;

l>'zi ,nnik Ustaw Nr 27 201 Poz. 123 i 124

123
Ą RADY MINISTRÓW
:l dnia 16 czerwca 1956 r.
w sprawie polepszenia sytuacji materialnej rencistów.
Na podstawie:
art. 80 ust. 2 dekretu z dnia 25 czerwca 1954 r. o po,';szech-
ę ą 180 ł a ą renty sierocej na ą sie-
ę 'albo ą ą ł ą ą na g.rono tych sierot.
nym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin 3. ż rencista pobiera dwa lub ę ś ń ren-
U. Nr 30, poz. t 16 i Nr 54, poz. 268), towych, nie ł ą ą rent ziigranicznych, ł ę do-
art. 45 ust. 2 dekretu ż dnia 18 ś 1954 r. o zaopatrze- datek w ś ż ę ą tych ś ń
niu emerytalnym ł ł oficerów zawoclo- 1) a ą 260 ł gdy rencista pobiera ś z t y-
wy h i .podoficerów nadterminowych oraz ich rodzin (Dz. U. ł ł pracy,
Nl' j41, poz. 181), 2) a ą 180 ł gdy rencista pobiera ś wy-
art. 37 ust. 2 dekretu z dnia 27 lipca 1955 r. o zaopatrzeniu ł ą z ł pracy: ż
emerytalnym funkcjonariuszów organów ń pu- 4. ż rencista pobiera oprócz ś emerytaine-
bli Jznego óraz ich rodzin (Dz . . U. Nr 31, poz. 184), . go ż ś wypadkowe z powodu utraty co naj-
lart. 37 ust. 2 dek:etu 9 r. o 650/0 do zarobkov{ania w ą z wypad-
emerytalnym funkCjonanuszow MIlIcJl Obywatelskl ej J S,uz- ... kl em w zatrudnIemu lub ą ą dodatek ł
by ę oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 43, poz. 273). Cd ę w ś ż ś emerytal-
ą ę co ę
§ 1. 1. Rencistom, ą na podstawie:
a) art. 80 ust. 1, art. 93 i 94 dekretu z dnia 25 czerwca '
1954 r. o powszechnym za.opatrzeniu emerytc11nym pra-
cowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 30, poz. 116 i Nr 54,
po.z. 268) - renty, pensje lub zaopatrzenia
albo ł ą renty ę z ł utraty co
najmniej 50% ś do zarobkowania,
b) art. 45 ust. 1 i art. 47 ust. 1 dekretu z dnia 18 ś
1954 r. o zaopatrzeniu emerytalnym ł (admi-
ł oficerów zawodowych i podoficerów nadtermi-
nowych oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 41, poz. 181) -
zaopatrzenia emerytalne,
c) art. 37 ust. 1 i aIt. 39 ust. l dekretu z dnia 27 lipca
1954 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów
organów ń publicznego oraz ich rodzin
(Dz. U. Nt 31, poz. 184) - zaopatrzenia emerytalne,
d) art. 37 ust. 1 i art. 39 ust. 1 dekretu z dnia 9 listopada
1954 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów
Milicji Obywatelskiej i ł ż ę oraz iCh ro-
dzin (Dz. U. Nr 43, poz. 273) - zaopatrzenie emery-
talne -
ł dodatek ą ż ś
tbl l e (bez dodatków) z ł ł pracy do ś
26 ł ę a ś dla wdów do wysokoki
18 ł ę ż ś dotychczas pobierane ą
nizsze od ż kwot, a wymienieni ś nie ą
i nie ą poza ą innych ź ł dochodu.
2. Na grono ł sierot ł ą warunki wy-
nym a ą 260 ł
§ 2. 1. Zatrudni enie dor ywcze lub w ł wymiarze
godzin ni e stanowi przeszkody do otrzymania dodatku, ż
z ł tego zatrudnienia rencista otrzymuje wynagrodzenie
ż 500 ł ę
2. Za inne ż ł dochodu poza ą (§ 1 ust. l) ż
ę posiadanie:
I) przez ę lub ł ł ż gospodarstwa rolne-
go o obszarze co najmniej 2,5 ha, .
2) przez ę lub ł ł ż ę
ł handlowego lub ś bez
ę na ś ć dochodu z ' tego przeds,if,hior-
,.
stwa,
3) przez ę dochodu z innych ł
w ś co najmniej 500 ł ę z ł ą
niem jednak k!V0t otrzymywanych z ł alimen-
tacji.
§ 3. ł dodatków rencistom ł za gra-
ą dokonuje ę (§ 1), ż z krajem ich pobytu ł za-
warta umowa o ś w zakresie ń ł
nych. ś ć rent zagranicznych oraz innego dochodu za
ą ocenia ę w ł w takiej ś w jakiej
ł ą w Polsce renty zagraniczne.
§ 4. Wykonanie niniejszego ą powierza si.
Ministrom Pracy i Opieki ł oraz Kolei.
§ 5. ą wchodzi w ż z dniem ł
z ą od dnia l lipca 1956 r.
mi nione w ust. 1 ł dodatek w ś ż Pr'ezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz
/
124
\
Ą RADY MINISTRÓW
z dhia 18 czerwca 1956 r.
W sprawie wynagrodzenia pracowników farmaceutycznych or az wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w aptekach
otwartych.
Na podstawie art. 24 i 31 ust. 2 ustawy z dnia 28 ź
nika 1948 r. o ł ł ł ż zdrowia i pla-
nowej gospodarce w ł ż zdrowia (Dz. U. Nr 55, poz. 434
\
z ź zmianami) oraz art. 4 ust. 6 ustawy z dnita
8 styczni a 1951 r. o aptekach (Dz. U. Nr 1, poz . . 2) ą
ę co ę