniowy ! ' ' CLR' i tryb fiskalny zostanie nieodwracalnie zablokowany ! Komunikat: ' Ilość rekordów w ' ' pam. Naciśnięcie klawisza NIE usuwa komunikat i umożliwia dalszą pracę drukarki. Sposób usunięcia: Należy przesłać właściwą datę i czas z systemu (pod kontrolą aplikacji). a także po wymianie baterii. a także będzie wyświetlona ustawiona data i czas (przez czas około 1sekundy) w formacie: 'Data: yyyy-mm-dd' 'Godzina: hh:mm' 2.

nagłówek transakcji powoduje.pozycje transakcji. niewłaściwego stanu urządzenia (np. $f. 36 . Kody błędów możliwe dla poszczególnych sekwencji wyszczególniono w opisie języka programowania urządzenia.P2. błąd w trakcie realizacji sekwencji LBTRSHDR . które powodują zapis do pamięci fiskalnej tj. Komunikat: ' Drukować raport ' ' dobowy ? ' Przyczyna: Została odebrana sekwencja LBDAYREP (inicjalizacja raportu dobowego). a także raportu dobowego. klawisz NIE powoduje zignorowanie sekwencji bez zgłoszenia błędu rozkazu. błędu aplikacji. np. Jako zasadę przyjęto konieczność potwierdzenia z klawiatury drukarki tych operacji... które zatwierdzają wykonanie operacji inicjowanej przez sekwencje sterujące. wyłączenia/ włączenia zasilania urządzenia w trakcie działania aplikacji. co może w pewnych przypadkach powodować następne komunikaty o błędach (np.. fiskalizacji. Sposób usunięcia: Klawisz TAK powoduje zapis nowych wartości stawek PTU (po zatwierdzeniu poprawności DATY) do pamięci fiskalnej oraz wydruk krótkiego raportu na drukarce paragonowej. że drukarka nie wejdzie do trybu transakcji i będzie zgłaszać kolejne błędy odbierając sekwencję LBTRSLN . UWAGA: Po włączeniu zasilania urządzenia błędy wykonania rozkazów dają wyżej wymienione reakcje na wyświetlaczu. Znaki 'cc' identyfikują rozkaz (ogólna postać syntaktyki komendy jest ESC P P1. Wykaz możliwych parametrów wyświetlanych w komunikacie o błędach rozkazów został podany w rozdziale „Kody sekwencji” na stronie 115. Kod błędu jest wyświetlany w postaci dwóch cyfr 'xx'.). Błąd może pojawić się w wyniku błędów transmisji. Komunikat: 'Błąd rozkazu: "cc" ' 'Kod błędu : xx ' Przyczyna: Podczas analizy i/ lub realizacji sekwencji sterującej wykryto błąd. błędu układu elektronicznego). Sposób usunięcia: Przetwarzanie danych z interfejsu jest wstrzymane aż do naciśnięcia klawisza NIE.Pn cc <napis> ESC \ . Aplikacja może zablokować wyświetlanie komunikatów wysyłając sekwencje LBSERM i realizując własną obsługę błędów bazującą na odczycie statusu drukarki i kodu błędu przez interfejs RS232 drukarki. Pozytywne potwierdzenie operacji uzyskujemy przy użyciu klawisza TAK. identyfikator rozkazu 'cc' składa się z dwóch znaków. #k . a także zgłosi błąd sekwencji kończącej LBTREXIT). klawisz NIE powoduje zawieszenie wykonania operacji.. Po naciśnięciu klawisza drukarka wznawia pobieranie znaków z bufora interfejsu. natomiast naciśnięcie klawisza NIE powoduje zignorowanie sekwencji sterującej. Komunikat: 'Zapisać stawki PTU ? ' ' ' Przyczyna: Została odebrana sekwencja LBSETPTU (zmiana stawek PTU).. Generalnie. Sposób usunięcia: Klawisz TAK powoduje wykonanie raportu (po zatwierdzeniu poprawności DATY).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Komunikaty związane z sekwencjami sterującymi. W tej grupie są dwa rodzaje komunikatów: komunikat o błędzie sekwencji sterującej (który może być zablokowany przy użyciu sekwencji LBSERM) oraz grupa komunikatów. brak inicjalizacji zegara RTC) lub błędu wykonania rozkazu (np. z których drugi jest literą. Str. częste powtarzanie się błędów wykonania rozkazów w trakcie eksploatacji systemu może wymagać konsultacji problemu zarówno z serwisem jak i producentem/ dystrybutorem oprogramowania systemowego i aplikacyjnego. dając równocześnie komunikat o błędzie sekwencji. zmiany stawek PTU.

Po włączeniu trybu drukowania raportu (w drukarkach dostęp do raportów uzyskujemy poprzez naciśniecie i przytrzymanie klawisza R. . . Naciśnięcie klawisza NIE powoduje powrót do normalnego trybu pracy drukarki. komunikaty związane z zatwierdzeniem operacji. ' Po naciśnięciu klawisza R.u) jest JEDNORAZOWY. a koszt wymiany w tym przypadku ponosi podatnik lub serwisant.inicjalizację drukarki. . gdzie: "xxxx-xx-xx" jest aktualną datą według kalendarza zegara RTC urządzenia. Umożliwia to kontrolę poprawności nagłówka (NIP-u) przed zatwierdzeniem operacji. (RAPORT DOBOWY) przechodzimy do drukowania raportu dobowego. stąd popełnienie błędu w trakcie fiskalizacji spowoduje nieodwracalny zapis tego błędu do modułu fiskalnego. powodując: . Naciśnięcie klawisza NIE powoduje powrót do normalnego trybu pracy drukarki.D. w kasie POSNET 2000 po przekręceniu kluczyka w pozycję RAPORT) pojawia się komunikat: 1) ' Wybierz rodzaj ' ' raportu.kasowanie bazy danych. natomiast klawisz TAK powoduje przejście do drukowania Str. to na drukarce paragonowej zostanie wydrukowany odebrany nagłówek jako krótki wydruk niefiskalny. z wprowadzaniem dat dla raportu okresowego. .kasowanie totalizerów.O.D. Jeżeli totalizery (rejestry sprzedaży bieżącej urządzenia) są zerowe pojawi się komunikat: 2) ' Zerowe totalizery ! ' ' ( Naciśnij NIE ) ' (oraz krótki sygnał akustyczny). co jest sygnalizowane komunikatem: 4) ' Data: xxxx-xx-xx ' ' jest poprawna ? '. klawisz TAK zatwierdza operację.inicjalizację zmiennych dla raportu/ kasy zmiany w identyczny sposób jak dla komunikatu: ' Błąd pamięci NVR ' ' ( Naciśnij NIE ) ' .zapis nagłówka (NIP) do pamięci fiskalnej. a także komunikaty związane np. podczas włączania drukarki. 37 . lub R. Komunikaty związane z drukowaniem raportów. co jest istotne z uwagi na NIEODWRACALNOŚĆ operacji ! O ile fiskalizacja polega na zapisaniu do pamięci fiskalnej tylo NIP to ‘???’ muszą się znaleźć bezpośrednio pod słowem NIP!!! Sposób usunięcia: Klawisz NIE powoduje zignorowanie sekwencji. Jeżeli sekwencja jest poprawna. natomiast klawisz TAK powoduje przejście dalej. UWAGA: Zapis nagłówka (NIP. W tej grupie znajdują się komunikaty informujące o realizacji przez urządzenie operacji związanych z drukowaniem raportu. W następnej linii za nagłówkiem (NIP-em) będą wydrukowane 3 znaki zapytania ('???'). a co za tym idzie.włączenie fiskalnego trybu pracy drukarki. Naciśniecie klawisza NIE kasuje komunikat i powoduje powrót do normalnego trybu pracy drukarki. Jeżeli totalizery są niezerowe (jest zarejestrowana sprzedaż) drukarka pyta dalej: 3) ' Drukować raport ' ' dobowy ? '.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Komunikat: 'Wykonać 'fiskalizację? ' ' Przyczyna: Została odebrana sekwencja LBSETHDR w formie powodującej zapis nagłówka do pamięci fiskalnej. konieczność wymiany modułu pamięci fiskalnej przed ponownym zapisem !!! Wymianę modułu fiskalnego z błędnymi danymi może wykonać tylko producent.

38 . Następnie uruchamiany jest wydruk na drukarce paragonowej. Str. Wyświetlany numer raportu "xxxx" jest zwiększany w trakcie przeszukiwania pamięci fiskalnej. czy data jest poprawna (komunikat 4). UWAGA: Należy sprawdzić. Podczas przeszukiwania pamięci na wyświetlaczu pojawia się komunikat: 7) ' ' 'Numer raportu: xxxx'. Każdy zapis do pamięci fiskalnej wymaga zatwierdzenia z klawiatury ! Występujące komunikaty o błędach mają postać standardową dla błędów sekwencji sterujących: 'Błąd rozkazu: "#r" ' 'Kod błędu : xx '. ponieważ umożliwia codzienną pełną kontrolę poprawności funkcjonowania modułu fiskalnego i zawartych w nim zapisów. częściowego rozładowania baterii). sekwencja komunikatów jest skrócona do: ' Drukować raport ' ' dobowy ? ' i ' Data: xxxx-xx-xx ' ' jest poprawna ? '. Jeżeli tak. jest zachowana "narastająca" chronologia zapisów w pamięci fiskalnej). natomiast klawisz TAK (operator świadomie chce dokonać powtórnego zapisu). ponieważ przesunięcie daty "do przodu" spowoduje później blokadę zapisów po skorygowaniu daty (daty w pamięci fiskalnej muszą być narastające. Operacja ta może trwać nawet do kilkudziesięciu sekund (po kilku latach eksploatacji urządzenia). W tym celu układ elektroniczny dokonuje przeszukania pamięci fiskalnej w celu wyznaczenia bieżącego numeru raportu dobowego. to drukarka pyta: 6) 'Raport już zapisany ' ' powtórzyć (T/N) ? '.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 raportu. tym nie mniej jest ona korzystna. Jeżeli data jest poprawna (tzn. urządzenie sprawdza. Po zakończeniu wydruku następuje powrót do normalnego trybu pracy drukarki. drukarka nie wykona raportu i wypisze komunikat: 5) ' Błędna data ! ' ' ( Naciśnij NIE ) ' (oraz krótki sygnał akustyczny). powoduje przejście dalej (rozpoczęcie drukowania). Jeżeli aktualnie nastawiona data jest wcześniejsza od daty ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej (co może mieć miejsce przy przekłamaniu zegara RTC w wyniku np. gdyż błędna data zapisu do pamięci fiskalnej może spowodować późniejsze kłopoty. Naciśnięcie klawisza NIE kasuje komunikat i powoduje powrót do normalnego trybu pracy drukarki. W przypadku inicjowania raportu przez sekwencję sterującą LBDAYREP. Po wyznaczeniu aktualnego (równego ostatniemu zapisanemu plus 1) numeru raportu pojawia się komunikat: 8) ' DRUKOWANIE RAPORTU ' ' '. co jest kontrolowane przed każdym zapisem do pamięci fiskalnej !). Podana sekwencja komunikatów występuje w przypadku inicjowania raportu z klawiatury. W tej sytuacji klawisz NIE powoduje powrót do normalnego trybu pracy drukarki. czy jest już w pamięci raport dobowy o tej dacie. - - Istnieje możliwość wykonania raportu dobowego przez sekwencję sterującą w formacie nie wymagającym potwierdzania na klawiaturze (patrz dokładny opis sekwencji LBDAYREP zawarty w rozdziale 10 ).

i R. miesiąc. obowiązek dokonywania codziennego raportu spoczywa na użytkowniku. nie licząc nagłówka. Naciśnięcie klawisza NIE powrót do normalnego trybu pracy drukarki.D. (RAPORT OKRESOWY). natomiast klawisz TAK powoduje wyświetlenie komunikatu: 13) ' TAK: pełny raport ' ' NIE: podsumowanie' Drukarka wykona pełny raport po naciśnięciu klawisza TAK lub raport w postaci podsumowania po naciśnięciu klawisza NIE.). . Naciśnięcie klawisza NIE powoduje powrót do normalnego trybu pracy drukarki. Modyfikacja pola zachodzi z "autorepetycją". roku. Przypomnienie o wykonaniu raportu (lub jego wykonanie przez sekwencję sterującą) może realizować aplikacja. Po wyborze rodzaju raportu następuje przejście do analizy zawartości pamięci fiskalnej w zadanym okresie. W trakcie modyfikacji kontrolowana jest cały czas poprawność formalna daty i drukarka dokonuje ewentualnych korekt automatycznie .O. ponieważ skraca to czas eksploatacji urządzenia (ilość wszystkich możliwych zapisów w pamięci fiskalnej. ponieważ jest dostępna informacja o dacie ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej). bądź w prawo (NIE i TAK).O.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Jeżeli wyświetlanie komunikatów o błędach nie zostało zablokowane przez aplikację. a na wyświetlaczu pojawiają się komunikaty: 10) oraz 11) ' Data końcowa ? ' 'xxxx-xx-xx [wyjście]'. gdy wskazuje on na pole 'dzień') powoduje zatwierdzenie wprowadzonej daty. W stanie selekcji raportu (komunikat 1) można też nacisnąć klawisz R. co powoduje zwiększanie lub zmniejszanie wybranej liczby (tj. co spowoduje przejście do drukowania raportu fiskalnego okresowego. co oznacza przerwanie wykonania operacji z klawiatury. w szczególności. dnia lub miesiąca). jeżeli ustawimy: ' Data początkowa ? ' '1996-12-31 [wyjście]' i zmniejszymy numer miesiąca na 11. przy użyciu klawiszy oznaczonych strzałką w lewo. tj. przyciśnięcie klawisza na dłuższy czas powoduje automatyczne zwiększanie/ zmniejszanie wartości. Wyświetlany jest wtedy komunikat: 14) 'Poczekaj.. tym nie mniej można tego dokonać z klawiatury. Przesunięcie kursora maksymalnie w prawo (czyli naciśnięcie klawisza TAK wtedy. który może być przesuwany w obrębie trzech pól daty (rok. to drukarka automatycznie skoryguje dzień na 30.dotyczy do długości miesiąca. . jest limitowana do 2031 rekordów). Po wprowadzeniu obu dat drukarka pyta: 12) 'Daty: xxxx-xx-xx ' 'poprawne? xxxx-xx-xx '. ' Str. 39 . Każde z 3 pól może być modyfikowane przy użyciu klawiszy oznaczonych strzałką w dół lub w gorę (R. po naciśnięciu klawisza NIE. dzień). natomiast klawisz TAK powoduje przejście do wprowadzania dat dla raportu. może pojawić się komunikat: 'Błąd rozkazu: "#r" ' 'Kod błędu : 37 '. Wprowadza się datę początkową i końcową dla raportu.Drukarka nie sygnalizuje konieczności wykonania raportu dobowego. ' Data początkowa ? ' 'xxxx-xx-xx [wyjście]' W obu sytuacjach na wyświetlaczu pojawia się kursor (migoczący prostokąt).. np.Należy unikać powtórnego drukowania raportu dobowego. UWAGA: . co objawia się komunikatem: 9) ' Drukować raport ' ' okresowy ? '.Przy użyciu rozkazu LBDAYREP nie jest możliwe powtórne wykonanie raportu dobowego (wystąpi wtedy błąd nr 36).

. co jest sygnalizowane komunikatem: 19) ' DRUKOWANIE RAPORTU ' ' OKRESOWEGO ' Po zakończeniu wydruku następuje powrót do normalnego trybu pracy drukarki. Naciśnięcie klawisza NIE kasuje komunikat i powrót do normalnego trybu pracy drukarki. wielokrotne zapisy z tą samą datą). W dalszej kolejności jest uruchamiany mechanizm drukujący. zmiany stawek PTU. UWAGA: w przypadku zaistnienia problemów z drukarką i/lub aplikacją. ' Wyznaczenie numeru ' ' raportu dobowego.y' oznacza wykonanie (numer wersji) urządzenia. w celu uzyskania kompetentnej porady w firmie POSNET należy podać numer wersji urządzenia. Po włączeniu zasilania urządzenie zgłasza się na wyświetlaczu z komunikatem: ' Drukarka fiskalna ' 'POSNET nnnn/xx. to komunikat ten pojawia się na krótko (około 1 sekundy). której dotyczy wątpliwość. Po włączeniu zasilania pojawia się również komunikat: ' KONTROLA BAZY ' ' DANYCH.y '. 40 . który może być wyświetlany przez czas zależny od stanu bazy danych. może zatem pojawić się na wyświetlaczu na długi czas (do kilkudziesięciu sekund po kilku latach pracy urządzenia). co jest sygnalizowane komunikatem: 16) 'Błędna relacja dat! ' ' ( Naciśnij NIE ) '. Nie należy wówczas wyłączać zasilania. stąd poszczególne jego etapy są sygnalizowane na wyświetlaczu komunikatami mającymi charakter informacyjno . natomiast czas ten wydłuża się. (oraz krótki sygnał akustyczny)..Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 ' ' W wyniku analizy zawartości pamięci fiskalnej może wystąpić błąd polegający na braku zapisów w zadanym okresie i wówczas będzie wyświetlony komunikat: 15) ' Błędne daty ! ' ' ( Naciśnij NIE ) '. ze względu na czas wymagany na regenerację bazy danych. tylko czekać cierpliwie na zakończenie operacji. ' Komunikat 17 (podobnie jak komunikat 7 dla raportu dobowego) jest związany z przeszukaniem całej pamięci od początku do miejsca odpowiadającego dacie początkowej wraz z wyznaczeniem początkowego numeru raportu dobowego. (oraz krótki sygnał akustyczny).. Jeżeli test nie wykrył błędów w bazie. jeżeli urządzenie wykryje błędy w bazie danych. Inne komunikaty . '. 'xx. Naciśniecie klawisza NIE kasuje komunikat i powrót do normalnego trybu pracy drukarki. W przypadkach całkowitej utraty informacji bazy danych lub dla nowego urządzenia komunikat ten może być wyświetlany nawet kilka minut. Drugi możliwy błąd może polegać na ustawieniu daty końcowej wcześniejszej od daty początkowej. gdzie: 'nnnn' oznacza typ drukarki: Thermal lub 3001. co w takiej sytuacji będzie sygnalizowane komunikatem: Str.diagnostyczny: 17) 18) ' Szukanie wartości ' ' stawek PTU. Algorytm ten jest dosyć rozbudowany. ze względu na możliwe przypadki szczególne (np. W każdej innej poprawnej sytuacji algorytm przeszukiwania pamięci powoduje wyszukanie i wydrukowanie wszystkich zapisów w pamięci fiskalnej w zadanym okresie. '.

Po zakończeniu transakcji (realizacji sekwencji LBTREXIT). VFD i LED) w trakcie przesyłania treści paragonu nie ulega zmianie i dostęp do niego jest zabroniony (drukarka zgłosi błąd po odebraniu rozkazu LBDSP dotyczącym wyświetlenia tekstu na wyświetlaczu LCD/ VFD).Po wydrukowaniu każdej pozycji paragonu (odebraniu sekwencji LBTRSLN). zostanie odtworzona standardowa postać informacji na wyświetlaczu. Jeżeli w transakcji uwzględniono rabat (dopłatę) po odebraniu sekwencji kończącej (LBTREXIT. Dodatkowy wyświetlacz VFD (o ile jest podłączony) nie może być modyfikowany przez aplikację po rozpoczęciu transakcji. W trybie "blokowym" realizacji transakcji. w którym jest wyświetlana data i godzina z zegara wbudowanego w drukarkę. W trybie "On-Line" : . Podczas realizacji transakcji na wyświetlaczu mogą pojawiać się różne informacje.Po zakończeniu transakcji (realizacji sekwencji LBTREXIT).'. zależnie od trybu realizacji transakcji. natomiast w momencie zakończenia transakcji (rozpoczęcie drukowania).' 'Suma: xxxxxxxx.Ponieważ odebranie każdej pozycji paragonu nie jest związane z jej drukowaniem (są one gromadzone w pamięci) .xx' UWAGA: po odebraniu ostatniej linijki paragonu na wyświetlaczu pojawi się suma wszystkich pozycji transakcji. . suma końcowa w drugiej linii jest zerowana.zawartość wyświetlacza (LCD. zatwierdzenie transakcji lub LBTRXEND ). Automatyczna obsługa wyświetlacza przez drukarkę (realizowana w trybie "On-Line" realizacji transakcji) zakłada. w drugiej linii zostanie automatycznie wyświetlona kwota do zapłaty (taka sama kwota zostanie wyświetlona na wyświetlaczu LED). a w drugiej linii jest drukowany napis 'Suma:' i narastająca suma transakcji (wyświetlana jednocześnie na wyświetlaczu dla ‘klienta’). w obu formatach jest to maksymalnie 10 cyfr): 2a) ' --. oraz wyświetlona ostateczna suma transakcji (do zapłaty przez klienta. Str. . w pierwszej linii jest wyświetlana nazwa artykułu (pierwsze 20 znaków). Po poprawnym zakończeniu inicjalizacji na wyświetlaczu pojawia się standardowy dla informacji o sprzedaży komunikat: ' --.Początek transakcji (po sekwencji LBTRSHDR) .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 ' Błąd bazy danych ! ' ' ( Naciśnij NIE ) '. że pierwsza linia jest zarezerwowana na nazwy kolejnych towarów. a w drugiej automatycznie jest aktualizowana suma narastająca. suma ta zostanie skorygowana zgodnie z zadaną wielkością rabatu/ dopłaty oraz kaucji_pobranej ! 2. Po rozpoczęciu transakcji (odebraniu sekwencji LBTRSHDR) drukarka automatycznie przywraca format 1a lub 1b na wyświetlaczu. W trybie "blokowym": . Format 3 jest również wyświetlany (dla kontroli) przez czas około 1 sekundy po korekcie zegara przez aplikację (odebranie sekwencji LBSETCK).pierwsza linia wyświetlacza (LCD i VFD) jest kasowana.Początek transakcji (po sekwencji LBTRSHDR) . suma końcowa w drugiej linii jest zerowana. Opcję tę można wykorzystać do kontroli daty/ czasu lub włączać w przypadku dłuższych przerw między transakcjami.Do zapłaty --.' 'Suma: 0. W trybie fiskalnym zostanie wówczas wykonany zapis w pamięci fiskalnej informacji o wystąpieniu błędu w bazie danych. jak w punkcie 1. 41 . . Komunikaty podczas realizacji transakcji będą zatem następujące: 1. UWAGA: wyświetlacz cyfrowy LED nie może być modyfikowany przez aplikację. Aplikacja może włączyć (przy pomocy sekwencji LBDSP) specjalny tryb obsługi wyświetlacza. . Format wyświetlania daty i czasu jest następujący: 3) 'Data: 'Godzina: xxxx-xx-xx' xx:xx' W tym trybie wyświetlacz jest cały czas aktualizowany zgodnie z bieżącym stanem zegara.pierwsza linia wyświetlacza (LCD i VFD) jest kasowana. wyświetlacz (LCD) może być wyłącznie kontrolowany przez aplikację.Do zapłaty --.

linie: 'Gotówka:.nie mogą zawierać żadnych znaków sterujących ! 4. . czy zawiera numer NIP).PTU -| Str. Opcjonalne linie dodatkowego opisu paragonu: . 3.' oraz 'Rabat'.Ilość --. natomiast numer unikatowy jest drukowany od lewej krawędzi paragonu (a nie na środku) oraz nie są drukowane litery zawarte w numerze unikatowym.Cena ----. Składa się z pól opisanych poniżej. Formaty możliwych wydruków realizowanych przez drukarkę.niektóre pola paragonu (linie) są opcjonalne np..aplikacja może drukować 3 linie dowolnego tekstu między polem daty / numeru paragonu a jego treścią. oraz zgodność danych z danymi podatnika. 42 . Dokumenty fiskalne. Paragon fiskalny jest drukowany podczas realizacji transakcji przez drukarkę.ustalony w procesie fiskalizacji drukarki (linia z NIP. Serwis musi skontrolować w trakcie fiskalizacji drukarki formalną poprawność nagłówka (np.3-znakowe oznaczenie dnia tygodnia dopisywane przez drukarkę).data odczytana z zegara drukarki : |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www | ('www' . Są tylko następujące dwie różnice: .em jest przez drukarkę wytłuszczona i wyśrodkowana). ale również kody "wzbogacające" wydruk np. . Linia ta nie jest oczywiście drukowana na wydrukach rzeczywistych. łącznie z kodami sterującymi (mogą być znaki LF.logo fiskalne (specjalny znaczek) nie jest drukowane. .-------------Wartość. Opis paragonu w formie 2 linii: |0123456789012345678901234567890123456789| |.są stosowane np. Data i kolejny numer paragonu: . stąd wpisanie do nagłówka błędnych informacji ( błędnego numeru NIP) będzie wymagać kosztownej naprawy modułu fiskalnego (możliwej do przeprowadzenia tylko u producenta) !! 2. podwójna szerokość linii).na początku i na końcu paragonu są napisy '# niefiskalny #'.'Reszta:. W trybie szkoleniowym postać paragonu jest niemal identyczna jak w trybie fiskalnym... ponieważ drukarka nie dokonuje żadnej kontroli informacji zawartych w nagłówku (kontrolowana jest linia z NIP). w celu wpisania numeru określonego przez aplikację wiążącego ten paragon z rachunkiem uproszczonym lub faktura. Nagłówek: . że mogą być różne warianty paragonów. .. Paragon fiskalny składa się z następujących pól: 1. UWAGA: 1.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 8.. Należy zwrócić uwagę. Paragon fiskalny standard. co wynika z następujących faktów: .zawiera informacje odczytane z pamięci fiskalnej i/ lub z RAM (maksymalnie 217 znaków z RAM + linia z NIP). format nagłówka jest zatem dowolny .Nazwa --------------------------------------------------| |----.'. . UWAGA: W przedstawionych poniżej różnych formatach wydruków umieszczono na górze każdego przykładowego wydruku dodatkową linię: |0123456789012345678901234567890123456789| umożliwiającą dokładną lokalizację wydruków względem 40-tu kolumn drukarki.poszczególne pozycje sprzedaży mogą być drukowane w jednej lub dwóch liniach (drukarka dokonuje tej kompresji automatycznie). Ponadto operacja fiskalizacji jest jednokrotna i nieodwracalna.mogą zawierać maksymalnie 3 linie po 40 znaków.

<ilość> = string[16]. 2.1.40 znaków (dopełniając prawostronnie spacjami nazwy krótsze).. xx.'F' lub 'Z' dla towarów zwolnionych. |0123456789012345678901234567890123456789| |cccccccc.CENA = wynik konwersji wartości numerycznej przesłanej przez system. . Aplikacja może wymusić drukowanie zawsze wariantu "dwulinijkowego" wysyłając zawsze nazwy o długości np.xx | (Pr=1) Str. <cena> = string[11]. Przykładowy rozkład pól może być więc następujący: |xxxxxxxx ccccccc iiiiiiii wwwwwwwwwp| UWAGA: 1.xx.xx| (Pr=2) ..yy % . gdzie: <nazwa> = string[40]. Wariant "dwulinijkowy": . przesłana przez system (format ustalony przez aplikację): |0123456789012345678901234567890123456789| |xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx| .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 5.wwp| 5.linia 1: .wartość liczbowa kwoty rabatu (dopłaty) wyliczona przez drukarkę w przypadku podania w procentach rabatu (dopłaty) lub wartość kwoty rabatu (dopłaty) przesłana przez aplikację w polu RABAT sekwencji LBTRSLN .yy % xx.wartość sprzedaży BRUTTO (przesłana przez system) = wynik konwersji posiadający maksymalnie 10 cyfr + ewentualnie '.cc iiiiiiiiiiiiiiii wwwwwwww.nazwa = string[40]. ponadto mogą pojawić się pozycje "stornowane".każda z pozycji sprzedaży zajmuje 2 linie na 40-znakowej drukarce: .pole <nazwa> jest dosunięte do lewej strony. .dodatkowe spacje dopełniające do 40 znaków (jeżeli występują) będą wpisane między pole <ilość> a <wartość> + <ptu> . 30.zapewnione jest co najmniej po jednej spacji rozdzielającej (jak wyżej). 5. Wariant "jednolinijkowy": Jeżeli łączna długość napisu: <nazwa> + ' ' + <cena> + ' ' + <ilość> + ' ' + <wartość> + <ptu> .xx .yy . . <wartość> = string[11]. <ptu> = char. Pozycje sprzedaży: . W zależności od wartości parametru Pr w sekwencji LBTRSLN na paragonie po linii określającej sprzedawany towar w przypadku Pr<>0 zostanie wydrukowana dodatkowa linia w postaci : |RABAT lub |RABAT lub |DOPŁATA lub |DOPŁATA yy. w tej wersji jest to maksymalnie 10 cyfr z dowolnym położeniem przecinka ..stawka podatkowa pobrana z pamięci fiskalnej na podstawie kodu stawki PTU = znak 'A'. przesyłany przez komputer.xx| (Pr=3) yy.xx.xx| (Pr=4) gdzie : yy.2. xx.pole <wartość> + <ptu> jest dosunięte do prawej.ilość = string[16].linia 2: .rabat lub dopłata procentowa z dokładnością do 0. 43 . .' przed pozycją groszy (maksymalnie 2 cyfry po przecinku). . . w wariancie "jedno-" lub "dwulinijkowym". po uwzględnieniu rzeczywistej długości pól <nazwa> i <ilość> oraz kompresji spacji i zer nieznaczących w polach <cena> i <ilość> nie przekracza 40 znaków.może wystąpić ich dowolna ilość (do 255). to wówczas tworzony jest jeden napis o długości 40 znaków według następujących reguł: .01% .

od 1 do 7 linii. Wprowadzenie możliwości drukowania jednolinijkowego podsumowania transakcji jeżeli jest sprzedaż tylko w jednej grupie.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 5.xx PTU pp.pp % yy. Drukowane są tylko podsumowania dla tych stawek podatkowych. Jeżeli występuje tylko sprzedaż w grupie zwolnionej to linijka ta ma format : |Razem: ssssssss.F.ss UWAGA: 1.’ nie jest drukowana. W przypadku gdy parametr Py=1 i na paragonie występuje(ą) towar(y) w jednej grupie towarowej drukarka drukuje ‘skróconą’ wersję paragonu tzn..vv% pppppppp.yy zł| gdzie: xx. 2. Wariant "dwulinijkowy": |0123456789012345678901234567890123456789| |cccccccc. Wartości sprzedaży w poszczególnych grupach podatkowych: . ssssssss. 9). -wwwwwwwwwp| | Str.1. E.. liniami dla rabatu (p.3.ss (zw. Wariant "jednolinijkowy": Przykładowy rozkład pól może być następujący: |xxxxxxxx ccccccc iiiiiiii 6.pp wartość stawki PTU sprzedanego towaru.pp| |Kwota ssssssss. Pozycja "stornowana": . Jedna linia (kreska) oddzielająca: |------------------------------------------------------------| 7.Z. Wprowadzono także możliwość ‘oszczędzania’ papieru przez wydruk nagłówka nowej transakcji przed odcięciem paragonu (jeżeli długość nagłówka jest nie większa od 4 linii) lub drukowanie paragonu bez jego odcięcia (POSNET 3001 i POSNET 2000) (parametr Pc w sekwencji LBTREXIT i LBTRXEND). D.wwp| 5. pp. ponadto pozycje 8 i 10 nie są drukowane.pole <wartość> ze znakiem '-'.pp| oraz format dla kwoty sprzedaży wolnej od podatku: |Kwota zw. yy.cc iiiiiiiiiiiiiiii -wwwwwww. Jeżeli występuje sprzedaż w jednej z grup A. oraz stawki podatkowe w grupach A.3. C.F oraz sprzedaż zwolniona to podsumowanie jednolinijkowe nie jest możliwe a linia ‘Łączna kwota PTU .) zł | 3. Możliwość ta jest włączana parametrem Py w sekwencji LBTREXIT i LBTRXEND.pp| |Łączna kwota PTU pppppppp.3.xx kwota do zapłaty drukowana pogrubioną czcionką.2. są drukowane wtedy.. zmienia się wydruk w podsumowaniu transakcji i przyjmuje postać jednej linijki tak jak pokazano poniżej : |Razem: xx. D.ss PTU vv % pppppppp. zawierających łączne kwoty sprzedaży BRUTTO w grupach A. 4. które występują w polu 5 (tzn. ponadto dodatkowa linia z napisem "storno" o podwójnej szerokości: |0123456789012345678901234567890123456789| | # storno # | 5. B.ss PTU vv. Jeżeli drukowane jest podsumowanie jednolinijkowe to występuje ono za ew. gdy odpowiednia kwota jest niezerowa). F: |0123456789012345678901234567890123456789| |Kwota ssssssss.yy wyliczona przez drukarkę kwota PTU . B. C. 44 . E.

oraz czas (przesłany z komputera): |0123456789012345678901234567890123456789| |nnnnnn #aaa hh:mm| 13...... linia wydrukowana znakami o podwójnej szerokości: |01234567890123456789| |Suma zł uuuuuuuu..pp| rr.. |. 45 ..#################### |...uu| 11.pp| rr %| gdzie pierwsza linia określa należność klienta bez uwzględnienia rabatu.##... odczytany z totalizerów drukarki.############.. .jeżeli rabat procentowy (1. |.......... Stopka paragonu: ..pp| rr....numer paragonu fiskalnego. numer drukarki + kod kasjera (3 znaki ASCII przesłane przez komputer)..........##. ale też skontrolowana lokalnie..Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 8. |00112233--00112233--001 .. a druga wartość rabatu w procentach (cyfry 'rr')...numer unikatowy kasy jest odczytany z pamięci fiskalnej i ma postać 10-ciu znaków ASCII...##.. Kwota należności dla klienta lub zamiennie podsumowanie jednolinijkowe : .##... Jedna linia (kreska) oddzielająca (nie występuje w przypadku podsumowania jednolinijkowego) : |-------------------------------------------------------------| 9.rr %| rr. z uwzględnieniem ewentualnego rabatu). to występują 2 dodatkowe linie: |Kwota: |Rabat: pppppppp. Opcjonalne linie rabatu: . Opcjonalna linia reszty: . według następującego wzorca (w sumie 2 pola znakowe i kawałek): |0123456789012345678901234567890 |....##......01%) rabatu lub dopłaty podawaną w polu RABAT w sekwencji LBTREXIT. 10...ww| wwwwwwww.ww| 12.. Logo fiskalne wraz z numerem unikatowym kasy: . maksymalnie 6 cyfr.....##..################.##..99%) transakcji jest różny od zera.jeżeli parametr Px<>0 (rabat lub dopłata procentowa) to występują 2 dodatkowe linie: |Kwota: |Rabat: lub |Kwota: |Dopłata: gdzie: pppppppp.##..rr oznacza procentową stopę (dokładność 0. (2 litery + 8 cyfr): Str... |.##..maksymalnie 10 cyfr (przesłana przez komputer.rr %| pppppppp... to drukowane są dodatkowe 2 linie: |Gotówka |Reszta: wwwwwwww.. |.....jeżeli reszta obliczona przez drukarkę na podstawie przesłanych przez komputer wartości WPŁATA i TOTAL jest nieujemna.##..logo fiskalne jest drukowane w trybie graficznym z rozdzielczością 400 punktów w linii.## |.

po wydrukowaniu nagłówka lub dowolnej linii paragonu.wartość nie uwzględniająca kaucji . Paragon przerwany lub anulowany: Anulowanie paragonu może zajść w dwóch przypadkach: . która zawiera wartość transakcji bez uwzględnienia rabatu: |0123456789012345678901234567890123456789| |Kwota: pppppppp. 14.Wyłączenie i włączenie zasilania drukarki w trakcie transakcji. Pola numeryczne dla kwot są drukowane z kompresją zer nieznaczących. Drukowanie paragonu może być przerwane w dowolnym momencie . 46 . . czasu. 15. .tu zakładamy. .rr%| lub |Dopłata: dd.pp| oraz linie definiująca rabat/ dopłatę w jednej z możliwych postaci: |Rabat: rr. w celu wpisania dowolnego tekstu przez aplikację.są stosowane np. ze obrót nie objęty VAT nie może pojawić się przed logo !! Linia wydrukowana znakami o podwójnej szerokości: |0123456789012345678901234567890123456789| |Suma zł ssssssss. Kwota należności dla klienta . to pojawi się linia wydrukowana znakami o podwójnej szerokości: |0123456789012345678901234567890123456789| | ! błąd PTU ! | W obu wyżej wymienionych przypadkach fakt anulowania paragonu jest sygnalizowany wydrukowaniem linii (też o podwójnej szerokości): |0123456789012345678901234567890123456789| | paragon anulowany ! | Paragon fiskalny z formami płatności. Jedna linia (kreska) oddzielająca: | | 2. oraz czas: |0123456789012345678901234567890123456789| |nnnnnn #aaa hh:mm| Str. Numer paragonu fiskalnego.jeżeli paragon zostanie zakończony przy użyciu sekwencji LBTRXEND (wg opisu na stronie 81): 1. 2. Opcjonalne linie dodatkowego opisu paragonu: . Jeżeli występuje rabat procentowy to drukujemy linie z napisem 'Kwota'. Generalnie modyfikujemy 'stopkę' transakcji .dd%| 3.mogą zawierać maksymalnie 5 linii po 40 znaków.ss| 4.-'). Pola numeryczne: daty.wykryta została zabroniona manipulacja stawką PTU dla danego towaru.część bezpośrednio za podsumowaniem kwot podatku. kod kasjera. W nowym formacie mogą wystąpić następujące linie /informacje .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 |0123456789012345678901234567890123456789| | lll kk nnnnnnnn | UWAGA: 1.anulowanie przez program systemu kasowego. ale przed wydrukowaniem stopki ! Jeżeli wykryto błąd stawki PTU. numerów paragonów (numer łączny oraz numer paragonu fiskalnego) są drukowane bez kompresji zer nieznaczących. przy czym zachodzi też kompresja zer nieznaczących po prawej stronie punktu dziesiętnego (przy zerowej ilości groszy drukowane jest '.

Jeżeli występuje jedna z powyższych linii to tu drukujemy kwotę do zapłaty/ zwrotu przez klienta......5 linii dodatkowych dosyłanych przez aplikacje w sekwencji LBTRXEND.. |......KAUCJA_ZWROCONA. Raport fiskalny dobowy. wraz z numerem unikatowym kasy. W trybie szkoleniowym postać raportu jest niemal identyczna jak w trybie fiskalnym..kk| i/ lub |Zwrot kaucji: kkkkkkkk..F..na początku i na końcu raportu są napisy '# niefiskalny # ‘.kk| 7.kk| lub: (SUMA < 0) |Do zwrotu: kkkkkkkk... Jedyne możliwe warianty dotyczą następujących przypadków: 1. |0123456789012345678901234567890123456789| | lll kk nnnnnnnn | blok informacji niefiskalnych: 6.#################### |.z = nazwa czeku/ bonu (jw..kk| |Czek yyyyyyyyyyyyyyyy : cccccccc. dla których stawki podatkowe są uaktywnione (por.##. Linie związane z obrotem kaucja za opakowania: |0123456789012345678901234567890123456789| |Kaucja za opakowania zwrotne: kkkkkkkk.cc| |Bon zzzzzzzzzzzzzzzz : bbbbbbbb. Format raportu jest w zasadzie sztywny.x = string[16] = nazwa karty kredytowej...## |..... 47 . 9.... |...... która jest obliczona jako: SUMA := TOTAL + KAUCJA_POBRANA ...y.....PTU F .##.. Ewentualnie 0.B...##..po wejściu w opcję RAPORTY.F plus stawka zwolniona Z).##..##. drukowane są tylko te kwoty PTU A..################.. które są niezerowe.... wartość ta jest obliczana automatycznie przez drukarkę i wyświetlana równocześnie na wyświetlaczu. |.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 5. Raport fiskalny dobowy jest drukowany na życzenie użytkownika z końcem dnia i może być inicjowany z systemu lub klawiatury drukarki ...##. 2..rr| gdzie: xx.. Drukowane są kwoty sprzedaży w tych grupach podatkowych A... yy. Standardowo są to stawki A.##. Str.kk| 8.bb| |Reszta: rrrrrrrr...).##..... Są tylko następujące dwie różnice: .....############.. opis sekwencji LBSETPTU 74)..zz..gg| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : kkkkkkkk... |. Logo fiskalne |0123456789012345678901234567890 |.....##... Możliwe są 2 formaty linii: |0123456789012345678901234567890123456789| (SUMA >= 0) |Do zapłaty: kkkkkkkk... Linie dla poszczególnych form płatności W przypadku wykorzystania sekwencji LBTRXEND można uzyskać maksymalnie 5 linii: |0123456789012345678901234567890123456789| |Gotówka: gggggggg.C ale można uzyskać 6 stawek (A...##..

istnieje możliwość zdefiniowania stawek PTU z dokładnością do 0. OPODATK. Tytuł i numer raportu: |0123456789012345678901234567890123456789| |RAPORT FISKALNY DOBOWY Nr nnnn| gdzie: 'nnnn' = 4 cyfrowy numer raportu (drukowany bez kompresji zer nieznaczących). wtedy format drukowania stawki jest następujący: |0123456789012345678901234567890123456789| |PTU A aa..'ff' = dwucyfrowe wartości stawek PTU wyrażone w procentach . |0123456789012345678901234567890123456789| |SPRZED. PTU A aaaaaaaaaa| |SPRZED. PTU |KWOTA PTU A |KWOTA PTU B dddddddddd| eeeeeeee| fffffffffff| zzzzzzzzzz| aa % | bb % | cc % | (następujące linie są drukowane tylko.logo fiskalne (specjalny znaczek) nie jest drukowane. jeżeli odpowiednie kwoty są niezerowe) gggggggggg | hhhhhhhhhh| Str.aa% | 4. 2.identyczny jak dla paragonu fiskalnego. 48 . OPODATK. ale nie powoduje żadnego zapisu do pamięci fiskalnej ! Raport fiskalny dobowy składa się z następujących pól: 1. Aktualne wartości stawek PTU (drukowane po jednej linii odstępu): |0123456789012345678901234567890123456789| Standardowe: |PTU A |PTU B |PTU C oraz: |PTU D dd % | jeżeli zdefiniowano stawki E i F to pojawią się dodatkowe linie: |PTU E ee % | |PTU F ff % | gdzie: 'aa'. OPODATK. PTU C cccccccccc| (te linie występują jeżeli zdefiniowano stawki PTU D. PTU F (ta linia występuje zawsze) |SPRZEDAŻ ZW.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 . 3. OPODATK.1%. OPODATK. Nagłówek: . PTU E |SPRZED. PTU D |SPRZED. Ponadto w trybie szkoleniowym fakt wydrukowania raportu powoduje wyzerowanie totalizerów. PTU B bbbbbbbbbb| |SPRZED. UWAGA: . OPODATK. Dane numeryczne raportu dobowego: (drukowane po jednej linii odstępu). natomiast numer unikatowy jest drukowany od lewej krawędzi paragonu (a nie na środku) oraz nie są drukowane dwie litery umieszczone na początku numeru unikatowego.. PTU E i PTU F ) |SPRZED.

. Po określeniu daty początkowej i końcowej raportu drukarka przeszukuje pamięć fiskalną i drukuje informacje o wszystkich zapisach w pamięci fiskalnej w zadanym okresie. zmiany stawek PTU i inne).l'...f'..'ffff.'lll. 'nnnnnn' = ilość paragonów fiskalnych wydrukowana w czasie od ostatniego raportu dobowego (drukowane jest 6 cyfr.na początku i na końcu raportu są napisy '# niefiskalny #'. przy uwzględnieniu aktualnych stawek podatkowych. 49 .część końcowa: zawierająca podsumowania i logo fiskalne.. suma kwot 'ggg.... 6.....ciąg opisów poszczególnych rekordów (zapisów) pamięci fiskalnej: format każdego z opisów zależy od rodzaju rekordu (zapisu)... Ponieważ pamięć fiskalna ma strukturę sekwencji rekordów rejestrujących.g'. tytuł...l' 'ttt. Raport fiskalny okresowy pełny składa się z 3 zasadniczych części: . Raport fiskalny okresowy (pełny lub podsumowanie) może być inicjowany z systemu lub klawiatury drukarki.'ff. suma kwot 'aa.jest identyczne jak dla paragonu fiskalnego.. 'zzz. 'ppp.l' = 10-cio cyfrowe kwoty sprzedaży należnego podatku w grupach podatkowych. Str.. w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| gdzie: 'rr' = dwie ostatnie cyfry roku.'lll.. 5.a'. będą występowały kolejno. datę i czas wykonania raportu. że ponieważ w trybie szkoleniowym nie są dokonywane zapisy do pamięci fiskalnej raport okresowy może zawierać zatem tylko jeden rekord: 'Zmiana stawek PTU' określający początkowe wartości stawek PTU wpisane do pamięci fiskalnej w trakcie produkcji modułu fiskalnego.t' = całkowity obrót dzienny zarejestrowany przez drukarkę.a'. obliczone podczas drukowania raportu na podstawie akumulowanych w totalizerach wartości sprzedaży BRUTTO. W trybie szkoleniowym postać raportu jest niemal identyczna jak w trybie fiskalnym.. 'mm' = miesiąc.... Są tylko następujące dwie różnice: . 'gg' = godzina.. Data i godzina wykonania raportu: (po jednej linii pustej).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 |KWOTA PTU C |KWOTA PTU D |KWOTA PTU E |KWOTA PTU F |ŁĄCZNA KWOTA PTU |ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ |ILOŚĆ PARAGONÓW iiiiiiiiiiiiiiiii| jjjjjjjjjjjjjjjjj| kkkkkkkkkk| llllllllllllllllll| pppppppppp| tttttttttt| nnnnnn| gdzie: 'aaa. .z'.f' = 10-cio cyfrowe kwoty sprzedaży NETTO w grupach podatkowych..część wstępna: zawiera nagłówek. różne informacje (raporty dobowe.. natomiast numer unikatowy jest drukowany od lewej krawędzi paragonu (a nie na środku) oraz nie są drukowane dwie litery w numerze unikatowym. .'ggg.'zz. .logo fiskalne (specjalny znaczek) nie jest drukowane. okres raportu i informacje początkowe o wartościach stawek PTU. bez kompresji zer nieznaczących). 'ggg. Zwróćmy ponadto uwagę.g'.'. poszczególne opisy są na wydruku rozdzielone poziomymi kreskami.'). drukowane z kompresją zer nieznaczących. Po wydrukowaniu wszystkich zapisów jest drukowane podsumowanie raportu.z' = całkowita sprzedaż w grupie Z (towarów zwolnionych od podatku). 'mm' = minuta..'lll. Logo fiskalne wraz z numerem unikatowym kasy: .p' = całkowity należny podatek. 'dd' = dzień.. Raport fiskalny okresowy pełny. drukowane z kompresją zer nieznaczących (zerowa ilość groszy jest drukowana jako '.

Nagłówek: . Okres czasu. Mogą wystąpić następujące warianty. Jeżeli raport okresowy zaczyna się od początku pamięci fiskalnej.identyczny jak dla paragonu fiskalnego. wtedy przykładowy format drukowania stawki (A) jest następujący: |0123456789012345678901234567890123456789| |PTU A aa. Istnieje możliwość zdefiniowania stawek PTU z dokładnością większą od 1 %.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Raport fiskalny okresowy pełny składa się z następujących pól: 1. Część wstępna: 1.'ff' = dwucyfrowe wartości stawek PTU wyrażone w procentach UWAGA: 1.2. 1. 50 .. Zawartość pamięci fiskalnej w zadanym okresie: Następuje tu ciąg opisów poszczególnych rekordów (zapisów) w pamięci fiskalnej. 2.4. Data i godzina drukowania raportu: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| (znaczenia pól są jak dla raportu dobowego).. oddzielonych poziomymi kreskami. 1. Tytuł raportu: (po jednej linii pustej) |0123456789012345678901234567890123456789| |RAPORT FISKALNY OKRESOWY | 1.3.5. 1.1. to wydrukowane początkowe wartości stawek PTU będą zerowe (pierwszy rekord pamięci fiskalnej zawiera zawsze definicje stawek PTU) ! 2. Początkowe wartości stawek PTU: (po jednej linii pustej): |0123456789012345678901234567890123456789| |POCZĄTKOWE WARTOŚCI STAWEK PTU: | |PTU A aa % | |PTU B bb % | |PTU C cc % | (te linie występują jeżeli zdefiniowano stawki PTU D. którego dotyczy raport: |0123456789012345678901234567890123456789| |Za okres od: rr-mm-dd do: rr-mm-dd | (format dat jest jak w raporcie dobowym).. Str. PTU E i PTU F ): |PTU D |PTU E |PTU F dd % | ee % | ff % | gdzie: 'aa'.aa% |.

'nnnn' = aktualny numer zerowania RAM ustalonu na podstawie przejrzenia zapisów w pamięci fiskalnej (numer aktualny = numer ostatni + 1). jeżeli urządzenie wykryje w czasie testu wstępnego błąd w bazie danych o towarach. opisanego wyżej i może wyglądać tak (dla zdefiniowanych w drukarce stawek A . OPODATK. PTU C cccccccccc| |KWOTA PTU A eeeeeeeeee| |KWOTA PTU B ffffffffff| |KWOTA PTU C gggggggggg| |SPRZEDAŻ ZW.zależnie od precyzji określenia stawek. Zmiana stawek PTU: Zapis w pamięci fiskalnej dotyczy definicji nowych wartości stawek PTU.format opisu jest identyczny jak dla raportu dobowego. PTU A aaaaaaaaaa| |SPRZED. 'gg:mm' = godzina. 51 . Str.'ff' = nowe wartości stawek PTU (możliwy jest zapis dwu lub trzycyfrowy .1. a 'iiii' stanowi numer kolejny raportu (w pamięci fiskalnej a nie w obrębie raportu okresowego !). 'rr-mm-dd' = data zapisu (wprowadzenia nowych stawek PTU). jeżeli podczas auto testu drukarka wykryje błąd totalizerów.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 2. 2.3. Zerowanie RAM: Zapis jest inicjowany automatycznie. Odbudowa bazy: Ten rekord jest wpisywany automatycznie.. natomiast. Format opisu jest następujący: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd Zerowanie RAM Nr nnnn gg:mm| gdzie: 'rr-mm-dd' = data zapisu. 2. Format opisu: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd Odbudowa bazy | gdzie: 'rr-mm-dd' = data zaistnienia zdarzenia (data ostatniego zapisu do pamięci fiskalnej). OPODATK. Wówczas totalizery są automatycznie zerowane. Format opisu jest podobny do raportu fiskalnego dobowego. Raport dobowy: Zapis w pamięci fiskalnej dotyczy rejestracji dziennej sprzedaży. na wyświetlaczu operatora pojawia się odpowiedni komunikat. inicjowany jest z systemu): |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd Zmiana stawek PTU | Tyle linii ile zostało |PTU A aa % | uaktywnionych stawek |PTU B bb % | przez rozkaz |PTU C cc % | LBSETPTU |PTU D dd % | |PTU E ee % | |PTU F ff % | gdzie: 'aa'.4. Baza danych jest wtedy "odbudowywana". . Informacja o błędach w bazie danych jest istotna dla serwisu. PTU zzzzzzzzzz| |ŁĄCZNA KWOTA PTU pppppppppp| |ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ tttttttttt| |ILOŚĆ PARAGONÓW nnnnnn| gdzie: . C): |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd Raport dobowy iiii| |SPRZED.znaczenie poszczególnych pól jest identyczne jak dla raportu dobowego.. natomiast w pamięci fiskalnej jest zapisywany rekord danych zapamiętujący tę sytuację. zgodnie z uwagami wyżej). PTU B bbbbbbbbbb| |SPRZED. 2. OPODATK.2. a fakt ten oprócz komunikatu na wyświetlaczu jest też rejestrowany w pamięci fiskalnej. o której wystąpiło zerowanie. 'rr-mm-dd' jest datą zapisu tego raportu w pamięci fiskalnej.

52 . Podsumowanie raportu: . PTU C cccccccccc| |SPRZEDAŻ ZW.format przykładowy jeżeli w zadanym okresie były zdefiniowane 3 stawki PTU: |0123456789012345678901234567890123456789| |SPRZED. 3. 'yyyy' = numer ostatniego raportu dobowego w zadanym okresie.4. Logo fiskalne i numer unikatowy: Po jednej linii oddzielającej. Tytuł: (po jednej linii pustej): |0123456789012345678901234567890123456789| |ŁĄCZNY RAPORT FISKALNY OKRESOWY | 3. PTU B bbbbbbbbb| |SPRZED. OPODATK. ale może być większa jeżeli w analizowanym okresie było uaktywnionych więcej stawek i była niezerowa sprzedaż w dodatkowych stawkach. Str. 3. Jest on wtedy związany tylko i wyłącznie z faktem zmiany stawek PTU (ilości) a nie z faktem błędu w bazie danych o towarach.znaczenie poszczególnych pól jest identyczne jak dla raportu dobowego UWAGA: ilość drukowanych kwot sprzedaży i kwot PTU zależy w tym przypadku od tego ile jest uaktywnionych stawek PTU dla daty końcowej raportu.3. OPODATK. Cześć końcowa raportu : 3. Okres wydruku i zakres numerów raportów dobowych: |0123456789012345678901234567890123456789| |Za okres od: rr-mm-dd do: rr-mm-dd | |Nr.1. PTU A aaaaaaaaaa| |SPRZED. PTU zzzzzzzzzz| |KWOTA PTU A eeeeeeeeee| |KWOTA PTU B ffffffffff| |KWOTA PTU C gggggggggg| |ŁĄCZNA KWOTA PTU pppppppppp| |ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ tttttttttt| |ILOŚĆ PARAGONÓW nnnnnn| gdzie: .2. OPODATK. raportu od: xxxx do: yyyy | gdzie: 'xxxx' = numer pierwszego raportu dobowego w zadanym okresie. format jak dla paragonu fiskalnego. 3.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 UWAGA: W przypadku gdy w drukarce zmieniano ilość stawek PTU na wydruku okresowym przed informacją o zmianach stawek PTU pojawi się komunikat ‘Odbudowa bazy’.

wydruki związane z obsługą kart płatniczych (sekwencje LBTRSCARD i LBSTOCARD). 53 .zmiany stawek PTU. UWAGA: Dokumenty kontrolne dla zmiany stawek PTU powinny być dołączane przez serwis do książki serwisowej urządzenia. . wydrukowane znakami o podwójnej szerokości. 1. wydruki logowania/ wylogowania kasjera (sekwencje LBLOGIN I LBLOGOUT). Raport okresowy drukowany jako podsumowanie.: • • • • • • • • • raport bazy danych (sekwencja LBDBREP). 1.3.identyczny jak dla paragonu fiskalnego. . Pozostałe dokumenty niefiskalne mają postać wydruków kontrolnych. 1.2. Nagłówek: .1. natomiast dokumenty dla zerowania RAM powinny być przechowywane przez użytkownika dla serwisu ! Wszystkie dokumenty niefiskalne mają na początku i na końcu napisy '# niefiskalny #'. których drukowanie jest z reguły inicjowane po odebraniu odpowiedniej sekwencji sterującej.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Dokumenty niefiskalne. raport kasy/ zmiany (sekwencja LBCSHREP). zwrot kaucji (sekwencja LBOPAK). którego dotyczy raport i numery raportów z zadanego okresu: |0123456789012345678901234567890123456789| |Za okres od: rr-mm-dd do: rr-mm-dd | |-------------------------------------------------------------| Str. wpłata do kasy (sekwencja LBINCCSH). podczas wykonywania szczególnych operacji: . Data i godzina drukowania raportu: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| (znaczenia pól są jak dla raportu dobowego). Tytuł raportu: (po jednej linii pustej) |0123456789012345678901234567890123456789| |PODSUMOWANIE SPRZEDAŻY | 1. zwrot towaru (sekwencja LBSTOCSH).4. Są to np.zerowania RAM. Przewidziano szereg dokumentów niefiskalnych. stan kasy (sekwencja LBCSHSTS).napis |0123456789012345678901234567890123456789| | # niefiskalny # | 1. Część wstępna: .fiskalizacji. wypłata z kasy (sekwencja LBDECSCH). Okres czasu.

'yyyy' = numer ostatniego raportu dobowego w zadanym okresie. Raport bazy danych składa się z następujących pól: 1. 'xxxx' = numer pierwszego raportu dobowego w zadanym okresie. Część wstępna raportu bazy danych: 1.1. . 1. Numer unikatowy: Po jednej linii oddzielającej.5.2.7. PTU B bbbbbbbbbb| |SPRZED. Str. Nagłówek: (jak w paragonie fiskalnym i np. Część końcowa: . raporcie dobowym). 1.podsumowanie raportu.ciąg dowolnej liczby pozycji raportu (stawek PTU towarów). OPODATK.numer unikatowy urządzenia . Raport bazy danych jest inicjowany przez ciąg sekwencji LBDBREP i składa się z następujących części: . 54 .rok . PTU zzzzzzzzzz| |KWOTA PTU A eeeeeeeeee| |KWOTA PTU B ffffffffff| |KWOTA PTU C gggggggggg| |ŁĄCZNA KWOTA PTU pppppppppp| |ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ tttttttttt| |ILOŚĆ PARAGONÓW nnnnnn| gdzie: . Podsumowanie raportu: ( postać przykładowa dla 3 stawek aktywnych) |0123456789012345678901234567890123456789| |SPRZED. raportu od: xxxx do: yyyy | gdzie: ‘rr’. PTU C cccccccccc| |SPRZEDAŻ ZW. Napis 'niefiskalny': (+ linia odstępu): |0123456789012345678901234567890123456789| | # niefiskalny # | 1. .miesiąc . PTU A aaaaaaaaaa| |SPRZED.6.dzień .znaczenie poszczególnych pól jest identyczne jak dla raportu okresowego (podsumowanie) 1.nagłówek (część wstępna) raportu. OPODATK.napis |0123456789012345678901234567890123456789| | # niefiskalny # | Raport bazy danych. ’mm’. OPODATK.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 |Nr. ‘dd’ . dosunięty do lewej krawędzi numer unikatowy bez napisu ‘DC’ |0123456789012345678901234567890123456789| |xxxxxxxx | gdzie: xxxxxxxx .

'?' ..2.. 3. Data i godzina drukowania raportu bazy danych: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| 1. 'd' = 'A' . przy czym gwiazdka '*' jest drukowana.najwyższa liczbowo stawka w drukarce.pozioma kreska. Podsumowanie raportu: 3.3.1.'Z'. Zestawienie ilości towarów i ilości różnic: |0123456789012345678901234567890123456789| |Ilość towarów: tttttt| |Ilość różnic: dddddd| gdzie: 'tttttt' = 6-cio cyfrowa ilość towarów przesłana przez system w trakcie realizacji raportu. F ..'?' = kod priorytetu stawki w drukarce dla towaru o podanej nazwie w bazie danych np. a w drugiej linii numer pozycji (artykułu) na raporcie oraz kod stawki PTU otrzymany z systemu (serwera). Str.Numer -..Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 1. Tytuł raportu: (po jednej linii pustej): |0123456789012345678901234567890123456789| |KONTROLA BAZY DANYCH | 1. Cześć informacyjna raportu bazy danych: Część ta zawiera ciąg pozycji raportu..towar nieznany (nie był jeszcze sprzedawany !) 'x' = ' ' lub '*' = znacznik. każda pozycja zawiera dwie linie tekstu. Jedna linia oddzielająca: .5. 's' = 'A' . 2. przy czym: w pierwszej linii jest drukowana nazwa artykułu (przesłana z systemu !). 'F'. oraz kod w postaci ‘wagi’ stawki (A . 55 . jeżeli kod stawki PTU przesłany z systemu oraz zawarty w bazie danych różnią się ! 3.3.PTU:serwer ------------PTU:drukarka -| (druga linia drukowana z podkreśleniem).'Z' = kod stawki PTU dla danego towaru przesłany z systemu. 'dddddd' = 6-cio cyfrowa ilość różnic wykrytych podczas analizy bazy danych.Nazwa --------------------------------------------| |-.najniższa liczbowo stawka ) według bazy danych drukarki: |0123456789012345678901234567890123456789| |nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn| |iiiiii s dx| gdzie: 'nnn.4. Opis tabeli: (po jednej linii pustej): |0123456789012345678901234567890123456789| |-----. o ile stawka dla danego towaru jest liczbowo najwyższa to drukarka ‘zwróci’ na wydruku znak ‘A’ . 'F'. Linia odstępu i końcowy napis: 'niefiskalny' (podwójna szerokość). 'iiiiii ' = 6-cio cyfrowy numer pozycji (drukowany bez kompresji zer).n' = maksymalnie 40-sto znakowa nazwa artykułu przesłana z systemu. 3.

d' = suma wypłat z kasy wykonanych w trakcie zmiany. 56 . Raport kasy / zmiany jest inicjowany przez sekwencje LBCSHREP. 'ffffff' = 6-cio cyfrowa ilość paragonów fiskalnych wydrukowanych w trakcie zmiany.ii| |Wypłaty z kasy: dddddddd.z' = 8-mio znakowe oznaczenie zmiany (przesłane z systemu).t' = całkowity obrót na kasie w trakcie zmiany. Linia odstępu i kolejne pozycje raportu: |0123456789012345678901234567890123456789| |Zmiana: zzzzzzzz | |Kasjer: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk| |Sprzedaż: tttttttt..'gg:mm' = data / godzina początku i końca zmiany. 3.. 'ttt.. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu).dd| |Stan kasy: cccccccc.jak w paragonie fiskalnym i np. raporcie dobowym. 'iii.c' = aktualny stan gotówki w kasie.. Data i kolejny numer dokumentu NIEFISKALNEGO: |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www kkkkkk| gdzie: 'www' .tt| |Ilość paragonów fiskalnych: ffffff| |Ilość paragonów anulowanych: aaaaaa| |Ilość stornowanych pozycji ssssss| |Wpłaty do kasy: iiiiiiii.i' = suma wpłat do kasy wykonanych w trakcie zmiany. 6. 'ddd.3 znakowe oznaczenie dnia tygodnia dopisywane przez drukarkę.. 'ccc. 'aaaaaa' = 6-cio cyfrowa ilość paragonów anulowanych wydrukowanych w trakcie zmiany. Raport kasy/zmiany składa się z następujących pól: 1.cc| |Początek zmiany: rr-mm-dd gg:mm| |Koniec zmiany: rr-mm-dd gg:mm| gdzie: 'zzz. 2. Linia odstępu i końcowy napis: 'niefiskalny' (podwójna szerokość). Nagłówek: . 'ssssss' = 6-cio cyfrowa ilość pozycji "stornowanych" wydrukowanych w trakcie zmiany. 4. 'kkk. Linia odstępu i tytuł dokumentu: |0123456789012345678901234567890123456789| |RAPORT ZMIANOWY | 5..Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Raport kasy / zmiany. Str. 'rr-mm-dd'.k' = 32-wu znakowe oznaczenie (imię i nazwisko) kasjera (przesłane z systemu).

2. Linia odstępu i końcowy napis: 'niefiskalny' (podwójna szerokość). Raport niefiskalny stanu kasy składa się z następujących pól: 1. 4. Stan kasy.. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu). Data i godzina drukowania dokumentu: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| 3.k' = wypłacona kwota. 4. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu). 57 . Linia odstępu i końcowy napis: 'niefiskalny' (podwójna szerokość). Linia odstępu i informacja o wpłaconej kwocie: |0123456789012345678901234567890123456789| |Wpłata do kasy: kkkkkkkk.k' = wpłacona kwota. Linia odstępu i informacja o wypłaconej kwocie: |0123456789012345678901234567890123456789| |Wypłata z kasy: kkkkkkkk. Wypłata z kasy.kk| gdzie: 'kkk.. Wypłata z kasy jest inicjowana przez sekwencję LBDECCSH i powoduje zmniejszenie ilości gotówki w kasie o przesłaną kwotę. Data i godzina drukowania dokumentu: w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| Str. 2.kk| gdzie: 'kkk. Data i godzina drukowania dokumentu: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| 3. przesłana z systemu. Raport niefiskalny wpłaty do kasy składa się z następujących pól: 1. Raport niefiskalny wypłaty z kasy składa się z następujących pól: 1. przesłana z systemu. Wpłata do kasy jest inicjowana przez sekwencje LBINCCSH i powoduje zwiększenie ilości gotówki w kasie o przesłaną kwotę.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Wpłata do kasy. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu). 2. Ten wydruk zawiera informację o ilości gotówki w kasie i jest inicjowany przez sekwencję LBCSHSTS.

.'ff' = dwucyfrowe wartości stawek PTU wyrażone w procentach.. ‘XX’ – 2 literowe oznaczenie urządzenia. niefiskalny dokument kontrolny dla serwisu. Nowe wartości stawek PTU: przesłane z systemu (drukowane są tylko uaktywnione stawki): |0123456789012345678901234567890123456789| |PTU A aa % | |PTU B bb % | |PTU C cc % | |PTU D dd % | |PTU E ee % | |PTU F ff % | gdzie: 'aa'. powodującej zapis nowych stawek PTU (w trybie fiskalnym zapis jest trwały i zapisywany w module fiskalnym).istnieje możliwość zdefiniowania stawek PTU z dokładnością większą niż 1% ..k' = ilość gotówki w kasie. gg:mm| Raport zmiany stawek PTU. na podstawie należności uiszczonych przez klientów oraz wpłat i wypłat z kasy. Linia odstępu i informacja o ilości gotówki w kasie: |0123456789012345678901234567890123456789| |Stan kasy: kkkkkkkk. maksimum 6 stawek (A . Tytuł dokumentu (+ linia odstępu): |0123456789012345678901234567890123456789| |Zmiana stawek PTU | 3. 2. Str.w drukarce można zdefiniować minimum jedną stawkę PTU (A). UWAGA: . Linia odstępu i końcowy napis: 'niefiskalny' (podwójna szerokość). obliczana na bieżąco przez drukarkę. F).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 |rr-mm-dd 3.kk| gdzie: 'kkk. Numer unikatowy kasy: |0123456789012345678901234567890123456789| |XX nnnnnnnn | gdzie: 'nnnnnnnnn' = 8-mio cyfrowa końcówka numeru unikatowego urządzenia (w tym przypadku 2 literowe oznaczenie urządzenia XX jest drukowane także w trybie niefiskalnym). Jest to krótki. drukowany po zrealizowaniu (poprawnym) sekwencji sterującej LBSETPTU. 4. Raport zmiany stawek PTU składa się z następujących pól: 1. Data i godzina wprowadzenia zmiany: (po jednej linii odstępu): |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| 5. wtedy format drukowania stawki jest następujący: |0123456789012345678901234567890123456789| |PTU A aa. 58 . Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu). 4..aa% | .

|0123456789012345678901234567890123456789| |Zerowanie RAM nr xx| gdzie : xx . Jeżeli są dostrzeżone jakiekolwiek błędy w wydrukowanym nagłówku. Data i godzina zerowania RAM: (po jednej linii odstępu): |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| 4. ponieważ nie ma możliwości skorygowania nagłówka po jego trwałym zapisie w module fiskalnym !!.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 6. Tytuł dokumentu: (+ linia odstępu). Następnie drukowany jest końcowy napis 'niefiskalny'. to należy przerwać operację klawiszem NIE. Numer unikatowy kasy: |0123456789012345678901234567890123456789| |DC nnnnnnnn | gdzie: 'nnnnnnnnn' = 8-mio cyfrowa końcówka numeru unikatowego urządzenia. niefiskalny dokument kontrolny dla serwisu. Raport zerowania RAM.1 wydruk kontrolny nagłówka jest drukowany również w przypadku. 2. Linia odstępu i końcowy napis: 'niefiskalny' (podwójna szerokość). Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu).powinny znaleźć się na początku następnej linii. 59 .numer zerowania RAM (dopuszczalne max 49 zerowań). Wydruk kontrolny nagłówka. Linia odstępu i końcowy napis 'niefiskalny' (podwójna szerokość). Pozostała część nagłówka zapisywana jest do pamięci RAM i pomyłka w tej części zawsze może zostać poprawiona przez serwisanta. drukowany po automatycznej realizacji zerowania RAM. Wydruk zatwierdzany przez serwisanta zawiera tylko linię z NIP i wtedy trzy znaki zapytania ??? powinny znaleźć się bezpośrednio pod słowem NIP!. UWAGA: Począwszy od wersji 17. 3. Oczywiście nie ma wtedy komunikatu: ‘Wykonać fiskalizację T/N ?’ na wyświetlaczu operatora. następnie po jednej linii odstępu jest drukowana zawartość nagłówka paragonu przesłana przez system do drukarki w sekwencji fiskalizującej LBSETHDR. 5. pomyłka w NIP oznacza konieczność naprawy drukarki u producenta czyli w firmie POSNET. będącej wynikiem wykrycia błędu sumy kontrolnej totalizerów (test jest przeprowadzany po włączeniu zasilania). Wydruk ten umożliwia wzrokową kontrolę poprawności przygotowania i przesłania nagłówka przed ostatecznym zatwierdzeniem wykonania fiskalizacji (klawiszem TAK). gdy jest on wpisywany do pamięci RAM (w sposób nietrwały). Wydruk ten składa się z początkowego napisu 'niefiskalny' (tak jak dla wszystkich dokumentów niefiskalnych).jeżeli nagłówek jest prawidłowo zakończony znakiem końca linii . Jest to krótki. Raport zerowania RAM składa się z następujących pól: 1. Po wydrukowaniu nagłówka drukowane są 3 znaki zapytania '???' . Str.

dd| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : eeeeeeee.tt| |STAN KASY: uuuuuuuu. Format wydruku: |0123456789012345678901234567890123456789| | # niefiskalny # | |0123456789012345678901234567890123456789| | | |rr-mm-dd gg:mm| | | |Zwrot towaru: kkkkkkkk.uu| |Ilość paragonów fiskalnych: vvvvv| |Ilość paragonów anulowanych: wwwww| |Ilość stornowanych pozycji xxxxx| |Początek zmiany: rr-mm-dd gg:mm| |Koniec zmiany: rr-mm-dd gg:mm| Linie opcjonalne (nie muszą być drukowane !) Str.nn| |Bon xxxxxxxxxxxxxxxx : oooooooo. 60 . Ten raport kasy/ zmiany jest inicjowany przez sekwencje LBCSHREP1 i zawiera pozycje opisane poniżej: 1.jj| |Czek xxxxxxxxxxxxxxxx : kkkkkkkk.oo| |Bon xxxxxxxxxxxxxxxx : pppppppp. raporcie dobowym). 2.kk| |Czek xxxxxxxxxxxxxxxx : llllllll. Data i kolejny numer dokumentu NIEFISKALNEGO.rr| |ROZCHODY: | |Wypłaty z kasy: ssssssss.bb| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : cccccccc.hh| |Czek xxxxxxxxxxxxxxxx : iiiiiiii.ii| |Czek xxxxxxxxxxxxxxxx : jjjjjjjj. |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www kkkkkk| 4. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu).ss| |Kaucja zwrócona: tttttttt.kk| | | | # niefiskalny # | Wydruk raportu kasy / zmiany uwzględniającego formy płatności.mm| |Bon xxxxxxxxxxxxxxxx : nnnnnnnn.cc| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : dddddddd. Linia odstępu i tytuł dokumentu: |0123456789012345678901234567890123456789| |RAPORT ZMIANOWY | 5.aa| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : bbbbbbbb.ff| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : gggggggg.ll| |Bon xxxxxxxxxxxxxxxx : mmmmmmmm.ee| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : ffffffff.pp| |Wpłaty do kasy: qqqqqqqq. 3.gg| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : hhhhhhhh.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Zwrot towaru.qq| |Kaucja pobrana: rrrrrrrr. Linia odstępu i kolejne pozycje raportu: |0123456789012345678901234567890123456789| |Zmiana: zzzzzzzz | |Kasjer: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk| |PRZYCHODY: | |Sprzedaż gotówkowa: zzzzzzzz. Nagłówek (jak w paragonie fiskalnym i np.zz| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : aaaaaaaa.

... 61 .. 10. Linia identyfikująca stanowisko sprzedaży (jeżeli parametr Ps nie występuje lub jest równy 0). Linia identyfikująca transakcje |0123456789012345678901234567890123456789| |Numer dowodu sprzedaży: nnnnnnnnnnnn| gdzie: 'nnnnnnnnnnnnn' . 8.w tej formatce drukujemy tez godzinę transakcji w tej linii 4.. godzina i kolejny numer dokumentu niefiskalnego.. Nagłówek (jak w paragonie fiskalnym i np. 11.. Data.ss| 13. Linia odstępu 9.napis przesłany w sekwencji. |0123456789012345678901234567890123456789| |Karta: zzzzzzzzzzzzzzzz | | cccccccccccccccccccc..Linia odstępu i końcowy napis 'niefiskalny' (podwójna szerokość) lub linia odstępu i opis: |0123456789012345678901234567890123456789| |Oryginał dla sprzedawcy | lub: |Kopia dla kupującego | Str. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu).'cc..... Identyfikacja kontrahenta i urządzenia POLCARD'u. Identyfikacja karty kredytowej...Linia odstępu 14...napisy przesłane w sekwencji.'lllll' . Linia odstępu 5.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 6.napisy przesłane w sekwencji.napisy przesłane w sekwencji.Formula przyjęcia zobowiązania.napis przesłany w sekwencji.Kod autoryzacji. |0123456789012345678901234567890123456789| |TID: xxxxxxxx UID: yyyyyyyyyyyyyyy| gdzie: 'xxxxxxxx'.'yyyyyyyyyyyyyyy' . |0123456789012345678901234567890123456789| |Numer autoryzacji: aaaaaaaaa | gdzie: 'aaaaaaaaa' . 2.. |0123456789012345678901234567890123456789| |Kasa: kk Kasjer: lllll | gdzie: 'kk'... raporcie dobowym). 6..c'. 3 linie wolne i miejsce na podpis. Format wydruku pokwitowania sprzedaży.'mm'....z'.Suma transakcji.Linia odstępu 12. 3.. 7... Ważna do: mm/yy | gdzie: 'zz.'yy' . |0123456789012345678901234567890123456789| |PROSZE OBCIAZYC MOJE KONTO | | | | | | | | . Linia odstępu i końcowy napis 'niefiskalny' (podwójna szerokość).. |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www gg:mm kkkkkk| UWAGA: . 1. | | Podpis posiadacza karty | 15. |0123456789012345678901234567890123456789| |Sprzedaż: PLN ssssssss....

.'mm'. |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www gg:mm kkkkkk| UWAGA: ... 2. |0123456789012345678901234567890123456789| |Kasa: kk Kasjer: lllll| gdzie: 'kk'.ss| 13.. 6.napis przesłany w sekwencji. 8.. godzina i kolejny numer dokumentu NIEFISKALNEGO.'yy' ..Linia odstępu i końcowy napis 'niefiskalny' (podwójna szerokość) lub linia odstępu i opis: |0123456789012345678901234567890123456789| |Oryginał’ dla sprzedawcy | lub: |Kopia dla kupującego | Str... 11. Linia identyfikująca stanowisko sprzedaży (jeżeli parametr Ps nie występuje lub jest równy 0)..Linia odstępu 14. Linia identyfikująca transakcje |0123456789012345678901234567890123456789| |Numer dowodu sprzedaży: nnnnnnnnnnnn | gdzie: 'nnnnnnnnnnnnn' ... Nagłówek (jak w paragonie fiskalnym i np. Identyfikacja kontrahenta i urządzenia POLCARD'u. 3. |0123456789012345678901234567890123456789| | | | | | | | ..'yyyyyyyyyyyyyyy' .w tej formatce drukujemy tez godzinę transakcji w tej linii 4.. Linia odstępu 9.Kod autoryzacji. 1.. Identyfikacja karty kredytowej.. |0123456789012345678901234567890123456789| |Numer autoryzacji: aaaaaaaaa | gdzie: 'aaaaaaaaa' .c'... raporcie dobowym).'cc.Suma transakcji uznania.Linia odstępu 12. 10. Linia odstępu 5..napisy przesłane w sekwencji. 7.'lllll' .napisy przesłane w sekwencji... |0123456789012345678901234567890123456789| |Karta: zzzzzzzzzzzzzzzz | | cccccccccccccccccccc.Trzy linie wolne i miejsce na podpis....napisy przesłane w sekwencji.. Data..napis przesłany w sekwencji. | | Podpis posiadacza karty | 15..z'. |0123456789012345678901234567890123456789| |Uznanie: PLN ssssssss.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Format wydruku transakcji uznania.. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu)... 62 . Ważna do: mm/yy | gdzie: 'zz.. |0123456789012345678901234567890123456789| |TID: xxxxxxxx UID: yyyyyyyyyyyyyyy| gdzie: 'xxxxxxxx'.

Format wydruku: |0123456789012345678901234567890123456789| | # niefiskalny # | (nagłówek) |yy-mm-dd www gg:mm kkkkkk| | Zakończenie pracy kasjera | |Kasjer: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk| |Numer kasy: nnnnnnnn| | # niefiskalny # | Dokument "zwrot kaucji" Format wydruku: |0123456789012345678901234567890123456789| | # niefiskalny # | (nagłówek) |yy-mm-dd www gg:mm kkkkkk| |Zwrot kaucji: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk| | # niefiskalny # | Str.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Logowanie kasjera. Format wydruku: |0123456789012345678901234567890123456789| | # niefiskalny # | (nagłówek) |yy-mm-dd www gg:mm kkkkkk| | Rozpoczęcie pracy kasjera | |Kasjer: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk| |Numer kasy: nnnnnnnn| | # niefiskalny # | Wylogowanie kasjera. 63 .

odczytywane są z niego aktualne wartości stawek PTU i chowane w tablicy STAWKA[A. danych gdzie zawarte są informacje o kodach stawek PTU dla towarów o danych nazwach). Str. Zmiana stawek PTU powoduje zapis nowych wartości do pamięci fiskalnej oraz wpisanie nowych wartości do tablicy. Z uwagi na konieczność zaokrągleń numerycznych wyników cząstkowych (i stanu totalizerów !) uzyskamy w obu przypadkach nieco różniące się wyniki. w totalizerach drukarki są akumulowane wartości BRUTTO sprzedaży w poszczególnych grupach podatkowych (A. • drukowania raportu okresowego. Z). Punktem wyjścia do wszystkich obliczeń są aktualne wartości stawek podatkowych.. • drukowania raportu dobowego. Różnego rodzaju obliczenia są wykonywane przez drukarkę w trakcie: • realizacji transakcji (drukowania paragonu fiskalnego).F. czyli wykonuje się: BRUTTO[A] := 0.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 9. D. 1. że w systemie sprzedaży detalicznej podstawowe znaczenie mają kwoty BRUTTO. BRUTTO[B] := 0. Podczas realizacji transakcji drukarka otrzymuje z systemu informację o kolejnych pozycjach paragonu (sprzedanych artykułach).99*BRUTTO. umieszczane w tablicy BRUTTO[A. Wyszukiwany jest ostatni rekord (zapis) zmiany stawek PTU. • wartość pozycji BRUTTO. • cena jednostkowa • ilość • kod stawki PTU. Można zastosować do obliczenia podatku VAT różne wyrażenia: zarówno wychodząc z kwoty NETTO lub kwoty BRUTTO..01*BRUTTO> zostanie zgłoszony błąd #20. Dlatego przyjęto sposób realizacji obliczeń numerycznych (wynikający z uzgodnień z Ministerstwem Finansów) oparty o założenie.F]. Stąd wynikają dwa fakty: 1. Stawki te są wyznaczane przez procesor drukarki na podstawie przeszukania pamięci fiskalnej wykonanego po włączeniu zasilania. F. W drukarkach POSNET realizowana jest kontrola zgodności wartości BRUTTO dla linijki paragonu z wynikiem mnożenia <cena>*<ilość>. Nazwa artykułu jest dla drukarki istotna ze względu na kontrolę poprawności kodu stawki PTU (drukarka posiada bazę. E. że wynik mnożenia (zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku !) musi się zgadzać z dokładnością do +/. Oczywiście do wydruku i obliczeń wartości transakcji zostanie przyjęta przesłana (a nie obliczona) wartość BRUTTO. Z obliczeniowego i fiskalnego punktu widzenia w odniesieniu do każdego artykułu istotne są następujące informacje: • nazwa artykułu. Kontrola działa w ten sposób. Na początku realizacji transakcji (po odebraniu sekwencji LBTRSHDR) drukarka zeruje sumy sprzedaży w grupach podatkowych dla paragonu. 64 . Wstęp.1 % z przesłaną wartością BRUTTO. 2. C. podczas wykonywania transakcji drukarka otrzymuje z systemu kwoty BRUTTO dla poszczególnych pozycji paragonu (por. Operacje rachunkowe wykonywane przez drukarkę. Informacje te są przesłane w formie ciągu sekwencji LBTRSLN. • rabat/ dopłata procentowa lub kwotowa. BRUTTO[C] := 0. B.Z]. W przypadku gdy wynik mnożenia nie mieści się w przedziale <0. opis sekwencji LBTRSLN). Obliczenia realizowane w trakcie transakcji.

BRUTTO[Z] := 0. wykonujemy: BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO { Pr=0 brak rabatu/ dopłaty} lub BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO . Obie są również dopuszczalne. B. UWAGA: Naliczanie podatku VAT w grupach A. * sumowanie kwot sprzedaży BRUTTO w grupach A. Po otrzymaniu każdej pozycji (odebraniu sekwencji LBTRSLN) mamy wartość BRUTTO i kod stawki PTU = A.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 BRUTTO[D] := 0. W ogólnym przypadku obie te metody dają nieco różniące się wyniki. W aktualnej wersji oprogramowania drukarki { Pr=3 dopłata kwotowa} { Pr=2 rabat procentowy} { Pr=1 rabat kwotowy } { Pr=0 brak rabatu/dopłaty} Str.RABAT lub P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO*(1 . (czyli zwiększamy/zmniejszamy sprzedaż w wyspecyfikowanej grupie podatkowej). 65 . BRUTTO[F] := 0. BRUTTO[E] := 0. (przyjęto oznaczenie P_TOTAL aby odróżnić tę wartość od kwoty TOTAL otrzymanej z systemu w sekwencji kończącej transakcję LBREXIT lub LBTRXEND). C. E.DOPŁATA wartość pola RABAT w sekwencji LBTRSLN (procentowa lub kwotowa) umieszczana przez aplikację w zależności od parametru Pr (>0).DOPŁATA wartość pola RABAT w sekwencji LBTRSLN (procentowa lub kwotowa) umieszczana przez aplikację w zależności od parametru Pr (>0). (czyli zwiększamy kwotę należności dla klienta). Wszystkie wyżej wymienione obliczenia są prowadzone z precyzją 10-cyfrową..RABAT { Pr=1 rabat kwotowy } lub BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO*(1 . Wartość chwilowa P_TOTAL jest też w przypadku realizacji transakcji w trybie "On-Line" wysyłana na wyświetlacze LED i LCD/ VFD (wraz z nazwą towaru). Zerowana jest też kwota należności dla klienta: P_TOTAL := 0.RABAT/100) lub P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO + DOPŁATA lub P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO*(1 + DOPŁATA/100) { Pr=3 dopłata procentowa } gdzie: RABAT.D i obliczenie kwot należnego podatku w grupach na podstawie sum obliczanych jak wyżej. oraz: P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO lub P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO .RABAT/100) { Pr=2 rabat procentowy} lub BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO + DOPŁATA { Pr=3 dopłata kwotowa} lub BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO*(1 + DOPŁATA/100) { Pr=4 dopłata procentowa } gdzie: RABAT. Wystąpienie nadmiaru obliczeniowego spowoduje zgłoszenie błędu (w tym przypadku będzie to zgłoszone jako kod błędu 22 (błąd operacji STORNO) ponieważ nadmiar stałoprzecinkowy powoduje zmianę znaku wyniku !).. z uwagi na zaokrąglenia numeryczne.F może być prowadzone na dwa sposoby * sumowanie podatku VAT obliczonego dla poszczególnych pozycji paragonu (w grupach podatkowych). ponieważ kwoty VAT drukowane na paragonie mają charakter informacyjny (rozliczenie podatnika następuje w oparciu o kwoty w raportach dobowych). F lub Z. D.

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
przyjęto drugą z wymienionych metod - ponieważ poprawność naliczenia podatku jest w tym wariancie prostsza do skontrolowania. Po zakończeniu transakcji przez system (odebraniu poprawnej sekwencji LBTREXIT lub LBTRXEND) mamy zatem obliczone wartości: BRUTTO[A]...BRUTTO[F], BRUTTO[Z], P_TOTAL. Wynik P_TOTAL porównujemy z wartością TOTAL otrzymaną z systemu w sekwencji LBTREXIT lub LBTRXEND. Dla poprawnego zakończenia transakcji wymaga się, aby obie te kwoty były jednakowe. Jeżeli w sekwencji LBTREXIT (lub LBTRXEND ) przesłano niezerową wartość rabatu Pr wyrażona w [%] to dokonujemy korekcji sum BRUTTO[A]..BRUTTO[Z]: BRUTTO[A] := BRUTTO[A] * (1 - Pr / 100), BRUTTO[B] := BRUTTO[B] * (1 - Pr / 100), BRUTTO[C] := BRUTTO[C] * (1 - Pr / 100), BRUTTO[D] := BRUTTO[D] * (1 - Pr / 100), BRUTTO[E] := BRUTTO[C] * (1 - Pr / 100), BRUTTO[F] := BRUTTO[D] * (1 - Pr / 100), BRUTTO[Z] := BRUTTO[Z] * (1 - Pr / 100). Jeżeli w sekwencji LBTREXIT (lub LBTRXEND )przesłano niezerowy parametr Px (Px = rodzaj rabatu (niezależny od parametru Pr !) = 0: brak,1: rabat procentowy,2: dopłata procentowa) to kwoty BRUTTO[PTU] zostaną obliczone wg wzoru BRUTTO[PTU]:= BRUTTO[PTU]*( 1 ± RABAT/100 ) gdzie: RABAT - wartość procentowa rabatu (Px=1) lub dopłaty (Px=2) przesłana w sekwencji LBTREXIT w polu RABAT

Tak uzyskane wyniki zaokrąglamy do najmłodszej pozycji (0,01 zł). Następnie obliczamy wielkości pomocnicze: NETTO[A] := BRUTTO[A] / (1 + STAWKA[A] / 100), NETTO[B] := BRUTTO[B] / (1 + STAWKA[B] / 100), NETTO[C] := BRUTTO[C] / (1 + STAWKA[C] / 100), NETTO[D] := BRUTTO[D] / (1 + STAWKA[D] / 100), NETTO[E] := BRUTTO[E] / (1 + STAWKA[E] / 100), NETTO[F] := BRUTTO[F] / (1 + STAWKA[F] / 100). (te wartości też zaokrąglamy do najmłodszej cyfry). Ostatecznie obliczamy wartości podatku VAT w grupach podatkowych: VAT[A] := BRUTTO[A] - NETTO[A], VAT[B] := BRUTTO[B] - NETTO[B], VAT[C] := BRUTTO[C] - NETTO[C], VAT[D] := BRUTTO[D] - NETTO[D], VAT[E] := BRUTTO[E] - NETTO[E], VAT[F] := BRUTTO[F] - NETTO[F]. Teraz drukujemy na paragonie te wartości BRUTTO[A]...BRUTTO[F], oraz VAT[A]...VAT[F], które są niezerowe. Podobnie drukujemy kwotę BRUTTO[Z], jeżeli jest niezerowa. Jeżeli nie występuje rabat, to drukujemy kwotę końcową P_TOTAL (równą TOTAL) drukiem o podwójnej szerokości jako kwotę do zapłacenia przez klienta. Jeżeli natomiast występuje rabat, to kwotę tę drukujemy w linii o pojedynczej szerokości (pod hasłem 'Kwota:'). W następnej drukujemy linii wielkość rabatu Pr, natomiast sumę należności dla klienta wyliczamy jeszcze raz: P_TOTAL := BRUTTO[A] + ...... + BRUTTO[F] + BRUTTO[Z]; (ponieważ kwoty po prawej stronie równania zostały przeliczone wcześniej przy uwzględnieniu wielkości rabatu). Tak uzyskaną sumę drukujemy w linii o podwójnej szerokości (pod hasłem 'Suma zł'), jako ostateczną kwotę należności dla klienta. Jeżeli paragon kończono sekwencją LBTRXEND z uwzględnieniem kaucji, to ostateczna kwota do zapłaty przez klienta jest liczona wg wzoru:

Str. 66

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
P_TOTAL := BRUTTO[A] + ...+ BRUTTO[F] + BRUTTO[Z] + KAUCJA_POBRANA -KAUCJA_ZWROCONA; Jeżeli w sekwencji kończącej transakcję aplikacja przesłała też wartość wpłaty przez klienta (WPLATA), to obliczamy: RESZTA := WPLATA - P_TOTAL; Jeżeli wynik jest dodatni, to drukujemy na paragonie dodatkowe dwie linie zawierające wielkość wpłaty oraz reszty. Ostatnim etapem realizacji transakcji jest aktualizacja totalizerów. Totalizery drukarki zawierają następujące lokacje: * kwoty sprzedaży BRUTTO w grupach podatkowych: TOT[A], TOT[B], TOT[C], TOT[D], TOT[E], TOT[F], TOT[Z], oraz * licznik paragonów fiskalnych PAR_NUM. Licznik paragonów fiskalnych ma zakres 0.. 999999 i jest zwiększany przed wydrukowaniem jego wartości w stopce paragonu (ponieważ jego początkowa wartość, uzyskana podczas fiskalizacji lub zerowania RAM wynosi 0). Z kolei kwoty sprzedaży są aktualizowane zgodnie z kwotami BRUTTO obliczonymi dla paragonu w grupach podatkowych: TOT[A] := TOT[A] + BRUTTO[A], TOT[B] := TOT[B] + BRUTTO[B], TOT[C] := TOT[C] + BRUTTO[C], TOT[D] := TOT[D] + BRUTTO[D], TOT[E] := TOT[E] + BRUTTO[E], TOT[F] := TOT[F] + BRUTTO[F], TOT[Z] := TOT[Z] + BRUTTO[Z]. Zakres licznika paragonów na raporcie dobowym wynosi: 999999 ,zakresy każdej z kwot (sprzedaż dobowa) wynoszą 2.684.354,55 (228-1) . Jeżeli w wyniku wykonania sekwencji LBTREXIT (lub LBTRXEND ) wystąpi błąd nr 28 (przepełnienie totalizerów), czyli obrót dzienny w co najmniej jednej z grup podatkowych przekracza powyższy zakres należy wykonać raport dobowy i ponowić wykonanie transakcji.

Str. 67

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
Obliczenia realizowane w trakcie drukowania raportu dobowego.
Wykonanie raportu dobowego jest związane z następującymi operacjami: • dzienna sprzedaż BRUTTO w grupach podatkowych (wartości TOT[A]...TOT[Z] zostaje przepisana z totalizerów drukarki (które stanowią fizycznie lokacje pamięci RAM nieulotnej), do pamięci fiskalnej (pamięci trwałej PROM !), • po dokonaniu tego zapisu lokacje totalizerów są zerowane, • drukowany jest odpowiedni raport na drukarce paragonowej, zawierający kwoty NETTO sprzedaży w grupach podatkowych, kwoty należnego podatku dla danych grup podatkowych, łączną kwotę należnego podatku oraz łączny obrót. Technika obliczania danych dla raportu dobowego ma fundamentalne znaczenie, ponieważ stanowią one podstawę do rozliczenia podatnika VAT - w odróżnieniu od danych o należnym podatku zawartych na paragonach, które mają charakter wyłącznie informacyjny. Niezależnie od przyjętej implementacji obliczania VAT dla paragonów, z uwagi na zaokrąglenia numeryczne, podatek VAT obliczany na podstawie dziennej sprzedaży w grupach podatkowych z reguły będzie nieco się różnić od kwot uzyskanych ze zsumowania kwot należnego podatku drukowanych na paragonach w danym okresie. Przyjęty sposób naliczania podatku dla raportu dobowego został uzgodniony z Ministerstwem Finansów i jest następujący. 1.) Kwoty sprzedaży NETTO dla poszczególnych grup podatkowych są wyliczane na podstawie kwot sprzedaży BRUTTO akumulowanych w totalizerach drukarki, zwiększanych z każdą transakcją (TOT[A]...TOT[D]), oraz tablicy aktualnych stawek PTU (STAWKA[A]..STAWKA[F]) : R_NETTO[A] := TOT[A] / (1 + STAWKA[A] / 100), R_NETTO[B] := TOT[B] / (1 + STAWKA[B] / 100), R_NETTO[C] := TOT[C] / (1 + STAWKA[C] / 100), R_NETTO[D] := TOT[D] / (1 + STAWKA[D] / 100), R_NETTO[E] := TOT[E] / (1 + STAWKA[E] / 100), R_NETTO[F] := TOT[F] / (1 + STAWKA[F] / 100). (przyjęto oznaczenia R_NETTO[A]...R_NETTO[F] dla odróżnienia od analogicznych kwot wyliczanych dla paragonu). Wyniki powyższych wyrażeń są zaokrąglane do najmłodszej pozycji tj. 0,01 zł . 2.) Na raporcie są zawsze drukowane kwoty R_NETTO[A]..R_NETTO[F] dla „aktywnych” stawek PTU(nawet jeżeli odpowiednie kwoty są zerowe !). Kwoty te są na raporcie opatrzone tytułem: 'SPRZED. OPODATK. PTU x', gdzie 'x' = 'A'..'F' - identyfikuje grupę podatkową. Ponadto zawsze jest drukowana sprzedaż w grupie zwolnionej od podatku, akumulowana w lokacji totalizera TOT[Z], oznaczona tytułem: 'SPRZEDAŻ ZW. PTU'. 3.) Obliczane są kwoty należnego podatku VAT dla poszczególnych grup A..F, wg wyrażeń: R_VAT[A] := TOT[A] - R_NETTO[A], R_VAT[B] := TOT[B] - R_NETTO[B], R_VAT[C] := TOT[C] - R_NETTO[C], R_VAT[D] := TOT[D] - R_NETTO[D], R_VAT[E] := TOT[E] - R_NETTO[E], R_VAT[F] := TOT[F] - R_NETTO[F]. (przyjęto oznaczenia R_VAT[A]...R_VAT[F] dla odróżnienia od analogicznych kwot wyliczanych dla paragonu). Zwróćmy uwagę, że te kwoty już nie wymagają zaokrąglenia. 4.) Na raporcie dobowym są drukowane tylko te z kwot R_VAT[A]...R_VAT[F], które są niezerowe. 5.) Obliczamy łączną kwotę należnego podatku oraz łączną sprzedaż: TOT_VAT := R_VAT[A] + .... + R_VAT[F], R_TOTAL := TOT[A] + ....... + TOT[F] + TOT[Z], (te obliczenia są prowadzone z precyzją 14-cyfrową, stąd nadmiar arytmetyczny nie może wystąpić, nawet jeżeli wartości lokacji totalizerów TOT[A]..TOT[F] są bliskie maksymalnym). 6.) Obie kwoty są drukowane na raporcie dobowym i opatrzone tytułami:

Str. 68

zerowania RAM i inne. Jeżeli w trakcie drukowania raportu zostanie odkryty zapis o zmianie stawek (sygnalizowany opisem: "Zmiana stawek PTU").TOT[Z]) pochodzą w tym momencie nie z totalizerów drukarki (jak w raporcie dobowym). zmiany stawek PTU. Zapisy te mogą dotyczyć różnych sytuacji . że wykonanie raportu dobowego polega między innymi na trwałym wpisaniu stanu totalizerów drukarki do pamięci fiskalnej. RO_TOTAL := RD_TOT[A] + RD_TOT[B] + . RO_NETTO[B] := RO_NETTO[B] + RD_NETTO[B]. Podstawowa część raportu okresowego składa się z sekwencyjnego opisu poszczególnych rekordów (zapisów) w pamięci fiskalnej. 69 . RO_NETTO[D] := RO_NETTO[D] + RD_NETTO[D]. RO_VAT[B] := RO_VAT[B] + RD_VAT[B]... lecz z pamięci fiskalnej. Obliczenia realizowane w trakcie drukowania raportu okresowego... że jeżeli poprzednio było zerowanie RAM to licznik paragonów był wyzerowany !). Znajdowany jest ostatni zapis o zmianach stawek PTU przed datą początkową raportu. Przed rozpoczęciem drukowania raportu drukarka przeszukuje pamięć fiskalną w celu wyznaczenia stawek PTU na początku raportu. RO_VAT[D] := RO_VAT[D] + RD_VAT[D]. RO_VAT[C] := RO_VAT[C] + RD_VAT[C].RD_TOT[F] są stanem totalizera odczytanym z pamięci fiskalnej (kwoty BRUTTO !).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 'ŁĄCZNA KWOTA PTU' oraz 'ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ'... Technika obliczeniowa dla opisów poszczególnych raportów dobowych drukowanych w obrębie raportu okresowego jest identyczna jak opisana w poprzednim punkcie. Na raporcie dobowym jest również drukowana ilość paragonów fiskalnych wydrukowanych od ostatniego raportu dobowego. Podczas drukowania raportu okresowego obliczane są na bieżąco sumy kwot NETTO i kwot VAT dla całego raportu tj. + RD_TOT[F] + RD_TOT[Z]. a wartości RD_TOT[A].RD_VAT[F] są wartościami obliczonymi dla danego raportu dobowego zapisanego w pamięci fiskalnej. po obliczeniu i wydrukowaniu danych dla każdego z odczytanych raportów dobowych obliczamy (w przypadku zdefiniowania czterech stawek PTU ): RO_NETTO[A] := RO_NETTO[A] + RD_NETTO[A].mogą to być raporty dobowe. z tą różnicą.. Podstawowe znaczenie z fiskalnego i obliczeniowego punktu widzenia mają tu oczywiście raporty dobowe. to dalsze obliczenia dla raportów dobowych będą prowadzone w oparciu o zmienione wartości stawek PTU... RO_NETTO[F] := RO_NETTO[F] + RD_NETTO[F].. Obliczenia danych dla pierwszego raportu dobowego ujętego w raporcie okresowym zakładają zapisane w nagłówku wartości stawek. RO_NETTO[E] := RO_NETTO[E] + RD_NETTO[E].. RD_VAT[A]. Uzyskana różnica jest drukowana na paragonie pod tytułem: 'ILOŚĆ PARAGONÓW'. że dane wejściowe (w powyższych wyrażeniach TOT[A]. gdzie RD_NETTO[A].. Str. Ponieważ licznik paragonów fiskalnych drukarki (lokacja PAR_NUM totalizerów) zlicza permanentnie paragony (nie jest zerowany w momencie drukowania raportu dobowego !) ilość ta jest wyznaczana przez znalezienie poprzedniego raportu dobowego i odjęcie schowanej poprzednio wartości licznika od stanu aktualnego (zwróćmy uwagę.. oraz: RO_VAT[A] := RO_VAT[A] + RD_VAT[A]. Druga istotna różnica dotyczy stawek PTU. RO_VAT[F] := RO_VAT[F] + RD_VAT[F].. RO_NETTO[C] := RO_NETTO[C] + RD_NETTO[C].. + RD_VAT[F].. Wyznaczone stawki są drukowane w nagłówku raportu okresowego pod tytułem: 'POCZĄTKOWE WARTOŚCI STAWEK PTU'. RO_VAT[E] := RO_VAT[E] + RD_VAT[E].. Jest to oczywiste zważywszy.. wreszcie: RO_TOT_VAT := RD_VAT[A] + RD_VAT[B] + .. W trakcie wykonywania raportu okresowego zapisy te są zatem odczytywane po kolei i wykonywane są identyczne obliczenia jak dla raportu dobowego.RD_NETTO_[F].

Str.. Zwróćmy uwagę..Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Wszystkie wyżej wymienione obliczenia są prowadzone z precyzją 14-cyfrową.RO_NETTO[F] !).. 70 .. Uzyskane kwoty RO_NETTO[A].999.RO_NETTO[F].99 zł nie należy zatem spodziewać się nadmiaru arytmetycznego. ze względu na sygnalizowane wcześniej możliwe zmiany stawek PTU. RD_TOT_VAT.RO_VAT[F]. Z tego względu (nawet jeżeli stawki PTU w trakcie drukowania całego raportu są stałe) kontrola obliczenia kwot należnego podatku w oparciu o sumy RO_NETTO[A]. że nie może być inaczej.. RO_VAT[A].999. RO_VAT[A]. RD_TOTAL są drukowane na końcu raportu.RO_NETTO[F] może wykazać w ogólnym przypadku nieznaczny błąd obliczeniowy (zaokrąglenia kwot cząstkowych RO_NETTO[A]..999. Kwoty RO_NETTO[A].RO_NETTO[F]. RD_TOTAL są zatem po prostu sumami odpowiednich pozycji z poszczególnych raportów cząstkowych. co daje maksymalny możliwy obrót na kasie w okresie objętym raportem okresowym równy: 999. w jego podsumowaniu zatytułowanym: 'ŁĄCZNY RAPORT FISKALNY OKRESOWY'. RD_TOT_VAT.RO_VAT[F].

= 1: drukarka jest w trybie fiskalnym. a więc inne niż pozostałe odpowiedzi statusowe (w tym odpowiedź na ENQ). przed wykonaniem sekwencji LBTREXIT lub LBTRXEND).Zestaw rozkazów drukarek.1 (Thermal)..opcjonalna lista parametrów numerycznych w zakresie 0.wartość tego bitu przetestowana przez aplikację będzie poprawna (program pracy drukarki gwarantuje ponadto. brak papieru lub sytuacje błędne.255.. co pozwala zawsze na ich identyfikację (małe litery nie mogą występować w odpowiedzi statusowej LBFSTRS).1B (Beetle 20) Daje to możliwość odczytu statusu . UWAGA: 1. Str.żądanie wysłania statusu (^E). ERR = 1: stan "Błąd mechanizmu/ sterownika". W odpowiedzi na żądanie wysłania statusu (ENQ) drukarka wysyła 1 bajt o następującym formacie: 7 0 gdzie: FSK CMD PAR TRF 6 1 5 1 4 0 3 FSK 2 CMD 1 PAR 0 TRF 6 1 5 1 4 1 3 0 2 ONL 1 PE 0 ERR = 0: drukarka jest w trybie szkoleniowym.$77. . .np. jeżeli rozkaz następujący po ESC P nie jest żądaniem wysłania statusu LBFSTRQ i ustawiony po jego poprawnym wykonaniu). Możliwe odpowiedzi statusowe (ENQ) są z zakresu $60.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 10. W drukarce rozpoznawane są 3 kody sterujące: ENQ ($05) . 71 . stąd nawet jeżeli wystąpi awaria zasilania 220V między momentem zakończenia transakcji a testowaniem statusu .sygnał dźwiękowy (^G). Ps xx <string> cc ESC \ gdzie: Ps .$4x. = 1: ostatni rozkaz został wykonany poprawnie (bit jest kasowany po odebraniu ESC P.. = 1: ostatnia transakcja została sfinalizowana poprawnie (bit ustawiony po poprawnej realizacji sekwencji LBTREXIT lub LBTRXEND.$7x) . DLE ($10) – odczyt statusu drukarki działający także w trybie OFF-LINE !!! Od wersji 39. xx . W odpowiedzi na kod DLE ($10) drukarka odsyła jednobajtowy status w formacie: 7 0 gdzie: ONL = 1: stan "On-Line".. a kasowany po poprawnej realizacji LBTRSHDR). Zwróćmy uwagę. 3... 2. Zwróćmy uwagę. że kod ten daje komunikaty z zakresu $70. PE = 1: stan "Brak Papieru". = 1: drukarka jest w trybie transakcji (po wykonaniu sekwencji LBTRSHDR. że w przypadku anulowania paragonu oba bity zostaną w stanie 0.3 (POSNET 3001) i 39.$6F (zakres małych liter). Wszystkie pozostałe sekwencje mają jednolity format: ESC P Ps .identyfikator rozkazu. Bit TRF jest przechowywany w pamięci. BEL ($07) . 39. CAN ($18) . że niezależnie od awarii zasilania operacje wydrukowania paragonu.1 lub 2 znaki (z kolumn $2x. Ogólne zasady syntaktyki komend.przerwanie interpretacji rozkazu (^X). aktualizacji totalizerów i ustawienia TRF są NIEROZŁĄCZNE !).

4 : błąd parametru (parametrów).'f'). w := w shl 4. np. c : char.np. lub ciąg parametrów numerycznych (w zakresie 10-cyfrowym. s : string. Obliczoną w powyższej pętli liczbę check stanowiącą wartość bajtu kontrolnego należy przekodować na 2 znaki HEX (znaki ASCII ze zbioru: '0'. word_ to_hex := s.9 : c := char(b+$30). zakodowany jako 2 cyfry HEX (EXOR wszystkich znaków za ESC P do tego bajtu z wartością początkową = #255). przy czym jeżeli yy = 00. podczas drukowania raportu bazy danych drukarka nie rozpoznaje innych rozkazów niż związane z tym raportem. 10. for i:= 3 to length(sekwencja)-4 do check := check xor byte(sekwencja[i]). Następujące kody błędów mogą dotyczyć różnych sekwencji sterujących: 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC (blokada wszystkich sekwencji oprócz ustawiania zegara. 3. s := s + c. odsyłania statusu i programowania trybu obsługi błędów). ewentualnie z punktem dziesiętnym ). że do kontroli sekwencji nie bierzemy 2 pierwszych znaków (ESC P) oraz 4-ch ostatnich (2 znaki kodujące bajt kontrolny oraz terminator sekwencji ESC \). 5 : błąd operacji z zegarem czasu rzeczywistego (RTC).parametr napisowy.. var i : integer. ciąg parametrów napisowych. for i:= 0 to 3 do begin b := (hi(w) shr 4) and 15. {*** konwersja bajtu na 2 znaki ***} function byte_to_hex (b:byte) : string. Po odebraniu sekwencji może się pojawić komunikat o błędzie: 'Błąd rozkazu: "xx" ' 'Kod błędu : yy '... cc . 2. korzystając z poniższej funkcji byte_to_hex: { *** konwersja liczby na string 'hex' *** } function word_to_hex (w: word) : string. Str.bajt kontrolny. Sekwencje: LBDSP oraz LBFSTRQ nie wymagają wysłania cyfr kontrolnych 'cc'. 4.'A'. end. end. begin byte_to_hex := copy(word_to_hex(word(b)). 2 : błąd bajtu kontrolnego.. yy = 2 cyfry identyfikujące kod błędu. dokładnie według następującego algorytmu w języku PASCAL: begin check := 255.2).. 72 . Z powyższego wynika.3. end. UWAGA : 1.15 : c := char(b+$41-10). to urządzenie odebrało niezidentyfikowany rozkaz. 3 : zła ilość parametrów. begin s := ''.'9'. b : byte.'F'. end. że rozkaz może być nie rozpoznany również ze względu na niewłaściwy tryb pracy drukarki . gdzie: xx = 2 litery identyfikujące rozkaz. Należy zwrócić uwagę.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 <string> .'a'. case b of 0. end.

. Programowanie parametrów / sterowanie układem elektronicznym.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 6 : błąd operacji z modułem fiskalnym. Możliwe litery identyfikujące błędy podano na stronie 127. Pmn= minuta = 0. 6. Pd . Pmn .59 (parametr ignorowany).99. bajt kontrolny. Opisane dalej sekwencje sterujące uwzględniają informacje od jakiej wersji firmware drukarki obowiązują (wersję firmware można odczytać obserwując wyświetlacz LCD drukarki po jej załączeniu)...<check> . Ps = sekunda = 0. Numery błędów począwszy od 10 są specyficzne dla poszczególnych rozkazów. 1950. Powrót do interpretacji znaków sterujących ENQ.2 znaki HEX. Ps . Pm. Ph . Pd . Pm . . dotyczy to również wszelkich danych numerycznych.aktualnie ustawiona data jest wcześniejsza od daty ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej. wszelkie możliwe dane przesyłane do drukarki mają postać znaków ASCII . Wystąpienie błędu syntaktyki lub wykonania rozkazu powoduje zawsze przerwanie interpretacji i wykonania oraz powrót do głównej pętli analizy syntaktyki (w której wykrywamy kody ENQ i BEL). Kod błędu: =2: =3: =4: =5: =6: =7: =8: błąd bajtu kontrolnego.niezerowe totalizery !.2049). to znaczy że może mieć dowolną wartość lub też może nie występować. Str. (dwie najmłodsze cyfry. DLE. błąd wykonania (zapisu) do zegara RTC.. błąd danych. Przykładowo interpretacja rozkazu LBDSP kończy się (niezależnie od jego wariantu) dopiero w momencie odebrania terminatora.. 73 ..drukowalnych (z wyjątkiem np..Ph..czas w następującym formacie: Ph = godzina = 0.. zła ilość parametrów.59.. 7. 8. co jednak odpowiednio wpływa na wartość bajtu kontrolnego <check>. że sekwencja ta obowiązuje dla każdej wersji drukarki POSNET Thermal i POSNET 3001. ENQ. dla zmiany stawek PTU lub korekcji zegara !). Jeżeli parametr Ps jest ignorowany w kodach sterujących. Ze względu na zapewnienie jednoznaczności interpretacji i możliwość "synchronizacji blokowej" (np.12. Odebranie przez drukarkę nagłówka rozkazu: ESC P powoduje zawsze zawieszenie interpretacji poprzedniego rozkazu (jeżeli nie uległ on jeszcze wykonaniu). błąd operacji . 9 : błąd operacji I/O (np.. Ps $c <check> ESC \ gdzie: .. które należy przed wysłaniem poddać konwersji na ASCII (możliwa jest kompresja zer nieznaczących). data wcześniejsza od daty ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej (wykonanie niemożliwe !)..data w następującym formacie: Py = numer roku = 0. Pd = dzień = 1. błąd odczytu totalizerów. chociaż w niektórych wariantach tej komendy znaki pomiędzy jej identyfikatorem ( $d ) a terminatorem ESC \ będą po prostu ignorowane. [LBSETCK]: Ustawienie zegara. mających specjalne znaczenie). Pm = numer miesiąca = 1. z mechanizmem drukującym).23. CR itp. zwłaszcza wobec możliwych przekłamań przy transmisji danych. przy pomocy nagłówka ESC P). 8 : błąd operacji: niezerowe totalizera (np.. kodów ESC.31. ESC P Py . 7 : błąd daty . Pmn. .Py. 5. O ile przy opisie sekwencji nie ma żadnej informacji o firmware oznacza to. DLE i BEL wymaga odebrania przez drukarkę terminatora rozkazu: ESC \ .

= 5 : błąd operacji z RTC.. UWAGA.5 lub 6. co jest sygnalizowane przez odpowiedni komunikat na wyświetlaczu: ' Błąd zegara RTC. = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną.3 (3001) i 39. PTU_A/. Od wersji: 39. Poza trybem transakcji parametr Ps może przybierać wartości 1. jeżeli zegar RTC wymaga inicjalizacji (przy pierwszym włączeniu i po jego ewentualnym rozprogramowaniu w wyniku rozładowania baterii). ' ' prześlij z systemu !'. ESC P Ps $p PTU_A / PTU_B / PTU_C / PTU_D / PTU_E / PTU_F / <check> ESC \ gdzie: Ps : 1. 39. ale powinna być wysyłana (dla zapewnienia jednolitej postaci syntaktyki).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 UWAGA: 1. za wyjątkiem odsyłania statusu sekwencją LBFSTRQ. <check> : 2 cyfry HEX kodujące bajt kontrolny.niezerowe totalizery. ' ' prześlij z systemu !'.1B (Beetle). CAN .. błąd liczby lub próba zdefiniowania takich samych stawek jakie są w pamięci fiskalnej drukarki . Sekwencja LBSETCK działa zawsze. Ps = 2 : wysłanie napisu do wyświetlacza LCD i dodatkowego wyświetlacza VFD. 39.6 stawek PTU (zgodnie z parametrem Ps) w formacie xx.1 (Th).. 4.. [LBDSP]: Sterowanie wyświetlaczem / szufladą. to zablokowane są wszystkie sekwencje sterujące oraz drukowanie raportów. 3. Str. Jeżeli zegar nie jest prawidłowo zainicjalizowany.1). = 8 : wykonanie niemożliwe . napis <string> nie może zawierać sekwencji ESC.. W trybie transakcji parametr Ps może przyjmować wartości 1. że totalizery są zerowe (stan po wykonaniu raportu dobowego !).3 (3001) i 39. 39. Jeżeli wystąpi w trybie transakcji co najmniej jedna sekwencja LBDSP definiująca kaucje >0 (Ps=6) to sekwencja LBTREXIT będzie zawsze dawać błąd #00 !! 3. Ps = 5 : wysłanie napisu tylko do wyświetlacza operatora (nie do wyświetlacza alfanumerycznego zewnętrznego !!) – obowiązuje od wersji: 39. W powyższej sytuacji (zegar zainicjalizowany) data jest ignorowana. ENQ.1B (Beetle 20) w przypadku ‘przekłamania’ zegara drukarki o więcej niż 2 lata od ostatniego zapisu (decyduje informacja zawarta w polu ‘rok’ ) pojawi się komunikat: ' Błąd zegara RTC. Parametr Ps=6 wymaga zastosowania sekwencji w nowym formacie uwzględniającym sumę kontrolną – patrz sekwencja LBDSPDEP opisana na stronie 79. Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. W przypadku prawidłowego działania zegara możliwa jest korekta. 2. ESC P Ps $d <string> ESC \ zależnie od parametru Ps: Ps = 1 : otwarcie szuflady.5. ale pod warunkiem. Ps = 3 : przełączenie wyświetlacza LCD operatora w tryb wyświetlania zegara i daty. [LBSETPTU] : Zmiana stawek PTU..1B (Beetle): 1.. kodów BEL. DLE. Od wersji 39.1 (Th).3 (POSNET 3001) i 39./PTU_F .1 (Thermal). = 11 : zła ilość wartości PTU. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. LBSETCK (ustawiania zegara) i sekwencji LBSERM (programowanie trybu obsługi błędów).lista 1. bez zwolnionej. 2.yy . brak parametru lub wartość 0 powoduje przyjęcie domyślnie wartości 4 (zgodność w ‘dół’ z drukarkami POSNET wcześniej produkowanymi w wersji firmware < 17.. Ps = 4 : przełączenie wyświetlacza LCD operatora z powrotem w tryb kasowy. 5. 74 .6 = ilość stawek PTU.

Fiskalizacji drukarki może dokonać tylko i wyłącznie przeszkolony SERWIS posiadający wydaną przez producenta (POSNET) ważną legitymację serwisanta !!!. Parametr Ps sekwencji LBSETPTU powoduje uaktywnienie 1. sekwencję LBTRSLN). wybrane znaki sterujące oraz polskie litery. Operacja fiskalizacji powoduje zerowanie totalizerów. DC4 (podwójna szerokość druku).. Taka definicja jest wprowadzana w procesie produkcji. 2. W odpowiedzi statusowej LBFSTRS jest wysyłana taka ilość kwot sprzedaży z grup A.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 UWAGA: 1.F ile wynosi liczba aktywnych stawek PTU..$7F. 3. ale odpowiedź statusowa LBFSTRS zawiera 4 kwoty co daje zgodność z wcześniejszymi wersjami. 7. Pojawia się pojęcie „aktywnej stawki PTU”.0 / 0 / 0 4. Operacja fiskalizacji wymaga potwierdzenia z klawiatury. z zastrzeżeniem z p.F. Możliwe jest zdefiniowanie od 1 do 6 stawek PTU (parametr Ps). Dla zgodności z wersjami wcześniejszymi zaleca się definiowanie 4-ch stawek PTU w drukarce. to wystąpi wówczas sytuacja błędna . które mogą mieć niezerową wartość po trybie szkoleniowym. dozwolone są polskie litery (zgodne ze standardem MAZOWIA) kody CR. W takiej sytuacji drukarka zakłada. Znakiem początku linii dla drukarki jest w obrębie nagłówka LF lub CR. w trybie szkoleniowym. = 12 : błędny nagłówek (np. 75 . że są uaktywnione 3 stawki. w szczególnym formacie : 22. LF oraz SO. <string> : maksymalnie 217 znaków ASCII. za długi lub zawierający nie dozwolone znaki)..pojawią się puste linie ! 5. [LBSETHDR] : Programowanie nagłówka / fiskalizacja.6 stawek PTU w kolejności A. 3. ESC P Ps $f <string> #255 <check> ESC \ gdzie: Ps = 0 : wpisanie nagłówka tylko do pamięci RAM. Na raporcie dobowym są uwzględnione tylko kwoty sprzedaży w stawkach „aktywnych”. 2. 4. operacja wykorzystywana np. Wprowadzono możliwość fiskalizacji drukarki poprzez wpisanie na trwale tylko jednej linii zawierającej napis : NIP xxx-xxx-xx-xx.. terminatorem stringu jest w tym przypadku wyjątkowo kod #255 ( $FF ). 5. ponieważ w obrębie nagłówka mogą występować dowolne znaki ASCII z obszaru $20. powoduje nieodwracalną fiskalizację urządzenia ! Programistom dostosowującym swoje oprogramowanie nie wolno umieszczać w aplikacji sterującej drukarką komendy z parametrem Ps=1 (czyli praktycznie fiskalizację drukarki) !! .0 / 7. Sekwencje sterujące drukarki ESC. Jeżeli poszczególne linie nagłówka będą rozdzielone przez CR_LF. to jest numer unikatowy i początkowe wartości stawek VAT (22 7 0 0) są wpisywane przez producenta. Str. Ta operacja (jak wszystkie wykonujące trwały zapis w pamięci fiskalnej) wymaga potwierdzenia z klawiatury po uprzednim sprawdzeniu poprawności daty zegara drukarki. W przypadku błędu wykonania (błąd zapisu do EPROM) dalsza praca drukarki zostanie zawieszona 2. Sprzedaż w stawce „nieaktywnej” jest zablokowana (por. = 4 : błąd parametru Ps. 6. = 13 : próba fiskalizacji sfiskalizowanego urządzenia . <check> : bajt kontrolny (porównaj dalej). UWAGA: 1. Ps = 1 : wpisanie nagłówka do pamięci fiskalnej. są w obrębie nagłówka ZABRONIONE ! 6.. Pozostałe informacje konieczne dla pracy kasy. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. Taki sposób fiskalizacji umożliwia umieszczenie pozostałych danych podatnika w pamięci RAM i ich ewentualną późniejszą zmianę. = 14 : próba przesłania do RAM nagłówka dla urządzenia sfiskalizowanego (o ile drukarkę zafiskalizowano wpisując do modułu fiskalnego cały nagłówek). Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.

Automatycznie wysyłana odpowiedź ma format: [LBERSTS] : ESC P Pe #Z <c1><c2> ESC \ gdzie: Pe = kod błędu (0: OK. ESC P Ps #l <check> ESC \ Wysuw papieru o Ps = 0. 31.. Str. (W drukarce z dwoma mechanizmami działa tylko w odniesieniu do oryginału.3 (3001). lub sekwencją LBERNRQ Począwszy od wersji 39. (tylko POSNET 2000 i starsze drukarki DF-301.2) ESC P Ps #x <check> ESC \ Sekwencja do wyłączania/ włączania komunikatu głosowego „Dziękujemy.) Kody błędów: = 2 : błąd bajtu kontrolnego. = 4 : błąd parametru Ps. (Od wersji: 31.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBSNDMD] : Wyłączenie/ włączenie komunikatu głosowego. Kody błędow: = 2 : błąd bajtu kontrolnego. 32. = 4 : błąd parametru Ps.1B (Beetle) i 32. Kody błędow: = 2 : błąd bajtu kontrolnego.1 (Th). <c1><c2> = dwuznakowy identyfikator sekwencji. [LBSERM]: Obsługa błędów. ESC P Ps #e <check> ESC \ .). zapraszamy”: Sekwencja do wyłączania komunikatu głosowego: ESC P 1 #x 95 ESC \ Sekwencja do włączenia komunikatu głosowego: ESC P 0 #x 94 ESC \ UWAGA: Komunikat głosowy można wyłączyć/włączyć za pomocą jednocześnie wciśniętych klawiszy ‘PL_F2’ na klawiaturrze kasy POSNET 2000.wybór trybu obsługi sytuacji błędnych zależnie od parametru Ps: Ps = 0 : wystąpienie błędu w trakcie realizacji sekwencji powoduje wyświetlenie komunikatu i zatrzymanie przetwarzania. rodzaj błędu jest testowany przy użyciu sekwencji LBFSTRQ (w polu Pe odpowiedzi LBFSTRS).1B (Beetle). aż do naciśnięcia klawisza ‘NIE’ Ps = 1 : wystąpienie błędu nie daje komunikatu i nie zawiesza przetwarzania. = 4 : błąd parametru Ps. Ps = 3 : wystąpienie błędu nie daje komunikatu i nie zawiesza przetwarzania + kod błędu jest po wykonaniu rozkazu automatycznie wysyłany do interfejsu. 76 .2 (POSNET 2000) także: Ps = 2 : wystąpienie błędu w trakcie realizacji sekwencji powoduje wyświetlenie komunikatu i zatrzymanie przetwarzania aż do naciśnięcia klawisza NIE + kod błędu jest po wykonaniu rozkazu automatycznie wysyłany do interfejsu.1 (Th). [LBFEED] : Wysuw papieru.20 linii.3 (3001) i 32. 39. 32.2 (POSNET 2000)).

Transakcja. gdy paragon jest drukowany w trybie "blokowym" . z możliwością drukowania polskich liter i semigrafiki w kodzie MAZOWIA. 4. • raportu dobowego."Off Line" . = 15 : błąd w dodatkowych liniach nagłówka (np.. brak w pamięci RAM nagłówka (tylko w trybie fiskalnym gdy do modułu fiskalnego wpisano tylko NIP). do których ma dostęp aplikacja = 0. Kod błędu jest obsługiwany w takim trybie. 3. <linia1>.48. [LBTRSHDR]: Początek transakcji (wejście w tryb transakcji). jaki był wybrany przed odebraniem tej sekwencji. Każda linia może zawierać maksymalnie 40 znaków ASCII.dotyczy to: • fiskalizacji. ESC P Pl $h <check> ESC \ lub: ESC P Pl. wtedy zachodzi też zatrzymanie przetwarzania) . CLR. Na końcu każdej linii musi znaleźć się terminator w postaci pojedynczego kodu CR (jedyny dozwolony kod kontrolny). FULL). jeżeli Pl=0: paragon ON-LINE (linie otrzymywane są drukowane na bieżąco). stąd jeżeli zachodzi potrzeba uzyskania linii oddzielającej (np. <check> = bajt kontrolny. = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną. między nagłówkiem z pamięci fiskalnej a linią dodatkowego opisu) należy w niej umieścić co najmniej jedną spację. • zmiany stawek PTU. za długie opisy). 6. że niezależnie od wyłączenia komunikatów o błędach.<linia3> = zawartość tych linii. Pn = ilość dodatkowych linii umieszczanych w nagłówku paragonu. Str. ale z wyłączeniem jakichkolwiek kodów sterujących. UWAGA: 1. 77 . Opcjonalne dodatkowe 3 linie paragonu są drukowane między nagłówkiem z pamięci fiskalnej a datą i numerem paragonu. Pn $h <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR <check> ESC \ gdzie: Pl = ilość pozycji sprzedaży = 0. 5. Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.. Limit ilości linii do 48-miu obowiązuje tylko.ze względu na ograniczoną (do 4 KB) długość bufora dla całego paragonu. Ogólne reguły syntaktyki rozkazów nie dopuszczają linii pustych. Przy współpracy z bardziej zaawansowanymi które wykorzystują dialog z drukarką dla uzyskania potwierdzenia poprawności wykonania poszczególnych operacji. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. ten błąd pojawia się także w przypadku wystąpienia błędu blokującego tryb fiskalny (ERR. 2. jeżeli nie korzystamy z tej opcji). 2.. = 4 : błąd parametru (zła liczba pozycji). Parametr Pn musi zdefiniować faktycznie wykorzystywaną ilość dodatkowych linii (można pominąć ten parametr. 4. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. Po włączeniu zasilania wybrany jest standardowo tryb pracy z wyświetlaniem komunikatów o błędach. 3.3. = 40 : 1. Jeżeli zachodzi konieczność wydrukowania paragonu dłuższego niż 48 linii należy użyć trybu "On-Line" (sekwencja LBTRSHDR z parametrem Pl=0). 2. sensowne jest wysłanie sekwencji LBSERM dla zablokowania komunikatów o błędach.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 UWAGA: 1. wszystkie operacje prowadzące do trwałego zapisu danych do pamięci fiskalnej wymagają jednak "ręcznego" potwierdzenia z klawiatury (przy pomocy klawisza ‘TAK’. Jako zasadę przyjęto.

. jeżeli =0 to operacja STORNO ! . 4. ESC P Pi $l <nazwa> CR <ilość> CR <ptu> / CENA / BRUTTO / <check> ESC \ Lub: ESC P Pi.BRUTTO = kwota sprzedaży brutto 10 cyfr max.01 (1gr) a także wprowadzono kontrolę iloczynu <cena> * <ilość>. niespełnienie powyższego daje błąd #20. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. w kantorach).. .255 . . > 0. = 19: błąd wartości CENA (syntaktyka.tak abym zgadzała się cena i ilość usuwanego z listy towaru. .RABAT = kwota lub procent rabatu / dopłaty. 2: rabat procentowy. że dla kompatybilności dopuszczamy w obrębie “ilości” dowolne inne znaki niż cyfry i wyodrębniamy z tego napisu podciąg będący max. również jeżeli jest wykonywana operacja STORNO. zawierający dowolne znaki drukowalne. np. Zwróćmy uwagę..2.3. że w przypadku nie zakończenia drukowania paragonu w ciągu 15 minut od momentu jego rozpoczęcia drukarka anuluje transakcję wypisując na końcu komunikat: ‘paragon anulowany !’ [LBTRSLN] : Linia paragonu. Operacja STORNO musi być kontrolowana przez aplikację . poprawna jest sekwencja numerów 1.4 ale musi być: 1. = 18: błędne oznaczenie stawki PTU (lub brak) . Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.Pr $l <nazwa> CR <ilość> CR <ptu>/CENA/BRUTTO/RABAT/ <check> ESC \ gdzie: .2. Uwzględnienie rabatu dla pozycji polega na odjęciu od kwoty BRUTTO kwoty rabatu.Pr = rodzaj rabatu = 0: brak 1: rabat kwotowy. Format ten jest kontrolowany i drukowany z kompresją zer nieznaczących przed przecinkiem. 10 cyfr z dowolnym położeniem przecinka.Pi = numer linijki = 0 lub 1. przy rabacie kwotowym uwzględnienie rabatu nie może prowadzić do ujemnego wyniku. 5. obowiązują następujące ograniczenia: procent musi być z zakresu 0. ponadto należy uwzględnić ew. numeracja linijek musi być ciągła.<ptu> = kod stawki PTU = 'A'.. z tym. 78 .. =4: zły numer linii (błąd parametru Pl).<nazwa> = string[40].99 %. Str. . Wprowadzono możliwość określenia ceny towaru z dokładnością większą niż 0. który musi być zgodny z przesłaną wartością linijki transakcji (z dokładnością ±1%).0. jeżeli jest drukowany paragon w trybie 'blokowym' (parametr Pl w sekwencji LBTRSHDR jest <>0) to odebrana musi być zadeklarowana wcześniej liczba linijek ! 3.<ilość> = string[16] w którym Liczba 'ilość' spełnia te same warunki co CENA.<check> = bajt kontrolny. po denominacji dozwolony jest punkt dziesiętny przed dwoma ostatnimi cyframi. która jest przesłana bezpośrednio lub wynika z określonej stopy procentowej. .'F' lub ' ' (spacja) lub 'Z' (oba ostatnie oznaczenia dla towarów zwolnionych). UWAGA: 1. = 17: błędne oznaczenie ilości (puste lub za długie). rabat przy stornowaniu. 10-cyfrową liczbą z dowolnie ustawionym punktem dziesiętnym ! . jw. 3: dopłata kwotowa. że w przypadku dużych ilości towarów o małej cenie jednostkowej warunek uzyskania zgodności może narzucać dokładniejsze określenie ceny. = 16: błędna nazwa (pusta lub za długa).CENA = format zawierający max.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 7.. zakres lub brak). Wprowadzono pojęcie TIMEOUT dla paragonu które oznacza. natomiast po przecinku kompresja zer nieznaczących nie jest realizowana (taki format wymagany jest np.4 jeżeli wykonuje się operację STORNO ! 2. 4: dopłata procentowa.także próba sprzedaży w stawce nieaktywnej . .99.

wartość towaru po uwzględnieniu rabatu wychodzi ujemna [LBDSPDEP]: Kaucja pobrana. próba wykonania w trybie 'blokowym' . [LBTREXIT] : Anulowanie transakcji. Aktualizacja wyświetlacza odpowiada zatem sytuacji jakby sprzedano dodatkowy towar o nazwie kaucja. = 21: sekwencja odebrana przez drukarkę przy wyłączonym trybie transakcji. Kod błędu: = 4 .1B (Beetle)). kwota . Jeżeli kwota ‘kaucja_pobrana’ przesłana w LBTRXEND nie jest zgodna z sumą wartości otrzymanych w sekwencjach LBDSPDEP to zostanie zgłoszony błąd (#26). = 9 . chociaż wartość kaucji jest drukowana dopiero za logo (czyli po zamknięciu transakcji). .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 = 20: 1.kaucja ----. UWAGA: 1.xx' jest kwotą narastającą transakcji po dodaniu wartości <kwota> przesłanej w sekwencji LBDSPDEP . zakres lub brak). Tak więc istnieje możliwość wyświetlenia poprawnej kwoty transakcji przed jej zamknięciem (także na wyświetlaczu cyfrowym klienta). gdzie: <check> . Łączna suma kaucji jest akumulowana i porównywana z wartością przesłaną w sekwencji LBTRXEND i drukowana na końcu. = 22: błąd operacji STORNO (np. niespełnienie powyższego daje błąd #20. Wypisanie na wyświetlaczu operatora + tekstowym w linii w formacie: ' ----. przy rabacie kwotowym uwzględnienie rabatu nie może prowadzić do ujemnego wyniku. ESC P 6 $d <kwota> / <check> ESC \ gdzie: <check> = bajt kontrolny . (Od wersji: 39.błąd parametru.1 (Th).błąd wartości BRUTTO lub RABAT (syntaktyka. lub błąd operacji z rabatem np.mnoży cenę przez ‘wyłowioną’ z ilości liczbę .błąd operacji I/O. 39."negatywne" zatwierdzenie transakcji przez serwer.drukarka sprawdza poprawność przesłanych informacji wg algorytmu : . ESC P 0 $e <check> ESC \ . 79 .zaokrągla wynik mnożenia do dwóch miejsc po przecinku. Wartość 'xxxx.bajt kontrolny. 2.OFF-LINE. .błąd niespełnienia warunku ilość x cena = wartość (przekroczenie progu 1%) .xx'. Wysłanie sekwencji CAN ESC P 0 $e <check> ESC \ . 3.kwota kaucji.' 'Suma: xxxx.3 (3001) i 39.interpretowanej jako kwota kaucji. lub w wyniku jej wykonania suma w danej grupie podatkowej wychodzi ujemna).wynik zaokrąglenia porównuje z wartością (BRUTTO) z dokładnością do 1%. (Cancel) .również anulowanie paragonu w trybie drukowania paragonu "On-Line". Str.wyprowadza drukarkę z dowolnego błędnego stanu do głównej pętli analizy syntaktyki.

99 = opcjonalny rabat procentowy dla całej transakcji. lub błędna treść dodatkowych linii.684..<linia3> = zawartość linii dodatkowych. tzn. 80 . Py = 1 : jeżeli jest sprzedaż tylko w jednej grupie to drukuj skrócone podsumowanie . TOTAL = łączna należność dla klienta.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBTREXIT] : Standardowe zatwierdzenie transakcji.numer terminala (2 cyfry) + kod kasjera (litera). = 5 : błąd operacji z zegarem RTC. = 28: przepełnienie totalizera (max 2.Pc. Px lub Py). = 4 : błąd parametru (Pr. (po tym parametrze powinien być terminator CR !) WPŁATA = kwota wpłacona przez klienta. czyli musi wcześniej pojawić się sekwencja LBTRSHDR ! Px = rodzaj rabatu (niezależny od parametru Pr !) = 0: brak. zakończenie drukowania i odcięcie paragonu i zakończenie trybu transakcyjnego. <linia1>..Pc. Str.354.Pn. w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony. do których ma dostęp aplikacja = 0.Pc $e <kod> CR <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR WPŁATA/TOTAL/<check> ESC \ lub: ESC P 1. = 26: błąd kwoty WPLATA (syntaktyka. gdzie: Pr = 0. ESC P 1..3 Pc = 0: zachowanie 'dotychczasowe' tzn. Pc = 2: wydrukowanie nagłówka nowego paragonu. jeżeli różnica WPLATA-TOTAL <=0 to napisy 'gotówka'. za logo fiskalnym. odcięcie starego i włączenie 'blokowego' trybu transakcyjnego w specjalny sposób. Pn = ilość dodatkowych linii umieszczanych w stopce paragonu. RABAT = rabat lub dopłata procentowa dla całej transakcji. UWAGA: Jeżeli parametr Px≠0 to wartość parametru Pr (rabat wg ‘starej formuły’) jest ignorowana Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. dla kontroli poprzednich transferów.Pr. Pc = 1: zakończenie drukowania paragonu bez odcięcia i zakończenie trybu transakcyjnego.Pn.Pr. jw. jeżeli = 0 to napisy "gotówka / reszta" nie będą drukowane.55 dla jednej grupy podatkowej). 2: dopłata procentowa. 'reszta' nie będą drukowane !). stopa jest zadana z dokładnością do 0. = 24: przepełnienie bufora drukarki paragonowej. = 27: błędna suma całkowita TOTAL lub błędna kwota RABAT. = 23: błędna liczba rekordów (linii) paragonu. od tego momentu urządzenie realizuje tylko następujące sekwencje: LBTRSHDR.Pr $e <kod> CR WPLATA/TOTAL/ <check> ESC \ lub : ESC P 1.01 jeżeli parametr Px<>0 <check> = bajt kontrolny. = 29: żądanie zakończenia (pozytywnego !) trybu transakcji. LBDSP oraz LBFSTRQ (w wersji biletowej musimy wyłączyć sekwencje LBSTRLN ponieważ MUSI być zdefiniowana część przewozowa lub określony jej brak. <kod> = string[3] . 1: rabat procentowy. LBTREXIT (tylko anulowanie paragonu !).Pn .Px. = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną.3 warianty 'pozytywnego' zatwierdzenia transakcji.Py $e <kod> CR <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR WPLATA/ TOTAL/RABAT/<check> ESC \ . = 25: błędny kod terminala/kasjera (zła długość lub format). = 2 : błąd bajtu kontrolnego.

od tego momentu urządzenie realizuje tylko następujące sekwencje: LBTRSHDR.1 (Th). gdzie: Pn = ilość dodatkowych linii umieszczanych w stopce paragonu. kwota lub stopa jest zadana z dokładnością do 0. Pz = 1: kwota CZEK jest drukowana.Pg. 1: rabat procentowy.1B (Beetle) i 32.KARTA.BON. Pg = 0: kwota WPLATA jest ignorowana (zapłata w gotówce nie występuje) Pg = 1: występuje zapłata w gotówce. do których ma dostęp aplikacja = 0.01 %). Pb = 1: kwota BON jest drukowana. Pc = 2: wydrukowanie nagłówka nowego paragonu.CZEK. Po1= 1: kwota KAUCJA_POBRANA jest drukowana Po2= 0: kwota KAUCJA_ZWROCONA jest ignorowana. odcięcie starego i włączenie 'blokowego' trybu transakcyjnego w specjalny sposób. tzn.Pc. ew. dla kontroli poprzednich transferów . • tryb pracy obcinacza (bez obcinania.Pk. LBTREXIT (tylko anulowanie paragonu !)..5 max. Pk = 1: kwota KARTA jest drukowana. Px = rodzaj rabatu = 0: brak. (Od wersji: 39. Str.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBTRXEND] : Zatwierdzenie transakcji z formami płatności. Po2= 1: kwota KAUCJA_ZWROCONA jest drukowana Pr = 0: kwota RESZTA jest ignorowana. Pb = 0: kwota BON jest ignorowana. zakończenie drukowania i odciecie paragonu i zakończenie trybu transakcyjnego. Pz = 0: kwota CZEK jest ignorowana. • umieszczenie w stopce paragonu informacji o gotówce i innych formach płatności. za logo fiskalnym.Px. Po1= 0: kwota KAUCJA_POBRANA jest ignorowana.01 jeżeli parametr Px<>0 WPLATA.2 (POSNET 2000)): ESC P Pn. Pc = 1: zakończenie drukowania paragonu bez odcięcia i zakończenie trybu transakcyjnego.KAUCJA_ZWROCONA : kwoty dla odpowiednich form płatności.Po1. • umieszczenie w stopce paragonu pobranej kwoty kaucji mającej ścisły związek z sekwencją LBDSPDEP (kaucja) opisaną wcześniej. z wydrukowaniem nagłówka). 81 .3 (3001). KAUCJA_POBRANA : kwota kaucji za opakowania zwrotne. Pr = 1: kwota RESZTA jest drukowana. Pk = 0: kwota KARTA jest ignorowana.Py.Pb.Pz.Pr $x <kod> CR <linia1> CR <linia2> CR. Py = 1 : jeżeli jest sprzedaż tylko w jednej grupie to drukuj skrócone podsumowanie. oraz: TOTAL = łączna należność dla klienta.Po2.. 39. LBDSP oraz LBFSTRQ . powiększająca kwotę należności (czyli pomniejszająca sumę form płatności). 32..<linia5> CR <nazwa_karty> CR <nazwa_czeku> CR <nazwa_bonu> CR TOTAL / RABAT / WPLATA / KARTA / CZEK/BON / KAUCJA_POBRANA / KAUCJA_ZWROCONA / RESZTA / <check> ESC \ Z uwagi na dużą liczbę dodatkowych informacji/ opcji wykorzystywanych w stopce paragonu wprowadzamy nowy rozkaz umożliwiający aplikacji: • umieszczenie dodatkowych linii w stopce paragonu (0. 2: dopłata procentowa. możliwość przesłania przez aplikacje kwoty reszty.) • zdefiniowanie rabatu dla całej transakcji (z dokładnością do 0.TA WARTOSC JEST KONTROLOWANA PRZEZ DRUKARKE !! RABAT = rabat kwotowy lub procentowy dla całej transakcji.5 Pc = 0: zachowanie 'dotychczasowe' tzn.

<nazwa_karty8>. 32.Pc.<linia5> : string[40] = zawartość linii dodatkowych. = 5 : błąd operacji z zegarem RTC.. / KARTA8 / CZEK1 /.. UWAGA: • W przypadku.. = 23: błędna liczba rekordów (linii) paragonu. odpowiadajacy numerycznemu lub alfanumerycznemu oznaczeniu zmiany..2 (POSNET 2000)).. <nazwa_bonu1>. = 25: błędny kod terminala/kasjera (zła długość lub format). gdy brak jest jednego lub więcej parametrów Pg.RESZTA.. ESC P Pk.Po2 zakładamy wartość domyślna = 0.<nazwa_czeku>.3 (3001). 39. Str.<nazwa_bonu4> : string[16] .numer terminala (2 cyfry) + kod kasjera (litera). <kasjer> = string[32].. = 26: błąd jednej z kwot WPLATA.<nazwa_karty8> CR <nazwa_bonu1> CR.parametry napisowe przesłane przez aplikacje określające poszczególne formy płatności.<nazwa_bonu4> CR <poczatek> CR <koniec > CR PRZYCHOD / SPRZED_GOTOWKA / KARTA1 / .8 Pc : ilość rożnych czeków = 0. ewentualnie niektóre z nich 'puste' (tylko znak CR) lub zerowe (kwoty). = 4 : błąd parametru (Pr. <nazwa_czeku1>.KAUCJA_ZWROCONA.. lub błędna treść dodatkowych linii. (po tym parametrze powinien być terminator CR !) <check> = bajt kontrolny.. • TOTAL : kwota musi być zgodna z obliczona wcześniej przez drukarkę wartością transakcji. zawierający dowolne znaki drukowalne.<nazwa_bonu> : string[16] = dodatkowe określenia form płatności np. (Od wersji: 39./ CZEK4 / BON1 /. [LBCSHREP1]: Rozkaz raportu kasy / zmiany uwzględniającego formy płatności. = 29: zadanie zakończenia (pozytywnego !) trybu transakcji..<nazwa_bon> oraz kwoty TOTAL. a które drukowane. napis zarezerwowany na nazwisko i imię kasjera.Pb #f <zmiana> CR <kasjer> CR <nazwa_karty1> CR . natomiast ciąg parametrów numerycznych Pn..... które z nich SA ignorowane. <nazwa_karty> = 'VISA' <kod> = string[3] . <nazwa_karty>.1B (Beetle) i 32. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.Pn lub Ps).. <nazwa_karty1>. przy czym wartość ta może być ujemna (na paragonie pojawia się wtedy napis 'Do zwrotu' a na wyświetlaczu wartość ujemna).4. = 24: przepełnienie bufora drukarki. 82 . • do określenia kwoty do zapłaty przez klienta (również do wyświetlenia na wyświetlaczu) brane jest pod uwagę następujące wyrażenie: SUMA := TOTAL + KAUCJA_POBRANA . jw. <linia1>. ze zawsze musza występować wszystkie parametry napisowe: <kod>. .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 <linia1>.. = 28: przepełnienie totalizera.<nazwa_czeku4>.Pr określa.. w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony... = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalna./ BON4 / WPLATY / KAUCJA_POBRANA / WYPLATY / KAUCJA_ZWROCONA / STAN_KASY / <ilosc_paragonow> CR <ilosc_anulow> CR <ilosc_storno> CR <check> ESC \ gdzie: Pk : ilość rożnych kart kredytowych = 0. jw. = 27: błędna suma całkowita TOTAL lub błędna kwota RABAT. • Ze wszystkich parametrów numerycznych i napisowych podlegają kontroli lub interpretacji następujące: • <kod> : musi mięć 3 znaki drukowalne.1 (Th). = 2 : błąd bajtu kontrolnego.. • Z uwagi na dużą liczbę możliwych kombinacji zakładamy dla uproszczenia. ‘kaucja_pobrana’ przesłana w LBTRXEND nie jest zgodna z sumą wartości otrzymanych w sekwencjach LBDSPDEP. <zmiana> = string[8]..RESZTA.. Pb : ilość rożnych bonów.

Rożne kombinacje wydruków są uzyskiwane przez rożne kombinacje parametrów Pk.Pb.Pc. Linie zawierające liczby: PRZYCHOD.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 <poczatek>. <nazwa_karty> = string[16].BON4 : kwota = wart. <kontrahent> = string[15]. 5 cyfr lub spacji. zwykle w formacie 'rr-mm-dd gg:mm' PRZYCHOD : kwota = łączna sprzedaż w trakcie zmiany. miedzy jedną a drugą trzeba nacisnąć klawisz. W sekwencji musza występować wszystkie parametry (kwoty i napisy). CZEK1. Pn = 2 : drukuj jedna kopie. <ilosc_paragonow> : num[5] = ilość paragonów wydruk. <numer_kasjera> = string[5]. Przez num[5] rozumiemy ciąg max.jedna po drugiej (użyteczne w wersji z obcinaczem 'nie docinającym'). <ilosc_storno> : num[5] = ilość stornowanych pozycji. 32.sam znak CR)..WYPLATY.parametry NAPISOWE określające poczatek i koniec zmiany. KAUCJA_ZWROCONA : kwota = suma kaucji zwróconej w trakcie zmiany.Pn #g <numer_kasy> CR <numer_kasjera> CR <numer_par> CR<kontrahent> CR <terminal> CR <nazwa_karty> CR <numer_karty> CR <data_m> CR <data_r> CR <kod_autoryz> CR <kwota> / <check> ESC \ gdzie: Ps = 0: linia zawierająca numer kasy / numer kasjera jest drukowana.. [LBTRSCARD] : Pokwitowanie sprzedaży. = 34: błąd jednej z kwot lub pozostałych napisów.. WPLATY : kwota = suma wpłat do kasy w trakcie zmiany. Pn : wybiera opcje drukowania dokumentu Pn = 0 : drukuj 2 kopie. WYPLATY : kwota = suma wypłat z kasy w trakcie zmiany.3 (3001).KARTA8 : kwota = wartość sprzedaży dla poszczególnych kart płatności. (Od wersji: 39. 3.<koniec> : string[15] . <ilosc_anulow> : num[5] = ilość anulowanych paragonów.1B (Beetle) i 32.2 (POSNET 2000)). Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. = 33: błąd napisu <zmiana> lub <kasjer>. = 4 : błąd parametrów. 83 .CZEK4 : kwota = wart. oraz napisy: <poczatek>. Ps = 1: linia jw. <numer_kasy> = string[2].<koniec> są drukowane zawsze. dla różnych rodzajów bonów. ILOSC_STORNO. <numer_karty> = num[20].ILOSC_ANULOW. KAUCJA_ZWROCONA. sprzed.WPLATY. nie jest drukowana. podczas zmiany. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. 39. KARTA1. Str. UWAGA: 1. Pn = 1 : drukuj 2 kopie .STAN_KASY.1 (Th). <numer_par> = num[12].ILOSC_PARAGONOW. BON1. STAN_KASY : kwota = ilość gotówki w kasie po zakończeniu zmiany. <terminal> = num[8]. dla różnych rodzajów czeków. ESC P Ps. KAUCJA_POBRANA : kwota = suma kaucji pobranej w trakcie zmiany. 2.SPRZED_GOTOWKA.KAUCJA_POBRANA. sprzed. SPRZED_GOTOWKA : kwota = wartość sprzedaży gotówkowej. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. nie drukowane parametry mogą być zerowe (kwoty) lub puste (napisy .

7.3 (3001). nie jest drukowana. = 42: błąd napisu <numer_kasjera>. = 50: błąd napisu <kod_autoryz>. Wprowadzamy tu nowy typ parametru: num[n] oznaczający n. 39. = 44: błąd napisu <kontrahent>. <numer_karty> = num[20]. <kod_autoryz> = num[9]. 32. 6. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. (pozostałe kody błędów) = 41: błąd napisu <numer_kasy> (za długi lub zawierający błędne znaki).znakowy ciąg cyfr i lub ew. (Od wersji: 39.Pn #h <numer_kasy> CR <numer_kasjera> CR <numer_par> CR <kontrahent> CR <terminal> CR <nazwa_karty> CR <numer_karty> CR <data_m> CR <data_r> CR <kod_autoryz> CR <kwota> / <check> ESC \ gdzie: Ps = 0: linia zawierająca numer kasy / numer kasjera jest drukowana.jedna po drugiej (użyteczne w wersji z obcinaczem 'niedocinajacym'). [LBSTOCARD]: Transakcja uznania (zwrot towaru). = 48: błąd napisu <data_m>. opis 'Oryginał dla sprzedawcy' a na drugim opis 'Kopia dla kupującego' Opis jest drukowany bezpośrednio przed końcowym napisem 'niefiskalny'. <numer_par> = num[12]. = 43: błąd napisu <numer_par>. Tak jak w innych sekwencjach sterujących parametry typu 'string' mogą zawierać dowolne znaki drukowalne. UWAGA: 5. 84 . <data_r> = num[2]. Pn : wybiera opcje drukowania dokumentu Pn = 0 : drukuj 2 kopie. = 47: błąd napisu <numer_karty>.2 (POSNET 2000)): ESC P Ps. Ps = 1: linia jw. <kontrahent> = string[15].1B (Beetle) i 32. = 45: błąd napisu <terminal>. <terminal> = num[8].Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 <data_m> = num[2]. <data_r> = num[2]. = 49: błąd napisu <data_r>. <data_m> = num[2].1 (Th). = 46: błąd napisu <nazwa_karty>. <nazwa_karty> = string[16]. spacji. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. Pn = 1 : drukuj 2 kopie . <numer_kasy> = string[2]. Jeżeli parametr Pn = 0 lub 1. = 4 : błąd parametru Ps. <check> = bajt kontrolny. to na pierwszym dokumencie drukowany jest. miedzy jedna a druga trzeba nacisnąć klawisz. oraz: <kwota> = wartość transakcji w formacie jak dla wszystkich innych kwot. Str. = 51: błąd wartości <kwota>. <numer_kasjera> = string[5]. Pn = 2 : drukuj jedna kopie.

znakowy ciąg cyfr i lub ew. 2. = 43: błąd napisu <numer_par>. = 51: błąd wartości <kwota>. opis 'Oryginał dla sprzedawcy' a na drugim opis 'Kopia dla kupującego'. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. Str. [LBINCCSH] : Wpłata do kasy. WPŁATA = kwota wpłacona do kasy. = 47: błąd napisu <numer_karty>. 3. UWAGA: 1. Opis jest drukowany bezpośrednio przed końcowym napisem 'niefiskalny'. Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. = 49: błąd napisu <data_r>. spacji. to na pierwszym dokumencie drukowany jest. Jeżeli parametr Pn = 0 lub 1. Tak jak w innych sekwencjach sterujących parametry typu 'string' mogą zawierać dowolne znaki drukowalne. = 44: błąd napisu <kontrahent>. = 30 : błąd kwoty WPŁATA (syntaktyka). = 4 : błąd parametru Ps. = 45: błąd napisu <terminal>. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. = 42: błąd napisu <numer_kasjera>. oraz: <kwota> = wartość transakcji (zwrotu) w formacie jak dla wszystkich innych kwot. <check> = bajt kontrolny.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 <kod_autoryz> = num[9]. Drukowanie raportów / kontrola bazy danych. = 31 : nadmiar dodawania (przekroczenie zakresu gotówki w kasie). = 46: błąd napisu <nazwa_karty>. (pozostałe kody błędów) = 41: błąd napisu <numer_kasy> (za długi lub zawierający błędne znaki). <check> = bajt kontrolny. 85 . Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. gdzie: Ps = parametr ignorowany. = 50: błąd napisu <kod_autoryz>. = 48: błąd napisu <data_m>. ESC P Ps #i WPŁATA / <check> ESC \ zwiększenie stanu kasy i drukowanie niefiskalnego paragonu wpłaty. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. Wprowadzamy tu nowy typ parametru: num[n] oznaczający n.

[LBCSHREP] : Raport kasy / zmiany. zawierający dowolne znaki drukowalne. = 30 : błąd kwoty WYPŁATA (syntaktyka). 86 . za długi lub zawierający błędne znaki). Str. ESC P Ps #t <check> ESC \ drukowanie niefiskalnego raportu o ilości gotówki w kasie. gdzie: Ps = parametr ignorowany. gdzie: Ps = parametr ignorowany. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. ESC P Ps #k <zmiana> CR <kasjer> CR <check> ESC \ gdzie: Ps = parametr ignorowany. <check> = bajt kontrolny. = 32 : wartość po odjęciu staje się ujemna (przyjmuje się wówczas stan zerowy kasy !) [LBCSHSTS]: Stan kasy. Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC = 2 : błąd bajtu kontrolnego. odpowiadające numerycznemu lub alfanumerycznemu oznaczeniu zmiany. <kasjer> = string[32]. Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC = 2 : błąd bajtu kontrolnego. = 34 : błąd napisu <kasjer>. <zmiana> = string[8]. = 5 : błąd odczytu zegara RTC = 33 : błąd napisu <zmiana> (np. jak wyżej. ESC P Ps #d WYPŁATA / <check> ESC \ zmniejszenie stanu kasy i drukowanie niefiskalnego paragonu wypłaty. WYPŁATA = kwota wypłacana z kasy. napis zarezerwowany na nazwisko i imię kasjera. Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. <check> = bajt kontrolny. <check> = bajt kontrolny.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBDECCSH]: Wypłata z kasy.

gdzie: parametr Ps jest ignorowany.1 (Th). za długi lub zawierający błędne znaki). Str. 32.<kasjer> = string[32].<numer> = string[8]. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. 87 . . zawierający dowolne znaki drukowalne = nazwa i wartość kaucji. ESC P Ps #p <kasjer> CR <numer> CR <check> ESC \ .1B (Beetle)). za długi lub zawierający błędne znaki). . . nazwisko i imię kasjera. napis zarezerwowany na numer kasy. gdzie: parametr Ps jest ignorowany. jw. napis zarezerwowany na numer kasy.<kaucja> = string[20].3 (3001).3 (3001) i 39..2 (POSNET 2000)). [LBLOGOUT]: Wylogowanie kasjera.1 (Th). (Od wersji: 39.<kasjer> = string[32]. (Od wersji: 39. 39. = 34: błąd napisu <kasjer>. nazwisko i imię kasjera. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBLOGIN] : Logowanie kasjera. 39.1 (Th).drukowanie dokumentu niefiskalnego . = 2 : błąd bajtu kontrolnego.drukowanie dokumentu niefiskalnego.. = 33: błąd napisu <numer> (np. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. 39. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.1B (Beetle)). ale drukowany jest opis operacji 'Zwrot towaru'.1B (Beetle) i 32. = 33: błąd napisu <numer> (np.Ps parametr ignorowany. = 5 : błąd odczytu zegara RTC.3 (3001) i 39. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. . = 34: błąd napisu <kasjer>. = 33: błąd napisu <kaucja> Wyplata z kasy.. = 2 : błąd bajtu kontrolnego.<numer> = string[8]. zawierający dowolne znaki drukowalne. ESC P Ps #q <kasjer> CR <numer> CR <check> ESC \ . Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. jw. [LBOPAK] : Zwrot kaucji. (Od wersji: 39. zawierający dowolne znaki drukowalne. ESC P Ps #w <kaucja> CR <check> ESC \ .drukowanie dokumentu niefiskalnego gdzie: . .

(Od wersji: 39. UWAGA: 1. ESC P Py1 . <check> = bajt kontrolny. 31. = 32: wartość po odjęciu staje się ujemna (przyjmuje się wówczas stan zerowy kasy !) [LBFSKREP] : Drukowanie raportu okresowego. 32. gdy data końcowa jest wcześniejsza od początkowej). Pt #o <check> ESC \ gdzie: Py1.3 (3001).1 (Th). Pd2 . Pm2 . (dwie najmłodsze cyfry.3 (3001). Str.. Py2. Pd = dzień = 1.31.9A (Thermal-A) i 32. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. [LBDAYREP]: Drukowanie raportu dobowego. Pm1. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. obejmuje również sytuacje. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. Pd1 ..data końcowa.1 (Th). = 4 : błąd parametru Ps. Pm1 . Pm. = 30: błąd kwoty WYPLATA (syntaktyka). Pm = numer miesiąca = 1.. = 4 : błąd parametrów (wartości dat. 39. Py2 . ESC P #z WYPLATA/<check> ESC \ drukowany jest opis operacji 'Zwrot towaru'.data w następującym formacie: Py = numer roku = 0.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBSTOCSH] : Zwrot towaru.1B (Beetle)): ESC P 1. Operacja nie wymaga potwierdzenia z klawiatury.data początkowa.2(POSNET 2000)). Pm: Pd #r <check> ESC \ Gdzie: . Pd1 . 31.Py. Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.99. ESC P #r <check> ESC \ lub ESC P 0 #r <check> ESC \ lub (Od wersji: 33.1B(Beetle) i 32. = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną (fatalny). 1950. = 2 : błąd bajtu kontrolnego..12. = 3 : zła ilość parametrów.2049). = 2 : błąd bajtu kontrolnego. Pd . Pd2 . <check> = bajt kontrolny Pt =0 (lub brak parametru Pt) : raport pełny (dokument fiskalny) Pt=1 : podsumowanie sprzedaży (dokument niefiskalny). gdzie: WYPLATA = kwota wypłacona z kasy. Pm2. 88 . Py.

Ps = 1 : właściwy rekord danych. = 37: operacja przerwana z klawiatury (przed rozpoczęciem drukowania). drukowany jest komunikat o wyniku testu (ilość towarów i ilość niezgodności) oraz napis 'niefiskalny'. drukowany jest nagłówek testu z napisem 'niefiskalny'. [LBDBREP]: Kontrola bazy danych. F. 0 ESC \ ODESŁANY CZAS RTC . Pm .nazwa artykułu w bazie . wykonać raport z klawiatury. F . a potem dana: Ps=1). ESC P Ps #b [ <nazwa> CR <ptu> / ] <check> ESC \ . Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. [LBSENDCK]: Odeślij czas RTC. Ph.odesłany czas zegara RTC drukarki. najpierw koniec: Ps=2. = 4 : błąd parametru / kolejności sekwencji (np. Z lub spacja. dzień. sekunda = 0. Ph . E. = 7 : błąd daty (aktualnie ustawiona jest wcześniejsza od daty ostatniego zapisu) lub w formacie drugim nie ma zgodności daty w drukarce z data przesłaną. D. Operacja wymaga potwierdzenia z klawiatury jeżeli nie podano daty 2.sprawdzenie. 0 = godzina w formacie: godzina. 89 . = 35: zerowy stan totalizerów. Pm . Str. gdzie poszczególne parametry oznaczają: Py. czy towar o nazwie <nazwa> występuje w wewnętrznej bazie danych i jaką ma tam stawkę PTU. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. Pd = data w formacie: 2 ostatnie cyfry roku. Kody błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. gdzie: <nazwa> . ESC P Ps #c ESC \ .najniższa liczbowo stawka ) w bazie danych drukarki. <ptu> .parametr ignorowany. = 39 : błąd oznaczenia PTU.pola <nazwa> i <ptu> nie występują. minuta. = 5 : błąd odczytu zegara RTC.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalna (fatalny). C.bajt kontrolny. = 36: już istnieje zapis o tej dacie. UWAGA: 1. Ps = 2 : zakończenie testu (pole danych też nie występuje). Jeżeli wystąpi błąd #36 to można ew.najwyższa liczbowo stawka w drukarce.maksymalnie 40 znaków. Pm. Pd . Drukarka ‘zwraca’ kod w postaci ‘wagi’ stawki (A . Odczyt statusu. <check> .oznaczenie stawki PTU: A. tytuł oraz data przeprowadzenia testu. Pm. = 38 : błąd nazwy. (bajt kontrolny jest sprawdzany). B. Sekwencja występuje w 3 postaciach: Ps = 0 : początek testu . gdzie: Ps .żądanie odesłania do systemu informacji o dacie i godzinie zegara RTC drukarki. miesiąc. Drukarka odsyła informację: [LBCLKRS] ESC P 1#C Py .

kwoty BRUTTO !. 1 . ESC P Ps #s ESC \ . Pm .. Px . W przypadku gdy liczba stawek zdefiniowanych będzie różna od 4 (można zdefiniować liczbę stawek w zakresie 1. Programiści korzystający z funkcji „ODEŚLIJ” w zakresie odczytu rekordu począwszy od pozycji ‘ilość zerowań RAM’ powinni skorygować analizę zwracanej przez drukarkę informacji . W przypadku zdefiniowania w drukarce czterech stawek PTU aplikacje będą działały tak jak w wersjach wcześniejszych firmware (<17. UWAGA: 1. Pz . który powoduje zawieszenie pracy drukarki. [LBFSTRS] ESC P 1#X Pe . PAR_NUM = ilość wydrukowanych paragonów fiskalnych (= <numer następnego> . wykonaniu sekwencji LBTRSHDR)..patrz opis komendy LBSETPTU) inaczej działa funkcja ODEŚLIJ INFORMACJE KASOWE (LBFSTRS) . Zwracana jest także taka sama liczba totalizerów plus totalizer Z. Pm = tryb pracy (0 : szkoleniowy.TOT_Z = stan totalizera kasy.xx. 90 . 2. Py.1. w formacie: xx. a następnie porównanie go w aplikacji z zegarem systemowym. gdzie poszczególne parametry oznaczają: Pe = kod błędu wykonania poprzedniej sekwencji (= 0 jeżeli sekwencja została wykonana poprawnie lub nie została rozpoznana). ESC P Ps #n ESC \ . Pf . [LBERNRQ] : Żądanie wysłania kodu błędu ostatniego rozkazu. Pm. NNNNNNNNNN = numer unikatowy. Px = stan znacznika TRF (Transaction Flag =1 po ostatniej poprawnej transakcji. TOT_A.. 1 : fiskalny)...za wyjątkiem błędu odczytu pamięci fiskalnej.PTU_F = stawki podatkowe PTU. Pz = ilość zerowań RAM zapisanych w pamięci fiskalnej. [LBFSTRQ]: Odeślij informacje kasowe. licznik paragonów fiskalnych jest zerowany w trakcie fiskalizacji i zerowania RAM). Błędy nie występują . zerowany po poprawnym rozpoczęciu następnej tj. Pm . Drukarka odsyła informację LBFSTRS. gdzie: Ps = parametr ignorowany.żądanie odesłania informacji istotnych z punktu widzenia kasowego. Pt .parametr Ps jest nieistotny.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 UWAGA: Zalecamy modyfikację aplikacji polegającą na wprowadzeniu odczytu stanu zegara RTC drukarki zawsze przed wykonaniem raportu dobowego i na początku każdego dnia pracy drukarki. Str. CASH = stan gotówki w kasie. Aplikacja powinna najpierw stwierdzić ile jest zdefiniowanych stawek w drukarce . drukarka zwraca zawsze tyle stawek ile jest aktualnie zdefiniowanych w drukarce.1). Pt = tryb pracy (1 : transakcyjny).6 . PTU_A. Pd = data ostatniego zapisu (Py = 2 ostatnie cyfry roku). Pd / PTU_A / PTU_B / PTU_C /PTU_D / PTU_E / PTU_F / PAR_NUM / TOT_A / TOT_B / TOT_C / TOT_D / TOT_E / TOT_F / TOT_Z / CASH / NNNNNNNNNN ESC \ ODESŁANA INFORMACJA Z KASY.

1' Kody błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. '39. 39. Str. 3.2 (POSNET 2000)). Podczas wykonania tego rozkazu nie może wystąpić błąd. 91 . [LBIDRQ] : Sekwencja odsyłająca typ i wersje oprogramowania. 32. Kod błędu Pe nie jest po wykonaniu tego rozkazu modyfikowany w odróżnieniu od rozkazu LBFSTRQ.1 (Th).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 odpowiedz: [LBERNRS]: ESC P 1#E Pe ESC \ UWAGA: 1.3 (3001). 'POSNET Thermal' <wersja> = numer wersji oprogramowania np. 2. (Od wersji: 39.1B (Beetle) i 32. ESC P #v ESC \ odpowiedz: [LBIDRS]: ESC P 1#R <typ>/<wersja> < ESC \ gdzie: <typ> = napis określający typ urządzenia np. Kod błędu jest kasowany w momencie wykonania każdego rozkazu oprócz LBERNRQ również rozkazu "nie rozpoznanego". stąd absolutnie niezawodna procedura testowania poprawności wykonania rozkazu powinna testować również bit CMD odpowiedzi na kod ENQ ! (patrz strona 71). którego wykonanie powoduje zerowanie tego kodu.

dla wpisania zmiany adresu firmy).string[14] .vv’) oraz kod stawki: znak ‘A’. 92 . • CENA .3-znakowe oznaczenie dnia tygodnia dopisywane przez drukarkę) 3. podwójna szerokość linii). Opis paragonu w formie 3 linii: |0123456789012345678901234567890123456789| |. Nowy format paragonu fiskalnego. 2.string[40]. łącznie z kodami sterującymi (mogą to być LF-y ale również kody ‘wzbogacające’ wydruk np.Opis sekwencji drukarki Posnet Thermal-A (apteczna).vv %| • linia 3: • ILOŚĆ . |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www | (‘www’ . max 217 znaków. format taki jak dla wartości BRUTTO.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 11..wynik konwersji wartości numerycznej przesłanej przez system. 4. Str.’D’ lub ‘Z’ (pole ‘l’) |0123456789012345678901234567890123456789| |rrrrrrrrrrrrrr cccccccc. ponadto mogą pojawić się pozycje „stornowane”.Opłata ---| 5.string[12] (w tym wariancie o 4 znaki krótszy). lub np.Zniżka/Rp ----------. wpisania numeru określonego przez aplikację wiążącego ten paragon z rachunkiem uproszczonym lub fakturą. Opcjonalne linie dodatkowego opisu paragonu (w celu np. przesłany przez aplikację.opis recepty przesłany przez system. Nagłówek.ustalony w procesie fiskalizacji drukarki. W wyniku uzgodnień w twórcami oprogramowania dla aptek oraz z Ministerstwem Finansów ustalono dodatkowy. • zawiera informacje odczytane z pamięci fiskalnej.Cena --------------..Ilość ----------. • linia 1: nazwa . • stawka podatkowa pobrana z pamięci fiskalnej na podstawie kodu stawki PTU (pole ‘vv.PTU -----| |--. Rozszerzenia te obejmują zmodyfikowany format paragonu fiskalnego oraz możliwość generowania kilku dodatkowych wydruków niefiskalnych.Wartość ---------------. mogą być max 3 linie po 40 znaków. • data odczytana z zegara drukarki. Drukarka ‘apteczna’ posiada wszystkie właściwości drukarki „detalicznej” (patrz opis sekwencji zawarty w poprzednich punktach tego rozdziału). w którym każdy artykuł jest opisany w 3 liniach tekstu. a ponadto jej funkcje zostały rozszerzone stosownie do potrzeb oprogramowania aplikacyjnego stosowanego w aptekach.Nazwa ---------------------------------------------------| |. Data. Może wystąpić ich dowolna ilość (do 255). Format tego paragonu jest następujący: 1. przesłana przez system (format ustalony przez aplikację): |0123456789012345678901234567890123456789| |xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx| • linia 2: • ZNIŻKA/RP . format nagłówka jest zatem dowolny . Pozycje sprzedaży.cc (l) vv. „rozszerzony” format paragonu.

oraz stawki podatkowe grup A.D.vv% pppppppp.B.). zawierających łączne kwoty sprzedaży BRUTTO w grupach A. Wartości sprzedaży w poszczególnych grupach podatkowych. w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| |Razem kkkkkkkk. • max 10 cyfr (przesłana przez komputer.vv| (kwota ‘kkkk. Pozycja „stornowana” . • od 1 do 5 linii. jako suma opłat od poszczególnych pozycji).pola WARTOŚĆ i OPŁATA ze znakiem ‘-‘. przesłana przez system . • OPŁATA za artykuł (format jw. Jedna linia (kreska) oddzielająca: |--------------------------------------------------------------| 9.pp| |Kwota ssssssss. 93 .oo| 5.ww oooooooo.C. |0123456789012345678901234567890123456789| |iiiiiiiiiiii wwwwwwww.Z.ww -oooooooo.ss | UWAGA: drukowane są tylko podsumowania dla tych stawek podatkowych. ale tez skontrolowana lokalnie.ss PTU vv % pppppppp.uu| • w przypadku gdy suma opłat jest mniejsza od zera na wydruku otrzymamy: |0123456789012345678901234567890123456789| |Zwrot zł uuuuuuuu.D: |0123456789012345678901234567890123456789| |Kwota ssssssss. ponadto dodatkowa linia z napisem „storno” o podwójnej szerokości: |0123456789012345678901234567890123456789| | # storno # | trzecia linia opisu artykułu ma w tym przypadku format: |0123456789012345678901234567890123456789| | iiiiiiiiiiii -wwwwwwww.’D’) oraz format dla kwoty sprzedaży wolnej od podatku: |Kwota zw.oo| 6.1.ss PTU vv. Kwota należności dla klienta. • podsumowanie kwot jw.’ przed pozycja groszy. ssssssss.uu| Str. dla kontroli poprawności danych) 8.jest to wynik konwersji posiadający max 10 cyfr + ‘.pp| (y = ‘A’. Jedna linia (kreska) oddzielająca (po wszystkich pozycjach sprzedaży): |-------------------------------------------------------------| 7. które występują w polu 5) (czyli jeżeli odpowiednia kwota jest niezerowa.. linia wydrukowana znakami o podwójnej szerokości: |0123456789012345678901234567890123456789| |Suma zł uuuuuuuu.k’ stanowi sumę wartości wszystkich pozycji i jest obliczana przez drukarkę i przesyłana przez komputer..Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 • WARTOŚĆ sprzedaży BRUTTO..kk VAT vvvvvvvv.

2 litery + 8 cyfr: |0123456789012345678901234567890123456789| | lll kk nnnnnnnn | 13. za długie opisy) UWAGA: • Opcjonalne dodatkowe 3 linie paragonu są drukowane między nagłówkiem z pamięci fiskalnej a datą i numerem paragonu. gdzie: Pl = ilość pozycji sprzedaży = 0.. <check> : bajt kontrolny.. Pn $s <check> ESC \ lub: ESC P Pl.ww| wwwwwwww.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 UWAGA: • w tym formacie paragonu nie uwzględniamy rabatów.generowania wydruku paragonu aptecznego. Logo fiskalne wraz z numerem unikatowym kasy. jeżeli =0: paragon ‘ON_LINE’ (linie otrzymywane są drukowane na bieżąco) Pn = ilość dodatkowych linii umieszczanych w nagłówku paragonu. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. • numer paragonu fiskalnego. 94 . = 5 : błąd odczytu zegara RTC. Str.ww| 11. ESC P Pl. Jeżeli reszta obliczona przez drukarkę na podstawie przesłanych przez komputer wartości WPŁATA i TOTAL jest nieujemna to dodatkowe 2 linie: |Gotówka |Reszta: wwwwwwww. Pn $s <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR <check> ESC \ Dodatkowa sekwencja dla nagłówka „paragonu aptecznego”: POCZĄTEK TRANSAKCJI (wejście w tryb TRANSAKCJI) . oraz czas: |0123456789012345678901234567890123456789| |nnnnnn #aaa hh:mm| 12. numer terminala + kod kasjera (3 znaki ASCII przesłane przez komputer).<linia3> = zawartość tych linii.. = 4 : błąd parametru (zła liczba linii). odczytany z totalizerów terminala. [LBTRSORG] : Nagłówek „paragonu aptecznego”. • Parametr Pn musi zdefiniować faktycznie wykorzystywaną ilość dodatkowych linii (można pominąć ten parametr jeżeli nie korzystamy z tej opcji). = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną = 40: błąd w dodatkowych liniach nagłówka (np. 10. Stopka paragonu. do których ma dostęp aplikacja = 0. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. Numer unikatowy kasy jest odczytany z pamięci fiskalnej i ma postać 10-u znaków ASCII. zawierające dowolny tekst (z wyłączeniem kodów sterujących). Ewentualne max 3 linie dodatkowe przesłane przez aplikację.30.3 <linia1>. max 6 cyfr. Modyfikacje sekwencji sterujących związane z dodatkowym formatem paragonu fiskalnego.

. • OPŁATA = kwota opłaty. na raporcie dobowym w polu ‘Łączna opłata’ może również się pojawić wartość ujemna (teoretycznie. to odtwarzany jest stan. = 22: błąd operacji STORNO . sumy opłat dla całej doby do: .999. jeżeli suma opłat z poszczególnych linijek jest < 0 to w polu podsumowań drukowany jest napis ‘Zwrot zł’.3. • Dopuszczamy przesłanie w polu <opłata> linijki paragonu wartości ujemnej.4 ale musi być: 1. = 17: błędne oznaczenie ilości (puste lub za długie). <recepta> = string[14]. UWAGA: • numeracja linijek musi być ciągła..2... <ptu> = kod stawki PTU = ‘A’.. ponadto na obu wyświetlaczach (LCD i LED) drukowana jest wartość ujemna.’D’ lub ‘ ‘ lub ‘Z’ (oba ostatnie oznacz. poprawna jest sekwencja numerów 1. format jw. • Na końcu każdej linii musi znaleźć się terminator w postaci pojedynczego kodu CR (jedyny dozwolony kod kontrolny). <ilość> = string[12]. Ogólne reguły syntaktyki rozkazów nie dopuszczają linii pustych.000.50.00 . dozwolony jest punkt dziesiętny przed dwoma ostatnimi cyframi. zawierający dowolne znaki drukowalne.2.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 • Każda linia może zawierać max 40 znaków ASCII. = 42: błąd kwoty OPLATA. jw. czy jest zapamiętana wycena leku o danej nazwie. > 0. sumy opłat dla całego paragonu.48. zakres lub brak). = 20: błąd wartości BRUTTO (syntaktyka. jw. jeżeli =0 to operacja STORNO ! <nazwa> = string[40]. w którym drukarka oczekuje na sprzedaż tego specyfiku. BRUTTO = kwota sprzedaży BRUTTO 10 cyfr max. dla towarów zwolnionych). Str. 2. • <check> = bajt kontrolny.000. = 19: błąd wartości CENA (syntaktyka.0. 95 . = 2 : błąd bajtu kontrolnego. (napis drukowany w polu ‘ZNIŻKA/RP’). sposób reprezentacji liczb ujemnych: BCD-10 ogranicza zakres kwot reprezentujących wartości: opłaty dla pozycji paragonu.. = 21: sekwencja odebrana przez drukarkę przy wyłączonym trybie transakcji.999. np. gdyby były same zwroty). = 4 : zły numer linii (błąd parametru Pi). ESC P Pi $a <nazwa> CR <ilość> CR <recepta> CR <ptu>/CENA/BRUTTO/OPŁATA/ <check> ESC \ Jest to sekwencja definiująca jeden artykuł paragonu: • • • • • • Pi = numer linijki = 0 lub 1.99 Kody błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. (nowe błędy dla sekwencji LBTRSART) = 41: błąd napisu <recepta>.. ale z wyłączeniem jakichkolwiek kodów sterujących. +49. [LBTRSART]: Linia paragonu. również jeżeli jest wykonywana operacja STORNO. Dalsze konsekwencje tego faktu są następujące: 1.w wyniku jej wykonania suma w danej grupie podatkowej wychodzi ujemna). z możliwością drukowania polskich liter i semigrafiki w kodzie MAZOWIA. jeżeli tak. operacja STORNO powoduje zwiększenie sumy opłat jeżeli stornowana pozycja ma ujemna opłatę. = 18: błędne oznaczenie stawki PTU (lub brak). (te numery identyczne jak dla sekwencji LBTRSLN) = 16: błędna nazwa (pusta lub za długa). format jw.4 jeżeli wykonuje się operację STORNO ! • wykonanie operacji STORNO powoduje w tej wersji kontrolę. • CENA = cena jednostkowa towaru. zakres lub brak). między nagłówkiem z pamięci fiskalnej a linią dodatkowego opisu) należy w niej umieścić co najmniej jedną spację. stąd jeżeli zachodzi potrzeba uzyskania linii oddzielającej (np.

= 23: błędna liczba rekordów (linii) paragonu.0. OPŁATA = łączna kwota. do których ma dostęp aplikacja = 0. ESC P 1 $e <kod> CR WPLATA/TOTAL <check> ESC \ lub: ESC P 1. UWAGA: . za logo fiskalnym.0. <kod> = string[3] . jeżeli = 0 to napisy „gotówka / reszta” nie będą drukowane. <check> = bajt kontrolny. = 24: przepełnienie bufora drukarki. = 28: przepełnienie totalizera. = 26: błąd kwoty WPLATA (syntaktyka. = 5 : błąd operacji z zegarem RTC.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Zmodyfikowana sekwencja zakończenia paragonu LBTREXIT. jaką musi zapłacić klient.Pn $e <kod> CR <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR WPLATA/TOTAL/OPŁATA/ <check> ESC \ ‘pozytywne’ zatwierdzenie transakcji.3 <linia1>. (po tym parametrze powinien być terminator CR !) WPLATA = kwota wpłacona przez klienta. ‘reszta’ nie będą drukowane !) = 27: błędna suma całkowita TOTAL. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. TOTAL = łączna należność dla klienta.‘negatywne’ zatwierdzenie transakcji przez serwer (Cancel) .wysłanie sekwencji CAN ESC P 0 $e <check> ESC \ .również anulowanie paragonu w trybie „on-line” <check> . = 4 : błąd parametru Pn. [LBTREXIT]: Akceptacja/ anulowanie paragonu. gdzie: Pn = ilość dodatkowych linii umieszczanych w stopce paragonu. = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną. parametr występuje tylko w sekwencji kończącej paragon „apteczny”.. ESC P 0 $e <check> ESC \ . Str. = 25: błędny kod terminala/kasjera (zła długość lub format).. 96 .numer terminala (2 cyfry) + kod kasjera (litera). lub błędna treść dodatkowych linii. rozumiana jako suma pól WARTOŚĆ dla wszystkich pozycji paragonu (dla kontroli poprzednich transferów).Pn $e <kod> CR <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR WPLATA/TOTAL/<check> ESC \ lub (zakończenie paragonu „aptecznego”) : ESC P 1 $e <kod> CR WPLATA/TOTAL/OPŁATA/ <check> ESC \ lub: ESC P 1. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. jeżeli różnica WPLATA-TOTAL <=0 to napisy ‘gotówka’.wyprowadza drukarkę z dowolnego błędnego stanu do głównej pętli analizy syntaktyki. jest to suma pól OPŁATA dla wszystkich pozycji paragonu.bajt kontrolny.<linia3> = zawartość tych linii.

p’ = string[20]. cena.format wydruku. |0123456789012345678901234567890123456789| |ILOŚĆ: iiiiiiiiii| |WARTOŚĆ: wwwwwwww.1. = 43: błąd kwoty OPŁATA. Nagłówek. wartość. format nagłówka jest zatem dowolny . Pola oznaczone przez (*) są opcjonalne. Tytuł wydruku w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| | ## WYCENA LEKU . Nagłówek musi zawierać następujące informacje: • nazwa przedsiębiorstwa (apteki). podatek VAT. opłata. • zawiera informacje odczytane z pamięci fiskalnej. • adres • NIP 1.3. W przypadku parametru numerycznego (kwota) linia jest pomijana jeżeli od-nośny parametr jest równy 0 oraz wydruk danej linii został explicite „zablokowany” w sekwencji sterującej (por.. • raport kasowy (wariant „apteczny”). 97 . Wycena leku .4. w formacie (dane dopisywane automatycznie przez drukarkę): |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www hh:mm kkkkkk| (‘www’ .NIEFISKALNE ## | |NAZWA: nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn| |POSTAĆ. ponieważ tablica zapamiętanych wycen leków nie jest pusta) Formaty dodatkowych (aptecznych) wydruków niefiskalnych. W opisywanym rozwiązaniu wprowadzono następujące wydruki niefiskalne. Ilość. łącznie z kodami sterującymi (mogą to być LF-y ale również kody ‘wzbogacające’ wydruk np. max 217 znaków.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 = 29: żądanie zakończenia (pozytywnego !) trybu transakcji. Linia zawierająca datę.2. o ściśle ustalonym formacie: • wycena leku (różne warianty).pp| |OPŁATA: oooooooo. opis sekwencji LBRPDTA na stronie 103). podwójna szerokość linii).cc| |VAT vv % : pppppppp. Jeżeli dane pole jest związane z parametrem napisowym to jeżeli jest on pusty lub równy ‘ ‘ (pojedyncza spacja) to cała linia. ‘ppp.. 1. godzinę oraz numer kolejny wydruku niefiskalnego. 1. = 44: brak w paragonie leku. DAWKA: pppppppppppppppppppp| |OPAKOWANIE: oooooooooooooooooooo| gdzie: ‘nnn.oo| Str.3-znakowe oznaczenie dnia tygodnia dopisywane przez drukarkę) 1. • zamówienie na lek recepturowy..ww| |CENA: cccccccc. (nie zawiera kodów kontrolnych). dla którego była drukowana wcześniej wycena (transakcja nie może być poprawnie zakończona. ‘ooo. w której jest drukowany dany parametr nie będzie drukowana. w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony.ustalony w procesie fiskalizacji drukarki.o’ = string[20].n’ = string[30]: dowolny napis przesłany przez aplikację.

..kk| 1.p’.(wiersz drukowany jeżeli odpowiedni parametr jest niepusty).d’ = string[10]: oznaczenie daty np. Drukowana jest wartość ‘kk. ‘xxx. Ciąg linii zawierających opcjonalne parametry numeryczne: 1. ‘30%’. ‘ww.6. przy czym parametr ‘ww.’9’ oraz ‘. Drukowana jest wartość ‘kk.’pp. Nie drukowana jeżeli parametr Ppl <> 0. Ta linia jest drukowana jeżeli napis (string[10]) odpowiadający temu parametrowi sekwencji jest niepusty: |0123456789012345678901234567890123456789| |ILOŚĆ LEKOSPISOWA: iiiiiiiiii| 1.7.Refundacja (*).Opłata podstawowa (*).k’ przesłana jako parametr numeryczny (kwota). dopuszczalne znaki ‘0’. ‘ppp. Drukowana jest wartość ‘kk. 1. ‘rrr.’ryczałt’. 98 ..n’ = string[20]: numer kasy + numer paragonu w systemie.’D’ lub ‘Z’ lub ‘ ‘).. |0123456789012345678901234567890123456789| |PONAD LIMIT: kkkkkkkk. Cena limitowa (*).w’ oprócz kontroli formalnej pod-lega również kontroli na zgodność wycen leków z treścią paragonu fiskalnego.8.w’. |0123456789012345678901234567890123456789| |LIMIT: kkkkkkkk.10. Drukowana jest wartość ‘kk..k’ przesłana jako parametr numeryczny (kwota). w formacie ‘1995-xx-xx’.p’ = string[10]: oznaczenie zniżki np.itp.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 gdzie: ‘iii...o’ = wartości przesłane jako parametry numeryczne (kwoty.r’ = string[10]: numer refundacji (traktowany jako napis).... |0123456789012345678901234567890123456789| |OPŁATA PODSTAWOWA: kkkkkkkk..k’ przesłana jako parametr numeryczny (kwota)..x’ = string[10]: oznaczenie rodzaju recepty. Linia nie drukowana jeżeli parametr Pcl <> 0. Ilość lekospisowa (*).kk| 1.. Dopłata ponad cenę limitową (*)..k’ przesłana jako parametr numeryczny (kwota)..w’ = string[30]: dane osoby wydającej lek.’).5. |0123456789012345678901234567890123456789| |DOPŁATA (100%): kkkkkkkk. traktowane jako napis. Linia nie drukowana jeżeli parametr Pd100 <> 0.kk| 1.c’.’oo. Linia nie drukowana jeżeli parametr Prf <> 0.i’ = parametr napisowy: string[20].. ‘ddd. Parametry sprzedaży w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| |KASA NR nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn| |PŁATNE: pppppppppp| |RECEPTA: xxxxxxxxxx| |REFUNDACJA: rrrrrrrrrr| |WYDAŁ: wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww| |DATA: dddddddddd| (*) gdzie: ‘nnn. ‘www.k’ przesłana jako parametr numeryczny (kwota).’cc. |0123456789012345678901234567890123456789| Str.. Dopłata 100 % (*). Drukowana jest wartość ‘kk. Linia nie drukowana jeżeli parametr Pop <> 0.9..kk| 1.11. Stopa podatku VAT jest odczytana z pamięci fiskalnej i wybrana na podstawie jednoznakowego parametru (typu ‘char’) przesłanego w sekwencji LBRPDTA (który może być równy ‘A’..

1.2.Pmn w sekwencji sterującej LBAPTREP) ‘nnnn’ = string[4]: numer kasy. Nagłówek (dane podatnika odczytane z pamięci fiskalnej. nazwisko i imię).. <> 0.kk| 1. jw. ‘www. 99 ..NIEFISKALNE ## | Raport kasowy.16. Opcjonalne dane dodatkowe . format: |0123456789012345678901234567890123456789| | ## KONIEC WYCENY LEKU . 2. ‘kk. Blok ten nie jest drukowany jeżeli parametr Pv sekwencji LBAPTREP jest Format: |0123456789012345678901234567890123456789| |VAT aa % : aaaaaaaa.qq| |VAT cc % : cccccccc..4 linii.NIEFISKALNE ## | |OD: dd-mm-rrrr gg:mm | |DO: dd-mm-rrrr gg:mm | |KASA NR nnnn kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk| |PARAGONY: pppppp-qqqqqq| gdzie: ‘dd-mm-rrrr gg:mm’ = data / godzina przesłana z systemu (jako ciąg parametrów binarnych Pd.p’. Linia zawierająca datę. Drukowane są tylko linie zawierające niepuste napisy.pp| |VAT bb % : bbbbbbbb. numer ubezpieczenia. w formacie (dane dopisywane automatycznie przez drukarkę.p’ = string[30]: dane pacjenta (np. 1. ‘pp. dowolny napis.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 |REFUNDACJA: kkkkkkkk.. Tytuł wydruku w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| | ## RAPORT KASOWY .cc rrrrrrrr..w’ = string[20]: nazwa województwa.bb qqqqqqqq. Koniec wydruku..3.’qq. jw. Raport VAT .w postaci napisu).4.. ‘rrr.aa pppppppp.opcjonalny (*)..blok 0.q’ = string[6] = napisy do oznaczenia zakresu numerów paragonów (według systemu komputerowego). ‘lll.k’ = string[27] : identyfikacja osoby obsługującej. |0123456789012345678901234567890123456789| |PACJENT: pppppppppppppppppppppppppppppp| (*) |LEKARZ: llllllllllllllllllllllllllllll| (*) |REFUNDATOR: rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr| (*) |WOJEWÓDZTWO: wwwwwwww wwwww| (*) gdzie: ‘ppp.. dowolny 4-znakowy napis. 2.l’ = string[30]: dane lekarza (numer . godzinę oraz numer kolejny wydruku niefiskalnego.).rr| Str.): |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www hh:mm kkkkkk| 2.12. 2.r’ = string[20]: nazwa organizacji refundującej.

NIEFISKALNE ## | ssssssss. nie jest kontrolowana przez drukarkę).Pm1. traktowany jako napis.| tttttttt. : zzzzzzzz. ‘tttttttt.linia w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| | ## KONIEC RAPORTU .zz’). Linia zawierająca datę. równy ‘ ‘ lub ‘-‘. Raport gotówkowy . Dane osoby przyjmującej zamówienie: Str.zz |RAZEM : xxxxxxxx.’dd’ = stopy podatkowe odczytane z modułu .dd’ = kwoty sprzedaży w grupach PTU A.numer zamówienia przesłany z systemu. Data przyjęcia zamówienia: |0123456789012345678901234567890123456789| |DATA: dd-mm-rrrr | gdzie: ‘dd-mm-rrrr’ = data przesłana z systemu jako 3 parametry liczbowe Py1..’pp. 3.jednoznakowy parametr przesłany przez system.. 2.’dddddddd.5.’ssssssss.6.ss’ = kwoty podatku w poszczególnych grupach podatkowych.. godzinę oraz numer kolejny wydruku niefiskalnego. Nagłówek (dane podatnika odczytane z pamięci fiskalnej. Tytuł wydruku w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| | ## NIEFISKALNE ## | | ## LEK RECEPTUROWY . ‘xxxxxxxx.5.zz’ = kwota sprzedaży zwolnionej od podatku.aa’.p’.2.1. w formacie (dane dopisywane automatycznie przez drukarkę.tt’ = suma kwot ‘pppppppp.. 100 .xx’ = sprzedaż całkowita (nie jest sprawdzana ani zgodność z danymi z totalizera drukarki ani poprawność dodawania kwot z ‘aaaaaaaa.z’. 3.’bb’.ss| 0. ‘zz.Pd1.): |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www hh:mm kkkkkk| 3. dla oznaczenia kwoty ujemnej.ss’ (obliczona przez system. ‘zzzzzzzz. Blok ten nie jest drukowany jeżeli parametr Pg jest <> 0.dd |ZW.)..’ssssssss..aa’.tt| Zamówienie na lek recepturowy.zz| |GOTÓWKA POCZĄTKOWA pppppppp. |0123456789012345678901234567890123456789| |ZALICZKI s zzzzzzzz..opcjonalny (*).n’ = string[10] . Koniec wydruku . jw. ‘pppppppp.3.pp’. 3.xx gdzie: ‘aa’.D naliczone przez system (wartości te nie są przez drukarkę sprawdzane na zgodność z totalizerami). ‘aaaaaaaa. jw.kk| gdzie: s = string[1] .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 |VAT dd % : dddddddd.pp| |GOTÓWKA KOŃCOWA kkkkkkkk.k’ = wartości 3 kwot przesłane przez system 2.4..pp’. 3....ZAMÓWIENIE ## | (następna linia wydrukowana znakami o podwójnej szerokości): |01234567890123456789| |NUMER: nnnnnnnnnn| gdzie: ‘nnn.’zzzzzzzz.’kk.

3...... 3. numer ubezpieczenia. Termin odbioru (*) . 3.Pm2.. Linia drukowana tylko jeżeli odnośny parametr jest niepusty.. dzień (=1.....data drukowana w tej linii jest wybierana przez 3 parametry numeryczne Py2.12).10.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 |0123456789012345678901234567890123456789| |PRZYJĄŁ: wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww| gdzie: ‘www...Pd2: rok (2 ostatnie cyfry). gdy Py2 >=100 (Pm2. Kwota przedpłaty (*).NIEFISKALNE ## | Str...opcjonalny: |0123456789012345678901234567890123456789| |TERMIN ODBIORU: dd-mm-rrrr | lub drugi format (bez parametrów): |TERMIN ODBIORU:.. 3....k’ = wartość kwoty przesłana z systemu w postaci numerycznej. • format „z kropkami”.. Format: |0123456789012345678901234567890123456789| | ## KONIEC ZAMÓWIENIA ...p’ = string[30]: dane pacjenta (np..| UWAGA: .. • format z datą ‘dd.. 101 . miesiąc (=1.. Pacjent (*).99. różne wartości tych parametrów dają 3 możliwe formaty linii: • linia pominięta. |0123456789012345678901234567890123456789| |PACJENT: ppppppppppppppppppppppppppppp| (*) gdzie: ‘ppp... Linia ta nie jest drukowana jeżeli parametr Pks<>0.6.. nazwisko i imię)......31)....9.... gdy Py2=Pm2=Pd2=0 (lub brak parametrów)......kk | gdzie: ‘kk.. Linia drukowana jeżeli odnośny parametr jest niepusty.l’ = string[30]: dane lekarza (numer . 3. Zakończenie wydruku.. Lekarz (*)...8..w postaci napisu).w’ = string[30] = napis przesłany z systemu. |0123456789012345678901234567890123456789| |LEKARZ: llllllllllllllllllllllllllllll | (*) gdzie: ‘lll. Format: |0123456789012345678901234567890123456789| |OPŁATA: kkkkkkkk.7.Pd2: nieistotne)..rr’. gdy wszystkie parametry mają poprawny zakres a Py2=0.

40-znakowe nazwy. a nie ‘opłaty’ !). że „stornowanie” pozycji na paragonie powoduje jej „odtworzenie” w tablicy. Próba zakończenia transakcji bez spełnienia tego warunku daje błąd transakcji. Ponieważ może zaistnieć sytuacja. Ponadto zauważmy. który powoduje w trybie blokowym usunięcie całego paragonu i odtworzenie stanu tablicy „wycen” a w trybie „On-Line” skutkuje anulowaniem transakcji. Zapamiętywane są pełne.przewidziano możliwość usunięcia pozycji z tablicy wycen . Jeżeli dana nazwa pojawi się w wycenie więcej niż jeden raz. Str. 102 . kiedy po wydrukowaniu wyceny zrezygnowano ze sprzedaży leku .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Związek między wydrukami niefiskalnymi wycen leków a wydrukiem paragonu fiskalnego.dla zaakceptowania ich przez klienta. to umieszczona w tablicy wycen wartość jest sumą wartości wszystkich wycen odpowiadających tej nazwie. W dowolnym momencie przy wyłączonym trybie transakcji (!) można wydrukować pewną liczbę takich wycen . Po wykryciu danej nazwy sprawdzana jest zgodność wartości.kolejność wycen nie musi odpowiadać kolejności leków na paragonie.co jest preferowanym ze względów organizacyjnych rozwiązaniem.przy pomocy sekwencji LBCLRDTA oraz kasowania całej tablicy sekwencja LBCLRALL. kwoty wchodzące do obliczenia podatku VAT. Ponadto na paragonie można umieścić również towary „spoza listy” tj. Reasumując: powiązano wydrukowanie wyceny leku z jego sprzedażą. Poprawne zatwierdzenie transakcji może nastąpić tylko. Jeżeli nazwa się zgadza ale wartości są różne zostanie zgłoszony błąd transakcji. Nie jest możliwe wydrukowanie samej wyceny bez dokonania sprzedaży. Zwróćmy uwagę. gdy wszystkie pozycje umieszczone w tablicy „wycen” zostaną wydrukowane / umieszczone na paragonie. Wydrukowanie ciągu wycen poprzedza w tym rozwiązaniu wydrukowanie paragonu fiskalnego . Kontrolowana jest również zgodność wartości leku na paragonie z wartością podaną na wycenie. dwulinijkowy lub „apteczny”) oraz trybu drukowania (paragon blokowy / „On-Line”). dla których były drukowane poprzednio wyceny. Jeżeli wydrukowano chociaż jedną wycenę (tablica jest „niepusta”) to nie ma możliwości poprawnego zakończenia transakcji bez sprzedaży (umieszczenia na paragonie wszystkich pozycji. takie. Każda wycena jest zapamiętana przez drukarkę (w pamięci nieulotnej tj. Operacje takie są odnotowywane w pamięci nieulotnej drukarki i na raporcie dobowym jest drukowana ilość usuniętych w ten sposób pozycji oraz war-„stornowanych wycen”. Kontrola ta jest przeprowadzana przez drukarkę zawsze (przy „niepustej” tablicy) niezależnie od rodzaju paragonu (jedno-. ale fakty takie zostaną odnotowane na raporcie dobowym. że ponieważ identyfikacja wyceny odbywa się na podstawie nazwy . Drukowanie ciągu wycen leków jest ściśle powiązane ze sprzedażą tych leków na paragonie fiskalnym w następujący sposób. W wyjątkowych sytuacjach można zrezygnować ze sprzedaży. w sposób odporny na wyłączenie zasilania !) w tablicy zawierającej nazwy i wartości (tj. W przypadku stwierdzenia zgodności nazw i wartości dana pozycja jest zaznaczana w tablicy jako „wydrukowana” (ale nie jest „usuwana” ze względu na możliwość anulowania transakcji). dla których nie drukowano wycen. Pojemność tej tablicy wynosi 20 pozycji co ogranicza maksymalną ilość wycen drukowanych „pod rząd”. Podczas tworzenia (tryb blokowy) lub drukowania (tryb „On-Line”) paragonu każda linijka jest kontrolowana pod kątem zgodności nazwy z nazwami zawartymi w tablic nazw dla wycen leków.

..’).. We wszystkich podanych niżej sekwencjach obowiązują ogólne zasady syntaktyki dla drukarki „DF-300”. zakodowana jako dwa znaki heksadecymalne). <kasa_nr> = string[20].’).. Parametr Pc steruje pracą obcinacza po zakończeniu drukowania: Pc = 0 : odcięcie paragonu.nazwy i wartości (jeżeli dana nazwa już występuje w tablicy to wartość zapamiętana w tablicy jest inkrementowana o aktualną kwotę przekazana w sekwencji). wtedy odnośna linia nie jest drukowana. ESC P Pc. Ppl : kwota <ponad_limit> (linia ‘PONAD LIMIT:.’). Parametry napisowe sekwencji. • dopisanie do tablicy „zapamiętanych wycen” leków danej pozycji . <platne> = string[10]. Jako parametr „pusty” jest również uznawana pojedyncza spacja.’). Parametry Pcl. Pc = 1 : bez odcięcia.Prf <> 0 oraz dana kwota jest zerowa. <ilosc> = string[10]. <ptu> = char.. <refundacja> = string[10].’)..Pd100.. również jeżeli kwota ta jest zerowa.Prf *w <nazwa> CR <postac_dawka> CR <opakowanie> CR <ptu> CR <ilosc> CR <kasa_nr> CR <platne> CR <recepta> CR <refundacja> CR <wydal> CR <data> CR <ilosc_lekospis> CR <pacjent> CR <lekarz>CR <refundator> CR <wojewodztwo> CR <wartosc> / <cena> / <vat> / <oplata> / <limit> / <ponad_limit> / <doplata> / <oplata_podst>/ <refundacja> / <check> ESC \ Sekwencja powoduje: • wydrukowanie wydruku niefiskalnego dla wyceny leku.Prf powodują zablokowanie drukowania wybranych kwot jeżeli dany parametr jest Pcl.Pcl. Pop : kwota <oplata_podst> (linia ‘OPŁATA PODSTAWOWA:. 103 .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Sekwencje sterujące dla uzyskania dodatkowych aptecznych wydruków niefiskalnych. Str. Brak parametru lub wartość zerowa powoduje drukowanie linii związanej z daną kwotą.. W szczególności w każdej sekwencji występuje 2-znakowy parametr <check> oznaczający bajt kontrolny sekwencji (suma znaków modulo 256. Prf : kwota <refundacja> (linia ‘REFUNDACJA:.Pop. <postac_dawka> = string[20].Ppl.. <nazwa> = string[30]. Pd100: kwota <dopłata> (linia ‘DOPŁATA (100%):. [LBRPDTA]: Wycena leku.. <opakowanie> = string[20]... Pcl : kwota <limit> (linia ‘LIMIT:. <recepta> = string[10]. Parametry oznaczone jako (*) mogą być puste.

<wojewodztwo> = string[20] (*). = 50: błąd pola <ilosc>. Parametry numeryczne sekwencji (kwoty. = 54: błąd pola <refundacja>. <refundator> = string[20] (*). = 59: błąd pola <lekarz>. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. = 52: błąd pola <platne>. = 60: błąd pola <refundator>. = 45: przepełnienie tablicy wycen (zbyt duża liczba wycen wydrukowana). = 3 : zła ilość parametrów (więcej niż 6). muszą występować wszystkie nawet jeżeli nie wszystkie są drukowane): <wartosc>. = 55: błąd pola <wydal>.<limit>. = 51: błąd pola <kasa_nr>. = 4 : błąd parametru (Pc. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. = 58: błąd pola <pacjent>. pozostałe błędy sekwencji: = 62: błąd jednej z wartości numerycznych <wartosc>.<refundacja>..Prf). błędy parametrów napisowych sekwencji: = 46: błąd pola <nazwa>. = 48: błąd pola <opakowanie>. 104 .. = 61: błąd pola <wojewodztwo>. = 47: błąd pola <postac_dawka>.<cena>.<oplata>.<refundacja> (może być błąd syntaktyki lub brak jednego z parametrów).<doplata>. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. = 49: błąd pola <ptu>.<ponad_limit>. = 53: błąd pola <recepta>. <data> = string[10] (*).<vat>. <pacjent> = string[30] (*). Str. = 57: błąd pola <ilosc_lekospis>. <lekarz> = string[30] (*). <ilosc_lekospis> = string[10] (*). <oplata_podst>.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 <wydal> = string[30].. = 56: błąd pola <data>.

Py2 = rok = 0..Pmn2 = minuta = 0.<brutto_d> = kwoty sprzedaży w grupach podatkowych A.Pmn2 = data / godzina końcowa raportu (linia ‘DO:. paragonu dla raportu.99 (2 ostatnie cyfry. <par1> = string[6] = początkowy nr.’. Pd1. Pv.Pm2 = miesiąc = 1. [LBCLRALL] : Kasowanie całej zapamiętanej listy wycen leków.Pd2 = dzień = 1. UWAGA: poprawność daty (ilość dni miesiąca) nie jest kontrolowana. UWAGA: brak parametrów Pv. <znak_z> = string[1] = ‘ ‘ lub ‘-‘ = znak kwoty drukowanej w linii ‘ZALICZKI. musi występować. Pm1.Pm1. 105 .31. Pm1.D.Pd1. [LBAPTREP] : Raport kasowy w formacie dla aptek.Pg oznacza Pv=Pg=0 (bloki są drukowane). paragonu dla raportu. ESC P *a <check> ESC \ Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.Ph2 = godzina = 0.Ph2. Py2. Ph1. Ph2. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. <par2> = string[6] = końcowy nr.’). Pmn2.<brutto_b>....Pd2.. = 63: brak w tablicy zapamiętanych wycen podanej nazwy. ESC P Py1. Muszą zawsze występować wszystkie nawet jeżeli blok kwot VAT i/lub blok raportu gotówkowego nie są drukowane: <brutto_a>. Str. UWAGA: wykonanie sekwencji gdy tablica jest pusta nie powoduje zgłoszenia błędu.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBCLRDTA] : Kasowania zapamiętanych danych o wycenie leku („stornowanie wyceny”)..Pmn1 = data / godzina początkowa raportu (linia ‘OD:’). Py2.. ESC P *c <nazwa> CR <check> ESC \ sekwencja usuwa z tablicy zapamiętanych wycen pozycję identyfikowaną przez nazwę <nazwa> = string[40]. Py1. Parametry napisowe: <kasa> = string[4] = numer kasy (traktowany jako dowolny napis). Pg <> 0 : blok raportu gotówkowego nie jest drukowany. przy czym 0: 2000).<brutto_c>. Ph1... Pmn1.12. nawet jeżeli ten blok nie jest drukowany. Pd2. <osoba> = string[27] = identyfikacja osoby obsługującej. Pv <> 0 : blok raportu kwot VAT nie jest drukowany.59.. Pmn1.Pm2. Pm2. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. Pd1.23. Parametry numeryczne (kwoty). Pg *r <kasa> CR <osoba> CR <par1> CR <par2> CR <brutto_a> / <brutto_b> / <brutto_c> / <brutto_d> / <brutto_z> / <total_brutto> / <ptu_a> / <ptu_b> / <ptu_c> / <ptu_d> / <total_ptu> / <znak_z> CR <zaliczki> / <got_pocz> / <got_konc> / <check> ESC \ Parametry: Py1.Ph1.

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 <brutto_z> = kwota zwolniona od podatku... na końcu linii jest drukowana data określona przez parametry Py2. <ptu_a>.. Ponadto sekwencja w nowej postaci powoduje zwiększenie wartości na wyświetlaczu o przesłaną kwotę opłaty ( <opłata> ..gdy Py2=Pd2=Pm2=0 to linia 'TERMIN ODBIORU..'). Py2. Pd1 = dzień = 1. ESC P Py1.<ptu_d> = kwoty podatku naliczonego od kwot sprzedaży w grupach A. Pd1.. że ponieważ początek transakcji zeruje wartość na wyświetlaczu prawidłowa sekwencja działań polega na wydrukowaniu paragonu fiskalnego oraz bezpośrednio po nim numerku (ew.. Pn=0. Parametry: Py1.12. ciągu numerków) na lek recepturowy. przy czym 0: 2000).oczywiście wartość ta jest dodawana raz.w.<ptu_b>. Zwróćmy uwagę. Pks<>0 : kwota przedpłaty nie jest drukowana. UWAGA: .. = 68: błąd pola <znak_z>. Pm1.Pm1.. = 67: błąd pola <par2>. jeżeli jest drukowana więcej niż jedna kopia). = 65: błąd pola <osoba>. = 66: błąd pola <par1>. 106 . = 5 : błąd odczytu zegara RTC.99 lub 100 (2 ostatnie cyfry.' nie jest drukowana. = 4 : błąd parametru (Py1. .D <total_ptu> = suma kwot podatku j.31 lub 0. <total_brutto> = suma kwot j.Pm2.31. Py2 = rok = 0..p. Pks... Pm2 = miesiąc = 1.99 (2 ostatnie cyfry. wartość 0 lub brak parametru powoduje wydrukowanie jednego egzemplarza.12 lub 0. Pm2 i Pd2.. przy czym 0: 2000). Py1 = rok = 0.Pd2 = termin odbioru (linia 'TERMIN ODBIORU. [LBRPORD] : Zamówienie na lek recepturowy..Pg). Py2. Pd2. Pn *k <numer> CR <osoba> CR <pacjent> CR <lekarz> CR <opłata> / <check> ESC \ Sekwencja powoduje wydrukowanie zamówienia na lek recepturowy. Pm2. UWAGA: Dodatkowy parametr Pn (>1) powoduje wydrukowanie więcej niż jednego zamówienia na lek recepturowy przy użyciu jednej sekwencji. Pm1 = miesiąc = 1.<total_ptu> (może być błąd syntaktyki lub brak jednego z parametrów). = 2 : błąd bajtu kontrolnego..').. a linia jest uzupełniona kropkami. Str. = 3 : zła ilość parametrów (więcej niż 12).gdy Py2=100 to parametry nie są drukowane.. Po wydrukowaniu ostatniego numerka na wyświetlaczu będzie prawidłowa kwota do zapłaty obejmująca również opłaty za leki recepturowe.w..Pd1 = data przyjęcia zamówienia (linia 'DATA:.8 = ilosc kopii numerka na lek recepturowy.. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.<ptu_c>..w p. . błędy parametrów napisowych sekwencji: = 64: błąd pola <kasa>.. Pd2 = dzień = 1. pozostałe błędy sekwencji: = 69: błąd jednej z wartości numerycznych <brutto_a>.

Jako parametr "pusty" jest również uznawana pojedyncza spacja. 30 znaków zakończony CR. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. (błędy parametrów napisowych sekwencji) = 70: błąd pola <numer>. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. <lekarz> = string[30] (*). wtedy odnośna linia nie jest drukowana. = 75: błąd pola <opis>. Sekwencja LBCLRALL usuwa z listy wszystkie nazwy które pojawiły się zarówno w wycenach jak i opisach. <check> = bajt kontrolny dla całej sekwencji. Usunięcie nazwy z listy jest odnotowywane w raporcie dobowym. lub usunięcia tej nazwy z listy przy pomocy sekwencji LBCLRTXT. 107 . (inne błędy) = 74: błąd kwoty <opłata>. <pacjent> = string[30] (*). traktowany jako napis. jeżeli ta sama nazwa pojawiła się w wycenie leku to nie jest ona usuwana. = 4 : błąd parametru (Py1. Sekwencja LBCLRTXT usuwa z listy nazwę. = 72: błąd pola <pacjent>. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Parametry napisowe: Parametry oznaczone jako (*) mogą być puste. Jest to zatem analogiczna koncepcja „powiązania” drukowania opisów leków z ich sprzedażą jak dla wycen leków. <opis> = napis złożony z max. = 74: błąd pola <nazwa>. [LBPRNTXT]: Opisu działania leku.. Fakt ten powoduje konieczność sprzedaży tego towaru w trakcie następnej transakcji. która pojawiła się w opisie. przekroczenie dopuszczalnej ilości linii = 50 UWAGA: Jest zapamiętywany fakt wydrukowania opisu leku o danej nazwie.Pks). Informacja o usuniętym opisie pojawia się w raporcie dobowym w postaci linii o formacie: |ILOŚĆ ANULOWANYCH OPISÓW iiiiii| Str. <osoba> = string[30] = dane osoby przyjmującej zamówienie. = 73: błąd pola <lekarz>. = 3 : zła ilość parametrów (więcej niż 7). = 5 : błąd odczytu zegara RTC. ESC *t <nazwa> CR <opis> #255 <check> ESC \ gdzie: <nazwa> = napis złożony z max. 2000 znaków ale nie więcej niż 50 linii zakończony kodem ASCII 255 (dziesiętnie). = 71: błąd pola <osoba>. <numer> = string[10] = numer zamówienia. = 2 : błąd bajtu kontrolnego.

Kody błędów: = 2 : błąd bajtu kontrolnego.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBCLRTXT] : Kasowanie opisu działania leku z tablicy wycen.LBPRNXT będą kierowane na zdefiniowane urządzenie aż do ponownego odebrania sekwencji LBPRNDIR lub wyłączenia zasilania. [LBPRNDIR] : Sekwencja związana z obsługą dodatkowego portu szeregowego. = 76: brak w tablicy zapamiętanych opisów podanej nazwy. 108 . Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. ESC P *z <nazwa> CR <check> ESC \ . = 4 : błąd parametru Ps Str. <check> .LBAPTREP.Pm #y <check> ESC \ Ps = 0: wydruki niefiskalne kierowane będą na drukarkę paragonową Ps = 1: wydruki niefiskalne kierowane będą na drukarkę zewnętrzną Opcjonalny parametr Pm określa gęstość druku (tylko dla drukarki zewnętrznej): Pm = 0 (lub brak) : drukuj z aktualnie wybraną gęstością Pm = 1 : 10 CPI Pm = 2 : 12 CPI Pm = 3 : 17 CPI Pm >=4 : 20 CPI Pm = 5 : Wybór „slip printera” (TM-290 . ESC P Ps. = 2 : błąd bajtu kontrolnego.LBRPORD. która została tam wpisana przy użyciu sekwencji LBPRNTXT.sekwencja usuwa z tablicy zapamiętanych wycen pozycję identyfikowaną przez nazwę <nazwa> = string[DL_NAZWY].przełączenie w tryb 42 kolumn) UWAGA: Po odebraniu tej sekwencji wszystkie wydruki generowane przez następujące dalej sekwencje: LBRPDTA.suma kontrolna.

że drukarka wysyła znak XOFF (ctrl S. że komputer nie ma możliwości wstrzymania transmisji danych wysyłanych przez drukarkę.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 12. Stan braku gotowości urządzenia zachodzi w momencie zapełnienia 3/4 pojemności bufora komunikacyjnego tj. Interfejs ten umożliwia komunikację dwukierunkową. Str. hex 13) w momencie. gdy bufor wejściowy ulegnie zapełnieniu (w tym przypadku będzie w nim 1536 znaków). interfejs szeregowy drukarki może pracować jako interfejs napięciowy (wg standardu RS-232C). dane nadawane przez drukarkę oraz masa sygnałowa. Zastosowano tzw. Ponadto. w stan wysoki (+12V) w stanie gotowości.): Tabela 1 PARAMETR Szybkość transmisji Ilość bitów informacyjnych Parzystość Ilość bitów STOP Protokół komunikacyjny odbiornika Protokół komunikacyjny nadajnika WIELKOŚĆ 1200. Aby zapewnić poprawną pracę interfejsu.dane odbierane przez drukarkę. aż do momentu. jeżeli znajdzie się w nim 1536 znaków. Linia ta jest ustawiana w stan niski (-12V) jeżeli drukarka nie jest gotowa do przyjmowania następnych znaków . w którym przewody sygnałowe nie są skrzyżowane. niektóre programy sterujące interfejsem wymagają dla poprawnej pracy nadajnika (komputera) zwarcia sygnału RTS z CTS (od strony komputera). Z uwagi na konieczność zastosowania specjalnego kabla nie jest to sposób zalecany. musi być zrealizowany ten protokół komunikacyjny..Opis interfejsów drukarek fiskalnych Thermal i 3001 Uwagi ogólne Drukarki POSNET Thermal i POSNET 3001 wyposażono w interfejs szeregowy RS-232C. Sygnały interfejsu Jak już wspomniano wcześniej. FIFO). protokół XON-XOFF. że zostaną spełnione następujące warunki sprzętowe i programowe. Okablowanie. gdy ilość znaków spadnie poniżej 1/4 długości bufora. natomiast dla poprawnej pracy odbiornika wymagane jest zwarcie sygnałów DTR z DCD oraz DSR (od strony komputera). Zastosowanie tego protokołu umożliwia poprawną pracę interfejsu przy wykorzystaniu połączenia za pomocą jedynie trzech (interfejs napięciowy) lub czterech (pętla prądowa) przewodów. W najprostszym przypadku (interfejs napięciowy) wystarczą 3 przewody . Można również zastosować protokół sprzętowy przy użyciu linii RTS. hex 11). kiedy procesor drukarki pobierze z bufora odpowiednią ich liczbę . W chwili. Podłączenie drukarki do komputera przy pomocy interfejsu szeregowego nie przedstawia specjalnych trudności pod warunkiem. Opis interfejsu szeregowego Parametry interfejsu szeregowego są ustalone "na stałe" (Tabela 1.19200 (domyślnie 9600) 8 Brak 1 XON-XOFF Brak bodów Zwróćmy uwagę na ostatni parametr w powyższej liście. Zwykle trzeba zrealizować połączenie RTS drukarki z CTS komputera. 109 . Interfejs komunikacyjny korzysta z bufora wejściowego w drukarce . drukarka wysyła znak XON (ctrl Q. Często popełniany błąd w takim połączeniu to zastosowanie kabla. co jest istotne w sytuacji.założono. Wówczas transmisja znaków z komputera do drukarki powinna zostać wstrzymana. tj. Od strony drukarki żadne zwarcia nie są wymagane. gdy aplikacja wymaga odczytu statusu drukarki. gdy ilość znaków w buforze spadnie poniżej określonego progu (512 znaków). który informuje. Polega on na tym. że drukarka będzie ponownie gotowa do przyjmowania następnych danych. 512 znaków.o długości 2048 znaków (kolejka znaków wejściowych.

8 RTS 1 DRUKARKA (RJ-45) – KOMP. Sygnał RTS w standardowym kablu dostarczanym z drukarką nie jest podłaczony. Standardowe kable sygnałowe drukarek Poniżej przedstawiono rysunki standardowych kabli sygnałowych wykorzystywanych przy transmisji z drukarkami POSNET Thermal i POSNET 3001. Polskie znaki w standardzie MAZOWIA.6. Ponieważ masy sygnałowe urządzeń (komputera i drukarki) są zwarte z masami ochronnymi (uziemieniami) . Na wyświetlaczu tym wyświetlane są dokładnie te same informacje które pojawiają się na wyświetlaczy LCD operatora. złącze zewnętrznego zasilacza oraz złącze wyświetlacza klienta). czytelny tekst). że zgodnie z normą V.6. 1. Opis sygnałów innych interfejsów dostępnych w drukarkach przedstawiono na stronie 114 (dodatkowy RS232. W przypadku jego wykorzystania zworka dostępna dla serwisu (patrz pkt. UWAGA: w tym przypadku sygnał RTS nie działa ! 2. Drugim problemem.3. z załączeniem dodatkowych odbiorników prądu w sieci energetycznej). Chociaż często jest stosowane połączenie dłuższe (z pozytywnym rezultatem). co może zwiększać prawdopodobieństwo przekłamań transmisji. 1. jest brak izolacji galwanicznej mas sygnałowych urządzeń. Wtedy w drukarce należy przestawić zworkę (dostępną dla serwisu) na pozycję ‘2xRS’. które dają dodatkowe błędy transmisji. 110 . 1 4. który pojawia się przy wykorzystaniu interfejsu napięciowego. 8.1) powinna być ustawiona na pozycję ‘1xRS+RTS’ (patrz strony 121 i 123). wszelkie różnice potencjałów między uziemieniami komputera i drukarki powodują przepływ (często znacznego !) prądu poprzez połączenie mas sygnałowych urządzeń. gdy oba urządzenia (komputer i drukarka) są zasilane z różnych faz lub obwodów energetycznych. Ponadto w obwodzie masy sygnałowej mogą pojawiać się w takiej sytuacji zakłócenia impulsowe (związane np. Prąd ten powoduje oczywiście dodatkową różnicę potencjałów. 5. Kabel wykorzystujący złącze 9 od strony PC-ta: Komputer DB-9 PIN Opis 2 RxD 3 TxD 5 GND 1–4–6 Zwora 1 7-8 Zworka 2 Uwaga: Złącze oznaczone (opisane) jako RS232 może być wykorzystane do podłączenia dodatkowego zewnętrznego wyświetlacza alfanumerycznego Typu VFD (duży. 3. a połączenia masy ochronnej są realizowane w sieci energetycznej nie poprzez "prawdziwe" uziemienie. "zerowanie" (co jest najczęściej stosowane w sieciach energetycznych w budynkach mieszkalnych i biurowych). lecz przez tzw.7. Problem ten występuje szczególnie drastycznie. Opis PIN RxD 5 TxD 4 GND 2. Kabel wykorzystujący złącze 25 od strony PC-ta: Komputer DB-25 PIN Opis 3 RxD 2 TxD 7 GND 6 – 8 – 20 Zwora 1 4-5 Zworka 2 2.8 RTS 1 Str. Standardowe parametry transmisji: 9600. N.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Istotne jest. DRUKARKA (RJ-45) – KOMP. złącze szuflady.3.7. Opis PIN RxD 5 TxD 4 GND 2.24 maksymalna długość takiego połączenia (standard napięciowy) nie może przekraczać (przy szybkości transmisji 9600 bodów) 15 metrów. Połączenie opisane powyżej wymaga zastosowania protokołu transmisji XON-XOFF. należy taką praktykę zakwalifikować jako błędną.

.pl ).. Z doświadczeń autorów wynikają jednak następujące wskazówki. pracujących w różnorodnym środowisku sprzętowym (PC 386. napisanymi przy użyciu różnych systemów programowania (np.COM4.COM4 spełniające powyższe wymogi. Należy jednak pamiętać o właściwym skonfigurowaniu portu. realizacji protokołu XON-XOFF w procedurze obsługi przerwania oraz buforowaniu odbieranych znaków w buforze FIFO (wystarczy tu bufor o długości 256 bajtów)..COM4 spełniające powyższe wymogi są wbudowane w jądro systemu. lub napisać własne procedury programujące port i wysyłające do niego znak (np. w szczególności o włączeniu protokołu XON-XOFF. CLIPPER.nie sposób przeanalizować w tym miejscu wszelkich możliwych problemów.. oprogramowanie nie stwarza większych problemów . Zwróćmy ponadto uwagę. W przypadku większości współcześnie wykorzystywanych systemów programowania (CLIPPER. C itd. że nie ma możliwości przepełnienia bufora wejściowego drukarki (o długości 2048 znaków). nawet jeżeli uzyskano poprawną pracę aplikacji z tak skonstruowaną komunikacją podczas prób.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Wymagania programowe Ponieważ drukarka może współpracować z bardzo różnymi aplikacjami. ponieważ nie zapewniają one właściwego buforowania znaków odbieranych przez komputer oraz nie realizują protokołu XON-XOFF.W efekcie. pamiętając tylko o wyborze właściwego adresu portu COM1.COM4.. 4. oraz komunikacji wyłącznie jednokierunkowej. w środowisku DOS'a. które może stwarzać oprogramowanie komunikacji szeregowej. 2. nie ma gwarancji..). W przypadku komunikacji dwukierunkowej wykorzystanie procedur BIOS jest w ogólnym przypadku błędne.Pentium) i programowym (DOS. Wobec braku realizacji protokołu XON-XOFF sposób ten jest efektywny tylko w specyficznych sytuacjach . dBase. DCD-DSR-DTR dla odbiornika). Windows . 111 . 1.posnet.gdy aplikacja jest tak napisana. C. Str. że po przeniesieniu jej na inny sprzęt (lub nieco różniące się środowisko programowe !) będzie ona nadal działać poprawnie ! 3.można użyć procedur BIOS. UNIX. PASCAL) istnieją gotowe biblioteki procedur obsługi portów COM1. Często popełnianym błędem jest ponadto brak blokady opcji XANY (parametr -XANY) co powoduje nie kontrolowane wznowienie transmisji w wyniku odebrania przez system dowolnego znaku (a przecież nie musi to być znak XON !). że procedury BIOS wymagają zwór na złączu komputera (RTS-CTS dla nadajnika.) . W przypadku podłączenia drukarki przez COM1. wzorując się na modułach dostarczonym przez POSNET : www. W systemie UNIX procedury obsługi portów COM1.com.486.. Właściwe (i zalecane) rozwiązanie procedur komunikacyjnych polega na wykorzystaniu przerwania sprzętowego do odbierania znaków z interfejsu.

PE = 1: stan "Brak Papieru". 6 1 5 1 4 1 3 0 2 ONL 1 PE 0 ERR Błędy drukarki Wystąpienie błędu w trakcie drukowania wykrytego przez sterownik mechanizmu drukującego powoduje. umożliwiającego podłączenie drukarki szeregowej z parametrami transmisji 9600/8/N/1 (tylko drukarki ‘apteczne’). to drukarka przełącza się w tryb ON-LINE i odpowiednie bity stanu (DLE) zostaną wyzerowane (ERR. • błędu mechanizmu np. Po usunięciu błędu i naciśnięciu klawisza NIE. 112 . LBPRNXT drukowania opisu działania leku.. W odpowiedzi na kod DLE ($10) drukarka odsyła jednobajtowy status w formacie (70. przegrzanie głowicy. Str. • blokady (zacięcie napędu głowicy) mechanizmu lub otwartej pokrywy drukarki POSNET 3001. Do podłączenia dodatkowego wyświetlacza VFD (Thermal. Dostęp do tego wyświetlacza po otwarciu transakcji jest jednak dla programisty ograniczony do sekwencji związanej z pobieraniem kaucji LBDSPDEP opisanej na stronie 79. LBRPORD : drukowanie numerka na lek recepturowy.np. brak papieru lub sytuacje błędne. Sygnalizacja stanów drukarki na interfejsie szeregowym Stan drukarki można odczytać programowo wysyłając do niej pytanie w postaci: DLE ($10) – odczyt statusu drukarki działający także w trybie OFF-LINE !!! Daje to możliwość odczytu statusu . (ERR=1. Drukarka powinna realizować protokół EPSON (np. 3001 i Beetle 20) Dodatkowe łącze RS232C można wykorzystać także do podłączenia specjalnego zewnętrznego wyświetlacza VFD uzupełniającego wyświetlacz dla klienta (numeryczny). Do dodatkowej drukarki mogą być kierowane wydruki uzyskiwane w wyniku realizacji następujących rozkazów (dokładny opis sekwencji zawarto w rozdziale ‘VIII’ na stronie 103) : LBRPDTA : drukowanie wyceny leku. dla drukarki „Seikosha” SP-2400 jest to tryb standardowy). Wyświetlacz ten wyświetla teksty dokładnie takie same jakie pojawiają się na wyświetlaczu LCD operatora (patrz rozdział VII. Jako dodatkowa drukarka może być też wykorzystany tzw. ERR = 1: stan "Błąd mechanizmu/ sterownika". ONL=0). awaria zasilacza itp. Stan ten może wystąpić w wyniku: • braku papieru (PE=1. LBAPTREP: drukowanie raportu kasowego. „slip printer”. ONL=0). oprócz przejścia drukarki w stan OFF-LINE i odpowiedniego komunikatu na wyświetlaczu. że jego przyczyna została usunięta.77 hex): 7 0 gdzie: ONL = 1: stan "On-Line". sekwencja LBDSP). jeżeli sterownik stwierdzi. Opis złącza można znaleźć na stronie 114. PE) lub ustawione (ONL).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Dodatkowe złącze RS232C W wersji aptecznej drukarki Wprowadzono obsługę dodatkowego portu szeregowego.

blokując wyświetlanie komunikatów . Często może zatem zachodzić sytuacja. błędy aplikacji. zatem drukarka kontynuuje przyjmowanie znaków do bufora komunikacyjnego. że w wyniku wystąpienia błędu mechanizmu drukującego odpowiedź ta może być "zablokowana" na dowolnie długi czas. aż do jego zapełnienia. Jeżeli aplikacja oczekuje po wysłaniu każdego rozkazu na odpowiedni status potwierdzający jego wykonanie . Stan ten nie jest w żaden sposób sygnalizowany na interfejsach.co umożliwia automatyczny monitoring sytuacji błędnych przez aplikację (przetwarzanie nie jest blokowane !). drukarka nie może realizować prawidłowo odpowiedzi na żądanie wysłania statusu (kod ENQ lub sekwencja LBFSTRQ). Ułatwi to pracę w przypadku interwencji dotyczących ‘zgłaszaniem’ przez drukarki błedu na wyświetlaczu LCD. Przetwarzanie (pobieranie znaków z bufora wejściowego) jest wstrzymane aż do naciśnięcia klawisza NIE. Dodatkowo umieszczono w tabelach numerację stron na których można znaleźć dokładny opis interesującej nas sekwencji. która prowadzi do blokady przetwarzania znaków przez drukarkę tj. Ponadto. wynikające z różnych przyczyn (przekłamania transmisji. W każdej sytuacji. Standardowy (tj. błędny stan drukarki itd.ponieważ w buforze drukarki znalazły się następne sekwencje sterujące. 2. wysłanie ciągu wielu odpowiedzi statusowych (ponieważ odpowiednie kody lub sekwencje sterujące) zostały "zmagazynowane" w buforze drukarki. ale realizuje odczyt statusu DLE. ustalony po włączeniu zasilania) sposób obsługi tych błędów jest następujący: 1.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Błędy "programowe" Podczas interpretacji i realizacji rozkazów (sekwencji) sterujących mogą wystąpić różnego rodzaju błędy. wystąpienie wyżej wymienione komunikatu lub przejście w stan OFF-LINE (automatyczne lub inicjowane z klawiatury). Na wyświetlaczu pojawia się komunikat (patrz strona 36): 'Błąd rozkazu: "cc" ' 'Kod błędu : xx '. po przełączeniu drukarki w stan ON-LINE. Dokładny opis sekwencji LBSERM można znaleźć na stronie 76. Na stronach 115 i 116 niniejszej instrukcji przedstawiono w formie tabel wykaz wszystkich sekwencji drukarek POSNET i odpowiadających im kodów błedów. UWAGA: 1.). 113 . 2. Str. Wysłanie sekwencji LBSERM redefiniuje sposób obsługi błędów. ponawianie żądania wysłania statusu co pewien czas spowoduje. które nie mogły być realizowane wobec wystąpienia wcześniejszego błędu.należy mieć na względzie. kiedy po skasowaniu jednego komunikatu o błędzie wystąpi natychmiast następny .

Wyjście danych w standardzie napięciowym.SZUF TYP Wy Wy Wy Wy Wy Wy FUNKCJA Plus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady Plus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady Plus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady Minus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady Minus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady Minus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady Str. Wejście danych w standardzie napięciowym. PIN 1 2 3 4 NAZWA GND RXD TXD GND TYP We Wy FUNKCJA Masa sygnałowa.SZUF . Masa sygnałowa. Masa sygnałowa.Opis złącz drukarki POSNET Thermal i POSNET 3001 Złącze wejścia RS232C (opisane jako KOMP) typu RJ45 . PIN 1 2 3 4 5 6 7 8 NAZWA RTS GND GND TXD RXD GND GND GND TYP Wy Wy We FUNKCJA Wyjście. 114 . Masa sygnałowa. Gniazdo wejściowe zasilania (opisane jako DC). PIN 1 2 NAZWA + - TYP FUNKCJA Plus zasilania Minus zasilania Złącze do podłączenia szuflady (opisane jako SZUFL. Masa sygnałowa. Złącze wyjścia wyświetlacza (opisane jako WYŚW.SZUF . Złącze opisane jako RS232C. Masa sygnałowa. przewidziane do sprzętowego handshake'u odbiornika Masa sygnałowa. PIN 1 2 3 4 5 6 7 8 NAZWA VCC VCC VCC CK TX RX GND GND TYP Wy We FUNKCJA Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zegar Wyjście danych Wejście danych Masa sygnałowa.) PIN 1 2 3 4 5 6 NAZWA +SZUF +SZUF +SZUF .).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 13. Wyjście danych w standardzie napięciowym. Masa sygnałowa. Wejście danych w standardzie napięciowym.

115 . $ a c d e f h l p s x # b c d e f g h i k l n o p q r s t v w x y z Sekwencja linijka paragonu (Apteka) ustawianie zegara sterowanie wyświetlaczem/ szufladą anulowanie transakcji/ akceptacja transakcji programowanie nagłówka/ fiskalizacja początek transakcji definiowanie pozycji transakcji (linii paragonu) zmiana stawek PTU początek transakcji (Apteka) zakończenie transakcji z formami płatności Szukaj na stronie: 95 73 74. zapraszamy' (POSNET 2000) wydruk na drukarce dodatkowej (Apteka) zwrot towaru Szukaj na stronie: 89 89 86 76 82 83 84 85 86 76 90 88 87 87 88 89 86 91 87 76 108 88 * a c k r t z w Sekwencja kasowanie tablicy wycen usuwanie z tablicy wycen leku Zamówienie na lek recepturowy raport kasowy apteczny opis działania leku usuwanie opisu działania leku z tablicy wycen wycena leku Szukaj na stronie: 105 105 106 105 107 108 103 UWAGA: Kod błędu=0 oznacza rozkaz nierozpoznany.20 linii żądanie wysłania kodu błędu ostatniego rozkazu drukowanie raportu okresowego zalogowanie kasjera wylogowanie kasjera drukowanie raportu dobowego odeślij informacje kasowe stan kasy typ i wersja oprogramowania zwrot kaucji włączenie/wyłączenie komunikatu słownego 'Dziękujemy. Dodatkowo w tabeli podano numer strony na której znajduje się dokładny opis ‘Kodu błędu’ wyświetlanego w drugiej linii wyświetlacza.79 80 75 77 78 74 94 81 Sekwencja kontrola bazy danych odczyt zegara drukarki wypłata z kasy obsługa błędów raport kasy (z aplikacji) pokwitowanie sprzedaży transakcja uznania (zwrot towaru) wpłata do kasy drukowanie raportu kasy/zmiany wysuw papieru o 1.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 14.Kody sekwencji Litery które mogą pojawić się w pierwszej linii wyświetlacza po znaku $ .. Str. # lub * odnoszące się do sekwencji która spowodowała błąd przedstawiono w tabeli poniżej.

nie zainicjalizowany zegar RTC. błędna liczba rekordów (linii) paragonu. . błąd napisu <zmiana> lub <kasjer> lub <numer> lub <kaucja> (np. błędna nazwa (pusta lub za długa). . zakres lub brak). niespełnienie powyższego daje błąd #20. błąd operacji z pamięcią fiskalną. błąd jednej z kwot lub pozostałych napisów. błędne oznaczenie ilości (puste lub za długie).błąd niespełnienia warunku ilość x cena wartość (przekroczenie progu 1%) drukarka sprawdza poprawność przesłanych informacji wg algorytmu . błąd operacji STORNO (np. zła ilość parametrów. próba przesłania do RAM nagłówka dla urządzenia sfiskalizowanego (o ile drukarkę zafiskalizowano wpisując do modułu fiskalnego cały nagłówek). błędna suma całkowita TOTAL lub błędna kwota RABAT. żądanie zakończenia (pozytywnego !) trybu transakcji. data wcześniejsza od daty ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej (wykonanie niemożliwe !).56 dla jednej grupy podatkowej).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 15. 116 . błąd liczby lub próba zdefiniowania takich samych stawek jakie są w pamięci fiskalnej drukarki . lub błąd operacji z rabatem np. 'reszta' nie będą drukowane !). wartość po odjęciu staje się ujemna (przyjmuje się wówczas stan zerowy kasy !). wartość towaru po uwzględnieniu rabatu wychodzi ujemna.354. przepełnienie totalizera (max 2. błąd bajtu kontrolnego. błąd wykonania (zapisu) do zegara RTC lub błąd odczytu zegara RTC. lub w wyniku jej wykonania suma w danej grupie podatkowej wychodzi ujemna).także próba sprzedaży w stawce nieaktywnej .mnoży cenę przez ‘wyłowioną’ z ilości liczbę . błąd wartości CENA (syntaktyka. za długie opisy). wynik zaokrąglenia porównuje z wartością (BRUTTO) z dokładnością do 1%. zła ilość wartości PTU. za długi lub zawierający błędne znaki). błąd operacji . próba fiskalizacji sfiskalizowanego urządzenia . przepełnienie bufora drukarki.Kody błędów drukarek Drukarki standardowe Numer błędu (KOD) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 14 15 16 17 18 19 Opis błędu Rozkaz nierozpoznany. błąd danych. zakres lub brak). błąd w dodatkowych liniach nagłówka (np. próba wykonania w trybie 'blokowym' OFF-LINE. błąd operacji I/O. zerowy stan totalizerów.przy rabacie kwotowym uwzględnienie rabatu nie może prowadzić do ujemnego wyniku. błąd kwoty WPŁATA (syntaktyka).zaokrągla wynik mnożenia do dwóch miejsc po przecinku. w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony.684.błąd wartości BRUTTO lub RABAT (syntaktyka. błąd kwoty WPLATA (syntaktyka. lub błędna treść dodatkowych linii. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Str. ‘kaucja_pobrana’ przesłana w LBTRXEND nie jest zgodna z sumą wartości otrzymanych w sekwencjach LBDSPDEP. jeżeli różnica WPLATA-TOTAL <0 to napisy 'gotówka'. . nadmiar dodawania (przekroczenie zakresu gotówki w kasie). błędne oznaczenie stawki PTU (lub brak) . błędny kod terminala/ kasjera (zła długość lub format). sekwencja odebrana przez drukarkę przy wyłączonym trybie transakcji.niezerowe totalizery !. . błąd odczytu totalizerów.

błąd napisu <data_m>. CLR. 2. błąd wykonania (zapisu) do zegara RTC lub błąd odczytu zegara RTC. FULL). błąd napisu <kod_autoryz>.niezerowe totalizery !. błąd operacji . błąd napisu <kontrahent>. operacja przerwana z klawiatury (przed rozpoczęciem drukowania). błędne oznaczenie stawki PTU (lub brak) . błąd napisu <numer_kasjera>. błąd napisu <data_r>. błąd bajtu kontrolnego. brak w pamięci RAM nagłówka (tylko w trybie fiskalnym gdy do modułu fiskalnego wpisano tylko NIP). 1. błąd napisu <numer_kasy> (za długi lub zawierający błędne znaki). błąd danych.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 już istnieje zapis o tej dacie. błąd nazwy. błąd wartości <kwota>. błąd napisu <nazwa_karty>. próba fiskalizacji sfiskalizowanego urządzenia . próba przesłania do RAM nagłówka dla urządzenia sfiskalizowanego (o ile drukarkę zafiskalizowano wpisując do modułu fiskalnego cały nagłówek). błędne oznaczenie ilości (puste lub za długie). błąd napisu <terminal>. błąd napisu <numer_par>. zła ilość wartości PTU. 117 . ten błąd pojawia się także w przypadku wystąpienia błędu blokującego tryb fiskalny (ERR. błąd wartości CENA (syntaktyka. błąd w dodatkowych liniach nagłówka (np. zła ilość parametrów. błąd odczytu totalizerów. błąd operacji I/O. Drukarki apteczne Numer błędu (KOD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 14 15 16 17 18 19 nie zainicjalizowany zegar RTC. błędna nazwa (pusta lub za długa). zakres lub brak). błąd operacji z pamięcią fiskalną. Opis błędu Str. błąd oznaczenia PTU. błąd napisu <numer_karty>. data wcześniejsza od daty ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej (wykonanie niemożliwe !). błąd liczby lub próba zdefiniowania takich samych stawek jakie są w pamięci fiskalnej drukarki .także próba sprzedaży w stawce nieaktywnej . za długie opisy).

błąd kwoty OPŁATA.56 dla jednej grupy podatkowej). już istnieje zapis o tej dacie. nadmiar dodawania (przekroczenie zakresu gotówki w kasie). FULL). zerowy stan totalizerów. błędna suma całkowita TOTAL lub błędna kwota RABAT. błąd napisu recepta. błąd pola <postac_dawka>. dla którego była drukowana wcześniej wycena (transakcja nie może być poprawnie zakończona. błąd napisu <zmiana> lub <kasjer> lub <numer> lub <kaucja> (np. przepełnienie bufora drukarki. błąd kwoty WPŁATA (syntaktyka). lub błędna treść dodatkowych linii. 2. . 118 . błędna liczba rekordów (linii) paragonu. CLR. próba wykonania w trybie 'blokowym' OFF-LINE.684. sekwencja odebrana przez drukarkę przy wyłączonym trybie transakcji. błąd operacji STORNO (np.błąd wartości BRUTTO lub RABAT (syntaktyka.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 . przepełnienie totalizera (max 2. jeżeli różnica WPLATA-TOTAL <0 to napisy 'gotówka'. błąd jednej z kwot lub pozostałych napisów.błąd niespełnienia warunku ilość x cena wartość (przekroczenie progu 1%) .przy rabacie kwotowym uwzględnienie rabatu nie może prowadzić do ujemnego wyniku. 'reszta' nie będą drukowane !). lub błąd operacji z rabatem np. . błąd kwoty WPLATA (syntaktyka.drukarka sprawdza poprawność przesłanych informacji wg algorytmu .354. ten błąd pojawia się także w przypadku wystąpienia błędu blokującego tryb fiskalny (ERR. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Str.mnoży cenę przez ‘wyłowioną’ z ilości liczbę . za długi lub zawierający błędne znaki). błąd nazwy. błąd pola <nazwa>. ponieważ tablica zapamiętanych wycen leków nie jest pusta) przepełnienie tablicy wycen (zbyt duża liczba wycen wydrukowana). wartość towaru po uwzględnieniu rabatu wychodzi ujemna. operacja przerwana z klawiatury (przed rozpoczęciem drukowania). brak w paragonie leku. żądanie zakończenia (pozytywnego !) trybu transakcji. niespełnienie powyższego daje błąd #20. wynik zaokrąglenia porównuje z wartością (BRUTTO) z dokładnością do 1%. w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony. . błędny kod terminala/ kasjera (zła długość lub format). błąd kwoty OPLATA. ‘kaucja_pobrana’ przesłana w LBTRXEND nie jest zgodna z sumą wartości otrzymanych w sekwencjach LBDSPDEP. lub w wyniku jej wykonania suma w danej grupie podatkowej wychodzi ujemna). wartość po odjęciu staje się ujemna (przyjmuje się wówczas stan zerowy kasy !). zakres lub brak).zaokrągla wynik mnożenia do dwóch miejsc po przecinku. błąd oznaczenia PTU.

błąd pola <ilosc_lekospis>. błąd pola <wydal>. błąd pola <lekarz>. przekroczenie dopuszczalnej ilości linii = 50 brak w tablicy zapamiętanych opisów podanej nazwy. 119 . błąd pola <pacjent>. błąd pola <kasa>. Błąd jednej z wartości numerycznych <brutto_a>.. błąd pola <refundator>. błąd pola <ptu>. błąd pola <ilosc>.<total_ptu> (może być błąd syntaktyki lub brak jednego z parametrów). błąd pola <refundacja>. błąd pola <par2>. błąd kwoty <opłata>. błąd pola <osoba>. błąd pola <recepta>. błąd pola <znak_z>... błąd jednej z wartości numerycznych <wartosc>. <nazwa>. brak w tablicy zapamiętanych wycen podanej nazwy. błąd pola <numer>.. błąd pola <par1>. błąd pola <refundator>.<refundacja> (może być błąd syntaktyki lub brak jednego z parametrów). Str. błąd pola <lekarz>. błąd pola <osoba>. błąd pola <data>. błąd pola <opis>. błąd pola <pacjent>.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 błąd pola <opakowanie>. błąd pola <platne>. błąd pola <kasa_nr>.

Szybkość można zdefiniować prędkość transmisji dla łącza szeregowego RS232C na : 1200 2400 4800 9600 (domyślna) 19200 . 3. LED : test diod świecących na klawiaturze (diody GOTOWA. • Test ogólny: • H . Zalecamy wykonanie tego testu po zmianie czułości papieru (opisanej powyżej). 2. : Str. 3. FSK . DSP : test wyświetlacza LED dla klienta.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 16. 4. FSK : dostępne opcje to: • Nr. wyświetlenie numeru unikatowego drukarki. D) w zależności od czułości zastosowanego papieru termicznego. Po ustawieniu czułości zalecamy wykonanie testu PRN (opcja TESTY opisana poniżej). • PT . Jeżeli naciśniemy klawisz ‘TAK’ zmiana zegara zostanie zapamiętana.liczba rekordów ‘ Zmiana stawek PTU’. Poniżej opiszemy dokładnie poszczególne funkcje dostępne z klawiatury.Unikat. podświetlając odpowiednią literę deklarujemy maksymalną czułość papieru (A) lub niższą (B .po włączeniu zasilania drukarki drukarka przyjmie stawki zdefiniowane w pamięci fiskalnej (domyślnie ustawienie). stawka nie została zdefiniowana. PRN : test mechanizmów drukujących . że zablokowana jest sprzedaż w tej stawce tzn. BŁĄD i SIEĆ). 1. UWAGA: po fiskalizacji drukarka zawsze jako wiążące przyjmuje stawki zdefiniowane w pamięci fiskalnej.liczba wykonanych raportów dobowych. Papier : • Czułość: A B C D . • klawisz ‘⇑‘ służy do wychodzenia z obsługi interesującej nas funkcji .w trybie szkoleniowym po włączeniu zasilania drukarka jako wiążące przyjmie stawki zdefiniowane w pamięci RAM . Po wyjściu z tej opcji drukarka żąda potwierdzenia zmiany zegara (poprzez zadanie pytania ‘Zapisać zegar (T/N)’). • PTU wyświetlenie na wyświetlaczu zdefiniowanych stawek PTU w drukarce. Po usłyszeniu krótkiego sygnału należy zwolnić klawisze . klawisze ‘⇓‘ i ‘⇑‘ służą do ustawienia interesującego nas pola). KONFIGURACJA. • RDOB . • CL . Testowane są wszystkie segmenty wyświetlacza. Znak ‘-’ obok stawki oznacza. Sprzętowa oszczędność polega na rozpoczęciu drukowania przez drukarkę nowego nagłówka bezpośrednio po zakończeniu poprzedniego wydruku. • NIP wyświetlenie numeru identyfikacyjnego podatnika w przypadku kiedy drukarka pracuje w trybie fiskalnym. Stawki PTU: dostępne opcje to : RAM . • Oszczędność papieru: włączenie sprzętowej oszczędności papieru (TAK) lub jej wyłączenie (NIE). Testy. 1. Zegar : opcja umożliwiająca korektę zegara drukarki (czasu) w przypadku gdy są zerowe totalizery.ilość zerowań RAM.liczba rekordów w nagłówku drukarki. 4. • niektóre zmiany parametrów wymagają ich zatwierdzenia poprzez naciśniecie klawisza ‘TAK’.po potwierdzeniu powstaje specjalny wydruk umożliwiający wizualną kontrolę poprawności działania mechanizmów (oryginału i kopii). 2. po chwili drukarka ‘zgłosi’ się komunikatem na wyświetlaczu o treści: ‘Konfiguracja Testy’ ‘Informacje (Koniec)’ Zasada wyboru odpowiedniej funkcji jest następująca: • przy pomocy klawiszy ‘⇐‘ i ‘⇒‘ ustawiamy migający znacznik (kursor) na polu które nas interesuje . • naciskając klawisz ‘⇓‘ przechodzimy do ‘podmenu’ interesującej nas funkcji.. 120 . POSNET THERMAL (Funkcje serwisowe) W celu zainicjowania dostępu do funkcji serwisowych należy włączyć drukarkę przy jednoczesnym wciśnięciu klawiszy ‘TAK’ i ‘NIE’. Korekty dokonujemy za pomocą klawiatury (klawiszami ‘⇐‘ i ‘⇒‘ wybieramy pole do zmiany.

1 (cały nagłówek w pamięci fiskalnej!). Dodatkowe złącza mechanizmów umieszczone są pod mechanizmami drukującymi. gdzie: J1 J7 U4 JP6. PE . • ER: . tryb pracy drukarki (fiskalny lub szkoleniowy) i aktualne stawki PTU.jumper do RESET zegara drukarki (tylko w wersjach ‘przewlekanych’ płyty.złącza mechanizmów drukujących.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 • • • • • • • • OB . ELEMENTY DOSTĘPNE PO ZDJĘCIU OSŁONKI WEWNĄTRZ DRUKATKI . Str. DF-301 i DF-302. Znajduje się na niej także ‘stary’ program (katalog POSNET) który służy do fiskalizacji wersji drukarek < 17. Po naciśnięciu (jednocześnie) klawiszy R. Tryb ten jest przydatny w przypadku ‘kłopotów’ z aplikacją sterującą drukarką (programem użytkownika). Informacje. Opcja ta umożliwia wykonanie informacyjnego wydruku zawierającego : numer unikatowy.uaktywnia dodatkowe wyjście RS232C (wersja apteczna) w przypadku gdy zworka jest w pozycji 2xRS. W wersji SMD jumper nie występuje!).charakterystyczne punkty pomiarowe (napięciowe) w drukarce. T1.liczba rekordów ‘ODBUDOWA BAZY’. SZUF . Drukarka POSNET THERMAL jest w pełni zgodna z drukarką DF301 (ver. 121 . HEXDUMP.pl .AUX . czyli modeli: DF-300.test mikro wyłączników mechanizmów drukujących oraz czujników obecności papieru (optyczne) .D. i R. DC to napięcie zasilające drukarki na złączu DC drukarki (z zasilacza zewnętrznego).≥17.exe’ umieszczonego w katalogu ‘VER17_1’ na dyskietce fiskalnej. UWAGA: Dyskietka fiskalna jest dostępna w internecie na stronie www. COM. tryb hexdump umożliwiający wydrukowanie przez drukarkę treści komend odbieranych przez drukarkę przez łącze RS232C. Drukarki dla aptek (POSNET THERMAL-A) można fiskalizować wg takich samych zasad jak zwykłe drukarki termiczne czyli traktując je jako wykonane w wersji ≥17.com.sumaryczna liczba błędnych rekordów w pamięci fiskalnej.O. Drukarki fiskalizujemy przy pomocy programu ‘posnet.posnet.test łącza RS232C (KOMP) i dodatkowego łącza wykorzystywanego w wersji aptecznej drukarki (RS232).test wyjścia dodatkowego do podłączenia szuflady.temperatura elementów grzejnych mechanizmów termicznych drukarki BT to napięcie wewnętrznej baterii podtrzymującej niektóre układy drukarki po wyłączeniu zasilania. RESET wykonujemy zdejmując (przy wyłączonym zasilaniu) zworkę lub wyjmując na chwilę baterię BT1 (wersja SMD) . Fiskalizacja POSNET Thermal.1).. UX .T2 . możemy przełączyć drukarkę w tzw. Standardowo zworka ustawiana w pozycji 1xRS+RST .driver interfejsów szeregowych (w podstawce) .JP12 .1 .

• OB . stawka nie została zdefiniowana.liczba rekordów w nagłówku drukarki. Zegar : opcja umożliwiająca korektę zegara drukarki (czasu) w przypadku gdy są zerowe totalizery . UWAGA: po fiskalizacji drukarka zawsze jako wiążące przyjmuje stawki zdefiniowane w pamięci fiskalnej.POSNET 3001 (Funkcje serwisowe) W celu zainicjowania dostępu do funkcji serwisowych należy włączyć drukarkę przy jednoczesnym wciśnięciu klawiszy ‘TAK’ i ‘NIE’. • niektóre zmiany parametrów wymagają ich zatwierdzenia poprzez naciśniecie klawisza ‘TAK’.sumaryczna liczba błędnych rekordów w pamięci fiskalnej. 122 . • ER: . Domyślne ustawienie na TAK. Po usłyszeniu krótkiego sygnału należy zwolnić klawisze . • FSK : dostępne opcje to: • Nr. Po wyjściu z tej opcji drukarka żąda potwierdzenia zmiany zegara (poprzez zadanie pytania ‘Zapisać zegar (T/N)’). KONFIGURACJA. klawisze ‘⇓‘ i ‘⇑‘ służą do ustawienia interesującego nas pola). FSK .w trybie szkoleniowym po włączeniu zasilania drukarka jako wiążące przyjmie stawki zdefiniowane w pamięci RAM . Korekty dokonujemy za pomocą klawiatury (klawiszami ‘⇐‘ i ‘⇒‘ wybieramy pole do zmiany. Znak ‘-’ obok stawki oznacza. Str. wyświetlenie numeru unikatowego drukarki. • RDOB .Unikat.test wyjścia dodatkowego do podłączenia szuflady. Jeżeli naciśniemy klawisz ‘TAK’ zmiana zegara zostanie zapamiętana. że zablokowana jest sprzedaż w tej stawce tzn.liczba wykonanych raportów dobowych.po włączeniu zasilania drukarki drukarka przyjmie stawki zdefiniowane w pamięci fiskalnej (domyślnie ustawienie). • LED : test diod świecących na klawiaturze (diody GOTOWA. Papier: właczenie (TAK) lub wyłączenie (NIE) trybu oszczędności papieru.ilość zerowań RAM. • PRN : test mechanizmów drukujących .po potwierdzeniu powstaje specjalny wydruk umożliwiający wizualną kontrolę poprawności działania mechanizmów (oryginału i kopii). Zalecamy wykonanie tego testu po zmianie czułości papieru (opisanej powyżej). • naciskając klawisz ‘⇓‘ przechodzimy do ‘podmenu’ interesującej nas funkcji. • PTU wyświetlenie na wyświetlaczu zdefiniowanych stawek PTU w drukarce. Testowane są wszystkie segmenty wyświetlacza. po chwili drukarka ‘zgłosi’ się komunikatem na wyświetlaczu o treści: ‘Konfiguracja Testy’ ‘Informacje (Koniec)’ Zasada wyboru odpowiedniej funkcji jest następująca: • przy pomocy klawiszy ‘⇐‘ i ‘⇒‘ ustawiamy migający znacznik (kursor) na polu które nas interesuje . Stawki PTU: dostępne opcje to : RAM . : • • • Testy. • CL .liczba rekordów ‘ODBUDOWA BAZY’. • DSP : test wyświetlacza LED dla klienta. • klawisz ‘⇑‘ służy do wychodzenia z obsługi interesującej nas funkcji . • SZUF . Sprzętowa oszczędność polega na rozpoczęciu drukowania przez drukarkę nowego nagłówka bezpośrednio po zakończeniu poprzedniego wydruku. • Test ogólny: • H . Poniżej opiszemy dokładnie poszczególne funkcje dostępne z klawiatury. BŁĄD i SIEĆ).liczba rekordów ‘ Zmiana stawek PTU’. • PT . • Szybkość • można zdefiniować prędkość transmisji dla łącza szeregowego RS232C na : 1200 2400 4800 9600 (domyślna) 19200 .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 17. • NIP wyświetlenie numeru identyfikacyjnego podatnika w przypadku kiedy drukarka pracuje w trybie fiskalnym.

test łącza RS232C (KOMP) i dodatkowego łącza wykorzystywanego w wersji aptecznej drukarki (RS232). Opcja ta umożliwia wykonanie informacyjnego wydruku zawierającego : numer unikatowy.posnet. BT to napięcie wewnętrznej baterii podtrzymującej niektóre układy drukarki po wyłączeniu zasilania.charakterystyczne punkty pomiarowe (napięciowe) w drukarce. i R. DF-301 i DF-302. Drukarka POSNET 3001 jest w pełni zgodna z drukarką DF301 (ver.złącze obcinacza U2 . UX .złącze czujnika papieru i zwijacza kopii B1 . 123 . Standardowo zworka ustawiana w pozycji 1xRS+RST J5 .1).1.O.≥17. VC napięcie zasilające układy cyfrowe (5V).uaktywnia dodatkowe wyjście RS232C (wersja apteczna) w przypadku gdy zworka jest w pozycji 2xRS. możemy przełączyć drukarkę w tzw. ELEMENTY DOSTĘPNE PO ZDJĘCIU OSŁONKI WEWNĄTRZ DRUKARKI gdzie: .exe’ umieszczonym w katalogu ‘posnet’ !. Tryb ten jest przydatny w przypadku ‘kłopotów’ z aplikacją sterującą drukarką (programem użytkownika).jumper do resetu zegara drukarki. DC to napięcie zasilające drukarkę (z zewnętrznego zasilacza stabilizowanego 25V). T temperatura głowicy. tryb pracy drukarki (fiskalny lub szkoleniowy) i aktualne stawki PTU. Fiskalizacja drukarek POSNET 3001. Te drukarki fiskalizujemy wg ‘starych’ zasad (cały nagłówek do modułu fiskalnego) programem ‘posnet.JP12 . czyli modeli: DF-300.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 • • • • • • • COM..test mikro wyłączników mechanizmów drukujących oraz czujników obecności papieru (optyczne) . .1 (cały nagłówek w pamięci fiskalnej!). Dyskietka fiskalna jest dostępna w internecie na stronie www.exe’ umieszczonego w katalogu ‘VER17_1’ na dyskietce fiskalnej. tryb hexdump umożliwiający wydrukowanie przez drukarkę treści komend odbieranych przez drukarkę przez łącze RS232C.pl .driver interfejsów szeregowych (w podstawce) JP11. HEXDUMP Po naciśnięciu (jednocześnie) klawiszy R.com.D.AUX . UWAGA: Programem do fiskalizacji drukarek umieszczonym w katalogu ‘ver17_1’ NIE WOLNO FISKALIZOWAĆ drukarek DF301A (wersja apteczna drukarki DF301) a także drukarek których firmware ma numer mniejszy niż 17. Informacje. PE . Drukarki fiskalizujemy przy pomocy programu ‘posnet. Znajduje się na niej także ‘stary’ program (katalog POSNET) który służy do fiskalizacji wersji drukarek < 17.bezpiecznik J4 J3 Str.

124 .umożliwi to dostęp do śrub mocujących górną pokrywę obudowy. natomiast bateria podtrzymująca zegar drukarki ma oznaczenie BT2 (w wersji SMD jest jedna bateria oznaczona symbolem BT1). Poniżej przedstawiamy rysunek osłony zabezpieczonej plombą ołowianą serwisanta z charakterystyczną ‘wypustką’ uniemożliwiającą odkręcenie mechanizmów drukujących i odkręcenia górnej osłony drukarki: Poniżej przedstawiamy krótki opis w jaki sposób dokonać wymiany uszkodzonego elementu.Zmiany w drukarkach POSNET Thermal W celu zwiększenia możliwości serwisowania drukarek termicznych wprowadzono kilka istotnych zmian w konstrukcji drukarek umożliwiających bez naruszenia głównej plomby zabezpieczającej przed dostępem do wnętrza drukarki (plastikowa plomba z napisem POSNET lub HOLOGRAM). Uzyskamy dostęp do baterii litowych drukarki. Odkręcić (po zerwaniu ołowianej plomby serwisanta) dwie śruby mocujące osłonę (patrz rysunek powyżej) i zdjąć osłonę .dopiero wtedy można odczepić płytkę z lampkami poprzez delikatne zwolnienie zaczepów. Wysunąć blaszaną osłonę spod mechanizmu zwijacza. 3. Wymianę uszkodzonego mechanizmu drukującego. Poluzować śruby: dwie śruby mocujące mechanizm zwijacza kopii oraz dwie śruby mechanizmu drukującego kopii (te bliższe mechanizmu zwijacza). Wymianę uszkodzonej klawiatury. Bateria pamięci RAM oznaczona jest symbolem BT1. 2.wiązkę wyświetlacza LCD poprzez wyjęcie złączki umieszczonej na płycie sterownika drukarki. Zmiany te umożliwią: 1.wiązkę LED-ów od strony klawiatury poprzez odłączenie tasiemki wyświetlacza LCD od płytki z lampkami LED . . Przy wymianie baterii należy zachować wyjątkową ostrożność aby nie spowodować zwarć na płycie sterownika drukarki. 2. Dalej zachowany został dostęp do elementów umieszczonych pod osłoną zabezpieczoną plombą ołowianą serwisu.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 18. 6. Odłączyć wiązki łączące płytę sterownika drukarki z klawiaturą: . 4. Str. Wymianę baterii podtrzymującej pamięć RAM lub baterii zegara RTC (UWAGA: w wersjach SMD istnieje tylko jedna bateria podtrzymująca zegar i pamięć RAM). Baterie(a) dostępne są pod elementem zwijacza kopii. Odłączyć wyświetlacz klienta (LED). Wymiana baterii Przed wymianą baterii koniecznie należy wykonać raport dobowy w drukarkach które pracują w trybie fiskalnym. 4. 3. Odkręcić cztery śruby mocujące górną pokrywę drukarki. Aby uzyskać do nich dostęp należy: 1. 5. Po wymianie baterii BT2 (zegar RTC) należy przesłać z programu serwisowego datę i czas do zegara drukarki.

wiązkę LED-ów od strony klawiatury poprzez odłączenie tasiemki wyświetlacza LCD od płytki z lampkami LED . Odłączyć wiązki mechanizmu od płyty sterownika drukarki (3 pod osłonką). Odkręcić cztery śruby mocujące górną pokrywę drukarki. Odłączyć wyświetlacz klienta (LED). Wymiana mechanizmu drukującego kopii Kolejność czynności: 1. Podłączyć wyświetlacz LED klienta i przykręcić górną pokrywę drukarki przy pomocy 4 śrub. Odłączyć wiązki mechanizmu od płyty sterownika drukarki (3 pod osłonką i dwie z przodu mechanizmu). 5.dopiero wtedy można odczepić płytkę z lampkami poprzez delikatne zwolnienie zaczepów. Podłączyć wiązki klawiatury i umieścić płytkę z lampkami w specjalnych zaczepach. . Odkręcić cztery śruby mocujące górną pokrywę drukarki. 6. . UWAGA: W wersjach SMD. 4. W wersji SMD płyty głównej po wymianie baterii zajdą oba wymienione wyżej przypadki. Założyć nowy mechanizm i przykręcić śruby mocujące wg opisu powyżej. Odkręcić dwie śruby mocujące element służący do umieszczenia rolki oryginału i pełniący jednocześnie rolę ‘łącznika’ między mechanizmem oryginału i kopii. Odłączyć wyświetlacz klienta (LED).wiązkę wyświetlacza LCD poprzez wyjęcie złączki umieszczonej na płycie sterownika drukarki. 4. Odkręcić (po zerwaniu ołowianej plomby serwisanta) dwie śruby mocujące osłonę (patrz rysunek osłony na poprzedniej stronie) i zdjąć osłonę .wiązkę LED-ów od strony klawiatury poprzez odłączenie tasiemki wyświetlacza LCD od płytki z lampkami LED .wiązkę wyświetlacza LCD poprzez wyjęcie złączki umieszczonej na płycie sterownika drukarki.nag – patrz strona 18). 2. Odkręcić ‘kątowniki’ elementu do umieszczenia rolki oryginału (dwie śruby) i przykręcić do nowego mechanizmu w taki sam sposób jak były przykręcone poprzednio. Ponadto drukarka może zgłosić komunikat ‘Błąd pamięci NVR’ i próbować naprawić ‘Bazę towarową’. w przypadku konieczności zmiany DATY zegara RTC (np.umożliwi to dostęp do śrub mocujących górną pokrywę obudowy. 3. odkręcić ‘kątowniki’ elementu do umieszczenia rolki oryginału (2 ‘poziome’ śruby odkręcić. 125 .dopiero wtedy można odczepić płytkę z lampkami poprzez delikatne zwolnienie zaczepów. Odłączyć wiązki łączące płytę sterownika drukarki z klawiaturą: . Odkręcić (po zerwaniu ołowianej plomby serwisanta) dwie śruby mocujące osłonę (patrz rysunek osłony na poprzedniej stronie) i zdjąć osłonę . 10. 11. Str. Wymiana mechanizmu drukującego oryginału Kolejność czynności: 1. Odkręcić dwie śruby mocujące mechanizm do konstrukcji drukarki. 9.umożliwi to dostęp do śrub mocujących górną pokrywę obudowy. 3. 12. 13. 5. Założyć i zabezpieczyć plombą ołowianą osłonę. z powodu jego przekłamania) należy odłączyć zasilanie zegara RTC.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Po wymianie baterii BT1 (RAM) także będzie konieczne przesłanie danych do zegara. czyli odłączyć (na chwilę) baterię BT1 (przy wyłączonym zasilaniu drukarki!). Odkręcić śruby mocujące mechanizm zwijacza (2). Wyjąć mechanizm wysuwając go najpierw w kierunku zwijacza. Odłączyć wiązki łączące płytę sterownika drukarki z klawiaturą: . Powyższe zdarzenia trzeba odnotować w książce serwisowej drukarki. 2 ‘pionowe’ śruby poluzować). śruby mocujące mechanizm do konstrukcji (4 sztuki). 6. Powstanie wtedy komunikat ‘Błąd bazy towarowej’ w wyniku którego w module fiskalnym pojawi się komunikat „ODBUDOWA BAZY”. 8. 2. Konieczne będzie także odtworzenie nagłówka w pamięci RAM (plik nazwa. 7.

2 cm mechanizm ze zwijaczem tak aby uzyskać dostęp do wiązek mechanizmu umieszczonych pod jego spodem. 11. 5. Podłączyć wyświetlacz LED klienta i przykręcić górną pokrywę drukarki przy pomocy 4 śrub. Odłączyć odsłonięte wiązki od płyty sterownika. 10. Usunąć uszkodzoną klawiaturę poprzez jej odklejenie od górnej pokrywy. 9. Aby wymienić uszkodzoną klawiaturę na nową należy: 1.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 7. Mechanizm kopii posiada dodatkowe kółko pasowe którego nie posiadają mechanizmy oryginału! Nie jest możliwe więc włożenie w miejsce mechanizmu dla kopii mechanizmu drukującego oryginału. Zamocować element zwijacza do nowego mechanizmu. 4.dopiero wtedy można odczepić płytkę z lampkami poprzez delikatne zwolnienie zaczepów. Podłączyć wiązki klawiatury i umieścić płytkę z lampkami w specjalnych zaczepach.wiązkę wyświetlacza LCD poprzez wyjęcie złączki umieszczonej na płycie sterownika drukarki. Odkręcić (po zerwaniu ołowianej plomby serwisanta) dwie śruby mocujące osłonę (patrz rysunek osłony na poprzedniej stronie) i zdjąć osłonę . 9. 126 . 6. Wysunąć o ok. 3. UWAGA: Mechanizmy drukujące oryginału i kopii różnią się między sobą. 7. Założyć i zabezpieczyć plombą ołowianą osłonę. Klawiatura w drukarkach POSNET Thermal wykonana została jako element naklejany na górną pokrywę drukarki. Wymiana klawiatury. 2. Założyć wyjęty uprzednio wyświetlacz LCD. Podłączyć wyświetlacz LED klienta i przykręcić górną pokrywę drukarki przy pomocy 4 śrub. 8. 10. Odkręcić cztery śruby mocujące górną pokrywę drukarki. 12. Założyć i zabezpieczyć plombą ołowianą osłonę. . Str. Zamontować całość wg opisu powyżej. Odkręcić element zwijacza od mechanizmu drukującego (4 ‘pionowe’ śrubki). Przykleić nową klawiaturę do górnej pokrywy w miejscu przewidzianym dla niej. Odłączyć wyświetlacz klienta (LED). 14. Podłączyć wiązki klawiatury i umieścić płytkę z lampkami w specjalnych zaczepach. 8. Zamawiając mechanizm w POSNET należy podać który nas interesuje (kopia czy oryginał).wiązkę LED-ów od strony klawiatury poprzez odłączenie tasiemki wyświetlacza LCD od płytki z lampkami LED . 11. Wyjąć wyświetlacz LCD. 13.umożliwi to dostęp do śrub mocujących górną pokrywę obudowy. Odłączyć wiązki łączące płytę sterownika drukarki z klawiaturą: .

Str.99 lat 1950.. Rozkaz wykonania ‘raportu dobowego’. Dotyczy to także kasy fiskalnej POSNET BEETLE 20 w której umieszczono drukarkę fiskalną POSNET Thermal oraz kasy POSNET 2000.Rok 2000 w drukarkach fiskalnych POSNET Drukarki fiskalne POSNET drukują na swoich dokumentach datę w formacie: rr – mm – dd gdzie: rr – dwie ostatnie cyfry roku (00. 3. Należy nadmienić. Praktycznie gdy taka sytuacja wystąpi drukarka dzięki swojemu wewnętrznemu oprogramowaniu zgłosi operatorowi (obsłudze) błąd na wyświetlaczu LCD w postaci: „Błąd zegara. dla roku 2000 będą to cyfry ‘00’.99). 5. W drukarkach POSNET dostępne są następujące sekwencje mające bezpośredni związek z datą (rr / mm / dd) : 1. 2.1999.. długi status). Rozkaz wykonania ‘raportu okresowego’ . czyli zawsze tak samo interpretują sekwencje zawierające pole ‘rok’. Rozkaz ‘odeślij informacje kasowe’ (tzw.. że rok w zakresie 1950.... że pojawienie się w drukarce liczb w polu ‘rok’ w zakresie 00. mm – miesiąc (1. Wszystkie wyprodukowane do tej pory drukarki (DF-300/1/2. Rozkaz ‘ustawianie zegara RTC’.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 19. Reasumując.12). Rozkaz ‘odeślij czas RTC’ z drukarki.28/29/30 lub 31). prześlij z systemu”. POSNET Thermal i POSNET 3001) działają na takim samym protokole transmisji. 4. dla 2001 ‘01’ itd. Problem roku 2000 może pojawić się w systemie informatycznym tylko w przypadku gdy programista błędnie napisze (napisał) program w zakresie obsługi drukarki fiskalnej POSNET lub błędnie zinterpretuje odebrane z drukarki informacje zawierające datę. z zakresu 50. natomiast aplikacja sterująca drukarką otrzyma z drukarki ‘błąd numer 01’ w przypadku wysłania do drukarki dowolnego rozkazu za wyjątkiem sekwencji ‘ustawiania zegara’.. Ponieważ hasło ‘fiskalizacja’ obowiązuje w Polsce od roku 1993 programista który obsługuje drukarkę może przewidzieć. dd – dzień miesiąca (1.. 127 .1993 w drukarce może się pojawić tylko teoretycznie w przypadku uszkodzenia zegara drukarki.49 dotyczy roku 2000-2049.

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
20.Nowe konstrukcje drukarek
Drukarka POSNET 3001 w obudowie plastikowej
W drukarce w obudowie metalowej zastosowano mechanizm drukujący STAR MP 342 znany z drukarki DF-300 oraz DF-301, natomiast w drukarce w obudowie plastikowej zastosowano mechanizm drukujący MP232MP-24G-A oraz tasiemkę barwiącą typu RC200B. Ze względu na zmianę typu obudowy nastąpiły także istotne zmiany w konstrukcji płyty głównej drukarki, i co jest z tym związane serwis ma dostęp do niektórych elementów drukarki po demontażu mechanizmu drukującego i odkręceniu specjalnej ‘blaszki’ zasłaniającej otwór w konstrukcji. Demontaż mechanizmu drukującego (4 śruby) jest możliwy po usunięciu plomby ołowianej serwisanta umieszczonej z prawej strony mechanizmu. Na zdjęciach przedstawiono widok drukarki po odkręceniu mechanizmu drukującego i rysunek fragmentu płyty głównej drukarki dostępnej dla serwisanta:

RAM

RTC

gdzie: J4 J3

− −

U2 B1 U15 BT1 BT2

− − − − −

jumper do resetu zegara drukarki, uaktywnia dodatkowe wyjście RS232C do którego można podłączyć zewnętrzny wyświetlacz alfanumeryczny VFD (w przypadku gdy zworka jest w pozycji 2xRS). Standardowo zworka ustawiana w pozycji 1xRS+RST. driver interfejsów szeregowych – układ MAX232 bezpiecznik EPROM z programem drukarki (firmware) 3V bateria litowa podtrzymująca pamięć RAM drukarki 3V bateria litowa podtrzymująca zegar RTC

Aby uzyskać dostęp do klawiatury lub wyświetlacza LCD obsługi należy odkręcić 4 śruby mocujące górną część obudowy do podstawy konstrukcji, odłączyć wyświetlacz klienta i dwie wiązki łączące klawiaturę i wyświetlacz LCD z płytą drukarki (patrz rysunki poniżej):
LCD KBD

Str. 128

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
Drukarka POSNET Thermal w technologii SMD
W wersji SMD istnieje tylko jedna bateria litowa podtrzymująca zegar RTC i pamięć RAM drukarki. Dostęp do tej baterii jest możliwy po odkręceniu górnej pokrywy drukarki i specjalnej blaszki umieszczonej pod elementem zwijacza kopii. Na rysunku poniżej przedstawiono widok elementów dostępnych dla serwisu po zdjęciu ‘blaszki’:

Gdzie: BT1 – bateria podtrzymująca zegar RTC i pamięć RAM J1 punkty pomiarowe umożliwiające pomiar prądu pobieranego z baterii

Drukarki z płytą główną wykonaną w technologii SMD zaopatrzone są w zewnętrzny zasilacz wykonany w technice impulsowej CO OZNACZA, ŻE ZASILACZY Z POPRZEDNICH WERSJI DRUKAREK NIE WOLNO UŻYWAĆ DO WERSJI SMD !!! Nowa wersja zasilacza wyposażona jest w wtyczkę typu DC-12B-PT5 (UWAGA: INNA WTYCZKA NIŻ W WERSJACH WCZEŚNIEJSZYCH !!!).

Str. 129

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
21.Wykaz podzespołów drukarki fiskalnej POSNET Thermal
NAZWA Pakiet sterownika wersja przewlekana Pakiet sterownika wersja SMD Pakiet wyświetlacza LED Pakiet wyświetlacza LCD Mechanizm drukujący oryginał Mechanizm drukujący kopii Klawiatura membranowa Zasilacz wersja przewlekana Zasilacz wersja SMD Bateria Litowa Szpula kopii Wałek papieru Pasek zwijacza Pamięć fiskalna KOD P-PKE-DF403-M7 P-PKE-DF403-M12 P-PKE-DF403-D61 E-OLX-20X2-WINTEK M-DDT-FHP6248 M-DDT-FHP6248R P-PKE-DF403-KBD/P H-DF403-ZASILACZ H-DF403-ZASIL-SMD E-BPL-CR2032 M-MPX-DF403-DFT-70 M-MBT-DF-87P P-PKE-DF403-K31 Zakres napraw gwarancyjnych: Region POSNET X X

Dealer

X X X X X X X X X X X TYLKO POSNET !!!

X

Zasady serwisowania są następujące: 1. Dealer firmy POSNET może naprawiać (wymieniać) tylko te podzespoły, które w tabeli oznaczono symbolem ‘X’ 2. Przedstawiciel regionalny ma uprawnienia na wszystkie operacje za wyjątkiem napraw (wymian) pamięci fiskalnej W przypadku wątpliwości pytania należy kierować na adres: serwis@posnet.com.pl lub faksem (0-22 868 68 88 w. 251). Przy zamawianiu podzespołów należy podawać KOD towaru.

Str. 130

Wykaz podzespołów drukarki fiskalnej POSNET 3001 NAZWA Pakiet sterownika wersja METAL Mechanizm drukujący wersja METAL Pakiet sterownika wersja PLASTIK Mechanizm drukujący wersja PLASTIK Pakiet wyświetlacza LED Pakiet wyświetlacza LCD Klawiatura membranowa wersja METAL Klawiatura membranowa wersja PLASTIK Zasilacz Szpula kopii Pasek zwijacza Mikro przełącznik pokrywy Bateria Litowa Silnik zwijacza Mikro przełącznik papieru Pamięć fiskalna KOD P-PKE-DF3001-M2 M-DDI-MP342FX24VL-A P-PKE-DF401-M3 M-DDI-MP232MP24G-A P-PKE-DF403-D61 E-OLX-2-X2-WINTEK P-PKE-DF3001-KBD P-PKE-DF401-KBD/P H-DF401-ZASIL M-MPX-ZT10-3-P M-MGX-PASEK E-EMB-83132B E-BPL-CR2032 P-PKE-DF401S1 E-EMB-83132D Dealer X Zakres napraw gwarancyjnych: Region POSNET X X X X X X X X X X X X X X TYLKO POSNET !!! X Zasady serwisowania są następujące: 1.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 22. Dealer firmy POSNET może naprawiać (wymieniać) tylko te podzespoły.com. 251). Str. Przedstawiciel regionalny ma uprawnienia na wszystkie operacje za wyjątkiem napraw (wymian) pamięci fiskalnej W przypadku wątpliwości pytania należy kierować na adres: serwis@posnet. które w tabeli oznaczono symbolem ‘X’ 2. 131 .pl lub faksem (0-22 868 68 88 w. Przy zamawianiu podzespołów należy podawać KOD towaru.

132 .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 PISMA MINISTERSTWA FINANSÓW DOPUSZCZAJĄCE DRUKARKI DO OBROTU POSNET Thermal Str.

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 POSNET 3001 Str. 133 .

134 .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 POSNET Thermal-A Str.

135 .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 NOTATKI: Str.