pobrano z www.nndom.

pl I Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. wraz z zmianami: (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.) (Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008 r.) (Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z 2008 r.) (Dz.U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r.)

Dział I Przepisy ogólne § 1. Rozporządzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę, zapewniające spełnienie wymagań art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. § 1a. Do budynków, wobec których przed dniem wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego lub został złoŜony wniosek o wydanie takich decyzji, stosuje się przepisy dotychczasowe. § 2. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu i budowie, w tym takŜe odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz przy zmianie sposobu uŜytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje uŜytkowe budynków, a takŜe do związanych z nimi urządzeń budowlanych, z zastrzeŜeniem § 207 ust. 2. 2. Przy nadbudowie, przebudowie i zmianie sposobu uŜytkowania budynków istniejących lub ich części wymagania, o których mowa w § 1, mogą być spełnione w sposób inny niŜ podany w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczorozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpoŜarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej StraŜy PoŜarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu uŜytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje uŜytkowe budynków, a takŜe do związanych z nimi urządzeń budowlanych, z zastrzeŜeniem § 207 ust. 2. 2. Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu uŜytkowania: 1) budynków o powierzchni uŜytkowej nieprzekraczającej 1.000 m , 2) budynków o powierzchni uŜytkowej przekraczającej 1.000 m , o których mowa w art. 5 ust. 7 pkt 1-4 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - wymagania, o których mowa w § 1, mogą być spełnione w sposób inny niŜ określony w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczorozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpoŜarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej StraŜy PoŜarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy. 3. usunięto NNDOM -Nasz Nowy DOM, Biuro Projektowe
2 2

1/184

pobrano z www.nndom.pl I Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

3a. Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu uŜytkowania budynków 2 istniejących o powierzchni uŜytkowej przekraczającej 1.000 m wymagania, o których mowa w § 1, z wyłączeniem wymagań charakterystyki energetycznej, mogą być spełnione w sposób inny niŜ określony w rozporządzeniu, stosownie do wskazań, o których mowa w ust. 2, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej StraŜy PoŜarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy. 4. Dla budynków i terenów wpisanych do rejestru zabytków lub obszarów objętych ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ekspertyza, o której mowa w ust. 2, podlega równieŜ uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 5. Przepisy rozporządzenia odnoszące się do budynku o określonym przeznaczeniu stosuje się takŜe do kaŜdej części budynku o tym przeznaczeniu. 6. Do budynków wielorodzinnych zawierających dwa mieszkania stosuje się, z zastrzeŜeniem § 217 ust. 1 pkt 1 lit. a) i pkt 2, przepisy rozporządzenia odnoszące się do budynków jednorodzinnych. § 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 1) zabudowie śródmiejskiej - naleŜy przez to rozumieć zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze funkcjonalnego śródmieścia, który to obszar stanowi faktyczne lub przewidywane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego centrum miasta lub dzielnicy miasta, 2) zabudowie jednorodzinnej - naleŜy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami garaŜowymi i gospodarczymi, 3) zabudowie zagrodowej - naleŜy przez to rozumieć w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych, 4) budynku mieszkalnym - naleŜy przez to rozumieć: a) budynek mieszkalny wielorodzinny, b) budynek mieszkalny jednorodzinny, 5) budynku zamieszkania zbiorowego - naleŜy przez to rozumieć budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieŜowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a takŜe budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny, 6) budynku uŜyteczności publicznej - naleŜy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyŜszego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasaŜerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym takŜe budynek biurowy i socjalny, NNDOM -Nasz Nowy DOM, Biuro Projektowe

2/184

pobrano z www.nndom.pl I Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

6) budynku uŜyteczności publicznej - naleŜy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyŜszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasaŜerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek uŜyteczności publicznej uznaje się takŜe budynek biurowy lub socjalny, 7) budynku rekreacji indywidualnej - naleŜy przez to rozumieć budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku, 8) budynku gospodarczym - naleŜy przez to rozumieć budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych słuŜących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a takŜe ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony równieŜ do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych, 9) mieszkaniu - naleŜy przez to rozumieć zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umoŜliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego, 10) pomieszczeniu mieszkalnym - naleŜy przez to rozumieć pokoje w mieszkaniu, a takŜe sypialnie i pomieszczenia do dziennego pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego, 11) pomieszczeniu pomocniczym - naleŜy przez to rozumieć pomieszczenie znajdujące się w obrębie mieszkania lub lokalu uŜytkowego słuŜące do celów komunikacji wewnętrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania posiłków, z wyjątkiem kuchni zakładów Ŝywienia zbiorowego, a takŜe do przechowywania ubrań, przedmiotów oraz Ŝywności, 12) pomieszczeniu technicznym - naleŜy przez to rozumieć pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń słuŜących do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku, 13) pomieszczeniu gospodarczym - naleŜy przez to rozumieć pomieszczenie znajdujące się poza mieszkaniem lub lokalem uŜytkowym, słuŜące do przechowywania przedmiotów lub produktów Ŝywnościowych uŜytkowników budynku, materiałów lub sprzętu związanego z obsługą budynku, a takŜe opału lub odpadów stałych, 14) lokalu uŜytkowym - naleŜy przez to rozumieć jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym, 15) poziomie terenu - naleŜy przez to rozumieć poziom projektowanego lub urządzonego terenu przed wejściem głównym do budynku niebędącym wejściem wyłącznie do pomieszczeń gospodarczych lub pomieszczeń technicznych, 16) kondygnacji - naleŜy przez to rozumieć poziomą nadziemną lub podziemną część budynku, zawartą między górną powierzchnią stropu lub warstwy wyrównawczej na gruncie a górną powierzchnią stropu lub stropodachu NNDOM -Nasz Nowy DOM, Biuro Projektowe

3/184

w tym poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne.naleŜy przez to rozumieć kaŜdą kondygnację niebędącą kondygnacją podziemną.naleŜy przez to rozumieć górną część kondygnacji lub pomieszczenia znajdującą się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia. ze wszystkich stron budynku.pobrano z www. a takŜe kaŜdą usytuowaną pod nią kondygnację. co najmniej do połowy jej wysokości w świetle poniŜej poziomu przylegającego do niego terenu. której więcej niŜ połowa wysokości w świetle. klimatyzacyjna lub kotłownia gazowa.pl I Warunki techniczne. klimatyzacyjna lub kotłownia. centrala wentylacyjna.naleŜy przez to rozumieć kondygnację budynku lub jej część zawierającą pomieszczenia. znajduje się poniŜej poziomu przylegającego do niego. a takŜe kaŜdą sytuowaną pod nią kondygnację. a takŜe kaŜdą sytuowaną nad nią kondygnację. takich jak maszynownia dźwigu. w której poziom podłogi w części lub całości znajduje się poniŜej poziomu projektowanego lub urządzonego terenu. niezamkniętą przegrodami budowlanymi od strony wnętrza. w których poziom podłogi co najmniej z jednej strony budynku znajduje się poniŜej poziomu terenu. mającą średnią wysokość w świetle większą niŜ 2 m. mającą wysokość w świetle nie mniej niŜ 2. 15) poziomie terenu . której górna powierzchnia stropu lub warstwy wyrównawczej podłogi na gruncie znajduje się w poziomie lub powyŜej poziomu projektowanego lub urządzonego terenu.nndom. centrala wentylacyjna. projektowanego lub urządzonego terenu. z wyjątkiem nadbudówek ponad dachem. 17) kondygnacji podziemnej . 19) antresoli .naleŜy przez to rozumieć kondygnację podziemną lub najniŜszą nadziemną bądź ich część. lecz co najmniej od strony jednej ściany z oknami poziom podłogi znajduje się nie więcej niŜ 0. 21) piwnicy . 17) kondygnacji nadziemnej . jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie znajdującego się nad tą częścią.9 m poniŜej poziomu terenu przylegającego do tej strony budynku. z którego jest wydzielona. zawartą pomiędzy powierzchnią posadzki na stropie lub najwyŜej połoŜonej warstwy podłogowej na gruncie a powierzchnią posadzki na stropie bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu. takich jak maszynownia dźwigu.naleŜy przez to rozumieć kondygnację zagłębioną ze wszystkich stron budynku. za kondygnację nie uznaje się nadbudówek ponad dachem. znajdującego się nad tą częścią budynku. 18) kondygnacji podziemnej .naleŜy przez to rozumieć kondygnację.0 m. 18) kondygnacji nadziemnej . przy czym za kondygnację uwaŜa się takŜe poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne. 16) kondygnacji . Biuro Projektowe 4/184 .naleŜy przez to rozumieć przyjętą w projekcie rzędną terenu w danym miejscu działki budowlanej.naleŜy przez to rozumieć poziomą nadziemną lub podziemną część budynku.naleŜy przez to rozumieć kondygnację. NNDOM -Nasz Nowy DOM. 20) suterenie .

naleŜy przez to rozumieć sumę kubatury brutto wszystkich kondygnacji. b) nie wlicza się kubatury ław i stóp fundamentowych. 22) terenie biologicznie czynnym . a wykonywane czynności mają charakter dorywczy bądź teŜ praca polega na krótkotrwałym przebywaniu związanym z dozorem oraz konserwacją maszyn i urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku. bez zastosowania indywidualnych urządzeń ochrony osobistej i zachowania specjalnego reŜimu organizacji pracy.pobrano z www.naleŜy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich kondygnacji budynku. takich jak: loggie. § 4. albo między podłogą na stropie lub warstwą wyrównawczą na gruncie a górną powierzchnią podłogi bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu nad najwyŜszą kondygnacją. § 5. kanałów i studzienek instalacyjnych. gzymsów.naleŜy przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację. podcienia. poddaszy nieuŜytkowych oraz przekrytych części zewnętrznych budynku. ganki.nndom. bez pomniejszenia o powierzchnię przekroju poziomego konstrukcji i przegród wewnętrznych. Nie uwaŜa się za przeznaczone na pobyt ludzi pomieszczeń. zewnętrznych schodów. 1. 23) powierzchni wewnętrznej budynku . a takŜe z powiększeniem o powierzchnię antresoli.naleŜy przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę powierzchniową na terenie działki budowlanej. mierzonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych i wysokości kondygnacji brutto.pl I Warunki techniczne. 24) kubaturze brutto budynku . jeŜeli występują one na tych kondygnacjach. 2) mają miejsce procesy technologiczne niepozwalające na zapewnienie warunków przebywania osób stanowiących ich obsługę. w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa od 2 do 4 godzin włącznie. przy czym do kubatury brutto budynku: a) wlicza się kubaturę przejść. stanowiącą iloczyn powierzchni całkowitej. NNDOM -Nasz Nowy DOM. Biuro Projektowe 5/184 . w których: 1) łączny czas przebywania tych samych osób jest krótszy niŜ 2 godziny w ciągu doby. 2) pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi. oraz wodę powierzchniową na tym terenie. a takŜe 50 % sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niŜ 10 m2 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłoŜu zapewniającym im naturalną wegetację. obliczaną do wysokości balustrady. mierzoną po wewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych budynku w poziomie podłogi. werandy. studzienek przy oknach piwnicznych. a takŜe 50 % powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią. a takŜe kubaturę balkonów i tarasów. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 22) powierzchni terenu biologicznie czynnej . prześwitów i przejazdów bramowych. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi dzielą się na: 1) pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi. nie mniej jednak niŜ 10 2 m . kruŜganki. ramp i pochylni. w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa dłuŜej niŜ 4 godziny. daszków i osłon oraz kominów i attyk ponad płaszczyzną dachu.

4. 1. albo do najwyŜej połoŜonej górnej powierzchni innego przekrycia. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3) jest prowadzona hodowla roślin lub zwierząt. Wysokość budynku. łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej. 2. a w odniesieniu do szerokości drzwi . Określone w rozporządzeniu odległości między budynkami i terenowymi urządzeniami budowlanymi mierzy się w miejscu najmniejszego oddalenia. 2. znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku.ponad 25 m do 55 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie. 2) średniowysokie (SW) . § 9. Wymagane w rozporządzeniu wymiary w świetle naleŜy rozumieć jako uzyskane po wykończeniu powierzchni elementów budynku. Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie moŜe pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeŜnicy.pl I Warunki techniczne.nndom. Wysokość budynku mierzy się od poziomu terenu przy najniŜej połoŜonym wejściu do budynku lub jego części pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do górnej płaszczyzny stropu bądź najwyŜej połoŜonej krawędzi stropodachu nad najwyŜszą kondygnacją uŜytkową. łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej. 1. § 6.do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie. 1 nie narusza przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. uchylono § 8. do górnej powierzchni najwyŜej połoŜonego stropu. § 6. przy czym dopuszcza się przyjmowanie wymiarów bez uwzględnienia grubości tynków i okładzin zewnętrznych. bez uwzględniania wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych. Przepis ust. Wykaz Polskich Norm przywołanych w rozporządzeniu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. W celu określenia wymagań technicznych i uŜytkowych wprowadza się następujący podział budynków na grupy wysokości: 1) niskie (N) . Wymagane w rozporządzeniu wymiary naleŜy rozumieć jako uzyskane z uwzględnieniem wykończenia powierzchni elementów budynku. § 7. a w odniesieniu do wymiarów otworów okiennych i drzwiowych jako wymiary w świetle ościeŜnicy. 2. Biuro Projektowe 6/184 .ponad 12 m do 25 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych włącznie. 3. 4) wysokościowe (WW) . bądź do najwyŜej połoŜonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. 3) wysokie (W) . Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie moŜe pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeŜnicy. niezaleŜnie od czasu przebywania w nich osób zajmujących się obsługą.pobrano z www.powyŜej 55 m nad poziomem terenu. § 9.jako wymiary w świetle ościeŜnicy. mierzy się od poziomu terenu przy najniŜej połoŜonym wejściu do budynku lub jego części. słuŜącą do przyporządkowania temu budynkowi odpowiednich wymagań rozporządzenia. NNDOM -Nasz Nowy DOM.

2) hałas i drgania (wibracje). 1. Dział II Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej Rozdział 1 Usytuowanie budynku § 10. o których mowa w ust. zalicza się w szczególności: 1) szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól elektromagnetycznych. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien być wznoszony poza zasięgiem zagroŜeń i uciąŜliwości określonych w przepisach odrębnych. 3. przy czym nie dotyczy to ściany budynku usytuowanej bezpośrednio przy granicy działki.w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy. budynki na działce budowlanej sytuuje się od granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości nie mniejszej niŜ: 1) 4 m . bez uwzględnienia grubości warstw izolacji termicznej. Dla budynków istniejących dopuszcza się przyjmowanie odległości. jeŜeli nie jest to sprzeczne z warunkami ustalonymi dla obszarów ograniczonego uŜytkowania. § 12. 7) szkody spowodowane działalnością górniczą. Biuro Projektowe 7/184 . 3) zanieczyszczenie powietrza. 60. uchylono § 11. Do uciąŜliwości. 2. lawiny skalne i śnieŜne. o których mowa w ust. Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. urządzeń budowlanych lub granicy działki budowlanej mierzy się w poziomie w miejscu ich najmniejszego oddalenia.pobrano z www. określonych w przepisach odrębnych. 1. 271 i 273 lub przepisów odrębnych nie wynikają inne wymagania.pl I Warunki techniczne. 5) powodzie i zalewanie wodami opadowymi. Określone w rozporządzeniu odległości budynków od innych budynków.nndom. 5. 4) zanieczyszczenie gruntu i wód. przy czym dopuszcza się wznoszenie budynków w tym zasięgu pod warunkiem zastosowania środków technicznych zmniejszających uciąŜliwości poniŜej poziomu ustalonego w tych przepisach bądź zwiększających odporność budynku na te zagroŜenia i uciąŜliwości. JeŜeli z przepisów § 13. 1. 6) osuwiska gruntu. tynków lub okładzin zewnętrznych. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3. 4. NNDOM -Nasz Nowy DOM.

Sytuowanie ściany budynku w przypadku. 3. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2) 3 m .o więcej niŜ 1. o której mowa w ust. budynek gospodarczy ze ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi nie mogą być sytuowane w odległości mniejszej niŜ 8 m od ściany istniejącego budynku mieszkalnego. 1 pkt 2. 2) 3 m . schody zewnętrzne. dopuszcza się sytuowanie ściany budynku bez otworów okiennych lub drzwiowych w takiej samej odległości od tej granicy. 2. 5.5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy. mierzy się w poziomie od najbliŜszej krawędzi zewnętrznej otworu drzwiowego lub okiennego ściany lub w połaci dachowej budynku zwróconej w stronę tej granicy lub od najbliŜszej krawędzi otworu okiennego umieszczonego w dachu. dopuszcza się w odległości 1. jeŜeli wynika to z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. JeŜeli na sąsiedniej działce: 1) w odległości od 1. o której mowa w ust.pobrano z www. 3. 2) sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną. przylegającej do istniejącej ściany. pochylnie i rampy . 1 pkt 2. 2) bezpośrednio przy granicy istnieje budynek ze ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych albo wydano decyzję o pozwoleniu na budowę tak usytuowanego budynku. dopuszcza się sytuowanie ściany budynku bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy tej granicy. lecz nie mniejszej niŜ 1. Biuro Projektowe § 12. o których mowa w ust. JeŜeli z przepisów § 13. o których mowa w ust. 4. uwzględniając przepisy odrębne oraz zawarte w § 13. natomiast części budynku.w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy.8 m. o którym mowa w ust. dla których wydano decyzję o pozwoleniu na budowę na sąsiedniej działce. 8/184 . 2. 1 pkt 2. 1 pkt 2. 7. Sytuowanie budynku w przypadku.w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy.nndom.5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy. dopuszcza się w odległości 1. 1. 1-5. Okapy i gzymsy nie mogą pomniejszać odległości od granicy działki budowlanej. jeŜeli: 1) wynika to z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo 2) nie jest moŜliwe zachowanie odległości. takie jak balkony. dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. pod warunkiem Ŝe jego część leŜąca w pasie o szerokości 3 m wzdłuŜ granicy działki będzie miała NNDOM -Nasz Nowy DOM.5 m do 3 m od granicy istnieje budynek ze ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych albo wydano decyzję o pozwoleniu na budowę tak usytuowanego budynku. chyba Ŝe przepisy odrębne stanowią inaczej.pl I Warunki techniczne. Budynek inwentarski. jeŜeli będzie on przylegał całą powierzchnią swojej ściany do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce lub do ściany budynku projektowanego. budynek na działce budowlanej naleŜy sytuować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niŜ: 1) 4 m . galerie. 1 pkt 1. na działce budowlanej o szerokości mniejszej niŜ 16 m. chyba Ŝe przepisy odrębne stanowią inaczej. dopuszcza się: 1) sytuowanie budynku ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości mniejszej niŜ określona w ust.w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy. 60 i 271-273. 1.5 m. o którym mowa w ust. ze względu na rozmiary działki. budynku zamieszkania zbiorowego albo budynku uŜyteczności publicznej. Odległości. 60 i 271-273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania. W zabudowie jednorodzinnej. o więcej niŜ 0. 6. Odległość od granicy.3 m. tarasy. nie odnoszą się do podziemnych części budynku znajdujących się całkowicie poniŜej poziomu terenu.

przy czym w nadbudowanej ścianie. Odległość od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie moŜe być mniejsza niŜ: 1) 1. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie długość i wysokość nie większe niŜ ma budynek istniejący lub projektowany na sąsiedniej działce budowlanej. jeŜeli w pasie o szerokości 3 m wzdłuŜ tej granicy zostaną zachowane jego dotychczasowe wymiary. 2. wierzchołkiem usytuowanym w wewnętrznym licu ściany na osi okna pomieszczenia przesłanianego. . lub takiego. nie znajduje się przesłaniająca część tego samego budynku lub inny obiekt przesłaniający w odległości mniejszej niŜ: a) wysokość przesłaniania .pobrano z www. 2) zostały zachowane wymagania. Usytuowanie budynku na działce budowlanej w sposób. 60 i 271-273. 3 pkt 4. nie ustala się. budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku uŜyteczności publicznej. o których mowa w § 57 i 60. 1 pkt 1.nndom. 1 od granicy z sąsiednią działką budowlaną. znajdujących się całkowicie poniŜej poziomu otaczającego terenu. jeŜeli: 1) między ramionami kąta 60° wyznaczonego w płaszczy źnie poziomej. § 13. o którym mowa w ust. a takŜe nadbudowę tak usytuowanego budynku o nie więcej niŜ jedną kondygnację. a takŜe do takich części budynku jak galeria. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o której mowa w ust. 4. pochylnia lub rampa.Prawo budowlane. usytuowanego w odległości mniejszej niŜ określona w ust. 2) 4 m do zwróconego w stronę tej granicy otworu okiennego umieszczonego w dachu lub połaci dachowej. zlokalizowanej w odległości mniejszej niŜ 4 m od granicy nie moŜe być otworów okiennych lub drzwiowych. Budynek inwentarski lub budynek gospodarczy. uwzględniając przepisy odrębne oraz zawarte w § 13.5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych. dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. schody zewnętrzne. nie moŜe być sytuowany ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w odległości mniejszej niŜ 8 m od ściany istniejącego na sąsiedniej działce budowlanej budynku mieszkalnego.5 m do okapu. 2 i 3. Odległość budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektów powinna umoŜliwiać naturalne oświetlenie tych pomieszczeń .dla obiektów przesłaniających o wysokości ponad 35 m. 7. gzymsu.co uznaje się za spełnione.dla obiektów przesłaniających o wysokości do 35 m.pl I Warunki techniczne.5 m i o wysokości mniejszej niŜ 3 m bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niŜ 1. NNDOM -Nasz Nowy DOM. Odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną do podziemnej części budynku. 6. powoduje objęcie sąsiedniej działki budowlanej obszarem oddziaływania w rozumieniu art. taras. Wysokość przesłaniania. z . z zastrzeŜeniem ust. a takŜe budowli podziemnej spełniającej funkcje uŜytkowe budynku. 4) sytuowanie budynku gospodarczego i garaŜu o długości mniejszej niŜ 5. 5. b) 35 m . Biuro Projektowe 9/184 . 1. 3) rozbudowę budynku istniejącego. mierzy się od poziomu dolnej krawędzi najniŜej połoŜonych okien budynku przesłanianego do poziomu najwyŜszej zacieniającej krawędzi obiektu przesłaniającego lub jego przesłaniającej części. balkonu lub daszku nad wejściem.

4. 2. Do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych naleŜy zapewnić dojście i dojazd umoŜliwiający dostęp do drogi publicznej. niebędących zakładami pracy chronionej. zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz budynków w zakładach pracy. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3. komin.5 m. 3. o których mowa w § 3 pkt 6. nachylenie podłuŜne i poprzeczne oraz nośność nawierzchni naleŜy dostosować do wymiarów gabarytowych. zapewniające bezpieczne ich uŜytkowanie po zapadnięciu zmroku. z których osoby te mogą korzystać. odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich uŜytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej. powinny mieć zainstalowane oświetlenie elektryczne. nie dotyczy budynków na terenach zamkniętych. § 15. o których mowa w § 14 ust. Dopuszcza się sytuowanie obiektu przesłaniającego w odległości nie mniejszej niŜ 10 m od okna pomieszczenia przesłanianego. Szerokość jezdni nie moŜe być mniejsza niŜ 3 m. zagrodowych i rekreacji indywidualnej. funkcję tę mogą spełniać dojścia. § 17. bez ograniczenia jego wysokości. 1. a takŜe budynków w zakładach karnych. 1. 1. aresztach śledczych. pod warunkiem Ŝe ma on szerokość nie mniejszą niŜ 5 m. Biuro Projektowe 10/184 . określonych w przepisach odrębnych. Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszojezdnego. z wyjątkiem budynków.5 tony powinny mieć nawierzchnię o nośności co najmniej dostosowanej do masy tych pojazdów. mogą być zmniejszone nie więcej niŜ o połowę w zabudowie śródmiejskiej. mierząc ją równolegle do płaszczyzny okna. przy czym co najmniej jedno dojście powinno zapewniać osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części. takiego jak maszt. 1 i 3. o którym mowa w ust. których dojazd do działki budowlanej i budynku jest konieczny ze względu na ich przeznaczenie. uchylono NNDOM -Nasz Nowy DOM. 1. § 16. cięŜaru całkowitego i warunków ruchu pojazdów. wieŜa lub inny obiekt budowlany. Dojścia słuŜące równocześnie do ruchu pojazdów gospodarczych i uprzywilejowanych o masie całkowitej do 2. Dojścia i dojazdy do budynków. 2. promienie łuków dojazdów. wymagających dojazdów. uchylono § 17. zgodnie z warunkami określonymi w przepisach odrębnych. lecz o szerokości przesłaniającej nie większej niŜ 3 m. Do budynku i urządzeń z nim związanych. o których mowa w ust. Do wejść do budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Odległości. 2. pod warunkiem Ŝe ich szerokość nie będzie mniejsza niŜ 4. Wymaganie dostępności osób niepełnosprawnych. Szerokość. Rozdział 2 Dojścia i dojazdy § 14. 4.pobrano z www. z wyjątkiem jednorodzinnych. utwardzone dojścia o szerokości minimalnej 1.5 m.pl I Warunki techniczne. zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej powinny być doprowadzone od dojść i dojazdów. 1. 1 pkt 1. umoŜliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów. 2.nndom.

w przypadku większej liczby stanowisk. nie moŜe być mniejsza niŜ: 1) 7 m . § 21. z których korzystają osoby niepełnosprawne.pl I Warunki techniczne. w tym równieŜ miejsca postojowe dla samochodów. z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne. Odległości. Zagospodarowując działkę budowlaną. budynku opieki zdrowotnej. 2. stosuje się do sytuowania wjazdów do zamkniętego garaŜu w stosunku do okien budynku opieki zdrowotnej. 1 i 2.nndom. 1.3 m i długość 5 m. 2. Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych powinny mieć co najmniej szerokość 2. 3. nie jest wymagane przy sytuowaniu miejsc postojowych między liniami rozgraniczającymi ulicę. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozdział 3 Miejsca postojowe dla samochodów osobowych § 18. 3) 20 m . z uwzględnieniem potrzebnej liczby miejsc. z których korzystają osoby niepełnosprawne.w przypadku 4 stanowisk włącznie. budynku zamieszkania zbiorowego. 1. w tym równieŜ zadaszonych. a takŜe placów zabaw i boisk dla dzieci i młodzieŜy. mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niŜ 5 m od okien budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego oraz zbliŜone bez Ŝadnych ograniczeń do innych budynków. 1) 7 m . naleŜy urządzić. 2) 6 m . Biuro Projektowe 11/184 .w przypadku 4 stanowisk włącznie. z uwzględnieniem § 276 ust.w przypadku 5-60 stanowisk włącznie. 1 i 2. 4. Liczbę i sposób urządzenia miejsc postojowych naleŜy dostosować do wymagań ustalonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.w przypadku do 4 stanowisk włącznie.w przypadku większej liczby stanowisk.w przypadku do 4 stanowisk włącznie. § 20. miejsca postojowe dla samochodów uŜytkowników stałych i przebywających okresowo. 2) 10 m . Odległość wydzielonych miejsc postojowych. stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy. lub otwartego garaŜu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym. Miejsca te wymagają odpowiedniego oznakowania. 1) 3 m . oświaty i wychowania. a takŜe od placu zabaw i boiska dla dzieci i młodzieŜy. z wyjątkiem hotelu. 1. Odległość wydzielonych miejsc postojowych lub otwartego garaŜu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od granicy działki budowlanej nie moŜe być mniejsza niŜ: 1) 3 m . 3) 16 m .w przypadku 5 do 60 stanowisk włącznie. Miejsca postojowe dla samochodów. oświaty i wychowania. przy czym dla samochodów uŜytkowanych przez osoby niepełnosprawne NNDOM -Nasz Nowy DOM. § 19.pobrano z www. Zachowanie odległości. o których mowa w ust. o których mowa w ust. 1.

Odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe. zaopatrzonym w daszek o wysięgu co najmniej 1 m i przedłuŜony na boki po co najmniej 0. z uwzględnieniem moŜliwości ich segregacji. Biuro Projektowe 12/184 . powinna wynosić co najmniej 10 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką. mające posadzkę powyŜej poziomu nawierzchni dojazdu środka transportowego odbierającego odpady. W przypadku przebudowy istniejącej zabudowy. kratkę ściekową. po uzyskaniu opinii państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. 2.15 m. 1. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie szerokość stanowiska powinna wynosić co najmniej 3. mogą być: 1) zadaszone osłony lub pomieszczenia ze ścianami pełnymi bądź aŜurowymi. o których mowa w § 22 ust. mogą być pomniejszone. mające ściany i podłogi zmywalne. punkt czerpalny wody. o których mowa w ust. 3. Zachowanie odległości od granicy działki nie jest wymagane.długość co najmniej 6 m i szerokość co najmniej 3.6 m. umoŜliwiające przemieszczanie pojemników na własnych kołach lub na wózkach.pl I Warunki techniczne. Na działkach budowlanych naleŜy przewidzieć miejsca na pojemniki słuŜące do czasowego gromadzenia odpadów stałych. Miejscami. a w przypadku usytuowania wzdłuŜ jezdni . 4.3 m w przypadku zapewnienia moŜliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego. o których mowa w ust. ze spadkiem zapewniającym spływ wody. 2. 3.nndom. w tym takŜe dolne komory zsypu z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz. odległości. 1. 1. W zabudowie jednorodzinnej. Między wejściami do pomieszczeń lub placami. Rozdział 4 Miejsca gromadzenia odpadów stałych § 22. jeŜeli osłony lub pomieszczenia stykają się z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej. a takŜe NNDOM -Nasz Nowy DOM. jednak nie więcej niŜ o połowę. 2 pkt 1 i 3. 2) wyodrębnione pomieszczenia w budynku. Miejsca do gromadzenia odpadów stałych przy budynkach wielorodzinnych powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych. 2. 3) utwardzone place do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi. 3.pobrano z www.8 m. 2. Stanowiska przeznaczone do mycia i niezawodowego przeglądu samochodów w zgrupowaniach miejsc postojowych powinny mieć doprowadzenie wody oraz twardą nawierzchnię ze spadkami zapewniającymi spływ wody do wpustów kanalizacyjnych z osadnikami błota i łapaczami oleju. o których mowa w ust. z moŜliwością jej ograniczenia do 2. wentylację grawitacyjną oraz sztuczne oświetlenie. zagrodowej i rekreacji indywidualnej dopuszcza się zmniejszenie odległości określonych w ust. § 23. lecz nie wyŜej niŜ 0. od granicy działki do 2 m. 1 od okien i drzwi do 3 m.6 m i długość 5 m. 1. a miejscem dojazdu samochodów śmieciarek wywoŜących odpady powinno być utwardzone dojście. Stanowiska postojowe i dojazdy manewrowe dla samochodów osobowych powinny mieć nawierzchnię utwardzoną lub co najmniej gruntową stabilizowaną.

moŜe być wykorzystana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi. 1. powinna mieć zapewnioną moŜliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do sieci wodociągowej. o której mowa w ust. § 27. Działka budowlana. niezaleŜnie od zasilania z sieci. 1 i 2 nie jest wymagane w przypadku działek przeznaczonych pod budowę budynków rekreacji indywidualnej oraz budynków inwentarskich i gospodarczych na wsi. 1. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie sytuowanie zadaszonych osłon lub pomieszczeń na granicy działek. elektroenergetycznej i ciepłowniczej. Zbiorniki. pod warunkiem usytuowania ich w odległościach określonych w § 23 ust. 3. § 24. Na terenach niezurbanizowanych dopuszcza się stosowanie zbiorników na odpady stałe. pod warunkiem zapewnienia moŜliwości korzystania z indywidualnego ujęcia wody. 4. przewidziana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi. szczelne przekrycie z zamykanym otworem wsypowym oraz zamykanym otworem bocznym do usuwania odpadów. odpowiadających przepisom odrębnym dotyczącym gospodarki energetycznej i ochrony środowiska.pl I Warunki techniczne. Rozdział 5 Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wód powierzchniowych § 26. 5. jeŜeli ich ilość 3 3 nie przekracza 5 m na dobę. powinny mieć nieprzepuszczalne ściany i dno. Biuro Projektowe 13/184 . § 25. z zachowaniem odległości nie mniejszej niŜ 10 m od okien i drzwi do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. nie powinna wynosić więcej niŜ 80 m od najdalszego wejścia do obsługiwanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 4.nndom. Spełnienie warunków określonych w ust. Dopuszcza się wykorzystanie pod zabudowę zagrodową lub rekreacji indywidualnej działki budowlanej. zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej. jeŜeli właściwy organ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie określił takich wymagań. o których mowa w ust. 1. 2. Odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe. Za równorzędne z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej uznaje się zapewnienie moŜliwości korzystania z indywidualnych źródeł energii elektrycznej i ciepła. 2 pkt 1 i 3. Do zbiorników tych naleŜy doprowadzić utwardzony dojazd. Wymaganie to nie dotyczy budynków na terenach zamkniętych. 1. to ich gromadzenie lub oczyszczanie wymaga pozytywnej opinii właściwego terenowo inspektora ochrony środowiska. NNDOM -Nasz Nowy DOM. 1. naleŜy zapewnić dodatkowo własne ujęcie wody oraz własne źródło energii elektrycznej i cieplnej. przystosowanych do okresowego opróŜniania. jeŜeli stykają się one z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej bądź teŜ przy linii rozgraniczającej od strony ulicy. która nie moŜe być zaopatrzona w wodę przeznaczoną do spoŜycia przez ludzi z sieci lub własnego ujęcia. pod warunkiem zapewnienia moŜliwości czerpania lub dostawy wody z ujęć połoŜonych poza granicami działki. W razie braku warunków przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej działka. kanalizacyjnej.pobrano z www. Przy budynkach wielorodzinnych trzepaki naleŜy sytuować przy miejscach do gromadzenia odpadów stałych. o których mowa w § 22 ust. a takŜe zastosowania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków. 2. JeŜeli ilość ścieków jest większa od 5 m . Na działkach budowlanych przeznaczonych dla szpitali i sanatoriów.

co najmniej: 1) do granicy działki . 4) do najbliŜszego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej. jeŜeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód . pod warunkiem zachowania na obydwu działkach odległości. Odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spoŜycia przez ludzi. Usytuowanie na działce budowlanej ujęć wody. a takŜe studni wspólnej na granicy dwóch działek.5 m. jeŜeli wykonane zostanie ich spoinowanie od wewnątrz na całej wysokości studni. 1 pkt 2-5. 2) do osi rowu przydroŜnego . powinna wynosić . 2.7. wód i powietrza. o których mowa w ust. najbliŜszego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego . Część nadziemna studni kopanej.5 m od poziomu terenu.pobrano z www. a ponadto od zewnątrz do głębokości co najmniej 1. ustanowienia strefy ochronnej. ochraniającym wnętrze studni i urządzenia do czerpania wody. Przy zastosowaniu kręgów betonowych warunek szczelności uznaje się za spełniony. Dopuszcza się sytuowanie studni w odległości mniejszej niŜ 5 m od granicy działki. urządzeń do gromadzenia i oczyszczania ścieków oraz odpadów stałych powinno być zgodne z wymaganiami rozporządzenia oraz z przepisami dotyczącymi ochrony gruntu. Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości jest zabronione. do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych. 5) do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych. powinna być wykonana z materiałów nieprzepuszczalnych i niewpływających ujemnie na jakość wody. niewymagającej. zbiorników do gromadzenia nieczystości.70 m. niewyposaŜonej w urządzenie pompowe. powinna mieć wysokość co najmniej 0.9 m od poziomu terenu oraz być zabezpieczona trwałym i nieprzepuszczalnym przykryciem. § 30.30 m.pl I Warunki techniczne.licząc od osi studni . 1.nndom. 2. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 28. a złącza elementów obudowy powinny być naleŜycie uszczelnione. powinna być wyposaŜona w kanalizację umoŜliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. na której sytuowane są budynki.5 m. dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony ujęć i źródeł wodnych. kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń 15 m. Biuro Projektowe 14/184 . 2. dostarczającej wodę przeznaczoną do spoŜycia przez ludzi. Obudowa studni kopanej. W razie braku moŜliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. 3) do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów. § 29. Rozdział 6 Studnie § 31. 1. NNDOM -Nasz Nowy DOM. § 32. 1. Działka budowlana.

Przykrycie jej powinno być dopasowane do obudowy i wykonane z materiału nieprzepuszczalnego oraz mieć nośność odpowiednią do przewidywanego obciąŜenia. Przy ujęciu wód podziemnych za pomocą studni wierconej teren w promieniu co najmniej 1 m od wprowadzonej w grunt rury naleŜy zabezpieczyć w sposób określony w § 32 ust. drogi (ulicy) lub ciągu pieszego . 1.2 m. 2. § 36.nndom. 2) od granicy działki sąsiedniej . przy czym nie dopuszcza się ich stosowania na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i naraŜonych na powodzie oraz zalewanie wodami opadowymi. przy czym nie dotyczy to dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej. Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe. § 35. powinna mieć wysokość co najmniej 0. w pasie o szerokości co najmniej 1 m.5 m ponad poziom terenu. zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości urządzeń sanitarno-gospodarczych. 2) od granicy działki sąsiedniej. NNDOM -Nasz Nowy DOM. licząc od zewnętrznej obudowy studni. o których mowa w ust. 1 pkt 1 . doły ustępów nieskanalizowanych oraz urządzenia kanalizacyjne i zbiorniki do usuwania i gromadzenia wydalin pochodzenia zwierzęcego powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne. Zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających moŜliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie większej niŜ 4 i podobnych 3 urządzeń sanitarno-gospodarczych o pojemności do 10 m powinna wynosić co najmniej: 1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spoŜywczych . powinien być pokryty nawierzchnią utwardzoną.30 m. Część nadziemna studni kopanej. 2) od granicy działki sąsiedniej. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe. 4. § 33. Odległości pokryw i wylotów wentylacji z dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc większej niŜ 4 oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o 3 3 pojemności powyŜej 10 m do 50 m powinny wynosić co najmniej: 1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń wymienionych w ust.7. Rozdział 7 Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe § 34. 4. 3. a przejście rury studziennej przez nawierzchnię utwardzoną naleŜy uszczelnić. ze spadkiem 2% w kierunku zewnętrznym. powinny wynosić co najmniej: 1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi 5 m. drogi (ulicy) lub ciągu pieszego .5 m. szczelne przekrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0. W zabudowie jednorodzinnej. Teren otaczający studnię kopaną. 1.2 m od poziomu terenu.7.15 m.pobrano z www.5 m. wyposaŜonej w urządzenie pompowe.pl I Warunki techniczne. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3. Biuro Projektowe 15/184 .

szczelne osadniki podziemne. Przepływowe. mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych. Odległości zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności 3 powyŜej 50 m od budynków przeznaczonych na pobyt ludzi naleŜy przyjmować zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy technicznej. Odległość placyków i urządzeń. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3) od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego . Odległość osadników błota. jeŜeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Biuro Projektowe 16/184 . Kryte zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe oraz doły ustępowe mogą być sytuowane w odległości mniejszej niŜ 2 m od granicy. liczone w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 1000-1600.pobrano z www. pod warunkiem zachowania odległości określonych w § 31 i § 36. budynki opieki zdrowotnej (z wyjątkiem przychodni) oraz oświaty i wychowania co najmniej 25% powierzchni działki naleŜy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego. § 37. W zespole budynków wielorodzinnych objętych jednym pozwoleniem na budowę naleŜy. neutralizatorów ścieków i innych podobnych zbiorników od okien otwieralnych i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosić co najmniej 5 m. o których mowa w ust. pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0. W zabudowie śródmiejskiej dopuszcza się nasłonecznienie nie krótsze niŜ 2 godziny.pl I Warunki techniczne. 1 i 2. NNDOM -Nasz Nowy DOM.nndom. 1. wymienionych w ust. przy czym co najmniej 30 % tej powierzchni powinno znajdować się na terenie biologicznie czynnym. Nasłonecznienie placu zabaw dla dzieci powinno wynosić co najmniej 4 godziny. słuŜące do wstępnego ich oczyszczania. w porozumieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym. stosownie do potrzeb uŜytkowych. Rozdział 8 Zieleń i urządzenia rekreacyjne § 39.6 m powyŜej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach. jeŜeli sąsiadują z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej. chyba Ŝe przepisy odrębne stanowią inaczej. Odległość placów i urządzeń. 1. 3. 5. łapaczy olejów mineralnych i tłuszczu. moŜe ustalić dla działek budowlanych połoŜonych przy zabudowanych działkach sąsiednich odległości mniejsze niŜ określone w ust. jeŜeli inny procent nie wynika z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 6. 3. od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m. 4.10 m. § 38. Właściwy organ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. od linii rozgraniczających ulicę oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m. przewidzieć place zabaw dla dzieci i miejsca rekreacyjne dostępne dla osób niepełnosprawnych. od linii rozgraniczających ulicę. przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną. w tym takŜe przy granicy działek. 1. przyjętej przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. § 40. Na działkach budowlanych. 2. stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych.

W innych budynkach zaopatrzenie w wodę powinno wynikać z ich przeznaczenia i potrzeb ochrony przeciwpoŜarowej. jeŜeli są wyposaŜone w wanny. § 47. Budynek. tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione. jeŜeli one występują. zakładu Ŝywienia. 1 i 2 nie dotyczą ogrodzeń wewnętrznych w zakładach karnych i aresztach śledczych. 1. 3. Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki. Szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2. natryski lub umywalki. § 45. oświaty. NNDOM -Nasz Nowy DOM.4 m. drutu kolczastego. Przepisy ust. Umieszczanie na ogrodzeniach. powinny mieć indywidualną lub centralną instalację ciepłej wody. § 46. § 42.nndom. ustrój konstrukcyjny oraz rozwiązania techniczne i materiałowe elementów budowlanych powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia oraz z odnoszących się do niego przepisów rozporządzenia i przepisów odrębnych. jego układ funkcjonalny i przestrzenny. zamieszkania zbiorowego. na wysokości mniejszej niŜ 1.8 m. opieki społecznej i socjalnej. Ogrodzenie nie moŜe stwarzać zagroŜenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien być zaopatrzony co najmniej w wodę do spoŜycia przez ludzi oraz do celów przeciwpoŜarowych. ostro zakończonych elementów. 1. Furtki w ogrodzeniu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach uŜyteczności publicznej nie mogą utrudniać dostępu do nich osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozdział 9 Ogrodzenia § 41. Biuro Projektowe 17/184 . a takŜe inne budynki. a w przypadku zastosowania furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niŜ 0. 2. nauki. przy czym na drodze poŜarowej szerokości te regulują przepisy odrębne dotyczące ochrony przeciwpoŜarowej. 2. a odpowiednio do ich przeznaczenia .9 m. § 43. Warunek doprowadzenia ciepłej wody do umywalek nie dotyczy budynków w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej.pobrano z www. opieki zdrowotnej. Budynek wyposaŜony w instalację wodociągową powinien mieć zapewnione odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych oraz ścieków technologicznych. jeŜeli wymagają tego przepisy odrębne. produkcji i handlu Ŝywnością. Dział III Budynki i pomieszczenia Rozdział 1 Wymagania ogólne § 44. Budynek mieszkalny.takŜe na inne cele.pl I Warunki techniczne.

niestanowiącą drugiego poziomu w mieszkaniu dwupoziomowym. budynku zamieszkania zbiorowego oraz budynku uŜyteczności publicznej. a takŜe inny budynek. w których są zainstalowane paleniska na paliwo stałe lub komory spalania z palnikami na paliwo płynne lub gazowe. powinny mieć miejsca przystosowane do czasowego gromadzenia tych odpadów i nieczystości. Budynek i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi oraz inne budynki. W przypadku wbudowywania lub przybudowywania szybu dźwigowego do istniejącego budynku dopuszcza się usytuowanie drzwi przystankowych na poziomie spocznika międzypiętrowego. z wyłączeniem budynku koszarowego. 2. o których mowa w ust.pobrano z www. przekracza 9. Budynek średniowysoki i wyŜszy . Budynki.pl I Warunki techniczne. oraz dwukondygnacyjny i wyŜszy budynek opieki zdrowotnej i opieki społecznej naleŜy wyposaŜyć w dźwigi osobowe. z wyjątkiem wysokościowych. powinien być wyposaŜony w wewnętrzną instalację elektryczną. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 48. w których róŜnica poziomów posadzek pomiędzy pierwszą i najwyŜszą kondygnacją nadziemną. § 52. KaŜdy budynek przeznaczony na pobyt ludzi oraz inne budynki. budynek mieszkalny wielorodzinny. § 50. budynek zamieszkania zbiorowego niebędący budynkiem koszarowym oraz kaŜdy inny budynek mający najwyŜszą kondygnację z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt więcej niŜ 50 osób. naleŜy zapewnić dojazd z poziomu terenu i dostęp na wszystkie kondygnacje uŜytkowe osobom niepełnosprawnym. § 49. Budynek i pomieszczenia powinny mieć zapewnioną wentylację lub klimatyzację. Wymaganie to nie dotyczy budynków rekreacyjnych. budynek mieszkalny wielorodzinny. Budynek. budynek zamieszkania zbiorowego. § 54. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi moŜe być zaopatrywany w gaz z sieci gazowej. Obowiązek ten odnosi się do budynków wyszczególnionych w Polskiej Normie dotyczącej ochrony odgromowej obiektów budowlanych. 1. umoŜliwiające utrzymanie temperatury powietrza wewnętrznego odpowiedniej do ich przeznaczenia. jeŜeli wynika to z ich przeznaczenia. 1. usytuowane w samym budynku lub w jego otoczeniu.budynek uŜyteczności publicznej. a takŜe mający dwie lub więcej kondygnacji nadziemnych budynek opieki zdrowotnej i budynek opieki społecznej naleŜy wyposaŜyć w dźwig osobowy. § 53. 1 i § 157. 1. powinny mieć przewody kominowe do odprowadzania dymu i spalin. 3. powinny być wyposaŜone w instalacje (urządzenia) do ogrzewania pomieszczeń w okresie obniŜonych temperatur. w których w trakcie uŜytkowania powstają odpady i nieczystości stałe. 1. odpowiednio do potrzeb wynikających z jego przeznaczenia. Budynek i pomieszczenia. 2. § 51.5 m. 1. stosownie do ich przeznaczenia.nndom. jeŜeli zostanie zapewniony dostęp do kondygnacji uŜytkowej osobom niepełnosprawnym NNDOM -Nasz Nowy DOM. mogą być wyposaŜone w wewnętrzne urządzenia (zsypy) do usuwania odpadów i nieczystości stałych. Budynek naleŜy wyposaŜyć w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych. uŜytkowanych wyłącznie w sezonie letnim. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym. w którym co najmniej jedna kondygnacja nadziemna z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt więcej niŜ 50 osób znajduje się powyŜej 12 m ponad poziomem terenu. Biuro Projektowe 18/184 . wyposaŜanym w dźwigi. 2. Budynek uŜyteczności publicznej. baterii butli lub zbiorników stałych gazu płynnego. zgodnie z warunkami określonym w § 156 ust.

przepisom odrębnym i Polskim Normom dotyczącym wykonania tych instalacji. naleŜy zainstalować urządzenia techniczne zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami uŜytkowymi. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien. sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej. a w miarę potrzeby równieŜ w inne instalacje. Budynek mieszkalny wielorodzinny. 2. 1. liczonej w świetle ościeŜnic. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 55. a przeznaczenia budynku . jeŜeli: 1) oświetlenie dzienne nie jest konieczne lub nie jest wskazane ze względów technologicznych. kondygnacją dopuszcza się zmianę sposobu uŜytkowania pomieszczeń na mieszkania.równieŜ w instalację sygnalizacji dzwonkowej lub § 56. kształtu i wielkości. w tym radiowo-telewizyjne. budynek zamieszkania zbiorowego i budynek uŜyteczności publicznej powinien być wyposaŜony w instalację telekomunikacyjną. na którego budowę została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę przed dniem 1 kwietnia 1995 r.pobrano z www. na poddaszu usytuowanym bezpośrednio nad 4. Pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno mieć zapewnione oświetlenie dzienne. o których mowa w § 54 ust. z których mogą korzystać. aresztach śledczych oraz zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. 1. dostosowane do jego przeznaczenia. § 58.nndom. § 56. takie jak: telewizji przemysłowej. Rozdział 2 Oświetlenie i nasłonecznienie § 57. NNDOM -Nasz Nowy DOM. 2) jest uzasadnione celowością funkcjonalną zlokalizowania tego pomieszczenia w obiekcie podziemnym lub w części budynku pozbawionej oświetlenia dziennego. Dopuszcza się niewyposaŜenie w dźwigi budynku mieszkalnego wielorodzinnego do 5.. Nie dotyczy to budynków koszarowych. kondygnacji nadziemnej włącznie. 1. Biuro Projektowe 19/184 . W budynku niewyposaŜonym w dźwigi. umoŜliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym do mieszkań połoŜonych na pierwszej kondygnacji nadziemnej oraz do kondygnacji podziemnej zawierającej miejsca postojowe dla samochodów osobowych.co najmniej 1:12. 2. do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8. natomiast w innym pomieszczeniu. w sposób umoŜliwiający zapewnienie ochrony instalacji przed dostępem osób nieuprawnionych.pl I Warunki techniczne. Budynek przystosowany odpowiadające stosownie do domofonowej. 4. zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej powinien być do wyposaŜenia w instalacje telekomunikacyjne. jeŜeli wszystkie pomieszczenia na ostatniej kondygnacji są częścią mieszkań dwupoziomowych. niewymagającym wyposaŜenia w dźwigi. W niskim budynku zamieszkania zbiorowego i budynku uŜyteczności publicznej. Dopuszcza się oświetlenie pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi wyłącznie światłem sztucznym. wielorodzinny. 3. w którym oświetlenie dzienne jest wymagane ze względów na przeznaczenie . zakwaterowania w zakładach karnych. 1. z uwzględnieniem warunków określonych w § 13 oraz w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym niewyposaŜanym w dźwigi naleŜy wykonać pochylnię lub zainstalować odpowiednie urządzenie techniczne.

pobrano z www.nndom.pl I Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

2. W przypadku gdy pomieszczenie, o którym mowa w ust. 1, jest pomieszczeniem stałej pracy w rozumieniu ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, dla zastosowania wyłącznie oświetlenia światłem sztucznym, w tym elektrycznym, jest wymagane uzyskanie zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, wydanej w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy. 3. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy budynków słuŜących obronności państwa. § 59. 1. Oświetlenie światłem sztucznym pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi powinno odpowiadać potrzebom uŜytkowym i spełniać wymagania Polskiej Normy dotyczącej oświetlenia wnętrz światłem elektrycznym. 1. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi oraz do ruchu ogólnego (komunikacji) powinny mieć zapewnione oświetlenie światłem sztucznym odpowiednio do potrzeb uŜytkowych. 2. Ogólne oświetlenie światłem sztucznym pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt ludzi powinno zapewniać odpowiednie warunki uŜytkowania całej jego powierzchni. 3. Oświetlenie światłem sztucznym połączonych ze sobą pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz do ruchu ogólnego (komunikacji) nie powinno wykazywać róŜnic natęŜenia, wywołujących olśnienie przy przejściu między tymi pomieszczeniami. § 60. 1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w Ŝłobku, przedszkolu i szkole, z wyjątkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 8oo-16oo, natomiast pokoje mieszkalne - w godzinach 7oo-17oo. 2. W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza się ograniczenie wymagania określonego w ust. 1 co najmniej do jednego pokoju, przy czym w śródmiejskiej zabudowie uzupełniającej dopuszcza się ograniczenie wymaganego czasu nasłonecznienia do 1,5 godziny, a w odniesieniu do mieszkania jednopokojowego w takiej zabudowie nie określa się wymaganego czasu nasłonecznienia.

Rozdział 3 Wejścia do budynków i mieszkań § 61. 1. PołoŜenie drzwi wejściowych do budynku oraz kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych powinny umoŜliwiać dogodne warunki ruchu, w tym równieŜ osobom niepełnosprawnym. 2. Wymaganie przystosowania wejść dla osób niepełnosprawnych nie dotyczy budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz budynków rekreacji indywidualnej, budynków koszarowych, a takŜe budynków w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. § 62. 1. Drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń uŜytkowych oraz do mieszkań powinny mieć w świetle ościeŜnicy co najmniej: szerokość 0,9 m i wysokość 2 m. W przypadku zastosowania drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych szerokość skrzydła głównego nie moŜe być mniejsza niŜ 0,9 m. 2. W wejściach do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń uŜytkowych mogą być zastosowane drzwi obrotowe lub wahadłowe, pod warunkiem usytuowania przy nich drzwi rozwieranych lub rozsuwanych, przystosowanych do ruchu osób niepełnosprawnych, oraz spełnienia wymagań § 240. NNDOM -Nasz Nowy DOM, Biuro Projektowe

20/184

pobrano z www.nndom.pl I Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

3. W drzwiach, o których mowa w ust. 1, oraz w drzwiach do mieszkań i pomieszczeń mieszkalnych w budynku zamieszkania zbiorowego wysokość progów nie moŜe przekraczać 0,02 m. § 63. Wejścia z zewnątrz do budynku i pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi naleŜy chronić przed nadmiernym dopływem chłodnego powietrza przez zastosowanie przedsionka, kurtyny powietrznej lub innych rozwiązań nieutrudniających ruchu. Wymagania te nie dotyczą dodatkowych wejść nieprzewidzianych do stałego uŜytkowania. § 64. Wejście do budynku i do kaŜdej klatki schodowej powinno mieć elektryczne oświetlenie zewnętrzne. Nie dotyczy to budownictwa zagrodowego i rekreacyjnego. § 65. uchylono

Rozdział 4 Schody i pochylnie § 66. W celu zapewnienia dostępu do pomieszczeń połoŜonych na róŜnych poziomach naleŜy stosować schody stałe, a w zaleŜności od przeznaczenia budynku - równieŜ pochylnie odpowiadające warunkom określonym w rozporządzeniu. § 67. Zainstalowanie w budynku schodów lub pochylni ruchomych nie zwalnia z obowiązku zastosowania schodów lub pochylni stałych. § 68. 1. Graniczne wymiary schodów stałych w budynkach o róŜnym przeznaczeniu określa tabela: Minimalna Maksymalna szerokość uŜytkowa wysokość (m) biegu 1 2 spocznika stopni (m) 3 0,8 4 0,19

Przeznaczenie budynków

Budynki mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz 0,8 mieszkania dwupoziomowe Budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki zamieszkania zbiorowego *) oraz budynki uŜyteczności publicznej , z wyłączeniem budynków 1,2 *) zakładów opieki zdrowotnej, a takŜe budynki produkcyjne , magazynowoskładowe oraz usługowe, w których zatrudnia się ponad 10 osób Przedszkola i Ŝłobki Budynki opieki zdrowotnej
*)

1,5

0,17

1,2 1,4

1,3 1,5 0,9

0,15 0,15 0,19

GaraŜe wbudowane i wolno stojące (wielostanowiskowe) oraz budynki 0,9 usługowe, w których zatrudnia się do 10 osób W budynkach schody do piwnic, pomieszczeń technicznych i poddaszy nieuŜytkowych oraz w budynkach inwentarskich dojścia do poddaszy 0,8 słuŜących do przechowywania pasz słomiastych

0,8

0,2

NNDOM -Nasz Nowy DOM, Biuro Projektowe

21/184

pobrano z www.nndom.pl I Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
*)

W przypadku tych budynków szerokość uŜytkową biegu schodowego i spocznika naleŜy przyjmować z uwzględnieniem wymagań określonych w ust. 2 1. Graniczne wymiary schodów stałych w budynkach o róŜnym przeznaczeniu określa tabela:

Przeznaczenie budynków

Minimalna szerokość uŜytkowa (m) biegu spocznika 3 0,8

Maksymalna wysokość stopni (m) 4 0,19

1 Budynki mieszkalne jednorodzinne i w zabudowie zagrodowej oraz mieszkania dwupoziomowe Budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki zamieszkania zbiorowego*) oraz budynki uŜyteczności publicznej*), z wyłączeniem budynków zakładów opieki zdrowotnej, a takŜe budynki produkcyjne*), magazynowoskładowe oraz usługowe, w których zatrudnia się ponad 10 osób Przedszkola i Ŝłobki Budynki opieki zdrowotnej*) GaraŜe wbudowane i wolno stojące (wielostanowiskowe) oraz budynki usługowe, w których zatrudnia się do 10 osób We wszystkich budynkach niezaleŜnie od ich przeznaczenia schody do kondygnacji podziemnej, pomieszczeń technicznych i poddaszy nieuŜytkowych

2 0,8

1,2

1,5

0,175

1,2 1,4

1,3 1,5

0,15 0,15

0,9

0,9

0,19

0,8

0,8

0,2

*) W przypadku tych budynków szerokość uŜytkową biegu schodowego i spocznika naleŜy przyjmować z uwzględnieniem wymagań określonych w ust. 2.

2. W budynkach uŜyteczności publicznej oraz budynkach produkcyjnych łączną szerokość uŜytkową biegów oraz łączną szerokość uŜytkową spoczników w klatkach schodowych, stanowiących drogę ewakuacyjną, naleŜy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać równocześnie na kondygnacji, na której przewiduje się obecność największej ich liczby, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, lecz nie mniej niŜ określono to w ust. 1. 3. Szerokość uŜytkowa schodów zewnętrznych do budynku powinna wynosić co najmniej 1,2 m, przy czym nie moŜe być mniejsza niŜ szerokość uŜytkowa biegu schodowego w budynku, przyjęta zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 1 i 2. 4. Szerokość uŜytkową schodów stałych mierzy się między wewnętrznymi krawędziami poręczy, a w przypadku balustrady jednostronnej - między wykończoną powierzchnią ściany a wewnętrzną NNDOM -Nasz Nowy DOM, Biuro Projektowe

22/184

§ 70. 2) 17 stopni . o którym mowa w ust.5 m c) ponad 0. W budynku zakładu opieki zdrowotnej stosowanie schodów zabiegowych i wachlarzowych.pobrano z www. Szerokość stopni stałych schodów wewnętrznych powinna wynikać z warunku określonego wzorem: 2h + s = 0. gdzie h oznacza wysokość stopnia.35 m. natomiast w schodach zabiegowych i kręconych szerokość taką naleŜy zapewnić w odległości nie większej niŜ 0. Szerokość stopni schodów wachlarzowych powinna wynosić co najmniej 0.65 m. Biuro Projektowe w garaŜach 15 8 6 15 10 8 15 20 23/184 . mieszkań dwupoziomowych oraz dojść do urządzeń technicznych. 3. Liczba stopni w jednym biegu schodów zewnętrznych nie powinna wynosić więcej niŜ 10.pl I Warunki techniczne.6 do 0. 8. 1 pkt 2.25 m. Maksymalne nachylenie pochylni związanych z budynkiem nie moŜe przekraczać wielkości określonych w poniŜszej tabeli: Usytuowanie pochylni Przeznaczenie pochylni na zewnątrz.5 m*) Dla samochodów wielostanowiskowych: a) jedno. przy wysokości pochylni: a) do 0. Liczba stopni w jednym biegu schodów stałych powinna wynosić nie więcej niŜ: 1) 14 stopni . 2. nie dotyczy budynków w zabudowie jednorodzinnej i w zabudowie zagrodowej oraz budynków rekreacji indywidualnej.i dwupoziomowych NNDOM -Nasz Nowy DOM. bez wewnątrz budynku przekrycia % lub pod dachem % nachylenia nachylenia 2 3 1 Do ruchu pieszego i dla osób niepełnosprawnych poruszających się przy uŜyciu wózka inwalidzkiego. § 69.jego szerokość.w budynku opieki zdrowotnej.15 m b) do 0. 7. 6.nndom. 5. jest zabronione. W budynkach opieki zdrowotnej. s . Szerokość stopni schodów zewnętrznych przy głównych wejściach do budynku powinna wynosić w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach uŜyteczności publicznej co najmniej 0. Wymaganie. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie krawędzią poręczy tej balustrady.w innych budynkach. 1.4 m od poręczy balustrady wewnętrznej lub słupa stanowiącego koncentryczną konstrukcję schodów. a takŜe budynkach zamieszkania zbiorowego przeznaczonych dla osób starszych oraz niepełnosprawnych zabrania się stosowania stopni schodów z noskami i podcięciami. Szerokości te nie mogą być ograniczane przez zainstalowane urządzenia oraz elementy budynku. 4. jako przeznaczonych do ruchu pacjentów.

3 NNDOM -Nasz Nowy DOM. w tym dotyczące pomieszczeń pracy i pomieszczeń słuŜby zdrowia. 1. § 71. nauki i innych celów. Pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych powinny mieć szerokość płaszczyzny ruchu 1. lecz usytuowane na antresoli.5 3.1 m. przy czym odstęp między nimi powinien mieścić się w granicach od 1 m do 1.4 m.5 x 1.pl I Warunki techniczne. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie b) wielopoziomowych Dla samochodów w garaŜach indywidualnych 15 25 15 25 *) Pochylnie do ruchu pieszego i dla osób niepełnosprawnych o długości ponad 9 m powinny być podzielone na krótsze odcinki. przeznaczone na stały lub czasowy pobyt: a) nie więcej niŜ 4 osób b) więcej niŜ 4 osób 2. przy zastosowaniu spoczników o długości co najmniej 1. nie określają innych wymagań: Rodzaj pomieszczenia (sposób uŜytkowania) 1 Minimalna wysokość świetle (m) 2 w Pokoje w budynkach mieszkalnych oraz sypialnie 1-4-osobowe w budynkach 2. 4. jeŜeli przepisy odrębne. krawęŜniki o wysokości co najmniej 0.2*) oraz pomieszczenia w budynkach rekreacji indywidualnej Pomieszczenia do pracy **). Rozdział 5 Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi § 72.pobrano z www. w których nie występują czynniki uciąŜliwe lub szkodliwe dla zdrowia. 3. w których występują czynniki 3. Powierzchnia spocznika przy pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich powinna mieć wymiary co najmniej 1.2 czynniki szkodliwe dla zdrowia Pomieszczenia do pracy **) i innych celów. Biuro Projektowe 24/184 .5 m. jeŜeli nie występują 2.5*) zamieszkania zbiorowego Pokoje na poddaszu w budynkach jednorodzinnych i mieszkalnych zagrodowych 2.0 Pomieszczenia jak wyŜej.nndom. 1. 2.2 m. Wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna odpowiadać wymaganiom określonym w poniŜszej tabeli. Krawędzie stopni schodów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i uŜyteczności publicznej powinny wyróŜniać się kolorem kontrastującym z kolorem posadzki.07 m i obustronne poręcze odpowiadające warunkom określonym w § 298. Długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i na końcu pochylni powinna wynosić co najmniej 1.5 m poza polem otwierania skrzydła drzwi wejściowych do budynku.

a takŜe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obrony cywilnej. w tym kioski usytuowane w halach dworcowych. których wysokość powinna. Drzwi do pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt ludzi oraz do pomieszczenia kuchennego powinny mieć co najmniej szerokość 0. 2.3 m. pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. 3. **) Wymagania dotyczące minimalnej wysokości pomieszczeń w zakładach pracy określają przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy. jak dyŜurki. z wyjątkiem drzwi do pomieszczeń technicznych i gospodarczych. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku zakładu opieki zdrowotnej.nndom.5 m w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji. nie powinny mieć progów. NNDOM -Nasz Nowy DOM. opieki społecznej. 2.pobrano z www. Przestrzeni o wysokości poniŜej 1. § 73. mogą być obniŜone do wysokości nie mniejszej niŜ 2.pl I Warunki techniczne. 2. 1. powinny mieć co najmniej szerokość 0. kioski.5 *) Przy stropach pochyłych jest to wysokość średnia liczona między największą a najmniejszą wysokością pomieszczenia. ObniŜenie poziomu podłogi poniŜej terenu wymaga uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydanej w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy.8 m i wysokość 2 m w świetle ościeŜnicy. wystawowych. kantory. W budynku uŜyteczności publicznej pomieszczenia ogólnodostępne ze zróŜnicowanym poziomem podłóg powinny być przystosowane do ruchu osób niepełnosprawnych. § 75. wynosić co najmniej 3 m i 3. zgodnie z ust.2*) handlowych. W pomieszczeniu produkcyjnym i usługowym poziom podłogi moŜe znajdować się na poziomie terenu urządzonego przy budynku. Biuro Projektowe 25/184 . oświaty. W budynku uŜyteczności publicznej drzwi wewnętrzne. 1 i 2.9 m.9 m i wysokość 2 m w świetle ościeŜnicy. Drzwi. 1. § 74.2*) 2. 2. o których mowa w ust. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie uciąŜliwe lub szkodliwe dla zdrowia Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi. lecz nie mniejszą niŜ 1. 3. jeŜeli nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia Pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi: a) jeŜeli nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia b) jeŜeli występują czynniki szkodliwe dla zdrowia 2. portiernie. sportowych. Wymagania dotyczące pomieszczeń higienicznosanitarnych określają przepisy rozporządzenia. wychowania i nauki poziom podłogi powinien znajdować się co najmniej 0. Pomieszczenia. Rozdział 6 Pomieszczenia higienicznosanitarne § 76.9 m nie zalicza się do odpowiadającej przeznaczeniu danego pomieszczenia. W pomieszczeniu mieszkalnym poziom podłogi od strony ściany z otworami okiennymi i drzwiowymi nie powinien znajdować się poniŜej poziomu terenu przy budynku.3 m powyŜej terenu urządzonego przy budynku. 1.

Dopuszcza się zmniejszenie kubatury. o którym mowa w § 172 ust.022 m2 dla dopływu powietrza. NNDOM -Nasz Nowy DOM. 1. 2. W łazienkach i ustępach. umywalnie. pralnie. oczyszczania oraz suszenia odzieŜy i obuwia.5 m2 i szerokość co najmniej 1.9 m. motelu i pensjonacie do 2.pl I Warunki techniczne. 1. 1. kabiny natryskowej i ustępu powinna być zmywalna.9 m oraz być wyposaŜona w wentylację mechaniczną wywiewną. Ściany pomieszczenia higienicznosanitarnego powinny mieć do wysokości co najmniej 2 m powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci. Kabina natryskowa zamknięta.5 m3 .2 m w świetle. Kubatura pomieszczenia łazienki z wentylacją grawitacyjną powinna wynosić co najmniej: 1) 8 m3 . a w dolnej części . 2.nndom.5 m oraz być wyposaŜona w urządzenia wspomagające. z wyjątkiem łaźni ogólnodostępnej. jak teŜ pomieszczenia słuŜące do odkaŜania. 3.8 m i wysokość 2 m w świetle ościeŜnicy. umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia. 2. a takŜe gdy urządzenie gazowe znajduje się poza tym pomieszczeniem. § 81. w przypadku gdy jest ono wyposaŜone w wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną.przy doprowadzeniu centralnej ciepłej wody lub zastosowaniu elektrycznego urządzenia do ogrzewania wody bądź urządzenia gazowego. co najmniej szerokość 0. Pomieszczenie higienicznosanitarne powinno mieć wysokość w świetle co najmniej 2. Posadzka pralni. 1. której wysokość powinna wynosić co najmniej 3 m. łazienki. 2) 6. 3. umywalni. 1 pkt 2. 2. Biuro Projektowe 26/184 . Pomieszczenie higienicznosanitarne powinno mieć wentylację spełniającą wymagania przepisów rozporządzenia oraz przepisów odrębnych.5 m2 i szerokość co najmniej 0. powinna mieć powierzchnię nie mniejszą niŜ 2. jednakŜe nie poniŜej 5. wydzielona ściankami na całą wysokość pomieszczenia. Kabina natryskowa niezamknięta.pobrano z www. § 77. 2. dopuszcza się stosowanie drzwi przesuwnych lub składanych. sauny. pomieszczenia higieny osobistej kobiet. a takŜe przechowywania sprzętu do utrzymania czystości. jeŜeli pomieszczenie łazienki jest wyposaŜone co najmniej w wentylację mechaniczną wywiewną. ustępy. umoŜliwiające korzystanie z kabiny zgodnie z przeznaczeniem. 2.5 m. z wyjątkiem ogólnodostępnych. powinna mieć powierzchnię nie mniejszą niŜ 1.9 m2 i szerokość co najmniej 0.przy zastosowaniu w tym pomieszczeniu urządzenia gazowego. Kabina natryskowa zamknięta. 3 pkt 2. z zastrzeŜeniem § 75 ust. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Do pomieszczeń higienicznosanitarnych zalicza się łaźnie. szatnie. natryski. 1. Dopuszcza się zmniejszenie wysokości pomieszczenia higienicznosanitarnego w budynku mieszkalnym oraz w hotelu. § 78.otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niŜ 0. przebieralnie. z urządzeniami przystosowanymi do korzystania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich. powinna mieć powierzchnię nie mniejszą niŜ 0. mieć. § 80. nienasiąkliwa i nieśliska. 3 pkt 1.5 m3. o której mowa w ust. o którym mowa w § 172 ust. łazienki. stanowiąca wydzieloną część pomieszczeń natrysków i umywalni zbiorowych. Drzwi do łazienki. § 79.

pobrano z www.nndom.pl I Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

4. Bezpośrednio przy kabinach natryskowych i umywalniach zbiorowych powinna znajdować się kabina ustępowa. § 82. 1. W budynku zamieszkania zbiorowego łazienki związane z pomieszczeniami mieszkalnymi powinny być wyposaŜone w wannę lub natrysk oraz umywalkę. Miska ustępowa moŜe być usytuowana w łazience lub w wydzielonej kabinie ustępowej wyposaŜonej w umywalkę. 2. W budynku, o którym mowa w ust. 1, bez łazienek i ustępów związanych z pomieszczeniami mieszkalnymi naleŜy przewidzieć na kaŜdej kondygnacji umywalnie i ustępy przeznaczone do wspólnego uŜytku, wyposaŜone co najmniej w: 1) 1 miskę ustępową dla 10 kobiet, 2) 1 miskę ustępową i 1 pisuar dla 20 męŜczyzn, 3) 1 urządzenie natryskowe dla 15 osób, 4) 1 umywalkę dla 5 osób. § 83. Kabina ustępowa (ustęp wydzielony), nieprzeznaczona dla osób niepełnosprawnych, powinna mieć najmniejszy wymiar poziomy (szerokość) w świetle co najmniej 0,9 m i powierzchnię przed miską ustępową co najmniej 0,6x0,9 m w rzucie poziomym, spełniającą równieŜ funkcję powierzchni przed umywalką - w przypadku jej zainstalowania w kabinie ustępowej. § 84. 1. W budynku uŜyteczności publicznej i zakładu pracy naleŜy urządzić ustępy ogólnodostępne. JeŜeli liczba osób w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi na danej kondygnacji jest mniejsza od 10, dopuszcza się umieszczenie ustępu na najbliŜszej, wyŜszej lub niŜszej kondygnacji. 2. W budynkach, o których mowa w ust. 1, w ustępach ogólnodostępnych powinna przypadać co najmniej jedna umywalka na 20 osób, co najmniej jedna miska ustępowa i jeden pisuar na 30 męŜczyzn oraz jedna miska ustępowa na 20 kobiet, jeŜeli przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy nie stanowią inaczej. W przypadku gdy w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi liczba osób jest mniejsza niŜ 10, dopuszcza się umieszczenie wspólnego ustępu dla kobiet i męŜczyzn. 3. W budynkach, o których mowa w ust. 1, odległość od stanowiska pracy lub miejsca przebywania ludzi do najbliŜszego ustępu nie moŜe być większa niŜ 75 m, a od stanowiska pracy chronionej niŜ 50 m. § 85. 1. Ustępy ogólnodostępne w budynkach zamieszkania zbiorowego, uŜyteczności publicznej i zakładów pracy powinny mieć wejścia z dróg komunikacji ogólnej. 2. W ustępach ogólnodostępnych naleŜy stosować: 1) przedsionki, oddzielone ścianami pełnymi na całą wysokość pomieszczenia, w których mogą być instalowane tylko umywalki, 2) drzwi o szerokości co najmniej 0,9 m, 3) drzwi wewnętrzne i drzwi do kabin ustępowych, otwierane na zewnątrz, 3) drzwi do kabin ustępowych otwierane na zewnątrz, o szerokości co najmniej 0,8 m, a do kabin przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, co najmniej 0,9 m, NNDOM -Nasz Nowy DOM, Biuro Projektowe

27/184

pobrano z www.nndom.pl I Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

4) przegrody dzielące ustęp damski od męskiego, wykonane jako ściany pełne na całą wysokość pomieszczenia, 5) miski ustępowe umieszczone w oddzielnych kabinach o szerokości co najmniej 1 m i długości 1,10 m, ze ściankami i drzwiami o wysokości co najmniej 2 m z prześwitem nad podłogą 0,15 m; oddzielenia nie wymagają ustępy dla dzieci w Ŝłobkach i przedszkolach, 6) wpusty kanalizacyjne podłogowe z syfonem oraz armaturę czerpalną ze złączką do węŜa w pomieszczeniach z pisuarem lub mających więcej niŜ 4 kabiny ustępowe, 7) wentylację grawitacyjną lub mechaniczną - w ustępach z oknem i jedną kabiną, a w innych - mechaniczną o działaniu ciągłym lub włączaną automatycznie. 3. Przedsionków, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie wymagają ustępy przy salach zajęć w Ŝłobkach i przedszkolach oraz przy pokojach dla chorych w szpitalach. § 86. 1. W budynku, na kondygnacjach dostępnych dla osób niepełnosprawnych, co najmniej jedno z ogólnodostępnych pomieszczeń higienicznosanitarnych powinno być przystosowane dla tych osób przez: 1) zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5x1,5 m, 2) stosowanie w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progów, 3) zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, co najmniej jednej miski ustępowej i umywalki, a takŜe jednego natrysku, jeŜeli ze względu na przeznaczenie przewiduje się w budynku takie urządzenia, 4) zainstalowanie uchwytów higienicznosanitarnych. ułatwiających korzystanie z urządzeń

2. Dopuszcza się stosowanie pojedynczego ustępu dla osób niepełnosprawnych bez przedsionka oddzielającego od komunikacji ogólnej. § 87. 1. Ustępy publiczne naleŜy sytuować na terenach wyposaŜonych w sieć wodociągową i kanalizacyjną. 2. Dopuszcza się sytuowanie ustępów publicznych na terenach nieskanalizowanych, jako budynki wolno stojące ze szczelnymi zbiornikami nieczystości. 3. Dopuszcza się sytuowanie tymczasowych, nieskanalizowanych ustępów publicznych na terenach skanalizowanych, za zgodą właściwego terenowo państwowego inspektora sanitarnego. 4. Ustęp publiczny powinien odpowiadać wymaganiom określonym w § 85 oraz mieć kabiny ustępowe o wymiarach co najmniej 1,5 m długości i 1 m szerokości. 5. W ustępie publicznym naleŜy zainstalować co najmniej jeden wpust kanalizacyjny podłogowy z syfonem oraz armaturę czerpalną ze złączką do węŜa. 6. W ustępie publicznym co najmniej jedna kabina powinna być przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie z § 86. NNDOM -Nasz Nowy DOM, Biuro Projektowe

28/184

pobrano z www.nndom.pl I Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

§ 88. 1. Wejście do ustępu publicznego, wbudowanego w inny obiekt, nie moŜe prowadzić bezpośrednio z klatki schodowej lub innej drogi komunikacji ogólnej w budynku ani z pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi. 2. Odległość od okien i drzwi ustępu publicznego do okien i drzwi do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do produkcji i magazynowania artykułów Ŝywnościowych i farmaceutycznych nie moŜe być mniejsza niŜ 10 m. § 89. 1. Przepisów § 73 ust. 1, § 75, 79 ust. 1, § 82 i 83 oraz w przypadkach przebudowy takŜe § 77 ust. 2 niniejszego działu nie stosuje się do budynków zakwaterowania osób tymczasowo aresztowanych, skazanych lub ukaranych, zwanych dalej "osadzonymi". 2. Przepisów § 75 i 79 ust. 1 nie stosuje się do zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Rozdział 7 Szczególne wymagania dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych § 90. Mieszkanie w budynku wielorodzinnym powinno spełniać wymagania dotyczące pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, a ponadto wymagania określone w niniejszym rozdziale. § 91. Mieszkanie, z wyjątkiem jedno- i dwupokojowego, powinno być przewietrzane na przestrzał lub naroŜnikowo. Nie dotyczy to mieszkania w budynku podlegającym przebudowie, a takŜe mieszkania wyposaŜonego w wentylację mechaniczną o działaniu ciągłym wywiewną lub nawiewno-wywiewną. § 92. 1. Mieszkanie, oprócz pomieszczeń mieszkalnych, powinno mieć kuchnię lub wnękę kuchenną, łazienkę, ustęp wydzielony lub miskę ustępową w łazience, przestrzeń składowania oraz przestrzeń komunikacji wewnętrznej. 2. Kuchnia i wnęka kuchenna powinny być wyposaŜone w trzon kuchenny, zlewozmywak lub zlew oraz mieć układ przestrzenny, umoŜliwiający zainstalowanie chłodziarki i urządzenie miejsca pracy. 3. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym w łazienkach powinno być moŜliwe zainstalowanie wanny lub kabiny natryskowej, umywalki, miski ustępowej (jeŜeli nie ma ustępu wydzielonego), automatycznej pralki domowej, a takŜe usytuowanie pojemnika na brudną bieliznę. Sposób zagospodarowania i rozmieszczenia urządzeń sanitarnych powinien zapewniać do nich dogodny dostęp. 4. Ustęp wydzielony naleŜy wyposaŜyć w umywalkę. § 93. 1. Pomieszczenie mieszkalne i kuchenne powinno mieć bezpośrednie oświetlenie światłem dziennym. 2. W mieszkaniu jednopokojowym dopuszcza się pomieszczenie kuchenne bez okien lub wnękę kuchenną połączoną z przedpokojem, pod warunkiem zastosowania co najmniej wentylacji: 1) grawitacyjnej - w przypadku kuchni elektrycznej, 2) mechanicznej wywiewnej - w przypadku kuchni gazowej. NNDOM -Nasz Nowy DOM, Biuro Projektowe

29/184

powinny być wykonane w sposób uniemoŜliwiający przenoszenie niedopuszczalnego hałasu i drgań na elementy budynku i instalacje. Biuro Projektowe 30/184 . pod warunkiem zastosowania w tym pomieszczeniu wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej z podłączeniem do niej okapu wywiewnego nad trzonem kuchennym. W mieszkaniu wielopokojowym kuchnia moŜe stanowić część pokoju przeznaczonego na pobyt dzienny.2.nndom.1. Wysokość pomieszczenia technicznego i gospodarczego nie powinna być mniejsza niŜ 2 m. zgodnie z wymaganiami § 323 ust. w którym są zainstalowane urządzenia emitujące hałasy lub drgania.7 m. zgodnie z wymaganiami § 323 ust. W budynku wielorodzinnym szerokość w świetle ścian pomieszczeń powinna wynosić co najmniej: 1) pokoju sypialnego przewidzianego dla jednej osoby . NNDOM -Nasz Nowy DOM. 1.pobrano z www. Pomieszczenie techniczne.2 m. moŜe być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. § 95. pod warunkiem zastosowania rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych. 4) kuchni w mieszkaniu wielopokojowym . moŜe być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. § 97. 1. Podpory. § 94. o których mowa w ust. Pomieszczenie techniczne. Rozdział 8 Pomieszczenia techniczne i gospodarcze § 96.2 m. w którym są zainstalowane urządzenia emitujące hałasy lub drgania. Korytarze stanowiące komunikację wewnętrzną w mieszkaniu powinny mieć szerokość w świetle co najmniej 1. 1. 2 pkt 2 i § 327 oraz Polskich Norm dotyczących dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na budynki i na ludzi w budynkach. Kształt i wymiary przedpokoju powinny umoŜliwiać przeniesienie chorego na noszach oraz wykonanie manewru wózkiem inwalidzkim w miejscach zmiany kierunku ruchu. 1.2.pl I Warunki techniczne. jeŜeli inne przepisy rozporządzenia nie określają większych wymagań. zapewniających ochronę sąsiednich pomieszczeń przed uciąŜliwym oddziaływaniem tych urządzeń.8 m. W mieszkaniu co najmniej jeden pokój powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niŜ 16 m2. zapewniających ochronę sąsiednich pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi przed uciąŜliwym oddziaływaniem tych urządzeń. pod warunkiem zastosowania rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych. 3) kuchni w mieszkaniu jednopokojowym . z dopuszczeniem miejscowego zwęŜenia do 0.9 m na długości korytarza nie większej niŜ 1. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3. 1. usytuowanym nie więcej niŜ 0. 2.15 m poniŜej płaszczyzny sufitu. 1. 2 pkt 2 i § 327 rozporządzenia oraz Polskich Norm dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu w pomieszczeniach i szkodliwych drgań.4 m. 2. 2) pokoju sypialnego przewidzianego dla dwóch osób .5 m. a takŜe z zapewnieniem odprowadzenia powietrza z pomieszczenia dodatkowym otworem wywiewnym. zamocowania i złącza urządzeń. 2.2.

1. 1. z zastrzeŜeniem § 68 ust. NNDOM -Nasz Nowy DOM. 3 i 4 nie odnoszą się do tuneli kablowych. zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących tych instalacji i urządzeń. 2.6 m lub średnicę 0. 4. 2. 3.9 m. 1. wykonane z materiałów niepalnych. schody. Ogólne wymagania dotyczące dojść i przejść do dźwignic naleŜy stosować równieŜ w razie wykonania dojść roboczych do pomieszczeń i części budynku nieprzeznaczonych na pobyt ludzi.nndom. drabiny i klamry. 4. 5. § 98. 5. licząc od poziomu podłogi tego stanowiska. przy czym na odcinkach o długości do 4 m wysokość kanałów moŜe być obniŜona do 0. Podłogi aŜurowe nie mogą mieć otworów o powierzchni większej niŜ 1. stosownie do ich przeznaczenia. § 100. Biuro Projektowe 31/184 . pomosty. Podłogi w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych powinny być wykonane w sposób zapewniający utrzymanie czystości. 1. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze powinny być wyposaŜone w instalacje i urządzenia elektryczne dostosowane do ich przeznaczenia. w stosunku do których wymagania określa Polska Norma dotycząca projektowania i budowy elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych linii kablowych. Poziome dojścia i przejścia od strony przestrzeni otwartej powinny być zabezpieczone balustradą o wysokości 1. 3.5 m.6 m. 2. Rozdział 9 Dojścia i przejścia do urządzeń technicznych § 99.9 m. Wysokość kanałów i przestrzeni instalacyjnych w budynku oraz studzienek rewizyjnych powinna wynosić w świetle co najmniej 1. 1. W pomieszczeniach.6 m x 0. 3. Nawierzchnia podłogi w dojściach i przejściach nie moŜe być śliska. związanych z okresową obsługą maszyn i urządzeń oraz przeglądem i utrzymaniem stanu technicznego budynku. Projektowanie i budowa. Dojściami i przejściami do dźwignic i innych urządzeń technicznych mogą być korytarze. wysokość drzwi i przejść pod przewodami instalacyjnymi powinna wynosić w świetle co najmniej 1.1 m z poprzeczką umieszczoną w połowie jej wysokości i krawęŜnikiem o wysokości co najmniej 0.9 m. o których mowa w ust. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2. Pomieszczenia techniczne przeznaczone do układania kabli w budynku (tunele i pomieszczenia kablowe) powinny spełniać wymagania wynikające z normy Stowarzyszenia Elektryków Polskich nr N SEP-E-004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. z zastrzeŜeniem § 242 ust.9 m i mogą być usytuowane nad stanowiskiem pracy na wysokości co najmniej 2. podesty.700 mm2 i wymiarów umoŜliwiających przejście przez nie kuli o średnicy większej niŜ 36 mm. Włazy te powinny znajdować się na kaŜdym załamaniu kanału i mieć wymiary co najmniej 0. Dojścia i przejścia powinny mieć wysokość w świetle co najmniej 1.15 m.pobrano z www.pl I Warunki techniczne. Odległość między włazami kontrolnymi w kanałach instalacyjnych nie moŜe przekraczać 30 m. Przepisy ust. galerie.

nie moŜe być mniejsza niŜ 0. Poczynając od wysokości 3 m nad poziomem podłogi. 5) wpusty podłogowe z syfonem i osadnikami w garaŜu z instalacją wodociągową lub przeciwpoŜarową tryskaczową. jeŜeli nie zostały zastosowane inne zabezpieczenia przed upadkiem. uzasadnionych względami uŜytkowymi. bądź garaŜem otwartym . Spoczniki z balustradą powinny być umieszczone co 8-10 m wysokości drabiny lub ciągu klamer. a odstępy między szczeblami nie mogą być większe niŜ 0. Odległość drabiny lub klamry od ściany bądź innej konstrukcji.3 m. zgodnie z § 108.15 m. 3.nndom. 1.pobrano z www. zabezpieczoną przed zamarzaniem. wymaganą przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpoŜarowej.bez ścian zewnętrznych albo ze ścianami niepełnymi lub aŜurowymi. o których mowa w ust.7 m i większa niŜ 0.3 m i wysokości 2 m w świetle. 2. stanowiący samodzielny obiekt budowlany lub część innego obiektu. niezawodowej obsługi samochodów osobowych. rozmieszczone w rozstawie nie większym niŜ 0.z pełną obudową zewnętrzną i zamykanymi otworami. powinien mieć: 1) wysokość w świetle konstrukcji co najmniej 2. § 103. a odległość obręczy ochronnej od drabiny. 3) elektryczną instalację oświetleniową. Biuro Projektowe 32/184 . jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 101. W garaŜu przeznaczonym dla więcej niŜ 25 samochodów na kaŜdej kondygnacji. jednopasmowe pochylnie o szerokości co najmniej 2. 6) instalację przeciwpoŜarową.75 m nad poziom wejścia (pomostu). Szerokość drabin lub klamer.3 m. 1. trwale zamocowane do konstrukcji. drabiny lub klamry powinny być zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed upadkiem. umoŜliwiające ruch dwukierunkowy. 2) wjazdy lub wrota garaŜowe co najmniej o szerokości 2.8 m. takie jak obręcze ochronne.5 m. Rozdział 10 GaraŜe dla samochodów osobowych § 102. z pionowymi prętami w rozstawie nie większym niŜ 0. 2.pl I Warunki techniczne.2 m i do spodu przewodów i urządzeń instalacyjnych 2 m. do której są umocowane. Do garaŜu połoŜonego poniŜej lub powyŜej terenu naleŜy zapewnić dojazd dla samochodów za pomocą pochylni o maksymalnym nachyleniu nie większym niŜ określone w § 70 lub zastosować odpowiednie urządzenia do transportu pionowego. naleŜy stosować pochylnie o szerokości co najmniej 5. NNDOM -Nasz Nowy DOM.5 m. będący garaŜem zamkniętym . w garaŜu podziemnym przed wjazdem do niego oraz w garaŜu nadziemnym o pojemności powyŜej 25 samochodów.8 m. nie moŜe być mniejsza niŜ 0. 4) zapewnioną wymianę powietrza. powinna wynosić co najmniej 0. W wyjątkowych przypadkach. lub osobne. jako dojście i przejście między róŜnymi poziomami mogą słuŜyć drabiny lub klamry.7 m dla wjazdu i wyjazdu samochodów. 4. GaraŜ do przechowywania i bieŜącej. w miejscu najbardziej od niej oddalonym. Górne końce podłuŜnic (bocznic) drabin powinny być wyprowadzone co najmniej 0. 1.

5 m. 1. przeznaczonych na pobyt ludzi.nndom. GaraŜ znajdujący się w budynku o innym przeznaczeniu powinien mieć ściany i stropy. 4) przy usytuowaniu równoległym . 3. jakie mają być przechowywane.takŜe na pochylni jednopasmowej. oraz szczelność uniemoŜliwiającą przenikanie spalin lub oparów paliwa do sąsiednich pomieszczeń. Dojazd (droga manewrowa) do stanowisk postojowych w garaŜu jednoprzestrzennym (bez ścian wewnętrznych) powinien mieć szerokość dostosowaną do warunków ruchu takich samochodów. o szerokości nie mniejszej niŜ 1. 1. jeŜeli stanowiska postojowe mają szerokość co najmniej 2. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3. o których mowa w § 70. z których korzystają osoby niepełnosprawne. z zachowaniem odległości między bokiem samochodu a ścianą lub słupem .5 m. o którym mowa w ust. W garaŜu wielopoziomowym lub stanowiącym kondygnację w budynku mieszkalnym wielorodzinnym oraz budynku uŜyteczności publicznej naleŜy zainstalować urządzenia dźwigowe lub inne urządzenia podnośne umoŜliwiające transport pionowy osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich na inne kondygnacje.2 m. o której mowa w § 326.pl I Warunki techniczne. Stanowiska postojowe w garaŜu powinny mieć co najmniej szerokość 2. § 104. § 106. 2. zapewniające wymaganą izolację akustyczną. a w garaŜu o pojemności do 25 samochodów włącznie na kondygnacji . Stanowiska postojowe w garaŜu. § 105. 2.3.5. z uwzględnieniem warunków.5 m. W garaŜu jedno. W garaŜu jednopoziomowym podziemnym i nadziemnym dopuszcza się wykorzystanie jako dojścia pochylni przeznaczonych do ruchu samochodów.co najmniej 0. W garaŜu podziemnym i wielopoziomowym nadziemnym jako dojścia naleŜy stosować schody odpowiadające warunkom określonym w § 68. ale co najmniej: 1) przy usytuowaniu prostopadłym . 1 pkt 1. Stanowiska postojowe dla samochodów. 3. 4.3 m.75 m. 4. które wymagają dostępności dla tych osób.4 m. przeznaczonym dla nie więcej niŜ 10 samochodów na kondygnacji. jeŜeli ich nachylenie nie przekracza 10% oraz istnieje moŜliwość wydzielenia bezpiecznego pasma ruchu pieszego o szerokości co najmniej 0. 2) przy usytuowaniu pod kątem 60° . z których korzystają osoby niepełnosprawne.7 m. NNDOM -Nasz Nowy DOM. W garaŜu przeznaczonym dla nie więcej niŜ 25 samochodów na kondygnacji. pod warunkiem zainstalowania sygnalizacji do regulacji kierunków ruchu. przeznaczone dla samochodów. Nie wymaga się wydzielenia pasma ruchu pieszego na pochylni dwupasmowej. powinny mieć zapewniony dojazd na wózku inwalidzkim z drogi manewrowej do drzwi samochodu co najmniej z jednej strony. dopuszcza się zastosowanie wyłącznie pochylni jednopasmowych. 1.i dwupoziomowym. naleŜy sytuować na poziomie terenu lub na kondygnacjach dostępnych dla tych osób z pochylni.pobrano z www. 5.0 m.3 m i długość 5. Dopuszcza się zmniejszenie wymiaru.0 m. Biuro Projektowe 33/184 . 4. usytuowanych obok lub nad garaŜem. dopuszcza się zastosowanie pochylni jednopasmowej bez sygnalizacji świetlnej. 3) przy usytuowaniu pod kątem 45° . oraz do sposobu ich usytuowania w stosunku do osi drogi. do 5.

ograniczyć progiem (obrzeŜem) o wysokości 30 mm. 2.5-krotną wymianę powietrza na godzinę . przybudowanych lub wbudowanych w inne budynki. W garaŜu krawędzie płaszczyzny posadzki. oraz w kanałach rewizyjnych. w których dopuszcza się parkowanie samochodów zasilanych gazem propan-butan i w których poziom podłogi znajduje się poniŜej poziomu terenu.nndom. 3. a konstrukcja dachu i jego przekrycie nad garaŜem spełniają wymagania określone w § 218. opieki zdrowotnej oraz oświaty i nauki. zagrodowych i rekreacji indywidualnej. mających nie więcej niŜ 10 stanowisk postojowych. uniemoŜliwiającym spływ wody lub innej cieczy na zewnątrz i na niŜszy poziom garaŜowania. W garaŜu zamkniętym naleŜy stosować wentylację: 1) co najmniej naturalną. Wymaganie. W garaŜu otwartym naleŜy zapewnić przewietrzanie naturalne kondygnacji spełniające następujące wymagania: 1) łączna wielkość niezamykanych otworów w ścianach zewnętrznych na kaŜdej kondygnacji nie powinna być mniejsza niŜ 35% powierzchni ścian. 2) usytuowanie ścian zewnętrznych tych kondygnacji w jednej płaszczyźnie z licem ścian zewnętrznych części garaŜowej lub z krawędziami jej stropów wymaga zastosowania w tych pomieszczeniach okien nieotwieranych oraz wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji. stanowisko postojowe w nieogrzewanych garaŜach nadziemnych wolno stojących. o którym mowa w ust. o łącznej powierzchni netto otworów wentylacyjnych nie mniejszej niŜ 0. 1.pl I Warunki techniczne. a takŜe znajdujących się w niej otworów.w ogrzewanych garaŜach nadziemnych lub częściowo zagłębionych.w innych garaŜach.04 m2 na kaŜde. przez przewietrzanie otworami wentylacyjnymi umieszczonymi w ścianach przeciwległych lub bocznych. zagrodowej i rekreacji indywidualnej dopuszcza się wykonywanie spadku posadzki skierowanego bezpośrednio na nieutwardzony teren działki. Posadzka w garaŜu powinna mieć spadki do wewnętrznego lub zewnętrznego wpustu kanalizacyjnego. 2) co najmniej grawitacyjną.pobrano z www. wydzielone przegrodami budowlanymi. 1. 5. 4) mechaniczną. z wyjątkiem pomieszczeń mieszkalnych. § 107. Dopuszcza się sytuowanie nad garaŜem otwartym kondygnacji z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. § 108. 1. z zastrzeŜeniem § 150 ust. sterowaną czujkami niedopuszczalnego poziomu stęŜenia tlenku węgla . 2. Biuro Projektowe 34/184 . z NNDOM -Nasz Nowy DOM. nie dotyczy budynków jednorodzinnych. z uwzględnieniem ust. Na drodze ruchu pieszego próg ten powinien być wyprofilowany w sposób umoŜliwiający przejazd wózkiem inwalidzkim. W zabudowie jednorodzinnej. 3) mechaniczną. sterowaną czujkami niedopuszczalnego poziomu stęŜenia gazu propan-butan . przy spełnieniu jednego z warunków: 1) lico ściany zewnętrznej tych kondygnacji z oknami otwieranymi jest cofnięte w stosunku do lica ściany garaŜu otwartego lub do krawędzi jego najwyŜszego stropu co najmniej o 6 m. niewymienionych w pkt 1 i 2. 2. słuŜących zawodowej obsłudze i naprawie samochodów bądź znajdujących się w garaŜach wielostanowiskowych. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2. naleŜy. bądź we wrotach garaŜowych. zapewniającą 1.w garaŜach.

Dopuszcza się niewyposaŜenie pomieszczenia przeznaczonego dla inwentarza Ŝywego. powinna być ona doprowadzona do miejsc wynikających z technologii chowu. 2) wymianę powietrza. a w przypadku większego zagłębienia . Biuro Projektowe 35/184 .naleŜy zastosować fosę o nachyleniu zboczy nie większym niŜ 1:1. przystosowane do gatunku i grupy zwierząt.nndom. w instalacje i urządzenia elektryczne.pobrano z www. a takŜe powinno spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa poŜarowego budynków inwentarskich i ewakuacji zwierząt. uŜytkowanego okresowo. 3) utrzymanie właściwej temperatury.6 m poniŜej poziomu terenu bezpośrednio przylegającego do ściany zewnętrznej garaŜu. 3) zagłębienie najniŜszego poziomu posadzki nie powinno być większe niŜ 0. dostosowane do przeznaczenia pomieszczeń. 6) wyposaŜenie w instalacje i urządzenia elektryczne. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dopuszczeniem zastosowania w nich stałych nieograniczających wolnej powierzchni otworu. § 110. W pomieszczeniu przeznaczonym dla inwentarza Ŝywego naleŜy zapewnić: 1) oświetlenie światłem dziennym lub sztucznym. przesłon Ŝaluzjowych. 5) odprowadzenie ścieków ze stanowisk dla zwierząt do zewnętrznych lub wewnętrznych zbiorników szczelnych. oraz odpowiednie warunki do pracy obsługi. § 112.pl I Warunki techniczne. 2) odległość między parą przeciwległych ścian z niezamykanymi otworami nie powinna być większa niŜ 100 m. wymaganą dla określonego gatunku i grupy zwierząt. Pomieszczenie przeznaczone dla inwentarza Ŝywego powinno odpowiadać potrzebom wynikającym z zasad racjonalnego utrzymywania zwierząt oraz odpowiednich warunków pracy obsługi. § 111. Rozdział 11 Szczególne wymagania dotyczące pomieszczeń inwentarskich § 109. określone w dziale VI rozdziale 9. 4) zabezpieczenie przed wpływami atmosferycznymi oraz wilgocią z podłoŜa i zalegających odchodów zwierzęcych. Dział IV WyposaŜenie techniczne budynków NNDOM -Nasz Nowy DOM. W razie zastosowania w budynku instalacji wodociągowej.

Instalacja wodociągowa ciepłej wody przygotowywanej: 1) centralnie . a kończy punktami czerpalnymi. Biuro Projektowe 36/184 . Wyroby zastosowane w instalacji wodociągowej powinny być tak dobrane. 7.pobrano z www. Instalacja wodociągowa powinna mieć zabezpieczenia uniemoŜliwiające wtórne zanieczyszczenie wody. a takŜe metalową armaturę oraz metalowe urządzenia instalacji wodociągowej wykonanej z zastosowaniem przewodów z materiałów nieprzewodzących prądu elektrycznego naleŜy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi. 1. a kończy punktami czerpalnymi. 5. określonymi w Polskiej Normie dotyczącej projektowania instalacji wodociągowych. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozdział 1 Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody § 113. zgodnie z jego przeznaczeniem. a takŜe aby takich skutków nie wywoływało wzajemne oddziaływanie materiałów. Instalacja wodociągowa powinna mieć zabezpieczenia uniemoŜliwiające wtórne zanieczyszczenie wody. zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych. aby ich wzajemne oddziaływanie nie powodowało pogorszenia jakości dostarczanej wody oraz zmian skracających trwałość tej instalacji. określonymi w Polskiej Normie dotyczącej zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym. 1 pkt 7. 6. uchylono 3a. 6. 4.rozpoczyna się bezpośrednio za armaturą odcinającą tę instalację od indywidualnego węzła ciepłowniczego. o których mowa w § 183 ust. tak aby nie następowało pogarszanie jej jakości oraz trwałości instalacji. Wyroby zastosowane w instalacji wodociągowej powinny być dobrane z uwzględnieniem korozyjności wody.pl I Warunki techniczne. Instalację wodociągową wykonaną z zastosowaniem przewodów metalowych. 7. od grupowego węzła ciepłowniczego lub od kotłowni. Instalacja wodociągowa powinna być zaprojektowana i wykonana w sposób zapewniający zaopatrzenie w wodę budynku. Instalacja wodociągowa zimnej wody powinna spełniać wymagania określone w przepisach odrębnych dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej. 2) miejscowo . 5.nndom. 8.rozpoczyna się bezpośrednio za armaturą odcinającą na przewodzie zasilającym zimną wodą urządzenia do przygotowywania ciepłej wody. uchylono 2. Instalacja wodociągowa zimnej wody powinna spełniać wymagania określone w przepisach odrębnych dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej oraz w Polskiej Normie dotyczącej instalacji wodociągowych przeciwpoŜarowych. z których wykonano te wyroby. zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych. oraz spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej projektowania instalacji wodociągowych. NNDOM -Nasz Nowy DOM.

2. powinien być umieszczony w piwnicy budynku lub na parterze. § 117. w wydzielonym. zagłębienie do wyczerpywania wody oraz wentylację.05 MPa (0. z których wierzchnia powinna być dostosowana do przewidywanego obciąŜenia ruchem pieszym lub kołowym. zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących zabudowy zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych oraz wymagań instalacyjnych dla wodomierzy. zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych. Za kaŜdym zestawem wodomierza głównego od strony instalacji naleŜy zainstalować zabezpieczenie. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. naleŜy przed i za wodomierzem połączyć przewodem metalowym. W przypadku połączenia wewnętrznej instalacji wodociągowej zimnej wody w budynku lub zewnętrznej na terenie działki budowlanej z siecią wodociągową w więcej niŜ jednym miejscu naleŜy na kaŜdym z tych połączeń zainstalować zestaw wodomierza głównego i zabezpieczenie. Instalacja ciepłej wody powinna być zaprojektowana i wykonana w taki sposób.pl I Warunki techniczne. zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej miejscem tym powinno być odrębne pomieszczenie. zabezpieczony zamknięciem przeciwzalewowym. poza hydrantami przeciwpoŜarowymi. powinny mieć: 1) w przypadku umieszczenia w piwnicy budynku .pobrano z www. o którym mowa w ust. Zestaw wodomierza głównego. wykonaną z materiałów przewodzących prąd elektryczny. 2. o których mowa w ust. 2. 1. 7. Studzienka wodomierzowa powinna być wykonana z materiału trwałego.6 MPa (6 barów). 1. Biuro Projektowe 37/184 . 3. na połączeniu z siecią wodociągową. NNDOM -Nasz Nowy DOM. 1. zaopatrzony w dwie pokrywy. powinno wynosić przed kaŜdym punktem czerpalnym nie mniej niŜ 0. Na połączeniu wewnętrznej instalacji wodociągowej zimnej wody w budynku lub zewnętrznej na terenie działki budowlanej z siecią wodociągową powinien być zainstalowany zestaw wodomierza głównego. § 118. Pomieszczenie lub studzienka. jeŜeli warunki lokalne tego wymagają. 1 i 2. 3. 1. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 114.5 bara) i nie więcej niŜ 0. § 116. zabezpieczonym przed zalaniem wodą. 2) w przypadku umieszczenia w studzience wodomierzowej poza budynkiem zabezpieczenie przed napływem wód gruntowych i opadowych. w której jest zainstalowany zestaw wodomierza głównego. zapewniające wymaganą jego wielkość w instalacji wodociągowej w budynku. Dopuszcza się umieszczenie zestawu wodomierza głównego w studzience poza budynkiem. łatwo dostępnym miejscu. naleŜy zastosować odpowiednie urządzenia techniczne. 2. zgodnie z Polską Normą dotyczącą uziemień i przewodów ochronnych. a takŜe wentylację. o którym mowa w § 113 ust. mieć stopnie lub klamry do schodzenia oraz otwór włazowy o średnicy co najmniej 0.wpust do kanalizacji. aby ilość energii cieplnej potrzebna do przygotowania tej wody była utrzymywana na racjonalnie niskim poziomie. określone w ust. 1.6 m w świetle. jeŜeli jest on niepodpiwniczony i nie ma moŜliwości wydzielenia na parterze budynku miejsca.nndom. Instalację wodociągową. JeŜeli minimalne ciśnienie. § 115. 1. 1. nie moŜe być uzyskane ze względu na występujące stale lub okresowo niedostateczne ciśnienie wody w sieci wodociągowej. Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku.

Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umoŜliwiać przeprowadzanie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej). 2.pobrano z www. 1. 2. przeprowadzanie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie niŜszej niŜ 70° C. zagrodowych i rekreacji indywidualnej. Izolacja cieplna tych przewodów powinna spełniać wymagania określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia. o których mowa w ust. 8. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym do pomiaru ilości zimnej i ciepłej wody. o których mowa w § 115 ust. dopuszczalnych dla danych instalacji. Biuro Projektowe 38/184 . W budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Rozdział 2 NNDOM -Nasz Nowy DOM. zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. z wyjątkiem jednorodzinnych. Instalacja ciepłej wody powinna zapewniać uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie niŜszej niŜ 55° i nie wy Ŝszej niŜ 60° przy czym instalacja ta powinna umo Ŝliwiać C C. naleŜy w okresie przerw w jej działaniu zapewnić inny sposób podgrzewania wody. 3. Urządzenia do przygotowania ciepłej wody instalowane w budynkach powinny odpowiadać wymaganiom określonym w przepisie odrębnym dotyczącym efektywności energetycznej. 2 i § 267 ust. Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umoŜliwiać uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie niŜszej niŜ 55 ° i nie wy Ŝszej niŜ 60 ° C C. § 120. 3. jeŜeli w budynkach tych są zastosowane zestawy wodomierzowe. 1. w instalacji ciepłej wody powinien być zapewniony stały obieg wody. W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. Straty ciepła na przesyle ciepłej wody uŜytkowej i w przewodach cyrkulacyjnych powinny być na racjonalnie niskim poziomie. 5. naleŜy stosować zestawy wodomierzowe. W budynkach. zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej zabezpieczeń instalacji ciepłej wody. zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej naleŜy stosować urządzenia do pomiaru ilości ciepła lub paliwa zuŜywanego do przygotowania ciepłej wody. takŜe na odcinkach przewodów o objętości wewnątrz przewodu powyŜej 3 dm3 prowadzących do punktów czerpalnych. W zespołach budynków mieszkalnych wielorodzinnych. w których do przygotowania ciepłej wody korzysta się z instalacji ogrzewczej. ciśnienia i temperatury. 4.nndom. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2. Instalacja ciepłej wody powinna mieć zabezpieczenie przed przekroczeniem. 2a. § 119. 1. w których występuje stały obieg wody. W budynkach. 2. Izolacja cieplna przewodów instalacji ciepłej wody. § 121. 2. bez obniŜania trwałości instalacji i zastosowanych w niej wyrobów. 3. zaopatrywanych w ciepłą wodę ze wspólnej kotłowni lub grupowego węzła ciepłowniczego. powinna zapewnić spełnienie wymagań określonych w ust. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie niŜszej niŜ 70 ° i nie wy Ŝszej niŜ 80 ° C C.pl I Warunki techniczne. urządzenie do pomiaru ilości ciepła lub paliwa zuŜywanego do przygotowania ciepłej wody moŜe być umieszczone poza tymi budynkami. dostarczanej do poszczególnych mieszkań oraz pomieszczeń słuŜących do wspólnego uŜytku mieszkańców.

pobrano z www.nndom.pl I Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Kanalizacja ściekowa i deszczowa § 122. 1. Instalację kanalizacyjną stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i wpustami odprowadzającymi ścieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku. 2. Instalacja kanalizacyjna budynku powinna umoŜliwiać odprowadzanie ścieków, a takŜe wód opadowych z tego budynku, jeŜeli nie są one odprowadzane na teren działki, oraz spełniać wymagania określone w Polskich Normach dotyczących tych instalacji. 3. Metalowe przybory sanitarne w instalacji kanalizacyjnej naleŜy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi, o których mowa w § 183 ust. 1 pkt 7. § 123. Instalacja kanalizacyjna budynku, do której są wprowadzane ścieki nieodpowiadające warunkom dotyczącym ochrony ziemi i wód oraz odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej, określonym w przepisach odrębnych, powinna być wyposaŜona w urządzenia słuŜące do ich oczyszczania do stanu zgodnego z tymi przepisami. § 124. Skanalizowanie piwnic i innych pomieszczeń w budynku, połoŜonych poniŜej poziomu, z którego krótkotrwale nie jest moŜliwy grawitacyjny spływ ścieków, moŜe być wykonane pod warunkiem zainstalowania w miejscach łatwo dostępnych urządzeń przeciwzalewowych, o konstrukcji umoŜliwiającej ich szybkie zamknięcie ręczne lub samoczynne, a w budynkach uŜyteczności publicznej - zamknięcie samoczynne. § 124. Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z których krótkotrwale nie jest moŜliwy grawitacyjny spływ ścieków, moŜe być wykonana pod warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym ścieków z sieci kanalizacyjnej przez zastosowanie przepompowni ścieków, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej projektowania przepompowni ścieków w kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków lub urządzenia przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej urządzeń przeciwzalewowych w budynkach. § 125. 1. Przewody spustowe (piony) instalacji kanalizacyjnej powinny być wyprowadzone jako przewody wentylacyjne ponad dach, a takŜe powyŜej górnej krawędzi okien i drzwi znajdujących się w odległości poziomej mniejszej niŜ 4 m od wylotów rur. 1. Przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej powinny być wyprowadzone jako przewody wentylujące ponad dach, a takŜe powyŜej górnej krawędzi okien i drzwi znajdujących się w odległości poziomej mniejszej niŜ 4 m od wylotów tych przewodów. 2. Nie jest wymagane wyprowadzanie ponad dach wszystkich przewodów wentylujących piony kanalizacyjne, pod następującymi warunkami: 1) zastosowania na pionach kanalizacyjnych niewyprowadzonych ponad dach urządzeń napowietrzających te piony i przeciwdziałających przenikaniu wyziewów z kanalizacji do pomieszczeń, 2) wyprowadzenia ponad dach przewodów wentylujących: a) ostatni pion, licząc od podłączenia kanalizacyjnego na kaŜdym przewodzie odpływowym, b) co najmniej co piąty kanalizacyjnych w budynku. z pozostałych pionów

NNDOM -Nasz Nowy DOM, Biuro Projektowe

39/184

pobrano z www.nndom.pl I Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

3. Wprowadzanie przewodów wentylujących piony kanalizacyjne do przewodów dymowych i spalinowych oraz do przewodów wentylacyjnych pomieszczeń jest zabronione. 4. W przypadku gdy wysokość przewodu spustowego (pionu) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej przekracza 10 m, podłączenia podejść na najniŜszej kondygnacji powinny spełniać wymagania Polskiej Normy dotyczącej projektowania instalacji kanalizacyjnych. § 126. 1. Dachy i tarasy, a takŜe zagłębienia przy ścianach zewnętrznych budynku powinny mieć odprowadzenie wody opadowej do wyodrębnionej kanalizacji deszczowej lub kanalizacji ogólnospławnej, a w przypadku braku takiej moŜliwości - zgodnie z § 28 ust. 2. 2. Przewody odprowadzające wody opadowe przez wnętrze budynku w przypadku przyłączenia budynku do sieci kanalizacji ogólnospławnej naleŜy łączyć z instalacją kanalizacyjną poza budynkiem. 3. W przypadku wykorzystywania wód opadowych, gromadzonych w zbiornikach retencyjnych, do spłukiwania toalet, podlewania zieleni, mycia dróg i chodników oraz innych potrzeb gospodarczych naleŜy dla tego celu wykonać odrębną instalację, niepołączoną z instalacją wodociągową. § 127. Przyłączenie drenaŜu terenu przy budynku do przewodów odprowadzających ścieki do kanalizacji ogólnospławnej lub deszczowej wymaga zastosowania urządzeń zapobiegających zamulaniu tych przewodów oraz przedostawaniu się ścieków i gazów z sieci kanalizacyjnej do ziemi.

Rozdział 3 Wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów stałych § 128. Wewnętrzne urządzenia zsypowe do usuwania odpadów i nieczystości stałych mogą być stosowane w budynkach mieszkalnych o wysokości do 55 m i powinny odpowiadać wymaganiom higienicznym, być wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo poŜarowe, być zabezpieczone pod względem akustycznym i nie powodować uciąŜliwości dla mieszkańców. § 129. Urządzenie zsypowe zainstalowane w budynku powinno odpowiadać następującym warunkom: 1) nie moŜe być usytuowane bezpośrednio przy ścianach pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz w odległości mniejszej niŜ 2 m od drzwi wejściowych do tych pomieszczeń, 2) powinno być zabezpieczone przed zamarzaniem, 3) komora wsypowa powinna być wydzielona pełnymi ścianami, spełniającymi wymagania § 216 ust. 1, a takŜe mieć drzwi o szerokości co najmniej 0,8 m, umieszczone w sposób umoŜliwiający dostęp osobom niepełnosprawnym, 4) otwór wsypowy powinien mieć zamknięcie chroniące przed wydzielaniem się woni z rury zsypowej, 5) rura zsypowa powinna mieć średnicę wewnętrzną co najmniej 0,4 m,

NNDOM -Nasz Nowy DOM, Biuro Projektowe

40/184

pobrano z www.nndom.pl I Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

6) rura zsypowa powinna być prowadzona pionowo bez załamań oraz wentylowana przewodem wyprowadzonym ponad dach, wyposaŜonym w filtr oraz wentylator wywiewny, 7) rura zsypowa powinna być gładka wewnątrz, wykonana z materiałów trwałych, niepalnych, nienasiąkliwych i odpornych na niszczące oddziaływania chemiczne odpadów oraz uderzenia przy ich spadaniu. § 130. 1. Nad najwyŜej połoŜonym otworem wsypowym powinna znajdować się górna komora zsypu z urządzeniami do czyszczenia i dezynfekcji urządzenia zsypowego. 2. Pod najniŜej połoŜonym otworem wsypowym powinna znajdować się dolna komora zsypu z pojemnikami do gromadzenia odpadów. Pojemność dolnej komory zsypu, warunki dojazdu i szerokość otworu drzwiowego do niej powinny umoŜliwiać stosowanie ruchomych pojemników na śmieci o wielkości uŜywanej w danym rejonie oczyszczania. 3. Górna i dolna komora zsypu powinny mieć: 1) ściany i posadzkę z materiału nienasiąkliwego, łatwo zmywalnego, 2) urządzenia do spłukiwania zimną i ciepłą wodą, 3) wpust kanalizacyjny, 4) dopływ powietrza oraz niezaleŜną wentylację wywiewną, 5) wejścia bez progów, zamykane drzwiami pełnymi, otwieranymi na zewnątrz, 6) elektryczną instalację oświetleniową. § 131. Rozwiązania techniczne urządzeń zsypowych powinny spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń.

Rozdział 4 Instalacje ogrzewcze § 132. 1. Budynek, który ze względu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien być wyposaŜony w instalację ogrzewczą lub inne urządzenia ogrzewcze, niebędące piecami, trzonami kuchennymi lub kominkami. 2. Dopuszcza się stosowanie pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe w budynkach o wysokości do 3 kondygnacji nadziemnych włącznie, jeŜeli nie jest to sprzeczne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przy czym w budynkach zakładów opieki zdrowotnej, opieki społecznej, przeznaczonych dla dzieci i młodzieŜy, lokalach gastronomicznych oraz pomieszczeniach przeznaczonych do produkcji Ŝywności i środków farmaceutycznych - pod warunkiem uzyskania zgody właściwego państwowego inspektora sanitarnego. 3. Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym mogą być instalowane wyłącznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach:

NNDOM -Nasz Nowy DOM, Biuro Projektowe

41/184

pl I Warunki techniczne.dla kominków o obudowie otwartej. zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących zabezpieczeń instalacji ogrzewań wodnych. 2. z wyjątkiem kotła na paliwo stałe o mocy nominalnej do 300 kW. Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów wraz z armaturą. kolektory słoneczne lub pompa ciepła. o których mowa w § 150 ust. aby ich wzajemne oddziaływanie umoŜliwiało spełnienie wymagań Polskiej Normy dotyczącej jakości wody w instalacjach ogrzewania. Biuro Projektowe 42/184 . 7. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 1) o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kominka. 4) w których moŜliwy jest dopływ powietrza do paleniska kominka w ilości: a) co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka . 3) posiadających przewody kominowe określone w § 140 ust. Zabrania się stosowania kotła na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego. 7. 1. 6. § 133. aby ilość wody uzupełniającej moŜna było utrzymywać na racjonalnie niskim poziomie. Instalację ogrzewczą powietrzną stanowi układ połączonych kanałów i przewodów powietrznych wraz z nawiewnikami i wywiewnikami oraz elementami regulacji strumienia powietrza. znajdujący się za zaworami oddzielającymi od źródła ciepła.nndom. 2) spełniających wymagania dotyczące wentylacji. 4. węzeł ciepłowniczy indywidualny lub grupowy. Materiały zastosowane w instalacji ogrzewczej wodnej powinny być tak dobrane. Funkcję ogrzewania powietrznego moŜe takŜe pełnić instalacja wentylacji mechanicznej. 8. Zabrania się zasilania z kotła na paliwo stałe instalacji ogrzewczych wodnych systemu zamkniętego. 1 i 2 oraz § 145 ust. Instalacja ogrzewcza wodna systemu zamkniętego lub wyposaŜona w armaturę automatycznej regulacji powinna mieć urządzenia do odpowietrzania miejscowego. 1. Instalacja ogrzewcza wodna systemu zamkniętego z grzejnikami. Instalacja ogrzewcza wodna powinna być zaprojektowana w taki sposób. wyposaŜonych w przeponowe naczynia wzbiorcze. 9. znajdujący się pomiędzy źródłem ciepła podgrzewającym powietrze a ogrzewanymi pomieszczeniami. b) zapewniającej nie mniejszą prędkość przepływu powietrza w otworze komory spalania niŜ 0. 3. pompami obiegowymi.dla kominków o obudowie zamkniętej.pobrano z www. wyposaŜonego w urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła. Instalacja ogrzewcza wodna powinna być zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem ciśnienia i temperatury. 4. 5. wyposaŜonej w przeponowe naczynie wzbiorcze. grzejnikami i innymi urządzeniami. takiego jak kotłownia. Wyroby zastosowane w instalacji ogrzewczej wodnej powinny być dobrane z uwzględnieniem wymagań Polskiej Normy dotyczącej jakości wody w instalacjach ogrzewania oraz z uwzględnieniem korozyjności wody i moŜliwości zastosowania ochrony przed korozją. pod warunkiem spełnienia NNDOM -Nasz Nowy DOM.2 m/s . w części albo w całości moŜe być przystosowana do działania jako wodna instalacja chłodnicza. lecz nie mniejszej niŜ 30 m3. zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej odpowietrzania instalacji ogrzewań wodnych.

hale spręŜarek. hale postojowe (bez remontów). przeznaczone do stałego pobytu ludzi. poczekalnie przy salach zewnętrznych lub wykonujących pracę widowiskowych bez szatni. ogrzewania dyŜurnego (jeŜeli akumulatornie. a jednorazowy pobyt osób znajdujących się w ruchu i w klatki schodowe w budynkach mieszkalnych. NNDOM -Nasz Nowy DOM.w których występują zyski ciepła od urządzeń technologicznych. pompownie. a temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczeń .w których nie występują zyski ciepła. okryciach zewnętrznych nie przekracza 1 h. garaŜe . Instalacje i urządzenia do ogrzewania budynku powinny mieć szczytową moc cieplną określoną zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń. a takŜe obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych. 9. sale widowiskowe bez szatni.podczas działania indywidualne. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wymagań Polskich Norm dotyczących jakości wody w instalacjach ogrzewania i zabezpieczania instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. ładownie akumulatorów. oświetlenia itp. Do obliczania szczytowej mocy cieplnej naleŜy przyjmować temperatury obliczeniowe zewnętrzne zgodnie z Polską Normą dotyczącą obliczeniowych temperatur zewnętrznych. maszynownie chłodni. znajdujących się w okryciach hole wejściowe. hale produkcyjne.przemysłowe . Izolacja cieplna tych przewodów powinna spełniać wymagania określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.zgodnie z poniŜszą tabelą: Temperatury Przeznaczenie lub sposób Przykłady pomieszczeń obliczeniowe*) wykorzystywania pomieszczeń 1 2 . hartownie. magazyny i składy wymagające stałej obsługi. .pobrano z www. ustępy publiczne. oświetlenia itp.w których występują zyski ciepła od urządzeń technologicznych. fizyczną o wydatku energetycznym powyŜej 300 W.nndom. przekraczające 25 W wydziały obróbki cieplnej 3 na 1 m kubatury pomieszczenia . 2.w których nie występują zyski ciepła. .nieprzeznaczone na pobyt ludzi. sklepy rybne i mięsne 3 +8°C +12° C .w których nie występują zyski ciepła. 1. wynoszące od 10 do 3 25 W na 1 m kubatury pomieszczenia +16° C hale pracy fizycznej o wydatku energetycznympowyŜej 300 W. 10... § 134. Biuro Projektowe 43/184 . +5°C magazyny bez stałej obsługi.pl I Warunki techniczne. maszynownie i szyby dźwigów pozwalają na to względy osobowych technologiczne) . Straty ciepła na przewodach zasilających i powrotnych instalacji wodnej centralnego ogrzewania powinny być na racjonalnie niskim poziomie. Straty ciepła na przewodach ogrzewania powietrznego powinny być na racjonalnie niskim poziomie. hale formierni. hale targowe. Izolacja cieplna tych przewodów powinna spełniać wymagania określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia. przeznaczone na pobyt ludzi: szatnie okryć zewnętrznych. kuźnie.

znajdujących się w ruchu lub wykonujących pracę fizyczną o wydatku energetycznym do 300 W.. natryskownie. mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej. Biuro Projektowe 44/184 . sale niemowląt i sale odzieŜy dziecięce w Ŝłobkach. 3.w których występują zyski ciepła od urządzeń technologicznych. instalacja ogrzewcza powinna być odpowiednio podzielona na niezaleŜne gałęzie (obiegi). 9. w którym w sezonie grzewczym występują okresowe przerwy w uŜytkowaniu. .pl I Warunki techniczne. Grzejniki oraz inne urządzenia odbierające ciepło z instalacji ogrzewczej powinny być zaopatrzone w regulatory dopływu ciepła. powinny odpowiadać wymaganiom określonym w tym przepisie.nndom. regulatory dopływu ciepła do grzejników powinny działać automatycznie. Urządzenia. jeŜeli wynika to z wymagań technologicznych. indywidualne wyposaŜone w paleniska gazowe niewykonujących w sposób ciągły lub elektryczne. o których mowa w ust. przedpokoje. o których mowa w przepisie odrębnym dotyczącym efektywności energetycznej.przeznaczone na stały pobyt ludzi pokoje mieszkalne. Wymaganie to nie dotyczy budynków jednorodzinnych. działającym automatycznie. . JeŜeli zapotrzebowanie na ciepło lub sposób uŜytkowania poszczególnych części budynku są wyraźnie zróŜnicowane. 6. w zaleŜności od zmian temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach. W budynku zasilanym z sieci ciepłowniczej oraz w budynku z własnym (indywidualnym) źródłem ciepła na olej opałowy. 5. Instalacje ogrzewcze zasilane z sieci ciepłowniczej powinny być sterowane urządzeniem do regulacji dopływu ciepła. instalacja ogrzewcza powinna być zaopatrzona w urządzenia pozwalające na ograniczenie dopływu ciepła w czasie tych przerw. umywalnie. hale pływalni. sale posiedzeń pracy fizycznej łazienki. 8. C 7. 5. paliwo gazowe lub energię elektryczną. a takŜe poszczególnych mieszkań oraz lokali uŜytkowych wyposaŜonych we własne instalacje ogrzewcze. odpowiednio do zmian zewnętrznych warunków klimatycznych. 4. W budynku. nieprzekraczające 10 3 W na 1 m kubatury pomieszczenia . Wymaganie to nie dotyczy instalacji ogrzewczej w budynkach zakwaterowania w zakładach karnych i aresztach śledczych.przeznaczone do rozbierania. w których są zainstalowane. kuchnie bez okryć zewnętrznych. Urządzenia zastosowane w instalacji ogrzewczej. NNDOM -Nasz Nowy DOM. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie sale gimnastyczne. pokoje biurowe. sale operacyjne +20° C +24° C *) Dopuszcza się przyjmowanie innych temperatur obliczeniowych dla ogrzewanych pomieszczeń niŜ jest to określone w tabeli. powinny umoŜliwiać uŜytkownikom uzyskanie w pomieszczeniach temperatury niŜszej od obliczeniowej. kuchnie indywidualne wyposaŜone w paleniska węglowe .pobrano z www. gabinety lekarskie z przeznaczone na pobyt ludzi bez rozbieraniem pacjentów. oświetlenia itp. bez okryć zewnętrznych. przy czym nie niŜszej niŜ 16° w C pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej 20° i wyŜszej. rozbieralnie-szatnie.w okryciach zewnętrznych w pozycji siedzącej i stojącej.

nndom. 3. 1. 2. 2. w którym znajduje się kocioł. Kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej nominalnej do 25 kW powinny być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych w piwnicy.pobrano z www.pl I Warunki techniczne. Biuro Projektowe 45/184 . na poziomie ogrzewanych pomieszczeń lub w innych pomieszczeniach. 2) urządzenia umoŜliwiające indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania poszczególnych mieszkań lub lokali uŜytkowych w budynku. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zabrania się stosowania ogrzewania parowego oraz wodnych instalacji ogrzewczych o temperaturze czynnika grzejnego przekraczającego 90°C. Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na paliwo stałe i pomieszczenia składu paliwa i ŜuŜlowni oraz pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na olej opałowy i pomieszczenia magazynu oleju opałowego powinny odpowiadać przepisom rozporządzenia. a takŜe wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwo stałe. Instalację ogrzewczą wodną wykonaną z zastosowaniem przewodów metalowych. Skład paliwa powinien być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w pobliŜu kotła lub w pomieszczeniu. W przypadku zasilania instalacji ogrzewczej wodnej z kotłowni w budynku mającym więcej niŜ jedno mieszkanie lub lokal uŜytkowy naleŜy zastosować następujące urządzenia słuŜące do rozliczania kosztów zuŜytego ciepła: 1) urządzenie do pomiaru ilości zuŜytego paliwa w kotłowni. a takŜe metalową armaturę oraz metalowe grzejniki i inne urządzenia instalacji ogrzewczej wykonanej z zastosowaniem przewodów z materiałów nieprzewodzących prądu elektrycznego naleŜy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi. 1. 5. Izolacja cieplna instalacji ogrzewczej wodnej powinna odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej izolacji cieplnej rurociągów. 1 pkt 7. Instalacje ogrzewcze powinny być zaopatrzone w odpowiednią aparaturę kontrolną i pomiarową. w których mogą być instalowane kotły o większych mocach cieplnych nominalnych. Kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej nominalnej do 25 kW powinny być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej. § 135. Poszczególne części instalacji ogrzewczej powinny być wyposaŜone w armaturę umoŜliwiającą zamknięcie dopływu ciepła do nich i opróŜnienie z czynnika grzejnego bez konieczności przerywania działania pozostałej części instalacji. 2. 1. do pomiaru ilości ciepła 2) urządzenia umoŜliwiające indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania poszczególnych mieszkań lub lokali uŜytkowych w budynku. W budynkach z instalacją ogrzewczą wodną zasilaną z sieci ciepłowniczej powinny znajdować się urządzenia słuŜące do rozliczania zuŜytego ciepła: 1) ciepłomierz (układ pomiarowo-rozliczeniowy) dostarczanego do instalacji ogrzewczej budynku. 6. o których mowa w § 183 ust. Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na paliwo stałe oraz pomieszczenia składu paliwa i ŜuŜlowni powinny odpowiadać przepisom rozporządzenia. w których mogą być NNDOM -Nasz Nowy DOM. 4. § 136. na poziomie ogrzewanych pomieszczeń lub w innych pomieszczeniach. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 10. zapewniającą ich bezpieczne uŜytkowanie. armatury i urządzeń oraz przepisom § 267 ust. 1. 8. w tym określonym w § 220 ust.

przeznaczonych wyłącznie do tego celu w piwnicy lub na najniŜszej kondygnacji nadziemnej w budynku lub w budynku wolno stojącym przeznaczonym wyłącznie na kotłownię. w tym równieŜ w pomieszczeniach pomocniczych w mieszkaniach. a takŜe w innych miejscach. Pomieszczenia.nndom. a takŜe ściany do wysokości 10 cm oraz progi drzwiowe o wysokości 4 cm powinny być wodoszczelne. oraz pomieszczenia składu paliwa powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwo stałe. Kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej nominalnej do 10 kW mogą być instalowane w budynkach. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie instalowane kotły o większych mocach cieplnych nominalnych. 4) zapewniających dopływ powietrza do spalania w ilości co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kotła . w pomieszczeniach niebędących pomieszczeniami mieszkalnymi: 1) o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kotła. oraz pomieszczenia składu paliwa powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwo stałe. 2a. 9. znajdującym się nad inną kondygnacją uŜytkową. Pomieszczenia. 2) spełniających wymagania dotyczące wentylacji.pobrano z www. 3. podłoga.pl I Warunki techniczne. na poziomie ogrzewanych pomieszczeń. Kotły na paliwo stałe lub olej opałowy o łącznej mocy cieplnej nominalnej powyŜej 2. 1 i 2 oraz § 145 ust. 3) posiadających przewody kominowe określone w § 140 ust. W pomieszczeniu. 1.000 kW powinny być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych w piwnicy lub na poziomie terenu. Kotły na olej opałowy o łącznej mocy cieplnej nominalnej do 30 kW mogą być instalowane w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi. Kotły na paliwo stałe o łącznej mocy cieplnej nominalnej powyŜej 25 kW do 2. o których mowa w § 150 ust. Skład paliwa i ŜuŜlownia powinny być umieszczone w oddzielnych pomieszczeniach technicznych znajdujących się bezpośrednio obok pomieszczenia kotłów. Skład paliwa powinien być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w pobliŜu kotła lub w pomieszczeniu. w których instalowane są kotły. w których instalowane są kotły. 4.000 kW powinny być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej lub na poziomie terenu. w którym znajduje się kocioł. o których mowa w § 132 ust. NNDOM -Nasz Nowy DOM. a takŜe mieć zapewniony dojazd dla dostawy paliwa oraz usuwania ŜuŜla i popiołu. 5. Biuro Projektowe 46/184 . 3.000 kW powinny być instalowane w budynku wolno stojącym przeznaczonym wyłącznie na kotłownię.odpowiadających wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwo stałe. Warunek wodoszczelności dotyczy równieŜ wszystkich przejść przewodów w podłodze oraz w ścianach do wysokości 10 cm. 5. Kotły na paliwo stałe o łącznej mocy cieplnej nominalnej powyŜej 25 kW do 2. a takŜe mieć zapewniony dojazd dla dostawy paliwa oraz usuwania ŜuŜla i popiołu. 3. w którym są zainstalowane kotły na paliwo stałe lub olej opałowy. Kotły na olej opałowy o łącznej mocy cieplnej nominalnej powyŜej 30 kW do 2. 6. lecz nie mniej niŜ 30 m3. 7. Skład paliwa i ŜuŜlownia powinny być umieszczone w oddzielnych pomieszczeniach technicznych znajdujących się bezpośrednio obok pomieszczenia kotłów. o których mowa w ust.000 kW powinny być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych.

w którym instaluje się kotły na olej opałowy nie moŜe być mniejsza niŜ 2. a kubatura nie mniejsza niŜ 8 m3. Magazynowanie oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyŜej 55°C mo Ŝe się odbywać w bezciśnieniowych. a takŜe nawiew i wywiew powietrza dla wentylacji kotłowni. 5. 11. Odprowadzenie spalin z kotłów na olej opałowy powinno spełniać wymagania dla urządzeń gazowych określone w § 174 ust. Magazyn oleju opałowego powinien być wyposaŜony w: NNDOM -Nasz Nowy DOM. W magazynie oleju opałowego powinna być wykonana. nie moŜe być większe niŜ 4. w tym typu dwupłaszczowego. w którym są zainstalowane kotły na olej opałowy. o którym mowa w ust. § 137. W baterii zbiorników w magazynie oleju opałowego w budynku wszystkie zbiorniki powinny być tego samego rodzaju i wielkości. W pomieszczeniu.000 kW. Odprowadzenie spalin z kotłów na olej opałowy powinno spełniać wymagania dla urządzeń gazowych określone w § 174 ust. 3) umieszczenie zbiornika w wannie wychwytującej olej opałowy. 10. 8 i 9. 2.650 W/m3.pl I Warunki techniczne. 1. Biuro Projektowe 47/184 . a takŜe eksploatacyjnych. 6. Pojedyncze zbiorniki lub baterie zbiorników w magazynach oleju opałowego w budynku powinny być wyposaŜone w układ przewodów do napełniania. zwanym dalej "magazynem" oleju opałowego. przekazujący sygnał do miejsca. przy czym łączna objętość tych zbiorników nie powinna przekraczać 100 m3. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 8. izolacja szczelna na przenikanie oleju w postaci wanny wychwytującej. Dopuszcza się w pomieszczeniu. 3. 2. odpowietrzania i czerpania oleju oraz w sygnalizator poziomu napełnienia. 4. ustawienie zbiornika tego oleju o objętości nie większej niŜ 1 m3 pod warunkiem: 1) umieszczenia zbiornika w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od kotła. na części lub całości pomieszczenia. stałych zbiornikach naziemnych i podziemnych przy budynku lub w przeznaczonym wyłącznie na ten cel pomieszczeniu technicznym w piwnicy lub na najniŜszej kondygnacji nadziemnej budynku. 6. o której mowa w ust. Wanna wychwytująca. 4 i 5 pkt 3.2 m. 12. powinien być zapewniony nawiew niezbędnego strumienia powietrza dla prawidłowej pracy kotłów z mocą cieplną nominalną. 2. 1. 7. na olej opałowy. powinna być określona indywidualnie z uwzględnieniem wymagań technicznych i technologicznych. 8 i 10. w którym jest zlokalizowany króciec do napełniania. łączne obciąŜenie cieplne. słuŜące do określania wymaganej kubatury pomieszczenia. mogącej w przypadku awarii pomieścić olej o objętości jednego zbiornika. 2) oddzielenia zbiornika od kotła ścianką murowaną o grubości co najmniej 12 cm i przekraczającą wymiary zbiornika co najmniej o 30 cm w pionie i o 60 cm w poziomie. 5. Kubatura pomieszczenia z kotłami na olej opałowy. 12. 6. 1. nie jest wymagana w przypadku stosowania zbiorników oleju opałowego o konstrukcji uniemoŜliwiającej wydostawanie się oleju na zewnątrz w przypadku awarii.pobrano z www. Maksymalne. Wysokość pomieszczenia. 9.nndom. w którym będą zainstalowane kotły o mocy do 2. w którym zainstalowane są kotły na paliwo stałe lub olej opałowy. 5.

Zabrania się stosowania: 1) grawitacyjnych zbiorczych zastrzeŜeniem § 174 ust. izolację cieplną. § 138. prowadzone w ścianach budynku. 5. Wewnętrzna powierzchnia przewodów odprowadzających spaliny mokre powinna być odporna na ich destrukcyjne oddziaływanie. a przy zastosowaniu stalowych wkładów kominowych ich najmniejszy wymiar lub średnica . Elementy wodnych instalacji ogrzewczych. stwarzające potrzebny ciąg.016 m2 oraz najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0.pl I Warunki techniczne. 3. zabezpieczającą przed nadmiernymi stratami ciepła. Przewody (kanały) kominowe w budynku: wentylacyjne. 8. przewodów spalinowych i dymowych. spalinowe i dymowe.12 m.14 m.1 m. Najmniejszy wymiar przekroju lub średnica murowanych przewodów kominowych spalinowych o ciągu naturalnym i przewodów dymowych powinna wynosić co najmniej 0. powinny być chronione przed zamarzaniem i mieć. 2) okno lub półstałe urządzenie gaśnicze pianowe. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 1) wentylację nawiewno-wywiewną zapewniającą od 2 do 4 wymian powietrza na godzinę. 2. Obudowa przewodów instalacji ogrzewczej powinna umoŜliwiać wymianę instalacji bez naruszania konstrukcji budynku. zapewniający wymaganą przepustowość. 3. Rozdział 5 Przewody kominowe § 140. Przewody kominowe powinny być szczelne i spełniać warunki określone w § 266. Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć powierzchnię przekroju co najmniej 0. § 141. oraz spełniające wymagania określone w Polskich Normach dotyczących wymagań technicznych dla przewodów kominowych oraz projektowania kominów. NNDOM -Nasz Nowy DOM. sposób prowadzenia i wysokość. Stosowane do magazynowania oleju opałowego zbiorniki. 3) indywidualnych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach. Biuro Projektowe 48/184 .co najmniej 0.nndom. w miejscach tego wymagających. W magazynie oleju opałowego moŜe być stosowane wyłącznie centralne ogrzewanie wodne. § 139. 9. powinny mieć wymiary przekroju. w których znajdują się wloty do przewodów spalinowych. 4. trwale połączonych z konstrukcją lub stanowiące konstrukcje samodzielne. zgodnie z warunkami określonymi w Polskich Normach dotyczących tej ochrony.pobrano z www. naraŜone na intensywny dopływ powietrza zewnętrznego w zimie. w obudowach. wykładziny zbiorników oraz przewody wykonane z tworzywa sztucznego powinny być chronione przed elektrycznością statyczną. z 2) zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej. 1.

Przewody kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu.14x0.14x0.pobrano z www. a w przypadku występowania spalin mokrych takŜe w układ odprowadzania skroplin. W budynkach usytuowanych w II i III strefie obciąŜenia wiatrem. 2. pod warunkiem zachowania róŜnicy poziomu włączenia co najmniej 1. usytuowane na najwyŜszej kondygnacji powinny być przyłączone do odrębnego przewodu dymowego. z uwzględnieniem przepisów § 308. 4. 1. przy zachowaniu wymagań § 146 ust. a takŜe jeŜeli nie spowoduje to nieszczelności lub ograniczenia światła przewodów.27 m lub średnicę 0. odpowiednio. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli. 2. 2. naleŜy równieŜ stosować na innych obszarach.15 m. 1.5 m oraz nieprzyłączania więcej niŜ 3 pieców do tego przewodu. 3. mogą być przyłączone do jednego przewodu kominowego dymowego o przekroju co najmniej 0. 2. samodzielnego przewodu kominowego dymowego. jeŜeli wyloty przewodów kominowych zostaną wyprowadzone ponad dach w sposób określony Polską Normą dla kominów murowanych. Wymaganie ust. NNDOM -Nasz Nowy DOM. Trzony kuchenne i kotły grzewcze na paliwo stałe oraz kominki z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym o wielkości otworu paleniskowego kominka do 0. Dopuszcza się wyprowadzanie przewodów spalinowych od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania bezpośrednio przez ściany zewnętrzne budynków. mogą być obciąŜone stropami. § 146. a w przypadku trzonów kuchennych typu restauracyjnego oraz kominków o większym otworze paleniskowym . 1. Piece.14 m lub średnicę 0. w których znajdują się przewody kominowe.15 m. 1. jeŜeli wymagają tego połoŜenie budynków i lokalne warunki topograficzne.pl I Warunki techniczne. § 143. 3. Ściany. Przyłączenia urządzeń gazowych do przewodów spalinowych powinny odpowiadać warunkom określonym w § 174 i 175. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wyposaŜone. posiadającego co najmniej wymiary 0. o których mowa w ust.14 m lub średnicy 0. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 142. przy czym dla większych przewodów o przekroju prostokątnym naleŜy zachować stosunek wymiarów boków 3:2. 3.co najmniej 0. pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji. zamykane szczelnymi drzwiczkami. 2. przy zachowaniu warunków określonych w § 175. 1. o których mowa w ust.25 m2 mogą być przyłączone wyłącznie do własnego. § 144. § 145. 2.nndom. 1 uznaje się za spełnione. posiadające szczelne zamknięcie. Piece na paliwo stałe.18 m. Trzonów kominowych wydzielonych lub oddylatowanych od konstrukcji budynku nie moŜna obciąŜać stropami ani teŜ uwzględniać ich w obliczeniach jako części tej konstrukcji. Wymagania ust. określonych Polskimi Normami. 1. 1 i 2 nie dotyczą palenisk i komór spalania z mechanicznym pobudzaniem odpływu spalin. Nasady kominowe. naleŜy stosować na przewodach dymowych i spalinowych nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu. w otwory wycierowe lub rewizyjne. Biuro Projektowe 49/184 .14x0. 1.

Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego. w których zapewnienie odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego nie jest moŜliwe za pomocą wentylacji grawitacyjnej. Wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną naleŜy stosować w budynkach wysokich i wysokościowych oraz w innych budynkach. zanieczyszczone w stopniu przekraczającym wymagania określone dla powietrza wewnętrznego w przepisach odrębnych w sprawie dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników NNDOM -Nasz Nowy DOM. 1. 2. a takŜe warunków bezpieczeństwa poŜarowego i wymagań akustycznych określonych w rozporządzeniu. Klimatyzację naleŜy stosować w pomieszczeniach. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozdział 6 Wentylacja i klimatyzacja § 147. W pozostałych budynkach moŜe być stosowana wentylacja grawitacyjna. powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej wentylacji. w tym wielkość wymiany powietrza. 1.pobrano z www. 3. 3. W pomieszczeniu. 3. w którym proces technologiczny jest źródłem miejscowej emisji substancji szkodliwych o niedopuszczalnym stęŜeniu lub uciąŜliwym zapachu. Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzonego do pomieszczeń pracy powinien odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy. nie moŜna stosować wentylacji grawitacyjnej. 1. naleŜy stosować dodatkową. zdrowotnych lub technologicznych konieczne jest utrzymywanie odpowiednich parametrów powietrza wewnętrznego określonych w przepisach odrębnych i w Polskiej Normie dotyczącej parametrów obliczeniowych powietrza wewnętrznego. Powietrze zewnętrzne doprowadzone do pomieszczeń za pomocą wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji. 2. lecz być nie mniejszy niŜ 20 m3/h na osobę przewidywaną na pobyt stały w projekcie budowlanym. w których ze względów uŜytkowych. Instalowane w budynkach urządzenia do wentylacji i klimatyzacji. uruchamianą od wewnątrz i z zewnątrz pomieszczenia oraz zapewniającą wymianę powietrza dostosowaną do jego przeznaczenia. przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji. umoŜliwiające spełnienie w strefie pracy wymagań jakości środowiska wewnętrznego określonych w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy. 4. a takŜe w innych pomieszczeniach. niebędących pomieszczeniami pracy. 4. w ilościach mogących stworzyć zagroŜenie wybuchem. przy czym w mieszkaniach strumień ten powinien wynikać z wielkości strumienia powietrza wywiewanego. Wentylację mechaniczną lub grawitacyjną naleŜy zapewnić w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. w pomieszczeniach bez otwieranych okien. w których ze względów zdrowotnych. w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja. prędkość ruchu w pomieszczeniu. powinny odpowiadać wymaganiom określonym w tym przepisie.nndom. § 149. temperaturę. jego czystość. technologicznych lub bezpieczeństwa konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza. higienicznych. zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy. Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń. § 148. Wymaganie to nie dotyczy pomieszczeń z urządzeniami klimatyzacyjnymi niepobierającymi powietrza zewnętrznego. awaryjną wentylację wywiewną.pl I Warunki techniczne. 2. W pomieszczeniu zagroŜonym wydzieleniem się lub przenikaniem z zewnątrz substancji szkodliwej dla zdrowia bądź substancji palnej. o których mowa w przepisie odrębnym dotyczącym efektywności energetycznej. Biuro Projektowe 50/184 . wilgotność względną. naleŜy stosować odciągi miejscowe współpracujące z wentylacją ogólną. W pomieszczeniu.

wentylowanych w sposób naturalny. instalacja wentylacji mechanicznej powinna zapewniać moŜliwość ograniczenia intensywności działania lub jej wyłączenia poza okresem uŜytkowania pomieszczeń. 1. Dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie szkodliwych dla zdrowia. wartości temperatury. Przepływ powietrza wentylacyjnego w mieszkaniach powinien odbywać się z pokoi do pomieszczenia kuchennego lub wnęki kuchennej oraz do pomieszczeń higienicznosanitarnych. Instalowane w pomieszczeniu urządzenia. lub zapewnić okresową wymianę powietrza sterowaną poziomem stęŜenia zanieczyszczeń. NNDOM -Nasz Nowy DOM. W instalacjach wentylacji i klimatyzacji nie naleŜy łączyć ze sobą przewodów z pomieszczeń o róŜnych wymaganiach uŜytkowych i sanitarno-zdrowotnych. W przypadku zastosowania w budynku przepływu powietrza wentylacyjnego między pomieszczeniami lub strefami wentylacyjnymi. naleŜy zapewnić stałą. Dopuszcza się wentylowanie garaŜy oraz innych pomieszczeń nieprzeznaczonych na pobyt ludzi powietrzem o mniejszym stopniu zanieczyszczenia. w szczególności zuŜywające powietrze. o których mowa w ust. 5. W pomieszczeniach w budynkach uŜyteczności publicznej i produkcyjnych. przyjmując do obliczania wentylowanej kubatury nominalną wysokość pomieszczeń. 5. Nie dotyczy to budynków jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej. Biuro Projektowe 51/184 . Nie dotyczy to budynków jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej oraz wydzielonych lokali mieszkalnych lub uŜytkowych z indywidualną zorganizowaną wentylacją nawiewno-wywiewną. 8. jeŜeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej. W pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. z uwzględnieniem zanieczyszczeń występujących w pomieszczeniu.nndom. 2. niezawierającym substancji szkodliwych dla zdrowia lub uciąŜliwych zapachów. w pomieszczeniu naleŜy zapewnić kierunek przepływu od pomieszczenia o mniejszym do pomieszczenia o większym stopniu zanieczyszczenia powietrza. wartości temperatury wewnętrznej w okresach ogrzewczych naleŜy przyjmować do obliczeń zgodnie z tabelą w § 134 ust. z zachowaniem warunku normalnej pracy przez co najmniej jedną godzinę przed i po ich uŜytkowaniu. § 150. 6.pl I Warunki techniczne. wentylowanych w sposób mechaniczny lub klimatyzowanych. 3.pobrano z www. W pomieszczeniach. mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej. Wymaganie to nie dotyczy budynków jednorodzinnych. 2. 3. lecz nie większą niŜ 4 m. W instalacjach wentylacji i klimatyzacji nie naleŜy łączyć ze sobą przewodów z pomieszczeń o róŜnych wymaganiach uŜytkowych i sanitarno-zdrowotnych. powinno być oczyszczone przed wprowadzeniem do wentylowanych pomieszczeń. wilgotności względnej i prędkości ruchu powietrza w pomieszczeniach naleŜy przyjmować do obliczeń zgodnie z Polską Normą dotyczącą parametrów obliczeniowych powietrza wewnętrznego. nie mogą wywoływać zakłóceń ograniczających skuteczność funkcjonowania wentylacji. W instalacjach wentylacji i klimatyzacji przewody z pomieszczenia zagroŜonego wybuchem nie mogą łączyć się z przewodami z innych pomieszczeń. co najmniej półkrotną wymianę powietrza w okresie przerw w ich wykorzystywaniu. 6. 7. w przypadku występowania źródeł zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia lub źródeł pary wodnej. odprowadzanym z pomieszczeń niebędących pomieszczeniami higienicznosanitarnymi. 4. 4. których przeznaczenie wiąŜe się z ich okresowym uŜytkowaniem.

przy zachowaniu wymagań § 149 ust. Przepisu ust. 2.pl I Warunki techniczne.nndom. 1. gdy zwiększanie strumienia powietrza wentylacyjnego uniemoŜliwiałoby dotrzymanie poziomu czystości powietrza wymaganego przez względy technologiczne.w przypadku wymiennika płytowego oraz wymiennika z rurek cieplnych. 6. 1 oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej. Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny mieć zabezpieczenia ograniczające przenikanie między wymieniającymi ciepło strumieniami powietrza do: 1) 0. 1 moŜna nie stosować w przypadku instalacji uŜywanych krócej niŜ przez 1. NNDOM -Nasz Nowy DOM. 7. w których zastosowano wentylację nawiewnowywiewną zrównowaŜoną lub nadciśnieniową. Biuro Projektowe 52/184 . § 151.000 m3/h naleŜy stosować urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego.pobrano z www. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe. uciąŜliwych zapachów. 10. 1. Dla wentylacji technologicznej zastosowanie odzysku ciepła powinno wynikać z uwarunkowań technologicznych i rachunku ekonomicznego. gdy przeznaczenie wentylowanych pomieszczeń nie wiąŜe się z występowaniem bakterii chorobotwórczych. z emisją substancji szkodliwych dla zdrowia. gdy jest to dopuszczalne. naleŜy stosować wentylację mechaniczną nadciśnieniową. Wymagań ust. W instalacjach wentylacji mechanicznej ogólnej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji komfortowej o wydajności 2. płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione. 3. W instalacjach wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji o wydajności co najmniej 10. które naleŜy chronić przed wpływem zanieczyszczeń z pomieszczeń sąsiadujących i z otoczenia zewnętrznego. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 9. 2) 5% objętości strumienia powietrza wywiewanego z pomieszczenia .w przypadku wymiennika obrotowego. W budynku opieki zdrowotnej recyrkulacja powietrza moŜe być stosowana tylko za zgodą i na warunkach określonych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego. Recyrkulację powietrza moŜna stosować wówczas. W pomieszczeniach. W przypadku zastosowania recyrkulacji strumień powietrza zewnętrznego nie moŜe być mniejszy niŜ wynika to z wymagań higienicznych.25% objętości strumienia powietrza wywiewanego z pomieszczenia . W przypadku stosowania recyrkulacji powietrza w instalacjach wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji naleŜy stosować układy regulacji umoŜliwiające w korzystnych warunkach pogodowych zwiększanie udziału powietrza zewnętrznego do 100 %. 11.000 m3/h i więcej naleŜy stosować urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego o skuteczności co najmniej 50 % lub recyrkulację. 9 nie stosuje się do pomieszczeń. 5 nie stosuje się w przypadkach. 5. 4. jednak nie mniej niŜ 10 % powietrza nawiewanego. w odniesieniu do róŜnicy ciśnienia 400 Pa. Przepisu ust.000 godzin w roku.

5. dotyczących dopuszczalnych rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających powietrze zewnętrzne.pobrano z www. Usytuowanie wyrzutni powietrza na poziomie terenu jest dopuszczalne tylko za zgodą i na warunkach określonych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego. Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku naleŜy sytuować poza strefami zagroŜenia wybuchem. Czerpnie powietrza sytuowane na dachu budynku powinny być tak lokalizowane. Wyrzutnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz być zlokalizowane w miejscach umoŜliwiających odprowadzenie wywiewanego powietrza bez powodowania zagroŜenia zdrowia uŜytkowników budynku i ludzi w jego otoczeniu oraz wywierania szkodliwego wpływu na budynek. 7. 2) przeciwległa ściana sąsiedniego budynku z oknami znajduje się w odległości co najmniej 10 m lub bez okien w odległości co najmniej 8 m.4 m powyŜej linii łączącej najwyŜsze punkty wystających ponad dach części budynku. 1. znajduje się poniŜej lub na tym samym poziomie co wyrzutnia. Czerpnie powietrza sytuowane na poziomie terenu lub na ścianie dwóch najniŜszych kondygnacji nadziemnych budynku powinny znajdować się w odległości co najmniej 8 m w rzucie poziomym od ulic i zgrupowania miejsc postojowych dla więcej niŜ 20 samochodów. oraz 0. 4) czerpnia powietrza. 3) okna znajdujące się w tej samej ścianie są oddalone w poziomie od wyrzutni co najmniej 3 m. zachowując między nimi odległość nie mniejszą niŜ 10 m przy wyrzucie poziomym i 6 NNDOM -Nasz Nowy DOM. Czerpni powietrza nie naleŜy lokalizować w miejscach. 10.pl I Warunki techniczne.4 m powyŜej powierzchni. na której są zamontowane. powinna znajdować się co najmniej 0. pod warunkiem Ŝe: 1) powietrze wywiewane nie zawiera uciąŜliwych zapachów oraz zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia. usytuowanej na dachu budynku. Dolna krawędź otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza. 6. znajdujących się w odległości do 10 m od wyrzutni. usytuowana w tej samej ścianie budynku. 8. 9. mierząc w rzucie poziomym. miejsc gromadzenia odpadów stałych. w których istnieje niebezpieczeństwo napływu powietrza wywiewanego z wyrzutni oraz powietrza z rozpyloną wodą pochodzącą z chłodni kominowej lub innych podobnych urządzeń. oraz aby została zachowana odległość co najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych. najchłodniejszego powietrza.5 m.4 m powyŜej powierzchni. wywiewek kanalizacyjnych oraz innych źródeł zanieczyszczenia powietrza. a poniŜej lub powyŜej wyrzutni . powinno być oczyszczone przed wprowadzeniem do atmosfery. 2.co najmniej 2 m. aby dolna krawędź otworu wlotowego znajdowała się co najmniej 0. Powietrze wywiewane z budynków lub pomieszczeń. zanieczyszczone w stopniu przekraczającym wymagania określone w przepisach odrębnych. w okresie letnim. w odległości co najmniej 1. Odległość dolnej krawędzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosić co najmniej 2 m. Biuro Projektowe 53/184 . 4. Dopuszcza się sytuowanie wyrzutni powietrza w ścianie budynku. 3. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 152.nndom. na której wyrzutnia jest zamontowana. Czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz być zlokalizowane w sposób umoŜliwiający pobieranie w danych warunkach jak najczystszego i.

Materiały przewodów lub sposób zabezpieczania ich powierzchni powinny być dobrane odpowiednio do właściwości mającego nimi przepływać powietrza oraz do warunków występujących w miejscu ich zamontowania. 3. o których mowa w ust. dolna krawędź wyrzutni powinna znajdować się co najmniej 1 m ponad najwyŜszą krawędzią okna. Przewody z blachy nie powinny wykazywać ugięć przekraczających 1/250 odległości między podporami lub 20 mm. Przewody wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny mieć przekrój poprzeczny wynikający z obliczeń dla przewidywanych przepływów powietrza oraz konstrukcję przystosowaną do maksymalnego ciśnienia w instalacji.pobrano z www.nndom. z zastrzeŜeniem ust.59 3 2 54/184 . § 153. Przewody instalacji klimatyzacji z przepływem powietrza z duŜą prędkością oraz przewody w części nadciśnieniowej instalacji wywiewnych. naleŜy zwiększyć o 100%. 13. 1. obejmujących czerpnię i wyrzutnię powietrza. o której mowa w ust. Odległość. 4. 14. uciąŜliwe zapachy lub substancje palne. zapewniających skuteczny rozdział strumienia powietrza świeŜego od wywiewanego z urządzenia wentylacyjnego. nie powinna być mniejsza niŜ 3 m od: 1) krawędzi dachu. oraz nie wykazywać odkształceń płaszcza wywołujących efekty akustyczne.klasie A szczelności określonej w poniŜszej tabeli: Nadciśnienie lub podciśnienie w przewodzie w klasa A Pa 3 Wskaźnik przewodów nieszczelności klasa B w m /(m xh) 400 NNDOM -Nasz Nowy DOM. usuwających powietrze zawierające czynniki szkodliwe dla zdrowia lub substancje palne. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie m przy wyrzucie pionowym. odległości. Biuro Projektowe £ 4. jeŜeli jest moŜliwe przedostanie się go do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. o której mowa w ust. powinny odpowiadać klasie B szczelności. W przypadku usuwania przez wyrzutnię dachową powietrza zawierającego zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia lub uciąŜliwe zapachy. przy czym wyrzutnia powinna być usytuowana co najmniej 1 m ponad czerpnią. 3) najbliŜszej krawędzi okna w ścianie ponad dachem. 2-8. natomiast wszystkie inne przewody instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji . 2) najbliŜszej krawędzi okna w połaci dachu. Nie dotyczy to przypadku usuwania powietrza zawierającego zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia.pl I Warunki techniczne. 11. 2. 12 pkt 2 i 3. z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa poŜarowego oraz określonych w ust.78 2 w m /(m xh) £ 1. 5. moŜe nie być zachowana w przypadku zastosowania zblokowanych urządzeń wentylacyjnych. Odległość wyrzutni dachowych. mierząc w rzucie poziomym. 10. dopuszczając niŜszą z tych wartości. JeŜeli odległość. 12. 12 i 13. wynosi od 3 m do 10 m. poniŜej której znajdują się okna.

Przewody powinny być wyposaŜone w otwory rewizyjne spełniające wymagania Polskiej Normy dotyczącej elementów przewodów ułatwiających konserwację. Przewody powinny być wyposaŜone w otwory rewizyjne umoŜliwiające oczyszczenie wnętrza tych przewodów. 8. a takŜe przewody prowadzące powietrze zewnętrzne przez ogrzewane pomieszczenia. Przewody instalacji klimatyzacji. 5. Przewody instalowane w miejscach. 1. Przewody prowadzone przez pomieszczenia lub przestrzenie nieogrzewane powinny mieć izolację cieplną. Biuro Projektowe 55/184 . z uwzględnieniem wymagań określonych w § 267 ust. 2. w których mogą być naraŜone na uszkodzenia mechaniczne. 6. Przewody i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób. aby zminimalizować odkładanie się zanieczyszczeń na ich powierzchniach wewnętrznych kontaktujących się z powietrzem wentylacyjnym. 1. 1. Przewody prowadzone przez pomieszczenia lub przestrzenie nieogrzewane powinny mieć izolację cieplną spełniającą wymagania określone w § 267 ust. 6. Przewody instalacji klimatyzacji. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 1. o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposób niŜ poprzez te otwory. 7. 1. przy czym nie naleŜy ich sytuować w pomieszczeniach o podwyŜszonych wymaganiach higienicznych. Przewody instalowane w miejscach. powinny mieć izolację cieplną i przeciwwilgociową. 4. przewody stosowane do recyrkulacji powietrza oraz prowadzące do urządzeń do odzyskiwania ciepła. NNDOM -Nasz Nowy DOM. Przewody powinny mieć przekrój poprzeczny właściwy dla przewidywanych przepływów powietrza oraz konstrukcję przystosowaną do maksymalnego ciśnienia i wymaganej szczelności instalacji. przewody stosowane do recyrkulacji powietrza oraz prowadzące do urządzeń do odzyskiwania ciepła. 7. 2. a takŜe innych urządzeń i elementów instalacji. o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposób niŜ poprzez te otwory.pl I Warunki techniczne. umoŜliwiające oczyszczenie wnętrza tych przewodów. 3. powinny być zabezpieczone przed tymi uszkodzeniami. a takŜe przewody prowadzące powietrze zewnętrzne przez ogrzewane pomieszczenia. Urządzenia i elementy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być stosowane w sposób umoŜliwiający uzyskanie zakładanej jakości środowiska w pomieszczeniu przy racjonalnym zuŜyciu energii do ogrzewania i chłodzenia oraz energii elektrycznej.89 5.000 - £ 2.nndom. przy czym nie naleŜy ich sytuować w pomieszczeniach o podwyŜszonych wymaganiach higienicznych.pobrano z www. § 153 1. § 154. w których mogą być naraŜone na uszkodzenia mechaniczne. Instalacje klimatyzacji powinny być wyposaŜone w odpowiednie urządzenia pomiarowe słuŜące do sprawdzania warunków pracy i kontroli zuŜycia energii. a takŜe innych urządzeń i elementów instalacji. Właściwości materiałów przewodów lub sposób zabezpieczania ich powierzchni powinny być dobrane odpowiednio do parametrów przepływającego powietrza oraz do warunków występujących w miejscu ich zamontowania. powinny mieć izolację cieplną i przeciwwilgociową. powinny być odpowiednio zabezpieczone. z uwzględnieniem Polskich Norm dotyczących wytrzymałości i szczelności przewodów. Urządzenia i elementy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być stosowane w sposób umoŜliwiający uzyskanie zakładanej jakości środowiska w pomieszczeniu przy racjonalnym zuŜyciu energii.

8. Urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w powietrzu zewnętrznym. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne usytuowane na zewnątrz budynku powinny mieć odpowiednią obudowę lub inne zabezpieczenie przed wpływem czynników atmosferycznych. Wymaganie to nie dotyczy instalacji mechanicznej wywiewnej.co najmniej klasy G4. 9. Biuro Projektowe 56/184 . a w szczególnych przypadkach w powietrzu obiegowym (recyrkulacyjnym). powinny być tak instalowane. 4. Połączenia wentylatorów z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane za pomocą elastycznych elementów łączących. NawilŜacze w instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed przeciekaniem wody na zewnątrz oraz przed przenoszeniem kropel wody przez powietrze wentylacyjne do dalszych części instalacji. konserwacji. klimatyzatory. Moc właściwa wentylatorów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinna nie przekraczać wartości określonych w poniŜszej tabeli: Rodzaj Lp. określonych w Polskiej Normie dotyczącej klasyfikacji filtrów powietrza.25 NNDOM -Nasz Nowy DOM. aparaty ogrzewcze i chłodząco-wentylacyjne. 7. z zachowaniem wymagań określonych w § 267 ust. 2) nawilŜacze . 7. 9. klimakonwektory wentylatorowe. chłodnice i urządzenia do odzyskiwania ciepła .pobrano z www.60 klimatyzacji b) instalacja prosta 1. Urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 5. takie jak centrale. przewidzianej do okresowej pracy jako wentylacja grawitacyjna. zastosowanie wentylatora 1 2 1 Wentylator nawiewny: i Maksymalna moc właściwa wentylatora [kW/(m3/s)] 3 a) złoŜona instalacja 1. a takŜe odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego i wypływu powietrza wewnętrznego. naprawy lub wymiany. 6.pl I Warunki techniczne. 10. za pomocą filtrów: 1) nagrzewnice. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być wyposaŜone w przepustnice zlokalizowane w miejscach umoŜliwiających regulację instalacji. W przypadku pomieszczeń o specjalnych wymaganiach higienicznych naleŜy stosować centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne umoŜliwiające utrzymanie podwyŜszonej czystości wewnątrz obudowy. aby była zapewniona moŜliwość ich okresowej kontroli.co najmniej klasy F6. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być wyposaŜone w przepustnice zlokalizowane w miejscach umoŜliwiających regulację instalacji. a takŜe odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego i wypływu powietrza wewnętrznego. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3.nndom. wyposaŜone w oświetlenie wewnętrzne i wzierniki do kontroli stanu centrali z zewnątrz.

oświaty.3 Dodatkowy stopień filtracji powietrza z filtrami klasy 0. 1 1 2 3 4 Wysoko skuteczne urządzenie do odzysku ciepła 0. W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niŜ wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna.00 wentylacji c) instalacja 0. jeŜeli nie przewiduje się korzystania z pomocy innych współuŜytkowników.6 H10 i wyŜszej Filtry do powietrza usuwania gazowych zanieczyszczeń 0. 3. wykorzystywane do przewietrzania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. drzwi balkonowych i innych zamknięć otworów zewnętrznych o duŜej szczelności. niewyposaŜonych w wentylację mechaniczną lub klimatyzację. w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych. a takŜe w pomieszczeniach biurowych przeznaczonych na pobyt ludzi.nndom.80 wywiewna 11. W przypadku zastosowania w pomieszczeniach okien. Biuro Projektowe 57/184 . dopływ powietrza zewnętrznego. W budynkach mieszkalnych.3 Lp.3 (sprawność temperaturowa większa niŜ 90 %) § 155. drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych. naleŜy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczane w oknach. 2. 1. zgodnie z pkt 2. opieki zdrowotnej i opieki społecznej. w celu okresowego przewietrzania. Dopuszcza się zwiększenie mocy właściwej wentylatora w przypadku zastosowania wybranych elementów instalacji do wartości określonej w poniŜszej tabeli: Dodatkowa moc Dodatkowe elementy instalacji wentylacyjnej lub właściwa wentylatora klimatyzacyjnej [kW/(m3/s)] 2 3 Dodatkowy stopień filtracji powietrza 0. uniemoŜliwiającej infiltrację powietrza zewnętrznego w ilości niezbędnej do potrzeb wentylacyjnych. takŜe przez osoby niepełnosprawne. powinny mieć konstrukcję umoŜliwiającą otwieranie co najmniej 50% powierzchni wymaganej zgodnie z § 57 dla danego pomieszczenia. wychowania.3. zamieszkania zbiorowego.pobrano z www. 3. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wentylacji 2 Wentylator wywiewny: a) złoŜona instalacja 1. świetliki oraz nawietrzaki okienne.pl I Warunki techniczne.2 załącznika do rozporządzenia.00 klimatyzacji b) prosta instalacja 1. NNDOM -Nasz Nowy DOM. powinny być zaopatrzone w urządzenia pozwalające na łatwe ich otwieranie i regulowanie wielkości otwarcia z poziomu podłogi lub pomostu. Skrzydła okien. naleŜy przewidzieć nawiewną wentylację mechaniczną lub odpowiednie urządzenia nawiewne. okna.

a takŜe urządzenie gazowe wraz z przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 4. 1. prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku. butle lub kolektor butli prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku. Instalację zbiornikową gazu płynnego stanowi zespół urządzeń składający się ze zbiornika albo grupy zbiorników z armaturą i osprzętem oraz z przyłącza gazowego z głównym zaworem odcinającym. a do ścian zewnętrznych pozostałych budynków wyŜszego niŜ 1. określonym przez dostawcę gazu. 4. 3.nndom. znajdującej się wewnątrz budynku. wraz z armaturą. wraz z armaturą. zaleŜną od rodzaju paliwa gazowego zastosowanego do zasilania budynku. Instalację gazową zasilaną z sieci gazowej stanowi układ przewodów za kurkiem głównym. 3. § 157. urządzenie redukcyjne przy butli. uŜyteczności publicznej i rekreacji indywidualnej. nie powinno być ciśnienia wyŜszego niŜ 500 kPa. Urządzenia nawiewne. przewód z armaturą. stanowi układ przewodów za głównym zaworem odcinającym instalację zbiornikową. urządzenia gazowe z wyposaŜeniem oraz przewody spalinowe lub powietrzno-spalinowe odprowadzające spaliny bezpośrednio poza budynek lub do przewodów w ścianach. o których mowa w ust. znajdujących się na działce budowlanej na zewnątrz budynku. 5. 1. a takŜe urządzenia do pomiaru zuŜycia gazu. kształtkami i innym wyposaŜeniem. 2. butle bądź kolektor butli. kształtkami i innym wyposaŜeniem. a takŜe urządzeniami do pomiaru zuŜycia gazu. Wymagania dla instalacji gazowych. Rozdział 7 Instalacja gazowa na paliwa gazowe § 156. Instalacja gazowa w budynku powinna zapewniać doprowadzenie paliwa gazowego w ilości odpowiadającej potrzebom uŜytkowym oraz odpowiednią wartość ciśnienia przed urządzeniami gazowymi. doprowadzających gaz do zewnętrznej ściany budynku mieszkalnego. Instalację gazową zasilaną gazem płynnym ze stałych zbiorników lub baterii butli.pl I Warunki techniczne. powinny być stosowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej wentylacji w budynkach mieszkalnych. jeŜeli stanowią one element składowy urządzeń gazowych. W przewodach gazowych. jeŜeli są one elementem wyposaŜenia urządzeń gazowych. 6. zamieszkania zbiorowego. stanowi butla gazowa. 3. stanowi układ przewodów za głównym zaworem odcinającym zbiorniki. jeŜeli stanowią one element składowy urządzeń gazowych. znajdujących się na działce budowlanej na zewnątrz budynku. 2. określoną NNDOM -Nasz Nowy DOM. Instalację gazową zasilaną gazem płynnym ze stałych zbiorników lub baterii butli. Zaopatrzenie budynków w gaz oraz instalacje gazowe powinny odpowiadać potrzebom uŜytkowym i warunkom wynikającym z własności fizykochemicznych gazu oraz warunkom technicznym przyłączenia do sieci gazowej. Biuro Projektowe 58/184 . prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku.pobrano z www. wraz z armaturą. o których mowa w rozporządzeniu. nie dotyczą instalacji przeznaczonych dla celów rolniczych i produkcyjno-przemysłowych (technologicznych). urządzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi. urządzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi. zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej. Instalację gazową zasilaną gazem płynnym z indywidualnej butli. a takŜe urządzeniami do pomiaru zuŜycia gazu w przypadku instalacji zasilającej więcej niŜ jednego odbiorcę.600 kPa. kształtkami i innym wyposaŜeniem. kształtkami i innym wyposaŜeniem.

1 pkt 7. mającym w mieszkaniach instalację zasilaną gazem płynnym. Czujki sygnalizujące niedopuszczalny poziom stęŜenia gazu w budynkach. Zastosowanie instalacji gazowej w budynkach o wysokości ponad 25 m wymaga uzyskania pozytywnej opinii wydanej przez właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej StraŜy PoŜarnej. z wyłączeniem budynków jednorodzinnych. Instalacja gazowa w budynku o wysokości większej niŜ 35 m ponad poziomem terenu moŜe być doprowadzona tylko do pomieszczeń technicznych. przy czym ciśnienie to nie powinno być wyŜsze niŜ 5 kPa. w których są zainstalowane urządzenia gazowe. których poziom podłogi znajduje się poniŜej otaczającego terenu oraz w których znajdują się studzienki lub kanały instalacyjne i rewizyjne poniŜej podłogi. o których mowa w § 183 ust. 7. 2. Zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej. powinny być instalowane w piwnicach i suterenach oraz w pomieszczeniach. Zabrania się instalowania urządzeń sygnalizacyjno-odcinających dopływ gazu do części mieszkalnej budynku wielorodzinnego. a takŜe w budynkach jednorodzinnych. Instalacje gazowe zasilane gazem płynnym mogą być wykonywane tylko w budynkach niskich. § 158. Zawór odcinający dopływ gazu do budynku. w których łączna nominalna moc cieplna zainstalowanych urządzeń gazowych jest większa niŜ 60 kW. 1. będący elementem składowym urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego. 8. 4. a takŜe na najwyŜszej kondygnacji budynku lub nad tą kondygnacją. Instalacje sygnalizujące niedopuszczalny poziom stęŜenia gazu mogą być stosowane w budynkach. dopuszcza się usytuowanie kotłowni gazowej zasilanej z sieci gazowej. powinien być instalowany poza budynkiem. 6. 3. Instalacje gazowe zasilane gazem o gęstości większej od gęstości powietrza nie mogą być stosowane w pomieszczeniach. o których mowa w ust. Urządzenia sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu naleŜy stosować w tych pomieszczeniach. NNDOM -Nasz Nowy DOM. 4. 6. 3. 7. 5.pobrano z www. Instalacja gazowa przyłączona do sieci gazowej wykonanej z rur metalowych powinna być zabezpieczona przed wpływem prądów błądzących oraz objęta systemem elektrycznych połączeń wyrównawczych. w których istnieje moŜliwość nagromadzenia gazu przy stanach awaryjnych instalacji lub przyłącza gazowego. Sygnały alarmowe stanu zagroŜenia wybuchem w budynkach. powinny być kierowane do słuŜb lub osób zobowiązanych do podjęcia skutecznej akcji zapobiegawczej. Instalacja gazowa przyłączona do sieci gazowej wykonanej z przewodów metalowych powinna być zabezpieczona przed wpływem prądów błądzących przez zainstalowanie wstawki izolacyjnej na wprowadzeniu metalowej rury gazowej do budynku. pod warunkiem zastosowania urządzeń stabilizujących ciśnienie gazu. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Polską Normą dotyczącą paliw gazowych. w których jest ustanowiony stały nadzór. między kurkiem głównym a wprowadzeniem przewodu do budynku. W budynku niskim.nndom. Biuro Projektowe 59/184 . zapewniający podejmowanie działań zaradczych. Nie dotyczy to indywidualnych urządzeń sygnalizacyjnoodcinających dopływ gazu do odrębnych mieszkań. usytuowanych w piwnicy lub na najniŜszej kondygnacji nadziemnej.pl I Warunki techniczne. 1. 5. 7.

niebędących pomieszczeniami. zagrodowej i rekreacji indywidualnej dopuszcza się instalowanie kurka głównego w odległości większej niŜ 10 m od zasilanego budynku. Biuro Projektowe 60/184 . przed urządzeniem redukcyjnym naleŜy zainstalować zawór odcinający. odcinające dopływ gazu do kaŜdego z tych budynków. W przypadku instalacji gazowej. np. gdy kurek główny jest zainstalowany w linii ogrodzenia w odległości większej niŜ 10 m. NNDOM -Nasz Nowy DOM. 3. 5. Na budynku mającym więcej niŜ jeden kurek główny naleŜy umieścić informację o liczbie i miejscach ich zainstalowania. naleŜy zastosować odrębne zawory niebędące kurkami głównymi. § 160. W przypadku instalacji gazowej. W zwartej zabudowie śródmiejskiej dopuszcza się instalowanie kurka głównego przed budynkiem. w podcieniach. 1. zagrodowej i rekreacji indywidualnej. powinny spełniać wymagania określone w § 158 ust.nndom. 1. W budynkach o charakterze monumentalnym dopuszcza się instalowanie kurków głównych w miejscach łatwo dostępnych z zewnątrz. 2. uszkodzeniami mechanicznymi i dostępem osób niepowołanych. Zawory odcinające. od poziomu terenu oraz najbliŜszej krawędzi okna. 2. 3. aby zawór odcinający zainstalowany przed urządzeniem redukcyjnym był traktowany jako kurek główny. 6. w wentylowanej szafce. W takim przypadku instalacje zasilane z oddzielnych przyłączy nie mogą być ze sobą połączone. prześwitach. oprócz kurka głównego.pobrano z www. Miejsce usytuowania kurka głównego powinno być jednoznacznie oznakowane. w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy. bramach. usytuowanej w linii ogrodzenia od ulicy lub ogólnego ciągu pieszego z dostępem do niej od strony zewnętrznej działki budowlanej.zawór odcinający będący kurkiem głównym. z której korzysta więcej niŜ jeden odbiorca lub w której nominalne zuŜycie gazu jest większe niŜ 10 m3/h. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 159. W uzasadnionych przypadkach. 4. 1. 6. w odległości nie większej niŜ 2 m od lica zewnętrznego budynku. zasilanej z sieci gazowej o ciśnieniu do 500 kPa. z której korzysta jeden odbiorca. pod warunkiem zachowania wymagań właściwych dla armatury zaporowej montowanej na gazociągach sieci gazowych. wynikających z rozwiązania funkcjonalno-przestrzennego budynku. o których mowa w ust. we wnęce ściennej lub w odległości nieprzekraczającej 10 m od zasilanego budynku. Odległość kurka głównego. naleŜy na ścianie budynku dodatkowo zastosować zawór odcinający. drzwi lub innego otworu w budynku powinna wynosić co najmniej 0. 8. § 161. W przypadku gdy z jednego przyłącza jest zasilany więcej niŜ jeden budynek. 1 i 2. umoŜliwiający odcięcie dopływu gazu. poniŜej poziomu terenu. 7. jeŜeli urządzenie redukcyjne jest połączone w jeden zespół z gazomierzem. a za tym urządzeniem . dopuszcza się. Przepis ten stosuje się takŜe. Instalacja gazowa budynku zasilanego z sieci gazowej powinna mieć zainstalowany na przyłączu kurek główny. montowanego przy ścianie lub we wnęce ściany budynku.5 m. 2. W zabudowie jednorodzinnej. Kurek główny powinien być zainstalowany na zewnątrz budynku w wentylowanej szafce co najmniej z materiału trudnozapalnego przy ścianie. moŜe być zainstalowany więcej niŜ jeden kurek główny. a nominalne zuŜycie gazu jest mniejsze niŜ 10 m3/h. W zabudowie jednorodzinnej.pl I Warunki techniczne. zasilanej ze wspólnej sieci o ciśnieniu do 500 kPa. w miejscu łatwo dostępnym i zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi.

Urządzenia redukcyjne mogą być instalowane wyłącznie na zewnątrz budynku i powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych i uszkodzeniami mechanicznymi. o których mowa w ust. 1. łączonych równieŜ z zastosowaniem połączeń gwintowanych lub z rur miedzianych łączonych przez lutowanie lutem twardym. łączonych równieŜ z zastosowaniem połączeń gwintowanych bądź teŜ z rur miedzianych łączonych przez lutowanie lutem twardym. Przewodów instalacji gazowych nie naleŜy prowadzić przez pomieszczenia mieszkalne oraz pomieszczenia. Biuro Projektowe 61/184 . a takŜe w pozostałych budynkach za gazomierzami lub odgałęzieniami prowadzącymi do odrębnych mieszkań lub lokali uŜytkowych powinny być wykonane z rur.5 m od jego ściany zewnętrznej. § 164. a takŜe po zewnętrznej ścianie budynku. Dopuszcza się stosowanie innych sposobów łączenia rur. W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. 5.pl I Warunki techniczne. jeŜeli spełniają one wymagania szczelności i trwałości określone w Polskiej Normie dotyczącej przewodów gazowych dla budynków. 2. 1a. 6. 3. Przewody instalacji gazowej. lub rur stalowych bez szwu i rur NNDOM -Nasz Nowy DOM. § 163. 1.nndom.pobrano z www. zgodnych z wymaganiami przedmiotowych Polskich Norm. powinny być wykonane z rur stalowych bez szwu bądź z rur stalowych ze szwem przewodowych. poza budynkiem w odległości większej niŜ 0. Dopuszcza się prowadzenie przewodów instalacji gazowych przez pomieszczenia mieszkalne. zagrodowych i rekreacji indywidualnej.5 m przed zewnętrzną ścianą budynku do wyprowadzenia poza lico wewnętrzne tej ściany. 2. Przewody instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. a składniki gazu nie podlegają kondensacji w warunkach eksploatacyjnych. powinny być wykonane z rur. 2) z rur miedzianych. prowadzone poniŜej poziomu terenu. o których mowa w ust. łączonych przez spawanie. 4. 2. których sposób uŜytkowania moŜe spowodować naruszenie stanu technicznego instalacji lub wpływać na parametry eksploatacyjne gazu. powinny spełniać wymagania określone w przepisach odrębnych dotyczących sieci gazowych. 2. zagrodowych i rekreacji indywidualnej. budynkach w zabudowie zagrodowej i budynkach rekreacji indywidualnej przewody instalacji gazowej. zgodnych z Polską Normą dotyczącą rur miedzianych do gazu. począwszy od 0. a w pozostałych budynkach tylko przewody za gazomierzami lub odgałęzieniami prowadzącymi do odrębnych mieszkań lub lokali uŜytkowych. pod warunkiem zastosowania rur miedzianych.5 m przed zewnętrzną ścianą budynku do kurków odcinających przed gazomierzami w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub do odgałęzień lokali uŜytkowych w budynkach uŜyteczności publicznej. Po zewnętrznej stronie ścian budynku nie mogą być prowadzone przewody gazowe wykonane: 1) z rur stalowych. począwszy od 0. powinny być wykonane z rur. Przewody instalacji gazowej dla gazu płynnego mogą być prowadzone powyŜej poziomu terenu między zbiornikiem. łączonych przez lutowanie lutem twardym. Przewody instalacji gazowej. 2. Przewody instalacji gazowej powinny być wykonane w sposób zapewniający spełnienie wymagań szczelności i trwałości określonych w Polskiej Normie dotyczącej przewodów gazowych dla budynków. jeŜeli długość tego przewodu nie jest większa niŜ 10 m. butlą lub baterią butli a budynkiem. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 162. 4. Przewody instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. jeŜeli słuŜą do rozprowadzania paliw gazowych zawierających parę wodną lub inne składniki ulegające kondensacji w warunkach eksploatacyjnych. o których mowa w ust.

powinny być zainstalowane oddzielnie dla kaŜdego z odbiorców i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji . 3. Dopuszcza się prowadzenie przewodów gazowych z rur stalowych bez szwu i rur stalowych ze szwem przewodowych. 2. natomiast na pozostałych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza się prowadzenie ich takŜe w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych . 1. elektrycznej. Ŝe wymaganie to jest spełnione. § 166. natomiast jeŜeli gęstość gazu jest większa od gęstości powietrza . powinny być zabezpieczone przed korozją. pod warunkiem zabezpieczenia tych przewodów przed uszkodzeniem mechanicznym. Przed kaŜdym gazomierzem naleŜy zainstalować zawór odcinający. 5. Przewody instalacji gazowej krzyŜujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 0. jest zabronione. Przewody instalacji gazowej. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie stalowych ze szwem przewodowych.łatwo usuwalną masą tynkarską. 1. po wykonaniu próby szczelności. Gazomierze mogą być instalowane: 1) w szafkach z materiałów co najmniej trudnozapalnych. Rozwiązania techniczne instalacji gazowej powinny umoŜliwiać samokompensację wydłuŜeń cieplnych oraz eliminować ewentualne odkształcenia instalacji. spełniające wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej gazomierzy. kanalizacyjnej. Lokalizacja gazomierzy powinna zapewniać łatwy dostęp do ich kontroli lub wymiany. Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umoŜliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych.). 4. 6.poniŜej przewodów elektrycznych i urządzeń iskrzących. 1. JeŜeli gazomierz jest instalowany w jednej szafce z kurkiem głównym. a takŜe z zastosowaniem innych sposobów łączenia rur. zgodnych z Polską Normą dotyczącą rur przewodowych.pobrano z www. Biuro Projektowe 62/184 . powinny być zainstalowane oddzielnie dla kaŜdego z odbiorców i zabezpieczone przed dostępem osób nieupowaŜnionych.pl I Warunki techniczne.1 m powyŜej innych przewodów instalacyjnych. znajdującą się bezpośrednio pod kondygnacją nadziemną budynku. § 165. uznaje się. 3. 2. wywołane deformacją lub osiadaniem budynku. 3. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0. łączonych przez spawanie. Wypełnianie bruzd. Urządzenia pomiarowe zuŜycia gazu. 2. piorunochronnej itp. jeŜeli mogą one stanowić zagroŜenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach naleŜy prowadzić na powierzchni ścian lub pod stropem. z otworami wentylacyjnymi: NNDOM -Nasz Nowy DOM. naleŜy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich uŜytkowania. Urządzenia pomiarowe zuŜycia gazu. zwane dalej "gazomierzami". niepowodującą korozji przewodów. łączonych za pomocą spawania przez jedną kondygnację garaŜu.02 m. zwane dalej "gazomierzami". w których są prowadzone przewody z rur miedzianych. 4.nndom. Przewody gazowe z rur stalowych. Zabrania się prowadzenia przez pomieszczenia mieszkalne przewodów instalacji gazowej z zastosowaniem połączeń gwintowanych. w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposaŜenie budynku (ogrzewczej wodociągowej.

1 m od odległości lica gazomierza od ściany. łazienkach lub innych. w Polskich Normach i przepisach odrębnych.o co najmniej 0.5 m od bocznej krawędzi okien.5 m od poziomu terenu. 3. razem z kurkiem głównym instalacji gazowej. § 170.nndom. z drzwiczkami bez otworów wentylacyjnych. § 169. jeŜeli mają one otwór okienny oraz przewód wentylacji grawitacyjnej wyprowadzony ponad dach lub przez ścianę zewnętrzną na wysokość co najmniej 2. mierząc w rozwinięciu długości przewodu. na której jest zainstalowany. a takŜe dopływu powietrza do spalania określone w rozporządzeniu. Gazomierze mogą być ponadto instalowane w wydzielonych i zamykanych pomieszczeniach piwnicznych. Gazomierze instalowane bez szafek. 3. z zachowaniem warunków określonych w § 159 i 160. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie a) na klatkach schodowych lub korytarzach ogólnych. 2) w szybach wentylowanych przeznaczonych dla pionów instalacyjnych. b) na zewnątrz budynku. o której jest mowa w ust. na tym samym poziomie co liczniki elektryczne lub inne mogące iskrzyć urządzenia. 4) w odległości mniejszej niŜ 3 m od urządzenia gazowego. w kuchniach stanowiących samodzielne pomieszczenie oraz w przedpokojach w istniejących budynkach mieszkalnych. Urządzenia gazowe mogą być instalowane wyłącznie w pomieszczeniach spełniających warunki dotyczące ich wysokości.5 m powyŜej i poniŜej gazomierza oraz wysięgu większym o co najmniej 0. kubatury. 5.3 m poniŜej licznika i takich urządzeń. drzwi i innych otworów. 2) we wspólnych wnękach z licznikami elektrycznymi. a do gazu o gęstości większej od gęstości powietrza .). 4. 2. w których występuje zagroŜenie korozyjne (wilgoć. dostępnymi od strony pomieszczeń niemieszkalnych. Gazomierzy nie moŜna instalować: 1) w pomieszczeniach mieszkalnych.3 m do 1. 3) w odległości mniejszej w rzucie poziomym niŜ 1 m od palnika gazowego lub innego paleniska. takŜe bez szafek.8 m od poziomu podłogi do spodu gazomierza lub co najmniej 0.5 m powyŜej terenu. 6. 1. w odległości nie mniejszej niŜ 0. § 168. Dopuszcza się instalowanie gazomierzy. wentylacji i odprowadzenia spalin.pobrano z www. powinny być od nich oddalone co najmniej o 1 m. Biuro Projektowe 63/184 . NNDOM -Nasz Nowy DOM.pl I Warunki techniczne. § 167. Rozwiązania techniczne połączeń gazomierzy i urządzeń gazowych z instalacją powinny umoŜliwiać ich odłączenie bez konieczności demontaŜu części instalacji. Gazomierze do pomiaru przepływu gazu o gęstości mniejszej od gęstości powietrza powinny być umieszczone powyŜej licznika elektrycznego i innych urządzeń mogących iskrzyć. opary związków chemicznych itp. Dopuszcza się zmniejszenie odległości. 1. Gazomierze naleŜy instalować w przedziale wysokości od 0. jeŜeli między tymi urządzeniami zostanie wykonana przegroda z materiału niepalnego o wysokości co najmniej 0. podlegających przebudowie lub w których następuje remont instalacji gazowej.

Przy instalowaniu urządzeń gazowych naleŜy spełnić następujące warunki: NNDOM -Nasz Nowy DOM. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania. nie moŜe przekraczać wartości określonych w poniŜszej tabeli: Rodzaje pomieszczeń Maksymalne obciąŜenie cieplne urządzeń 3 gazowych na 1 m kubatury pomieszczenia typ A bez typ B z odprowadzenia spalin odprowadzeniem spalin 1 2 3 350 W (300 kcal/h) 4. pozostające bez stałego dozoru w czasie ich uŜytkowania. 3. w których instaluje się urządzenia gazowe.9 m. 3. mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej. powinny mieć wysokość co najmniej 2. pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrznospalinowych. Urządzenia gazowe. 1. mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych. 5.w przypadku urządzeń pobierających powietrze do spalania z tych pomieszczeń. nie powinna być mniejsza niŜ: 1) 8 m3 . 4. 1. słuŜące do określania wymaganej kubatury pomieszczenia. W budynkach jednorodzinnych.nndom. z zachowaniem wymagań § 175. 1 i 2. w których instaluje się urządzenia gazowe.650 W (4. dopuszcza się instalowanie gazowych kotłów grzewczych w pomieszczeniach technicznych o wysokości co najmniej 1. w tym pomieszczenia kuchenne w mieszkaniach (800 kcal/h) 2.pl I Warunki techniczne. z zachowaniem warunków określonych w ust. powinny być wyposaŜone w samoczynnie działające zabezpieczenia przed skutkami spadku ciśnienia lub przerwą w dopływie gazu. § 172. 1. Maksymalne. niezaleŜnie od rodzaju występującej w nich wentylacji. takie jak kotły gazowe lub ogrzewacze pomieszczeń. łączne obciąŜenie cieplne przypadające na 1 m3 kubatury. § 173. przez co rozumie się urządzenia typu C. przez co rozumie się urządzenia typu A i B. łączne obciąŜenie cieplne pochodzące od tych urządzeń przypadające na 1 m3 kubatury pomieszczenia nie moŜe przekraczać wielkości podanych w tabeli w ust. Biuro Projektowe 64/184 . § 171.000 kcal/h) Pomieszczenia przeznaczone na stały 175 W pobyt ludzi oraz wnęki kuchenne połączone z przedpokojem (150kcal/h) Pomieszczenia nieprzeznaczone na stały 930 W pobyt ludzi. Pomieszczenia.2 m. nie mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych.w przypadku urządzeń z zamkniętą komorą spalania.pobrano z www. pobierające powietrze do spalania z tego pomieszczenia. w którym są zainstalowane urządzenia gazowe. 1 i § 170 ust. W przypadku instalowania w jednym pomieszczeniu urządzeń gazowych bez odprowadzenia spalin i z odprowadzeniem spalin. z zastrzeŜeniem § 93 ust. Kubatura pomieszczeń. 2) 6. kolumna 2. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2.5 m3 . wzniesionych przed dniem wejścia w Ŝycie rozporządzenia. Urządzenia gazowe z otwartą komorą spalania. 2 i 3.

3. 2) zawór odcinający dopływ gazu do urządzenia naleŜy umieścić w pomieszczeniu. Grzewcze urządzenie gazowe.5 m od okien do boku urządzenia. 5) grzejniki gazowe wody przepływowej naleŜy instalować na ścianach z materiałów niepalnych bądź odizolować je od ściany z materiałów palnych płytą z materiału niepalnego. 3) kuchnie i kuchenki gazowe naleŜy instalować w odległości co najmniej 0. mogą być instalowane za pomocą przewodów elastycznych przeznaczonych do takich celów. wyposaŜonymi w zabezpieczenia przed zanikiem ciągu kominowego. Dopuszcza się stosowanie indywidualnych przewodów powietrznych i spalinowych jako zestawu wyrobów słuŜących do doprowadzenia powietrza do urządzenia gazowego i odprowadzenia spalin na zewnątrz. 1.pl I Warunki techniczne. 2.3 m od ścian z materiałów łatwo zapalnych.pobrano z www.6 m od elementów ścian z materiałów łatwo zapalnych. niezaleŜnie od ich obciąŜeń cieplnych. ogrzewacze pomieszczeń. z zachowaniem wymagań Polskich Norm dotyczących poszczególnych typów urządzeń gazowych. Dopuszcza się stosowanie zbiorczych przewodów systemów powietrzno-spalinowych przystosowanych do pracy z urządzeniami z zamkniętą komorą spalania. grzejniki wody przepływowej. lutownice. Biuro Projektowe 65/184 . niezaleŜnie od ich obciąŜeń cieplnych. § 174. wymagające przemieszczania. otynkowanych oraz w odległości 0. Urządzenia gazowe. powinny być połączone na stałe przewodami z indywidualnymi kanałami spalinowymi. 4) ogrzewacze pomieszczeń. pod warunkiem zastosowania skrzyniowego przerywacza ciągu lub wyposaŜenia kotłów w czujniki zaniku ciągu kominowego wyłączających równocześnie wszystkie kotły. Grzewcze urządzenia gazowe. 1. o której mowa w przepisach dotyczących zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe. kolby. 2. 5. grzejniki wody przepływowej. licząc w rzucie poziomym. w miejscu łatwo dostępnym. jak kotły. Przewody i kanały spalinowe odprowadzające spaliny od urządzeń gazowych na zasadzie ciągu naturalnego powinny posiadać przekroje wynikające z obliczeń oraz zapewniać podciśnienie ciągu w wysokości odpowiedniej dla typu urządzenia i jego mocy cieplnej. nieosłoniętych tynkiem. 2) wykonania dla kotłów z palnikami nadmuchowymi przewodu spalinowego o przekroju poprzecznym nie mniejszym niŜ 1. w odległości nie większej niŜ 1 m od króćca przyłączeniowego.nndom. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 1) urządzenia gazowe naleŜy połączyć ze stalowymi lub miedzianymi przewodami instalacji gazowej na stałe lub z zastosowaniem elastycznych przewodów metalowych. 4. takie jak palniki.6 sumy przekrojów przewodów odprowadzających spaliny z poszczególnych kotłów. Dopuszcza się w pomieszczeniu kotłowni przyłączenie kilku kotłów do wspólnego kanału spalinowego w przypadku: 1) kotłów pobierających powietrze do spalania z pomieszczenia. których temperatura osłon moŜe przekroczyć 60° C. z uwzględnieniem instrukcji technicznej producenta urządzenia. takie jak: kotły ogrzewcze. naleŜy instalować w odległości co najmniej 0. a takŜe wyposaŜenie wylotu NNDOM -Nasz Nowy DOM. w którym jest zainstalowane urządzenie gazowe. powinny być podłączone na stałe z indywidualnymi kanałami spalinowymi.

5 m ponad poziomem terenu. 2) 5 kW . o których mowa w ust. jeŜeli ich działanie nie zakłóca przepływu spalin. Biuro Projektowe 66/184 . powinny być dostosowane do warunków pracy danego typu urządzeń oraz spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej kotłów grzewczych wodnych. jeŜeli wynika to z warunków pracy urządzeń.nndom. 1. 1 pkt 2. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku. 9. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przewodu spalinowego w czujnik zaniku ciągu kominowego. powinny spełniać następujące wymagania: 1) przekroje poprzeczne przewodu. Dopuszcza się instalowanie przepustnic w przewodach odprowadzających spaliny z poszczególnych urządzeń. zagrodowych i rekreacji indywidualnej.pobrano z www. Urządzenia gazowe wyposaŜone w palniki nadmuchowe powinny być połączone przewodami z kanałami spalinowymi. powinny znajdować się wyŜej niŜ 2. a przewodów poziomych ułoŜonych ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku urządzenia . powinny być zaopatrzone w wywietrzniki dobrane do ilości spalin. Przewody i kanały spalinowe. których przekroje naleŜy dobierać z uwzględnieniem nadciśnień występujących w komorach spalania tych urządzeń.w pozostałych budynkach mieszkalnych. 3) długość kanału spalinowego mierzona od osi wlotu przewodu spalinowego do krawędzi wylotu kanału nad dachem powinna być nie mniejsza niŜ 2 m.pl I Warunki techniczne.22 m. wyłączającego równocześnie wszystkie kotły. a takŜe kanału spalinowego powinny być stałe na całej długości. 4) wyloty kanałów spalinowych. odprowadzające spaliny od grzewczych urządzeń gazowych. Przewody i kanały spalinowe. Odległość między wylotami przewodów. 8. 1. połoŜenia w określonej strefie wiatrowej i warunków lokalnych. 6.5 m. NNDOM -Nasz Nowy DOM. 10. odprowadzające spaliny od kotłów. z wyłączeniem kotłów. Wyloty przewodów. 2.w wolno stojących budynkach jednorodzinnych. § 175. 2) długość pionowych przewodów spalinowych powinna być nie mniejsza niŜ 0. przy czym dla urządzeń o mocy cieplnej większej niŜ 30 kW naleŜy instalować czujniki. 6. Przewody i kanały spalinowe odprowadzające spaliny od urządzeń gazowych. Nad urządzeniami gazowymi typu restauracyjnego z odprowadzeniem spalin do pomieszczenia naleŜy umieszczać okapy odprowadzające te spaliny do kanałów spalinowych. a odległość tych wylotów od najbliŜszej krawędzi okien i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niŜ 0. powinny być dostosowane do warunków pracy danego typu urządzenia. jeŜeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niŜ: 1) 21 kW . długości odcinków pionowych. 3. powinna być nie mniejsza niŜ 3 m. wyłączające urządzenie w przypadku zaniku ciągu kominowego. 7.nie większa niŜ 2 m. o których mowa w ust.

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2. 9. 1. 5. W pomieszczeniu z zainstalowanymi kotłami. 3.5 m. Kotły na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej powyŜej 60 kW do 2.pl I Warunki techniczne. 1. 4. zabrania się instalowania urządzeń przeznaczonych do pomiaru zuŜycia gazu. Kotły na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej powyŜej 30 kW do 60 kW naleŜy instalować w pomieszczeniu technicznym lub w przewidzianym wyłącznie na kotłownię budynku wolno stojącym. powinna być określana indywidualnie. 1 pkt 2. a takŜe odpowiadać wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niŜ 1. Biuro Projektowe 67/184 . zlokalizowanych w budynku o innym przeznaczeniu niŜ kotłownia. jeŜeli w odległości do 8 m nie znajduje się plac zabaw dla dzieci lub inne miejsca rekreacyjne. od których indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe są wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku. przy uwzględnieniu warunków technicznych i technologicznych. lecz nie mniej niŜ 0. a takŜe wymagań eksploatacyjnych.000 kW.nndom. Kotły na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej powyŜej 2.000 kW mogą być instalowane wyłącznie w budynku wolno stojącym przeznaczonym na kotłownię. Odległość między wylotami przewodów. Kubatura pomieszczeń z kotłami na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej do 60 kW oraz z kotłami o mocy cieplnej powyŜej 60 kW pobierającymi powietrze z pomieszczeń powinna odpowiadać wymaganiom określonym w § 172. o których mowa w ust. pod warunkiem spełnienia następujących wymagań: NNDOM -Nasz Nowy DOM.000 kW naleŜy instalować w słuŜącym wyłącznie do tego celu pomieszczeniu technicznym lub w budynku wolno stojącym przeznaczonym wyłącznie na kotłownię. 4 i 5.5 m ponad poziomem terenu. 7. 3. powinny znajdować się wyŜej niŜ 2. 4 i 5. a od ściany innego budynku z oknami nie mniej niŜ 12 m. o których mowa w ust. § 176. Kubatura pomieszczeń z kotłami. a takŜe jeŜeli wyloty przewodów znajdują się wyŜej niŜ 3 m ponad poziomem terenu. z zamkniętą komorą spalania.5 m. 3. o których mowa w ust.pobrano z www. Kotły na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej do 30 kW mogą być instalowane w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz w miejscach. Dopuszcza się sytuowanie tych wylotów poniŜej 2. 8. o których mowa w ust. Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na paliwa gazowe powinny odpowiadać wymaganiom § 172 oraz innym przepisom rozporządzenia. W budynkach produkcyjnych i magazynowych oraz halach sportowych i widowiskowych nie ogranicza się nominalnej mocy cieplnej urządzeń z zamkniętą komorą spalania. z którego nie mogą być zasilane pozostałe urządzenia gazowe w tym budynku.5 m ponad poziomem terenu. Do pomieszczeń technicznych z zainstalowanymi kotłami o łącznej mocy cieplnej powyŜej 60 kW do 2. Urządzenia gazowe instalowane w budynku mogą być zasilane gazem płynnym z indywidualnych butli o nominalnej zawartości gazu do 11 kg. 2. jeŜeli odległość tej ściany od granicy działki budowlanej wynosi co najmniej 8 m. 6. § 177. naleŜy doprowadzić odrębny przewód gazowy. o których mowa w ust. 4. powinna być nie mniejsza niŜ 3 m. Wyloty przewodów. a odległość tych wylotów od najbliŜszej krawędzi okien otwieranych i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niŜ 0.

pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w przepisach odrębnych dotyczących ich lokalizacji. Instalacje gazowe w budynku lub w zespole budynków mogą być zasilane z jednego zbiornika gazu płynnego bądź zespołu takich zbiorników. naleŜy zachować odległość co najmniej 1. 5) między butlą a urządzeniem promieniującym ciepło. 2) w pomieszczeniu. odpornego na składniki gazu płynnego. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 1) w jednym mieszkaniu. ochrony przed działaniem czynników atmosferycznych oraz ograniczenia dostępu osobom niepowołanym. 3) butle w baterii powinny być podłączone do kolektora wykonanego z rury stalowej bez szwu lub rury przewodowej łączonej przez spawanie.pl I Warunki techniczne. w miejscu oznakowanym. w którym instaluje się butlę. 7) urządzenia gazowe naleŜy łączyć z reduktorem ciśnienia gazu na butli za pomocą elastycznego przewodu o długości nieprzekraczającej 3 m i wytrzymałości na ciśnienie co najmniej 300 kPa. rurą stalową o długości co najmniej 0. 6) butli nie naleŜy umieszczać w odległości mniejszej niŜ 1 m od urządzeń mogących powodować iskrzenie. 8) urządzenie gazowe o mocy cieplnej przekraczającej 10 kW naleŜy łączyć z przewodem elastycznym. pod warunkiem spełnienia następujących wymagań: 1) butle powinny być umieszczone na zewnątrz budynku. 3) butlę naleŜy instalować wyłącznie w pozycji pionowej. pod zadaszeniem chroniącym od wpływu czynników atmosferycznych.nndom. w miejscach podmokłych oraz w odległości mniejszej niŜ 5 m od rowów. NNDOM -Nasz Nowy DOM. 4) odległość butli od najbliŜszych otworów okiennych lub drzwiowych w ścianie zewnętrznej budynku nie powinna być mniejsza niŜ 2 m. z wyłączeniem zestawów urządzeń gazowych z butlami.5 m. na utwardzonym podłoŜu. Biuro Projektowe 68/184 . § 178. § 179. Instalacje gazowe w budynku lub w zespole budynków mogą być zasilane gazem płynnym z butli gazowej o nominalnej zawartości gazu do 33 kg lub z baterii takich butli. 2) liczba butli w baterii nie moŜe przekraczać 10. 4) butlę naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. 1. studzienek lub wpustów kanalizacyjnych. 2. 5) butle nie mogą być sytuowane w zagłębieniach terenu.5 m. warsztacie lub lokalu uŜytkowym nie naleŜy instalować więcej niŜ dwóch butli. Instalacje gazowe w budynku lub w zespole budynków mogą być zasilane z jednego zbiornika z gazem płynnym lub grupy takich zbiorników. § 179. naleŜy zachować temperaturę niŜszą niŜ 35° C.pobrano z www. uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę do 60° C. Zbiorniki gazu płynnego nie mogą być sytuowane w zagłębieniach terenu. o którym mowa w pkt 7. 1.

3. Zbiorniki gazu płynnego nie mogą być sytuowane w zagłębieniach terenu.nndom.5 m . określa poniŜsza tabela: Nominalna pojemność zbiornika w m3 Odległość budynków mieszkalnych. a ich łączna pojemność 100 m3. Odległość pomiędzy grupami zbiorników naziemnych powinna wynosić: 1) 7. NNDOM -Nasz Nowy DOM. 4. Dopuszczalną odległość zbiorników z gazem płynnym od budynków mieszkalnych.5 1/4 sumy średnic dwóch sąsiednich zbiorników 5. gdy łączna pojemność zbiorników w grupie przekracza 30 m3. budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków uŜyteczności publicznej. Biuro Projektowe 69/184 .5 3 5 10 15 20 Odległość od sąsiedniego zbiornika naziemnego lub podziemnego w m 1 do 3 powyŜej 3 do 5 powyŜej 5 do 7 powyŜej 7 do 10 powyŜej 10 do 40 powyŜej 40 do 65 powyŜej 65 do 100 2 3 5 7. a takŜe między zbiornikami. Liczba zbiorników naziemnych w grupie nie powinna przekraczać 6 sztuk. w miejscach podmokłych oraz w odległości mniejszej niŜ 5 m od rowów.pl I Warunki techniczne.w przypadku. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2.w przypadku.pobrano z www. Dopuszczalna odległość zbiorników z gazem płynnym od budynków produkcyjnych i magazynowych powinna wynosić dla zbiorników o pojemności: 1) do 10 m3 . 4 w kolumnach 2 i 3. gdy łączna pojemność zbiorników w grupie nie przekracza 30 m3.5 10 20 30 40 4 1 1 1.nie mniej niŜ odległość określona w tabeli w ust. studzienek lub wpustów kanalizacyjnych. 2) powyŜej 10 m3 .5 1.nie mniej niŜ połowa odległości określonej w tabeli w ust. budynków zamieszkania zbiorowego i budynków uŜyteczności publicznej od: zbiornika naziemnego w m zbiornika podziemnego w m 3 1 2. 2) 15 m . 4 w kolumnach 2 i 3.

4 w kolumnie 2 od dowolnego punktu zbiornika. która znajduje się w odległości mniejszej niŜ określona w tabeli w ust. ochrony przeciwpoŜarowej. a takŜe od szyny zelektryfikowanej linii kolejowej lub tramwajowej powinna wynosić co najmniej: 1) 3 m . Instalacja i urządzenia elektryczne. moŜe mieć miejsce równieŜ wówczas. 4 w kolumnie 2 mogą być zmniejszone do 50 % w przypadku zastosowania wolno stojącej ściany oddzielenia przeciwpoŜarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej R E I 120. Biuro Projektowe Maksymalna wartość 70/184 . wybuchem i innymi szkodami. Wymiary wolno stojącej ściany oraz jej odległość od zbiornika powinny być tak dobrane. o którym mowa w poniŜszej tabeli. usytuowanej pomiędzy zbiornikiem z gazem płynnym a budynkiem. 7.przy napięciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej do 1 kV. 7. Dla zbiornika z gazem płynnym o pojemności do 10 m3 zmniejszenie jego odległości od budynku.nndom. przy zachowaniu przepisów rozporządzenia. powstaniem poŜaru. przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi. powiększonej po 2 m z obu jego stron. powinny zapewniać: 1) dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do odbiorników. aby osłonić zbiornik od tej części budynku. 9. a takŜe wymagań Polskich Norm odnoszących się do tych instalacji i urządzeń. 3) ochronę przed emisją drgań i hałasu powyŜej dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym oddziaływaniem pola elektromagnetycznego. 8. Odległość zbiorników z gazem płynnym od granicy z sąsiednią działką budowlaną powinna być nie mniejsza niŜ połowa odległości określonej w tabeli w ust. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 6. o której mowa w ust.przy napięciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej równym lub większym od 1 kV. wartość mocy jednostkowej oświetlenia nie moŜe przekraczać określonych wielkości dopuszczalnych: Typ budynku NNDOM -Nasz Nowy DOM. przy zachowaniu wymaganej odległości od budynku danego rodzaju. W budynku uŜyteczności publicznej. przepisów odrębnych dotyczących dostarczania energii. ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. stosownie do potrzeb uŜytkowych. 2) ochronę przed poraŜeniem prądem elektrycznym. 2) 15 m . Rozdział 8 Instalacja elektryczna § 180. Odległości określone w tabeli w ust. gdy pionowy pas ściany tego budynku o szerokości co najmniej równej rzutowi równoległemu zbiornika.pl I Warunki techniczne. § 180a.pobrano z www. 4 w kolumnach 2 i 3. Odległość zbiornika z gazem płynnym od rzutu poziomego skrajnego przewodu elektroenergetycznej linii napowietrznej. oraz o wysokości równej wysokości budynku będzie miał klasę odporności ogniowej co najmniej R E I 120 i w tym pasie ściany nie będą znajdowały się otwory okienne i drzwiowe.

przy czym czas działania tego oświetlenia powinien być dostosowany do warunków występujących w pomieszczeniu i wynosić nie mniej niŜ 1 godzinę. sal konferencyjnych. 2.spełnienie kryteriów oświetlenia w stopniu pełnym z uwzględnieniem komunikacji wizualnej § 181. Biuro Projektowe 71/184 .000 m2 w budynkach uŜyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. w których nawet krótkotrwałe wyłączenie oświetlenia podstawowego moŜe spowodować następstwa wymienione w ust. teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych.pobrano z www.000 m2 w oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. 1. 1. d) o powierzchni ponad 1. garaŜach e) o powierzchni ponad 2. w którym zanik napięcia w elektrycznej sieci zasilającej moŜe spowodować zagroŜenie Ŝycia lub zdrowia ludzi. Budynek.nndom. b) audytoriów. c) wystawowych w muzeach. 2) na drogach ewakuacyjnych: NNDOM -Nasz Nowy DOM. a takŜe znaczne straty materialne.spełnianie kryteriów oświetlenia w stopniu podstawowym B . Oświetlenie ewakuacyjne naleŜy stosować: 1) w pomieszczeniach: a) widowni kin. W budynku wysokościowym jednym ze źródeł zasilania powinien być zespół prądotwórczy. samoczynnie załączających się źródeł energii elektrycznej.spełnianie kryteriów oświetlenia w stopniu rozszerzonym C . powaŜne zagroŜenie środowiska.pl I Warunki techniczne. oraz wyposaŜać w samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne). Oświetlenie bezpieczeństwa naleŜy stosować w pomieszczeniach. naleŜy zasilać co najmniej z dwóch niezaleŜnych. 3. lokali rozrywkowych oraz sal sportowych przeznaczonych dla ponad 200 osób. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mocy jednostkowej [W/m2] Klasa kryteriów*) A Biura Szkoły Szpitale Restauracje 15 15 15 10 B 20 20 25 25 20 25 C 25 25 35 35 30 35 Sportowo-rekreacyjne 10 Handlowo-usługowe *) 15 Ustala się następujące klasy kryteriów: A .

a takŜe znaczne straty materialne. b) audytoriów. 3. 7. w których po zaniku oświetlenia podstawowego istnieje konieczność kontynuowania czynności w niezmieniony sposób lub ich bezpiecznego zakończenia. naleŜy zasilać co najmniej z dwóch niezaleŜnych.nndom. czytelni. 5. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie a) z pomieszczeń wymienionych w pkt 1. lokali rozrywkowych oraz sal sportowych. przy czym czas działania tego oświetlenia powinien być dostosowany do uwarunkowań wynikających z wykonywanych czynności oraz warunków występujących w pomieszczeniu. drogi komunikacyjnej lub sposobu jego uŜytkowania. naleŜy stosować oświetlenie przeszkodowe. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne naleŜy stosować: 1) w pomieszczeniach: a) widowni kin. przeznaczonych dla ponad 200 osób. c) wystawowych w muzeach. samoczynnie załączających się źródeł energii elektrycznej oraz wyposaŜać w samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne). 2. e) o powierzchni netto ponad 2.pl I Warunki techniczne. 4.pobrano z www. które jest uŜytkowane przy zgaszonym oświetleniu podstawowym. 5 dla oświetlenia ewakuacyjnego. w których oświetlenie bezpieczeństwa spełnia warunek określony w ust. § 181. 2) na drogach ewakuacyjnych: NNDOM -Nasz Nowy DOM. sal konferencyjnych. 1. 6. W pomieszczeniu.000 m2 w budynkach uŜyteczności publicznej. a takŜe podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji.000 m2 w garaŜach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. Oświetlenie ewakuacyjne nie jest wymagane w pomieszczeniach. b) oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. Biuro Projektowe 72/184 . zasilane napięciem bezpiecznym. W budynku wysokościowym jednym ze źródeł zasilania powinien być zespół prądotwórczy. Budynek. powaŜne zagroŜenie środowiska. teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych. a takŜe wymagania Polskich Norm w tym zakresie. d) o powierzchni netto ponad 1. w którym zanik napięcia w elektroenergetycznej sieci zasilającej moŜe spowodować zagroŜenie Ŝycia lub zdrowia ludzi. słuŜące uwidocznieniu przeszkód wynikających z układu budynku. c) w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do pobytu ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się. Oświetlenie bezpieczeństwa. d) w wysokich i wysokościowych budynkach uŜyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach produkcyjnych i magazynowych. Oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 2 godziny od zaniku oświetlenia podstawowego. Awaryjne oświetlenie zapasowe naleŜy stosować w pomieszczeniach. ewakuacyjne i przeszkodowe oraz podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji naleŜy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie.

nndom. 6. Pomieszczenie stacji transformatorowej moŜe być sytuowane w budynkach o innym przeznaczeniu. naleŜy stosować oświetlenie dodatkowe. b) oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego. § 183. jeŜeli są spełnione warunki określone w § 96 oraz: 1) zostanie zachowana odległość pozioma i pionowa przeznaczonych na stały pobyt ludzi co najmniej 2. słuŜące uwidocznieniu przeszkód wynikających z układu budynku. 1. Oświetlenie awaryjne naleŜy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie. W pomieszczeniu. 5 dla awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. zasilane napięciem nieprzekraczającym napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale. 5) zasadę selektywności (wybiórczości) zabezpieczeń. d) w wysokich i wysokościowych budynkach uŜyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. 5. wpływami atmosferycznymi. 7. § 182.pobrano z www. 4) wyłączniki nadprądowe w obwodach odbiorczych. w których awaryjne oświetlenie zapasowe spełnia warunek określony w ust. które jest uŜytkowane przy wyłączonym oświetleniu podstawowym. umoŜliwiające odłączenie od sieci zasilającej i usytuowane w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami. inne środki ochrony przeciwporaŜeniowej. a takŜe ingerencją osób niepowołanych.8 m. dróg komunikacji ogólnej lub sposobu jego uŜytkowania.pl I Warunki techniczne. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie a) z pomieszczeń wymienionych w pkt 1. W instalacjach elektrycznych naleŜy stosować: 1) złącza instalacji elektrycznej budynku. powodujące w warunkach uszkodzenia samoczynne wyłączenie zasilania. 3) urządzenia ochronne róŜnicowoprądowe uzupełniające podstawową ochronę przeciwporaŜeniową i ochronę przed powstaniem poŜaru. 3) urządzenia ochronne róŜnicowoprądowe lub odpowiednie do rodzaju i przeznaczenia budynku bądź jego części. a takŜe podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji. Biuro Projektowe 73/184 . NNDOM -Nasz Nowy DOM. 6) przeciwpoŜarowe wyłączniki prądu. 2) oddzielny przewód ochronny i neutralny. c) w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do uŜytku osób o ograniczonej zdolności poruszania się. od pomieszczeń 2) ściany i stropy będą stanowiły oddzielenia przeciwpoŜarowe oraz będą miały zabezpieczenia przed przedostawaniem się cieczy i gazów. 4. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne nie jest wymagane w pomieszczeniach. w obwodach rozdzielczych i odbiorczych.

000 m3 lub zawierających strefy zagroŜone wybuchem. odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów. 8) metalowe elementy obudowy urządzeń instalacji telekomunikacyjnej. 4) metalowe elementy instalacji gazowej. 1. 3) instalację ogrzewczą wodną wykonaną z przewodów metalowych. 3. Połączeniami wyrównawczymi. jeŜeli występuje ono w budynku. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 7) połączenia wyrównawcze główne i miejscowe. 2. 9) przewody elektryczne z Ŝyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi. 6) metalowe elementy przewodów i wkładów kominowych. Jako uziomy instalacji elektrycznej naleŜy wykorzystywać metalowe konstrukcje budynków. NNDOM -Nasz Nowy DOM. naleŜy objąć: 1) instalację wodociągową wykonaną z przewodów metalowych. z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia. 2. Biuro Projektowe 74/184 . 1 pkt 7. w tym zespołu prądotwórczego. naleŜy stosować w strefach poŜarowych o kubaturze przekraczającej 1. 10) urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej.pl I Warunki techniczne. PrzeciwpoŜarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliŜu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany. powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących ochrony odgromowej obiektów budowlanych. z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie awaryjne. 4. o której mowa w § 53 ust. 3. Dopuszcza się wykorzystywanie jako uziomy instalacji elektrycznej metalowych przewodów sieci wodociągowej. Instalacja piorunochronna. § 185. pod warunkiem zachowania wymagań Polskiej Normy dotyczącej uziemień i przewodów ochronnych oraz uzyskania zgody jednostki eksploatującej tę sieć.pobrano z www. 7) metalowe elementy przewodów i urządzeń do wentylacji i klimatyzacji. powinna być wykonana zgodnie z Polską Normą dotyczącą ochrony odgromowej obiektów budowlanych. Instalacja piorunochronna. Odcięcie dopływu prądu przeciwpoŜarowym wyłącznikiem nie moŜe powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej. 3. 1a. 8) zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych. o których mowa w ust. równoległych do krawędzi ścian i stropów. usytuowane w miejscu łatwo dostępnym i zabezpieczone przed uszkodzeniami i ingerencją osób niepowołanych. zbrojenia fundamentów oraz inne metalowe elementy umieszczone w niezbrojonych fundamentach stanowiące sztuczny uziom fundamentowy. PrzeciwpoŜarowy wyłącznik prądu. 2. 5) metalowe elementy szybów i maszynowni dźwigów. których funkcjonowanie jest niezbędne podczas poŜaru. o której mowa w § 53 ust. 2. 1. Instalacja odbiorcza w budynku i w samodzielnym lokalu powinna być wyposaŜona w urządzenia do pomiaru zuŜycia energii elektrycznej. § 184. jeŜeli ich przekrój nie przekracza 10 mm2. łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku.nndom. 2) metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej.

zgodnie z Polską Normą dotyczącą wymagań w tym zakresie. dla przewodów i kabli znajdujących się w obrębie przestrzeni chronionych stałym urządzeniem gaśniczym tryskaczowym oraz dla przewodów i kabli zasilających i sterujących urządzeniami klap dymowych. o którym mowa w ust. stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami słuŜącymi ochronie przeciwpoŜarowej. Przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe wraz z ich zamocowaniami. § 187. Ocena zespołów kablowych w zakresie ciągłości dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania oraz uwzględniać warunki określone w § 164. NNDOM -Nasz Nowy DOM. o której mowa w ust. budynku zamieszkania zbiorowego i budynku uŜyteczności publicznej naleŜy prowadzić poza mieszkaniami i pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. Zespoły kablowe umieszczone w pomieszczeniach chronionych stałymi wodnymi urządzeniami gaśniczymi powinny być odporne na oddziaływanie wody. Główne ciągi instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 6. zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej metody badań palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających. w zamykanych szafkach. z uwzględnieniem rodzaju podłoŜa i przewidywanego sposobu mocowania do niego. 2. JeŜeli przewody i kable ułoŜone są w ognioochronnych kanałach kablowych. 4. w wydzielonych kanałach lub szybach instalacyjnych. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2. aby w wymaganym czasie. do 30 minut. zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie. Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami słuŜącymi ochronie przeciwpoŜarowej powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach poŜaru przez wymagany czas działania urządzenia przeciwpoŜarowego. 2. § 186. powinna być wykonana zgodnie z warunkami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej badania odporności ogniowej. 3 i 5. 3. zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej naleŜy prowadzić poza mieszkaniami i pomieszczeniami uŜytkowymi. Biuro Projektowe 75/184 . 3.nndom. Przewody i kable elektryczne w obwodach urządzeń alarmu poŜaru. Przewody i kable elektryczne naleŜy prowadzić w sposób umoŜliwiający ich wymianę bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku. 2. 1. 3. z zastrzeŜeniem ust. Zespoły kablowe powinny być tak zaprojektowane i wykonane.pl I Warunki techniczne. Dopuszcza się ograniczenie czasu zapewnienia ciągłości dostawy energii elektrycznej do urządzeń słuŜących ochronie przeciwpoŜarowej. oświetlenia awaryjnego i łączności powinny mieć klasę PH odpowiednią do czasu wymaganego do działania tych urządzeń. nie nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnału spowodowana oddziaływaniami elementów budynku lub wyposaŜenia. Dopuszcza się prowadzenie przewodów elektrycznych wtynkowych. Główne. pionowe ciągi instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym. W budynku wielorodzinnym liczniki pomiaru zuŜycia energii elektrycznej naleŜy umieszczać poza lokalami mieszkalnymi. to wówczas wymaganie odporności na działanie wody uznaje się za spełnione. 5. w wydzielonych kanałach lub szybach instalacyjnych. 4. 7. powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzenia. zwane dalej "zespołami kablowymi".pobrano z www. jednak nie mniejszy niŜ 90 minut. 1. pod warunkiem pokrycia ich warstwą tynku o grubości co najmniej 5 mm.

§ 190. 1. gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia. Elementy instalacji telekomunikacyjnej. w odrębnym pomieszczeniu lub szafce. Biuro Projektowe 76/184 . 1. których sposób uŜytkowania moŜe spowodować przerwy lub zakłócenia przekazywanego sygnału. 2. Instalację telekomunikacyjną budynku. Pomieszczenia w mieszkaniu naleŜy wyposaŜać w wypusty oświetleniowe oraz w niezbędną liczbę odpowiednio rozmieszczonych gniazd wtyczkowych. Instalacja oświetleniowa w pokojach powinna umoŜliwiać załączanie źródeł światła za pomocą łączników wieloobwodowych. zgodnie z § 56. o których mowa w § 183 ust. w tym radiowo-telewizyjnej. moŜe być ograniczony do 30 minut. 1.nndom. § 192. stanowią elementy infrastruktury telekomunikacyjnej. o której mowa w ust. Czas zapewnienia ciągłości dostawy energii elektrycznej lub sygnału do urządzeń. 2. o której mowa w § 56. o których mowa w ust. Połączenie sieci telekomunikacyjnej z instalacją telekomunikacyjną budynku powinno być usytuowane na pierwszej podziemnej lub pierwszej nadziemnej kondygnacji budynku.pobrano z www. 1. § 191. naleŜy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi. których sposób uŜytkowania moŜe powodować przerwy lub zakłócenia przekazywanego sygnału.na jego najwyŜszej kondygnacji. § 189. 1 pkt 7. o której mowa w § 184 ust. przystosowania do wyposaŜenia w instalacje telekomunikacyjne. powinno być łatwo dostępne dla obsługi technicznej i zabezpieczone przed ingerencją osób nieuprawnionych. Mieszkania w budynku wielorodzinnym i odrębne mieszkania w budynku zamieszkania zbiorowego naleŜy wyposaŜyć w instalację wejściowej sygnalizacji dzwonkowej. gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia. 2.równieŜ w odpowiednią sygnalizację alarmowoprzyzywową. w szczególności kable i przewody wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi. 3. 1. 3. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 7. § 192. § 188. a w przypadku systemu radiowego . w tym radiowo-telewizyjne. NNDOM -Nasz Nowy DOM. 3. w tym radiowo-telewizyjną. począwszy od punktu połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną (przełącznica kablowa) lub od urządzenia systemu radiowego do gniazda abonenckiego. 2. 3. a elementy wyprowadzone ponad dach połączyć z instalacją piorunochronną. Obwody odbiorcze instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym naleŜy prowadzić w obrębie kaŜdego mieszkania lub lokalu uŜytkowego. Miejsce lub pomieszczenie przeznaczone na urządzenia techniczne. W budynku wielorodzinnym oświetlenie i odbiorniki w pomieszczeniach komunikacji ogólnej oraz technicznych i gospodarczych powinny być zasilane z tablic administracyjnych. gniazd wtyczkowych w łazience. W budynku wymagającym.pl I Warunki techniczne. a w razie przeznaczenia ich dla osób niepełnosprawnych . główne ciągi tych instalacji powinny być prowadzone poza lokalami mieszkalnymi oraz pomieszczeniami uŜytkowymi. W instalacji elektrycznej w mieszkaniu naleŜy stosować wyodrębnione obwody: oświetlenia. związane z instalacją telekomunikacyjną. o ile zespoły kablowe znajdują się w obrębie przestrzeni chronionych stałymi samoczynnymi urządzeniami gaśniczymi wodnymi. Główne ciągi instalacji telekomunikacyjnej powinny być prowadzone w wydzielonych kanałach lub szybach instalacyjnych poza mieszkaniami i lokalami uŜytkowymi oraz innymi pomieszczeniami.

powinien być przystosowany do przewozu mebli. a takŜe w kaŜdej wydzielonej w pionie. poza przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. poręcze na wysokości 0. Kabina dźwigu osobowego dostępna dla osób niepełnosprawnych powinna mieć szerokość co najmniej 1. 5.1 m i długość 1.nndom. § 195. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 4. Prowadzenie instalacji telekomunikacyjnej i rozmieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych w budynku powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania i bezpieczeństwo osób korzystających z części wspólnych budynku. 2.pl I Warunki techniczne.9 m oraz tablicę przyzywową na wysokości od 0. Dźwigi przeznaczone dla ekip ratowniczych powinny spełniać wymagania określone w § 253 oraz w przepisach odrębnych dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej.2 m w odległości nie mniejszej niŜ 0. NNDOM -Nasz Nowy DOM. Biuro Projektowe 77/184 . 2a. 1 i 2. 4.pobrano z www. Nie dotyczy to kondygnacji nadbudowanej lub powstałej w wyniku adaptacji strychu na cele mieszkalne lub inne cele uŜytkowe. RóŜnica poziomów podłogi kabiny dźwigu. W budynkach.5 m od naroŜa kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych i informacją głosową. § 194. dopuszcza się instalowanie dźwigu niespełniającego wymagań. jego wysokości oraz liczby i rodzaju uŜytkowników.4 m. 2. liczbę i parametry techniczno-uŜytkowe dźwigów naleŜy ustalać z uwzględnieniem przeznaczenia budynku. 1. 2.6 m.8 m do 1. Dostęp do dźwigu powinien być zapewniony z kaŜdej kondygnacji uŜytkowej. a elementy instalacji wyprowadzone ponad dach połączyć z instalacją piorunochronną. W instalacji telekomunikacyjnej naleŜy zastosować urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej.02 m. mającym nie więcej niŜ 3 mieszkania dostępne z klatki schodowej na kondygnacji. chorych na noszach i osób niepełnosprawnych. 6. i posadzki tej kondygnacji przy wyjściu z dźwigu nie powinna być większa niŜ 0. zatrzymującego się na kondygnacji uŜytkowej. określonych w ust. odrębnej części (segmencie) takiego budynku. Co najmniej jeden z dźwigów słuŜących komunikacji ogólnej w budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. o których mowa w § 54 ust. o której mowa w § 184 ust. 3. W śródmiejskiej zabudowie uzupełniającej w średniowysokim budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 3. Odległość pomiędzy zamkniętymi drzwiami przystankowymi dźwigu a przeciwległą ścianą lub inną przegrodą powinna wynosić co najmniej: 1) dla dźwigów osobowych . Rozdział 9 Urządzenia dźwigowe § 193. lub bezpośrednio uziemić w przypadku braku instalacji piorunochronnej. 1.1. Miejsce lub pomieszczenie przeznaczone na osprzęt i urządzenia instalacyjne powinno być łatwo dostępne dla obsługi technicznej i oznakowane w sposób jednoznacznie określający operatora sieci telekomunikacyjnej.

1. dopuszcza się instalowanie dźwigów z napędem elektrycznym bez wykonywania dylatacji szybów dźwigowych. 1. z zastrzeŜeniem § 96 ust. pod warunkiem ich oddzielenia od pomieszczeń mieszkalnych pomieszczeniami nieprzeznaczonymi na stały pobyt ludzi. Nie dotyczy to kondygnacji nadbudowanej lub powstałej w wyniku adaptacji strychu na cele mieszkalne. Maszynownia dźwigów powinna być wyposaŜona w urządzenia umoŜliwiające podnoszenie elementów instalacji dźwigowych. 1. a pod trasą jazdy przeciwwagi znajduje się filar oparty na stałym podłoŜu lub gdy przeciwwaga wyposaŜona jest w chwytacze. 3. W budynkach. pod warunkiem zapewnienia w nich minimalnej temperatury +5° C.1. 1. gdy strop pod szybem dźwigu wytrzymuje obciąŜenie zmienne co najmniej 5.8 m. 2. o którym mowa w ust.3 m.nndom. 2.pl I Warunki techniczne. Zespoły napędowe dźwigu powinny być zamocowane w sposób uniemoŜliwiający przenoszenie się drgań na konstrukcję budynku. dźwigów towarowych małych. § 197. Szyby dźwigów z napędem elektrycznym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i zamieszkania zbiorowego powinny być oddylatowane od ścian i stropów budynku. nie dotyczy dźwigów z napędem hydraulicznym. o których mowa w ust. 3) dla dźwigów szpitalnych i towarowych . z zachowaniem warunków określonych w § 96. z zastrzeŜeniem § 96 ust. dopuszcza się instalowanie dźwigów z napędem elektrycznym bez wykonywania dylatacji szybów dźwigowych. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2) dla dźwigów towarowych małych . dźwigów z maszynownią dolną lub boczną oraz dźwigów z wciągarkami bezreduktorowymi. 3. Wymaganie. dźwigów towarowych małych. nie dotyczy dźwigów z napędem hydraulicznym. tak aby poziomy hałasu i drgań przenikających do pomieszczeń mieszkalnych nie przekraczały wartości określonych w Polskich Normach dotyczących dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach. § 196. o którym mowa w ust. tak aby poziomy hałasu i drgań przenikających do pomieszczeń mieszkalnych nie przekraczały wartości określonych w Polskich Normach. Sytuowanie maszynowni dźwigów obok pokojów mieszkalnych jest zabronione. 2. 1. Szyby dźwigu powinny być wykonane z materiałów niepylących lub być zabezpieczone powłoką niepylącą. 1 pkt 7. Szyby i maszynownie dźwigów mogą być umieszczane poza obrębem budynków. 2. Elementy szybów i maszynowni dźwigów wykonane z metalu naleŜy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi. w szczególności zastosowania w nieoddylatowanym szybie dźwigowym zabezpieczeń przed przenoszeniem drgań z prowadnic jezdnych na konstrukcję budynku. 1. Wymaganie. § 198. o których mowa w ust. dźwigów z maszynownią dolną lub boczną oraz dźwigów z wciągarkami bezreduktorowymi. o których mowa w ust.pobrano z www. § 199. 2. 3. W budynkach. 3. NNDOM -Nasz Nowy DOM. pod warunkiem ich oddzielenia od pomieszczeń mieszkalnych pomieszczeniami nieprzeznaczonymi na stały pobyt ludzi oraz zastosowania w nieoddylatowanym szybie dźwigowym zabezpieczeń przed przenoszeniem drgań z prowadnic jezdnych na konstrukcję budynku. 1. Nie dotyczy to przypadków.000 N/m2. 1. o których mowa w § 183 ust. Biuro Projektowe 78/184 . Prowadzenie bezpośrednio pod szybami dźwigowymi dróg komunikacyjnych oraz sytuowanie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi jest zabronione. 1.

W szybach dźwigowych moŜna umieszczać wyłącznie urządzenia i przewody związane z pracą i konserwacją dźwigu. oraz uszkodzenia części niekonstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia. połączeń lub zainstalowanego wyposaŜenia w wyniku znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji. W innych budynkach w jednym szybie moŜna umieszczać nie więcej niŜ 3 dźwigi. w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.pl I Warunki techniczne. 2. § 201.pobrano z www.nndom. w tym nadszybia i podszybia. 2) przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości. Ŝe w konstrukcji budynku nie mogą wystąpić: 1) lokalne uszkodzenia. 2) odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność uŜytkową. 3. NNDOM -Nasz Nowy DOM. 1. jeŜeli konstrukcja powoduje zagroŜenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w budynku oraz w jego pobliŜu. a takŜe zniszczenie wyposaŜenia lub przechowywanego mienia. § 204. jakim powinny odpowiadać pomieszczenia maszynowni. jego wyposaŜenia oraz przechowywanych przedmiotów. 4) zniszczenia na skutek wypadku. jeŜeli wymagania uŜytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Stany graniczne nośności uwaŜa się za przekroczone. W szpitalach i budynkach opieki społecznej kaŜdy dźwig powinien być umieszczony w odrębnym szybie. określają przepisy o dozorze technicznym. aby obciąŜenia mogące na nie działać w trakcie budowy i uŜytkowania nie prowadziły do: 1) zniszczenia całości lub części budynku. a takŜe przyległych do niej niekonstrukcyjnych części budynku. Budynki i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób. trwałość i wygląd konstrukcji. w tym równieŜ rysy. 3) drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku. linowni oraz szyby dźwigów. 3) uszkodzenia części budynków. Dział V Bezpieczeństwo konstrukcji § 203. Stany graniczne przydatności do uŜytkowania uwaŜa się za przekroczone. § 202. jej części. Konstrukcja budynku powinna spełniać warunki zapewniające nieprzekroczenie stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do uŜytkowania w Ŝadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. a takŜe ograniczające jego uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. które mogą ujemnie wpływać na przydatność uŜytkową. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 200. włączając w to równieŜ funkcjonowanie maszyn i urządzeń. Szczegółowe wymagania. Biuro Projektowe 79/184 . Oznacza to.

W zakresie stanów granicznych przydatności do uŜytkowania budynków projektowanych na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej. odkształcenia i napręŜenia w konstrukcji. wymaganie określone w ust.nndom. handlowe. przebudowa oraz zmiana przeznaczenia budynku powinny być poprzedzone ekspertyzą techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku. 5. z uwzględnieniem stanu podłoŜa gruntowego. 4 nie dotyczy tych odkształceń. Dział VI Bezpieczeństwo poŜarowe Rozdział 1 Zasady ogólne § 207. o którym mowa w § 204 ust. 6. Budynki uŜyteczności publicznej z pomieszczeniami przeznaczonymi do przebywania znacznej liczby osób. § 206. targowe. budowa powinna być poprzedzona ekspertyzą techniczną stanu obiektu istniejącego. Warunki bezpieczeństwa konstrukcji. które wynikają z oddziaływań powodowanych eksploatacją górniczą. stwierdzającego jego stan bezpieczeństwa i przydatności do uŜytkowania. sportowe. 2. 1. w urządzenia do stałej kontroli parametrów istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji. W przypadku. Biuro Projektowe 80/184 . uszkodzeń oraz drgań konstrukcji. wystawowe. wynikającego z prognozowanych oddziaływań powodowanych eksploatacją górniczą. 3) ograniczenie rozprzestrzeniania się poŜaru na sąsiednie budynki. a takŜe uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych.pl I Warunki techniczne. takie jak: hale widowiskowe.pobrano z www. nadbudowa. § 205. 1. takich jak: przemieszczenia. Wzniesienie budynku w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie moŜe powodować zagroŜeń dla bezpieczeństwa uŜytkowników tego obiektu lub obniŜenia jego przydatności do uŜytkowania. przez które rozumie się wymuszone przemieszczenia i odkształcenia oraz drgania podłoŜa. 2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku. uznaje się za spełnione. jeŜeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. o których mowa w ust. odpowiednie do stanu zagroŜenia. Rozbudowa. 4) moŜliwość ewakuacji ludzi. 5. Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający w razie poŜaru: 1) nośność konstrukcji przez czas wynikający z rozporządzenia. NNDOM -Nasz Nowy DOM. 1. Na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej powinny być stosowane zabezpieczenia konstrukcji budynków. dworcowe powinny być wyposaŜone. uwzględniającą oddziaływania wywołane wzniesieniem nowego budynku. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 4. w zaleŜności od potrzeb. 7.

z uwzględnieniem § 2 ust. Stosowanie przepisów rozporządzenia wymaga uwzględnienia: 1) przepisów odrębnych dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2. 2. jeŜeli zagraŜają one Ŝyciu ludzi. wynikające z ich przeznaczenia i sposobu uŜytkowania. Przepisy rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa poŜarowego. NNDOM -Nasz Nowy DOM. stosuje się. o którym mowa w § 181. a takŜe oświetlenia awaryjnego. 2 i 3a. f) dymotwórczości materiałów budowlanych. g) toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów. d) wymagania dotyczące dróg poŜarowych.pl I Warunki techniczne. o których mowa w § 68 ust. 2. a takŜe oświetlenia awaryjnego. b) klas odporności elementów budynku. b) warunki wyposaŜania budynków lub ich części w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stałe urządzenia gaśnicze. stosuje się. § 208. z uwzględnieniem § 2 ust. b) klas odporności ogniowej elementów budynku. równieŜ do uŜytkowanych budynków istniejących. o którym mowa w § 181. c) zasady przeciwpoŜarowego zaopatrzenia wodnego. 2. Biuro Projektowe ogniowej 81/184 . 1.pobrano z www. dotyczących w szczególności zasad ustalania: a) gęstości obciąŜenia ogniowego pomieszczeń i stref poŜarowych. 2) wymagań Polskich Norm i warunków określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia. d) niepalności materiałów budowlanych. Przepisy rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa poŜarowego. c) stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku. równieŜ do uŜytkowanych budynków istniejących. a takŜe połoŜenia w stosunku do poziomu terenu oraz do innych obiektów budowlanych. określających w szczególności: a) zasady oceny zagroŜenia wybuchem i wyznaczania stref zagroŜenia wybuchem. wysokości lub liczby kondygnacji. 1 i 2. e) stopnia palności materiałów budowlanych. Przepisy niniejszego działu określają wymagania dotyczące bezpieczeństwa poŜarowego budynków lub ich części. które na podstawie przepisów odrębnych uznaje się za zagraŜające Ŝyciu ludzi. 2) wymagań Polskich Norm dotyczących w szczególności zasad ustalania: a) gęstości obciąŜenia ogniowego pomieszczeń i stref poŜarowych. wymiarów schodów.nndom.

Budynki oraz części budynków. 4. niekapiący.rozumie się elementy budynku. g) toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów. 2. a przy działaniu ognia od zewnątrz budynku określa się zgodnie z Polską Normą dotyczącą metody badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany. niezapalny. łatwo zapalny. 2) słabo rozprzestrzeniające ogień . natomiast przy działaniu ognia z drugiej strony są słabo rozprzestrzeniające ogień lub nierozprzestrzeniające ognia. jak i od zewnątrz budynku. z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej.rozumie się elementy budynku. przez elementy budynku: 1) nierozprzestrzeniające ognia rozumie się elementy budynku nierozprzestrzeniające ognia zarówno przy działaniu ognia wewnątrz. dla drzwi przystankowych do dźwigu dopuszcza się określenie odporności ogniowej zgodnie z Polską Normą dotyczącą wykonywania próby odporności ogniowej drzwi przystankowych. określane dalej jako ZL. wymagania zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia. stanowiące odrębne strefy poŜarowe w rozumieniu § 226. 3) silnie rozprzestrzeniające ogień . 3. w tym z ociepleniem i okładziną zewnętrzną lub tylko z okładziną zewnętrzną.pl I Warunki techniczne. § 208a.dla których wymagania przy działaniu ognia wewnątrz budynku określa się zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia. zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności charakteryzowane kategorią zagroŜenia ludzi. z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej. 5. intensywnie dymiący odpowiadają klasy reakcji na ogień zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia. trudno zapalny.pobrano z www. dzieli się na: 1) mieszkalne. które z jednej strony są słabo rozprzestrzeniające ogień. 1.nndom. z uwagi na przeznaczenie i sposób uŜytkowania. Biuro Projektowe publicznej 82/184 . § 209. które przy działaniu ognia z jednej strony sklasyfikowane są jako silnie rozprzestrzeniające ogień. z zastrzeŜeniem ust. niezaleŜnie od klasyfikacji uzyskanej przy działaniu ognia z drugiej strony . NNDOM -Nasz Nowy DOM. d) właściwości funkcjonalnych urządzeń słuŜących do wentylacji poŜarowej. Elementy budynku określone w rozporządzeniu jako nierozprzestrzeniające ognia. W przypadku ścian zewnętrznych budynku. 3. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie c) klas dymoszczelności zamknięć otworów. f) reakcji na ogień wyrobów (materiałów) budowlanych. 1. Określeniom uŜytym w rozporządzeniu: niepalny. Występująca w rozporządzeniu klasa E I odporności ogniowej drzwi lub innych zamknięć otworów oznacza klasę E I1 lub E I2 zgodnie z Polską Normą dotyczącą klasyfikacji ogniowej ustalanej na podstawie badań odporności ogniowej. samogasnący. e) stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku. słabo rozprzestrzeniające ogień lub silnie rozprzestrzeniające ogień powinny spełniać. Dymoszczelność drzwi oznacza klasę dymoszczelności Sm ustaloną zgodnie z Polską Normą dotyczącą klasyfikacji ogniowej ustalanej na podstawie badań odporności ogniowej.

3) inwentarskie (słuŜące do hodowli inwentarza). określanych jako PM. Strefy poŜarowe zaliczone. 3) ZL III . do więcej niŜ jednej kategorii zagroŜenia ludzi. zalicza się do jednej lub do więcej niŜ jedna spośród następujących kategorii zagroŜenia ludzi: 1) ZL I . takie jak szpitale. 1. 3. a nieprzeznaczone przede wszystkim do uŜytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się. 3.pl I Warunki techniczne.przeznaczone przede wszystkim do uŜytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się. powinny spełniać wymagania określone dla kaŜdej z tych kategorii. 4 oraz § 239 ust. określane dalej jako PM. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa poŜarowego budynków oraz części budynków stanowiących odrębne strefy poŜarowe. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa poŜarowego budynków oraz części budynków stanowiących odrębne strefy poŜarowe. 5. stacji transformatorowych. określane dalej jako IN.mogą być traktowane jako odrębne budynki.od fundamentu do przekrycia dachu .mieszkalne. 1. domy dla osób starszych. odnoszą się równieŜ do takich budynków w zabudowie zagrodowej o kubaturze brutto nieprzekraczającej 1. § 245 pkt 2 oraz § 256 ust. § 210.uŜyteczności publicznej. Przepisów § 239 ust. w zakresie kategorii ZL V. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2) produkcyjne i magazynowe. 4) ZL IV . Budynki oraz części budynków. Przepisów § 236 ust. 3. Rozdział 2 Odporność poŜarowa budynków NNDOM -Nasz Nowy DOM.500 m3. § 243 ust. kotłowni. Ŝłobki. węzłów ciepłowniczych. stanowiące odrębne strefy poŜarowe. jak stodoły. Części budynku wydzielone ścianami oddzielenia przeciwpoŜarowego w pionie . hydroforni. 2. 2. 4.zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi uŜytkownikami.nndom. 5) ZL V . niezakwalifikowane do ZL I i ZL II. budynki do przechowywania płodów rolnych i budynki gospodarcze. przedszkola. odnoszą się równieŜ do garaŜy. określanych jako IN. nie stosuje się do budynków i pomieszczeń przeznaczonych do zakwaterowania osób osadzonych. Przepisów § 242 ust. 1. § 211. 2 pkt 3 i 4 nie stosuje się do budynków zlokalizowanych na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych. 2) ZL II . 2 pkt 3 i 4 nie stosuje się do zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. z uwagi na przeznaczenie i sposób uŜytkowania.zamieszkania zbiorowego. rozdzielni elektrycznych. niezakwalifikowane do ZL I i ZL II. określane jako ZL.pobrano z www. Biuro Projektowe 83/184 . central telefonicznych oraz innych o podobnym przeznaczeniu.

000 < Q £ 2.000 2. 4. "D" i "E". Wymaganą klasę odporności poŜarowej dla budynku PM określa poniŜsza tabela: Maksymalna gęstość obciąŜenia ogniowego strefy Budynek kondygnacji poŜarowej w budynku (bez 2 wysokości) Q [MJ/m ] 1 Q £ 500 500 < Q £ 1.Zgodnie z § 228 ust.000 < Q £ 4. a scharakteryzowanych w § 216. podanych w kolejności od najwyŜszej do najniŜszej i oznaczonych literami: "A".000 1. "C". "B". Biuro Projektowe 84/184 .nndom. 1. Wymaganą klasę odporności poŜarowej dla budynku. określa poniŜsza tabela: Budynek 1 niski (N) średniowysoki (SW) wysoki (W) wysokościowy (WW) ZL I 2 "B" "B" "B" "A" ZL II 3 "B" "B" "B" "A" ZL III 4 "C" "B" "B" "A" ZL IV 5 "D" "C" "B" "B" ZL V 6 "C" "B" "B" "A" 3. 2. 1 nie mogą występować takie budynki.pl I Warunki techniczne. który określa poniŜsza tabela: Liczba kondygnacji nadziemnych 1 1 2*) ZL I 2 "D" "C" ZL II 3 "D" "C" ZL III 4 "D" "D" *) Gdy poziom stropu nad pierwszą kondygnacją jest na wysokości nie większej niŜ 9 m. NNDOM -Nasz Nowy DOM.000 2 "E" "D" "C" "B" "A" o jednej Budynek wielokondygnacyjny nadziemnej ograniczenia niski średniowysoki wysoki wysokościowy (N) 3 "D" "D" "C" "B" "A" (SW) 4 "C" "C" "C" "B" "A" (W) 5 "B" "B" "B" * * (WW) 6 "B" "B" "B" * * * .pobrano z www. Ustanawia się pięć klas odporności poŜarowej budynków lub ich części.000 Q > 4. zaliczonego do jednej kategorii ZL. Dopuszcza się obniŜenie wymaganej klasy odporności poŜarowej w niektórych budynkach niskich (N) do poziomu. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 212.

Liczba nadziemnych 1 1 2*) kondygnacji ZL I 2 "D" "C" ZL II 3 "D" "C" ZL III 4 "D" "D" *) Gdy poziom stropu nad pierwszą kondygnacją nadziemną jest na wysokości nie większej niŜ 9 m nad poziomem terenu. przy czym do tego ustalenia nie bierze się pod uwagę tych części podziemnych budynku.pobrano z www. klasę odporności poŜarowej budynku ustala się. NNDOM -Nasz Nowy DOM. zgodnie z oznaczeniem pod tabelą w § 216 ust. którego kondygnacje są zaliczone do róŜnych kategorii ZL lub PM. 2-4.000 1. klasy odporności poŜarowej określa się dla poszczególnych kondygnacji odrębnie. z zastrzeŜeniem § 282. i mają bezpośrednie wyjścia na zewnątrz. 1.000 2.000 Q > 4. zgodnie z zasadami określonymi w ust.pl I Warunki techniczne. Biuro Projektowe 85/184 .000 < Q Ł 2. W budynku wielokondygnacyjnym. przyjmując jako liczbę jego kondygnacji lub jego wysokość odpowiednio: sumę kondygnacji lub wysokości części podziemnej i nadziemnej. Wymaganą klasę odporności poŜarowej dla budynku PM oraz IN. 1 nie mogą występować takie budynki 5. 4.nndom.000 Budynek o jednej kondygnac ji nadziemne j (bez ograniczen ia wysokości) 2 "E" "D" "C" "B" "A" Budynek wielokondygnacyjny niski średniowysoki wysoki wysokościowy (N) 3 "D" "D" "C" "B" "A" (SW) 4 "C" "C" "C" "B" "A" (W) 5 "B" "B" "B" * * (WW) 6 "B" "B" "B" * * * . 6. Dopuszcza się obniŜenie wymaganej klasy odporności poŜarowej w budynkach wymienionych w poniŜszej tabeli do poziomu w niej określonego.000 < Q Ł 4. określa poniŜsza tabela: Maksymalna gęstość obciąŜenia ogniowego strefy poŜarowej w budynku Q [MJ/m2] 1 Q Ł 500 500 < Q Ł 1. które są oddzielone elementami oddzielenia przeciwpoŜarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej R E I 120.Zgodnie z § 228 ust. JeŜeli część podziemna budynku jest zaliczona do ZL. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3.

3) wolno stojących garaŜy o liczbie stanowisk postojowych nie większej niŜ 2. dla której oddzielnie ustala się klasę odporności poŜarowej. z zastrzeŜeniem § 220.pl I Warunki techniczne. w których są umieszczone przeciwpoŜarowe zbiorniki wody lub innych środków gaśniczych. pomieszczenia te powinny stanowić odrębną strefę poŜarową. Klasa odporności poŜarowej części budynku nie powinna być niŜsza od klasy odporności poŜarowej części budynku połoŜonej nad nią. dopuszcza się: 1) obniŜenie klasy odporności poŜarowej budynku o jedną w stosunku do wynikającej z § 212. maszynownie wentylacji do celów przeciwpoŜarowych oraz rozdzielnie elektryczne. przy czym dla części podziemnej nie powinna być ona niŜsza niŜ "C". dopuszcza się: 1) obniŜenie klasy odporności poŜarowej budynku o jedną w stosunku do wynikającej z § 212. 2) wolno stojących do dwóch kondygnacji nadziemnych włącznie: a) o kubaturze brutto do 1. 2) przyjęcie klasy "E" odporności poŜarowej dla budynku jednokondygnacyjnego. W budynkach wyposaŜonych w stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne. 2) przyjęcie klasy "E" odporności poŜarowej dla budynku jednokondygnacyjnego. § 214. powinny stanowić odrębną strefę poŜarową. rekreacji indywidualnej.500 m3 przeznaczonych do celów turystyki i wypoczynku. z wyjątkiem budynków ZL II oraz wielokondygnacyjnych budynków wysokich (W) i wysokościowych (WW). JeŜeli w budynku znajdują się pomieszczenia produkcyjne. 8.nndom. zgodnie z zasadami określonymi w ust. W budynkach wyposaŜonych w stałe urządzenia gaśnicze wodne. niepowiązane funkcjonalnie z częścią budynku zaliczoną do ZL. b) gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej zagrodowej oraz w gospodarstwach leśnych. § 213. NNDOM -Nasz Nowy DOM. takŜe z częścią mieszkalną. Pomieszczenia. 9. zagrodowych i b) mieszkalnych i administracyjnych w gospodarstwach leśnych.pobrano z www. Wymagania dotyczące klasy odporności poŜarowej budynków określone w § 212 nie dotyczą budynków: 1) do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie: a) mieszkalnych: jednorodzinnych. pompy wodne instalacji przeciwpoŜarowych. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 7. § 214. magazynowe lub techniczne. z wyjątkiem budynków ZL II oraz wielokondygnacyjnych budynków wysokich (W) i wysokościowych (WW). niezbędne podczas poŜaru.000 m3 przeznaczonych do wykonywania zawodu lub działalności usługowej i handlowej. zasilające. i c) o kubaturze brutto do 1. instalacje i urządzenia. Biuro Projektowe 86/184 . 4.

w przypadkach wymienionych w ust. 2) samoczynnych urządzeń oddymiających w strefach poŜarowych o powierzchni przekraczającej 1.000 m2. I . odpowiednio do jego klasy odporności poŜarowej. co najmniej wymagania określone w poniŜszej tabeli: Klasa odporności poŜarowej budynku Klasa odporności ogniowej elementów budynku główna konstrukcja nośna 1 "A" "B" "C" "D" "E" 2 R 240 R 120 R 60 R 30 (-) konstrukcja dachu 3 R 30 R 30 R 15 (-) (-) strop 4 1) ściana 1). powinna spełniać takŜe kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. Biuro Projektowe 87/184 . 2.2) zewnętrzna 5 ściana 1) wewnętrzna 6 E I 60 E I 30 E I 15 (-) (-) 4) przekrycie 3) dachu 7 E 30 E 30 E 15 (-) (-) R E I E I 120 120 R E I E I 60 60 R E I E I 30 60 R E I E I 30 30 (-) (-) 4) Oznaczenia w tabeli: R . Dopuszcza się przyjęcie klasy "E" odporności poŜarowej dla jednokondygnacyjnego budynku PM o gęstości obciąŜenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2.pl I Warunki techniczne. z zastrzeŜeniem § 237 ust. określonej w § 232..szczelność ogniowa (w minutach). ObniŜenie klasy odporności poŜarowej budynku. powinny w zakresie klasy odporności ogniowej spełniać. nie zwalnia z zachowania wymaganej pierwotnie klasy odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpoŜarowego. określona jw. Elementy budynku.izolacyjność ogniowa (w minutach). (-) . 1.nndom. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 215. 1) JeŜeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej. określona jw. 2 i 3 dla danej klasy odporności poŜarowej budynku. E .nośność ogniowa (w minutach). 1. określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku.nie stawia się wymagań. pod warunkiem zastosowania: 1) wszystkich elementów budynku nierozprzestrzeniających ognia. 1 oraz w § 214. NNDOM -Nasz Nowy DOM.pobrano z www.. 9. § 216.

. powinny być wykonane z materiałów niepalnych. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.antresolę . a dla drzwi komór zsypu . 3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych. lukarn i okien połaciowych (z zastrzeŜeniem § 218). jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niŜ 20% jej powierzchni.000 MJ/m2. 2) w budynku klasy odporności poŜarowej "C" i "D" . Dopuszcza się ocieplenie ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego.pobrano z www. 4.E I 30. ściana wewnętrzna1) 6 ności ynku przekryci 7 NNDOM -Nasz Nowy DOM. Elementy budynku. powinny być nierozprzestrzeniające ognia. z zastrzeŜeniem § 213 oraz § 237 ust. co najmniej wymagania określone w poniŜszej tabeli: Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *) główna konstrukcja nośna 2 konstrukcja dachu 3 strop1) 4 ściana 2) 5 zewnętrzna1). a takŜe izolacja cieplna ściany zewnętrznej. § 216. Strop tworzący w pomieszczeniu dodatkowy poziom . b) PM o maksymalnej gęstości obciąŜenia ogniowego strefy poŜarowej do 500 MJ/m2. 1. W ścianach zewnętrznych budynku ZL II dopuszcza się. 3. świetlików. 3) ścian zewnętrznych w budynku niskim ZL IV. 4) Dla ścian komór zsypu wymaga się E I 60. 2. 7.przeznaczoną do uŜytku dla więcej niŜ 10 osób.E I 30. a takŜe jej konstrukcja nośna. W budynku. z zastrzeŜeniem § 214. 2) ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz elementów konstrukcji dachu i jego przekrycia w budynku PM niskim o maksymalnej gęstości obciąŜenia ogniowego strefy poŜarowej do 1.E I 60.pl I Warunki techniczne. 6. z uŜyciem samogasnącego polistyrenu spienionego. 6. 1. powinny spełniać. przy czym dopuszcza się zastosowanie słabo rozprzestrzeniających ogień: 1) elementów budynku o jednej kondygnacji nadziemnej: a) ZL IV. Dopuszcza się stosowanie klap dymowych z materiałów łatwo zapalnych w dachach i stropodachach. 5. Elementy budynku. na wysokości powyŜej 25 m od poziomu terenu. lecz nie mniejszym niŜ dla klasy "D". o których mowa w ust. 9. jeŜeli osłaniająca ją od wewnątrz okładzina jest niepalna i ma klasę odporności ogniowej co najmniej: 1) budynku klasy odporności poŜarowej "B" . o wysokości do 11 kondygnacji włącznie. Biuro Projektowe 88/184 . zastosowanie izolacji cieplnej palnej. z zastrzeŜeniem ust. okładzina elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne.nndom. w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. powinny odpowiadać wymaganiom wynikającym z klasy odporności poŜarowej budynku. odpowiednio do jego klasy odporności poŜarowej. wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995 r.

jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niŜ 20 % jej powierzchni. (-) . spełniająca kryteria określone w kol. I .pobrano z www. 1) JeŜeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej. 1.. Biuro Projektowe 89/184 . o których mowa w ust. o maksymalnej gęstości obciąŜenia ogniowego strefy poŜarowej do 500 MJ/m2. 4) Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60. świetlików. 2..pl I Warunki techniczne. powinny być nierozprzestrzeniające ognia. określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku. w którym nad najwyŜszą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda.izolacyjność ogniowa (w minutach). jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie E I 120 R 240 R 30 R E I 120 (o-i) E I 60 R 120 R 30 R E I 60 (o-i) E I 30 R 60 R 15 R E I 60 (o-i) E I 30 R 30 (-) (-) (-) R E I 30 (-) (o-i) (-) (-) (-) (-) (-) E I 154) R E 15 E I 304) R E 30 E I 60 R E 30 *) Z zastrzeŜeniem § 219 ust. 4. określona jw.nośność ogniowa (w minutach). NNDOM -Nasz Nowy DOM. nie dotyczą takŜe budynku. określona jw. 1. E . powinna spełniać takŜe kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych. lukarn i okien połaciowych (z zastrzeŜeniem § 218). 2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. Elementy budynku. przy czym dopuszcza się zastosowanie słabo rozprzestrzeniających ogień: 1) elementów budynku o jednej kondygnacji nadziemnej ZL IV oraz PM. a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30. 5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. 2 i 3 dla danej klasy odporności poŜarowej budynku.nie stawia się wymagań.szczelność ogniowa (w minutach). Oznaczenia w tabeli: R .nndom.

Dopuszcza się stosowanie klap dymowych z materiałów łatwo zapalnych w dachach i stropodachach. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2) ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz elementów konstrukcji dachu i jego przekrycia w budynku PM niskim o maksymalnej gęstości obciąŜenia ogniowego strefy poŜarowej do 1. z zastrzeŜeniem § 214. okładzina elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne. 7. 3. a ściana jest nierozprzestrzeniająca ognia przy działaniu ognia od strony elewacji. W ścianach zewnętrznych budynku ZL II dopuszcza się. wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995 r. zastosowanie izolacji cieplnej palnej. W budynkach ZL IV i ZL V klasa odporności ogniowej przegród wewnętrznych oddzielających mieszkania lub samodzielne pomieszczenia mieszkalne od dróg komunikacji ogólnej oraz od innych mieszkań i samodzielnych pomieszczeń mieszkalnych.E I 30. 2) dla stropów w budynku zawierającym 2 mieszkania . 2) w budynku klasy odporności poŜarowej "C" i "D" . 1. 1 w kolumnie 6 tabeli klasy odporności ogniowej. 6. 3.. powinny odpowiadać wymaganiom wynikającym z klasy odporności poŜarowej budynku. 2. o wysokości do 11 kondygnacji włącznie.antresolę.R E I 30. na wysokości powyŜej 25 m od poziomu terenu. a takŜe jej konstrukcja nośna.E I 60. powinna wynosić co najmniej: 1) dla ścian w budynku: a) niskim i średniowysokim . z zastrzeŜeniem § 216 ust. jeŜeli okładzina wewnętrzna jest niepalna. 8. Dopuszcza się stosowanie w budynku PM ścian zewnętrznych klasy D z rdzeniem klasy E z uwagi na reakcję na ogień. przeznaczoną do uŜytku dla więcej niŜ 10 osób. powinny być wykonane z materiałów niepalnych. 8. 3) ścian zewnętrznych w budynku niskim ZL IV. bez wymaganej w § 216 ust.pl I Warunki techniczne.E I 60.E I 30. 1. a takŜe izolacja cieplna ściany zewnętrznej. powinna wynosić co najmniej . 5. W mieszkaniach oraz w samodzielnych pomieszczeniach mieszkalnych dopuszcza się wykonywanie ścian wewnętrznych nierozprzestrzeniających ognia. b) wysokim i wysokościowym . jeŜeli osłaniająca ją od wewnątrz okładzina jest niepalna i ma klasę odporności ogniowej co najmniej: 1) w budynku klasy odporności poŜarowej "B" .nndom. Klasa odporności ogniowej ściany oddzielającej segmenty jednorodzinnych budynków ZL IV: bliźniaczych. W budynku. 9. 4. NNDOM -Nasz Nowy DOM. szeregowych lub atrialnych. z zastrzeŜeniem ust. § 217. w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. z uŜyciem samogasnącego polistyrenu spienionego. Dopuszcza się ocieplenie ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego. lecz nie mniejszym niŜ dla klasy "D". Dopuszcza się stosowanie w budynku PM ścian wewnętrznych klasy D z uwagi na reakcję na ogień.R E I 60. Strop tworzący w pomieszczeniu dodatkowy poziom .000 MJ/m2.pobrano z www. Biuro Projektowe 90/184 .

1. 1 i 2 odnoszą się równieŜ do części niŜszej budynku. 3. gdy wewnątrz lub na części nośnej jest umieszczona palna izolacja cieplna.000 m2 powinno być nierozprzestrzeniające ognia.pl I Warunki techniczne. 2) w budynku średniowysokim i wysokim . 1. Przekrycie dachu o powierzchni większej niŜ 1. jeŜeli część ta stanowi odrębną strefę poŜarową. a gęstość obciąŜenia ogniowego w budynku niŜszym nie przekracza 2. ŜuŜlownie i magazyny oleju opałowego. a takŜe zamknięcia otworów w tych elementach.E I 60. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 218. Biuro Projektowe 91/184 . 1. Przekrycie budynku mające powierzchnię większą niŜ 1. usytuowanego bliŜej niŜ 8 m lub przyległego do ściany z otworami budynku wyŜszego. jeŜeli najbliŜej połoŜony otwór w ścianie budynku wyŜszego znajduje się w odległości nie mniejszej niŜ 10 m od dachu budynku niŜszego. Postanowienia ust. ZL IV i ZL V poddasze uŜytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno być oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej: 1) w budynku niskim . § 220. Warunki określone w ust. w pasie o szerokości 8 m od tej ściany powinno być nierozprzestrzeniające ognia oraz w pasie tym: 1) konstrukcja dachu powinna mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R 30.000 MJ/m2. 2. 1 nie mają zastosowania. o której mowa w ust.nndom. 1.E I 30. powinny mieć klasę odporności ogniowej nie mniejszą niŜ określona w tabeli: Klasa odporności ogniowej Rodzaj pomieszczenia ścian wewnętrznych 2 stropów 3 E I 60 drzwi lub innych zamknięć 4 E I 30 1 Kotłownia z kotłami na paliwo stałe.000 m2 powinno być nierozprzestrzeniające ognia. W przypadku. 2. składy paliwa stałego. 4. 1. 1. a palna izolacja cieplna przekrycia powinna być oddzielona od wnętrza budynku przegrodą o klasie odporności ogniowej nie niŜszej niŜ R E 15. Przekrycie dachu budynku niŜszego. Elementy konstrukcji i przekrycie dachu budynku niŜszego. 2) przekrycie dachu powinno mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R E 30. o łącznej E I 60 mocy cieplnej powyŜej 25 kW NNDOM -Nasz Nowy DOM. W budynkach ZL III. a jego część nośna wykonana z materiałów niepalnych. z wyjątkiem przypadków wymienionych w § 273 ust. Dopuszcza się sytuowanie wylotów kanałów wentylacyjnych i spalinowych od urządzeń gazowych oraz rur wentylujących piony kanalizacyjne w części połaci dachu lub stropodachu budynku niŜszego. klasa odporności ogniowej tej części powinna być nie niŜsza niŜ E 15.pobrano z www. powinny być w pasie o szerokości 8 m od tej ściany nierozprzestrzeniające ognia i mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R 30 dla elementów konstrukcji dachu i E 30 dla przekrycia dachu. 1. z wyjątkiem przypadków wymienionych w § 273 ust. 1. § 219. usytuowanego bliŜej niŜ 8 m lub przyległego do ściany z otworami budynku wyŜszego. Ściany wewnętrzne i stropy wydzielające kotłownie.

budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej oraz budynków rekreacji indywidualnej. a takŜe zamknięcia otworów w tych elementach. mieszkalnych w zabudowie zagrodowej oraz rekreacji indywidualnej. o łącznej mocy cieplnej powyŜej 30 kW: . Biuro Projektowe 92/184 .w budynku niskim (N) i średniowysokim (SW) E I 60 E I 60 E I 30 E I 60 E I 120 E 1) 120 E I 120 I E I 30 E I 60 E I 60 E I 60 1) . o których mowa w ust. klasę odporności ogniowej ścian zewnętrznych naleŜy przyjmować zgodnie z § 216. powinny mieć klasę odporności ogniowej nie mniejszą niŜ określona w tabeli: mieszczenia z kotłami na paliwo stałe.pl I Warunki techniczne. § 221. przy zachowaniu warunku. Nie stawia się wymagań w zakresie klasy odporności ogniowej dla przegród zewnętrznych kotłowni z kotłami na paliwo gazowe. o łącznej mocy cieplnej powyŜej 25 kW z kotłami na olej opałowy. zlokalizowanej ponad dachem budynku. 3.nndom. 2. w którym łączna powierzchnia urządzeń odciąŜających (przeciwwybuchowych). Ściany wewnętrzne i stropy wydzielające kotłownie. 1.pobrano z www. 1 nie dotyczy pomieszczenia. 2. jak przepony. Dla pomieszczeń. wykonany z materiałów co najmniej trudno zapalnych. o łącznej mocy cieplnej powyŜej 30 kW z kotłami na paliwo gazowe. o łącznej E I 60 mocy cieplnej powyŜej 30 kW Kotłownia z kotłami na paliwo gazowe. jest większa niŜ 0. klapy oraz otwory oszklone szkłem zwykłym.065 m2/m3 kubatury pomieszczenia. 1. iŜ przegrody te powinny być wykonane z materiałów niepalnych. wiązary i belki. składy paliwa stałego. Nad pomieszczeniem zagroŜonym wybuchem naleŜy stosować lekki dach. 1.w budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW) E I 120 Skład paliwa stałego i ŜuŜlownia Magazyn oleju opałowego 1) E I 120 E I 120 1) Wymaganie nie dotyczy budynków jednorodzinnych. NNDOM -Nasz Nowy DOM. Przepis ust. ŜuŜlownie i magazyny oleju opałowego. o łącznej mocy cieplnej powyŜej 30 kW: ku niskim (N) i średniowysokim (SW) ku wysokim (W) Klasa odporności ogniowej ścian wewnętrznych 2 E I 60 E I 60 E I 60 E I 120 E I 120*) E I 120 stropów 3 R E I 60 R E I 60 R E I 60 R E I 120 R E I 120*) R E I 120 drzwi lub innych z 4 E I 30 E I 30 E I 30 E I 60 E I 60*) E I 60 ciowym (WW) wa stałego i ŜuŜlownia oleju opałowego *) Wymaganie nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych. takich jak podciągi. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Kotłownia z kotłami na olej opałowy. o masie nieprzekraczającej 75 kg/m2 rzutu. licząc bez elementów konstrukcji nośnej dachu.

o gęstości obciąŜenia ogniowego powyŜej 1. 1. Elementy poziome. powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą w stosunku do ścian zewnętrznych budynku i być wykonane z materiałów niepalnych.000 MJ/m2. Wymaganie to nie dotyczy budynków na terenach zamkniętych. 2 dla klatek schodowych. przy czym wlicza się do niej takŜe powierzchnię antresoli. wysokość pasa międzykondygnacyjnego powinna wynosić co najmniej 1. Elementy okładzin elewacyjnych powinny być mocowane do konstrukcji budynku w sposób uniemoŜliwiający ich odpadanie w przypadku poŜaru w czasie krótszym niŜ wynikający z wymaganej klasy odporności ogniowej dla ściany zewnętrznej. 2. Częścią budynku.8 m lub teŜ inne oddzielenie poziome i pionowe o sumie wymiaru pionowego i wysięgu co najmniej 1. Warunki określone w ust. § 225. określonej w § 216 ust. 4.8 m. 3. 1. o których mowa w § 232 ust. 1 i 2 nie dotyczą ścian holu i dróg komunikacji ogólnej.5 m lub teŜ inne oddzielenia poziome i pionowe o sumie wysięgu i wymiaru pionowego co najmniej 0. 2. Strefę poŜarową stanowi budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpoŜarowego. 2. § 227. Biuro Projektowe 93/184 .nndom. W ścianach zewnętrznych budynku wielokondygnacyjnego. 1. Rozdział 3 Strefy poŜarowe i oddzielenia przeciwpoŜarowe § 226. 3. 2. 2. bądź teŜ pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niŜ dopuszczalne odległości od innych budynków.2 m. Dopuszcza się inne usytuowanie pomieszczeń. gzymsów i balkonów o wysięgu co najmniej 0. W ścianach zewnętrznych budynku wielokondygnacyjnego nad strefą poŜarową PM. § 224. o których mowa w ust. 4. Za równorzędne rozwiązania uznaje się oddzielenia poziome w formie daszków. o której mowa w ust. powinny być pasy międzykondygnacyjne o wysokości co najmniej 0. wymienione w ust. 3.2 m. z zastrzeŜeniem § 224. odpowiednio do klasy odporności poŜarowej budynku. Powierzchnia strefy poŜarowej jest obliczana jako powierzchnia wewnętrzna budynku lub jego części. z zachowaniem warunków określonych w § 223 ust. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3. Dopuszczalne powierzchnie stref poŜarowych ZL określa poniŜsza tabela: NNDOM -Nasz Nowy DOM. § 222.pl I Warunki techniczne. 1. jeŜeli klatki schodowe i szyby dźwigowe w tym budynku spełniają co najmniej wymagania określone w § 256 ust. pod warunkiem zastosowania odpowiednich instalacji i urządzeń przeciwwybuchowych. Ściany oddzielające pomieszczenie zagroŜone wybuchem od innych pomieszczeń powinny być odporne na parcie o wartości 15 kN/m2 (15 kPa). uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej StraŜy PoŜarnej. określone w § 271 ust. jest takŜe jego kondygnacja.pobrano z www. w którym są one zamocowane. gzymsów i balkonów o wysięgu co najmniej 0. § 223. 1-7. 1. 1. Za równorzędne rozwiązanie uznaje się oddzielenie poziome w formie daszków. 1. 1. Pomieszczenie zagroŜone wybuchem naleŜy sytuować na najwyŜszej kondygnacji budynku.8 m.

ZL 10. obejmującej podziemną część budynku. 1. określonej w ust. o których mowa w ust.pl I Warunki techniczne.000 IV. 1.o 100 %. § 228. Dopuszcza się powiększenie powierzchni stref poŜarowych.500 5 2. 1 dla pierwszej nadziemnej kondygnacji tego budynku.o 100%. powinna być zapewniona moŜliwość ewakuacji ludzi do innej strefy poŜarowej na tej samej kondygnacji. nie powinna przekraczać 50% dopuszczalnej powierzchni strefy poŜarowej tej samej kategorii zagroŜenia ludzi.nndom.pobrano z www.500 2. Biuro Projektowe 94/184 . określa poniŜsza tabela: NNDOM -Nasz Nowy DOM. Dopuszczalna powierzchnia strefy poŜarowej ZL. 2) samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu . ZL V ZL II 8. Przy jednoczesnym stosowaniu urządzeń wymienionych w pkt 1 i 2 dopuszcza się powiększenie powierzchni stref poŜarowych o 200%. nie dotyczy przypadku. z wyjątkiem stref poŜarowych w wielokondygnacyjnych budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW). z wyjątkiem stref poŜarowych w budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW). 2) samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu . o której mowa w ust. 3. 4. 1. pod warunkiem zastosowania: 1) stałych urządzeń gaśniczych tryskaczowych . o których mowa w ust. 5. ZL III. gdy wyjścia ewakuacyjne z kondygnacji podziemnej prowadzą bezpośrednio na zewnątrz budynku. 4.000 2. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dopuszczalna powierzchnia strefy poŜarowej w m Kategoria zagroŜenia ludzi 2 w budynku wielokondygnacyjnym w budynku o jednej kondygnacji wysokim i nadziemnej (bez ograniczenia niskim średniowysokim wysokościowym (W) i wysokości) (N) (SW) (WW) 2 3 8. Zmniejszenie dopuszczalnej powierzchni strefy poŜarowej. Dopuszczalne powierzchnie stref poŜarowych PM. pod warunkiem zastosowania: 1) stałych urządzeń gaśniczych tryskaczowych .000 5. Ze strefy poŜarowej ZL II o powierzchni przekraczającej 750 m2 w budynku wielokondygnacyjnym. Przy jednoczesnym stosowaniu urządzeń wymienionych w pkt 1 i 2 dopuszcza się powiększenie powierzchni stref poŜarowych o 200 %.000 3. z wyjątkiem garaŜy.000 4 5.o 100%.000 1 ZL I. Dopuszcza się powiększenie powierzchni stref poŜarowych.o 100 %. 2.

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dopuszczalna powierzchnia strefy poŜarowej w m w budynku o jednej stref Gęstość obciąŜenia kondygnacji 2 ogniowego Q [MJ/m ] nadziemnej (bez ograniczenia wysokości) 2 Q > 4. o których mowa w § 228. 2) samoczynnych urządzeń oddymiających . NNDOM -Nasz Nowy DOM.000 1.000 w budynku wielokondygnacyjnym 2 Rodzaj poŜarowych niskim i wysokim i średniowysokim wysokościowym (W) i (N) i (SW) (WW) 4 * * 1.000 4. Dopuszcza się powiększenie powierzchni stref poŜarowych.000 4. § 229.000 * * 1. 2.000 20.000 < Q £ 2. w podziemnej części budynków nie powinny przekraczać 50% powierzchni określonych w tabeli.000 8. pod warunkiem zastosowania: 1) stałych urządzeń gaśniczych wodnych .000 15.000 10.o 50 %. Dopuszcza się powiększenie powierzchni stref poŜarowych.500 5.000 8.000 2.000 Q £ 500 Q > 4. o których mowa w ust.000 1 2.000 500 < Q £ 1. 2) samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi . o których mowa w § 228. pod warunkiem ich ochrony: 1) stałymi samoczynnymi urządzeniami gaśniczymi wodnymi .000 5 * * * 500 1.000 2.000 2.000 4. 1.000 8. Przy jednoczesnym stosowaniu urządzeń wymienionych w ust.nndom. 3 1.000 < Q £ 4. 1 dopuszcza się powiększenie stref poŜarowych o 150 %.000 < Q £ 2.000 6.000 Strefy pozostałe poŜarowe 1.000 2. Przy jednoczesnym stosowaniu urządzeń wymienionych w pkt 1 i 2 dopuszcza się powiększenie stref poŜarowych o 150%. § 229.000 1.000 2.pl I Warunki techniczne. Biuro Projektowe 95/184 .000 Q £ 500 * Nie dopuszcza się takich przypadków.000 500 < Q £ 1. Strefy poŜarowe.000 2.o 100%.pobrano z www. 1.o 50%.o 100 %.000 Strefy poŜarowe pomieszczeniem zagroŜonym wybuchem z 2.000 3.000 < Q £ 4.

3. strefę poŜarową naleŜy zmniejszyć do 25% wartości podanej w ust. jeŜeli budynek nie zawiera pomieszczenia zagroŜonego wybuchem i jest wykonany z elementów nierozprzestrzeniających ognia oraz zastosowano samoczynne urządzenia oddymiające. z wyjątkiem garaŜy. Wymaganą klasę odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpoŜarowego oraz zamknięć znajdujących się w nich otworów określa poniŜsza tabela: NNDOM -Nasz Nowy DOM. 4. 2. a takŜe osłony lub obudowy przewodów elektroenergetycznych . W budynku jednokondygnacyjnym lub na ostatniej kondygnacji budynku wielokondygnacyjnego wielkości stref poŜarowych PM. z wyjątkiem garaŜu. Przedsionek przeciwpoŜarowy powinien mieć wymiary rzutu poziomego nie mniejsze niŜ 1. o których mowa w ust. 3.pobrano z www. 1. ściany i strop.o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 60 wykonane z materiałów niepalnych oraz być zamykany drzwiami i wentylowany co najmniej grawitacyjnie. 2. z wyjątkiem garaŜu. 2.4 m.000 2 przy hodowli bezściółkowej 3 nie ogranicza się 5.4x1. a występujące w nich otwory . z zastrzeŜeniem § 246 ust. strefę ogranicza się do 5. W przypadku stosowania w budynku ścian silnie rozprzestrzeniających ogień. Dopuszczalne powierzchnie stref poŜarowych IN określa poniŜsza tabela: Liczba kondygnacji budynku 1 Jedna Dwie PowyŜej dwóch Dopuszczalna powierzchnia strefy poŜarowej w m przy hodowli ściółkowej 2 5.000 2.5% powierzchni stropu.4 m. pod warunkiem zastosowania stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych i samoczynnych urządzeń oddymiających.pl I Warunki techniczne. 1.nndom. 1. nie ogranicza się.500 1. 2 i 3. nie powinna przekraczać 15% powierzchni ściany. pod warunkiem zastosowania stałych urządzeń gaśniczych wodnych i samoczynnych urządzeń oddymiających. moŜna powiększyć o 100%. Przedsionek przeciwpoŜarowy powinien mieć wymiary rzutu poziomego nie mniejsze niŜ 1.000 2. a takŜe osłony lub obudowy przewodów i kabli elektrycznych z wyjątkiem wykorzystywanych w przedsionku . W budynku jednokondygnacyjnym wielkości stref poŜarowych PM. z zastrzeŜeniem § 246 ust.o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 60 wykonane z materiałów niepalnych oraz być zamykany drzwiami i wentylowany co najmniej grawitacyjnie. Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpoŜarowego powinny być wykonane z materiałów niepalnych. a w stropie oddzielenia przeciwpoŜarowego 0.500 2.obudowane przedsionkami przeciwpoŜarowymi lub zamykane za pomocą drzwi przeciwpoŜarowych bądź innego zamknięcia przeciwpoŜarowego. 2 i 3. a w przypadku jednokondygnacyjnego budynku przeznaczonego do hodowli bezściółkowej.4x1. 1.000 m2. 1. W budynku jednokondygnacyjnym wielkości stref poŜarowych PM. ściany i strop. Biuro Projektowe 96/184 .z wyjątkiem wykorzystywanych w przedsionku . jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 230. W ścianie oddzielenia przeciwpoŜarowego łączna powierzchnia otworów. § 232. nie ogranicza się. § 231.

takim jak luksfery. 7. 4 dla budynków o klasie odporności poŜarowej "D" i "E". chronionego w NNDOM -Nasz Nowy DOM. w przypadku poŜaru. 5. o których mowa w § 213. 6. Dopuszcza się stosowanie w strefach poŜarowych PM otworu w ścianie oddzielenia przeciwpoŜarowego.pobrano z www. w postaci tunelu o długości co najmniej 4 m chronionego na całej długości stałym urządzeniem gaśniczym zraszaczowym. Pomieszczenia połączone tunelem powinny być zabezpieczone przed przepływem nim dymu. znajdującej się między przedsionkiem a klatką schodową. Biuro Projektowe 97/184 .pl I Warunki techniczne. 6. określonej dla drzwi w kol. jeŜeli powierzchnia wypełnionych otworów nie przekracza 10% powierzchni ściany. słuŜącego przeprowadzeniu urządzeń technologicznych. W ścianie oddzielenia przeciwpoŜarowego dopuszcza się wypełnienie otworów materiałem przepuszczającym światło. powinna być nie mniejsza od określonej w ust.nndom. z stropów wyjątkiem w ZL stropów w ZL 2 R E I 240 R E I 120 R E I 60 3 R E 120 I drzwi z przedsionka przeciwpoŜarowego drzwi przeciwpoŜarowych lub innych zamknięć na korytarz i do na klatkę przeciwpoŜarowych * pomieszczenia schodową ) 4 E I 120 5 E I 60 E I 30 E I 15 6 E 60 E 30 E 15 1 "A" "B" i "C" "D" i "E" R E I 60 E I 60 R E I 30 E I 30 *) Dopuszcza się osadzenie tych drzwi w ścianie o klasie odporności ogniowej. obudowanego ścianami i stropem z materiałów niepalnych o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 60. z jednego pomieszczenia do drugiego. słuŜącego przeprowadzeniu urządzeń technologicznych. cegła szklana lub inne przeszklenie. Dopuszcza się stosowanie w strefach poŜarowych PM niezamykanego otworu w ścianie oddzielenia przeciwpoŜarowego. przy czym klasa odporności ogniowej wypełnień nie powinna być niŜsza niŜ: Wymagana klasa odporności oddzielenia przeciwpoŜarowego ogniowej Klasa odporności ogniowej wypełnienia ściany otworu w ścianie będącej obudową ewakuacyjnej 2 E I 120 E I 60 E I 30 drogi innej 3 E 120 E 60 E 30 1 R E I 240 R E I 120 R E I 60 7. Klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpoŜarowego oraz zamknięć znajdujących się w nich otworów w budynkach. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Klasa odporności ogniowej Klasa odporności poŜarowej budynku elementów oddzielenia przeciwpoŜarowego ścian i stropów.

4. bezpośrednio pod pokryciem. 3. równolegle do połaci dachu. 2.3 m lub zastosować wzdłuŜ ściany pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 1 m i klasie odporności ogniowej E I 60. 1.3 m poza lico ściany zewnętrznej budynku lub na całej wysokości ściany zewnętrznej zastosować pionowy pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 2 m i klasie odporności ogniowej E I 60. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niŜ 0. Ścianę oddzielenia przeciwpoŜarowego naleŜy wznosić na własnym fundamencie lub na stropie. a niebędących elementami oddzielenia przeciwpoŜarowego. NNDOM -Nasz Nowy DOM. 2) kieszeni scenicznej. o których mowa w ust. powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) ścian i stropów tego pomieszczenia. 1. dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej E I 60 lub R E I 60. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie sposób równowaŜny wymaganym dla tej ściany drzwiom przeciwpoŜarowym pod względem moŜliwości przeniesienia się przez ten otwór ognia lub dymu. Ścianę oddzielenia przeciwpoŜarowego naleŜy wysunąć na co najmniej 0. 1. 3. od sceny teatralnej o powierzchni wewnętrznej przekraczającej 150 m2 lub o kubaturze brutto przekraczającej 1. powinny być zabezpieczone przed moŜliwością przenikania gazu do wnętrza budynku. dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niŜsza niŜ E I 60 lub R E I 60. 2. wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych.200 m3. znajdujące się poniŜej poziomu terenu. Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku. powinny być wyposaŜone w samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu. W budynku z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień ściany oddzielenia przeciwpoŜarowego naleŜy wyprowadzić ponad pokrycie dachu na wysokość co najmniej 0. w przypadku poŜaru. o których mowa w ust. § 233. o powierzchni przekraczającej 100 m2. Biuro Projektowe 98/184 . o liczbie miejsc przekraczającej 600. Przepusty instalacyjne o średnicy powyŜej 4 cm w ścianach i stropach.nndom. opartym na konstrukcji nośnej o klasie odporności ogniowej nie niŜszej od odporności ogniowej tej ściany. 1.3 m lub zastosować pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 1 m i klasie odporności ogniowej E I 60. kanalizacyjnych i ogrzewczych.000 m3. dla pojedynczych rur instalacji wodnych. 3. Sceny. W budynku z dachem rozprzestrzeniającym ogień ściany oddzielenia przeciwpoŜarowego naleŜy wyprowadzić ponad pokrycie dachu na wysokość co najmniej 0. 1. 1.04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego. które na tej szerokości powinno być nierozprzestrzeniające ognia. Stosowanie kurtyny przeciwpoŜarowej jest wymagane do oddzielenia: 1) widowni. powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) tych elementów. bezpośrednio pod pokryciem. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpoŜarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów. § 234. od sceny teatralnej o powierzchni wewnętrznej przekraczającej 300 m2 lub o kubaturze brutto przekraczającej 6.pl I Warunki techniczne. 3. niewymienionych w ust. § 235. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów. 2. przekrycie na tej szerokości powinno być nierozprzestrzeniające ognia.pobrano z www.

5 m2/osobę.1 m2/osobę. NNDOM -Nasz Nowy DOM. ściany oddzielenia przeciwpoŜarowego usytuowane od nich w odległości poziomej mniejszej niŜ 5 m. bibliotek itp. zwanymi dalej "drogami ewakuacyjnymi".3 m. lokali gastronomiczno-rozrywkowych. Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla więcej niŜ 50 osób powinny otwierać się na zewnątrz. 2. 3. przy czym wymaganie to nie dotyczy świetlików nieotwieranych o klasie odporności ogniowej co najmniej E 30. bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej. bibliotek itp. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 4.4 m2/osobę. Rozdział 4 Drogi ewakuacyjne § 236. Biuro Projektowe 99/184 .4 m2/osobę.5 m2/osobę.1 m2/osobę. 1. W wyjściu ewakuacyjnym z budynku dopuszcza się stosowanie drzwi rozsuwanych spełniających wymagania określone w § 240 ust. liczbę tę naleŜy przyjmować na podstawie następujących wskaźników powierzchni uŜytkowej. lokali gastronomiczno-rozrywkowych. poczekalni. Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne powinny być zamykane drzwiami. 3) pomieszczeń administracyjno-biurowych . holi. w którym z przeznaczenia i sposobu zagospodarowania pomieszczeń nie wynika jednoznacznie maksymalna liczba ich uŜytkowników. naleŜy wyprowadzić ponad górną ich krawędź na wysokość co najmniej 0.nndom. 5. Wymaganie to nie dotyczy budynku wpisanego do rejestru zabytków. . Określając wymaganą szerokość i liczbę przejść. 3) pomieszczeń administracyjno-biurowych .30 m2/osobę. wyjść oraz dróg ewakuacyjnych w budynku.7 m2/osobę. . o której mowa w ust. holi. świetlic itp. 4. świetlic itp. dla: 1) sal konferencyjnych. dla: 1) sal konferencyjnych.pobrano z www.7 m2/osobę. 2) pomieszczeń handlowo-usługowych . Określając wymaganą szerokość i liczbę przejść. 5. poczekalni. z zastrzeŜeniem § 227 ust. z wyjątkiem zabudowy jednorodzinnej. Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona moŜliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy poŜarowej.pl I Warunki techniczne. . powinno być wyjście bezpośrednio na zewnątrz budynku lub przez inną strefę poŜarową. 6. Ze strefy poŜarowej. w którym z przeznaczenia i sposobu zagospodarowania pomieszczeń nie wynika jednoznacznie maksymalna liczba ich uŜytkowników. 6. liczbę tę naleŜy przyjmować w odniesieniu do powierzchni tych pomieszczeń. 5) magazynów . 4. W budynku. w dachu którego znajdują się świetliki lub klapy dymowe. 2) pomieszczeń handlowo-usługowych . 4) archiwów. . 1. 4) archiwów. wyjść oraz dróg ewakuacyjnych w budynku.

podlegają sumowaniu. 1 pkt 2 i 3. o obciąŜeniu ogniowym nieprzekraczającym 500 MJ/m2. 10. powinno być zapewnione przejście. zwane dalej "przejściem ewakuacyjnym". 5 i 6 pkt 1 i 2.o 50%. gdy: NNDOM -Nasz Nowy DOM. 7. JeŜeli z przewidywanego przeznaczenia pomieszczenia nie wynika jednoznacznie sposób jego zagospodarowania. 5.8 m. Szerokość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi. o długości nieprzekraczającej: 1) w strefach poŜarowych ZL .o 50 %.nndom.100 m. 1 i 2. W pomieszczeniach o wysokości przekraczającej 5 m długość przejść. o którym mowa w ust. od najdalszego miejsca. jeŜeli pomieszczenia te są powiązane funkcjonalnie. Dopuszcza się prowadzenie przez pomieszczenie zagroŜone wybuchem przejścia ewakuacyjnego z innego pomieszczenia. 1 i 2. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 5) magazynów . przyjmując co najmniej 0. dla których określa się łącznie długość przejścia ewakuacyjnego. § 238. § 237. o których mowa w ust. 1. 2) samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu . do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy poŜarowej albo na zewnątrz budynku. 3.75 m. w którym moŜe przebywać człowiek.pobrano z www. nie dotyczą wymagania określone w § 216 ust. w budynku o więcej niŜ jednej kondygnacji nadziemnej oraz w strefach poŜarowych PM w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej bez względu na wielkość obciąŜenia ogniowego .pl I Warunki techniczne. 2. z zastrzeŜeniem § 261. 8. nie powinno prowadzić łącznie przez więcej niŜ trzy pomieszczenia. 4. 1. lecz nie mniej niŜ 0. 2) w strefach poŜarowych PM o gęstości obciąŜenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2 w budynku o więcej niŜ jednej kondygnacji nadziemnej . mogą być powiększone pod warunkiem zastosowania: 1) stałych urządzeń gaśniczych wodnych . W pomieszczeniach. Pomieszczenie powinno mieć co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m w przypadkach. Powiększenia. nie powinna przekraczać 40 m. naleŜy obliczać proporcjonalnie do liczby osób. o których mowa w ust.6 m na 100 osób. 3) w strefach poŜarowych PM. o którym mowa w ust. Ścianek działowych oddzielających od siebie pomieszczenia.9 m. a w przypadku przejścia słuŜącego do ewakuacji do 3 osób . moŜe być powiększona o 25%. 1) stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych .nie mniej niŜ 0. do których ewakuacji ono słuŜy. 1.30 m2/osobę. Biuro Projektowe 100/184 . projektowa długość przejścia ewakuacyjnego nie moŜe być większa niŜ 80% długości określonej w ust. 1 i 2. o których mowa w ust. 9. Przejście.o 50%.40 m. W pomieszczeniu zagroŜonym wybuchem długość przejścia ewakuacyjnego. 6. Długości przejść.

a takŜe szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej. powinna być nie mniejsza niŜ szerokość biegu klatki schodowej.9 m.0.8 m. przy czym najmniejsza szerokość drzwi powinna wynosić 0. 1.0. 2. NNDOM -Nasz Nowy DOM.9 m w świetle ościeŜnicy. przyjmując co najmniej 0.9 m.6 m. stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia. 4. przyjmując co najmniej 0. 5. Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń: 1) zagroŜonych wybuchem. 4) przeznaczonych dla ponad 6 osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Łączną szerokość drzwi w świetle. przy czym oba skrzydła drzwi dwuskrzydłowych muszą mieć tę samą szerokość. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 1) jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 osób. przy czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeŜnicy powinna wynosić 0. 2. 1. naleŜy obliczać proporcjonalnie do liczby osób. a jego powierzchnia przekracza 300 m2. do których ewakuacji są one przeznaczone.0. a jego powierzchnia przekracza 100 m2. 1 i 2. 5) jest zagroŜone wybuchem. 1. § 240. Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku. Drzwi wieloskrzydłowe. 4.000 m2. Szerokość skrzydła drzwi wahadłowych. 3. mogących utrudnić ewakuację. powinny mieć co najmniej jedno. a jego powierzchnia przekracza 1. określona zgodnie z § 68 ust. 2) do których jest moŜliwe niespodziewane przedostanie się mieszanin wybuchowych lub substancji trujących. stanowiących wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej. a dla drzwi dwuskrzydłowych .6 m szerokości na 100 osób. nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niŜ 0. a jego powierzchnia przekracza 300 m2. duszących bądź innych. naleŜy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać w nim równocześnie. powinna odpowiadać wymaganiom § 62 ust.ponad 30 osób. o których mowa w ust. 6. 4 i 5.6 m szerokości na 100 osób. 2) znajduje się w strefie poŜarowej ZL. a w strefie poŜarowej ZL II . 3) przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób. stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej. § 239. 1. z zastrzeŜeniem ust. 4) znajduje się w strefie poŜarowej PM o gęstości obciąŜenia ogniowego do 500 MJ/m2.nndom. 3) znajduje się w strefie poŜarowej PM o gęstości obciąŜenia ogniowego powyŜej 500 MJ/m2. Wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia zagroŜonego wybuchem na drogę ewakuacyjną powinny prowadzić przez przedsionki przeciwpoŜarowe odpowiadające wymaganiom § 232. 1.pobrano z www. powinna wynosić co najmniej dla drzwi jednoskrzydłowych . prowadzących na zewnątrz budynku lub do innej strefy poŜarowej. a w przypadku drzwi słuŜących do ewakuacji do 3 osób . Wysokość drzwi.pl I Warunki techniczne.9 m. niewymienionych w ust. Szerokość drzwi w świetle na drodze ewakuacyjnej. Biuro Projektowe 101/184 .

lecz nie mniej niŜ 1. Dopuszcza się zmniejszenie szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej do 1. Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia. będąca jedyną drogą ewakuacyjną. jeŜeli są przeznaczone nie tylko do celów ewakuacji. 4. bramy i inne zamknięcia otworów o wymaganej klasie odporności ogniowej lub dymoszczelności powinny być zaopatrzone w urządzenia. Biuro Projektowe 102/184 . jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3. § 242. Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych powinna mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla ścian wewnętrznych. dopuszcza się umieszczenie nieotwieranych naświetli powyŜej 2 m od poziomu posadzki. a ich konstrukcja zapewnia: 1) otwieranie automatyczne i ręczne bez moŜliwości ich blokowania. 1. 1. nie mniejszą jednak niŜ E I 15.000 MJ/m2. 4. 5. jeŜeli są przeznaczone nie tylko do celów ewakuacji. Drzwi. W ścianach zewnętrznych budynków. zapewniające samoczynne zamykanie otworu w razie poŜaru. o którym mowa w § 247 ust. § 241. dopuszcza się umieszczenie naświetli powyŜej 2 m od posadzki tej galerii. Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych naleŜy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku. przy których znajduje się galeria. W ścianach wewnętrznych. 2. 2.2 m. Drzwi rozsuwane mogą stanowić wyjścia na drogi ewakuacyjne. 6.6 m na 100 osób. powinny być wyposaŜone w urządzenia przeciwpaniczne. Zabrania się stosowania do celów ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych.pobrano z www.pl I Warunki techniczne. W bramach i ścianach przesuwanych na drogach ewakuacyjnych powinny znajdować się drzwi otwierane ręcznie albo w bezpośrednim sąsiedztwie tych bram i ścian powinny być umieszczone i wyraźnie oznakowane drzwi przeznaczone do celów ewakuacji. a takŜe być stosowane na drogach ewakuacyjnych.pasaŜu. 2. z uwzględnieniem § 217. Drzwi rozsuwane mogą stanowić wyjścia na drogi ewakuacyjne. 2) samoczynne ich rozsunięcie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania poŜaru przez system wykrywania dymu chroniący strefę poŜarową. NNDOM -Nasz Nowy DOM.nndom. do ewakuacji z której te drzwi są przeznaczone. a takŜe w przypadku awarii drzwi. jeŜeli przylegające pomieszczenia nie są zagroŜone wybuchem i jeŜeli gęstość obciąŜenia ogniowego w tych pomieszczeniach nie przekracza 1. 2) samoczynne ich rozsunięcie i pozostanie w pozycji otwartej w razie poŜaru lub awarii drzwi. przyjmując co najmniej 0. a ich konstrukcja zapewnia: 1) otwieranie automatyczne i ręczne bez moŜliwości ich blokowania. a takŜe być stosowane na drogach ewakuacyjnych. Wymaganie klasy odporności ogniowej dla obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych nie dotyczy obudowy krytego ciągu pieszego .4 m. jeŜeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie więcej niŜ 20 osób. stanowiących obudowę dróg ewakuacyjnych w strefach poŜarowych ZL III i PM. w którym moŜe przebywać jednocześnie więcej niŜ 300 osób. 7. 3. NaleŜy teŜ zapewnić moŜliwość ręcznego otwierania drzwi słuŜących do ewakuacji. oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z tego pomieszczenia.

nad sufitami podwieszonymi i pod podłogami podniesionymi powyŜej poziomu stropu lub podłoŜa. 1. W budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW) powinny być co najmniej dwie klatki schodowe obudowane i oddzielone od poziomych dróg komunikacji ogólnej oraz pomieszczeń przedsionkiem przeciwpoŜarowym. stanowiące drogę ewakuacyjną w budynku wysokim (W) dla strefy poŜarowej ZL II oraz w budynku wysokościowym (WW) dla stref poŜarowych innych niŜ ZL IV. nie mogą. 1. Na drogach ewakuacyjnych dopuszcza się stosowanie schodów wachlarzowych. ZL II. Korytarze stanowiące drogę ewakuacyjną w strefach poŜarowych ZL powinny być podzielone na odcinki nie dłuŜsze niŜ 50 m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urządzeń technicznych. zawierającym strefę poŜarową ZL I. 1. Klatki schodowe i przedsionki przeciwpoŜarowe. § 243. niespełniające tych wymagań. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3. powinny być wyraźnie oznakowane. 6. 2. Na drogach ewakuacyjnych jest zabronione stosowanie: 1) spoczników ze stopniami. po ich całkowitym otwarciu. Dopuszcza się dodatkowe pionowe drogi komunikacji ogólnej. Skrzydła drzwi. Wymaganie. 4.nndom. zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu. § 245. 1. Przegrody. Biuro Projektowe 103/184 . pod warunkiem zachowania najmniejszej szerokości stopni określonych w § 69 ust. 1. jeŜeli schody te są jedyną drogą ewakuacyjną. natomiast wysokość lokalnego obniŜenia 2 m.2 m. w których zastosowano pochylnie lub stopnie umoŜliwiające pokonanie róŜnicy poziomów. 3.pl I Warunki techniczne. § 246. przy czym długość obniŜonego odcinka drogi nie moŜe być większa niŜ 1. zawierającym strefę poŜarową PM o gęstości obciąŜenia ogniowego powyŜej 500 MJ/m2 lub pomieszczenie zagroŜone wybuchem. 2. powinny być wykonane z materiałów niepalnych.pobrano z www. Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2. zawierającym strefę poŜarową ZL II. NNDOM -Nasz Nowy DOM. jeŜeli łączą one kondygnacje w obrębie jednej strefy poŜarowej. powinny być wyposaŜone w urządzenia zapobiegające ich zadymieniu. 2. zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi. 2) schodów ze stopniami zabiegowymi. 3) niskim (N) i średniowysokim (SW). na których zastosowano rozwiązania techniczno-budowlane zabezpieczające przed zadymieniem. Na drogach ewakuacyjnych miejsca. o którym mowa w ust. § 244. W budynkach: 1) niskim (N). o których mowa w ust. 2) średniowysokim (SW). 3. stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną. odpowiadającym wymaganiom § 232.5 m. nie dotyczy korytarzy. ZL III lub ZL V. naleŜy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposaŜone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub słuŜące do usuwania dymu.

1. do którego przylegają lokale handlowe i usługowe. w strefie poŜarowej ZL V. § 248. 1. powinny być wyposaŜone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu. oraz w przekrytym dziedzińcu wewnętrznym. ZL V lub PM oraz w budynku wysokościowym (WW) dla strefy poŜarowej ZL IV. powinny mieć klasę odporności ogniowej co najmniej E I 30. naleŜy zastosować rozwiązania techniczno-budowlane zabezpieczające przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych. w której znajduje się pomieszczenie przeznaczone dla ponad 100 osób. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3. naleŜy zastosować rozwiązania techniczno-budowlane zabezpieczające przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych. zagrodowym i rekreacji indywidualnej. stanowiące drogę ewakuacyjną w budynku wysokim (W) dla strefy poŜarowej ZL I. Klatki schodowe i przedsionki przeciwpoŜarowe.nndom. W krytym ciągu pieszym (pasaŜu). W budynku wysokim (W) niezawierającym strefy poŜarowej ZL II dopuszcza się stosowanie tylko jednej klatki schodowej. 3) klatki schodowe są wyposaŜone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub w samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu. 3. prowadzące na drogi komunikacji ogólnej. jeŜeli: 1) kaŜde mieszkanie lub pomieszczenie jest oddzielone od poziomej drogi komunikacji ogólnej drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30. 6.pl I Warunki techniczne. § 249. a takŜe budynku tymczasowym nieprzeznaczonym na cele widowiskowe lub inne zgromadzenia ludzi. Ściany wewnętrzne i stropy stanowiące obudowę klatki schodowej lub pochylni powinny mieć klasę odporności ogniowej określoną zgodnie z § 216. Biuro Projektowe 104/184 . oraz budowli podziemnej z takim pomieszczeniem. Klatki schodowe i przedsionki przeciwpoŜarowe. W budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW). 2. w strefach poŜarowych innych niŜ ZL IV. NNDOM -Nasz Nowy DOM. stanowiące drogę ewakuacyjną w budynku wysokim (W) dla strefy poŜarowej PM. 2. 2) klatki schodowe są zamykane drzwiami dymoszczelnymi. drzwi z pomieszczeń. 3. stanowiących drogę ewakuacyjną wyłącznie dla stref poŜarowych ZL IV. jak dla stropów budynku. jeŜeli powierzchnia rzutu poziomego budynku nie przekracza 750 m2. W budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW) dopuszcza się wykonywanie klatek schodowych. z wyjątkiem higienicznosanitarnych. W budynku średniowysokim (SW) i wyŜszym. bez przedsionków oddzielających je od poziomych dróg komunikacji ogólnej. stanowiące drogę ewakuacyjną w budynku wysokim (W) dla stref poŜarowych innych niŜ ZL IV i PM oraz w budynku wysokościowym (WW). powinny być wyposaŜone w urządzenia zapobiegające ich zadymieniu. powinny być wyposaŜone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu. W podziemnej kondygnacji budynku. Klatki schodowe i przedsionki przeciwpoŜarowe. 4. mogą nie spełniać wymagań stawianych drogom ewakuacyjnym. ZL III. Schody wewnętrzne w mieszkaniach w budynku wielorodzinnym oraz w budynku jednorodzinnym. § 247. naleŜy zastosować rozwiązania techniczno-budowlane zapewniające usuwanie dymu z tego pomieszczenia i z dróg ewakuacyjnych.pobrano z www. 5.

o którym mowa w ust. JeŜeli drzwi do piwnic znajdują się poniŜej poziomu terenu. Biegi i spoczniki schodów oraz pochylnie słuŜące do ewakuacji powinny być wykonane z materiałów niepalnych i mieć klasę odporności ogniowej co najmniej: 1) w budynkach o klasie odporności poŜarowej "A". 2) w budynkach średniowysokich (SW) i wyŜszych . W budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW) piwnice powinny być oddzielone od klatki schodowej przedsionkiem przeciwpoŜarowym. z wyjątkiem budynków ZL IV niskich (N) i średniowysokich (SW) stropami i ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej R E I 60 i zamknięte drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30. jeŜeli co najmniej jedna z tych ścian nie spełnia wymagań klasy odporności ogniowej określonej według § 216 jak dla stropu budynku z tą klatką schodową. powinien być dostępny z przedsionka przeciwpoŜarowego klatki schodowej. Spocznik przed wejściem do dźwigu. 1. "B" i "C" . W budynku niskim o klasie odporności poŜarowej "D" lub "E" w obudowanych klatkach schodowych. 6. 4. ruchomą barierą). Wymaganie klasy odporności ogniowej. § 251. ZL II. 1. § 252.pl I Warunki techniczne. z zastrzeŜeniem § 256 ust. schody prowadzące z tego poziomu powinny być zabezpieczone w sposób uniemoŜliwiający omyłkowe zejście ludzi do piwnic w przypadku ewakuacji (np. mających kondygnację uŜytkową na wysokości powyŜej 25 m. o którym mowa w ust. 2. Biuro Projektowe 105/184 . 5. Piwnice powinny być oddzielone od pozostałej części budynku.E I 15. a inną ścianą zewnętrzną tego samego lub innego budynku powinna być ustalona zgodnie z § 271. o którym mowa w ust. jeŜeli antresola ta jest przeznaczona do uŜytku nie więcej niŜ 10 osób. § 253. przynajmniej jeden dźwig w kaŜdej strefie poŜarowej powinien być przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych. 1. § 250. o którym mowa w ust.000 kg i kabinę o wymiarach poziomych nie mniejszych niŜ 1.R 60. 1. 2. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2. dopuszcza się wykonanie biegów i spoczników schodów z materiałów palnych. Dźwig. 3. powinien mieć nośność co najmniej 1.1 m. 3. 2) w budynkach o klasie odporności poŜarowej "D" i "E" . 3. Odległość między ścianą zewnętrzną. w którym się ona znajduje.E I 30. nie dotyczy klatek schodowych wydzielonych na kaŜdej kondygnacji przedsionkami przeciwpoŜarowymi oraz schodów na antresolę w pomieszczeniu. 2. nie dotyczy pionowych dróg komunikacji ogólnej przebiegających wyłącznie w obrębie jednej strefy poŜarowej. W budynkach wysokościowych (WW) i wysokich (W) ZL I.R 30. ZL III i ZL V.1x2.nndom. 1. stanowiącą obudowę klatki schodowej. zamykanych drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30. Wymaganie.pobrano z www. Schodów i pochylni ruchomych nie zalicza się do dróg ewakuacyjnych. NNDOM -Nasz Nowy DOM. Wyjście z klatki schodowej na strych lub poddasze powinno być zamykane drzwiami lub klapą wyjściową o klasie odporności ogniowej co najmniej: 1) w budynkach niskich (N) .

Dopuszcza się przystosowanie do potrzeb ekip ratowniczych dźwigu. 1. 3. 2. uwaŜa się wyjście do obudowanej klatki schodowej. spełniając wymagania Polskiej Normy dotyczącej dźwigów dla straŜy poŜarnej. Ściany i stropy szybu dźwigu dla ekip ratowniczych powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą jak dla stropów budynku. 2. Drzwi do dźwigu dla ekip ratowniczych powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) nie mniejszą niŜ połowa wymaganej klasy odporności ogniowej dla ścian i stropów szybu. W przypadku zakończenia dojścia ewakuacyjnego przedsionkiem przeciwpoŜarowym. § 256. 2. mającym kondygnację z posadzką na wysokości powyŜej 25 m ponad poziomem terenu przy najniŜej połoŜonym wejściu do budynku oraz w budynku wysokościowym (WW) ZL IV. § 253. Szyb dźwigu dla ekip ratowniczych powinien być wyposaŜony w urządzenia zapobiegające zadymieniu. Szyb dźwigu dla ekip ratowniczych powinien być wyposaŜony w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub słuŜące do usuwania dymu. w którym on się znajduje. o którym mowa w § 246 ust. przynajmniej jeden dźwig w kaŜdej strefie poŜarowej powinien być przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych. 4. zgodnie z § 216. o którym mowa w ust. mierzy się wzdłuŜ osi drogi ewakuacyjnej. 1. zwanej dalej "dojściem ewakuacyjnym". wyposaŜonej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub słuŜące do usuwania dymu. jest zamykany w razie poŜaru drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 60.nndom. który nie spełnia wymagań określonych w ust. ZL III lub ZL V. a w przypadku. Dojście do dźwigu dla ekip ratowniczych powinno przeciwpoŜarowy spełniający wymagania określone w § 232.pl I Warunki techniczne. Dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych w strefach poŜarowych określa poniŜsza tabela: Długość dojścia w m Rodzaj strefy poŜarowej przy jednym przy co najmniej 2 1) dojściu dojściach 2 10 2 1 Z pomieszczeniem zagroŜonym wybuchem 3 40 60 PM o gęstości obciąŜenia ogniowego Q > 500 MJ/m bez 2) 30 pomieszczenia zagroŜonego wybuchem NNDOM -Nasz Nowy DOM.zamykanej drzwiami dymoszczelnymi. długość tę mierzy się do pierwszych drzwi tego przedsionka. ZL II. zgodnie z § 216.pobrano z www. § 254. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 4. 1. Ściany i stropy szybu dźwigu dla ekip ratowniczych powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą jak dla stropów budynku. prowadzić przez przedsionek 3. Za równorzędne wyjściu do innej strefy poŜarowej. Wymaganie odporności ogniowej. Biuro Projektowe 106/184 . § 255. 3. 1. nie dotyczy dźwigu dostępnego przez przedsionek przeciwpoŜarowy. W budynku ZL I. o której mowa w ust. Długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy poŜarowej lub na zewnątrz budynku. 2. 3. jeŜeli hol. 5 . zamykanej drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30.

jest nie mniejsza niŜ 3. 2) hol nie znajduje się w strefie poŜarowej PM o gęstości obciąŜenia ogniowego powyŜej 500 MJ/m2 ani teŜ zawierającej pomieszczenie zagroŜone wybuchem. 5. 1. Dopuszcza się przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej do wyjścia na zewnątrz budynku z klatki schodowej oraz z poziomych dróg komunikacji ogólnej przez hol.pl I Warunki techniczne. NNDOM -Nasz Nowy DOM. 6. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie PM o gęstości obciąŜenia ogniowego Q £ 500 MJ/m bez 2) 60 pomieszczenia zagroŜonego wybuchem ZL I. 3) hol jest oddzielony od poziomych dróg komunikacji ogólnej. II i V ZL III ZL IV 1) 2 100 40 60 100 10 30 60 2) 2) Dla dojścia najkrótszego. Długości dojść ewakuacyjnych. przy czym ograniczenie to nie odnosi się do klatek schodowych z odrębnym. ochrony budynku. takie jak: recepcyjna. o której mowa w pkt 1. określonej zgodnie z § 242 ust. 4) wolna szerokość drogi ewakuacyjnej jest co najmniej o 50% większa od szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku. w którym przebiega droga ewakuacyjna. drobnej sprzedaŜy. 1. wyjściem ewakuacyjnym.3 m. nieprowadzącym przez ten hol. 4. a otwory w obudowie mają zamknięcia o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30. mogą być powiększone pod warunkiem ochrony: 1) strefy poŜarowej stałymi urządzeniami gaśniczymi wodnymi . 1) strefy poŜarowej stałymi samoczynnymi urządzeniami gaśniczymi wodnymi . których obudowa odpowiada wymaganiom § 249 ust. 5) wysokość holu w miejscu. o których mowa w ust. mogący spełniać takŜe funkcje uzupełniające do funkcji wynikających z przeznaczenia budynku. 2) W tym nie więcej niŜ 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.nndom. tak jak jest to wymagane dla klatki schodowej. znajdujących się tam jednocześnie.pobrano z www.o 50%. przy czym dopuszcza się dla drugiego dojścia długość większą o 100% od najkrótszego. prowadzącej do tego wyjścia. oddymiającymi Przy jednoczesnym stosowaniu tych urządzeń długość dojścia moŜe być powiększona o 100%. powinno prowadzić na zewnątrz budynku. dla kondygnacji budynku o największej liczbie przewidywanych osób. Biuro Projektowe 107/184 . Wyjście z klatki schodowej. Dojścia te nie mogą się pokrywać ani krzyŜować. 3. bezpośrednio lub poziomymi drogami komunikacji ogólnej. pod warunkiem Ŝe: 1) przez jeden hol moŜliwe jest przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej tylko z jednej klatki schodowej. 2.o 50%. 2) drogi ewakuacyjnej samoczynnymi urządzeniami uruchamianymi za pomocą systemu wykrywania dymu . o której mowa w ust.o 50 %.

słuŜących celom ewakuacji. 1. 7. w którym jest wymagana druga droga ewakuacyjna dla ludzi z wyŜszej kondygnacji. z uwzględnieniem wymagań § 101. draperiach. Drabiny ewakuacyjne naleŜy umieszczać w miejscach łatwo dostępnych. Na drogach komunikacji ogólnej. o której mowa w ust. 2) ts ≤ 30 s. W strefach poŜarowych ZL I.pobrano z www. 2. zasłonach. do wyjścia na zewnątrz budynku określa się zgodnie z ust. Biuro Projektowe 108/184 . 3. ZL III i ZL V stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych. w szczególności w kurtynach. 1. § 257. 1a.pl I Warunki techniczne. dopuszcza się stosowanie na tej drodze drabiny ewakuacyjnej. 3) nie następuje przepalenie trzeciej nitki.2 m ponad poziom stropu lub innego podłoŜa powinny mieć: 1) niepalną konstrukcję nośną oraz co najmniej niezapalne płyty podłogi od strony przestrzeni podpodłogowej. za łatwo zapalne uwaŜa się materiały. których właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze nie spełniają co najmniej jednego z kryteriów: 1) ti ≥ 4 s. 2. W strefach poŜarowych ZL I. Podłogi podniesione o więcej niŜ 0. 1. Dopuszczalną długość drogi od wyjścia z klatki schodowej. jest zabronione. ZL II. Nie dotyczy to zakładów pracy chronionej. jeŜeli liczba osób przebywających jednocześnie na wyŜszej kondygnacji nie przekracza 50. 3. 4. stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. ZL II. 2. jest zabronione. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 6) szerokość drzwi wyjściowych na zewnątrz budynku jest większa o 50% od minimalnej szerokości drzwi wyjściowych określonej zgodnie z § 239 ust. Sytuowanie drabin naprzeciw świetlików i okien jest zabronione. Dopuszcza się wykonywanie drabin ewakuacyjnych bez obręczy ochronnych. W budynku PM. Rozdział 5 Wymagania przeciwpoŜarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposaŜenia stałego § 258. mające klasę odporności ogniowej co najmniej R E I 30. W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających. gdy róŜnica wysokości nie przekracza 3 m. kotarach oraz Ŝaluzjach. 1. prowadzącej na dach nad niŜszą kondygnacją lub na poziom terenu. ZL III i ZL V stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych. § 259. a w budynku wysokościowym (WW) lub ze strefą poŜarową o gęstości NNDOM -Nasz Nowy DOM. a w budynku z pomieszczeniem zagroŜonym wybuchem 15.nndom. 4) nie występują płonące krople.

określonych jako bardzo toksyczne. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obciąŜenia ogniowego ponad 4. biorąc pod uwagę odstęp między stałymi elementami siedzeń. powinny mieć osłonę lub obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30. 2) przestrzeń podpodłogową podzieloną na sektory o powierzchni nie większej niŜ 1.co najmniej E I 60. W pomieszczeniach stref poŜarowych ZL II. prowadzone w przestrzeni podpodłogowej podłogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi.pobrano z www. przy czym odległość tę naleŜy ustalać. Biuro Projektowe 109/184 . przy czym dopuszcza się zwiększenie liczby miejsc w rzędach odpowiednio do 40 i 20 pod warunkiem zwiększenia odstępu między NNDOM -Nasz Nowy DOM. w których miejsca do siedzenia są ustawione w rzędach. pomieszczeniach magazynowych oraz w pomieszczeniach z podłogami podniesionymi. W pomieszczeniach. Przewody elektroenergetyczne i inne instalacje wykonane z materiałów palnych. stosowanie łatwo zapalnych przegród. wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia. Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiałów palnych. 2) szerokość przejść pomiędzy rzędami siedzeń nie mniejszą niŜ 0. określenie trudno zapalny przypisuje się fotelom i innym siedzeniom.000 m2 przegrodami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30.nndom. § 261. Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 200 osób dorosłych lub 100 dzieci. powinny mieć osłonę lub obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30.000 MJ/m2 .000 MJ/m2 . stałych elementów wyposaŜenia i wystroju wnętrz oraz wykładzin podłogowych jest zabronione. Na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podłodze podniesionej otworów do wentylacji lub ogrzewania jest zabronione. 3. 2.co najmniej R E I 60.000 MJ/m2 . zgodnie z Polską Normą dotyczącą badań wydzielania produktów toksycznych.co najmniej E I 60. zgodnie z Polską Normą dotyczącą badań wydzielania produktów toksycznych. określonych jako bardzo toksyczne. a w budynku wysokościowym (WW) lub ze strefą poŜarową o gęstości obciąŜenia ogniowego ponad 4. 2. stosowanie wykładzin podłogowych łatwo zapalnych jest zabronione. a w budynku wysokościowym (WW) lub ze strefą poŜarową o gęstości obciąŜenia ogniowego ponad 4. 3) liczbę siedzeń w rzędzie nie większą niŜ 16 pomiędzy przejściami oraz 8 w rzędzie przyściennym. powinny mieć: 1) fotele i inne siedzenia trudno zapalne odpowiadające wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej oceny zapalności mebli tapicerowanych oraz niewydzielające produktów rozkładu i spalania.pl I Warunki techniczne. wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia. prowadzone w przestrzeni podpodłogowej podłogi podniesionej.co najmniej E I 60. 1) fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielające produktów rozkładu i spalania. a w budynku wysokościowym (WW) lub w budynkach ze strefą poŜarową o gęstości obciąŜenia ogniowego ponad 4. które nie ulegają postępującemu tleniu i spalaniu płomieniowemu w warunkach określonych Polską Normą dotyczącą badania zapalności mebli tapicerowanych. § 260.45 m. przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób oraz w pomieszczeniach produkcyjnych. 2. 1.000 MJ/m2 oraz w strefach poŜarowych ZL II .

3 m. § 264.3 m. NNDOM -Nasz Nowy DOM.3 m. 2.6 m na 100 osób. Palne elementy wystroju wnętrz budynku. przez które lub obok których są prowadzone przewody ogrzewcze.0. § 262. 5) rzędy siedzeń lub ławek trwale umocowane do podłogi albo siedzenia sztywno łączone ze sobą w rzędy oraz między rzędami.nndom.2 m przy liczbie osób do 150. W pomieszczeniach ze stropem drewnianym palenisko otwarte powinno mieć okap wykonany z materiałów niepalnych.6 m od łatwo zapalnych części budynku. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone naleŜy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych. kafli i podobnych materiałów niepalnych oraz przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych. wentylacyjne.6 m. powinny być zabezpieczone przed moŜliwością zapalenia lub zwęglenia. 3. 4.000 m2. wystający co najmniej 0. 4) szerokość przejść komunikacyjnych nie mniejszą niŜ 1. a w korytarzach .3 m. a przy piecach metalowych bez nóŜek . w odległości co najmniej 0.przegrodami co 50 m.15 m. wykonanymi z materiałów niepalnych. Wymaganie to nie dotyczy mieszkań. 1. rury przyłączeniowe oraz otwory do czyszczenia powinny być oddalone od łatwo zapalnych. Piec z kamienia. § 263. Piec metalowy lub w ramach metalowych. W łazienkach i saunach z piecykami gazowymi oraz termami gazowymi i elektrycznymi dopuszcza się stosowanie okładzin ściennych z materiałów palnych. sięgającym poza krawędzie drzwiczek co najmniej po 0. Przestrzeń między sufitem podwieszonym i stropem powinna być podzielona na sektory o powierzchni nie większej niŜ 1.co najmniej 0. 2.co najmniej 0. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie rzędami siedzeń o 1 cm na kaŜde dodatkowe siedzenie odpowiednio powyŜej 16 lub 8. a przy większej ich liczbie szerokość tę naleŜy zwiększyć proporcjonalnie o 0. Palenisko powinno być umieszczone na podłoŜu niepalnym o grubości co najmniej 0. Rozdział 6 Wymagania przeciwpoŜarowe dla palenisk i instalacji § 265.15 m. 2. cegły. niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. Biuro Projektowe 110/184 . 1.3 m. dymowe lub spalinowe.3 m poza krawędź paleniska. nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0. Stosowanie okładzin ściennych z materiałów łatwo zapalnych w łazienkach i saunach z piecem na paliwo stałe jest zabronione.3 m. Palenisko otwarte moŜe być stosowane tylko w pomieszczeniu.pl I Warunki techniczne. a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm lub inną równorzędną okładziną . nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0. Podłoga łatwo zapalna przed drzwiczkami palenisk powinna być zabezpieczona pasem materiału niepalnego o szerokości co najmniej 0. w którym nie występuje zagroŜenie wybuchem.pobrano z www. 1. z tym Ŝe odległość tych urządzeń od okładzin powinna wynosić co najmniej 0. a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm na siatce albo równorzędną okładziną .

Biuro Projektowe 111/184 . o której mowa w ust. 4. zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku poŜaru w czasie nie krótszym niŜ wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej. 1. Elastyczne elementy łączące. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z wyrobów niepalnych. 5. powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych.nndom. z cegły pełnej grubości 12 cm. a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 266. z zewnętrznym tynkiem lub spoinowaniem. 7. z wyjątkiem wentylatorów. powinny spełniać następujące wymagania: 1) przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób. Dopuszcza się wykonanie obudowy. 2. pod warunkiem Ŝe nie są one prowadzone przez drogi ewakuacyjne oraz nie przepływa nimi powietrze o temperaturze powyŜej 85° C lub zanieczyszczenia mogące się odkładać. słuŜące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z elementami instalacji lub urządzeniami. posiadać długość nie większą niŜ 4 m. a takŜe aby przechodziły przez przegrody w sposób umoŜliwiający kompensacje wydłuŜeń przewodu. przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0. 1. 2) zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych. przy czym nie powinny być prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpoŜarowego.pl I Warunki techniczne. Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych. z wyjątkiem budynków jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej. Przewody lub obudowa przewodów spalinowych i dymowych powinny spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej badań ogniowych małych kominów.pobrano z www.5 m. aby w przypadku poŜaru nie oddziaływały siłą większą niŜ 1 kN na elementy budowlane. 3. 2. 1. NNDOM -Nasz Nowy DOM. § 268. kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej. 8. 8. W pomieszczeniu kuchennym lub wnęce kuchennej w mieszkaniu dopuszcza się stosowanie przewodów wentylacji wywiewnej z materiałów co najmniej trudno zapalnych. wykonanie przewodów wentylacyjnych nierozprzestrzeniających ognia. z wyjątkiem garaŜy. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Dopuszcza się w budynkach PM. murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej. z zastrzeŜeniem § 271 ust. Między wylotem przewodu spalinowego i dymowego a najbliŜszym skrajem korony drzew dorosłych naleŜy zapewnić zachowanie odległości co najmniej 6 m. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych. 4. 3. Odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić co najmniej 0. 6. § 267.25 m. 1. 2.

z zastrzeŜeniem ust. niezaleŜnie od zastosowanego wyzwalacza termicznego. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpoŜarowego powinny być wyposaŜone w przeciwpoŜarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej (E I). w których jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa. 5. pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury. NNDOM -Nasz Nowy DOM. na paliwo ciekłe lub gazowe. Dopuszcza się instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych. których temperatura powierzchni grzewczych nie przekracza 160°C. W strefach poŜarowych. bądź teŜ być wyposaŜone w przeciwpoŜarowe klapy odcinające. których temperatura powierzchni grzewczych przekracza 160 °C. izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S). 4) filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się cząstek. powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpoŜarowego tych stref poŜarowych z uwagi na szczelność ogniową. której nie obsługują. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę poŜarową. przeciwpoŜarowe klapy odcinające powinny być uruchamiane przez tę instalację. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpoŜarowego powinny być wyposaŜone w przeciwpoŜarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpoŜarowego z uwagi na szczelność ogniową. 5. 4. nie dotyczy to obudowy urządzeń instalowanych ponad dachem budynku. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3) w przewodach wentylacyjnych nie naleŜy prowadzić innych instalacji. z zastrzeŜeniem ust. 5. 2. 4. Dopuszcza się zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorów i urządzeń do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odporności ogniowej E I 60. Dopuszcza się instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz nagrzewnic na paliwo ciekłe lub gazowe. izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S) lub powinny być wyposaŜone w przeciwpoŜarowe klapy odcinające zgodnie z ust. pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury. automatycznie wyłączającego ogrzewanie po osiągnięciu 110° oraz zabezpieczenia uniemo Ŝliwiającego pracę nagrzewnicy bez przepływu C powietrza. 5. Biuro Projektowe 112/184 . której nie obsługują.pobrano z www. wymaganej dla elementów oddzielenia przeciwpoŜarowego tych stref poŜarowych. 2.nndom. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefę poŜarową. 5) maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach mieszkalnych średniowysokich (SW) i wyŜszych oraz w innych budynkach o wysokości powyŜej dwóch kondygnacji nadziemnych powinny być wydzielone ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 60 i zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30. automatycznie wyłączającego ogrzewanie po osiągnięciu temperatury powietrza 110 °C oraz zabezpieczenia uniemoŜliwiającego pracę nagrzewnicy bez przepływu powietrza. 3. 6. 4. powinny być obudowane elementami o klasie odporności ogniowej (E I).pl I Warunki techniczne. równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpoŜarowego.

Komory pyłowe i cyklony dla pyłów tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe powinny być wyposaŜone w klapy lub przepony przeciwwybuchowe. Filtry. Biuro Projektowe 113/184 . aby nie powodowały unoszenia pyłów osiadłych. 4. 7.8 m nad poziomem podłogi.nndom.pobrano z www. o której mowa w § 216. o których mowa w ust. z zastrzeŜeniem § 277 ust. a dolna krawędź kratek wywiewnych powinna znajdować się na wysokości nie mniejszej niŜ 1. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 269. 6. otwory wentylacji nawiewnej powinny być usytuowane oraz wykonane tak. komory pyłowe i cyklony stanowią bezpośrednie wyposaŜenie urządzeń i agregatów produkcyjnych. 4) przeciwpoŜarowe klapy odcinające w przewodach wentylacji oddymiającej powinny spełniać wymaganie. 2) mieć stały dopływ powietrza zewnętrznego uzupełniającego braki tego powietrza w wyniku jego wypływu wraz z dymem. § 270. Wymagania. jeŜeli działanie wentylatorów mogłoby przyczynić się do jego rozprzestrzeniania. 5. komory pyłowe i cyklony do palnych pyłów powinny być zlokalizowane w pomieszczeniach wydzielonych elementami oddzielenia przeciwpoŜarowego lub teŜ na zewnątrz budynku. 1.równieŜ dymoszczelności. w których filtry.pl I Warunki techniczne. o którym mowa w pkt 3. nie dotyczą przypadków uzasadnionych względami technologicznymi. 6) kratki wywiewne powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający równomierne usuwanie dymu z pomieszczenia. Usytuowanie wentylacyjnych otworów wyciągowych powinno uwzględniać gęstość względną par cieczy i gazów występujących w pomieszczeniu w stosunku do powietrza oraz przewidywany kierunek ruchu zanieczyszczonego powietrza. W pomieszczeniach zagroŜonych wybuchem naleŜy stosować urządzenia wstrzymujące automatycznie pracę wentylatorów w razie powstania poŜaru i sygnalizujące ich wyłączenie. a takŜe konstrukcję budynku przed skutkami wybuchu. chyba Ŝe obliczeniowo określono inną liczbę wymian zapobiegających zadymieniu zabezpieczonych pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych. Instalacja wentylacji oddymiającej powinna spełniać następujące wymagania: 1) zapewnić usuwanie dymu z intensywnością co najmniej 10 wymian na godzinę. W pomieszczeniach zagroŜonych wybuchem naleŜy stosować oddzielną dla kaŜdego pomieszczenia instalację wyciągową. 2. w których mogą występować palne pyły. 3) przewody wentylacji oddymiającej powinny mieć co najmniej klasę odporności ogniowej (EI) stropu. zabezpieczające konstrukcję cyklonu i komory. przy czym odległość między nimi nie powinna być większa niŜ 10 m. 5) górna krawędź kratek nawiewnych powinna znajdować się na wysokości nie większej niŜ 0. W pomieszczeniach. w miejscu bezpiecznym dla tych urządzeń oraz dla otoczenia. NNDOM -Nasz Nowy DOM. 5. Przewody wentylacyjne przed miejscem wprowadzenia do komór pyłowych i cyklonów powinny być wyposaŜone w urządzenia zapobiegające przeniesieniu się ognia. 3.8 m nad poziomem podłogi. 8. tworzące z powietrzem mieszaniny wybuchowe. a w przypadku połączenia tych przewodów z instalacją wentylacji i klimatyzacji . 5.

przy czym dopuszcza się inne klasy. 3. Biuro Projektowe 114/184 . powinny być uruchamiane automatycznie i mieć klasę odporności ogniowej z uwagi na szczelność ogniową i dymoszczelność . obsługujące: 1) wyłącznie jedną strefę poŜarową.E600 S. Klapy odcinające do przewodów wentylacji oddymiającej.dla klap otwieranych automatycznie. 2) B600 30 . Instalacja wentylacji oddymiającej powinna: 1) usuwać dym z intensywnością zapewniającą. przy czym dopuszcza się stosowanie klasy E300 S AA. powinny mieć klasę odporności ogniowej E I S.dla klap otwieranych wyłącznie w sposób ręczny. 2) F400 120 w pozostałych przypadkach. jeŜeli wynikająca z obliczeń temperatura dymu powstającego w czasie poŜaru nie przekracza 300 °C. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 7) wentylatory instalacji oddymiającej powinny być odporne na działanie temperatury 400° przez co najmniej 120 minut lub wynikaj ącej z przewidywanej C temperatury i czasu usuwania gazów poŜarowych. co najmniej taką jak klasa odporności ogniowej stropu określona w § 216. Ŝe w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi na chronionych przejściach i drogach ewakuacyjnych nie wystąpi zadymienie lub temperatura uniemoŜliwiające bezpieczną ewakuację. obsługujące: 1) wyłącznie jedną strefę poŜarową. 4. co najmniej taką jak klasa odporności ogniowej stropu określona w § 216. NNDOM -Nasz Nowy DOM. Przewody wentylacji oddymiającej. przy czym dopuszcza się stosowanie klasy E300 S. 2) więcej niŜ jedną strefę poŜarową. 2) mieć stały dopływ powietrza zewnętrznego uzupełniającego braki tego powietrza w wyniku jego wypływu wraz z dymem.nndom.E600 S AA. jeŜeli z analizy obliczeniowej temperatury dymu oraz zapewnienia bezpieczeństwa ekip ratowniczych wynika taka moŜliwość. 2) więcej niŜ jedną strefę poŜarową. 1. Klapy dymowe w grawitacyjnej wentylacji oddymiającej powinny mieć klasę: 1) B300 30 . Wentylatory oddymiające powinny mieć klasę: 1) F600 60. co najmniej taką jak klasa odporności ogniowej stropu określona w § 216. co najmniej taką jak klasa odporności ogniowej stropu określona w § 216. 5. powinny być uruchamiane automatycznie i mieć klasę odporności ogniowej E I S AA. jeŜeli wynikająca z obliczeń temperatura dymu powstającego w czasie poŜaru nie przekracza 300 °C. powinny mieć klasę odporności ogniowej z uwagi na szczelność ogniową i dymoszczelność .pobrano z www. 2.pl I Warunki techniczne. § 270. jeŜeli przewidywana temperatura dymu przekracza 400 °C.

lecz nie mniejszej niŜ 30%.000 4. określoną w § 216 ust.o 100%. 1 naleŜy zwiększyć o 50%. JeŜeli jedna ze ścian zewnętrznych usytuowana od strony sąsiedniego budynku lub przekrycie dachu jednego z budynków jest rozprzestrzeniające ogień. wówczas odległość między ich zewnętrznymi ścianami nie powinna być mniejsza niŜ 20 m. wówczas odległość określoną w ust.pl I Warunki techniczne. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozdział 7 Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo poŜarowe § 271.000 < Q £ Q £ 1. 5.000 Q > 4. 1 w 5 kolumnie tabeli. 1 w 5 kolumnie tabeli. 4. z zastrzeŜeniem ust. JeŜeli ściana zewnętrzna budynku ma na powierzchni mniejszej niŜ 30% klasę odporności ogniowej (E). przylegających odpowiednio do tych ścian lub ich części. 1 i 2 o 100%. Odległość między zewnętrznymi ścianami budynków niebędącymi ścianami oddzielenia przeciwpoŜarowego. 6. są stosowane stałe urządzenia gaśnicze wodne. 1 w 5 kolumnie tabeli. 1. nie powinna. być mniejsza niŜ odległość w metrach określona w poniŜszej tabeli: Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gęstość obciąŜenia ogniowego strefy poŜarowej PM Q Rodzaj budynku oraz dla budynku PM w MJ/m2 maksymalna gęstość obciąŜenia ogniowego 2 PM strefy poŜarowej PM Q w MJ/m ZL IN 1. a jeŜeli dotyczy to obu ścian zewnętrznych lub przekrycia dachu obu budynków . wówczas odległość między tą ścianą lub jej częścią a ścianą zewnętrzną drugiego budynku naleŜy zwiększyć w stosunku do określonej w ust.000 PM Q > 4. jeŜeli we wszystkich strefach poŜarowych budynków. 2 i 3.000 PM 1. Biuro Projektowe 115/184 . klasę odporności ogniowej (E).000 2 8 8 8 15 20 3 8 8 8 15 20 4 8 8 8 15 20 5 15 15 15 15 20 6 20 20 20 20 20 2. Odległość między ścianami zewnętrznymi budynków lub częściami tych ścian moŜe być zmniejszona o 50%. 1 i 2 o 50%. 3.nndom.000 < Q £ 4. JeŜeli ściana zewnętrzna budynku ma na powierzchni nie większej niŜ 65%. NNDOM -Nasz Nowy DOM. wówczas odległość między tą ścianą lub jej częścią a ścianą zewnętrzną drugiego budynku naleŜy zwiększyć w stosunku do określonej w ust.pobrano z www. 1-5. określoną w § 216 ust. w stosunku do określonej w ust.000 1 ZL IN PM Q £ 1. JeŜeli co najmniej w jednym z budynków znajduje się pomieszczenie zagroŜone wybuchem. określoną w § 216 ust. a mającymi na powierzchni większej niŜ 65% klasę odporności ogniowej(E).

naleŜy traktować jak budynek PM.pobrano z www. które tworzą między sobą kąt 60° lub większy. Odległość ściany zewnętrznej wznoszonego budynku od granicy sąsiedniej niezabudowanej działki budowlanej powinna wynosić co najmniej połowę odległości określonej w § 271 ust. W pasie terenu o szerokości określonej w ust. 8. niezabudowanej działki. dla budynków wymienionych w § 213. 1. przy czym dla budynków PM naleŜy przyjmować.000 MJ/m2. ze względu na usytuowanie. Ŝe na działce niezabudowanej będzie usytuowany budynek o przeznaczeniu określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 10. 1-7. Ŝe będzie on miał gęstość obciąŜenia ogniowego strefy poŜarowej Q większą od 1. Wymaganie. przyjmując. Wymaganie. są stosowane stałe urządzenia gaśnicze wodne. ze ścianami i dachami nierozprzestrzeniającymi ognia. niŜ jest to określone w § 12. NNDOM -Nasz Nowy DOM. spełniającą dla obu budynków wymagania określone w § 232 ust. jeŜeli są zwrócone do siebie ścianami i dachami z przekryciami nierozprzestrzeniającymi ognia. PM. ze ścianami i dachami z przekryciami nierozprzestrzeniającymi ognia. Odległości. rekreacji indywidualnej oraz budynki mieszkalne zagrodowe i gospodarcze. 9. Biuro Projektowe 116/184 . niezabudowanej działki. Odległość od ściany zewnętrznej budynku lub jej części do ściany zewnętrznej drugiego budynku moŜe być zmniejszona o 25%. 1-5.nndom. powinny być sytuowane w odległości nie mniejszej od granicy sąsiedniej. o którym mowa w ust. niemającymi otworów. o których mowa w ust. w stosunku do określonej w ust. niŜ jest to określone w § 12. IN od granicy lasu naleŜy przyjmować. Otwarte składowisko. 13. Najmniejszą odległość budynków ZL. 2. o którym mowa w ust. lub 2) mają ściany zewnętrzne tworzące między sobą kąt nie mniejszy niŜ 120° . Odległości. 9. Budynki jednorodzinne. a w przypadku braku takiego planu . przylegających odpowiednio do tej ściany lub jej części. 10.000 MJ/m2. 4 i 5 dla ścian oddzielenia przeciwpoŜarowego obu budynków. Budynki mieszkalne jednorodzinne. 11. o której mowa w § 271 ust. § 272. lecz nie większą niŜ 4. o których mowa w ust. bez pomieszczeń zagroŜonych wybuchem. jeŜeli we wszystkich strefach poŜarowych budynku.pl I Warunki techniczne. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 7.budynek ZL ze ścianą zewnętrzną. 4 i 5. jak odległość ścian tych budynków od ściany budynku ZL z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień. dotyczy pasa terenu o szerokości zmniejszonej o 50% w odniesieniu do tych ścian zewnętrznych obu budynków. otaczającym ściany zewnętrzne budynku. powinny być sytuowane w odległości nie mniejszej od granicy sąsiedniej. które: 1) są oddzielone od siebie ścianą oddzielenia przeciwpoŜarowego. niebędące ścianami oddzielenia przeciwpoŜarowego. 1-7. moŜna zmniejszyć o 25 %. 10. moŜna zmniejszyć o 25%. dla budynków wymienionych w § 213. 1. 1. ściany zewnętrzne innego budynku powinny spełniać wymagania określone w § 232 ust. niemającymi otworów. nie dotyczy budynków. lecz mniejszy niŜ 120°. 12. jeŜeli są zwrócone do siebie ścianami i dachami nierozprzestrzeniającymi ognia. 2. 1. rekreacji indywidualnej oraz budynki mieszkalne zagrodowe i gospodarcze. z zastrzeŜeniem § 218. bez pomieszczeń zagroŜonych wybuchem.

4 i 5. 6. NNDOM -Nasz Nowy DOM. jeŜeli łączna powierzchnia wewnętrzna tych budynków nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy poŜarowej wymaganej dla kaŜdego ze znajdujących się na tej działce rodzajów budynków. 2.5 m. z zastrzeŜeniem § 249 ust. o pojemności większej od pojemności zbiornika.nndom. Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpoŜarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. pod warunkiem zastosowania między budynkiem a zbiornikiem ściany oddzielenia przeciwpoŜarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej R E I 120. o których mowa w ust. o których mowa w ust. przykrytymi warstwą ziemi o grubości co najmniej 0. 3. Odległości między ścianami zewnętrznymi budynków połoŜonych na jednej działce budowlanej nie ustala się. 3. o których mowa w § 179. z izolacją uniemoŜliwiającą przedostawanie się oleju do gruntu. 6. o których mowa w ust. jeŜeli łączna powierzchnia wewnętrzna tych budynków nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy poŜarowej wymaganej dla kaŜdego ze znajdujących się na tej działce rodzajów budynków. a od urządzenia spustowego. 6. 6. Odległości między budynkami ZL a zbiornikami gazu płynnego. § 273. 1. moŜe być zmniejszona o połowę.pobrano z www. do 3 m. Zbiorniki. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3. 3. Odległości między budynkami a zbiornikami naziemnymi oleju opałowego o łącznej pojemności nie większej niŜ 70 m3 nie powinny być mniejsze niŜ 20 m. Odległości między budynkami a zbiornikami podziemnymi oleju opałowego o łącznej pojemności nie większej niŜ 35 m3. § 273. 3. powinny wynosić co najmniej 3 m. 4. Odległości między ścianami zewnętrznymi budynków połoŜonych na jednej działce budowlanej nie ustala się. Dopuszcza się zmniejszenie odległości. 3. pod warunkiem wykonania ściany zewnętrznej budynku od strony zbiornika jako ściany oddzielenia przeciwpoŜarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej R E I 120 lub wykonania takiej ściany pomiędzy budynkiem a zbiornikiem. Odległość.pl I Warunki techniczne. o której mowa w ust. 2. 5. Zbiorniki. z izolacją uniemoŜliwiającą przedostawanie się oleju do gruntu. 2.5 m. oddechowego i pomiarowego tego zbiornika . powinny być wykonane jako stalowe dwupłaszczowe lub być lokalizowane na terenie ukształtowanym w formie niecki. Odległości budynków PM i IN wykonanych z materiałów niepalnych od zbiorników i ich urządzeń. o pojemności większej od pojemności zbiornika. o których mowa w ust. 4. 5. Biuro Projektowe 117/184 . nie powinny być mniejsze niŜ 3 m. Odległość zbiornika naziemnego oleju opałowego zasilającego kotłownię od budynku ZL powinna wynosić co najmniej 10 m. oraz odległości między tymi zbiornikami a innymi obiektami budowlanymi określają przepisy odrębne dotyczące baz i stacji paliw płynnych. przykrytego warstwą ziemi o grubości nie mniejszej niŜ 0. z zastrzeŜeniem § 249 ust. powinna wynosić co najmniej 3 m. 5. Odległość budynku ZL od zbiornika podziemnego oleju opałowego. powinny być wykonane jako stalowe dwupłaszczowe lub być lokalizowane na terenie ukształtowanym w formie niecki. 1.co najmniej 10 m.

jeŜeli jest spełniony jeden z poniŜszych warunków: 1) zastosowano stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe. jeŜeli nad kondygnacją przeznaczoną do parkowania samochodów nie znajdują się inne pomieszczenia. z zastrzeŜeniem § 19. 2) wykonano. Biuro Projektowe 118/184 . Przepisu ust. moŜe być wykonany w klasie D odporności poŜarowej. w zabudowie jednorodzinnej i rekreacji indywidualnej. Jednokondygnacyjny. naleŜy rozumieć.000 MJ/m2. wykonanie nad najwyŜszą kondygnacją garaŜu otwartego. jak dla budynku PM o gęstości obciąŜenia ogniowego do 500 MJ/m2. 3. Wymagania przeciwpoŜarowe. 1. mający formę zadaszenia miejsc postojowych z odkrytymi drogami manewrowymi. Jednokondygnacyjny. 5. W przypadku gdy przepis rozporządzenia nie określa rodzaju garaŜu. 2. § 277.5. 1. oddzielające od siebie nie więcej niŜ po 2 stanowiska postojowe. Ŝe dotyczy on garaŜy zamkniętych i otwartych. 1. 2. mogą być powiększone o 100%. określone w niniejszym rozdziale. Klasę odporności poŜarowej garaŜu naleŜy przyjmować. 3. powinien mieć elementy konstrukcji i przekrycia dachu niekapiące pod wpływem wysokiej temperatury.nndom. naziemny garaŜ otwarty. o których mowa w § 102-108. Powierzchnie. ściany o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30. 3. 2) w garaŜu podziemnym . pod warunkiem wykonania jego elementów jako nierozprzestrzeniających ognia.pobrano z www. 1. jeŜeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej. dotyczą garaŜy zamkniętych i otwartych. mający formę zadaszenia miejsc postojowych z odkrytymi drogami manewrowymi.pl I Warunki techniczne. nadziemny garaŜ otwarty. którego najwyŜszy poziom parkowania znajduje się nie wyŜej niŜ 25 m nad poziomem otaczającego terenu. o których mowa w ust. z zastrzeŜeniem § 277 ust.2. 2. § 275. 1 nie stosuje się do garaŜu o liczbie stanowisk postojowych nie większej niŜ 3. 2. 3. Powierzchnia strefy poŜarowej w garaŜu zamkniętym nie powinna przekraczać: 1) w garaŜu nadziemnym . 1. Usytuowanie garaŜu zamkniętego i otwartego powinno odpowiadać warunkom określonym w § 271 jak dla budynków PM o gęstości obciąŜenia ogniowego do 1. Dopuszcza się. od posadzki do poziomu NNDOM -Nasz Nowy DOM. dodatkowego poziomu miejsc postojowych bez zadaszenia lub z zadaszeniem spełniającym wymagania określone w § 274 ust.000 m2. powinien mieć elementy konstrukcji i przekrycia co najmniej słabo rozprzestrzeniające ogień i niekapiące pod wpływem wysokiej temperatury. niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. będącego budynkiem niskim (N). jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozdział 8 Wymagania przeciwpoŜarowe dla garaŜy § 274. § 276. GaraŜ otwarty.500 m2.

Powierzchnia strefy poŜarowej w nadziemnym lub podziemnym garaŜu zamkniętym nie powinna przekraczać 5. Powierzchnia strefy poŜarowej w garaŜu otwartym nie powinna przekraczać 30. W garaŜu zamkniętym o powierzchni całkowitej przekraczającej 1. 2) w garaŜu otwartym .500 m2. W garaŜu zamkniętym strefa poŜarowa obejmująca więcej niŜ jedną kondygnację podziemną powinna spełniać jeden z warunków określonych w ust. której powierzchnia przekracza 1. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zapewniającego pozostawienie prześwitu pod stropem o wysokości 0. W przypadku zastosowania stałego urządzenia gaśniczego tryskaczowego.5 m na całej ich długości. przy czym jednym z tych wyjść moŜe być wjazd lub wyjazd.40 m. Długość przejścia do najbliŜszego wyjścia ewakuacyjnego nie moŜe przekraczać: NNDOM -Nasz Nowy DOM. 1. Na kaŜdej kondygnacji garaŜu. 4.60 m. Na kaŜdej kondygnacji garaŜu. § 277. naleŜy stosować samoczynne urządzenia oddymiające. w strefie poŜarowej przekraczającej 1. 1. 3. powinny znajdować się co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne. której powierzchnia całkowita przekracza 1. w części pełnej co najmniej E I 30. mający wspólny wjazd dla dwóch lub więcej poziomów.000 m2.000 m2. Wielopoziomowy garaŜ podziemny.pl I Warunki techniczne. Biuro Projektowe 119/184 . przy czym jednym z tych wyjść moŜe być wjazd lub wyjazd. Długość przejścia do wyjścia ewakuacyjnego nie moŜe przekraczać: 1) w garaŜu zamkniętym .1 do 0. klasa odporności ogniowej przewodów wentylacji oddymiającej powinna odpowiadać wymaganiom określonym w § 270 ust. 1. 2 . od posadzki do poziomu zapewniającego pozostawienie prześwitu pod stropem o wysokości 0. 2. 5. 2. powinien spełniać jeden z warunków określonych w ust.2 m na całej ich długości. o której mowa w ust. klasa odporności ogniowej przewodów wentylacji oddymiającej powinna odpowiadać wymaganiom § 270 pkt 3 jedynie z uwagi na kryterium szczelności ogniowej (E). § 278. W garaŜu zamkniętym.500 m2. 6.500 m2. 3. jeŜeli jest spełniony jeden z poniŜszych warunków: 1) zastosowano ochronę strefy poŜarowej stałymi samoczynnymi urządzeniami gaśniczymi wodnymi. Powierzchnia. powinny znajdować się co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne.1 do 0. oddzielające od siebie nie więcej niŜ po 2 stanowiska postojowe. 2) wykonano. 4. ściany o klasie odporności ogniowej. 1.500 m2 naleŜy stosować samoczynne urządzenia oddymiające.nndom.jedynie z uwagi na kryterium szczelności ogniowej (E). W przypadku zastosowania rozwiązania. 5. 2.pobrano z www. moŜe być powiększona o 100 %. o którym mowa w ust. 2 pkt 1.

powinny mieć podłogi.1 m. 1.5 m w rzucie poziomym. o którym mowa w ust. spalinowych i wentylacyjnych. ściany i stropy wykonane z materiałów niepalnych. 6. 6 i 7. Długość przejścia. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 1) w garaŜu zamkniętym . odległość w pionie między wrotami garaŜu a oknami tego budynku powinna wynosić co najmniej 1. JeŜeli poziom parkowania leŜy nie wyŜej niŜ 3 m nad poziomem terenu urządzonego przy budynku. 5.40 m. 2) w garaŜu otwartym . znajdującym się w budynku ZL.500 m3. Instalowanie w garaŜu studzienek rewizyjnych. § 283. nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej.5 m. Biuro Projektowe 120/184 .pobrano z www. 1. znajdujące się w budynkach IN. W garaŜu podziemnym kondygnacje o powierzchni powyŜej 1. lub jeŜeli wrota garaŜu są cofnięte o 0. Wyjście ewakuacyjne powinno być dostępne takŜe w przypadku zamknięcia bram między strefami poŜarowymi. 2. określonych w § 212.6 m od lica ściany. 4. Wymaganie. kotłownie i inne pomieszczenia wyposaŜone w paleniska lub trzony kuchenne. 1. oraz umieszczanie otworów od palenisk lub otworów rewizyjnych przeznaczonych do czyszczenia kanałów dymowych. § 281. Rozdział 9 Wymagania przeciwpoŜarowe dla budynków inwentarskich § 282. w przypadku garaŜu zamkniętego. mieć moŜliwość oddzielenia ich od siebie i od kondygnacji nadziemnej budynku za pomocą drzwi. Od wymagań dotyczących klasy odporności poŜarowej budynków.nndom. 3.60 m. o którym mowa w ust. odległość wrót garaŜu wbudowanego lub przybudowanego od najbliŜszej krawędzi okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w tym samym budynku nie moŜe być mniejsza niŜ 1. Połączenie garaŜu z budynkiem wymaga zastosowania przedsionka przeciwpoŜarowego zamykanego drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30. Odległość ta moŜe wynosić 1. 2. 2. jeŜeli wykonano nad wjazdem do garaŜu daszek z materiałów niepalnych o wysięgu co najmniej 0. Nie wymaga się zastosowania przedsionka.pl I Warunki techniczne. zwalnia się budynki IN o kubaturze brutto do 1. 1. § 280.500 m2 powinny. bram lub innych zamknięć o klasie odporności ogniowej nie mniejszej niŜ E I 30. w razie poŜaru. Paszarnie. o którym mowa w ust. za wyjście ewakuacyjne mogą słuŜyć nieobudowane schody zewnętrzne. z zastrzeŜeniem § 164 ust.8 m od lica ściany. NNDOM -Nasz Nowy DOM. wysunięty obustronnie 0. 1. W budynku. 3. W garaŜu zamkniętym. § 279. jest zabronione. moŜe być powiększona zgodnie z zasadami określonymi w § 237 ust.8 m poza boczne krawędzie wrót garaŜu. urządzeń i przewodów gazowych. o którym mowa w ust. 1. przed dźwigiem oddzielonym od garaŜu drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 60.

a przy bezściółkowym .50 m. Ściana oddzielenia przeciwpoŜarowego powinna być wysunięta co najmniej o 0. 4. PM lub IN.6 m poza lico ścian zewnętrznych i ponad palne pokrycie dachu.6x0. 2) między częścią mieszkalną a gospodarczą zostanie wykonana ściana o klasie odporności ogniowej co najmniej R E I 60. naleŜy stosować co najmniej jedno wyjście ewakuacyjne. NNDOM -Nasz Nowy DOM. o której mowa w § 251 pkt 1. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 284. o wymiarach co najmniej 0. a z pomieszczeń podzielonych na sekcje . Dostęp do poddasza tymczasowego budynku wykonanego z materiałów palnych powinien być umoŜliwiony za pomocą wewnętrznego wyłazu z klapą. § 285. lub przez drabinę i drzwi zewnętrzne o wymiarach co najmniej 0. nie dotyczy to przypadków określonych w § 287 i 288. trzody chlewnej i owiec.200 sztuk. Tymczasowy budynek wykonany z materiałów palnych lub z palną izolacją naleŜy przegradzać w odstępach nieprzekraczających 24 m ścianami oddzieleń przeciwpoŜarowych o klasie odporności ogniowej co najmniej R E I 60.pobrano z www.6x1. 2. a owiec .nndom. 4) wrota i drzwi w budynku inwentarskim powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia. Budynek tymczasowy przeznaczony na stały pobyt ludzi powinien być wykonany co najmniej w klasie "E" odporności poŜarowej. umieszczone w szczytowej ścianie budynku. jeŜeli liczba bydła i trzody chlewnej nie przekracza 15 sztuk. 3. 5. Rozdział 10 Wymagania przeciwpoŜarowe dla budynków tymczasowych § 286. 6. 2) w bezściółkowym chowie bydła.6 m.6 m. Dopuszcza się umieszczenie w jednym budynku części mieszkalnej i gospodarczej pod następującymi warunkami: 1) część mieszkalna oraz część gospodarcza mają odrębne wejścia. Budynek taki nie powinien mieć kondygnacji podziemnych i więcej niŜ 2 kondygnacje nadziemne.co najmniej jedno wyjście ewakuacyjne z kaŜdej sekcji.pl I Warunki techniczne. Biuro Projektowe 121/184 . o których mowa w § 271 i § 273 ust. 1. Do wyznaczania minimalnej odległości budynku tymczasowego od innego budynku mają zastosowanie przepisy określające odległości między budynkami ZL. 3) w budynku przeznaczonym dla większej liczby zwierząt aniŜeli wymieniona w pkt 2 naleŜy stosować co najmniej dwa wyjścia. Stosowanie instalacji elektrycznych lub gazowych na strychu tymczasowego budynku wykonanego z materiałów palnych jest zabronione. Budynek IN powinien spełniać następujące wymagania ewakuacyjne: 1) odległość od najdalszego stanowiska dla zwierząt do wyjścia ewakuacyjnego nie powinna przekraczać przy ściółkowym utrzymaniu zwierząt . 1.75 m.

nndom. o którym mowa w § 288.znakami bezpieczeństwa. rekreacyjnych lub sportowych. 5) ma oświetlenie awaryjne. 4) ma wyjścia. 2) uŜycia powłoki z materiału co najmniej trudno zapalnego. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 287. 3) zastosowania wyłącznie ogrzewania powietrznego. zasilane z niezaleŜnego źródła energii. § 288. 5) oznakowania wyjść ewakuacyjnych . określonych w przepisach rozporządzenia. wystawowych. NNDOM -Nasz Nowy DOM. zasilaną z niezaleŜnego źródła energii. Budynek tymczasowy moŜe być przeznaczony na cele widowiskowe lub inne zgromadzenia ludzi. Biuro Projektowe 122/184 . 2) awaryjne urządzenie do utrzymania ciśnienia w powłoce. powinno być dodatkowo wyposaŜone w: 1) konstrukcje umieszczone wewnątrz lub na zewnątrz budynku do awaryjnego podwieszenia powłoki pneumatycznej. jeŜeli: 1) jest jednokondygnacyjny. 7) wyposaŜenia w instalację elektryczną wykonaną zgodnie z Polskimi Normami. 6) ma instalację elektryczną wykonaną zgodnie z Polskimi Normami.pl I Warunki techniczne. przeznaczone do celów widowiskowych.zgodnie z Polskimi Normami . przejścia i dojścia ewakuacyjne o liczbie i wymiarach określonych w przepisach rozporządzenia. oznakowane . pod warunkiem: 1) zachowania odległości co najmniej 20 m od innych obiektów budowlanych.zgodnie z Polskimi Normami . 4) wyjścia ewakuacyjne rozmieszczone moŜliwie równomiernie na obwodzie.000 MJ/ m2. § 289. 3) dach lub stropodach mają przekrycie co najmniej trudno zapalne. dojść i przejść ewakuacyjnych. 4) zapewnienia liczby i wymiarów wyjść. 5) ma oświetlenie ewakuacyjne i bezpieczeństwa.pobrano z www. 6) wyposaŜenia w oświetlenie awaryjne. 6) wyposaŜenia w oświetlenie ewakuacyjne i bezpieczeństwa. 3) awaryjną wentylację mechaniczną do wymiany powietrza. Pomieszczenie z obudową pneumatyczną moŜe być wykorzystywane jako tymczasowy budynek PM o gęstości obciąŜenia ogniowego strefy poŜarowej nie wyŜszej od 1.znakami bezpieczeństwa. Pomieszczenie. 2) widownia jest dostępna z poziomu terenu.

natęŜenie oświetlenia na tej elewacji nie moŜe przekraczać 5 luksów w NNDOM -Nasz Nowy DOM. 1. umieszczone na zewnątrz budynku lub w jego otoczeniu nie mogą powodować uciąŜliwości dla jego uŜytkowników ani teŜ przechodniów i kierowców. 2. § 290. JeŜeli światło skierowane jest na elewację budynku zawierającą okna. 1. skrzydeł okiennych lub szyb. Wymaganie określone w ust. Biuro Projektowe 123/184 . Budynek i urządzenia z nim związane powinny być projektowane i wykonane w sposób niestwarzający niemoŜliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie uŜytkowania. w tym reklamy.pl I Warunki techniczne. mającego pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi. aresztów śledczych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Oświetlenie wystaw i reklamy świetlne nie powinny być uciąŜliwe dla uŜytkowników budynku oraz powodować olśnienia przechodniów i uŜytkowników jezdni. Dział VII Bezpieczeństwo uŜytkowania § 291. § 293.pobrano z www. Wejścia do budynku o wysokości powyŜej dwóch kondygnacji nadziemnych. Tymczasowy budynek typu namiotowego przeznaczony do celów widowiskowych powinien spełniać wymagania określone w § 288 i 289. powinien mieć konstrukcję umoŜliwiającą przeniesienie ewentualnych obciąŜeń. reklamy i podobne urządzenia oraz dekoracje powinny być tak usytuowane. okiennice lub inne osłony. w pozycji otwartej lub zamkniętej. 4 dotyczy takŜe zewnętrznych schodów i pochylni. w której się znajdują. w szczególności przez uwzględnienie przepisów niniejszego działu.4 m nad poziomem chodnika. Wystawy sklepowe. a takŜe obudowy urządzeń technicznych nie mogą być wysunięte poza płaszczyznę ściany zewnętrznej budynku o więcej niŜ 0. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 5) krzesła połączone ze sobą w sposób trwały i unieruchomione w rzędach co najmniej po 8 sztuk. gabloty reklamowe. nie mogą zawęŜać szerokości uŜytkowej chodnika usytuowanego bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej budynku. jakie w prawdopodobnym zakresie moŜe spowodować upadek okładzin elewacyjnych. balkony oraz stałe i ruchome osłony przeciwsłoneczne mogą być umieszczane na wysokości co najmniej 2. wykonane i zamocowane. 4. 6. 1. o którym mowa w ust. 5. Skrzydła drzwiowe i okienne oraz kraty. z pozostawieniem nieosłoniętego pasma ruchu od strony jezdni o szerokości co najmniej 1 m.przy zachowaniu uŜytkowej szerokości chodnika nie mniejszej niŜ 2 m oraz zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.nndom. Daszek. 6.5 m . 2. § 292. z wyjątkiem wymagań dotyczących urządzeń do utrzymywania ciśnienia w powłoce. Daszki. ustawione zgodnie z wymaganiami określonymi w § 261. Tablice informacyjne. Wymaganie to nie dotyczy budynków na terenie zakładów karnych.5 m w budynkach wyŜszych. Urządzenia oświetleniowe. aby nie stanowiły zagroŜenia bezpieczeństwa dla uŜytkowników budynku i osób trzecich. 3. naleŜy ochraniać daszkiem lub podcieniem ochronnym o szerokości większej co najmniej o 1 m od szerokości drzwi oraz o wysięgu lub głębokości nie mniejszej niŜ 1 m w budynkach niskich (N) i 1.

Umieszczenie odbojów. określone w Polskich Normach. Wpusty kanalizacyjne oraz aŜurowe osłony otworów w płaszczyźnie chodnika lub przejścia przez jezdnię powinny mieć odstępy między prętami lub średnice otworów nie większe niŜ 20 mm.pl I Warunki techniczne. do którego prowadzą. a ich konstrukcja powinna zapewniać przeniesienie sił poziomych. pomostów i galerii. nieostre odłamki. błyskowego. ewentualnie pulsującego. § 294. powinny być zaopatrzone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej. 1. zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej. Szklane elementy balustrad powinny być wykonane ze szkła o podwyŜszonej wytrzymałości na uderzenia. § 297. niemające balustrad. są obustronnie szersze w stosunku do drzwi lub innego przejścia. Skrzydła drzwiowe. 1 uwaŜa się za spełniony równieŜ wówczas. 3. zagrodowym i rekreacji indywidualnej warunek określony w ust. oraz wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych zapewniające skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób. powinny być oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiału zapewniającego bezpieczeństwo uŜytkowników w przypadku stłuczenia. W budynku mieszkalnym jednorodzinnym.5 m. w budynku uŜyteczności publicznej powinny mieć balustrady lub poręcze przyścienne. pochylni.nndom. Wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych powinny zapewniać skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób. 1.pobrano z www. wykonane z przezroczystych tafli. nie moŜe być podatna na wywoływane przez uŜytkowników drgania. 1. portfenetrach. wycieraczek do obuwia lub podobnych urządzeń wystających ponad poziom płaszczyzny dojścia w szerokości drzwi wejściowych do budynku jest zabronione. słuŜących komunikacji ogólnej w budynku mieszkalnym. Wpusty kanalizacyjne. 2.5 m. pokrywy urządzeń sieci uzbrojenia terenu i instalacji podziemnych oraz inne osłony otworów. Balustrady przy schodach. określonych w Polskiej Normie dotyczącej podstawowych obciąŜeń technologicznych i montaŜowych. § 295. powinny znajdować się w płaszczyźnie chodnika lub jezdni. usytuowane na trasie przejścia lub przejazdu. 3. skrobaczek. co najmniej po 0. Konstrukcja schodów. 2. balkonach i loggiach nie powinny mieć ostro zakończonych elementów. gdy schody i pochylnie o wysokości do 1 m. § 298. tłukącego się na drobne. Wysokość i prześwity lub otwory w wypełnieniu balustrad powinny mieć wymiary określone w tabeli: Rodzaj budynków uŜytkowe) (przeznaczenie Minimalna balustrady. Schody zewnętrzne i wewnętrzne. § 296. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przypadku światła białego i 3 luksów w przypadku światła kolorowego lub światła o zmieniającym się natęŜeniu. pochylniach. o których mowa w ust. słuŜące do pokonania wysokości przekraczającej 0. Przy szerokości biegu schodów większej niŜ 4 m naleŜy zastosować dodatkową balustradę pośrednią. balkonach i loggiach powinny mieć konstrukcję przenoszącą siły poziome. 1.i prawostronne ich uŜytkowanie. 1. Balustrady przy schodach. umoŜliwiające lewo. portfenetrach. 2. pochylniach. wysokość Maksymalny prześwit lub mierzona wymiar otworu pomiędzy NNDOM -Nasz Nowy DOM. Biuro Projektowe 124/184 . Schody zewnętrzne i wewnętrzne.

przed ich początkiem i za końcem.2 m.9 mieszkań wielopoziomowych Budynki wielorodzinne i zamieszkania zbiorowego. 4.75 i 0. do których są mocowane. pod warunkiem uzupełnienia jej górną częścią poziomą o szerokości dającej łącznie z częścią pionową wymiar co najmniej 1. Balustrady oddzielające róŜne poziomy w halach sportowych. Okna w budynku wysokościowym. na kondygnacjach połoŜonych powyŜej 55 m nad terenem. § 299. Dopuszcza się stosowanie okien otwieranych na zewnątrz. W budynku. w którym przewiduje się zbiorowe przebywanie dzieci bez stałego nadzoru. Biuro Projektowe 125/184 . balustrady powinny mieć rozwiązania uniemoŜliwiające wspinanie się na nie oraz zsuwanie się po poręczy. Poręcze przy schodach i pochylniach powinny być oddalone od ścian. Poręcze przy schodach zewnętrznych i pochylniach. a takŜe w innych budynkach uŜyteczności publicznej powinny zapewniać bezpieczeństwo uŜytkowników takŜe w przypadku paniki. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie do wierzchu (m) 1 2 poręczy elementami balustrady (m) 3 nie reguluje się wypełnienia Budynki jednorodzinne i wnętrza 0. a takŜe okna na niŜszych kondygnacjach. Kraty zewnętrzne. 2. powinny mieć zabezpieczenia umoŜliwiające ich otwarcie tylko przez osoby mające upowaŜnienia właściciela lub zarządcy budynku.2 m nad poziomem podłogi. 1 i 2 nie stosuje się do budynku wpisanego do rejestru zabytków.pl I Warunki techniczne. teatrach.05 m.7 m. usytuowane nie wyŜej niŜ 1. Dopuszcza się obniŜenie pionowej części balustrady do 0. co najmniej 0. powinny mieć skrzydła otwierane do wewnątrz. § 300. 5. 1.nndom. kinach.2 3. Przy balustradach lub ścianach przyległych do pochylni. konserwacji i naprawy od wewnątrz pomieszczeń lub z urządzeń technicznych instalowanych na zewnątrz budynku. NNDOM -Nasz Nowy DOM. Przepisów określonych w ust. przeznaczonych dla ruchu osób niepełnosprawnych. 6. pod warunkiem zastosowania w nich szyb zapewniających bezpieczeństwo uŜytkowania oraz umoŜliwienia ich mycia. 5.9 m od płaszczyzny ruchu. zastosowane w otworach okiennych i balkonowych.1 oraz zakładów opieki zdrowotnej Inne budynki 1.1 0. 3. wychodzące na chodniki lub inne przejścia dla pieszych.pobrano z www. naleŜy przedłuŜyć o 0.6 m.12 0. umieszczone na wysokości 0. mierząc od lica ściany zewnętrznej. 1. 7.3 m oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne uŜytkowanie. Okna w budynku powyŜej drugiej kondygnacji nadziemnej. naleŜy zastosować obustronne poręcze. powinny być wykonane w sposób zapobiegający moŜliwości wspinania się po nich do pomieszczeń połoŜonych na wyŜszych kondygnacjach. oświaty i wychowania 1. o poziomej osi obrotu i maksymalnym wychyleniu skrzydła do 0. Okna w pomieszczeniach przewidzianych do korzystania przez osoby niepełnosprawne powinny mieć urządzenia przeznaczone do ich otwierania. 4.

3) pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi w suterenie lub w budynku tymczasowym z materiałów palnych.1 m. moŜna stosować portfenetry. 1 i 2. Kraty i okiennice. W budynku na kondygnacjach połoŜonych powyŜej 12 m. 1. 2. w co najmniej jednym otworze okiennym. określona w ust. 1 i 2. 2. Stosowanie logii powyŜej 55 m nad terenem jest zabronione.pobrano z www.pl I Warunki techniczne. niezabezpieczonych przed dotknięciem przez uŜytkowników. § 301. pod warunkiem zastosowania zabezpieczenia okna balustradą do wymaganej wysokości lub zastosowania w tej części okna skrzydła nieotwieranego i szkła o podwyŜszonej wytrzymałości. ochraniające od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2. 1. Wysokość połoŜenia podokiennika. Biuro Projektowe 126/184 . zapobiegające poparzeniu. 2) pomieszczenia mieszkalnego znajdującego się w budynku innym niŜ mieszkalnym. 3. o którym mowa w ust. W pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci oraz osób niepełnosprawnych na grzejnikach centralnego ogrzewania naleŜy umieszczać osłony. pod warunkiem zastosowania w nich progów o wysokości co najmniej 0. § 303. na tarasie lub galerii. W budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi temperatura na powierzchni elementów centralnego ogrzewania. lecz nie wyŜej niŜ 25 m nad terenem. NNDOM -Nasz Nowy DOM. z wyjątkiem przyziemia oraz ścianek podokiennych w loggii. 4. 3. § 302. z wyjątkiem okien wychodzących na loggie. W budynku na kondygnacjach połoŜonych powyŜej 25 m nad terenem zabrania się stosowania balkonów.je Ŝeli znajduje się on na wysokości ponad 3. 2.5 m od poziomu podłogi i 45° . gdzie nie podlega ona ograniczeniom. nie moŜe przekraczać 90°C. W budynku na kondygnacjach połoŜonych powyŜej 25 m nad terenem moŜna stosować loggie wyłącznie z balustradami pełnymi. powinny otwierać się od wewnątrz: 1) mieszkania. tarasy lub galerie. Nie dotyczy to balkonów o przeznaczeniu technologicznym. 4) pomieszczeń. o których mowa w ust. W budynkach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci i osób niepełnosprawnych. W budynku. temperatura strumienia powietrza w odległości 1 cm od wylotu do pomieszczenia nie moŜe przekraczać 70°C .15 m.w pozost ałych C przypadkach. moŜe być pomniejszona.85 m. 1. lecz z ogrzewaniem powietrznym. 2. a w instalacjach prysznicowych do 38 °C. w instalacji wody ciepłej powinny być stosowane termostatyczne zawory mieszające z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43 °C. o których mowa w § 239 ust. W budynku na kondygnacjach połoŜonych poniŜej 25 m nad terenem odległość między górną krawędzią wewnętrznego podokiennika a podłogą powinna wynosić co najmniej 0. W budynku na kondygnacjach połoŜonych powyŜej 25 m nad terenem między górną krawędzią podokiennika a podłogą naleŜy zachować odległość co najmniej 1. 1. 3. Wymagania.nndom. 3. nie dotyczą zakładów karnych i aresztów śledczych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

naleŜy zastosować rozwiązania techniczne. nieostre odłamki. § 308. produkcyjnym i magazynowym. powinno być wykonane ze szkła lub innego materiału o podwyŜszonej wytrzymałości na uderzenie. 2. § 306. W budynkach. Okładzina szklana ścian zewnętrznych budynku wysokiego i wysokościowego powinna być wykonana ze szkła o podwyŜszonej wytrzymałości na uderzenia. W budynku produkcyjnym i magazynowym. naleŜy zapewnić z kaŜdej klatki schodowej. 1. spełniających warunki określone w Polskich Normach dotyczących ochrony przed elektrycznością statyczną. Dojścia. świetlików oraz dachów w budynkach uŜyteczności publicznej i zakładów pracy. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 304. urządzeń technicznych oraz anten radiowych i telewizyjnych. umoŜliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych. 2. Biuro Projektowe 127/184 .pl I Warunki techniczne. W budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) wyjścia. Na dachu o spadku ponad 100% powinny być zamocowane stałe uchwyty dla lin bezpieczeństwa lub bariery ochronne nad dolną krawędzią dachu.8 m i wysokości co najmniej 1. w miejscach. na odcinkach o nachyleniu ponad 25% powinny mieć zabezpieczenia przed poślizgiem. w których następuje zmiana poziomu podłogi. W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych naleŜy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej. o których mowa w ust.nndom. § 307. ciągów komunikacyjnych w budynku oraz podłóg w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Jako wyjście z klatki schodowej na dach naleŜy stosować drzwi o szerokości 0. 3. schodów i pochylni zewnętrznych i wewnętrznych. a takŜe posadzki w garaŜu. 1. tłukącego się na drobne. Na dachu o spadku ponad 25% oraz na dachu pokrytym materiałami łamliwymi (tłukącymi) naleŜy wykonać stałe dojścia do kominów. W budynku uŜyteczności publicznej. 1. 5. naleŜy w widocznym miejscu umieścić tablicę informacyjną. schodów lub pomostów roboczych. barwą bądź fakturą. NNDOM -Nasz Nowy DOM. o których mowa w ust. Przeszklenie okien połaciowych.8 m w świetle. 1. których krawędź jest usytuowana na wysokości ponad 3 m nad poziomem podłogi. 6.pobrano z www. o których mowa w ust. Nawierzchnia dojść do budynków. Posadzki i wykładziny w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinny być wykonane z materiałów antyelektrostatycznych. co najmniej w pasie 30 cm od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów lub pochylni. do których dostęp powinien odpowiadać warunkom określonym w § 101. określającą dopuszczalną wielkość obciąŜenia tych elementów. Nawierzchnia zewnętrznej pochylni samochodowej o nachyleniu większym niŜ 15% powinna być karbowana. 2. 4. plastyczne lub inne sygnalizujące tę róŜnicę. 3. § 305.8x0. 4.9 m lub klapy wyłazowe o wymiarze 0. 1. powinna być wykonana z materiałów niepowodujących niebezpieczeństwa poślizgu. 2. w których mogą wystąpić zmienne obciąŜenia uŜytkowe stropów. 1. powierzchnie spoczników schodów i pochylni powinny mieć wykończenie wyróŜniające je odcieniem.

wydzielanych przez grunt. 6) występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach. NNDOM -Nasz Nowy DOM. 3) niebezpiecznego promieniowania. w którym jest wymagane zachowanie szczególnej czystości. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dział VIII Higiena i zdrowie Rozdział 1 Wymagania ogólne § 309. 2) obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu. § 311. stosuje się odpowiednio do pomieszczeń przeznaczonych dla zwierząt. materiały i stałe wyposaŜenie oraz powstających w trakcie uŜytkowania zgodnego z przeznaczeniem pomieszczeń. nie przekraczała wartości dopuszczalnych. JeŜeli w powietrzu wywiewanym z pomieszczenia występują niedopuszczalne stęŜenia substancji szkodliwych. 1. naleŜy zastosować urządzenia unieszkodliwiające je przed wyemitowaniem do atmosfery. 4) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby. 2. 8) przedostawania się gryzoni do wnętrza. 5) nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej. Budynek przeznaczony na pobyt ludzi i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane tak. określonych w przepisach sanitarnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.pobrano z www. o których mowa w ust. w szczególności w wyniku: 1) wydzielania się gazów toksycznych. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi. 9) ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego. Rozdział 2 Ochrona czystości powietrza § 310. Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób. 1.nndom. stosowanie grzejników z rur oŜebrowanych jest zabronione. 3. Wymagania. aby w pomieszczeniach zawartość w powietrzu stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia. aby nie stanowił zagroŜenia dla higieny i zdrowia uŜytkowników lub sąsiadów. Biuro Projektowe 128/184 .pl I Warunki techniczne. 7) niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego.

Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany w taki sposób. 1. § 316. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi nie moŜe być wzniesiony na obszarach stref. określonej w przepisach odrębnych dotyczących dawek granicznych promieniowania. naleŜy zabezpieczyć za pomocą drenaŜu zewnętrznego lub w inny sposób przed infiltracją wody do wnętrza oraz zawilgoceniem. określonego w przepisach odrębnych dotyczących ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. woda uŜytkowana w budynku oraz para wodna w powietrzu w tym budynku nie powodowały zagroŜenia zdrowia i higieny uŜytkowania. Średnie wartości roczne ekwiwalentnego stęŜenia radonu w pomieszczeniach budynku przeznaczonego na stały pobyt ludzi nie mogą przekraczać dopuszczalnej wartości. urządzenia i elementy wyposaŜenia. 1. § 317. Budynek posadowiony na gruncie. 2. NNDOM -Nasz Nowy DOM. 1.nndom. Ukształtowanie terenu wokół budynku powinno zapewniać swobodny spływ wody opadowej od budynku. pary. o których mowa w ust. 2. dopuszcza się ich stosowanie pod warunkiem. 1. Biuro Projektowe 129/184 . § 314.po stwierdzeniu przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego osiągnięcia stanu zanieczyszczenia powietrza. woda w gruncie i na jego powierzchni. Rozdział 3 Ochrona przed promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznymi § 313. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 312. powinny być zabezpieczone odpowiednią izolacją przeciwwilgociową. są emitowane przez materiały w niedopuszczalnym stęŜeniu jedynie przez ograniczony czas.pl I Warunki techniczne. dla inwentarza Ŝywego. Ściany piwnic budynku oraz stykające się z gruntem inne elementy budynku. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. Rozdział 4 Ochrona przed zawilgoceniem i korozją biologiczną § 315. a takŜe do produkcji i przechowywania artykułów spoŜywczych oraz farmaceutycznych nie moŜe być wykonany z materiałów emitujących związki (gazy. aby opady atmosferyczne. wykonane z materiałów podciągających wodę kapilarnie. nastąpi dopiero po upływie terminu karencji. w których materiały te zostały zastosowane. zgodnego z przepisami odrębnymi w sprawie dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane. w których występuje przekroczenie dopuszczalnego poziomu oddziaływania pola elektromagnetycznego. Ŝe uŜytkowanie budynku lub pomieszczeń. JeŜeli związki.pobrano z www. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi i dla inwentarza Ŝywego nie moŜe być wykonany z materiałów i elementów wyposaŜenia niespełniających wymagań przepisów odrębnych w sprawie dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia. 1. a w przypadku materiałów emitujących zanieczyszczenia pyliste lub włókniste . 2. na którym poziom wód gruntowych moŜe powodować przenikanie wody do pomieszczeń. pyły) szkodliwe dla zdrowia lub zapachowe w stopniu przekraczającym ich dopuszczalne stęŜenia.

2. wyroby i elementy budowlane odporne lub uodpornione na zagrzybienie i inne formy biodegradacji. 2. Do budowy naleŜy stosować materiały. załącznika nr 2 do rozporządzenia.odpowiednie roboty zabezpieczające.5 m i powierzchni dachu do 100 m2 dopuszcza się niewykonywanie rynien i rur spustowych. § 321.pl I Warunki techniczne. aby poziom hałasu. pod warunkiem ukształtowania okapów w sposób zabezpieczający przed zaciekaniem wody na ściany. § 320. § 322. odpowiednio do stopnia zagroŜenia korozją biologiczną. w których taki sposób odprowadzenia wody jest niemoŜliwy ze względów technologicznych. 1. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2. § 318.nndom. na który będą naraŜeni uŜytkownicy lub ludzie znajdujący się w ich NNDOM -Nasz Nowy DOM. loggie i tarasy powinny mieć posadzki wykonane z materiałów nienasiąkliwych. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych i ich uszczelnienie powinny uniemoŜliwiać przenikanie wody opadowej do wnętrza budynków. Wymaganie to nie dotyczy budynków kultu religijnego. naleŜy wykonać ekspertyzę mykologiczną i na podstawie jej wyników . w przypadku stwierdzenia występowania zawilgocenia i oznak korozji biologicznej. bezpośrednio nad otaczającym terenem. o której mowa w ust. 2. Dachy w budynkach o wysokości powyŜej 15 m nad poziomem terenu powinny mieć spadki umoŜliwiające odpływ wody do wewnętrznych rur spustowych. Balkony. budynków widowiskowych. powinny być zabezpieczone przed przenikaniem wody opadowej i z topniejącego śniegu. Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne zewnętrznych przegród budynku. § 319. 3. Biuro Projektowe 130/184 . powinny uniemoŜliwiać powstanie zagrzybienia. Przed podjęciem przebudowy. 1 i 2 uwaŜa się za spełnione. Warunki określone w ust. jeśli przegrody odpowiadają wymaganiom określonym w pkt 2.4. hal sportowych. mrozoodpornych i nieśliskich. nie moŜe występować narastające w kolejnych latach zawilgocenie spowodowane kondensacją pary wodnej.2 załącznika do rozporządzenia. § 321. Na wewnętrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnętrznej nie moŜe występować kondensacja pary wodnej umoŜliwiająca rozwój grzybów pleśniowych. a takŜe produkcyjnych i magazynowych. rozbudowy lub zmiany przeznaczenia budynku. 3. 1. We wnętrzu przegrody. W pomieszczeniu przeznaczonym na stały pobyt ludzi temperatura na wewnętrznej powierzchni przegród zewnętrznych powinna spełniać wymagania określone w pkt 2. Dachy i tarasy powinny mieć spadki umoŜliwiające odpływ wód opadowych i z topniejącego śniegu do rynien i wewnętrznych lub zewnętrznych rur spustowych. 2. tarasami. W budynku wolno stojącym o wysokości do 4. Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób. balkonami i dachami. warunki cieplno-wilgotnościowe. a takŜe intensywność wymiany powietrza w pomieszczeniach. 1. Dział IX Ochrona przed hałasem i drganiami § 323. 1. 3. 1.pobrano z www. Części ścian zewnętrznych.

naleŜy stosować skuteczne zabezpieczenia. naleŜy stosować skuteczne zabezpieczenia. naleŜy kształtować i zabezpieczać tak. 2. a takŜe nie powodował przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu i drgań w pomieszczeniach innych budynków podlegających ochronie przeciwhałasowej i przeciwdrganiowej określonego w Polskich Normach dotyczących dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na budynki i na ludzi w budynkach. odpoczynek i sen w zadowalających warunkach. usytuowanie i ukształtowanie budynku. zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej naleŜy chronić przed hałasem: 1) zewnętrznym przenikającym do pomieszczenia spoza budynku. Budynki z pomieszczeniami wymagającymi ochrony przed zewnętrznym hałasem i drganiami naleŜy chronić przed tymi uciąŜliwościami poprzez zachowanie odpowiednich odległości od ich źródeł. Budynek. powstającym w wyniku odbić fal dźwiękowych od przegród ograniczających dane pomieszczenie. aby poziom hałasów i drgań przenikających z pomieszczeń tego budynku nie przekraczał wartości dopuszczalnych. zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej naleŜy sytuować w miejscach najmniej naraŜonych na występowanie hałasu i drgań. 2. NNDOM -Nasz Nowy DOM. 4) pogłosowym. określonych w Polskich Normach dotyczących dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na budynki i na ludzi w budynkach. w którym ze względu na prowadzoną w nim działalność lub sposób eksploatacji mogą powstawać uciąŜliwe dla otoczenia hałasy lub drgania. stosowanie elementów amortyzujących drgania oraz osłaniających i ekranujących przed hałasem. Budynki mieszkalne. 2) pochodzącym od instalacji i urządzeń stanowiących techniczne wyposaŜenie budynku. § 324.nndom. a jeŜeli one występują i poziomy ich przekraczają wartości dopuszczalne. 3) powietrznym i uderzeniowym. określone w przepisach o ochronie przed hałasem i drganiami. § 325. § 324.pobrano z www. Biuro Projektowe 131/184 . a jeŜeli one występują i ich poziomy będą powodować w pomieszczeniach tych budynków przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu i drgań. aby poziom hałasów i drgań przenikających do otoczenia z pomieszczeń tego budynku nie przekraczał wartości dopuszczalnych określonych w odrębnych przepisach dotyczących ochrony środowiska. wytwarzanym przez uŜytkowników innych mieszkań. 1. § 325. 1. a takŜe racjonalne rozmieszczenie pomieszczeń w budynku i zapewnienie wymaganej izolacyjności przegród zewnętrznych. a takŜe umoŜliwiał im pracę. określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony środowiska. Budynek. Budynki mieszkalne. w którym ze względu na prowadzoną w nim działalność lub sposób eksploatacji mogą powstawać uciąŜliwe dla otoczenia hałasy lub drgania. Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie sąsiedztwie. lokali uŜytkowych lub pomieszczeń o róŜnych wymaganiach uŜytkowych. naleŜy kształtować i zabezpieczać tak. budynki zamieszkania zbiorowego i budynki uŜyteczności publicznej naleŜy sytuować w miejscach najmniej naraŜonych na występowanie hałasu i drgań.pl I Warunki techniczne. nie stanowił zagroŜenia dla ich zdrowia.

wyznaczonych zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi metody pomiaru poziomu dźwięku A w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach. 2) od dźwięków powietrznych i uderzeniowych dla stropów. 3. 2.pl I Warunki techniczne.nndom. Wymagania odnoszą się do izolacyjności: 1) ścian zewnętrznych. o których mowa w ust. Poziom hałasu oraz drgań przenikających do pomieszczeń w budynkach mieszkalnych.od dźwięków powietrznych i uderzeniowych. usytuowanie i ukształtowanie budynku. z wyłączeniem budynków. o których mowa w ust. W budynkach. 2. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2. stosowanie elementów amortyzujących drgania oraz osłaniających i ekranujących przed hałasem. wyznaczonej zgodnie z Polskimi Normami określającymi metody pomiaru izolacyjności akustycznej elementów budowlanych i izolacyjności akustycznej w budynkach. o których mowa w ust. § 326. 1. zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej. z wyłączeniem budynków. Poziom hałasu oraz drgań przenikających do pomieszczeń w budynkach mieszkalnych. stropodachów. Biuro Projektowe 132/184 . NNDOM -Nasz Nowy DOM. a takŜe elementy budowlane powinny mieć izolacyjność akustyczną: 1) od dźwięków powietrznych dla: ścian zewnętrznych. 2 pkt 2.od dźwięków powietrznych. przegrody zewnętrzne i wewnętrzne. drzwi i okien wewnętrznych. bez względu na rodzaj zastosowanej nawierzchni podłogowej. nie moŜe przekraczać wartości dopuszczalnych. 1. okien w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych oraz drzwi w przegrodach wewnętrznych . określonych w Polskich Normach dotyczących ochrony przed hałasem pomieszczeń w budynkach oraz oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach. § 326. ścian wewnętrznych. dla których jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań ochrony przed hałasem. Budynki z pomieszczeniami wymagającymi ochrony przed zewnętrznym hałasem i drganiami naleŜy chronić przed tymi uciąŜliwościami poprzez zachowanie odpowiednich odległości od ich źródeł. ścian wewnętrznych. nie moŜe przekraczać wartości dopuszczalnych. 2) stropów i podłóg . W budynku wielorodzinnym izolacja akustyczna stropów międzymieszkaniowych powinna zapewniać zachowanie przez te stropy właściwości akustycznych. nie mniejszą od określonej w Polskiej Normie dotyczącej izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. okien w przegrodach zewnętrznych. określonych w Polskich Normach dotyczących ochrony przed hałasem pomieszczeń w budynkach oraz oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach. a takŜe racjonalne rozmieszczenie pomieszczeń w budynku oraz zapewnienie izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych określonej w Polskiej Normie dotyczącej wymaganej izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. dla których jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań ochrony przed hałasem. budynkach zamieszkania zbiorowego i budynkach uŜyteczności publicznej. 1. W budynkach. przegrody zewnętrzne i wewnętrzne oraz ich elementy powinny mieć izolacyjność akustyczną nie mniejszą od podanej w Polskiej Normie dotyczącej wymaganej izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych.pobrano z www. stropodachów. 1.

do której są mocowane przewody i urządzenia instalacyjne. o których mowa w ust. jeŜeli to wymaganie nie zostanie spełnione. Biuro Projektowe 133/184 . których funkcja związana jest z odbiorem mowy lub innych poŜądanych sygnałów akustycznych. Adaptacje akustyczne naleŜy wykonywać z materiałów o potwierdzonych własnościach NNDOM -Nasz Nowy DOM.od dźwięków uderzeniowych. przy których pomieszczenia sanitarne jednego mieszkania przylegają do pokoju sąsiedniego mieszkania. musi mieć konstrukcję zapewniającą ograniczenie przenoszenia przez ścianę dźwięków materiałowych. tak aby w najniekorzystniejszych warunkach ich uŜytkowania poziomy hałasu i drgań przenikających do pomieszczeń chronionych nie przekraczały wartości dopuszczalnych określonych w Polskiej Normie dotyczącej dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach. zmierzonych zgodnie z Polską Normą dotyczącą metody pomiaru poziomu dźwięku w pomieszczeniach. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym: 1) izolacja akustyczna stropów międzymieszkaniowych powinna zapewniać zachowanie przez te stropy właściwości akustycznych.pl I Warunki techniczne. oraz określonych w Polskiej Normie dotyczącej oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach. b) zakładów usługowych wyposaŜonych w hałaśliwe maszyny i urządzenia. 3) przy mocowaniu urządzeń i przewodów instalacyjnych wewnątrz mieszkania.nndom. Prowadzone w budynku przewody i kanały instalacyjne (w tym kanały wentylacyjne) nie mogą powodować pogorszenia izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami poniŜej wartości wynikających z wymagań zawartych w Polskiej Normie dotyczącej izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. które zapewnią uzyskanie w pomieszczeniach odpowiednich warunków określonych odrębnymi przepisami. 4. ściana międzymieszkaniowa oddzielająca pokój jednego mieszkania od pomieszczenia sanitarnego i kuchni sąsiedniego mieszkania. 3.pobrano z www. do której są mocowane. c) zakładów gastronomicznych i innych prowadzących działalność rozrywkową .w pomieszczeniach technicznych. 2 pkt 2. stanowiących jego wyposaŜenie techniczne. naleŜy stosować takie rozwiązania budowlane oraz dodatkowe adaptacje akustyczne. naleŜy stosować zabezpieczenia przeciwdrganiowe niezaleŜnie od konstrukcji i usytuowania przegrody. 2) naleŜy unikać takich układów funkcjonalnych. 4) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się lokalizowanie: a) urządzeń obsługujących inne budynki . 5. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3) podestów i biegów klatek schodowych w obrębie lokali mieszkalnych . W pomieszczeniach budynków uŜyteczności publicznej. co w szczególności moŜna uzyskać przy zastosowaniu ściany o masie powierzchniowej nie mniejszej niŜ 300 kg/m2.pod warunkiem zastosowania specjalnych zabezpieczeń przeciwdźwiękowych i przeciwdrganiowych. bez względu na rodzaj zastosowanej nawierzchni podłogowej.

Dla budynku jednorodzinnego wymagania określone w § 328 uznaje się za spełnione. 1. o których mowa w § 196 ust. jest mniejsza od wartości granicznej E0 oraz jeŜeli przegrody budowlane odpowiadają wymaganiom określonym w pkt 2 załącznika do rozporządzenia lub 2) przegrody budowlane odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz innym wymaganiom określonym w załączniku do rozporządzenia. stanowiące techniczne wyposaŜenie budynku mieszkalnego.pl I Warunki techniczne. powinien zapobiegać powstawaniu i rozchodzeniu się hałasów i drgań do pomieszczeń podlegających ochronie lub do otoczenia budynku. Instalacje i urządzenia. określającego obliczeniowe zapotrzebowanie na energię końcową (ciepło) do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym. NNDOM -Nasz Nowy DOM.nndom. jeŜeli: 1) wartość wskaźnika E. oraz sposób ich połączenia z przewodami i elementami konstrukcyjnymi budynku. wyraŜone ilością energii przypadającej w ciągu roku na 1 m3 kubatury ogrzewanej części budynku.pobrano z www. 2. 1. 3. § 327. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie pochłaniania dźwięku wyznaczonych zgodnie z Polską Normą określającą metodę pomiaru pochłaniania dźwięku przez elementy budowlane. aby ilość energii cieplnej. jeŜeli przegrody budowlane odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz innym wymaganiom określonym w załączniku do rozporządzenia. 1. 2 . wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób. nie mogą powodować powstawania nadmiernych hałasów i drgań. 4. jest mniejsza od wartości granicznej E0. jak równieŜ sposób połączenia poszczególnych odcinków przewodów między sobą i z elementami konstrukcyjnymi budynku. Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego wymagania określone w § 328 uznaje się za spełnione. Budynek i jego instalacje ogrzewcze. o którym mowa w ust. jeŜeli wartość wskaźnika E. 2 oraz w § 197 ust. Biuro Projektowe 134/184 . 1. Dział X Oszczędność energii i izolacyjność cieplna § 328.przy nadbudowie lub adaptacji strychu na cele mieszkalne. Ściany i stropy oraz inne elementy budowlane pomieszczeń technicznych i garaŜy w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego powinny mieć konstrukcję uniemoŜliwiającą przenikanie z tych pomieszczeń hałasów i drgań do pomieszczeń wymagających ochrony. potrzebnej do uŜytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem. 3. Zabrania się sytuowania przy pomieszczeniach mieszkalnych pomieszczeń technicznych o szczególnej uciąŜliwości. utrudniających eksploatację lub uniemoŜliwiających ochronę uŜytkowników pomieszczeń przed ich oddziaływaniem. a takŜe jeŜeli przegrody budowlane odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz innym wymaganiom określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia. o których mowa w ust. takich jak szyby i maszynownie dźwigowe lub zsypy śmieciowe. moŜna było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie. § 329. 2. zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej. Sposób posadowienia urządzeń. Wymaganie to nie dotyczy przypadków. Dla budynku uŜyteczności publicznej i budynku produkcyjnego wymagania określone w § 328 uznaje się za spełnione.

moŜna było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 4. aby ograniczyć ryzyko przegrzewania budynku w okresie letnim. wentylacji i przygotowania ciepłej wody uŜytkowej oraz chłodzenia jest mniejsza od wartości granicznych określonych odpowiednio w ust. w zaleŜności od współczynnika kształtu budynku A/V. takich jak: podcienia.jest sumą pól powierzchni wszystkich ścian zewnętrznych (wraz z oknami i drzwiami balkonowymi). jeŜeli: 1) przegrody zewnętrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz powierzchnia okien spełnia wymagania określone w pkt 2.4 kWh/(m3 rok) przy A/V ³ 0. określonym w pkt 2. szybów dźwigowych. tarasy. 2 NNDOM -Nasz Nowy DOM.2. podłóg na gruncie lub stropów nad piwnicą nieogrzewaną. gdzie: A . 2. a takŜe jeŜeli przegrody zewnętrzne budynku odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej niezbędnej dla zabezpieczenia przed kondensacją pary wodnej. oblicza się zgodnie z Polską Normą dotyczącą obliczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 3) E0 = 37.90. V . 2) E0 = 26. 1. a takŜe zewnętrznych.6 + 12 A/V kWh/(m3 rok) przy 0. balkony. załącznika nr 2 do rozporządzenia. 1. potrzebnych do uŜytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem. 3 pkt 1 i 2. ciepłej wody uŜytkowej. wentylacyjne i klimatyzacyjne. niezamkniętych ze wszystkich stron części budynku.pl I Warunki techniczne. przy czym dla budynku przebudowywanego dopuszcza się zwiększenie średniego współczynnika przenikania ciepła osłony budynku o nie więcej niŜ 15 % w porównaniu z budynkiem nowym o takiej samej geometrii i sposobie uŜytkowania.1. oddzielających część ogrzewaną budynku od powietrza zewnętrznego. § 328. Wymaganie określone w § 328 ust. aby ilość ciepła. Budynek i jego instalacje ogrzewcze. 1 uznaje się za spełnione dla budynku mieszkalnego.20 < A/V < 0. chłodu i energii elektrycznej. dachów i stropodachów. powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób. a w przypadku budynku uŜyteczności publicznej równieŜ oświetlenia wbudowanego. Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany w taki sposób. 1. o którym mowa w ust. Biuro Projektowe 135/184 . stropów nad przejazdami. loggie i galerie. przy czym dla budynku przebudowywanego dopuszcza się zwiększenie wskaźnika EP o nie więcej niŜ 15 % w porównaniu z budynkiem nowym o takiej samej geometrii i sposobie uŜytkowania. § 329.90. Wartości graniczne E0 wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku.pobrano z www.20. dla budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego wynoszą: 1) E0 = 29 kWh/(m3 rok) przy A/V £ 0. liczoną po obrysie zewnętrznym.nndom. załącznika nr 2 do rozporządzenia.jest kubaturą netto ogrzewanej części budynku obliczaną jako kubatura brutto budynku pomniejszona o kubaturę wydzielonych klatek schodowych. gruntu i przyległych nieogrzewanych pomieszczeń. 5. lub 2) wartość wskaźnika EP [kWh/(m · rok)] określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania. Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku mieszkalnego i zamieszkania zbiorowego E.

. w zaleŜności od współczynnika kształtu budynku A/Ve. 2 2 b) dla 0. [kWh/(m · rok)] gdzie: EPH+W .e/Af) (1 . Aw. wynoszą: 1) w budynkach mieszkalnych do ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody uŜytkowej (EPH+W) w ciągu roku: a) dla A/Ve ≤ 0. [kWh/(m · rok)].05. ∆EPW = 7800/(300 + 0.wartości według zaleŜności podanej w pkt 1. EPH+W = 55 + 90 · (A/Ve + ∆EP.powierzchnia uŜytkowa ogrzewana budynku (lokalu). [kWh/(m · rok)]. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2. Af. magazynowego i gospodarczego. EPH+W = 73 + ∆EP.powierzchnia ścian zewnętrznych budynku. lub 2) wartość wskaźnika EP [kWh/(m · rok)] określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania. budynku produkcyjnego. Af . Biuro Projektowe 2 136/184 . liczona po obrysie zewnętrznym. zamieszkania zbiorowego.2. wentylacji i chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody uŜytkowej (EPHC+W ) w ciągu roku: EPHC+W = EPH+W + (5 + 15 · Aw. 2) w budynkach mieszkalnych do ogrzewania. określonym w pkt 2. załącznika nr 2 do rozporządzenia. balkony.powierzchnia uŜytkowa ogrzewana budynku (lokalu)..0.e . NNDOM -Nasz Nowy DOM. przy czym dla budynku przebudowywanego dopuszcza się zwiększenie wskaźnika EP o nie więcej niŜ 15 % w porównaniu z budynkiem nowym o takiej samej geometrii i sposobie uŜytkowania.jest sumą pól powierzchni wszystkich przegród budynku. 3. liczoną po obrysie zewnętrznym.2 · A/Ve) · Af. 1 uznaje się za spełnione dla budynku uŜyteczności publicznej.pl I Warunki techniczne. Ve . loggie.1.c . Ve . A .05. wentylacji i przygotowania ciepłej wody uŜytkowej oraz chłodzenia. gruntu i przyległych pomieszczeń nieogrzewanych.5 + ∆EP. wentylacji i chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody uŜytkowej i oświetlenia wbudowanego jest mniejsza od wartości granicznej określonej w ust.nndom. załącznika nr 2 do rozporządzenia. pomniejszoną o podcienia. Af . 3 pkt 3. pomniejszoną o podcienia. oddzielających część ogrzewaną budynku od powietrza zewnętrznego. [kWh/(m2 · rok)]. liczoną po obrysie zewnętrznym. a takŜe jeŜeli przegrody zewnętrzne budynku odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej niezbędnej dla zabezpieczenia przed kondensacją pary wodnej.dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do przygotowania ciepłej wody uŜytkowej w ciągu roku. liczoną po obrysie zewnętrznym. galerie itp. [kWh/(m · rok)] 2 gdzie: ∆EP = ∆EPW . EPH+W = 149.pobrano z www. galerie itp. jeŜeli: 1) przegrody zewnętrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz powierzchnia okien spełnia wymagania określone w pkt 2.jest kubaturą ogrzewanej części budynku.2 ≤ A/Ve ≤ 1. 2 c) dla A/Ve ≥ 1. przy czym dla budynku przebudowywanego dopuszcza się zwiększenie średniego współczynnika przenikania ciepła osłony budynku o nie więcej niŜ 15 % w porównaniu z budynkiem nowym o takiej samej geometrii i sposobie uŜytkowania.powierzchnia uŜytkowa chłodzona budynku (lokalu). loggie. Wymaganie określone w § 328 ust.2. Maksymalne wartości EP rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania.1 · Af).jest kubaturą ogrzewanej części budynku.c/Af. balkony.

80 1 2 3 4 5 6 Biura. liczona po obrysie zewnętrznym. a1 .90 0. Biuro Projektowe 137/184 . przy czym ?EP = EPW + EPL.60 0.e/Af) (1 .o. 5 autobusowe.c/Af.jednostkowe dobowe zuŜycie ciepłej wody uŜytkowej [dm /((j.e . jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3) w budynkach zamieszkania zbiorowego.55 0.)] [dm /((j. uŜyteczności publicznej i produkcyjnych do ogrzewania.10 · VCW · bt/a1.80 8 25 0.o.bezwymiarowy czas uŜytkowania w ciągu roku systemu ciepłej wody uŜytkowej naleŜy przyjmować z załoŜeń projektowych. EPW .powierzchnia uŜytkowa chłodzona budynku (lokalu). najczęściej na osobę 2 [m /(j.o. EPH+W .pl I Warunki techniczne.o. bt .pobrano z www. gastronomia 7 Dworce kolejowe. Typ budynku Dobowe zuŜycie ciepłej Udział powierzchni Bezwymiarowy wody uŜytkowej uŜytkowej na czas uŜytkowania osobę VCW bt[dni/rok] 3 a1[m2/(j. natrysków Hotele noclegowa Hotele gastronomią Szpitale Restauracje.) · doba)] naleŜy przyjmować z załoŜeń projektowych.nndom.0.).wartości według zaleŜności określonej w pkt 1.)]. W przypadku braku wartości w załoŜeniach projektowych.dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do przygotowania ciepłej wody uŜytkowej w ciągu roku.65 0.60 0. [kWh/(m · rok)] gdzie: VCW . [kWh/(m · rok)] gdzie: Aw.) · doba)] 5 bez część z 8 75 112 325 50 15 10 20 25 20 10 0. przy czym: EPW = 1.powierzchnia ścian zewnętrznych budynku. lotnicze Handlowousługowe 15 25 0. Af. urzędy Szkoły. naleŜy je przyjmować według poniŜszej tabeli: 3 2 2 Lp.udział powierzchni Af na jednostkę odniesienia (j.c . dla budynku z wydzielonymi częściami o róŜnych funkcjach uŜytkowych wyznacza się wartość średnią EPW dla całego budynku. wentylacji i chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody uŜytkowej i oświetlenia wbudowanego (EPHC+W+L) w ciągu roku: EPHC+W+L = EPH+W + (10 + 60 · Aw.2 · A/Ve) · Af.80 NNDOM -Nasz Nowy DOM.o.56 · 19. naleŜy przyjmować z załoŜeń projektowych.

gdy nie wszystkie rodzaje instalacji występują.000 2. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie EPL . t0 .000 2.000 5. Biuro Projektowe 138/184 .pl I Warunki techniczne. lotnicze Handlowo-usługowe Sportowo-rekreacyjne 25 20 uwaga: jeŜeli występuje w danym budynku tylko ogrzewanie i wentylacja.moc elektryczną referencyjną [W/m ] naleŜy przyjmować z załoŜeń projektowych. 2 NNDOM -Nasz Nowy DOM. Typ budynku 1 2 3 4 5 6 7 Biura. to wyznacza się średnią wartość wskaźnika EP m według ogólnej zaleŜności: EPm = Σi (EPi · Af.dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do oświetlenia wbudowanego w ciągu roku (dotyczy budynków uŜyteczności publicznej).000 5.pobrano z www. [kWh/(m · rok)] gdzie: PN .500 Dworce kolejowe. 4) jeŜeli w budynku występują róŜne funkcje uŜytkowe. [kWh/(m · rok)] gdzie: EPi .nndom. urzędy Szkoły Szpitale Restauracje. naleŜy je przyjmować według poniŜszej tabeli: 2 2 Lp. podobnie postępuje się w innych sytuacjach . dla budynku z wydzielonymi częściami o róŜnych funkcjach uŜytkowych wyznacza się wartość średnią EPL dla całego budynku. gastronomia Czas uŜytkowania oświetlenia Moc elektryczna referencyjna PN[W/m2] t0[h/rok] 20 20 25 25 2.i / Σi Af. 20 autobusowe.7 · PN · t0/1000.500 4. dla części budynku o jednolitej funkcji uŜytkowej.i. przy czym: EPL = 2.wartość wskaźnika określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania. W przypadku braku wartości w załoŜeniach projektowych. to wyznacza się jedynie EPH+W.czas uŜytkowania oświetlenia [h/rok] naleŜy przyjmować z załoŜeń projektowych. wentylacji i przygotowania ciepłej wody uŜytkowej oraz chłodzenia.500 2.

załącznika nr 2 do rozporządzenia.pobrano z www. Izolacyjność cieplna przegród i podłóg na gruncie 1. to wartość współczynnika 2 Uk ściany wewnętrznej przy klatce schodowej na parterze nie powinna być większa niŜ 1. Wartości współczynnika przenikania ciepła Uk ścian.1.0 W/(m x K). Biuro Projektowe 139/184 . Dział XI Przepisy przejściowe i końcowe Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2009 r.70 zaizolowania szczeliny *) JeŜeli przy drzwiach wejściowych do budynku nie ma przedsionka. Wymagania określone w § 328 ust. 4. niezaleŜnie od przyjętego sposobu zamknięcia i 0. Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.i . stropów i stropodachów. trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na głębokość 3. 1 1 Rodzaj przegrody [W/(m x K)] 2 3 2 Ściany wewnętrzne pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi a klatkami *) 3. Budynek jednorodzinny NNDOM -Nasz Nowy DOM. (poz. 2 uznaje się za spełnione.powierzchnia uŜytkowa ogrzewana (chłodzona) części budynku o jednolitej funkcji uŜytkowej. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Af.4.pl I Warunki techniczne.nndom. obliczone zgodnie z Polską Normą dotyczącą obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła.1.00 co najmniej 20 cm b) powyŜej 5 cm.00 schodowymi lub korytarzami Ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych o szerokości: 2 a) do 5 cm. nie mogą być większe niŜ wartości Uk(max) określone w tabelach: Budynek wielorodzinny i zamieszkania zbiorowego Uk(max) Lp. 690) WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII 1. jeŜeli okna oraz inne przegrody przeszklone i przezroczyste odpowiadają przynajmniej wymaganiom określonym w pkt 2.

Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu [W/(m x K)] 1 2 Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym): a) przy ti> 16° C: 1 .70 3 2 Ściany wewnętrzne między pomieszczeniami ogrzewanymi a klatkami *) 3. *) Tynk zewnętrzny i wewnętrzny nie jest uznawany za warstwę.nndom.00 schodowymi lub korytarzami NNDOM -Nasz Nowy DOM.Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust.80 bez wymagań *) 2 3 Stropy nad piwnicami ogrzewanymi Ściany wewnętrzne nieogrzewanego oddzielające ti .55 0. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu [W/(m x K)] 1 2 Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym): a) przy ti > 16° C: 1 .50 0.pełne .ze wspornikami balkonu.65 0.pobrano z www.30 0.00 0.pl I Warunki techniczne.o budowie warstwowej z izolacją z materiału o współczynniku przewodzenia 0.z otworami okiennymi i drzwiowymi . Budynek uŜyteczności publicznej Uk(max) Lp. Biuro Projektowe 140/184 .45 0. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Uk(max) Lp.30 ciepła l £ 0.60 bez wymagań pomieszczenie ogrzewane od 1.05 W/(m x K) .50 0.pozostałe b) przy ti £ 16° (niezale Ŝnie od rodzaju ściany) C 2 Ściany piwnic nieogrzewanych Stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami: 3 a) przy ti > 16° C b) przy 8° < t i £ 16° C C 4 5 6 Stropy nad piwnicami podpodłogowymi nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami 0. 2 rozporządzenia. przenikającymi ścianę b) przy ti £ 16° (niezale Ŝnie od rodzaju ściany) C 2 0.

30 1. 1 Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu [W/(m x K)] 2 Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym): a) przy ti > 16° C: .00 1.90 1. niezaleŜnie od przyjętego sposobu zamknięcia i 0.00 co najmniej 20 cm b) powyŜej 5 cm. JeŜeli przy drzwiach wejściowych do budynku nie ma przedsionka.70 zaizolowania szczeliny 4 Ściany piwnic nieogrzewanych Stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami: 5 a) przy ti > 16° C b) przy 8° < t i £ 16° C C 6 7 0.50 bez wymagań Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami 0.75 0. *) parterze nie powinna być większa niŜ 1.pobrano z www.30 0.pl I Warunki techniczne. trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na głębokość 3.0 W/(m2 x K).z otworami okiennymi i drzwiowymi c) przy ti £ 8° C Ściany wewnętrzne i stropy międzykondygnacyjne 2 a) dla Dti > 16K b) dla 8K < Dti £ 16K c) dla Dti £ 8K 3 Stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami a) przy ti > 16° C NNDOM -Nasz Nowy DOM.pełne . 2 rozporządzenia. to wartość współczynnika U ściany wewnętrznej przy klatce schodowej na k Budynek produkcyjny Uk(max) Lp.Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust.20 0.nndom.45 0.60 podpodłogowymi Stropy nad piwnicami ogrzewanymi bez wymagań ti .pełne 1 .z otworami okiennymi i drzwiowymi b) przy 8° < t i £ 16° C C: . Biuro Projektowe 0. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Ściany przylegające do szczelin dylatacyjnych o szerokości: 3 a) do 5 cm.55 3 2 141/184 .40 bez wymagań 0.

RóŜnica temperatur obliczeniowych w pomieszczeniach. 2 rozporządzenia.50 0. drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych nie mogą być większe niŜ wartości Uk(max) określone w tabelach: Budynek mieszkalny i zamieszkania zbiorowego Uk(max) Lp.6 2. 2 rozporządzenia lub określana indywidualnie w projekcie technologicznym. 1. świetliki i drzwi zewnętrzne [W/(m K)] 3 2 x 1 2 Okna (z wyjątkiem połaciowych). drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne: 1 a) przy ti > 16° C b) przy 8° < t i £ 16° C C c) przy ti £ 8° C 2.70 ti . II i III strefie klimatycznej b) w IV i V strefie klimatycznej 2 3 4 5 i powierzchnie 2. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie b) przy 8° < t i £ 16° C C c) przy ti £ 8° C 0.0 16° C Okna w ścianach nieogrzewanych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od 4. drzwi balkonowe.nndom. drzwi balkonowe i drzwi zewnętrzne [W/(m x K)] 1 2 Okna (z wyjątkiem połaciowych). Okna. drzwi balkonowe przezroczyste nieotwieralne w pomieszczeniach o ti ³ 16° C: 1 a) w I. Budynek uŜyteczności publicznej Uk(max) Lp.Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust.0 Okna pomieszczeń piwnicznych i poddaszy nieogrzewanych oraz nad klatkami bez schodowymi nieogrzewanymi wymagań Drzwi zewnętrzne wejściowe 2.Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. Dti .6 bez wymagań NNDOM -Nasz Nowy DOM.6 ti .pobrano z www.2.3 2. Okna. Biuro Projektowe 142/184 .pl I Warunki techniczne.0 3 2 Okna połaciowe (bez względu na strefę klimatyczną) w pomieszczeniach o ti ³ 2. Wartości współczynnika przenikania ciepła Uk okien.

drzwi i wrota [W/(m x K)] 2 Okna i świetliki w przegrodach zewnętrznych: 1 a) przy ti > 16° C b) przy 8° < t i £ 16° C C c) przy ti £ 8° C Drzwi i wrota w przegrodach zewnętrznych: 2 a) przy ti > 16° C b) przy 8° < t i £ 16° C C c) przy ti £ 8° C 1. zamieszkania zbiorowego. nie powinna być mniejsza od wartości określonych w poniŜszej tabeli: Minimalne wartości sumy oporów cieplnych dla podłóg układanych na gruncie Rmin [m x K/W] Lp.Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2 3 Okna połaciowe i świetliki 2. W budynku mieszkalnym.pobrano z www.3.0 Okna i drzwi balkonowe w pomieszczeniach o szczególnych wymaganiach higienicznych (pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi w szpitalach. 2 rozporządzenia lub określana indywidualnie w projekcie technologicznym. 1. jeśli uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji. obliczona zgodnie z Polską Normą dotyczącą obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła.4.3 Ŝłobkach i przedszkolach) Okna pomieszczeń piwnicznych i poddaszy nieogrzewanych oraz świetliki nad bez klatkami schodowymi nieogrzewanymi wymagań Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynków 2.nndom.6 4.Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. Dopuszcza się dla budynku produkcyjnego większe wartości współczynnika Uk niŜ Uk(max) określone w pkt 1. Składniki oporu ciepła 8° £ t i £ ti C > 16° C 16° C 2 NNDOM -Nasz Nowy DOM.pl I Warunki techniczne. 2. obejmujący koszty budowy i eksploatacji budynku.4 3. budynku uŜyteczności publicznej. dodatkowej izolacji cieplnej (poziomej lub pionowej) i gruntu. 1 Okna. świetliki.1 i 1.0 bez wymagań 3 2 ti .0 bez wymagań 2. Suma oporów cieplnych warstw podłogowych. 2 rozporządzenia.6 4 5 ti . Budynek produkcyjny Uk(max) Lp.2. Biuro Projektowe 143/184 . 1. a takŜe budynku produkcyjnym podłoga na gruncie w ogrzewanym pomieszczeniu powinna być izolowana dodatkową izolacją cieplną.

C b) przy 4° < ti £ 16° . Aw . 2.1.0 m2 x K/W. o współczynniku przenikania ciepła Uk nie mniejszym niŜ 2. b) w budynku wielokondygnacyjnym . okien oraz przegród szklanych i przezroczystych. 2. izolacja cieplna (pozioma lub pionowa) oraz ściana 1. jeśli nie jest to sprzeczne z warunkami odnośnie do zapewnienia niezbędnego oświetlenia światłem dziennym. licząc od poziomu terenu. obliczone według ich wymiarów modularnych.5 1.1. W budynku uŜyteczności publicznej pole powierzchni A0.pobrano z www. okien oraz przegród szklanych i przezroczystych.0 W/(m2 x K). wyraŜone w m2. 1.0 zewnętrzna lub fundamentowa Warstwy podłogowe i grunt przyległy do podłogi (w jej strefie środkowej) bez wymagań Podłogom stykającym się z gruntem w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej ti £ 8° C oraz podłogom usytuowanym poniŜej 0. obliczone według ich wymiarów modularnych. nie moŜe być większe niŜ wartość A0max obliczona według wzoru: A0max = 0.pl I Warunki techniczne.nndom. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 1 1 2 2 3 4 1. 2. W budynku mieszkalnym.1.1.1. zamieszkania zbiorowego.1.03 Aw gdzie: Az .15%. W budynku jednorodzinnym pole powierzchni A0.15 Az + 0.2. wartości oporu cieplnego nie ogranicza się. C C Na odcinku ściany poniŜej 1.jest sumą pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych (w zewnętrznym obrysie budynku) w pasie o szerokości 5 m wzdłuŜ ścian zewnętrznych.0 W/(m2 x K). określonymi w § 57 rozporządzenia. nie moŜe być większe niŜ wartość A0max obliczona według wzoru określonego w pkt 2.0.6 m od poziomu terenu nie stawia się Ŝadnych wymagań izolacyjności cieplnej. budynku uŜyteczności publicznej.5.5 Warstwy podłogowe.1. W budynku produkcyjnym łączne pole powierzchni okien oraz ścian szklanych w stosunku do powierzchni całej elewacji nie moŜe być większe niŜ: a) w budynku jednokondygnacyjnym (halowym) . licząc od poziomu terenu. NNDOM -Nasz Nowy DOM.0 m.3. nie mogą być mniejsze niŜ: a) przy ti > 16° . a takŜe w budynku produkcyjnym wartości oporów cieplnych ścian stykających się z gruntem.0 m.jest sumą pól powierzchni pozostałej części rzutu poziomego wszystkich kondygnacji po odjęciu Az. na odcinku ściany równym 1.8 m2 x K/W.1.30%. o współczynniku przenikania ciepła Uk nie mniejszym niŜ 2. Powierzchnia okien 2. Inne wymagania związane z oszczędnością energii 2. wyraŜone w m2. Biuro Projektowe 144/184 .

3. obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła. z zastrzeŜeniem § 155 ust. budynku uŜyteczności publicznej. W pomieszczeniu klimatyzowanym. a takŜe w budynku produkcyjnym opór cieplny nieprzezroczystych przegród zewnętrznych powinien umoŜliwiać utrzymanie na wewnętrznych jej powierzchniach temperatury wyŜszej co najmniej o 1° od punktu rosy powietrza w pomieszczeniu.2. temperatura na wewnętrznej powierzchni przegród powinna być wyŜsza od punktu rosy powietrza w pomieszczeniu. stropów i stropodachów. zamieszkania zbiorowego. 2.1.2.2.pl I Warunki techniczne. zamieszkania zbiorowego. W budynku mieszkalnym. obliczonej zgodnie z Polską Normą dotyczącą parametrów obliczeniowych powietrza wewnętrznego.1. przy obliczeniowych wartościach temperatury C powietrza wewnętrznego i zewnętrznego oraz przy obliczeniowej wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu. W budynku mieszkalnym. WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII 1. budynku uŜyteczności publicznej.3.2. 3 i 4 rozporządzenia. z utrzymywaną stałą wilgotnością względną powietrza. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2. zamieszkania zbiorowego i budynku uŜyteczności publicznej współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych w pomieszczeniach.2.nndom. Biuro Projektowe 145/184 . W budynku mieszkalnym.5.pobrano z www.1. w których napływ powietrza zewnętrznego jest zapewniony przez nawiewniki. a takŜe w budynku produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste. Punkt rosy 2.0 m3/(m x h x daPa2/3). lecz nie więcej niŜ 1. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu U(max) [W/(m2 · K)] 3 zewnętrzne (stykające się z powietrzem 1 1 2 Ściany NNDOM -Nasz Nowy DOM. złącza między przegrodami i częściami przegród oraz połączenia okien z ościeŜami naleŜy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza. nie mogą być większe niŜ wartości U(max) określone w tabelach: Budynek mieszkalny i zamieszkania zbiorowego Współczynnik przenikania ciepła Lp. a w pozostałych przypadkach powyŜej 0.3 m3/(m x h x daPa2/3). Izolacyjność cieplna przegród i podłóg na gruncie 1. 2.3. 2. Wartości współczynnika przenikania ciepła U ścian. Szczelność na przenikanie powietrza 2. powinien wynosić nie więcej niŜ 0.

00 od nieogrzewanego ti .25 0.00 korytarzami Ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych o szerokości: a) do 5 cm. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zewnętrznym. niezaleŜnie od rodzaju ściany): a) przy ti> 16 °C b) przy ti ≤ 16 °C 2 3 0.pobrano z www.nndom. 2 rozporządzenia. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu U(max) [W/(m2 ·K)] 1 1 2 Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym. trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją 3.00 cieplną na głębokości co najmniej 20 cm b) powyŜej 5 cm.pl I Warunki techniczne.50 6 7 8 Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamkniętymi 0.70 zamknięcia i zaizolowania szczeliny 4 5 Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych Dachy.30 0. trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją 1.00*) ogrzewanymi a klatkami schodowymi lub korytarzami Ściany przylegające do szczelin dylatacyjnych o szerokości: a) do 5 cm.45 przestrzeniami podpodłogowymi.Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust.65 3 przenikania Ściany wewnętrzne między pomieszczeniami 3.30 0.00 NNDOM -Nasz Nowy DOM. klatkami schodowymi lub 1. Biuro Projektowe 146/184 . stropodachy i stropy poddaszami lub nad przejazdami: a) przy ti> 16 °C b) przy 8 °C < ti ≤ 16 °C pod nieogrzewanymi bez wymagań 0. podłogi na gruncie Stropy nad ogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi bez wymagań Ściany wewnętrzne oddzielające pomieszczenie ogrzewane 1.80 Ściany wewnętrzne pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi a nieogrzewanymi. niezaleŜnie od przyjętego sposobu 0. Budynek uŜyteczności publicznej Współczynnik ciepła Lp. niezaleŜnie od rodzaju ściany): a) przy ti> 16 °C b) przy ti ≤ 16 °C 2 3 0.

niezaleŜnie od rodzaju ściany): a) przy ti> 16 °C b) przy 8 °C < ti ≤ 16 °C c) przy ti≤ 8 °C 0. stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami: a) przy ti> 16 °C b) przy 8 °C < ti ≤ 16 °C c) przy ∆ti≤ 8 °C 0.50 0. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu U(max) [W/(m2 · K ] 3 1 1 2 Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym. to wartość współczynnika U ściany wewnętrznej przy klatce schodowej na parterze nie powinna być większa niŜ 1.40 bez wymagań 3 Dachy.Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust.65 0.70 NNDOM -Nasz Nowy DOM. 2 rozporządzenia.0 W/(m2 · K). niezaleŜnie od przyjętego sposobu 0.00 1.50 kondygnacjami przestrzeniami 0.70 zamknięcia i zaizolowania szczeliny 4 5 Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych Dachy. magazynowy i gospodarczy Współczynnik przenikania ciepła Lp. Budynek produkcyjny.25 0. Biuro Projektowe 147/184 .45 bez wymagań bez wymagań ti . jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie cieplną na głębokość co najmniej 20 cm b) powyŜej 5 cm.pobrano z www. stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami: a) przy ti> 16 °C b) przy 8 °C < ti ≤ 16 °C 6 7 Stropy nad nieogrzewanymi podziemnymi i zamkniętymi podpodłogowymi. *) JeŜeli przy drzwiach wejściowych do budynku nie ma przedsionka.25 0.nndom.90 2 Ściany wewnętrzne i stropy międzykondygnacyjne: a) przy ∆ti> 16 °C b) przy 8 °C < ∆ti ≤ 16 °C c) przy ∆ti≤ 8 °C 1.pl I Warunki techniczne.30 0. posadzki na gruncie Stropy nad piwnicami ogrzewanymi 0.

6 III strefie klimatycznej V strefie klimatycznej ciowe (bez względu na strefę klimatyczną) w pomieszczeniach o ti ≤ 16 °C ianach oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych ieszczeń piwnicznych i poddaszy nieogrzewanych oraz nad klatkami schodowymi nieogrzewanymi nętrzne wejściowe bliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych nie mogą być większe niŜ wartości U(max) określone w tabelach: Budynek mieszkalny i zamieszkania zbiorowego Współczynnik przeni U(max) [W/(m2 · K)] 3 i balkonowe i drzwi zewnętrzne yjątkiem połaciowych).pobrano z www. drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne w pomieszczeniach o ti ≥ 16 °C: 1.50 bez wymagań 5 Stropy nad piwnicami ogrzewanymi ti . Wartości współczynnika przenikania ciepła U okien.20 1. 2 rozporządzenia.8 2.8 1. ∆ti .7 1. Biuro Projektowe 148/184 . Budynek uŜyteczności publicznej Współczynnik prze U(max) drzwi balkonowe.RóŜnica temperatur obliczeniowych w pomieszczeniach.nndom.80 1.Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. posadzki na gruncie: a) przy ti> 16 °C b) przy 8 °C < ti ≤ 16 °C c) przy ∆ti ≤ 8 °C 0. 1. 2 rozporządzenia lub określana indywidualnie w projekcie technologicznym.pl I Warunki techniczne.6 bez wymagań 2.2. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 4 Stropy nad nieogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi. świetliki i drzwi zewnętrzne NNDOM -Nasz Nowy DOM.

a takŜe budynku produkcyjnym. W budynku mieszkalnym. 2 rozporządzenia.4.Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. świetliki.pobrano z www.nndom.0 (m · K)/W. Budynek produkcyjny. budynku uŜyteczności publicznej. Ŝłobkach i przedszkolach) bez wymagań 2. 2 rozporządzenia. drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne (fasady): 1.8 w szpitalach. 1.6 2. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [W/(m2 · K)] 3 z wyjątkiem połaciowych). jeśli uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji. Biuro Projektowe 149/184 . Dopuszcza się dla budynku produkcyjnego. drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne w pomieszczeniach o ti ≥ 16 °C: a) w I. 1.1.6 ti . obejmujący koszt budowy i eksploatacji budynku.7 2 3 4 Okna połaciowe (bez względu na strefę klimatyczną) w pomieszczeniach 1. magazynowego i gospodarczego większe wartości współczynnika U niŜ U (max) określone w pkt 1. drzwi i wrota U(max) [W/(m2 · K)] 3 1 1 2 Okna (z wyjątkiem połaciowych)..2. budynku zamieszkania zbiorowego. przy czym opór NNDOM -Nasz Nowy DOM.8 2. II i III strefie klimatycznej b) w IV i V strefie klimatycznej 1.9 1. magazynowy i gospodarczy Współczynnik przenikania ciepła Lp.8 o ti > 16 °C Okna w ścianach oddzielających pomieszczenia nieogrzewanych Drzwi i wrota w przegrodach zewnętrznych ogrzewane od 2. Okna.pl I Warunki techniczne.6 pomieszczeń piwnicznych i poddaszy nieogrzewanych oraz świetliki nad klatkami schodowymi nieogrzewanymi zewnętrzne wejściowe do budynków obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust.6 bez wymagań 1. i 1.7 y ti > 16 °C y 8 °C < ti ≤ 16 °C y ti ≤ 8 °C połaciowe i świetliki drzwi balkonowe w pomieszczeniach o szczególnych wymaganiach higienicznych (pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt 1.3. magazynowym i gospodarczym podłoga na gruncie w ogrzewanym pomieszczeniu powinna mieć izolację cieplną obwodową z materiału 2 izolacyjnego w postaci warstwy o oporze cieplnym co najmniej 2.

Biuro Projektowe 150/184 . izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.pl I Warunki techniczne.pobrano z www. ciepłej wody uŜytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych). instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego powinna spełniać następujące wymagania minimalne określone w poniŜszej tabeli: Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów Lp. 1-4 zewnątrz budynku2) Uwaga: 1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niŜ podano w tabeli naleŜy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 1. 1-4 przez ściany lub stropy. Rodzaj przewodu lub komponentu 1 2 3 4 5 Średnica wewnętrzna do 22 mm Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm Średnica wewnętrzna ponad 100 mm Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0. skrzyŜowania przewodów 2 Przewody ogrzewań centralnych wg poz.5.nndom. 2) NNDOM -Nasz Nowy DOM. 1-4 wewnątrz budynku2) Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100 % wymagań z poz.035 W/(m · K)1) 20 mm 30 mm równa średnicy wewnętrznej rury 100 mm Przewody i armatura wg poz. 1-4 ogrzewanymi pomieszczeniami róŜnych 2 uŜytkowników Przewody wg poz. 6 ułoŜone w podłodze 6 mm 6 7 8 9 10 11 Przewody ogrzewania powietrznego (ułoŜone 40 mm wewnątrz izolacji cieplnej budynku) Przewody ogrzewania powietrznego (ułoŜone na 80 mm zewnątrz izolacji cieplnej budynku) Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50 % wymagań z poz. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie cieplny warstw podłogowych oblicza się zgodnie z Polską Normą dotyczącą obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła. ułoŜone w komponentach budowlanych między 1 / wymagań z poz. 1 -4. 1-4 przechodzące 1 / wymagań z poz. Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania.

1.pl I Warunki techniczne.wówczas naleŜy spełnić poniŜszą zaleŜność: gc · fG ≤ 0.4. 2. nie moŜe być większe niŜ wartość A0max obliczone według wzoru: A0max = 0. o współczynniku przenikania ciepła nie mniejszym niŜ 2 1.udział powierzchni okien oraz przegród szklanych i przezroczystych w powierzchni ściany.1.03 Aw gdzie: Az .25 gdzie: fG . W budynku uŜyteczności publicznej pole powierzchni A0. 2. Biuro Projektowe 151/184 .5. Rodzaj oszklenia Współczynnik gG przepuszczalności energii całkowitej NNDOM -Nasz Nowy DOM.5 W/(m · K). jeśli nie jest to sprzeczne z warunkami dotyczącymi zapewnienia niezbędnego oświetlenia światłem dziennym.współczynnik przepuszczalności energii całkowitej dla rodzaju oszklenia. Aw .1. fc . 2 2. Powierzchnia okien. 2. nie moŜe być większe niŜ wartość A0max obliczona według wzoru określonego w pkt 2.pobrano z www.nndom.jest sumą pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych (w zewnętrznym obrysie budynku) w pasie o szerokości 5 m wzdłuŜ ścian zewnętrznych. których udział fG w powierzchni ściany jest większy niŜ 50 % powierzchni ściany . 2) w budynku wielokondygnacyjnym .5 W/(m · K).1. 2. Wartości współczynnika przepuszczalności energii całkowitej dla rodzaju oszklenia określa poniŜsza tabela: Lp.1. W budynku mieszkalnym i zamieszkania zbiorowego pole powierzchni A0.30 %. We wszystkich rodzajach budynków współczynnik przepuszczalności energii całkowitej okna oraz przegród szklanych i przezroczystych gc liczony według wzoru: gc = fc · gG gdzie: gG . nie moŜe być większy niŜ 0.1.1. obliczone według ich wymiarów modularnych. okien oraz przegród szklanych i przezroczystych.jest sumą pól powierzchni pozostałej części rzutu poziomego wszystkich kondygnacji po odjęciu Az. magazynowym i gospodarczym łączne pole powierzchni okien oraz ścian szklanych w stosunku do powierzchni całej elewacji nie moŜe być większe niŜ: 1) w budynku jednokondygnacyjnym (halowym) . o współczynniku przenikania ciepła nie 2 mniejszym niŜ 1.2. Inne wymagania związane z oszczędnością energii 2..1.1. określonymi w § 57 rozporządzenia. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2. W budynku produkcyjnym.5. wyraŜone w m .15 Az + 0.3. wyraŜone w 2 m . z wyłączeniem okien oraz przegród szklanych i przezroczystych. okien oraz przegród szklanych i przezroczystych. obliczone według ich wymiarów modularnych.15%.współczynnik korekcyjny redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne.

obliczona zgodnie z Polską Normą dotyczącą NNDOM -Nasz Nowy DOM.80 0. 1 rozporządzenia. w odniesieniu do przegród zewnętrznych budynków mieszkalnych. nie stosuje się w odniesieniu do powierzchni pionowych oraz powierzchni nachylonych więcej niŜ 60 stopni do poziomu.2.6.1 0.75 2.20 0. Pkt 2.77 0.45 0.2 aluminiową 0.25 0.nndom. W celu zachowania warunku.85 0.1 0. rozwiązania przegród zewnętrznych i ich węzłów konstrukcyjnych powinny charakteryzować się współczynnikiem temperaturowym fRsi o wartości nie mniejszej niŜ wymagana wartość krytyczna. okien chronionych przed promieniowaniem słonecznym przez sztuczną przegrodę lub naturalną przegrodę 2 budowlaną oraz do okien o powierzchni mniejszej niŜ 0. uŜyteczności publicznej i produkcyjnych.1 3 Tkaniny kolorowe 0.1.65 0. zamieszkania zbiorowego. Typ zasłon 1 1 2 Białe Ŝaluzje o lamelach nastawnych Współczynnik korekcyjny redukcji promieniowania fc współczynnik współczynnik osłona osłona zewnętrzna absorpcji przepuszczalności wewnętrzna 3 4 5 6 Właściwości optyczne 0.7 0. Biuro Projektowe 152/184 . 2.9 0.pobrano z www.37 0.4.pl I Warunki techniczne.5 0.05 0.17 0.3 0.67 0. o którym mowa w § 321 ust.15 0.55 0.1.1.7 0.2.45 stopni). Warunki spełnienia wymagań dotyczących powierzchniowej kondensacji pary wodnej.75 0.5 4 Tkaniny z powłoką 0.10 0. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 1 1 2 3 4 5 6 2 Pojedynczo szklone Podwójnie szklone Podwójnie szklone powłoką selektywną Potrójnie szklone Potrójnie szklone powłoką selektywną Okna podwójne z z 3 0.42 0.7.3 0. skierowanych w kierunkach od północnozachodniego do północno-wschodniego (kierunek północy +/.05 2.57 0.3 0.5 m .75 0.95 0. Wartości współczynnika korekcyjnego redukcji promieniowania zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne określa poniŜsza tabela: ze względu na Lp.5 0.08 2 Zasłony białe 0.35 0.30 0.1 0. 2.1.57 0.95 0.

o ile struktura przegrody umoŜliwi wyparowanie kondensatu w okresie letnim i nie nastąpi przy tym degradacja materiałów budowlanych przegrody na skutek tej kondensacji.72. jak na przykład murowane ściany jednowarstwowe. wewnątrz przegrody w okresie zimowym. korzystając z katalogów mostków cieplnych. Ŝe średnia miesięczna wartość wilgotności względnej powietrza wewnętrznego jest równa φ = 50 %.5. . 1.". Dopuszcza się kondensację pary wodnej. Nr 156. -1 2) budynki z wentylacją mechaniczną . 2. o której mowa w § 321 ust.według Polskiej Normy. 2 rozporządzenia.2. 1 otrzymuje brzmienie: "1. 2.n50 ≤ 1. Ustawa wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. NNDOM -Nasz Nowy DOM. z 2006 r. W budynku mieszkalnym. zamieszkania zbiorowego. 2. Wymagana szczelność wynosi: 1) budynki z wentylacją grawitacyjną .pobrano z www. 37 ust. 1118. 3 i 4 rozporządzenia. o którym mowa w § 321 ust.1. zamieszkania zbiorowego i budynku uŜyteczności publicznej współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych powinien wynosić 3 2/3 nie więcej niŜ 0. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa.2. o której mowa w pkt 2. zamieszkania C zbiorowego i uŜyteczności publicznej naleŜy określać według rozdziału 5 Polskiej Normy. Wymaganą wartość krytyczną współczynnika temperaturowego fRsi w pomieszczeniach ogrzewanych do temperatury co najmniej 20 ° w budy nkach mieszkalnych. Biuro Projektowe 153/184 .2.pl I Warunki techniczne. Art.3. w odniesieniu do których praktyka wykazała. jeŜeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia. w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuŜszy niŜ 3 lata. Szczelność na przenikanie powietrza. 2) dla mostków cieplnych: a) przy zastosowaniu przestrzennego modelu przegrody .3 m /(m · h · daPa ).5 h .0 h . złącza między przegrodami i częściami przegród oraz połączenia okien z ościeŜami naleŜy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza. U. Nie dotyczy to przegród. 2.1. Wartość współczynnika temperaturowego charakteryzującego zastosowane rozwiązanie konstrukcyjno-materiałowe naleŜy obliczać: 1) dla przegrody . 3 rozporządzenia.według Polskiej Normy dotyczącej obliczania strumieni cieplnych i temperatury powierzchni.3.2. -1 ______ Art.Prawo budowlane (Dz.2. 2. 3. 2. Sprawdzenie warunku. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie metody obliczania temperatury powierzchni wewnętrznej koniecznej do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej. budynku uŜyteczności publicznej. zm.według Polskiej Normy dotyczącej obliczania strumieni cieplnych i temperatury powierzchni. 2. Do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy stosuje się przepisy tej ustawy. Zaleca się przeprowadzenie sprawdzenia szczelności powietrznej budynku..2.nndom. o której mowa w pkt 2. naleŜy przeprowadzać według rozdziału 6 Polskiej Normy. poz. Ŝe zjawisko kondensacji wewnętrznej w tych przegrodach nie występuje.4. a takŜe w budynku produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste. 1) z późn.2. przy czym dopuszcza się przyjmowanie wymaganej wartości tego współczynnika równej 0. ) w art.2. Art.2.1.1.n50 ≤ 3. W budynku mieszkalnym. lub b) metodą uproszczoną . przy załoŜeniu.3. o której mowa w pkt 2.3.. z zastrzeŜeniem § 155 ust. 2. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.

Ochrona przeciwporaŜeniowa 60364.pl I Warunki techniczne. Zakres. 2 PN-IEC 481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 5 PN-76/E-05125 Akustyka budowlana.02 4 § 96 ust. 1156) WYKAZ POLSKICH NORM PRZYWOŁANYCH W ROZPORZĄDZENIU Miejsce Lp. rozdz. Linie całość normy kablowe. 1 PN-84/E-02033 PN-87/B-02151. Dobór środków ochrony w całość normy zaleŜności od wpływów zewnętrznych. Ustalenie charakterystyk PN-IEC 441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach 60364.budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. przywołania normy 1 1 2 § 53 ust. wymagania podstawowe w obiektach przedmiot i całość normy obiektach ogólnych całość normy PN-IEC 1:2000 PN-IEC 3:2000 60364- Instalacje elektryczne w budowlanych. (poz.pobrano z www.nndom. Ochrona przed skutkami NNDOM -Nasz Nowy DOM.bezpieczeństwa. Ogólne całość normy wymagania Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Instalacje wewnętrzne. całość normy Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach Ocena szkodliwości drgań przekazywanych całość normy przez podłoŜe na budynki Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach całość normy Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie całość normy kablowe.01 Tytuł normy 4 Zakres przywołania 5 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 1 PN-85/B-02170 PN-88/B-02171 5 § 97 ust.Instalacje elektryczne w obiektach całość normy budowlanych. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Ogólne wymagania i badania Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym całość normy BN-84/8984-10 2 § 56 BN-89/8984-17/03 3 § 59 ust. 2 Wymagania ogólne Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. 2 Numer normy 3 PN-86/E-05003. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. Ochrona dla zapewnienia 364-4. Wybór środków ochrony przeciwporaŜeniowej w zaleŜności od wpływów zewnętrznych 60364Instalacje elektryczne budowlanych. Ochrona dla zapewnienia całość normy bezpieczeństwa. Biuro Projektowe PN-IEC 442:1999 154/184 . Projektowanie i budowa 6 § 98 ust.

Dobór środków ochrony w całość normy zaleŜności od wpływów zewnętrznych. Odłączanie izolacyjne i łączenie Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.pobrano z www. Postanowienia ogólne elektryczne w obiektach całość normy PN-IEC 442:1999 PN-IEC 443:1999 PN-IEC 444:2001 PN-IEC 45:1999 PN-IEC 46:1999 PN-IEC 47:2001 PN-IEC 473:1999 PN-IEC 482:1999 PN-IEC 51:2000 PN-IEC 60364-5. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych Instalacje elektryczne w obiektach 60364-4. Ochrona dla zapewnienia 60364-4bezpieczeństwa. Ochrona przed całość normy przepięciami. Ochrona dla zapewnienia 60364-4.budowlanych. Środki ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.bezpieczeństwa.Instalacje NNDOM -Nasz Nowy DOM. Ochrona dla zapewnienia całość normy bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Stosowanie środków całość normy ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Ochrona instalacji niskiego całość normy napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oddziaływania cieplnego PN-IEC 443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 60364. Ochrona przed obniŜeniem napięcia Instalacje elektryczne w obiektach 60364-4.pl I Warunki techniczne. Ochrona przeciwpoŜarowa 60364-5Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.nndom. Biuro Projektowe 155/184 . Stosowanie środków całość normy ochrony zapewniających bezpieczeństwo.bezpieczeństwa. Ochrona dla zapewnienia 60364-4. Ochrona przed 60364-4przepięciami.budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 60364-4. Ochrona przed całość normy przepięciami.bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia całość normy bezpieczeństwa.budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 60364-4bezpieczeństwa. Ochrona dla zapewnienia całość normy bezpieczeństwa. Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Środki ochrony przed prądem przetęŜeniowym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego.4.budowlanych.4. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 52:2002 budowlanych.3.6 8 § 113 ust.pl I Warunki techniczne.wraz ze zmianą PN-B. 4. oznaczanie i identyfikacja. 4.1.2. ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów Instalacje elektryczne w obiektach 60364-5.1. Oznaczenia całość normy identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń Ŝył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym całość normy PN-IEC 523:2001 PN-IEC 53:2000 PN-IEC 534:2003 PN-IEC 537:1999 PN-IEC 54:1999 PN-IEC 548:2001 PN-IEC 551:2003 PN-IEC 56:1999 PN-IEC 61:2000 60364-6- PN-IEC 60445:2002 PN-84/E-02033 7 § 113 ust.1. 4. 5 PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpoŜarowa w budownictwie. Aparatura rozdzielcza i sterownicza Instalacje elektryczne w obiektach 60364-5. 3. Oprzewodowanie Instalacje elektryczne w obiektach 60364-5.1. całość normy NNDOM -Nasz Nowy DOM. Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego. Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia Instalacje elektryczne w obiektach 60364-5. Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego.budowlanych. 4 PN-92/B-01706 pkt: 2. Inne wyposaŜenie. Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Aparatura rozdzielcza i całość normy sterownicza. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 60364-5elektrycznego. Biuro Projektowe 156/184 .1projektowaniu . Wymagania w 2. 2.budowlanych.2.budowlanych.pobrano z www. Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego. Instalacje wodociągowe. 3.4.7. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego.3. Instalacje bezpieczeństwa Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.3.2. Sprawdzanie całość normy odbiorcze Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną.3-2.budowlanych.nndom.3.1.3.3. Uziemienia i przewody ochronne Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.4-4.2. 2. 3.1. Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego. 3. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 60364-5elektrycznego.5. Układy uziemiające i całość normy połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych Instalacje elektryczne w obiektach 60364-5.5. Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze 60364-5Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.1. Sprawdzenie. 01706:1992/Az1:1999 3.

2.5. 2. Wymagania w projektowaniu . 3. 1 PN-ISO 2+Ad1:1997 4064- PN-B-10720:1998 11 § 116 ust.1. Wymagania 4064ciepłej wody pkt 2. Wodomierze do wody pitnej rozdziały 5-7 zimnej. Wymagania i badania przy odbiorze 14 § 122 ust. 2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz PN-EN 12056-1:2002 budynku. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach pkt 2.pl I Warunki techniczne.6 wodociągowych. 3 PN-IEC 54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 60364-5. 2.1.budowlanych . 3. Zasady projektowania i 7-18 instalowania oraz odbioru i eksploatacji Instalacje wodociągowe. Wodomierze spręŜone. Część 3: Przewody deszczowe.2.4 i 2. Część 4: Przepompownie ścieków.Dobór i montaŜ wyposaŜenia pkt 547. rozdziały 2-5. pkt 4-6 Projektowanie układu i obliczenia PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz pkt 5-9 budynku. 3-6 Wymagania instalacyjne Wodociągi. Urządzenia pkt 4. Wymagania instalacyjne Pomiar objętości wody w przewodach. Część 5: MontaŜ i badania.1-3. pkt 4-7 Projektowanie układu i obliczenia Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz PN-EN 12056-4:2002 budynku. dodatku: 3-6 Wymagania instalacyjne 13 § 121 ust. w dodatku: Wodomierze do wody pitnej zimnej.pobrano z www. Część 1: Postanowienia ogólne i pkt 4 i 5 wymagania Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz PN-EN 12056-2:2002 budynku.3. 2.wraz ze zmianą PN-B. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 2. 6.1. pkt 2 . 6.6 wodociągowych.1. Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. uŜytkowania i NNDOM -Nasz Nowy DOM. pkt 4-6 Projektowanie układu i obliczenia Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz PN-EN 12056-3:2002 budynku.3 elektrycznego.1. 3. tryskaczowe.4 i 2. Biuro Projektowe 157/184 .5. 4 PN-76/B-02440 PN-ISO 2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Część 2: Kanalizacja sanitarna. 5. 7 PN-92/B-01706 PN-ISO 7858-2:1997 10 § 115 ust.1. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie PrzeciwpoŜarowe Wymagania ogólne PN-B-02861:1994 zbiorniki wodne. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach pkt 2. Wymagania i badania przy odbiorze PN-M-51540:1997 9 § 113 ust.3-6.13 w 12 § 120 ust.1. 2 PN-B-10720:1998 Wodociągi.2.całość normy 01706:1992/Az1:1999 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Suche całość normy piony Ochrona przeciwpoŜarowa.3. Uziemienia i przewody ochronne Zabezpieczenie urządzeń uŜytkowej. instrukcje działania.nndom.

6 PN-93/C-04607 PN-91/B-02420 PN-B-02414:1999 19 § 133 ust. całość normy ISO Mostki cieplne w budynkach.2. Wymagania Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Wymagania Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych całość normy systemów ciepłowniczych. Biuro Projektowe 158/184 . Odpowietrzanie ogrzewań wodnych. Strumień PN-EN ISO 10211cieplny i temperatura powierzchni. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych całość normy systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 1 PN-EN 6946:1999 ISO Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie eksploatacji PN-EN 12109:2003 15 § 131 PN-91/B-94340 PN-91/B-02413 Wewnętrzne podciśnieniowej Zsyp na odpady systemy kanalizacji pkt 5. Wymiana całość normy ciepła przez grunt. Metody całość normy uproszczone i wartości orientacyjne NNDOM -Nasz Nowy DOM. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych całość normy systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. drzwi i Ŝaluzji. całość normy Wymagania i badania jakości wody Komponenty budowlane i elementy budynku.pobrano z www.4 i 2. Wymagania Woda w instalacjach ogrzewania. 7 i 8 całość normy Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych całość normy systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. całość normy 1:2002 Część 1: Metoda uproszczona Mostki cieplne w budynkach. 4 18 § 133 ust. całość normy Wymagania i badania jakości wody Ogrzewnictwo. Metoda obliczania Właściwości cieplne okien. PN-EN ISO 10077Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych całość normy systemu otwartego. Ogólne całość normy 1:1998 metody obliczania Mostki cieplne w budynkach. Strumień PN-EN ISO 10211cieplny i temperatura powierzchni. Część 2: całość normy 2:2002 Liniowe mostki cieplne PN-EN 13370:2001 PN-EN 13789:2001 PN-EN 14683:2000 ISO Właściwości cieplne budynków. Metody obliczania ISO Właściwości cieplne Współczynnik strat przez Metoda obliczania budynków. Liniowy współczynnik przenikania ciepła.pl I Warunki techniczne. 8 PN-93/C-04607 20 § 134 ust.5 PN-B-02414:1999 16 § 133 ust. 3 PN-91/B-02415 PN-91/B-02416 17 § 133 ust. 2. przenikanie. Wymagania Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Opór cieplny i współczynnik przenikania całość normy ciepła.nndom. Wymagania instalacji pkt 2.

spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły.10.nndom.wraz ze zmianą PN5. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 całość normy 3 m 20 § 134 ust. zewnętrzne Temperatury obliczeniowe całość normy 22 § 135 ust.3 23 § 136 ust.3-2.5.3. 1 PN-77/B-02011 28 § 147 ust.1. 2.2. Biuro Projektowe 159/184 .2-2.16 Ochrona przed elektrycznością statyczną. 2.1Wymagania i badania przy odbiorze 2. 1 PN-EN 1:2007 ISO Cieplne właściwości uŜytkowe okien.1. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo.4.1. cieplna przewodów. 1 PN-87/B-02411 24 § 137 ust.pobrano z www.8.1 i 4.10-2. Wymagania techniczne i pkt 3.1.1-2. armatury i urządzeń. 9 PN-E-05204:1994 25 § 140 ust.2. 2.8Ogrzewnictwo. 2.4. 3. 4 PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. 3 PN-78/B-03421 30 § 149 ust.5.1.2.1 i publicznej. Wymagania 2. 1 PN-83/B-03430 NNDOM -Nasz Nowy DOM.2 badania przy odbiorze ObciąŜenia w obliczeniach ObciąŜenie wiatrem statycznych. 1 PN-89/B-10425 26 § 142 ust. 2.2.Część 2: Metoda komputerowa dla ram Instalacje ogrzewcze w budynkach Metoda obliczania projektowego obciąŜenia całość normy cieplnego (do 31 grudnia 2008 r. pkt 3.1.2.1.Ŝaluzji Obliczanie współczynnika całość normy przenikania ciepła. 1 PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych całość normy.1. Kotłownie wbudowane na 2. paliwo stałe. drzwi i 10077.4.3 badania przy odbiorze Przewody dymowe.1.Część 1: Postanowienia ogólne Cieplne właściwości uŜytkowe okien. całość normy Wymagania Przewody dymowe. Wymagania . 2 PN-89/B-10425 27 § 143 ust.3. 2. zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności 2. dopuszcza się stosowanie PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3) PN-EN 2:2005 ISO PN-EN 12831:2006 21 § 134 ust. 2 PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo.Ŝaluzji Obliczanie współczynnika całość normy przenikania ciepła . 2.2.1 29 § 147 ust.3.2. spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w całość normy pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi Wentylacja w budynkach mieszkalnych pkt 2. Izolacja pkt 2. z zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności wyjątkiem pkt 5.6 pkt 2.4. Ochrona obiektów.pl I Warunki techniczne. Wymagania techniczne i pkt 3.3 83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja i klimatyzacja.2. drzwi i 10077.6. instalacji i urządzeń.

1 i publicznej. 1 PN-93/M-35350 PN-87/M-40307 PN-87/M-40301 39 § 174 ust.4. Gazy skroplone C3 i rozdział 3 C4 Rury stalowe przewodowe dla palnych. 2 PN-80/H-74219 PN-79/H-74244 PN-EN 1057:1999 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco całość normy ogólnego zastosowania Rury stalowe ze szwem przewodowe całość normy Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i całość normy ogrzewania Rury stalowe przewodowe dla palnych. 6 PN-EN 779+AC:1998 33 § 155 ust. Wymagania .4 Gazowe grzejniki wody Wymagania i badania przepływowej.4.1. 1 PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych całość normy.2. 4 PN-78/B-03421 32 § 154 ust.7 i 2. 6 PN-EN 297:2002 Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem. Biuro Projektowe 160/184 .wraz ze zmianą PN83/B-03430/Az3:2000 Gaz ziemny. 2 PN-C-96008:1998 PN-EN 10208-1:2000 35 § 163 ust. Kotły typu B11 i B11BS. 3.10 atmosferycznymi o nominalnym obciąŜeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW NNDOM -Nasz Nowy DOM.4. PN-EN 297:2002 38 § 174 ust.6 i 3. Wymagania . Jakość gazu dostarczanego rozdział 2 odbiorcom z sieci rozdzielczej Gazy węglowodorowe. 2 PN-EN 10208-1:2000 PN-80/H-74219 PN-79/H-74244 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco całość normy ogólnego zastosowania Rury stalowe ze szwem przewodowe całość normy 37 § 170 ust. pkt 3.pobrano z www.2. oznaczanie Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności pkt 2. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie publicznej. Wymagania i badania Ogrzewacze pomieszczeń gazowe pkt 3.5.1 konwekcyjne. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w całość normy pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji rozdział 4 ogólnej. Rury o klasie wymagań A mediów całość normy 36 § 164 ust. z palnikami pkt 2.1. 4 PN-83/B-03430 PN-C-04753:2002 34 § 157 ust. 3.3 i 3.pl I Warunki techniczne.4.2.1.7 atmosferycznymi o nominalnym obciąŜeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW Kotły grzewcze niskotemperaturowe i pkt 3. Wymagania .3.8 3.2.wraz ze zmianą PN83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja i klimatyzacja.4. Kotły typu B11 i B11BS z palnikami pkt 2.wraz ze zmianą PN5.3.2.5 publicznej.6 i 3.7 średniotemperaturowe. Wymagania i badania i 3. Wymagania.3.3. Rury o klasie wymagań A mediów całość normy 31 § 149 ust. badania. z zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności wyjątkiem pkt 5.2.3 83/B--03430/Az3:2000 Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem.nndom.

Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych Instalacje elektryczne w obiektach 60364-4. Ochrona dla zapewnienia 60364-4bezpieczeństwa.2. Ochrona instalacji niskiego całość normy napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.2. Biuro Projektowe 161/184 .3 z mniejszej niŜ 1. średniotemperaturowe. Ochrona przed obniŜeniem napięcia PN-IEC 442:1999 PN-IEC 443:1999 PN-IEC 442:1999 PN-IEC 443:1999 PN-IEC 444:2001 PN-IEC 45:1999 NNDOM -Nasz Nowy DOM. Ochrona dla zapewnienia całość normy bezpieczeństwa.2. Zakres. Ochrona przeciwporaŜeniowa Instalacje elektryczne w obiektach 60364. 3.2. 1 PN-B-02431-1:1999 41 § 180 PN-EN 50310:2002 PN-IEC 1:2000 PN-IEC 3:2000 60364- 60364- Instalacje elektryczne w budowlanych.4 i paliwa gazowe o gęstości względnej 2. Ochrona dla zapewnienia całość normy bezpieczeństwa.budowlanych.8. 3. Ochrona dla zapewnienia 60364-4.3. Ochrona przed 60364-4przepięciami.budowlanych. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.budowlanych. Ochrona dla zapewnienia całość normy bezpieczeństwa. 2. Wymagania wyłączeniem 2.8. Ochrona dla zapewnienia całość normy bezpieczeństwa. Ustalenie charakterystyk PN-IEC 441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach 60364. Wymagania i badania 3.1.8. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie PN-93/M-35350 Kotły grzewcze wodne niskotemperaturowe i pkt 3.2 z wyłączeniem 2.nndom.2.4.2.pl I Warunki techniczne.3.4.4.7. wymagania podstawowe w obiektach przedmiot i całość normy obiektach ogólnych całość normy 40 § 176 ust.budowlanych.4. Ochrona przed całość normy przepięciami.8.9 i 2. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego Instalacje elektryczne w obiektach 60364. 2.6. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.bezpieczeństwa. Ochrona przed całość normy przepięciami.9 i 3.9 pkt 2.3. Ogrzewnictwo.14 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z całość normy zainstalowanym sprzętem informatycznym Instalacje elektryczne budowlanych.pobrano z www. 2. 2.1.4. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.3. Kotłownie wbudowane na 2.5.1.2.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza Instalacje elektryczne w obiektach 60364-5. Uziemienia i przewody ochronne PN-IEC 53:2000 PN-IEC 534:2003 PN-IEC 537:1999 PN-IEC 54:1999 60364-5. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Układy uziemiające i NNDOM -Nasz Nowy DOM. Środki ochrony przed prądem przetęŜeniowym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie PN-IEC 47:2001 PN-IEC 473:1999 PN-IEC 482:1999 PN-IEC 51:2000 PN-IEC 52:2002 60364-5- PN-IEC 523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach 60364-5.bezpieczeństwa. Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia Instalacje elektryczne w obiektach 60364-5. Urządzenia do ochrony przed przepięciami Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór środków ochrony w całość normy zaleŜności od wpływów zewnętrznych. Postanowienia ogólne. Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego.pobrano z www.nndom.budowlanych.bezpieczeństwa. Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego.budowlanych. Ochrona przeciwpoŜarowa 60364-5Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego. Ochrona dla zapewnienia 60364-4. Stosowanie środków całość normy ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Odłączanie izolacyjne i łączenie Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 60364-4.budowlanych.Instalacje elektryczne w obiektach całość normy budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 60364-5elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i całość normy sterownicza. Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego.pl I Warunki techniczne. Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego. Środki ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.budowlanych. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie PN-IEC 46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 60364-4. Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego. Ochrona dla zapewnienia 60364-4bezpieczeństwa. Biuro Projektowe połączenia wyrównawcze instalacji PN-IEC 548:2001 162/184 . ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów Instalacje elektryczne w obiektach 60364-5. Stosowanie środków całość normy ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Ochrona dla zapewnienia całość normy bezpieczeństwa.budowlanych.

Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 60364-5Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Inne wyposaŜenie.budowlanych.budowlanych. Inne wyposaŜenie. Wymagania dotyczące 60364-7specjalnych instalacji lub lokalizacji.Instalacje elektryczne w budowlanych. Wymagania dotyczące całość normy specjalnych instalacji lub lokalizacji. Biuro Projektowe PN-IEC 714:2003 obiektach całość normy dotyczące lokalizacji. Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego. całość normy Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych PN-IEC 703:1993 PN-IEC 704:1999 PN-IEC 705:1999 PN-IEC 706:2000 PN-IEC 707:1999 60364-7. Wymagania dotyczące 60364-7specjalnych instalacji lub lokalizacji. 163/184 . Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego. Baseny pływackie i inne Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 60364-7specjalnych instalacji lub lokalizacji. Sprawdzenie. całość normy Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. całość normy Pomieszczenia wyposaŜone w wannę lub/i basen natryskowy Instalacje elektryczne w obiektach PN-IEC 60364-7.budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego. całość normy Pomieszczenia wyposaŜone w ogrzewacze do sauny Instalacje elektryczne w obiektach 60364-7. Wymagania specjalnych instalacji lub NNDOM -Nasz Nowy DOM.budowlanych. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje bezpieczeństwa Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.pl I Warunki techniczne. Wymagania dotyczące całość normy 702:1999+Ap1:2002 specjalnych instalacji lub lokalizacji. Sprawdzanie całość normy odbiorcze PN-IEC 559:2003 PN-IEC 56:1999 PN-IEC 61:2000 60364-6- PN-IEC 701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 60364-7specjalnych instalacji lub lokalizacji. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie informatycznych PN-IEC 551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach 60364-5. Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze Instalacje elektryczne w obiektach 60364-5.nndom. Wymagania dotyczące 364specjalnych instalacji i lokalizacji.pobrano z www. całość normy Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zasady ogólne PN-IEC 61312.nndom. 4 i 7 PN-88/E-08501 PN-92/N-01256. bezpieczeństwa Tablice i znaki całość normy całość normy Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi 44 § 184 ust.02 PN-IEC 54:1999 60364-5- Instalacje elektroenergetyczne prądu całość normy przemiennego o napięciu wyŜszym od 1 kV Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych całość normy w obiektach budowlanych Urządzenia elektryczne. 3 PN-IEC 443:1999 PN-IEC 61024. Ochrona dla zapewnienia 60364-4bezpieczeństwa. Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego.budowlanych. oznaczanie i identyfikacja.pobrano z www. konserwacja i sprawdzanie 61312. bezpieczeństwa Tablice i znaki całość normy całość normy Znaki bezpieczeństwa. Instalacje bezpieczeństwa Urządzenia elektryczne. montaŜ. całość normy 1:2001/Ap1:2002 Zasady ogólne Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ewakuacja 43 § 184 ust.Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania bezpieczeństwa Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym całość normy PN-IEC 60445:2002 PN-EN 60529:2003 PN-IEC 61239:2000 PN-84/E-02033 PN-E-04115:2002 PN-91/E-05010 PN-88/E-08501 PN-92/N-01256-02 PN-IEC 56:1999 42 § 181 ust. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Instalacje oświetlenia zewnętrznego Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną.Ochrona przed piorunowym impulsem całość normy 2:2003 elektromagnetycznym. Oznaczenia całość normy identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń Ŝył przewodów ogólne systemu alfanumerycznego Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy całość normy (kod IP) Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania całość normy elektrycznego.5 elektrycznego. Część 2: NNDOM -Nasz Nowy DOM. Ewakuacja Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. PN-IEC 61024-1Zasady ogólne. 61024-1. Ochrona przed całość normy przecięciami.Zasady ogólne.pl I Warunki techniczne.Ochrona przed piorunowym impulsem całość normy elektromagnetycznym. 2 Instalacje elektryczne w obiektach 60364-5. Uziemienia i przewody ochronne Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wybór poziomów ochrony całość normy 1:2001/Ap1:2002 dla urządzeń piorunochronnych PN-IEC 2:2002 PN-IEC 1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.2. Biuro Projektowe 164/184 . Przewodnik B całość normy Projektowanie. Dobór i montaŜ wyposaŜenia pkt 542.

całość normy całość normy PN-82/B-02004 PN-86/B-02005 PN-80/B-02010 PN-77/B-02011 PN-87/B-02013 PN-88/B-02014 PN-86/B-02015 PN-76/B-03001 ObciąŜenie budowli. 4 PN-82/B-02000 PN-82/B-02001 PN-82/B-02003 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe ObciąŜenia budowli. ObciąŜenie gruntem całość normy ObciąŜenia budowli. statycznych.pobrano z www.wraz z poprawką PN-B-03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmianą całość normy PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-B03002:1999/Az2:2002 Grunty budowlane. ObciąŜenie temperaturą Konstrukcje i podłoŜa zasady obliczeń budowli.pl I Warunki techniczne.wraz ze zmianą PN-B. Projektowanie i obliczanie . ObciąŜenia zmienne technologiczne. ObciąŜenia oblodzeniem ObciąŜenia budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie . Ogólne całość normy PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Obliczenia statyczne i całość normy projektowanie PN-81/B-03020 PN-B-03150:2000 PN-90/B-03200 NNDOM -Nasz Nowy DOM. ObciąŜenia suwnicami całość normy pomostowymi. Dobór i montaŜ wyposaŜenia całość normy elektrycznego. wciągarkami i wciągnikami ObciąŜenia w obliczeniach ObciąŜenie śniegiem ObciąŜenia w obliczeniach ObciąŜenie wiatrem statycznych.całość normy 03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje stalowe. 2 PN-IEC 54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 60364-5. Posadowienie bezpośrednie budowli. Uziemiania i przewody ochronne ObciąŜenia wartości budowli. ObciąŜenia zmienne całość normy technologiczne. całość normy Wymagania ogólne Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ustalania całość normy całość normy 46 § 204 ust. ObciąŜenia zmienne całość normy środowiskowe. ObciąŜenia zmienne całość normy środowiskowe.03 PN-92/E-05003.budowlanych. ObciąŜenia pojazdami ObciąŜenia budowli. Obliczenia statyczne i całość normy projektowanie Konstrukcje drewniane.01 PN-89/E-05003. Podstawowe obciąŜenia całość normy technologiczne i montaŜowe ObciąŜenia budowli. Biuro Projektowe 165/184 .04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. całość normy Ochrona obostrzona Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia PN-86/E-05003.nndom. całość normy Ochrona specjalna 45 § 186 ust. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Ekranowanie obiektów.

lit.w. lit. b PN-B-02851-1:1997 PN-90/B-02867 j. Metoda badania stopnia palności materiałów całość normy budowlanych . Obliczenia statyczne i projektowanie.wraz ze zmianą PN-B02874/Az1:1999 PN-B-03263:2000 PN-B-03264:2002 PN-82/B-03300 PN-86/B-03301 PN-91/B-03302 PN-B-03340:1999 47 § 208 ust. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania całość normy ognia przez ściany . e PN-B-02874:1996 j. Połączenia fundamentami.w. Obliczenia całość normy statyczne i projektowanie Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. całość normy Metoda badania właściwości dymotwórczych NNDOM -Nasz Nowy DOM.nndom. Belki całość normy zespolone krępe Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. lit. Obliczenia całość normy statyczne i projektowanie Konstrukcje betonowe. lit. Projektowanie i wykonanie z całość normy PN-84/B-03230 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i Ŝebrowych.w. f Ochrona przeciwpoŜarowa budynków.wraz ze zmianą PN90/B-02867/Az1:2001 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków.pobrano z www. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania całość normy ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. c PN-B-02872:1996 PN-B-02873:1996 j. Biuro Projektowe PN-89/B-02856 166/184 . Obliczenia statyczne i projektowanie.wraz ze zmianą PN-93/B02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Słupy całość normy zespolone Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie całość normy i obliczanie Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów całość normy budynków. Obliczanie gęstości obciąŜenia ogniowego pkt 2 oraz wyznaczanie względnego czasu trwania poŜaru Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów całość normy budowlanych .w.pl I Warunki techniczne. Ŝelbetowe i spręŜone z kruszywowych betonów lekkich. Ŝelbetowe i spręŜone. d PN-93/B-02862 j. całość normy Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Wymagania ogólne Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. 2 pkt 2 PN-B-02852:2001 lit. a j. lit.w. Metoda badania odporności dachów na ogień całość normy zewnętrzny Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Belki całość normy zespolone smukłe Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe.

Ewakuacja Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i całość normy drogach poŜarowych 51 § 287 pkt 6 Patrz Polskie Normy przywołane w § 180 (lp. 2 PN-93/B-02870 PN-92/N-01255 50 § 287 pkt 4 PN-92/N-01256.02 PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. instalacji i urządzeń.w. Ochrona przed hałasem w budynkach. całość normy Wymagania Ocena szkodliwości drgań przekazywanych całość normy przez podłoŜe na budynki Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach całość normy 55 § 305 ust.nndom. Podstawowe obciąŜenia pkt 3. 41) PN-82/B-02003 ObciąŜenia budowli.02 Akustyka budowlana. ObciąŜenia zmienne technologiczne. 1 Patrz Polskie Normy przywołane w § 180 (lp. 41) PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa bezpieczeństwa i znaki całość normy całość normy 52 § 288 pkt 5 PN-92/N-01256. Metoda badania wydzielania toksycznych całość normy produktów rozkładu i spalania materiałów Badania ogniowe. całość normy PN-EN NNDOM -Nasz Nowy DOM. Wymagania PN-B-02151-3:1999 57 .pobrano z www. Metoda badania wydzielania toksycznych całość normy produktów rozkładu i spalania materiałów Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. 5 58 Załącznik nr 2 do PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków całość normy mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego ISO Komponenty budowlane i elementy budynku. Małe kominy.02 PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. lit. 1 i 2 PN-87/B-02151. Ewakuacja Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i całość normy drogach poŜarowych 53 § 288 pkt 7 54 § 298 ust.pl I Warunki techniczne. całość normy Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach Akustyka budowlana. g PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie materiałów j. Badania w całość normy podwyŜszonych temperaturach Barwy bezpieczeństwa bezpieczeństwa i znaki całość normy całość normy 48 § 261 pkt 1 PN-88/B-02855 49 § 266 ust.6 technologiczne i montaŜowe Ochrona przed elektrycznością statyczną. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz całość normy izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Biuro Projektowe 167/184 .59 uchyla się 57 § 329 ust. Ochrona obiektów. 2 PN-E-05204-1994 PN-85/B-02170 PN-88/B-02171 56 § 326 ust. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.

-2. powołania Numer normy normy 1 2 3 1 § 53 ust. Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów ISO budynku Temperatura powierzchni całość normy wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa .pl I Warunki techniczne.Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach . całość normy ISO Mostki cieplne w budynkach. Metoda obliczania Mostki cieplne w budynkach.4.1 ISO Właściwości cieplne Współczynnik strat przez Metoda obliczania budynków. 1 PN-B-02151-02:1987 NNDOM -Nasz Nowy DOM. Ogólne metody obliczania rozporządzenia pkt 1. Biuro Projektowe 168/184 .1 Mostki cieplne w budynkach. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w całość normy pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi ISO Załącznik nr 2 do PN-EN 60 rozporządzenia pkt 13788:2003 2.2. Obliczanie PN-EN ISO 10211strumieni cieplnych i temperatury całość normy 1:1998 powierzchni. Metoda całość normy obliczania Wentylacja i klimatyzacja. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. przenikanie. Metody całość normy uproszczone i wartości orientacyjne Cieplne właściwości uŜytkowe budynków. Strumień PN-EN ISO 10211cieplny i temperatura powierzchni.Metody obliczania ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ POLSKICH NORM POWOŁANYCH W ROZPORZĄDZENIU Miejsce Lp. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 6946:1999 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Część 2: całość normy 2:2002 Liniowe mostki cieplne PN-EN 13789:2001 PN-EN 14683:2000 Załącznik nr 2 do PN-EN 59 rozporządzenia 13370:2001 pkt 1.2. Wymiana ciepła przez grunt.Wymagania ogólne (w zakresie rozdziału 2) Akustyka budowlana .1.pobrano z www.Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 2 § 96 ust.2.4 Załącznik nr 2 do 60 rozporządzenia PN-78/B-03421 pkt 2. 2 PN-E-05003-01:1986 Tytuł normy (zakres powołania) 4 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych .nndom.

Ochrona PN-IEC dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona 60364-4-41:2000 przeciwporaŜeniowa Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona przed skutkami 60364-4-42:1999 oddziaływania cieplnego Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Wybór środków 364-4-481:1994 ochrony przeciwporaŜeniowej w zaleŜności od wpływów zewnętrznych Światło i oświetlenie .Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo .Oświetlenie miejsc pracy .nndom.Odłączanie izolacyjne i 60364-4-46:1999 łączenie Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa .Postanowienia 60364-4-47:2001 ogólne .Środki ochrony 60364-4-473:1999 przed prądem przetęŜeniowym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona przed obniŜeniem 60364-4-45:1999 napięcia Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Dobór środków ochrony w PN-IEC zaleŜności od wpływów zewnętrznych .Część 1: PN-EN 12464-1:2004 Miejsca pracy we wnętrzach PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona PN-IEC dla zapewnienia bezpieczeństwa .pl I Warunki techniczne. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoŜe na budynki PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach Identyfikacja Ŝył w kablach i przewodach oraz w przewodach 3 § 98 ust.Ochrona przed PN-IEC przepięciami Ochrona przed zakłóceniami 60364-4-444:2001 elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .pobrano z www.Ochrona przeciwpoŜarowa NNDOM -Nasz Nowy DOM.Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo .Zakres.Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona przed 60364-4-443:1999 przepięciami . 2 PN-HD 308 S2:2007 sznurowych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Dobór środków ochrony w 60364-4-482:1999 zaleŜności od wpływów zewnętrznych .Ochrona PN-IEC dla zapewnienia bezpieczeństwa . Biuro Projektowe PN-B-02170:1985 169/184 .Stosowanie środków PN-IEC ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa . 60364-1:2000 przedmiot i wymagania podstawowe PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona PN-IEC dla zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona PN-IEC dla zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona instalacji niskiego napięcia przed 60364-4-442:1999 przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona PN-IEC dla zapewnienia bezpieczeństwa .Środki ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona przed prądem 60364-4-43:1999 przetęŜeniowym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona przed PN-IEC przepięciami .Ustalanie 60364-3:2000 ogólnych charakterystyk Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona PN-IEC dla zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona PN-IEC dla zapewnienia bezpieczeństwa .

4. 4.Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego . 3.1.Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego . 2.Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego . 2.Urządzenia do ochrony przed przepięciami Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . 3.1.6) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .2. 7 PN-EN 1717:2003 6 § 115 ust.Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego .3.Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń Ŝył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną.4 i 2.4-4.6) Ochrona przed wtórnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny Wodociągi .Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego . 3.Inne wyposaŜenie Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .4.3.4. oznaczanie i identyfikacja . 3. 3 PN-IEC 60364-5-54:1999 8 § 120 ust.1.3.Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego .5.Postanowienia ogólne Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .1.7. Biuro Projektowe 170/184 .2.Wymagania i badania przy odbiorze (w zakresie pkt 2.1. 3.Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego .Uziemienia i przewody ochronne (w zakresie pkt 547. 3.1.Oprzewodowanie Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych . 4. oznaczanie i identyfikacja .Aparatura rozdzielcza i sterownicza .Wymagania w projektowaniu (w zakresie pkt 2. 2.Uziemienia i przewody ochronne Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .1.Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi Instalacje wodociągowe .3.Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego . 2. 1 PN-B-10720:1998 7 § 116 ust.Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego . 2. 4 PN-B-02440:1976 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .1. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie PN-IEC 60364-5-51:2000 PN-IEC 60364-5-52:2002 PN-IEC 60364-5-523:2001 PN-IEC 60364-5-53:2000 PN-IEC 60364-5-534:2003 PN-IEC 60364-5-537:1999 PN-IEC 60364-5-54:1999 PN-IEC 60364-5-548:2001 PN-IEC 60364-5-551:2003 PN-IEC 60364-5-559:2003 PN-IEC 60364-5-56:1999 PN-HD 60364-6:2008 PN-EN 60445:2002 PN-EN 60446:2004 4 § 113 ust.2 i 4.2.pl I Warunki techniczne.Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego .Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego Instalacje bezpieczeństwa Instalacje elektryczne niskiego napięcia .Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .pobrano z www.Inne wyposaŜenie Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Aparatura rozdzielcza i sterownicza Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego .Część 6: Sprawdzanie Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną.3. 4 PN-B-01706:1992 5 § 113 ust.5.nndom.1-3.3) Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody uŜytkowej - NNDOM -Nasz Nowy DOM.1.3-2.ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .

uŜytkowania i eksploatacji (w zakresie pkt 5-9) Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej (w zakresie pkt 5. drzwi i Ŝaluzji Obliczanie współczynnika przenikania ciepła .1.Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego .1.Wymagania i badania przy odbiorze (w zakresie pkt 2.2 i 3.Wymagania Ogrzewnictwo i ciepłownictwo .Wymagania Ogrzewnictwo i ciepłownictwo . 4 PN-C-04607:1993 16 § 134 ust.pl I Warunki techniczne.Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła .nndom.Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych .Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi .Wymagania i badania dotyczące jakości wody Komponenty budowlane i elementy budynku .Projektowanie układu i obliczenia (w zakresie pkt 4-6) Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków Cześć 5: MontaŜ i badania. 3 PN-B-02413:1991 PN-B-02414:1999 PN-B-02415:1991 PN-B-02416:1991 15 § 133 ust.5) Zsyp na odpady Ogrzewnictwo i ciepłownictwo .2.Część 1: Wymagania Instalacje kanalizacyjne .1-3.Strumienie ciepła i temperatury NNDOM -Nasz Nowy DOM.pobrano z www.3.Wymagania w projektowaniu (w zakresie pkt 4.Wymagania Woda w instalacjach ogrzewania . 2. 2 PN-EN 12056-1:2002 PN-EN 12056-2:2002 PN-EN 12056-3:2002 PN-EN 12056-4:2002 PN-EN 12056-5:2002 PN-EN 12109:2003 11 § 124 PN-EN 12056-4:2002 PN-EN 13564-1:2004 12 § 125 ust. 3.13) Wodociągi .Część 1: Postanowienia ogólne Cieplne właściwości uŜytkowe okien.4 i 2.Część 2: Metoda komputerowa dla ram Mostki cieplne w budynkach . drzwi i Ŝaluzji Obliczanie współczynnika przenikania ciepła .Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych . 1 PN-EN ISO 6946:2008 PN-EN ISO 10077-1:2007 PN-EN ISO 10077-2:2005 PN-EN ISO Wymagania (w zakresie pkt 2.1. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 9 § 121 ust. Biuro Projektowe 171/184 .Projektowanie układu i obliczenia (w zakresie pkt 4-7) Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków Cześć 4: Pompownie ścieków .Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych . instrukcje działania. 7 i 8) Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków Część 4: Pompownie ścieków . 4 PN-B-01707:1992 13 § 131 PN-B-94340:1991 14 § 133 ust.Projektowanie układu i obliczenia (w zakresie pkt 4-6) Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków Cześć 3: Przewody deszczowe .6) Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków Cześć 1: Postanowienia ogólne i wymagania (w zakresie pkt 4 i 5) Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków Cześć 2: Kanalizacja sanitarna .2.2 z wyjątkiem odwołania do pkt 3.Wymagania Ogrzewnictwo i ciepłownictwo . 3. 2.Metoda obliczania Cieplne właściwości uŜytkowe okien.2.Projektowanie układu i obliczenia (w zakresie pkt 4-6) Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach .1. 2 PN-B-10720:1998 10 § 122 ust.

Biuro Projektowe 172/184 . 3 PN-B-03421:1978 PN-B-03430:1983 28 § 149 ust.Wymagania Przewody dymowe.1.Wymiana ciepła przez grunt .Sieć przewodów . 9 PN-E-05204:1994 23 § 140 ust. 2.9-2.2.1.2.Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności Wentylacja budynków .2) ObciąŜenia w obliczeniach statycznych .1-2.1.10) Ogrzewnictwo . PN-B-02411:1987 2a 20 21 § 136 ust. 4 PN-B-03430:1983 powierzchni .Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym Wentylacja budynków . 2 PN-B-10425:1989 25 § 143 ust. 1 PN-B03430:1983/Az3:2000 29 § 149 ust. 2 PN-B-02411:1987 § 136 ust.3-2.Ochrona obiektów. 6 PN-EN 779:2005 33 § 155 ust.1.16) Ochrona przed elektrycznością statyczną .Liniowy współczynnik przenikania ciepła .1. instalacji i urządzeń .10-2. 4 PN-B-03421:1978 30 § 153 ust.2. badania.3) Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej .Metoda obliczania Mostki cieplne w budynkach . jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 10211:2008 PN-EN 12831:2006 PN-EN ISO 13370:2008 PN-EN ISO 13789:2008 PN-EN ISO 14683:2008 17 § 134 ust. 2.1. armatury i urządzeń .Metody obliczania Cieplne właściwości uŜytkowe budynków .3) Wentylacja i klimatyzacja .Współczynniki wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację . 5 PN-EN 12097:2007 32 § 154 ust.Wymagania techniczne i badania przy odbiorze (w zakresie pkt 3. 1 PN-B-10425:1989 24 § 142 ust.Wymagania (z wyjątkiem pkt 5. 4 PN-B-02421:2000 19 § 136 ust.2-2.2 i 2.2.Temperatury obliczeniowe zewnętrzne Ogrzewnictwo i ciepłownictwo .Obliczenia szczegółowe Instalacje ogrzewcze w budynkach . oznaczanie (w zakresie rozdziału 4) Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania NNDOM -Nasz Nowy DOM.2-2.1 i 4.8-2.3.6. 1 PN-B03430:1983/Az3:2000 27 § 147 ust.pl I Warunki techniczne.1.1.Kotłownie wbudowane na paliwo stałe Wymagania (w zakresie pkt 2.1-2.Wymagania techniczne i badania przy odbiorze Przewody dymowe. 2 PN-B-02403:1982 18 § 135 ust.1. spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły .1.1.1. 3 PN-B-02411:1987 22 § 137 ust.2. spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły . 1 PN-B-02011:1977 PN-B-03430:1983 26 § 147 ust. 2.2.Wymagania dotyczące elementów sieci przewodów ułatwiających konserwację systemów przewodów Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej Wymagania.ObciąŜenie wiatrem (w zakresie pkt 3. 2.8 i 2. 3.Wymagania (w zakresie pkt 2.Kotłownie wbudowane na paliwo stałe Wymagania (w zakresie pkt 2.Sieć przewodów .1.Wymagania i badania odbiorcze (w zakresie pkt 2. 2 PN-EN 1507:2007 PN-EN 12237:2005 31 § 153 ust.pobrano z www.6) Ogrzewnictwo .Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi Wentylacja budynków .właściwości uŜytkowe budynków .3.5.5.3-2.Metoda obliczania projektowego obciąŜenia cieplnego Cieplne .4.4.6 i 2.1) Wentylacja i klimatyzacja .4 i 2.Kotłownie wbudowane na paliwo stałe Wymagania (w zakresie pkt 2.4.1 i 5.Metody uproszczone i wartości orientacyjne Ogrzewnictwo .5.Izolacja cieplna przewodów.Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej .2.nndom.10) Ogrzewnictwo .

2.C4 (w zakresie rozdziału 3) Dostawa gazu .1.2.Wymagania (z wyjątkiem pkt 5.8.3.Ustalanie ogólnych charakterystyk Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Gazy skroplone C3 .Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przeciwporaŜeniowa Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .3) Ogrzewnictwo .3. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie PN-B03430:1983/Az3:2000 34 § 157 ust.3 z wyłączeniem 2.Przewody gazowe dla budynków Maksymalne ciśnienie robocze Ł 5 bar . 1 PN-B-02431-1:1999 41 § 180 PN-HD 308 S2:2007 PN-IEC 364-4-481:1994 PN-N-01256-02:1992 PN-B-02151-02:1987 PN-B-02171:1988 PN-E-05010:1991 PN-E-05115:2002 PN-E-08501:1988 PN-EN 12464-1:2004 PN-EN 50160:2002 PN-EN 50310:2007 PN-IEC 60364-1:2000 PN-IEC 60364-3:2000 PN-IEC 60364-4-41:2000 PN-IEC 60364-4-42:1999 zbiorowego i uŜyteczności publicznej .2.Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyŜszym od 1 kV Urządzenia elektryczne .Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo . 4 PN-EN 1775:2001 38 § 166 ust.8.Gazomierze miechowe Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej .Gazy węglowodorowe . 2 PN-EN 10208-1:2000 37 § 163 ust.Ochrona przed skutkami NNDOM -Nasz Nowy DOM.pl I Warunki techniczne.Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niŜ 1 .2.2 z wyłączeniem 2. 2. 2.3.Zakres.Rury o klasie wymagań A Dostawa gazu .14) Identyfikacja Ŝył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Wybór środków ochrony przeciwporaŜeniowej w zaleŜności od wpływów zewnętrznych Znaki bezpieczeństwa . 1 PN-EN 1359:2004 PN-B-03430:1983 39 § 170 ust.2.1.Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .1.2 oraz załącznika A) Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych .Dobór środków ochrony w zaleŜności od wpływów zewnętrznych .Ewakuacja Akustyka budowlana .2.5 oraz pkt 2.1 i 4.1 i 5. 2 PN-C-04753:2002 PN-C-96008:1998 § 163 ust.3.1.Wymagania (w zakresie pkt 2. 2. Biuro Projektowe 173/184 .pobrano z www.1 i 4.Tablice i znaki bezpieczeństwa Światło i oświetlenie .3. przedmiot i wymagania podstawowe Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .4 i 2.Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach .Oświetlenie miejsc pracy .Zalecenia funkcjonalne (w zakresie pkt 4.3.Zalecenia funkcjonalne (w zakresie pkt 4.4.3.2. 1 PN-B03430:1983/Az3:2000 40 § 176 ust.9 i 2.nndom.Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa .2 oraz załącznika A) Gazomierze .Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej (w zakresie rozdziału 2) Przetwory naftowe .3.8.Przewody gazowe dla budynków Maksymalne ciśnienie robocze Ł 5 bar . PN-EN 1775:2001 1a 35 36 § 163 ust.Wymagania (w zakresie pkt 2.2.2.5) Gaz ziemny . 2.

Postanowienia ogólne PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona przed obniŜeniem 60364-4-45:1999 napięcia Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .ObciąŜalność prądowa 60364-5-523:2001 długotrwała przewodów Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Aparatura rozdzielcza i 60364-5-53:2000 sterownicza Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Stosowanie środków PN-IEC ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa .pl I Warunki techniczne.Ochrona PN-IEC dla zapewnienia bezpieczeństwa .Dobór i PN-IEC montaŜ wyposaŜenia elektrycznego .Dobór i PN-IEC montaŜ wyposaŜenia elektrycznego .Dobór i PN-IEC montaŜ wyposaŜenia elektrycznego .Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona przed PN-IEC przepięciami Ochrona przed zakłóceniami 60364-4-444:2001 elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Stosowanie środków 60364-4-473:1999 ochrony zapewniających bezpieczeństwo .Ochrona przed PN-IEC przepięciami .nndom.Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona PN-IEC dla zapewnienia bezpieczeństwa .Dobór i PN-IEC montaŜ wyposaŜenia elektrycznego .Dobór środków ochrony w 60364-4-482:1999 zaleŜności od wpływów zewnętrznych .Ochrona PN-IEC dla zapewnienia bezpieczeństwa .Dobór i 60364-5-51:2000 montaŜ wyposaŜenia elektrycznego .Odłączanie izolacyjne i 60364-4-46:1999 łączenie Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .pobrano z www. Biuro Projektowe 174/184 .Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Urządzenia do ochrony 60364-5-534:2003 przed przepięciami Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Oprzewodowanie Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Środki ochrony przed prądem przetęŜeniowym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona przeciwpoŜarowa PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Aparatura rozdzielcza i 60364-5-537:1999 sterownicza .Ochrona przed prądem 60364-4-43:1999 przetęŜeniowym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona PN-IEC dla zapewnienia bezpieczeństwa . jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oddziaływania cieplnego Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona instalacji niskiego napięcia przed 60364-4-442:1999 przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona przed PN-IEC 60364-4-443:1999 przepięciami .Postanowienia 60364-4-47:2001 ogólne .Dobór i PN-IEC montaŜ wyposaŜenia elektrycznego .Ochrona PN-IEC dla zapewnienia bezpieczeństwa .Dobór i NNDOM -Nasz Nowy DOM.Uziemienia i przewody 60364-5-54:1999 ochronne PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Środki ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa .Dobór i 60364-5-52:2002 montaŜ wyposaŜenia elektrycznego .Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa .

Dobór i PN-IEC montaŜ wyposaŜenia elektrycznego Instalacje 60364-5-56:1999 bezpieczeństwa PN-HD Instalacje elektryczne niskiego napięcia .Część 7PN-HD 715: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 60364-7-715:2006 lokalizacji .Część 6: 60364-6:2008 Sprawdzanie Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Baseny 702:1999+Ap1:2002 pływackie i inne Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Wymagania PN-EN 61293:2000 bezpieczeństwa 42 § 181 ust.Wymagania PN-IEC dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji .Dobór i PN-IEC montaŜ wyposaŜenia elektrycznego . jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie montaŜ wyposaŜenia elektrycznego .Wymagania PN-IEC dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji . oznaczanie i identyfikacja .nndom.Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną.Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .pobrano z www.Wymagania PN-IEC 60364-7dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji .Instalacje na 60364-7-704:1999 terenie budowy i rozbiórki Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Oznaczenia PN-EN 60445:2002 identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń Ŝył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu PN-EN 60446:2004 człowieka z maszyną.Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) PN-EN 61140:2005 Ochrona przed poraŜeniem prądem elektrycznym .Instalacje 60364-7-714:2003 oświetlenia zewnętrznego Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . 7 PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia . oznaczanie i identyfikacja .Część 7PN-HD 60364-7. Biuro Projektowe 60364-5-548:2001 175/184 .Inne wyposaŜenie 60364-5-551:2003 Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Wymagania 60364-7-707:1999 dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Wymagania PN-IEC dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji .Oświetlenie awaryjne NNDOM -Nasz Nowy DOM.Wymagania PN-IEC dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji 60364-7-701:1999 Pomieszczenia wyposaŜone w wannę lub/i basen natryskowy Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze 703:2007 sauny Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .pl I Warunki techniczne.Inne wyposaŜenie 60364-5-559:2003 Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Wspólne PN-EN aspekty instalacji i urządzeń 61140:2005/A1:2008 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego .Przestrzenie 60364-7-706:2000 ograniczone powierzchniami przewodzącymi Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .703: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji .Dobór i PN-IEC montaŜ wyposaŜenia elektrycznego .Wymagania PN-IEC dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji .Wymagania PN-IEC dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji .Instalacje 60364-7-705:1999 elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .

Ochrona przed hałasem pomieszczeń PN-B-02151-02:1987 w budynkach . 2 46 § 187 ust. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie PN-EN 50172:2005 PN-IEC 60364-5-56:1999 43 § 184 ust.Ochrona specjalna Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Część 2: Ekranowanie obiektów.Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach PN-B-02000:1982 ObciąŜenia budowli . połączenia 61312-2:2003 wewnątrz obiektów i uziemienia Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym PN-IEC/TS .Oprzewodowanie PN-EN 1363-1:2001 Badania odporności ogniowej . montaŜ.Zasady ogólne PN-IEC 610241:2001/Ap1:2002 PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych .Część 3: Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania 61312-3:2004 przepięć (SPD) PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Dobór i 60364-5-52:2002 montaŜ wyposaŜenia elektrycznego . 5 § 196 ust.. Biuro Projektowe 176/184 .pobrano z www.Uziemienia i przewody ochronne (w zakresie pkt 542.ObciąŜenia stałe ObciąŜenia budowli .Zasady ogólne PN-IEC 61024-1.ObciąŜenia zmienne technologiczne PN-B-02003:1982 Podstawowe obciąŜenia technologiczne i montaŜowe ObciąŜenia budowli .Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi 45 § 186 ust. PN-B-02005:1986 wciągarkami i wciągnikami PN-B-02010:1980 PN-BObciąŜenia w obliczeniach statycznych .ObciąŜenia suwnicami pomostowymi.Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa .ObciąŜenia zmienne technologiczne PN-B-02004:1982 ObciąŜenia pojazdami ObciąŜenia budowli . 2 PN-IEC 60364-5-54:1999 44 § 184 ust.pl I Warunki techniczne.Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego . 2 i3 48 49 § 204 ust.nndom.2.Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych 1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych . 3 47 § 187 ust.Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego Instalacje bezpieczeństwa Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . 4 PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych .5) Ochrona odgromowa obiektów budowlanych .Przewodnik B .Zasady ogólne PN-IEC . konserwacja i 61024-1-2:2002 sprawdzanie PN-IEC Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym 61312-1:2001 . 3 PN-E-05003-01:1986 PN-E-05003-03:1989 PN-E-05003-04:1992 PN-IEC 60364-4-443:1999 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Wymagania ogólne Ochrona odgromowa obiektów budowlanych .Zasady ustalania wartości PN-B-02001:1982 ObciąŜenia budowli .Ochrona obostrzona Ochrona odgromowa obiektów budowlanych .Projektowanie.Zasady ogólne Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym PN-IEC/TS (LEMP) .ObciąŜenie śniegiem 02010:1980/Az1:2006 NNDOM -Nasz Nowy DOM.Ochrona przed przepięciami .Część 1: Wymagania ogólne Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez PN-EN 50200:2003 ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających Akustyka budowlana .

ObciąŜenie wiatrem ObciąŜenie budowli . Biuro Projektowe 177/184 .Część 1-2: PN-EN 1991-1-2:2006 Oddziaływania ogólne .Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje stalowe .ObciąŜenia zmienne środowiskowe ObciąŜenie temperaturą Konstrukcje i podłoŜa budowli . jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie PN-B-02011:1977 PN-B-02013:1987 PN-B-02014:1988 PN-B-02015:1986 PN-B-03001:1976 PN-B-03002:2007 PN-B-03020:1981 PN-B-03150:2000 PN-B03150:2000/Az1:2001 PN-B03150:2000/Az2:2003 PN-B03150:2000/Az3:2004 PN-B-03200:1990 PN-B-03215:1998 PN-B-03230:1984 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych .Część 1: PN-EN 1021-1:2007 Źródło zapłonu: tlący się papieros Meble .ObciąŜenie gruntem ObciąŜenia budowli .Ocena zapalności mebli tapicerowanych .pobrano z www.Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-03263:2000 PN-B-03264:2002 PN-B03264:2002/Ap1:2004 PN-B-03300:2006 PN-B03300:2006/Ap1:2008 PN-EN 1990*): PN-EN 1991*): PN-EN 1992*): PN-EN 1993*): PN-EN 1994*): PN-EN 1995*): PN-EN 1996*): PN-EN 1997*): PN-EN 1999*): § 208 § 208a Konstrukcje stalowe .Posadowienie bezpośrednie budowli Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje drewniane .Projektowanie i obliczanie Grunty budowlane . Ŝelbetowe i spręŜone wykonywane z kruszywowych betonów lekkich .Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych Meble .Metoda badania NNDOM -Nasz Nowy DOM.pl I Warunki techniczne.Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe statyczne i projektowanie Obliczenia 50 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych Eurokod 5:Projektowanie konstrukcji drewnianych Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych (wszystkie części norm) Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania PN-EN 81-58:2005 dźwigów .nndom.ObciąŜenia zmienne środowiskowe ObciąŜenie oblodzeniem ObciąŜenia budowli .Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje betonowe.Oddziaływania na konstrukcje w warunkach poŜaru Ochrona przeciwpoŜarowa budynków .pkt 2) PN-B-02855:1988 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków .Ogólne zasady obliczeń Konstrukcje murowe .Ocena zapalności mebli tapicerowanych .Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje betonowe. Ŝelbetowe i spręŜone .Badania i próby .Połączenia z fundamentami Projektowanie i wykonanie Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i Ŝebrowych .Obliczanie gęstości obciąŜenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu PN-B-02852:2001 trwania poŜaru (w części dotyczącej gęstości obciąŜenia ogniowego .Część 2: PN-EN 1021-2:2007 Źródło zapłonu: równowaŜnik płomienia zapałki Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje .

pobrano z www.nndom.pl I Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

51 52

53

54 55

56 57

wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów Ochrona przeciwpoŜarowa budynków - Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany PN-B-02867:1990 (w części dotyczącej ścian zewnętrznych przy działaniu ognia od strony elewacji) Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia PN-EN ISO 6940:2005 Wyznaczanie zapalności pionowo umieszczonych próbek Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia PN-EN ISO 6941:2005 Pomiar właściwości rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów PN-EN 13501-1:2008 budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów PN-EN 13501-2:2008 budynków - Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 3: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej wyrobów i elementów stosowanych w PN-EN 13501-3:2007 instalacjach uŜytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodów wentylacyjnych i przeciwpoŜarowych klap odcinających Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 4: Klasyfikacja na podstawie wyników PN-EN 13501-4:2008 badań odporności ogniowej elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów PN-EN 13501- budynków - Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników 5:2006/AC:2008 badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania § 253 ust. 1 PN-EN 81-72:2005 dźwigów - Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych - Część 72: Dźwigi dla straŜy poŜarnej § 258 ust. Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia PN-EN ISO 6940:2005 1a Wyznaczanie zapalności pionowo umieszczonych próbek Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia PN-EN ISO 6941:2005 Pomiar właściwości rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 1: § 261 pkt 1 PN-EN 1021-1:2007 Źródło zapłonu: tlący się papieros Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 2: PN-EN 1021-2:2007 Źródło zapłonu: równowaŜnik płomienia zapałki Ochrona przeciwpoŜarowa budynków - Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania PN-B-02855:1988 materiałów Badania ogniowe - Małe kominy - Badania w podwyŜszonych § 266 ust. 2 PN-B-02870:1993 temperaturach § 287 pkt 4 PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach PN-N-01256-5:1998 ewakuacyjnych i drogach poŜarowych Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki PN-ISO 7010:2006 bezpieczeństwa - Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uŜyteczności publicznej § 287 pkt 6 patrz: Polskie Normy powołane w § 180 § 288 pkt 5 PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach PN-N-01256-5:1998 ewakuacyjnych i drogach poŜarowych

NNDOM -Nasz Nowy DOM, Biuro Projektowe

178/184

pobrano z www.nndom.pl I Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

58 § 288 pkt 7 59 § 298 ust. 1 60 § 305 ust. 2 61 § 324

62 § 325 ust. 1

63 § 325 ust. 2

64 § 326 ust. 1

65 § 326 ust. 2

Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uŜyteczności publicznej patrz: Polskie Normy powołane w § 180 ObciąŜenia budowli - ObciąŜenia zmienne technologiczne PN-B-02003:1982 Podstawowe obciąŜenia technologiczne i montaŜowe (w zakresie pkt 3.6) Ochrona przed elektrycznością statyczną - Ochrona obiektów, PN-E-05204:1994 instalacji i urządzeń - Wymagania Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń PN-B-02151-02:l987 w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoŜe na PN-B-02170:1985 budynki PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń PN-B-02151-02:1987 w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoŜe na PN-B-02170:1985 budynki PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz PN-B-02151-3:1999 izolacyjność akustyczna elementów budowlanych Wymagania (w zakresie pkt 1, 2, 6, 8 i 9.) Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń PN-B-02151-02:1987 w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach Akustyka budowlana - Metody pomiaru dźwięku A w PN-B-02156:1987 budynkach PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 4: PN-EN ISO 140-4:2000 Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 5: PN-EN ISO 140-5:1999 Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 6: PN-EN ISO 140-6:1999 Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 7: PN-EN ISO 140-7:2000 Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych stropów Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 8: PN-EN ISO 140-8:1999 Pomiary laboratoryjne tłumienia dźwięków uderzeniowych przez podłogi na masywnym stropie wzorcowym Akustyka - Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część PN-EN ISO 14012: Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków 12:2001 powietrznych i uderzeniowych podniesionej podłogi pomiędzy dwoma sąsiednimi pomieszczeniami PN-EN 20140-3:1999 Akustyka - Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i PN-ISO 7010:2006

NNDOM -Nasz Nowy DOM, Biuro Projektowe

179/184

pobrano z www.nndom.pl I Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

66

67

68

69

70

PN-EN 20140- izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 3: 3:1999/A1:2007 Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych Akustyka - Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 9: Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków PN-EN 20140-9:1998 powietrznych, dla sufitów podwieszonych z przestrzenią nad sufitem, mierzonej pomiędzy dwoma sąsiednimi pomieszczeniami Akustyka - Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część PN-EN 20140-10:1994 10: Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych małych elementów budowlanych Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz § 326 ust. 3 PN-B-02151-3:1999 izolacyjność akustyczna elementów budowlanych Wymagania (w zakresie pkt 1-5; 7 i 9) Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń § 326 ust. 4 PN-B-02151-02:1987 w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach Akustyka budowlana - Metody pomiaru dźwięku A w PN-B-02156:1987 budynkach PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach Akustyka - Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze § 326 ust. 5 PN-EN ISO 354:2005 pogłosowej Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów Załącznik nr budowlanych i elementów budynku - Temperatura 2 PN-EN ISO 13788:2003 powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej pkt 2.2.1wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa 2.2.4 Metody obliczania PN-ENV 1187:2004 Załącznik nr PN-ENV Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy 3 1187:2004/A1:2007 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów PN-EN 13501-1:2008 budynku - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów PN-EN 13501- budynków - Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników 5:2006/AC:2008 badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy

Polskie Normy projektowania wprowadzające europejskie normy projektowania konstrukcji - Eurokody, zatwierdzone i opublikowane w języku polskim, mogą być stosowane do projektowania konstrukcji, jeŜeli obejmują one wszystkie niezbędne aspekty związane z zaprojektowaniem tej konstrukcji (stanowią kompletny zestaw norm umoŜliwiający projektowanie). Projektowanie kaŜdego rodzaju konstrukcji wymaga stosowania PN-EN 1990 i PN-EN 1991.

*)

ZAŁĄCZNIK Nr 2 STOSOWANE W ROZPORZĄDZENIU OKREŚLENIA DOTYCZĄCE PALNOŚCI IM I ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ORAZ ODPOWIADAJĄCE
NNDOM -Nasz Nowy DOM, Biuro Projektowe

180/184

d0.d0. D-s3. niezapalne B-s1. B-s3.d1.d1. C-s3. A2-s3. niekapiący. samogasnący. C-s1. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie EUROPEJSKIE KLASY REAKCJI NA OGIEŃ I KLASY ODPORNOŚCI DACHÓW NA OGIEŃ ZEWNĘTRZNY 1. D-s1.d0.d0.d0.pl I Warunki techniczne. A2-s1. zgodnie z Polską Normą PNEN 13501-1:2008 "Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień".d0.d0.d1.w tym wykładzin podłogowych) odpowiadają klasy reakcji na ogień. A2-s1. D-s1.d1.d0. intensywnie dymiący (z wyłączeniem posadzek . C-s3. C-s2.d2.d0.d2. C-s2.d1. B-s3. B-s2. A2-s1.d1. trudno zapalny.d0.1.pobrano z www.d0. C-s3. B-s3. B-s2. niezapalny. łatwo zapalny. E. A2-s3.d0.d0. D-s2. B-s3. B-s3.d2. B-s3. D-s1.d0. B-s2. D-s3. D-s2. A2-s3. Tabela 1 Określenia dotyczące Klasy reakcji na ogień zgodnie z palności stosowane w PN-EN 13501-1:2008 rozporządzeniu A1.d1. C-s2.d2.d0. Niekapiące B-s1. A2-s2.d2.d2. Palność wyrobów (materiałów) budowlanych 1. A2-s3.d1.d1. B-s2. F A1. zapalne C-s1. NNDOM -Nasz Nowy DOM. D-s3.d0.d0.d2. C-s1.d0. B-s1. A2-s2.d2.d1. A2-s3. D-s2.d0.d0. łatwo zapalne D-s2.d2. B-s1.d2. E-d2.d0. Samogasnące co najmniej E A2-s3.d0.d0. A2-s2. A2-s2. podane w kolumnie 2 tabeli 1.nndom.d1. trudno Palne C-s1. D-s1. Biuro Projektowe 181/184 . C-s3.d2. Stosowanym w rozporządzeniu określeniom: niepalny. D-s3.d0. Niepalne A2-s1. A2-s3.d2.d1. B-s3.d2.d1. C-s2.d1.d0.d0.d2.

d0. Ffl A2fl-s2. podane w kolumnie 2 tabeli 2. Efl. A2fl-s2 Trudno zapalne Bfl-s1. C-s3. przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Intensywnie dymiące C-s3.d1. A2-s1.d0 A2-s2.d1.d0.Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień". których wykazy zawarte są w decyzjach Komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.d0 oraz B-s3.1.pl I Warunki techniczne.1. Bfl-s2. A2-s2. Bfl-s2. określenia odnoszą się takŜe do wyrobów (materiałów) budowlanych uznanych za spełniające wymagania w zakresie reakcji na ogień.d0.d0. D-s3.d0. 2. Bs2. Cfl-s2.d0. Rozprzestrzenianie ognia przez elementy budynku z wyłączeniem ścian zewnętrznych przy działaniu ognia z zewnątrz budynku 2. A2-s3. D-s3. Intensywnie dymiące Efl. E. Stosowanym w rozporządzeniu określeniom: niepalny. Dfl-s2. C-s3. bez potrzeby prowadzenia badań. 2.stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień: A1.2. zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1:2008 "Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków . Tabela 2 Klasy reakcji na ogień Określenia dotyczące palności stosowane w zgodnie z PN-EN 13501rozporządzeniu 1:2008 Niepalne A1fl. trudno zapalny. B-s1.wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: A1. Słabo rozprzestrzeniającym ogień elementom budynku odpowiadają elementy: NNDOM -Nasz Nowy DOM.d0.2.2.pobrano z www. E-d2. D-s3. Cfl-s2 Łatwo zapalne Dfl-s1.d2.d0.d0.d0. A2fl-s1. . A2-s1. niezapalny. i 1.d0. A2-s3. F 1. Nierozprzestrzeniającym ognia elementom budynku odpowiadają elementy: . Biuro Projektowe 182/184 . intensywnie dymiący dotyczącym posadzek (w tym wykładzin podłogowych) odpowiadają klasy reakcji na ogień. Cfl-s1. Bs2. Ffl Uwaga: Stosowane w pkt 1. B-s1.nndom. Dfl-s2.d2.d0 oraz Bs-3.

BL-s1. uznane za spełniające wymagania w zakresie odporności wyrobów na działanie ognia zewnętrznego. C-s3. 2) klasy BROOF. . .pobrano z www.d0.d0.d0. A2L-s1.d0 oraz D-s1.przewody i izolacje stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2008: A1L. badanie 1.d0. podano w tabeli 3.przewody i izolacje wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: A1L. Warunki i kryteria techniczne dla przekryć klasy BROOF (t1).1. BL-s2. A2L-s2.d0. przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E. Rozprzestrzenianie ognia przez przewody i izolacje cieplne przewodów instalacyjnych stosowanych wewnątrz budynku Nierozprzestrzeniającym ognia przewodom wentylacyjnym. A2L-s2. przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E.d0.nndom. C-s2. BL-s2.d0. bez potrzeby przeprowadzenia badań. 4.d0. Rozprzestrzenianie ognia przez przekrycia dachów 4. C-s3. A2L-s3. o których mowa w pkt 1. A2L-s3.pl I Warunki techniczne. Tabela 3 Grupy kryteriów zasięg zniszczenia (na zewnątrz i wewnątrz dachu) w górę dachu < 0.d0.wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: C-s1. Biuro Projektowe 183/184 .stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień: C-s1. C-s2. kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadają: .d0. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie .d0 oraz BL-s3. których wykazy zawarte są w decyzjach Komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.d0. A2L-s1. 3. Nierozprzestrzeniającym ognia przekryciom dachów odpowiadają przekrycia: 1) klasy BROOF (t1) badane zgodnie z Polską Normą PN-ENV 1187:2004 "Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy".d0. wodociągowym.d0 oraz D-s1.d0.70 m zasięg zniszczenia (na zewnątrz i wewnątrz dachu) Warunki i kryteria dla klasy BROOF (t1) (konieczne spełnienie wszystkich wymienionych poniŜej) NNDOM -Nasz Nowy DOM.d0.d0.d0. BL-s1.d0 oraz BL-s3.

3.80 m brak palących się materiałów (kropli lub odpadów stałych) spadających od strony eksponowanej boczny zasięg ognia nie osiąga krawędzi mierzonej strefy (pasa) maksymalny zasięg (promień) zniszczenia na dachach płaskich (na zewnątrz i wewnątrz dachu) < 0.pl I Warunki techniczne. 4.nndom. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w dół dachu < 0.500 mm2 budynku brak wewnętrznego spalania w postaci Ŝarzenia Grupa b 4.pobrano z www.2. Biuro Projektowe 184/184 . Przekrycia dachów spełniające kryteria grupy b i niespełniające jednego lub więcej kryteriów grupy a klasyfikuje się jako słabo rozprzestrzeniające ogień.60 m maksymalny zasięg zniszczenia na skutek spalania (na zewnątrz i wewnątrz dachu) < 0.20 m brak palących się lub Ŝarzących się cząstek penetrujących konstrukcję dachu brak pojedynczych otworów przelotowych o powierzchni 2 penetracja ognia > 25 mm do wewnątrz suma powierzchni wszystkich otworów przelotowych < 4. Przekrycia dachów klasy FROOF(t1) klasyfikuje się jako przekrycia silnie rozprzestrzeniające ogień NNDOM -Nasz Nowy DOM.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful