You are on page 1of 11

2-8 lipca 2010 r.

KURIER CHICAGO KURIER 21

MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM
Rafał Klimuszko - fotografia zabójstwa, czyli wspo-
mnianego wybuchu bomby izowolu-
nym, ale to nie zmienia faktu, że po-
czątkowo mógł nie mieć z różnymi
metrycznej rozrywającej kadłub samo- wydarzeniami nic wspólnego. Osobną

KOMU BIJE DZWON?
lotu na strzępy,.. Nie należy bowiem sprawą jest fakt, że władca Rosji może
zapominać, że rejon od Smoleńska do być częściowo zakładnikiem dawnego
Moskwy jest regionem monitorowa- GRU, które często robi sobie, co chce,
nym satelitamie na mocy podpisanych nikogo o zdanie nie pytając. Jako jedna
porozumień rozbrojeniowych Wa- z sił, które wyniosły Piutina do wła-
szyngton-Moskwa. Zresztą - jednym z dzy... Każdy kraj despotyczny jest bo-
wielu takich regionów w obecnej Ro- wiem zawsze zagdką odnośnie wido-
sji. cznych i ukrytych mechanizmów wła-
Niniejszy artykuł został zamieszczony w uta. miesiącu przez autora w Polsko-Polonijnei Gazecie In- dzy.
ternetowej "Kworum". Prezentowana poniżej wersja jest nieco poszerzona, wersja, "interneto- Dziwne zamachy Hipoteza, że Putin zwaryjował, ma
skłonności do jakiegoś ekshibicjonisty-
wą". dodany został m.in. fragment o domniemanych aktualnych zadaniach agentury w Chicago przypisywane Putinowi cznego sadyzmu, oraz otoczył się mier-
Mój Boże - Rosjanie to mnie za- notami i kompletnymi idiotami - jest
w związku z "katastrofa" pod Smoleńskiem. wiedli. Muszę Państwu Czytelnikom
powiedzieć, że gdybym tzw. zamachy
mimo wszystko mocno fantazyjna i
stoi w dość mocnej sprzeczności z
przypisywane Putinowi miał oceniać działaniami Putina jako głowy pań-
jako analityk polityczny i wojskowy - stwa. Hipoteza taka pojawiła się w in-
byłbym bardzo sceptyczny. Kto zabija, temecie, można ją dziś nazwać "hipo-
Taśmy do 30 metrów. Poza tym ścięcie ny "polskiej" nie wspominając.
skrzydłem małego drzewka przy pręd- Wszak jedna z trzech skrzynek była jawnie i w biały dzień strzałami z pi- tezą Gordionowa". Według autora in-
z "czarnej skrzynki" kości ciężkiej maszyny 230 km/godz produkcji polskiej i chroniona polskim stoletu znaną międzynarodowo dzien- temetowych komentarzy używającego
Zgodnie z przewidywaniami po nie spowoduje ani zmiany linii lotu, ani patentem. Jej Rosjanie nie potrafili od- nikarkę Politkowską - i to w dniu uro- takiego pseudonimu, nowa "zbrodnia
dwóch i pot miesiącu od "katastrofy" "położenia samolotu na skrzydło" - czytać, więc usłużny i gorliwy pomoc- dzin (czy imienin) Purina? Ależ trzeba katyńska" nosi jakby "podpis Puti-
ujawniono zapis jednej z tzw. czarnych czyli silnego przechyłu na lewe nik w zacieraniu śladów zbrodni - Do- być niespełna rozumu! Albo kto truje na" - niemal jawne epatowanie się
skrzynek prezydenckiego Tu-J45M. skrzydło - jak pokazują wszystkie u- nald Tusk - zamiast "otworzyć" rze- w Londynie Litwinienkę, byłego ofice- przed całym światem w rodzaju - pa-
Oczywiście, zapisy ujawnione po ta- beckie telewizomie na animowanych czoną skrzynkę w Polsce, natychmiast ra FSB (rosyjskiej Federalnej Służby trzcie, ja to zrobiłem, i co mi kto zrobi?
kim czasie nie mają większej wartości. filmikach z ostatnich sekund lotu. Ina- przesłał do Moskwy niezbędne progra- Bezpieczeństwa), znanego krytyka Pu- Rzecz w tym, że jest to niestety hipote-
Ciekawe - co Rosjanie tak długo z ty- czej, jeżeli stery są zablokowanwe, al- my komputerowe... tina, radioaktywnym pierwiastkiem za możliwa, jest możliwe, że tak rze-
mi zapisami robili? Oczywiście, w ża- bo ktoś z zewnątrz przejął kierowenie (dokładnie Polonem), w dodatku nie- czywiście jest. A wtedy, słowo
den sposób nie ujawnili "what took samolotem. Jak już 11 kwietnia wypo- zwykle rzadkim i wykorzystywanym "brrr..." - jest dobrym komentarzem
them so long" (co zajęło im tak dużo wiedział się najwybitniejszy polski Najważniejsze pytania wojskowo? Nadto łatwym do wykry-
cia nawet po setce lat? Kto tak nieudol-
do tego, jak mogą się rozwijać dalsze
czasu) - jak mawiają Jankesi. Zapewne specjalista od katastrof lotniczych, u- Tak dochodzimy do pytania: kto to wydarzenia w Polsce... Pewno będzie-
"strona polska" musiała dostarczyć rządzenie, które zablokuje stery (i sa- zrobił, dlaczego, i co z tego dla nas wy- nie truje kandydata na prezydenta U- my mieli serię politycznych mordów?
"braciom zza Buga" próbki głosów molot będzie cały czas opadał w dół nika? - Odpowiedzi na te pytania pozo- krainy - dokładnie tak. by było to łatwe Ale zauważmy też sprzeczność takich
załogi, by odpowiedni "zsyntezować nie reagując na próby poderwania go stają kluczowymi sprawami dla naszej do wykrycia, i by ten nie zginał? Tylko działań z wcześniej ujawnianymi ce-
wypowiedzi", które nigdy nie miały do góry) w Tu-154M można zamonto- przyszłości. Bowiem po zamordowa- sprawca, który wlaśnie chce, aby pode- chami osobowości władcy Kremla. W
miejsca Potem należy wpleść je w ory- wać tylko w ten sposób, że uruchomi niu Prezydenta Polski sytuacja naszego jrzenia padły na prezydenta Rosji, na jego działaniach było bowiem widać
ginalne fragmenty taśmy... I tak po- się ono dokładnie w momencie otwar- kraju bardzo się zmieniła I co więcej - rząd Rosji! Ależ zamachów tak się nie wiele rozsądku i autentycznej troski o
wstaje swoisty misse-mage - i nie do u- cia klap lub wysunięcia podwozia... O- jak najbardziej to nas wszystkich doty- robi! Ileż jest lepszych sposobów... Ot, kraj. Dużo przykładów możnaby poda-
nikniecia niezgodności i sprzeczności. czywiście wypowiedzi pilotów, że u- czy, l poniżej na te pytania odpowiemy. wypadek samochodowy, wybuch gazu wać: dyscyplina budżetowa Chodor-
"No to katastrofa, będzie makabra" tracili sterowanie maszyną i ma miej- Nie postaramy się odpowiedzieć, tylko w mieszkaniu - i sto innych, dyskret- kowski, Bieriezowski, polityka wobec
mówi jeden z członków załogi o pogo- sce zamach - trzeba na oryginalnej taś- odpowiemy. Będę bowiem starał się nych i trudnych do wykrycia! Raczej Iranu, twarde targi z USA dosłownie o
dzie nad lotniskiem. Rzecz w tym, że mie zamazać, by były nieczytelne! wypowiadać jak były wojskowy. Do- broniłbym tezy, że Putin może mieć u wszystko i z powodu byle pretekstu,
prawdziwy pilot nigdy tak nie mówi. Innych sprzeczności i niejasności bitnie i konkretnie, i twardo trzymając siebie groźną opozycję, przede wszy- etc.. etc... Dlatego Putin i jego ekipa ni-
Choćby dlatego, że wie, iż prezydencki na tych taśmach co niemiara. Czemu się faktów i pozbawionej emocji logiki. stkim z kręgów dawnego GRU, która gdy nie byli zbyt ciepło widziani w
Tupolew ma system radiolokacyjnej niby główny pilot w ogóle się nie odzy- Poszukując najlepszych dróg postępo- być może nawet wykonując jego roz- Waszyngtonie. I to naprawdę nie tylko
wa w ostatnich minutach lotu? Czemu wania dla nas. Oceńcie to Państwo kazy, stara się przy okazji pod nim z powodu embargo na import kurczaka
mapy - I pilot ogląda na ekranie teren
jeśli pada komenda dugiego pilota: Czytelnicy sami. "ryć", jak tylko może... Car Rosji z USA. Swoją drogą, sławne zdanie
nad którym leci i teren przed nim. Ten
"odchodzimy" (czyli wzbijamy się w Ale jeszcze jedna mała dygresja. może się oczywiście nie przyznać do Putina: "Amerykańskie kurczaki za-
Tupolew mógł bezpiecznie lądować
powietrze) - samolot nie tylko, że nie Niewątpliwym dowodem na fałszer- własnej "słabości", może nawet zro- wierają takie ilości syntetycznych ste-
nawet przy widoczności G/0 - co w je-
podrywa się do góry - ale też nikt w stwo przedstawionych zapisów z bić zamachowca z Londynu deputowa- rydów, że z punktu widzenia rosyjskie-
żyku lotniczym znaczy: zero wido-
czności i zerowy pułap chmur (czyli kokpicie tego faktu nie komentuje? "czarnej skrzynki" z kabiny pilotów
chmury dotykają gruntu). I tak nawet I tak powstało te coś (z rosyjskim jest i czas katastrofy. Lomikso wojsko-
raz było. stemplami, że autentyczne): coś dodali, we Smoleńsk-Siewiemyj (Smoleńsk-
Dokładnie ten sam samolot wiózł coś zamazali, trochę autentycznego Północ) ma bowiem postać pasa starto-
pewnego razu naczelnego wodza U- musieli zostawić... A ubeckie telewi- wego długości 2600 m dokładnie w li-
kładu Warszawskiego, sowieckiego zomie robią z polski pilotów, którzy nii wschód-zachód. Samolot prezyden-
marszałka Dimitra Ustinowa i wylądo- wożą prezydenta i premiera idiotów, ta Polski podchodził do lądowania do-
wał perfekcyjnie na małym lotnisku którzy nie latali na symulatorach... Cie- kładnie od wschodu, lecąc na zachód.
wojskowym na Pomorzu przy warun- kawe, czy ktoś w takie brednie wierzy? Na wschód od lotniska są tereny space-
kach dokładnie właśnie 0/0. Wiec ża- Bo wszak symulatory to już w szkole rowe (bagienny lasek), do którego od
den pilot wojskowy, wiedząc jakie ma lotniczej niezbędny element szkolenia. południa przylega osiedle mieszkanio-
wyposażenie w kokpicie, nie mógł ro- Z tym, że od momentu spreparo- we. Zaopatruje je w prąd linia elektry-
bić problemu z powodu widoczności wania i dostarczenia tych taśm z czar- czna biegnąca w linii północ -południe.
200 metrów, ani wieża kontrolna nie nej skrzynki z kabiny pilotów - pań- Nasz Tu-154M tuż przed "katastrofą"
mogła odradzać lądowania, równie do- stwo rosyjskie oficjalnie stało się ściął linię energetyczną zaopatrującą te
brze wiedząc, że to przecież nie zwyk- współuczestnikiem zamachu. Współu- osiedle. Prąd zgasł w mieszkaniach o-
ły liniowiec pasażerski, tylko "prezy- czestnikiem, współpracownikiem za- siedla dokładnie o godzinie
dencka maszyna". Bo wszak kontroler machowców, stroną współodpowie- 10:39:50sek. Od miejsca "katastrofy"
wieży lotniczej to też nie amator, tylko dzialną. .. Ciekawe, jak spreparują taś- do uszkodzonej linii jest dystans, który
wysokiej klasy fachowiec. I jak jest my z "czarnej skrzynki" z nagraniami nawet lecąc z prędkością 200 km/h -
wyposażony samolot, który wozi gło- z kabiny pasażerów? Bo wszak pier- wymagał czasu lotu najwyżej 4 sekun-
wę państwa, w dodatku samolot, który wszy wybuch (jeden z dwóch składo- dy. Stąd czas "katastrofy" to
już wiele razy na tym lotnisku lądował wych wybuchu bomby izowofumetry- Ift39:54sek. - dokładnie taki wyliczyli
- po prostu wie. Ale wypowiedzi "ka- cznej) - ten który powoduje rozprężają- niezależni eksperci. A na taśmach z
tastrofa, będzie masakra" są dobre cy się gaz uwalniający się ze zbiornika, Moskwy rozmowy w kokpicie trwają
medialnie dla gawiedzi - i do zwalania gdzie był w postaci cieczy pod ciśnie- jeszcze dwie minuty dłużej! Swoją
winy na pogodę i polskich pilotów... niem setek atmosfer - musi być na ta- drogą - nie dziwota, jeżeli do orginal-
Ale nawet mimo takich - ewidentnie kiej taśmie słychać. Osoby najbliższe nych rozmów "trochę" się dodało!
fałszywych wypowiedzi - musiały po- lokalizacji bomby będą też ranne - po- (Czas został podany wg czasu lokalne-
zostać element autentycznej taśmy. I winniśmy słyszeć wybuch, świst, głosy go, wg czasu środkowo-europejskiego
np. Kontroler z wieży lotniczej mówi: bólu i przerażenia, a potem drugi wiel- obowiązującego w Polsce była odpo-
"Horyzont" (co znaczy macie wyso- ki wybuch - zanim zapadnie cisza... wiednio 8:39:54sek - jako czas "kata-
kość lotu zero) w tej samej chwili, kie- Naprawdę ciekawe - co zajmuje Rosja- strofy".) Oczywiście drugim niezależ-
dy drugi pilot odczytuje pomiar wyso- nom tyle czasu? Czyżby te skrzynki nym dowodem prawdziwego czasu ka-
kości: "30" (czyli 30 metrów). Jak to musieli wyprodukować od nowa i na- tastrofy pozostaje seria zdjęć satelity a-
już wspomniałem, system MECON nosić na nie zarówno element ze skrzy- merykańskiego obserwującego ten re-
fałszuje dane satelity nawigacyjnego nek prawdziwych, jak i spreparowane? gion. A na zdjęciach jest nie tylko do- Szczątki prezydenckiego same
sterującego pilotem automatycznym O skanadalicznej "współpracy" stro- kładny czas, ale i "a view to the kill"

że ży. a zapotrzebowanie albo jak to nie miał doświadczenia pilot PO. przyzwolenia? Teoretycznie tak.ale i jakby żartobliwa wizy. A wszak meryką? jeszcze nawet połowy złóż. stwa państwa (zanim jeszcze było wia. wano . Cóż .w dziejach polity. że to był zamach ... czy byli nieco wstrząśnięci. dąca jej emanacją partia polityczna: Europie zachodniej stopniowego prze. pilot nie znał rosyjskiego. I Rosja i jej niem. bo nie znał języka rosyjskiego? Prze.. Obowiązuje zasada: jeżeli tyczne . mogła od początku wiedzieć o zama. Ale dopodobna głupota . a miliard dolarów w latach z czarnej skrzynki rząd Rosji i Putin mniana "obróbka propagandowa" do ka! Tak dodchodzimy do najważniej. że fenomen geo- tym zamachu po Polsce traci najwięcej. dnić najgorszą ewentualność.o ile została uzgo. Nadto fakty wskazują na współu. własnego kraju możemy pokryć na co ciągnęło komórki i zaczęło dzwonić. Najmniejsze objawy ta? A rząd USA pozwolił bestialsko za. Polonia pamięta Lecha Kaczyńskie. Kła to zrobił? Co wiemy na pe.co tylko pogłębiało dział jakichś si! w Rosji. że prezydent straszenia innych przywódców polity. za pośrednictwem intemetu zajdzie gi. jest elektrownią idealną . Rosja jest obecnie krajem mocno za. jawnie robiąc sobie kpiny wątpliwie) .22 KURIER KURIER CHICAGO 2-8 lipca 2010 r. I tego człowieka. Obamy wobec Rosji i Putina. niezbitą prawdę! z zachodnich polityków i chmury is. tym. bo tak ka. tylko o najbo- Miejsce katastrofy kilka dni po tragedii. Płocka rurociągiem "Przyjaźń" też brednia będzie tylko pogłębiało mię. bardzo mało prawdopodobne. stawiania się na innych dostawców . Bo jak inaczej traktować denta był elementem szerszej między.jeżeli taki zamonto. Ale taka niepraw. Wspomniany kongres. bardzo Lecha Kaczyńskie. A pod dziale PO w spisku. ropie . łym komu trzeba . jmować jakieś pro-polskie kroki. nie trzeba SA. cna.. że ono się rozwija. a Polsce usiłują "wciskać" nania wcale nie zmieniają. I jeżeli złote sów za traktatem lizbońskim by nie by. przekonamy się. bestialskiemu mordercy. Odnotujmy też. wyrabiał? l czy przypadkiem za no. jest do tego paskudnie zasiarczona. nas "sprzedała". w USA gatszy kraj świata. Rosji na pogrzeb prezydenta Kaczyń. rodowy ostracyzm jako nieobliczalne. Co z tego miał przeciętny Polak? wej troski" o własny kraj? Musimy dodatku dość łatwo pomoże ustalić rzutowców. myśli senatora Levi'ego uległy reali- ło. Nie strzela się z zysk netto z tych złóż przekroczył 60 mentu przedstawienia fałszywych taśm landzkiego pyłu. lepiej przyjrzyjmy się XX wieku. ne mięso) . Otóż mógł być.. mniany senator jest też w bardzo ciep... i potencjalnie Rosją! . jeżeli wkrótce sce. może produkować po prostu nieograni- samo za siebie. nerowanych Polaków i Polek .cóż. strów odpowiedzialnych w Kancelarii bracia Kaczyńscy? ważnej senackiej komisji! Oczywiście i praktycznie darmowej energii ciep- czna.podobnie będzie teraz z zachowania strony rosyjskiej od po. w której nie przebywał w Warszawie (był na Lech Kaczyński do końca był konsek. wym" wypuszczanym przez ekipę skał i produkować taniutką energię e- jak Anna Walentynowicz.. w ogóle też faktem. Rosja mogła sama przeprowadzić taki wnie za nic najbogatszy kraj świata i Nic dziwnego. bardzo wpływowy. jak pewien war- polonijnej agentury. trową. i dzynarodowe przekonanie o rosyjskiej róbce propagandowej" (zła pogoda. że Ameryka znowu ski . Fakt. Tak. tryczną (najparwdopodobniej wyglą.. fałszerstwa czarnych skrzynek współu.Lech Kaczyński był nie. lega wątpliwości: bombę izowolume. ogłosze.nie wymaga mnijmy. Zakończenie eksploatacji . polskimi politykami nie byli. zręczną sytuację. umieszczono w prezydenckim Tu.. l odmowa wypłacenia pewne. Cho.Odpowiem: właśnie tak ko stwierdzenie faktu (Rosja jest akurat etc. machu wymiana informacji. że zamiaru.. że pojawią się tilmiki z odgłosa.mogą robić tylko polityczni dur. w Afganistanie. że jedyna sprawa.i dy. sposób zadośćuczynić nigdy nie mieli chwiejność . To Putinowi grozi międzyna.kolejne rodem z debil.. to pie do niczego potrzebny. że jest ta ropa dość głęboko. Każde następne fałszerstwo i czątku były jakby wzajemnie sprze. sów prawdziwe zabójstwo. i czyńscy wcale takimi za bardzo pro. temetu wypowie się tylu ekspertów (i odszkodowawacze.. ale i tzw. Ale hipoteza o nazwał Rafał Ziemkiewicz) . Odkrycie: rok 1958.i nie tylko .. MOIM ZDANIEM . w kosmosie . kto mo. A w polityce. rozpaczliwie poszukują źródeł geoter- wpisami tego powszechnego przeko. ale niesłychanie i śmiertelnie I oczywiście. cież każdy wie. A nie przebadano powszechne w Polsce przekonanie o u. twierdzenie.kosztowa- ciaż obiektywnie to właśnie Putin na wno? A co jest hipotezą? Jedno nie u..w celu ewentualnego po. a student dobry aktor i w do- mu kongresowi z USA 65 mld USD za datku dobrze znający angielski! rzekome mienie pozostawione w Pol. Najbogatsze wymagająca jeśli chodzi o importowa. że świat w roku 2010 jest zupeł. by zmienił zdanie) . ki amerykańskiej . Putin państwa przed oficjalnym potwierdze. najmniej 130 razy większą niż cały gaz go czasu.to pewno jak 20 czy biorą w nowej zbrodni katyńskiej co Hipotezy alternatywne zamachu na początku była w rosyj. sem. opcja w mordować zawsze lojalnego i szczere. mld USD. cznych. jak i przekonanie o dział i współodpowiedzialność rządu Polska jest członkiem NATO. Na marginesie. "Zachodu". zastanawiało. dził na policję z restauracyjną serwetką zała europejska masoneria.sowieckie zbrojenia najmniej aktywny współudział. i to już od dłuższe. ły. Tego sprawcy zamachu nie To nawet powoduje dla nich nieco nie. że Rosja idiotyzmem politycznego waryjata . też osiąga kumulację właśnie w landu medialne szachrajstwa PO (tejże łę wykonawczą zamachu . że to też Czy zamach na polskiego prezy. I miał rację Lech Kaczyń. że bracia Ka. co najmniej lat 130. kowania nowych sankcji przeciwko I- czne odszkodowanie w latach 60-tych ranowi . A jak dotychczas go. że Rosja wycofuje się te w Polsce po II wojnie światowej.. Dobitnie własny rząd i sejm. że Niemcy u siebie żurni nasłani "ściemniacze" swoimi domo. bomby atomomowej do polnego koni. ży z kompletnie nieczytelnym podpi- ku. że od mo. puterów i sejfów kluczowych mini. albo nawet sprawować tzw.jaką mogła leżnym gospodarczo i finansowo od wym Katyniem nie kryje się nowa Jał. do 7 km? Ropa z Tatarstanu płynąca do Rosją. zamach (z "polskimi" mętami z osła. co za tym idzie NATO) nie będzie? tak jak w życiu. wczasach w Zakopanem). Cóż . złoża na świecie. Konstytucji RP (którą poparło o 10 o. roku mocno podpitemu turyście z U- stialsko zamordowali! Cóż. że Lech Kaczyński nie żyje . Musimy pamiętać. wielkich gaśnic przeciwpożarowych) lotniczej jest angielski i każdy kontro.MOIM ZDANIEM . że językiem nawigacji tor Carla Levi'ego w Waszyngtonie. I jeżeli ktoś zapyta.to czyńskiego? Godzącego się na nawet całej Europy pokrywane importem na prezydenta kraju . liczeniu na tony paliwa umownego - ły świat dobrze wie. nadto decydujący o panowaniu w Eu.rosyjski gaz nie będzie Euro- A swoją drogą. od momentu byłoby dia rosyjskiej ekonomii i finan. wrotem odprowadzać do rozgrzanych powszechnie znane międzynarodowo . zacji. A gantyczna niezależna od autorów za. że trzeba znowu oddać Rosji Polskę w 1 ropa pod dnem Morza Północnego. za "pierwszy Katyń" w jakikolwiek "globalistycznym ukaraniu" (np. jeżeli Polska zacznie tym. osławiona Informacja Wojskowa i bę. znać.wydaje się mi mimo wszy. że gazu ziemne- partii polityków i propagandzistów) w być tylko "polska razwiedka". A parę wodną można z po- 1 prawosławny arcybiskup. że mogło to być nieco bardziej tym podobne brednie). Wiadomo już.be.. zawsze. naciskom i zniszczyli własną koalicję. Która w nstracyjnie największym ze swoich od. Mechanizm blo. Z tym gazem jest i ropa i jest jej moc. stko zbyt fantazyjna. Polsce. salonowi w W czasie 30 lat wyeksploatowano je do może nie ma w tym elementu " zdro. . szeroka opinia publi. sktego przyleciał do Krakowa demo.. ler lotów czy pilot musi ten język zamian za współpracę odnośnie Iranu i W dodatku elektrownia geotermaina mu. najbardziej niekorzystne umowy z A. malnych. źle pijany. Polska nia do pomieszczeń. (Sumaryczny jednak skonstatować fakt. że winny był polski pilot. na poszła za $ 1000. kujący stery i uniemożliwiający wzbi..jak ich go prawa sanitarnego nie nadają się na. jeżeli USA tego nie rozumieją? A to temetu. A teraz nie chodzi wym sprawa ta jest załatwiona raz na 0 kolumnę Zygmunta. kolumnę króla Zygmunta w War- było najgorszym post-stalinowskim szawie! Potem rzeczony turysta cho- kanaliom oddawać władzy. jak dobrze. że żadnej reakcji USA (a dniona .) Dziś wiadomo. jeśli chodzi o sprawy sób więcej niż wynosi jedna trzecia my Polacy też jesteśmy.. za pierwszy Katyń wcale nie musieli. w Warszawie. cami) bez jakiegoś międzynarodowego nie do entej potęgi. prezydenta Ka. tówka osobowości tego polityka. czne. Twór geologiczny cały jak gąb- wizerunek również. Komu narazili się łych stosunkach z panią Clinton. bo przecież politykiem uleg. mieszkań. z Niemiec.ca. Tu zadajmy sobie pytanie: Czy taką politykę: oddawać Rosji dosło. Polski.. Polska to wiołowy rozwój intemetu ciągle wy. drogą i nieefektywną energetykę wia- obiektywnie bardzo stracił. Dobre pytania. rzekomo właściciela restauracji. narodowej aktualnej gry politycznej? termalny w Polsce ma wartość.MOIM ZDANIEM posłów) pokazało. kurat rosyjski świetnie znał! Ale to mogą być oczywiście indywidualnym dowożenia żadnych surowców energe- nych wraz z polskim prezydentem był cie się w powietrze (uruchamiający się wcale nie wyklucza hipotezy. To trochę jest wydobywana z głębokości 7 km. I tak to oceniają nie tyl- ko kraje NATO. go mamy tyle. Rosji. No i proszę bardzo . go sojusznika USA. był ze spisaną "umową" kupna-sprzeda- to też pierwszy prezydent po 1989 ro.zgodnie z prawem międzynarodo. sprawny i w oczywisty sposób uprze. nięcia podwozia) . mi strzałów na miejscu katastrofy. Bardzo.MOIM ZDANIEM .głosowanie podejrzewamy. USA.. tycznych. a zarazem jak.że za pośrednictwem in. Jest to tym bardziej dziwne .musimy dogadać się z przewidzieli . A wspo. niechęci do rosyjskiego gazu. trzewnej. jak się okazało. potwierdzać na cały świat winy Stalina za poprawką Giertycha w sprawie znaczy.).albo to pierwszy ka nasycony gazem i ropą ciągnący się wne obserwować podobne zjawisko dnio przygotowany charakter tej akcji ... I co nieuczciwości komentarzy ubeckich Rosji. w prze- 0 tym bowiem. A przedza możliwości kontroli tegoż in. że zapotrzebowanie rodzaju bredni jak to 50 osób naraz wy. wskazują jednoznacznie na główną si. 60-tych i 70-tych . pary praktycznie bez końca.. 154M w Warszawie.. odpowiedzialności i winie. zdaje się nie lubił. Za mienie obywateli USA przeję. W dodatku wspo. kolum- wentny (przynajmniej nic nie wiado.bo możliwą reakcją USA? Czy może Ro. raz? A Franklin Delano Roosvelt co od Zatoki Perskiej do Morza Północne- jak w Polsce . że ci ostatni nie żyją). Ciekawe.rok 1988. za to obchodzi? . że ono już dawno jest faktem! niezależność energetyczna Europy. wzmocnienia prawnej ochrony życia w Tyle.MOIM ZDANIEM • MOIM ZDANIEM . że w poprzednim też od naszych postaw zależy nieco sejmie większości dwóch trzecich gło. Rosjanie uczestniczyli w "ob.a co mnie wet na pokarm dla psów" . Szybkie włama. to trochę mi to przypomina au- go torpedowanie lustracji i umizgi do tentyczną historię. że nowa Jałta . Ulegli groźną chorobą o nazwie: zapalenie o. nie się przez Komorowskiego głową wionej IW jako głównymi wykonaw. więcej niż w 1945 roku..np. Warszawce . sja wiedziała. dem zewnętrznym udającą jedną z nie.. najmniej 1000 lat. Wypowiedzi sena.to stanowczy wziął tego tysiaka? Student-keiner? opór przeciwko "The Holocaust Indu.NIC. O czym można się przekonać na Prezydenta RP za sprawy bezpieczeń. głośne od ponad roku. chu. szego pytania: 10 obecnie. ale mogą też być "balonem sondażo. Aha. w radzie Bezpieczeństwa ONZ z blo- nasz kraj zapłacił już zresztą giganty. go. mam na myśli polity. jak było z polską siarką. A w dodatku major Protasiuk a. Jeśli tak . zawsze należy uwzglę. 6 telewizorni . były osoby w momencie otwarcia klap lub wysu. że wśród osób zamordowa..Amerykanin musiał być nie- stry". spokojnie faktowi. z tego. Będziemy zape.nie jest jawna. który przynajmniej próbował pode.. eksploatować swoje bogactwa energe- skomplikowane. lektryczną w obiegu zamkniętym tejże Bestialstwo tego mordu też mówi lotem.. A co z Niestety może to być prawdą. A wspo. A rzecz w wina pilota. to np.to nie tyl. Ano dokładnie .to też tylko bezpośrednio przed sprawstwo kierownicze. jak w medycynie z trudnym do rozpoz. znowu jest to mało prawdopodobne. lnej! dowolnym formu intemetowym . I o- statnio bardzo awansował jako szef czone ilości taniej energii elektrycznej ków. by starali się zachować pewien dystans. czyli tzw. szawski restaurator sprzedał w 1927 chwiejnego i niekonsekwentnego . kom. Jest Ten ostami. nie inny niż świat w roku 1945. co to chciał te 65 zwyczajem "polactwa" (czyli zdege- miliardów. skich mediach tak idiotyczna... nania.

dzielni piloci polscy! Panie ma- mcy i Rosja. Za to w ni.może otrzymać kawałek tego żerów . dodatku skończonych durni! Pomijając czego liderzy KPA z pewnością nie żeby się nauczyli mówić. Rzeczypospoli ta! Jeśli Rosja będzie miała możliwość nic może na nasze chicagowskie podwór. rów w obronie naszych emerytów. Po pierwsze: Ro. podpisania". Musi zarabiać "dewizy" . życie .a to zostało za dwa lata może być coś zupełnie in. pienie do rządu USA o podjecie dzia.a nie jednocześnie kreci sam sobie sznur na szyję. gentura polonijna dostanie "prikaz". Musiałeś dernizacja armii. liczne grono duchownych i in. Gdziekolwiek jesteś .też nigdy nie zrobią.nie Ale jednocześnie stali się kompletny mi łań wyjaśniających miałoby wszelkie wiadomo. Wszystko inne nie ma et consortes z PO przypominają pod wet radnych miasta Chicago... skich interesów . która tak poparła naszego o to spokojni. budząc zdumienie w Bruk- seli! Jeszcze nigdy żaden kraj Unii nie zrezygnował z funduszy już przyzna- nych i "zaklepanych" przez Komisję Europejską! I w dodatku tak dużych! Ale wiadomo. Ustąpili w sprawie traktatu z Lizbony. USD i w Supreme zwiększyć szansę ocalenia Prezydenta mcy . go.. (Rzecz niądze . a zarazem potrafiliby bronić pol.. tarabanić. tysięcy polskich emerytów w USA do. widać Pola- wie dokładnie zebrali I udokumento.. A wywierać skuteczny wpływ mu. cież można brać pieniądze ..ale targować się potrafili. Idę o zaktad. wicz.. Lech i Jaro- sław Kaczyńscy byli chwiejni. zamian za "nieprzeszkadzanie w Eu. znaczenia. dzinom zamordowanych w staraniach nia) .i samo wystą.od tego ja..ał! denta RP..czyli w lwiej części przez Niemcy. nizacjach polonijnych (porównaj: In. można było stwarzać zna..choć. żeby zrobił tak robi!!! Te sługusy zbrodniarzy i wo skuteczny wpływ! nie ukradł. pieniądzach. Wiem. ale wytargowali 46 mld Euro na pro- jekty finansowane przez UE . a w tym samym pytaj.MOIM ZDANIEM . bije dzwon. co starannie za- kurat mocno się postarzał.są to najzwyczajniejsi bestial. w zamachu na prezydenta Polski zgi. a. w kwestię. że wpływa na polity. Co za refleks i poprawność de- 1 całe Pomorze Szczecińskie .. Polonii Amerykańskiej wystąpił: o . stęp uzyskały? Kolejne kilkadziesiąt łają. W Chicago głoso- molotu dowody na zamach i wybuch kich kongresmenów. nosili mundur i nigdy nie splamili swe- terem. grupa pod wpływem zapiekłych emo. czy w Chicago . morderców. żeby otoczyć "kokonem" krewnych Fetlińską. Annę Walentyno. i zdrajców i durniów w ro. podpisał nych organizacji i likwidację identyfi. w tym naszego Wojtka Se. w dodatku nijako "beztermino- wo"! Zbrodniarz. cyzji! Dlatego właśnie nie ma żadnych kie zbiorniki gazu i ropy. szkoleni żołnierze! Odwaga i honor je- Ale to zależy od jednego .bije on Tobie. ale na.. pewną część ciała wypi. które wy... że "Ruscy spisali się pisaną przez 111 posłów i J 3 senato. dem Wałęsę. to Rafał Kłimuszko ża gazu i ropy będzie wydobywał Gaz. ... ZKP (w siedzibie. że od chwili zamordowania zrobią.ale tego organizacje polonijne. cji niechęci do tej pierwszej grupy. a stery nie dzia- nie ma. w tej chwili ubecko-razwiedkowa a. obaj panowie. wadzona przez błaznów. ną ani grosza?! Teraz wystarczy tylko bowałeś wcześniej wylądować. chyba. Polityka polska nie może być pro. ni. jeśli ma jeszcze choć trochę rozsądku. że I nawet w tak beznadziejnej. wartościowych ministrów i gene. merytury i teraz przez iks lat nie dosta.. Polacy. że nienawi- dził PiS . ja.2-fl lipca 2010 r.. jego żonę.MOIM ZDANIEM . spektrofotometrycznej szczątków sa. że ciepły bre imię na przekór tej całej szkalującej wać Rosji przysłowiowym okoniem.dążą do przywrócenia granicy z dum. Tusk przypomina pod tym wzglę- Miejsce katastrofy prezydenckiego tupotewa. że tacy są i skich szpiegów! nie podejmiesz działań . żeby Cyrana i zainicjowała interpelację pod. Sylwester Chruszcz. tylko cicho!" Polska polityka.) To jest właśnie to. Złodziej. ja. kiego nie zrobi. który po pierwszej wizy- . przyjdzie ukraść ponownie. oczywisty aspekt polskiej racji stanu i miśkiem z SSĄ.MOIM ZDANIEM Pytania o politykę Polską cie jako prezydent RP w USA oświad- czył. towa głosować i na PO. Wróćmy OK" i tylko niepotrzebnie niektóre ra. nawet w Chicago. morderca jest py. o wykrycie sprawców zbrodni . legał zawsze na tym. nierzad- ko szujowaci (jak wobec Leppera czy Giertycha) .. gdzie się da! Bądźcie ropie" . ciw tej pierwszej.tylko.ale one. (Odwieczny błąd Rosji po... weryna. monitorowana satelitamie). czy się nie mylę. Trochę to zależy i od nas.) Jak nasz ludzi sobie jako naszych polityków i reprezentantów wylansujemy! po "nowej Jałcie" mień. Co by się stało. okazał się tak użytecznym dla Polonii. KPA i prezes Spula odegrali istotną ro. cznym są sfałszowane. bo instrukcje na kanaliach z razwiedki . by rodzinie Wojtka Seweryna. dzielni żołnierze. komu Bo jak pisała Agata Christie . to lubi okraść cudzy dom. Jeżeli Nie. będą walczyć o Wasze do- Po czwarte: jeśli Polska nie będzie sta. szcze na szczęście nie zginęły.a praca. ale Jak mawiał marszałek Piłsudski . Cóż.. na szczęście nie tylko Spula i Mika! prom. . ale i staną się znaczącym ekspor.. USA od zawsze była sprzeczności za. nazwijmy je sprawy takim ludziom? jako ewidentnie niezgodne z Konstytu. By zakończyć nieco bardziej opty. nają i nie chcą żadnych korzyści z tego dy liderzy właśnie zamordowali Prezy. ko. I też KPA nie ma ta... Tak czuję. tylko cicho.gdy zabijają. że czekają wielka mo.. I potem pró- 0 braku innych źródeł dochodów na Wybory w dniu 20 czerwca i 4 lip. co do których Obecnie Miedwiediew je sobie choćby sparawiedUwość i prawdę . przy uli..to nic nie da Nasz zło. Tak to jest.. byleby tylko ktoś je j. okazać pomoc prawną ro. że prze. licząc na miękki bagnisty Ziemia Lubuska. nego. się sytuacji. wało około 17 tyś.S. Tusk "zrezygnował" z tych funduszy nie dlatego.. jak już wspominałem. i nawet do lę w akcji wymierzonej w polskich że Amerykanie nadal nie mają dostępu jak próbowałeś ratować swojego pre- sprawy są kluczowe. l to jest skutek "rządów do baz danych polskiego systemu eme. szałkowaty i głupi. do rządu USA (bo przecież wiadomo.czy w bójstwie prezydenta. uboli i razwiedki dla agentury w orga. choć.. Tym sposobem kompletnie i bez żadnej możliwości manewru uzależnili się.. że tu nawet wchodzą w grę ro.MOIM ZDANIEM . osób. nych osób. komu bije żałobny dzwon. wyłożyć 150 tyś. nota bene.to wiel. że za to prze. nafcie i szczenia odszkodowawcze. dia i gazet w Chicago robią szum! "l Wielka to strata .. a my będziemy z tego mieli tyle. że tak mu Angela Mer- kel kazała. to nie tylko sta. podstawy prawne! Tyle. Myślę. nie pytaj. grunt. której to ban.przynajmniej w tym zakresie. zamordowanych obywateli USA. gdyby USA satelitarne sterujące pilotem automaty- nego porównywalnego "na eksport" ko się rzekło..e! Własny honor i rozsądek zapewne też przechowuje w tym samym miej- scu. Po drugie: Nie. cała dzieli się na części dwie. Jakby się chciało. że stawiała ona w wspólnym mianownikiem jest . by modernizacje kraju. I daje do trzymania ten sznur są- siadowi. kie one aktualnie są.. że Ty pierwszy "ska- choćby dlatego. ładowanie. Polsce. I mogą ich zniszczyć w każdej chwili.jakich kom bogactw ich kraju nie potrzeba? wali. by nieszczęśliwego kraju. Jeden bezkarnie zamordowany ksiądz chytrzy cały świat Nasi zbrodniarze z by poprzez swoich kongresmenów. im wmawiać.i cześć Jej pamięci! Polsce nie dać . i wywierać choć częścio. zydenta. że KPA (i oso. zawsze lojalni wobec tego sja nie może dopuścić do podziału Pol. wykonane. że być prowadzona przez błaznów! I w aspekt moralny.MOIM ZDANIEM . I Twoim dzieciom. I nowa umowa emerytalna tak lanso. który w dodatku jak się da. dla siebie. powałeśsię". Ale cały Dolny Śląsk. Niestety. chociaż mają pie. głowy im nie przyjdzie. mię Polska. że zarządziłeś awaryjne 1937 roku. niu" straciliśmy też senator PiS Janinę mówić. Za to wana przez Spulę w ogóle nie weszła w jorze Arkadiuszu Protasiuk! Nie wiem. rytalnego. reelekcję miał obiektywnie niewielką. Zaś w "drugim Katy. lotu na tych taśmach. tym względem pewne panie. dusz" wśród Polonii tej bandy krymi. który szansę na nęli też obywatele USA . .. KURIER CHICAGO KURIER 23 MOIM ZDANIEM . Twoich wypowiedzi z ostatnich minut mcy uzyskają te tereny. czasie FBI wsadza kolejnych rosyj.jak śpiewał bard stanu wojennego.a prosto w oczy. ale przez skórę czuję. bo od chwili rezygnacji z tych fun- duszy jest postrzegany w całym świe- cie jak skończony błazen i niemiecki a- gent. pomijając cy Dywersji) będą spotkania z jakimś go honoru. byleby prze. się nie ockniesz i nie zorganizujesz. Apelowałbym o po. któremu na i- ski i musi ją "zachować" w całości. który przy okazji And last but not least! Ostatnie. szkodowanych należne odszkodowa. I w dodatku Polskę ma w d. Obecnie cztery stawiają pewną cześć ciała.. kę Rosji lub Niemiec. którzy cznie.. który raz bezkar- zbrodnia jest głupia. cała Puszcza Notecka klerykalną i antyklerykalną. Będziemy pisać. że byliby wobec Rosji lojal. stałoby listy. Po trzecie: właśnie dlatego Ro. tak właśnie krzyknąć. wszystko. gresmenów i senatorów USA. hamburgera z Obama. politycy jak sadniczych pełna. scy zbrodniarze. Bo polityka oznacza wkrótce następnego zamordo- razwiedki odegrali główną rolę w za. władz USA. sam nie wie jakich. Lecha Kaczyńskiego i 95 współpasa. żeby Kongres tylko cicho. jak im ktośsz. A dzaju Tuska!!! simy szybko się uczyć. co mu Amerykanie dali do kujących się z Polonią nie tylko kon. mięci. zabija sam . w tej sprawie szum na Kapitolu. Rosja wcale nie musi w Polsce polegać Dziś USA "rezygnują" z Polski. i choćby z sekcji zwłok czy analizy biście Frankie Spula) na pewno nic ta. ca będą w znacznej mierze referen.. Polityka polska nie mo. emerytów. Gdy zrozumiałeś. że podpisał "15 czy 16 porozu- strukcja 02/90) przewidywały konsek- wentne ich osłabianie tychże polonij- Polsce jako na swoich sojuszników - na najgorszy rodzaj kanalii. nie najmniej ważne! Cześć Waszej pa- polityka Polska to dwie sprawy: Nie. w tym z tak potrzebnych wałów przeciwpowo- dziowych. że dane sja musi eksportować swój gaz. Ta ostatnia Wystąpić o zdjęcia satelitarne do cją USA (przy okazji uzyskując dla po. zdjęcia satelitarne z miejsca katastrofy Jan Krzysztof Keflus. nalistów (i ich agentury). Bo Rosjanie. Nie mówiąc Zadanie dla nas na teraz rałów. że SSĄ nadpłaciła im e. zamian o pomyślenie o gazie. dzielni i świetnie wy- europejskiego energetycznego tortu. taki swobodny ("na życzenie") do. A powinno bomby izowolumetrycznej niewątpli. Nic in. Wszyscy. A najmniej 170 tyś.. l jak długo będziesz na to Po. gdy obcemu pań- stwu zleca się śledztwo. Sprzęt tej ostatniej a. mistycznym akcentem. P. najbardziej pro-rosyjscy. że to zamach. że społeczeństwo polskie lonio pozwalała i powierzała swoje Court i obalić "potrącanie wsteczne" RP. że ta okolica jest gentura dostała takie rozkazy i właśnie czące fakty.. wanego. Bądźcie spokoj- ną się samowystarczalne energety. mazano na tych taśmach. co to przekonuje. bo myśli. Jeśli zakładnikami Rosji.. Was bandzie kanalii. deszcz pada. tak jak i kich polityków teraz wylansujemy. ł Tusk z tych projektów się wycofał. niechanie tym razem tych emocji i w w tym. zdałoby co z siarki. I jak można przypuszczać. A ty Rodaku.

że prokuratura wojskowa w Polsce ofcjalnie prowadząca śle- wnaniu z wybuchami znanymi z fil- mów. . bo trzaski) .gałęzie drzew i krzaków ła. bo wy- glądał na bardzo starego człowieka. czy telitarnego GPS (na wypadek gdyby nic nie jest uszkodzone) oraz pirote. Powinno być ich mówili: " . a Przypomnijmy. też działy się dziwne rzeczy. by tam natychmiast dziennikarzy. przytoczmy ten wpis w całości: Relacja zamieszczona przez dziennikarza "Fakty" " . że ta- dają.o- cichszych trzasków . I mu- . au.. wsiedli do samochodów i ru- szyli w stronę. wiec wiedzieliśmy od razu.. że mogli się w rachunku o osobę czy cznej (zwanej też termobaryczną) i .. z wieży wybiegł zgodny z przedstawionym powyżej. rozmawiali z załogą prezydenckiej maszyny. że pilot mjr Arkadiusz ku w Smoleńsku." " przytłumione" . mieniło miedzy sobą jakieś uwagi .opowiada świadek. limuzyny. że Rosjanie z obsługi lotniska byli telnikom " Kuriera Co. nie wolno by konwencjonalnej. jeśli nie kilkanaście minut - Około dwa miesiące zdecydował się opowiedzieć o tym " Faktowi" ... gdzie rozbił się samo. bo śledztwo trwa. Ten pirotechnik. może sobie wierzyć w resów i tych ostatnich. Rosjanie rzeczy- chał do Katynia. Wywołało to kon.wyróżnił się je- den głos. tekst miał i swoją stro. Ró- wnież szczątki kabiny i ogona samo- cznie cichszy niż przy wybuchu bom- rą czytelnicy nazwali jak przy starcie. I nawet dyskusję. liśmy.. dwie pomylić. że wspomniany że jest katastrofa machaliśmy rękami. kilka. Masz czytnik? Mam. kontroler. Dopiero gdy na nich nakrzycze. że na pewno zaraz zostanie maszynę. Kadłub dosłownie " wyparo- zdaliśmy sobie sprawę.. prosili muszki" Komu bije . Krzyczeliśmy do nich. Mówił też. Krzy- Gazeta Internatowa jak to tam wyglądało. Nasz rozmówca był już *-• ' r b TF przesłuchany przez polską prokuratu- rę.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . że doszło do daż? Jednakże powolutku to i owo mane przez odłamki kadłuba i części wał" . że dzieje się coś złego. ścicm" Prezydenta do Jego limo. 30 lipca-5 sierpnia 2010 r. Gdy nas mijali. Łącznie 36 osób (moi in- formatorzy-świadkowie zastrzegają. Przed każdym " wsią. Lech Kaczyń- trzech agentów: kierowca. żeby ich zabrali ze sobą . inną strona. pod podwozie i rynarce " naprowadzacz" sygnału sa- sprawdza ustalone podzespoły. Musieli jechać było też dwóch agentów BOR-u.Prezydent!.Członkowie załogi Jaka ruszyli do stojących przy płycie Rosjan z ob- pozwala na rekonstrukcję wydarzeń. że jest Wiemy. W klapie bowiem trzech. iż pod groźbą odpowiedzialności karnej. te wybuchy były jakby " cich- kompletnie zaskoczeni powstałą sy- tuacją.trzeba po czy coś wiedzą. że lUMĄMiA* cedurami BOR-u. Wszyscy świadkowie zgodnie po- sieli jechać " na około" ! Widząc co się dzieje. zia w ziemię (zapalnik wstrząsowy). w cha- Na miejscu katastrofy Szczątki samolotu były rozrzuco- nę kontrowersyjną. Dalszy przebieg wydarzeń jest wsiedli do swoich samochodów. swoich zeznań. z obsługą te- go lotu. wieku. zauważoną przez dziennikarzy. którzy pierwotnie mieli z objawami rozpaczy zakrywał sobie kół wskazywał. że słyszeli dwa wybuchy. na lotnisku. deł. przesłu- sze" .wszyscy obecni na pły- rozmówca powiada nam członek załogi Jaka.in.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU FiiipIKonopiński chanikiem i wartownikiem. silnik chała wszystkich Polaków obecnych owego feralnego ranka na płycie lot- świadków). Eksplozje były jakby cie lotniska. czyzn. 14 KURIER KURIER CHICAGO TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . prócz odepchniętych i silą wybuchu cisk. które dotarły na wsiadł do wspomninego busika i odje. Były to dwa jedyne " obroną Putina" -wy.) Czekały na nich dwa ciśnieniem wybuchu nity skrzydeł - akcentował kwestię o konieczności mieli. temu Polsko-Polonijna wa. I im ujawniać . przynajmniej częściową..Pilo- ci wrócili do samolotu i przez radio ścią były to dwa wybuchy. z załogi Jaka-4Q ła też stateczniki (małe skrzydełka) z nergetycznych.Ludzie muszą dowiedzieć się. pytaliśmy. Ponieważ li spanikowani .ładnych sternację dwójki pozostałych agentów. Oni wiedzieli od nas. jakby mgła i bardzo złe warunki. Po chwi- stali poinformowani.i w drzewko oderwało skrzydło samo- prostu odrzucić w wyborach. miejsce katastrofy. przylot prezydenckiej " tutki" . serię Rzeczywiście . A to ciekawa sprawa . Nic z tego nie rozumieliśmy. pokazywaliśmy.ale tylko w jednym miej- scu.tłumaczy nasz kie straszne kłopoty będzie miał . ze zrzucaniem winy na załogę Tupole. któ.podają wszyscy które trzeba wyjaśnić .. Wszyscy świadkowie pod- kreślają też człowieka w podeszłym ne błotem . o wyglą- chnik. taki niska Smoleńsk-Sicwiemyj. pracował spokojnie. że zostało oficjalnie opublikowa- ne. jakie ocalały. . wycieka z tych " tajemnic" . A tu. a potem (następne cichsze większe fragmenty. że zo- rakterystycznym " dwutakcie" (czyli dwa wybuchy) .i zapadła zaska. że w poró. trolnej" (typowej wieży kontroli lo. kująca cisza. czyli Partię O. Wszy. w stronę katastrofy pobiegł " Kworum" zamieści. W pewnej chwili dobiegł nas jednak huk silnika. w tym piloci Jaka. że w kierunku wscho- dnim nie ma wyjazdu z lotniska. Już ten fakt wywołał pewne zdziwienie w stronę nadlatującego Tu-154M. Biegiem na- to głowy państwa sprawdza bowiem przód!" Rzeczywiście. nas zabrali. byli też prawdopodobnie pier- zwany " Pikusiem" też tam był. dźwięk nadlatującego Tu-154. który lądował w Smoleń- 2V m j i* sku tuż przed maszyną z prezydencką delegacją. den z nich przez otwarte drzwi auta czyńskiego.co zeznawali.Cały czas jestem jeszcze w szoku i nie mogę dojść do siebie . marynarki ma identyfikator GPS. Jak również. ale . odwróconych do góry nogami skrzy- wołał dość znaczącą zapadła cisza. jechali.re- lacjonuje nam osoba z załogi polskie- go Jaka-40. Bo dokładnie tak wybu- cha bomba izowolumetryczna. Bo teraz tylko wciąż słyszę.. Protasiuk zdołał jednak " posadzić" śmiał ataki na polskich pilotów. że bomba eksplodo- Co wiemy " na teraz" ? Otóż Jak. Krzysztof P. Ci agenci. pomóc w ewakuacji . zakrywał rękami twarz. oczekującej na Lecha Ka. Prawo zakazuje mu ujawniania Specjaliści pracujący na miejscu katastrofy.ko- mentarzach dopisanych przez inter- nautów do artykułu . co z nim będzie.. Dwóch agentów BOR-u obec.Po kil- kunastu minutach usłyszeliśmy dztwo w sprawie " katastrofy" w dniu 10 kwietnia 2010 roku. busiki. Powyższe zeznanie jest tym cenniej- bo okazało się.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . cenie kół. mechanik ski miał zamieszczony w swojej ma- — ^•j l (który zagląda m... który wybiegł z " wieży kon. gdzie zapadła głucha cisza. wiście po dłuższej chwili . Tupolewa ..Po wylądowaniu cześć z nas sta- nęła przy pasie lotniska i czekała na Kontrolera dobrze zapamiętał. sze. li usłyszeliśmy odgłos dwóch eks- plozji.niepraw. głośno przeklinając.. wysportowanych męż- znakomitego fachowca. Ale po kolejnych kilku minutach wrócili. den z nich był kierowcą prezydenckiej nych na płycie lotniska szybko wy.opo- aresztowany.Rosjanie jakby niczego nie rozu. bo było Wśród osób oczekujących prezydenta nie wspomina ogona samolotu.jeżeli przez jawnych zdrajców polskich inte. Oczywiście .. że będzie miał straszne kłopoty. I panowie prokuratorzy kładli na to wielki na- pierw rozrywany w strzępy kadłub sa- molotu. ktoś lubi bajki. że polity- ka polska nie może być prowadzona loL Ale po chwili zawracali. . w pobliży zdążyli tylko usłyszeć. Je. Gdy auta rosyjskiej obsługi w końcu odjechały. To też Świadkowie zgodnie podkreślają też. tam coś zagrodzone. We wspomnianej dyskusji .. wiada świadek. ale nie by- dziennego" .. został porwany). samolotu. To charakterystyczne ubło- dniał (prawidłowo) tezę o zamachu rannych. w bar- dzo krótkim czasie jeden po drugim - też przynajmniej jeden dziennikarz z dużym aparatem fotograficznym. co z Tupolewem? Je. Stojący dziennikarzy zaznajomionych z pro. Po czym wszyscy musieli podpisywać.bo chcieli pomóc w akcji ratowniczej. obaj szybko (bardzo szybko) pobiegli lotu i " pilot stracił sterowność" (a są- stko bardzo słusznie. 40 przywiózł do Smoleńska grupę tów na tym lotnisku w ogóle nie ma) i symetryczny charakter " ubłocenia" tekst dotyczył" katastrofy" na lotnis. Drugi pomocniczym me. co widział i słyszał na lotnisku w Smoleńsku. uzasa. wielkie problemy.. Łapał się za głowę. że winni są tylko polscy czał. Część wsiadła do jednego z Czego świadek widać wyraźnie na zdjęciach z miej- nkh i odjechała . ** opowieści TVN" . Że samolot się rozbił! Żeby lecieć razem "z prezydentem i kilka in- twarz i uderzał się rękami po głowie. tyle że zniszcze- nia większe! Słyszalne trzaski to naj- lotu były w nienaturalnie dużej odleg- łości od siebie. Autor wprost wy. jak to uderzenie szustów (w skrócie PO) . podobnie jak i wypchnięte przy użyciu bomby izowolumetry. Byliśmy przerażeni. po nich jakieś głuche trzaski. Co znaczyło. biegał w kół- ko i powtarzał.dźwięk jest autenty- ne na ogromnej powierzchni. wała w momencie uderzenia podwo- sługi lotniska. druga głośniejsza - ale słyszalne wyraźnie i z całą pewno- Rosjan. świadkowie . bo nie może pogodzić się rzucił nam: " Odlecieli" . ale wszymi osobami. Koła samolotu były zabrudzo- katastrofy. bo może trzeba ratować nych osób. ła artykuł Rafała Kli. mający opinię dzie młodych. Z powodu ważności sprawy. " Sprawiali wrażenie. Począt- kowo był całkowicie normalny.wspomina. dzwon" -znany i czy.reszta czekała na sca katastrofy! Siła wybuchu oderwa- dogadania się z Rosją w sprawach e. piloci. po czym jakiś potworny trzask. " niezbyt głośne dwa wybu- chy" (cytaty dosłowne z zeznań kompletnie zdumieli" . Opowiedział śledczym. tani świadkowie świadkowie podkreślają..

że polski Świadomie mówię " My. tak jak i pode- genci BOR-u opuścili swoje posterun. Dlaczego portal internetowy komórkowym . Do dziś już są pewno o- mach z czarnej skrzynki nie ma nic o baj" przeniesieni gdzieś daleko" albo oderwanym skrzydle. powinniśmy okazać BOR~u zaczęli do nich krzyczeć. " o- gonowej" części samolotu. że lecą bez skrzydła? I że wcześ.) Swoją drogą. Na filmie tometryczna (metoda z wyboru do a..) stalić. to mnie zabije" .30 lipca . dlaczego pro.tylko ten typ bomby jest w go i ta bomba wybuchłaby w momen- stanie to spowodować. ceważenia. i to chyba samego dowód. czy sztuczna! (Ha. (Wcześniej innych rozkazów nie chcieli prawdpodobnie słuchać. Rosjanie. kolwiek.5 sierpnia 2010 r. bo i tak wiedzieli. by izowolumetrycznej (termobary. a tym bardziej wobec własne- świadkowie. a nie nut wcześniej odleciał! Zupełnie tak. Te nowe rozkazy obejmo. ko naturalne! Pokazuje to dobitnie na. dzaju: nin kręcący filmik swoim telefonem 1. bombę skonstruował i tam umieścił). w ramach okazywania lek. i dwie minuty przed katastrofą. Ale to nie zmienia faktu. poległych ministrów z Kancelarii Prezydenta RP. Polonia. ha. " polska" prokuratura nie wystąpi do kogoś. (zwany " Pikuś" ).. wiązkach za niezgodne z prawem za. po ca śledztwo nie ustaje w wysiłkach. Ale widać. Czy kiedykolwiek poznamy ich imio- szujący czarne skrzynki. Kiedy w końcu gą radiową. jmowanie decyzji i odpowiedzialność ki warty honorowej przy zwłokach 5. stwa" ). pirotechnik BOR-u Krzysztof P. . czy mgła pod Smoleńskiem by.15! (Samolot Prezydenta ZNP. Dlaczego Rosjanie badali . wania o godzinie 8. szczątków samolotu nastąpiło dopiero A obu tych żołnierzy należałoby z wskutek ogromnej siły wybuchu tego miejsca awansować i odznaczyć!!! typu bomby. no bardzo wysoką nagrodę pieniężną! nych z trzymiesięcznym opóźnieniem Jedno było tylko niejasne . przy zwło.. a polski prezydent kilka mi. władz USA o zdjęcia satelitarne z mo- mentu " katastrofy" ? trzeba by z miejsca zawiesić w obo.w dniu 10 czeństwa do zabezpieczenia wizyty temu zespołowi wszelkie wsparcie. kwietnia nad wschodnią i centralną Lecha Kaczynskiego. go? Bo przecież na " wieży kontrol. choćby szefa BOR-u. niestety wyląduję. wkrótce odwołana (" mamy nowe molotu) .by było oczywiste. Białorusią tworzył się rozległy. że wszyscy zginęli na (BOR-owcy nadbiegli od zachodu). prywatnych pozycji warty honorowej. My. wspomnianym identyfikatorze emitu. że polski samolot wcale do celu nie o jedno: Gdy ktoś wam wmawia. że ciepłym emocjonalnie człowiekiem . le wiadomo. Agenci prezydencki Tupolew jeszcze leciał? BÓR. i przygotowany i zaplanowany? na radar satelitarny z dnia 10 kwietnia typ rosyjskiego wojskowego transpor.jak pisze red. moc do władz USA będzie! A miano. Odnotujmy fakty. bryg.np. l stanęli po obu stronach w mania do biur. informacja od bzdury to nie wierzcie! Bo oficer to o- cznych i kamer dziennikarzy. że wspo- nej konstrukcji jak Tu-154M! (Pozo. co wybuchnie w kadłubie szczątków samolotu sama w sobie sta. także cie lotniska. wspomnianego Rosjanie. podobnie jak i z miętnego.nadciągał od strony Wyb-gazety podai informację o kata- " ogona" samolotu. rwanej powierzchni . A fe! Taki brak maja 2010 roku wspomniany czołowy koordynacji!? A może polscy piloci. gdy lądował pre- wiać z owym kontrolerem lotów. żali się: " Jak nie " wejść na teren" i również konfiska. mentarza. towca. Wówczas agenci szczątki samolotu na obecność trady.w tym wypadku generała brygady Mariana Janickie. natychmiastowe wła- narkami. że o. Przyznano mu tytuł " Pi- niej ścieli drzewko? I że lecą do góry rotechnika roku" . to właśnie gen. mieszkań. Klimuszko.nie wyraźnie m. jest w " błędzie" ! Bo wniosek o po. R. stanowi wyzwanie dla każdego z nas. Bo gdy- wspominany wcześniej kompletny by jednak piloci Tu-154M jakimś cu- brak kadłuba rozerwanego na drobne dem " dociągnęli" do pasa startowe- strzępy .za co nagle taśmach? Ha. jak ją nazywają Rosjanie. Jeszcze dzwiniejszy jest lot samo. a nie histeryzująca panienka. agentów BOR-u obecnych wówczas jakby to załoga lł-76 symulowała. lotu Ił-76. mógł się bać oczekiwać na płycie lot- cznej . Mariana Janickie- Ale gdyby kto myślał. na i nazwiska? co wcześniej " ogłosiły" ubeckie tc. Dlaczego wszyscy świadkowie tów o satucic HEAD (od " głowa pań- świadków obecnych wówczas na pły. każdym razie tkwili tam. to mógł stanowi prawo międzynarodowe. kiem nie zeszli z tego świata. Otóż ten starszy człowiek logiczne tego zawodu. ciało Preydenta RP. to odwrócenie i4 do góry nogami" sób nieco przyśpieszony.samo się oderwało? Bo ni w obowiązkach za " nieautoryzo- mu było smutno?) Tylko ciekawe. RP wystartował w Warszawie z pół. Tyle. Parada Oszustów jąc przez cały obszar porozrzucanych " Polska" prokuratura prowadzą- szczątków. ha. już naprawdę bardzo dziwne! Nie.. na lotnisku! jest prezydenckim samolotem! A to postępowanie po świńsku wobec kogo- go . że rozbił się rosyjski te obłąkane kanalie przestaną zniewa- cy BÓR. miały w o. I też proszę Państwa Czytelników rozkazy" ) z bezpośredniego miejsca tutaj rozstrzygający dowód. I zawsze uprzednio. w ramach swoich błędów. wystarczy spojrzeć i zawrócił. żać poległych polskich oficerów? A i go. sejfów. samolotu rękę w białej koszuli oddają- zawsze pozostają na szczątkach roze. panowane przez uboli i razwiedkę . czy KPA. awansowano na nogami? I dlatego w ogóle tego nie wyższy stopień wojskowy i przyzna- skomentowali??? Na tych odczyta. którzy 4. wiózł z Moskwy agentów ro. że bestialstwo (równe tylko bezsenso- cą strzały z pistoletu.stanowią wyznaczniki psycho- Prezydenta RP dopiero na rozkaz dro. Warszawie . Dlaczego wszelkie działania w Z wraku samolotu Tu-154 wydobyto trzy czarne skrzynki. w spo- ty. Prokuraci jak dotąd jącym sygnał GPS znaleźli bez trudu. O ile przypad- odwrócił się do góry nogami? (Nieste.) Czyżby ma co Uczyć. kiedy jakiś starszy pan spacerowicz.in. bezpieczenie lotu Prezydenta RP. Dobiega. odnalazłszy prezydenta. ani ze samolot wyrzuceni ze służby. nagrodami. słyszeli wyraźne dwa wybuchy. spoza szczątek ogona cji. te wszystkie nagrody? dr. wane użycie broni służbowej" !!! Ty- czemu na tych " odczytanych" taś. cie uderzenia kół o beton tegoż pasa - Ale w dniu 10 kwietnia roku pa.w takie tę wszystkich aparatów fotografi.co znowu zgodnie potwierdzają wicie. czy to w dwóch agentów BOR-u. zyko wczesnej śmierci. Rosjanie fał. zaczęli czywisty sposób charakter wcześniej ha. major.. KURIER CHICAGO KURIER 15 TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . jego doczesne szczątki swoimi mary. gen. który podchodził do lądo. Jak i niska Smoleńsk-Siewiemyj. powinien być jako asysta dla Rosjan katastrofy. dawno doszczętnie o- nakręconym przez Rosjanina widać nalizy śladowych szczątków substan. zrobić tylko ten jeden typ bomby! konkretnie konwencja lotów samolo- dość fragmentaryczna. I to o- derwalo skrzydło samolotu o tak moc- Co wydarzyło się potem Wieść gminna niesie.. Tylko pirotechnik. No i najważniejsze . ficer..taki polski asystent we wspomnianej " wieży" był! l jeżeli ry z objawami rozpaczy biegał tam i z za nie . Janickiego powrotem. prawdaż?! go pilota .35 czasu polskiego J 6 OHO JOs P6WT16 którzy wkrótce nadciągnęli. co z drugim wrocie do Warszawy zostali zawiesze- skrzydłem . Salonik Prezy- denta RP znajdował się w tylnej. i które kuratura w Polsce nie przesłucha godzinnym opóźnieniem. Nadbiegając końcu nie było bezpieczniej i pewniej od strony lotniska minęli szczątki sa. któ. a wet Weather Channel .. sty niż! godzinie 8. mniani dwaj agenci BÓR zaraz po po- staje tu jeszcze pytanie. Można też zapytać. ha. prezydenckiego samolotu (bo sam tę nowi mocny dowód na wybuch bom. został obsypany żyli. który gromna powierzchnia rozrzuconych wiedział. Natomiast w pierwszych dniach lewizomie w Polsce. nie zainteresowali się faktami w ro- W tle mignął jakiś zbliżający się Rosja.podstawowy Jeżeli ktoś przyczyni się do wyjaś- szydzić z głowy państwa polskiego. A prze. swoich " ochroniarzy" ? A może wca. z oczekujących osób. Ry- zdążyli na miejsce dotrzeć. zespół parlamentarny powołany przez cha Kaczyńskiego. że to było zjawis. rych rzekomo wg Rosjan nie było? dwa dni wcześniej.to na pewno nie On! .. nienia tej" katastrofy" to chyba tylko chcieli koniecznie obejrzeć zwłoki Le- 3. odjechać do Katynia? molotu " od dzioba" . które taką bombę tworzą. że pi- cież tradycyjna bomba nigdy nie roze. Polo- końcu byli zmuszeni oddać strzały o- termobarycznej? A analiza spektrofo. PiS. Ten Ił-76 . któ. wracając do naszych Jaka. też nic by nie zostało. Tu-154M miał planowo lądować o nia" .i kach Lecha Kaczynskiego bardzo dłu. którzy próbowali rozma. rwie kadłuba w taki sposób. aby cyjnych materiałów wybuchowych.bo na organizacje Polonii typu strzegawcze w powietrze.jak kto woli nazywać). ła naturalna. samolot. nie wiedzieli.z pewnością przyniosłaby nej" lotniska Smoleńsk-Siewiemyj le się nie spieszyli. zaplanowali spóźnienie wi) tego nowego katyńskiego mordu - Ekipa Rosjan z lotniska została wewnętrznej powierzchni kadłuba sa.dlaczego mier Tusk . żeby Amerykanie pomogli u.. Lech Kaczyfiski był sympatycznym. a Jest jeszcze ciekawsza. się nie zbliżali (" Paszli won!" ) i w nie bomby. czyli od wschodu strofie i o tym. nie zauwa. mgli. również polski kontroler lotów! Tak wały prawdopodobnie zabezpieczenie doleci? lot wojskowy. zakryli 2. syjskiej Federalnej Służby Bezpie. że " pol.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU • TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . W ska" prokuratura sabotuje śledztwo . Dwaj a.) Jedno jednakże nie wymaga ko- Problem polega na tym. był przekonany.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU molot odwrócił się na grzbiet).

Dotychczas nie zdarzyło się to nigdy Oba powyższe przykłady to do. że sygnały satelity nawiga- 300 tyś.no i tzw. wy. z których jedna i leństwa w historii? I tyle byłoby w gresji. okrętu. itd. by Hit. jest możliwą hipoteza. że np. Technologię budo- Kampania wrześniowa zmieniła za. że wyłącznie dyplomatyczny blef bez urządzenie do fałszowania danych pokrycia i celowe działanie. potez . Polonii w Chicago zdolność spostrzegania stracji problemu. ono spra- jenie. Bowiem w dniu. A niedorze.. Stanisław Cat Mackiewicz (o- statni premier Rządu RP w Londynie dzie. byłaby zwasalizowanym sojuszni- kiem Hitlera. Wszyscy jednozna- nomowane i opiniotwór. dopodobne mniej właściwie tak się cieszy. satelitów nawigacyjnych jest od po- lera skierować na Polskę. Nie czny" się kieruje . W USA i w UE powołano też sjach na temat przebiegu n wojny specjalne zespoły badawcze. a zacietrzewie. lub bardziej .byłoby dobrze. gorzej gdy doty. w żaden sposób nie jest w dysku. niejszej mocy. na podstawie sygnałów które.. a Polakom pracować sposób przeciwdziałania nie jest oddana należna im zasługa i MECON'owi. satelity i przetwarza na sygnał o sil- zować nad kanał La Manche. które wczo. CON". lotów myśliwskich (40 sztuk Haw. wypowiedziało się z własnej woli czy też z emocjonalną głupotą? Od.. realnym świecie . wietów też by nie było. Ci dwaj o- cepremiera Eugeniusza Kwiatkow. Co jest dzisiaj pewne? instalować.. w Chicago na temat kiegoś niepojętego roz. szukać. po prostu włączył pilota automaty- tykować Polaków.wwspomnienia latach 1954-56).14 KURIER KURIER CHICAGO 11-17 czerwca 2010 r. Albo ginące Wojsko Polskie uniemożliwi. Nadto w sprawie korzystywać i nabierać? Słowem. go pilot automatyczny prowadzi sa- tyki. wając parametry celu do 30 metrów. wymaszerowało z koszar. wy takich urządzeń posiadają wszyt- sadniczo losy tej wojny. tego co niemiara.a gdzie rola sza- zostawiają innej możliwości. o którym rytarza powietrznego prowadzącego katastrof lotniczych. przytacza dwie sprawy. itp.zostają sfałszo- . chwała.Zamach szyną. Nawet re. Na cierpkie do pasa startowego. statni to prawdzie międzynarodowe nie przynosi. cyjnego. bra ilustracja czegoś.jak zresztą było do przewi- dzenia. To dopiero jest wojsko! W trzy dni później uczona pani profesor nie Wydaje się.przestaje mowę dwóch pan. ten najbardziej korzystny wa. W Warszawie jeszcze cznego" i te urządzenie już bezbłę- w dniu 3 września 1939 roku odby. Pier. odpowie. To zara- dzie" treść. cznego . raźni podawanych jako wyrośli A gdybyśmy przy okazji nieco z rozemocjonowanego myś. gdy dotyczy to roze.. do tej pory skie ważniejsze armie świata.. TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . Gdyby do stanie zidentyfikować.samoloty pasażerskie przestaną latać. podejściem do lądowania kapitan sa- ka to sterników polityki czy całych molotu włącza "pilota automaty- społeczeństw. Rzecz w tym. Bowiem przed ZBRODNIA l POWODY mocjowanych pan. Każdy wie. że cie "uruchomiło się" dodatkowe u- daków od początku cał. wcześniej..poleci ście. którą nazwał- bym "naiwną") . Tu muszą państwo wiedzieć.i to co Polski w dniu 10 kwie. końcu skompromitował!" na jedyną możliwą przyczynę: sfał. że tak zrobi. też. co nazwałbym nego.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU RalałKlimuszko emocjonalnym podejściem do poli. rorystów . błąd. że większość ro. Efektem bę- powietrznej bitwy o Anglię doszło dzie jednak.CZni O ZAIÓJSTWIE PftEZWENTA KACZYŃSKliSO rozumieli oczywiście. że pożar nieco na lepsze zmienić. leńsku . Wychwytuje ono sygnał wrześniu Luftwaffe miała się przeba. a tę Niemcy znowu musiałyby przegrać!" O żałosny ra- nie pasujący do prawidłowego kory- tarza. że obiekt "naprowadza- rok wcześniej niż doszło. Fakt. Po pierwsze: samolot prezydenta możliwość. Bo przecież gdyby Hitler roz- pętał teraz wojnę. Ma ono postać przedmiotu nia wojny wjechać poprzez Belgiędo rozmiarami podobnego do paczki Francji i jechać do Paryża. że w samolo- wojnie. dnie prowadzi maszynę na lotnisko. przy ładowaniu. hi. to ho. żeby kry.wymieniały uwagi o nadchodzącej lityki. To zaś wskazuje zem pierwszy przypadek w historii.a to Hitler wygląda jak rozhisteryzowany rządzenie blokujące sterowanie ma- a nasze wojsko. 25 września słyszał on roz- cjonalizmie (w wersji. ja. czy działał z właściwą troską o kraj. Obie panie były zgodne. nie emocjonalne może skichJeden z najwybitniejszych pol- dziennikarzy i pisarzy XX wie- w Budgoszczy w dniu 25 sierpnia 1939 roku: "Wojny żadnej nie bę- cznie wypowiedzieli się. że propa- ganda komunizmu dęła ile sił w trą- nie byłoby kontroli szlaków wo- dnych świata przez aliantów. rzeczy udowodnione ukrywała radości z podpisania ukła. Oczywi. . wała się wielka demonstracja (ponad Chyba. by o- należycie podejmowany. mówię. żeby co tnia 2010 roku w Smo. samolot wroga rozwali się na Francję w sierpniu 1939 roku. Pół biedy. nie tra- riant rozegrania II wojny światowej fi: czołgu. Dodajmy. dostaw z USA do So- Protasiuk podchodząc do lądowania w warunkach pogorszonej wido- zwyczajania" od myślenia) . w Styl większości wypo. że pobliżu lotniska. wystarczy np.. gdy użyto takiej broni w zamachu. którymi "pilot automaty- tował na cześć Francji i Anglii. którym taka zabawka trafi do rąk ter- wiedzi publicznych prawdy objawione. że podpułkownik . że samolot leciał w oparciu o sfałszowane dane cze radia i ich właści. druga w optymistycznym nastroju temacie Polaków "uprawiania" po- z tego. tylko że w sto- Cat'a Mackiewicza.Było by rozemocjowania (i zarazem "od. trzech ekspertów lotnictwa: rosyjski. l co najlepiej wie .nie po- w sposób. że był to zamach. Urządzenie ta- Niemieckie kolumny zmotoryzowa. amerykański i niemiecki... Pierwotny plan wojenny Ul wia. z czego sunku do tegoż korytarza tor lotu był stał rozerwany poprzez eksplozję bomby izowolumetrycznej. opisując swoje z ostatnich dni sierpnia wojna światowa. Ale czy rząd RP w roku 1939 działał pra- czności (mgła dopiero się tworzyła). co akurat "MECON" ma zasięg działania do krwawy wariat z Berlina rozumiał i 100 km.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . to znowu byłaby to satelitarnego systemu naprowadza- nia. jednak w inne miejsce! I np. Niestety jest to prawda. Polska Na zajęciu szczątki samolotu TU-1S4M na miejscu wypadku w Smoleńsku.."przesunięty" o 25 metrów do tyłu działa: "Jak to z czego? Hitler się w i o 5 metrów w dół.pytanie właśnie doniosły media. ło Hitlerowi definitywnie.. A życie w nie. jednocześnie przesu- wszą porcję 40 nowoczesnych samo. Kto już wszystko W1939dniuroku. Co miało nad 10 lat znane w technice wojsko- Anglii i Francji dać czas na dozbro. istnieje taka techniczna wała.Polski leciał prawidłowym torem ko- du Ribbentrop-Mołotow. że jeżeli samolot zdecydowa- nie przechylił się na lewe skrzydło. że dwie sprawy. (w tym pilot automatyczny) nie są w ro w styczniu 1940 roku. nazwijmy to: cierać. O tej sprawie wypowie- dział się najlepszy polski ekspert od Forma wypowiedzi cza.. Po drugie: Kadłub samolotu zo- sami zupełnie "kła. Anglia To co powiedziano powyżej jest pewne.. kie popularnie nazywa się "ME- ne miały po prostu bez wypowiedze. No i zawsze warto rajfryzjer. Ale to hipoteza. mówię nie dlatego. powiedź zawiera się w słowach wi. że cokolwiek ku.. rzeczy praw.niestety chluby emocji może przysłonić ku ilustracji Tu nie mogę odmówić sobie kil- historycznych dla ilu. i pewne.jakże Gdyby nie polski wrzesień 1939 ro- ku. powiesić ta- w miarę upływu czasy narastał jego kie urządzenie na gałęzi drzewa w nienawiść do Polaków. tylko. wej.. molot do lądowania. To ważne urządzenie. budynku.stawy lenia Polaków i nabyli co nieco po- poszukiwaczy prawdy . Takiej różnicy urządzenia kierujące ker Hurricane) RAF otrzymał dopie. sprawić. tyle że "przesunięty" . A we papierosów. że brytyjskie i francuskie gwarancje dla Polski to wane.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . cznych wypowiedzi.. W Tu-154M można takie za- kiem słusznie podejrze. czyste hipotezy..tworów wyob.. prawdy. itp. nie było by D-Day w Normandii. czy dał się oszukiwać. Przesunięcie toru lotu i tor ideal- ciele wypowiadali się przestanie do nas do. widłowo. ludzi) i tłum Polaków wiwa.szowanie danych satelity nawigacyj.. Tu możemy dodać w formie dy- nieco żenujący. odróżniać trzy sprawy: ho.Dygresja historyczna skiego wypowiedzianych na wiecu sławy tej branży. samolot "nie trafi" w lotnisko. Podpułkownik Arkadiusz zamachu na prezydenta emocjowania. ny" danymi satelitarnymi . naprowadzana rakieta nie Rzeszy zakładał bowiem nagły atak trafi w cel.

ko nagrywać ładowanie Prezydenta i Bombę musiano umieścić w cha zewnętrzna (dokładniej także struowali w latach 90-tych bombę je. że jest dokony.. który również posiada technolo- ła nietypowy ładunek wybuchowy. bomb jest np.analizę spektrofotome. bryskawicznie i kilkudziesięciu metrów od kadłuba. A po cza- poprawnie myślącego. Z powodu bardzo w takim specyficznym "dwutak. że prezydencki samolot stanowił "posadzić" maszynę na Ipodował nad powierzchnią dosło. "boom".i nazwali ją wybuchu bomby izowolumetry. granatu.tym łą wybucha. W momencie uru. kto wiedział.bo był miał "wypadek" i że nikt nie prze- ziemi jak najszybciej. widoczny na zdjęciach wykonanych blisko ładunku. słonięta skóra będą po prostu zwęg.t. o sateli- Tylko bomba izowolumetryczna tarnej kontroli porozumień o ograni- te bomby "termobarycznymi" . z To o czym mówimy powyżej . zwany przez radiologów wojsko. co wy- bał się już cokolwiek dotykać. gęstych poprzecznie aerozol. Obiektywnie nikłą szansę mają jedy- gię ich budowy.. Ale co z tego wynika - stop wzmocnionego aluminium) ma szcze 4 razy silniejszą .. kapitan samolotu ze zwykłej ręcznej rakietnicy np. "Komu bije dzwon?" A mawia za jednym . montażysta TYP. Michnika zgubiła tu pycha - ze stopów wzmocnionego alumi. Taki pocisk może być odpalony my o dowodach eksperckich. zaperzył się. zostawi charakterystyczne ślady nie chce (tak mi powiadano) . strów. Przy zetknięciu z żalnych dowodów. Wybuch pun- gą się tlić. To są rzeczy zaproponowali te zdjęcia. ci się mylą.w pierwszym odruchu na łub . że sa.. niewielką. Nadto z niczym nieporówny. dniej całą objętość). następny wybuch. na godzinę "katastrofy" jest derzenia i uratowania pasażerów. mógł ro- miękkie bagniste podłoże i prędkość najsilniejsze bomby konwencjonalne nium. nie zna innego wytłumaczenia przy- kim ciśnieniem. (płuca posiada człowiek dwa) po. "przekoziołkują" do góry nogami. teraz pub. Znana jest polska który rozniesie cały kadłub w drobne nie osoby w części kadłuba najbliżej bomba o kryptoninie 'Tejsy" . Salon metrów. Są one do wykry. wynika wiele i ważnego. gdyż zydenckiego samolotu. Z Prezyden. No i są produkowane od 1988 roku. z prawdopodobień. nie większe niż 20-30 centy. chomienia bomby (przeważnie jest ba samolotu dosłownie nic nie zosta- a samą główną kulę ognia ciśnienie to oddzielny wybuch) ta ciecz pod ło. polski.to Radkowi Sikorskiemu Amerykanie Oni zginęli straszną śmiercią. (tak duża jest różnica ciśnień). kach wewnętrznej blachy tworzącej media. Jednak Rosjanie na potrzeby wojny z tgenowskie choć jednych zwłok z ja. ciski termobaryczne małych rozmia. OWB ("Otiec Wsiech Bomb"). od ilości cieczy.. wnątrz).piloci już nie Czeczenami skonstruowali także po. I to do. wybuchu zaraz zgniecie. bombach atomowych. I zachowane tym większe torującego ten region zgodnie z poro- Wybuchowi towarzyszy ogrom. naj. US Army bardzo lubiła uży. gdzie ubole dzina "katastrofy" to 8:39:54 sęk. również niezbity. (Wszystko w przeliczeniu na czas ników (każdy pasażerski odrzuto. nia..bo gwałtownie rozprę. nie są żadne hipotezy.w następnym od- cyzji o wzbiciu się w powietrze prze. że dokładna go- mógł nacisnąć przycisk "GO OFF' wych. pytając I tylko ten kto wiedział. śmigłowce. 5 cm. Tu muszą Państwo wiedzieć. W dodatku siła wybu- chu rozniesie szczątki na powie- rzył w ziemię . A tuż przy ogonie i wchodziło się do 1988. dę droga aż nadto szeroka. buchnie i z jakim skutkiem. wać tych bomb np. Tu ubiegłego wieku były to jednak wysokiej temperatury ubrania i od. W dodatku w płucach powsta. że Wnioski lądować. wać w tym samolocie tylko w War- mów z lądowaniem). że miast "paruje" . Najogólniej biorąc jest to w pobliżu kabiny pilotów. a potem Rosją. który chciał być koniecznie pierwszy. Są to akustycznie dwa oddziel. Nadto. I ktoś. Teoretycznie wnie kilku kilometrów kwadrato.) wiec ma taki przycisk umożliwiający wać np. nie zostanie.to napraw- dzielnego oficera.. tworzących ją substancji na szcząt. wieckiego typu Trzmiel. im dalej było od zumieniami podpisanymi przez USA ne ciśnienie i temperatura do 3000 miejsca wybuchu. rozpoznawania śladowych ilości A taką bombę można było zamonto- wzbicie się do góry w razie proble. Mó. gdy ten samolot je- lotu równa prędkości lądowania da. cia poprzez najdokładniejszą metodę likują artykuły. Przypomnijmy. któ- nium) oraz z blachy zewnętrznej i tocznie "Mother of Ali Bombs". (Oczywiście wszelkie żył. kieś pomieszczenie.po..w samolocie prakty- Polska jest jednym z nielicznych kra- mencie wylądowania odpali się zgo.i te fragmenty dokonują Rosjanie! I takie ładowanie przeniknie wszędzie gdzie da radę daję większą szansę uratowania Pre. zaraz stłumioną kulę og. że w mo. A do- wały realną szansę osłabienia siły u. na którym miały lądo. dowego jest sekcja zwłok. l dokładnie tak jest. ktowy konwencjonalnego ładunku częściej zasysając i zużywając obec. prezydenta znajdował się bowiem mysłu obronnego w Polsce w roku czyli reagujący na silny wstrząs. po czym z tym że chłodno i bez emocji. Jankesi nazywali ją po. cznie nikt nie ma szansy przeżyć. jów.. gorąco" powiedział. bomby fizycznie dużych rozmiarów. że na pokła- jednoznacznie. po którym zaraz następuje osiedlu mieszkaniowym przyległym nych podłużnie. Tu musimy stwierdzić. Boom . umieszczonej np. Taki obraz. Tak "przekręcił się na plecy" i tak ude. na spadochronach. KURIER CHICAGO KURIER 15 TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . ko tako zachowaną klatką piersiową. kwadrata.. Rosjanie nazywają z Sowietami. Nie obserwowałem właśnie od ciśnienia i temperatury. mogli sterować samolotem (zabloko. tałt małej gaśnicy. jeżeli samolot blisko kabiny . przyczyn "katastrofy"..TRAGEDIA W SMOLEŃSKU .z potworną si. To samo stanie się z kabiną pilotów. Wybuch będzie też doskonałe zostawia zawsze duże zniszczenia ny w powietrzu tlen . czeniu zbrojeń. Sam wi. nośny aerozol. czyli środkowoeuropejski. Jakby przez przekorę Rosjanie skon.jak kto woli) umie- rozprzestrzeniania się gazu. ne wybuchy . a następnie.i to na bardzo drobne kawałki. (wszystkie te elementy są wykonane bomba izowolumetryczna nosiła na. fach lotniczych szerokości i na ob- rorystów.. że wpływem różnicy ciśnień natych. Protasiuk potrafił skutecznie wy. Ten ostatni Gazety Wyborczej o godzinie zamachu na życie prezydenta . jakiegoś pomieszczenia w budynku - pewno przypuszczając..to dlaczego koła są za. afe miałem sygnały. i to tylko w takim samolocie strzępy. błyskawicznie zwiększający moc sil.. rozniesie dosłownie cały kadłub w Jarosław Kaczyński przed trumną brata. ry "puści newsa" w świat! wewnętrznej.płuca zamienią się w właściwy. wód. I dokładnie to do kamery "na cinku p. i razwiedka mają wpływy. I jacy są przepracowani. Bomby izowolumetryczne są znane Dowody tej wizyty.ofi- ogona.jak wmawia kaskada teraz rosyjscy) "oczyszczali" w kłamstw Partii Oszustów i ubeckie rzchni o niespotykanej w katastro- Czeczenii podejrzane budynki z ter- telewizomie . niezbyt głośne. ny teren oczyszczony z wszelkich substancji . Składa się on z bardzo sil. wych "powietrznym motylem" akurat jechał samochodem na lotnis. błocone? szarze o powierzchni zbliżonej do W Polsce bomby termobaryczne Nie mógł wiedzieć kapitan pre... do lotniska zgasło światło. Tu mówi- stery albo sterowanie przejęte z ze. Dwa Warszawie. że zamachu Siła wybuchu odrzuci też skrzydła i płyn zamieniony w gaz natychmiast ogon samolotu . i to na całym świecie. doszczętnie rozkawałkuje kad- taki pocisk rozerwie się np w środku niskiem . gdy zrozumiał.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . a im dalej . dla której z potężnego kadłu- "wypchnie" benzynę na zewnątrz. Amerykańska najsilniejsza wiąc najkrócej . wszyscy pasażerowie zginą straszną niego przez odrębny salon mini- Bomba izowolumetryczna (ter- śmiercią. so- mając świadomość. dwie powietrzne jamy. jak to zmęczeni pilo. nia" terenu.czyli zamienia się tam w trawie jakieś małe poletka wybucha cała powierzchnia (dokła- skropione rozbryzganą benzyną mo- w aerozol szczelnie wypełniający ja.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU A. samolotu. drobny mak! . Najprawdopodobniej zre. żający się gaz powoduje pierwsze dokładnie o godz. stopni Celsjusza. to obiektywnie szansa bardzo nikła.wtedy z kabiny nic bo i w mniejszym trzy pietra. cialnie zademonstrowana po raz jak prezydencki Tu-154M. przez satelitę amerykańskiego moni- mniejsze. ściął skrzydłem linię energetyczną i że Tu-154M ma wyjątkowo mocny Ich siła wybuchu zależała bowiem lone. And last but not least. 8:39:50 sęk. że tak było. Technika benzyny w zbiornikach w skrzydłach odpowiednia ciecz pod bardzo wyso. Gdy wolał "ładować" nieco przed lot. ale z grubość. która zamieni się w nie charakterystyczny obraz. wybuchy. a Bomby izowolumetryczne to "Monitorze"). nasz Tu-154M muszą Państwo Czytelnicy wiedzieć. gdzieś "izowolumetryczna" oznacza.. czemu Polska nie poprosiła o pomoc dzie jest bomba i jaka mógł zamie- dzielny oficer.. Składnikiem wielu takich działem taki tekst w chicagowskim szawie. widoczne na zdjęciach dowodzą tego tym że początkowo miały postać du.11-17 czeiwca 2010 r. Zostaną też odrzucone na odległość zydenta! Oddajmy cześć pamięci Szczeliny pod drzwiami . Tylko bić taki wpis.. Wystarczy zrobić zdjęcie ren.. Wiśniewski. ale jest Tu muszą Państwo Czytelnicy szczona w samolocie może mieć ksz- wiedzieć. Al- A poza tym. poprawną logiką . Prawdopodobnie żych bomb lotniczych opuszczanych pewne.. że wy. Istnieje aż kilka niepodwa. Ot. kadłub samolotu. Nie ma też dużej szansy na pożar metryczne. oczywiście . że Polska żadnych zdjęć 8:38:00. Sama aluminiowa bla. To są jakieś przeszkody dla mobaryczna . który zawiera w środku oko- Ale to nie wszystko stwem graniczącym z pewnością Wybuch takiej bomby i tylko ta- ło l litra odpowiedniego płynu. sproszkowane alumi. buch bomby izowolumetrycznej po. bo ciśnienie wybuchu czyny. wstaje tylko i wyłącznie wskutek towarzyszącej mu "ekipy".. pierwszy publicznie na Targach prze- sztą zapalnik był "wstrząsowy". na kadłub. sie dosłownie "sekundowym" w chyba że bomba była umieszczona tem RP rzeczywiście latali najlepsi! budynku eksploduje całe piętro. zwę MOAB. kiej. Do lat 80-tych zwłokach ofiar. który następnie eks.. cznej.! Poza tym brak de. to błąd pilota. fragmenty kadłuba. Zabłocone koła Tu-154M od czasów wojny wietnamskiej. Ma postać wany zamach. NATO w sprawie śledztwa odnośnie ścić wpis na stronach internetowych molot jest w trakcie dokonywania ziemią bomba uwalniała śmiercio. sowieccy żołnierze (o przepraszam . co to są bomby izowolu.. tryczną. Stąd tak ważna dla materiału dowo- wane lub częściowo zablokowane rów i mniejszej mocy. i w ogóle najsilniejsze bomby po walne są ślady pozostawione na bomba izowolumetryczna wybucha szcze prawie 2 minuty leciał. dla "oczyszcze. cie".i potęż. w tym polonijne. kładnie słyszał świadek Sławomir Cóż. Ale wyraźnie min i innych pułapek.

Ro- wodzie. nie możemy się dziwić. I Ale Gene Poteat zrobił coś wy. " szalały" . wie każdy szych władzach RP nie ma nikogo. że warto po prostu czących byłych i obecnych współ- kiem wiąże się też prace konstruk. Na temat " katastrofy" Lesie Katyńskim. . ale właśnie odnośnie takiej hipotezy dżącej krytyce obecną politykę wnienia akt dawnej służby bezpie- globalną siecią tzw. że samolot Lecha Kaczyńskiego podchodził do lądowania sterowany przez pilota automatycznego. Doszedł do funkcji się kilkuset pasażerów. ty wojskowe.tylko 30 metrów niżej niż powinien. pamięta sowiecką praktykę manipu- ni nie byle jaką funkcję . w dniu 10 kwietnia napisał oficjalny nych państw odpowiedzialnych za manipulacji człowiekiem.. Gene Poteat należy też do naj- wyższej klasy ekspertów świato- wych. czy doktora Hansa Kogel' a. gdy Sowieci zagłodzili prawie 20 min Ukraińców. kto to jest Gene Poteat? Gene. ludzi wywiadu. ale także poddał miaż. Już Gene Patent oficerem CIA.. tranowowczesnych bezzalogowych " polska" prokuratura? Która na. wiedzieli. wne i zasadne pytania. zachowanie in. klasy światowych ekspertów igno.) zastępcy dyrektora CIA do spraw góry nogami" ? Czy . lowania sygnałami nawigacyjnymi. A oto one: kich/rosyjskich specsłużb. Oczywiście . amerykań.co to za dwa wy. dobrze to był i jest nie byle kto. której nie będzie już zdolnych wywierać znaczący wpływ na wiele spraw. który nie- techniczny. A to ważna orga. w najwyż- samolotów szpiegowskich typu U-2 wet nie chce rozpatrywać hipotezy. który jednakże działał w oparciu o sfałszowane da- ne z satelity nawigacyjnego.. Albo . że ich nie ma .2010 Bronisław Komorowski.. Z jego nazwis. mimo iż byle kim.cały kadłub jest " rozwalo. Ten tekst ma tak czeństwa oraz dokumentów doty- poznawczych CIA.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU • TRAGEDIA W SMOLEŃSKU FilinlKonopiński ników. ma ani jednego. zarządzał lotu . sfał- szowane przy pomocy urządzenia zwanego MEACON (Mekon . Tego właśnie chciał Putin. Na przykład . buchy słyszeli świadkowie na płycie spec-służb RPA. (. tylko jak najbardziej popra. czerwca br.w polskim skrócie). Nawet uda. Teraz. gdy jego samolot podcho. ła ręka.jest preze. świętej sowieckiej przestrzeni po- Nadto jest Dyrektorem Grupy Ba. opublikowany przez podobne ludobójstwa. co się stało. że taką ewentualność " polska" samolotu zginęła elita polityków i rem wykonawczym Rady ds. jątkowego.04. nie słyszę. szczątka kadłuba samo. profesora U- niwersytetu Bundeswehry w Mona- chium. że na pokładzie znajduje Albo . oficjalnie na emeryturze. zwany Dżinem lub Ziemniakiem . Sowietom nie zadrża- ny Elektronicznej. " W " katastrofie" polskiego nowych technologii... dzona? To co w takim razie wybu. krytyków i ludzi niewygo- dnych Kremlowi. że Polacy . Pamiętamy ludobójstwo w la- tach 30. ku. sem Zrzeszenia Byłych Oficerów wypadku . która umożliwiła pozbycie się tych nieznośnych Polaków. nie ma mnie! przytoczyć go w obszernych frag. A ny zamach na głowę państwa w po. dnego z silników widocznych na tem. ruje i udaje. Jak stwierdzili ci eksperci . marionetkę.. zdjęciach z miejsca katastrofy jest winę" na błąd pilota..dlaczego obudowa je. mor. A po.i woła: duże znaczenie.. że miał miejsce zamach z użyciem " Charleston Mercury" zdrowo myślący człowiek.amerykańskie samolo- dań Strategicznych Zrzeszenia Woj.dlaczego nie sama ta analogia z historii wskazu.wywiadu USA.tzw. którzy dążyli do uja- nia i Rozwoju Wywiadu. rozmiarów. I tylko wła. itd.. widoczna.. swoją opinie. historię KGB nawidził zabitego prezydenta.dlaczego wypowiedzi top.za " pogwałcenie skiego wywiadu .. dził do lądowania w Pretorii.każdy człowiek zapoznany z faktami i poprawnie myślący. To zacne i wybitne gro- no. mających czelność domagać się w Smoleńsku Gene Poteat strofą" w dniu 10 kwietnia 2010 ro. urzędników. koreańskiego Boeinga 747.Gene Poteat urządzenia typu Mekon? Itp.. choćby średnich je. Był wieloletnim wysokim towego pozostają po nim strzępy? lity nawigacyjnego przy pomocy u. Bada. Pre- to prawdziwa " szycha" wywiadu wcale nie są to wymądrzałki dyle.dlaczego wszystko leży " do rządzenia zwanego Mekonem. cała? Akurat ta jedna jest doskonale dze ZSRR wówczas dosłownie wietrznej" . lotniska? Czy przejeżdżający w sposób " załatwili" w 1983 roku Wielu z nas. którzy oficjalnie wypowie- dzieli się na temat" katastrofy" Tu- 154M Prezydenta Polski Lecha Ka- czyńskiego. dlaczego samolot leci torem prawidłowego tunelu powie- trznego dochodzenia do pasa strato- wego . Ci ostatni. ficjalnie przyznali to byli oficerowie ny światowej? To była także zapłata cy.nauka nie zna innego wy- tłumaczenia. pobliżu montażysta TYP? A może komunistycznego prezydenta Mo. że właśnie w taki za wstąpienie Polski do NATO. I jak to bywa w tym za. " Charleston Mercury" w dniu 16 pełną zabójstw. Co znaczy kolejna setka w katastrofie. Nie tylko wyraził w nim derstw i zamachów na jej przeciw. sobie oczka i zatyka uszy . 6-12 sierpnia 2010 r.. pracowników polskich i sowiec- cyjne i wprowadzenie do służby ul. I nadal peł.i w dodatku top-klasy ekspert tantów. ny" w przysłowiowy drobny mak? jest ona jak małpka. a i druga niewiele uszko. eksterminacji. " Mając w pamięci masakrę w łek. Wypowiedź dla " O tym. O. obaj niemieccy superek- sperci od nawigacji saltelitamej -je- dnoznacznie stwierdzili. rząd RPA " zwalał zestrzelić tam . 24 KURIER KURIER CHICAGO TRAGEDIA W SMOLEŃSKU .Itakdatej. mentach. Oczywiście. iSR-71. prawdy o masakrze z czasów II woj- Czy wiedzą Państwo Czytelni. która zakrywa USA wobec Polski.. kto mógłby kontynuować ten wysi- Jednym słowem . mocy Mekonu już miał miejsce. mocy sfałszowanych danych z sate. mier Tusk jest słabym. że miał miejsce zamach. " C-) gdy elity tej zabrakło. aby zwabić na terytorium ZSRR i Wywiadu. nie widzę.. Był Dyrekto.. może zadawać zadziwiają- co wiele jak najbardziej popra- wnych pytań związanych z " kata. Bogda wfcz i DonaW Tusk składają pod Sejmem. łatwym do USA . Z tegoż grona ekspertów wspo- mnijmy choćby profesora Marka Strasenburg-Kleciaka. prokuratura powinna rozpatrywać . oficjalnie. to silniki wybuchły? Ale w takim zambiku.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . sprowokowanie katastrofy przy po. czytników roz. 11. sjanie mają teraz na miejscu swoją faktycznie nadal należy do osób staci wypadku lotniczego przy po. gdy zniszczyli w ten sposób nizacja. A kim był? Naprawdę nie chło .bo po eksplozji silnika odrzu.i nie tylko oni - dostrzegają w katastrofie robotę Ro- sjan. oraz wy- mordowanie milionów obywateli ZSRR przez sowiecka władzę. artykuł.

Ale jedno nie ulega wątpliwo. pe. wny..) Na miejscu czyli osławionej Informacji Woj. Na koniec. musi się on prezydenckim samolotem! Aby od." (Do- własne. wieszcza. 1 po otwarciu klap podwozia unie. jak potężny wybuch Fotygi na ambasadora przy ONZ o. REUTERS/KACPER PEMPEL " śledztwo" . nasz (tfu!) prezydent-elekt jest zna.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU przeszkadzał silny antykomunisty- czny prezydent. a nie pojedyncza klatka). sojusznika USA.. (. gresu USA ds " wypadku" w dniu I ostatni cytat. I ski udzielał wywiadu dziennikarzo. A jak precz w ogień wieczny. itd. że znaleźli dowo. siedli władzę nad mediami i umys. 15-35 Jarosław Kaczyński żegna swojego brata. co szeptane w ukryciu... czo obojętni. że wiedza o prawdzi. 3. co chcą. przez Benedykta XVI.) " To znaczy.zatacza coraz szersze kręgi. czy roli proroka. wy- cofanie się z obiecanej Czechom i Polakom budowy tarczy antyrakie- towej. tycję wspiera 50 tysięcy podpisów .. Nato- miast jest faktem. " No nie. ale wie Petycję o powołanie komisji Kon. nie słyszę. że " Mene. jdźcie sami. A. albo i ta " całościo." Z powyższego tekstu pominą- łem pewne fragmenty . We wspomnianym zestrzeleniu rowskiego jakby w ostatnich dniach czył.gdy już wiadomo. Do- szli do wniosku. czym się obecnie rozpowszechnianie narkotyków. reset. rzy dopuszczaliście się nieprawości. Czyli to. zgotowany wnież Rosjanie mogli być nie tyle Być może dlatego Tusk. Zdaje się. nasze przyzwolenie na dzia- łania Rosji w Gruzji i na Ukrainie. w pier. dów. w Warszawie! się zmieni" .. z katechizmu.i persona klasy to cytowany amerykański ekspert) . wobec zbrodni zabójstwa nieprawdaż? po prostu ogłosić..to konano zbrodni. trzeci. zbrodni . 4. jakby Pu. Bombę izowolumetryczną jak i ckie. tarnych" tajemnic.. darce internetowej hasło: " Czyżby i PNĄ. Nagranego i sfilmowane. Polacy postrzegają to jako drugą Jałtę. temat Sądu Ostatecznego:" Idźcie Codzienny" pisał uprzednio. Który Jest w Nie- słowo w nawiasach .wejdzie do Królestwa Nie- Co się tyczy Rosji i Putina . I vi. na szczerość. pan. " polska" prokuratura... Dobitna - Nawet w tej chwiłi Rosjanie mogą być dopuszczonym do bardzo " eli.. tekel. która wystą. wie . ciwko naturze. ry .nie znam was. jego komentarzy wienia o dobru i złu. kradanie ubogich. A to bardzo duży błąd . zdaje się KPA chowca wywiadu USA. nasze błagania. W każdym razie. Zaprawdę po- głównymi " zleceniodawcami" za. tyka uszy ." Będziecie ja. co zrobili Rosjanie przy " ka- tastrofie" polskiego samolotu. tin nie był do końca pewien. któ- machu. co słowa te znaczą. Jest zupełnie tak. W będzie ogłaszane z murów miasta. twardszy kurs wobec Rosjan. Używanie lub mu" (chociaż ci ostatni to też tylko W tym aspekcie wydaje się. jak i dorów nominowanych przez Radu. że są wszechmocni. akurat nieu. że do. A kto mógł bardzo nie lubić wprost rozrywa kadłub polskiego raz o odmowie powołania przez Le. kowaniu tego zamachu. wykonaniu nijakiego Lucyfera. że " wszystko ani śladu akcji w tym temacie .) I sprawie nigdy nie zmienił On zdjęć.w cu- dzysłowie! Tyle wypowiedzi top-klasy fa- nak Jarosławowi Kaczyńskiemu? lit dawnej Informacji Wojskowej.04. Że po. kto mi mówi " Panie. jako kolejny przypadek sprzedaży Polski Rosjanom. jak " gra na urządzenie blokujące stery samolotu leciał . płatni zdrajcy i zbrodni- Lecha Kaczyńskiego. zaczyna karz pytał o dalsze perspektywy ta.. jąc niebezpieczeństwo. że nie powiemy ani słowa . cyto- wane przez Gene' go Poteat' a wy- pwiedzi eksperta mającego dostęp do rosyjskiego " śledztwa" . że " wypadek" (znowu net odegrał ogromną rolę w zdemas.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . dam i Ewa dobitnie się przekonali. Adam. by sięgnęli trzy cytaty biblijne: cznym" zakresie odpowiedzialno. Lecz tylko ten. że nie będzie Lecha Kaczyńskiego ja.tak jak imć ce-versa. I wyraźnie nie mówił o miano. wszym kuszeniu w dziejach świata. fares .z księgi proroka Daniela: stępliwy szef komisji śledczej bada.to też możliwa hi." rykański kongresmen. ko prezydenta. Wywiad ców rodzaju ludzkiego. słuchać czy obejrzeć ten wywiad. 2009 wiosną Bronisław Komorow. (Ta chłopcy na posyłki byłej " pol. ważają. 5. przypo. wiedzieć wszystkiego. wiadam wam . go*. która zakrywa sobie oczy i za- Oczywiście . łem Sikorskim ... l wystarczy wprowadzić na przeglą. jeden szykuje się tak: Polonii opanowane przez mętów z bieskiego. tylko o tym. Gene Poteat' a wie.krzycząc " Nie widzę. pierwszym jest jednak: UMYŚLNE skowej PRL-u) . czy możliwiające mu wzbicie się do gó. albo prezydent będzie gdzieś 10 kwietnia 2010 roku składa kon. cjatywą zawarcia " nowej umowy ZABÓJSTWO. nie pretenduję do roli komunistycznej razwiedki i ubecji. Do.. potem Drugi . Poprawna analiza nie zna tu ści.i faktycznie nie powiedzie- liśmy. pałacu babilońskiego króla. dokładnie tak jak Kto wiedział właściwym jest pisać w cudzysło.myląca zbieżność mogący jest tylko Pan Bóg. że film ten jest już w Warsza.6-12 sierpnia 2010 r. warci. na temat współpracy rządu Tuska z ko bogowie" .. Grzechy wołające o pomstę do Nie- innego określenia. czyli nędzni i nic nie dzialna ręka na ścianie sali balowej cjum banków FED na tzw. że nie może po. my. ręką po owoce z drzewa samostano. Grzechy nieczyste prze- wagę "Tuskowi i Komorowskie. Doskonałe zorien- towany politycznie Kreml do- strzegł. W tej sytuacji pozwolę sobie na . jakby czu.. mi" w zbrodni .czy też może jed. że to wszystko ucichnie .za to kom. KURIER CHICAGO KURIER 25 TRAGEDIA W SMOLEŃSKU .bo Wszech. gdy dzienni. cznie ważniejszą postacią niż myśli. Prezydenta Polski i ultralojalnego dy na fakt. Tak kiej " współpracy" z prezydentem. Na przykład pogrążając " liderów PO" (czytaj: wi RFM. 2.. łami. Pierwszy z Księgi Mądrości: ści. Umyślne zabójstwo. kolejności wyliczając: Ewa.pisała niewi- jącej nadmierne wydatki konsor.. I że mogą sobie robić. bywa z obiecankami złotych gór w diabłu i jego aniołom. emerytalnej" . bo rzekł dosłownie z niczym okrywają się organizacje Panie" . I poznali. sia Sikorskiego (nie mylić z genera.ale Polska i inne kraje Europy Środkowej wie- dzą lepiej. . W rajskim ogrodzie. kto czyni przebieg " śledztwa" (piszmy to do zwalenia winy na drugiego. wdów i sierot." gresman King z Nowego Yorku.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . prezydentem Lechem Kaczyńskim. koreańskiego Boeinga zginał ame.. dali się nabrać.. ba: 1. przywódca Polonii zajmuje. Konkretnie rozmawiano o zabloko. Twarze Tuska i Komo... Albo po wyborach już mamy wystawę starych samocho. jak elementamie słusznie robi mnijmy znamienny fakt." pan Poteat) jest niesłychanie dzi. nie ma mnie" . wolę Ojca mego. Dla nich to niewyobra- żalna zdrada. ostatnia pozycja dodana do listy skiej" komunistycznej razwiedki. że nasze oburzenie i zaniepokojenie w związku z pol- skim " wypadkiem" będzie musia- ło być równie puste i bezzębne jak rosyjskie " śledztwo" mające wy- jaśnić przyczyny katastrofy. udaje mał- • i w co kto gra? wie. Ponieważ inter. Cóż. często bywa wśród wspólników marszałka Kornorowskiego zebrało Dzisiaj hańbą nieporównywalną Bo nie każdy. że Gene zawsze pisze słowa " wypadek" i rosyjskie 11. Przyjdą wybory prezyden. wąż starodawny namawiał prarodzi. i w jakiej Tu-!54M na strzępy (jest to seria cha Kaczyńskiego szeregu ambasa. lecz jedynie " wspólnika. był w rzeczywistości zamachem. Komorowski coś wiedział" .. W roku Pierwsze kuszenie węża pkę. lity szpiegowskiego.2010. bie.) . koszty wprost widać. piła do władz USA z oficjalną ini. by nie pomagali Ira- nowi.. bardzo poszarzały. cieszyć bardzo dużym zaufaniem e.. najogólniej... zrobić " buzi-buzi" z go w studio tej rozgłośni. też z Nowego Yorku. o tym " Kurier 0 tym. obamiści mogą myśleć. waniu jakiegoś pojedynczego amba. na którym wanej przez Tuska nominacji Anny są " nadzy" .jak np. nazwisk!). Ró. O- czas" . W Chicago Zatrzymywanie zapłaty pracowni- rozwój wypadków przyniesie prze. że USA postanowiły się przed nim płaszczyć (tzw.o znacznie bardziej " globalisty. poteza. z wypowiedzi Pana Jezusa na swoich poglądów. imć pana Marszałka Sejmu doty.. Dzisiaj zbrodniarze często u.obiecywał szatan. wa zmiana" nastąpi po jakimś locie kładnie ta sama osoba.i to się wszystko zmieni.można było zainstalować tylko sadora. mety z IW).i odebrał to jako zgodę na to. PiS-em. " Wszystko.właśnie tak . wym filmie z amerykańskiego sate..

w swojej klasie tylko moralnym nou- Rzepa wypowiedział się w taki spo- sób. kująca poprawność. są one z satelity meteorologicznego i wnej .tego Z. Amerykanie przekazując mate.. jako cytat za- słyszanej wypowiedzi. co zarejestrowały kamery amerykań- skich satelitów.). Ten ostatni . Od strony psycholo.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . że mó. komentarza. Od strony formalnej .14 KURIER KURIER CHICAGO 20-26 sierpnia 2010 r. cia z dnia katastr oły prezydenckie. że: "T o bardzo ważne zaprogramowane. ście dni temu od Narodowej Agencji Cichockim. ale zapewne też go tupolewa pod Smoleńskiem (wy.o- Lecha Kaczyńskiego. do strony czysto pra. Sierpniowa n ZDJĘCIAMI Zagadnięty przez sprytnego dzienni- karza mógł najzwyczajniej ujawnić sensacja-rewelacja ważną informację.F . wie. A oto ona (najciekaw- sze wytłuściłem . a- stronauci przesłali nam (czyli do Polski .sprawia nie i wspomniany rzecznik prasowy powiada się na temat wojskowych sy- nych Stanów Zjednoczonych. w stopniu bodajże pułkownika. Tu-154M nie tylko istnieją . tastrofie")!!! T ytuł jaki reporterzy RP odpowiedzialnym za służby spe. Minister Ci.zdjęcia z dnia 10 kwietnia z wierają naprawdę nie byle co. że . systemem satelitów obserwacyj."Idalej: szczery: "Satelita zarejestrował kata .TRAGEDIA W SMOLEŃSKU FilipŁKonouiński wym figurantem na ważnym stołku. nad lotniskiem w dniu l O kwietnia nie czajniej w ś wiecie ją potwierdzili!!! było satelity wojskowego. a jedynie / 5 i z 12 kwietnia. przynosi nie lada sensacje! PoJska kar/e . że jak "zobaczą" materiały dowodowe"! T a reakcja mgłę lub gęste chmury . gdy profesor od geodezji wy- m. względu na mgłę. koloryzujący do włosów . tzw. Dziennikarze podają fak. że dziennikarz napisał jakieś swoje A już zupełne wzruszenie ogarnę- Bezpieczeństwa. dość pokrętnie ten sam pułkownik statnich chwil lotu prezydenckiego Zbigniew Rzepa informuje.mieliby kontakt chocki nigdy nie zaprzeczył.K.K.a właściwie Raz- "Śledczy otrzymali zdjęcia kilkana .to nie robią mała od amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (National Security Agency) liczne wojskowych śledczych też bardzo zdjęć! "Boi tak nic nie widać!" -jak mocno pr/emawia /a prawd/iwością wyjaśnia jaśnie pan profesor . cje informacyjne podały niemal na. że T uskowi wcale nie w I oto 12 sierpnia 2010 roku na- smak taka akcja.Nieźle.Z.i ten potwierdził.satelity tego typu są tak W dniu 5 maja 2010 raku nie byle kto. Wnio. dzo wie.. ty i wysnuwają elementarnie zasadne wiedzi przedstawicieli dwóch różnych pa stwierdza.zaska.K. że to polski resort obrony wystąpił o zdjęcia . nawet ogólnych odpowiedzi na pytania.cecha cha.i rozbrajająco riały (konkretnie zdjęcia satelitarne) sposób zdementowane.wspomniana "rozbrajająca także na młody wiek .jest raczej typo. polskiemu rządowi ." Nomen omen . nane .. Minister Cichocki przy okazji wyraził podziękowanie rządowi Stanów Zje.." Słowa "bardzo ważne matę - riały dowodowe" redaktor Zasada podał w cudzysłowie.F .owej pamiętnej śro.pl.nigdy nie zostały w jakikolwiek no ale są. zdjęć. dy .ale jak tłumaczy "profesor zyk" na temat: co te zdjęcia zawiera . co mówił i nigdy nie stwierdził. A właści- Natomiast na próby "ciągnięcia za ję. bo minister Jacek Cichocki. (ministrem) w Kancelarii Premiera ważmy też. Wreszcie.ta Mfejsce katastrof* FotiMikhailMet/clAP informacja 7 rozbrajającą szczerością . percka wiedza pana profesora. ło mnie. w pierwszej linii właśnie z ministrem wił." (Tu uwaga moja: Zbigniew gicznej . który nie za bar. ze niezależnych świadków mają w pra.Potem zdjęcia satelitarne i dnia 10 kwietnia obrazujące ostatnie minuty lotu T U-154M Prezydenta Polski informacji. równa obrony. że dzienni. Zbigniew Rzepa. Bo A "wojskowi prokuraci" najzwy . wie był . Rzepa jednoznacznie nie powiedział.oficjalne wypowiedzi dwóch są "znacznie mniej dokładne".ale za. dnia 5 maja 2010 roku . że wypowiedzi z dnia 5 W kategoriach logiki mamy tutaj Wojskowa ma Już satelitarne zdję. Nie ma. że zdjęcia satelitarne z o. Zaś pytany wprost o informację z Również we środę 5 maja 2010 przyznaje. również znamienny .od razu prokuratura wojskowa nie ma zdjęć "polecieli" potwierdzać informację miejsca "katastrofy" z dnia 10 kwie- w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej. która zawiaduje Kilka słów komentarza rakterystyczna: używa czarny szmpon fantazje .zanim jeszcze astronauci do.imćpan R?e- roku reporter RMF FM Krzysztof Za. A cóż dopiero oficjalne wypo. W każdym razie o tym.): "Przeby- wający na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 1SS astronauci jako jedni z pierwszych zobaczyli dokładne zdjęcia z miejsca katastrofy polskiego samolotu. macje są wiarygodne? Decyduje o wrażenie człowieka. że należy przypuszczać. że: "Naczelna Prokura- sada "dorwał" rzecznika prasowego wiedzieli się kto zginął!!! A przecież wnioski." że (dosłowny cytat): "Prokuratura tychmiast po zamachu (pardon: "ka . wiedkistan).uwaga moja F .ale dnoczonych za udostępnienie tych materiałów. TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . czelny or gan michnikowszczyzny Nadto zwraca uwagę.Z. o których Zbigniewa Rzepę . ostatnich chwil lotu tunolewa są . "Faktu" nadali swojej publikacji jest cjalne. wiec /apewne i te. nawet jak na tzw . ogłosił iż strona polska otrzy. Wojskowi prokurato- rzy. tnia. wie karnym wartość dowodu w spra.wyraźnie zareagowali strachem i dezji i Kartografii Politechniki W ar- ograniczyli się do jednego zdaniem s/awskiej" . są.a nie to.in.. Głęboka eks- sek o ich udostępnienie złożył resort tym kilka spraw. Naczelnej Prokuratury W ojskowej stemów satelitarnych.jak to dziennikarze . na jakim świecie żyje. co usłys/ał. m R P tłuszczenie moje . Podob. wszem .TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . nie wiem. szczerość". Po zrobieniu zdjęć i po tym jak poinformowano kto zginął. zawodowo zobowią. Z racji WP. mówił minster Cichocki. maja 2010 roku . To właśnie oni oglądali zdjęcia zrobione przez kosmicznego satelitę.Z. którzy prowadzą śledztwo. rodzajów władz. (czyli Ubekistan .) A swoją rozmowę z rzecznikiem pra- sowym Naczelnej Prokuratury W oj- skowej w Warszawie Krzysztof Zasa- da podsumował następująco: "Nasi śledczy nie udzielają żadnych. Zau. podwójne zaprzeczenia. może nie do końca Wyn-gazety rozumiejąc.) kondo- lencje z kosmosu. Jeszcze ciekawsza była wiado- mość podana przez "Fakt" w dniu 13 kwietnia 2010 roku! Można ją do dziś dnia odczytać na portalu intemeto- wym Fakt.. Stanisław Białous z W ydziału Geo- A było to tak: ją . Minister Jacek zanych do przekazywania społeczeń. ogra- niczają się do stwierdzenia. tura W ojskowa ma bardzo wiele Naczelnego Prokuratora Wojskowego tę ostatnią informację światowe agen. strofę". Swojej kore- spondencji reporter RMF FM dał ry- tuł: Zdjęcia satelitarne znad Smo- leńska trafiły już do polskich śled- czych. że to "bard/o ważne materiały dowodo - we". że zdjęcia były już wyko. Dlaczego podane powyżej infor. że to a- merykański resort obrony nakazał przekazanie tych zdjęć Polakom. Cichocki jest podsekretarzem stanu stwu prawdziwych informacji.

że oficjalnie zwróciłem Na pokładzie znajdowało się 121 i sześciu członków załogi osób. o wspo.no i oczywista oczywistość: w Zmierza do zbrodni przeciwko praw. A to o- trzech tysięcy stopni Celsjusza. Bo te kame. czy nie. Natomiast prezes PiS pisze wspomniany prezes Amerykań- kiedy jest głodny . denta RP. bandytów. starczy aż nadto materiałów. im żadna mgła nie przeszkadzała ro. maszyna przełamała Jest to. które to ofiary były powiedział pułkownik Gustavo Barrero z kolumbijskich sił powietrznych. Człowiek.in.tak jak gazeta "Praw - runa. jest szczególnie że. . że robić własne. Kwestia zasad . ale nie najmniej ważne. da" w komunistycznym ZSRR. No i w wypadku Komorowskiego . czenie niemal rozstrzygające dla fak- cież nie zrobią!!! Co z astronautami / międzynaro- bec ofiar zbrodni oraz do zapewnienia bezkarności jej sprawcom. Oficjalni lider/y rze osobistej Palikota lub Niesioła . . Na przykład osławiona katastrofy..tego Mi- chnik nie wyjaśnił. że zwierzęta nie odczu. czyński. który wi- na-8 . Motor. że "śledztwo" (jak słusznie by odsłonięte części ciała były zwęg. Badamy szcząt- zdjęć z 10 kwietnia nie ma . znacza.oświadczył zastępca dyrektora kolumbijskiego państwowego zarządu lotni- chę i kłamstwo na granicy obłędu. Bowiem to co 12 sierpnia ogłosi- matki. Rannych przewieziono do miejscowych szpitali. czyku wobec własnych wcześniej- logiz. Samo- bić zdjęć satelitarnych . chorym na py. ziomie umyślnej farsy . w sier- pniu 1939 roku wszyscy uważali. wania elektryc/ne.co skutkuje podejrzanie wy- soką frekwencją po bezbarwnej i nie- ciekawej kampanii.m. to zorganizowanie wizyty prezydenta RP Pragnę poinformować Państwa muje Reuters. Boeing 737 zbliżał się już do pasa starto- automatycznie wyłączyć. że władze tzw. sjanie mieli wątpliwości. skiego Stowarzyszenia Byłych Praco- Zapewne Michnik w dzieciństwie po charakterystycznym znamieniu na wników Wywiadu. Samolot rozbił się po uderzeniu pioruna. Cóż. (wykonanie tych ostatnich było na po. min.. że nie ma co czekać na wyni- Klimuszko. dzie i strasznej krzywdy moralnej wo. Syty nie atakuje. której towarzyszył silny wiatr i wyłado- Ważne na teraz dejrzenia o umyślne morderstwo pier. San Andres w Kolumbii. że przesadza. czy kultu- Ul RP postanowiły "przemilczeć" dowód ze zdjęć satelitarnych. się jak te piskorze na wędkarskim ha- "zoologiczna nienawi ść" . T ak . mlekiem straż honorową przy /włokach Pre/y.jak szkoda poten- bufon w tzw.jak to w cudzysłowie wają nienawiści.. tywy fotograficzne z aparatów Smie.pewno pod wpływem popar- cia Lecha W aiesy . który choćby za po obu wspomnianych BOR-owcach Samolot pasażerski r ozbił się w czasie burzy na lotnisku na wyspie grafowali . który rozbił się na wojskowym lotnisku w Smoleńsku miejscu zbrodni gratulacji sienie skła- da. nująca. And last but not leasL Ostatnie. klatce piersiowej.kiedyś zwanych sumieniem. Ul RP to oficjalny organ twierdza wybuch bomby izowolume..: cznej wyspy San Andres na Karaibach. gdy doszło do wypadku. AJYRichard Garcia publikacja znaczy tyle. Współpracownikowi morderców na Wrak samolotu Tu-154. dział zwłoki ofiary katastrofy ma zna- mgle i poprzez chmury zdjęcia prze. Ale przecież to o- W tym ostamim aspekcie działa- ność kreatur w rodzaju szefa BÓR. dzo wysokiej temperatury .patrz pan jaka delirka!!! drastycznie niezgodne z przepisami wszelki słuch zaginaj. ny ofiar tragedii. by ustalić. że Trzeci świadek wszego stopnia. Nieprawdopo- dobne psychologicznie wyniki. by rodzi.infor- No i wiadomo. gdzie jeszcze ra? własną nienawiść przypisuje zwie. szych wypowiedzi .. wyjechał do USA o- statnim rejsem MS "Batory1' w dniu 28 sierpnia 1939 roku. że to tylko domniemania. dowej stacji satelitarnej ISS . rzętom (mechanizm projekcji). A w Polsce właśnie rozpoczęły się rządy dawnych komunistycznych spec-służb.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . Rozbił się po uderzeniu pioruna w wiedziały.ymilać do zasadza się zapewne na przekonaniu.to tylko dowód surdalny. Jego kombinację wysokiego ciśnienia i bar. Ra/wiedki stanie (kiedyś Polska).i już! Mi. Bandyci i tak mają ich pisze to słowo w cudzysłowie Gene lone.ten neo . Jest nim sam Jarosław Ka. Drapieżnik poluje. się / prośbą o wywiad do pana Jaro..in. wali na płycie lotniska i z miejsca po- mniane zdjęcia satelitarne. Z jego wypowiedzi na temat iden. "dorobienie" głosów . gdyż domnie- mał. A swoją drogą . Nienawiść do Polski i biegli na miejsce katastrofy tworząc Polaków wessał /apewne /. T rwa to wprawdzie moment. kami borowcy do Smoleńska jadą. ge- Może dlatego Jarosław Kaczyński jest teraz obiektem takiej nienawiści w Przełamał się na części czywiste! NachJeli się samogony i nerała Janickiego. lot kolumbijskich linii Aires leciał /e stolicy Kolumbii. Bo mieli zwidy. sława Kaczyńskiego na temat m. A wtedy można wy.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . Oznaczałoby to. że jak mieli delirę. Możliwo- ści takiego fałszerstwa są w praktyce "polskiej" ordynacji wyborczej nie - ograniczone. Słusznie zauważył dr Rafał tyfikacji zwłok brata wynika.Pierwszy pilot powiedział. na fakt. Ale ten ła niemożliwa. ale wystarczy Ostatnie. że oprócz dwóch stąpić na podstawie "court-order" o wszelką dokumentację posiadaną ki maszyny. że Hitler to wariat. czeniom Episko-kapusiów w rodzaju Życinskiego czy Skworca. czy "Fikus" też pojechał? obywatelami USA . znająca Niemców i ich politykę Wiel- kopolska głosuje na T uska.. Po- wie ktoś. do katastrofy doszło w czasie burzy. cjału organizacji polonijnych w rodza- trycznej.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU przy zdrowych zmysłach nie może składać gratulacji Komorowskiemu z okazji objęcia urzędu prezydenta RP . tendencyjnych i fałszywych ustaleń. Samolot z Bogoty lądował w samym środku intensywnej burzy - nachlały . Jedna osoba zginęła. funkcjonariuszy BÓR.wystąpiły z ofi. To bardzo mocno po. że jest mgła i powinny się nej i szereg innych skandalicznych za.ze. po- że satelity wojskowe zawierają obiek. cjalnym wnioskiem o śledztwo z po. jakich doznała uszkodzeń i co spowodowało wypadek chnik jest oczywiście. prawo coś znaczy. Bogoty do turysty- ry też miały delirium i zapewne nie skiego asystenta w '"wieży" kontrol .około raz ten potencjał przydał.20-26 sierpnia 2010 r. Jak bardzo by siete. niedbań) .m Michnika jest szczególnie ab. że Michnik ogłosił.który ła Wyb-gazeta i zaraz skwapliwie po- świadczy o nie lada problemach oso. Brat mojej babci i sąsiad naszej rodzi- ny w Poznaniu. Jeżeli będziemy mieli ten opis .. w kraju. jak wyglądały zwłoki Prezydenta RP? czasie podchodzenia do lądowania. l 14 jest rannych . a ciało rozkawałkowane (np. czy wspomniany typ bomby eks- Ipodował w tym samolocie. i nie muszące liczyć się z niczym.wy. który rozpęta nową wojnę światową.sprawa ma także wymiar moralny . Uszkodzenia samolotu są znaczne. I nawei te zwidy sfoto. znanie naocznego ś wiadka. Pamiętajmy. jest i trzeci ś wiadek . ctwa Donald Tascon. KURIER CHICAGO KURIER 15 TRAGEDIA W SMOLEŃSKU ..bo ich kame. rozpoznał ciało Prezydenta RP m. uboli i razwiedkę. wego. identyfikacja na podstawie twarzy by. albo Gdańsk . Czytelników. propagandzistą. ry też się na tej stacji kosmicznej ISS sztowany ..ale na- leży naprawdę poważnie myśleć o sfałszowanych wyborach. Taka bomba działa poprzez ju ZNP c/y KPA opanowanych przez Boeing 737 kolumbijskich linii Air es rozbił się po uder zeniu pio- propagandy . .powinien być z miejsca are. Trzeba koniecznie przestraszył się psa (może kota?) i te.zakochał się w PO??? Wystarczy obsadzić "swoimi" ludźmi obwodowe komisje albo cho- ciaż ich cześć w okręgu wyborczym. którzy oczeki- przez władze USA. że w samolot uderzył piorun. Już bezczelne i jawne. Słownictwo jakiego używa. tu. Człowiek gdzieś. niewątpliwie widział zwłoki ofiary twierdziły wojskowe prokuraiy wijąc bowości. Jak informuje Reuters. ale nie najmniej ważne Polonii nie powinni się prz. Przerobienie głosów ważnych n a nieważne. zdrowego rozsądku. się na trzy części. co do ki "śledztwa" . identyfikacji. że Ro. I trochę także kwestia tzw.razem z tymi astronautami . Poteat) zmierza do z góry założonych zbawione części kończyn). brak pol. Nikt tego tematu nie porusza .in.czci pamięć ofiar . np. przecież to takie oczywiste!!! Ciekawe.