NACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH

THE HEAD OFFICE OF STATE ARCHIVES

ARCHIWA W POLSCE
INFORMATOR ADRESOWY

THE ARCHIVES IN POLAND
THE ARCHIVAL DIRECTORY

Warszawa 2006

1

SPIS TREŚCI
Od Redakcji ............................................................................................................................................................4
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych ........................................................................................................6
ARCHIWA PAŃSTWOWE PODLEGŁE NACZELNEMU DYREKTOROWI ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH ..........................................8
Archiwa państwowe o charakterze centralnym ......................................................................................................8
Archiwa państwowe .............................................................................................................................................11
ARCHIWA NIE PODLEGAJĄCE NACZELNEMU DYREKTOROWI ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH ...............................................45
Archiwa instytucji centralnych .............................................................................................................................45
Archiwa z powierzonym zasobem archiwalnym ..................................................................................................52
Archiwa stowarzyszeń, organizacji społecznych i innych ...................................................................................59
Archiwa związków zawodowych .........................................................................................................................63
Archiwa instytucji naukowych, kulturalnych i innych .........................................................................................65
Archiwa archidiecezjalne i diecezjalne Kościoła katolickiego ............................................................................80
Archiwa Kościołów innych ..................................................................................................................................94
Archiwa i biblioteki zakonne, kapitulne i seminaryjne ........................................................................................96
Archiwa szkół wyższych ....................................................................................................................................118
Zbiory o charakterze archiwalnym w bibliotekach ............................................................................................127
Zbiory o charakterze archiwalnym w muzeach ..................................................................................................146
Stowarzyszenia archiwistów ..............................................................................................................................168

2

CONTENTS
From the Editor ......................................................................................................................................................4
The Head Office of State Archives ........................................................................................................................6
STATE ARCHIVES SUBORDINATED TO THE DIRECTOR GENERAL OF STATE ARCHIVES

...............................8

Central State Archives ............................................................................................................................................8
State Archives .......................................................................................................................................................11
ARCHIVES FREE OF THE AUTHORITY OF THE DIRECTOR GENERAL OF STATE ARCHIVES

.......................45

Archives of Central Authorities ...........................................................................................................................45
Archives Entrusted with Other Archival Holding ................................................................................................52
Archives of Associations, Social and Other Organizations .................................................................................59
Archives of Trade Unions ....................................................................................................................................63
Archives of the Scientific, Cultural and Other Institutions ..................................................................................65
Archidiocesan and Diocesan Archives of the Catholic Church ...........................................................................80
Archives of Other Churches .................................................................................................................................94
Archives and Libraries of Monasteries, Chapters and Seminar ...........................................................................96
Archives of Academies ......................................................................................................................................118
Archival Holdings of Libraries ...........................................................................................................................127
Archival Holdings of Museums .........................................................................................................................146
Associations of Archivists ..................................................................................................................................168

3

04. Informator adresowy. 1 archiwum przechowujące dokumentację osobową i płacową. 1998. Centralny Ośrodek Informacji Archiwalnej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych systematycznie gromadzi podstawowe informacje o archiwach różnego typu (także zbiorach prywatnych) istniejących na terenie kraju oraz archiwach i zbiorach polonijnych. proszone są o korespondencyjny lub telefoniczny kontakt z Ośrodkiem. Zawiera on informacje o instytucjach polskich według stanu na 30 września 2006 r. 4 . 2004. Długa 6 skr. 30 archiwów państwowych (terenowych) obejmujących swoim zasięgiem całe województwo lub jego część oraz 48 oddziałów zamiejscowych i 5 ekspozytur podlegających tym archiwom.pl Kolorem niebieskim zaznaczono zmiany wprowadzone po ukazaniu się Informatora [ostatnia aktualizacja: 2007. Późniejsze zmiany danych.OD REDAKCJI Obecna edycja Informatora o archiwach państwowych i wybranych archiwach nie podlegających Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych. Wszystkie zainteresowane instytucje i osoby pragnące wnieść uzupełnienia do niniejszego Informatora. 635-68-22 fax (22) 831-75-63 ndap@archiwa. zostały włączone w miarę możliwości. które zaszły w trakcie opracowania Informatora. Po raz pierwszy Informator ukazuje się jedynie w postaci elektronicznej. 1005 tel.02]. ukazuje się w innej wersji niż dotychczasowe wydania[1]. Centralny Ośrodek Informacji Archiwalnej 00-950 Warszawa ul. (22) 831-32-06 do 08. [1] Archiwa w Polsce. w Polsce działają: 3 archiwa o charakterze centralnym. poczt. Warszawa 1996. działających w Polsce. W celu ułatwienia użytkownikom zagranicznym korzystania z Informatora umieszczono w nim angielską wersję nazw instytucji (przy zakonach także nazwy łacińskie). 2000. Według stanu na dzień 1 stycznia 2007 r.gov. 2002.

All individuals or institutions that would like to update the Archival Directory are kindly requested to contact the Centre by phone or by post. 2007 Poland had three central archives. 2006 and arranged as in the previous editions. 2000. 635-68-22 fax (22) 831-75-63 ndap@archiwa. 2004. The directory contains information on the activities of the Polish state archives and selected archives not subordinated to General Director of State Archives accurate as of September 30th. Długa 6 skr. For the first time. the directory is published only in an electronic version. Centralny Ośrodek Informacji Archiwalnej 00-950 Warszawa ul. English translations of the names of institutions (in the case of religious orders also their Latin names) had been added in order to facilitate the use of the Archival Directory by foreign readers.pl Blue color – changes made after publication of the Archival Directory [last updated: April 2. 1998.From the Editor The present edition of the Archival Directory is different from the previous ones[2]. 1005 tel. 2002. thirty state archives as well as 48 branches and 5 local offices subordinated to the archives. Changes that occurred during work on the directory had been introduced as far as possible. Warszawa 1996. one archive preserving the non-archival records. (22) 831-32-06 do 08. As of January 1st. [2] Archiwa w Polsce. poczt.gov. Informator adresowy. 5 . 2007]. The Archival Information Centre of Head Office of State Archives orderly collects basic information on different types of archives (including private holdings) which exist in Poland as well as on collections and archives of Polish communities abroad.

archiwa. 635-68-36 Samodzielne stanowisko audytu wewnętrznego Audytor mgr Beata Obrębowska tel. 203 tel. w.30-15.pl internet: www. w.pl Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Sławomir Radoń tel. w. ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych Pełnomocnik dr Franciszek Mikłasz tel. Ewelina Bielińska tel. 221 Wydział Ogólny Naczelnik lic. poczt. Długa 6 skr.gov. 831-84-71 Dyrektor Generalny NDAP dr Andrzej Biernat tel.pl Wydział Organizacji i Udostępniania Naczelnik dr Barbara Berska tel.gov.-pt. w. 122 tel. 8. w. 831-08-42 Zastępca Naczelnego Dyrektora dr hab. w. Władysław Stępniak tel. 111 tel. w. 113 Wydział Współpracy z Zagranicą p.gov. w. 104. 204 tel. 831-95-84 e-mail: sekretariat@archiwa. Henryk Kurowski tel.o.Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych The Head Office of State Archives 00-950 Warszawa ul. 831-07-93 Wydział Kadr i Zatrudnienia Naczelnik mgr Marlena Podsiadły tel. 121 Centralny Ośrodek Informacji Archiwalnej 6 . 1005 tel. w. (22) 831-32-06 do 08 fax (22) 831-75-63 e-mail: ndap@archiwa. 112 tel. 107 fax 831-92-22 Wydział Integracji Europejskiej Naczelnik dr Ewa Rosowska tel.30 Sekretariat Teresa Łęczyńska tel. 831-95-84 Zastępca Naczelnego Dyrektora dr inż. 831-07-93 Dział Obsługi Prawnej Koordynator mgr Stefan Cimaszewski tel. w. 635-68-54 Wydział Finansowania i Księgowości Główny księgowy mgr Jerzy Szewczak tel. 223 Dział ds. Naczelnika mgr Katarzyna Jagiełło tel. 635-39-91 Interesanci: pn.

Długa 7 Kierownik dr Jacek Krochmal tel. ul. Świętojerska 24 Naczelnik dr Violetta Urbaniak tel. 217 Informacja archiwalna tel. w.Kierownik dr Anna Laszuk tel. 635-68-22 Zakład Naukowy Archiwistyki 00-263 Warszawa.00-15. ul. 635-56-76 Wydział Wydawnictw 00-202 Warszawa.-pt.00 7 . 10. 831-17-36 sprzedaż wydawnictw: pn.

445 Oddział IV (zbiory kartograficzne) tel.gov. Długa 7 tel. Przewodnik po zespołach. 9.) tel. Archiwa dawnej Rzeczypospolitej. w. (22) 831-54-91 do 93 e-mail: sekretariat@agad.pl internet: www.30 pracownia jest nieczynna w sierpniu Interesanci: pn.) tel. Wyd. w. 9. Archiwum Główne Akt Dawnych. w.00-19. Zielińskiej.-pt. 458 Oddział V (informacja.00-15. 443.archiwa. 442. T.pl tel. Pod red. ewidencja i udostępnianie zasobu) tel. urzędów i instytucji publicznych i inne wytworzone od 1795 r. 432 Oddział III (archiwa rodowe i zbiory prywatne) tel. Karwasińskiej. w. 8 .ARCHIWA PAŃSTWOWE PODLEGŁE NACZELNEMU DYREKTOROWI ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH STATE ARCHIVES SUBORDINATED TO THE DIRECTOR GENERAL OF STATE ARCHIVES ARCHIWA O CHARAKTERZE CENTRALNYM CENTRAL STATE ARCHIVES Archiwum Główne Akt Dawnych The Central Archives of Historical Records 00-263 Warszawa ul. (22) 635-45-32 do 33 fax (22) 831-16-08 tel. Warszawa 1975. Informator o zasobie.00 Oddział I (akta władz. 448. 831-15-25 Dyrektor dr Hubert Wajs Pracownia: pn. 2. w.-pt. 434 Oddział II (akta władz. J. do 1918 r. urzędów i instytucji publicznych i inne wytworzone do 1795 r. 427. Warszawa 1992. 429 Księgowość tel.gov. Pod red. w. 449. 422 Publikowane informatory o zasobie: Archiwum Główne Akt Dawnych.agad.

......... 823-15-73 Oddział V (archiwa społeczne) tel.. Przewodnik po zasobie.... Ramotowskiej..................... Pod red.... F.. Archiwum Akt Nowych The Central Archives of Modern Records 02-103 Warszawa ul... 439 ..pl....... w... 822-43-47 Oddział III (ewidencja i przechowywanie zasobu) tel..Archiwum Główne Akt Dawnych....... 822-90-53 Oddział VI (digitalizacja zbiorów i zarządzanie dokumentancją cyfrową) tel.. w. 9.... 822-35-41 9 ......00 Pracownia naukowa tel.. 823-60-80 tel....... 822-90-53 Archiwum Polonii tel...........pl tel... 822-35-49 tel. Hankiewicza 1 tel. Epoka porozbiorowa... (22) 822-52-45 fax (22) 823-00-42 e-mail: sekretariat@aan. 635-40-34 Kierownik mgr Anna Czajka Pracownia konserwacji tel. 822-90-53 Archiwum Czynu Niepodległościowego tel...... 823-10-32 Oddział II (kształtowanie narastającego zasobu archiwalnego) tel........00-16. (22) 831-54-91 do 93 e-mail: clka@agad.. 823-34-84 Oddział IV (informacja naukowa i udostępnianie zasobu) tel.. Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów 00-263 Warszawa ul.. (22) 635-45-32 do 33 tel.... 8.aan.gov......... 465 Pracownia mikrobiologiczna tel..... Warszawa 1998..............gov... Długa 7 tel..............45 Oddział I (opracowanie zasobu) tel.. 822-43-48 Dyrektor mgr Jolanta Louchin Interesanci: pn... 469 tel. w.00-18......gov.. 823-15-73 Pracownia: pn.-pt. 455.... 659-21-82 tel.-pt........ clka@wp.......pl internet: www...........pl tel.

.... w... Warszawa 1973.00-15..... Boniecki J...pl tel... Warszawa 2005......... Warszawa 1980.... T.... Centrum Reprografii i Digitalizacji 02-103 Warszawa ul..... Hankiewicza 1 tel. Przewodnik po zasobie archiwalnym.. 161.... 9. s...... WarszawaŁódź 1989.... "Archeion".. w....00-15...... J.........00 Księgowość tel./fax 822-25-32 Dyrektor mgr Ewa Podgórska Zastępca Dyrektora mgr Krzysztof Pątek Interesanci: pn.adm. Przewodnik... śr..pl internet: www. 9......gov... J. Informator o zasobie........ Oprac...... 822-35-42 Dział administracyjno-gospodarczy tel. Boniecki.... Dokumentacja dźwiękowa dotycząca lat 1901-1972.00-15...... kadr tel. Pod red.. 822-55-00 tel........ap........ 659-20-41 Pracownia zbiorów specjalnych Biblioteka tel.. 824-04-59 Pracownia: pn. 9...00 Oddział fotografii tel......-pt.....: Zasób Archiwum Dokumentacji Mechanicznej........ 105 Publikowane informatory o zasobie: Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie.ap.. dokumentacji o czasowym okresie przechowywania tel... 822-50-44 Samodzielne stanowisko ds.....gov... 37-75.... (22) 822-49-34 e-mail: sekretariat@adm. Archiwum Dokumentacji Mechanicznej. M. 162 Pracownia: pn....... 73: 1982............. H. pt.. Taśmoteka Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie. Pod red..... Karczowa. Archiwum Dokumentacji Mechanicznej The Archive of Audio Visual Records 02-103 Warszawa ul. Oprac. Przewodnik po zasobie fotografii 1840-2004.. Motasa. Hankiewicza 1 10 ..00 Oddział nagrań i filmów tel..... Bonieckiego.Oddział VII (konserwacja archiwaliów) Pracownia konserwacji masowej Samodzielne stanowisko ds.-pt.. . 883-39-20 Dział finansowo-księgowy tel..... 823-42-70 Publikowane informatory o zasobie: Archiwum Akt Nowych w Warszawie..... (22) 823-26-41 tel......

tel. 9. w.00 Pracownia mikrofilmowa tel. 154 Dyrektor mgr Krzysztof Pątek Interesanci: pn. w.-pt.00-15. 163 11 .

Oddział w Łomży.....00 Publikowane informatory o zasobie: Archiwum Państwowe w Białymstoku.. 10...pl tel.. 8.....bialystok...pl Kierownik mgr Leszek Kocoń Pracownia: pn...... Archiwum Państwowe w Bydgoszczy The State Archive in Bydgoszcz 85-009 Bydgoszcz ul...................bydgoszcz..pl 12 .. 664-71-73 Dyrektor mgr Marek Kietliński Pracownia: pn....pl internet: www.00-17.......gov....-pt.gov....ap......-pt.. Białystok 2003.00 Interesanci: pn. (86) 473-53-01 fax (86) 473-53-02 e-mail: lomza@bialystok....-pt......ap.ap.... 8.... Oprac..00-15..... Białystok 2000...........00-15. (85) 743-56-03 fax (85) 743-56-55 e-mail: sekretariat_ap@bialystok...... Oprac.. Informator o zasobie archiwalnym..gov. wt....ARCHIWA PAŃSTWOWE STATE ARCHIVES Archiwum Państwowe w Białymstoku The State Archive in Białystok 15-426 Białystok Rynek Kościuszki 4 tel....... J...... Kocoń.. Białystok 2000.. ...30.. 8.00 Interesanci: pn. 50 lat Archiwum Państwowego w Białymstoku.... (52) 322-96-76 fax (52) 322-35-11 e-mail: dz... L.. Legionów 36 tel........00-15.....30.30-17......... Dworcowa 65 tel............ 8.. 8... Księga pamiątkowa... wt...-pt...00-15.... Informator o zasobie archiwalnym... Szumski... Oddział w Łomży The Łomża Branch 18-400 Łomża al..info@archiwum...00 Publikowane informatory o zasobie: Archiwum Państwowe w Białymstoku.........

.-pt...internet: www.....45 Publikowane informatory o zasobie: Zasób Archiwum Państwowego w Bydgoszczy... 39 Oddział II (informacja i udostępnianie) tel. wt.... Dereszyńska-Romaniuk M..00...... (52) 357-64-44 Kierownik dr Lidia Wakuluk Pracownia: pn........... śr. s..... 191-196... Narutowicza 58 tel.. pt.... 8..00 .-pt.. Informator. 21: 1999... 8.... 36 Publikowane informatory o zasobie: Archiwalny Biuletyn Informacyjny......ap.. Oddział w Inowrocławiu.... 14.. 33 Oddział III (do spraw archiwów zakładowych) tel..gov..-pt. Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Bydgoszczy i jego Oddział Terenowy w Toruniu.. 13 .. 8. 8.. 17: 2004...pl tel.. śr.. Sukienników 16 tel. 38.. Romaniuk M. w..... Oddział w Inowrocławiu The Inowrocław Branch 88-100 Inowrocław ul.......... Oprac.. 376-51-16 Dyrektor mgr Eugeniusz Borodij Pracownia: pn. T............ czw..: Materiały do badań genealogicznych w zasobie Archiwum Państwowego w Bydgoszczy...00-15. wt..00...00-14..... Ekspozytura w Chojnicach The Chojnice Local Office 89-600 Chojnice ul.45 Interesanci: pn.. 10..........00.. 321-62-25 tel..... w......... pracownia jest nieczynna w sierpniu Interesanci: pn.....45. w.00.. 8......... 135-140.... L..45 Oddział I (przechowywanie i opracowanie materiałów archiwalnych) tel.. Warszawa 1954..... (52) 397-47-43 Kierownik Barbara Lewińska akta udostępniane są W Ekspozyturze tylko za zgodą dyrektora Archiwum Interesanci: pn.. 12...... 8... 8. "Kronika Bydgoska"...: Archiwum w Inowrocławiu: źródła do badań genealogicznych. Wakuluk...........00.00 akta do pracowni sprowadzane są o godz... s....00-14..00-18....-pt.00-15..bydgoszcz..... Inowrocław 1985.00-14.. "Ziemia Kujawska"...00-12. T. 10.

.. A... 94 tel.. Informator o materiałach w archiwach państwowych...gov.......00 pracownia jest nieczynna w sierpniu Interesanci: pn.gov....... Materiały do przewodnika po zasobie archiwalnym. 245-346......: Dzieje Częstochowy i województwa częstochowskiego.gov..-pt........-pt....ap............. 7....30-17. Poczt.00 Interesanci: pn. Oprac..um.....fm. czw......... Częstochowa 1992.............pl Dyrektor mgr Elżbieta Surma-Jończyk Pracownia: pn.. 8..ap. Sobalski F.gov...pl internet: www.....pl e-mail: sekretariat@elblag. 7. Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku The State Archive in Elbląg in Malbork 82-200 Malbork ul.......... 8...........00-15... .. ... pt.....00-19.30-15.. śr...........30 Publikowane informatory o zasobie: Archiwum Państwowe w Częstochowie...... F... Oprac.. (58) 301-74-63 fax (58) 301-83-66 e-mail: apgda@gdansk.00 Publikowane informatory o zasobie: Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku............czestochowa... czw........................ 401 tel..Archiwum Państwowe w Częstochowie The State Archive in Częstochowa 42-200 Częstochowa ul......00-15..... 7..........................ap..... śr... wt............. "Ziemia Częstochowska"..../fax (55) 647-44-55 e-mail: archiwum@elblag.. Archiwum Państwowe w Gdańsku The State Archive in Gdańsk 80-958 Gdańsk ul.................00 pracownia jest nieczynna w sierpniu 14 ... e-mail: archiwum@archiwum............ T.......... wt.gov...... (34) 363-89-31 fax (34) 363-82-31 e-mail: archiwumpanczwa@poczta.gdansk......00-15. 8.-pt.00..gov........... pt.......pl internet: www.. Informator o zasobie archiwalnym..pl Dyrektor mgr Piotr Wierzbicki Pracownia: pn...........30..........czestochowa..........gov... Poczt. Sobalski...archiwum..... s...ap..ap. Rejtana 13 tel.. 8..... 14: 1984... Starościńska 1 skr.......... Warszawa 2003....pl Dyrektor mgr Małgorzata Janusz Pracownia: pn...pl internet: www..30-14...um..... Wały Piastowskie 5 skr... Wełniak.elblag. (58) 301-74-64 tel....

...gov...00 15 .............kalisz..............ap. 8.-pt......ap.................. Poznańska 207 tel.... Bearb...... Przewodnik po zasobie archiwalnym...ap. pod red.gorzow..............pl internet: www......00-18.....ap....... czw. Cz.gov. 52................./fax (58) 623-72-80 e-mail: apgdynia@gdansk... 7. Przewodnik po zasobie do 1945 r...gov... 8. A. Biernat............ Oprac......30-14...gov. Archiwum Państwowe w Kaliszu The State Archive in Kalisz 62-800 Kalisz ul..... ...30-14.........30 Publikowane informatory o zasobie: Archiwum Państwowe w Szczecinie. Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim The State Archive in Gorzów Wielkopolski 66-400 Gorzów Wielkopolski ul..-pt. D. w... Wegweiser durch die Bestände bis zum Jahr 1945.......... Warszawa-Łódź 1992...... 8...-pt.. Warszawa 2002.........pl internet: www... zb....................... 767-10-17 Dyrektor dr Mirosława Lisiecka Pracownia: pn...-pt. Staatsarchiv Danzig........... Cz............... Oddział w Gdyni The Gdynia Branch 81-038 Gdynia ul....... Rymara...... Oddział w Gorzowie Wielkopolskim........00 Interesanci: pn....00-15...........00 Informacja archiwalna tel.........gov.pl Dyrektor dr Dariusz Rymar Pracownia: pn. 54 Publikowane informatory o zasobie: Archiwum Państwowe w Gdańsku....00-15...................... 8.pl Kierownik mgr Andrzej Regliński Pracownia: pn.. Grottgera 24/25 tel... München 2000....00-15...........00. Biernat.............. Oprac...../fax (62) 767-10-22 e-mail: sekretariat@kalisz.ap.-pt.......30 Interesanci: pn........ Handlowa 11 tel...00 ..-śr. pt..... 7... 8./fax (95) 722-79-68 e-mail: sekretariat@gorzow.Interesanci: pn...pl tel........00-15.........

.... Cz. 208-78-02 Interesanci: pn.......00..... Oprac... Przewodnik po zasobie archiwalnym. 9. T.45.. Skopowskiego..-pt.. S... 9......00-14..gov..gov..pl Dyrektor dr Piotr Greiner Zastępca Dyrektora mgr Sabina Klimkiewicz tel. 208-78-90 Administracja tel..ap.. 208-78-01 tel.... pt.. Oprac....Interesanci: pn... Dzieje Poznania i województwa poznańskiego..... .......00-17.. 208-78-30 Oddział V promocji i dokumentacji niearchiwalnej tel.. 208-78-55 Oddział I opracowania zasobu archiwalnego tel.. 7....-czw.katowice..45 (lipiec: pn. 208-78-10 Oddział II nadzoru archiwalnego tel....... G.. Katowice 1998....00-14...-pt..30-15... Pod red........... 208-78-94 Publikowane informatory o zasobie: Skarby Archiwum Państwowego w Katowicach. 2. Katalog wystawy jubileuszowej...... Warszawa 1969. (32) 208-78-86 fax (32) 208-78-05 e-mail: kancelaria@katowice..... Józefowska 104 tel...... Informator o materiałach archiwalnych. Warszawa 1982......00-17. Archiwum Państwowe w Kaliszu. s..... Warszawa 2004..... Pod red..pl internet: www... 9... Skopowskiego.. Wracławek....-pt. 208-78-23 Oddzial III przechowywania i zabezpieczania zasobu archiwalnego tel.. 208-78-48 Pracownia: pn.......... 9..... 16 .......... 208-78-20 tel.....ap...... 208-78-40 Księgowość tel. 9....... 1.45) pracownia jest nieczynna w sierpniu Biuro obsługi interesantów tel. czw. Warszawa 1972. T............ Waliś. 208-78-80 Kadry tel.. 208-78-50 Oddział IV udostępnianie zasobu archiwalnego i informacji naukowej tel... Informator o zasobie archiwalnym. 436-486.. Archiwum Państwowe w Katowicach The State Archive in Katowice 40-145 Katowice ul.00-14..30 Publikowane informatory o zasobie: Archiwum Państwowe Miasta Poznania i województwa poznańskiego oraz jego archiwa terenowe... Cz.00 Pracownia naukowa tel.....

"Zeszyty Gliwickie"..00 pracownia jest nieczynna w sierpniu Interesanci: pn. śr.00 Publikowane informatory o zasobie: Wolanin J.ap.ap. śr. śr. 9. Wapienicka 34/34A tel.00. czw.00.00. śr.. śr. T.00. (32) 231-44-40 e-mail: apgliwice@katowice.00 Publikowane informatory o zasobie: Machej A.00-14.00 pracownia jest nieczynna w sierpnia Interesanci: pn. śr.pl Kierownik dr Anna Machej Pracownia: pn.gov. 9. 9.pl Kierownik mgr Grażyna Sokół-Szołtysek Pracownia: pn./fax (33) 858-22-01 e-mail: apcieszyn@katowice.00-17. Zygmunta Starego 8 tel. (33) 812-26-48 e-mail: apbielsko@katowice. 9.00-17. 9. 9.00-17.00-17. 17 .00 pracownia jest nieczynna w sierpniu Interesanci: pn. Cieszyn 1994.00-14.00 Oddział w Cieszynie The Cieszyn Branch 43-400 Cieszyn ul.00. 129-140. czw. 9. 9.00-14. czw.gov.00-17.: Informator o zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Cieszynie.ap. Mennicza 46 tel.00-14.gov. 16: 1984. 9. Oddział w Gliwicach The Gliwice Branch 44-100 Gliwice ul.00-14. czw.00-17. s. czw..00-14.pl Kierownik mgr Bogusław Małusecki Pracownia: pn.: Zasoby gliwickiego archiwum.. 9.00..Oddział w Bielsku-Białej The Bielsko-Biała Branch 43-300 Bielsko-Biała ul. czw. 9. 9..

Solna 20 tel.pl Kierownik mgr Aleksandra Sieklicka Pracownia: pn. 9. 9. śr. 9.Oddział w Oświęcimiu The Oświęcim Branch 32-603 Oświęcim Muzeum Państwowe.. 72: 1981.00 Publikowane informatory o zasobie: Tomczykiewicz M. 173-182.gov. T.00-17.00-14...pl internet: www.00-14.: Informator o zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Oświęcimiu. śr.00-14. czw. Brama Wybrańców 1 tel.00.ap. Oddział w Raciborzu The Racibórz Branch 47-400 Racibórz ul.. Katowice 1998. 9. śr. (32) 210-35-60 e-mail: appszczyna@katowice.ap. 9. czw.pszczyna.00 Publikowane informatory o zasobie: Hudzik P.00-14.ap. czw.00-17. śr.00. 9. "Archeion".00 pracownia jest nieczynna w sierpniu Interesanci: pn. 9.00-17.00. czw.pl Kierownik mgr Paweł Hudzik Pracownia: pn. s.: Zasób aktowy Archiwum Państwowego w Pszczynie.pl/archiwum.00 pracownia jest nieczynna w sierpniu Interesanci: pn. 9..gov. czw. Oddział w Pszczynie The Pszczyna Branch 43-200 Pszczyna ul.gov..00-14. śr. (32) 755-33-77 fax (32) 755-33-78 e-mail: apraciborz@katowice. Blok 1 tel. (33) 843-12-37 e-mail: aposwiecim@katowice.html Kierownik mgr Joanna Szczepańczyk Pracownia: pn.00 pracownia jest nieczynna w sierpniu 18 .

00-17. 9...... informacja.. 22 Oddział II materiały archiwalne po 1945 r.... "Zeszyty Raciborskie".........00-15..-pt... 8... pt.30-15.. Archiwum Państwowe w Kielcach The State Archive in Kielce 25-512 Kielce ul...00-17...30 Oddział I materiały archiwalne do 1945 tel....00-14... śr. czw. Wracławek S..00........pl tel..... śr...... 9. w......... czw...00 .....00 Publikowane informatory o zasobie: Czajkowska J...... 94-99..........gov. 360-10-00 Stanowisko ds..00-18.. 9..00-14. śr.... czw.00-14... 9. 8....00 Interesanci: pn. Świętokrzyska 50A tel..... udostępnianie i popularyzacja materiałów archiwalnych tel. 343-21-43 Dyrektor mgr Elwira Szczepaniak Pracownia: pn. 9..pl internet: www............ Warszawska 17 tel.. 7..... Czajkowska J. T.. wt.00 pracownia jest nieczynna w sierpniu Interesanci: pn. 7... 25 Oddział IV nadzór archiwalny i gromadzenie zasobu tel...........00...30-18.....: Informator o zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu.. w.ap...ap. Oddział w Żywcu The Żywiec Branch 34-300 Żywiec ul.. dokumentacji personalnej i płacowej tel...: Materiały archiwalne do dziejów Raciborza i Ziemi Raciborskiej w 40-leciu Polski w zasobach Archiwum Państwowego w Raciborzu.. w.00..... wt..00.... Katowice 1998.pl Kierownik mgr Bożena Husar Pracownia: pn.... czw.ap...... 12 Oddział III ewidencja......00..gov.gov..Interesanci: pn..kielce. s../fax (33) 861-28-17 e-mail: apzywiec@katowice. 360-10-00 19 .. (41) 368-10-69 fax (41) 344-38-20 e-mail: kancelaria@kielce................. 9.. śr.. 5: 1990..00-17.. tel.....

pod red.30-15.30 Publikowane informatory o zasobie: Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały.gov. Oprac. 265-297. 7.-pt.o. Oddział w Pińczowie The Pińczów Branch 28-400 Pińczów ul.00 Interesanci: pn. Oddział w Jędrzejowie The Jędrzejów Branch 28-300 Jędrzejów pl.ap. Kierownika Iwona Kwiatkowska Pracownia: pn. s. Oddział w Sandomierzu The Sandomierz Branch 27-600 Sandomierz ul. Marcinkowskiego. Warszawa-Łódź 1993. Warszawa-Łódź 1993. Oprac. pod red.Dział finansowo-księgowy tel.-pt. Warszawa-Łódź 1993./fax (15) 832-25-09 e-mail: sandomierz@kielce. Marcinkowskiego./fax (41) 386-19-96 e-mail: jedrzejow@kielce. zb. S. 8.-pt.00-15./fax (41) 357-20-02 e-mail: pinczow@kielce. S. Marcinkowskiego.30 Publikowane informatory o zasobie: Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały.pl Kierownik mgr Andrzej Rak Pracownia: pn. 8.00-15. Przewodnik po zasobie archiwalnym. zb.-pt. Przewodnik po zasobie archiwalnym. zb.00 Interesanci: pn. Przewodnik po zasobie archiwalnym. 368-29-86 Dział administracyjno-gospodarczy tel. Batalionów Chłopskich 32 tel.gov.pl p. Kościuszki 19 tel.30-15. 344-38-20 Publikowane informatory o zasobie: Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały.pl Kierownik mgr Piotr Pawłowski 20 . pod red. 7. s. Żydowska 4 tel.gov.ap. Oprac. 299-363. S.ap.

..... 8. zb. ... S..koszalin..00-15..00 Pracownia naukowa i informacja archiwalna tel......onet......30-15......... poczt.... 8.. Z...... 7.. 8.ap. Oddział w Starachowicach The Starachowice Branch 27-210 Starachowice ul... 7......gov.ap...00-15... (94) 342-26-22 tel.-pt. Skłodowskiej-Curie 2 skr.......... Świder..-pt.00-15. Przewodnik po zasobie archiwalnym.00 Nadzór nad gromadzeniem zasobu tel....-pt.. 317-03-63 Pracownia: pn.......pl Dyrektor mgr Joanna Chojecka Interesanci: pn.......pl Kierownik mgr Maria Kucharska Pracownia: pn.00 Dział kadr i administracji tel.... Archiwum Państwowe w Koszalinie The State Archive in Koszalin 75-950 Koszalin ul.00-15. 342-48-70 Pracownia: pn...30-15.. 365-406.... 149 tel.gov.....-pt.pl e-mail: apk1@tlen.30 Publikowane informatory o zasobie: Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały....... pod red....30 Publikowane informatory o zasobie: Informator o zasobie archiwalnym Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Tarnobrzegu z siedzibą w Sandomierzu..-pt..... (94) 317-03-60 fax (94) 317-03-61 e-mail: sekretariat@koszalin.-pt.... 8. Hutnicza 14 tel....-pt........pl e-mail: apk1@poczta.. Warszawa-Łódź 1993..00-15.Pracownia: pn.......... Wojska Polskiego 4 tel.......00 Interesanci: pn......ap.........pl internet: www... s... Marcinkowskiego... 341-87-30 Dział finansowo-księgowy 21 .........00 Interesanci: pn. Oprac.... Oprac./fax (41) 274-55-07 e-mail: starachowice@kielce... 8. Rzeszów 1980....gov............ 317-03-65 Przechowalnictwo dokumentacji niearchiwalnej i informacja o miejscu przechowywania dokumentacji osobowo-placowej 75-950 Koszalin ul.

W. W... Koszalin 1989 (maszynopis powielany)..00 Interesanci: pn. Oddział w Słupsku The Słupsk Branch 76-200 Słupsk ul.... Koszalin 1989 (maszynopis powielany). Spis zespołów Archiwum Państwowego w Koszalinie.........-pt.. (59) 842-54-13 fax (59) 842-23-27 e-mail: apslupsk@interia. Chlistowski............. Koszalin 1999 (maszynopis powielany)..o...tel. ....-pt. W. Oprac.. 341-87-23 Publikowane informatory o zasobie: Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Koszalinie 1961-1981..-pt... Oprac..... 8.. (12) 422-40-94 22 . Parkowa 3 tel... Koszalin 1981..............pl Kierownik mgr Urszula Kazana Pracownia: pn.... Oddział w Szczecinku The Szczecinek Branch 78-400 Szczecinek ul....... Oprac. Kierownika Monika Misiaszek Pracownia: pn. Archiwum Państwowe w Krakowie The State Archive in Kraków 30-960 Kraków ul........ Chlistowski.../fax (94) 374-03-63 e-mail: apszczecinek@neostrada.............. Koszalin 1999 (maszynopis powielany)..........00 Publikowane informatory o zasobie: Królikowski W. Spis zespołów Archiwum Państwowego w Koszalinie..... Oprac..... 8...00-15....00 Publikowane informatory o zasobie: Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Koszalinie 1961-1981....00-15...... Koszalin 1999 (maszynopis powielany).......... W........00 Interesanci: pn...... Chlistowski.... Słupsk 1990... 8......... Informator o zasobie archiwalnym [Archiwum Państwowego w Koszalinie]. Informator...-pt.00-15...... Chlistowski.: Zasób Archiwum Państwowego w Słupsku..pl p.... W.. Informator o zasobie archiwalnym [Archiwum Państwowego w Koszalinie]. Chlistowski. Oprac. Spis zespołów Archiwum Państwowego w Koszalinie. Sienna 16 tel. Lutosławskiego 17 tel..... Koszalin 1981...00-15........ 8..

pl Interesanci: pn.-pt.30-15.pl Pracownia: pn. 421-37-33 e-mail: informacja@archiwum.-czw. sądownictwa. kolekcje i zbiory 31-001 Kraków Zamek Wawel tel. Krakowa.-pt.-pt.-pt. 9.00 23 .-pt.00-15.krakow. 9. 9.00-19.00 Oddział III akta m.00-15. 422-23-24 e-mail: wawel@archiwum. 31-065 Kraków ul.00-15. wyznaniowe i stanu cywilnego oraz miast i wsi tel.00. archiwa podworskie.pl Pracownia: pn. 9. pt. 31-044 Kraków ul.00-15.00-15.00 Informacja tel.-pt. 9. 422-58-33 e-mail: orzeszkowa@archiwum.krakow. oraz akta instytucji gospodarczych z XIX i XX w.-pt. Grodzka 52 tel. w. 16. w. 8.krakow. Orzeszkowej 7 tel. wt.00.-pt.00-15.00 Oddział VII ewidencji i popularyzacji zasobu archiwalnego tel.00-15.pl Dyrektor mgr Magdalena Marosz Interesanci: pn.krakow.-pt. 9.00-17.00-16.00 Oddział IV akta najnowsze od 1945 r.00-15.tel. 13 Interesanci: pn. 9. szkół i organizacji społecznych.-pt. 19 e-mail: czytelnia@archiwum.00-15.00 Oddział I akta staropolskie grodzkie i ziemskie.00 pracownia jest nieczynna w sierpniu Interesanci: pn. 9. 9.archiwum. instytucji gospodarczych oraz akta stanu cywilnego z XIX i XX w.krakow. 422-19-75 e-mail: grodzka@archiwum.krakow.krakow.00-15. 9. 9.00 Oddział II akta administracji państwowej ogólnej i specjalnej.pl internet: www. 9. samorządu terytorialnego.pl Pracownia: pn.pl Pracownia: pn. 433-76-30 Interesanci: pn. lipiec-wrzesień odwołane dyżury popołudniowe Interesanci: pn.00.00 Oddział VI nadzór nad narastającym zasobem archiwalnym tel.00 pracownia jest nieczynna w sierpniu Interesanci: pn. (12) 421-27-90 fax (12) 421-35-44 e-mail: sekretariat@archiwum.00 pracownia jest nieczynna w sierpniu.

"Krakowski Rocznik Archiwalny". Oprac. Oddział w Bochni The Bochnia Branch 32-700 Bochnia ul. Z. 9.-pt. Lubicz 25B tel. S. Homeckiej i H. 8. 9. Litewki. Zającowej.30. T.30 Publikowane informatory o zasobie: Informator o zasobie archiwalnym [Archiwum Państwowe w Krakowie]. Zającowej.30 pracownia jest nieczynna w sierpniu Interesanci: pn.00-15. Konstytucji 3 Maja 3 tel.30-16./fax (18) 442-06-59 e-mail: nowysacz@archiwum. Oprac.krakow. 8.pl Kierownik mgr Joanna Potasz Pracownia: pn. J.30-14.pracownia jest nieczynna w sierpniu Interesanci: pn. Mika.: Zbiory fotograficzne w Archiwum Państwowym w Krakowie. 71-77.-pt.krakow. Lesiak-Przybył B. 11: 2005. 421-42-19 e-mail: lubicz@archiwum. S. Z. s. wt. 9.30 Oddział w Nowym Targu The Nowy Targ Branch 34-400 Nowy Targ 24 .30-14.30-14. Jagiellońska 56A tel./fax (14) 612-21-07 e-mail: bochnia@archiwum.-pt. s.00 Oddział V materiały kartograficzne i dokumentacja techniczna 31-503 Kraków ul. o.pl p.30 pracownia jest nieczynna w sierpniu Interesanci: pn.00 Publikowane informatory o zasobie: Informator o zasobie archiwalnym [Archiwum Państwowe w Krakowie]. J.00-15. 8.-pt.krakow.00-15.-pt. Kraków 1978. Stoksik przy współpracy A.-pt. Stoksik przy współpracy A. Kraków 1978.30-14. 8.00 pracownia jest nieczynna w sierpniu Interesanci: pn.-pt. Kierownika mgr Sylwester Rękas Pracownia: pn. Homeckiej i H. Oddział w Nowym Sączu The Nowy Sącz Branch 33-300 Nowy Sącz ul. Litewki. 237-243.pl Pracownia: pn. Mika. 8.

.. Zamkowa 48 tel... Zającowej...../fax (14) 633-06-21 e-mail: tarnow@archiwum.. J.Osiedle Bór 10 tel....... 9.... 8..... 8..... Archiwum Państwowe w Lesznie The State Archive in Leszno 64-100 Leszno ul........ Solskiego 71 tel.....30-14.....-pt...... Mika...30 Publikowane informatory o zasobie: Informator o zasobie archiwalnym [Archiwum Państwowe w Krakowie]....30-14...... s.00 ..-pt..-pt......-pt....... S.. Z......pl Kierownik mgr Barbara Słuszkiewicz Pracownia: pn./fax (18) 266-35-48 e-mail: nowytarg@archiwum... (33) 879-16-05 e-mail: apkrspytkowice@neostrada.. Oprac.....30-14..krakow.30 pracownia jest nieczynna w sierpniu Interesanci: pn..... 9.... 78-88..30.00-15...... 8.......30 pracownia jest nieczynna w sierpniu Interesanci: pn.....14... Ekspozytura w Spytkowicach The Spytkowice Local Office 34-116 Spytkowice ul...-pt. (65) 526-97-19 fax (65) 529-97-56 25 ............00-15. Chemiczna 16 tel..pl Kierownik mgr Maciej Dudek Pracownia: pn...............-pt....30 Oddział w Tarnowie The Tarnów Branch 33-101 Tarnów ul. Litewki........... Stoksik przy współpracy A... 8.. Kraków 1978.krakow....................pl Kierownik mgr Maciej Mocniak Pracownia: pn.... Homeckiej i H.00 pracownia jest nieczynna w sierpniu Interesanci: pn.....

... 528-61-47 26 .00 lipiec: pn....00-19. s.. udostępniania i informacji) tel...30 Interesanci: pn.... 8.....) tel.ap.pl tel... 8. 528-61-51 Oddział III (nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym) tel. 528-61-49 tel.gov....-pt....leszno....... M... poczt.. pt.. Archiwum Państwowe w Lublinie The State Archive in Lublin 20-950 Lublin ul.......-pt. (81) 532-80-72 fax (81) 532-83-21 e-mail: kanc@lublin... wt.00-15....... 7.... 8. 9.. ..... 113 tel.... Oprac.....pl internet: www..e-mail: info@archiwum.. Jezuicka 13 skr.....00 w sierpniu nieczynna Oddział I (akt wytworzonych do 1944 r.. Informator o zasobie archiwalnym....gov..) tel.00-15....leszno. Archiwum Państwowe w Lesznie.......00-17.00-14.....lublin.......... 528-61-41 tel...-czw...... 9......00 Pracownia naukowa tel....archiwum.... (81) 532-80-71 tel.. 528-61-52 Oddział IV (ewidencji.......... 528-61-43 Dyrektor dr Piotr Dymmel Zastępca Dyrektora mgr Roman Kusyk Interesanci: pn......00-15... 567-609.00........ 528-61-53 Pracownia reprografii tel.......ap.-sob..... Pod red.. Ratajewska....... 528-61-55 Dział finansowo-księgowy tel. Kapała..00.. 528-61-56 Pracownia: pn. Warszawa 2005. Warszawa 1969..-pt..pl internet: www..... 9. Skopowskiego...00-15.... B.. Cz. 528-61-50 Oddział II (akt wytworzonych od 1944 r.....-pt...pl Dyrektor mgr Elżbieta Olender Pracownia: pn..00 Publikowane informatory o zasobie: Archiwum Państwowe Miasta Poznania i województwa poznańskiego oraz jego archiwa terenowe.. Przewodnik po zasobie archiwalnym. 528-61-54 tel..

Dział administracji i kadr

tel. 528-61-48

Pracownia konserwacji archiwalnej, Sekcja ds. dokumentacji niearchiwalnej
20-059 Lublin
ul. Magnoliowa 2

tel. 748-51-34
tel. 747-45-12 w. 37
tel. 747-47-23 w. 37

Publikowane informatory o zasobie:
Archiwum Państwowe w Lublinie. Informator-spis zespołów. Oprac. W. Podniesińska przy współpracy S. Janickiego i J. Kusa. Lublin 1992;
Archiwum Państwowe w Lublinie i jego Oddziały w Chełmie, Kraśniku i Radzyniu Podlaskim. Przewodnik po zasobie archiwalnym. Oprac. zb. pod. red. F. Cieślaka i
M. Trojanowskiej. T. I. Lublin 1997;
Archiwum Państwowe w Lublinie. Dzieje i zasób. Zbiór artykułów przygotowanych w związku z jubileuszem 80-lecia archiwum. Pod red. E. Wierzbickiej, L.
Zabielskiego. Warszawa 2003.

Oddział w Chełmie
The Chełm Branch
22-100 Chełm
ul. Partyzantów 40
tel./fax (82) 564-28-40
tel. (82) 564-28-63
e-mail: od_chelm@lublin.ap.gov.pl
Kierownik mgr Stanisław Minicki
Pracownia: pn.-pt. 7.30-15.00
pracownia jest nieczynna w sierpniu
Interesanci: pn.-pt. 8.00-15.00
Publikowane informatory o zasobie:
Archiwum Państwowe w Lublinie. Informator-spis zespołów. Oprac. W. Podniesińska przy współpracy S. Janickiego i J. Kusa. Lublin 1992;
Archiwum Państwowe w Lublinie i jego Oddziały w Chełmie, Kraśniku i Radzyniu Podlaskim. Przewodnik po zasobie archiwalnym. Oprac. zb. pod red. F. Cieślaka i
M. Trojanowskiej. T. 1. Lublin 1997;
Gleń A., Litwin K., Minicki S.: Spis zespołów zasobu Oddziału Chełmskiego Archiwum Państwowego w Lublinie, [w:] Archiwum Państwowe w Chełmie 1952-2002.
Pod red. P. Dymmela. Lublin-Chełm 2002, s. 81-121.

Oddział w Kraśniku
The Kraśnik Branch
23-210 Kraśnik
ul. Kardynała Wyszyńskiego 2
tel./fax (81) 825-66-14
e-mail: od_krasnik@lublin.ap.gov.pl
Kierownik mgr Krzysztof Kołodziejczyk
Pracownia: pn.-pt. 7.30-15.00
pracownia jest nieczynna w sierpniu
Interesanci: pn.-pt. 8.00-15.00
Publikowane informatory o zasobie:

27

Archiwum Państwowe w Lublinie. Informator-spis zespołów. Oprac. W. Podniesińska przy współpracy S. Janickiego i J. Kusa, Lublin 1992;
Archiwum Państwowe w Lublinie i jego Oddziały w Chełmie, Kraśniku i Radzyniu Podlaskim. Przewodnik po zasobie archiwalnym. Oprac. zb. pod red. F. Cieślaka i
M. Trojanowskiej. T. 1. Lublin 1997.

Oddział w Radzyniu Podlaskim
The Radzyń Podlaski Branch
21-300 Radzyń Podlaski
ul. Jana Pawła II 2
tel./fax (83) 352-00-70
e-mail: od_radzyn@lublin.ap.gov.pl
Kierownik dr Dariusz Magier
Pracownia: pn.-pt. 7.30-15.00
pracownia jest nieczynna w sierpniu
Interesanci: pn.-pt. 8.00-15.00
Publikowane informatory o zasobie:
Archiwum Państwowe w Lublinie. Informator-spis zespołów. Oprac. W. Podniesińska przy współpracy S. Janickiego i J. Kusa. Lublin 1992;
Archiwum Państwowe w Lublinie i jego Oddziały w Chełmie, Kraśniku i Radzyniu Podlaskim. Przewodnik po zasobie archiwalnym. Oprac. zb. pod red. F. Cieślaka i
M. Trojanowskiej. T. 1. Lublin 1997,
Magier D.: Źródła do dziejów regionu bielskopodlaskiego przechowywane i kształtowane przez Oddział AP w Radzyniu Podlaskim, [w:] Źródła do dziejów regionu.
Pod red. U. Głowackiej-Maksymiuk, G. Welika. Siedlce 2002, s. 63-75;
Archiwum Państwowe w Lublinie. Dzieje i zasób. Zbiór artykułów przygotowanych w związku z jubileuszem 80-lecia archiwum. Pod red. E. Wierzbickiej, L.
Zabielskiego. Warszawa 2003.

...................................................................................................................................................................................

Archiwum Państwowe w Łodzi
The State Archive in Łódź
90-950 Łódź
pl. Wolności 1
skr. poczt. 36
tel. (42) 632-62-01
fax (42) 632-02-11
e-mail: kancelaria@lodz.ap.gov.pl
internet: www.lodz.ap.gov.pl
Dyrektor mgr Piotr Zawilski
Zastępca Dyrektora dr Maciej Janik

tel. 632-02-02, 633-38-58
tel. 637-29-48
e-mail: sekretariat@lodz.ap.gov.pl
Interesanci: pn., śr.-pt. 8.00-14.30, wt. 8.00-17.00

Pracownia naukowa

tel. w. 23
Pracownia: pn.-czw. 9.00-18.00, pt. 9.00-15.00

Oddział I opracowania zasobu
91-415 Łódź
al. Kościuszki 121

tel. 636-85-35
tel. 636-33-86
tel. w. 26

28

Oddział II opieki nad zasobem i kwerend
tel. w. 23
Oddział III ewidencji, informacji i udostępniania
tel. w. 14
Pracownia naukowa
tel. w. 15
Pracownia: pn.-czw. 9.00-18.00, pt. 9.00-15.00
Oddział V konserwacji i reprografii
tel. w. 16
Biblioteka
tel. w. 17
Oddział IV nadzoru archiwalnego
90-448 Łódź
al. Piłsudskiego 33

tel. 674-75-15

Stanowisko do spraw akt osobowo-płacowych
95-200 Pabianice
ul. Gdańska 6

tel. 215-38-38

Publikowane informatory o zasobie:
Archiwum Państwowe w Łodzi. Informator o zasobie. Oprac. M. Janik, M. Wilmański. Łódź 1996, s. 23-165;
Archiwum Państwowe w Łodzi. Przewodnik po zasobie archiwalnym. Oprac. zb. pod red. M. Bandurki. Warszawa 1998.

Oddział w Sieradzu
The Sieradz Branch
98-200 Sieradz
ul. P.O.W. 5
tel. (43) 827-16-42
fax (43) 822-59-90
e-mail: oddzial.sieradz@lodz.ap.gov.pl
Kierownik mgr Anna Pierzchała
Pracownia: pn.-pt. 9.00-14.30
Interesanci: pn.-pt. 9.00-14.30
Publikowane informatory o zasobie:
Informator - Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Łodzi. Oddział w Sieradzu. Oprac. J. Milczarek. Sieradz 1980;
Archiwum Państwowe w Łodzi. Informator o zasobie. Oprac. M. Janik, M. Wilmański. Łódź 1996, s. 195-222.

...................................................................................................................................................................................

Archiwum Państwowe w Olsztynie
The State Archive in Olsztyn
10-521 Olsztyn

29

15-15.... Partyzantów 18 skr..gov..... 527-20-51 Pracownia: pn...pl Dyrektor mgr Marlena Koter Zastępca Dyrektora mgr Anna Karpińska tel...-pt..... w.gov...ap................... 310 e-mail: kwerendy@olsztyn.....00 Pracownia naukowa tel.00-18..ap...... M..-pt...pl internet: www.. 8.olsztyn....ap..... w......... Cybulska..00...... czw... Oddział w Nidzicy The Nidzica Branch 13-100 Nidzica ul.. Olsztyn 1982..... Cybulska.... (77) 454-40-76 fax (77) 454-21-12 e-mail: sekretariat@archiwum.gov...30 Publikowane informatory o zasobie: Zasób Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Olsztynie. Oprac... 8.... M. wt....archiwum.....pl tel. (0-89) 527-60-97 fax (0-89) 535-92-72 e-mail: sekretariat@olsztyn. K.........../fax (89) 625-33-14 Kierownik mgr Hubert Domański Pracownia: pn..ul... śr....pl Oddział III ewidencja. 312 e-mail: pracownia_naukowa@olsztyn... (0-89) 527-60-96 tel.......... 412 tel...15-15... 8..pl Publikowane informatory o zasobie: Zasób Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Olsztynie. 8. Olsztyn 1982. informacja i udostępnianie tel. pt. .......opole.gov...00 Interesanci: pn.. Jagiełły 2A tel.....pl internet: www....... (77) 454-40-75 tel.............opole..... Tarnowska...-pt.ap....... K. 8.. Zamkowa 2 tel. Oprac... Tarnowska..30 Interesanci: pn..00-15. 454-55-36 Dyrektor mgr Jan Kornek 30 ..00-15... poczt.... Archiwum Państwowe w Opolu The State Archive in Opole 45-016 Opole ul.

. wt.piotrkow-tryb...... Dermin.. 649-01-09 e-mail: dyrektor@piotrkow-tryb.. A................... czw.. śr........gov... 8.... R...... Tomaszów Mazowiecki 2000.Pracownia: pn. śr.... pt. 7..00-17.00-15. 8.....00 Publikowane informatory o zasobie: Wróbel A....00 Księgowość tel.. S. 7...................pl tel...... 8........ 8... czw. pt.................... (44) 724-64-61 tel.. wt.. wt.00-19........ 7. 7. P.. czw.30.: Informator o zasobie Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim.. 8.00-15...........00........00 Interesanci: pn.........-pt..pl internet: www............ Informator o zasobie archiwalnym.... 76: 1977......ap...... nr 4 (wkładka)..pl Dyrektor mgr Tomasz Matuszak Zastępca Dyrektora mgr Krzysztof Łapiński Pracownia: pn................... Oddział w Tomaszowie Mazowieckim The Tomaszów Mazowiecki Branch 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. wt..................30-19... 8. Kierownika mgr Andrzej Wróbel Pracownia: pn...........00.00-19... "Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego"....30-15...gov. czw...o.... 8.. P.... pt... Głowacki....... śr.... śr......ap.. Warszawa 2004......00-15... .. Czech....gov. Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim The State Archive in Piotrków Trybunalski 97-300 Piotrków Trybunalski ul... wt. Piasta...................... Toruńska 4 tel..... Oprac...00-15. śr...............30-19............ pt... Spalska 120 tel.... T......00 Interesanci: pn.......... Kazimierza Wielkiego 9B 31 .ap...... ... Zawilski...00 Publikowane informatory o zasobie: Informator o zasobie archiwalnym Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Opolu i archiwów podległych............. 649-01-16 Publikowane informatory o zasobie: Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim....00 Interesanci: pn./fax (44) 724-65-70 e-mail: archiwumtomaszow@poczta. czw....00....30-15. Oprac.....fm p.. pt.. Archiwum Państwowe w Płocku The State Archive in Płock 09-400 Płock ul.30../fax (44) 649-69-71 e-mail: kancelaria@piotrkow-tryb..

...... H.com adresy do komunikacji w systemie Skype: archiwum_plock_sekretariat archiwum_plock_pok_obslugi_klienta archiwum_plock_pracownia_naukowa tel...... 9.....00 Interesanci: pn.... wt... 68-83.....pt....../fax (24) 721-29-27 e-mail: ap_leczyca@plock..00-18.../fax (24) 262-24-91 e-mail: archiwum@plock. Stogowska...plock......... 9.............00 Publikowane informatory o zasobie: Informator o archiwum i zasobie..com adres do komunikacji w systemie Skype:archiwum_leczyca Kierownik mgr Jolanta Górska Pracownia: pn...00 Publikowane informatory o zasobie: Archiwum Państwowe w Płocku...00.. Oprac.. A.. śr.. Archiwum Państwowe m......st. A. pt. Fałek. wt.... Warszawa-Kutno 1994........ 9. Archiwum Państwowe m... Zamkowa 4 tel......... 9.. czw........... śr......00.. Archiwum Państwowe w Poznaniu The State Archive in Poznań 32 .tel. Warszawy Oddział w Kutnie...../fax (24) 253-39-81 e-mail: ap_kutno@plock.00-15..... 9..00-16...... śr. Oprac..archiwum.... pt.00-16. czw... 9.... Warszawy Oddział w Płocku.-pt.00 Interesanci: pn........ 9. Stogowska......... M.00-16... 9. Belwederska 38 tel.. pt.00-18. Płock 1995.00-18.-pt. wt..com adres do komunikacji w systemie Skype: archiwum_kutno Kierownik mgr Jolanta Leśniewska Pracownia: pn.com internet: www. czw........00-15........ ... s... 266-47-34 Dyrektor mgr Leszek Franciszkiewicz Zastępca Dyrektora mgr Krystyna Bańka Pracownia: pn...00... M...00 Interesanci: pn.... Oddział w Kutnie The Kutno Branch 99-300 Kutno ul....st. Oddział w Łęczycy The Łęczyca Branch 99-100 Łęczyca ul.......00 Publikowane informatory o zasobie: Informator o zasobie archiwalnym. Płock 1992.... 8...00-15.

00 Publikowane informatory o zasobie: Archiwum Państwowe Miasta Poznania i województwa poznańskiego oraz jego archiwa terenowe. M. J. sob. Przewodnik po zasobie archiwalnym. Szczepaniak.gov.ap.30 Publikowane informatory o zasobie: Archiwum Państwowe Miasta Poznania i województwa poznańskiego oraz jego archiwa terenowe.gov. 8.00 Interesanci: pn.pl e-mail: appok54@poczta. 8.00-15. Poznań 1976. Wykaz zespołów akt w archiwach na terenie Wielkopolski. 33-421. Cz. 9. (61) 852-46-01 do 03 fax (61) 851-73-10 e-mail: archiwum@poznan.pl tel. (63) 246-71-32 fax (63) 246-74-56 e-mail: konin@poznan. 8. 546 tel. Miedzianowska. 487-526. (61) 426-18-17 e-mail: appog92@poczta. (63) 242-92-77 tel.gov. Poznań 1976. 10.00-15.00-13.pl Kierownik mgr Marek Szczepaniak Pracownia: pn.-pt. Tyrchan. G. Skopowskiego. Gniezno 2002.-pt. VII pn.ap. 8. Cz. Warszawa 1969. Informator o zasobie archiwalnym [Archiwum Państwowe w Poznaniu]. G.-pt.-pt. Oprac. Konieczka.60-967 Poznań ul. Oprac.00-13. Wykaz zespołów akt w archiwach na terenie Wielkopolski. Jana III Sobieskiego 20 tel. Krzysztof Stryjkowski Pracownia: IX-VI pn.45. Przewodnik po zasobie archiwalnym. 3 Maja 78 tel. Pod red.ap.onet. Przewodnik po zasobie.00-18. Skopowskiego.30-14.gov. 852-05-36 Dyrektor mgr Henryk Krystek Zastępca Dyrektora dr hab.pl e-mail: gniezno@poznan.pl Kierownik mgr Piotr Rybczyński Pracownia: pn.-pt.00. Oddział w Gnieźnie The Gniezno Branch 62-200 Gniezno ul. 8. Warszawa 1969. Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźnie. Spis zespołów.00 pracownia jest nieczynna w sierpniu Interesanci: pn. 23 Lutego 41/43 skr.pl internet: www. Oddział w Koninie The Konin Branch 62-500 Konin ul.-pt. 632-682. Poznań 1995.onet.00 33 .00-15.ap. s.poznan. Pod red. poczt. s.

..00-15..........gov.... Konieczny.... (67) 210-09-26 e-mail: pila@poznan. 8. Poznań 1976....-pt...30 Pracownia naukowa tel......gov.. Archiwum Państwowe w Przemyślu The State Archive in Przemyśl 37-700 Przemyśl ul...30-14. Oprac. 7.. 231 tel.00-15......przemysl.. Wyd..30 Publikowane informatory o zasobie: Archiwum Państwowe Miasta Poznania i województwa poznańskiego oraz jego archiwa terenowe. Skopowskiego.. Przemyśl 1996. A.......... (16) 670-35-38 fax (16) 670-76-34 e-mail: archiwum@przemysl. pt... 9.ap.........00 Interesanci: pn. 169 Publikowane informatory o zasobie: Informator o zasobie archiwalnym.... J....... s.. Pod red.ap..... s...gov..gov..... Konin 2000.. Oprac. Warszawa 1969.. Cz.30 Publikowane informatory o zasobie: Archiwum Państwowe Miasta Poznania i województwa poznańskiego oraz jego archiwa terenowe....-pt. Aleksandra Kity 5 skr..30-14.pl Pracownia: pn........... 610-631..-pt.... śr.pl Kierownik dr Maciej Kamiński Pracownia: pn.... Lelewela 4 tel......ap. Pod red... wt.. 8. 8.... 8......00-19...ap. Cz... M.... Wykaz zespołów akt w archiwach na terenie Wielkopolski..... .....30-15.00.pl e-mail: appop55@wp. Osiadacz.... Fenczak.... Spis zespołów całkowicie opracowanych w Archiwum Państwowym w Przemyślu. poczt.. 3 (uzupełnione). 527-566. ppłk. Przemyśl 1984. 34 ..... Kosakowska-Góral........ Konieczny Z...Interesanci: pn. Skopowskiego. Warszawa 1969.ap..00 Interesanci: pn.. Przemyśl 1983. Z.....pl Dyrektor mgr Bogusław Bobusia Zastępca Dyrektora mgr Małgorzata Anna Nowak e-mail: bbobusia@przemysl.gov...pl internet: www.pl e-mail: anowak@przemysl. czw.... Przewodnik po zasobie archiwalnym.. Przewodnik po zasobie archiwalnym......-pt. Informator o zasobie archiwalnym Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Koninie (stan na 31 sierpnia 2000)...: Informator dla korzystających z zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu.... Oddział w Pile The Piła Branch 64-920 Piła ul.. w. w.. 145 Oddział III informacji i udostępniania tel.....

......onet.......... Comber...........-pt........00-15..........00-17........ (17) 852-93-50 fax (17) 853-83-04 e-mail: aprzeszow@pro....gov.... 850-10-99 tel..gov.... 8..pl e-mail: ap.00..... Archiwum Państwowe w Radomiu The State Archive in Radom 26-610 Radom Rynek 1 tel..................ap. Spis zespołów według stanu na dzień 31 grudnia 1999 roku....... H.00-15...00........ Kisiel.... Oprac.......00 Interesanci: pn.....-pt.........pl Dyrektor mgr Kazimierz Jaroszek tel.................... 8.... Archiwum Państwowe w Radomiu.... ...30-15. 852-93-50 35 .....ap...-pt....pl internet: www........ Przewodnik po zasobie archiwalnym.radom@ra... 8. (48) 362-11-50 tel....ap............ 8.. Warszawa 1996................00. Oprac.............30-18....00 Ośrodek Badań Historii Żydów tel.... 8..... 852-93-50 e-mail: osrodek@rzeszow... 340-51-02 Pracownia: pn...30 Publikowane informatory o zasobie: Archiwum Państwowe w Radomiu.......-pt...home...................... S.pl Pracownia: pn..gov......00-16.... 7..ap... wt........... Bożnicza 2 tel. 8........ (17) 850-10-99 tel.-pt.00 pracownia jest nieczynna w sierpniu Interesanci: pn.. 8.....radom....... wt.. Radom 2000.....gov. Piątkowski.....pl Dyrektor dr Jan Basta tel.... Archiwum Państwowe w Rzeszowie The State Archive in Rzeszów 35-064 Rzeszów ul.. wt.... (48) 340-51-00 fax (48) 340-51-01 e-mail: archiwum_ra@pro.00 Informacja archiwalna tel........................onet.... M.pl internet: www...00-15.pl Starszy kustosz dr Grzegorz Zamoyski Pracownia: pn.... 853-83-04 e-mail: sekretar@rzeszow....rzeszow.....00-14........pl e-mail: poszukiwania@radom....gov.....ap....

.................. Byszuk...00.... (13) 449-10-96 e-mail: apskolyszyn@poczta.00-16...tp.............archiwumpanstwowe............... pt.................pl Kierownik dr Stanisław Dobrowolski Pracownia: pn...30-15...... Siedlce 1999.......... Kościuszki 7 tel..... J..gov.................. (13) 463-19-99 e-mail: apsanok@poczta. 12.. 850-10-99 e-mail: dostep@rzeszow............ Basta.... J... Archiwum Państwowe w Siedlcach The State Archive in Siedlce 08-110 Siedlce ul.. W....... Basta.......-śr..tp...... Rzeszów 1998....siedlce...00 Publikowane informatory o zasobie: Informator o zasobie archiwalnym [Archiwum Państwowe w Siedlcach].-pt.......... Rzeszów 1998........ 36 ....... ......ap.... J.. Oddział w Skołyszynie The Skołyszyn Branch 38-242 Skołyszyn 249 tel... Rzeszów 1998.... Więch-Tchórzewska.. 8.......tel.00 Interesanci: pn... Kuligowski... (25) 632-25-74 fax (25) 632-23-88 e-mail: archiw@siedlce........ Oprac..........00-14...... Byszuk........ Basta....... Oprac......com tel.. D..... 8.............00 Publikowane informatory o zasobie: Informator archiwalny [Archiwum Państwowego w Rzeszowie].......-pt............ .. Byszuk.... J........ 8........pl Publikowane informatory o zasobie: Informator archiwalny [Archiwum Państwowego w Rzeszowie]......com internet: www..... D............pl Kierownik mgr Stanisława Czernik Interesanci: pn......00-14....-pt..00-14.... 8.. 8.......00 Publikowane informatory o zasobie: Informator archiwalny [Archiwum Państwowego w Rzeszowie]...... 633-37-23 Dyrektor mgr Grzegorz Welik Pracownia: pn... Oprac..00 Interesanci: pn....... Oprac.............. Oddział w Sanoku The Sanok Branch 38-500 Sanok Rynek 10 tel... D.00-18. czw......-pt.

..pl Dyrektor mgr Tadeusz Radziwonowicz tel.....-pt........pl Kierownik mgr Tadeusz Mańczuk Pracownia: pn-pt.00 Pracownia naukowa tel...00.-pt........... Wojciecha 13 tel..... Ełk 1973. w...... Św.......00-15.. 8... (87) 621-32-08 fax (87) 621-43-45 e-mail: elk@suwalki... 565-01-85 Pracownia: pn. 8. 8....... Archiwum Państwowe w Szczecinie The State Archive in Szczecin 70-410 Szczecin ul.gov.. 8..gov....ap..... wt....../fax (87) 566-21-67 e-mail: archiwum@suwalki.pl internet: www..00 na wniosek użytkownika Publikowane informatory o zasobie: Informator o zasobie archiwalnym Archiwum Państwowego w Suwałkach.....gov...... Oprac........gov.ap..00.....-pt.... Suwałki 1995.00-15...pl 37 ... (91) 433-50-18 fax (91) 434-38-96 e-mail: sekretariat@szczecin.....ap....... dr hab.. 8..00-15..... 433-67-70 tel...... 23 Interesanci: pn. 434-32-14 e-mail: jmacholak@szczecin.... Filipowicz. (91) 433-50-02 tel....ap. Kościuszki 69 tel....Archiwum Państwowe w Suwałkach The State Archive in Suwałki 16-400 Suwałki ul.. sob.00 Publikowane informatory o zasobie: Spis zespołów akt przechowywanych w Powiatowym Archiwum Państwowym w Ełku..... S....... Armii Krajowej 17A tel..00-15....gov.......ap.... Kazimierz Kozłowski Zastępca Dyrektora dr Jan Macholak tel.... śr..pl internet: www..00 na wniosek użytkownika Interesanci: pn.00..gov...szczecin.suwalki.... 8. ....00-15.......pl Dyrektor prof..ap.00-15.. Oddział w Ełku The Ełk Branch 19-300 Ełk ul..... sob....00-18.. 10..

Przewodnik. Gut P. Nr 16: 2002. Basztowa 2 tel. Warszawa 1964. Przewodnik po zasobie archiwalnym. Oddział w Płotach The Płoty Branch 72-310 Płoty ul. 8. Nr 16: 2002. 8.30 Interesanci: pn.-pt. 119 Kwerendy krajowe. Oprac. Gaziński R.gov. 8. 15-36.30-18. 131 Przechowywanie materiałów archiwalnych likwidowanych jednostek organizacyjnych tel.00 Kwerendy zagraniczne tel.. Macholak J. w. w.30 Oddział IV informacja naukowa. 8. Gaziński.pl Kierownik mgr Renata Żuk Pracownia: pn. wydawanie zaświadczeń ze stosunku pracy tel. w. 111-115. M. "Szczeciński Informator Archiwalny". P. R.: Charakterystyka zasobu Oddziału Archiwum Państwowego w Płotach. w.30. 125 Pracownia naukowa tel. s. Lesińskiego. Praca zbiorowa pod red. 128. H. 8. Szukała.30-14.Interesanci: pn.30-17. 129 Publikowane informatory o zasobie: Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Szczecinie. 143-163.30-15. w.-pt.30-14.30-14. 8.pl Kierownik mgr Jolanta Borak Pracownia: pn. wt.30 Interesanci: pn.00.: Zasób Archiwum Państwowego w Szczecinie.ap. 8.gov.30-14. konserwacja i upowszechnianie wiedzy o zasobie tel.-pt. Warszawa-Szczecin 2002. "Szczeciński Informator Archiwalny".30-14.ap.-pt. Oddział w Stargardzie Szczecińskim The Stargard Szczeciński Branch 73-110 Stargard Szczeciński ul.30 Publikowane informatory o zasobie: Macholak J.-pt. ewidencja. 8. s. (91) 834-01-39 e-mail: stargard@szczecin.-pt. Akta do 1945 r. "Szczeciński Informator Archiwalny". Nr 2: 1986. 117 Pracownia: pn. Gut. (91) 385-13-51 e-mail: ploty@szczecin. wt. Archiwum Państwowe w Szczecinie. s.30 Publikowane informatory o zasobie: 38 . Zamkowa 2 tel.: Zbiory kartograficzne w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie.

...... Nr 16: 2002..gov...... 8.. 7.. 5-20........00.. 8.......30 Oddział II materiały archiwalne od XIX.....00-14...pl Dyrektor mgr Beata Herdzin Zastępca Dyrektora mgr Sławomir Pułkownik Oddział I materiały archiwalne wytworzone do końca XVIII w. śr........15-14. Borak J.. 8. 8.....-pt." Informator Archiwalny". śr......... 49-55.XXI w.45....00-14. 654-84-41 e-mail: flisak@torun. Toruń 1977.00-16.... wt... Rapackiego 4 tel....45.-pt. wt..... (91) 397-53-66 Kierownik Jadwiga Nowicka materiały dla celów badawczych udostępnia się po uzgodnieniu terminu z AP Szczecin .45.-pt. Pracownia: pn. pierwsza sob. "Szczeciński Informator Archiwalny".gov.....30 Publikowane informatory o zasobie: Ciesielska K.... wt...00-18. (56) 622-47-54 fax (56) 621-01-29 e-mail: archiwum@torun.00-11.pl Pracownia: pn....00-11.....00-11. Archiwum Państwowe w Toruniu The State Archive in Toruń 87-100 Toruń pl...ap..: Dzieje i zasób Oddziału WAP w Stargardzie.. 8. 8. wt...15-16.... s.. 8.00. śr.00-11........00.. s. Nr 7: 1981. 8.00 pracownia jest nieczynna w sierpniu Interesanci: pn.. 651-42-05 e-mail: nadzor@torun...ap....pl Pracownia: pn.45.pl internet: www. Idzikowskiego 6 tel.Kułkiewicz W..... Informator o zasobie.. 8.gov......30 Oddział III do spraw archiwów zakładowych tel. 8...15-15... 7. 87-100 Toruń ul...00-11...ap.... 7.. Ekspozytura w Strzmielu The Strzmiele Local Office Strzmiele 73-300 Łobez tel. Oddział we Włocławku The Włocławek Branch 87-800 Włocławek 39 ..00-14...ap.00 Interesanci: pn. wt...45..-pt.... pierwsza sob.00 pracownia jest nieczynna w sierpniu Interesanci: pn. pierwsza sob.. śr.-pt..00-11... śr..45.gov.: Dzieje i zasób Oddziału Archiwum Państwowego w Stargardzie Szczecińskim....00-16...-pt....00. 8. śr.....15-15..45.00-18....... 8..: Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Toruniu.. 8..... pierwsza sob.. pierwsza sob..00.torun. pierwsza sob..00-18... 7. 8...... wt.....

ul. ks. Skorupki 4
tel. (54) 232-28-57
e-mail: wloclawek@torun.ap.gov.pl
Kierownik mgr Marianna Gruszczyńska
Pracownia: pn.-pt. 8.00-14.30
Interesanci: pn.-pt. 7.30-15.30
Publikowane informatory o zasobie:
Gruszczyńska M.: Wisła i jej dorzecze. Katalog materiałów archiwalnych. Włocławek 1981.

...................................................................................................................................................................................

Archiwum Państwowe m. st. Warszawy
The State Archive of the Capital City of Warsaw
00-270 Warszawa
ul. Krzywe Koło 7
tel. (22) 831-00-46
tel. (22) 635-92-42
tel. (22) 635-92-68
tel. (22) 635-92-43
tel. (22) 635-92-46
tel. (22) 831-18-03
fax (22) 831-37-31
e-mail: archiwum@warszawa.ap.gov.pl
internet: www.warszawa.ap.gov.pl
Dyrektor mgr Ryszard Wojtkowski
Zastępca Dyrektora mgr Danuta Skorwider-Skiba
Interesanci: wt., pt. 9.00-14.00
Pracownia naukowa i biblioteka

tel. w. 114
Pracownia: pn.- śr. 9.00-16.00, czw., pt. 10.00-18.30

Oddział I materiały archiwalne m. st. Warszawy oraz organizacji społecznych i politycznych
tel. w. 118, 119
Oddział II materiały archiwalne województwa mazowieckiego
tel. w. 110
Oddział III materiały archiwalne instytucji wymiaru sprawiedliwości
tel. w. 123
Oddział IV dokumentacja kartograficzna i projektowo-techniczna
tel. w. 124
Oddział V informacja i udostępnianie
tel. w. 114
e-mail: informacja@warszawa.ap.gov.pl
Oddział VI nadzór nad archiwami zakładowymi
tel. w. 105
Dział administracyjno-gospodarczy

40

tel. 831-63-52
Dział finansowo-rachunkowy
tel. 831-63-54
Publikowane informatory o zasobie:
Informator Archiwum Państwowego m.st. Warszawy (historia, wykaz zespołów). Oprac. J. Kazimierski, D. Skorwider, A. Wróblewski. Warszawa 1992.

Oddział w Grodzisku Mazowieckim
The Grodzisk Mazowiecki Branch
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Poniatowskiego 14
tel. (22) 724-38-61
fax (22) 724-38-62
e-mail: apw.grodzisk@warszawa.ap.gov.pl
Kierownik mgr Bożenna Pachucka
Pracownia: pn., wt., czw., pt. 9.00-15.00
Interesanci: wt.-czw. 9.00-15.00
Publikowane informatory o zasobie:
Zasób archiwalny Archiwum Państwowego Województwa Skierniewickiego. Oprac. Z. Tobjański, A. Gryciuk, K. Jachimek. Rawa Mazowiecka 1976 [archiwum
zlikwidowane];
Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim. Informator o zasobie. Oprac. M. Olikowska. Nowy Dwór Mazowiecki 1992
[archiwum zlikwidowane];
Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Rawie Mazowieckiej. Informator o zasobie. Oprac. K. Jachimek, H. Fałek. Rawa Mazowiecka 1992 [archiwum
zlikwidowane];
Archiwum Państwowe m. st. Warszawy. Oddział w Górze Kalwarii. Informator o zasobie archiwalnym. Oprac. W. Bagieński. Góra Kalwaria 1992 [archiwum
zlikwidowane].

Oddział w Łowiczu
The Łowicz Branch
99-400 Łowicz
ul. 3 Maja 1
tel./fax (46) 837-39-86
e-mail: apw.lowicz@interia.pl
Kierownik mgr Marek Wojtylak
Pracownia: pn.- pt. 10.00-15.00
Interesanci: pn.- pt. 10.00-15.00
Publikowane informatory o zasobie:
Zasób archiwalny Archiwum Państwowego Województwa Skierniewickiego. Oprac. Z. Tobjański, A. Gryciuk, K. Jachimek. Rawa Mazowiecka 1976 [archiwum
zlikwidowane];
Wojtylak M.: Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Łowiczu. Informator o zasobie. Łowicz 1993.

41

Oddział w Mławie
The Mława Branch
06-500 Mława
ul. Narutowicza 3
tel. (23) 655-23-61
fax (23) 654-33-09
e-mail: apw.mlawa@warszawa.ap.gov.pl
Kierownik Andrzej Grochowski
Pracownia: pn.-pt. 9.00-14.00
Interesanci: pn., pt. 9.00-15.00
Publikowane informatory o zasobie:
Informator o zasobie archiwalnym [Archiwum Państwowe m.st. Warszawy. Oddział w Działdowie]. Oprac. A. Gryciuk, J. Trzcińska. Ciechanów 1987 [archiwum
zlikwidowane];
Archiwum Państwowe m. st. Warszawy Oddział w Mławie. Informator o zasobie archiwalnym. Oprac. A. Grochowski. Mława 1992.

Oddział w Otwocku
The Otwock Branch
05-400 Otwock
ul. Górna 7
tel./fax (22) 779-38-71
e-mail: apw.otwock@warszawa.ap.gov.pl
Kierownik mgr Teresa Walczak
Pracownia: pn.-pt. 9.00-15.00
Interesanci: pn.-pt. 9.00-15.00
Publikowane informatory o zasobie:
Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Otwocku. Informator o zasobie. Oprac. J. Plebańska. Otwock 1992.

Oddział w Pułtusku
The Pułtusk Branch
06-100 Pułtusk
ul. Zaułek 22
tel./fax (23) 692-34-97
e-mail: apw.pultusk@warszawa.ap.gov.pl
Kierownik mgr Krzysztof Wiśniewski
Pracownia: pn.-pt. 9.00-15.00
Interesanci: pn.-pt. 9.00-15.00
Publikowane informatory o zasobie:
Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku. Informator o zasobie aktowym. Oprac. J. Szczepański. Pułtusk 1992;
Szczepański J.: Archiwum w Pułtusku. Zarys dziejów 1973-1998. Warszawa-Pułtusk 1998.

42

00 Publikowane informatory o zasobie: Informator dla korzystających z materiałów archiwalnych. A........ 9...... Wrocław 1996... 401 fax 724-74-89 Kierownik mgr Jan Członkowski Pracownia: wt..-czw. Archiwum Państwowe we Wrocławiu The State Archive in Wrocław 50-215 Wrocław ul..... (71) 328-81-01 tel............ 724-82-61 w......... 328-83-95 tel.30 ...... (71) 329-81-51 fax (71) 328-80-45 e-mail: wroclaw@ap. München 1996...00-13.... Dereń... 47 Dyrektor dr Józef Drozd Zastępca Dyrektora mgr Helena Kułdo Pracownia: pn..30 Interesanci: pn. Przewodnik po zasobie archiwalnym do 1945 roku.. Żerelika. Red. 9.pl Kierownik mgr Hubert Domański Pracownia: pn..ap... Pomorska 2 tel. zb. sob.00 Interesanci: pn. wissen.........00 Ekspozytura w Nidzicy The Nidzica Local Office 13-100 Nidzica ul. Oprac..... Staatsarchiv Breslau .....wroc.. 9..00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym Interesanci: wt...pl tel...00-18. A...../fax (89) 625-33-14 e-mail: apw... w..30-15........ 9.pl internet: www.... 8... 8.... (71) 328-81-36 tel........ Oprac..................Ekspozytura w Milanówku The Milanowek Local Office 05-822 Milanówek ul..00....00-15...nidzica@interia....-czw.. R.. Derenia.. und. 9.. Bearb.... 43 ..wroc. Archiwum Państwowe we Wrocławiu... pod red.Wegweiser durch die Bästande bis zum Jahr 1945... Wojewódzkie Archiwum Państwowe we Wrocławiu..-pt. Dereń......-pt. A.... Żerelik...00 -15. Wrocław 1976.00-15..... Okrzei 1 tel.....-pt....-pt......... Jagiełły 2A tel....00 -15.. R.

00-15. Pabisz. 9.00-18./fax (74) 817-35-40 e-mail: kamienz@ap. 8.pl Kierownik mgr Edyta Łaborewicz pn. Oprac. wt. wt.wroc. 8. 9. J. E. Legnica 1979. 8.00 Interesanci: pn.00-15. Oddział w Legnicy The Legnica Branch 59-220 Legnica al. Oddział w Lubaniu The Lubań Branch 44 . Pazoła.00-15.00 Interesanci: pn.Oddział w Jeleniej Górze The Jelenia Góra Branch 58-500 Jelenia Góra ul.pl Kierownik mgr Krystyna Drożdż Pracownia: pn. 8. śr.00-15. Pasławskiej.. Kobzdaj. pt... Pabisza. Kobzdaja. 8. (75) 644-99-40 fax (75) 644-99-42 e-mail: jgora@ap.-pt. J.-pt. Wrocław 1981 [archiwum zlikwidowane]..00-15. 9. Kościelny 4 tel.00.00 Publikowane informatory o zasobie: Informacja o zasobie Archiwum Państwowego w Legnicy.wroc. czw. 8.00 Publikowane informatory o zasobie: Margas Cz. J..00./fax (76) 856-34-78 e-mail: legnica@ap.00-18. śr. Pod red..00. Przewodnik po zasobie.00 Publikowane informatory o zasobie: Informator o zespołach przechowywanych w Archiwum Państwowym w Kłodzku.00-18. E. czw.wroc. pt. wt.. Jelenia Góra 1984. Piłsudskiego 1 tel. Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim The Kamieniec Ząbkowicki Branch 57-230 Kamieniec Ząbkowicki pl. B.pl Kierownik mgr Ivo Łaborewicz Pracownia: pn. Podchorążych 2 tel.00-15. Pod red. M. śr.-pt..: Archiwum Państwowe w Jeleniej Górze. pt. Janowski. czw.00 Interesanci: pn.

.. Strzyżewski..00 Publikowane informatory o zasobie: Dąbrowski S.... Warszawa 2003.. Darasz W......pl internet: www........ Archiwum Państwowe w Zamościu The State Archive in Zamość 22-400 Zamość ul..00.zgora..59-800 Lubań ul.... 9.............00-15.. śr. ... Hrubieszowska 69A tel............00-15. 7....... Archiwum Państwowe w Zielonej Górze z siedzibą w Starym Kisielinie The State Archive in Zielona Góra in Stary Kisielin 66-002 Stary Kisielin ul..-pt.............. Zielona Góra 2003....... pt..................... 9.30 Interesanci: pn. Z........................30-14....zam... Informator o zasobie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.....-pt..com.... Bankowa 6 tel........00 Publikowane informatory o zasobie: Archiwum Państwowe w Zamościu....pl internet: www.. W...00-15... wt....... 8............................................ Informator o zasobie archiwalnym..... 45 . ...... Oprac. L...bronimarkt..... 15 Pracownia: pn./fax (75) 721-63-28 tel.. Wyszyńska.......... 7. Zielona Góra 1981.......pl Dyrektor mgr Andrzej Kędziora Interesanci: pn...... czw..00-18..pl/archiwzg/ Dyrektor dr Tadeusz Dzwonkowski Pracownia: pn............. Pionierów Lubuskich 53 tel......onet. (75) 722-23-00 e-mail: luban@ap.-pt..pl/ap_luban Kierownik mgr Adam Baniecki Pracownia: pn............: Archiwum Państwowe w Jeleniej Górze.......... Oprac... (84) 638-93-82 fax (84) 639-23-35 e-mail: archiwum@zam.archiwum........... Bujkiewicz.....00 Pracownia naukowa tel..... w......wroc..-pt. Jelenia Góra 1984..... 8...... (68) 329-98-01 fax (68) 329-98-02 e-mail: archiwzg@poczta..................pl internet: www....00-15.00-15................00 Interesanci: pn...00 Publikowane informatory o zasobie: Margas Cz.... Przewodnik po zasobie..... 9........: Zasoby archiwów województwa zielonogórskiego...

pl Kierownik mgr Krzysztof Świerzko Pracownia: pn.....30 Publikowane informatory o zasobie: Dąbrowski S....... Darasz W..........zary@wp.pl Dyrektor mgr inż....gov. Okrzei 1 skr.gov.00-15... Wiesława Majak 46 .... Z....... (22) 724-82-61 fax (22) 724-76-61 w...... Informator o zasobie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.......milanowek....00 Interesanci: pn.. Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej The State Archive of Employee Records 05-822 Milanówek ul.-pt.ap. Poczt... Darasz W..... 8...... .... Z.. Kardynała Wyszyńskiego 2 tel. (68) 363-47-41 e-mail: apzg........ Strzyżewski.. 7... Zielona Góra 2003...............400 e-mail: sekretariat@milanowek.wilkowo@wp....../fax (68) 381-17-25 e-mail: apzg......-pt............... Bujkiewicz......pl internet: www.... W..ap.. Zielona Góra 1981.....30-15.-pt. Strzyżewski..00-15..pl Kierownik mgr Mieczysław Szylko Pracownia: pn....: Zasoby archiwów województwa zielonogórskiego....... 8.. Oddział w Żarach The Żary Branch 68-200 Żary pl..30 Publikowane informatory o zasobie: Dąbrowski S......... Zielona Góra 2003..........-pt. W..00 Interesanci: pn.Oddział w Wilkowie The Wilkowo Branch 66-200 Świebodzin Wilkowo tel. Bujkiewicz... Zielona Góra 1981.. 7. Oprac.. Oprac. 164 tel.30-15..........: Zasoby archiwów województwa zielonogórskiego.......... Informator o zasobie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze...

220 e-mail: przechowalnictwo@milanowek. 240 e-mail: kancelaria@milanowek.gov.ap.gov. w. 9.pl Oddzial przejmowania i kontraktów tel. w.00 -15. 724-76-79 e-mail: przejecia@milanowek.gov.pl 47 .gov.gov.ap.gov.ap. w.ap. w.pl Dział finansowo-rachunkowy tel.Interesanci: pn.ap.pl Kancelaria tel.ap. 242 e-mail: administracja@milanowek.00 Oddział informacji i udostępniania tel.pl Oddział przechowalnictwa tel. 724-78-72 e-mail: udostepnianie@milanowek.-pt. 250 e-mail: finanse@milanowek.pl Dział administracyjno-gospodarczy tel.

...... "Archiwista Polski"....... (22) 694-31-66 tel........sejm.................... ...... (22) 694-24-84 fax (22) 625-38-72 internet: http://bib......pl Kierownik mgr Robert Kubaś tel. Archiwum Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej The Archive of the President of the Republic of Poland 48 ................................ARCHIWA NIEPODLEGAJĄCE NACZELNEMU DYREKTOROWI ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH ARCHIVES FREE OF AUTHORITY OF THE DIRECTOR GENERAL OF STATE ARCHIVES ARCHIWA INSTYTUCJI CENTRALNYCH ARCHIVES OF CENTRAL AUTHORITIES Kancelaria Sejmu... pracowania jest nieczynna w sierpniu ...................senat.30 dla osób spoza Kancelarii Senatu wymagane jest uzyskanie zgody Szefa Kancelarii Senatu na korzystanie z zasobu Archiwum..... Biblioteka Sejmowa. 694-90-06 Interesanci: pn... Archiwum Senatu The Office of the Senate.gov........ Biuro Informacji i Dokumentacji.. Wiejska 6 tel.................... 8.....rutkowski@sejm......00-16........... w dniach posiedzeń Senatu Archiwum jest zamknięte dla użytkowników z zewnątrz Publikowane informatory o zasobie: Kubaś R......gov.... The Sejm Archives 00-902 Warszawa ul.: Archiwum Senatu.....gov...........senat...................... The Bureau of Information and Documentation... Nr 3: 1996............pl internet: www...-pt................ (22) 694-95-43 fax (22) 694-96-34 e-mail: kubas@nw......................... 9...................................gov.........................................pl Naczelnik dr Adam Rutkowski e-mail: adam......... The Archive of the Senate 00-902 Warszawa ul.15-15..00 w dniach posiedzeń Sejmu Archiwum jest zamknięte dla użytkowników z zewnątrz....... s.-pt.. 38-40...... Wiejska 4/6 tel..pl Pracownia: pn.......... Kancelaria Senatu.... Archiwum Sejmu The Chancellery of the Sejm.

..... 681-37-00 Pracownia: pn.....................-pt........ ...... miesiąca oraz lipiec i sierpień .............. Roman W. Wiejska 10 Interesanci: pn. (22) 694-64-33 tel.....nieczynna Interesanci: pn.. (681-30-44 tel................................... 9................ Ujazdowskie 1/3 Interesanci: pn.. 9.......... 8...........00 ........................ Sulkiewicza 14 (wejście od ul...: Centralne Archiwum Wojskowe 1918-1998......... (22) 695-17-20 fax (22) 695-17-21 adres do korespondencji: 00-902 ul...........caw........................ 9. The Archive of Public Records 00-583 Warszawa ul.......-pt........... mjr. Archiwum Akt Jawnych The Prime Minister's Office. Oprac.....00-15..00............ Czerwonych Beretów bl..02-981 Warszawa ul..........-czw.. Toruń 1999.... Belwederskiej 48/50) tel......... 124 e-mail: caw@wp............. (22) 694-64-61 adres do korespondencji: 00-583 al...mil.wp................. zb..... ogólnych ppłk dr Zygmunt Kozak tel... Augustówka 4/6 tel.00 Informacja Archiwalna tel.................................. wt................. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.........pl internet: www............. Centralne Archiwum Wojskowe im..00 drugi i ostatni pt.00-18................... K...........pl Szef kmdr dr Waldemar Wójcik Zastępca ds......................00 .....00-15................./fax 681-32-02 Publikowane informatory o zasobie: Centralne Archiwum Wojskowe...... 681-45-84 Oficer dyżurny tel...............................-pt.. Warszawa 1996...... pt........ 9...mil...............................30-16........00-15....... Informator o zasobie.................. Bolesława Waligóry The Central Military Archive 00-910 Warszawa ul.. Archiwum Instytucji Ministerstwa Obrony Narodowej The Archive of the Institutions of the Ministry of National Defence 49 ......

.00-15................ Boniecki Publikowane informatory o zasobie: Informator o Archiwum Instytucji Ministerstwa Obrony Narodowej i archiwach rodzajów sił zbrojnych........ (22) 686-22-58 fax (22) 686-24-31 e-mail: archiwumimon@wp.... Banaszek.. Oprac... (22) 687-82-83 fax (22) 687-82-84 Kierownik mjr mgr Andrzej S.. Warszawa 2000.. Mieszczańska 5 tel.. Banaszek. 8... K.......... Międzyparkowa 4 tel........-pt.....00 pracownia jest nieczynna w lipcu i sierpniu Publikowane informatory o zasobie: Informator o Archiwum Instytucji Ministerstwa Obrony Narodowej i archiwach rodzajów sił zbrojnych........... (22) 687-73-17 tel.......... (56) 643-25-85 fax (56) 643-25-86 Filia Nr 2 Archiwum Wojsk Lądowych The 2nd Branch of the Army Archive 50-984 Wrocław ul.../fax 686-24-30 Pracownia: pn. (22) 687-82-89 tel..... Chłopickiego 1/7 tel.... Archiwum Wojsk Lądowych The Army Archive 00-208 Warszawa ul.......... (56) 643-25-87 tel............... Andrzej Król tel.. Filia Nr 1 Archiwum Wojsk Lądowych The 1st Branch of the Army Archive 87-100 Toruń ul...... (71) 366-34-32 do 34 fax (71) 366-34-35 Filia Nr 3 Archiwum Wojsk Lądowych 50 .........05-160 Modlin-Twierdza tel................... K........ szt..... (22) 687-73-15 tel... Warszawa 2000........ ............ (71) 366-34-36 do 39 tel.......pl Dyrektor ppłk mgr Marek Kubik Zastępca Dyrektora chor..... Oprac.

.......nieczynna Informacja naukowa tel.......... K..................................... (12) 613-16-54 fax (12) 613-15-97 ..................................30-14........ Archiwum Marynarki Wojennej The Navy Archive 81-103 Gdynia ul......... Banaszek...............................30 drugi i ostatni pt. Warszawa 2000................... Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji The Central Archive of the Ministry of the Interior and Administration 02-591 Warszawa ul.... (12) 613-17-88 tel......................The 3rd Branch of the Army Archive 30-901 Kraków ul........ Dickmana 10 tel............ Batorego 5 tel................................... Rakowicka 29 tel....... 686-24-43 Pracownia: pn..... (12) 613-17-89 tel.... miesiąca ................30-14....... 686-24-42 ../fax (22) 686-24-45 tel......................................... 686-24-41 Kierownik mjr mgr Wojciech Stanikowski Zastępca Kierownika chor............ Zbigniew Granica Starszy archiwista st.......-pt.. Grzegorz Mazur Pracownia naukowa/informacja tel... szt... 686-23-51 tel.. chor.. (12) 613-36-16 tel.......... 8......................./fax (58) 626-49-83 tel................................ 626-47-36 Publikowane informatory o zasobie: Informator o Archiwum Instytucji Ministerstwa Obrony Narodowej i archiwach rodzajów sił zbrojnych..gov............. (12) 613-16-77 tel....... 9. 686-24-40 tel.. 626-48-30 tel. Oprac.................... Archiwum Sił Powietrznych The Air Force Archive 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki tel............................................. 626-45-24 Kierownik kmdr ppor.....-pt.30 Kwerendy tel..pl 51 ............ mgr Waldemar Kordula Pracownia: pn........../fax (22) 845-19-99 e-mail: centralnearchiwum@mswia................................ ...........

............... (91) 479-44-60 tel......... Archiwum Straży Granicznej The Archive of the Border Guards 71-141 Szczecin ul.....gov........: Organizacja i zasób Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie w latach 1956-2002..................aw.......................00 Publikowane informatory o zasobie: Techman R...............-pt........................................................pl .. (22) 640-50-19 fax (22) 640-50-70 e-mail: poczta@aw.......................................-pt........ Komenda Główna Policji. Żołnierska 4 tel........................ ............pl internet: www...... 8...... (91) 666-50-87 tel.......................30 ................................. 9.................... Miłobędzka 55 tel...... Główne Archiwum Policji Police Headquarters............................... (91) 666-51-00 fax (91) 479-45-09 e-mail: archiwum................. The Main Archive 52 .................. [w:] Pamiętnik IV Zjazdu Archiwistów Polskich (w druku)........ Agencja Wywiadu Foreign Intelligence Agency 02-634 Warszawa ul.....pl internet: www...............................-pt..gov.......................strazgraniczna.00-15............abw.. Rakowiecka 2A tel..................................................................Pracownia: pn. 9............30-15....00 Interesanci: pn...30-15.................00-15.........................gov............................... (22) 565-91-10 tel.....pl internet: www.................sg@strazgraniczna.. (91) 479-44-45 tel............... (22) 585-79-10 e-mail: poczta@abw..pl archiwum udziela informacji tylko korespondencyjnie ....................... 8.........pl Kierownik mjr dr Ryszard Techman Pracownia: pn......gov...... Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biuro Ewidencji i Archiwum The Registration Bureau and the Archive of the State Security Office 00-993 Warszawa ul..........00 Interesanci: pn.........................-pt....

..02-624 Warszawa ul.......... Ministerstwo Sprawiedliwości..... poczt.udskior............................. Urząd ds... Adam Halamski Pracownia: pn...............00 .... (22) 661-81-11 fax (22) 661-90-73 e-mail: info@udoskior....................... Centralny Zarząd Służby Więziennej The Ministry of Justice.pl Biuro Ewidencji i Archiwum 53 ............................. Kombatantów i Osób Represjonowanych The Office for Veterans and the Opressed 00-926 Warszawa ul....... 9.....................00-15...............pl Dyrektor doc.......... (22) 523-93-80 fax (22) 523-91-09 e-mail: arch@msz.. Rakowiecka 37a skr.............. (22) 601-54-08 tel.....pl internet: www..........gov...gov.kgp.................................. Wspólna 2/4 tel.........pl internet: www........ 9.....................gov. (22) 601-34-28 fax (22) 601-42-87 e-mail: gap@kgp...................................pl Archiwum mgr Ewa Kuzia udostępnianie: po wcześniejszym uzgodnieniu .......czsw.......00 Interesanci: pn.... Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych The Archive of the Ministry of Foreign Affairs 02-829 Warszawa ul. dr hab...waw....-czw..........gov......................... Puławska 148/150 tel.......................................................................................-czw......................00-15...................... 200 tel....... Taneczna 67 tel.... (22) 640-83-50 internet: www...........pl archiwum udziela informacji tylko korespondencyjnie .waw................ The Head of Penal Institutions 00-975 Warszawa ul............................

....30-15. "Miesięcznik WUG".............pl Dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej 40-929 Katowice ul..gov........... 7... Nr 4: 2005...tel..... Department of Environmental Protection and Deposit Management 40-956 Katowice ul.. 661-87-40 ................. 258-10-03 e-mail: wug@wug...... (32) 251-14-71 do 74 fax (32) 251-48-84 internet: www...... 661-89-94 Dyrektor Anna Doroszewska Punkt Informacji tel........................ 54 ......... Poniatowskiego 31 tel.-pt....30 Publikowane informatory o zasobie: Botor E... Obroki 87 tel................wug......................... Wyższy Urząd Górniczy.........: Archiwizacja i udostępnianie dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych...gov. Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem State Mining Authority................ s.. 661-86-93 tel......... 21-24..pl Interesanci: pn...... 661-81-29 tel..

552-50-14 Publikowane informatory o zasobie: Biuletyn Archiwum PAN. Mielżyńskiego 27/29 tel. Oddział Archiwum PAN w Poznaniu The Poznań Branch of the Archive of the PAS 61-725 Poznań ul.waw. (22) 657-28-96 fax (22) 826-81-30 e-mail: archiwum@apan.pl tel. 657-27-80 Pracownia konserwacji tel.pl internet: http://www. Przewodnik po zasobie Archiwum PAN.poznan. 657-28-48 Dyrektor dr Hanna Krajewska Pracownia naukowa tel.poznan. umieszczono w odrębnym dziale (s.ARCHIWA Z POWIERZONYM ZASOBEM ARCHIWALNYM* ARCHIVES ENTRUSTED WITH OTHER ARCHIVAL HOLDING Archiwum Polskiej Akademii Nauk The Archive of the Polish Academy of Sciences 00-330 Warszawa ul. (61) 852-13-20 fax (61) 852-22-05 e-mail: archpan@man. Nr 1-44: 1959-2004 (od numeru 6 każdy rocznik posiada spis publikowanych w Biuletynie inwentarzy archiwalnych). 657-27-88 Pracownia: pn. Warszawa 1999. archiwum_pan@op.-pt. zb.poznan. (22) 657-28-08 tel. Kuleckiej.man.00-15.waw.pl/~archpan Kierownik mgr Jarosław Matysiak e-mail: jarekm@man. przechowujące powierzony zasób. Nowy Świat 72 tel.pl * Archiwa szkół wyższych. Krajewskiej i A. Oprac. pod kierunkiem H.pl internet: www.30 Dział mikrofilmów i fotografii tel. 657-28-51 Dział nadzoru nad narastającym zasobem tel. 55 . 118-126).pl. 9.apan.

.......... Krajewskiej i A....... s.00. 9............. zb....... Św....... Warszawa 1999. Kuleckiej......00-15.. Główny Urząd Statystyczny.. Nr 4: 2006.... 9..krakow. 17-23..... 2: 1996.. zb.... s.... T... Nr 1-44: 1959-2004. Oddział Archiwum PAN w Katowicach z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim The Wodzisław Śląski Branch of the Archive of the PAS 44-300 Wodzisław Śląski ul....: 50 lat Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu 1956-2006......... s...: Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. Nr 1: 2004.pl Dyrektor dr Rita Majkowska Pracownia: pn....... pod kierunkiem H...... 9..... zasób....... (12) 423-23-28 e-mail: archiwum@pau...... Jana 26 tel................00 z możliwością przedłużenia do 18...krakow... Kuleckiej.... Skrzyński T.... 504-523. 45-59......... 314-412.......: Archiwum Polskiej Akademii Umiejętności: dzieje.... .....-pt. wt........... Oprac.00 Publikowane informatory o zasobie: Majkowska R................ Bogumińska 4 tel.....archiwum-nauki....... s....-pt.. Wydział Archiwalny w Sekretariacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego The Central Statistical Office.... "Krakowski Rocznik Archiwalny"..........00-18...00...Pracownia: pn.30 Publikowane informatory o zasobie: Biuletyn Archiwum PAN.. pod kierunkiem H... Oprac........ pt.. zb........... 9..... 413-503.. stan opracowania. Warszawa 1999.....pl e-mail: archiwum@archiwum-nauki.... Przewodnik po zasobie Archiwum PAN...pl internet: www.... "Archiwista Polski"......... Warszawa 1999.. 12.... 70-84. Przewodnik po zasobie Archiwum PAN...00 Publikowane informatory o zasobie: Biuletyn Archiwum PAN. (od numeru 6 każdy rocznik posiada spis publikowanych w Biuletynie inwentarzy archiwalnych). Krajewskiej i A.... ............... s......... Z przeszłości i teraźniejszości.......... (12) 422-82-63 tel... (32) 455-49-79 Kierownik mgr Maria Deloch Pracownia: pn..00-15.................... czw..... Oprac.. pod kierunkiem H...00-16.. "Archiwista Polski"......krakow......00-18.... Krajewskiej i A............ Kuleckiej. Przewodnik po zasobie Archiwum PAN. Matysiak J. s.. Nr 1-44: 1959-2004..... Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności Archive of Science of the Polish Academy of Sciences and the Polish Academy of Arts and Sciences 31-018 Kraków ul..... śr.... (od numeru 6 każdy rocznik posiada spis publikowanych w Biuletynie inwentarzy archiwalnych). Archival Department in the President's Secretariat 56 ...

..........15-16....pl Naczelnik mgr Jan Berger tel... Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku Branch Office of the Institute of National Remembrance in Białystok 15-637 Białystok ul.... 581-85-22.Commission for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation 00-839 Warszawa ul.. Niepodległości 208 tel.... 581-86-00 fax 581-86-34 tel..... Instytut Pamięci Narodowej .... (85) 664-57-01 fax (85) 664-57-00 Dyrektor dr hab............ 581-86-01 tel.Berger@stat... 581-85-23 fax 581-85-24 tel..................pl internet: www.. Nr 4: 2002....gov. (22) 608-32-09 fax (22) 608-37-47 e-mail: D. 581-86-33 tel........ Warsztatowa 1A tel.Minasz@stat..... (22) 608-37-66 tel......: Archiwa IPN..... Towarowa 28 tel.gov.Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu The Institute of National Remembrance ........ s........... 608-32-63 e-mail: J.....15-16.ipn......gov..gov... Towarowa 28 e-mail: sekretariat........-pt....Weglowska@stat.00-925 Warszawa al.-pt............ 8....gov.........15 Interesanci: pn.......... 581-85-03 fax 581-85-09 Prezes dr hab...15 .pl Pracownia: pn..ipn@ipn. "Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej"....... 581-86-01 Dyrektor dr Zbigniew Nawrocki Zastępca Dyrektora dr Piotr Gontarczyk Zastępca Dyrektora mgr Wojciech Sawicki Publikowane informatory o zasobie: Kuligowski J... 25-26. 8....... Janusz Kurtyka Zastępca Prezesa dr Maria Dmochowska Zastępca Prezesa Dyrektor GKŚZpNP mgr Dariusz Gabrel Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów 00-839 Warszawa ul...... Cezary Kuklo 57 ..pl tel...pl e-mail: E.

pl Dyrektor prof.IX. Informator. Pod red.gov. (32) 609-98-43 tel. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku Branch Office of the Institute of National Remembrance in Gdańsk 81-311 Gdynia ul. Białystok 2002. dr hab. Reformacka 3 tel. Witomińska 19 tel. Szewska 2 tel.pl Dyrektor mgr Mirosław Golon Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach Branch Office of the Institute of National Remembrance in Katowice 40-061 Katowice ul.200015. Kraków 2003. Leopold. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie Branch Office of the Institute of National Remembrance in Lublin 20-086 Lublin ul.Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.2003). (81) 536-34-01 fax (81) 536-34-02 58 . D. (12) 421-21-35 fax (12) 421-19-61 e-mail: oddzial. Ryszard Terlecki Publikowane informatory o zasobie: Instytut Pamięci Narodowej .Publikowane informatory o zasobie: Instytut Pamięci Narodowej .XII. Oddział w Krakowie. Kilińskiego 9 tel.Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Białymstoku.krakow@ipn.gdansk@ipn.gov. (58) 660-67-00 fax (58) 660-67-01 e-mail: oddzial. (32) 609-98-41 fax (32) 609-98-42 Dyrektor mgr Andrzej Sikora Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie Branch Office of the Institute of National Remembrance in Kraków 31-012 Kraków ul. (12) 421-21-37 tel. Informator o działalności (okres 15.

Rolna 45A tel. Janickiego 30 tel. Orzeszkowej 31/35 tel.pl Dyrektor mgr Ewa Leniart Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie Branch Office of the Institute of National Remembrance in Szczecin 71-270 Szczecin ul. R. 253-262. Krasińskich 2/4/6 59 ./fax (91) 484-98-00 Dyrektor dr Kazimierz Wóycicki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie Branch Office of the Institute of National Remembrance in Warsaw 00-207 Warszawa pl.: Dzieje i zasób byłej Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu.Dyrektor mgr Jacek Welter Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi Branch Office of the Institute of National Remembrance in Łódź 91-479 Łódź ul.rzeszow@ipn. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie Branch Office of the Institute of National Remembrance in Rzeszów 35-060 Rzeszów ul. (61) 835-69-00 fax (61) 835-69-03 Dyrektor mgr Ireneusz Adamski Publikowane informatory o zasobie: Kolenda K.lodz@ipn. "Poznański Rocznik ArchiwalnoHistoryczny".gov.8/9: 2001/2002.gov. s. Słowackiego 18 tel. (17) 860-60-18 fax (17) 860-60-39 e-mail: oddzial. (42) 616-27-45 fax (42) 612-27-48 e-mail: oddzial.pl Dyrektor mgr Marek Drużka Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu Branch Office of the Institute of National Remembrance in Poznań 61-487 Poznań ul.

Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy.gov.tel. (0-71) 326-76-00 fax (0-71) 326-76-03 e-mail: wroclaw@ipn./fax (52) 372-98-90 Naczelnik mgr Krystyna Trepczyńska Publikowane informatory o zasobie: Perlińska A. (22) 530-86-25 fax (22) 530-90-92 e-mail: o. Gen. "Kronika Bydgoska"./fax (41) 344-42-15 Naczelnik mgr Leszek Bukowski Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Koszalinie The Institute of National Remembrance Delegation in Koszalin 75-950 Koszalin ul. Włodzimierz Suleja Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy The Institute of National Remembrance Delegation in Bydgoszcz 85-130 Bydgoszcz ul. dr hab.warszawa@ipn. 19: 1998.pl Dyrektor prof. Sołtysowicka 21A tel.pl Dyrektor prof./fax (95) 711-57-25 Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach The Institute of National Remembrance Delegation in Kielce 25-127 Kielce ul. Na Stadion 1 tel. Andersa 34 60 . Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim The Institute of National Remembrance Delegation in Gorzów Wielkopolski 66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Jerzy Eisler Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu Branch Office of the Institute of National Remembrance in Wrocław 51-168 Wrocław ul.: Archiwum Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu . 393-401. T. Jagiellończyka 8 tel.gov. s. dr hab. Grudziądzka 9/15 tel.

...... 9.00-14.imgw...... 569-43-42 Sekcja Udostępniania Danych.............. Ozimska 60A fax (77) 453-89-67 Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Radomiu The Institute of National Remembrance Delegation in Radom 26-600 Radom ul.. Ewa Maciążek e-mail: ekspertyzy@imgw. (22) 569-41-00 fax (22) 834-54-66 internet: www.-pt....tel... (48) 362-04-86 . 569-43-81 fax 569-43-82 Kierownik mgr inż................./fax (94) 342-85-02 Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie The Institute of National Remembrance Delegation in Olsztyn 10-402 Olsztyn ul................ Żeromskiego 53 fax (48) 362-03-96 tel........................00 61 .....pl Ośrodek Baz Danych Kierownik mgr inż........pl Interesanci: pn............ Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Institute of Meteorology and Water Management 01-673 Warszawa ul. Partyzantów 87 tel...................................... Norbert Kasparek Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Opolu The Institute of National Remembrance Delegation in Opole 45-368 Opole ul......... (89) 534-93-59 fax (89) 523-51-23 Naczelnik dr hab................ Opinii i Ekspertyz tel.. Jerzy Czechowicz tel............ Podleśna 61 tel.

..: Archiwum dokumentacyjne Zamku Królewskiego w Warszawie.00 Publikowane informatory o zasobie: Koczorowska-Perlińska E... Oprac.......pleskaczynska@wp.... D... Pomnik Historii i Kultury Narodowej The Royal Castle in Warsaw 00-277 Warszawa pl.............pl..pl Interesanci: pn..... Kamolowa przy współudziale T...........00-15.....-pt........... s... 62 ..........art. 9.........zamek-krolewski... 2. (22) 657-23-43 tel... 66: 1978........ archiwum@zamek-krolewski. Warszawa 2003....com....... "Archeion".......... T. s................. (22) 657-23-41 tel.. 434-438.. Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce........ Sieniateckiej.....pl internet: www........................... Zamek Królewski w Warszawie............... Wyd.. 157-169. Zamkowy 4 tel..... (22) 657-21-70 fax (22) 657-23-44 e-mail: zamek_archiwum@interia.pl Archiwum Kierownik mgr Małgorzata Pleskaczyńska-Chylińska e-mail: m..

. SOCIAL AND OTHER ORGANIZATIONS Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego The Archive of the Institute for the Peasant Movement Studies of the General Executive Committee of the Polish Peasant Party 00-924 Warszawa ul... Krakowskie Przedmieście 87/89 e-mail: fundacja@fundacjadl.... (22) 620-60-20 tel............ 601-627...00 63 ... ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I INNYCH ARCHIVES OF ASSOCIATIONS.... Nr 33: 2004....................... 10..00-16................fundacjadl... s. ..-pt..... SPP) The House of the Literature Works Foundation 00-079 Warszawa ul..........psl..........................................pl internet: www.............. "Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego"........ (22) 827-60-61 w.. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Society of Authors ZAiKS 00-092 Warszawa ul......... Nr 31: 2000..........-pt....com internet: www..30 ..........org....... "Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego"........................... Fundacja Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej (ZLP.00-14....... (022) 826-25-04 Kierownik Ewa Gisges-Zwierzchowska Interesanci: pn.....: 40 [Czterdzieści] lat Zakładu Historii Ruchu Ludowego........ (22) 620-67-57 e-mail: biuronkw@psl. 8..... 187 fax (22) 828-92-04 e-mail: sektretariat@zaiks.........................00-18..pl Interesanci: pn....-pt.....: Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego .....ARCHIWA STOWARZYSZEŃ..... s..........org.....org..pl Biblioteka Teatralna Interesanci: pn.... (22) 556-71-87 tel... 13.00 Publikowane informatory o zasobie: Gmitruk J.................... 3-7..........charakterystyka zasobu.....com Donacja Pisarzy Polskich w Domu Literatury tel..... Kopernika 36/40 tel..... Hipoteczna 2 tel...... Przybylska A..............................

. 33 tel.... 831-80-65 Starszy archiwista Sławomir Ciszek Interesanci: wt...........00-16............pl internet: www.....cichy@pttk........ (22) 826-22-51 fax (22) 826-25-05 e-mail: poczta@pttk..............00-12.. Zarząd Główny The Polish Tourist Country .................. pt............... 826-30-48 fax 826-40-45 e-mail: zm. (22) 831-16-34 w...... Climbing Centre in Cracow....(archiwum oraz zasoby biblioteki Domu Literatury zostały darowane Bibliotece Narodowej) ...pl Dyrektor dr Mieczysław Kominek udostępnianie: pn...........pl Dyrektor Wiesław Cichy tel....Lovers 'Society....00 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze...pl internet: www..... 11................ 10...Fonoteka Związku Kompozytorów Polskich Polish Music Information Centre...pl Archiwum 00-261 Warszawa ul.....................00-17..... Jagiellońska 6/6A tel.. Senatorska 11 tel.................... (12) 422-28-40 64 .......... Library of the Polish Composers' Union 00-272 Warszawa Rynek Starego Miasta 27 fax (22) 831-06-07 fax (22) 831-17-41 tel.. 13... Biblioteka ...... Polskie Centrum Informacji Muzycznej................00....... czw.............. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze..... The Head Office 00-075 Warszawa ul................ czw.........Lovers' Society........... Podwale 23 tel......................................polmic...00 ......... (22) 635-91-40 e-mail: polmic@polmic......................... Central Record Office of Climbing 31-010 Kraków ul................. Centralne Archiwum Turystyki Górskiej przy Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej The Polish Tourist Country ....pttk. wt......

.............. 9........ Przewodnik................. Spóz A... 201-220................. s..... Centre of Sightseeing Photography Central Record Office of the Sightseeing Photography 90-301 Łódź ul........ Towarzystwo Urbanistów Polskich.. Centralne Archiwum Fotografii Krajoznawczej przy Centrum Fotografii Krajoznawczej The Polish Tourist Country – Lovers' Society... Spóz I. Muzeum i Archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im..... The Head Office 00-660 Warszawa ul..pl Archiwum Prowadząca Elżbieta Borucińska Interesanci: pn.... W.....................................00-12..: Katalog polskich druków muzycznych 1801-1875 w zbiorach Biblioteki..info udostępnianie po uprzednim telefonicznym lub listownym powiadomieniu Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze...00 udostępnianie po uprzednim telefonicznym lub listownym powiadomieniu ...........gory.......-pt.. Muzeum i Archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego 65 ......... Muzeum i Archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im....pl Interesanci: pn...... Prokopowicz. Stanisława Moniuszki The Library......00 Publikowane informatory o zasobie: Biblioteka........ Oprac...../fax (22) 831-50-11 Kierownik mgr Andrzej Spóz Interesanci: pn........-pt..................... [w:] Biblioteki i zbiory muzyczne w Polsce..lodz...........00-15. Biblioteka....../fax (22) 875-97-56 e-mail: zg@tup.-pt. Stanisława Moniuszki... Lwowska 5 lok.00 ....... 10....... M...... A.............. Pigła..................... 9............pl internet: www.. (42) 636-40-10 fax (42) 636-43-70 e-mail: cfk-pttk@wp................fax (12) 421-21-13 e-mail: poczta@cotg.. Spóz......................pttk........00-17.100 tel..... Warszawa 1998........pttk...........cotg.pl internet: www..... Wigury 12A tel..... Zakroczymska 2 tel.......org... Zarząd Główny Society of Polish Town Planners.... Museum and Archive of Stanisław Moniuszko Warsaw Society of Music 00-225 Warszawa ul.

..harcerstwa@zhp...zhp......... (22) 329-06-79 fax (22) 339-06-06 e-mail: muzeum...... Warszawa 2000................ D...pl internet: www.. Anna Kuflikowska Interesanci: 11........pl.. M........ Wierzbicka..... Warszawa 1997...... Oprac... Stanisława Moniuszki.... [w:] Muzea w Polsce.... Wyd..... Sołtysiak. 10...00-14....pl internet: www....... Kamolowa przy współudziale T........ K............................ s... (22) 339-07-03 tel... (22) 629-07-17 fax (22) 629-24-98 e-mail: naczelnictwo@zhr........ (22) 629-12-39 tel... Warszawa 2003............ Katarzyna K....pl Dyrektor Generalny ZHR phm.......pl Dyrektor hm.. Oprac.............00 Ekspozycja stała: Łazienki Królewskie.........muzeum.. budynek Świątyni Egipskiej ......im................00-16..-pt........ Biblioteka..... Stanisława Moniuszki............. 2.. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej The Scouting Association of the Republic of Poland 00-589 Warszawa ul............ Sieniateckiej..00 po wcześniejszym uzgodnieniu 66 ......... Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce.......... ...zhr..... Traczyk Interesanci: pn. 235... Związek Harcerstwa Polskiego...................................... The Museum of Polish Scouting 00-491 Warszawa ul... Muzeum Harcerstwa The Polish Scouting Association............ Litewska 11/13 tel........... Muzeum i Archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im.zhp.............. s............. 433-434. Konopnickiej 6 tel.... Informator...... www...........

. śr... Zarząd Główny The Polish Teachers' Association..........ARCHIWA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ARCHIVES OF TRADE UNIONS Archiwum Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych The Archive of the All-Polish Trade Unions Alliance 00-924 Warszawa ul..fzzk.....znp.... (22) 826-10-11 fax (22) 828-90-50 e-mail: znp@znp...................00 .......................00-15....org.-pt..............pl Przewodniczący OPZZ Jan Guz tel...org...... 826-28-68 Interesanci: pn........edu.......................... Jaracza 2 tel................ 826-75-96 Archiwum Akt Osobowych CRZZ. The Head Office 00-389 Warszawa ul....... (22) 826-02-31 do 39 fax (22) 826-51-02 internet: www.................pl Archiwum 67 ............... (22) 524-40-45 fax (22) 622-98-30 e-mail: jaracza@fzzk........................... (22) 826-92-41 do 49 tel.00 Archiwum Ruchu Związkowego i Dokumentacji CRZZ St...................-pt....... 826-43-16 Interesanci: pn........ 9............ (22) 625-04-71 w........... Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP The Trade Unions Federation of Polish Rail Workers 00-378 Warszawa ul. Kopernika 36/40 tel.... Centrum Studiów Związkowych...........org...... 30 tel.........................pl internet: www..pl internet: www.........pl Przewodniczący Jerzy Kędzierski Interesanci: po wcześniejszym uzgodnieniu .... specjalista dr Grzegorz Sołtysiak tel.......... 9.................edu. Smulikowskiego 6/8 tel..... Związek Nauczycielstwa Polskiego..... Instytutu Wydawniczego ZZ i OPZZ Główny specjalista mgr Marek Łukasiewicz tel...... 826-43-59 tel..............opzz.00-15.... 826-46-76 tel......

9. Nr 4: 1996.-czw. Warszawa 2005. sprawy. 285 Interesanci: wt.Jadwiga Górka tel. s. fakty. "Archiwista Polski".00 Publikowane informatory o zasobie: Kubiczek B. 68 . w. Górka J. wydarzenia.00-15. Ludzie. 78-81. s.: Archiwum Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego.: Archiwum Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie. 39-40. [w:] 100 lat ZNP.

(56) 652-21-86 e-mail: fapak@wp.......... Podmurna 93 tel.... "Archiwista Polski"... Wojciechowskiego.... "Rocznik Toruński"............ 299-305.......ARCHIWA INSTYTUCJI NAUKOWYCH.. K..pl Pracownia: wt. 3592 fax (12) 633-04-07 fax (12) 663-35-92 e-mail: fundcdcn@if.....: Społeczne ośrodki dokumentacji dziejów konspiracji 1939-1945 w Polsce............ 39-50............ Mickiewicza 22 (Biblioteka Jagiellońska) tel.... M......Centre for Documentation of the Independence Action 30-059 Kraków al.............bj.. Informator o zbiorach Fundacji "Archiwum Pomorskie Armii Krajowej"... dr hab. Toruń 1993... Minczykowskiej.......... Tomasz Gąsowski Publikowane informatory o zasobie: Minczykowska K.. s.......: Społeczne ośrodki dokumentacji dziejów konspiracji 1939-1945 w Polsce......... Komisja Historii Kobiet w Walce o Niepodległość w Warszawie The Commission for Women's History in the Struggle of Independent 69 . CULTURAL AND OTHER INSTITUTIONS Fundacja Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu The Foundation Pomeranian Archives and Museum of the Home Army and Polish Women's War Service 87-100 Toruń ul........edu..00-14............torun...... Minczykowska K...pl internet: www...... Tomczak A....pl internet: http://mer.............. Pod red. Toruń 2000. s. s........................ "Archeion".00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym Publikowane informatory o zasobie: Kwiatkowska W.... "Archiwista Polski"........ Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego The Foundation ..................pl Współzałożycielka Fundacji płk prof... .............uj............ 322-324..... 9.uj..min@wp....edu..........pl/~archAK e-mail: zawacka@wp....pl/fundCDCN Prezes prof... Nr 2: 2003..um............. 25: 1998.... Elżbieta Zawacka Prezes Zarządu mgr Dorota Zawacka-Wakarecy e-mail: 22zaw@wp. Tomczak A..-czw............... .. (12) 633-63-77 w..... s.. [w:] Armia Krajowa na Pomorzu. T...: Pięć lat Archiwum Pomorskiego Armii Krajowej.. Pod red..........: Zbiory archiwalne Fundacji "Archiwum Pomorskie Armii Krajowej" w Toruniu..... 96: 1996... E... T...... Nr 2: 2003.... dr hab........... s.: Archiwum Pomorskie Armii Krajowej w Toruniu..pl Archiwum Kierownik Katarzyna Minczykowska-Targowska e-mail: k........ 39-50. Zawackiej......... 159-163...... KULTURALNYCH I INNYCH ARCHIVES OF THE SCIENTIFIC......

(22) 848-07-28 fax (22) 646-65-11 e-mail: ok@karta................. Narodów" Centre "Borderland of Arts... "Archiwista Polski"....00-18.. Kultur............... Ośrodek "Pogranicze ................ 10........... A.........org..00-19..karta.......: Społeczne ośrodki dokumentacji dziejów konspiracji 1939-1945 w Polsce...........00..00 .............. sob....... s...... 33-37......................pl internet: www..w innych terminach po telefonicznym uzgodnieniu Publikowane informatory o zasobie: Minczykowska K..........00 ..................................02-103 Warszawa ul....... Narbutta 29 tel........... Warszawa 2001... Oprac...........-pt.....Sztuk.........pogranicze......................... Nr 9: 2002.. s.. 9..... ...................-pt.... "Karta".. Nr 2: 2003.00 Interesanci: pn...00 Publikowane informatory o zasobie: Gluza Z...... Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie.................... .. 516-21-89 Pracownia: pn........ Hankiewicza 1 (budynek AAN) tel./fax (87) 516-27-65 e-mail: osrodek@pogranicze.......... śr................ 39-50.00-15. "Biuletyn"...................pl Dyrektor Krzysztof Czyżewski Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza e-mail: centrum@pogranicze..sejny.00-16...........00-14.org........sejny....... (22) 822-14-50 Przewodnicząca Bożenna Tazbir-Tomaszewska Wiceprzewodnicząca Halina Szewczyk Opiekun naukowy z ramienia AAN mgr Anna Eliza Markert Interesanci: wt.. 10..pl internet: www... Iwaszkiewicz....pla tel........ 9............: Archiwum Wschodnie..........: Archiwa Ośrodka KARTA...pl Prezes Zbigniew Gluza Dyrektor Artur Jóźwik Pracownia: pn.....sejny.............. Katalog zbiorów Archiwum Opozycji (do 1990 roku)............. 70 .................. 137-151..... (22) 848-07-12 tel...... Wancerz-Gluza A......................... 10.... pt. Ośrodek KARTA Karta Centre 02-536 Warszawa ul. Cultures and Nations" 16-500 Sejny ul.............. Nr 19: 1996....................... Piłsudskiego 37 tel............... s..

.......pl internet: www. J........ G..............00-16..... Nr 3: 1997................. Nr 2: 1996.... Nr 5-10: 1999-2004.. Owsiński.... Stan na dzień 30 września 1998 r....... Suplement................................................. Warszawa 2001 (maszynopis powielony)... Badania Ukrainoznawcze. (22) 848-07-12 fax (22) 646-65-11 e-mail: bkopka@archsol......archiv-my-life.Archiwum Ludzkich Losów The Human Fate Archive 69-100 Słubice ul....pl internet: www...............org internet: www. M. Nr 1: 1995... .... J..... G....... (16) 678-73-33 fax (16) 678-64-95 e-mail: pwin@c-net........... (22) 848-07-28 tel........... B.-pt................de tel......... Stowarzyszenie Archiwum "Solidarności" The Society of Solidarity Archives 02-536 Warszawa ul.....pl Dyrektor dr Stanisław Stępień Interesanci: pn......... Owsiński........ Majchrzak..../fax (95) 759-24-44 e-mail: mylife@fundacjacp............ Biuletyn Ukrainoznawczy...... 8..c-net... Warszawa 1998 (maszynopis powielony). Oprac....... Majchrzak...... 759-23-59 Dyrektor dr Krzysztof Wojciechowski Archiwista mgr Błażej Kaźmierczak udostępnianie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ... Kopka..pl Przewodniczący Zarządu dr hab.......... Kościuszki 1 tel.pwin......archsol.... M............. Narbutta 29 (Ośrodek Karta) tel......00 Zbiory dotyczą dziejów Kościoła greckokatolickiego....... Grodzka 3 tel........ Owsiński Publikowane informatory o zasobie: Przewodnik po zbiorach Archiwum Solidarności w Warszawie......... Andrzej Friszke Wiceprzewodniczący Zarządu Jan M. 71 . Oprac...... mniejszości polskiej na Ukrainie i stosunków polsko-ukraińskich Publikowane informatory o zasobie: Biuletyn Informacyjny PWIN............ 759-23-89 tel.......... Nr 4: 1998...................... Południowo-Wschodni Instytut Naukowy The South-Eastern Scientific Institute 37-700 Przemyśl ul........ Biuletyn PWIN....

. Partyzantów 87 tel....pl Dyrektor prof.. dr hab. 8........instytutslaski........ Sieniateckiej.Instytut Śląski w Opolu Governmental Research Institute . dr hab................................ (77) 454-01-14 tel...... Olsztyn 1997.....-pt.......00-14.............................-pt........ W. 237-238.........: Historia zbiorów kartograficznych OBN....... (77) 454-30-81 tel..00 Publikowane informatory o zasobie: Fras Z.. W........ Bierula J............................... [w:] Z historii kartografii. Ośrodek Badań Naukowych im......................Silesian Institute in Opole 45-081 Opole ul. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie The Wojciech Kętrzyński Research Centre in Olsztyn 10-402 Olsztyn ul.... 48-53. s.... Olsztyn 1986......... 8......... 322 tel.. Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. (77) 453-64-42 tel.......: Ośrodek Badań Naukowych im.00-15..... "Biuletyn"........... Grabowski P.pl Interesanci: pn................. The Zygmunt Wojciechowski Research Institute 72 ....pl internet: www.......... Państwowy Instytut Naukowy ....... Stanisław Senft Biblioteka Kierownik mgr Izabela Kuc e-mail: bibliotekainstytutslaski@wp....... 2........: Materiały pamiętnikarskie w zbiorach Ośrodka Badań Naukowych im................. 33 e-mail: zbioryspecjalne@obn. Wyd.......... Zbiory specjalne tel... Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie. Instytut Naukowo-Badawczy im.. Kętrzyńskiego. (89) 527-66-18 tel.....................pl Dyrektor prof.... (89) 527-66-75 tel......... Kamolowa przy współudziale T................. (89) 527-66-79 fax (89) 527-66-19 e-mail: sekretariat@obn..... poczt......obn.. Piastowska 17 skr...........pl Pracownia: pn.... (77) 453-64-41 fax (77) 453-60-32 e-mail: instytutslaski@wp..... T. 10............................... Instytut Zachodni.........olsztyn... Oprac.... s..... Ziemie Prus Wschodnich w kartografii.............................opole.........................olsztyn...... Warszawa 2003............. w.... (77) 454-01-13 tel........00 . .... Zygmunta Wojciechowskiego The West Institute in Poznań..........pl internet: www.. Nr 10: 2003............olsztyn...... D............. Stanisław Achremczyk Biblioteka.. Kętrzyńskiego..

............ Oprac.... Warszawa 1988-1999... Poznań 1972... (22) 827-92-21 fax (22) 827-83-72 e-mail: secretary@jewishinstitute.. D........ [w:] Dzieje Poznania i województwa poznańskiego................. . Cz..................poznan.. s.. Instytut Naukowo-Badawczy The Jewish Historical Institute..... D........ 9..... Warszawa 2003...pl Dyrektor płk dr hab... czw.......... The Scientific and Research Institute 00-090 Warszawa ul... Mostowa 27 tel.... 9..pl tel............... Kamolowa przy współudziale T.org.......... (61) 852-76-91 fax (61) 852-49-05 e-mail: izpozpl@man..poznan. Banacha 2 tel... 287..... Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce.........00 Archiwum II wojny światowej i stosunków polsko-niemieckich Pracownia: składanie zamówień w środy Publikowane informatory o zasobie: Muszyńska-Rutowska M....... s.. Skopowskiego........: Archiwum Instytutu Zachodniego w Poznaniu.......... Wyd................... 853-17-86 Pracownia: pn.....00-15.pl internet: www......... śr. pt... Informator o materiałach archiwalnych. Oprac...............61-854 Poznań ul. Żydowski Instytut Historyczny............. Tłomackie 3/5 tel..... wt... 426-427..pl tel...pl 73 ....... Sieniateckiej........ 2...........mil...00-17. Krzysztof Komorowski Publikowane informatory o zasobie: Materiały i dokumenty WIH...... Sieniateckiej............... s......... Anna Wolff-Powęska Biblioteka (Zbiory rękopisów) e-mail: biblioteka@iz..... (22) 682-58-72 e-mail: wbbh@wp............... 2....... dr hab........ Kamolowa przy współudziale T....... 1-6. Wyd... Warszawa 2003.iz. 852-47-50 Dyrektor prof......poznan..... Wojskowe Biuro Badań Historycznych Military Office for Historical Studies 00-909 Warszawa ul........... Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce... Inwentarz.. T...00.. ..... Pod red............. 143-153....

..... .. 8...... (22) 326-12-64 tel...00 Publikowane informatory o zasobie: Szopa D..pl/poszukiwania 74 ... 2...... Inwentarz Archiwum ŻIH-INB...pl internet: www....jewishinstitute. "Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego".00-16.... 129-139... Vol.. Oprac.....00. Warszawa 2000...........: Nowy inwentarz Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego (Archiwum Ringelbluma).service@pck.... (22) 326-12-24 e-mail: biuro. Czajka i in.. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".... "Kwartalnik Historii Żydów"..... A.. Nr 9012000.odwp.... 11.pl Archiwum e-mail: archiwumzih@poczta... 119.-pt. Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce......... 2....... .......00-16..... Umińska-Keff... 124 Kierownik Agnieszka Jarzębowska Pracownia: pn........ 105. Biuro Informacji i Poszukiwań The Information and Tracing Bureau of the Polish Red Cross 00-950 Warszawa ul.... pt....... Umińska.. T..1.. M........ Szopa D..: Informator o zasobach Ośrodka Dokumentacji Wychodźstwa Polskiego. Oprac... Pułtusk 2002............... Relacje z czasów zagłady. "Polish American Studies"...... Nr 1: 2005.......-śr.. 83-99...pultusk...pl e-mail: tracing... (23) 692-90-80 fax (23) 692-36-20 e-mail: archiwum@odwp... Jóźwik.... Kamolowa przy współudziale T.pl tel. T. Czajka.org... Oprac.. Szkolna 11 (Dom Polonii) tel.... s........ Młodkowska.... Mokotowska 14 skr.....pck..... Nr 2001-3000.... Epsztein T..internet: www.. Ośrodek Dokumentacji Wychodźstwa Polskiego The Association "Polish Community"...pl Dyrektor mgr Alicja Walczyk Archiwum i Biblioteka Interesanci: pn..... poczt.....org.. Zespół 301... Wyd. Nr 4: 1979. nr 1: 2003. Warszawa 2002... Sieniateckiej.poszukiwan@pck... M.. The Documentation Centre for Displaced Poles 06-100 Pułtusk ul.. 430-432....... s..... LX.....: Archiwum ŻIH w Polsce... 47 tel............ T. 9..... Warszawa 1994..00-18..............pl internet: www... czw..... D.... T........... Nr 1-900. Inwentarz zbioru "Pamiętniki Żydów" 1939-1945 Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego................. A. M....pultusk.... 101-114...............org...... Oprac......... Warszawa 2003. Polski Czerwony Krzyż.....org.... 3............. s.... Warszawa 1988......00 Publikowane informatory o zasobie: Hoffman Z....... M.: The Archival Collections at the Center for the Documentation of Polish Emigration at the "Dom Polonia" in Pultusk. Mahorowska. w......onet... s..

.. Warszawa 1993....: Dział Archiwaliów i Zbiorów Naukowych............... 439-441... wt..... Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków National Heritage Board of Poland 00-464 Warszawa ul..../fax 826-92-47 tel.... Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce..... pt. Nr 1: 2002.. 54-60.bialystok@kobidz...00 Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Gdańsku The Regional Heritage Board in Gdańsk 80-822 Gdańsk ul............./fax 826-02-39 e-mail: mmichalowska@kobidz.......00 Publikowane informatory o zasobie: Gromnicki J.. Kamolowa przy współudziale T.. Marcin Gawlicki Interesanci: pn..... Sieniateckiej./fax 628-43-48 Interesanci: pn.......kobidz..: Archiwalia Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie../fax 826-17-14 tel. Kopernika 36/40 tel...-pt...pl Interesanci: pn........ PP Pracownie Konserwacji Zabytków z lat 1951-1995 oraz Ośrodka Dokumentacji Zabytków i Ośrodka Ochrony Zabytkowego Krajobrazu Dział Archiwaliów 00-328 Warszawa ul...pl Kierownik dr Marta Michałowska Pracownia: pn.. Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Białymstoku The Regional Heritage Board in Białystok 15-565 Białystok ul. 8. s.... czw.... wt..Kierownik Elżbieta Rejf tel. Św...... 2.. Szwoleżerów 9 tel............ Trójcy 5 75 ...00-14.. Dojlidy Fabryczne 23 fax (85) 748-22-21 tel..: Informator o archiwach dokumentacji prac PP Pracownie Konserwacij Zabytków.00-16.......... 10... Wyd.. 9.... (22) 628-48-41 tel.... czw...00-14..00 .pl Dyrektor dr inż....... pt...... Oprac. Warszawa 2003. Michalska M...00-14.....pl internet: www.. (22) 628-37-91 fax (22) 622-65-95 e-mail: info@kobidz.. 10.... (85) 732-61-26 e-mail: robidz. Derejczyk E. "Ochrona Zabytków".-pt......00 KOBiDZ poza własnymi przechowuje materiały archiwalne b........... D........ s. Warszawa 2005......

00 Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Lublinie The Regional Heritage Board in Lublin 20-113 Lublin ul. 10. Tomasza 8/7 tel..gdansk@kobidz.lublin@kobidz.00-14. wt. wt. Św.pl Interesanci: pn. Archidiakońska 4 tel. pt..fax (58) 301-77-12 tel.-pt.. śr.lodz@kobidz.00. pt. (81) 743-62-24 fax (81) 743-70-88 e-mail: robidz.00 Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Krakowie The Regional Heritage Board in Cracow 31-120 Kraków al.00-14. (58) 301-75-22 e-mail: robidz. 8... 8. 10. Mickiewicza 29/1 adres do korespondencji: 31-014 Kraków ul.. czw. (12) 429-10-11 fax (12) 633-78-79 e-mail: robidz.00-15. Wesoła 47/49 tel.pl Interesanci: pn.pl Interesanci: pn. czw.00-14.00 Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Łodzi The Regional Heritage Board in Łódź 90-361 Łódź ul. 9. wt. (42) 682-62-44 e-mail: robidz. czw.. 9.kielce@kobidz.00-14.-pt./fax (41) 344-52-93 e-mail: robidz.krakow@kobidz.00-15.-wt. Piotrkowska 272B tel..00 Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach The Regional Heritage Board in Kielce 25-363 Kielce ul.pl Interesanci: pn.pl Interesanci: pn.00 Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Olsztynie The Regional Heritage Board in Olsztyn 76 .

00-14.00 Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Opolu The Regional Heritage Board in Opole 45-082 Opole ul. 10. czw. wt.olsztyn@kobidz.pl Interesanci: pn.-wt.pl Interesanci: wt. (77) 423-01-84 fax (77) 453-65-30 e-mail: robidz.rzeszow@kobidz. 9.00-14. (77) 423-01-74 tel.szczecin@kobidz. Piastowska 17 (Budynek Instytutu Śląskiego) tel.poznan@kobidz. (89) 521-26-89 fax (89) 521-26-88 e-mail: robidz./fax (61) 851-73-64 e-mail: robidz. Mielżyńskiego 27/29 tel. (91) 433-61-67 fax (91) 488-79-10 e-mail: robidz. 10.00 Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Poznaniu The Regional Heritage Board in Poznań 61-725 Poznań ul.00 Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Rzeszowie The Regional Heritage Board in Rzeszów 35-045 Rzeszów ul.00 Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Szczecinie The Regional Heritage Board in Szczecin 70-540 Szczecin pl.pl Interesanci: pn.00-14.00-15.00-14. Orła Białego 1 tel.pl Interesanci: wt. Hetmańska 15 tel.10-117 Olsztyn ul.00 77 ./fax (17) 853-29-43 e-mail: robidz.-pt..pl Interesanci: pn.opole@kobidz.-czw. 1 Maja 3 tel. 10. 10.

pl....... Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii The Main Geodetic and Cartographic Documentation Centre of Head Office of Geodesy and Cartography 01-102 Warszawa ul.....00 ...-pt......00 Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków we Wrocławiu The Regional Heritage Board in Wrocław 50-079 Wrocław ul........torun@kobidz... archiwum...00-14... 10..wroclaw@kobidz.. mapy drukowane – archiwalne i aktualne................ 10./fax (56) 663-55-88 fax (56) 663-57-94 e-mail: robidz..... (22) 532-25-01 fax (22) 532-25-97 e-mail: codgik@codgik.....zgora@kobidz..........pl Interesanci: wt..../fax (71) 793-04-78 fax (71) 793-04-79 e-mail: robidz..00-14..... (68) 329-14-90 fax (68) 324-10-34 e-mail: robidz.......-wt...-czw..pl Interesanci: pn.. czw.-śr... zdjęcia lotnicze.. Ruska 46C tel.........pl Interesanci: pn... Rabiańska 21 tel.... 10...................pl internet: www......00-14...Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Toruniu The Regional Heritage Board in Toruń 87-100 Toruń ul...codgik.. gromadzi.. topograficzno-kartograficzne..................... prowadzi i udostępnia Centralny Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny w wersji analogowej i cyfrowej (materiały geodezyjne...... Olbrachta 94 tel.................wroclaw@kobidz.pl Dyrektor mgr Grzegorz Kurzeja Ośrodek pozyskuje...........00 Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Zielonej Górze The Regional Heritage Board in Zielona Góra 65-067 Zielona Góra Stary Rynek 1 tel.. Dział Informacji i Obsługi Udostępniania Zasobu 78 .

532-25-41 tel..pl internet: www... Rakowiecka 4 tel...... 491 fax (22) 849-53-42 e-mail: cag@pgi....... The Marine Geology Branch 80-328 Gdańsk ul..pl Oddział Świętokrzyski Państwowego Instytutu Geologicznego w Kielcach The Polish Geological Institute.. Warszawa 2003.....00-15.pl Oddział Karpacki Państwowego Instytutu Geologicznego w Krakowie The Polish Geological Institute.tel..-pt. (22) 849-53-51 w.. "Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego".......... 419.......... (12) 411-58-44 tel........ s... 9... The Świętokrzyski Branch 25-953 Kielce ul.. 849-50-03 Kierownik mgr Stanisław Doktór udostępnianie: wt..... Uberna J.. 2.pgi. s.. 532-25-40 .gda..00-15.. 204 tel.... (12) 411-38-22 fax (12) 411-26-32 e-mail: sekretariat@pigok. Doktór S...... (58) 554-29-09 w....-pt. (58) 554-31-35 e-mail: sekretariat@pgi...: Historia Archiwów Państwowegoo Instytutu Geologicznego od 1919 roku po dzień dzisiejszy..com...pl internet: www. The Carpathian Branch 31-560 Kraków ul...... Sieniateckiej.......pgi......pl 79 ... The Central Geological Archive 00-975 Warszawa ul..... Oddział Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego w Gdańsku-Oliwie The Polish Geological Institute......00 Interesanci: wt.... (41) 361-12-54 fax (41) 361-24-93 e-mail: sekretariat@pgi....kielce..... Państwowy Instytut Geologiczny............. Kamolowa przy współudziale T. Oprac...00 Publikowane informatory o zasobie: Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce.. D...........gov........ Nr 410: 2004.. (41) 361-25-37 tel.... 9........ Centralne Archiwum Geologiczne Polish Geological Institute.waw. Zgoda 21 tel... Skrzatów 1 tel..... Graniczny M.........pl tel... Wyd....... Kościerska 5 tel.gda. 59-68...

....pl ..pl internet: www..com..... (22) 645-97-16 e-mail: archiwum@polskieradio.polskieradio........Oddział Górnośląski Państwowego Instytutu Geologicznego w Sosnowcu The Polish Geological Institute...........com.......... Wieniawskiego 20 tel..............pl Oddział Dolnośląski Państwowego Instytutu Geologicznego we Wrocławiu The Polish Geological Institute.pl Zastępca Dyrektora Małgorzata Barucka e-mail: barucka@radio..... Archiwum Polskiego Radia S...... (32) 266-20-37 tel......com....... Królowej Jadwigi 1 tel.................. (71) 337-20-91 do 93 fax (71) 337-20-89 e-mail: odpig@pigod.. The Pomeranian Branch 71-130 Szczecin ul.................com... The Polish Radio Archives 00-977 Warszawa al.......................szczecin..wroc.A. (91) 432-34-30 fax (91) 432-34-48 fax (91) 487-87-74 e-mail: sekretariat@pgiop......... (22) 645-50-73 fax (22) 645-59-42 tel...pl 80 ...... The Upper Silesian Branch 41-200 Sosnowiec ul.........pl/archiwum Dyrektor Grażyna Kopeć tel. (32) 266-20-36 tel. The Lower Silesian Branch 53-122 Wrocław Al...... Jaworowa 19 tel.... Niepodległości 77/85 tel. (32) 266-30-40 fax (32) 266-55-22 e-mail: admin@pigog...... 645-95-37 e-mail: grazyna@radio..pl Oddział Pomorski Państwowego Instytutu Geologicznego w Szczecinie The Polish Geological Institute......pigog......pl internet: www....

tvp.....00-16....aktowej@waw..... 547-83-60 Dział Dokumentacji Programów tel.Katalog tel... 645-30-27 Interesanci: pn.....Korytowski@waw.........00-18. 9. Telewizja Polska S.pl Dział Fonoteka tel......... 645-31-02 Interesanci: pn.... 547-88-36 Kierownik Roman Kalicki e-mail: Roman.00 Fonoteka muzyczna ...................pl Dyrektor Andrzej Budzyński tel.............00-16.Frejtag-Sadowska@waw...tvp..tvp... 547-83-65 Kierownik Elżbieta Kasprzak e-mail: Elzbieta...pl Dział Wideoteka tel......pl Interesanci: pn....-pt..Katalog tel..Kasprzak@wor...00-16.. 9. 547-89-38 tel.........Interesanci: pn.... 547-62-05 tel.... 645-53-83 tel...00 Dział Usług i Informacji o Zbiorach 81 ... 547-85-48 Kierownik Elżbieta Frejtag-Sadowska e-mail: Elzbieta...00 ...pl Dział Dokumentacji Aktowej tel..........com......00 Biblioteka Muzyczna tel. (22) 547-62-05 fax (22) 843-33-31 e-mail: ODIZP@tvp.. Woronicza 17 tel. 547-64-43 Kierownik Zdzisław Korytowski e-mail: Zdzislaw.pl e-mail:archive@tvp..00-17. 8.......... Documentation and Archives Center 00-999 Warszawa ul..-pt.00-18..pl Dział Filmoteka tel.....00 Fonoteka słowna ..-pt..pl e-mail: archiwum@tvp.. 547-69-85 fax 547-79-11 Kierownik Dorota Kościuszko-Szwarc e-mail: dzial..tv~t.-pt...tvp.A..dokumentacji.... 547-83-58 tel.. 8......00 Archiwum Akt tel..... 645-53-82 Interesanci: pn.-pt.....-pt. Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych Polish Television... 547-79-50 Centralny Katalog Zbiorów tel.... 645-98-12 Interesanci: pn..Kalicki@waw.... 9..... 9...

........tvp................00-15.. Chełmska 21(budynek nr 28) tel...........................8.......00-15........................ J.00.........00 .. Niepodległości 77/85 tel........pl .............. Zakład Archiwum Filmowe The Documentary and Feature Film Studio.....fn................. czw........... Puławska 61 tel. 547-51-04 e-mail: Barbara..pl internet: www...pl Dyrektor mgr Waldemar Piątek Zastępca Dyrektora mgr Jan Słodowski udostępnianie: pn.......................org... 547-62-93 tel.... 9............ Słowackiego w Krakowie The Artistic Archive and Library of the Juliusz Słowacki Theatre in Cracow 31-023 Kraków pl....... Filmoteka Narodowa The National Film Library 00-975 Warszawa ul.................. Film Archive Department 00-724 Warszawa ul............... 547-76-69 fax 547-44-03 fax 843-46-81 Kierownik Marta Palczewska e-mail: Marta......................... Św.........com....... 9............................ Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych..00-16.......-pt...................tvp..wfdif.00 ............................pl internet: www.................Jelonek@waw..............com................. 9......-pt.........tel... Ducha 1 82 ..... (22) 845-50-74 fax (22) 646-53-73 e-mail: filmoteka@fn................pl Kierownik Archiwum Filmowego Anna Lewandowicz Interesanci: pn.....-śr............org...........pl Interesanci: pn................. (22) 841-61-01 fax (22) 851-10-31 e-mail: archiwum@wfdif........Palczewska@waw............... pt......00-13.......... 547-83-62 tel.....00 Dział Dokumentacji Prasowej 00-999 Warszawa al............... Archiwum Artystyczne i Biblioteka Teatru im.............................

....... 2...........pl Wydział Ksiąg "Zabużańskich" 02-678 Warszawa 83 .............00 ... 142 fax (12) 421-33-53 e-mail: archiwum@stary-teatr...........00 Publikowane informatory o zasobie: Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce............................warszwa...gov........ D...................pl Sekretarz Literacki mgr Jolanta Żukowska Interesanci: pn... (22) 826-39-22 tel...... 189-190........00-15........ Jagiellońska 5 tel...00-14................ (12) 424-45-00 internet: www................krakow...... 142 tel............ pt. 10....pl Kierownik Elżbieta Wrzesińska udostępnianie: wt............................... 424-45-18 e-mail: poskuta@slowacki.. (12) 424-45-11 tel..................................-śr... (22) 504-52-00 fax (22) 635-52-97 e-mail: usc@warszawa.....pl Kierownik dr Diana Poskuta-Włodek udostępnianie: pn...... 10..pl internet: www........ Urząd Stanu Cywilnego m.. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie The Library and Archive of Artistic Records of the Stary Theatre in Cracow 31-010 Kraków ul............................................... Jezuicka 1/3 tel..pl tel........ Archiwum Artystyczne Teatru Polskiego Artistic Archive of Polish Theatre 00-327 Warszawa ul.krakow................. (12) 422-85-66 w........ (22) 826-92-78 e-mail: literacki@teatrpolski....................um... (22) 826-92-71 w.............................. (12) 424-45-44 tel. st. Warszawy The Register Office of Warsaw 00-281 Warszawa ul......................-czw.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym ....... ..... Biblioteka i Archiwum Dokumentacji Artystycznej Narodowego Starego Teatru im...... s. Kamolowa przy współudziale T...... Wyd. Sieniateckiej..........waw......um.-pt........ Karasia 2 tel. 9. 120 tel... Warszawa 2003.............................slowacki..........00-14........................ Oprac...... (12) 422-80-20 w................tel..............

43-55.00 Publikowane informatory o zasobie: Mucha G. s. D. Nałęcz. Żebrowska A. st. 163-172. 10. Olszewska U. 8. 852-29-09 tel.: Archiwum "Zabużańskie" Urzędu Stanu Cywilnego w m. Nr 3: 1998.: Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w mieście stołecznym Warszawie. T. wt. Toruń 2002. "Archiwista Polski". [w:] Archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego.00-18. 852-29-11 do 15 fax 852-10-59 Interesanci: pn. Pod red.. Smyczkowa 14 tel. s.-pt. 1.00.ul. Wyzgał Z.00-16. Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich. Warszawie. 84 ..

. Nr 4.. 9. Nr 3.......pl 85 .niedziela...... 283-380...... pt....... ABMK 53: 1986......... 41-42....... 177-268... B....... Chopina 29/7 tel. s...... (81) 445-30-85 tel.... dr hab. 67-153....pl internet: www............. Oprac....pl Dyrektor ks...........-śr. s... dr Adam Szot Interesanci: pn... 336 e-mail: aab@bialystok......... 5-115........143-220..... ABMK 67: 1997.............-pt.. Św...org... 15. (81) 445-30-86 e-mail: redabmk@kul... ABMK 13: 1966.. prof.. Libraries and Museums of the Catholic University in Lublin 20-023 Lublin ul...... Kania.. czytelnia pn. Kumor.... Nr 2....org internet: www. s.. 8............00. (85) 748-20-29 w...... ABMK 24: 1972..30-14......00..-pt......00-13...... Oprac.... Warszawska 46 tel........ Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej The Archdiocesan Archive in Częstochowa 42-200 Częstochowa ul....... s.... sob......... 173-277........ dr Waldemar Żurek Interesanci: pn..5-72..... s. Nr 1..........00-18. ABMK 6: 1963............ ... Nr 6... 9.... ABMK 84: 2005................00 Publikowane informatory o zasobie: Katalogi mikrofilmów Ośrodka Archiwów...... ABMK 51: 1985.. Archiwum Archidiecezjalne w Białymstoku The Archdiocesan Archive in Białystok 15-077 Białystok ul........: Archiwum Diecezjalne w Białymstoku.pl Dyrektor ks.. Barbary 41 tel...00-13.......... Nr 7...bialystok.............. Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy KUL..opoka.. s. Nr 5.............org...... ABMK 31: 1975....ARCHIWA ARCHIDIECEZJALNE I DIECEZJALNE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO ARCHIDIOCESAN AND DIOCESAN ARCHIVES OF THE CATHOLIC CHURCH Instytut Archiwów.00..... Anzelm Weiss Sekretarz ks....opoka. s.. s....czest.adiec.... (34) 361-55-94 e-mail: aacz@parafia. J....00 Publikowane informatory o zasobie: Krahel T.00-13.lublin. Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II The Institute of Archives............. ....... 9........

.......... Z.00 po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym Publikowane informatory o zasobie: Wlaźlak W...opoka. Nr 33: 2005.. s... Nr 31: 2004.. Wlaźlak W................... 191-204....pl Dyrektor ks... s.. Wlaźlak W.. Pod red.. 49-71...pl internet: www..... 1: 2002. Częstochowa 2004. Siedlce 2002...... (55) 232-73-70 fax (55) 232-54-09 e-mail: wzawadzki@elblag...........: Przewodnik po zespołach Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej. 121-135.....-pt.................. U. Ducha 11 tel.............opoka. Wlaźlak W....... dr Wojciech Zawadzki Interesanci: pn... dr hab....: Zasoby akt konsystorskich w Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej.. Wlaźlak W.............: Ogólna informacja o zasobie Archiwum Diecezjalnego w Drohiczynie........... 710 korzystanie z czytelni po uzgodnieniu telefonicznym lub listownym do godz............ s.... Kościelna 10 tel.... ... Archiwum Diecezjalne w Drohiczynie The Diocesan Archive in Drohiczyn 17-312 Drohiczyn n.pl internet: www.. "Pedagogika... Częstochowa 2002...... Wlaźlak W....... 11: 2002... Dmowski R.00 Publikowane informatory o zasobie: Borowski E. 710 e-mail: Archiwum@drohiczyn.... (85) 655-78-08 w..: Ustanowienie Konsystorza Foralnego Piotrkowskiego w diecezji kujawsko-kaliskiej w świetle dokumentów źródłowych Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej.. Nr 2: 1998....opoka. P. T. P....: Inwentarz ksiąg konsystorskich.. Borowski E.........." Białostocczyzna".. 9.. . "Częstochowskie Studia Teologiczne". Archiwum Diecezjalne w Elblągu The Diocesan Archive in Elbląg 82-300 Elbląg ul..... Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie"........ G.. Welika..opoka..... w.....org...... Teresa Biedrzycka FCM tel......pl Dyrektor ks. Władysław Wlaźlak Interesanci: pn...00 86 .. Wlaźlak W.... 193-209.....diecezja................. GłowackiejMaksymiuk... Informacja ogólna....... dr Eugeniusz Borowski Sekretarka s.......: Organizacja i działalność Konsystorza Foralnego Piotrkowskiego w latach 1819-1918... Sobieszek M..... G..-śr....: Archiwum (Archi)diecezji Częstochowskiej. Głowackiej-Maksymiuk.. 708 tel... Bugiem ul.. dziekańskich i parafialnych Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej..org.......... "Zeszyt Naukowy Wydziału Administracyjno-Prawnego Akademii Polonijnej w Częstochowie"......00-13.. Z.... Św...elblag....... 1.. Welika.. 655-78-77 w... [w:] Źródła do dziejów regionu.... Siedlce 2002....: Akta rzymsko-katolickiej diecezji pińskiej w zbiorach Archiwum Diecezjalnego w Drohiczynie. 319. 49-60..org... 9....... 17.......... s. s.. "Ziemia Częstochowska".drohiczyn.... U..: Katalog mikrofilmów ksiąg metrykalnych Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej...Dyrektor ks prof..00-13.......... Pod red. Zasób aktowy.....org.. 253-261. Częstochowa 2004...... s. s. [w:] Źródła do dziejów regionu.: Archiwum Diecezjalne Siedleckie... 37-46.

......... T. mgr Maciej Kwiecień Interesanci: wt.........: Zasoby archiwum parafii Mątowy Wielkie..... (87) 621-68-12 fax (87) 621-68-02 e-mail: Archiwum@diecezja....... s.............00-13............................... Archiwum Archidiecezjalne w Gdańsku The Archdiocesan Archive in Gdańsk 80-330 Gdańsk ul.. ....................30 inne terminy po uzgodnieniu telefonicznym .......gda.00 ................... T.............. Łużycka 1 tel.... Próba analizy wstępnej........ "Studia Elbląskie"..............elk................ 9....................gliwice............... Edumnda Nowickiego 1 tel. s.......................................... ABMK 75: 2001.: Archiwum ewangelickiej superintendentury i parafii malborskiej.......00-13.... 61-96. 9............................................................................................................................................: Troska archiwum diecezjalnego o archiwa parafialne na przykładzie diecezji elbląskiej.......................................................................................................... Archiwum Ełckiej Kurii Diecezjalnej The Archive of the Diocesan Curia in Ełk 19-300 Ełk Plac Katedralny 1 tel........................ s................00-12..................pl Archiwista Józef Bonczol udostępnianie: pn.. dr Wojciech Guzewicz udostępnianie: pn. 4: 2002...............00 ....... "Studia Elbląskie"................... 169-177...........pl Dyrektor ks...... czw.. Bp....po wcześniejszym uzgodnieniu Publikowane informatory o zasobie: Zawadzki W..................pl Dyrektor ks..-pt.............. 9.................... Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie The Archdiocesan Archive in Gniezno 62-200 Gniezno 87 ....... Archiwum Kurii Diecezjalnej w Gliwicach The Archive of the Diocesan Curia in Gliwice 44-100 Gliwice ul..................... 55-83.. (32) 230-71-42 fax (32) 230-78-88 e-mail: info@kuria. Zawadzki W.... (58) 552-00-51 fax (58) 552-27-75 e-mail: archiwum@diecezja............... 2: 2000...... Zawadzki W...-czw.........

....... Kowalczyk H. dzieje i obecny stan.. T. Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach The Archdiocesan Archive in Katowice 40-043 Katowice ul. Warszawa 1988.................-pt.. 7: 1974....... ..... 339 Dyrektor dr Halina Dudała udostępnianie: pn...: Inwentarz rękopisów iluminowanych Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie. 10.-pt..... T.. "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne"..../fax (61) 426-19-09 e-mail: aag@gniezno.00-17...pl tel..5-24.. s..... w.00 Publikowane informatory o zasobie: Maroń F........: Kancelaria Biskupa Stanisława Adamskiego w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach. Zientarski W...... [w:] Dzieje Poznania i województwa poznańskiego.00... Pod red.30 Interesanci: pn....... "Śląskie Studia HistorycznoTeologiczne".........opoka.... Jana Pawła II 3 tel. T.... Jordana 39 tel......... 253-256..........opoka.00-14..org... wt.. Dziwoki J.... (32) 251-21-60 e-mail: aakat@katowice.. Jan Szarek udostępnianie: pn. 9...-pt..: Archiwum Diecezjalne w Katowicach ............... 52-54......org.........00-13........ ....... 2.... Aleksandrowicz M......: Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie..... D......: Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie.... 27/28: 1994-1995.. T......... dr Marian Aleksandrowicz Publikowane informatory o zasobie: Rozanow Z.... śr......... Kolegiaty 2 tel.. Muszyńskiej....... 8........... dr Marian Aleksandrowicz Interesanci: pn.. 219 Dyrektor ks...... 9. "Studia Gnesnensia"........... Kamolowa przy współudziale K.. Gniezno 1994...jego początki... Rył J...archidiecezjalne...............30 Publikowane informatory o zasobie: 88 .. Skopowskiego..-pt. (41) 344-54-25 w.pl internet: www..katowice......00-12..... Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce....aag.....opoka. Zientarski W..... 1963 (maszynopis powielany)....org....... Warszawa 1982............. s...pl internet: www. Oprac.....opoka..... s... 9......: Archiwum i biblioteka w katedrze gnieźnieńskiej................ Rył J.pl Dyrektor ks..... 1: 1975.......00 Biblioteka Katedralna Kurator ks. 435-483.. s.... 85-235....ul....... Archiwum Diecezjalne Kieleckie The Diocesan Archive in Kielce 25-013 Kielce ul... Cz... Informator o materiałach archiwalnych.....archiwum..gniezno. s..00-15.org...

.......... B..................... T. s... 9............ B...... ................... Franciszkańska 3 tel.pl Dyrektor ks......................................... s. S. s....00-13.......: Akta biskupa Karola Skórkowskiego w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. 283-380............. s.......: Zasoby Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie... (94) 345-90-27 tel..... Kracik J............ T..................... 9.... (12) 411-37-40 Archiwistka s... 199-218.. ABMK 29: 1974. s....... Danuta Szymańska udostępnianie: wt........ ABMK 6: 1963.... Jankowski.. Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy KUL........ Andrzej Sapeta Interesanci: pn.................. Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy KUL.. 172-261.. w okresie świąt wielkanocnych od Wielkiego Czwartku do wtorku następnego tygodnia włącznie.......... (12) 628-81-32 e-mail: kuria@diecezja.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym Publikowane informatory o zasobie: 89 ...krakow.. Roliński......: Najstarsze akta kongregacji dekanalnych w archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Inwentarz dokumentów katyńskich przechowywanych w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.. Kracik J....... Nr 4.................. Nr 1...-pt... "Saeculum Christianum".............. Library and Museum of the Lvov Metropoly of the Latin Rite) 31-002 Kraków ul.... 1: 1994..................... ....... ABMK 31: 1973.....-pt.... 9:1977.. Archiwum.............. Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej The Archive of the Koszalin-Kołobrzeg Diocese 75-950 Koszalin Seminaryjna 2 tel.. w lipcu i sierpniu Publikowane informatory o zasobie: Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów....: Akta Konsystorza Kieleckiego jako podstawa źródłowa do badań nad parafiami i duchowieństwem pierwszej połowy XIX w.............. Kanonicza 13 tel.................... 6-30... s..Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów........... dr Tadeusz Ceynowa Archiwistka Małgorzata Wieczorkowska .. nr 2....... Oprac... od 23 XII do 8 I..... ABMK 19: 1969.............00-13............... Archiwum Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka (b. Biblioteka i Muzeum Metropolii Lwowskiej obrządku łacińskiego) The Archbishop E................................. Oprac..... Związek J........ Kumor.. 345-90-32 Dyrektor ks. Kumor.............. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie The Archive of the Metropolitan Curia in Cracow 31-004 Kraków ul.................. A.. Baziak's Archive (former The Archive....... 471-493.... 82-83.... "Analecta Cracoviensia".....00 Archiwum jest nieczynne: w święta kościelne i państwowe.. Oprac....... Kraków 2002.................. Olszewski D.....

. Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie The Archive Archdiocesan in Lublin 20-950 Lublin ul... Cabała H.archidiecezjalne@kuria.. Dąbrowski K....... s.......: Informator o archiwach.. (81) 532-10-58 tel. 46-104............pl Dział Metryk w... 198 tel.. 913-914... s......... Oprac.... Dąbrowski...: Spis akt metrykalnych z lat 1599-1945 znajdujących się w Archiwum Archidiecezjalnym w Łodzi............. 73: 1999......00 Publikowane informatory o zasobie: Witczak L. 39: 1937... R. Łódź 2005. Nir R. Kania.. 67... [w:] Prace i materiały historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji 90 ......lodz......... (81) 532-10-59 fax (81) 534-61-41 Dyrektor ks.... J... s... 476-477..... mgr Janusz Latoch Interesanci: pn...... s........ . K.. Nr 5.. dr Mieczysław Różański tel...... ABMK 51: 1985.lublin.. K. L. Nr 9... 9..... 70-75....... s.. s... 17-25.pl/archiwum/ Dyrektor ks.... s. "Wiadomości Archidiecezjalne Łódzkie"...... " Wiadomości Archidiecezjalne Łódzkie"... ABMK 53: 1986.. Grad S.. nr 10....... Misztal H... Witczak... oprac... 73: 1999... ABMK 53: 1986..... s......... 762-770. T.......: Archiwum Diecezji w Lublinie... Dąbrowski........... Nr 54: 1977.... Dowgird. 475-476. 15-22.pl internet: http://archidiecezja.......: Archiwum Archidiecezji w Lubaczowie. s. Leszczyński M.. Witczak L.lublin. poczt. Nr 6.. Stopniak F..... dr Kazimierz Dąbrowski Zastępca Dyrektora ks.-pt... Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 skr.. 57-66.. 613-617......... [w:] Prace i materiały historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej. s..-pt............. 560-561.. Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi The Archdiocesan Archive in Łódź 90-458 Łódź ul........... s........ (42) 664-87-49 e-mail: archiwum@archidiecezja.. 335 e-mail: archiwum........45 Archiwum Historyczne w. R.... 664-87-19 Interesanci: pn... Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy KUL..lodz... R............ Skorupki 3 tel.Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów.... T.......: Archiwum Diecezjalne Lubelskie. L...... 290-293.... Nr 12....... bibliotekach i muzeach kościelnych w Polsce..pl Publikowane informatory o zasobie: Kossowski A...00-14. Wykaz akt metrykalnych z lat 1599-1945 znajdujących się w Archiwum Archidiecezjalnym w Łodzi.. Oprac. "Chrześcijanin w świecie".....: Archiwum Diecezjalne w Łodzi.. 10. Witczak..15-13. s. ..... s..: Archiwum Konsystorza rzymsko-katolickiego w Lublinie...: Historia i zasób Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi...... II........ oprac.. 334 e-mail: metryki@kuria.................... "Ateneum Kapłańskie". Nr 6........ ABMK 4: 1962.... 67-69..... s. Wykaz zespołów akt konsystorskich i dekanalnych w Archiwum Archidiecezjalnym w Łodzi. ABMK 53: 1986.. Nr 7-8. ks....

........pl/index........ 19-25........... XV: 2004...................... Nr 1... [w:] Studia Łomżyńskie..... Oprac...........................php?k=105 Dyrektor ks... Nr 2. 10... dr hab.00 w pozostałe dni po wcześniejszym uzgodnieniu ...... Andrzej Kopiczko Zastępca Dyrektora ks........) The Archive of the Warmia Archdiocese (records before 1945) 10-512 Olsztyn ul..................................pl p...... 10.... (46) 837-62-18 e-mail: archiwum@diecezja..00-15...... A..............................: Archiwum Diecezjalne w Łomży.........lowicz..... dr Jacek Wojtkowski Interesanci: pn........ s..............o.................. Sadowa 3 tel.......... T......... Pod red...........Łódzkiej............... 140-146.. ABMK 13: 1966....................................... (86) 473-46-11 fax (86) 473-46-04 e-mail: joserach@kuria.......... T.... Łomża 1986...............-pt... mgr Sławomir Skowronek Interesanci: czw.................. 91 ... 9.............kuria.... Kumor... Dyrektora ks... s....................................................: Nowe zbiory Archiwum Diecezjalnego w Łomży. s................ III........ Łódź 2006... pt.......... Łupiński J..............lomza...........00-14....... Archiwum Diecezjalne w Łomży The Diocesan Archive in Łomża 18-400 Łomża ul.. prof.00-13..... Kopernika 47 tel............ Archiwum Diecezji w Łowiczu The Diocesan Archive in Łowicz 99-400 Łowicz Stary Rynek 19A tel. 187-222........ Dobrońskiego... Archiwum Archidiecezji Warmińskiej (akta do 1945 r... 87-88............................lomza........... Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy KUL................ [w:] Archiwa i archiwalia łomżyńskie..... dr Józef Łupiński Interesanci: pn................................. s...00-16........................ ABMK 6: 1963.............00 po uprzednim uzgodnieniu terminu Publikowane informatory o zasobie: Jemielity W... ........................ 10....00 w sierpniu archiwum jest nieczynne Publikowane informatory o zasobie: Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów.......00.....-pt........pl internet: www. . B............/fax (89) 527-51-97 Dyrektor ks.............. ..............

... Jan Kopiec Kierownik ks..: Archiwa parafialne w Diecezji Opolskiej........ dr Jacek Wojtkowski Interesanci: pn...00 Publikowane informatory o zasobie: Nadolny A. .. Archiwum Diecezjalne w Pelplinie The Diocesan Archive in Pelplin 83-130 Pelplin ul......-pt.............org Dyrektor ks.00-17..: Funkcje archiwum kościelnego................ ABMK 75: 2001....... (77) 441-28-20 e-mail: archiwum@diecezja.............. dr hab... 236-316..00-14......opole...... Kominka 1A tel................... Kopernika 47 tel........ dr hab..... 92 ...... Anastazy Nadolny tel........ 9.....-śr..................... 314 Interesanci: wt.........00 Publikowane informatory o zasobie: Kopiec J..... (89) 527-51-97 Kierownik ks.........diecezja...: Archiwum Diecezjalne w Pelplinie....00 .... 161-167.... ) The Metropolitan Curia of the Warmia Archdiocese......00-13..Kuria Metropolitalna Archidiecezji Warmińskiej........ 313.............pelplin.................. Kopiec J.....pl internet: www...... 249-264.org internet: www.. "Wiadomości Urzędowe Diecezji Opolskiej"..........diecezja....... Dominika 11 tel.. 9..... Zarys dziejów i informacja o zasobie.. T.opole...pl/archiwum Dyrektor ks.. kard......... s...... śr.. dr Rudolf Nieszwiec Interesanci: pn...... Archiwum Akt Nowych (akta po 1945 r.... w................ Nr 9: 1989......diecezja.. (58) 536-12-22 tel... "Studia Pelplińskie"..... bp.... The Archive of New Records (records after 1945) 10-512 Olsztyn ul......................... Archiwum Diecezjalne w Opolu The Diocesan Archive in Opole 45-032 Opole ul........ s.. (58) 536-12-21 fax (58) 536-16-99 e-mail: archiwum@pelplin... 21/22:1990/1991. bp prof. 10................ s......

D...2007 r. Vetulani A.... B...00-15.. Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów. 313-443. 305-318........... 231-232. Płock 1976. s.. Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy KUL. Graczyka. s. Kierstan J.... Lenort F.. Płock 2006....... 319-329... s.. Lublin 1993.. 262-92-08 tel........... T. Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu The Archdiocesan Archive in Poznań 61-112 Poznań ul..... z. 91-92.. Nadolny A...... Banaszak M... ABMK 24: 1972.. s............. Archiwum Diecezjalne Płockie The Diocesan Archive in Płock 09-400 Płock ul.. ABMK 15: 1967 s.poznan.... W. Lenort F....... 9.... J. ABMK 24: 1972.... Kumor.. Oprac....: Zasób Archiwum Diecezjalnego w Płocku. 221-242........ Oprac.... mgr Roman Dworacki Zastępca Dyrektora ks.. 1995.: Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu.. .. s..... Pod red. Walkusza... T. Archiwum Diecezjalne w Płocku.: Średniowieczne rękopisy płockiej Biblioteki Katedralnej. s... [w:] Kościół i społeczności.. 155-170..-pt...... 248-268...: Z dziejów organizacji i zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu............. . Płock 2003.. Inwentarz ksiąg metrykalnych. 37-40.. Nr 3..... s. 3: 1981.... [w:] Zarys dziejów diecezji płockiej...... R.....Nadolny A... 3: 1981.... przerwa wakacyjna trwa od 15 VII do 15 VIII Publikowane informatory o zasobie: Lenort F...... ks.......pl Dyrektor ks.: Archiwum Diecezjalne..... 93 ...: Jubileusz 50-lecia Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu...... 5-90..... [w:] Dzieje Poznania i województwa poznańskiego.. s....... Płock 1958. 7: 1963... Pod red.: 50 lat Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.. abp... ks..... B.. "Poznańskie Studia Teologiczne"....................05........ [w:] Towarzystwo Naukowe Płockie 1820-1830-1907-1957.. Majewski D...... dr Dariusz Majewski Zastępca Dyrektora ks... Informator o materiałach archiwalnych. 216-248....... Nowowiejskiego 2 tel...... s....... dr Jan Maria Musielak Interesanci: remont do 6...pl internet: www..... Zagórze 15 tel..poznan... A.... Oprac............ Majewski...... "Roczniki Biblioteczne"... 262-35-19 Interesanci: pn.... (24) 262-30-02 tel.... J.....00 Publikowane informatory o zasobie: Żebrowski T. pod red...............: Archiwum Diecezji Chełmińskiej w okresie II wojny światowej. 3-4..: Archiwum diecezjalne. "Poznańskie Studia Teologiczne"...........: Archiwum. Kumor.. Pr.... Szkice i Materiały......... dr Waldemar Graczyk tel.. (24) 262-63-34 fax (24) 262-85-57 Dyrektor ks....aap... s."Rocznik diecezji pelplińskiej"..... [w:] Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku........ zb........... Żebrowski T../fax (61) 852-38-14 e-mail: sekretariat@aap......

Archiwum Diecezjalne w Rzeszowie The Diocesan Archive in Rzeszów 35-032 Rzeszów ul. Nr 2...... Na podstawie materiałów Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu... wt..... T.............. 2.... ABMK 24: 1972................... 227..... 32-44..........00 po wcześniejszym uzgodnieniu Publikowane informatory o zasobie: Kwolek J.............. Nr 3. s................... s........... "Kronika Diecezji Przemyskiej".. .00-13........................ Archiwum Archidiecezjalne obrządku łacińskiego w Przemyślu The Archdiocesan Archive of the Latin Rite in Przemyśl 37-700 Przemyśl pl.... 11: 2001.... Nr 1..00-13......... 2...30-14............... 247-268........... dr Henryk Borcz Archiwistka s..... 14.....................00-16.... 89-93......... 9.................... 38 Dyrektor ks.. 14..... s.... Zamkowa 4 tel.. T....... Skopowskiego. 8..............00. 9. ABMK 1: 1960........... 27: 1927.... s................... .. "Poznańskie Studia Teologiczne" T.....00 ..: Archiwa diecezji przemyskiej obrzędu łacińskiego.... T................................................... 223-276.......................... Elżbieta Kot CSFM Interesanci: pn....... ABMK 6: 1963................... Wilczyński L................. (17) 852-44-19 fax (17) 852-17-83 Dyrektor ks..... (15) 644-53-53 Dyrektor ks..... Ataman J............................ Warszawa 1982.....30-16...................... s...: Działalność Akcji Katolickiej w parafiach Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej w latach 1931-1939........ (16) 678-66-94 w..-pt..... dr Andrzej Motyka Interesanci: pn....................... Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów....... Oprac..... Archiwum Diecezjalne w Sandomierzu The Diocesan Archive in Sandomierz 27-600 Sandomierz ul.......... Wilczyński L.............. B.00-13....: Akta wizytacji diecezji przemyskiej do końca XVIII wieku............... ABMK 13: 1966.... 279-290... Poznań 2003.... dr Bogdan Stanaszek Interesanci: pn... Archiwum Diecezjalne Siedleckie 94 .......... Katedralny 4A tel. s........................ 9.00..............00 ......30..... 237-487.....: Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu w latach 1975-2000..Cz.... s........... z........................... 1-5........ Mariacka 9 tel............. Kumor............... Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy KUL..........................

... 370..tarnow...pl internet: www....... B..... ...... Oprac....php?i=37 Dyrektor ks. ABMK 53: 1986......... ABMK 31: 1975. Kumor.... B...........00 Publikowane informatory o zasobie: Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów...........00-12............ ABMK 13: 1966................ (14) 626-21-23 tel..pl Dyrektor ks.00-15................ Papieża Pawła VI nr 4 tel....... s.... 43-52. Siedlce 2002....... s.. Pod red. 114 Archiwista ks...... Nr 4... 49-60............... mgr Marek Cześnin .....15)............ mgr Jacek Słowik Pracownik ks..... 76-86.... sob..The Diocesan Archive in Siedlce 08-110 Siedlce ul....... s..... Piłsudskiego 62 tel..... Informacja ogólna... Nr 4...... s............ 227-247.. Archiwum Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej The Archdiocesan Archive in Szczecin 71-459 Szczecin ul.. Piec A....diecezja...00-14. Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów..tarnow....................pl/id...... 95 . (14) 622-34-23 e-mail: arch-diec@diecezja................ 314-328....... [w:] Źródła do dziejów regionu........ GłowackiejMaksymiuk....... 9..... Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy KUL.............. .... ABMK 31: 1975..... Katedralna 3 tel............... dr Kazimierz Szwarga Zastępca Dyrektora ks... ABMK 2: 1960............. z.. 9.. Kumor.. Nr 2. Kumor...szczecin.kuria..... Oprac... Welika.. Dmowski R..... B..... mgr Józef Skorodiuk Interesanci: pn.....00 oprócz świąt kościelnych i państwowych Publikowane informatory o zasobie: Archiwum Diecezjalne w Tarnowie....................15-13.....pl tel................ Zasób aktowy.....................: Archiwum Diecezjalne Siedleckie............archiwum. U............... w......diecezja. mgr Józef Tabor udostępnianie: pn............. (91) 454-22-92 fax (91) 453-69-08 internet: www....... 9. Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy KUL......... 1-2................. s.............siedlce............-pt...... Oprac............ Sobieszek M... G................. Archiwum Diecezjalne w Tarnowie The Diocesan Archive in Tarnów 33-100 Tarnów ul..: Archiwum Diecezjalne w Siedlcach./fax (25) 644-87-44 internet: www... ks.... s...-pt.00 (przerwa: 12..........

. ks........ 531-72-35 tel........ 487-492....... mgr Jerzy Karol Kalinowski Archiwista ks....... Kwiatkowski W..: Archiwum nuncjatury apostolskiej w Warszawie.......... Ks... s........... 47: 1947...... "Ateneum Kapłańskie". Oprac............... 250-266. Pelplinie. "Ateneum Kapłańskie"..... T...: Archiwum Metropolitalne Warszawskie... 48: 1948..... Kwiatkowski W....: Repertorium akt wizytacji kanonicznych dawnej archidiecezji gnieźnieńskiej....... S...... Librowski S......... biskupstwa i metropolii w Warszawie....................... B....... (22) 531-72-00 fax (22) 635-43-24 Opieka i zarząd archiwum: Kanclerz Kurii ks........................ .. Frelichowskiego 1 tel.......... mgr Piotr Staniewicz Interesanci: wt...: Akta Archidiakonatu................... s....... 3: Akta przechowywane w Częstochowie. ABMK 34: 1977.... (22) 561-01-36 tel..............................00 Publikowane informatory o zasobie: Kwiatkowski W....: Zachowane odpisy dokumentów i akt Archiwum Prymasów Polski.... Nr 2. s....... 315-321........... "Ateneum Kapłańskie"....... Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów.... 10........ 247-249......................... Warszawa 1951...... Archiwum Diecezjalne we Włocławku The Diocesan Archive in Włocławek 96 .......... 831-76-14 .... 464-466............. s...... wt..... 9........00-15........ Miodowa 17/19 tel... Archiwum Archidiecezji Warszawskiej...... Łodzi............... Bożena Frynas tel. Poznaniu i Warszawie.... mgr Bogumił Władysław Szmergalski Interesanci: pn.. Kumor............. Łowiczu....Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej The Archive of Historical Records of the Toruń Diocese 87-100 Toruń pl............... Cz........00-16.. ABMK 13: 1966............... s. Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy KUL............. mgr Grzegorz Kalwarczyk Archiwistka s.. T..... 49: 1948.................. 384-387............... (56) 658-46-32 Dyrektor ks.......... mgr Dariusz Aniołkowski Archiwista ks.. s.. T......... VI.. (22) 561-01-37 Dyrektor ks.. W..... Dewajtis 3 tel.........00 w sierpniu pracownia nieczynna ................. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Warszawie The Archive of the Metropolitan Curia in Warsaw 00-246 Warszawa ul.... 124-150. Kwiatkowski W. Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie The Archdiocesan Archive in Warsaw 01-815 Warszawa ul..................-czw........

00-14. dr hab. T. Kopiariusz gospodarczy Drzewickiego..... s... ABMK 53: 1986.. 1... T.... 4. s. Włocławek 2000... . 5-108. Kopiariusz ogólny wykonany w drugiej połowie XVI w.... Kopiariusz ogólny wykonany w trzecim ćwierćwieczu XVI.. Pater J. Włocławek 1996. 5-131. Włocławek 2001.. 1: Wizytacje XVI i XVII wieku. (71) 322-17-55 fax (71) 327-11-79 e-mail: muzeum@pft. 65-152. s.... Lata 1551-1750.. ABMK 10: 1965. Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu The Archdiocesan Archive in Wrocław 50-329 Wrocław ul.. 2. ABMK 12: 1966......... dr Witold Kujawski Interesanci: pn.archidiecezja. Włocławek 2000.. Akta przechowywane w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku.....: Księgi metrykalne z województwa jeleniogórskiego w Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu.. Z. Gdańska 2/4 tel.... s.. 1.. 8..... Włocławek 1995.. Józef Pater e-mail: pater@pft. Włocławek 2001.. 2.. Archiwum Diecezjalne w Zamościu The Diocesan Archive in Zamość 97 . 1..87-800 Włocławek ul...wroc. Z... Lata 1359-1757.. T..... Urban W.. 3.. T. ABMK 14: 1967. 5-74. Z. Warszawa 1985. 101-228... s.. T. 2.. Uzupełnienie z lat 1467-1799..00 oprócz świąt kościelnych i państwowych Publikowane informatory o zasobie: Kujawski W. 9... Włocławek 1995.. 149-268......: Katalog Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu.pl Interesanci: wt. Kopiariusz kan.. Dokumenty oznaczone sygnaturami alfabetycznymi..: Katalog Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu.... 4.... s. 6. ABMK 76: 2001.. 87-102....... Sygnatury 1-20: Akta z lat 1602-1755.. 2: Wizytacje XVIII wieku. ABMK 16: 1968. (54) 231-11-12 tel.... Kopiariusze gospodarcze z XVI-XVII w.. 93-236..... Kopiariusz gospodarczy trzyczęściowy....... s. s... ABMK 73: 2000... T... 141-252.. Włocławek 1997... Librowski S....pl Dyrektor ks...wroc........ 27-161. s...... Sygnatury 21-66: Akta z lat 1755-1766.. P. 91-248.... Lata 1856-1974.... Indeks do części 1 (zasób włocławski).... ABMK 84: 2005.... Z.... Włocławek 1999... 9.. ABMK 68: 1997..: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych biskupów kujwsko-pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie. T. dom.. 231-16-89 Dyrektor ks. 8... ABMK 77: 2002.... Kopiariusz ogólny zwany królewskim.......... Librowski S.. ABMK 71: 1999.. 5-131. 1............ 1.. 2... Sygnatury 90-144.-czw... Włocławek 2001. 19-242.......... Wizytacje drugiej połowy XVIII wieku. 1.. Dział II. 2. 3..... Cz.... s. Cz.. ABMK 37: 1975.. 5... przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku...... 5. 7.. T. T....... 3.. Sygnatury 67-89: Akta z lat 1775-1792...... 5-89.. T. Cz.......: Repertorium ksiąg wizytacyjnych kanonicznych dawnej archidiecezji gnieźnieńskiej. T.. T...30-13.: Archiwum Diecezjalne we Włocławku...... ABMK 78: 2002......... Piotrkowskiego z 1551 r.....pl internet: www.. Włocławek 2002. Dokumenty w kopiariuszach.. ABMK 80: 2003. Kopiariusz gospodarczy z przełomu XVI-XVII w.. 5-32. ABMK 30: 1975.. Librowski S... s... 6.. 3-156.7. Kanonia 12 tel.... Wizytacje pierwszej połowy XVIII wieku.. 10...00 Publikowane informatory o zasobie: Urban W.... Wizytacje drugiej połowy XVIII wieku. Lata 1232-1550. Kujawski w........ 3... s..wroc.. Z............ Indeks geograficznohistoryczny. Rzym 1970. s.. Kopiariusz gospodarczy z przełomu XVII-XVIII wieku.... przeważnie z drugiej ćwierci XVI w.. 41-219. Cz. Kopiariusz i częściowo formularz wikariuszy generalnych i oficjałów włocławskich. s.. Indeksy do tomów 1-6.. . cz. Akta z lat 1797-1815. Wizytacje drugiej połowy XVIII wieku. 5-200... s..: Repertorium ksiąg wizytacyjnych diecezji kujawsko-pomorskiej przechowywanych w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie. Włocławek 1999..-sob.... T... 1.... s...: Inwentarz realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. 53-174. Z.. T.. 71-159. Kopie zwykłe z lat 1238-1878...: Repertorium ksiąg wizytacyjnych diecezji kujawsko-pomorskiej. Cz. Cz. Mandziuk J. ABMK 29: 1974..... ABMK 15: 1967.. prof..1.. Kujawski W.. 4. ABMK 11: 1965... Włocławek 1999. T. ABMK 37: 1978....... Z.... Włocławek 2002. 278-397... s. (71) 322-11-78 tel..... ABMK 28: 1974..: Pfarrbücherverzeichnis für das Erzbistum Breslau.. Z.. s.. T. s. Włocławek 1996.. ABMK 13: 1966. Włocławek 2000. Rękopisy. s. Regensburg 1998. Z. T.. 11. Kopiariusz ogólny Drzewickiego. 1. 4. T. Włocławek 1994... s....... Włocławek 2001. Lata 1638-1855.. Lata 1616-1770..

Kufel@kuria. s. 254-260. (22) 542-88-86 e-mail: pisk@jezuici..... 1: 1976.. 211............ s..pl Kierownik mgr Teresa Jastrzębska udostępnianie: pn...... 9.343-357.. Wykaz mikrofilmów Punktu Konsultacyjnego PISE w Warszawie z serii „Processus Consistoriales” i „Processus Datariae” Archiwum Watykańskiego.... ks....00....pl Dyrektor ks... Adam Firosz Interesanci: pn.... (68) 459-33-20 fax (68) 451-23-36 e-mail: R.....pl internet: www.............. Oprac.............30-13.......fax (84) 627-95-21 e-mail: kuria@zamosc..... poczt.......... 98 ...........-pt.. 7.. s.... Przewodnik po zbiorach archiwalnych.. s.. [w:] L'Europa Centro-Orientale e gli archivi... 9.... Rakowiecka 61 (wejście od ul.... Oprac. 15.. 98. D...... Warszawa 1990........... pt......... 9..... Warszawa 2004... Biuletyn Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych.. Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze The Diocesan Archive in Zielona Góra 65-075 Zielona Góra pl..bobolanum........ Św.00-13.... Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie..... Warszawa 1992......... Z.. Tra eta moderna e contemporanea...30 .00 punkt jest zamknięty w sierpniu Publikowane informatory o zasobie: Informationes.archiwum..org.... Z........ s. s........ Z. Z........... dr Robert Kufel Interesanci: pn..... 3: 1984...kuria.... Z..22-400 Zamość ul.......... Z.....pl internet: www..... s..00-19.. 8.. Andrzeja Boboli) tel... (22) 848-91-31 w.. Fokciński H..... 179...... 178 fax (68) 451-23-31 tel...... Viterbo 6-9 giugno 2002... 134.... Punkt Konsultacyjny w Warszawie The Pontifical Institute for Church Studies in Rome 02-532 Warszawa ul........-pt... Kuźmina TJ.. Atti del IV Colloquio Internazionale....... Z........opoka...: II Pontificio Instituto di Studi Ecclesiastici (Polacco) a Roma.. Katalog mikrofilmów i fotokopii poloników z archiwów zagranicznych............. 125...... Viterbo 2003...... zb...edu. 4: 1989.zg..zg. czw. 2: 1980....... [w:] Polskie instytucje za granicą...... Fokciński H..00-13..........diecezja.......... Wykaz mikrofilmów Punktu Konsultacyjnego PISE w Warszawie z serii Archiwum Watykańskiego „Nunziatura di Polonia” i „Archivio della Nunziatura di Varsavia”.......zam-lub..pl internet: www.. 5: 1991..pl Opiekun ks....30 oprócz świąt kościelnych i państwowych ..: Papieski Instytut Studiów Kościelnych.. Powstańców Wielkopolskich 2A skr.. A cura di Gaetano Platania. Zamoyskiego 1 tel. wt.... 886 tel.............

99 .

................... Paweł Tokajuk Interesanci: pn.. 831-34-08 e-mail: biblsyn@wp..... dr Janusz Narzyński Interesanci: pn... (22) 831-51-87 fax (22) 831-23-48 Kurator Archiwum ks....................10....00-13............................ Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP The Calvinist Church in Poland 00-145 Warszawa al......00 ..bibiotekasynodu.........pl Biblioteka Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego Kurator Aleksandra Sękowska bibliotekarz Krzysztof Bandoła-Skierski tel.....00 Publikowane informatory o zasobie: 100 .00-15........................30 archiwum w organizacji .......ARCHIWA KOŚCIOŁÓW INNYCH ARCHIVES OF OTHER CHURCHES Archiwum Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego The Archive of the Lutheran Church 00-246 Warszawa ul......... wt.webpark................. 13........................../fax (22) 619-08-86 Kierownik ks.................... 13.........-pt...........) dostępne w bibliotece Synodu Interesanci: pn...00...............00-15..........pl Archiwum (od 1945 r........... Solidarności 52 tel.... Archiwum Warszawskiej Metropolii Prawosławnej The Archive of the Warsaw Orthodox Metropoly 03-402 Warszawa al.. Solidarności 76A tel.. 10...................................................00-18..... bp sen...-pt............... Miodowa 21 tel.......................pl http://biblsyn.......of........... (22) 831-45-22 fax (22) 831-08-27 internet: www.

... (22) 831-17-18 fax (22) 831-17-59 Kustosz Archiwum o........... 1.. Skórka OSBM (Archiwum obejmuje dokumenty wewnętrzne zakonu i do historii cerkwi bizantyjsko-ukraińskiej w okresie powojennym...... przejęta w 1945 r. Oprac...... nr 584-743.. Zakon oo.... po uzgodnieniu) 101 .... Udostępnianie są wybrane części zespołu w rozmównicy klasztoru...... przez BUW)......... Warszawa 1987........................ ............ cz..... Miodowa 16 tel......... Stummer (najcenniejsza część zasobu synodu Kościoła z XVI-XVIII w.......................... W.. Marek M....... 3......... Kozerska............. H................. T... Bazylianów The Order of Basilian Monks 00-246 Warszawa ul..Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie..................

. poczt.................... dr hab................... 77 tel.... s.... Kościelna 5 tel. Bonifratrów w Cieszynie The Archive and Library of the Order of the Hispitallers of St. s....pl Prowincjał o... [w:] Archiwa polskie wobec wyzwań XXI w..... (63) 271-30-05 udostępniane są wybrane części zasobu w rozmównicy klasztoru po indywidualnym uzgodnieniu z przeorem Publikowane informatory o zasobie: Zbudniewek J.. Warszawa 1998...........CSSp 85-152 Bydgoszcz al.......................... Andrzej Wichowski CSSp udostępnianie po wcześniejszym uzgodnieniu ...OH 43-400 Cieszyn pl..................... 10..............-pt.......... 2........ John of God in Cieszyn Ordo Hospitalarius Sancti Joannis de Deo .......00 po uprzednim zgłoszeniu Publikowane informatory o zasobie: 102 .......... (52) 371-13-38 fax (52) 345-18-71 e-mail: cssppol@lo...........00-14. D..... ABMK 46: 1983......: Archiwa Paulinów w Polsce.. Archiwum Prowincjalne Zgromadzenia Ducha Świętego The Provincial Archive of the Congregation of the Holy Ghost Congregatio Sancti Spiritus sub tutela Immaculati Cordis Beatissimae Virginis Mariae ............ CHAPTERS AND SEMINAR Klasztor oo........ KAPITULNE I SEMINARYJNE ARCHIVES AND LIBRARIES OF MONASTERIES. T.... 127-136.......OSPPE 62-621 Brdów ul.....ARCHIWA I BIBLIOTEKI ZAKONNE........ Nałęcz.................. 372-383....... Pod red.............. Marcin Maksymilian Łobezek OH udostępnianie: pn..... Paulinów w Brdowie The Monastery of Pauline Monks in Brdów Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae ................. Londzina 1 tel. ks....... (33) 852-05-62 fax (33) 852-02-68 Archiwista o........ Jana Pawła II 117 skr............ Archiwum i Biblioteka oo.......................... Zbudniewek J.................. ......... Pamiętnik III Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich.............: Inwentarz archiwum Klasztoru Paulinów i parafii w Brdowie..

.... Zbudniewek J. Archiwum Ojców Paulinów na Jasnej Górze Archive of Pauline Monks in Jasna Góra Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae ..: Archiwa Paulinów w Polsce..... (77) 463-09-00 103 .. 289-300............ Malczewskiego 144 tel........ dr Jarosław Łuniewski OSPPE udostępnianie: pn...... "Studia Theologica Varsaviensia".: Kopiarze dokumentów zakonu paulinów w Polsce do końca XVII wieku. s.... M.......: Działalność archiwalna Bonifratrów po II wojnie w latach 1946-1996.. Warszawa 1998................ 6/7: 1930...... Zbudniewek J.....pl tel.. Kamolowa przy współudziale K.............. Nałęcz............. Oprac......... T. "Studia Claromontana".. s......... 14: 1976..........Łobezek M.............. s.. mgr Melchior Królik OSPPE o.........: Archiwum oo...... s....SAC 80-114 Gdańsk ul...... Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie..... . 149-159..........-pt...... 145-194.. T... (34) 377-77-77 e-mail: archiwum@jasnagora... Władysława Podwórna SAC Publikowane informatory o zasobie: Katalog fotografii Archiwum Prowincji Polskiej Pallotynek SAC z lat 1934-1998 (powstanie Zgromadzenia do 25-lecia działalności Archiwum DAPPP .... Archiwum Klasztoru Franciszkanów na Górze Świętej Anny (Zakon Braci Mniejszych Prowincji Wrocławskiej) The Archive of the Franciscan Priory on Anne's Mountain Ordo Fratrum Minorum ............ 41-42... nr 2. Kordeckiego 2 tel....... z wyjątkiem świąt kościelnych Publikowane informatory o zasobie: Kaczmarczyk K......... Archiwum Audiowizualnej Dokumentacji Polskiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki) The Archive of Audio-visual Records Polish Province of Pallotti Sisters Congregatio Sororum Missionariarum Apostolatus Catholici . D.......... 295-344................: Rękopisy z XVI wieku w zbiorach Biblioteki Jasnogórskiej w Częstochowie......... 447-448.................. ..... Skrzyniarz R.......: Archiwum Biblioteki oo..... D.. Katalog archiwum i pamiątek Marii i Ignacego Mościckich na Jasnej Górze..... 377-74-60 Kurator zbiorów o..... s.. Pod red.......... Warszawa 1996.... Bonifratrów w Cieszynie....pl Archiwistka S. s...... M....... s.... M..... Gdańsk 1998........ 136-146. T.. 127-136.. Muszyńskiej................................ Warszawa 1988........SAC)........ 2......... Łobezek M....... Warszawa 1995.............................................00-17................................ 317-386... ABMK 34: 1977.OSPPE 42-225 Częstochowa ul...................... Nr 9: 1988..00 po uzgodnieniu z kuratorem... "Archeion"..... ABMK 71: 1999. s... ... Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce....... (58) 302-11-02 e-mail: pallgorka1@wp............OFM 47-154 Góra Świętej Anny ul. ABMK 35: 1977... Klasztorna 6 tel... [w:] Archiwa polskie wobec wyzwań XXI w.. 10.......: Dwudziestopięciolecie Archiwum Polskiej Prowincji Pallotynek......... Nir R......... Pamiętnik III Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich.

. Archiwum Zgromadzenia ss...................... .. ..pl Kustosz Archiwum Gwardian Klasztoru zbiory udostępnianie są po przedstawieniu listu polecającego promotora i zgody kustosza archiwum ................ Augustianek The Archive of Augustinian Sisters 104 ...... (12) 613-49-42 Dyrektor ks........ ppłk Henryk Polak udostępnianie po wcześniejszym uzgodnieniu Publikowane informatory o zasobie: Gruczyński K......OFM 40-760 Katowice ul....................... Zbiory Archiwalno-Muzealne Krakowskiego Kościoła Garnizonowego św....... Franciszkanów The Provincial Archive of the Franciscan Priory Ordo Fratrum Minorum ................... Rut Wosiek udostępnianie po uprzednim uzgodnieniu terminu Publikowane informatory o zasobie: Szachno W... s..... Warszawa-Kraków 1995.............. (32) 252-68-70 fax (32) 252-53-51 Archiwista Prowincji o....... Agnes' Garrison Church 31-070 Kraków ul...........org................ Archiwum Prowincji Wniebowzięcia NMP oo...........................................................com archiwumfsk@laski......................: Zbiory archiwalno-muzealne krakowskiego kościoła garnizonowego św............................pl internet: www........ Agnieszki The Collections of St...pl Archiwistka s....... 19-28..................... Ezdrasz Biesok OFM Wicearchiwista Prowincji o.................. Franciszkanek Służebnic Krzyża............ Agnieszki......... Zakład Niewidomych w Laskach The Archive of the Congregation of Franciscan Sisters .........................swanna...................................... S....... Erazm Pluta OFM udostępnianie po uprzednim uzgodnieniu terminu ............... Brzozowa 75 tel................The Servants of the Cross................................................................................................................................. ABMK 35: 1977.......edu.................. Dietla 30 tel.......................... Archiwum ss........... J... A House for the Blind Sorores Franciscales Ancillae Crucis ..... (22) 752-30-55 fax (22) 752-30-09 e-mail: piwna@polbox...............................FSK 05-080 Izabelin ul... Panewnicka 76 tel...........................opoka.........fax (77) 463-09-28 e-mail: annasancta@opole.: Wykazy dziesiętne akt Archiwum Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Warszawie..............................

.. ............ Wyczawski H..... ABMK 5: 1962.... Józefa w Krakowie........ s................... s.................. ABMK 42: 1981................. s... ABMK 3: 1961. Warszawa 1988........... 23-225...............FDC 105 ......... Kraków 1995 (maszynopis powielony).... Skałeczna 12 tel.: Katalog rzeczowy.............. Bernardynek The Monastery of Bernardine Sisters Moniales Tertii Ordinis Regularis Sancti Francisci Assisiensis Bernardinae...00 Publikowane informatory o zasobie: Wyczawski H. Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. 249-292.................... Archiwum Prowincji oo..OSFB 31-002 Kraków ul............. ABMK 20: 1970..... Klasztor ss.......... 13120.... (12) 422-16-50 e-mail: archiwum@bernardyni........... (12) 430-60-52 Archiwistka s.. Bernardyńska 2 tel... D............: Katalog archiwaliów bernardyńskich w zbiorach obcych...... Muszyńskiej.. Poselska 21 tel.OSA 31-065 Kraków ul..... Bernardynów The Provincial Archive of Bernardine Monks Ordo Fratrum Minorum ........: Katalog Archiwum Prowincji oo..-pt...........-pt.. Kamolowa przy współudziale K. Aleksandra Trojan Interesanci: pn..: Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne w Bibliotece Prowincji oo... ABMK 4: 1962..pl Dyrektor prof............ (12) 422-22-46 e-mail: bbenigna@poczta... E....... s..... ABMK 48: 1984....... Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce.... Bernardynów w Krakowie............ Benigna Teresa Dziwota udostępnianie po uzgodnieniu telefonicznym Publikowane informatory o zasobie: Gustaw R............... Bernardynów w Krakowie (APBK)...ofm.......... . s........................................... 25-102....... s...... 5-94.: Katalog Archiwum Klasztoru Sióstr Bernardynek przy kościele św............fm Opiekun zbiorów s...00-16.. po uprzednim uzgodnieniu Publikowane informatory o zasobie: Trojan A.. dr hab... 11................. Archiwum Prowincji Polskiej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości The Congregation of the Daughters of Divine Charity Congregatio Filiarum Divinae Caritatis .................. Muszyńskiej... s................ Kamolowa przy współudziale K....... 133-180............ Kaczmarczyk K.......... D...... ABMK 6: 1963.OFM 30-960 Kraków ul...... 143-144...... Wiesław Franciszek Murawiec OFM udostępnianie: pn............... Oprac. E.. Oprac.. Warszawa 1988.. s........ s.... 17-65.................... 144-145...Congregatio Sororum Sancti Augustini in Polonia ........ Lenart E................ ..

... Dominikanów w Krakowie The Archive of the Polish Province of Dominican Fathers in Cracow Ordo Praedicatorum ..... Oprac.... (12) 426-47-40 tel.: Informacje o zbiorze materiałów archiwalnych o.pl materiały udostępnia s..... 9..... philos....... D....... Mikołajska 18 tel.31-152 Kraków ul.... Madura R.30 Publikowane informatory o zasobie: Szczygieł F. T.. Włodek Z..... 19: 1970. Warszawa 1988.: Katalog muzykaliów gidelskich. 30-224 Kraków .... s.).....131-136..: Moralia w bibliotece rękopisów dominikanów krakowskich... T.onet.. Stolarska 12 tel. ABMK 46: 1983........ Archiwum Polskiej Prowincji oo........ Pędzichów 16 tel.. Jacka Woronieckiego....00-16. Rękopisy muzyczne kapeli klasztoru gidelskiego przechowywane w archiwum prowincji polskiej oo...........00 po uprzednim ustaleniu listownym lub telefonicznym z s..... 1-2.. Medieaev...Wola Justowska....... Kamolowa przy współudziale K...... Petrus: Kościoły i klasztory Żółkwi... s... 155-186.. s....: Źródła do dziejów nowożytnych zakonu kaznodziejskiego w Polsce..... 13..... 84-91.... s....-pt.. "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne".. Modrzewiowa 20.... Muzeum i Archiwum Marii Angeli Truszkowskiej Błogosławionej Założycielki Sióstr Felicjanek The Museum and Archive of Blessed Angela Truszkowska 31-027 Kraków ul............ 226 udostępnianie: wt.. [w:] Sprawozdania TN KUL.. Świętochowski R.... F..: Inwentarz archiwum klasztoru dominikanów w Żółkwi. Pol............... Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce.. T....... [w:] J..... s. tel... w.. (12) 632-86-51 tel....pl Kierownik Jan Andrzej Spież OP Zastępca Kierownika Tomasz Gałuszka OP tel...00. Mrowiec K..... Dominikanów w Krakowie.. Dominikanów z lat 1505-1662 w Archiwum Klasztoru Krakowskiego OP.. 9.............. T... 6: 1959. dr Zofia Rusztyn udostępnianie pn....30-17............. "Collectanea Theologica".........00..... 40: 1970... 155-163 (Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej......... z.00-12..... 14......... 185-193......... ................. (12) 633-75-00 fax (12) 632-86-21 e-mail: fdckrakow@poczta. 14: 1970.............OP 31-043 Kraków ul..... 2... Kraków 1994. s..... Bosak P.... s..... Mazur Z........ Muszyńskiej.........00-12.... (012) 425-30-24 ....: Rękopisy akt kapituł prowincji polskiej oo. T... (12) 423-16-13 fax (12) 423-00-80 e-mail: archiwum@dominikanie............: Inventaire des manuscrits médiévaux latins philosophiques et théologiques de la Bibliothèque des Pères Dominicains de Cracovie.. (12) 422-74-78 106 . Gąsiorowski S. T......C. 146-147........ dr Zofią Rusztyn: al. Kraków 1986...... 89-98...........

... Oprac.......................... s....OFMConv.................... (12) 422-71-15 e-mail: archiwum............... bibliotekach i muzeach kościelnych w Polsce.. Muszyńskiej. dr Adam Mączka OFMConv udostępniane są tylko wybrane części zasobu w rozmównicy klasztoru św...... s... ......: Historia i metody opracowania zasobu archiwalnego Archiwum Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Krakowie............ 9.OFM Cap 31-114 Kraków ul...fax (12) 431-24-02 e-mail: muzuem-mat@cssf................. D......... s.......... Warszawa 1988.......franciszkanie.......pl Dyrektor o... Antoniego Padewskiego i bł.... 147.................. Reformacka 4 tel............... ABMK 70: 1998...............muzeum-mat..pl Interesanci: pn. s.......................................pl Kurator Archiwum o.. Jakuba Strzemię Franciszkanów w Krakowie The Archive of the Franciscan Province of St........org.............. Grzegorz Antoni Wiśniowski OFM udostępnianie po uprzednim uzgodnieniu Publikowane informatory o zasobie: Nir R.. Duda Z..... .....org............ Wszystkich Świętych 5 tel. Oprac..krakow.... Kamolowa przy współudziale K.pl internet: www....... 31-004 Kraków pl..: Informator o archiwach.......................-pt.............. Franciszka z Asyżu.... "Chrześcijanin w świecie".................................... 76.opoka..... Loretańska 11 107 ....krakow@franciszkanie...00-14.... Archiwum Prowincji Franciszkanów-Reformatów w Krakowie The Provincial Archive of the Franciscans (formerly "of the Stricter Observance") in Cracow Ordo Fratrum Minorum ........krakow.......opoka............. D................ Archiwum Prowincji św............... (12) 422-29-66 e-mail: reformacka@ofm......... (12) 422-53-76 tel...... 207-229.....cssf. 9: 1977.................................. Muszyńskiej............pl internet: www. Warszawa 1988. Anthony of Padva and Blessed James Strzemię in Cracow Ordo Fratrum Minorum Conventualium .... Archiwum Krakowskiej Prowincji Kapucynów w Krakowie The Archive of Friars Minor Capuchins Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum ....... nr 54...... Kamolowa przy współudziale K........... Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce....pl internet: www. R............ 152..OFM 31-012 Kraków ul...ofm..... w którym się mieści Archiwum Publikowane informatory o zasobie: Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce.........00 oprócz świąt kościelnych i państwowych ......

krakow...onet.......... 95-272...... ABMK 2: 1961........ "Częstochowskie Studia Teologiczne"...... 13............ s. 183 tel..... Kapucynów.......... 108 .......pl Kierownik o.. Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce..: Katalog rękopisów bibliotecznych Prowincji Krakowskiej zakonu oo............ ......... 99-113............... Oprac..... (12) 292-81-63 w... karmelitów bosych w Czernej (dekanat Nowa Góra)..: Najstarszy inwentarz klasztoru Kapucynów w Krakowie... prof...: Inkunabuły w bibliotece oo. Archiwum Krakowskiej Prowincji oo.. Karmelitów Bosych (w Czernej) The Archive of the Cracow Province of the Discalced Carmelites (in Czerna) Fratres Discalceati Ordinis Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo ........ s........ dr hab.. dr Dariusz Kasprzak OFMCap Interesanci: pn.......... D....... ABMK 11: 1965.. Kraków 1997.tel.....: Instytucje naukowe Kapucynów w Krakowie. ABMK 7: 1963... Gadacz..: Biblioteka klasztoru oo.... (12) 292-81-63 w..... dr hab.. Kapucynów 1600-1900.. 31-222 Kraków........ Kraków 1997...-pt......... s. 182 e-mail: biblioteka@kapucyni.... 148. s.. Warszawa 1988..... "Krakowski Rocznik Archiwalny"................. Nir R...... 307-313... 237-248.: Sepulti fratres nostri.. Glogera 5.. (12) 422-48-03 w. Marecki J.... s. Józef Marecki OFMCap e-mail: mareckij@poczta. Muszyńskiej.....kapucyni..... tel.... 183 internet: www... .. 1695-1995..OCD 32-063 Krzeszowice Czerna 79 tel. T. [w:] Trzysta lat Kapucynów w Krakowie 1695-1995..OFMCap 31-114 Kraków ul... 11: 1983......178-183....00 Publikowane informatory o zasobie: Inwentarz Archiwum Prowincji Krakowskiej Zakonu OO.............. (12) 415-40-13 tel.......... 8.... T... (12) 282-00-65 fax (12) 415-46-03 Kurator zbiorów o............. 3: 1997......... Kapucynów w Krakowie.... Marecki J..kapucyni..............pl udostępnianie pn...... Benignus Józef Wanat OCD udostępnianie po uprzednim korespondencyjnym lub telefonicznym uzgodnieniu terminu: ul. 109-117... 67-165.... s... 182 tel.....00-18........... (12) 415-53-19 Publikowane informatory o zasobie: Długosz J.00 Publikowane informatory o zasobie: Gadacz K.... s.. Kamolowa przy współudziale K.. [w:] Trzysta lat Kapucynów w Krakowie... (12) 422-48-03 w........pl internet: www.. Biblioteka Braci Mniejszych Kapucynów The Library of Friars Minor Capuchins Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum ... s..... Oprac....30-15.pl Kustosz o... K.. Marecki J...... Loretańska 11 tel. 100 fax (12) 422-48-03 w....

.....html Publikowane informatory o zasobie: Wanat B. (12) 421-41-18 udostępnianie po wcześniejszym uzgodnieniu Publikowane informatory o zasobie: Wanat B....... Klasztor Karmelitanek Bosych pw....... J.. (12) 633-93-42 e-mail: siostry@karmelitanki........... T....................... ... s.......................... Klasztory karmelitów i karmelitanek bosych 1605-1975......00.pl internet: www.00-17.. 1............... Kraków 1999........ Karmelitów w Krakowie "Na Piasku"...........varts........... Zbiory i spuścizny zakonników oraz kartografia....... Kopernika 44 tel.OCarm 31-131 Kraków ul..... Muszyńskiej.... Andrzej Henryk Zonko OCarm...........krakow............... 118-120.. D....................00-13... Oprac..... s... ....... Kamolowa przy współudziale K....... J........pl Przeor o....... Łobzowska 40 tel...... Oprac...... Warszawa 1988... Dokumenty i zespoły archiwalne......................... Warszawa 1988... Kamolowa przy współudziale K.... 669-684........... Kraków 1992... Klasztor oo.............pl internet: www...... T.............. Opieki św.. s... Ducha Świętego w Czernej................. 10... The Archive of the Province and Priory and the Library Ordo Fratrum Carmelitarum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo ..... Przewodnik.-czw................. Karmelitanek Bosych na Wesołej The Monastery of Discalced Carmelite Nuns 'Na Wesołej' Moniales Discalceatae Ordo Beatissimae Virginis Mariae de Monte Carmelo ..... Archiwum prowincji i klasztoru oraz biblioteka The Priory of Carmelite Friars in Cracow 'Na Piasku'.......................... D..... Wanat B....... Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce..... Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce..... 149........ 685-691. 14......................... .....: Katalog Archiwum Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych pw.........krakow. Klasztory karmelitów i karmelitanek bosych 1605-1975.: Zakon karmelitów bosych w Polsce.00 109 .... Kraków 1998. Muszyńskiej...: Maryjne sanktuarium karmelitów bosych w Czernej...... Muszyńskiej.. s.. J.karmel.... D...OCD 31-501 Kraków ul...OCD 31-140 Kraków ul..Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. Oprac..... Kraków 1979... J.. Karmelicka 19 tel...... Józefa na Łobzowie The Monastery of Discalced Carmelite Nuns 'Na Łobzowie' Moniales Discalceatae Beatissimae Virginis Mariae de Monte Carmelo ...... Klasztor ss........... Wanat B...... s..... s.. 39-40... Kamolowa przy współudziale K...............karmel.. 2............... (12) 632-67-52 e-mail: archiwum@karmel.... Kraków 1979.... 149....pl/lobzow/index...: Zakon karmelitów bosych w Polsce.... Kierownik dr Wacław Kolak Szymon Sułecki udostępnianie: wt.. Warszawa 1988....

org............ Katalog Archiwum Klasztoru OO. "Chrześcijanin w świecie" . nr 54.. Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce... po uprzednim uzgodnieniu terminu Publikowane informatory o zasobie: Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. 149-150..............00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z dyrektorem Część zbiorów zgromadzenia w dyspozycji Instytutu Wydawniczego "Nasza Przyszłość" 31-058 Kraków ul. "Krakowski Rocznik Archiwalny"....... "Krakowski Rocznik Archiwalny"... 151.................np. 67-69.. Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu The Congregation of the Sisters of the Holy Family of Nazareth Congregatio Sororum Sacrae Familiae de Nazareth .... Kolak............: Katalog Archiwum "Naszej Przeszłości". Kolak.... 224. s... Muszyńskiej............. Muszyńskiej...... 422-82-85 w. ...... Stradomska 4 tel.................. Warszawa 1988.....pl 110 .. Kraków 1997... Stradomska 4 tel. T.. ........ T..... s....... Warszawa 1988. 239 tel.... S...... 157-267....... : Informator o archiwach.. czw....pl udostępnianie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z redaktorem Publikowane informatory o zasobie: Nir R. 85-98.. 12.pl www.... W..pl archiwum@misjonarze. (12) 422-88-77 w.00-16.... Oprac. Sułecki..... T.... 50: 1978........ s....... Umiński W. 3: 1997.... D........ pt... Nr 2: 2005..... 78........... s..... bibliotekach i muzeach kościelnych w Polsce. Kamolowa przy współudziale K.... Oprac.. dr Wacław Umiński CM udostępnianie: pn... Oprac........ s... wt.... s........ (12) 654-42-10 fax (12) 654-57-34 e-mail: nazaretanki@nazaretanki. Najstarsze zachowane inwentarze kościoła Karmelitów w Krakowie „Na Piasku”... 12....... D.... Karmelitów w Krakowie na Piasku 1398-1988.....za zgodą przeora. "Archiva Ecclesiastica"..: Archiwum Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie... 237 tel....... Biblioteka karmelitów na Piasku w świetle najstarszego inwentarza.... Oprac.. Kamolowa przy współudziale K. s... 422-88-77 w.........pl Dyrektor ks...CM 31-058 Kraków ul.......00-18... 9: 1977.... Nazaretańska 1 tel......00....CSFN 30-680 Kraków ul. Biblioteka i Archiwum Zgromadzenia Księży Misjonarzy The Library and Archive of the Congregation of Missionary Fathers Congregatio Missionis ....... Oprac.... W........................ R...... 237 Redaktor ks. śr... dr Stanisław Rospond CM e-mail: np@post.......... (12) 422-82-85 e-mail: biblioteka@misjonarze... 201-217.. 9: 2003.... Nir R.....krakow.......

Oprac..... Norbertanek na Zwierzyńcu..... Nałęcz..... s. Kuraś..... Archiwum oo..... Oprac........... Kościuszki 88 tel..... Kuraś przy współudziale s. "Studia Claromontana"................... 151-152....pl Archiwista o... Zbudniewek J... Klasztor ss..... Kraków 1967................ T....... Muszyńskiej....... Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce........ Oprac.......skalka...OSPPE 31-065 Kraków ul.. ..Opraem 30-114 Kraków ul....... Danuta Kozieł CSFN tel................ Kraków 2002.. Skałeczna 15 tel...................................... s....................... Katalog archiwum błogosławionej Bronisławy.............. Zgromadzenie Panien Ofiarowania NMP (PP Prezentki) The Congregation of the Presentation of Mary Sisters (Presentation Sisters) Congregatio Virginum a Praesentatione Beatae Mariae Virginis 111 ... Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce.. 269-500...... Muszyńskiej........ M.. Katalog rękopisów muzycznych... Paulinów na Skałce The Archive of Pauline Fathers 'Na Skałce' Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae ............ Norbertanek na Zwierzyńcu.paulini....... Oprac. Kamolowa przy współudziale K... s..... Chlewicka.................. Chlewicka...... Klasztoru pp........ Andrasz-Mrożek............ 127-136........... Oprac... R.............. Kamolowa przy współudziale K....................... 8: 1987.... Warszawa 1988.................... Kuraś. s.... Oprac.....Archiwistka Prowincjalna s...... Grzegorz Prus OSPPE udostępnianie po uzgodnieniu Publikowane informatory o zasobie: Kowalska-Urbankowa Z. 2... Mrowiec.. Paula Zofia Torczyńska udostępnianie po uprzednim uzgodnieniu Publikowane informatory o zasobie: Katalog idealny dokumentów pergaminowych Klasztoru pp.. Zbudniewek J..... A... Katalog tymczasowy rękopisów archiwum i biblioteki opactwa norbertanek na Zwierzyńcu.. Zbudniewek J................ Norbertanek The Monastery of Premonstratensian Nuns Ordo Praemonstratensis ...: Archiwa Paulinów w Polsce. 422-63-07 udostępnianie po uprzednim uzgodnieniu .. (12) 427-13-18 fax (12) 427-00-08 Przeorysza m. Kraków 1967..... Kraków 1963..... T......... [w:] Archiwa polskie wobec wyzwań XXI w........ Katalog akt XIX i XX w.. 83-363............... Rybak.. Kraków 2001. 151....: Katalog rękopisów Biblioteki Paulinów w Krakowie na Skałce.... Pamiętnik III Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich.. S........................ Warszawa 1988...... D.. Pod red.................. s.... . S...... R......... D.... Warszawa 1998.. (12) 421-72-44 fax (12) 423-09-48 internet: www...... S. ABMK 64: 1995...... Oprac.......... D.....: Katalog Archiwum Klasztoru Paulinów w Krakowie na Skałce.........

................pl internet: www.........: Archiwum Główne Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (AGłNSJ) w Krakowie..... Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego The Archive of the Polish Southern Province of the Society of Jesus Societas Jesu ... (12) 421-86-68 w...........................org........... (12) 422-57-66 w.........00-17..prezentki........................MS 30-407 Kraków ul. (12) 266-32-34 Dyrektor ks............ Jana 7 tel................... 52 tel....... Św........................pl internet: www....63-66. 32 fax (12) 423-03-12 112 ............................................00-14............ Archiwum Główne Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (Siostry Sercanki) The General Archive of the Congregation of the Sister Servants of the Most Sacred Heart of Jesus Congregatio Servularum Sacratissimi Cordis Jesu 31-115 Kraków ul......................opoka....... s... "Archiva Ecclesiastica”....-pt................ Renata Gąsior udostępnianie po uprzednim uzgodnieniu ......... Garncarska 24 tel.......... M........................sercanki.org...org.. 52 fax (12) 432-04-70 e-mail: archiwum@sercanki....... 9................. Genowefa (Lucylla) Łukasik Archiwistka s.. Koszalińska 12 tel..00 .... (12) 422-65-00 e-mail: prezentki_krakow@zakon.................... poczt.. dr Piotr Jamioł MS udostępnianie: pn........ mgr Jadwiga Monika Kupczewska udostępnianie: pn.................. ....... Nr 2: 2005...............................pl Archiwistka s.....opoka........... 128 tel......pl Archiwistka s...................31-017 Kraków ul...........SJ 31-041 Kraków Mały Rynek 8 adres do korespondencji: 30-961 Kraków skr..... 10............ Archiwum Prowincjalne Misjonarzy Matki Bożej z La Salette (Saletynów) w Krakowie The Provincial Archive of the Missionaries of Our Lady of La Salette Congregatio Missionariorum Dominae Nostrae a La Salette .net...................00 po uprzednim zawiadomieniu Publikowane informatory o zasobie: Kupczewska J............... (12) 428-15-00 w......................-pt..........

.....00 ...... Archiwum Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców The Archive of the Polish Province of Resurrection Fathers Congregatio a Resurrectione Domini Nostri Jesu Christi .................. dr Bolesław Dyduła SJ udostępnianie: pn............-pt..................... ks........................krakow........................................e-mail: archiwum@jezuici............ Benedyktynek w Krzeszowie k........ .................... Archiwum Prowincjalne Urszulanek Unii Rzymskiej The Provincial Archive of the Saint Ursula Convent Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae ..........CR 30-320 Kraków ul...................... Kamiennej Góry The Abbey of Benedictine Nuns in Krzeszów near Kamienna Góra Moniales Ordinis Sancti Benedicti ......... 10......................................................................................... Pawlickiego 1 tel........ (12) 431-06-68 tel...........pl Prowincjał ks.... Edyta Wójcik udostępnianie po wcześniejszym uzgodnieniu ........OSU 31-038 Kraków ul........................ mgr Iwona Naglik udostępnianie: pn............ mgr Andrzej Napiecek CR udostępnianie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu...................................-pt...................... Starowiślna 9 tel......................pl internet: www..........................00 ............................. (12) 422-99-14 e-mail: osu_aprow@osu.....................jezuici..................... 9......... Poznań 1984 (maszynopis niepublikowany).............00-16......................................pl Dyrektor ks.... oprócz świąt kościelnych i państwowych Publikowane informatory o zasobie: Miązek T........... (12) 267-18-00 fax (12) 267-29-66 e-mail: kuria@zmartwychwstancy.....................OSB 58-405 Krzeszów 288 tel........................krakow. Biblioteka Metropolitalnego Seminarium Duchownego The Library of the Metropolitan Seminary 113 ............: Organizacja i opracowanie Archiwum Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców.... dr Krzysztof Dyrek SJ Dyrektor Archiwum ks......................... Opactwo ss........... (75) 742-33-80 Opiekun zbiorów s..pl Archiwistka Prowincjalna s.....30-14..................................

.....00........ 163-164.00.......00-15...... 110.20-950 Lublin ul.... 13... 37-46.00-17.......lublin........ 9........... D.........00...... Piłsudskiego 248/252 tel............ A. Józefowicz-Wiśniewska...pl/zakony/betanki Kurator s.betanki@kuria.....pl Dyrektor ks.. dr Tadeusz Kądziołka udostępnianie: pn..... Prymasa Wyszyńskiego 6 skr...... (81) 526-91-12 tel. Lublin 2000... (81) 527-59-82 fax (81) 527-86-04 e-mail: archiwum.. poczt....... Zielińska E.......... 9.pl Archiwista Generalny ks.00-12...........D..............lublin.. pt........... 9.....00-18.. ABMK 29: 1974. Kamolowa przy współudziale K.... Lublin 2004..... E........... Oprac.......... (22) 781-14-90 w..... Lublin 2001 (maszynopis powielony)....... Wojtyska H... Zahajkiewicz M.. mgr Karolina Anna Kołodziejczyk CSFB udostępnianie po indywidualnym uzgodnieniu ... s. Archiwum Generalne Zgromadzenia św............. red... (22) 781-28-36 w.: Biblioteka Seminarium Duchownego w Lublinie i biblioteki klasztorne w diecezji lubelskiej i podlaskiej... Oszajca E.....00-17... śr.... dr Roman Majka CSMA udostępnianie: pn-pt.......: Inkunabuły w Bibliotece Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie.... Archiwum Generalne Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej The General Archive of the Congregation of the Family Sisters of Bethany Congregatio Sororum Familiae Betanensis . Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce... wt. Jana Pawła II 11 tel................00 114 .... Warszawa 1926... s.michalici................... Krawczyk.......... kom.......: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie w latach 1927-1999.... s. sob......... 21-282...pl internet: www.. czw. ABMK 28: 1974.............. Warszawa 1988... [w:] Lublin a książka. Muszyńskiej.......... 214 tel........lublin..... ..... 15. 609-243-545 e-mail: agcsma@polnet. 19 tel...00 Publikowane informatory o zasobie: Zalewski L. (81) 743-65-05 e-mail: msdbibliot@kuria...... 19 tel...: Katalog rękopisów Biblioteki Seminarium Duchownego w Lublinie...CSFB 20-533 Lublin ul.CSMA 05-261 Marki-Struga al........kuria..cc internet: www.. 157-220. s....: Seminarium Duchowne i jego biblioteka [w:] Archidiecezja Lubelska... Michała Archanioła The General Archive of the Congregation St Michael Archangel Congregatio Sancti Michaelis Archangeli .. s...

9...........00........ Markiewicza 25A tel...................... ks........................... (12) 644-69-92 e-mail: archiwum............. Kamolowa przy współudziale K..........hosianum.................... Hozjusza 15 tel.................................. Eligia Stanisława Chaber udostępnianie po uprzednim uzgodnieniu .....00-15............... kard..................... wt...........00 w sierpniu nieczynna Publikowane informatory o zasobie: Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce..................edu.................. Zgromadzenie Sióstr Szkolnych De Notre Dame... s.................. (89) 523-89-75 fax (89) 523-86-45 internet: www........... (13) 435-30-10 Archiwista Domowy ks....... (12) 644-23-31 tel........pl udostępnianie po uprzednim kontakcie telefonicznym lub elektronicznym ....pl/bibliot.................... dr Józef Przeklasa CSMA udostępnianie: pn....... Warszawa 1988................ 9....... Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie The Library of the Mayor Seminar Warmia Metropoly 'Hosianum' in Olsztyn 11-041 Olsztyn ul................................................. Prowincja Polska w Opolu........................edu.... S.. Michała Archanioła 38-430 Miejsce Piastowe ul..... 115 ....Ocist 31-979 Kraków ul........ D.................. sob....pl Dyrektor ks.-pt...................00................ mgr Tomasz Garwoliński Pracownia: pn..... 15....00-17............................. Oprac.............Archiwum Domowe Zgromadzenia Św..htm e-mail: tomgar@uwm... Muszyńskiej...................00-18............................. 10................................ 65 tel...00-12.........................180......00 ...00-15................-pt. poczt..... Rawska 5 tel.... 9..............................mogilskie@op......................00.... (48) 674-10-85 fax (48) 674-14-86 Archiwistka s... Archiwum Cystersów w Mogile The Archive of Cistercian in Mogiła Ordo Cisterciensis .......... ....... Klasztorna 11 skr...... Zgromadzenie Zakonne Córek Maryi Niepokalanej The Congregation of Mary the Immaculate Congregatio Filiarum Mariae Immaculatae 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą ul....

.............SSND 45-020 Opole Mały Rynek 5 tel....Archiwum Prowincjalne The Congregation of the School Sisters of Notre Dame. T. Pelplin 2001..... Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie The Library of the Mayor Seminary in Pelplin 83-130 Pelplin pl............ Nierzwicki K........ Maria Amata Kupka s......... Góra B....: Zabytki piśmiennictwa ..: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie w latach 1828-2000.... dr Alfons Labudda SVD e-mail: ali@seminarium... Katalog mikrofilmów........ (55) 242-92-96 tel...... (55) 242-91-00 fax (55) 242-93-96 Dyrektor ks.. 9.......... [w:] Skarby Pelplina...Biblioteka seminaryjna.. "Studia Pelplińskie"............... 30: 2000... Warszawa 1962...00-16............. (58) 536-16-64 w........... 373-400.......... czw............00 po uprzednim zgłoszeniu . 187-217.... pt... The Polish Province in Opole Congregatio Sororum Scholarium de Notre Dame ....................00...../fax (77) 402-50-85 Osoby odpowiedzialne: s. Oprac..... Anastazy Nadolny udostępnianie: wt.. 91-95..... D. nr 9.......... 184-185....... s. Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku The Library of the Mayor Seminary in Płock 09-400 Płock 116 . s.................................. Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce....... 9........... s.. Góra B. Kamolowa przy współudziale K... Ciecholewski..SVD 14-520 Pieniężno Kolonia 19 tel.................: Rękopisy Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie...00-14...... .00-14............................... Warszawa 1988. s. Maria Konsolata Zając udostępnianie po uprzednim uzgodnieniu .... Biblioteka Narodowa................. Nadolnego. [w:] Księga Jubileuszowa ...... 53 Dyrektor zbiorów ks......... czw........... Mariacki 7 tel.: Straty wojenne i rewindykacja zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie........ Seńko W... Pelplin 1997..... A............. Archiwum Polskiej Prowincji Księży Werbistów The Archive of the Polish Province of the Divine Word Missionaries Societas Verbi Divini . Oprac............. Pod red............... Warszawa 1969. ks.org.. Muszyńskiej............ s......................................... 8.......................350 lat Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie (1651-2001). sob.......-wt..... 199-220.......pl udostępnianie: pn. nr 14...... Biblioteka Narodowa... R................. Katalog mikrofilmów.00 Publikowane informatory o zasobie: Katalog mikrofilmów muzycznych..................... dr hab............. pt...

....... Graczyka...... Archiwum Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej The Archive of the Society of Christ Fathers for Polish Migrants Societas Christi pro Emigrantibus Polonis ...: Archiwum Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej......... Graczyk W..... Prowincja Matki Bożej Częstochowskiej w Przemyślu The Congregation of Felician Sisters. 193-201...-pt.... Archiwum Prowincji św.ofm. s...... Zgromadzenie Sióstr Felicjanek.............. W..........: Księgozbiór kapituły katedralnej w Płocku w XVI i XVII wieku.................... (61) 647-21-00 fax (61) 852-43-83 Dyrektor ks....00-18.... Płock 2003...................00-18. dr Bernard Kołodziej TChr e-mail: bkolodziej@tchr.... 2....... T.......... .. (61) 851-26-50 fax (61) 851-26-60 e-mail: kuria_ofm@poznan........ s..190........ The Province of Our Lady of Częstochowa in Przemyśl Congregatio Sororum S.. Pod red....Franciszkanów The Archive of St Francis' Province of the Order of Friars Minor Ordo Fratrum Minorum ......pl Dyrektor ks.... Oprac...... mgr Benigny Zbigniew Piechota OFM udostępnianie w uzgodnionym ......org... (24) 262-85-57 e-mail: bibl....00 Publikowane informatory o zasobie: Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce............... 27: 1999. Garbary 22 tel................. Felicis de Cantalice Tertii Ordinis Regularis Sancti 117 ........... [w:] Archiwa polskie wobec wyzwań XXI w....-pt...... Pamiętnik III Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich....00 Interesanci: pn................. Nowowiejskiego 2 tel.................... "Studia Płockie".także telefonicznie – terminie ........................ Nałęcz..................................... Panny Marii 4 skr. A. poczt..................... D. 14........................ Muszyńskiej. Franciszka Zakonu Braci Mniejszych .....wsd@wp............org po uprzednim uzgodnieniu Publikowane informatory o zasobie: Kołodziej B. Kamolowa przy współudziale K.. s. 23 tel.... D................... T.............pl Kustosz o.. 10..............TChr 60-962 Poznań ul................ul... 137-139...OFM 61-867 Poznań ul..................... .. Pod red.... Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.......... Warszawa 1988..... Warszawa 1998......opoka........................................... dr Waldemar Graczyk Pracownia: pn........... abp.........

...........................................................pl udostępnianie po uprzednim uzgodnieniu (z powodu remontu ograniczony dostęp do zbiorów) Publikowane informatory o zasobie: Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce.......... Biblioteka Kapitulna w Przemyślu The Library of the Cathedral Chapter in Przemyśl 37-700 Przemyśl ul.... (15) 832-25-23 p............................................. 678-96-49 (po 15......CSSF 37-700 Przemyśl ul..............org.............................. Oprac................... 217-218..................... (48) 675-17-28 fax (48) 675-17-81 e-mail: sluzki-mariowka@poczta............................ Maria Dobrawa Łupicka CSSF udostępnianie po uprzednim uzgodnieniu ...................... Roman Chwałek udostępnianie po uprzednim uzgodnieniu 118 ....00) e-mail: wacekpar@pr........o.................... Muszyńskiej...... Archiwum Generalne Sióstr Służek NMPN w Mariówce The General Archive of Sisters .opoka... Poniatowskiego 33 tel................ ...... D..................................................................... informacji udziela archiwistka po uprzednim uzgodnieniu ..............................Francisci Seraphici ........pl Archiwistka s..Handmaids of the Blessed Virgin Mary Congregatio Sororum Servularum Beatissimae Mariae Virginis Immaculatae 26-400 Przysucha Mariówka 3 tel....... s......pl Archiwistka Helena Brygołówna archiwum niedostępne publicznie............................. Kamolowa przy współudziale K........... Archiwum Kapituły Katedralnej The Archive of the Cathedral Chapter 27-600 Sandomierz ul. Warszawa 1988....... Dyrektora ks.........onet....... Wacław Partyka tel.. Katedralna 1 tel.....................onet........... Kapitulna 2 Dyrektor ks.... (16) 670-62-95 fax (16) 670-26-21 e-mail: felix_pr@przemysl................ (16) 670-72-24 tel........

Publikowane informatory o zasobie:
Wójcik W.: Archiwum i Biblioteka Kapituły w Sandomierzu. ABMK 7: 1963, s. 5-41;
Wójcik W.: Rękopisy Biblioteki Kapitulnej w Sandomierzu. ABMK 36: 1978, s. 79-103;
Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. Oprac. D. Kamolowa przy współudziale K. Muszyńskiej. Warszawa 1988, s. 224;
Pergaminy Archiwum Kapituły Katedralnej Sandomierskiej. Oprac. F. Kiryk. Sandomierz 2002.

...................................................................................................................................................................................

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu
The Library of the Mayor Seminary in Sandomierz
27-600 Sandomierz
ul. Żeromskiego 6
tel. (15) 832-07-09
tel. (15) 833-37-91
tel. (15) 832-27-08 w. 351
fax (15) 833-26-22
e-mail: biblwsd@sandomierz.opoka.org.pl
internet: www.bwsdsan.pl
Dyrektor ks. Andrzej Barzycki
udostępnianie: śr.-pt. 7.30-15.30, sob. 7.30-14.30
Publikowane informatory o zasobie:
Wójcik W.: Cenniejsze rękopisy Biblioteki Seminarium Duchownego w Sandomierzu. ABMK 1: 1962, s. 259-330;
Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. Oprac. D. Kamolowa przy współudziale K. Muszyńskiej. Warszawa 1988, s. 224-228.

...................................................................................................................................................................................

Opactwo ss. Benedyktynek pw. Wniebowzięcia NMP
The Abbey of Benedictine Nuns
Moniales Ordinis Sancti Benedicti - OSB
09-200 Sierpc
ul. Wojska Polskiego 28A
tel. (24) 275-26-13
Matka przeorysza Maria Paula Cedro OSB
udostępnianie: pn.-pt. 8.00-18.00 po uprzednim uzgodnieniu z przeoryszą

...................................................................................................................................................................................

Archiwum i Biblioteka Opactwa św. Wojciecha ss. Benedyktynek w Staniątkach
The Archive and Library of St Adalbert's Abbey of Benedictine Nuns in Staniątki
Moniales Ordinis Sancti Benedicti - OSB
32-005 Niepołomice
Staniątki 299
tel. (12) 281-80-58
tel. (12) 281-94-67
Archiwistka s. Janina Assumpta Lizoń OSB
udostępnianie za zezwoleniem i w porozumieniu z Matką Ksienią
Publikowane informatory o zasobie:

119

Chwalewik E.: Zbiory polskie, archiwa, biblioteki. T. 2. N-Z. Warszawa-Kraków 1927, s. 204-205;
Nir R.: Rękopisy liturgiczne biblioteki PP. Benedyktynek w Staniątkach. "Częstochowskie Studia Teologiczne". T. 4: 1976, s. 165-184;
Nir R.: Rękopiśmienne zabytki muzyczne w niektórych polskich bibliotekach klasztornych. "Muzyka". T. 23: 1978, nr 3, s. 95-109;
Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. Oprac. D. Kamolowa przy współudziale K. Muszyńskiej. Warszawa 1988, s. 230.
Inwentarz Archiwum Benedyktynek w Staniątkach. Oprac. W. Kolak, J. Marecki, S. Radoń. Kraków 2003.

...................................................................................................................................................................................

Archiwum Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny
Niepokalanie Poczętej w Starej Wsi
The Archive of the Congregation of Sisters-Servants of the Blessed Virgin Mary
in Stara Wieś
Congregatio Sororum Servularum Beatae Mariae Virginis Immaculatae
Conceptae
36-200 Brzozów
Stara Wieś 460
skr. poczt. 66
tel. (43) 434-14-76
tel. (43) 434-16-12
Archiwistka s. Marta Komorska
udostępnianie po uprzednim uzgodnieniu
Publikowane informatory o zasobie:
Kudryk T. S.: Inwentarz Archiwum Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Starej Wsi. ABMK 50: 1985, s. 3-435.

...................................................................................................................................................................................

Klasztor Sióstr Klarysek w Starym Sączu
The Monastery of Poor Clares in Stary Sącz
Ordo Sanctae Clarae - OSC
33-340 Stary Sącz
pl. Św. Kingi 1
tel. (18) 446-04-99
fax (18) 446-01-73
e-mail: archiwum@kalryski.sacz.pl
Ksieni S. M. Elżbieta Wielebińska
udostępniane tylko wybrane części zasobu - w rozmównicy klasztoru po uzyskaniu zgody
ks. bp. dr. Wiktora Skworca z Tarnowa i po uzgodnieniu terminu z archiwistką
Publikowane informatory o zasobie:
Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. Oprac. D. Kamolowa przy współudziale K. Muszyńskiej. Warszawa 1988, s. 231.

...................................................................................................................................................................................

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP
The Congregation of Sisters of Mary the Immaculate
Congregatio Sororum Immaculatae Conceptionis Beatae Virginis Mariae - CSIC
96-516 Szymanów
ul. Szkolna 2
tel. (46) 864-91-10
tel. (46) 864-91-11
tel. (46) 864-91-37

120

fax (46) 861-46-77
fax (46) 861-01-14
e-mail: siostry@niepokalanki.pl, archiwum@niepokalanki.pl
internet: www.niepokalanki.pl
Archiwistka s. Janina Martynuska

e-mail: sjanina@szymanow.elektron.pl
udostępnianie pn.-pt. po uprzednim uzgodnieniu

...................................................................................................................................................................................

Archiwum Prowincji Warszawskiej Redemptorystów
The Warsaw Province Archive of the Congregation of the Most Holy Redeemer
Congregatio Sanctissimi Redemptoris - CSSR
33-170 Tuchów
ul. Wysoka 1
tel. (14) 652-54-56
Archiwista Prowincji o. Kazimierz Plebanek CSSR

trwa porządkowanie archiwum - zbiory udostępniane częściowo po wcześniejszym zgłoszeniu

...................................................................................................................................................................................

Archiwum Główne Zgromadzenia ss. Franciszkanek Rodziny Maryi
The General Archive of the Congregation of the Family of Mary Franciscan
Sisters
Congregatio Sororum Franciscalium Familiae Mariae
01-017 Warszawa
ul. Żelazna 97
tel. (22) 838-38-73
Dyrektor s. dr Teresa Antonietta Frącek RM
Archiwistka s. mgr Teresa Komar RM
udostępnianie po uprzednim skontaktowaniu się i ustaleniu terminu
Publikowane informatory o zasobie:
Wyczawski E. H.: Zbiór materiałów do życia i działalności arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. "Studia Theologica Varsaviensia". T. 4: 1966, nr 1, s. 167­
249;
Frącek T.: Źródła historyczne dotyczące Zgromadzenia Sióstr Rodziny Marii w latach 1939-1947 znajdujące się w Archiwum Generalnym w Warszawie przy ul.
Żelaznej 97, [w:] Metody i źródła do badań z historii społecznej XIX i XX w. Lublin 1975, s. 155-197.

...................................................................................................................................................................................

Archiwum Dokumentacji Akt Polskiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr Misjonarek
Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki)
The Archive of the Polish Province of Pallotti Sisters
Congregatio Sororum Missionariarum Apostolatus Catholici - SAC
03-700 Warszawa
ul. Płońska 20
skr. poczt. 100

121

......pl Dyrektor ks................... Taneczna 65 tel....................... Archiwum Marianów Prowincji Polskiej The Archive of the Polish Province of Marian Fathers Congregatio Clericorum Marianorum sub titulo Immaculatae Conceptionis Beatissimae Virginis Mariae ................................... (22) 679-63-43 e-mail: pallsekret@wp.... Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego....................SDB 03-775 Warszawa ul.......pl Archiwistka s.. 02-837 Warszawa. (22) 642-23-71 Dyrektor mgr Tadeusz Górski MIC udostępnianie po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem ................................ e-mail: prow@sc.........................org................ 9.......MIC 02-914 Warszawa ul. (22) 818-65-51 fax (22) 518-62-01 e-mail: wawa@salezjanie...................................../fax (22) 643-38-03 e-mail: ekon@sc.........00-16................. Archiwum Prowincjalne Sacré Coeur w Warszawie The Provincial Archive of Sacré Coeur in Warsaw Societas Sacri Cordis Jesu 02-829 Warszawa ul. fax 644-77-73. Krystyna Śmigiel udostępnianie po uzgodnieniu z przełożoną Prowincji: ul........................................................ 643-73-59.............................. tel......-pt........pl Publikowane informatory o zasobie: Archiwum Klasztoru we Lwowie...pl Archiwistka s..............................SJ 02-536 Warszawa 122 .......................... Archiwum Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego The Archive of the Polish Province of Greater Poland and Mazoviae of the Society of Jesus Societas Jesu .opoka................................... Archiwum The Province of Salesian Fathers......tel......................00 ..... Puchaczy 16............ Bonifacego 9 tel.......................... Jarosław Pachulski SDB udostępnianie: pn.....opoka............................................... Kawęczyńska 53 tel.................................... (inwentarz niepublikowany) ............................ Blanka Sławińska SAC udostępnianie po uprzednim uzgodnieniu .......org............................................................................................... The Archive Societas Sancti Francisi Salesii ....

"Fides: Biuletyn bibliotek kościelnych". 149-214... nr 1-2...wroc.. Szkice z dziejów Biblioteki Kanoników Kapituły Katedralnej we Wrocławiu...... s.. Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce..... Wrocław 1956 (maszynopis na miejscu..............00-17....................pl Dyrektor o.. 1996......... Rulka K. Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce..... 258-315......: Rękopisy Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu.....-sob. ..........: Księgi liturgiczne i rękopisy Biblioteki Kapituły Włocławskiej........... s. Karnkowskiego 3 tel. Jadwigi we Wrocławiu 123 ...... Wrocław 1974. J.......................... Archiwum Główne Zakonu Braci Mniejszych Prowincji św.......... Oprac......: Zbiór rękopisów Biblioteki Seminarium Duchownego we Włocławku... [w:] Verbum crucis .-pt........... Józef Pater udostępnianie: wt...........ul.........................00-14. (71) 322-17-55 fax (71) 322-11-79 e-mail: pater@pft....... s....... 9........ Kruciny........ 125-149..... s............. informacje udostępnia dyrektor po uprzednim umówieniu się ............. (22) 542-10-21 fax (22) 848-15-99 e-mail: archiwum@jezuici................. Rulka K.. "Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie"........... 9........ Pod red......... D..... XX Chodyńskich we Włocławku The Library of the Priesters Chodyńscy Seminar in Włocławek 87-800 Włocławek ul...... kopia w Zakładzie Rękopisów Biblioteki Narodowej)......... Muszyńskiej........ muzeum@pft........: Średniowieczne księgi rękopiśmiennicze w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku... 7: 1975.................. zb........... [w:] Biblioteka Kapituły Włocławskiej....pl............... Biblioteka Seminarium Duchownego im............ Kanonia 12 tel..........00 Publikowane informatory o zasobie: Urban W...... 23 Dyrektor ks.......... (54) 231-19-80 w................... Warszawa 1988..... 66-76.. s.Kardynałowi Bolesławowi Kominkowi w hołdzie... Warszawa 1988... sob............................... Muszyńskiej...00-13.....wroc. "Colloquium Salutis".... T. s.......... Kamolowa przy współudziale K.... 9..... Narbutta 21 tel...... Zarys dziejów Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu...... Oprac... Kazimierz Rulka tel.....00 Publikowane informatory o zasobie: Chodyński St.. D.. dr hab..... T..... Oprac....... Kamolowa przy współudziale K.. . 15: 2001..30..... s.. Biblioteka Kapitulna we Wrocławiu The Library of the Cathedral Chapter in Wrocław 50-328 Wrocław ul.....pl Dyrektor ks.......... 344-346......... 231-17-70 udostępnianie: pn. 224-228... Tadeusz Pronobis SJ archiwum niedostępne publicznie.... Włocławek 1949... 89-112..

... poczt...... po uprzednim uzgodnieniu terminu .wroc............... T.pl internet: www.. (71) 327-35-52 tel....00 w innych terminach ..........: Katalog Archiwum Warszawskiej Prowincji Kapucynów w Nowym Mieście nad Pilicą...pl Archiwista o. Muszyńskiej.po uzgodnieniu z dyrektorem...OFMCap 05-170 Zakroczym ul.. 4. 35 tel..... Kamolowa przy współudziale K.pl/instyt/archiwum.: Kształtowanie się zasobu archiwalnego w zakonie męskim na przykładzie Archiwum Warszawskiej Prowincji Kapucynów......... 57-70.... Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce.. udostępnianie: pn....... 124 .. 5-264......OFM 51-161 Wrocław al........ [w:] Zakony franciszkańskie..... s.. 1756 tel... O.......... Warszawa 1988.. (71) 327-35-50 fax (71) 327-35-55 e-mail: prowofm@archidiecezja............... istnieje możliwość noclegu Publikowane informatory o zasobie: Jastrzębski A.... Archiwum Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Centre of Spirituality "Honoratianum"..kapucyni-cdh. H...The General Archive of Hedwig Province of the Order of Friars Minor in Wrocław Ordo Fratrum Minorum . (22) 785-34-96 fax (22) 785-20-18 e-mail: abikap@uksw...... Oprac...... Prejs R... Ireneusz Bednarek OFM udostępnianie: pn.. 2... cz. Grzegorz Filipiuk OFM Cap.franciszkanie. D. 9........... Kasprowicza 26 skr..-pt. ABMK 62: 1993...-pt.... Lublin 1987. s......html Dyrektor br........edu... (22) 785-23-28 w.. 176..... Centrum Duchowości "Honoratianum"..... Koźmińskiego 36 tel........00-16... The Archive of the Warsaw Province of the Order of Friars Minor Capuchins Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum .. s...

.....30-19........ Barycza...... czw.....ARCHIWA SZKÓŁ WYŻSZYCH ARCHIVES OF ACADEMIES Archiwum Uniwersytetu w Białymstoku The Archive of Białystok University 15-365 Białystok ul. 2...law..00-15. śr.......... (12) 663-35-35 fax (12) 663-35-64 e-mail: archiwum@cicero....30 Interesanci: pn. Pod red. Cracow 2001...... Kraków 1965.... 8............edu.... Perkowska.......... Pod red.... (85) 742-60-93 tel....... Racławickie 14 tel....-pt.............. Kaczmarczyk K. Kraków 1981 (odbitka z Katalogu rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego.................... A Guide to the Jagiellonian University Archives.html 125 .... Mickiewicza 22 tel...30-15... wt......pl internet: www....... ..00 Publikowane informatory o zasobie: Historia Archiwum Jagiellońskiego.......edu....... 8..... (81) 445-32-11 fax (81) 445-32-10 e-mail: archiwum@kul................. U.archiwum....... Pogodna 65 tel.. (85) 745-71-82 internet: www.......................kul... Perkowskiej.: Catalogus diplomatum pergameneorum Universitatis Jagellonicae Cracoviensis..........pl tel.30 .................... U.....lublin.45.... Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego Jagiellonian University Archives 30-059 Kraków al. Krzysztof Stopka udostępnianie: pn.. ed..............: Rękopisy Archiwum Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie............ 8...... Wisłocki W.....lublin.. Kraków 1877-1881)... Kraków 2001.......pl internet: www..... H....edu.. 7............ Cracoviae 1953. Wyd...............uwb............pl/1110.-pt............................. Przewodnik po Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego...uj.uj..... 663-35-34 Kierownik dr hab.......30-14.. Archiwum Uniwersyteckie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II The Archive of the Catholic University of Lublin 20-950 Lublin Al..pl Osoba odpowiedzialna mgr Bożena Rusiłowicz udostępnianie: pn.. pt..

... M. 197-202.... Kościół....... 51-53. Lublin 1992. Sójka J........... Pomorska 149/153 tel........... Z.. czw. Niepodległość.00......: Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji pozaaktowej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.. 10.....: Akta Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi w zasobie Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego. 208-212.....00-15....: Koncepcje i początki działalności Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1945-1964.... Nr 4: 2002..Kierownik mgr Marek Pawelec udostępnianie: pn... K.................... 126 .......... s..: Materiały źródłowe w Archiwum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego... K............ Lublin 1997........................... s............................ Karolewicza... [w:] Państwo..............pl Kierownik dr Dariusz Klemantowicz udostępnianie: pn... Folia Paedagogica et Psychologica".. Pod red..... Folia Paedagogica et Psychologica". "Archiwista Polski"............... s... 8... [w:] Wybrane zagadnienia z dziejów Uczelni.... s........lodz... Archiwum i Muzeum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej The Archive and Museum of the Maria Curie-Skłodowska University 20-031 Lublin ul....lodz. 333342.... Skarbka.. ............ [w:] Archiwistyka na studiach historycznych.. wt. Ziółka.............. s.. 11.........00 Publikowane informatory o zasobie: Styk J...lodz.....-pt...00-15...pl internet: www.. s... s... 10. (81) 537-58-26 internet: www......... 196-202......: Organizacja i zakres działania Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego do 2001 r.... Pawelec M....00-17... 12....... Pod red.... Zahajkiewicza...... G.........lublin.. 10............. "Acta Universitatis Lodziensis.............. Toruń 2002....... J.: Archiwum Uniwersyteckie KUL.... W......... Olczak S.00....... Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego The Archive of Łódź University 90-236 Łódź ul. ........: Zasób archiwalny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.. Z. 181-195................... "Acta Universitatis Lodziensis.00-14. (81) 537-58-31 tel...00-14.00 Publikowane informatory o zasobie: Stroynowski A.... 35: 1995.......... Muzeum mgr Jerzy Kasprzak udostępnianie: pn.-pt............. Olczak S.....archiwum............ Roman.... 361-373.....umcs. Informator...uni......-pt...: Archiwum UMCS.. Zielińskiego............. Radziszewskiego 11 tel............... J.... wt............. Pod red..........pl Kierownik dr Anna Łosowska Zastępca kierownika ds..... Lublin 1984.........00-15..../fax (42) 635-57-26 fax (42) 635-53-69 e-mail: archiwum@uni............. .00 istnieje możliwość zmiany czasu po uzgodnieniu z kierownikiem Interesanci: pn.. Z.. pt.00 Publikowane informatory o zasobie: Łosowska A..... śr........pl e-mail: dararch@uni... ABMK 23: 1971.... Klemantowicz D..... 35: 1995.....

: Wykaz prac magisterskich absolwentów historii WSP (1972-1999) i UWM (1999-2002) przechowywanych w Archiwum UWM.. śr... Z... (89) 524-62-75 internet: www... ................amu..............pl Opiekunowie Grażyna Pawełczyk Grzegorz Turowski udostępnianie: pn.................. Archiwum Uniwersytetu Opolskiego The Archive of Opole University 45-052 Opole ul.. 8..00-17........ "Wiadomości Uniwersyteckie UWM"............... wt......00.......-pt.... s...... (61) 829-63-87 tel. Adama Mickiewicza The Archive of the Adam Mickiewicz University 61-614 Poznań ul..........edu.pl internet: http://archiwum........ 9. (77) 454-18-17 fax (77) 541-60-00 internet: www. "Echa Przeszłości".....: Historia Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie... Kasparek D..... 3: 2002............ Wójcicka A..00.......... pt...........pl/pl/archiwumuwm/ tel.....: Uniwersyteckie archiwum......... Archiwum Uniwersytetu im.......... 155-170... "Echa Przeszłości".. 8....00-14......00-15........ s. 171-182....... czw............. 337-356. Z...: Zasób Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie..00-14...... 10....... Kasparek D.edu.........opole..........uni............... 9............pl Kierownik mgr Anna Domalanus udostępnianie: pn.. 4: 2003. 524-62-75 e-mail: kasparek@uwm... 3: 2002. (61) 829-63-86 fax (61) 829-63-90 e-mail: archiwum@amu.00-12......00 Interesanci: pn....... Czaplaka 2 tel...edu......00 Publikowane informatory o zasobie: Kasparek D............ s. 9.00 . Umultowska 85A tel....00-16....30 127 .. Prawocheńskiego 19 tel......uwm..Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie The Archive of University of Warmia and Mazury in Olsztyn 10-720 Olsztyn ul..........-pt. s..edu... Nr 6: 2001..................-pt. "Echa Przeszłości".. 523-47-04 Kierownik mgr Danuta Kasparek Zastępca Kierownika mgr Anna Wójcicka udostępnianie: pn..... 8...pl tel.. Z.............

............edu...... "Głos Uczelni"...... Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego The Archive of the Szczecin University 71-065 Szczecin al.. 8.... Gagarina 13A tel...............pl/archiwum Kierownik mgr Kamila Latocha udostępnianie: pn...................-pt... 9....... (91) 444-26-31 e-mail: archiwum@univ.....00 sierpień ................. (22) 552-03-17 tel..uni................-śr..... Krakowskie Przedmieście 26/28 tel... 9...................... Piastów 40B (bud. 9.......archiwum..................... s..............00 Interesanci: pn......00-15............................................00 ........... (91) 444-26-30 tel...szc....... nr 3) adres do korespondencji: 70-453 Szczecin al............uw........... Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego The Archive of Warsaw University 00-927 Warszawa ul...........................pl Dyrektor mgr Krzysztof Pilecki Zastępca Dyrektora mgr Anna Wirkus udostępnianie: pn................................. 55-61..pl internet: www...00-14.....archiwum nieczynne Publikowane informatory o zasobie: 128 ............pl internet: www.......: Archiwum UMK zbiornicą dokumentów przeszłości Uczelni............................ Jedności Narodowej 31 tel............00 Publikowane informatory o zasobie: Moraczewska H.......us......torun.......torun....................................uw............-pt.................30-14.... Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika The Archive of the Mikołaj Kopernik University 87-100 Toruń ul................. (22) 552-03-13 e-mail: archiwum@adm....... (56) 611-47-33 tel............-pt........pl internet: www..pl Kierownik dr Henryka Duczkowska-Moraczewska udostępnianie pn...edu.......... ..00-14.szczecin.. (56) 611-47-42 e-mail: archiwum@uni..... Nr 3: 1988.....................

Sztark.... s.......... W................... Nr 2: 1997............... Pod red..-pt.......... [w:] Archiwa polskie wobec wyzwań XXI w...00-16... pt. T............. Universitätsarchiv in Wrocław. Archiwum Politechniki Gdańskiej Archice of Gdansk University of Technology 80-952 Gdańsk ul................ Oprac........ Sztark......... L.: Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego....krakow.. "Nasza Przeszłość"...uni..... 8......... (71) 341-07-26 fax (71) 343-25-45 e-mail: auwr_dokumenty@archiw.pat...00-13.................... s............ Warszawa 1998..... Szewska 50/51 tel..... T.... 157-160......... D.. 9...pl Opiekun ks.. 2... M.00 z wyjątkiem świąt kościelnych i uczelnianych..... Nr 3: 2004 (maszynopis powielany)........... M..... Pamiętnik III Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich..... Głąb.pl internet: www...wroc........ czw.......... Wrocław 1992........ Smołka.............krakow...nieczynne Publikowane informatory o zasobie: Majkowska R.....00 Publikowane informatory o zasobie: Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego.............. . 137-145.... Nr 1: 1993. .htm Dyrektor dr Teresa Suleja udostępnianie: pn. Wrocław 1992... Archiwum Papieskiej Akademii Teologicznej Archive of the Pontifical Academy of Theology in Cracow 31-002 Kraków ul.... (71) 375-22-28 tel.... Kanonicza 25 tel........... Narutowicza 11/12 129 ............................. (12) 421-84-16 w........... ......................wroc.. Pilecki K............ dr Andrzej Bruździński Sekretarz mgr Anna Gondek Interesanci: pn........ 18 e-mail: Archiwum@jadwiga......................... Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego The Archive of the Wrocław University 50-139 Wrocław ul....................... Głąb.... W.. Smołka........ Nałęcz........ Nr 1: 1999 (uzupełniony)...........................Biuletyn Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego.. lipiec-sierpień .: Zarys dziejów i zawartość archiwum kościoła św............ wt......pl internet: www......... 71: 1989..pl/STRONAPOL................... L. Bearb.......................pat............. Marka w Krakowie.......uni............

......................................................pl Kierownik Janina Dobersztyn Interesanci: pn....................................... 8.........00-15..............00 ........................... Akademia Górniczo-Hutnicza im................ Św............. Archiwum Politechniki Śląskiej Archive of the Silesian University of Technology 44-100 Gliwice ul........................tel. (32) 237-24-81 fax (32) 237-20-82 e-mail: oa@polsl.. Politechnika Warszawska Warsaw University of Technology 00-611 Warszawa ul...............00-15....... Filtrowa 2 tel....................pg........-pt..... (61) 665-28-60 tel...... Rocha 11 tel...................... Archiwum Politechniki Poznańskiej Archive of the Poznań University of Technology 60-965 Poznań ul..................-czw............. Bałtycka 8 tel..00-16......00-15........00 ............. (58) 347-29-47 fax (58) 347-27-58 e-mail: Archiwum_pg@pg.....................-pt.................. 7........pl mgr Krystyna Dagga Interesanci: pn........................pl internet: www...............................................00 ...................gda..............................-pt.............. Stanisław Staszica w Krakowie 130 ..................... 7...................00 ................................................................... (61) 665-28-59 e-mail: archiwum.. 8.............pp@op........pl Kierownik mgr Przemysław Dratwa udostępnianie: pn.........................gda......................... (22) 660-74-55 Dział Administracyjno-Gospodarczy Sekcja Archiwum Szkoły Kierownik Bożenna Kuszner Pracownia: pn................................................

..............sgh... czw...... pt...pl internet: www........00 sierpień .pl tel.pl internet: www...........waw.. (12) 293-51-29 e-mail: archiwum@ae.... 293-51-49 Kierownik mgr Anetta Szpilka udostępnianie: pn....ae..................... 8. 337-93-52 Dyrektor dr Maria Wanda Mróz 131 ..... Niepodległości 10 tel.krakow.........................poznan.. (61) 865-27-42 e-mail: wstawska@ae......-pt.............................................. (22) 849-99-00 e-mail: archiwum@sgh....00 .........00 po uzyskaniu zgody rektora ........... wt.............................waw..pl/archiwum tel...................................pl Kierująca archiwum Małgorzata Wstawska-Wróbel udostępnianie: pn........-czw................................ 8................................................................. Archiwum Akademii Ekonomicznej w Krakowie The Archive of the Cracow University of Economics 31-510 Kraków ul.......................... Mickiewicza 30 tel.............................................................nieczynne .....................00-15....30-15..... 9.AGH University of Science and Technology 30-059 Kraków al......................... Archiwum Szkoły Głównej Handlowej The Archive of the Warsaw School of Economics 02-554 Warszawa al..........pl internet: www.........krakow...ae. (12) 617-32-77 Dział Obsługi Uczelni Archiwum Kierownik mgr Anna Trznadel udostępnianie: pn... (12) 293-54-37 tel........ Niepodległości 162 (Gmach Główny) tel....poznan.............. Archiwum Akademii Ekonomicznej w Poznaniu The Archive of the Poznań University of Economics 61-554 Poznań al.... Rakowicka 27 tel...........00-14.............

..00 Publikowane informatory o zasobie: Kozielska D................. Matejki 13 tel.........sggw. 9.......... Nałęcz...... (22) 320-02-00 fax (22) 320-02-14 e-mail: archiwum@asp.00-14....... 320-02-19 Kierownik mgr Dorota M........... Pod red... 2....edu.........00 . Kraków 2005.......: Rola archiwów wyższych szkół plastycznych na przykładzie Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 10....... pt....... T...... Jana Matejki.. 171-173.pl Kierownik mgr Małgorzata Walczak Interesanci: wt.M..... s...............pt.............................00-14................ (22) 843-90-81 e-mail: archiwum@delta........................00 ..edu.00-14.... Nowoursynowska 161 (budynek Biblioteki Głównej) adres do korespondencji: 02-787 Warszawa ul...... ............ 118 tel....udostępnianie: wt....... Warszawa 1998.......-czw........pl Kierownik mgr Joanna Grabowska udostępnianie: pn...............................pl tel........... Pamiętnik III Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich.... (22) 843-90-61 w......pl internet: www.......................................... 10......... 9..00-13..00 Publikowane informatory o zasobie: Akademia Sztuk Pięknych im.................... Kozielska udostępnianie: czw..... (22) 843-90-41 tel......................... 9. Archiwum Centralne Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego The Central Archive of the Agricultural Academy 02-528 Warszawa ul.............................00 Interesanci: pn............... Informator 2004/2005.....00-15..-pt..sggw............... Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie The Archive of the Academy of the Fine Arts in Warsaw 00-068 Warszawa ul.. 132 .......... Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie The Archive of the Fine Arts in Kraków 31-157 Kraków pl................. [w:] Archiwa polskie wobec wyzwań XXI w........ Krakowskie Przedmieście 5 tel..............waw... (12) 299-20-23 e-mail: zegrabow@cyf-kr.......-pt..waw.... Nowoursynowska 166 tel................. D....................................

................... 133 ...........................00 Publikowane informatory o zasobie: Glogier M.. Telewizyjna i Teatralna w Łodzi i jej archiwa.... Nr 4: 2002.. Leona Schillera.....................at......krakow........ 1-2.....................00 Publikowane informatory o zasobie: Mieszkowska A......-śr..filmschool... Lemann. Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa........ Miodowa 22/24 tel............ 94-95....... (12) 662-61-27 e-mail: archiwum@ap.. Archiwum Akademii Teatralnej im........ J........... Łódź 1998... śr...pl internet: www....................... Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie The Archive of the Pedagogical Universityof Cracow 30-084 Kraków Podchorążych 2 tel..........................nr 19 (2004) s.. s................ "Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej".... Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Pracownia Historii Szkolnictwa Teatralnego The Archive of the Aleksander Zelwerowicz State Theatre Academy in Warsaw Workshop of History Theatrical Education 00-246 Warszawa ul........... The Film Archive 90-323 Łódź ul.lodz.... dr hab... "Pamiętnik Teatralny" Z.. Pod red........: Zbiory Pracowni Historii Szkolnictwa Teatralnego warszawskiej PWST. cz.....nr 20 (2004) s..... .30-15.... Targowa 61/63 tel............................ 9.raszewska@at..........pl internet: www.krakow.00-13.....pl Kierownik prof.....pl/archiwum mgr Marek Glogier udostępnianie: pn............... 117-119..: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa..............lodz.. Cz....... Television and Theatre School.. 10................. Telewizyjna i Teatralna im....................... T.......edu......... 8.. ......... Barbara Lasocka udostępnianie pn. 159 fax (22) 831-91-01 e-mail: m............... Pismo AP w Krakowie........ Nawrot G................................ 2: 1991..........ap.... (22) 831-02-16 do 18 w. 1.. 2...... 634-58-37 udostępnianie: pn..... 51-57.pl Kierownik mgr Leon Kelcz tel................ "Rzeczy Teatralne" nr 6: 2002........-pt...............30 Publikowane informatory o zasobie: Filmografia etiud studentów Łódzkiej Szkoły Filmowej 1948-1997. Archiwum Akademii Pedagogicznej im.. Konspekt....00-13....... Archiwum Filmowe The Leon Schiller State Film..edu.. pt....pl internet: www...: Dzieje Archiwum AP w Krakowie [w:].. (42) 634-58-00 e-mail: archiwum@filmschool.............

...... (22) 834-04-31 w......edu......00 134 .........pl Kierownik mgr Maria Słomińska Interesanci: pn...... 223-232...........: Kartka z dziejów 45-lecia Archiwum AP im.....-pt........awf......pl internet: www. Folia 25..Glogier M...... 10.............edu....... 55 tel.......... rektor@awf...edu. 375 fax (22) 834-76-65 e-mail: kanclerz@awf......... poczt.............................. Studia ad Bilbliothecarum Scientiam Pertinentia II (2005) s........... Marymoncka 34 skr. Archiwum Centralne Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Central Archive of the Jozef Pilsudski Academy of Phisical Education in Warsaw 00-968 Warszawa ul...pl................00-14........ KEN w Krakowie [w:] Annales Academiae Pedagogicae Cracoviensis...................

76-84. von B..bielsko..... 6: Polen..pl Dyrektor Ewa Stelmachowska Dział Zbiorów Specjalnych 85-034 Bydgoszcz ul.... Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce... . [w:] Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa. Historyczne księgozbiory Cieszyna na tle śląskim.. 10.....00..... Kamolowa przy współudziale T......: Biblioteka Miejska w Bydgoszczy...... s............ 851-38-43 udostępnianie: pn... D. Pod red. Bulgarien........ 8. s.bydgoszcz.Czytelnia tel.pl internet: www. pt. (52) 323-80-08 fax (52) 328-73-90 e-mail: WiMBP.......... Mennicza 46 tel. Długa 39 tel.....atr..... 345-77-62 udostępnianie: pn. 57-64..-czw.. s...... Hrsg.. 851-38-42 udostępnianie: pn.wimbp.pl internet: www. Gładkiewicza.... Wyd... dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy The Witold Bełza Provincial and Municipal Library in Bydgoszcz 85-034 Bydgoszcz ul..man.bydgoszcz.........: Książnica Cieszyńska (Haus des Teschener Buches). wt.00 Czytelnia Ogólna tel........ Książnica Cieszyńska Cieszyn Historical Library 43-400 Cieszyn ul...... pt.... 1.Bydgoszcz@mail.... sob.....pl Dyrektor mgr Krzysztof Szelong Dział Zbiorów Specjalnych ..00-19.. Hildesheim 1999. 2....00 Publikowane informatory o zasobie: Szelong K.: Książnica Cieszyńska..śr../fax (33) 851-38-40 e-mail: kcc@cieszyn. z..... 9.. Fabian....00-18. Rusnok A. R.......ZBIORY O CHARAKTERZE ARCHIWALNYM W BIBLIOTEKACH ARCHIVAL HOLDINGS OF LIBRARIES Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.... Sieniateckiej.kc-cieszyn... 13-17.... Bd.. "Przegląd Biblioteczny".. pt.-śr......... Rola kulturowa i przedmiot badań... 25: 1957.... 135 .. Długa 41 tel.petex.........00 Publikowane informatory o zasobie: Podgóreczny J... Cieszyn 1995 (także w wersji niemieckiej i angielskiej)... R...00-15. Warszawa 2003. (Zarys informacyjny).. 9.00-15.00-15.. Oprac...00.. Cieszyn 1997.... 9.....

..... czw.. Oprac....univ..... sob.... 27-31. czw..bibliotekaelblaska......... s. 2... Dzieje i zbiory.00-15... (55) 232-69-24 fax (55) 232-41-05 e-mail: sekretariat@bibliotekaelblaska.....Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce....... śr........ pod red.. Danzig 1892... s.... 10... Bd.... Kamolowa przy współudziale T..........pl internet: www...... Babnis i Z.gda...gda...........pl biblioteka jest zamknięta w lipcu i od 20 do 21 grudnia Dział Zbiorów Specjalnych e-mail: zbiory.pl e-mail: czyt.... 244 e-mail: zabytki@bibliotekaelblaska............. D........ 9... Nowaka. 2...... Warszawa 2003.. Wałowa 15 tel.......... Cypriana Norwida The Ciprian Norwid Library in Elbląg 82-300 Elbląg ul..pl Dyrektor mgr Jacek Nowiński Dział Badań Regionalnych i Zbiorów Zabytkowych tel........bg.....00 Publikowane informatory o zasobie: Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce... zb.......... w............ (55) 611-00-60 tel..... Św........ wt...00-15.00-19.. 1-5...bgpan.... Gładkiewicza.. 239..........specjalne@bgpan. M..........00 Publikowane informatory o zasobie: Katalog der Danziger Stadtbibliothek.gda..45.. wt. ... Biblioteka Elbląska im.. Warszawa 2003................ śr. Wyd....... Sieniateckiej... Wrocław 2004. Kamolowa przy współudziale T...... 136 ... Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk.reg@bibliotekaelblaska...... (58) 301-22-51 do 54 fax (58) 301-55-23 e-mail: bgpan@task. (55) 611-00-50 tel..........pl Dyrektor dr Maria Pelczar e-mail: pelczar@panda.00...... Wrocław 1986.... Oprac...00-18.......... pod red. Ducha 3/7 tel.....: Katalog średniowiecznych rękopisów Książnicy Cieszyńskiej............. Oprac............. Sieniateckiej....pl mgr Eugenia Korocińska udostępnianie: pn.... 35-36.. Zwiercan M........pl udostępnianie: pn...... Albin Heinrich: Repertorium codicum manuscriptorum in caesareo-regia Bibliotheca Scherschnickiana Teschinii..........gda........pl internet: www...... Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk The Gdańsk Library of the Polish Academy of Sciences 80-858 Gdańsk ul..... 10......... pt.. Wyd.... .... R. D.... 9.. Wrocław 2004..........

Sygn. 12....... 313............. MS 5412-MS 5873..pl internet: www. Fotografie sprzed 1945. Wyd... Dzienis H... Gdańsk 1998. D. 208-38-75.... Rady Europy 1 skr....00..............00..katowice. .. 9. Sieniateckiej..... Wyd. s. 8... pt...............bs......... 37-47... Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego The Central Library of the University of Gdańsk 81-824 Sopot ul. Babnis i Z............ D. Kucharski. Katalog rękopisów Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk.... (32) 208-37-00 fax (32) 208-37-20 fax (32) 255-35-72 e-mail: bsl@bs.ug... czw. Cz...bg...... 9......... 1-4258....... Uzupełnienia do t....... Gdańsk 1999. pt..... Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce...pl internet: www..........00-15..... Biblioteka Śląska w Katowicach The Silesian Library in Katowice 40-021 Katowice pl....00.. Pr. 1. s........ sygn...............pl Dyrektor mgr Urszula Sawicka Oddział Zbiorów Specjalnych tel...... pod red.... sygn... sob... 208-37-41 137 ...... MS.. Nowak.. 550-93-06 tel. poczt.. Oprac.Fotografie dawnego Gdańska... śr.......00-15... 256-54-53 tel....gda.... wt........... ... wt......00 Czytelnie specjalistyczne (w tym Zbiorów Specjalnych) udostępnianie: śr.... 8...00-15. Jan Malicki tel... 6123.. Warszawa 2003.. Wrocław 1988........ 5000-MS. Kamolowa przy współudziale T.: Katalog rękopisów Biblioteki Gdańskiej PAN... zb.katowice............. Armii Krajowej 110 tel.. dr hab.... 256-49-53 Wypożyczalnia. czytelnie ogólne i katalogi udostępnianie: pn....00-19.......gda..... Sieniateckiej.... 1-4.... 2..00-19...-pt....00 Informacja biblioteczna tel....... Kamolowa przy współudziale T...... M..pl Dyrektor prof....... Wrocław 1987..........00-19.........gda.............univ...00 Publikowane informatory o zasobie: Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce... 2. (58) 551-11-17 fax (58) 551-52-21 e-mail: bib@bg.. Oprac.. Warszawa 2003... Oprac.. Bibliotheca Senatus Gedanensis 1596-1996: Dzieje i zbiory. Katalog zbiorów fotograficznych Biblioteki Gdańskiej PAN. 550-94-89 e-mail: spec@bg. Wrocław-Gdańsk 1978-1999.............. 529 tel......... 9.... J.......univ...pl udostępnianie: pn.

Nr 4. (32) 255-40-33 w. K.. 138-168.. Cz..... s. Nr 49]. 43: 1975.. 227-236...... R. Nr 9.....pl Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej Kierownik Archiwum mgr Iwona Bias udostępnianie: pn.pl Dyrektor Biblioteki Lilianna Moll tel............... Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej przy Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej im.. (61) 817-00-97 tel.......katowice... [w:] Górnośląski Almanach Muzyczny...... 83-96...... 161-165..: Dział Zbiorów Specjalnych.... Kamolowa przy współudziale T............ D. Katowice 1995... Służałek.........: Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej .. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. .... Informator dla czytelników... s.: Pół wieku w służbie kultury i nauki polskiej.. Katowice 1988.. (32) 255-40-49 tel...... 9. Markiewicz L.. 320 tel.............. Berlin 1997... Biblioteka Śląska w Katowicach. Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki. z...... Fünfundzwanzig Jahre des Bestehens des Archivs der Schlesischen Musikkultur.moll@am. Sieniateckiej... Archives Music Culture in Silesia 40-025 Katowice ul.... 785-70-72 e-mail: l... M... 16-18 (rękopisy)..00 Publikowane informatory o zasobie: Bias I.... ............. Karola Szymanowskiego w Katowicach............. Oprac... "Pamiętnikarstwo Polskie"... Moll L.... Wojewódzka 33 tel. Katowice 1981....struktura i znaczenie ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów Stanisława Ignacego Rączki..... Oprac......... T...... Katowice 2004.: Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej. 162-166..... Inwentarz kolekcji egzemplarzy teatralnych (rękopisów..... 26-28 listopada 1987... s... korespondencja i kroniki w Bibliotece Śląskiej.1....-pt... Wrocław 1990..... s... (32) 255-40-17 w...katowice... Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce...... Służałek T.... [Akademia Muzyczna im......... T. Wyd.............. Warszawa 2003............2 (indeksy)...: 25 lat Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej.......1................... (61) 817-00-81 fax (61) 817-19-30 138 .. D.. maszynopisów i druków) ze zbiorów Biblioteki Śląskiej w Katowicach...: Archiv Schlesischer Musikkultur an der Musikakademia Karol Szymanowski in Katowice........ Musiołowa. T. Meyer J..... 328 fax (32) 255-44-85 e-mail: biblioteka@am... s... Maresz B...... [w:] Prace Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej przy Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej im..: Biblioteka Teatru Lwowskiego...: Zbiory pamiętnikarskie..... 2. [w:] Konferencja Naukowa "Tradycje śląskiej kultury muzycznej"... Nr 1-2: 1973.. Szymanowskiego w Katowicach The Main Library of the Szymanowski Academy of Music in Katowice. Musiołowa D........... s...00-18....... Zamkowa 5 tel........ Katowice 1973.... Bauman J. [w:] Biblioteka Śląska 1922-1972..... s.....Publikowane informatory o zasobie: Michalewska M. "Przegląd Biblioteczny".. Forum Musikbibliothek... 1............. Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk The Kórnik Library of the Polish Academy of Sciences 62-035 Kórnik-Zamek ul.. T. 66-71.......

..: Biblioteka Kórnicka...... A. T. dr hab... Łuczakowa J. Katalog pieczęci. sygn... 8..00 udostępnianie pracownikom nauki i studentom z polecenia promotora – tylko w Czytelni w Kórniku Oddział w Poznaniu 61-772 Poznań Stary Rynek 78/79 (Pałac Działyńskich) tel. Jerzy Wisłocki udostępnianie: pn. 1-6. Katalog "Papierów po Leonardzie Niedźwieckim" i Archiwum Dywizji Kozaków Sułtańskich w Bibliotece Kórnickiej....../fax (12) 633-09-03 e-mail: ujbj@if.pl internet: www..... Katalog korespondencji Działyńskich.. Hlebionek (w przygotowaniu). Buchwald-Pelcowa.... Oprac. Katalog rękopisów staropolskich Biblioteki Kórnickiej XVI-XVIII... „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej”. (61) 852-48-54 fax (61) 851-70-96 e-mail: palacdzialynskich@bkpan. Biblioteka Jagiellońska The Jagiellonian University..bj. Oprac. s.. Kraków 1929... (61) 852-48-44 tel. Wrocław 1972.00..45. Mężyński.. Z. Katalog rękopisów średniowiecznych Biblioteki Kórnickiej..... Warszawa 2003.. 9...1-13499.. CD-ROM. Kamolowa przy współudziale T. Kórnik 1929. Wyd.. Wrocław 1963...-czw. Informator o zbiorach rękopiśmiennych bibliotek poznańskich. J. Potocki... 7... Uniwersytet Jagielloński.-czw. Piekarski.. Zdzisław Pietrzyk 139 ... Pokora..o.. Poznań.uj. Inwentarz rękopisów. Polonica XVI w.. Wrocław 1960.. P. 2......pl p.. Oprac. [w:] Materiały Komisji Koordynacyjnej bibliotek wielkopolskich.. T.00... Polonica XVI w. sob.. Mickiewicza 22 tel.00-14.. Łuczakowa. Inwentarz rękopisów Biblioteki Kórnickiej.. 9.... S. Kórnik 1992.. Z. Oprac. druk wraz z indeksem.... pt. Cz.... Kórnik-Poznań 1997 (Zawartość zbiorów genealogicznych Włodzimierza Dworzaczka).......... Katalog Starych Druków Biblioteki Kórnickiej.... sygn. 2.. P..... Polonica XVI wieku zestawił Kazimierz Piekarski. Katalog akt Organizacji Głównej powstania styczniowego w zaborze pruskim. 1. D. Wrocław 1969. M.. Katalog Archiwum Bibliotecznego Biblioteki Kórnickiej z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923..00-14. Oprac..pl internet: www. Zamoyskich i rodzin spokrewnionych ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej XVII-XX w.. Oprac.edu.. Wrocław 1979..... T...edu.00 udostępnianie pracownikom nauki i studentom z polecenia promotora Publikowane informatory o zasobie: Katalog Biblioteki Kórnickiej... sob...00-15...... 5...poznan.. K. 9.... Poznań-Kórnik 1930-2001. 1-2 Wrocław 1971-1985.Kórnik 1963-2005. 9. 9. Sieniateckiej..e-mail: bkpan@bkpan..pl tel... The Jagiellonian Library 30-059 Kraków al. Dyrektora dr Zbigniew Kalisz udostępnianie: pn... Oprac.. 9...00..00-17. ... pt....00-18. Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce.00-16.. T... 1959.... Teki Dworzaczka...... wt. T....pl Dyrektor prof.poznan..1-6.. 633-19-71 Dyrektor prof. dr hab......00-18.. „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej”..poznan...00. BK 1-13500. Nowe nabytki i uzupełnienia... J.... Zathey..... 1.. 9...bkpan....uj.. 1963. T.. 85-99. wykaz rękopisów.. Oprac.

. Oprac.. Indeks...00... Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej. 1-3....pau.. Indeks..... Pietrzyk.......... A.. A.. zb.... Jałbrzykowska.. Jałbrzykowska...... s... Wrocław-Kraków 1962-2001...Oddział Rękopisów tel.. Cz...... 8. Bandura... 1-3.00-14... Indeksy do tomów 1-5........... J... Nr 4175-6000.. W. Vol... Kraków 1971-1974.... 8-1353).-pt.1-2. Łagodowa.. Kamolowa przy współudziale T. Koziński..... J. D.... Kraków 1966-1968....... Oprac. 10.... s. Z...00-14... Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Narodowej PAU i PAN w Krakowie... T...-pt.... Wratislaviae [etc. Pietrzyk.. Wyd. Jałbrzykowska.. Tyszkowska..... Nr 9001-10 000. Oprac.... Malicka....... Z. 1..........II:C . 10.. Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie Scientific Library of the Polish Academy of Arts and Sciences and the Polish Academy of Sciences in Cracow 31-016 Kraków ul. K.. Szkoła Niderlandzka XVI... Jałbrzykowska... Kraków 1877-1881. 663-35-19 Kierownik dr Monika Jaglarz udostępnianie: pn.... Oprac...45. Oprac. Nr 10 001-11 000. Kraków 2001-2003. Nr 6001-7000.. Kotula... Cz.. Kraków 19621963. Oprac..... Biblioteka Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie The Library of Institute of Systematics and Evolution of Animals of the Polish Academy of Sciences in Cracow 140 . 100-121..biblioteka.. Indeks. 8.. Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce.. 17. Bandura. 1-8 (cod.] 1980-2004. Kraków 1938 (powielany).. Katalog dokumentów pergaminowych Biblioteki PAN w Krakowie.. Indeks...Cz....... J.. Oprac..... A. Oprac.... Kraków 1997-2002... 1-2......... Sławkowska 17 tel. Oprac. XVII i XVIII w.... Grzybowska. Wyd. Kamolowa przy współudziale T. Zathey. 1-3... sob. Jałbrzykowska........ J. J..... E...... Sieniateckiej.. Warszawa 2003. T...... Tyszkowska. Grzybowska.. 125-152.......00-18. 2.. Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur.... W..45..... Oprac.. (12) 431-00-21 tel. A..... Warszawa 2003.. nr 1876-4176.III:D. nr 1-1875...... A... Cz.. Malicka...... 1-2. E..... W..... Indeks. Bandura..... Grzybowska... 634-22-81 tel.. 1-4... Koziński.... Z.krakow..pl Dyrektor dr Karolina Grodziska Zastępca Dyrektora mgr Małgorzata Kremer udostępnianie: pn. 2...... J.. Oprac....00 Publikowane informatory o zasobie: Wisłocki W...00-19.krakow.45 Publikowane informatory o zasobie: Katalog rękopisów Biblioteki PAN w Krakowie... Zathey... Cz. Kraków 1977-1987... Cz.. ..... Wrocław-Kraków 1987-2001.pl www..... Wrocław 1966-1970...... A. Nr 7001-8000.... J..... Z.... J.. Grzybowska...... Dziwik... E. Oprac. T...00-13.. Oprac. (12) 422-73-04 fax (12) 422-29-15 e-mail: biblioteka@pau. Malicka.. Cz.... A. Oprac.. Cz.. 1-14.... Sieniateckiej.. Cz....... Warszawa 1997.......... J. D... 2... Nr 8001-9000.. zb........... .... sob...: Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego...... Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce... Jałbrzykowska.. Katalog rycin Biblioteki PAN w Krakowie.

H. . 75-104..1. Oprac...00-15.... Oprac. 534-79-81 udostępnianie: pn.. W Pazura. Cz.. czw... Dziok-Strelnik I.....-śr..... H...45.. Warszawa 1988. Oprac. Publikowane informatory o zasobie: Katalog rękopisów Biblioteki Publicznej im. Smolarz J.. Smolarz... Oprac. Lublin 1997. 196-202.... Kamolowa przy współudziale K.pl Dyrektor mgr Zofia Ciuruś Dział Informacji i Promocji tel.... pt. Łopacińskiego w Lublinie. 1 sygn......pl internet: www....1997 r..-śr.00-14. 1729-2043...00-14.00-19...... Oprac.. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie The Hieronim Łopaciński Public Library in Lublin 20-950 Lublin ul.. sob..00-14. s.45... Łopacińskiego w Lublinie. H.. Cz. Oprac. Czasopisma..pl udostępnianie po porozumieniu z kierownictwem biblioteki Publikowane informatory o zasobie: Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. Szwarcówna. Wyd... Ośrodek Informacji Europejskiej: pn....... 4 sygn...: Bibliografia starych druków lubelskich 1630-1800.krakow.. Łoza. pt..X. W. 43: 2000..... 3 sygn. 9.. Czytelnia Czasopism: pn.. Cz...pan. H..... 9..-śr.45. D... Lublin 2005.krakow. 534-79-61 Czytelnia Naukowa: pn..pan. Narutowicza 4 tel...45...: Zbiory specjalne Biblioteki im. J... 9...pl internet: www. s. Lublin 1913-1998. czw. M.00-19..45 Dział Zbiorów Specjalnych tel... Szwarcówna...wbp. Lublin 9-12.. Oprac. Oprac. Lublin 2005...... Oprac.. 5 sygn. D. sob..isez....... sob. Warszawa 2003. Muszyńskiej... 2 dodatek 1 sygn.. czw. W. Łopacińskiego w Lublinie 1976-1990. Skarby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im.. L. Kamolowa przy współudziale T.45.... Lublin 1998.... H. 2. Cz..... pt. Szwarcówna....-śr.00-14.... Katalog czasopism niezależnych w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im.... Oprac. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im... Pigła...pan... 2227-2388. 2389-2810. 9..lublin... Cz. Kurpińska.wbp..krakow. Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. czw...... sob./fax (81) 532-39-47 e-mail: info@hieronim... 9..lublin. W. "Bibliotekarz Lubelski"... Cz.. Łopacińskiego.. R. 8.. Oprac....pl Kierownik mgr Jolanta Pałka e-mail: palka@isez.31-016 Kraków ul. 114-115... 9.. Ludrowski... Łopacińskiego w Lublinie. Sławkowska 17 tel... 141 . Sieniateckiej....45.00-19.. Katalog mikrofilmów... 6 sygn. Wolska.. Oprac. Lublin 2002...... Jaworowski... A. (12) 422-70-66 fax (12) 422-42-94 e-mail: library@isez.. W... Ze skarbów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im.45. 1-1314.-pt. pt.. Lublin 1997.00-19. 532-07-38 Informatorium: pn. Wystawa w 90-lecie Biblioteki.00 Dział Udostępniania Zbiorów tel. Cz. H. Katalog dokumentów życia społecznego 1801-1914... E. 2044-2226. 9. 1315-1728... 9. s.

... Wilczyńska M.-pt. 743-75-33 Sekcja Rękopisów tel.. Sieniateckiej... 2. Wilczyńska M.: Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. R... sob.. 8.. Olczak J...... 1980...00. 537-58-42 udostępnianie: pn..00-15...bukul.... s... wt....umcs........... 87-104..lublin..: Biblioteka Główna UMCS. Radziszewskiego 11 skr.. Lublin 1994......./fax (81) 537-58-35 e-mail: bgumcs@eos............. Warszawa 2003..kul......: Rękopisy średniowiecznych statutów klasztoru kanoników regularnych św........... 13: 2002............. "Biuletyn Biblioteki UMCS"............bg.... Kamolowa przy współudziale T. 203-205... I..... Lublin 2004........... Jana Pawła II The Library of the Catholic University of Lublin 20-023 Lublin ul..... 180-185...Katalog czasopism lubelskich [T. "Res Historica"...... Kowalski Z......... Lublin......... 139-143........ s. R.00.1].... XXXII/XXXIII 1984/1985........ . 8.00.......pl Dyrektor ks............... 445-31-12 udostępnianie: pn.. 8................. Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce.............. poczt..-pt... 445-31-19 Publikowane informatory o zasobie: 142 .2] G-M...... Pomorska L. Zbiory specjalne..lublin.00 Publikowane informatory o zasobie: Wilczyńska M. Oprac. Wyd. Augustyna w Kraśniku... wt... XXXII/XXXIII 1984/1985.... (81) 445-31-10 tel. 1201 tel......00-14.. Lublin 2005..... s... D. Wójcik....... 537-58-95 tel...pl internet: www.... Informator... Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie The Main Library of Maria Curie-Skłodowska University in Lublin 20-950 Lublin ul....... Przewodnik... Lublin.........00 Informacja naukowa tel... dr Tadeusz Stolz tel.. Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im...lublin.... Pazura..............00-15.. Chopina 27 tel.. (81) 445-31-49 fax (81) 445-31-51 e-mail: kulbibl@nestor.pl internet: www......: Ze zbiorów Biblioteki Głównej UMCS. Oprac.... 11. Oprac.: Lekarskie Lublinium. [T....... ......: Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1944-1974)..00-15..............00-15.lublin.. s..... W.pl Dyrektor dr Bogusław Kasperek Oddział Zbiorów Specjalnych Pracownia Rękopisów tel... Z.umcs.... 1976.... Zielińska E..... A-F.......... "Biuletyn Biblioteki UMCS". 11........

..... 63-126.... Archiwum Jana Steckiego...: Przewodnik polonisty................. Sieniateckiej. Oprac... ABMK 47: 1983.... Sieniateckiej..lodz... H.pl tel........ Oprac.....00-15..... 333-446....uni. pt... Warszawa 2003. s.......... 40/41: 1985/1986. 5-28.. Muszyńskiej... Oprac......... Gdańska 100/102 tel...... Kamolowa przy współudziale K...... wt.... D... Oprac. s....lib... Bronisława Ussasa Bibliotece Uniwersyteckiej KUL........... 212-215...... 143 ............. Czachowska J......pl Dyrektor mgr Barbara Czajka tel...... D....... [w:] Sprawozdanie BUŁ..... 584-589........... s... ABMK 39: 1979.. s................. Kamolowa przy współudziale T...lodz....... H.lodz.pl Dział Zbiorów Specjalnych e-mail: zs@hiacynt.. Oprac.. Łódź 2000.... śr..... czw. Wyd..... (42) 635-60-02 fax (42) 665-57-42 e-mail: bulinf@irys.......... Kamolowa przy współudziale T.. s..wimbp. ..lodz......00...uni. Mańkowska........ Oprac......... Katalog rękopisów... ABMK 17: 1968......pl/library Dyrektor mgr Maria Wrocławska Sekcja Rękopisów tel... 109-174.... w.................... Wyd........wimbp....... 2............. Andrzejewski J........00-14.... (42) 635-40-29 tel.....wimbp... 12-14...........00-19.........lodz.......lodz........: Rękopisy..... Rękopisy z Archiwum Filomatów w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL..... wt.. Ziółek....-pt... Zbiór rękopisów ofiarowanych przez ks....... Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce.....pl internet: www... Mańkowska......: Zbiory rękopiśmienne na terenie miasta Łodzi. s... ABMK 57: 1988... Marszałka Józefa Piłsudskiego The Marshall Józef Piłsudski Provincial and Municipal Public Library 90-058 Łódź ul....... (42) 637-30-90 fax (42) 637-21-02 e-mail: informacja@bib. 160-163......... D..30 Publikowane informatory o zasobie: Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce..Mańkowska H. 636-68-35 e-mail: sekretariat@hiacynt.... 215-219...... 13...... Wrocław 1989... Warszawa 1988....... Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce.. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.... .... śr...... 78-80..: Katalog dokumentów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.............. 15....... 635-60-65 udostępnianie: pn. ... Loth R........ s.... [w:] Zbiory i prace polonijne Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi.. 24 Kierownik mgr Elżbieta Domagalska udostępnianie: pn...00-18...........wimbp... s........ Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego The Library of Łódź University 90-237 Łódź ul.....00 Publikowane informatory o zasobie: Andrzejewski J.. R...............pl internet: www............... Warszawa 2003.........00.. Matejki 34/38 tel.......... H........... 8.... s. s. 2.......... 11.

..... T.......... 75-95...pl internet: www. Narutowicza 2 tel.opole.... Kamolowa przy współudziale T..Wojewódzka Biblioteka Publiczna im.............pl Dyrektor mgr Tadeusz Chrobak Oddział Zbiorów Specjalnych i Zabytkowych Zamek 47-312 Rogów Opolski tel.opole.. M..... Wyd.. 10. Kaczanowska.... 2... Sieniateckiej.. Oprac... (24) 366-99-70 tel.............. s. (77) 454-02-24 tel. 144 ...00-15..: Biblioteka Towarzystwa Naukowego Płockiego..... 9.....-pt./fax 366-99-73 e-mail: grtnp@interia........ pt........ 454-02-23 w.00-14...00. (24) 366-99-71 tel.... Warszawa 2003.. M........... 6: 1994..-pt.pl Dyrektor mgr Grażyna Szumlicka-Rychlik tel. W. .. "Studia o Bibliotekach i Zbiorach Polskich". Oprac. 241-242. (24) 366-99-74 fax (24) 366-99-72 e-mail: mwtnp@interia. Oprac. (77) 454-02-40 fax (77) 454-54-16 e-mail: wbp-opole@wbp...org.........pl udostępnianie: wt.00 Dział Zbiorów Specjalnych 09-402 Płock pl.... Zielińskich TNP.. Skarby Biblioteki im...... Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce..wbp. (77) 454-02-23 tel. Opole 1998. Płock 1995. [w:] Zbiory zabytkowe w bibliotekach publicznych..... s......: Dzieje i funkcje Biblioteki Towarzystwa Naukowego Płockiego (1820-19850).... 9. W....00-18.. Narutowicza 8 e-mail: wktnp@interia..00 po uprzednim zgłoszeniu w WBP w Opolu Publikowane informatory o zasobie: Koćwin M.. (77) 454-02-39 tel.00 Publikowane informatory o zasobie: Stogowska A..: Zbiory zabytkowe w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu... D.00-14. Kaczanowska. Biblioteka im. Stogowska A. s...pl udostępnianie: wt... Piastowska 18/20 tel.............. Towarzystwo Naukowe Płockie i jego Biblioteka.. 9... Emanuela Smołki The Emanuel Smołka Provincial Public Library 45-081 Opole ul....... Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego The Zieliński Library of the Płock Scientific Society 09-402 Płock pl...pl internet: www... 93-110.. 341 Kierownik mgr Mirosława Koćwin udostępnianie: wt. Płock 1994.. sob... Płock 1995. 467-21-08 tel.tnp...

.... Informator o zbiorach rękopiśmiennych bibliotek poznańskich....edu..... Pod red........00-19....... Rękopisy XVII i XVIII w. Szymańska M......poznan.. Ryszard Marciniak udostępnianie: pn....... Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. Skutecki J... Mielżyńskiego 27/29 tel...00 po uzyskaniu zgody dyrekcji Publikowane informatory o zasobie: Szymańska M.. 12. Zakrzewska-Nikiporczyk B...edu.. Szymańska M..... Poznań 1995. Skopowskiego......... Wydra W... 2. Poznań 2002..00. Karpowicz A... wt.... Warszawa 1972... s........00... 165-176 (rękopisy dotyczące Wielkopolski). Sieniateckiej..: Biblioteka Główna UAM.. Informator o materiałach archiwalnych... 29-34... Wrocław 1960.pl tel. poznańskiego.00-17....... Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk The Library of Poznań Society of Friends of Arts and Sciences 61-725 Poznań ul...... Spaleniak A............ (61) 852-74-41 fax (61) 852-22-05 e-mail: BiblAdm@ptpn... Cz.00 w Czytelni Ogólnej Publikowane informatory o zasobie: Olejniczak B. Warszawa 1995... Nimes-Poznań 2000...... [w:] Materiały komisji koordynacyjnej bibliotek wielkopolskich.........pl internet: www.... Informator o materiałach archiwalnych.... Poznań 2000 + CD-ROM. 11-14.......... 9... [w:] Dzieje Poznania i województwa poznańskiego. Zbiory specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.. Wyd... Wyd.. Warszawa 2003. 9. s.. Kamolowa przy współudziale T......00-18.. s.ptpn.... Ze zbiorów ikonograficznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu...... Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu The Poznań University Library 61-816 Poznań ul..: Ludzie i skarby Towarzystwa Naukowego Płockiego.: Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Nauk w Poznaniu............ Zbiory i prace polonijne Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.. Oprac. Oprac.: Poznań na widokówkach z lat 1893-1918...00-13.. 145 .amu.... Michałowskiego..... Informator.-pt.Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce..........: Biblioteka Główna UAM w Poznaniu. Informator. 2..... ...... 9.... Sygn.00-18....... K.... sob... Poznań 1985........-pt. Poznań 1983....: Katalog inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu....... Sygn... Pietraszek Z.... Sieniateckiej. s...... sob........ Grzybowski M.......pl/BIBL_main.. Ochmańska A................... Ratajczaka 38/40 tel....html Dyrektor prof........... Kamolowa przy współudziale T.... 249-254... 255-266...... 400-699.... dr hab.. 829-38-00 Dyrektor dr Artur Jazdon Oddział Zbiorów Specjalnych udostępnianie: pn... D.. [w:] Dzieje Poznania i woj.....: Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.. Nr 4: 2005.. "Notatki Płockie".. s. 700-749. Katalog..... Spuścizny naukowe XX w.: Katalog druków współczesnych w zbiorach masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.45.. Pod red.: Libretta operowe w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. (61) 829-38-27 fax (61) 829-38-24 e-mail: library@amu..: Katalog rękopisów Biblioteki Głównej UAM w Poznaniu i woj. poznańskiego......pl internet: http://lib. 9...............poznan. M... D................ . Warszawa 2003......... Poznań 1971...

. sob.. (61) 852-94-49 fax (61) 852-98-68 e-mail: sekret@bracz.. 8. Balcerek D..pl internet: www...... (91) 481-91-00 fax (91) 481-91-15 e-mail: informacja@ksiaznica.. Poznań 1997.............ksiaznica. Sieniateckiej.... s. Poznań 1998.. 481-91-10 Dyrektor mgr Lucjan Bąbolewski 146 ...... Poznań 1995.................. Informator. A. Informator o materiałach archiwalnych. Materiały Teatru Polskiego i Teatru Nowego w Poznaniu.. Biblioteka Raczyńskich The Raczyński Library 61-739 Poznań pl....bracz..00-14...pl tel....-pt.edu... Wyd..: Katalog rękopisów Ośrodka Dokumentacji Wielkopolskiego Środowiska Literackiego........00-14. Oprac.... s........ Poznań 1999.. Cz.pl Dyrektor mgr Wojciech Spaleniak tel... Książnica Pomorska im.... Oprac.. 43-60... Zbiory i prace polonijne Biblioteki Raczyńskich..: Zbiory naukowe Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu........: Zbiory teatralne Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu... Pod red. .... Skopowskiego.... Domańska A. Stanisława Staszica w Szczecinie The Stanisław Staszic Pomeranian Library in Szczecin 70-205 Szczecin ul....edu...........: Miejska Biblioteka Publiczna im.. Informator.......... 189-209.... Katalog (w druku).. 177-188...... Kurewicz R.........30 Publikowane informatory o zasobie: Ewicz K........ Wolności 19 tel......... 2.......... Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. Skopowskiego........ 1... 266-282..... Pod red..00 tylko zbiory zamówione wcześniej lipiec..... (61) 852-94-42 tel.. T.. 852-98-68 Dział Zbiorów Specjalnych tel......edu. s... D...... Kamolowa przy współudziale T....... 17 e-mail: zbspec@barcz....: Zbiory........ Dembski.: Zbiory teatralne Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Warszawa 1994. Archiwum Oddziału Poznańskiego Związku Literatów Polskich: 1929-1983...... Informator.......00-18... Warszawa 2003.. . Oprac.30..00-13. J.. Wyd. 8... pt.. Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce.. (61) 852-94-43 tel.szczecin.. Cz.. Informator. Warszawa 1972. w.Pod red....30... Gołębiewska D. Domańskiej...................... sierpień: pn. [w:] Dzieje Poznania i województwa poznańskiego........... 8. 2............... Sieniateckiej.. Katalog rękopisów teatralnych Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu..... Balcerek D.. D........ E. Raczyńskiego w Poznaniu.. Kamolowa przy współudziale T...: Zbiory kartograficzne Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.szczecin.: Stare druki w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu.. Teatr Nowy w Poznaniu 1973-1990 (Dyrekcja Izabelli Cywińskiej). Warszawa-Poznań 1990.pl udostępnianie: pn.... s.. Domańska A........ czw... Podgórna 15/16 tel. Poznań 1996..... s... Poznań 2002....... [w:] Z działalności Biblioteki Raczyńskich w latach 1979-1999.....pl internet: www. Ewicz K.... Warszawa 2003.. 282-287....... Ewicz K......-śr... Warszawa 1972. 8.........

Oprac. B. 147 .torun. "Bibliotekarz Zachodniopomorski"... (56) 611-44-08 fax (56) 652-04-19 e-mail: sekretariat@bu....00 Archiwum Emigracji tel.... Oprac. Charakterystyka zbiorów w aspekcie wydawniczym.. Oprac...... 318-326...torun.... s... Kopernika. Nr 1/2: 1987.: Katalog rękopisów Biblioteki Głównej UMK. Chojnacka.. s.: Spuścizny rękopiśmienne w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu.00-18......uni...: Archiwum Xawerego Dunikowskiego w Oddziale Rękopisów Książnicy Pomorskiej. Przybyszewski K.. [w:] Biblioteki Publiczne Województwa Szczecińskiego 1973-1984... W.szczecin.pl udostępnianie: pn.torun.torun.. Wyd. Tokarska B... Szczecin 1985..uni. 611-44-08 e-mail: Miroslaw.pl www......... 481-91-75 e-mail: manuscripts@ksiaznica........ Cz... Niedbał...torun. czw. M...bu..00... Informator. Oprac. Oprac. Szczecin 2005. C. Judek C. 9. Sekcja Rękopisów i Muzeum Literackiego tel..00-14..-pt...: Rękopisy starego zasobu w zbiorach Książnicy Szczecińskiej.. 66-68....00-14.. 611-43-91 e-mail: Archiwum@bu.. T.. 64-66.... Nr 1: 2000.00 Publikowane informatory o zasobie: Wróblewska E.torun....... Nr 2/3: 1979..... A. "Bibliotekarz Zachodniopomorski".torun. Kamolowa przy współudziale T.bu........ C... [w:] Studia o działalności i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu M... Oprac..uni.. Szczecin 2005. Rękopisy.. Od Stadtbibliothek do Książnicy Pomorskiej..... . 9. pt....... 611-44-89 e-mail: Starodruki@bu....uni...00-15.. Oddział Rękopisów i Starych Druków. H.pl internet: www..pl e-mail: Rekopisy@bu..... 12. Szajko U. Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce... Skarby Książnicy Pomorskiej..: Sala Stefana Flukowskiego i rękopiśmienne spuścizny literackie w posiadaniu Biblioteki Głównej WiMBP w Szczecinie..pl.. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu The University Library in Toruń 87-100 Toruń ul. 11. Gnat-Leśniańska..... Judek.. Sieniateckiej... 76-80.... Szajko.. Ze zbiorów Muzeum Literackiego Książnicy Szczecińskiej.....pl Dyrektor dr Mirosław Adam Supruniuk tel..pl/Archiwum_Emigracji/ udostępnianie: czw.pl udostępnianie: wt. s. "Bibliotekarz Zachodniopomorski"..... D... 69-78.uni.... s.-pt.uni... 27: 1973.pl udostępnianie: pn.. U.: Nowości rękopiśmienne w Bibliotece Głównej WiMBP w Szczecinie. Szczecin 1988.....00 Gabinet Zbiorów Kartograficznych tel.. Warszawa 2003. umklibr@bu.. Dziechciowska i in.. Judek."Bibliotekarz Zachodniopomorski". 25-33.torun.pl Gabinet Rękopisów i Starych Druków tel.Supruniuk@bu. 2.12-17.00-14.torun.. Warszawa-Poznań 1975.uni.... 611-44-86 e-mail: Kartografia@bu.... s. 9.. Śliwka.... s....uni.... Gagarina 13 tel.. Nr 4: 1984. [w:] Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu. pt..uni. s..Dział Zbiorów Specjalnych.00 Publikowane informatory o zasobie: Szajko U...

..: Archiwalia w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Supruniuk M.......1.. Robótka H.... 2: 1967. Toruń 1992. [w:] Wokół Rozgłośni Radia Wolna Europa.org..00.. 9.. R.torun. s.. Supruniuk M.... s..ksiaznica..00 Publikowane informatory o zasobie: Tujakowski A.......... Informator...... 166-167.. 2... 111-120......: Wśród rękopisów i starodruków Książnicy Miejskiej.....A........: The Archives of Emigration in the University Library in Toruń........... 341-345...... Oprac... Informator... Zbiory i prace dotyczące emigracji i Polonii w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz Książnicy Miejskiej wToruniu..00-14...... 109-115... s.. 2..... Niepodległości 213 tel.pl 148 ..00-18....pl internet: www.. Warszawa 2003.. Szymorowska Dział Zbiorów Specjalnych e-mail: starodruki@ksiaznica. Oprac. T....... Popławska L............torun.... Toruń 1999............ Wykaz ważniejszych poloników........... s........ 26: 2001.. 622-57-01 Dyrektor mgr Teresa E... Przybyszewski K....... s..... Supruniuk M... Kamolowa przy współudziale T.. s........ Toruń 1982. Wyd. "Rocznik Toruński".. XLIII No 2..... Wojewódzka Biblioteka Publiczna ... Cz....... 2. Kamolowa przy współudziale T. Cz... 2........ 2003.... Warszawa 2003.... "Polish American Studies".. 3..... 30-56.... Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. No 1.. 77-97. "Studia o bibliotekach i zbiorach polskich".. czw..: Radio Wolna Europa z zbiorach Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu.pl e-mail: bninform@bn.... D..... "The Polish Review"... [w:] Studia o działalności i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika....org.....Książnica Kopernikańska w Toruniu The Nicholas Copernicus Provincial and Municipal Library in Toruń 87-100 Toruń ul. s...A. s........pl tel........... Warszawa 2002....torun.......... 152-188. D.. .......: The Culture of Polish Emigration: The Archives of the Polish Emigration in Toruń.pl udostępnianie: pn.... New York 1998... Toruń 1986.....: Zbiory kartograficzne Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.............. ...org... (56) 622-66-42 fax (56) 622-57-13 e-mail: ksiaznica@ksiaznica........... Vol.. "Pamiętnik Literacki" (Londyn) T..bn. Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce.. Toruń 1999...: Badania nad kulturą emigracji polskiej ... Słowackiego 8 tel...... 13...A..casus Archiwum Emigracji (zbiory i prace)........ Sieniateckiej... Zbiory i prace dotyczące emigracji i Polonii w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz Książnicy Miejskiej w Toruniu.. wt... Its Collections and Works. (22) 608-29-99 fax (22) 825-52-51 e-mail: biblnar@bn... Wyd.. Sieniateckiej.... s.....pl internet: www... 336-340. 207-218. śr...... 151-174........... Supruniuk M........ Toruń 1980...A.... Biblioteka Narodowa The National Library in Warsaw 02-086 Warszawa al.. s.

. Wyd. Oprac.. poczt.... T.. Oprac. Warszawa 1967.Dyrektor dr Tomasz Makowski tel. Smoleńska.... . Utwory i spuścizny literackie..... B. 6001-6600. T.. Sygn.Druki@biblpubl.... śr. Kupść. Sygn. Warszawa 1997.. T. II... Warszawa 1980. 8301-9000.... 831-98-46 tel.... Seria III Zbiory Biblioteki Ordynacji Zamojskiej..30-20. K.30-16.. Kamolowa i B... 608-22-33 Archiwum Biblioteki Narodowej tel..pl internet: www. do połowy XX w.. Red... VI. D... BOZ do 1050...pl Maria Krawczyk Urszula Jurow Jowita Rysz Zakład Rękopisów 00-207 Warszawa pl.pl 149 ... Radziwiłłów... Muszyńska.. sob. Sygn. Wrocław 1955... T.. 2 tel. 1-2051....... Oprac... st.pl Dyrektor dr Michał Strąk tel.. Kocówna. Spuścizny literackie i naukowe. 621-20-01 w.. Oprac... Warszawa 1972. D.. Oprac. T. Sygn. Pod red.. Oprac.. Chmielna 20 m.. B.. Muszyńska...... B. II.30 Publikowane informatory o zasobie: Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej. K. Warszawa 1970. pamiętniki i inne materiały XIX i XX w.waw.. Inwentarz rękopisów Biblioteki Ordynacji Zamojskiej. Warszawa 1991. T.. Sygn. Archiwa rodzinne Fredrów i Römerów.. 8.......... Kamolowa przy współpracy T. czw. Korespondencja i drobne utwory XIX i XX w. Z.. S. Pamiętniki i relacje w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Narodowej..... 621-78-52 Czytelnia Starych Druków i Rękopisów tel. X..... 827-52-16 e-mail: archiwum@biblpubl. M. V.. Warszawa 2003.. Sygn. 608-25-62 e-mail: archiwum@bn.. Sygn. D. Oprac. Krajewska.. Warszawa 1998. Potockich i inne rękopisy XVI-XVIII w.. Rękopisy XIX i XX w.00.org. B..00-15. B.. T.. B. Kupść. E...... pamiętniki i inne materiały źródłowe i historyczne od połowy XVIII w.. Rękopisy z Biblioteki Załuskich i innych zbiorów polskich zwrócone z Leningradu w latach 1923-1934. S... Rękopisy XIX i XX wieku.. Cz.. Krasińskich 3/5 tel.. 9401-9800. D. Pomianowska. Warszawa 1992. Oprac... Oprac.. Muszyńska..... T.. 2667-3000 i 7001-7200. Zbiory Morstinów... XIII.. Oprac..org. K. Horodyski. Red. 7201-7600... Koszykowa 26/28 skr.. Warszawa 1966. T. 5001-6000..pl e-mail: zbspec@bn. Gamdzyk-Kluźniak. 2... Muszyńska.. Biblioteka Publiczna m.. Sygn.. sob...00-20..... Red. 531-02-27 e-mail: manus@bn...... pt. T. Sygn.. Smoleńska. Kocówna. 9.... Kocówna. Spuścizny literackie i naukowe XIX i XX w.. IV. Warszawa 2003. T.. Kwiatkowska-Kosmolowa. Rękopisy z końca XVIIIpołowy XX wieku.. XII.. s... Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce.... 6601-7000. pt. 9801-10200.00. K.12 e-mail: Stare. Sieniateckiej.pl Kierownik mgr Maria Wrede udostępnianie: pn. Muszyńskiej. Rękopisy od XVI do XIX w.. wt..waw. Warszawa 1963. 14. 10201-10600. Warszawa 1969. Kamolowa przy współudziale T... B...Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego The Warsaw Public Library .. XIV. Sygn. VIII. 349-389.. Warszawa 1979. 365 tel... 8. Sygn... S. K.waw. Sygn.koszykowa..org. (22) 628-20-01 fax (22) 621-19-68 e-mail: Biblioteka@biblpubl.. Sieniateckiej...00 Archiwum 00-020 Warszawa ul.The Central Library of Masovia Province 00-950 Warszawa ul. Sygn.. Spuścizny literackie i naukowe XIX i XX w.... 3006-3300... Oprac. Kupść... Seria II Rewindykaty. 7601-8000.. IX.. T. B. VII.. zbiory dawnej Biblioteki Ordynacji Krasińskich oraz inne rękopisy XIX-XX w. Warszawy .pl udostępnianie: cz..waw...

. K.. Gąsiorowska A..... sob.pl internet: www.... Akta nr 246-595...00..... 681-60-53 tel.00. Oprac...pl Interesanci: pn... Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce... Oprac.....udostępnianie: pn.... Aleksander Tulczyński tel.........00.pl tel. Oprac....... D.... Ostrobramska 109 tel...... Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce.. Kamolowa przy współudziale T..waw..00. Rudnicka.......... 1-200.. Akta nr 1-245..... 201-404.00 Publikowane informatory o zasobie: Zbiory Centralnej Biblioteki Wojskowej....pl Dyrektor dr n... Warszawy..... 9.00 Ośrodek Informacji Naukowej tel.. s............... Oprac......... Wyd..: Archiwum Biblioteki Publicznej m... (22) 683-83-94 fax (22) 681-69-40 e-mail: cbw@cbw.. Piwowarska K....-pt..... Katalog rękopisów Biblioteki Publicznej m.00-15. 1 sygn........ Chocimska 22 tel........ Kamolowa przy współudziale T. SokołowskaGrzeszczyk......... Warszawy.... Zbiory specjalne udostępnianie: pn...: Archiwum Biblioteki Publicznej m.. .....00-14....... 442-425.. Kalendarium.... med.. Warszawa 1974. D.......00-19...... 9..... Warszawy.: Centralna Biblioteka Wojskowa 1919-1999.......st.00-19...cbw. 610-08-87 tel........ Górka....00-14.............. Lewnau M.. Sokołowska-Grzeszczyk K....... Warszawa 2003. 681-73-94 Dyrektor Ewa Foltyniewicz Zbiory główne udostępnianie: pn.... śr..00-14. Warszawa 1983... 2 sygn.... Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie The Central Military Library in Warsaw 04-041 Warszawa ul.. J... 849-74-04 150 ... Warszawa 1999......... s................. 2.........00 Publikowane informatory o zasobie: Rudnicka J.. 9.... 9.. 9.......gbl........... Warszawa 1977.. pt.............00-15. 2. Warszawa 2003. Warszawa 1994..... Sieniateckiej............ J......... Sieniateckiej..... Wyd.... 401-408.... Sokołowska-Grzeszczyk K.. T.. st.. T..... Główna Biblioteka Lekarska im..... (22) 849-78-51 do 53 fax (22) 849-78-02 e-mail: gbl@gbl.. Stanisława Konopki w Warszawie The Stanisław Konopka Central Medical Library in Warsaw 00-791 Warszawa ul.... 10... 9.... ..-pt.. sob.... Warszawa 1985.waw...st.....pl internet: www........... czw. Górka J. wt... 681-79-52 e-mail: informacja@cbw..

00...: Druga wojna światowa (1939-1945) w zbiorach BUW..: Zbiory muzealne Głównej Biblioteki Lekarskiej z zakresu historii medycyny.. "Archiwum Historii Medycyny".... Perczyńska B.. Tyszkowa M.. sob.. Stummer W.. Konopka S. Sieniateckiej.pl udostępnianie: pn. 8....wirkus@uw........-pt.... 70-78......00 Publikowane informatory o zasobie: Sokołowska-Grzeszczyk K..edu. Warszawa 1982.. 2............... s...-pt..... 552-59-02 e-mail: buw..00-15.. s.............. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie............00-15. Warszawa 1963-1998. Nr 351: 1995............pl internet: www.. 10. s. ich gromadzenie...edu... 231-237. Przewodnik...... Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 151 . Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce...... Warszawa 1995.....edu..rps@uw. 54-56.... Nr 6: 1961.. "Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej".... 552-50-17 e-mail: a. Główna Biblioteka Lekarska.pl mgr Anna Wirkus Gabinet Rękopisów tel... 1-8.. 45-50 (zarys dziejów i charakterystyka zawartości zbioru).00................. D..pl udostępnianie: wt. 8.. Sieniateckiej... 9. 23: 1970..: Zbiory historyczne Głównej Biblioteki Lekarskiej po 25 latach. 10. 552-56-63 Samodzielne Stanowisko do spraw Zasobu Archiwalnego BUW tel....... s.....: Varsaviana w zbiorze rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.. Nr 1: 1980............ Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie The Warsaw University Library 00-312 Warszawa ul..... s.....30 Dział Zbiorów Specjalnych 00-467 Warszawa ul.. ...pl Dyrektor mgr Ewa Kobierska-Maciuszko tel......: Oddział rękopisów............. Wyd............spec@gbl..buw.....00-14.... 622-50-08 tel..... Dobra 56/66 tel. Oprac. Oprac. ...... Wyd.edu....... 621-29-88 fax 849-78-02 e-mail: zb.... Jazdów 6 tel................... Warszawa 2003. śr........ s.......... Informator. T. T.. (22) 552-56-60 fax (22) 552-56-59 e-mail: buw@uw. 428-430...... "Kronika Warszawy".... Warszawa 2003. 552-59-00 tel...... Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce..... 2...... Informator o rękopisach.............00-18.waw.. s..... 622-50-05 tel............ Kamolowa przy współudziale T.... Kamolowa przy współudziale T.00-20. Stummer W...uw............: Zbiory specjalne i muzealne GBL....udostępnianie: pn.....-pt..... s....... Warszawa 1979.. "Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej"...... 111-117.. D. 17-21.00 Publikowane informatory o zasobie: Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.. 425-432.. 390-401....

...... 8............ 2...... 411-417........... Kamolowa przy współudziale T....-pt.... Sieniateckiej............. (22) 657-28-95 fax (22) 826-99-45 e-mail: ibadlit@ibl......... Warszawa 2003...............pl internet: www............ 8.... Cz.... s........-śr............ Biblioteka Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie The Library of the Institute of Polish Art of the Polish Academy of Sciences in Warsaw 00-207 Warszawa pl.......... Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce.......... ....00 Publikowane informatory o zasobie: Rużyło-Stasiakowa J.. czw..30-19.. 2...pl/pl/ispan..... Joanna Sosnowska udostępnianie: wt... R.... D.ispan.... Warszawa 2003. dr hab.. ........................ Krasińskich 1A tel..... Ossolińskich The Ossoliński National Institute 50-139 Wrocław ul................ Nr 1-199..pl internet: www. 2: 1966......................................ibl. s...htm Zbiory Specjalne mgr Marzena Kuraś tel......: Inwentarz rękopisów Biblioteki Instytutu Sztuki PAN... s.. 10....waw.00 Publikowane informatory o zasobie: Jaworska J..30....The Library of the Institute of Literary Studies of the Polish Academy of Sciences in Warsaw 00-330 Warszawa ul............ Nowy Świat 72 tel..... "Rocznik Biblioteki Narodowej"....... 1-17.... Wyd... Warszawa 1975.. Oprac..... pt... D........... Sieniateckiej..pl Dyrektor mgr Łukasz Ossowski udostępnianie: pn.. 1.................... Wyd.00-14.... (22) 831-15-13 fax (22) 831-31-49 e-mail: library@ispan.. Szewska 37 tel...30-15.. Zakład Narodowy im....... 408-411. Kamolowa przy współudziale T...... Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce.: Biblioteka Instytutu Badań Literackich w Warszawie.......... (71) 344-44-71 do 76 fax (71) 344-85-61 152 . 504-82-57 doc....waw. Oprac.....................

..45 Publikowane informatory o zasobie: Kętrzyński W.wroc.. Ossolińskich. 343-73-70 Dział Rękopisów tel..00-15............. Pohorecki F.....wroc...pl udostępnianie: pn.e-mail: ZNiO@oss..........pl Dyrektor dr Adolf Juzwenko tel.............. Wyd...00-17..... Lipiński I.. .........naukowa@bu... w.. .... Cz.. Wrocław 1999...... Warszawa 2003.... s..wroc.... 9.. 9. Leopoli 1937......... 132...... Kamolowa przy współudziale T. Ossolińskich......45 lipiec .....uni...pl udostępnianie: pn..-śr..uni.... T.......pl Dyrektor mgr inż.bu. D.... 2......00 w sierpniu oddział nieczynny Publikowane informatory o zasobie: Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce........... 514-538............. sierpień: pn........ Warszawa 2003.............. Wrocław 1969. s....: Katalog dokumentów Biblioteki Zakładu Naukowego im..: Katalog rękopisów Biblioteki ZNiO... Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im.. 152 e-mail: Rekopisy@oss.pl internet: www..... 2. 346-31-20 e-mail: sekretariat1@bu............wroc.............. (71) 346-31-10 fax (71) 346-31-66 e-mail: informacja... Kamolowa przy współudziale T.. 10.. 1-3...... Cz....-pt.... Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce......: Katalog dokumentów Biblioteki Zakładu Narodowego im.-pt......wroc. 485-513.. Fastnacht A..: Catalogus diplomatum Bibliothecae Instituti Ossoliniani nec non Bibliothecae Pawlikowianae inde ab anno 1227 usque ad annum 1505............... Grażyna Piotrowicz tel.. D.dział nieczynny..... Oprac..... 2. Sieniateckiej........ 375-24-32 e-mail: mss@bu.uni... 1282-1909.. Dokumenty z l...... 1.. Dokumenty z l........ Wojska Polskiego 9 153 . Dokumenty z l....... Jadwigi 3/4 (na Wyspie Piaskowej) tel... Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu The University Library in Wrocław 50-076 Wrocław ul...00-14.oss....... Cypriana Norwida The Cyprian Norwid Provincial and Municipal Public Library 65-077 Zielona Góra al...wroc....... Oprac...... Sieniateckiej.....pl Oddział Rękopisów 50-266 Wrocław ul.. Lwów 1881-1898. 1507-1700..... Św........ 17011939 oraz Dodatek: Dokumenty z l... Wrocław 1953... Wrocław 1948-2003.....wroc.......... Ossolińskich... T....uni.. Szajnochy 7/10 tel........ 151.... Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.. I-XVIII.. 1276-1979... Wyd.pl internet: www... 375-24-08 tel.

Dzwonkowski T. 2. C. 10. (68) 453-26-00 fax (68) 453-26-03 e-mail: informacja@wimbp. Wyd.00.zgora.00 Publikowane informatory o zasobie: Burda B. czw.: Archiwum zakładowe Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Dolański D.. 154 . s. s. Norwida w Zielonej Górze. Zielona Góra 1994. Norwida w Zielonej Górze.: Archiwalia Włodzimierza Korsaka w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.: Zielona Góra do 1945 roku: źródła i literatura.. śr. Kamolowa przy współudziale T.wimbp. D.. Norwida w Zielonej Górze. 10. wt. s. 153-163. "Bibliotekarz Lubuski". Rećko J.pl Dyrektor mgr Maria Wasik Dział Zbiorów Specjalnych tel. Sieniateckiej.pl internet: www. Pietrzak M. Pietrzak M. C.. 453-26-16 udostępnianie: pn. Oprac. Warszawa 2003. T. 555. C. 4: 1998. "Studia Zielonogórskie".zgora. Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce.tel.00-15. pt. Nr 2: 1997..00-18. 24-27. Zielona Góra 2003.: Zasób archiwalny Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.

.......ZBIORY O CHARAKTERZE ARCHIWALNYM W MUZEACH ARCHIVAL HOLDINGS OF MUSEUMS Muzeum im......pl Dyrektor mgr Jan Flasza udostępnianie: wt........ Muzeum Piastów Śląskich The Museum of the Piast Dynasty of Silesia 49-300 Brzeg pl................. Ołowianka 9/13 155 .. Wyd....pl internet: www............ s..................................zamek.................... Stanisław Fischer Museum in Bochnia 32-700 Bochnia Rynek 20 tel.......... Warszawa 2003../fax (77) 416-32-57 fax (77) 416-42-10 e-mail: zamek....00-15........... Opole 2003..... J.onet...pl Dyrektor mgr Paweł Kozerski Dział Historyczny udostępnianie: pn. Bochnia 2001... Bochnia 1984........muzeum. s. Flaszy............. Sieniateckiej...........brzeg............... ........ Wyd......... Centralne Muzeum Morskie The Polish Maritime Museum 80-751 Gdańsk ul...piast@poczta. D.... Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce.........00-15......... Brzeg 1997.........: Zamek i Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Kamolowa przy współudziale T.. Stanisława Fischera w Bochni Prof.......... Zamkowy 1 tel...... 11.. Oprac.....pl e-mail: muzeum..00 Publikowane informatory o zasobie: Muzeum w Bochni 1959-1984......: Śląski Wawel. prof...-pt.. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu... Kozerskia P............dzialy@bochnia................. Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce..-pt.... 9-11............ Warszawa 2003.. 2.. Sieniateckiej..pl internet: www.... (14) 612-32-85 e-mail: muzeum@bochnia........ Przewodnik po zbiorach i ekspozycjach. 8....... Kamolowa przy współudziale T....00 Publikowane informatory o zasobie: Kozerski P. Oprac....... 10.... D........... Muzeum w Bochni.bochnia... (14) 612-24-26 tel..... Pod red..... .. 2...........

......... 231-44-94 Publikowane informatory o zasobie: Kościelniak I....-pt.. Kamolowa przy współudziale T.......... Sieniateckiej............ 7... 49-50........ 320-33-58 Dział Dokumentacji Naukowej tel....... Muzeum .pl internet: www....00-15............... Muzeum w Gliwicach The Museum in Gliwice 44-100 Gliwice ul..... pt........ (16) 621-54-37 fax (16) 621-37-31 e-mail: muzjar@poczta...00-15..... .: Piśmiennictwo o tematyce śląskiej w zbiorach biblioteki Muzeum w Gliwicach wydane do roku 1954 [w:] Rocznik Muzeum w Gliwicach.... 9...........00 po uprzednim uzgodnieniu z dyrekcją Oddział Zamek Piastowski 44-100 Gliwice ul................... . Jerzy Litwin tel..Kamienica Orsettich The Orsetti House Museum in Jarosław 37-500 Jarosław Rynek 4 tel...................cmm... s..243-314.... (58) 301-86-11 fax (58) 301-84-53 e-mail: info@cmm.pl Dyrektor dr inż..gliwice.................... (32) 231-08-54 fax (32) 230-73-66 e-mail: info@muzeum........................ s....... Dolnych Wałów 8A tel....... Oprac......... tom XVIII............................... 8. D....00-15...00 Publikowane informatory o zasobie: Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce... Warszawa 2003......muzeum.... Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. D.. Wyd. Kamolowa przy współudziale T..................pl Dyrektor mgr Leszek Jodliński udostępnianie: pn... Gliwice 2003.....00 156 .. 2.....................pl internet: www.onet.... s. Pod Murami 2 tel. Sieniateckiej....gliwice........-pt.... Warszawa 2003................ 301-86-11 udostępnianie: wt.............. 2..tel............pl Dyrektor mgr Jarosław Orłowski Biblioteka i Archiwum udostępnianie: pn.... Oprac.. Wyd.... 49...

Publikowane informatory o zasobie:
Bieńkowska Z.: Archiwalia w zbiorach Muzeum w Jarosławiu. "Zeszyty Muzealne". Z. 1: 1996, s. 18-24;
Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. Oprac. D. Kamolowa przy współudziale T. Sieniateckiej. Wyd. 2. Warszawa 2003, s. 60-61.

...................................................................................................................................................................................

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej
The Museum of the Kalisz Region
62-800 Kalisz
ul. Kościuszki 12
tel. (62) 757-16-08
fax (62) 757-16-09
e-mail: muzeum@kalisz.info
internet: www.muzeum.kalisz.pl
e-mail: jas@stary.kalisz.pl

Dyrektor mgr Jerzy Aleksander Splitt

udostępnianie: wt., czw. 9.00-15.00, śr., pt. 12.00-18.00
Publikowane informatory o zasobie:
Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. Oprac. D. Kamolowa przy współudziale T. Sieniateckiej. Wyd. 2. Warszawa 2003, s. 65.

...................................................................................................................................................................................

Muzeum Narodowe w Kielcach
The National Museum in Kielce
25-010 Kielce
pl. Zamkowy 1
tel. (41) 344-40-14
fax (41) 344-82-61
e-mail: poczta@muzeumkielce.net
internet: www.muzeumkielce.net
Dyrektor prof. dr hab. Krzysztof Urbański

Dział Historii
udostępnianie po uprzednim uzgodnieniu terminu
Publikowane informatory o zasobie:
Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. Oprac. D. Kamolowa przy współudziale T. Sieniateckiej. Wyd. 2. Warszawa 2003, s. 78-79.

...................................................................................................................................................................................

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
The Zamoyski Museum in Kozłówka
21-132 Kamionka
tel. (81) 852-83-00
fax (81) 852-83-50
e-mail: kancelaria@muzeumzamoyskich.pl
internet: www.muzeumzamoyskich.pl

157

Dyrektor mgr Krzysztof Kornacki

tel. 852-83-01

Dział Zbiorów Dawnych
tel. 852-83-05
udostępnianie za zezwoleniem dyrekcji
Publikowane informatory o zasobie:
Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. Oprac. D. Kamolowa przy współudziale T. Sieniateckiej. Wyd. 2. Warszawa 2003, s. 84-85.

...................................................................................................................................................................................

Muzeum Narodowe w Krakowie
The National Museum in Cracow
30-062 Kraków
al. 3 Maja 1
tel. (12) 295-55-00
fax (12) 295-55-55
e-mail: dyrekcja@muz-nar.krakow.pl
internet: www.muzeum..krakow.pl
Dyrektor Zofia Gołubiew

Dział VIII - Dział Starych Druków i Rękopisów
31-018 Kraków
ul. Św. Marka 17
tel. 292-64-40
od opieką kierownika Archiwum i Zbioru Rękopisów Biblioteki Książąt Czartoryskich
mgr Janusz Nowak
udostępnianie: pn.-pt. 9.00-13.45, 17.00-19.45, sob. 9.00-13.45
materiały archiwalne udostępnianie są studentom i pracownikom naukowym
na podstawie pisma z uczelni i dwóch dowodów tożsamości

Publikowane informatory o zasobie:
Tomaszewicz J.: Katalog dokumentów pergaminowych Muzeum Narodowego w Krakowie. Kraków 1992;
Katalog rękopisów średniowiecznych Muzeum Narodowego w Krakowie. Oprac. P. Prokop (w druku);
Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. Oprac. D. Kamolowa przy współudziale T. Sieniateckiej. Wyd. 2. Warszawa 2003, s. 172-182.

...................................................................................................................................................................................

Biblioteka Książąt Czartoryskich. Fundacja Książąt Czartoryskich przy
Muzeum Narodowym w Krakowie
The Dukes Czartoryski Library. The Dukes Czartoryski Foundation
of the National Museum in Cracow
31-018 Kraków
ul. Św. Marka 17
tel. (12) 422-11-72
fax (12) 422-40-79
e-mail: bczart@poczta.onet.pl

158

internet: www.muzeum-czartoryskich.krakow.pl
Kierownik mgr Jolanta Lenkiewicz

Archiwum i Zbiór Rękopisów
Kierownik mgr Janusz Nowak
udostępnianie: pn.-pt. 9.00-13.45, 17.00-19.45, sob. 9.00-13.45
materiały archiwalne udostępnianie są studentom i pracownikom naukowym
na podstawie pisma z uczelni i dwóch dowodów tożsamości
Publikowane informatory o zasobie:
Katalog rękopisów Biblioteki Czartoryskich w Krakowie. Sygn. 1682-2000. Oprac. M. Kukiel, A. Homecki. Kraków 1988; Sygn. 2001-2300. Oprac. J. Nowak,
J. Pezda, P. Prokop, J. Tomaszewicz, B. Żulińska pod red. J. Nowaka. Kraków 1999; Sygn. 2301-2600. Oprac. J. Nowak, P. Prokop pod red. J. Nowaka. Kraków 2004;
Sygn. 5214-5319. Oprac. J. Pezda. Kraków 2001; Sygn. 5320-5414. Oprac. J. Nowak, J. Pezda (przygotowane do druku);
Szelińska W., Tomaszewicz J.: Katalog dokumentów pergaminowych Biblioteki Czartoryskich w Krakowie. Cz. 1. Dokumenty z lat 1148-1506. Kraków 1975;
Tomaszewicz J.: Katalog dokumentów pergaminowych Biblioteki Czartoryskich w Krakowie. Cz. 2. Dokumenty z lat 1506-1828. Kraków 1991;
Pezda J.: Zbiory emigracyjne w Archiwum i Zbiorze Rękopisów Biblioteki XX Czartoryskich w Krakowie, [w:] Ślady polskości. Polonia w świetle badań i źródeł
historycznych. Warszawa 1999, s. 56-65;
Otwinowska D.: Inwentarze i katalogi biblioteczne w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki XX Czartoryskich w Krakowie. "Rocznik Biblioteki Naukowej PAU/PAN
w Krakowie". R. 48: 2003, s. 411-436;
Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. Oprac. D. Kamolowa przy współudziale T. Sieniateckiej. Wyd. 2. Warszawa 2003, s. 153-172.

...................................................................................................................................................................................

Muzeum Historyczne m. Krakowa
The Historical Museum of the City of Cracow
31-011 Kraków
Rynek Główny 35
tel. (12) 619-23-14
tel. (12) 619-23-25
fax (12) 422-32-64
internet: www.mhk.pl
Dyrektor mgr Michał Niezabitowski

Biblioteka Naukowa i Archiwum
Kierownik mgr Maria Kwaśnik

e-mail: biblioteka@mhk.pl
udostępnianie: pn.-pt. 9.00-14.00 za zezwoleniem dyrekcji

Publikowane informatory o zasobie:
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Informator. Kraków 1997;
Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. Oprac. D. Kamolowa przy współudziale T. Sieniateckiej. Wyd. 2. Warszawa 2003, s. 184-185.

...................................................................................................................................................................................

Muzeum Historii Fotografii w Krakowie
Museum of History of Photography in Cracow
30-045 Kraków
ul. Józefitów 16
tel. (12) 631-04-56
tel. (12) 634-45-97

159

................ Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce....... Muzeum Podkarpackie ............. Gancarskiego......: Archiwalia w Muzeum Okręgowym w Krośnie......pl Dyrektor mgr Maciej Beiersdorf Biblioteka i Archiwum udostępnianie: pn....... Warszawa 2003............ Sieniateckiej.. 9......................... s.............. pod red...... Piłsudskiego 16 tel. J....... Oprac................. (24) 252-33-47 fax (24) 252-44-96 e-mail: muzeumkrosniewice@wp... Wyd....................-pt.krakow...........muzeumkrosniewice.............. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 160 . D.....informator..... ................... Pr.................00-15. s..... s.................. Warszawa 2003..... Jerzego Dunina-Borkowskiego w Krośniewicach The Jerzy Dunin-Borkowski Museum in Krośniewice 99-340 Krośniewice pl...........mhf............muzeum... 2...........tel...............................pl internet: www....pl Dyrektor mgr Grzegorz Dębski Biblioteka Naukowa udostępnianie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym Publikowane informatory o zasobie: Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. 107-111... Muzeum Podkarpackie w Krośnie The Sub-Carpathian Museum in Krosno 38-400 Krosno ul....... 5: 1990....... Muzeum im..... D..........pl internet: www......krosno............ Krosno 2001......... (13) 432-13-76 fax (13) 432-43-01 e-mail: poczta@muzeum. "Studia i Materiały Muzeum Okręgowego w Krośnie"........................................... 191........pl internet: www.. ...............................krakow... 2.. Oprac....... Wyd............. Wolności 1 tel............krosno........... T........ Sieniateckiej................ Kamolowa przy współudziale T.............. (12) 634-59-32 fax (12) 633-06-37 e-mail: foto@mhf.....pl Dyrektor mgr Jan Gancarski Publikowane informatory o zasobie: Marciszewska G.... Kamolowa przy współudziale T...... zb.. 192.......00 .....

Z............. s.....Oddział Muzeum Lubelskiego w Lublinie The Józef Czechowicz Museum of Literature in Lublin .. 82-91.......... Józefa Czechowicza .... 427-50-31 Publikowane informatory o zasobie: Kaszubkiewicz A..Branch of The Lublin Province Museum 20-112 Lublin ul.................. Warszawa 2003. Oprac.....lednica@interia............00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym Publikowane informatory o zasobie: Szymańska K. "Kronika Wielkopolski".: Muzea literackie w Polsce.............. (81) 744-26-47 do 49 tel..... Wyd......... Częstochowa 1994..pl internet: www.... 427-50-12 Archiwum Zakładowe mgr inż.. .....majdanek....... Złota 3 tel............. 206-208........... Ewa Pelczyk tel. ... Sieniateckiej.......... 8........ Państwowe Muzeum na Majdanku The State Museum in Majdanek 20-325 Lublin ul...........: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy........................pl/archiwum Dyrektor mgr Edward Balawajder Dział Archiwum 161 ..... D.................... (81) 744-26-40 fax (81) 744-05-26 e-mail: archiwum@majdanek..The Early Piast Dynasty Museum in Lednica 62-261 Lednogóra Dziekanowice 32 tel..... Droga Męczenników Majdanka 67 tel....... s.........pl Dyrektor mgr Andrzej Kaszubkiewicz Dział Biblioteka......... (81) 532-30-90 Kierownik mgr Ewa Łoś udostępnianie wt.......-pt.................. 40-45 (obszerna informacja o muzeum i zbiorach).... 2.lednicamuzeum................ (61) 427-50-10 fax (61) 427-50-20 e-mail: muzem...... Archiwum mgr Piotr Kuszczak tel............. Muzeum Literackie im..........pl internet: www....................... Nr 3: 2000.........00-16. Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce....... s............... Kamolowa przy współudziale T...............

. 8... Warszawa 2003..........pl 162 . (89) 527-95-96 tel..................: Warsztat naukowy Państwowego Muzeum na Majdanku........................... (17) 225-20-08 do 10 fax (17) 225-20-12 e-mail: muzeum@zamek-lancut....00 Publikowane informatory o zasobie: Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce...... 16: 1995.....olsztyn..................... Sieniateckiej............. s....... ....... Zamkowa 1 tel....................... s......pl internet: www.... 233-234...... Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu The Regional Museum in Nowy Sącz 33-300 Nowy Sącz ul.............. Kamolowa przy współudziale T.........-pt... 209-210...........00 Publikowane informatory o zasobie: Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce... (18) 43-77-08 fax (18) 43-78-65 e-mail: sekretariat@muzeum...... Wyd........ Warszawa 2003.sacz............ Wyd.. 2.... Oprac.-pt................ s...Zamek w Łańcucie The Łańcut Castle Museum 37-100 Łańcut ul..............................sacz.............pl Dyrektor mgr Wit Karol Wojtowicz Bibliotka i Archiwum udostępnianie: pn.... 71-90............... Kamolowa przy współudziale T... Dyrektora inż........muzeum................... Oprac.....pl internet: www. D.................... T...........00-14........................................ Muzeum ................ Lwowska 3 tel..........Kierownik dr Krzysztof A............. "Zeszyty Majdanka"..............pl p.................... 2..... Sieniateckiej.... 10.....o.............. Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie The Warmia and Mazury Museum in Olsztyn 10-074 Olsztyn ul.... Zamkowa 2 tel..30 za zezwoleniem dyrekcji Publikowane informatory o zasobie: Kiełboń J.....zamek-lancut...............00-13.... .......... Roman Kucia Dział Historyczno-Archeologiczny udostępnianie: wt..-pt....... D..... (89) 527-95-97 fax (89) 527-20-39 e-mail: zamek@muzeum... 8... ............ Tarkowski udostępnianie: pn.00-16.

. s.. 2......olsztyn... (77) 453-92-16 tel... s....00 Publikowane informatory o zasobie: Keferstein H. 23: 2000.pl internet: www....... 9. Guski E.00-14.: Zasób archiwalny Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. 9.... s..... 38-42. 25 udostępnianie: pn.. 238-239. T.. Pamiętnik III Zjazdu Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.. 113-121. 18: 1995.. "Łambinowicki Rocznik Muzealny". w...polskich jeńców wojennych w niewoli niemieckiej w zbiorach Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.. Wyd. T.. 23: 2000.. 539-19-18 w...internet: www.... Oprac. Minorytów 3 tel.....olsztyn........ 102 Kierownik mgr Elżbieta Tomczonek tel....: Akta Wehrmachtauskuftstelle für Kriegerverluste und Kriegsgefangene (Biuro Informacyjne Wehrmachtu ds. 143-152..... Klasicka M.. D.: Materiały źródłowe dotyczące kobiet .. Sieniateckiej..... Bergen-Belsen. s.. s..... "Łambinowicki Rocznik Muzealny"....-pt. [w:] Archiwa polskie wobec wyzwań XXI w.: Archiwum Klubu Dösselczyków. " Łambinowicki Rocznik Muzealny"..pl tel....pl Dyrektor Janusz Cygański Biblioteka Kierownik mgr Barbara Michalska e-mail: biblioteka@muzeum...: Materiały archiwalne Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu dotyczące obozów w Senne... Wickiewicz A... 22: 1999.....olsztyn. Edmund Nowak Dział Dokumentacji i Biblioteka Kierownik mgr Iwona Biegun udostępnianie: pn. 3: 1974...cmjw. s.. Mrzygłocka R.........00 Archiwum 10-603 Olsztyn ul......: Biblioteka Muzeum Mazurskiego w perspektywie 30-lecia.. " Łambinowicki Rocznik Muzealny"..... s.00 Publikowane informatory o zasobie: Bojarska A.. 217-219. 2...... Warszawa 2003.-pt..-pt.00-15. 8. 533-85-80 udostępnianie: wt. 133-140.pl Dyrektor dr hab.. T. Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce.muzeum. T. Strat Wojennych i Jeńców Wojennych) w zbiorach archiwalnych Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych.. R.. 91-99. Kamolowa przy współudziale T..: Gromadzenie i wykorzystywanie zasobu archiwalnego Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu...00-14. Metalowa 8a e-mail: archiwum@muzeum.: Zasób archiwalny Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. 107-113. Sznotala K. 24: 2001..: Zasób dokumentacji fotograficznej Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie........ s... w..... Toruń 2002.. 27 tel... W..... [w:] Jeńcy wojenni II wojny światowej. (77) 453-92-17 fax (77) 453-78-72 e-mail: cmjw@cmjw.pl tel. nr 3. s..... Pod red. .......... "Łambinowicki Rocznik Muzealny". 159-172. 91-95. "Bibliotekarz Olsztyński" .... Zeithain.... 163 .. Kisielewicz D. Opole 1996.. Stan archiwów i najnowszych badań.. s. [w:] Archiwistyka na studiach historycznych. Bojarska A. T. Biegun I............ Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu The Central Museum of Prisoners of War in Łambinowice-Opole 45-017 Opole ul. Warszawa 1998. Roman.. T..: Jeńcy brytyjscy w Oflagu VI B Dössel w świetle zbiorów przechowywanych w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Bojarska A...

........ Warszawa 2003. Zajączkowska U. s................... Oprac.. 26: 2003.. J.. Wyd. ..............pl internet: www.... Św.............. Sznotala K...... (33) 843-20-77 fax (33) 843-18-62 fax (33) 843-19-34 fax (33) 843-22-27 e-mail: muzeum@auschwitz............ Oppeln/Opole.... gwasze-katalog zbiorów Muzeum Śląska Opolskiego...... K..:Przewodnik po zasobie archiwalnym Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Lejman.................... Malarstwo olejne w zbiorach muzeum Śląska Opolskiego. Oprac....... J.. T.... Oprac.................. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu The State Museum Auschwitz-Birkenau in Oświęcim 32-603 Oświęcim ul.........: Starodruki i druki śląskie w zbiorach Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu... Kamolowa przy współudziale T......... Katowice 1986. T......... Muzeum Śląska Opolskiego The Museum of the Śląsk Opolski Region 45-023 Opole ul.......... 143-150. (77) 454-46-11 e-mail: muzeum@mso....pl Dyrektor mgr Piotr Cywiński Archiwum Kierownik dr Piotr Setkiewicz Zastępca Kierownika mgr Wojciech Płosa tel........ (33) 843-20-22 tel............-pt......................30-15........-pt....... Opole-Ratingen-Hoesel 1995.pl Dyrektor mgr Krystyna Lenart-Juszczewska udostępnianie: pn........... Więźniów Oświęcimia 20 tel............ Opole 1995.... Opole 2004. rysunki... 2.......... 844-80-08 udostępnianie: pn. Biegun I........ Fotografien (bis 1945)................. 242. Plany miasta............................. T............... Filipczyk-Topolnicka..........opole...... Ceramika tułowicka-katalog zbiorów Muzeum Śląska Opolskiego...................... "Opolski Rocznik Muzealny"..... 164 .................. Oprac. akwarele.. Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce... Jan Cybis szkice................. . "Łambinowicki Rocznik Muzealny". Flipczyk-Topolnicka....... 7.........00 po uprzednim powiadomieniu ............. graphische Ansichten................ Zajączkowska U..............00-14..... 9: 1989........Standbostel i na terenie Emslandu.... Sieniateckiej...... "Opolski Rocznik Muzealny".org......... 8...... 12: 1998............ (77) 453-66-77 tel.: Judaika w zbiorach Muzeum Śląska Opolskogo w Opolu....... fotografie (do 1945 roku)........... Opole 1997. Mrzygłocka R...... 844-80-07 tel... Wojciecha 13 tel...30 Publikowane informatory o zasobie: Jan Cybis.. widoki graficzne...auschwitz. D..... s.org.. Stadtpläne............

.... Wyd.... Muzeum Historii m....... Cz........ s..... 2............... 2...... T.... Tumska 8 tel. Wojciech Suchocki udostępnianie: pn.. 254.....00 Publikowane informatory o zasobie: Muzeum Narodowe w Poznaniu.. . Warszawa 2003..... Oprac........ s. 9.. Oprac... Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu The Historical Museum of the City of Poznań. Grabski T.pl Dyrektor Leonard Sobieraj udostępnianie: pn...html tel. 616-678. Informator o materiałach archiwalnych..-pt.... D........ .. Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce.pl internet: www....... D....... Marcinkowskiego 9 tel........ The Branch of the National Museum in Poznań 60-772 Poznań Stary Rynek 1 tel.art. 287.......00-14.pl internet: www.............Muzeum Mazowieckie w Płocku The Mazovian Museum in Płock 09-402 Płock ul........ Poznania....... Wyd... T...... s......... 5: 1998... Oprac..... Sieniateckiej..pl/oddz3.mnp.. 856-81-93 Kierownik dr Magdalena Mrugalska-Banaszak 165 ... Kamolowa przy współudziale T.... Kamolowa przy współudziale T....-pt...... 2...... s........ (61) 852-56-13 fax (61) 851-58-98 e-mail: ratusz@mnp..........art.. T.. (61) 856-80-00 fax (61) 851-58-98 e-mail: mnp@mnp....00-14..... 139-145........art.. [w:] Dzieje Poznania i województwa poznańskiego... "Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny"...... Pod red................. K.: Materiały archiwalne w zasobie Muzuem Narodowego w Poznaniu i ich wykorzystanie..... Sieniateckiej..... Muzeum Narodowe w Poznaniu The National Museum in Poznań 61-745 Poznań al...... Warszawa 1982.....00 Publikowane informatory o zasobie: Ostrowska B...... Skopowskiego.........: Archiwum Polskiej Organizacji Zbrojnej w zbiorach Muzeum Mazowieckiego w Płocku.... I............. 5: 1999....... Warszawa 2003......pl Dyrektor prof.. dr hab.. Gołębniak.. Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce........art..... 205215....................................... (24) 262-44-91 tel... s....mnp............ (24) 364-70-71 fax (24) 262-44-93 e-mail: muzeumplock@wp.. 10..... "Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny".

Z.... Kamolowa przy współudziale T........... czw.... 10..........-pt.. 842-15-94 tel.............. 166 ............. Katalog.... Oprac........ s......: Prasa przemyska w zbiorach biblioteki Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej....... sob.: Katalog chronologiczny czasopism polskich w Przemyślu w latach 1792-1939.. 842-15-80 udostępnianie: pn........... Oprac................ s... s...... A.. 3: 1986.... (74) 855-90-07 e-mail: muzeum@gross-rosen.. T... Oprac.... 181-220.. 347-348......... Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej The National Museum of the Przemyśl Region 37-700 Przemyśl pl..... 261-265.. ........ Sarkady A..... Kraków 2004....................... 846-45-66 tel... D. pt............ Ofiar Gross-Rosen 26 Rogoźnica tel.............. 2. 2.. . Kaszlej.pl Dyrektor mgr Mariusz Jerzy Olbromski udostępnianie: śr................. Spis tytułów... H...... s............... Kamolowa przy współudziale T.......30 Publikowane informatory o zasobie: Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce....pl adres do korespondencji: 58-304 Wałbrzych ul...... Bobusia B....... Wyd....... 40: 2001.............. D.... s... Naumow..pl internet: www.. Kamolowa przy współudziale T.........udostępnianie po uprzednim uzgodnieniu Publikowane informatory o zasobie: Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce.... 2.: Powstanie............ R.......... 292-293...... Naumow. A............ s.... Warszawa 2003.. Warszawa 2003............. J.. R 1: 1979..... "Rocznik Historyczno-Archiwalny". Warszawa 2003.. Rękopisy cerkiewnosłowiańskie w Polsce.......30 Publikowane informatory o zasobie: Felczyński Z..... Sieniateckiej. s.... "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie".00............. Oprac. 10./fax (16) 678-33-25 e-mail: mnzp@autograf.. Czackiego 3 tel................ E....00-14... Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce..... Zahel A. "Materiały i Studia Muzealne"....................... "Rocznik Historyczno-Archiwalny". Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy-Wałbrzychu The Gross-Rosen Museum in Rogoźnica-Wałbrzych 58-152 Goczałków ul............ Wyd..00-14........ ..... Sieniateckiej....... D. Wyd....: Prasa mniejszości narodowych w Przemyślu..... 4: 1981........ rozwój i działalność biblioteki Muzeum Okręgowego w Przemyślu (1909-1978).....30-17.... Sieniateckiej... 159-161.. 55-171................. 288.....gross-rosen. Historia 9...... wt.............. Szarych Szeregów 9 Dyrektor mgr Janusz Barszcz Archiwum i Pracownie Naukowo-Badawcze 58-304 Wałbrzych ul............. 8................... Szarych Szeregów 9 tel. Stradomski....

..........00-15.......00-15......... "Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny".. Dworcowa 5 tel...00 Publikowane informatory o zasobie: Muzeum w Sieradzu....... (43) 827-16-39 fax (43) 822-30-20 e-mail: mos@pro............: Archiwum naukowe w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie koło Poznania.. Kamolowa przy współudziale T............... \Warszawa 2003. Sieniateckiej..stawisko... Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie National Museum of Agriculture and Agricultural-Food Industry in Szreniawa 62-052 Komorniki ul......pl internet: www... Łódź 1964.....com. 309-310...00 po telefonicznym umówieniu Publikowane informatory o zasobie: Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce.....onet...............00-17.................. 314-315.. s..-pt...muzuem-szreniawa................. czw....... (61) 810-76-29 tel. 2........... Wyd. śr............... Dyrektora dr Alicja Matracka-Kościelny udostępnianie: wt..... 167 .. (61) 810-76-45 fax (61) 810-76-42 e-mail: muzeum@muzeum-szreniawa....pl p.. Muzeum im... Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku The Anna and Jarosław Iwaszkiewicz Museum in Stawisko 05-807 Podkowa Leśna ul.... Dominikańska 2 tel.......... s..... Oprac................ 9.....o... D.......00.. 8.... Warszawa 2003.00.. ... s.... (22) 758-93-63 fax (22) 729-14-21 e-mail: info@stawisko...... Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce..... nd............. 2......pl internet: www...... 5: 1998.......... 159-161............pl internet: www........ pt....... D..................pl Dyrektor mgr Jerzy Kowalski udostępnianie: pn......... R. 10..pl Dyrektor dr Jan Maćkowiak Publikowane informatory o zasobie: Mielczewczyk W.....Muzeum Okręgowe w Sieradzu The Regional Museum in Sieradz 98-200 Sieradz ul................... Gołębia 1 tel.muzeum-sieradz.. Zbiory i działalność.. Kamolowa przy współudziale T..00-15. Oprac.... ...... 9...... Sieniateckiej...... Wyd..

......... D........................ ... Tarnów 1980.. 2.... Tarnów 1979."Rocznik Tarnowski" Nr 11: 2006/07 [w druku]. Dokumenty miasta Tarnowa 1330-1670. 335...... Muzealna 6 tel. Majcher-Węgrzynek A... D................... Warszawa 2003..... Gdańsk-Sztutowo 2004....... .-pt.......................pl internet: www............. Sieniateckiej. Sieniateckiej......: Kolekcja harcerska...stutthof....... (55) 247-83-53 fax (55) 247-83-58 e-mail: stutthof@stutthof............ 330-331. Wybór............... Sztutowo 2003 (maszynopis)..... Wyd.....: Katalog dokumentów pergaminowych Muzeum Okręgowego w Tarnowie.. Grabowska-Chałka J...... Tarnów 1997........ Kamolowa przy współudziale T..: Zespół Archiwaliów.00-14. Tarnów 1997. Kamolowa przy współudziale T. ..........pl Dyrektor mgr Adam Bartosz udostępnianie: wt. Wyd...... [w:] 70 lat Muzeum w Tarnowie 1927-1997.......... [w:] 70 lat Muzeum w Tarnowie 1927-1997... Oprac........ (14) 628-72-50 do 52 tel.......: Przewodnik. Wróbel S... (14) 621-21-49 fax (14) 626-15-85 e-mail: rynek@muzeum.......tarnow....Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce...: Najstarsze pocztowe karty widokowe Tarnowa w zbiorach Muzeum Okręgowego w Tarnowie (1898-1914) . Tarnów 1990.. Majcher-Węgrzynek A.. Państwowe Muzeum Stutthof w Sztutowie National Stutthof Museum in Sztutowo 82-110 Sztutowo ul... Majcher-Węgrzynek A........ Muzeum Okręgowe w Tarnowie The Regional Museum in Tarnów 33-100 Tarnów Rynek 20/21 tel....: Organizacja obozu koncentracyjnego Stutthof (1 września 1939 ...........9 maja 1945).. [w:] Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Warszawa 2003.: Wartości i treści archiwaliów w zbiorach Muzeum Okręgowego w Tarnowie. s...... s......pl Dyrektor mgr Romuald Drynko udostępnianie: pn............................... [w:] 70 lat Muzeum w Tarnowie 1927-1997......muzeum..... Żychowska M................ Dzieje i zbiory...............................: Informacje o zasobie archiwalnym Muzeum Stutthof....... 2.00-15............................. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego The Museum of History of Polish Paesant Movement 168 .. 53-72..................00 Publikowane informatory o zasobie: Wróbel S...... s.pl internet: www..................... 8..........tarnow.................: Kolekcja fotografii i kart pocztowych.... Knapik-Czosnek W................................. Oprac........w nawiązaniu do genezy karty pocztowej oraz problemu datowania i oceny wartości dokumentacyjnej pocztówek................ Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce..-pt... Chyrek A. Tarnów 1997...........00 Publikowane informatory o zasobie: Gliński M. Czosek W...... 10. Informator historyczny.: Dokumenty lokacyjne miasta Tarnowa...... Nr 3: 1979... "Zeszyty Muzeum Stutthof"...............

... s. wt.zabytki... Warszawa 2003..................... D.. Muzeum Literatury im. Warszawa 2003......00-15............ Marcinkowska E.......... st...... 8.............. 10..............pl Dyrektor dr Janusz Gmitruk Interesanci: pn...... 229-234.. Nr 32: 2002....00 Oddział w Piasecznie k.......pl/mhw udostępnianie: pn. (22) 635-16-25 fax (22) 831-94-91 e-mail: mhw@zabytki......... Oprac.... "Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego"....... Muzeum Historyczne m..00 Oddział w Sandomierzu 27-600 Sandomierz ul...... Oprac.. Nr 14: 1999... Kamolowa przy współudziale T..... śr....00-16............00 Biblioteka Kierownik mgr Barbara Mizerska Publikowane informatory o zasobie: Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce................... Sieniateckiej....... Rynek 9 tel......... ..... 8........ Warszawy The Historical Museum of the City of Warsaw 00-272 Warszawa Rynek Starego Miasta 28/42 tel... 9.............: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego..... s....../fax (22) 843-38-76 fax (22) 843-78-73 e-mail: mhprl@mhprl...00-16.....00.. s. (58) 535-14-29 Interesanci: pn... Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce..00 Publikowane informatory o zasobie: Indraszczyk A.................-pt.. (15) 832-21-41 Interesanci: pn... 465-467..... 2.. Wilanowska 204 tel......pl internet: www..02-730 Warszawa al....-pt....-pt...... Gniewa 83-123 Piaseczno tel. .. s...... 2.. Sieniateckiej... "Rocznik Dziejów Ruchu Ludowego"..... 467-469..... Kamolowa przy współudziale T..00-15.......mhprl................ 13........ Adama Mickiewicza w Warszawie The Adam Mickiewicz Museum of Literature in Warsaw 00-272 Warszawa 169 ....00-16.: Wartości poznawcze archiwaliów pozyskanych z Archiwum PSL na uchodźstwie w Londynie............-pt.. 581-590...........pl internet: www......... Wyd......... Wyd. D.............

Warszawa 2002... Nr 4: 2002..... Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. (22) 621-10-31 fax (22) 622-85-59 internet: www.... 2..... Sieniateckiej. Muzeum Niepodległości w Warszawie The Independence Museum 00-240 Warszawa al. Ruszczyc Dział Archiwum tel....... Pod red... (22) 827-37-70 fax (22) 827-03-23 170 .pl e-mail: fruszczyc@mnw.30 w czytelni biblioteki Publikowane informatory o zasobie: Natuniewicz H.. Muzeum Narodowe w Warszawie The National Museum in Warsaw 00-495 Warszawa al........... Januszewskiego.. Jerozolimskie 3 tel.art... 9..........Rynek Starego Miasta 20 tel. 1..... pt................ (22) 826-90-91 tel................ 41-47.... Januszewskiego.... Warszawa 2003.. Wyd...pl e-mail: dyrekcja@muzeumliteratury........ Oprac.. 43-48....... śr... "Archiwista Polski". 9. Nr 3: 2006. Warszawa 1997...: Problemy wartościowania dokumentacji naukowej w Muzeum Narodowym w Warszawie.... s............... 501-1000.... Oprac.. s...... 1-500........ Pod red. T.. Warszawa 1984.00-17...... Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce......muzeumliteratury.. 453-459...pl internet: www.. T.....art.......... 441-453. 2......00 Publikowane informatory o zasobie: Szczepaniak A.... D... T.......... 2. Kamolowa przy współudziale T.stan i potrzeby (na przykładzie Muzeum Narodowego w Warszawie). T..... Sieniateckiej. s....... Kamolowa przy współudziale T...: Zbiory i prace polonijne Muzeum Literatury im........ ... Solidarności 62 tel.. Literatura polska XIX w......... 3........ Adama Mickiewicza w Warszawie..pl Dyrektor Ferdynand B... Warszawa 1996.... Szczepaniak A... 1001-1520. Dramat polski XX w.. T. Mickiewicziana..... w........ Wyd..............mnw.. 260 e-mail: aszczepaniak@mnw........ Januszewskiego. Sygn... Informator..pl Dyrektor Janusz Odrowąż-Pieniążek udostępnianie: pn.... Pod red. pt. ...pl Kurator Andrzej Szczepaniak udostępnianie: pn. Sygn. czw......00-15...00. 9............ "Archiwista Polski"..... Adama Mickiewicza w Warszawie........... wt....art.. (22) 831-40-61 do 63 fax (22) 831-76-92 e-mail: sekretariat@muzeumlitearatury.....pl e-mail: promocja@muzeumliteratury..... s.. Literatura polska XX w...: Archiwalia i archiwum w muzeum państwowym ...... T....00-15.... D..... Warszawa 2003................ Katalog rękopisów Muzeum Literatury im.. Sygn............

Wągrodzki J.art.Filia Muzeum Więzienia Pawiak 00-580 Warszawa al. Dzielna 24/26 tel.: Komunikat o stanie badań nad kartoteką więźniów X Pawilonu. Katalog. s. Wiórkiewicz H. Oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie Pawiak Prison Museum.muzeumniepodleglosci. Kamolowa przy współudziale T. Madej-Janiszek J. Madej-Janiszek R. 223-245. 155-161. s. 839-23-83 Kierownik mgr Jerzy Wągrodzki Publikowane informatory o zasobie: Strzyżewska Z. 289-324.internet: www.pl udostępnianie: pn. Pałaszewska M. Nr 3: 1997. (22) 839-12-68 e-mail: xpawilon@muzeumniepodleglosci. Wyd. Warszawa 2001.: Kolekcja "Leopolis" w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Warszawa 1997. D. Branch of the Independence Museum 01-532 Warszawa ul. Muzeum Więzienia Pawiak.30 Publikowane informatory o zasobie: Muzeum Niepodległości 1990-1995.pl Kierownik mgr Magdalena Woltanowska Mauzoleum Walki i Męczeństwa . 2. Stefana Tarnowskiego. 243-254. Nr 3: 1998. "Niepodległość i Pamięć".-pt. 325-327. Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce.art. "Rocznik Lwowski".00-15. Oprac. s. "Niepodległość i Pamięć". s.: Katalog kolekcji gen. 8. Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Działalność i zbiory. Nr 1: 2000. Stawarz A. 469-470.pl Dyrektor dr Andrzej Stawarz e-mail: dyrektor@muzeumniepodleglosci.art. Pałaszewska M. Warszawa 2003. (22) 839-23-83 tel. Pasek-Paszkowska E. Nr 1: 2003. (22) 831-13-17 fax (22) 831-92-89 e-mail: pawiak@muzeumniepodleglosci.: Katalog zbiorów Tadeusza Wysiadackiego (1939-1946). "Niepodległość i Pamięć".. Skazańców 25 tel.: Cytadela i X Pawilon w zbiorach ikonograficznych Muzeum Niepodległości. 229-280. Józef Piłsudski w zbiorach Muzeum Niepodległości. s. Wiórkiewicz H.: Warszawa i Mazowsze w zbiorach Muzeum Niepodległości.. s. Warszawa 2002.. Pałaszewska M. "Niepodległość i Pamięć". R. zb.: Katalog kolekcji Wojciecha Ziembińskiego.pl tel. Nr 2: 1996. Sieniateckiej. 829-49-19 . Branch of the Independence Museum 00-162 Warszawa ul. 141-147. 5: 1997/1998. s. Szucha 25 171 tel. Oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie Museum of the 10th Pavilion of The Warsaw Citadel. Madej-Janiszek H. s.: Obchody rocznic Konstytucji 3 maja w zbiorach ikonograficznych Muzeum Niepodległości. Warszawa 1995.: Kolekcja "Leopolis" w Muzeum Niepodległości w Warszawie.art. Nr 1: 1999. "Niepodległość i Pamięć". Oprac. "Niepodległość i Pamięć".

.. "Pamiętnik Teatralny". 8..... 95-102.................pl internet: www.. Pawiak 1835-1944: przewodnik po ekspozycji stałej [informator książkowy+ CD-ROM]..... s.............. T...waw........... R. (22) 560-37-80 fax (22) 637-15-01 e-mail: muzsport@muzeumsportu... T.. Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie The Museum of Sport and Tourism in Warsaw 01-531 Warszawa ul.. Muzeum Teatralne The Theatre Museum 00-950 Warszawa pl......... (22) 692-02-62 tel.. 2... Warszawa 2003.waw. z..... Archiwalia..muzeumsportu.. Izdebska...... 247-275..... 172 ...............teatrwielki.pl internet: www... Hackermann M.... J.pl udostępnianie po uprzednim uzgodnieniu Publikowane informatory o zasobie: Hanke-Stroińska H..: Archiwalia turystyczne...: Archiwalia polonijne........ Hanke-Stroińska H.. Woltanowska.... Warszawa 2004............. 2.........: Muzeum Więzienia "Pawiak" ... Warszawa 1985..... Warszawa 1995.. 242-251..: Archiwalia Muzeum Teatralnego w Warszawie (1976-1991). Warszawa 1972..... [w:] Studia i materiały....... (22) 692-02-11 fax (22) 692-07-56 e-mail: muzeum@teatrwielki.... Warszawa 1972.pl Kierownik dr Andrzej Kruczyński udostępnianie: wt........... Warszawa 1982.. D....: Wykaz archiwaliów Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów w Muzeum Sportu i Turystyki.historia i teraźniejszość... Hackermann M...... 10.. s...... Izdebska B.. [w:] Studia i materiały......... .-pt. Nr 3: 1995. czasopisma i archiwalia turystyczno-krajoznawcze w zbiorach Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie...... "Niepodległość i Pamięć"....... s..... Gierczyńska. A...2...Publikowane informatory o zasobie: Pawiak 1939-1944..... Autorzy tekstów: M...: Materiały do dziejów sportu polskiego w latach 1939-1945. 3..... [w:] Studia i materiały. Warszawa 1994.pl Dyrektor dr Iwona Grys Biblioteka i Archiwum Dokumentów e-mail: biblioteka@muzeumsportu... T....... Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce.... Wybrzeże Gdańskie 4 tel. 79-87. Oprac. s... T... Hanke-Stroińska H. 2... T.........: Książki.. Kamolowa przy współudziale T...... 40: 1991. oprac. .................... Wyd.. 4....... 472-473. Kunert...... B. 96-97...... 155-161............ s. Teatralny 1 tel....00 Publikowane informatory o zasobie: Jasińska Z.. s.waw........00-14. [w:] Studia i materiały..K.............. s.. Sieniateckiej....................... [w:] Studia i materiały..... s.... 134­ 144...

.... J. 24 Kustosz mgr Aleksander Juźwik udostępnianie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym Publikowane informatory o zasobie: Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce.... 2.. w. s.. 470-472..muzeumwp...... Nr 13: 2003..........mil.... The Branch of the Museum of the Polish Armed Forces in Warsaw 02-920 Warszawa ul. Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie The Museum of the Earth of the Polish Academy of Sciences in Warsaw 00-488 Warszawa al...Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce.........pan@neostrada......... (22) 629-52-72 fax (22) 629-52-73 e-mail: muzeumwp@wp. .... Warszawa 2003................. Oprac.... "Łambinowicki Rocznik Muzealny".. Jerozolimskie 3 tel......... Janusz Cisek Archiwum tel....... 7-11..... Mikke.. Kamolowa przy współudziale T........pl internet: www........... B.... 11.......ziemi...mz-pan... (22) 629-52-71 tel.. Sieniateckiej.pl Dyrektor prof......... Kamolowa przy współudziale T....pl 173 .30 Publikowane informatory o zasobie: Sawicki Z... 2......... D..........-pt....... D.........00-16.................... 179-181..................... s............... Oprac........ T..........pl internet: www.. S............ s.. Wyd.. s. dr hab............. ... Łojek... Z.... Muzeum Teatralne. 459-463.. Warszawa 2000.... Warszawa 2003.. Sieniateckiej......... Sawicki........... Trznadel.. 17: 1994......... Wyd. (22) 842-66-11 Kierownik mgr Sławomir Zygmunt Frątczak udostępnianie: pn... Oddział Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie The Katyń Museum..... Muzeum Katyńskie.................. Muzeum Katyńskie w Warszawie... Oprac. (22) 629-74-97 tel.... (22) 629-80-61 do 64 e-mail: muzeum..... "Rzeczy Teatralne".......... Na Skarpie 20/27 tel.... Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie The Museum of the Polish Armed Forces in Warsaw 00-495 Warszawa Al...... Powsińska 13 tel............: Muzeum Katyńskie.

. Inwentarz spuścizn naukowych................. s.... (58) 672-25-66 fax (58) 672-29-56 174 .....00 Publikowane informatory o zasobie: Laszczkowska W. Pod red... D....waw. Seria A.......... (22) 629-32-21 fax (22) 629-63-02 e-mail: libr@robal... Warszawa 2003.....: Materiały archiwalne twórczości naukowej geologów polskich w zbiorach Muzeum Ziemi PAN............ Inwentarz spuścizn naukowych....... 473-475........... w.. pod red.... Wilcza 64 tel. 654-656... Oprac. Kamolowa przy współudziale T...00-16... 4...waw. Materiały Antoniego Bolesława Dobrowolskiego (1872-1954).. M....miiz....: Zasoby informacji naukowej w Instytucie Zoologii PAN..... "Kosmos"..... Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie The Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences in Warsaw 00-679 Warszawa ul.. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej The Museum of Kashubian-Pomeranian Writing and Music 84-200 Wejherowo ul........00-16...-pt. J...... 5: 1978..... s. Zamkowa 2A tel......... Inwentarz spuścizn naukowych..miiz.waw........... Cz.......00 Publikowane informatory o zasobie: Garbowska J.......pt.......... D... J....... 3.....Dyrektor doc... Warszawa 1996... Wyd. Garbowskiej.. Sieniateckiej....... Warszawa 2003. . 420-422....... "Prace Muzeum Ziemi"...... Pod red. 9..... Cz...... Studencka B......... Warszawa 2000.. Garbowska L.... 1988... 39. Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce............: Materiały archiwalne do historii nauk geologicznych w zbiorach Muzeum Ziemi. Cz............. Garbowskiej........ Warszawa 1999... Nr 12: 1982... Oprac..... Sieniateckiej......pl udostępnianie: pn.... Z.... 577-588.. Materiały archiwalne twórczości naukowej geologów polskich w zbiorach Muzeum Ziemi PAN... Materiały archiwalne z zakresu historii nauk o Ziemi w zbiorze Muzeum Ziemi PAN.. 61-108... Wąsik.... 105 udostępnianie: pn..... "Przegląd Geologiczny". 2.............. 1.. 10.. 2.... Garbowskiej.. s..pl internet: www........ z.pl Kierownik Bożena Zendak Archiwum Dariusz Słyszko tel... s... J.... 1-2... Inwentarz spuścizn naukowych....... Oprac....... s.... 15 e-mail: dariuszs@miiz. w.. Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce......... dr Krzysztof Jakubowski Dział Historii Nauk o Ziemi i Archiwum tel.. ........ Kamolowa przy współudziale T.... Wyd..... Cz........

.... Wejherowo 2005......muzeum. 4: 2002....... Rzepka L...wejherowo... 8........... D..... 4: 2002.: Katalog map górniczych Muzeum Żup Krakowskich.wejherowo.wieliczka...-pt.pl Dyrektor prof... Muzeum Narodowe we Wrocławiu The National Museum in Wrocław 175 ....... Marynowski M.: Spuścizna rękopiśmienna J.... Warszawa 2003... "Acta Cassubiana". Wyd.......... [w:] Życie i twórczość A....... Breza B... .... Oprac.. Wieliczka 1988..: Katalog dokumentów Muzeum Żup Krakowskich z lat 1492-1777..............muzeum.... [w:] Muzea a dziedzictwo kulturowe Pomorza........ T. J. Dunajska A.. Majkowskiego w zbiorach Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie.. T.... Pr..... Oprac..... Wieliczka 1979.. 8....... Zamkowa 8 tel............ zb.... Wyd..: Pieper i jego spuścizna.. (12) 278-32-66 tel.....wieliczka....: Spuścizna A.......... 137-145.....pl Dyrektor mgr Bogusław Breza Czytelnia.. (12) 422-19-47 fax (12) 278-30-28 e-mail: podziemne@muzeum......... Borzyszkowskiego.e-mail: sekretariat@muzeum.. Kamolowa przy współudziale T... s. Kurowska J....... Antoni Jodłowski Dział Archiwum i Biblioteka Kierownik mgr Iwona Pawłowska-Pich udostępnianie: pn... 479-481.......pl internet: www....: Spuścizna Fr.. Rompskiego w zbiorach wejherowskiego muzeum...... Warszawa 2003...00-14.......: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie w trzydziestoleciu.. Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce.... Kwaśniewska A......... Kurowski R. Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. Wejherowo-Gdańsk 2000.......... Wejherowo 1997... Wieliczka 2004..00 Publikowane informatory o zasobie: Dziwik K.. D.........: Katalog rękopisów Muzeum Żup Krakowskich z lat 1518-1971. Wieliczka 1987...... s................. ....: Inwentarz Akt Salinarnych Wieliczki i Bochni z lat 1772-1918. Sieniateckiej...00 istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu korzystania ze zbiorów Publikowane informatory o zasobie: Kurowska J. 672-25-66 udostępnianie: pn....... 477-479.... Sieniateckiej.......... Dziwik K...... s.......... pracownie merytoryczne tel..... Breza B... pod red.... Pajdak I.. Majkowskiego.. 147-184. dr hab.......... "Acta Cassubiana".........: Katalog mikrofilmów Muzeum Żup Krakowskich... 2..... Kamolowa przy współudziale T.. Muzeum Żup Krakowskich Cracow Salt-Works Museum in Wieliczka 32-020 Wieliczka ul...... Wieliczka 1982...... s.........00-15.pl internet: www....... Fenikowskiego w zbiorach Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Wojewódka B..........-pt......... 2.

. (18) 201-29-35 fax (18) 206-38-72 e-mail: muzeum@tatrynet. Oprac. (0-71) 343-88-30 tel...... ...mnwr....pl Dyrektor mgr Teresa Jabłońska Dział Zbiorów Archiwalnych Kierownik dr Jerzy M..... Muzeum Tatrzańskie im... Muzeum Kornela Makuszyńskiego.. Darowski J. A Branch of the Museum of the Tatra Mountains 34-500 Zakopane ul..... Kamolowa przy współudziale T........ 14. Informator.pl Dyrektor mgr Mariusz Hermansdorfer udostępnianie: czw. Wyd.......... Powstańców Warszawy 5 tel.. (18) 201-22-63 udostępnianie po uzgodnieniu z kierownikiem Działu Zbiorów Archiwalnych Publikowane informatory o zasobie: 176 .. (0-71) 343-56-43 tel....... Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem..... Zakopane 1998.. Roszkowski udostępnianie: pn... Wyd. Nr 1: 1982. Tytusa Chałubińskiego.. 2. (0-71) 372-51-50 tel.. Kamolowa przy współudziale T. Przerwy-Tetmajera 15 tel. Muzeum Tatrzańskie im.art..... Oprac..pl internet: www...50-153 Wrocław pl..... D. s... Oprac.. 8.....00-15........ 8.................. Sieniateckiej.. Warszawa 2003..... Jabłońska..-pt.... (0-71) 372-51-51 tel..... "Fotografia". dra Tytusa Chałubińskiego The Tytus Chałubiński Museum of the Tatra Mountains 34-500 Zakopane ul...com.. s..00 Publikowane informatory o zasobie: Gawąd E......: Zbiory fotograficzne Muzeum Tatrzańskiego im....00-15........ T. 543-547.. (0-71) 372-51-53 fax (0-71) 372-51-59 e-mail: muzeumnarodowe@wr..-pt. Krupówki 10 tel... Oddział Muzeum Tatrzańskiego The Kornel Makuszyński Museum....onet. 2.......00 Publikowane informatory o zasobie: Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce.. 540. Darowski.........pl internet: www. J.. Warszawa 2003.............. Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce...muzeumtatrzanskie..... Sieniateckiej... D... R.....

... Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce..... Naziębły........... Wyd........... Nr 3-4: 1995...... K....................... Nr 6: 2003.................. 63-75........00 Oddział Muzeum Mazowsza Zachodniego . Muzeum Zamojskie w Zamościu The Zamość Museum in Zamość 22-400 Zamość ul... red...... ... Wyd.00-16...... 560-561.... s. 2. 553-554.. Warszawa 2003...... Zakłady Żyrardowskie w zbiorze działu ikonografii Muzeum Okręgowego w Żyrardowie. Warszawa 2003. Jabłońska........ "Żyradowski Rocznik Muzealny". Narutowicza 34 tel........ J........muzeumzyrardow............. 11. Ormiańska 30 tel....... "Żyrardowski Rocznik Muzealny"............... Miasto Żyrardów w zbiorze działu ikonografii Muzeum Okręgowego w Żyrardowie. Oprac.Stary Zamek The Municipal Museum in Żywiec 34-300 Żywiec ul..... Zwolińskiego.............. Darowski.... Tytusa Chałubińskiego...... Dittricha 1 tel.....00-16... nd......... 547-548... Sieniateckiej... D. Kamolowa przy współudziale T. D....... s..00-17... T........... 9.-pt........ Muzeum w Żyrardowie 1961-1996........ Kamolowa przy współudziale T.......pl internet: http://muzeum-zamojskie........... ...... 60-78. (46) 855-41-79 tel.. Pod red... (33) 861-21-24 177 . Zamość 1996.pl Dyrektor mgr Andrzej Urbański udostępnianie: wt. sob.... (84) 638-64-94 do 97 fax (84) 638-42-02 e-mail: muzeumzamojskie@o2... Zamkowa 2 tel.......Muzeum Tatrzańskie im...00...... .. 2...... Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce.......one...............-pt.. s...... Oprac..... Sieniateckiej.... Oprac................... s.. Muzeum Miejskie w Żywcu ........................ Oprac................Gabinet Pisarza Pawła Hulka-Laskowskiego 96-300 Żyrardów ul............ Kamolowa przy współudziale T... Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce......... Wyd..pl Dyrektor mgr Barbara Rzeczycka udostępnianie: wt............... Informator. Pod................... Sieniateckiej...... 855-27-13 Publikowane informatory o zasobie: Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie...00 Publikowane informatory o zasobie: Muzeum w Zamościu 1926-1996..... Żyrardów 1996.... Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie The West Masovia Museum in Żyrardów 96-300 Żyrardów ul.......... Żyrardów 2004. (46) 855-33-13 fax (46) 854-81-80 e-mail: muzeum@muzeumzyrardow....... D...... J.... 8............ s..............pl internet: www........ Informator................... 2............... Warszawa 2003... Zakopane 1998............

Kamolowa przy współudziale T. Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. s. "Rocznik Podhalański". Warszawa 2003.pl internet: www. T. Oprac.muzeum-zywiec. s. Wyd. 281-285.pl Dyrektor mgr Anna Tuleja udostępnianie po uprzednim uzgodnieniu z dyrekcją Muzeum Publikowane informatory o zasobie: Muzeum Miejskie w Żywcu. D. 561 178 . 8: 1997/2000. Sieniateckiej.e-mail: staryzamek@muzeum-zywiec. 2.

........ (32) 251-21-60 w............................. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Archiwistów The All-Poland Association Archivists 62-006 Janikowo ul. prof.........pl internet: www......pl internet: www................................waw..............................sap.....STOWARZYSZENIA ARCHIWISTÓW ASSOCIATIONS OF ARCHIVISTS Stowarzyszenie Archiwistów Polskich The Polish Archivists' Association 00-213 Warszawa ul................................ (22) 831-83-63 fax (22) 831-31-71 e-mail: sap@sap..pl Prezes Zarządu ks. Ogrodnicza 13A tel........00 ... Bonifraterska 6 m........................osa-archiwa.org......................-pt..... Krzysztof Stryjkowski Interesanci: pn.......pl Prezes Lech Mądry Sekretarz Waldemar Markiewicz 179 .............. 21 tel............. 9.aap.................poznan............ Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych w Polsce Association of Church Archivists in Poland 40-043 Katowice ul.... Jarosław Porazinski Sekretarz Generalny dr hab........ Jordana 39 tel...... dr hab.........opoka.................... 339 e-mail: aakat@katowice.................. Jan Związek Sekretarz dr Halina Dudała ..00-15................./fax (61) 815-07-61 internet: www.pl Przewodniczący dr hab....................waw..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful