Ip

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
+ ". ,
22 grudnia
N2 102.
Rok 1928.
T R E Ś Ć
R,OZPORZf\DZENIE RflDY MINISTRÓW
Poz.: 908-z dnia 6 ' grudnia .928 r. w sprawie zmiany ą Rady Ministrów z dnia 17 ś
1927 r. o ż ś za ż ł ż delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia
ć ń ę i prokuratorów oraz wojskowych 21 ')3
ROZPORZf\DZENlfl MINISTRÓW:
Poz.: 909"-Pracy i Opieki ł z dnia 1 O grudnia 1928 r. wydane w porOZumienIU z Ministrami: Prze-
ł i Handlu" Spraw Wojskowych, Skarbu, ń Religijnych i ś Publicznego, Rol-
nictwa, Komunikacji, Robót Publicznych, Poczt i Telegrafów oraz Reform w sprawie wy-
kazów ł pracowników ł 2104
ś dnia 12 grudnia 1928 r. o dyzlokacji ą pokoju w powiecie grójeckim
w ę ą ę w Warszawie. 2104
ś z dnia 12 grudnia 1928 r. o dyzlokacji ' ą pokoju w powiecie lubelskim
\w ę ą ę w Lublinie. 2105
ś z dnia 9 grudnia 1928 r. w sprawie dyzlokacji ą pokoju w powiecie su-
walskim w ę ą ę w ł . 2105
ś z dnia 12 grudnia 1928 r. o dyzlokacji ą pokoju w powiecie ł
w ę ą ę w ł 2105
ś z dnia 12 grudnia 1928 r. o dyzlokacji ą pokoju w powiecie sokólskim
w ę ą ę w ł 2105
Ś 'RZf\DOWE:
Poz.: 915-z dnia 16 listopada 1928 r. w sprawie ą Unji ł ń do ę
rodowej konwencji, ą ochrony utworów literackich i artystycznych, podpisanej w Bernie
dnia 9 ś 1886 roku, a przejrzanej w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. 2106
916-z dnia 7 grudnia 1928 r. w sprawie ratyfikacji przez ą Austrji, ł Estonji,
Japonji, Szwecji, ł i W. Ks. Luksemburskiego ę konwencji w sprawie wieku
dopuszczania' dzieci do pracy w rolnictwie, ę jako projekt dnia 16 listopada 1921 , roku
w G-enewie na Ogólnej Konferencji ę Organizacji Pracy Ligi Narodów '. 2106
908.
ą Rady Ministrów
z dnia 6 grudnia 1928' r.
w sprawie zmiany ą Rady Mini-
strówz dnia 17 ś 1927 r. o ż ś
za ż ł ż delegacje (odkomenderowa-,
nia) i przeniesieniafunkcjonarjuszów ń
ę i prokuratorów oraz wojskowych.
Na podstawie art. lO, ustawy z dnia 9 ź
nika 1923 r. o ż funkc;onar;uszów ń
wych i wojska (Dz. U. R. P. Nr. 116, poz. 924) oraz
art. 6 ustawy Z dnia 5 grudnia 1923 r. o ż
ę w.. ą powszechnem i administracy;-
nem oraz prokuratdrów (Dz. U. R. P. Nr. 134, poz.
1107) ą ę co ę
§ l. W paragrafie 3 ust. 3 ą Rady
Ministrów Z dnia 17 ś 1927 r. o ź ś
za ż ł ż delegac;e(odkoIIlenderowania)
i przeniesienia Junkcjonar;usiów ń ę
i prokuratorów oraz wojskowych (Dz. U.' R. P. Nr. 92,
poz. 826) po wyrazach: "oraz na obszar województwa
ś ą dodaje ę wyrazy: "jak ż do Bia-
2104 ł ł Ppz. 909 ł 9l0. Nr; 102.
ł w powiecie bialSkim województwie krakowskiem
i do m. Gdyni".
§ 2. ą niniejsze wchodzi w ż
t: dniem ł
Prezes Rady Ministrów: K. Bartel'
Minister Skarbu: G. Czechowicz
909.
ą Ministra Pracy i Opieki
ł
z 10 grudnia 1928 r.
wydane w porozUIllieniu z ł
i Handlu, Spraw Wojskowych, Skarbu, ń
Religijnych i ś J;>ublicznego, Rolnictwa,
Komunikacji, Robót Publicznych, Poczt i Tele-
grafów oraz'Reform Rolnych w sprawie wykazów
ł pracowników ł '
Na podstawie art. 14 i 57 ą Prezy-
denta z ą 16 J92& r. 9 pmq-
Q ę pracqwqików ł (Qz. U. R. P.
Nr. 35, 323) ą ę pg ę ę
f • • .....
.§ .1. W ł ą ą ą ą
covvmkow, ę ą Prezydenta Rze-
Z ą 16 ą ą 19?8 r. o umowie ą
pracowników ł ą ą prowa-
ć ą ł ą W ł
, w form1e kontowych ą ł
, Wykazy ł powinny ć ł obrazem
rozrachunków z pracownikami t. j. powinny ć
dane w sprawie dokonywanych ł wynagrodzenia
oraz w ę ą ą ł ą 7. }IT-
ą PHY ł ą
ł ą ł n31dzorczeJ ł
ł 1 ą
Wykazy ł ą zawieraF ą ę ą ę
1) Nr. ą , " . ,
2) nazwisko i ę pracownika;
3) rodzaj zatrudnienia pracownika;
4) data ł ' . ' , ,
5) wynagrodzenie z wyszczególnieniem:
" a) czas!J, PFzfpadil
dzeme, " " • "
p) ś i ś za-
, ł za godziny na'dlicz;bo\ye V-{ " ł ą
pracy ą ś z d: - 18
r. ą W ś
(I?z. U. R. z ' ł F. 2
poz. 7), ,
ł ę
ą SAAlY ą ą W ą
e) ą sU1pY ą ę ż
1 'IN naturze);
6) ą
7) suma wynagrodzenia ą ą do wy-
ł
8) potwierdzenie odbioru wynagrodzenia ą ź
w ą ś ą tylko ę ż
W postaci rubryk winny ć podane: w listach
ł punkty: l, 2, 3, Sb i c, 6, 7 i 8, a w kontowych
ę ł punkty: 4, 5; 6, 7 i 8. , '
W r!Jbryce ą ę powinny ć nadto
zamieszczone podrubryki, jak: ł wynagrodzenie, p"Q-
wizja, procenty od obrotu, produkcji i ę
ł w zyskach, gratyfikacja, inne wynagrodzenia' (lo:.
, ę i t. ą ę Qq ą ł ą ą
wynagrodzenia stosuje dany ł pracy w stosunku
qp s.wych pracowników. .
W rubryce ą powinny ć zamieszczo:-
ne i ą ChQrych, ą ą ń
Pracowników ł inne ł
ą ę ą ę qqdWclRWY ł inne llg,.
ą ą Z ł wart. 21 ą
ę ą ę s:Jnia 16 marca
1928 o umowie o ę pracowników' ł
ż oddzielnie. ,
\Ponadto pracodawcy ą ć w WYka.-
zach ł ą inne dane ą ą z ą
kami.
§ 2. Wykazy ł powjnpy ć przechowywane
w ł pr3fY ' przez okFes ę ą '
§ 3. ą ' niniejsze wt:hpclzi VI ż
w trzy ą po ł .• '
Minister Pracy i ł ć Dr. Jurkiewicz
ę i K ą
Sppaw Wojskowrch: J. ł
Minister Skarbu: G. Czechowicz
Minister ń Religijnych, i ś ł ł
Ś '
Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski
Kg""
Fobót ą .lV!oraczewski
I y " -, - • • • •• __ ' • 1. f \
Mipister ł i ę ę ł Ą ę ń
BRhm;h i
910.
ą ł ś
, . .,. .. .- ..
z J ł J n§
o dyzlokacji ą pok,Qju w powiecie gt:Q;epkjm
W ę . ą ę
_ • . '.t ','" ' .. - __ _'
Na podstawie art. 3 dekretu Z dnia 7 lutego
1919 r: W 'dyzlokacji ą ą (E)z.
14, poz,' 1-70) ą co "
"